THPT Thalmann

Copyright©2009 by Mr. Lê Qu c Huy BÀI T P QUI T C M- HOÁN VN- CH NH H P- T H P - NHN TH C NEWTON- XÁC SU T.
H P- CH NH H P

A. C N NH !
1. PHÂN BI T HOÁN VN- T

S ph n t có n S ph n t l y k V trí, vai trò, th t c a các ph n t l y Công th c tính (S cách)

Gom h t n n Như nhau 1

Hoán v n n (k=n) Khác nhau Pn = n !
n

Ch nh h p n k (k<n) Khác nhau

T h p n k (k<n) Gi ng nhau
k Cn =

Ank =

n! (n − k )!
n k =0

n! k !.(n − k )!

2.

CÔNG TH C NHN TH C NEWTON.
k n n−k k

k (a + b)n = ∑ Cnk a n − k b k ; (a − b) n = ∑ (−1) k Cn a n − k b k k =0

S h ng t ng quát là C a
m

b ; S h ng th m+1 ng v i k=m là C a
m
m+n

m n

n−m m

b ;
n

a 1 an m−n −n m n m .n n n n a Các qui t c lũy th a: a .a = a ; n = a ; n = a ; a = a ; ( a ) = a ; (a.b) = a .b ;   = n a a b b n( A) 3. XÁC SU T. Xác su t c a bi n c A: P ( A) = n (Ω ) B. BÀI T P. I. QUI T C M- HOÁN VN- CH NH H P- T H P 1. Cho t p B={1; 2; 4; 5; 7}. Có th thành l p t B ư c: a. Bao nhiêu s g m 4 ch s khác nhau? S: 120 S: 48 b. Bao nhiêu s ch n g m 4 ch s khác nhau? c. Bao nhiêu s l g m 4 ch s khác nhau? S: 72 2. Cho t p B={0;1;2;3} có th thành l p ư c: S: 18 a. Bao nhiêu s g m 4 ch s khác nhau? b. Bao nhiêu s ch n g m 4 ch s khác nhau? S: 10 c. Bao nhiêu s l g m 4 ch s khác nhau? S: 8 S: 225 3. Có bao nhiêu s g m 3 ch s trong ó ch có úng m t ch s 4? 4. Có 5 con ư ng n i hai thành ph X và Y, có 4 con ư ng n i Y và Z. S: 20 a. Có bao nhiêu cách ch n ư ng i t X n Z qua Y? b. Có bao nhiêu cách ch n ư ng i t X n Z qua Y r i v l i X trong ó không có con ư ng nào i quá m t l n? S: 5.4.3.4=240 u là ch n ư c thành l p t các s 0; 2; 4; 6; 8? 5. Có bao nhiêu s t nhiên có 2 ch s mà hai ch s S: 20 6. Có bao nhiêu cách s p x p 4 h c sinh vào ng i trong m t bàn dài 4 ch ng i? S: 4! 7. Trong m t phòng h c có hai bàn dài, m i bàn có 5 gh . Ngư i ta mu n x p ch ng i cho 10 h c sinh g m 5 nam và 5 n . H i có bao nhiêu cách s p x p ch ng i n u: a. T t c h c sinh ng i tùy ý. S: 10! ; b. T t c h c sinh nam ng i m t bàn và h c sinh n ng i m t bàn. S: 5!5!2! 8. Có bao nhiêu cách phân công 5 b n vào 5 nhi m v sau: lau b ng, quét l p, c o bàn, rác, x p bàn gh ? S: 5! 9. X p th ng hàng 7 quy n sách Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, S , a. H i có bao nhiêu cách x p như th ? S: 7! 10. T t p B={1; 2; 3; 4; 5; 6} có th l p ư c bao nhiêu s t nhiên g m 8 ch s trong ó ch s 1 có m t 3 l n, m i ch s khác có m t úng 1 l n? G i ý: t các ch s 2; 3; 4; 5; 6 vào trư c, s cách l n lư t là 8, 7, 6, 5, 4. Cu i cùng t 3 ch s 1 vào 3 v trí còn l i có 1 cách. V y S: 8.7.6.5.4.1 11. Có bao nhiêu cách x p 5 h c sinh A, B, C, D, E vào m t chi c gh dài sao cho: a.B n C ng i chính gi a? S: 4! ; b. Hai b n A, E hai u gh ? S: 2!3!
n

1 2

Trên con ư ng THÀNH CÔNG không có d u chân c a k LƯ I BI NG!

1

Có bao nhiêu bi n s trong ó: 19. B t u b i ch s 5? S: 4!. B t u b i 23? 14. 9? G i ý: Xét 2 trư ng h p: TH1: a5 = 0 (có 4! cách) . ( ) 4 2  a.10. c. TH2: N trư c. Xét các s t nhiên có 5 ch s khác nhau l p t {1. NHN TH C NEWTON. d.C15 + C25 .C15 .1=36 cách) S: 9. H NG ( ) 4 c.3.8.Nam sau: 5!5! cách. d. Cho b n ch s 1. M t bác sĩ m . ch n c: 9 cách (b i ch s ã ch n cho b. TH2: a5 ≠ 0 (có 2.C15 . M t bác sĩ m .3.9. D không ng i k nhau? S: 5!-(2!4!) e.8=328 15.C15 + C25 . 6.N sau: 5!5! cách. 3. ch n b: 9 cách (b i ch s ã ch n cho a).C10 . 2 x − 3 . Tìm h s c a s h ng ch a x trong khai tri n c a  x + 2  .10. 20.Hai b n B.9 18. Là s ch n có 3 ch s khác nhau và không l n hơn 345? S: u tiên có th b ng 0). 4. 4 bác sĩ ph m ? 23.Hai ch s k nhau thì khác nhau? S: 9. Ít hơn 3 n ? 7 0 6 1 5 2 S: C25 . Hai ch s k nhau ph i gi ng nhau? S: 10 S:10.C15 + C25 . S u tiên khác 1? S: 8. Ch n a: b. 4.C15 + C25 .9. Có bao nhiêu s nguyên dương g m 5 ch s sao cho: u tiên là 1? S:10. nhóm 2 có 7 ngư i và nhóm 3 có 3 10 7 3 ngư i? S: C20 .10.Không b t u b i ch s 1? S: 4. 2. b.9.C3 21. Có bao nhiêu cách s p x p sao cho không có h c sinh cùng gi i tính ng k nhau? S: TH1: Nam trư c. 4. D NG 1: KHAI TRI N NHN TH C NEWTON 1  a. ( 3a + 2b ) .10.THPT Thalmann Copyright©2009 by Mr. 3. Có bao nhiêu cách chia 20 ngư i thành 3 nhóm: nhóm 1 có 10 ngư i. 2.10. 22. Do ó có 5!5!+5!5! cách 13.10. Hình bát giác có t t c bao nhiêu ư ng chéo? 1 4 S: C30 . 2. 3. x   3 S: 4. M t l p có 40 h c sinh g m 25 nam và 15 n . 2a + 2 . Là s ch n? Là s l ? S: 5. Có 30 bác sĩ ph u thu t. b.C15 + C25 . D cách nhau m t gh ? S: 2!3!+2!3!+2!3! 12.C29 2 S: C8 − 8 =20 II.9.C6 (k=2) 2 3  b.8+4. x  3 5 3 S: (−1)3 33 C5 x3 (k=3) Trên con ư ng THÀNH CÔNG không có d u chân c a k LƯ I BI NG! 2 . S: 10! a. Có bao nhiêu cách ch n m t nhóm g m 7 ngư i vào ban lao ng sao cho: 7 5 2 S: C40 .C15 + C25 . b. Bi n s xe g n máy có 4 ch s (ch s a.10.29 ho c C30 .Hai b n B. 6 3 d. Có bao nhiêu s t nhiên ch n có 3 ch s ôi m t khác nhau? 16. Có bao nhiêu cách ch n: 2 1 1 a. M t t h c sinh có 5 nam và 5 n x p thành m t hàng d c. x  D NG 2: TÌM H S . m t bác sĩ ph m ? S: A30 ho c 30. L p ư c bao nhiêu s g m b n ch s khác nhau t 4 ch s ó? S: 4! 17. Tìm s h ng ch a x trong khai tri n c a  x3 −  . S 4 b.4.C15 7 0 6 1 5 2 4 3 e. Ít nh t là 6 nam? 7 0 6 1 S: C25 . 5 có th thành l p ư c bao nhiêu s : a. H i trong các s ó có bao nhiêu s : a. a.10.  x 2 −  .2. ch n d: 9 cách (b i ch s ã ch n cho c).C29 b. 5 nam 2 n ? S: C25 . 5}. Có th l p ư c bao nhiêu s ch n có 5 ch s khác nhau l y t các s 0.1=96 (ho c 5! − 4!=96) S: 3! d. Là s ch n có 3 ch s khác nhau? S: 24 3 S: A5 b.9= 7290 (G i ý: bi n s có d ng abcd . Lê Qu c Huy c. Có bao nhiêu cách s p x p khác nhau? b. 2. 3. S c. V i các s 1.3.9. Không ít hơn 4 nam? S: C25 . 4 S: A10 c. D ng i k nhau? S: 2!4! d. Hai ch s k nhau ph i khác nhau? 10 cách (k c ch s 0). S nam n là tùy ý? c.10 a. Không b t u b i 345? S: 5! − 2!=118. Các ch s khác nhau ôi m t.2.9. Hai b n B.10.C15 . G m ba ch s khác nhau? c.

