P. 1
Can Bang Phan Ung Oxi Hoa Khu

Can Bang Phan Ung Oxi Hoa Khu

|Views: 386|Likes:
Được xuất bản bởichemistrysp

More info:

Published by: chemistrysp on Sep 02, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

CẤP TỐC : CÁC DANG CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXIHOA - KHỬ D¹ng 1 : ph¶n øng oxi hãa

– khö th«ng thêng ( cã thÓ cã axit, kiÒm hay níc tham gia ph¶n øng lµ chÊt m«I trêng) C©n b»ng c¸c ph¶n øng oxi hãa – khö sau ®©y theo ph¬ng ph¸p th¨ng b»ng electron. H·y cho biÕt vai trß chÊt ph¶n øng lµ chÊt khö, chÊt oxi hãa hay chÊt m«i trêng ? gi¶i thÝch. 1. NH3 + O2 -------> NO + H2O 2. Mg + HNO3 ------> Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 3. Zn + H2SO4 -----> ZnSO4 + H2S + H2O 4. MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2↑ + H2O 5. KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2↑ + H2O 6. KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 7. KMnO4 + K2SO3+ H2O → K2SO4 + MnO2 + KOH 8. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3+N2O↑+H2O D¹ng 2 : ph¶n øng oxi hãa – khö néi ph©n tö C©n b»ng c¸c ph¶n øng oxi hãa – khö sau ®©y theo ph¬ng ph¸p th¨ng b»ng electron. H·y chØ ra nguyªn tè lµ chÊt khö, chÊt oxi hãa 1. KClO3 ------> KCl + O2 2. AgNO3 ------> Ag + NO2 + O2 3. Cu(NO3)2 -------> CuO + NO2 + O2 4. HNO3 -------> NO2 + O2 + H2O 5. KMnO4 ------> K2MnO4 + O2 + MnO2 D¹ng 3 : ph¶n øng tù oxi hãa – khö 1. Cl2 + KOH -------> KCl + KClO3 + H2O 2. S + NaOH ------> Na2S + Na2SO3 + H2O 3. NH4NO2 --------> N2 + H2O 4. I2 + H2O --------> HI + HIO3 D¹ng 4 : ph¶n øng oxi hãa – khö cã sè oxi hãa lµ ph©n sè 1. Fe3O4 + Al -----> Fe + Al2O3 2. Fe3O4 + HNO3 -------> Fe(NO3)3 + NO + H2O 3. CH3 – C = CH + KMnO4 + KOH ----> CH3 – COOK + K2CO3 + MnO2 + H2O 4. CH3 – CH = CH2 + KMnO4 + H2O ----->CH3 – CH(OH) –CH2(OH) + MnO2 + KOH 5 . Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + H2O Thay s¶n phÈm khÝ NO↑ lÇn lît b»ng NO2, N2O, N2, NH4NO3 råi c©n b»ng. D¹ng 5 : ph¶n øng oxi hãa – khö cã nhiÒu chÊt khö 1. FeS2 + O2 -------> Fe2O3 + SO2 2. FeS + KNO3 -----> KNO2 + Fe2O3 + SO3 3. FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2↑ + H2O 4. FeS2 + HNO3 + HCl → FeCl3 + H2SO4 + NO↑ + H2O 5. FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO↑ + H2O 6. As2S3 + HNO3 + H2O -----> H3AsO4 + H2SO4 + NO 7. CrI3 + Cl2 + KOH ---> K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O 8. As2S3 + KClO3 + H2O -----> H3AsO4 + H2SO4 + KCl 9. Cu2S + HNO3 -----> NO + Cu(NO3)2 + CuSO4 + H2O 10. CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O ------> CuSO4 + FeSO4 + H2SO4 11. CuFeS2 + O2 ------> Cu2S + SO2 + Fe2O3 12. FeS + H2SO4 ----> Fe2(SO4)3 + S + SO2 + H2O 13. FeS + H2SO4 ----> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 14. FeS2 + H2SO4 ----> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 15. Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3 -----> K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO + CO2 16. Cu2S.FeS2 + HNO3 -----> Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

d thÊy tho¸t ra 3. N2. Mg D.8 gam kim lo¹i R tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO 3 thÊy tho¸t ra 4. Al + HNO3 -------> Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O ( VNO : VN2O = 3 : 1) 2. X¸c ®Þnh kim lo¹i ®ã. b. N2 cã tû lÖ sè mol lÇn lît lµ 1: 2: 2. Bµi 5 .136 lÝt H2 .5M thu ®îc kÕt tña. .04 gam kim lo¹i R trong dung dÞch HNO3 lo·ng thÊy tho¸t ra 4. K2Cr2O7 + CH3CH2OH + HCl -------> CH3-CHO + KCl + CrCl3 + H2O 5.KHỬ D¹ng 6 : ph¶n øng oxi hãa – khö cã sã oxi hãa t¨ng gi¶m ë nhiÒu møc 1. M + HNO3 → M(NO3)n + NO2↑ + H2O (Víi M lµ kim lo¹i ho¸ trÞ n) Thay NO2↑ lÇn lît b»ng: NO. 2. NH4NO3 råi hoµn thµnh ph¶n øng. 4. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy↑ + H2O 6.C ≡ CH + KMnO4 + H2SO4 --------> CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O 4. C12H22O11 + H2SO4 ® -------> SO2 + CO2 + H2O 3.4 gam chÊt r¾n. FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O 5. NaIOx + SO2 + H2O ----> I2 + Na2SO4 + H2SO4 8. X¸c ®Þnh kim lo¹i M. Bµi 2 Hoµ tan hoµn toµn 14.2M ®îc dung dÞch A vµ khÝ NO. FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + H2O Thay NO↑ lÇn lît b»ng NO2. CH3. läc kÕt tña vµ nung ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi ®îc 2. NH4NO3 råi hoµn thµnh ph¶n øng. FeO + HNO3 ------> Fe(NO3)3 + NO2 + NO + H2O (BiÕt tØ lÖ sè mol NO2 : NO = a : b ) 4.X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i M. Al + HNO3 -------> Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O D¹ng 7 : ph¶n øng oxi hãa – khö cã hÖ sè b»ng ch÷ 1. Al + HNO3 -------> Al(NO3)3 + NO + N2 + H2O ( nNO : nN2 = 3 : 2) 3.TÝnh khèi lîng mçi chÊt trong hçn hîp ®Çu vµ thÓ tÝch khÝ NO sinh ra ë 27. Bµi 4 Cho 12. Cu2FeSx + O2 ------> Cu2O + Fe3O4 + SO2 9. Zn B. HOOC – COOH + KMnO4 + H2SO4 ------> CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O D¹ng 9 : vËn dông viÖc c©n b»ngph¶n øng oxi hãa – khö lµm bµi tËp X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i Bµi 1 Hoµ tan hoµn toµn 1. Fe C.48 lÝt (®ktc) hçn hîp hai khÝ NO vµ NO2 cã tØ khèi ®èi víi H2 b»ng 19. N2O.48 lÝt hçn hîp 3 khÝ NO. N2O. a.224 lÝt khÝ N2 ë ®ktc (s¶n phÈm khö duy nhÊt). Al Bµi 3 Hoµ tan võa ®ñ mét lîng hçn hîp gåm kim lo¹i M vµ oxit MO (M cã ho¸ trÞ kh«ng dæi vµ MO kh«ng ph¶i oxit lìng tÝnh) trong 750ml HNO3 0. C6H12O6 + H2SO4 ® -------> SO2 + CO2 + H2O 2. M + HNO3 → M(NO3)n + NxOy↑ + H2O D¹ng 8 : ph¶n øng oxi hãa – khö cã chÊt h÷u c¬ 1.3 0C vµ 1atm.CẤP TỐC : CÁC DANG CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXIHOA . M2(CO3)n + HNO3 ------> M(NO3)m + NO + CO2 + H2O 7. N2. M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2↑ + H2O 3. Kim lo¹i R lµ A. Cho A t¸c dông võa ®ñ víi 240ml dung dÞch NaOH 0.2 gam kim lo¹i M vµo dung dÞch HNO3 d thu ®îc 0.C§SP TP HCM 2005 ( khèi A ) Chia 9 gam hçn hîp A gåm 2 kim lo¹i Mg vµ Al lµm 3 phÇn b»ng nhau : PhÇn 1 : hoµ tan b»ng dd H2SO4 lo·ng . FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy↑ + H2O 11. FeO + HNO3 ------> N2O + NO + Fe(NO3)3 + H2O 5. N2O. FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + S + H2O 10.

57% O . 1.25g/ml).X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i M . C©u 8 Khi tan trong axit nitric . BiÕt thÓ tÝch c¸c khÝ ®o ë ®ktc .68 lÝt hçn hîp khÝ gåm NO .TÝnh % khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp A . C©u 7Khi t¸c dông víi dd HNO3 60 % (d = 1.96 lÝt khÝ mµu n©u (®ktc) . Trén hçn hîp khÝ trªn víi lîng oxi võa ®ñ.TØ khèi cña khÝ ®ã víi hi®ro lµ 23 .8 gam mét kim lo¹i ho¸ trÞ hai t¹o nªn 8.8 lÝt hçn hîp NO.43 % N vµ 69.22 gam hçn hîp X gåm Fe vµ kim lo¹i M cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi .128 lÝt H2 . Sau khi pø kÕt thóc thu ®îc 2. 12. b.TÝnh nång ®é % cña dd HNO3 sau pø . C©u 11 Hoµ tan 19.224 lÝt khÝ nit¬ ë ®ktc X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i ®ã . Chia hçn hîp thµnh 2 phÇn b»ng nhau : PhÇn thø nhÊt hoµ tan hÕt vµo dd HCl d thu ®îc 2.48 (®ktc) lÝt khÝ chøa 30. a.TÝnh V . CO2 . a.2 gam bét kim lo¹i ho¸ trÞ (III) vµo 5 lÝt dd HNO3 0.Trén 19.365 g/ml ) . PhÇn hoµ tan hÕt vµo dd HNO3 d thu ®îc duy nhÊt 1.7 M .2 gam kim lo¹i M trong H2SO4 ®Æc d thu ®îc khÝ SO2 . Cho khÝ nµy hÊp thô hoµn toµn trong 1 lÝt dd NaOH 0. sau pø ®em c« c¹n dd thu ®îc 41.2 gam kim lo¹i X vµo dd HNO3 d thu ®îc 0. Hçn hîp khÝ nµy cã tØ khèi so víi H2 lµ 19 Tuần 15 .792 lÝt khÝ NO (c¸c khÝ ®o ®ktc ) . N2 (ë O0C .X¸c ®Þnh kim lo¹i M vµ % khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp X . C©u 10 Hoµ tan hoµn toµn 16.T×m khèi lîng nguyªn tö vµ gäi tªn kim lo¹i b.KHỬ PhÇn 2 : cho t¸c dông võa ®ñ víi dd HNO3 lo·ng chØ thu ®îc V lÝt khÝ NO duy nhÊt vµ dd X (kh«ng chøa muèi amoni ) a.4 gam mét kim lo¹i cha biÕt t¹o nªn muèi cña kim lo¹i ho¸ trÞ hai vµ 4. H·y x¸c ®Þnh tªn kim lo¹i ho¸ trÞ hai ®ã vµ sè ml dd HNO3 ®· t¸c dông . 2.8 gam chÊt r¾n .5 M (d=1. Bµi 6-C§SP Qu¶ng B×nh 2005 ( khèi A ) Cho 7.2 gam kim lo¹i M víi m gam hçn hîp CuCO3 vµ FeCO3 råi hoµ tan trong 1 lÝt dd HNO3 3 M thu ®îc dd A vµ 15.CẤP TỐC : CÁC DANG CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXIHOA . 2 atm ).ViÕt c¸c ptpø x¶y ra . 6. x¸c ®Þnh tªn kim lo¹i ®ã C©u 9 Hoµ tan hoµn toµn 1. sau pø thÊy thÓ tÝch khÝ thu ®îc chØ b»ng 5/6 tæng thÓ tÝch hçn hîp khÝ ban ®Çu vµ thÓ tÝch oxi míi cho vµo . b.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->