P. 1
On Tap

On Tap

|Views: 576|Likes:
Được xuất bản bởiphantomofknight

More info:

Published by: phantomofknight on Sep 02, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

TOÁN L5

BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
!i 2 "#$ đ%t h&nh ch' nh(t có n)a chu *i +! ,,4- k$. .hi/u 0!i g%1 2ư3i chi/u 24ng. 5i'a đ#$ đ%t ngư6i ta đ!o
c#i ao h&nh *u7ng cạnh 89$ . :;nh 0i<n t;ch đ%t c=n +ại đ> t2?ng t2@t ?
Bài 3 : A4t ngư6i đi xB đạ1 đi CuDng đư6ng 0!i 8,,k$ . :2ong E giF đGu ,$Hi giF đi được 85,2 k$. :2ong 2 gi6
Iau, $Hi gi6 đi được 84,- k$. Hỏi ngư6i đó c=n đi bao nhiêu k$ n'a $Ji hKt CuDng đư6ng đD đLnh ?
Bài 4 :A@t $Mnh *ư6n h&nh ch' nh(t có chi/u 24ng bNng 2O5 chi/u 0!i. iKt chi/u 0!i +! -5$
aO :;nh chu *i *! 0i<n t;ch $Mnh *ư6n ?
bOPgư6i ta 0Qng -,O 8,, 0i<n t;ch đ> t2?ng t2@t .HRi 0i<n t;ch c=n +ại cSa $Mnh *ư6n +! bao nhiêu $Tt *u7ng ?
Bài 5 : "> xUy xong $4t ng7i nh! t2ong E, ng!y th& cGn 85 ngư6i thợ .Hỏi đ> xUy xong ng7i nh! đó t2ong 8, ng!y
th& cGn thê$ bao nhiêu ngư6i thợ .
:
TOÁN L5
BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
!i 2 "#$ đ%t h&nh ch' nh(t có n)a chu *i +! ,,4- k$. .hi/u 0!i g%1 2ư3i chi/u 24ng. 5i'a đ#$ đ%t ngư6i ta đ!o
c#i ao h&nh *u7ng cạnh 89$ . :;nh 0i<n t;ch đ%t c=n +ại đ> t2?ng t2@t ?
Bài 3 : A4t ngư6i đi xB đạ1 đi CuDng đư6ng 0!i 8,,k$ . :2ong E giF đGu ,$Hi giF đi được 85,2 k$. :2ong 2 gi6
Iau, $Hi gi6 đi được 84,- k$. Hỏi ngư6i đó c=n đi bao nhiêu k$ n'a $Ji hKt CuDng đư6ng đD đLnh ?
Bài 4 :A@t $Mnh *ư6n h&nh ch' nh(t có chi/u 24ng bNng 2O5 chi/u 0!i. iKt chi/u 0!i +! -5$
aO :;nh chu *i *! 0i<n t;ch $Mnh *ư6n ?
bOPgư6i ta 0Qng -,O 8,, 0i<n t;ch đ> t2?ng t2@t .HRi 0i<n t;ch c=n +ại cSa $Mnh *ư6n +! bao nhiêu $Tt *u7ng ?
Bài 5 : "> xUy xong $4t ng7i nh! t2ong E, ng!y th& cGn 85 ngư6i thợ .Hỏi đ> xUy xong ng7i nh! đót2ong 8, ng!y
th& cGn thê$ bao nhiêu ngư6i thợ .
BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
!i 2 "#$ đ%t h&nh ch' nh(t có n)a chu *i +! ,,4- k$. .hi/u 0!i g%1 2ư3i chi/u 24ng. 5i'a đ#$ đ%t ngư6i ta đ!o
c#i ao h&nh *u7ng cạnh 89$ . :;nh 0i<n t;ch đ%t c=n +ại đ> t2?ng t2@t ?
Bài 3 : A4t ngư6i đi xB đạ1 đi CuDng đư6ng 0!i 8,,k$ . :2ong E giF đGu ,$Hi giF đi được 85,2 k$. :2ong 2 gi6
Iau, $Hi gi6 đi được 84,- k$. Hỏi ngư6i đó c=n đi bao nhiêu k$ n'a $Ji hKt CuDng đư6ng đD đLnh ?
Bài 4 :A@t $Mnh *ư6n h&nh ch' nh(t có chi/u 24ng bNng 2O5 chi/u 0!i. iKt chi/u 0!i +! -5$
aO :;nh chu *i *! 0i<n t;ch $Mnh *ư6n ?
bOPgư6i ta 0Qng -,O 8,, 0i<n t;ch đ> t2?ng t2@t .HRi 0i<n t;ch c=n +ại cSa $Mnh *ư6n +! bao nhiêu $Tt *u7ng ?
Bài 5 : "> xUy xong $4t ng7i nh! t2ong E, ng!y th& cGn 85 ngư6i thợ .Hỏi đ> xUy xong ng7i nh! đó t2ong 8, ng!y
th& cGn thê$ bao nhiêu ngư6i thợ .
BÀI 1 : Xay 4 tạ thóc được 292 kg gạo . Hỏi xay 45,2 tạ thóc được bao nhiêu tạ gạo ?
!i 2 "#$ đ%t h&nh ch' nh(t có n)a chu *i +! ,,4- k$. .hi/u 0!i g%1 2ư3i chi/u 24ng. 5i'a đ#$ đ%t ngư6i ta đ!o
c#i ao h&nh *u7ng cạnh 89$ . :;nh 0i<n t;ch đ%t c=n +ại đ> t2?ng t2@t ?
Bài 3 : A4t ngư6i đi xB đạ1 đi CuDng đư6ng 0!i 8,,k$ . :2ong E giF đGu ,$Hi giF đi được 85,2 k$. :2ong 2 gi6
Iau, $Hi gi6 đi được 84,- k$. Hỏi ngư6i đó c=n đi bao nhiêu k$ n'a $Ji hKt CuDng đư6ng đD đLnh ?
Bài 4 :A@t $Mnh *ư6n h&nh ch' nh(t có chi/u 24ng bNng 2O5 chi/u 0!i. iKt chi/u 0!i +! -5$
aO :;nh chu *i *! 0i<n t;ch $Mnh *ư6n ?
bOPgư6i ta 0Qng -,O 8,, 0i<n t;ch đ> t2?ng t2@t .HRi 0i<n t;ch c=n +ại cSa $Mnh *ư6n +! bao nhiêu $Tt *u7ng ?
Bài 5 : "> xUy xong $4t ng7i nh! t2ong E, ng!y th& cGn 85 ngư6i thợ .Hỏi đ> xUy xong ng7i nh! đó t2ong 8, ng!y
th& cGn thê$ bao nhiêu ngư6i thợ .
ĐẢNG UỶ TT TAM QUAN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
.HV W :XYZP5 :H [\ 8 :] ^^^

BẢN BÁO CÁO TỰ KIM T!A ĐẢNG VI"N C#$% #ÀN#

_;nh g)i : "Mng u` thL t2%n :a$ ]uan
.hi b4 t2ư6ng :i>u h@c Ia 8 :a$ ]uan
:7i tên : Pguybn :hL ;ch Phung
Hi<n +! "Mng *iên đang Iinh hoạt tại .hi b4 t2ư6ng :i>u h@c Ia 8 :a$ ]uan
:hBo chưRng t2&nh kK hoạch ki>$ t2a "Mng *iên ch%1 h!nh cSa .hi b4 :2ư6ng
:i>u h@c Ia 8 :a$ ]uan, t7i tc *iKt bMn kiê$ t2a "Mng *iên ch%1 h!nh */ n4i 0ung d
:hec hi<n nhi<$ *c cSa ngư6i "Mng *iên d t2ong th6i gian tf ng!y 8 th#ng 8 ng$
2,88 đKn nay .
1&'( )i*+ :
^ Mn thUn tuy<t đai t2ung th!nh *Ji $cc đ;ch +; tưFng c#ch $ạng cSa "Mng
,.h%1 h!nh tat ch;nh I#ch 1h#1 +u(t cSa Ph! nưJc, Ho!n th!nh tat nhi<$ *c được
giao, .h%1 h!nh Ie 1hUn c7ng *! đi/u đ4ng hợ1 +; cSa c%1 t2ên ., đóng "Mng 1h; thBo
Cuy đLnh..
^ :;ch cec tha$ gia c7ng t#c CuGn chhng, c7ng t#c xD h4i F đLa 1hưRng, 5i' g&n
Ie đo!n kKt thang nh%t t2ong n4i b4, [ang t2ong Iạch +!nh $ạnh, t2ung thec, kh7ng
$ưu cGu ,*c +ợi c# nhUn.,+!$ Mnh hưFng đKn 0anh 0e *! uy t;n cSa ngư6i "Mng *iên.
^ .ó t2&nh đ4 chuyên $7n *'ng chic , nhi<t t&nh t2ong c7ng t#c giMng 0ạy, t(n
tU$ *Ji h@c Iinh , được 1hc huynh *! h@c Iinh tin yêu ., có uy t;n *Ji đ?ng nghi<1
*! Ijn I!ng gih1 đ3 đ?ng nghi<1 khi gk1 khó khgn.
,& T-. /0i : .hưa thec Ie $ạnh 0ạn đ%u t2anh chang chS nghla c# nhUn, cR h4i,
ccc b4 , Cuan +ưu....:7i Im ca ging 2nn +uy<n đ> khic 1hcc nhược đi>$ t2ên t2ong
th6i gian tJi .
:e xK1 +oại : "oP5 pVqP .Hrs HtPH :\:

:a$ ]uan ng!y 2 th#ng - ng$ 2,88
Pgư6i *iKt

Pguybn :hL ;ch Phung

:2ư6ng :Hs: :a$ ]uan
:u pgnv[) "Lav.7ng 0Un
BẢNG %#1N C2NG C#U3"N M2N #4C K5 I 6N7M #4C ,8119,81,
TT Gi:; <i=. L>? @0A Ki=+
.BiC+
SD
/iE/
GBi
FBG
1 NH(AI.
CJ.H
Bi.B
9SK 1,A1L1,A4L1,AM
SK11A4L11A5L11AML11ANL11AOL11AP
9CQ 11A4L11A5L11AML11AN
CBR
.BiC+
11A4
,8
, NH(AI.
TBà.B
TBS
9SK 1,A3L1,ANL1,AP
9 SK 11A1L11A,L11A3
9CQ 11A1L11A,L11A3L11AOL11AP
9CQ 1,A1L1,A3L1,A4L1,AML1,ANL1,AP
,8
3 TTU.
TBV.B <W
9SK 1,A,L1,A5L1,AO
9SK18A1L18A,L18A3L18A4L18A5
9CQ 1,A,L1,A5L1,AO
%BX BY
/BZ
Đ;à.
,1
4 LZS.H
TB[ T\+
9SK18AML18ANL18AOL18APL18A18L18A11
9CQ F] ^BDi 18
1N
TV+ Q(V. 189O9,811
T_ ?BX FB(A=. +J.:
NH(AI. CJ.H Bi.B
BÀI KIM T!A TOÁN L4
BÀI 1: "kt t;nh 2?i t;nh :
84E2 x w,5 8,992, : 2w 859E9 : 2E8
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
tV 2 : :;nh nhanh :
aO 82E x 45 y 89 x 82E y 82E x E9 z..................................................................................
......................................................................................................................................................
bO -w9, x 99 y -w9, z.................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
tV E : .ho 0Dy Ia : 2, , 24 , 2- ,.........882, 889 , 82,.
aO X#c đLnh Cuy +u(t cSa 0Dy ?
bO {Dy t2ên có bao nhiêu Ia ?
cO :;nh tung cSa 0Dy Ia t2ên ?
0O [a hạng th| 85 cSa 0Dy +! Ia n!o ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx...................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx...................................................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx...................................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx...................................................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx...................................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx....................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx...................................................................................................................
tV 4 :
:ung cSa hai Ia chjn +! -4. :&$ hai Ia đó, biKt gi'a chhng c=n có 9 Ia +} n'a ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx...................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx...................................................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx...................................................................................................BÀI 5 :
:2ung b&nh c4ng tuui a , ~n , H! +! 22 tuui . :uui H! kT$ tuui a +! 29 tuui *! hRn tuui ~n +!
- tuui .:;nh tuui cSa $Hi ngư6i ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx...................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx...................................................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx...................................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx...................................................................................................................
!i 9 :•ng :ư có $4t khu đ%t h&nh ch' nh(t .PKu 7ng kTo chi/u 0!i thê$ € chi/u 0!i th& 0i<n
t;ch Im tgng thê$ 892$ . :;nh 0i<n t;ch khu đ%t biKt chi/u 24ng +! 24 $ ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx...................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx...................................................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx...................................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx...................................................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx...................................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx...................................................................................................................
BÀI 1: "kt t;nh 2?i t;nh :
E,,w5 y -w,495 2E,8 v9,829 -,, 9E x E,,9 -,,8w9 : 4,,w
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
tV 2 : :;nh gi# t2L bi>u th|c :
a/ 30,8 - 6 ,25 x 14.4 : 3 b/ 28,12 x 15 + 20,06 : 3,4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
tV E : :i$ a
a/ 72 – a = 27,72 b/ 136,5 - a = 5,4 : 1,2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tV 4 :A4t $Mnh đ%t h&nh ch' nh(t có n)a chu *i đo được 9,$ ,biKt chi/u 0!i g%1 đ7i chi/u
24ng. Pgư6i ta +%y EO 2, 0i<n t;ch đ> xUy nh! .:;nh 0i<n t;ch c=n +ại ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
tV 5 A4t c)a h!ng ng!y th| nh%t b#n E2,w$ *Mi . Pg!y th| hai b#n được nhi/u hRn ng!y th|
nh%t 4, 9 $ *Mi.Pg!y th| ba b#n bNng t2ung b&nh c4ng cSa hai ng!y đGu . Hỏi cM ba ng!y c)a
h!ng b#n bao nhiêu $Tt *Mi ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
B !i 9 : A4t đ4i 8, ngư6i t2ong $4t ng!y đ!o được E5$ $ưRng .PKu bu Iung thê$ 2, ngư6i
n'a th& t2ong $4t ng!y đ4i đó đ!o được bao nhiêu $Tt $ưRng ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
B tV w : .• 24 ngư6i thợ xUy xong ng7i nh! t2ong E, ng!y "> xUy IJ$ hRn 0e đLnh 8, ng!y th&
cGn thê$ bao nhiêu ngư6i thợ ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
B tV _V‚A :X~ [\ 8
B tV 8 : "ƒ: :„PH X…V :„PH :
aO 8582 x 9w 599 x E,5 E-w9 :82 E8,, : 24

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BAI 2 : : ;nh gi# t2L bi>u th|c :
aO Ew-2 y 8-9,9 : 9 † 25w4 bO ‡ E8-5, † E95 x 5, ˆ : 9-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BAI 3 ::&$ a :
aO 5829 † a z E45 y 8294 bO ‡a : E ˆ x 4 z 924
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
!i 4 : :&$ Ia t2ung b&nh c4ng cSa 8Ew , 24- , E95 .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tV 5 : :2ung b&nh c4ng cSa hai Ia +! 8,,, . t&$ $4t Ia , biKt Ia kia +! 8822 ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
tV 9 ‰ A4t c|a h!ng có 42 t%$ *!i, $Hi t%$ 0!i E, $ . .)a h!ng đD b#n 8O82 Ia *Mi đó . Hỏi
c)a h!ng c=n +ại bao nhiêu $Tt *Mi ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
tV w ‰ ŠA4t khu *ư6n có 8-, cUy ca$ *! bưFi .[a ca$ nhi/u hRn Ia bưFi +! E9 cay .
:;nh Ia cUy $Hi +oại ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xtV - ‰
A4t đo!n thuy/n chF $uai., 4 thuy/n đGu $Hi thuy/n chF 5 tạ $uai *! 5 thuy/n Iau, $Hi thuy/n
chF 48 yKn $uai . Hỏi t2ung b&nh $Hi thuy/n chF bao nhiêu kiv +7v ga$ $uai ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
CAÂU 2/ Trung bình coäng cuûa caùc soá töï nhi!n tö" # $án %% &a" :
A ' B ( C ) * %+
CAÂU 3 / Trong caùc soá ,ö-ùi $a!./ soá na"o 0ö"a chia hát cho 2 0ö"a chia hát cho #1
A 32# B %22 C #+# * 2(+
CAÂU 2 / 3oá trung bình coäng cuûa hai soá &a" 34+ 5Biát 6oät trong hai soá $où &a" 242
5 Tì6 soá co"n &aïi 1
A %(+ B 2%3 C 3)3 * 2)2
CAÂU # / 7iaù tr8 cuûa bi9u thöùc 2+ : %2+ : 2 ; # &a" bao nhi!u 1
A 2++ B #2 C #++ * 32+
CAÂU 4 / )6 # ,6 < ===5 ,6
A )# B )#+ C )+# * )+#+
B PHAÀN TÖÏ LA!N:
BA>I % /?a@t tAnh roBi tAnh:
%3)2 ; 4++ %+42# : 2# %#)2)+ :3%# %')# ; 2+2
BA>I 2 / Tì6 ;
a/ %22 ; " = 2(2) C 34# b/ D2)(4 E ; F : 2 < 2#(
=BA>I 3 / T Anh baGng caùch thuaän tiän nhaát :
a/ %2(# :3)42: 2'%# :%+34 b/ %2# ;' H # ; (
BA#$ 4/ Ioät cöûa ha"ng coù ) taá6 0aûi hoa/ 6oJi taá6 ,a"i #+65 Cöûa ha"ng $aK baùn $i
%/3 3oá 0aûi $où5 Loûi cöûa ha"ng co"n &aïi bao nhi!u 6ùt 0aûi 1
BA#$ 5/ Lai thu"ng chöùa %(++ &At ,aBu 5Thu"ng thöù hai chuùa nhiBu h-n thu"ng thöù nhaát
2#4 &At5 TAnh soá ,aBu -û 6oJi thu"ng 1
BA#$ 6/ .Ioät $oäi ; coù hai to9 ; ch-û gaïo 5To9 6oät coù 2 ;/ 6oJi ; ch-û 3# bao
gaïo5To9 hai coù 3 ;/ 6oJi ; ch-û 3+ bao gaïo5 Loûi trung bình 6oJi ; ch-û bao nhi!ubao
gaïo 1
55
T%&N '$%(): BA#$ *$%() T+A
,-. 1
PHAÀN T+A/0 N1H$%!): 23 34
0a56 1 / 3oá M baû. traN6 ba 6ö-i triäu M $ö-ïc 0iát nhö thá
na"o 1
A '++ +++ 3++ B '++ 3++ +++ C '3+ +++ +++
0a56 2 / 3oá thAch h-ïO 0iát 0a"o choJ chaá6 cuûa
4,6#c6<==55c6 &a" soá na"o 1
A 4# B 4+# C 4#+ * 4+#+
0a56 3/ 3oá na"o chia hát cho 2 nhöng Pho!ng chia hát cho # 1
A %2#( B %2#+ C %2##
0a56 4/ 3QR trung bình coäng cuûa %3'/ 22( / 0a" 3)# &a" soá na"o 1
A 24+ B 3)+ C 24 * 2+4
0a56 5/ 22# ;2# :## ; 22# < 22# ; /==5 thì soá caBn $iBn 0a"o o!
troáng &a" soá na"o 1
A %+ B %++ C %+++ * 22#
0a56 6/ Ioät 0o"i nö-ùc 6oJi Ohuùt chaû. 0a"o b9 3+ &At 53au % gi-" 3+
Ohuùt thì 0o"i chaû. 0a"o b9 $ö-ïc bao nhi!u &At nö-ùc 1
A 2'+ B 2'++ C )++ * 4+
PHAÀN TÖÏ LA!N : 2 7 34
BA#$ 1: ?a@t tAnh roBi tAnh :
4()'#2 : ('4)+' #)4%'( C3224)# 23#) ;%(3 3+22+ : 22
BA>I 2 /TAnh giaù tr8 bi9u thöùc S
D3%(#+ E 34# ; #+ F: 4( <============
BA>I 3 / TTI H
a/ #%24C ; < 3#2 : %242 b/ ()4#( : ; < 2)3
=======================5
BA#$ 4 / Ioät 6iáng $aát hình chöK nhaät coù ,iän tAch &a" 2()4 6 5biát
chiBu roäng 6iáng $aát &a" 2265TAnh chu 0i 6iáng $aát 1
===================
BA#$ 5/ Trong $-ït Uu.!n goùO cöùu tr-ï baKo &uït/ &-ùO 2a 0a" &-ùO 2b
$oùng goùO $ö-ïc %24#++ $oBng5 TAnh soá tiBn cuûa 6oJi &-ùO biát &-ùO
2B $oùng nhiBu h-n &-ùO 2A 2'#++ $oBng 1
BA#$ 6/T78 6oät coù 2 ;/ 6oJi ; ch-û $ö-ïc 3# bao ;i 6aNng5To9 hai coù
# ;/ 6oJi ; ch-û $ö-ïc 22 bao ;i 6aNng5
a/ Loûi trung bình 6oJi to9 ch-û bao nhi!u bao ;i 6aNng 1
b/Loûi trung bình 6oJi ; ch-û $ö-ïc bao nhi!u bao ;i 6aNng 1

'%À 1: HA9: TA; )-!T '-À 0H<$ )A# %) :%& TH=0H
Baøi tham khaûo T ả con gaáu boâng.
Vga". chuû nhaät raûnh roJi/ 6 thö-"ng Uut ,oïn nha" cöûa giuùO 6ï/ sau $où &au buïi caùi tuû
$öng $oB ch-i cuûa 6ình 5Caû 6oät thá gi-ùi $oB ch-i tuï hoäi 0B û $a!.: na"o buùO b!/ chongchong/
ro! boáto!to6aù.ba.==/nhöng 6 thAch nhaát &a" chuù gaáu bo!ng ;inh $ïO 6a" ,ì uùt $aK 6ua ta@ng
6 0a"o tát naN6 ngoaùi 5
?où &a" 6oät chuù gaáu bo!ng &oaïi &-ùn/ ,aïng ngoBi/ toa"n tha!n Ohuû 6oät &-ùO &o!ng ,a". 0a"ng
ö-6 nhö 6a"u naWng5Voù $ö-ïc nhoBi baGng bo!ng go"n n!n thaät &a" !6 C !6 nhö chiác
goái5Tr!n caùi $aBu to nhö Uuaû boùng &a" $o!i tai ,a"i nhö chiác &aù 6a"u na!u nhaït/ ruû ;uoáng $án
taän 6aWt5?o!i 6aWt 0a" 6uKi cuûa gaáu &a"6 baGng nhöïa $n boùng nhö haït nuùt &-ùn nhöng raát coù
hoBn=Xuùc na"o chuù gaáu cuKng cö-"i 0-ùi 6 thaät hiBn &a"nh 0a" tha!n thiän5 7aáu 6a@t chiác aùo
$aB6 ;o" 6a"u hoBng nhaït 0a" ca"i caùi n- hoBng tö-i tro!ng thaät $oû6 ,aùngYVoù ngoBi ,uKi
cha!n /hai ta. $öa 0B trö-ùc nhö $o"i aZ6 0aä.5[6 aZ6 bù gaáu $i ch-i/ noù thaät ngoan5Toái hoïc
ba"i/6 $a@t noù ngoBi trö-ùc 6a@t=\hi nguû/ 6 cho gaáu nguû cu"ng5Xuùc ch-i/ &uùc hoïc coù gaùu
&a"6 baïn 6 thaät 0ui5
Tu. ch] &a" 6oät $oB ch-i/nhöng 6 thaá. gaáu bo!ng thaät tha!n thiát5 [6 Uu.ù 0a" ;6 noù nhö
ngö-"i baïn5Ch-i ;ong/ 6 $a@t gaáu bo!ng ngoBi -û tuû PAnh cu"ng 0-ùi caùc baïn $oB ch-i cuûa noù $
9noù Phoûi buon
Bài tham khảo TẢ CHIẾC ĐÈN LỒNG
TT(.H thu đD Cua $! ni/$ *ui *‹n c=n đ@ng +ại. +ại.H&nh Mnh chiKc đnn +?ng$!7ng n4i +!$ tkng B$ *‹n c=n +ung
Œinh thBo tiKng t2ang tQngx 0inhxcicxtQngx
"ó +! $4t chiKc đnn h&nh con bưJ$` •ng chuac tfng thanh t2B uan cong th!nh ban c#nh bưJ$: hai c#nh nhỏ F
{ưJi, hai c#nh +Jn +ên t2ên .hL bưJ$ n!y $kc chiKc #o bNng gi%y k;nh đỏ tưRi có đi>$ thê$ $%y ch%$ *!ng th(t
[!nh đi<u sh;a t2ên đUQ +! hai c#i 2Uu +!$ bNng km$ $ỏng có gin hai hạt cư6$ bNng nhea xanh biKc c| 2ung
2inh thBo tfng bưJc đi. ên t2ong có thanh t2B g#c ngang gin c#i += xo nhỏ,đó +! chH đ|ng cSa anh
đnn cGy $Mnh $ai, cao bNng $4t gang tay, $kc #o $!u.xanh n•n._hi anh đnn cGy bTn +)a cŽng +! +hc chL
bưJ$ I#ng 2ec 23 +ên.•$ cQng chL ho! *!o đ#$ 2ưJc đnn..hL bưJ$ hDnh 0i<n 2(1 26n bay +ượn
0ưJi #nh t2gng.A%y đ|a bạn xh$ +ại khBn• .on bưJ$ n!y đ‘1 Cu# ’•
•$ $ong Iao. :2ung thu ng$ Iau đKn nhanh *! chL bưJ$ xinh đ‘1 n!y +ại cQng B$ ho! *!o đ#$
2ưJc đnn *ui Ri +! *ui ’
Đa , : #b3 TẢ MỘT Đc QdNG #4C Te% MÀ fM T#gC#
Bài /BV+ ^B]; : /] FBiEF Fh?
•$ có nhi/u đ? 0Qng h@c t(1: .n!o +! chL bht xinh xinh gih1 B$ *iKt b!i ‰ c7 *F t2ing tinh cho B$ *iKt *gn ,+!$ to#n ‰ anh thưJc
gih1 B$ k} nh'ng đư6ng th“ng bgng t2ên gi%yxPhưng tat bcng hRn cM *‹n +! b#c ck1. #c $ang cM *F, bht , thưJc thBo B$ đKn t2ư6ng
$Hi ng!y.
5@i +! b#c ck1 *& $‘ $ua ck1 cho B$ *!o đGu ng$ +J1 ba,đKn nay đD hRn $4t ng$ 2?i $! ck1 *‹n c=n $Ji. .k1 có 0ạng n&nh ch'
nh(t nN$ ngang,được $ay bNng +oại *Mi ni +7ng 0!y có b@c nhea bên t2ong nên 2%t b/n chic..hiKc #o $!u *!ng I‹$ có k} ca 27 đBn $!
b#c đang $kc 2%t +Uu cŽ Io *Ji c#c $!u #o kh#c..nên bUy gi6 b#c *‹n gi' nguyên d1hong đ4• cSa $&nh.
sh;a t2ên ck1 +! Cuai x#ch $!u đBn,bNng cao Iu $/$ $/$ nên B$ x#ch th(t ê$ tay.sh;a Iau thUn +! 0Uy $ang bNng *Mi._hi ck1 đeng
nhi/u I#ch *F, B$ $ang ck1 t2ên *ai như chh b4 đ4i $ang ba +7 đi h!nh CuUn *(y.Pi1 ck1 có in h&nh bMy chh +Qn *ui $ha cQng n!ng
ạch :uyKt xinh đ‘1.Pi1 gin *Ji thUn ck1 nh6 hai kho# bNng ki$ +oại t2ing I#ng.•$ 0Qng tay %n nh‘, ni1 ck1 b(t $F.AQi thR$ cSa
gi%y, cSa $ec,cSa 1hGn b@c nhea bao b@c bên t2ong toM 2a 2%t CuBn thu4c *! thUn thưRng +!$ Iao ’AQi thR$ h@c t2= ’ .k1 có ba
nggn.Hai nggn +Jn B$ đeng I#ch, *F. Pggn ngo!i cQng bT hRn B$ đeng h41 bht *! c#c đ? 0Qng kh#c. .k1 như $4t c#i tS c# nhUn bB bT
đGy ti<n nghi.
#c ck1 +u7n gi' g&n I#ch *F, bht $ec khỏi bL 2Ri $%t.,khỏi bL ưJt khi $ưa nên B$ 2%t Cu” b#c
Œhc đi h@c, B$ $ang b#c t2ên *ai "i h@c */, B$ đkt b#c nN$ t2ong h4c tS ngay ngin..•$ gi' g&n b#c th(t c•n th(n đ> c=n 0Qng cho ng$
Iau.
Đa 3 : #b3 TẢ C#IiC ÁO fM MjC ĐiN Lk% #2M NA3
p!o ng$ h@c +J1 ban,$‘ Ii$ cho B$ nhi/u I#ch *F, bht $ec *! CuGn #o $Ji .•$ có tJi ban chiKc #o đ> $kc đi h@c nhưng B$ th;ch
nh%t +! chiKc #o $! b! ngoại tkng cho B$ *!o ng!y Iinh nh(t. ng$ ngo#i .[#ng nay B$ $kc nó đKn t2ư6ng.
.hiKc #o tuy hRi cŽ nhưng B$ $kc *!o *‹n *fa *kn."ó +! chiKc #o IR $i ngin tay $ay bNng *Mi Iợi b7ng $/$ $ại, $ỏng nên $kc
*!o 2%t $#t."D hRn $4t ng$ thBo B$ đKn t2ư6ng nên nó kh7ng c=n t2ing tinh $! đD chuy>n Iang $!u t2ing I'a. "ư6ng $ay t2ên #o th(t
đ/u đkn, Iic IMo.
.u #o xon 2a, +# cu nh@n, chUn cu đ|ng gih1 B$ $ang khgn Cu!ng 0b 0!ng. Hai thUn t2ưJc được kKt 0;nh *Ji nhau nh6 $4t h!ng khuy
*! $4t h!ng nht bNng nhea t2ing bóng. :hUn t2ưJc có chiKc thi *u7ng *in B$ gin 1hQ hi<u ghi tên cSa B$ *! gin +7 g7 tên t2ư6ng B$
h@c F tay #o t2#i.
.hiKc #o th(t gGn gSi *! thUn thưRng +!$ Iao ’Pó $ang nkng t&nh yêu cSa b!., nhic nhF B$ 1hMi h@c Iao cho th(t giỏi .
–o chB ning , chB gió, +!$ đ‘1 cho B$ khi đi h@c. •$ Cu” chiKc #o n!y *! 2%t th;ch $kc nó .•$ gi' #o c•n th(n , kh7ng đ> +%$ đ%t,
giUy $ec. •A gikc #o $Hi ng!y đ> #o $Di thR$ tho, Iạch Im *! +Uu bL cŽ cho ngoại B$ *ui.
'%À 4 : HA9: TA> )-!T '-À ?A!T @%N TH-!0 T+-N1 L<AP H-Ï0 0>A %)
Trong &-ùO /coù nhiBu $oB 0aät gaBn guKi/ Uun thuoäc 0-ùi 6 : chiác baûng $n/ taá6 baûn $oB
^iät Va6/ bình hoa tr!n ba"n co! giaùo=55Taát caû/ taát caû $Bu .!u Uu.ù nhöng tha!n nhaát 0-ùi 6
0aJn &a" chiác ba"n 6 ngoBi hoïc ha"ng nga".5
ngoa"i cu"ng cuûa Oho"ng 6ö-"i 6oät5Chiác ba"n &oaïi hai choJ ngoBi ,Anh &iBn ghá $oùng baGng goJ
rö"ng/cao 0ö"a taB6 6 ngoBi 5ChaWc noù coù tö" &a!u &aW6 roBi n!n Pho!ng co"n 6a"u na!u $oû cuûa
0ïcCni 6a" &a" 6a"u na!u 0a"ng cuûa goJ5
Ia@t ba"n ,a"i h-n 6oät 6ùt/ roäng Phoaûng hai taác/ ,uû cho hai baïn ngoBi 0iát thoaûi 6aùi5Biát
bao &öùa hoïc tro" $aK ngoBi 0a"o chiác ba"n naB. n!n 6a@t noù nhaZn thAn/ 6aùt rö-ïi5Tr!n ba"n $où
$a!. coù 0a"i 0át 6öïc/0át traB. $aK cuK Pho!ng sao ;oaù $i $ö-ïc5 *ö-ùi 6a@t ba"n &a" hoäc ba"n 0öa
$uû $9 6 $öïng saùch 0-û5Ba"n coù boán cha!n goJ cöùng caùO /coù ca!. gaùc cha!n baWc ngang 0a"
noái &iBn 0-ùi 6a@t ghá5 Ia@t ghá nhaZn 0a" &aùng h-n caû 6a@t ba"n57há coù hai cha!n raát chaWc
chaWn5
Váu Pho!ng coù ba"n caùc baïn sK ngoBi hoïc -û $a!u 1Ba"n thaät caBn thiát 0a" Uu.ù giaù Ohaûi
Pho!ng caùc baïn 1 [6 .!u chiác ba"n hoïc /.!u caû caùi choJ ngoBi Uun thuoäc cuûa 6ình5 [6 giöK
gìn ba"n $J ba"n soáng &a!u h-n 0-ùi bao tuo9i hoïc tro"Y

Đa M TẢ C13 C#lI QU3mT N#À
nN#à o0FB /Bp +:/L q:/ o0FB .H;. FS+ n, có c7 chui đót gih1 đ3, nh! B$ +hc n!o cŽng Iạch Im.
"ược g@i +! đót *& c7 được tKt bNng nh'ng Iợi đót tf 2fng $ang */. Ph6 có b!n tay khTo +To cSa con ngư6i $! c7 có 0#ng ngư6i 1hQ
hợ1 *Ji c7ng *i<c cSa $&nh.:$4t c#i c#n 0!i đ> cG$ *! $4t d b!n tay CuTt d xon 2a như chiKc Cuạt.:o!n thUn c7 *!ng xu4$ như 2R$ kh7
t2ên đ?ng...#n chui 0!i gGn $4t $Tt, g?$ c#c c4ng đót to như chiKc đŽa được bó t2=n +ai bNng ni$ tay. :2ên c#i 1hGn c#n 0!i %y, c| n)a
gang tay , ngư6i ta bu4c $4t nu4c ba *=ng 0Uy $Uy cho thê$ chic chin..ó tJi I#u nu4c bu4c +! đKn b!n tay CuTt — đó có h!ng ng!n Iợi
đót xon 2a nh6 hai đư6ng tKt con 2;t bNng 0Uy $Uy.shGn nai gi'a c#n chui *! $kt CuTt +! $4t nu4c 2%t chic có đKn $ư6i *=ng $Uy xK1
k&n như đBo *=ng xuyKn.
:hư6ng ng!y, c7 chui đót đ|ng +kng thinh F góc nh!, hi/n +!nh +! thK ’nhưng 2#c b•n 2%t Iợ c7. _hi c7 đKn, chhng2g$ 2i1 tuUn thBo,
chạy 0?n */ $4t chH .Pgay cM nh'ng thNng 2#c c|ng đGu chạy +ung ta +ung tung đ/u bL c7 tó$ +ại. .• chui đót thUt đ#ng yêu ’
Đa M TẢ C13 C#lI QU3mT N#À
nN#à o0FB /Bp +:/L q:/ o0FB .H;. FS+ n, có c7 chui đót gih1 đ3, nh! B$ +hc n!o cŽng Iạch Im.
"ược g@i +! đót *& c7 được tKt bNng nh'ng Iợi đót tf 2fng $ang */. Ph6 có b!n tay khTo +To cSa con ngư6i $! c7 có 0#ng ngư6i 1hQ
hợ1 *Ji c7ng *i<c cSa $&nh.:$4t c#i c#n 0!i đ> cG$ *! $4t d b!n tay CuTt d xon 2a như chiKc Cuạt.:o!n thUn c7 *!ng xu4$ như 2R$ kh7
t2ên đ?ng...#n chui 0!i gGn $4t $Tt, g?$ c#c c4ng đót to như chiKc đŽa được bó t2=n +ai bNng ni$ tay. :2ên c#i 1hGn c#n 0!i %y, c| n)a
gang tay , ngư6i ta bu4c $4t nu4c ba *=ng 0Uy $Uy cho thê$ chic chin..ó tJi I#u nu4c bu4c +! đKn b!n tay CuTt — đó có h!ng ng!n Iợi
đót xon 2a nh6 hai đư6ng tKt con 2;t bNng 0Uy $Uy.shGn nai gi'a c#n chui *! $kt CuTt +! $4t nu4c 2%t chic có đKn $ư6i *=ng $Uy xK1
k&n như đBo *=ng xuyKn.
:hư6ng ng!y, c7 chui đót đ|ng +kng thinh F góc nh!, hi/n +!nh +! thK ’nhưng 2#c b•n 2%t Iợ c7. _hi c7 đKn, chhng2g$ 2i1 tuUn thBo,
chạy 0?n */ $4t chH .Pgay cM nh'ng thNng 2#c c|ng đGu chạy +ung ta +ung tung đ/u bL c7 tó$ +ại. .• chui đót thUt đ#ng yêu ’
Đa M TẢ C13 C#lI QU3mT N#À
nN#à o0FB /Bp +:/L q:/ o0FB .H;. FS+ n, có c7 chui đót gih1 đ3, nh! B$ +hc n!o cŽng Iạch Im.
"ược g@i +! đót *& c7 được tKt bNng nh'ng Iợi đót tf 2fng $ang */. Ph6 có b!n tay khTo +To cSa con ngư6i $! c7 có 0#ng ngư6i 1hQ
hợ1 *Ji c7ng *i<c cSa $&nh.:$4t c#i c#n 0!i đ> cG$ *! $4t d b!n tay CuTt d xon 2a như chiKc Cuạt.:o!n thUn c7 *!ng xu4$ như 2R$ kh7
t2ên đ?ng...#n chui 0!i gGn $4t $Tt, g?$ c#c c4ng đót to như chiKc đŽa được bó t2=n +ai bNng ni$ tay. :2ên c#i 1hGn c#n 0!i %y, c| n)a
gang tay , ngư6i ta bu4c $4t nu4c ba *=ng 0Uy $Uy cho thê$ chic chin..ó tJi I#u nu4c bu4c +! đKn b!n tay CuTt — đó có h!ng ng!n Iợi
đót xon 2a nh6 hai đư6ng tKt con 2;t bNng 0Uy $Uy.shGn nai gi'a c#n chui *! $kt CuTt +! $4t nu4c 2%t chic có đKn $ư6i *=ng $Uy xK1
k&n như đBo *=ng xuyKn.
:hư6ng ng!y, c7 chui đót đ|ng +kng thinh F góc nh!, hi/n +!nh +! thK ’nhưng 2#c b•n 2%t Iợ c7. _hi c7 đKn, chhng2g$ 2i1 tuUn thBo,
chạy 0?n */ $4t chH .Pgay cM nh'ng thNng 2#c c|ng đGu chạy +ung ta +ung tung đ/u bL c7 tó$ +ại. .• chui đót thUt đ#ng yêu ’
Đa M TẢ C13 C#lI QU3mT N#À
nN#à o0FB /Bp +:/L q:/ o0FB .H;. FS+ n, có c7 chui đót gih1 đ3, nh! B$ +hc n!o cŽng Iạch Im.
"ược g@i +! đót *& c7 được tKt bNng nh'ng Iợi đót tf 2fng $ang */. Ph6 có b!n tay khTo +To cSa con ngư6i $! c7 có 0#ng ngư6i 1hQ
hợ1 *Ji c7ng *i<c cSa $&nh.:$4t c#i c#n 0!i đ> cG$ *! $4t d b!n tay CuTt d xon 2a như chiKc Cuạt.:o!n thUn c7 *!ng xu4$ như 2R$ kh7
t2ên đ?ng...#n chui 0!i gGn $4t $Tt, g?$ c#c c4ng đót to như chiKc đŽa được bó t2=n +ai bNng ni$ tay. :2ên c#i 1hGn c#n 0!i %y, c| n)a
gang tay , ngư6i ta bu4c $4t nu4c ba *=ng 0Uy $Uy cho thê$ chic chin..ó tJi I#u nu4c bu4c +! đKn b!n tay CuTt — đó có h!ng ng!n Iợi
đót xon 2a nh6 hai đư6ng tKt con 2;t bNng 0Uy $Uy.shGn nai gi'a c#n chui *! $kt CuTt +! $4t nu4c 2%t chic có đKn $ư6i *=ng $Uy xK1
k&n như đBo *=ng xuyKn.
:hư6ng ng!y, c7 chui đót đ|ng +kng thinh F góc nh!, hi/n +!nh +! thK ’nhưng 2#c b•n 2%t Iợ c7. _hi c7 đKn, chhng2g$ 2i1 tuUn thBo,
chạy 0?n */ $4t chH .Pgay cM nh'ng thNng 2#c c|ng đGu chạy +ung ta +ung tung đ/u bL c7 tó$ +ại. .• chui đót thUt đ#ng yêu ’
Đa M TẢ C13 C#lI QU3mT N#À
nN#à o0FB /Bp +:/L q:/ o0FB .H;. FS+ n, có c7 chui đót gih1 đ3, nh! B$ +hc n!o cŽng Iạch Im.
"ược g@i +! đót *& c7 được tKt bNng nh'ng Iợi đót tf 2fng $ang */. Ph6 có b!n tay khTo +To cSa con ngư6i $! c7 có 0#ng ngư6i 1hQ
hợ1 *Ji c7ng *i<c cSa $&nh.:$4t c#i c#n 0!i đ> cG$ *! $4t d b!n tay CuTt d xon 2a như chiKc Cuạt.:o!n thUn c7 *!ng xu4$ như 2R$ kh7
t2ên đ?ng...#n chui 0!i gGn $4t $Tt, g?$ c#c c4ng đót to như chiKc đŽa được bó t2=n +ai bNng ni$ tay. :2ên c#i 1hGn c#n 0!i %y, c| n)a
gang tay , ngư6i ta bu4c $4t nu4c ba *=ng 0Uy $Uy cho thê$ chic chin..ó tJi I#u nu4c bu4c +! đKn b!n tay CuTt — đó có h!ng ng!n Iợi
đót xon 2a nh6 hai đư6ng tKt con 2;t bNng 0Uy $Uy.shGn nai gi'a c#n chui *! $kt CuTt +! $4t nu4c 2%t chic có đKn $ư6i *=ng $Uy xK1
k&n như đBo *=ng xuyKn.
:hư6ng ng!y, c7 chui đót đ|ng +kng thinh F góc nh!, hi/n +!nh +! thK ’nhưng 2#c b•n 2%t Iợ c7. _hi c7 đKn, chhng2g$ 2i1 tuUn thBo,
chạy 0?n */ $4t chH .Pgay cM nh'ng thNng 2#c c|ng đGu chạy +ung ta +ung tung đ/u bL c7 tó$ +ại. .• chui đót thUt đ#ng yêu ’
T;:. L4
!i 8 ‰A4t khu *ư6n có 82,, cUy ca$ *! bưFi [acUy ca$ ;t hRn bưFi +! 2w- cUy . Hỏi $Hi +oại có bao nhiêu
cUy ?
!i 2 A4t 7 t7 t2ong 2 gi6 đGu , $Hi gi6 đi được 5, k$ *! t2ong E gi6 Iau, $Hi gi6 đii được 95 k$. Hoi t2ung
b&nh $Hi gi6 7 t7 đi được bao nhiêu k$ ?
!i E : A4t khu đ%t H.P có chu *i E9,$ .hi/u 0!i hRn chi/u 24ng 24$
aO :;nh 0i<n t;ch khu đ%t ?
bO :2ong khu đ%t ngư6i ta xUy $4t b> bRi h&nh *u7ng có chu *i 82,$ . :;nh 0i<n t;ch c=n +ại cSa khu đ%t ?
!i 4 : :2ung b&nh c4ng cSa E Ió +! 2,,. [a th| nh%t +! 82, . [a thư hai kT$ Ió th| ba 89 đRn *L . :&$ Ia thư hai,
Ia thư ba ?
tV 5 : ạn Aai $ua t2#i cUy đ> tu ch|c Iinh nh(t g?$: E kg $(n, gia $ai kg $(n +! 9,,, 07ng , 2kg t#o, gi#
$Hi kg t#o +! w5,, đ?ng . Hỏi t2ung b&nh $Hi kg t2#i cUy bạn Aai đD $ua gia bao nhiêu ti/n ?
!i 8 ‰A4t khu *ư6n có 82,, cUy ca$ *! bưFi [acUy ca$ ;t hRn bưFi +! 2w- cUy . Hỏi $Hi +oại có bao nhiêu
cUy ?
!i 2 A4t 7 t7 t2ong 2 gi6 đGu , $Hi gi6 đi được 5, k$ *! t2ong E gi6 Iau, $Hi gi6 đii được 95 k$. Hoi t2ung
b&nh $Hi gi6 7 t7 đi được bao nhiêu k$ ?
!i E : A4t khu đ%t H.P có chu *i E9,$ .hi/u 0!i hRn chi/u 24ng 24$
aO :;nh 0i<n t;ch khu đ%t ?
bO :2ong khu đ%t ngư6i ta xUy $4t b> bRi h&nh *u7ng có chu *i 82,$ . :;nh 0i<n t;ch c=n +ại cSa khu đ%t ?
!i 4 : :2ung b&nh c4ng cSa E Ió +! 2,,. [a th| nh%t +! 82, . [a thư hai kT$ Ió th| ba 89 đRn *L . :&$ Ia thư hai,
Ia thư ba ?
tV 5 : ạn Aai $ua t2#i cUy đ> tu ch|c Iinh nh(t g?$: E kg $(n, gia $ai kg $(n +! 9,,, 07ng , 2kg t#o, gi#
$Hi kg t#o +! w5,, đ?ng . Hỏi t2ung b&nh $Hi kg t2#i cUy bạn Aai đD $ua gia bao nhiêu ti/n ?
!i 8 ‰A4t khu *ư6n có 82,, cUy ca$ *! bưFi [acUy ca$ ;t hRn bưFi +! 2w- cUy . Hỏi $Hi +oại có bao nhiêu
cUy ?
!i 2 A4t 7 t7 t2ong 2 gi6 đGu , $Hi gi6 đi được 5, k$ *! t2ong E gi6 Iau, $Hi gi6 đii được 95 k$. Hoi t2ung
b&nh $Hi gi6 7 t7 đi được bao nhiêu k$ ?
!i E : A4t khu đ%t H.P có chu *i E9,$ .hi/u 0!i hRn chi/u 24ng 24$
aO :;nh 0i<n t;ch khu đ%t ?
bO :2ong khu đ%t ngư6i ta xUy $4t b> bRi h&nh *u7ng có chu *i 82,$ . :;nh 0i<n t;ch c=n +ại cSa khu đ%t ?
!i 4 : :2ung b&nh c4ng cSa E Ió +! 2,,. [a th| nh%t +! 82, . [a thư hai kT$ Ió th| ba 89 đRn *L . :&$ Ia thư hai,
Ia thư ba ?
tV 5 : ạn Aai $ua t2#i cUy đ> tu ch|c Iinh nh(t g?$: E kg $(n, gia $ai kg $(n +! 9,,, 07ng , 2kg t#o, gi#
$Hi kg t#o +! w5,, đ?ng . Hỏi t2ung b&nh $Hi kg t2#i cUy bạn Aai đD $ua gia bao nhiêu ti/n ?
!i 8 ‰A4t khu *ư6n có 82,, cUy ca$ *! bưFi [acUy ca$ ;t hRn bưFi +! 2w- cUy . Hỏi $Hi +oại có bao nhiêu
cUy ?
!i 2 A4t 7 t7 t2ong 2 gi6 đGu , $Hi gi6 đi được 5, k$ *! t2ong E gi6 Iau, $Hi gi6 đii được 95 k$. Hoi t2ung
b&nh $Hi gi6 7 t7 đi được bao nhiêu k$ ?
!i E : A4t khu đ%t H.P có chu *i E9,$ .hi/u 0!i hRn chi/u 24ng 24$
aO :;nh 0i<n t;ch khu đ%t ?
bO :2ong khu đ%t ngư6i ta xUy $4t b> bRi h&nh *u7ng có chu *i 82,$ . :;nh 0i<n t;ch c=n +ại cSa khu đ%t ?
!i 4 : :2ung b&nh c4ng cSa E Ió +! 2,,. [a th| nh%t +! 82, . [a thư hai kT$ Ió th| ba 89 đRn *L . :&$ Ia thư hai,
Ia thư ba ?
tV 5 : ạn Aai $ua t2#i cUy đ> tu ch|c Iinh nh(t g?$: E kg $(n, gia $ai kg $(n +! 9,,, 07ng , 2kg t#o, gi#
$Hi kg t#o +! w5,, đ?ng . Hỏi t2ung b&nh $Hi kg t2#i cUy bạn Aai đD $ua gia bao nhiêu ti/n ?
Đa N: T] /r+ s[FB /Tt; /Zu.H
:h6i gi6 *un *ht
"i tea tên bay
:h6i gian t27i Cua 2%t nhanh *! kh7ng bao gi6 t2F +ại. "> đT$ nhL1 th6i gian ta có chiKc đ?ng h? t;ch tic b#o gi6 b#o 1hht . :a c=n có
cM t%$ +Lch t2Bo tư6ng đ> biKt ng!y, biKt th#ng.:h#ng chạ1 ng$ ngo#i, c(u ht đD tkng $‘ B$ t%$ +Lch ng$ :Un ADo th(t đ‘1.
:%$ +Lch được t2Bo F $4t *L t2; th(t t2ang t2@ng t2ong 1h=ng kh#ch, nó +!$ cho cgn 1h=ng I#ng h“n +ên bFi $!u đỏ tưRi thi$
*! bóng +ên như được CuTt $4t +J1 kii$ tuyKn.
&a +Lch +!$ bNng gi%y c#cv ton 0!y có 0ạng h&nh ch' nh(t đ|ng 0!i hRn ba t%c , 24ng khoMng
hai t%c.shGn t2ên b&a +! $4t *=ng t2=n +Rn như c#i đla có đư6ng 0i/$ *!ng choT như $ạ *!ng, +%1 +#nh.ên t2ong có in h&nh $4t 7ng
tiên 2Uu tóc bạc 1hR, tay bưng CuM đ!o, gưRng $kt hi/n +!nh 1hhc h(u. {ưJi 7ng +! hai c(u bT kh#u kh˜nh ,tóc chỏ$ t2#i đ!o cQng nhau
khiêng $4t nhi ti/n *!ng.Xung Cuanh có nh'ng c#nh $ai nF *!ng 2ec 23 *! cUu d .hhc $fng ng$ $Ji d *iKt thBo ki>u ch' thư 1h#1
th(t %n tượng .
sh;a 0ưJi b&a có $4t +ac +Lch 0!y, to như Cuy>n Iu. :6 b&a ngo!i có in ch' 1hhc có ” cGu $ong
&nh an 1hhc +4c t2ong $4t ng$. Ph'ng t6 bên t2ong cSa +ac +Lch +! gi%y $ỏng. t2ing $Ln, có in ng!y th#ng. AHi t6 +Lch có $!u Iic tưRi
tin, có ghT1 cM t2anh , 0anh +a$ thing cMnh, có cM nh'ng cUu ca 0ao. :cc ng', chU$ ng7nx 0ạy ta biKt bao đi/u bu ;ch.
A•i +Gn bóc $4t t6 +Lch +! $4t ng!y đD đi Cua., B$ thê$ kh7n, thê$ +Jn. Pg!y chS nh(t , t6 +Lch có Ia $!u đỏ tưRi như nhic B$ $4t
tuGn đM t27i Cua, B$ đD +!$ được g& ?ŒLch *fa chobiBt ng!y th#ng đ> B$ +(1 2a kK hoạch h@c t(1, *fa nhic nhF B$ nh'ng ng!y k˜ ni<$,
chng giH 7ng b!. ŒLch th(t Cu” gi# biKt bao ’
Đa O : TẢ C13 BvT

