TOÁN L5

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

:
TOÁN L5
BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đótrong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

ĐẢNG UỶ TT TAM QUAN
CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1 TQ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
***

BẢN BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
Kính gửi : Đảng uỷ thị trấn Tam Quan
Chi bộ trường Tiểu học số 1 Tam Quan
Tôi tên : Nguyễn Thị Bích Nhung
Hiện là Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ trường Tiểu học số 1 Tam Quan
Theo chương trình kế hoạch kiểm tra Đảng viên chấp hành của Chi bộ Trường
Tiểu học số 1 Tam Quan, tôi tụ viết bản kiêm tra Đảng viên chấp hành về nội dung “
Thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên “ trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm
2011 đến nay .

1/Ưu điểm :
* Bản thân tuyệt đối trung thành với mục đích lí tưởng cách mạng của Đảng
,Chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, Hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, Chấp hành sự phân công và điều động hợp lí của cấp trên ., đóng Đảng phí theo
quy định..
* Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội ở địa phương, Giữ gìn
sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, Sống trong sạch lành mạnh, trung thực, không
mưu cầu ,vụ lợi cá nhân.,làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của người Đảng viên.
* Có trình độ chuyên môn vững chắc , nhiệt tình trong công tác giảng dạy, tận
tâm với học sinh , được phụ huynh và học sinh tin yêu ., có uy tín với đồng nghiệp
và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn.
2/ Tồn tại : Chưa thực sự mạnh dạn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,
cục bộ , quan lưu....Tôi sẽ cố gắng rèn luyện để khắc phục nhược điểm trên trong
thời gian tới .
Tự xếp loại : ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH TỐT
Tam Quan ngày 2 tháng 8 năm 2011
Người viết

Nguyễn Thị Bích Nhung

Trường THPT Tam Quan

Tổ Văn-Sử Địa-Công dân
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I –NĂM HỌC 2011-2012
TT

Giáo viên

1

Nguyễn
Công
Binh
Nguyễn
Thành
Thơ

2

3
4

Lớp dạy

-Sử 12A1,12A4,12A6
Sử11A4,11A5,11A6,11A7,11A8,11A9
-CD 11A4,11A5,11A6,11A7
-Sử 12A3,12A7,12A9
- Sử 11A1,11A2,11A3
-CD 11A1,11A2,11A3,11A8,11A9
-CD 12A1,12A3,12A4,12A6,12A7,12A9
Trần
-Sử 12A2,12A5,12A8
Thanh vũ -Sử10A1,10A2,10A3,10A4,10A5
-CD 12A2,12A5,12A8
Lương
-Sử10A6,10A7,10A8,10A9,10A10,10A11
Thị Tâm -CD cả khối 10

Kiêm
nhiệm
Chủ
nhiệm
11A4

Số Ghi
tiết chú
20
20

Phó Bí
thư
Đoàn

21
17

Tam Quan 10-8-2011
Tổ phó chuyên môn:
Nguyễn Công Binh

BÀI KIỂM TRA TOÁN L4
BÀI 1: Đặt tính rồi tính :
1432 x 705

106920 : 27

15939 : 231

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
BÀI 2 : Tính nhanh :
a/ 123 x 45 + 16 x 123 + 123 x 39 =..................................................................................
......................................................................................................................................................
b/ 8790 x 99 + 8790 =.................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
BÀI 3 : Cho dãy số : 20 , 24 , 28 ,.........112, 116 , 120.
a/ Xác định quy luật của dãy ?
b/ Dãy trên có bao nhiêu số ?
c/ Tính tổng của dãy số trên ?
d/ Số hạng thứ 15 của dãy là số nào ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
BÀI 4 :
Tổng của hai số chẵn là 84. Tìm hai số đó, biết giữa chúng còn có 6 số lẻ nữa ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................BÀI 5 :
Trung bình cộng tuổi Bố , An , Hà là 22 tuổi . Tuổi Hà kém tuổi Bố là 26 tuổi và hơn tuổi An là
8 tuổi .Tính tuổi của mỗi người ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
Bài 6 :Ông Tư có một khu đất hình chữ nhật .Nếu ông kéo chiều dài thêm ¼ chiều dài thì diện
tích sẽ tăng thêm 192m . Tính diện tích khu đất biết chiều rộng là 24 m ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................

....................6 80.... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………..... BÀI 1: Đặt tính rồi tính : 30.......................... ………………………………………………………………………………………… ……….1 -9.465 23.........................………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………….............75 + 87..................................................................................................07 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..................................................................... 93 x 30.... ………………………………………………………………………………………… ……….... ………………………………………………………………………………………………….............129 80........................................................... ....................................................................................179 : 4...............

. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………...4 : 1... ………………………………………………………………………………………………… BÀI 4 :Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi đo được 60m . ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Người ta lấy 3/ 20 diện tích để xây nhà .8 .. ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….2 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….12 x 15 + 20. 6 m vải..72 b/ 136.. ………………………………………………………………………………………………….biết chiều dài gấp đôi chiều rộng.....Tính diện tích còn lại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….Ngày thứ ba bán bằng trung bình cộng của hai ngày đầu .. …………………………………………………………………………………………………. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán 32.. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. BÀI 3 : Tim a a/ 72 – a = 27.25 x 14.06 : 3.. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..7m vải .5 .6 .4 : 3 b/ 28. BÀI 2 : Tính giá trị biểu thức : a/ 30. …………………………………………………………………………………………………. Ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4. Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán bao nhiêu mét vải ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….a = 5. ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. BÀI 5 .4 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………...

. ………………………………………………………………………………………………… BÀI KIỂM TRA SỐ 1 BÀI 1 :ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH : a/ 1512 x 67 596 x 305 3876 :12 3100 : 24 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..Nếu bổ sung thêm 20 người nữa thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….... .. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… Bài 6 : Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương . BÀI 7 :CÓ 24 người thợ xây xong ngôi nhà trong 30 ngày Để xây sớm hơn dự định 10 ngày thì cần thêm bao nhiêu người thợ ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. .. 395 . ………………………………………………………………………………………………….. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… BAI 2 : Tính giá trị biểu thức : a/ 3782 + 18909 : 9 – 2574 b/ ( 31850 – 365 x 50 ) : 68 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. tìm một số ..... biết số kia là 1122 ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. mỗi tấm dài 30 m . ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. BÀI 6 . …………………………………………………………………………………………………. 248 . ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Cửa hàng đã bán 1/12 số vải đó .. Một cứa hàng có 42 tấm vài. ………………………………………………………………………………………………… BAI 3 :Tìm a : a/ 5126 – a = 345 + 1264 b/ (a : 3 ) x 4 = 924 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BÀI 5 : Trung bình cộng của hai số là 1000 . ………………………………………………………………………………………………….. Bài 4 : Tìm số trung bình cộng của 137 ..

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ... ………………………………………………………………………………………………….. Tính số cây mỗi loại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. Hỏi trung bình mỗi thuyền chở bao nhiêu ki... ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………. BÀI 7 .lô... ………………………………………………………………………………………………… …BÀI 8 . ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. 4 thuyền đầu mỗi thuyền chở 5 tạ muối và 5 thuyền sau... ………………………………………………………………………………………………….... ’Một khu vườn có 180 cây cam và bưởi . ………………………………………………………………………………………………….gam muối ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. Một đoàn thuyền chở muối. mỗi thuyền chở 41 yến muối . ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….Số cam nhiều hơn số bưởi là 36 cay ..

Toå moät coù 2 xe.Toå hai coù 3 xe. thì soá caàn ñieàn vaøo oâ troáng laø soá naøo ? A 10 B 100 C 1000 D 245 . soá naøo vöøa chia heát cho 2 vöøa chia heát cho 5? A 325 B 124 C 505 D 280 CAÂU 4 / Soá trung bình coäng cuûa hai soá laø 360 . dm A 95 B 950 C 905 D 9050 B PHAÀN TÖÏ LUAÄN: BAØI 1 /Ñaët tính roài tính: 1392 x 600 10625 : 25 159490 :315 1795 x 204 BAØI 2 / Tìm x a/ 124 x X = 4829 .Thuøng thöù hai chuùa nhieàu hôn thuøng thöù nhaát 256 lít. TEÂN ÑIEÅM: BAØI KIEÅM TRA SOÁ 1 PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM: (3 ñ) Caâu 1 / Soá “ baûy traêm ba möôi trieäu “ ñöôïc vieát nhö theá naøo ? A 700 000 300 B 700 300 000 C 730 000 000 Caâu 2 / Soá thích hôïp vieát vaøo choã chaám cuûa 6dm5cm=……. vaø 395 laø soá naøo ? A 260 B 390 C 26 D 206 Caâu 5/ 245 x45 +55 x 245 = 245 x . Tìm soá coøn laïi ? A 180 B 213 C 393 D 294 CAÂU 5 / Giaù trò cuûa bieåu thöùc 40 + 120 : 2 x 5 laø bao nhieâu ? A 400 B 52 C 500 D 340 CAÂU 6 / 9m 5 dm = ………. Hoûi cöûa haøng coøn laïi bao nhieâu meùt vaûi ? BAØI 5/ Hai thuøng chöùa 1800 lít daàu .cm laø soá naøo ? A 65 B 605 C 650 D 6050 Caâu 3/ Soá naøo chia heát cho 2 nhöng khoâng chia heát cho 5 ? A 1458 B 1450 C 1455 Caâu 4/ SOÁ trung bình coäng cuûa 137. Tính soá daàu ôû moãi thuøng ? BAØI 6/ . moãi taám daøi 50m..……. Cöûa haøng ñaõ baùn ñi 1/3 Soá vaûi ñoù. moãi xe chôû 30 bao gaïo. Hoûi trung bình moãi xe chôû bao nhieâubao gaïo ? .Bieát moät trong hai soá ñoù laø 462 .CAÂU 2/ Trung bình coäng cuûa caùc soá töï nhieân töø 5 ñeán 11 laø : A 7 B 8 C 9 D 10 CAÂU 3 / Trong caùc soá döôùi ñaây..365 b/ (2986 – x ) : 2 = 458 …BAØI 3 / T ính baèng caùch thuaän tieän nhaát : a/ 1285 +3964+ 2715 +1036 b/ 125 x7 X 5 x 8 BAØI 4/ Moät cöûa haøng coù 9 taám vaûi hoa. moãi xe chôû 35 bao gaïo. 248 .Moät ñoäi xe coù hai toå xe chôû gaïo .

bieát chieàu roäng mieáng ñaát laø 24m. moãi xe chôû ñöôïc 35 bao xi maêng. BAØI 4 / Moät mieáng ñaát hình chöõ nhaät coù dieän tích laø 4896 m . Gaáu maët chieác aùo ñaàm xoeø maøu hoàng nhaït vaø caøi caùi nô hoàng töôi troâng thaät ñoûm daùng!Noù ngoài duõi chaân . Tính soá tieàn cuûa moãi lôùp bieát lôùp 4B ñoùng nhieàu hôn lôùp 4A 27500 ñoàng ? BAØI 6/Toå moät coù 4 xe.Noù ñöôïc nhoài baèng boâng goøn neân thaät laø eâm . Ñoù laø moät chuù gaáu boâng loaïi lôùn. lôùp 4a vaø lôùp 4b ñoùng goùp ñöôïc 126500 ñoàng.Toái hoïc baøi. chongchong. em cho gaáu nguû cuøng.Toå hai coù 5 xe.Luùc chôi. ruû xuoáng ñeán taän maét. sau ñoù lau buïi caùi tuû ñöng ñoà chôi cuûa mình . em thöôøng quet doïn nhaø cöûa giuùp meï. noù thaät ngoan. a/ Hoûi trung bình moãi toå chôû bao nhieâu bao xi maêng ? b/Hoûi trung bình moãi xe chôû ñöôïc bao nhieâu bao xi maêng ? ÑEÀ 1: HAÕY TAÊ MOÄT ÑOÀ CHÔI MAØ EM YEÂU THÍCH Baøi tham khaûo Tả con gaáu boâng. Ngaøy chuû nhaät raûnh roãi.Treân caùi ñaàu to nhö quaû boùng laø ñoâi tai daøi nhö chieác laù maøu naâu nhaït.em ñaët noù ngoài tröôùc maët…Khi nguû. roâ boátoâtomaùybay……. luùc hoïc coù gaùu laøm baïn em thaät vui.hai tay ñöa veà tröôùc nhö ñoøi aüm vaäy.Ñoâi maét vaø muõi cuûa gaáu laøm baèng nhöïa ñen boùng nhö haït nuùt lôùn nhöng raát coù hoàn…Luùc naøo chuù gaáu cuõng cöôøi vôùi em thaät hieàn laønh vaø thaân thieän.x = 354 + 1264 b/ 89658 : x = 293 …………………………………………………………….Sau 1 giôø 30 phuùt thì voøi chaûy vaøo beå ñöôïc bao nhieâu lít nöôùc ? A 270 B 2700 C 900 D 60 PHAÀN TÖÏ LUAÄN : ( 7 ñ) BAØI 1: Ñaët tính roài tính : 689754 + 876907 596178 -344695 2359 x183 30240 : 42 BAØI 2 /Tính giaù trò bieåu thöùc . . moãi xe chôû ñöôïc 44 bao xi maêng.Caû moät theá giôùi ñoà chôi tuï hoäi veà û ñaây: naøo buùp beâ.Em aüm beù gaáu ñi chôi.Tính chu vi mieáng ñaát ? ………………………………………………… BAØI 5/ Trong ñôït quyeân goùp cöùu trôï baõo luït. (31850 – 365 x 50 ): 68 =……………………………… BAØI 3 / TÌM X a/ 5126. daïng ngoài. toaøn thaân phuû moät lôùp loâng daøy vaøng öôm nhö maøu naéng.nhöng em thích nhaát laø chuù gaáu boâng xinh ñeïp maø dì uùt ñaõ mua taëng em vaøo teát naêm ngoaùi .Caâu 6/ Moät voøi nöôùc moãi phuùt chaûy vaøo beå 30 lít .eâm nhö chieác goái.

nên bây giờ bác vẫn giữ nguyên “phong độ” của mình. Gọi là bác cặp vì mẹ mua cặp cho em vào đầu năm lớp ba. em mang cặp trên vai như chú bộ đội mang ba lô đi hành quân vậy. duû cho hai baïn ngoài vieát thoaûi maùi.Khi cặp đựng nhiều sách vở. ngoaøi cuøng cuûa phoøng möôøi moät.Chiếc áo màu vàng sẫm có kẻ ca rô đen mà bác đang mặc rất lâu cũ so với các màu áo khác.coù nhieàu ñoà vaät gaàn guõi.bằng cao su mềm mềm nên em xách thật êm tay.. em mang bác trên vai Đi học về. Ngăn ngoài cùng bé hơn em đựng hộp bút và các đồ dùng khác.Taát caû. Hai thân trước được kết dính với nhau nhờ một hàng khuy và một hàng nút bằng nhựa trắng bóng. Áo che nắng . anh thước giúp em kẻ những đường thẳng băng trên giấy…Nhưng tốt bụng hơn cả vẫn là bác cặp.Sáng nay em mặc nó đến trường. roäng khoaûng hai taác. ÑEÀ 4 : HAÕY TAÛ MOÄT ÑOÀ VAÄT QUEN THUOÄC TRONG LÔÙP HOÏC CUÛA EM Trong lôùp . thước theo em đến trường mỗi ngày.Chị bướm hãnh diện rập rờn bay lượn dưới ánh trăng.mẹ sắm cho em nhiều sách vở.. Bên trong có thanh tre gác ngang gắn cái lò xo nhỏ. của mực.nhöng em thaáy gaáu boâng thaät thaân thieát. bút . bình hoa treân baøn coâ giaùo…. Chiếc áo thật gần gủi và thân thương làm sao !Nó mang nặng tình yêu của bà. năm ngoái . bút mực khỏi bị rơi mất.Baøn coù boán chaân goã cöùng caùp .của phần bọc nhựa bao bọc bên trong toả ra rất quen thuộc và thân thương làm sao !Mùi thơm học trò ! Cặp có ba ngăn. chân cổ đứng giúp em mang khăn quàng dễ dàng.coù caây gaùc chaân baéc ngang vaø noái lieàn vôùi maët gheá.yeâu caû caùi choã ngoài quen thuoäc cuûa mình. Bác cặp luôn giữ gìn sách vở. Bác mang cả vở.Chieác baøn loaïi hai choã ngoài dính lieàn gheá ñoùng baèng goã röøng.nào là chị bút xinh xinh giúp em viết bài . vở. taám baûn ñoà Vieät Nam. ĐỀ 3 : HÃY TẢ CHIẾC ÁO EM MẶC ĐẾN LỚP HÔM NAY Vào năm học lớp bốn. Chiếc áo tuy hơi cũ nhưng em mặc vào vẫn vừa vặn.Em dùng tay ấn nhẹ. maùt röôïi. không để lấm đất. Cổ áo xoè ra.Treân baøn ñoù ñaây coù vaøi veát möïc.Em cùng chị hoà vào đám rước đèn.được may bằng loại vải ni lông dày có bọc nhựa bên trong nên rất bền chắc.Chaéc noù coù töø laâu laém roài neân khoâng coøn maøu naâu ñoû cuûa veïc-ni maø laø maøu naâu vaøng cuûa goã.đó là chỗ đứng của anh đèn cầy mảnh mai. sắc sảo. Maët gheá nhaün vaø laùng hôn caû maët baøn.. Thân trước có chiếc túi vuông vắn em gắn phù hiệu ghi tên của em và gắn lô gô tên trường em học ở tay áo trái. mỏng nên mặc vào rất mát. cao bằng một gang tay. quen thuoäc vôùi em : chieác baûng ñen. Cặp có dạng nình chữ nhật nằm ngang. bút mực và quần áo mới .đến nay đã hơn một năm rồi mà cặp vẫn còn mới. nắp cặp bật mở. che gió.xanh nõn.Đã hơn một năm theo em đến trường nên nó không còn trắng tinh mà đã chuyển sang màu trắng sữa.làm toán . Phía trên cặp là quai xách màu đen. làm đẹp cho em khi đi học.veát traày ñaõ cuõ khoâng sao xoaù ñi ñöôïc. Đường may trên áo thật đều đặn.Mấy đứa bạn xúm lại khen” Con bướm này đẹp quá !” Em mong sao.Gheá coù hai chaân raát chaéc chaén.Nắp gắn với thân cặp nhờ hai khoá bằng kim loại trắng sáng. Em quý chiếc áo này và rất thích mặc nó . mặc áo màu.. taát caû ñeàu yeâu quyù nhöng thaân nhaát vôùi em vaãn laø chieác baøn em ngoài hoïc haøng ngaøy. Maët baøn daøi hôn moät meùt. em ñaët gaáu boâng ngoài ôû tuû kính cuøng vôùi caùc baïn ñoà chôi cuûa noù ñe ånoù khoûi buon Bài tham khảo TẢ CHIẾC ĐÈN LỒNG Trung thu đã qua mà niềm vui vẫn còn đọng lại. lá cổ nhọn.Khi anh đèn cầy bén lửa cũng là lúc chị bướm sáng rực rỡ lên.Mùi thơm của giấy.khỏi bị ướt khi mưa nên em rất quý bác Lúc đi học.Hình ảnh chiếc đèn lồngmàông nội làm tặng em vẫn còn lung Linh theo tiếng trống tùng… dinh…cắc…tùng… Đó là một chiếc đèn hình con bướm.Đó là chiếc áo sơ mi ngắn tay may bằng vải sợi bông mềm mại. Em giöõ gìn baøn ñeã baøn soáng laâu hôn vôùi bao tuoåi hoïc troø! .cao vöøa taàm em ngoài . Trung thu năm sau đến nhanh và chị bướm xinh đẹp này lại cùng em hoà vào đám rước đèn vui ơi là vui ! ĐỀ 2 : HÃY TẢ MỘT ĐỒ DÙNG HỌC TẬP MÀ EM THÍCH Bài tham khảo : tả chiếc cặp Em có nhiều đồ dùng học tập: . nhắc nhở em phải học sao cho thật giỏi .. em đặt bác nằm trong hộc tủ ngay ngắn.Hai ngăn lớn em đựng sách. Neáu khoâng coù baøn caùc baïn seõ ngoài hoïc ôû ñaâu ?Baøn thaät caàn thieát vaø quyù giaù phaûi khoâng caùc baïn ? Em yeâu chieác baøn hoïc . EM giặc áo mỗi ngày để áo mãi thơm tho.Chôi xong.Nắp cặp có in hình bảy chú lùn vui múa cùng nàng Bạch Tuyết xinh đẹp. lại.Em giữ áo cẩn thận .Em có tới bốn chiếc áo để mặc đi học nhưng em thích nhất là chiếc áo mà bà ngoại tặng cho em vào ngày sinh nhật. Döôùi maët baøn laø hoäc baøn vöa ñuû ñeå em ñöïng saùch vôû.Bieát bao löùa hoïc troø ñaõ ngoài vaøo chieác baøn naày neân maët noù nhaün thín. cô vở trắng tinh cho em viết văn .Tuy chæ laø moät ñoà chôi. Em quyù vaø xem noù nhö ngöôøi baïn. Ông chuốc từng thanh tre uốn cong thành bốn cánh bướm: hai cánh nhỏ ở Dưới. hai cánh lớn lên trên Chị bướm này mặc chiếc áo bằng giấy kính đỏ tươi có điểm thêm mấy chấm vàng thật Sành điệu Phía trên đâù là hai cái râu làm bằng kẽm mỏng có gắn hai hạt cườm bằng nhựa xanh biếc cứ rung rinh theo từng bước đi.Em giữ gìn bác thật cẩn thận để còn dùng cho năm sau. Cặp như một cái tủ cá nhân be bé đầy tiện nghi. giây mực.Phía sau thân là dây mang bằng vải. sạch sẽ và lâu bị cũ cho ngoại em vui.

Thường ngày. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! . chúngrăm rắp tuân theo.. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà.Cán chổi dài gần một mét. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. bát sạch ngon cơm “. có cô chổi đót giúp đỡ. cứ nửa gang tay .Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. chạy dồn về một chỗ . hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng.ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. Trên cái phần cán dài ấy. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. Khi cô đến.

bát sạch ngon cơm “. 2kg táo.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . Thường ngày. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. Thường ngày.Cán chổi dài gần một mét. có cô chổi đót giúp đỡ.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! Toán L4 Bài 1 . Trên cái phần cán dài ấy. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay.Cán chổi dài gần một mét. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô.Cán chổi dài gần một mét. gia mối kg mận là 6000 dông .. Khi cô đến. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . có cô chổi đót giúp đỡ. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà.. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. chúngrăm rắp tuân theo. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. Số thứ nhất là 120 .:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. Thường ngày.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. bát sạch ngon cơm “. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. chạy dồn về một chỗ .Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. chúngrăm rắp tuân theo..Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. Trên cái phần cán dài ấy. cứ nửa gang tay . Thường ngày. Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. chạy dồn về một chỗ . chúngrăm rắp tuân theo. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. chạy dồn về một chỗ . Khi cô đến. cứ nửa gang tay . có cô chổi đót giúp đỡ.ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. Khi cô đến. cứ nửa gang tay . gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. chạy dồn về một chỗ . Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. Trên cái phần cán dài ấy. chúngrăm rắp tuân theo. Khi cô đến. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? .Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng.Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. bát sạch ngon cơm “.Cán chổi dài gần một mét.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . mỗi giờ đii được 65 km. bát sạch ngon cơm “. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình.. Tìm số thư hai. cứ nửa gang tay . gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. giá mỗi kg táo là 7500 đồng . CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. có cô chổi đót giúp đỡ. Trên cái phần cán dài ấy. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn.

2kg táo. Số thứ nhất là 120 . Số thứ nhất là 120 .Bài 1 . Tìm số thư hai. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . 2kg táo. Tìm số thư hai. mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. gia mối kg mận là 6000 dông . Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . Tìm số thư hai. Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. giá mỗi kg táo là 7500 đồng . gia mối kg mận là 6000 dông . mỗi giờ đii được 65 km. gia mối kg mận là 6000 dông . giá mỗi kg táo là 7500 đồng . Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu .Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . Số thứ nhất là 120 . số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m .Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . giá mỗi kg táo là 7500 đồng . Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? Bài 1 . Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? . Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . 2kg táo. mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. mỗi giờ đii được 65 km. mỗi giờ đii được 65 km.Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? Bài 1 . Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận.

hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. em thêm khôn. MŨ là nắp của bút đấy!NÓ bảo vệ cho ngòi bút khỏi bị tè khi lỡ rơi xuống đất. có cả những câu ca dao. có cái đai bằng nhựa cũng xanh như lá. Để đém nhịp thời gian ta có chiếc đồng hồ tích tắc báo giờ báo phút . Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. đều tăm tắp. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. cúng giỗ ông bà.BÚt giúp em viết văn . Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. nó làm cho căn phòng sáng hẳn lên bởi màu đỏ tươi thắm và bóng lên như được quét một lớp kiim tuyến. Phía dưới bìa có một lốc lịch dày. Lịch thật quý giá biết bao ! ĐỀ 8 : TẢ CÂY BÚT Để luyện viết chữ cho đẹp. to như quyển sổ. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa .!” Bút gần gũi và thân thiết làm sao ! Em giữ bút thật kĩ để dùng được lâu bền . Dưới ông là hai cậu bé kháu khỉnh . cho ra những hàng chữ mềm mại. có ghép cả tranh . học hành tiến bộ. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. be bé. nổi bật trên nền áo vàng tươi và hàng chữ đen viết rất đẹp :”Nét chữ nết người “. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . thêm lớn. Tấm lịch được treo ở một vị trí thật trang trọng trong phòng khách. danh lam thắng cảnh. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em. người ta in hai chiếc lá tre lồng vào nhau màu xanh lục. nét đậm. Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau.Bên trong có in hình một ông tiên râu tóc bạc phơ.chác chắn và cứng cáp.tóc chỏm trái đào cùng nhau khiêng một núi tiền vàng. Giữa thân. cành chi chít vươn ra. có in ngày tháng..Bút là người bạn theo em đến trường -cùng em miệt mài học tập. Mỗi tờ lịch có màu sắc tươi tắn. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô.NHững ngày cuối tháng chạp. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt. tay bưng quả đào. làm toán. mẹ đã mua cho em cây bút lá tre.. biết tháng. lấp lánh.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực .ton dày có dạng hình chữ nhật đứng dài hơn ba tấc .ĐỀ 7: Tả tấm lịch treo tường Thời giờ vun vút Đi tựa tên bay Thời gian trôi qua rất nhanh và không bao giờ trở lại.Phần trên bìa là một vòng tròn lơn như cái đĩa có đường diềm vàng choé như mạ vàng. rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa. Những tờ bên trong của lốc lịch là giấy mỏng. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét. Mõi lần bóc một tờ lịch là một ngày đã đi qua. hai bông rồi hàng trăm bông ..Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ. dẻo dai . nó không nằm trong chậu nêndáng cây rất tự nhiên. gương mặt hiền lành phúc hậu. trắng mịn.Ngòi được làm bằng nhựa nên nếu không viết quen thì nét chữ sẽ rất to…Ấy vậy mà cả lớp em ai cũng rất thích vì ngòi bút giúp taviết chữ có nét thanh. dài khoảng gang tay. Tục ngữ. em cất bút cẩn thận Trong ngôi nhà xinh xắn của nó để bút được nghỉ ngơi.Tháng chạp năm ngoái. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc.Xung quanh có những cánh mai nở vàng rực rỡ và câu “ Chúc mừng năm mới “ viết theo kiểu chữ thư pháp thật ấn tượng . từ thân cây khô ấy. màu tráng tinh khiết của hoa cúc. Ngày chủ nhật .Viết xong. vừa nhắc nhở em những ngày kỉ niệm. lộc non trổ lác đác. châm ngôn… dạy ta biết bao điều bổ ích. tờ lịch có số màu đỏ tươi như nhắc em một tuần đả trôi qua. ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.Em luyện chữ bàng cây bút lá tre đã quen nên viết rất dễ dàng !Ruột bút giống như bút lông đã tẩm sẵn mực. tròn tròn.. bút chạy êm như ru trên trang giấy trắng. không mảnh như bút kim mà có dạng hình lưỡi mác. Một bông. Ta còn có cả tấm lịch treo tường để biết ngày. Ngòi bút lá tre không nhọn như bút chữ A.Lá . ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. Tờ bìa ngoài có in chữ phúc có ý cầu mong Bình an phúc lộc trong một năm. rộng khoảng hai tấc. . hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . Em cầm bút viết. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. Bìa lịch làm bằng giấy các. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. em đã làm được gì ?Lịch vừa chobiet ngày tháng để em lập ra kế hoạch học tập. không cần phải bơm nên cũng tiện cho việc sử dụng .Chị bút đội trên đầu chiếc mũ dài bằng ngón tay út. “ Ngủ ngoan đi bút ơi !Ngày mai cậu còn giúp tớ nhiều việc nữa đấy . Là một cô bé chăm chỉ làm việc nên bút lá tre có thân hình thon thả. cậu út đã tặng mẹ em tấm lịch năm Tân Mão thật đẹp.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết.

xà lách. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. Từng cụm hoa. áo xanh thật ngộ nghĩnh.NHững ngày cuối tháng chạp. cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau.Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ.Nắng đã thắp lửa cho cây.Dù có đi đâu xa. vừa đảm bảo rau sạch hợp vệ sinh. còn các chị ngò thân mảnh dẻ yếu ớt cứ loà xoà sát mặt đất.Rau ở vườn còn được mẹ mang đi biếu bà con xung quanh . Xung quanh được rào bằng lưới và cọc tre thật chắc chắn. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây. dĩnh đạc. Vườn rau nhà em thật là quý ! ĐÈ 4 EM HÃY TẢ MỘT CÂY ĂN QUẢ MÀ EM YÊU THÍCH NHẤT . Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò….mai non mỏng dánh. Những quả ớt áo đỏ. Các loại cải. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . lộc non trổ lác đác.mở khi ra vào.tăng thêm tình làng nghĩa xóm. Cải bẹ thân trắng muốt. nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường. xanh lục.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . Mấy cậu hành lá như ống hút cứ chỉa thẳng lên . Xà lach lá xoắn thành búp . Ra vườn thật thích vì ở đây bạn có thể biết đủ các loại rau và mùa nào rau cũng xanh tốt. ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt. Khu vườn không rộng lắm nhưng thật thoáng đãng. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. ung dung . Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ. Nào bàng. Nó mặc một chiếc áo mướt xanh.. vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến . Một bông.Cây đã sống lâu lắm rồi. ĐỀ 3 : EM HÃY TẢ MỘT VƯỜN RAU XANH TỐT MÀ EM CÓ DỊP TRÔNG THẤY Phía sau nhà em có một vườn rau xanh tốt mà bố em đã “ gầy dựng “ nên. ĐỀ 2/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH Trường tôi rợp mát bóng cây. mát rượi. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét.Giờ ra chơi nào . nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên. màu tráng tinh khiết của hoa cúc. dài phiến lá có răng cưa. hái rau để luộc hoặc ăn sống… làm phong phú thêm cho bữa ăn cuả gia đình. lúc hiện trên mặt đất. Mẹ hái mướp nấu canh. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . hành ngò được trồng thành luống dài mỗi luống một loại riêng.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp . Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui. chẳng có chú gà nào chui vào được.Bố còn đóng cả một cái giếng bơm để tưới nước cho rau. Giữa vườn là các loại rau trồng không đánh luống để ăn quanh năm như dắp cá. . rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp .Một cơn gió thoảng qua. cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực. rau thơm….tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn. cây phượng già trẻ lại.Một cơn gió thoảng qua. . vừa tiết kiêm tiền chợ.Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me.xanh nõn bóng mượt . Sáng nào.. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất. em cũng dậy thật sớm ra vườn hít thở không khí trong lành và giúp bố tưới rau rồi mới đi học.Lá mai non mỏng dánh. hai bông rồi hàng trăm bông . xanh um. Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng.Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm.ngò tàu. Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa . lúc ẩn. từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò. Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân .màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống.Mùa hè. từ thân cây khô ấy.. tôi cũng nhớ về mái trường và cây phượng già hiền lành tốt bụng ấy .. tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được.Trên thân khoảng một mét. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. Bố làm một cái cổng tre có thể đóng . Sát bờ rào còncó một hàng ớt. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em. Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết. cành chi chít vươn ra.Mùa thu. mát rượi. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô. từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh.Mùa xuân. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. Cuối vườn bố trồng một giàn mướp đầy hoa vàng và quả non . dẻo dai .tua tủa. Cải cay lá to. rau răm. lá tròn. Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết.. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất. Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy.

đất nước. b/ Nhöõng boâng hoa ñoû ngaøy naøo ñaõ trôû thaønh nhöõng quaû gaïo muùp míp . lúc lỉu đầy cành. Cây mận thuộc giống mận đỏ. cây như một tháp đèn lộng lẫy một màu đỏ thắm tươi.: C/ Coù chuû ngöõ laø danh töø : D/ Coù chuû ngöõ laø tính töø PHAÀN CAÛM THUÏ :(4Ñ ) Cho ñoaïn thô sau: “Baõo buøng thaân boïc laáy thaân Tay oâm. ñoäng.. aùnh löûa hoàng baäp buøng treân caùc beáp. dài như lá xoài nhưng to bản hơn.. ăn mãi không chán . Hoa mận trổ từng chùm trắng muốt. gheùp phaân loaïi.) Haõy taû laïi moät trong soá nhöõng ñoà vaät ñoù. đan thành vòm che bóng mát Lá non mới trổ có màu nâu đỏ. Phần trên gốc tỉa ra hai thân giống như cái chán ná Tiếp đó là vô số cành uốn lượn. rực lên. tuû nhoû ñöïng quaàn aùo.HỌC KÌ 2 PHAÀN LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU: (6Ñ) CAÂU 1:Tìm töø gheùp toång hôïp.ruộng vườn lại cháy lên trong lòng anh. vừa làm cho cảnh nhà tôi thêm đẹp.voøm trôøi cao xanh meânh moâng. Coù vò ngöõ laø tính töø : B/ Coù vò ngöõ laø cuïm ñoäng töø.Quả mận thi nhau lớn. tieáng goïi nhau í ôùi. CAÂU 3 : Giaûi thích caâu tuïc ngöõ: “Chuoâng coù ñaùnh môùi keâu. tím hồng mỏng như lụa.Ngoaøi bôø ruoäng ñaõ coù böôùc chaân ngöôøi ñi. lòch treo töôøng. ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN : TIẾNG VIỆT THỜI GIAN :90 PHÚT CHỦ NHẬT NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT KIỂM TRA BÀI SỐ 2 –HỌC KÌ 2.Hoa rụng đi.Nắng hạ thắp sáng cho mùa quả chín !Quả mận chín đỏ mọng . CAÂU 5 / Ñaët caâu A. chỉa thẳng đủ hướng. đầu xuân . tục ngữ nói về quê hương. chua chua ngọt ngọt. yêu cây cối xung quanh vườn và yêu nhất là cây mận đầu ngõ.töø laùy coù ôû ñoaïn vaên sau ñaây: Baûn laøng ñaõ thöùc giaác. vị ngữ của các câu sau : a/Trong những năm đi đánh giặc. tuû ñoà chôi.Mùa mận nào mẹ cũng chọn những chùm quả to nhất. b/Tiếng sóng vỗ long bong trên mạn thuyền . vò ngöõ . nỗi nhớ đất đai.Ñoù ñaây. Cây mận nàyông nội tôi đã trồng từ lâu lắm rồi nên nó cao lớn . CHỦ NHẬT NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT KIỂM TRA BÀI SỐ 1. tính töø coù ôû caâu sau : Cuõng nhö toâi. gọi mời . be bé như những chiếc chuông tí hon. Taûng saùng . Nó vừa che mát. đâm ngang. Tôi yêu cây mận vô cùng!. vững chải. Lá mọc dày . . tay níu tre gaàn nhau theâm Thöông nhau. tieáng noùi chuyeän rì raàm. BÀI 2/ (3đ) Tìm các bộ phận: Trạng ngữ. ong bướm rú nhau về hút mật rù rì cả ngày thật vui . Thöông cuøng caùc baïn chaïy uøa ra caây gaïo .chæ daùm ñi töøng böôùc nheï . Nhìn từ xa.Cuối đông. đẹp nhất đặt lên bàn thờ để nhớ về ông. CAÂU 4 : Xaùc ñònh chuû ngöõ. quả non nhú ra. CAÂU 2 :Xaùc ñònh danh. giaù saùch. tre chaúng ôû rieâng Luyõ thaønh töø ñoù maø neân hôõi ngöôøi “ (Nguyeãn Duy ) Ñoaïn thô treân neâu leân dieàu gì ñeïp ñeõ vaø saâu saéc ? PHAÀN TAÄP LAØM VAÊN : (10 Ñ ) Ngoâi nhaø cuûa em coù nhieàu ñoà vaät ñöôïc em coi nhö ngöôøi baïn thaân ( baøn hoïc. gốc cây to như cột nhà chắc chắn.bóng che mát rượi cả một khoảng sân. EM và mấy đúa bạn bưng chén muối ớt ra ngồi dưới gốc cây thưởng thức từng quả mận chín mọng nước .Gioù töø treân ñænh nuùi traøn xuoáng thung luõng maùt röôïi.Lá mận xanh lục. không còn thấy lá nữa.……. mận trổ hoa.ñeøn coù kheâu môùi raïng”. cánh hoa nhỏ bé như sợi chỉ. ñi hoïc veà.maáy caäu hoïc troø môùi bôõ ngôõ ñöùng neùp beân ngöôøi thaân. vừa cho quả.Tôi yêu ngôi nhà.nhà cửa. Mùa hoa. ĐỀ BÀI BÀI 1/ (2đ) Tìm hai câu ca dao. kieåu caâu cuûa caùc caâu sau : a/ Chieàu nay. chủ ngữ.

Xanh……………………………… lạnh……………………………. tính từ có ở đoạn thơ sau : Nắng vàng tươi rải nhẹ Bưởi tròn mọng trĩu cành Hồng chìn như đèn đỏ Thắp trong lùm cây xanh BÀI 4/(2đ )Điền tiếng thích hợp vào chỗ chấm để có : a/ Từ ghép b/ Từ láy mềm………………………. Xe thứ hai chở 72 bao gạo . số dư là 9. BÀI 4:Một mảnh đất hình bình hành có chiều cao là 75m .3 và 9? * a =…………………………………………… BÀI 2 :Đặt tính rồi tính : 1803 x 207 31008 : 304 3+ ……BÀI 3: Một phép chia có dư có số bị chia là 2013.” Em cảm nhận được những điều đẹp đẽ gì về đất nước Việt Nam qua đoạn thơ trên ? BÀI 6/ (6đ ) Em hãy tả lại một đồ vật gần gũi đã từng gắn bó với em TÊN BÀI KIỂM TRA SỐ 1 . a/ Tính diện tích thửa ruộng đó ? b/ Cứ 10m thu được 5 kg thóc. Câu 2 : Trong một phép chia có số chia là 8 thì số dư lớn nhất có thể có là :…………………. Ngày thư hai đi quãng đường..Tính diện tích đất còn lại ? Bài 5:Một mảnh đất hình chử nhật có chiều rộng là 19m và bằng chiều dài . -Chia hết cho 2.c/ Trên vòm trời cao xanh.Độ dài đáy gấp đôi chiều cao.Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu kg thóc ? ĐỀ KIỂM TRA Câu 1 a/ : Đọc só : 65 108 : ………………………………………………………………………………………………… b/ Viết số : Bốn mươi tám nghìn năm trăm bảy mươi ba :…………………………………….Một miếng đất hình vuông có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng hình chử nhật. đang chao lượn những cánh diều . :Câu 3 : Một tấm bìa hình vuông có diện tích là 49 dm thì cạnh hình vuông đó là : ………….Ngày thư nhất đi được quãng đường . thương là 167. mềm……………………………… xanh………………………….Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu ki. ĐIỂM BÀI 1: Cho số 275a . Hỏi : a/Trong hai ngày ô tô đi được bao nhiêu phần quãng đường ? b/Ngày thứ ba ô tô đi tiếp bao nhiêu phần quãng đường nữa mới tới Hà Nội ? BÀI 7: Xe thứ nhất chở 75 bao gạo.Như thế xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 150 kg gạo .Chiều rộng bằng chiều dài. BÀI 3/ (3đ ) Xác định danh từ. Lạnh……………………………… BÀI 5/ (3đ) Trong bài ‘Việt Nam thân yêu “..Một ô tô đi từ thành phố HCM đến HN hết ba ngày. động từ.Người ta sử dụng diện tích mảnh đất ấy để trồng hoa .. -Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 ? *a =………………………………………….Hãy tìm a sao cho: -275a chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5? * a =………………………………………….gam gạo biết các bao nặng như nhau ? BÀI 8:Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 64m. Tính diện tích mảnh đất hình vuông ? BÀI 6 . nhà thơ Nguyễn Dình Thi có viết: “ Việt Nam đất nước ta ơi ! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều . .lô. Hãy tìm số chia ? ……………………………………………………………………………………………….

mỗi tuần bán 120 kg . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 7 Mẹ có 100000 đồng.Cửa hàng đã bán trong 4 tuần.Câu 4 :Đặt tính rồi tính : 2356 x 9 63758 :8 1075 x 4 21056 : 7 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu 5 : Tính giá trị biểu thức : a/ 52540 .5740 x 6 = ? b/ 1569 + 45 : 9 x 100 =? . Mẹ mua trái cây hết 1 số tiền đó . Câu 6 : Một cửa hàng có 2500 kg gạo .Số tiên còn lại mẹ mua 3 kg gạo 4 tám thơm . Hỏi giá tiền một kg gạo tám thơm ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo ? . .

Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét. dẻo dai ..Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc.. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây. . Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất.. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. lộc non trổ lác đác.NHững ngày cuối tháng chạp. Một bông. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa .Lá mai non mỏng dánh. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi.Một cơn gió thoảng qua.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp . Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. từ thân cây khô ấy. màu tráng tinh khiết của hoa cúc.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau. mát rượi. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. hai bông rồi hàng trăm bông . Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa. cành chi chít vươn ra. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực .ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.

màu tráng tinh khiết của hoa cúc.NHững ngày cuối tháng chạp. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây.. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô. từ thân cây khô ấy. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng.Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ. mát rượi. nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . .ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. Một bông.Lá mai non mỏng dánh. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. cành chi chít vươn ra. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết. Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên. hai bông rồi hàng trăm bông .Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp . rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau.. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa . Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. lộc non trổ lác đác.. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em. hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc.Một cơn gió thoảng qua. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui. dẻo dai . Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành.

.quãng đường AB đo được 2 dm. 345. ……………………………………………………………………………………………………………………. Câu 4 :Tìm số trung bình cộng của các số sau :123 .A = 4 7 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . Bài 2 : Tìm A: a/ A x 9 3 = : 2 8 2 b/ A = 1000 4 c/ 5 3 .*PHẦN TRẮC NGHIỆM : KHOANH VÀO CHỮ CÁI ĐẶT TRƯỚC ĐÁP ÁN ĐÚNG CÂU 1 : Trên bản đồ tỉ lệ 1 :1000000. 9 5 12 7 Câu 5 :Xếpcác phân số sau theo thư tự từ lớn đến bé .Tỉ số giữa bút xanh và só bút trong hộp là : …………………………………………………………………………………………………………………. PHẦN TỰ LUẬN : Bài 1 :Tính : 2375 x 704 90591 : 546 3- 4 2 : 7 5 6 3 +5 x 7 20 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. 456. CÂU 2 :Trong hộp có 12 bút đỏ và 35 bút xanh . . Vậy độ dài thật của quãng đường là : ………………………………………………………………………………………………………. Câu3 :Hình thoi ABCD có:độ dai của hai đường chéo lần lượt là 35 cm và 42 cm Tính diện tích hình thoi đó ………………………………………………………………………………………………………………….. 234. 8 4 16 8 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. và 567 . . ..

Hỏi người đó phải đi bao nhiêu phần nưã mới hết đoạn đường đã định ? Bài 5 : Một người leo núi ngắm cảnh . Tính số thóc thu trên thửa ruộng ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . Người ta dùng diện 5 3 tích để trồng hoa. Tính diện tích còn lại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………. 5 a/ Tính chu vi và diện tích đám đất ? b/ Người ta trồng lúa. chiều dài bằng 6 2 chiều rộng .………………………………………………………………………… Bài 3: Mai mua sách và vở 4 số tiền mua sách . 3 Hỏi Mai mua mỗi loại hết bao nhiêu tiền ? hết 91000 đồng . cứ 100m thu được 50 kg thóc . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1 2 đoạn đường. Giờ thứ hai đi được đoạn 4 5 đường . Một mảnh vườn HCN có chiều rộng 50m. Giờ thứ nhất đi ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… BÀI6: Một đám đất HCN có chiều dài hơn chiều rộng 40 m và bằng 7 chiều rộng. ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 4 :. Biết số tiền mua vở bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… .

BÀI 1 : A/Tìm x biết : a/ x – 135 + 246 = 678 b/ 26 – x 3 = 17 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… B/ Tính bằng cách hợp lí : 235 – 146 + 246 .135 = ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… C/ Tìm các số tự nhiên Y biết : 12 : y > 4 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… BÀI 2 : Hãy cho biết các số bé hơn 50 có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… BÀI 3 Tìm một số tự nhiên biết rằng lấy số đó trừ đi 2 rồi chia cho 3. rồi cộng với 4 và nhân với 5 được kết quả là 30 ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… .

723 x 27 - 2 9 = 6 18 .B .………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… BÀI 4 Cho 6 điểm A .C .8264 . Và mỗi bạn sẽ có 12 viên bi .D . a/ Hỏi An hơn Bình bao nhiêu viên bi ? b/ Cả hai bạn có bao nhiêu viên bi ? ( vẽ sô đồ đoạn thẳng rồi giải ) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… KIỂM TRA HS GIỎI MÔN TOÁN . Hỏi khi nối 6 điểm đó lại với nhau ta được bao nhiêu đoạn thẳng ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… BÀI 5 : An và Bình có một số bi.THỜI GIAN 70’ BÀI 1 / Tính nhanh : a/ 13276 – ( 4500 + 3276 ) (4đ) / Tìm x a/ 2 4 +X x2 = 5 7 b/ b/ 58264 + 4723 .E và G . Nếu An cho Bình 3 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau.

Lan là 24 tuổi . 6 BÀI 3 : Một miếng đất hình bình hành có cạnh 24 m. 6 BÀI 3 : Một miếng đất hình bình hành có cạnh 24 m. Bình .THỜI GIAN 70’ BÀI 1 / Tính nhanh : a/ 13276 – ( 4500 + 3276 ) / Tìm x a/ 2 4 +X x2 = 5 7 b/ b/ 58264 + 4723 . Người ta mở rộng mỗi cạnh đáy thành 28m thì diện tích miếng đất tăng thêm 60m . Người ta mở rộng mỗi cạnh đáy thành 28m thì diện tích miếng đất tăng thêm 60m . Hỏi mỗi con chở bao nhiêu bao hàng ? KIỂM TRA HS GIỎI MÔN TOÁN . 9 Bài 5 : Lừa và ngựa cùng chở hàng .Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng ? BÀI 4 : Hãy tìm một số tự nhiên để cùng cộng vào tử và mẫu của phân số phân số mới có giá trị bằng phân số 17 ta sẽ được một 29 6 . Lừa nói lại với ngựa : “ Còn nếu anh chở giúp tôi 2 bao hàng thì anh sẽ chở gấp 5 lần tôi .mẹ . Hỏi mỗi con chở bao nhiêu bao hàng ? . mẹ . Trung bình cộng tuổi của ba.Ngựa nói với Lừa :”Nếu anh chở giúp toi 2 bao hàng thì hai chúng ta chở bằng nhau “. mẹ .723 x 27 - 2 9 = 6 18 BÀI 2 : Trung bình cộng tuổi của ba. Bình . Lừa nói lại với ngựa : “ Còn nếu anh chở giúp tôi 2 bao hàng thì anh sẽ chở gấp 5 lần tôi .Lan là 28 tuổi . Lan là 24 tuổi .BÀI 2 : Trung bình cộng tuổi của ba.Lan là 28 tuổi .Tìm số tuổi của mỗi người biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan và tuổi Lan bằng 1 tuổi mẹ .Tìm số tuổi của mỗi người biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan và tuổi Lan bằng 1 tuổi mẹ . Trung bình cộng tuổi của ba. 9 Bài 5 : Lừa và ngựa cùng chở hàng .8264 .Ngựa nói với Lừa :”Nếu anh chở giúp toi 2 bao hàng thì hai chúng ta chở bằng nhau “.mẹ .Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng ? BÀI 4 Hãy tìm một số tự nhiên để cùng cộng vào tử và mẫu của phân số phân số mới có giá trị bằng phân số 17 ta sẽ được một 29 6 .

chủ. từ ghép có ở câu văn sau : Như một con người biết buồn vui. b/Tìm một từ phức có tiếng “vui” vừa chỉ cảm giác. đi đứng. lúc đăm chiêu. một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vươn lên . lạnh lùng. người ta đã dùng biện pháp gây cười để điều trị bệnh nhân . vừa chỉ tính tình ?và đặt câu để minh hoạ ? CÂU 3 :(2đ )Xác định từ loại của các từ có ở câu…: Những bắp ngô đã mập và chắc. CÂU 4 (2đ): Xác định trạng. người nhanh tay có thể với lên hái được những trái cây trĩu xuống từ hai bên phía cù lao . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… c/Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy. biển lúc tẻ nhạt.C ÂU 1 : (1đ ) Viết 4 câu tục ngữ. hả hê . nói năngCÂU 2( 2đ ) :a/Tìm từ láy. ca dao có nội dung khuyên bảo về ăn mặc. lúc sôi nổi. chỉ còn chờ tay người đến bẻ mang về.vị của các câu sau và nói rõ trạng ngữ chỉ gì? a/Trên ngọn. b/Ở một số nước. gắt gỏng . .

.... VÀNG ...... mong mỏi.. b/Lúc sau.... Thoắt cái..... b/ Trên các vòm lá dày ướt đẫm...vị và kiểu câu của các câu sau: a/ Ngày mùa.. trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào.Thoắt cái. trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào. nhấc bổng anh ta lên.. dữ tợn dang rộng những đôi cánh lớn.. bạn học. CÂU 5: Trong bài dòng sông mặc áo.. thơm ngoài sân đình...... mận........ động từ.. ghép tổng hợp.bông hoa dập dờn trước gió.... ((6 ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 4 BÀI SỐ 7 ..... gióxuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay-ơn màu đen nhung hiếm quý” Em có nhận xét gì về cách dùng từ đặt câu ở đoạn văn trên ? Nêu tác dụng của cách dùng từ đặt câu đó ? CÂU6(10đ) Em hãy viết về một loài cây gần gũi gắn bó với người dân quê em.......chủ... b/Thoắt cái. ……….Nam về .. CHÚ NHẬT NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT BÀI KIỂM TRA SỐ 3... chỉ nguyên nhân...xung quanh các mép cặp....... c/…………………………………. Câu 2/ Tìm danh từ. chỉ phương tiện..... tươi tắn...... CÂU 3 : Chuyển các câu kể sau đây thành câu hỏi.. em hãy tạo ra các từ láy. tươi rói. chỉ nơi chốn vào trước các câu sau cho thích hợp : a/……………………………. rũ nước phành phạch..... mận ..HỌC KÌ 2 Câu 1 / Xác định thành phần của các câu sau : a/ Những cây dương đang độ lớn vây quanh mộ cô ....coi nhẹ nhàng như ta giơ con Éch có buộc sợi dây rơm ngang bụng vậy..... thơm trên đường làng.. Câu 3/ Từ mỗi từ đơn là tính từ sau đây.. bác Tâm đang bơi thuyền đi hái hoa sen... ghép phân loại....... nhà văn Nguyễn Phan Hách có viết : “Thoắt cái........Nhữngbông sen trắng.. ngoài bọc một chiếc lá rồi để nhẹ vào lòng thuyền.. cổ đeo vòng cườm đang tha thẩn nhặt thóc.......THỜI GIAN : 90’ CÂU 1: Xếp các từ sau vào 3 nhóm : láy.. từ ghép : ĐẸP.... vui tai. câu cảm. lê.……………… CÂU 5/ (3đ ) :Tả cảnh đẹp ở Sa pa. nhà thơ Nguyễn Trọng tạo có viết: Sáng ra thơm đến ngẩn ngơ Dòng sông đã mặc bao giờ áo hoa Ngước lên bỗng gặp la đà Ngàn hoa bưởi đã nở nhoà áo ai . tính từ trong các câu văn sau...... lê...ông thò tay xuống nắm lấy khố Quắm Đen.....Giữa đầm... sen hồng khẽđuđưa nổibậttrên nền lá xanh mượt. nhỏ nhẹ.... trắng trong .. Đoạn thơ giúp em phát hiện ra vẻ đẹp gì của dòng sông quê hương tác giả ? CÂU 6 : Tả một con gà mái dẫn đàn con đi kiếm mồi với dáng vẻ một người mẹ chăm làm luôn bận bịu vì con ...... câu khiến: ..... . khi ẩn khi hiện. . mùi thơm từ cánh đồng thơm vào.. đầm sen rộng mênh mông... CÂU 4:Xác định trạng.trắng muốt. ông em viền thêm nẹp bằng vải nhựa màu xanh da trời. c/Những chú chim gáy hiền lành béo nục..Bác cẩn thận ngắt từngbông.Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm? Trước mặt Minh..Lan học hành thật tiến bộ . những con chim k-lang mạnh mẽ. d/………………………………………...... lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu... CÂU 2 : Thêm trạng ngữ chỉ mục đích. mong ngóng......... bó thành từng bó. XANH ... nhỏ nhoi...

nhà thơ Định Hải có viết : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm. PHẦN BÀI TẬP BÀI 1/ Tìm từ ghép .VÕ QUÃNG) . Theo em.Hãy tả lại quyển sách đó ? HỌ CHỦ NHẬT NGAỲ 27 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN TẬP LÝ THUYẾT 1 PHẦN TỪ: 1/ Danh từ: 2/Động từ: 3/ Tính từ: 4/ Số từ : Là những từ chỉ số lượng hay thứ tự của sự vật. Câu 5: Em được bạn bè hay người thân tặng ( hoặc cho mượn ) một quyển sách đẹp . nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả tiêng chim buổi sáng ? Biện pháp nghệ thuật đó giúp em cảm nhận tiếng chim buổi sáng có ý nghĩa như thế nào ? ………………………………………………………………………………………… ….Từ gốc Từ láy Từ ghép Câu 4/ Trong bài tiếng chim buổi sáng . từ láy có ở đoạn thơ sau đây và xếp từ ghép vào hai nhóm : Dưới vỏ một cành bàng Mầm non mắt lim dim Còn một vài lá đỏ Cố nhìn qua kẽ lá Một mầm non nho nhỏ Thấy mây bay hối hả Còn nằm ép lặng im Thấy lất phất mưa phùn (Mầm non. 5/ Quan hệ từ : 11PHẦN CÂU : 1/Bộ phận chính của câu : Chủ -vị 2/Bộ phận phụ của câu :Trạng ngữ .

Nó giống như một cái máng nước. -Thôi thúc chúng đem lại những lợi ích thiết thực cho con người *THAM KHẢO : Trong baif “ Tiếng chim buổi sáng “ nhà thơ Định Hải đã miêu tả tiếng chim rất sống động. (Chiều tối. b/NHững lá ngô rộng.động.Phía trên là những tàu lá chuối nằm trên ngọn.Trông những tàu lá thật bảnh bao làm sao!Những cái lá ấy to hơn những lá bình thường. nhà thơ Định Hải có viết : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm. nõn nà .BÀI 2/ Xác định chủ.sừng sững một cây sồi già .. Màu tối lan dần dưới từng gốc cây . ngả dài trên thảm cỏ rồi đổ lốm dốm trên lá cành.PHẠM ĐỨC ) BÀI 5/ Chỉ ra chỗ sai của mỗi câu dưới đây và chữa lại cho đúng : a/Qua bài thơ bộc lộ tình yêu quê hương đất nước sâu nặng. b/ Để lớp em học tập tiến bộ hơn.tính có ở đoạn thơ : Trong đạn bom đổ nát Bừng tươi nụ ngói hồng Đồng vàng hoa lúa trổ Khói nở xoà như bông (Bè xuôi sông La –VŨ DUY THÔNG ) BÀI 4 Gạch chân các từ chỉ quan hệ trong các câu sau : Nắng bắt đầu rút những chòm cây cao rồi nhạt dần và như hoà lẫn với ánh sáng trắng nhợt cuối cùng. gợi . BÀI 3 / Tìm danh. c/Cả đàn chim lông vàng óng ấy bay sà xuống vườn cải . trên những vòm xanh rậm rạp.Hãy miêu tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê h CHỦ NHẬT NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN LUYỆN VĂN CẢM THỤ ĐỀ 1/ Trong bài tiếng chim buổi sáng. Trong những bui cây đã thấp thoáng những mảng tối .vị -kiểu câu của các câu kể sau: a/ Bình minh của hoa phượng là một màu đỏ còn non . BÀI 6/ Phát hiện lỗi sai ở đoạn văn sau và viết lại cho sinh động hơn: Bây giờ nó đã là một cây trưởng thành. d/ Bên đường .dài trổ ra mạnh mẽ. BÀI 7 / Lập dàn ý và viết bài văn theo đề sau : Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. Theo em nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả tiếng chim buổi sáng? Biện pháp nghệ thuật đó giúp em cảm nhận tiếng chim buổi sáng có ý nghĩa như thế nào ? *GỢI Ý : -Nghệ thuật nhân hoá và sử dụng điệp từ -Tiếng chim có ý nghĩa : -Làm sự vật xung quanh trở nên tràn đầy sức sống.

-Nêu khái quát nội dung đoạn. ý nghĩa sâu sắc của đoạn bài 2/PHẦN BÀI TẬP : ĐỀ 1 / Trong bài “Bè xuôi sông LA “ nhà thơ Vũ Duy Thông có viết : Sông La ơi sông La Trong veo như ánh mắt Bờ tre xanh êm mát Mươn mướt đôi hàng mi Bè đi chiều thầm thì Gỗ lượn đàn thong thả Đoạn thơ tả nét đẹp gì của sông La ? Tình cảm của tác giả đối với dòng sông quê hương ntn? GỢI Ý : -Sông La là một chi lưu của dòng sông Ngàn Trươi từ Trường Sơn chảy qua huyện Hương Sơn.rồi nhập lưu với dòng sông Lam mà đổ về cửa Hội -Bài thơ thể ngũ ngôn. ta cảm nhận được sức sống của tiếng chim thật trào dâng : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim trong veo lảnh lót vào mối sáng như tiếp thêm sinh lực cho cây lá.. tỉnh Hà Tĩnh.làm cho mọi vật trở nên tươi tắn. gợi tả vẻ đẹp hữu tình và thơ mộng của dòng sông La. nó đánh thức” nó thôi thúc mọi vật hoạt động mang lợi ích cho con người : Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm Tiếng chim buổi sáng mang ý nghĩa thật sâu sắc . Bằng nghệ thuật nhân hoá . miêu tả tiếng chim có những hoạt động như con người. nó “ lay động. đầy sức sống mới .nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có viết : Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội Nhịp chày ngiêng. tác phẩm. .bài -Phân tích nghệ thuật làm bật lên từng ý hay của đoạn -Nhận xét . giấc ngủ em nghiêng Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối Lưng đưa nôi và tim hát thành lời .cảm xúc mới mẻ. EM có cảm nhận điều gì sâu sắc khi đọc đoạn thơ trên ? CHỦ NHẬT NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VĂN CẢM THỤ 1/ ÔN TẬP LÍ THUYẾT : Cách làm: -Nêu xuất xứ tác giả. ĐỀ 2 / Trong bài Khúc hát ru “ .

GV chấm chữa bài. .TƯƠI.YẾU BÀI 3/ Cho đoạn thơ sau : Đồng làng vương chút heo may Mầm cây tỉnh giấc vườn đầy tiếng chim .câu 10’ sau đó cho HS làm từng bài tập 2/ PHẦN BÀI TẬP : BÀI 1/ Phân biệt từ.ĐỎ -VÀNG.CÂU –ĐOẠN VĂN 1/LÝ THUYẾT : gv hỏi về từ.biển lúa mênh mông hứa hẹn sự no ấm . ĐẸP.cánh cò gợi nét giản dị hiền lành đáng yêu .XINH. yên bình.nhân hoá trong chữ lượn-khéo léo .Đầu bài thơ là tiếng gọi thiết tha.ĐEN.từ láy . Sông hiền hoà trong xanh quanh năm.-HÌnh ảnh so sánh :nước sông trong veo như ánh mắt Bờ tre xanh im mát như đôi hàng mi ---Vẻ đẹp êm đềm.cho HS viết bài tham khảo . *GV cho HS thảo Luận cặp đôi tìm ý –trình bày. CHỦ NHẬT NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP TỔNG HỢP VỀ TỪ. hai bên bờ là xóm làng trù phú.cũng có dáng dấp như lời hát. ĐỀ 2 : Trong bài “VN thân yêu” nhà thơ NĐT có viết : Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều Đoạn thơ trên cho em cảm nhận những điều gì về đất nước Việt Nam ? GỢI Ý : Đất nước VN thật giàu đẹp và đáng yêu :. thơ mộng của dòng sông.tài tình -----giao hoà thiên nhiên với dòng trôi của bè gỗ -Cảm giác được tắm mình trong tưởng tượng trữ tình mươn mướt của cảnh sắc sông La .KHOẺ. cụm từ ở các dòng sau : -Xe đò -Xe trắng -Xe chạy -Xe khách BÀI 2/ Tìm tiếng ghép với tiếng gốc sau đây để tạo thành tư ghép.GV chốt ý đúng ghi bảng thành phần “GỢI Ý” HS ghi vở và viết bài cảm thụ .TỐT.XANH.Hình ảnh dỉnh TS hùng vĩ sớm chiều mây phủ -tự hào cảnh hùng vĩ mà nên thơ.Tình yêu của TG -Hình ảnh chiếc bè ẩn dụ trong chữ gỗ.

thoảng. I 7/ Viết đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết ? CHỦ NHẬT NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VỆT LUYỆN TẬP QUAN SÁT. 3/NỘI DUNG: A/ CÂY HOA MAI: -Thân: mảnh dẻ. .chi chít. đài hoa năm cánh hệt như bông hoa màu xanh nhạt. -Búp hoa : dạng hạt. .B/ CÂY CHUỐI : . uốn lượn mềm mại -Lá : Già : xanh lục.bến Tàu hay Cảng Mới. nâu đen. 2/ PHƯƠNG PHÁP : -GV chuẩn bị các loai cây. 1/MỤC TIÊU: - Giúp HS biết cách quan sát và lập dàn ý trước khi viết đoạn văn. những đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến . bài văn.quả thật cho HS quan sát tập thể . mát rượi bóng mượt như quét một lớp dầu. từ láy ? B/ Tìm danh động tính? BÀI 4/ Xác định chủ. xanh ngời . trên bến Đoan.rập rờn như đàn bướm. b/ Sau những côn mưa xuân. như lụa . chi chít đầy cành. nhận xét. phong phú .Biết chọn ý và chọn từ để viết cho đoạn -bài sinh động.thon dài Non : nâu đỏ. chắc.Hạt mưa mãi miết trón tìm Cây đào trước cửa lim dim mắt cười (THÁNG GIÊNG CỦA BÉ.TÌM Ý. dày . ngọt ngào . láng.hoa.chùm Khi hé nở để lộ đốm vàng tươi tắn.ĐỖ QUANG HUỲNH) A/ Xác định từ ghép. BÀI 5/ Tìm nét tương đồng giữa hai hình ảnh so sánh ở các câu sau : a/ Hai bàn tay em b/ Cam Xã Đoài ngọt lịm Như hoa đầu cành Giọt vàng như mật ong BÀI 6/ Xếp thứ tự các câu sau thành đoạn văn -Hoa bàng rụng lấm tấm như những hạt mưa bằng bạc -Bọ ve rạo rực cả người -Đêm xanh vời trăng sao -Không lúc nào nó thèm bay bổng thèm ca hát bằng lúc nầy. sang trọng.vị -trạng. một màu xanh non ngọt ngào thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi. Hương thơm nhẹ. đà có thể tạo dáng -Cành : bé . mỏng mịn màng. Nhuỵ vàng cam.lớp theo dõi.HS dựa vào chi tiết quan sát lập dàn ý – viết đoạn .kiểu câu của các câu kể sau : a/Dọc theo bờ Vịnh Hạ Long. năm ..GV cho HS trình bày cá nhân. -Từ trên cao. -Hoa : vàng tươi. mùi hoa lí toả xuống thơm ngát và tiếng những bạn ve ánh ỏi. mềm mịn. bảy cánh hình cánh bướm.

vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến . tròn. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành Ở xa nhìn cứ như những chuỗi hạt mướt xanh . bở ao. lúc ẩn. Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió. dài . ung dung . nó tròn như cây cột đình không cành .Mùa thu. từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh. thắp niềm vui đến cho mọi nhà Đó là nét đẹp mà em yêu nhất ở loài hoa mai.vị ngọt . nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường. dĩnh đạc. ung dung . dĩnh đạc. Ngày xưa .mang đến sự an lành.Cây đã sống lâu lắm rồi. láng bóng. tài . lúc hiện trên mặt đất.Dù có đi đâu xa. cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh. để mùa xuân mai thắp thêm nắng cho đất trời.Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ. lộc cho mọi người.Lá già vàng úa rủ xuống rồi khô đi nâu xám. Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy. Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò…. mai đã gắn liền với người quân tử bởi cốt cách tao nhã của dáng cây bởi hương thơm sang trọng tinh khiết của hoa.Thơi gian trôi. láng mịn. không cành. quấn quýt nhau mà thành .Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me.Giờ ra chơi nào . từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò. Cây chuối mặc “áo đơn . -Hoa chuối : tím hồng giống búp sen.THÂN CHUỐI Ở quê tôi. dịu hiền. Phần gốc thân phình to ra. mát rượi .. Đó là kho dinh dưỡng dự trũ để nuôi cây. tôi cũng nhớ về mái trường và cây phượng già hiền lành tốt bụng ấy . xanh tốt. những nụ mai ngời xanh.Mùa xuân.Thân do nhiều bẹ lá ôm ấp. hương thơm sang trọng thoảng trong gió. từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh. Nó mặc một chiếc áo mướt xanh. Nào bàng. . gợi nhớ làng quê êm ấm. chuối mọc thành lùm ở sau vườn. phiến rộng . mỗi đài hoa bao một nải chuối non bé bằng bàn tay -Nải chuối : mổi buồng chuối có đến hơn mười nải -Quả chuối : vàng ươm. trù phú .hương thơm. cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi.Hoa nở ra. ngọc ngà .lá non mỏng cuốn lại như chiếc loa xanh nõn nà chĩa thẳng lên trời . . tàu lá như cái máng nước. ĐỀ 1/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH BÀI THAM KHẢO Trường tôi rợp mát bóng cây. nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường. Nào bàng. Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo.Mùa hè.-Thân :Gồm nhiều bẹ lá to dài ôm ấp nhau tạo thành . mặt dưới có phủ lớp phấn trắng mỏng. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ. cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực. thanh bình . áo kép “ duyên dáng.Phần ngọn thuôn nhỏ lại để rồi tỉa ra những tàu lá xanh mướt như cây pháo bông nở xoè.Cây mai ngày xuân với hàng trăm bông hoa vàng rực chấp chới như cánh bướm. Cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một dốm vàng chói lọi rồi lại bừng nở năm cánh hoa tươi nguyên . lớp bẹ bên ngoài đã già tưm màu vàng xuộm có điểm những mảng nâu đen chuyển thành màu nâu xám rồi vụn bở ra để lộ lớp áo mới thấp thoáng xanh. Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết.Nắng đã thắp lửa cho cây.. mặt trên xanh lục.…… 8 CÁC ĐOẠN VĂN THAM KHẢO HOA MAI Trong cái giá rét của mùa đông. Thân chuối rất đặc biệt.Cây đã sống lâu lắm rồi. không nhánh. Từng cụm hoa. len vào nhà . cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi. ĐỀ 1/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH BÀI THAM KHẢO Trường tôi rợp mát bóng cây. mịn màng như lụa .Trên thân khoảng một mét.Lá : lớn dài.Giờ ra chơi nào ..tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn. tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được.màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống. mát rượi. cây phượng già trẻ lại..tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn.

lúc hiện trên mặt đất. lúc hiện sau vòm lá xanh . cường tráng . hiệu trưởng. lúc ẩn. diễm lệ. can trường. tôi cũng nhớ về cây phượng già hiền lành tốt bụng CHỦ NHẬT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VỀ CÂU. Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò…. bước ra một người đường bệ với các vòng tròn như vòng của các cô đồng diễn thể dục. a/ Người ta là hoa đất : b/Vẻ đẹp muôn màu : c/Những người quả cảm : BÀI 2/ Xác định trạng. thướt tha. đảng viên. tài nghệ . viện trưởng. rực rỡ .vị và kiểu câu của các câu kể sau đây : a/ Xa xa.Mùa thu. hội viên. vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến . đoàn viên. tráng lệ. chi đội trưởng. một cô bé mặc váy đỏ tươi như bông hoa râm bụt đang cố kiễng chân. bộ trưởng. tác giả. từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò.Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm.Trên thân khoảng một mét. c/Trước cửa ga. anh hùng. độc giả. xinh xẻo . xinh xắn. lộng lẫy . đẹp đẽ. huy hoàng. khi bức màn mây hòng tím vén lên. Việc nhỏ nghĩa lớn. d. Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo. tài ba. Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy. nghệ sĩ .Nước chảy. thi sĩ . hãy phân các từ dưới đây thành bốn nhóm nhỏ : Giáo viên.chủ.Dù có đi đâu xa. tươi tắn .can đảm . tài năng . xinh đẹp . tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được. lực lưỡng. gan dạ. b/ Lập mô hình cấu tạo của các từ trong từng nhóm nói trên ? BÀI 4 / Tìm 10 từ ghép tổng hợp có tiếng “ tươi “ ? BÀI 5/ XÁc định từ loại của các thành ngữ sau : -Đi ngược về xuôi. sinh viên. . gan góc. những mái nhà lợp ngói đỏ lúc ẩn. bèo trôi. mặt trời rạng rỡ sẽ làm cho vạn vật bừng dậy . dũng cảm . cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực.Nắng đã thắp lửa cho cây.Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết. Buổi mai hôm ấy.Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me. dịch giả. . vạm vỡ.Mùa hè. tài đức . gan lì . tài ba.TỪ BÀI 1 :Dựa vào nghĩa của từ hãy phân các từ dưới đây thành ba nhóm theo ba chủ điểm : Tài giỏi.tươi đẹp . bGiữa đám đông. diễn viên . BÀI 3/ Căn cứ vào hình thức cấu tạo của từ. e/Ngày mai. xinh tươi. ca sĩ. Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió.màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống. -NHìn xa. mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con dường làng dài và hẹp .. đưa tay lên vẫy Ngọc Loan. anh dũng. khán giả . cây phượng già trẻ lại. Từng cụm hoa.Mùa xuân. Nó mặc một chiếc áo mướt xanh. cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh. trông rộng.

thơm – học. mong ngóng.ca dao có từ thầy ? BÀI 7 :Tìm 10 câu tục ngữ . mong mỏi.đẹp –xấu. nói năng ? BÀI 3 :Tìm 10 thành ngữ . thành ngữ có tên loài vật ? *PHẦN TỪ LÁY-TỪ GHÉP : BÀI 1 :Xếp các từ : châm chọc. mong ngóng. đi đứng. xông lên.ác. chú bé liên lạc .nóng – lạnh. xa xôi ..BÀI 6 Tìm tiếng ghép với các tiếng đã cho sau để tạo thành các Danh từ: Vui . tươi tốt . thành ngữ nói về quê hương . 2 từ ghép có nghĩa tổng hợp.Đen ? BÀI 4 :Ghép các tiếng ở mỗi dòng sau để tạo nên những từ ghép có nghĩa tổng hợp thường dùng: -a/ Quần .từ láy ? BÀI 2 : Tạo 2 từ ghép có nghĩa phân loại.Sáng –Lạnh . tốt đẹp của con người Việt Nam ? BÀI 2 : Tìm 10 câu tục ngữ hay ca dao có nội dung khuyên bảo về ăn mặc .Vàng .Nước sông đầy -Bầu trời cao.chiến đấuBÀI 7 Thay các từ in đen trong các câu sau bằng từ láy đồng nghĩa ? -Cánh đồng rộng. 2 từ láy với mỗi tiếng sau: Nhỏ. -Cá tôm nhiều BÀI 8 : Từ ý “ Thành làm bài tập “ hãy viết thành các kiểu câu chia theo mục đích nói ? BÀI 9 : GHép từ DŨNG CẢM với các từ ngữ sau để tạo thành các tập hợp có nghĩa: Người chiến sĩ.Cười không thể hiện qua âm thanh hay nét mặt : BÀI 6/: Cho các từ : mải miết. BÀI 10 : Viết lại đoạn văn cho đúng dấu câu : trên bờ sông một con Rùa đang cố sức tập chạy một con Thỏ thấy thế mỉa mai Rùa chậm như Rùa mà cũng đòi tập chạy Rùa đáp anh đừng giễu tôi anh với tôi chạy thi thử xem ai hơn CHỦ NHẬT NGAỲ 3 THÁNG 4 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN TẬP TỔNG HỢP *PHẦN THÀNH NGỮ.ngọt . bảo vệ lẻ phải. phương hướng.tục ngữ nói về quan hệ tình cảm giữa những người thân trong gia đình ? BÀI 4: Tìm 10 câu ca dao ..Áo – Khăn – Mũ -b/ gian. vương vấn. BÀI 3 : Tạo 1 từ ghép. mê mẩn. TỤC NGỮ. xa lạ.Cười biểu hiện qua nét mặt : . tục ngữ có từ học ? BÀI 6 :Tim 5 câu tục ngữ . phẳng phiu. -Nước sông trong . -Dãy núi dài. nhỏ nhẹ.buồn. nhận khuyết điểm.hiểm – độc BÀI 5 : Tìm các tiếng có thể ghép với từ“ cười” để diễn tả những kiểu cười khác nhau ? -Cười phát ra âm thanh : .đất nước tươi đẹp ? BÀI 5 : Tìm 10 thành ngữ.Trắng . 1 từ láy chỉ màu sắc với mỗi tiếng sau : Xanh – Đỏ. CA DAO BÀI 1 : Tìm 10 thành ngữ. trước kẻ thù. tươi tắn vào hai cột : từ ghép.sống -chết . . nói lên sự thật. tục ngữ nói về đạo đức và lối sống lành mạnh. cứu bạn. nữ du kích . mong mỏi . chậm chạp. phẳng lặng.

láy ? b/Cho biết tên gọi của kiểu ghép và kiểu láy ở mỗi nhóm trên ? BÀI 7 : Ghép các tiếng sau thành 8 từ ghép có nghĩa tổng hợp ? -giá. anh em . Xép các từ trên vào 3 nhóm ghép tổng hợp.phân loại ? Học tập.tươi – tốt – thắm . học đòi. bạn học .mơ màng. học gạo. mơ mộng. 5 từ láy nói về tình cảm. 2 từ ghép phân loại có tiếng “VUI” ? BÀI 17 : tìm từ đơn. ( NGUYỄN THẾ HỘI ) Bài 18 : Tìm 3 từ ghép có nghĩa tổng hợp trong đó có tiếng “ tươi “ ? Nói rõ ý nghĩa và cách dùng của từng từ ghép tìm được? BÀI 19: Hãy tìm 2 từ ghép . BÀI 13 : Phân các từ ghép dưới đây thành 2 loại : tổng hợp.quý. phẩm chất của con người ? Đặt một câu trong số các từ vừa tìm được ? BÀI 21 GHép thêm một tiếng vào tiếng “ TRẮNG. ĐỎ. BÀI 8 : Cho đoạn văn sau : Đêm về khuya lặng gió.rét. b/ bồi hồi . đủng đà đủng đỉnh. học lỏm. san sẻ. BÀI 11 : Diền thêm tiếng sau mỗi tiếng dưới đây để tạo thành 2 từ ghép phân loại. từ láy có ở đoạn văn sau : Chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. bạn đường . từ ghép tổng hợp trong các tập hợp sau : . học hỏi. Ăn…………….2 từ ghép tổng hợp. Vui…………..lạnh. từ ghép tổng hợp ? BÀI 22 : Cho một số từ sau : Thật thà. từ ghép.thương . láy ..nhỏ nhen. dần dần tiếng tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền .? BÀI 23 : TÌM từ ghép phân loại. ngoan ngoãn.Những bầy cá nhao lên đớp sương tom tóp. Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng. chăm chỉ. BÀI 16 : Tìm 2 từ láy. BÀI 15: Phân biệt nghĩa của hai từ láy trong từng cặp từ dưới đây bằng cách đặt câu : a/ đủng đỉnh.. 2 từ láy nói về đức tính của một học sinh giỏi ? BÀI 20 : TÌm 5 từ ghép . a/ Xếp 2nhoms : ghép. SÁNG” để tạo thành từ ghép phân loại.buốt .nhỏ bé. bạn đọc . BÀI 12 : Phân biệt nghĩa của 3 từ láy sau đây bằng cách đặt câu với mỗi từ : nhỏ nhắn.. bổi hổi bồi hồi .kính.lúc đầu còn loáng thoáng.Sương phủ trắng mặt sông. gắn bó .. anh trai. BÀI 14 :Ghép 4 tiếng sau thành 8 từ ghép thích hợp : xanh. giúp đỡ.mén. anh rể. bạn đọc . 2 từ ghép tổng hợp : Làng…………. học hành. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. học vẹt. hư hỏng. anh cả. bạn học. (LÊ LỰU ) a/ Tìm từ láy có ở đoạn văn >? b/ Phân loại các từ láy tìm được theo các kiểu láy đã học ? BÀI 9 / Tìm 5 từ ghép có tiếng ANH. khó khăn. ghép phân loại. 5 từ ghép có tiếng HÙNG theo nghĩa của từng tiếng trong từ ANH HÙNG BÀI 10/Hãy tạo thành 10 từ ghép bằng cách ghép các tiếng sau : Yêu. bạn đường . bạn bè.

pha đen trông giản dị và chẳng có gì đặc biệt ..nó mập mạp.Tiếng nó lanh lảnh như tiếng kèn. lúc thì cào cào.Giộng nó vang to đầy vẻ tức giận. lông dài và xù ra như một chiếc chổi lông lớn. yếu .CỔ chú dài ngoẵng chẳng có một sợi lông nào. bánh rán.vừa cắn nó vừa kêu ư ử như muốn nói là nó rất yêu chủ của nó vậy ! PHốc thật khôn ngoan.sợi lông dài và đặc biệt ở đuôi.nhưng em yêu nhất vẫn là chú gà tróng siêng năng sáng nào cũng dậy thật sớm gáy vang “ò…ó…o…”.NÓ đang độ sung sức nên bộ lông láng mướt. tập múa .NÓ dạn lăm ! Bố có thể gọi nó lại. thấp. rán bánh.thân hình cao to .đi từng bước chắc nịch vào nhà sau đòi ăn thóc. béo . đỏ gấc như được quét sơn. dựng đứng trên cái đầu dài dài như quả dưa gang . ra dáng một thủ lĩnh oai vệ. Phốc thuộc giống chó Béc-giê lai .Khó mà no cái diều to tướng của nó !Bố hay cho nó ăn mồi tươi.vừa ăn vừa kêu “ cồ. mắt nó nhìn xa thăm thẳm. em cũng được Phốc đón tận đầu ngõ . giả dối. bánh gai BÀI 25 . kéo xe. chuồn chuồn….Ban đêm. cả nhà ăn cơm là nó nằm trước hè chờ đợi . Phốc nằm ở tấm đệm mà bó dành riêng cho nó ở góc hè canh giữ nhà. chắc nịch như hai cây côn.: Chú chó khôn ngoan giữ nhà. bánh cốm. ngửa mỏ lên trời gáy vang…. rủ xuống nên có vẻ điệu nghệ chứ không thấy cộc cằn. long lanh và biết biểu lộ tình cảm giống như con người!Khi vui. Kẻ trộm chó mấy lần rình muốn bắt trộm nó mà không được vì nó chỉ ở trong mà sủa chứ không chạy ra dường. ẵm nó đi đá với các con gà khác cho vui. Sáng nào. trung hậu. gầy. dùng hai chân trước cào cào vào hốc chuối. bánh kẹo . ươn ướt và cái miệng lớn đầy răng nhọn hoắt.Anh chàng thuộc giống gà pha nòi nên có đôi chân cao. Nó chịu khó nhặt từng hạt thật cần mẫn.Mỗi khi gáy nó đập cánh phành phạch. bánh ngọt. Múa hát. trung thực. Em xoa đầu và vuốt ve bộ lông mềm mại củanó. Đôi mắt bé như hạt đậu rất linh hoạt.Gáy xong . bánh nếp.nó lại nằm trước cổng. khoai nướng. đứng bằng hai chân sau.Tiếng gáy của nó thật quý giá biết bao . giục giã mọi người. khoai luộc.NÓ ăn uống từ tốn và rất biết nghe lời chủ.Nó mổ cả vào tay bố để ăn mồi .Đôi mắt đen dầm. a/ Dựa vào nghĩ b/ Tìm cặp từ trái nghĩa trong từng nhóm ĐỀ 1 : Tả một chú gà trống oai vệ trong đàn gà nhà em Xung quanh ta có biết bao con vật đáng yêu.Xe đạp. Cho các từ sau : vạm vỡ. đánh thức mọi người dậy chuẩn bị cho một ngày mới.và lần nào nó cũng chiến thắng.Hai cánh to úp như mái nhà vững chắc để bảo vệ cái mình đầy thịt của chú . ta không ấn tượng ở bộ lông mà sẽ phải thốt lên khi nhìn vào đôi mắt nó. lại kèm thêm cái cựa nhọn hoắt nằm phía trên chân nên chẳng có con gà nào dám đùa giỡn với anh cả. Khi buồn. Lúc thì con săn sắt.Cái miệng áy đáng sợ với người lạ nhưng lại rất đáng yêu với người nhà ! Nó mừng chủ ngoài việc ngoáy đuôi rối rít còn dùng lưỡi liếm liếm và dùng miệng ngoam lấy tay chủ.Ban ngày . cồ… “ có vẻ mừng rỡ. cắn cắn mà không đau . nó vừa chúi mỏ ngửi ngửi. xe kéo. cứng rắn.Mẹ vài thóc ra sân cho cả đàn.TRên cái đầu như quả cau chúa ấy là một cục mào dâu đỏ thắm và hai cái tích rủ xuống hai bên như cái mũ của các vị tướng quân hay đội khi ra trận. tầm thước. nó theo dõi con chuột dưới hang mà chưa bắt được . xe cộ. ĐỀ 2 TẢ MỘT CHÚ CHÓ KHÔN NGOAN Gâu.NÓ nhảy chồm lên.…gâu…gâu….bánh cuốn. mắt nó lúng liếng như có nước. to lớn. luộc khoai. BÀI 24 : Các từ ghép trên thuộc loại từ ghép nào ? Em hãy xếp vào 3 nhóm và nói rõ căn cứ để xếp loại nđó ? : Bánh dẻo. nhận biết cả tiếng xe của bố và mẹ. vàng cháy. xe máy. Phốc mặc chiếc áo vàng sẫm. trù phú khiến con người không thể nào quên quê hương của mình .cái mũi đen mèm mềm. Em quý chú gà này vì nó mạnh mẽ và oai vệ. gọi ông mặt trời. ưỡn ngực. bánh nướng. đạp xe.!” Tiếng con phốc nhà em sủa ông ổng sau vườn rau. phản bội.!Tiếng gà gợi nhớ những vùng quê thanh bình.”Võ tướng” ấy có một chiếc đuôi mềm maị với những sội lông dài đen nhánh cong vòng như lá liễu. bánh mặn.Khi giận. bánh rán. mắt lại long lên sòng sọc. Chú mèo tinh nhanh bắt chuột…. cao . hiền ..Anh không bảnh trai như mấy chú tam hoàng sặc sỡ mà thật ấn tượng với bộ lông tía có điểm vài sợi vàng choé như màu mặt trời. nó bảo vệ cả đàn gà không bị các con gà ở hàng xóm đến bắt nạt.. rướn cổ. cá rô.Chiều nào đi học về . tập hát.Bố tắm cho nó là nó đứng yên. Chú gà trống này mẹ em nuôi hơn một năm rồi .NÓ đang săn chuột đấy!Mấy ngày nay. khoẻ. trung thành. Vừa sủa. chú cũng nhảy lên cây rơm trước nhà em để gáy.nó nhảy xuống đất . mảnh mai. bốn chân cao nhổng lên và phi nhanh như một chú ngựa con. máy bay.. Gặp nó. ánh những tia như lửa cháy trông phát khiếp ! Phốc có đôi tai cũng khá to.

chú chó khôn ngoan giữ nhà.Mười chú gà con chạy lại ríu rít bên mẹ . Gia đình nhà thỏ có đến năm con ở cùng một chuồng. em muốn ăn nữa mà !” Nó rất thân thiện với mọi người. xinh đẹp là bạn của mọi khách du lịch . ngủ ấm . Chú nào cũng có bộ lông vàng óng như tơ.Nghe tiếng dọn bát đũa.. chẳng ai nhường ai cả! “ Bựt “. mỗi con kéo con giun về mỗi hướng..Bộ lông ấy không còn mướt nữa mà nó xờ lên . cứ nhảy chồm chồm trong chuồng rồi thò cả mũi ra lỗ lưới mà ngửi ngửi. xù xì hơn chỉ có cái mào là vẫn còn đỏ thắm và dựng lên như chiếc lá . Gà mẹ tỏ ra đảm đang ra dáng một người mẹ chăm làm yêu con . nó quỵt tai xuống tận mồm mà gặm.Ai cũng thích nựng nịu . Cái mỏ bé nhỏ như hạt thóc cũng mổ mổ tìm mồi như mẹ Ồ. Kiêm được miếng mồi nào là nó “ tuc tục…” gọi con rối rít .nó mừng rỡ nhảy chồm chồm tới . chú mèo tinh nhanh bắt chuột .. CHú thỏ trắng bông.Thỏ rất thích ăn các loại rau tươi non. trên đường đi học về. em đã thấy trong sở thú trong chuyến đi tham quan cùng bố mẹ vào mùa hè năm ngoái. Em cho nó cộng rau muống. Đoi chân vàng ươm của nó bới nhịp nhàng vào đất Đôi mắt đen tròn bé như hạt tiêu thì cứ nhìn chăm chăm vào chỗ đất vừa bới để tim thức ăn.Chú có bộ lông dày và trắng muốt như bông TRên cái đầu to hình quả trứng là đôi tai dài như hai lá xoài. Phốc cũng thích chơi với em. nhưng ấn tượng nhất là chú thỏ trắng. cả bọn ngả chỏng khèo trông đến buồn cười .Đôi lúc sốt ruột vì chờ lâu . cong giun đứt làm đôi.vuốt ve nó để lòng mình vui hơn. cả nhà như vui hơn .nên đứng dậy ngoáy đuôi lia lịa vẻ mừng rỡ vì sắp được ăn .nó biết cả nhà ăn cơm đã xong.chị cho em thêm rau. .. CÓ nó. Mái mơ có bộ lông vàng mơ như màu nắng nhạt buổi chiều. Các bạn muốn bắt thỏ thì cứ tóm lấy đôi tai là xách thỏ lên chứ nó không chịu ẵm bụng đâu nhé ! Đặc biệt nữa là mắt thỏ .NÓ nhìn em như muốn nói “ Chị ơi. rung rung. bắt được con giun ròi ! Cả mười chú gà con tranh giành nhau. em gặp mẹ con chị gà mái mơ đang cùng nhau kiếm ăn .đôi mắt tròn xoe như viên bi và đỏ hồng trong suốt như viên ngọc. cái miệng bé nhỏ động đậy liên tục .. dựng đứng lên trông đến lạ mắt ! CÓ lúc nghịch ngợm. Mẹ nàm xoãi cánh.. Đôi mắt đầy đặc biệt ấy khiến thỏ được mọi người yêu thích .nó sủa lên mấy tiếng như nhắc nhở mẹ đừng quên nó.Dường như đã no nê.tắm mát vào ngày nắng …nên khôn ngoan đáo để! Ngày nào em cũng giành mấy phút để nựng nó. Đôi mắt đen bóng bé xíu long lanh như có nước. Hai chân bé xíu chạy lon ton và cũng bắt chước mẹ bới bới vào đất. và thoáng cái cộng rau đã biến mất .ĐỀ 3 : Tả một con vật nuôi ở sở thú mà em đã thấy Xung quanh ta có bao nhiêu con vật đáng yêu:! Chú gà siêng năng gáy sáng.cái miệng bé xíu có mấy sợi râu trắng như cước ấy nhai nhép nhép. nhưng em yêu thích nhất là chú thỏ hiền lành dễ thương mà. Cả nhà em ai cũng yêu quý Phốc!NÓ được ăn no. .Chúng ta cần yêu thương và bảo vệ các loài vật xinh đẹp và hiênlành các bạn nhé ! ĐẾ 4 : TẢ CHỊ GÀ MÁI DẪN CON ĐI ĂN RA VẺ MỘT NGƯỜI MẸ CHĂM LÀM Chiều nay. . chị dẫn con tìm bóng râm để nghỉ ngơi. Hàng ria mép trắng cước rung rung.

Tình mẹ con thật thiêng liêng cao cả ! Nhìn cảnh gà mẹ dẫn con kiếm ăn. cả đàn cũng bắt chước làm theo. Gà mẹ lim dim ngủ.. Mẹ con chị gà thật đầm ấm bên nhau. Cái mỏ bé nhỏ như hạt thóc cũng mổ mổ tìm mồi như mẹ Ồ.Mười chú gà con chạy lại ríu rít bên mẹ . Có chú gà con nghịch ngợm leo cả lên lưng mẹ mà nằm. bắt được con giun ròi ! Cả mười chú gà con tranh giành nhau. tôi thấy thương mẹ mình vô hạn .Có con còn mổ mổ vào cái tích đỏ thắm của mẹ …. cong giun đứt làm đôi.. Đôi mắt đen bóng bé xíu long lanh như có nước. Gà mẹ lim dim ngủ. cả bọn ngả chỏng khèo trông đến buồn cười .Dường như đã no nê. chị dẫn con tìm bóng râm để nghỉ ngơi. mẹ cũng vất vả vì em. em gặp mẹ con chị gà mái mơ đang cùng nhau kiếm ăn . Em cố gáng học giỏi để đền đáp công ơn của mẹ ! . Tình mẹ con thật thiêng liêng cao cả ! Nhìn cảnh gà mẹ dẫn con kiếm ăn. mỗi con kéo con giun về mỗi hướng. Gà mẹ tỏ ra đảm đang ra dáng một người mẹ chăm làm yêu con .Bộ lông ấy không còn mướt nữa mà nó xờ lên . Mái mơ có bộ lông vàng mơ như màu nắng nhạt buổi chiều. chẳng ai nhường ai cả! “ Bựt “. trên đường đi học về. mẹ cũng vất vả vì em. Có chú gà con nghịch ngợm leo cả lên lưng mẹ mà nằm. Đoi chân vàng ươm của nó bới nhịp nhàng vào đất Đôi mắt đen tròn bé như hạt tiêu thì cứ nhìn chăm chăm vào chỗ đất vừa bới để tim thức ăn. Mẹ nàm xoãi cánh. Chú nào cũng có bộ lông vàng óng như tơ. tôi thấy thương mẹ mình vô hạn . Mẹ con chị gà thật đầm ấm bên nhau. xù xì hơn chỉ có cái mào là vẫn còn đỏ thắm và dựng lên như chiếc lá . Kiêm được miếng mồi nào là nó “ tuc tục…” gọi con rối rít .. Em cố gáng học giỏi để đền đáp công ơn của mẹ ! . ĐẾ 4 : TẢ CHỊ GÀ MÁI DẪN CON ĐI ĂN RA VẺ MỘT NGƯỜI MẸ CHĂM LÀM Chiều nay.Có con còn mổ mổ vào cái tích đỏ thắm của mẹ …. Hai chân bé xíu chạy lon ton và cũng bắt chước mẹ bới bới vào đất.cả đàn cũng bắt chước làm theo.

hàng ngàn cánh hoa như hàng ngàn cánh bướm đậu khít nhau trên cành . Chim chóc về hót líu lo như vui xuân cùng phượng . Cây chỉ còn trơ cành. .Nghe mẹ kể khi mẹ còn đi học đã có nó rồi. Rung rinh cười với gió.Tôi yêu cánh diều mỗi chiều cùng bạn bè thả trên đồng .thành quầng. thành một vòm xanh mát rượi. Nó mặc chiếc áo mướt xanh. rợp mát cả một góc trời..màu xanh của lá non mơn mởn và tràn đầy sức sống.Nó không buồn.Cây toàn hoa là hoa ! Hoa phượng năm cánh mịn màng xoè ra như cánh bướm.! Có lẻ vì sống lâu năm nên cây cao lớn. hoa nở lác đác lẫn vào màu xanh của lá. . cao lớn như một cây cổ thụ ở rừng.Tôi yêu cây đa cổ thụ đầu làng làm tiêu cho tôi nhận ra làng của mình mỗi khi đi xa về và tôi yêu cả cây phượng già đứng ở góc trường làm bạn với tôi từ năm tôi vào lớp một. không uỷ mị mà rắn rỏi lạ thường. chống chọi giá rét. mùa nghỉ hè với tâm trạng buồn vui lẫn lộn.NHững chiếc lá bé xíu như lá me non e ấp.ĐỀ 3 TẢ MỘT CÂY GẮN BÓ VỚI THỜI THƠ ẤU CỦA EM THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN Tuổi thơ tôi có biết bao kỷ niệm êm đềm.Một bông là một ngọn lửa. ung dung. lá phượng ri rí như lá me rụng đầy mặt đất. cây phượng bước vào hè với chiếc áo hoa đỏ rực như lửa. Hoa trổ từng chùm. Mõi khi chơi dưới bóng mát của cây phượng già này em thấy bình yên như được cây che chở. Tán lá xoè ra rất rộng. Mỗi lá là một niêm vui của cây!Lá cứ lợp dày thành tán . Tạm biệt mùa xuân. rụt rè rồi xoè ra. Hàng trăm bông là hàng trăm ngọn lửa cháy rừng rực sáng cả góc trường. đĩnh đạc.Tôi xao xuyến bước vào mùa thi. Cái gốc cây to đến hai người ôm không xuể kia vẫn sừng sững chắc góp từng dòng nhựa quý từ đất lên để nuôi cây. cây phượng già như trẻ lại. Mùa xuân.Đầu hè.. Cây đã từng trải bao nắng mưa nên dáng cây rất trầm tĩnh. Nắng đã thắp lửa cho cây . Cây phượng ấy sống hơn ba mươi năm có thừa chứ chẳng chơi. Mùa đông. Chắc nó lạnh lắm !Mưa gió thấm vào từng thớ gỗ.

. rợp mát cả một góc trời. ung dung.Cây toàn hoa là hoa ! Hoa phượng năm cánh mịn màng xoè ra như cánh bướm. chúng toi vui đùa thoả thích. cây phượng già như trẻ lại.! Có lẻ vì sống lâu năm nên cây cao lớn. chỉ còn vài cánh hoa sót lại như lưu luyến. Cây phượng già ở góc sân trường là cây gán bó với tôi và toi yêu nó nhất ! ĐỀ 3 TẢ MỘT CÂY GẮN BÓ VỚI THỜI THƠ ẤU CỦA EM THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN Tuổi thơ tôi có biết bao kỷ niệm êm đềm. Cây phượng ấy sống hơn ba mươi năm có thừa chứ chẳng chơi.màu xanh của lá non mơn mởn và tràn đầy sức sống. đĩnh đạc. Mõi khi chơi dưới bóng mát của cây phượng già này em thấy bình yên như được cây che chở. b = 6 . 8 31 5 . . phân số nào là nhỏ nhất : 9 .Đầu hè. 987453 . Mùa thu. Nó mặc chiếc áo mướt xanh. Mỗi lá là một niêm vui của cây!Lá cứ lợp dày thành tán .987543 . không uỷ mị mà rắn rỏi lạ thường. lá phượng ri rí như lá me rụng đầy mặt đất. Cây phượng già là bạn của bao lớp học trò. chỉ còn vài cánh hoa sót lại như lưu luyến. Rung rinh cười với gió..Một bông là một ngọn lửa. phân số nào bằng với 100 12 16 a = 28 . B 8 Câu 3/ Tính giá trị biểu thức : A A 408 B 7 . Dưới bóng mát của cây. Chắc nó lạnh lắm !Mưa gió thấm vào từng thớ gỗ. 987534 số lớn nhất là số nào ? 987435 d 987543 c 987453 Câu 2 /Trong các phân só sau. Cây phượng treo lơ lững những thanh gươm xanh làm bao cậu học trò phải ngỡ ngàng . 4 a + b x 12 : c biết C C 17 25 Câu 4/ Trong các phân số sau. Cái gốc cây to đến hai người ôm không xuể kia vẫn sừng sững chắc góp từng dòng nhựa quý từ đất lên để nuôi cây. Dưới bóng mát của cây. Mùa xuân.. Cây phượng treo lơ lững những thanh gươm xanh làm bao cậu học trò phải ngỡ ngàng . Cây đã từng trải bao nắng mưa nên dáng cây rất trầm tĩnh. Nắng đã thắp lửa cho cây .Nó không buồn. A 987345 b 987534 c 987435 .Tôi xao xuyến bước vào mùa thi..Tôi yêu cây đa cổ thụ đầu làng làm tiêu cho tôi nhận ra làng của mình mỗi khi đi xa về và tôi yêu cả cây phượng già đứng ở góc trường làm bạn với tôi từ năm tôi vào lớp một. Mùa đông. hàng ngàn cánh hoa như hàng ngàn cánh bướm đậu khít nhau trên cành . Cây chỉ còn trơ cành. mùa nghỉ hè với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. cây phượng bước vào hè với chiếc áo hoa đỏ rực như lửa. chúng toi vui đùa thoả thích. Hoa trổ từng chùm.Mùa thu. c = 24 D D 384 . Tán lá xoè ra rất rộng. Hàng trăm bông là hàng trăm ngọn lửa cháy rừng rực sáng cả góc trường. Cây phượng già là bạn của bao lớp học trò.Tôi yêu cánh diều mỗi chiều cùng bạn bè thả trên đồng .. Chúng tôi thường nhặt cánh phượng rơi ép thành hình con bướm để tặng nhau. rụt rè rồi xoè ra. Cây phượng già ở góc sân trường là cây gán bó với tôi và toi yêu nó nhất ! Bài kiểm tra toán cuối năm Bài số1 PHẦN TRẮC NGHIỆM( 3Đ) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng Câu 1 :Trong các số :987345 .Nghe mẹ kể khi mẹ còn đi học đã có nó rồi. thành một vòm xanh mát rượi.NHững chiếc lá bé xíu như lá me non e ấp. hoa nở lác đác lẫn vào màu xanh của lá. Chúng tôi thường nhặt cánh phượng rơi ép thành hình con bướm để tặng nhau.thành quầng. Chim chóc về hót líu lo như vui xuân cùng phượng . cao lớn như một cây cổ thụ ở rừng. chống chọi giá rét. Tạm biệt mùa xuân.

B C D 20 10 32 100 Câu 5 / Chiều dài lớp học đo được 8m .Người ta cấy lúa ở đó . 5 CÂU 2 :Trong hộp có 15 bút đỏ và 33 bút xanh .Nếu tuần đầu dệt thêm 1650 m vải và tuần 4 sau dệt thêm 1300 m vải nữa thì tuần đầu sẽ dệt được số vải bằng số vải đệt được của tuần thứ hai . Số lớn gấp 4 lần số bé . chiều rộng bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… KIỂM TRA TOÁN CUỐI NĂM BÀI SỐ 3 . 5 tính ra cứ 100m thu hoạch 55 kg thóc . Diện tích hình bình hành đó là: A 20 m B 10m C 200m D 200 dm PHẦN TỰ LUẬN : (7Đ) Bài 1: Tính : 275 x 709 9 20 288320 : 272 …………… … Bài 2 : Tìm x a/ 1 3 : x= 2 5 b/ x = 120 10 3 chiều dài . m ……… cm 5 giờ 20 phút = ……………………phút 3 1 m 25 cm =………………………….cm phút = …………………………. Diện tích của hình thoi đó là A 24 cm B 12 cm C 120 cm D 120 dm . chiều cao là 5 dm. Tỉ số của số bút xanh và số bút trong hộp là : 15 33 33 B C D 33 15 48 CÂU 3 : Tính tới hiện nay bố đã sống 2/5 thế kỉ . Tìm hai số đó ? Bài 5 : Một nhà máy đệt tuần đầu dệt ít hơn tuần thứ hai 7850m vải .Hùng đã sống được 1/ 10 thế kỉ . Tính số tạ thóc thu trên thửa ruộng đó ? Bài 4 Trung bình cộng của hai số là 100.giây.Độ dài đoạn thẳng biểu thị chiều dài lớp học đó được vẽ trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 200 sẽ là : A 4cm B 4m C 4 mm D 400m .THỜI GIAN: 40 PHÚT PHẦN TRẮC NGHIỆM : CÂU 1 :Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 30045 cm = ……….\ .5 2 8 50 . 5 Tính xem mỗi tuần nhà máy đó dệt được bao nhiêu mét vải ? Bài 3 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 200m .A Câu 6/ Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy là 4m.Hỏi bố hơn Hùng bao nhiêu tuổi ? 15 48 A A 20 tuổi B 25 tuổi C 30 tuổi D 40 tuổi CÂU 4 : Một hình thoi có độ dài của hai đường chéo lần lượt là 12 cm và 2 dm .

.BÀI 3 / Khối lớp bốn của một trường có 225 học 5 số nam sinh .. Số nữ sinh bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ………………… Bài 2 : Tìm x a/ 124 x X = 4829 ..Biết rằng 2 1 số bi của Bình bằng số bi của An. .CÂU 5 :Một hình chữ nhật có diện tích là 48 cm. Tính số bi của mỗi bạn ? 5 3 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… .Hỏi trường đó 4 Có bao nhiêu nam ? bao nhiêu nữ ? sinh. chiều dài 8 cm. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………. Chu vi hình chữ nhật đó bằng : A 14 cm B 20 cm C 28 cm D 56 cm 9 7 5 12 CÂU 6:Xếp các phân số sau đây theo thư tự giảm dần : . . ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Bài 4 : An và Bình có 66 viên bi . 8 8 4 16 ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… PHẦN TỰ LUẬN 4 11 5 11 2 2 BÀI 1 Tính : a/ + b/ : 9 8 6 10 5 3 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….365 b/ 5 3 ( -x): 1 5 = 2 2 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….

. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Bài 6 : Tuổi của Hân trước đây 2 năm bằng 2 tuổi của Hân sau đây 7 năm.... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 5 9 số vở của Nam .. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… .……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ? Biết rằng số quyển vở của Việt bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. Tính tuổi của Hân hiện nay ? 5 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….Nếu Nam cho Việt 7 quyển vở thì số vở 16 Của hai bạn bằng nhau .

Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………..cm 5 tạ 5 kg =…………………………kg CÂU 2 : Tìm x : A 1 45 x = 90 18 B 2 7m 9 dm = ………………….giờ A 60 B 168 C 420 D 3600 CÂU 6 :Một miếng tôn hình thoi có độ dài hai đường chéo là 1m 32 cm và 1m 2dm . Một cửa hàng có 3058 quyển vở . Ngày thứ nhất bán được 754 quyển và bán gấp đôi ngày thứ hai. (7Đ ) 7 6 2 1 Bài 1 : Tính : 3758 x 206 36770 : 36 : 3 5+ x 4 8 5 3 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….cm 2034 kg =…………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 2 .Vậy diện tích miếng tôn đó là : …………………………………… PHẦN TỰ LUẬN . biết a là số tự nhiên lớn nhất để : A a= 6 B a= 7 128 x a < 1093 C a= 8 9 D 60 VÀ 150 D a=9 CÂU 5 :S Ố thích hợp viết vào ô trống 1 tuần = ………………. .tấn …………kg C CÂU 3 : Hiệu của hai số là 210. tỉ của hai só là A 294 VÀ 84 B 30 VÀ 150 5 D 2 Tìm hai số đó ? 5 C 140 VÀ 150 CÂU 4 : Tìm a .BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3Đ ): CÂU 1 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 106m = …………………………….

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 45m . 2 chiều dài . moãi xe chôû ñöôïc 44 bao xi maêng.Người ta cấy lúa ở đó .Toå hai coù 5 xe. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… BÀI 5 : Toå moät coù 4 xe. a/ Hoûi trung bình moãi toå chôû bao nhieâu bao xi maêng ? b/Hoûi trung bình moãi xe chôû ñöôïc bao nhieâu bao xi maêng ? …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….Trung bình cộng của 3 số là 27 .Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch bao nhiêu kg thóc ? BÀI 4 . Tìm số thứ nhất ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Nếu tăng chiều rộng thêm 3 8m và giảm chiều dài đi 8m thì khu vườn đó sẽ trở thành hình vuông . moãi xe chôû ñöôïc 35 bao xi maêng. chiều rộng bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 5 chiều rộng . Biết số thứ nhất bé hơn tổng hai số còn lại là 15 . 3 cứ 50m thu hoạch 20 kg thóc .Tính diện tích khu vườn ? BÀI 6 : Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… BÀI 3 .

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful