Ky nang

dl)ng
TS.

ph6ng van tuyen

i.e Quan

DAI HOC THUONG MAl . . .

.:.

Trac .:. .:. .:.

nghiem: Trac nghi~m hanh vi Trac nghi~m tir duy cam xuc Trac nghi~m tlnh huang

.:.

Phong van: .:. Phong .:. Phong .:. Phong .:. Phong Kiem tra:

van van van van

thea mau khang thea mau h9i dong cang thilng

.:.

.:. N han th Ltc
.:. Chuyen man kTnang

.:. SLtC khoe
.:. Tham tra .:. Tharn tra ca nhan .:. Tharn tra don vi lam viec cO .:. Tham tra xa h9i .

su co va van de de (fng vien giai quyet. ePhong van thea tlnh huang barem diem cho • Cac C8U hoi phonq van du'dC xac dinh tnroc va c6 cac . .ePhong van tll do Cac C8U hoi kh6ng dinh tnroc va kh6ng c6 dap an tnroc ePhong van thea kich ban cac C8U tra IOi.f)u'a ra cac tlnh huang. . ePhong van nh6m: • Phonq van nh6m nho • Group discussion .

• ••• . duoc ton tronq • A. rnlnh 18ngU'ai quan tronq • Duoc lang nghe.• Tim kiem dU'~Q'cPng vien dap (P~g duoc ( cac tieu chuan cua vi tri can tuyen • Danh gia dung duoc nang luc cua (Png vien • Tranh cac sai lam trong tuyen dl)ng VI moi sai lam deu phai tra chi phi Ian • Th~ hien vai tro cua rnlnh trong quyet dinh tuyen ai.

e e e e D6n tiep Thu thap thong tin Cu ng cap than Quyet dinh .

rna til conq viec can tUJem. phuc vu phong van . phonq ph6ng van. tieu chuan. cac cong cu cham diem • Chuan b] dja diem: d6n tiep. cac trang thiet bj . . ho so lI'ng vien. cac kich ban ph6ng van..• Ai tham gia ph6ng van? • Tal li~u ph6ng van: danh sach lI'ng vien. phonq cho. ket qua thi cac vonq truce.

4. 3.1.cAc VAN DE LIEN QUAN DEN NGHI~P·VI:J NHAN SI! . BAN MO TA CONG VII~C CHO cAc CHlIC DANH CAN TUYEN DVNG PHIEU SO TUYEN HO SO HQP CACH CUA LING VIEN THONG TIN CHUNG VE LING VIEN ( DON XIN VII~C ) NQI DUNG TRAC NGHI~M I PHONG VAN SE TIEN HANH PHIEU DANH GIA LING VIEN PHAN CONG NHI~M VI:JcAc THANH VIEN TRONG TRAC NGHI~M I PHONG VAN 1. 5. TAT cA cAc THANH VIEN DEU CHO DIEM lTNG VIEN TRONG MOl NOI DUNG PHONG VAN HoAc TRAC NGHI~M . GIAM DOC PHAT TRIEN: cAc VAN DE LIEN QUAN DEN CHIEN LlIQC TRlIONG BQ PH~N TIEP NH~N : cAc KHiA C~NH KD CHUYEN MON NGHI~P VI:J VAN DE vE KI THU~T TRlIONG BQ PH~N LIEN QUAN : cAc VAN DE NGO~I BIEN THlI Ki TONG HQP DIEM GIAI THicH cAc THU TI:JC . 5. . GIAM DOC NHAN SlI : CHIU TRAcH NHIEM vE THlIC THI KE HOACH TUYEN DUNG . . 2.( QUYEN BiNH DANG) . 6. 2. . . 4. 3.

• Dla diem ph6ng van: bat ky noi nao.giai thieu ve doanh nqhiep .dang ky quen . mien la nqhiern tuc. LU'u y ve chi dan dia diem. - lam • Yeu cau bo sung ho so nsu thay can thiet . trong giCP xe • 8~t lich: hen gia chinh X8C. LYng vien bao gia cOng c6 th6i quen dsn sam mot it phut • 86n tisp: phonq d6n tisp .

• Dau la nhCPngyeu to dam bao nhan vien S9 thanh cong tal cong ty ban .• Xac djnh mau nglfai nhu the nao S9 thanh cong tal cong ty ban • Dau la yeu to thanh cong cua cong ty ban .

each thuc to trien khai ph6ng van. each thuc va phuonq phap ph6ng van • Glal thich cac cong viec lien quan den cac chuc danh can tuyen dl)ng • Thong nhat tieu chi danh qla .• Gioi thieu nglfai ph6ng van.

Danh gia (y CPngvien dieu gi? • Suy nghT • Harth dong • Th6i quen • Tinh each • So phan .

noi lam vi~c mdi? Tieu thCtc5: Nhan thCtckhac Trach nhiern ca nhan Hi~u biet ~e doanh nghi~p: V! trf. . chirc nang nhiern vu.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tieu thCtc1: Trinh d9 h9C van Trinh d9 chuyen men. that bai da ganh chiu Tieu thCtc3: Ky nang CtngxU' Tra loi nhilng van de lien quan den kien thCtcchuyen men Tra loi nhilng van de ve kien thCtcxa h9i Tieu thCtc4: 89n9 co thuc d§y Vi sao ho W be ceng viec cO? Vi sao ho den vai ta? H9 mong dQi dieu gi d ceng vi~c mai. tironq lai phat tri~n. nghi~p vu Trinh d9 nqoai ngiJ Tieu thCtc2: Kinh nghi~m nghe nghi~p Tharn nien ceng tac Nhilng ceng viec va chirc vu da dam nhan Nhilng thanh ceng da dat du'Qc Nhilng rui ro.

• Keo dai khoanq 1H-1 H30 phut • NgU'oi phonq van thong baa chuonq trlnh phonq van cha CPngvien • Lrng vien gi&i thieu so qua ve CV cua anh ta (5-10 phut) • NgU'oi phonq van hoi cac C8U hoi xaay quanh CV cua CPngvien • NgU'oi phonq van rna ta vi tri can tuyen • NgU'oi phonq van d~t mot C8U hoi • NgU'oi phonq van de nghi neu CPng vien co C8U hoi • Lrng vien hoi ve chuc danh can tuyen • Ket thuc .cam an so .

. phat am TlJ' the ngoi Ngontli Anh mat.Hinh thCPGva an tU'Q'ng ban dau • Trang phuc • 80 dung ca nhan • • • • • • • Toc Rang 80i tay GiQng noi. each nhln . • Nu clJ'ai .

tuynhien tranh danh gia ve m~t noi dung. thai do chao hoi tv tin.cam giac sach se. • Lrng vien da!J thU'ong CQan tU'Q'n. tuy nhien nhCPng CPn~ vien.. hoi va kich ban phonq van de tranh b] an tU'Q'ng chi ph6i each tiep can va each hoi • An tU'Q'ng ban dau se tot voi nhCPng ngU'oi tao .. Do d6 Can chuan b] CDu dao cac cau .gtot. cu6i thuonq de nho nhat trong dau ngU'oi phong van .An tU'Q'ng thu duoc sau narn phut dau tien • An tuonqban dau rat quan tronq: an tU'Q'ng tot hay an tU'Q'ng thieu thien cam • Danh gia ve mat hlnh thCPp. Ie phep . each an mac hop voi ngY'oi phonq van. Clf chi dTnh dac.

doan tuonq lai • Tv hoi: Lrng vien c6 lam duoc khonq? Lrng vien c6 muon lam khonq? • Tranh danh qla. hua hen • Xem ghi chu va danh qla ngay .• Lam ro boi canh. hanh dong va ket qua dat duoc cua LPngvien • Hieu qua khu.

• Xem Iy lich cua lI'ng vien • Tao khong khi than mat • Hoi va ghi chu • Tao dieu kien cho lI'ng vien hoi lai .

de cap den nhieu van de trang khi nhieu van de chua ket luan duoc . .. .. • Hoi dong: cac cau hoi phan tan. ke Ie ve cuoc song.. cac cau tra l<Yisai chu de va sai hlfang .. lI'ng vien co tlnh lal hOi dong thea hlfang c6 100i cha lI'ng vien .• Lrng vien: trlnh bay dai. • Hoi dong n6i nhieu hon lI'ng vien.

IlfO'ng mong muon? • Neu khong muon tuyen dl)ng hay cam on lI'ng vien tham gia phong van • N6i lI'ng vien cong ty S9 lien lac lai .• Ket thuc: neu muon tuyen dl)ng c6 the hoi: thai gian c6 the lam viec. phuonq tien di lal.

• Tot: narn trong top 100/0 nhCPng ngU'oi se duoc tuyen dunq. se g~p kh6 khan khi VaG lam viec . khonq the tuyen dunq duoc . Ngang bang nhCPng nhan vien tot nhat cong ty dang c6 • Kha: TU'O'ng dU'O'ng voi nhCPng ngU'oi chunq ta tuyen dunq. la rrurc chuan de VaG lam viec • Trung blnh: kern hon rrnrc chuan. • Yeu: kern hon nhCPng ngU'oi chunq ta tuyen nhieu.

• Thang than va than mat • Giai quyet van • Canq thang de • Hanh vi .thai dQ .

oai phonq Van nay co tac dunq danh gia tinh chu dong. thong tin ve LPngvien c?ing tot VI ngLfoi phon. tao SLPC de LPngvlen the hien het nang luc cua ep mlnh lJ.g van rat thieu thong tin. loi cuon ng~oi khac. kha na.ng vien phai co nang luc lam ro cac noi dung can tra loi va cau true cau tra loi cua mlnh LU'u 9..rnuc tleu khong ro rang • • • • . kha nang lam chu tlnh the .Kich ban 1: Duy nhat (Png vien n6i • Hoi qong d~t mot cau hoi rat tong the hoac chung chung.: nhieu nha phon~ van khong co ky nang va nhut nhat co the b] roi vao klch ban nay .g nt)ieu .to tlep. sau do de cho LPngvien trlnh bay l.. Rat thich hop de tuyen dunq nhCPngvi trl cong viec can tinh doc I~p cao Hai rnuc ti~u cua ngU'oi phofJg van: tim hieu can.ng gic.

.Kich ban 2: ph6ng van yen I~ng • Nha ph6ng van giCP I~ng nharn gay im sue ep tam Iy cha lI'ng vien. pha im va the be tac . . lI'ng vien n6i canq nhieu canq the hien het ban than va cac sai lam • Danh qla nang luc tro choi cua lI'ng vien: giCP I~ng hay tiep tuc n6i.. Trang trlfang hop nay.

Can .. phai chu dong d~t ra cac cau hoi va biet dLPngchuyen sang cau hoi khac khi thay du thong tin .• Kich ban nay pho bien nhat va c6 hieu . qua cao • Danh qla kha nang cua lI'ng vien tren cac phuonq dien • Sai lam Ian nhat la nglfai phong van hoi de hoi va tranh luan de tranh luan. .

• Lrng vien duoc cap mot ban kich ban phong van voi trat tll va thai gian chi tiet • Phonq van nay dol hoi lI'ng vien phal het sue chu '1 den thai gian tra lai cac C8U hoi. • Kich ban nay cho phep day nhanh nhip cua buoi phong van va doi hoi lI'ng vien the hien het to chat slr 1'1tlnh huang. .

Kich ban 5: Ph6ng van kiern tra thuat ky • Vai cac chuc danh ke toan. ky su . • Loai ph6ng van nay chu tronq den chuyen man va nqhiep vu cua lI'ng vien • Nglfai ph6ng van dlfa ra cac tlnh huang nqhiep vu va yeu C8U tra lai • l..uu '1: voi sinh vien rnoi ra truonq. hoac voi cac lI'ng vien da tral qua kinh nqhiern quan 1'1 loai ph6ng van nay thl S9 mat thai gian va it hieu qua ..

cac quyet dinh b] phe phan • NgU'ai phong van co tlnh di sau VaG nhling van de co the thuoc ve ca nhan. danh gia quan diem. • A. danh gia nang luc xli Iy tlnh huang. . hoac di lien v&i thai dQ khong phu hop .Kich ban 6: Phonq van canq thang • Lrng vien b] phan dOi. cac ket qua khong duoc thua nhan. • Muc tieu: tim hieu su' kien nhan cua ling vien. tim kiem su' phan ling. hoac nhling van de nhay cam • each d~t cau hoi thieu thien cam. danh gia ca tfnh cua - unq vien .

.Kich ban 7: Phong van thai VI • do hanh a • Loai phong van nay kha pho bien nuoc ta • Qua khu n6i nhieu ve tuonq lai. • NgU'ai phong van chu tronq den each thuc rna LPngvien xlr Iy va tra lo'i... ke. Lrng vien duoc hoi nhieu ve qua khir: thai dQ cua ban trong hoan canh nay hay hoan canh khac? Ban da lam gl? Khi nao? Hay Hay rno ta ...

toi ten la x. . thuoc phpng nhan su' cong ty Y.ot so thong tin. chunq toi xin earn an. no co the duoc dung de d~t lich phong van vgi nhCfng ling vien dang cong tac co vlJ'ong ban ve thai gian • vr du: Xin chao.van qua di&n thoai thlJ'ang duoc dung de SQ' tuyen. Be la.rn r6 han m. khong blet toi co the hoi ban mot so cau hoi nho? .ll!C ky thuat. tuoi tac. nang luc nqon ngCf. • Phong. Chung toi da nhan dlJ'Q:cho so xin viec cua ban. hieu biet kinh te xa hoi.Ph6ng van qua di~n thoai • Prong van qua di~n thoai cho phep danh gia mot so nang luc cua ling vLen nhu (lang..

" • . khong doc truoc CV cua unq vien • Bat dau noi va chi dling IQi sau 30 phut • Chi gioi thieu cac mat khong hay cua cong viec • Mat rat nhieu thai gian rno ta van hoa va nhling can ngU'ai thanh dat trong cong ty • Chi d~t ra cac cau hoi dong • Khong dam nhln vao mat ling vien .Nquoi ph6ng van thieu nang luc • Luon b] chi phoi boi di~n thoai • Luon b] cat ngang boi nhan vien VI nhling su' viec cua cong ty • Khong co CV cua ling vien. .A.

. Nha phong van leader thuonq quan tam den lieu cac kinh nghiem cua LPngvieQ se duoc SLP dunq ra sao vao cac tlnh huang cu the. hai ben hop tac de di den dich • Leader: Co gang. eva tren nhCPng chunq CLP. The hien cam xuc ca nhan. 1hU'or)g muon LPngvien thoai mal.Mot so nha ph6ng van thU'ong g~p • TU' duy: Nghien CLPU sau CV qua.tlm nhCPngdiem bat hop Iy trong CV cua LPngvien: Co gang tim hieu nhCPng chi tlet tal nhCPngthoi diem quan tronq tronq cuoc doi cua LPngvien: Thuonq ghi chep va it bieu 10 cam xuc • NgU'oi ban: 9uyet djnh eva tren cam nhan ve LPngvien (feeling).LPng vien: Quyet "dinh .dung IY.Co g&ng.h3 v~ cac bang chLPpg de dU'p ra mot ket luan ve mot van de nao do. Co the dat ra tat c~ cac loai C8U hoi it ·lien quan gen nhau.

Vi dl.Tinh ky luat va trung thuc .Ky nang thuyet phuc nglfai khac . c6 ap luc kiem tien .Lam viec tich sinh song de Cl)'C.J hang ve tuyen dunq nhan vien ban • Pham chat can c6: .Tinh than chien thang .Ky nang giao tiep tot .

• Quen lao dong vat va nqoal trol • San sang lam them de kiem tien .

Chi c6 mot rnuc tieu duy nhat la kiem tien thoa man nhu C8U gia dlnh .Chju trach nhiem kiem tien cho gia dlnh .Da tral qua nhieu thai ky Cl)'C kho .San sang lam viec them de kiem them tien .• Tot: .

COng tral qua cong viec gian kho .Chap nhan lam viec nqoal gia .• Kha: .C6 nghT den hoc them nhunq la chuyen " sau nay .Lao dong kiem tien la rnuc tieu hang dau .

Muon c6 viec lam de tiep tuc hoc them .• Trung blnh: .C6 xu hlfang giCP nhip do lam viec vua phal .C6 the lam viec n~ng trong mot so tlnh huang .C6 the nghT xa hoi khi cong viec dat ket qua tot .

Llfai bieng. chi lam de kiem them y chi kiem tien .C6 nhCPnguu tien khac.Khong c6 ap luc hay .yeu .Lam viec .. Iva chon khac de c6 kinh nqhiern .

• Ban muon lam troi? a van phonq hay nqoal • Ban c6 ke hoach hoc tap gl khonq? .• Ban c6 bao gia rol vao hoan canh kh6 khan phal lam viec vat va khonq? • Ai chiu trach nhiem kiem tien trong gia dlnh ban? .

• Kha nang sap xep va dien dat ro rang. chinh X8C y tlfang .

each n6i sinh dong.Gay hLPng thu va hoan toan thuyet phuc nglfai nghe . ngan y ro .Thanh thao trong trlnh bay .Biet sap xep va dien dat qon. dan chLPng sat thuc .Ket hop tot ngon ngCP.di~u bO. don gian y tlfang rang.• Tot: .

sap xep va dien dat dung nhCPng gl muon nOI .C6 the.Duy trl giao tiep bang mat voi tat nhCPngnglfai ph6ng van .Biet each trlnh bay " .Thuyet phuc duoc nglfai nghe ca .A.• Kha: . y tlfang .. .

Khong thuyet phuc duoc nglfai nghe .Chi c6 the trlnh bay y tlfang don gian .Khong phan lI'ng duoc neu hoi tlfang tan hon hay phal trlnh bay cac y tlfang phuc tap? .• Trung blnh .

Khong biet each trlnh bay .Khong hieu lI'ng vien muon n6i gl .Lam nglfai nghe chan .N6i lung tung va khong suy nghT .• Kem: .

tran bong rna ban thich • De nghi lI'ng vien blnh luan ve mot van de hien tal.? . baa tlfang gl . • Ban co baa gia lam tho. lap . ban nhac. mot buc tranh • Ban co baa gia trlnh bay truoc nhorn.. "" ? "" . ve mot van de gl chua? Hay ke lai? ...• Ban co the ke mot C8U chuyen. phim.

• Kha nang trlnh bay mot van de mang tinh thuyet phuc cao • Neu ro 100i va thuc day nglfai nghe ich lam theo y mlnh .

van de Trinh bay thuyet phuc duoc ban qiarn khao .C6 ky nang thuyet phuc tot nho hieu biet ro ve tlnh huang.Xlr Iy tlnh huang phan doi .• Tot: .C6 nhieu thanh cong trong thuyet phuc nglfai khac .

C6 mot so thanh cong trong thuyet phuc .Biet xlr Iy phan doi .Hieu va biet chon lee nhCPngvan de chinh de trlnh bay .Trinh bay tll tin va thuyet phuc .• Kha .

• Trung blnh .Trinh bay '1 tlfang ro nhunq chua tap trung vao diem chinh Khong c6 nhieu co quan diem mlnh sa 1'1luan bao v~ C6 the c6 kha nang thuyet phuc tot hon neu narn van de tot hon .

Khong biet each trlnh bay thuyet phuc . .• Kem .Khong thuyet phuc duoc nglfai khac .Khong c6 kha nang hoc hoi hay hoc hoi rat cham .

. ..• Hay ve tlnh huang ban thuyet phuc ngU'ai khac theo y rnlnh ke • Ban c6 bao gia de nghi ban be. cap tren hoac ai d6 lam gl khac voi each blnh thuonq chua? • Ban da tCPngban san pharn hoac dlch vu nao chua? Neu tei la khach hang ban S9 chao hang nhu the nao? • Gia SLY ban ban vat gl d6 cho tei (dong ho.). but. ban S9 trlnh bay nhu the nao? .

.• Lrng vien c6 ban nang rnanh me. Biet hoc hoi tLPthanh cong va that bal de lam viec tot hon. luon no luc dLPng dau.

C6 kha nang nhln nhan tlnh hlnh va nhCPngbien chuyen .C6 khat vonq va ke hoach tra thanh nglfai dan dau de .• Tot . tll xay dllng rnuc tieu va vuot qua kh6 khan dat muc dich . .Biet tim each lam tot hon.

• Kha . tim each lam tot hon nho Sl)' ho tro hay hoc hoi tLPnglfai khac .Thuonq dat chi tieu va phan dau dan dau trong nhCPng dieu kien c6 thuan 100i .Khong hal long voi hien tal.

.Chi no luc cao khi c6 ap luc hoac qiarn sat chat che .Khong co gang dan dau nhunq khong de tut lai sau .GiCPnhip dQ voi nh6m .• Trung blnh . ..

·yeu .Thieu nhiet tlnh lam viec . . .Khong c6 thanh tich nao dang ke hoac khat vonq ca nhan vuon len thap .

ngQi nao . thua? .va da VlJ'Q'tqua tra nqai nay ra sao? Ket qua cuoi cung ra sao? • Thanh cong Ian nhat cua ban trong dai la gl? BQn hoc duoc gl tli nhCfng thanh cong d6? • BQn c6 g~p nhCfng that bai nao chua? Neu duoc lam IQi ban S9 lam gl? • BQn c6 doi thu nao trqng cong viec hien tal? BQn da lam gl de chien thang ho? • BQn choi the thao gl? Hay ke mot laO thi dau ban tham gia? Cam giac cua ban nhu the nao khi thanq.• C6 khi nao ban dat muc tieu cho mlnh? Ban c6 g~p tra .

Lien lac voi cong ty rna lI'ng vien da lam de ra scat lai thong tin. nam tinh ky luat so .• Lrng vien c6 tinh ky luat lao dong cao • Trung thuc va dang tin c~y • C6 the tin tlfang va giao ph6 cong viec cho ho . .Hoi them mot thong tin trong cac phan trlnh bay truoc S9 danh qla duoc tinh trung thuc cua lI'ng vien .

• Ban c6 diem yeu nao? • Neu duoc tuyen. ban 59 lam cho conq ty baolau? • Ban c6 khi nao tham gia hoat dong tCY thien khong? • Ban c6 d6ng g6p gl cho conq ty trong viec ph6ng van nay de chunq toi c6 the lam tot hO'n? • Ban nghT gl ve conq ty chunq toi? Theo ban chunq toi can lam gl de hieu qua hon? .

• • • • • • • Ban c6 cho rang ban c6 mot tuoi tho han phuc hay kh6 khan va tal sao? Ai la ngudi anh hUdng den ban nhat trong gia dlnh. VI du. Tal sao ban lai chon nqanh h9C nay? Ban c6 tiec ve sl/ lua chon nay khonq? Ban c6 tham gia cac hoat d9n9 nqoai khoa nqoai gid h9C khonq? Ban c6 kiem duqc tien trong qua trlnh h9C tap hay khonq? Ban hay d9C bao gl khi con dang di h9C? Trudng h9C da cho ban dieu gl quan tronq nhat? .

Cac C3U hoi lien quan den hi~u biet cua (i'ng vien ve doanh nghiep nao rna ban n9P don xin vao lam • • • • day? Ly do d • • lam vi~c tal c6ng ty cua chung t6i? Ban biet gl ve c6ng ty cua chung t6i? Ban mong dqi gl d V! trf c6ng vi~c rna ban 58 lam? Ly d?otal sao ban lai thfch lam vi~c tal c6ng ty cua chung t6i? Ban du' dinh 58 c6ng tac tal c6ng ty nay trong baa lau? B9-n nhan thay diem ~1 hap dan nhat khi .

Cac C3U hoi lien quan den hi~u biet cua (i'ng vien ve doanh nghiep • • • Ban thay lam viec tai mot doanh nghi~p nho nhucua chung toi c6 l<.1i the.gl hem so voi lam viec t~i cac cong ty Ian khac? Ban thay cac dieu kien lam viec tai cong ty cua chunq t6i c6 t6t khong? Ban nghT rang mlnh se mang lai dieu gl cho conq ty nay? .

trf nao? .• • • • Ban thay V! trf nay c6 nhCtngd~c thu gl? Ban cho rang . .V! trf nay can c6 nhCtng thay doi gl nham dap ung cac yeu cau rndi cua thl tnronq? Ban cho rang de lam tot V! trf nay thl phai virot qua nhCtng kh6 khan gl? Ban cho rang nguoi dam nhiem vi trf nay 59 c6 the du'qc cat nhac de dam nhiem vi.

Cau hoi lien quan den vi trl cong viae sa lam • Theo ban nhCtng pham chat nao la can thiet de-dam nhiem V! trf nay? Ban c6 biet V! trf cua toi trong conq ty nay khonq? Ban c6 yeu cau gl vdi toi neu ban duqc tuyen dunq? B9-n? 9iet tal sao vi trf nay hien dang c6 b! bo trong khonq? Ban biet gl ve van hoa doanh nqhiep cua chunq toi? • • • .

• • • • • •

ong cac quan q cua an a gl . B9-n lanh dao bao nhieu nguoi rai va trlnh do cua ho ra sao? . . Ban thfch dune lam vi~c vdi nhCtng loai ngu'di nao? Ban thay g~p kh6 khan trong cong vi~c vdi loai ngu'di nao? Ban nghT gl ve ong ssp cO cua ban? Tal sao ban lai muon thay doi cong viec?

?a


• • •

an ay ong along ve leu gl n at tal doanh nqhiep rna ban da lam? Ban da d6ng g6p nhCtng gl cho conq ty ~? do. NhCtngtlnh huong kh6 khan nao rna ban da g~p phai, neu VI du? Theo ban de giai quyet tot diroc van de d6 thl ta can nhCtng pham chat gl? Ban c6 cac pham chat d6 hay khonq?

• •an am VI~C ao n leu glo rno uan. Ban p6 t~~ rno ta mot nqay lam viec chuan cua ban khonq? Ban thu'ong to chrrc ngay lam viec cua mlnh ra sao? Ban c6 the n6i cho chunq tol biet phtronq phap lam viec cua ban du'c;1c khonq? £lieu gl?b~n cho la thu v~ nhat doi vdi conq viec tnroc cua ban? . l.oai quyet cJ~nhnao rna ban cho la kh6 khan nhat khi phai dua ra?

• • • • • • Ban co the cho biet mot 56 thanh cong cua ban diroc khong? Ban co thay hal long vai cac thanh cong rna ban co khong? Ban mong mu6n tra thanh ngu'di nhu the nao trong 5 narn tel? Ban co luon dat diroc rnuc tieu cua mlnh khong? Ban thay can phai mat bao nhieu thoi gian de co the thuc sir hoa nhap va dong gop cho conq ty cua chunq tAO? 01. Ban da bao gid phai dira ra mot quyet dinh khong dol long ngu'di khong? Ban co dat ra cho mlnh cac muc tieu ca nhan khong. neu co thl co the cho chunq to! biet diroc khong? .

cong VI~C • • • Ban thfch lam viec d9C lap hay tap the? Ban c6 the dinh nghTa tCtHc.Cau hoi lien quan den thai dQ trong ..1P khonq? tac Ban lam gl neu ban khonq dong y vdi y kien cua lanh dao? . Ban phan ung ra sao neu nhan thay lanh dao cua ban doi xU' khonq tot vdi m9t nhan vien khac? Ban nqhet nhat d ngu'di khac dieu gl? Ban c6 kha nang lam viec du'di strc ep khonq? Diem yeu cua ban la gl? Neu ban muon diroc tang lironq. ban S8 den g~p lanh dao va S8 n6i gl? • • • • .

ban cho rang sep cua ban S8 noi gl? Ban co the cho chunq tel biet mot du an nao do cua ban da b] tCtchoi.Cau hoi lien quan den thai dQ trong .cong VI~C • • Trong tru'dng hop do. ban da" phan ((ng ra sao? Ban nhan thay mlnh la ngu'di hanh d9n9 hay tu duy? Ban co thfch mao hiem khonq? Ban nhan thay nhan vien cua ban hoac dong nqhiep cua ban nhan xet gl ban? Ban co thfch nhan lanh trach nhiern khonq? Theo ban mot buoi h9P nang suat la gl? • • • • ve ..

• sa thfch cua ban la gl? • • • • Ban lam ql luc roi rai? Ban c6 nhieu ban khonq? Ban c6 chol the thao khonq? Ban c6 niem say me gl? .

. Tal sao ban lai bo cong vi~c rna ban da lam tll rat lau roi? Tal sao ban lai that nqhiep lau den the? Ban c6 hUdng nao khac cho cong vi~c sap tdi ~hong. ban da di phong van xin vi~c nhieu chua? Tai sao ban lai thay doi nhieu cong ty den the? • • • .Cac C3U hoi kh6 va cang thing • • • Neu toi tham khao lanh dao cO cua ban. .. Tai sao ban lai bo vise cO? . ban cho rang ho S8 n6i gi"ve ban? .

Cac C3U hoi kh6 va cang thing • • • • • • Ban 58 n6i gl neu ho n6i rang cac ket qua rna ban lam du'dC rat toi? " " Ban c6 cho rang mlnh con qua tre de dam nhiern V! trf nay khonq? Ban c6 cho rang da hoi qua tuoi de dam nhan V! trf nay khonq? Ban da tClng nern that bai trong cong viec chua? Tai sao ban lai dira ra mCtc Iu'dng thap hen nhieu so vdi do tuoi cua ban? " " Ban 58 lam gl neu b] sa thai trong hai narn tc "? 01 " .

Ban khong thfch cong ty tnroc day d dieu gl? Ban thay toi la ngu'di nhir the nao? Toi khong nghi la ban dap ung du'qc yeu C8U cua v~trf cong tac nay? Ban da khong thuyet phuc toi du'qc rang ban dap ung diroc yeu C8U de ra doi vdi v~trf? .Cac C3U hoi kh6 va cang thing • • • • • • • Tal sao ban khong doi hoi rmrc Iu'ong cao hen? Ban dl/ dinh s8 cong tao tal cong ty cua chunq toi trong baa lau? Ban s8 cam nhan va phan ung ra sao neu phai lam viec vdi nha lanh dao c6 phong each hoi doc doan? .

• Bai 1: Xay dl)'ng cac tieu chuan tuyen dl)ng • Bal 2: Xay dl)'ng kich ban va ngan hang cac cau hoi phong van • Bal 3: Thuc hanh phong van hQi dong • Bai 4: Thuc hanh phong van nh6m .

thu linh tre • Tieu chuan chu tronq ky nang tu' duy giai quyet van de . .sang kien . • Lrng vien duoc I~p thanh nh6m.kha nang giao tiep . moi nh6m 5-7 n.. cham diem chon ra 10% ling vien de tiep tuc ph6ng van sau.kha nang lam viec theo nh6m .• Tuyen dvng nha quan Iy tre.9lJ'~i. duoc trao mot tlnh huang kinh doanh thuc te de thao luan va dlJ'a ra giai phap.kha nang lanh dao nh6m .. Sau d6 cac nh6m S9 trlnh bay ket qua truoc tap the va nhan phan bien cua nh6m khac • Hoi dong S9 quan sat.

Sa do bo trl phonq thao luan 000 .

• Doi khi khong duy trl duoc trat tll va kich ban cua buoi ph6ng van • C6 the gay cam qiac thieu cong bang voi cac lI'ng vien khong duoc chon khong tam phuc khau phuc .• Kh6 khan quan sat va danh qla dung VI cac lI'ng vien co gang the hien khi cac thanh vien ban qiarn khao c6 mat.

thai do lI'ng xlr . . hanh vi.• Hai hoac ba lI'ng vien cho mot chuc danh duoc mol vao cung luc • Buoi ph6ng van duoc tien hanh theo kich ban cll'ng • Cac lI'ng vien c6 the phan bien lai cua nhau y kien • Ph6ng van chu tronq den nhCPngpharn chat ca nhan...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful