P. 1
Giai Nhanh Bai Toan Hop Den

Giai Nhanh Bai Toan Hop Den

|Views: 248|Likes:
Được xuất bản bởilenguyenhungthinh

More info:

Published by: lenguyenhungthinh on Aug 30, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2014

pdf

text

original

1

S D#NG S& PH)C TÍ CH H+P TRÊN MÁY TÍ NH (CASI O FX570ES, 570MS)
-. GI 1I NHANH BÀI TOÁN TR3C NGHI 4M H5P -EN -I 4N XOAY CHI6U


I . C7 s8 lí thuy:t và cách cài >?t sB phDc trên máy tính
1. C7 s8 lí thuy:t
Ph!ng trình: x=Acos( ωt + ϕ) s" bi%u di%n d(i s* ph-c v(i hai d.ng:
x = A e
i( ωt + ϕ )
ho1c x= a + bi
D.ng th-c D.ng ph-c trong máy FX 570ES,
570MS
C3m kháng Z
L L
iZ
Dung kháng Z
C

C
iZ −
T5ng tr7:
( )
2
C L
2
Z Z R Z − + =
Z = R + i ( Z
L
-Z
C
)
C8ng :; dòng :i<n

i=I
o
cos ( )
i
t ω ϕ + i=
i
i
o o i
I e I
ϕ
ϕ = ∠
=i<n áp: u=U
o
cos ( )
u
t ω ϕ + u=
u
i
o o u
U e U
ϕ
ϕ = ∠
=>nh lu@t ÔM
u
i u iZ
Z
= ⇒ =
2. Cách cài >?t máy tính 570ES dFng sB phDc >G vi:t u,i
+B1: Shift 9 3 = = (=A cài :1t ban :Bu)
+B2: Mode 2----> xuCt hi<n chD CMPLX (cài :1t tính toán s* ph-c)
+B3: Shift mode 2 ∇ 3 2 (=A cài :1t d.ng mE ph-c khi viGt ph!ng trình i ho1c u)
* NGu tìm R,L, C thì b(c 3 thay bHng: Shift mode 2 ∇ 3 1 (=A cài :1t d.ng s* ph-c
a ib + )
* Có thA cài :1t :Gn b(c 2, sau :ó b.n nh@p các phép tính vào máy rIi :
+ bCm shift 2 3 = s" ra kGt qu3 d.ng mE ph-c
o i
I ϕ ∠ (ho1c
o u
U ϕ ∠ ) khi viGt ph!ng
trình i ( ho1c u).
+ bCm shift 2 4 = s" ra kGt qu3 d.ng s* ph-c a ib + khi cBn tìm R, L ho1c C.
SJ dKng s* ph-c tích hLp trong máy tính có thA gi3i nhanh bài toán trMc nghi<m nh :
t5ng hLp dao :;ng :iNu hòa và rCt nhiNu bài toán khác trong phBn :i<n xoay chiNu. Trong
khuôn kh5 bài viGt này tôi chO xin gi(i thi<u cách : ’’SH dIng sB phDc tích hKp trên máy
tính (Casio fx570ES, 570MS) >G giLi bài toán trMc nghiNm hOp >en >iNn xoay chiPu’’
I I . GiLi nhanh các câu trMc nghiNm bài toán hOp >en
PhBn kiGn th-c v@n dKng :A gi3i bài toán h;p :en bHng các ph!ng pháp khác tôi
không trình bày 7 :ây. Tôi chO :a ra ví dK và cách sJ dKng máy tính :A tìm nhanh các
bài trMc nghi<m :ó.
1. Tìm các phQn tH trong hOp >en R và Z
L
(suy ra L) ho?c R và Z
C
(suy ra C)
Ví d 1: M;t h;p kín (:en) chO ch-a hai trong ba phBn tJ R, L, C mMc n*i tiGp. NGu :1t
vào hai :Bu m.ch m;t :i<n áp xoay chiNu 200 6 cos(100 )( )
6
u t V
π
= π + thì c8ng :; dòng
:i<n qua h;p là 2 2 cos(100 )( )
6
i t A
π
= π − . =o.n m.ch ch-a
A.
4
2.10
150 ; R C F

= Ω =
π
B.
1, 5
50 3 ; R L H = Ω =
π
.
C.
3
150 ;
2
R L H = Ω =
π
D.
4
10
50 3 ;
1, 5
R C F

= Ω =
π

2


* #$u tiên ta làm nh' sau:
+B1: Shift 9 3 = = (=A cài :1t ban :Bu)
+B2: Mode 2----> xuCt hi<n chD CMPLX (cài :1t tính toán s* ph-c)
+B3: Shift mode 2 ∇ 3 1 (=A cài :1t d.ng s* ph-c a ib + )
* Sau (ó ti)n hành nh,p vào máy:
( ) ( )
200 6 30
2 2 30
á á : 200 6 3 0 : ( 2 2 3 0 )
a :86, 6 150 50 3 150
u
Z
i
Ihaot c m y SH/FI SH/FI
Ket qu i i


= =

∠−


− − − =


+ = + H;p kín chO ch-a hai phBn tJ nên hai phBn tJ :ó là R và Z
L
. V@y
1, 5
50 3 ; 150
L
R Z L H
π
= Ω = Ω ⇒ =
Ví d 2: M;t h;p kín (:en) chO ch-a hai trong ba phBn tJ R, L, C mMc n*i tiGp. NGu :1t
vào hai :Bu m.ch m;t :i<n áp xoay chiNu 120 2 cos(100 )( )
4
π
= π + u t V thì c8ng :; dòng
:i<n qua h;p là 3cos(100 )( )
2
π
= π + i t A . =o.n m.ch ch-a
A.
3
10
40 ;


= Ω = R C F B.
2
40 ;

= Ω = R L H .
C.
3
10
20 2 ;
2 2π

= Ω = R C F . D.
2
20 2 ;

= Ω = R L H
( ) ( )
120 2 40
3 90
á á : 120 2 4 5 : ( 3 9 0 )
a :40 40
u
Z
i
Ihaot c m y SH/FI SH/FI
Ket qu i


= =
− − =H;p kín chO ch-a hai phBn tJ nên hai phBn tJ :ó là R và Z
C
(tr(c i có dCu trQ).
V@y
3
10
40 ; 40


= Ω = Ω ⇒ =
C
R Z C F
Ví d 3. H;p kín X chO ch-a m;t trong ba phBn tJ R, L, C. NGu :1t vào hai :Bu h;p kín
:i<n áp xoay chiNu 220 2 cos(100 )( )
3
u t V
π
= π − thì c8ng :; dòng :i<n qua h;p là
2 cos(100 )( )
3
i t A
π
= π − . H;p X ch-a
A.
4
10 . C F

= π B. 1 . L H = π C. 110 . R = Ω D. 220 . R = Ω
( ) ( )
220 2 60
2 60
á á : 220 2 6 0 : ( 2 6 0 )
a :220
u
Z
i
Ihaot c m y SH/FI SH/FI
Ket qu

∠−
= =

∠−


− − − − =


H;p kín chO ch-a m;t phBn tJ nên phBn tJ :ó là R=200Ω
3
A B
R
0
X

Ví d 4. H;p kín X chO ch-a m;t trong ba phBn tJ R, L, C. NGu :1t vào hai :Bu h;p kín
:i<n áp xoay chiNu 220 2 cos(100 )( )
6
u t V
π
= π + thì c8ng :; dòng :i<n qua h;p là
2, 2 2 cos(100 )( )
3
π
= π − i t A . H;p X ch-a
A.
4
10 . C F

= π B. 1 . L H = π C. 110 . R = Ω D. 220 . R = Ω
( ) ( )
220 2 30
2, 2 2 60
á á : 220 2 3 0 : ( 2, 2 2 6 0 )
a :100
u
Z
i
Ihaot c m y SH/FI SH/FI
Ket qu i


= =

∠−


− − − =


H;p kín chO ch-a m;t phBn tJ nên phBn tJ :ó là Z
L
=100Ω hay 1 . L H = π

Ví d 5. M.ch :i<n nh hình v": BiGt
0
100 = Ω R , h;p kín X
chO ch-a hai trong ba phBn tJ R, L, C. NGu :1t vào hai :Bu :o.n m.ch :i<n áp xoay chiNu
100 6 cos(100 )( )
12
π
= π + u t V thì c8ng :; dòng :i<n qua m.ch là 2 cos(100 )( )
12
π
= π − i t A .
H;p X ch-a
A.
3
10
150 ;
5 3π

= Ω = R C F . B.
3
150 ;

= Ω = R L H .
C.
3
10
50 ;
5 3π

= Ω = R C F . D.
3
50 ;

= Ω = R L H
( ) ( )
100 6 15
2 15
á á : 100 6 1 5 : ( 2 1 5 )
a :150 86, 6 150 50 3
u
Z
i
Ihaot c m y SH/FI SH/FI
Ket qu i i


= =

∠−


− − − =


+ = + Vì :ây là m.ch có c3 R và h;p X nên ta có
0
0
150 50
150
3
50 3
2
L
R R
R R
Z L H
π
= − = Ω 
+ = 
 

 
= = 
 


Ví d 6. M.ch :i<n nh hình v":

BiGt
4
0
10

=
π
C F , h;p kín X chO ch-a hai trong ba phBn tJ R, L, C. NGu :1t vào hai :Bu
:o.n m.ch :i<n áp xoay chiNu 100 6 cos(100 )( )
4
π
= π + u t V thì c8ng :; dòng :i<n qua m.ch
là 2 cos(100 )( )
12
π
= π − i t A . H;p X ch-a
A.
3
10
50 3 ;
15π

= Ω = R C F . B.
1, 5
50 3 ;
π
= Ω = R L H .
C.
3
10
50 3 ;


= Ω = R C F . D.
1
50 3 ;

= Ω = R L H
A B
C
0
X

4
( ) ( )
100 6 45
2 15
á á : 100 6 4 5 : ( 2 1 5 )
a :86, 6 150 50 3 150
u
Z
i
Ihaot c m y SH/FI SH/FI
Ket qu i i


= =

∠−


− − − =


+ = + Vì :ây là m.ch có c3 C
0
và h;p X, mà X ch-a 2 phBn tJ nên ta có
0
0
50 3
150 150 100 50
150
L C
L C
R
Z Z
Z Z

= Ω

⇒ = Ω− = − = Ω

− = Ω


. V@y
1
50 3 ;

= Ω = R L H
Ví d 7. Cho m.ch :i<n nh hình v":
4
10 2
;

= =
π π
C F L H
BiGt :1t vào hai :Bu m.ch :i<n áp xoay chiNu u
AB
= 200cos100πt(V) thì c8ng :; dòng
:i<n trong m.ch là 4 os(100 )( ) i c t A π = ; X là :o.n m.ch gIm hai trong ba phBn tJ (R
0
, L
0

(thuBn), C
0
) mMc n*i tiGp. Các phBn tJ cRa h;p X là
A.
4
0 0
10
50 ;
π

= Ω = R C F . B.
4
0 0
10
50 ;


= Ω = R C F .
C.
4
0 0
10
100 ;


= Ω = R C F . D.
0 0
1
50 ;
π
= Ω = R L H
Bài toán này tiGn hành nh sau: tr(c tiên tính 200 : 100
L C
Z Z = Ω = Ω
+ B'-c 1: ViGt . 4 AM
AA
u i Z = = x( (200 100)) i − :
Thao tác nhE sau: 4 ( ( 200 100 ) ) 2 3 x EAC shift − =
K:t quL sR là: 400 90 ∠ có nghTa là 400cos(100 )
2
AA
u t \
π
π = +
+ B'-c 2: Tìm
AB AB AA
u u u = −
Thao tác nhE sau: 200 ( 400 90 ) 2 3 shift − ∠ =
K:t quL sR là: 447, 21359 63, 4349 ∠ −
+ B'-c 3: Tìm
447, 21359 63, 4349
4
AB
AB
u
Z
i
∠−
= =
K:t quL sR là: 50 100i − . HOp X có 2 phQn tH nên sR là
0
0
50 ; 100 = Ω = Ω
C
R Z . TQ :ó tìm :Lc
4
0
10
50 ;
π

= Ω = R C F

A
C
B N M

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->