TOÁN L5

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

:
TOÁN L5
BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đótrong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

ĐẢNG UỶ TT TAM QUAN
CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1 TQ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
***

BẢN BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
Kính gửi : Đảng uỷ thị trấn Tam Quan
Chi bộ trường Tiểu học số 1 Tam Quan
Tôi tên : Nguyễn Thị Bích Nhung
Hiện là Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ trường Tiểu học số 1 Tam Quan
Theo chương trình kế hoạch kiểm tra Đảng viên chấp hành của Chi bộ Trường
Tiểu học số 1 Tam Quan, tôi tụ viết bản kiêm tra Đảng viên chấp hành về nội dung “
Thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên “ trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm
2011 đến nay .

1/Ưu điểm :
* Bản thân tuyệt đối trung thành với mục đích lí tưởng cách mạng của Đảng
,Chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, Hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, Chấp hành sự phân công và điều động hợp lí của cấp trên ., đóng Đảng phí theo
quy định..
* Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội ở địa phương, Giữ gìn
sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, Sống trong sạch lành mạnh, trung thực, không
mưu cầu ,vụ lợi cá nhân.,làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của người Đảng viên.
* Có trình độ chuyên môn vững chắc , nhiệt tình trong công tác giảng dạy, tận
tâm với học sinh , được phụ huynh và học sinh tin yêu ., có uy tín với đồng nghiệp
và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn.
2/ Tồn tại : Chưa thực sự mạnh dạn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,
cục bộ , quan lưu....Tôi sẽ cố gắng rèn luyện để khắc phục nhược điểm trên trong
thời gian tới .
Tự xếp loại : ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH TỐT
Tam Quan ngày 2 tháng 8 năm 2011
Người viết

Nguyễn Thị Bích Nhung

Trường THPT Tam Quan

Tổ Văn-Sử Địa-Công dân
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I –NĂM HỌC 2011-2012
TT

Giáo viên

1

Nguyễn
Công
Binh
Nguyễn
Thành
Thơ

2

3
4

Lớp dạy

-Sử 12A1,12A4,12A6
Sử11A4,11A5,11A6,11A7,11A8,11A9
-CD 11A4,11A5,11A6,11A7
-Sử 12A3,12A7,12A9
- Sử 11A1,11A2,11A3
-CD 11A1,11A2,11A3,11A8,11A9
-CD 12A1,12A3,12A4,12A6,12A7,12A9
Trần
-Sử 12A2,12A5,12A8
Thanh vũ -Sử10A1,10A2,10A3,10A4,10A5
-CD 12A2,12A5,12A8
Lương
-Sử10A6,10A7,10A8,10A9,10A10,10A11
Thị Tâm -CD cả khối 10

Kiêm
nhiệm
Chủ
nhiệm
11A4

Số Ghi
tiết chú
20
20

Phó Bí
thư
Đoàn

21
17

Tam Quan 10-8-2011
Tổ phó chuyên môn:
Nguyễn Công Binh

BÀI KIỂM TRA TOÁN L4
BÀI 1: Đặt tính rồi tính :
1432 x 705

106920 : 27

15939 : 231

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
BÀI 2 : Tính nhanh :
a/ 123 x 45 + 16 x 123 + 123 x 39 =..................................................................................
......................................................................................................................................................
b/ 8790 x 99 + 8790 =.................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
BÀI 3 : Cho dãy số : 20 , 24 , 28 ,.........112, 116 , 120.
a/ Xác định quy luật của dãy ?
b/ Dãy trên có bao nhiêu số ?
c/ Tính tổng của dãy số trên ?
d/ Số hạng thứ 15 của dãy là số nào ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
BÀI 4 :
Tổng của hai số chẵn là 84. Tìm hai số đó, biết giữa chúng còn có 6 số lẻ nữa ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................BÀI 5 :
Trung bình cộng tuổi Bố , An , Hà là 22 tuổi . Tuổi Hà kém tuổi Bố là 26 tuổi và hơn tuổi An là
8 tuổi .Tính tuổi của mỗi người ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
Bài 6 :Ông Tư có một khu đất hình chữ nhật .Nếu ông kéo chiều dài thêm ¼ chiều dài thì diện
tích sẽ tăng thêm 192m . Tính diện tích khu đất biết chiều rộng là 24 m ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................

...............6 80...... 93 x 30.............465 23..........75 + 87.................................................129 80.............................………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………...........................1 -9............................................................................................... ………………………………………………………………………………………………….............................................. ........................ ………………………………………………………………………………………… ………....................179 : 4.......... BÀI 1: Đặt tính rồi tính : 30.............. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………................................................................... ………………………………………………………………………………………… ………...07 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….............

2 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Người ta lấy 3/ 20 diện tích để xây nhà . Ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4. BÀI 3 : Tim a a/ 72 – a = 27.……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….Tính diện tích còn lại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….Ngày thứ ba bán bằng trung bình cộng của hai ngày đầu .. …………………………………………………………………………………………………. Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán bao nhiêu mét vải ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………....8 .. ………………………………………………………………………………………………….a = 5....72 b/ 136.4 : 1.6 . ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..biết chiều dài gấp đôi chiều rộng.4 : 3 b/ 28.. BÀI 5 .4 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….7m vải . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… BÀI 4 :Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi đo được 60m . BÀI 2 : Tính giá trị biểu thức : a/ 30.. …………………………………………………………………………………………………. 6 m vải. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán 32..5 ..06 : 3.. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….12 x 15 + 20..25 x 14.

. ………………………………………………………………………………………………… BÀI KIỂM TRA SỐ 1 BÀI 1 :ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH : a/ 1512 x 67 596 x 305 3876 :12 3100 : 24 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. BÀI 7 :CÓ 24 người thợ xây xong ngôi nhà trong 30 ngày Để xây sớm hơn dự định 10 ngày thì cần thêm bao nhiêu người thợ ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ... …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………...... ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… Bài 6 : Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương ...Nếu bổ sung thêm 20 người nữa thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………… BAI 2 : Tính giá trị biểu thức : a/ 3782 + 18909 : 9 – 2574 b/ ( 31850 – 365 x 50 ) : 68 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. mỗi tấm dài 30 m ..... 248 . ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BÀI 5 : Trung bình cộng của hai số là 1000 .. Một cứa hàng có 42 tấm vài. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... 395 . …………………………………………………………………………………………………. tìm một số . ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... Bài 4 : Tìm số trung bình cộng của 137 .………………………………………………………………………………………………….. BÀI 6 . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… BAI 3 :Tìm a : a/ 5126 – a = 345 + 1264 b/ (a : 3 ) x 4 = 924 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. Cửa hàng đã bán 1/12 số vải đó . .. ………………………………………………………………………………………………….. biết số kia là 1122 ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... .... mỗi thuyền chở 41 yến muối .Số cam nhiều hơn số bưởi là 36 cay . ………………………………………………………………………………………………….. 4 thuyền đầu mỗi thuyền chở 5 tạ muối và 5 thuyền sau... …………………………………………………………………………………………………. Hỏi trung bình mỗi thuyền chở bao nhiêu ki. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. Một đoàn thuyền chở muối.gam muối ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….lô. BÀI 7 .. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. ’Một khu vườn có 180 cây cam và bưởi .. ………………………………………………………………………………………………… …BÀI 8 ... …………………………………………………………………………………………………. Tính số cây mỗi loại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….

Cöûa haøng ñaõ baùn ñi 1/3 Soá vaûi ñoù.Toå hai coù 3 xe.Toå moät coù 2 xe. moãi xe chôû 35 bao gaïo. thì soá caàn ñieàn vaøo oâ troáng laø soá naøo ? A 10 B 100 C 1000 D 245 ... Tìm soá coøn laïi ? A 180 B 213 C 393 D 294 CAÂU 5 / Giaù trò cuûa bieåu thöùc 40 + 120 : 2 x 5 laø bao nhieâu ? A 400 B 52 C 500 D 340 CAÂU 6 / 9m 5 dm = ……….CAÂU 2/ Trung bình coäng cuûa caùc soá töï nhieân töø 5 ñeán 11 laø : A 7 B 8 C 9 D 10 CAÂU 3 / Trong caùc soá döôùi ñaây.Thuøng thöù hai chuùa nhieàu hôn thuøng thöù nhaát 256 lít.Bieát moät trong hai soá ñoù laø 462 . moãi taám daøi 50m.Moät ñoäi xe coù hai toå xe chôû gaïo . Hoûi trung bình moãi xe chôû bao nhieâubao gaïo ? .……. moãi xe chôû 30 bao gaïo.365 b/ (2986 – x ) : 2 = 458 …BAØI 3 / T ính baèng caùch thuaän tieän nhaát : a/ 1285 +3964+ 2715 +1036 b/ 125 x7 X 5 x 8 BAØI 4/ Moät cöûa haøng coù 9 taám vaûi hoa. dm A 95 B 950 C 905 D 9050 B PHAÀN TÖÏ LUAÄN: BAØI 1 /Ñaët tính roài tính: 1392 x 600 10625 : 25 159490 :315 1795 x 204 BAØI 2 / Tìm x a/ 124 x X = 4829 . vaø 395 laø soá naøo ? A 260 B 390 C 26 D 206 Caâu 5/ 245 x45 +55 x 245 = 245 x . soá naøo vöøa chia heát cho 2 vöøa chia heát cho 5? A 325 B 124 C 505 D 280 CAÂU 4 / Soá trung bình coäng cuûa hai soá laø 360 . Hoûi cöûa haøng coøn laïi bao nhieâu meùt vaûi ? BAØI 5/ Hai thuøng chöùa 1800 lít daàu . TEÂN ÑIEÅM: BAØI KIEÅM TRA SOÁ 1 PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM: (3 ñ) Caâu 1 / Soá “ baûy traêm ba möôi trieäu “ ñöôïc vieát nhö theá naøo ? A 700 000 300 B 700 300 000 C 730 000 000 Caâu 2 / Soá thích hôïp vieát vaøo choã chaám cuûa 6dm5cm=…….cm laø soá naøo ? A 65 B 605 C 650 D 6050 Caâu 3/ Soá naøo chia heát cho 2 nhöng khoâng chia heát cho 5 ? A 1458 B 1450 C 1455 Caâu 4/ SOÁ trung bình coäng cuûa 137. Tính soá daàu ôû moãi thuøng ? BAØI 6/ . 248 .

Ñoù laø moät chuù gaáu boâng loaïi lôùn.Noù ñöôïc nhoài baèng boâng goøn neân thaät laø eâm . ruû xuoáng ñeán taän maét. moãi xe chôû ñöôïc 35 bao xi maêng.em ñaët noù ngoài tröôùc maët…Khi nguû.Toå hai coù 5 xe.nhöng em thích nhaát laø chuù gaáu boâng xinh ñeïp maø dì uùt ñaõ mua taëng em vaøo teát naêm ngoaùi . chongchong.eâm nhö chieác goái.Caû moät theá giôùi ñoà chôi tuï hoäi veà û ñaây: naøo buùp beâ. moãi xe chôû ñöôïc 44 bao xi maêng. em thöôøng quet doïn nhaø cöûa giuùp meï. em cho gaáu nguû cuøng. a/ Hoûi trung bình moãi toå chôû bao nhieâu bao xi maêng ? b/Hoûi trung bình moãi xe chôû ñöôïc bao nhieâu bao xi maêng ? ÑEÀ 1: HAÕY TAÊ MOÄT ÑOÀ CHÔI MAØ EM YEÂU THÍCH Baøi tham khaûo Tả con gaáu boâng. Gaáu maët chieác aùo ñaàm xoeø maøu hoàng nhaït vaø caøi caùi nô hoàng töôi troâng thaät ñoûm daùng!Noù ngoài duõi chaân .Toái hoïc baøi.x = 354 + 1264 b/ 89658 : x = 293 …………………………………………………………….Sau 1 giôø 30 phuùt thì voøi chaûy vaøo beå ñöôïc bao nhieâu lít nöôùc ? A 270 B 2700 C 900 D 60 PHAÀN TÖÏ LUAÄN : ( 7 ñ) BAØI 1: Ñaët tính roài tính : 689754 + 876907 596178 -344695 2359 x183 30240 : 42 BAØI 2 /Tính giaù trò bieåu thöùc . Ngaøy chuû nhaät raûnh roãi. BAØI 4 / Moät mieáng ñaát hình chöõ nhaät coù dieän tích laø 4896 m .Tính chu vi mieáng ñaát ? ………………………………………………… BAØI 5/ Trong ñôït quyeân goùp cöùu trôï baõo luït. roâ boátoâtomaùybay……. luùc hoïc coù gaùu laøm baïn em thaät vui.Ñoâi maét vaø muõi cuûa gaáu laøm baèng nhöïa ñen boùng nhö haït nuùt lôùn nhöng raát coù hoàn…Luùc naøo chuù gaáu cuõng cöôøi vôùi em thaät hieàn laønh vaø thaân thieän. (31850 – 365 x 50 ): 68 =……………………………… BAØI 3 / TÌM X a/ 5126.bieát chieàu roäng mieáng ñaát laø 24m. daïng ngoài.Treân caùi ñaàu to nhö quaû boùng laø ñoâi tai daøi nhö chieác laù maøu naâu nhaït. Tính soá tieàn cuûa moãi lôùp bieát lôùp 4B ñoùng nhieàu hôn lôùp 4A 27500 ñoàng ? BAØI 6/Toå moät coù 4 xe. sau ñoù lau buïi caùi tuû ñöng ñoà chôi cuûa mình . lôùp 4a vaø lôùp 4b ñoùng goùp ñöôïc 126500 ñoàng.Caâu 6/ Moät voøi nöôùc moãi phuùt chaûy vaøo beå 30 lít . noù thaät ngoan.hai tay ñöa veà tröôùc nhö ñoøi aüm vaäy.Em aüm beù gaáu ñi chôi. toaøn thaân phuû moät lôùp loâng daøy vaøng öôm nhö maøu naéng. .Luùc chôi.

Chaéc noù coù töø laâu laém roài neân khoâng coøn maøu naâu ñoû cuûa veïc-ni maø laø maøu naâu vaøng cuûa goã. mỏng nên mặc vào rất mát. hai cánh lớn lên trên Chị bướm này mặc chiếc áo bằng giấy kính đỏ tươi có điểm thêm mấy chấm vàng thật Sành điệu Phía trên đâù là hai cái râu làm bằng kẽm mỏng có gắn hai hạt cườm bằng nhựa xanh biếc cứ rung rinh theo từng bước đi. duû cho hai baïn ngoài vieát thoaûi maùi. Em quý chiếc áo này và rất thích mặc nó .Nắp gắn với thân cặp nhờ hai khoá bằng kim loại trắng sáng.mẹ sắm cho em nhiều sách vở. Phía trên cặp là quai xách màu đen.Chiếc áo màu vàng sẫm có kẻ ca rô đen mà bác đang mặc rất lâu cũ so với các màu áo khác.Tuy chæ laø moät ñoà chôi. Hai thân trước được kết dính với nhau nhờ một hàng khuy và một hàng nút bằng nhựa trắng bóng. Trung thu năm sau đến nhanh và chị bướm xinh đẹp này lại cùng em hoà vào đám rước đèn vui ơi là vui ! ĐỀ 2 : HÃY TẢ MỘT ĐỒ DÙNG HỌC TẬP MÀ EM THÍCH Bài tham khảo : tả chiếc cặp Em có nhiều đồ dùng học tập: .Đó là chiếc áo sơ mi ngắn tay may bằng vải sợi bông mềm mại. taát caû ñeàu yeâu quyù nhöng thaân nhaát vôùi em vaãn laø chieác baøn em ngoài hoïc haøng ngaøy.Mùi thơm của giấy. anh thước giúp em kẻ những đường thẳng băng trên giấy…Nhưng tốt bụng hơn cả vẫn là bác cặp.nhöng em thaáy gaáu boâng thaät thaân thieát. nhắc nhở em phải học sao cho thật giỏi .Khi anh đèn cầy bén lửa cũng là lúc chị bướm sáng rực rỡ lên.coù caây gaùc chaân baéc ngang vaø noái lieàn vôùi maët gheá. Bên trong có thanh tre gác ngang gắn cái lò xo nhỏ. Bác mang cả vở.Mấy đứa bạn xúm lại khen” Con bướm này đẹp quá !” Em mong sao. nắp cặp bật mở.Gheá coù hai chaân raát chaéc chaén. taám baûn ñoà Vieät Nam. che gió. EM giặc áo mỗi ngày để áo mãi thơm tho.cao vöøa taàm em ngoài . giây mực. Neáu khoâng coù baøn caùc baïn seõ ngoài hoïc ôû ñaâu ?Baøn thaät caàn thieát vaø quyù giaù phaûi khoâng caùc baïn ? Em yeâu chieác baøn hoïc . Đường may trên áo thật đều đặn. Áo che nắng .Em giữ áo cẩn thận . Ngăn ngoài cùng bé hơn em đựng hộp bút và các đồ dùng khác. ngoaøi cuøng cuûa phoøng möôøi moät.Baøn coù boán chaân goã cöùng caùp . cao bằng một gang tay. roäng khoaûng hai taác. sắc sảo. Em quyù vaø xem noù nhö ngöôøi baïn.nên bây giờ bác vẫn giữ nguyên “phong độ” của mình. không để lấm đất.Sáng nay em mặc nó đến trường.Chieác baøn loaïi hai choã ngoài dính lieàn gheá ñoùng baèng goã röøng. Chiếc áo tuy hơi cũ nhưng em mặc vào vẫn vừa vặn. Döôùi maët baøn laø hoäc baøn vöa ñuû ñeå em ñöïng saùch vôû. cô vở trắng tinh cho em viết văn . Chiếc áo thật gần gủi và thân thương làm sao !Nó mang nặng tình yêu của bà. quen thuoäc vôùi em : chieác baûng ñen. Em giöõ gìn baøn ñeã baøn soáng laâu hôn vôùi bao tuoåi hoïc troø! .coù nhieàu ñoà vaät gaàn guõi.nào là chị bút xinh xinh giúp em viết bài . em mang bác trên vai Đi học về. lá cổ nhọn.Hình ảnh chiếc đèn lồngmàông nội làm tặng em vẫn còn lung Linh theo tiếng trống tùng… dinh…cắc…tùng… Đó là một chiếc đèn hình con bướm. Cổ áo xoè ra. Thân trước có chiếc túi vuông vắn em gắn phù hiệu ghi tên của em và gắn lô gô tên trường em học ở tay áo trái. em đặt bác nằm trong hộc tủ ngay ngắn.Em có tới bốn chiếc áo để mặc đi học nhưng em thích nhất là chiếc áo mà bà ngoại tặng cho em vào ngày sinh nhật.Nắp cặp có in hình bảy chú lùn vui múa cùng nàng Bạch Tuyết xinh đẹp.bằng cao su mềm mềm nên em xách thật êm tay. bút ..Chị bướm hãnh diện rập rờn bay lượn dưới ánh trăng. em ñaët gaáu boâng ngoài ôû tuû kính cuøng vôùi caùc baïn ñoà chôi cuûa noù ñe ånoù khoûi buon Bài tham khảo TẢ CHIẾC ĐÈN LỒNG Trung thu đã qua mà niềm vui vẫn còn đọng lại. maùt röôïi..veát traày ñaõ cuõ khoâng sao xoaù ñi ñöôïc. Ông chuốc từng thanh tre uốn cong thành bốn cánh bướm: hai cánh nhỏ ở Dưới.Treân baøn ñoù ñaây coù vaøi veát möïc.. ÑEÀ 4 : HAÕY TAÛ MOÄT ÑOÀ VAÄT QUEN THUOÄC TRONG LÔÙP HOÏC CUÛA EM Trong lôùp .Em giữ gìn bác thật cẩn thận để còn dùng cho năm sau.Hai ngăn lớn em đựng sách. mặc áo màu.Phía sau thân là dây mang bằng vải. bút mực và quần áo mới . Maët baøn daøi hôn moät meùt. lại.làm toán .yeâu caû caùi choã ngoài quen thuoäc cuûa mình.Khi cặp đựng nhiều sách vở. bút mực khỏi bị rơi mất. thước theo em đến trường mỗi ngày.Bieát bao löùa hoïc troø ñaõ ngoài vaøo chieác baøn naày neân maët noù nhaün thín. năm ngoái .xanh nõn.của phần bọc nhựa bao bọc bên trong toả ra rất quen thuộc và thân thương làm sao !Mùi thơm học trò ! Cặp có ba ngăn. Cặp có dạng nình chữ nhật nằm ngang.Taát caû. của mực.Em dùng tay ấn nhẹ. bình hoa treân baøn coâ giaùo….. chân cổ đứng giúp em mang khăn quàng dễ dàng. làm đẹp cho em khi đi học.Em cùng chị hoà vào đám rước đèn.được may bằng loại vải ni lông dày có bọc nhựa bên trong nên rất bền chắc. Gọi là bác cặp vì mẹ mua cặp cho em vào đầu năm lớp ba. Cặp như một cái tủ cá nhân be bé đầy tiện nghi.đó là chỗ đứng của anh đèn cầy mảnh mai. ĐỀ 3 : HÃY TẢ CHIẾC ÁO EM MẶC ĐẾN LỚP HÔM NAY Vào năm học lớp bốn.Đã hơn một năm theo em đến trường nên nó không còn trắng tinh mà đã chuyển sang màu trắng sữa.đến nay đã hơn một năm rồi mà cặp vẫn còn mới. em mang cặp trên vai như chú bộ đội mang ba lô đi hành quân vậy.khỏi bị ướt khi mưa nên em rất quý bác Lúc đi học. vở. sạch sẽ và lâu bị cũ cho ngoại em vui.. Bác cặp luôn giữ gìn sách vở.Chôi xong. Maët gheá nhaün vaø laùng hôn caû maët baøn.

Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. bát sạch ngon cơm “.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. chúngrăm rắp tuân theo. chạy dồn về một chỗ .. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! . Thường ngày. cứ nửa gang tay .Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. Khi cô đến. có cô chổi đót giúp đỡ. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt.Cán chổi dài gần một mét. Trên cái phần cán dài ấy.ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô.

Khi cô đến.Cán chổi dài gần một mét. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. Trên cái phần cán dài ấy..Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến.ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà.Cán chổi dài gần một mét.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. giá mỗi kg táo là 7500 đồng .Cán chổi dài gần một mét. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. chạy dồn về một chỗ . nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. bát sạch ngon cơm “.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. chúngrăm rắp tuân theo. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. cứ nửa gang tay . Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. bát sạch ngon cơm “.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. Thường ngày. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. chúngrăm rắp tuân theo. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . có cô chổi đót giúp đỡ. có cô chổi đót giúp đỡ.. Khi cô đến. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. chúngrăm rắp tuân theo.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại.Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . 2kg táo. Trên cái phần cán dài ấy... có cô chổi đót giúp đỡ. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. Thường ngày. chạy dồn về một chỗ . hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. Trên cái phần cán dài ấy. mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. chúngrăm rắp tuân theo. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. Tìm số thư hai. cứ nửa gang tay . Thường ngày.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. Khi cô đến. Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. Trên cái phần cán dài ấy. mỗi giờ đii được 65 km.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. chạy dồn về một chỗ . gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. có cô chổi đót giúp đỡ.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. Số thứ nhất là 120 . hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! Toán L4 Bài 1 . Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? . bát sạch ngon cơm “. chạy dồn về một chỗ .Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. Thường ngày. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. Khi cô đến. cứ nửa gang tay .:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. cứ nửa gang tay . người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. gia mối kg mận là 6000 dông . cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. bát sạch ngon cơm “. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về.Cán chổi dài gần một mét. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát.

Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. mỗi giờ đii được 65 km.Bài 1 . Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . giá mỗi kg táo là 7500 đồng . Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? Bài 1 . gia mối kg mận là 6000 dông . mỗi giờ đii được 65 km. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? Bài 1 . 2kg táo. Số thứ nhất là 120 . số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. giá mỗi kg táo là 7500 đồng . mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. giá mỗi kg táo là 7500 đồng .Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . Số thứ nhất là 120 . Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . Tìm số thư hai. Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? . mỗi giờ đii được 65 km. 2kg táo. Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . Tìm số thư hai.Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. Số thứ nhất là 120 . gia mối kg mận là 6000 dông . Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . Tìm số thư hai. 2kg táo. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. gia mối kg mận là 6000 dông . số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận.

cúng giỗ ông bà. Phía dưới bìa có một lốc lịch dày. Bìa lịch làm bằng giấy các. Mỗi tờ lịch có màu sắc tươi tắn. nét đậm. thêm lớn. lộc non trổ lác đác. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt. nổi bật trên nền áo vàng tươi và hàng chữ đen viết rất đẹp :”Nét chữ nết người “. tròn tròn. không mảnh như bút kim mà có dạng hình lưỡi mác.Ngòi được làm bằng nhựa nên nếu không viết quen thì nét chữ sẽ rất to…Ấy vậy mà cả lớp em ai cũng rất thích vì ngòi bút giúp taviết chữ có nét thanh. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc.tóc chỏm trái đào cùng nhau khiêng một núi tiền vàng. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. tay bưng quả đào. dẻo dai . Một bông.ĐỀ 7: Tả tấm lịch treo tường Thời giờ vun vút Đi tựa tên bay Thời gian trôi qua rất nhanh và không bao giờ trở lại. be bé. em cất bút cẩn thận Trong ngôi nhà xinh xắn của nó để bút được nghỉ ngơi. gương mặt hiền lành phúc hậu. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . châm ngôn… dạy ta biết bao điều bổ ích.ton dày có dạng hình chữ nhật đứng dài hơn ba tấc . Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi.NHững ngày cuối tháng chạp. màu tráng tinh khiết của hoa cúc. em đã làm được gì ?Lịch vừa chobiet ngày tháng để em lập ra kế hoạch học tập. mẹ đã mua cho em cây bút lá tre. đều tăm tắp.Chị bút đội trên đầu chiếc mũ dài bằng ngón tay út. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em.Phần trên bìa là một vòng tròn lơn như cái đĩa có đường diềm vàng choé như mạ vàng. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. Tờ bìa ngoài có in chữ phúc có ý cầu mong Bình an phúc lộc trong một năm. rộng khoảng hai tấc. cành chi chít vươn ra. Tấm lịch được treo ở một vị trí thật trang trọng trong phòng khách. Ngòi bút lá tre không nhọn như bút chữ A. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. Mõi lần bóc một tờ lịch là một ngày đã đi qua. ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ. hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. có cái đai bằng nhựa cũng xanh như lá. không cần phải bơm nên cũng tiện cho việc sử dụng .Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . từ thân cây khô ấy. Những tờ bên trong của lốc lịch là giấy mỏng. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô.BÚt giúp em viết văn . em thêm khôn. Em cầm bút viết. Để đém nhịp thời gian ta có chiếc đồng hồ tích tắc báo giờ báo phút . học hành tiến bộ. làm toán. hai bông rồi hàng trăm bông . Là một cô bé chăm chỉ làm việc nên bút lá tre có thân hình thon thả.Xung quanh có những cánh mai nở vàng rực rỡ và câu “ Chúc mừng năm mới “ viết theo kiểu chữ thư pháp thật ấn tượng . Dưới ông là hai cậu bé kháu khỉnh . Lịch thật quý giá biết bao ! ĐỀ 8 : TẢ CÂY BÚT Để luyện viết chữ cho đẹp. có in ngày tháng. lấp lánh. rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa. Ta còn có cả tấm lịch treo tường để biết ngày. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . cậu út đã tặng mẹ em tấm lịch năm Tân Mão thật đẹp. có cả những câu ca dao. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết. biết tháng. vừa nhắc nhở em những ngày kỉ niệm. Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên.!” Bút gần gũi và thân thiết làm sao ! Em giữ bút thật kĩ để dùng được lâu bền . Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành.. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa .Lá ..Em luyện chữ bàng cây bút lá tre đã quen nên viết rất dễ dàng !Ruột bút giống như bút lông đã tẩm sẵn mực. người ta in hai chiếc lá tre lồng vào nhau màu xanh lục..Bút là người bạn theo em đến trường -cùng em miệt mài học tập.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. trắng mịn. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét. cho ra những hàng chữ mềm mại. Giữa thân.. Ngày chủ nhật . tờ lịch có số màu đỏ tươi như nhắc em một tuần đả trôi qua. có ghép cả tranh . Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. nó không nằm trong chậu nêndáng cây rất tự nhiên. Tục ngữ.Tháng chạp năm ngoái. nó làm cho căn phòng sáng hẳn lên bởi màu đỏ tươi thắm và bóng lên như được quét một lớp kiim tuyến.Viết xong. “ Ngủ ngoan đi bút ơi !Ngày mai cậu còn giúp tớ nhiều việc nữa đấy .chác chắn và cứng cáp.Bên trong có in hình một ông tiên râu tóc bạc phơ. MŨ là nắp của bút đấy!NÓ bảo vệ cho ngòi bút khỏi bị tè khi lỡ rơi xuống đất.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau. dài khoảng gang tay. danh lam thắng cảnh. . bút chạy êm như ru trên trang giấy trắng. to như quyển sổ.

Các loại cải.. vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến . tôi cũng nhớ về mái trường và cây phượng già hiền lành tốt bụng ấy . Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây. . nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường. cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi.tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn. hai bông rồi hàng trăm bông . còn các chị ngò thân mảnh dẻ yếu ớt cứ loà xoà sát mặt đất. rau răm. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. Ra vườn thật thích vì ở đây bạn có thể biết đủ các loại rau và mùa nào rau cũng xanh tốt. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân .mở khi ra vào. hái rau để luộc hoặc ăn sống… làm phong phú thêm cho bữa ăn cuả gia đình. ĐỀ 3 : EM HÃY TẢ MỘT VƯỜN RAU XANH TỐT MÀ EM CÓ DỊP TRÔNG THẤY Phía sau nhà em có một vườn rau xanh tốt mà bố em đã “ gầy dựng “ nên.Trên thân khoảng một mét. em cũng dậy thật sớm ra vườn hít thở không khí trong lành và giúp bố tưới rau rồi mới đi học. . vừa tiết kiêm tiền chợ. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc. Cuối vườn bố trồng một giàn mướp đầy hoa vàng và quả non . cành chi chít vươn ra. từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò. nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên.Lá mai non mỏng dánh. ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. Cải bẹ thân trắng muốt. rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa. Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy. Từng cụm hoa.tua tủa. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết. màu tráng tinh khiết của hoa cúc. Sáng nào.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp .Một cơn gió thoảng qua. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt. tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được. Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò….màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . dĩnh đạc. mát rượi. xanh lục. dẻo dai . Cải cay lá to.Giờ ra chơi nào .xanh nõn bóng mượt .. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm.Mùa xuân. áo xanh thật ngộ nghĩnh. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất. Vườn rau nhà em thật là quý ! ĐÈ 4 EM HÃY TẢ MỘT CÂY ĂN QUẢ MÀ EM YÊU THÍCH NHẤT . cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực. xà lách. ung dung .. cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . Xung quanh được rào bằng lưới và cọc tre thật chắc chắn. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô. Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết.NHững ngày cuối tháng chạp.Một cơn gió thoảng qua. Nào bàng. từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh. xanh um.Bố còn đóng cả một cái giếng bơm để tưới nước cho rau. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây.Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm. từ thân cây khô ấy. Một bông. lộc non trổ lác đác. lá tròn.Cây đã sống lâu lắm rồi. cây phượng già trẻ lại. Nó mặc một chiếc áo mướt xanh. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ.Dù có đi đâu xa. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa . lúc hiện trên mặt đất. Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa..mai non mỏng dánh. vừa đảm bảo rau sạch hợp vệ sinh. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. Khu vườn không rộng lắm nhưng thật thoáng đãng.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo. Mấy cậu hành lá như ống hút cứ chỉa thẳng lên . chẳng có chú gà nào chui vào được. Những quả ớt áo đỏ.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau. hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc.Mùa thu. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.ngò tàu. ĐỀ 2/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH Trường tôi rợp mát bóng cây.Mùa hè. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . rau thơm…. mát rượi.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp . dài phiến lá có răng cưa. Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió. Bố làm một cái cổng tre có thể đóng . Sát bờ rào còncó một hàng ớt. Xà lach lá xoắn thành búp .Nắng đã thắp lửa cho cây. hành ngò được trồng thành luống dài mỗi luống một loại riêng. lúc ẩn.tăng thêm tình làng nghĩa xóm.Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ. Mẹ hái mướp nấu canh.Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me. Giữa vườn là các loại rau trồng không đánh luống để ăn quanh năm như dắp cá. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi.Rau ở vườn còn được mẹ mang đi biếu bà con xung quanh .. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui.

Cây mận nàyông nội tôi đã trồng từ lâu lắm rồi nên nó cao lớn . ăn mãi không chán . Nhìn từ xa.töø laùy coù ôû ñoaïn vaên sau ñaây: Baûn laøng ñaõ thöùc giaác.ruộng vườn lại cháy lên trong lòng anh. nỗi nhớ đất đai. lòch treo töôøng. CAÂU 3 : Giaûi thích caâu tuïc ngöõ: “Chuoâng coù ñaùnh môùi keâu.nhà cửa. dài như lá xoài nhưng to bản hơn. yêu cây cối xung quanh vườn và yêu nhất là cây mận đầu ngõ. aùnh löûa hoàng baäp buøng treân caùc beáp. BÀI 2/ (3đ) Tìm các bộ phận: Trạng ngữ. b/Tiếng sóng vỗ long bong trên mạn thuyền .) Haõy taû laïi moät trong soá nhöõng ñoà vaät ñoù.Hoa rụng đi. Mùa hoa. CHỦ NHẬT NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT KIỂM TRA BÀI SỐ 1. giaù saùch.chæ daùm ñi töøng böôùc nheï .Nắng hạ thắp sáng cho mùa quả chín !Quả mận chín đỏ mọng .voøm trôøi cao xanh meânh moâng.Ñoù ñaây. vị ngữ của các câu sau : a/Trong những năm đi đánh giặc. vững chải.: C/ Coù chuû ngöõ laø danh töø : D/ Coù chuû ngöõ laø tính töø PHAÀN CAÛM THUÏ :(4Ñ ) Cho ñoaïn thô sau: “Baõo buøng thaân boïc laáy thaân Tay oâm. vừa làm cho cảnh nhà tôi thêm đẹp. tre chaúng ôû rieâng Luyõ thaønh töø ñoù maø neân hôõi ngöôøi “ (Nguyeãn Duy ) Ñoaïn thô treân neâu leân dieàu gì ñeïp ñeõ vaø saâu saéc ? PHAÀN TAÄP LAØM VAÊN : (10 Ñ ) Ngoâi nhaø cuûa em coù nhieàu ñoà vaät ñöôïc em coi nhö ngöôøi baïn thaân ( baøn hoïc. ong bướm rú nhau về hút mật rù rì cả ngày thật vui .HỌC KÌ 2 PHAÀN LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU: (6Ñ) CAÂU 1:Tìm töø gheùp toång hôïp. vò ngöõ . chua chua ngọt ngọt. gheùp phaân loaïi. đất nước. tay níu tre gaàn nhau theâm Thöông nhau. Coù vò ngöõ laø tính töø : B/ Coù vò ngöõ laø cuïm ñoäng töø. chủ ngữ.maáy caäu hoïc troø môùi bôõ ngôõ ñöùng neùp beân ngöôøi thaân. chỉa thẳng đủ hướng. ñi hoïc veà. tuû ñoà chôi. ñoäng. Lá mọc dày . tieáng noùi chuyeän rì raàm. không còn thấy lá nữa.Mùa mận nào mẹ cũng chọn những chùm quả to nhất.bóng che mát rượi cả một khoảng sân. tính töø coù ôû caâu sau : Cuõng nhö toâi. ĐỀ BÀI BÀI 1/ (2đ) Tìm hai câu ca dao. tím hồng mỏng như lụa. Nó vừa che mát.Ngoaøi bôø ruoäng ñaõ coù böôùc chaân ngöôøi ñi. be bé như những chiếc chuông tí hon. CAÂU 2 :Xaùc ñònh danh. rực lên..Cuối đông. gốc cây to như cột nhà chắc chắn. đẹp nhất đặt lên bàn thờ để nhớ về ông.Lá mận xanh lục. CAÂU 5 / Ñaët caâu A.Tôi yêu ngôi nhà. Tôi yêu cây mận vô cùng!.Quả mận thi nhau lớn. vừa cho quả. tieáng goïi nhau í ôùi. tuû nhoû ñöïng quaàn aùo. mận trổ hoa. b/ Nhöõng boâng hoa ñoû ngaøy naøo ñaõ trôû thaønh nhöõng quaû gaïo muùp míp . ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN : TIẾNG VIỆT THỜI GIAN :90 PHÚT CHỦ NHẬT NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT KIỂM TRA BÀI SỐ 2 –HỌC KÌ 2. quả non nhú ra. tục ngữ nói về quê hương. cánh hoa nhỏ bé như sợi chỉ. đầu xuân .. Cây mận thuộc giống mận đỏ. Thöông cuøng caùc baïn chaïy uøa ra caây gaïo .Gioù töø treân ñænh nuùi traøn xuoáng thung luõng maùt röôïi. lúc lỉu đầy cành. CAÂU 4 : Xaùc ñònh chuû ngöõ. đâm ngang. Hoa mận trổ từng chùm trắng muốt. Phần trên gốc tỉa ra hai thân giống như cái chán ná Tiếp đó là vô số cành uốn lượn. kieåu caâu cuûa caùc caâu sau : a/ Chieàu nay.ñeøn coù kheâu môùi raïng”. Taûng saùng . cây như một tháp đèn lộng lẫy một màu đỏ thắm tươi.……. đan thành vòm che bóng mát Lá non mới trổ có màu nâu đỏ. EM và mấy đúa bạn bưng chén muối ớt ra ngồi dưới gốc cây thưởng thức từng quả mận chín mọng nước . gọi mời . .

. a/ Tính diện tích thửa ruộng đó ? b/ Cứ 10m thu được 5 kg thóc. -Chia hết cho 2. Xe thứ hai chở 72 bao gạo ..Tính diện tích đất còn lại ? Bài 5:Một mảnh đất hình chử nhật có chiều rộng là 19m và bằng chiều dài . BÀI 4:Một mảnh đất hình bình hành có chiều cao là 75m .Như thế xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 150 kg gạo .gam gạo biết các bao nặng như nhau ? BÀI 8:Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 64m. Hỏi : a/Trong hai ngày ô tô đi được bao nhiêu phần quãng đường ? b/Ngày thứ ba ô tô đi tiếp bao nhiêu phần quãng đường nữa mới tới Hà Nội ? BÀI 7: Xe thứ nhất chở 75 bao gạo. -Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 ? *a =…………………………………………..c/ Trên vòm trời cao xanh.Một ô tô đi từ thành phố HCM đến HN hết ba ngày.Ngày thư nhất đi được quãng đường .Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu kg thóc ? ĐỀ KIỂM TRA Câu 1 a/ : Đọc só : 65 108 : ………………………………………………………………………………………………… b/ Viết số : Bốn mươi tám nghìn năm trăm bảy mươi ba :…………………………………….Độ dài đáy gấp đôi chiều cao. Hãy tìm số chia ? ………………………………………………………………………………………………. Lạnh……………………………… BÀI 5/ (3đ) Trong bài ‘Việt Nam thân yêu “. đang chao lượn những cánh diều . . số dư là 9. Câu 2 : Trong một phép chia có số chia là 8 thì số dư lớn nhất có thể có là :…………………. BÀI 3/ (3đ ) Xác định danh từ. Ngày thư hai đi quãng đường.” Em cảm nhận được những điều đẹp đẽ gì về đất nước Việt Nam qua đoạn thơ trên ? BÀI 6/ (6đ ) Em hãy tả lại một đồ vật gần gũi đã từng gắn bó với em TÊN BÀI KIỂM TRA SỐ 1 .3 và 9? * a =…………………………………………… BÀI 2 :Đặt tính rồi tính : 1803 x 207 31008 : 304 3+ ……BÀI 3: Một phép chia có dư có số bị chia là 2013.Hãy tìm a sao cho: -275a chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5? * a =………………………………………….Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu ki.Người ta sử dụng diện tích mảnh đất ấy để trồng hoa .Một miếng đất hình vuông có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng hình chử nhật.lô. ĐIỂM BÀI 1: Cho số 275a .Chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích mảnh đất hình vuông ? BÀI 6 . mềm……………………………… xanh…………………………. :Câu 3 : Một tấm bìa hình vuông có diện tích là 49 dm thì cạnh hình vuông đó là : …………. động từ. tính từ có ở đoạn thơ sau : Nắng vàng tươi rải nhẹ Bưởi tròn mọng trĩu cành Hồng chìn như đèn đỏ Thắp trong lùm cây xanh BÀI 4/(2đ )Điền tiếng thích hợp vào chỗ chấm để có : a/ Từ ghép b/ Từ láy mềm………………………. thương là 167. Xanh……………………………… lạnh……………………………. nhà thơ Nguyễn Dình Thi có viết: “ Việt Nam đất nước ta ơi ! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều .

. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….Số tiên còn lại mẹ mua 3 kg gạo 4 tám thơm . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo ? .Câu 4 :Đặt tính rồi tính : 2356 x 9 63758 :8 1075 x 4 21056 : 7 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu 5 : Tính giá trị biểu thức : a/ 52540 . Hỏi giá tiền một kg gạo tám thơm ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….Cửa hàng đã bán trong 4 tuần. Câu 6 : Một cửa hàng có 2500 kg gạo . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 7 Mẹ có 100000 đồng. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. mỗi tuần bán 120 kg . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… . Mẹ mua trái cây hết 1 số tiền đó .5740 x 6 = ? b/ 1569 + 45 : 9 x 100 =? .

từ thân cây khô ấy. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất.Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết. lộc non trổ lác đác.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt. Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. . màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây.. rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui. Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. cành chi chít vươn ra. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp . dẻo dai . hai bông rồi hàng trăm bông .Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau.Một cơn gió thoảng qua. mát rượi.NHững ngày cuối tháng chạp. Một bông. nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên.ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. màu tráng tinh khiết của hoa cúc. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa .. hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc.Lá mai non mỏng dánh.

hai bông rồi hàng trăm bông .. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui.Một cơn gió thoảng qua. lộc non trổ lác đác.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau. nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. Một bông.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp . từ thân cây khô ấy.. dẻo dai . cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. mát rượi. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em. hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân .Lá mai non mỏng dánh. màu tráng tinh khiết của hoa cúc. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa . Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên.NHững ngày cuối tháng chạp. Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết.ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây.. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt. cành chi chít vươn ra.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . .

*PHẦN TRẮC NGHIỆM : KHOANH VÀO CHỮ CÁI ĐẶT TRƯỚC ĐÁP ÁN ĐÚNG CÂU 1 : Trên bản đồ tỉ lệ 1 :1000000. Bài 2 : Tìm A: a/ A x 9 3 = : 2 8 2 b/ A = 1000 4 c/ 5 3 .. Câu 4 :Tìm số trung bình cộng của các số sau :123 . Câu3 :Hình thoi ABCD có:độ dai của hai đường chéo lần lượt là 35 cm và 42 cm Tính diện tích hình thoi đó …………………………………………………………………………………………………………………. .quãng đường AB đo được 2 dm. PHẦN TỰ LUẬN : Bài 1 :Tính : 2375 x 704 90591 : 546 3- 4 2 : 7 5 6 3 +5 x 7 20 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. . 234. 9 5 12 7 Câu 5 :Xếpcác phân số sau theo thư tự từ lớn đến bé . 456. 345. 8 4 16 8 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. . Vậy độ dài thật của quãng đường là : ……………………………………………………………………………………………………….. CÂU 2 :Trong hộp có 12 bút đỏ và 35 bút xanh .A = 4 7 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . . và 567 .Tỉ số giữa bút xanh và só bút trong hộp là : ………………………………………………………………………………………………………………….

Giờ thứ nhất đi ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… BÀI6: Một đám đất HCN có chiều dài hơn chiều rộng 40 m và bằng 7 chiều rộng. Tính diện tích còn lại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………. cứ 100m thu được 50 kg thóc . 5 a/ Tính chu vi và diện tích đám đất ? b/ Người ta trồng lúa. ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 4 :. Tính số thóc thu trên thửa ruộng ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1 2 đoạn đường. Một mảnh vườn HCN có chiều rộng 50m. Người ta dùng diện 5 3 tích để trồng hoa. 3 Hỏi Mai mua mỗi loại hết bao nhiêu tiền ? hết 91000 đồng . chiều dài bằng 6 2 chiều rộng . Giờ thứ hai đi được đoạn 4 5 đường .Hỏi người đó phải đi bao nhiêu phần nưã mới hết đoạn đường đã định ? Bài 5 : Một người leo núi ngắm cảnh .………………………………………………………………………… Bài 3: Mai mua sách và vở 4 số tiền mua sách . Biết số tiền mua vở bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… .

rồi cộng với 4 và nhân với 5 được kết quả là 30 ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… .135 = ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… C/ Tìm các số tự nhiên Y biết : 12 : y > 4 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… BÀI 2 : Hãy cho biết các số bé hơn 50 có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… BÀI 3 Tìm một số tự nhiên biết rằng lấy số đó trừ đi 2 rồi chia cho 3.BÀI 1 : A/Tìm x biết : a/ x – 135 + 246 = 678 b/ 26 – x 3 = 17 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… B/ Tính bằng cách hợp lí : 235 – 146 + 246 .

Hỏi khi nối 6 điểm đó lại với nhau ta được bao nhiêu đoạn thẳng ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… BÀI 5 : An và Bình có một số bi. Và mỗi bạn sẽ có 12 viên bi . a/ Hỏi An hơn Bình bao nhiêu viên bi ? b/ Cả hai bạn có bao nhiêu viên bi ? ( vẽ sô đồ đoạn thẳng rồi giải ) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… KIỂM TRA HS GIỎI MÔN TOÁN .8264 .B .………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… BÀI 4 Cho 6 điểm A .THỜI GIAN 70’ BÀI 1 / Tính nhanh : a/ 13276 – ( 4500 + 3276 ) (4đ) / Tìm x a/ 2 4 +X x2 = 5 7 b/ b/ 58264 + 4723 .723 x 27 - 2 9 = 6 18 .C . Nếu An cho Bình 3 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau.D .E và G .

mẹ .BÀI 2 : Trung bình cộng tuổi của ba. 6 BÀI 3 : Một miếng đất hình bình hành có cạnh 24 m. Lừa nói lại với ngựa : “ Còn nếu anh chở giúp tôi 2 bao hàng thì anh sẽ chở gấp 5 lần tôi .Tìm số tuổi của mỗi người biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan và tuổi Lan bằng 1 tuổi mẹ . Trung bình cộng tuổi của ba. Người ta mở rộng mỗi cạnh đáy thành 28m thì diện tích miếng đất tăng thêm 60m .Tìm số tuổi của mỗi người biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan và tuổi Lan bằng 1 tuổi mẹ . Hỏi mỗi con chở bao nhiêu bao hàng ? KIỂM TRA HS GIỎI MÔN TOÁN . Lan là 24 tuổi .Ngựa nói với Lừa :”Nếu anh chở giúp toi 2 bao hàng thì hai chúng ta chở bằng nhau “. 9 Bài 5 : Lừa và ngựa cùng chở hàng .Lan là 28 tuổi . Lừa nói lại với ngựa : “ Còn nếu anh chở giúp tôi 2 bao hàng thì anh sẽ chở gấp 5 lần tôi .mẹ .Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng ? BÀI 4 Hãy tìm một số tự nhiên để cùng cộng vào tử và mẫu của phân số phân số mới có giá trị bằng phân số 17 ta sẽ được một 29 6 . 9 Bài 5 : Lừa và ngựa cùng chở hàng .mẹ .Lan là 28 tuổi . Trung bình cộng tuổi của ba.Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng ? BÀI 4 : Hãy tìm một số tự nhiên để cùng cộng vào tử và mẫu của phân số phân số mới có giá trị bằng phân số 17 ta sẽ được một 29 6 . mẹ .8264 . Hỏi mỗi con chở bao nhiêu bao hàng ? . Lan là 24 tuổi .THỜI GIAN 70’ BÀI 1 / Tính nhanh : a/ 13276 – ( 4500 + 3276 ) / Tìm x a/ 2 4 +X x2 = 5 7 b/ b/ 58264 + 4723 .723 x 27 - 2 9 = 6 18 BÀI 2 : Trung bình cộng tuổi của ba. Bình . Người ta mở rộng mỗi cạnh đáy thành 28m thì diện tích miếng đất tăng thêm 60m . 6 BÀI 3 : Một miếng đất hình bình hành có cạnh 24 m. Bình .Ngựa nói với Lừa :”Nếu anh chở giúp toi 2 bao hàng thì hai chúng ta chở bằng nhau “.

nói năngCÂU 2( 2đ ) :a/Tìm từ láy. lúc đăm chiêu. hả hê . người ta đã dùng biện pháp gây cười để điều trị bệnh nhân .vị của các câu sau và nói rõ trạng ngữ chỉ gì? a/Trên ngọn. một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vươn lên . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… c/Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy. người nhanh tay có thể với lên hái được những trái cây trĩu xuống từ hai bên phía cù lao . lúc sôi nổi. chỉ còn chờ tay người đến bẻ mang về.chủ. ca dao có nội dung khuyên bảo về ăn mặc. b/Ở một số nước. . vừa chỉ tính tình ?và đặt câu để minh hoạ ? CÂU 3 :(2đ )Xác định từ loại của các từ có ở câu…: Những bắp ngô đã mập và chắc. lạnh lùng. CÂU 4 (2đ): Xác định trạng. gắt gỏng . từ ghép có ở câu văn sau : Như một con người biết buồn vui. b/Tìm một từ phức có tiếng “vui” vừa chỉ cảm giác. biển lúc tẻ nhạt. đi đứng.C ÂU 1 : (1đ ) Viết 4 câu tục ngữ.

...... câu khiến: ...Nam về . bó thành từng bó. em hãy tạo ra các từ láy... CÂU 4:Xác định trạng.... .Bác cẩn thận ngắt từngbông.... thơm ngoài sân đình.. CÂU 5: Trong bài dòng sông mặc áo...... VÀNG ... Đoạn thơ giúp em phát hiện ra vẻ đẹp gì của dòng sông quê hương tác giả ? CÂU 6 : Tả một con gà mái dẫn đàn con đi kiếm mồi với dáng vẻ một người mẹ chăm làm luôn bận bịu vì con . trắng trong ... vui tai.. Thoắt cái.bông hoa dập dờn trước gió... ngoài bọc một chiếc lá rồi để nhẹ vào lòng thuyền...coi nhẹ nhàng như ta giơ con Éch có buộc sợi dây rơm ngang bụng vậy...Thoắt cái.. từ ghép : ĐẸP............ b/Thoắt cái.. ghép tổng hợp..vị và kiểu câu của các câu sau: a/ Ngày mùa.. CÂU 3 : Chuyển các câu kể sau đây thành câu hỏi.... nhấc bổng anh ta lên.. chỉ nguyên nhân.xung quanh các mép cặp... ghép phân loại.. dữ tợn dang rộng những đôi cánh lớn. nhà văn Nguyễn Phan Hách có viết : “Thoắt cái... trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào.. c/…………………………………........ mong mỏi. những con chim k-lang mạnh mẽ.. Câu 2/ Tìm danh từ. khi ẩn khi hiện.... lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. ... tươi tắn... d/………………………………………. lê.. tính từ trong các câu văn sau. nhà thơ Nguyễn Trọng tạo có viết: Sáng ra thơm đến ngẩn ngơ Dòng sông đã mặc bao giờ áo hoa Ngước lên bỗng gặp la đà Ngàn hoa bưởi đã nở nhoà áo ai .trắng muốt..... thơm trên đường làng..ông thò tay xuống nắm lấy khố Quắm Đen.. chỉ phương tiện...... ((6 ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 4 BÀI SỐ 7 . cổ đeo vòng cườm đang tha thẩn nhặt thóc.. bác Tâm đang bơi thuyền đi hái hoa sen... nhỏ nhẹ... c/Những chú chim gáy hiền lành béo nục....... chỉ nơi chốn vào trước các câu sau cho thích hợp : a/……………………………..Giữa đầm...THỜI GIAN : 90’ CÂU 1: Xếp các từ sau vào 3 nhóm : láy.......Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm? Trước mặt Minh.. Câu 3/ Từ mỗi từ đơn là tính từ sau đây.... b/Lúc sau. đầm sen rộng mênh mông... nhỏ nhoi. XANH .. ông em viền thêm nẹp bằng vải nhựa màu xanh da trời.. rũ nước phành phạch... sen hồng khẽđuđưa nổibậttrên nền lá xanh mượt..HỌC KÌ 2 Câu 1 / Xác định thành phần của các câu sau : a/ Những cây dương đang độ lớn vây quanh mộ cô ......... CÂU 2 : Thêm trạng ngữ chỉ mục đích.... mong ngóng.... mận . động từ...……………… CÂU 5/ (3đ ) :Tả cảnh đẹp ở Sa pa..chủ.. mận.........Lan học hành thật tiến bộ .. lê. b/ Trên các vòm lá dày ướt đẫm.... gióxuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay-ơn màu đen nhung hiếm quý” Em có nhận xét gì về cách dùng từ đặt câu ở đoạn văn trên ? Nêu tác dụng của cách dùng từ đặt câu đó ? CÂU6(10đ) Em hãy viết về một loài cây gần gũi gắn bó với người dân quê em.. mùi thơm từ cánh đồng thơm vào... trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào...... CHÚ NHẬT NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT BÀI KIỂM TRA SỐ 3... câu cảm.... ………. bạn học.. tươi rói...Nhữngbông sen trắng..

Theo em.Hãy tả lại quyển sách đó ? HỌ CHỦ NHẬT NGAỲ 27 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN TẬP LÝ THUYẾT 1 PHẦN TỪ: 1/ Danh từ: 2/Động từ: 3/ Tính từ: 4/ Số từ : Là những từ chỉ số lượng hay thứ tự của sự vật. nhà thơ Định Hải có viết : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm.Từ gốc Từ láy Từ ghép Câu 4/ Trong bài tiếng chim buổi sáng . nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả tiêng chim buổi sáng ? Biện pháp nghệ thuật đó giúp em cảm nhận tiếng chim buổi sáng có ý nghĩa như thế nào ? ………………………………………………………………………………………… ….VÕ QUÃNG) . từ láy có ở đoạn thơ sau đây và xếp từ ghép vào hai nhóm : Dưới vỏ một cành bàng Mầm non mắt lim dim Còn một vài lá đỏ Cố nhìn qua kẽ lá Một mầm non nho nhỏ Thấy mây bay hối hả Còn nằm ép lặng im Thấy lất phất mưa phùn (Mầm non. PHẦN BÀI TẬP BÀI 1/ Tìm từ ghép . Câu 5: Em được bạn bè hay người thân tặng ( hoặc cho mượn ) một quyển sách đẹp . 5/ Quan hệ từ : 11PHẦN CÂU : 1/Bộ phận chính của câu : Chủ -vị 2/Bộ phận phụ của câu :Trạng ngữ .

Trong những bui cây đã thấp thoáng những mảng tối .Trông những tàu lá thật bảnh bao làm sao!Những cái lá ấy to hơn những lá bình thường.BÀI 2/ Xác định chủ. BÀI 3 / Tìm danh.sừng sững một cây sồi già . Màu tối lan dần dưới từng gốc cây .dài trổ ra mạnh mẽ. gợi .động.Nó giống như một cái máng nước. BÀI 6/ Phát hiện lỗi sai ở đoạn văn sau và viết lại cho sinh động hơn: Bây giờ nó đã là một cây trưởng thành. -Thôi thúc chúng đem lại những lợi ích thiết thực cho con người *THAM KHẢO : Trong baif “ Tiếng chim buổi sáng “ nhà thơ Định Hải đã miêu tả tiếng chim rất sống động.vị -kiểu câu của các câu kể sau: a/ Bình minh của hoa phượng là một màu đỏ còn non . c/Cả đàn chim lông vàng óng ấy bay sà xuống vườn cải . trên những vòm xanh rậm rạp. d/ Bên đường . nõn nà .. b/NHững lá ngô rộng. b/ Để lớp em học tập tiến bộ hơn.PHẠM ĐỨC ) BÀI 5/ Chỉ ra chỗ sai của mỗi câu dưới đây và chữa lại cho đúng : a/Qua bài thơ bộc lộ tình yêu quê hương đất nước sâu nặng. (Chiều tối. BÀI 7 / Lập dàn ý và viết bài văn theo đề sau : Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. nhà thơ Định Hải có viết : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm. Theo em nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả tiếng chim buổi sáng? Biện pháp nghệ thuật đó giúp em cảm nhận tiếng chim buổi sáng có ý nghĩa như thế nào ? *GỢI Ý : -Nghệ thuật nhân hoá và sử dụng điệp từ -Tiếng chim có ý nghĩa : -Làm sự vật xung quanh trở nên tràn đầy sức sống.tính có ở đoạn thơ : Trong đạn bom đổ nát Bừng tươi nụ ngói hồng Đồng vàng hoa lúa trổ Khói nở xoà như bông (Bè xuôi sông La –VŨ DUY THÔNG ) BÀI 4 Gạch chân các từ chỉ quan hệ trong các câu sau : Nắng bắt đầu rút những chòm cây cao rồi nhạt dần và như hoà lẫn với ánh sáng trắng nhợt cuối cùng.Phía trên là những tàu lá chuối nằm trên ngọn.Hãy miêu tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê h CHỦ NHẬT NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN LUYỆN VĂN CẢM THỤ ĐỀ 1/ Trong bài tiếng chim buổi sáng. ngả dài trên thảm cỏ rồi đổ lốm dốm trên lá cành.

tỉnh Hà Tĩnh. EM có cảm nhận điều gì sâu sắc khi đọc đoạn thơ trên ? CHỦ NHẬT NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VĂN CẢM THỤ 1/ ÔN TẬP LÍ THUYẾT : Cách làm: -Nêu xuất xứ tác giả. . đầy sức sống mới .rồi nhập lưu với dòng sông Lam mà đổ về cửa Hội -Bài thơ thể ngũ ngôn.nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có viết : Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội Nhịp chày ngiêng. Bằng nghệ thuật nhân hoá . ta cảm nhận được sức sống của tiếng chim thật trào dâng : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim trong veo lảnh lót vào mối sáng như tiếp thêm sinh lực cho cây lá. -Nêu khái quát nội dung đoạn. ý nghĩa sâu sắc của đoạn bài 2/PHẦN BÀI TẬP : ĐỀ 1 / Trong bài “Bè xuôi sông LA “ nhà thơ Vũ Duy Thông có viết : Sông La ơi sông La Trong veo như ánh mắt Bờ tre xanh êm mát Mươn mướt đôi hàng mi Bè đi chiều thầm thì Gỗ lượn đàn thong thả Đoạn thơ tả nét đẹp gì của sông La ? Tình cảm của tác giả đối với dòng sông quê hương ntn? GỢI Ý : -Sông La là một chi lưu của dòng sông Ngàn Trươi từ Trường Sơn chảy qua huyện Hương Sơn.làm cho mọi vật trở nên tươi tắn.bài -Phân tích nghệ thuật làm bật lên từng ý hay của đoạn -Nhận xét . miêu tả tiếng chim có những hoạt động như con người. ĐỀ 2 / Trong bài Khúc hát ru “ .. gợi tả vẻ đẹp hữu tình và thơ mộng của dòng sông La. tác phẩm. giấc ngủ em nghiêng Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối Lưng đưa nôi và tim hát thành lời .cảm xúc mới mẻ. nó “ lay động. nó đánh thức” nó thôi thúc mọi vật hoạt động mang lợi ích cho con người : Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm Tiếng chim buổi sáng mang ý nghĩa thật sâu sắc .

ĐẸP.cũng có dáng dấp như lời hát.tài tình -----giao hoà thiên nhiên với dòng trôi của bè gỗ -Cảm giác được tắm mình trong tưởng tượng trữ tình mươn mướt của cảnh sắc sông La .CÂU –ĐOẠN VĂN 1/LÝ THUYẾT : gv hỏi về từ.TỐT. *GV cho HS thảo Luận cặp đôi tìm ý –trình bày.cho HS viết bài tham khảo .XINH.nhân hoá trong chữ lượn-khéo léo .biển lúa mênh mông hứa hẹn sự no ấm . Sông hiền hoà trong xanh quanh năm.XANH. .câu 10’ sau đó cho HS làm từng bài tập 2/ PHẦN BÀI TẬP : BÀI 1/ Phân biệt từ. CHỦ NHẬT NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP TỔNG HỢP VỀ TỪ.từ láy .Đầu bài thơ là tiếng gọi thiết tha. cụm từ ở các dòng sau : -Xe đò -Xe trắng -Xe chạy -Xe khách BÀI 2/ Tìm tiếng ghép với tiếng gốc sau đây để tạo thành tư ghép. ĐỀ 2 : Trong bài “VN thân yêu” nhà thơ NĐT có viết : Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều Đoạn thơ trên cho em cảm nhận những điều gì về đất nước Việt Nam ? GỢI Ý : Đất nước VN thật giàu đẹp và đáng yêu :. thơ mộng của dòng sông.GV chốt ý đúng ghi bảng thành phần “GỢI Ý” HS ghi vở và viết bài cảm thụ .Hình ảnh dỉnh TS hùng vĩ sớm chiều mây phủ -tự hào cảnh hùng vĩ mà nên thơ.Tình yêu của TG -Hình ảnh chiếc bè ẩn dụ trong chữ gỗ. yên bình.-HÌnh ảnh so sánh :nước sông trong veo như ánh mắt Bờ tre xanh im mát như đôi hàng mi ---Vẻ đẹp êm đềm.cánh cò gợi nét giản dị hiền lành đáng yêu .GV chấm chữa bài.ĐỎ -VÀNG.YẾU BÀI 3/ Cho đoạn thơ sau : Đồng làng vương chút heo may Mầm cây tỉnh giấc vườn đầy tiếng chim .TƯƠI. hai bên bờ là xóm làng trù phú.KHOẺ.ĐEN.

từ láy ? B/ Tìm danh động tính? BÀI 4/ Xác định chủ. những đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến .quả thật cho HS quan sát tập thể . sang trọng. nâu đen. .vị -trạng.TÌM Ý.HS dựa vào chi tiết quan sát lập dàn ý – viết đoạn . phong phú .GV cho HS trình bày cá nhân.hoa. chắc.rập rờn như đàn bướm. mỏng mịn màng. -Hoa : vàng tươi. -Búp hoa : dạng hạt. . một màu xanh non ngọt ngào thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi. láng. thoảng. uốn lượn mềm mại -Lá : Già : xanh lục. 2/ PHƯƠNG PHÁP : -GV chuẩn bị các loai cây.bến Tàu hay Cảng Mới. nhận xét. trên bến Đoan. Nhuỵ vàng cam.thon dài Non : nâu đỏ.ĐỖ QUANG HUỲNH) A/ Xác định từ ghép.Hạt mưa mãi miết trón tìm Cây đào trước cửa lim dim mắt cười (THÁNG GIÊNG CỦA BÉ. mát rượi bóng mượt như quét một lớp dầu. bảy cánh hình cánh bướm. -Từ trên cao. mùi hoa lí toả xuống thơm ngát và tiếng những bạn ve ánh ỏi. chi chít đầy cành. bài văn. BÀI 5/ Tìm nét tương đồng giữa hai hình ảnh so sánh ở các câu sau : a/ Hai bàn tay em b/ Cam Xã Đoài ngọt lịm Như hoa đầu cành Giọt vàng như mật ong BÀI 6/ Xếp thứ tự các câu sau thành đoạn văn -Hoa bàng rụng lấm tấm như những hạt mưa bằng bạc -Bọ ve rạo rực cả người -Đêm xanh vời trăng sao -Không lúc nào nó thèm bay bổng thèm ca hát bằng lúc nầy.chi chít. năm . xanh ngời . đài hoa năm cánh hệt như bông hoa màu xanh nhạt. đà có thể tạo dáng -Cành : bé .Biết chọn ý và chọn từ để viết cho đoạn -bài sinh động. ngọt ngào .chùm Khi hé nở để lộ đốm vàng tươi tắn.kiểu câu của các câu kể sau : a/Dọc theo bờ Vịnh Hạ Long.. 3/NỘI DUNG: A/ CÂY HOA MAI: -Thân: mảnh dẻ. mềm mịn.B/ CÂY CHUỐI : . Hương thơm nhẹ. 1/MỤC TIÊU: - Giúp HS biết cách quan sát và lập dàn ý trước khi viết đoạn văn. I 7/ Viết đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết ? CHỦ NHẬT NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VỆT LUYỆN TẬP QUAN SÁT. dày . như lụa .lớp theo dõi. b/ Sau những côn mưa xuân.

Cây đã sống lâu lắm rồi.Nắng đã thắp lửa cho cây. Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò…. từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh. cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực. lộc cho mọi người.Giờ ra chơi nào . bở ao.Lá : lớn dài. tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được.Lá già vàng úa rủ xuống rồi khô đi nâu xám. Ngày xưa . Thân chuối rất đặc biệt. ĐỀ 1/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH BÀI THAM KHẢO Trường tôi rợp mát bóng cây. ngọc ngà .Thân do nhiều bẹ lá ôm ấp. nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường. vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến . lúc ẩn. hương thơm sang trọng thoảng trong gió.Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm.-Thân :Gồm nhiều bẹ lá to dài ôm ấp nhau tạo thành .Mùa xuân. thắp niềm vui đến cho mọi nhà Đó là nét đẹp mà em yêu nhất ở loài hoa mai.Thơi gian trôi. len vào nhà . Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành Ở xa nhìn cứ như những chuỗi hạt mướt xanh . Nào bàng. tôi cũng nhớ về mái trường và cây phượng già hiền lành tốt bụng ấy . láng mịn. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ. mặt trên xanh lục. Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió.hương thơm. không nhánh.…… 8 CÁC ĐOẠN VĂN THAM KHẢO HOA MAI Trong cái giá rét của mùa đông.màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống.Hoa nở ra.THÂN CHUỐI Ở quê tôi. tàu lá như cái máng nước. mặt dưới có phủ lớp phấn trắng mỏng. cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi.Cây đã sống lâu lắm rồi. Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo. mai đã gắn liền với người quân tử bởi cốt cách tao nhã của dáng cây bởi hương thơm sang trọng tinh khiết của hoa.tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn. Phần gốc thân phình to ra.. mịn màng như lụa .Giờ ra chơi nào . cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh. láng bóng.Trên thân khoảng một mét. Nào bàng. nó tròn như cây cột đình không cành . gợi nhớ làng quê êm ấm. Đó là kho dinh dưỡng dự trũ để nuôi cây. xanh tốt..Cây mai ngày xuân với hàng trăm bông hoa vàng rực chấp chới như cánh bướm. dĩnh đạc. cây phượng già trẻ lại. .Dù có đi đâu xa. Từng cụm hoa. tài . ĐỀ 1/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH BÀI THAM KHẢO Trường tôi rợp mát bóng cây.. từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh. Nó mặc một chiếc áo mướt xanh. nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường. lớp bẹ bên ngoài đã già tưm màu vàng xuộm có điểm những mảng nâu đen chuyển thành màu nâu xám rồi vụn bở ra để lộ lớp áo mới thấp thoáng xanh. quấn quýt nhau mà thành .vị ngọt . tròn. Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết. ung dung . không cành. Cây chuối mặc “áo đơn . trù phú . -Hoa chuối : tím hồng giống búp sen.Mùa hè. để mùa xuân mai thắp thêm nắng cho đất trời. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ. Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy. phiến rộng . thanh bình . từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò.Mùa thu. mát rượi . chuối mọc thành lùm ở sau vườn.lá non mỏng cuốn lại như chiếc loa xanh nõn nà chĩa thẳng lên trời . áo kép “ duyên dáng. dài . mỗi đài hoa bao một nải chuối non bé bằng bàn tay -Nải chuối : mổi buồng chuối có đến hơn mười nải -Quả chuối : vàng ươm.tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn.mang đến sự an lành. lúc hiện trên mặt đất.. dịu hiền.Phần ngọn thuôn nhỏ lại để rồi tỉa ra những tàu lá xanh mướt như cây pháo bông nở xoè. . cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi.Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me. Cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một dốm vàng chói lọi rồi lại bừng nở năm cánh hoa tươi nguyên . mát rượi. những nụ mai ngời xanh. ung dung . dĩnh đạc.

a/ Người ta là hoa đất : b/Vẻ đẹp muôn màu : c/Những người quả cảm : BÀI 2/ Xác định trạng. lực lưỡng. tài đức . thướt tha. những mái nhà lợp ngói đỏ lúc ẩn.màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống.tươi đẹp . b/ Lập mô hình cấu tạo của các từ trong từng nhóm nói trên ? BÀI 4 / Tìm 10 từ ghép tổng hợp có tiếng “ tươi “ ? BÀI 5/ XÁc định từ loại của các thành ngữ sau : -Đi ngược về xuôi. ca sĩ. độc giả. tươi tắn . xinh đẹp . khi bức màn mây hòng tím vén lên. diễn viên . anh dũng. gan góc. e/Ngày mai.Mùa thu. Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy. d. lúc hiện sau vòm lá xanh . diễm lệ. Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo. dũng cảm . Nó mặc một chiếc áo mướt xanh. từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò. một cô bé mặc váy đỏ tươi như bông hoa râm bụt đang cố kiễng chân. tài năng . bộ trưởng. lúc hiện trên mặt đất. lúc ẩn. xinh xẻo .Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me. Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò…. mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con dường làng dài và hẹp . hiệu trưởng. tài ba. . thi sĩ . cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực. gan dạ. mặt trời rạng rỡ sẽ làm cho vạn vật bừng dậy . đưa tay lên vẫy Ngọc Loan. xinh tươi. vạm vỡ.Trên thân khoảng một mét. cây phượng già trẻ lại. đẹp đẽ.Nước chảy. c/Trước cửa ga. bGiữa đám đông. Buổi mai hôm ấy. BÀI 3/ Căn cứ vào hình thức cấu tạo của từ. dịch giả. đoàn viên. lộng lẫy . gan lì . Việc nhỏ nghĩa lớn. khán giả . tài ba.Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết.vị và kiểu câu của các câu kể sau đây : a/ Xa xa. . chi đội trưởng. bèo trôi. Từng cụm hoa. tráng lệ. trông rộng.. cường tráng .Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm. hội viên. anh hùng. xinh xắn.Dù có đi đâu xa. nghệ sĩ .can đảm . hãy phân các từ dưới đây thành bốn nhóm nhỏ : Giáo viên. sinh viên. viện trưởng. tài nghệ .chủ. can trường. bước ra một người đường bệ với các vòng tròn như vòng của các cô đồng diễn thể dục. Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió. tôi cũng nhớ về cây phượng già hiền lành tốt bụng CHỦ NHẬT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VỀ CÂU. -NHìn xa.Nắng đã thắp lửa cho cây. tác giả.Mùa hè. vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến . rực rỡ . huy hoàng. tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được. đảng viên.Mùa xuân. cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh.TỪ BÀI 1 :Dựa vào nghĩa của từ hãy phân các từ dưới đây thành ba nhóm theo ba chủ điểm : Tài giỏi.

thành ngữ nói về quê hương ..ca dao có từ thầy ? BÀI 7 :Tìm 10 câu tục ngữ . nữ du kích .đất nước tươi đẹp ? BÀI 5 : Tìm 10 thành ngữ. mong mỏi .Áo – Khăn – Mũ -b/ gian. cứu bạn. bảo vệ lẻ phải.ác. chú bé liên lạc .Cười biểu hiện qua nét mặt : . tốt đẹp của con người Việt Nam ? BÀI 2 : Tìm 10 câu tục ngữ hay ca dao có nội dung khuyên bảo về ăn mặc . nói lên sự thật. chậm chạp. xa xôi . đi đứng. -Cá tôm nhiều BÀI 8 : Từ ý “ Thành làm bài tập “ hãy viết thành các kiểu câu chia theo mục đích nói ? BÀI 9 : GHép từ DŨNG CẢM với các từ ngữ sau để tạo thành các tập hợp có nghĩa: Người chiến sĩ.nóng – lạnh. nhận khuyết điểm. TỤC NGỮ.Cười không thể hiện qua âm thanh hay nét mặt : BÀI 6/: Cho các từ : mải miết. . -Nước sông trong . phương hướng.BÀI 6 Tìm tiếng ghép với các tiếng đã cho sau để tạo thành các Danh từ: Vui . BÀI 3 : Tạo 1 từ ghép.buồn. tục ngữ có từ học ? BÀI 6 :Tim 5 câu tục ngữ . phẳng phiu. tươi tắn vào hai cột : từ ghép.từ láy ? BÀI 2 : Tạo 2 từ ghép có nghĩa phân loại.Vàng . vương vấn.hiểm – độc BÀI 5 : Tìm các tiếng có thể ghép với từ“ cười” để diễn tả những kiểu cười khác nhau ? -Cười phát ra âm thanh : . xông lên. mê mẩn. 1 từ láy chỉ màu sắc với mỗi tiếng sau : Xanh – Đỏ. BÀI 10 : Viết lại đoạn văn cho đúng dấu câu : trên bờ sông một con Rùa đang cố sức tập chạy một con Thỏ thấy thế mỉa mai Rùa chậm như Rùa mà cũng đòi tập chạy Rùa đáp anh đừng giễu tôi anh với tôi chạy thi thử xem ai hơn CHỦ NHẬT NGAỲ 3 THÁNG 4 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN TẬP TỔNG HỢP *PHẦN THÀNH NGỮ.Nước sông đầy -Bầu trời cao.thơm – học.ngọt .sống -chết . mong ngóng. nói năng ? BÀI 3 :Tìm 10 thành ngữ . tươi tốt .chiến đấuBÀI 7 Thay các từ in đen trong các câu sau bằng từ láy đồng nghĩa ? -Cánh đồng rộng.. -Dãy núi dài.Sáng –Lạnh . mong ngóng.đẹp –xấu. xa lạ.Trắng . trước kẻ thù. mong mỏi. nhỏ nhẹ. phẳng lặng. 2 từ ghép có nghĩa tổng hợp.tục ngữ nói về quan hệ tình cảm giữa những người thân trong gia đình ? BÀI 4: Tìm 10 câu ca dao . CA DAO BÀI 1 : Tìm 10 thành ngữ. tục ngữ nói về đạo đức và lối sống lành mạnh.Đen ? BÀI 4 :Ghép các tiếng ở mỗi dòng sau để tạo nên những từ ghép có nghĩa tổng hợp thường dùng: -a/ Quần . 2 từ láy với mỗi tiếng sau: Nhỏ. thành ngữ có tên loài vật ? *PHẦN TỪ LÁY-TỪ GHÉP : BÀI 1 :Xếp các từ : châm chọc.

anh trai.Những bầy cá nhao lên đớp sương tom tóp.. BÀI 16 : Tìm 2 từ láy. anh rể. đủng đà đủng đỉnh. bạn đường . học hỏi.mơ màng. từ ghép tổng hợp ? BÀI 22 : Cho một số từ sau : Thật thà. BÀI 14 :Ghép 4 tiếng sau thành 8 từ ghép thích hợp : xanh. Ăn……………. 5 từ ghép có tiếng HÙNG theo nghĩa của từng tiếng trong từ ANH HÙNG BÀI 10/Hãy tạo thành 10 từ ghép bằng cách ghép các tiếng sau : Yêu.. chăm chỉ. bạn đường .2 từ ghép tổng hợp.phân loại ? Học tập.lạnh. học vẹt.mén. phẩm chất của con người ? Đặt một câu trong số các từ vừa tìm được ? BÀI 21 GHép thêm một tiếng vào tiếng “ TRẮNG.buốt . SÁNG” để tạo thành từ ghép phân loại.Sương phủ trắng mặt sông. giúp đỡ. bổi hổi bồi hồi . anh cả. từ láy có ở đoạn văn sau : Chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. dần dần tiếng tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền . bạn đọc . BÀI 11 : Diền thêm tiếng sau mỗi tiếng dưới đây để tạo thành 2 từ ghép phân loại. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. hư hỏng. b/ bồi hồi . ĐỎ... anh em . (LÊ LỰU ) a/ Tìm từ láy có ở đoạn văn >? b/ Phân loại các từ láy tìm được theo các kiểu láy đã học ? BÀI 9 / Tìm 5 từ ghép có tiếng ANH. học hành. a/ Xếp 2nhoms : ghép.láy ? b/Cho biết tên gọi của kiểu ghép và kiểu láy ở mỗi nhóm trên ? BÀI 7 : Ghép các tiếng sau thành 8 từ ghép có nghĩa tổng hợp ? -giá. gắn bó . láy . mơ mộng. Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng. 2 từ láy nói về đức tính của một học sinh giỏi ? BÀI 20 : TÌm 5 từ ghép . 2 từ ghép phân loại có tiếng “VUI” ? BÀI 17 : tìm từ đơn. san sẻ.? BÀI 23 : TÌM từ ghép phân loại.quý.nhỏ nhen. BÀI 15: Phân biệt nghĩa của hai từ láy trong từng cặp từ dưới đây bằng cách đặt câu : a/ đủng đỉnh. khó khăn. BÀI 8 : Cho đoạn văn sau : Đêm về khuya lặng gió.tươi – tốt – thắm . học gạo. ( NGUYỄN THẾ HỘI ) Bài 18 : Tìm 3 từ ghép có nghĩa tổng hợp trong đó có tiếng “ tươi “ ? Nói rõ ý nghĩa và cách dùng của từng từ ghép tìm được? BÀI 19: Hãy tìm 2 từ ghép .thương . 5 từ láy nói về tình cảm.rét. Vui…………. từ ghép. 2 từ ghép tổng hợp : Làng…………. BÀI 13 : Phân các từ ghép dưới đây thành 2 loại : tổng hợp. học lỏm. ghép phân loại.kính. học đòi. BÀI 12 : Phân biệt nghĩa của 3 từ láy sau đây bằng cách đặt câu với mỗi từ : nhỏ nhắn. bạn học . bạn học. bạn bè. Xép các từ trên vào 3 nhóm ghép tổng hợp. bạn đọc .nhỏ bé.lúc đầu còn loáng thoáng.. từ ghép tổng hợp trong các tập hợp sau : . ngoan ngoãn.

nhưng em yêu nhất vẫn là chú gà tróng siêng năng sáng nào cũng dậy thật sớm gáy vang “ò…ó…o…”. Phốc nằm ở tấm đệm mà bó dành riêng cho nó ở góc hè canh giữ nhà. nó bảo vệ cả đàn gà không bị các con gà ở hàng xóm đến bắt nạt. Chú mèo tinh nhanh bắt chuột…. Đôi mắt bé như hạt đậu rất linh hoạt.Gáy xong . lúc thì cào cào.đi từng bước chắc nịch vào nhà sau đòi ăn thóc.NÓ ăn uống từ tốn và rất biết nghe lời chủ.. bánh nếp.cái mũi đen mèm mềm. bánh rán. lông dài và xù ra như một chiếc chổi lông lớn. bốn chân cao nhổng lên và phi nhanh như một chú ngựa con.!” Tiếng con phốc nhà em sủa ông ổng sau vườn rau. Sáng nào.TRên cái đầu như quả cau chúa ấy là một cục mào dâu đỏ thắm và hai cái tích rủ xuống hai bên như cái mũ của các vị tướng quân hay đội khi ra trận. Kẻ trộm chó mấy lần rình muốn bắt trộm nó mà không được vì nó chỉ ở trong mà sủa chứ không chạy ra dường.nó lại nằm trước cổng.NÓ đang săn chuột đấy!Mấy ngày nay. Gặp nó. bánh mặn. ta không ấn tượng ở bộ lông mà sẽ phải thốt lên khi nhìn vào đôi mắt nó. Em quý chú gà này vì nó mạnh mẽ và oai vệ.Tiếng nó lanh lảnh như tiếng kèn. bánh gai BÀI 25 .Cái miệng áy đáng sợ với người lạ nhưng lại rất đáng yêu với người nhà ! Nó mừng chủ ngoài việc ngoáy đuôi rối rít còn dùng lưỡi liếm liếm và dùng miệng ngoam lấy tay chủ. xe kéo.Giộng nó vang to đầy vẻ tức giận.Tiếng gáy của nó thật quý giá biết bao . lại kèm thêm cái cựa nhọn hoắt nằm phía trên chân nên chẳng có con gà nào dám đùa giỡn với anh cả. vàng cháy. khoai nướng. cứng rắn. Phốc thuộc giống chó Béc-giê lai . đạp xe. khoẻ. rán bánh.CỔ chú dài ngoẵng chẳng có một sợi lông nào. mảnh mai. Chú gà trống này mẹ em nuôi hơn một năm rồi .Hai cánh to úp như mái nhà vững chắc để bảo vệ cái mình đầy thịt của chú . Cho các từ sau : vạm vỡ. tập hát. phản bội. giục giã mọi người.Ban đêm. tầm thước. Khi buồn. chắc nịch như hai cây côn. giả dối.vừa ăn vừa kêu “ cồ.Chiều nào đi học về . nó vừa chúi mỏ ngửi ngửi. long lanh và biết biểu lộ tình cảm giống như con người!Khi vui.và lần nào nó cũng chiến thắng. cao . đánh thức mọi người dậy chuẩn bị cho một ngày mới. dùng hai chân trước cào cào vào hốc chuối.NÓ đang độ sung sức nên bộ lông láng mướt. Lúc thì con săn sắt.. dựng đứng trên cái đầu dài dài như quả dưa gang . ĐỀ 2 TẢ MỘT CHÚ CHÓ KHÔN NGOAN Gâu. xe cộ. ươn ướt và cái miệng lớn đầy răng nhọn hoắt. cồ… “ có vẻ mừng rỡ.Mỗi khi gáy nó đập cánh phành phạch. BÀI 24 : Các từ ghép trên thuộc loại từ ghép nào ? Em hãy xếp vào 3 nhóm và nói rõ căn cứ để xếp loại nđó ? : Bánh dẻo. Em xoa đầu và vuốt ve bộ lông mềm mại củanó.vừa cắn nó vừa kêu ư ử như muốn nói là nó rất yêu chủ của nó vậy ! PHốc thật khôn ngoan. trung thành.Anh chàng thuộc giống gà pha nòi nên có đôi chân cao. trung hậu. chuồn chuồn…. trung thực. a/ Dựa vào nghĩ b/ Tìm cặp từ trái nghĩa trong từng nhóm ĐỀ 1 : Tả một chú gà trống oai vệ trong đàn gà nhà em Xung quanh ta có biết bao con vật đáng yêu.Đôi mắt đen dầm. cá rô. hiền ..nó nhảy xuống đất .Khó mà no cái diều to tướng của nó !Bố hay cho nó ăn mồi tươi. đứng bằng hai chân sau. bánh nướng. bánh rán. khoai luộc. rủ xuống nên có vẻ điệu nghệ chứ không thấy cộc cằn. Múa hát. thấp.Mẹ vài thóc ra sân cho cả đàn.bánh cuốn. gọi ông mặt trời. em cũng được Phốc đón tận đầu ngõ .sợi lông dài và đặc biệt ở đuôi.Khi giận.Anh không bảnh trai như mấy chú tam hoàng sặc sỡ mà thật ấn tượng với bộ lông tía có điểm vài sợi vàng choé như màu mặt trời. máy bay. Nó chịu khó nhặt từng hạt thật cần mẫn.Xe đạp. yếu . kéo xe. ra dáng một thủ lĩnh oai vệ. nó theo dõi con chuột dưới hang mà chưa bắt được .. Vừa sủa. rướn cổ. Phốc mặc chiếc áo vàng sẫm.!Tiếng gà gợi nhớ những vùng quê thanh bình. ngửa mỏ lên trời gáy vang…. mắt nó nhìn xa thăm thẳm. bánh ngọt. bánh cốm. luộc khoai. mắt nó lúng liếng như có nước. nhận biết cả tiếng xe của bố và mẹ. xe máy. tập múa .…gâu…gâu….nó mập mạp.Ban ngày . to lớn. béo .: Chú chó khôn ngoan giữ nhà. gầy. đỏ gấc như được quét sơn. cả nhà ăn cơm là nó nằm trước hè chờ đợi .Bố tắm cho nó là nó đứng yên. ẵm nó đi đá với các con gà khác cho vui.NÓ nhảy chồm lên.thân hình cao to . ưỡn ngực. mắt lại long lên sòng sọc. trù phú khiến con người không thể nào quên quê hương của mình . bánh kẹo .pha đen trông giản dị và chẳng có gì đặc biệt .Nó mổ cả vào tay bố để ăn mồi . cắn cắn mà không đau . ánh những tia như lửa cháy trông phát khiếp ! Phốc có đôi tai cũng khá to.NÓ dạn lăm ! Bố có thể gọi nó lại. chú cũng nhảy lên cây rơm trước nhà em để gáy.”Võ tướng” ấy có một chiếc đuôi mềm maị với những sội lông dài đen nhánh cong vòng như lá liễu.

Hàng ria mép trắng cước rung rung. chẳng ai nhường ai cả! “ Bựt “. Cả nhà em ai cũng yêu quý Phốc!NÓ được ăn no.. ngủ ấm .Đôi lúc sốt ruột vì chờ lâu .nó sủa lên mấy tiếng như nhắc nhở mẹ đừng quên nó. và thoáng cái cộng rau đã biến mất .. Mẹ nàm xoãi cánh.Chú có bộ lông dày và trắng muốt như bông TRên cái đầu to hình quả trứng là đôi tai dài như hai lá xoài. Cái mỏ bé nhỏ như hạt thóc cũng mổ mổ tìm mồi như mẹ Ồ..tắm mát vào ngày nắng …nên khôn ngoan đáo để! Ngày nào em cũng giành mấy phút để nựng nó. xinh đẹp là bạn của mọi khách du lịch . em muốn ăn nữa mà !” Nó rất thân thiện với mọi người.nên đứng dậy ngoáy đuôi lia lịa vẻ mừng rỡ vì sắp được ăn . Chú nào cũng có bộ lông vàng óng như tơ. Gà mẹ tỏ ra đảm đang ra dáng một người mẹ chăm làm yêu con . Hai chân bé xíu chạy lon ton và cũng bắt chước mẹ bới bới vào đất.Bộ lông ấy không còn mướt nữa mà nó xờ lên . Các bạn muốn bắt thỏ thì cứ tóm lấy đôi tai là xách thỏ lên chứ nó không chịu ẵm bụng đâu nhé ! Đặc biệt nữa là mắt thỏ . cứ nhảy chồm chồm trong chuồng rồi thò cả mũi ra lỗ lưới mà ngửi ngửi. dựng đứng lên trông đến lạ mắt ! CÓ lúc nghịch ngợm.Chúng ta cần yêu thương và bảo vệ các loài vật xinh đẹp và hiênlành các bạn nhé ! ĐẾ 4 : TẢ CHỊ GÀ MÁI DẪN CON ĐI ĂN RA VẺ MỘT NGƯỜI MẸ CHĂM LÀM Chiều nay. cong giun đứt làm đôi. CHú thỏ trắng bông. Em cho nó cộng rau muống.Dường như đã no nê.vuốt ve nó để lòng mình vui hơn. . Phốc cũng thích chơi với em. nhưng ấn tượng nhất là chú thỏ trắng. em gặp mẹ con chị gà mái mơ đang cùng nhau kiếm ăn . chú mèo tinh nhanh bắt chuột .Ai cũng thích nựng nịu .chị cho em thêm rau. chú chó khôn ngoan giữ nhà. bắt được con giun ròi ! Cả mười chú gà con tranh giành nhau..cái miệng bé xíu có mấy sợi râu trắng như cước ấy nhai nhép nhép. chị dẫn con tìm bóng râm để nghỉ ngơi. mỗi con kéo con giun về mỗi hướng.Nghe tiếng dọn bát đũa. cả nhà như vui hơn . cả bọn ngả chỏng khèo trông đến buồn cười .Thỏ rất thích ăn các loại rau tươi non. Mái mơ có bộ lông vàng mơ như màu nắng nhạt buổi chiều. Đôi mắt đen bóng bé xíu long lanh như có nước. xù xì hơn chỉ có cái mào là vẫn còn đỏ thắm và dựng lên như chiếc lá .ĐỀ 3 : Tả một con vật nuôi ở sở thú mà em đã thấy Xung quanh ta có bao nhiêu con vật đáng yêu:! Chú gà siêng năng gáy sáng. CÓ nó. . trên đường đi học về. nó quỵt tai xuống tận mồm mà gặm.đôi mắt tròn xoe như viên bi và đỏ hồng trong suốt như viên ngọc. Đôi mắt đầy đặc biệt ấy khiến thỏ được mọi người yêu thích . rung rung. . Đoi chân vàng ươm của nó bới nhịp nhàng vào đất Đôi mắt đen tròn bé như hạt tiêu thì cứ nhìn chăm chăm vào chỗ đất vừa bới để tim thức ăn. cái miệng bé nhỏ động đậy liên tục .. em đã thấy trong sở thú trong chuyến đi tham quan cùng bố mẹ vào mùa hè năm ngoái.Mười chú gà con chạy lại ríu rít bên mẹ . nhưng em yêu thích nhất là chú thỏ hiền lành dễ thương mà.nó mừng rỡ nhảy chồm chồm tới . Kiêm được miếng mồi nào là nó “ tuc tục…” gọi con rối rít .NÓ nhìn em như muốn nói “ Chị ơi.. Gia đình nhà thỏ có đến năm con ở cùng một chuồng.nó biết cả nhà ăn cơm đã xong.

Mười chú gà con chạy lại ríu rít bên mẹ . Hai chân bé xíu chạy lon ton và cũng bắt chước mẹ bới bới vào đất.Bộ lông ấy không còn mướt nữa mà nó xờ lên . chị dẫn con tìm bóng râm để nghỉ ngơi. chẳng ai nhường ai cả! “ Bựt “. Gà mẹ tỏ ra đảm đang ra dáng một người mẹ chăm làm yêu con . mẹ cũng vất vả vì em.cả đàn cũng bắt chước làm theo. Có chú gà con nghịch ngợm leo cả lên lưng mẹ mà nằm. Kiêm được miếng mồi nào là nó “ tuc tục…” gọi con rối rít . mỗi con kéo con giun về mỗi hướng. Em cố gáng học giỏi để đền đáp công ơn của mẹ ! . Đôi mắt đen bóng bé xíu long lanh như có nước. Cái mỏ bé nhỏ như hạt thóc cũng mổ mổ tìm mồi như mẹ Ồ. cả bọn ngả chỏng khèo trông đến buồn cười . Tình mẹ con thật thiêng liêng cao cả ! Nhìn cảnh gà mẹ dẫn con kiếm ăn. xù xì hơn chỉ có cái mào là vẫn còn đỏ thắm và dựng lên như chiếc lá .. em gặp mẹ con chị gà mái mơ đang cùng nhau kiếm ăn . tôi thấy thương mẹ mình vô hạn .Có con còn mổ mổ vào cái tích đỏ thắm của mẹ …. Tình mẹ con thật thiêng liêng cao cả ! Nhìn cảnh gà mẹ dẫn con kiếm ăn... Chú nào cũng có bộ lông vàng óng như tơ.Có con còn mổ mổ vào cái tích đỏ thắm của mẹ …. Em cố gáng học giỏi để đền đáp công ơn của mẹ ! . Đoi chân vàng ươm của nó bới nhịp nhàng vào đất Đôi mắt đen tròn bé như hạt tiêu thì cứ nhìn chăm chăm vào chỗ đất vừa bới để tim thức ăn. trên đường đi học về. bắt được con giun ròi ! Cả mười chú gà con tranh giành nhau. tôi thấy thương mẹ mình vô hạn . Gà mẹ lim dim ngủ. Mẹ con chị gà thật đầm ấm bên nhau. cả đàn cũng bắt chước làm theo. Có chú gà con nghịch ngợm leo cả lên lưng mẹ mà nằm.Dường như đã no nê. Mái mơ có bộ lông vàng mơ như màu nắng nhạt buổi chiều. Mẹ con chị gà thật đầm ấm bên nhau. mẹ cũng vất vả vì em. Mẹ nàm xoãi cánh. Gà mẹ lim dim ngủ. ĐẾ 4 : TẢ CHỊ GÀ MÁI DẪN CON ĐI ĂN RA VẺ MỘT NGƯỜI MẸ CHĂM LÀM Chiều nay. cong giun đứt làm đôi.

Đầu hè.Nó không buồn.Nghe mẹ kể khi mẹ còn đi học đã có nó rồi. Mỗi lá là một niêm vui của cây!Lá cứ lợp dày thành tán .ĐỀ 3 TẢ MỘT CÂY GẮN BÓ VỚI THỜI THƠ ẤU CỦA EM THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN Tuổi thơ tôi có biết bao kỷ niệm êm đềm.Tôi yêu cánh diều mỗi chiều cùng bạn bè thả trên đồng .thành quầng. ung dung.Tôi xao xuyến bước vào mùa thi. Tán lá xoè ra rất rộng.. không uỷ mị mà rắn rỏi lạ thường.Cây toàn hoa là hoa ! Hoa phượng năm cánh mịn màng xoè ra như cánh bướm. rụt rè rồi xoè ra. Hoa trổ từng chùm.. Tạm biệt mùa xuân. thành một vòm xanh mát rượi. . Chim chóc về hót líu lo như vui xuân cùng phượng .NHững chiếc lá bé xíu như lá me non e ấp.màu xanh của lá non mơn mởn và tràn đầy sức sống. hàng ngàn cánh hoa như hàng ngàn cánh bướm đậu khít nhau trên cành . Nó mặc chiếc áo mướt xanh. cây phượng bước vào hè với chiếc áo hoa đỏ rực như lửa. Nắng đã thắp lửa cho cây . Cây phượng ấy sống hơn ba mươi năm có thừa chứ chẳng chơi. Mùa đông. Cây chỉ còn trơ cành. cao lớn như một cây cổ thụ ở rừng. hoa nở lác đác lẫn vào màu xanh của lá. đĩnh đạc. Cây đã từng trải bao nắng mưa nên dáng cây rất trầm tĩnh. cây phượng già như trẻ lại. Rung rinh cười với gió. mùa nghỉ hè với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. chống chọi giá rét. Chắc nó lạnh lắm !Mưa gió thấm vào từng thớ gỗ. Cái gốc cây to đến hai người ôm không xuể kia vẫn sừng sững chắc góp từng dòng nhựa quý từ đất lên để nuôi cây.! Có lẻ vì sống lâu năm nên cây cao lớn. Mùa xuân. lá phượng ri rí như lá me rụng đầy mặt đất. rợp mát cả một góc trời. Mõi khi chơi dưới bóng mát của cây phượng già này em thấy bình yên như được cây che chở.Một bông là một ngọn lửa.Tôi yêu cây đa cổ thụ đầu làng làm tiêu cho tôi nhận ra làng của mình mỗi khi đi xa về và tôi yêu cả cây phượng già đứng ở góc trường làm bạn với tôi từ năm tôi vào lớp một. Hàng trăm bông là hàng trăm ngọn lửa cháy rừng rực sáng cả góc trường. .

Cây phượng ấy sống hơn ba mươi năm có thừa chứ chẳng chơi. thành một vòm xanh mát rượi. Dưới bóng mát của cây. Tạm biệt mùa xuân. phân số nào bằng với 100 12 16 a = 28 . cây phượng bước vào hè với chiếc áo hoa đỏ rực như lửa. Chúng tôi thường nhặt cánh phượng rơi ép thành hình con bướm để tặng nhau. hoa nở lác đác lẫn vào màu xanh của lá. rụt rè rồi xoè ra. Cây đã từng trải bao nắng mưa nên dáng cây rất trầm tĩnh. lá phượng ri rí như lá me rụng đầy mặt đất. Cây phượng già là bạn của bao lớp học trò.Tôi xao xuyến bước vào mùa thi. hàng ngàn cánh hoa như hàng ngàn cánh bướm đậu khít nhau trên cành . Mỗi lá là một niêm vui của cây!Lá cứ lợp dày thành tán .Nghe mẹ kể khi mẹ còn đi học đã có nó rồi. Chúng tôi thường nhặt cánh phượng rơi ép thành hình con bướm để tặng nhau. Cây phượng treo lơ lững những thanh gươm xanh làm bao cậu học trò phải ngỡ ngàng .. Nó mặc chiếc áo mướt xanh.Tôi yêu cánh diều mỗi chiều cùng bạn bè thả trên đồng . Hoa trổ từng chùm. mùa nghỉ hè với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Cái gốc cây to đến hai người ôm không xuể kia vẫn sừng sững chắc góp từng dòng nhựa quý từ đất lên để nuôi cây. Chắc nó lạnh lắm !Mưa gió thấm vào từng thớ gỗ. Mùa thu. chỉ còn vài cánh hoa sót lại như lưu luyến. Cây phượng già ở góc sân trường là cây gán bó với tôi và toi yêu nó nhất ! ĐỀ 3 TẢ MỘT CÂY GẮN BÓ VỚI THỜI THƠ ẤU CỦA EM THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN Tuổi thơ tôi có biết bao kỷ niệm êm đềm. . Cây chỉ còn trơ cành. A 987345 b 987534 c 987435 ..Cây toàn hoa là hoa ! Hoa phượng năm cánh mịn màng xoè ra như cánh bướm. cao lớn như một cây cổ thụ ở rừng. Mùa xuân.987543 . Cây phượng già là bạn của bao lớp học trò. không uỷ mị mà rắn rỏi lạ thường. rợp mát cả một góc trời. ung dung.NHững chiếc lá bé xíu như lá me non e ấp... đĩnh đạc. chống chọi giá rét.Một bông là một ngọn lửa. phân số nào là nhỏ nhất : 9 . Mùa đông. Mõi khi chơi dưới bóng mát của cây phượng già này em thấy bình yên như được cây che chở. cây phượng già như trẻ lại. Chim chóc về hót líu lo như vui xuân cùng phượng . Rung rinh cười với gió. b = 6 . Dưới bóng mát của cây.Đầu hè. chúng toi vui đùa thoả thích. 987534 số lớn nhất là số nào ? 987435 d 987543 c 987453 Câu 2 /Trong các phân só sau. chúng toi vui đùa thoả thích.màu xanh của lá non mơn mởn và tràn đầy sức sống.thành quầng. 987453 . Tán lá xoè ra rất rộng.Nó không buồn.! Có lẻ vì sống lâu năm nên cây cao lớn. Cây phượng già ở góc sân trường là cây gán bó với tôi và toi yêu nó nhất ! Bài kiểm tra toán cuối năm Bài số1 PHẦN TRẮC NGHIỆM( 3Đ) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng Câu 1 :Trong các số :987345 .Tôi yêu cây đa cổ thụ đầu làng làm tiêu cho tôi nhận ra làng của mình mỗi khi đi xa về và tôi yêu cả cây phượng già đứng ở góc trường làm bạn với tôi từ năm tôi vào lớp một. B 8 Câu 3/ Tính giá trị biểu thức : A A 408 B 7 . chỉ còn vài cánh hoa sót lại như lưu luyến. c = 24 D D 384 . 4 a + b x 12 : c biết C C 17 25 Câu 4/ Trong các phân số sau. 8 31 5 .. Nắng đã thắp lửa cho cây . Cây phượng treo lơ lững những thanh gươm xanh làm bao cậu học trò phải ngỡ ngàng .Mùa thu. Hàng trăm bông là hàng trăm ngọn lửa cháy rừng rực sáng cả góc trường.

Người ta cấy lúa ở đó .THỜI GIAN: 40 PHÚT PHẦN TRẮC NGHIỆM : CÂU 1 :Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 30045 cm = ………. 5 Tính xem mỗi tuần nhà máy đó dệt được bao nhiêu mét vải ? Bài 3 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 200m .Độ dài đoạn thẳng biểu thị chiều dài lớp học đó được vẽ trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 200 sẽ là : A 4cm B 4m C 4 mm D 400m . m ……… cm 5 giờ 20 phút = ……………………phút 3 1 m 25 cm =…………………………. Số lớn gấp 4 lần số bé .A Câu 6/ Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy là 4m.Nếu tuần đầu dệt thêm 1650 m vải và tuần 4 sau dệt thêm 1300 m vải nữa thì tuần đầu sẽ dệt được số vải bằng số vải đệt được của tuần thứ hai . B C D 20 10 32 100 Câu 5 / Chiều dài lớp học đo được 8m . Tỉ số của số bút xanh và số bút trong hộp là : 15 33 33 B C D 33 15 48 CÂU 3 : Tính tới hiện nay bố đã sống 2/5 thế kỉ .giây. 5 CÂU 2 :Trong hộp có 15 bút đỏ và 33 bút xanh . Tính số tạ thóc thu trên thửa ruộng đó ? Bài 4 Trung bình cộng của hai số là 100. Diện tích của hình thoi đó là A 24 cm B 12 cm C 120 cm D 120 dm . 5 tính ra cứ 100m thu hoạch 55 kg thóc . Tìm hai số đó ? Bài 5 : Một nhà máy đệt tuần đầu dệt ít hơn tuần thứ hai 7850m vải . Diện tích hình bình hành đó là: A 20 m B 10m C 200m D 200 dm PHẦN TỰ LUẬN : (7Đ) Bài 1: Tính : 275 x 709 9 20 288320 : 272 …………… … Bài 2 : Tìm x a/ 1 3 : x= 2 5 b/ x = 120 10 3 chiều dài .5 2 8 50 . chiều cao là 5 dm.cm phút = …………………………. chiều rộng bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… KIỂM TRA TOÁN CUỐI NĂM BÀI SỐ 3 .\ .Hùng đã sống được 1/ 10 thế kỉ .Hỏi bố hơn Hùng bao nhiêu tuổi ? 15 48 A A 20 tuổi B 25 tuổi C 30 tuổi D 40 tuổi CÂU 4 : Một hình thoi có độ dài của hai đường chéo lần lượt là 12 cm và 2 dm .

. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Bài 4 : An và Bình có 66 viên bi .BÀI 3 / Khối lớp bốn của một trường có 225 học 5 số nam sinh . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………. . Số nữ sinh bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. 8 8 4 16 ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… PHẦN TỰ LUẬN 4 11 5 11 2 2 BÀI 1 Tính : a/ + b/ : 9 8 6 10 5 3 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………….Biết rằng 2 1 số bi của Bình bằng số bi của An. ……………………………………………………………………………………………………… ………………… Bài 2 : Tìm x a/ 124 x X = 4829 .365 b/ 5 3 ( -x): 1 5 = 2 2 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….CÂU 5 :Một hình chữ nhật có diện tích là 48 cm. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….Hỏi trường đó 4 Có bao nhiêu nam ? bao nhiêu nữ ? sinh. Chu vi hình chữ nhật đó bằng : A 14 cm B 20 cm C 28 cm D 56 cm 9 7 5 12 CÂU 6:Xếp các phân số sau đây theo thư tự giảm dần : .. chiều dài 8 cm.... Tính số bi của mỗi bạn ? 5 3 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ..

…………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. Tính tuổi của Hân hiện nay ? 5 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 5 9 số vở của Nam ..Nếu Nam cho Việt 7 quyển vở thì số vở 16 Của hai bạn bằng nhau . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ? Biết rằng số quyển vở của Việt bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Bài 6 : Tuổi của Hân trước đây 2 năm bằng 2 tuổi của Hân sau đây 7 năm. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………..

Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….cm 5 tạ 5 kg =…………………………kg CÂU 2 : Tìm x : A 1 45 x = 90 18 B 2 7m 9 dm = …………………. Một cửa hàng có 3058 quyển vở .. Ngày thứ nhất bán được 754 quyển và bán gấp đôi ngày thứ hai.tấn …………kg C CÂU 3 : Hiệu của hai số là 210. biết a là số tự nhiên lớn nhất để : A a= 6 B a= 7 128 x a < 1093 C a= 8 9 D 60 VÀ 150 D a=9 CÂU 5 :S Ố thích hợp viết vào ô trống 1 tuần = ………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 2 . (7Đ ) 7 6 2 1 Bài 1 : Tính : 3758 x 206 36770 : 36 : 3 5+ x 4 8 5 3 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. tỉ của hai só là A 294 VÀ 84 B 30 VÀ 150 5 D 2 Tìm hai số đó ? 5 C 140 VÀ 150 CÂU 4 : Tìm a .giờ A 60 B 168 C 420 D 3600 CÂU 6 :Một miếng tôn hình thoi có độ dài hai đường chéo là 1m 32 cm và 1m 2dm .BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3Đ ): CÂU 1 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 106m = …………………………….cm 2034 kg =…………. .Vậy diện tích miếng tôn đó là : …………………………………… PHẦN TỰ LUẬN .

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… BÀI 3 . Biết số thứ nhất bé hơn tổng hai số còn lại là 15 . 3 cứ 50m thu hoạch 20 kg thóc .Người ta cấy lúa ở đó . moãi xe chôû ñöôïc 44 bao xi maêng. 2 chiều dài .. a/ Hoûi trung bình moãi toå chôû bao nhieâu bao xi maêng ? b/Hoûi trung bình moãi xe chôû ñöôïc bao nhieâu bao xi maêng ? …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. Nếu tăng chiều rộng thêm 3 8m và giảm chiều dài đi 8m thì khu vườn đó sẽ trở thành hình vuông .Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch bao nhiêu kg thóc ? BÀI 4 . chiều rộng bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… BÀI 5 : Toå moät coù 4 xe. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 5 chiều rộng . moãi xe chôû ñöôïc 35 bao xi maêng.Toå hai coù 5 xe. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 45m . Tìm số thứ nhất ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….Trung bình cộng của 3 số là 27 .Tính diện tích khu vườn ? BÀI 6 : Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… .

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful