TOÁN L5

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

:
TOÁN L5
BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đótrong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
Bài 2 Đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,48 km. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giữa đám đất người ta đào
cái ao hình vuông cạnh 16m . Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt ?
Bài 3 : Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 100km . Trong 3 giở đầu ,mỗi giở đi được 15,2 km. Trong 2 giờ
sau, mỗi giờ đi được 14,8 km. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường đã định ?
Bài 4 :Mọt mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Biết chiều dài là 85m
a/ Tính chu vi và diện tích mảnh vườn ?
b/Người ta dùng 80/ 100 diện tích để trồng trọt .Hơi diện tích còn lại của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 5 : Để xây xong một ngôi nhà trong 30 ngày thì cần 15 người thợ .Hỏi để xây xong ngôi nhà đó trong 10 ngày
thì cần thêm bao nhiêu người thợ .

ĐẢNG UỶ TT TAM QUAN
CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1 TQ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
***

BẢN BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
Kính gửi : Đảng uỷ thị trấn Tam Quan
Chi bộ trường Tiểu học số 1 Tam Quan
Tôi tên : Nguyễn Thị Bích Nhung
Hiện là Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ trường Tiểu học số 1 Tam Quan
Theo chương trình kế hoạch kiểm tra Đảng viên chấp hành của Chi bộ Trường
Tiểu học số 1 Tam Quan, tôi tụ viết bản kiêm tra Đảng viên chấp hành về nội dung “
Thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên “ trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm
2011 đến nay .

1/Ưu điểm :
* Bản thân tuyệt đối trung thành với mục đích lí tưởng cách mạng của Đảng
,Chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, Hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, Chấp hành sự phân công và điều động hợp lí của cấp trên ., đóng Đảng phí theo
quy định..
* Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội ở địa phương, Giữ gìn
sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, Sống trong sạch lành mạnh, trung thực, không
mưu cầu ,vụ lợi cá nhân.,làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của người Đảng viên.
* Có trình độ chuyên môn vững chắc , nhiệt tình trong công tác giảng dạy, tận
tâm với học sinh , được phụ huynh và học sinh tin yêu ., có uy tín với đồng nghiệp
và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn.
2/ Tồn tại : Chưa thực sự mạnh dạn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,
cục bộ , quan lưu....Tôi sẽ cố gắng rèn luyện để khắc phục nhược điểm trên trong
thời gian tới .
Tự xếp loại : ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH TỐT
Tam Quan ngày 2 tháng 8 năm 2011
Người viết

Nguyễn Thị Bích Nhung

Trường THPT Tam Quan

Tổ Văn-Sử Địa-Công dân
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I –NĂM HỌC 2011-2012
TT

Giáo viên

1

Nguyễn
Công
Binh
Nguyễn
Thành
Thơ

2

3
4

Lớp dạy

-Sử 12A1,12A4,12A6
Sử11A4,11A5,11A6,11A7,11A8,11A9
-CD 11A4,11A5,11A6,11A7
-Sử 12A3,12A7,12A9
- Sử 11A1,11A2,11A3
-CD 11A1,11A2,11A3,11A8,11A9
-CD 12A1,12A3,12A4,12A6,12A7,12A9
Trần
-Sử 12A2,12A5,12A8
Thanh vũ -Sử10A1,10A2,10A3,10A4,10A5
-CD 12A2,12A5,12A8
Lương
-Sử10A6,10A7,10A8,10A9,10A10,10A11
Thị Tâm -CD cả khối 10

Kiêm
nhiệm
Chủ
nhiệm
11A4

Số Ghi
tiết chú
20
20

Phó Bí
thư
Đoàn

21
17

Tam Quan 10-8-2011
Tổ phó chuyên môn:
Nguyễn Công Binh

BÀI KIỂM TRA TOÁN L4
BÀI 1: Đặt tính rồi tính :
1432 x 705

106920 : 27

15939 : 231

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
BÀI 2 : Tính nhanh :
a/ 123 x 45 + 16 x 123 + 123 x 39 =..................................................................................
......................................................................................................................................................
b/ 8790 x 99 + 8790 =.................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
BÀI 3 : Cho dãy số : 20 , 24 , 28 ,.........112, 116 , 120.
a/ Xác định quy luật của dãy ?
b/ Dãy trên có bao nhiêu số ?
c/ Tính tổng của dãy số trên ?
d/ Số hạng thứ 15 của dãy là số nào ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………....................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
BÀI 4 :
Tổng của hai số chẵn là 84. Tìm hai số đó, biết giữa chúng còn có 6 số lẻ nữa ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................BÀI 5 :
Trung bình cộng tuổi Bố , An , Hà là 22 tuổi . Tuổi Hà kém tuổi Bố là 26 tuổi và hơn tuổi An là
8 tuổi .Tính tuổi của mỗi người ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................
Bài 6 :Ông Tư có một khu đất hình chữ nhật .Nếu ông kéo chiều dài thêm ¼ chiều dài thì diện
tích sẽ tăng thêm 192m . Tính diện tích khu đất biết chiều rộng là 24 m ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………...................................................................................
…………………………………………………………………………………………
………...................................................................................................................

.................................129 80......................... ………………………………………………………………………………………… ………........................07 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………........... ………………………………………………………………………………………………….....................................1 -9.....................................................................................................6 80.179 : 4..................... 93 x 30....................... BÀI 1: Đặt tính rồi tính : 30...................................... ………………………………………………………………………………………… ………...............................75 + 87.....465 23.................... ....................................... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………..............………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………..................

..72 b/ 136. 6 m vải. ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….8 . ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… BÀI 4 :Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi đo được 60m . Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán bao nhiêu mét vải ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..4 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….7m vải ..4 : 1. BÀI 5 .Tính diện tích còn lại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….biết chiều dài gấp đôi chiều rộng..a = 5... BÀI 2 : Tính giá trị biểu thức : a/ 30.12 x 15 + 20..2 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Người ta lấy 3/ 20 diện tích để xây nhà . …………………………………………………………………………………………………..06 : 3.Ngày thứ ba bán bằng trung bình cộng của hai ngày đầu . Một cửa hàng ngày thứ nhất bán 32. ………………………………………………………………………………………………….4 : 3 b/ 28..6 .. BÀI 3 : Tim a a/ 72 – a = 27. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….5 .... Ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4..25 x 14. ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. .. …………………………………………………………………………………………………. BÀI 7 :CÓ 24 người thợ xây xong ngôi nhà trong 30 ngày Để xây sớm hơn dự định 10 ngày thì cần thêm bao nhiêu người thợ ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… Bài 6 : Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương . …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… BÀI KIỂM TRA SỐ 1 BÀI 1 :ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH : a/ 1512 x 67 596 x 305 3876 :12 3100 : 24 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………......Nếu bổ sung thêm 20 người nữa thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương ? ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… BÀI 5 : Trung bình cộng của hai số là 1000 . ………………………………………………………………………………………………… BAI 3 :Tìm a : a/ 5126 – a = 345 + 1264 b/ (a : 3 ) x 4 = 924 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... Cửa hàng đã bán 1/12 số vải đó . 395 ... …………………………………………………………………………………………………. 248 . …………………………………………………………………………………………………. Bài 4 : Tìm số trung bình cộng của 137 . ………………………………………………………………………………………………… BAI 2 : Tính giá trị biểu thức : a/ 3782 + 18909 : 9 – 2574 b/ ( 31850 – 365 x 50 ) : 68 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………. .. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... biết số kia là 1122 ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. tìm một số . ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. mỗi tấm dài 30 m . …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. BÀI 6 .. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Một cứa hàng có 42 tấm vài.... ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Hỏi trung bình mỗi thuyền chở bao nhiêu ki.Số cam nhiều hơn số bưởi là 36 cay . …………………………………………………………………………………………………. ... …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. BÀI 7 . ………………………………………………………………………………………………….. Một đoàn thuyền chở muối..lô. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Tính số cây mỗi loại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. ’Một khu vườn có 180 cây cam và bưởi .gam muối ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. 4 thuyền đầu mỗi thuyền chở 5 tạ muối và 5 thuyền sau. mỗi thuyền chở 41 yến muối .. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… …BÀI 8 .... ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...

Moät ñoäi xe coù hai toå xe chôû gaïo . moãi xe chôû 35 bao gaïo. Tìm soá coøn laïi ? A 180 B 213 C 393 D 294 CAÂU 5 / Giaù trò cuûa bieåu thöùc 40 + 120 : 2 x 5 laø bao nhieâu ? A 400 B 52 C 500 D 340 CAÂU 6 / 9m 5 dm = ………. TEÂN ÑIEÅM: BAØI KIEÅM TRA SOÁ 1 PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM: (3 ñ) Caâu 1 / Soá “ baûy traêm ba möôi trieäu “ ñöôïc vieát nhö theá naøo ? A 700 000 300 B 700 300 000 C 730 000 000 Caâu 2 / Soá thích hôïp vieát vaøo choã chaám cuûa 6dm5cm=……. moãi taám daøi 50m. soá naøo vöøa chia heát cho 2 vöøa chia heát cho 5? A 325 B 124 C 505 D 280 CAÂU 4 / Soá trung bình coäng cuûa hai soá laø 360 ..Toå moät coù 2 xe.cm laø soá naøo ? A 65 B 605 C 650 D 6050 Caâu 3/ Soá naøo chia heát cho 2 nhöng khoâng chia heát cho 5 ? A 1458 B 1450 C 1455 Caâu 4/ SOÁ trung bình coäng cuûa 137.Thuøng thöù hai chuùa nhieàu hôn thuøng thöù nhaát 256 lít. Hoûi cöûa haøng coøn laïi bao nhieâu meùt vaûi ? BAØI 5/ Hai thuøng chöùa 1800 lít daàu . thì soá caàn ñieàn vaøo oâ troáng laø soá naøo ? A 10 B 100 C 1000 D 245 .……. Cöûa haøng ñaõ baùn ñi 1/3 Soá vaûi ñoù. Tính soá daàu ôû moãi thuøng ? BAØI 6/ . vaø 395 laø soá naøo ? A 260 B 390 C 26 D 206 Caâu 5/ 245 x45 +55 x 245 = 245 x .365 b/ (2986 – x ) : 2 = 458 …BAØI 3 / T ính baèng caùch thuaän tieän nhaát : a/ 1285 +3964+ 2715 +1036 b/ 125 x7 X 5 x 8 BAØI 4/ Moät cöûa haøng coù 9 taám vaûi hoa. Hoûi trung bình moãi xe chôû bao nhieâubao gaïo ? .Bieát moät trong hai soá ñoù laø 462 . 248 .CAÂU 2/ Trung bình coäng cuûa caùc soá töï nhieân töø 5 ñeán 11 laø : A 7 B 8 C 9 D 10 CAÂU 3 / Trong caùc soá döôùi ñaây. moãi xe chôû 30 bao gaïo..Toå hai coù 3 xe. dm A 95 B 950 C 905 D 9050 B PHAÀN TÖÏ LUAÄN: BAØI 1 /Ñaët tính roài tính: 1392 x 600 10625 : 25 159490 :315 1795 x 204 BAØI 2 / Tìm x a/ 124 x X = 4829 .

luùc hoïc coù gaùu laøm baïn em thaät vui.Toå hai coù 5 xe.Tính chu vi mieáng ñaát ? ………………………………………………… BAØI 5/ Trong ñôït quyeân goùp cöùu trôï baõo luït. roâ boátoâtomaùybay……. Tính soá tieàn cuûa moãi lôùp bieát lôùp 4B ñoùng nhieàu hôn lôùp 4A 27500 ñoàng ? BAØI 6/Toå moät coù 4 xe.Em aüm beù gaáu ñi chôi. lôùp 4a vaø lôùp 4b ñoùng goùp ñöôïc 126500 ñoàng.Caâu 6/ Moät voøi nöôùc moãi phuùt chaûy vaøo beå 30 lít .Toái hoïc baøi.Noù ñöôïc nhoài baèng boâng goøn neân thaät laø eâm .bieát chieàu roäng mieáng ñaát laø 24m. toaøn thaân phuû moät lôùp loâng daøy vaøng öôm nhö maøu naéng. em thöôøng quet doïn nhaø cöûa giuùp meï.Luùc chôi. noù thaät ngoan.x = 354 + 1264 b/ 89658 : x = 293 ……………………………………………………………. moãi xe chôû ñöôïc 44 bao xi maêng.Caû moät theá giôùi ñoà chôi tuï hoäi veà û ñaây: naøo buùp beâ.Treân caùi ñaàu to nhö quaû boùng laø ñoâi tai daøi nhö chieác laù maøu naâu nhaït.Sau 1 giôø 30 phuùt thì voøi chaûy vaøo beå ñöôïc bao nhieâu lít nöôùc ? A 270 B 2700 C 900 D 60 PHAÀN TÖÏ LUAÄN : ( 7 ñ) BAØI 1: Ñaët tính roài tính : 689754 + 876907 596178 -344695 2359 x183 30240 : 42 BAØI 2 /Tính giaù trò bieåu thöùc . moãi xe chôû ñöôïc 35 bao xi maêng.hai tay ñöa veà tröôùc nhö ñoøi aüm vaäy. Ñoù laø moät chuù gaáu boâng loaïi lôùn.nhöng em thích nhaát laø chuù gaáu boâng xinh ñeïp maø dì uùt ñaõ mua taëng em vaøo teát naêm ngoaùi .Ñoâi maét vaø muõi cuûa gaáu laøm baèng nhöïa ñen boùng nhö haït nuùt lôùn nhöng raát coù hoàn…Luùc naøo chuù gaáu cuõng cöôøi vôùi em thaät hieàn laønh vaø thaân thieän. em cho gaáu nguû cuøng. sau ñoù lau buïi caùi tuû ñöng ñoà chôi cuûa mình . ruû xuoáng ñeán taän maét. Ngaøy chuû nhaät raûnh roãi. BAØI 4 / Moät mieáng ñaát hình chöõ nhaät coù dieän tích laø 4896 m .eâm nhö chieác goái. a/ Hoûi trung bình moãi toå chôû bao nhieâu bao xi maêng ? b/Hoûi trung bình moãi xe chôû ñöôïc bao nhieâu bao xi maêng ? ÑEÀ 1: HAÕY TAÊ MOÄT ÑOÀ CHÔI MAØ EM YEÂU THÍCH Baøi tham khaûo Tả con gaáu boâng. chongchong. Gaáu maët chieác aùo ñaàm xoeø maøu hoàng nhaït vaø caøi caùi nô hoàng töôi troâng thaät ñoûm daùng!Noù ngoài duõi chaân . . (31850 – 365 x 50 ): 68 =……………………………… BAØI 3 / TÌM X a/ 5126. daïng ngoài.em ñaët noù ngoài tröôùc maët…Khi nguû.

Maët gheá nhaün vaø laùng hôn caû maët baøn.veát traày ñaõ cuõ khoâng sao xoaù ñi ñöôïc. Hai thân trước được kết dính với nhau nhờ một hàng khuy và một hàng nút bằng nhựa trắng bóng.Treân baøn ñoù ñaây coù vaøi veát möïc.Em giữ gìn bác thật cẩn thận để còn dùng cho năm sau. Trung thu năm sau đến nhanh và chị bướm xinh đẹp này lại cùng em hoà vào đám rước đèn vui ơi là vui ! ĐỀ 2 : HÃY TẢ MỘT ĐỒ DÙNG HỌC TẬP MÀ EM THÍCH Bài tham khảo : tả chiếc cặp Em có nhiều đồ dùng học tập: .Nắp cặp có in hình bảy chú lùn vui múa cùng nàng Bạch Tuyết xinh đẹp. thước theo em đến trường mỗi ngày.Hình ảnh chiếc đèn lồngmàông nội làm tặng em vẫn còn lung Linh theo tiếng trống tùng… dinh…cắc…tùng… Đó là một chiếc đèn hình con bướm. cô vở trắng tinh cho em viết văn .Khi cặp đựng nhiều sách vở.coù nhieàu ñoà vaät gaàn guõi. Em quyù vaø xem noù nhö ngöôøi baïn. em mang bác trên vai Đi học về.Em cùng chị hoà vào đám rước đèn. Neáu khoâng coù baøn caùc baïn seõ ngoài hoïc ôû ñaâu ?Baøn thaät caàn thieát vaø quyù giaù phaûi khoâng caùc baïn ? Em yeâu chieác baøn hoïc . Maët baøn daøi hôn moät meùt.đến nay đã hơn một năm rồi mà cặp vẫn còn mới. Ông chuốc từng thanh tre uốn cong thành bốn cánh bướm: hai cánh nhỏ ở Dưới. em ñaët gaáu boâng ngoài ôû tuû kính cuøng vôùi caùc baïn ñoà chôi cuûa noù ñe ånoù khoûi buon Bài tham khảo TẢ CHIẾC ĐÈN LỒNG Trung thu đã qua mà niềm vui vẫn còn đọng lại. EM giặc áo mỗi ngày để áo mãi thơm tho. bút .Hai ngăn lớn em đựng sách. chân cổ đứng giúp em mang khăn quàng dễ dàng. Chiếc áo thật gần gủi và thân thương làm sao !Nó mang nặng tình yêu của bà. taát caû ñeàu yeâu quyù nhöng thaân nhaát vôùi em vaãn laø chieác baøn em ngoài hoïc haøng ngaøy.Bieát bao löùa hoïc troø ñaõ ngoài vaøo chieác baøn naày neân maët noù nhaün thín. vở.của phần bọc nhựa bao bọc bên trong toả ra rất quen thuộc và thân thương làm sao !Mùi thơm học trò ! Cặp có ba ngăn. duû cho hai baïn ngoài vieát thoaûi maùi. Em giöõ gìn baøn ñeã baøn soáng laâu hôn vôùi bao tuoåi hoïc troø! .Baøn coù boán chaân goã cöùng caùp . Đường may trên áo thật đều đặn. che gió.nhöng em thaáy gaáu boâng thaät thaân thieát. Ngăn ngoài cùng bé hơn em đựng hộp bút và các đồ dùng khác.Phía sau thân là dây mang bằng vải.Đã hơn một năm theo em đến trường nên nó không còn trắng tinh mà đã chuyển sang màu trắng sữa. em mang cặp trên vai như chú bộ đội mang ba lô đi hành quân vậy.Sáng nay em mặc nó đến trường. lại. em đặt bác nằm trong hộc tủ ngay ngắn. Áo che nắng .Đó là chiếc áo sơ mi ngắn tay may bằng vải sợi bông mềm mại.Mùi thơm của giấy. mỏng nên mặc vào rất mát.bằng cao su mềm mềm nên em xách thật êm tay. Cặp như một cái tủ cá nhân be bé đầy tiện nghi. hai cánh lớn lên trên Chị bướm này mặc chiếc áo bằng giấy kính đỏ tươi có điểm thêm mấy chấm vàng thật Sành điệu Phía trên đâù là hai cái râu làm bằng kẽm mỏng có gắn hai hạt cườm bằng nhựa xanh biếc cứ rung rinh theo từng bước đi. Bên trong có thanh tre gác ngang gắn cái lò xo nhỏ... bình hoa treân baøn coâ giaùo…. năm ngoái .Taát caû.nào là chị bút xinh xinh giúp em viết bài . Döôùi maët baøn laø hoäc baøn vöa ñuû ñeå em ñöïng saùch vôû. Gọi là bác cặp vì mẹ mua cặp cho em vào đầu năm lớp ba. maùt röôïi.khỏi bị ướt khi mưa nên em rất quý bác Lúc đi học.được may bằng loại vải ni lông dày có bọc nhựa bên trong nên rất bền chắc.nên bây giờ bác vẫn giữ nguyên “phong độ” của mình.cao vöøa taàm em ngoài . bút mực khỏi bị rơi mất. ÑEÀ 4 : HAÕY TAÛ MOÄT ÑOÀ VAÄT QUEN THUOÄC TRONG LÔÙP HOÏC CUÛA EM Trong lôùp .Em có tới bốn chiếc áo để mặc đi học nhưng em thích nhất là chiếc áo mà bà ngoại tặng cho em vào ngày sinh nhật. lá cổ nhọn.Chôi xong..Em dùng tay ấn nhẹ.Em giữ áo cẩn thận .Tuy chæ laø moät ñoà chôi.Khi anh đèn cầy bén lửa cũng là lúc chị bướm sáng rực rỡ lên. Bác mang cả vở. Chiếc áo tuy hơi cũ nhưng em mặc vào vẫn vừa vặn.xanh nõn.Gheá coù hai chaân raát chaéc chaén. của mực. Em quý chiếc áo này và rất thích mặc nó . sắc sảo. nắp cặp bật mở. cao bằng một gang tay. Phía trên cặp là quai xách màu đen.Chiếc áo màu vàng sẫm có kẻ ca rô đen mà bác đang mặc rất lâu cũ so với các màu áo khác.. sạch sẽ và lâu bị cũ cho ngoại em vui.làm toán . quen thuoäc vôùi em : chieác baûng ñen. Cổ áo xoè ra. nhắc nhở em phải học sao cho thật giỏi . ngoaøi cuøng cuûa phoøng möôøi moät. ĐỀ 3 : HÃY TẢ CHIẾC ÁO EM MẶC ĐẾN LỚP HÔM NAY Vào năm học lớp bốn.. Bác cặp luôn giữ gìn sách vở. roäng khoaûng hai taác. Cặp có dạng nình chữ nhật nằm ngang.yeâu caû caùi choã ngoài quen thuoäc cuûa mình. bút mực và quần áo mới . giây mực. anh thước giúp em kẻ những đường thẳng băng trên giấy…Nhưng tốt bụng hơn cả vẫn là bác cặp.mẹ sắm cho em nhiều sách vở.Nắp gắn với thân cặp nhờ hai khoá bằng kim loại trắng sáng.đó là chỗ đứng của anh đèn cầy mảnh mai. taám baûn ñoà Vieät Nam. Thân trước có chiếc túi vuông vắn em gắn phù hiệu ghi tên của em và gắn lô gô tên trường em học ở tay áo trái. mặc áo màu. làm đẹp cho em khi đi học.coù caây gaùc chaân baéc ngang vaø noái lieàn vôùi maët gheá. không để lấm đất.Chaéc noù coù töø laâu laém roài neân khoâng coøn maøu naâu ñoû cuûa veïc-ni maø laø maøu naâu vaøng cuûa goã.Chị bướm hãnh diện rập rờn bay lượn dưới ánh trăng.Mấy đứa bạn xúm lại khen” Con bướm này đẹp quá !” Em mong sao.Chieác baøn loaïi hai choã ngoài dính lieàn gheá ñoùng baèng goã röøng.

Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. chạy dồn về một chỗ .Cán chổi dài gần một mét. có cô chổi đót giúp đỡ.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến.. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. bát sạch ngon cơm “. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. chúngrăm rắp tuân theo.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn.ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! . Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. Thường ngày.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. Khi cô đến. Trên cái phần cán dài ấy. cứ nửa gang tay .

Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. Số thứ nhất là 120 .ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. Khi cô đến. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. chạy dồn về một chỗ . có cô chổi đót giúp đỡ.Cán chổi dài gần một mét. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu .Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại.Cán chổi dài gần một mét. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. Trên cái phần cán dài ấy. chạy dồn về một chỗ . Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? . chúngrăm rắp tuân theo. cứ nửa gang tay .Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà.Cán chổi dài gần một mét. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. 2kg táo. bát sạch ngon cơm “.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. bát sạch ngon cơm “. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. cứ nửa gang tay .:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt.. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! Toán L4 Bài 1 ..:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt. cứ nửa gang tay . có cô chổi đót giúp đỡ.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. Thường ngày.:một cái cán dài để cầm và một “ bàn tay quét “ xoè ra như chiếc quạt.Cán chổi dài gần một mét. Tìm số thư hai. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây. giá mỗi kg táo là 7500 đồng . Thường ngày.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại.Ngay cả những thằng rác cứng đầu chạy lung ta lung tung đều bị cô tóm lại. có cô chổi đót giúp đỡ. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. Khi cô đến. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. bát sạch ngon cơm “. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. Thường ngày. mỗi giờ đii được 65 km. bát sạch ngon cơm “. gia mối kg mận là 6000 dông . nhà em lúc nào cũng sạch sẽ.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến.Toàn thân cô vàng xuộm như rơm khô trên đồng.Có tới sáu nuộc buộc là đến bàn tay quét Ở đó có hàng ngàn sợi đót xoè ra nhờ hai đường tết con rít bằng dây mây.Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về. chúngrăm rắp tuân theo. Trên cái phần cán dài ấy. CÔ chổi đót thât đáng yêu ! ĐỀ 6 TẢ CÂY CHỔI QUYÉT NHÀ “NHà sạch thì mát. Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. chúngrăm rắp tuân theo. người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. Thường ngày. nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. hiền lành là thế !nhưng rác bẩn rất sợ cô. Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m .. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay.. Trên cái phần cán dài ấy. chạy dồn về một chỗ . người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. Được gọi là đót vì cô được tết bằng những sợi đót từ rừng mang về.Phần nối giữa cán chổi và mặt quét là một nuộc rất chắc có đến mười vòng mây xếp kìn như đeo vòng xuyến. cứ nửa gang tay . người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. chạy dồn về một chỗ . người ta buộc một nuộc ba vòng dây mây cho thêm chắc chắn. gồm các cộng đót to như chiếc đũa được bó tròn lai bằng nắm tay. cô chổi đót đứng lặng thinh ở góc nhà. số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. Trên cái phần cán dài ấy. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. Khi cô đến. Nhờ có bàn tay khéo léo của con người mà cô có dáng người phù hợp với công việc của mình. có cô chổi đót giúp đỡ. Khi cô đến. chúngrăm rắp tuân theo.

mỗi giờ đii được 65 km.Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . Tìm số thư hai. mỗi giờ đii được 65 km. Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? Bài 1 . giá mỗi kg táo là 7500 đồng . 2kg táo. Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. Tìm số thư hai.Bài 1 . số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . gia mối kg mận là 6000 dông . Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . Số thứ nhất là 120 . giá mỗi kg táo là 7500 đồng . Số thứ nhất là 120 . mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. Tìm số thư hai. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . gia mối kg mận là 6000 dông . Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . giá mỗi kg táo là 7500 đồng . 2kg táo.Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . 2kg táo. số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận.Một khu vườn có 1200 cây cam và bưởi Sốcây cam ít hơn bưởi là 278 cây . Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . mỗi giờ đi được 50 km và trong 3 giờ sau. Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? Bài 1 . mỗi giờ đii được 65 km. Số thư hai kém só thứ ba 16 đơn vị . Tính diện tích còn lại của khu đất ? Bài 4 : Trung bình cộng của 3 só là 200. gia mối kg mận là 6000 dông . số thư ba ? BÀI 5 : Bạn Mai mua trái cây để tổ chức sinh nhật gồm: 3 kg mận. Số thứ nhất là 120 . Hoi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ? Bài 3 : Một khu đất HCN có chu vi 360m Chiều dài hơn chiều rộng 24m a/ Tính diện tích khu đất ? b/ Trong khu đất người ta xây một bể bơi hình vuông có chu vi 120m . Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây ? Bài 2 Một ô tô trong 2 giờ đầu . Hỏi trung bình mỗi kg trái cây bạn Mai đã mua gia bao nhiêu tiền ? .

có cả những câu ca dao. gương mặt hiền lành phúc hậu.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. vừa nhắc nhở em những ngày kỉ niệm. em thêm khôn. cành chi chít vươn ra. cúng giỗ ông bà.Bút là người bạn theo em đến trường -cùng em miệt mài học tập. Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên. tay bưng quả đào. nó làm cho căn phòng sáng hẳn lên bởi màu đỏ tươi thắm và bóng lên như được quét một lớp kiim tuyến. tròn tròn. ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. màu tráng tinh khiết của hoa cúc. thêm lớn. đều tăm tắp. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc.Phần trên bìa là một vòng tròn lơn như cái đĩa có đường diềm vàng choé như mạ vàng. cậu út đã tặng mẹ em tấm lịch năm Tân Mão thật đẹp. tờ lịch có số màu đỏ tươi như nhắc em một tuần đả trôi qua. Một bông. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . biết tháng. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . có in ngày tháng.tóc chỏm trái đào cùng nhau khiêng một núi tiền vàng. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa . dẻo dai . Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi.Ngòi được làm bằng nhựa nên nếu không viết quen thì nét chữ sẽ rất to…Ấy vậy mà cả lớp em ai cũng rất thích vì ngòi bút giúp taviết chữ có nét thanh. Tờ bìa ngoài có in chữ phúc có ý cầu mong Bình an phúc lộc trong một năm.BÚt giúp em viết văn . Mỗi tờ lịch có màu sắc tươi tắn. Phía dưới bìa có một lốc lịch dày. danh lam thắng cảnh. rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa.Chị bút đội trên đầu chiếc mũ dài bằng ngón tay út.chác chắn và cứng cáp. học hành tiến bộ. . hai bông rồi hàng trăm bông . rộng khoảng hai tấc. có cái đai bằng nhựa cũng xanh như lá. Ngòi bút lá tre không nhọn như bút chữ A. Lịch thật quý giá biết bao ! ĐỀ 8 : TẢ CÂY BÚT Để luyện viết chữ cho đẹp. lộc non trổ lác đác. Để đém nhịp thời gian ta có chiếc đồng hồ tích tắc báo giờ báo phút . không cần phải bơm nên cũng tiện cho việc sử dụng . Bìa lịch làm bằng giấy các. nó không nằm trong chậu nêndáng cây rất tự nhiên.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . mẹ đã mua cho em cây bút lá tre. cho ra những hàng chữ mềm mại. Giữa thân.NHững ngày cuối tháng chạp. em đã làm được gì ?Lịch vừa chobiet ngày tháng để em lập ra kế hoạch học tập. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô.. từ thân cây khô ấy. Tục ngữ..Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau. bút chạy êm như ru trên trang giấy trắng. em cất bút cẩn thận Trong ngôi nhà xinh xắn của nó để bút được nghỉ ngơi. làm toán. người ta in hai chiếc lá tre lồng vào nhau màu xanh lục.ton dày có dạng hình chữ nhật đứng dài hơn ba tấc . Những tờ bên trong của lốc lịch là giấy mỏng. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi.Lá . nét đậm.Viết xong. hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. Em cầm bút viết.Em luyện chữ bàng cây bút lá tre đã quen nên viết rất dễ dàng !Ruột bút giống như bút lông đã tẩm sẵn mực. Là một cô bé chăm chỉ làm việc nên bút lá tre có thân hình thon thả. be bé. “ Ngủ ngoan đi bút ơi !Ngày mai cậu còn giúp tớ nhiều việc nữa đấy . Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. có ghép cả tranh .Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ. Ta còn có cả tấm lịch treo tường để biết ngày. Dưới ông là hai cậu bé kháu khỉnh . MŨ là nắp của bút đấy!NÓ bảo vệ cho ngòi bút khỏi bị tè khi lỡ rơi xuống đất. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi.ĐỀ 7: Tả tấm lịch treo tường Thời giờ vun vút Đi tựa tên bay Thời gian trôi qua rất nhanh và không bao giờ trở lại. Ngày chủ nhật . Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. nổi bật trên nền áo vàng tươi và hàng chữ đen viết rất đẹp :”Nét chữ nết người “..Xung quanh có những cánh mai nở vàng rực rỡ và câu “ Chúc mừng năm mới “ viết theo kiểu chữ thư pháp thật ấn tượng . Tấm lịch được treo ở một vị trí thật trang trọng trong phòng khách. châm ngôn… dạy ta biết bao điều bổ ích. không mảnh như bút kim mà có dạng hình lưỡi mác. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét. lấp lánh. dài khoảng gang tay. Mõi lần bóc một tờ lịch là một ngày đã đi qua. trắng mịn. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em.Bên trong có in hình một ông tiên râu tóc bạc phơ.Tháng chạp năm ngoái. to như quyển sổ. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết.!” Bút gần gũi và thân thiết làm sao ! Em giữ bút thật kĩ để dùng được lâu bền .

Những quả ớt áo đỏ. Mẹ hái mướp nấu canh. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên..Dù có đi đâu xa. dẻo dai . Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên. từ thân cây khô ấy. cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực.ngò tàu.Rau ở vườn còn được mẹ mang đi biếu bà con xung quanh .Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi.Mùa hè.tăng thêm tình làng nghĩa xóm.Trên thân khoảng một mét.tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn.mai non mỏng dánh. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa . Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. dài phiến lá có răng cưa. hai bông rồi hàng trăm bông . Từng cụm hoa. lúc hiện trên mặt đất. áo xanh thật ngộ nghĩnh. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét. còn các chị ngò thân mảnh dẻ yếu ớt cứ loà xoà sát mặt đất.Bố còn đóng cả một cái giếng bơm để tưới nước cho rau. Nào bàng. xanh um. xanh lục. Cuối vườn bố trồng một giàn mướp đầy hoa vàng và quả non . chẳng có chú gà nào chui vào được. mát rượi. em cũng dậy thật sớm ra vườn hít thở không khí trong lành và giúp bố tưới rau rồi mới đi học. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô. hái rau để luộc hoặc ăn sống… làm phong phú thêm cho bữa ăn cuả gia đình. cành chi chít vươn ra.. ĐỀ 2/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH Trường tôi rợp mát bóng cây. Xà lach lá xoắn thành búp .tua tủa.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau. an khang thịnh vượng cho mọi nhà .Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp . Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui. Khu vườn không rộng lắm nhưng thật thoáng đãng. từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh.Giờ ra chơi nào . thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc. Sáng nào.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp .Cây đã sống lâu lắm rồi. lúc ẩn. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây. vừa tiết kiêm tiền chợ. ĐỀ 3 : EM HÃY TẢ MỘT VƯỜN RAU XANH TỐT MÀ EM CÓ DỊP TRÔNG THẤY Phía sau nhà em có một vườn rau xanh tốt mà bố em đã “ gầy dựng “ nên. cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh. Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất. nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường. tôi cũng nhớ về mái trường và cây phượng già hiền lành tốt bụng ấy .màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống.Mùa thu. xà lách. lá tròn. Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió. hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây.Nắng đã thắp lửa cho cây.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực .Mùa xuân. Bố làm một cái cổng tre có thể đóng . rau thơm…. . Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành.xanh nõn bóng mượt . mát rượi.Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ..NHững ngày cuối tháng chạp. từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . màu tráng tinh khiết của hoa cúc. Xung quanh được rào bằng lưới và cọc tre thật chắc chắn. Ra vườn thật thích vì ở đây bạn có thể biết đủ các loại rau và mùa nào rau cũng xanh tốt. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em. tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được.. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. Một bông. dĩnh đạc. Cải cay lá to. Vườn rau nhà em thật là quý ! ĐÈ 4 EM HÃY TẢ MỘT CÂY ĂN QUẢ MÀ EM YÊU THÍCH NHẤT . Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy. rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa. trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt.mở khi ra vào. Các loại cải. Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò…. Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . cây phượng già trẻ lại. vừa đảm bảo rau sạch hợp vệ sinh. vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến . lộc non trổ lác đác. Sát bờ rào còncó một hàng ớt. .Một cơn gió thoảng qua. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . Nó mặc một chiếc áo mướt xanh.Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm.Một cơn gió thoảng qua. Giữa vườn là các loại rau trồng không đánh luống để ăn quanh năm như dắp cá. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui. hành ngò được trồng thành luống dài mỗi luống một loại riêng. ung dung .. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. Mấy cậu hành lá như ống hút cứ chỉa thẳng lên .Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me. rau răm. Cải bẹ thân trắng muốt. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết.Lá mai non mỏng dánh.

đất nước.Gioù töø treân ñænh nuùi traøn xuoáng thung luõng maùt röôïi. quả non nhú ra. CAÂU 5 / Ñaët caâu A. cây như một tháp đèn lộng lẫy một màu đỏ thắm tươi. tuû nhoû ñöïng quaàn aùo. cánh hoa nhỏ bé như sợi chỉ.: C/ Coù chuû ngöõ laø danh töø : D/ Coù chuû ngöõ laø tính töø PHAÀN CAÛM THUÏ :(4Ñ ) Cho ñoaïn thô sau: “Baõo buøng thaân boïc laáy thaân Tay oâm.Hoa rụng đi. CAÂU 3 : Giaûi thích caâu tuïc ngöõ: “Chuoâng coù ñaùnh môùi keâu..Mùa mận nào mẹ cũng chọn những chùm quả to nhất. rực lên. chủ ngữ. CAÂU 2 :Xaùc ñònh danh.ñeøn coù kheâu môùi raïng”..HỌC KÌ 2 PHAÀN LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU: (6Ñ) CAÂU 1:Tìm töø gheùp toång hôïp. kieåu caâu cuûa caùc caâu sau : a/ Chieàu nay. Tôi yêu cây mận vô cùng!. nỗi nhớ đất đai.……. aùnh löûa hoàng baäp buøng treân caùc beáp. gọi mời .) Haõy taû laïi moät trong soá nhöõng ñoà vaät ñoù. tieáng goïi nhau í ôùi. vững chải. ĐỀ BÀI BÀI 1/ (2đ) Tìm hai câu ca dao. tím hồng mỏng như lụa. Phần trên gốc tỉa ra hai thân giống như cái chán ná Tiếp đó là vô số cành uốn lượn. b/ Nhöõng boâng hoa ñoû ngaøy naøo ñaõ trôû thaønh nhöõng quaû gaïo muùp míp . tính töø coù ôû caâu sau : Cuõng nhö toâi. EM và mấy đúa bạn bưng chén muối ớt ra ngồi dưới gốc cây thưởng thức từng quả mận chín mọng nước .bóng che mát rượi cả một khoảng sân. Hoa mận trổ từng chùm trắng muốt. mận trổ hoa. chua chua ngọt ngọt. vừa cho quả. yêu cây cối xung quanh vườn và yêu nhất là cây mận đầu ngõ. lúc lỉu đầy cành. vò ngöõ . . không còn thấy lá nữa. Nhìn từ xa. ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN : TIẾNG VIỆT THỜI GIAN :90 PHÚT CHỦ NHẬT NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT KIỂM TRA BÀI SỐ 2 –HỌC KÌ 2. ñi hoïc veà. ñoäng. đẹp nhất đặt lên bàn thờ để nhớ về ông.nhà cửa. be bé như những chiếc chuông tí hon. b/Tiếng sóng vỗ long bong trên mạn thuyền . Taûng saùng . Coù vò ngöõ laø tính töø : B/ Coù vò ngöõ laø cuïm ñoäng töø. gốc cây to như cột nhà chắc chắn.Lá mận xanh lục.ruộng vườn lại cháy lên trong lòng anh. tay níu tre gaàn nhau theâm Thöông nhau. Cây mận thuộc giống mận đỏ.Ngoaøi bôø ruoäng ñaõ coù böôùc chaân ngöôøi ñi.voøm trôøi cao xanh meânh moâng.Quả mận thi nhau lớn. đan thành vòm che bóng mát Lá non mới trổ có màu nâu đỏ. dài như lá xoài nhưng to bản hơn.Nắng hạ thắp sáng cho mùa quả chín !Quả mận chín đỏ mọng . vừa làm cho cảnh nhà tôi thêm đẹp. CAÂU 4 : Xaùc ñònh chuû ngöõ. BÀI 2/ (3đ) Tìm các bộ phận: Trạng ngữ. Nó vừa che mát. tục ngữ nói về quê hương.Ñoù ñaây. Mùa hoa. lòch treo töôøng. ăn mãi không chán . ong bướm rú nhau về hút mật rù rì cả ngày thật vui .töø laùy coù ôû ñoaïn vaên sau ñaây: Baûn laøng ñaõ thöùc giaác. vị ngữ của các câu sau : a/Trong những năm đi đánh giặc.Cuối đông. giaù saùch.maáy caäu hoïc troø môùi bôõ ngôõ ñöùng neùp beân ngöôøi thaân. Lá mọc dày . gheùp phaân loaïi.chæ daùm ñi töøng böôùc nheï . đâm ngang. Cây mận nàyông nội tôi đã trồng từ lâu lắm rồi nên nó cao lớn . Thöông cuøng caùc baïn chaïy uøa ra caây gaïo . tre chaúng ôû rieâng Luyõ thaønh töø ñoù maø neân hôõi ngöôøi “ (Nguyeãn Duy ) Ñoaïn thô treân neâu leân dieàu gì ñeïp ñeõ vaø saâu saéc ? PHAÀN TAÄP LAØM VAÊN : (10 Ñ ) Ngoâi nhaø cuûa em coù nhieàu ñoà vaät ñöôïc em coi nhö ngöôøi baïn thaân ( baøn hoïc. CHỦ NHẬT NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT KIỂM TRA BÀI SỐ 1. tuû ñoà chôi. đầu xuân . tieáng noùi chuyeän rì raàm.Tôi yêu ngôi nhà. chỉa thẳng đủ hướng.

-Chia hết cho 2. Xe thứ hai chở 72 bao gạo .Người ta sử dụng diện tích mảnh đất ấy để trồng hoa . ĐIỂM BÀI 1: Cho số 275a .. nhà thơ Nguyễn Dình Thi có viết: “ Việt Nam đất nước ta ơi ! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều . động từ.Độ dài đáy gấp đôi chiều cao.Hãy tìm a sao cho: -275a chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5? * a =………………………………………….Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu kg thóc ? ĐỀ KIỂM TRA Câu 1 a/ : Đọc só : 65 108 : ………………………………………………………………………………………………… b/ Viết số : Bốn mươi tám nghìn năm trăm bảy mươi ba :……………………………………. Xanh……………………………… lạnh…………………………….Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu ki. Hãy tìm số chia ? ………………………………………………………………………………………………. Hỏi : a/Trong hai ngày ô tô đi được bao nhiêu phần quãng đường ? b/Ngày thứ ba ô tô đi tiếp bao nhiêu phần quãng đường nữa mới tới Hà Nội ? BÀI 7: Xe thứ nhất chở 75 bao gạo.. mềm……………………………… xanh…………………………. :Câu 3 : Một tấm bìa hình vuông có diện tích là 49 dm thì cạnh hình vuông đó là : ………….Một miếng đất hình vuông có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng hình chử nhật. thương là 167. Lạnh……………………………… BÀI 5/ (3đ) Trong bài ‘Việt Nam thân yêu “.” Em cảm nhận được những điều đẹp đẽ gì về đất nước Việt Nam qua đoạn thơ trên ? BÀI 6/ (6đ ) Em hãy tả lại một đồ vật gần gũi đã từng gắn bó với em TÊN BÀI KIỂM TRA SỐ 1 . a/ Tính diện tích thửa ruộng đó ? b/ Cứ 10m thu được 5 kg thóc.c/ Trên vòm trời cao xanh. BÀI 4:Một mảnh đất hình bình hành có chiều cao là 75m . . tính từ có ở đoạn thơ sau : Nắng vàng tươi rải nhẹ Bưởi tròn mọng trĩu cành Hồng chìn như đèn đỏ Thắp trong lùm cây xanh BÀI 4/(2đ )Điền tiếng thích hợp vào chỗ chấm để có : a/ Từ ghép b/ Từ láy mềm……………………….Như thế xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 150 kg gạo . đang chao lượn những cánh diều .. số dư là 9. Ngày thư hai đi quãng đường. BÀI 3/ (3đ ) Xác định danh từ.gam gạo biết các bao nặng như nhau ? BÀI 8:Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 64m.Chiều rộng bằng chiều dài. -Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 ? *a =………………………………………….lô.3 và 9? * a =…………………………………………… BÀI 2 :Đặt tính rồi tính : 1803 x 207 31008 : 304 3+ ……BÀI 3: Một phép chia có dư có số bị chia là 2013. Tính diện tích mảnh đất hình vuông ? BÀI 6 .Ngày thư nhất đi được quãng đường .Một ô tô đi từ thành phố HCM đến HN hết ba ngày. Câu 2 : Trong một phép chia có số chia là 8 thì số dư lớn nhất có thể có là :………………….Tính diện tích đất còn lại ? Bài 5:Một mảnh đất hình chử nhật có chiều rộng là 19m và bằng chiều dài .

Câu 4 :Đặt tính rồi tính : 2356 x 9 63758 :8 1075 x 4 21056 : 7 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu 5 : Tính giá trị biểu thức : a/ 52540 . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 7 Mẹ có 100000 đồng.Số tiên còn lại mẹ mua 3 kg gạo 4 tám thơm . Hỏi giá tiền một kg gạo tám thơm ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….5740 x 6 = ? b/ 1569 + 45 : 9 x 100 =? . Câu 6 : Một cửa hàng có 2500 kg gạo . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… . . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….Cửa hàng đã bán trong 4 tuần. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo ? . Mẹ mua trái cây hết 1 số tiền đó . mỗi tuần bán 120 kg .

Một bông.Lá mai non mỏng dánh. Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa . màu tráng tinh khiết của hoa cúc. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây. Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp .. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt.. lộc non trổ lác đác. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc. dẻo dai .ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. mát rượi.NHững ngày cuối tháng chạp. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi.. từ thân cây khô ấy. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực . hai bông rồi hàng trăm bông . cành chi chít vươn ra. lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất. . Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô.Một cơn gió thoảng qua. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc.Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân . rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa.Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau.

Nếu mùa hè ngọt ngào mùi vị của quả thì mùa xuân ngào ngạt hương thơm của hoa . trổ ra hàng ngàn búp nõn xanh mướt. Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. màu tráng tinh khiết của hoa cúc. Màu đỏ thắm tuoi của hoa hồng hoa đồng tiên. hàng ngìn bông đua nhau khoe sắc.Lá mai non mỏng dánh. cả nhà em nô nức lặt lá vì ai cũng mong nó trỗ hoa đúng Tết. hai bông rồi hàng trăm bông . Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành. thân cây mảnh nhưng thật rắn chắc. Một bông. . lớp lớp cánh hoa lợp vàng mặt đất.ĐỀ 2 Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp. cây mai Đẹp quá !”Cùng với hoa. Cây hoa ngày xuân toàn hoa là hoa !Hoa mai vàng rực rỡ chấp chới muôn cánh như muôn ngàn cánh bướm. chĩa thẳng lên trời thật phóng khoáng ! Cây cao chừng ba mét. từ thân cây khô ấy. nó không nằm trong chậu nên dáng cây rất tự nhiên.Cú mỗi độ xuân về là cây mai đầu ngõ nhà tôi lại đơm hoa vàng rực .Ấy vậy mà chỉ mười mấy ngày sau. mát rượi.Những người khách qua đường đều ghé mắt lại nhìn và trầm trồ khen “Ồ.Lớp vỏ bên ngoài màu nâu sẫm có lốm đốm trắng. rồi lại bừng nở năm sáu cánh hoa tươi nguyên mịn màng như lụa.. Cây mai chỉ đẹp lên trong mùa xuân .Một cơn gió thoảng qua.Mặt đất bây giờ cũng toàn hoa là hoa! Hương mai thoang thoảng quyện với nắng xuân ấm áp . Hãy tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em.NHững ngày cuối tháng chạp.. lộc non trổ lác đác.. màu nâu hồng pha chút tím nhạt càng tăng vẻ đẹp cho cây. Cây mai chỉ còn trơ cành khẳng khiu như cây khô. hoa huệ… nhưng tôi yêu nhất là màu vàng sang trọng của hoa mai . cành chi chít vươn ra. Cảm ơn ông nội dã trồng một cây hoa quý như thế !Vẻ rực rỡ và lâu tàn của hoa mai mang lại niềm vui. an khang thịnh vượng cho mọi nhà . Nghe mẹ kể thì cây mai này ông nội đã trồng từ lâu lắm rồi. Đó là dấu hiệu nó sống ngoài trời lâu lắm rồi. ngọc ngà…NHững cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một đốm vàng chói lọi. dẻo dai .

.*PHẦN TRẮC NGHIỆM : KHOANH VÀO CHỮ CÁI ĐẶT TRƯỚC ĐÁP ÁN ĐÚNG CÂU 1 : Trên bản đồ tỉ lệ 1 :1000000. Vậy độ dài thật của quãng đường là : ………………………………………………………………………………………………………. PHẦN TỰ LUẬN : Bài 1 :Tính : 2375 x 704 90591 : 546 3- 4 2 : 7 5 6 3 +5 x 7 20 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….. 234.Tỉ số giữa bút xanh và só bút trong hộp là : …………………………………………………………………………………………………………………. Câu3 :Hình thoi ABCD có:độ dai của hai đường chéo lần lượt là 35 cm và 42 cm Tính diện tích hình thoi đó …………………………………………………………………………………………………………………. 456. Bài 2 : Tìm A: a/ A x 9 3 = : 2 8 2 b/ A = 1000 4 c/ 5 3 . 9 5 12 7 Câu 5 :Xếpcác phân số sau theo thư tự từ lớn đến bé .quãng đường AB đo được 2 dm. . ……………………………………………………………………………………………………………………. CÂU 2 :Trong hộp có 12 bút đỏ và 35 bút xanh . và 567 .. . 345. . 8 4 16 8 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Câu 4 :Tìm số trung bình cộng của các số sau :123 .A = 4 7 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… .

……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 4 :. Biết số tiền mua vở bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. 3 Hỏi Mai mua mỗi loại hết bao nhiêu tiền ? hết 91000 đồng . Người ta dùng diện 5 3 tích để trồng hoa. 5 a/ Tính chu vi và diện tích đám đất ? b/ Người ta trồng lúa. Một mảnh vườn HCN có chiều rộng 50m. cứ 100m thu được 50 kg thóc . Giờ thứ nhất đi ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… BÀI6: Một đám đất HCN có chiều dài hơn chiều rộng 40 m và bằng 7 chiều rộng.………………………………………………………………………… Bài 3: Mai mua sách và vở 4 số tiền mua sách . Tính diện tích còn lại ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………. Giờ thứ hai đi được đoạn 4 5 đường .Hỏi người đó phải đi bao nhiêu phần nưã mới hết đoạn đường đã định ? Bài 5 : Một người leo núi ngắm cảnh . Tính số thóc thu trên thửa ruộng ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . chiều dài bằng 6 2 chiều rộng . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 1 2 đoạn đường.

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… .

135 = ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… C/ Tìm các số tự nhiên Y biết : 12 : y > 4 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… BÀI 2 : Hãy cho biết các số bé hơn 50 có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… BÀI 3 Tìm một số tự nhiên biết rằng lấy số đó trừ đi 2 rồi chia cho 3. rồi cộng với 4 và nhân với 5 được kết quả là 30 ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… .BÀI 1 : A/Tìm x biết : a/ x – 135 + 246 = 678 b/ 26 – x 3 = 17 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… B/ Tính bằng cách hợp lí : 235 – 146 + 246 .

a/ Hỏi An hơn Bình bao nhiêu viên bi ? b/ Cả hai bạn có bao nhiêu viên bi ? ( vẽ sô đồ đoạn thẳng rồi giải ) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… KIỂM TRA HS GIỎI MÔN TOÁN .C . Và mỗi bạn sẽ có 12 viên bi .THỜI GIAN 70’ BÀI 1 / Tính nhanh : a/ 13276 – ( 4500 + 3276 ) (4đ) / Tìm x a/ 2 4 +X x2 = 5 7 b/ b/ 58264 + 4723 .………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… BÀI 4 Cho 6 điểm A . Hỏi khi nối 6 điểm đó lại với nhau ta được bao nhiêu đoạn thẳng ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… BÀI 5 : An và Bình có một số bi.8264 .D . Nếu An cho Bình 3 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau.723 x 27 - 2 9 = 6 18 .E và G .B .

Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng ? BÀI 4 : Hãy tìm một số tự nhiên để cùng cộng vào tử và mẫu của phân số phân số mới có giá trị bằng phân số 17 ta sẽ được một 29 6 . 9 Bài 5 : Lừa và ngựa cùng chở hàng .723 x 27 - 2 9 = 6 18 BÀI 2 : Trung bình cộng tuổi của ba.Tìm số tuổi của mỗi người biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan và tuổi Lan bằng 1 tuổi mẹ . Trung bình cộng tuổi của ba. Hỏi mỗi con chở bao nhiêu bao hàng ? .mẹ . Lan là 24 tuổi . mẹ . mẹ .8264 .Ngựa nói với Lừa :”Nếu anh chở giúp toi 2 bao hàng thì hai chúng ta chở bằng nhau “. Lừa nói lại với ngựa : “ Còn nếu anh chở giúp tôi 2 bao hàng thì anh sẽ chở gấp 5 lần tôi . Hỏi mỗi con chở bao nhiêu bao hàng ? KIỂM TRA HS GIỎI MÔN TOÁN . 6 BÀI 3 : Một miếng đất hình bình hành có cạnh 24 m. Lừa nói lại với ngựa : “ Còn nếu anh chở giúp tôi 2 bao hàng thì anh sẽ chở gấp 5 lần tôi .THỜI GIAN 70’ BÀI 1 / Tính nhanh : a/ 13276 – ( 4500 + 3276 ) / Tìm x a/ 2 4 +X x2 = 5 7 b/ b/ 58264 + 4723 .Lan là 28 tuổi .Lan là 28 tuổi .BÀI 2 : Trung bình cộng tuổi của ba. Người ta mở rộng mỗi cạnh đáy thành 28m thì diện tích miếng đất tăng thêm 60m . Người ta mở rộng mỗi cạnh đáy thành 28m thì diện tích miếng đất tăng thêm 60m . Trung bình cộng tuổi của ba.Ngựa nói với Lừa :”Nếu anh chở giúp toi 2 bao hàng thì hai chúng ta chở bằng nhau “. 9 Bài 5 : Lừa và ngựa cùng chở hàng . Lan là 24 tuổi . Bình . 6 BÀI 3 : Một miếng đất hình bình hành có cạnh 24 m. Bình .mẹ .Tính diện tích miếng đất khi chưa mở rộng ? BÀI 4 Hãy tìm một số tự nhiên để cùng cộng vào tử và mẫu của phân số phân số mới có giá trị bằng phân số 17 ta sẽ được một 29 6 .Tìm số tuổi của mỗi người biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan và tuổi Lan bằng 1 tuổi mẹ .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… c/Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy. lúc đăm chiêu.chủ. biển lúc tẻ nhạt. hả hê . từ ghép có ở câu văn sau : Như một con người biết buồn vui.vị của các câu sau và nói rõ trạng ngữ chỉ gì? a/Trên ngọn. một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vươn lên . lạnh lùng. chỉ còn chờ tay người đến bẻ mang về. ca dao có nội dung khuyên bảo về ăn mặc. b/Ở một số nước. vừa chỉ tính tình ?và đặt câu để minh hoạ ? CÂU 3 :(2đ )Xác định từ loại của các từ có ở câu…: Những bắp ngô đã mập và chắc. nói năngCÂU 2( 2đ ) :a/Tìm từ láy. lúc sôi nổi. . gắt gỏng . b/Tìm một từ phức có tiếng “vui” vừa chỉ cảm giác.C ÂU 1 : (1đ ) Viết 4 câu tục ngữ. người nhanh tay có thể với lên hái được những trái cây trĩu xuống từ hai bên phía cù lao . người ta đã dùng biện pháp gây cười để điều trị bệnh nhân . CÂU 4 (2đ): Xác định trạng. đi đứng.

..bông hoa dập dờn trước gió. Câu 3/ Từ mỗi từ đơn là tính từ sau đây. bác Tâm đang bơi thuyền đi hái hoa sen...THỜI GIAN : 90’ CÂU 1: Xếp các từ sau vào 3 nhóm : láy. bạn học. cổ đeo vòng cườm đang tha thẩn nhặt thóc..... CÂU 2 : Thêm trạng ngữ chỉ mục đích. từ ghép : ĐẸP. CÂU 4:Xác định trạng.. rũ nước phành phạch. ghép tổng hợp.. thơm trên đường làng..... mong ngóng........... CÂU 3 : Chuyển các câu kể sau đây thành câu hỏi... mùi thơm từ cánh đồng thơm vào.. nhấc bổng anh ta lên....... VÀNG ........Bác cẩn thận ngắt từngbông....... chỉ nguyên nhân..... CÂU 5: Trong bài dòng sông mặc áo. nhà thơ Nguyễn Trọng tạo có viết: Sáng ra thơm đến ngẩn ngơ Dòng sông đã mặc bao giờ áo hoa Ngước lên bỗng gặp la đà Ngàn hoa bưởi đã nở nhoà áo ai ...... câu cảm.... tươi tắn.trắng muốt.Thoắt cái.... b/Lúc sau.. lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu.. mận . dữ tợn dang rộng những đôi cánh lớn.. ngoài bọc một chiếc lá rồi để nhẹ vào lòng thuyền...... CHÚ NHẬT NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT BÀI KIỂM TRA SỐ 3..... chỉ phương tiện...... thơm ngoài sân đình. XANH .... đầm sen rộng mênh mông... ((6 ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 4 BÀI SỐ 7 ..……………… CÂU 5/ (3đ ) :Tả cảnh đẹp ở Sa pa. gióxuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay-ơn màu đen nhung hiếm quý” Em có nhận xét gì về cách dùng từ đặt câu ở đoạn văn trên ? Nêu tác dụng của cách dùng từ đặt câu đó ? CÂU6(10đ) Em hãy viết về một loài cây gần gũi gắn bó với người dân quê em. tính từ trong các câu văn sau. nhỏ nhẹ...... Đoạn thơ giúp em phát hiện ra vẻ đẹp gì của dòng sông quê hương tác giả ? CÂU 6 : Tả một con gà mái dẫn đàn con đi kiếm mồi với dáng vẻ một người mẹ chăm làm luôn bận bịu vì con . ... nhà văn Nguyễn Phan Hách có viết : “Thoắt cái.Nam về .... trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào...... chỉ nơi chốn vào trước các câu sau cho thích hợp : a/……………………………... khi ẩn khi hiện.xung quanh các mép cặp.Giữa đầm. ông em viền thêm nẹp bằng vải nhựa màu xanh da trời.. c/…………………………………....Lan học hành thật tiến bộ . những con chim k-lang mạnh mẽ.... Câu 2/ Tìm danh từ. mận...vị và kiểu câu của các câu sau: a/ Ngày mùa. ghép phân loại... b/Thoắt cái... câu khiến: .... nhỏ nhoi..... vui tai...... tươi rói.... em hãy tạo ra các từ láy.... ... Thoắt cái...chủ..ông thò tay xuống nắm lấy khố Quắm Đen..... lê.. mong mỏi.....Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm? Trước mặt Minh. c/Những chú chim gáy hiền lành béo nục. sen hồng khẽđuđưa nổibậttrên nền lá xanh mượt.. ………. trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào. bó thành từng bó.. động từ.. d/………………………………………......... b/ Trên các vòm lá dày ướt đẫm.Nhữngbông sen trắng. lê.. trắng trong ..coi nhẹ nhàng như ta giơ con Éch có buộc sợi dây rơm ngang bụng vậy.HỌC KÌ 2 Câu 1 / Xác định thành phần của các câu sau : a/ Những cây dương đang độ lớn vây quanh mộ cô .....

Theo em. Câu 5: Em được bạn bè hay người thân tặng ( hoặc cho mượn ) một quyển sách đẹp . từ láy có ở đoạn thơ sau đây và xếp từ ghép vào hai nhóm : Dưới vỏ một cành bàng Mầm non mắt lim dim Còn một vài lá đỏ Cố nhìn qua kẽ lá Một mầm non nho nhỏ Thấy mây bay hối hả Còn nằm ép lặng im Thấy lất phất mưa phùn (Mầm non. nhà thơ Định Hải có viết : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm.Hãy tả lại quyển sách đó ? HỌ CHỦ NHẬT NGAỲ 27 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN TẬP LÝ THUYẾT 1 PHẦN TỪ: 1/ Danh từ: 2/Động từ: 3/ Tính từ: 4/ Số từ : Là những từ chỉ số lượng hay thứ tự của sự vật. nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả tiêng chim buổi sáng ? Biện pháp nghệ thuật đó giúp em cảm nhận tiếng chim buổi sáng có ý nghĩa như thế nào ? ………………………………………………………………………………………… ….Từ gốc Từ láy Từ ghép Câu 4/ Trong bài tiếng chim buổi sáng . PHẦN BÀI TẬP BÀI 1/ Tìm từ ghép . 5/ Quan hệ từ : 11PHẦN CÂU : 1/Bộ phận chính của câu : Chủ -vị 2/Bộ phận phụ của câu :Trạng ngữ .VÕ QUÃNG) .

d/ Bên đường . gợi . Theo em nhà thơ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả tiếng chim buổi sáng? Biện pháp nghệ thuật đó giúp em cảm nhận tiếng chim buổi sáng có ý nghĩa như thế nào ? *GỢI Ý : -Nghệ thuật nhân hoá và sử dụng điệp từ -Tiếng chim có ý nghĩa : -Làm sự vật xung quanh trở nên tràn đầy sức sống.Hãy miêu tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê h CHỦ NHẬT NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN LUYỆN VĂN CẢM THỤ ĐỀ 1/ Trong bài tiếng chim buổi sáng. (Chiều tối. BÀI 6/ Phát hiện lỗi sai ở đoạn văn sau và viết lại cho sinh động hơn: Bây giờ nó đã là một cây trưởng thành. BÀI 7 / Lập dàn ý và viết bài văn theo đề sau : Mùa xuân đem đến cho ta bao sắc màu của những loài hoa đẹp.dài trổ ra mạnh mẽ.Phía trên là những tàu lá chuối nằm trên ngọn. nhà thơ Định Hải có viết : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm.Trông những tàu lá thật bảnh bao làm sao!Những cái lá ấy to hơn những lá bình thường. BÀI 3 / Tìm danh.Nó giống như một cái máng nước.sừng sững một cây sồi già . Màu tối lan dần dưới từng gốc cây .PHẠM ĐỨC ) BÀI 5/ Chỉ ra chỗ sai của mỗi câu dưới đây và chữa lại cho đúng : a/Qua bài thơ bộc lộ tình yêu quê hương đất nước sâu nặng. -Thôi thúc chúng đem lại những lợi ích thiết thực cho con người *THAM KHẢO : Trong baif “ Tiếng chim buổi sáng “ nhà thơ Định Hải đã miêu tả tiếng chim rất sống động.vị -kiểu câu của các câu kể sau: a/ Bình minh của hoa phượng là một màu đỏ còn non . ngả dài trên thảm cỏ rồi đổ lốm dốm trên lá cành. b/NHững lá ngô rộng. b/ Để lớp em học tập tiến bộ hơn. c/Cả đàn chim lông vàng óng ấy bay sà xuống vườn cải . Trong những bui cây đã thấp thoáng những mảng tối . nõn nà . trên những vòm xanh rậm rạp.BÀI 2/ Xác định chủ.động..tính có ở đoạn thơ : Trong đạn bom đổ nát Bừng tươi nụ ngói hồng Đồng vàng hoa lúa trổ Khói nở xoà như bông (Bè xuôi sông La –VŨ DUY THÔNG ) BÀI 4 Gạch chân các từ chỉ quan hệ trong các câu sau : Nắng bắt đầu rút những chòm cây cao rồi nhạt dần và như hoà lẫn với ánh sáng trắng nhợt cuối cùng.

.rồi nhập lưu với dòng sông Lam mà đổ về cửa Hội -Bài thơ thể ngũ ngôn. tác phẩm. -Nêu khái quát nội dung đoạn.nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có viết : Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội Nhịp chày ngiêng. nó “ lay động. ta cảm nhận được sức sống của tiếng chim thật trào dâng : Tiếng chim lay động lá cành Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng Tiếng chim trong veo lảnh lót vào mối sáng như tiếp thêm sinh lực cho cây lá. tỉnh Hà Tĩnh. ĐỀ 2 / Trong bài Khúc hát ru “ .bài -Phân tích nghệ thuật làm bật lên từng ý hay của đoạn -Nhận xét . ý nghĩa sâu sắc của đoạn bài 2/PHẦN BÀI TẬP : ĐỀ 1 / Trong bài “Bè xuôi sông LA “ nhà thơ Vũ Duy Thông có viết : Sông La ơi sông La Trong veo như ánh mắt Bờ tre xanh êm mát Mươn mướt đôi hàng mi Bè đi chiều thầm thì Gỗ lượn đàn thong thả Đoạn thơ tả nét đẹp gì của sông La ? Tình cảm của tác giả đối với dòng sông quê hương ntn? GỢI Ý : -Sông La là một chi lưu của dòng sông Ngàn Trươi từ Trường Sơn chảy qua huyện Hương Sơn.cảm xúc mới mẻ. nó đánh thức” nó thôi thúc mọi vật hoạt động mang lợi ích cho con người : Tiếng chim vỗ cánh bầy ong Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm Tiếng chim buổi sáng mang ý nghĩa thật sâu sắc . đầy sức sống mới . EM có cảm nhận điều gì sâu sắc khi đọc đoạn thơ trên ? CHỦ NHẬT NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VĂN CẢM THỤ 1/ ÔN TẬP LÍ THUYẾT : Cách làm: -Nêu xuất xứ tác giả. giấc ngủ em nghiêng Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối Lưng đưa nôi và tim hát thành lời . gợi tả vẻ đẹp hữu tình và thơ mộng của dòng sông La.làm cho mọi vật trở nên tươi tắn. Bằng nghệ thuật nhân hoá .. miêu tả tiếng chim có những hoạt động như con người.

TƯƠI. .XINH.tài tình -----giao hoà thiên nhiên với dòng trôi của bè gỗ -Cảm giác được tắm mình trong tưởng tượng trữ tình mươn mướt của cảnh sắc sông La . Sông hiền hoà trong xanh quanh năm.Hình ảnh dỉnh TS hùng vĩ sớm chiều mây phủ -tự hào cảnh hùng vĩ mà nên thơ. ĐỀ 2 : Trong bài “VN thân yêu” nhà thơ NĐT có viết : Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều Đoạn thơ trên cho em cảm nhận những điều gì về đất nước Việt Nam ? GỢI Ý : Đất nước VN thật giàu đẹp và đáng yêu :. cụm từ ở các dòng sau : -Xe đò -Xe trắng -Xe chạy -Xe khách BÀI 2/ Tìm tiếng ghép với tiếng gốc sau đây để tạo thành tư ghép.-HÌnh ảnh so sánh :nước sông trong veo như ánh mắt Bờ tre xanh im mát như đôi hàng mi ---Vẻ đẹp êm đềm. *GV cho HS thảo Luận cặp đôi tìm ý –trình bày.GV chốt ý đúng ghi bảng thành phần “GỢI Ý” HS ghi vở và viết bài cảm thụ .ĐỎ -VÀNG.từ láy . hai bên bờ là xóm làng trù phú.biển lúa mênh mông hứa hẹn sự no ấm .Tình yêu của TG -Hình ảnh chiếc bè ẩn dụ trong chữ gỗ.ĐEN.KHOẺ.YẾU BÀI 3/ Cho đoạn thơ sau : Đồng làng vương chút heo may Mầm cây tỉnh giấc vườn đầy tiếng chim .TỐT. ĐẸP.cũng có dáng dấp như lời hát.cho HS viết bài tham khảo .CÂU –ĐOẠN VĂN 1/LÝ THUYẾT : gv hỏi về từ. thơ mộng của dòng sông.nhân hoá trong chữ lượn-khéo léo . yên bình.câu 10’ sau đó cho HS làm từng bài tập 2/ PHẦN BÀI TẬP : BÀI 1/ Phân biệt từ.Đầu bài thơ là tiếng gọi thiết tha. CHỦ NHẬT NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP TỔNG HỢP VỀ TỪ.cánh cò gợi nét giản dị hiền lành đáng yêu .XANH.GV chấm chữa bài.

láng.bến Tàu hay Cảng Mới.TÌM Ý. nhận xét.chi chít. nâu đen.rập rờn như đàn bướm. mùi hoa lí toả xuống thơm ngát và tiếng những bạn ve ánh ỏi.HS dựa vào chi tiết quan sát lập dàn ý – viết đoạn . . một màu xanh non ngọt ngào thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi. thoảng. chắc. bài văn.ĐỖ QUANG HUỲNH) A/ Xác định từ ghép.quả thật cho HS quan sát tập thể . như lụa . b/ Sau những côn mưa xuân. 1/MỤC TIÊU: - Giúp HS biết cách quan sát và lập dàn ý trước khi viết đoạn văn. BÀI 5/ Tìm nét tương đồng giữa hai hình ảnh so sánh ở các câu sau : a/ Hai bàn tay em b/ Cam Xã Đoài ngọt lịm Như hoa đầu cành Giọt vàng như mật ong BÀI 6/ Xếp thứ tự các câu sau thành đoạn văn -Hoa bàng rụng lấm tấm như những hạt mưa bằng bạc -Bọ ve rạo rực cả người -Đêm xanh vời trăng sao -Không lúc nào nó thèm bay bổng thèm ca hát bằng lúc nầy.B/ CÂY CHUỐI : . trên bến Đoan.Hạt mưa mãi miết trón tìm Cây đào trước cửa lim dim mắt cười (THÁNG GIÊNG CỦA BÉ. -Từ trên cao. từ láy ? B/ Tìm danh động tính? BÀI 4/ Xác định chủ. dày .GV cho HS trình bày cá nhân. -Búp hoa : dạng hạt. mềm mịn. những đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập bến . đà có thể tạo dáng -Cành : bé . Nhuỵ vàng cam. uốn lượn mềm mại -Lá : Già : xanh lục. phong phú . . sang trọng. xanh ngời . mát rượi bóng mượt như quét một lớp dầu.thon dài Non : nâu đỏ.chùm Khi hé nở để lộ đốm vàng tươi tắn. ngọt ngào . năm . -Hoa : vàng tươi. mỏng mịn màng.Biết chọn ý và chọn từ để viết cho đoạn -bài sinh động. đài hoa năm cánh hệt như bông hoa màu xanh nhạt.vị -trạng. I 7/ Viết đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết ? CHỦ NHẬT NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2011 TIẾNG VỆT LUYỆN TẬP QUAN SÁT.hoa. bảy cánh hình cánh bướm. chi chít đầy cành.kiểu câu của các câu kể sau : a/Dọc theo bờ Vịnh Hạ Long. Hương thơm nhẹ. 3/NỘI DUNG: A/ CÂY HOA MAI: -Thân: mảnh dẻ.lớp theo dõi.. 2/ PHƯƠNG PHÁP : -GV chuẩn bị các loai cây.

