TOÁN L5

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

:
TOÁN L5
BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đótrong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

ĐẢNG UỶ TT TAM QUAN
CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1 TQ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
***

BẢN BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
Kính gửi : Đảng uỷ thị trấn Tam Quan
Chi bộ trường Tiểu học số 1 Tam Quan
Tôi tên : Nguyễn Thị Bích Nhung
Hiện là Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ trường Tiểu học số 1 Tam Quan
Theo chương trình kế hoạch kiểm tra Đảng viên chấp hành của Chi bộ Trường
Tiểu học số 1 Tam Quan, tôi tụ viết bản kiêm tra Đảng viên chấp hành về nội dung “
Thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên “ trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm
2011 đến nay .

1/Ưu điểm :
* Bản thân tuyệt đối trung thành với mục đích lí tưởng cách mạng của Đảng
,Chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, Hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, Chấp hành sự phân công và điều động hợp lí của cấp trên ., đóng Đảng phí theo
quy định..
* Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội ở địa phương, Giữ gìn
sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, Sống trong sạch lành mạnh, trung thực, không
mưu cầu ,vụ lợi cá nhân.,làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của người Đảng viên.
* Có trình độ chuyên môn vững chắc , nhiệt tình trong công tác giảng dạy, tận
tâm với học sinh , được phụ huynh và học sinh tin yêu ., có uy tín với đồng nghiệp
và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn.
2/ Tồn tại : Chưa thực sự mạnh dạn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,
cục bộ , quan lưu....Tôi sẽ cố gắng rèn luyện để khắc phục nhược điểm trên trong
thời gian tới .
Tự xếp loại : ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH TỐT
Tam Quan ngày 2 tháng 8 năm 2011
Người viết

Nguyễn Thị Bích Nhung

Trường THPT Tam Quan

Tổ Văn-Sử Địa-Công dân
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I –NĂM HỌC 2011-2012
TT

Giáo viên

1

Nguyễn
Công
Binh
Nguyễn
Thành
Thơ

2

3
4

Lớp dạy

-Sử 12A1,12A4,12A6
Sử11A4,11A5,11A6,11A7,11A8,11A9
-CD 11A4,11A5,11A6,11A7
-Sử 12A3,12A7,12A9
- Sử 11A1,11A2,11A3
-CD 11A1,11A2,11A3,11A8,11A9
-CD 12A1,12A3,12A4,12A6,12A7,12A9
Trần
-Sử 12A2,12A5,12A8
Thanh vũ -Sử10A1,10A2,10A3,10A4,10A5
-CD 12A2,12A5,12A8
Lương
-Sử10A6,10A7,10A8,10A9,10A10,10A11
Thị Tâm -CD cả khối 10

Kiêm
nhiệm
Chủ
nhiệm
11A4

Số Ghi
tiết chú
20
20

Phó Bí
thư
Đoàn

21
17

Tam Quan 10-8-2011
Tổ phó chuyên môn:
Nguyễn Công Binh

BÀI KIỂM TRA TOÁN L4
BÀI 1: Đặt tính rồi tính :
1432 x 705

106920 : 27

15939 : 231

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
BÀI 2 : Tính nhanh :
a/ 123 x 45 + 16 x 123 + 123 x 39 =..................................................................................
......................................................................................................................................................
b/ 8790 x 99 + 8790 =.................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
BÀI 3 : Cho dãy số : 20 , 24 , 28 ,.........112, 116 , 120.
a/ Xác định quy luật của dãy ?
b/ Dãy trên có bao nhiêu số ?
c/ Tính tổng của dãy số trên ?
d/ Số hạng thứ 15 của dãy là số nào ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
BÀI 4 :
Tổng của hai số chẵn là 84. Tìm hai số đó, biết giữa chúng còn có 6 số lẻ nữa ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................BÀI 5 :
Trung bình cộng tuổi Bố , An , Hà là 22 tuổi . Tuổi Hà kém tuổi Bố là 26 tuổi và hơn tuổi An là
8 tuổi .Tính tuổi của mỗi người ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
Bài 6 :Ông Tư có một khu đất hình chữ nhật .Nếu ông kéo chiều dài thêm ¼ chiều dài thì diện
tích sẽ tăng thêm 192m . Tính diện tích khu đất biết chiều rộng là 24 m ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................

................................................ BÀI 1: Đặt tính rồi tính : 30..………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………......................................75 + 87..............................................1 -9...............................................465 23.....................179 : 4.........6 80.............................. .............................................07 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………............... 93 x 30... ………………………………………………………………………………………… ………..... ………………………………………………………………………………………… ………............................................... …………………………………………………………………………………………………........ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………............................................129 80.................................

4 : 1. Ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4.. ………………………………………………………………………………………………….06 : 3... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….25 x 14.12 x 15 + 20. ………………………………………………………………………………………………… BÀI 4 :Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi đo được 60m .5 . BÀI 5 .. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. BÀI 2 : Tính giá trị biểu thức : a/ 30.6 .a = 5.7m vải .2 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..8 .4 : 3 b/ 28. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..Ngày thứ ba bán bằng trung bình cộng của hai ngày đầu . Người ta lấy 3/ 20 diện tích để xây nhà .. 6 m vải. BÀI 3 : Tim a a/ 72 – a = 27.. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán 32. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….72 b/ 136.Tính diện tích còn lại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….biết chiều dài gấp đôi chiều rộng. Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán bao nhiêu mét vải ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….4 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..

. …………………………………………………………………………………………………..... .... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….Nếu bổ sung thêm 20 người nữa thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. BÀI 7 :CÓ 24 người thợ xây xong ngôi nhà trong 30 ngày Để xây sớm hơn dự định 10 ngày thì cần thêm bao nhiêu người thợ ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… BÀI KIỂM TRA SỐ 1 BÀI 1 :ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH : a/ 1512 x 67 596 x 305 3876 :12 3100 : 24 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… Bài 6 : Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương ... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………….

biết số kia là 1122 ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. mỗi tấm dài 30 m . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. ... …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. Một cứa hàng có 42 tấm vài... ………………………………………………………………………………………………… BAI 3 :Tìm a : a/ 5126 – a = 345 + 1264 b/ (a : 3 ) x 4 = 924 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BÀI 5 : Trung bình cộng của hai số là 1000 . tìm một số .. …………………………………………………………………………………………………. Cửa hàng đã bán 1/12 số vải đó ... ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. 395 . ………………………………………………………………………………………………… BAI 2 : Tính giá trị biểu thức : a/ 3782 + 18909 : 9 – 2574 b/ ( 31850 – 365 x 50 ) : 68 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………... 248 .. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Bài 4 : Tìm số trung bình cộng của 137 . BÀI 6 . ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

... . ………………………………………………………………………………………………… …BÀI 8 . ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………. BÀI 7 . Tính số cây mỗi loại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………..... mỗi thuyền chở 41 yến muối . ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. Một đoàn thuyền chở muối. Hỏi trung bình mỗi thuyền chở bao nhiêu ki. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..Số cam nhiều hơn số bưởi là 36 cay .gam muối ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….lô. …………………………………………………………………………………………………. ’Một khu vườn có 180 cây cam và bưởi . 4 thuyền đầu mỗi thuyền chở 5 tạ muối và 5 thuyền sau.. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

Hoûi cöûa haøng coøn laïi bao nhieâu meùt vaûi ? BAØI 5/ Hai thuøng chöùa 1800 lít daàu .Toå moät coù 2 xe.Moät ñoäi xe coù hai toå xe chôû gaïo .. soá naøo vöøa chia heát cho 2 vöøa chia heát cho 5? A 325 B 124 C 505 D 280 CAÂU 4 / Soá trung bình coäng cuûa hai soá laø 360 . moãi taám daøi 50m. thì soá caàn ñieàn vaøo oâ troáng laø soá naøo ? A 10 B 100 C 1000 D 245 . Cöûa haøng ñaõ baùn ñi 1/3 Soá vaûi ñoù.365 b/ (2986 – x ) : 2 = 458 …BAØI 3 / T ính baèng caùch thuaän tieän nhaát : a/ 1285 +3964+ 2715 +1036 b/ 125 x7 X 5 x 8 BAØI 4/ Moät cöûa haøng coù 9 taám vaûi hoa. dm A 95 B 950 C 905 D 9050 B PHAÀN TÖÏ LUAÄN: BAØI 1 /Ñaët tính roài tính: 1392 x 600 10625 : 25 159490 :315 1795 x 204 BAØI 2 / Tìm x a/ 124 x X = 4829 .Thuøng thöù hai chuùa nhieàu hôn thuøng thöù nhaát 256 lít. moãi xe chôû 35 bao gaïo. TEÂN ÑIEÅM: BAØI KIEÅM TRA SOÁ 1 PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM: (3 ñ) Caâu 1 / Soá “ baûy traêm ba möôi trieäu “ ñöôïc vieát nhö theá naøo ? A 700 000 300 B 700 300 000 C 730 000 000 Caâu 2 / Soá thích hôïp vieát vaøo choã chaám cuûa 6dm5cm=……..cm laø soá naøo ? A 65 B 605 C 650 D 6050 Caâu 3/ Soá naøo chia heát cho 2 nhöng khoâng chia heát cho 5 ? A 1458 B 1450 C 1455 Caâu 4/ SOÁ trung bình coäng cuûa 137.Bieát moät trong hai soá ñoù laø 462 . Tính soá daàu ôû moãi thuøng ? BAØI 6/ .……. vaø 395 laø soá naøo ? A 260 B 390 C 26 D 206 Caâu 5/ 245 x45 +55 x 245 = 245 x .Toå hai coù 3 xe. 248 .CAÂU 2/ Trung bình coäng cuûa caùc soá töï nhieân töø 5 ñeán 11 laø : A 7 B 8 C 9 D 10 CAÂU 3 / Trong caùc soá döôùi ñaây. Tìm soá coøn laïi ? A 180 B 213 C 393 D 294 CAÂU 5 / Giaù trò cuûa bieåu thöùc 40 + 120 : 2 x 5 laø bao nhieâu ? A 400 B 52 C 500 D 340 CAÂU 6 / 9m 5 dm = ………. Hoûi trung bình moãi xe chôû bao nhieâubao gaïo ? . moãi xe chôû 30 bao gaïo.

em ñaët noù ngoài tröôùc maët…Khi nguû.Toå hai coù 5 xe. Tính soá tieàn cuûa moãi lôùp bieát lôùp 4B ñoùng nhieàu hôn lôùp 4A 27500 ñoàng ? BAØI 6/Toå moät coù 4 xe.Caû moät theá giôùi ñoà chôi tuï hoäi veà û ñaây: naøo buùp beâ. daïng ngoài. lôùp 4a vaø lôùp 4b ñoùng goùp ñöôïc 126500 ñoàng. Ngaøy chuû nhaät raûnh roãi.Sau 1 giôø 30 phuùt thì voøi chaûy vaøo beå ñöôïc bao nhieâu lít nöôùc ? A 270 B 2700 C 900 D 60 PHAÀN TÖÏ LUAÄN : ( 7 ñ) BAØI 1: Ñaët tính roài tính : 689754 + 876907 596178 -344695 2359 x183 30240 : 42 BAØI 2 /Tính giaù trò bieåu thöùc . noù thaät ngoan. Gaáu maët chieác aùo ñaàm xoeø maøu hoàng nhaït vaø caøi caùi nô hoàng töôi troâng thaät ñoûm daùng!Noù ngoài duõi chaân .Caâu 6/ Moät voøi nöôùc moãi phuùt chaûy vaøo beå 30 lít .Em aüm beù gaáu ñi chôi. toaøn thaân phuû moät lôùp loâng daøy vaøng öôm nhö maøu naéng.Noù ñöôïc nhoài baèng boâng goøn neân thaät laø eâm . moãi xe chôû ñöôïc 35 bao xi maêng.bieát chieàu roäng mieáng ñaát laø 24m. a/ Hoûi trung bình moãi toå chôû bao nhieâu bao xi maêng ? b/Hoûi trung bình moãi xe chôû ñöôïc bao nhieâu bao xi maêng ? ÑEÀ 1: HAÕY TAÊ MOÄT ÑOÀ CHÔI MAØ EM YEÂU THÍCH Baøi tham khaûo Tả con gaáu boâng. em cho gaáu nguû cuøng. chongchong. sau ñoù lau buïi caùi tuû ñöng ñoà chôi cuûa mình .x = 354 + 1264 b/ 89658 : x = 293 …………………………………………………………….eâm nhö chieác goái. em thöôøng quet doïn nhaø cöûa giuùp meï.Luùc chôi.Ñoâi maét vaø muõi cuûa gaáu laøm baèng nhöïa ñen boùng nhö haït nuùt lôùn nhöng raát coù hoàn…Luùc naøo chuù gaáu cuõng cöôøi vôùi em thaät hieàn laønh vaø thaân thieän. BAØI 4 / Moät mieáng ñaát hình chöõ nhaät coù dieän tích laø 4896 m . . (31850 – 365 x 50 ): 68 =……………………………… BAØI 3 / TÌM X a/ 5126. luùc hoïc coù gaùu laøm baïn em thaät vui.Tính chu vi mieáng ñaát ? ………………………………………………… BAØI 5/ Trong ñôït quyeân goùp cöùu trôï baõo luït. roâ boátoâtomaùybay…….Treân caùi ñaàu to nhö quaû boùng laø ñoâi tai daøi nhö chieác laù maøu naâu nhaït.Toái hoïc baøi. Ñoù laø moät chuù gaáu boâng loaïi lôùn.nhöng em thích nhaát laø chuù gaáu boâng xinh ñeïp maø dì uùt ñaõ mua taëng em vaøo teát naêm ngoaùi . moãi xe chôû ñöôïc 44 bao xi maêng. ruû xuoáng ñeán taän maét.hai tay ñöa veà tröôùc nhö ñoøi aüm vaäy.

hai cánh lớn lên trên Chị bướm này mặc chiếc áo bằng giấy kính đỏ tươi có điểm thêm mấy chấm vàng thật Sành điệu Phía trên đâù là hai cái râu làm bằng kẽm mỏng có gắn hai hạt cườm bằng nhựa xanh biếc cứ rung rinh theo từng bước đi.yeâu caû caùi choã ngoài quen thuoäc cuûa mình.veát traày ñaõ cuõ khoâng sao xoaù ñi ñöôïc.Mấy đứa bạn xúm lại khen” Con bướm này đẹp quá !” Em mong sao.Em cùng chị hoà vào đám rước đèn.bằng cao su mềm mềm nên em xách thật êm tay.Khi anh đèn cầy bén lửa cũng là lúc chị bướm sáng rực rỡ lên. anh thước giúp em kẻ những đường thẳng băng trên giấy…Nhưng tốt bụng hơn cả vẫn là bác cặp. Ông chuốc từng thanh tre uốn cong thành bốn cánh bướm: hai cánh nhỏ ở Dưới. Ngăn ngoài cùng bé hơn em đựng hộp bút và các đồ dùng khác. Cổ áo xoè ra. của mực.cao vöøa taàm em ngoài .Gheá coù hai chaân raát chaéc chaén.Chiếc áo màu vàng sẫm có kẻ ca rô đen mà bác đang mặc rất lâu cũ so với các màu áo khác. Maët gheá nhaün vaø laùng hôn caû maët baøn..Em giữ gìn bác thật cẩn thận để còn dùng cho năm sau.nào là chị bút xinh xinh giúp em viết bài . Em giöõ gìn baøn ñeã baøn soáng laâu hôn vôùi bao tuoåi hoïc troø! .Em giữ áo cẩn thận .Em dùng tay ấn nhẹ. bút mực khỏi bị rơi mất. che gió.Nắp cặp có in hình bảy chú lùn vui múa cùng nàng Bạch Tuyết xinh đẹp. bút mực và quần áo mới . quen thuoäc vôùi em : chieác baûng ñen... Gọi là bác cặp vì mẹ mua cặp cho em vào đầu năm lớp ba. Thân trước có chiếc túi vuông vắn em gắn phù hiệu ghi tên của em và gắn lô gô tên trường em học ở tay áo trái. Phía trên cặp là quai xách màu đen.Chieác baøn loaïi hai choã ngoài dính lieàn gheá ñoùng baèng goã röøng.Đó là chiếc áo sơ mi ngắn tay may bằng vải sợi bông mềm mại.Nắp gắn với thân cặp nhờ hai khoá bằng kim loại trắng sáng.đến nay đã hơn một năm rồi mà cặp vẫn còn mới. ÑEÀ 4 : HAÕY TAÛ MOÄT ÑOÀ VAÄT QUEN THUOÄC TRONG LÔÙP HOÏC CUÛA EM Trong lôùp .mẹ sắm cho em nhiều sách vở. lá cổ nhọn. taám baûn ñoà Vieät Nam. mặc áo màu. thước theo em đến trường mỗi ngày. cao bằng một gang tay.làm toán . bình hoa treân baøn coâ giaùo….Phía sau thân là dây mang bằng vải. nắp cặp bật mở. sắc sảo. Maët baøn daøi hôn moät meùt. Áo che nắng .. em đặt bác nằm trong hộc tủ ngay ngắn. duû cho hai baïn ngoài vieát thoaûi maùi. Döôùi maët baøn laø hoäc baøn vöa ñuû ñeå em ñöïng saùch vôû. giây mực. Hai thân trước được kết dính với nhau nhờ một hàng khuy và một hàng nút bằng nhựa trắng bóng. Trung thu năm sau đến nhanh và chị bướm xinh đẹp này lại cùng em hoà vào đám rước đèn vui ơi là vui ! ĐỀ 2 : HÃY TẢ MỘT ĐỒ DÙNG HỌC TẬP MÀ EM THÍCH Bài tham khảo : tả chiếc cặp Em có nhiều đồ dùng học tập: . nhắc nhở em phải học sao cho thật giỏi . em ñaët gaáu boâng ngoài ôû tuû kính cuøng vôùi caùc baïn ñoà chôi cuûa noù ñe ånoù khoûi buon Bài tham khảo TẢ CHIẾC ĐÈN LỒNG Trung thu đã qua mà niềm vui vẫn còn đọng lại. Em quý chiếc áo này và rất thích mặc nó .nhöng em thaáy gaáu boâng thaät thaân thieát. Chiếc áo thật gần gủi và thân thương làm sao !Nó mang nặng tình yêu của bà. bút .Chaéc noù coù töø laâu laém roài neân khoâng coøn maøu naâu ñoû cuûa veïc-ni maø laø maøu naâu vaøng cuûa goã. Bên trong có thanh tre gác ngang gắn cái lò xo nhỏ. sạch sẽ và lâu bị cũ cho ngoại em vui.nên bây giờ bác vẫn giữ nguyên “phong độ” của mình.Baøn coù boán chaân goã cöùng caùp . EM giặc áo mỗi ngày để áo mãi thơm tho. Cặp có dạng nình chữ nhật nằm ngang. Em quyù vaø xem noù nhö ngöôøi baïn.Đã hơn một năm theo em đến trường nên nó không còn trắng tinh mà đã chuyển sang màu trắng sữa.đó là chỗ đứng của anh đèn cầy mảnh mai.của phần bọc nhựa bao bọc bên trong toả ra rất quen thuộc và thân thương làm sao !Mùi thơm học trò ! Cặp có ba ngăn.Taát caû. Chiếc áo tuy hơi cũ nhưng em mặc vào vẫn vừa vặn. làm đẹp cho em khi đi học. mỏng nên mặc vào rất mát.Em có tới bốn chiếc áo để mặc đi học nhưng em thích nhất là chiếc áo mà bà ngoại tặng cho em vào ngày sinh nhật.Khi cặp đựng nhiều sách vở.Hai ngăn lớn em đựng sách. Cặp như một cái tủ cá nhân be bé đầy tiện nghi. em mang cặp trên vai như chú bộ đội mang ba lô đi hành quân vậy.coù nhieàu ñoà vaät gaàn guõi. taát caû ñeàu yeâu quyù nhöng thaân nhaát vôùi em vaãn laø chieác baøn em ngoài hoïc haøng ngaøy. chân cổ đứng giúp em mang khăn quàng dễ dàng. vở.khỏi bị ướt khi mưa nên em rất quý bác Lúc đi học. roäng khoaûng hai taác.Chị bướm hãnh diện rập rờn bay lượn dưới ánh trăng.Bieát bao löùa hoïc troø ñaõ ngoài vaøo chieác baøn naày neân maët noù nhaün thín. Bác mang cả vở. maùt röôïi.. không để lấm đất. Đường may trên áo thật đều đặn. em mang bác trên vai Đi học về.Treân baøn ñoù ñaây coù vaøi veát möïc. ĐỀ 3 : HÃY TẢ CHIẾC ÁO EM MẶC ĐẾN LỚP HÔM NAY Vào năm học lớp bốn.Hình ảnh chiếc đèn lồngmàông nội làm tặng em vẫn còn lung Linh theo tiếng trống tùng… dinh…cắc…tùng… Đó là một chiếc đèn hình con bướm.Mùi thơm của giấy.Chôi xong. năm ngoái .Tuy chæ laø moät ñoà chôi.xanh nõn.Sáng nay em mặc nó đến trường. Neáu khoâng coù baøn caùc baïn seõ ngoài hoïc ôû ñaâu ?Baøn thaät caàn thieát vaø quyù giaù phaûi khoâng caùc baïn ? Em yeâu chieác baøn hoïc . cô vở trắng tinh cho em viết văn .coù caây gaùc chaân baéc ngang vaø noái lieàn vôùi maët gheá. Bác cặp luôn giữ gìn sách vở.được may bằng loại vải ni lông dày có bọc nhựa bên trong nên rất bền chắc. lại. ngoaøi cuøng cuûa phoøng möôøi moät.

hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô..ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! . Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. bát sạch ngon cơm “.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. Thường ngày. Khi cô đến.Cán chổi dài gần một mét. cứ nửa gang tay . người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. chạy dồn về một chỗ .Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. chúngrăm rắp tuân theo.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. có cô chổi đót giúp đỡ. Trên cái phần cán dài ấy.

gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. có cô chổi đót giúp đỡ. chúngrăm rắp tuân theo. cứ nửa gang tay . cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. cứ nửa gang tay . Tìm số thư hai. chạy dồn về một chỗ . nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. chúngrăm rắp tuân theo. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ.Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. Khi cô đến. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về..Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. Số thứ nhất là 120 .:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị .Cán chổi dài gần một mét. mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn.ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. bát sạch ngon cơm “.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. mỗi giờ đii được 65 km.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại.Cán chổi dài gần một mét. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? . có cô chổi đót giúp đỡ. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. chạy dồn về một chỗ . Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. Trên cái phần cán dài ấy. giá mỗi kg táo là 7500 đồng . bát sạch ngon cơm “.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. chúngrăm rắp tuân theo.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. 2kg táo. chúngrăm rắp tuân theo.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. có cô chổi đót giúp đỡ.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. Khi cô đến.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. cứ nửa gang tay . Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m .:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. Trên cái phần cán dài ấy.. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. Thường ngày. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. chạy dồn về một chỗ . Thường ngày.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt.Cán chổi dài gần một mét. Trên cái phần cán dài ấy. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! Toán L4 Bài 1 . gia mối kg mận là 6000 dông . bát sạch ngon cơm “.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. bát sạch ngon cơm “.. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. Khi cô đến.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. Thường ngày. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. chạy dồn về một chỗ . Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. Trên cái phần cán dài ấy. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. Thường ngày. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. cứ nửa gang tay .Cán chổi dài gần một mét. có cô chổi đót giúp đỡ.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. Khi cô đến. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu .. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay.

giá mỗi kg táo là 7500 đồng . Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. Số thứ nhất là 120 . mỗi giờ đii được 65 km. 2kg táo. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . giá mỗi kg táo là 7500 đồng . Số thứ nhất là 120 . 2kg táo. 2kg táo. mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau.Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu .Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? . Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? Bài 1 . Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? Bài 1 . Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . Tìm số thư hai. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . gia mối kg mận là 6000 dông . Số thứ nhất là 120 . gia mối kg mận là 6000 dông . giá mỗi kg táo là 7500 đồng . Tìm số thư hai. Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m .Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. Tìm số thư hai. số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. mỗi giờ đii được 65 km. mỗi giờ đii được 65 km. gia mối kg mận là 6000 dông .Bài 1 .

. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm.Bút là người bạn theo em đến trường -cùng em miệt mài học tập.!” Bút gần gũi và thân thiết làm sao ! Em giữ bút thật kĩ để dùng được lâu bền . ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. thêm lớn. trắng mịn. màu tráng tinh khiết của hoa cúc. rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa. bút chạy êm như ru trên trang giấy trắng. nổi bật trên nền áo vàng tươi và hàng chữ đen viết rất đẹp :”Nét chữ nết người “. không cần phải bơm nên cũng tiện cho việc sử dụng .Viết xong.Ngòi được làm bằng nhựa nên nếu không viết quen thì nét chữ sẽ rất to…Ấy vậy mà cả lớp em ai cũng rất thích vì ngòi bút giúp taviết chữ có nét thanh. Dưới ông là hai cậu bé kháu khỉnh . Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên. biết tháng. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. “ Ngủ ngoan đi bút ơi !Ngày mai cậu còn giúp tớ nhiều việc nữa đấy . Ngòi bút lá tre không nhọn như bút chữ A.Tháng chạp năm ngoái. Em cầm bút viết. danh lam thắng cảnh. be bé. học hành tiến bộ. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành.. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô. dẻo dai . nét đậm. Để đém nhịp thời gian ta có chiếc đồng hồ tích tắc báo giờ báo phút . to như quyển sổ.tóc chỏm trái đào cùng nhau khiêng một núi tiền vàng. tay bưng quả đào. Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. cành chi chít vươn ra. lộc non trổ lác đác. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . Giữa thân. MŨ là nắp của bút đấy!NÓ bảo vệ cho ngòi bút khỏi bị tè khi lỡ rơi xuống đất. vừa nhắc nhở em những ngày kỉ niệm. Là một cô bé chăm chỉ làm việc nên bút lá tre có thân hình thon thả. cậu út đã tặng mẹ em tấm lịch năm Tân Mão thật đẹp. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em. làm toán. Ngày chủ nhật . hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. có cái đai bằng nhựa cũng xanh như lá. Tục ngữ. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt. . Tờ bìa ngoài có in chữ phúc có ý cầu mong Bình an phúc lộc trong một năm.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . không mảnh như bút kim mà có dạng hình lưỡi mác. em thêm khôn. Tấm lịch được treo ở một vị trí thật trang trọng trong phòng khách. người ta in hai chiếc lá tre lồng vào nhau màu xanh lục. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . cho ra những hàng chữ mềm mại.ĐỀ 7: Tả tấm lịch treo tường Thời giờ vun vút Đi tựa tên bay Thời gian trôi qua rất nhanh và không bao giờ trở lại. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa . em cất bút cẩn thận Trong ngôi nhà xinh xắn của nó để bút được nghỉ ngơi.Phần trên bìa là một vòng tròn lơn như cái đĩa có đường diềm vàng choé như mạ vàng. có ghép cả tranh .BÚt giúp em viết văn . từ thân cây khô ấy. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi.ton dày có dạng hình chữ nhật đứng dài hơn ba tấc . Những tờ bên trong của lốc lịch là giấy mỏng. nó làm cho căn phòng sáng hẳn lên bởi màu đỏ tươi thắm và bóng lên như được quét một lớp kiim tuyến. đều tăm tắp. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.Xung quanh có những cánh mai nở vàng rực rỡ và câu “ Chúc mừng năm mới “ viết theo kiểu chữ thư pháp thật ấn tượng . tờ lịch có số màu đỏ tươi như nhắc em một tuần đả trôi qua. có cả những câu ca dao. dài khoảng gang tay. Mõi lần bóc một tờ lịch là một ngày đã đi qua.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau.Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ. nó không nằm trong chậu nêndáng cây rất tự nhiên. lấp lánh. Một bông.Em luyện chữ bàng cây bút lá tre đã quen nên viết rất dễ dàng !Ruột bút giống như bút lông đã tẩm sẵn mực.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. Mỗi tờ lịch có màu sắc tươi tắn. Ta còn có cả tấm lịch treo tường để biết ngày. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi.. em đã làm được gì ?Lịch vừa chobiet ngày tháng để em lập ra kế hoạch học tập. hai bông rồi hàng trăm bông .Lá . chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét. có in ngày tháng. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết. Phía dưới bìa có một lốc lịch dày.Bên trong có in hình một ông tiên râu tóc bạc phơ. cúng giỗ ông bà.NHững ngày cuối tháng chạp. Lịch thật quý giá biết bao ! ĐỀ 8 : TẢ CÂY BÚT Để luyện viết chữ cho đẹp. tròn tròn. mẹ đã mua cho em cây bút lá tre. rộng khoảng hai tấc. Bìa lịch làm bằng giấy các.. gương mặt hiền lành phúc hậu. châm ngôn… dạy ta biết bao điều bổ ích.Chị bút đội trên đầu chiếc mũ dài bằng ngón tay út.chác chắn và cứng cáp. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc.

Cải bẹ thân trắng muốt. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy. lúc hiện trên mặt đất. hái rau để luộc hoặc ăn sống… làm phong phú thêm cho bữa ăn cuả gia đình. lúc ẩn. .tua tủa.Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me.Mùa thu. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây.. cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp . từ thân cây khô ấy. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc. Những quả ớt áo đỏ. Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên. nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên. Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo. Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió.Bố còn đóng cả một cái giếng bơm để tưới nước cho rau. ĐỀ 3 : EM HÃY TẢ MỘT VƯỜN RAU XANH TỐT MÀ EM CÓ DỊP TRÔNG THẤY Phía sau nhà em có một vườn rau xanh tốt mà bố em đã “ gầy dựng “ nên. Xung quanh được rào bằng lưới và cọc tre thật chắc chắn. vừa tiết kiêm tiền chợ. rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa. Bố làm một cái cổng tre có thể đóng .Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp . ung dung . Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em. Một bông. tôi cũng nhớ về mái trường và cây phượng già hiền lành tốt bụng ấy . rau răm. rau thơm….xanh nõn bóng mượt .Cây đã sống lâu lắm rồi. dẻo dai .Một cơn gió thoảng qua. vừa đảm bảo rau sạch hợp vệ sinh. Cuối vườn bố trồng một giàn mướp đầy hoa vàng và quả non . mát rượi. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. mát rượi. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi.tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn.Nắng đã thắp lửa cho cây.màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống. cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh. lá tròn. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi.Rau ở vườn còn được mẹ mang đi biếu bà con xung quanh . Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô. xà lách. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . dĩnh đạc.. cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi. Nào bàng. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng.tăng thêm tình làng nghĩa xóm. màu tráng tinh khiết của hoa cúc.Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm. hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc..Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét. còn các chị ngò thân mảnh dẻ yếu ớt cứ loà xoà sát mặt đất. cành chi chít vươn ra.Một cơn gió thoảng qua. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa . Xà lach lá xoắn thành búp . từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất. em cũng dậy thật sớm ra vườn hít thở không khí trong lành và giúp bố tưới rau rồi mới đi học. nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết. từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò. ĐỀ 2/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH Trường tôi rợp mát bóng cây. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây. vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến .Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực .Mùa xuân. Sát bờ rào còncó một hàng ớt. cây phượng già trẻ lại.NHững ngày cuối tháng chạp. Các loại cải. lộc non trổ lác đác. Mấy cậu hành lá như ống hút cứ chỉa thẳng lên . . hành ngò được trồng thành luống dài mỗi luống một loại riêng. xanh lục. Sáng nào. Mẹ hái mướp nấu canh.mai non mỏng dánh. Giữa vườn là các loại rau trồng không đánh luống để ăn quanh năm như dắp cá.Trên thân khoảng một mét. hai bông rồi hàng trăm bông . chẳng có chú gà nào chui vào được. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui.Mùa hè. Từng cụm hoa.mở khi ra vào. Cải cay lá to. xanh um. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ. áo xanh thật ngộ nghĩnh.Giờ ra chơi nào . Ra vườn thật thích vì ở đây bạn có thể biết đủ các loại rau và mùa nào rau cũng xanh tốt. Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò…. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. dài phiến lá có răng cưa. Nó mặc một chiếc áo mướt xanh. tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được. Vườn rau nhà em thật là quý ! ĐÈ 4 EM HÃY TẢ MỘT CÂY ĂN QUẢ MÀ EM YÊU THÍCH NHẤT .. Khu vườn không rộng lắm nhưng thật thoáng đãng.Lá mai non mỏng dánh. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui.. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất.Dù có đi đâu xa. an khang thịnh vượng cho mọi nhà .ngò tàu. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt.

Cây mận nàyông nội tôi đã trồng từ lâu lắm rồi nên nó cao lớn . ăn mãi không chán . chua chua ngọt ngọt.Mùa mận nào mẹ cũng chọn những chùm quả to nhất.ruộng vườn lại cháy lên trong lòng anh. aùnh löûa hoàng baäp buøng treân caùc beáp. ĐỀ BÀI BÀI 1/ (2đ) Tìm hai câu ca dao.Tôi yêu ngôi nhà. yêu cây cối xung quanh vườn và yêu nhất là cây mận đầu ngõ. Lá mọc dày .Ngoaøi bôø ruoäng ñaõ coù böôùc chaân ngöôøi ñi.bóng che mát rượi cả một khoảng sân. tre chaúng ôû rieâng Luyõ thaønh töø ñoù maø neân hôõi ngöôøi “ (Nguyeãn Duy ) Ñoaïn thô treân neâu leân dieàu gì ñeïp ñeõ vaø saâu saéc ? PHAÀN TAÄP LAØM VAÊN : (10 Ñ ) Ngoâi nhaø cuûa em coù nhieàu ñoà vaät ñöôïc em coi nhö ngöôøi baïn thaân ( baøn hoïc. Nhìn từ xa. lòch treo töôøng. b/Tiếng sóng vỗ long bong trên mạn thuyền . gốc cây to như cột nhà chắc chắn.Nắng hạ thắp sáng cho mùa quả chín !Quả mận chín đỏ mọng .töø laùy coù ôû ñoaïn vaên sau ñaây: Baûn laøng ñaõ thöùc giaác. CAÂU 5 / Ñaët caâu A.ñeøn coù kheâu môùi raïng”.: C/ Coù chuû ngöõ laø danh töø : D/ Coù chuû ngöõ laø tính töø PHAÀN CAÛM THUÏ :(4Ñ ) Cho ñoaïn thô sau: “Baõo buøng thaân boïc laáy thaân Tay oâm. ñi hoïc veà.maáy caäu hoïc troø môùi bôõ ngôõ ñöùng neùp beân ngöôøi thaân.Quả mận thi nhau lớn. mận trổ hoa. gheùp phaân loaïi. be bé như những chiếc chuông tí hon.Gioù töø treân ñænh nuùi traøn xuoáng thung luõng maùt röôïi... đan thành vòm che bóng mát Lá non mới trổ có màu nâu đỏ. tieáng goïi nhau í ôùi. tục ngữ nói về quê hương. Thöông cuøng caùc baïn chaïy uøa ra caây gaïo . gọi mời . Hoa mận trổ từng chùm trắng muốt. đất nước.Hoa rụng đi. EM và mấy đúa bạn bưng chén muối ớt ra ngồi dưới gốc cây thưởng thức từng quả mận chín mọng nước . chỉa thẳng đủ hướng. nỗi nhớ đất đai. .……. Nó vừa che mát. CAÂU 4 : Xaùc ñònh chuû ngöõ. vừa làm cho cảnh nhà tôi thêm đẹp. Tôi yêu cây mận vô cùng!. tuû ñoà chôi.Lá mận xanh lục. tay níu tre gaàn nhau theâm Thöông nhau. không còn thấy lá nữa. cây như một tháp đèn lộng lẫy một màu đỏ thắm tươi. Taûng saùng . tính töø coù ôû caâu sau : Cuõng nhö toâi. chủ ngữ. đầu xuân . BÀI 2/ (3đ) Tìm các bộ phận: Trạng ngữ. CHỦ NHẬT NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT KIỂM TRA BÀI SỐ 1. CAÂU 2 :Xaùc ñònh danh. quả non nhú ra.Cuối đông. ñoäng.) Haõy taû laïi moät trong soá nhöõng ñoà vaät ñoù. kieåu caâu cuûa caùc caâu sau : a/ Chieàu nay. cánh hoa nhỏ bé như sợi chỉ. dài như lá xoài nhưng to bản hơn.HỌC KÌ 2 PHAÀN LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU: (6Ñ) CAÂU 1:Tìm töø gheùp toång hôïp. vừa cho quả. tím hồng mỏng như lụa. đâm ngang. b/ Nhöõng boâng hoa ñoû ngaøy naøo ñaõ trôû thaønh nhöõng quaû gaïo muùp míp . giaù saùch.Ñoù ñaây. đẹp nhất đặt lên bàn thờ để nhớ về ông. Phần trên gốc tỉa ra hai thân giống như cái chán ná Tiếp đó là vô số cành uốn lượn.chæ daùm ñi töøng böôùc nheï . tieáng noùi chuyeän rì raàm. vị ngữ của các câu sau : a/Trong những năm đi đánh giặc. Coù vò ngöõ laø tính töø : B/ Coù vò ngöõ laø cuïm ñoäng töø. vững chải. ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN : TIẾNG VIỆT THỜI GIAN :90 PHÚT CHỦ NHẬT NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT KIỂM TRA BÀI SỐ 2 –HỌC KÌ 2.voøm trôøi cao xanh meânh moâng. lúc lỉu đầy cành. rực lên. tuû nhoû ñöïng quaàn aùo.nhà cửa. Mùa hoa. Cây mận thuộc giống mận đỏ. CAÂU 3 : Giaûi thích caâu tuïc ngöõ: “Chuoâng coù ñaùnh môùi keâu. ong bướm rú nhau về hút mật rù rì cả ngày thật vui . vò ngöõ .

Xanh……………………………… lạnh……………………………. đang chao lượn những cánh diều . ĐIỂM BÀI 1: Cho số 275a .Chiều rộng bằng chiều dài. số dư là 9.lô. Câu 2 : Trong một phép chia có số chia là 8 thì số dư lớn nhất có thể có là :…………………. Xe thứ hai chở 72 bao gạo . tính từ có ở đoạn thơ sau : Nắng vàng tươi rải nhẹ Bưởi tròn mọng trĩu cành Hồng chìn như đèn đỏ Thắp trong lùm cây xanh BÀI 4/(2đ )Điền tiếng thích hợp vào chỗ chấm để có : a/ Từ ghép b/ Từ láy mềm………………………. nhà thơ Nguyễn Dình Thi có viết: “ Việt Nam đất nước ta ơi ! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều . Ngày thư hai đi quãng đường.Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu kg thóc ? ĐỀ KIỂM TRA Câu 1 a/ : Đọc só : 65 108 : ………………………………………………………………………………………………… b/ Viết số : Bốn mươi tám nghìn năm trăm bảy mươi ba :…………………………………….Tính diện tích đất còn lại ? Bài 5:Một mảnh đất hình chử nhật có chiều rộng là 19m và bằng chiều dài .” Em cảm nhận được những điều đẹp đẽ gì về đất nước Việt Nam qua đoạn thơ trên ? BÀI 6/ (6đ ) Em hãy tả lại một đồ vật gần gũi đã từng gắn bó với em TÊN BÀI KIỂM TRA SỐ 1 .Một ô tô đi từ thành phố HCM đến HN hết ba ngày. mềm……………………………… xanh………………………….Ngày thư nhất đi được quãng đường . :Câu 3 : Một tấm bìa hình vuông có diện tích là 49 dm thì cạnh hình vuông đó là : ………….gam gạo biết các bao nặng như nhau ? BÀI 8:Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 64m. Hãy tìm số chia ? ……………………………………………………………………………………………….Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu ki. Lạnh……………………………… BÀI 5/ (3đ) Trong bài ‘Việt Nam thân yêu “. -Chia hết cho 2.. a/ Tính diện tích thửa ruộng đó ? b/ Cứ 10m thu được 5 kg thóc. Tính diện tích mảnh đất hình vuông ? BÀI 6 .Độ dài đáy gấp đôi chiều cao. thương là 167. động từ.Một miếng đất hình vuông có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng hình chử nhật.Hãy tìm a sao cho: -275a chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5? * a =………………………………………….Người ta sử dụng diện tích mảnh đất ấy để trồng hoa ... -Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 ? *a =…………………………………………. Hỏi : a/Trong hai ngày ô tô đi được bao nhiêu phần quãng đường ? b/Ngày thứ ba ô tô đi tiếp bao nhiêu phần quãng đường nữa mới tới Hà Nội ? BÀI 7: Xe thứ nhất chở 75 bao gạo.3 và 9? * a =…………………………………………… BÀI 2 :Đặt tính rồi tính : 1803 x 207 31008 : 304 3+ ……BÀI 3: Một phép chia có dư có số bị chia là 2013.Như thế xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 150 kg gạo . .c/ Trên vòm trời cao xanh. BÀI 4:Một mảnh đất hình bình hành có chiều cao là 75m . BÀI 3/ (3đ ) Xác định danh từ.

Cửa hàng đã bán trong 4 tuần. . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. Câu 6 : Một cửa hàng có 2500 kg gạo . Mẹ mua trái cây hết 1 số tiền đó . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 7 Mẹ có 100000 đồng. mỗi tuần bán 120 kg .Số tiên còn lại mẹ mua 3 kg gạo 4 tám thơm . Hỏi giá tiền một kg gạo tám thơm ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….Câu 4 :Đặt tính rồi tính : 2356 x 9 63758 :8 1075 x 4 21056 : 7 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu 5 : Tính giá trị biểu thức : a/ 52540 .5740 x 6 = ? b/ 1569 + 45 : 9 x 100 =? . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo ? .

Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân .Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ.ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui. . Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc. màu tráng tinh khiết của hoa cúc.. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . hai bông rồi hàng trăm bông . Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa .NHững ngày cuối tháng chạp.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp .Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô. lộc non trổ lác đác... Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. Một bông. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết. rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa.Một cơn gió thoảng qua.Lá mai non mỏng dánh.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . từ thân cây khô ấy. dẻo dai . hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất. cành chi chít vươn ra. mát rượi. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây. nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em. Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi.

Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. lộc non trổ lác đác. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét.Lá mai non mỏng dánh. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em. Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm..Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp . nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa .Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ.NHững ngày cuối tháng chạp. .. mát rượi. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc.ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. màu tráng tinh khiết của hoa cúc.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng.Một cơn gió thoảng qua. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt. dẻo dai . rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . từ thân cây khô ấy. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. Một bông. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây. Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên. cành chi chít vươn ra. hai bông rồi hàng trăm bông .. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . an khang thịnh vượng cho mọi nhà . cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa.

Câu3 :Hình thoi ABCD có:độ dai của hai đường chéo lần lượt là 35 cm và 42 cm Tính diện tích hình thoi đó …………………………………………………………………………………………………………………. CÂU 2 :Trong hộp có 12 bút đỏ và 35 bút xanh .. 234. .quãng đường AB đo được 2 dm. 456.*PHẦN TRẮC NGHIỆM : KHOANH VÀO CHỮ CÁI ĐẶT TRƯỚC ĐÁP ÁN ĐÚNG CÂU 1 : Trên bản đồ tỉ lệ 1 :1000000. …………………………………………………………………………………………………………………….Tỉ số giữa bút xanh và só bút trong hộp là : ………………………………………………………………………………………………………………….A = 4 7 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . Câu 4 :Tìm số trung bình cộng của các số sau :123 . 8 4 16 8 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. PHẦN TỰ LUẬN : Bài 1 :Tính : 2375 x 704 90591 : 546 3- 4 2 : 7 5 6 3 +5 x 7 20 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. .. 9 5 12 7 Câu 5 :Xếpcác phân số sau theo thư tự từ lớn đến bé . và 567 . 345. . . Bài 2 : Tìm A: a/ A x 9 3 = : 2 8 2 b/ A = 1000 4 c/ 5 3 . Vậy độ dài thật của quãng đường là : ……………………………………………………………………………………………………….

Người ta dùng diện 5 3 tích để trồng hoa. 5 a/ Tính chu vi và diện tích đám đất ? b/ Người ta trồng lúa.………………………………………………………………………… Bài 3: Mai mua sách và vở 4 số tiền mua sách . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1 2 đoạn đường. Một mảnh vườn HCN có chiều rộng 50m.Hỏi người đó phải đi bao nhiêu phần nưã mới hết đoạn đường đã định ? Bài 5 : Một người leo núi ngắm cảnh . cứ 100m thu được 50 kg thóc . ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 4 :. Giờ thứ hai đi được đoạn 4 5 đường . Giờ thứ nhất đi ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… BÀI6: Một đám đất HCN có chiều dài hơn chiều rộng 40 m và bằng 7 chiều rộng. Tính diện tích còn lại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………. chiều dài bằng 6 2 chiều rộng . 3 Hỏi Mai mua mỗi loại hết bao nhiêu tiền ? hết 91000 đồng . Tính số thóc thu trên thửa ruộng ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . Biết số tiền mua vở bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… .

135 = ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… C/ Tìm các số tự nhiên Y biết : 12 : y > 4 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… BÀI 2 : Hãy cho biết các số bé hơn 50 có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… BÀI 3 Tìm một số tự nhiên biết rằng lấy số đó trừ đi 2 rồi chia cho 3. rồi cộng với 4 và nhân với 5 được kết quả là 30 ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… .BÀI 1 : A/Tìm x biết : a/ x – 135 + 246 = 678 b/ 26 – x 3 = 17 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… B/ Tính bằng cách hợp lí : 235 – 146 + 246 .

C . Và mỗi bạn sẽ có 12 viên bi .E và G .D .B .723 x 27 - 2 9 = 6 18 . a/ Hỏi An hơn Bình bao nhiêu viên bi ? b/ Cả hai bạn có bao nhiêu viên bi ? ( vẽ sô đồ đoạn thẳng rồi giải ) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… KIỂM TRA HS GIỎI MÔN TOÁN .THỜI GIAN 70’ BÀI 1 / Tính nhanh : a/ 13276 – ( 4500 + 3276 ) (4đ) / Tìm x a/ 2 4 +X x2 = 5 7 b/ b/ 58264 + 4723 .8264 . Nếu An cho Bình 3 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi khi nối 6 điểm đó lại với nhau ta được bao nhiêu đoạn thẳng ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… BÀI 5 : An và Bình có một số bi.………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… BÀI 4 Cho 6 điểm A .

Lừa nói lại với ngựa : “ Còn nếu anh chở giúp tôi 2 bao hàng thì anh sẽ chở gấp 5 lần tôi .Tìm số tuổi của mỗi người biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan và tuổi Lan bằng 1 tuổi mẹ .mẹ . 6 BÀI 3 : Một miếng đất hình bình hành có cạnh 24 m.723 x 27 - 2 9 = 6 18 BÀI 2 : Trung bình cộng tuổi của ba. Lừa nói lại với ngựa : “ Còn nếu anh chở giúp tôi 2 bao hàng thì anh sẽ chở gấp 5 lần tôi .Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng ? BÀI 4 : Hãy tìm một số tự nhiên để cùng cộng vào tử và mẫu của phân số phân số mới có giá trị bằng phân số 17 ta sẽ được một 29 6 . Người ta mở rộng mỗi cạnh đáy thành 28m thì diện tích miếng đất tăng thêm 60m . mẹ . Bình .Ngựa nói với Lừa :”Nếu anh chở giúp toi 2 bao hàng thì hai chúng ta chở bằng nhau “. 9 Bài 5 : Lừa và ngựa cùng chở hàng . Bình .mẹ .Lan là 28 tuổi . Người ta mở rộng mỗi cạnh đáy thành 28m thì diện tích miếng đất tăng thêm 60m .Lan là 28 tuổi . 6 BÀI 3 : Một miếng đất hình bình hành có cạnh 24 m.BÀI 2 : Trung bình cộng tuổi của ba. 9 Bài 5 : Lừa và ngựa cùng chở hàng . Lan là 24 tuổi .Tìm số tuổi của mỗi người biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan và tuổi Lan bằng 1 tuổi mẹ .Ngựa nói với Lừa :”Nếu anh chở giúp toi 2 bao hàng thì hai chúng ta chở bằng nhau “. Hỏi mỗi con chở bao nhiêu bao hàng ? . Hỏi mỗi con chở bao nhiêu bao hàng ? KIỂM TRA HS GIỎI MÔN TOÁN . mẹ . Lan là 24 tuổi . Trung bình cộng tuổi của ba.Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng ? BÀI 4 Hãy tìm một số tự nhiên để cùng cộng vào tử và mẫu của phân số phân số mới có giá trị bằng phân số 17 ta sẽ được một 29 6 . Trung bình cộng tuổi của ba.THỜI GIAN 70’ BÀI 1 / Tính nhanh : a/ 13276 – ( 4500 + 3276 ) / Tìm x a/ 2 4 +X x2 = 5 7 b/ b/ 58264 + 4723 .8264 .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… c/Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy. vừa chỉ tính tình ?và đặt câu để minh hoạ ? CÂU 3 :(2đ )Xác định từ loại của các từ có ở câu…: Những bắp ngô đã mập và chắc. ca dao có nội dung khuyên bảo về ăn mặc. nói năngCÂU 2( 2đ ) :a/Tìm từ láy. . b/Ở một số nước. chỉ còn chờ tay người đến bẻ mang về. CÂU 4 (2đ): Xác định trạng. gắt gỏng . biển lúc tẻ nhạt. lạnh lùng. hả hê .vị của các câu sau và nói rõ trạng ngữ chỉ gì? a/Trên ngọn. người ta đã dùng biện pháp gây cười để điều trị bệnh nhân . một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vươn lên . từ ghép có ở câu văn sau : Như một con người biết buồn vui. b/Tìm một từ phức có tiếng “vui” vừa chỉ cảm giác.chủ. lúc đăm chiêu.C ÂU 1 : (1đ ) Viết 4 câu tục ngữ. lúc sôi nổi. người nhanh tay có thể với lên hái được những trái cây trĩu xuống từ hai bên phía cù lao . đi đứng.

..... Thoắt cái... mong mỏi. CÂU 5: Trong bài dòng sông mặc áo... b/ Trên các vòm lá dày ướt đẫm.. Câu 3/ Từ mỗi từ đơn là tính từ sau đây. lê... VÀNG .. sen hồng khẽđuđưa nổibậttrên nền lá xanh mượt.... CÂU 2 : Thêm trạng ngữ chỉ mục đích.. CHÚ NHẬT NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT BÀI KIỂM TRA SỐ 3. gióxuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay-ơn màu đen nhung hiếm quý” Em có nhận xét gì về cách dùng từ đặt câu ở đoạn văn trên ? Nêu tác dụng của cách dùng từ đặt câu đó ? CÂU6(10đ) Em hãy viết về một loài cây gần gũi gắn bó với người dân quê em..Giữa đầm...... CÂU 3 : Chuyển các câu kể sau đây thành câu hỏi.ông thò tay xuống nắm lấy khố Quắm Đen.......... em hãy tạo ra các từ láy.... tươi tắn... Câu 2/ Tìm danh từ..chủ.... bác Tâm đang bơi thuyền đi hái hoa sen.. c/Những chú chim gáy hiền lành béo nục. nhà thơ Nguyễn Trọng tạo có viết: Sáng ra thơm đến ngẩn ngơ Dòng sông đã mặc bao giờ áo hoa Ngước lên bỗng gặp la đà Ngàn hoa bưởi đã nở nhoà áo ai . mong ngóng...... thơm ngoài sân đình..vị và kiểu câu của các câu sau: a/ Ngày mùa.. trắng trong .……………… CÂU 5/ (3đ ) :Tả cảnh đẹp ở Sa pa........... nhỏ nhẹ... lê.... ... tính từ trong các câu văn sau......... ((6 ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 4 BÀI SỐ 7 ..HỌC KÌ 2 Câu 1 / Xác định thành phần của các câu sau : a/ Những cây dương đang độ lớn vây quanh mộ cô .. từ ghép : ĐẸP..xung quanh các mép cặp. vui tai.. rũ nước phành phạch. lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. mận ... ông em viền thêm nẹp bằng vải nhựa màu xanh da trời.....Lan học hành thật tiến bộ . mận..... đầm sen rộng mênh mông.. ghép tổng hợp... ghép phân loại..... nhấc bổng anh ta lên.. những con chim k-lang mạnh mẽ.. CÂU 4:Xác định trạng....... c/………………………………….. .... câu khiến: ....Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm? Trước mặt Minh. XANH .. thơm trên đường làng. d/………………………………………...Nhữngbông sen trắng........ dữ tợn dang rộng những đôi cánh lớn... b/Thoắt cái... khi ẩn khi hiện. b/Lúc sau. chỉ nơi chốn vào trước các câu sau cho thích hợp : a/…………………………….. chỉ phương tiện..bông hoa dập dờn trước gió.... nhỏ nhoi..... Đoạn thơ giúp em phát hiện ra vẻ đẹp gì của dòng sông quê hương tác giả ? CÂU 6 : Tả một con gà mái dẫn đàn con đi kiếm mồi với dáng vẻ một người mẹ chăm làm luôn bận bịu vì con .Bác cẩn thận ngắt từngbông.. trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào..... ngoài bọc một chiếc lá rồi để nhẹ vào lòng thuyền. ………...Thoắt cái.. động từ..Nam về . mùi thơm từ cánh đồng thơm vào.... bó thành từng bó.. tươi rói.. nhà văn Nguyễn Phan Hách có viết : “Thoắt cái.. chỉ nguyên nhân.coi nhẹ nhàng như ta giơ con Éch có buộc sợi dây rơm ngang bụng vậy...THỜI GIAN : 90’ CÂU 1: Xếp các từ sau vào 3 nhóm : láy.. bạn học.. trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào...trắng muốt.... cổ đeo vòng cườm đang tha thẩn nhặt thóc.. câu cảm......

PHẦN BÀI TẬP BÀI 1/ Tìm từ ghép .Từ gốc Từ láy Từ ghép Câu 4/ Trong bài tiếng chim buổi sáng . nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả tiêng chim buổi sáng ? Biện pháp nghệ thuật đó giúp em cảm nhận tiếng chim buổi sáng có ý nghĩa như thế nào ? ………………………………………………………………………………………… …. Theo em.VÕ QUÃNG) . 5/ Quan hệ từ : 11PHẦN CÂU : 1/Bộ phận chính của câu : Chủ -vị 2/Bộ phận phụ của câu :Trạng ngữ .Hãy tả lại quyển sách đó ? HỌ CHỦ NHẬT NGAỲ 27 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN TẬP LÝ THUYẾT 1 PHẦN TỪ: 1/ Danh từ: 2/Động từ: 3/ Tính từ: 4/ Số từ : Là những từ chỉ số lượng hay thứ tự của sự vật. từ láy có ở đoạn thơ sau đây và xếp từ ghép vào hai nhóm : Dưới vỏ một cành bàng Mầm non mắt lim dim Còn một vài lá đỏ Cố nhìn qua kẽ lá Một mầm non nho nhỏ Thấy mây bay hối hả Còn nằm ép lặng im Thấy lất phất mưa phùn (Mầm non. nhà thơ Định Hải có viết : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm. Câu 5: Em được bạn bè hay người thân tặng ( hoặc cho mượn ) một quyển sách đẹp .

sừng sững một cây sồi già . nõn nà . b/NHững lá ngô rộng.Nó giống như một cái máng nước. -Thôi thúc chúng đem lại những lợi ích thiết thực cho con người *THAM KHẢO : Trong baif “ Tiếng chim buổi sáng “ nhà thơ Định Hải đã miêu tả tiếng chim rất sống động.Phía trên là những tàu lá chuối nằm trên ngọn. Trong những bui cây đã thấp thoáng những mảng tối . BÀI 3 / Tìm danh. b/ Để lớp em học tập tiến bộ hơn. (Chiều tối..động. trên những vòm xanh rậm rạp.PHẠM ĐỨC ) BÀI 5/ Chỉ ra chỗ sai của mỗi câu dưới đây và chữa lại cho đúng : a/Qua bài thơ bộc lộ tình yêu quê hương đất nước sâu nặng. gợi . BÀI 7 / Lập dàn ý và viết bài văn theo đề sau : Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.Hãy miêu tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê h CHỦ NHẬT NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN LUYỆN VĂN CẢM THỤ ĐỀ 1/ Trong bài tiếng chim buổi sáng.dài trổ ra mạnh mẽ. Theo em nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả tiếng chim buổi sáng? Biện pháp nghệ thuật đó giúp em cảm nhận tiếng chim buổi sáng có ý nghĩa như thế nào ? *GỢI Ý : -Nghệ thuật nhân hoá và sử dụng điệp từ -Tiếng chim có ý nghĩa : -Làm sự vật xung quanh trở nên tràn đầy sức sống. ngả dài trên thảm cỏ rồi đổ lốm dốm trên lá cành. Màu tối lan dần dưới từng gốc cây . d/ Bên đường .tính có ở đoạn thơ : Trong đạn bom đổ nát Bừng tươi nụ ngói hồng Đồng vàng hoa lúa trổ Khói nở xoà như bông (Bè xuôi sông La –VŨ DUY THÔNG ) BÀI 4 Gạch chân các từ chỉ quan hệ trong các câu sau : Nắng bắt đầu rút những chòm cây cao rồi nhạt dần và như hoà lẫn với ánh sáng trắng nhợt cuối cùng. nhà thơ Định Hải có viết : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm. BÀI 6/ Phát hiện lỗi sai ở đoạn văn sau và viết lại cho sinh động hơn: Bây giờ nó đã là một cây trưởng thành.vị -kiểu câu của các câu kể sau: a/ Bình minh của hoa phượng là một màu đỏ còn non .BÀI 2/ Xác định chủ. c/Cả đàn chim lông vàng óng ấy bay sà xuống vườn cải .Trông những tàu lá thật bảnh bao làm sao!Những cái lá ấy to hơn những lá bình thường.

ý nghĩa sâu sắc của đoạn bài 2/PHẦN BÀI TẬP : ĐỀ 1 / Trong bài “Bè xuôi sông LA “ nhà thơ Vũ Duy Thông có viết : Sông La ơi sông La Trong veo như ánh mắt Bờ tre xanh êm mát Mươn mướt đôi hàng mi Bè đi chiều thầm thì Gỗ lượn đàn thong thả Đoạn thơ tả nét đẹp gì của sông La ? Tình cảm của tác giả đối với dòng sông quê hương ntn? GỢI Ý : -Sông La là một chi lưu của dòng sông Ngàn Trươi từ Trường Sơn chảy qua huyện Hương Sơn. giấc ngủ em nghiêng Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối Lưng đưa nôi và tim hát thành lời . nó đánh thức” nó thôi thúc mọi vật hoạt động mang lợi ích cho con người : Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm Tiếng chim buổi sáng mang ý nghĩa thật sâu sắc .nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có viết : Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội Nhịp chày ngiêng. nó “ lay động.làm cho mọi vật trở nên tươi tắn.rồi nhập lưu với dòng sông Lam mà đổ về cửa Hội -Bài thơ thể ngũ ngôn. miêu tả tiếng chim có những hoạt động như con người. đầy sức sống mới . tỉnh Hà Tĩnh.. . -Nêu khái quát nội dung đoạn.bài -Phân tích nghệ thuật làm bật lên từng ý hay của đoạn -Nhận xét . EM có cảm nhận điều gì sâu sắc khi đọc đoạn thơ trên ? CHỦ NHẬT NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VĂN CẢM THỤ 1/ ÔN TẬP LÍ THUYẾT : Cách làm: -Nêu xuất xứ tác giả.cảm xúc mới mẻ. ta cảm nhận được sức sống của tiếng chim thật trào dâng : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim trong veo lảnh lót vào mối sáng như tiếp thêm sinh lực cho cây lá. ĐỀ 2 / Trong bài Khúc hát ru “ . Bằng nghệ thuật nhân hoá . gợi tả vẻ đẹp hữu tình và thơ mộng của dòng sông La. tác phẩm.

câu 10’ sau đó cho HS làm từng bài tập 2/ PHẦN BÀI TẬP : BÀI 1/ Phân biệt từ. *GV cho HS thảo Luận cặp đôi tìm ý –trình bày.từ láy .TƯƠI.GV chốt ý đúng ghi bảng thành phần “GỢI Ý” HS ghi vở và viết bài cảm thụ .tài tình -----giao hoà thiên nhiên với dòng trôi của bè gỗ -Cảm giác được tắm mình trong tưởng tượng trữ tình mươn mướt của cảnh sắc sông La .nhân hoá trong chữ lượn-khéo léo .Hình ảnh dỉnh TS hùng vĩ sớm chiều mây phủ -tự hào cảnh hùng vĩ mà nên thơ. CHỦ NHẬT NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP TỔNG HỢP VỀ TỪ.Đầu bài thơ là tiếng gọi thiết tha.-HÌnh ảnh so sánh :nước sông trong veo như ánh mắt Bờ tre xanh im mát như đôi hàng mi ---Vẻ đẹp êm đềm. hai bên bờ là xóm làng trù phú.XINH.TỐT.Tình yêu của TG -Hình ảnh chiếc bè ẩn dụ trong chữ gỗ. ĐỀ 2 : Trong bài “VN thân yêu” nhà thơ NĐT có viết : Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều Đoạn thơ trên cho em cảm nhận những điều gì về đất nước Việt Nam ? GỢI Ý : Đất nước VN thật giàu đẹp và đáng yêu :.KHOẺ.cho HS viết bài tham khảo .biển lúa mênh mông hứa hẹn sự no ấm . . Sông hiền hoà trong xanh quanh năm.XANH.ĐEN.cánh cò gợi nét giản dị hiền lành đáng yêu .GV chấm chữa bài.CÂU –ĐOẠN VĂN 1/LÝ THUYẾT : gv hỏi về từ. cụm từ ở các dòng sau : -Xe đò -Xe trắng -Xe chạy -Xe khách BÀI 2/ Tìm tiếng ghép với tiếng gốc sau đây để tạo thành tư ghép.ĐỎ -VÀNG.YẾU BÀI 3/ Cho đoạn thơ sau : Đồng làng vương chút heo may Mầm cây tỉnh giấc vườn đầy tiếng chim . ĐẸP. thơ mộng của dòng sông.cũng có dáng dấp như lời hát. yên bình.

như lụa . Hương thơm nhẹ. dày . -Từ trên cao.. phong phú . . BÀI 5/ Tìm nét tương đồng giữa hai hình ảnh so sánh ở các câu sau : a/ Hai bàn tay em b/ Cam Xã Đoài ngọt lịm Như hoa đầu cành Giọt vàng như mật ong BÀI 6/ Xếp thứ tự các câu sau thành đoạn văn -Hoa bàng rụng lấm tấm như những hạt mưa bằng bạc -Bọ ve rạo rực cả người -Đêm xanh vời trăng sao -Không lúc nào nó thèm bay bổng thèm ca hát bằng lúc nầy. sang trọng.chùm Khi hé nở để lộ đốm vàng tươi tắn. thoảng. một màu xanh non ngọt ngào thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi. -Hoa : vàng tươi. từ láy ? B/ Tìm danh động tính? BÀI 4/ Xác định chủ. nâu đen. đà có thể tạo dáng -Cành : bé .chi chít.HS dựa vào chi tiết quan sát lập dàn ý – viết đoạn . -Búp hoa : dạng hạt. I 7/ Viết đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết ? CHỦ NHẬT NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VỆT LUYỆN TẬP QUAN SÁT. uốn lượn mềm mại -Lá : Già : xanh lục.hoa. mềm mịn. 1/MỤC TIÊU: - Giúp HS biết cách quan sát và lập dàn ý trước khi viết đoạn văn. Nhuỵ vàng cam. 2/ PHƯƠNG PHÁP : -GV chuẩn bị các loai cây.B/ CÂY CHUỐI : . chi chít đầy cành.quả thật cho HS quan sát tập thể . láng. năm . ngọt ngào .vị -trạng.TÌM Ý. mỏng mịn màng.thon dài Non : nâu đỏ. những đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến . 3/NỘI DUNG: A/ CÂY HOA MAI: -Thân: mảnh dẻ. nhận xét.rập rờn như đàn bướm. chắc. b/ Sau những côn mưa xuân.kiểu câu của các câu kể sau : a/Dọc theo bờ Vịnh Hạ Long. . xanh ngời . trên bến Đoan.Biết chọn ý và chọn từ để viết cho đoạn -bài sinh động.Hạt mưa mãi miết trón tìm Cây đào trước cửa lim dim mắt cười (THÁNG GIÊNG CỦA BÉ.ĐỖ QUANG HUỲNH) A/ Xác định từ ghép. đài hoa năm cánh hệt như bông hoa màu xanh nhạt.lớp theo dõi.GV cho HS trình bày cá nhân. mát rượi bóng mượt như quét một lớp dầu. bài văn.bến Tàu hay Cảng Mới. mùi hoa lí toả xuống thơm ngát và tiếng những bạn ve ánh ỏi. bảy cánh hình cánh bướm.

Từng cụm hoa. cây phượng già trẻ lại.Hoa nở ra. ĐỀ 1/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH BÀI THAM KHẢO Trường tôi rợp mát bóng cây.Giờ ra chơi nào .màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống. cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi.Mùa xuân.Nắng đã thắp lửa cho cây.Mùa hè. láng bóng. mai đã gắn liền với người quân tử bởi cốt cách tao nhã của dáng cây bởi hương thơm sang trọng tinh khiết của hoa. tròn. Nào bàng. Cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một dốm vàng chói lọi rồi lại bừng nở năm cánh hoa tươi nguyên . thanh bình . Thân chuối rất đặc biệt. Phần gốc thân phình to ra. dĩnh đạc. dĩnh đạc. mịn màng như lụa . cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực. mỗi đài hoa bao một nải chuối non bé bằng bàn tay -Nải chuối : mổi buồng chuối có đến hơn mười nải -Quả chuối : vàng ươm. nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường. .Phần ngọn thuôn nhỏ lại để rồi tỉa ra những tàu lá xanh mướt như cây pháo bông nở xoè. -Hoa chuối : tím hồng giống búp sen.…… 8 CÁC ĐOẠN VĂN THAM KHẢO HOA MAI Trong cái giá rét của mùa đông. quấn quýt nhau mà thành . Cây chuối mặc “áo đơn .Lá : lớn dài.Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm.tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn. Nào bàng. ung dung . từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh. phiến rộng . những nụ mai ngời xanh. Đó là kho dinh dưỡng dự trũ để nuôi cây.vị ngọt .Dù có đi đâu xa. nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường. nó tròn như cây cột đình không cành . . thắp niềm vui đến cho mọi nhà Đó là nét đẹp mà em yêu nhất ở loài hoa mai. mát rượi . len vào nhà .Giờ ra chơi nào .Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me. không cành. Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò…. cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi.Lá già vàng úa rủ xuống rồi khô đi nâu xám. Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết. Nó mặc một chiếc áo mướt xanh. ngọc ngà . gợi nhớ làng quê êm ấm. ung dung .Mùa thu. từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò. tài . Ngày xưa . chuối mọc thành lùm ở sau vườn. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ.Thân do nhiều bẹ lá ôm ấp. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ.. vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến . ĐỀ 1/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH BÀI THAM KHẢO Trường tôi rợp mát bóng cây.tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn.-Thân :Gồm nhiều bẹ lá to dài ôm ấp nhau tạo thành .Thơi gian trôi. mặt trên xanh lục. mát rượi.lá non mỏng cuốn lại như chiếc loa xanh nõn nà chĩa thẳng lên trời .Cây đã sống lâu lắm rồi. áo kép “ duyên dáng.THÂN CHUỐI Ở quê tôi.. không nhánh. từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh.. Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo. lúc hiện trên mặt đất.mang đến sự an lành. xanh tốt. Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió. cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh. tàu lá như cái máng nước. láng mịn.Cây mai ngày xuân với hàng trăm bông hoa vàng rực chấp chới như cánh bướm. trù phú . bở ao. dịu hiền. tôi cũng nhớ về mái trường và cây phượng già hiền lành tốt bụng ấy .hương thơm. hương thơm sang trọng thoảng trong gió.Trên thân khoảng một mét. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành Ở xa nhìn cứ như những chuỗi hạt mướt xanh . dài . lớp bẹ bên ngoài đã già tưm màu vàng xuộm có điểm những mảng nâu đen chuyển thành màu nâu xám rồi vụn bở ra để lộ lớp áo mới thấp thoáng xanh. lộc cho mọi người. để mùa xuân mai thắp thêm nắng cho đất trời. lúc ẩn. tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được..Cây đã sống lâu lắm rồi. mặt dưới có phủ lớp phấn trắng mỏng. Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy.

lộng lẫy .Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết. rực rỡ . diễm lệ. bước ra một người đường bệ với các vòng tròn như vòng của các cô đồng diễn thể dục. ca sĩ. nghệ sĩ . một cô bé mặc váy đỏ tươi như bông hoa râm bụt đang cố kiễng chân. Từng cụm hoa. từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò.Mùa thu. xinh đẹp . đẹp đẽ. đoàn viên. bèo trôi. hội viên. xinh tươi. Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió. bGiữa đám đông. tác giả. xinh xắn. anh dũng. Buổi mai hôm ấy. tài ba.vị và kiểu câu của các câu kể sau đây : a/ Xa xa. sinh viên. Nó mặc một chiếc áo mướt xanh. cường tráng . Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy. huy hoàng. BÀI 3/ Căn cứ vào hình thức cấu tạo của từ. độc giả. Việc nhỏ nghĩa lớn. . xinh xẻo .Mùa hè.can đảm .chủ.màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống. thi sĩ . tráng lệ. lúc hiện trên mặt đất. dũng cảm . -NHìn xa. mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con dường làng dài và hẹp . a/ Người ta là hoa đất : b/Vẻ đẹp muôn màu : c/Những người quả cảm : BÀI 2/ Xác định trạng. hãy phân các từ dưới đây thành bốn nhóm nhỏ : Giáo viên. gan góc. chi đội trưởng. đảng viên. c/Trước cửa ga. cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh. mặt trời rạng rỡ sẽ làm cho vạn vật bừng dậy . khán giả . dịch giả.Nắng đã thắp lửa cho cây. vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến . can trường.Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me. lúc ẩn. cây phượng già trẻ lại.Mùa xuân. tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được. hiệu trưởng. cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực.Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm. tài ba. tài năng . tươi tắn . bộ trưởng. anh hùng. gan lì .Trên thân khoảng một mét. vạm vỡ. khi bức màn mây hòng tím vén lên.Dù có đi đâu xa.. thướt tha. d. đưa tay lên vẫy Ngọc Loan. e/Ngày mai. diễn viên . những mái nhà lợp ngói đỏ lúc ẩn. . trông rộng. tài nghệ . b/ Lập mô hình cấu tạo của các từ trong từng nhóm nói trên ? BÀI 4 / Tìm 10 từ ghép tổng hợp có tiếng “ tươi “ ? BÀI 5/ XÁc định từ loại của các thành ngữ sau : -Đi ngược về xuôi.tươi đẹp . tôi cũng nhớ về cây phượng già hiền lành tốt bụng CHỦ NHẬT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VỀ CÂU. viện trưởng.TỪ BÀI 1 :Dựa vào nghĩa của từ hãy phân các từ dưới đây thành ba nhóm theo ba chủ điểm : Tài giỏi. Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo. lực lưỡng. Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò…. gan dạ. tài đức .Nước chảy. lúc hiện sau vòm lá xanh .

mê mẩn.Cười không thể hiện qua âm thanh hay nét mặt : BÀI 6/: Cho các từ : mải miết. CA DAO BÀI 1 : Tìm 10 thành ngữ.đất nước tươi đẹp ? BÀI 5 : Tìm 10 thành ngữ. 2 từ ghép có nghĩa tổng hợp.Cười biểu hiện qua nét mặt : .từ láy ? BÀI 2 : Tạo 2 từ ghép có nghĩa phân loại. phẳng lặng.Đen ? BÀI 4 :Ghép các tiếng ở mỗi dòng sau để tạo nên những từ ghép có nghĩa tổng hợp thường dùng: -a/ Quần .Áo – Khăn – Mũ -b/ gian. -Cá tôm nhiều BÀI 8 : Từ ý “ Thành làm bài tập “ hãy viết thành các kiểu câu chia theo mục đích nói ? BÀI 9 : GHép từ DŨNG CẢM với các từ ngữ sau để tạo thành các tập hợp có nghĩa: Người chiến sĩ. nhận khuyết điểm.nóng – lạnh.Trắng .Nước sông đầy -Bầu trời cao. 2 từ láy với mỗi tiếng sau: Nhỏ. tục ngữ có từ học ? BÀI 6 :Tim 5 câu tục ngữ . phương hướng. BÀI 3 : Tạo 1 từ ghép.hiểm – độc BÀI 5 : Tìm các tiếng có thể ghép với từ“ cười” để diễn tả những kiểu cười khác nhau ? -Cười phát ra âm thanh : . trước kẻ thù. tươi tốt .ác. bảo vệ lẻ phải. nói năng ? BÀI 3 :Tìm 10 thành ngữ .buồn. mong mỏi . 1 từ láy chỉ màu sắc với mỗi tiếng sau : Xanh – Đỏ. cứu bạn. thành ngữ nói về quê hương .Vàng . xông lên. tục ngữ nói về đạo đức và lối sống lành mạnh. BÀI 10 : Viết lại đoạn văn cho đúng dấu câu : trên bờ sông một con Rùa đang cố sức tập chạy một con Thỏ thấy thế mỉa mai Rùa chậm như Rùa mà cũng đòi tập chạy Rùa đáp anh đừng giễu tôi anh với tôi chạy thi thử xem ai hơn CHỦ NHẬT NGAỲ 3 THÁNG 4 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN TẬP TỔNG HỢP *PHẦN THÀNH NGỮ. tươi tắn vào hai cột : từ ghép. .tục ngữ nói về quan hệ tình cảm giữa những người thân trong gia đình ? BÀI 4: Tìm 10 câu ca dao .sống -chết . -Nước sông trong .ngọt . chậm chạp. nữ du kích ..Sáng –Lạnh . vương vấn. xa lạ. nói lên sự thật. mong ngóng. tốt đẹp của con người Việt Nam ? BÀI 2 : Tìm 10 câu tục ngữ hay ca dao có nội dung khuyên bảo về ăn mặc .thơm – học.đẹp –xấu. đi đứng. xa xôi . nhỏ nhẹ. chú bé liên lạc . mong ngóng.ca dao có từ thầy ? BÀI 7 :Tìm 10 câu tục ngữ .chiến đấuBÀI 7 Thay các từ in đen trong các câu sau bằng từ láy đồng nghĩa ? -Cánh đồng rộng. mong mỏi. -Dãy núi dài. TỤC NGỮ.. phẳng phiu.BÀI 6 Tìm tiếng ghép với các tiếng đã cho sau để tạo thành các Danh từ: Vui . thành ngữ có tên loài vật ? *PHẦN TỪ LÁY-TỪ GHÉP : BÀI 1 :Xếp các từ : châm chọc.

gắn bó . từ ghép tổng hợp trong các tập hợp sau : . bạn bè.kính. từ ghép tổng hợp ? BÀI 22 : Cho một số từ sau : Thật thà. ghép phân loại.mơ màng. b/ bồi hồi . Vui…………. BÀI 12 : Phân biệt nghĩa của 3 từ láy sau đây bằng cách đặt câu với mỗi từ : nhỏ nhắn. láy .? BÀI 23 : TÌM từ ghép phân loại.nhỏ bé. san sẻ. đủng đà đủng đỉnh. học đòi. BÀI 13 : Phân các từ ghép dưới đây thành 2 loại : tổng hợp. anh trai. 2 từ ghép tổng hợp : Làng…………. bạn đường .. từ láy có ở đoạn văn sau : Chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. BÀI 15: Phân biệt nghĩa của hai từ láy trong từng cặp từ dưới đây bằng cách đặt câu : a/ đủng đỉnh. học vẹt. 5 từ ghép có tiếng HÙNG theo nghĩa của từng tiếng trong từ ANH HÙNG BÀI 10/Hãy tạo thành 10 từ ghép bằng cách ghép các tiếng sau : Yêu. a/ Xếp 2nhoms : ghép. học hành. giúp đỡ.nhỏ nhen. mơ mộng. anh rể.Những bầy cá nhao lên đớp sương tom tóp. dần dần tiếng tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền .tươi – tốt – thắm .Sương phủ trắng mặt sông. học lỏm. BÀI 11 : Diền thêm tiếng sau mỗi tiếng dưới đây để tạo thành 2 từ ghép phân loại.mén.láy ? b/Cho biết tên gọi của kiểu ghép và kiểu láy ở mỗi nhóm trên ? BÀI 7 : Ghép các tiếng sau thành 8 từ ghép có nghĩa tổng hợp ? -giá. hư hỏng. bạn đọc . BÀI 16 : Tìm 2 từ láy. anh cả. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. từ ghép. Xép các từ trên vào 3 nhóm ghép tổng hợp. học gạo.2 từ ghép tổng hợp. chăm chỉ. bạn học.phân loại ? Học tập. BÀI 8 : Cho đoạn văn sau : Đêm về khuya lặng gió. 5 từ láy nói về tình cảm.thương . ĐỎ. bạn học .. 2 từ láy nói về đức tính của một học sinh giỏi ? BÀI 20 : TÌm 5 từ ghép . ( NGUYỄN THẾ HỘI ) Bài 18 : Tìm 3 từ ghép có nghĩa tổng hợp trong đó có tiếng “ tươi “ ? Nói rõ ý nghĩa và cách dùng của từng từ ghép tìm được? BÀI 19: Hãy tìm 2 từ ghép . SÁNG” để tạo thành từ ghép phân loại.. bổi hổi bồi hồi . ngoan ngoãn. (LÊ LỰU ) a/ Tìm từ láy có ở đoạn văn >? b/ Phân loại các từ láy tìm được theo các kiểu láy đã học ? BÀI 9 / Tìm 5 từ ghép có tiếng ANH. 2 từ ghép phân loại có tiếng “VUI” ? BÀI 17 : tìm từ đơn. bạn đọc .rét. học hỏi. BÀI 14 :Ghép 4 tiếng sau thành 8 từ ghép thích hợp : xanh..lạnh.quý.lúc đầu còn loáng thoáng. anh em . Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng. phẩm chất của con người ? Đặt một câu trong số các từ vừa tìm được ? BÀI 21 GHép thêm một tiếng vào tiếng “ TRẮNG.buốt . khó khăn.. Ăn……………. bạn đường .

cá rô.Khó mà no cái diều to tướng của nó !Bố hay cho nó ăn mồi tươi. gọi ông mặt trời. Lúc thì con săn sắt. giục giã mọi người. dùng hai chân trước cào cào vào hốc chuối. dựng đứng trên cái đầu dài dài như quả dưa gang . a/ Dựa vào nghĩ b/ Tìm cặp từ trái nghĩa trong từng nhóm ĐỀ 1 : Tả một chú gà trống oai vệ trong đàn gà nhà em Xung quanh ta có biết bao con vật đáng yêu. trung hậu. đánh thức mọi người dậy chuẩn bị cho một ngày mới. luộc khoai. ánh những tia như lửa cháy trông phát khiếp ! Phốc có đôi tai cũng khá to.Mẹ vài thóc ra sân cho cả đàn.pha đen trông giản dị và chẳng có gì đặc biệt .Chiều nào đi học về . mắt nó nhìn xa thăm thẳm. Khi buồn.Anh chàng thuộc giống gà pha nòi nên có đôi chân cao. BÀI 24 : Các từ ghép trên thuộc loại từ ghép nào ? Em hãy xếp vào 3 nhóm và nói rõ căn cứ để xếp loại nđó ? : Bánh dẻo. ẵm nó đi đá với các con gà khác cho vui.Đôi mắt đen dầm. mắt nó lúng liếng như có nước.nhưng em yêu nhất vẫn là chú gà tróng siêng năng sáng nào cũng dậy thật sớm gáy vang “ò…ó…o…”. cồ… “ có vẻ mừng rỡ.vừa ăn vừa kêu “ cồ.NÓ ăn uống từ tốn và rất biết nghe lời chủ. bánh mặn. thấp.Cái miệng áy đáng sợ với người lạ nhưng lại rất đáng yêu với người nhà ! Nó mừng chủ ngoài việc ngoáy đuôi rối rít còn dùng lưỡi liếm liếm và dùng miệng ngoam lấy tay chủ.bánh cuốn. kéo xe. bánh nướng. Phốc nằm ở tấm đệm mà bó dành riêng cho nó ở góc hè canh giữ nhà. nó bảo vệ cả đàn gà không bị các con gà ở hàng xóm đến bắt nạt. cắn cắn mà không đau .cái mũi đen mèm mềm. bánh rán. Em xoa đầu và vuốt ve bộ lông mềm mại củanó. trung thực. em cũng được Phốc đón tận đầu ngõ . cả nhà ăn cơm là nó nằm trước hè chờ đợi .đi từng bước chắc nịch vào nhà sau đòi ăn thóc.Bố tắm cho nó là nó đứng yên. tập múa . long lanh và biết biểu lộ tình cảm giống như con người!Khi vui. nó theo dõi con chuột dưới hang mà chưa bắt được .và lần nào nó cũng chiến thắng.. trù phú khiến con người không thể nào quên quê hương của mình . yếu . nhận biết cả tiếng xe của bố và mẹ.TRên cái đầu như quả cau chúa ấy là một cục mào dâu đỏ thắm và hai cái tích rủ xuống hai bên như cái mũ của các vị tướng quân hay đội khi ra trận. Phốc mặc chiếc áo vàng sẫm.Tiếng gáy của nó thật quý giá biết bao .Nó mổ cả vào tay bố để ăn mồi . ĐỀ 2 TẢ MỘT CHÚ CHÓ KHÔN NGOAN Gâu.. đạp xe. to lớn. Nó chịu khó nhặt từng hạt thật cần mẫn. cao . khoai nướng. ươn ướt và cái miệng lớn đầy răng nhọn hoắt. xe kéo. Chú gà trống này mẹ em nuôi hơn một năm rồi . lúc thì cào cào.thân hình cao to .”Võ tướng” ấy có một chiếc đuôi mềm maị với những sội lông dài đen nhánh cong vòng như lá liễu. bánh nếp. ưỡn ngực. rướn cổ. xe máy. xe cộ.Ban đêm. phản bội.CỔ chú dài ngoẵng chẳng có một sợi lông nào.!Tiếng gà gợi nhớ những vùng quê thanh bình.Giộng nó vang to đầy vẻ tức giận.Tiếng nó lanh lảnh như tiếng kèn. lông dài và xù ra như một chiếc chổi lông lớn.…gâu…gâu…. khoai luộc. béo .Ban ngày . máy bay. hiền .Hai cánh to úp như mái nhà vững chắc để bảo vệ cái mình đầy thịt của chú .Gáy xong . trung thành. Kẻ trộm chó mấy lần rình muốn bắt trộm nó mà không được vì nó chỉ ở trong mà sủa chứ không chạy ra dường. gầy.NÓ đang săn chuột đấy!Mấy ngày nay. Cho các từ sau : vạm vỡ.nó nhảy xuống đất . Chú mèo tinh nhanh bắt chuột…. tầm thước. bánh ngọt..sợi lông dài và đặc biệt ở đuôi. giả dối.nó lại nằm trước cổng. đứng bằng hai chân sau. ra dáng một thủ lĩnh oai vệ. chắc nịch như hai cây côn. Em quý chú gà này vì nó mạnh mẽ và oai vệ. bánh rán. Sáng nào. chuồn chuồn….vừa cắn nó vừa kêu ư ử như muốn nói là nó rất yêu chủ của nó vậy ! PHốc thật khôn ngoan.nó mập mạp. vàng cháy. lại kèm thêm cái cựa nhọn hoắt nằm phía trên chân nên chẳng có con gà nào dám đùa giỡn với anh cả.. bốn chân cao nhổng lên và phi nhanh như một chú ngựa con.NÓ nhảy chồm lên. tập hát. ngửa mỏ lên trời gáy vang…. đỏ gấc như được quét sơn. rủ xuống nên có vẻ điệu nghệ chứ không thấy cộc cằn.: Chú chó khôn ngoan giữ nhà. Phốc thuộc giống chó Béc-giê lai .NÓ đang độ sung sức nên bộ lông láng mướt. mảnh mai. bánh kẹo .Khi giận. nó vừa chúi mỏ ngửi ngửi. bánh cốm.Xe đạp. chú cũng nhảy lên cây rơm trước nhà em để gáy.Mỗi khi gáy nó đập cánh phành phạch. mắt lại long lên sòng sọc.!” Tiếng con phốc nhà em sủa ông ổng sau vườn rau. rán bánh. Đôi mắt bé như hạt đậu rất linh hoạt. bánh gai BÀI 25 . cứng rắn.Anh không bảnh trai như mấy chú tam hoàng sặc sỡ mà thật ấn tượng với bộ lông tía có điểm vài sợi vàng choé như màu mặt trời. ta không ấn tượng ở bộ lông mà sẽ phải thốt lên khi nhìn vào đôi mắt nó.NÓ dạn lăm ! Bố có thể gọi nó lại. Múa hát. khoẻ. Gặp nó. Vừa sủa.

em muốn ăn nữa mà !” Nó rất thân thiện với mọi người. ngủ ấm . bắt được con giun ròi ! Cả mười chú gà con tranh giành nhau. nhưng ấn tượng nhất là chú thỏ trắng. cái miệng bé nhỏ động đậy liên tục .ĐỀ 3 : Tả một con vật nuôi ở sở thú mà em đã thấy Xung quanh ta có bao nhiêu con vật đáng yêu:! Chú gà siêng năng gáy sáng. chẳng ai nhường ai cả! “ Bựt “. . Đôi mắt đen bóng bé xíu long lanh như có nước.nên đứng dậy ngoáy đuôi lia lịa vẻ mừng rỡ vì sắp được ăn .Nghe tiếng dọn bát đũa.Chúng ta cần yêu thương và bảo vệ các loài vật xinh đẹp và hiênlành các bạn nhé ! ĐẾ 4 : TẢ CHỊ GÀ MÁI DẪN CON ĐI ĂN RA VẺ MỘT NGƯỜI MẸ CHĂM LÀM Chiều nay. xù xì hơn chỉ có cái mào là vẫn còn đỏ thắm và dựng lên như chiếc lá . Đoi chân vàng ươm của nó bới nhịp nhàng vào đất Đôi mắt đen tròn bé như hạt tiêu thì cứ nhìn chăm chăm vào chỗ đất vừa bới để tim thức ăn. Hai chân bé xíu chạy lon ton và cũng bắt chước mẹ bới bới vào đất.. nó quỵt tai xuống tận mồm mà gặm. trên đường đi học về. và thoáng cái cộng rau đã biến mất .Ai cũng thích nựng nịu . cong giun đứt làm đôi.đôi mắt tròn xoe như viên bi và đỏ hồng trong suốt như viên ngọc. xinh đẹp là bạn của mọi khách du lịch . Đôi mắt đầy đặc biệt ấy khiến thỏ được mọi người yêu thích .Thỏ rất thích ăn các loại rau tươi non. Mẹ nàm xoãi cánh. Hàng ria mép trắng cước rung rung. . Phốc cũng thích chơi với em. chú chó khôn ngoan giữ nhà.. CHú thỏ trắng bông.chị cho em thêm rau.NÓ nhìn em như muốn nói “ Chị ơi.Bộ lông ấy không còn mướt nữa mà nó xờ lên . Gà mẹ tỏ ra đảm đang ra dáng một người mẹ chăm làm yêu con .nó mừng rỡ nhảy chồm chồm tới . Mái mơ có bộ lông vàng mơ như màu nắng nhạt buổi chiều. Cái mỏ bé nhỏ như hạt thóc cũng mổ mổ tìm mồi như mẹ Ồ. cả nhà như vui hơn . . Kiêm được miếng mồi nào là nó “ tuc tục…” gọi con rối rít . cứ nhảy chồm chồm trong chuồng rồi thò cả mũi ra lỗ lưới mà ngửi ngửi. cả bọn ngả chỏng khèo trông đến buồn cười .Dường như đã no nê... rung rung.. dựng đứng lên trông đến lạ mắt ! CÓ lúc nghịch ngợm. mỗi con kéo con giun về mỗi hướng. Các bạn muốn bắt thỏ thì cứ tóm lấy đôi tai là xách thỏ lên chứ nó không chịu ẵm bụng đâu nhé ! Đặc biệt nữa là mắt thỏ . em đã thấy trong sở thú trong chuyến đi tham quan cùng bố mẹ vào mùa hè năm ngoái. Em cho nó cộng rau muống. chú mèo tinh nhanh bắt chuột .cái miệng bé xíu có mấy sợi râu trắng như cước ấy nhai nhép nhép.vuốt ve nó để lòng mình vui hơn. nhưng em yêu thích nhất là chú thỏ hiền lành dễ thương mà.. Cả nhà em ai cũng yêu quý Phốc!NÓ được ăn no.Mười chú gà con chạy lại ríu rít bên mẹ .Đôi lúc sốt ruột vì chờ lâu . Chú nào cũng có bộ lông vàng óng như tơ.nó biết cả nhà ăn cơm đã xong. chị dẫn con tìm bóng râm để nghỉ ngơi. em gặp mẹ con chị gà mái mơ đang cùng nhau kiếm ăn .nó sủa lên mấy tiếng như nhắc nhở mẹ đừng quên nó.Chú có bộ lông dày và trắng muốt như bông TRên cái đầu to hình quả trứng là đôi tai dài như hai lá xoài. Gia đình nhà thỏ có đến năm con ở cùng một chuồng.tắm mát vào ngày nắng …nên khôn ngoan đáo để! Ngày nào em cũng giành mấy phút để nựng nó. CÓ nó.

Em cố gáng học giỏi để đền đáp công ơn của mẹ ! . ĐẾ 4 : TẢ CHỊ GÀ MÁI DẪN CON ĐI ĂN RA VẺ MỘT NGƯỜI MẸ CHĂM LÀM Chiều nay. Mẹ con chị gà thật đầm ấm bên nhau. tôi thấy thương mẹ mình vô hạn .Có con còn mổ mổ vào cái tích đỏ thắm của mẹ …. chị dẫn con tìm bóng râm để nghỉ ngơi. cong giun đứt làm đôi. Có chú gà con nghịch ngợm leo cả lên lưng mẹ mà nằm. cả bọn ngả chỏng khèo trông đến buồn cười . Mái mơ có bộ lông vàng mơ như màu nắng nhạt buổi chiều. xù xì hơn chỉ có cái mào là vẫn còn đỏ thắm và dựng lên như chiếc lá . chẳng ai nhường ai cả! “ Bựt “. mỗi con kéo con giun về mỗi hướng. Đoi chân vàng ươm của nó bới nhịp nhàng vào đất Đôi mắt đen tròn bé như hạt tiêu thì cứ nhìn chăm chăm vào chỗ đất vừa bới để tim thức ăn. Cái mỏ bé nhỏ như hạt thóc cũng mổ mổ tìm mồi như mẹ Ồ. em gặp mẹ con chị gà mái mơ đang cùng nhau kiếm ăn . cả đàn cũng bắt chước làm theo. Em cố gáng học giỏi để đền đáp công ơn của mẹ ! . Chú nào cũng có bộ lông vàng óng như tơ.Dường như đã no nê.Có con còn mổ mổ vào cái tích đỏ thắm của mẹ …... mẹ cũng vất vả vì em.Mười chú gà con chạy lại ríu rít bên mẹ . Tình mẹ con thật thiêng liêng cao cả ! Nhìn cảnh gà mẹ dẫn con kiếm ăn.. Gà mẹ lim dim ngủ.cả đàn cũng bắt chước làm theo. trên đường đi học về. Gà mẹ lim dim ngủ. bắt được con giun ròi ! Cả mười chú gà con tranh giành nhau. Gà mẹ tỏ ra đảm đang ra dáng một người mẹ chăm làm yêu con . Tình mẹ con thật thiêng liêng cao cả ! Nhìn cảnh gà mẹ dẫn con kiếm ăn. mẹ cũng vất vả vì em. Có chú gà con nghịch ngợm leo cả lên lưng mẹ mà nằm.Bộ lông ấy không còn mướt nữa mà nó xờ lên . Đôi mắt đen bóng bé xíu long lanh như có nước. Kiêm được miếng mồi nào là nó “ tuc tục…” gọi con rối rít . Mẹ con chị gà thật đầm ấm bên nhau. tôi thấy thương mẹ mình vô hạn . Mẹ nàm xoãi cánh. Hai chân bé xíu chạy lon ton và cũng bắt chước mẹ bới bới vào đất.

cây phượng bước vào hè với chiếc áo hoa đỏ rực như lửa. Mõi khi chơi dưới bóng mát của cây phượng già này em thấy bình yên như được cây che chở. đĩnh đạc.. Cây phượng ấy sống hơn ba mươi năm có thừa chứ chẳng chơi. hoa nở lác đác lẫn vào màu xanh của lá.ĐỀ 3 TẢ MỘT CÂY GẮN BÓ VỚI THỜI THƠ ẤU CỦA EM THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN Tuổi thơ tôi có biết bao kỷ niệm êm đềm. Mùa đông. Nắng đã thắp lửa cho cây . Chắc nó lạnh lắm !Mưa gió thấm vào từng thớ gỗ. Rung rinh cười với gió. hàng ngàn cánh hoa như hàng ngàn cánh bướm đậu khít nhau trên cành . Cái gốc cây to đến hai người ôm không xuể kia vẫn sừng sững chắc góp từng dòng nhựa quý từ đất lên để nuôi cây. Tạm biệt mùa xuân. Mỗi lá là một niêm vui của cây!Lá cứ lợp dày thành tán .Tôi xao xuyến bước vào mùa thi. . Tán lá xoè ra rất rộng. không uỷ mị mà rắn rỏi lạ thường. Cây chỉ còn trơ cành..Cây toàn hoa là hoa ! Hoa phượng năm cánh mịn màng xoè ra như cánh bướm.thành quầng. cây phượng già như trẻ lại.Nghe mẹ kể khi mẹ còn đi học đã có nó rồi. Nó mặc chiếc áo mướt xanh. Hàng trăm bông là hàng trăm ngọn lửa cháy rừng rực sáng cả góc trường. Mùa xuân. Cây đã từng trải bao nắng mưa nên dáng cây rất trầm tĩnh. ung dung. rụt rè rồi xoè ra.NHững chiếc lá bé xíu như lá me non e ấp. thành một vòm xanh mát rượi. Chim chóc về hót líu lo như vui xuân cùng phượng . Hoa trổ từng chùm. lá phượng ri rí như lá me rụng đầy mặt đất. rợp mát cả một góc trời.Nó không buồn.Đầu hè. cao lớn như một cây cổ thụ ở rừng. .Tôi yêu cây đa cổ thụ đầu làng làm tiêu cho tôi nhận ra làng của mình mỗi khi đi xa về và tôi yêu cả cây phượng già đứng ở góc trường làm bạn với tôi từ năm tôi vào lớp một.Một bông là một ngọn lửa.Tôi yêu cánh diều mỗi chiều cùng bạn bè thả trên đồng . mùa nghỉ hè với tâm trạng buồn vui lẫn lộn.! Có lẻ vì sống lâu năm nên cây cao lớn. chống chọi giá rét.màu xanh của lá non mơn mởn và tràn đầy sức sống.

cao lớn như một cây cổ thụ ở rừng. Dưới bóng mát của cây. 8 31 5 . ung dung. đĩnh đạc. Cây phượng treo lơ lững những thanh gươm xanh làm bao cậu học trò phải ngỡ ngàng .màu xanh của lá non mơn mởn và tràn đầy sức sống. chống chọi giá rét. Cây phượng già là bạn của bao lớp học trò. . Cây chỉ còn trơ cành. b = 6 . Cây phượng treo lơ lững những thanh gươm xanh làm bao cậu học trò phải ngỡ ngàng . Hàng trăm bông là hàng trăm ngọn lửa cháy rừng rực sáng cả góc trường. chúng toi vui đùa thoả thích.Một bông là một ngọn lửa. phân số nào bằng với 100 12 16 a = 28 . Cây đã từng trải bao nắng mưa nên dáng cây rất trầm tĩnh. 987453 .. B 8 Câu 3/ Tính giá trị biểu thức : A A 408 B 7 . cây phượng già như trẻ lại.Nghe mẹ kể khi mẹ còn đi học đã có nó rồi. mùa nghỉ hè với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. 4 a + b x 12 : c biết C C 17 25 Câu 4/ Trong các phân số sau. Tán lá xoè ra rất rộng. rợp mát cả một góc trời. Tạm biệt mùa xuân. rụt rè rồi xoè ra. Mùa xuân. Nắng đã thắp lửa cho cây .thành quầng. Hoa trổ từng chùm.. Mùa đông. Dưới bóng mát của cây. Cây phượng già là bạn của bao lớp học trò. Cây phượng già ở góc sân trường là cây gán bó với tôi và toi yêu nó nhất ! Bài kiểm tra toán cuối năm Bài số1 PHẦN TRẮC NGHIỆM( 3Đ) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng Câu 1 :Trong các số :987345 . A 987345 b 987534 c 987435 . Chúng tôi thường nhặt cánh phượng rơi ép thành hình con bướm để tặng nhau. Cây phượng ấy sống hơn ba mươi năm có thừa chứ chẳng chơi.Mùa thu. Chắc nó lạnh lắm !Mưa gió thấm vào từng thớ gỗ. Chim chóc về hót líu lo như vui xuân cùng phượng .Tôi yêu cánh diều mỗi chiều cùng bạn bè thả trên đồng . hàng ngàn cánh hoa như hàng ngàn cánh bướm đậu khít nhau trên cành . Mõi khi chơi dưới bóng mát của cây phượng già này em thấy bình yên như được cây che chở.Cây toàn hoa là hoa ! Hoa phượng năm cánh mịn màng xoè ra như cánh bướm. phân số nào là nhỏ nhất : 9 .987543 . cây phượng bước vào hè với chiếc áo hoa đỏ rực như lửa. chỉ còn vài cánh hoa sót lại như lưu luyến. không uỷ mị mà rắn rỏi lạ thường. chỉ còn vài cánh hoa sót lại như lưu luyến. hoa nở lác đác lẫn vào màu xanh của lá.. Chúng tôi thường nhặt cánh phượng rơi ép thành hình con bướm để tặng nhau. 987534 số lớn nhất là số nào ? 987435 d 987543 c 987453 Câu 2 /Trong các phân só sau. Cây phượng già ở góc sân trường là cây gán bó với tôi và toi yêu nó nhất ! ĐỀ 3 TẢ MỘT CÂY GẮN BÓ VỚI THỜI THƠ ẤU CỦA EM THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN Tuổi thơ tôi có biết bao kỷ niệm êm đềm. chúng toi vui đùa thoả thích. Mùa thu.. Cái gốc cây to đến hai người ôm không xuể kia vẫn sừng sững chắc góp từng dòng nhựa quý từ đất lên để nuôi cây.Đầu hè. Nó mặc chiếc áo mướt xanh. Rung rinh cười với gió. lá phượng ri rí như lá me rụng đầy mặt đất.Tôi xao xuyến bước vào mùa thi.NHững chiếc lá bé xíu như lá me non e ấp. Mỗi lá là một niêm vui của cây!Lá cứ lợp dày thành tán . c = 24 D D 384 .! Có lẻ vì sống lâu năm nên cây cao lớn.Nó không buồn..Tôi yêu cây đa cổ thụ đầu làng làm tiêu cho tôi nhận ra làng của mình mỗi khi đi xa về và tôi yêu cả cây phượng già đứng ở góc trường làm bạn với tôi từ năm tôi vào lớp một. thành một vòm xanh mát rượi.

5 CÂU 2 :Trong hộp có 15 bút đỏ và 33 bút xanh . 5 tính ra cứ 100m thu hoạch 55 kg thóc . Số lớn gấp 4 lần số bé .Nếu tuần đầu dệt thêm 1650 m vải và tuần 4 sau dệt thêm 1300 m vải nữa thì tuần đầu sẽ dệt được số vải bằng số vải đệt được của tuần thứ hai .giây. 5 Tính xem mỗi tuần nhà máy đó dệt được bao nhiêu mét vải ? Bài 3 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 200m .Người ta cấy lúa ở đó . m ……… cm 5 giờ 20 phút = ……………………phút 3 1 m 25 cm =………………………….THỜI GIAN: 40 PHÚT PHẦN TRẮC NGHIỆM : CÂU 1 :Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 30045 cm = ……….Hùng đã sống được 1/ 10 thế kỉ . Diện tích của hình thoi đó là A 24 cm B 12 cm C 120 cm D 120 dm . Tỉ số của số bút xanh và số bút trong hộp là : 15 33 33 B C D 33 15 48 CÂU 3 : Tính tới hiện nay bố đã sống 2/5 thế kỉ .\ .Hỏi bố hơn Hùng bao nhiêu tuổi ? 15 48 A A 20 tuổi B 25 tuổi C 30 tuổi D 40 tuổi CÂU 4 : Một hình thoi có độ dài của hai đường chéo lần lượt là 12 cm và 2 dm .Độ dài đoạn thẳng biểu thị chiều dài lớp học đó được vẽ trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 200 sẽ là : A 4cm B 4m C 4 mm D 400m . Tìm hai số đó ? Bài 5 : Một nhà máy đệt tuần đầu dệt ít hơn tuần thứ hai 7850m vải .cm phút = …………………………. B C D 20 10 32 100 Câu 5 / Chiều dài lớp học đo được 8m . Tính số tạ thóc thu trên thửa ruộng đó ? Bài 4 Trung bình cộng của hai số là 100. chiều rộng bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… KIỂM TRA TOÁN CUỐI NĂM BÀI SỐ 3 . chiều cao là 5 dm.A Câu 6/ Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy là 4m.5 2 8 50 . Diện tích hình bình hành đó là: A 20 m B 10m C 200m D 200 dm PHẦN TỰ LUẬN : (7Đ) Bài 1: Tính : 275 x 709 9 20 288320 : 272 …………… … Bài 2 : Tìm x a/ 1 3 : x= 2 5 b/ x = 120 10 3 chiều dài .

Biết rằng 2 1 số bi của Bình bằng số bi của An. Tính số bi của mỗi bạn ? 5 3 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… .CÂU 5 :Một hình chữ nhật có diện tích là 48 cm.365 b/ 5 3 ( -x): 1 5 = 2 2 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. Chu vi hình chữ nhật đó bằng : A 14 cm B 20 cm C 28 cm D 56 cm 9 7 5 12 CÂU 6:Xếp các phân số sau đây theo thư tự giảm dần : .Hỏi trường đó 4 Có bao nhiêu nam ? bao nhiêu nữ ? sinh..BÀI 3 / Khối lớp bốn của một trường có 225 học 5 số nam sinh .. ... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………….. 8 8 4 16 ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… PHẦN TỰ LUẬN 4 11 5 11 2 2 BÀI 1 Tính : a/ + b/ : 9 8 6 10 5 3 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. Số nữ sinh bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. chiều dài 8 cm. . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ………………… Bài 2 : Tìm x a/ 124 x X = 4829 .. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Bài 4 : An và Bình có 66 viên bi .

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… .. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….…………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Bài 6 : Tuổi của Hân trước đây 2 năm bằng 2 tuổi của Hân sau đây 7 năm..... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 5 9 số vở của Nam . Tính tuổi của Hân hiện nay ? 5 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ? Biết rằng số quyển vở của Việt bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….Nếu Nam cho Việt 7 quyển vở thì số vở 16 Của hai bạn bằng nhau .

Vậy diện tích miếng tôn đó là : …………………………………… PHẦN TỰ LUẬN .BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3Đ ): CÂU 1 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 106m = …………………………….cm 2034 kg =………….tấn …………kg C CÂU 3 : Hiệu của hai số là 210. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. Ngày thứ nhất bán được 754 quyển và bán gấp đôi ngày thứ hai. biết a là số tự nhiên lớn nhất để : A a= 6 B a= 7 128 x a < 1093 C a= 8 9 D 60 VÀ 150 D a=9 CÂU 5 :S Ố thích hợp viết vào ô trống 1 tuần = ……………….. tỉ của hai só là A 294 VÀ 84 B 30 VÀ 150 5 D 2 Tìm hai số đó ? 5 C 140 VÀ 150 CÂU 4 : Tìm a . (7Đ ) 7 6 2 1 Bài 1 : Tính : 3758 x 206 36770 : 36 : 3 5+ x 4 8 5 3 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….cm 5 tạ 5 kg =…………………………kg CÂU 2 : Tìm x : A 1 45 x = 90 18 B 2 7m 9 dm = …………………. .giờ A 60 B 168 C 420 D 3600 CÂU 6 :Một miếng tôn hình thoi có độ dài hai đường chéo là 1m 32 cm và 1m 2dm . Một cửa hàng có 3058 quyển vở . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 2 .

3 cứ 50m thu hoạch 20 kg thóc . Biết số thứ nhất bé hơn tổng hai số còn lại là 15 . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… BÀI 5 : Toå moät coù 4 xe.Người ta cấy lúa ở đó .Trung bình cộng của 3 số là 27 . Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 45m . chiều rộng bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch bao nhiêu kg thóc ? BÀI 4 . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 5 chiều rộng . moãi xe chôû ñöôïc 35 bao xi maêng. 2 chiều dài .Toå hai coù 5 xe.. moãi xe chôû ñöôïc 44 bao xi maêng. a/ Hoûi trung bình moãi toå chôû bao nhieâu bao xi maêng ? b/Hoûi trung bình moãi xe chôû ñöôïc bao nhieâu bao xi maêng ? …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. Tìm số thứ nhất ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… BÀI 3 . Nếu tăng chiều rộng thêm 3 8m và giảm chiều dài đi 8m thì khu vườn đó sẽ trở thành hình vuông .Tính diện tích khu vườn ? BÀI 6 : Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… .

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….