CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).

BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 1

CHƢƠNG I - ĐẠI CƢƠNG VỀ VÉCTƠ

A: TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT

- Vectô laø ñoaïn thaúng coù dònh höôùng Kyù hieäu : AB; CD hoaëc a ; b
- Vectô – khoâng laø vectô coù ñieåm ñaàu truøng ñieåm cuoái : Kyù hieäu 0
- Hai vectô cuøng phöông laø hai vectô coù giaù song song hoaëc truøng nhau
- Hai vectô cuøng phöông thì hoaëc cuøng höôùng hoaëc ngöôïc höôùng
- Hai vectô baèng nhau neáu chuùng cuøng höôùng vaø cuøng ñoä daøi


TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTƠ
- Ñònh nghóa: Cho AB a = ; BC b = . Khi ñoù AC a b = +
- Tính chaát : * Giao hoaùn : a b + = b a +
* Keát hôïp ( a b + ) +c = ( a b + +c )
* Tín h chaát vectô –khoâng a +0=a
- Quy taéc 3 ñieåm : Cho A, B ,C tuøy yù, ta coù : AB+ BC = AC
- Quy taéc hình bình haønh . Neáu ABCD laø hình bình haønh thì AB+ AD = AC
- Quy taéc veà hieäu vec tô : Cho O , B ,C tuøy yù ta coù : CB OC OB = ÷

TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ
- Cho keR , ka laø 1 vectô ñöôïc xaùc ñònh:
* Neáu k > 0 thì k a cuøng höôùng vôùi a ; k < 0 thì k a ngöôïc höôùng vôùi a
* Ñoä daøi vectô ka baèng k . a
- Tính chaát :
a) k(ma ) = (km) a
b) (k + m) a = k a + ma
c) k( a + b) = ka + kb
d) k a = 0 · k = 0 hoaëc a = 0
- b cuøng phöông a ( a =0) khi vaø chæ khi coù soá k thoûa b =ka
- Ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå A , B , C thaúng haøng laø coù soá k sao cho AB =k AC
- Cho b khoâng cuøngphöông a , ¬x luoân ñöôïc bieåu dieãn x = ma + nb ( m, n duy nhaát )www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 2


I - CÁC BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN VÉCTƠ

1) Rút gọn các biểu thức sau:
a)OM – ON + AD + MD + EK – EP – MD
AB MN CB PQ CA NM + ÷ + + +
2) Chứng minh rằng
a) AB + CD= AD+ CB
b) AC + BD= AD+ BC
c) AB + CD+ EA= ED+ CB
d) AD+ BE+ CF = AE + BF + CD = AE + BD+ CE
e) AB + CD+ EF + GA= CB+ ED+ GF
3) Chohình bình hành ABCD tâm O.
CMR : AO BO CO DO O + + + = , Với I bất kì 4 IA IB IC ID IO + + + =
4) Cho tam gic C a iểm MN v P n t trung iểm C C CMR:
MN BP = ; MA PN = .
5) Cho töù giaùc ABCD, goïi M, N, P, Q laàn löôït laø trung ñieåm AB, BC, CD, DA.
Chöùng minh : ; MN QP NP MQ = =
6) Cho tam giaùc ABC coù tröïc taâm H vaø O taâm laø ñöôøng troøn ngoaïi tieáp . Goïi B’ laø ñieåm ñoái xöùng
B qua O . Chöùng minh : C B AH ' = .
7) Cho hình bình haønh ABCD . Döïng BC PQ DC NP DA MN BA AM = = = = , , , .
Chöùng minh O AQ =
8) Cho 4 iểm bất MNPQ Chứng minh cc ng thức sau:
a. PQ NP MN MQ + + = ; c) NP MN QP MQ + = + ;
b. MN PQ MQ PN + = + ;
9) Cho ng gic C Chứng minh rằng:
a. 0 AD BA BC ED EC + ÷ ÷ + = ;
b. AD BC EC BD AE + ÷ ÷ =
10) Cho 6 iểm M N P Q R S Chứng minh:
a) PN MQ PQ MN + = + . b) RQ NP MS RS NQ MP + + = + + .
11) Cho 7 ñieåm A ; B ; C ; D ; E ; F ; G . Chöùng minh raèng :
a. AB + CD + EA = CB + ED
b. AD + BE + CF = AE + BF + CD
c. AB + CD + EF + GA = CB + ED + GF
d. AB - AF + CD - CB + EF - ED = 0
12) Cho hnh bnh hnh C c tm O CMR: 0 OA OB OC OD + + + = .
thức trung iểm Cho 2 iểm v
13) Cho M trung iểm CMR với iểm bất : 2 IA IB IM + = .
14) Với N sao cho 2 NA NB = ÷ CMR với bất : 2 3 IA IB IN + =
15) Với P sao cho 3 PA PB = CMR với bất : 3 2 IA IB IP ÷ = ÷
16) thức trọng tm Cho tam gic C c trọng tm :
CMR: 0 GA GB GC + + = Với bất : 3 IA IB IC IG + + = .
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 3
M thuc on v M
1
4
GA . CMR 2 0 MA MB MC + + =
17) thức hnh bnh hnh Cho hnh bnh hnh C tm O CMR:
a) 0 OA OB OC OD + + + = ;
b với bất : 4 IA IB IC ID IO + + + = .
18) Gọi G là trọng tâm tam gic C chứng minh rằng :
a) 0 GA GB GC + + = b)
( )
1
3
AG AB AC = +
19) Gọi ’ n t à trọng tâm của tam giác ABC và ’’C’
aChứng minh rằng : AA' ' ' 3 ' BB CC GG + + =
b)Gọi M,N,P là các iểm thoả:
1 1 1
, ,
3 3 3
MA MB NB NC PC PA = = =
Chứng minh rằng các tam giác ABC và tam giác MNP có cùng trọng tâm

20) Cho hình bình hành C v mt iểm M tùy ý Chứng minh rằng :
MA MC MB MD + = +
21) Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF. Dựng các vectơ EH và FG bằng Chứng minh rằng
CDGH là hình bình hành
22) Cho tam giác ABC ni tiếp trong ờng tròn O à trực tâm của tam giác
a)Gọi D là iểm ối xứng của A qua tâm O Chứng minh rằng C
b)Gọi K là trung iểm của AH và I là trung iểm của Cchứng minh
OK = IH
23) Cho hnh bnh hnh C ọi v F n t trung iểm của hai cnh v C Đờng chéo
B n t cắt F v C ti M v N chứng minh rằng :
DM = MN = NB
24) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Dựng AD = GC và DE = GB
Chứng minh rằng 0
25) Từ iểm nằm ngoi ờng tròn O ta ẻ 2 tiếp tuyến v C với O ọi giao iểm của
O v CTrên ờng trung trực của on ấy 1 iểm MTừ M ẻ tiếp tuyến M với O Chứng
minh rằng : |MA| = | MF |

26) Cho tam gic C ên ngoi của tam gic ta vẽ cc hnh bnh hnh J CPQ CRS Chứng
minh rằng : 0 RJ IQ PS + + =
27) Cho tam gic C c trung tuyến MTrên cnh C ấy hai iểm v F sao cho F FC
ọi N giao iểm của M v Tính tổng AF AE AN MN + + +
28) Cho hnh bnh hnh CTrên ờng chéo C ấy iểm OQua O ẻ cc ờng thng song song
với cc cnh của hnh bnh hnh cắt v C ti M v N cắt v C ti v F Chứng minh
rằng :
a) OA OC OB OD + = +
b) BD ME FN = +
29) Cho tam gic ều ni tiếp ờng tròn tm O
aãy xc ịnh cc iểm M N P sao cho:
OM = OA + OB ; ON = OB + OC ; OP = OC + OA
b)Chứng minh rằng OA + OB + OC = 0
30) Cho tam giác ABC. Gọi ’ à iểm ối xứng với qua ;’ à iểm ối xứng với C qua ;C’ à
iểm ối xứng với A qua C . Chứng minh rằng với mt iểm O bất kỳ ta có :
' ' ' OA OB OC OA OB OC + + = + +
31) Cho n iểm trên mặt phng n An ký hiu chúng là A
1
, A
2

n
. Bn Bình ký hiu chúng là B
1
,
B
2

n
.
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 4
32) Chứng minh rằng : A
1
B
1
+ A
2
B
2
+...+ A
n
B
n
= 0

33) Cho nguõ giaùc ñeàu ABCDE taâm O Chöùng minh :
O OE OD OC OB OA = + + + +
34) Cho luïc giaùc ñeàu ABCDEF coù taâm laø O . CMR :
a) OA+OB+OC+OD+OE +OF=0
b) OA+OC+OE = 0
c) AB+AO+AF =AD
d) MA+MC+ME = MB+MD+MF ( M tuøy yù ).

35) Cho tam giaùc ABC ; veõ beân ngoaøi caùc hình bình haønh ABIF ; BCPQ ; CARS
Chöùng minh raèng : RF + IQ + PS =0
36) cho tứ gic C ọi J n t trung iểm C v ọi trung iểm J CMR:
0 EA EB EC ED + + + = .
37) Cho tam gic C với M N P trung iểm C C CMR:
a) 0 AN BP CM + + = ; b) AN AM AP = + ;
c) 0 AM BN CP + + = .
38) Cho hnh thang C y ớn C y nh gọi trung iểm CMR:
EA EB EC ED DA BC + + + = + .

39) Cho 6 iểm A, B, C, D, E, F. CMR : (bằng nhiều cách khác nhau)
a) AB CD AD CB + = + b) AB CD AC DB ÷ = + c) AD BE CF AE BF CD + + = + +
40) Cho tam giác ABC với M, N, P là trung iểm các cnh AB, BC, CA. Chứng minh rằng :
a) AN BP CM O + + = b) AN AM AP = + c) AM BN CP O + + =
41) Cho hai iểm A, B. Cho M là trung iểm A, B. Chứng minh rằng với iểm I bất kì ta có :
2 IA IB IM + = .
42) Với iểm N sao cho 2 NA NB = ÷ . CMR với I bất kì : 2 3 IA IB IN + =
43) Vơi iểm P sao cho 3 PA PB = . CMR với I bất ki : 3 2 IA IB IP ÷ = ÷ .Tổng quát tính chất trên.
44) Cho tam giác ABC và G là trọng tâm của tam giác.Chứng minh rằng AG BG CG O + + = . Với I bất kì
ta có : 3 IA IB IC IG + + = .
M thuc on AG và
1
4
MG GA = . CMR : 2MA MB MC O + + = . Với I bki
2 4 IA IB IC IM + + = .
45) Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N của AB và CD . CMR :
a) 2 AD BC MN + = b) 2 AC BD MN + =
c) Tìm vị trí iểm I sao cho IA IB IC ID O + + + =
d) Với M bất kì, CMR : 4 MA MB MC MD MI + + + =
46) (Khái niệm trọng tâm của hệ n điểm và tâm tỉ cự của hệ n điểm) Cho n iểm
1 2
, ,...,
n
A A A .
Gọi G là iểm thoả mãn
1 2
...
n
GA GA GA O + + + = . CMR vơi bki M :
1 2
...
n
MA MA MA nMG + + + = .
Gọi I là iểm thoả mãn
1 1 2 2
...
n n
n IA n GA n GA O + + + = . CMR với M bất kì :

1 1 2 2 1
... ( .. )
n n n
n MA n MA n MA n n MG + + + = + +
47) Cho lục giác ều ABCDEF. CMR hai tam giác ACE và BDF cùng trọng tâm.
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 5
48) Cho lục giác ABCDEF. Gọi M, N, P, Q, R, S ln lt là trung iểm của AB, CD, EF, BC, DE, FA.
CMR hai tam giác MNP và QRS cùng trọng tâm.
49) Cho hai tam giác ABC và A

B

C

là các iểm thuc BC, CA, AB sao cho :

' ' ' ' ' '
, , AB kAC BC kB A CA kCB = = = và 1 k = . CMR hai tam giác ABC và A

B

C

cùng
trọng tâm.
50) Cho tứ giác lồi ABCD. Gọi M, N , P, Q là trung iểm AB, BC, CD, DA. CMR hai tam giác ANP và
CMQ cùng trọng tâm.
(Một số đẳng thức về trực tâm, trọng tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, tâm đường tròn nội
tiếp)
51) Cho tam giác ABC, G, H, O, I là trọng tâm, trực tâm, tâm ờng tròn ngoi tiếp và tâm ờng tròn
ni tiếp.
a) 3OG OA OB OC = + + b) OH OA OB OC = + + c) 2HO HA HB HC = + +
d) aIA bIB cIC O + + = e) A tan Tan HA TanBHB CHC O + + =
f) Gọi M là iểm bất kì nằm trong tam giác ABC. CMR :
BCM ACM ABM
S IA S IB S IC O + + = (M nằm
ngoài thì không còn úng).
52) (Nhấn mạnh bài toán và mở rộng ra nhiều trường hợp). Cho tam giác ABC. Gọi M là trung iểm AB
và N là mt iểm trên cnh AC sao cho NC = 2NA. Gọi K là trung iểm MN.
a) CMR :
1 1
4 6
AK AB AC = + . b) D là trung iểm BC. CMR :
1 1
4 3
KD AB AC = +
53) Cho tam giác ABC
aXc ịnh iểm I sao cho : 2 0 IA IB + =
bXc ịnh iểm K sao cho : 2 KA KB CB + =
Cho tam giác ABC
a)Tìm iểm M thoả mãn : 0 AM MB MC ÷ + =
b)Tìm iểm N thoả mãn : BN AN NC BD = + +
c)Tìm iểm K thoả mãn : 0 BK BA KA CK + + + =
d)Tìm iểm M thoả mãn : 2 0 MA MB MC + ÷ =
e)Tìm iểm N thoả mãn : 2 0 NA NB NC + + =
f)Tìm iểm P thoả mãn : 2 0 PA PB PC ÷ + =
54) Cho hình bình hành ABCD. Tìm iểm M thoả mãn:
4AM AB AC AD = + +
55) Cho lục giác ABCDEF .Tìm iểm O thoả mãn :
OF 0 OA OB OC OD OE + + + + + =
56) Cho ABC A . Tìm M sao cho
a/ 2 3 0 MA MB MC + + =
b/ 2 4 0 MA MB MC + ÷ =

57) Cho tứ gic C Tm M sao cho
a/ 2 2 0 MA MB MC MD + ÷ + =
b/ 2 5 2 0 MA MB MC MD + ÷ + =
58) Cho tam giác ABC
aXc ịnh các iểm D,E thoả mãn: 4 0 ; 2 0 DA DB EA EC ÷ = + =
b)Tìm quĩ tích iểm M thoả mãn: 4 2 MA MB MA MC ÷ = +
59) Cho hai iểm phân bit A,B
a)Hãy xc ịnh các iểm P,Q,R thoả:
2 3 0; 2 0; 3 0 PA PB QA QB RA RB + = ÷ + = + =
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 6
60) Cho tam giác ABC và M, N ln lt là trung iểm AB, AC.Gọi P, Q là trung iểm MN và BC. CMR
: A, P , Q thng hàng.Gọi E, F thoả mãn :
1
3
ME MN = ,
1
3
BF BC = . CMR : A, E, F thng hàng.
61) Cho tam giác ABC, E là trung iểm AB và F thuc thoả mãn AF = 2FC.
Gọi M là trung iểm BC và I là iểm thoả mãn 4EI = 3FI. CMR : A, M, I thng hàng.
Lấy N thuc BC sao cho BN = 2 NC và J thuc EF sao cho 2EJ = 3JF. CMR A, J, N thng
hàng.
Lấy iểm K là trung iểm EF. Tìm P thuc BC sao cho A, K, P thng hàng.
62) Cho tam giác ABC và M, N, P là các iểm thoả mãn : 3 MB MC O ÷ = , 3 AN NC = , PB PA O + = .
CMR : M, N, P thng hàng. (
1 1 1
,
2 2 4
MP CB CA MN CB CA = + = + ).
63) Cho tam giác ABC và L, M, N thoả mãn 2 , LB LC =
1
2
MC MA
÷
= , NB NA O + = . CM : L, M, N
thng hàng.
64) Cho tam giác ABC với G là trọng tâm. I, J thoả mãn : 2 3 IA IC O + = , 2 5 3 JA JB JC O + + = .
65) CMR : M, N, J thng hàng với M, N là trung iểm AB và BC.
66) CMR J là trung iểm BI.
67) Gọi E là iểm thuc AB và thoả mãn AE kAB = . Xác ịnh k ể C, E, J thng hàng.
68) Cho tam giác ABC. I, J thoả mãn : 2 , 3 2 = IA IB JA JC O = + . CMR : Đờng thng IJ i qua G.

II – HỆ TRỤC TỌA ĐỘ

TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT :

- Truïc laø ñöôøng thaúng treân ñoù xaùc ñònh ñieåm O vaø 1 vectô i coù ñoä daøi baèng 1.
Kyù hieäu truïc (O; i ) hoaéc x’Ox
- A,B naèm treân truïc (O; i ) thì AB = AB i . Khi ñoù AB goïi laø ñoä daøi ñaïi soá cuûa AB
- Heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc goàm 2 truïc Ox ± Oy. Kyù hieäu Oxy hoaëc (O; i ; j )
- Ñoái vôùi heä truïc (O; i ; j ), neáu a =x i +y j thì (x;y) laø toaï ñoä cuûa a . Kyù hieäu a = (x;y)
- Cho a = (x;y) ; b = (x’;y’) ta coù
a ± b = (x ± x’;y ± y’)
k a =(kx ; ky) ; ¬ k e R
b cuøng phöông a ( a =0) khi vaø chæ khi coù soá k thoûa x’=kx vaø y’= ky
- Cho M(x
M
; y
M
) vaø N(x
N
; y
N
) ta coù
P laø trung ñieåm MN thì x
p
=
2
M N
x x +
vaø y
P
=
2
M N
y y +

MN = (x
M
– x
N
; y
M
– y
N
)
- Neáu G laø troïng taâm tam giaùc ABC thì x
G
=
3
A B C
x x x + +
vaø y
G
=
2
A B C
y y y + +

www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 7
BÀI TẬP
69) Cho a = (1;3), b = (2;– 5), c = (4;1)
aTm tọa vectơ u = 2 a – b + 3c
bTm tọa vectơ x sao cho x + a = b – c
cTm cc số v h sao cho c = k a + hb
70) Cho (2; 3); (5;1); ( 3; 2) a b c = ÷ = = ÷ .
a/ Tm tọa của vectơ 2 3 4 u a b c = + ÷
b/ Tm tọa vectơ x sao cho 2 x a b c + = ÷
c/ Tm cc số h v sao cho c ha kb = +
71) Cho cc vectơ a = (3;1) , b = (2;1) c = (4;1)
72) Tm cc số xy sao cho x a + y. b + 7 c = 0
Cho u = 2 i – 3 j và v = k i + 4 j Tm cc gi trị của ể hai vectơ u và v cùng phơng
73) Cho cc vectơ a = (– 1;4), b = (2;– 3), c = (1;6) Phân tích c theo a và b
74) Cho 3 vectơ a = (m;m) , b = (m – 4;1) , c = (2m + 1;3m – 4Tm m ể a + b cùng phơng với c
75) Xét xem cc cặp vectơ sau c cùng phơng hông?Nếu cùng phơng th c cùng hớng hông?
a) a = (2;3) , b = (– 10;– 15) b) a = (2;3) , b = (– 10;– 15)
c) a = (0;7) , b = (0;8) d) a = (– 2;1) , b = (– 6;3)
e) a = (0;5) , b = (3;0)
76) Trong mặt phng Oxy cho 3 iểm 1;-2; 3;2; C0;4 Tm tọa M trong mỗi trờng hp sau:
a/ 2 3 CM AB AC = ÷
b/ 2 4 AM BM CM + =
c/ ABCM là hình bình hành.

77) Trong mặt phng Oxy cho 3 iểm 1;4; 3;1; C-1;2Tm tọa M trong mỗi trờng hp sau:
a/ 2 5 AM BM CM + =
b/ 2 3 0 MA MB ÷ =
\c/ ABMC là hình bình hành.
\d/ Tm tọa trọng tm của tam gic C
\e/ Tm tọa trung iểm M N P n t trung iểm của cc cnh C C
78) Trong mặt phng Oxy cho tam gic 1;1; 2;4; C3;2
a/ Tm tọa trọng tm của tam gic C
b/ Tm tọa trung iểm M N P n t trung iểm của cc cnh C C
79) Trong mặt phng Oxy cho tam gic 6;-3); B(1;0); C(3;2).
a/ Tm tọa trọng tm của tam gic C
b/ Tm tọa trung iểm M N P n t trung iểm của cc cnh C C
c/ Tm ể C hnh bnh hnh Tm tọa tm của hnh bnh hnh

80) Trong mặt phng Oxy cho 3 iểm -2;1); B(0;2); C(4;4).
a/ Chứng minh rằng 3 iểm C thng hng
b/ Tm tọa giao iểm của ờng thng v trục Ox
c/ Tm tọa giao iểm của ờng thng v trục Oy
81) Trong mặt phng Oxy cho 3;4; 2;5
a/ Tm a ể Ca;1 thuc ờng thng
b/ Tm M ể C trung iểm M.

82) Trong mặt phng Oxy cho 1;3; 0;1; C0;3; 2;7 Chứng minh // C

83) Trong mặt phng Oxy cho -1;1); B(1;3); C(-2;0)
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 8
a/ Chứng minh C nằm trên ờng thng i qua
b/ Tm giao iểm của ờng thng v trục Oy
c/ Chứng minh: O hông thng hng

84) Trong mặt phng Oxy cho 1;-1); B(3;1); C(y;2).
a/ Tm y ể C thng hng
b/ Tm giao iểm giữa v Ox
c/ Tm giao iểm v Oy
85) Trong mặt phng Oxy cho 4;5; C-2;1)
a/ Tm tọa trung iểm của on C
b/ Chứng minh: O C hông thng hng
c/ Tm M ể OMC hnh bnh hnh
86) Cho A(-1;5) , B(3;-3)
a/ Tm tọa trung iểm M của
b/ Tm tọa N sao cho trung iểm N
c/ Tm tọa P sao cho trung iểm P
d/ Đờng thng i qua cắt Ox ti K Tm tọa K
e/ Đờng thng i qua cắt Oy ti L Tm tọa L
f/ Tm tọa iểm C sao cho OC AB = .
g/ Tm tọa sao cho 3 DA DB AB ÷ =
87) Cho A(1,2); B(2; 4); C(3,-3)
a/ Chứng minh rằng C ập thnh mt tam gic
b/ Xc ịnh trọng tm của tam gic C
c/ Tm tọa sao cho O trọng tm tam gic
d/ Tm tọa ể C hnh bnh hnh
e/ Tm tọa F sao cho OF hnh bnh hnh
f/ Cho a 1 Xc ịnh tọa ể C thng hng
g/ Xc ịnh K Ox e ể KC hnh thang
h/ Tm tọa giao iểm của ờng thng i qua v ờng thng i qua OC
88) Cho cc iểm ’-2;1; ’4;2; C’-1;-2 n t trung iểm cc cnh C C của tam gic
C Tm tọa cc ịnh của tam gic C Chứng minh rằng trọng tm tam gic C v ’’C’
trùng nhau.
89) Cho cc iểm – 3;2) ,B(2;4) ,C(3;– 2).
aTm tọa trọng tm tam gic C
bTm tọa iểm sao cho C trọng tm tam gic
c Tm tọa iểm sao cho C hnh bnh hnh
90) Cho 3 iểm – 2;– 3) ,B(2;1) ,C(2;– 1)
aTm iểm sao cho C hnh bnh hnh
bọi iểm ối xứng với qua Chứng minh rằng C hnh bnh hnh
91) Cho tam giác ABC có A(– 1;1), B(5;– 3 ỉnh C nằm trên trục Oy v trọng tm nằm trên trục Ox
Tìm to ỉnh C
92) Cho tam gic C biết trọng tm 1;2trung iểm của C – 1;– 1 trung iểm cnh C
3;4Tm to cc ỉnh C
93) Cho cc iểm 2;3 9;4 Mx;– 2 Tm x ể 3 iểm M thng hng
94) Cho cc iểm 1;1 3;2 Cm + 4;2m + 1Tm m ể C thng hng
95) Cho 3 iểm – 1;8 1;6 C3;4 Chứng minh rằng: C thng hng
96) Cho 4 iểm 0;1 1;3 C2;7 0;3 Chứng minh rằng: hai ờng thng v C song song
97) Cho 4 iểm – 2;– 3) ,B(3;7) ,C(0;3), D(– 4;– 5 Chứng minh rằng: hai ờng thng v C
song song
98) Cho cc iểm – 4;5) , B(1;2) ,C(2;– 3)
aChứng minh rằng: ba iểm C to thnh mt tam gic
bTm tọa iểm sao cho AD = – 3 BC + AC
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 9
cTm tọa iểm sao cho O trọng tm của tam gic
99) Cho tam gic C cc cnh C C n t c trung iểm M– 2;1) ,N(1;– 3) ,P(2;2)
aTm tọa cc ỉnh C
bChứng minh rằng: cc tam gic C v MNP c trọng tm trùng nhau

CHƢƠNG II – TÍCH VÔ HƢỚNG CỦA HAI VÉCTƠ VÀ ỨNG
DỤNG

§1: GIAÙ TRÒ LÖÔÏNG GIAÙC CUÛA MOÄT GOÙC BAÁT KYØ ( TÖØ
0
0
ñeán 180
0
)
TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT
- Ñònh nghóa : Treân nöûa döôøng troøn ñôn vò laáy ñieåm M thoûa goùc xOM = o vaø M( x ; y)
*. sin goùc o laø y; kyù hieäu sin o = y
*. cos goùc o laø x
0
; kyù hieäu cos o = y
0

*. tang goùc o laø
y
x
( x

= 0); kyù hieäu tan o =
y
x

*. cotang goùc o laø
x
y
( y = 0); kyù hieäu cot o =
x
y

- Baûng giaù trò löôïng giaùc cuûa caùc goùc ñaëc bieät
BÀI TẬP
100) Tính giaù trò bieåu thöùc
A = Cos 20
0
+ cos 80
0
+ cos 100
0
+ cos160
0
101) Tính giaù trò bieåu thöùc:
o 0
0
30
0
45
0
60
0
90
0
Sin o 0
2
1

2
2

2
3
1
Cos o 1
2
3

2
2

2
1
0
tan o 0
3
3
1 3
Cot o 3 1
3
3
0
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 10
A=( 2sin 30
0
+ cos 135
0
– 3 tan 150
0
)( cos 180
0
-cot 60
0
)
B= sin
2
90
0
+ cos
2
120
0
- cos
2
0
0
- tan
2
60
0
+ cot
2
135
0

102) Ñôn gianû caùc bieåu thöùc:
a) A= Sin 100
0
+ sin 80
0
+ cos 16
0
+ cos 164
0

b) B= 2 Sin (180
0
- ·) cot· - cos(180
0
- ·) tan · cot(180
0
- ·) . (Vôùi 0
0
< ·<90
0
)
103) Chöùng minh raèng sin
2
x +cos
2
x = 1 ( 0
0
s x s 180
0
)
104) Tính sinx khi cosx =
3
5

105) Tính sinx.cosx neáu sinx – cosx =
2
3

106) Chöùng minh raèng 1 + tan
2
x =
2
1
cos x
( Vôùi x = 90
0
)
107) Chöùng minh raèng 1 + cot
2
x =
2
1
sin x
( Vôùi 0
0
< x < 1800
0
)
108) Tính giaù trò bieåu thöùc:
A = cos 0
0
+ cos10
0
+ cos20
0
+ . . . . . . + cos 170
0

B= cos
2
120
0
- sin
2
150
0
+2 tan135
0

109) Cho tam giaùc ABC , Chöùng minh raèng
sin(A + B)sin(B + C)sin(C + A) = sinAsinBsinCcos(A + C) + cos B = 0
tan( A – C) + tan( B + 2C) = 0

110) Cho tam giaùc ñeàu ABC coù troïng taâm G . Tính goùc giöõa
a) AB vaø AC b) AB vaø BC c) AG vaø BC
d) GB vaø GC c) GA vaø AC
§2: TÍCH VOÂ HÖÔÙNG 2 VEÙCTÔ
TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT:
- Cho OA = a vaø OB=b . Khi ñoù goùc AOB laø goùc giuõa 2 vectô a vaø b Kyù hieäu ( a ; b )
Neáu a =0 hoaëc b=0 thì goùc ( a ; b ) tuøy yù
Neáu ( a ; b ) = 90
0
ta kyù hieäu a ±b
- ) , cos( . b a b a b a =
Bình phöông voâ höôùng a
2
= a
2
.
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 11
- Caùc quy taéc: Cho ¬a b c ; ¬ k eR
a . b = b . a ( Tính giao hoaùn)
a . b = 0 <=> a ± b
(ka , b = k ( a b )
a ( b ±c ) = a b ± a c (Tính chaát phaân phoái ñoái vôùi pheùp coäng vaø tröø )
- Phöông tích cuûa moät ñieåm ñoái vôùi moät ñöôøng troøn
Cho ñöôøng troøn (O,R) vaø moät ñieåm M coá ñònh, Moät ñöôøng thaúng  thay ñoåi,
luoân ñi qua ñieåm M caét ñöôøng troøn (O,R) taïi A, B
Phöông tích cuûa ñieåm M, ñoái vôùi ñöôøng troøn (O,R): kí hieäu: P M/(O)
P M/(O) = MO
2
– R
2
= . MAMB
Neáu M ôû ngoaøi ñöôøng troøn (O,R), MT laø tieáp tuyeán thì P M/(O) = MT
2

- Bieåu thöùc toaï ñoä cuûa tích voâ höôùng
Cho

a = (x, y) ,

b = (x', y') ; M(x
M
, y
M
), N(x
N
, y
N
); ta coù


a .

b = x.x' + y.y'
|

a | =
2 2
+ y x
Cos (

a ,

b ) =
2 2 2 2
' + ' . +
' + '
y x y x
yy xx


a ±

b · xx' + yy' = 0
MN = |

MN | =
2 2
) _ ( + ) _ (
N M N M
y y x x
BÀI TẬP

111) Trên mặt phng Oxy hãy tính gc giữa hai vectơ a và b trong cc trờng hp sau :
a) ( ) ( ) 2;3 , 6; 4 a b
b) ( ) ( ) 3; 2 , 5; 1 a b ÷
c) ( ) ( ) 2; 1 , 1;3 a b ÷ ÷
d)
a
= (4,3);
b
= (1,7)

e)
a
= (2,5);
b
= (3,-7)
f)
a
= (6,8);
b
= (12,-9)

g)
a
= (2,6);
b
= (3,9)

h)
( ) ( )
2; 2 3 , 3; 3 a b ÷ ÷
i)
( ) ( )
2; 3 , 1; 3 a b ÷ ÷
112) cho  ñeàu ABC caïnh a vaø troïng taâm G; tính
AB. AC; AC. CB ; AG. AB; GB. GC; BG. A G ; GA. BC
113) Trong Mp oxy cho 2 ñieåm M(-2;2),N(4,1)
a)Tìm treân truïc ox ñieåm P caùch ñeàu 2 ñieåm M,N
b)Tính cos cuûa goùc MON
114) Cho hai vectơ a vàb Chứng minh rằng :
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 12
a . b =
1
2
|
.
|

\
|
÷ ÷ +
2
2
2
b a b a
=
1
2
|
.
|

\
|
÷ ÷ +
2 2
2
b a b a
=
1
4
|
.
|

\
|
÷ ÷ +
2 2
b a b a

115) Cho hai vectơ a , b có a = 5 , b = 12 và a b + 13Tính tích vô hớng
( )
a a b + và suy
ra gc giữa hai vectơ a và a b +
116) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A, AB = a ; BC = 2a
Tính tích voâ höôùng CA. CB

117) Cho tam gic ều C cnh a ọi trung iểm Ctính
a) AH . BC b) AB . AC c) AC . CB
118) Cho ABC A ều cnh bằng a ờng cao Tính cc tích vô hớng sau:
a) ABAC b) ( )(2 ) AB AC AB BC ÷ +
119) Cho hnh vuông C tm Ocnh aTính:
a) . AB AC b) . OA AC c) . ACCB
120) Tam giác ABC có AC = 9 ,BC = 5 ,C = 90
o
,tính . AB AC
121) Tam giác ABC có AB = 5 ,AC = 4 ,A = 120
o

a)tính . AB BC b ọi M trung iểm C tính . AC MA
122) Tam giác ABC có AB = 5 ,BC = 7 ,CA = 8
a)Tính AB . AC rồi suy ra gi trị gc
b)Tính . CACB
cọi iểm trên cnh C sao cho C
1
3
CA .Tính . CDCB
123) Trên mặt phng Oxy cho 4 iểm ( ) ( ) ( ) ( ) 7; 3 , 8; 4 , 1;5 , 0; 2 A B C D ÷ ÷ Chứng minh rằng
ABCD là hình vuông.
124) Cho hai vectơ a và b tha mãn | a | = 3 , | b | = 5 và ( a , b ) = 120
o
.Với gi trị no của m thì
hai vectơ a + mb và a – mb vuông góc nhau
125) Tam giác ABC có AB = 4 ,AC = 8 và góc A = 60
o
Trên tia C ấy iểm M v ặt
AM k AC = .Tm ể M vuông gc với trung tuyến của tam gic C
126) Cho tam gic C cn ỉnh cnh bên a v hai trung tuyến M CN vuông gc nhau
Tính cosA
127) Tam giác ABC có AB = 6,AC = 8,BC = 11
a)Tính . AB AC
b)Trên cnh AB lấy iểm M sao cho AM = 2.Trên cnh AC lấy iểm N sao cho AN = 4.Tính
. AM AN
Cho O là trung iểm AB,M là mt iểm tuỳ ý Chứng minh rằng :
. MAMB = OM
2
– OA
2

128) Cho hnh vuông C tm O M iểm thuc cnh CTính . MA ABvà . MO AB
129) Cho tứ gic C trung iểm C chứng minh rằng :
a) . AB AC = IA
2
– IB
2
b) . AB AC =
1
2
(AB
2
+ AC
2
– BC
2
)
c) . ABCD=
1
2
(AD
2
+ BC
2
– AC
2
– BD
2
)
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 13
130) Cho hnh thang vuông C ờng cao 2a y ớn C 3a y nh 2a
a) Tính . ; . ; . ABCD BDBC AC BD
b) ọi trung iểm của C tính . AI BD Từ suy ra gc của v
131) Cho hnh thang vuông C ờng cao iết
2 2 2
. 4 , . 9 , . 6 AC AB a CACB a CBCD a = = = .
a) Tính cc cnh của hnh thang
b) ọi J ờng trung bnh của hnh thang tính di hnh chiếu của J trên
c) ọi M iểm trên C v AM k AC = Tính ể M ±CD.
132) Cho tam gic C c trọng tm Chứng minh rằng :
MA
2
+ MB
2
+ MC
2
= 3MG
2
+ GA
2
+ GB
2
+ GC
2

133) Cho tam gic C c 3 ờng trung tuyến CF Chứng minh rằng
: . . . 0 BC AD CABE ABCF + + =
134) Cho nửa ờng tròn tm O ờng ính 2Rọi M N hai iểm trên (O) và I =
M∩N Chứng minh rằng :
a) . . AI AM AI AB =
b) . . BI BN BI BA =
c)
2
. . 4 AI AM BI BN R + =
135) Cho 4 iểm C tuỳ ý
a) Chứng minh rằng : . . . 0 ABCD AC DB ADBC + + =
b) Từ chứng minh rằng trong mt tam gicba ờng cao ồng qui
136) Cho tam gic C cn ti ọi trung iểm của Cv hnh chiếu của trên
C M trung iểm của Chứng minh rằng M ±BD
137) Cho hnh vuông C ọi M v N n t trung iểm C v C Chứng minh rằng :
AN ± DM
138) Cho hnh chữ nhật C ọi K hnh chiếu vuông gc của trên C M v N n t
trung iểm của K v C Chứng minh rằng : M ± MN
139) Cho hnh thang C vuông ti v h cnh y a C b Tm iều
in giữa a b h ể
a) AC ± BD b) IA ± với trung iểm C
140) Cho tam giác ABC có AB = 3 ;AC = 6 và A = 45
o
ọi L chn ờng phn gic trong
của gc
a)Tính . AB AC
b)Tính AL theo AB và AC ¬ di của L
cM iểm trên cnh C sao cho M x Tm x ể L ± BM
141)
Cho tam giác ABC có AB = 2a ,AC = a và A = 120
o
a) Tính BC và . BABC
b) ọi N iểm trên cnh C sao cho N x Tính AN theo AB và AC ,x
c) Tm x ể N ± BM
142) Cho tứ gic Cchứng minh rằng:
2
– BC
2
+ CD
2
– DA
2
= 2 AC . DB
143) Cho tam gic C c trực tm v M trung iểm của C
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 14
Chứng minh rằng : MH . MA =
1
4
BC
2

144) Cho tứ gic C ai ờng chéo cắt nhau ti O ọi K n t trực tm của cc
tam gic O v CO; v J trung iểm của v CChứng minh rằng K ± IJ
145) Cho ờng tròn O;R v hai dy cung ’ ’ vuông gc nhau ti S ọi M trung
iểm của chứng minh rằng: SM ± ’’
§3 : HEÄ THÖÙC LÖÔÏNG TRONG TAM GIAÙC
TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT :
- Caùc kyù hieäu trong A ABC
Ñoä daøi : BC = a, CA = b, AB = c
m
a
, m
b
, m
c
: ñoä daøi trung tuyeán öùng vôùi ñænh A,B,C
h
a
, h
b,
h
c
: Ñoä daøi ñöôøng cao öùng vôùi ñænh A,B,C
P =
2
+ + c b a
: nöõa chu vi A ABC
S : dieän tích tam giaùc
R,r : baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp, noäi tieáp A.
- Ñònh lyù Coâsin : a
2
= b
2
+ c
2
- 2bc cos A
- Ñònh lyù sin : R
c
c
B
b
A
a
2 =
sin
=
sin
=
sin

- Coâng thöùc trung tuyeán :
4
c 2 + b 2
=
2 2 2
2
a
a -
m
- Coâng thöùc tính dieän tích
a. S =
1
2
a.h
a
=
1
2
b.h
b
=
1
2
c.h
c

b. S =
1
2
b.c. sinA =
1
2
c.a. sinB =
1
2
a.b. sinC
c. S =
R
abc
4

d. S = p.r
e. S = c) - h)(p - (p a) - p(p ( Coâng thöùc Heâ – roâng)B a
A
C
c b
h
a
m
a

www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 15
BÀI TẬP
146)
Cho A ABC coù a = 7, b = 8, c = 5; tính : AÂ, S, h
a
, R, r, m
a
147) Cho tam giaùc ABC coù a= 6 cm ; b= 2cm ; c= ( 3 + 1) cm ;
a) Tính soá o goùc A
b) Tính soá o goùc B
c) Baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp R :
d) Chieàu cao h
a
ø :
148) Cho tam giaùc ABC coù b= 4 ; c = 5 ; goùc A = 120
0
thì dieän tích laø
149) Cho tam giaùc ABC coù b= 2 ; c = 3 ; a = 19 thì giaù trò goùc A laø :
150) Cho tam giaùc ABC coù a= 8 ; c= 3 ; goùc B = 60
0
. Ñoä daøi caïnh b laø bao nhieâu
151) Cho tam giaùc ABC coù a= 3 ; b= 7 ; c= 8 ; goùc B baèng bao nhieâu
152) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù a= 10 cm ; c= 6cm ; baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp r laø
153) Cho tam giaùc ABC coù a= 10 cm ; b= 6cm ; c= 8 cm ; ñöôøng trung tuyeán AM coù ñoä daøi
154) Cho hình bình haønh ABCD coù AB = a ; BC = a 2 vaø goùc BAC = 45
0
. Tính dieän tích hình
bình haønh ø
155) Cho tam giaùc ABC coù b= 8 cm ; c= 5cm vaø goùc A = 60
0
.
a) Caïnh BC
b) Dieän tích tam giaùc :
c) Baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp R :
d) Chieàu cao h
a
ø :
156) Cho tam giaùc ABC: a=5 ; b = 6 ; c = 7. Tính S, ha, hb , hc . R, r
157) Cho tam giaùc ABC : a= 2 3 ; b= 2 2 ; c= 6 - 2 . Tính 3 goùc
158) Cho tam giaùc ABC : b=8; c=5; goùc A = 60
0
. Tính S , R , r , h
a ,
m
a

159) Cho tam giaùc ABC : a=21; b= 17;c =10.Tính S, R , r , h
a
, m
a

160) Cho tam giaùc ABC : A = 60
0
; hc = 3 ; R = 5 . tính a , b, c
161) Cho tam giaùc ABC : A=120
0
;B =45
0
;R =2. tính 3 caïnh
162) Cho tam giaùc ABC : a = 4 , b = 3 , c = 2. Tính S
ABC
, suy ra S
AIC
( I trung ñieåm AB)
163) Cho tam giaùc ABC : Cho goùc A nhoïn, b = 2m 2 ,c = m , S = m
2
. Tính a . l
a

164) Cho tam giaùc ABC : C = 3 , b = 4 ; S = 3 3 . Tính a.
Neáu A = 90
0
. CMR:
*. la =
2
sin
( )sin
bc A
A
b c +
*.r =
2 2
1
2
(b c
b c
+ ÷ + ) *.
1 1 1 1
a b c
r
h h h
= + +
*. M eBC; goùc BAM = o. CMR: AM =
.cos .sin
bc
b c o o +

www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 16
165) Cho tam giaùc ABC : CMR : *. cotA + cotB + cotC =
2 2 2
a b c
R
abc
+ +

*.
2 2 2
2 2 2
tan
tan
+ ÷
=
+ ÷
A
a c b
B
b c a

166) Cho tam giaùc ABC :
3 3 3
2
2 .cos
b c a
a
b c a
a b C
¦ + ÷
=
¦
+ ÷
´
¦
=
¹
. Tam giaùc ABC laø tam giaùc gì
167) Cho tam giaùc ABC : S = p(p – c) . Tam giaùc ABC laø tam giaùc gì
168) Cho tam giaùc ABC : S =
1
4
(a + b – c)(a + c - b). Tam giaùc ABC laø tam giaùc gì
169) Cho tam giaùc ABC : acosB = bcosA. Tam giaùc ABC laø tam giaùc gì.
170) Cho tam giaùc ABC : m
b
2
+m
c
2
= 5m
a
2
. Tam giaùc ABC laø tam giaùc gì.
171) Cho tam giaùc ABC : 2
sin
.cos
sin
A
C
B
= . Tam giaùc ABC laø tam giaùc gì.
172) Cho tam giaùc ABC : Cho AB = k . Tìm taäp hôïp M thoûa MA
2
+ MB
2
=
2
5
2
k
.
173) Cho tam giaùc ABC : Goïi G laø troïng taâm tam giaùc . Chöùng minh raèng:
a) *.GA
2
+ GB
2
+ GC
2
= 1/3 (a
2
+ b
2
+ c
2
)
b) *. m
a
2
+m
b
2
+m
c
2
=
3
4
(a
2
+b
2
+c
2
)
c) *. 4m
a
2
= b
2
+ c
2
+ 2bc.cosA
174) Cho tam giaùc ABC : CMR
a) S =2R
2
sinA.sinB.sinC
b) S=Rr(sinA + sinB + sinC)
c) a =b.cosC + c.cosB
d) h
a
= 2RsinBsinC
e) sinB.cosC +sinC.cosB = sinA
175) Cho tam giaùc ABC : Cho b + c = 2a . Chöùng minh raèng
2 1 1
a b c h h h
= +
176) Cho tam giaùc ABC : Ñònh x ñeå x
2
+x+1 ; 2x+1 ;x
2
-1 laø 3 caïnh tam giaùc. Khi ñoù CMR tam giaùc
coù goùc = 120
0

www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 17
177) Cho tam giaùc ABC : Ñöôøng troøn noäi tieáp tieáp xuùc 3 caïnh tam gíac taïi A
1
;B
1
;C
1
. CMR :
S
A1B1C1
=
2
2
pr
R

178) Cho tam giaùc ABC : 2 trung tuyeán BM = 6, CN = 9 vaø hôïp vôùi nhau 1 goùc 120
0
tính caùc caïnh
cuûa A ABC .


179) Cho tam giaùc ABC : Cho töù giaùc ABCD. Goïi o laø goùc hôïp bôûi 2 ñöôøng cheùo AC vaø BD.
a) CMR S
ABCD
=
1
2
AC.BD.sino
b) Veõ hình bình haønh ABDC’. Chöùng minh raèng : S
ABCD
= S
ACC’

180) Cho töù giaùc ABCD coù I, J laàn löôït laø trung ñieåm cuûa 2 ñöôøng cheùo AC vaø BD.
181) Chöùng minh raèng : AB
2
+ BC
2
+CD
2
+ DA
2
= AC
2
+ BD
2
+ 4 IJ
2CHƢƠNG III – PHƢƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT
PHẲNG

I. ÑÖÔØNG THAÚNG :
LÝ TUYẾT:

1. Phöông trình : Ñöôøng thaúng (A) qua ñieåm M
0
(x
0
; y
0
) vaø nhaän
; u a b
,
; n A B
laàn löôït laø veùc tô chæ phöông vaø veùc tô phaùp tuyeán
- Phöông trình tham soá :
0
0
x x at
t
y y bt
u
n

- Phöông trình chính taéc:
0 0
x x y y
a b
(A)
* Löu yù :
+ (A) // Ox ·
0
:
0
x x at
t
y y
+ (A) // Oy <=>
0
:
0
x x
t
y y bt

- Phöông trình toång quaùt :
A(x – x
0
) + B(x – x
0
) = 0 hay Ax + By + C = 0 ( vôùi C = - (Ax
0
+ by
0
) )
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 18
* Löu yù : + (A) qua goác toaï ñoä coù p/t laø : Ax

+ By = 0

+ (A) // Ox coù p/t laø : By + C = 0
+ (A) // Oy coù p/t laø : Ax + C = 0
2. Vò trí töông ñoái cuûa hai ñöôøng thaúng :
Cho hai ñöôøng thaúng :
(D
1
) : A
1
x + B
1
y + C
1
= 0 vaø (D
2
) : A
2
x + B
2
y + C
2
= 0
a) Toaï ñoä giao ñieåm cuûa (D
1
) vaø (D
2
) laø nghieäm cuûa heä :
A 0
1 1 1
0
2 2 2
x B y C
A x B y C
D
x
x
D
D
y
y
D
D
x
x
D
D
y
y
D

Trong ñoù :
1 1 1 1 1 1
; ;
2 2 2 2 2 2
A B B C C A
D D D
B C A B C A
x y

b) Vò trí töông ñoái cuûa (D
1
) vaø (D
2
) ñöôïc xaùc ñònh :
(d
1
) caét (d
2
) ·
1 1
2 2
A B
A B
. Hoaëc D = 0
(d
1
) // (d
2
) ·
1 1 1
2 2 2
A B C
A B C
. Hoaëc
0
0
0
D
D
x
D
y

(d
1
) ÷ (d
2
) ·
1 1 1
2 2 2
A B C
A B C
. Hoaëc D = D
x
= D
y
= 0
3. Goùc giöõa hai ñöôøng thaúng :
Cho hai ñöôøng thaúng laàn löôït coù phöông trình : (d
1
) :A
1
x + B
1
y + C
1
= 0 ;
(d
2
) : A
2
x + B
2
y + C
2
= 0 .Goïi ¢ laø goùc hôïp bôûi hai ñöôøng thaúng treân (0
o
s ¢ s 90
o
),
Ta coù:cos¢ =
1 2 1 2
2 2 2 2
1 1 2 2
A A B B
A B A B

Heä quaû: (d
1
) ± (d
2
) · A
1
A
2
+ B
1
B
2
= 0
4. Khoaûng caùch töø moät ñieåm ñeán moät ñöôøng thaúng :
Trong maët phaúng vôùi heä toaï ñoä Oxy ,cho ñöôøng thaúng (D):Ax + By + C = 0 vaø ñieåm
M
o
(x
o
; y
o
). Khoaûng caùch hình hoïc (hay coøn goïi laø khoaûng caùch) töø ñieåm M
o
ñeán ñöôøng
thaúng (D), kí hieäu: d(M
o
, D) ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:
d( M
o
, D) = |t | =
2 2
Ax By C
o o
A B

www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 19
5. Phöông trình ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc taïo bôûi hai ñöôøng thaúng :
Trong maët phaúng vôùi heä toaï ñoä Oxy , cho hai ñöôøng thaúng (d
1
), (d
2
) caét nhau laàn löôït coù
phöông trình : (d
1
) : A
1
x + B
1
y + C
1
= 0 vaø (d
2
) : A
2
x + B
2
y + C
2
= 0 (A
1
B
2
= A
2
B
1
).
Phöông trình hai ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc hôïp bôûi hai ñöôøng thaúng treân laø :
1 1 1 2 2 2
2 2 2 2
1 1 2 2
A x B y C A x B y C
A B A B
(|t
1
|= |t
2
|)
 Chuù yù: Ñeå xaùc ñònh phaân giaùc cuûa goùc nhoïn hoaëc goùc tuø ta coù keát quaû sau :
BÀI TẬP

182) Viêt PTTSPTCTPTTQ của ờng thng biết :
a) Đờng thng ã qua A(1;3) và có VTCP
÷
u (2;3).
b) Đờng thng ã qua B(2;-4) và có VTPT ) 5 ; 2 (÷
÷
n
c) Đờng thng ã qua C(5;-3 v c h số gc 4
d) Đờng thng ã qua hai iểm M10;3 v N4;-2).
e) Đờng thng ã là ờng trung trực của on biết 1;4 -3;2).
f) Viết phơng trình ờng thng qua M1;3 v song song với ờng d : 3x-7y+1=0.
g) Viết phơng trình ờng thng qua N2;-1 v vuông gc với ờng d:4x-y+6=0.
183) Cho A(2;2), B(-1;6), C(-5;3)
a Viết pt cc ờng thng C C
b Viết pt ờng cao K của tam gic C
c Chứng minh tam gic C vuông cn tm din tích tam gic
184) Cho tam gic C biết 1;-1), B(-2;1), C(3;5)
a) Viết pt ờng thng qua vuông góc BC
b) Viết pt ờng trung tuyến M
c) Tm tọa iểm ’ ối xứng iểm qua C
185) Viết pt i qua giao iểm của hai ờng thng 2x – 3y + 15 = 0
x –12y + 3 0 v tha mt trong cc iều in sau :
a) Đi qua iểm M2;0 b Vuông gc với t x – y – 100 = 0
c) Có véc tơ chỉ phơng là
u
=(5;-4)
186) Cho tam gic C c trọng tm - 2; - 1cnh nằm trên ờng thng 4x + y + 15
0 cnh C nằm trên ờng thng 2x + 5y + 3 0
aTm to v trung iểm M của C
Goùc

nhoïn tuø
. 0
1 2
n n
t
1
= t
2
t
1
= –t
2
. 0
1 2
n n
t
1
= – t
2
t
1
= t
2

www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 20
bTm to v viết phơng trnh C
187) Cho tam giác ABC có A(-1;-3).
aTrung trực cnh c phơng trnh 3x + 2y – 4 0 Trọng tm 4;-2Tm to C
biết ờng cao c pt 5x + 3y – 25 0 ờng cao CK: 3x + 8y – 12 0 Tm to
B,C.
188) Cho tam giác ABC có M(-2;2 trung iểm của cnh cnh C c phơng trnh : x
–2y –2 0 C c phơng trnh 2x + 5y + 3 0ãy xc ịnh to cc ỉnh của tam
giác ABC.
189) Lập phơng trnh tổng qut của ờng thng i qua iểm -2;3 v cch ều hai iểm
A(5;-1) và B(3;7).
190) Trong mặt phng Oxy cho iểm 2;1 0;1 C3;5 - 3;- 1).
aTính din tích tứ gic C
bViết phơng trnh cc cnh hnh vuông c hai cnh song song i qua v C v hai cnh còn i i
qua B và D
191) Lập phơng trnh cc cnh của tam gic C biết C4; - 1 ờng cao v ờng trung
tuyến ẻ từ mt ỉnh c phơng trnh tơng ứng 2x – 3y + 12 = 0 và 2x + 3y = 0
192) Phơng trnh 2 cnh của tam gic C 5x – 2y + 6 = 0 và 4x + 7y – 21 0Viết
phơng trnh cnh thứ 3 biết trực tm trùng với gốc to
193) Cho M3;0 v hai ờng thng d
1
:2x – y – 2 = 0 và d
2
: x + y + 3 0Viết phơng trnh
ờng thng d qua M cắt d
1
ở cắt d
2
ở sao cho MM
194) :Lập phơng trnh cc cnh của tam gic C biết 1;3 v hai ờng trung tuyến c
phơng trình x– 2y + 1 = 0 và y – 1 = 0.
195) Lập phơng trnh cc cnh hnh vuông biết mt ỉnh - 4;5 v mt ờng chéo c
phơng trnh 7x – y + 8 = 0.
196) Cho 1;1Tm iểm trên ờng thng d
1
:y 3 v C trên trục honh sao cho tam gic
C tam gic ều
197) Cho tam gic C biết 4;0 0;3 din tích S225 ; trọng tm của tam gic thuc
ờng thng x – y – 2 0 Xc ịnh to ỉnh C
198) Cho tam gic C với 1; - 1); B(- 2;1); C(3;5).
aViết phơng trnh ờng vuông gc ẻ từ ến trung tuyến K của tam giác ABC.
bTính din tích của tam gic K
199) Tm iểm C thuc ờng thng x–y +20 sao cho tam gic C vuông ti C biết 1;-2)
và B(-3;3).
200) Cho tam gic C cnh C c trung iểm M0;4 hai cnh ia c phơng trnh : 2x +
y – 11 = 0 và x + 4y – 2 0 aXc ịnh to ỉnh
201) ọi C ỉnh nằm trên ờng thng x + 4y – 2 0N trung iểm CTm iểm N rồi
tính to ; C
202) Cho tam gic C iết iểm -2;1) và và phơng trnh hai ờng cao ẻ từ C 2x +
y –4 = 0 , -x + 3y - 1 0 Viết pt cc cnh tam gic
203) Trong mặt phng Oxy cho tam gic C c ỉnh 11 ờng cao từ v C n t c
phơng trình : - 2x + y – 8 = 0 và 2x + 3y –6 0 Lập phơng trình ờng cao h từ v xc
ịnh tọa ỉnh C của tam gic C
204) Cho hnh chữ nhật C c pt hai cnh 3x – 2y + 4 = 0, 2x + 3y – 1 0 v mt ỉnh
1;5 Viết pt hai cnh còn i v hai ờng chéo của hnh chữ nhật
205) Lập pt cc cnh của tam gic C nếu 1;3 v hai trung tuyến c
pt : x – 2y + 1 = 0 , y – 1 = 0
206) Cho tam giác ABC có ỉnh -10 hai trung tuyến xuất pht từ v C n t c
phơng trình : 5x+ y – 9 = 0 và 4x +5y – 10 = 0
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 21
a.Xác ịnh tọa trọng tm của tam gic C
bLập phơng trnh tổng qut của ba cnh tam gic C
207) Cho tam giác có iểm M-1,1) là trung iểm của mt cnh còn hai cnh ia c phơng
trình là : x +y – 2 = 0 và 2x +6y +3 = 0 . Hãy xác ịnh tọa cc ỉnh tam gic
208) Cho hnh chữ nhật C c pt hai cnh 3x – 2y + 4 = 0, 2x + 3y – 1 0 v mt ỉnh
1;5 Viết pt hai cnh còn i v hai ờng chéo của hnh chữ nhật
209) Viết pt cc cnh của tam gic C biết 5 ; 5 pt ờng cao v trung tuyến vẽ từ 1 ỉnh
là x + 3y – 8 = 0 ; x + 5y – 14 = 0
210) Lập PT cc cnh của tam gic ABC biết ỉnh ( ) 3;5 C , ờng cao v ờng trung tuyến ẻ
từ mt ỉnh c PT : ( ) ( )
1 2
: 5 4 1 0, : 8 7 0 d x y d x y + ÷ = + ÷ = .
211) Lập PT cc cnh của tam gic ABC biết ( ) 3;1 A v hai ờng trung tuyến c PT
( ) ( )
1 2
: 2 1 0, : 1 0 d x y d x ÷ ÷ = ÷ = .
212) PT hai cnh của mt tam gic 3 24 0,3 4 96 0 x y x y ÷ + = + ÷ = Viết PT cnh còn i của
tam gic biết trực tm tam gic
32
0;
3
H
| |
|
\ .
.
213) Cho tam giác ABC với ( ) ( ) ( ) 2;1 , 2;5 , 4;1 A B C ÷ Viết PT cc ờng trung trực của cc
cnh của tam gic ABC từ suy to tm ờng tròn ngoi tiếp AABC.

214) Cho tam giác ABC với ( ) ( ) ( ) 2;2 , 1;6 , 5;3 A B C ÷ ÷ .
1 Viết PT cc cnh của AABC.
2 Viết PT ờng thng chứa ờng cao AH của AABC.
3) CMR: AABC là tam giác vuông cân.
215) Mt hnh bnh hnh c hai cnh nằm trên hai ờng thng x + 3y –6 = 0 và 2x – 5y – 1 =
0 tm hnh bnh hnh 3;5 Viết pt hai cnh còn i của hnh bnh hnh
216) Trong mặt phng Oxy cho M5/22 v hai ờng thng c phơng trình :
217) y = x/2 ; y – 2x 0 Lập phơng trình ờng thng di qua M v cắt hai ờng thng
ni trên ti hai iểm v sao cho M trung iểm

218) Cho tam giác có M(-1;1) là trung iểm của mt cnh còn hai cnh ia c phơng trnh n
lt : x + y – 2 = 0 ; 2x + 6y + 3 = 0. Hãy xác ịnh to cc ỉnh của tam gic
219) Lập phơng trình các cnh của tam gic C biết ỉnh C4; -1), ờng cao v trung tuyến
ẻ từ mt ỉnh c phơng trình là: 2x – 3y + 12 = 0 và 2x + 3y = 0.
220) Cho A(1;1),B(-1;3 v ờng thng d: x + y + 4 0
aTm trên d iểm C cch ều hai iểm
bVới C tm c tm sao cho C hnh bnh hnhTính din tích hnh bnh hnh
ABCD
221) Cho a
2
+ b
2
>0 v hai ờng thng d
1
:(a – b)x + y = 1; d
2
:(a
2
– b
2
)x + ay = b.
aXc ịnh giao iểm của d
1
và d
2
.
bTm iều in ối với ab ể giao iểm nằm trên trục honhwww.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 22

 Ñöôøng thaúng (D) caét Ox taïi A(a ; 0) vaø caét Oy taïi B (0 ; b) coù PT :
1
x y
a b
(ñöôøng thaúng
chaén treân hai truïc toaï ñoä Ox ; Oy caùc ñoaïn baèng
; a b
)
 Vieát phöông trình ñöôøng thaúng (A) ñi qua ñieåm M
0
(x
0
; y
0
) vaø taïo vôùi ñöôøng thaúng (D) 1 goùc
baèng ¢
PP: + Phöông trình ñöôøng thaúng (A) coù daïng :
A(x – x
0
) + B(y – y
0
) = 0
+ Laäp pt baäc hai hai aån A , B :
cos [(A) ; (D)] = cos¢ (*)
+ Giaûi pt (*) vôùi aån A (hoaëc B) , vôùi tham soá B (hoaëc A )
+ Choïn B => A ( hoaëc choïn A => B )
 Vieát p/t ñöôøng thaúng (A) ñoái xöùng vôùi ñöôøng thaúng
(D
1
):A
1
x + B
1
y + C
1
= 0 qua ñöôøng thaúng (D
2
) : A
2
x + B
2
y + C
2
= 0
 Tröôøng hôïp (D
1
) // (D
2
) :
- B
1
: Laáy ñieåm M
0
e (D
1
) . Tìm toaï ñoä ñieåm M
0
/
ñoái xöùng vôùi M
0

qua (D
2
)
- B
2
: Vieát p/t ñöôøng thaúng (A) Qua M
0
/
vaø song song vôùi (D
1
) hoaëc
(D
2
)

 Tröôøng hôïp (D
1
) caét (D
2
) :
CAÙCH 1 :
- B
1
: Tìm giao ñieåm M
0
(x
0
; y
0
) cuûa hai ñöôøng thaúng (D
1
) vaø (D
2
)
- B
2
: Laáy ñieåm M
1
e (D
1
) (M
1
= M
0
) , tìm toaï ñoä ñieåm M
2
ñoái xöùng vôùi M
1

qua (D
2
)
- B
3
: Vieát p/t ñöôøng thaúng (A ) qua hai ñieåm M
0
, M
2

CAÙCH 2 :
- B
1
: Tìm giao ñieåm M
0
(x
0
; y
0
) cuûa hai ñöôøng thaúng (D
1
) vaø (D
2
)
- B
2
: p/t ñöôøng thaúng (A) qua ñieåm M
0
coù daïng : A(x – x
0
) + B(y – y
0
) = 0
- B
3
: Laäp p/t baäc hai hai aån A , B : cos [ (A) ; (D
2
) ] = cos [ (A) ; (D
1
) ] . choïn 1 trong hai soá A hoaëc
B tìm aån coøn laïi
Vieát phöông trình ñöôøng thaúng (A) ñi qua ñieåm M
0
(x
0
; y
0
) vaø caùch ñieåm
M
1
(x
1
; y
2
) moät ñoaïn baèng d
PP : + Phöông trình ñöôøng thaúng (A) coù daïng :
A(x – x
0
) + B(y – y
0
) = 0
+ Laäp pt baäc hai hai aån A , B : d[ M
1
; (A)] = d
+ Giaûi pt (*) vôùi aån A (hoaëc B) , vôùi tham soá B (hoaëc A )
+ Choïn B => A ( hoaëc choïn A => B )

www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 23

BÀI TẬP

222) Xét vị trí tơng ối của cc cặp ờng thng sau y nếu cắt nhau th tm tọa giao
iểm
a) 2x + 3y + 1 = 0 và 4x + 5y – 6 = 0 b) 4x – y +2 = 0 và -8x +2y + 1 = 0
c)
¹
´
¦
+ ÷ =
+ =
t y
t x
2 3
5

x 4 2t '
y 7 3t '
d)
¹
´
¦
+ ÷ =
÷ =
t y
t x
2 2
1

x 2 3t '
y 4 6t '

223) Tính gc to bởi hai ờng thng :
x+ 2y + 4 = 0 ,
( )
3 3
1
x t
t R
y t
= ÷ +
¦
e
´
= +
¹
; b)
1 2
x 2t x 1 3t '
D : ; (D ) : .(t,t ' )
y 3t y 3 6t '

224) Tính hoảng cch từ iểm M4;-5 ến cc t sau y :
a) 3x – 4y + 8 = 0 b)
¹
´
¦
+ =
=
t y
t x
3 2
2

225) tính khoûang caùch töø ñieåm ñeán ñöôøng thaúng ñöôïc cho tröôùc töông öùng nhö sau :
a/ A(3;5) vaø (d1) : 4x + 3y + 1 = 0
b/ B(1;2) vaø (d2) : 3x – 4y + 1 = 0

226) Tính hoảng cch giửa hai ờng thng : 3x + 4y – 50 = 0 và
( )
2 4
1 3
x t
t
y t
= ÷
¦
e
´
= ÷ +
¹
R

227) laäp phöông trình ñöôøng phaân giaùc cuûa caùc goùc giöõa hai ñöôøng thaúng:
(d1) : 2x + 4y + 7 = 0 vaø (d2) : x – 2y – 3 = 0
(d1) : x + 4y + 1 = 0 vaø (d2) : x – y – 1 = 0
228) tìm phöông trình taäp hôïp caùc ñeáu hai ñöôøng thaúng :
(d1) : 5x + 3y – 3 = 0 vaø (d2) : 5x + 3y + 7 = 0

www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 24
229) Trong mặt phng Oxy cho ờng thng ờng thng d:3x + 4y – 12 = 0.
aXc ịnh to cc giao iểm của d với Ox Oy
bTính to hnh chiếu của gốc O trên ờng thng d
cViết phơng trnh ờng thng d' ối xứng với O qua ờng thng d
230) Trong mặt phng Oxy cho 2 ờng thng d
1
: 4x – 3y – 12 = 0; d
2
: 4x + 3y – 12 = 0.
aTm to cc ỉnh của tam gic c 3 cnh nằm trên d
1
,d
2
v trục tung
bXc ịnh tm v bn ính ờng tròn ni tiếp tam gic ni trên
231) Lập phơng trnh cc cnh của tam gic MNP biết N2;- 1 ờng cao h từ M c
phơng trnh
3x – 4y + 27 0 ờng phn gic trong ẻ từ P c phơng trnh x + 2y – 5 = 0.
232) Cho tam giác ABC có A(-1;3 ờng cao nằm trên ờng thng y x ờng phn
gic trong của gc C nằm trên ờng thng x + 3y + 2 0 Viết phơng trnh cnh C
233) Cho iểm M1;6 v ờng thng d:2x – 3y + 3 = 0.
aViết phơng trnh d
2
qua M v vuông gc với d
bXc ịnh to hnh chiếu vuông gc của M ên d

234) Viết phơng trình ờng thng qua C4;-3) và cắt OxOy ti 2 iểm
sao cho tam giác OAB cân.
235) Viết phơng trình ờng thng qua 3;-5 v cắt trục Ox Oy ti PQ sao cho trung
iểm PQ
236) Viết phơng trình ờng thng qua J4;-4 v to với 2 trục to mt tam gic c din
tích là 4 (vdt).
237) Cho iểm 2;1 Viết pt ờng thng d qua chắn trên hai trục tọa bằng nhau
238) Viết phơng trnh ờng thng c h gc -3/4 v to với hai trục to mt tam gic
c din tích 24
239) Viết phơng trình ờng thng qua 4; 1 v to với hai hai nửa trục dơng OxOy ti
hai iểm M N sao cho :
a.OM + ON nh nhất b.din tích tam gic OMN nh nhất c.
2 2
1 1
OM ON
nh nhất
240) Trong mặt phng Oxy cho cc iểm 10 ; 52 v ờng thng c phuơng
trình : 2x – y +1 = 0
a.Xác ịnh giao iểm của với ờng thng i qua hai iểm
b.Tìm iểm C trên ờng thng sao cho tam gic C cn ti C
241) Viết pt ờng thng d
1) Qua N(1;-1 v to với trục honh mt gc 60
o

2) Qua I(1;-1 v to với ờng thng d’: 3x – y + 2 0 mt gc 45
o
3 Đi qua iểm ( ) 1; 2 B v to với hớng dơng của trục Ox mt gc
0
30 o = .
4 Đi qua iểm ( ) 3; 4 C v to với trục Ox mt gc
0
45 | = .
5 Đi qua iểm 2 ; 1 v to với ’:2x + 3y + 4 0 gc 45
0

242) Viết pt hai cnh gc vuông của mt tam gic vuông cn biết
1 Mt ỉnh -3;2 v cnh huyền c pt : 3x + 4y – 1 = 0
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 25
2 Mt ỉnh 0;1 v cnh huyền c pt : -2x + y + 3 = 0

243) Cho C cn ti pt cnh áy BC : 3x – y +5 0 ; pt cnh bên
AB : x + 2y – 1 0 Lập pt cnh C biết n i qua iểm M1;-3)
244) Tam gic C cn cnh y C: x + 3y + 1 0 cnh bên : x – y + 5 = 0 . Đờng
thng chứa cnh C i qua iểm M-4 1 Tm tọa ỉnh C
245) Lập phơng trnh ờng thng i qua P2; -1 v cùng với hai ờng thng
(d
1
) : 2x - y + 5 = 0 và (d
2
) : 3x + 6y - 1 0 to thnh mt tam gic cn c ỉnh giao
iểm của d
1
) và (d
2
)
246) Cho iểm M2;5 v t d: x + 2y – 2 = 0
a Tm tọa iểm M’ ối xứng với iểm M qua d
b Viết pt t d’ ối xứng với d qua M
247) Cho ờng thng d:
¹
´
¦
+ =
÷ =
t y
t x
2 3
2
và iểm -1;4 Viết pt ờng thng d
1
) ối
xứng của d qua
248) Cho ờng thng ( ) : 3 4 12 0 d x y + ÷ = .
a Xc ịnh to cc giao iểm A, B của d n t với trục Ox, Oy.
b Tm to hnh chiếu H của gốc to O trên (d).
c Viết phơng trnh của ờng thng ( )
1
d ối xứng của d) qua O.
249) Cho ờng thng ( ) : 2 3 3 0 d x y + ÷ = v iểm ( ) 5;13 M ÷ .
a Viết PT ờng thng d
1
) qua M v song song với d).
b Viết PT ờng thng ối xứng với qua d
1
)
250) Cho ờng thng :
x 1 3t
t
y 2 t
viết phơng trnh ờng thng ’ :
a Đối xứng với qua
1
) : 2x + y + 3 = 0
b Đối xứng với qua
2
) : 2x + 6y - 3 = 0

251) Tm quỹ tích cc iểm cch ờng thng :
a) (D): –2x + 5y – 1 0 mt hoảng bằng 3 ; b ’: 2x - y + 3 0 mt hoảng bằng 5
252) Tm quỹ tích cc iểm cch ều hai ờng thng
a) 5x + 3y – 3 = 0 và 5x + 3y + 7 = 0 ; b) 4x – 3y + 2 = 0 và y – 3 = 0
253) Viết pt ờng thng :
a Qua 2;7 v cch 1;2 mt on bằng 1
b Qua 2;2 v cch ều hai iểm 1;1 C3 ; 4
c Cch ều 3 iểm -1 ; 1) ,B(4 ; 2) , C(3 ; -1)
d) qua iểm M2;5 v cch ều hai iểm P-1;2) , Q(5;4)
254) Cho ờng d: x – y + 2 + 0 Định ể hoảng cch từ 3;5 ến d bằng 3
255) Cho tam gic C c 2;3 v C 4 biết pt C: 3x + y + 1 0 Tính din tích tam
giác ABC
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 26
256) Cho hnh chữ nhật biết pt hai cnh 4x – y + 3 = 0 , x + 4y –5 0 v mt ỉnh 7;-1)
1 Tính din tích hnh chữ nhật ; 2 Viết pt hai cnh còn i của hnh chữ nhật

257) Cho hình vuông ABCD có A(- 4 ; 5) và ờng thng chứa 1 ờng chéo c pt: 7x – y
+8 0 Lập pt cc cnh và ờng chéo thứ hai của hvuông
258) Cho hình vuông ABCD có pt AB: 3x + 4y + 1 = 0 và pt CD: 3x + 4y – 10 = 0
a Tính din tích hnh vuông
b Viết pt hai cnh còn i nếu biết 1;-1)
259) Cho hnh vuông c mt ỉnh 0 ;5 v mt ờng chéo nằm trên ờng thng c
phơng trình : 7x – y + 80 Viết phơng trnh cc cnh v ờng chéo thứ hai của hnh
vuông ó .