s h ng th ba là 252 x 2 .  x  e. Bi t h s c a x 6 trong khai tri n c a (1 + x 3 ) là 28. Tìm s h ng không ch a x trong khai tri n c a  7x3 − 3  . Tìm s h ng chính gi a trong khai tri n c a  + 5  . Tìm n. Tìm n. 2   d. Tìm h s c a s h ng không ch a x trong khai tri n c a  − 2   5 11x   5   11  D NG 3: TÌM S n: n a. Tìm h s c a s h ng ch a 8  x 2 trong khai tri n c a  x 4 −  . Tìm a và n. Tìm s h ng ch a x trong khai tri n c a  3 x3 − 2  . Tìm hai s h ng chính gi a trong khai tri n c a  2 −  . Tìm h s c a s h ng không ch a x trong khai tri n c a  2 x 6 − 3  . 3 x 7 3 S: (−1)3 C7 11 10 6 23 24 . Tìm n. S: (−1) 4 C94     (k=4) 3 2  3x 2  2  k. S: (−1)6 26 C86 32 . Tìm h s c a hai s h ng chính gi a trong khai tri n c a  7 −  . (−1)6 C11     (k=5. 2 x   5  m. Bi t h s c a x −4 trong khai tri n c a 1 − 2  là 60. Tìm s h ng không ch a x trong khai tri n c a  3 x3 −  . S: (−1)4 C64 2254 (k=4) x   6 7  3a 2 2  + 6 . Tìm h s c a s h ng th 5 trong khai tri n c a  −  . Tìm n. Bi t h s c a x 2 trong khai tri n c a (1 + 3 x ) là 90. b. 2   3x 5 5 7 6 5 7 S: (−1)5 C11     . Trong khai tri n c a (1 + ax ) ta có s h ng n n n S: n=5 S: n=5 S: n=8.THPT Thalmann 8 Copyright©2009 by Mr. n. Bi t h s c a x 2 trong khai tri n c a (1 − 3 x ) là 90.( 24 − 4k = 0 ⇒ k = 6 ) x  8 9 5 4 7 2  l. (−1)4 C74 3 (k=3. S: (−1)6 C18     (k=6) o. n u là 1. Tìm h s c a s h ng không ch a a trong khai tri n c a   7 5a  18 8 3 2 S: C     (k=2) 7 5 2 8 12 6 6 2 2   4x 6 4  2  .25 (k=5) a    2 x3  g. S: 0. Tìm h s c a s h ng chính gi a trong khai tri n c a  9a 2 − 3  . S: C53 3 (k=3) 5 5 x  2  5 f. Trên con ư ng THÀNH CÔNG không có d u chân c a k LƯ I BI NG! 3 . x   73 x 7  e. Tìm s h ng th 4 trong khai tri n c a    (k=3) 3 3   2   11x   2   11x 6 5 5 6 7 4 3  2 x2  2 1 j. 5 y y  5 7 5 S: (−1)5 25 C7 (k=5) 2   d. S: C7  i.k=6) 3  2 3  2 4  4 5x4  3  4   5x  + . S: (không có) 21 − 6k = 0 ⇒ k = (voâ lyù) . Lê Qu c Huy c.k=4) 34 3  5 7 x3  h. c. S: n=6. S h ng th hai là 24 x . S: (−1)5 C10 95.

Em ó h c ít nh t m t môn. toàn là nam. c 4 con u là át. Gieo ng th i hai con súc s c. Tính xác su t sao cho l y ư c: a. b. l y ng u nhiên 4 viên. Em ó ch h c Anh (không h c Pháp). Ch n ng u nhiên hai ngư i. màu xanh ho c ghi s l . Tính xác su t sao cho trong 2 bút l y ra có ít nh t m t bút xanh (HK1 –năm 2007-2008 . Em ó h c Pháp. 6. c. Tính xác su t sao cho 7 5. L y ng u nhiên m t qu . Sau khi ăng kí GVCN nh n th y có 40 em h c Anh. P(B). c.Ít nh t m t n . Tính xác su t sao cho: a. c. Có ít nh t 3 bi vàng. 18. Xét phép th “Tung m t ng xu ba l n”. c. a. d. b.5 bi không cùng m t màu. d. f. 15. e.Có úng m t ngư i là n . rút ng u nhiên cùng lúc 4 con. 4 viên cùng màu xanh. c. Gieo m t con súc s c cân i ng ch t hai l n. màu . b. M t h p bút có 10 bút xanh và 7 bút . em ó h c c Anh và Pháp. c. Gieo m t con súc s c ba l n. d. L y ng u nhiên 2 bút. có ít nh t m t con át. Em ó h c thêm Lý. Rút ng u nhiên 3 t m. Tính P(A).Em ó không h c c Anh l n Pháp. l y ng u nhiên ng th i 2 qu . Hãy mô t không gian m u. d. M t ngư i ch n ng u nhiên hai chi c giày t b n ôi giày c khác nhau. Em ó e. không cùng 1 gi i. c. 3 xanh+1 vàng. c. 17. C 5 bi u màu xanh. Tích các s ch m trên hai con súc s c là s l . tích s ch m hai l n gieo là l . Em ó h c Anh. 4. 2 át và 2 con K. b. T m t h p ch a 6 qu c u tr ng và 4 qu c u en. T m t h p có 7 viên bi xanh. d. Trong 1 t có 4 nam và 6 n . i h i oàn trư ng. không l n nào s p. Có nhi u nh t 3 xanh. c. b. Tìm xác su t sao cho hai ngư i ó: a. không viên nào màu xanh. b. d. Không có n . M t l p có 27 nam và 25 n . Tính xác su t sao cho: a. c. P(B). M t l p có 60 h c sinh h c thêm Anh ho c Pháp. 10 em h c c Anh l n Pháp. Ch n ng u nhiên m t em. Ch n ng u nhiên hai ngư i. c. Tính xác su t sao cho: a. Tính xác su t sao cho hai qu l y ra: a. Em ó ch h c Pháp (không h c Anh) g. u m t s p. viên xanh không nhi u hơn 3. có ít nh t m t n . a. Mô t không gian m u. nhi u hơn m t l n ng a. Em ó h c thêm c Toán và Lý. 13. b. Em ó không h c Toán cũng không h c Lý. e. f. Có úng m t n . Màu 7. Tính xác su t hai chi c ư c ch n t o thành m t ôi. L y ngàu nhiên 5 bi. b. THPT Thalmann The End Trên con ư ng THÀNH CÔNG không có d u chân c a k LƯ I BI NG! 4 .C hai u là n . f. cùng màu tr ng. Gieo ng u nhiên m t con súc s c cân i và ng ch t hai l n. Ít nh t m t ngư i là n . M t t có 7 nam và 3 n . Hai con súc s c u xu t hi n m t ch n. 9. hai l n gieo như nhau. 12.B) 10. c tên ng u nhiên 1 em. Ch n ng u nhiên 7 ngư i i d ngư i ư c ch n: a. 14. T m t c bài tú lơ khơ có 52 con. ch úng m t l n s p. 11. T ng s ch m hai l n gieo là 8. Xác nh các bi n c sau:A: “T ng các s trên ba t m bìa b ng 8”. c. Tính xác su t sao cho: c. 16. khác màu. b. Trong m t h p ch a 13 bi vàng.Tính P(A). Em ó ch h c thêm Lý (không h c Toán). Tính xác su t sao cho a. Tìm xác su t sao cho qu ư c ch n: và ghi s ch n. Em ó h c thêm Toán. Tính xác su t sao cho: a. h c ít nh t m t môn. 10 em h c c Toán và Lý. b. 9 viên bi vàng. Ít nh t m t l n gieo xu t hi n m t 5 ch m. b. B: “Các s trên ba t m bìa là 3 s t nhiên liên ti p”. Sau ó tính xác su t sao cho ba l n tung: a. M t l p có 45 h c sinh trong ó 30 h c thêm Toán. b. 30 h c Pháp. 2. M t h p ch a 10 qu c u ư c ánh s t 1 n 10 và 20 qu c u xanh ư c ánh s t 1 n 20. XÁC SU T. Tính xác su t sao cho m t 6 ch m xu t hi n ít nh t m t l n. a. d. 3. C hai là n . cùng màu en.Copyright©2009 by Mr. Mô t không gian m u. Lê Qu c Huy III. g. c. 11 bi và 9 bi xanh. Tính xác su t sao cho: a. 8. Có b n t m bìa ư c ánh s t 1 n 4. Xác nh các bi n c sau: A: “T ng s ch m xu t hi n trong hai l n gieo không bé hơn 10” và B: “M t 5 ch m xu t hi n ít nh t m t l n”. Em ó h c ch h c thêm Toán (không h c Lý). d. b. b. Không có n nào. b. có ít nh t 2 vàng. 1. 20 h c thêm Lý. ghi s ch n. a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful