TOÁN L5

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

:
TOÁN L5
BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đótrong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

ĐẢNG UỶ TT TAM QUAN
CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1 TQ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
***

BẢN BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
Kính gửi : Đảng uỷ thị trấn Tam Quan
Chi bộ trường Tiểu học số 1 Tam Quan
Tôi tên : Nguyễn Thị Bích Nhung
Hiện là Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ trường Tiểu học số 1 Tam Quan
Theo chương trình kế hoạch kiểm tra Đảng viên chấp hành của Chi bộ Trường
Tiểu học số 1 Tam Quan, tôi tụ viết bản kiêm tra Đảng viên chấp hành về nội dung “
Thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên “ trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm
2011 đến nay .

1/Ưu điểm :
* Bản thân tuyệt đối trung thành với mục đích lí tưởng cách mạng của Đảng
,Chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, Hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, Chấp hành sự phân công và điều động hợp lí của cấp trên ., đóng Đảng phí theo
quy định..
* Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội ở địa phương, Giữ gìn
sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, Sống trong sạch lành mạnh, trung thực, không
mưu cầu ,vụ lợi cá nhân.,làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của người Đảng viên.
* Có trình độ chuyên môn vững chắc , nhiệt tình trong công tác giảng dạy, tận
tâm với học sinh , được phụ huynh và học sinh tin yêu ., có uy tín với đồng nghiệp
và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn.
2/ Tồn tại : Chưa thực sự mạnh dạn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,
cục bộ , quan lưu....Tôi sẽ cố gắng rèn luyện để khắc phục nhược điểm trên trong
thời gian tới .
Tự xếp loại : ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH TỐT
Tam Quan ngày 2 tháng 8 năm 2011
Người viết

Nguyễn Thị Bích Nhung

Trường THPT Tam Quan

Tổ Văn-Sử Địa-Công dân
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I –NĂM HỌC 2011-2012
TT

Giáo viên

1

Nguyễn
Công
Binh
Nguyễn
Thành
Thơ

2

3
4

Lớp dạy

-Sử 12A1,12A4,12A6
Sử11A4,11A5,11A6,11A7,11A8,11A9
-CD 11A4,11A5,11A6,11A7
-Sử 12A3,12A7,12A9
- Sử 11A1,11A2,11A3
-CD 11A1,11A2,11A3,11A8,11A9
-CD 12A1,12A3,12A4,12A6,12A7,12A9
Trần
-Sử 12A2,12A5,12A8
Thanh vũ -Sử10A1,10A2,10A3,10A4,10A5
-CD 12A2,12A5,12A8
Lương
-Sử10A6,10A7,10A8,10A9,10A10,10A11
Thị Tâm -CD cả khối 10

Kiêm
nhiệm
Chủ
nhiệm
11A4

Số Ghi
tiết chú
20
20

Phó Bí
thư
Đoàn

21
17

Tam Quan 10-8-2011
Tổ phó chuyên môn:
Nguyễn Công Binh

BÀI KIỂM TRA TOÁN L4
BÀI 1: Đặt tính rồi tính :
1432 x 705

106920 : 27

15939 : 231

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
BÀI 2 : Tính nhanh :
a/ 123 x 45 + 16 x 123 + 123 x 39 =..................................................................................
......................................................................................................................................................
b/ 8790 x 99 + 8790 =.................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
BÀI 3 : Cho dãy số : 20 , 24 , 28 ,.........112, 116 , 120.
a/ Xác định quy luật của dãy ?
b/ Dãy trên có bao nhiêu số ?
c/ Tính tổng của dãy số trên ?
d/ Số hạng thứ 15 của dãy là số nào ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
BÀI 4 :
Tổng của hai số chẵn là 84. Tìm hai số đó, biết giữa chúng còn có 6 số lẻ nữa ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................BÀI 5 :
Trung bình cộng tuổi Bố , An , Hà là 22 tuổi . Tuổi Hà kém tuổi Bố là 26 tuổi và hơn tuổi An là
8 tuổi .Tính tuổi của mỗi người ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
Bài 6 :Ông Tư có một khu đất hình chữ nhật .Nếu ông kéo chiều dài thêm ¼ chiều dài thì diện
tích sẽ tăng thêm 192m . Tính diện tích khu đất biết chiều rộng là 24 m ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................

..................………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………….................................75 + 87.......................465 23. ...............................129 80.. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………….............................................. ………………………………………………………………………………………… ………..... ………………………………………………………………………………………… ……….. …………………………………………………………………………………………………................................................. 93 x 30..........................................1 -9.....................07 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….......................................179 : 4. BÀI 1: Đặt tính rồi tính : 30.........................................................................................................................6 80.......

…………………………………………………………………………………………………. Ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4.25 x 14..06 : 3...72 b/ 136. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..7m vải . BÀI 2 : Tính giá trị biểu thức : a/ 30..4 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….4 : 1..Ngày thứ ba bán bằng trung bình cộng của hai ngày đầu . Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán bao nhiêu mét vải ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..Tính diện tích còn lại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….4 : 3 b/ 28...6 .12 x 15 + 20.5 ..2 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….a = 5.. 6 m vải.. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán 32.. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. BÀI 3 : Tim a a/ 72 – a = 27.. ………………………………………………………………………………………………….biết chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta lấy 3/ 20 diện tích để xây nhà . BÀI 5 .8 .. ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… BÀI 4 :Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi đo được 60m .

...... …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… BÀI KIỂM TRA SỐ 1 BÀI 1 :ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH : a/ 1512 x 67 596 x 305 3876 :12 3100 : 24 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. BÀI 7 :CÓ 24 người thợ xây xong ngôi nhà trong 30 ngày Để xây sớm hơn dự định 10 ngày thì cần thêm bao nhiêu người thợ ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….Nếu bổ sung thêm 20 người nữa thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… Bài 6 : Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương ..... ... …………………………………………………………………………………………………..

. 248 ... tìm một số . . ………………………………………………………………………………………………… BAI 3 :Tìm a : a/ 5126 – a = 345 + 1264 b/ (a : 3 ) x 4 = 924 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… BAI 2 : Tính giá trị biểu thức : a/ 3782 + 18909 : 9 – 2574 b/ ( 31850 – 365 x 50 ) : 68 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BÀI 5 : Trung bình cộng của hai số là 1000 . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. mỗi tấm dài 30 m . biết số kia là 1122 ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. 395 . Bài 4 : Tìm số trung bình cộng của 137 . …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………….. BÀI 6 . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………. Một cứa hàng có 42 tấm vài. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. Cửa hàng đã bán 1/12 số vải đó . ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….... Một đoàn thuyền chở muối. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. mỗi thuyền chở 41 yến muối . …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …BÀI 8 .... Hỏi trung bình mỗi thuyền chở bao nhiêu ki. ..... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….Số cam nhiều hơn số bưởi là 36 cay . …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. Tính số cây mỗi loại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….gam muối ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….lô.. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. 4 thuyền đầu mỗi thuyền chở 5 tạ muối và 5 thuyền sau. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... ’Một khu vườn có 180 cây cam và bưởi . BÀI 7 . ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….

CAÂU 2/ Trung bình coäng cuûa caùc soá töï nhieân töø 5 ñeán 11 laø : A 7 B 8 C 9 D 10 CAÂU 3 / Trong caùc soá döôùi ñaây. Tìm soá coøn laïi ? A 180 B 213 C 393 D 294 CAÂU 5 / Giaù trò cuûa bieåu thöùc 40 + 120 : 2 x 5 laø bao nhieâu ? A 400 B 52 C 500 D 340 CAÂU 6 / 9m 5 dm = ……….cm laø soá naøo ? A 65 B 605 C 650 D 6050 Caâu 3/ Soá naøo chia heát cho 2 nhöng khoâng chia heát cho 5 ? A 1458 B 1450 C 1455 Caâu 4/ SOÁ trung bình coäng cuûa 137. Hoûi cöûa haøng coøn laïi bao nhieâu meùt vaûi ? BAØI 5/ Hai thuøng chöùa 1800 lít daàu . TEÂN ÑIEÅM: BAØI KIEÅM TRA SOÁ 1 PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM: (3 ñ) Caâu 1 / Soá “ baûy traêm ba möôi trieäu “ ñöôïc vieát nhö theá naøo ? A 700 000 300 B 700 300 000 C 730 000 000 Caâu 2 / Soá thích hôïp vieát vaøo choã chaám cuûa 6dm5cm=…….…….Thuøng thöù hai chuùa nhieàu hôn thuøng thöù nhaát 256 lít. Cöûa haøng ñaõ baùn ñi 1/3 Soá vaûi ñoù.. moãi xe chôû 35 bao gaïo. 248 .365 b/ (2986 – x ) : 2 = 458 …BAØI 3 / T ính baèng caùch thuaän tieän nhaát : a/ 1285 +3964+ 2715 +1036 b/ 125 x7 X 5 x 8 BAØI 4/ Moät cöûa haøng coù 9 taám vaûi hoa.Toå moät coù 2 xe. soá naøo vöøa chia heát cho 2 vöøa chia heát cho 5? A 325 B 124 C 505 D 280 CAÂU 4 / Soá trung bình coäng cuûa hai soá laø 360 . Hoûi trung bình moãi xe chôû bao nhieâubao gaïo ? . vaø 395 laø soá naøo ? A 260 B 390 C 26 D 206 Caâu 5/ 245 x45 +55 x 245 = 245 x . Tính soá daàu ôû moãi thuøng ? BAØI 6/ . moãi xe chôû 30 bao gaïo.Bieát moät trong hai soá ñoù laø 462 ..Moät ñoäi xe coù hai toå xe chôû gaïo . thì soá caàn ñieàn vaøo oâ troáng laø soá naøo ? A 10 B 100 C 1000 D 245 . dm A 95 B 950 C 905 D 9050 B PHAÀN TÖÏ LUAÄN: BAØI 1 /Ñaët tính roài tính: 1392 x 600 10625 : 25 159490 :315 1795 x 204 BAØI 2 / Tìm x a/ 124 x X = 4829 . moãi taám daøi 50m.Toå hai coù 3 xe.

sau ñoù lau buïi caùi tuû ñöng ñoà chôi cuûa mình .Toå hai coù 5 xe. a/ Hoûi trung bình moãi toå chôû bao nhieâu bao xi maêng ? b/Hoûi trung bình moãi xe chôû ñöôïc bao nhieâu bao xi maêng ? ÑEÀ 1: HAÕY TAÊ MOÄT ÑOÀ CHÔI MAØ EM YEÂU THÍCH Baøi tham khaûo Tả con gaáu boâng. BAØI 4 / Moät mieáng ñaát hình chöõ nhaät coù dieän tích laø 4896 m .eâm nhö chieác goái.Caû moät theá giôùi ñoà chôi tuï hoäi veà û ñaây: naøo buùp beâ.Caâu 6/ Moät voøi nöôùc moãi phuùt chaûy vaøo beå 30 lít . Gaáu maët chieác aùo ñaàm xoeø maøu hoàng nhaït vaø caøi caùi nô hoàng töôi troâng thaät ñoûm daùng!Noù ngoài duõi chaân .Noù ñöôïc nhoài baèng boâng goøn neân thaät laø eâm .Toái hoïc baøi. noù thaät ngoan. roâ boátoâtomaùybay…….bieát chieàu roäng mieáng ñaát laø 24m.Treân caùi ñaàu to nhö quaû boùng laø ñoâi tai daøi nhö chieác laù maøu naâu nhaït. em cho gaáu nguû cuøng.Ñoâi maét vaø muõi cuûa gaáu laøm baèng nhöïa ñen boùng nhö haït nuùt lôùn nhöng raát coù hoàn…Luùc naøo chuù gaáu cuõng cöôøi vôùi em thaät hieàn laønh vaø thaân thieän. moãi xe chôû ñöôïc 44 bao xi maêng. moãi xe chôû ñöôïc 35 bao xi maêng.x = 354 + 1264 b/ 89658 : x = 293 ……………………………………………………………. luùc hoïc coù gaùu laøm baïn em thaät vui. toaøn thaân phuû moät lôùp loâng daøy vaøng öôm nhö maøu naéng. (31850 – 365 x 50 ): 68 =……………………………… BAØI 3 / TÌM X a/ 5126.nhöng em thích nhaát laø chuù gaáu boâng xinh ñeïp maø dì uùt ñaõ mua taëng em vaøo teát naêm ngoaùi .hai tay ñöa veà tröôùc nhö ñoøi aüm vaäy. lôùp 4a vaø lôùp 4b ñoùng goùp ñöôïc 126500 ñoàng.Em aüm beù gaáu ñi chôi. ruû xuoáng ñeán taän maét.Tính chu vi mieáng ñaát ? ………………………………………………… BAØI 5/ Trong ñôït quyeân goùp cöùu trôï baõo luït. Ñoù laø moät chuù gaáu boâng loaïi lôùn. Tính soá tieàn cuûa moãi lôùp bieát lôùp 4B ñoùng nhieàu hôn lôùp 4A 27500 ñoàng ? BAØI 6/Toå moät coù 4 xe. Ngaøy chuû nhaät raûnh roãi.Sau 1 giôø 30 phuùt thì voøi chaûy vaøo beå ñöôïc bao nhieâu lít nöôùc ? A 270 B 2700 C 900 D 60 PHAÀN TÖÏ LUAÄN : ( 7 ñ) BAØI 1: Ñaët tính roài tính : 689754 + 876907 596178 -344695 2359 x183 30240 : 42 BAØI 2 /Tính giaù trò bieåu thöùc . .em ñaët noù ngoài tröôùc maët…Khi nguû.Luùc chôi. chongchong. daïng ngoài. em thöôøng quet doïn nhaø cöûa giuùp meï.

không để lấm đất. Cặp có dạng nình chữ nhật nằm ngang. lại. Chiếc áo tuy hơi cũ nhưng em mặc vào vẫn vừa vặn. taát caû ñeàu yeâu quyù nhöng thaân nhaát vôùi em vaãn laø chieác baøn em ngoài hoïc haøng ngaøy. em mang cặp trên vai như chú bộ đội mang ba lô đi hành quân vậy. cô vở trắng tinh cho em viết văn .Gheá coù hai chaân raát chaéc chaén. sắc sảo.coù caây gaùc chaân baéc ngang vaø noái lieàn vôùi maët gheá. ÑEÀ 4 : HAÕY TAÛ MOÄT ÑOÀ VAÄT QUEN THUOÄC TRONG LÔÙP HOÏC CUÛA EM Trong lôùp . bút .Bieát bao löùa hoïc troø ñaõ ngoài vaøo chieác baøn naày neân maët noù nhaün thín.Chieác baøn loaïi hai choã ngoài dính lieàn gheá ñoùng baèng goã röøng.Treân baøn ñoù ñaây coù vaøi veát möïc.yeâu caû caùi choã ngoài quen thuoäc cuûa mình. ngoaøi cuøng cuûa phoøng möôøi moät. Cặp như một cái tủ cá nhân be bé đầy tiện nghi.. maùt röôïi. em ñaët gaáu boâng ngoài ôû tuû kính cuøng vôùi caùc baïn ñoà chôi cuûa noù ñe ånoù khoûi buon Bài tham khảo TẢ CHIẾC ĐÈN LỒNG Trung thu đã qua mà niềm vui vẫn còn đọng lại.được may bằng loại vải ni lông dày có bọc nhựa bên trong nên rất bền chắc. làm đẹp cho em khi đi học. bút mực khỏi bị rơi mất. Cổ áo xoè ra.nào là chị bút xinh xinh giúp em viết bài .đến nay đã hơn một năm rồi mà cặp vẫn còn mới. mặc áo màu. roäng khoaûng hai taác. Ngăn ngoài cùng bé hơn em đựng hộp bút và các đồ dùng khác.khỏi bị ướt khi mưa nên em rất quý bác Lúc đi học.. anh thước giúp em kẻ những đường thẳng băng trên giấy…Nhưng tốt bụng hơn cả vẫn là bác cặp. duû cho hai baïn ngoài vieát thoaûi maùi. ĐỀ 3 : HÃY TẢ CHIẾC ÁO EM MẶC ĐẾN LỚP HÔM NAY Vào năm học lớp bốn. em đặt bác nằm trong hộc tủ ngay ngắn. sạch sẽ và lâu bị cũ cho ngoại em vui.của phần bọc nhựa bao bọc bên trong toả ra rất quen thuộc và thân thương làm sao !Mùi thơm học trò ! Cặp có ba ngăn. cao bằng một gang tay. quen thuoäc vôùi em : chieác baûng ñen..xanh nõn. Em giöõ gìn baøn ñeã baøn soáng laâu hôn vôùi bao tuoåi hoïc troø! . em mang bác trên vai Đi học về. năm ngoái .coù nhieàu ñoà vaät gaàn guõi.Hai ngăn lớn em đựng sách. hai cánh lớn lên trên Chị bướm này mặc chiếc áo bằng giấy kính đỏ tươi có điểm thêm mấy chấm vàng thật Sành điệu Phía trên đâù là hai cái râu làm bằng kẽm mỏng có gắn hai hạt cườm bằng nhựa xanh biếc cứ rung rinh theo từng bước đi.Khi cặp đựng nhiều sách vở. mỏng nên mặc vào rất mát.Đã hơn một năm theo em đến trường nên nó không còn trắng tinh mà đã chuyển sang màu trắng sữa.Chị bướm hãnh diện rập rờn bay lượn dưới ánh trăng. Ông chuốc từng thanh tre uốn cong thành bốn cánh bướm: hai cánh nhỏ ở Dưới.Mấy đứa bạn xúm lại khen” Con bướm này đẹp quá !” Em mong sao. Trung thu năm sau đến nhanh và chị bướm xinh đẹp này lại cùng em hoà vào đám rước đèn vui ơi là vui ! ĐỀ 2 : HÃY TẢ MỘT ĐỒ DÙNG HỌC TẬP MÀ EM THÍCH Bài tham khảo : tả chiếc cặp Em có nhiều đồ dùng học tập: .làm toán .Khi anh đèn cầy bén lửa cũng là lúc chị bướm sáng rực rỡ lên.đó là chỗ đứng của anh đèn cầy mảnh mai.Nắp gắn với thân cặp nhờ hai khoá bằng kim loại trắng sáng.Taát caû. lá cổ nhọn. chân cổ đứng giúp em mang khăn quàng dễ dàng.Chaéc noù coù töø laâu laém roài neân khoâng coøn maøu naâu ñoû cuûa veïc-ni maø laø maøu naâu vaøng cuûa goã. Maët baøn daøi hôn moät meùt. bút mực và quần áo mới .nhöng em thaáy gaáu boâng thaät thaân thieát. vở. của mực. Phía trên cặp là quai xách màu đen.Chiếc áo màu vàng sẫm có kẻ ca rô đen mà bác đang mặc rất lâu cũ so với các màu áo khác. Bên trong có thanh tre gác ngang gắn cái lò xo nhỏ. Hai thân trước được kết dính với nhau nhờ một hàng khuy và một hàng nút bằng nhựa trắng bóng. Em quý chiếc áo này và rất thích mặc nó .. EM giặc áo mỗi ngày để áo mãi thơm tho.. Gọi là bác cặp vì mẹ mua cặp cho em vào đầu năm lớp ba.Baøn coù boán chaân goã cöùng caùp . Áo che nắng . Neáu khoâng coù baøn caùc baïn seõ ngoài hoïc ôû ñaâu ?Baøn thaät caàn thieát vaø quyù giaù phaûi khoâng caùc baïn ? Em yeâu chieác baøn hoïc . giây mực.Đó là chiếc áo sơ mi ngắn tay may bằng vải sợi bông mềm mại.Em giữ gìn bác thật cẩn thận để còn dùng cho năm sau. nhắc nhở em phải học sao cho thật giỏi .Chôi xong.Hình ảnh chiếc đèn lồngmàông nội làm tặng em vẫn còn lung Linh theo tiếng trống tùng… dinh…cắc…tùng… Đó là một chiếc đèn hình con bướm.bằng cao su mềm mềm nên em xách thật êm tay.Sáng nay em mặc nó đến trường. Chiếc áo thật gần gủi và thân thương làm sao !Nó mang nặng tình yêu của bà.nên bây giờ bác vẫn giữ nguyên “phong độ” của mình.veát traày ñaõ cuõ khoâng sao xoaù ñi ñöôïc. bình hoa treân baøn coâ giaùo…. Maët gheá nhaün vaø laùng hôn caû maët baøn.Phía sau thân là dây mang bằng vải.Nắp cặp có in hình bảy chú lùn vui múa cùng nàng Bạch Tuyết xinh đẹp. che gió. taám baûn ñoà Vieät Nam. Em quyù vaø xem noù nhö ngöôøi baïn.Mùi thơm của giấy.Tuy chæ laø moät ñoà chôi. thước theo em đến trường mỗi ngày.cao vöøa taàm em ngoài . Bác cặp luôn giữ gìn sách vở. Thân trước có chiếc túi vuông vắn em gắn phù hiệu ghi tên của em và gắn lô gô tên trường em học ở tay áo trái.Em cùng chị hoà vào đám rước đèn. Bác mang cả vở. Đường may trên áo thật đều đặn. Döôùi maët baøn laø hoäc baøn vöa ñuû ñeå em ñöïng saùch vôû. nắp cặp bật mở.mẹ sắm cho em nhiều sách vở.Em giữ áo cẩn thận .Em có tới bốn chiếc áo để mặc đi học nhưng em thích nhất là chiếc áo mà bà ngoại tặng cho em vào ngày sinh nhật.Em dùng tay ấn nhẹ.

:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. cứ nửa gang tay .Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. Trên cái phần cán dài ấy. chạy dồn về một chỗ .Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. bát sạch ngon cơm “.Cán chổi dài gần một mét.. Thường ngày. chúngrăm rắp tuân theo. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về.ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! .Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. có cô chổi đót giúp đỡ. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. Khi cô đến. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn.

:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. có cô chổi đót giúp đỡ.Cán chổi dài gần một mét. Trên cái phần cán dài ấy. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. có cô chổi đót giúp đỡ. giá mỗi kg táo là 7500 đồng . nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. cứ nửa gang tay . hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. chúngrăm rắp tuân theo. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. Khi cô đến. cứ nửa gang tay .Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. Tìm số thư hai.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau.Cán chổi dài gần một mét. số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. có cô chổi đót giúp đỡ. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. gia mối kg mận là 6000 dông .Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. Thường ngày. chạy dồn về một chỗ . Thường ngày. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô.Cán chổi dài gần một mét. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. cứ nửa gang tay . Trên cái phần cán dài ấy. chúngrăm rắp tuân theo. Thường ngày. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! Toán L4 Bài 1 . Khi cô đến. cứ nửa gang tay . người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. chạy dồn về một chỗ .Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . Thường ngày. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. chúngrăm rắp tuân theo. có cô chổi đót giúp đỡ.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây.. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. bát sạch ngon cơm “. bát sạch ngon cơm “. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. bát sạch ngon cơm “. mỗi giờ đii được 65 km. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ.Cán chổi dài gần một mét.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. chạy dồn về một chỗ .Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây .Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. chạy dồn về một chỗ . cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị .. Khi cô đến. chúngrăm rắp tuân theo. Trên cái phần cán dài ấy. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. 2kg táo. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. Trên cái phần cán dài ấy. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. Số thứ nhất là 120 . Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? .. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. bát sạch ngon cơm “.. Khi cô đến. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây.ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát.

Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? . mỗi giờ đii được 65 km. Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . Số thứ nhất là 120 . Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . giá mỗi kg táo là 7500 đồng . số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. gia mối kg mận là 6000 dông .Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . mỗi giờ đii được 65 km. số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. Tìm số thư hai. Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . giá mỗi kg táo là 7500 đồng . gia mối kg mận là 6000 dông . số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận.Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. mỗi giờ đii được 65 km. 2kg táo. Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? Bài 1 . gia mối kg mận là 6000 dông . Số thứ nhất là 120 . Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . 2kg táo. 2kg táo.Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . Tìm số thư hai. Số thứ nhất là 120 . Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị .Bài 1 . Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. Tìm số thư hai. Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? Bài 1 . giá mỗi kg táo là 7500 đồng .

có ghép cả tranh . Mỗi tờ lịch có màu sắc tươi tắn. nổi bật trên nền áo vàng tươi và hàng chữ đen viết rất đẹp :”Nét chữ nết người “. to như quyển sổ.ĐỀ 7: Tả tấm lịch treo tường Thời giờ vun vút Đi tựa tên bay Thời gian trôi qua rất nhanh và không bao giờ trở lại. nó không nằm trong chậu nêndáng cây rất tự nhiên. lộc non trổ lác đác.BÚt giúp em viết văn .Viết xong. có in ngày tháng. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. Là một cô bé chăm chỉ làm việc nên bút lá tre có thân hình thon thả. gương mặt hiền lành phúc hậu. Ngòi bút lá tre không nhọn như bút chữ A. Để đém nhịp thời gian ta có chiếc đồng hồ tích tắc báo giờ báo phút .!” Bút gần gũi và thân thiết làm sao ! Em giữ bút thật kĩ để dùng được lâu bền . hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. thêm lớn. Dưới ông là hai cậu bé kháu khỉnh . Lịch thật quý giá biết bao ! ĐỀ 8 : TẢ CÂY BÚT Để luyện viết chữ cho đẹp. Ta còn có cả tấm lịch treo tường để biết ngày. từ thân cây khô ấy. Một bông. cành chi chít vươn ra. danh lam thắng cảnh. tờ lịch có số màu đỏ tươi như nhắc em một tuần đả trôi qua. Tục ngữ. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét. Ngày chủ nhật . Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên. biết tháng. rộng khoảng hai tấc. “ Ngủ ngoan đi bút ơi !Ngày mai cậu còn giúp tớ nhiều việc nữa đấy . trắng mịn. cậu út đã tặng mẹ em tấm lịch năm Tân Mão thật đẹp. có cái đai bằng nhựa cũng xanh như lá. dài khoảng gang tay. dẻo dai .Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. em đã làm được gì ?Lịch vừa chobiet ngày tháng để em lập ra kế hoạch học tập.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. tay bưng quả đào.chác chắn và cứng cáp.Bút là người bạn theo em đến trường -cùng em miệt mài học tập.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau. Giữa thân.Bên trong có in hình một ông tiên râu tóc bạc phơ. người ta in hai chiếc lá tre lồng vào nhau màu xanh lục. cúng giỗ ông bà.Chị bút đội trên đầu chiếc mũ dài bằng ngón tay út. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. cho ra những hàng chữ mềm mại. Tấm lịch được treo ở một vị trí thật trang trọng trong phòng khách. bút chạy êm như ru trên trang giấy trắng. . nó làm cho căn phòng sáng hẳn lên bởi màu đỏ tươi thắm và bóng lên như được quét một lớp kiim tuyến.Xung quanh có những cánh mai nở vàng rực rỡ và câu “ Chúc mừng năm mới “ viết theo kiểu chữ thư pháp thật ấn tượng . ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết..NHững ngày cuối tháng chạp.Phần trên bìa là một vòng tròn lơn như cái đĩa có đường diềm vàng choé như mạ vàng. Bìa lịch làm bằng giấy các. em cất bút cẩn thận Trong ngôi nhà xinh xắn của nó để bút được nghỉ ngơi.tóc chỏm trái đào cùng nhau khiêng một núi tiền vàng. Mõi lần bóc một tờ lịch là một ngày đã đi qua. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa . MŨ là nắp của bút đấy!NÓ bảo vệ cho ngòi bút khỏi bị tè khi lỡ rơi xuống đất. be bé. lấp lánh. không mảnh như bút kim mà có dạng hình lưỡi mác. tròn tròn. không cần phải bơm nên cũng tiện cho việc sử dụng .ton dày có dạng hình chữ nhật đứng dài hơn ba tấc . Phía dưới bìa có một lốc lịch dày. Em cầm bút viết. rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa. mẹ đã mua cho em cây bút lá tre. ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. học hành tiến bộ. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc.. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. châm ngôn… dạy ta biết bao điều bổ ích. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô. Tờ bìa ngoài có in chữ phúc có ý cầu mong Bình an phúc lộc trong một năm. làm toán. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em.Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ. màu tráng tinh khiết của hoa cúc. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. có cả những câu ca dao. vừa nhắc nhở em những ngày kỉ niệm. nét đậm..Lá . em thêm khôn. hai bông rồi hàng trăm bông . Những tờ bên trong của lốc lịch là giấy mỏng.Ngòi được làm bằng nhựa nên nếu không viết quen thì nét chữ sẽ rất to…Ấy vậy mà cả lớp em ai cũng rất thích vì ngòi bút giúp taviết chữ có nét thanh.Em luyện chữ bàng cây bút lá tre đã quen nên viết rất dễ dàng !Ruột bút giống như bút lông đã tẩm sẵn mực.Tháng chạp năm ngoái. đều tăm tắp.. Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân .

Nắng đã thắp lửa cho cây. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em.mở khi ra vào.màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống. Một bông. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét.. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây. Các loại cải. Xung quanh được rào bằng lưới và cọc tre thật chắc chắn.. mát rượi. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất. lúc ẩn.Dù có đi đâu xa. Giữa vườn là các loại rau trồng không đánh luống để ăn quanh năm như dắp cá. cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai .Một cơn gió thoảng qua. cây phượng già trẻ lại. từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh.tua tủa. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất.tăng thêm tình làng nghĩa xóm.Cây đã sống lâu lắm rồi. rau thơm…. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô.. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành.Trên thân khoảng một mét. lộc non trổ lác đác. ĐỀ 2/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH Trường tôi rợp mát bóng cây. chẳng có chú gà nào chui vào được. Vườn rau nhà em thật là quý ! ĐÈ 4 EM HÃY TẢ MỘT CÂY ĂN QUẢ MÀ EM YÊU THÍCH NHẤT . cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết. tôi cũng nhớ về mái trường và cây phượng già hiền lành tốt bụng ấy . mát rượi. Những quả ớt áo đỏ.Rau ở vườn còn được mẹ mang đi biếu bà con xung quanh . xanh lục.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt.Một cơn gió thoảng qua.. Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió.ngò tàu. Sát bờ rào còncó một hàng ớt. ĐỀ 3 : EM HÃY TẢ MỘT VƯỜN RAU XANH TỐT MÀ EM CÓ DỊP TRÔNG THẤY Phía sau nhà em có một vườn rau xanh tốt mà bố em đã “ gầy dựng “ nên. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ. xanh um. nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. cành chi chít vươn ra. Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò…. áo xanh thật ngộ nghĩnh.Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau. xà lách.Bố còn đóng cả một cái giếng bơm để tưới nước cho rau. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. Mẹ hái mướp nấu canh.Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me. rau răm. Bố làm một cái cổng tre có thể đóng .Mùa hè.tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn.Giờ ra chơi nào . Nó mặc một chiếc áo mướt xanh. nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng.xanh nõn bóng mượt . Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . vừa tiết kiêm tiền chợ. vừa đảm bảo rau sạch hợp vệ sinh. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. lá tròn. màu tráng tinh khiết của hoa cúc.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp .Lá mai non mỏng dánh. Ra vườn thật thích vì ở đây bạn có thể biết đủ các loại rau và mùa nào rau cũng xanh tốt.NHững ngày cuối tháng chạp. Mấy cậu hành lá như ống hút cứ chỉa thẳng lên . thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây. . từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò. em cũng dậy thật sớm ra vườn hít thở không khí trong lành và giúp bố tưới rau rồi mới đi học. từ thân cây khô ấy. Nào bàng. lúc hiện trên mặt đất. Xà lach lá xoắn thành búp . ung dung .Mùa xuân. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui. ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được. Sáng nào. Cải cay lá to. Cuối vườn bố trồng một giàn mướp đầy hoa vàng và quả non . dẻo dai .mai non mỏng dánh. cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực. Từng cụm hoa. . cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui. vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến . rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa. hành ngò được trồng thành luống dài mỗi luống một loại riêng. Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết. còn các chị ngò thân mảnh dẻ yếu ớt cứ loà xoà sát mặt đất. dĩnh đạc.Mùa thu. dài phiến lá có răng cưa..Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp . Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. hái rau để luộc hoặc ăn sống… làm phong phú thêm cho bữa ăn cuả gia đình. Cải bẹ thân trắng muốt. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa . hai bông rồi hàng trăm bông . Khu vườn không rộng lắm nhưng thật thoáng đãng. Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo.

ĐỀ BÀI BÀI 1/ (2đ) Tìm hai câu ca dao..Gioù töø treân ñænh nuùi traøn xuoáng thung luõng maùt röôïi. ong bướm rú nhau về hút mật rù rì cả ngày thật vui . lúc lỉu đầy cành. Cây mận thuộc giống mận đỏ. Tôi yêu cây mận vô cùng!. b/Tiếng sóng vỗ long bong trên mạn thuyền . vò ngöõ . tre chaúng ôû rieâng Luyõ thaønh töø ñoù maø neân hôõi ngöôøi “ (Nguyeãn Duy ) Ñoaïn thô treân neâu leân dieàu gì ñeïp ñeõ vaø saâu saéc ? PHAÀN TAÄP LAØM VAÊN : (10 Ñ ) Ngoâi nhaø cuûa em coù nhieàu ñoà vaät ñöôïc em coi nhö ngöôøi baïn thaân ( baøn hoïc. đất nước.Tôi yêu ngôi nhà.HỌC KÌ 2 PHAÀN LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU: (6Ñ) CAÂU 1:Tìm töø gheùp toång hôïp. Mùa hoa. CAÂU 3 : Giaûi thích caâu tuïc ngöõ: “Chuoâng coù ñaùnh môùi keâu. cánh hoa nhỏ bé như sợi chỉ. đẹp nhất đặt lên bàn thờ để nhớ về ông. giaù saùch.ruộng vườn lại cháy lên trong lòng anh. aùnh löûa hoàng baäp buøng treân caùc beáp.bóng che mát rượi cả một khoảng sân. tay níu tre gaàn nhau theâm Thöông nhau. rực lên. ăn mãi không chán . Thöông cuøng caùc baïn chaïy uøa ra caây gaïo . dài như lá xoài nhưng to bản hơn.Ñoù ñaây. . chua chua ngọt ngọt. cây như một tháp đèn lộng lẫy một màu đỏ thắm tươi. Coù vò ngöõ laø tính töø : B/ Coù vò ngöõ laø cuïm ñoäng töø. Nó vừa che mát. yêu cây cối xung quanh vườn và yêu nhất là cây mận đầu ngõ. vững chải. vừa làm cho cảnh nhà tôi thêm đẹp. gọi mời . tím hồng mỏng như lụa. Taûng saùng .……. be bé như những chiếc chuông tí hon. BÀI 2/ (3đ) Tìm các bộ phận: Trạng ngữ. gốc cây to như cột nhà chắc chắn. kieåu caâu cuûa caùc caâu sau : a/ Chieàu nay. tieáng goïi nhau í ôùi.maáy caäu hoïc troø môùi bôõ ngôõ ñöùng neùp beân ngöôøi thaân. vị ngữ của các câu sau : a/Trong những năm đi đánh giặc. Cây mận nàyông nội tôi đã trồng từ lâu lắm rồi nên nó cao lớn . CAÂU 4 : Xaùc ñònh chuû ngöõ. đầu xuân . EM và mấy đúa bạn bưng chén muối ớt ra ngồi dưới gốc cây thưởng thức từng quả mận chín mọng nước . gheùp phaân loaïi. chỉa thẳng đủ hướng. CAÂU 5 / Ñaët caâu A. Nhìn từ xa.voøm trôøi cao xanh meânh moâng. vừa cho quả. tuû nhoû ñöïng quaàn aùo.Quả mận thi nhau lớn. đâm ngang.Hoa rụng đi. chủ ngữ. tuû ñoà chôi.Nắng hạ thắp sáng cho mùa quả chín !Quả mận chín đỏ mọng .) Haõy taû laïi moät trong soá nhöõng ñoà vaät ñoù. tính töø coù ôû caâu sau : Cuõng nhö toâi. CHỦ NHẬT NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT KIỂM TRA BÀI SỐ 1. b/ Nhöõng boâng hoa ñoû ngaøy naøo ñaõ trôû thaønh nhöõng quaû gaïo muùp míp . tục ngữ nói về quê hương.Lá mận xanh lục. quả non nhú ra. không còn thấy lá nữa.nhà cửa.Ngoaøi bôø ruoäng ñaõ coù böôùc chaân ngöôøi ñi.: C/ Coù chuû ngöõ laø danh töø : D/ Coù chuû ngöõ laø tính töø PHAÀN CAÛM THUÏ :(4Ñ ) Cho ñoaïn thô sau: “Baõo buøng thaân boïc laáy thaân Tay oâm. Lá mọc dày . Phần trên gốc tỉa ra hai thân giống như cái chán ná Tiếp đó là vô số cành uốn lượn.Cuối đông.töø laùy coù ôû ñoaïn vaên sau ñaây: Baûn laøng ñaõ thöùc giaác.ñeøn coù kheâu môùi raïng”. CAÂU 2 :Xaùc ñònh danh. tieáng noùi chuyeän rì raàm.chæ daùm ñi töøng böôùc nheï . đan thành vòm che bóng mát Lá non mới trổ có màu nâu đỏ.. ñi hoïc veà. nỗi nhớ đất đai. ñoäng. Hoa mận trổ từng chùm trắng muốt. ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN : TIẾNG VIỆT THỜI GIAN :90 PHÚT CHỦ NHẬT NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT KIỂM TRA BÀI SỐ 2 –HỌC KÌ 2.Mùa mận nào mẹ cũng chọn những chùm quả to nhất. mận trổ hoa. lòch treo töôøng.

Một miếng đất hình vuông có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng hình chử nhật. BÀI 4:Một mảnh đất hình bình hành có chiều cao là 75m . mềm……………………………… xanh…………………………. Xanh……………………………… lạnh……………………………. thương là 167. -Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 ? *a =………………………………………….Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu ki. -Chia hết cho 2. tính từ có ở đoạn thơ sau : Nắng vàng tươi rải nhẹ Bưởi tròn mọng trĩu cành Hồng chìn như đèn đỏ Thắp trong lùm cây xanh BÀI 4/(2đ )Điền tiếng thích hợp vào chỗ chấm để có : a/ Từ ghép b/ Từ láy mềm………………………. a/ Tính diện tích thửa ruộng đó ? b/ Cứ 10m thu được 5 kg thóc. BÀI 3/ (3đ ) Xác định danh từ. Hỏi : a/Trong hai ngày ô tô đi được bao nhiêu phần quãng đường ? b/Ngày thứ ba ô tô đi tiếp bao nhiêu phần quãng đường nữa mới tới Hà Nội ? BÀI 7: Xe thứ nhất chở 75 bao gạo. Câu 2 : Trong một phép chia có số chia là 8 thì số dư lớn nhất có thể có là :………………….Chiều rộng bằng chiều dài.lô.Như thế xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 150 kg gạo .” Em cảm nhận được những điều đẹp đẽ gì về đất nước Việt Nam qua đoạn thơ trên ? BÀI 6/ (6đ ) Em hãy tả lại một đồ vật gần gũi đã từng gắn bó với em TÊN BÀI KIỂM TRA SỐ 1 .Độ dài đáy gấp đôi chiều cao.Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu kg thóc ? ĐỀ KIỂM TRA Câu 1 a/ : Đọc só : 65 108 : ………………………………………………………………………………………………… b/ Viết số : Bốn mươi tám nghìn năm trăm bảy mươi ba :…………………………………….c/ Trên vòm trời cao xanh. . Xe thứ hai chở 72 bao gạo . nhà thơ Nguyễn Dình Thi có viết: “ Việt Nam đất nước ta ơi ! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều .. Hãy tìm số chia ? ………………………………………………………………………………………………. Ngày thư hai đi quãng đường.gam gạo biết các bao nặng như nhau ? BÀI 8:Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 64m. số dư là 9.. :Câu 3 : Một tấm bìa hình vuông có diện tích là 49 dm thì cạnh hình vuông đó là : ………….3 và 9? * a =…………………………………………… BÀI 2 :Đặt tính rồi tính : 1803 x 207 31008 : 304 3+ ……BÀI 3: Một phép chia có dư có số bị chia là 2013.Ngày thư nhất đi được quãng đường .Người ta sử dụng diện tích mảnh đất ấy để trồng hoa .Hãy tìm a sao cho: -275a chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5? * a =…………………………………………. ĐIỂM BÀI 1: Cho số 275a . động từ. đang chao lượn những cánh diều .Tính diện tích đất còn lại ? Bài 5:Một mảnh đất hình chử nhật có chiều rộng là 19m và bằng chiều dài . Lạnh……………………………… BÀI 5/ (3đ) Trong bài ‘Việt Nam thân yêu “..Một ô tô đi từ thành phố HCM đến HN hết ba ngày. Tính diện tích mảnh đất hình vuông ? BÀI 6 .

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. mỗi tuần bán 120 kg .Số tiên còn lại mẹ mua 3 kg gạo 4 tám thơm . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo ? . Câu 6 : Một cửa hàng có 2500 kg gạo . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. . Mẹ mua trái cây hết 1 số tiền đó .5740 x 6 = ? b/ 1569 + 45 : 9 x 100 =? .Câu 4 :Đặt tính rồi tính : 2356 x 9 63758 :8 1075 x 4 21056 : 7 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu 5 : Tính giá trị biểu thức : a/ 52540 . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 7 Mẹ có 100000 đồng. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… .Cửa hàng đã bán trong 4 tuần. Hỏi giá tiền một kg gạo tám thơm ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….

Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa . Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi.. Một bông. hai bông rồi hàng trăm bông . mát rượi. Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. dẻo dai . hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. . Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên. từ thân cây khô ấy. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui.. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau. lộc non trổ lác đác.. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất.NHững ngày cuối tháng chạp. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em.Lá mai non mỏng dánh. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết.Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ.Một cơn gió thoảng qua. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . an khang thịnh vượng cho mọi nhà . hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai .Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp . màu tráng tinh khiết của hoa cúc.ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . cành chi chít vươn ra. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.

lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất. Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. từ thân cây khô ấy. mát rượi.Một cơn gió thoảng qua.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp . Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau. rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa . nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai .Lá mai non mỏng dánh. . hai bông rồi hàng trăm bông .. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . dẻo dai . màu tráng tinh khiết của hoa cúc. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc.. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc.Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ. Một bông.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết.NHững ngày cuối tháng chạp. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi.. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. lộc non trổ lác đác. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét.ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. cành chi chít vươn ra. Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên.

. Vậy độ dài thật của quãng đường là : ………………………………………………………………………………………………………. 8 4 16 8 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. 9 5 12 7 Câu 5 :Xếpcác phân số sau theo thư tự từ lớn đến bé . . và 567 . ……………………………………………………………………………………………………………………. . PHẦN TỰ LUẬN : Bài 1 :Tính : 2375 x 704 90591 : 546 3- 4 2 : 7 5 6 3 +5 x 7 20 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….Tỉ số giữa bút xanh và só bút trong hộp là : …………………………………………………………………………………………………………………. 345.*PHẦN TRẮC NGHIỆM : KHOANH VÀO CHỮ CÁI ĐẶT TRƯỚC ĐÁP ÁN ĐÚNG CÂU 1 : Trên bản đồ tỉ lệ 1 :1000000. Câu3 :Hình thoi ABCD có:độ dai của hai đường chéo lần lượt là 35 cm và 42 cm Tính diện tích hình thoi đó ………………………………………………………………………………………………………………….A = 4 7 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . . 234. Câu 4 :Tìm số trung bình cộng của các số sau :123 . 456.. Bài 2 : Tìm A: a/ A x 9 3 = : 2 8 2 b/ A = 1000 4 c/ 5 3 . .quãng đường AB đo được 2 dm. CÂU 2 :Trong hộp có 12 bút đỏ và 35 bút xanh .

Giờ thứ nhất đi ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… BÀI6: Một đám đất HCN có chiều dài hơn chiều rộng 40 m và bằng 7 chiều rộng. Tính diện tích còn lại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….Hỏi người đó phải đi bao nhiêu phần nưã mới hết đoạn đường đã định ? Bài 5 : Một người leo núi ngắm cảnh . Một mảnh vườn HCN có chiều rộng 50m.………………………………………………………………………… Bài 3: Mai mua sách và vở 4 số tiền mua sách . Tính số thóc thu trên thửa ruộng ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . 5 a/ Tính chu vi và diện tích đám đất ? b/ Người ta trồng lúa. cứ 100m thu được 50 kg thóc . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1 2 đoạn đường. Giờ thứ hai đi được đoạn 4 5 đường . ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 4 :. chiều dài bằng 6 2 chiều rộng . Người ta dùng diện 5 3 tích để trồng hoa. Biết số tiền mua vở bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. 3 Hỏi Mai mua mỗi loại hết bao nhiêu tiền ? hết 91000 đồng .

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… .

135 = ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… C/ Tìm các số tự nhiên Y biết : 12 : y > 4 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… BÀI 2 : Hãy cho biết các số bé hơn 50 có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… BÀI 3 Tìm một số tự nhiên biết rằng lấy số đó trừ đi 2 rồi chia cho 3.BÀI 1 : A/Tìm x biết : a/ x – 135 + 246 = 678 b/ 26 – x 3 = 17 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… B/ Tính bằng cách hợp lí : 235 – 146 + 246 . rồi cộng với 4 và nhân với 5 được kết quả là 30 ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… .

THỜI GIAN 70’ BÀI 1 / Tính nhanh : a/ 13276 – ( 4500 + 3276 ) (4đ) / Tìm x a/ 2 4 +X x2 = 5 7 b/ b/ 58264 + 4723 .D . Nếu An cho Bình 3 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau.………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… BÀI 4 Cho 6 điểm A .723 x 27 - 2 9 = 6 18 . Hỏi khi nối 6 điểm đó lại với nhau ta được bao nhiêu đoạn thẳng ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… BÀI 5 : An và Bình có một số bi.E và G . a/ Hỏi An hơn Bình bao nhiêu viên bi ? b/ Cả hai bạn có bao nhiêu viên bi ? ( vẽ sô đồ đoạn thẳng rồi giải ) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… KIỂM TRA HS GIỎI MÔN TOÁN .B . Và mỗi bạn sẽ có 12 viên bi .C .8264 .

BÀI 2 : Trung bình cộng tuổi của ba. mẹ . Trung bình cộng tuổi của ba.Ngựa nói với Lừa :”Nếu anh chở giúp toi 2 bao hàng thì hai chúng ta chở bằng nhau “.Ngựa nói với Lừa :”Nếu anh chở giúp toi 2 bao hàng thì hai chúng ta chở bằng nhau “.Tìm số tuổi của mỗi người biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan và tuổi Lan bằng 1 tuổi mẹ . mẹ .Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng ? BÀI 4 : Hãy tìm một số tự nhiên để cùng cộng vào tử và mẫu của phân số phân số mới có giá trị bằng phân số 17 ta sẽ được một 29 6 . 9 Bài 5 : Lừa và ngựa cùng chở hàng . 9 Bài 5 : Lừa và ngựa cùng chở hàng . Lan là 24 tuổi . 6 BÀI 3 : Một miếng đất hình bình hành có cạnh 24 m.mẹ . Bình .Lan là 28 tuổi .Lan là 28 tuổi .8264 . Người ta mở rộng mỗi cạnh đáy thành 28m thì diện tích miếng đất tăng thêm 60m . 6 BÀI 3 : Một miếng đất hình bình hành có cạnh 24 m. Bình . Lừa nói lại với ngựa : “ Còn nếu anh chở giúp tôi 2 bao hàng thì anh sẽ chở gấp 5 lần tôi . Trung bình cộng tuổi của ba. Lan là 24 tuổi . Người ta mở rộng mỗi cạnh đáy thành 28m thì diện tích miếng đất tăng thêm 60m .mẹ .THỜI GIAN 70’ BÀI 1 / Tính nhanh : a/ 13276 – ( 4500 + 3276 ) / Tìm x a/ 2 4 +X x2 = 5 7 b/ b/ 58264 + 4723 .Tìm số tuổi của mỗi người biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan và tuổi Lan bằng 1 tuổi mẹ .723 x 27 - 2 9 = 6 18 BÀI 2 : Trung bình cộng tuổi của ba.Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng ? BÀI 4 Hãy tìm một số tự nhiên để cùng cộng vào tử và mẫu của phân số phân số mới có giá trị bằng phân số 17 ta sẽ được một 29 6 . Hỏi mỗi con chở bao nhiêu bao hàng ? KIỂM TRA HS GIỎI MÔN TOÁN . Hỏi mỗi con chở bao nhiêu bao hàng ? . Lừa nói lại với ngựa : “ Còn nếu anh chở giúp tôi 2 bao hàng thì anh sẽ chở gấp 5 lần tôi .

C ÂU 1 : (1đ ) Viết 4 câu tục ngữ. vừa chỉ tính tình ?và đặt câu để minh hoạ ? CÂU 3 :(2đ )Xác định từ loại của các từ có ở câu…: Những bắp ngô đã mập và chắc. lạnh lùng. hả hê .vị của các câu sau và nói rõ trạng ngữ chỉ gì? a/Trên ngọn. . một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vươn lên . CÂU 4 (2đ): Xác định trạng. biển lúc tẻ nhạt. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… c/Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy.chủ. b/Tìm một từ phức có tiếng “vui” vừa chỉ cảm giác. b/Ở một số nước. ca dao có nội dung khuyên bảo về ăn mặc. từ ghép có ở câu văn sau : Như một con người biết buồn vui. lúc đăm chiêu. đi đứng. người ta đã dùng biện pháp gây cười để điều trị bệnh nhân . nói năngCÂU 2( 2đ ) :a/Tìm từ láy. gắt gỏng . lúc sôi nổi. chỉ còn chờ tay người đến bẻ mang về. người nhanh tay có thể với lên hái được những trái cây trĩu xuống từ hai bên phía cù lao .

. bó thành từng bó.. trắng trong . đầm sen rộng mênh mông.xung quanh các mép cặp.... ngoài bọc một chiếc lá rồi để nhẹ vào lòng thuyền....... mận.Bác cẩn thận ngắt từngbông. lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. dữ tợn dang rộng những đôi cánh lớn... CÂU 2 : Thêm trạng ngữ chỉ mục đích.....Nam về .. em hãy tạo ra các từ láy. thơm ngoài sân đình. CHÚ NHẬT NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT BÀI KIỂM TRA SỐ 3.... tươi rói..... động từ. nhà văn Nguyễn Phan Hách có viết : “Thoắt cái. chỉ nơi chốn vào trước các câu sau cho thích hợp : a/…………………………….. ghép phân loại...... mong ngóng..bông hoa dập dờn trước gió.. từ ghép : ĐẸP.. nhà thơ Nguyễn Trọng tạo có viết: Sáng ra thơm đến ngẩn ngơ Dòng sông đã mặc bao giờ áo hoa Ngước lên bỗng gặp la đà Ngàn hoa bưởi đã nở nhoà áo ai .. sen hồng khẽđuđưa nổibậttrên nền lá xanh mượt...... chỉ phương tiện..... nhỏ nhẹ.. CÂU 3 : Chuyển các câu kể sau đây thành câu hỏi..Lan học hành thật tiến bộ . bạn học.....THỜI GIAN : 90’ CÂU 1: Xếp các từ sau vào 3 nhóm : láy.... mùi thơm từ cánh đồng thơm vào......ông thò tay xuống nắm lấy khố Quắm Đen... tươi tắn....trắng muốt. bác Tâm đang bơi thuyền đi hái hoa sen. b/ Trên các vòm lá dày ướt đẫm.. nhỏ nhoi... ………. câu cảm.. lê. mong mỏi....... XANH ..... mận ... cổ đeo vòng cườm đang tha thẩn nhặt thóc.. trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào..vị và kiểu câu của các câu sau: a/ Ngày mùa. rũ nước phành phạch.... Đoạn thơ giúp em phát hiện ra vẻ đẹp gì của dòng sông quê hương tác giả ? CÂU 6 : Tả một con gà mái dẫn đàn con đi kiếm mồi với dáng vẻ một người mẹ chăm làm luôn bận bịu vì con ..Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm? Trước mặt Minh.. nhấc bổng anh ta lên....coi nhẹ nhàng như ta giơ con Éch có buộc sợi dây rơm ngang bụng vậy....Nhữngbông sen trắng... những con chim k-lang mạnh mẽ... vui tai. câu khiến: . . ghép tổng hợp.. ((6 ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 4 BÀI SỐ 7 .. .. d/……………………………………….……………… CÂU 5/ (3đ ) :Tả cảnh đẹp ở Sa pa.......... b/Lúc sau.. thơm trên đường làng....... CÂU 5: Trong bài dòng sông mặc áo..... gióxuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay-ơn màu đen nhung hiếm quý” Em có nhận xét gì về cách dùng từ đặt câu ở đoạn văn trên ? Nêu tác dụng của cách dùng từ đặt câu đó ? CÂU6(10đ) Em hãy viết về một loài cây gần gũi gắn bó với người dân quê em. ông em viền thêm nẹp bằng vải nhựa màu xanh da trời..... chỉ nguyên nhân......... Câu 3/ Từ mỗi từ đơn là tính từ sau đây...chủ..Thoắt cái. Câu 2/ Tìm danh từ. c/…………………………………............. trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào.. lê... Thoắt cái.. khi ẩn khi hiện.... b/Thoắt cái....HỌC KÌ 2 Câu 1 / Xác định thành phần của các câu sau : a/ Những cây dương đang độ lớn vây quanh mộ cô .Giữa đầm...... tính từ trong các câu văn sau. c/Những chú chim gáy hiền lành béo nục.. VÀNG .. CÂU 4:Xác định trạng.

Theo em. nhà thơ Định Hải có viết : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm.Hãy tả lại quyển sách đó ? HỌ CHỦ NHẬT NGAỲ 27 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN TẬP LÝ THUYẾT 1 PHẦN TỪ: 1/ Danh từ: 2/Động từ: 3/ Tính từ: 4/ Số từ : Là những từ chỉ số lượng hay thứ tự của sự vật. 5/ Quan hệ từ : 11PHẦN CÂU : 1/Bộ phận chính của câu : Chủ -vị 2/Bộ phận phụ của câu :Trạng ngữ .VÕ QUÃNG) .Từ gốc Từ láy Từ ghép Câu 4/ Trong bài tiếng chim buổi sáng . nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả tiêng chim buổi sáng ? Biện pháp nghệ thuật đó giúp em cảm nhận tiếng chim buổi sáng có ý nghĩa như thế nào ? ………………………………………………………………………………………… …. Câu 5: Em được bạn bè hay người thân tặng ( hoặc cho mượn ) một quyển sách đẹp . từ láy có ở đoạn thơ sau đây và xếp từ ghép vào hai nhóm : Dưới vỏ một cành bàng Mầm non mắt lim dim Còn một vài lá đỏ Cố nhìn qua kẽ lá Một mầm non nho nhỏ Thấy mây bay hối hả Còn nằm ép lặng im Thấy lất phất mưa phùn (Mầm non. PHẦN BÀI TẬP BÀI 1/ Tìm từ ghép .

BÀI 3 / Tìm danh.động.Hãy miêu tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê h CHỦ NHẬT NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN LUYỆN VĂN CẢM THỤ ĐỀ 1/ Trong bài tiếng chim buổi sáng. trên những vòm xanh rậm rạp. ngả dài trên thảm cỏ rồi đổ lốm dốm trên lá cành.sừng sững một cây sồi già .BÀI 2/ Xác định chủ. BÀI 6/ Phát hiện lỗi sai ở đoạn văn sau và viết lại cho sinh động hơn: Bây giờ nó đã là một cây trưởng thành.Trông những tàu lá thật bảnh bao làm sao!Những cái lá ấy to hơn những lá bình thường. Trong những bui cây đã thấp thoáng những mảng tối . nhà thơ Định Hải có viết : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm. Theo em nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả tiếng chim buổi sáng? Biện pháp nghệ thuật đó giúp em cảm nhận tiếng chim buổi sáng có ý nghĩa như thế nào ? *GỢI Ý : -Nghệ thuật nhân hoá và sử dụng điệp từ -Tiếng chim có ý nghĩa : -Làm sự vật xung quanh trở nên tràn đầy sức sống.tính có ở đoạn thơ : Trong đạn bom đổ nát Bừng tươi nụ ngói hồng Đồng vàng hoa lúa trổ Khói nở xoà như bông (Bè xuôi sông La –VŨ DUY THÔNG ) BÀI 4 Gạch chân các từ chỉ quan hệ trong các câu sau : Nắng bắt đầu rút những chòm cây cao rồi nhạt dần và như hoà lẫn với ánh sáng trắng nhợt cuối cùng.. b/NHững lá ngô rộng. b/ Để lớp em học tập tiến bộ hơn.dài trổ ra mạnh mẽ. gợi . nõn nà . d/ Bên đường . Màu tối lan dần dưới từng gốc cây .Phía trên là những tàu lá chuối nằm trên ngọn.vị -kiểu câu của các câu kể sau: a/ Bình minh của hoa phượng là một màu đỏ còn non . (Chiều tối.PHẠM ĐỨC ) BÀI 5/ Chỉ ra chỗ sai của mỗi câu dưới đây và chữa lại cho đúng : a/Qua bài thơ bộc lộ tình yêu quê hương đất nước sâu nặng. BÀI 7 / Lập dàn ý và viết bài văn theo đề sau : Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.Nó giống như một cái máng nước. c/Cả đàn chim lông vàng óng ấy bay sà xuống vườn cải . -Thôi thúc chúng đem lại những lợi ích thiết thực cho con người *THAM KHẢO : Trong baif “ Tiếng chim buổi sáng “ nhà thơ Định Hải đã miêu tả tiếng chim rất sống động.

giấc ngủ em nghiêng Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối Lưng đưa nôi và tim hát thành lời . đầy sức sống mới .rồi nhập lưu với dòng sông Lam mà đổ về cửa Hội -Bài thơ thể ngũ ngôn. miêu tả tiếng chim có những hoạt động như con người.làm cho mọi vật trở nên tươi tắn.cảm xúc mới mẻ.bài -Phân tích nghệ thuật làm bật lên từng ý hay của đoạn -Nhận xét ..nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có viết : Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội Nhịp chày ngiêng. tỉnh Hà Tĩnh. gợi tả vẻ đẹp hữu tình và thơ mộng của dòng sông La. EM có cảm nhận điều gì sâu sắc khi đọc đoạn thơ trên ? CHỦ NHẬT NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VĂN CẢM THỤ 1/ ÔN TẬP LÍ THUYẾT : Cách làm: -Nêu xuất xứ tác giả. -Nêu khái quát nội dung đoạn. tác phẩm. nó đánh thức” nó thôi thúc mọi vật hoạt động mang lợi ích cho con người : Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm Tiếng chim buổi sáng mang ý nghĩa thật sâu sắc . ta cảm nhận được sức sống của tiếng chim thật trào dâng : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim trong veo lảnh lót vào mối sáng như tiếp thêm sinh lực cho cây lá. nó “ lay động. ĐỀ 2 / Trong bài Khúc hát ru “ . . ý nghĩa sâu sắc của đoạn bài 2/PHẦN BÀI TẬP : ĐỀ 1 / Trong bài “Bè xuôi sông LA “ nhà thơ Vũ Duy Thông có viết : Sông La ơi sông La Trong veo như ánh mắt Bờ tre xanh êm mát Mươn mướt đôi hàng mi Bè đi chiều thầm thì Gỗ lượn đàn thong thả Đoạn thơ tả nét đẹp gì của sông La ? Tình cảm của tác giả đối với dòng sông quê hương ntn? GỢI Ý : -Sông La là một chi lưu của dòng sông Ngàn Trươi từ Trường Sơn chảy qua huyện Hương Sơn. Bằng nghệ thuật nhân hoá .

XINH.GV chốt ý đúng ghi bảng thành phần “GỢI Ý” HS ghi vở và viết bài cảm thụ .YẾU BÀI 3/ Cho đoạn thơ sau : Đồng làng vương chút heo may Mầm cây tỉnh giấc vườn đầy tiếng chim .Đầu bài thơ là tiếng gọi thiết tha.ĐỎ -VÀNG.GV chấm chữa bài.cho HS viết bài tham khảo .ĐEN.Tình yêu của TG -Hình ảnh chiếc bè ẩn dụ trong chữ gỗ. *GV cho HS thảo Luận cặp đôi tìm ý –trình bày. Sông hiền hoà trong xanh quanh năm. . thơ mộng của dòng sông. yên bình.XANH.TỐT.từ láy .TƯƠI. hai bên bờ là xóm làng trù phú.KHOẺ. CHỦ NHẬT NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP TỔNG HỢP VỀ TỪ.cũng có dáng dấp như lời hát. ĐỀ 2 : Trong bài “VN thân yêu” nhà thơ NĐT có viết : Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều Đoạn thơ trên cho em cảm nhận những điều gì về đất nước Việt Nam ? GỢI Ý : Đất nước VN thật giàu đẹp và đáng yêu :. ĐẸP.-HÌnh ảnh so sánh :nước sông trong veo như ánh mắt Bờ tre xanh im mát như đôi hàng mi ---Vẻ đẹp êm đềm.CÂU –ĐOẠN VĂN 1/LÝ THUYẾT : gv hỏi về từ.tài tình -----giao hoà thiên nhiên với dòng trôi của bè gỗ -Cảm giác được tắm mình trong tưởng tượng trữ tình mươn mướt của cảnh sắc sông La .Hình ảnh dỉnh TS hùng vĩ sớm chiều mây phủ -tự hào cảnh hùng vĩ mà nên thơ.biển lúa mênh mông hứa hẹn sự no ấm .câu 10’ sau đó cho HS làm từng bài tập 2/ PHẦN BÀI TẬP : BÀI 1/ Phân biệt từ.cánh cò gợi nét giản dị hiền lành đáng yêu . cụm từ ở các dòng sau : -Xe đò -Xe trắng -Xe chạy -Xe khách BÀI 2/ Tìm tiếng ghép với tiếng gốc sau đây để tạo thành tư ghép.nhân hoá trong chữ lượn-khéo léo .

lớp theo dõi.hoa. từ láy ? B/ Tìm danh động tính? BÀI 4/ Xác định chủ. Nhuỵ vàng cam. b/ Sau những côn mưa xuân. thoảng.bến Tàu hay Cảng Mới. láng. Hương thơm nhẹ.rập rờn như đàn bướm. một màu xanh non ngọt ngào thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi. xanh ngời . 1/MỤC TIÊU: - Giúp HS biết cách quan sát và lập dàn ý trước khi viết đoạn văn. mềm mịn.ĐỖ QUANG HUỲNH) A/ Xác định từ ghép. uốn lượn mềm mại -Lá : Già : xanh lục. -Từ trên cao..TÌM Ý. 2/ PHƯƠNG PHÁP : -GV chuẩn bị các loai cây. mỏng mịn màng. bài văn. . như lụa . đà có thể tạo dáng -Cành : bé . -Búp hoa : dạng hạt.chi chít.thon dài Non : nâu đỏ. năm . những đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến . chắc. . dày .Biết chọn ý và chọn từ để viết cho đoạn -bài sinh động. sang trọng. mát rượi bóng mượt như quét một lớp dầu. phong phú .Hạt mưa mãi miết trón tìm Cây đào trước cửa lim dim mắt cười (THÁNG GIÊNG CỦA BÉ. nhận xét.HS dựa vào chi tiết quan sát lập dàn ý – viết đoạn .vị -trạng.chùm Khi hé nở để lộ đốm vàng tươi tắn. trên bến Đoan. BÀI 5/ Tìm nét tương đồng giữa hai hình ảnh so sánh ở các câu sau : a/ Hai bàn tay em b/ Cam Xã Đoài ngọt lịm Như hoa đầu cành Giọt vàng như mật ong BÀI 6/ Xếp thứ tự các câu sau thành đoạn văn -Hoa bàng rụng lấm tấm như những hạt mưa bằng bạc -Bọ ve rạo rực cả người -Đêm xanh vời trăng sao -Không lúc nào nó thèm bay bổng thèm ca hát bằng lúc nầy. -Hoa : vàng tươi. nâu đen. bảy cánh hình cánh bướm.B/ CÂY CHUỐI : . chi chít đầy cành.quả thật cho HS quan sát tập thể . ngọt ngào .GV cho HS trình bày cá nhân. I 7/ Viết đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết ? CHỦ NHẬT NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VỆT LUYỆN TẬP QUAN SÁT.kiểu câu của các câu kể sau : a/Dọc theo bờ Vịnh Hạ Long. 3/NỘI DUNG: A/ CÂY HOA MAI: -Thân: mảnh dẻ. đài hoa năm cánh hệt như bông hoa màu xanh nhạt. mùi hoa lí toả xuống thơm ngát và tiếng những bạn ve ánh ỏi.

Cây đã sống lâu lắm rồi.. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ. ung dung .Hoa nở ra. ung dung . lớp bẹ bên ngoài đã già tưm màu vàng xuộm có điểm những mảng nâu đen chuyển thành màu nâu xám rồi vụn bở ra để lộ lớp áo mới thấp thoáng xanh. Từng cụm hoa. Ngày xưa . dĩnh đạc. chuối mọc thành lùm ở sau vườn. cây phượng già trẻ lại.Giờ ra chơi nào . dịu hiền.THÂN CHUỐI Ở quê tôi.Lá : lớn dài. tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được.-Thân :Gồm nhiều bẹ lá to dài ôm ấp nhau tạo thành . nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường.Phần ngọn thuôn nhỏ lại để rồi tỉa ra những tàu lá xanh mướt như cây pháo bông nở xoè. xanh tốt.Trên thân khoảng một mét. tôi cũng nhớ về mái trường và cây phượng già hiền lành tốt bụng ấy . lộc cho mọi người. láng bóng. thanh bình . mát rượi . mịn màng như lụa .Thân do nhiều bẹ lá ôm ấp. ngọc ngà . áo kép “ duyên dáng. cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi. trù phú .Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm.…… 8 CÁC ĐOẠN VĂN THAM KHẢO HOA MAI Trong cái giá rét của mùa đông. Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy. ĐỀ 1/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH BÀI THAM KHẢO Trường tôi rợp mát bóng cây. -Hoa chuối : tím hồng giống búp sen.màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống.. từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò. cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực. mặt trên xanh lục. mai đã gắn liền với người quân tử bởi cốt cách tao nhã của dáng cây bởi hương thơm sang trọng tinh khiết của hoa.tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn. Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết. Nó mặc một chiếc áo mướt xanh. Nào bàng. Cây chuối mặc “áo đơn . Đó là kho dinh dưỡng dự trũ để nuôi cây. bở ao. nó tròn như cây cột đình không cành . Cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một dốm vàng chói lọi rồi lại bừng nở năm cánh hoa tươi nguyên . Phần gốc thân phình to ra.Mùa thu..Cây đã sống lâu lắm rồi. dĩnh đạc.vị ngọt . len vào nhà . tròn. tàu lá như cái máng nước.Cây mai ngày xuân với hàng trăm bông hoa vàng rực chấp chới như cánh bướm.lá non mỏng cuốn lại như chiếc loa xanh nõn nà chĩa thẳng lên trời . . Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió.Nắng đã thắp lửa cho cây. tài . gợi nhớ làng quê êm ấm.Giờ ra chơi nào . Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành Ở xa nhìn cứ như những chuỗi hạt mướt xanh .. không nhánh. để mùa xuân mai thắp thêm nắng cho đất trời. quấn quýt nhau mà thành .Mùa xuân. thắp niềm vui đến cho mọi nhà Đó là nét đẹp mà em yêu nhất ở loài hoa mai. phiến rộng . ĐỀ 1/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH BÀI THAM KHẢO Trường tôi rợp mát bóng cây.Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me. Thân chuối rất đặc biệt. mỗi đài hoa bao một nải chuối non bé bằng bàn tay -Nải chuối : mổi buồng chuối có đến hơn mười nải -Quả chuối : vàng ươm. láng mịn. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ. mát rượi. dài . hương thơm sang trọng thoảng trong gió. những nụ mai ngời xanh. vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến . . từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh.Mùa hè.Lá già vàng úa rủ xuống rồi khô đi nâu xám. nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường. từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh. cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh.hương thơm. Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò….tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn. Nào bàng. lúc hiện trên mặt đất.mang đến sự an lành. cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi.Dù có đi đâu xa. không cành.Thơi gian trôi. Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo. mặt dưới có phủ lớp phấn trắng mỏng. lúc ẩn.

đẹp đẽ.TỪ BÀI 1 :Dựa vào nghĩa của từ hãy phân các từ dưới đây thành ba nhóm theo ba chủ điểm : Tài giỏi. b/ Lập mô hình cấu tạo của các từ trong từng nhóm nói trên ? BÀI 4 / Tìm 10 từ ghép tổng hợp có tiếng “ tươi “ ? BÀI 5/ XÁc định từ loại của các thành ngữ sau : -Đi ngược về xuôi. bộ trưởng. bèo trôi. e/Ngày mai. những mái nhà lợp ngói đỏ lúc ẩn. anh dũng. Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò….Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm.vị và kiểu câu của các câu kể sau đây : a/ Xa xa. diễn viên . huy hoàng. hãy phân các từ dưới đây thành bốn nhóm nhỏ : Giáo viên. đảng viên. rực rỡ .Trên thân khoảng một mét. viện trưởng. Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo. khi bức màn mây hòng tím vén lên.Mùa hè. mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con dường làng dài và hẹp .Mùa thu. vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến . anh hùng. tráng lệ. tài ba. BÀI 3/ Căn cứ vào hình thức cấu tạo của từ. cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh. lúc hiện sau vòm lá xanh . từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò. cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực. trông rộng. hiệu trưởng. xinh đẹp . dũng cảm .Mùa xuân. hội viên.tươi đẹp .. diễm lệ. .Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết. xinh xẻo . xinh xắn. lộng lẫy .chủ. sinh viên. Việc nhỏ nghĩa lớn.Dù có đi đâu xa.màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống. tài năng . độc giả. -NHìn xa. lực lưỡng. ca sĩ. cường tráng . Buổi mai hôm ấy. thướt tha.can đảm . dịch giả.Nắng đã thắp lửa cho cây. nghệ sĩ .Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me. gan góc. d. đoàn viên.Nước chảy. c/Trước cửa ga. . bước ra một người đường bệ với các vòng tròn như vòng của các cô đồng diễn thể dục. tươi tắn . can trường. cây phượng già trẻ lại. lúc ẩn. gan dạ. mặt trời rạng rỡ sẽ làm cho vạn vật bừng dậy . tôi cũng nhớ về cây phượng già hiền lành tốt bụng CHỦ NHẬT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VỀ CÂU. tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được. đưa tay lên vẫy Ngọc Loan. thi sĩ . a/ Người ta là hoa đất : b/Vẻ đẹp muôn màu : c/Những người quả cảm : BÀI 2/ Xác định trạng. Nó mặc một chiếc áo mướt xanh. xinh tươi. một cô bé mặc váy đỏ tươi như bông hoa râm bụt đang cố kiễng chân. tài đức . bGiữa đám đông. tài ba. vạm vỡ. khán giả . gan lì . chi đội trưởng. tài nghệ . lúc hiện trên mặt đất. tác giả. Từng cụm hoa. Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió. Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy.

tục ngữ nói về quan hệ tình cảm giữa những người thân trong gia đình ? BÀI 4: Tìm 10 câu ca dao .. tốt đẹp của con người Việt Nam ? BÀI 2 : Tìm 10 câu tục ngữ hay ca dao có nội dung khuyên bảo về ăn mặc . mong mỏi .hiểm – độc BÀI 5 : Tìm các tiếng có thể ghép với từ“ cười” để diễn tả những kiểu cười khác nhau ? -Cười phát ra âm thanh : . TỤC NGỮ. -Dãy núi dài. đi đứng. cứu bạn.Nước sông đầy -Bầu trời cao. mong ngóng. chú bé liên lạc . tục ngữ nói về đạo đức và lối sống lành mạnh. chậm chạp. mê mẩn. nhận khuyết điểm. tươi tốt . phẳng phiu.chiến đấuBÀI 7 Thay các từ in đen trong các câu sau bằng từ láy đồng nghĩa ? -Cánh đồng rộng.Áo – Khăn – Mũ -b/ gian. phương hướng. xa xôi . . tục ngữ có từ học ? BÀI 6 :Tim 5 câu tục ngữ . thành ngữ có tên loài vật ? *PHẦN TỪ LÁY-TỪ GHÉP : BÀI 1 :Xếp các từ : châm chọc.thơm – học.Cười không thể hiện qua âm thanh hay nét mặt : BÀI 6/: Cho các từ : mải miết.từ láy ? BÀI 2 : Tạo 2 từ ghép có nghĩa phân loại. trước kẻ thù. 2 từ ghép có nghĩa tổng hợp.đất nước tươi đẹp ? BÀI 5 : Tìm 10 thành ngữ.BÀI 6 Tìm tiếng ghép với các tiếng đã cho sau để tạo thành các Danh từ: Vui .đẹp –xấu.Trắng . nữ du kích . vương vấn. phẳng lặng.ác. thành ngữ nói về quê hương .buồn. xông lên. nói năng ? BÀI 3 :Tìm 10 thành ngữ .ngọt . 1 từ láy chỉ màu sắc với mỗi tiếng sau : Xanh – Đỏ.ca dao có từ thầy ? BÀI 7 :Tìm 10 câu tục ngữ .Cười biểu hiện qua nét mặt : . nhỏ nhẹ.Sáng –Lạnh . CA DAO BÀI 1 : Tìm 10 thành ngữ. BÀI 10 : Viết lại đoạn văn cho đúng dấu câu : trên bờ sông một con Rùa đang cố sức tập chạy một con Thỏ thấy thế mỉa mai Rùa chậm như Rùa mà cũng đòi tập chạy Rùa đáp anh đừng giễu tôi anh với tôi chạy thi thử xem ai hơn CHỦ NHẬT NGAỲ 3 THÁNG 4 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN TẬP TỔNG HỢP *PHẦN THÀNH NGỮ. 2 từ láy với mỗi tiếng sau: Nhỏ. -Nước sông trong .. xa lạ. mong mỏi. mong ngóng.Đen ? BÀI 4 :Ghép các tiếng ở mỗi dòng sau để tạo nên những từ ghép có nghĩa tổng hợp thường dùng: -a/ Quần . BÀI 3 : Tạo 1 từ ghép. nói lên sự thật.sống -chết .nóng – lạnh. bảo vệ lẻ phải.Vàng . -Cá tôm nhiều BÀI 8 : Từ ý “ Thành làm bài tập “ hãy viết thành các kiểu câu chia theo mục đích nói ? BÀI 9 : GHép từ DŨNG CẢM với các từ ngữ sau để tạo thành các tập hợp có nghĩa: Người chiến sĩ. tươi tắn vào hai cột : từ ghép.

BÀI 8 : Cho đoạn văn sau : Đêm về khuya lặng gió. anh trai. anh rể. b/ bồi hồi . SÁNG” để tạo thành từ ghép phân loại. BÀI 15: Phân biệt nghĩa của hai từ láy trong từng cặp từ dưới đây bằng cách đặt câu : a/ đủng đỉnh. (LÊ LỰU ) a/ Tìm từ láy có ở đoạn văn >? b/ Phân loại các từ láy tìm được theo các kiểu láy đã học ? BÀI 9 / Tìm 5 từ ghép có tiếng ANH..lạnh.Sương phủ trắng mặt sông. ( NGUYỄN THẾ HỘI ) Bài 18 : Tìm 3 từ ghép có nghĩa tổng hợp trong đó có tiếng “ tươi “ ? Nói rõ ý nghĩa và cách dùng của từng từ ghép tìm được? BÀI 19: Hãy tìm 2 từ ghép . ghép phân loại. bạn đường . 2 từ ghép tổng hợp : Làng…………. học đòi. khó khăn..quý. BÀI 14 :Ghép 4 tiếng sau thành 8 từ ghép thích hợp : xanh. anh em .phân loại ? Học tập. mơ mộng.lúc đầu còn loáng thoáng. anh cả.. học lỏm.buốt .mén. phẩm chất của con người ? Đặt một câu trong số các từ vừa tìm được ? BÀI 21 GHép thêm một tiếng vào tiếng “ TRẮNG. từ láy có ở đoạn văn sau : Chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. Xép các từ trên vào 3 nhóm ghép tổng hợp. BÀI 11 : Diền thêm tiếng sau mỗi tiếng dưới đây để tạo thành 2 từ ghép phân loại. bổi hổi bồi hồi . BÀI 16 : Tìm 2 từ láy.mơ màng. ĐỎ. 2 từ ghép phân loại có tiếng “VUI” ? BÀI 17 : tìm từ đơn. học vẹt. bạn đọc .thương . a/ Xếp 2nhoms : ghép.. láy ..? BÀI 23 : TÌM từ ghép phân loại. bạn học . dần dần tiếng tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền .tươi – tốt – thắm .rét. bạn đường .kính. bạn bè.nhỏ bé. Vui…………. hư hỏng. giúp đỡ. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. 2 từ láy nói về đức tính của một học sinh giỏi ? BÀI 20 : TÌm 5 từ ghép . gắn bó . từ ghép. ngoan ngoãn. học hành. 5 từ ghép có tiếng HÙNG theo nghĩa của từng tiếng trong từ ANH HÙNG BÀI 10/Hãy tạo thành 10 từ ghép bằng cách ghép các tiếng sau : Yêu. 5 từ láy nói về tình cảm. học gạo. chăm chỉ.nhỏ nhen. đủng đà đủng đỉnh. bạn học. BÀI 13 : Phân các từ ghép dưới đây thành 2 loại : tổng hợp. san sẻ.Những bầy cá nhao lên đớp sương tom tóp. học hỏi. bạn đọc . BÀI 12 : Phân biệt nghĩa của 3 từ láy sau đây bằng cách đặt câu với mỗi từ : nhỏ nhắn. Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng. từ ghép tổng hợp trong các tập hợp sau : .láy ? b/Cho biết tên gọi của kiểu ghép và kiểu láy ở mỗi nhóm trên ? BÀI 7 : Ghép các tiếng sau thành 8 từ ghép có nghĩa tổng hợp ? -giá. Ăn……………. từ ghép tổng hợp ? BÀI 22 : Cho một số từ sau : Thật thà.2 từ ghép tổng hợp.

ta không ấn tượng ở bộ lông mà sẽ phải thốt lên khi nhìn vào đôi mắt nó. cồ… “ có vẻ mừng rỡ. nó theo dõi con chuột dưới hang mà chưa bắt được . tập hát. bánh kẹo . mắt nó lúng liếng như có nước.!” Tiếng con phốc nhà em sủa ông ổng sau vườn rau. tập múa .Đôi mắt đen dầm. nhận biết cả tiếng xe của bố và mẹ.Nó mổ cả vào tay bố để ăn mồi .cái mũi đen mèm mềm. Sáng nào. chú cũng nhảy lên cây rơm trước nhà em để gáy.”Võ tướng” ấy có một chiếc đuôi mềm maị với những sội lông dài đen nhánh cong vòng như lá liễu.NÓ dạn lăm ! Bố có thể gọi nó lại. Chú mèo tinh nhanh bắt chuột…..nó nhảy xuống đất . to lớn.sợi lông dài và đặc biệt ở đuôi.. bánh gai BÀI 25 . BÀI 24 : Các từ ghép trên thuộc loại từ ghép nào ? Em hãy xếp vào 3 nhóm và nói rõ căn cứ để xếp loại nđó ? : Bánh dẻo. cắn cắn mà không đau . lông dài và xù ra như một chiếc chổi lông lớn. bánh ngọt.Anh không bảnh trai như mấy chú tam hoàng sặc sỡ mà thật ấn tượng với bộ lông tía có điểm vài sợi vàng choé như màu mặt trời. Đôi mắt bé như hạt đậu rất linh hoạt. nó bảo vệ cả đàn gà không bị các con gà ở hàng xóm đến bắt nạt. bánh rán. xe cộ.Gáy xong . rán bánh. dựng đứng trên cái đầu dài dài như quả dưa gang . luộc khoai. ra dáng một thủ lĩnh oai vệ. ánh những tia như lửa cháy trông phát khiếp ! Phốc có đôi tai cũng khá to. đạp xe. ưỡn ngực. cả nhà ăn cơm là nó nằm trước hè chờ đợi .Tiếng gáy của nó thật quý giá biết bao . Khi buồn. Phốc mặc chiếc áo vàng sẫm. rướn cổ. lại kèm thêm cái cựa nhọn hoắt nằm phía trên chân nên chẳng có con gà nào dám đùa giỡn với anh cả. tầm thước.Bố tắm cho nó là nó đứng yên.nhưng em yêu nhất vẫn là chú gà tróng siêng năng sáng nào cũng dậy thật sớm gáy vang “ò…ó…o…”.Mỗi khi gáy nó đập cánh phành phạch.Tiếng nó lanh lảnh như tiếng kèn.NÓ nhảy chồm lên.Hai cánh to úp như mái nhà vững chắc để bảo vệ cái mình đầy thịt của chú . Em quý chú gà này vì nó mạnh mẽ và oai vệ. Múa hát. Phốc thuộc giống chó Béc-giê lai .Ban đêm. máy bay.bánh cuốn. béo . Lúc thì con săn sắt. cao . cá rô. khoai nướng. a/ Dựa vào nghĩ b/ Tìm cặp từ trái nghĩa trong từng nhóm ĐỀ 1 : Tả một chú gà trống oai vệ trong đàn gà nhà em Xung quanh ta có biết bao con vật đáng yêu. Em xoa đầu và vuốt ve bộ lông mềm mại củanó.Giộng nó vang to đầy vẻ tức giận. em cũng được Phốc đón tận đầu ngõ . bốn chân cao nhổng lên và phi nhanh như một chú ngựa con.vừa cắn nó vừa kêu ư ử như muốn nói là nó rất yêu chủ của nó vậy ! PHốc thật khôn ngoan.thân hình cao to .Mẹ vài thóc ra sân cho cả đàn. bánh nếp.Khi giận. trung thành. Chú gà trống này mẹ em nuôi hơn một năm rồi .NÓ ăn uống từ tốn và rất biết nghe lời chủ. gầy. lúc thì cào cào.và lần nào nó cũng chiến thắng.Cái miệng áy đáng sợ với người lạ nhưng lại rất đáng yêu với người nhà ! Nó mừng chủ ngoài việc ngoáy đuôi rối rít còn dùng lưỡi liếm liếm và dùng miệng ngoam lấy tay chủ.. yếu . bánh cốm. ngửa mỏ lên trời gáy vang…. đánh thức mọi người dậy chuẩn bị cho một ngày mới. ĐỀ 2 TẢ MỘT CHÚ CHÓ KHÔN NGOAN Gâu.nó mập mạp. phản bội. hiền .đi từng bước chắc nịch vào nhà sau đòi ăn thóc. xe kéo.!Tiếng gà gợi nhớ những vùng quê thanh bình. giục giã mọi người. chắc nịch như hai cây côn.nó lại nằm trước cổng. bánh rán.TRên cái đầu như quả cau chúa ấy là một cục mào dâu đỏ thắm và hai cái tích rủ xuống hai bên như cái mũ của các vị tướng quân hay đội khi ra trận. nó vừa chúi mỏ ngửi ngửi. Cho các từ sau : vạm vỡ.Anh chàng thuộc giống gà pha nòi nên có đôi chân cao. mắt lại long lên sòng sọc. cứng rắn. gọi ông mặt trời.Khó mà no cái diều to tướng của nó !Bố hay cho nó ăn mồi tươi. Phốc nằm ở tấm đệm mà bó dành riêng cho nó ở góc hè canh giữ nhà. xe máy. mảnh mai.NÓ đang săn chuột đấy!Mấy ngày nay. chuồn chuồn…. ẵm nó đi đá với các con gà khác cho vui. vàng cháy. long lanh và biết biểu lộ tình cảm giống như con người!Khi vui.Chiều nào đi học về . trung thực. Kẻ trộm chó mấy lần rình muốn bắt trộm nó mà không được vì nó chỉ ở trong mà sủa chứ không chạy ra dường. kéo xe. đỏ gấc như được quét sơn. rủ xuống nên có vẻ điệu nghệ chứ không thấy cộc cằn.Xe đạp. bánh nướng. khoai luộc. bánh mặn. Nó chịu khó nhặt từng hạt thật cần mẫn. Vừa sủa. ươn ướt và cái miệng lớn đầy răng nhọn hoắt.NÓ đang độ sung sức nên bộ lông láng mướt. giả dối..pha đen trông giản dị và chẳng có gì đặc biệt . mắt nó nhìn xa thăm thẳm.…gâu…gâu…. thấp. đứng bằng hai chân sau. trung hậu. Gặp nó.Ban ngày .: Chú chó khôn ngoan giữ nhà. dùng hai chân trước cào cào vào hốc chuối.vừa ăn vừa kêu “ cồ. trù phú khiến con người không thể nào quên quê hương của mình .CỔ chú dài ngoẵng chẳng có một sợi lông nào. khoẻ.

Đôi lúc sốt ruột vì chờ lâu .. Phốc cũng thích chơi với em..Mười chú gà con chạy lại ríu rít bên mẹ . Đôi mắt đầy đặc biệt ấy khiến thỏ được mọi người yêu thích .Thỏ rất thích ăn các loại rau tươi non.đôi mắt tròn xoe như viên bi và đỏ hồng trong suốt như viên ngọc. nó quỵt tai xuống tận mồm mà gặm. Gà mẹ tỏ ra đảm đang ra dáng một người mẹ chăm làm yêu con . trên đường đi học về.nó biết cả nhà ăn cơm đã xong. Mẹ nàm xoãi cánh.Bộ lông ấy không còn mướt nữa mà nó xờ lên . cong giun đứt làm đôi. Chú nào cũng có bộ lông vàng óng như tơ. cái miệng bé nhỏ động đậy liên tục . Các bạn muốn bắt thỏ thì cứ tóm lấy đôi tai là xách thỏ lên chứ nó không chịu ẵm bụng đâu nhé ! Đặc biệt nữa là mắt thỏ .vuốt ve nó để lòng mình vui hơn.Chúng ta cần yêu thương và bảo vệ các loài vật xinh đẹp và hiênlành các bạn nhé ! ĐẾ 4 : TẢ CHỊ GÀ MÁI DẪN CON ĐI ĂN RA VẺ MỘT NGƯỜI MẸ CHĂM LÀM Chiều nay.ĐỀ 3 : Tả một con vật nuôi ở sở thú mà em đã thấy Xung quanh ta có bao nhiêu con vật đáng yêu:! Chú gà siêng năng gáy sáng. Mái mơ có bộ lông vàng mơ như màu nắng nhạt buổi chiều. chẳng ai nhường ai cả! “ Bựt “. Hai chân bé xíu chạy lon ton và cũng bắt chước mẹ bới bới vào đất.cái miệng bé xíu có mấy sợi râu trắng như cước ấy nhai nhép nhép. xù xì hơn chỉ có cái mào là vẫn còn đỏ thắm và dựng lên như chiếc lá . mỗi con kéo con giun về mỗi hướng. CÓ nó.. Kiêm được miếng mồi nào là nó “ tuc tục…” gọi con rối rít . Em cho nó cộng rau muống. xinh đẹp là bạn của mọi khách du lịch . Cả nhà em ai cũng yêu quý Phốc!NÓ được ăn no. cứ nhảy chồm chồm trong chuồng rồi thò cả mũi ra lỗ lưới mà ngửi ngửi. chị dẫn con tìm bóng râm để nghỉ ngơi. em gặp mẹ con chị gà mái mơ đang cùng nhau kiếm ăn . chú mèo tinh nhanh bắt chuột .nó mừng rỡ nhảy chồm chồm tới . em muốn ăn nữa mà !” Nó rất thân thiện với mọi người. Hàng ria mép trắng cước rung rung.Chú có bộ lông dày và trắng muốt như bông TRên cái đầu to hình quả trứng là đôi tai dài như hai lá xoài. bắt được con giun ròi ! Cả mười chú gà con tranh giành nhau.nên đứng dậy ngoáy đuôi lia lịa vẻ mừng rỡ vì sắp được ăn . . rung rung. Gia đình nhà thỏ có đến năm con ở cùng một chuồng. dựng đứng lên trông đến lạ mắt ! CÓ lúc nghịch ngợm.Ai cũng thích nựng nịu . nhưng ấn tượng nhất là chú thỏ trắng..nó sủa lên mấy tiếng như nhắc nhở mẹ đừng quên nó.Nghe tiếng dọn bát đũa. . Đôi mắt đen bóng bé xíu long lanh như có nước.. cả nhà như vui hơn . nhưng em yêu thích nhất là chú thỏ hiền lành dễ thương mà.tắm mát vào ngày nắng …nên khôn ngoan đáo để! Ngày nào em cũng giành mấy phút để nựng nó..chị cho em thêm rau. . ngủ ấm . Cái mỏ bé nhỏ như hạt thóc cũng mổ mổ tìm mồi như mẹ Ồ. và thoáng cái cộng rau đã biến mất . cả bọn ngả chỏng khèo trông đến buồn cười . chú chó khôn ngoan giữ nhà. Đoi chân vàng ươm của nó bới nhịp nhàng vào đất Đôi mắt đen tròn bé như hạt tiêu thì cứ nhìn chăm chăm vào chỗ đất vừa bới để tim thức ăn.Dường như đã no nê. em đã thấy trong sở thú trong chuyến đi tham quan cùng bố mẹ vào mùa hè năm ngoái. CHú thỏ trắng bông.NÓ nhìn em như muốn nói “ Chị ơi.

Có con còn mổ mổ vào cái tích đỏ thắm của mẹ …. Đôi mắt đen bóng bé xíu long lanh như có nước. tôi thấy thương mẹ mình vô hạn . Đoi chân vàng ươm của nó bới nhịp nhàng vào đất Đôi mắt đen tròn bé như hạt tiêu thì cứ nhìn chăm chăm vào chỗ đất vừa bới để tim thức ăn. cả bọn ngả chỏng khèo trông đến buồn cười . Gà mẹ lim dim ngủ. Mẹ nàm xoãi cánh. em gặp mẹ con chị gà mái mơ đang cùng nhau kiếm ăn . Mái mơ có bộ lông vàng mơ như màu nắng nhạt buổi chiều. Mẹ con chị gà thật đầm ấm bên nhau. Kiêm được miếng mồi nào là nó “ tuc tục…” gọi con rối rít . ĐẾ 4 : TẢ CHỊ GÀ MÁI DẪN CON ĐI ĂN RA VẺ MỘT NGƯỜI MẸ CHĂM LÀM Chiều nay. Mẹ con chị gà thật đầm ấm bên nhau...cả đàn cũng bắt chước làm theo. bắt được con giun ròi ! Cả mười chú gà con tranh giành nhau.Dường như đã no nê. Em cố gáng học giỏi để đền đáp công ơn của mẹ ! . mỗi con kéo con giun về mỗi hướng. Có chú gà con nghịch ngợm leo cả lên lưng mẹ mà nằm.. cong giun đứt làm đôi. Tình mẹ con thật thiêng liêng cao cả ! Nhìn cảnh gà mẹ dẫn con kiếm ăn. Có chú gà con nghịch ngợm leo cả lên lưng mẹ mà nằm.Có con còn mổ mổ vào cái tích đỏ thắm của mẹ …. mẹ cũng vất vả vì em.Bộ lông ấy không còn mướt nữa mà nó xờ lên . Gà mẹ tỏ ra đảm đang ra dáng một người mẹ chăm làm yêu con . mẹ cũng vất vả vì em. Gà mẹ lim dim ngủ. xù xì hơn chỉ có cái mào là vẫn còn đỏ thắm và dựng lên như chiếc lá . trên đường đi học về. Tình mẹ con thật thiêng liêng cao cả ! Nhìn cảnh gà mẹ dẫn con kiếm ăn. chẳng ai nhường ai cả! “ Bựt “. Cái mỏ bé nhỏ như hạt thóc cũng mổ mổ tìm mồi như mẹ Ồ. Hai chân bé xíu chạy lon ton và cũng bắt chước mẹ bới bới vào đất. Chú nào cũng có bộ lông vàng óng như tơ. Em cố gáng học giỏi để đền đáp công ơn của mẹ ! .Mười chú gà con chạy lại ríu rít bên mẹ . cả đàn cũng bắt chước làm theo. chị dẫn con tìm bóng râm để nghỉ ngơi. tôi thấy thương mẹ mình vô hạn .

ung dung. cao lớn như một cây cổ thụ ở rừng. lá phượng ri rí như lá me rụng đầy mặt đất. Chim chóc về hót líu lo như vui xuân cùng phượng . Mõi khi chơi dưới bóng mát của cây phượng già này em thấy bình yên như được cây che chở. hàng ngàn cánh hoa như hàng ngàn cánh bướm đậu khít nhau trên cành . cây phượng bước vào hè với chiếc áo hoa đỏ rực như lửa. Cây chỉ còn trơ cành.Nghe mẹ kể khi mẹ còn đi học đã có nó rồi. Mùa đông. Hàng trăm bông là hàng trăm ngọn lửa cháy rừng rực sáng cả góc trường. Mỗi lá là một niêm vui của cây!Lá cứ lợp dày thành tán . cây phượng già như trẻ lại.thành quầng. Mùa xuân..Nó không buồn.Đầu hè. rợp mát cả một góc trời.! Có lẻ vì sống lâu năm nên cây cao lớn. mùa nghỉ hè với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. không uỷ mị mà rắn rỏi lạ thường.màu xanh của lá non mơn mởn và tràn đầy sức sống. Chắc nó lạnh lắm !Mưa gió thấm vào từng thớ gỗ. Cây phượng ấy sống hơn ba mươi năm có thừa chứ chẳng chơi.ĐỀ 3 TẢ MỘT CÂY GẮN BÓ VỚI THỜI THƠ ẤU CỦA EM THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN Tuổi thơ tôi có biết bao kỷ niệm êm đềm.Tôi yêu cánh diều mỗi chiều cùng bạn bè thả trên đồng . hoa nở lác đác lẫn vào màu xanh của lá. Tán lá xoè ra rất rộng. Nó mặc chiếc áo mướt xanh.. Nắng đã thắp lửa cho cây . rụt rè rồi xoè ra.Cây toàn hoa là hoa ! Hoa phượng năm cánh mịn màng xoè ra như cánh bướm. Hoa trổ từng chùm. . Rung rinh cười với gió. đĩnh đạc. Cây đã từng trải bao nắng mưa nên dáng cây rất trầm tĩnh. chống chọi giá rét.Tôi yêu cây đa cổ thụ đầu làng làm tiêu cho tôi nhận ra làng của mình mỗi khi đi xa về và tôi yêu cả cây phượng già đứng ở góc trường làm bạn với tôi từ năm tôi vào lớp một.NHững chiếc lá bé xíu như lá me non e ấp.Tôi xao xuyến bước vào mùa thi. thành một vòm xanh mát rượi.Một bông là một ngọn lửa. Tạm biệt mùa xuân. Cái gốc cây to đến hai người ôm không xuể kia vẫn sừng sững chắc góp từng dòng nhựa quý từ đất lên để nuôi cây. .

Tôi yêu cây đa cổ thụ đầu làng làm tiêu cho tôi nhận ra làng của mình mỗi khi đi xa về và tôi yêu cả cây phượng già đứng ở góc trường làm bạn với tôi từ năm tôi vào lớp một.Cây toàn hoa là hoa ! Hoa phượng năm cánh mịn màng xoè ra như cánh bướm. Hoa trổ từng chùm.. chỉ còn vài cánh hoa sót lại như lưu luyến. Mùa xuân. chúng toi vui đùa thoả thích. Cây phượng già là bạn của bao lớp học trò. . c = 24 D D 384 . Dưới bóng mát của cây.! Có lẻ vì sống lâu năm nên cây cao lớn. Mùa đông. 4 a + b x 12 : c biết C C 17 25 Câu 4/ Trong các phân số sau.. b = 6 .thành quầng..Nó không buồn.NHững chiếc lá bé xíu như lá me non e ấp. Mõi khi chơi dưới bóng mát của cây phượng già này em thấy bình yên như được cây che chở. chống chọi giá rét. Dưới bóng mát của cây. Chúng tôi thường nhặt cánh phượng rơi ép thành hình con bướm để tặng nhau. ung dung. Mỗi lá là một niêm vui của cây!Lá cứ lợp dày thành tán . chỉ còn vài cánh hoa sót lại như lưu luyến. Cây phượng già ở góc sân trường là cây gán bó với tôi và toi yêu nó nhất ! Bài kiểm tra toán cuối năm Bài số1 PHẦN TRẮC NGHIỆM( 3Đ) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng Câu 1 :Trong các số :987345 . Nó mặc chiếc áo mướt xanh. Cây đã từng trải bao nắng mưa nên dáng cây rất trầm tĩnh. Hàng trăm bông là hàng trăm ngọn lửa cháy rừng rực sáng cả góc trường.Mùa thu. Tạm biệt mùa xuân. Cây phượng ấy sống hơn ba mươi năm có thừa chứ chẳng chơi. Cây phượng treo lơ lững những thanh gươm xanh làm bao cậu học trò phải ngỡ ngàng . không uỷ mị mà rắn rỏi lạ thường. phân số nào là nhỏ nhất : 9 . chúng toi vui đùa thoả thích.Một bông là một ngọn lửa.Đầu hè.Tôi yêu cánh diều mỗi chiều cùng bạn bè thả trên đồng .Nghe mẹ kể khi mẹ còn đi học đã có nó rồi. 987453 . đĩnh đạc. Nắng đã thắp lửa cho cây . 8 31 5 . cây phượng già như trẻ lại. B 8 Câu 3/ Tính giá trị biểu thức : A A 408 B 7 .màu xanh của lá non mơn mởn và tràn đầy sức sống. rụt rè rồi xoè ra.Tôi xao xuyến bước vào mùa thi. 987534 số lớn nhất là số nào ? 987435 d 987543 c 987453 Câu 2 /Trong các phân só sau. A 987345 b 987534 c 987435 . rợp mát cả một góc trời. Cây phượng già ở góc sân trường là cây gán bó với tôi và toi yêu nó nhất ! ĐỀ 3 TẢ MỘT CÂY GẮN BÓ VỚI THỜI THƠ ẤU CỦA EM THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN Tuổi thơ tôi có biết bao kỷ niệm êm đềm. Cây phượng già là bạn của bao lớp học trò. Cây phượng treo lơ lững những thanh gươm xanh làm bao cậu học trò phải ngỡ ngàng . hoa nở lác đác lẫn vào màu xanh của lá. Chúng tôi thường nhặt cánh phượng rơi ép thành hình con bướm để tặng nhau. Chắc nó lạnh lắm !Mưa gió thấm vào từng thớ gỗ.987543 . Rung rinh cười với gió. phân số nào bằng với 100 12 16 a = 28 .. lá phượng ri rí như lá me rụng đầy mặt đất. thành một vòm xanh mát rượi. cao lớn như một cây cổ thụ ở rừng. Chim chóc về hót líu lo như vui xuân cùng phượng .. Cái gốc cây to đến hai người ôm không xuể kia vẫn sừng sững chắc góp từng dòng nhựa quý từ đất lên để nuôi cây. hàng ngàn cánh hoa như hàng ngàn cánh bướm đậu khít nhau trên cành . Mùa thu. Tán lá xoè ra rất rộng. Cây chỉ còn trơ cành. cây phượng bước vào hè với chiếc áo hoa đỏ rực như lửa. mùa nghỉ hè với tâm trạng buồn vui lẫn lộn.

Tỉ số của số bút xanh và số bút trong hộp là : 15 33 33 B C D 33 15 48 CÂU 3 : Tính tới hiện nay bố đã sống 2/5 thế kỉ .Người ta cấy lúa ở đó . Số lớn gấp 4 lần số bé .5 2 8 50 .giây. m ……… cm 5 giờ 20 phút = ……………………phút 3 1 m 25 cm =………………………….THỜI GIAN: 40 PHÚT PHẦN TRẮC NGHIỆM : CÂU 1 :Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 30045 cm = ……….Nếu tuần đầu dệt thêm 1650 m vải và tuần 4 sau dệt thêm 1300 m vải nữa thì tuần đầu sẽ dệt được số vải bằng số vải đệt được của tuần thứ hai . Tìm hai số đó ? Bài 5 : Một nhà máy đệt tuần đầu dệt ít hơn tuần thứ hai 7850m vải .Hùng đã sống được 1/ 10 thế kỉ .\ . B C D 20 10 32 100 Câu 5 / Chiều dài lớp học đo được 8m . Diện tích của hình thoi đó là A 24 cm B 12 cm C 120 cm D 120 dm .Hỏi bố hơn Hùng bao nhiêu tuổi ? 15 48 A A 20 tuổi B 25 tuổi C 30 tuổi D 40 tuổi CÂU 4 : Một hình thoi có độ dài của hai đường chéo lần lượt là 12 cm và 2 dm . 5 tính ra cứ 100m thu hoạch 55 kg thóc . 5 Tính xem mỗi tuần nhà máy đó dệt được bao nhiêu mét vải ? Bài 3 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 200m . chiều cao là 5 dm. Diện tích hình bình hành đó là: A 20 m B 10m C 200m D 200 dm PHẦN TỰ LUẬN : (7Đ) Bài 1: Tính : 275 x 709 9 20 288320 : 272 …………… … Bài 2 : Tìm x a/ 1 3 : x= 2 5 b/ x = 120 10 3 chiều dài .A Câu 6/ Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy là 4m. 5 CÂU 2 :Trong hộp có 15 bút đỏ và 33 bút xanh . Tính số tạ thóc thu trên thửa ruộng đó ? Bài 4 Trung bình cộng của hai số là 100.Độ dài đoạn thẳng biểu thị chiều dài lớp học đó được vẽ trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 200 sẽ là : A 4cm B 4m C 4 mm D 400m .cm phút = …………………………. chiều rộng bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… KIỂM TRA TOÁN CUỐI NĂM BÀI SỐ 3 .

………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Bài 4 : An và Bình có 66 viên bi .CÂU 5 :Một hình chữ nhật có diện tích là 48 cm.Hỏi trường đó 4 Có bao nhiêu nam ? bao nhiêu nữ ? sinh.BÀI 3 / Khối lớp bốn của một trường có 225 học 5 số nam sinh . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. 8 8 4 16 ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… PHẦN TỰ LUẬN 4 11 5 11 2 2 BÀI 1 Tính : a/ + b/ : 9 8 6 10 5 3 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………….Biết rằng 2 1 số bi của Bình bằng số bi của An. Chu vi hình chữ nhật đó bằng : A 14 cm B 20 cm C 28 cm D 56 cm 9 7 5 12 CÂU 6:Xếp các phân số sau đây theo thư tự giảm dần : ... ..365 b/ 5 3 ( -x): 1 5 = 2 2 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. chiều dài 8 cm. Tính số bi của mỗi bạn ? 5 3 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… . Số nữ sinh bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………. . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ………………… Bài 2 : Tìm x a/ 124 x X = 4829 ..

Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ? Biết rằng số quyển vở của Việt bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Bài 6 : Tuổi của Hân trước đây 2 năm bằng 2 tuổi của Hân sau đây 7 năm. Tính tuổi của Hân hiện nay ? 5 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 5 9 số vở của Nam ..Nếu Nam cho Việt 7 quyển vở thì số vở 16 Của hai bạn bằng nhau ..……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………...

. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 2 .giờ A 60 B 168 C 420 D 3600 CÂU 6 :Một miếng tôn hình thoi có độ dài hai đường chéo là 1m 32 cm và 1m 2dm .BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3Đ ): CÂU 1 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 106m = ……………………………. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. Một cửa hàng có 3058 quyển vở .Vậy diện tích miếng tôn đó là : …………………………………… PHẦN TỰ LUẬN . tỉ của hai só là A 294 VÀ 84 B 30 VÀ 150 5 D 2 Tìm hai số đó ? 5 C 140 VÀ 150 CÂU 4 : Tìm a . (7Đ ) 7 6 2 1 Bài 1 : Tính : 3758 x 206 36770 : 36 : 3 5+ x 4 8 5 3 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….tấn …………kg C CÂU 3 : Hiệu của hai số là 210.cm 5 tạ 5 kg =…………………………kg CÂU 2 : Tìm x : A 1 45 x = 90 18 B 2 7m 9 dm = …………………. Ngày thứ nhất bán được 754 quyển và bán gấp đôi ngày thứ hai. .cm 2034 kg =…………. biết a là số tự nhiên lớn nhất để : A a= 6 B a= 7 128 x a < 1093 C a= 8 9 D 60 VÀ 150 D a=9 CÂU 5 :S Ố thích hợp viết vào ô trống 1 tuần = ……………….

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… BÀI 3 .Người ta cấy lúa ở đó . chiều rộng bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 45m . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… BÀI 5 : Toå moät coù 4 xe.Tính diện tích khu vườn ? BÀI 6 : Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . Nếu tăng chiều rộng thêm 3 8m và giảm chiều dài đi 8m thì khu vườn đó sẽ trở thành hình vuông . Tìm số thứ nhất ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. a/ Hoûi trung bình moãi toå chôû bao nhieâu bao xi maêng ? b/Hoûi trung bình moãi xe chôû ñöôïc bao nhieâu bao xi maêng ? …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch bao nhiêu kg thóc ? BÀI 4 . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 5 chiều rộng . moãi xe chôû ñöôïc 44 bao xi maêng.Toå hai coù 5 xe. moãi xe chôû ñöôïc 35 bao xi maêng..Trung bình cộng của 3 số là 27 . Biết số thứ nhất bé hơn tổng hai số còn lại là 15 . 2 chiều dài . 3 cứ 50m thu hoạch 20 kg thóc .

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful