KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

NĂM HỌC: 20..…. – 20..….
Giáo viên:............................................................................................
Tổ: ......................................................................................................
Dạy các lớp: .......................................................................................
Kiêm nhiệm:.......................................................................................

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
2. Khó khăn:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

1

......................................................................................................................................
II. KẾ HOẠCH NĂM HỌC:
1. Tư tưởng, đạo đức, lối sống:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Công tác chuyên môn:
a. Nội dung (Soạn giảng theo chuẩn KTKN, kế hoạch sử dụng đồ dùng thiết
bị, kế hoạch ứng dụng CNTT, kế hoạch tích hợp TKNL-BVMT, kế hoạch
phụ đạo/tự chọn, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, kế hoạch kiểm tra đánh
giá, kế hoạch làm đồ dùng dạy học, kế hoạch ngoại khoá, viết SKKN):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
b. Biện pháp thực hiện (Thể hiện các kế hoạch trên):

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
c. Chỉ tiêu phấn đấu:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 Chỉ tiêu về chất lượng bộ môn:
Môn

Khối
Lớp

Giỏi
SL
%

Chỉ tiêu bộ môn
Khá
TB
Yếu
SL
%
SL
%
SL
%

Kém
SL
%

3. Công tác chủ nhiệm:
3.1. Duy trì sĩ số: Sĩ số đầu năm:……………HS
a. Nội dung:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
b. Biện pháp thực hiện:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
c. Chỉ tiêu phấn đấu:
Tỉ lệ duy trì sĩ số cuối năm:…………………%
3.2. Giáo dục đạo đức:
a. Nội dung:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
3

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
b. Biện pháp thực hiện:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
c. Chỉ tiêu phấn đấu: Xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

Tốt
SL
%

Khá
SL
%

TB
SL

%

Yếu
SL
%

3.3. Học tập:
a. Nội dung:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
b. Biện pháp thực hiện:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
c. Chỉ tiêu phấn đấu: Xếp loại học lực của học sinh.
Giỏi
Khá
TB
Yếu
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

Kém
SL
%

3.4. Giáo dục hướng nghiệp:
a. Nội dung:
......................................................................................................................................
4

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
b. Biện pháp thực hiện:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
c. Chỉ tiêu phấn đấu:
Tỉ lệ học sinh có giấy chứng nhận nghề PT:…………………%
3.5. Các hoạt động khác:
a. Nội dung:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
b. Biện pháp thực hiện:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
c. Chỉ tiêu phấn đấu:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
5

3. Các công tác khác:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
III. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA: …………………………………………
Di Linh, ngày …… tháng …… năm 20…………
Duyệt của tổ trưởng

Người viết kế hoạch

6

IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY:
1. Vật lí 10
CHƯƠNG/CHỦ ĐỀ

KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

7

PHƯƠNG PHÁP

ĐỒ DÙNG/THIẾT BỊ

2. Vật lí 11
CHƯƠNG/CHỦ ĐỀ

KIẾN THỨC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

8

PHƯƠNG PHÁP

ĐỒ DÙNG/THIẾT BỊ

V. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
KẾ HOẠCH THÁNG 8/20..…
1.Nội dung trọng tâm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Triển khai thực hiện:
TUẦN

1
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

2
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

3
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐIỀU CHỈNH

KẾT QUẢ

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

KẾ HOẠCH THÁNG 9/20..…
9

1. Nội dung trọng tâm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Triển khai thực hiện:
TUẦN

1
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

2
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

3
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

4
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

5
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐIỀU CHỈNH

KẾT QUẢ

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

KẾ HOẠCH THÁNG 10/20..…
10

1. Nội dung trọng tâm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Triển khai thực hiện:
TUẦN

1
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

2
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

3
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

4
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

5
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐIỀU CHỈNH

KẾT QUẢ

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

KẾ HOẠCH THÁNG 11/20..…
11

1. Nội dung trọng tâm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Triển khai thực hiện:
TUẦN

1
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

2
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

3
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

4
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

5
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐIỀU CHỈNH

KẾT QUẢ

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

KẾ HOẠCH THÁNG 12/20..…
12

1. Nội dung trọng tâm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Triển khai thực hiện:
TUẦN

1
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

2
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

3
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

4
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

5
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐIỀU CHỈNH

KẾT QUẢ

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

KẾ HOẠCH THÁNG 1/20..…
13

1. Nội dung trọng tâm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Triển khai thực hiện:
TUẦN

1
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

2
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

3
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

4
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

5
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐIỀU CHỈNH

KẾT QUẢ

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

KẾ HOẠCH THÁNG 2/20..…
14

1. Nội dung trọng tâm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Triển khai thực hiện:
TUẦN

1
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

2
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

3
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

4
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

5
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐIỀU CHỈNH

KẾT QUẢ

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

KẾ HOẠCH THÁNG 3/20..…
15

1. Nội dung trọng tâm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Triển khai thực hiện:
TUẦN

1
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

2
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

3
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

4
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

5
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐIỀU CHỈNH

KẾT QUẢ

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

KẾ HOẠCH THÁNG 4/20..…
16

1. Nội dung trọng tâm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Triển khai thực hiện:
TUẦN

1
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

2
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

3
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

4
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

5
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐIỀU CHỈNH

KẾT QUẢ

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

KẾ HOẠCH THÁNG 5/20..…
17

1. Nội dung trọng tâm:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Triển khai thực hiện:
TUẦN

1
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

2
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

3
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

4
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

5
Từ
ngày
……
đến
ngày
……

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐIỀU CHỈNH

KẾT QUẢ

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

............................
............................
............................
............................
............................
............................

18