"> +uy<n *iKt ch' cho đ‘1, $‘ đD $ua cho B$ cUy bht +# t2B.ht +! ngư6i bạn thBo B$ đKn t2ư6ng vcQng B$ $i<t $!i h@c t(1.
Œ! $4t c7 bT chg$ ch˜ +!$ *i<c nên bht +# t2B có thUn h&nh thon thM, bB bT, t2=n t2=n, , 0!i khoMng gang tay. 5i'a thUn, ngư6i ta in
hai chiKc +# t2B +?ng *!o nhau $!u xanh +cc, nui b(t t2ên n/n #o *!ng tưRi *! h!ng ch' đBn *iKt 2%t đ‘1 :•PTt ch' nKt ngư6i d..hL bht đ4i
t2ên đGu chiKc $Ž 0!i bNng ngón tay ht, có c#i đai bNng nhea cŽng xanh như +#, A™ +! ni1 cSa bht đ%y’P• bMo *< cho ng=i bht khỏi bL
tn khi +3 2Ri xuang đ%t. Pg=i bht +# t2B kh7ng nh@n như bht ch' ~, kh7ng $Mnh như bht ki$ $! có 0ạng h&nh +ư3i $#c,ch#c chin *!
c|ng c#1.Pg=i được +!$ bNng nhea nên nKu kh7ng *iKt CuBn th& nTt ch' Im 2%t toxry *(y $! cM +J1 B$ ai cŽng 2%t th;ch *& ng=i bht
gih1 ta*iKt ch' có nTt thanh, nTt đ($.•$ +uy<n ch' b!ng cUy bht +# t2B đD CuBn nên *iKt 2%t 0b 0!ng ’Xu4t bht giang như bht +7ng đD t•$
Ijn $ec, kh7ng cGn 1hMi bR$ nên cŽng ti<n cho *i<c I) 0cng .
•$ cG$ bht *iKt, bht chạy ê$ như 2u t2ên t2ang gi%y t2ing, cho 2a nh'ng h!ng ch' $/$ $ại, đ/u tg$ ti1.št gih1 B$ *iKt *gn , +!$
to#n, h@c h!nh tiKn b4.piKt xong, B$ c%t bht c•n th(n
:2ong ng7i nh! xinh xin cSa nó đ> bht được ngh˜ ngRi. d PgS ngoan đi bht Ri ’Pg!y $ai c(u c=n gih1 tJ nhi/u *i<c n'a đ%y .’•
ht gGn gŽi *! thUn thiKt +!$ Iao ’ •$ gi' bht th(t kl đ> 0Qng được +Uu b/n .
Đa 2 Mùa xuân đm đ!n "ho ta #ao $%" màu "&a nh'n( )oài hoa đ*+,
H-. tả m/t "â. hoa th01n( n2 3ào 45+ T!t t67n 8u7 h09n( m,
NE( +wV Bx .Hy/ .Hà; $Qi *L cSa CuM th& $Qa xuUn ng!o ngạt hưRng thR$ cSa hoa . AQa xuUn đB$ đKn cho ta bao Iic $!u
cSa nh'ng +o!i hoa đ‘1. A!u đỏ thi$ tuoi cSa hoa h?ng hoa đ?ng tiên,, $!u t2#ng tinh khiKt cSa hoa chc, hoa hu<x nhưng t7i yêu nh%t
+! $!u *!ng Iang t2@ng cSa hoa $ai ..h $Hi đ4 xuUn */ +! cUy $ai đGu ng• nh! t7i +ại đR$ hoa *!ng 2ec ..
NHBt +z ^* /Bp F\A +Vi n!y 7ng n4i đD t2?ng tf +Uu +i$ 2?i, nó kh7ng nN$ t2ong ch(u nên0#ng cUy 2%t te nhiên, c!nh chi ch;t
*ưRn 2a, chla th“ng +ên t26i th(t 1hóng kho#ng ’
C\A FV; FB{.H qV +|/, thUn cUy $Mnh nhưng th(t 2in chic, 0}o 0ai .ŒJ1 *ỏ bên ngo!i $!u nUu I‹$ có +a$ đa$ t2ing. "ó +!
0%u hi<u nó Iang ngo!i t26i +Uu +i$ 2?i. .Uy $ai ch˜ đ‘1 +ên t2ong $Qa xuUn .PH'ng ng!y cuai th#ng chạ1, cM nh! B$ n7 n|c +kt +# *& ai
cŽng $ong nó t2H hoa đhng :Kt.. .Uy $ai ch˜ c=n t2R c!nh kh“ng khiu như cUy kh7.ry *(y $! ch˜ $ư6i $%y ng!y Iau, tf thUn cUy kh7
%y, t2u 2a h!ng ng!n bh1 n•n xanh $ưJt. h1 $ai 0ạng hạt chi ch;t đGy c!nh, ng@c ng!xPH'ng c#i bh1 %y tf tf hT $F đ> +4 $4t đa$
*!ng chói +@i. 2?i +ại bfng nF ng$ I#u c#nh hoa tưRi nguyên $Ln $!ng như +ca. A4t b7ng, hai b7ng 2?i h!ng t2g$ b7ng , h!ng ng&n
b7ng đua nhau khoB Iic. .Uy hoa ng!y xuUn to!n hoa +! hoa ’Hoa $ai *!ng 2ec 23 ch%1 chJi $u7n c#nh như $u7n ng!n c#nh
bưJ$.Ph'ng ngư6i kh#ch Cua đư6ng đ/u ghT $it +ại nh&n *! t2G$ t2? khBn d…, cUy $ai "‘1 Cu# ’•.Qng *Ji hoa, +4c non t2u +#c đ#c.Œ#
$ai non $ỏng 0#nh, $#t 2ượi, $!u nUu h?ng 1ha chht t;$ nhạt c!ng tgng *} đ‘1 cho cUy.A4t cRn gió thoMng Cua, +J1 +J1 c#nh hoa +ợ1
*!ng $kt đ%t.Akt đ%t bUy gi6 cŽng to!n hoa +! hoa’ HưRng $ai thoang thoMng Cuy<n *Ji ning xuUn %$ #1 .
C]+ S. J.H .}i @~ /T-.H +}/ F\A B;V Cu” như thK ’p} 2ec 23 *! +Uu t!n cSa hoa $ai $ang
+ại ni/$ *ui, an khang thLnh *ượng cho $@i nh! .
Đa 2 Mùa xuân đm đ!n "ho ta #ao $%" màu "&a nh'n( )oài hoa đ*+,
H-. tả m/t "â. hoa th01n( n2 3ào 45+ T!t t67n 8u7 h09n( m,
NE( +wV Bx .Hy/ .Hà; $Qi *L cSa CuM th& $Qa xuUn ng!o ngạt hưRng thR$ cSa hoa . AQa xuUn đB$ đKn cho ta bao Iic $!u
cSa nh'ng +o!i hoa đ‘1. A!u đỏ thi$ tuoi cSa hoa h?ng hoa đ?ng tiên,, $!u t2#ng tinh khiKt cSa hoa chc, hoa hu<x nhưng t7i yêu nh%t
+! $!u *!ng Iang t2@ng cSa hoa $ai ..h $Hi đ4 xuUn */ +! cUy $ai đGu ng• nh! t7i +ại đR$ hoa *!ng 2ec ..
NHBt +z ^* /Bp F\A +Vi n!y 7ng n4i đD t2?ng tf +Uu +i$ 2?i, nó kh7ng nN$ t2ong ch(u nên
0#ng cUy 2%t te nhiên, c!nh chi ch;t *ưRn 2a, chla th“ng +ên t26i th(t 1hóng kho#ng ’
C\A FV; FB{.H qV +|/, thUn cUy $Mnh nhưng th(t 2in chic, 0}o 0ai .ŒJ1 *ỏ bên ngo!i $!u nUu I‹$ có +a$ đa$ t2ing. "ó +!
0%u hi<u nó Iang ngo!i t26i +Uu +i$ 2?i. .Uy $ai ch˜ đ‘1 +ên t2ong $Qa xuUn .PH'ng ng!y cuai th#ng chạ1, cM nh! B$ n7 n|c +kt +# *& ai
cŽng $ong nó t2H hoa đhng :Kt.. .Uy $ai ch˜ c=n t2R c!nh kh“ng khiu như cUy kh7.ry *(y $! ch˜ $ư6i $%y ng!y Iau, tf thUn cUy kh7
%y, t2u 2a h!ng ng!n bh1 n•n xanh $ưJt. h1 $ai 0ạng hạt chi ch;t đGy c!nh, ng@c ng!xPH'ng c#i bh1 %y tf tf hT $F đ> +4 $4t đa$
*!ng chói +@i. 2?i +ại bfng nF ng$ I#u c#nh hoa tưRi nguyên $Ln $!ng như +ca. A4t b7ng, hai b7ng 2?i h!ng t2g$ b7ng , h!ng ng&n
b7ng đua nhau khoB Iic. .Uy hoa ng!y xuUn to!n hoa +! hoa ’Hoa $ai *!ng 2ec 23 ch%1 chJi $u7n c#nh như $u7n ng!n c#nh
bưJ$.Ph'ng ngư6i kh#ch Cua đư6ng đ/u ghT $it +ại nh&n *! t2G$ t2? khBn d…, cUy $ai "‘1 Cu# ’•.Qng *Ji hoa, +4c non t2u +#c đ#c.Œ#
$ai non $ỏng 0#nh, $#t 2ượi, $!u nUu h?ng 1ha chht t;$ nhạt c!ng tgng *} đ‘1 cho cUy.A4t cRn gió thoMng Cua, +J1 +J1 c#nh hoa +ợ1
*!ng $kt đ%t.Akt đ%t bUy gi6 cŽng to!n hoa +! hoa’ HưRng $ai thoang thoMng Cuy<n *Ji ning xuUn %$ #1 .
C]+ S. J.H .}i @~ /T-.H +}/ F\A B;V Cu” như thK ’p} 2ec 23 *! +Uu t!n cSa hoa $ai $ang +ại ni/$ *ui, an khang thLnh *ượng
cho $@i nh! .
Đ: 2; <M H=> TẢ M?T C@> BANG MBT MC <M >DE THFCH

TTZu.H /Ji T•? +:/ qX.H F\A` Nà; qà.HL .à; ?BZ•.H s0i FX F] +t /\A <à +rA V.B )iC? <à.H€ .BZ.H H•. qX <>i /Ji .Br/
<‚. sà q:F ?BZ•.H Hià )ƒ.H „ F_.H /TZu.H`Giu TV FBSi .à; L/Ji Fw.H +rA q0. FW.H FBSi )wV <(i <… @Z>i qX.H F\A +:/ TZ•i )X F]

C\A ?BZ•.H FV; s>.L )ƒ.H o{.H o‡.H TV @:.H +}/ F\A F_ /BˆL Fà.B s: o(+ o= ‰;x TV .BZ +}/ FBiEF J ‰V.B +:/ TZ•i`C\A )~
oD.H s\( s•+ T-iL /{.H /T]i qV; +ZV .•.H q~; @J.H .=. @:.H F\A /TU+ /Š.BL (.H
@(.H L @Š.B )0F`
GDF F\A /; )|. qV )ƒV FBG.H t+ J+ +>i BE/` %BYV @Z>i HDF FX .B‡.H F:i TI @ài .H;‹. .H;x;L sGF Œ.L
sGF BiC. /T=. +h/ )r/`TT=. /B\. ^B;].H +}/ +|/L /•V TV Tr/ .BiŽ( .B:.B s>. q| <J oD )E+ ^BJ.H BE/ )Z•F`MwV ‰(\.L F\A
?BZ•.H Hià /T… s0i` NX +hF +}/ FBiEF :; +Z>/ ‰V.B9 +à( ‰V.B FRV s: .;. +S. +„. <à )UA oƒF oD.H`L: ?BZ•.H q| .B• +yF
oX.H )Ji .BZ s: +t`MwV BxL F\A ?BZ•.H +hF FBiEF :; /B=( B;V )• T•F`N•.H )~ /B•? sKV FB; F\A` T{.H Fˆ+ B;VL /{.H +].H B;V
)• T•F T‘ .BZ FB:A s=. .i=+ <(i n.HB• Bx n
FRV qV; /(_i ByF/T’`#;V ?BZ•.H FX .“+ F:.B +=+ +Vi .BZ F:.B qZ>+` C:i .B(” B;V @ài TV +V.H /Gi
?Br. /T=. )U( Fƒ T(.H Ti.B ^Bi FX HiX`MwV /B(L <ài qJ.H B;V F’. oX/ s0i .BZ sZ( s(AE. L F\A s:F ):F B;V
@• s‚. <>i .B‡.H /T:i ?BZ•.H @ài .BZ /BV.B HZS+ ‰V.B`
By. ByF /T’ FBG.H /Ji BVA .Bh/ .B‡.H F:.B ?BZ•.H TSi HB|? /Bà.B Bp.B F;. qZ>+ |? <à; <„ )* sà+ ^• .iC+ .B‡.H .HàA F’.
ByF „ .HJi /TZu.H .UA` GDF ?BZ•.H Hià /B\. •(t. sà .Si @iI. TV ^BJ.H qiE/ qV; .Bi=( /T’ FBSi s– /BG FRV /(_i ByF /T’€``Qw FX )i
)\( ‰VL /Ji FW.H .B> <Ž +:i /TZu.H <à F\A ?BZ•.H Hià BiŽ. sà.B /D/ qˆ.H rA `
Đ: G H <M H=> TẢ M?T IJKN LME NMNH TOT MC <M CA PQR TLSNG THT>

sh;a Iau nh! B$ có $4t *ư6n 2au xanh tat $! ba B$ đD d gGy 0eng d nên. [#ng n!o,
B$ cŽng 0(y th(t IJ$ 2a *ư6n h;t thF kh7ng kh; t2ong +!nh *! gih1 ba tưJi 2au 2?i $Ji đi h@c.
_hu *ư6n kh7ng 24ng +i$ nhưng th(t tho#ng đDng. Xung Cuanh được 2!o bNng +ưJi *!
c@c t2B th(t chic chin, ch“ng có chh g! n!o chui *!o được. a +!$ $4t c#i cung t2B có th> đóng
,$F khi 2a *!o.a c=n đóng cM $4t c#i giKng bR$ đ> tưJi nưJc cho 2au.
Xa *ư6n th(t th;ch *& F đUy bạn có th> biKt đS c#c +oại 2au *! $Qa n!o 2au cŽng xanh tat.
.#c +oại cMi, x! +#ch, h!nh ng= được t2?ng th!nh +uang 0!i $Hi +uang $4t +oại 2iêng. .Mi cay +# to, 0!i 1hiKn +# có 2gng cưa, xanh u$.
.Mi b‘ thUn t2ing $uat, +# t2=n, xanh +cc. X! +ach +# xoin th!nh bh1 ,xanh n•n bóng $ượt . A%y c(u h!nh +# như ang hht c| ch˜a th“ng
+ên ,tua tSa, c=n c#c chL
ng= thUn $Mnh 0} yKu Jt c| +o! xo! I#t $kt đ%t. 5i'a *ư6n +! c#c +oại 2au t2?ng kh7ng đ#nh
+uang đ> gn Cuanh ng$ như 0i1 c#, 2au 2g$,ng= t!u, 2au thR$x.. .uai *ư6n ba t2?ng $4t gi!n $ưJ1 đGy hoa *!ng *! CuM non . [#t
b6 2!o c=ncó $4t h!ng Jt, Ph'ng CuM Jt #o đỏ, #o xanh th(t
ng4 nghlnh.
A‘ h#i $ưJ1 n%u canh, h#i 2au đ> +u4c hokc gn Iangx +!$ 1hong 1hh thê$ cho b'a gn cuM
gia đ&nh, , *fa tiKt kiê$ ti/n chợ, *fa đM$ bMo 2au Iạch hợ1 *< Iinh.Xau F *ư6n c=n được $‘
$ang đi biKu b! con xung Cuanh ,tgng thê$ t&nh +!ng nghla xó$. pư6n 2au nh! B$ th(t +! Cu” ’
ĐÈ U <M H=> TẢ M?T C@> VN WEẢ MC <M >DE THFCH NHTT ,
:7i yêu ng7i nh!, yêu cUy cai xung Cuanh *ư6n *! yêu nh%t +! cUy $(n đGu ng•. .Uy $(n n!y7ng n4i t7i đD t2?ng tf +Uu +i$ 2?i nên
nó cao +Jn ,bóng chB $#t 2ượi cM $4t khoMng IUn.
.Uy $(n thu4c giang $(n đỏ, gac cUy to như c4t nh! chic chin, *'ng chMi. shGn t2ên gac t˜a
2a hai thUn giang như c#i ch#n n# :iK1 đó +! *7 Ia c!nh uan +ượn, đU$ ngang, ch˜a th“ng đS
hưJng.Œ# $(n xanh +cc, 0!i như +# xo!i nhưng to bMn hRn. Œ# $@c 0!y , đan th!nh *=$ chB bóng $#t Œ# non $Ji t2u có $!u nUu đỏ,
t;$ h?ng $ỏng như +ca..uai đ7ng, đGu xuUn , $(n t2u hoa.
Hoa $(n t2u tfng chQ$ t2ing $uat., c#nh hoa nhỏ bT như Iợi ch˜. AQa hoa, ong bưJ$ 2h nhau */ hht $(t 2Q 2& cM ng!y th(t *ui .Hoa
2cng đi, CuM non nhh 2a, bB bT như nh'ng chiKc chu7ng t; hon..]uM $(n thi nhau +Jn, +hc +˜u đGy c!nh.Ping hạ thi1 I#ng cho $Qa CuM
ch;n ’]uM $(n ch;n
đỏ $@ng , 2ec +ên, g@i $6i . Ph&n tf xa, cUy như $4t th#1 đnn +4ng +‹y $4t $!u đỏ thi$ tưRi,
kh7ng c=n th%y +# n'a.AQa $(n n!o $‘ cŽng ch@n nh'ng chQ$ CuM to nh%t, đ‘1 nh%t đkt +ên b!n th6 đ> nhJ */ 7ng. •A *! $%y đha
bạn bưng chTn $uai Jt 2a ng?i 0ưJi gac cUy thưFng th|c tfng CuM $(n ch;n $@ng nưJc , chua chua ng@t ng@t, gn $Di kh7ng ch#n .
:7i yêu cUy $(n *7 cQng’, Pó *fa chB $#t, *fa cho CuM, *fa +!$ cho cMnh nh! t7i thê$ đ‘1.
0H— N#eT NGÀ3 , T#ÁNG 1 N7M ,811
TI ›P5 pVœ:
KIM T!A BÀI S˜ 19 #4C K5 ,
PHAÀN L:%!N TÖ# ?A# 0A&: 26'4
CAÂU 1:Tìm töø gheùp tong h!"p# gheùp phaân $oa"i#töø $aù% coù !û &oa"n 'a(n )au &aâ%:

Baûn &a"ng $aK thöùc giaác5?où $a!./ aùnh &öûa hoBng baäO bu"ng tr!n caùc báO5Vgoa"i b-" ruoäng
$aK coù bö-ùc cha!n ngö-"i $iS tiáng noùi chu.än rì raB6/ tiáng goïi nhau A -ùi5
Taûng saùng /0o"6 tr-"i cao ;anh 6!nh 6o!ng57ioù tö" tr!n $]nh nuùi tra"n ;uoáng
thung &uKng 6aùt rö-ïi5
CAÂU * :+aùc &,nh -anh# &o.ng# t/nh töø coù !û caâu )au :
CuKng nhö to!i/6aá. caäu hoïc tro" 6-ùi b-K ng-K $öùng nùO b!n ngö-"i tha!n/ch] ,aù6 $i tö"ng
bö-ùc nhï 5
CAÂU 0 : 1iaûi th/ch caâu tu"c ngö2:
3Chuoâng coù &aùnh m!ùi keâu#&eøn coù kheâu m!ùi 4a"ng5.
CAÂU 6 : +aùc &,nh chuû ngö2# ', ngö2 # kieu caâu cuûa caùc caâu )au :
a/ ChiBu na./ $i hoïc 0B/ Thö-ng cu"ng caùc baïn chaï. u"a ra ca!. gaïo 5
b/ VhöKng bo!ng hoa $oû nga". na"o $aK tr-û tha"nh nhöKng Uuaû gaïo 6uùO 6AO 5
0A& 5 / 'aBC Da56
A/ Coù 08 ngöK &a" tAnh tö" :
B/ Coù 08 ngöK &a" cuï6 $oäng tö"5:
C/ Coù chuû ngöK &a" ,anh tö" :
*/ Coù chuû ngöK &a" tAnh tö"
PHAÀN 0A>) THÏ :24' 4
Cho $oaïn th- sau: MBaKo bu"ng tha!n boïc &aá. tha!n
Ta. o!6/ ta. nAu tr gaBn nhau th!6
Thö-ng nhau/ tr cha_ng -û ri!ng
Xu.K tha"nh tö" $où 6a" n!n h-Ki ngö-"i M DVgu.Jn *u. F
?oaïn th- tr!n n!u &!n ,iBu gì $ïO $K 0a" sa!u saWc 1
PHAÀN TA!P LA#) ?A;N : 210 ' 4
Vgo!i nha" cuûa 6 coù nhiBu $oB 0aät $ö-ïc 6 coi nhö ngö-"i baïn tha!n D ba"n hoïc/ &8ch tro
tö-"ng/ giaù saùch/ tuû nhoû $öïng UuaBn aùo/ tuû $oB ch-i/==5F
LaK. taû &aïi 6oät trong soá nhöKng $oB 0aät $où5
Đa KIM T!A #4C SIN# GI™I C$% T!'šNG
M2N : TIiNG VIỆT
T#šI GIAN :P8 %#vT
C#— N#eT NGÀ3 1M T#ÁNG 1 N7M ,811
TIiNG VIỆT
KIM T!A BÀI S˜ , 6#4C K5 ,`
Đa BÀI
BCI X; Y2đ) Tìm hai câu ca dao, tục ngữ nói về quê hương, đất nước.
tV 2O !đ) Tìm c"c #$ %h&n' T()ng ngữ, ch* ngữ, v+ ngữ c*a c"c câu ,au '
aO:2ong nh'ng ng$ đi đ#nh gikc, nHi nhJ đ%t đai,nh! c)a,2u4ng *ư6n +ại ch#y +ên t2ong +=ng anh. bO:iKng Ióng *H +ong bong t2ên $ạn
thuy/n .
cO :2ên *=$ t26i cao xanh, đang chao +ượn nh'ng c#nh 0i/u .
tV EO !đ ) -"c đ+nh danh t., đ$ng t., t/nh t. có 0 đo)n thơ ,au '
Ping *!ng tưRi 2Mi nh‘
ưFi t2=n $@ng t2lu c!nh
H?ng ch&n như đnn đỏ
:hi1 t2ong +Q$ cUy xanh
tV 4O‡2đ )1iền ti2ng th/ch h3% v4o ch5 chấm đ6 có '
aO :f ghT1 bO :f +#y
$/$xxxxxxxxx. $/$xxxxxxxxxxxx
xanhxxxxxxxxxx. Xanhxxxxxxxxxxxx
+ạnhxxxxxxxxxxx. Œạnhxxxxxxxxxxxx
tV 5O ‡Eđˆ :2ong b!i •pi<t Pa$ thUn yêu d, nh! thR Pguybn {&nh :hi có *iKt:
d pi<t Pa$ đ%t nưJc ta Ri ’
Aênh $7ng bi>n +ha đUu t26i đ‘1 hRn
.#nh c= bay +M 2(1 26n
AUy $6 chB đ˜nh :2ư6ng [Rn IJ$ chi/u .•
7m c8m nh&n đư3c những điều đ9% đ: gì về đất nước ;i<t =am qua đo)n thơ t(ên >
?@A BC Bđ ) 7m hDE t8 F)i m$t đG v&t gHn gIi đD t.ng gJn #ó với Km :qP "V‚A
BÀI KIM T!A S˜ 1 `
tV 8: .ho Ia 2w5a .HDy t&$ a Iao cho:
v2w5a chia hKt cho 2 nhưng kh7ng chia hKt cho 5? ^ a zxxxxxxxxxxxxxxxx.
v.hia hKt cho E nhưng kh7ng chia hKt cho 9 ? ^a zxxxxxxxxxxxxxxxx..
v.hia hKt cho 2,E *! 9? ^ a zxxxxxxxxxxxxxxxxx
tV 2 :"kt t;nh 2?i t;nh :
8-,E x 2,w E8,,- : E,4 E y
xxtV E: A4t 1hT1 chia có 0ư có Ia bL chia +! 2,8E, thưRng +! 89w, Ia 0ư +! 9. HDy t&$ Ia chia ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
tV 4:A4t $Mnh đ%t h&nh b&nh h!nh có chi/u cao +! w5$ ."4 0!i đ#y g%1 đ7i chi/u cao.Pgư6i ta I) 0cng 0i<n t;ch $Mnh đ%t %y đ>
t2?ng hoa .:;nh 0i<n t;ch đ%t c=n +ại ?
!i 5:A4t $Mnh đ%t h&nh ch) nh(t có chi/u 24ng +! 89$ *! bNng chi/u 0!i .A4t $iKng đ%t h&nh *u7ng có cạnh bNng t2ung b&nh c4ng
cSa chi/u 0!i *! chi/u 24ng h&nh ch) nh(t. :;nh 0i<n t;ch $Mnh đ%t h&nh *u7ng ?
tV 9 ‰A4t 7 t7 đi tf th!nh 1ha H.A đKn HP hKt ba ng!y.Pg!y thư nh%t đi được CuDng đư6ng .
Pg!y thư hai đi CuDng đư6ng. Hỏi :
aO:2ong hai ng!y 7 t7 đi được bao nhiêu 1hGn CuDng đư6ng ?
bOPg!y th| ba 7 t7 đi tiK1 bao nhiêu 1hGn CuDng đư6ng n'a $Ji tJi H! P4i ?
tV w: XB th| nh%t chF w5 bao gạo. XB th| hai chF w2 bao gạo .Phư thK xB th| hai chF ;t hRn xB th| nh%t 85, kg gạo .Hỏi $Hi xB chF
bao nhiêu kiv +7v ga$ gạo biKt c#c bao nkng như nhau ?
tV -:A4t th)a 2u4ng h&nh ch' nh(t có n)a chu *i 94$,.hi/u 24ng bNng chi/u 0!i.
aO :;nh 0i<n t;ch th)a 2u4ng đó ?
bO .| 8,$ thu được 5 kg thóc.Hỏi th)a 2u4ng đó thu được bao nhiêu kg thóc ?

Đa KIM T!A
.Uu 8 aO : "@c Ió : 95 8,- :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bO piKt Ia : an $ưRi t#$ ngh&n ng$ t2g$ bMy $ưRi ba :xxxxxxxxxxxxxx..
.Uu 2 : :2ong $4t 1hT1 chia có Ia chia +! - th& Ia 0ư +Jn nh%t có th> có +! :xxxxxxx..
:.Uu E : A4t t%$ b&a h&nh *u7ng có 0i<n t;ch +! 49 0$ th& cạnh h&nh *u7ng đó +! : xxxx.
.Uu 4 :"kt t;nh 2?i t;nh :
2E59 x 9 9Ew5- :- 8,w5 x 4 28,59 : w
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
.Uu 5 : :;nh gi# t2L bi>u th|c :
aO 5254, v 5w4, x 9 z ? bO 8599 y 45 : 9 x 8,, z?
.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
.Uu 9 : A4t c)a h!ng có 25,, kg gạo ..)a h!ng đD b#n t2ong 4 tuGn, $Hi tuGn b#n 82, kg .
Hỏi c)a h!ng c=n +ại bao nhiêu kg gạo ?
.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
.Uu w A‘ có 8,,,,, đ?ng. A‘ $ua t2#i cUy hKt
8
4
Ia ti/n đó .[a tiên c=n +ại $‘ $ua E kg gạo
t#$ thR$ . Hỏi gi# ti/n $4t kg gạo t#$ thR$ ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Đa 2 Mùa xuân đm đ!n "ho ta #ao $%" màu "&a nh'n( )oài hoa đ*+,
H-. tả m/t "â. hoa th01n( n2 3ào 45+ T!t t67n 8u7 h09n( m,
NE( +wV Bx .Hy/ .Hà; $Qi *L cSa CuM th& $Qa xuUn ng!o ngạt hưRng thR$ cSa hoa . AQa xuUn đB$
đKn cho ta bao Iic $!u cSa nh'ng +o!i hoa đ‘1. A!u đỏ thi$ tuoi cSa hoa h?ng hoa đ?ng tiên,, $!u t2#ng tinh
khiKt cSa hoa chc, hoa hu<x nhưng t7i yêu nh%t +! $!u *!ng Iang t2@ng cSa hoa $ai ..h $Hi đ4 xuUn */ +! cUy
$ai đGu ng• nh! t7i +ại đR$ hoa *!ng 2ec ..
NHBt +z ^* /Bp F\A +Vi n!y 7ng n4i đD t2?ng tf +Uu +i$ 2?i, nó kh7ng nN$ t2ong ch(u nên
0#ng cUy 2%t te nhiên, c!nh chi ch;t *ưRn 2a, chla th“ng +ên t26i th(t 1hóng kho#ng ’
C\A FV; FB{.H qV +|/, thUn cUy $Mnh nhưng th(t 2in chic, 0}o 0ai .ŒJ1 *ỏ bên ngo!i $!u nUu I‹$ có
+a$ đa$ t2ing. "ó +! 0%u hi<u nó Iang ngo!i t26i +Uu +i$ 2?i. .Uy $ai ch˜ đ‘1 +ên t2ong $Qa xuUn .PH'ng ng!y
cuai th#ng chạ1, cM nh! B$ n7 n|c +kt +# *& ai cŽng $ong nó t2H hoa đhng :Kt.. .Uy $ai ch˜ c=n t2R c!nh kh“ng
khiu như cUy kh7.ry *(y $! ch˜ $ư6i $%y ng!y Iau, tf thUn cUy kh7 %y, t2u 2a h!ng ng!n bh1 n•n xanh $ưJt.
h1 $ai 0ạng hạt chi ch;t đGy c!nh, ng@c ng!xPH'ng c#i bh1 %y tf tf hT $F đ> +4 $4t đa$ *!ng chói +@i. 2?i
+ại bfng nF ng$ I#u c#nh hoa tưRi nguyên $Ln $!ng như +ca. A4t b7ng, hai b7ng 2?i h!ng t2g$ b7ng , h!ng ng&n
b7ng đua nhau khoB Iic. .Uy hoa ng!y xuUn to!n hoa +! hoa ’Hoa $ai *!ng 2ec 23 ch%1 chJi $u7n c#nh như
$u7n ng!n c#nh bưJ$.Ph'ng ngư6i kh#ch Cua đư6ng đ/u ghT $it +ại nh&n *! t2G$ t2? khBn d…, cUy $ai "‘1
Cu# ’•.Qng *Ji hoa, +4c non t2u +#c đ#c.Œ# $ai non $ỏng 0#nh, $#t 2ượi, $!u nUu h?ng 1ha chht t;$ nhạt c!ng
tgng *} đ‘1 cho cUy.A4t cRn gió thoMng Cua, +J1 +J1 c#nh hoa +ợ1 *!ng $kt đ%t.Akt đ%t bUy gi6 cŽng to!n hoa +!
hoa’ HưRng $ai thoang thoMng Cuy<n *Ji ning xuUn %$ #1 .
C]+ S. J.H .}i @~ /T-.H +}/ F\A B;V Cu” như thK ’p} 2ec 23 *! +Uu t!n cSa hoa $ai $ang +ại ni/$ *ui,
an khang thLnh *ượng cho $@i nh! .
Đa 2 Mùa xuân đm đ!n "ho ta #ao $%" màu "&a nh'n( )oài hoa đ*+,
H-. tả m/t "â. hoa th01n( n2 3ào 45+ T!t t67n 8u7 h09n( m,
NE( +wV Bx .Hy/ .Hà; $Qi *L cSa CuM th& $Qa xuUn ng!o ngạt hưRng thR$ cSa hoa . AQa xuUn đB$
đKn cho ta bao Iic $!u cSa nh'ng +o!i hoa đ‘1. A!u đỏ thi$ tuoi cSa hoa h?ng hoa đ?ng tiên,, $!u t2#ng tinh
khiKt cSa hoa chc, hoa hu<x nhưng t7i yêu nh%t +! $!u *!ng Iang t2@ng cSa hoa $ai ..h $Hi đ4 xuUn */ +! cUy
$ai đGu ng• nh! t7i +ại đR$ hoa *!ng 2ec ..
NHBt +z ^* /Bp F\A +Vi n!y 7ng n4i đD t2?ng tf +Uu +i$ 2?i, nó kh7ng nN$ t2ong ch(u nên
0#ng cUy 2%t te nhiên, c!nh chi ch;t *ưRn 2a, chla th“ng +ên t26i th(t 1hóng kho#ng ’
C\A FV; FB{.H qV +|/, thUn cUy $Mnh nhưng th(t 2in chic, 0}o 0ai .ŒJ1 *ỏ bên ngo!i $!u nUu I‹$ có
+a$ đa$ t2ing. "ó +! 0%u hi<u nó Iang ngo!i t26i +Uu +i$ 2?i. .Uy $ai ch˜ đ‘1 +ên t2ong $Qa xuUn .PH'ng ng!y
cuai th#ng chạ1, cM nh! B$ n7 n|c +kt +# *& ai cŽng $ong nó t2H hoa đhng :Kt.. .Uy $ai ch˜ c=n t2R c!nh kh“ng
khiu như cUy kh7.ry *(y $! ch˜ $ư6i $%y ng!y Iau, tf thUn cUy kh7 %y, t2u 2a h!ng ng!n bh1 n•n xanh $ưJt.
h1 $ai 0ạng hạt chi ch;t đGy c!nh, ng@c ng!xPH'ng c#i bh1 %y tf tf hT $F đ> +4 $4t đa$ *!ng chói +@i. 2?i
+ại bfng nF ng$ I#u c#nh hoa tưRi nguyên $Ln $!ng như +ca. A4t b7ng, hai b7ng 2?i h!ng t2g$ b7ng , h!ng ng&n
b7ng đua nhau khoB Iic. .Uy hoa ng!y xuUn to!n hoa +! hoa ’Hoa $ai *!ng 2ec 23 ch%1 chJi $u7n c#nh như
$u7n ng!n c#nh bưJ$.Ph'ng ngư6i kh#ch Cua đư6ng đ/u ghT $it +ại nh&n *! t2G$ t2? khBn d…, cUy $ai "‘1
Cu# ’•.Qng *Ji hoa, +4c non t2u +#c đ#c.Œ# $ai non $ỏng 0#nh, $#t 2ượi, $!u nUu h?ng 1ha chht t;$ nhạt c!ng
tgng *} đ‘1 cho cUy.A4t cRn gió thoMng Cua, +J1 +J1 c#nh hoa +ợ1 *!ng $kt đ%t.Akt đ%t bUy gi6 cŽng to!n hoa +!
hoa’ HưRng $ai thoang thoMng Cuy<n *Ji ning xuUn %$ #1 .
C]+ S. J.H .}i @~ /T-.H +}/ F\A B;V Cu” như thK ’p} 2ec 23 *! +Uu t!n cSa hoa $ai $ang +ại ni/$ *ui,
an khang thLnh *ượng cho $@i nh! .
›%#œN T!•C NG#IỆM : K#OAN# VÀO C#ž CÁI ĐjT T!'kC ĐÁ% ÁN ĐvNG
.žŸ 8 : TT=. q]. )- /• sC 1 :1888888L•(~.H )Zu.H AB ); )Z•F , @+` VŸA )} @ài /BŸ/ FRV •(~.H )Zu.H sà
: €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€`
C1U , :TT;.H B}? FX 1, qG/ )• <à 35 qG/ ‰V.B `T• oD Hi‡V qG/ ‰V.B <à oX qG/ /T;.H B}? sà :
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€``
C\(3 :#p.B /B;i ABCQ FX:)4 0ai cSa hai đư6ng chTo +Gn +ượt +! E5 c$ *! 42 c$ :;nh 0i<n t;ch h&nh thoi đó
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

C\( 4 :Tp+ oD /T(.H qp.B F}.H FRV F:F oD oV( :1,3 L ,34L 345L 45ML <à 5MN `
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€`
C\( 5 :E?F:F ?B\. oD oV( /Bt; /BZ /• /{ s>. )E. q| ¡ L
9
-
L
5
4
L
82
89
`
w
-
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
sHP :¡ ŒŸ¢P :
!i 8 ::;nh : 2Ew5 x w,4 9,598 : 549 E v
4
w
:
2
5

9
w
¢ 5 x
E
2,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
!i 2 : :&$ ~:

aO ~ x
9
-
£
E
2
: , q&
4
L
£ 8,,, cO
5
4
9 A £
E
w
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx !i E: MVi +(V o:FB <à <„
BE/ P1888 )-.H ` BiE/ oD /iŽ. +(V <„ q‹.H
4
E
oD /iŽ. +(V o:FB `
#•i MVi +(V +¤i s;0i BE/ qV; .Bi=( /iŽ. ¥
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bài 4 :` M}/ +].B <Zu. #CN FX FBiŽ( T}.H 58+L FBiŽ( @ài q‹.H
9
5
FBiŽ( T}.H ` NHZui /V @w.H
2
E
@iC.
/YFB )* /T-.H B;V` TY.B @iC. /YFB F’. s0i ¥
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
!i 5 : M}/ .HZui st; .Gi .H•+ F].B ` Giu /Bƒ .Br/ )i
8
4
);0. )Zu.H` Giu /Bƒ BVi )i )Z•F
2
5
);0.
)Zu.H `#•i .HZui )X ?B]i )i qV; .Bi=( ?BU. .Z~ +>i BE/ );0. )Zu.H )~ )[.B ¥
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tV9: A4t đ#$ đ%t H.P có chi/u 0!i hRn chi/u 24ng 4, $ *! bNng
w
5
FBiŽ( T}.H`
V& TY.B FB( <i *! 0i<n t;ch đ#$ đ%t ?
bO Pgư6i ta t2?ng +ha, c| 8,,$ thu được 5, kg thóc . :;nh Ia thóc thu t2ên th)a 2u4ng ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tV 8 : ~O:&$ x biKt :
aO x † 8E5 y 249 z 9w- bO 29 † x E z 8w
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
O :;nh bNng c#ch hợ1 +; :
2E5 † 849 y 249 v 8E5 z
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
.O :&$ c#c Ia te nhiên £ biKt : 82 : y ¤ 4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tV 2 : HDy cho biKt c#c Ia bT hRn 5, có bao nhiêu Ia chjn có 2 ch' Ia ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BÀI 3 :&$ $4t Ia te nhiên biKt 2Nng +%y Ia đó t2f đi 2 2?i chia cho E,
2?i c4ng *Ji 4 *! nhUn *Ji 5 được kKt CuM +! E, ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tV 4 .ho 9 đi>$ ~ , ,. ,{ ,• *! 5 .
Hỏi khi nai 9 đi>$ đó +ại *Ji nhau ta được bao nhiêu đoạn th“ng ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tV 5 : ~n *! &nh có $4t Ia bi. PKu ~n cho &nh E *iên bi th& Ia bi cSa hai bạn bNng nhau.
p! $Hi bạn Im có 82 *iên bi .
aO Hỏi ~n hRn &nh bao nhiêu *iên bi ?
bO .M hai bạn có bao nhiêu *iên bi ? ‡ *m I7 đ? đoạn th“ng 2?i giMi ˆ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KIM T!A #S GI™I
A•P :¥–P v :HZV 5V~P w,Š

tV 8 O :;nh nhanh : aO 8E2w9 † ‡ 45,, y E2w9 ˆ bO 5-294 y 4w2E v -294 v w2E
‡4đˆ O :&$ x aO
2
5
¢ ‰ , z
4
w
bO
2w
M
9
2
9
£
9
8-
BÀI , : TT(.H qp.B F}.H /(_i FRV qVL+z L Bp.B L LV. sà ,4 /(_i ` TT(.H qp.B F}.H /(_i FRV
qVL +z LLV. sà ,O /(_i `Tp+ oD /(_i FRV +¤i .HZui qiE/ /(_i Bp.B Hr? )Ji /(_i LV.
<à /(_i LV. q‹.H
8
9
/(_i +z `
BÀI 3 : M}/ +iE.H )r/ Bp.B qp.B Bà.B FX F0.B ,4 +` NHZui /V +„ T}.H +¤i F0.B ):A
/Bà.B ,O+ /Bp @iC. /YFB +iE.H )r/ /“.H /B=+ M8+ `TY.B @iC. /YFB +iE.H )r/ ^Bi FBZV +„
T}.H ¥
BÀI 4 #~A /p+ +}/ oD /• .Bi=. )* Fw.H F}.H <à; /K <à +‚( FRV ?B\. oD
8w
29
/V o¦ )Z•F +}/
?B\. oD +>i FX Hi: /T[ q‹.H ?B\. oD
9
9
`
Bài 5 : L{V <à .H•V Fw.H FB„ Bà.H `NH•V .Xi <>i L{V :§NE( V.B FB„ HiG? /;i , qV; Bà.H
/Bp BVi FBG.H /V FB„ q‹.H .BV( n` L{V .Xi s0i <>i .H•V : n C’. .E( V.B FB„ HiG? /Ji , qV;
Bà.H /Bp V.B o¦ FB„ Hr? 5 sU. /Ji ` #•i +¤i F;. FB„ qV; .Bi=( qV; Bà.H ¥
KIM T!A #S GI™I
A•P :¥–P v :HZV 5V~P w,Š
tV 8 O :;nh nhanh : aO 8E2w9 † ‡ 45,, y E2w9 ˆ bO 5-294 y 4w2E v -294 v w2E
O :&$ x aO
2
5
¢ ‰ , z
4
w
bO
2w
M
9
2
9
£
9
8-
BÀI , : TT(.H qp.B F}.H /(_i FRV qVL+z L Bp.B L LV. sà ,4 /(_i ` TT(.H qp.B F}.H /(_i FRV
qVL +z LLV. sà ,O /(_i `Tp+ oD /(_i FRV +¤i .HZui qiE/ /(_i Bp.B Hr? )Ji /(_i LV. <à /(_i
LV. q‹.H
8
9
/(_i +z `
BÀI 3 : M}/ +iE.H )r/ Bp.B qp.B Bà.B FX F0.B ,4 +` NHZui /V +„ T}.H +¤i F0.B ):A
/Bà.B ,O+ /Bp @iC. /YFB +iE.H )r/ /“.H /B=+ M8+ `TY.B @iC. /YFB +iE.H )r/ ^Bi FBZV +„
T}.H ¥
BÀI 4 : #~A /p+ +}/ oD /• .Bi=. )* Fw.H F}.H <à; /K <à +‚( FRV ?B\. oD
8w
29
/V o¦ )Z•F +}/
?B\. oD +>i FX Hi: /T[ q‹.H ?B\. oD
9
9
`
Bài 5 : L{V <à .H•V Fw.H FB„ Bà.H `NH•V .Xi <>i L{V :§NE( V.B FB„ HiG? /;i , qV; Bà.H
/Bp BVi FBG.H /V FB„ q‹.H .BV( n` L{V .Xi s0i <>i .H•V : n C’. .E( V.B FB„ HiG? /Ji , qV;
Bà.H /Bp V.B o¦ FB„ Hr? 5 sU. /Ji ` #•i +¤i F;. FB„ qV; .Bi=( qV; Bà.H ¥
.
žŸ 8 : ‡8đ ˆ ViE/ 4 F\( /ˆF .H‡L FV @V; FX .}i @(.H ^B(A=. q]; <Ž “. +hFL )i )ƒ.HL .Xi .“.H.žŸ 2‡ 2đ ˆ :V&Tp+ /{ s:AL /{ HB|? FX
„ F\( <“. oV( :
Phư $4t con ngư6i biKt bu?n *ui, bi>n +hc t} nhạt, +ạnh +Qng‰ +hc I7i nui, hM hê ‰ +hc đg$ chiêu, git gỏng .
q&Tp+ +}/ /{ ?BƒF FX /iE.H n<(i§ <{V FB• F]+ Hi:FL <{V FB• /Y.B /p.B ¥<à )h/ F\( )* +i.B B;0 ¥
.žŸ E :‡2đ ˆ:F )[.B /{ s;0i FRV F:F /{ FX „ F\(€:
Ph'ng bi1 ng7 đD $(1 *! chic, ch˜ c=n ch6 tay ngư6i đKn b} $ang */.
.žŸ 4 ‡2đˆ: :F )[.B /T0.H9 FBR9 <[ FRV F:F F\( oV( <à .Xi T¨ /T0.H .H‡ FB• Hp¥
aO:2ên ng@n, $4t th| bh1 như kKt bNng nhung *! 1h%n *ưRn +ên .
bO— $4t Ia nưJc, ngư6i ta đD 0Qng bi<n 1h#1 gUy cư6i đ> đi/u t2L b<nh nhUn .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
cO"|ng t2ên $ui *'ng chic cSa chiKc xu?ng $#y, ngư6i nhanh tay có th> *Ji +ên h#i được
nh'ng t2#i cUy t2lu xuang tf hai bên 1h;a cQ +ao .
xxxxxx
.žŸ 5O ‡Eđ ˆ ::M cMnh đ‘1 F [a 1a, nh! *gn Pguybn shan H#ch có *iKt :
NThoJt c"i, F" v4ng (ơi t(ong Oho8nh OhJc mPa thu. ThoJt c"i, t(Jng Fong Fanh m$t cơn mưa tuE2t t(ên những c4nh đ4o, Fê, m&n.ThoJt
c"i, gióMuân hâE hQE nGng n4n với những #Rng hoa FaESơn m4u đKn nhung hi2m quT•
f+ FX .BŸ. ‰|/ Hp <Ž F:FB @w.H /{ )h/ F\( „ );0. <“. /T=. ¥ N=( /:F @ˆ.H FRV F:FB @w.H /{ )h/ F\( )X ¥
C1UM©18)ª •$ hDy *iKt */ $4t +o!i cUy gGn gŽi gin bó *Ji ngư6i 0Un Cuê B$. ©©9
Đa KIM T!A #4C SIN# GI™I C$% T!'šNG
A•P : :V›P5 pVœ: Œ¦s 4
tV [\ w v :HZV 5V~P : 9,Š
C1U 1: E? F:F /{ oV( <à; 3 .BX+ : s:AL HB|? ?B\. s;0iL HB|? /_.H B•?`
$ong ngóng, nhỏ nh‘, $ong $ỏi, tưRi tin, tưRi 2ói, nhỏ nhoi,t2ing $uat, t2ing t2ong , bạn h@c, *ui tai,.
C1U , : TB=+ /T0.H .H‡ FB• +ˆF )YFBL FB• ?BZS.H /iC.L FB• .H(A=. .B\.L FB• .Si FBD. <à; /TZ>F F:F F\(
oV( FB; /BYFB B•? :
VOxxxxxxxxxxx.,xung Cuanh c#c $T1 ck1, 7ng B$ *i/n thê$ n‘1 bNng *Mi nhea $!u xanh 0a t26i.
bOŒhc Iau, xxx,7ng th= tay xuang ni$ +%y kha ]ui$ "Bn, nh%c bung anh ta +ên,coi nh‘ nh!ng như ta giR con
§ch có bu4c Iợi 0Uy 2R$ ngang bcng *(y.
cOxxxxxxxxxxxxx..........,Œan h@c h!nh th(t tiKn b4 .
0Oxxxxxxxxxxxxxxx.,b7ng hoa 0(1 06n t2ưJc gió, khi •n khi hi<n.
C1U 3 : .huy>n c#c cUu k> Iau đUy th!nh cUu hỏi, cUu cM$, cUu khiKn:
v Pa$ */ .
C1U 4:X#c đLnh t2ạngv chSv *L *! ki>u cUu cSa c#c cUu Iau:
aO Pg!y $Qa, $Qi thR$ tf c#nh đ?ng thR$ *!o, thR$ t2ên đư6ng +!ng, thR$ ngo!i IUn đ&nh.
bO:hoit c#i, t2ing +ong +anh $4t cRn $ưa tuyKt t2ên nh'ng c!nh đ!o, +ê, $(n .
cOPh'ng chh chi$ g#y hi/n +!nh bTo ncc, cu đBo *=ng cư6$ đang tha th•n nhkt thóc.
C1U 5: :2ong b!i 0=ng I7ng $kc #o, nh! thR Pguybn :2@ng tạo có *iKt:
[#ng 2a thR$ đKn ng•n ngR
{=ng I7ng đD $kc bao gi6 #o hoa
PgưJc +ên bHng gk1 +a đ!
Pg!n hoa bưFi đD nF nho! #o ai .
"oạn thR gih1 B$ 1h#t hi<n 2a *} đ‘1 g& cSa 0=ng I7ng Cuê hưRng t#c giM ?
C1U M : :M $4t con g! $#i 0‹n đ!n con đi kiK$ $?i *Ji 0#ng *} $4t ngư6i $‘ chg$ +!$ +u7n b(n bLu *& con .
C#v N#eT NGÀ3 13 T#ÁNG , N7M ,811
TIiNG VIỆT
BÀI KIM T!A S˜ 39 #4C K5 ,
C\( 1 & :F )[.B /Bà.B ?BU. FRV F:F F\( oV( :
aO Ph'ng cUy 0ưRng đang đ4 +Jn *Uy Cuanh $4 c7 .
bO :2ên c#c *=$ +# 0!y ưJt đ‹$, nh'ng con chi$ kv+ang $ạnh $m, 0' tợn 0ang 24ng nh'ng đ7i
c#nh +Jn, 2Ž nưJc 1h!nh 1hạch.
C\( ,& :&$ 0anh tf, đ4ng tf, t;nh tf t2ong c#c cUu *gn Iau."kt cUu hỏi cho c#c b4 1h(n cUu được
in đ($?
:2ưJc $kt Ainh, đG$ IBn T}.H +=.B +J.H`NB‡.HqJ.H ot. /T•.HL ot. B-.H khmđuđưa
nuib(tt2ên
n/n +# xanh $ượt.5i'a đG$L q:F T\+ đang bRi thuy/n đi h#i hoa IBn.#c FŒ. /BŸ. .H•/
/{.HqJ.HL
qX /Bà.B /{.H qXL .H;ài qyF +}/ FBiEF s: T-i )* .Bz <à; s’.H /B(AŽ.`
.......................................................................................................................................................
.Uu EO :f $Hi tf đRn +! t;nh tf Iau đUy, B$ hDy tạo 2a c#c tf +#y, tf ghT1 : "¨s, X~PH , ptP5
.
:f gac :f +#y :f ghT1
C\( 4& :2ong b!i tiKng chi$ buui I#ng , nh! thR "Lnh HMi có *iKt :
Ti2ng chim FaE đ$ng F" c4nh
Ti2ng chim đ"nh thUc chGi Manh d&E cPng
Ti2ng chim v5 c"nh #HE ong
Ti2ng chim tha nJng (8i đGng v4ng thơm.
:hBo B$, nh! thR đD I) 0cng bi<n 1h#1 ngh< thu(t g& đ> $iêu tM tiêng chi$ buui I#ng ?
i<n 1h#1 ngh< thu(t đó gih1 B$ cM$ nh(n tiKng chi$ buui I#ng có ” nghla như thK n!o ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x.
.Uu 5: •$ được bạn bn hay ngư6i thUn tkng ‡ hokc cho $ượn ˆ $4t Cuy>n I#ch đ‘1 .HDy tM
+ại Cuy>n I#ch đó ?
#4
C#— N#eT NGA« ,N T#ÁNG , N7M ,811
TAV=W ;AXT
SN TZR L[ THE>ẾT
Y Z[\= T]' YC ^anh t.'
2C1$ng t.'
!C T/nh t.'
_C `a t. ' b4 những t. chc ,a Fư3ng haE thU td c*a ,d v&t.
eC fuan h< t. '
YYZ[\= ghi ' YC?$ %h&n ch/nh c*a câu ' gh* Sv+
2C?$ %h&n %hụ c*a câu 'T()ng ngữ .

RH\N BCI TZR
BCI X; Tìm t. ghj% , t. F"E có 0 đo)n thơ ,au đâE v4 M2% t. ghj% v4o hai nhóm :
{ưJi *ỏ $4t c!nh b!ng AG$ non $it +i$ 0i$
.=n $4t *!i +# đỏ .a nh&n Cua km +#
A4t $G$ non nho nhỏ :h%y $Uy bay hai hM
.=n nN$ T1 +kng i$ :h%y +%t 1h%t $ưa 1hQn
‡AG$ nonv ;k fil=W)
BCI 2; -"c đ+nh ch*S v+ SOi6u câu c*a c"c câu O6 ,au'
aO &nh $inh cSa hoa 1hượng +! $4t $!u đỏ c=n non .
bOPH'ng +# ng7 24ng,0!i t2u 2a $ạnh $m, n•n n! .
cO.M đ!n chi$ +7ng *!ng óng %y bay I! xuang *ư6n cMi .
0O ên đư6ng ,Ifng I'ng $4t cUy I?i gi! .
BCI G ; Tìm danhS đ$ngS t/nh có 0 đo)n thơ '
:2ong đạn bo$ đu n#t
fng tưRi nc ngói h?ng
"?ng *!ng hoa +ha t2u
_hói nF xo! như b7ng ‡n xu7i I7ng Œa †p™ {Ÿ£
:H•P5 ˆ
BÀI 4 W)ch chân c"c t. chc quan h< t(ong c"c câu ,au '
Ping bit đGu 2ht nh'ng ch=$ cUy cao 2?i nhạt 0Gn *! như ho! +‹n *Ji #nh I#ng t2ing nhợt
cuai cQng. :2ong nh'ng bui cUy đD th%1 tho#ng nh'ng $Mng tai . A!u tai +an 0Gn 0ưJi tfng gac
cUy ,
ngM 0!i t2ên thM$ cỏ 2?i đu +a$ 0a$ t2ên +# c!nh, t2ên nh'ng *=$ xanh 2($ 2ạ1.
‡.hi/u taiv sH©A "ª. ˆ
tV 5O .h˜ 2a chH Iai cSa $Hi cUu 0ưJi đUy *! ch'a +ại cho đhng :
aO]ua b!i thR b4c +4 t&nh yêu Cuê hưRng đ%t nưJc IUu nkng.
bO "> +J1 B$ h@c t(1 tiKn b4 hRn.
BÀI M ; Zh"t hi<n F5i ,ai 0 đo)n vmn ,au v4 vi2t F)i cho ,inh đ$ng hơn'
Uy gi6 nó đD +! $4t cUy t2ưFng th!nh.sh;a t2ên +! nh'ng t!u +# chuai nN$ t2ên ng@n.:27ng
nh'ng t!u +# th(t bMnh bao +!$ Iao’Ph'ng c#i +# %y to hRn nh'ng +# b&nh thư6ng.Pó giang như
$4t c#i $#ng nưJc.
tV w C b&% d4n T v4 vi2t #4i vmn thKo đề ,au '
AQa xuUn đB$ đKn cho ta bao Iic $!u cSa nh'ng +o!i hoa đ‘1..HDy $iêu tM $4t cUy hoa
thư6ng nF *!o 0L1 :Kt t2ên Cuê h
C#— N#eT NGÀ3 ,8 T#ÁNG , N7M ,811
:V›P5 pVœ:
2N LU3ỆN V7N CẢM T#¬
Đa 1& :2ong b!i tiKng chi$ buui I#ng, nh! thR "Lnh HMi có *iKt :
Ti2ng chim FaE đ$ng F" c4nh
Ti2ng chim đ"nh thUc chGi Manh d&E cPng
Ti2ng chim v5 c"nh #HE ong
Ti2ng chim tha nJng (8i đGng v4ng thơm.
:hBo B$ nh! thR đD I) 0cng bi<n 1h#1 ngh< thu(t g& đ> $iêu tM tiKng chi$ buui I#ng?
i<n 1h#1 ngh< thu(t đó gih1 B$ cM$ nh(n tiKng chi$ buui I#ng có ” nghla như thK n!o ?

^5«V ¬ : vPgh< thu(t nhUn ho# *! I) 0cng đi<1 tf
v:iKng chi$ có ” nghla : vŒ!$ Ie *(t xung Cuanh t2F nên t2!n đGy I|c Iang.
v:h7i thhc chhng đB$ +ại nh'ng +ợi ;ch thiKt thec cho con
ngư6i
^:H~A _Ho¥ :
:2ong bai- d :iKng chi$ buui I#ng d nh! thR "Lnh HMi đD $iêu tM tiKng chi$ 2%t Iang đ4ng, gợi
cM$ xhc $Ji $}. Nng ngh< thu(t nhUn ho# , $iêu tM tiKng chi$ có nh'ng hoạt đ4ng như
con ngư6i, ta cM$ nh(n được I|c Iang cSa tiKng chi$ th(t t2!o 0Ung :
:iKng chi$ +ay đ4ng +# c!nh
:iKng chi$ đ#nh th|c ch?i xanh 0(y cQng
:iKng chi$ t2ong *Bo +Mnh +ót *!o $ai I#ng như tiK1 thê$ Iinh +ec cho cUy +#., nó d +ay đ4ng, nó
đ#nh th|c• nó th7i thhc $@i *(t hoạt đ4ng $ang +ợi ;ch cho con ngư6i :
:iKng chi$ *H c#nh bGy ong
:iKng chi$ tha ning 2Mi đ?ng *!ng thR$
:iKng chi$ buui I#ng $ang ” nghla th(t IUu Iic ,+!$ cho $@i *(t t2F nên tưRi tin, đGy I|c Iang
$Ji .
Đa , & T2ong b!i _hhc h#t 2u d ,nh! thR Pguybn _hoa "i/$ có *iKt :
n9 giD g)o m9 nuRi #$ đ$i
=h+% ch4E ngiêng, giấc ng* Km nghiêng
;ai m9 gHE nhấ% nhR F4m gai
bưng đưa nRi v4 tim h"t th4nh Foi .
•A có cM$ nh(n đi/u g& IUu Iic khi đ@c đoạn thR t2ên ?
.H® PH¢: P5t£ 9 :H–P5 8 P¯A 2,88
:V›P5 pVœ:
LU3ỆN Te% V7N CẢM T#¬
1& 2N Te% Lg T#U3iT : g"ch F4m' S=êu Muất MU t"c gi8, t"c %hQm.
S=êu Oh"i qu"t n$i dung đo)nS #4i
SZhân t/ch ngh< thu&t F4m #&t Fên t.ng T haE c*a đo)n
S=h&n Mjt , T nghpa ,âu ,Jc c*a đo)n #4i
,&%#œN BÀI Te% :
Đa 1 & TT;.H qài dn xu7i I7ng Œ~ d nh! thR pŽ {uy :h7ng có *iKt :
`Rng ba ơi ,Rng ba
T(ong vKo như "nh mJt
?o t(K Manh êm m"t
nươn mướt đRi h4ng mi
?q đi chiều thHm thì
W5 Fư3n đ4n thong th8
"oạn thR tM nTt đ‘1 g& cSa I7ng Œa ? :&nh cM$ cSa t#c giM đai *Ji 0=ng I7ng Cuê hưRng ntn?
G-I ® :
v[7ng Œa +! $4t chi +ưu cSa 0=ng I7ng Pg!n :2ưRi tf :2ư6ng [Rn chMy Cua huy<n HưRng [Rn,
t˜nh H! :lnh.2?i nh(1 +ưu *Ji 0=ng I7ng Œa$ $! đu */ c)a H4i
v!i thR th> ngŽ ng7n, gợi tM *} đ‘1 h'u t&nh *! thR $4ng cSa 0=ng I7ng Œa.
vH°nh Mnh Io I#nh :nưJc I7ng t2ong *Bo như #nh $it 6 t2B xanh i$ $#t như đ7i h!ng $i vvvp}
đ‘1 ê$ đ/$, thR $4ng cSa 0=ng I7ng. [7ng hi/n ho! t2ong xanh Cuanh ng$, hai bên b6 +! xó$
+!ng t2Q 1hh, yên b&nh.
v "Gu b!i thR +! tiKng g@i thiKt thav cŽng có 0#ng 0%1 như +6i h#tv :&nh yêu cSa :5
vH&nh Mnh chiKc bn •n 0c t2ong ch' gHv nhUn ho# t2ong ch' +ượnvkhTo +To .t!i t&nh vvvvvgiao ho!
thiên nhiên *Ji 0=ng t27i cSa bn gH
v.M$ gi#c được ti$ $&nh t2ong tưFng tượng t2' t&nh $ưRn $ưJt cSa cMnh Iic I7ng Œa .
Đa , : :2ong b!i dpP thUn yêu• nh! thR P": có *iKt :
pi<t Pa$ đ%t nưJc ta Ri
Aênh $7ng bi>n +ha đUu t26i đ‘1 hRn
.#nh c= bay +M 2(1 26n
AUy $Q chB đ˜nh :2ư6ng [Rn IJ$ chi/u
"oạn thR t2ên cho B$ cM$ nh(n nh'ng đi/u g& */ đ%t nưJc pi<t Pa$ ?
G-I ® :
Đr/ nưJc pP th(t gi!u đ‘1 *! đ#ng yêu :v bi>n +ha $ênh $7ng h|a h‘n Ie no %$
v c#nh c= gợi nTt giMn 0L hi/n +!nh đ#ng yêu
v H&nh Mnh 0˜nh :[ hQng *l IJ$ chi/u $Uy 1hS vte h!o
cMnh hQng *l $! nên thR.
]GI "ho H^ thảo Lu_n "`+ đai tbm c dt6bnh #à.e GI "hft c đgn( (hi #ản( thành
+hhn iGjI [k
H^ (hi 32 3à 3i!t #ài "ảm thl e GI "hmm "h'a #àie "ho H^ 3i!t #ài tham khảo ,
C#— N#eT NGÀ3 ,3 T#ÁNG 1 N7M ,811
TIiNG VIỆT

LU3ỆN Te% TlNG #-%
Va T¯9 C1U 6ĐO°N V7N
1&L® T#U3iT : g* hỏi */ tfv cUu 8,Š Iau đó cho H[ +!$ tfng b!i t(1
2 & %#œN BÀI Te% :
BÀI 1& shUn bi<t tf, cc$ tf F c#c 0=ng Iau :
vXB đ=
vXB t2ing
vXB chạy
vXB kh#ch
BÀI ,& :&$ tiKng ghT1 *Ji tiKng gac Iau đUy đ> tạo th!nh tư ghT1v tf +#y .
"¨sv XVPHv :Y±Vv :\:v X~PHv "•Pv "² vptP5v _H¥³v £›Ÿ
BÀI 3& .ho đoạn thR Iau :
1Gng F4ng vương chrt hKo maE
nHm câE tcnh giấc vưon đHE ti2ng chim
[)t mưa mDi mi2t t(ón tìm
gâE đ4o t(ước csa Fim dim mJt cưoi
‡:H–P5 5VqP5 .®~ §v "´ ]Ÿ~P5 HŸµPHˆ
~O X#c đLnh tf ghT1, tf +#y ?
O :&$ 0anh đ4ng t;nh?
BÀI 4& X#c đLnh chSv *L vt2ạngv ki>u cUu cSa c#c cUu k> Iau :
aO{@c thBo b6 pLnh Hạ Œong, t2ên bKn "oan,bKn :!u hay .Mng AJi, nh'ng đo!n thuy/n đ#nh c#
2m $!n IưRng bạc nai đu7i nhau c(1 bKn .
bO [au nh'ng c7n $ưa xuUn, $4t $!u xanh non ng@t ng!o thR$ $#t t2Mi 2a $ênh $7ng t2ên khi1
c#c Iư6n đ?i.
BÀI 5& :&$ nTt tưRng đ?ng gi'a hai h&nh Mnh Io I#nh F c#c cUu Iau :
aO Hai b!n tay B$ bO .a$ XD "o!i ng@t +L$
Phư hoa đGu c!nh 5i@t *!ng như $(t ong
BÀI M& XK1 th| te c#c cUu Iau th!nh đoạn *gn
vHoa b!ng 2cng +%$ t%$ như nh'ng hạt $ưa bNng bạc
v@ *B 2ạo 2ec cM ngư6i
v"ê$ xanh *6i t2gng Iao
v_h7ng +hc n!o nó thn$ bay bung thn$ ca h#t bNng +hc nGy.
v:f t2ên cao, $Qi hoa +; toM xuang thR$ ng#t *! tiKng nh'ng bạn *B #nh ỏi.
I
N& ViE/ );0. <“. .Xi <Ž s•i YFB FRV +}/ s;ài F\A +à t+ qiE/ ¥


C#— N#eT NGÀ3 ,8 T#ÁNG , N7M ,811
TIiNG VỆT
LU3ỆN Te% QUAN SÁT9 T5M ®`
1&M¬C :VqŸ : 9 5ih1 H[ biKt c#ch Cuan I#t *! +(1 0!n ” t2ưJc khi *iKt đoạn *gn, b!i *gn.
v iKt ch@n ” *! ch@n tf đ> *iKt cho đoạn vb!i Iinh đ4ng, 1hong 1hh .
,& %#'±NG %#Á% : 95p chu•n bL c#c +oai cUyv hoav CuM th(t cho H[ Cuan I#t t(1 th>
v H[ 0ea *!o chi tiKt Cuan I#t +(1 0!n ” † *iKt đoạn
v 5p cho H[ t2&nh b!y c# nhUnv +J1 thBo 0•i, nh(n xTt.
3&NỘI QUNG: ~O .ž£ H¥~ A~V:
v:hUn: $Mnh 0}, chic., nUu đBn, đ! có th> tạo 0#ng
v.!nh : bT ,chi ch;t, uan +ượn $/$ $ại
vŒ# : 5i! : xanh +cc, 0!y ,thon 0!i
Pon : nUu đỏ, $/$ $Ln, +#ng, $#t 2ượi bóng $ượt như CuTt $4t +J1 0Gu.
vh1 hoa : 0ạng hạt, chi ch;t đGy c!nh, xanh ng6i .chQ$ _hi hT nF đ> +4 đa$ *!ng tưRi tin.
vHoa : *!ng tưRi, ng$ , bMy c#nh h&nh c#nh bưJ$, $ỏng $Ln $!ng, như +ca ,2(1 26n như đ!n
bưJ$.
Phu¶ *!ng ca$, đ!i hoa ng$ c#nh h<t như b7ng hoa $!u xanh nhạt.
HưRng thR$ nh‘, thoMng, ng@t ng!o , Iang t2@ng.
.O .ž£ .HŸ\V :
v:hUn :5?$ nhi/u b‘ +# to 0!i 7$ %1 nhau tạo th!nh , t2=n, +#ng bóng, $#t 2ượi, kh7ng c!nh.
v Œ# : +Jn 0!i, t!u +# như c#i $#ng nưJc, 1hiKn 24ng , $kt t2ên xanh +cc, $kt 0ưJi có 1hS +J1 1h%n
t2ing $ỏng,+# non $ỏng cuan +ại như chiKc +oa xanh n•n n! chla th“ng +ên t26i .Œ# gi! *!ng ha 2S
xuang 2?i kh7 đi nUu x#$.
vHoa chuai : t;$ h?ng giang bh1 IBn,.Hoa nF 2a, $Hi đ!i hoa bao $4t nMi chuai non bT bNng b!n
tay
vPMi chuai : $ui bu?ng chuai có đKn hRn $ư6i nMi
v]uM chuai : *!ng ưR$, 0!i ,*L ng@t ,hưRng thR$,xx
O CÁC ĐO°N V7N T#AM K#ẢO
#OA MAI
:2ong c#i gi# 2Tt cSa $Qa đ7ng, nh'ng nc $ai ng6i xanh,, đ> $Qa xuUn $ai thi1 thê$ ning cho
đ%t t26i., thi1 ni/$ *ui đKn cho $@i nh! "ó +! nTt đ‘1 $! B$ yêu nh%t F +o!i hoa $ai.
Pg!y xưa , $ai đD gin +i/n *Ji ngư6i CuUn t) bFi cat c#ch tao nhD cSa 0#ng cUy bFi hưRng
thR$ Iang t2@ng tinh khiKt cSa hoa. h1 $ai 0ạng hạt chi ch;t đGy c!nh — xa nh&n c| như nh'ng
chuHi hạt $ưJt xanh , ng@c ng! . .#i bh1 %y tf tf hT $F đ> +4 $4t 0a$ *!ng chói +@i 2?i +ại bfng
nF ng$ c#nh hoa tưRi nguyên , $Ln $!ng như +ca ..Uy $ai ng!y xuUn *Ji h!ng t2g$ b7ng hoa
*!ng 2ec ch%1 chJi như c#nh bưJ$. hưRng thR$ Iang t2@ng thoMng t2ong gió, +Bn *!o nh! ,$ang
đKn Ie an +!nh, t!i , +4c cho $@i ngư6i.T#1N C#U˜I
— Cuê t7i, chuai $@c th!nh +Q$ F Iau *ư6n, bF ao, xanh tat, t2Q 1hh .
:hUn chuai 2%t đkc bi<t, nó t2=n như cUy c4t đ&nh kh7ng c!nh , kh7ng nh#nh.:hUn 0o nhi/u b‘ +#
7$ %1, Cu%n Cu”t nhau $! th!nh .:hRi gian t27i, +J1 b‘ bên ngo!i đD gi! tư$ $!u *!ng xu4$ có
đi>$ nh'ng $Mng nUu đBn chuy>n th!nh $!u nUu x#$ 2?i *cn bF 2a đ> +4 +J1 #o $Ji th%1
tho#ng xanh, +#ng $Ln, $#t 2ượi . shGn gac thUn 1h&nh to 2a. "ó +! kho 0inh 0ư3ng 0e t2Ž đ> nu7i
cUy.shGn ng@n thu7n nhỏ +ại đ> 2?i t˜a 2a nh'ng t!u +# xanh $ưJt như cUy 1h#o b7ng nF xon. .Uy
chuai $kc d#o đRn , #o kT1 d 0uyên 0#ng, 0Lu hi/n, gợi nhJ +!ng Cuê ê$ %$, thanh b&nh .
Đa 1& fM #b3 TẢ MỘT C13 B²NG MÁT MÀ fM 3"U T#gC#
BÀI T#AM K#ẢO
TTZu.H /Ji T•? +:/ qX.H F\A` Nà; qà.HL .à; ?BZ•.H s0i FX F] +t /\A <à +rA V.B )iC? <à.H€ .BZ.H H•. qX
<>i /Ji .Br/ <‚. sà q:F ?BZ•.H Hià )ƒ.H „ F_.H /TZu.H`Giu TV FBSi .à; L/Ji Fw.H +rA q0. FW.H FBSi )wV <(i <… @Z>i
qX.H F\A +:/ TZ•i )X F] †
C\A ?BZ•.H FV; s>.L )ƒ.H o{.H o‡.H TV @:.H +}/ F\A F_ /BˆL Fà.B s: o(+ o= ‰;x TV .BZ +}/ FBiEF J ‰V.B +:/
TZ•i`C\A )~ oD.H s\( s•+ T-iL /{.H /T]i qV; +ZV .•.H q~; @J.H .=. @:.H F\A /TU+ /Š.BL (.H @(.H L @Š.B )0F`
GDF F\A /; )|. qV )ƒV FBG.H t+ J+ +>i BE/` %BYV @Z>i HDF FX .B‡.H F:i TI @ài .H;‹. .H;x;L sGF Œ.L sGF BiC.
/T=. +h/ )r/`TT=. /B\. ^B;].H +}/ +|/L /•V TV Tr/ .BiŽ( .B:.B s>. q| <J oD )E+ ^BJ.H BE/ )Z•F`MwV ‰(\.L F\A
?BZ•.H Hià /T… s0i` NX +hF +}/ FBiEF :; +Z>/ ‰V.B9 +à( ‰V.B FRV s: .;. +S. +„. <à )UA oƒF oD.H`L: ?BZ•.H q|
.B• +yF oX.H )Ji .BZ s: +t`MwV BxL F\A ?BZ•.H +hF FBiEF :; /B=( B;V )• T•F`N•.H )~ /B•? sKV FB; F\A` T{.H Fˆ+
B;VL /{.H +].H B;V )• T•F T‘ .BZ FB:A s=. .i=+ <(i n.HB• Bx n FRV qV; /(_i ByF/T’`#;V ?BZ•.H FX .“+ F:.B +=+
+Vi .BZ F:.B qZ>+` C:i .B(” B;V @ài TV +V.H /Gi ?Br. /T=. )U( Fƒ T(.H Ti.B ^Bi FX HiX`MwV /B(L <ài qJ.H B;V F’.
oX/ s0i .BZ sZ( s(AE. L F\A s:F ):F B;V @• s‚. <>i .B‡.H /T:i ?BZ•.H @ài .BZ /BV.B HZS+ ‰V.B`
By. ByF /T’ FBG.H /Ji BVA .Bh/ .B‡.H F:.B ?BZ•.H TSi HB|? /Bà.B Bp.B F;. qZ>+ |? <à; <„ )* sà+ ^• .iC+
.B‡.H .HàA F’. ByF „ .HJi /TZu.H .UA` GDF ?BZ•.H Hià /B\. •(t. sà .Si @iI. TV ^BJ.H qiE/ qV; .Bi=( /T’ FBSi s– /BG
FRV /(_i ByF /T’€``Qw FX )i )\( ‰VL /Ji FW.H .B> <Ž +:i /TZu.H <à F\A ?BZ•.H Hià BiŽ. sà.B /D/ qˆ.H rA `
Đa 1& fM #b3 TẢ MỘT C13 B²NG MÁT MÀ fM 3"U T#gC#
BÀI T#AM K#ẢO
TTZu.H /Ji T•? +:/ qX.H F\A` Nà; qà.HL .à; ?BZ•.H s0i FX F] +t /\A <à +rA V.B )iC? <à.H€ .BZ.H H•. qX
<>i /Ji .Br/ <‚. sà q:F ?BZ•.H Hià )ƒ.H „ F_.H /TZu.H`Giu TV FBSi .à; L/Ji Fw.H +rA q0. FW.H FBSi )wV <(i <… @Z>i
qX.H F\A +:/ TZ•i )X F] †
C\A ?BZ•.H FV; s>.L )ƒ.H o{.H o‡.H TV @:.H +}/ F\A F_ /BˆL Fà.B s: o(+ o= ‰;x TV .BZ +}/ FBiEF J ‰V.B +:/
TZ•i`C\A )~ oD.H s\( s•+ T-iL /{.H /T]i qV; +ZV .•.H q~; @J.H .=. @:.H F\A /TU+ /Š.BL (.H @(.H L @Š.B )0F`
GDF F\A /; )|. qV )ƒV FBG.H t+ J+ +>i BE/` %BYV @Z>i HDF FX .B‡.H F:i TI @ài .H;‹. .H;x;L sGF Œ.L sGF BiC.
/T=. +h/ )r/`TT=. /B\. ^B;].H +}/ +|/L /•V TV Tr/ .BiŽ( .B:.B s>. q| <J oD )E+ ^BJ.H BE/ )Z•F`MwV ‰(\.L F\A
?BZ•.H Hià /T… s0i` NX +hF +}/ FBiEF :; +Z>/ ‰V.B9 +à( ‰V.B FRV s: .;. +S. +„. <à )UA oƒF oD.H`L: ?BZ•.H q|
.B• +yF oX.H )Ji .BZ s: +t`MwV BxL F\A ?BZ•.H +hF FBiEF :; /B=( B;V )• T•F`N•.H )~ /B•? sKV FB; F\A` T{.H Fˆ+
B;VL /{.H +].H B;V )• T•F T‘ .BZ FB:A s=. .i=+ <(i n.HB• Bx n FRV qV; /(_i ByF/T’`#;V ?BZ•.H FX .“+ F:.B +=+
+Vi .BZ F:.B qZ>+` C:i .B(” B;V @ài TV +V.H /Gi ?Br. /T=. )U( Fƒ T(.H Ti.B ^Bi FX HiX`MwV /B(L <ài qJ.H B;V F’.
oX/ s0i .BZ sZ( s(AE. L F\A s:F ):F B;V @• s‚. <>i .B‡.H /T:i ?BZ•.H @ài .BZ /BV.B HZS+ ‰V.B`
By. ByF /T’ FBG.H /Ji BVA .Bh/ .B‡.H F:.B ?BZ•.H TSi HB|? /Bà.B Bp.B F;. qZ>+ |? <à; <„ )* sà+ ^• .iC+
.B‡.H .HàA F’. ByF „ .HJi /TZu.H .UA` GDF ?BZ•.H Hià /B\. •(t. sà .Si @iI. TV ^BJ.H qiE/ qV; .Bi=( /T’ FBSi s– /BG
FRV /(_i ByF /T’€``Qw FX )i )\( ‰VL /Ji FW.H .B> <Ž F\A ?BZ•.H Hià BiŽ. sà.B /D/ qˆ.H
C#— N#eT NGÀ3 ,N T#ÁNG 3 N7M ,811
TIiNG VIỆT
LU3ỆN Te% Va C1U9 T¯
BÀI 1 :Q•V <à; .HBŠV FRV /{ B~A ?B\. F:F /{ @Z>i )\A /Bà.B qV .BX+ /Bt; qV FBR )i*+ :
:!i giỏi, t!i ba, đ‘1 đm, xinh đ‘1 , gan 0ạ, anh hQng, xinh tưRi, anh 0Žng, 0Žng cM$ ,
t!i ngh< , t!i ba, xinh xin, xinh x}o , t!i đ|c , t!i ngng ,can đM$ , can t2ư6ng, tưRi tin ,
thưJt tha, gan góc, gan +& , 2ec 23 , *ạ$ *3, +ec +ư3ng, cư6ng t2#ng ,tưRi đ‘1 , huy ho!ng,
t2#ng +<, 0ib$ +<, +4ng +‹y .
aC =gưoi ta F4 hoa đất '
#C;t đ9% muRn m4u '
cC=hững ngưoi qu8 c8m '
BÀI ,& X#c đLnh t2ạngv chSv *L *! ki>u cUu cSa c#c cUu k> Iau đUy :
aO Xa xa, nh'ng $#i nh! +ợ1 ngói đỏ +hc •n, +hc hi<n Iau *=$ +# xanh .
b5i'a đ#$ đ7ng, $4t c7 bT $kc *#y đỏ tưRi như b7ng hoa 2U$ bct đang ca kibng chUn, đưa tay
+ên *‹y Pg@c Œoan.
cO:2ưJc c)a ga, bưJc 2a $4t ngư6i đư6ng b< *Ji c#c *=ng t2=n như *=ng cSa c#c c7 đ?ng 0ibn
th> 0cc.
0, uui $ai h7$ %y, $‘ t7i Uu yK$ ni$ tay t7i 0‹n đi t2ên con 0ư6ng +!ng 0!i *! h‘1 .
BOPg!y $ai, khi b|c $!n $Uy h=ng t;$ *Tn +ên, $kt t26i 2ạng 23 Im +!$ cho *ạn *(t bfng 0(y .
BÀI 3O .gn c| *!o h&nh th|c c%u tạo cSa tf, hDy 1hUn c#c tf 0ưJi đUy th!nh ban nhó$ nhỏ :
5i#o *iên, 0ibn *iên , ngh< Il , t#c giM, b4 t2ưFng, đ4c giM, thi Il , *i<n t2ưFng, đMng *iên, đo!n
*iên,
ca Il, chi đ4i t2ưFng, h4i *iên, 0Lch giM, hi<u t2ưFng, Iinh *iên, kh#n giM .
bO Œ(1 $7 h&nh c%u tạo cSa c#c tf t2ong tfng nhó$ nói t2ên ?
BÀI 4 & :&$ 8, tf ghT1 tung hợ1 có tiKng d /ZSi n ¥
BÀI 5& ÁF đLnh tf +oại cSa c#c th!nh ng' Iau :
v"i ngược */ xu7i.
vPH&n xa, t27ng 24ng.
v PưJc chMy, bno t27i.
pi<c nhỏ nghla +Jn.
BÀI M :&$ tiKng ghT1 *Ji c#c tiKng đD cho Iau đ> tạo th!nh c#c {anh tf:
pui v bu?nv nóng † +ạnhv đ‘1 †x%uv Iang vchKt v ng@t v thR$ † h@cv chiKn đ%uv
BÀI N TBVA F:F /{ i. )t. /T;.H F:F F\( oV( q‹.H /{ s:A )-.H .HBŠV ¥
9.#nh đ?ng T}.H` vPưJc I7ng /T;.H
v PưJc I7ng )UA vGu t26i FV;`
9{Dy nhi @ài` 9.# t7$ .BiŽ(
BÀI O : :f ” d :h!nh +!$ b!i t(1 d hDy *iKt th!nh c#c ki>u cUu chia thBo $cc đ;ch nói ?
BÀI P : 5HT1 tf {™P5 .oA *Ji c#c tf ng' Iau đ> tạo th!nh c#c t(1 hợ1 có nghla:
Pgư6i chiKn Il, x7ng +ên, c|u bạn, n' 0u k;ch , chh bT +iên +ạc , t2ưJc k} thQ.,
nói +ên Ie th(t, bMo *< +} 1hMi, nh(n khuyKt đi>$.
BÀI 18 : piKt +ại đoạn *gn cho đhng 0%u cUu : t2ên b6 I7ng $4t con XQa đang ca I|c t(1 chạy
$4t con :hỏ th%y thK $˜a $ai XQa ch($ như XQa $! cŽng đ=i t(1 chạy XQa đ#1 anh đfng gibu
t7i anh *Ji t7i chạy thi th) xB$ ai hRn


C#— N#eT NGA« 3 T#ÁNG 4 N7M ,811
TIiNG VIỆT
2N Te% TlNG #-%
›RH\N THCNH NGno TpC NGno CM PMq
BÀI 1 : :&$ 8, th!nh ng', tcc ng' nói */ đạo đ|c *! +ai Iang +!nh $ạnh, tat đ‘1 cSa con ngư6i
pi<t Pa$ ?
BÀI , : :&$ 8, cUu tcc ng' hay ca 0ao có n4i 0ung khuyên bMo */ gn $kc , đi đ|ng, nói ngng ?
BÀI 3 ::&$ 8, th!nh ng' ,tcc ng' nói */ Cuan h< t&nh cM$ gi'a nh'ng ngư6i thUn t2ong gia
đ&nh ?
BÀI 4: :&$ 8, cUu ca 0ao , th!nh ng' nói */ Cuê hưRng ,đ%t nưJc tưRi đ‘1 ?
BÀI 5 : :&$ 8, th!nh ng', tcc ng' có tf h@c ?
BÀI M ::i$ 5 cUu tcc ng' ,ca 0ao có tf thGy ?
BÀI N ::&$ 8, cUu tcc ng' , th!nh ng' có tên +o!i *(t ?
]RH\N Tr LB>eTr GHsR H
tV 8 :XK1 c#c tf : chU$ ch@c, ch($ chạ1, $ê $•n, $ong ngóng, nhỏ nh‘, $ong $ỏi, tưRi tat ,
1hưRng hưJng, *ưRng *%n, tưRi tin *!o hai c4t : tf ghT1.v tf +#y ?
BÀI , : :ạo 2 tf ghT1 có nghla 1hUn +oại, 2 tf ghT1 có nghla tung hợ1, 2 tf +#y *Ji $Hi tiKng
Iau:
Phỏv [#ng †Œạnh .
BÀI 3 : :ạo 8 tf ghT1, 8 tf +#y ch˜ $!u Iic *Ji $Hi tiKng Iau :
Xanh † "ỏv :2ing v p!ng v "Bn ?
BÀI 4 :5hT1 c#c tiKng F $Hi 0=ng Iau đ> tạo nên nh'ng tf ghT1 có nghla tung hợ1 thư6ng 0Qng:
vaO ]uGn v –o † _hgn † AŽ
vbO gianv #cv hi>$ † đ4c
BÀI 5 : :&$ c#c tiKng có th> ghT1 *Ji tfd cư6i• đ> 0ibn tM nh'ng ki>u cư6i kh#c nhau ?
v.ư6i 1h#t 2a U$ thanh :
v .ư6i bi>u hi<n Cua nTt $kt :
v .ư6i kh7ng th> hi<n Cua U$ thanh hay nTt $kt :
BÀI M&: .ho c#c tf : $Mi $iKt, xa +ạ, 1h“ng +kng, xa x7i . 1h“ng 1hiu, $ong ngóng, $ong $ỏi ,
$R $!ng, $R $4ng,
aO XK1 2nho$I : ghT1v +#y ?
bO.ho biKt tên g@i cSa ki>u ghT1 *! ki>u +#y F $Hi nhó$ t2ên ?
BÀI N : 5hT1 c#c tiKng Iau th!nh - tf ghT1 có nghla tung hợ1 ?
vgi#v +ạnhv 2Ttv buat .
BÀI O : .ho đoạn *gn Iau :
"ê$ */ khuya +kng gió.[ưRng 1hS t2ing $kt I7ng.Ph'ng bGy c# nhao +ên đJ1 IưRng
to$ tó1,+hc đGu c=n +o#ng tho#ng, 0Gn 0Gn tiKng tŽng tojng x7n xao Cuanh $ạn thuy/n .
‡Œq Œ¡Ÿ ˆ
aO :&$ tf +#y có F đoạn *gn ¤?
bO shUn +oại c#c tf +#y t&$ được thBo c#c ki>u +#y đD h@c ?
BÀI P O :&$ 5 tf ghT1 có tiKng ~PH, 5 tf ghT1 có tiKng H·P5 thBo nghla cSa tfng tiKng t2ong
tf ~PH H·P5
BÀI 18OHDy tạo th!nh 8, tf ghT1 bNng c#ch ghT1 c#c tiKng Iau :
£êuv thưRng v Cu”v $Tnv k;nh.

BÀI 11 : {i/n thê$ tiKng Iau $Hi tiKng 0ưJi đUy đ> tạo th!nh 2 tf ghT1 1hUn +oại,
2 tf ghT1 tung hợ1 :
Œ!ngxxxx.., ¯nxxxxx., puixxxx..
BÀI 1, : shUn bi<t nghla cSa E tf +#y Iau đUy bNng c#ch đkt cUu *Ji $Hi tf :
nhỏ nhinv nhỏ bTv nhỏ nhBn.
BÀI 13 : shUn c#c tf ghT1 0ưJi đUy th!nh 2 +oại : tung hợ1v 1hUn +oại ?
H@c t(1, h@c đ=i, h@c h!nh, h@c gạo, h@c +ỏ$, h@c hỏi, h@c *‘t, anh cM, anh B$ , anh t2ai,
anh 2>, bạn h@c , bạn đ@c , bạn đư6ng .
BÀI 14 :5hT1 4 tiKng Iau th!nh - tf ghT1 th;ch hợ1 : xanhv tưRi † tat † thi$ .
BÀI 15: shUn bi<t nghla cSa hai tf +#y t2ong tfng ck1 tf 0ưJi đUy bNng c#ch đkt cUu :
aO đSng đ˜nh, đSng đ! đSng đ˜nh.
bO b?i h?i , bui hui b?i h?i .
BÀI 1M : :&$ 2 tf +#y,,2 tf ghT1 tung hợ1, 2 tf ghT1 1hUn +oại có tiKng dpŸV• ?
BÀI 1N : t&$ tf đRn, tf ghT1, tf +#y có F đoạn *gn Iau :
.hh chu?n chu?n nưJc tung c#nh bay *@t +ên. .#i bóng chh nhỏ x;u +ưJt nhanh t2ên $kt h?.
Akt h? t2Mi 24ng $ênh $7ng *! +kng Ióng. ‡ P5Ÿ£¸P :H› HWV ˆ
Bài 1O : :&$ E tf ghT1 có nghla tung hợ1 t2ong đó có tiKng d tưRi d ?
Pói 2• ” nghla *! c#ch 0Qng cSa tfng tf ghT1 t&$ được?
BÀI 1P: HDy t&$ 2 tf ghT1 , 2 tf +#y nói */ đ|c t;nh cSa $4t h@c Iinh giỏi ?
BÀI ,8 : :°$ 5 tf ghT1 , 5 tf +#y nói */ t&nh cM$, 1h•$ ch%t cSa con ngư6i ?
"kt $4t cUu t2ong Ia c#c tf *fa t&$ được ?
BÀI 28 5HT1 thê$ $4t tiKng *!o tiKng d :X¹P5, "², [–P5•
đ> tạo th!nh tf ghT1 1hUn +oại, tf ghT1 tung hợ1 ?
BÀI ,, : .ho $4t Ia tf Iau :
:h(t th!, bạn bn, hư hỏng, Ian I}, bạn h@c, chg$ ch˜, gin bó , bạn đư6ng ,
ngoan ngoDn, gih1 đ3, bạn đ@c , khó khgn.
XT1 c#c tf t2ên *!o E nhó$ ghT1 tung hợ1, ghT1 1hUn +oại, +#y .?
BÀI ,3 : :°A tf ghT1 1hUn +oại, tf ghT1 tung hợ1 t2ong c#c t(1 hợ1 Iau :
XB đạ1, xB $#y, xB c4, $#y bay, đạ1 xB, xB kTo, kTo xB, khoai nưJng, khoai +u4c, +u4c khoai,
Aha h#t, t(1 h#t, t(1 $ha , b#nh 2#n, 2#n b#nh, b#nh k‘o .
BÀI ,4 : .#c tf ghT1 t2ên thu4c +oại tf ghT1 n!o ?
•$ hDy xK1 *!o E nhó$ *! nói 2• cgn c| đ> xK1 +oại nđó ? :
#nh 0}o, b#nh nưJng, b#nh ca$, b#nh nK1, b#nh 2#n, b#nh ng@t, b#nh $kn,b#nh cuan, b#nh
gai
BÀI ,5 ¡ .ho c#c tf Iau : *ạ$ *3, t2ung h(u, t2ung thec, tG$ thưJc, $Mnh $ai, bTo , th%1, t2ung
th!nh, gGy, kho}, cao , 1hMn b4i, yKu , hi/n , c|ng 2in, giM 0ai.
aO {ea *!o nghl bO :&$ ck1 tf t2#i nghla t2ong tfng nhó$
Đa 1 : T] +}/ FBG Hà /TD.H ;Vi <C /T;.H )à. Hà .Bà t+

(.H •(V.B /V có biKt bao con *(t đ#ng yêu.: .hh chó kh7n ngoan gi' nh!,. .hh $no tinh nhanh bit
chu4tx.nhưng B$ yêu nh%t *‹n +! chh g! t2óng Iiêng ngng I#ng n!o cŽng 0(y th(t IJ$ g#y *ang d=xóxox•,
g@i 7ng $kt t26i, đ#nh th|c $@i ngư6i 0(y chu•n bL cho $4t ng!y $Ji.
CBG Hà /TD.H .àA $‘ B$ nu7i hRn $4t ng$ 2?i ,nó $(1 $ạ1, to +Jn, 2a 0#ng $4t thS +lnh oai *<.~nh
ch!ng thu4c giang g! 1ha n=i nên có đ7i chUn cao, *!ng ch#y, chic nLch như hai cUy c7n, +ại kn$ thê$ c#i cea
nh@n hoit nN$ 1h;a t2ên chUn nên ch“ng có con g! n!o 0#$ đQa gi3n *Ji anh cM.~nh kh7ng bMnh t2ai như $%y
chh ta$ ho!ng Ikc I3 $! th(t %n tượng *Ji b4 +7ng t;a có đi>$ *!i Iợi *!ng choT như $!u $kt t26i.:Xên c#i đGu
như CuM cau chha %y +! $4t ccc $!o 0Uu đỏ thi$ *! hai c#i t;ch 2S xuang hai bên như c#i $Ž cSa c#c *L tưJng
CuUn hay đ4i khi 2a t2(n. "7i $it bT như hạt đ(u 2%t +inh hoạt..º chh 0!i ngojng ch“ng có $4t Iợi +7ng n!o, đỏ
g%c như được CuTt IRn.Hai c#nh to h1 như $#i nh! *'ng chic đ> bMo *< c#i $&nh đGy thLt cSa chh .•p• tưJng• %y
có $4t chiKc đu7i $/$ $aL *Ji nh'ng I4i +7ng 0!i đBn nh#nh cong *=ng như +# +ibu, 2S xuang nên có *} đi<u
ngh< ch| kh7ng th%y c4c cNn.
S:.H .à;, chh cŽng nhMy +ên cUy 2R$ t2ưJc nh! B$ đ> g#y.AHi khi g#y nó đ(1 c#nh 1h!nh 1hạch, ư3n
ngec, 2ưJn cu, ng)a $ỏ +ên t26i g#y *angx.:iKng nó +anh +Mnh như tiKng knn, gicc giD $@i ngư6i.5#y xong ,nó
nhMy xuang đ%t ,đi tfng bưJc chic nLch *!o nh! Iau đ=i gn thóc.A‘ *!i thóc 2a IUn cho cM đ!n. Pó chLu khó nhkt
tfng hạt th(t cGn $‹n._hó $! no c#i 0i/u to tưJng cSa nó ’a hay cho nó gn $?i tưRi. Œhc th& con Ign Iit, c# 27,
+hc th& c!o c!o, chu?n chu?nx.Pó $u cM *!o tay ba đ> gn $?i ,*fa gn *fa kêu d c?.. c?x d có *} $fng 23.P•
0ạn +g$ ’ a có th> g@i nó +ại, j$ nó đi đ# *Ji c#c con g! kh#c cho *ui.*! +Gn n!o nó cŽng chiKn thing.
f+ •(– FBG Hà .àA *& nó $ạnh $m *! oai *<, nó bMo *< cM đ!n g! kh7ng bL c#c con g! F h!ng xó$ đKn bit
nạt.:iKng g#y cSa nó th(t Cu” gi# biKt bao .’:iKng g! gợi nhJ nh'ng *Qng Cuê thanh b&nh, t2Q 1hh khiKn con
ngư6i kh7ng th> n!o Cuên Cuê hưRng cSa $&nh .
Đa , TẢ M?T CHt CHA uHSN NGqMN
G\(L€H\(€H\(x.’• :iKng con 1hac nh! B$ ISa 7ng ung Iau *ư6n 2au.5i4ng nó *ang to đGy *} t|c gi(n.
pfa ISa, nó *fa chhi $ỏ ng)i ng)i, 0Qng hai chUn t2ưJc c!o c!o *!o hac chuai.P• đang Ign chu4t đ%y’A%y
ng!y nay, nó thBo 0•i con chu4t 0ưJi hang $! chưa bit được .
%BDF /B(}F HiD.H FBX B|F9Hi= sVi ,thUn h&nh cao to , ban chUn cao nhung +ên *! 1hi nhanh như $4t chh
ngea con.P• đang đ4 Iung I|c nên b4 +7ng +#ng $ưJt.,Iợi +7ng 0!i *! đkc bi<t F đu7i, +7ng 0!i *! xQ 2a như $4t
chiKc chui +7ng +Jn. shac $kc chiKc #o *!ng I‹$,1ha đBn t27ng giMn 0L *! ch“ng có g& đkc bi<t . 5k1 nó, ta kh7ng
%n tượng F b4 +7ng $! Im 1hMi that +ên khi nh&n *!o đ7i $it nó."7i $it đBn 0G$, +ong +anh *! biKt bi>u +4 t&nh
cM$ giang như con ngư6i’_hi *ui, $it nó +hng +iKng như có nưJc. _hi bu?n, $it nó nh&n xa thg$ th“$._hi gi(n,
$it +ại +ong +ên I=ng I@c, #nh nh'ng tia như +)a ch#y t27ng 1h#t khiK1 ’ shac có đ7i tai cŽng kh# to, 0eng đ|ng
t2ên c#i đGu 0!i 0!i như CuM 0ưa gang ,c#i $Ži đBn $n$ $/$, ưRn ưJt *! c#i $i<ng +Jn đGy 2gng nh@n hoit..#i
$i<ng #y đ#ng Iợ *Ji ngư6i +ạ nhưng +ại 2%t đ#ng yêu *Ji ngư6i nh! ’ Pó $fng chS ngo!i *i<c ngo#y đu7i 2ai 2;t
c=n 0Qng +ư3i +iK$ +iK$ *! 0Qng $i<ng ngoa$ +%y tay chS, cin cin $! kh7ng đau ,*fa cin nó *fa kêu ư ) như
$uan nói +! nó 2%t yêu chS cSa nó *(y ’
%#DF /BŸ/ ^BJ. .H;V.L nh(n biKt cM tiKng xB cSa ba *! $‘..hi/u n!o đi h@c */ , B$ cŽng được shac đón t(n
đGu ng• .P• nhMy ch?$ +ên, đ|ng bNng hai chUn Iau. •$ xoa đGu *! *uat *B b4 +7ng $/$ $ại cSanó.an đê$.,
shac nN$ F t%$ đ<$ $! bó 0!nh 2iêng cho nó F góc hn canh gi' nh!.an ng!y ,nó +ại nN$ t2ưJc cung. _} t24$
chó $%y +Gn 2&nh $uan bit t24$ nó $! kh7ng được *& nó ch˜ F t2ong $! ISa ch| kh7ng chạy 2a 0ư6ng.P• gn
uang tf tan *! 2%t biKt nghB +6i chS.a ti$ cho nó +! nó đ|ng yên, cM nh! gn cR$ +! nó nN$ t2ưJc hn ch6 đợi
PghB tiKng 0@n b#t đŽa,nó biKt cM nh! gn cR$ đD xong,.nên đ|ng 0(y ngo#y đu7i +ia +La *} $fng 23 *& Ii1 được
gn ."7i +hc Iat 2u4t *& ch6 +Uu ,nó ISa +ên $%y tiKng như nhic nhF $‘ đfng Cuên nó.
C] .Bà t+ Vi FW.H A=( •(– %BDF’P• được gn no, ngS %$ ,ti$ $#t *!o ng!y ning xnên kh7n ngoan đ#o
đ>’ Pg!y n!o B$ cŽng gi!nh $%y 1hht đ> neng nó. shac cŽng th;ch chRi *Ji B$. .• nó, cM nh! như *ui hRn .

.Đa 3 : T] +}/ F;. <Ÿ/ .(Ji „ o„ /BG +à t+ )~ /BrA
Xung Cuanh ta có bao nhiêu con *(t đ#ng yêu:’ .hh g! Iiêng ngng g#y I#ng, chh chó kh7n
ngoan gi' nh!, chh $no tinh nhanh bit chu4t .. nhưng B$ yêu th;ch nh%t +! chh thỏ hi/n +!nh 0b
thưRng $!. B$ đD th%y t2ong IF thh t2ong chuyKn đi tha$ Cuan cQng ba $‘ *!o $Qa hn ng$
ngo#i.
5ia đ&nh nh! thỏ có đKn ng$ con F cQng $4t chu?ng, nhưng %n tượng nh%t +! chh thỏ
t2ing..hh có b4 +7ng 0!y *! t2ing $uat như b7ng :Xên c#i đGu to h&nh CuM t2|ng +! đ7i tai 0!i
như hai +# xo!i. , 0eng đ|ng +ên t27ng đKn +ạ $it ’ .• +hc nghLch ngợ$, nó Cu¶t tai xuang t(n
$?$ $! gk$. .#c bạn $uan bit thỏ th& c| tó$ +%y đ7i tai +! x#ch thỏ +ên ch| nó kh7ng chLu j$
bcng đUu nhT ’ "kc bi<t n'a +! $it thỏ v đ7i $it t2=n xoB như *iên bi *! đỏ h?ng t2ong Iuat như
*iên ng@c. "7i $it đGy đkc bi<t %y khiKn thỏ được $@i ngư6i yêu th;ch .:hỏ 2%t th;ch gn c#c +oại
2au tưRi non. •$ cho nó c4ng 2au $uang,nó $fng 23 nhMy ch?$ ch?$ tJi ,c#i $i<ng bT x;u có
$%y Iợi 2Uu t2ing như cưJc %y nhai nhT1 nhT1, 2ung 2ung.. *! tho#ng c#i c4ng 2au đD biKn $%t
.P• nh&n B$ như $uan nói d .hL Ri,chL cho B$ thê$ 2au, B$ $uan gn n'a $! ’•
Pó 2%t thUn thi<n *Ji $@i ngư6i, c| nhMy ch?$ ch?$ t2ong chu?ng 2?i th= cM $Ži 2a +H +ưJi
$! ng)i ng)i. H!ng 2ia $T1 t2ing cưJc 2ung 2ung, c#i $i<ng bT nhỏ đ4ng đ(y +iên tcc .
.Hh thỏ t2ing b7ng, xinh đ‘1 +! bạn cSa $@i kh#ch 0u +Lch .~i cŽng th;ch neng nLu ,*uat
*B nó đ> +=ng $&nh *ui hRn..hhng ta cGn yêu thưRng *! bMo *< c#c +o!i *(t xinh đ‘1 *! hiên+!nh
c#c bạn nhT ’

"› 4 : TẢ C#³ GÀ MÁI Q´N CON ĐI 7N !A Vµ MỘT NG'šI M¶ C#7M LÀM
.hi/u nay, t2ên đư6ng đi h@c */, B$ gk1 $‘ con chL g! $#i $R đang cQng nhau kiK$ gn .
5! $‘ tỏ 2a đM$ đang 2a 0#ng $4t ngư6i $‘ chg$ +!$ yêu con .
A#i $R có b4 +7ng *!ng $R như $!u ning nhạt buui chi/u..4 +7ng %y kh7ng c=n $ưJt n'a
$! nó x6 +ên , xQ x& hRn ch˜ có c#i $!o +! *‹n c=n đỏ thi$ *! 0eng +ên như chiKc +# .. "oi chUn
*!ng ưR$ cSa nó bJi nhL1 nh!ng *!o đ%t "7i $it đBn t2=n bT như hạt tiêu th& c| nh&n chg$
chg$ *!o chH đ%t *fa bJi đ> ti$ th|c gn. _iê$ được $iKng $?i n!o +! nó d tuc tccx• g@i con
2ai 2;t .Aư6i chh g! con chạy +ại 2;u 2;t bên $‘ . .hh n!o cŽng có b4 +7ng *!ng óng như tR. "7i
$it đBn bóng bT x;u +ong +anh như có nưJc. Hai chUn bT x;u chạy +on ton *! cŽng bit chưJc $‘
bJi bJi *!o đ%t. .#i $ỏ bT nhỏ như hạt thóc cŽng $u $u t&$ $?i như $‘
…, bit được con giun 2=i ’ .M $ư6i chh g! con t2anh gi!nh nhau, $Hi con kTo con giun */ $Hi
hưJng., ch“ng ai như6ng ai cM’ d et d, cong giun đ|t +!$ đ7i, cM b@n ngM chỏng khno t27ng đKn
bu?n cư6i .{ư6ng như đD no nê, chL 0‹n con t&$ bóng 2U$ đ> ngh˜ ngRi. A‘ n!$ xoDi c#nh,
cM đ!n cŽng bit chưJc +!$ thBo. 5! $‘ +i$ 0i$ ngS. .ó chh g! con nghLch ngợ$ +Bo cM +ên +ưng
$‘ $! nN$..ó con c=n $u $u *!o c#i t;ch đỏ thi$ cSa $‘ x.
A‘ con chL g! th(t đG$ %$ bên nhau. :&nh $‘ con th(t thiêng +iêng cao cM ’ Ph&n cMnh g! $‘
0‹n con kiK$ gn, t7i th%y thưRng $‘ $&nh *7 hạn . $‘ cŽng *%t *M *& B$. •$ ca g#ng h@c giỏi
đ> đ/n đ#1 c7ng Rn cSa $‘ ’
.
"› 4 : TẢ C#³ GÀ MÁI Q´N CON ĐI 7N !A Vµ MỘT NG'šI M¶ C#7M LÀM
.hi/u nay, t2ên đư6ng đi h@c */, B$ gk1 $‘ con chL g! $#i $R đang cQng nhau kiK$ gn .
5! $‘ tỏ 2a đM$ đang 2a 0#ng $4t ngư6i $‘ chg$ +!$ yêu con .
A#i $R có b4 +7ng *!ng $R như $!u ning nhạt buui chi/u..4 +7ng %y kh7ng c=n $ưJt n'a
$! nó x6 +ên , xQ x& hRn ch˜ có c#i $!o +! *‹n c=n đỏ thi$ *! 0eng +ên như chiKc +# .. "oi chUn
*!ng ưR$ cSa nó bJi nhL1 nh!ng *!o đ%t "7i $it đBn t2=n bT như hạt tiêu th& c| nh&n chg$
chg$ *!o chH đ%t *fa bJi đ> ti$ th|c gn. _iê$ được $iKng $?i n!o +! nó d tuc tccx• g@i con
2ai 2;t .Aư6i chh g! con chạy +ại 2;u 2;t bên $‘ . .hh n!o cŽng có b4 +7ng *!ng óng như tR. "7i
$it đBn bóng bT x;u +ong +anh như có nưJc. Hai chUn bT x;u chạy +on ton *! cŽng bit chưJc $‘
bJi bJi *!o đ%t. .#i $ỏ bT nhỏ như hạt thóc cŽng $u $u t&$ $?i như $‘
…, bit được con giun 2=i ’ .M $ư6i chh g! con t2anh gi!nh nhau, $Hi con kTo con giun */ $Hi
hưJng., ch“ng ai như6ng ai cM’ d et d, cong giun đ|t +!$ đ7i, cM b@n ngM chỏng khno t27ng đKn
bu?n cư6i .{ư6ng như đD no nê, chL 0‹n con t&$ bóng 2U$ đ> ngh˜ ngRi. A‘ n!$ xoDi c#nh,
cM đ!n cŽng bit chưJc +!$ thBo. 5! $‘ +i$ 0i$ ngS. .ó chh g! con nghLch ngợ$ +Bo cM +ên +ưng
$‘ $! nN$..ó con c=n $u $u *!o c#i t;ch đỏ thi$ cSa $‘ x.
A‘ con chL g! th(t đG$ %$ bên nhau. :&nh $‘ con th(t thiêng +iêng cao cM ’ Ph&n cMnh g! $‘
0‹n con kiK$ gn, t7i th%y thưRng $‘ $&nh *7 hạn . $‘ cŽng *%t *M *& B$. •$ ca g#ng h@c giỏi
đ> đ/n đ#1 c7ng Rn cSa $‘ ’
Đa G TẢ M?T C@> GvN BA IwI THKI THx TE CyM <M TH<q TLzNH T{ THKI GIMN
T(_i /BS /Ji FX qiE/ qV; ^· .iC+ =+ )Ž+.:7i yêu c#nh 0i/u $Hi chi/u cQng bạn bn thM t2ên đ?ng .:7i yêu
cUy đa cu thc đGu +!ng +!$ tiêu cho t7i nh(n 2a +!ng cSa $&nh $Hi khi đi xa */ *! t7i yêu cM cUy 1hượng gi! đ|ng
F góc t2ư6ng +!$ bạn *Ji t7i tf ng$ t7i *!o +J1 $4t.PghB $‘ k> khi $‘ c=n đi h@c đD có nó 2?i. .Uy 1hượng %y
Iang hRn ba $ưRi ng$ có thfa ch| ch“ng chRi.’
CX s… <p oD.H s\( .“+ .=. F\A FV; s>.L FV; s>. như $4t cUy cu thc F 2fng. :#n +# xon 2a 2%t 24ng, 2ợ1 $#t cM
$4t góc t26i. .Uy đD tfng t2Mi bao ning $ưa nên 0#ng cUy 2%t t2G$ tlnh, ung 0ung, đlnh đạc. A•i khi chRi 0ưJi
bóng $#t cSa cUy 1hượng gi! n!y B$ th%y b&nh yên như được cUy chB chF.
AQa đ7ng, +# 1hượng 2i 2; như +# $B 2cng đGy $kt đ%t. .Uy ch˜ c=n t2R c!nh, chang ch@i gi# 2Tt. .hic nó +ạnh
+i$ ’Aưa gió th%$ *!o tfng thJ gH.Pó kh7ng bu?n, kh7ng u` $L $! 2in 2ỏi +ạ thư6ng. .#i gac cUy to đKn hai
ngư6i 7$ kh7ng xu> kia *‹n Ifng I'ng chic gó1 tfng 0=ng nhea Cu” tf đ%t +ên đ> nu7i cUy.
MwV ‰(\.L F\A ?BZ•.H Hià .BZ /T… s0i` Pó $kc chiKc #o $ưJt xanhv $!u xanh cSa +# non $Rn $Fn *! t2!n
đGy I|c Iang.PH'ng chiKc +# bT x;u như +# $B non B %1, 2ct 2n 2?i xon 2a. Xung 2inh cư6i *Ji gió. AHi +# +! $4t
niê$ *ui cSa cUy’Œ# c| +ợ1 0!y th!nh t#n ,th!nh CuGng, th!nh $4t *=$ xanh $#t 2ượi. .hi$ chóc */ hót +;u +o
như *ui xuUn cQng 1hượng .
T0+ qiC/ +wV ‰(\.L F\A ?BZ•.H qZ>F <à; Bx *Ji chiKc #o hoa đỏ 2ec như +)a. ,."Gu hn, hoa nF +#c đ#c +‹n
*!o $!u xanh cSa +#. Ping đD thi1 +)a cho cUy .A4t b7ng +! $4t ng@n +)a, H!ng t2g$ b7ng +! h!ng t2g$ ng@n
+)a ch#y 2fng 2ec I#ng cM góc t2ư6ng..Uy to!n hoa +! hoa ’ Hoa 1hượng ng$ c#nh $Ln $!ng xon 2a như c#nh
bưJ$. Hoa t2u tfng chQ$, h!ng ng!n c#nh hoa như h!ng ng!n c#nh bưJ$ đ(u kh;t nhau t2ên c!nh ..:7i xao
xuyKn bưJc *!o $Qa thi, $Qa ngh˜ hn *Ji tU$ t2ạng bu?n *ui +‹n +4n.
MwV /B(L FB• F’. <ài F:.B B;V oX/ s0i .BZ sZ( s(AE.. .Uy 1hượng t2Bo +R +'ng nh'ng thanh gưR$ xanh +!$
bao c(u h@c t2= 1hMi ng3 ng!ng .
C\A ?BZ•.H Hià sà q0. FRV qV; s>? ByF /T’. {ưJi bóng $#t cSa cUy, chhng toi *ui đQa thoM th;ch. .hhng t7i
thư6ng nhkt c#nh 1hượng 2Ri T1 th!nh h&nh con bưJ$ đ> tkng nhau,. .Uy 1hượng gi! F góc IUn t2ư6ng +! cUy g#n
bó *Ji t7i *! toi yêu nó nh%t ’
Đa G TẢ M?T C@> GvN BA IwI THKI THx TE CyM <M TH<q TLzNH T{ THKI GIMN
T(_i /BS /Ji FX qiE/ qV; ^· .iC+ =+ )Ž+.:7i yêu c#nh 0i/u $Hi chi/u cQng bạn bn thM t2ên đ?ng .:7i yêu
cUy đa cu thc đGu +!ng +!$ tiêu cho t7i nh(n 2a +!ng cSa $&nh $Hi khi đi xa */ *! t7i yêu cM cUy 1hượng gi! đ|ng
F góc t2ư6ng +!$ bạn *Ji t7i tf ng$ t7i *!o +J1 $4t.PghB $‘ k> khi $‘ c=n đi h@c đD có nó 2?i. .Uy 1hượng %y
Iang hRn ba $ưRi ng$ có thfa ch| ch“ng chRi.’
CX s… <p oD.H s\( .“+ .=. F\A FV; s>.L FV; s>. như $4t cUy cu thc F 2fng. :#n +# xon 2a 2%t 24ng, 2ợ1 $#t cM
$4t góc t26i. .Uy đD tfng t2Mi bao ning $ưa nên 0#ng cUy 2%t t2G$ tlnh, ung 0ung, đlnh đạc. A•i khi chRi 0ưJi
bóng $#t cSa cUy 1hượng gi! n!y B$ th%y b&nh yên như được cUy chB chF.
AQa đ7ng, +# 1hượng 2i 2; như +# $B 2cng đGy $kt đ%t. .Uy ch˜ c=n t2R c!nh, chang ch@i gi# 2Tt. .hic nó +ạnh
+i$ ’Aưa gió th%$ *!o tfng thJ gH.Pó kh7ng bu?n, kh7ng u` $L $! 2in 2ỏi +ạ thư6ng. .#i gac cUy to đKn hai
ngư6i 7$ kh7ng xu> kia *‹n Ifng I'ng chic gó1 tfng 0=ng nhea Cu” tf đ%t +ên đ> nu7i cUy.
MwV ‰(\.L F\A ?BZ•.H Hià .BZ /T… s0i` Pó $kc chiKc #o $ưJt xanhv $!u xanh cSa +# non $Rn $Fn *! t2!n
đGy I|c Iang.PH'ng chiKc +# bT x;u như +# $B non B %1, 2ct 2n 2?i xon 2a. Xung 2inh cư6i *Ji gió. AHi +# +! $4t
niê$ *ui cSa cUy’Œ# c| +ợ1 0!y th!nh t#n ,th!nh CuGng, th!nh $4t *=$ xanh $#t 2ượi. .hi$ chóc */ hót +;u +o
như *ui xuUn cQng 1hượng .
T0+ qiC/ +wV ‰(\.L F\A ?BZ•.H qZ>F <à; Bx *Ji chiKc #o hoa đỏ 2ec như +)a. ,."Gu hn, hoa nF +#c đ#c +‹n
*!o $!u xanh cSa +#. Ping đD thi1 +)a cho cUy .A4t b7ng +! $4t ng@n +)a, H!ng t2g$ b7ng +! h!ng t2g$ ng@n
+)a ch#y 2fng 2ec I#ng cM góc t2ư6ng..Uy to!n hoa +! hoa ’ Hoa 1hượng ng$ c#nh $Ln $!ng xon 2a như c#nh
bưJ$. Hoa t2u tfng chQ$, h!ng ng!n c#nh hoa như h!ng ng!n c#nh bưJ$ đ(u kh;t nhau t2ên c!nh ..:7i xao
xuyKn bưJc *!o $Qa thi, $Qa ngh˜ hn *Ji tU$ t2ạng bu?n *ui +‹n +4n.
MwV /B(L FB• F’. <ài F:.B B;V oX/ s0i .BZ sZ( s(AE.. .Uy 1hượng t2Bo +R +'ng nh'ng thanh gưR$ xanh +!$
bao c(u h@c t2= 1hMi ng3 ng!ng .
C\A ?BZ•.H Hià sà q0. FRV qV; s>? ByF /T’. {ưJi bóng $#t cSa cUy, chhng toi *ui đQa thoM th;ch. .hhng t7i
thư6ng nhkt c#nh 1hượng 2Ri T1 th!nh h&nh con bưJ$ đ> tkng nhau,. .Uy 1hượng gi! F góc IUn t2ư6ng +! cUy g#n
bó *Ji t7i *! toi yêu nó nh%t ’

Bài ^i*+ /TV /;:. F(Di .“+
Bài oD1
%#œN T!•C NG#IỆM© 3Đª _hoanh *!o ch' đkt t2ưJc kKt CuM đhng
C\( 1 ::2ong c#c Ia :9-wE45 , 9-w4E5 ,9-w54E , 9-w45E , 9-w5E4 Ia +Jn nh%t +! Ia n!o ?

~ 9-wE45 b 9-w5E4 c 9-w4E5 0 9-w54E c 9-w45E

C\( , O:2ong c#c 1hUn Ió Iau, 1hUn Ia n!o +! nhỏ nh%t :

~
9
-
,
w
-
, , .
5
4
, {
82
89
C\( 3O :;nh gi# t2L bi>u th|c : a y b x 82 : c biKt a z 2- , b z 9 , c z 24

~ 4,- E8 . 8w { E-4
C\( 4& :2ong c#c 1hUn Ia Iau, 1hUn Ia n!o bNng *Ji
25
8,,

, » ,~
5
2,
,
2
8,
.
-
E2
{
5,
8,,
C\( 5 & .hi/u 0!i +J1 h@c đo được -$ ."4 0!i đoạn th“ng bi>u thL chi/u 0!i +J1 h@c đó được *m t2ên bMn đ? có t˜
+< 8 : 2,, Im +! :
~ 4c$ 4$ . 4 $$ { 4,,$
C\( M& M}/ $Mnh đ%t h&nh b&nh h!nh có đ4 0!i đ#y +! 4$, chi/u cao +! 5 0$. {i<n t;ch h&nh b&nh h!nh đó +!:

~ 2, $ 8,$ . 2,,$ { 2,, 0$
%#œN TỰ LUeN : ©NĐª
Bài 1: :;nh : 2w5 x w,9 2--E2, : 2w2
9
2,
xxxxx
x Bài , : :&$ x
aO
8
2
: x z
E
5
bO
8,
M
z 82,
Bài 3 : A4t th)a 2u4ng h&nh ch' nh(t có chi/u 0!i 2,,$ , chi/u 24ng bNng
E
5
chi/u 0!i .Pgư6i ta c%y +ha F đó ,
t;nh 2a c| 8,,$ thu hoạch 55 kg thóc . :;nh Ia tạ thóc thu t2ên th)a 2u4ng đó ?
Bài 4 :2ung b&nh c4ng cSa hai Ia +! 8,,. [a +Jn g%1 4 +Gn Ia bT . :&$ hai Ia đó ?
Bài 5 : A4t nh! $#y đ<t tuGn đGu 0<t ;t hRn tuGn th| hai w-5,$ *Mi .PKu tuGn đGu 0<t thê$ 895, $ *Mi *! tuGn
Iau 0<t thê$ 8E,, $ *Mi n'a th& tuGn đGu Im 0<t được Ia *Mi bNng
4
5
Ia *Mi đ<t được cSa tuGn th| hai .
:;nh xB$ $Hi tuGn nh! $#y đó 0<t được bao nhiêu $Tt *Mi ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KIM T!A TOÁN CU˜I N7M
BÀI S˜ 3 v :HZV 5V~P: 4, sHš:
%#œN T!•C NG#IỆM :
C1U 1 :"i/n Ia th;ch hợ1 *!o chH ch%$ :
E,,45 c$ z xxx. $ xxx c$ 5 gi6 2, 1hht z xxxxxxxx1hht
8 $ 25 c$ zxxxxxxxxxx.c$
E
5
1hht z xxxxxxxxxx.giUy.
C1U , ::2ong h41 có 85 bht đỏ *! EE bht xanh . :˜ Ia cSa Ia bht xanh *! Ia bht t2ong h41 +! :
~
85
EE

EE
85
.
EE
4-
{
85
4-
C1U 3 : :;nh tJi hi<n nay ba đD Iang 2O5 thK k˜ .HQng đD Iang được 8O 8, thK k˜
.Hỏi ba hRn HQng bao nhiêu tuui ?

~ 2, tuui 25 tuui . E, tuui { 4, tuui
.žŸ 4 : A4t h&nh thoi có đ4 0!i cSa hai đư6ng chTo +Gn +ượt +! 82 c$ *! 2 0$ . {i<n t;ch cSa h&nh thoi đó +!

~ 24 c$ 82 c$ . 82, c$ { 82, 0$
C1U 5 :A4t h&nh ch' nh(t có 0i<n t;ch +! 4- c$, chi/u 0!i - c$. .hu *i h&nh ch' nh(t đó bNng :

~ 84 c$ 2, c$ . 2- c$ { 59 c$
C1U M:XK1 c#c 1hUn Ia Iau đUy thBo thư te giM$ 0Gn :
9
-
,
w
-
,
5
4
,
82
89
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
%#œN TỰ LUeN
BÀI 1 :;nh : aO
4
9
y
88
-
v
5
9
bO
88
8,
v
2
5
:
2
E
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
!i 2 : :&$ x
a& 1,4 ‰ £ 4O,P 9 3M5 q& ©
5
E
9 ‰ ª :
8
2
z
5
2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx.BÀI 3 & _hai +J1 ban cSa $4t t2ư6ng có 225 h@c
Iinh. [a n' Iinh bNng
5
4
Ia na$ Iinh .Hỏi t2ư6ng đó
.ó bao nhiêu na$ ? bao nhiêu n' ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
!i 4 : ~n *! &nh có 99 *iên bi .iKt 2Nng
2
5
Ia bi cSa &nh bNng
8
E
Ia bi cSa ~n. :;nh Ia bi cSa $Hi bạn ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bài 5 iKt 2Nng Ia Cuy>n *F cSa pi<t bNng
9
89
Ia *F cSa Pa$ .PKu Pa$ cho pi<t w Cuy>n *F th& Ia *F
.Sa hai bạn bNng nhau .Hỏi $Hi bạn có bao nhiêu Cuy>n *F ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
!i 9 : :uui cSa HUn t2ưJc đUy 2 ng$ bNng
2
5
tuui cSa HUn Iau đUy w ng$. :;nh tuui cSa HUn hi<n nay ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BÀI KIM T!A CU˜I N7M
sHP :X¹. P5HVœA ‡ E" ˆ:
.žŸ 8 : "i/n Ia th;ch hợ1 *!o chH ch%$ :
8,9$ z xxxxxxxxxxx.c$ w$ 9 0$ z xxxxxxx..c$
5 tạ 5 kg zxxxxxxxxxxkg 2,E4 kg zxxxx.t%n xxxxkg
.žŸ 2 : Tp+ ‰ :
45
9,
£
8-
M
~ 8 2 . 5 { 9
.žŸ E : #iC( FRV BVi oD sà ,18L /• FRV BVi oX sà
2
5
Tp+ BVi oD )X ¥
~ 294 pt -4 E, pt 85, . 84, pt 85, { 9, pt 85,
.žŸ 4 : :&$ a , biKt a +! Ia te nhiên +Jn nh%t đ> : 1,O ‰ V ¸ 18P3
~ a z 9 a z w . a z - { a z 9
.žŸ 5 :[ \ th;ch hợ1 *iKt *!o 7 t2ang 1 /(U. £ €€€€€€`Hiu
~ 9, 89- . 42, { E9,,
.žŸ 9 :A4t $iKng t7n h&nh thoi có đ4 0!i hai đư6ng chTo +! 8$ E2 c$ *! 8$ 20$ .p(y 0i<n t;ch $iKng t7n đó
+! : xxxxxxxxxxxxxx
sHP :¡ ŒŸ¢P ‰ ‡w" ˆ
!i 8 : :;nh : Ew5- x 2,9 E9ww, : E9
w
4
v
9
-
: E 5 y
2
5
x
8
E
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bài , ¡ A4t c)a h!ng có E,5- Cuy>n *F . Pg!y th| nh%t b#n được w54 Cuy>n *! b#n g%1 đ7i ng!y th| hai.
Hỏi c)a h!ng c=n +ại bao nhiêu Cuy>n *F ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BÀI 3 ¡:2ung b&nh c4ng cSa E Ia +! 2w . iKt Ia th| nh%t bT hRn tung hai Ia c=n +ại +! 85 . :&$ Ia th| nh%t ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..
BÀI 4 ‰ A4t th)a 2u4ng h&nh ch' nh(t có chi/u 0!i +! 45$ , chi/u 24ng bNng
2
E
chi/u 0!i .Pgư6i ta c%y +ha F đó ,
c| 5,$ thu hoạch 2, kg thóc .Hỏi th)a 2u4ng đó thu hoạch bao nhiêu kg thóc ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tV 5 : T78 6oät coù 2 ;/ 6oJi ; ch-û $ö-ïc 3# bao ;i 6aNng5To9 hai coù # ;/ 6oJi
; ch-û $ö-ïc 22 bao ;i 6aNng5
a/ Loûi trung bình 6oJi to9 ch-û bao nhi!u bao ;i 6aNng 1
b/Loûi trung bình 6oJi ; ch-û $ö-ïc bao nhi!u bao ;i 6aNng 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BÀI M : M}/ ^B( <Zu. Bp.B FB‡ .BŸ/ FX FBiŽ( @ài q‹.H
5
E
DEFŽ( T}.H ` NE( /“.H FBiŽ( T}.H /B=+
8G <à Hi]+ FBiŽ( @ài )i O+ /Bp ^B( <Zu. )X o¦ /T„ /Bà.B Bp.B <(J.H `TY.B @iC. /YFB ^B( <Zu. ¥
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ĐẢNG UỶ TT TAM QUAN CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1 TQ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
***

BẢN BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
Kính gửi : Đảng uỷ thị trấn Tam Quan Chi bộ trường Tiểu học số 1 Tam Quan Tôi tên : Nguyễn Thị Bích Nhung Hiện là Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ trường Tiểu học số 1 Tam Quan Theo chương trình kế hoạch kiểm tra Đảng viên chấp hành của Chi bộ Trường Tiểu học số 1 Tam Quan, tôi tụ viết bản kiêm tra Đảng viên chấp hành về nội dung “ Thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên “ trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến nay .

1/Ưu điểm :
* Bản thân tuyệt đối trung thành với mục đích lí tưởng cách mạng của Đảng ,Chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chấp hành sự phân công và điều động hợp lí của cấp trên ., đóng Đảng phí theo quy định.. * Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội ở địa phương, Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, Sống trong sạch lành mạnh, trung thực, không mưu cầu ,vụ lợi cá nhân.,làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của người Đảng viên. * Có trình độ chuyên môn vững chắc , nhiệt tình trong công tác giảng dạy, tận tâm với học sinh , được phụ huynh và học sinh tin yêu ., có uy tín với đồng nghiệp và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn. 2/ Tồn tại : Chưa thực sự mạnh dạn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ , quan lưu....Tôi sẽ cố gắng rèn luyện để khắc phục nhược điểm trên trong thời gian tới . Tự xếp loại : ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH TỐT Tam Quan ngày 2 tháng 8 năm 2011 Người viết

Nguyễn Thị Bích Nhung

Trường THPT Tam Quan

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->