TOÁN L5

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

:
TOÁN L5
BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đótrong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

ĐẢNG UỶ TT TAM QUAN
CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1 TQ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
***

BẢN BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
Kính gửi : Đảng uỷ thị trấn Tam Quan
Chi bộ trường Tiểu học số 1 Tam Quan
Tôi tên : Nguyễn Thị Bích Nhung
Hiện là Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ trường Tiểu học số 1 Tam Quan
Theo chương trình kế hoạch kiểm tra Đảng viên chấp hành của Chi bộ Trường
Tiểu học số 1 Tam Quan, tôi tụ viết bản kiêm tra Đảng viên chấp hành về nội dung “
Thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên “ trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm
2011 đến nay .

1/Ưu điểm :
* Bản thân tuyệt đối trung thành với mục đích lí tưởng cách mạng của Đảng
,Chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, Hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, Chấp hành sự phân công và điều động hợp lí của cấp trên ., đóng Đảng phí theo
quy định..
* Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội ở địa phương, Giữ gìn
sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, Sống trong sạch lành mạnh, trung thực, không
mưu cầu ,vụ lợi cá nhân.,làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của người Đảng viên.
* Có trình độ chuyên môn vững chắc , nhiệt tình trong công tác giảng dạy, tận
tâm với học sinh , được phụ huynh và học sinh tin yêu ., có uy tín với đồng nghiệp
và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn.
2/ Tồn tại : Chưa thực sự mạnh dạn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,
cục bộ , quan lưu....Tôi sẽ cố gắng rèn luyện để khắc phục nhược điểm trên trong
thời gian tới .
Tự xếp loại : ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH TỐT
Tam Quan ngày 2 tháng 8 năm 2011
Người viết

Nguyễn Thị Bích Nhung

Trường THPT Tam Quan

Tổ Văn-Sử Địa-Công dân
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I –NĂM HỌC 2011-2012
TT

Giáo viên

1

Nguyễn
Công
Binh
Nguyễn
Thành
Thơ

2

3
4

Lớp dạy

-Sử 12A1,12A4,12A6
Sử11A4,11A5,11A6,11A7,11A8,11A9
-CD 11A4,11A5,11A6,11A7
-Sử 12A3,12A7,12A9
- Sử 11A1,11A2,11A3
-CD 11A1,11A2,11A3,11A8,11A9
-CD 12A1,12A3,12A4,12A6,12A7,12A9
Trần
-Sử 12A2,12A5,12A8
Thanh vũ -Sử10A1,10A2,10A3,10A4,10A5
-CD 12A2,12A5,12A8
Lương
-Sử10A6,10A7,10A8,10A9,10A10,10A11
Thị Tâm -CD cả khối 10

Kiêm
nhiệm
Chủ
nhiệm
11A4

Số Ghi
tiết chú
20
20

Phó Bí
thư
Đoàn

21
17

Tam Quan 10-8-2011
Tổ phó chuyên môn:
Nguyễn Công Binh

BÀI KIỂM TRA TOÁN L4
BÀI 1: Đặt tính rồi tính :
1432 x 705

106920 : 27

15939 : 231

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
BÀI 2 : Tính nhanh :
a/ 123 x 45 + 16 x 123 + 123 x 39 =..................................................................................
......................................................................................................................................................
b/ 8790 x 99 + 8790 =.................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
BÀI 3 : Cho dãy số : 20 , 24 , 28 ,.........112, 116 , 120.
a/ Xác định quy luật của dãy ?
b/ Dãy trên có bao nhiêu số ?
c/ Tính tổng của dãy số trên ?
d/ Số hạng thứ 15 của dãy là số nào ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
BÀI 4 :
Tổng của hai số chẵn là 84. Tìm hai số đó, biết giữa chúng còn có 6 số lẻ nữa ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................BÀI 5 :
Trung bình cộng tuổi Bố , An , Hà là 22 tuổi . Tuổi Hà kém tuổi Bố là 26 tuổi và hơn tuổi An là
8 tuổi .Tính tuổi của mỗi người ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
Bài 6 :Ông Tư có một khu đất hình chữ nhật .Nếu ông kéo chiều dài thêm ¼ chiều dài thì diện
tích sẽ tăng thêm 192m . Tính diện tích khu đất biết chiều rộng là 24 m ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................

.................................................. BÀI 1: Đặt tính rồi tính : 30.........................................75 + 87.....................07 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………......................6 80............................1 -9................... ………………………………………………………………………………………… ………...........179 : 4................ 93 x 30...............................................................465 23..............................................129 80............ .................................. …………………………………………………………………………………………………..................................................………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………............ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………........ ………………………………………………………………………………………… ………........

………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………... Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán bao nhiêu mét vải ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..25 x 14.Tính diện tích còn lại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….7m vải . 6 m vải.biết chiều dài gấp đôi chiều rộng.12 x 15 + 20. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………...4 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….4 : 3 b/ 28. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….2 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. Ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4.a = 5. Người ta lấy 3/ 20 diện tích để xây nhà .5 . …………………………………………………………………………………………………....Ngày thứ ba bán bằng trung bình cộng của hai ngày đầu ... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… BÀI 4 :Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi đo được 60m .8 .... Một cửa hàng ngày thứ nhất bán 32.6 .06 : 3. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. BÀI 2 : Tính giá trị biểu thức : a/ 30.72 b/ 136. BÀI 5 . BÀI 3 : Tim a a/ 72 – a = 27..4 : 1..

…………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….... BÀI 7 :CÓ 24 người thợ xây xong ngôi nhà trong 30 ngày Để xây sớm hơn dự định 10 ngày thì cần thêm bao nhiêu người thợ ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… Bài 6 : Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương . …………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………… BÀI KIỂM TRA SỐ 1 BÀI 1 :ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH : a/ 1512 x 67 596 x 305 3876 :12 3100 : 24 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….Nếu bổ sung thêm 20 người nữa thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..

. tìm một số . ………………………………………………………………………………………………….. 395 . ………………………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………………... .. 248 . ………………………………………………………………………………………………… BAI 3 :Tìm a : a/ 5126 – a = 345 + 1264 b/ (a : 3 ) x 4 = 924 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… BAI 2 : Tính giá trị biểu thức : a/ 3782 + 18909 : 9 – 2574 b/ ( 31850 – 365 x 50 ) : 68 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. BÀI 6 . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Cửa hàng đã bán 1/12 số vải đó .. mỗi tấm dài 30 m . ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BÀI 5 : Trung bình cộng của hai số là 1000 . ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Một cứa hàng có 42 tấm vài. …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. biết số kia là 1122 ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. Bài 4 : Tìm số trung bình cộng của 137 ... Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………....... Một đoàn thuyền chở muối. 4 thuyền đầu mỗi thuyền chở 5 tạ muối và 5 thuyền sau. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. . Hỏi trung bình mỗi thuyền chở bao nhiêu ki. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….....lô.gam muối ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... Tính số cây mỗi loại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..Số cam nhiều hơn số bưởi là 36 cay . mỗi thuyền chở 41 yến muối ... BÀI 7 . …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …BÀI 8 . ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ’Một khu vườn có 180 cây cam và bưởi . …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

248 .Thuøng thöù hai chuùa nhieàu hôn thuøng thöù nhaát 256 lít. Hoûi cöûa haøng coøn laïi bao nhieâu meùt vaûi ? BAØI 5/ Hai thuøng chöùa 1800 lít daàu . TEÂN ÑIEÅM: BAØI KIEÅM TRA SOÁ 1 PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM: (3 ñ) Caâu 1 / Soá “ baûy traêm ba möôi trieäu “ ñöôïc vieát nhö theá naøo ? A 700 000 300 B 700 300 000 C 730 000 000 Caâu 2 / Soá thích hôïp vieát vaøo choã chaám cuûa 6dm5cm=…….Bieát moät trong hai soá ñoù laø 462 . vaø 395 laø soá naøo ? A 260 B 390 C 26 D 206 Caâu 5/ 245 x45 +55 x 245 = 245 x .……. Tính soá daàu ôû moãi thuøng ? BAØI 6/ . dm A 95 B 950 C 905 D 9050 B PHAÀN TÖÏ LUAÄN: BAØI 1 /Ñaët tính roài tính: 1392 x 600 10625 : 25 159490 :315 1795 x 204 BAØI 2 / Tìm x a/ 124 x X = 4829 .Toå moät coù 2 xe. soá naøo vöøa chia heát cho 2 vöøa chia heát cho 5? A 325 B 124 C 505 D 280 CAÂU 4 / Soá trung bình coäng cuûa hai soá laø 360 .365 b/ (2986 – x ) : 2 = 458 …BAØI 3 / T ính baèng caùch thuaän tieän nhaát : a/ 1285 +3964+ 2715 +1036 b/ 125 x7 X 5 x 8 BAØI 4/ Moät cöûa haøng coù 9 taám vaûi hoa. Hoûi trung bình moãi xe chôû bao nhieâubao gaïo ? . thì soá caàn ñieàn vaøo oâ troáng laø soá naøo ? A 10 B 100 C 1000 D 245 .CAÂU 2/ Trung bình coäng cuûa caùc soá töï nhieân töø 5 ñeán 11 laø : A 7 B 8 C 9 D 10 CAÂU 3 / Trong caùc soá döôùi ñaây. moãi xe chôû 35 bao gaïo.. moãi xe chôû 30 bao gaïo.. Cöûa haøng ñaõ baùn ñi 1/3 Soá vaûi ñoù.cm laø soá naøo ? A 65 B 605 C 650 D 6050 Caâu 3/ Soá naøo chia heát cho 2 nhöng khoâng chia heát cho 5 ? A 1458 B 1450 C 1455 Caâu 4/ SOÁ trung bình coäng cuûa 137.Moät ñoäi xe coù hai toå xe chôû gaïo .Toå hai coù 3 xe. moãi taám daøi 50m. Tìm soá coøn laïi ? A 180 B 213 C 393 D 294 CAÂU 5 / Giaù trò cuûa bieåu thöùc 40 + 120 : 2 x 5 laø bao nhieâu ? A 400 B 52 C 500 D 340 CAÂU 6 / 9m 5 dm = ……….

Tính chu vi mieáng ñaát ? ………………………………………………… BAØI 5/ Trong ñôït quyeân goùp cöùu trôï baõo luït.Toå hai coù 5 xe. BAØI 4 / Moät mieáng ñaát hình chöõ nhaät coù dieän tích laø 4896 m .hai tay ñöa veà tröôùc nhö ñoøi aüm vaäy. Gaáu maët chieác aùo ñaàm xoeø maøu hoàng nhaït vaø caøi caùi nô hoàng töôi troâng thaät ñoûm daùng!Noù ngoài duõi chaân . toaøn thaân phuû moät lôùp loâng daøy vaøng öôm nhö maøu naéng.nhöng em thích nhaát laø chuù gaáu boâng xinh ñeïp maø dì uùt ñaõ mua taëng em vaøo teát naêm ngoaùi . . chongchong.Sau 1 giôø 30 phuùt thì voøi chaûy vaøo beå ñöôïc bao nhieâu lít nöôùc ? A 270 B 2700 C 900 D 60 PHAÀN TÖÏ LUAÄN : ( 7 ñ) BAØI 1: Ñaët tính roài tính : 689754 + 876907 596178 -344695 2359 x183 30240 : 42 BAØI 2 /Tính giaù trò bieåu thöùc . a/ Hoûi trung bình moãi toå chôû bao nhieâu bao xi maêng ? b/Hoûi trung bình moãi xe chôû ñöôïc bao nhieâu bao xi maêng ? ÑEÀ 1: HAÕY TAÊ MOÄT ÑOÀ CHÔI MAØ EM YEÂU THÍCH Baøi tham khaûo Tả con gaáu boâng. (31850 – 365 x 50 ): 68 =……………………………… BAØI 3 / TÌM X a/ 5126. Tính soá tieàn cuûa moãi lôùp bieát lôùp 4B ñoùng nhieàu hôn lôùp 4A 27500 ñoàng ? BAØI 6/Toå moät coù 4 xe.Caû moät theá giôùi ñoà chôi tuï hoäi veà û ñaây: naøo buùp beâ.Ñoâi maét vaø muõi cuûa gaáu laøm baèng nhöïa ñen boùng nhö haït nuùt lôùn nhöng raát coù hoàn…Luùc naøo chuù gaáu cuõng cöôøi vôùi em thaät hieàn laønh vaø thaân thieän. luùc hoïc coù gaùu laøm baïn em thaät vui.x = 354 + 1264 b/ 89658 : x = 293 ……………………………………………………………. em cho gaáu nguû cuøng. moãi xe chôû ñöôïc 44 bao xi maêng.Noù ñöôïc nhoài baèng boâng goøn neân thaät laø eâm . noù thaät ngoan. sau ñoù lau buïi caùi tuû ñöng ñoà chôi cuûa mình . Ngaøy chuû nhaät raûnh roãi.Toái hoïc baøi.Em aüm beù gaáu ñi chôi.bieát chieàu roäng mieáng ñaát laø 24m. ruû xuoáng ñeán taän maét. lôùp 4a vaø lôùp 4b ñoùng goùp ñöôïc 126500 ñoàng.Luùc chôi. Ñoù laø moät chuù gaáu boâng loaïi lôùn.Caâu 6/ Moät voøi nöôùc moãi phuùt chaûy vaøo beå 30 lít . roâ boátoâtomaùybay……. daïng ngoài.em ñaët noù ngoài tröôùc maët…Khi nguû.eâm nhö chieác goái.Treân caùi ñaàu to nhö quaû boùng laø ñoâi tai daøi nhö chieác laù maøu naâu nhaït. moãi xe chôû ñöôïc 35 bao xi maêng. em thöôøng quet doïn nhaø cöûa giuùp meï.

Đường may trên áo thật đều đặn.nhöng em thaáy gaáu boâng thaät thaân thieát. Trung thu năm sau đến nhanh và chị bướm xinh đẹp này lại cùng em hoà vào đám rước đèn vui ơi là vui ! ĐỀ 2 : HÃY TẢ MỘT ĐỒ DÙNG HỌC TẬP MÀ EM THÍCH Bài tham khảo : tả chiếc cặp Em có nhiều đồ dùng học tập: ..mẹ sắm cho em nhiều sách vở.Khi cặp đựng nhiều sách vở. cao bằng một gang tay. ĐỀ 3 : HÃY TẢ CHIẾC ÁO EM MẶC ĐẾN LỚP HÔM NAY Vào năm học lớp bốn.Hình ảnh chiếc đèn lồngmàông nội làm tặng em vẫn còn lung Linh theo tiếng trống tùng… dinh…cắc…tùng… Đó là một chiếc đèn hình con bướm. Döôùi maët baøn laø hoäc baøn vöa ñuû ñeå em ñöïng saùch vôû.yeâu caû caùi choã ngoài quen thuoäc cuûa mình. sạch sẽ và lâu bị cũ cho ngoại em vui. em mang bác trên vai Đi học về. Bên trong có thanh tre gác ngang gắn cái lò xo nhỏ. Phía trên cặp là quai xách màu đen. Maët gheá nhaün vaø laùng hôn caû maët baøn.Phía sau thân là dây mang bằng vải.Khi anh đèn cầy bén lửa cũng là lúc chị bướm sáng rực rỡ lên. không để lấm đất.Em giữ áo cẩn thận . Bác mang cả vở.veát traày ñaõ cuõ khoâng sao xoaù ñi ñöôïc. taát caû ñeàu yeâu quyù nhöng thaân nhaát vôùi em vaãn laø chieác baøn em ngoài hoïc haøng ngaøy. Ông chuốc từng thanh tre uốn cong thành bốn cánh bướm: hai cánh nhỏ ở Dưới.bằng cao su mềm mềm nên em xách thật êm tay. Ngăn ngoài cùng bé hơn em đựng hộp bút và các đồ dùng khác. EM giặc áo mỗi ngày để áo mãi thơm tho.coù caây gaùc chaân baéc ngang vaø noái lieàn vôùi maët gheá.Nắp gắn với thân cặp nhờ hai khoá bằng kim loại trắng sáng. chân cổ đứng giúp em mang khăn quàng dễ dàng. Cổ áo xoè ra. duû cho hai baïn ngoài vieát thoaûi maùi. em mang cặp trên vai như chú bộ đội mang ba lô đi hành quân vậy.Chị bướm hãnh diện rập rờn bay lượn dưới ánh trăng. roäng khoaûng hai taác. mỏng nên mặc vào rất mát.đến nay đã hơn một năm rồi mà cặp vẫn còn mới. Cặp có dạng nình chữ nhật nằm ngang. Gọi là bác cặp vì mẹ mua cặp cho em vào đầu năm lớp ba. Em giöõ gìn baøn ñeã baøn soáng laâu hôn vôùi bao tuoåi hoïc troø! . em đặt bác nằm trong hộc tủ ngay ngắn. taám baûn ñoà Vieät Nam.Treân baøn ñoù ñaây coù vaøi veát möïc. quen thuoäc vôùi em : chieác baûng ñen. nắp cặp bật mở. vở. Neáu khoâng coù baøn caùc baïn seõ ngoài hoïc ôû ñaâu ?Baøn thaät caàn thieát vaø quyù giaù phaûi khoâng caùc baïn ? Em yeâu chieác baøn hoïc .Sáng nay em mặc nó đến trường.đó là chỗ đứng của anh đèn cầy mảnh mai.nào là chị bút xinh xinh giúp em viết bài . nhắc nhở em phải học sao cho thật giỏi . lá cổ nhọn.. hai cánh lớn lên trên Chị bướm này mặc chiếc áo bằng giấy kính đỏ tươi có điểm thêm mấy chấm vàng thật Sành điệu Phía trên đâù là hai cái râu làm bằng kẽm mỏng có gắn hai hạt cườm bằng nhựa xanh biếc cứ rung rinh theo từng bước đi.Gheá coù hai chaân raát chaéc chaén.nên bây giờ bác vẫn giữ nguyên “phong độ” của mình. bút mực và quần áo mới .Tuy chæ laø moät ñoà chôi. Thân trước có chiếc túi vuông vắn em gắn phù hiệu ghi tên của em và gắn lô gô tên trường em học ở tay áo trái. bút mực khỏi bị rơi mất.Chieác baøn loaïi hai choã ngoài dính lieàn gheá ñoùng baèng goã röøng.Chiếc áo màu vàng sẫm có kẻ ca rô đen mà bác đang mặc rất lâu cũ so với các màu áo khác. Em quyù vaø xem noù nhö ngöôøi baïn. Bác cặp luôn giữ gìn sách vở.Chaéc noù coù töø laâu laém roài neân khoâng coøn maøu naâu ñoû cuûa veïc-ni maø laø maøu naâu vaøng cuûa goã.Mấy đứa bạn xúm lại khen” Con bướm này đẹp quá !” Em mong sao.Hai ngăn lớn em đựng sách.Đã hơn một năm theo em đến trường nên nó không còn trắng tinh mà đã chuyển sang màu trắng sữa. ngoaøi cuøng cuûa phoøng möôøi moät. bút . em ñaët gaáu boâng ngoài ôû tuû kính cuøng vôùi caùc baïn ñoà chôi cuûa noù ñe ånoù khoûi buon Bài tham khảo TẢ CHIẾC ĐÈN LỒNG Trung thu đã qua mà niềm vui vẫn còn đọng lại. sắc sảo. năm ngoái .Em có tới bốn chiếc áo để mặc đi học nhưng em thích nhất là chiếc áo mà bà ngoại tặng cho em vào ngày sinh nhật. maùt röôïi. Cặp như một cái tủ cá nhân be bé đầy tiện nghi.Bieát bao löùa hoïc troø ñaõ ngoài vaøo chieác baøn naày neân maët noù nhaün thín.Baøn coù boán chaân goã cöùng caùp .Em dùng tay ấn nhẹ..Chôi xong.. lại. Chiếc áo tuy hơi cũ nhưng em mặc vào vẫn vừa vặn. Maët baøn daøi hôn moät meùt. bình hoa treân baøn coâ giaùo…. ÑEÀ 4 : HAÕY TAÛ MOÄT ÑOÀ VAÄT QUEN THUOÄC TRONG LÔÙP HOÏC CUÛA EM Trong lôùp .của phần bọc nhựa bao bọc bên trong toả ra rất quen thuộc và thân thương làm sao !Mùi thơm học trò ! Cặp có ba ngăn.Em giữ gìn bác thật cẩn thận để còn dùng cho năm sau.Mùi thơm của giấy.cao vöøa taàm em ngoài .Taát caû.khỏi bị ướt khi mưa nên em rất quý bác Lúc đi học.xanh nõn. của mực.được may bằng loại vải ni lông dày có bọc nhựa bên trong nên rất bền chắc. làm đẹp cho em khi đi học. Em quý chiếc áo này và rất thích mặc nó . Áo che nắng .Đó là chiếc áo sơ mi ngắn tay may bằng vải sợi bông mềm mại.Nắp cặp có in hình bảy chú lùn vui múa cùng nàng Bạch Tuyết xinh đẹp.làm toán . giây mực. anh thước giúp em kẻ những đường thẳng băng trên giấy…Nhưng tốt bụng hơn cả vẫn là bác cặp.Em cùng chị hoà vào đám rước đèn. che gió. Hai thân trước được kết dính với nhau nhờ một hàng khuy và một hàng nút bằng nhựa trắng bóng. cô vở trắng tinh cho em viết văn .. mặc áo màu.coù nhieàu ñoà vaät gaàn guõi. thước theo em đến trường mỗi ngày. Chiếc áo thật gần gủi và thân thương làm sao !Nó mang nặng tình yêu của bà.

Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. chúngrăm rắp tuân theo. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! .ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. cứ nửa gang tay . Khi cô đến. có cô chổi đót giúp đỡ. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. chạy dồn về một chỗ .Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. Trên cái phần cán dài ấy. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. bát sạch ngon cơm “..Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. Thường ngày.Cán chổi dài gần một mét.

chạy dồn về một chỗ . Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng..:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt.Cán chổi dài gần một mét. giá mỗi kg táo là 7500 đồng . Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m .Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. Khi cô đến. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. bát sạch ngon cơm “. số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. bát sạch ngon cơm “.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. có cô chổi đót giúp đỡ.ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. Thường ngày. chạy dồn về một chỗ . CÔ chổi đót thât đáng yêu ! Toán L4 Bài 1 . 2kg táo.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. Số thứ nhất là 120 . người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. Khi cô đến. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. Khi cô đến.Cán chổi dài gần một mét. Thường ngày. Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? . chạy dồn về một chỗ .:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. cứ nửa gang tay . cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. gia mối kg mận là 6000 dông . Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà.. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô.Cán chổi dài gần một mét. Trên cái phần cán dài ấy.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. có cô chổi đót giúp đỡ. Trên cái phần cán dài ấy. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. chúngrăm rắp tuân theo. mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. Khi cô đến.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình.Cán chổi dài gần một mét. chúngrăm rắp tuân theo. chúngrăm rắp tuân theo. cứ nửa gang tay . CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. chúngrăm rắp tuân theo.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. Tìm số thư hai.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. bát sạch ngon cơm “. mỗi giờ đii được 65 km.. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. Thường ngày. có cô chổi đót giúp đỡ. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. Trên cái phần cán dài ấy. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại.Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . chạy dồn về một chỗ . có cô chổi đót giúp đỡ..Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. bát sạch ngon cơm “. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . Trên cái phần cán dài ấy. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. Thường ngày.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. cứ nửa gang tay . cứ nửa gang tay .Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây.

2kg táo. 2kg táo. số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. Số thứ nhất là 120 . Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. mỗi giờ đii được 65 km. gia mối kg mận là 6000 dông . mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? . Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . giá mỗi kg táo là 7500 đồng . Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m .Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . Tìm số thư hai. Tìm số thư hai. giá mỗi kg táo là 7500 đồng . mỗi giờ đii được 65 km. Số thứ nhất là 120 . giá mỗi kg táo là 7500 đồng . Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? Bài 1 .Bài 1 .Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. Tìm số thư hai. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. gia mối kg mận là 6000 dông . Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? Bài 1 . số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. 2kg táo. Số thứ nhất là 120 . mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . mỗi giờ đii được 65 km. mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. gia mối kg mận là 6000 dông .Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây .

châm ngôn… dạy ta biết bao điều bổ ích. Dưới ông là hai cậu bé kháu khỉnh . Ta còn có cả tấm lịch treo tường để biết ngày. biết tháng. tay bưng quả đào. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em. hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. mẹ đã mua cho em cây bút lá tre. Mỗi tờ lịch có màu sắc tươi tắn. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . to như quyển sổ. Một bông. MŨ là nắp của bút đấy!NÓ bảo vệ cho ngòi bút khỏi bị tè khi lỡ rơi xuống đất.NHững ngày cuối tháng chạp.Phần trên bìa là một vòng tròn lơn như cái đĩa có đường diềm vàng choé như mạ vàng. Ngòi bút lá tre không nhọn như bút chữ A. danh lam thắng cảnh. thêm lớn. nét đậm. Để đém nhịp thời gian ta có chiếc đồng hồ tích tắc báo giờ báo phút . em thêm khôn.Em luyện chữ bàng cây bút lá tre đã quen nên viết rất dễ dàng !Ruột bút giống như bút lông đã tẩm sẵn mực. “ Ngủ ngoan đi bút ơi !Ngày mai cậu còn giúp tớ nhiều việc nữa đấy . lộc non trổ lác đác. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. không mảnh như bút kim mà có dạng hình lưỡi mác. Những tờ bên trong của lốc lịch là giấy mỏng.Xung quanh có những cánh mai nở vàng rực rỡ và câu “ Chúc mừng năm mới “ viết theo kiểu chữ thư pháp thật ấn tượng . học hành tiến bộ.!” Bút gần gũi và thân thiết làm sao ! Em giữ bút thật kĩ để dùng được lâu bền . Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. vừa nhắc nhở em những ngày kỉ niệm.. bút chạy êm như ru trên trang giấy trắng. Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên.ĐỀ 7: Tả tấm lịch treo tường Thời giờ vun vút Đi tựa tên bay Thời gian trôi qua rất nhanh và không bao giờ trở lại. có cái đai bằng nhựa cũng xanh như lá. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. có cả những câu ca dao.Bút là người bạn theo em đến trường -cùng em miệt mài học tập. dài khoảng gang tay. màu tráng tinh khiết của hoa cúc.Lá . Phía dưới bìa có một lốc lịch dày. đều tăm tắp. Tấm lịch được treo ở một vị trí thật trang trọng trong phòng khách. rộng khoảng hai tấc. rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa. từ thân cây khô ấy. làm toán. cậu út đã tặng mẹ em tấm lịch năm Tân Mão thật đẹp. tờ lịch có số màu đỏ tươi như nhắc em một tuần đả trôi qua. Giữa thân. em đã làm được gì ?Lịch vừa chobiet ngày tháng để em lập ra kế hoạch học tập. có ghép cả tranh .Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. Ngày chủ nhật . .Viết xong. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. trắng mịn. lấp lánh. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô.BÚt giúp em viết văn ..Tháng chạp năm ngoái. Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi.Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ. ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt.Chị bút đội trên đầu chiếc mũ dài bằng ngón tay út. cho ra những hàng chữ mềm mại. nó làm cho căn phòng sáng hẳn lên bởi màu đỏ tươi thắm và bóng lên như được quét một lớp kiim tuyến. Lịch thật quý giá biết bao ! ĐỀ 8 : TẢ CÂY BÚT Để luyện viết chữ cho đẹp..Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực .Ngòi được làm bằng nhựa nên nếu không viết quen thì nét chữ sẽ rất to…Ấy vậy mà cả lớp em ai cũng rất thích vì ngòi bút giúp taviết chữ có nét thanh. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc.tóc chỏm trái đào cùng nhau khiêng một núi tiền vàng.Bên trong có in hình một ông tiên râu tóc bạc phơ. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm.. không cần phải bơm nên cũng tiện cho việc sử dụng .chác chắn và cứng cáp. cúng giỗ ông bà. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . em cất bút cẩn thận Trong ngôi nhà xinh xắn của nó để bút được nghỉ ngơi. có in ngày tháng. hai bông rồi hàng trăm bông . Tục ngữ. Em cầm bút viết. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa . nổi bật trên nền áo vàng tươi và hàng chữ đen viết rất đẹp :”Nét chữ nết người “.ton dày có dạng hình chữ nhật đứng dài hơn ba tấc . Là một cô bé chăm chỉ làm việc nên bút lá tre có thân hình thon thả. dẻo dai . cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết. Mõi lần bóc một tờ lịch là một ngày đã đi qua. nó không nằm trong chậu nêndáng cây rất tự nhiên. tròn tròn. gương mặt hiền lành phúc hậu. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau. cành chi chít vươn ra. be bé. Bìa lịch làm bằng giấy các. người ta in hai chiếc lá tre lồng vào nhau màu xanh lục. Tờ bìa ngoài có in chữ phúc có ý cầu mong Bình an phúc lộc trong một năm.

ung dung . tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được. rau thơm…. áo xanh thật ngộ nghĩnh. còn các chị ngò thân mảnh dẻ yếu ớt cứ loà xoà sát mặt đất.Lá mai non mỏng dánh. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất. Ra vườn thật thích vì ở đây bạn có thể biết đủ các loại rau và mùa nào rau cũng xanh tốt. lúc hiện trên mặt đất.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.Một cơn gió thoảng qua. xà lách. chẳng có chú gà nào chui vào được. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui.Cây đã sống lâu lắm rồi.mai non mỏng dánh. ĐỀ 3 : EM HÃY TẢ MỘT VƯỜN RAU XANH TỐT MÀ EM CÓ DỊP TRÔNG THẤY Phía sau nhà em có một vườn rau xanh tốt mà bố em đã “ gầy dựng “ nên. lá tròn.. Vườn rau nhà em thật là quý ! ĐÈ 4 EM HÃY TẢ MỘT CÂY ĂN QUẢ MÀ EM YÊU THÍCH NHẤT . dài phiến lá có răng cưa. Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy. ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. Nào bàng.tăng thêm tình làng nghĩa xóm. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. từ thân cây khô ấy. Cải bẹ thân trắng muốt. Cải cay lá to. Mấy cậu hành lá như ống hút cứ chỉa thẳng lên . Bố làm một cái cổng tre có thể đóng . tôi cũng nhớ về mái trường và cây phượng già hiền lành tốt bụng ấy . cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực.Mùa hè. lúc ẩn. Những quả ớt áo đỏ.Dù có đi đâu xa. Nó mặc một chiếc áo mướt xanh. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . Một bông. Cuối vườn bố trồng một giàn mướp đầy hoa vàng và quả non . hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. vừa đảm bảo rau sạch hợp vệ sinh.mở khi ra vào. em cũng dậy thật sớm ra vườn hít thở không khí trong lành và giúp bố tưới rau rồi mới đi học. màu tráng tinh khiết của hoa cúc.Trên thân khoảng một mét. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt. mát rượi. nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên. từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò. Từng cụm hoa.Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây.Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết. dĩnh đạc.NHững ngày cuối tháng chạp.. lộc non trổ lác đác.Một cơn gió thoảng qua. mát rượi.Mùa xuân.ngò tàu. từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh.Mùa thu. cành chi chít vươn ra. . Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên. rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa. nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường. Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo. Sáng nào.Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . hai bông rồi hàng trăm bông .Rau ở vườn còn được mẹ mang đi biếu bà con xung quanh . vừa tiết kiêm tiền chợ. Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. rau răm. ĐỀ 2/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH Trường tôi rợp mát bóng cây. Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió..tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . Xung quanh được rào bằng lưới và cọc tre thật chắc chắn..Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp .tua tủa.xanh nõn bóng mượt .Bố còn đóng cả một cái giếng bơm để tưới nước cho rau. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. cây phượng già trẻ lại.màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống.Giờ ra chơi nào .Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp . Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa . Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò…. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc. xanh um. vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến . . Sát bờ rào còncó một hàng ớt. hái rau để luộc hoặc ăn sống… làm phong phú thêm cho bữa ăn cuả gia đình.Nắng đã thắp lửa cho cây. Mẹ hái mướp nấu canh. xanh lục. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui. Giữa vườn là các loại rau trồng không đánh luống để ăn quanh năm như dắp cá. cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất. Khu vườn không rộng lắm nhưng thật thoáng đãng. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. hành ngò được trồng thành luống dài mỗi luống một loại riêng. Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết. dẻo dai . Xà lach lá xoắn thành búp . Các loại cải.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét..

đâm ngang. vừa làm cho cảnh nhà tôi thêm đẹp. Phần trên gốc tỉa ra hai thân giống như cái chán ná Tiếp đó là vô số cành uốn lượn.ruộng vườn lại cháy lên trong lòng anh. đất nước. chủ ngữ. Nhìn từ xa. b/Tiếng sóng vỗ long bong trên mạn thuyền . vò ngöõ . lòch treo töôøng.Cuối đông.Quả mận thi nhau lớn. be bé như những chiếc chuông tí hon. tính töø coù ôû caâu sau : Cuõng nhö toâi. ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN : TIẾNG VIỆT THỜI GIAN :90 PHÚT CHỦ NHẬT NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT KIỂM TRA BÀI SỐ 2 –HỌC KÌ 2. Coù vò ngöõ laø tính töø : B/ Coù vò ngöõ laø cuïm ñoäng töø. EM và mấy đúa bạn bưng chén muối ớt ra ngồi dưới gốc cây thưởng thức từng quả mận chín mọng nước .Tôi yêu ngôi nhà.……. yêu cây cối xung quanh vườn và yêu nhất là cây mận đầu ngõ. vừa cho quả.Ñoù ñaây. cây như một tháp đèn lộng lẫy một màu đỏ thắm tươi. tím hồng mỏng như lụa. gheùp phaân loaïi. Taûng saùng . gốc cây to như cột nhà chắc chắn. tieáng goïi nhau í ôùi.. CHỦ NHẬT NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT KIỂM TRA BÀI SỐ 1.. quả non nhú ra. không còn thấy lá nữa.chæ daùm ñi töøng böôùc nheï . ong bướm rú nhau về hút mật rù rì cả ngày thật vui . Nó vừa che mát. b/ Nhöõng boâng hoa ñoû ngaøy naøo ñaõ trôû thaønh nhöõng quaû gaïo muùp míp .voøm trôøi cao xanh meânh moâng. aùnh löûa hoàng baäp buøng treân caùc beáp. Tôi yêu cây mận vô cùng!. CAÂU 5 / Ñaët caâu A.nhà cửa. gọi mời . chua chua ngọt ngọt. Cây mận nàyông nội tôi đã trồng từ lâu lắm rồi nên nó cao lớn .maáy caäu hoïc troø môùi bôõ ngôõ ñöùng neùp beân ngöôøi thaân. CAÂU 2 :Xaùc ñònh danh. Mùa hoa.töø laùy coù ôû ñoaïn vaên sau ñaây: Baûn laøng ñaõ thöùc giaác. cánh hoa nhỏ bé như sợi chỉ. BÀI 2/ (3đ) Tìm các bộ phận: Trạng ngữ. vững chải. nỗi nhớ đất đai. mận trổ hoa. Lá mọc dày . Thöông cuøng caùc baïn chaïy uøa ra caây gaïo .ñeøn coù kheâu môùi raïng”. rực lên. dài như lá xoài nhưng to bản hơn. . tuû ñoà chôi. CAÂU 3 : Giaûi thích caâu tuïc ngöõ: “Chuoâng coù ñaùnh môùi keâu.bóng che mát rượi cả một khoảng sân. lúc lỉu đầy cành.Lá mận xanh lục. CAÂU 4 : Xaùc ñònh chuû ngöõ. chỉa thẳng đủ hướng. Cây mận thuộc giống mận đỏ.Hoa rụng đi.Ngoaøi bôø ruoäng ñaõ coù böôùc chaân ngöôøi ñi. ăn mãi không chán . tay níu tre gaàn nhau theâm Thöông nhau. vị ngữ của các câu sau : a/Trong những năm đi đánh giặc.) Haõy taû laïi moät trong soá nhöõng ñoà vaät ñoù. đầu xuân . ñoäng. ĐỀ BÀI BÀI 1/ (2đ) Tìm hai câu ca dao.Mùa mận nào mẹ cũng chọn những chùm quả to nhất. kieåu caâu cuûa caùc caâu sau : a/ Chieàu nay.HỌC KÌ 2 PHAÀN LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU: (6Ñ) CAÂU 1:Tìm töø gheùp toång hôïp.: C/ Coù chuû ngöõ laø danh töø : D/ Coù chuû ngöõ laø tính töø PHAÀN CAÛM THUÏ :(4Ñ ) Cho ñoaïn thô sau: “Baõo buøng thaân boïc laáy thaân Tay oâm. tuû nhoû ñöïng quaàn aùo. Hoa mận trổ từng chùm trắng muốt. tre chaúng ôû rieâng Luyõ thaønh töø ñoù maø neân hôõi ngöôøi “ (Nguyeãn Duy ) Ñoaïn thô treân neâu leân dieàu gì ñeïp ñeõ vaø saâu saéc ? PHAÀN TAÄP LAØM VAÊN : (10 Ñ ) Ngoâi nhaø cuûa em coù nhieàu ñoà vaät ñöôïc em coi nhö ngöôøi baïn thaân ( baøn hoïc. giaù saùch. tục ngữ nói về quê hương. ñi hoïc veà.Gioù töø treân ñænh nuùi traøn xuoáng thung luõng maùt röôïi. đẹp nhất đặt lên bàn thờ để nhớ về ông. đan thành vòm che bóng mát Lá non mới trổ có màu nâu đỏ.Nắng hạ thắp sáng cho mùa quả chín !Quả mận chín đỏ mọng . tieáng noùi chuyeän rì raàm.

:Câu 3 : Một tấm bìa hình vuông có diện tích là 49 dm thì cạnh hình vuông đó là : ………….Độ dài đáy gấp đôi chiều cao. nhà thơ Nguyễn Dình Thi có viết: “ Việt Nam đất nước ta ơi ! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều . Xanh……………………………… lạnh……………………………. động từ.c/ Trên vòm trời cao xanh.. số dư là 9.Chiều rộng bằng chiều dài.3 và 9? * a =…………………………………………… BÀI 2 :Đặt tính rồi tính : 1803 x 207 31008 : 304 3+ ……BÀI 3: Một phép chia có dư có số bị chia là 2013.Tính diện tích đất còn lại ? Bài 5:Một mảnh đất hình chử nhật có chiều rộng là 19m và bằng chiều dài . BÀI 4:Một mảnh đất hình bình hành có chiều cao là 75m . Lạnh……………………………… BÀI 5/ (3đ) Trong bài ‘Việt Nam thân yêu “. -Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 ? *a =………………………………………….Người ta sử dụng diện tích mảnh đất ấy để trồng hoa .lô. mềm……………………………… xanh………………………….Hãy tìm a sao cho: -275a chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5? * a =…………………………………………. đang chao lượn những cánh diều .Như thế xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 150 kg gạo .Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu kg thóc ? ĐỀ KIỂM TRA Câu 1 a/ : Đọc só : 65 108 : ………………………………………………………………………………………………… b/ Viết số : Bốn mươi tám nghìn năm trăm bảy mươi ba :……………………………………. Ngày thư hai đi quãng đường. BÀI 3/ (3đ ) Xác định danh từ. ĐIỂM BÀI 1: Cho số 275a ... Xe thứ hai chở 72 bao gạo .gam gạo biết các bao nặng như nhau ? BÀI 8:Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 64m. Tính diện tích mảnh đất hình vuông ? BÀI 6 .Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu ki.Ngày thư nhất đi được quãng đường . .” Em cảm nhận được những điều đẹp đẽ gì về đất nước Việt Nam qua đoạn thơ trên ? BÀI 6/ (6đ ) Em hãy tả lại một đồ vật gần gũi đã từng gắn bó với em TÊN BÀI KIỂM TRA SỐ 1 .Một ô tô đi từ thành phố HCM đến HN hết ba ngày. -Chia hết cho 2. a/ Tính diện tích thửa ruộng đó ? b/ Cứ 10m thu được 5 kg thóc. Hỏi : a/Trong hai ngày ô tô đi được bao nhiêu phần quãng đường ? b/Ngày thứ ba ô tô đi tiếp bao nhiêu phần quãng đường nữa mới tới Hà Nội ? BÀI 7: Xe thứ nhất chở 75 bao gạo. Hãy tìm số chia ? ………………………………………………………………………………………………. tính từ có ở đoạn thơ sau : Nắng vàng tươi rải nhẹ Bưởi tròn mọng trĩu cành Hồng chìn như đèn đỏ Thắp trong lùm cây xanh BÀI 4/(2đ )Điền tiếng thích hợp vào chỗ chấm để có : a/ Từ ghép b/ Từ láy mềm………………………. Câu 2 : Trong một phép chia có số chia là 8 thì số dư lớn nhất có thể có là :………………….Một miếng đất hình vuông có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng hình chử nhật. thương là 167.

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… . mỗi tuần bán 120 kg .Câu 4 :Đặt tính rồi tính : 2356 x 9 63758 :8 1075 x 4 21056 : 7 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu 5 : Tính giá trị biểu thức : a/ 52540 .Số tiên còn lại mẹ mua 3 kg gạo 4 tám thơm . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….5740 x 6 = ? b/ 1569 + 45 : 9 x 100 =? .Cửa hàng đã bán trong 4 tuần. . Mẹ mua trái cây hết 1 số tiền đó . Hỏi giá tiền một kg gạo tám thơm ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. Câu 6 : Một cửa hàng có 2500 kg gạo . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo ? . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 7 Mẹ có 100000 đồng. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….

màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây. từ thân cây khô ấy. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết.. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em. màu tráng tinh khiết của hoa cúc.NHững ngày cuối tháng chạp. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa .Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ. lộc non trổ lác đác. Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên.. cành chi chít vươn ra. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau.. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . hai bông rồi hàng trăm bông . trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . mát rượi. rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa.Lá mai non mỏng dánh.ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.Một cơn gió thoảng qua.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc. nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp . chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét. Một bông.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . . dẻo dai .

hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . cành chi chít vươn ra. mát rượi. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất.Lá mai non mỏng dánh. rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa. an khang thịnh vượng cho mọi nhà .NHững ngày cuối tháng chạp. màu tráng tinh khiết của hoa cúc. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên... nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt.Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô.. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui.ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. từ thân cây khô ấy. hai bông rồi hàng trăm bông . Một bông. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa . . Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. dẻo dai . hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét.Một cơn gió thoảng qua.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. lộc non trổ lác đác. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp .

234.*PHẦN TRẮC NGHIỆM : KHOANH VÀO CHỮ CÁI ĐẶT TRƯỚC ĐÁP ÁN ĐÚNG CÂU 1 : Trên bản đồ tỉ lệ 1 :1000000. . và 567 .. Câu3 :Hình thoi ABCD có:độ dai của hai đường chéo lần lượt là 35 cm và 42 cm Tính diện tích hình thoi đó …………………………………………………………………………………………………………………. . . Câu 4 :Tìm số trung bình cộng của các số sau :123 .. 456. .quãng đường AB đo được 2 dm. 8 4 16 8 ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….A = 4 7 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . 345. PHẦN TỰ LUẬN : Bài 1 :Tính : 2375 x 704 90591 : 546 3- 4 2 : 7 5 6 3 +5 x 7 20 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. Bài 2 : Tìm A: a/ A x 9 3 = : 2 8 2 b/ A = 1000 4 c/ 5 3 . 9 5 12 7 Câu 5 :Xếpcác phân số sau theo thư tự từ lớn đến bé . ……………………………………………………………………………………………………………………. CÂU 2 :Trong hộp có 12 bút đỏ và 35 bút xanh .Tỉ số giữa bút xanh và só bút trong hộp là : …………………………………………………………………………………………………………………. Vậy độ dài thật của quãng đường là : ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1 2 đoạn đường. ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 4 :. Người ta dùng diện 5 3 tích để trồng hoa. Tính diện tích còn lại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………. Tính số thóc thu trên thửa ruộng ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . 5 a/ Tính chu vi và diện tích đám đất ? b/ Người ta trồng lúa. Một mảnh vườn HCN có chiều rộng 50m. Biết số tiền mua vở bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. Giờ thứ nhất đi ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… BÀI6: Một đám đất HCN có chiều dài hơn chiều rộng 40 m và bằng 7 chiều rộng. cứ 100m thu được 50 kg thóc . chiều dài bằng 6 2 chiều rộng .Hỏi người đó phải đi bao nhiêu phần nưã mới hết đoạn đường đã định ? Bài 5 : Một người leo núi ngắm cảnh . Giờ thứ hai đi được đoạn 4 5 đường .………………………………………………………………………… Bài 3: Mai mua sách và vở 4 số tiền mua sách . 3 Hỏi Mai mua mỗi loại hết bao nhiêu tiền ? hết 91000 đồng .

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… .

rồi cộng với 4 và nhân với 5 được kết quả là 30 ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… .135 = ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… C/ Tìm các số tự nhiên Y biết : 12 : y > 4 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… BÀI 2 : Hãy cho biết các số bé hơn 50 có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… BÀI 3 Tìm một số tự nhiên biết rằng lấy số đó trừ đi 2 rồi chia cho 3.BÀI 1 : A/Tìm x biết : a/ x – 135 + 246 = 678 b/ 26 – x 3 = 17 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… B/ Tính bằng cách hợp lí : 235 – 146 + 246 .

Hỏi khi nối 6 điểm đó lại với nhau ta được bao nhiêu đoạn thẳng ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… BÀI 5 : An và Bình có một số bi.723 x 27 - 2 9 = 6 18 .THỜI GIAN 70’ BÀI 1 / Tính nhanh : a/ 13276 – ( 4500 + 3276 ) (4đ) / Tìm x a/ 2 4 +X x2 = 5 7 b/ b/ 58264 + 4723 . Nếu An cho Bình 3 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau.8264 .………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… BÀI 4 Cho 6 điểm A .E và G . a/ Hỏi An hơn Bình bao nhiêu viên bi ? b/ Cả hai bạn có bao nhiêu viên bi ? ( vẽ sô đồ đoạn thẳng rồi giải ) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… KIỂM TRA HS GIỎI MÔN TOÁN .B .D . Và mỗi bạn sẽ có 12 viên bi .C .

Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng ? BÀI 4 Hãy tìm một số tự nhiên để cùng cộng vào tử và mẫu của phân số phân số mới có giá trị bằng phân số 17 ta sẽ được một 29 6 . Trung bình cộng tuổi của ba. 6 BÀI 3 : Một miếng đất hình bình hành có cạnh 24 m.mẹ .Tìm số tuổi của mỗi người biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan và tuổi Lan bằng 1 tuổi mẹ . Hỏi mỗi con chở bao nhiêu bao hàng ? KIỂM TRA HS GIỎI MÔN TOÁN .Lan là 28 tuổi .Tìm số tuổi của mỗi người biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan và tuổi Lan bằng 1 tuổi mẹ . Lan là 24 tuổi .Ngựa nói với Lừa :”Nếu anh chở giúp toi 2 bao hàng thì hai chúng ta chở bằng nhau “.8264 . 6 BÀI 3 : Một miếng đất hình bình hành có cạnh 24 m.mẹ . Lan là 24 tuổi . Bình . 9 Bài 5 : Lừa và ngựa cùng chở hàng . Lừa nói lại với ngựa : “ Còn nếu anh chở giúp tôi 2 bao hàng thì anh sẽ chở gấp 5 lần tôi .Ngựa nói với Lừa :”Nếu anh chở giúp toi 2 bao hàng thì hai chúng ta chở bằng nhau “. Người ta mở rộng mỗi cạnh đáy thành 28m thì diện tích miếng đất tăng thêm 60m .Lan là 28 tuổi . mẹ .BÀI 2 : Trung bình cộng tuổi của ba.THỜI GIAN 70’ BÀI 1 / Tính nhanh : a/ 13276 – ( 4500 + 3276 ) / Tìm x a/ 2 4 +X x2 = 5 7 b/ b/ 58264 + 4723 . mẹ . Trung bình cộng tuổi của ba. 9 Bài 5 : Lừa và ngựa cùng chở hàng . Hỏi mỗi con chở bao nhiêu bao hàng ? . Người ta mở rộng mỗi cạnh đáy thành 28m thì diện tích miếng đất tăng thêm 60m .723 x 27 - 2 9 = 6 18 BÀI 2 : Trung bình cộng tuổi của ba. Bình .Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng ? BÀI 4 : Hãy tìm một số tự nhiên để cùng cộng vào tử và mẫu của phân số phân số mới có giá trị bằng phân số 17 ta sẽ được một 29 6 . Lừa nói lại với ngựa : “ Còn nếu anh chở giúp tôi 2 bao hàng thì anh sẽ chở gấp 5 lần tôi .

chỉ còn chờ tay người đến bẻ mang về. đi đứng. lúc sôi nổi. người nhanh tay có thể với lên hái được những trái cây trĩu xuống từ hai bên phía cù lao . nói năngCÂU 2( 2đ ) :a/Tìm từ láy. gắt gỏng . hả hê . lạnh lùng. biển lúc tẻ nhạt. từ ghép có ở câu văn sau : Như một con người biết buồn vui. CÂU 4 (2đ): Xác định trạng.vị của các câu sau và nói rõ trạng ngữ chỉ gì? a/Trên ngọn.C ÂU 1 : (1đ ) Viết 4 câu tục ngữ. . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… c/Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy. b/Tìm một từ phức có tiếng “vui” vừa chỉ cảm giác. vừa chỉ tính tình ?và đặt câu để minh hoạ ? CÂU 3 :(2đ )Xác định từ loại của các từ có ở câu…: Những bắp ngô đã mập và chắc. lúc đăm chiêu. một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vươn lên . ca dao có nội dung khuyên bảo về ăn mặc. b/Ở một số nước. người ta đã dùng biện pháp gây cười để điều trị bệnh nhân .chủ.

khi ẩn khi hiện. những con chim k-lang mạnh mẽ......... mận ....... VÀNG .. đầm sen rộng mênh mông....coi nhẹ nhàng như ta giơ con Éch có buộc sợi dây rơm ngang bụng vậy..... rũ nước phành phạch. tươi tắn. nhà văn Nguyễn Phan Hách có viết : “Thoắt cái....vị và kiểu câu của các câu sau: a/ Ngày mùa... từ ghép : ĐẸP. sen hồng khẽđuđưa nổibậttrên nền lá xanh mượt.....xung quanh các mép cặp. thơm ngoài sân đình. CHÚ NHẬT NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT BÀI KIỂM TRA SỐ 3. vui tai.... cổ đeo vòng cườm đang tha thẩn nhặt thóc....... CÂU 2 : Thêm trạng ngữ chỉ mục đích...Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm? Trước mặt Minh..... tính từ trong các câu văn sau. b/Lúc sau...... CÂU 4:Xác định trạng. mùi thơm từ cánh đồng thơm vào.....Lan học hành thật tiến bộ . chỉ nguyên nhân....Bác cẩn thận ngắt từngbông.....bông hoa dập dờn trước gió... lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu........HỌC KÌ 2 Câu 1 / Xác định thành phần của các câu sau : a/ Những cây dương đang độ lớn vây quanh mộ cô ... ………...Giữa đầm.... ..... c/…………………………………. ghép tổng hợp.. lê.. bác Tâm đang bơi thuyền đi hái hoa sen... Đoạn thơ giúp em phát hiện ra vẻ đẹp gì của dòng sông quê hương tác giả ? CÂU 6 : Tả một con gà mái dẫn đàn con đi kiếm mồi với dáng vẻ một người mẹ chăm làm luôn bận bịu vì con ..... ông em viền thêm nẹp bằng vải nhựa màu xanh da trời. nhà thơ Nguyễn Trọng tạo có viết: Sáng ra thơm đến ngẩn ngơ Dòng sông đã mặc bao giờ áo hoa Ngước lên bỗng gặp la đà Ngàn hoa bưởi đã nở nhoà áo ai ... . mong mỏi. nhỏ nhẹ...............Nam về ... c/Những chú chim gáy hiền lành béo nục. ghép phân loại..chủ.. dữ tợn dang rộng những đôi cánh lớn. em hãy tạo ra các từ láy. nhỏ nhoi......... Câu 2/ Tìm danh từ... b/Thoắt cái.. ((6 ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 4 BÀI SỐ 7 ...... Câu 3/ Từ mỗi từ đơn là tính từ sau đây..... nhấc bổng anh ta lên... CÂU 3 : Chuyển các câu kể sau đây thành câu hỏi. b/ Trên các vòm lá dày ướt đẫm. Thoắt cái. XANH ... chỉ phương tiện.. trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào.ông thò tay xuống nắm lấy khố Quắm Đen. tươi rói.trắng muốt. gióxuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay-ơn màu đen nhung hiếm quý” Em có nhận xét gì về cách dùng từ đặt câu ở đoạn văn trên ? Nêu tác dụng của cách dùng từ đặt câu đó ? CÂU6(10đ) Em hãy viết về một loài cây gần gũi gắn bó với người dân quê em.... thơm trên đường làng. bó thành từng bó... mong ngóng...Thoắt cái. câu khiến: .. trắng trong .. bạn học... câu cảm.Nhữngbông sen trắng. ngoài bọc một chiếc lá rồi để nhẹ vào lòng thuyền.THỜI GIAN : 90’ CÂU 1: Xếp các từ sau vào 3 nhóm : láy... chỉ nơi chốn vào trước các câu sau cho thích hợp : a/……………………………. CÂU 5: Trong bài dòng sông mặc áo. động từ.. mận..……………… CÂU 5/ (3đ ) :Tả cảnh đẹp ở Sa pa..... trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào.. lê....... d/………………………………………...

từ láy có ở đoạn thơ sau đây và xếp từ ghép vào hai nhóm : Dưới vỏ một cành bàng Mầm non mắt lim dim Còn một vài lá đỏ Cố nhìn qua kẽ lá Một mầm non nho nhỏ Thấy mây bay hối hả Còn nằm ép lặng im Thấy lất phất mưa phùn (Mầm non. nhà thơ Định Hải có viết : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm. Câu 5: Em được bạn bè hay người thân tặng ( hoặc cho mượn ) một quyển sách đẹp .VÕ QUÃNG) .Hãy tả lại quyển sách đó ? HỌ CHỦ NHẬT NGAỲ 27 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN TẬP LÝ THUYẾT 1 PHẦN TỪ: 1/ Danh từ: 2/Động từ: 3/ Tính từ: 4/ Số từ : Là những từ chỉ số lượng hay thứ tự của sự vật. PHẦN BÀI TẬP BÀI 1/ Tìm từ ghép . 5/ Quan hệ từ : 11PHẦN CÂU : 1/Bộ phận chính của câu : Chủ -vị 2/Bộ phận phụ của câu :Trạng ngữ . Theo em.Từ gốc Từ láy Từ ghép Câu 4/ Trong bài tiếng chim buổi sáng . nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả tiêng chim buổi sáng ? Biện pháp nghệ thuật đó giúp em cảm nhận tiếng chim buổi sáng có ý nghĩa như thế nào ? ………………………………………………………………………………………… ….

dài trổ ra mạnh mẽ. b/NHững lá ngô rộng. ngả dài trên thảm cỏ rồi đổ lốm dốm trên lá cành. b/ Để lớp em học tập tiến bộ hơn.Trông những tàu lá thật bảnh bao làm sao!Những cái lá ấy to hơn những lá bình thường. (Chiều tối. trên những vòm xanh rậm rạp. Theo em nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả tiếng chim buổi sáng? Biện pháp nghệ thuật đó giúp em cảm nhận tiếng chim buổi sáng có ý nghĩa như thế nào ? *GỢI Ý : -Nghệ thuật nhân hoá và sử dụng điệp từ -Tiếng chim có ý nghĩa : -Làm sự vật xung quanh trở nên tràn đầy sức sống.động. -Thôi thúc chúng đem lại những lợi ích thiết thực cho con người *THAM KHẢO : Trong baif “ Tiếng chim buổi sáng “ nhà thơ Định Hải đã miêu tả tiếng chim rất sống động.Nó giống như một cái máng nước. d/ Bên đường . BÀI 6/ Phát hiện lỗi sai ở đoạn văn sau và viết lại cho sinh động hơn: Bây giờ nó đã là một cây trưởng thành. Trong những bui cây đã thấp thoáng những mảng tối . nhà thơ Định Hải có viết : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm. BÀI 3 / Tìm danh.Hãy miêu tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê h CHỦ NHẬT NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN LUYỆN VĂN CẢM THỤ ĐỀ 1/ Trong bài tiếng chim buổi sáng.BÀI 2/ Xác định chủ. nõn nà . gợi . BÀI 7 / Lập dàn ý và viết bài văn theo đề sau : Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.tính có ở đoạn thơ : Trong đạn bom đổ nát Bừng tươi nụ ngói hồng Đồng vàng hoa lúa trổ Khói nở xoà như bông (Bè xuôi sông La –VŨ DUY THÔNG ) BÀI 4 Gạch chân các từ chỉ quan hệ trong các câu sau : Nắng bắt đầu rút những chòm cây cao rồi nhạt dần và như hoà lẫn với ánh sáng trắng nhợt cuối cùng. Màu tối lan dần dưới từng gốc cây .sừng sững một cây sồi già .PHẠM ĐỨC ) BÀI 5/ Chỉ ra chỗ sai của mỗi câu dưới đây và chữa lại cho đúng : a/Qua bài thơ bộc lộ tình yêu quê hương đất nước sâu nặng. c/Cả đàn chim lông vàng óng ấy bay sà xuống vườn cải ..vị -kiểu câu của các câu kể sau: a/ Bình minh của hoa phượng là một màu đỏ còn non .Phía trên là những tàu lá chuối nằm trên ngọn.

ta cảm nhận được sức sống của tiếng chim thật trào dâng : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim trong veo lảnh lót vào mối sáng như tiếp thêm sinh lực cho cây lá. . gợi tả vẻ đẹp hữu tình và thơ mộng của dòng sông La. -Nêu khái quát nội dung đoạn. nó “ lay động.làm cho mọi vật trở nên tươi tắn. đầy sức sống mới . ý nghĩa sâu sắc của đoạn bài 2/PHẦN BÀI TẬP : ĐỀ 1 / Trong bài “Bè xuôi sông LA “ nhà thơ Vũ Duy Thông có viết : Sông La ơi sông La Trong veo như ánh mắt Bờ tre xanh êm mát Mươn mướt đôi hàng mi Bè đi chiều thầm thì Gỗ lượn đàn thong thả Đoạn thơ tả nét đẹp gì của sông La ? Tình cảm của tác giả đối với dòng sông quê hương ntn? GỢI Ý : -Sông La là một chi lưu của dòng sông Ngàn Trươi từ Trường Sơn chảy qua huyện Hương Sơn. miêu tả tiếng chim có những hoạt động như con người.rồi nhập lưu với dòng sông Lam mà đổ về cửa Hội -Bài thơ thể ngũ ngôn. tỉnh Hà Tĩnh. nó đánh thức” nó thôi thúc mọi vật hoạt động mang lợi ích cho con người : Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm Tiếng chim buổi sáng mang ý nghĩa thật sâu sắc . ĐỀ 2 / Trong bài Khúc hát ru “ .cảm xúc mới mẻ. tác phẩm.bài -Phân tích nghệ thuật làm bật lên từng ý hay của đoạn -Nhận xét . Bằng nghệ thuật nhân hoá . EM có cảm nhận điều gì sâu sắc khi đọc đoạn thơ trên ? CHỦ NHẬT NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VĂN CẢM THỤ 1/ ÔN TẬP LÍ THUYẾT : Cách làm: -Nêu xuất xứ tác giả. giấc ngủ em nghiêng Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối Lưng đưa nôi và tim hát thành lời ..nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có viết : Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội Nhịp chày ngiêng.

cho HS viết bài tham khảo .từ láy .KHOẺ.GV chấm chữa bài.-HÌnh ảnh so sánh :nước sông trong veo như ánh mắt Bờ tre xanh im mát như đôi hàng mi ---Vẻ đẹp êm đềm.Hình ảnh dỉnh TS hùng vĩ sớm chiều mây phủ -tự hào cảnh hùng vĩ mà nên thơ. *GV cho HS thảo Luận cặp đôi tìm ý –trình bày. CHỦ NHẬT NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP TỔNG HỢP VỀ TỪ. Sông hiền hoà trong xanh quanh năm.cũng có dáng dấp như lời hát.ĐỎ -VÀNG. ĐỀ 2 : Trong bài “VN thân yêu” nhà thơ NĐT có viết : Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều Đoạn thơ trên cho em cảm nhận những điều gì về đất nước Việt Nam ? GỢI Ý : Đất nước VN thật giàu đẹp và đáng yêu :.XANH.câu 10’ sau đó cho HS làm từng bài tập 2/ PHẦN BÀI TẬP : BÀI 1/ Phân biệt từ. .XINH.ĐEN. cụm từ ở các dòng sau : -Xe đò -Xe trắng -Xe chạy -Xe khách BÀI 2/ Tìm tiếng ghép với tiếng gốc sau đây để tạo thành tư ghép.nhân hoá trong chữ lượn-khéo léo .TƯƠI. thơ mộng của dòng sông.Đầu bài thơ là tiếng gọi thiết tha. ĐẸP. hai bên bờ là xóm làng trù phú.TỐT.biển lúa mênh mông hứa hẹn sự no ấm .Tình yêu của TG -Hình ảnh chiếc bè ẩn dụ trong chữ gỗ.tài tình -----giao hoà thiên nhiên với dòng trôi của bè gỗ -Cảm giác được tắm mình trong tưởng tượng trữ tình mươn mướt của cảnh sắc sông La .cánh cò gợi nét giản dị hiền lành đáng yêu .CÂU –ĐOẠN VĂN 1/LÝ THUYẾT : gv hỏi về từ.GV chốt ý đúng ghi bảng thành phần “GỢI Ý” HS ghi vở và viết bài cảm thụ .YẾU BÀI 3/ Cho đoạn thơ sau : Đồng làng vương chút heo may Mầm cây tỉnh giấc vườn đầy tiếng chim . yên bình.

từ láy ? B/ Tìm danh động tính? BÀI 4/ Xác định chủ.vị -trạng.Biết chọn ý và chọn từ để viết cho đoạn -bài sinh động. láng. đài hoa năm cánh hệt như bông hoa màu xanh nhạt. nâu đen. mát rượi bóng mượt như quét một lớp dầu. trên bến Đoan.B/ CÂY CHUỐI : . I 7/ Viết đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết ? CHỦ NHẬT NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VỆT LUYỆN TẬP QUAN SÁT.hoa. BÀI 5/ Tìm nét tương đồng giữa hai hình ảnh so sánh ở các câu sau : a/ Hai bàn tay em b/ Cam Xã Đoài ngọt lịm Như hoa đầu cành Giọt vàng như mật ong BÀI 6/ Xếp thứ tự các câu sau thành đoạn văn -Hoa bàng rụng lấm tấm như những hạt mưa bằng bạc -Bọ ve rạo rực cả người -Đêm xanh vời trăng sao -Không lúc nào nó thèm bay bổng thèm ca hát bằng lúc nầy. đà có thể tạo dáng -Cành : bé . 3/NỘI DUNG: A/ CÂY HOA MAI: -Thân: mảnh dẻ. như lụa . nhận xét. mềm mịn. mùi hoa lí toả xuống thơm ngát và tiếng những bạn ve ánh ỏi.lớp theo dõi. thoảng.HS dựa vào chi tiết quan sát lập dàn ý – viết đoạn . dày . -Từ trên cao. phong phú . xanh ngời .chùm Khi hé nở để lộ đốm vàng tươi tắn.ĐỖ QUANG HUỲNH) A/ Xác định từ ghép.thon dài Non : nâu đỏ. một màu xanh non ngọt ngào thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi. . năm . . ngọt ngào . chi chít đầy cành. bài văn.Hạt mưa mãi miết trón tìm Cây đào trước cửa lim dim mắt cười (THÁNG GIÊNG CỦA BÉ. những đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến . Hương thơm nhẹ. sang trọng.rập rờn như đàn bướm.TÌM Ý. uốn lượn mềm mại -Lá : Già : xanh lục. -Búp hoa : dạng hạt.. -Hoa : vàng tươi. Nhuỵ vàng cam. chắc.bến Tàu hay Cảng Mới. bảy cánh hình cánh bướm.kiểu câu của các câu kể sau : a/Dọc theo bờ Vịnh Hạ Long. b/ Sau những côn mưa xuân. 1/MỤC TIÊU: - Giúp HS biết cách quan sát và lập dàn ý trước khi viết đoạn văn. 2/ PHƯƠNG PHÁP : -GV chuẩn bị các loai cây.quả thật cho HS quan sát tập thể . mỏng mịn màng.chi chít.GV cho HS trình bày cá nhân.

Hoa nở ra. không cành. quấn quýt nhau mà thành . gợi nhớ làng quê êm ấm. trù phú . dĩnh đạc. vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến . Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết.Giờ ra chơi nào . áo kép “ duyên dáng. Cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một dốm vàng chói lọi rồi lại bừng nở năm cánh hoa tươi nguyên . xanh tốt. phiến rộng . bở ao.hương thơm.Mùa xuân.Nắng đã thắp lửa cho cây. mịn màng như lụa .Cây mai ngày xuân với hàng trăm bông hoa vàng rực chấp chới như cánh bướm. láng bóng. nó tròn như cây cột đình không cành . từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò.Phần ngọn thuôn nhỏ lại để rồi tỉa ra những tàu lá xanh mướt như cây pháo bông nở xoè. Ngày xưa . tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được. mặt trên xanh lục. mai đã gắn liền với người quân tử bởi cốt cách tao nhã của dáng cây bởi hương thơm sang trọng tinh khiết của hoa.Lá già vàng úa rủ xuống rồi khô đi nâu xám. nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường.Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm. Nào bàng. lớp bẹ bên ngoài đã già tưm màu vàng xuộm có điểm những mảng nâu đen chuyển thành màu nâu xám rồi vụn bở ra để lộ lớp áo mới thấp thoáng xanh. dĩnh đạc. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành Ở xa nhìn cứ như những chuỗi hạt mướt xanh . len vào nhà .mang đến sự an lành.tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn.vị ngọt . tàu lá như cái máng nước. những nụ mai ngời xanh.Dù có đi đâu xa. Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió. tròn.lá non mỏng cuốn lại như chiếc loa xanh nõn nà chĩa thẳng lên trời . Đó là kho dinh dưỡng dự trũ để nuôi cây. thắp niềm vui đến cho mọi nhà Đó là nét đẹp mà em yêu nhất ở loài hoa mai. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ. Thân chuối rất đặc biệt. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ. cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi.màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống.Cây đã sống lâu lắm rồi. Nó mặc một chiếc áo mướt xanh. thanh bình . Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy. Phần gốc thân phình to ra.Mùa hè. lúc hiện trên mặt đất.tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn. ĐỀ 1/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH BÀI THAM KHẢO Trường tôi rợp mát bóng cây.Thân do nhiều bẹ lá ôm ấp.Giờ ra chơi nào . dịu hiền.Cây đã sống lâu lắm rồi.. tôi cũng nhớ về mái trường và cây phượng già hiền lành tốt bụng ấy .THÂN CHUỐI Ở quê tôi. chuối mọc thành lùm ở sau vườn.Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me.-Thân :Gồm nhiều bẹ lá to dài ôm ấp nhau tạo thành . Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo.Thơi gian trôi. Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò….Trên thân khoảng một mét. lúc ẩn. cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh. từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh. để mùa xuân mai thắp thêm nắng cho đất trời. -Hoa chuối : tím hồng giống búp sen. mát rượi .. láng mịn.Mùa thu. lộc cho mọi người. hương thơm sang trọng thoảng trong gió. mỗi đài hoa bao một nải chuối non bé bằng bàn tay -Nải chuối : mổi buồng chuối có đến hơn mười nải -Quả chuối : vàng ươm. Cây chuối mặc “áo đơn .. ĐỀ 1/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH BÀI THAM KHẢO Trường tôi rợp mát bóng cây. Nào bàng. Từng cụm hoa. ung dung . cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực. . mặt dưới có phủ lớp phấn trắng mỏng.. tài .Lá : lớn dài. ung dung . . cây phượng già trẻ lại. ngọc ngà . từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh. mát rượi. dài . không nhánh. nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường. cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi.…… 8 CÁC ĐOẠN VĂN THAM KHẢO HOA MAI Trong cái giá rét của mùa đông.

. Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió.. gan lì .Mùa xuân. gan dạ. bộ trưởng. bGiữa đám đông. anh hùng. anh dũng. tài năng . cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực. a/ Người ta là hoa đất : b/Vẻ đẹp muôn màu : c/Những người quả cảm : BÀI 2/ Xác định trạng.TỪ BÀI 1 :Dựa vào nghĩa của từ hãy phân các từ dưới đây thành ba nhóm theo ba chủ điểm : Tài giỏi. lúc hiện sau vòm lá xanh . hãy phân các từ dưới đây thành bốn nhóm nhỏ : Giáo viên. khi bức màn mây hòng tím vén lên.màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống. -NHìn xa. xinh xắn. tôi cũng nhớ về cây phượng già hiền lành tốt bụng CHỦ NHẬT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VỀ CÂU. cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh.Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me. tác giả. thướt tha. Buổi mai hôm ấy. cường tráng .vị và kiểu câu của các câu kể sau đây : a/ Xa xa.chủ. lực lưỡng. dũng cảm . bước ra một người đường bệ với các vòng tròn như vòng của các cô đồng diễn thể dục. Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo. tài nghệ .can đảm . gan góc. hiệu trưởng. huy hoàng. can trường. tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được. Nó mặc một chiếc áo mướt xanh. hội viên.Nắng đã thắp lửa cho cây. đảng viên. ca sĩ.Mùa thu. d.tươi đẹp . tài đức . . diễm lệ. lúc hiện trên mặt đất. tráng lệ.Mùa hè. đoàn viên. những mái nhà lợp ngói đỏ lúc ẩn. sinh viên. đưa tay lên vẫy Ngọc Loan. Việc nhỏ nghĩa lớn. một cô bé mặc váy đỏ tươi như bông hoa râm bụt đang cố kiễng chân. xinh tươi. Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò…. cây phượng già trẻ lại. tài ba. rực rỡ . đẹp đẽ. bèo trôi. lúc ẩn.Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết. nghệ sĩ . từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò. khán giả . chi đội trưởng.Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm. c/Trước cửa ga. Từng cụm hoa. xinh đẹp . thi sĩ . lộng lẫy . BÀI 3/ Căn cứ vào hình thức cấu tạo của từ. Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy. xinh xẻo . mặt trời rạng rỡ sẽ làm cho vạn vật bừng dậy .Nước chảy. viện trưởng. e/Ngày mai. tài ba. dịch giả. mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con dường làng dài và hẹp .Dù có đi đâu xa. b/ Lập mô hình cấu tạo của các từ trong từng nhóm nói trên ? BÀI 4 / Tìm 10 từ ghép tổng hợp có tiếng “ tươi “ ? BÀI 5/ XÁc định từ loại của các thành ngữ sau : -Đi ngược về xuôi. trông rộng. vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến .Trên thân khoảng một mét. diễn viên . độc giả. tươi tắn . vạm vỡ.

Đen ? BÀI 4 :Ghép các tiếng ở mỗi dòng sau để tạo nên những từ ghép có nghĩa tổng hợp thường dùng: -a/ Quần . nói lên sự thật.. BÀI 3 : Tạo 1 từ ghép. 2 từ láy với mỗi tiếng sau: Nhỏ. nữ du kích .ác. mong ngóng.đất nước tươi đẹp ? BÀI 5 : Tìm 10 thành ngữ.ngọt . tốt đẹp của con người Việt Nam ? BÀI 2 : Tìm 10 câu tục ngữ hay ca dao có nội dung khuyên bảo về ăn mặc . tươi tắn vào hai cột : từ ghép. đi đứng. phẳng phiu.. chú bé liên lạc . nhỏ nhẹ.Trắng .Nước sông đầy -Bầu trời cao.buồn.BÀI 6 Tìm tiếng ghép với các tiếng đã cho sau để tạo thành các Danh từ: Vui .hiểm – độc BÀI 5 : Tìm các tiếng có thể ghép với từ“ cười” để diễn tả những kiểu cười khác nhau ? -Cười phát ra âm thanh : .Vàng .ca dao có từ thầy ? BÀI 7 :Tìm 10 câu tục ngữ .thơm – học. cứu bạn. mong mỏi . chậm chạp.Cười biểu hiện qua nét mặt : . -Nước sông trong . bảo vệ lẻ phải. tục ngữ có từ học ? BÀI 6 :Tim 5 câu tục ngữ . -Cá tôm nhiều BÀI 8 : Từ ý “ Thành làm bài tập “ hãy viết thành các kiểu câu chia theo mục đích nói ? BÀI 9 : GHép từ DŨNG CẢM với các từ ngữ sau để tạo thành các tập hợp có nghĩa: Người chiến sĩ.Sáng –Lạnh . CA DAO BÀI 1 : Tìm 10 thành ngữ. xa xôi . tươi tốt . BÀI 10 : Viết lại đoạn văn cho đúng dấu câu : trên bờ sông một con Rùa đang cố sức tập chạy một con Thỏ thấy thế mỉa mai Rùa chậm như Rùa mà cũng đòi tập chạy Rùa đáp anh đừng giễu tôi anh với tôi chạy thi thử xem ai hơn CHỦ NHẬT NGAỲ 3 THÁNG 4 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN TẬP TỔNG HỢP *PHẦN THÀNH NGỮ. 2 từ ghép có nghĩa tổng hợp. mê mẩn.chiến đấuBÀI 7 Thay các từ in đen trong các câu sau bằng từ láy đồng nghĩa ? -Cánh đồng rộng. -Dãy núi dài. phương hướng. thành ngữ nói về quê hương .Áo – Khăn – Mũ -b/ gian. mong mỏi. TỤC NGỮ. nói năng ? BÀI 3 :Tìm 10 thành ngữ . mong ngóng.tục ngữ nói về quan hệ tình cảm giữa những người thân trong gia đình ? BÀI 4: Tìm 10 câu ca dao .nóng – lạnh. 1 từ láy chỉ màu sắc với mỗi tiếng sau : Xanh – Đỏ. nhận khuyết điểm. vương vấn. xa lạ. trước kẻ thù.Cười không thể hiện qua âm thanh hay nét mặt : BÀI 6/: Cho các từ : mải miết. .từ láy ? BÀI 2 : Tạo 2 từ ghép có nghĩa phân loại. thành ngữ có tên loài vật ? *PHẦN TỪ LÁY-TỪ GHÉP : BÀI 1 :Xếp các từ : châm chọc. xông lên.đẹp –xấu. phẳng lặng. tục ngữ nói về đạo đức và lối sống lành mạnh.sống -chết .

láy ? b/Cho biết tên gọi của kiểu ghép và kiểu láy ở mỗi nhóm trên ? BÀI 7 : Ghép các tiếng sau thành 8 từ ghép có nghĩa tổng hợp ? -giá. BÀI 11 : Diền thêm tiếng sau mỗi tiếng dưới đây để tạo thành 2 từ ghép phân loại. BÀI 14 :Ghép 4 tiếng sau thành 8 từ ghép thích hợp : xanh. ĐỎ. 2 từ ghép phân loại có tiếng “VUI” ? BÀI 17 : tìm từ đơn. SÁNG” để tạo thành từ ghép phân loại. 2 từ láy nói về đức tính của một học sinh giỏi ? BÀI 20 : TÌm 5 từ ghép . bạn đọc .mơ màng.nhỏ bé. (LÊ LỰU ) a/ Tìm từ láy có ở đoạn văn >? b/ Phân loại các từ láy tìm được theo các kiểu láy đã học ? BÀI 9 / Tìm 5 từ ghép có tiếng ANH. BÀI 8 : Cho đoạn văn sau : Đêm về khuya lặng gió. anh em . bạn học . bạn đường . chăm chỉ.mén. BÀI 15: Phân biệt nghĩa của hai từ láy trong từng cặp từ dưới đây bằng cách đặt câu : a/ đủng đỉnh. Vui………….kính. BÀI 16 : Tìm 2 từ láy.lạnh. láy . Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng. từ ghép tổng hợp ? BÀI 22 : Cho một số từ sau : Thật thà.? BÀI 23 : TÌM từ ghép phân loại. 2 từ ghép tổng hợp : Làng…………. khó khăn.. bạn đọc . a/ Xếp 2nhoms : ghép. học hỏi. anh cả. ghép phân loại. dần dần tiếng tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền . BÀI 12 : Phân biệt nghĩa của 3 từ láy sau đây bằng cách đặt câu với mỗi từ : nhỏ nhắn. từ ghép.tươi – tốt – thắm . BÀI 13 : Phân các từ ghép dưới đây thành 2 loại : tổng hợp.buốt ..2 từ ghép tổng hợp. bạn đường ..quý. Xép các từ trên vào 3 nhóm ghép tổng hợp.. từ ghép tổng hợp trong các tập hợp sau : . ngoan ngoãn. học hành. gắn bó . hư hỏng.nhỏ nhen. bạn học. 5 từ láy nói về tình cảm. học vẹt. bổi hổi bồi hồi . giúp đỡ. Ăn……………. b/ bồi hồi . học đòi.lúc đầu còn loáng thoáng.rét.Những bầy cá nhao lên đớp sương tom tóp. san sẻ. phẩm chất của con người ? Đặt một câu trong số các từ vừa tìm được ? BÀI 21 GHép thêm một tiếng vào tiếng “ TRẮNG. anh rể. ( NGUYỄN THẾ HỘI ) Bài 18 : Tìm 3 từ ghép có nghĩa tổng hợp trong đó có tiếng “ tươi “ ? Nói rõ ý nghĩa và cách dùng của từng từ ghép tìm được? BÀI 19: Hãy tìm 2 từ ghép .. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. học gạo. bạn bè. từ láy có ở đoạn văn sau : Chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. anh trai. 5 từ ghép có tiếng HÙNG theo nghĩa của từng tiếng trong từ ANH HÙNG BÀI 10/Hãy tạo thành 10 từ ghép bằng cách ghép các tiếng sau : Yêu. đủng đà đủng đỉnh.phân loại ? Học tập.Sương phủ trắng mặt sông. mơ mộng. học lỏm.thương .

dựng đứng trên cái đầu dài dài như quả dưa gang . Chú gà trống này mẹ em nuôi hơn một năm rồi .NÓ đang độ sung sức nên bộ lông láng mướt. mắt nó lúng liếng như có nước. đánh thức mọi người dậy chuẩn bị cho một ngày mới.Mỗi khi gáy nó đập cánh phành phạch. tầm thước.: Chú chó khôn ngoan giữ nhà.Anh không bảnh trai như mấy chú tam hoàng sặc sỡ mà thật ấn tượng với bộ lông tía có điểm vài sợi vàng choé như màu mặt trời. bốn chân cao nhổng lên và phi nhanh như một chú ngựa con. Lúc thì con săn sắt. Phốc thuộc giống chó Béc-giê lai . ươn ướt và cái miệng lớn đầy răng nhọn hoắt.Chiều nào đi học về . tập hát. đạp xe.đi từng bước chắc nịch vào nhà sau đòi ăn thóc. xe cộ. giục giã mọi người. trung thực. Vừa sủa.. hiền .…gâu…gâu…. Phốc mặc chiếc áo vàng sẫm. bánh rán..Giộng nó vang to đầy vẻ tức giận. mắt nó nhìn xa thăm thẳm. trung thành.CỔ chú dài ngoẵng chẳng có một sợi lông nào..nó lại nằm trước cổng. nó theo dõi con chuột dưới hang mà chưa bắt được .TRên cái đầu như quả cau chúa ấy là một cục mào dâu đỏ thắm và hai cái tích rủ xuống hai bên như cái mũ của các vị tướng quân hay đội khi ra trận.!Tiếng gà gợi nhớ những vùng quê thanh bình. nó bảo vệ cả đàn gà không bị các con gà ở hàng xóm đến bắt nạt. cao . bánh ngọt. long lanh và biết biểu lộ tình cảm giống như con người!Khi vui.Ban ngày . yếu ..NÓ dạn lăm ! Bố có thể gọi nó lại. đứng bằng hai chân sau. em cũng được Phốc đón tận đầu ngõ .!” Tiếng con phốc nhà em sủa ông ổng sau vườn rau.Bố tắm cho nó là nó đứng yên. ra dáng một thủ lĩnh oai vệ. trù phú khiến con người không thể nào quên quê hương của mình .Cái miệng áy đáng sợ với người lạ nhưng lại rất đáng yêu với người nhà ! Nó mừng chủ ngoài việc ngoáy đuôi rối rít còn dùng lưỡi liếm liếm và dùng miệng ngoam lấy tay chủ.nhưng em yêu nhất vẫn là chú gà tróng siêng năng sáng nào cũng dậy thật sớm gáy vang “ò…ó…o…”. chuồn chuồn…. gầy.nó mập mạp. dùng hai chân trước cào cào vào hốc chuối. khoẻ.nó nhảy xuống đất .cái mũi đen mèm mềm. ánh những tia như lửa cháy trông phát khiếp ! Phốc có đôi tai cũng khá to. khoai luộc. Kẻ trộm chó mấy lần rình muốn bắt trộm nó mà không được vì nó chỉ ở trong mà sủa chứ không chạy ra dường.NÓ nhảy chồm lên.bánh cuốn.NÓ đang săn chuột đấy!Mấy ngày nay. bánh rán.thân hình cao to . cứng rắn. cả nhà ăn cơm là nó nằm trước hè chờ đợi . BÀI 24 : Các từ ghép trên thuộc loại từ ghép nào ? Em hãy xếp vào 3 nhóm và nói rõ căn cứ để xếp loại nđó ? : Bánh dẻo. luộc khoai. Chú mèo tinh nhanh bắt chuột….Xe đạp. béo . lúc thì cào cào. Sáng nào. máy bay.Tiếng gáy của nó thật quý giá biết bao .Hai cánh to úp như mái nhà vững chắc để bảo vệ cái mình đầy thịt của chú . ưỡn ngực. Đôi mắt bé như hạt đậu rất linh hoạt. cồ… “ có vẻ mừng rỡ.Gáy xong . Phốc nằm ở tấm đệm mà bó dành riêng cho nó ở góc hè canh giữ nhà. bánh gai BÀI 25 . tập múa . Nó chịu khó nhặt từng hạt thật cần mẫn. Em xoa đầu và vuốt ve bộ lông mềm mại củanó.NÓ ăn uống từ tốn và rất biết nghe lời chủ. ĐỀ 2 TẢ MỘT CHÚ CHÓ KHÔN NGOAN Gâu.sợi lông dài và đặc biệt ở đuôi. chú cũng nhảy lên cây rơm trước nhà em để gáy. bánh nướng. bánh nếp. cắn cắn mà không đau .pha đen trông giản dị và chẳng có gì đặc biệt . lại kèm thêm cái cựa nhọn hoắt nằm phía trên chân nên chẳng có con gà nào dám đùa giỡn với anh cả. bánh cốm. trung hậu. a/ Dựa vào nghĩ b/ Tìm cặp từ trái nghĩa trong từng nhóm ĐỀ 1 : Tả một chú gà trống oai vệ trong đàn gà nhà em Xung quanh ta có biết bao con vật đáng yêu. rủ xuống nên có vẻ điệu nghệ chứ không thấy cộc cằn. bánh kẹo . Em quý chú gà này vì nó mạnh mẽ và oai vệ. Cho các từ sau : vạm vỡ. mắt lại long lên sòng sọc. nhận biết cả tiếng xe của bố và mẹ. khoai nướng. vàng cháy. xe máy.vừa ăn vừa kêu “ cồ.Nó mổ cả vào tay bố để ăn mồi . Khi buồn. rướn cổ. to lớn. ẵm nó đi đá với các con gà khác cho vui. thấp. giả dối.Đôi mắt đen dầm. đỏ gấc như được quét sơn. rán bánh.Khi giận. ngửa mỏ lên trời gáy vang…. Gặp nó.và lần nào nó cũng chiến thắng.Ban đêm. lông dài và xù ra như một chiếc chổi lông lớn.Tiếng nó lanh lảnh như tiếng kèn.Khó mà no cái diều to tướng của nó !Bố hay cho nó ăn mồi tươi.”Võ tướng” ấy có một chiếc đuôi mềm maị với những sội lông dài đen nhánh cong vòng như lá liễu.Mẹ vài thóc ra sân cho cả đàn.Anh chàng thuộc giống gà pha nòi nên có đôi chân cao. Múa hát. ta không ấn tượng ở bộ lông mà sẽ phải thốt lên khi nhìn vào đôi mắt nó. bánh mặn. xe kéo. phản bội. cá rô. chắc nịch như hai cây côn.vừa cắn nó vừa kêu ư ử như muốn nói là nó rất yêu chủ của nó vậy ! PHốc thật khôn ngoan. gọi ông mặt trời. nó vừa chúi mỏ ngửi ngửi. kéo xe. mảnh mai.

nó quỵt tai xuống tận mồm mà gặm.. chú chó khôn ngoan giữ nhà.chị cho em thêm rau.nó sủa lên mấy tiếng như nhắc nhở mẹ đừng quên nó.Dường như đã no nê. Phốc cũng thích chơi với em. Hai chân bé xíu chạy lon ton và cũng bắt chước mẹ bới bới vào đất.vuốt ve nó để lòng mình vui hơn. CÓ nó.tắm mát vào ngày nắng …nên khôn ngoan đáo để! Ngày nào em cũng giành mấy phút để nựng nó. Đoi chân vàng ươm của nó bới nhịp nhàng vào đất Đôi mắt đen tròn bé như hạt tiêu thì cứ nhìn chăm chăm vào chỗ đất vừa bới để tim thức ăn. nhưng ấn tượng nhất là chú thỏ trắng.đôi mắt tròn xoe như viên bi và đỏ hồng trong suốt như viên ngọc. Chú nào cũng có bộ lông vàng óng như tơ. Em cho nó cộng rau muống. bắt được con giun ròi ! Cả mười chú gà con tranh giành nhau. Đôi mắt đầy đặc biệt ấy khiến thỏ được mọi người yêu thích . xinh đẹp là bạn của mọi khách du lịch .. cứ nhảy chồm chồm trong chuồng rồi thò cả mũi ra lỗ lưới mà ngửi ngửi.Nghe tiếng dọn bát đũa. mỗi con kéo con giun về mỗi hướng. cả nhà như vui hơn .. . rung rung.cái miệng bé xíu có mấy sợi râu trắng như cước ấy nhai nhép nhép.Bộ lông ấy không còn mướt nữa mà nó xờ lên . Cả nhà em ai cũng yêu quý Phốc!NÓ được ăn no. em đã thấy trong sở thú trong chuyến đi tham quan cùng bố mẹ vào mùa hè năm ngoái. Gà mẹ tỏ ra đảm đang ra dáng một người mẹ chăm làm yêu con .nó mừng rỡ nhảy chồm chồm tới . chị dẫn con tìm bóng râm để nghỉ ngơi. em gặp mẹ con chị gà mái mơ đang cùng nhau kiếm ăn .. cả bọn ngả chỏng khèo trông đến buồn cười . Đôi mắt đen bóng bé xíu long lanh như có nước. Hàng ria mép trắng cước rung rung.nên đứng dậy ngoáy đuôi lia lịa vẻ mừng rỡ vì sắp được ăn . Gia đình nhà thỏ có đến năm con ở cùng một chuồng. Mái mơ có bộ lông vàng mơ như màu nắng nhạt buổi chiều. em muốn ăn nữa mà !” Nó rất thân thiện với mọi người.NÓ nhìn em như muốn nói “ Chị ơi.ĐỀ 3 : Tả một con vật nuôi ở sở thú mà em đã thấy Xung quanh ta có bao nhiêu con vật đáng yêu:! Chú gà siêng năng gáy sáng. CHú thỏ trắng bông.nó biết cả nhà ăn cơm đã xong. . cái miệng bé nhỏ động đậy liên tục . dựng đứng lên trông đến lạ mắt ! CÓ lúc nghịch ngợm.. ngủ ấm .Thỏ rất thích ăn các loại rau tươi non.Đôi lúc sốt ruột vì chờ lâu . Kiêm được miếng mồi nào là nó “ tuc tục…” gọi con rối rít . cong giun đứt làm đôi. chú mèo tinh nhanh bắt chuột . chẳng ai nhường ai cả! “ Bựt “. .Chú có bộ lông dày và trắng muốt như bông TRên cái đầu to hình quả trứng là đôi tai dài như hai lá xoài. Các bạn muốn bắt thỏ thì cứ tóm lấy đôi tai là xách thỏ lên chứ nó không chịu ẵm bụng đâu nhé ! Đặc biệt nữa là mắt thỏ .. nhưng em yêu thích nhất là chú thỏ hiền lành dễ thương mà.Chúng ta cần yêu thương và bảo vệ các loài vật xinh đẹp và hiênlành các bạn nhé ! ĐẾ 4 : TẢ CHỊ GÀ MÁI DẪN CON ĐI ĂN RA VẺ MỘT NGƯỜI MẸ CHĂM LÀM Chiều nay. xù xì hơn chỉ có cái mào là vẫn còn đỏ thắm và dựng lên như chiếc lá . Mẹ nàm xoãi cánh. trên đường đi học về. Cái mỏ bé nhỏ như hạt thóc cũng mổ mổ tìm mồi như mẹ Ồ. và thoáng cái cộng rau đã biến mất .Ai cũng thích nựng nịu .Mười chú gà con chạy lại ríu rít bên mẹ .

tôi thấy thương mẹ mình vô hạn .Bộ lông ấy không còn mướt nữa mà nó xờ lên . Cái mỏ bé nhỏ như hạt thóc cũng mổ mổ tìm mồi như mẹ Ồ.Dường như đã no nê. Mẹ con chị gà thật đầm ấm bên nhau. ĐẾ 4 : TẢ CHỊ GÀ MÁI DẪN CON ĐI ĂN RA VẺ MỘT NGƯỜI MẸ CHĂM LÀM Chiều nay. Em cố gáng học giỏi để đền đáp công ơn của mẹ ! . cả đàn cũng bắt chước làm theo. Tình mẹ con thật thiêng liêng cao cả ! Nhìn cảnh gà mẹ dẫn con kiếm ăn. mẹ cũng vất vả vì em. Chú nào cũng có bộ lông vàng óng như tơ. Gà mẹ lim dim ngủ. cong giun đứt làm đôi. Tình mẹ con thật thiêng liêng cao cả ! Nhìn cảnh gà mẹ dẫn con kiếm ăn. Mái mơ có bộ lông vàng mơ như màu nắng nhạt buổi chiều. Đoi chân vàng ươm của nó bới nhịp nhàng vào đất Đôi mắt đen tròn bé như hạt tiêu thì cứ nhìn chăm chăm vào chỗ đất vừa bới để tim thức ăn.cả đàn cũng bắt chước làm theo. Có chú gà con nghịch ngợm leo cả lên lưng mẹ mà nằm. Hai chân bé xíu chạy lon ton và cũng bắt chước mẹ bới bới vào đất. cả bọn ngả chỏng khèo trông đến buồn cười .. mỗi con kéo con giun về mỗi hướng. xù xì hơn chỉ có cái mào là vẫn còn đỏ thắm và dựng lên như chiếc lá . Gà mẹ lim dim ngủ.Có con còn mổ mổ vào cái tích đỏ thắm của mẹ ….Mười chú gà con chạy lại ríu rít bên mẹ . Mẹ con chị gà thật đầm ấm bên nhau. Mẹ nàm xoãi cánh. mẹ cũng vất vả vì em. tôi thấy thương mẹ mình vô hạn . Có chú gà con nghịch ngợm leo cả lên lưng mẹ mà nằm. Kiêm được miếng mồi nào là nó “ tuc tục…” gọi con rối rít .. Em cố gáng học giỏi để đền đáp công ơn của mẹ ! .Có con còn mổ mổ vào cái tích đỏ thắm của mẹ …. Gà mẹ tỏ ra đảm đang ra dáng một người mẹ chăm làm yêu con . em gặp mẹ con chị gà mái mơ đang cùng nhau kiếm ăn . chị dẫn con tìm bóng râm để nghỉ ngơi.. trên đường đi học về. chẳng ai nhường ai cả! “ Bựt “. bắt được con giun ròi ! Cả mười chú gà con tranh giành nhau. Đôi mắt đen bóng bé xíu long lanh như có nước.

ung dung. rợp mát cả một góc trời. Hoa trổ từng chùm. không uỷ mị mà rắn rỏi lạ thường.Tôi yêu cánh diều mỗi chiều cùng bạn bè thả trên đồng . cây phượng bước vào hè với chiếc áo hoa đỏ rực như lửa. Nó mặc chiếc áo mướt xanh. rụt rè rồi xoè ra. Hàng trăm bông là hàng trăm ngọn lửa cháy rừng rực sáng cả góc trường. hàng ngàn cánh hoa như hàng ngàn cánh bướm đậu khít nhau trên cành . Mõi khi chơi dưới bóng mát của cây phượng già này em thấy bình yên như được cây che chở.Nghe mẹ kể khi mẹ còn đi học đã có nó rồi.. đĩnh đạc. cây phượng già như trẻ lại. Cây chỉ còn trơ cành. Chắc nó lạnh lắm !Mưa gió thấm vào từng thớ gỗ. mùa nghỉ hè với tâm trạng buồn vui lẫn lộn.ĐỀ 3 TẢ MỘT CÂY GẮN BÓ VỚI THỜI THƠ ẤU CỦA EM THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN Tuổi thơ tôi có biết bao kỷ niệm êm đềm. Mùa xuân.NHững chiếc lá bé xíu như lá me non e ấp. Tạm biệt mùa xuân.Cây toàn hoa là hoa ! Hoa phượng năm cánh mịn màng xoè ra như cánh bướm.Nó không buồn. cao lớn như một cây cổ thụ ở rừng. hoa nở lác đác lẫn vào màu xanh của lá. Cây phượng ấy sống hơn ba mươi năm có thừa chứ chẳng chơi. thành một vòm xanh mát rượi..Tôi yêu cây đa cổ thụ đầu làng làm tiêu cho tôi nhận ra làng của mình mỗi khi đi xa về và tôi yêu cả cây phượng già đứng ở góc trường làm bạn với tôi từ năm tôi vào lớp một. Cây đã từng trải bao nắng mưa nên dáng cây rất trầm tĩnh. Nắng đã thắp lửa cho cây .thành quầng.Tôi xao xuyến bước vào mùa thi. Tán lá xoè ra rất rộng. Cái gốc cây to đến hai người ôm không xuể kia vẫn sừng sững chắc góp từng dòng nhựa quý từ đất lên để nuôi cây.màu xanh của lá non mơn mởn và tràn đầy sức sống. Rung rinh cười với gió. .Đầu hè. lá phượng ri rí như lá me rụng đầy mặt đất. chống chọi giá rét. Chim chóc về hót líu lo như vui xuân cùng phượng . Mỗi lá là một niêm vui của cây!Lá cứ lợp dày thành tán . Mùa đông.! Có lẻ vì sống lâu năm nên cây cao lớn.Một bông là một ngọn lửa. .

Mùa thu.. Nó mặc chiếc áo mướt xanh. Cây phượng treo lơ lững những thanh gươm xanh làm bao cậu học trò phải ngỡ ngàng . Chúng tôi thường nhặt cánh phượng rơi ép thành hình con bướm để tặng nhau.Một bông là một ngọn lửa. . b = 6 .Cây toàn hoa là hoa ! Hoa phượng năm cánh mịn màng xoè ra như cánh bướm. hàng ngàn cánh hoa như hàng ngàn cánh bướm đậu khít nhau trên cành . Cây phượng treo lơ lững những thanh gươm xanh làm bao cậu học trò phải ngỡ ngàng .! Có lẻ vì sống lâu năm nên cây cao lớn. rụt rè rồi xoè ra. lá phượng ri rí như lá me rụng đầy mặt đất. thành một vòm xanh mát rượi. Tán lá xoè ra rất rộng. chúng toi vui đùa thoả thích. Mùa xuân..NHững chiếc lá bé xíu như lá me non e ấp. Hoa trổ từng chùm.Tôi yêu cây đa cổ thụ đầu làng làm tiêu cho tôi nhận ra làng của mình mỗi khi đi xa về và tôi yêu cả cây phượng già đứng ở góc trường làm bạn với tôi từ năm tôi vào lớp một. chỉ còn vài cánh hoa sót lại như lưu luyến. Cây chỉ còn trơ cành. chỉ còn vài cánh hoa sót lại như lưu luyến. phân số nào là nhỏ nhất : 9 . cao lớn như một cây cổ thụ ở rừng. Mỗi lá là một niêm vui của cây!Lá cứ lợp dày thành tán . Dưới bóng mát của cây. 8 31 5 . A 987345 b 987534 c 987435 . Cây đã từng trải bao nắng mưa nên dáng cây rất trầm tĩnh. 987534 số lớn nhất là số nào ? 987435 d 987543 c 987453 Câu 2 /Trong các phân só sau.987543 . Chim chóc về hót líu lo như vui xuân cùng phượng .thành quầng. Cây phượng ấy sống hơn ba mươi năm có thừa chứ chẳng chơi. Cây phượng già là bạn của bao lớp học trò. cây phượng già như trẻ lại. hoa nở lác đác lẫn vào màu xanh của lá. Hàng trăm bông là hàng trăm ngọn lửa cháy rừng rực sáng cả góc trường. Mùa đông.Nó không buồn. ung dung. Chắc nó lạnh lắm !Mưa gió thấm vào từng thớ gỗ. mùa nghỉ hè với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Cây phượng già ở góc sân trường là cây gán bó với tôi và toi yêu nó nhất ! Bài kiểm tra toán cuối năm Bài số1 PHẦN TRẮC NGHIỆM( 3Đ) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng Câu 1 :Trong các số :987345 .Đầu hè.Mùa thu. Cây phượng già là bạn của bao lớp học trò. Nắng đã thắp lửa cho cây . rợp mát cả một góc trời. Dưới bóng mát của cây. chúng toi vui đùa thoả thích.. chống chọi giá rét. Tạm biệt mùa xuân. Cây phượng già ở góc sân trường là cây gán bó với tôi và toi yêu nó nhất ! ĐỀ 3 TẢ MỘT CÂY GẮN BÓ VỚI THỜI THƠ ẤU CỦA EM THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN Tuổi thơ tôi có biết bao kỷ niệm êm đềm. phân số nào bằng với 100 12 16 a = 28 .. cây phượng bước vào hè với chiếc áo hoa đỏ rực như lửa.màu xanh của lá non mơn mởn và tràn đầy sức sống.Tôi xao xuyến bước vào mùa thi. Rung rinh cười với gió..Nghe mẹ kể khi mẹ còn đi học đã có nó rồi. đĩnh đạc.Tôi yêu cánh diều mỗi chiều cùng bạn bè thả trên đồng . Cái gốc cây to đến hai người ôm không xuể kia vẫn sừng sững chắc góp từng dòng nhựa quý từ đất lên để nuôi cây. B 8 Câu 3/ Tính giá trị biểu thức : A A 408 B 7 . 987453 . Chúng tôi thường nhặt cánh phượng rơi ép thành hình con bướm để tặng nhau. 4 a + b x 12 : c biết C C 17 25 Câu 4/ Trong các phân số sau. Mõi khi chơi dưới bóng mát của cây phượng già này em thấy bình yên như được cây che chở. không uỷ mị mà rắn rỏi lạ thường. c = 24 D D 384 .

Số lớn gấp 4 lần số bé .THỜI GIAN: 40 PHÚT PHẦN TRẮC NGHIỆM : CÂU 1 :Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 30045 cm = ………. B C D 20 10 32 100 Câu 5 / Chiều dài lớp học đo được 8m .cm phút = …………………………. Diện tích hình bình hành đó là: A 20 m B 10m C 200m D 200 dm PHẦN TỰ LUẬN : (7Đ) Bài 1: Tính : 275 x 709 9 20 288320 : 272 …………… … Bài 2 : Tìm x a/ 1 3 : x= 2 5 b/ x = 120 10 3 chiều dài . Tỉ số của số bút xanh và số bút trong hộp là : 15 33 33 B C D 33 15 48 CÂU 3 : Tính tới hiện nay bố đã sống 2/5 thế kỉ . 5 Tính xem mỗi tuần nhà máy đó dệt được bao nhiêu mét vải ? Bài 3 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 200m .Hùng đã sống được 1/ 10 thế kỉ . Tính số tạ thóc thu trên thửa ruộng đó ? Bài 4 Trung bình cộng của hai số là 100. Diện tích của hình thoi đó là A 24 cm B 12 cm C 120 cm D 120 dm . 5 CÂU 2 :Trong hộp có 15 bút đỏ và 33 bút xanh .Độ dài đoạn thẳng biểu thị chiều dài lớp học đó được vẽ trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 200 sẽ là : A 4cm B 4m C 4 mm D 400m .Người ta cấy lúa ở đó .Nếu tuần đầu dệt thêm 1650 m vải và tuần 4 sau dệt thêm 1300 m vải nữa thì tuần đầu sẽ dệt được số vải bằng số vải đệt được của tuần thứ hai .\ .giây.A Câu 6/ Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy là 4m.5 2 8 50 . chiều cao là 5 dm.Hỏi bố hơn Hùng bao nhiêu tuổi ? 15 48 A A 20 tuổi B 25 tuổi C 30 tuổi D 40 tuổi CÂU 4 : Một hình thoi có độ dài của hai đường chéo lần lượt là 12 cm và 2 dm . chiều rộng bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… KIỂM TRA TOÁN CUỐI NĂM BÀI SỐ 3 . m ……… cm 5 giờ 20 phút = ……………………phút 3 1 m 25 cm =…………………………. 5 tính ra cứ 100m thu hoạch 55 kg thóc . Tìm hai số đó ? Bài 5 : Một nhà máy đệt tuần đầu dệt ít hơn tuần thứ hai 7850m vải .

365 b/ 5 3 ( -x): 1 5 = 2 2 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. .Biết rằng 2 1 số bi của Bình bằng số bi của An.. Số nữ sinh bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. . ……………………………………………………………………………………………………… ………………… Bài 2 : Tìm x a/ 124 x X = 4829 ... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. Tính số bi của mỗi bạn ? 5 3 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. Chu vi hình chữ nhật đó bằng : A 14 cm B 20 cm C 28 cm D 56 cm 9 7 5 12 CÂU 6:Xếp các phân số sau đây theo thư tự giảm dần : .BÀI 3 / Khối lớp bốn của một trường có 225 học 5 số nam sinh . 8 8 4 16 ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… PHẦN TỰ LUẬN 4 11 5 11 2 2 BÀI 1 Tính : a/ + b/ : 9 8 6 10 5 3 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………….. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Bài 4 : An và Bình có 66 viên bi . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. chiều dài 8 cm..Hỏi trường đó 4 Có bao nhiêu nam ? bao nhiêu nữ ? sinh.CÂU 5 :Một hình chữ nhật có diện tích là 48 cm.

Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ? Biết rằng số quyển vở của Việt bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….……………………………………………………. Tính tuổi của Hân hiện nay ? 5 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… .... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Bài 6 : Tuổi của Hân trước đây 2 năm bằng 2 tuổi của Hân sau đây 7 năm.. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 5 9 số vở của Nam ..Nếu Nam cho Việt 7 quyển vở thì số vở 16 Của hai bạn bằng nhau ..

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3Đ ): CÂU 1 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 106m = ……………………………. biết a là số tự nhiên lớn nhất để : A a= 6 B a= 7 128 x a < 1093 C a= 8 9 D 60 VÀ 150 D a=9 CÂU 5 :S Ố thích hợp viết vào ô trống 1 tuần = ……………….giờ A 60 B 168 C 420 D 3600 CÂU 6 :Một miếng tôn hình thoi có độ dài hai đường chéo là 1m 32 cm và 1m 2dm . (7Đ ) 7 6 2 1 Bài 1 : Tính : 3758 x 206 36770 : 36 : 3 5+ x 4 8 5 3 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. .tấn …………kg C CÂU 3 : Hiệu của hai số là 210.Vậy diện tích miếng tôn đó là : …………………………………… PHẦN TỰ LUẬN . Ngày thứ nhất bán được 754 quyển và bán gấp đôi ngày thứ hai.cm 2034 kg =…………. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 2 .cm 5 tạ 5 kg =…………………………kg CÂU 2 : Tìm x : A 1 45 x = 90 18 B 2 7m 9 dm = ………………….. Một cửa hàng có 3058 quyển vở . tỉ của hai só là A 294 VÀ 84 B 30 VÀ 150 5 D 2 Tìm hai số đó ? 5 C 140 VÀ 150 CÂU 4 : Tìm a .

Nếu tăng chiều rộng thêm 3 8m và giảm chiều dài đi 8m thì khu vườn đó sẽ trở thành hình vuông . chiều rộng bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………..Toå hai coù 5 xe. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… BÀI 5 : Toå moät coù 4 xe. Biết số thứ nhất bé hơn tổng hai số còn lại là 15 . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 5 chiều rộng .……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… BÀI 3 .Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch bao nhiêu kg thóc ? BÀI 4 . a/ Hoûi trung bình moãi toå chôû bao nhieâu bao xi maêng ? b/Hoûi trung bình moãi xe chôû ñöôïc bao nhieâu bao xi maêng ? …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….Tính diện tích khu vườn ? BÀI 6 : Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… .Người ta cấy lúa ở đó . Tìm số thứ nhất ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. moãi xe chôû ñöôïc 35 bao xi maêng. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 45m . 3 cứ 50m thu hoạch 20 kg thóc . moãi xe chôû ñöôïc 44 bao xi maêng. 2 chiều dài .Trung bình cộng của 3 số là 27 .

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful