ĐƠN XIN PHÉP

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ECOLAND VIỆT NAM
1 2 3

Tên tôi là: Bộ phận: Đề nghị quý lãnh đạo cho phép tôi được nghỉ làm với lý do: Kể từ ngày tháng năm đến ngày tháng Hà Nội, ngày năm .Tổng số: tháng ngày.

4

năm 2011

NGƯỜI LÀM ĐƠN

TRƯỞNG BỘ PHẬN

PHÒNG HCNS

GIÁM ĐỐC

Ghi chú: TRƯỞNG BỘ PHẬN / GIÁM ĐỐC ghi rõ lý do không đồng thuận việc nghỉ phép của CBNV