P. 1
Bộ máy tổ chức BIDV

Bộ máy tổ chức BIDV

|Views: 1,478|Likes:
Được xuất bản bởiThao Huynh

More info:

Published by: Thao Huynh on Sep 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

text

original

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số 936/2002/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Về việc chuẩn y Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Căn cứ Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại; - Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chuẩn y Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 12/8/2002 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, đính kèm Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 349/QĐ-NH5 ngày 16/10/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. Điều 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, các Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC PHÓ THỐNG ĐỐC (đã ký) Trần Minh Tuấn

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Số 54/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; - Căn cứ Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại; - Căn cứ Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 122/2001/QĐ-NHNN ngày 20 tháng 2 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; - Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 5 năm 2002 về việc thông qua nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam; - Theo đề nghị của Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam gồm 9 Chương và 54 Điều. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam được thực hiện sau khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y. Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng, Ban tại Trụ sở chính, Chủ tịch, Giám đốc Công ty trực thuộc, Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHỦ TỊCH (đã ký) Phùng Thị Vân Anh

Điện thoại: Fax: 84-04-8. phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Tp Hà Nội.100 tỷ đồng (Một nghìn một trăm tỷ đồng) và được bổ sung theo từng thời kỳ. 8.268312 84-04-8. 7. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được thực hiện hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.266959.Hạnh phúc ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 12/8/2002 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.268318. nhất là trong lĩnh vực đầu tư phát triển.Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.Trụ sở chính đặt tại: số 194 phố Trần Quang Khải. vai trò.321975 5. chức năng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển) là ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập theo Quyết định số 117/TTg ngày 26/4/1957 của Thủ tướng Chính phủ và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký Quyết định số 287-QĐ/NH5 ngày 21/9/1996 thành lập lại theo mô hình Tổng Công ty Nhà nước quy định tại Quyết định số 90/TTg ngày 07/3/1994 theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.Con dấu riêng. không ngừng nâng cao lợi nhuận của Ngân hàng và góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. 84-04-9. bộ máy quản lý và điều hành. 2.Tự do .Tên tiếng Việt là: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 3.NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Điều lệ về tổ chức và hoạt động. Điều 2. . 6.Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Bank for Investment and Development of Vietnam Gọi tắt là: VietindeBank Viết tắt là: BIDV 4. quận Hoàn Kiếm. các quỹ theo quy định của pháp luật. 84-04-8. tài khoản mở tại Ngân hàng Nhà nước và tại các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Vốn điều lệ là 1.Bảng tổng kết tài sản. Vị trí. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có: 1.

trái phiếu.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển cho các tổ chức. vàng và các công cụ khác từ mọi nguồn vốn trong nước. 3. kinh doanh.Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn. bằng ngoại tệ. tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác.Phát hành các loại chứng chỉ tiền gửi. các tổ chức chính trị . cá nhân bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ.Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong Ngân hàng Đầu tư và Phát triển hoạt động theo Hiến pháp. Thời gian hoạt động Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có thời hạn hoạt động là 99 năm kể từ ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký Quyết định số 287-QĐ/NH5 ngày 21/9/1996 về việc thành lập lại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. . Điều 7. Hoạt động tín dụng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển cấp tín dụng cho tổ chức. đời sống.Các hình thức huy động vốn hợp pháp khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. 5.Tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị . 2. cá nhân trong nước và ngoài nước khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác. của các Bộ.xã hội rong Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 1. cá nhân và tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn. pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.Điều 3. cơ quan ngang Bộ. cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp theo chức năng và quy định của pháp luật. bảo lãnh. Quản lý Nhà nước đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chịu sự quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước. pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ của tổ chức đó cùng nhằm mục tiêu xây dựng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển vững mạnh. cá nhân vay vốn dưới các hình thức sau: a) Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất.Nhận tiền gửi của các tổ chức. nước ngoài dưới các hình thức: 1. Điều 5. 2. kỳ phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức. Điều 4. dịch vụ. Huy động vốn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển huy động vốn bằng đồng Việt Nam. CHƯƠNG II NỘI DUNG.xã hội khác trong Ngân hàng Đầu tư và Phát triển hoạt động theo Hiến pháp. Hoạt động của Tổ chức Đảng. 1. dưới các hình thức cho vay. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Điều 6. cho thuê tài chình và các hình thức khác phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước. 4.Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của các tổ chức tín dụng nước ngoài.

bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm. vi phạm hợp đồng đã ký với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. . 3. bảo lãnh thanh toán và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác mà người nhận bảo lãnh là tổ chức. bảo lãnh hoàn thanh toán. chứng từ liên quan đến mục đích sử dụng vốn vay và các tài liệu khác trước khi quyết định cấp tín dụng. 4. bảo lãnh thanh toán. b) Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện bảo lãnh vay. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có các quyền: a) Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ. thực trạng và khả năng tài chính của mình và của người bảo lãnh.b) Cho vay trung hạn. cá nhân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. bảo lãnh đối ứng và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác cho các tổ chức. 2.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh như sau: a) Bảo lãnh vay vốn. h) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước về cấp tín dụng. Điều 8. phí ngân hàng. giảm lãi suất cho vay. các tài liệu. cá nhân.Mở tài khoản a) Ngân hàng Đầu tư và Phát triển mở tài khoản tiền gửi tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và duy trì ở đó số dư tiền gửi bắt buộc theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn không có hiệu quả. c) Cho vay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cần thiết. lãi suất cho thuê tài chính. mở tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. chứng minh phương án kinh doanh/dự án đầu tư/phương án phục vụ đời sống khả thi. 5. điều kiện để cấp tín dụng. dịch vụ. c) Chấm dứt việc cấp tín dụng. thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật.Khi thực hiện hoạt động tín dụng. gia hạn nợ. tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác. tài sản của người bảo lãnh trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh để thu hồi nợ theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng. b) Từ chối yêu cầu cấp tín dụng của khách hàng nếu thấy không đủ thủ tục. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 1. bảo lãnh dự thầu. đời sống. e) Miễn.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện hoạt động cho thuê tài chính thông qua công ty cho thuê tài chính trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức. chiết khấu. tài liệu chứng minh năng lực pháp luật. năng lực hành vi dân sự. g) Cơ cấu lại nợ và áp dụng các biện pháp để xử lý nợ xấu nhằm tận thu nợ theo quy định của pháp luật. công ty cho thuê tài chính liên doanh giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển với các tổ chức tín dụng nước ngoài theo quy định của pháp luật. không phù hợp với quy định của pháp luật. mua bán nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. cá nhân nước ngoài. bảo lãnh thực hiện hợp đồng. d) Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của khách hàng vay. dài hạn nhằm thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất. đ) Khởi kiện khách hàng vi phạm hợp đồng cấp tín dụng và người bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định của pháp luật. kinh doanh. chính xác các thông tin.

b) Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế. cho thuê tủ két.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ. tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước.b) Sở giao dịch. b) Góp vốn với các tổ chức tín dụng. làm đại lý trong hoạt động ngân hàng và các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng. d) Kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. k) Thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc để tiếp nhận. e) Uỷ thác. nhận uỷ thác. vốn đầu tư của tổ chức. Điều 9. Các hoạt động khác 1. kể cả việc quản lý tài sản. 3. g) Trực tiếp tham gia thị trường chứng khoán và thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán thông qua Công ty chứng khoán trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán. giấy tờ có giá. chi nhánh. h) Làm đại lý bảo hiểm.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện các hoạt động khác sau đây: a) Dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn. bảo quản hiện vật quý. c) Thực hiện dịch vụ thu hộ và chi hộ. c) Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Cất trữ. bảo hiểm và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. chi nhánh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển mở tài khoản tiền gửi tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh. tiền tệ cho khách hàng dưới hình thức trực tiếp tư vấn cho khách hàng hoặc thành lập công ty trực thuộc theo quy định của pháp luật. cung ứng dịch vụ bảo hiểm. khai thác. quản lý. cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng uỷ thác.Tư vấn tài chính. bán các tài sản của khách hàng dùng để trả nợ ngân hàng và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. cầm đồ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. i) Cung ứng các dịch vụ: . . tham gia các hệ thống thanh toán quốc tế theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. mua cổ phần của doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật. đ) Thực hiện các nghiệp vụ mua bán giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và đồng Việt Nam theo tập quán quốc tế và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật. thành lập công ty trực thuộc hoặc công ty liên doanh để kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật. mở tài khoản tại trụ sở chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và các ngân hàng khác theo quy định của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. 2. . c) Ngân hàng Đầu tư và Phát triển mở tài khoản cho khách hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. chủ đầu tư nước ngoài để thành lập các tổ chức liên doanh tại Việt Nam và nước ngoài trong các lĩnh vực: ngân hàng. đại lý. đ) Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. d) Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: a) Cung ứng các phương tiện thanh toán. thành phố nơi đặt trụ sở của sở giao dịch.

giảm giá chứng khoán theo quy định của pháp luật. đơn vị sự nghiệp. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của trụ sở chính Tổ chức bộ máy quản lý và điều hành tại trụ sở chính (sơ đồ 2 đính kèm) bao gồm: 1. chi nhánh cấp 1.Trụ sở chính. Điều 11. bao gồm: 1.Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc. QUẢN TRỊ. Danh sách này được thay đổi. giải thể.Các phòng giao dịch. Điều 10. ĐIỀU HÀNH. 3.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có thể thỏa thuận với khách hàng áp dụng tập quán quốc tế có liên quan đến hoạt động ngân hàng. 4. 2.Các chi nhánh phụ thuộc chi nhánh cấp 1 (gọi là chi nhánh cấp 2). 2. dự phòng rủi ro cho hoạt động ngân hàng. . chi nhánh (gọi là chi nhánh cấp 1). CHƯƠNG III CƠ CẤU TỔ CHỨC. m) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước giao. Yêu cầu về an toàn trong hoạt động kinh doanh 1. dự phòng giảm giá hàng tồn kho.Ban kiểm soát.Hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ. Hệ thống tổ chức Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được tổ chức theo hệ thống thống nhất (sơ đồ 1 đính kèm). thành lập mới theo quy định của pháp luật.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được chủ động áp dụng các biện pháp về bảo toàn. 2. bổ sung khi có sự tách. đơn vị sự nghiệp. 3. KIỂM SOÁT CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Mục 1 CƠ CẤU TỔ CHỨC Điều 12. phát triển vốn. Điều 13. 2.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển không trực tiếp kinh doanh bất động sản. quỹ tiết kiệm phụ thuộc sở giao dịch.Các sở giao dịch. nếu tập quán đó không trái với pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Hoạt động kinh doanh tiền tệ. 2. áp dụng điều ước quốc tế và tập quán quốc tế trong hoạt động ngân hàng 1. văn phòng đại diện. Danh sách sở giao dịch. Chủ tịch trực thuộc của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển đến thời điểm ban hành Điều lệ này được ghi trong phụ lục đính kèm. văn phòng đại diện trong và ngoài nước. 4. nhập. dịch vụ của tổ chức tín dụng tuân thủ các quy định về các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định tại Mục 5 Chương III Luật các tổ chức tín dụng và theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. chi nhánh cấp 2. các công ty trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển áp dụng điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động ngân hàng mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia.Hội đồng quản trị và bộ máy giúp việc.l) Trực tiếp kinh doanh hoặc thành lập công ty trực thuộc để thực hiện kinh doanh khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật. chi nhánh cấp 1.

Điều 16. Mục 2 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT Điều 18. khen thưởng. chi nhánh cấp 1.Các ban. Cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp.Trưởng phòng kế toán. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty trực thuộc Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của công ty trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện theo quy định của Chính phủ đối với từng loại hình công ty trực thuộc được phép thành lập. Bộ máy giúp việc Tổng giám đốc 1.Kế toán trưởng. Thành viên kiêm nhiệm không phải là người đang giữ các chức vụ lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước. thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc. Cơ cấu tổ chức bộ máy của sở giao dịch. 3. 2. kiểm toán nội bộ. miễn nhiệm các chứng danh Hội đồng quản trị. kiểm toán nội bộ.Thành viên Hội đồng quản trị là những người có uy tín. Điều 17. chi nhánh cấp 1. Điều 15. chi nhánh cấp 2 Tổ chức bộ máy của sở giao dịch. Điều 19. trong đó có ít nhất 5 thành viên là chuyên trách. gồm thành viên chuyên trách và thành viên kiêm nhiệm. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm. 4. 2. 6. văn phòng đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển do Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển quy định phù hợp với quy định của pháp luật. phòng chuyên môn. bao gồm: 1.Điều 14. 4. Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị không được uỷ quyền cho những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ.Các Phó Tổng giám đốc.Các phòng giao dịch. . đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết về hoạt động ngân hàng. 4. thành viên Hội đồng quản trị được phân công làm Trưởng Ban kiểm soát là thành viên chuyên trách. không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 40 Luật các tổ chức tín dụng. kỷ luật các thành viên Hội đồng quản trị.Hội đồng quản trị có 7 thành viên.Các chuyên môn.Tổ kiểm tra.Giám đốc. Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị 1.Chủ tịch Hội đồng quản trị. 2. quyền hạn của mình. quỹ tiết kiệm.Các Phó Giám đốc. 3.Ban Kiểm tra. văn phòng đại diện Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của đơn vị sự nghiệp. Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là Hội đồng quản trị. nghiệp vụ. chi nhánh cấp 2 (sơ đồ 3 đính kèm). 5. nghiệp vụ. 3.

Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.5. vốn góp vào các tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh tế khác. bổ sung Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. đơn vị sự nghiệp. kể cả phần vốn góp liên doanh. tách. kỷ luật Chủ tịch. sáp nhập. 7. 7. h) Chuẩn y việc bổ nhiệm. chi nhánh cấp 1. cơ cấu tổ chức bộ máy sở giao dịch. Điều 20.Hoạch định chính sách kinh doanh. chi nhánh cấp 2. d) Chấp thuận việc góp vốn. đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. đ) Chấp thuận việc chia. mua cổ phần. Kế toán trưởng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. 4.Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: a) Chuẩn y sửa đổi. mua lại. miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị.Quyết định về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành tại Trụ sở chính. miễn nhiệm Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát. Giám đốc sở giao dịch.Nhận các nguồn vốn và các nguồn lực khác do Nhà nước giao. g) Bổ nhiệm. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị 1. giải thể Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. văn phòng đại diện trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đối với công ty trực thuộc. công ty trực thuộc. nhằm quản lý.Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng. liên doanh với các chủ đầu tư nước ngoài. sở giao dịch. kể cả bộ phận giúp việc chuyên trách của Hội đồng quản trị. văn phòng đại diện.Chủ tịch Hội đồng quản trị không đồng thời là Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. 6. sử dụng có hiệu quả. Giám đốc công ty trực thuộc. trừ trường hợp tổ chức đó là công ty trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. e) Chấp thuận những thay đổi được quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật các tổ chức tín dụng. văn phòng đại diện. 2.Quyết định bổ nhiệm. văn phòng đại diện tại địa bàn trong và ngoài nước (sau đây gọi tắt là văn phòng đại diện). khen thưởng. miễn nhiệm. Ban kiểm soát. hợp nhất. Điều lệ này và các quy định khác có liên quan của pháp luật. c) Chấp thuận việc mở sở giao dịch. Các thành viên của Hội đồng quản trị có thể được bổ nhiệm lại. Phó Tổng giám đốc. quy hoạch. Tổng giám đốc.Chủ tịch Hội đồng quản trị không được tham gia Hội đồng quản trị hoặc tham gia điều hành tổ chức tín dụng khác. công ty trực thuộc. định hướng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển theo mục tiêu chung của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Ban hành các văn bản: a) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. . kế hoạch phát triển chung và các lĩnh vực quan trọng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. 6.Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm. chi nhánh cấp 1. 5. b) Thành lập công ty trực thuộc. chi nhánh. chiến lược. i) Chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. đơn vị sự nghiệp. thành lập các đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. bảo quản và phát triển vốn mà Nhà nước giao quản lý. quản lý kinh doanh. 3.

quyền hạn của Hội đồng quản trị.Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và quyết toán hàng năm của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. phát triển công nghệ.Quyết định việc góp vốn. tỷ lệ hoa hồng. kinh doanh.Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. d) Ký các nghị quyết. quyền hạn của các thành viên Hội đồng quản trị 1. tài chính. phát triển nguồn nhân lực. quyết định về tổ chức cán bộ. giới hạn để Tổng giám đốc điều hành trong các hoạt động huy động vốn.Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ: a) Là người chịu trách nhiệm chung mọi công việc của Hội đồng quản trị. đ) Triệu tập. mua cổ phần. tín dụng. chủ trì và phân công thành viên Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị. văn phòng đại diện. Các văn bản do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký sử dụng con dấu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. 12. c) Quy định về tổ chức và hoạt động kiểm tra và kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật. c) Ký văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. quy định ban hành (hoặc thông qua) các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. mua cổ phần của doanh nghiệp và của các tổ chức tín dụng khác trừ việc góp vốn. . xây dựng cơ bản. kể cả quản lý phần vố góp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển vào các tổ chức khác. mức tiền thưởng. sử dụng các quỹ hàng năm theo quy định của pháp luật. 10. 11. uỷ quyền. d) Quy chế. chi nhánh cấp 1. b) Phương án hoạt động kinh doanh. tiền phạt đối với khách hàng theo quy định của pháp luật. các văn bản hướng dẫn cụ thể thực hiện các quy định của Nhà nước và của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngân hàng. các cơ quan có liên quan.Phê duyệt theo đề nghị của Tổng giám đốc về: a) Phương án giao vốn và các nguồn lực khác cho các công ty trực thuộc. đơn vị sự nghiệp.b) Điều lệ về tổ chức và hoạt động của công ty trực thuộc. quy chế về tổ chức và hoạt động của sở giao dịch. quyết định các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn trên mức phân cấp uỷ quyền cho Tổng giám đốc.Quy định về lãi suất. bảo lãnh.Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên khác của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công phù hợp với hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và điều kiện công việc của từng thành viên. 2. Nhiệm vụ. tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện các nhiệm vụ. liên doanh với các chủ đầu tư nước ngoài. các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ kinh tế của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. c) Kế hoạch kinh doanh dài hạn và hàng năm: kế hoạch huy động vốn tín dụng. Điều 21. 9. tỷ giá. e) Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị giữa hai kỳ họp Hội đồng quản trị. phí. phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế. b) Thay mặt Hội đồng quản trị cùng Tổng giám đốc ký nhận vốn và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. 8. e) Các quy định nghiệp vụ quản lý nội bộ khác. quy định về phân cấp.

Hội đồng quản trị có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị. bổ nhiệm các chức vụ trong bộ máy giúp việc chuyên trách. chi nhánh. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt. 3. để xử lý vấn đề cấp bách thì tài liệu được gửi ngay trước hoặc trong cuộc họp phù hợp với khả năng chuẩn bị hợp lý của các bộ phận có liên quan. quyết định của Hội đồng quản trị phải được trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành. Biên bản họp Hội đồng quản trị là căn cứ để Chủ tịch Hội đồng quản trị lập các văn bản. quyết định. văn phòng đại diện có trách nhiệm cung cấp.Hội đồng quản trị có bộ phận giúp việc chuyên trách không quá 5 chuyên viên. Thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến khác với nghị quyết. giúp việc cho Hội đồng quản trị theo chức năng. Điều 23. hoặc trên 50% số thành viên Hội đồng quản trị. ngành và chính quyền địa phương liên quan dự họp. Các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Hội đồng quản trị được ghi thành biên bản và được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp ký tên và biên bản.Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể. lựa chọn. ngành và các tỉnh. giám sát các hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. quyết định của Hội đồng quản trị. Khi cần thiết. Giám đốc công ty trực thuộc. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định số lượng cán bộ chuyên trách Hội đồng quản trị. nhưng không tham gia biểu quyết. ý kiến bảo lưu được lập thành văn bản có chữ ký của người bảo lưu và được lưu trữ kèm trong nghị quyết. 4. 2. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị 1. nghị quyết. 2. 3. họp thường kỳ mỗi tháng một lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. nhiệm vụ được giao. Phòng tại trụ sở chính thực hiện chức năng tham mưu.Điều 22.Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành đối với toàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và do Tổng giám đốc hướng dẫn. hoặc Tổng giám đốc. Chủ tịch uỷ nhiệm cho một thành viên trong Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị. trong thời gian chưa có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vẫn phải chấp hành nghị quyết. thành phố thì Hội đồng quản trị phải mời đại diện có thẩm quyền của các Bộ. Chủ tịch. trường hợp vắng mặt. trường hợp đặt biệt.Các Ban. thay thế. nội dung công việc có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong ngân hàng thì phải mời đại diện Công đoàn ngành tới dự. quyết định của Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của mình và được báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. hoặc Trưởng Ban kiểm soát. 6. đơn vị sự nghiệp. Các tài liệu họp Hội đồng quản trị phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và các đại biểu được mời dự họp trước ngày họp ít nhất 5 ngày. 5. Nghị quyết.Đối với những công việc có liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước của các Bộ.Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. báo cáo thông tin về hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển theo quy chế do Hội đồng quản trị ban hành.Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm soát để kiểm tra.Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì tất cả cá cuộc họp của Hội đồng quản trị. . quyết định có liên quan của phiên họp. Giám đốc sở giao dịch. Đại diện của cơ quan được mời họp nói trên có quyền phát biểu. tổ chức thực hiện. Bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị 1.

thành viên Ban kiểm soát và bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị được tính vào chi phí quản lý của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. kể cả khi đã thôi đảm nhiệm chức vụ hoặc chuyển đi cơ quan khác. sửa đổi. Đại diện pháp nhân và trách nhiệm điều hành Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. hợp pháp của việc ghi chép. hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát 1. miễn nhiệm. trung thực. 2. cải tiến hoạt động tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển theo quy định của pháp luật.Kiến nghị biện pháp bổ sung. Thành viên Ban kiểm soát 1. của Ban kiểm soát. 2. 6. kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị. kể cả tiền lương và phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị. giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán.7. Quyền điều hành Điều hành hoạt động Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là Tổng giám đốc. Tổng giám đốc bảo đảm các điều kiện và phương tiện làm việc cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán. 7. báo cáo tài chính ngân hàng. một thành viên do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giới thiệu. trước pháp luật về việc điều hành hoạt động hàng ngày theo nhiệm vụ. Số lượng thành viên Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị quyết định. Kế toán trưởng và các ban. hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. . giúp việc Tổng giám đốc có các Phó Tổng giám đốc.Thành viên Ban kiểm soát là những người không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 40 Luật các tổ chức tín dụng. 4.Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Trưởng Ban và các thành viên khác trong Ban Kiểm soát phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y. Các thành viên khác của Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Điều 25. Điều 27. Điều 24.Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.Báo cáo Hội đồng quản trị về tính chính xác.Ban kiểm soát có số thành viên tối thiểu là 5 người trong đó ít nhất phải có một nửa số thành viên là chuyên trách. nghiệp vụ.Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm bảo vệ bí mật về thông tin theo quy chế bảo mật. 5. có một thành viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính giới thiệu.Kiểm tra hoạt động tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. 3.Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị. Mục 3 TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC Điều 26. đáp ứng được các yêu cầu về trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Được sử dụng hệ thống kiểm tra và kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển để thực hiện các nhiệm vụ của mình. quyền hạn theo quy định tại Điều 31 Điều lệ này.Trưởng Ban kiểm soát là thành viên của Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị phân công. 8.Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động tài chính. phòng chuyên môn. 3. chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị.

thành lập đơn vị sự nghiệp. g) Phê duyệt phương án hoạt động kinh doanh. của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngân hàng. cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm. chi nhánh. miễn nhiệm.Cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị ký nhạn vốn và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để quản lý. văn phòng đại diện. Phó Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc là người giúp Tổng giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển theo phân công của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công. Giao vốn và các nguồn lực khác cho các công ty trực thuộc theo phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. chi nhánh. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 1. công ty trực thuộc. đ) Việc bổ nhiệm. miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc. đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. văn phòng đại diện.Điều 28. năng lực điều hành ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. e) Ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của công ty trực thuộc. đơn vị sự nghiệp. 2. có trình độ chuyên môn. khen thưởng kỷ luật theo đề nghị của Hội đồng quản trị.Bổ nhiệm. chi nhánh. trưởng phòng kế toán. Phó Tổng giám đốc Tổng giám đốc. Tổ trưởng tổ kiểm tra nội bộ sở giao . i) Quyết định góp vốn. b) Thành lập công ty trực thuộc. kỷ luật Trưởng và Phó các ban. phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế. n) Báo cáo tài chính tổng hợp và quyết toán hàng năm của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. bổ sung Điều lệ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. mua cổ phần của doanh nghiệp và của các tổ chức tín dụng khác. văn phòng đại diện. Điều 31. chế độ của Nhà nước. tỷ lệ hoa hồng. Giám đốc sở giao dịch. Phó giám đốc văn phòng đại diện. m) Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. k) Phương án chia. khen thưởng. tách. Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm. Phó Tổng giám đốc Tổng giám đốc. Điều 30. o) Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chính sách. d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành tại trụ sở chính. c) Mở sở giao dịch. miễn nhiệm. h) Quy định về lãi suất. cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành sở giao dịch. Kế toán trưởng. nghiệp vụ tại trụ sở chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. chi nhánh. văn phòng đại diện. l) Những thay đổi quy định tại khoản 1. sử dụng theo mục tiêu. phòng chuyên môn. hợp nhất. Điều 29. Thẩm quyền bổ nhiệm Tổng giám đốc. Phó giám đốc. mức tiền phạt đối với khách hàng theo quy định của pháp luật. 3. chi nhánh.Trình Hội đồng quản trị: a) Sửa đổi. quy chế về tổ chức và hoạt động của sở giao dịch. đơn vị sự nghiệp. điều động. giải thể sở giao dịch. phí. Điều 31 Luật các tổ chức tín dụng. văn phòng đại diện. Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là những người không thuộc đối tượng quy định tại Điều 40 Luật các tổ chức tín dụng. đơn vị sự nghiệp. sáp nhập. tỷ giá. nhiệm vụ kinh doanh. Tiêu chuẩn của Tổng giám đốc.

Kế toán trưởng Kế toán trưởng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm. giải thể. chức năng nhiệm vụ của các phòng hoặc ban chuyên môn.Chịu sự kiểm tra. 5. địch họa. kiểm toán nội bộ chuyên trách (gọi chung là hệ thống kiểm tra nội bộ) thuộc bộ máy điều hành của Tổng giám đốc từ trụ sở chính đến các sở giao dịch. an toàn và đúng pháp luật mọi hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. sau đó phải báo cáo ngay Hội đồng quản trị. tranh chấp. 8. thống kê của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Ban kiểm soát. các sở giao dịch. phá sản. đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm giúp Tổng giám đốc điều hành thông suốt. thực hiện chức năng quản lý nghiệp vụ theo phân cấp của Tổng giám đốc.Hệ thống kiểm tra nội bộ và các nhân viên làm nghiệp vụ kiểm tra nội bộ (nhân viên kiểm tra nội bộ) độc lập trong hoạt động đối với các bộ phận nghiệp vụ. Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình. 7. hỏa hoạn. giúp việc Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý và điều hành công việc của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định đó. chi nhánh. công ty trực thuộc.Được quyết định áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai.Hệ thống kiểm tra. chi nhánh. Điều 32. nghiệp vụ ở trụ sở chính. kết . tố tụng. Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền để giải quyết tiếp. phòng Các ban. miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản trị và sau khi có thỏa thuận của Bộ Tài chính. 6. chi nhánh. có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. công ty trực thuộc của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và các chức danh khác mà pháp luật hoặc quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc. quyết định các vấn đề có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển theo đúng pháp luật. chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. phòng chuyên môn. văn phòng đại diện. Các ban.Báo cáo Hội đồng quản trị. phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế khi được Hội đồng quản trị phê duyệt. KIỂM TOÁN NỘI BỘ Điều 34.Tổ chức thực hiện phương án hoạt động kinh doanh. nghiệp vụ do Hội đồng quản trị quyết định theo đề nghị của Tổng giám đốc.Điều hành hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. giám sát của Hội đồng quản trị. công ty trực thuộc. kiểm toán nội bộ 1.Đại diện cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển trong quan hệ quốc tế. văn phòng đại diện. quyết định của Hội đồng quản trị. 9. 10. Điều 33. Hệ thống kiểm tra. Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của Hội đồng quản trị. 2. đơn vị sự nghiệp. nghị quyết. 4. Mục 4 HỆ THỐNG KIỂM TRA. có chức năng tham mưu.dịch. đơn vị sự nghiệp và được độc lập đánh giá. Kế toán trưởng giúp Tổng giám đốc chỉ dạo thực hiện công tác kế toán. Cơ cấu tổ chức.

3. chứng từ. thành lập . công ty trực thuộc. kiểm toán nội bộ hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động kiểm tra và kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành. đơn vị sự nghiệp. kiểm toán nội bộ và nêu những kiến nghị khắc phục khuyết điểm.Trưởng ban kiểm tra kiểm toán nội bộ tại trụ sở chính được quyền tham dự cuộc họp do Tổng giám đốc triệu tập và được mời dự những kỳ họp Hội đồng quản trị có liên quan. cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật và các quy định của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. công ty trực thuộc. 3. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kết quả kiểm tra. trực tiếp kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực tại trụ sở chính. đơn vị sự nghiệp được quyền tham dự các cuộc họp do Giám đốc triệu tập. chi nhánh. kiểm toán. 5. thông thạo nghiệp vụ được giao. 4.Có bằng đại học về ngân hàng hoặc kinh tế.Hiểu biết pháp luật.Thường xuyên kiểm tra theo Quy chế và quy trình kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật. 3. kế toán tài chính. sở giao dịch. đơn vị sự nghiệp được đặt tại các địa bàn cần thiết cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. 2. kiểm toán định kỳ hoặc đột xuất. Nhân viên kiểm tra nội bộ Nhân viên kiểm tra nội bộ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có các tiêu chuẩn chung của nhân viên ngân hàng và có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 1.Yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ và nhân viên trực tiếp làm nghiệp vụ giải trình các công việc đã làm. đơn vị sự nghiệp. chi nhánh. từng lĩnh vực nhằm đánh giá chính xác kết quả hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. văn phòng đại diện.Hệ thống kiểm tra. văn phòng đại diện. Các đơn vị phụ thuộc Sở giáo dục. Việc mở.Đề nghị Tổng giám đốc (nếu tại trụ sở chính). Quyền hạn của tổ chức kiểm tra kiểm toán nội bộ 1. 4. 2. 3.Có thời gian công tác ngân hàng ít nhất là ba năm. văn phòng đại diện. CHƯƠNG IV ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC VÀ CÔNG TY TRỰC THUỘC CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Điều 38.Kiểm toán hoạt động nghiệp vụ từng thời kỳ. phúc tra để thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra. chi nhánh. xuất trình văn bản chỉ đạo.Các nhiệm vụ khác theo quy chế về tổ chức và hoạt động kiểm tra và kiểm toán nội bộ và quy định của Tổng giám đốc. Điều 37. sổ sách ghi chép và các tài liệu liên quan khác (khi cần thiết) trong hoạt động để phục vụ việc kiểm tra hoặc kiểm toán. Giám đốc (nếu tại sở giao dịch. các quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định nội bộ. đang làm. kiến nghị trong hoạt động kiểm tra. công ty trực thuộc) thành lập đoàn kiểm tra. Nhiệm vụ của tổ chức kiểm tra nội bộ 1.luận.Các quyền khác theo quy chế về tổ chức và hoạt động kiểm tra kiểm toán nội bộ và quy định của Tổng giám đốc. tồn tại.Kiến nghị Tổng giám đốc hoặc Giám đốc xử lý theo thẩm quyền đối với những đơn vị.Báo cáo kịp thời với Tổng giám đốc. Tổ trưởng tổ kiểm tra nội bộ tại các sở giao dịch. văn phòng đại diện. Điều 36. Điều 35. chi nhánh. Những người trong hệ thống kiểm tra nội bộ không kiêm nhiệm các công việc khác của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. 2.

nước ngoài trên một số lĩnh vực tài chính. 4. có nhiệm vụ thực hiện một phần các hoạt động của chi nhánh cấp 1 theo ủy quyền của chi nhánh cấp 1 và theo cơ chế uỷ quyền của Tổng Giám đốc. BÁO CÁO.Tổ chức bộ máy kinh doanh. HẠCH TOÁN. có con dấu.Chi nhánh cấp 2 là đơn vị phụ thuộc của chi nhánh cấp 1. hướng dẫn của Bộ Tài chính. Văn phòng đại diện không thực hiện hoạt động kinh doanh. kỹ thuật cho cán bộ. quyền hạn và nghĩa vụ của sở giao dịch. đơn vị sự nghiệp thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. có quyền tự chủ kinh doanh và tự chủ tài chính trong phạm vi được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển xác định. có con dấu.Chi nhánh cấp 1 là đơn vị phụ thuộc của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. ứng dụng công nghệ ngân hàng. Điều 41.Sở giao dịch là đơn vị phụ thuộc của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Chủ tịch Hội đồng quản trị. 3.Đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là đơn vị phụ thuộc. văn phòng đại diện. nhân viên của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển giao phù hợp với quy định của pháp luật. có con dấu. có tư cách pháp nhân. Các Công ty trực thuộc 1. 2. chi nhánh. có nhiệm vụ thực hiện một phần các hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển theo ủy quyền của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. 1. có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. bảo hiểm theo quy định của Chính phủ. nhân sự và tài chính được xác định cụ thể trong Điều lệ về tổ chức và hoạt động của công ty trực thuộc đó và các quy định khác của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. sử dụng. trước các cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành chế độ tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu. các chi nhánh.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có công ty trực thuộc hoạt động trong nước. ngân hàng. 2. chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ. văn phòng đại diện. có con dấu. Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chịu trách nhiệm trước pháp luật. 6. có nhiệm vụ thực hiện một phần các hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và một số chức năng có liên quan đến các chi nhánh theo ủy quyền của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Công ty trực thuộc do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành lập và cấp 100% vốn điều lệ là công ty hạch toán kinh tế độc lập.và chấm dứt hoạt động của sở giao dịch. đơn vị sự nghiệp được cụ thể hóa trong Quy chế về tổ chức và hoạt động của đơn vị đó và cơ chế khác của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. CHƯƠNG V TÀI CHÍNH. chịu sự chi p hối của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển về tổ chức. KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Mục 1 TÀI CHÍNH Điều 40. 5. có con dấu. Chế độ tài chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện chế độ tài chính theo quy định của Chính phủ.Văn phòng đại diện của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là đơn vị phụ thuộc. đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ. Vốn hoạt động Vốn hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển gồm các nguồn sau: . nhiệm vụ. Điều 39. chức năng. cam kết của mình trong phạm vi số vốn thuộc sở hữu Nhà nước do công ty quản lý.

. 4. 4. quỹ phúc lợi và các quỹ khác được trích lập theo quy định của pháp luật.Các loại vốn khác theo quy định của pháp luật. Trích lập các quỹ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được trích lập các quỹ theo quy định hiện hành về chế độ tài chính của các tổ chức tín dụng: 1.Quỹ phúc lợi. 6.Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.Thay đổi cơ cấu vốn. Tự chủ về tài chính 1.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tự chủ về tài chính. 2.Quỹ dự phòng tài chính. BÁO CÁO Điều 45.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện chế độ kế toán.Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ. 2.Vốn điều lệ. Điều 42.Năm tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. 2.Các quỹ: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.Quỹ khen thưởng. quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. đầu tư xây dựng. quỹ khen thưởng. Mục 2 HẠCH TOÁN. Sử dụng vốn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được quyền: 1. 3. Điều 43. thực hiện nghĩa vụ và các cam kết của mình theo quy định của pháp luật.Lợi nhuận được để lại chưa phân bổ cho các quỹ. kể từ ngày kết thúc năm tài chính. quỹ dự phòng tài chính. 3. 7. mua sắm tài sản cố định theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.Chủ động sử dụng vốn hoạt động để phục vụ hoạt động kinh doanh.Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.Vốn đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản do Nhà nước cấp. quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ. Chế độ kế toán thống kê 1.Vốn huy động: Thực hiện theo các hình thức quy định tại Điều 6 Điều lệ này. 5. 6. tài sản giữa các công ty trực thuộc. 2. 5.1. chênh lệch tỷ giá. Điều 44.Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản. tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình.Các quỹ khác phù hợp với quy định của pháp luật.Điều động vốn.Trong thời hạn 120 ngày. 3. tài sản phục vụ cho việc phát triển hoạt động theo quy định của pháp luật. thống kê theo quy định của pháp luật. 7. 2.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán. 2. 3. Tổ chức kiểm toán đó phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.Việc kiểm toán các hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng. Kiểm soát đặc biệt 1.Trong thời hạn 90 ngày. b) Nợ không có khả năng thu hồi có nguy cơ mất khả năng thanh toán.Chậm nhất là 30 ngày trước khi kết thúc năm tài chính.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có thể được Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong những trường hợp sau: a) Có nguy cơ mất khả năng chi trả. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có thể được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. c) Số lỗ luỹ kế của Ngân hàng lớn hơn 50% tổng số vốn điều lệ thực có và các quỹ. 2. Mục 3 KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG Điều 47. Chế độ báo cáo tài chính 1. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển báo cáo ngay với Ngân hàng Nhà nước trong những trường hợp sau: a) Diễn biến không bình thường trong hoạt động nghiệp vụ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. để đảm bảo khả năng chi trả tiền gửi của khách hàng.3. kể từ ngày kết thúc năm tài chính.Trong trường hợp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có nguy cơ mất khả năng chi trả cho khách hàng của mình. Kiểm toán 1. Khoản vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước .Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện hạch toán theo hệ thống tài khoản kế toán do Ngân hàng Nhà nước quy định. GIẢI THỂ. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện việc báo cáo ngay với Ngân hàng Nhà nước về thực trạng tài chính. CHƯƠNG VII KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT. THANH LÝ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Điều 48. hoặc các tổ chức tín dụng khác hỗ trợ cho vay đặc biệt. Chế độ vay vốn đặc biệt Trường hợp cấp bách. Điều 49. Điều 46. thống kê và báo cáo hoạt động nghiệp vụ định kỳ theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. PHÁ SẢN. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển gửi Ngân hàng Nhà nước các báo cáo hàng năm theo quy định của pháp luật. pháp luật về kiểm toán độc lập và văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. dự kiến áp dụng để khắc phục. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển lựa chọn một tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính hoặc kiểm toán các hoạt động của mình. 2.Ngoài những báo cáo định kỳ. Ngân hàng Nhà nước. b) Thay đổi lớn về tổ chức. nguyên nhân và các biện pháp đã áp dụng.

. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tiến hành thanh lý ngay dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước.hoặc từ các tổ chức tín dụng khác sẽ được ưu tiên hoàn trả trước tất cả các khoản nợ khác của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Trường hợp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển bị tuyên bố phá sản.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thông tin định kỳ cho chủ tài khoản về những giao dịch và số dư trên tài khoản của họ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. b) Khi hết hạn hoạt động mà không được Ngân hàng Nhà nước cho gia hạn. 2.Nhân viên của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và những người có liên quan không được tiết lộ bí mật quốc gia và bí mật kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển mà mình biết. việc thanh lý Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển giải thể trong các trường hợp sau: a) Nhà nước thấy không cần thiết duy trì. Điều 54. cung cấp thông tin của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 1. Điều 50. 2.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được trao đổi thông tin với các tổ chức tín dụng khác về hoạt động ngân hàng về khách hàng. Quyền và trách nhiệm trong trao đổi. Điều 51.Mọi chi phí liên quan đến việc thanh lý do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chịu.Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định giải thể và quyết định thành lập Hội đồng giải thể Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. CHƯƠNG VIII THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Điều 53. tài sản của khách hàng và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Phá sản Việc phá sản thực hiện theo quy định tại Điều 98 Luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được quyền từ chối yêu cầu của tổ chức.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có trách nhiệm cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước các thông tin liên quan đến việc cấp tín dụng cho khách hàng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và được Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động ngân hàng của những khách hàng có quan hệ với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Bảo mật thông tin 1. trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng. 2. Thanh lý Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 1. 3. 3.Khi giải thể theo Điều 51 Điều lệ này. 2. Giải thể Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 1. Điều 52. cá nhân về cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHỦ TỊCH (đã ký) Phùng Thị Vân Anh . Điều lệ hoặc Quy chế về tổ chức và hoạt động của các đơn vị đó không được trái với Điều lệ này.Việc bổ sung.CHƯƠNG IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 55. thay thế Điều lệ hiện hành về tổ chức và hoạt động của các công ty trực thuộc. văn phòng đại diện đơn vị sự nghiệp. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển quyết định sửa đổi. TM. Phạm vi áp dụng Điều lệ này áp dụng cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. 2.Căn cứ vào Điều lệ này và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. sửa đổi 1. Điều 56. Quy chế tổ chức hoạt động của chi nhánh các cấp. sửa đổi Điều lệ do Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển quyết định và có hiệu lực sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y. sở giao dịch. Bổ sung. bổ sung. Tất cả các cá nhân. đơn vị trong Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.

TP Bắc Giang. TX Thủ Dầu Một. TP Long Xuyên. 88 Phan Đình Phùng. TP Hải Dương. 4B Lê Thánh Tông. 399 Trần Hưng Đạo. Hợp Giang. TX Hưng Yên. Q1. P. B42-B44 TTTMmại Bạc Liêu. Bình Định.3. Tỉnh Hà Nam. TX Bạc Liêu. 17 Nguyễn Tất Thành. Số 240 Đường Nguyễn Văn Linh. Phường 3. 37 Đường Yersin. Tp Hồ Chí Minh 53 Quang Trung. 117 Nguyễn Huệ. 24. Đường Nguyễn Gia Thiều. 68-70 Điện Biên Phủ. 134 Nguyễn Công Trứ. TX Bến Tre. TX Hà Tĩnh. 46 Phố Xuân Trường. TP Phan Thiết. Hà Nội 49-51-53 Nguyễn Huệ B. TP Buôn Mê Thuột. 2 Lê Thanh Nghị. TX Cao Bằng. . 45-47 Đường Thống Nhất. Hà Nội. P. TX Bắc Kạn. TP Nha Trang. P. TP Hồ Chí Minh. Nguyễn Đăng Đạo. 90 Nguyễn Chí Thanh. Trần Hưng Đạo. TP Cà Mau.Tân Giang. TX Phủ Lý. TP Biên Hoà. TP Đà Nẵng. TX Cao Lãnh. 21 Đại lộ Đồng Khởi. 86 Trần Hưng Đạo. TP Vũng Tàu. Quận I. Phường Đức Xuân. quận I. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (NHĐT&PT) TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Đơn vị VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Văn phòng Đại diện TP HCM II. Hà Nội. Đường Bùi Văn Hoá. Phường Tân Bình. CHI NHÁNH CẤP 1. 53 Đề Thám. TP Bắc Ninh. Phường Nguyễn Trãi. TP Hải Phòng. Quận Hải Châu.Phương Lâm. TP Quy Nhơn. TX Hà Đông. SỞ GIAO DỊCH. 197 Quang Trung. P.PHỤ LỤC DANH SÁCH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN. Phường 2. 12 Hoà Bình. Phường I. Phường 1. Tổ 19. Số 7. Số 1. TX Hà Giang. 16A Phạm Văn Đồng. TP Cần Thơ. Tổ 8. CÔNG TY TRỰC THUỘC. Đường 30/4. TX Đồng Xoài. Trần Phú. TP Pleiku. P. Đường Trần Hưng Đạo. CHI NHÁNH Sở giao dịch I NHĐT&PT tại Hà Nội Sở giao dịch II NHĐT&PT tạiTP Hồ Chí Minh Sở giao dịch III NHĐT&PT tạiTP Hồ Chí Minh Chi nhánh NHĐT&PT An Giang Chi nhánh NHĐT&PT Bạc Liêu Chi nhánh NHĐT&PT Bà Rịa-Vũng Tàu Chi nhánh NHĐT&PT Bắc Kạn Chi nhánh NHĐT&PT Bắc Giang Chi nhánh NHĐT&PT Bắc Ninh Chi nhánh NHĐT&PT Bến Tre Chi nhánh NHĐT&PT Bình Dương Chi nhánh NHĐT&PT Bình Định Chi nhánh NHĐT&PT Bình Phước Chi nhánh NHĐT&PT Bình Thuận Chi nhánh NHĐT&PT Cà Mau Chi nhánh NHĐT&PT Cần Thơ Chi nhánh NHĐT&PT Cao Bằng Chi nhánh NHĐT&PT Đà Nẵng Chi nhánh NHĐT&PT Đắc Lắc Chi nhánh NHĐT&PT Đồng Nai Chi nhánh NHĐT&PT Đồng Tháp Chi nhánh NHĐT&PT Gia Lai Chi nhánh NHĐT&PT Hà Giang Chi nhánh NHĐT&PT Hà Nội Chi nhánh NHĐT&PT Hà Nam Chi nhánh NHĐT&PT Hà Tây Chi nhánh NHĐT&PT Hà Tĩnh Chi nhánh NHĐT&PT Hải Dương Chi nhánh NHĐT&PT Hải Phòng Chi nhánh NHĐT&PT Hoà Bình Chi nhánh NHĐT&PT TP Hồ Chí Minh Chi nhánh NHĐT&PT Hưng Yên Chi nhánh NHĐT&PT Khánh Hoà Địa chỉ 85 Bùi Thị Xuân. Quốc lộ 1A. Tp HCM Hà Nội Tungshing Square số 2 Ngô Quyền. TX Hoà Bình. 12A. Quốc lộ 14.

Phường Tiên Cát. TP Thái Nguyên. Hà Nội . TX Lai Châu. 92C Hùng Vương. 1167 Hùng Vương. Tỉnh Phú Yên. Phường Hồng Hà. Quảng Bình. P. 3 Nguyễn Trãi. TX Sơn La. TP Thanh Hoá. Phường 3.Ngô Quyền. Lương Ngọc Quyến. Đường Hoàng Sào. TX Quảng Ngãi.Chi Lăng. TP Tuy Hoà. 50 Nguyễn Huệ. TX Đông Hà. 24 Hùng Vương. 18 Lê Lợi. 4 Phan Bội Châu. 208A Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Huyện Từ Liêm. TP Đà Lạt. Đường Kim Ngọc. Hà Nội. Hà Nội 2 Chương Dương Độ. TP Mỹ Tho.35 36 38 38 40 41 42 43 44 45 46 47 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Chi nhánh NHĐT&PT Kiên Giang Chi nhánh NHĐT&PT Kon Tum Chi nhánh NHĐT&PT Lạng Sơn Chi nhánh NHĐT&PT Lào Cai Chi nhánh NHĐT&PT Lâm Đồng Chi nhánh NHĐT&PT Long An Chi nhánh NHĐT&PT Nam Định Chi nhánh NHĐT&PT Nghệ An Chi nhánh NHĐT&PT Ninh Bình Chi nhánh NHĐT&PT Ninh Thuận Chi nhánh NHĐT&PT Phú Thọ Chi nhánh NHĐT&PT Lai Châu Chi nhánh NHĐT&PT Phú Yên Chi nhánh NHĐT&PT Quảng Bình Chi nhánh NHĐT&PT Quảng Nam Chi nhánh NHĐT&PT Quảng Ngãi Chi nhánh NHĐT&PT Quảng Ninh Chi nhánh NHĐT&PT Quảng Trị Chi nhánh NHĐT&PT Sóc Trăng Chi nhánh NHĐT&PT Sơn La Chi nhánh NHĐT&PT Tây Ninh Chi nhánh NHĐT&PT Thái Bình Chi nhánh NHĐT&PT Thái Nguyên Chi nhánh NHĐT&PT Thanh Hoá Chi nhánh NHĐT&PT Thăng Long Chi nhánh NHĐT&PT Thừa Thiên-Huế Chi nhánh NHĐT&PT Tiền Giang Chi nhánh NHĐT&PT Trà Vinh Chi nhánh NHĐT&PT Tuyên Quang Chi nhánh NHĐT&PT Vĩnh Long Chi nhánh NHĐT&PT Vĩnh Phúc Chi nhánh NHĐT&PT Yên Bái III. 188 Đường Tô Hiệu.Minh Xuân. 230 Đường 30/4. TP Lạng Sơn. 70 71 38 Hàng Vôi. TX Sóc Trăng. TP Đồng Hới. Đường Bình Thuận. TX Rạch Giá. Đường Lê Hồng Phong. 24-26 Phạm Thái Bường. Hà Nôị 194 Trần Quang Khải. TP Việt Trì. Quảng Nam 56 Đại lộ Hùng Vương. P. Hoàng Văn Thụ. Phường 2. TP Yên Bái. 194 Trần Quang Khải. CÔNG TY TRỰC THUỘC Công ty Chứng khoán NHĐT&PT Việt Nam Công ty Cho thuê Tài chính NHĐT&PT Việt Nam Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản NHĐT&PT Việt Nam IV. Phố Phong Châu 2. TX Vĩnh Long.Lê Hồng Phong. TX Kon Tum. 1A Trần Phú. TP Nam Định . 737 Lê Thánh Tông. Đường Phạm Văn Đồng. Phước Mỹ. 20 Hàng Tre. P. P. Phường 1. TX Tây Ninh. TX Ninh Bình. TX Tam Kỳ. 30 Trần Phú. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Trung tâm Công nghệ thông tin NHĐT&PT Việt Nam Trung tâm đào tạo NHĐT&PT Việt Nam 205 Nguyễn Trung Trực. Số 1 Hoàng Văn Thụ. TX Thái Bình. 140 Đường Hùng Vương. 287 Nguyễn Huệ. P. Số 8. Hà Nội. TX Lào Cai. TP Hạ Long. TP Huế. TX Vĩnh Yên. TP Vinh. TX Trà Vinh. Vĩnh Bảo. 40 Nguyễn Du. Phường Đoàn Kết. P. TX Tuyên Quang. TX Phan Rang. Số 138 Đường 21 tháng 8. Lý Thường Kiệt. 216 Đường Lê Duẩn. Phường 9.Quyết Thắng. P. Hà Nội. Phường 2. TX Tân An. Số 7 Đường Phan Chu Trinh.

SƠ ĐỒ 1 HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRỤ SỞ CHÍNH Sở giao dịch Chi nhánh cấp 1 Văn phòng đại diện Đơn vị sự nghiệp Công ty Trực thuộc Phòng giao dịch Quỹ Tiết kiệm Chi nhánh cấp 2 Các cơ sở trực thuộc Chi nhánh Quỹ Tiết kiệm Phòng giao dịch Phòng giao dịch Quỹ Tiết kiệm .

Sơ đồ 2 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA TRỤ SỞ CHÍNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ban Kiểm soát Bộ máy giúp việc của HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC Các Phó tổng giám đốc Hệ thống kiểm tra. kiểm toán nội bộ Kế toán trưởng Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ .

CHI NHÁNH CẤP 1. GIÁM ĐỐC Các Phó giám đốc Tổ Kiểm tra nội bộ Trưởng phòng Kế toán Phòng chuyên môn nghiệp vụ Phòng Giao dịch Quỹ Tiết kiệm .Sơ đồ 3 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CỦA SỞ GIAO DỊCH. CHI NHÁNH CẤP 2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->