NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Số 936/2002/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Về việc chuẩn y Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Căn cứ Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại; - Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chuẩn y Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 12/8/2002 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, đính kèm Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 349/QĐ-NH5 ngày 16/10/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. Điều 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, các Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC PHÓ THỐNG ĐỐC (đã ký) Trần Minh Tuấn

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Số 54/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; - Căn cứ Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại; - Căn cứ Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 122/2001/QĐ-NHNN ngày 20 tháng 2 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; - Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 5 năm 2002 về việc thông qua nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam; - Theo đề nghị của Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam gồm 9 Chương và 54 Điều. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam được thực hiện sau khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y. Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng, Ban tại Trụ sở chính, Chủ tịch, Giám đốc Công ty trực thuộc, Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHỦ TỊCH (đã ký) Phùng Thị Vân Anh

tài khoản mở tại Ngân hàng Nhà nước và tại các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.268318. 2.Tự do . Điều 2.100 tỷ đồng (Một nghìn một trăm tỷ đồng) và được bổ sung theo từng thời kỳ.321975 5. 84-04-8.Trụ sở chính đặt tại: số 194 phố Trần Quang Khải.Vốn điều lệ là 1. 7.NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Tên tiếng Việt là: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 3.Con dấu riêng. 8.Hạnh phúc ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 12/8/2002 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.Bảng tổng kết tài sản. Tp Hà Nội. .Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Bank for Investment and Development of Vietnam Gọi tắt là: VietindeBank Viết tắt là: BIDV 4.266959. Vị trí.268312 84-04-8. Điện thoại: Fax: 84-04-8. bộ máy quản lý và điều hành. 6. chức năng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển) là ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập theo Quyết định số 117/TTg ngày 26/4/1957 của Thủ tướng Chính phủ và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký Quyết định số 287-QĐ/NH5 ngày 21/9/1996 thành lập lại theo mô hình Tổng Công ty Nhà nước quy định tại Quyết định số 90/TTg ngày 07/3/1994 theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ. vai trò. nhất là trong lĩnh vực đầu tư phát triển. phục vụ phát triển kinh tế đất nước.Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam. quận Hoàn Kiếm. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có: 1. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được thực hiện hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật. không ngừng nâng cao lợi nhuận của Ngân hàng và góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. 84-04-9.Điều lệ về tổ chức và hoạt động. các quỹ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong Ngân hàng Đầu tư và Phát triển hoạt động theo Hiến pháp. 2. cho thuê tài chình và các hình thức khác phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước. pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ của tổ chức đó cùng nhằm mục tiêu xây dựng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển vững mạnh. 1.Tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị .xã hội rong Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 1. cơ quan ngang Bộ. cá nhân trong nước và ngoài nước khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. dưới các hình thức cho vay. 5. pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam. trái phiếu. 3.Điều 3. . vàng và các công cụ khác từ mọi nguồn vốn trong nước. kỳ phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức. bảo lãnh. 2. Huy động vốn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển huy động vốn bằng đồng Việt Nam.Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của các tổ chức tín dụng nước ngoài. Thời gian hoạt động Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có thời hạn hoạt động là 99 năm kể từ ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký Quyết định số 287-QĐ/NH5 ngày 21/9/1996 về việc thành lập lại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. CHƯƠNG II NỘI DUNG.Phát hành các loại chứng chỉ tiền gửi. cá nhân vay vốn dưới các hình thức sau: a) Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất.Nhận tiền gửi của các tổ chức.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển cho các tổ chức. kinh doanh. cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp theo chức năng và quy định của pháp luật. của các Bộ. dịch vụ.Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn. Điều 5. cá nhân và tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn. Hoạt động của Tổ chức Đảng. Quản lý Nhà nước đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chịu sự quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước. đời sống. Điều 7.Các hình thức huy động vốn hợp pháp khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Điều 6. Hoạt động tín dụng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển cấp tín dụng cho tổ chức.xã hội khác trong Ngân hàng Đầu tư và Phát triển hoạt động theo Hiến pháp. Điều 4. cá nhân bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ. bằng ngoại tệ. 4. các tổ chức chính trị . tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác. chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác. nước ngoài dưới các hình thức: 1.

bảo lãnh hoàn thanh toán. công ty cho thuê tài chính liên doanh giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển với các tổ chức tín dụng nước ngoài theo quy định của pháp luật. dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn không có hiệu quả. kinh doanh. bảo lãnh thực hiện hợp đồng. tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có các quyền: a) Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ.Khi thực hiện hoạt động tín dụng. cá nhân nước ngoài. d) Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của khách hàng vay. c) Chấm dứt việc cấp tín dụng.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện hoạt động cho thuê tài chính thông qua công ty cho thuê tài chính trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. h) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước về cấp tín dụng. bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm. c) Cho vay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cần thiết. thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật. gia hạn nợ. b) Từ chối yêu cầu cấp tín dụng của khách hàng nếu thấy không đủ thủ tục. đ) Khởi kiện khách hàng vi phạm hợp đồng cấp tín dụng và người bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định của pháp luật. 3. Điều 8. b) Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện bảo lãnh vay. đời sống. các tài liệu. bảo lãnh thanh toán và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác mà người nhận bảo lãnh là tổ chức. tài liệu chứng minh năng lực pháp luật. dài hạn nhằm thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất. g) Cơ cấu lại nợ và áp dụng các biện pháp để xử lý nợ xấu nhằm tận thu nợ theo quy định của pháp luật. tài sản của người bảo lãnh trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh để thu hồi nợ theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng. e) Miễn. 2. không phù hợp với quy định của pháp luật. cá nhân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. chiết khấu. lãi suất cho thuê tài chính. 5. chứng từ liên quan đến mục đích sử dụng vốn vay và các tài liệu khác trước khi quyết định cấp tín dụng. mở tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. điều kiện để cấp tín dụng. năng lực hành vi dân sự.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh như sau: a) Bảo lãnh vay vốn. cá nhân. thực trạng và khả năng tài chính của mình và của người bảo lãnh. mua bán nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. phí ngân hàng. chính xác các thông tin. bảo lãnh dự thầu. dịch vụ.Mở tài khoản a) Ngân hàng Đầu tư và Phát triển mở tài khoản tiền gửi tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và duy trì ở đó số dư tiền gửi bắt buộc theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. bảo lãnh thanh toán.b) Cho vay trung hạn. vi phạm hợp đồng đã ký với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức. giảm lãi suất cho vay. 4. . Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 1. chứng minh phương án kinh doanh/dự án đầu tư/phương án phục vụ đời sống khả thi. bảo lãnh đối ứng và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác cho các tổ chức.

e) Uỷ thác. đ) Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. chi nhánh. k) Thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc để tiếp nhận.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện các hoạt động khác sau đây: a) Dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn.Tư vấn tài chính. cầm đồ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. thành lập công ty trực thuộc hoặc công ty liên doanh để kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật. i) Cung ứng các dịch vụ: . bán các tài sản của khách hàng dùng để trả nợ ngân hàng và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. tiền tệ cho khách hàng dưới hình thức trực tiếp tư vấn cho khách hàng hoặc thành lập công ty trực thuộc theo quy định của pháp luật. cho thuê tủ két. mở tài khoản tại trụ sở chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và các ngân hàng khác theo quy định của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. nhận uỷ thác.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ. giấy tờ có giá. vốn đầu tư của tổ chức. 3. b) Góp vốn với các tổ chức tín dụng. mua cổ phần của doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật.b) Sở giao dịch. chủ đầu tư nước ngoài để thành lập các tổ chức liên doanh tại Việt Nam và nước ngoài trong các lĩnh vực: ngân hàng. g) Trực tiếp tham gia thị trường chứng khoán và thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán thông qua Công ty chứng khoán trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán. h) Làm đại lý bảo hiểm. thành phố nơi đặt trụ sở của sở giao dịch. đại lý. khai thác. . Điều 9. chi nhánh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển mở tài khoản tiền gửi tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh.Cất trữ. đ) Thực hiện các nghiệp vụ mua bán giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và đồng Việt Nam theo tập quán quốc tế và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật. . tham gia các hệ thống thanh toán quốc tế theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các hoạt động khác 1. tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước. bảo hiểm và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. c) Ngân hàng Đầu tư và Phát triển mở tài khoản cho khách hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. làm đại lý trong hoạt động ngân hàng và các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng. quản lý. 2. b) Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế. d) Kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. cung ứng dịch vụ bảo hiểm.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: a) Cung ứng các phương tiện thanh toán. d) Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng. c) Thực hiện dịch vụ thu hộ và chi hộ. c) Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. bảo quản hiện vật quý. cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng uỷ thác. kể cả việc quản lý tài sản.

giải thể. QUẢN TRỊ. chi nhánh cấp 2.Các phòng giao dịch. văn phòng đại diện trong và ngoài nước.Trụ sở chính.Hội đồng quản trị và bộ máy giúp việc.Các sở giao dịch. 3. Chủ tịch trực thuộc của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển đến thời điểm ban hành Điều lệ này được ghi trong phụ lục đính kèm.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển áp dụng điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động ngân hàng mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia. giảm giá chứng khoán theo quy định của pháp luật. 4.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển không trực tiếp kinh doanh bất động sản. quỹ tiết kiệm phụ thuộc sở giao dịch. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của trụ sở chính Tổ chức bộ máy quản lý và điều hành tại trụ sở chính (sơ đồ 2 đính kèm) bao gồm: 1. bổ sung khi có sự tách. chi nhánh cấp 1. 2. Điều 13. bao gồm: 1. Điều 11. KIỂM SOÁT CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Mục 1 CƠ CẤU TỔ CHỨC Điều 12. đơn vị sự nghiệp.Hoạt động kinh doanh tiền tệ. chi nhánh cấp 1. đơn vị sự nghiệp. 2. văn phòng đại diện. m) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước giao.Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc. 3.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được chủ động áp dụng các biện pháp về bảo toàn. Điều 10. dự phòng giảm giá hàng tồn kho. CHƯƠNG III CƠ CẤU TỔ CHỨC. Danh sách này được thay đổi. ĐIỀU HÀNH. 2. áp dụng điều ước quốc tế và tập quán quốc tế trong hoạt động ngân hàng 1. chi nhánh (gọi là chi nhánh cấp 1). Yêu cầu về an toàn trong hoạt động kinh doanh 1. Danh sách sở giao dịch. nếu tập quán đó không trái với pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Các chi nhánh phụ thuộc chi nhánh cấp 1 (gọi là chi nhánh cấp 2).Hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ. Hệ thống tổ chức Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được tổ chức theo hệ thống thống nhất (sơ đồ 1 đính kèm). 4.Ban kiểm soát. phát triển vốn. thành lập mới theo quy định của pháp luật.l) Trực tiếp kinh doanh hoặc thành lập công ty trực thuộc để thực hiện kinh doanh khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật. dịch vụ của tổ chức tín dụng tuân thủ các quy định về các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định tại Mục 5 Chương III Luật các tổ chức tín dụng và theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. dự phòng rủi ro cho hoạt động ngân hàng. . 2.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có thể thỏa thuận với khách hàng áp dụng tập quán quốc tế có liên quan đến hoạt động ngân hàng. các công ty trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. nhập. 2.

Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là Hội đồng quản trị. khen thưởng. Cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp.Hội đồng quản trị có 7 thành viên. thành viên Hội đồng quản trị được phân công làm Trưởng Ban kiểm soát là thành viên chuyên trách. Điều 19. chi nhánh cấp 2 (sơ đồ 3 đính kèm).Điều 14. văn phòng đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển do Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển quy định phù hợp với quy định của pháp luật. 4.Thành viên Hội đồng quản trị là những người có uy tín. nghiệp vụ. 2. .Chủ tịch Hội đồng quản trị. văn phòng đại diện Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của đơn vị sự nghiệp.Các chuyên môn. bao gồm: 1. Thành viên kiêm nhiệm không phải là người đang giữ các chức vụ lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước. 4.Các Phó Giám đốc. Điều 15. Mục 2 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT Điều 18. Bộ máy giúp việc Tổng giám đốc 1. gồm thành viên chuyên trách và thành viên kiêm nhiệm.Trưởng phòng kế toán. 3. Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị không được uỷ quyền cho những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ.Tổ kiểm tra. Điều 17.Các ban. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty trực thuộc Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của công ty trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện theo quy định của Chính phủ đối với từng loại hình công ty trực thuộc được phép thành lập. 2. kỷ luật các thành viên Hội đồng quản trị. thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm. 3. kiểm toán nội bộ. Điều 16. quỹ tiết kiệm. kiểm toán nội bộ.Kế toán trưởng.Ban Kiểm tra. 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của sở giao dịch. miễn nhiệm các chứng danh Hội đồng quản trị. 2. 4. trong đó có ít nhất 5 thành viên là chuyên trách.Giám đốc. chi nhánh cấp 1.Các Phó Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị 1. 5.Các phòng giao dịch. đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết về hoạt động ngân hàng. chi nhánh cấp 2 Tổ chức bộ máy của sở giao dịch. không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 40 Luật các tổ chức tín dụng. quyền hạn của mình. nghiệp vụ. phòng chuyên môn. 6. chi nhánh cấp 1.

chiến lược.Nhận các nguồn vốn và các nguồn lực khác do Nhà nước giao. Điều lệ này và các quy định khác có liên quan của pháp luật. kể cả bộ phận giúp việc chuyên trách của Hội đồng quản trị. thành lập các đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. g) Bổ nhiệm. kế hoạch phát triển chung và các lĩnh vực quan trọng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. mua cổ phần. Tổng giám đốc. liên doanh với các chủ đầu tư nước ngoài. kỷ luật Chủ tịch. cơ cấu tổ chức bộ máy sở giao dịch. 5.5. sử dụng có hiệu quả. chi nhánh cấp 2. c) Chấp thuận việc mở sở giao dịch. công ty trực thuộc. chi nhánh.Quyết định bổ nhiệm. Ban kiểm soát. văn phòng đại diện tại địa bàn trong và ngoài nước (sau đây gọi tắt là văn phòng đại diện).Ban hành các văn bản: a) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Phó Tổng giám đốc. 3. bảo quản và phát triển vốn mà Nhà nước giao quản lý. công ty trực thuộc.Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng. kể cả phần vốn góp liên doanh. Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại. văn phòng đại diện. 2. 4. Giám đốc sở giao dịch. vốn góp vào các tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh tế khác. sở giao dịch. tách. khen thưởng. đơn vị sự nghiệp. e) Chấp thuận những thay đổi được quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật các tổ chức tín dụng. chi nhánh cấp 1. sáp nhập.Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: a) Chuẩn y sửa đổi. trừ trường hợp tổ chức đó là công ty trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. d) Chấp thuận việc góp vốn. hợp nhất.Quyết định về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành tại Trụ sở chính. b) Thành lập công ty trực thuộc. văn phòng đại diện trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đối với công ty trực thuộc. quy hoạch.Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm.Chủ tịch Hội đồng quản trị không đồng thời là Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. bổ sung Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. 6. nhằm quản lý. Kế toán trưởng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. văn phòng đại diện. Các thành viên của Hội đồng quản trị có thể được bổ nhiệm lại. h) Chuẩn y việc bổ nhiệm. Điều 20. đơn vị sự nghiệp. giải thể Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị 1. miễn nhiệm Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát. quản lý kinh doanh. mua lại. . miễn nhiệm. chi nhánh cấp 1. miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị. Giám đốc công ty trực thuộc. đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. 7. i) Chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Chủ tịch Hội đồng quản trị không được tham gia Hội đồng quản trị hoặc tham gia điều hành tổ chức tín dụng khác. đ) Chấp thuận việc chia. 7. định hướng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển theo mục tiêu chung của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Hoạch định chính sách kinh doanh.

văn phòng đại diện. mức tiền thưởng. tỷ giá. quyền hạn của Hội đồng quản trị. b) Thay mặt Hội đồng quản trị cùng Tổng giám đốc ký nhận vốn và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. d) Ký các nghị quyết. tín dụng. bảo lãnh. quyền hạn của các thành viên Hội đồng quản trị 1. 8.Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và quyết toán hàng năm của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 2. tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện các nhiệm vụ. c) Quy định về tổ chức và hoạt động kiểm tra và kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật. mua cổ phần của doanh nghiệp và của các tổ chức tín dụng khác trừ việc góp vốn. c) Ký văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 11. e) Các quy định nghiệp vụ quản lý nội bộ khác. Nhiệm vụ. phát triển nguồn nhân lực.Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên khác của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công phù hợp với hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và điều kiện công việc của từng thành viên. 12. các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ kinh tế của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. tiền phạt đối với khách hàng theo quy định của pháp luật.b) Điều lệ về tổ chức và hoạt động của công ty trực thuộc. chủ trì và phân công thành viên Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị. uỷ quyền. mua cổ phần. phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế. các văn bản hướng dẫn cụ thể thực hiện các quy định của Nhà nước và của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngân hàng. tài chính.Quyết định việc góp vốn. kể cả quản lý phần vố góp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển vào các tổ chức khác. quyết định về tổ chức cán bộ. Các văn bản do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký sử dụng con dấu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. liên doanh với các chủ đầu tư nước ngoài. phí. xây dựng cơ bản. chi nhánh cấp 1. . quy định ban hành (hoặc thông qua) các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. tỷ lệ hoa hồng. đơn vị sự nghiệp. 9. e) Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị giữa hai kỳ họp Hội đồng quản trị. các cơ quan có liên quan. sử dụng các quỹ hàng năm theo quy định của pháp luật. c) Kế hoạch kinh doanh dài hạn và hàng năm: kế hoạch huy động vốn tín dụng. phát triển công nghệ. b) Phương án hoạt động kinh doanh. đ) Triệu tập.Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ: a) Là người chịu trách nhiệm chung mọi công việc của Hội đồng quản trị. giới hạn để Tổng giám đốc điều hành trong các hoạt động huy động vốn. quyết định các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn trên mức phân cấp uỷ quyền cho Tổng giám đốc. d) Quy chế. quy định về phân cấp. 10. quy chế về tổ chức và hoạt động của sở giao dịch.Phê duyệt theo đề nghị của Tổng giám đốc về: a) Phương án giao vốn và các nguồn lực khác cho các công ty trực thuộc.Quy định về lãi suất. kinh doanh. Điều 21.

văn phòng đại diện có trách nhiệm cung cấp. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định số lượng cán bộ chuyên trách Hội đồng quản trị. 2. 4. tổ chức thực hiện. hoặc Tổng giám đốc. ý kiến bảo lưu được lập thành văn bản có chữ ký của người bảo lưu và được lưu trữ kèm trong nghị quyết. 5. báo cáo thông tin về hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển theo quy chế do Hội đồng quản trị ban hành. thay thế. quyết định của Hội đồng quản trị. để xử lý vấn đề cấp bách thì tài liệu được gửi ngay trước hoặc trong cuộc họp phù hợp với khả năng chuẩn bị hợp lý của các bộ phận có liên quan. Đại diện của cơ quan được mời họp nói trên có quyền phát biểu. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị 1. chi nhánh.Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. ngành và các tỉnh. Phòng tại trụ sở chính thực hiện chức năng tham mưu. Giám đốc sở giao dịch. 3. quyết định có liên quan của phiên họp.Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì tất cả cá cuộc họp của Hội đồng quản trị. nhưng không tham gia biểu quyết. Giám đốc công ty trực thuộc. Chủ tịch.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt. bổ nhiệm các chức vụ trong bộ máy giúp việc chuyên trách. 2. Khi cần thiết.Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm soát để kiểm tra. lựa chọn. Chủ tịch uỷ nhiệm cho một thành viên trong Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị. 3. họp thường kỳ mỗi tháng một lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Nghị quyết. Thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến khác với nghị quyết.Hội đồng quản trị có bộ phận giúp việc chuyên trách không quá 5 chuyên viên. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. đơn vị sự nghiệp. trường hợp đặt biệt.Các Ban. giám sát các hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể. quyết định. trong thời gian chưa có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vẫn phải chấp hành nghị quyết.Đối với những công việc có liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước của các Bộ. hoặc Trưởng Ban kiểm soát. thành phố thì Hội đồng quản trị phải mời đại diện có thẩm quyền của các Bộ.Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành đối với toàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và do Tổng giám đốc hướng dẫn. giúp việc cho Hội đồng quản trị theo chức năng. hoặc trên 50% số thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị. quyết định của Hội đồng quản trị phải được trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành. nội dung công việc có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong ngân hàng thì phải mời đại diện Công đoàn ngành tới dự. Điều 23. quyết định của Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của mình và được báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. ngành và chính quyền địa phương liên quan dự họp. Bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị 1. trường hợp vắng mặt. Các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Hội đồng quản trị được ghi thành biên bản và được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp ký tên và biên bản. nhiệm vụ được giao. Biên bản họp Hội đồng quản trị là căn cứ để Chủ tịch Hội đồng quản trị lập các văn bản. 6. nghị quyết.Điều 22. Các tài liệu họp Hội đồng quản trị phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và các đại biểu được mời dự họp trước ngày họp ít nhất 5 ngày. .

miễn nhiệm. có một thành viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính giới thiệu. nghiệp vụ. giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán. hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. báo cáo tài chính ngân hàng. 6.Thành viên Ban kiểm soát là những người không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 40 Luật các tổ chức tín dụng. chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị. 2.Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 2.Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Báo cáo Hội đồng quản trị về tính chính xác. giúp việc Tổng giám đốc có các Phó Tổng giám đốc.Được sử dụng hệ thống kiểm tra và kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển để thực hiện các nhiệm vụ của mình. quyền hạn theo quy định tại Điều 31 Điều lệ này. hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. 3. Điều 24.Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động tài chính. Điều 25. Trưởng Ban và các thành viên khác trong Ban Kiểm soát phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y. 4. kể cả khi đã thôi đảm nhiệm chức vụ hoặc chuyển đi cơ quan khác. Thành viên Ban kiểm soát 1. Tổng giám đốc bảo đảm các điều kiện và phương tiện làm việc cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. sửa đổi. trước pháp luật về việc điều hành hoạt động hàng ngày theo nhiệm vụ.Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm bảo vệ bí mật về thông tin theo quy chế bảo mật.7. 5. đáp ứng được các yêu cầu về trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. phòng chuyên môn.Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. Đại diện pháp nhân và trách nhiệm điều hành Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Quyền điều hành Điều hành hoạt động Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là Tổng giám đốc. một thành viên do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giới thiệu.Kiểm tra hoạt động tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. hợp pháp của việc ghi chép. Số lượng thành viên Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị quyết định. lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán. kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị. 7. của Ban kiểm soát.Kiến nghị biện pháp bổ sung. trung thực.Trưởng Ban kiểm soát là thành viên của Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị phân công. Kế toán trưởng và các ban. 8. kể cả tiền lương và phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị. Mục 3 TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC Điều 26. thành viên Ban kiểm soát và bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị được tính vào chi phí quản lý của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. . cải tiến hoạt động tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển theo quy định của pháp luật.Ban kiểm soát có số thành viên tối thiểu là 5 người trong đó ít nhất phải có một nửa số thành viên là chuyên trách. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát 1. 3. Điều 27.

g) Phê duyệt phương án hoạt động kinh doanh.Bổ nhiệm. đ) Việc bổ nhiệm. e) Ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của công ty trực thuộc. nhiệm vụ kinh doanh. Điều 31 Luật các tổ chức tín dụng. l) Những thay đổi quy định tại khoản 1. văn phòng đại diện. Tiêu chuẩn của Tổng giám đốc. bổ sung Điều lệ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Trình Hội đồng quản trị: a) Sửa đổi. i) Quyết định góp vốn. mức tiền phạt đối với khách hàng theo quy định của pháp luật. miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc. năng lực điều hành ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. thành lập đơn vị sự nghiệp. đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. công ty trực thuộc. c) Mở sở giao dịch. hợp nhất. khen thưởng.Điều 28. tỷ lệ hoa hồng. Phó Tổng giám đốc Tổng giám đốc. miễn nhiệm. có trình độ chuyên môn. Thẩm quyền bổ nhiệm Tổng giám đốc. chi nhánh. trưởng phòng kế toán. đơn vị sự nghiệp. Kế toán trưởng. chi nhánh. chi nhánh. sáp nhập. Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là những người không thuộc đối tượng quy định tại Điều 40 Luật các tổ chức tín dụng. đơn vị sự nghiệp. phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế. m) Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. văn phòng đại diện. văn phòng đại diện. đơn vị sự nghiệp. Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 1. 2. n) Báo cáo tài chính tổng hợp và quyết toán hàng năm của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị ký nhạn vốn và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để quản lý. tách. 3. Điều 31. o) Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chính sách. Giám đốc sở giao dịch. sử dụng theo mục tiêu. chế độ của Nhà nước. nghiệp vụ tại trụ sở chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. phòng chuyên môn. Điều 29. của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngân hàng. cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm. tỷ giá. phí. Phó giám đốc văn phòng đại diện. văn phòng đại diện. chi nhánh. d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành tại trụ sở chính. kỷ luật Trưởng và Phó các ban. h) Quy định về lãi suất. Phó giám đốc. Giao vốn và các nguồn lực khác cho các công ty trực thuộc theo phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Điều 30. văn phòng đại diện. cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành sở giao dịch. Phó Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc là người giúp Tổng giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển theo phân công của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công. miễn nhiệm. khen thưởng kỷ luật theo đề nghị của Hội đồng quản trị. k) Phương án chia. điều động. Phó Tổng giám đốc Tổng giám đốc. chi nhánh. b) Thành lập công ty trực thuộc. Tổ trưởng tổ kiểm tra nội bộ sở giao . mua cổ phần của doanh nghiệp và của các tổ chức tín dụng khác. quy chế về tổ chức và hoạt động của sở giao dịch. giải thể sở giao dịch.

Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình. chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. tranh chấp. 9. công ty trực thuộc. chi nhánh. nghiệp vụ ở trụ sở chính. nghị quyết. Các ban. an toàn và đúng pháp luật mọi hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm giúp Tổng giám đốc điều hành thông suốt. tố tụng. sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định đó. miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản trị và sau khi có thỏa thuận của Bộ Tài chính. 4. thực hiện chức năng quản lý nghiệp vụ theo phân cấp của Tổng giám đốc.Tổ chức thực hiện phương án hoạt động kinh doanh. kiểm toán nội bộ 1. KIỂM TOÁN NỘI BỘ Điều 34. kết .Hệ thống kiểm tra nội bộ và các nhân viên làm nghiệp vụ kiểm tra nội bộ (nhân viên kiểm tra nội bộ) độc lập trong hoạt động đối với các bộ phận nghiệp vụ. Mục 4 HỆ THỐNG KIỂM TRA. 2.Chịu sự kiểm tra. phòng Các ban. địch họa.Điều hành hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền để giải quyết tiếp. 6. kiểm toán nội bộ chuyên trách (gọi chung là hệ thống kiểm tra nội bộ) thuộc bộ máy điều hành của Tổng giám đốc từ trụ sở chính đến các sở giao dịch.Báo cáo Hội đồng quản trị. sau đó phải báo cáo ngay Hội đồng quản trị. văn phòng đại diện. Cơ cấu tổ chức. 5. giám sát của Hội đồng quản trị. đơn vị sự nghiệp. chức năng nhiệm vụ của các phòng hoặc ban chuyên môn. quyết định các vấn đề có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển theo đúng pháp luật. Kế toán trưởng giúp Tổng giám đốc chỉ dạo thực hiện công tác kế toán. 8. chi nhánh. giúp việc Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý và điều hành công việc của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. văn phòng đại diện.Hệ thống kiểm tra. Điều 33. hỏa hoạn. Kế toán trưởng Kế toán trưởng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm. công ty trực thuộc của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và các chức danh khác mà pháp luật hoặc quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc. phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế khi được Hội đồng quản trị phê duyệt. Ban kiểm soát. Điều 32. phòng chuyên môn. quyết định của Hội đồng quản trị. chi nhánh. đơn vị sự nghiệp và được độc lập đánh giá. Hệ thống kiểm tra. công ty trực thuộc. 7. 10.Đại diện cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển trong quan hệ quốc tế. các sở giao dịch. có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. thống kê của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của Hội đồng quản trị.Được quyết định áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai. có chức năng tham mưu. phá sản.dịch. Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. giải thể. nghiệp vụ do Hội đồng quản trị quyết định theo đề nghị của Tổng giám đốc.

đơn vị sự nghiệp. cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật và các quy định của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.luận. 2.Các nhiệm vụ khác theo quy chế về tổ chức và hoạt động kiểm tra và kiểm toán nội bộ và quy định của Tổng giám đốc. Các đơn vị phụ thuộc Sở giáo dục. 3. Điều 37. kiến nghị trong hoạt động kiểm tra. CHƯƠNG IV ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC VÀ CÔNG TY TRỰC THUỘC CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Điều 38.Đề nghị Tổng giám đốc (nếu tại trụ sở chính). Điều 35. kiểm toán. đơn vị sự nghiệp được quyền tham dự các cuộc họp do Giám đốc triệu tập. sở giao dịch.Yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ và nhân viên trực tiếp làm nghiệp vụ giải trình các công việc đã làm. 3. chi nhánh. công ty trực thuộc.Hệ thống kiểm tra. chi nhánh. Tổ trưởng tổ kiểm tra nội bộ tại các sở giao dịch.Có thời gian công tác ngân hàng ít nhất là ba năm. chứng từ. kiểm toán định kỳ hoặc đột xuất. thành lập . văn phòng đại diện. 4. tồn tại.Kiến nghị Tổng giám đốc hoặc Giám đốc xử lý theo thẩm quyền đối với những đơn vị. đơn vị sự nghiệp được đặt tại các địa bàn cần thiết cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. kiểm toán nội bộ và nêu những kiến nghị khắc phục khuyết điểm. thông thạo nghiệp vụ được giao. chi nhánh. Điều 36.Hiểu biết pháp luật. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kết quả kiểm tra. văn phòng đại diện. Việc mở. Quyền hạn của tổ chức kiểm tra kiểm toán nội bộ 1. 2. trực tiếp kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực tại trụ sở chính. công ty trực thuộc) thành lập đoàn kiểm tra. Nhân viên kiểm tra nội bộ Nhân viên kiểm tra nội bộ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có các tiêu chuẩn chung của nhân viên ngân hàng và có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 1. Những người trong hệ thống kiểm tra nội bộ không kiêm nhiệm các công việc khác của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. chi nhánh. 4. xuất trình văn bản chỉ đạo. 3. Nhiệm vụ của tổ chức kiểm tra nội bộ 1. phúc tra để thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra. 5. đang làm. 2.Các quyền khác theo quy chế về tổ chức và hoạt động kiểm tra kiểm toán nội bộ và quy định của Tổng giám đốc. kiểm toán nội bộ hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động kiểm tra và kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.Thường xuyên kiểm tra theo Quy chế và quy trình kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật. các quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định nội bộ. từng lĩnh vực nhằm đánh giá chính xác kết quả hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Kiểm toán hoạt động nghiệp vụ từng thời kỳ. Giám đốc (nếu tại sở giao dịch.Trưởng ban kiểm tra kiểm toán nội bộ tại trụ sở chính được quyền tham dự cuộc họp do Tổng giám đốc triệu tập và được mời dự những kỳ họp Hội đồng quản trị có liên quan. văn phòng đại diện. 3. đơn vị sự nghiệp. kế toán tài chính.Báo cáo kịp thời với Tổng giám đốc. sổ sách ghi chép và các tài liệu liên quan khác (khi cần thiết) trong hoạt động để phục vụ việc kiểm tra hoặc kiểm toán. công ty trực thuộc.Có bằng đại học về ngân hàng hoặc kinh tế. văn phòng đại diện.

4. đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ. các chi nhánh. có con dấu. chi nhánh. ngân hàng. 3.Công ty trực thuộc do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành lập và cấp 100% vốn điều lệ là công ty hạch toán kinh tế độc lập. thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu.Tổ chức bộ máy kinh doanh.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có công ty trực thuộc hoạt động trong nước. Chế độ tài chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện chế độ tài chính theo quy định của Chính phủ. có nhiệm vụ thực hiện một phần các hoạt động của chi nhánh cấp 1 theo ủy quyền của chi nhánh cấp 1 và theo cơ chế uỷ quyền của Tổng Giám đốc. có con dấu. nhân viên của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển giao phù hợp với quy định của pháp luật. 5. ứng dụng công nghệ ngân hàng. có nhiệm vụ thực hiện một phần các hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và một số chức năng có liên quan đến các chi nhánh theo ủy quyền của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. quyền hạn và nghĩa vụ của sở giao dịch. 2. nhiệm vụ. có nhiệm vụ thực hiện một phần các hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển theo ủy quyền của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.và chấm dứt hoạt động của sở giao dịch. kỹ thuật cho cán bộ. cam kết của mình trong phạm vi số vốn thuộc sở hữu Nhà nước do công ty quản lý. đơn vị sự nghiệp thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Văn phòng đại diện của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là đơn vị phụ thuộc. đơn vị sự nghiệp được cụ thể hóa trong Quy chế về tổ chức và hoạt động của đơn vị đó và cơ chế khác của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Chi nhánh cấp 1 là đơn vị phụ thuộc của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. 6. trước các cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành chế độ tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. có con dấu.Đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là đơn vị phụ thuộc. có con dấu. Văn phòng đại diện không thực hiện hoạt động kinh doanh. văn phòng đại diện. nước ngoài trên một số lĩnh vực tài chính. Điều 39. chức năng. Điều 41. chịu sự chi p hối của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển về tổ chức. HẠCH TOÁN. KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Mục 1 TÀI CHÍNH Điều 40. nhân sự và tài chính được xác định cụ thể trong Điều lệ về tổ chức và hoạt động của công ty trực thuộc đó và các quy định khác của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Các Công ty trực thuộc 1. có quyền tự chủ kinh doanh và tự chủ tài chính trong phạm vi được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển xác định. 2. CHƯƠNG V TÀI CHÍNH. có con dấu.Chi nhánh cấp 2 là đơn vị phụ thuộc của chi nhánh cấp 1. BÁO CÁO. Chủ tịch Hội đồng quản trị. hướng dẫn của Bộ Tài chính. chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ. văn phòng đại diện. bảo hiểm theo quy định của Chính phủ. có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Sở giao dịch là đơn vị phụ thuộc của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. 1. Vốn hoạt động Vốn hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển gồm các nguồn sau: . Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chịu trách nhiệm trước pháp luật. sử dụng. có tư cách pháp nhân.

4. 3. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. BÁO CÁO Điều 45. 5. Sử dụng vốn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được quyền: 1. đầu tư xây dựng.Thay đổi cơ cấu vốn. tài sản phục vụ cho việc phát triển hoạt động theo quy định của pháp luật. 3.Điều động vốn. kể từ ngày kết thúc năm tài chính.Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. 7. quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. 6.Vốn huy động: Thực hiện theo các hình thức quy định tại Điều 6 Điều lệ này. Mục 2 HẠCH TOÁN.Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ. 2.Các quỹ: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Điều 43.Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. 2. 6. chênh lệch tỷ giá. quỹ khen thưởng. Điều 44.Chủ động sử dụng vốn hoạt động để phục vụ hoạt động kinh doanh. thống kê theo quy định của pháp luật.Quỹ dự phòng tài chính. 2. 5.Các quỹ khác phù hợp với quy định của pháp luật. . tài sản giữa các công ty trực thuộc. 2. quỹ phúc lợi và các quỹ khác được trích lập theo quy định của pháp luật. mua sắm tài sản cố định theo quy định của pháp luật. thực hiện nghĩa vụ và các cam kết của mình theo quy định của pháp luật. 4.1.Lợi nhuận được để lại chưa phân bổ cho các quỹ.Trong thời hạn 120 ngày.Quỹ khen thưởng.Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản. quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tự chủ về tài chính.Năm tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.Quỹ phúc lợi. Trích lập các quỹ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được trích lập các quỹ theo quy định hiện hành về chế độ tài chính của các tổ chức tín dụng: 1.Các loại vốn khác theo quy định của pháp luật. tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình.Vốn đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản do Nhà nước cấp. Tự chủ về tài chính 1.Vốn điều lệ. 7. 2. Điều 42.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện chế độ kế toán. Chế độ kế toán thống kê 1. quỹ dự phòng tài chính. 3.

b) Nợ không có khả năng thu hồi có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Chế độ báo cáo tài chính 1. 2.3. Khoản vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước .Trong trường hợp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có nguy cơ mất khả năng chi trả cho khách hàng của mình.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán. 3. pháp luật về kiểm toán độc lập và văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển gửi Ngân hàng Nhà nước các báo cáo hàng năm theo quy định của pháp luật.Chậm nhất là 30 ngày trước khi kết thúc năm tài chính. THANH LÝ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Điều 48. 2. Kiểm toán 1. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển báo cáo ngay với Ngân hàng Nhà nước trong những trường hợp sau: a) Diễn biến không bình thường trong hoạt động nghiệp vụ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. GIẢI THỂ.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có thể được Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong những trường hợp sau: a) Có nguy cơ mất khả năng chi trả. Điều 46. c) Số lỗ luỹ kế của Ngân hàng lớn hơn 50% tổng số vốn điều lệ thực có và các quỹ.Trong thời hạn 90 ngày.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện hạch toán theo hệ thống tài khoản kế toán do Ngân hàng Nhà nước quy định. Ngân hàng Nhà nước. Chế độ vay vốn đặc biệt Trường hợp cấp bách. Điều 49. kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Mục 3 KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG Điều 47.Ngoài những báo cáo định kỳ. Kiểm soát đặc biệt 1. thống kê và báo cáo hoạt động nghiệp vụ định kỳ theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển lựa chọn một tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính hoặc kiểm toán các hoạt động của mình. nguyên nhân và các biện pháp đã áp dụng. CHƯƠNG VII KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có thể được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện việc báo cáo ngay với Ngân hàng Nhà nước về thực trạng tài chính. dự kiến áp dụng để khắc phục. b) Thay đổi lớn về tổ chức. Tổ chức kiểm toán đó phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. PHÁ SẢN. để đảm bảo khả năng chi trả tiền gửi của khách hàng.Việc kiểm toán các hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng. hoặc các tổ chức tín dụng khác hỗ trợ cho vay đặc biệt. 2.

2. CHƯƠNG VIII THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Điều 53.Trường hợp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển bị tuyên bố phá sản. Điều 51. 3. Thanh lý Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 1. Điều 52.Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định giải thể và quyết định thành lập Hội đồng giải thể Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thông tin định kỳ cho chủ tài khoản về những giao dịch và số dư trên tài khoản của họ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. .Mọi chi phí liên quan đến việc thanh lý do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chịu.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có trách nhiệm cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước các thông tin liên quan đến việc cấp tín dụng cho khách hàng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và được Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động ngân hàng của những khách hàng có quan hệ với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được quyền từ chối yêu cầu của tổ chức.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được trao đổi thông tin với các tổ chức tín dụng khác về hoạt động ngân hàng về khách hàng.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển giải thể trong các trường hợp sau: a) Nhà nước thấy không cần thiết duy trì. Điều 54. 2. tài sản của khách hàng và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tiến hành thanh lý ngay dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. 2. Bảo mật thông tin 1. Quyền và trách nhiệm trong trao đổi. b) Khi hết hạn hoạt động mà không được Ngân hàng Nhà nước cho gia hạn.Nhân viên của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và những người có liên quan không được tiết lộ bí mật quốc gia và bí mật kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển mà mình biết. việc thanh lý Ngân hàng Đầu tư và Phát triển được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp. trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng. Điều 50. 2.hoặc từ các tổ chức tín dụng khác sẽ được ưu tiên hoàn trả trước tất cả các khoản nợ khác của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Phá sản Việc phá sản thực hiện theo quy định tại Điều 98 Luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật. cung cấp thông tin của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 1. 3.Khi giải thể theo Điều 51 Điều lệ này. Giải thể Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 1. cá nhân về cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHỦ TỊCH (đã ký) Phùng Thị Vân Anh . sở giao dịch. Tất cả các cá nhân. TM. Điều 56.Căn cứ vào Điều lệ này và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. thay thế Điều lệ hiện hành về tổ chức và hoạt động của các công ty trực thuộc. Phạm vi áp dụng Điều lệ này áp dụng cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. sửa đổi Điều lệ do Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển quyết định và có hiệu lực sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y. 2. đơn vị trong Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.Việc bổ sung. Bổ sung.CHƯƠNG IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 55. Điều lệ hoặc Quy chế về tổ chức và hoạt động của các đơn vị đó không được trái với Điều lệ này. văn phòng đại diện đơn vị sự nghiệp. sửa đổi 1. Quy chế tổ chức hoạt động của chi nhánh các cấp. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển quyết định sửa đổi. bổ sung.

TX Hưng Yên. Phường Nguyễn Trãi. Phường 2. Trần Phú. 197 Quang Trung. Quốc lộ 14. 134 Nguyễn Công Trứ. 399 Trần Hưng Đạo. TP Hồ Chí Minh. TP Long Xuyên. Tỉnh Hà Nam. Đường Bùi Văn Hoá. TP Phan Thiết. TP Đà Nẵng. TP Hải Phòng. Nguyễn Đăng Đạo. Phường Tân Bình. TP Biên Hoà. 21 Đại lộ Đồng Khởi. TP Nha Trang. CÔNG TY TRỰC THUỘC. CHI NHÁNH CẤP 1. TX Bến Tre. . TP Bắc Ninh. Quận I. B42-B44 TTTMmại Bạc Liêu. 53 Đề Thám. Q1. TX Cao Bằng. 2 Lê Thanh Nghị. P. TX Hà Đông. Tp Hồ Chí Minh 53 Quang Trung. Quận Hải Châu. 12A.Phương Lâm. 16A Phạm Văn Đồng. Số 1. Hà Nội. TX Bạc Liêu. Hợp Giang. 46 Phố Xuân Trường. Hà Nội 49-51-53 Nguyễn Huệ B. Phường Đức Xuân. 12 Hoà Bình. SỞ GIAO DỊCH.PHỤ LỤC DANH SÁCH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN. TP Cà Mau. TP Cần Thơ. TX Đồng Xoài. TX Thủ Dầu Một. 88 Phan Đình Phùng. 45-47 Đường Thống Nhất. Bình Định. 24. TX Cao Lãnh. TP Pleiku. TX Hà Giang. Đường 30/4. Đường Trần Hưng Đạo. 90 Nguyễn Chí Thanh. TP Hải Dương. TP Vũng Tàu. TX Hà Tĩnh. Phường 1. TX Bắc Kạn. Phường 3. 117 Nguyễn Huệ. Tổ 8. TP Buôn Mê Thuột. Tổ 19. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (NHĐT&PT) TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Đơn vị VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Văn phòng Đại diện TP HCM II. Hà Nội. 17 Nguyễn Tất Thành. P. Đường Nguyễn Gia Thiều. Quốc lộ 1A. Phường I. Tp HCM Hà Nội Tungshing Square số 2 Ngô Quyền. 68-70 Điện Biên Phủ. 37 Đường Yersin. 86 Trần Hưng Đạo.Tân Giang. Số 240 Đường Nguyễn Văn Linh. P.3. quận I. Trần Hưng Đạo. TX Phủ Lý. 4B Lê Thánh Tông. TP Bắc Giang. Số 7. TP Quy Nhơn. CHI NHÁNH Sở giao dịch I NHĐT&PT tại Hà Nội Sở giao dịch II NHĐT&PT tạiTP Hồ Chí Minh Sở giao dịch III NHĐT&PT tạiTP Hồ Chí Minh Chi nhánh NHĐT&PT An Giang Chi nhánh NHĐT&PT Bạc Liêu Chi nhánh NHĐT&PT Bà Rịa-Vũng Tàu Chi nhánh NHĐT&PT Bắc Kạn Chi nhánh NHĐT&PT Bắc Giang Chi nhánh NHĐT&PT Bắc Ninh Chi nhánh NHĐT&PT Bến Tre Chi nhánh NHĐT&PT Bình Dương Chi nhánh NHĐT&PT Bình Định Chi nhánh NHĐT&PT Bình Phước Chi nhánh NHĐT&PT Bình Thuận Chi nhánh NHĐT&PT Cà Mau Chi nhánh NHĐT&PT Cần Thơ Chi nhánh NHĐT&PT Cao Bằng Chi nhánh NHĐT&PT Đà Nẵng Chi nhánh NHĐT&PT Đắc Lắc Chi nhánh NHĐT&PT Đồng Nai Chi nhánh NHĐT&PT Đồng Tháp Chi nhánh NHĐT&PT Gia Lai Chi nhánh NHĐT&PT Hà Giang Chi nhánh NHĐT&PT Hà Nội Chi nhánh NHĐT&PT Hà Nam Chi nhánh NHĐT&PT Hà Tây Chi nhánh NHĐT&PT Hà Tĩnh Chi nhánh NHĐT&PT Hải Dương Chi nhánh NHĐT&PT Hải Phòng Chi nhánh NHĐT&PT Hoà Bình Chi nhánh NHĐT&PT TP Hồ Chí Minh Chi nhánh NHĐT&PT Hưng Yên Chi nhánh NHĐT&PT Khánh Hoà Địa chỉ 85 Bùi Thị Xuân. TX Hoà Bình. P. P.

Đường Bình Thuận. Phường 1. P. Đường Phạm Văn Đồng. 92C Hùng Vương. TP Việt Trì. 70 71 38 Hàng Vôi.Chi Lăng. 1A Trần Phú. TX Rạch Giá. TX Thái Bình. TX Đông Hà. P. Lý Thường Kiệt. TX Tân An. P. TP Yên Bái. 30 Trần Phú. Số 138 Đường 21 tháng 8. 737 Lê Thánh Tông. TP Mỹ Tho.Ngô Quyền. Hà Nội . 18 Lê Lợi. 194 Trần Quang Khải. Đường Lê Hồng Phong. 216 Đường Lê Duẩn. Phường 9. TP Đà Lạt. Hà Nội 2 Chương Dương Độ. Phường Hồng Hà. TX Tam Kỳ. TX Sơn La.Quyết Thắng. TX Quảng Ngãi.Lê Hồng Phong. P. 3 Nguyễn Trãi. TX Sóc Trăng.35 36 38 38 40 41 42 43 44 45 46 47 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Chi nhánh NHĐT&PT Kiên Giang Chi nhánh NHĐT&PT Kon Tum Chi nhánh NHĐT&PT Lạng Sơn Chi nhánh NHĐT&PT Lào Cai Chi nhánh NHĐT&PT Lâm Đồng Chi nhánh NHĐT&PT Long An Chi nhánh NHĐT&PT Nam Định Chi nhánh NHĐT&PT Nghệ An Chi nhánh NHĐT&PT Ninh Bình Chi nhánh NHĐT&PT Ninh Thuận Chi nhánh NHĐT&PT Phú Thọ Chi nhánh NHĐT&PT Lai Châu Chi nhánh NHĐT&PT Phú Yên Chi nhánh NHĐT&PT Quảng Bình Chi nhánh NHĐT&PT Quảng Nam Chi nhánh NHĐT&PT Quảng Ngãi Chi nhánh NHĐT&PT Quảng Ninh Chi nhánh NHĐT&PT Quảng Trị Chi nhánh NHĐT&PT Sóc Trăng Chi nhánh NHĐT&PT Sơn La Chi nhánh NHĐT&PT Tây Ninh Chi nhánh NHĐT&PT Thái Bình Chi nhánh NHĐT&PT Thái Nguyên Chi nhánh NHĐT&PT Thanh Hoá Chi nhánh NHĐT&PT Thăng Long Chi nhánh NHĐT&PT Thừa Thiên-Huế Chi nhánh NHĐT&PT Tiền Giang Chi nhánh NHĐT&PT Trà Vinh Chi nhánh NHĐT&PT Tuyên Quang Chi nhánh NHĐT&PT Vĩnh Long Chi nhánh NHĐT&PT Vĩnh Phúc Chi nhánh NHĐT&PT Yên Bái III. TX Lai Châu. 140 Đường Hùng Vương. 208A Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Phường 2. TP Thái Nguyên. 20 Hàng Tre. Hà Nôị 194 Trần Quang Khải. TX Vĩnh Long. TP Đồng Hới. 40 Nguyễn Du. TP Tuy Hoà. 230 Đường 30/4. 1167 Hùng Vương. 188 Đường Tô Hiệu. TX Tuyên Quang. Số 7 Đường Phan Chu Trinh. TP Hạ Long. Huyện Từ Liêm. P. 50 Nguyễn Huệ. Hà Nội.Minh Xuân. 4 Phan Bội Châu. Quảng Nam 56 Đại lộ Hùng Vương. Phố Phong Châu 2. Số 1 Hoàng Văn Thụ. TX Phan Rang. TX Vĩnh Yên. Tỉnh Phú Yên. 24-26 Phạm Thái Bường. Đường Kim Ngọc. TX Tây Ninh. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Trung tâm Công nghệ thông tin NHĐT&PT Việt Nam Trung tâm đào tạo NHĐT&PT Việt Nam 205 Nguyễn Trung Trực. TX Lào Cai. TX Ninh Bình. Lương Ngọc Quyến. Hà Nội. 24 Hùng Vương. Vĩnh Bảo. Phường 3. Phường 2. P. 287 Nguyễn Huệ. CÔNG TY TRỰC THUỘC Công ty Chứng khoán NHĐT&PT Việt Nam Công ty Cho thuê Tài chính NHĐT&PT Việt Nam Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản NHĐT&PT Việt Nam IV. TP Thanh Hoá. Phường Tiên Cát. TP Huế. Phường Đoàn Kết. TP Nam Định . TP Lạng Sơn. TX Kon Tum. Số 8. TP Vinh. P. TX Trà Vinh. Quảng Bình. Phước Mỹ. Đường Hoàng Sào. Hà Nội. Hoàng Văn Thụ.

SƠ ĐỒ 1 HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRỤ SỞ CHÍNH Sở giao dịch Chi nhánh cấp 1 Văn phòng đại diện Đơn vị sự nghiệp Công ty Trực thuộc Phòng giao dịch Quỹ Tiết kiệm Chi nhánh cấp 2 Các cơ sở trực thuộc Chi nhánh Quỹ Tiết kiệm Phòng giao dịch Phòng giao dịch Quỹ Tiết kiệm .

Sơ đồ 2 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA TRỤ SỞ CHÍNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ban Kiểm soát Bộ máy giúp việc của HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC Các Phó tổng giám đốc Hệ thống kiểm tra. kiểm toán nội bộ Kế toán trưởng Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ .

GIÁM ĐỐC Các Phó giám đốc Tổ Kiểm tra nội bộ Trưởng phòng Kế toán Phòng chuyên môn nghiệp vụ Phòng Giao dịch Quỹ Tiết kiệm . CHI NHÁNH CẤP 2.Sơ đồ 3 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CỦA SỞ GIAO DỊCH. CHI NHÁNH CẤP 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful