CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI

Bài 1: Nung 8,4 gam Fe trong không khí sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe , Fe2O3 , Fe3O4 , FeO . Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít khí (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là: A. 11,2 gam C. 7,2 gam B. 10,2 gam D. 6,9 gam

Bài 2: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO , Fe2O3 , Fe3O4 bằng HNO3 đặc , nóng thu được 4,48 lít NO2 ( đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145,2 gam muối khan. Giá trị của m là: A. 35,7 gam C. 15,8 gam B. 46,4 gam D. 77,7 gam

Bài 3: Hỗn hợp A gồm nhiều kim loại chưa biết hóa trị hòa tan vừa vặn trong 800 ml dung dịch HNO3 sinh ra hỗn hợp gồm 0,2 mol N2 và 0,1 mol NO. Tính nồng độ của dung dịch HNO3 đã dùng: A. 1,5M C. 3,5M B. 2,5M D. 4,5M

Bài 4: Hòa tan m gam hỗn hợp Y gồm FeO , Fe2O3 , Fe3O4 (với tỉ lệ số mol giữa FeO và Fe2O3 là tỉ lệ 1 : 1) cần 200 ml dung dịch HNO3 1,5M thu được x lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất . Giá trị của m và x lần lượt là: A. 7,46 g , 0,24 lít C. 52 g , 0,07 lít B. 52,2 g , 1,68 lít D. 51,2 g 1,68 lít

Bài 5: Để m gam bột Fe trong không khí thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan vừa hết 3 gam hỗn hợp X này cần 500 ml dung dịch HNO3 a mol/lít thu được 0,56 lít NO là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m và a lần lượt là: A. 0,4M , 2,152 g C. 0,32M , 2,52 g B. 0,3M , 2,152 g D. 0,2M , 2,52 g