P. 1
So ke hoach ca nhan

So ke hoach ca nhan

|Views: 1,943|Likes:
Được xuất bản bởirubikta

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: rubikta on Aug 31, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

NĂM HỌC: 20..…. – 20..….
Giáo viên:............................................................................................
Tổ: ......................................................................................................
Dạy các lớp: .......................................................................................
Kiêm nhiệm:.......................................................................................
. !"C !#$ T%NH H%NH:
&. Th'(n l)i:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
*. Kh+ ,h-n:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
1
......................................................................................................................................
. KẾ HOẠCH N.$ H/C:
&. T0 102n34 5ạo 56c4 l7i 87n3:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
*. C9n3 1ác ch'yên m9n:
a. N:i ;'n3 <Soạn giảng theo chuẩn KTKN, kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết
bị, kế hoạch ứng dụng CNTT, kế hoạch tch h!" TKN#$%&'T, kế hoạch
"hụ đạo(t) ch*n, kế hoạch bồi d+,ng h*c sinh gi-i, kế hoạch ki./ t01 đ2nh
gi2, kế hoạch 34/ đồ dùng dạ5 h*c, kế hoạch ngoại kho2, 6iết SKKN=:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
b. >iện pháp 1h?c hiện <Thể hiện các kế hoạch trên=:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
c. Ch@ 1iê' phAn 5A':
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 Ch@ 1iê' vB chA1 l0)n3 C: m9n:
$9n
Kh7i
Dớp
Ch@ 1iê' C: m9n
GiEi Khá T> FG' KHm
ID J ID J ID J ID J ID J
K. C9n3 1ác chL nhiệm:
K.&. D'y 1MN 8O 87: Sĩ s !"# n$%:……………HS
P. N:i ;'n3:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
C. >iện pháp 1h?c hiện:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
c. Ch@ 1iê' phAn 5A':
T& 'ệ (#) tr* sĩ s c#i n$%:…………………+
K.*. Giáo ;Qc 5ạo 56c:
P. N:i ;'n3:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
3
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
C. >iện pháp 1h?c hiện:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
c. Ch@ 1iê' phAn 5A': ,ế- 'oại hạnh kiể% c./ h0c sinh.
T71 Khá T> FG'
ID J ID J ID J ID J
K.K. HRc 1(p:
P. N:i ;'n3:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
C. >iện pháp 1h?c hiện:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
c. Ch@ 1iê' phAn 5A': ,ế- 'oại h0c '1c c./ h0c sinh.
GiEi Khá T> FG' KHm
ID J ID J ID J ID J ID J
K.S. Giáo ;Qc h0ớn3 n3hiệp:
P. N:i ;'n3:
......................................................................................................................................
4
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
C. >iện pháp 1h?c hiện:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
c. Ch@ 1iê' phAn 5A':
T& 'ệ h0c sinh c2 3i4) ch5n3 nh6n n3h7 8T:…………………+
K.T. Các hoạ1 5:n3 ,hác:
P. N:i ;'n3:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
C. >iện pháp 1h?c hiện:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
c. Ch@ 1iê' phAn 5A':
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
5
K. Các c9n3 1ác ,hác:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
. !.NG KU DVNH HWX TH !XV: YYYYYYYYYYYYYYYY
9i :inh; n3<) …… thán3 …… n$% 20…………
Duyệt của tổ trưởng N30Zi viG1 ,G hoạch
6
[. KẾ HOẠCH G\NG DẠF:
&. [(1 l] &^
CH=>N?@CHA BC DEFN THGC CHN BIT 8H=>N? 8HJ8 BK 9LN?@THEFT MN
7
*. [(1 l] &&
CH=>N?@CHA BC DEFN THGC DEFN THGC CHN BIT 8H=>N? 8HJ8 BK 9LN?@THEFT MN
8
[. KẾ HOẠCH C_ TH#
KẾ HOẠCH THÁNG `a*^..Y
&.N:i ;'n3 1MRn3 1bm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
*. TMicn ,hPi 1h?c hiện:
TXdN Ne DXNG CfNG [WC !gX CHhNH KẾT iX\
O
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
2
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Q
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
KẾ HOẠCH THÁNG ja*^..Y
9
&. N:i ;'n3 1MRn3 1bm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
*. TMicn ,hPi 1h?c hiện:
TXdN Ne DXNG CfNG [WC !gX CHhNH KẾT iX\
O
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
2
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Q
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
R
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
S
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
KẾ HOẠCH THÁNG &^a*^..Y
10
&. N:i ;'n3 1MRn3 1bm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
*. TMicn ,hPi 1h?c hiện:
TXdN Ne DXNG CfNG [WC !gX CHhNH KẾT iX\
O
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
2
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Q
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
R
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
S
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
KẾ HOẠCH THÁNG &&a*^..Y
11
&. N:i ;'n3 1MRn3 1bm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
*. TMicn ,hPi 1h?c hiện:
TXdN Ne DXNG CfNG [WC !gX CHhNH KẾT iX\
O
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
2
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Q
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
R
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
S
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
KẾ HOẠCH THÁNG &*a*^..Y
12
&. N:i ;'n3 1MRn3 1bm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
*. TMicn ,hPi 1h?c hiện:
TXdN Ne DXNG CfNG [WC !gX CHhNH KẾT iX\
O
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
2
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Q
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
R
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
S
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
KẾ HOẠCH THÁNG &a*^..Y
13
&. N:i ;'n3 1MRn3 1bm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
*. TMicn ,hPi 1h?c hiện:
TXdN Ne DXNG CfNG [WC !gX CHhNH KẾT iX\
O
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
2
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Q
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
R
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
S
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
KẾ HOẠCH THÁNG *a*^..Y
14
&. N:i ;'n3 1MRn3 1bm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
*. TMicn ,hPi 1h?c hiện:
TXdN Ne DXNG CfNG [WC !gX CHhNH KẾT iX\
O
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
2
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Q
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
R
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
S
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
KẾ HOẠCH THÁNG Ka*^..Y
15
&. N:i ;'n3 1MRn3 1bm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
*. TMicn ,hPi 1h?c hiện:
TXdN Ne DXNG CfNG [WC !gX CHhNH KẾT iX\
O
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
2
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Q
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
R
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
S
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
KẾ HOẠCH THÁNG Sa*^..Y
16
&. N:i ;'n3 1MRn3 1bm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
*. TMicn ,hPi 1h?c hiện:
TXdN Ne DXNG CfNG [WC !gX CHhNH KẾT iX\
O
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
2
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Q
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
R
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
S
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
KẾ HOẠCH THÁNG Ta*^..Y
17
&. N:i ;'n3 1MRn3 1bm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
*. TMicn ,hPi 1h?c hiện:
TXdN Ne DXNG CfNG [WC !gX CHhNH KẾT iX\
O
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
2
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Q
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
R
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
S
TP
n3<)
……
!ến
n3<)
……
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
18

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->