Cây đã sống lâu lắm rồi. Thân chuối rất đặc biệt. Búp mai dạng hạt chi chít đầy cành Ở xa nhìn cứ như những chuỗi hạt mướt xanh . nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường. Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió. Cái búp ấy từ từ hé mở để lộ một dốm vàng chói lọi rồi lại bừng nở năm cánh hoa tươi nguyên . tài . bở ao. từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò. Nào bàng. Đó là kho dinh dưỡng dự trũ để nuôi cây. mát rượi.Mùa hè. lúc hiện trên mặt đất.-Thân :Gồm nhiều bẹ lá to dài ôm ấp nhau tạo thành .Mùa thu.Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me. chuối mọc thành lùm ở sau vườn. cây phượng già trẻ lại.Mùa xuân. dĩnh đạc. Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo. Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy. mặt trên xanh lục.. ung dung .Cây mai ngày xuân với hàng trăm bông hoa vàng rực chấp chới như cánh bướm. từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh. tôi cũng nhớ về mái trường và cây phượng già hiền lành tốt bụng ấy .Dù có đi đâu xa.…… 8 CÁC ĐOẠN VĂN THAM KHẢO HOA MAI Trong cái giá rét của mùa đông. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ. hương thơm sang trọng thoảng trong gió. Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò…. Cây chuối mặc “áo đơn .mang đến sự an lành. trù phú . từng trải bao mưa nắng bão dông nên dáng cây trầm tĩnh. dĩnh đạc.Lá : lớn dài. ĐỀ 1/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH BÀI THAM KHẢO Trường tôi rợp mát bóng cây. không cành. nó tròn như cây cột đình không cành . quấn quýt nhau mà thành . cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi. láng bóng. -Hoa chuối : tím hồng giống búp sen. láng mịn. lúc ẩn. không nhánh. mịn màng như lụa ..Giờ ra chơi nào .Trên thân khoảng một mét. ngọc ngà . .màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống. tàu lá như cái máng nước. mặt dưới có phủ lớp phấn trắng mỏng. dịu hiền. cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh.tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn. đứng sừng sững ra dáng một cây cổ thụ. gợi nhớ làng quê êm ấm. Ngày xưa . Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết. để mùa xuân mai thắp thêm nắng cho đất trời.Cây đã sống lâu lắm rồi. vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến . thắp niềm vui đến cho mọi nhà Đó là nét đẹp mà em yêu nhất ở loài hoa mai.hương thơm. cành lá sum sê xoè ra như một chiếc ô xanh mát rượi. tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được. len vào nhà . lớp bẹ bên ngoài đã già tưm màu vàng xuộm có điểm những mảng nâu đen chuyển thành màu nâu xám rồi vụn bở ra để lộ lớp áo mới thấp thoáng xanh. mỗi đài hoa bao một nải chuối non bé bằng bàn tay -Nải chuối : mổi buồng chuối có đến hơn mười nải -Quả chuối : vàng ươm.Thân do nhiều bẹ lá ôm ấp. lộc cho mọi người. áo kép “ duyên dáng.Hoa nở ra. . nào phượng lại có cả me tây và mấy anh điệp vàng… nhưng gắn bó với tôi nhất vẫn là bác phượng già đứng ở cổng trường.lá non mỏng cuốn lại như chiếc loa xanh nõn nà chĩa thẳng lên trời . Phần gốc thân phình to ra. phiến rộng .THÂN CHUỐI Ở quê tôi.vị ngọt .Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm. mai đã gắn liền với người quân tử bởi cốt cách tao nhã của dáng cây bởi hương thơm sang trọng tinh khiết của hoa. thanh bình . Nào bàng. xanh tốt.Phần ngọn thuôn nhỏ lại để rồi tỉa ra những tàu lá xanh mướt như cây pháo bông nở xoè.Nắng đã thắp lửa cho cây. tròn. Từng cụm hoa.Thơi gian trôi. ĐỀ 1/ EM HÃY TẢ MỘT CÂY BÓNG MÁT MÀ EM YÊU THÍCH BÀI THAM KHẢO Trường tôi rợp mát bóng cây. cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực.. dài . ung dung . mát rượi . Nó mặc một chiếc áo mướt xanh.Lá già vàng úa rủ xuống rồi khô đi nâu xám.Giờ ra chơi nào ..tôi cùng mấy bạn cũng chơi đùa vui vẻ dưới bóng cây mát rượi đó cả ! Cây phượng cao lớn. những nụ mai ngời xanh.

vạm vỡ. d. Gốc phượng già thân quen là nơi diễn ra không biết bao nhiêu trò chơi lý thú của tuổi học trò…. cường tráng . tráng lệ. đảng viên. . mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con dường làng dài và hẹp . Từng cụm hoa. diễn viên . gan góc. bGiữa đám đông. tài năng . e/Ngày mai. Nó mặc một chiếc áo mướt xanh. bước ra một người đường bệ với các vòng tròn như vòng của các cô đồng diễn thể dục. gan dạ. độc giả.TỪ BÀI 1 :Dựa vào nghĩa của từ hãy phân các từ dưới đây thành ba nhóm theo ba chủ điểm : Tài giỏi. hội viên. mặt trời rạng rỡ sẽ làm cho vạn vật bừng dậy . tác giả. tài đức . xinh đẹp .Mùa xuân. b/ Lập mô hình cấu tạo của các từ trong từng nhóm nói trên ? BÀI 4 / Tìm 10 từ ghép tổng hợp có tiếng “ tươi “ ? BÀI 5/ XÁc định từ loại của các thành ngữ sau : -Đi ngược về xuôi.Nước chảy. Việc nhỏ nghĩa lớn. nghệ sĩ . bèo trôi. anh hùng. bộ trưởng.Trên thân khoảng một mét. từng mảng hoa đỏ rực rỡ như cháy lên niêm vui “nghỉ hè “ của bao tuổi họctrò.màu xanh của lá non mơn mởn và đầy sức sống. Cái nhuỵ hoa dài ra mang túi phấn trên đầu cứ rung rinh khi có gió. Buổi mai hôm ấy. khán giả . cây phượng già trẻ lại. một cô bé mặc váy đỏ tươi như bông hoa râm bụt đang cố kiễng chân. can trường. cây lác đác hoa dỏ lẫn với những trái phượng dài như thanh gươm xanh. tỉa ra rất nhiều nhánh lớn bé vô số đếm không hết được. lực lưỡng. dịch giả. xinh tươi. huy hoàng.vị và kiểu câu của các câu kể sau đây : a/ Xa xa. sinh viên. anh dũng.Nắng đã thắp lửa cho cây. tôi cũng nhớ về cây phượng già hiền lành tốt bụng CHỦ NHẬT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VỀ CÂU. -NHìn xa. diễm lệ. lúc hiện sau vòm lá xanh . xinh xắn. lúc hiện trên mặt đất. khi bức màn mây hòng tím vén lên. ca sĩ. tài nghệ .chủ. thi sĩ . trông rộng. hiệu trưởng. a/ Người ta là hoa đất : b/Vẻ đẹp muôn màu : c/Những người quả cảm : BÀI 2/ Xác định trạng. tươi tắn . rực rỡ .Gốc cây to đén ba đứa chúng em ôm mới hết.Mùa hè. đẹp đẽ. c/Trước cửa ga. chi đội trưởng. cây phượng mặc chiếc áo thêu hoa đỏ rực. tài ba. vài bông hoa còn sót lại như lưu luyến . . tài ba. viện trưởng.tươi đẹp . thướt tha.can đảm .Dù có đi đâu xa.Lá phượng bé nhỏ mọc sóng đôi như lá me. xinh xẻo . Bọn học trò chúng tôi hay nhặt những cánh phượng rơi ghép thành hình con bướm ép vào vở để làm kỉ niệm những ngày còn học ở ngôi trường nầy. gan lì . đưa tay lên vẫy Ngọc Loan. BÀI 3/ Căn cứ vào hình thức cấu tạo của từ. đoàn viên.. những mái nhà lợp ngói đỏ lúc ẩn.Hoa phượng có năm cánh mêm mai như cánh bướm. dũng cảm . Phía dưới gốc có những cái rễ dài ngoằn ngoèo. hãy phân các từ dưới đây thành bốn nhóm nhỏ : Giáo viên. lộng lẫy . lúc ẩn.Mùa thu.

trước kẻ thù.Cười không thể hiện qua âm thanh hay nét mặt : BÀI 6/: Cho các từ : mải miết.BÀI 6 Tìm tiếng ghép với các tiếng đã cho sau để tạo thành các Danh từ: Vui . tốt đẹp của con người Việt Nam ? BÀI 2 : Tìm 10 câu tục ngữ hay ca dao có nội dung khuyên bảo về ăn mặc .thơm – học. mong mỏi. nói năng ? BÀI 3 :Tìm 10 thành ngữ . chậm chạp.Vàng . bảo vệ lẻ phải. BÀI 10 : Viết lại đoạn văn cho đúng dấu câu : trên bờ sông một con Rùa đang cố sức tập chạy một con Thỏ thấy thế mỉa mai Rùa chậm như Rùa mà cũng đòi tập chạy Rùa đáp anh đừng giễu tôi anh với tôi chạy thi thử xem ai hơn CHỦ NHẬT NGAỲ 3 THÁNG 4 NĂM 2011 TIẾNG VIỆT ÔN TẬP TỔNG HỢP *PHẦN THÀNH NGỮ.Nước sông đầy -Bầu trời cao. mê mẩn. 2 từ láy với mỗi tiếng sau: Nhỏ. nữ du kích . 2 từ ghép có nghĩa tổng hợp.buồn. đi đứng.ca dao có từ thầy ? BÀI 7 :Tìm 10 câu tục ngữ .Trắng .đất nước tươi đẹp ? BÀI 5 : Tìm 10 thành ngữ. nhận khuyết điểm..nóng – lạnh. -Nước sông trong . phương hướng. phẳng lặng. xa lạ. -Dãy núi dài. tươi tốt . mong ngóng. chú bé liên lạc .từ láy ? BÀI 2 : Tạo 2 từ ghép có nghĩa phân loại. xông lên. cứu bạn. mong ngóng. tục ngữ có từ học ? BÀI 6 :Tim 5 câu tục ngữ . tươi tắn vào hai cột : từ ghép. 1 từ láy chỉ màu sắc với mỗi tiếng sau : Xanh – Đỏ. vương vấn. nhỏ nhẹ.Áo – Khăn – Mũ -b/ gian. CA DAO BÀI 1 : Tìm 10 thành ngữ. thành ngữ nói về quê hương . tục ngữ nói về đạo đức và lối sống lành mạnh. .Cười biểu hiện qua nét mặt : . mong mỏi . TỤC NGỮ. -Cá tôm nhiều BÀI 8 : Từ ý “ Thành làm bài tập “ hãy viết thành các kiểu câu chia theo mục đích nói ? BÀI 9 : GHép từ DŨNG CẢM với các từ ngữ sau để tạo thành các tập hợp có nghĩa: Người chiến sĩ.ngọt . thành ngữ có tên loài vật ? *PHẦN TỪ LÁY-TỪ GHÉP : BÀI 1 :Xếp các từ : châm chọc..sống -chết .hiểm – độc BÀI 5 : Tìm các tiếng có thể ghép với từ“ cười” để diễn tả những kiểu cười khác nhau ? -Cười phát ra âm thanh : . phẳng phiu. BÀI 3 : Tạo 1 từ ghép. nói lên sự thật.chiến đấuBÀI 7 Thay các từ in đen trong các câu sau bằng từ láy đồng nghĩa ? -Cánh đồng rộng. xa xôi .tục ngữ nói về quan hệ tình cảm giữa những người thân trong gia đình ? BÀI 4: Tìm 10 câu ca dao .Sáng –Lạnh .Đen ? BÀI 4 :Ghép các tiếng ở mỗi dòng sau để tạo nên những từ ghép có nghĩa tổng hợp thường dùng: -a/ Quần .ác.đẹp –xấu.

Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ. 5 từ ghép có tiếng HÙNG theo nghĩa của từng tiếng trong từ ANH HÙNG BÀI 10/Hãy tạo thành 10 từ ghép bằng cách ghép các tiếng sau : Yêu. BÀI 12 : Phân biệt nghĩa của 3 từ láy sau đây bằng cách đặt câu với mỗi từ : nhỏ nhắn. từ ghép tổng hợp ? BÀI 22 : Cho một số từ sau : Thật thà.nhỏ nhen.. phẩm chất của con người ? Đặt một câu trong số các từ vừa tìm được ? BÀI 21 GHép thêm một tiếng vào tiếng “ TRẮNG. BÀI 14 :Ghép 4 tiếng sau thành 8 từ ghép thích hợp : xanh. giúp đỡ. chăm chỉ. anh trai.thương .mén. 2 từ láy nói về đức tính của một học sinh giỏi ? BÀI 20 : TÌm 5 từ ghép .kính. 2 từ ghép phân loại có tiếng “VUI” ? BÀI 17 : tìm từ đơn. học lỏm. láy . từ ghép tổng hợp trong các tập hợp sau : . hư hỏng. san sẻ. Vui…………. học hỏi. (LÊ LỰU ) a/ Tìm từ láy có ở đoạn văn >? b/ Phân loại các từ láy tìm được theo các kiểu láy đã học ? BÀI 9 / Tìm 5 từ ghép có tiếng ANH. b/ bồi hồi . BÀI 11 : Diền thêm tiếng sau mỗi tiếng dưới đây để tạo thành 2 từ ghép phân loại. ngoan ngoãn.nhỏ bé. học vẹt.. từ láy có ở đoạn văn sau : Chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. đủng đà đủng đỉnh. BÀI 16 : Tìm 2 từ láy.láy ? b/Cho biết tên gọi của kiểu ghép và kiểu láy ở mỗi nhóm trên ? BÀI 7 : Ghép các tiếng sau thành 8 từ ghép có nghĩa tổng hợp ? -giá. mơ mộng.rét. BÀI 8 : Cho đoạn văn sau : Đêm về khuya lặng gió. Ăn…………….lạnh. dần dần tiếng tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền .. Xép các từ trên vào 3 nhóm ghép tổng hợp.Sương phủ trắng mặt sông. Mặt hồ trải rộng mênh mông và lặng sóng. bạn học . bạn đọc . anh cả. anh em . bạn đọc .lúc đầu còn loáng thoáng.phân loại ? Học tập.2 từ ghép tổng hợp.. ( NGUYỄN THẾ HỘI ) Bài 18 : Tìm 3 từ ghép có nghĩa tổng hợp trong đó có tiếng “ tươi “ ? Nói rõ ý nghĩa và cách dùng của từng từ ghép tìm được? BÀI 19: Hãy tìm 2 từ ghép .. bạn đường . ghép phân loại.Những bầy cá nhao lên đớp sương tom tóp. ĐỎ. bổi hổi bồi hồi . học hành.? BÀI 23 : TÌM từ ghép phân loại.quý.buốt . BÀI 13 : Phân các từ ghép dưới đây thành 2 loại : tổng hợp. SÁNG” để tạo thành từ ghép phân loại.tươi – tốt – thắm . a/ Xếp 2nhoms : ghép. bạn đường . BÀI 15: Phân biệt nghĩa của hai từ láy trong từng cặp từ dưới đây bằng cách đặt câu : a/ đủng đỉnh. gắn bó . học gạo. bạn học. anh rể. từ ghép.mơ màng. bạn bè. 5 từ láy nói về tình cảm. khó khăn. học đòi. 2 từ ghép tổng hợp : Làng………….

ra dáng một thủ lĩnh oai vệ.Giộng nó vang to đầy vẻ tức giận. mắt nó lúng liếng như có nước. đứng bằng hai chân sau. trù phú khiến con người không thể nào quên quê hương của mình .vừa ăn vừa kêu “ cồ. chắc nịch như hai cây côn. nhận biết cả tiếng xe của bố và mẹ. bánh kẹo .Mẹ vài thóc ra sân cho cả đàn. bánh nếp.đi từng bước chắc nịch vào nhà sau đòi ăn thóc. cá rô.nó lại nằm trước cổng. Lúc thì con săn sắt. hiền . Gặp nó.Nó mổ cả vào tay bố để ăn mồi . bánh gai BÀI 25 . đỏ gấc như được quét sơn.Ban ngày . ta không ấn tượng ở bộ lông mà sẽ phải thốt lên khi nhìn vào đôi mắt nó.Xe đạp. nó vừa chúi mỏ ngửi ngửi. đạp xe. bánh rán.: Chú chó khôn ngoan giữ nhà.Khó mà no cái diều to tướng của nó !Bố hay cho nó ăn mồi tươi. Em xoa đầu và vuốt ve bộ lông mềm mại củanó. khoai nướng.Cái miệng áy đáng sợ với người lạ nhưng lại rất đáng yêu với người nhà ! Nó mừng chủ ngoài việc ngoáy đuôi rối rít còn dùng lưỡi liếm liếm và dùng miệng ngoam lấy tay chủ. xe kéo. chú cũng nhảy lên cây rơm trước nhà em để gáy.vừa cắn nó vừa kêu ư ử như muốn nói là nó rất yêu chủ của nó vậy ! PHốc thật khôn ngoan. ẵm nó đi đá với các con gà khác cho vui.thân hình cao to . Cho các từ sau : vạm vỡ. bánh nướng. cứng rắn. Phốc nằm ở tấm đệm mà bó dành riêng cho nó ở góc hè canh giữ nhà.”Võ tướng” ấy có một chiếc đuôi mềm maị với những sội lông dài đen nhánh cong vòng như lá liễu. giả dối. chuồn chuồn…. máy bay. bánh cốm. BÀI 24 : Các từ ghép trên thuộc loại từ ghép nào ? Em hãy xếp vào 3 nhóm và nói rõ căn cứ để xếp loại nđó ? : Bánh dẻo.Anh chàng thuộc giống gà pha nòi nên có đôi chân cao. tập múa . Phốc thuộc giống chó Béc-giê lai . Đôi mắt bé như hạt đậu rất linh hoạt..NÓ ăn uống từ tốn và rất biết nghe lời chủ.và lần nào nó cũng chiến thắng. giục giã mọi người. bốn chân cao nhổng lên và phi nhanh như một chú ngựa con. ươn ướt và cái miệng lớn đầy răng nhọn hoắt. nó theo dõi con chuột dưới hang mà chưa bắt được . Vừa sủa.Chiều nào đi học về . dùng hai chân trước cào cào vào hốc chuối. lại kèm thêm cái cựa nhọn hoắt nằm phía trên chân nên chẳng có con gà nào dám đùa giỡn với anh cả. khoẻ. mảnh mai.CỔ chú dài ngoẵng chẳng có một sợi lông nào. mắt nó nhìn xa thăm thẳm..sợi lông dài và đặc biệt ở đuôi. Khi buồn.Mỗi khi gáy nó đập cánh phành phạch.. thấp. lúc thì cào cào.Ban đêm.bánh cuốn.TRên cái đầu như quả cau chúa ấy là một cục mào dâu đỏ thắm và hai cái tích rủ xuống hai bên như cái mũ của các vị tướng quân hay đội khi ra trận.cái mũi đen mèm mềm.Bố tắm cho nó là nó đứng yên. Múa hát. tập hát.NÓ nhảy chồm lên. cắn cắn mà không đau .NÓ dạn lăm ! Bố có thể gọi nó lại. rủ xuống nên có vẻ điệu nghệ chứ không thấy cộc cằn. xe máy. ưỡn ngực.Tiếng gáy của nó thật quý giá biết bao . tầm thước. ĐỀ 2 TẢ MỘT CHÚ CHÓ KHÔN NGOAN Gâu. cồ… “ có vẻ mừng rỡ. gầy.nhưng em yêu nhất vẫn là chú gà tróng siêng năng sáng nào cũng dậy thật sớm gáy vang “ò…ó…o…”. to lớn. trung thực.pha đen trông giản dị và chẳng có gì đặc biệt . Em quý chú gà này vì nó mạnh mẽ và oai vệ. dựng đứng trên cái đầu dài dài như quả dưa gang .Tiếng nó lanh lảnh như tiếng kèn. luộc khoai. bánh ngọt. ngửa mỏ lên trời gáy vang…. béo . long lanh và biết biểu lộ tình cảm giống như con người!Khi vui.nó mập mạp. gọi ông mặt trời. Kẻ trộm chó mấy lần rình muốn bắt trộm nó mà không được vì nó chỉ ở trong mà sủa chứ không chạy ra dường. trung hậu.NÓ đang săn chuột đấy!Mấy ngày nay. rướn cổ. lông dài và xù ra như một chiếc chổi lông lớn. mắt lại long lên sòng sọc. em cũng được Phốc đón tận đầu ngõ . yếu . phản bội. rán bánh. Phốc mặc chiếc áo vàng sẫm. bánh rán. kéo xe. cao .. cả nhà ăn cơm là nó nằm trước hè chờ đợi . khoai luộc. Chú mèo tinh nhanh bắt chuột…. Chú gà trống này mẹ em nuôi hơn một năm rồi .Khi giận. Nó chịu khó nhặt từng hạt thật cần mẫn. a/ Dựa vào nghĩ b/ Tìm cặp từ trái nghĩa trong từng nhóm ĐỀ 1 : Tả một chú gà trống oai vệ trong đàn gà nhà em Xung quanh ta có biết bao con vật đáng yêu.!” Tiếng con phốc nhà em sủa ông ổng sau vườn rau.Hai cánh to úp như mái nhà vững chắc để bảo vệ cái mình đầy thịt của chú . ánh những tia như lửa cháy trông phát khiếp ! Phốc có đôi tai cũng khá to.…gâu…gâu….!Tiếng gà gợi nhớ những vùng quê thanh bình.nó nhảy xuống đất . xe cộ.NÓ đang độ sung sức nên bộ lông láng mướt.Đôi mắt đen dầm. nó bảo vệ cả đàn gà không bị các con gà ở hàng xóm đến bắt nạt. bánh mặn. đánh thức mọi người dậy chuẩn bị cho một ngày mới.Anh không bảnh trai như mấy chú tam hoàng sặc sỡ mà thật ấn tượng với bộ lông tía có điểm vài sợi vàng choé như màu mặt trời. trung thành. vàng cháy.Gáy xong . Sáng nào.

. nó quỵt tai xuống tận mồm mà gặm.Chúng ta cần yêu thương và bảo vệ các loài vật xinh đẹp và hiênlành các bạn nhé ! ĐẾ 4 : TẢ CHỊ GÀ MÁI DẪN CON ĐI ĂN RA VẺ MỘT NGƯỜI MẸ CHĂM LÀM Chiều nay. .. trên đường đi học về.nó mừng rỡ nhảy chồm chồm tới . Đôi mắt đen bóng bé xíu long lanh như có nước.đôi mắt tròn xoe như viên bi và đỏ hồng trong suốt như viên ngọc. bắt được con giun ròi ! Cả mười chú gà con tranh giành nhau.ĐỀ 3 : Tả một con vật nuôi ở sở thú mà em đã thấy Xung quanh ta có bao nhiêu con vật đáng yêu:! Chú gà siêng năng gáy sáng. chú mèo tinh nhanh bắt chuột . Gà mẹ tỏ ra đảm đang ra dáng một người mẹ chăm làm yêu con . em muốn ăn nữa mà !” Nó rất thân thiện với mọi người.cái miệng bé xíu có mấy sợi râu trắng như cước ấy nhai nhép nhép.nó sủa lên mấy tiếng như nhắc nhở mẹ đừng quên nó. Đoi chân vàng ươm của nó bới nhịp nhàng vào đất Đôi mắt đen tròn bé như hạt tiêu thì cứ nhìn chăm chăm vào chỗ đất vừa bới để tim thức ăn. Kiêm được miếng mồi nào là nó “ tuc tục…” gọi con rối rít . CHú thỏ trắng bông.Thỏ rất thích ăn các loại rau tươi non. em đã thấy trong sở thú trong chuyến đi tham quan cùng bố mẹ vào mùa hè năm ngoái.. Mái mơ có bộ lông vàng mơ như màu nắng nhạt buổi chiều.. Các bạn muốn bắt thỏ thì cứ tóm lấy đôi tai là xách thỏ lên chứ nó không chịu ẵm bụng đâu nhé ! Đặc biệt nữa là mắt thỏ . mỗi con kéo con giun về mỗi hướng.vuốt ve nó để lòng mình vui hơn. rung rung. Cái mỏ bé nhỏ như hạt thóc cũng mổ mổ tìm mồi như mẹ Ồ. Đôi mắt đầy đặc biệt ấy khiến thỏ được mọi người yêu thích . Chú nào cũng có bộ lông vàng óng như tơ. chị dẫn con tìm bóng râm để nghỉ ngơi.. CÓ nó.chị cho em thêm rau. cả nhà như vui hơn . Cả nhà em ai cũng yêu quý Phốc!NÓ được ăn no. chẳng ai nhường ai cả! “ Bựt “. nhưng em yêu thích nhất là chú thỏ hiền lành dễ thương mà. cả bọn ngả chỏng khèo trông đến buồn cười . và thoáng cái cộng rau đã biến mất .nó biết cả nhà ăn cơm đã xong.NÓ nhìn em như muốn nói “ Chị ơi.Chú có bộ lông dày và trắng muốt như bông TRên cái đầu to hình quả trứng là đôi tai dài như hai lá xoài. cái miệng bé nhỏ động đậy liên tục . Hai chân bé xíu chạy lon ton và cũng bắt chước mẹ bới bới vào đất.Nghe tiếng dọn bát đũa. chú chó khôn ngoan giữ nhà. Mẹ nàm xoãi cánh.Bộ lông ấy không còn mướt nữa mà nó xờ lên . Em cho nó cộng rau muống. . nhưng ấn tượng nhất là chú thỏ trắng. Gia đình nhà thỏ có đến năm con ở cùng một chuồng. xinh đẹp là bạn của mọi khách du lịch .tắm mát vào ngày nắng …nên khôn ngoan đáo để! Ngày nào em cũng giành mấy phút để nựng nó..Đôi lúc sốt ruột vì chờ lâu .. dựng đứng lên trông đến lạ mắt ! CÓ lúc nghịch ngợm. cong giun đứt làm đôi. Hàng ria mép trắng cước rung rung. Phốc cũng thích chơi với em.Mười chú gà con chạy lại ríu rít bên mẹ .nên đứng dậy ngoáy đuôi lia lịa vẻ mừng rỡ vì sắp được ăn . em gặp mẹ con chị gà mái mơ đang cùng nhau kiếm ăn . cứ nhảy chồm chồm trong chuồng rồi thò cả mũi ra lỗ lưới mà ngửi ngửi.Dường như đã no nê.Ai cũng thích nựng nịu . ngủ ấm . xù xì hơn chỉ có cái mào là vẫn còn đỏ thắm và dựng lên như chiếc lá .

Dường như đã no nê. xù xì hơn chỉ có cái mào là vẫn còn đỏ thắm và dựng lên như chiếc lá . cả đàn cũng bắt chước làm theo. Có chú gà con nghịch ngợm leo cả lên lưng mẹ mà nằm. Đôi mắt đen bóng bé xíu long lanh như có nước. mẹ cũng vất vả vì em. Hai chân bé xíu chạy lon ton và cũng bắt chước mẹ bới bới vào đất. Em cố gáng học giỏi để đền đáp công ơn của mẹ ! . Kiêm được miếng mồi nào là nó “ tuc tục…” gọi con rối rít . chẳng ai nhường ai cả! “ Bựt “. cả bọn ngả chỏng khèo trông đến buồn cười .Mười chú gà con chạy lại ríu rít bên mẹ .Có con còn mổ mổ vào cái tích đỏ thắm của mẹ …. cong giun đứt làm đôi. Cái mỏ bé nhỏ như hạt thóc cũng mổ mổ tìm mồi như mẹ Ồ. mẹ cũng vất vả vì em. Mẹ nàm xoãi cánh. Em cố gáng học giỏi để đền đáp công ơn của mẹ ! . tôi thấy thương mẹ mình vô hạn . tôi thấy thương mẹ mình vô hạn .. Tình mẹ con thật thiêng liêng cao cả ! Nhìn cảnh gà mẹ dẫn con kiếm ăn... chị dẫn con tìm bóng râm để nghỉ ngơi.cả đàn cũng bắt chước làm theo. Mẹ con chị gà thật đầm ấm bên nhau. ĐẾ 4 : TẢ CHỊ GÀ MÁI DẪN CON ĐI ĂN RA VẺ MỘT NGƯỜI MẸ CHĂM LÀM Chiều nay. trên đường đi học về.Có con còn mổ mổ vào cái tích đỏ thắm của mẹ …. Mái mơ có bộ lông vàng mơ như màu nắng nhạt buổi chiều. Gà mẹ lim dim ngủ. Mẹ con chị gà thật đầm ấm bên nhau. bắt được con giun ròi ! Cả mười chú gà con tranh giành nhau. Gà mẹ tỏ ra đảm đang ra dáng một người mẹ chăm làm yêu con . Chú nào cũng có bộ lông vàng óng như tơ. Có chú gà con nghịch ngợm leo cả lên lưng mẹ mà nằm. Gà mẹ lim dim ngủ. Tình mẹ con thật thiêng liêng cao cả ! Nhìn cảnh gà mẹ dẫn con kiếm ăn. mỗi con kéo con giun về mỗi hướng. em gặp mẹ con chị gà mái mơ đang cùng nhau kiếm ăn .Bộ lông ấy không còn mướt nữa mà nó xờ lên . Đoi chân vàng ươm của nó bới nhịp nhàng vào đất Đôi mắt đen tròn bé như hạt tiêu thì cứ nhìn chăm chăm vào chỗ đất vừa bới để tim thức ăn.

! Có lẻ vì sống lâu năm nên cây cao lớn. Rung rinh cười với gió.Nó không buồn.. thành một vòm xanh mát rượi.màu xanh của lá non mơn mởn và tràn đầy sức sống. cây phượng bước vào hè với chiếc áo hoa đỏ rực như lửa.thành quầng. hàng ngàn cánh hoa như hàng ngàn cánh bướm đậu khít nhau trên cành . Hoa trổ từng chùm. ..Tôi xao xuyến bước vào mùa thi. Cây phượng ấy sống hơn ba mươi năm có thừa chứ chẳng chơi.Đầu hè. Mùa đông. Mỗi lá là một niêm vui của cây!Lá cứ lợp dày thành tán . ung dung. rợp mát cả một góc trời. mùa nghỉ hè với tâm trạng buồn vui lẫn lộn.ĐỀ 3 TẢ MỘT CÂY GẮN BÓ VỚI THỜI THƠ ẤU CỦA EM THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN Tuổi thơ tôi có biết bao kỷ niệm êm đềm.Nghe mẹ kể khi mẹ còn đi học đã có nó rồi. Cây chỉ còn trơ cành. Nắng đã thắp lửa cho cây . đĩnh đạc. Mùa xuân.Tôi yêu cánh diều mỗi chiều cùng bạn bè thả trên đồng . hoa nở lác đác lẫn vào màu xanh của lá.NHững chiếc lá bé xíu như lá me non e ấp. lá phượng ri rí như lá me rụng đầy mặt đất. Nó mặc chiếc áo mướt xanh. rụt rè rồi xoè ra. . Tạm biệt mùa xuân.Một bông là một ngọn lửa. Mõi khi chơi dưới bóng mát của cây phượng già này em thấy bình yên như được cây che chở. Chắc nó lạnh lắm !Mưa gió thấm vào từng thớ gỗ. Chim chóc về hót líu lo như vui xuân cùng phượng . Cái gốc cây to đến hai người ôm không xuể kia vẫn sừng sững chắc góp từng dòng nhựa quý từ đất lên để nuôi cây. Hàng trăm bông là hàng trăm ngọn lửa cháy rừng rực sáng cả góc trường.Tôi yêu cây đa cổ thụ đầu làng làm tiêu cho tôi nhận ra làng của mình mỗi khi đi xa về và tôi yêu cả cây phượng già đứng ở góc trường làm bạn với tôi từ năm tôi vào lớp một. cao lớn như một cây cổ thụ ở rừng. Cây đã từng trải bao nắng mưa nên dáng cây rất trầm tĩnh. cây phượng già như trẻ lại. không uỷ mị mà rắn rỏi lạ thường. Tán lá xoè ra rất rộng.Cây toàn hoa là hoa ! Hoa phượng năm cánh mịn màng xoè ra như cánh bướm. chống chọi giá rét.

hàng ngàn cánh hoa như hàng ngàn cánh bướm đậu khít nhau trên cành . chống chọi giá rét..! Có lẻ vì sống lâu năm nên cây cao lớn. không uỷ mị mà rắn rỏi lạ thường.Đầu hè. Chim chóc về hót líu lo như vui xuân cùng phượng . phân số nào là nhỏ nhất : 9 .thành quầng. Rung rinh cười với gió. rợp mát cả một góc trời.. Tán lá xoè ra rất rộng.màu xanh của lá non mơn mởn và tràn đầy sức sống.Tôi yêu cánh diều mỗi chiều cùng bạn bè thả trên đồng . thành một vòm xanh mát rượi. Cây phượng ấy sống hơn ba mươi năm có thừa chứ chẳng chơi.Một bông là một ngọn lửa. b = 6 .Cây toàn hoa là hoa ! Hoa phượng năm cánh mịn màng xoè ra như cánh bướm. 8 31 5 . rụt rè rồi xoè ra. mùa nghỉ hè với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Hàng trăm bông là hàng trăm ngọn lửa cháy rừng rực sáng cả góc trường. Chúng tôi thường nhặt cánh phượng rơi ép thành hình con bướm để tặng nhau. Mõi khi chơi dưới bóng mát của cây phượng già này em thấy bình yên như được cây che chở. B 8 Câu 3/ Tính giá trị biểu thức : A A 408 B 7 . Cái gốc cây to đến hai người ôm không xuể kia vẫn sừng sững chắc góp từng dòng nhựa quý từ đất lên để nuôi cây. Cây phượng già là bạn của bao lớp học trò.Tôi xao xuyến bước vào mùa thi.NHững chiếc lá bé xíu như lá me non e ấp. Chắc nó lạnh lắm !Mưa gió thấm vào từng thớ gỗ. chúng toi vui đùa thoả thích. hoa nở lác đác lẫn vào màu xanh của lá. 987534 số lớn nhất là số nào ? 987435 d 987543 c 987453 Câu 2 /Trong các phân só sau.Mùa thu. Cây phượng già ở góc sân trường là cây gán bó với tôi và toi yêu nó nhất ! Bài kiểm tra toán cuối năm Bài số1 PHẦN TRẮC NGHIỆM( 3Đ) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng Câu 1 :Trong các số :987345 . Cây phượng già ở góc sân trường là cây gán bó với tôi và toi yêu nó nhất ! ĐỀ 3 TẢ MỘT CÂY GẮN BÓ VỚI THỜI THƠ ẤU CỦA EM THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN Tuổi thơ tôi có biết bao kỷ niệm êm đềm.. A 987345 b 987534 c 987435 . Cây phượng treo lơ lững những thanh gươm xanh làm bao cậu học trò phải ngỡ ngàng . Tạm biệt mùa xuân. chỉ còn vài cánh hoa sót lại như lưu luyến. Mùa thu.Nghe mẹ kể khi mẹ còn đi học đã có nó rồi. cao lớn như một cây cổ thụ ở rừng. c = 24 D D 384 . Nắng đã thắp lửa cho cây .. Mùa xuân. 4 a + b x 12 : c biết C C 17 25 Câu 4/ Trong các phân số sau. Mỗi lá là một niêm vui của cây!Lá cứ lợp dày thành tán . Cây chỉ còn trơ cành. cây phượng bước vào hè với chiếc áo hoa đỏ rực như lửa. . Mùa đông. Cây phượng già là bạn của bao lớp học trò.Nó không buồn. Cây đã từng trải bao nắng mưa nên dáng cây rất trầm tĩnh. 987453 . ung dung. Dưới bóng mát của cây. đĩnh đạc. phân số nào bằng với 100 12 16 a = 28 . lá phượng ri rí như lá me rụng đầy mặt đất. Dưới bóng mát của cây. Cây phượng treo lơ lững những thanh gươm xanh làm bao cậu học trò phải ngỡ ngàng . Chúng tôi thường nhặt cánh phượng rơi ép thành hình con bướm để tặng nhau. chỉ còn vài cánh hoa sót lại như lưu luyến.. chúng toi vui đùa thoả thích. cây phượng già như trẻ lại. Hoa trổ từng chùm. Nó mặc chiếc áo mướt xanh.Tôi yêu cây đa cổ thụ đầu làng làm tiêu cho tôi nhận ra làng của mình mỗi khi đi xa về và tôi yêu cả cây phượng già đứng ở góc trường làm bạn với tôi từ năm tôi vào lớp một.987543 .

Số lớn gấp 4 lần số bé .cm phút = ………………………….Nếu tuần đầu dệt thêm 1650 m vải và tuần 4 sau dệt thêm 1300 m vải nữa thì tuần đầu sẽ dệt được số vải bằng số vải đệt được của tuần thứ hai . Tỉ số của số bút xanh và số bút trong hộp là : 15 33 33 B C D 33 15 48 CÂU 3 : Tính tới hiện nay bố đã sống 2/5 thế kỉ . Tìm hai số đó ? Bài 5 : Một nhà máy đệt tuần đầu dệt ít hơn tuần thứ hai 7850m vải .A Câu 6/ Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy là 4m. chiều cao là 5 dm. Tính số tạ thóc thu trên thửa ruộng đó ? Bài 4 Trung bình cộng của hai số là 100.5 2 8 50 . 5 tính ra cứ 100m thu hoạch 55 kg thóc . Diện tích hình bình hành đó là: A 20 m B 10m C 200m D 200 dm PHẦN TỰ LUẬN : (7Đ) Bài 1: Tính : 275 x 709 9 20 288320 : 272 …………… … Bài 2 : Tìm x a/ 1 3 : x= 2 5 b/ x = 120 10 3 chiều dài . 5 CÂU 2 :Trong hộp có 15 bút đỏ và 33 bút xanh .\ .Hỏi bố hơn Hùng bao nhiêu tuổi ? 15 48 A A 20 tuổi B 25 tuổi C 30 tuổi D 40 tuổi CÂU 4 : Một hình thoi có độ dài của hai đường chéo lần lượt là 12 cm và 2 dm .Người ta cấy lúa ở đó .THỜI GIAN: 40 PHÚT PHẦN TRẮC NGHIỆM : CÂU 1 :Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 30045 cm = ………. Diện tích của hình thoi đó là A 24 cm B 12 cm C 120 cm D 120 dm .Độ dài đoạn thẳng biểu thị chiều dài lớp học đó được vẽ trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 200 sẽ là : A 4cm B 4m C 4 mm D 400m .Hùng đã sống được 1/ 10 thế kỉ .giây. m ……… cm 5 giờ 20 phút = ……………………phút 3 1 m 25 cm =…………………………. 5 Tính xem mỗi tuần nhà máy đó dệt được bao nhiêu mét vải ? Bài 3 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 200m . B C D 20 10 32 100 Câu 5 / Chiều dài lớp học đo được 8m . chiều rộng bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… KIỂM TRA TOÁN CUỐI NĂM BÀI SỐ 3 .

BÀI 3 / Khối lớp bốn của một trường có 225 học 5 số nam sinh . Tính số bi của mỗi bạn ? 5 3 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… . .. 8 8 4 16 ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… PHẦN TỰ LUẬN 4 11 5 11 2 2 BÀI 1 Tính : a/ + b/ : 9 8 6 10 5 3 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………. Chu vi hình chữ nhật đó bằng : A 14 cm B 20 cm C 28 cm D 56 cm 9 7 5 12 CÂU 6:Xếp các phân số sau đây theo thư tự giảm dần : . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Bài 4 : An và Bình có 66 viên bi .. ..CÂU 5 :Một hình chữ nhật có diện tích là 48 cm. Số nữ sinh bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….Biết rằng 2 1 số bi của Bình bằng số bi của An.365 b/ 5 3 ( -x): 1 5 = 2 2 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….Hỏi trường đó 4 Có bao nhiêu nam ? bao nhiêu nữ ? sinh. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ………………… Bài 2 : Tìm x a/ 124 x X = 4829 .. chiều dài 8 cm.

Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ? Biết rằng số quyển vở của Việt bằng ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….Nếu Nam cho Việt 7 quyển vở thì số vở 16 Của hai bạn bằng nhau . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 5 9 số vở của Nam . ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………..…………………………………………………….. Tính tuổi của Hân hiện nay ? 5 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Bài 6 : Tuổi của Hân trước đây 2 năm bằng 2 tuổi của Hân sau đây 7 năm.

Vậy diện tích miếng tôn đó là : …………………………………… PHẦN TỰ LUẬN . biết a là số tự nhiên lớn nhất để : A a= 6 B a= 7 128 x a < 1093 C a= 8 9 D 60 VÀ 150 D a=9 CÂU 5 :S Ố thích hợp viết vào ô trống 1 tuần = ………………. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….cm 5 tạ 5 kg =…………………………kg CÂU 2 : Tìm x : A 1 45 x = 90 18 B 2 7m 9 dm = ………………….giờ A 60 B 168 C 420 D 3600 CÂU 6 :Một miếng tôn hình thoi có độ dài hai đường chéo là 1m 32 cm và 1m 2dm .. Ngày thứ nhất bán được 754 quyển và bán gấp đôi ngày thứ hai. tỉ của hai só là A 294 VÀ 84 B 30 VÀ 150 5 D 2 Tìm hai số đó ? 5 C 140 VÀ 150 CÂU 4 : Tìm a . (7Đ ) 7 6 2 1 Bài 1 : Tính : 3758 x 206 36770 : 36 : 3 5+ x 4 8 5 3 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….tấn …………kg C CÂU 3 : Hiệu của hai số là 210. . Một cửa hàng có 3058 quyển vở .cm 2034 kg =………….BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3Đ ): CÂU 1 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 106m = ……………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 2 .

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 5 chiều rộng . 3 cứ 50m thu hoạch 20 kg thóc .Người ta cấy lúa ở đó .Tính diện tích khu vườn ? BÀI 6 : Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . 2 chiều dài . Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 45m . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… BÀI 5 : Toå moät coù 4 xe.. a/ Hoûi trung bình moãi toå chôû bao nhieâu bao xi maêng ? b/Hoûi trung bình moãi xe chôû ñöôïc bao nhieâu bao xi maêng ? …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. moãi xe chôû ñöôïc 44 bao xi maêng.……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… BÀI 3 . Biết số thứ nhất bé hơn tổng hai số còn lại là 15 .Toå hai coù 5 xe.Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch bao nhiêu kg thóc ? BÀI 4 . moãi xe chôû ñöôïc 35 bao xi maêng. chiều rộng bằng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….Trung bình cộng của 3 số là 27 . Nếu tăng chiều rộng thêm 3 8m và giảm chiều dài đi 8m thì khu vườn đó sẽ trở thành hình vuông . Tìm số thứ nhất ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful