P. 1
Bai Tap Hay Va Kho Ve Nhom

Bai Tap Hay Va Kho Ve Nhom

|Views: 931|Likes:
Được xuất bản bởihoagaist

More info:

Published by: hoagaist on Aug 28, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

Le Thanh Viet…..12a1….Truong THPT Phu Cat 3……..Nam: 2009-2010...

……..……..
BÀI TẬP TẮC N!HIỆ" #N PH$N $%
Phần A:
Câu 1 : Hỗn hợp X gồm Na,Ba và Al .
–Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước dư chỉ thu được dung dch X và !",#" l$t H
"
%đ&tc'.
–Nếu cho m gam hỗn hợp X t(c d)ng vớ* dung dch H+l dư thu được dung dch , và H
"
. +- c.n dung dch , thu được
//,! gam mu0* &han. m c1 g*( t2 là 3
A. #/,4/ gam B. "5,64 gam +. "7,/8 gam 9. #!,#/ gam
Câu 2: +ho m gam Na vào "46 ml dung dch hỗn hợp gồm H+l 6,4: và Al+l
#
6,7: thu được
m–#,;;4 gam. m c1 g*( t2 là 3
A.5,5"8gam ho<c !",588 gam B.!6,"#4 gam +. 5,5"8 gam 9. !6,"#4 gam ho<c !6,#67 gam
Câu 3: +ho m gam Al t(c d)ng vớ* m gam +l
"
%g*= >? h*@u >uAt ph=n Bng là !66C' >au ph=n Bng thu được chAt 2Dn A. +ho
chAt 2Dn A t(c d)ng vớ* dung dch H+l dư thu được dung dch B và 8,;67 l$t H
"
%đ&tc'. +- c.n dung dch B thu được Eao
nh*Fu gam chAt 2Dn &hanG
A. 4/,5#54 gam B. #",67 gam +. 75,#;"4 gam 9. 54,8"8 gam
Câu 4: +ho m gam hỗn hợp X gồm Al,HI
"
J
#
, HI
#
J
7
, HIJ t(c d)ng vớ* dung dch H+l dư thu được dung dch , t2ong đ1
&h0* lượng cKa HI+l
"
là #!,54 gam và 8,6/7 l$t H
"
%đ&tc'. +- c=n dung dch , thu được !4!,47 gam chAt 2Dn &han. Nếu
cho m gam hỗn hợp X t(c d)ng vớ* dung dch HNJ
#
loLng dư thu được dung dch M và &h$ NJ %>=n phNm &h? duO nhAt'.
+- c.n dung dch M thu được Eao nh*Fu gam mu0* &hanG
A. "7",# gam B. "/8,7 gam +. !8;,/ gam 9. "47,; gam
Câu 5: 9ung dch X gồm Al+l
#
a molPl và Al
"
%QJ
7
'
#
E molPl
+ho 766 ml dung dch X t(c d)ng vớ* /!" ml dung dch NaJH !: thu được 8,7"7 gam &ết tKa.
:<t &h(c nếu cho 766 ml dung dch X t(c d)ng vớ* dung dch Ba+l
"
dư thu được 8#,88 gam &ết tKa.
Rỉ >0 aPE là 3 A." B. 6,54 +. !,54 9. ",54
Câu 6: +ho m gam hỗn hợp X g0m Na và Al vào nước thu được dung dch X, 4,#5/ l$t H
"
%đ&tc' và #,4! gam chAt 2Dn
&h-ng tan. Nếu oS* h1a m gam X cTn Eao nh*Fu l$t &h$ +l
"
%đ&tc'G
A. ;,;/8 l$t B. 8,/"7 l$t +. ;,4"6 l$t 9. ;,577 l$t
Câu 73 U1t tV tV "66 gam dung dch NaJH 8C vào !46 gam dung dch Al+l
#
!6,/8C thu được &ết tKa và dung dch X.
+ho thFm m gam dung dch H+l !8,"4C vào dung dch X thu được !,!5 gam &ết tKa và dung dch ,. Nồng đW C cKa Na+l
t2ong dung dch , là 3
A./,76#C ho<c /,8#6C B. 4,/68C ho<c /,8#6C +. 4,/68C ho<c 8,/74C 9. /,76#C ho<c 8,/74C
Câu 8: +ho m gam Al t(c d)ng vớ* dung dch H+l !8,"4C vVa đK thu được dung dch A và &h$ H
"
. RhFm m gam Na vào
dung dch A thu được #,4! gam &ết tKa.Xh0* lượng cKa dung dch A là 3
A. 56,87 gam B. 57,/8 gam +. 5!,5/ gam 9. 86,"4 gam
Câu 9: R2Wn m gam dung dch Al+l
#
!#,#4C vớ* mY gam dung dch Al
"
%QJ
7
'
#
!5,!C thu được #46 gam dung dch A t2ong
đ1 >0 mol *on +l

EZng !,4 lTn >0 mol QJ
7
"–
. RhFm 8!,4!4 gam Ba vào dung dch A thu được Eao nh*Fu gam &ết tKaG
A. 54,#8 gam B. 56,/8 gam +. 87,// gam 9. 8/,"8 gam
Câu 10: Hỗn hợp EWt X gồm Al và HI
"
J
#
. Nếu cho m gam hỗn hợp X t(c d)ng vớ* dung dch thu được 4,#5/ l$t H
"
%đ&tc'.
Nếu nung n1ng m gam hỗn hợp X đ[ th\c h*@n hoàn toàn ph=n Bng nh*@t nh-m. thu được chAt 2Dn ,. H]a tan hết chAt 2Dn
, vớ* dung dch NaJH dư thu được 6,/5" l$t l$t H
"
%đ&tc'. ^[ h]a tan hết m gam hỗn hợp X cTn Eao nh*Fu ml dung dch
hỗn hợp H+l !: và H
"
QJ
7
6,4:G
A. #66ml B. 746 ml +. #/6 ml 9./66ml
Câu 11: +ho #8,554 gam hỗn hợp EWt Al và Al+l
#
vào lượng vVa đK dung dch NaJH thu được dung dch A %&ết tKa vVa
tan hết' và /,5" l$t H
"
%đ&tc'. RhFm "46ml dung dch H+l vào dung dch A thu được "!,87 gam &ết tKa. Nồng đW : cKa
dung dch H+l là 3
A. !,!": ho<c ",78: B. ","7: ho<c ",78: +. !,!": ho<c #,87: 9. ","7: ho<c #,87:
Câu 12: +ho m gam hỗn hợp Al, Al
"
J
#
, Al%JH'
#
t(c d)ng vớ* dung dch H
"
QJ
7
!;,/C vVa đK thu được dung dch X c1
nồng đW C là "!,#6"C và #,#/ l$t H
"
%đ&tc'. +- c.n dung dch X thu được 86,#5 gam mu0* &han. m c1 g*( t2 là 3 A."4,68
gam B. "8,;8 gam +. !8,58 gam 9. "7,!8 gam
Câu 13: +ho 5,85" gam hỗn hợp X gồm X và Na vào "66ml dung dch Al%NJ
#
'
#
6,7: thu được 7,;;" gam &ết tKa. _hTn
t2`m >0 mol X t2ong hỗn hợp X là 3
A. 7/,#5"4C B. 78,7#54C +. 47,!"46C 9. 76,#/"4C ho<c 47,!"46C
Câu 14: +ho "#,74 gam hỗn hợp X gồm Ba và X vào !"4 ml dung dch Al+l
#
!: thu được a l$t &h$ H
"
%đ&tc'b dung dch A
và #,; gam &ết tKa. a c1 g*( t2 là 3 A. !6,68 l$t B. #,;" l$t +. 4,67 l$t 9./,5" l$t
Câu 15: +ho m gam hỗn hợp X gồm " &*m lo.* &*cm thuWc " chu &d l*Fn t*ếp t(c d)ng vớ* !86 ml dung dch Al
"
%QJ
7
'
#
!:
thu được !4,/ gam &ết tKab &h$ H
"
và dung dch A. Nếu cho m gam hỗn hợp X t(c d)ng vớ* "76 gam dung dch H+l
!8,"4C thu được dung dch B và H
"
. +- c.n dung dch B thu được 8#,567 gam chAt 2Dn &han. _hTn t2`m &h0* lượng cKa
&*m lo.* &*cm c1 &h0* lượng phen t? nhf là
A. "8,""C B. #5,!6C +. !/,7#C 9. !",84C
Le Thanh Viet…..12a1….Truong THPT Phu Cat 3……..Nam: 2009-2010...
……..……..
Câu 16: +ho a
!
ml dung dch Al+l
#
!: và a
"
ml dung dch NagAl%JH'
7
h 6,54: thu được a
!
ia
"
ml dung dch X chBa "
mu0* Na+l, Al+l
#
và #5,77 gam &ết tKa. +- c.n dung dch X thu được 7",7" gam chAt 2Dn &han. a
!
ia
"
c1 g*( t2 là 3 A.
566 ml B. 5/6 ml +.8"6ml 9.876 ml
Câu 17: +ho m gam Al
"
J
#
vào "66 gam dung dch hỗn hợp X gồm NaJH aC và XJH E C đun n1ng. Qau &h* ph=n Bng
&ết thjc dung dch , và m–/;,#/ gam chAt 2Dn &h-ng tan. Nếu cho "66 gam dung dch X t(c d)ng vVa đK vớ* dung dch
HNJ
#
!",/C thu được dung dch M t2ong đ1 nồng đW C cka NaNJ
#
là 4,76;C.. l*( t2 cKa E là 3 A. !!,"C
B. 4,/C +."",7C 9. !/,8C
Câu 18: +ho m gam hỗn hợp X gồm EWt Al và Al%NJ
#
'
#
t2ong &h-ng &h$ đến &h0* lượng &h-ng đm* thu được m gam chAt
duO nhAt là Al
"
J
#
.Nếu cho m gam hỗn hợp X t(c d)ng vớ* dung dch HNJ
#
loLng dư thu được !8,!77 l$t NJ %đ&tc, >=n
phNm &h? duO nhAt', dung dch ,. +- c.n dung dch , thu được Eao nh*Fu gam chAt 2Dn &hanG
A. "44,/6 gam B. !;8,6; gam +. "67,78 gam 9. !85,77 gam
Câu 193 +ho thFm m gam &al* vào #66ml dung dch chBa Ba%JH'
"
6,!: và NaJH 6,!: thu được dung dch X . +ho tV tV
dung dch X vào "66ml dung dch Al
"
%QJ
7
'
#
6,!: thu được &ết tKa ,. ^[ thu được lượng &ết tKa , lớn nhAt thd g*( t2 m là
A. !,!56 B. !,"78 +. !,;46 9. !,4/6
Câu 20: +ho m gam hỗn hợp gồm ! &*m lo.* &*cm : và Al vào nước dư thu được dung dch A b 6,7/85m gam chAt 2Dn
&h-ng tan và 5,"!"8 l$t H
"
%đ&tc'.+ho dung dch H+l c1 >0 mol nZm t2ong &ho=ng tV 6,!8 mol đến 6,/7mol vào dung dch
A ngoà* &ết tKa c]n thu được dung dch B. +- c.n dung dch B thu được !!,;;74 gam chAt 2Dn &han. m c1 g*( t2 là 3 A.
!8 gam B. "6 gam +."7 gam 9.#6 gam
Câu 21: Hỗn hợp A gồm Na và Al
7
+
#
h]a tan vào nước chỉ thu được dung dch B và #,#/ l$t &h$ +. Xh0* lượng
Na t0* th*[u cTn dkng là3 A. 6,!4g B. ",5/g +. 6,/;g 9. 7,6"g
Câu 22 +ho "66 ml dung dch Al
"
%QJ
7
'
#
t(c d)ng vớ* dung dch NaJH !: ngưn* ta nhon thAO &h* dkng ""6 ml dung dch
NaJH haO dkng /6 ml dung dch NaJH t2Fn thd vpn thu được lượng &ết tKa EZng nhau.. R$nh nồng đW : cKa dung dch
Al
"
%QJ
7
'
#
Ean đTu
A. 6,!"4: B. 6,"4: +. 6.654: 9. 6,!4:
Câu 23 +ho !!,!4 gam hỗn hợp " &*m lo.* gồm Al và ! &*m lo.* &*cm : vào t2ong nước. Qau ph=n Bng chỉ thu được dung
dch B và và ;,4" l$t &h$ %q đ&tc'. +ho tV tV dung dch H+l vào dung dch B đ[ thu được mWt lượng &ết tKa lớn nhAt. rsc và
cen &ết tKa được !4,/ gam. X*m lo.* &*cm đ1 là 3
A. r* B. Na +. X 9. UE
Câu 24 H]a tan hoàn toàn 4,/7 gam +u%NJ
#
'
"
và !,5 gam AgNJ
#
vào nước được !6!,7# gam dung dch A. +ho !,45 gam
EWt &*m lo.* gồm Mn và Al vào dung dch A và &huAO đcu. Qau &h* ph=n Bng S=O 2a hoàn toàn thu được phTn 2Dn B và dung
dch 9 chỉ chBa " mu0*. Ngem B t2ong dung dch H
"
QJ
7
loLng &h-ng thAO c1 &h$ tho(t 2a. Nồng đW mỗ* mu0* c1 t2ong
dung dch 9 là 3
A. +CAl%NJ
#
'
#
t "!,#C và +CMn%NJ
#
'
"
t #,58C B. +CAl%NJ
#
'
#
t ",!#C và +CMn%NJ
#
'
"
t #5,8C
+. +CAl%NJ
#
'
#
t ",!#C và +CMn%NJ
#
'
"
t #,58C 9. +CAl%NJ
#
'
#
t "!,#C và +CMn%NJ
#
'
"
t #5,8C
Câu 25 +ho !6,4 gam hỗn hợp " &*m lo.* gồm Al và ! &*m lo.* &*cm : vào t2ong nước. Qau ph=n Bng chỉ thu được dung
dch B và 4,/ l$t &h$ %q đ&tc'. +ho tV tV dung dch H+l vào dung dch B đ[ thu được ! lượng &ết tKa lớn nhAt. rsc và cen
&ết tKa được 5,8 gam . X*m lo.* &*cm : là 3
A. r* B. Na +. X 9. UE
Câu 26: 9ung dch X chBa AgNJ
#
và +u%NJ
#
'
"
. RhFm ! lượng hỗn hợp gồm 6,6# mol Al và 6,64 mol HI vào !66 ml dung
dch X cho tớ* &h* ph=n Bng &ết thjc thu được 8,!" gam chAt 2Dn , gồm # &*m lo.*. +ho , vào dung dch H+l dư thu được
6,/5" l$t &h$ %đ&tc'. Rmng nồng đW cKa " mu0* là 3
A. 6,#: B. 6,8: +. 6,7": 9. 6,74:
Câu 27: Hỗn hợp A gồm Na, Al , +u cho !" gam A vào nước dư thu ","7 l$t &h$ %đ&tc' , c]n nếu cho vào dung dch NaJH
dư thu #,;" l$t &h$ % đ&tc' . C Al t2ong hỗn hợp Ean đTu G
A. 4;,6/C B. "",4C +. /5,4 C 9. ;/,"4C
Câu 28: +ho m gam hỗn hợp X gồm Na
"
J và Al hoà tan hết vào H
"
J dư thu được "66 ml dung dch A chỉ chBa ! chAt tan
duO nhAt c1 nồng đW 6,":. l*( t2 cKa m là 3
A. ",#" B. #,4/ +. #,4" 9. 4,#/
Câu 29: +ho m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaJ, Al vào nước dư >au &h* ph=n Bng &ết thjc thu được dung dch Ab #,6"7 l$t
&h$ %đ&tc' và 6,47 gam chAt 2Dn &h-ng tan. U1t !!6 ml dung dch H+l !: vào dung dch A thu được 4,7/ gam &ết tKa. m c1
g*( t2 là 3
A. 5,"! gam B. 8,57 gam +. 8," gam 9. 8,48 gam
Câu 30: +ho mWt hỗn hợp X gồm HI và mWt &*m lo.* : c1 h1a t2 &h-ng đm*. Xh0* lượng X là !6,8# gam. +h*a X 2a làm
phTn EZng nhau3
_hTn u t(c d)ng vớ* dung dch H+l dư cho 2a #,!;" l$t H
"
%đ&tc'.
_hTn uu t(c d)ng vớ* dung dch HNJ
#
loLng dư cho 2a &h$ duO nhAt là NJ c1 th[ t$ch là ",/88 l$t %đ&tc' và dung dch A.
X*m lo.* &h0* lượng : và C : t2ong hỗn hợp X là 3
A. Al, 4#,/8C B. +u, "4,85C +. Mn, 78,!"C 9. Al "",77C
Le Thanh Viet…..12a1….Truong THPT Phu Cat 3……..Nam: 2009-2010...
……..……..
Câu 31: Xh0* lượng than chd cTn dkng đ[ >=n SuAt 6,47 tAn nh-m EZng phưvng ph(p đ*@n phen nh-m oS*t n1ng ch=O, E*ết
2Zng lượng &h$ oS* t.o 2a q c\c dưvng đL đ0t ch(O than chd thành hỗn hợp +J và +J
"
c1 tỉ &h0* >o vớ* hỗn hợp H
"
Q và _H
#
là !,!5/ là 3
A.
;
#6/,74 &g B.
;
"64,8#&g +.
;
7"6,4/ &g 9.
;
!86,;/ &g
Câu 323 +ho !/,4 gam hỗn hợp Al và Al
"
J
#
c1 tỉ l@ vc >0 mol
" #
Al Al J
n 3 n !"3!# =
t(c d)ng vớ* dung dch HNJ
#
loLng
vVa đK thu được dung dch X và !,5;" l$t NJ%đ&tc'. +- c.n dung dch X thu được Eao nh*Fu gam chAt 2Dn &hanG A.86,;7
gam B.8",!7 gam +.!67,;7 gam 9. ;6,!7 gam
Câu 33 : +ho 8,/7 gam Al vào dung dch X%t.o thành EZng c(ch h]a tan 57,5 gam hỗn hợp , gồm +u+l
"
và HI+l
#
.vào
nước' Xết thjc ph=n Bng thu được !5,5/ gam chAt 2Dn gồm ha* &*m lo.*. Rỉ l@ >0 mol HI+l
#
3+u+l
"
t2ong hỗn hợp , là 3
A."3! B.#3" +. #3! 9.43#
Câu 343 +ho #,7"gam Al"%QJ7'# t(c d)ng vớ* "4 ml dung dch NaJH t.o 2a được 6,58 gam &ết tKa. Nồng đW mol cKa
NaJH đL dkng làG A. !,": B. ",8: +. !," : và 7: 9. !,": ho<c ",8:
Câu 35 +ho !46 ml dung dch NaJH 5: t(c d)ng vớ* !66 ml dung dch Al"%QJ7'# !: . X(c đnh nồng đW molPl NaJH
t2ong dung dch >au ph=n Bng. A. !: B. ": +. #: 9. 7:
Câu 36 R2ong mWt c0c đ\ng "66ml dung dch Al+l# ":. U1t vào c0c aml dung dch NaJH c1 nồng đW a molPl$t, ta được
mWt &ết tKab đIm >AO &h- và nung đến &h0* lượng &h-ng đm* được 4,!g chAt 2Dn. Nếu at "66ml thd a c1 g*( t2 nàoG A.
": B. !,4: haO #: +. !: haO !,4: 9. !,4: haO 5,4:
Câu 37 Hoà tan a%g' hỗn hợp EWt :gw Al EZng dung dch H+l thu được !5,;" l*t &h$ H" %đ&tc'. +kng lượng hỗn hợp t2Fn
hoà tan t2ong dung dch NaJH dư thu được !#,77 l$t &h$ H" % đ&c'. a c1 g*( t2 là3
A. #,; B. 5,8 +. !!,5 9. !4,/
Câu 38 +ho a mol Al+l# vào "66g dung dch NaJH 7C thu được #,;g &ết tKa. l*( t2 cKa a là3
A. 6,64 B. 6,6!"4 +. 6,6/"4 9 6,!"4
Câu 40 +ho "66ml dung dch H"QJ7 6,4: vào mWt dung dch c1 chBa a mol NaAlJ" được 5,8g &ết tKa. l*( t2 cKa a là3
A. 6,6"4 B. 6,64 +. 6,! 9. 6,!"4
Câu 41: +ho !8,/ gam hỗn hợp gồm Mn và HI t(c d)ng vVa đK vớ* 5,87 l$t +l"%đ&tc'. rAO >=n phNm thu được h]a tan vào
nước 2ồ* cho t(c d)ng vớ* dung dch NaJH !:. Rh[ t$ch NaJH cTn dkng đ[ lượng &ết tKa thu được là lớn nhAt và nhf nhAt
lTn lượt làG
A. 6,5 l$t và !,! l$t B. 6,! l$t và 6,4 l$t +. 6," l$t và 6,4 9. 6,! l$t và !,!
Câu 42: +1 mWt dung dch chBa !/,8g NaJH t(c d)ng vớ* dung dch c1 h]a tan 8 gam HI"%QJ7'#. Qau đ1 l.* thFm vào
!#,/8gam Al"%QJ7'#. RV c(c ph=n Bng ta thu được dung dch A c1 th[ t$ch 466ml và &ết tKa. Nồng đW mol c(c chAt t2ong
dung dch A làG %Alt"5bHIt4/bNat"#bJt!/bHt!'
A. gNa"QJ7t6,!":h, gNaAlJ"t6,!":h B. gNaJHt6,!":h, gNaAlJ"t6,#/:h
+. gNaJHt6,/:h, gNaAlJ"t6,!":h 9. gNa"QJ7t6,#/:h, gNaAlJ"t6,!":h
Câu 43: H]a tan "! gam hỗn hợp gồm Al và Al"J# EZng H+l được dung dch A và !#,77 l$t H"%đ&tc'. Rh[ t$ch dung dch
%l$t' NaJH 6,4: cTn cho vào dung dch A đ[ thu được #!," gam &ết tKa làG %Alt"5bNat"#b+lt#4,4bJt!/bHt!'
A. ",7 B. ",7 ho<c 7 +. 7 9. !," ho<c "
Câu 443 H]a tan #,; gam Al%JH'# EZng 46ml NaJH #: được dung dch A. Rh[ t$ch dung dch%l$t' H+l ": cTn cho vào
dung dch A đ[ SuAt h*@n t2q l.* !,4/ gam &ết tKa làG %Alt"5bNat"#b+lt#4,4bJt!/bHt!'
A. 6,6" B. 6,"7 +. 6,6/ ho<c 6,!" 9. 6,6" ho<c 6,"7
Câu 45: +ho "66 ml gồm :g+l" 6,#:b Al+l# 6,74 :b H+l 6,44: t(c d)ng hoàn toàn vớ* a%l$t' gồm NaJH 6,6": và
Ba%JH'" 6,6!:. l$a t2 cKa a%l$t' đ[ được &ết tKa lớn nhAt và lượng &ết tKa nhf nhAt làG
%Alt"5bNat"#b+lt#4,4bJt!/bHt!b:gt"7bBat!#5'
A. !,"4l$t và !,754l$t B. !,"4l$t và !7,54l$t +. !",4l$t và !7,54l$t 9. !",4l$t và !,754l$t
Câu 46:+ho m gam hỗn hợp X gồm Na"J và Al"J# t(c d)ng vớ* H"J cho ph=n Bng hoàn toàn thu được "66 ml dung
dch A chỉ chBa mWt chAt tan duO nhAt c1 nồng đW 6,4:. Rhm* &h$ +J" dư vào dung dch A được a gam &ết tKa. l$a t2 cKa
m và a làG A. 8,"g và 58g B. 8,"g và 5,8g +. 8"g và 5,8g 9. 8"g và 58g
Câu 47 U1t !46 ml dung dch NaJH 5: vào 46 ml dung dch Al"%QJ7'#. Rdm &h0* lượng chAt dư >au th$ ngh*@m A.
!/g B. !7g +. !"g 9. !6g
Câu 48 +ho 8 gam HI"%QJ7'# vào Ednh chBa ! l$t dung dch NaJH a :, &huAO &x đ[ ph=n Bng S=O 2a hoàn toànb t*ếp t)c
thFm vào Ednh !#,/8g Al"%QJ7'#. +u0* ckng thu được !,4/ gam &ết tKa &Io t2Dng. R$nh g*( t2 nồng đW aG A. 6,":
B. 6,7: +. 6,#8: 9. 6,7":
Câu 49 H]a tan 4,#7gam nh-m clo2ua vào nước cho đK "66ml dung dch. RhFm t*ếp dung dch NaJH 6,7: vào dung dch
t2Fn, ph=n Bng Song thu được !,4/ gam &ết tKa. Nồng đW mol dung dch HNJ# làG
A. 6,/: và !,/: B. !,/: ho<c ",7: +. 6,/: ho<c ",": 9. 6,/: ho<c ",/:
+eu 46 +ho "66:l dung dch Al+l# !,4: t(c d)ng vớ* a l$t dung dch NaJH 6,4:, lượng &ết tKa thu được là !4,/ gam.
l$a t2 lớn nhAt cKa a làG A. !," B. !,8 +. ",7 9. "
Le Thanh Viet…..12a1….Truong THPT Phu Cat 3……..Nam: 2009-2010...
……..……..
Câu 51 RhFm m gam Xal* vào #66ml dung dch chBa Ba%JH'" 6,!: và NaJH 6,!: thu được dung dch X. +ho tV tV
dung dch X vào "66ml dung dch Al"%QJ7'# 6,!: thu được &ết tKa ,. ^[ thu được lượng &ết tKa , lớn nhAt thd g$a t2 cKa
m làG%Ht!bJt!/bNat"#bAlt"5bQt#"bXt#;bBat!#5'
A. !,4; B. !,!5 +. !,5! 9. !,;4
Câu 52 Hỗn hợp X gồm Na và Al. +ho m gam X vào mWt lượng dư nước thd th1at 2a a l$t &h$. Nếu cyng cho m gam X vào
dung dch NaJH%dư' thd được !,54a l$t &h$. Rhành phTn C thIo &h0* lượng cKa Na t2ong X là %E*ết c(c th[ t$ch &h$ đo
t2ong ckng đ*cu &*@nb Nat"#bAlt"5'
A. #;,85C B. 55,#!C +. 7;,85C 9. ";,85C
Câu 53 +ho dung dch NaJH 6,#: vào "66 ml dung dch Al"%QJ7'# 6,": thu được mWt &ết tKa t2Dng &Io. Nung &ết tKa
nàO đến &h0* lượng lượng &h-ng đm* thd được !,6"g 2Dn. Rh[ t$ch dung dch NaJH là Eao nh*FuG
%Alt"5bNat"#bQt#"bJt!/bHt!'
A. 6,"l$t và ! l$t B. 6,"l$t và " l$t +. 6,# l$t và 7 l$t 9. 6,7 l$t và ! l$t
Câu 54: Xh* cho !#6 ml Al+l# 6,!: t(c d)ng vớ* "6 ml dung dch NaJH, thd thu được 6,;#/gam &ết tKa. Nồng đW molPl
cKa NaJH làG %Alt"5bNat"#b+lt#4,4bJt!/bHt!'
A. !,8: B. ": +. !,8: và ": 9. ",!:
Câu 55 3R2Wn !6,8 gam EWt nh-m vớ* #7,8g EWt HI#J7 2ồ* t*ến hành ph=n Bng nh*zt nh-m thu được hỗn hợp A. h]a tan hết
A EZng H+l thu được !6,54" l$t H"%đ&tc'. H*@u >uAt ph=n Bng nh*@t nh-m và th[ t$ch dung dch H+l ": cTn dkng làG A.
86C và !,68l$t B. "6C và !6,8l$t +. /6C và !6,8l$t 9. 76C và !,68l$t
Câu 563 nung hỗn hợp A gồm Al, HI"J# được hỗn hợp B %h*@u >uAt !66C'. H]a tan hết B EZng H+l dư được ","7 l$t &h$
%đ&tc', cyng lượng B nàO nếu cho ph=n Bng vớ* dung dch NaJH dư thAO c]n 8,8g 2Dn +. Xh0* lượng c(c chAt t2ong A làG
A. mAlt",5g, mHI"J#t!,!"g B. mAlt4,7g, mHI"J#t!,!"g
+. mAlt",5g, mHI"J#t!!,"g 9. mAlt4,7g, mHI"J#t!!,"g
Câu 57: Hỗn hợp A gồm 6,4/g HI và !/g HI"J# m %mol' Al 2ồ* nung q nh*@t đW cao &h-ng c1 &h-ng &h$ được hỗn hợp 9.
Nếu cho 9 tan t2ong H"QJ7 loLng được v%l$t' &h$ nhưng nếu cho 9 t(c d)ng vớ* NaJH dư thd thu được 6,"4a l$t &h$. l$a
t2 cKa m làG
A. 6,!"## B. 6,"7// +. 6,!" 9. 6,#/;;
Câu 58 +1 "/,8g hỗn hợp EWt nh-m và HI"J#. R*ến hành nh*@t nh-m cho tớ* hoàn toàn 2ồ* h]a tan hết hỗn hợp >au ph=n
Bng EZng dung dch H+l được !!," l$t H"%đ&tc'. Xh0* lượng c(c chAt t2ong hỗn hợp Ean đTu làG
A. mAlt!6,8gbm t!,/g B. mAlt!,68gbm t!/g
+. mAlt!,68gbm t!/g 9. mAlt!6,8gbm t!/g
Câu 59 Hỗn hợp X gồm Al và HI"J#. rAO 84,/gam X đIm nung n1ng đ[ th\c h*@n ph=n Bng nh*@t nh-m, >au mWt thn*
g*an thu được m gam chAt 2Dn ,. +h*a , làm " phTn EZng nhau3
w _hTn !3 H]a tan t2ong dung dch NaJH dư thAO tho(t 2a #,#/l$t &h$ %đ&tc' và c]n l.* m! gam chAt &h-ng tan.
w _hTn "3 H]a tan hết t2ong dung dch H+l thAO thoat 2a !6,68 l$t &h$ %đ&tc'. _hTn t2`m &h0* lượng HI t2ong , làG
A. !8C B. #;,"4C +. !;,/C 9. 76C
Câu 60: Hỗn hợp X gồm Al và HI"J#. rAO 84,/gam X đIm nung n1ng đ[ th\c h*@n ph=n Bng nh*@t nh-m, >au mWt thn*
g*an thu được m gam chAt 2Dn ,. +h*a , làm " phTn EZng nhau3
w _hTn !3 H]a tan t2ong dung dch NaJH dư thAO tho(t 2a #,#/l$t &h$ %đ&tc' và c]n l.* m! gam chAt &h-ng tan.
w _hTn "3 H]a tan hết t2ong dung dch H+l thAO thoat 2a !6,68 l$t &h$ %đ&tc'. Rhành phTn chAt 2Dn , gồm c(c chAt làG
A. Al, HI"J#, HI, Al"J# B. Al, HI, Al"J# +. HI, Al"J# 9. += A, + đjng
PHẦN B:
Câu 1: 9ung dch Al+l
#
t2ong nước E thu{ phen,+hAt làm t`ng cưnng |u( t2dnh thu{ phencKa Al+l
#
là3
A.NH
7
+l B.Na
"
+J
#
+.MnQJ
7
9.Xh-ng c1 chAt nào.
Câu 2: _h}n nh-m %ph}n chua' c1 c-ng thBc ho( hsc là
A. Na AlH
/
B.XAl%QJ
7
'
"
.!"H
"
J +.NH
7
Al%QJ
7
'
"
.!"H
"
J 9.B,+ đcu đjng.
Câu 33Xh* thFm Na
"
+J
#
vào dung dch Al
"
QJ
7
>~ c1 h*@n tượng gd S=O 2aG
A. Nước vpn t2ong >u0t . B.+1 &ết tKa nh-m cacEonat.
+. +1 &ết tKa Al%JH'
#
. 9.+1 &ết tKa Al%JH'
#
>au đ1 &ết tKa l.* tan.
Câu 4: l*=* th$ch t.* >ao ngưn* ta đ*@n phen Al
"
J
#
n1ng ch=O mà &h-ng đ*@n phen Al+l
#
n1ng ch=O đ[ đ*cu chếAl
A.Al+l
#
c1 nh*@t đW n1ng ch=O cao hvn Al
"
J
#
B.Al+l
#
là hợp chAt cWng ho( t2 nFn &h* nung d• E th`ng hoa.
+. Q\ đ*@n phen Al+l
#
n1ng ch=O cho 2a +l
"
đWc h.*.
9.Al
"
J
#
cho 2a Al t*nh &h*ết.
Câu 5: R2Wn 4,7g Al vớ* 7,8g HI
"
J
#
2ồ* nung n1ng đ[ th\c h*@n ph=n Bng nh*@t nh-m. Qau ph=n Bng thu được m gam hỗn
hợp chAt 2Dn. l*( t2 cKa m là3
A. ","7g B.7,68g +. !6,"g 9.6,""7g
Le Thanh Viet…..12a1….Truong THPT Phu Cat 3……..Nam: 2009-2010...
……..……..
Câu 6: ^0t nh-m t2ong Ednh đ\ng &h$ clo, >au ph=n Bng thAO &h0* lượng chAt 2Dn t2ong Ednh t`ng 7,"/ g . Xh0* lượng
nh-m đL tham g*a ph=n Bng là3
A. !,68 g B. #,"7 g +. 6,8/ g 9.!,/" g
Câu 7: Hoà tan hoàn toàn !/," g mWt &*m lo.* : vào dung dch HNJ
#
thu được4,/ l*t hỗn hợp &h$ gồm NJ và N
"
c1 &h0*
lượng 5," g . X*m lo.* : là3
A. :g B. HI +. Al 9. Mn
Câu 8: +ho nước NH
#
dư vào dung dch chBa Al+l
#
và Mn+l
"
thu được &ết tKa A . Nung A đến &h0* lượng &h-ng đm* thu
được chAt 2Dn B. +ho luồng &h$ H
"
đ* |ua B nung n1ng >~ thu được chAt 2Dn là3
A. Al
"
J
#
B. Mn và Al
"
J
#
+.MnJ và Al 9. MnJ và Al
"
J
#
Câu 9: +ho dung dch chBa amol NaAlJ
"
t(c d)ng vớ* dung dch chBa E mol H+l . ^*cu &*@n đ[ thu đưvc &ết tKa >au ph=n
Bng là3
A. atE B.at "E +.a € E € 7a 9.€ 7a
Câu 10: Hoà tan ;,!7g hợp &*m +u,:g,Al EZng mWt lượng vVa đK dung dch H+l thu được 5,87l*t &h$ X %đ&c', ",47g chAt
2Dn , và dung dch M. +- c.n dung dch M thu được m gam mu0* .aoO m c1 g*( t2 là3
A.#!,74g B. ##,"4g +.#,;;g 9.#4,48g
Câu 11:+ho 4,!g hỗn hợp gồm " &*m lo.* Al và :g tan hết t2ong dung dch H
"
QJ
7
đ<c n1ng , thu được 4,/ l*t &h$ QJ
"
%đ&c'. Xh0* l\vng mỗ* &*m lo.* Al và :g t2ong hỗn hợp là3
A.6,47g và 7,7/g B. 7,4"g và 6,78g +.",5gvà",7g 9. #,;g và !,"g
Câu 12:^0t m gam hỗn hợp # &*m lo.* +u,HI,Al t2ong Ednh chBa oS* dư , &ết thjc ph=n Bng thAO &h0* lượng oS* g*=m 8g .
Nếu hoà tan hết m gam # &*m lo.* t2Fn t2ong dung dch H
"
QJ
7
đ<c n1ng thd thu được Eao nh*Fu l*t &h$ QJ
"
tho(t 2a %đ&c'
A. !,!"l*t B.","7 l*t +. !!," l*t 9.8,;/ l*t
Câu 13: Xh* hoà tan Al EZng dung dch H+l, nếu thFm và* g*st thu{ ngen vào thd |u( t2dnh hoà tan nh-m >~ là3
A. X=O 2a chom hvn. B. X=O 2a nhanh hvn.
+.Xh-ng thaO đm*. 9RAt c= đcu >a*.
Câu 143 Nhf tV tV dung dch NH
#
vào 0ng ngh*@m đ\ng Al+l
#
. H*@n tượng S=O 2a là3
A. Xết tKa t.o thành nh*cu dTn đến nh*cu nhAt 2ồ* tan dTn đến tan hết. +. Xết tKa t.o thành nh*cu dTn đến nh*cu
nhAt.
B. Xh-ng c1 h*@n tượng gd S=O 2a. 9. +1 SuAt h*@n mWt $t &ết tKa.
Câu 153 Nh-m c1 th[ &h? được nh•ng oS*t &*m lo.* nào >au đeO3
A. HIJ, HI
"
J
#
, :gJ, +uJ B.+uJ, Ag
"
J, HIJ, BaJ
+. H
"
J, +uJ, +2
"
J
#
, Ag
"
J 9. Xh-ng c1 đ(p (n nào đjng.
Câu 16: Xh* >)c tV tV &h$ +J
"
lượng dư vào dung dch NaAlJ
"
, thu được3
A. rjc đTu c1 t.o &ết tKa %Al%JH'
#
', >au đ1 &ết tKa E h]a tan %t.o Al%H+J
#
'
#
' và NaH+J
#
B.+1 t.o &ết tKa %Al%JH'
#
', phTn dung dch chBa Na
"
+J
#
và H
"
J
+. Xh-ng c1 ph=n Bng S=O 2a .
9._hTn &h-ng tan là Al%JH'
#
, phTn dung dch gồm NaH+J
#
và H
"
J
Câu 17: +ho mWt lượng EWt &*m lo.* nh-m t2ong mWt c0c thKO t*nh, cho t*ếp dung dch HNJ
#
loLng vào c0c, &huAO đcu đ[
cho ph=n Bng hoàn toàn, c1 c(c &h$ NJ, N
"
J và N
"
tho(t 2a. BeO g*n cho t*ếp dung dch Sjt vào c0c, &huAO đcu, c1 hỗn hợp
&h$ tho(t 2a %&h-ng &[ hv* nước, &h-ng &h$'. Hỗn hợp &h$ nàO c1 th[ là &h$ nàoG
A. NJ
"
b NH
#
B. NH
#
b H
"
+.+J
"
b NH
#
9.H
"
b N
"
Câu 18: Xh? !/g EWt HI
"
J
#
EZng EWt nh-m, cho >=n phNm >au ph=n Bng vào Ednh đ\ng dung dch H
"
QJ
7
>=n phNm chỉ t.o
2a # mu0*. Xh0* lượng nh-m cTn dkng là3
A. !.8 g B.4,7g +. /g 9. 6,/g
Câu 193 ^[ đ*cu chế được 58g c2om tV +2
"
J
#
EZng phưvng ph(p nh*@t nh-m cTn dkng m %g' nh-m. m c1 g*( t2 là3
A. 76,4 g B.74 g +. 46,7 g 9. 47,6 g
Câu 203 Hỗn hợp A gồm Al và Al
7
+
#
. Nếu cho A t(c d)ng vớ* H
"
J thu được #!," g Al%JH'
#
. Nếu cho hỗn hợp A t(c d)ng
vớ* dung dch H+l ngưn* ta thu được mWt mu0* duO nhAt và "6,!/l hỗn hợp &h$ q đ&tc. Xh0* lượng cKa hỗn hợp A là3
A. "4," g B."!,/ g +. !6,8 g 9. !7,7 g
Câu 213 +ho #!," g hỗn hợp EWt nh-m và nh-m oS*t t(c d)ng vớ* dung dch NaJH dư. _h=n Bng Song thu được !#,77 l$t
&h$ H
"
q đ*cu &*@n t*Fu chuNn. Xh0* lượng cKa mỗ* chAt t2ong hỗn hợp đTu lTn lượt là3
A. !6,8 g và "6,7 g B. !6,7 g và "6,8 g +. "6,7 g và !6,8 g 9. "6,8 g và !6,7 g
Câu 223 Hoà tan hoàn toàn hợp &*m :g – Al EZng dung dch H+l thu được 8,;/ l &h$ q đ*cu &*@n t*Fu chuNn. Nếu cho
lượng hợp &*m như t2Fn t(c d)ng vớ* dung dch NaJH g*=* ph1ng /,5" l &h$ H
"
. Rhành phTn phTn t2`m cKa mỗ* &*m lo.*
lTn lượt là3
A. #6,8 C và /;," C B. 55,! C và "",; C +. /;," C và #6,8 C 9. "",; C và 55,! C
Câu 233 ^[ t(ch nhanh Al
"
J
#
2a &hf* hỗn hợp Al
"
J
#
và +uJ mà &h-ng thaO đm* &h0* lượng, c1 th[ dkng chAt nào >au đeO3
Le Thanh Viet…..12a1….Truong THPT Phu Cat 3……..Nam: 2009-2010...
……..……..
A. H+l và NaJH B. Nước +. NaJH và +J
"
9. 9ung dch NH
#
Câu 24. Nung hỗn hợp EWt %Al và HI
#
J
7
' q nh*@t đW cao đến ph=n Bng hoàn toàn thu được hỗn hợp chAt 2Dn X, hoà tan X
t2ong dung dch NaJH thAO c1 &h$ tho(t 2a. Rhành phTn cKa chAt 2Dn X là3
A. Al, Al
"
J
#
, và HI B. Al, HI +. HI
#
J
7
, HI, Al
"
J
#
. 9. Al,HI
#
J
7
, HI, Al
"
J
#
.
Câu 25. Qo >(nh %!' th[ t$ch &h$ H
"
tho(t 2a &h* cho Al t(c d)ng vớ* lượng dư dung dch NaJH và %"' th[ t$ch &h$ N
"
duO
nhAt 2thu được &h* cho ckng mWt lượng Al t2Fn t(c d)ng vớ* dung dch HNJ
#
loLng dư
A. %!' gAp 4 lTn %"' B. %"' gAp 4 lTn %!' +. %!' EZng %"' 9. %!' gAp ",4 lTn %"'
Câu 26:+1 / dung dch &h-ng màu, đ\ng t2ong c(c c0c &h-ng c1 nhLn3 Al+l
#
b NH
7
NJ
#
b XNJ
#
b Mn+l
"
b %NH
7
'
"
QJ
7
b X
"
QJ
7
.
9kng được h1a chAt nào dướ* đeO đ[ nhon E*ết c(c dung dch nàOG
A. NaJH B. NH
#
+. Ba 9._E%NJ
#
'
"
Câu 27: ^*@n phen Al
"
J
#
n1ng ch=O t2ong thn* g*an " g*n 76 phjt 46 g*eO, cưnng đW d]ng đ*@n 4 A %Amp}2I', thu được
#,/ gam nh-m &*m lo.* q catot. H*@u >uAt cKa |u( t2dnh đ*@n phen nàO là3
A. 86C B. ;6C +.!66C 9. 56C
Câu 28: Rh\c h*@n ph=n Bng nh*@t nh-m g*•a /,78 gam Al vớ* !5,/ gam HI
"
J
#
. +hỉ c1 ph=n Bng nh-m &h? oS*t &*m lo.*
t.o &*m lo.*. ^Im h]a tan chAt 2Dn >au ph=n Bng nh*@t nh-m EZng dung dch Sjt dư cho đến &ết thjc ph=n Bng, thu được
!,#77 l$t H
"
%đ&tc'. H*@u >uAt ph=n Bng nh*@t nh-m là3
A.!66C B.;6,;C +.8#,#C 9.56C
Câu 29: H]a tan hết m gam EWt &*m lo.* nh-m t2ong dung dch HNJ
#
, thu được !#,77 l$t %đ&tc' hỗn hợp Ea &h$ NJ, N
"
J
và N
"
. Rỉ l@ th[ t$ch a
NJ
3 a
N"J
3 a
N"
t #3"3!. R2 >0 cKa m là3 A. #",7 gam B.#!,4 gam +.76,4 gam 9."7,# gam
Câu 30: Hỗn hợp A gồm ha* &*m lo.* Al, Ba. +ho lượng nước dư vào 7,""4 gam hỗn hợp A, &huAO đcu đ[ ph=n Bng S=O 2a
hoàn toàn, c1 &h$ tho(t, phTn chAt 2Dn c]n l.* &h-ng E h]a tan hết là 6,764 gam. Xh0* lượng mỗ* &*m lo.* t2ong 7,""4 gam
hỗn hợp A là3
A. !,784 gb ",57 g B.!,/" gb ",/64 g +.",!/ gb ",6/4 g 9.",!;" gb ",6##g
Câu 31: +ho 4,#7 gam Al+l
#
vào !66 ml dung dch NaJH c1 nồng đW + %molPl$t', thu được ",#7 gam &ết tKa t2Dng. R2 >0
cKa + là3 A. 6,;: B. !,#: +. 6,;: và !,": 9. %a', %E'
3 Câu 32: +ho hỗn hợp d.ng EWt ha* &*m lo.* :g và Al vào dung dch c1 h]a tan ha* mu0* AgNJ
#
và +u%NJ
#
'
"
. Qau &h*
ph=n Bng &ết thjc, thu được hỗn hợp ha* &*m lo.* và dung dch 9. Như voO3
A. Ha* mu0* AgNJ
#
và +u%NJ
#
'
"
đL ph=n Bng hết và ha* &*m lo.* :g, Al cyng ph=n Bng hết.
B. Ha* &*m lo.* :g, Al ph=n Bng hết, +u%NJ
#
'
"
c1 ph=n Bng, tmng |u(t c]n dư +u%NJ
#
'
"
+.Ha* &*m lo.* :g, Al ph=n Bng hết, tmng |u(t c1 AgNJ
#
, +u%NJ
#
'
"

9. :Wt t2ong ha* &*m lo.* ph=* là Ag, &*m lo.* c]n l.* là +u ho<c Al
Câu 33: H]a tan m gam Al vVa đK t2ong a %ml' dung dch H
"
QJ
7
/!C %c1 &h0* lượng 2*Fng !,4! gPml', đun n1ng, c1 &h$
mk* S0c tho(t 2a, c1 ",88 gam chAt 2Dn vàng nh.t lưu hu‚nh %Q' và dung dch 9. +ho hAp thu hết lượng lượng &h$ mk* S0c
t2Fn vào dung dch nước v-* t2ong dư, thu được "!,/ gam &ết tKa mu0* >unƒ*t. +(c ph=n Bng S=O 2a hoàn toàn. R2 >0 cKa m
là3
A. !6,8 gam B.",5 gam +. 4,7 gam 9.8,! gam
Câu 34. R2 >0 a cKa ceu ##" là3 A.5/,/ ml B.8/,/ ml +.;/,/ ml 9.!6/,/ ml
Câu 35: +ho S mol Al và O mol Mn vào dung dch chBa „ mol HI
"i
và t mol +u
"i
. +ho E*ết "tP# € S . Rdm đ*cu &*@n cKa O
thIo S,„,t đ[ dung dch thu được c1 chBa # lo.* *on &*m lo.*. +(c ph=n Bng S=O 2a hoàn toàn.
A. O € „ w#SP" it B.O € „w#S i t +. O € "„ i #S – t 9. O € "„ – #S i "t
Câu 36: RV Na
"
+J
#
làm thế nào đ[ đ*cu chế được

NaG
A. H]a tan t2ong H+l dư c- c.n 2ồ* đ*@n phen n1ng ch=O
B. Nung q nh*@t đW cao 2ồ* dpn +J dư đ* |ua
+. H]a tan t2ong dung dch HNJ
#
dư c- c.n 2ồ* đ*@n phen n1ng ch=O mu0* thu được
9. H]a tan t2ong H+l dư 2ồ* cho thanh :g vào
Câu 373 uon Na
i
>~ &h-ng tồn t.* nếu ta th\c h*@n ph=n Bng
A. ^*@n phen dung dch Na+l. B. NaJH t(c d)ng vớ* dung dch H+l
+. NaJH t(c d)ng vớ* dung dch +u+l
"
. 9.^*@n phen Na+l n1ng ch=O
Câu 38. +ho c(c dung dch 3 Na
"
+J
#
, +H
#
+JJNa, Al
"
%QJ
7
'
#
và Na+l, t2ong đ1 c<p dung dch nào c1 pH lớn hvn 53
A. Na
"
+J
#
và +H
#
+JJNa B.Na+l và +H
#
+JJNa +. Al
"
%QJ
7
'
#
và +H
#
+JJNa 9.Na
"
+J
#

Na+l
Câu 39. 9ung dch nào >au đeO c1 th[ làm mcm c= nước cBng t.m thn* và nước cBng vxnh c?u3
A. c= Na
"
+J
#
và +a%JH'
"
B. Na
"
+J
#
+. +a%H+J
#
'
"
9.+a%JH'
"
Câu 40. H]a tan !4.# g BaJ vào nước thu được dung dch X. +ho !4." g hỗn hợp +a+J
#
và :g+J
#
tan hoàn toàn t2ong
dung dch H+l dư, &h$ EaO 2a cho hAp th) vào dung dch X. hLO cho E*ết h*@n tượng S=O 2a3
A. &h-ng S(c đnh B. c1 &ết tKa t2Dng và &ết tKa hoàn toàn
Le Thanh Viet…..12a1….Truong THPT Phu Cat 3……..Nam: 2009-2010...
……..……..
+. c1 &ết tKa t2Dng >au đ1 &ết tKa t2Dng tan mWt phTn 9.c1 &ết tKa t2Dng
Câu 41. Nhjng mWt thanh nh-m &*m lo.* vào dung dch chBa 6.6# mol +uQJ
7
.Qau &h* ph=n Bng hoàn toàn, lAO thanh Al 2a
&hf* dung dch.Nhon S…t >au th$ ngh*@m nào >au đeO không đúng3
A. Xh0* lượng dung dch t`ng !.#8g B. Xh0* lượng thanh nh-m t`ng !.#8g
+. Rhanh Al c1 lớp +u màu đf 9. 9ung dch thu được &h-ng màu
Câu 42. +1 c(c th$ ngh*@m >au3 9pn tV tV &h$ +J
"
đến dư vào dung dch nước v-* t2ong %!'b +ho tV tV dung dch

Ba%JH'
"
đến dư vào dung dch Al
"
%QJ
7
'
#
%"'. +ho tV tV dung dch H+l đến dư vào dung dch NaAlJ
"
%#'. +ho tV tV +J
"
đến dư vào
dung dch +a%AlJ
"
'
"
%7'b +ho tV tV H+l đến dư vào dung dch +a%H+J
#
'
"
%4'. Rh$ ngh*@m nào cho &ết tKa >au đ1 &ết tKa
tan hoàn toàn
A.!,",#,4 B.!,",#,7 +. !b "b # 9. !, #
Câu 43. Rmng h@ >0 cKa c(c chAt tham g*a ph=n Bng t2ong phưvng t2dnh nh-m t(c d)ng vớ* oS*t >Dt tV là3
A. 8 B. ; +. !! 9. !#
Đề 443 Nung n1ng #;,4 gam thu0c t$m thd thAO c]n l.* #/,# gam chAt 2Dn. a' R$nh th[ t$ch &h$ oS* >*nh 2a %đo q
đ&tc'. E' R$nh >0 gam thu0c t$m đL tham g*a ph=n BngG...
Đề 45. +1 c(c h1a chAt là dung dch NaJH, &h$ cacEon*cb c(c d)ng c) là 6" ch*ếc c0c thKO t*nh EZng nhau c1
ch*a đW. ràm thế nào đ[ đ*cu chế được dung dch mu0* nat2* cacEonat nguOFn chAtG...
Đề 46. +1 c(c h1a chAt là dung dch NaJH, &h$ cacEon*cb c(c d)ng c) là 6" ch*ếc c0c thKO t*nh EZng nhau c1
ch*a đW. ràm thế nào đ[ đ*cu chế được dung dch mu0* nat2* cacEonat nguOFn chAtG...
Hdnh v~ c1 t$nh m*nh hsa' ^c Eà*3 Nung n1ng 75 gam ^ồng %uu' n*t2at thd thAO c]n l.* "4,7 gam chAt 2Dn. R$nh
th[ t$ch &h$ N*tv đ*oS*t và &h$ oS* t.o thành %đo q đ&tc'....
Bà 473 H]a tan hoàn toàn 7;, / g hỗn hợp gồm HI, HIJ, HI"J#, HI#J7 EZng dung dch H"QJ7 đ<c n1ng thu
được dung dch , và 8, ;/ l$t &h$ QJ" %đ&tc' a. R$nh &h0* lượng oS* t2ong X E. R$nh &h0* lượng mu0* t2ong dung
dch ,

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->