260) Cho tam giác ABC có B(2,-1) , ờng cao qua c phơng trình 3x – 4y + 27 = 0 ,
phân giác qua C có phơng trình 2x – y + 5 = 0
a/ Viết phơng trình ờng thng chứa cnh C v tm tọa ỉnh C
b/ Lập phơng trình ờng thng chứa cnh C
261) Cho tam giác ABC có A(2,-1) và phơng trình hai ờng phn gic trong của gc v
C n c d
B
): x – 2y + 1 = 0 , (d
C
): x + y + 3 = 0 . Tìm phơng trnh cc cnh
262) Trong mặt phng Oxy cho tam gic C c -1;3), ờng cao c pt: y x ;
ờng phn gic trong gc C của tam gic c pt : x + 3y - 2 = 0 .
bViết ptt cc cnh của tam gic C cTm chu vi của tam gic C
263) Lập pt cc cnh tam gic biết 2 ; - 1),ờng cao : 3x – 4y + 27 = 0 ;ờng phn
giác trong CD : x + 2y – 5 = 0
264) Cho ờng thng d: x – y + 2 0 v hai iểm O0;0 2;0
a CMR hai iểm O nằm về cùng mt phía ối với ờng d
b Tm iểm ối xứng của O qua d
c Tm trên d iểm M sao cho di ờng gấp húc OM ngắn nhất

MỘT SỐ ĐỀ THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

265) (ĐHSPKT K Trong mặt phng Oxy Cho tam gic C biết ỉnh -1,2) , B(2,0) ,
C(-3,1)
1/ Xác ịnh tm ờng tròn ngoi tiếp tam gic C
2/ Tìm iểm M trên ờng thng C sao cho din tích tam gic M bằng 1/3 din tích
tam giác ABC
266) (ĐHKTQD ập phơng trnh cc cnh tam gic C biết -4,5) và hai ờng cao
h từ hai ỉnh còn i của tam gic c pt: 5x + 3y – 4 = 0 và 3x + 8y +13 = 0
267) (ĐHTCKT) cho ờng cong Cm : x
2
+ y
2
+2mx – 6y +4 – m = 0
1/ CMR (Cm) là ờng tròn với mọi m Tm tập hp tm ờng tròn hi m thau ổi
2/ Với m 4 hãy viết phơng trình dờng thng vuông gc với dờng thng 3x-4y+10
0 v cắt ờng tròn ti hai iểm sao cho 6
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 27
268) (ĐHHH) cho M(5/2,2) và hai ờng thng c phơng trình : y = x/2 ; y – 2x 0 Lập
phơng trình ờng thng di qua M v cắt hai ờng thng ni trên ti hai iểm v
B sao cho M là trung iểm
269) (ĐHMĐC) ãy viết phơng trình ờng tròn ngoi tiếp tam gic C biết phơng
trình AB: y –x –2 = 0 , BC: 5y – x +2 = 0 và AC: y+x – 8 = 0
270) (ĐHGTVT) cho hnh bnh hnh C c số o din tích bằng 4 iết tọa ỉnh
A(1,0) , B(2,0) và giao iểm của hai ờng chéo C nằm trên ờng thng y x
ãy tm tọa cc ỉnh C v
271) (Học viện QS) Tam gic C cn cnh y C: x + 3y + 1 0 cnh bên : x – y
+ 5 = 0 . Đờng thng chứa cnh C i qua iểm M-4 1 Tm tọa ỉnh C
272) (ĐHHàng không) Cho tam giác ABC có B(2,-1) , ờng cao qua c phơng trình 3x
– 4y + 27 = 0 , phân giác qua C có phơng trình 2x – y + 5 = 0
1/ Viết phơng trình ờng thng chứa cnh C v tm tọa ỉnh C
2/ Lập phơng trình ờng thng chứa cnh C
273) (ĐHQS) cho A(2,-4) , B(4/3,2/3) , C(6,0) . Tìm tâm và bán kính ờng tròn ni tiếp
tam giác ABC
274) (ĐHMở bán công cho tam gic C với cc ỉnh 12 01 C-2,1)
1/ Viết phơng trình ờng thng chứa cnh
2/ Lập phơng trình ờng cao C của tam gic C
3/ Lập phơng trình ờng tròn ngoi tiếp của tam gic C
275) (ĐH An Giang KD) cho hình thoi ABCD có A(1,3) , B(4,-1)
aiết cnh song song với trục Ox và ỉnh c honh m Tm tọa cc ỉnh C
và D
bLập phơng trình ờng tròn ni tiếp hnh thoi C
276) (ĐH thƣơng mại) Cho tam giác ABC có A(2,-1) và phơng trình hai ờng phn gic
trong của gc v C n c d
B
): x – 2y + 1 = 0 , (d
C
): x + y + 3 = 0 . Tìm phơng
trnh cnh C
277) (ĐH tây nguyên ập phơng trnh tổng qut của ờng thng i qua iểm -2,3) và
cách ều hai iểm 5-1) , B(3,7)
278) (ĐHSP HàNội KA) cho tam giác ABC có ỉnh 11 ờng cao từ v C n t
có phơng trình : - 2x + y – 8 = 0 và 2x + 3y –6 0 Lập phơng trình ờng cao h từ
và xác ịnh tọa ỉnh C của tam gic C
279) (ĐH ngoại ngữ) cho 3 iểm -1,7) ; B(4,-3) ; C(-4;1 Lập phơng trình ờng tròn
nôi tiếp tam gic
280) ĐHQG:(2000) cho Parabol (P) : y
2
= 4x và hai ờng thảng :
(D): m
2
x +my + 1 = 0 (L): x – my + m
2
0 với m tham số thực hc 0
a.CM (D) vuông góc (L) và giao iểm của v L di ng trên mt ờng thng cố
ịnh hi m thay ổi
b.CM (D) và (L) luôn tiếp xúc với P ôi v n t cc tiếp iểm của v
L với P Chứng minh ờng thng uôn i qua mt iểm cố ịnh hi m thay ổi
281) (CĐCN4) Cho tam giác ABC có ỉnh -10 hai trung tuyến xuất pht từ v C n
lc c phơng trình : 5x+ y – 9 = 0 và 4x +5y – 10 = 0
a.Xác ịnh tọa trọng tm của tam gic C
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 28
bLập phơng trnh tổng qut của ba cnh tam gic C
282) (ĐHANinh) Cho tam giác có iểm M-1,1) là trung iểm của mt cnh còn hai cnh
kia có phơng trình là : x +y – 2 = 0 và 2x +6y +3 = 0 . Hãy xác ịnh tọa cc ỉnh tam
giác
283) (CNTin học Trong mặt phãng Oxy cho cc iểm 10 ; 52 v ờng thng
có phuơng trình : 2x – y +1 = 0
a.Xác ịnh giao iểm của với ờng thng i qua hai iểm B
b.Tìm iểm C trên ờng thng sao cho tam gic C cn ti C
284) (Đề khối A - 2006) Trong mặt phng cho ba ờng thng
1 2 3
: 3 0; : 4 0; : 2 0. d x y d x y d x y + + = ÷ ÷ = ÷ =

285) Tm to iểm M nằm trên ờng thng d
3
sao cho hoảng cch từ M ến ờng
thng d
1
bằng hai n hoảng cch từ M ến ờng thng d
2
.
286) (Đề thi khối A năm 2005) Trong mặt với h to Oxy cho hai ờng thng d
1
: x – y
= 0 và d
2
: 2x + y – 1 = 0.
287) Tm to cc ỉnh của hnh vuông C biết rằng ỉnh thuc d
1
, ỉnh C thuc d
2

và các ỉnh thuc trục honh

PHƢƠNG TRÌNH ĐƢỜNG TRÒN
Phöông trình chính taéc :
Ñöôøng troøn (C) taâm I(a ; b) ; baùn kính R > 0 coù p/t chính taéc laø :
(x – a)
2
+ (y – b)
2
= R
2

löu yù : * Neáu a = b = 0 thì p/t ñöôøng troøn coù daïng :
x
2
+ y
2
= R
2
- laø p/t ñöôøng troøn taâm O baùn kính R .
* Ñöôøng troøn taâm I(a ; b) vaø qua goác toaï ñoä O coù phöông trình :
(x – a)
2
+ (y – b)
2
= a
2
+ b
2

* Ñöôøng troøn taâm I(a ; b) vaø tieáp xuùc vôùi truïc hoaønh Ox coù phöông trình:
(x – a)
2
+ (y– b)
2
= b
2

* Ñöôøng troøn taâm I(a ; b) vaø tieáp xuùc vôùi truïc tung Oy coù phöông trình:
(x – a)
2
+ (y – b)
2
= a
2
Phöông trình toång quaùt :
Phöông trình coù daïng: x
2
+ y
2
+ 2Ax + 2By + C = 0 (vôùi A
2
+ B
2
– C > 0 )ñeàu xaùc
ñònh moät ñöôøng troøn (C) coù taâm I(–A ; –B) vaø baùn kính R=
2 2
A B C ; ñöôïc
goïi laø phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng troøn.
Löu yù : + Neáu C = 0 ñöôøng troøn (C) ñi qua goác toaï ñoä
1. Vò trí töông ñoái cuûa ñöôøng troøn vôùi ñöôøng thaúng :
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 29
Cho ñöôøng troøn C(I ; R) vaø ñöôøng thaúng (D) .
 d[I ; (C)] < R · (D) caét (C) taïi taïi hai ñieåm phaân bieät . d
 [ I ; (C)] > R · (D) khoâng caét (C)
 d [ I ; (C) ] = R · (D) tieáp xuùc vôùi (C)
4. Phöông tích cuûa dieåm M(x
0
; y
0
)

ñoái vôùi ñöôøng troøn (C):
Neáu (C) : x
2
+ y
2
+2Ax + 2By + C = 0 thì :
P
M / (C)
= f(x
o
; y
o
) = x
o
2
+ y
o
2
+ 2Ax
o
+ 2By
o
+ C
Neáu (C) : ( x – a)
2
+ (y – b)
2
= R
2
thì : P
M / (C)
= f(x
o
; y
o
) = (x
0
– a)
2
+ (y
0
– b)
2
= R
2

Nhaän xeùt: * P
M / (C)
> 0 · M ôû ngoaøi (C)
* P
M / (C)
< 0 · M ôû trong (C)
* P
M / (C)
= 0 · M

e (C)
5. Truïc ñaúng phöông cuûa hai ñöôøng troøn :
cho hai ñöôøng troøn (C
1
) vaø (C
2
) khoâng ñoàng taâm laàn löôït coù phöông trình:
(C
1
) : f
1
(x ; y) = x
2
+ y
2
+ 2A
1
x + 2B
1
y + C
1

(C
2
) : f
2
(x ; y) = x
2
+ y
2
+ 2A
2
x + 2B
2
y + C
2

Truïc ñaúng phöông cuûa hai ñöôøng troøn (C
1
) vaø (C
2
) coù phöông trình :
f
1
(x ; y) = f
2
(x ; y) Hay 2(A
1
– A
2
)x + 2(B
1
– B
2
)y + C
1
– C
2
= 0

PP GIAÛI 1 SOÁ DAÏNG TOAÙN VEÀ ÑÖÔØNG TROØN :
Vaán ñeà 1 : vieát phöông trình đường tròn
Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính cuûa 1 ñöôøng troøn
CAÙCH 1 : Ñoàng nhaát p/t ñaõ cho vôùi p/t : x
2
+ y
2
+2Ax + 2By + C = 0 .Töø ñoù tìm
caùc heä soá A ; B ; C , roài suy ra taâm I( - A ; - B) ; baùn kính R=
2 2
A B C
CAÙCH 2 : Ñöa p/t veà daïng ( x – a)
2
+ ( y – b)
2
=R
2
=> Taâm I(a ; b) ; baùn kính laø
R
Vieát phöông trình ñöôøng troøn (C)
CAÙCH 1 : + Giaû söû p/t ñöôøng troøn caàn tìm coù daïng : x
2
+ y
2
+ 2Ax + 2By + C = 0
(1)
+ döïa vaøo caùc giaû thieát baøi toaùn cho laäp heä 3 p/t 3 aån A , B , C
+ Giaûi heä tìm A , B , C . Roài vieát p/t ñöôøng troøn
CAÙCH 2 : + Tìm taâm I(a ; b)
+ Tìm baùn kính : * Neáu A e (C) thì R = IA;
* Neáu ñöôøng thaúng (D) tieáp xuùc vôùi (C) thì : R = d[ I ; (D)]
+ Vieát p/t ñöôøng troøn daïng : (x – a)
2
+ (y – b)
2
= R
2
; (2)
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 30
Ghi chuù :
- (C) ñi qua 3 ñieåm phaân bieät A , B , C cho tröôùc : Theá toaï ñoä 3 ñieåm vaøo (1) ,tìm 3
heä soá A , B , C
- Tìm toaï ñoä taâm I cuûa (C) caàn laäp ñöôïc 1 heä p/t . Vôùi moãi giaû thieát döôùi ñaây seõ
chuyeån thaønh 1 p/t tìm taâm :
a) Ñöôøng troøn qua hai ñieåm A , B · IA
2
= IB
2

b) Ñöôøng troøn tieáp xuùc vôùi ñöôøng thaúng (D) taïi A · I thuoäc ñöôøng thaúng (D’)
vuoâng goùc vôùi (D) taïi A (Nghóa laø toaï ñoä ñieåm I thoaû p/t ñöôøng thaúng (D’) ñi qua A
vaø (D’) ± (D)
c) Ñöôøng troøn ñi qua A vaø tieáp xuùc vôùi (D) · d[ I ; (D) ] = IA
d) Ñöôøng troøn tieáp xuùc vôùi hai ñöôøng thaúng song song (D) vaø (D’)
· d[ I ; (D) ] = d[ I ; (D’) ]
e) Ñöôøng troøn tieáp xuùc vôùi hai ñöôøng thaúng caét nhau (D) vaø (D’)
·
d[ I ; (D) ] = d[ I ; (D') ]
I ; ' D D thuoäc ñöôøng phaân giaùc cuûa

f) Ñöôøng troøn coù taâm I e (D) · toaï ñoä taâm I thoaû p/t cuûa (D)
Ñaëc bieät : Tìm taâm I cuûa ñöôøng troøn noäi tieáp A ABC, khi ñaõ bieát toaï ñoä 3 ñieåm A, B,
C
* Tìm toaï ñoä ñieåm D laø chaân ñöôøng phaân giaùc trong veõ töø
A , qua heä thöùc :
.
AB
DB DC
AC

* Toaï ñoä taâm I thoaû heä thöùc :
BA
IA ID
AD

BÀI TẬP
288) Tm tm v bn ính của cc ờng tròn sau
a) x
2
+ y
2
– 2x – 2y – 2 = 0 b) 16x
2
+ 16y
2
+ 16x – 8y = 11
c) 7x
2
+ 7y
2
– 4x + 6y – 1 = 0

289) Viết phơng trình ờng tròn ờng ính với :
1/ A(-1,1) , B(5,2) 2/ A(-1,-2) , B(2,1) 3) A(1;1), B(7;5) 4/A(1;3), B(5;1)
290) Lập pt vòng tròn qua 3 iểm
1/ A(1,3) , B(5,6) , C(7,0) 2/ A(5,3) , B(6,2) , C(3,-1)
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 31
3/ A(1;2) , B(5;2) , C(1;-3) 3/ A(0;1), B(1;-1), C(2;0)
291) Lập pt ờng tròn biết :
1/ Tâm I(2,2) , bán kính R = 3
2/ Tâm I(1,2) , và i qua A(3,1) 2) Tâm I(2;-3) và qua A(1;4)
3/ Tâm I(-4;2 v tiếp xúc với d: 3x + 4y – 16 = 0
4/Tâm I(-1;2 v tiếp xúc với d: x – 2y + 7 = 0
5/ Tm thuc d: x + y – 1 = 0 và qua A(-2;1), B(4;2)
6/ Qua A(1,2) , B(3,1) và có tâm trên (d) 7x + 3y +1 = 0
7/ Đi qua 31 55 v c tm nằm trên trục honh
8/ Đi qua M(-13 N21 v c tm nằm trên ờng phn gic của gc phn t thứ nhất
292) Lập pt ờng tròn tiếp xúc với cc trục tọa v
1/Qua A(2,4) 2/ c tm nằm trên ờng thng 3x – 5y – 8 = 0
3) Qua M(2,-1)
293) Laäp phöông trình cuûa ñöøông troøn (C) trong caùc tröôøng hôïp sau :
a/ (C ) coù taâm I(-1;2) vaø tieáp xuùc vôùi ñöôøng thaúng (d) : x- 2y + 7 = 0
b/ (C ) coù ñöôøng kính laø AB vôùi A(1 ;1) vaø B(7 ;5)
294) trong maët phaúng Oxy , haõy laäp phöông trình cuûa ñöôøng troøn (C ) coù taâm laø ñieåm I(2
;3) vaø thoõa maõn ñieàu kieän sau :
a/ (C ) coù baùn kính laø 5 b/ (C ) ñi qua goác toïa ñoä
c/ (C) tieáp xuùc vôùi truïc Ox d/ (C) tieáp xuùc vôùi truïc Oy
e/ (C) tieáp xuùc vôùi ñöôøng thaúng (d) :4x + 3y -12 = 0
295) laäp phöôngtrình cuûa ñöôøng troøn (C) ñi qua hai ñieåm A(1;2) vaø B(3;4) ñoàng thôøi tieáp
xuùc vôùi ñöôøng thaúng (d):3x + y -3 = 0.
296) Trong mặt phng Oxy cho ờng tròn C :
297) Lập phơng trnh ờng tròn ối xứng với C qua ờng thng : x-2 = 0 .
298) cho 3 ñieåm A(1;4) ,B(-7;4) ,C(2;-5)
a/ laäp phöông trình ñöôøng troøn (C) ngoïai tieáp tam giaùc ABC.
b/ tìm taâm vaø baùn kính cuûa (C)
299) Viết phơng trình ờng tròn trong cc trờng hp sau :
a) Đờng tròn tiếp xúc trục Ox ti -1,0) và qua B(3,2)
b) Đờng tròn tm v tiếp xúc với ờng thng
c) Qua 42 v tiếp xúc 2 uờng thng x - 3y - 2 = 0 và x - 3y + 18 =0
d) Có tâm trên ờng thng x 5 v tiếp xúc với 2 ờng thng 3x – y + 3 = 0 và
x – 3y + 9 = 0
e) Qua 12 34 V tiếp xúc với d y 3 – 3x
f) Tm nằm trên ờng thng d: 4x + 3y – 2 0 v tiếp xúc với hai ờng thng
g) (d
1
): x + y + 4 = 0, (d
2
): 7x – y + 4 = 0
h) Tiếp xúc với d 3x – 4y – 31 0 ti 1 -7) và R = 5
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 32
300) Trong mặt phng với h tọa Oxy cho:

ờng tròn v ờng thng .
301) Tm tọa iểm sao cho ờng tròn tm có bn ính gấp ôi bn ính ờng
tròn tiếp xúc ngoi với ờng tròn .
302) Viết phơng trnh ờng tròn c honh tm a9 bn ính R2 v tiếp xúc với
ờng thng d: 2x+y-10=0
303) Trong mặt phng cho tam gic ọi chn
ờng cao ẻ từ M v N trung iểm của cc cnh v C Viết phơng trnh
ờng tròn i qua cc iểm M N
304) Cho (d) : (1 – m
2
)x + 2my + m
2
– 4m +1 0 Viết phơng trình ờng tròn tiếp xúc
với d với mọi m
305) Viết phơng trình ờng tròn ngoi tiếp tam gic c 3 cnh trên 3 ờng thng sau 5y
= x – 2 , y = x + 2 , y = 8 – x
306) Viết pt ờng tròn ni tiếp tam gic O biết :
1) Cho A(4,0) , B(0,3) 2) A(4,0) , B(0,4)
307) Cho tam giác ABC có A(1/4, 0) ; B(2,0) ; C(-2,3)
1/ Tm gc C của tam gic 2/ Lập pt ờng tròn ni tiếp tam gic C
3/ Viết pttt của ờng tròn ni tiếp Tam gic v song song C
308) Cho (d
1
) : 4x – 3y – 12 = 0 , (d
2
) : 4x + 3y –12 0 Tính tọa cc ỉnh của tam gic
c 3 cnh n t nằm trên cc ờng thng d
1
) , (d
2
v trục tung .Xác ịnh tm v bn
kính ờng tròn ni tiếp của tam gic ni trên
309) Trong mặt phng với h tọa Oxy cho tam gic C c ba gc nhọn biết 5 ; 4
v 2 ; 7 ọi v F hai ờng cao của tam gic ãy viết phơng trnh của
ờng tròn ngoi tiếp tứ gic F
310) Tìm m ể phơng trình sau là phơng trình ờng tròn
1/ x
2
+ y
2
+ 4mx –2my +2m + 3 = 0 2/ x
2
+ y
2
–2(m+1)x +2my +3m
2
– 2 = 0
311) Cho (Cm) : x
2
+ y
2
– 2(m +2)x + 4my +19m – 6 = 0
1/ Tìm m ể Cm vòng tròn c bn ính R 10 2/Tìm m ể Cm vòng tròn
3/Tm tập hp tm của Cm
312) Cho (Cm) : x
2
+ y
2
+ (m + 2)x – (m + 4)y + m + 1 = 0
1/Định m ể Cm c bn ính nh nhất 2/ Tm tập hp tm của Cm
3/CMR : (Cm) luôn qua 2 iểm cố ịnh với mọi m
4/ Tm tất cả cc iểm của Cm hông thể i qua
Cho (Ca) : x
2
+ y
2
+ 2(1 – cosa)x - 2ysina + 3 = 0 , a
] 2 , 0 [ t e

1/ Tìm a ể Ca vòng tròn 2/ Tm tập hp tm ờng tròn Ca
313) Cho (Cm) : x
2
+ y
2
– 2x – (m-1)y + m
2
– 4 = 0
1/ Tìm m ể Cm i qua A(2,3) .Xác ịnh tm v bn ính của ờng tròn ứng m tm
c
2/ Tìm m ể Cm c bn ính ớn nhất
314) Cho họ ờng tròn Cm : x
2
+ y
2
–2mx – 2(m+1)y + 2m – 1 = 0
1/ CMR : khi m thay ổi họ ờng tròn Cm uôn i qua 2 iểm cố ịnh
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 33
2/ CMR : với mọi m họ ờng tròn Cm uôn cắt trục tung ti 2 diểm phn bit
315) Cho các ờng tròn C x
2
+ y
2
= 1 và (Cm) x
2
+ y
2
–2(m+1)x + 4my = 5
1/ CMR có 2 ờng tròn C
m1
) , (C
m2
Tiếp xúc với ờng tròn C ứng với 2 gi trị m
1

, m
2
của m
2/Xác ịnh pt ờng thng tiếp xúc với cả 2 ờng tròn C
1
) , (C
2
)
316) Cho họ ờng cong Ct : x
2
+ y
2
– 2(1+cost)x –2(sint)y + 6cost – 3 = 0
1/ Chứng t Ct uôn ờng tròn thực
2/ Tm quỹ tích tm ờng tròn Ct hi t thay ổi
3/ Chứng t Ct uôn i qua 1 iểm cố ịnh
4/ Trong họ Ct c ờng tròn no bn ính 1 3 hông ?
Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn
Daïng 1: Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñt (C) taïi ñieåm M
0
(x
0
; y
0
)
( M
0
e (C) )
CAÙCH 1 :
* Xaùc ñònh toaï ñoä taâm I cuûa ñt(C)
* Tieáp tuyeán laø ñöôøng thaúng qua M
0
vaø coù veùc tô phaùp tuyeán laø
IM
CAÙCH 2 :
* Duøng PP phaân ñoâi toaï ñoä :
+ Neáu ñöôøng troøn (C) coù p/t : x
2
+ y
2
+ 2Ax +2by + C = 0 thì p/t tieáp tuyeán laø
x
o
x + y
o
y + A(x
o
+ x) + B(y
o
+ y) + C = 0
+ Neáu ñöôøng troøn (C) coù p/t : (x – a)
2
+ (y – b)
2
= 0 thì p/t tieáp tuyeán laø :
(x
o
– a) (x – a) + (y
o
– b) (y – b) = R
2
Daïng 2: Vieát p/t tieáp tuyeán cuûa (C) coù phöông cho tröôùc ( töùc laø bieát heä soá
goùc k cuûa tieáp tuyeán , hoaëc tieáp tuyeán song song , hoaëc tieáp tuyeán vuoâng goùc vôùi
ñöôøng thaúng cho tröôùc )
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 34
Phöông phaùp :
 Xaùc ñònh taâm I vaø baùn kính R cuûa ñöôøng troøn (C)
 Vieát p/t tieáp tuyeán (A) cuûa (C) :
- Neáu tieáp tuyeán (A) coù heä soá goùc k thì p/t coù daïng : y = kx + b ( vôùi heä soá b
chöa bieát )
- Neáu (A) // (D) : Ax + By + C = 0 thì p/t (A) coù daïng : Ax + By + C’ = 0 ( vôùi
C’ chöa bieát )
- Neáu (A) ± (D) : Ax + By + C = 0 thì p/t (A) coù daïng : Bx – Ay + C’ = 0 ( voùi
C’ chöa bieát )
 Duøng ñ/ k : (A) tieáp xuùc vôùi (C) · d[ I ; (A) ] = R . Ñeå tìm heä soá chöa bieát
Daïng 3: Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (C) xuaát phaùt töø ñieåm A(x
0
; y
0
) (
Ae (C) )
Phöông phaùp :
CAÙCH 1 :
 Xaùc ñònh taâm I vaø baùn kính R cuûa ñöôøng troøn (C)
 p/t tieáp tuyeán coù daïng : A(x - x
0
) + B (y – y
0
) = 0 ( Vôùi heä soá A , B chöa bieát )
 Duøng ñ/k : tieáp xuùc d[ I ; (A) ] = R . laäp p/t aån soá A , vôùi
tham soá B (hoaëc aån B tham soá A) .
 Giaûi p/t treân , roài choïn B => A ( hoaëc choïn A => B)
CAÙCH 2 :
 Xaùc ñònh taâm I vaø baùn kính R cuûa ñöôøng troøn (C)
 p/t tieáp tuyeán coù daïng : y = k(x – x
0
) + y
0
· kx – y – kx
0
+
y
0
= 0
 Duøng ñ/k : d[ I ; (A) ] = R laäp p/t baäc hai 1 aån k . Roài giaûi tìm k
Ghi chuù :
 Neáu tìm ñöôïc 2 giaù trò k thì coù hai tieáp tuyeán vôùi (C) ñi qua A
 Neáu tìm ñöôïc 1 giaù trò k thì caàn xeùt tröôøng hôïp ñöôøng thaúng (A) qua A(x
0
;y
0
)
song song vôùi Ox coù p/t : x = x
0
· x – x
0
= 0 ,coù phaûi laø tieáp tuyeán cuûa (C)
khoâng . Baèng caùch kieåm tra
?
; d I R
, neáu ñuùng thì tieáp tuyeán thöù hai laø
ñöôøng thaúng x = x
0

Vò trí töông ñoái cuûa hai ñöôøng troøn – Tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn
1. Vò trí töông ñoái cuûa hai ñöôøng troøn :
- Xaùc ñònh taâm I
1
; I
2
; baùn kính R
1
; R
2
cuûa hai ñöôøng troøn (C
1
) vaø (C
2
)
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 35
- Tính d = I
1
I
2
( ñoaïn noái hai taâm)
- So saùnh :
 Neáu
1 2
1 2
R R d R R thì (C
1
) caét (C
2
)
 Neáu d = R
1
+ R
2
thì (C
1
) vaø (C
2
) tieáp xuùc ngoaøi
 Neáu d =
1 2
R R thì (C
1
) vaø (C
2
) tieáp xuùc trong
 Neáu d > R
1
+ R
2
thì (C
1
) vaø (C
2
) naèm ngoaøi nhau
 Neáu d <
1 2
R R thì (C
1
) vaø (C
2
) ñöïng nhau
2. Tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn : ( chæ xeùt tröôøng hôïp R
1
=

R
2
)
CAÙCH 1 :
- Xaùc ñònh vò trí töông ñoái cuûa hai ñöôøng troøn
- Xeùt caùc tröôøng hôïp :
 Tröôøng hôïp 1: Neáu (C
1
) vaø (C
2
) naèm ngoaøi nhau thì coù 4 tieáp tuyeán chung :
+ Tìm giao ñieåm M cuûa hai tieáp tuyeán chung ngoaøi qua heä thöùc :
1
1 2
2
R
MI MI
R

+ Tìm giao ñieåm N cuûa hai tieáp tuyeán chung trong qua heä thöùc :
1
1 2
2
R
NI NI
R

+ Vieát p/t tieáp tuyeán cuûa (C
1
) hoaëc (C
2
) ñi qua ñieåm M vaø N
 Tröôøng hôïp 2:Neáu (C
1
) vaø (C
2
) caét nhau thì coù hai
tieáp tuyeán chung ngoaøi . Tìm gioáng nhö TH1 , ñoái vôùi
tieáp tuyeán chung ngoaøi
 Tröôøng hôïp 3 : Neáu (C
1
) vaø (C
2
) tieáp xuùc ngoaøi coù hai
tieáp tuyeán chung ngoaøi ( tìm gioáng TH1 ) ; vaø 1tieáp tuyeán
chung trong laø truïc ñaúng phöông cuûa hai ñöôøng troøn
 Tröôøng hôïp 4 : Neáu (C
1
) vaø (C
2
) tieáp
xuùc trong coù 1 tieáp tuyeán chung trong laø
truïc ñaúng phöông cuûa hai ñöôøng troøn
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 36
 Tröôøng hôïp 5 : Neáu (C
1
) vaø (C
2
) ñöïng nhau thì hai ñöôøng troøn khoâng coù tieáp
tuyeán chung
CAÙCH 2 :
- Xaùc ñònh taâm I
1
, I
2
vaø baùn kính R
1
, R
2
cuûa hai ñöôøng troøn , vaø suy ra VTTÑ
cuûa hai ñöôøng troøn
- P/t tieáp tuyeán chung (A) coù daïng y = kx + b hay kx – y + b = 0
- Duøng ñieàu kieän :
(A) laø tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn ·
;
1 1
*
;
2 2
d I R
d I R
.
- Giaûi heä pt tìm k & b
- Xeùt tröôøng hôïp (A) : x + c = 0 duøng heä (*) tìm c neáu coù
CAÙCH 1 :
- P/t (A) coù daïng : Ax + By + C = 0 (A
2
+ B
2
= 0)
- (A) laø tieáp tuyeán chung ·
;
1 1
*
;
2 2
d I R
d I R
. Ta khöû aån C Töø hai p/t ,
ñöôïc p/t baäc hai vôùi aån A (hoaëc B) . Giaûi p/t tìm aån A theo B ( hoaëc B theo A) , roài
choïn B => A ( hoaëc choïn A => B )
Ghi chuù : Neáu R
1
= R
2
thì hai tieáp tuyeán chung ngoaøi song song vaø caùch ñeàu ñöôøng
noái taâm I
1
I
2
moät khoaûng laø R
1
. Coøn tieáp tuyeán chung trong laø truïc ñaúng phöông cuûa
hai ñöôøng troøn
* * * * * * * *


www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 37
BÀI TẬP
317) vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (C) :
( ) ( )
2 2
1 2 25 x y ÷ + + = taïi ñieåm
M(4;2) thuoäc ñöôøng troøn (C).
318) laäp phöông trình tieáp tuyeán vôùi ñöôøng troøn
2 2
4 2 0 x y x y + ÷ ÷ = bieát raèng tieáp
tuyeán ñi qua ñieåm A (3;-2)
319) vieát phöông trình tieáp tuyeán (d) vôùi ñöôøng troøn
2 2
4 6 3 0 x y x y + ÷ + + = bieát raèng
(d) song song vôùi ñöôøng thaúng (d1) : 3x – y + 2010 = 0 .
320) cho ñöôøng troøn (C) :
2 2
7 0 x y x y + ÷ ÷ = vaø ñöôøng thaúng (d):3x + 4y – 3 = 0
a/ tìm toïa ñoä giao ñieåm cuûa (d) vaø (C).
b/ laäp phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) taïi caùc giao ñieåm ñoù.
c/ tìm toïa ñoä giao ñieåm cuûa hai tieáp tuyeán.
321) laäp phöông trình tieáp tuyeán (d) cuûa ñöôøng troøn (C) :
2 2
6 2 0 x y x y + ÷ + = bieát raèng
(d) vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng (d1): 3x – y + 4 = 0
322) cho ñöôøng troøn (C) :
2 2
6 2 6 0 x y x y + ÷ + + = vaø ñieåm A(1;3)
a/ chöùng toû raèng ñieåm A naèm ngoøai ñöôøng troøn (C).
b/ laäp phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) xuaát phaùt töø A.
laäp phöông trình ñöôøng troøn (C) ñi qua hai ñieåm A(1;2) , B(3;4) vaø tieáp xuùc vôùi ñöôø ng
thaúng (d) : 3x + y – 3 = 0
323) Trong mặt phng với h tọa Oxy cho ờng tròn C : và
iểm Xc ịnh tọa tm v bn ính của ờng tròn C Viết phơng trnh cc
tiếp tuyến của ờng tròn C ẻ từ iểm
324) Cho ờng tròn T c phơng trnh :
a Xc ịnh tm v bn ính của T
b Viết phơng trnh tiếp tuyến của T biết tiếp tuyến ny vuông gc với ờng thng d c
phơng trnh 12x - 5y + 2 = 0.
325) Trong mặt phng với h tọa Oxy cho ờng tròn C : và
ờng thng d : 3x - 4y + 23 0Viết phơng trnh tiếp tuyến của ờng tròn C biết
tiếp tuyến ny vuông gc với ờng thng d
326) Trong mặt phng Oxy cho ờng tròn Lập phơng trnh
tiếp tuyến với ờng tròn C biết rằng tiếp tuyến qua
327) Trong mặt phng Oxy cho ờng tròn C : Viết phơng trnh
cc tiếp tuyến của C i qua iểm F 0; 3
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 38
328) Trong mặt phng với h tọa Oxy cho ờng tròn C c phơng trnh :

a Viết phơng trnh tiếp tuyến của ờng tròn biết cc tiếp tuyến ny vuông gc với ờng
thng .
b Tm iều in của m ể ờng thng tiếp xúc với ờng tròn
329) Trong mặt phng với h tọa Oxy cho tam gic C biết 4; - 2) , B (- 2; 2) , C (- 4
; - 1 Viết phơng trnh ờng tròn C ngoi tiếp tam gic C v phơng trnh tiếp
tuyến với C ti
330) Trong mặt phng với h tọa Oxy cho ờng tròn .
Tìm tất cả cc tiếp tuyến của song song với ờng thng .
331) Trong mặt phng với h tọa Đềcc vuông gc Oxy cho iểm v ờng
tròn (O) :
1 Chứng minh rằng mt iểm nằm ngoi ờng tròn O
2 Viết phơng trnh cc ờng thng i qua iểm v tiếp xúc với ờng tròn O
332) Trong mặt phng với h tọa Đềcc vuông gc Oxy cho ờng thng
v hai iểm
1 Viết phơng trnh ờng tròn i qua và có tâm .
2 Viết phơng trnh ờng tiếp tuyến ti với ờng tròn .
3 Viết phơng trnh cc tiếp tuyến với biết tiếp tuyến i qua Tm tọa tiếp iểm
.
333) Trong mặt phng với h tọa Oxy cho iểm - 2; 1 v ờng thng d : 3x - 4y = 0
a Viết phơng trnh ờng tròn C c tm v tiếp xúc với ờng thng d
b Viết phơng trnh tập hp cc iểm m qua cc iểm vẽ c hai tiếp tuyến ến C
sao cho hai tiếp tuyến vuông gc với nhau
334) Cho ờng tròn
V ờng thng
a. Chứng minh rằng hông cắt
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 39
b. Từ iểm M thuc ẻ cc tiếp tuyến M M tới C cc tiếp iểm Chứng
minh rằng hi M thay ổi trên th uôn i qua mt iểm cố ịnh
335) Cho họ ờng tròn c phơng trnh:
Tm tập hp tm của khi thay ổi
336) Viết phơng trnh ờng tròn i qua 10 v tiếp xúc với hai ờng thng

337) Trong mặt phng tọa cho ờng tròn v mt iểm
.
Viết phơng trnh ờng thng i qua v cắt theo mt dy cung c di 8
338) Trong mặt phng với h Đề cc trực chuẩn cho ờng tròn và
ờng thng
Chứng minh rằng từ mt iểm M bất ỳ trên ta uôn ẻ c hai tiếp tuyến phn bit tới
(C).
a. iả sử hai tiếp tuyến từ M tới C c cc tiếp iểm v Chứng minh rằng hi M
chy trên ờng thng uôn i qua mt iểm cố ịnh
339) Cho ờng tròn v ờng thng (
tham số
a Chứng minh rằng luôn cắt ti hai iểm phn bit .
b. Tìm ể di on uôn t gi trị ớn nhất nh nhất
340) Cho họ ờng tròn c phơng trnh:
Chứng minh rằng uôn tiếp xúc với hai ờng thng cố ịnh
341) Trong mặt phng tọa cho c phơng trnh Viết
phơng trnh cc tiếp tuyến ẻ từ iểm ến .
342) Cho hai ờng tròn

c tm n t và
1 Chứng minh tiếp xúc ngoi với v tm tọa tiếp iểm .
2 ọi mt tiếp tuyến chung hông i qua của và Tm tọa giao iểm
của v ờng thng .
3.Viết phơng trnh ờng trong i qua v tiếp xúc với hai ờng tròn và ti
.
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 40
343) Trong mặt phng với h to vuông gc Oxy xét họ ờng tròn c phơng trnh
( tham số
344) Xc ịnh tọa của tm ờng tròn thuc họ ã cho m tiếp xúc với trục Oy
345) Cho họ ờng tròn c phơng trình:
Tim ể tiếp xúc với
346) Cho họ ờng tròn c phơng trnh:
Tìm ể tiếp xúc với ờng tròn
347) Cho ờng tròn c phơng trnh: Viết phơng trnh tiếp
tuyến của ờng tròn i qua .
348) Tm cc gi trị của a ể h sau c úng hai nghim

349) Trong mặt phng Oxy cho ờng tròn C : v ờng thng
c phơng trnh :
350) Tm tọa iểm T trên sao cho qua T ẻ c hai ờng thng tiếp xúc với C ti
hai iểm v
351) Trong mặt phng với h tọa Oxy cho ờng tròn : và
iểm ọi và cc tiếp iểm của cc tiếp tuyến ẻ từ ến Viết
phơng trnh ờng thng .
352) Trong mặt phng với h tọa Oxy cho ờng tròn C : và
ờng thng d: Tm tọa iểm M nằm trên d sao cho ờng tròn tm M c
bn ính gấp ôi bn ính ờng tròn C tiếp xúc ngoi với ờng tròn C
353) Trong mặt phng với h tọa 0xy cho hai iểm 2; 0 v 6; 4 Viết phơng trình
ờng tròn C tiếp xúc với trục honh ti iểm v hoảng cch từ tm của C ến iểm
bằng 5
354) Cho hai ờng tròn :


1. Xc ịnh cc giao iểm của và .
2. Viết phơng trnh ờng tròn i qua 2 giao iểm v iểm 0; 1
355) Trong mặt phng với h tọa Đềcc vuông gc Oxy cho ờng tròn C :

www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 41
v ờng thng d : .

Viết phơng trnh ờng tròn C' ối xứng với ờng tròn C qua ờng thng d Tm tọa
cc giao iểm của C v C'
356) Cho ờng tròn C : Lập phơng trnh ờng tròn C' ối
xứng với ờng tròn C qua ờng thng d: .
357) Tm di dy cung xc ịnh bởi ờng thng 4x + 3y - 8 0 v ờng tròn tm 2;
1 tiếp xúc với ờng thng 5x - 12y + 15 = 0.
358) Trong mặt phng Oxy cho hai ờng thng . Viết phơng trnh
ờng tròn qua v tiếp xúc với ờng thng ti giao iểm của với
trục tung
359) Trong mặt phng với h tọa Đềcc vuông gc Oxy Viết phơng trnh ờng thng
i qua v tiếp xúc với ờng tròn
360) Trong mặt phng với h tọa Đềcc vuông gc Oxy cho cc iểm
Xc ịnh tọa iểm tm ờng tròn ni tiếp tam gic
.
361) Trong mặt phng với h tọa Oxy cho parabol (P) : v iểm .
Viết phơng trnh ờng tròn có tâm v tiếp xúc với tiếp tuyến của
ti .
362) Trong mặt phng với h tọa Oxy cho hai iểm 2;0 v 6;4 Viết phơng trnh
ờng tròn C tiếp xúc với trục honh ti iểm v hoảng cch từ tm của C ến iểm
bằng 5
363) Trong mặt phng với h tọa Đêcac vuông gc Oxy cho ờng tròn
v ờng thng
Viết phơng trnh ờng tròn C' ối xứng với ờng tròn C qua ờng thng dTm tọa
cc giao iểm của C v C'
364) Cho ờng tròn v iểm Viết phơng trnh ờng
thng i qua M cắt ờng tròn ti 2 iểm sao cho M trung iểm của on
365) Trong mặt phng Oxy cho họ ờng tròn:
Chứng minh rằng học uôn tiếp xúc với hai ờng thng cố ịnh
366) Trong mặt phng Oxy cho họ ờng tròn:
.Tm m ể cắt ờng tròn ti hai iểm phn bit và Chứng
minh rằng hi ờng thng c phơng hông ổi
367) Trong mặt phng tọa Oxy cho hai ờng thng :

www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 42
1 Tm tọa cc ỉnh của tam gic c ba cnh n t nằm trên cc ờng thng
v trục tung
2 Xc ịnh tâm và bán ính ờng tròn ni tiếp của tam gic ni trên
368) Lập phơng trnh ờng thng qua gốc tọa v cắt ờng tròn :
thnh mt dy cung c di bằng 8.
369) Cho vòng tròn (C) : v iểm 3; 5ãy tm phơng trnh
cc tiếp tuyến ẻ từ ến vòng tròn iả sử cc tiếp tuyến tiếp xúc với vòng tròn ti M, N.
ãy tính di MN
370) Cho họ vòng tròn :
1 Chứng minh rằng hi m thay ổi họ vòng tròn uôn uôn i qua hai iểm cố ịnh
2 Chứng minh rằng với mọi m họ vòng tròn uôn uôn cắt trục tung ti hai iểm phn bit
371) Trong mặt phng cho ờng tròn :
Tm m ể tồn ti duy nhất mt iểm P m từ ẻ c 2 tiếp tuyến PP tới C
cc tiếp iểm sao cho tam gic P ều
372) Trong mặt phng Oxy cho ờng tròn C : v ờng thng D)
c phơng trnh : Viết phơng trnh ờng thng vuông gc với v tiếp
xúc với ờng tròn
373) Trong mặt phng Oxy cho ờng tròn C : v ờng thng
c phơng trnh : Viết phơng trnh ờng thng song song với v cắt
ờng tròn ti hai iểm M N sao cho di MN bằng 2
374) Trong mặt phng với h tọa Oxy cho ờng tròn C : .
ãy viết phơng trnh cc tiếp tuyến của C biết cc tiếp tuyến vuông gc với ờng
thng x + y 0
375) Cho ba iểm 0 ; 1 ; 2 ; 0 ; C3 ; 2 Tập hp cc iểm Mx ; y sao cho :


376) Cho 1; 1 v 2 ; 3 tập hp cc iểm M sao cho :


377) Cho hai ờng tròn C : v C’ : , M là
iểm di sao cho di tiếp tuyến ẻ từ M tới C gấp hai n di tiếp tuyến ẻ từ M tới
C’ Tm quỹ tích MVới gi trị no của m th di tiếp tuyến pht xuất từ 5 ; 4 ến
ờng tròn C : bằng 1?
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 43
378) Trong mặt phng với h trục tọa Oxy cho 2;1 v 2 ờng thng
và Viết PT ờng tròn tiếp xúc ti v c tm thuc .
379) Mt ờng tròn qua iểm 3;5 v cắt Oy ti iểm 0;4 v iểm 0;-2 Viết
phơng trnh ờng tròn cho biết tm v bn ính
380) Cho hai ờng thng (d) và ( c phơng trnh n t : 2x-y+2=0 và 2x+y-4=0 .
Viết phơng trnh ờng tròn C c bn ính R nằm trong gc nhọn của hai ờng
thng d v v tiếp xúc với chúng
381) Trong hông gian Oxy cho 2 ờng tròn :
Lập phơng trnh tiếp tuyến chung của 2 ờng tròn
382) Trong mặt phng to Oxy cho iểm M6;2 v ờng tròn C :

383) Lập phơng trnh ờng thng d qua M v cắt C ti 2 iểm ; sao cho

384) Trong mặt phng Oxy ập phơng trnh uờng tròn qua 1;2 ; 3;1 v c tm
thuc ờng thng : 7x+3y+10
385) Trong mặt phng to Oxy cho họ ờng cong :

a Chứng minh rằng họ ờng tròn v tồn ti 1 ờng thng trục ng
phơng của tất cả cc ờng tròn
b Chứng minh rằng cc ờng tròn của họ uôn tiếp xúc với nhau ti 1 iểm cố
ịnh Tm iểm
386) Cho 2 ờng tròn 0 v 0' tiếp xúc ngoi ti ựng gc C vuông trong
thuc O v C thuc O'Tm quĩ tích trung iểm của BC.
387) Trong mặt phng Oxy ập phơng trnh ờng tròn C tiếp xúc với ờng thng : x-y-
20 ti iểm M 3;1 v tm thuc ờng thng : 2x-y-2=0 .
388) Trong mặt phng Oxy cho 2 ờng tròn :
a Chứng minh rằng ; và cắt nhau ti 2 iểm phn bit v
b Viết phơng trnh ờng tròn qua v tiếp xúc với ờng thng ; x-2y+4=0
389) Cho ờng tròn O;R 2 ờng ính MN Tiếp tuyến ti cắt M ti cắt N
ti K PQ n t trung iểm của v K Chứng minh tm ờng tròn ngoi tiếp
tam gic PQ di chuyển trên mt ờng thng cố ịnh với cố ịnh
390) Cho ờng tròn C c phơng trnh: v iểm 4;7
a Lập phơng trnh ờng tròn C' tiếp xúc với C biết C' i qua iểm
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 44
b Trong trờng hp C' tiếp xúc ngoi C hãy tm trên C iểm M trên C' iểm N sao
cho tam gic MN c din tích ớn nhất Với tm của ờng tròn C
391) Cho ờng tròn C: x
2
+ y
2
+ 4x - 4y - 1 0; iểm 0;1 v ờng thng : x - y =
0.
1 Viết phơng trnh tổng qut của cc tiếp tuyến d
1
);(d
2
của ờng tròn C di qua
2 Tính cosin cc gc nhọn to bởi n t với d
1
),(d
2
).
392) Cho ờng tròn C: Viết cc phơng trnh tiếp tuyến ti
cc iểm c to những số nguyên thuc ờng tròn
393) Cho hai iểm và
1 Tm quỹ tích cc iểm sao cho
2 Tm quỹ tích cc iểm sao cho trong mt số cho trớc
394) Cho 2 họ ờng tròn n t c phơng trnh:

Tm trục ng phơng của Chứng minh
rằng hi m thay ổi cc trục ng phơng uôn i qua 1 iểm cố ịnhwww.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 45
E LÍP :


- PHÖÔNG
TRÌNH :

- Ñænh treân truïc
lôùn :
- Ñænh treân truïc
nhoû:
- Ñoä daøi 2 truïc
- Tieâu ñieåm :
- Tieâu cöï :

- Taâm sai :

- Baùn kính tieâu

- PT ñöôøng
chuaån :

- PT tieáp tuyeán
taïi ñieåm
M
0
(x
0
; y
0
) :
- Ñk tieáp xuùc
cuûa (E) vôùi

2 2
1
2 2
x y
a b

(b
2
= a
2
– c
2
; a,b,c > 0 )

A
1
( -a ; 0) ; A
2
(a ; 0)

B
1
(0 ; -b ) ; B
2
( 0 ; b)

2a ; 2b
F
1
(-c ; 0) ; F
2
(c ; 0)
2c
e =
c
a
<1
MF
1
= a + ex ; MF
2
= a – ex
2
a a
x
e c


0 0
1
2 2
xx yy
a b

(coâng thöùc phaân ñoâi toaï ñoä)


2 2
1
2 2
x y
b a

(b
2
=
a
2

c
2
;
a,b,c
> 0 )
A
1
(0 ; -a) ; A
2
(0 ; a)

B
1
(- b ; 0) ; B
2
(b ; 0)

2a ; 2b
F
1
(0 ; - c) ; F
2
(0 ; c)
2c
e =
c
a
< 1
MF
1
= a +ey; MF
2
= a – ey
2
a a
y
e c


www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 46
PP GIAÛI MOÄT SOÁ DAÏNG TOAÙN VEÀ E – LÍP
Vaán ñeà 1 :
- Xaùc ñònh caùc yeáu toá cuûa E – líp
- Laäp PT chính taéc cuûa E – líp
- Tìm ñieåm treân E – líp
( Döïa vaøo giaû thieát baøi toaùn aùp duïng caùc tính chaát cuûa E – líp coù lieân quan , ñeå giaûi
baøi toaùn )
Vaán ñeà 2 : - Vieát PT tieáp tuyeán cuûa E – Líp (E) :
2 2
1
2 2
x y
a b

Daïng 1: Tieáp tuyeán taïi ñieåm M
0
(x
0
; y
0
)e(E)(Duøng coâng thöùc phaân ñoâi toaï ñoä)
Daïng 2: Tieáp tuyeán (D) coù phöông cho tröôùc ( Tieáp tuyeán coù heä soá goùc k cho
tröôùc ; Tieáp tuyeán song song hoaëc vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng cho tröôùc )
CAÙCH 1 : - Vieát daïng p/t tieáp tuyeán (D) ( Nhö ôû baøi ñöôøng troøn – daïng 2)
 Duøng ñk tieáp xuùc ñeå tìm heä soá coøn laïi cuûa tieáp tuyeán . Roài vieát p/t tieáp tuyeán
CAÙCH 2 : ( Tìm toaï ñoä tieáp ñieåm , roài vieát p/t tieáp tuyeán )
- Goïi I (x
0
; y
0
) laø tieáp ñieåm cuûa tieáp tuyeán (D) vôùi (E )=>p/t (D) coù daïng :
0 0
1
2 2
xx yy
a b

- Duøng ñk coù cuøng heä soá goùc hoaëc tích hai heä soá goùc baèng – 1 , ñeå laäp phöông trình
baäc nhaát hai aån x
0
, y
0
. (Ví duï : (D) song song vôùi ñöôøng thaúng Ax + By + C
= 0
0 0
2 2
0
x y
a b
A B
)
(A):Ax+By+C=0 A
2
a
2
+ B
2
b
2
= C
2

0 0
1
2 2
xx yy
b a

(coâng thöùc phaân ñoâi toaïñoä)

A
2
b
2
+ B
2
a
2
= C
2

www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 47
- Töø p/t treân keát hôïp vôùi p/t Baäc hai 2 aån x
0
, y
0
:
2 2
0 0
1
2 2
x y
a b
(vì M
0
e (E) )
laäp heä . Giaûi tìm x
0
, y
0

- Laäp p/t tieáp tuyeán vôùi x
0
, y
0
vöøa tìm ñöôïc
Daïng 3: Vieát p/t tieáp tuyeán qua ñieåm M (x
1
; y
1
) ( M e (E ) )
CAÙCH 1 :
- Xeùt ñöôøng thaúng (D) qua ñieåm M vaø coù heä soá goùc k : y = k(x – x
1
) + y
1

- Duøng ñk tieáp xuùc ñeå giaûi tìm k
* Neáu tìm ñöôïc hai giaù trò k , ta vieát ñöôïc hai phöông trình tieáp tuyeán cuûa ( E )
qua M
* Neáu tìm ñöôïc moät giaù trò k , Ta xeùt ñöôøng thaúng qua M coù p/t : x – x
1
= 0 . Kieåm
tra qua ñk tieáp xuùc xem ñöôøng thaúng coù phaûi laø tieáp tuyeán cuûa (E ) khoâng
CAÙCH 2 : - Goïi M(x
0
; y
0
) laø tieáp ñieåm cuûa (D) vaø (E ) , khi ñoù p/t tieáp tuyeán coù
daïng :
0 0
1
2 2
xx yy
a b

- Ta coù heä :
2 2
0 0
1
0
2 2
. .
1 0 1 0
1
2 2
x y
M E
a b
x x y y
M D
a b
. Giaûi heä tìm x
0
, y
0
; roài vieát
p/t tieáp tuyeán
Vaán ñeà 3 : Taäp hôïp ñieåm M (x ; y) laø E – líp
Aùp duïng : Taäp hôïp ñieåm M laø E – Líp (E ) neáu thoaû 1 trong 2 tính chaát sau :
1. Toång khoaûng caùch töø M ñeán hai ñieåm coá ñònh F
1
; F
2
laø 1 haèng soá baèng 2a ( a
> 0 ) . Nghóa laø :
(E ) = { M / F
1
M + F
2
M = 2a } . trong ñoù F
1
, F
2
laø hai tieâu ñieåm cuûa (E ) , vaø F
1
F
2
=
2c ( a > c )
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 48
2. Tyû soá giöõa khoaûng caùch töø ñieåm M ñeán ñieåm coá ñònh F , vôùi khoaûng caùch töø
M ñeán 1 ñöôøng thaúng coá ñònh (A) laø 1 haèng soá döông nhoû hôn 1 ( Kyù hieäu laø e < 1,
vaø goïi laø taâm sai ) . Nghóa laø :
(E ) : {M /
[ , ]
MF
e
d M
} . Vôùi F goïi laø tieâu ñieåm , (A) goïi laø ñöôøng chuaån .

BÀI TẬP

395) Cho elip ( )
2 2
: 9 4 36 E x y + = .
1) Tìm to các ỉnh, tiêu iểm, tính tâm sai của (E).
2) Cho ( ) 1;1 M , lập PT ờng thng qua M và cắt (E) ti hai iểm A, B : MA MB = .
396) Lập PT chính tắc cuae elip (E) , biết:
1) (E) i qua các iểm
( ) ( )
3 3; 2 , 3; 2 3 M N .
2) Hai tiêu iểm ( ) ( )
1 2
2;0 , 2;0 F F ÷ và
a) trục lớn có dài bằng 4.
b) (E) i qua gốc to .

397) Cho elip ( )
2 2
:16 25 100 E x y + = .
1) Tìm to các ỉnh, tiêu iểm, tính tâm sai của (E).
2) Tìm to của iểm ( ) M E e , biết 2
M
x = . Tính khoảng cách từ M ến hai tiêu iểm
cuae (E).
Tìm tất cả các giá trị của b ể ờng thng y x b = + có iểm chung với (E).
Cho elip ( )
2 2
: 4 9 36 E x y + = .
1) Tìm to các ỉnh, tiêu iểm, tính tâm sai của (E).
2) Cho ( ) 1;1 M , lập PT ờng thng qua M và cắt (E) ti hai iểm A, B : MA MB = .
398) Trong h to Oxy cho hai iểm ( ) ( ) ( )
1 2
4;0 , 4;0 0;3 vµ F F A ÷ .
1) Viết PT chính tắc của elip (E) i qua A và nhận
1 2
; F F làm các tiêu iểm.
2) Tìm tọa iểm ( ) M E e sao cho
2 1
2 MF MF = .
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 49
399) Viết PT chính tắc cuae elip (E), biết:
1) Trục lớn thuc Ox, dài trục lớn bằng 8; trục nh thuc Oy có dài bằng 6.
2) Trục lớn thuc Oy có dài bằng 10, tiêu cự bằng 6.
3) Hai tiêu iểm thuc Ox; trục lớn có dài bằng 26, tâm sai
12
13
e = .
4) (E) i qua các iểm ( ) ( ) 4;0 , 0;3 M N .
5) Hai tiêu iểm: ( ) ( )
1 2
1;0 , 5;0 F F ÷ ; tâm sai
3
5
e = .
6) (E) có tâm ( ) 1;1 I , tiêu iểm ( )
1
1;3 F , trục nh có dài bằng 6.
400) Tìm tâm sai của elip (E) ,biết:
1) Các ỉnh trên trục nh nhìn on thng nối hai tiêu iểm dới mt góc vuông.
2) Đ dài trục lớn bằng hai ln dài trục nh.
3) Khoảng cách giữa hai ỉnh, mt ỉnh trên trục lớn và ỉnh kia thuc trục nh bằng tiêu
cự của (E).
401) Chứng t rằng PT:
2 2
0 . 0, . 0 víi Ax By F AB AF + + = > <
1) Là PT của mt elip có tâm ( ) 0;0 O nếu A B = . Tìm to các tiêu iểm của elip.
2) Là PT của mt ờng tròn tâm ( ) 0;0 O nếu A B = .
402) Chứng t rằng PT:
2 2
0 0 víi ax by cx dy e ab + + + + = >
1) Là PT của mt elip nếu
2 2
0
4 4
c d
a e
a c
| |
+ ÷ >
|
\ .
. Tìm to các tiêu iểm của elip.
2) Là mt iểm nếu
2 2
0
4 4
c d
e
a c
+ ÷ = .
403) Cho elip ( )
2 2
: 4 9 36 E x y + = .
1) Viết (E) dới dng chính tắc, từ xác ịnh to các ỉnh, các tiêu iểm và tính tâm
sai của (E).
2) Tìm tất cả các giá trị của m ể ờng thng ( ) : 2 0 d x y m ÷ ÷ = tiếp xúc với (E).
3) Tìm tất cả các giá trị của m ể ờng thng (d) cắt (E) ti hai iểm A,B: 1 AB = .

. TIẾP TUYẾN CỦA ELIP.

404) Viết PT tiếp tuyến của elip ( )
2 2
: 1
16 9
x y
E + = , biết:
1) Tiếp tuyến i qua iểm ( ) 4;0 A .
2) Tiếp tuyến i qua iểm ( ) 2; 4 B .
3) Tiếp tuyến song song với ờng thng ( ) : 2 6 0 x y A ÷ + = .
4) Tiếp tuyến vuông góc với ờng thng ( ) : 0 x y A ÷ = .
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 50
405) Viết PT tiếp tuyến của elip ( )
2 2
: 1
9 4
x y
E + = biết tiếp tuyến to với ờng thng
( ) : 2 0 x y A ÷ = mt góc
0
45 o = .
406) Viết PT tiếp tuyến chung của hai elip sau:
( ) ( )
2 2 2 2
1 2
: 1, : 1
9 4 4 9
x y x y
E E + = + = .
407) Viết PT các ờng thng chứa các cnh của hình vuông ngoi tiếp elip
2 2
1
3 6
x y
+ = .
408) Cho elip ( )
2 2
: 1
9 4
x y
E + = . Viết PT tiếp tuyến với (E) i qua iểm ( ) 3; 2 A . Tìm to
của tiếp iểm ?

1) Viết PT của elip ( ) E có tiêu cự bằng 8, tâm sai
4
5
e = và các tiêu iểm nằm trên Ox,
ối xứng nhau qua trục Oy.
2) Viết PT các tiếp tuyến của (E) i qua iểm
( )
15
0;
4
A .
3) Tính din tích hình phng chắn bởi (E) và hai tiếp tuyến nói trên.
409) Cho elip ( )
2 2
: 1
9 5
x y
E + = . Mt hình chữ nhật c gọi là ngoi tiếp eip nếu mỗi
cnh của hình chữ nhật ều tiếp xúc với (E). Trong tất cả các hình chữ nhật ngoi tiếp (E),
hãy xác ịnh:
1) Hình chữ nhật có din tích nh nhất.
2) Hình chữ nhật có din tích nh nhất.
410) Viết PT các cnh của hình vuông ngoi tiếp elip ( )
2 2
: 1
24 12
x y
E + = .
QUỸ TÍCH ĐỐI VỚI ELIP.
411) (ĐH Huế_96) Cho elip ( )
2 2
2 2
: 1
x y
E
a b
+ = . Gọi
1 2
A A là trục lớn của (E). Kẻ các tiếp
tuyến
1 1 2 2
, At A t của (E). Mt tiếp tuyến qua iểm ( ) M E e , cắt
1 1 2 2
At A t vµ theo thứ tự ti
1 2
T T vµ .
1) CMR: Tích số
1 1 2 2
. AT AT không phụ thuc vào vị trí iểm M .
412) Cho họ elip ( ) ( )
2
2
: 2 0 1
x
E y x m
m
= ÷ < < .
1) Đa (E) về dng chính tắc, xác ịnh to của tâm, các tiêu iểm
1 2
, F F và các ỉnh
1 2
, A A thuc trục lớn của (E).
2) Tìm quỹ tích các ỉnh
1 2
, A A khi m thay ổi.
3) Tìm quỹ tích các tiêu iểm
1 2
, F F khi m thay ổi.
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 51
413) CMR: Điều kin cn và ủ ể ờng thng ( ) : 0 d Ax By C + + =
( )
2 2
0 A B + > tiếp
xúc với elip ( )
2 2
2 2
: 1
x y
E
a b
+ = là :
2 2 2 2 2
C A a B b = + .
414) CMR: Điều kin cn và ủ ể ờng thng ( ) : d y kx m = + tiếp xúc với elip
( )
2 2
2 2
: 1
x y
E
a b
+ = là :
2 2 2 2
m k a b = + .


BÀI TẬP HYPEBOL

415) Lập pt chính tắc của ypebo biết:
1 Nửa trục thực bằng 4 tiêu cự bằng 10
2 Tiêu cự bằng 13 2 mt tim cận : x y
3
2
=
3, tâm sai 5 = e , (H) qua ) 6 ; 10 ( M
4 di trục ảo bằng 12 tm sai
4
5
= e
5 1 ỉnh -10; 0 v mt tim cận : x y
5
2
=
6 i qua 2 iểm ) 5 2 ; 2 5 ( A và ) 40 ; 45 ( B
7 qua M24;5 v mt tim cận: x y
12
5
÷ =
8 gc giữa 2 tim cận bằng 60
0
, (H) qua M(6;3)
9 i qua ) 3 ; 2 4 ( M c tiêu iểm trùng với tiêu iểm của : 2x
2
+7y
2
=70
10, (H) qua )
5
9
;
5
34 4
( M v M nhn 2 tiêu iểm dới 1 gc vuông

416) Tm tm sai của : 1
2
2
2
2
= ÷
b
y
a
x
biết:
1 hoảng cch giữa tiêu iểm v ỉnh trên trục ảo bằng di trục thực
2 Đỉnh trên trục ảo nhn F
1
, F
2
dới 1 gc 120
0

3 ypebo c hai tim cận vuông gc gọi ypebo vuông
4 di trục thực gấp 2 n di trục ảo
417) Cho Hypebol (H): 1
2
2
2
2
= ÷
b
y
a
x
M mt iểm tuỳ ý trên d
1
); (d
2
n t cc
ờng thng qua M v song song với 2 tim cận của CMR din tích hnh bnh hnh
to bởi d
1
), (d
2
v tim cận hông ổi
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 52
418) Lập phơng trnh chính tắc của ypebo biết tổng di 2 bn trục: a+b 7 v
phơng trnh hai tim cận : .
4
3
x y ± =
419) Cho họ ờng cong C
m
): 1
25
2
2
2
2
=
÷
+
m
y
m
x
( 5 ; 0 ± = = m m )
1 Tuỳ theo gi trị của m hãy xc ịnh hi no C
m
) là elip, khi nào là Hypebol?
2 iả sử 1 iểm tuỳ ý trên ờng thng x1 v hông thuc trục honh CMR qua
c 4 ờng cong của họ C
m
i qua Trong 4 ờng ấy c bao nhiêu elip, bao nhiêu
Hypebol?
420) Trong mp to Oxy cho -2; 0); B(2; 0) và M(x; y).
1 Xc ịnh to M biết M nằm phía trên trục honh v số o gc
0
90 = AMB ; số o gc
MAB = 30
0
.
2 Khi x y thay ổi sao cho số o gc M gấp ôi số o gc M i M chy trên
ờng cong no?
421) Cho Elip (E): x
2
+ 3y
2
= 9
ọi hypebo c cc tiêu iểm trùng với 2 ỉnh trên trục ớn của ; 2 tim cận chứa 2
ờng chéo của hnh chữ nhật cơ sở của Viết pt của
422) Cho Hypebol (H): 5x
2
– y
2
– 4 = 0.
Tm cc ỉnh tiêu iểm tm sai c phơng trnh cc tim cận
Cho (H): 9x
2
– 16y
2
– 144 = 0
1 Tm cc tiêu iểm cc ỉnh tm sai v phơng trnh cc tim cận của
2 Viết pt chính tắc của ip c cc tiêu iểm trùng với cc tiêu iểm của v ngoi
tiếp hnh chữ nhật cơ sở của
423) Cho (H): 1
9 4
2 2
= ÷
y x

1 Xc ịnh to cc ỉnh cc tiêu iểm tm sai v cc tim cận của Vẽ
2 Tm n ể ờng thng y nx – 1 c iểm chung với
424) Cho hypebol (H): ) 0 ( 1
2
2
2
2
> > = ÷ b a
b
y
a
x
Cho mt số thực dơng Xét cc ờng
thng d
1
): y = kx; (d
2
): x
k
y
1
÷ =
a. Hãy tìm k sao cho (d
1
) và (d
2
ều cắt
b ọi v C n t giao iểm của d
1
với nằm trong gc phn t thứ nhất
ọi v n t giao iểm của d
2
với nằm trong gc phn t thứ haiãy tm
sao cho hnh thoi C c din tích nh nhất
425) Cho Hypebol (H): 1
16 4
2 2
= ÷
y x
.
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 53
1 Tm phơng trnh ờng chéo của hnh chữ nhật tm O c 4 ỉnh thuc sao cho h
số gc cc ờng chéo số nguyên
2 ọi mt ờng thng bất ỳ cắt hai tim cận ti P Q; cắt ti R S Chứng
minh rằng: PRQS
3 Lấy iểm K thuc Từ K ẻ hai ờng thng n t song song với hai tim cận
Chứng minh din tích hnh bnh hnh giới hn bởi hai ờng thng v hai tim cận c
din tích hông ổi
4 iả sử hai ờng thng qua tm O v vuông gc với nhau cắt ti 4 iểm to thnh
mt hnh thoi Viết phơng trnh hai ờng thng hi hnh thoi c din tích nh nhất
5. Cho A(-20 Tm hai iểm C thuc nhnh phải của sao cho tam gic C tam
gic ều
426) Trong mặt phng Oxy cho Hyperbol (H) : 1
9 4
2 2
= ÷
y x

ọi d ờng thng qua O c h số gc ; d' ờng thng qua O v vuông gc với d
a Tm iều in của ể d v d' ều cắt
b Tính theo din tích của hnh thoi với 4 ỉnh 4 giao iểm của d;d' v ).
427) Trong mặt phng tọa Oxy cho yperbo c phơng trnh : 9x
2
- 16y
2
= 144
a Tm tọa ỉnh tiêu iểm tm sai tim cận của
b Lập phơng ờng tròn C ờng ính F
1
F
2
Với F1F
2
hai tiêu iểm của
428) Trong mặt phng Oxy cho hypebo c phơng trnh :
1
2
2
2
2
= ÷
b
y
a
x

Tiêu iểm F
1
Tm iểm M trên sao cho di MF
1
ngắn nhất di nhất
429) Trong mặt phng Oxy cho ip : 1
4 9
2 2
= +
y x

Và Hyperbol (H) : 1
4 1
2 2
= ÷
y x

www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 54
Lập phơng trnh ờng tròn i qua giao iểm của ip v yperbo
430) Trong mặt phng to Oxy cho yperbo c phơng trnh :
20x
2
- 25y
2
= 100
a Tính hoảng cch từ iểm c honh 10 = x ến 2 tiêu iểm
b Tm b ể phơng trnh ờng thng : yx+b c iểm chung với yperbol trên.
431) Trong mặt phng Oxy cho yperbo c phơng trnh :
(H): 1
2
2
2
2
= ÷
b
y
a
x

a Tính hoảng cch từ iểm M thuc ến tim cận của n
b Từ iểm M ẻ cc ờng thng song song với 2 tim cận v cắt chúng ti P;Q Tính
din tích tứ giác OPMQ
432) Cho Hypebol (H): 1
9 16
2 2
= ÷
y x
Lập pt chính tắc eip biết c 2 tiêu iểm 2
tiêu iểm của v i qua cc ỉnh của hnh chữ nhật cơ sở của
433) Cho Hypebol (H): 1
2
2
2
2
= ÷
b
y
a
x

CMR: Tích hoảng cch từ 1 iểm M
0
bất ỳ trên ến 2 ờng tim cận 1 số hông
ổi
434) Cho Hypebol (H): 1
3 6
2 2
= ÷
y x
Tm to iểm M thuc sao cho M nhn 2 tiêu
iểm F
1
, F
2
của dới 1 gc 90
0
.
435) Cho Elip (E): 4x
2
+ 9y
2
36 Lập pt ypebo c 2 tiêu iểm trùng với 2 tiêu iểm cua
v i qua ) 1 ; 2 2 ( ÷ A
436) Cho (H): 1
12 4
2 2
= ÷
y x
Tm M trên sao cho hoảng cch từ M ến tiêu iểm tri gấp
ôi hoảng cch từ M ến tiêu iểm phải của
437) Cho A(-a; 0; a;0 ọi C ờng tròn thay ổi qua ; MM’ ờng ính của
C uôn song song với Ox Tm quỹ tích M v M’
438) Cho M( ) tan ;
cos
t b
t
a
, ( )
2
) 1 2 (
t
+ = k t Tm quỹ tích iểm M
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 55
Tm quỹ tích tm cc ờng tròn chắn trên Ox v Oy hai on thng c di n t
2a và 2b
439) Cho Hypebol (H): 1
2
2
2
2
= ÷
b
y
a
x
.
CMR: với mọi M trên ta c:
1, OM
2
– MF
1
.MF
2
= a
2
– b
2
.
2, (MF
1
+ MF
2
)
2
= 4(OM
2
+ b
2
)
440) Cho (H): 1
5 4
2 2
= ÷
y x
Tm iểm M trên nhn 2 tiêu iểm dới 1 gc 120
0
.
441) Cho (H): 1
16 9
2 2
= ÷
y x
Mt ờng thng d qua tiêu iểm F
1
vuông gc với trục thực cắt
ti M N Tính MN

442) Cho (E): 16x
2
+ 9y
2
= 144
1 Viết pt chính tắc của c cùng hnh chữ nhật cơ sở với
2 Tm M trên nhn 2 tiêu iểm dới 1 gc 60
0
.
3, Tìm M trên (H) sao cho 2 bn ính qua tiêu vuông gc với nhau

443) Cho F4; 0 v ờng thng d: 4x – 9 = 0.
Tm tập hp cc iểm M trên mp to sao cho tỷ số hoảng cch từ M ến F v từ M ến d
bằng
3
4


444) Tính din tích hnh chữ nhật c ỉnh nằm trên : 1
16 20
2 2
= ÷
y x
hai cnh i qua 2 tiêu
iểm v song song với Oy

445) Cho (H): 1
4 25
2 2
= ÷
y x
v ờng thng d: 2x + 15y – 10 = 0
1 CMR: d uôn cắt ti 2 iểm phn bit x
A
>0). Tính AB
2 Tm C trên sao cho tam gic C cn ở A.

446) Cho (H): x
2
– 2y
2
6 v M3;1 Lập pt ờng thng d qua M cắt ti 2 iểm v
B sao cho MA = MB.

447) Cho (H): x
2
– 4y
2
32 v ờng thng d: x + 6y 0
1 CMR: d uôn cắt ti 2 iểm phn bit Tính
2 Tm iểm C nằm trên sao cho tam gic C c din tích bằng 30

448) Cho A(4; 1) và (H): 1
4 2
2 2
= ÷
y x
. Tìm M trên sao cho M ngắn nhất
www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 56www.VNMATH.com

www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).

I - CÁC BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN VÉCTƠ
1)
Rút gọn các biểu thức sau: a)OM – ON + AD + MD + EK – EP – MD AB  MN  CB  PQ  CA  NM Chứng minh rằng a) AB + CD = AD + CB b) AC + BD = AD + BC c) AB + CD + EA = ED + CB d) AD + BE + CF = AE + BF + CD = AE + BD + CE e) AB + CD + EF + GA = CB + ED + GF Chohình bình hành ABCD tâm O. CMR : AO  BO  CO  DO  O , Với I bất kì IA  IB  IC  ID  4IO Cho tam gi c C a iểm M N v P n t trung iểm C C CMR: MN  BP ; MA  PN . Cho töù giaùc ABCD, goïi M, N, P, Q laàn löôït laø trung ñieåm AB, BC, CD, DA. Chöùng minh : MN  QP ; NP  MQ Cho tam giaùc ABC coù tröïc taâm H vaø O taâm laø ñöôøng troøn ngoaïi tieáp . Goïi B’ laø ñieåm ñoái xöùng B qua O . Chöùng minh : AH  B' C . Cho hình bình haønh ABCD . Döïng

2)

3) 4) 5) 6) 7)

AM  BA, MN  DA, NP  DC , PQ  BC .

Chöùng minh AQ  O 8) Cho 4 iểm bất M N P Q Chứng minh c c ng thức sau: a. c) PQ  NP  MN  MQ ; NP  MN  QP  MQ ; b.
MN  PQ  MQ  PN ; 9) Cho ng gi c C Chứng minh rằng: AD  BA  BC  ED  EC  0 ; a. AD  BC  EC  BD  AE b. 10) Cho 6 iểm M N P Q R S Chứng minh: a) MN  PQ  MQ  PN . b) MP  NQ  RS  MS  NP  RQ .

11) Cho 7 ñieåm A ; B ; C ; D ; E ; F ; G . Chöùng minh raèng :
AB + CD + EA = CB + ED AD + BE + CF = AE + BF + CD AB + CD + EF + GA = CB + ED + GF AB - AF + CD - CB + EF - ED = 0 12) Cho h nh b nh h nh C c t m O CMR: OA  OB  OC  OD  0 . thức trung iểm Cho 2 iểm v 13) Cho M trung iểm CMR với iểm bất : IA  IB  2IM . 14) Với N sao cho NA  2 NB CMR với bất : IA  2IB  3IN 15) Với P sao cho PA  3PB CMR với bất : IA  3IB  2IP 16) thức trọng t m Cho tam gi c C c trọng t m : CMR: GA  GB  GC  0 Với bất : IA  IB  IC  3IG .

a. b. c. d.

BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG

2

www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).
1 GA . CMR 2MA  MB  MC  0 4 17) thức h nh b nh h nh Cho h nh b nh h nh C t m O CMR: a) OA  OB  OC  OD  0 ; b với bất : IA  IB  IC  ID  4IO . C chứng minh rằng : 18) Gọi G là trọng tâm tam gi c 1 a) GA  GB  GC  0 b) AG  AB  AC 3 19) Gọi ’ n t à trọng tâm của tam giác ABC và ’ ’C’ a Chứng minh rằng : AA'  BB '  CC '  3GG ' 1 1 1 b)Gọi M,N,P là các iểm thoả: MA  MB, NB  NC , PC  PA 3 3 3 Chứng minh rằng các tam giác ABC và tam giác MNP có cùng trọng tâm

M thu c o n

v M

C v m t iểm M tùy ý Chứng minh rằng : MA  MC  MB  MD Chứng minh rằng 21) Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF. Dựng các vectơ EH và FG bằng CDGH là hình bình hành 22) Cho tam giác ABC n i tiếp trong ờng tròn O à trực tâm của tam giác a)Gọi D là iểm ối xứng của A qua tâm O Chứng minh rằng C b)Gọi K là trung iểm của AH và I là trung iểm của C chứng minh OK = IH 23) Cho h nh b nh h nh C ọi v F n t trung iểm của hai c nh v C Đ ờng chéo B n t cắt F v C t i M v N chứng minh rằng : DM = MN = NB 24) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Dựng AD = GC và DE = GB Chứng minh rằng 0 25) Từ iểm nằm ngo i ờng tròn O ta ẻ 2 tiếp tuyến v C với O ọi giao iểm của O v C Trên ờng trung trực của o n ấy 1 iểm M Từ M ẻ tiếp tuyến M với O Chứng minh rằng : |MA| = | MF |

20) Cho hình bình hành

C ên ngo i của tam gi c ta vẽ c c h nh b nh h nh J CPQ C RS Chứng minh rằng : RJ  IQ  PS  0 27) Cho tam gi c C c trung tuyến M Trên c nh C ấy hai iểm v F sao cho F FC ọi N giao iểm của M v Tính tổng AE  AF  AN  MN 28) Cho h nh b nh h nh C Trên ờng chéo C ấy iểm O Qua O ẻ c c ờng th ng song song với c c c nh của h nh b nh h nh cắt v C t i M v N cắt v C t i v F Chứng minh rằng : a) OA  OC  OB  OD b) BD  ME  FN 29) Cho tam gi c ều n i tiếp ờng tròn t m O a ãy x c ịnh c c iểm M N P sao cho: OM = OA + OB ; ON = OB + OC ; OP = OC + OA b)Chứng minh rằng OA + OB + OC = 0 30) Cho tam giác ABC. Gọi ’ à iểm ối xứng với qua ; ’ à iểm ối xứng với C qua ;C’ à iểm ối xứng với A qua C . Chứng minh rằng với m t iểm O bất kỳ ta có : OA  OB  OC  OA '  OB '  OC ' 31) Cho n iểm trên mặt ph ng n An ký hi u chúng là A1, A2 … n. B n Bình ký hi u chúng là B1, B2 … n. BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 3

26) Cho tam gi c

www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). 32) Chứng minh rằng : A1B1 + A2B2 +...+ AnBn = 0 33) Cho nguõ giaùc ñeàu ABCDE taâm O Chöùng minh :

OA  OB  OC  OD  OE  O
34)Cho luïc giaùc ñeàu ABCDEF coù taâm laø O . CMR :
a) b) c) d)

OA + OB + OC + OD + OE + OF = 0 OA + OC + OE = 0 AB + AO + AF = AD MA + MC + ME = MB + MD + MF ( M tuøy yù ).

35)Cho tam giaùc ABC ; veõ beân ngoaøi caùc hình bình haønh ABIF ; BCPQ ; CARS
Chöùng minh raèng : RF + IQ + PS = 0 36) cho tứ gi c C ọi J n t trung iểm C v ọi EA  EB  EC  ED  0 . 37) Cho tam gi c C với M N P trung iểm C C CMR: a) AN  BP  CM  0 ; b) AN  AM  AP ; c) AM  BN  CP  0 . 38) Cho h nh thang C y ớn C y nh gọi trung iểm EA  EB  EC  ED  DA  BC . trung iểm J CMR:

CMR:

39) Cho 6 iểm A, B, C, D, E, F. CMR : (bằng nhiều cách khác nhau)
a) AB  CD  AD  CB b) AB  CD  AC  DB c) AD  BE  CF  AE  BF  CD 40) Cho tam giác ABC với M, N, P là trung iểm các c nh AB, BC, CA. Chứng minh rằng : a) AN  BP  CM  O b) AN  AM  AP c) AM  BN  CP  O 41) Cho hai iểm A, B. Cho M là trung iểm A, B. Chứng minh rằng với iểm I bất kì ta có : IA  IB  2 IM . 42) Với iểm N sao cho NA  2NB . CMR với I bất kì : IA  2 IB  3IN 43) Vơi iểm P sao cho PA  3PB . CMR với I bất ki : IA  3IB  2 IP .Tổng quát tính chất trên. 44) Cho tam giác ABC và G là trọng tâm của tam giác.Chứng minh rằng AG  BG  CG  O . Với I bất kì ta có : IA  IB  IC  3IG . 1 M thu c o n AG và MG  GA . CMR : 2MA  MB  MC  O . Với I bki 4 2 IA  IB  IC  4 IM . 45) Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N của AB và CD . CMR : a) AD  BC  2 MN b) AC  BD  2 MN c) Tìm vị trí iểm I sao cho IA  IB  IC  ID  O d) Với M bất kì, CMR : MA  MB  MC  MD  4 MI 46) (Khái niệm trọng tâm của hệ n điểm và tâm tỉ cự của hệ n điểm) Cho n iểm A1 , A2 ,..., An . Gọi G là iểm thoả mãn

GA1  GA2  ...  GAn  O .

CMR

vơi

bki

M

:

MA1  MA2  ...  MAn  nMG .
Gọi I là iểm thoả mãn n1 IA1  n2 GA2  ...  nn GAn  O . CMR với M bất kì :

n1 MA1  n2 MA2  ...  nn MAn  (n1  ..  nn )MG 47) Cho lục giác ều ABCDEF. CMR hai tam giác ACE và BDF cùng trọng tâm.
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 4

www.VNMATH.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). 48) Cho lục giác ABCDEF. Gọi M, N, P, Q, R, S l n l t là trung iểm của AB, CD, EF, BC, DE, FA.
CMR hai tam giác MNP và QRS cùng trọng tâm. 49) Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ là các iểm thu c BC, CA, AB sao cho :

A' B  kA'C, B 'C  kB ' A, C' A  kC' B và k  1 . CMR hai tam giác ABC và A’B’C’ cùng trọng tâm. 50) Cho tứ giác lồi ABCD. Gọi M, N , P, Q là trung iểm AB, BC, CD, DA. CMR hai tam giác ANP và CMQ cùng trọng tâm. (Một số đẳng thức về trực tâm, trọng tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, tâm đường tròn nội tiếp) 51) Cho tam giác ABC, G, H, O, I là trọng tâm, trực tâm, tâm ờng tròn ngo i tiếp và tâm ờng tròn n i tiếp. a) 3OG  OA  OB  OC b) OH  OA  OB  OC c) 2HO  HA  HB  HC d) aIA  bIB  cIC  O e) TanA HA  TanBHB  tan CHC  O f) Gọi M là iểm bất kì nằm trong tam giác ABC. CMR : SBCM IA  SACM IB  SABM IC  O (M nằm ngoài thì không còn úng). 52) (Nhấn mạnh bài toán và mở rộng ra nhiều trường hợp). Cho tam giác ABC. Gọi M là trung iểm AB và N là m t iểm trên c nh AC sao cho NC = 2NA. Gọi K là trung iểm MN. 1 1 1 1 a) CMR : AK  AB  AC . b) D là trung iểm BC. CMR : KD  AB  AC 4 6 4 3 53) Cho tam giác ABC a X c ịnh iểm I sao cho : IA  2IB  0 b X c ịnh iểm K sao cho : KA  2KB  CB Cho tam giác ABC a)Tìm iểm M thoả mãn : AM  MB  MC  0 b)Tìm iểm N thoả mãn : BN  AN  NC  BD c)Tìm iểm K thoả mãn : BK  BA  KA  CK  0 d)Tìm iểm M thoả mãn : MA  MB  2MC  0 e)Tìm iểm N thoả mãn : NA  NB  2 NC  0 f)Tìm iểm P thoả mãn : PA  PB  2PC  0 54) Cho hình bình hành ABCD. Tìm iểm M thoả mãn: 4AM  AB  AC  AD 55) Cho lục giác ABCDEF .Tìm iểm O thoả mãn : OA  OB  OC  OD  OE  OF  0 56) Cho ABC . Tìm M sao cho a/ MA  2MB  3MC  0 b/ MA  2MB  4MC  0
C T m M sao cho a/ MA  2MB  MC  2MD  0 b/ MA  2MB  5MC  2MD  0 58) Cho tam giác ABC a X c ịnh các iểm D,E thoả mãn: 4DA  DB  0 ; EA  2 EC  0 b)Tìm quĩ tích iểm M thoả mãn: 4MA  MB  MA  2MC

57) Cho tứ gi c

59) Cho hai iểm phân bi t A,B
a)Hãy x c ịnh các iểm P,Q,R thoả: 2PA  3PB  0;  2QA  QB  0; RA  3RB  0 BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 5

i . J. AN  3NC . i .B naèm treân truïc (O. Tìm P thu c BC sao cho A. J thoả mãn : 2 IA  3IC  O .Gọi E. N. I. P th ng hàng. 2 2 4 1 63) Cho tam giác ABC và L. K. 65) CMR : M.y  y’) k a =(kx . j ). Q là trung iểm MN và BC. ky) . j )  Ñoái vôùi heä truïc (O. F th ng hàng. 60) Cho tam giác ABC và M. : A. MC  MA . N 2 th ng hàng. 1 1 1 CMR : M. Q th ng hàng. M. yM – yN)  Neáu G laø troïng taâm tam giaùc ABC thì xG = BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 6 . J th ng hàng. E là trung iểm AB và F thu c thoả mãn AF = 2FC. CMR : A. P . i ) thì AB = AB i . PB  PA  O . AC. Khi ñoù AB goïi laø ñoä daøi ñaïi soá cuûa AB  Heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc goàm 2 truïc Ox  Oy. Gọi M là trung iểm BC và I là iểm thoả mãn 4EI = 3FI. b = (x’. 3 3 61) Cho tam giác ABC. M. yM) vaø N(xN . 68) Cho tam giác ABC. N thoả mãn LB  2 LC.y) . CMR 1 1 MN . BF  BC . E. 64) Cho tam giác ABC với G là trọng tâm. 2 JA  5 JB  3JC  O .y)  Cho a = (x.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).y) laø toaï ñoä cuûa a .VNMATH.y’) ta coù a  b = (x  x’. i ) hoaéc x’Ox  A. I. 3JA  2 JC=O . 67) Gọi E là iểm thu c AB và thoả mãn AE  kAB . 62) Cho tam giác ABC và M. N th ng hàng. P th ng hàng. N. M. J thoả mãn : IA  2 IB. ( MP  CB  CA. I th ng hàng. F thoả mãn : ME  II – HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT :  Truïc laø ñöôøng thaúng treân ñoù xaùc ñònh ñieåm O vaø 1 vectô i coù ñoä daøi baèng 1.www. CMR : Đ ờng th ng IJ i qua G. yN) ta coù P laø trung ñieåm MN thì xp = xM  xN y  yN vaø yP = M 2 2 y  yB  yC xA  xB  xC vaø yG = A 2 3 MN = (xM – xN . Kyù hieäu truïc (O. E. 66) CMR J là trung iểm BI. MN  CB  CA ). Kyù hieäu a = (x. NB  NA  O . P là các iểm thoả mãn : MB  3MC  O . N là trung iểm AB và BC. Lấy iểm K là trung iểm EF. neáu a =x i +y j thì (x. J th ng hàng với M. CM : L. Lấy N thu c BC sao cho BN = 2 NC và J thu c EF sao cho 2EJ = 3JF. Kyù hieäu Oxy hoaëc (O.  k  R b cuøng phöông a ( a  0 ) khi vaø chæ khi coù soá k thoûa x’=kx vaø y’= ky  Cho M(xM . CMR A. Xác ịnh k ể C. N l n l t là trung iểm AB. CMR : A. N.Gọi P.

1).7 Chứng minh // C -1. b + 7 c = 0 Cho u = 2 i – 3 j và v = k i + 4 j T m c c gi trị của ể hai vectơ u và v cùng ph ơng 73) Cho c c vectơ a = (– 1.VNMATH.-2 .1) c = (4.6) Phân tích c theo a và b 74) Cho 3 vectơ a = (m. b = (3. M trong mỗi tr ờng h p sau: 77) Trong mặt ph ng Oxy cho 3 iểm 1.1). b = (2. b = (– 10.1) . C(4. 2.2 . a/ Chứng minh rằng 3 iểm C th ng h ng b/ T m tọa giao iểm của ờng th ng v trục Ox c/ T m tọa giao iểm của ờng th ng v trục Oy 81) Trong mặt ph ng Oxy cho 3. 3. C 0. b = (– 10.2 T m tọa M trong mỗi tr ờng h p sau: a/ AM  2BM  5CM b/ 2MA  3MB  0 \c/ ABMC là hình bình hành.3m – 4 T m m ể a + b cùng ph ơng với c 75) Xét xem c c cặp vectơ sau c cùng ph ơng hông?Nếu cùng ph ơng th c cùng h ớng hông? a) a = (2.– 5). b = (0.4 . C 0. 3). C(3. 82) Trong mặt ph ng Oxy cho 83) Trong mặt ph ng Oxy cho 1. C 3.5) .www.4).4).1) .-3).0) 7 BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG . B(1. 2.4 T m tọa a/ CM  2 AB  3 AC b/ AM  2BM  4CM c/ ABCM là hình bình hành.1 .2).– 15) b) a = (2.3) c) a = (0.1 .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).– 3).1 .7) .0) 76) Trong mặt ph ng Oxy cho 3 iểm 1.1 thu c ờng th ng b/ T m M ể C trung iểm M.5 a/ T m a ể C a. a/ T m tọa trọng t m của tam gi c C b/ T m tọa trung iểm M N P n t trung iểm của c c c nh C c/ T m ể C h nh b nh h nh T m tọa t m của h nh b nh h nh C C C 80) Trong mặt ph ng Oxy cho 3 iểm -2. b = (– 6. BÀI TẬP 69) Cho a = (1. c = (4. B(1. \d/ T m tọa trọng t m của tam gi c C \e/ T m tọa trung iểm M N P n t trung iểm của c c c nh C 78) Trong mặt ph ng Oxy cho tam gi c 1. B(0. 2) .8) e) a = (0.3).3).3 . c  (3.0).m) . 0.2 a/ T m tọa trọng t m của tam gi c C b/ T m tọa trung iểm M N P n t trung iểm của c c c nh C 79) Trong mặt ph ng Oxy cho tam gi c 6.1).3) . c = (1.– 15) d) a = (– 2. c = (2m + 1. b = (m – 4. C(-2.3 . 3.1) 72) T m c c số x y sao cho x a + y. C -1. b = (2. 2. a/ T m tọa b/ T m tọa của vectơ u  2a  3b  4c vectơ x sao cho x  2a  b  c sao cho c  ha  kb c/ T m c c số h v 71) Cho c c vectơ a = (3.1) a T m tọa vectơ u = 2 a – b + 3 c b T m tọa vectơ x sao cho x + a = b – c c T m c c số v h sao cho c = k a + h b 70) Cho a  (2.2).4 .4 .1) . b = (2.3) . b  (5.

C(3.2m + 1 T m m ể C th ng h ng 95) Cho 3 iểm – 1.7 0.3 9.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).1) a/ T m tọa trung iểm của o n C b/ Chứng minh: O C hông th ng h ng c/ T m M ể O MC h nh b nh h nh 86) Cho A(-1.2 .– 2).2 trung iểm của C – 1.2) .1).4 T m to c c ỉnh C 93) Cho c c iểm 2. B(5.– 2 T m x ể 3 iểm M th ng h ng 94) Cho c c iểm 1.2).1 .-3) a/ T m tọa trung iểm M của b/ T m tọa N sao cho trung iểm N c/ T m tọa P sao cho trung iểm P d/ Đ ờng th ng i qua cắt Ox t i K T m tọa K e/ Đ ờng th ng i qua cắt Oy t i L T m tọa L f/ T m tọa iểm C sao cho OC  AB .VNMATH.– 3 ỉnh C nằm trên trục Oy v trọng t m nằm trên trục Ox Tìm to ỉnh C 92) Cho tam gi c C biết trọng t m 1.4) .3 C 2.-2 n t trung iểm c c c nh C C của tam gi c C T m tọa c c ịnh của tam gi c C Chứng minh rằng trọng t m tam gi c C v ’ ’C’ trùng nhau.8 1.C(0. B(3.7) . C(y.1 1.3 Chứng minh rằng: hai ờng th ng v C song song 97) Cho 4 iểm – 2.– 3) a Chứng minh rằng: ba iểm C t o th nh m t tam gi c b T m tọa iểm sao cho AD = – 3 BC + AC BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 8 84) Trong mặt ph ng Oxy cho . 4). ’ 4.4 M x. 89) Cho c c iểm – 3.– 1) a T m iểm sao cho C h nh b nh h nh b ọi iểm ối xứng với qua Chứng minh rằng C h nh b nh h nh 91) Cho tam giác ABC có A(– 1.-3) a/ Chứng minh rằng C ập th nh m t tam gi c b/ X c ịnh trọng t m của tam gi c C c/ T m tọa sao cho O trọng t m tam gi c d/ T m tọa ể C h nh b nh h nh e/ T m tọa F sao cho O F h nh b nh h nh f/ Cho a 1 X c ịnh tọa ể C th ng h ng KC h nh thang g/ X c ịnh K  Ox ể h/ T m tọa giao iểm của ờng th ng i qua v ờng th ng i qua O C 88) Cho c c iểm ’ -2. B(1. g/ T m tọa sao cho DA  3DB  AB 87) Cho A(1.– 5 Chứng minh rằng: hai ờng th ng v C song song 98) Cho c c iểm – 4.-1).4 Chứng minh rằng: C th ng h ng 96) Cho 4 iểm 0.1).– 1 trung iểm c nh C 3. C(3.1 3. D(– 4.B(3.5 . a T m tọa trọng t m tam gi c C b T m tọa iểm sao cho C trọng t m tam gi c c T m tọa iểm sao cho C h nh b nh h nh 90) Cho 3 iểm – 2.B(2.C(2.2).– 3) .www. a/ T m y ể C th ng h ng b/ T m giao iểm giữa v Ox c/ T m giao iểm v Oy 85) Trong mặt ph ng Oxy cho 4.C(2.5) .B(2.3).2 C m + 4.6 C 3.2) . B(2. C’ -1. a/ Chứng minh C nằm trên ờng th ng i qua b/ T m giao iểm của ờng th ng v trục Oy c/ Chứng minh: O hông th ng h ng 1.5) . B(3.– 3) .1) . C -2.

2) a T m tọa c c ỉnh C b Chứng minh rằng: c c tam gi c C v MNP c trọng t m trùng nhau CHƢƠNG II – TÍCH VÔ HƢỚNG CỦA HAI VÉCTƠ VÀ ỨNG DỤNG §1: GIAÙ TRÒ LÖÔÏNG GIAÙC CUÛA MOÄT GOÙC BAÁT KYØ 00 ñeán 1800) TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT  Ñònh nghóa : Treân nöûa döôøng troøn ñôn vò laáy ñieåm M thoûa goùc xOM =  vaø M( x .– 3) .VNMATH.www. tang goùc  laø ( TÖØ y x ( x  0). y) *.1) . cos goùc  laø x0.N(1. kyù hieäu cos  = y0 *.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). cotang goùc  laø x y ( y  0). c T m tọa iểm sao cho O trọng t m của tam gi c 99) Cho tam gi c C c c c nh C C n t c trung iểm M – 2. kyù hieäu sin  = y *. kyù hieäu tan  = y x x y *.P(2. kyù hieäu cot  =  Baûng giaù trò löôïng giaùc cuûa caùc goùc ñaëc bieät  Sin  00 0 300 1 2 450 2 2 2 2 1 600 3 2 900 1 Cos  1 3 2 3 3 3 1 2 3 0 tan  0  Cot   1 3 3 0 BÀI TẬP 100) Tính giaù trò bieåu thöùc A = Cos 200 + cos 800+ cos 1000+ cos1600 101) Tính giaù trò bieåu thöùc: BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 9 . sin goùc  laø y.

Khi ñoù goùc AOB laø goùc giuõa 2 vectô a vaø b Kyù hieäu ( a .cosx neáu sinx – cosx = 106) Chöùng minh raèng 1 + tan2 x = 107) Chöùng minh raèng 1 + cot2 x = 108) Tính giaù trò bieåu thöùc: ( Vôùi x  900 ) ( Vôùi 00 < x < 18000 ) A = cos 00 + cos100 + cos200 + . + cos 1700 B= cos21200 . Tính goùc giöõa a) AB vaø AC d) GB vaø GC b) AB vaø BC c) GA vaø AC c) AG vaø BC §2: TÍCH VOÂ HÖÔÙNG 2 VEÙCTÔ TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT:  Cho OA = a vaø OB = b .tan2600+ cot21350 102) Ñôn gianû caùc bieåu thöùc: a) A= Sin 1000 + sin 800+ cos 160 + cos 1640 b) B= 2 Sin (1800.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). b ) tuøy yù Neáu ( a .www.VNMATH. . Chöùng minh raèng sin(A + B)sin(B + C)sin(C + A) = sinAsinBsinCcos(A + C) + cos B = 0 tan( A – C) + tan( B + 2C) = 0 110) Cho tam giaùc ñeàu ABC coù troïng taâm G . . (Vôùi 00< <900) 103) Chöùng minh raèng sin2x +cos2x = 1 ( 00  x  1800) 104) Tính sinx khi cosx = 3 5 2 3 1 cos x 1 sin x 2 2 105) Tính sinx. A=( 2sin 300 + cos 135 0 – 3 tan 1500)( cos 1800 -cot 600) B= sin2900 + cos 21200. .) . .) cot . .cos(1800.) tan  cot(1800.b = a b cos( .sin21500 +2 tan1350 109) Cho tam giaùc ABC . b ) Neáu a = 0 hoaëc b = 0 thì goùc ( a . b ) = 900 ta kyù hieäu a  b  a.cos200. b) a Bình phöông voâ höôùng a 2 =  a 2 . BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 10 .

tính AB .1) a)Tìm treân truïc ox ñieåm P caùch ñeàu 2 ñieåm M. b  5. b = k ( a b ) ( Tính giao hoaùn) a ( b  c ) = a b  a c (Tính chaát phaân phoái ñoái vôùi pheùp coäng vaø tröø )  Phöông tích cuûa moät ñieåm ñoái vôùi moät ñöôøng troøn Cho ñöôøng troøn (O.R) vaø moät ñieåm M coá ñònh.a a .-9) = (3.MB Neáu M ôû ngoaøi ñöôøng troøn (O. 1 . BG . 3  112) cho  ñeàu ABC caïnh a vaø troïng taâm G. 2 3 . AB . b 1. ta coù → → → P M/(O) = MT2 a . 4  b) a  3. AC .7) = (3.  3  . y') .2).3). N(xN.www. GC .3 d) f) g) a a = (6. CB .-7) h) a 2.  k R a. M(xM. yM). G A . b b = (12.5).N(4.  Caùc quy taéc: Cho  a b c .R) taïi A. Moät ñöôøng thaúng  thay ñoåi.8). b  6. yN). y) . x '2 + y '2 a  b  xx' + yy' = 0 MN = | MN | = → ( xM _ xN )2 + ( yM _ yN )2 BÀI TẬP 111) Trên mặt ph ng Oxy hãy tính g c giữa hai vectơ a và b trong c c tr ờng h p sau : a) a  2. AG . GB . b 1. b 3. b ) = → → xx '+ yy ' x 2 + y 2 . b = 0 <=> a  b (k a . 2  . GA . = (2.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).N b)Tính cos cuûa goùc MON 114) Cho hai vectơ a và b Chứng minh rằng : BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 11 .y' → → |a | = → x2 + y 2 → Cos ( a . 3 i) e)     a  2. MT laø tieáp tuyeán thì  Bieåu thöùc toaï ñoä cuûa tích voâ höôùng Cho a = (x.R): kí hieäu: P M/(O) P M/(O) = MO2 – R2 = MA. b b = (1.9) a a = (4. BC 113) Trong Mp oxy cho 2 ñieåm M(-2. b = (x'.R).3 .6).b = b. ñoái vôùi ñöôøng troøn (O. B Phöông tích cuûa ñieåm M.VNMATH. AC . luoân ñi qua ñieåm M caét ñöôøng troøn (O.x' + y. 1 c) a  2. = (2. b = x.

A = 120o b ọi M trung iểm C tính AC.5 . AC = IA – IB 1 b) AB. AC b)Trên c nh AB lấy iểm M sao cho AM = 2.C = 90o .Tính CD. AB và MO.CA = 8 a)Tính AB . AC 121) Tam giác ABC có AB = 5 . AC c) AC .tính AB.BC 122) Tam giác ABC có AB = 5 . b có a = 5 .M là m t iểm tuỳ ý Chứng minh rằng : MA.Tính AM .Với gi trị n o của m thì hai vectơ a + m b và a – m b vuông góc nhau 125) Tam giác ABC có AB = 4 . b = 12 và a  b ra g c giữa hai vectơ a và a  b 116) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. AB = a .AC = 8. 124) Cho hai vectơ a và b th a mãn | a | = 3 .VNMATH. AC rồi suy ra gi trị g c b)Tính CA.BC = 7 .T m 126) Cho tam gi c C c n ỉnh c nh bên a v hai trung tuyến M CN vuông g c nhau Tính cosA 127) Tam giác ABC có AB = 6. AB 129) Cho tứ gi c C trung iểm C chứng minh rằng : 2 2 a) AB.CD = (AD2 + BC2 – AC2 – BD2) 2 BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 12 . | b | = 5 và ( a .b =  a  b  a  b =  a  b  a  b =  a  b  a  b    2  4  2      115) Cho hai vectơ a . 2  Chứng minh rằng ABCD là hình vuông.MA a)tính AB.www. CB 118) Cho ABC ều c nh bằng a ờng cao Tính c c tích vô h ớng sau: a) AB AC b) ( AB  AC )(2 AB  BC ) 13 Tính tích vô h ớng a a  b và suy   119) Cho h nh vuông C t m O c nh a Tính: a) AB. B 8.MB = OM2 – OA2 128) Cho h nh vuông C t mO M iểm thu c c nh C Tính MA.4  .CB 120) Tam giác ABC có AC = 9 .BC = 11 a)Tính AB. D  0.CB 3 123) Trên mặt ph ng Oxy cho 4 iểm A  7. AN Cho O là trung iểm AB.AC = 8 và góc A = 60o Trên tia C ấy iểm M v ặt ể M vuông g c với trung tuyến của tam gi c C AM  k AC . BC b) AB . 3 .AC = 4 . C 1. AC c) AC. b ) = 120o.Trên c nh AC lấy iểm N sao cho AN = 4.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). BC = 2a Tính tích voâ höôùng CA .BC = 5 . 1  2 2 2 1 2 2  2 1  2  2 a . AC = (AB2 + AC2 – BC2) 2 1 c) AB. AC b) OA.CB 1 c ọi iểm trên c nh C sao cho C CA . CB 117) Cho tam gi c ều C c nh a ọi trung iểm C tính a) AH .

CD  6a 2 .AC = 6 và A = 45o ọi L ch n ờng ph n gi c trong của g c a)Tính AB.BN  BI . DB 143) Cho tam gi c Cc trực t m v M trung iểm của C BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 13 . 132) Cho tam gi c C c trọng t m Chứng minh rằng : 2 2 2 MA + MB + MC = 3MG2 + GA2 + GB2 + GC2 133) Cho tam gi c C c 3 ờng trung tuyến CF Chứng minh rằng : BC. AM  AI . AC. a) Tính c c c nh của h nh thang b) c) ọi J ọi M ờng trung b nh của h nh thang tính iểm trên C v AM  k AC Tính d i h nh chiếu của J trên ể M  CD.BC  0 b) Từ chứng minh rằng trong m t tam gi c ba ờng cao ồng qui 136) Cho tam gi c Cc nt i ọi trung iểm của C v h nh chiếu của trên C M trung iểm của Chứng minh rằng M BD 137) Cho h nh vuông C ọi M v N n t trung iểm C v C Chứng minh rằng : AN  DM 138) Cho h nh chữ nhật C ọi K h nh chiếu vuông g c của trên C M v N n t trung iểm của K v C Chứng minh rằng : M  MN 139) Cho h nh thang C vuông t i v h c nh y a C b T m iều i n giữa a b h ể a) AC  BD b) IA  với trung iểm C 140) Cho tam giác ABC có AB = 3 . AB  4a 2 .CF  0 134) Cho nửa ờng tròn t m O ờng ính 2R ọi M N hai iểm trên (O) và I = M∩ N Chứng minh rằng : a) AI .AC = a và A = 120o a) Tính BC và BA.x c) T m x ể N  BM 2 142) Cho tứ gi c C chứng minh rằng: – BC2 + CD2 – DA2 = 2 AC .CD. . BD.DB  AD.BE  AB.BD Từ ờng cao suy ra g c của iết v 131) Cho h nh thang vuông AC.BC. AC b)Tính AL theo AB và AC  d i của L cM iểm trên c nh C sao cho M x T m x ể L  BM 141) Cho tam giác ABC có AB = 2a .BC b) ọi N iểm trên c nh C sao cho N x Tính AN theo AB và AC .CD  AC.AB b) BI .BA c) AI .BD b) ọi trung iểm của C C tính AI . CACB  9a 2 . AD  CA.BN  4R2 135) Cho 4 iểm C tuỳ ý a) Chứng minh rằng : AB. AM  BI .www.VNMATH. 130) Cho h nh thang vuông C ờng cao 2a y ớn C 3a y nh 2a a) Tính AB. CB.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).

a.b. MA = §3 : HEÄ THÖÙC LÖÔÏNG TRONG TAM GIAÙC TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT :  Caùc kyù hieäu trong  ABC Ñoä daøi : BC = a.hc 1 2 b. CA = b. mb. 1 BC2 4 144) Cho tứ gi c C ai ờng chéo cắt nhau t i O ọi K n t trực t m của c c tam gi c O v C O. v J trung iểm của v C Chứng minh rằng K  IJ 145) Cho ờng tròn O. S = c.C ha. hc : Ñoä daøi ñöôøng cao öùng vôùi ñænh A. AB = c ma.VNMATH.hb = 1 2 1 2 c. S = p.2bc cos A  Ñònh lyù sin : a b c = = = 2R sin A sin B sin c a C  Coâng thöùc trung tuyeán :  Coâng thöùc tính dieän tích a.R v hai d y cung ’ ’ vuông g c nhau t i S ọi M trung iểm của chứng minh rằng: SM  ’ ’ Chứng minh rằng : MH .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).www. mc : ñoä daøi trung tuyeán öùng vôùi ñænh A. hb. S = 1 2 1 2 m2 = a 2 b 2 + 2c 2 . sinC abc 4R d. S = p(p . sinB = a.a 2 4 a.B.c) ( Coâng thöùc Heâ – roâng) BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 14 .h)(p .r e.a) (p .c.ha = 1 2 b.  Ñònh lyù Coâsin : a2 = b2 + c2 . noäi tieáp .r : baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp.B. sinA = c.C a+b+c P= : nöõa chu vi  ABC 2 c ha B ma A b S : dieän tích tam giaùc R. S = b.

goùc A = 600. c= 5cm vaø goùc A = 600 . hc = 3 .Tính S. Ñoä daøi caïnh b laø bao nhieâu 151) Cho tam giaùc ABC coù a= 3 . Tính a. R = 5 . b = 3 . c = 7. Neáu A = 900. S = 3 3 . tính 3 caïnh 162) Cho tam giaùc ABC : a = 4 .c = m . c= 8 cm . Tính SABC.cos   c.R =2. la = bc sin A (b  c )sin A 2 *. r . goùc BAM = .B =450 . b= 17. c= 8 . R . ñöôøng trung tuyeán AM coù ñoä daøi 154) Cho hình bình haønh ABCD coù AB = a .2 . c = 5. R . c = 2. b. Tính S. b = 6 . hc . c= 6 . BÀI TẬP 146) Cho  ABC coù a = 7. r .www. c = 5 . c = 3 . ha. r. goùc B = 600. S = m2. goùc B baèng bao nhieâu 152) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù a= 10 cm . b = 2m 2 . c=5. ha. CMR: *.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). Tính 3 goùc 158) Cho tam giaùc ABC : b=8. b= 2cm . b = 8. ma 160) Cho tam giaùc ABC : A = 600. ma 147) Cho tam giaùc ABC coù a= a) Tính soá o goùc A b) Tính soá o goùc B 6 cm . Tính dieän tích hình bình haønh ø 155) Cho tam giaùc ABC coù b= 8 cm . Tính S . b = 4 . r 157) Cho tam giaùc ABC : a= 2 3 . c= 3 . tính : AÂ.c =10. ha .sin  *. Tính a . ma 159) Cho tam giaùc ABC : a=21. ha .r = 1 (b  c  b 2  c 2 ) 2 bc b. a = 19 thì giaù trò goùc A laø : 150) Cho tam giaùc ABC coù a= 8 . suy ra SAIC ( I trung ñieåm AB) 163) Cho tam giaùc ABC : Cho goùc A nhoïn. BC = a 2 vaø goùc BAC = 450 . a) Caïnh BC b) Dieän tích tam giaùc : c) Baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp R : d) Chieàu cao ha ø : 156) Cho tam giaùc ABC: a=5 . c= ( 3 + 1) cm .VNMATH. c= 6cm . R. tính a . S. c) Baùn kính ñöôøng troøn ngoaïi tieáp R : d) Chieàu cao ha ø : 148) Cho tam giaùc ABC coù b= 4 . b= 6cm . goùc A = 1200 thì dieän tích laø 149) Cho tam giaùc ABC coù b= 2 . baùn kính ñöôøng troøn noäi tieáp r laø 153) Cho tam giaùc ABC coù a= 10 cm . hb . 1 1 1 1    r h a hb h c *. b= 7 . CMR: AM = BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 15 . b= 2 2 . M BC. c 161) Cho tam giaùc ABC : A=1200. R. la 164) Cho tam giaùc ABC : C = 3 .

cosA 174) Cho tam giaùc ABC : CMR a) S =2R2sinA. Tam giaùc ABC laø tam giaùc gì. Tìm taäp hôïp M thoûa MA2 + MB2 = k . cotA + cotB + cotC = a b c R abc *.GA2 + GB2 + GC2 = 1/3 (a2+ b2+ c2) b) *. Khi ñoù CMR tam giaùc coù goùc = 1200 BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 16 . 170) Cho tam giaùc ABC : mb2 +mc2 = 5ma2 .www. Tam giaùc ABC laø tam giaùc gì 1 (a + b – c)(a + c . Chöùng minh raèng 2 ha  1 hb  1 hc 176) Cho tam giaùc ABC : Ñònh x ñeå x2+x+1 . Tam giaùc ABC laø tam giaùc gì 4 169) Cho tam giaùc ABC : acosB = bcosA. Tam giaùc ABC laø tam giaùc gì a  2b. 2 173) Cho tam giaùc ABC : Goïi G laø troïng taâm tam giaùc .sinB.cos C  167) Cho tam giaùc ABC : S = p(p – c) 168) Cho tam giaùc ABC : S = . Tam giaùc ABC laø tam giaùc gì.cosB d) ha = 2RsinBsinC e) sinB. 2  2 2 165) Cho tam giaùc ABC : CMR : *. 171) Cho tam giaùc ABC : sin A  2.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).x2 -1 laø 3 caïnh tam giaùc.cosC + c.cosB = sinA 175) Cho tam giaùc ABC : Cho b + c = 2a . ma2 +mb2 +mc2 = 3 2 2 2 (a +b +c ) 4 c) *.VNMATH.cosC +sinC. 4ma2= b2 + c2 + 2bc.cos C .b).sinC b) S=Rr(sinA + sinB + sinC) c) a =b. Chöùng minh raèng: a) *. Tam giaùc ABC laø tam giaùc gì. 2x+1 . tanA a 2  c 2  b 2  tanB b 2  c 2  a 2  b3  c3  a 3  a2  166) Cho tam giaùc ABC :  b  c  a . sin B 5 2 172) Cho tam giaùc ABC : Cho AB = k .

a) CMR SABCD = 1 AC.  Phöông trình tham soá :  Phöông trình chính taéc: * Löu yù : + () // Ox  : u () n x x 0 at y y0 t + () // Oy <=> : x x0 y y 0 bt t  Phöông trình toång quaùt : A(x – x0 ) + B(x – x0) = 0 hay Ax + By + C = 0 ( vôùi C = . 181) Chöùng minh raèng : AB2 + BC2 +CD2 + DA2 = AC2 + BD2 + 4 IJ2 b) Veõ hình bình haønh ABDC’.BD. Phöông trình : Ñöôøng thaúng () qua ñieåm M0 (x0 .b . 177) Cho tam giaùc ABC : Ñöôøng troøn noäi tieáp tieáp xuùc 3 caïnh tam gíac taïi A1. Goïi  laø goùc hôïp bôûi 2 ñöôøng cheùo AC vaø BD. B laàn löôït laø veùc tô chæ phöông vaø veùc tô phaùp tuyeán x x 0 at y y 0 bt t x x0 a y y0 b a . 179) Cho tam giaùc ABC : Cho töù giaùc ABCD.(Ax0 + by0) ) BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 17 .VNMATH.B1. LÝ T UYẾT: ÑÖÔØNG THAÚNG : 1. CMR : SA1B1C1 = pr 2R 2 178) Cho tam giaùc ABC : 2 trung tuyeán BM = 6. J laàn löôït laø trung ñieåm cuûa 2 ñöôøng cheùo AC vaø BD. Chöùng minh raèng : SABCD = SACC’ CHƢƠNG III – PHƢƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG I. y0) vaø nhaän u n A .sin 2 180) Cho töù giaùc ABCD coù I.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).C1.www. CN = 9 vaø hôïp vôùi nhau 1 goùc 1200 tính caùc caïnh cuûa  ABC .

com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). Khoaûng caùch töø moät ñieåm ñeán moät ñöôøng thaúng : Axo Byo C 2 2 A B 18 . yo). Vò trí töông ñoái cuûa hai ñöôøng thaúng : Cho hai ñöôøng thaúng : (D1) : A1 x + B1 y + C1 = 0 vaø (D2) : A2 x + B2 y + C2 = 0 a) Toaï ñoä giao ñieåm cuûa (D1) vaø (D2) laø nghieäm cuûa heä : A1x B1y C 1 0 A2x B2y C 2 0 x y A1 A2 Dx D Dy D x y Dx D Dy D C1 C2 A1 A2 Trong ñoù : D B1 .VNMATH. * Löu yù : + () qua goác toaï ñoä coù p/t laø : Ax + By = 0 + () // Ox coù p/t laø : By + C = 0 + () // Oy coù p/t laø : Ax + C = 0 2. Hoaëc D = D x = Dy = 0 Cho hai ñöôøng thaúng laàn löôït coù phöông trình : (d1) :A1x + B1y + C1= 0 . D B2 x B1 C1 B2 C 2 . A1A2 B1B2 Ta coù: cos = 2 2 2 2 A1 B1 A2 B2 Heä quaû: (d1)  (d2)  A1A2 + B1B2 = 0 Trong maët phaúng vôùi heä toaï ñoä Oxy .www.Goïi  laø goùc hôïp bôûi hai ñöôøng thaúng treân (0o   90o). D) ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: d( Mo . Goùc giöõa hai ñöôøng thaúng : A1 (d1)  (d2)  A2 B1 B2 C1 C2 . D y b) Vò trí töông ñoái cuûa (D1) vaø (D2) ñöôïc xaùc ñònh : (d1) caét (d2)  A1 A2 B1 B2 . Khoaûng caùch hình hoïc (hay coøn goïi laø khoaûng caùch) töø ñieåm Mo ñeán ñöôøng thaúng (D). Hoaëc D  0 C1 C2 A1 (d1) // (d2)  A2 B1 B2 D 0 .cho ñöôøng thaúng (D):Ax + By + C = 0 vaø ñieåm Mo(xo . (d2) : A2x + B2y + C2 = 0 . kí hieäu: d(Mo . Hoaëc Dx Dy 0 0 3. D) = t  = BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 4.

3).3 v N 4. B(-2. ờng d : 3x-7y+1=0.-3 v c h số g c Đ ờng th ng ã là Viết ph ơng trình ờng trung trực của o n 4 biết 1.5) a) Viết pt ờng th ng qua vuông góc BC b) Viết pt ờng trung tuyến M c) T m tọa iểm ’ ối xứng iểm qua C 185) Viết pt i qua giao iểm của hai ờng th ng 2x – 3y + 15 = 0 x –12y + 3 0 v th a m t trong c c iều i n sau : a) Đi qua iểm M 2.VNMATH. 183) Cho A(2. n2 0 BÀI TẬP 182) Viêt PTTS PTCT PTTQ của ờng th ng biết :  Viết ph ơng trình ờng th ng qua N 2. C(3. .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). Trong maët phaúng vôùi heä toaï ñoä Oxy . cho hai ñöôøng thaúng (d1).www. Phöông trình ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc taïo bôûi hai ñöôøng thaúng : n1 .2.-1 v vuông g c với ờng d :4x-y+6=0.-4) 186) Cho tam gi c C c trọng t m . Đ ờng th ng ã qua B(2. ờng th ng qua M 1.1 c nh 0 c nh C nằm trên ờng th ng 2x + 5y + 3 0 a T m to v trung iểm M của C BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG a) b) c) d) e) f) g) Đ ờng th ng ã qua A(1.2). Phöông trình hai ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc hôïp bôûi hai ñöôøng thaúng treân laø : A1x B1y C1 A2x B2y C 2 (t1= t2 ) 2 2 2 2 A1 B1 A2 B2  Chuù yù: Ñeå xaùc ñònh phaân giaùc cuûa goùc nhoïn hoaëc goùc tuø ta coù keát quaû sau : Goùc nhoïn tuø 5.4 -3. C(-5.1). B(-1.5) Đ ờng th ng ã qua C(5.-2).2).-1).3) và có VTCP u (2.6).3) a Viết pt c c ờng th ng C C b Viết pt ờng cao K của tam gi c C c Chứng minh tam gi c C vuông c n t m di n tích tam gi c 184) Cho tam gi c C biết 1.-4) và có VTPT n (2. Đ ờng th ng ã qua hai iểm M 10.3 v song song với  nằm trên ờng th ng 4x + y + 15 19 . n2 0 t1 = t2 t1 = – t2 t1 = –t2 t1 = t2 n1 . (d2) caét nhau laàn löôït coù phöông trình : (d1) : A1x + B1y + C1= 0 vaø (d2) : A2x + B2y + C2 = 0 (A1B2  A2B1).0 b Vuông g c với t x – y – 100 = 0 c) Có véc tơ chỉ ph ơng là u =(5.

1).3).1) và và ph ơng tr nh hai ờng cao ẻ từ C 2x + y –4 = 0 . y – 1 = 0 206) Cho tam giác ABC có ỉnh -1 0 hai trung tuyến xuất ph t từ v C n tc ph ơng trình : 5x+ y – 9 = 0 và 4x +5y – 10 = 0 BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 20 . 200) Cho tam gi c C c nh C c trung iểm M 0. 188) Cho tam giác ABC có M(-2.5 . a Viết ph ơng tr nh ờng vuông g c ẻ từ ến trung tuyến K của tam giác ABC.-2) và B(-3.0 v hai ờng th ng d1:2x – y – 2 = 0 và d2: x + y + 3 0 Viết ph ơng tr nh ờng th ng d qua M cắt d1 ở cắt d2 ở sao cho M M 194) :Lập ph ơng tr nh c c c nh của tam gi c C biết 1. .1)..www.-2 T m to C b iết ờng cao c pt 5x + 3y – 25 0 ờng cao CK: 3x + 8y – 12 0 T m to B.0 0. b Tính di n tích của tam gi c K 199) T m iểm C thu c ờng th ng x–y +2 0 sao cho tam gi c C vuông t i C biết 1. 195) Lập ph ơng tr nh c c c nh h nh vuông biết m t ỉnh .-3).1 ờng cao v ờng trung tuyến ẻ từ m t ỉnh c ph ơng tr nh t ơng ứng 2x – 3y + 12 = 0 và 2x + 3y = 0 C 5x – 2y + 6 = 0 và 4x + 7y – 21 0 Viết 192) Ph ơng tr nh 2 c nh của tam gi c ph ơng tr nh c nh thứ 3 biết trực t m trùng với gốc to 193) Cho M 3.3. 2x + 3y – 1 0 v m t ỉnh 1. a Tính di n tích tứ gi c C b Viết ph ơng tr nh c c c nh h nh vuông c hai c nh song song i qua v C v hai c nh còn i qua B và D 191) Lập ph ơng tr nh c c c nh của tam gi c C biết C 4.2x + y – 8 = 0 và 2x + 3y –6 0 Lập ph ơng trình ờng cao h từ v x c ịnh tọa ỉnh C của tam gi c C 204) Cho h nh chữ nhật C c pt hai c nh 3x – 2y + 4 = 0.7). trọng t m của tam gi c thu c 197) Cho tam gi c ờng th ng x – y – 2 0 X c ịnh to ỉnh C 198) Cho tam gi c C với 1. -x + 3y .5 v m t ờng chéo c ph ơng tr nh 7x – y + 8 = 0. 189) Lập ph ơng tr nh tổng qu t của ờng th ng i qua iểm -2.1 T m iểm trên ờng th ng d1:y 3 v C trên trục ho nh sao cho tam gi c C tam gi c ều C biết 4. 190) Trong mặt ph ng Oxy cho iểm 2.4 hai c nh ia c ph ơng tr nh : 2x + y – 11 = 0 và x + 4y – 2 0 a X c ịnh to ỉnh 201) ọi C ỉnh nằm trên ờng th ng x + 4y – 2 0 N trung iểm C T m iểm N rồi tính to .3 di n tích S 22 5 .5 Viết pt hai c nh còn i v hai ờng chéo của h nh chữ nhật 205) Lập pt c c c nh của tam gi c C nếu 1.3 v c ch ều hai iểm A(5. B(.C.1).3 v hai trung tuyến c pt : x – 2y + 1 = 0 .4.3 v hai ờng trung tuyến c ph ơng trình x– 2y + 1 = 0 và y – 1 = 0.-1) và B(3.C 202) Cho tam gi c C iết iểm -2. a Trung trực c nh c ph ơng tr nh 3x + 2y – 4 0 Trọng t m 4.1 0.VNMATH.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).2 trung iểm của c nh c nh C c ph ơng tr nh : x –2y –2 0 C c ph ơng tr nh 2x + 5y + 3 0 ãy x c ịnh to c c ỉnh của tam giác ABC. .1 0 Viết pt c c c nh tam gi c 203) Trong mặt ph ng Oxy cho tam gi c C c ỉnh 1 1 ờng cao từ v C n tc ph ơng trình : .2. 196) Cho 1.5). C(3.1 C 3. b T m to v viết ph ơng tr nh C 187) Cho tam giác ABC có A(-1.

2x + 3y – 1 0 v m t ỉnh 1.6  .  . ờng cao v ờng trung tuyến ẻ 211) Lập PT c c c nh của tam gi c ABC biết A  3. -1). d2:(a2 – b2)x + ay = b.www. 2x + 6y + 3 = 0. b T m iều i n ối với a b ể giao iểm nằm trên trục ho nh c tm sao cho C h nh b nh h nh Tính di n tích h nh b nh h nh BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 21 . 1 Viết PT c c c nh của ABC.1) là trung iểm của m t c nh còn hai c nh ia c ph ơng tr nh n l t : x + y – 2 = 0 .VNMATH.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).1 v hai từ m t ỉnh c PT :  d1  : 5x  4 y  1  0.5 . a X c ịnh giao iểm của d1 và d2.  3  ờng trung trực của c c ờng tròn ngo i tiếp ABC.5 . Hãy xác ịnh to c c ỉnh của tam gi c 219) Lập ph ơng trình các c nh của tam gi c C biết ỉnh C 4. ờng trung tuyến c PT  d1  : 2 x  y  1  0. 220) Cho A(1. biết trực t m tam gi c 212) PT hai c nh của m t tam gi c tam gi c 3x  y  24  0.1 Viết PT c c c nh của tam gi c ABC từ suy to t m 214) Cho tam giác ABC với A  2.3x  4 y  96  0 Viết PT c nh còn i của 213) Cho tam giác ABC với A  2.3 v ờng th ng d: x + y + 4 a T m trên d iểm C c ch ều hai iểm b Với C t m ABCD 221) Cho a2 + b2 >0 v hai ờng th ng d1:(a – b)x + y = 1.  32  H  0. a.5 Viết pt hai c nh còn i của h nh b nh h nh 216) Trong mặt ph ng Oxy cho M 5/2 2 v hai ờng th ng c ph ơng trình : 217) y = x/2 . 2 Viết PT ờng th ng chứa ờng cao AH của ABC. 215) M t h nh b nh h nh c hai c nh nằm trên hai ờng th ng x + 3y –6 = 0 và 2x – 5y – 1 = 0 t m h nh b nh h nh 3.3 .1 .  d2  : x  1  0 . Hãy xác ịnh tọa c c ỉnh tam gi c 208) Cho h nh chữ nhật C c pt hai c nh 3x – 2y + 4 = 0.  d2  : 8x  y  7  0 .B(-1. y – 2x 0 Lập ph ơng trình ờng th ng di qua M v cắt hai ờng th ng n i trên t i hai iểm v sao cho M trung iểm 218) Cho tam giác có M(-1.5 Viết pt hai c nh còn i v hai ờng chéo của h nh chữ nhật 209) Viết pt c c c nh của tam gi c C biết 5 .Xác ịnh tọa trọng t m của tam gi c C b Lập ph ơng tr nh tổng qu t của ba c nh tam gi c C 207) Cho tam giác có iểm M -1. C  4.1). x + 5y – 14 = 0 210) Lập PT c c c nh của tam gi c ABC biết ỉnh C  3. 5 pt ờng cao v trung tuyến vẽ từ 1 ỉnh là x + 3y – 8 = 0 .C  5.1) là trung iểm của m t c nh còn hai c nh ia c ph ơng trình là : x +y – 2 = 0 và 2x +6y +3 = 0 . 0 ờng cao v trung tuyến ẻ từ m t ỉnh c ph ơng trình là: 2x – 3y + 12 = 0 và 2x + 3y = 0. 3) CMR: ABC là tam giác vuông cân. B  1. B  2.2 .

b) coù PT : chaén treân hai truïc toaï ñoä Ox . vôùi tham soá B (hoaëc A ) + Choïn B => A ( hoaëc choïn A => B )  Vieát p/t ñöôøng thaúng () ñoái xöùng vôùi ñöôøng thaúng (D1):A1x + B1y + C1 = 0 qua ñöôøng thaúng (D2) : A2 x + B2 y + C2 = 0  Tröôøng hôïp (D1) // (D2) :  B1 : Laáy ñieåm M0  (D1) . (D2) ] = cos [ () . vôùi tham soá B (hoaëc A ) + Choïn B => A ( hoaëc choïn A => B ) BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 22 . Oy caùc ñoaïn baèng a . choïn 1 trong hai soá A hoaëc B tìm aån coøn laïi Vieát phöông trình ñöôøng thaúng () ñi qua ñieåm M0 (x0 . y0) cuûa hai ñöôøng thaúng (D1) vaø (D2) B2 : Laáy ñieåm M1  (D1) (M1  M0 ) . y0) vaø taïo vôùi ñöôøng thaúng (D) 1 goùc baèng  PP: + Phöông trình ñöôøng thaúng () coù daïng : A(x – x0) + B(y – y0) = 0 + Laäp pt baäc hai hai aån A .www. ()] = d + Giaûi pt (*) vôùi aån A (hoaëc B) . M2   CAÙCH 1 : CAÙCH 2 :    B1: Tìm giao ñieåm M0(x0 . tìm toaï ñoä ñieåm M2 ñoái xöùng vôùi M1 qua (D2)  B3 : Vieát p/t ñöôøng thaúng ( ) qua hai ñieåm M0 . b ) x a y (ñöôøng thaúng 1 b  Vieát phöông trình ñöôøng thaúng () ñi qua ñieåm M0 (x0 .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). 0) vaø caét Oy taïi B (0 .  Ñöôøng thaúng (D) caét Ox taïi A(a . Tìm toaï ñoä ñieåm M0/ ñoái xöùng vôùi M0 qua (D2)  B2 : Vieát p/t ñöôøng thaúng () Qua M0/ vaø song song vôùi (D1) hoaëc (D2)  Tröôøng hôïp (D1) caét (D2) : B1: Tìm giao ñieåm M0(x0 . B : cos [() . (D)] = cos (*) + Giaûi pt (*) vôùi aån A (hoaëc B) . B : cos [ () .VNMATH. y0) vaø caùch ñieåm M1(x1 . B : d[ M1 . y0) cuûa hai ñöôøng thaúng (D1) vaø (D2) B2 : p/t ñöôøng thaúng () qua ñieåm M0 coù daïng : A(x – x0) + B(y – y0) = 0 B3 : Laäp p/t baäc hai hai aån A . (D1) ] . y2) moät ñoaïn baèng d PP : + Phöông trình ñöôøng thaúng () coù daïng : A(x – x0) + B(y – y0) = 0 + Laäp pt baäc hai hai aån A .

b) D1 : x x+ 2y + 4 = 0 .5) vaø (d1) : 4x + 3y + 1 = 0 b/ B(1.VNMATH. BÀI TẬP 222) Xét vị trí t ơng ối của c c cặp ờng th ng sau y nếu cắt nhau th t m tọa giao iểm a) 2x + 3y + 1 = 0 và 4x + 5y – 6 = 0 b) 4x – y +2 = 0 và -8x +2y + 1 = 0 x  5  t c)   y  3  2t x và 4 7 2t ' 3t ' y x  1  t d)   y  2  2t 2t 3t .t ' 223) Tính g c t o bởi hai ờng th ng :  x  3  3t  t  R  .2) vaø (d2) : 3x – 4y + 1 = 0 226) Tính hoảng c ch giửa hai  x  2  4t t  R  ờng th ng : 3x + 4y – 50 = 0 và  y  1  3t  227) laäp phöông trình ñöôøng phaân giaùc cuûa caùc goùc giöõa hai ñöôøng thaúng: (d1) : 2x + 4y + 7 = 0 vaø (d2) : x – 2y – 3 = 0 (d1) : x + 4y + 1 = 0 vaø (d2) : x – y – 1 = 0 228) tìm phöông trình taäp hôïp caùc ñeáu hai ñöôøng thaúng : (d1) : 5x + 3y – 3 = 0 vaø (d2) : 5x + 3y + 7 = 0 BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 23 .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).   y  1 t y 224) Tính hoảng c ch từ iểm M 4.www.(t.-5 a) 3x – 4y + 8 = 0 x y 1 3t ' 3 6t ' ến c c t sau  x  2t  y  2  3t 225) tính khoûang caùch töø ñieåm ñeán ñöôøng thaúng ñöôïc cho tröôùc töông öùng nhö sau : a/ A(3. (D2 ) : y: b)  x và 2 4 3t ' 6t ' ) y .

Tìm iểm C trên ờng th ng sao cho tam gi c Cc nt iC 241) Viết pt ờng th ng d 1) Qua N(1.6 v ờng th ng d:2x – 3y + 3 = 0. a Viết ph ơng tr nh d2 qua M v vuông g c với d b X c ịnh to h nh chiếu vuông g c của M ên d 234) Viết ph ơng trình ờng th ng qua C 4.-4 v t o với 2 trục to m t tam gi c c di n tích là 4 ( vdt). a T m to c c ỉnh của tam gi c c 3 c nh nằm trên d1.www.d2 v trục tung b X c ịnh t m v b n ính ờng tròn n i tiếp tam gi c n i trên 231) Lập ph ơng tr nh c c c nh của tam gi c MNP biết N 2.1 Viết pt ờng th ng d qua chắn trên hai trục tọa bằng nhau 238) Viết ph ơng tr nh ờng th ng c h g c -3/4 v t o với hai trục to m t tam gi c c di n tích 24 239) Viết ph ơng trình ờng th ng qua 4.-5 v cắt trục Ox Oy t i P Q sao cho trung iểm PQ 236) Viết ph ơng trình ờng th ng qua J 4.1 ờng cao h từ M c ph ơng tr nh 3x – 4y + 27 0 ờng ph n gi c trong ẻ từ P c ph ơng tr nh x + 2y – 5 = 0.2 v c nh huyền c pt : 3x + 4y – 1 = 0 0 1 OM2 1 nh nhất ON2 BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 24 .di n tích tam gi c OMN nh nhất c..-1 v t o với ờng th ng d’ : 3x – y + 2 0 m t g c 45o 3 Đi qua iểm B 1.-1 v t o với trục ho nh m t g c 60o 2) Qua I(1.-3) và cắt Ox Oy t i 2 iểm sao cho tam giác OAB cân. d2: 4x + 3y – 12 = 0.Xác ịnh giao iểm của với ờng th ng i qua hai iểm b. 1 v t o với hai hai nửa trục d ơng Ox Oy t i hai iểm M N sao cho : a.2  v t o với h ớng d ơng của trục Ox m t g c   300 . 235) Viết ph ơng trình ờng th ng qua 3.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). 4 5 242) 1 Đi qua iểm C  3. a X c ịnh to c c giao iểm của d với Ox Oy b Tính to h nh chiếu của gốc O trên ờng th ng d c Viết ph ơng tr nh ờng th ng d' ối xứng với O qua ờng th ng d 230) Trong mặt ph ng Oxy cho 2 ờng th ng d1: 4x – 3y – 12 = 0. 5 2 v ờng th ng c phuơng trình : 2x – y +1 = 0 a. Đi qua iểm 2 . 229) Trong mặt ph ng Oxy cho ờng th ng ờng th ng d:3x + 4y – 12 = 0.4  v t o với trục Ox m t g c   45 . 1 v t o với ’ :2x + 3y + 4 0 g c 450 Viết pt hai c nh g c vuông của m t tam gi c vuông c n biết M t ỉnh -3.OM + ON nh nhất b.3 ờng cao nằm trên ờng th ng y x ờng ph n gi c trong của g c C nằm trên ờng th ng x + 3y + 2 0 Viết ph ơng tr nh c nh C 233) Cho iểm M 1. 237) Cho iểm 2.VNMATH. 240) Trong mặt ph ng Oxy cho c c iểm 1 0 . 232) Cho tam giác ABC có A(-1.

13 . b Viết PT ờng th ng ối xứng với qua d1) 250) Cho ờng th ng qua qua : 1) xứng của d qua 248) Cho ờng th ng  d  : 3x  4 y  12  0 . pt c nh bên AB : x + 2y – 1 0 Lập pt c nh C biết n i qua iểm M 1. B của d n t với trục Ox.2) . a Viết PT ờng th ng d1) qua M v song song với d).3 = 0 2 ờng th ng : 251) T m quỹ tích c c iểm c ch a) (D): –2x + 5y – 1 0 m t hoảng bằng 3 .B(4 . -1) d) qua iểm M 2.1 0 t o th nh m t tam gi c c n c ỉnh giao iểm của d1) và (d2) 246) Cho iểm M 2.2 m t o n bằng 1 b Qua 2.3 v C 4 biết pt C: 3x + y + 1 0 Tính di n tích tam giác ABC BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 25 . b ’ : 2x . b T m to h nh chiếu H của gốc to O trên (d).5 v t d : x + 2y – 2 = 0 a T m tọa iểm M’ ối xứng với iểm M qua d b Viết pt t d’ ối xứng với d qua M 247) Cho ờng th ng d :  x  2  t và iểm  y  3  2t -1. -1 v cùng với hai ờng th ng (d1) : 2x .7 v c ch 1. x y 1 3t 2 t t viết ph ơng tr nh ờng th ng ’ : a Đối xứng với b Đối xứng với : 2x + y + 3 = 0 ) : 2x + 6y . 2 M t ỉnh 0.y + 5 = 0 và (d2) : 3x + 6y .4) 254) Cho ờng d : x – y + 2 + 0 Định ể hoảng c ch từ 3. a X c ịnh to c c giao iểm A.1 C 3 .5 ến d bằng 3 255) Cho tam gi c Cc 2. Đ ờng th ng chứa c nh C i qua iểm M -4 1 T m tọa ỉnh C 245) Lập ph ơng tr nh ờng th ng i qua P 2.2 v c ch ều hai iểm 1.-3) 244) Tam gi c C c n c nh y C: x + 3y + 1 0 c nh bên : x – y + 5 = 0 . c Viết ph ơng tr nh của ờng th ng  d1  ối xứng của d) qua O. 1) . Q(5. 4 c C ch ều 3 iểm -1 .1 v c nh huyền c pt : -2x + y + 3 = 0 243) Cho  C c n t i pt c nh áy BC : 3x – y +5 0 . C(3 . b) 4x – 3y + 2 = 0 và y – 3 = 0 253) Viết pt ờng th ng : a Qua 2.VNMATH. 2) . Oy.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).5 v c ch ều hai iểm P -1.4 Viết pt ờng th ng d1) ối 249) Cho ờng th ng  d  : 2 x  3 y  3  0 v iểm M  5.y + 3 0 m t hoảng bằng 5 252) T m quỹ tích c c iểm c ch ều hai ờng th ng a) 5x + 3y – 3 = 0 và 5x + 3y + 7 = 0 .www.

5) và hai ờng cao h từ hai ỉnh còn i của tam gi c c pt: 5x + 3y – 4 = 0 và 3x + 8y +13 = 0 267) (ĐHTCKT) cho ờng cong Cm : x2 + y2 +2mx – 6y +4 – m = 0 1/ CMR (Cm) là ờng tròn với mọi m T m tập h p t m ờng tròn hi m thau ổi 2/ Với m 4 hãy viết ph ơng trình d ờng th ng vuông g c với d ờng th ng 3x-4y+10 0 v cắt ờng tròn t i hai iểm sao cho 6 BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 26 . C(-3. Tìm ph ơng tr nh c c c nh 262) Trong mặt ph ng Oxy cho tam gi c C c -1.5 v m t ờng chéo nằm trên ờng th ng c 259) Cho h nh vuông c m t ỉnh ph ơng trình : 7x – y + 8 0 Viết ph ơng tr nh c c c nh v ờng chéo thứ hai của h nh vuông ó . ờng cao qua c ph ơng trình 3x – 4y + 27 = 0 . ờng cao : 3x – 4y + 27 = 0 .3). ờng ph n gi c trong g c C của tam gi c c pt : x + 3y . ờng ph n giác trong CD : x + 2y – 5 = 0 264) Cho ờng th ng d : x – y + 2 0 v hai iểm O 0. x + 4y –5 0 v m t ỉnh 7. phân giác qua C có ph ơng trình 2x – y + 5 = 0 a/ Viết ph ơng trình ờng th ng chứa c nh C v t m tọa ỉnh C b/ Lập ph ơng trình ờng th ng chứa c nh C 261) Cho tam giác ABC có A(2.-1) 1 Tính di n tích h nh chữ nhật .0) .1) 1/ Xác ịnh t m ờng tròn ngo i tiếp tam gi c C 2/ Tìm iểm M trên ờng th ng C sao cho di n tích tam gi c M bằng 1/3 di n tích tam giác ABC 266) (ĐHKTQD ập ph ơng tr nh c c c nh tam gi c C biết -4.VNMATH. (dC): x + y + 3 = 0 .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).-1) và ph ơng trình hai ờng ph n gi c trong của g c v C n c dB): x – 2y + 1 = 0 . B(2. . b Viết pt t c c c nh của tam gi c C c T m chu vi của tam gi c C 263) Lập pt c c c nh tam gi c biết 2 . 260) Cho tam giác ABC có B(2.0 2.0 a CMR hai iểm O nằm về cùng m t phía ối với ờng d b T m iểm ối xứng của O qua d c T m trên d iểm M sao cho d i ờng gấp húc OM ngắn nhất MỘT SỐ ĐỀ THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG 265) (ĐHSPKT K Trong mặt ph ng Oxy Cho tam gi c C biết ỉnh -1. ờng cao c pt: y x . 2 Viết pt hai c nh còn i của h nh chữ nhật 257) Cho hình vuông ABCD có A(.www. 5) và ờng th ng chứa 1 ờng chéo c pt: 7x – y +8 0 Lập pt c c c nh và ờng chéo thứ hai của hvuông 258) Cho hình vuông ABCD có pt AB: 3x + 4y + 1 = 0 và pt CD: 3x + 4y – 10 = 0 a Tính di n tích h nh vuông b Viết pt hai c nh còn i nếu biết 1.4 .2) .2 = 0 .-1) 0 .-1) . 256) Cho h nh chữ nhật biết pt hai c nh 4x – y + 3 = 0 .1).

-1) .-1) và ph ơng trình hai ờng ph n gi c trong của g c v C n c dB): x – 2y + 1 = 0 .www.2/3) . C(6.2x + y – 8 = 0 và 2x + 3y –6 0 Lập ph ơng trình ờng cao h từ và xác ịnh tọa ỉnh C của tam gi c C 279) (ĐH ngoại ngữ) cho 3 iểm -1.0) . Tìm ph ơng tr nh c nh C 277) (ĐH tây nguyên ập ph ơng tr nh tổng qu t của ờng th ng i qua iểm -2.1 Lập ph ơng trình ờng tròn nôi tiếp tam gi c 280) ĐHQG:(2000) cho Parabol (P) : y2 = 4x và hai ờng thảng : (D): m2x +my + 1 = 0 (L): x – my + m2 0 với m tham số thực h c 0 a. Đ ờng th ng chứa c nh C i qua iểm M -4 1 T m tọa ỉnh C 272) (ĐHHàng không) Cho tam giác ABC có B(2.0) và giao iểm của hai ờng chéo C ãy t m tọa c c ỉnh C v 271) (Học viện QS) Tam gi c C c n c nh y C: x + 3y + 1 0 c nh bên :x–y + 5 = 0 . C(-4.7) .Xác ịnh tọa trọng t m của tam gi c C BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 27 .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). (dC): x + y + 3 = 0 .2) và hai ờng th ng c ph ơng trình : y = x/2 .3) .-3) . B(4. B(4.3) và cách ều hai iểm 5 -1) .-1) a iết c nh song song với trục Ox và ỉnh c ho nh m T m tọa c c ỉnh C và D b Lập ph ơng trình ờng tròn n i tiếp h nh thoi C 276) (ĐH thƣơng mại) Cho tam giác ABC có A(2.1) 1/ Viết ph ơng trình ờng th ng chứa c nh 2/ Lập ph ơng trình ờng cao C của tam gi c C 3/ Lập ph ơng trình ờng tròn ngo i tiếp của tam gi c C 275) (ĐH An Giang KD) cho hình thoi ABCD có A(1. phân giác qua C có ph ơng trình 2x – y + 5 = 0 1/ Viết ph ơng trình ờng th ng chứa c nh C v t m tọa ỉnh C 2/ Lập ph ơng trình ờng th ng chứa c nh C 273) (ĐHQS) cho A(2. BC: 5y – x +2 = 0 và AC: y+x – 8 = 0 270) (ĐHGTVT) cho h nh b nh h nh C c số o di n tích bằng 4 iết tọa ỉnh nằm trên ờng th ng y x A(1. 268) (ĐHHH) cho M(5/2.-4) . y – 2x 0 Lập ph ơng trình ờng th ng di qua M v cắt hai ờng th ng n i trên t i hai iểm v B sao cho M là trung iểm 269) (ĐHMĐC) ãy viết ph ơng trình ờng tròn ngo i tiếp tam gi c C biết ph ơng trình AB: y –x –2 = 0 .7) 278) (ĐHSP HàNội KA) cho tam giác ABC có ỉnh 1 1 ờng cao từ v C n t có ph ơng trình : . B(3. Tìm tâm và bán kính ờng tròn n i tiếp tam giác ABC 274) (ĐHMở bán công cho tam gi c C với c c ỉnh 1 2 0 1 C -2.VNMATH.CM (D) vuông góc (L) và giao iểm của v L di ng trên m t ờng th ng cố ịnh hi m thay ổi b.0) . ờng cao qua c ph ơng trình 3x – 4y + 27 = 0 . B(4/3.CM (D) và (L) luôn tiếp xúc với P ôi v n t c c tiếp iểm của v L với P Chứng minh ờng th ng uôn i qua m t iểm cố ịnh hi m thay ổi 281) (CĐCN4) Cho tam giác ABC có ỉnh -1 0 hai trung tuyến xuất ph t từ v C n l c c ph ơng trình : 5x+ y – 9 = 0 và 4x +5y – 10 = 0 a. B(2.

VNMATH.laø p/t ñöôøng troøn taâm O baùn kính R .Tìm iểm C trên ờng th ng sao cho tam gi c Cc nt iC 284) (Đề khối A . b Lập ph ơng tr nh tổng qu t của ba c nh tam gi c C 282) (ĐHANinh) Cho tam giác có iểm M -1.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). 286) (Đề thi khối A năm 2005) Trong mặt với h to Oxy cho hai ờng th ng d1: x – y = 0 và d2: 2x + y – 1 = 0.www. baùn kính R > 0 coù p/t chính taéc laø : (x – a)2 + (y – b)2 = R2 löu yù : * Neáu a = b = 0 thì p/t ñöôøng troøn coù daïng : x2 + y2 = R2 . ñöôïc 1.2006) Trong mặt ph ng cho ba ờng th ng d1 : x  y  3  0. d3 : x  2 y  0.1) là trung iểm của m t c nh còn hai c nh kia có ph ơng trình là : x +y – 2 = 0 và 2x +6y +3 = 0 . iểm M nằm trên ờng th ng d3 sao cho hoảng c ch từ M ến ờng 285) T m to th ng d1 bằng hai n hoảng c ch từ M ến ờng th ng d2. b) vaø qua goác toaï ñoä O coù phöông trình : (x – a)2 + (y – b)2 = a2 + b2 * Ñöôøng troøn taâm I(a . –B) vaø baùn kính R= A goïi laø phöông trình toång quaùt cuûa ñöôøng troøn. Löu yù : + Neáu C = 0 ñöôøng troøn (C) ñi qua goác toaï ñoä 2 B 2 C . d2 : x  y  4  0. ỉnh C thu c d2 và các ỉnh thu c trục ho nh PHƢƠNG TRÌNH ĐƢỜNG TRÒN Phöông trình chính taéc : Ñöôøng troøn (C) taâm I(a . b) vaø tieáp xuùc vôùi truïc hoaønh Ox coù phöông trình: (x – a)2 + (y– b)2 = b2 * Ñöôøng troøn taâm I(a .Xác ịnh giao iểm của với ờng th ng i qua hai iểm B b. 287) T m to c c ỉnh của h nh vuông C biết rằng ỉnh thu c d1. Hãy xác ịnh tọa c c ỉnh tam giác 283) (CNTin học Trong mặt phãng Oxy cho c c iểm 1 0 . * Ñöôøng troøn taâm I(a . b) . Vò trí töông ñoái cuûa ñöôøng troøn vôùi ñöôøng thaúng : BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 28 . 5 2 v ờng th ng có phuơng trình : 2x – y +1 = 0 a. b) vaø tieáp xuùc vôùi truïc tung Oy coù phöông trình: (x – a)2 + (y – b)2 = a2 Phöông trình toång quaùt : Phöông trình coù daïng: x2 + y2 + 2Ax + 2By + C = 0 (vôùi A2 + B2 – C > 0 )ñeàu xaùc ñònh moät ñöôøng troøn (C) coù taâm I(–A .

www. Truïc ñaúng phöông cuûa hai ñöôøng troøn : cho hai ñöôøng troøn (C1) vaø (C 2) khoâng ñoàng taâm laàn löôït coù phöông trình: (C 1) : f1(x . (2) BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 29 . Cho ñöôøng troøn C(I . (C)] > R  (D) khoâng caét (C)  d [ I . (D)] + Vieát p/t ñöôøng troøn daïng : (x – a)2 + (y – b)2 = R2 .VNMATH.A . (C)] < R  (D) caét (C) taïi taïi hai ñieåm phaân bieät . yo) = (x0 – a)2 + (y0 – b)2 = R2 Nhaän xeùt: * P M / (C) > 0  M ôû ngoaøi (C) * P M / (C) < 0  M ôû trong (C) * P M / (C) = 0  M  (C) 4. yo) = xo2 + yo2 + 2Axo + 2Byo + C Neáu (C) : ( x – a)2 + (y – b)2 = R2 thì : P M / (C) = f(xo . . C .  d[I . y0 ) ñoái vôùi ñöôøng troøn (C): 5. C . B . y) Hay 2(A1 – A2)x + 2(B1 – B2)y + C1 – C2 = 0 PP GIAÛI 1 SOÁ DAÏNG TOAÙN VEÀ ÑÖÔØNG TROØN : Vaán ñeà 1 : vieát phöông trình đường tròn Xaùc ñònh taâm vaø baùn kính cuûa 1 ñöôøng troøn CAÙCH 1 : Ñoàng nhaát p/t ñaõ cho vôùi p/t : x2 + y2 +2Ax + 2By + C = 0 . Roài vieát p/t ñöôøng troøn CAÙCH 2 : + Tìm taâm I(a . * Neáu ñöôøng thaúng (D) tieáp xuùc vôùi (C) thì : R = d[ I .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). b) . B . Phöông tích cuûa dieåm M(x0 . R) vaø ñöôøng thaúng (D) .Töø ñoù tìm caùc heä soá A . B . y) = x2 + y2 + 2A1x + 2B1y + C1 (C2 ) : f2(x .B) . b) + Tìm baùn kính : * Neáu A  (C) thì R = IA. baùn kính laø R Vieát phöông trình ñöôøng troøn (C) CAÙCH 1 : + Giaû söû p/t ñöôøng troøn caàn tìm coù daïng : x2 + y2 + 2Ax + 2By + C = 0 (1) + döïa vaøo caùc giaû thieát baøi toaùn cho laäp heä 3 p/t 3 aån A . roài suy ra taâm I( . C + Giaûi heä tìm A . y) = x2 + y2 + 2A2x + 2B2y + C2 Truïc ñaúng phöông cuûa hai ñöôøng troøn (C 1) vaø (C 2) coù phöông trình : f1(x . (C) ] = R  (D) tieáp xuùc vôùi (C) Neáu (C) : x2 + y2 +2Ax + 2By + C = 0 thì : P M / (C) = f(xo . baùn kính R= A2 B 2 C CAÙCH 2 : Ñöa p/t veà daïng ( x – a)2 + ( y – b)2 =R2 => Taâm I(a . d  [ I . y) = f2(x .

B(2. C(7.2) 2/ A(-1.3) . (D') ] I thuoäc ñöôøng phaân giaùc cuûa D . (D) ] = d[ I . khi ñaõ bieát toaï ñoä 3 ñieåm A. (D) ] = IA d) Ñöôøng troøn tieáp xuùc vôùi hai ñöôøng thaúng song song (D) vaø (D’)  d[ I . B(5. B. B(7. B . B(5.3). C(3. C * Tìm toaï ñoä ñieåm D laø chaân ñöôøng phaân giaùc trong veõ töø AB A . (D’) ] e) Ñöôøng troøn tieáp xuùc vôùi hai ñöôøng thaúng caét nhau (D) vaø (D’)  d[ I . B(6.tìm 3 heä soá A .1).6) . Ghi chuù :  (C) ñi qua 3 ñieåm phaân bieät A .-1) BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 30 .3) .5) 4/A(1. DC AC BA * Toaï ñoä taâm I thoaû heä thöùc : IA ID AD f) Ñöôøng troøn coù taâm I  (D)  toaï ñoä taâm I thoaû p/t cuûa (D) BÀI TẬP 288) T m t m v b n ính của c c ờng tròn sau a) x2 + y2 – 2x – 2y – 2 = 0 b) 16x2 + 16y2 + 16x – 8y = 11 c) 7x2 + 7y2 – 4x + 6y – 1 = 0 289) Viết ph ơng trình ờng tròn ờng ính với : 1/ A(-1. B  IA2 = IB2 b) Ñöôøng troøn tieáp xuùc vôùi ñöôøng thaúng (D) taïi A  I thuoäc ñöôøng thaúng (D’) c) Ñöôøng troøn ñi qua A vaø tieáp xuùc vôùi (D)  d[ I .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).-2) . D' Ñaëc bieät : Tìm taâm I cuûa ñöôøng troøn noäi tieáp  ABC. B(5.1) 290) Lập pt vòng tròn qua 3 iểm 1/ A(1.VNMATH.0) 2/ A(5. Vôùi moãi giaû thieát döôùi ñaây seõ chuyeån thaønh 1 p/t tìm taâm : vuoâng goùc vôùi (D) taïi A (Nghóa laø toaï ñoä ñieåm I thoaû p/t ñöôøng thaúng (D’) ñi qua A vaø (D’)  (D) a) Ñöôøng troøn qua hai ñieåm A .1) .www. C  Tìm toaï ñoä taâm I cuûa (C) caàn laäp ñöôïc 1 heä p/t . C cho tröôùc : Theá toaï ñoä 3 ñieåm vaøo (1) .1) 3) A(1. B . qua heä thöùc : DB . (D) ] = d[ I .2) .

2 v tiếp xúc với d : x – 2y + 7 = 0 5/ T m thu c d : x + y – 1 = 0 và qua A(-2. 296) Trong mặt ph ng Oxy cho ờng tròn C : ối xứng với C qua ờng th ng : x-2 = 0 .2 = 0 và x .B(-7. và i qua A(3. 3/ A(1.2) .2) 6/ Qua A(1.0) 291) Lập pt ờng tròn biết : 1/ Tâm I(2.3) vaø thoõa maõn ñieàu kieän sau : a/ (C ) coù baùn kính laø 5 b/ (C ) ñi qua goác toïa ñoä c/ (C) tieáp xuùc vôùi truïc Ox d/ (C) tieáp xuùc vôùi truïc Oy e/ (C) tieáp xuùc vôùi ñöôøng thaúng (d) :4x + 3y -12 = 0 295) laäp phöôngtrình cuûa ñöôøng troøn (C) ñi qua hai ñieåm A(1.2y + 7 = 0 b/ (C ) coù ñöôøng kính laø AB vôùi A(1 .1) 2) Tâm I(2.VNMATH.-1).-1) 293) Laäp phöông trình cuûa ñöøông troøn (C) trong caùc tröôøng hôïp sau : a/ (C ) coù taâm I(-1. b/ tìm taâm vaø baùn kính cuûa (C) 299) Viết ph ơng trình ờng tròn trong c c tr ờng h p sau : a) Đ ờng tròn tiếp xúc trục Ox t i -1.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).2) . bán kính R = 3 2/ Tâm I(1.2) .2 v tiếp xúc với d : 3x + 4y – 16 = 0 4/Tâm I(-1.-5) a/ laäp phöông trình ñöôøng troøn (C) ngoïai tieáp tam giaùc ABC.C(2.4) .2) b) Đ ờng tròn t m v tiếp xúc với ờng th ng c) Qua 4 2 v tiếp xúc 2 uờng th ng x . B(4. haõy laäp phöông trình cuûa ñöôøng troøn (C ) coù taâm laø ñieåm I(2 .2) vaø B(3.2) .2) .3y + 18 =0 d) Có tâm trên ờng th ng x 5 v tiếp xúc với 2 ờng th ng 3x – y + 3 = 0 và x – 3y + 9 = 0 e) Qua 1 2 3 4 V tiếp xúc với d y 3 – 3x f) T m nằm trên ờng th ng d : 4x + 3y – 2 0 v tiếp xúc với hai ờng th ng g) (d1): x + y + 4 = 0. C(1.2) vaø tieáp xuùc vôùi ñöôøng thaúng (d) : x. B(5.4) ñoàng thôøi tieáp xuùc vôùi ñöôøng thaúng (d):3x + y -3 = 0.-3) và qua A(1. C(2.4) 3/ Tâm I(-4.0) và qua B(3. 297) Lập ph ơng tr nh ờng tròn 298) cho 3 ñieåm A(1. (d2): 7x – y + 4 = 0 h) Tiếp xúc với d 3x – 4y – 31 0 t i 1 -7) và R = 5 BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 31 .4) 2/ c t m nằm trên ờng th ng 3x – 5y – 8 = 0 3) Qua M(2.-3) 3/ A(0.1).1) vaø B(7 .3y .4) .1) và có tâm trên (d) 7x + 3y +1 = 0 7/ Đi qua 3 1 5 5 v c t m nằm trên trục ho nh 8/ Đi qua M(-1 3 N 2 1 v c t m nằm trên ờng ph n gi c của g c ph n t thứ nhất 292) Lập pt ờng tròn tiếp xúc với c c trục tọa v 1/Qua A(2.www. B(3. B(1.1).5) 294) trong maët phaúng Oxy .

300) Trong mặt ph ng với h tọa Oxy cho: ờng tròn v ờng th ng .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).2ysina + 3 = 0 . (d2 v trục tung .0) . a  [0.www.y=x+2.y=8–x 306) Viết pt ờng tròn n i tiếp tam gi c O biết : 1) Cho A(4.4 v 2.Xác ịnh t m v b n kính ờng tròn n i tiếp của tam gi c n i trên 309) Trong mặt ph ng với h tọa Oxy cho tam gi c C c ba g c nhọn biết 5.2 ] 1/ Tìm a ể Ca vòng tròn 2/ T m tập h p t m ờng tròn Ca 313) Cho (Cm) : x2 + y2 – 2x – (m-1)y + m2 – 4 = 0 1/ Tìm m ể Cm i qua A(2. 301) T m tọa iểm sao cho ờng tròn t m có b n ính gấp ôi b n ính ờng tròn tiếp xúc ngo i với ờng tròn .7 ọi v F hai ờng cao của tam gi c ãy viết ph ơng tr nh của ờng tròn ngo i tiếp tứ gi c F 310) Tìm m ể ph ơng trình sau là ph ơng trình ờng tròn 1/ x2 + y2 + 4mx –2my +2m + 3 = 0 2/ x2 + y2 –2(m+1)x +2my +3m2 – 2 = 0 311) Cho (Cm) : x2 + y2 – 2(m +2)x + 4my +19m – 6 = 0 vòng tròn c b n ính R 10 2/Tìm m ể Cm vòng tròn 1/ Tìm m ể Cm 3/T m tập h p t m của Cm 312) Cho (Cm) : x2 + y2 + (m + 2)x – (m + 4)y + m + 1 = 0 1/Định m ể Cm c b n ính nh nhất 2/ T m tập h p t m của Cm 3/CMR : (Cm) luôn qua 2 iểm cố ịnh với mọi m 4/ T m tất cả c c iểm của Cm hông thể i qua Cho (Ca) : x2 + y2 + 2(1 – cosa)x .3) 1/ T m g c C của tam gi c 2/ Lập pt ờng tròn n i tiếp tam gi c C 3/ Viết pttt của ờng tròn n i tiếp Tam gi c v song song C 308) Cho (d1) : 4x – 3y – 12 = 0 .Xác ịnh t m v b n ính của ờng tròn ứng m t m c 2/ Tìm m ể Cm c b n ính ớn nhất 314) Cho họ ờng tròn Cm : x2 + y2 –2mx – 2(m+1)y + 2m – 1 = 0 1/ CMR : khi m thay ổi họ ờng tròn Cm uôn i qua 2 iểm cố ịnh BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 32 .3) 2) A(4. B(0. 302) Viết ph ơng tr nh ờng tròn c ho nh t m a 9 b n ính R 2 v tiếp xúc với ờng th ng d : 2x+y-10=0 303) Trong mặt ph ng cho tam gi c ọi ch n ờng cao ẻ từ M v N trung iểm của c c c nh v C Viết ph ơng tr nh ờng tròn i qua c c iểm M N 304) Cho (d) : (1 – m2)x + 2my + m2 – 4m +1 0 Viết ph ơng trình ờng tròn tiếp xúc với d với mọi m 305) Viết ph ơng trình ờng tròn ngo i tiếp tam gi c c 3 c nh trên 3 ờng th ng sau 5y =x–2. 0) .VNMATH.4) 307) Cho tam giác ABC có A(1/4. C(-2.0) . B(0.0) . B(2. (d2) : 4x + 3y –12 0 Tính tọa c c ỉnh của tam gi c c 3 c nh n t nằm trên c c ờng th ng d1) .3) .

www.VNMATH. m2 của m 2/Xác ịnh pt ờng th ng tiếp xúc với cả 2 ờng tròn C1) .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). y0) ( M0  (C) ) * Xaùc ñònh toaï ñoä taâm I cuûa ñt(C) * Tieáp tuyeán laø ñöôøng thaúng qua M0 vaø coù veùc tô phaùp tuyeán laø IM CAÙCH 2 : * Duøng PP phaân ñoâi toaï ñoä : + Neáu ñöôøng troøn (C) coù p/t : x2 + y2 + 2Ax +2by + C = 0 thì p/t tieáp tuyeán laø xox + yoy + A(xo + x) + B(yo + y) + C = 0 + Neáu ñöôøng troøn (C) coù p/t : (x – a)2 + (y – b)2 = 0 thì p/t tieáp tuyeán laø : (xo – a) (x – a) + (yo – b) (y – b) = R2 Daïng 2: Vieát p/t tieáp tuyeán cuûa (C) coù phöông cho tröôùc ( töùc laø bieát heä soá goùc k cuûa tieáp tuyeán . (C2) 316) Cho họ ờng cong Ct : x2 + y2 – 2(1+cost)x –2(sint)y + 6cost – 3 = 0 1/ Chứng t Ct uôn ờng tròn thực 2/ T m quỹ tích t m ờng tròn Ct hi t thay ổi 3/ Chứng t Ct uôn i qua 1 iểm cố ịnh 4/ Trong họ Ct c ờng tròn n o b n ính 1 3 hông ? Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn Daïng 1: CAÙCH 1 : Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñt (C) taïi ñieåm M0(x0 . (Cm2 Tiếp xúc với ờng tròn C ứng với 2 gi trị m1 . hoaëc tieáp tuyeán vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng cho tröôùc ) BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 33 . hoaëc tieáp tuyeán song song . 2/ CMR : với mọi m họ ờng tròn Cm uôn cắt trục tung t i 2 diểm ph n bi t 315) Cho các ờng tròn C x2+ y2 = 1 và (Cm) x2 + y2 –2(m+1)x + 4my = 5 1/ CMR có 2 ờng tròn Cm1) .

R2 cuûa hai ñöôøng troøn (C1) vaø (C2) BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 34 . Baèng caùch kieåm tra d I . () ] = R . Ñeå tìm heä soá chöa bieát Daïng 3: Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa (C) xuaát phaùt töø ñieåm A(x0 . Phöông phaùp :  Xaùc ñònh taâm I vaø baùn kính R cuûa ñöôøng troøn (C)  Vieát p/t tieáp tuyeán () cuûa (C) :  Neáu tieáp tuyeán () coù heä soá goùc k thì p/t coù daïng : y = kx + b ( vôùi heä soá b chöa bieát )  Neáu () // (D) : Ax + By + C = 0 thì p/t () coù daïng : Ax + By + C’ = 0 ( vôùi C’ chöa bieát )  Neáu ()  (D) : Ax + By + C = 0 thì p/t () coù daïng : Bx – Ay + C’ = 0 ( voùi C’ chöa bieát )  Duøng ñ/ k : () tieáp xuùc vôùi (C)  d[ I . B chöa bieát )  Duøng ñ/k : tieáp xuùc d[ I . laäp p/t aån soá A .www.x0 ) + B (y – y0) = 0 ( Vôùi heä soá A . Vò trí töông ñoái cuûa hai ñöôøng troøn :  Xaùc ñònh taâm I1 .y0) song song vôùi Ox coù p/t : x = x0  x – x0 = 0 . ? R .VNMATH.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). roài choïn B => A ( hoaëc choïn A => B) CAÙCH 2 :  Xaùc ñònh taâm I vaø baùn kính R cuûa ñöôøng troøn (C)  p/t tieáp tuyeán coù daïng : y = k(x – x0) + y0  kx – y – kx0 + y0 = 0  Duøng ñ/k : d[ I . I2 . baùn kính R1 . Roài giaûi tìm k Ghi chuù :  Neáu tìm ñöôïc 2 giaù trò k thì coù hai tieáp tuyeán vôùi (C) ñi qua A  Neáu tìm ñöôïc 1 giaù trò k thì caàn xeùt tröôøng hôïp ñöôøng thaúng () qua A(x0.  Giaûi p/t treân . neáu ñuùng thì tieáp tuyeán thöù hai laø ñöôøng thaúng x = x0 Vò trí töông ñoái cuûa hai ñöôøng troøn – Tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn 1. y0) ( A (C) ) Phöông phaùp : CAÙCH 1 :  Xaùc ñònh taâm I vaø baùn kính R cuûa ñöôøng troøn (C)  p/t tieáp tuyeán coù daïng : A(x . () ] = R laäp p/t baäc hai 1 aån k . vôùi tham soá B (hoaëc aån B tham soá A) .coù phaûi laø tieáp tuyeán cuûa (C) khoâng . () ] = R .

vaø 1tieáp tuyeán chung trong laø truïc ñaúng phöông cuûa hai ñöôøng troøn  Tröôøng hôïp 4 : Neáu (C1) vaø (C2) tieáp xuùc trong coù 1 tieáp tuyeán chung trong laø truïc ñaúng phöông cuûa hai ñöôøng troøn R1 NI 2 R2 BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 35 .   Tính d = I1I2 ( ñoaïn noái hai taâm) So saùnh :  Neáu R1 R2 d R 1 R 2 thì (C1) caét (C2)  Neáu d = R1 + R2 thì (C1) vaø (C2) tieáp xuùc ngoaøi  Neáu d = R1 R2 thì (C1) vaø (C2) tieáp xuùc trong R1 R2 thì (C1) vaø (C2) ñöïng nhau  Neáu d > R1 + R2 thì (C1) vaø (C2) naèm ngoaøi nhau  Neáu d < 2. ñoái vôùi tieáp tuyeán chung ngoaøi  Tröôøng hôïp 3 : Neáu (C1) vaø (C2) tieáp xuùc ngoaøi coù hai tieáp tuyeán chung ngoaøi ( tìm gioáng TH1 ) .www.VNMATH. Tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn : ( chæ xeùt tröôøng hôïp R1  R2 ) CAÙCH 1 :  Xaùc ñònh vò trí töông ñoái cuûa hai ñöôøng troøn  Xeùt caùc tröôøng hôïp :  Tröôøng hôïp 1: Neáu (C1) vaø (C2) naèm ngoaøi nhau thì coù 4 tieáp tuyeán chung : + Tìm giao ñieåm M cuûa hai tieáp tuyeán chung ngoaøi qua heä thöùc : MI1 + Tìm giao ñieåm N cuûa hai tieáp tuyeán chung trong qua heä thöùc : R1 MI 2 R2 NI 1 + Vieát p/t tieáp tuyeán cuûa (C1) hoaëc (C2) ñi qua ñieåm M vaø N  Tröôøng hôïp 2:Neáu (C1) vaø (C2) caét nhau thì coù hai tieáp tuyeán chung ngoaøi .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). Tìm gioáng nhö TH1 .

com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). d I2 . I2 vaø baùn kính R1 .VNMATH. roài choïn B => A ( hoaëc choïn A => B ) Ghi chuù : Neáu R1 = R2 thì hai tieáp tuyeán chung ngoaøi song song vaø caùch ñeàu ñöôøng noái taâm I1I2 moät khoaûng laø R1 . Giaûi p/t tìm aån A theo B ( hoaëc B theo A) . R2 cuûa hai ñöôøng troøn .www. d I2 . Giaûi heä pt tìm k & b Xeùt tröôøng hôïp () : x + c = 0 duøng heä (*) tìm c neáu coù P/t () coù daïng : Ax + By + C = 0 (A2 + B2  0) () laø tieáp tuyeán chung  CAÙCH 1 : d I1 .  Tröôøng hôïp 5 : Neáu (C1) vaø (C2) ñöïng nhau thì hai ñöôøng troøn khoâng coù tieáp tuyeán chung CAÙCH 2 :  Xaùc ñònh taâm I1 . ñöôïc p/t baäc hai vôùi aån A (hoaëc B) . Ta khöû aån C Töø hai p/t . R1 R2 * . Coøn tieáp tuyeán chung trong laø truïc ñaúng phöông cuûa hai ñöôøng troøn * * * * * * * * BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 36 . R1 R2 * . vaø suy ra VTTÑ cuûa hai ñöôøng troøn  P/t tieáp tuyeán chung () coù daïng y = kx + b hay kx – y + b = 0  Duøng ñieàu kieän : () laø tieáp tuyeán chung cuûa hai ñöôøng troøn      d I1 .

www.VNMATH. 325) Trong mặt ph ng với h tọa Oxy cho ờng tròn C : ờng th ng d : 3x . 321) laäp phöông trình tieáp tuyeán (d) cuûa ñöôøng troøn (C) : x 2  y 2  6x  2y  0 bieát raèng (d) vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng (d1): 3x – y + 4 = 0 322) cho ñöôøng troøn (C) : x 2  y 2  6x  2y  6  0 vaø ñieåm A(1. c/ tìm toïa ñoä giao ñieåm cuûa hai tieáp tuyeán. B(3. b/ laäp phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) taïi caùc giao ñieåm ñoù.4) vaø tieáp xuùc vôùi ñöôøng thaúng (d) : 3x + y – 3 = 0 và 323) Trong mặt ph ng với h tọa Oxy cho ờng tròn C : iểm X c ịnh tọa t m v b n ính của ờng tròn C Viết ph ơng tr nh c c tiếp tuyến của ờng tròn C ẻ từ iểm 324) Cho ờng tròn T c ph ơng tr nh : a X c ịnh t m v b n ính của T b Viết ph ơng tr nh tiếp tuyến của T biết tiếp tuyến n y vuông g c với ph ơng tr nh 12x . BÀI TẬP 317) vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn (C) :  x  1   y  2  25 taïi ñieåm 2 2 M(4.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). 318) laäp phöông trình tieáp tuyeán vôùi ñöôøng troøn x 2  y 2  4x  2y  0 bieát raèng tieáp tuyeán ñi qua ñieåm A (3.5y + 2 = 0. b/ laäp phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) xuaát phaùt töø A.2) thuoäc ñöôøng troøn (C). 3 ờng th ng d c và ờng tròn C biết Lập ph ơng tr nh Viết ph ơng tr nh BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 37 .2) .4y + 23 0 Viết ph ơng tr nh tiếp tuyến của tiếp tuyến n y vuông g c với ờng th ng d 326) Trong mặt ph ng Oxy cho ờng tròn tiếp tuyến với ờng tròn C biết rằng tiếp tuyến qua 327) Trong mặt ph ng Oxy cho ờng tròn C : c c tiếp tuyến của C i qua iểm F 0. laäp phöông trình ñöôøng troøn (C) ñi qua hai ñieåm A(1.3) a/ chöùng toû raèng ñieåm A naèm ngoøai ñöôøng troøn (C).-2) 319) vieát phöông trình tieáp tuyeán (d) vôùi ñöôøng troøn x 2  y 2  4x  6y  3  0 bieát raèng (d) song song vôùi ñöôøng thaúng (d1) : 3x – y + 2010 = 0 . 320) cho ñöôøng troøn (C) : x 2  y 2  x  7y  0 vaø ñöôøng thaúng (d):3x + 4y – 3 = 0 a/ tìm toïa ñoä giao ñieåm cuûa (d) vaø (C).

B (. 1 v ờng th ng d : 3x . .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). . 333) Trong mặt ph ng với h tọa a Viết ph ơng tr nh biết tiếp tuyến i qua T m tọa tiếp iểm Oxy cho iểm . . Chứng minh rằng hông cắt 38 BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG .2.2) . Tìm tất cả c c tiếp tuyến của song song với ờng th ng .VNMATH.1 Viết ph ơng tr nh ờng tròn C ngo i tiếp tam gi c C v ph ơng tr nh tiếp tuyến với C t i 330) Trong mặt ph ng với h tọa Oxy cho ờng tròn .2. 2) .www. C (. ờng tiếp tuyến t i 3 Viết ph ơng tr nh c c tiếp tuyến với . b T m iều i n của m ể Oxy cho ờng tròn C c ph ơng tr nh : ờng ờng tròn biết c c tiếp tuyến n y vuông g c với tiếp xúc với ờng tròn ờng th ng 329) Trong mặt ph ng với h tọa Oxy cho tam gi c C biết 4.4 . 328) Trong mặt ph ng với h tọa a Viết ph ơng tr nh tiếp tuyến của th ng .4y = 0 ờng th ng d c hai tiếp tuyến ến C ờng tròn C c t m v tiếp xúc với vẽ b Viết ph ơng tr nh tập h p c c iểm m qua c c iểm sao cho hai tiếp tuyến vuông g c với nhau 334) Cho ờng tròn V ờng th ng a. v ờng 331) Trong mặt ph ng với h tọa tròn (O) : 1 Chứng minh rằng 2 Viết ph ơng tr nh c c Đềc c vuông g c Oxy cho iểm ờng tròn O v tiếp xúc với m t iểm nằm ngo i ờng th ng i qua iểm ờng tròn O 332) Trong mặt ph ng với h tọa v hai iểm 1 Viết ph ơng tr nh 2 Viết ph ơng tr nh ờng tròn Đềc c vuông g c Oxy cho ờng th ng i qua và có tâm với ờng tròn .

Tìm ể d i o n uôn t gi trị ớn nhất nh nhất 340) Cho họ ờng tròn c ph ơng tr nh: uôn tiếp xúc với hai ờng th ng cố ịnh Chứng minh rằng 341) Trong mặt ph ng tọa cho c ph ơng tr nh ph ơng tr nh c c tiếp tuyến ẻ từ iểm ến .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).www.Viết ph ơng tr nh . a. ờng trong i qua 3. ờng th ng v m t iểm theo m t d y cung c cho ờng tròn d i8 và ta uôn ẻ c hai tiếp tuyến ph n bi t tới iả sử hai tiếp tuyến từ M tới C c c c tiếp iểm v Chứng minh rằng hi M ch y trên ờng th ng uôn i qua m t iểm cố ịnh ( 339) Cho ờng tròn v ờng th ng tham số a Chứng minh rằng luôn cắt t i hai iểm ph n bi t . Viết ph ơng tr nh ờng th ng i qua v cắt 338) Trong mặt ph ng với h Đề c c trực chuẩn ờng th ng Chứng minh rằng từ m t iểm M bất ỳ trên (C). 342) Cho hai ờng tròn c t m n t và tiếp xúc ngo i với v t m tọa của tiếp iểm và . T m tọa giao iểm Viết 1 Chứng minh 2 ọi của v m t tiếp tuyến chung hông i qua ờng th ng .VNMATH. b. b. Từ iểm M thu c ẻ c c tiếp tuyến M M tới C c c tiếp iểm Chứng minh rằng hi M thay ổi trên th uôn i qua m t iểm cố ịnh 335) Cho họ ờng tròn c ph ơng tr nh: T m tập h p t m của khi thay ổi 336) Viết ph ơng tr nh ờng tròn i qua 1 0 v tiếp xúc với hai 337) Trong mặt ph ng tọa cho ờng tròn . v tiếp xúc với hai ờng tròn và t i BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 39 .

352) Trong mặt ph ng với h tọa Oxy cho ờng tròn C : và ờng th ng d: T m tọa iểm M nằm trên d sao cho ờng tròn t m M c b n ính gấp ôi b n ính ờng tròn C tiếp xúc ngo i với ờng tròn C 353) Trong mặt ph ng với h tọa 0xy cho hai iểm 2. 4 Viết ph ơng trình ờng tròn C tiếp xúc với trục ho nh t i iểm v hoảng c ch từ t m của C ến iểm bằng 5 354) Cho hai ờng tròn : 1. X c ịnh c c giao iểm của và .VNMATH.www.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). 343) Trong mặt ph ng với h t o vuông g c Oxy xét họ ( 344) X c ịnh tọa 345) Cho họ Tim ể của t m tham số ờng tròn c ph ơng tr nh ờng tròn thu c họ ã cho m tiếp xúc với trục Oy ờng tròn c ph ơng trình: tiếp xúc với 346) Cho họ ờng tròn c ph ơng tr nh: ể tiếp xúc với ờng tròn Tìm 347) Cho ờng tròn c ph ơng tr nh: tuyến của ờng tròn i qua . 0 v 6. 348) T m c c gi trị của a ể h sau c úng hai nghi m Viết ph ơng tr nh tiếp 349) Trong mặt ph ng Oxy cho ờng tròn C : v ờng th ng c ph ơng tr nh : 350) T m tọa iểm T trên sao cho qua T ẻ c hai ờng th ng tiếp xúc với C t i hai iểm v 351) Trong mặt ph ng với h tọa Oxy cho ờng tròn : và ọi và c c tiếp iểm của c c tiếp tuyến ẻ từ ến Viết iểm ph ơng tr nh ờng th ng . 1 ờng tròn C : Đềc c vuông g c Oxy cho BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 40 . Viết ph ơng tr nh ờng tròn i qua 2 giao iểm 355) Trong mặt ph ng với h tọa v iểm 0. 2.

VNMATH.8 0 v ờng tròn t m 2. Viết ph ơng tr nh ờng tròn qua v tiếp xúc với ờng th ng t i giao iểm của với trục tung 359) Trong mặt ph ng với h tọa Đềc c vuông g c Oxy Viết ph ơng tr nh ờng th ng i qua v tiếp xúc với ờng tròn 360) Trong mặt ph ng với h tọa Đềc c vuông g c Oxy cho c c iểm X c ịnh tọa iểm t m ờng tròn n i tiếp tam gi c .4 Viết ph ơng tr nh ờng tròn C tiếp xúc với trục ho nh t i iểm v hoảng c ch từ t m của C ến iểm bằng 5 363) Trong mặt ph ng với h tọa Đêcac vuông g c Oxy cho ờng tròn v Viết ph ơng tr nh ờng tròn C' c c giao iểm của C v C' ờng th ng ối xứng với ờng tròn C qua ờng th ng d T m tọa ờng 364) Cho ờng tròn v iểm th ng i qua M cắt ờng tròn t i 2 iểm sao cho M 365) Trong mặt ph ng Oxy cho họ ờng tròn: Chứng minh rằng học uôn tiếp xúc với hai Viết ph ơng tr nh trung iểm của o n ờng th ng cố ịnh 366) Trong mặt ph ng Oxy cho họ ờng tròn: .12y + 15 = 0. có tâm v tiếp xúc với tiếp tuyến của Viết ph ơng tr nh ờng tròn t i .www. 358) Trong mặt ph ng Oxy cho hai ờng th ng . 1 tiếp xúc với ờng th ng 5x . 357) T m d i d y cung x c ịnh bởi ờng th ng 4x + 3y .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).0 v 6. Viết ph ơng tr nh ờng tròn C' ối xứng với ờng tròn C qua ờng th ng d T m tọa c c giao iểm của C v C' 356) Cho ờng tròn C : Lập ph ơng tr nh ờng tròn C' ối xứng với ờng tròn C qua ờng th ng d : . v ờng th ng d : .T m m ể cắt ờng tròn t i hai iểm ph n bi t minh rằng hi ờng th ng c ph ơng hông ổi 367) Trong mặt ph ng tọa Oxy cho hai ờng th ng : và Chứng BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 41 . 361) Trong mặt ph ng với h tọa Oxy cho parabol (P) : v iểm . 362) Trong mặt ph ng với h tọa Oxy cho hai iểm 2.

2 Tập h p c c iểm M x . 1 .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).VNMATH. 0 . 1 T m tọa c c ỉnh của tam gi c c ba c nh n v trục tung 2 X c ịnh tâm và bán ính 368) Lập ph ơng tr nh t nằm trên c c ờng th ng ờng tròn n i tiếp của tam gi c n i trên v cắt ờng tròn : ờng th ng qua gốc tọa th nh m t d y cung c d i bằng 8. 369) Cho vòng tròn (C) : v iểm 3. ãy viết ph ơng tr nh c c tiếp tuyến của C biết c c tiếp tuyến vuông g c với ờng th ng x + y 0 375) Cho ba iểm 0 . N. 2 . C 3 . 1 v 2.3 tập h p c c iểm M sao cho : 377) Cho hai ờng tròn C : v C’ : . 5 ãy t m ph ơng tr nh c c tiếp tuyến ẻ từ ến vòng tròn iả sử c c tiếp tuyến tiếp xúc với vòng tròn t i M. 4 ến ờng tròn C : bằng 1? BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 42 . ãy tính d i MN 370) Cho họ vòng tròn : 1 Chứng minh rằng hi m thay ổi họ vòng tròn uôn uôn i qua hai iểm cố ịnh 2 Chứng minh rằng với mọi m họ vòng tròn uôn uôn cắt trục tung t i hai iểm ph n bi t 371) Trong mặt ph ng cho ờng tròn : ẻ c 2 tiếp tuyến P P tới C T m m ể tồn t i duy nhất m t iểm P m từ c c tiếp iểm sao cho tam gi c P ều 372) Trong mặt ph ng Oxy cho ờng tròn C : v ờng th ng D) c ph ơng tr nh : Viết ph ơng tr nh ờng th ng vuông g c với v tiếp xúc với ờng tròn 373) Trong mặt ph ng Oxy cho ờng tròn C : v ờng th ng Viết ph ơng tr nh ờng th ng song song với v cắt c ph ơng tr nh : ờng tròn t i hai iểm M N sao cho d i MN bằng 2 374) Trong mặt ph ng với h tọa Oxy cho ờng tròn C : . M là iểm di sao cho d i tiếp tuyến ẻ từ M tới C gấp hai n d i tiếp tuyến ẻ từ M tới C’ T m quỹ tích M Với gi trị n o của m th d i tiếp tuyến ph t xuất từ 5 . y sao cho : 376) Cho 1.www.

5 v cắt Oy t i iểm 0.2 . 3.7 a Lập ph ơng tr nh i qua iểm 43 BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG .1 v t m thu c ờng th ng : 2x-y-2=0 . 378) Trong mặt ph ng với h trục tọa Oxy cho 2. 388) Trong mặt ph ng Oxy cho 2 ờng tròn : a Chứng minh rằng .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).1 v c t m 384) Trong mặt ph ng Oxy ập ph ơng tr nh uờng tròn qua thu c ờng th ng : 7x+3y+1 0 385) Trong mặt ph ng to Oxy cho họ ờng cong : a Chứng minh rằng ph ơng của tất cả c c b Chứng minh rằng c c ịnh T m iểm họ ờng tròn v tồn t i 1 ờng tròn ờng tròn của họ ờng th ng trục ng uôn tiếp xúc với nhau t i 1 iểm cố 386) Cho 2 ờng tròn 0 v 0' tiếp xúc ngo i t i ựng g c C vuông trong thu c O v C thu c O' T m quĩ tích trung iểm của BC.4 v iểm 0. sao cho 1.VNMATH. x-2y+4=0 389) Cho ờng tròn O. b Viết ph ơng tr nh và cắt nhau t i 2 iểm ph n bi t v tiếp xúc với v ờng tròn qua ờng th ng .R 2 ờng ính MN Tiếp tuyến t i cắt M t i cắt N t iK PQ n t trung iểm của v K Chứng minh t m ờng tròn ngo i tiếp tam gi c PQ di chuyển trên m t ờng th ng cố ịnh với cố ịnh 390) Cho ờng tròn C c ph ơng tr nh: ờng tròn C' tiếp xúc với C biết C' v iểm 4. Viết ph ơng tr nh ờng tròn C c b n ính R nằm trong g c nhọn của hai ờng th ng d v v tiếp xúc với chúng 381) Trong hông gian Oxy cho 2 382) Trong mặt ph ng to 383) Lập ph ơng tr nh ờng tròn : Lập ph ơng tr nh tiếp tuyến chung của 2 ờng tròn Oxy cho iểm M 6.www. 387) Trong mặt ph ng Oxy ập ph ơng tr nh ờng tròn C tiếp xúc với ờng th ng : x-y2 0 t i iểm M 3.1 v 2 ờng th ng và Viết PT ờng tròn tiếp xúc t i v c t m thu c .2 v ờng tròn C : ờng th ng d qua M v cắt C t i 2 iểm .-2 Viết ph ơng tr nh ờng tròn cho biết t m v b n ính 380) Cho hai ờng th ng (d) và ( c ph ơng tr nh n t : 2x-y+2=0 và 2x+y-4=0 . 379) M t ờng tròn qua iểm 3.

(d2 của 2 Tính cosin c c g c nhọn t o bởi n t với d1). 392) Cho ờng tròn C : c c iểm c to những số nguyên thu c và 393) Cho hai iểm 1 T m quỹ tích c c iểm 2 T m quỹ tích c c iểm 394) Cho 2 họ ờng tròn sao cho sao cho n trong t c ph ơng tr nh: ờng tròn C di qua Viết c c ph ơng tr nh tiếp tuyến t i ờng tròn m t số cho tr ớc rằng hi m thay ổi c c trục T m trục ng ph ơng của ng ph ơng uôn i qua 1 iểm cố ịnh Chứng minh BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 44 .VNMATH.1 0. iểm 0. ờng tròn C : x2 + y2 + 4x . b Trong tr ờng h p C' tiếp xúc ngo i C hãy t m trên C iểm M trên C' cho tam gi c MN c di n tích ớn nhất Với t m của ờng tròn C 391) Cho 0.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).4y .www.1 v ờng th ng iểm N sao :x-y= 1 Viết ph ơng tr nh tổng qu t của c c tiếp tuyến d1).(d2).

y0) :  Ñk tieáp xuùc cuûa (E) vôùi A1( -a . -a) . 0) . F2 (c .b.c) . E LÍP :  PHÖÔNG TRÌNH : 2 x a 2 2 2 y b 2 2 2 1 (b = a2 – c2.www. -b ) . b) 2a .c >0) 2 x b 2 2 y a 2 2 1 (b = a – c . 2b F1(0 .b. B2( 0 . 0) B1(0 . c) 2c MF1 = a + ex .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). F2(0 . A2(0 . 2b F1(-c . 0) .b . B2(b . a. A2 (a . MF2 = a – ey c a <1 y a e a 2 c (coâng thöùc phaân ñoâi toaï ñoä) BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 45 . MF2 = a – ex c a <1 a x xx 0 2 a a 2 e= e yy 0 2 b 1 c MF1 = a +ey. 0) . . 0) 2c e= A1(0 .VNMATH. 0) 2a .c > 0 )  Ñænh treân truïc lôùn :  Ñænh treân truïc nhoû:  Ñoä daøi 2 truïc  Tieâu ñieåm :  Tieâu cöï :  Taâm sai :  Baùn kính tieâu  PT ñöôøng chuaån :  PT tieáp tuyeán taïi ñieåm M0(x0 . a. a) B1(.

com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).www. ñeå giaûi baøi toaùn ) Vaán ñeà 1 : Vaán ñeà 2 :  Vieát PT tieáp tuyeán cuûa E – Líp (E) : x a 2 y b 2 2 2 1 Daïng 1: Tieáp tuyeán taïi ñieåm M0(x0 . roài vieát p/t tieáp tuyeán )  Goïi I (x0 . y0)(E)(Duøng coâng thöùc phaân ñoâi toaï ñoä) Daïng 2: Tieáp tuyeán (D) coù phöông cho tröôùc ( Tieáp tuyeán coù heä soá goùc k cho tröôùc . Tieáp tuyeán song song hoaëc vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng cho tröôùc ) CAÙCH 1 :  Vieát daïng p/t tieáp tuyeán (D) ( Nhö ôû baøi ñöôøng troøn – daïng 2)  Duøng ñk tieáp xuùc ñeå tìm heä soá coøn laïi cuûa tieáp tuyeán . ñeå laäp phöông trình baäc nhaát hai aån x0 . y0) laø tieáp ñieåm cuûa tieáp tuyeán (D) vôùi (E )=>p/t (D) coù daïng : xx 0 a 2 yy 0 b 2 1  Duøng ñk coù cuøng heä soá goùc hoaëc tích hai heä soá goùc baèng – 1 . ():Ax+By+C=0 A2a2 + B2 b2 = C2 (coâng thöùc phaân ñoâi toaïñoä) A2 b2 + B2 a2 = C2 PP GIAÛI MOÄT SOÁ DAÏNG TOAÙN VEÀ E – LÍP xx 0 2 b yy 0 2 a 1  Xaùc ñònh caùc yeáu toá cuûa E – líp  Laäp PT chính taéc cuûa E – líp  Tìm ñieåm treân E – líp ( Döïa vaøo giaû thieát baøi toaùn aùp duïng caùc tính chaát cuûa E – líp coù lieân quan .VNMATH. y0 . (Ví duï : (D) song song vôùi ñöôøng thaúng Ax + By + C =0 x0 2 a A y0 2 b B 0) BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 46 . Roài vieát p/t tieáp tuyeán CAÙCH 2 : ( Tìm toaï ñoä tieáp ñieåm .

y) laø E – líp Aùp duïng : Taäp hôïp ñieåm M laø E – Líp (E ) neáu thoaû 1 trong 2 tính chaát sau : Toång khoaûng caùch töø M ñeán hai ñieåm coá ñònh F1 . y0  Laäp p/t tieáp tuyeán vôùi x0 . y0 . y0 vöøa tìm ñöôïc Daïng 3: Vieát p/t tieáp tuyeán qua ñieåm M (x1 . y 0 1 M D 2 2 a b p/t tieáp tuyeán . Giaûi tìm x0 . khi ñoù p/t tieáp tuyeán coù xx 0 yy 0 1 daïng : 2 2 a b 2 2 x0 y0 1 M0 E 2 2 a b  Ta coù heä : x1 . Nghóa laø : (E ) = { M / F1M + F2M = 2a } .VNMATH. x 0 y1 .www. roài vieát Taäp hôïp ñieåm M (x . F2 laø 1 haèng soá baèng 2a ( a > 0 ) .  Töø p/t treân keát hôïp vôùi p/t Baäc hai 2 aån x0 . Kieåm tra qua ñk tieáp xuùc xem ñöôøng thaúng coù phaûi laø tieáp tuyeán cuûa (E ) khoâng CAÙCH 1 : CAÙCH 2 :  Goïi M(x0 . y0) laø tieáp ñieåm cuûa (D) vaø (E ) . F2 laø hai tieâu ñieåm cuûa (E ) . BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 47 . ta vieát ñöôïc hai phöông trình tieáp tuyeán cuûa ( E ) qua M * Neáu tìm ñöôïc moät giaù trò k . y0 : x0 a 2 y0 b 2 1 (vì M0 (E) ) 2 2 laäp heä . vaø F1F2 = 2c ( a > c ) Vaán ñeà 3 : 1. Ta xeùt ñöôøng thaúng qua M coù p/t : x – x1 = 0 .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). trong ñoù F1 . Giaûi heä tìm x0 . y1) ( M  (E ) )  Xeùt ñöôøng thaúng (D) qua ñieåm M vaø coù heä soá goùc k : y = k(x – x1) + y1  Duøng ñk tieáp xuùc ñeå giaûi tìm k * Neáu tìm ñöôïc hai giaù trò k .

b) (E) i qua gốc to . lập PT ờng th ng qua M và cắt (E) t i hai iểm A. vôùi khoaûng caùch töø M ñeán 1 ñöôøng thaúng coá ñònh () laø 1 haèng soá döông nhoû hôn 1 ( Kyù hieäu laø e < 1.     397) Cho elip  E  :16 x 2  25 y 2  100 . BÀI TẬP 395) Cho elip  E  : 9 x 2  4 y 2  36 . N 3. 1) Viết PT chính tắc của elip (E) i qua A và nhận F1. 2) Cho M 1. Tính khoảng cách từ M ến hai tiêu iểm cuae (E). biết xM  2 . 398) Trong h to Oxy cho hai iểm F1  4. MF d[M . tính tâm sai của (E). ] e } . vaø goïi laø taâm sai ) . 2) Hai tiêu iểm F1  2.0  và a) trục lớn có dài bằng 4.1 . 1) Tìm to các ỉnh. Vôùi F goïi laø tieâu ñieåm . Nghóa laø : (E ) : {M / 2. B : MA  MB . tính tâm sai của (E). lập PT ờng th ng qua M và cắt (E) t i hai iểm A. F2  2. tiêu iểm.3 . BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 48 . 2) Tìm to của iểm M   E  . 1) Tìm to các ỉnh. Tyû soá giöõa khoaûng caùch töø ñieåm M ñeán ñieåm coá ñònh F . tiêu iểm. tính tâm sai của (E). tiêu iểm. 1) Tìm to 2) Cho M 1.VNMATH. B : MA  MB . () goïi laø ñöôøng chuaån . 2) Tìm tọa iểm M   E  sao cho MF2  2MF1 .1 . 396) Lập PT chính tắc cuae elip (E) .2 . Tìm tất cả các giá trị của b ể ờng th ng y  x  b có iểm chung với (E).2 3 .0 .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). các ỉnh.0  . F2 làm các tiêu iểm.www. F2  4. Cho elip  E  : 4 x 2  9 y 2  36 .0 vµ A  0. biết: 1) (E) i qua các iểm M 3 3.

trục nh có dài bằng 6. TIẾP TUYẾN CỦA ELIP. biết: 1) Trục lớn thu c Ox. m t ỉnh trên trục lớn và ỉnh kia thu c trục nh bằng tiêu cự của (E). A. 402) Chứng t rằng PT: ax2  by 2  cx  dy  e  0 víi ab  0  c2 d 2  1) Là PT của m t elip nếu a  các tiêu iểm của elip. 400) Tìm tâm sai của elip (E) . tiêu cự bằng 6. các tiêu iểm và tính tâm 1) Viết (E) d ới d ng chính tắc.B  0.4  . từ sai của (E). 3) Tiếp tuyến song song với ờng th ng    : x  2 y  6  0 .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). 2) Đ dài trục lớn bằng hai l n dài trục nh . 3) Tìm tất cả các giá trị của m ể ờng th ng (d) cắt (E) t i hai iểm A. . 2) Tiếp tuyến i qua iểm B  2.0  nếu A  B . 2) Là m t iểm nếu 4a 4c 403) Cho elip  E  : 4 x 2  9 y 2  36 . xác ịnh to các ỉnh. dài trục lớn bằng 8. 2) Trục lớn thu c Oy có dài bằng 10. 401) Chứng t rằng PT: Ax2  By 2  F  0 víi A.www.1 . N  0. tiêu iểm F1 1.0  nếu A  B . Tìm to  4a 4c  c2 d 2  e  0.0  .VNMATH.0  . BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 49 . Tìm to các tiêu iểm của elip.3 . trục nh thu c Oy có dài bằng 6. 2) Tìm tất cả các giá trị của m ể ờng th ng  d  : x  y  2m  0 tiếp xúc với (E).   e   0 .B: AB  1.3 . 3) Khoảng cách giữa hai ỉnh.biết: 1) Các ỉnh trên trục nh nhìn o n th ng nối hai tiêu iểm d ới m t góc vuông. tâm sai e  . 3) Hai tiêu iểm thu c Ox. 399) Viết PT chính tắc cuae elip (E).0  . 5 6) (E) có tâm I 1. 4) Tiếp tuyến vuông góc với ờng th ng    : x  y  0 . 12 dài bằng 26. biết: 404) Viết PT tiếp tuyến của elip  E  :  16 9 1) Tiếp tuyến i qua iểm A  4. F2  5. 5) Hai tiêu iểm: F1  1. x2 y 2  1 . 3 . trục lớn có 13 4) (E) i qua các iểm M  4.0  . tâm sai e  2) Là PT của m t ờng tròn tâm O  0.F  0 1) Là PT của m t elip có tâm O  0.

A2 khi m thay ổi.  E2  :   1 . 2) Viết PT các tiếp tuyến của (E) i qua iểm A 0. 3) Tìm quỹ tích các tiêu iểm F1 . 406) Viết PT tiếp tuyến chung của hai elip sau: x2 y 2 x2 y 2  E1  :   1. 411) (ĐH Huế_96) Cho elip  E  : x2 y 2   1 . 1 2 x2 412) Cho họ elip  E  : y  2 x   0  m  1 . Kẻ các tiếp a 2 b2 tuyến At1 .VNMATH. Trong tất cả các hình chữ nhật ngo i tiếp (E). m 1) Đ a (E) về d ng chính tắc. Viết PT tiếp tuyến với (E) i qua iểm A  3. 9 4 4 9   : 2x  y  0 m x2 y 2   1 biết tiếp tuyến t o với 9 4 ờng th ng x2 y 2 407) Viết PT các ờng th ng chứa các c nh của hình vuông ngo i tiếp elip   1. F2 và các ỉnh A1 . M t tiếp tuyến qua iểm M   E  . 410) Viết PT các c nh của hình vuông ngo i tiếp elip  E  :  24 12   QUỸ TÍCH ĐỐI VỚI ELIP. A2T2 không phụ thu c vào vị trí iểm M .15 5 và các tiêu iểm nằm trên Ox. A2t2 của (E). tâm sai e  4 ối xứng nhau qua trục Oy. các tiêu iểm F1 . 405) Viết PT tiếp tuyến của elip  E  : t góc   450 . BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 50 . xác ịnh to của tâm. F2 khi m thay ổi. cắt At1 vµ A2t2 theo thứ tự t i 1 1 T1 vµ T2 . 2) Tìm quỹ tích các ỉnh A1 .2  . A2 thu c trục lớn của (E). M t hình chữ nhật 9 5 c nh của hình chữ nhật ều tiếp xúc với (E). . 4 3) Tính di n tích hình ph ng chắn bởi (E) và hai tiếp tuyến nói trên. 1) CMR: Tích số AT1. 2) Hình chữ nhật có di n tích nh nhất. 3 6 x2 y 2 408) Cho elip  E  :   1 . x2 y 2 409) Cho elip  E  :  c gọi là ngo i tiếp e ip nếu mỗi  1 . Gọi A1 A2 là trục lớn của (E). x2 y 2  1.www.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). hãy xác ịnh: 1) Hình chữ nhật có di n tích nh nhất. Tìm to 9 4 của tiếp iểm ? 1) Viết PT của elip  E  có tiêu cự bằng 8.

6) 4 d i trục ảo bằng 12 t m sai e  5 4 2 x 5 2 x 3 5 1 ỉnh 6 7 -10.3) 9 i qua M (4 2 . ) v M nh n 2 tiêu iểm d ới 1 g c vuông 5 5 x2 y2 : 2  2  1 biết: a b 416) T m t m sai của 1 hoảng c ch giữa tiêu iểm v ỉnh trên trục ảo bằng d i trục thực 0 2 Đỉnh trên trục ảo nh n F1. tâm sai e  5 .3) c tiêu iểm trùng với tiêu iểm của 10.www. F2 d ới 1 g c 120 3 ypebo c hai ti m cận vuông g c gọi ypebo vuông 4 d i trục thực gấp 2 n d i trục ảo 417) Cho Hypebol (H): x2 y2  1 M a2 b2 m t iểm tuỳ ý trên d1). (H) qua M ( 10 .5 v m t ti m cận: y   5 x 12 8 g c giữa 2 ti m cận bằng 600. 413) CMR: Điều ki n c n và ủ ể xúc với elip  E  : ờng th ng  d  : Ax  By  C  0  A2  B 2  0  tiếp x2 y 2  2  1 là : C 2  A2a 2  B2b2 .VNMATH. 0 v m t ti m cận : y  i qua 2 iểm A(5 2 . (H) qua M ( : 2x2+7y2=70 4 34 9 . a b BÀI TẬP HYPEBOL 415) Lập pt chính tắc của ypebo biết: 1 Nửa trục thực bằng 4 tiêu cự bằng 10 2 Tiêu cự bằng 2 13 m t ti m cận : y  3.40) qua M 24. 2 a b 414) CMR: Điều ki n c n và ủ ể ờng th ng  d  : y  kx  m tiếp xúc với elip x2 y 2  E  : 2  2  1 là : m2  k 2a2  b2 . (d2 v ti m cận hông ổi CMR di n tích h nh b nh h nh BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 51 . (H) qua M(6.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). (d2 n t c c ờng th ng qua M v song song với 2 ti m cận của t o bởi d1).2 5) và B(45.

com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). Cho Hypebol (H):  4 16 nằm trong g c ph n t thứ nhất nằm trong g c ph n t thứ hai ãy t m BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 52 . (d2): y   x k Vẽ m t số thực d ơng Xét c c ờng a. 418) Lập ph ơng tr nh chính tắc của ypebo biết tổng ph ơng tr nh hai ti m cận 419) Cho họ : y   x. y2 x2  2  1 ( m  0. y). Hãy tìm k sao cho (d1) và (d2 ều cắt b ọi v C n t giao iểm của d1 với ọi v n t giao iểm của d2 với sao cho h nh thoi C c di n tích nh nhất 425) x2 y2  1. 0) và M(x. số o g c MAB = 300. 1 X c ịnh to M biết M nằm phía trên trục ho nh v số o g c AMB  90 0 . B(2.VNMATH. m  5 ) m 2 m  25 3 4 d i 2 b n trục: a+b 7v ờng cong Cm): 1 Tuỳ theo gi trị của m hãy x c ịnh hi n o Cm) là elip. bao nhiêu Hypebol? 420) Trong mp to Oxy cho -2. khi nào là Hypebol? 2 iả sử 1 iểm tuỳ ý trên ờng th ng x 1 v hông thu c trục ho nh CMR qua c 4 ờng cong của họ Cm i qua Trong 4 ờng ấy c bao nhiêu elip. 2 ti m cận chứa 2 ờng chéo của h nh chữ nhật cơ sở của Viết pt của 2 2 422) Cho Hypebol (H): 5x – y – 4 = 0. T m c c ỉnh tiêu iểm t m sai c ph ơng tr nh c c ti m cận Cho (H): 9x2 – 16y2 – 144 = 0 1 T m c c tiêu iểm c c ỉnh t m sai v ph ơng tr nh c c ti m cận của 2 Viết pt chính tắc của ip c c c tiêu iểm trùng với c c tiêu iểm của v ngo i tiếp h nh chữ nhật cơ sở của 423) Cho (H): x2 y2  1 4 9 1 X c ịnh to c c ỉnh c c tiêu iểm t m sai v c c ti m cận của 2 T m n ể ờng th ng y nx – 1 c iểm chung với x2 y2 424) Cho hypebol (H): 2  2  1(a  b  0) Cho a b 1 th ng d1): y = kx.www. 0). 2 Khi x y thay ổi sao cho số o g c M gấp ôi số o g c M i M ch y trên ờng cong n o? 421) Cho Elip (E): x2 + 3y2 = 9 ọi hypebo c c c tiêu iểm trùng với 2 ỉnh trên trục ớn của .

www. cắt minh rằng: PR QS sao cho h t i R S Chứng 3 Lấy iểm K thu c Từ K ẻ hai ờng th ng n t song song với hai ti m cận Chứng minh di n tích h nh b nh h nh giới h n bởi hai ờng th ng v hai ti m cận c di n tích hông ổi 4 iả sử hai ờng th ng qua t m O v vuông g c với nhau cắt t i 4 iểm t o th nh m t h nh thoi Viết ph ơng tr nh hai ờng th ng hi h nh thoi c di n tích nh nhất 5.d' v ). Cho A(-2 0 T m hai iểm gi c ều C thu c nh nh phải của x2 y2  1 4 9 sao cho tam gi c C tam 426) Trong mặt ph ng Oxy cho Hyperbol (H) : ọi d ờng th ng qua O c h số g c . d' a T m iều i n của b Tính theo ể d v d' ều cắt ờng th ng qua O v vuông g c với d di n tích của h nh thoi với 4 ỉnh Oxy cho yperbo 4 giao iểm của d.VNMATH.16y2= 144 ỉnh tiêu iểm t m sai ti m cận của ờng tròn C ờng ính F1F2 Với F1 F2 c ph ơng tr nh : hai tiêu iểm của 428) Trong mặt ph ng Oxy cho hypebo x2 y2  1 a2 b2 Tiêu iểm F1 T m iểm M trên 429) Trong mặt ph ng Oxy cho x2 y2  1 Và Hyperbol (H) : 1 4 BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG sao cho ip : d i MF1 ngắn nhất d i nhất x2 y2  1 9 4 53 .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). 427) Trong mặt ph ng tọa a T m tọa b Lập ph ơng c ph ơng tr nh : 9x2. 1 T m ph ơng tr nh ờng chéo của h nh chữ nhật t m O c 4 ỉnh thu c số g c c c ờng chéo số nguyên 2 ọi m t ờng th ng bất ỳ cắt hai ti m cận t i P Q.

b tan t ) . ( t  (2k  1) ) T m quỹ tích iểm M cos t 2 BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 54 .www.com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). a.Q Tính di n tích tứ giác OPMQ 432) Cho Hypebol (H): tiêu iểm của v 2 x2 y2   1 Lập pt chính tắc e ip 16 9 y2 x  2 1 a2 b biết c 2 tiêu iểm 2 i qua c c ỉnh của h nh chữ nhật cơ sở của 433) Cho Hypebol (H): ổi CMR: Tích hoảng c ch từ 1 iểm M0 bất ỳ trên x2 y2   1 T m to 6 3 ến 2 ờng ti m cận 1 số hông 434) Cho Hypebol (H): iểm M thu c sao cho M nh n 2 tiêu iểm F1. F2 của d ới 1 g c 900. 0 . Lập ph ơng tr nh ờng tròn i qua giao iểm của Oxy cho yperbo ip v yperbo 430) Trong mặt ph ng to 20x2. 2 435) Cho Elip (E): 4x + 9y2 36 Lập pt ypebo c 2 tiêu iểm trùng với 2 tiêu iểm cua v i qua A(2 2 . 431) Trong mặt ph ng Oxy cho yperbo (H): x2 y2  1 a2 b2 c ph ơng tr nh : a Tính hoảng c ch từ iểm M thu c ến ti m cận của n b Từ iểm M ẻ c c ờng th ng song song với 2 ti m cận v cắt chúng t i P. MM’ ờng ính của ôi hoảng c ch từ M ến tiêu iểm phải của 437) Cho A(-a.1) 436) x2 y2   1 T m M trên Cho (H): 4 12 sao cho hoảng c ch từ M ến tiêu iểm tr i gấp .VNMATH.0 ọi C ờng tròn thay ổi qua C uôn song song với Ox T m quỹ tích M v M’ a  438) Cho M( .25y2 = 100 c ph ơng tr nh : a Tính hoảng c ch từ iểm c ho nh b T m b ể ph ơng tr nh x  10 ến 2 tiêu iểm ờng th ng : y x+b c iểm chung với yperbol trên.

www.   1 T m iểm M trên 4 5 2 y2 x Cho (H):   1 M t ờng th ng d qua tiêu iểm F1 vuông g c với trục thực cắt 9 16 t i M N Tính MN 442) Cho (E): 16x2 + 9y2 = 144 1 Viết pt chính tắc của c cùng h nh chữ nhật cơ sở với 2 T m M trên nh n 2 tiêu iểm d ới 1 g c 600. T m quỹ tích t m c c 2a và 2b 439) ờng tròn chắn trên Ox v Oy hai o n th ng c d i n t x2 y2 Cho Hypebol (H): 2  2  1 . 0 v ờng th ng d : 4x – 9 = 0. 1) và (H): x2 y2   1 . OM – MF1. T m tập h p c c iểm M trên mp to sao cho tỷ số hoảng c ch từ M ến F v từ M ến d bằng 4 3 444) Tính di n tích h nh chữ nhật c iểm v song song với Oy 445) Cho (H): x2 y2   1v 25 4 ỉnh nằm trên : x2 y2   1 hai c nh i qua 2 tiêu 20 16 ờng th ng d : 2x + 15y – 10 = 0 1 CMR: d uôn cắt t i 2 iểm ph n bi t xA>0). 446) Cho (H): x2 – 2y2 6 v M 3.MF2 = a – b2. 2. 3. Tìm M trên (H) sao cho 2 b n ính qua tiêu vuông g c với nhau 443) Cho F 4. Tìm M trên 2 4 sao cho M ngắn nhất 55 BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác). a b CMR: với mọi M trên ta c : 2 2 1. (MF1 + MF2)2 = 4(OM2 + b2) 440) Cho (H): 441) x2 y2 nh n 2 tiêu iểm d ới 1 g c 1200. Tính AB 2 T m C trên sao cho tam gi c C c n ở A.VNMATH. ờng th ng d qua M cắt t i 2 iểm v 447) Cho (H): x2 – 4y2 32 v ờng th ng d : x + 6y 0 1 CMR: d uôn cắt t i 2 iểm ph n bi t Tính 2 T m iểm C nằm trên sao cho tam gi c C c di n tích bằng 30 448) Cho A(4.1 Lập pt B sao cho MA = MB.

BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG 56 .com CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).VNMATH.www.