Ky nang

dl)ng
TS.

ph6ng van tuyen

i.e Quan

DAI HOC THUONG MAl . . .

.:.

Trac .:. .:. .:.

nghiem: Trac nghi~m hanh vi Trac nghi~m tir duy cam xuc Trac nghi~m tlnh huang

.:.

Phong van: .:. Phong .:. Phong .:. Phong .:. Phong Kiem tra:

van van van van

thea mau khang thea mau h9i dong cang thilng

.:.

.:. N han th Ltc
.:. Chuyen man kTnang

.:. SLtC khoe
.:. Tham tra .:. Tharn tra ca nhan .:. Tharn tra don vi lam viec cO .:. Tham tra xa h9i .

. .ePhong van tll do Cac C8U hoi kh6ng dinh tnroc va kh6ng c6 dap an tnroc ePhong van thea kich ban cac C8U tra IOi. ePhong van nh6m: • Phonq van nh6m nho • Group discussion .f)u'a ra cac tlnh huang. ePhong van thea tlnh huang barem diem cho • Cac C8U hoi phonq van du'dC xac dinh tnroc va c6 cac . su co va van de de (fng vien giai quyet.

• ••• .• Tim kiem dU'~Q'cPng vien dap (P~g duoc ( cac tieu chuan cua vi tri can tuyen • Danh gia dung duoc nang luc cua (Png vien • Tranh cac sai lam trong tuyen dl)ng VI moi sai lam deu phai tra chi phi Ian • Th~ hien vai tro cua rnlnh trong quyet dinh tuyen ai. duoc ton tronq • A. rnlnh 18ngU'ai quan tronq • Duoc lang nghe.

e e e e D6n tiep Thu thap thong tin Cu ng cap than Quyet dinh .

phonq cho. ho so lI'ng vien. rna til conq viec can tUJem. phuc vu phong van .• Ai tham gia ph6ng van? • Tal li~u ph6ng van: danh sach lI'ng vien. tieu chuan. cac kich ban ph6ng van. phonq ph6ng van. ket qua thi cac vonq truce. cac cong cu cham diem • Chuan b] dja diem: d6n tiep. cac trang thiet bj . ..

. GIAM DOC NHAN SlI : CHIU TRAcH NHIEM vE THlIC THI KE HOACH TUYEN DUNG . . 2. 3. TAT cA cAc THANH VIEN DEU CHO DIEM lTNG VIEN TRONG MOl NOI DUNG PHONG VAN HoAc TRAC NGHI~M .cAc VAN DE LIEN QUAN DEN NGHI~P·VI:J NHAN SI! .1. . GIAM DOC PHAT TRIEN: cAc VAN DE LIEN QUAN DEN CHIEN LlIQC TRlIONG BQ PH~N TIEP NH~N : cAc KHiA C~NH KD CHUYEN MON NGHI~P VI:J VAN DE vE KI THU~T TRlIONG BQ PH~N LIEN QUAN : cAc VAN DE NGO~I BIEN THlI Ki TONG HQP DIEM GIAI THicH cAc THU TI:JC . 5. . 4. BAN MO TA CONG VII~C CHO cAc CHlIC DANH CAN TUYEN DVNG PHIEU SO TUYEN HO SO HQP CACH CUA LING VIEN THONG TIN CHUNG VE LING VIEN ( DON XIN VII~C ) NQI DUNG TRAC NGHI~M I PHONG VAN SE TIEN HANH PHIEU DANH GIA LING VIEN PHAN CONG NHI~M VI:JcAc THANH VIEN TRONG TRAC NGHI~M I PHONG VAN 1.( QUYEN BiNH DANG) . 3. 5. 6. 4. 2.

LU'u y ve chi dan dia diem. trong giCP xe • 8~t lich: hen gia chinh X8C.giai thieu ve doanh nqhiep . mien la nqhiern tuc.dang ky quen .• Dla diem ph6ng van: bat ky noi nao. LYng vien bao gia cOng c6 th6i quen dsn sam mot it phut • 86n tisp: phonq d6n tisp . - lam • Yeu cau bo sung ho so nsu thay can thiet .

• Xac djnh mau nglfai nhu the nao S9 thanh cong tal cong ty ban • Dau la yeu to thanh cong cua cong ty ban . • Dau la nhCPngyeu to dam bao nhan vien S9 thanh cong tal cong ty ban .

each thuc to trien khai ph6ng van.• Gioi thieu nglfai ph6ng van. each thuc va phuonq phap ph6ng van • Glal thich cac cong viec lien quan den cac chuc danh can tuyen dl)ng • Thong nhat tieu chi danh qla .

Danh gia (y CPngvien dieu gi? • Suy nghT • Harth dong • Th6i quen • Tinh each • So phan .

tironq lai phat tri~n. chirc nang nhiern vu. noi lam vi~c mdi? Tieu thCtc5: Nhan thCtckhac Trach nhiern ca nhan Hi~u biet ~e doanh nghi~p: V! trf. that bai da ganh chiu Tieu thCtc3: Ky nang CtngxU' Tra loi nhilng van de lien quan den kien thCtcchuyen men Tra loi nhilng van de ve kien thCtcxa h9i Tieu thCtc4: 89n9 co thuc d§y Vi sao ho W be ceng viec cO? Vi sao ho den vai ta? H9 mong dQi dieu gi d ceng vi~c mai.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tieu thCtc1: Trinh d9 h9C van Trinh d9 chuyen men. nghi~p vu Trinh d9 nqoai ngiJ Tieu thCtc2: Kinh nghi~m nghe nghi~p Tharn nien ceng tac Nhilng ceng viec va chirc vu da dam nhan Nhilng thanh ceng da dat du'Qc Nhilng rui ro. .

• Keo dai khoanq 1H-1 H30 phut • NgU'oi phonq van thong baa chuonq trlnh phonq van cha CPngvien • Lrng vien gi&i thieu so qua ve CV cua anh ta (5-10 phut) • NgU'oi phonq van hoi cac C8U hoi xaay quanh CV cua CPngvien • NgU'oi phonq van rna ta vi tri can tuyen • NgU'oi phonq van d~t mot C8U hoi • NgU'oi phonq van de nghi neu CPng vien co C8U hoi • Lrng vien hoi ve chuc danh can tuyen • Ket thuc .cam an so .

Hinh thCPGva an tU'Q'ng ban dau • Trang phuc • 80 dung ca nhan • • • • • • • Toc Rang 80i tay GiQng noi. phat am TlJ' the ngoi Ngontli Anh mat. . • Nu clJ'ai . each nhln .

cam giac sach se. hoi va kich ban phonq van de tranh b] an tU'Q'ng chi ph6i each tiep can va each hoi • An tU'Q'ng ban dau se tot voi nhCPng ngU'oi tao .. Clf chi dTnh dac. Do d6 Can chuan b] CDu dao cac cau .An tU'Q'ng thu duoc sau narn phut dau tien • An tuonqban dau rat quan tronq: an tU'Q'ng tot hay an tU'Q'ng thieu thien cam • Danh gia ve mat hlnh thCPp. Ie phep . • Lrng vien da!J thU'ong CQan tU'Q'n.tuynhien tranh danh gia ve m~t noi dung. each an mac hop voi ngY'oi phonq van. cu6i thuonq de nho nhat trong dau ngU'oi phong van . thai do chao hoi tv tin.. tuy nhien nhCPng CPn~ vien.gtot.

• Lam ro boi canh. hanh dong va ket qua dat duoc cua LPngvien • Hieu qua khu. hua hen • Xem ghi chu va danh qla ngay . doan tuonq lai • Tv hoi: Lrng vien c6 lam duoc khonq? Lrng vien c6 muon lam khonq? • Tranh danh qla.

• Xem Iy lich cua lI'ng vien • Tao khong khi than mat • Hoi va ghi chu • Tao dieu kien cho lI'ng vien hoi lai .

. de cap den nhieu van de trang khi nhieu van de chua ket luan duoc .. ke Ie ve cuoc song. cac cau tra l<Yisai chu de va sai hlfang . lI'ng vien co tlnh lal hOi dong thea hlfang c6 100i cha lI'ng vien . .• Lrng vien: trlnh bay dai. • Hoi dong n6i nhieu hon lI'ng vien.. • Hoi dong: cac cau hoi phan tan. ..

phuonq tien di lal.• Ket thuc: neu muon tuyen dl)ng c6 the hoi: thai gian c6 the lam viec. IlfO'ng mong muon? • Neu khong muon tuyen dl)ng hay cam on lI'ng vien tham gia phong van • N6i lI'ng vien cong ty S9 lien lac lai .

la rrurc chuan de VaG lam viec • Trung blnh: kern hon rrnrc chuan. • Yeu: kern hon nhCPng ngU'oi chunq ta tuyen nhieu. se g~p kh6 khan khi VaG lam viec .• Tot: narn trong top 100/0 nhCPng ngU'oi se duoc tuyen dunq. Ngang bang nhCPng nhan vien tot nhat cong ty dang c6 • Kha: TU'O'ng dU'O'ng voi nhCPng ngU'oi chunq ta tuyen dunq. khonq the tuyen dunq duoc .

thai dQ .• Thang than va than mat • Giai quyet van • Canq thang de • Hanh vi .

. sau do de cho LPngvien trlnh bay l.: nhieu nha phon~ van khong co ky nang va nhut nhat co the b] roi vao klch ban nay .g nt)ieu .g van rat thieu thong tin.rnuc tleu khong ro rang • • • • . kha nang lam chu tlnh the . thong tin ve LPngvien c?ing tot VI ngLfoi phon.oai phonq Van nay co tac dunq danh gia tinh chu dong.ng vien phai co nang luc lam ro cac noi dung can tra loi va cau true cau tra loi cua mlnh LU'u 9. tao SLPC de LPngvlen the hien het nang luc cua ep mlnh lJ. loi cuon ng~oi khac. kha na.Kich ban 1: Duy nhat (Png vien n6i • Hoi qong d~t mot cau hoi rat tong the hoac chung chung.ng gic. Rat thich hop de tuyen dunq nhCPngvi trl cong viec can tinh doc I~p cao Hai rnuc ti~u cua ngU'oi phofJg van: tim hieu can.to tlep..

lI'ng vien n6i canq nhieu canq the hien het ban than va cac sai lam • Danh qla nang luc tro choi cua lI'ng vien: giCP I~ng hay tiep tuc n6i.Kich ban 2: ph6ng van yen I~ng • Nha ph6ng van giCP I~ng nharn gay im sue ep tam Iy cha lI'ng vien. ... pha im va the be tac . Trang trlfang hop nay.

qua cao • Danh qla kha nang cua lI'ng vien tren cac phuonq dien • Sai lam Ian nhat la nglfai phong van hoi de hoi va tranh luan de tranh luan. Can . .. phai chu dong d~t ra cac cau hoi va biet dLPngchuyen sang cau hoi khac khi thay du thong tin .• Kich ban nay pho bien nhat va c6 hieu .

.• Lrng vien duoc cap mot ban kich ban phong van voi trat tll va thai gian chi tiet • Phonq van nay dol hoi lI'ng vien phal het sue chu '1 den thai gian tra lai cac C8U hoi. • Kich ban nay cho phep day nhanh nhip cua buoi phong van va doi hoi lI'ng vien the hien het to chat slr 1'1tlnh huang.

• Loai ph6ng van nay chu tronq den chuyen man va nqhiep vu cua lI'ng vien • Nglfai ph6ng van dlfa ra cac tlnh huang nqhiep vu va yeu C8U tra lai • l.. hoac voi cac lI'ng vien da tral qua kinh nqhiern quan 1'1 loai ph6ng van nay thl S9 mat thai gian va it hieu qua .uu '1: voi sinh vien rnoi ra truonq. ky su ..Kich ban 5: Ph6ng van kiern tra thuat ky • Vai cac chuc danh ke toan.

. • Muc tieu: tim hieu su' kien nhan cua ling vien. danh gia ca tfnh cua - unq vien . danh gia quan diem. • A. hoac nhling van de nhay cam • each d~t cau hoi thieu thien cam. tim kiem su' phan ling.Kich ban 6: Phonq van canq thang • Lrng vien b] phan dOi. cac ket qua khong duoc thua nhan. hoac di lien v&i thai dQ khong phu hop . danh gia nang luc xli Iy tlnh huang. cac quyet dinh b] phe phan • NgU'ai phong van co tlnh di sau VaG nhling van de co the thuoc ve ca nhan.

....Kich ban 7: Phong van thai VI • do hanh a • Loai phong van nay kha pho bien nuoc ta • Qua khu n6i nhieu ve tuonq lai.. ke. Lrng vien duoc hoi nhieu ve qua khir: thai dQ cua ban trong hoan canh nay hay hoan canh khac? Ban da lam gl? Khi nao? Hay Hay rno ta . • NgU'ai phong van chu tronq den each thuc rna LPngvien xlr Iy va tra lo'i.

hieu biet kinh te xa hoi. Be la.ot so thong tin. • Phong. no co the duoc dung de d~t lich phong van vgi nhCfng ling vien dang cong tac co vlJ'ong ban ve thai gian • vr du: Xin chao.. khong blet toi co the hoi ban mot so cau hoi nho? . nang luc nqon ngCf. thuoc phpng nhan su' cong ty Y. chunq toi xin earn an. toi ten la x. Chung toi da nhan dlJ'Q:cho so xin viec cua ban. tuoi tac.van qua di&n thoai thlJ'ang duoc dung de SQ' tuyen. .Ph6ng van qua di~n thoai • Prong van qua di~n thoai cho phep danh gia mot so nang luc cua ling vLen nhu (lang.rn r6 han m.ll!C ky thuat.

.A." • .Nquoi ph6ng van thieu nang luc • Luon b] chi phoi boi di~n thoai • Luon b] cat ngang boi nhan vien VI nhling su' viec cua cong ty • Khong co CV cua ling vien. khong doc truoc CV cua unq vien • Bat dau noi va chi dling IQi sau 30 phut • Chi gioi thieu cac mat khong hay cua cong viec • Mat rat nhieu thai gian rno ta van hoa va nhling can ngU'ai thanh dat trong cong ty • Chi d~t ra cac cau hoi dong • Khong dam nhln vao mat ling vien .

1hU'or)g muon LPngvien thoai mal. Nha phong van leader thuonq quan tam den lieu cac kinh nghiem cua LPngvieQ se duoc SLP dunq ra sao vao cac tlnh huang cu the. . eva tren nhCPng chunq CLP.Mot so nha ph6ng van thU'ong g~p • TU' duy: Nghien CLPU sau CV qua. Co the dat ra tat c~ cac loai C8U hoi it ·lien quan gen nhau. hai ben hop tac de di den dich • Leader: Co gang.dung IY.Co g&ng.tlm nhCPngdiem bat hop Iy trong CV cua LPngvien: Co gang tim hieu nhCPng chi tlet tal nhCPngthoi diem quan tronq tronq cuoc doi cua LPngvien: Thuonq ghi chep va it bieu 10 cam xuc • NgU'oi ban: 9uyet djnh eva tren cam nhan ve LPngvien (feeling).LPng vien: Quyet "dinh .h3 v~ cac bang chLPpg de dU'p ra mot ket luan ve mot van de nao do. The hien cam xuc ca nhan.

Ky nang giao tiep tot . c6 ap luc kiem tien .Vi dl.Tinh ky luat va trung thuc .Lam viec tich sinh song de Cl)'C.Ky nang thuyet phuc nglfai khac .J hang ve tuyen dunq nhan vien ban • Pham chat can c6: .Tinh than chien thang .

• Quen lao dong vat va nqoal trol • San sang lam them de kiem tien .

• Tot: .Chju trach nhiem kiem tien cho gia dlnh .Chi c6 mot rnuc tieu duy nhat la kiem tien thoa man nhu C8U gia dlnh .San sang lam viec them de kiem them tien .Da tral qua nhieu thai ky Cl)'C kho .

COng tral qua cong viec gian kho .Chap nhan lam viec nqoal gia .Lao dong kiem tien la rnuc tieu hang dau .C6 nghT den hoc them nhunq la chuyen " sau nay .• Kha: .

C6 the nghT xa hoi khi cong viec dat ket qua tot .C6 the lam viec n~ng trong mot so tlnh huang .C6 xu hlfang giCP nhip do lam viec vua phal .• Trung blnh: .Muon c6 viec lam de tiep tuc hoc them .

Iva chon khac de c6 kinh nqhiern .Khong c6 ap luc hay . chi lam de kiem them y chi kiem tien .Llfai bieng.C6 nhCPnguu tien khac..Lam viec .yeu .

• Ban muon lam troi? a van phonq hay nqoal • Ban c6 ke hoach hoc tap gl khonq? .• Ban c6 bao gia rol vao hoan canh kh6 khan phal lam viec vat va khonq? • Ai chiu trach nhiem kiem tien trong gia dlnh ban? .

• Kha nang sap xep va dien dat ro rang. chinh X8C y tlfang .

Ket hop tot ngon ngCP.di~u bO.• Tot: .Biet sap xep va dien dat qon.Thanh thao trong trlnh bay . don gian y tlfang rang. ngan y ro . dan chLPng sat thuc . each n6i sinh dong.Gay hLPng thu va hoan toan thuyet phuc nglfai nghe .

y tlfang . sap xep va dien dat dung nhCPng gl muon nOI .• Kha: . .Thuyet phuc duoc nglfai nghe ca .A..Biet each trlnh bay " .C6 the.Duy trl giao tiep bang mat voi tat nhCPngnglfai ph6ng van .

Khong thuyet phuc duoc nglfai nghe .Khong phan lI'ng duoc neu hoi tlfang tan hon hay phal trlnh bay cac y tlfang phuc tap? .• Trung blnh .Chi c6 the trlnh bay y tlfang don gian .

Khong biet each trlnh bay .• Kem: .Khong hieu lI'ng vien muon n6i gl .N6i lung tung va khong suy nghT .Lam nglfai nghe chan .

ban nhac. lap ... mot buc tranh • Ban co baa gia trlnh bay truoc nhorn. ve mot van de gl chua? Hay ke lai? . phim. "" ? "" . tran bong rna ban thich • De nghi lI'ng vien blnh luan ve mot van de hien tal. • Ban co baa gia lam tho.• Ban co the ke mot C8U chuyen..? . baa tlfang gl .

• Kha nang trlnh bay mot van de mang tinh thuyet phuc cao • Neu ro 100i va thuc day nglfai nghe ich lam theo y mlnh .

van de Trinh bay thuyet phuc duoc ban qiarn khao .C6 nhieu thanh cong trong thuyet phuc nglfai khac .• Tot: .C6 ky nang thuyet phuc tot nho hieu biet ro ve tlnh huang.Xlr Iy tlnh huang phan doi .

Trinh bay tll tin va thuyet phuc .Hieu va biet chon lee nhCPngvan de chinh de trlnh bay .• Kha .Biet xlr Iy phan doi .C6 mot so thanh cong trong thuyet phuc .

Trinh bay '1 tlfang ro nhunq chua tap trung vao diem chinh Khong c6 nhieu co quan diem mlnh sa 1'1luan bao v~ C6 the c6 kha nang thuyet phuc tot hon neu narn van de tot hon .• Trung blnh .

Khong c6 kha nang hoc hoi hay hoc hoi rat cham .Khong biet each trlnh bay thuyet phuc .• Kem .Khong thuyet phuc duoc nglfai khac . .

.)... cap tren hoac ai d6 lam gl khac voi each blnh thuonq chua? • Ban da tCPngban san pharn hoac dlch vu nao chua? Neu tei la khach hang ban S9 chao hang nhu the nao? • Gia SLY ban ban vat gl d6 cho tei (dong ho. ban S9 trlnh bay nhu the nao? .• Hay ve tlnh huang ban thuyet phuc ngU'ai khac theo y rnlnh ke • Ban c6 bao gia de nghi ban be. but.

luon no luc dLPng dau. Biet hoc hoi tLPthanh cong va that bal de lam viec tot hon. .• Lrng vien c6 ban nang rnanh me.

• Tot .C6 kha nang nhln nhan tlnh hlnh va nhCPngbien chuyen . .C6 khat vonq va ke hoach tra thanh nglfai dan dau de .Biet tim each lam tot hon. tll xay dllng rnuc tieu va vuot qua kh6 khan dat muc dich .

Khong hal long voi hien tal.Thuonq dat chi tieu va phan dau dan dau trong nhCPng dieu kien c6 thuan 100i . tim each lam tot hon nho Sl)' ho tro hay hoc hoi tLPnglfai khac .• Kha .

Khong co gang dan dau nhunq khong de tut lai sau ..GiCPnhip dQ voi nh6m . . .Chi no luc cao khi c6 ap luc hoac qiarn sat chat che .• Trung blnh .

Khong c6 thanh tich nao dang ke hoac khat vonq ca nhan vuon len thap .Thieu nhiet tlnh lam viec . .·yeu . .

va da VlJ'Q'tqua tra nqai nay ra sao? Ket qua cuoi cung ra sao? • Thanh cong Ian nhat cua ban trong dai la gl? BQn hoc duoc gl tli nhCfng thanh cong d6? • BQn c6 g~p nhCfng that bai nao chua? Neu duoc lam IQi ban S9 lam gl? • BQn c6 doi thu nao trqng cong viec hien tal? BQn da lam gl de chien thang ho? • BQn choi the thao gl? Hay ke mot laO thi dau ban tham gia? Cam giac cua ban nhu the nao khi thanq. thua? .ngQi nao .• C6 khi nao ban dat muc tieu cho mlnh? Ban c6 g~p tra .

Lien lac voi cong ty rna lI'ng vien da lam de ra scat lai thong tin.• Lrng vien c6 tinh ky luat lao dong cao • Trung thuc va dang tin c~y • C6 the tin tlfang va giao ph6 cong viec cho ho . .Hoi them mot thong tin trong cac phan trlnh bay truoc S9 danh qla duoc tinh trung thuc cua lI'ng vien . nam tinh ky luat so .

• Ban c6 diem yeu nao? • Neu duoc tuyen. ban 59 lam cho conq ty baolau? • Ban c6 khi nao tham gia hoat dong tCY thien khong? • Ban c6 d6ng g6p gl cho conq ty trong viec ph6ng van nay de chunq toi c6 the lam tot hO'n? • Ban nghT gl ve conq ty chunq toi? Theo ban chunq toi can lam gl de hieu qua hon? .

VI du. Tal sao ban lai chon nqanh h9C nay? Ban c6 tiec ve sl/ lua chon nay khonq? Ban c6 tham gia cac hoat d9n9 nqoai khoa nqoai gid h9C khonq? Ban c6 kiem duqc tien trong qua trlnh h9C tap hay khonq? Ban hay d9C bao gl khi con dang di h9C? Trudng h9C da cho ban dieu gl quan tronq nhat? .• • • • • • • Ban c6 cho rang ban c6 mot tuoi tho han phuc hay kh6 khan va tal sao? Ai la ngudi anh hUdng den ban nhat trong gia dlnh.

Cac C3U hoi lien quan den hi~u biet cua (i'ng vien ve doanh nghiep nao rna ban n9P don xin vao lam • • • • day? Ly do d • • lam vi~c tal c6ng ty cua chung t6i? Ban biet gl ve c6ng ty cua chung t6i? Ban mong dqi gl d V! trf c6ng vi~c rna ban 58 lam? Ly d?otal sao ban lai thfch lam vi~c tal c6ng ty cua chung t6i? Ban du' dinh 58 c6ng tac tal c6ng ty nay trong baa lau? B9-n nhan thay diem ~1 hap dan nhat khi .

gl hem so voi lam viec t~i cac cong ty Ian khac? Ban thay cac dieu kien lam viec tai cong ty cua chunq t6i c6 t6t khong? Ban nghT rang mlnh se mang lai dieu gl cho conq ty nay? .1i the.Cac C3U hoi lien quan den hi~u biet cua (i'ng vien ve doanh nghiep • • • Ban thay lam viec tai mot doanh nghi~p nho nhucua chung toi c6 l<.

• • • • Ban thay V! trf nay c6 nhCtngd~c thu gl? Ban cho rang . trf nao? .V! trf nay can c6 nhCtng thay doi gl nham dap ung cac yeu cau rndi cua thl tnronq? Ban cho rang de lam tot V! trf nay thl phai virot qua nhCtng kh6 khan gl? Ban cho rang nguoi dam nhiem vi trf nay 59 c6 the du'qc cat nhac de dam nhiem vi. .

Cau hoi lien quan den vi trl cong viae sa lam • Theo ban nhCtng pham chat nao la can thiet de-dam nhiem V! trf nay? Ban c6 biet V! trf cua toi trong conq ty nay khonq? Ban c6 yeu cau gl vdi toi neu ban duqc tuyen dunq? B9-n? 9iet tal sao vi trf nay hien dang c6 b! bo trong khonq? Ban biet gl ve van hoa doanh nqhiep cua chunq toi? • • • .

• • • • • •

ong cac quan q cua an a gl . B9-n lanh dao bao nhieu nguoi rai va trlnh do cua ho ra sao? . . Ban thfch dune lam vi~c vdi nhCtng loai ngu'di nao? Ban thay g~p kh6 khan trong cong vi~c vdi loai ngu'di nao? Ban nghT gl ve ong ssp cO cua ban? Tal sao ban lai muon thay doi cong viec?

?a


• • •

an ay ong along ve leu gl n at tal doanh nqhiep rna ban da lam? Ban da d6ng g6p nhCtng gl cho conq ty ~? do. NhCtngtlnh huong kh6 khan nao rna ban da g~p phai, neu VI du? Theo ban de giai quyet tot diroc van de d6 thl ta can nhCtng pham chat gl? Ban c6 cac pham chat d6 hay khonq?

• •an am VI~C ao n leu glo rno uan. Ban p6 t~~ rno ta mot nqay lam viec chuan cua ban khonq? Ban thu'ong to chrrc ngay lam viec cua mlnh ra sao? Ban c6 the n6i cho chunq tol biet phtronq phap lam viec cua ban du'c;1c khonq? £lieu gl?b~n cho la thu v~ nhat doi vdi conq viec tnroc cua ban? . l.oai quyet cJ~nhnao rna ban cho la kh6 khan nhat khi phai dua ra?

neu co thl co the cho chunq to! biet diroc khong? . Ban da bao gid phai dira ra mot quyet dinh khong dol long ngu'di khong? Ban co dat ra cho mlnh cac muc tieu ca nhan khong.• • • • • • Ban co the cho biet mot 56 thanh cong cua ban diroc khong? Ban co thay hal long vai cac thanh cong rna ban co khong? Ban mong mu6n tra thanh ngu'di nhu the nao trong 5 narn tel? Ban co luon dat diroc rnuc tieu cua mlnh khong? Ban thay can phai mat bao nhieu thoi gian de co the thuc sir hoa nhap va dong gop cho conq ty cua chunq tAO? 01.

1P khonq? tac Ban lam gl neu ban khonq dong y vdi y kien cua lanh dao? . ban S8 den g~p lanh dao va S8 n6i gl? • • • • ..Cau hoi lien quan den thai dQ trong .cong VI~C • • • Ban thfch lam viec d9C lap hay tap the? Ban c6 the dinh nghTa tCtHc. Ban phan ung ra sao neu nhan thay lanh dao cua ban doi xU' khonq tot vdi m9t nhan vien khac? Ban nqhet nhat d ngu'di khac dieu gl? Ban c6 kha nang lam viec du'di strc ep khonq? Diem yeu cua ban la gl? Neu ban muon diroc tang lironq.

ban da" phan ((ng ra sao? Ban nhan thay mlnh la ngu'di hanh d9n9 hay tu duy? Ban co thfch mao hiem khonq? Ban nhan thay nhan vien cua ban hoac dong nqhiep cua ban nhan xet gl ban? Ban co thfch nhan lanh trach nhiern khonq? Theo ban mot buoi h9P nang suat la gl? • • • • ve .cong VI~C • • Trong tru'dng hop do.Cau hoi lien quan den thai dQ trong .. ban cho rang sep cua ban S8 noi gl? Ban co the cho chunq tel biet mot du an nao do cua ban da b] tCtchoi.

• sa thfch cua ban la gl? • • • • Ban lam ql luc roi rai? Ban c6 nhieu ban khonq? Ban c6 chol the thao khonq? Ban c6 niem say me gl? .

ban da di phong van xin vi~c nhieu chua? Tai sao ban lai thay doi nhieu cong ty den the? • • • . .Cac C3U hoi kh6 va cang thing • • • Neu toi tham khao lanh dao cO cua ban. . Tai sao ban lai bo vise cO? . Tal sao ban lai bo cong vi~c rna ban da lam tll rat lau roi? Tal sao ban lai that nqhiep lau den the? Ban c6 hUdng nao khac cho cong vi~c sap tdi ~hong. ban cho rang ho S8 n6i gi"ve ban? ..

Cac C3U hoi kh6 va cang thing • • • • • • Ban 58 n6i gl neu ho n6i rang cac ket qua rna ban lam du'dC rat toi? " " Ban c6 cho rang mlnh con qua tre de dam nhiern V! trf nay khonq? Ban c6 cho rang da hoi qua tuoi de dam nhan V! trf nay khonq? Ban da tClng nern that bai trong cong viec chua? Tai sao ban lai dira ra mCtc Iu'dng thap hen nhieu so vdi do tuoi cua ban? " " Ban 58 lam gl neu b] sa thai trong hai narn tc "? 01 " .

Cac C3U hoi kh6 va cang thing • • • • • • • Tal sao ban khong doi hoi rmrc Iu'ong cao hen? Ban dl/ dinh s8 cong tao tal cong ty cua chunq toi trong baa lau? Ban s8 cam nhan va phan ung ra sao neu phai lam viec vdi nha lanh dao c6 phong each hoi doc doan? . Ban khong thfch cong ty tnroc day d dieu gl? Ban thay toi la ngu'di nhir the nao? Toi khong nghi la ban dap ung du'qc yeu C8U cua v~trf cong tac nay? Ban da khong thuyet phuc toi du'qc rang ban dap ung diroc yeu C8U de ra doi vdi v~trf? .

• Bai 1: Xay dl)'ng cac tieu chuan tuyen dl)ng • Bal 2: Xay dl)'ng kich ban va ngan hang cac cau hoi phong van • Bal 3: Thuc hanh phong van hQi dong • Bai 4: Thuc hanh phong van nh6m .

• Lrng vien duoc I~p thanh nh6m..kha nang giao tiep .kha nang lanh dao nh6m . . duoc trao mot tlnh huang kinh doanh thuc te de thao luan va dlJ'a ra giai phap.sang kien . cham diem chon ra 10% ling vien de tiep tuc ph6ng van sau.kha nang lam viec theo nh6m . Sau d6 cac nh6m S9 trlnh bay ket qua truoc tap the va nhan phan bien cua nh6m khac • Hoi dong S9 quan sat.9lJ'~i.• Tuyen dvng nha quan Iy tre. thu linh tre • Tieu chuan chu tronq ky nang tu' duy giai quyet van de . moi nh6m 5-7 n..

Sa do bo trl phonq thao luan 000 .

• Doi khi khong duy trl duoc trat tll va kich ban cua buoi ph6ng van • C6 the gay cam qiac thieu cong bang voi cac lI'ng vien khong duoc chon khong tam phuc khau phuc .• Kh6 khan quan sat va danh qla dung VI cac lI'ng vien co gang the hien khi cac thanh vien ban qiarn khao c6 mat.

. thai do lI'ng xlr .• Hai hoac ba lI'ng vien cho mot chuc danh duoc mol vao cung luc • Buoi ph6ng van duoc tien hanh theo kich ban cll'ng • Cac lI'ng vien c6 the phan bien lai cua nhau y kien • Ph6ng van chu tronq den nhCPngpharn chat ca nhan. .. hanh vi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful