P. 1
cách đánh văn bản

cách đánh văn bản

|Views: 129|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Duc

More info:

Published by: Nguyen Duc on Sep 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2014

pdf

text

original

Sections

  • I
  • IV. VIET HOA TEN CO QUAN, TO CWC '
  • V. VIET HOA cAc TRlJONG HOP KHAc

BQNQIVV

CQNG HoA xX HQI cHir NGHiA VItT NAM DQc I~p ~TV do - H~nh phuc Ha N(ji, ngay

S6: 01

12011lTT-BNV

)g

thang

01 nom 2011

Htr6'ng dAn thS thjre va

kY thu,t

THONGTU
trinh bay van ban hanh chfnb

Can cir Nghi djnh s6 48/20081ND-CP ngay 17 thang 4. nam 2008 cua Chinhphu quy dinh chirc nang, nhiem vu, qUYSnhan va co cau ta chirc cua BQ Nqi vu; Can cir Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phil vS cong tac van thu;

Can cir Nghi dinh 56 09/201 O/ND-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua
Chinh phu sua d6i, bA sung Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thir, BQ N{>ivu huang din thS thirc va ky thuat trinh bay van ban hanh chinh nhu sau: Chuong I

NHUNG QUY DINH CHUNG
Di~u 1. Pham vi va d8i tllQ'ng

ap d1}ng

Thong tu nay huang d~n th~ thuc va ky thu~t trinh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban; duoc ap dung d6i voi cac co quan nha nuoc, tf> clurc xa hQi, tA chirc xa hQi - nghe nghiep, tA chirc kinh t~ va don vi 19c hrong vii trang nhan dan (sau day goi chung la co quan, tA clnrc).
?' •

,
:

Di~u 2. Tb~ tlnre van ban Th8 thtrc van ban la t~p hop cac thanh phfut cau thanh van ban, bao gam nhfrng thanh phfm chung ap dung d6i voi cac loai van ban va cac thanh phfrn b6 sung trong nhtrng tnrong hop cu thS hoac d6iJ6i mQt s6 loai van ban nhat dinh theo quy dinh tai Khoan 3, Di~u 1 Nghi dinh s6 09/2010/N£)-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua Chinh phu sua d6i, bE>sung Nghi dinh s6 I10/20041ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu v8 cong tic van thir va huang dftn tai Thong tir nay. Di~u 3.

'

Ky

thu,t trinh bay van ban

thu~t trinh bay van ban quy dinh tai Thong ur nay bao g6m kh6 giay, kieu trinh bay, dinh 18trang van ban, vi tri trinh bay cac thanh phAn th~ thirc, phong chtt, co chfr, ki~u chir va cac chi ti8t trinh bay khac, diroc ap dung d6i voi van ban soan thao tren may vi tinh va in ra giay; van ban duoc 501;111 thao bang cac phirong phap hay phuong ti~n ky thuat khac hoac van ban duoc lam tren giay mau in s~n; khong ap dung d6i voi van ban duoc in thanh sach, in tren bao, tap chi va cac loai An phfim khac,

Ky

Di~u 4. Phong chfr trinh bay van ban
Phong chii' sir dung trlnh bay van ban tren may vi tinh la phong chfr tieng Vi~t cua bQ rna ky t\1' Unicode thea Tieu chuAn Vi~t Nam TCVN 6909:2001.

DiSu 5. I{b6 gi§:y, ki~u trlnh bay, djnh IS trang van ban va vi tri
trinh bay
1. Kh6 gi:ly Van ban hanh chinh duoc trinhbay tren giAy kh6 A4 (210 mm x 297
mm).

Cac van ban nhu gifry gioi thieu, giAy bien nh~ h6 sa, phieu girl, phi8u chuyen diroc trinh bay tren giAy kh3 A5 (148 mm x 210 rnm) hoac tren giAy mfru in s~n (khb AS). 2. Ki8u trlnh bay
Van ban hanh chinh duqc trinh bay thea chieu dai cua trang gi~y A4 (dinh hirong ban in thea chieu dai).

kh6

Truong hop nQi dung van ban co cac bang, bi8u nhung khong diroc lam thanh cac phu luc rieng thi van ban co th~ dllQ'C trinh bay theo chiSu r¢ng cua . trang gi~y (dinh huang ban in theo chieu rOng). .

Le tren: each mep tren til 20-25 nun;
L8 trai:
each mep trai

3. Dinh 18 trang van ban (d6i voi kh6 gidy A4)

L@duoi: each rnep dmri til 20-25 rum;

tic 30-35 mm;
,

L~ phai: each rnep phai til 15-20 mm.

4. Vi tri trinh bay cac thanh phan the thirc van ban tren mQt trang giay kh6 A4 duoc thirc hien thea sa d6 b6 tri cac thanh phfuI thS thirc van ban kern thea Thong tu nay (Phu luc II). Vi tri trinh bay cac thanh phfuI thS thirc van ban tren mqt trang gifiy kh6 AS dircc ap dung wong tv thea sa dA tai Phu luc

.

,

tren,

THE THirC vA
. DO" 6 • QUOC bOA I. leu I~U 1. ThS thirc

Chuang n KY THU4 T TRiNH BAy V AN BAN

QU6c hi~u ghi tren van ban bao gAm 2 dong chtr: uCQNG HOA XA HOI
CHiJ NGHiA VI~T NAM" va "I>QC IfP - Tv do - Hanh phue",

2. Ky thu~t trinh bay
2

Qu6c hieu duoc trinh bay tai 0 sd 1; chism khoang 1/2 trang gi~y thea chieu ngang, phia tren, ben phai, .'

a

Dong thir nhat: "CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIeT NAM" duoc trlnh bay bdng chtr in hoa, co chfr tir 12 d8n 13, kieu chu dung, d~; · Dong thir hai: "DQc I~p - Tl! do - Hanh phuc" duoc trinh bay bimg chir in thuong, cO' chtr tir 13 dSn 14 (neu dong thir nhelt cO'chfr 12, thi dong thir hai co chtr 13; n~u dong tlur nh§t co chfr 13, thi dong thir hai co chfr 14), kiBu chu dimg, d~m; diroc d~t canh gifra duoi dong thir nhat; chir cai ddu cua cac cum tit duqc vi&.t hoa, giira cac cum tir co gach n6i, co each chff; phia diroi co duong ke ngang, net lien, co dQ dai bfuIg d<) dai cua dong chtr (sir dung lenh Draw, khong dung l~nh Underline), cu th§:
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

D9CI~p - TV do - H~nh phuc Hai dong chtr tren duoc trinh bay each nhau dong dan. I)i~u 7. Ten e« quan, 1. ThS thirc

ta chu-c ban banb van ban

£>6i voi cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQC Chfnh phu; Van phong Qu6c hQi, HQi dang dan tQc, cac Uy ban cua Quoc hQi hoac HQi dang nhan dan va Uy ban nhan dan cac cdp; Doan Dai bieu Qudc hQi tinh, thanh ph6 true thuQc Trung uong; T~p doan Kinh t~ nha mroc, TAng cong ty 91 khong ghi ca quan chu quan, Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban bao gam ten cua cc quan, t6 chirc chu quan tI1Jc ti8p (neu co) (dbi voi cac t6 chirc kinh tS co th~ lit cong ty my) va ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban. a) Ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban phai duoc ghi dAy du hoae diroc viSt cit thea quy dinh tai van ban thanh l~p, quy dinh chirc nang nhiern vu, quyen han va co cdu t6 chirc bQ may, phe chuan, cap gi§y phep heat d¢ng ho~c cong nhan nr each phap nhan cua co quan, t6 chirc co thfun quyen; vi du:
BO GIAO THONG V!N TAl HOI eONG NHAN DAN TiNHNGH~AN
,

T~P DoAN Dq:N Life VIJtT NAM

UYBANNHANDAN TiNH THAI NGUYEN
.

.

h) Ten cua co quan, t6 chirc chu quan tnrc tiep co th~ viet tdt nhimg cum tir thong dung nhu Uy ban nhan dan (UBND), HQi d6ng nhandan (IIDND) , Vi?! Nam (VN), vi du:
UBND TlNH QUANG BiNH

SONQIVI)

V$N

KHOA HOC xX HOI VN

VI~N DAN TOC HQC

2. Ky thuat trinh bay
3

Ten co quan, t& chirc ban hanh van ban dUQctrinh bay tai 0 . khoang 112trang gicly thee chieu ngang, phia tren, ben trai.

a

sd 2; chiem

Ten co quan, t6 clnrc chu qu~ tnrc ti~~ duoc trinh bay bang chtr in hoa, cling co chii' nhu co chii' cua Quoc hi~u, kieu chfr dimg. Neu ten co quan, tAchirc chu quan dai, co thB trlnh baythanh nhieu dong. .. Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dugc trlnh bay b~ng chfr in hoa, cung cO'chtt nhu co chit cua Quae hieu, kieu ehu dung, d~m, duoc d~tcanh giua diroi ten co quan, t8 chirc chu quan; phia dum co duong ke ngang, net 1i~n,co dQ dai bfuIg tir 113 d8n 1/2 dQ dai ella dong ehii va d~t can d6i so voi . dong chtr, Truong hop ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dai c6 thS trinh .: bay thanh nhieu dong, vi du:

BONOIVV eve VAN THV' vA LUU TRU
NHA.NV'oe

Cac dong chfr tren dugc trlnh
f).l. leu
v

bay each nhau

dong dan.

8 • Sl.. k'y h·.... cua van b'> 0, ieu .. an

1. The thirc
a)

sa cua van ban

ella co quan, t6 chirc. s6 cua van ban dtroc ghi bang chtr s6 A~r~p, bAt dAu tir s6 01 vao ngay dAunam va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. b) Ky hieu cua van ban hieu cua van ban co ten loai bao gam chu vi8t tit ·ten loai van ban theo bang chii' vi~t tit ten loai van ban va ban sao kern thee Thong tU nay (Phu luc I) va chu viSt tAt ten co quan, t6 clurc ho~c chirc danh nha mroc (ap dung d6i voi chirc danh Chu tich nuoc va Thu tu6ng Chinh phil) ban.hanh

se cua van ban la s6 thu ur dang ky van ban tai van thu

..

,

- Ky

van ban, vi du:
Nghi quyet cua Chinh phil ban hanh diroc ghi nhu sau: TTg

sA: ... INQ-CP

Chi thi cua Thu nrong Chinh phu ban harm duoc ghi nhu sau: 8t,: .. .lCTQuy€t dinh cua Thuong true HQi ddng nhan dan ban hanh duoc ghi nhu sau: S5: .. .lQD-HDND
Bao cao cua cac ban cua HQi ·d6ng nhan dan duoc ghi nhu sau: 86: .. '(8C-HDND
,

.

- Ky hieu cua cong van bao gAm chit vi~t t~t ten co quan, tA chirc hoac chirc danh nha mroc ban hanh cong van va chu vi8t tAt ten dan vi (vu, phong, ban, bQ ph~) soan thao ho~c chu tri soan thao cong van do (nSu e6), vi du: Cong van cua Chlnh phil do Vu Hanh chinh Van phong Chinh phil thao: S6: ... ICP-HC
SO;p1

~

.

4

Cong van cua BQ Ne)i S6: ...IBNV -TCCB
. '\

V1)

do V\1 T6 chirc Can be) Bo Noi

V1)

soan thao:

Cong van cua HQi d6ng nhan dan tinh do Ban Kinh tS Ngan sach soan thao: 86: ... /HDND-KTNS

Cong van cua Uy ban nhan dan tinh do t6 chuyen vien (ho~c thu
then doi linh yVC van hoa ~I
c

xa hQi soan

leY)

thao: S6: ... /UBND- VX

I

'
.'

Cong van cua Sa NQi vu tinh do Van phong Sa soan thao: VP

s6: ... /SNV-

Truong hop cac HQi d6ng, cac Ban ill v:1n cua co quan duoc str dung con dftu cua co quan d@ban hanh van ban va HQi dBng, Ban diroc ghi 1£\ "co
quan" ban hanh van ban thi phai lAy 86 cua HQi d6ng, Ban, vi du Quyet dinh s6 01 cua HQi d6ng thi tuyen cong chirc Be) Ne)i V1) duoc trinh bay nhir sau: HOI B6NG TID TUYEN CONG CHlrC

BONOIVlJ

S6: OllQD-HDTTCC
, Vi~c ~hi,leY hieu cong v~ do UBND cAp huyen, cAp xiI ban ~anI; bao gam chit viet tat ten co quan, chirc ban hanh cong van va chtr viet tat ten linh V\IC (cac linh yVC duoc quy dinh tai M\1c 2, Muc 3, Chuang IV, Luat T6 clnrc HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003) duQ'C giai quyet trong cdng van.

to

Chir viet t~t ten co quan, t6 chirc va cac dan vi trong m6i co quan, t6 chirc ho~c linh Y\lC (d6i voi UBND cAp huyen, cAp xa) do co quan, t6 chirc quy dinh cu thS, bao dam ngin gon, dS hieu. 2.

Ky

thuat trinh bay

S6, ky hieu cua van ban duoc trinh bay tai 0 s6 3, duoc d~t canh gitta dirci ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban. Tir "S6" duoc trinh bay b~g chii in thuong, ky hieu bang chii' in hoa, cO' chit 13, ki~u chtt dirng; sau tir "S6" co dau hai cham; voi nhiing s6 nho han 10 phai ghi them s6 0 phia tnnrc; gifra va leY hieu van ban dAu gach cheo (/), giifa cac nh6m chir viet 15,1 trong ky hi~u v!n ban co dAu gach noi (-) .khong each chir, vi du:

sa

co

. ,>

.

S3: 15/QD-HDND

(Quyet dinh cua Thuong tnrc HQi d6ng nhan dan);

S6: 19/HDND-KTNS (Cong van cua Thuong tnrc HQi dAng nhan dan do Ban Kinh tS"ngan sach soan thao); 83: 23fBC-BNV (Bao cao cua BQ NQi vu); S6: 234/SYT-VP (Cong van cua Sa Y tS do Van phong soan thao).

fliSu 9. flja danb va ngay, thang, nam ban hanh van ban 1. Th@ thirc
5

tinh Lam D6ng): Lam D6ng. ban. thanh pha tnrc thuoc Trung irong. cua Uy ban nhan dan tinh Lam D6ng va cua cac sa. quan. tinh Quang Ninh): Quang Ninh. nganh thuoc tinh (e6 t11. 6 . thrum phA tnrc thuoc Trung irong noi co quan. thi xa. . Lat. Ha Ttnh. Nha Trang. thanh phd thuQe tinh. ban thuoc huyen: Soc San. cua Uy ban nhan d€m tinh Quang Ninh va ella cac sa. nganh thuoc thanh ph6: Ha Noi. vi du: Van ban cua BQ Cong Thirong. xa. phuong. ella Uy ban nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh va cua cac sa. ella Cong ty Dien luc 1 thuQc T~p doan f)i~n luc Vi~t Nam (e6 tru sa tai thanh phB Ha NQi): Ha NQi~ Van ban cua Truong Cao d~ng Quan tri kinh doanh thuoc Be) Tai chinh (e6 tru sa tai thi trdn Nhu Quynh.l': a) Dia danh ghi tren van ban iil ten goi chinh thirc ella don vi hanh chinh (ten rieng cua tinh. d6i voi nhtrng don vi hanh chinh duoc ~t ten then ten nguoi. tinh Khanh Hoa): Khdnh Hoa. ban. t6 chirc Trung uong hi ten cua tinh. :'1 Van ban ella Cue ThuS tinh Binh Duong thuoc T6ng Cue thuS (c6 tru So' tai thi xa Thu D§u MQt. true thuoc Trung irong: hi ten ella thanh pha true thucc Trung irong. bang ehii' s6 hoac S\l ki~n lich sir thi phai ghi ten goi dfty du ella don vi hanh chinh d6. t3 chirc cap huyen 13. ban thuoc thanh pha: TP. vi du: Van ban ella Uy ban nhan dan thanh phB Ha NQi va cua cac sa. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan huyen Soc San (thanh pha Ha NQi) va cua elk phong.Dia danh ghi trSn van ban ella cac co quan. tinh Hung Yen): Hung Yen. ban. huyen. huyen My Van. cu th€ nhu sau: .p tinh: + D6i voi cac thanh phi. t6 chirc dong tru sa. nganh thuQe tinh (co tru sa tai thanh phA £>8. thanh pha thuoc tinh.Dia danh ghi tren van ban cua cac cc quan. sa > rna ten du: Truong hQ'Pdla danh ghi tren van ban ella eo quan thanh ph5 thuQc tinh thanh ph5 tnmg voi ten tinh thi ghi them hai ehii' thanh ph& (TP.. qu~n.1 so tai thanh ph6 H~ Long. nganh thuoc tinh (e6 tru tai thanh phd Hai Duong. thi trfu1) noi co quan. tinh Binh Duong): Binh DU07lg.). ban. Van ban cua Vi~n Hai duong hoc thuoc Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam (co tru sa tai thanh phi. + Dai vai cac tlnh Ie! ten cua tinh. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan tinh Hal Duong va ella cac sa. ban. tinh Hili Duong): Hili Duong. t6 chuc d6ng tru sa. thi xii. vi VAn ban cua Uy ban nhan dan thanh ph5 Ha TInh (tinh Ha Tinh) va cua cac phong. ta chirc d. .Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. . nganh thuoc thanh phd: Thanh phd H6 Chi Minh. ten ella huyen.

Ten lo~i va trich ySu nqi dung ella van ban 1. thang. nam ban hanh van ban phai dUQc vi@t dAy du. bao cao. Khi ban hanh van ban dSu phai ghi ten loai.KY thuat trinhbay Ten 10~i va trich y8u nQi dung cua cac loai van ban co ghi ten 10~idiroc trinh bay tai 6 sA Sa. '. Uy ban nhan dan Uy ban nhan . ban thuoc qu~: Go vdp. 2 phaighi them s6 0 truce. ten loai van ban (nghi quyet. ngay 10 thang 02 nam 2010 2. bang chii' in thuong.Dia danh ghi tren van ban cua HQi d6ng nhan dan. Van ban cua Uy ban nhan dan phuOng Bi~n Bien Phil (quan Ba Dinh. ban thuoc thi xii: Bo Ria.. -". Th& thirc Ten loai van ban hi ten cua timg loai van ban do co quan. BQ Qu8c phong. kieu chtr nghieng. thang. . . cac chi! cai dAu cua dia danh phai viSt hoa. k8 hoach. HaNQi): Phuong Di¢n Bien Phu. Chi Minh). nam dung chi} s8 A-r~p. nam ban hanh van ban Ngay. t6 chirc ban hanh. thang.. . t8 clnrc va don vi vt1 trang nhan dan thuoc pham vi quan 19 cua BQ Cong an. nam ban hanh van ban hl ngay. quySt dinh. cac s8 chi ngay. nam dircc d~t canh gifra duoi Quoc hieu. thang. dan xa Kim th] trAn do. tai 0 4. ngay 05 thdng 02 ndm 2009 Quan 1. cOchft tiI 13 dSn 14. trinh va cac loai van ban khac) duoc d~t canh gifra bang chfr in hoa. sau dja danh co dAu phAy. ta 7 . cO/ . Go vap (thanh ph6 He. va cua cac t6 chirc eAp xa Iii ten cua Van ban cua Ngh~ An): Kim Lien. Trich y@u nQi dung cua van ban 13. cu the: a Thanh ph6 116 Chi Minh.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan.Van ban cua Uy ban nhan dan qu~ cua cac phong.. thang. mQt cau ng~n gon ho~c mQt cum tiI phan anh khai quat nQi dung chu y€u cua van ban. nam van ban diroc Ngay.xa~plnrong. tnr c6ng van. Van ban cua Uy ban nhan dan th] xii Ba Ria (tinh Ba Ria ~ Viing Tau)' va cua cac phong. TP. so :van j .'. b) Ngay. Ky thuet trinh bay Dia danh va n~ay. tinh '. thang. kY hieu van ban. thang. ban hanh. vi du: Lien (huy~n Nam Ban. 2. d3i voi nhiing s6 chi ngay nho hon 10 va thang 1.•• " DiSu 10. dia danh va ngay. BQ QuBc phong duoc thuc hien theo quy dinh cua phap lu~t va quy dinh cu thS cua B(> Cong an. nam ban hanh bap dtroc trinh bay tren cimg m<)t dong voi so.

co dQ dai b§ng tir 1/3 d~n 112 dQ dai cua dong chtr va d~t can dBi so voi dong chtt. cum tU thong dung. cO' chu tir 12 dSn 13. co ehu 14. chu tnrong. vi du: sA: 72NTL 1NN-NVBP V/v k~ hoach kiem tra cong me van tim. cum til duoc su dung nhi~u IAn trong van ban thi co th8 viSt t!t. ThS thuc a) NQi dung van ban la thanh pMn chu ySu cua van ban. chinh xac. each dong 6pt voi s6 va kY hi~u van ban.Dung tir ngu tieng Vi~t Nam phd thong (khong dung tir ngu dia phuong va tir ngtt nuec ngoai neu khong thuc sg cAn thiet). ~ . phil hop voi quy dinh cua phap lu~t. trich yeu n9i dung van ban (d6i v6i Iu~t va phap I~nh chi ghi ten loai va ten cua Iu~t. ben duoi trich ySu co dirong ke ngang. ten co quan. N9i dung van ban phai bao dam nhfmg yeu cAu co ban sau: .Duoc trinh bay ngiin gon. ki€u ehfr dung.' . . ro rang.Su dung ngon ngfr viSt. bang ebti in thirong.. ban hanh van ban. ki€u ehu dimg.chtt 14.iteanh giira du6i sB va kY hi~u van ban. Khi vien d§n JAn dAu van ban co lien Quant phai ghi dAy du ten loai. net li~n. sau chii' "V/v" b~ng chttin thirong.. ngay duci ten 10~i van ban. . dS hiSu. nhimg cac ehu viSt t!t IAnddu cua til. sa. cum ill do. d~. cum til phai duoc d~t trong dAungoac dan ngay sau til. trong cac Ifill vi~n dan tiep theo.. luu trfr nam 2009 Di~u 11.Chi dugc viSt tAt nhtlng tir. £>6i voi nhtlng ill. nam ban hanh van ban. . DBi vci thuet ngu chuyen mon cAn xac dinh ro n(>idung thi phai duqc giai thich trong van ban. duoc quy dinh tai Ngh] dinh s& 110/2004/ND-CP ngay 08 than? 4 nam 2004 ella Chinh phu v€ cong tic van thu". trich y~u n{>idung van ban diroc d~t canh giira. . thang. NQidung van ban 1.Phil hop voi hinh thirc van ban dugc sir dung. d~m. chi gill ten loai va sa. phap l~nh). vi du: .Phil hop voi duong 16i. nhimg til thuoc ngon ngii' tieng Vi~t dS hieu. IcY hieu van ban. kiSu chit dirng. QVYETDJNH V~ vi~c di~u dQng can bQ Trich ySu n9i dung cong van dug~ trinh bay tai 0 s8 Sb. ky hieu cua van ban do. chinh sach cua Dang. t6 chirc '. dugc di. each diSn dat dan gian.ViSt hoa trong van ban hanh chinh duoc thuc hi~n thea Phu luc VI Quy djnh viSt hoa trong van ban hanf ehinh. vi du: " . . b) Bd Cl)C cua van ban 8 . ngay.

chuang. bkg chi! in thirong.5 1ines). Ky thuat trlnh bay NQi dung van ban duoc trinh bay tai 6 s6 6. di€u phai c6 tieu d~. khoan. diSm. canh gitta. di~u thi ph§n. khoan.. each IS trai 1 default tab. cO' chi! tir 12 dSn 13. f)6i voi nhiing van ban c6 phAn can cu ph~ ly dS ban hanh thi sau rn6i . diSu. dam'. diSm thi trinh bay nhu sau: .Tuy thea th{ loai va nQi dung. co chfr tit 13 den 14. canh gitra.Muc: Tit "M1. di8u. canh giea. thtr 1\1 cua phAn. canh gifra. diSrn. chuang. .C thea phan. d~m. Ph§n nQi dung (ban van) duoc trlnh bay b~g chfr in thuong (diroc dan d~u ca hai IS).Cac hinh tlurc viin ban hanh chinh khac: theo phan. co chu tit ·13 d~n 14. s6 thir tu cua diSu dung chft 56 A-r~p. diBm hojic dugc phan chia thanh cac phan. muc. rieng can ctr -cuai . Truong hop nQi dung van ban duoc b6 cue thea phan. .Di~u: Til "Di8u". cung k€t thuc b~ng d~u "phay". khoang cachgifra cac doan van (paragraph) d~t t6i thiSu la 6pt. 2. . s6 tlnr tir va tieu d~ cua di8u duoc trinh bay b5ng chir in thtrong.27cm (1 default tab). muc tit 160 den nho thea mQt trinh tv' nh§t dinh. di~rn~ ~Chi thi (ca biet): thea khoan. chuang.n". 15pt (exactly line spacing) tra len. . chuang. b~g chu in thuong. muc.5 dong (1. chuang dung chit sa La Ma. kieu chtr dtrng. van ban co th8 co ph§n can cu phap 19 d8 ban hanh. hoac thea khoan. rnuc. di8u. Tieu dS cua muc duqc trinh bay ngay diroi. muc. '. khi xuong dong. co chii tit 13 dSn 14 (phan lai van trong rnQt van ban phai dung cung mQt co chit).. 'jII . di8m. ki~u chii' dirng. kieu chtt dimg. cuai dong c6 d§u "cham phay". khoang each gifra cac dong hay each dong (line spacing) chon t6i thi8u tit each dong dan (single line spacing) hoac tir . kiSu chit dirng. khoan. "Chuang" va s6 thir t\1'cua ph5n. bang chu in hoa.Quyet dinh (ca biet): theo diSu. chuang: Til "Ph§. .' can cir phai xuong dong. muc. khoan. chuang dugc trinh bay tren mQt dong rieng. . . khoang each t6i da gitta cac dong 1a 1. .Phan. co chfr tit 13 d~n 14.Nghi quy~t (ca bi~t): thea di8u. -. 86 thir t\1 cua muc dung chii' s6 A-r~p.. '. di8m ha~c theo khoan. phc1nmo' dftu va c6 thS duQ'c b6 cue thea phan. d~. chirong duoc trinh bay ngay diroi. kiSu chu dirng. 9 . cu thS: .lC" va s6 tlur ttr cua muc duoc trlnh bay tren mQt dong rieng. cac quy chS (quy dinh) ban hanh kern thea quyet dinh: thea chuang. khoan. . b5ng chit in hoa. khoan. .. sf. d~rn. Tieu dS (ten) cua phfut. chu d§u dong phai lui van tu 1crn dSn 1. ' D6i voi cac hinh thirc van ban dtroc b6 C1). muc. diSm. diSrn .

muc. dam'. d~. co chfr s6 b5ng co chit cua phAn Uri van (13-14). s6 thll' tg va tieu dS cua khoan dugc trinh bay tren IDQt dong rieng. sau s6 thir tv co dftu chfun. HOI DONG NHAN DAN TM. kiSu chii' dirng. sau co ddu chAm va diroc s6 trinh bay each Ie trai 1 default tab. cO-chft b~ng cO-chii' cua phdn Uri van (13-14). ~(kythay) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng d§. di6u. .lloAN Il~I BIEV ouoc HQI . n8u khoan co tieu de. co chtt bfuIg ~a chtt cua phAn loi van (13-14). b~ng chtt in thtrong. chl1C111g. kieu chtr dUng.PhfuI (nBu co): Til "Phdn" va tlnr tu cua phfrn dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. d~m.-yeua ngU'Oi eo tbam quyen 1. diem.' . BQ TRUONG THU1RUONG 10 .Truong hop ky thay mat t~p the thi phai ghi chii' viBt tit "TM. diSm thl trlnh bay nhir sau: . ki8u chii' dimg. La Ma." (thay m~t) vao tnroc ten t~p thS lanh dao h6~Cten co quan. bang chit in thuong. KT. . . CHiJ TJCH PHOCHUTJCH KT. ki8u chft dirng.Khoan: S3 thir nr cac khoan trong m6i muc dung chii' sa A-r~p. . d~m.' x Diiu '12. . t6 clurc.£)i~m: Thir t\f cac di~m trongmo! khoan dung cac chit cai tiSng Vi~t theo thir tv abc. Truong hop nQi dung van ban duoc phan chia thanh cac ph5n. vi du: . ". . ki~u chii dirng.Muc: S6. '. The thirc a) vi~e ghl quyel1 h~ eOtlttguoi kY dtr~ th\lo hi~fi nhu StiU: • . canh gitra.· sa . sau s6 thu tv co ddu cham. sau co dftu dong ngoac dan.s5 thu tu. cO' chtr b~g cO' chit cua phBn Uri viin (13-14). . . . co chii' s6 b~ng co chii' cua phftn loi van (13-14). nSu khoan co tieu dS.thir tv cac muc . s6 thir tl}' cua phdn dung chft s6 La Ma. khoan. tieu de cua muc dtrcc trinh bay cung mQt hang voi .crum giij'a~bfulg chii' in hoa. . b5ng chii' in thuong.u. khoan. Tieu d6 cua phdn diroc trinh bay ngay du6i. : C. co chir tit 13 dSn 14. ki6u chii' dirng. vidu: TM. muc.Khoan: s6 th(r tv cac khoan trong m6i muc dung chit s6 A-r~p. chirc vl}. d~m. co chfr tU 13 den 14. bQ ten va chii' I.Truong hop Icy thay nguoi dirng d§u co quan. co chfr ill 13 dfu! 14. s6 tlnr tu va tieu dS cua khoan dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. ki~u chfr dirng. bing chtr in thirong.Diem trinh bay nhir tnrong hop nQi dung van ban diroc b6 cue then phAn. b~ng chii' in hoa. Quy~n b:}n. kiSu chii' dimg. dung chii' .'~. t6 chirc thi phai ghi chii' vMt ~t{(KT. ca chu bdng cO' chn cua phfrn loi van (13-14). ki€u chu dimg.sau s6 tlnr tl}'(~6ddu cham.

t6 chtrc. vi du: TM.NH VAN PHONG .Truong hop cAp pho duqe giao phu trach thi thuc hien nhu c~p pho ky • thay cap truong. hQi dang khong duoc phep sir dung con ddu cua co quan. B6i vci nhimg ban. "yi~c IcY tlnra l~nh. Vu thuQc Be}Xay dung lam Pho Chu tich HQi ddng hoac Ph6 Tnrong ban dtroc ghi nhu sau. cap pho phu trach.v . IcY thira uy quysn do cac Co quan. Ph6 Giarn d&c. vi du: 11 . vi du: TUQ. Q. van ban do hai hay nhieu co quan. C(J c~u t6 chirc cua err quan) ban hanh 1ftchirc danh lanh dao cua ngiroi ky van ban trong ban hoac hQi dang. lanh dao cac C\lC. Pho Chii tjch. TRl10NG BAN PH6 TRUONG BAN (Chii' lef. Giani d&e. to chile quy dinh cu the bang van ban. t6 chirc. quy~t 'dinh quy dinh chirc nang. dau ella B9 Xay dung) BQTRUONGBQKAVDVNG Nguyin Van A THUTRUONG BQ XAY DQ"NG Trdn VanD Chirc vu (Chirc danh) cua nguoi kY van ban do hQi dang ho~c ban cua Be} Xfiy dung ban hanh rna Thir tnrong BQ Xay dung lam Chu tich HQi dang ho~c Truong ban. GIAM DOC TRUONG PRONG TO CWC b) Chirc vu cua ngiroi CAN DO kY Chirc vu ghi tren van ban la chirc vu lanh dao ehinh thirc cua nguoi kY van ban trong co quan.. vi du: TL..ru6ng. ddu cua B9 Xay dung) KT. t6 clnrc. Chirc danh ghi tren van ban do cac t6 chirc til vAn (khong thuoc co cAu t6 chirc cua co quan duoc quy dinh tai quyet dinh thanh l~p...Truong hop ky thira uy quyen thi phai ghi chtt viet tit ~'TUQ." (thira uy quyen) van truce chirc vu cua nguoi dirng dAu co quan. cno nhiern). khong ghi lai ten co quan. Ch~ tich. Thu t. Chu tich hoac Ph6 Chu tich HQi dang dtroc ghi nhu sau. tB chirc thi chi ghi chile danh cua nguoi IcY van ban trong ban hoac hQi dang. v. nhiem vu." (thira ]~nh) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng ddu co quan. t3 chirc. t6 chirc ban hanh. I. CmJ TICH CHA. Chirc vu (Chirc danh) ella nguoi leY van ban do hQi dAng ho~e ban chi dao cua Nha mroc ban hanh rna lanh dao BQ Xay dung lam Truong ban ho~c Ph6 Tnr6ng ban. chi ghi chirc V\1 nhu BQ tnrong (BQ tnreng.Truong hop IcY thira l~nh thi phai ghi ehu viSt tAt "TL. khong dugc ghi ' ~ h' c hue vu trong co quan. . khong ghi nhfmg chirc vu rna Nha nu6e khong quy dinh nhu: c~p pho thirong true. to cue. HOi DONG CHUTJCH (Chu lef. trir cac viin ban lien tich.v . . Giarn doc (Quyen Giam doc) v. DO TRUONG VQTRUONGVQTOCRUccANBQ TL.

dAu giap lai diroc dong v~o khoang &iua 112ep phai cua yan ban hoac phu luc van ban. f)i~u 14. cac chfr viSt ilit quyen han nhir: "TM. NO'i nhfln 1.". hoc vi. duoc d~t canh gifra so voi quyen han. 2. "TUQ. d~ bao cao. Can err quy dinh cua phap lu~t. giam sat. cO' chtr til 13 dSn 14. Dau cua co quan. "KT. giai quyet. d~m. don vi va ca nhan nhan van ban va co trach nhiern nhu dS xem xet. trum len mQt phan cac to' giay. hoc vi va cac danh hi~u danh du khac. tai li~u chuyen nganh va phu luc kern thea dugc thuc hi~n theo quy dinh tai Khoan 4 DiSu 26 Nghi dinh 56 110/2004/ND-CP . van ban cua cac t6 chirc S\l' nghiep giao due. ThS thirc . co chii' til 13 dSn 14.". ddu ella B(j xay dung) L@VinC TmJTRUONG VVTRUONGVVT6CHUccANBO c) HQ ten bao gam ho. DiSu 13. t6 clnrc diroc trinh bay tai 6 s6 8. tnroc ho ten ella nguoi kY. t6 chirc. TRlfONG BAN PHO TRUONG BAN (Chii IcY.". b§ng chii' in thirong. kieu chfr dimg. chirc VV cua ngtroi ky ducc trinh bay tai 0 s6 7a. vi~c d6ng dau giap lai d6i voi van ban. dS thi hanh. din ctr yeu cAu giai quyet cong viec. moi dau dong toi da 05 trang van ban. kh6ng ghi hoc ham. de biSt va dS hru. quyen han cua ca quan. y t8~khoa hoc hoac luc hrong vii trang diroc ghi them hoc ham. don vi va ca nhan nhan van ban trinh ngiroi ky van ban quyet dinh. 2. nhiem vu.TM. ddu eua 89 Xdy dung) TrAn Van B IcY. Chii' leY cua nguoi c6 thfun quyen dugc trinh bay tai 0 s6 7c. HQ ten cua ngirci kY van ban diroc trinh bay tai () s6 7b. t6 chirc. din cu chirc nang. don vi hoac ca nhdn soan thao ho~c chu tri soan thao c6 trach nhiem d€ xudt nhimg co quan. Nai nhan phai dugc xac dinh cu the trong van ban. Quyen han. dS trao d6i cong viec. ten d~m (nBu e6) va ten ella nguoi leY van ban D6i v6i van ban hanh chinh. Ky thu~t trinh bay . D~u cua ca quan. Vi~c dong dAu tren van ban diroc thuc hi~n thea quy dinh tal Khoan 2 va Khoan 3 Di@u 26 Ngh] dinh s8 1 IO/2004/NI)-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thu va quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan. tA chuc 1." ho~c quyen han va chirc vu cua ngtroi ky duoc trinh bay b~ng chii' in hoa.HQIf>ONG CHUTICH (Chu KT. dS kiern tra. "TL. kieu chit dung. Nai nhan xac dinh nhtmg co quan. 12 . D6i voi van ban giao dich. d~. chirc vu khac cua nguoi kY diroc trinh bay tai 0 s6 7b. chirc vu cua ngiroi ky. quan ham. t6 chirc va quan h~ cong tile.

chtt viSt t~t ten don vi (ho?c b() ph~) SO?11 thao van ban 13 . ten m6i co quan. tiSp then 1ftchir viSt tit "VT" (Van thu co quan. Phdn noi nh~ tai 0 sa 9a duoc trinh bay nhu sau: .Til "Kinh giri" va ten cac co quan. cuoi dong cuoi cling co dau cham. t6 chirc. t6 chrrc. Ky thuat trinh bay Noi nhan diroc trinh bay tai 0 s6 9a va 9b. rieng dong cu5i cung bao gAm chir "Ltru' sau co dAu hai cham. tnrong hop cong van gui cho hai co quan. d6i voi van ban direc giri cho . t6 chirc ho~c ca nhan ~n van ban duqc trinh bay b~ng chit in thuong. co chu 11.. ca nhan nhWt van ban. neu cong van giri cho mQt co quan. t6 chirc).nsubl ky" va !!1ft! trat).B6i voi van ban chi girl cho mQt s6 d6i nrong cu th~ thi phai ghi ten tung co qUa11~ chirc. ki6u chit dtmg. dftu dong co gach dAudong sat l~ trai. CCJ chit tit 13 dSn 14. D6i v~ nhfrng van ban co fhi ten loai.. d~u phay. t6 mQt hoac mQt sf:. ten m6i co quan. ban . nh6m d6i nrong nhat dinh thi noi nh~ duoc ghi chung. ca nhan dircctrinh bar tren ~Qt dong r~eng. to chirc. dtm. co quan ngang BQ.b~ng chit in thirong.Uy ban nhan dan cac tinh. co chfr 12. ca nhan hoac m6i nh6m co quan.Ph§n thir nh~t bao gbm ill "Kinh giri"._cu6i dong c6 d§u cham phay. TiI "Noi nh~n" dw. don vi va ca nhan co lien quan khac nh~ van . cu6i dong co ddu chdm ph&y. tiSp· .Sau tit "Kinh gUi" c6 d~u hai chb.PhAn li~t ke cac co quan. d~. vi du: . dan vi nh~n van ban duoc trinh bay tren mQt dong rieng. thfulg hang voi nhau duoi dAuhai chAm. sau do Ia ten cac co quan. co quan thuoc Chinh phu.'Ph§n noi nh~ t~i 6 sa 9b (ap dung chung d6i voi cong van hanh chinh va cac loai van ban khac) diroc trlnh bay nhu sau: doug chct 'tquy&n h~ft. kieu chu nghieng. v\1 eOt!.. then la ten cac co quan. dan vi va ca nhan nh~n van ban diroc trinh bay b~ng cijii' in thtrong. noi nhdn bao gam til "NO'i nhan" va phan li~t ke cac co quan. thrum ph6 tnrc thuQc Trung uong. cac gach d§u dong diroc trinh bay . dan vi va ca nhan nh~ van ban. to chirc. dan vi va ca nhan ho?c m&i nhom co quan. t6 chirc. t6 chirc boac ca nhan tra len thi xuong dong.mtrinh bay tren mOt dong rieng (ngang hang v¢i Ie lULU e6 dAu hal . ~Phftn thir hai bao gAm til "Noi nhan". t6 chirc ho~c ca nhan duoc trinh bay tren cung mQt dong. ca nhan tI1TctiSp giai quyet cong viec. t6 chirc hoac mQt ca nhan thi til "Kinh giri" va ten co quan. Ubi voi cong van hanh chinh. 2. .. ~ . noi nh~ bao gbm hai phfin: . t6 chirc hoac don vi. . phia dum la tit "Nhu tren". Cac BQ. kiSu chfr dimg. t3 clnrc. ch:1m. . dAu do~g c6 ~?ch dftu dong. t6 chirc.

d) D6i voi nhfmg van ban cAn diroc quan Iy ch~t che v~ s6 hrong ban phat hanh phai c6 k:Y hieu nguoi danh may va s8 IUQIlg ban phat hanh. ''THVONO KHAN". c) DBi voi nhfrng van ban co pham vi. kiSu chfr dung. s6 Telex. d~ va 14 khan . 8 cua Phap Ienh Bao v~ bi rn~t nha mrcc nam 2000. s5 di~n thoai. Cac thanh phin khac 1. "LtJU HANH NOI BO". sir dung cac chi d§n v~ pham vi hru hanh nhu "TRA. hoa t6c. d6i nrong dircc phd bien. Ky thuat trinh bay a) D~u chi rmrc dQ m~t fisty 13 thling 9 nl11'12002 huang dan tli\l'C hl~11 Ngh! dlnli 86 3:. LM SAD h KHI HQP (HOI NGHD". Di~u 15. b) Dftu chi mire dQ khAn Con dAu cac dQ diroc khac sgn hinh chfr nh~t co kich thu6c 30mm x 8mm. sung dia chi co quan. dia chi trang thong tin di~n nr (Website). "RoA TOC" va "RoA Toe I-JF. dftu thu hdi duoc dong van 0 s6 ] 1. dAu thu h6i d6i voi van ban co nQi dung bi m:j. ngoai cac thanh phftn duoc quy dinh co thS be.1/l002/NJ!)·CP hOi dUQ'c kh6(? san thco quy lljnh t. Th~ thirc a) D~u chi mire dQ m~t Vi~c xac dinh va dong dau dQ m~t (tuyet m~t. Phu luc van ban phai co tieu d~. 6. "XEM XONG TRA L~I". t6i m~t ho~c m~t). e) Truong hop van ban co phu luc kern thea thi trong van ban phai co chi d§n vS phu luc do. 2. d) D6i voi cong van. don vi hoac ca nhan sOC}Jl thao van ban d~xu~t mire dQ kh§n trinh nguoi leY van ban quyet dinh.i M\JQ 2 Thong ill 56 12/2002/TI-BCA Con dftu cac de} mat (TU'¥BT M!T. 40mm x 8mm va 20mm x 8mm. b) DAu chi rmrc dQ kh§. van ban duoc xac dinh de}khftn thea b6n mire sau: khan. t6 chirc. phong chfr Times New Roman cO' chfr tir 13 dSn 14. van ban c6 tiI hai phu luc tro len thi cac phu luc phai diroc daub s6 thir t\1' bfulg chit s6 La Mit g) Van ban co hai trang tra len thi phai danh s6 trang b§ng chtr s6 A- r~p. 7. hoa tac hen gio.va s6 hrong ban hru (chi trong nhfmg tnrong hop c&n thiet).n Tuy thea mire dQ cdn dircc chuyen phat nhanh. thirong khan.:N GIG" trinh bay bang chu in hoa.1I1g an ch€. dia chi thu di~n ill (E-Mail). D~u dQ m~t diroc dong vao 0 s6 lOa.t nha mnrc dtroc thtrc hien thea quy dinh tai DiSu 5. SU d1. s6 Fax. khi soan thao van ban co tinh chdt khan. cu6i cung la d~u cham. tren do cac tir "KHAN". Tl>I MAT ho~c MAT) va dAu thu cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh Phap l~nh Bao v~ bi m~t nha mnrc nam 2000.

t6 chirc thirc hien va chu vi~t tiit ten loai ban sao 15 . s6 Fax. bfutg chii' in hoa. dia chi thu di~n til (E-Mail). cac cum til ~'TRA L~I SAD KHI HQP (HOI NGHD'\ "XEM XONG TRA L~". Ten co quan. bang chft in thuong. kic~uchii' dimg. t6 chirc. sa c) Cac chi dful vBpham vi hru hanh Cac chi d§n vB pham vi hru hanh trinh bay tai 0 s6 11. MIu chu va chi tiet trinh bay cac thanh ph§n thS thtrc van ban diroc minh hoa tai Phu luc IV kern theo Thong nr nay. t6 chirc sao van ban 3. Hinh tlnrc sao "SAO Y BAN CHINH" hoac "TRiCH SAO" hoac "SAO LlJC". sa trang cua phu luc dugc daub's6 rieng theo timg phu luc. 56 di~n thoai. d~m. d) Dia chi co quan. Th~ thu-c ban sao ThB tlnrc ban sao bao g6m: 1. ki6u chii dirng. CO' chii 11. bAng chir in tlnrong. phong chit Times New Roman. kieu chii dimg. dia chi Trang thong tin di~n til (Website) Cac thanh phan nay diroc trinh bay tai 0 s6 14 trang thu nhAt cua van ban. cO' chii 13-14. kieu chit dirng. ky hi~u ban sao bao g6m s6 tlnr nr dang ky duQ'c danh chung cho cac loai ban sao do co quan. S6 trang TIlE TRue vA Chuong III K't' THU. co chit ill 13 dSn 14.thu ttr cua phu luc diroc trinh bay thanh mQt dong rieng. n£u dQ khAn ducc dong vao o lOb. s8 Telex. ten phu luc duqc trinh bay canh giaa. khong daub sa trang thu nhat. d) Ky hieu nguoi daub may va s6 IUQ'Ilgban phat hanh Ducc trinh bay tai 0 s6 13. b~ng chtr in hoa.d~t can d6i trong khung hinh chfr nh~t vi8n dan. bay tai g6c phai 6 cu5i trang gifty (phftn footer) b3ng chu s6 A-r~p.'\T TRiNH BAy BAN SAO Di~u 16. 2. g) s6 trang van ban duqc trinh. s61uqng ban b~g chii s6 A-r~p. Mire dB dong dau dQkhAn dung mau do nroi. ky hi~u bing chii in hoa. kiSu chu dirng. co chfr til 13 den 14. Mftu trinh bay mQt s6 loai van ban hanh chinh dtroc minh hoa tai Phu luc V kern thea Thong tir nay. se. e) Phu luc van ban Phu luc van ban duqc trlnh bay tren cac trang rieng. d~. canh gitta. kiSu chir dimg. "LUU HANH NOI BQ" trinh bay can d6i trong mQt khung hlnh chu nh~t viSn dan. CC1 chfr 14. til "Phu luc" va s6 . diroi mqt duong ke net liSn k60 dai hSt chiSu ngang cua vung trinh bay van ban. co chit til 11 den 12. d~m.

d~m. ho ten va chfr leY cua ngiroi co th§. co chu tiT 13 den 14. co quan ngang BQ.. thang. dau cua co quan. 4). b~t dau tir s6 01 vao ngay dau nam va kfh thuc vao ngay 3 1 thang 12 hang nam. the thirc ban sao kern theo Cac thanh phan thS thirc ban sao dircc trinh bay tren cung mQt to giAy. co quan thuoc Chlnh phu. DiSu 19. nam sao (tai 0 sf. td clnrc sao van ban (tai 0 s6 2). Vi tri trlnh bay cac thanh phan thS tlnrc ban sao (tren trang giAykh6 A4) Thuc hien theo so db be. dtroi mQt dirong ke net liBn. • b) Ten co quan. Cac thanh phdn the tlnrc khac cua ban sao van ban g8m dia danh va ngay ~thang.tiPhu luc V kern theo Thong ttr nay. T8 chrrc thtrc . kieu chfr dimg. to chirc sao van ban (tai 0 s6 ~). 12. 2. 5b va 5c).mquyen. M~u chii' va chi tiSt ~rlnh bay cac thanh phan the thirc ban sao dtroc minh hoa tai Phu luc IV. T~p doan kinh te nha mroc. keo dai het chieu ngang cua vimg trinh bay van ban.chuc vu. quyen han. dAucua co quan. t8 chirc sao van ban va noi nh~ dircc thuc hien theo hirong ddn tai DiSu 9. hien .theo Bang chii' viet tit ten Ioai van ban va ban sao kern thea Thong nr nay (Phu luc I). thanh ph6 true thuoc Trung irong. Ky thuet trinh bay ban sao a) Cum tir "SAP Y BAN CHiNl:1". BQ. 88 diroc ghi bfutg chfr s6 :A-r~p. 4. ngay sau phftn cu6i cling cua van ban c§n sao diroc photocopy. 13 va 14 ella Thong nr nay. 7) dugc trinh bay theo huong dfin trinh bay cac thanh phan the thirc tai Phu luc III. Tlmg cong ty nha mroc (91) chiu trach nhiem t6 chirc tri8n khai thirc hien Thong tu nay. Di~u 17. 16 . Uy ban nhan dan cac tlnh. tri cac thanh ph~ Thong nr nay (Phu luc III). s6. "TRiCH SAO" ho~c "SAO ~l)C" du:qc trlnh bay tai 0 so 1 (Phu luc III) bang chfr in hoa. nci nhan (tai 0 sf. dia danh v~ ngay. Ky thu~t trinh bay 1. Chmrng IV TO CHirC THV'C HI~N Bi~u 18. chirc V\!. Nhilng quy dinh vA thA thuc va k9 thu~t trlnh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban dtroc quy dinh tai Thong tu lien tich s3 5SI200SnTLTBNV -VPCP ngay 06 thang 5 nam 2005 cua BQ NQi VI} va Van phong Chinh phu huang d§n th8 thirc va ley thu~t trinh bay van ban hanh chinh trai voi Thong nr nay bi bai bo. nam sao. ho ten ya chfr Icy cua nguoi co tham quyen (tai 0 so Sa. Icy hieu ban sao (tai o so 3). Bi~u khoan thi hanh Thong tu nay c6 hi~u hrc sau 45 ngay k€ ill ngay ky. mau trinh bay ban sao duoc minh hoa tc.

r&c(91). .Cac BQ. UBND cac tlnh.BNV: BQ tnrong. CO' quan thuoc Chinh phu. . a r . .Cong bao. TAng cong ty nha m. .VPCP: BQ tnrong CN. . nganh din cir quy dinh th8 tlnrc va kY thudt trlnh bay van ban tai Thong nr nay dS quy dinh th€ tlnrc va kg thuat trinh bay van ban chuyen nganh cho phil hqp. cac dan vi thuQc va tnrc thuQc BQ..Cue VAn thu va btu trfr NM mroc (lOb). cac Ph6 Thu nrong Chinh phil. .~n: .HDND. .Ltru: VT. . cac Thir tnrong.I. A -' .Co quan Tnmg uong cua cac doan th8. .~ Noinl. thanh ph6 tnrc thuQe TW. . PC (BNV).C~lCKi8m tra van ban QPPL (BQ Tu phap). . 320b. ..Kiem toan Nb' nunc. I.Cac BQ. CO' quan ngang BQ.TOB: an nhan dan t6i cao.VAn phong Chu tjch mroc. Tran Van Tuan .Vi~n Ki6m sat nhSn dan t6i cao.Thu tuong. .. > .WebsiteBNV. ~Cac T~p doan kinh 18.Van phong Trung irong Bang. . .V1n phong Qu6c hQi. 17 . cac PM CN.

Hop dong Ceng van Cong Ban g1ri 000cam kSt Ban thoA thuQn Giay chimg nhan men Ban CD GN CK UQ Giay Gifty giro thieu Giay nghi ph~ Giay ill dirong Giay bien nh~ ho Phieu gui -- Giaxmm uy guyen eN TTh GM GT NP SO' 28. 2. Stt 1. NQ -~ Chii' vi~ttit ban hanh chinh -- Qf> CT QC Thong cao Thong bao Hu6ngdan Chuong trinh 8. Nghi guyet (ca bi(~t) Quyet dinh(ca biet) Chi thi (ca biet) Quyche Quy dinh Ten ~ lo\u~ -- ngaY -"9 thong Il1nam 20/1 cUa B~ N(ji V!') . 3. 22. 7. 6. 00 BN ~--=-1. 25. BaD cao -Bien ban Tatrinh D\l8n DA TIr lID BB Be ==1 -~ 1 17. an PA DA 14. 27. 3. 20.IET (K' ~~~~. 16. 21..~---------------~ ~'~~~~. 31. 11. 10. 32. 18. 13. 30. Keho~ch Phucm~an I:)~ HD CTr KH QyE> TC TB - 12. TATT~~l}~~:I vAN BANvA BANSAO ''01120 IlIIT-BNV . 23. Phieu chuyen PG --~ J Thucong PC .24. 26. 15. . 5.J-' 2. 4. Bin sao van baD Ban sao luc Ban sao y ban chinh Ban trich sao sy TS --~ SL -- . 9. 29. 19.

/ ]... 20-25 mm 2 I 1S I 3 I 5b [ [I I I I . ._...... I I 5a I 4 11 1 I r·! I I i I I I I 9a [ [ lOa lOb 10 I I 30-35 mm 6 • 0 N I...':"'~\ ~f[''!!'... ..... _ I .-~-""-.- 7b l _ .-""~._ . .. ..__ . __ __ .... .....~ .... ._ I CAC THANH PHAN THE THUC VAN BAN 5 "'\..~l)t . fhv luc I! . ."~~~ ~. - ~..{!1 thang PI ndm 2011 cua B(J N(Ji v(J) .'.." ~j... ~ trang giAy kh6 A4: 210 t_lll" x 297 mm) ()11201lITT-BNV ngily..__ .. ._- . ' ..0 '~r.-. _.II ) 2o-zsImm ..._ .. -- ...:... 'l.... 9b 113 I 7a 7c II I I I I I I I I I I ........_....__ ': ...' _. ....."...... (IG ..(') I - ~ .!~tzf '.~-~ 14 -- . .

thang. Ghichu: 080 A J... 7c 8 9a. ta clnrc. t6 clnrc Noi nhan lOa lOb 11 DAu chi mire do mat nAu chi rmrc dQ khAn DAu thu hAi va chi dfut v~ pham vi hm hanh Chi d§n v~ du thao van ban 12 13 14 " Ky hieu ngmri dAnh may va s6111Q'Ilg phat hanh ban Dia chi C<J quan.vin baD Qu&hieu Ten co quan. t5 chirc ban hanh van ban) 2 .. nam ban hanh van ban Ten loai va trich y~u nQi dung van ban Trich Quyen 5b 6 yeu lloi dung cong van N6i dung van ban 7a."""". : Thanh phin th~ thu~. 9b han. chUc vu.'P. kY hi~u cua van ban Dia danh va ngay. . s6 dien thoai sA Telex. ". 7b. s6 Fax Logo (in chim dU'ai ten ClY 15 quan. dia chi Website. dia chi E-Mail. ho ten va chii: Icy cua nguoi c6 thfun quyen Diu cua co quan. 1 2 3 4 5a tA chirc ban hanh vAnban sa.

5b ~ ~ ~~ .. t6 chirc sao van ban S6. . IcY bieu ban sao Dia danh va ngay.. _~ _ L" ~. I . .. 5c 6 7 Hinh thirc sao: "sao y ban chinh".rc bin sao 5~ 5b.. ~ _ ••• __ ... . ! 20-25 Ghi chu: 6s6 1 2 3 4 Thanh phin th~ th. o ~ V) Sa 7 .. . __ * _~ ~ • _ -" __ ~ _. ho ten va chit leY ella nguoi c6 thfun quySn nAu cua co quan. ~.._ _ I p .20-25 mm :1 2 J 30-35 mm t I. 4 I~----------------~. . . "'. - §• ~ . nam sao Chirc vu.-. _. "trich sao" hoac "sao luc" Ten co quan. _ft ~~ __ ~. t6 chirc Noi nhan . thang.

. ..-._~ . 1 ._ .__._ _ _. -..:."....__ _ '..3-!± f)~8?.".~§i~._. _. ._.._.--"'" -'"'. _.".. .. _:--E9.-Dei vm ..- . _".~Q~~._.. -. -f~ ~~£=====---.~g ._.9.. .._ _' _ '" .. (1) (3) ___ "~~~:-:-~"---In :::-2~ _.._~~~.._"~ ....._ ... con!..~-." _"_ ..JE..._. ".•..----- _ .:12 "'-".~ --".. ".. _ ."" _". " _..!~ ".. _"_ .!.""""""."_"'''_''_''_..." " _ _. _ ".?-. ~]:..' NQi ..... !.. uom phan.... " •. ..~1?!?g_!!~ ~!.." .- Hit NQi. ._..! j " "" •• -•••_... __ " b ._..." ..._""''''" . .. 1. ..~~ 5 -_ --_ a ."'r.•. thang. _ ___..!lOa 12-13 ~L d~_ .v[!.- - - 14 " --_..~!!!g.....-- ".._ -...-_. _..... _ .!.... .}.~ -.v._ J:?_._ _ " "_.._..""...ke ben dum ..-.9.._ "".§.--. _ _ _..---- ....__._ ._" ii. __ _.Stt Thanh phin the thuc va chi ti~t trinh bay (2) Loal chii' CO' chii' (4) Kieu chii' (5) Vi du minh hO\l Ph" cmr T'rmes New R oman ong h(6) CO' chii' (7) _-_. --- . .... .. ....-- .""" .._ _. ."'.L__ ~ __. _ " .. _.?gq2. __ - .... _ ..Ijo' ..?_...:: _ .. .!yfi!!~.. 14 ! l.__."" ".. chuoug.--"--._!!t_ h?a __ ~1..-."-..._Q92_ 1 Trone cong ' tac."_'_..-.. ... _" ..-'"__ ._~.>_.-._._ " ~." _ -"_ _•• __ __ ....E. ..... _ .. . ". ~ th~~g_ _. ... _ . _ _._..1:-•.. . .._ -...=-=~=~~:==~:~~~~~~~=~~==_~=~.. "._ c ". _ _ ...... ... _ "" . __ _ _. _......"".."".._..:." --""" • I . ...-. "-"._ _..:-_Qo~_~~qi_ "._. ".!. _ V~_~~....~g!!! ._..-_ ._..-.__ ._..''' ._ -.._" _. --""'.-...•.. _.~Q!1~_!:! ~~_ __ __ __ _ "_ "J.. ..!!...•.§_~~.9-_._~~.~:._..chi "'.!!g ta~~~g.--"." r ._ f. _. .. .". !_~_-....-".._y~_~~_..dao '.=rrr=:': ._ ~~ ~ __ _._. _" ".. ' ..- . _... ..__.._ nQi dung .... .-. _ .... __ k:~. -""'"" ...__ _.._ ._" _.. ". ._._ _ .... __.._ -. _.._ ..-14 _ .g~ __ .Q?....:5!. ."" ...•••_.__!± . _ f. 6 ~-..?J'fY.. ~ __ _.?. .!~~. .. £)Ung..._.. _ _ .~9. •• .. __...~_~ .-"..~..._ .!?=... . ."..._..._ --.• _......: . ~S?. _ ---. .~_..---"-7:""-._._--...." 1 ~ ..'. . .'-_ _---..!..~ .~.§~.. !?2.. _. " . c~" "._~!!~~...~____ ....-~-- .''''''_. "."."_ _ "" _--_.._ ._"__..g~!_i!!_~ ....._ ' v . .!~..:_!§_~~_q__~_~~_~hirc _"...•-_.. "_ __ _. .!._" _!~ _~ ._--. _...." "- Inhoa .J. _ ..._.. .. ".._ _ .. .._.... CHITHI .C . _ ._...._ _._ . ... ngay 05 chang 02 niim 2009 13 ."l -. .~ ~~~~..._" .''''In tbrrong 13-14 ...!.. .~o~_~l~_..~ .!!..'. _:..!ip_:_!~. .!_~_~!!".-_l__ .~g __ __ _._ .~ ._. ...~~~~~~~ h~". ...!rich_y-e~.." . ...__ "'"'_ _._ Doi vm van ban co ten loai _-_ _ _" ._ __ _ " """ " __ .. ..~ 4 Dia danh va ngay..."" .._...~n __._.. __ ____. ..!?El ~_y~". ...--... .. ..... 1.. _..-. _ _. __ .[__ __ _ __ ..~~~g.:!!..~~~~~~~ _~~. _.. "-_ _ _.._. ?i~~~L~-."" _ ._!!!..." _" "..@~g?'1._.-"-_ _-_._....Q!?:J._........._ -Ten Ioai van ban _..._ .. ._ _ "..~~g _ .-_ .~!~~L .32.••_ _ -_ _.. ! ...... ~.... f:){. _... nam In thuong 13-14 Nghieng ._ _~Q~G~O~ ~ . .. __ •..~_~.. " ._..rng ...~~@:~. __ _" ._-. _ ._--.__ " . ..>' an -. ??_"thq!!g_... _ .-"" .._ ~"._.. ~ ...?:_.--.._ . _ _ _ _.....~~ ~ c~~._ ."_. _. _.-dung van ". ...~- . . - Ten Ioai va trich yeu__ . _ _ •• __ __ _-_ ..~ ..Dono..._ _...".... ~_ Cv._._ .!!_y~~P.. nn... ._"". _...i~ _..ban " " .f!1~_p!!~_~_ . __ _ _. _. _ _ .~~g__ .._"__... _ _ .::. -'•• __ .c. ._" "...~.__ .!!-8 __ _. _...._ "' 1. ... ..."_..__..-. ~~g__~~..-.._ ..''' t " 1...._~"_Jn"~~~g. "_f-'!E~.} _ _. _~~!!.__. __"_ _!~ T~~~ " ~-_. 'i "...-'1'- "'_.. ....._.

_ ~_~~3:..-.. Ban sao van ban -·--·-r--······L-..- -. ~ •..._m _ __..-. __ _ ...._ _ ••... -._.... ~ Phin.."' •••••.. ..I: __ ~~ ----.._ _~ ..._._.____.-~ ... ' 14 _ -_..l.I' ._ . _ __ _ _._ _._ •• _.....~ ~ . n ••' _ __ _ ..·-~··Gili._ Dtmg '!2 Dei voi _ _ ..YNQ Q ~ _•••._.. 1-..-.'~.-i"4" '''---Bfulg---'-'-..Til "muc" va so thtr tu __ ....--...... \[._. _..--...-...-~~~~~ Dien 1. -- " -". 14 ._._tiSu ti~t ti~t _~ j__ .. .-..-...'"-·-· . 14 n__ ...-..m__.~·· . th~_~_~a p~~-ch~~$....~...· ._....__ .a_Iloi ~_g_...-'~Phfui·..__. .... _ ._m~__ ~ _ ~~~g __ . 14 -~ 14 _ ••••• •• ~ _ ••••• .....~.!. !!!!f.. _ .-~.-.·.r...-...._---....m ~ . ... ._ _.~-.........s -.- _ .Ii~! __ .._.-.~ .. _ _ tlnrong ••• _ __ _-_ _ _. .~ ... ..---...--._"'_"''''''.. __ _ ~ ...---- ._ ~Til "phan' ....__ . == .._ _... _ .." 13-14 fJimg .._ --'. -.Q.... I -.7 ••.-... __ 14 _ _ ••••••---- .. _. In thmmg '-n_ .:. .. . ·..... . -_ E~.. ..-.. _ .. _ ~- ~.- ._....'''illthubD....!~_. r_'""'i. ".... .-..-._ .~~~ .-..-va~. ...----__.!_. ml.. -.-.--.. _ . _~~.:._-.!_~ -_ .: ~....-"-.. _ __:_. __ ......Tieu de cua phan In hoa 13-14 flimg.. . _ . r •••~••...a-l. f~:i±_:~~~=:~~f§i==~' J? tti~~~_: : ..!~~g ~~~~ . .. -. m •_ -~-Khoan.Tieu tiet . .-~!h_ _ 14 DUng --... _.-~ __ •.y. _.-.. .. ••~. _ : ti~~_~..-. ----. <Urn __ •••_ ••_ _m. __ ..-._ ...p._ --------.~..·· '··Kfnh·g:fr·i: ·B6-·C6~·g-·Thu~ . ----. . _._.---... 14 -. __ --=-. ....~. 14 DUng.--...~ _ ...". _ _ _ __ _--_ .~~...~ .. ill tlnrong 13-14 Dimg + b Gom phsn.. 2 . _. _... •.._ _!!!.~._~h!!_!_.- ..._9v.:.._...._.. ---_ ....... ~~-~i§t =::=====~~:~~===:=~=~::...- -. _ _. __ _ __ "iIrj _.Dieu __ .....--...h... ••• •.--...--..•••-...... ~.. -_ .-·~. Dtmg............ .. - - ._~ _ _ ._ ._n _ .._J?~~.•_ _ _. .---._.. -..--- _._ ._ •••• - -- ---.:!!_\lC __ ! .....-.Fl=~~. __ HH •••• .: ~--...••-._ . __ .~~~_~~.. . ..--. __ .-B.__ _ . ._-_ .{iC=~~~~=~:::~==~~=~~~::::::: :::~::}I_~ . --..J~~ ._~_ J.-.._ _.~:-J .-.-:" Dimg..g 'T:f.::~~I~D:~G. ••••• ~ .. • ...." ---. .-.~_ In thuong • _ 14 c~~._ .----.... .-. d~ ---- ..--.nm ..-..._. -._ __ ... ..Tieu tiet _r__ "...._..-_ ...~..-. -... _.m .-.-.-- Muc 1.·--... ~-.."' I.' !.~_ _ _ ~.--..·····-···-. -..~_---_ ..------. •••_ _..---..._._ 13-14 _ ....... _. ....:...--···--· . d~_ J~_~Q:..=-....--~--. --.-. Til "kinh girl" va ten co quan... --_~._ ___Y.. -_... khoan... __ " .._ .__ .-..._ ._ ...-..~~~~-.T.~ _ ....._ _.. -.·C-~~·hjnhth~c-~·~~--._"_._-_ _ ......_~e __ ...lC. 14 14 ~ ••• __ ~ t6 chile.•••_. ~..f!li_~.-.-...-.-._..-----...~ •• --_ ...~ thuong In ......-... · ·...-. .._ '. .n~ ill thuong __ _!n._ . _.. .. Tii.. -.--. ..-. ~ ..x . 1. _ ••••- _ __ .~E..._ .__ ~!!~_gJ.~ -.~.•_ . canai--·· ..~~ •••• _ •••• _ ~ .~ ~ l_~::_!~___~~~_~._.__. __ ____ m __ .._ ! __ .•.. _.-.•••' -' ~ Truong hop khong co tieu de .. ~.~ __ .. 13-14 ~ ••-.._ - _~ •• _ •• __ _ _~ _-_ _ •• _ ••• . -._ _. ..-... ~_.~ .-.. _.-. __ __ _ _ _ ."'_ ._~_ ....·-·------. .--._"._~~~.. _ . _!±_ ._ - In . !~-1~_~g!. . : . ___ _. . _.. ~ - I~ a _~1~~~k£ ~i~cii[:~~.. __ _m ..-.._ _ _ _ _ __ .i:="::"=F~1W-..-.:. -.·-···-..~__ }_~.... - _..-....-...~_..---_ ..."~ .. ~ ! v 13-14 Dimg _. .~~] ch~~~L_ ...":: ..!Jiing. "" -~.... 1\1 so tlnr .!!..... _ .--..--~~--._._n __ .. --r...__L _~_.. _ _ ~ _ __ _. ~ _}... Thong tir nay co hi~u hrc thi hanh sau 15 ngay ke.- -.~~ ..'''-''1"4-' ...--' ._ ...__ _ .. _ '__'.... !¥~_g_.. In thirong 14 Dimg __ .. -'-1'4-'_ .!!A~:~n_ -~~'.~E?....X_~..-.. --.. _~_C.. ~. ·..._.-.Tiet In tlnrong _n. ~ 14 -.. . ••__ •• L.._ _ _ " _ " _.._.. _?.__ ..-.iRl~~=i~~~ _=~"J!U~~:a~£===~~t!f..._..·-·...~. diem.. . ..---.._. _ ••• .'i!!m~M.. d~ TINH HINH 'nnrc HIEN NHIEM VU _ .. __ 'H_ _... Diem . . __ ••••••• u ••_ HL~.~~~~_._.!L!:!.~_~!~~~_!!~..__ . _ __ ---.:.-A Dtrng + -- I+ _ •••• ... -=::= :=:=T~~~C:=~J= .. ~~_G. . ··-nn--..••.~~t nhan · ·-_ _....-'.--...._ ~ _ _.. _.• _ _ _..._---.~~-.---....·:···~·~~h~~g._ . .•._ ._ . :::~:=::::==~~=~=~~~~:=:=~::~~~~:: ~Tiet H_~ _ .!~T..

...__ .. 13 14 --.. . t. ~ '1'" d' . dcng tren co cnu L·~_ ':'. _ :.~.t..._ b Til "noi nhan" - va ten co quan._- I~ •• _ ~ _-. _.'J..- - - - -.t......_ In thuong _ _.. BANG ...." lu~g_.!?~ va s. tUm I DlJTHAO _ X'. SAO Y BAN CHINH.-.ia -~ vs ....-.r--.. __ ._--...._ .-..giam phai th6ng nh§. - 13-14 --_ Dimg.. _ So xx phoTrangTien.!.. .- . .- - _-t- -_ - van ban.._ _.-.. -..- II - ._ -(--_. ...-..=~-i!ii-~~~~=-H-=~~!f~q~ng~-... ~~. ........ ._.· .. '" .~~..- 10 Chi ..-.. · ·_·--_ · .. r.. nhung 3 -z """" "'(_ '- /~ .. ~-- dim ... -. __ __ _ _.__ I ILUU HAND o~:~ I . -....... co cmr 13:' di·.-... .'...-.-... SAO LUC 14 1----. -.. ban sao .--.·······- __ -. --.Tir "phu luc" Phu luc van _.._"_... ...~ CHU VIET TAT "_ -..-. __ _...._ _ ___ - Website: XXXXXXX 11 __ _.-_ __ 13M14 Dimg. m .... ~~ . _ _ .----._ -.13 '~7. - _ __ . .-... In hoa..-- - -----.... -_ -_ So trang .. - co chi? 14... ..." nam van b.. -- Diu chi mire diSkhAn ------.om.--- .. .. . ~... ~ !< .- _ -_.---..-.. dong duoi ... _.. PP....-KfrijJ· ..' F01 . - In boa ". ng._ . -_ din vB ph!UIIvi hru hanh __ __ _ ..._.·--H·-··.Tieu de cua phu 15 .~_..!!!~~g_r--J.._ ban __ _ -. ~ 13 _ 14 - 11 Chi dan v~ d\fthao van ban In hoa 13-14 Dimg. to clnrc.~.---~ ~£__ ~2 ~ ~~~? J..~..._... .... ~ 'fHlfQNG -.Dimg . ". _ _" __ " __ .!h..~Q!: ~ .... ~lJ"j. --- __ . -1----.-.._ g ....BO NOi V1.- I - -. _ E-Mail: DT: (04) XXXXXXX.. _ - _··_·._ ..-.l....._.- Inthuimg _ - 13-14 ~ fXmg..".--. _ _ __ In hoa 13-14 -. -_.h'~ " .~.... r-..-~g ..~I~~~:1~~~yan)~. _ ._....: ...._. _ _ _--?- -- L~ N~t? _ -_ __ _ 1-+.. ._ _. - -..-_ _ // T' 1 J. TRIeR SAO. .-__ _ _ __ _..Bo K€ hoach va Bau ttr.............. . ..'~. _ _ _ 16 Hinh thuc sao ...:.. __ . ·. -- KHAN __ . . _ _ _ _ _ _ _.. _ _ __ va so thir tu . ..Fax: _ -_ _-_.~~~:111 ·· Hoan Kiem. dong tren co chfr 13.. r. F' ... __~~._ _ _ 1--""'''-'''''''-- __ . -'J.TV.. --_ _ _..-----··.-..""-"... dam "-..- -_ ····i·~t"·.. '..I----.~l!!!:_~L!.. 7... --- _.- XEM XONG _-_ TRA _ 1-:'12'....- -t-. ·_ ..-.. ._ . .... '" --- 10 In thuong - t------ 11-12 - _ .--... -1. .. vi du: Qu6c hieu.~\!~ . - .BQ Tai--chinh...._ 14 2.. Clan h va flfl'...__ _ _ luc _. -._- DUng ..ii·.. _ __ - "_.!!!....(' ..-. "" ~''J r _...---.-13-14 Dimg...q$ _.. Ha NQi -_ -r-.._. nhftn ~ _... .---."-Ky hle~ ~~cri"&i~b a~.. _ __ 9 . ..\~ ~ .iil:-··-··········--_·_······ ········ · · ..-~..-dam ..~ -.....-·:··Gfrl··nh"i"€u·nar.~.. tna .--'-'---fu"th~~g" .. . .-_ _ ._- -_ . Ouoc hieu. __ ._ _ _~hy}y~~r-_ . . _ _ _ _ -.. _ _ _ __ _. - _ -..__.... ..----.. _ (04) .. ".~.-_.._. _.. dim --_ -- 'BOA T6c -. _:. -PL. I DlJTIIAO J. ---....!?~ __.... _ " Ghi chu: CO-chit trong cling illQt van ban ~iillg.-..__ f-..YL_... dia chi E-Mail Website: s5 dien .:~...":TIco chu 1..-1"--'" " __ _2~.-- -.2 th Dia chi co quan.-_.(300)..._ . ....

.9 Mlu 1. COng dien .. Van ban e6 ten loai khac .12 M~u 1..13 Mau 1. Nghi quy~t CM HQi dAng quan tri Mau 1.1 .11 ..10 MAu 1.1 Mlu 1.1. Van ban co ten loai ella Doan Di)ibi8u Qudc hoi . GiAy moi . Quy8t dinh (ca biet) (quy dinh gian ti8p) .6 M&u 1..2 .5 ~u1...3 M~u 1.4 . GiAy gi6i thieu ..14 ~u 1.17 M~u 1..1 ..van ban c6 ten loai ella cac Ban HDND ..Phieu chuyen Mftu 1..Bien ban .Tlnr cong Ban sao van ban 2. Nghi quySt (ca biet) cua Tlnrong true HDND Miu 1.Cong vAn Miu 1.2 Mau 1.15 Mau 1.. QuySt dinh (ca biet) (quy dinh true ti6p) cua Tmrong true IIDND- .18 M§u 1. GiAy clnmg nhin . Quyat dinh (ca biet) (quy dinh tnrc ti€p) .Phieu gtii .GiAy bien nh~ he sa . GiAy nghi phep ..'-----"'_ _ - _ - • -s: Mau 1.16 Miu 1. MAu trlnh bay ban sao vln bin MAu 2..1.8 MAu 1.19 .7 Mdu 1.... GiAy di dU'img ..

............ " ................. t..•. VllT NAM > S8: !NQ~..... NGHjQUYET (5) ...... .... (3) ...... s6 hreng ban phat hanh (neu can)..... (4)........• ngay nam 20. (6) NOi dung nghi quy~. tf. TO (2) coo entre eONG BoA xA HOI can NGHiA DOc lip . .. t ~ •• " t •••••••••• .... Nui nhQn: ..•... Axx(8)............ (8) Ky hieu ngum danh may.1. QUYEN ~N.....~ (6) .....Nhu Ditu ..LUll: VT... chile chu quan true ti8p (nau co).... 2 . Quy'ET NGHJ: Di~u 1 Di~u Di~u .....~ . ) ........ (1) Chfr vi~ cit ten don vi soan thao van ban va sB IUQIlg ban hru (n~u cAn).. ...1.TV do:_ n.C3JlC:lr • t~ ••• t ~ ••••••• " "' •••••••• . (2) Ten co quan.. 4 ....... ........ .•.......... ..." (3) Chtr vj~ cit ten CO' quan..._" " "~ Miu 1.. IcY...(1)..nh phuc thang ). TC QuAN (1) TEN co QUAN... C ancu " ...................... TRAM QUYEN BAN HANH ~.... CHUC VI) CDA NGUffi (Chit ICY .'.... (4) Dia danh.. tA chirc ban hanh nghi quy&.. ddu) H9 via ten Ghi chu: (1) Ten co quan..... ......•......Nghi quy~t (ca ~i~t) TEN CQ..... t8 chirc ban hanh ngh] quy~...... nban ban va.. (5) Trich y~u nOI dung nghi quy~.....

." v30 wac chec vu Chit tich.. THUONG TRve HQI D6NG NIlAN DAN Can cit Lu~t Td chrrc H6i dang nhan dan va 11 nam 2003..l coo nguoi IcY (ph6 CM tich). .d: de 3 . . (2) .. . 10 ..~ ~ Dleu ol.... . ..Tv do ... (3) ••. ...... ~ iII iII ... ~ . A.i- "' "' '"' •• ~ ""III" '"' ~~ /... . (3) Trich yeu nQi dun~ nghi quy&....... ...... . ........... ddu) TICH (6) Hqva ten (1) TSn tlnh... (7) Chfr viet tit ten.. .... NGHIQUYET . .....Lim: TM.Mlu 1.• ngay 20... (8) Ky hieu ngu(ri dAnh may.... ~ + .. . thanh ph6 we thn6c Trung uong(ten thi xi. (fan vi SO(Ul tbAo va sA luqng ban luu (n8u cAn)......1. ND'i nh'n: . ben dum ghi chite V1........xx(8).. (5) NQi dung nghi quY&. QuytTNGHI: (5) + ..... ....... th1 tdn)....... thimh phA thuQc tinh.... Uy ban nhan ..... .... ~ ..0... (Chft kY..•• DAN CQNG HoA xl HQI CUUNGHIA vrer Bfc lip .. (4) Cac can ell We ban hanh nghi quySt.1........ sA: INQ-HBND .. ..• (1) .. .Nghi quy~t (ca biet) cua Thtrlrng try-c HDND HQI DONG NIlAN •. .. (6) Chile vu Clia ngum kYo truCmg hop Ph6 CM tich duqc giao kY thay CM tich thi ghi ehii vi&: cit "KT. a a .... ~..Nlnr DiSu ..H. ( - _ "'-_.. . DO" 1 leu . (4) . can cir . TmtONG TRve HDND em) vr. (1) ••• dan ngay 26 thang .... (2) Dja danh...nh phuc thang ndm NAM. Ghi d.... .. ~~.nhfut ban va sA luQ'tlg ban phat bilnh (n&! dIl)..... .. 1& xi..7). .

cin)....... (8) Chii' vi&: nit ten dan vi soan thao van ban va sB hrong ban hru (n&.................. Di~u ..... . (5) Trich ySu noi dung nghi quyet...............Miu 1.Nghj quySt cua Hqi dAng quan tr] CONG HOA..H.... . I .. . A.... tnrong hop Ph6 CM tich dUQc giao ky thay CM tich thi ghi chii' vi~t "KT......xx(9).......... .:............ (4) Dia danh........... '..... t6 chirc chu quan true ti6p (nau co) hose Cong ty me (nSu cAn)............ TC cuu QuAN (1) TEN co QUAN. t ......... ........2 .... Noi nhlin: . NGHIQUYET ...... .... (2) Ten co quan..... ~ .Nhir ....... Can ctr .. (7) Chirc V1.. t8 chirc ban hanh nghi quySt............. . .....1. QUYETNGH!: Di@u 1 (6) .... (9) Ky hi~u nguoi danh may............l cua ngirci IcY....... (3) .... t ......................... tit 4 . ben dum ghi chirc V1) cua ngiroi ky (Ph6 CM tich).............Til do ... ................. . ~ p .......... HQI DONG QUAN TRI . dau) HC} va ten Ghi chu: I) Ten C(J quan.. TM...... HOI DONG QUAN TRI CHUT}CH (7) • (Chit ..nh phuc '" (4)...... TEN CQ. .. a ~ ~ ~ ~ . T6 cmrc (2) xX HOI CHiJ NGHiA VI¢T NAM' DQclip . (5) "' . niau .... thong nam 20 . IcY.. ngily sa: INQ.l CM tich......... . (3) Chii' viet tAt ten co quan... 16 chirc ban hanh nghi quySt......1.... (6) Noi dung nghi quy~t...." vao tnroc chirc V1....lI1g ban phat hanh (nSu cAn)...............LtJU:VT. .. (2) ••• Can cir . ...........(8).." .. nhan ban va sBlu(........ ~.

xx(13).... . t6 chuc hole tan tap th! Ianh ~ (vi du: TM..II " •• Nui nh(in: . (10) dinh thuQc nguCri. QUYEN~.. .. Ghi chu: (9) Cac viin ban phap 1:9lien quan tnrc tiAp den vin dA giai quyet trong n9i dung quySt dinh.haDh ghla s6 vi kY~eu c1ia van bin....~ """ . (7) N& thAm quy~n ban hanh quya nguoi dUng diu (vi du: BQ wOng (5) Dia danh.' .J. .• Giam dAc . (8) Neu cac cAn cU tn. I ... ". ICy.. 16 clnrc). .~ ... . . (2) Ten co quan. ben dum ghi ch(rc vu clia ngUoi leY vAnhin. ar. Cl.. .2 .. Giam d6c.. f>i8u 12 caa 1'h6ng til nAy.. .. nam 20.. cWc V\l cUa nguOi ky nhu B9 wOng.• (6) Trfch y~u n()i dung quy& dinh. TC em) QuAN (1) TEN CO QUAN. (12) Chii' vi~ tit ten dan vi SOQ.. f •••••• ~ ••• ~ •• + ~. ~ wOng hop kY thay m4t tap thS ta:nh «40 thi ghi chit tAt '~.p .. ).. . NISi dung quya djnh... t6 elnrc thi ghi Cbuc vu ella BQ. ell' f . . (5) ngay '.. Uy ban nhin din. " . t6 chicc chu qUlin tn. . ..TV do . TO CHirc (2) trvc ti~p) CQNG mN BoA xA DOc l. (CJm. t6 chec etb (vi d\l: Ban thulmg vu .." ~~ ••• ~~f-"" ~ ••••••• ~"' ". (8) (9) .• CM tich .. II t ~ . fA chuc h* chec danh nhA nuoc ban IWlh quy~ dinh. TM. A. HQidAng . cac tnWng hop khac thuc bien theo hu6'ng din tai Khoan 1..dUng diu co quan. (3) DAi Wi quyat dinh c:iL bieti khonggbi mm ban .. n$u thAm quyen banhanh quyetd:)Dh thuc.... ~ . QUYtTDiNH ".· ..Miu 1. Dleu 1 (10) ...(12).. quy dinh chuc Ding. Vienwlmg v._ 'II 4 ••• ~ rnAM QUYtN BANHANH Coo err CAn. .. nhan ban va ~ IUQ1lgban pbat hanh (nSu cfut)... (13) Ky hietI nguOi <tanh may. quy~ han cua co quan.• Vien trU'ang Vi~n . . tA clnrc thi ghi ten tap tha hole ten co qean. Xet ..H.. truimg hop cdp ph6 dlrQ'c giao leY tbay nguOi dUng dAu co· quan thi ghi cbii viet tit "KT. (6) Ve Vlfc ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ~ (7) ~ . HQi dAng . " .nb ph6c U(n CHiJ NGBiA thdng V¢T NAM sa: (3) IQD~ (4). . hfnh ....f~ · Ir •• + ·~ I.Icw6ng. C\lC wlmg Cue . (4) Chii vi&: tAt ten co quan." vao trucc chicc vu clia nguOi dUng diu. '....c vA ~p ~ l!nh dao h* co quan..rc tiSp (nSu co).). cUA NGlfiJI KY (11) ... . to chirc hole chuc danhnhA mroc ban quya dinh.. . QUvtTDINH: .. nhi~m vu.Luu: Yr...Nhu Di8u . J...TM... II .. 'san ThuCmg V\!.lap.. .rc tift. de nghi cua ot ." via woc ten co quan.. Uy ban·~ dan.....). . dA ban lW1h Ctuyet dinh (vln ban tha11h .Quy~t (flub (quy djnh CQ.. va via 5 . (l1)Quy~n han.D tlu\o va sA luQ'n8 ban hni (n~ cAn). dJu) Hqva teo (1) Ten co quan.. 'II~ Di~u ....v .

M~u 1.Nh U D leu ... cac truong hop khac thuc hi~n thea huang dfut tai Khoan 1." vao tnroc clnrc vu cua nguoi dUng dAu.. . nhan han va s6 luong ban phat hanh (nSu dn.... ... DiSu 12 cua Thong ill nay. Giam d&... (8) Quyan han. (5) .. cmrc vu eVA NGUm KY (8) (Chu kj.. quy dinh.. TC cnu QU AN (1) TEN CO QUAN... to chuc thi ghi ren t~p thS:hoac ten ca quart.. . do .(9).. ngay QUYETDJNH Ban hanh (Phe duy~t) (5) 418 •••• Il .. TM...Hanh phiic tJuing nom 20.1. . Vi~n tru6ng v... tnrong hop cAp pho duqc giao ky thay nguci dUng dAn 00 quan thi ghi chif vMt tit "KT.. chuang trinh.2). " " .. ).. tA clnrc hoac chirc danh nha nuoc ban hanh quyat ~nh.. Noi nhQ. t6 chtrc d6 (vi duiBan thu6ng vu . .. . . . T6 cmrc CQNG BoA xA (2) Dqc lip .. (2) Ten co quan.lC tru6ng Cue . ..3 . (4) Dja danh. tA chirc thi ghi chirc vu cua nguoi dun¥ dAu (vi du: Bo tnrong BQ. QUYEN ~.. . Uy ban nhan dan. C1. Can Xet crr (7) Can ell de nghi cua QUYET llJNH: .). CM tich . 6 . Ban hanh (Phe duyet) kern theo Quyet dinh nay o. Viet1 tru6n~ Vien . . ke hoach.. . tnrong hop IcY thay mat ~p the lanh 40 thi ghi chu vi~t tit "TM..n: .. Giam d6c . Dleu .. H9 va ten Ghi chli: (*) M~u nay ap dung d6i vci cac ~uyBt dinh (ca biet] ban hanh hay phS duyet mQt van ban khac nhu quy che. tA clnrc chu quan true tiq. (5) Trich ySu nQj dung quyit dinh. lli~u 1. (3) . Ban Thuong \V.. (9) Chii' vi~t tit ten dan vi soan thao va s3 luong ban hru (n~u cAn). Uy ban nh3n dan..... TRAM QUYEN BANRANH ... (10) Ky hi~u nguoi danh may. . dJu) . an. nor cmr NGHiA ~T NAM IQD. (6) ..xx(lO)..)" ... (4).. . (6) N~ thAm quy€n ban hanh quy~t djnh thudc va nguoi dung dAu 00 quan.ban hanh quy8t dinh thuoc va ~pthS lanh dao hoac 00 quan.). chirc vu cua npuoi ky nhu Be>tnrong....v .. Ten an.. A.... . (7) Neu cac can cu tT\1'C ti€p d€ ban hanh quy~t dinh (nhu ghi olui cr mlu 1. ben duoi ghi clnrc vu cua nguoi ky van ban. n~u tham quy~n... t6 chirc h('~c clnrc danh nha rnroc ban hanh quyat dinh. H6i dAng. Cue tnrong.).. TM.. dB phuong (1) co quan. r ••••••••••• . Hoi dang . . t6 ehirc hoac ten ~p th€ lanh dao (vi du: TM.. .T." vao truce ten co quan. (nSu co). TEN CQ.Quy~t dinh (quy dinh gian ti~p) e) .Luu: VT. (3) Chii' viSt t~t ten co quan.

...... diem.. Di~u .. do .....~ 0...nh) rJ TEN CQ......... ~ •••••••• ~ ••••• • .. ... bao gAm chirong. •• ~ . Chuong .. ..... . QUYEN~.... . rnuc...T6 ewe cnn QuAN eONG BoA xA HOI cmr NGW VIET NAM ...... ........ (*) Mlu nay ap dvngd8i voi cac van ban: duoc ban hanh kern theo quySt dinh (ca bi~)............Min van ban (ban hanh kem then quy~t tJ..... .Hanh phuc ..1... .... Di4~u •~ * •••••••••• " ChUO'Dg •••• ... ChU'O'Dg I QUY D}NH CHUNG Di~n 1 Di@u 2 ~ •••••••• ~ ~ ~4 ..... +".. TC TEN eo QUAN... di~u..........J" f~4' ••••••••• . . khoan.. (1) Trich y~u noi dung cua van ban.lQD. ..... . *.. ' (Chit ky.TI... ~~ p ..... ~""" I.... ....... ........... 7 . ......... ddu) Nguy~n VinA --~------------------------------------------------------~ Ghi chu: . ~~ 10 11 •••••• ". 4 4 •• '11 '" ..... ~ ...... nam 20 cua . A _ ~ TEN LO~I VAN BAN (Ban hanh kern thea QuyJt dtnh s6 ngay thdng .." ••• I ~ t_..) . b6 cue co thS .. . ... .. (1) .. ~ t r ~ Dleu .. .. entre vu eVA NGU(n KY..... Dqc IfP ..

. (3) Chii' viBt cit ten loai ban. Giam d5c.v .....(10).v . t5 clurc ho~c clnrc danh nha mroc ban hanh van ban... ~ . TEN LO~I VAN BAN (6) ._Luu: VT. to' trinh. BiSu 12 cua Thong tu nay.... co tha an...... __ . cac tnrong hop khac thuc hi~n theo huang d!n tai Khoan I.. ddu) Ho va ten Ghi chu: .1. (I) Ten CO' quan.~... chuong trinh.. thdng niim 20. ( l I) Ky hi~u nguoi danh may.. TC QuAN (1) TEN QUAN... dB bao cao.. QuvtN ~... .... biet). " ...v . via van (6) Ten loai van ban: chi thi (ca biet).._ .. Vi~n truOng v....(3) .. . nSu nguci ky van ban ta cAp ph6 ella ngiroi dung dAu co quan thi ghi chfr via tit "KT" vito tnroc chirc vu cua nguoi dimg d&u.. (8) Noi dung van ban. the f)~adanh..Mau 1.. cmrcvu eVA NGlfm KY (9) (Chu . Ban thueng vu...TV do . chuang trinh.... TM.. Noi nh(in: ... ngay 56: I.. " '. Uy ban nhan dan.. ke hoach. A. tB chrrc hoac ten tap the lanh dao (vi du: TM..Van baD co ten IO\li khdc (") TEN CQ.' (9) Ghi quyen han... (5) (*) M~u nay ap dung chung d5i voi da s5 cac hinh thuc van ban hanh chinh c6 ghi ten loai e\l nhu: chi thi (d. eta an.. clurc vu cua nguoi ky nhir BO tnr6ng.. kG hoach... . (7) (8) _. 8 . .. Cue tnrong........ ).. ben duOi ghi chirc V1) cua ngirci kY vAn ban... nh3n ban va sc3luong ban phat hanh (neu cAn). (2) Ten co quan. to' trinh. Rieng d5i voi tb trlnh them thanh phfut "kinh gui" a vi tri 9a. thong bao. t6 chtrc chu quan tnrc ti~ (neu co).l sc3lugng ban hru (nbI dn).. (4) chocit ten co quan. (5) . TM... .Htmh phiic ...4 ....... (10) Chi! viSt tit ten don vi soan thao v. xX HOI CHiT NGHiA vQ:T NAM DQc IfP ... ~ tnrong h~ IcY thay m~ittap tha lfulh dao thi ghi chfr viet tit "1M" van tnrac ten co quan.1 " . quy dinh v. 10/. ' . H6i d6ng .. (7) Trich y8u noi dung van ban. phirong an....(4). t6 chirc h~e chirc danh nhA rnroc ban hanh van ban.... thong bao. T6 cmrc (2) eo coo eONG BOA. bao cao v.... .xx(ll)...

CmJC VV CVA NG1fffi KY(8) . .. hoac chile danh nha mroc ban hanh c8ng van. Uy ban nMn din. * •• I '" ••••••• ~ •• .. (II) (1) Ten co quan.. ~ • i" ......(9)..Luu: VT.. ' QUYEN . xA HQI can NGHiA thong VItT NAM DQclip .. Kinh giri: .. .. CI.. .... • ... (Chit ley.. A..Xx(lO). * N~u noi nl$l (kinh sUi) Iii nhimg chirc danh.v . TM. Fax: (043) XXXXXXX E-Mail: Ghi ch.. ngay S6: V/v 1. (5) ....TV do ... nhan ban va s61UQl1g ban phM hanh (neu cAn). Vi6n twang v.. (6) Trieh y€u noi dung c6ng van... s6 Fax. HQi dang: . 56 dien thoai. phongban. 86 Telex. TM.. bo p1$l chue nang) soan thao cong van. (3) Chii' viet tit ten co quan. . t~ t ~~ " (7) If " : " " ~ " ..... ben duai ghi chile vu cua ngucri kY cong cac tru6ng hop khac thirc hien theo huang dL1 tai Khoan 1.. tnrong hQP ky thay m@t tip tha........ OJ) Dia chi CCI quan.mg ban hru (n6u cAn). leY nhu BO truong...MAu 1... Ha Noi DT: (043) XXXXXXX. tA.. tA chile thi ghi ehfr viet -cit "KT" v~ tnroc clnrc vu cua nguci dung diu. . (5) Dia danh.... qu~ Roan Kiam.. :thi pMn noi nhan khong ghi "nhu tren" ma ghi tnrc ti€p nhimg chile danh...... . . . Giam (f&... . ~ . (10) Ky hieu nguCri danh may.. ..... t6 chirc h~c chirc danh nha nude ban hanh cdng van.Nhu tren ..C tnrong.. Noi nh(in: .I. vi du: TM.. • lL:\N..1. .... (4) Chit vi&: tit ten dan vi (Vu. van. TC can QuAN (1) TEN CO QUAN~ TO (2) cmrc .Hanh phiic .. 9 .. Di&....... Website (nau c5...(4) ...... .Cong vAn : TEN'CQ. dja chi E-Mail. (6) nom 20.. tA chuc ho~c ten ~p thS 1~~.. " _.. Website: .CONG BOA.. chirc vu cua nguOi. (2) Ten CCI quan...S ........n). t6 chuc tA chile (8) Ghi quy€n han.. ddu) Hq va ten sa xx ph8 Trimg TiSn. Ban thuong vu..... f + + + ...... r r ~ • • • • • • t .. .. ... (7) NQi dung cong van. (9) Chii' vifu:tit ten don vi SO@Il thao va s61uc.. .. clnrc VI) Ayvao.. chile vu cao cApe~ Nha nuoc. chuquan true ti6p (nBu co)... lanh dao thi ghi ehii viet tit ''TM'' tnroc ten co quan. 12 clia Thong tu nay... t6 clnrc. .. n&! nguaj ky cOng van la cap ph6 ella nguoi dung dAu co quan.(3) ...

.MAu 1. (S) NSu Ph6 CM tich ky thi ghi: KT.. .'xi.. uY VIEN TRUONG CBiJnCB TRue s( 10 ...... (2) . thanh ph8 thuQc tlnh.A..• .. -Nhu Di~ .... .... thi (2) S8 thir nr dang ky quy~t dinh cua Hoi dong nh§n dan.6 . .... sd luong ban phat hanh (nau ciln).xx(1O)....... thanh pM true thu6c Trung uong. (3).. (7) ..... (9) . . (9) Chii' vi&:cit ten dan vi soan thao va -Iuong ban hru (nau can)....lQE>-HE>ND Ve .. .TV do .... q~ thi xa. . ...... IcY va ddu HDND) HQ va t~n trful.. NSu Uy vien Tlnrong tnrc kY thi ghi: PBD can TIeR KT. ....... cmi TJCH de ...... Ghi chu: (1) Ten tinh.1. . ..... huyen..... . ... .. _ .n: ·~ Dleu ..a danh. (6) Nai dung ~uy&: dinh. nhan ban v 1....... ..... QUYETDINH: '" (6) '" '" '" . (3) D. (1) Can Cll Luat nam 2003. ... (l~) Ky hieu riguai (tanh may. .. THUONG TRUC HDND ~ CHUTJCH(8) (Chu .... t6 chirc Hoi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11 (5) _.. ngiry thang ndm 20 . S6: .LUll: VT. '" '" ..T NAM' DQc I$p .. ~ •••••••• I ••••••••••• ~ •••••• _. (7) Thfun quyen ky van ban .. QlJYET DINH (4) ••••••••••• '•••••• ••• THUONG TRl/C HQI DONG NIlAN DAN ....H\lob pbuc . Noi nh(i.Quy~t djnh (eal bi~t) eua ThU'irng trtrc HC}i dAng nhan din HQI DONG NHAN DAN .. Di~u 1 - .. TM. (4) Trich yeu n6i dung quyGt dinh.... ...... (5) Cac can ClI khac ap dung ban hanh quy~t dinh. " _.. ..• (1) ••• CQNG HoA xA HQI cnn NGHiA vQ. .

(7) (8) Chfr vi&: tit ten Ban soan thao va sB luong ban luu (nSu dn).A. (5) Trich ySu noi dung van ban.. • • ...Miu 1.. ••••••••••••••••••••••••• .._lI ... phuOng. • . • • ... tharih phB tllUOc tinh.. ~ '" ~ "') .. (3) . .. f • '" • • • • . f 10 . IcY ~adc1uHlJND) H9 va ten Ghi chu: (1) Ten tinh. (3) Chii viat tAt ten loai van ban.. . quSn... TRU'ONG BAN PH6 TRU'ONG BAN Hoi dAng nhan dan ban 11 .. TM. r . ~.Vin ban co ten lo~i cua cac Ban Hqi d6ng'nhan dan > HQI DONG NHAN DAN .xx(9). TEN LO~I VAN BAN .. ...T NAM DQclip . • . .. • . . ~. huyen... (5) . (6) NQi dung van han. ... . f... . ngay thang niim 20 . .1......: . thanh phB true thuQc Trung uong. .... •• • . -HDND A . <II (6) to I • • • . . • ~ • • • • .Tv do . 4 ..•. tht trfuI.. • . (4) .... BAN KINH TE NGAN SACH TRlfONG BAN (7) (Chft .... nban ban va sB hrong ban phat hanh (n€u cAn).1. . (4) Dia danh. (9) Ky hieu ngum danh may. .. Ndi nh(in: .Hanh phiic I sf..(2). (8) . thi x!.. (1) .7 ..... (M[u nay dung chung cho tAt ca cac loai van ban c6 ten loai do cac Ban cua hanh).... .. (2) S6 thu tu dang ky van ban cua HQi dAng nhan dan....•• CONG HoA xA H(U CHU NGBiA VIf.... ... xa. NSuPh6 TruOng ban ky thi ghi: KT..LUll: VT.

.. . ...xx(9)....... . . or . ngay thdng nam 20..' ' ••••• et "' p r . 't. (9) Ky hieu nguoi dinh may.\i c1la Doan f)~i bieu Qp& hOi).. DoAN DAI BIEU TRUONG DoAN ouoc (7) HQI (6) . • • • .8) ... • • ... .._ •••••••• 0 oi- ••••••••• ••• ••• '.. .. . • . (I) CONGHOA xA H(n CDn NGHiA vrsr NAM DQc lip ~TV do . ~. ... (7) NfuJ PM Truong doan ky'thi ghi..Hanh phuc sa: .. A.~ 'I" ••• (4) (5) t •••••••••• .... _ .I.... TEN LO~I VAN BAN . . . .. ( I ••••• ~ •• J (Chii 10/. .~. • .. _P 4 ... • . • • • " . ... _ •••• ~ t •• ~' •••• po. . . . TRUONG DoAN ' PHO TRUONG DoAN (8) Chit vi~ ~t ten dan vi soan thao va sa IUQ1lg ban hru (nau cAn)...: KT.. TM... ...'aa ••• '0 •• . ..... sa luong ban phat hanh (n8u cfut)..(3).. thanh pha tnrc !huQc Trung trong...1 (2) -DDBQH . " ' ....... .." •• ~ •• . '" " Noi nh(Jn: . '" .. .. ...1ivan ban cO tBn 10.. . .Luu: vr.....8 .Miu 1. ten loai van ban Doan leY vcri tMm quyen rieng thl khong co dong quyen han. •• "... .. .. .a ••• ~ ••• or ~" • ... (M~u nay dung chung cho tAt ca cac 10.. .. Vin ban co ten Im}i coa Doan D. ..... .. ....... I ••••••••••• " .·o a _ .. . ban.. (6) Th1n quy~n ky van (4) T rich yau nQi dung van ban.. (5) NOi dung van ban.i bi€u Quae hqi DoAN f)~I BIEU onoc HOI ••. N~u Tnreng 12 . ddu DDBQH) Hq va tin Ghi chti: (l)Tentinh. • •• • ~ ... • . • ..... ~ •••••••• ••• I ~ ~ ~...... (2) Chit viet cit (3) Bia danh...._ ~ . ~ •••••• ~".....

A.• 11 "1.. cmrc vu CVA NGUOI KY (eM ..Min 1. t6 chuc hoac chuc danh nha mroc ban hanh cong dien. (6) Ten CC1 quan. TO cHirc (2) (1) CQNG RoA XLi HOI can .... (10) Ky hieu nguoi dAnh may.. TC em) QuAN S6: /CD. t3 clnrc hoac chirc danh cua nguoi dUng dAu... t& chuc ~ diQn..... •• It.N. '" NO'i nh(in: •. (8) N6i dung dien....I.... (9) Chii' vi8t cit ten don vi soan thao va s61UQ1lg ban hru (nfut can).H:}nh phuc .p . (9) .. ngay NGHiA VJlT NAM DOc I..9 .. (8) '" . (5) . 13 .Liru: VT. " '" '" QUYEN IL.. (4) e... •••• ~ ••• ~ •• ~ ~ ~ ~ 4 ••• ~ ••• •• ••• ·~···....Cong difn TEN CO QUAN.. (2) Ten CC1 quan... - " (6) dien: .. • • • •• . • • • . '" . (7) Ten CC1 quan. .. .Til do . tB chirc ho~c chirc danh nha mrcc ban hanh cong di~n.. TEN CO QUAN... t6 chuc chu quan true ti8p (nSu co).xx(lO). (7) . (5) Trich y~u noi dung dien. ..(3). . .... ~ • ~ • • . CONG DI1J:N . • • • . (3) Chii' vi8t tit ten CC1 quan. • • • • • • •• " • ~ • •• ••• L • • • ••• 'I- • • • • • • • • • • • • • • •• '.······ .. '" . nhfut brut va s61u(]llg ban phat hanh (n8u cAn)...a danh. kY.. dtiu) Ho va ten • Gbi cbu: (1) Ten CC1 quan.. (4) thang nam 20. ....

. . . . nam 20... t6 ehlie ho~e hova ten. .v . . ... ... .1. (8) . . ... I' . .nh phuc . do . (1) Ten (2) Ten 00 CO' 14 .~ p •••••• ~ '_. (4) Dia danh.. " " . (6) Ten CO' quan. (4).....Gi§y moo TEN co QUAN. tA clurc chu quan true ti€p (n6u c6). ft '" ~ Dia di8m: • . .. TC Cm) QuAN (1) TEN CO QUAN. Ong (bel) 1'0.. . • .... t6 chire ban hanh giAy moi (3) Chii vi6t cit ten CO' quan. .. . .H. .. .. ~. . . ~ ~ . . nhan ban va sA hrong ban pluit hanh (n~u cAn). • . " ~ •••• GIAy ~ ••. ... ..... . (6) o (7) .. 'II /GM..xx(9)..(3)..10 . • .. ..... . .. QUYEN ~... t6 clnrc ban hanh giAy mei... (7) Tcm (noi dung) cua cuoc hop. ngay thong sa: . don vi cOng tac cua nguoi duQ'c moi.. quan. .. hQi thao. TO CmJC (2) CQNGBOA xA H(n CHiJ NGUiA vrer NAM DQc lip . (5) Trlch y6u nQi dung cuoc hop.. . (2) " .. (8) Chii vi8t tAt ten dan vi S04Il thao va sA hrong ban hru (n~u cAn). (Chu 10/.... ••••••• ~ . . . ..T.. •• Thai gian: .Miu 1.. ... .: .. .. (9) Ky hieu ngtrci danh may. ..A.. tran trong kinh moi: ~. ... .. .. . . . du •• ~ .. CHlJC vu CUA NGUm lIT • Liru: VT.... .. " ... . d&u) Hq va ten Ghi chu: quan. . • • " . Noi nh(in: .. . . . .. : . . . . . ... chU'c \'\1. ... . .. hQi nghi v. . ...••••• Min Q •••••••••••••••••••••••••••••• (5) .

tA chirc duoc va don vi cong tic cua nguoi diroc gi6i thieu..... (2) Ten 00 quan.. h.. QUYEN ~N. hoan thanh ~ •••• D~ nghi Quy co quan tao di~u kien dS eng (ba) co ten nhiem vu....Hanh phue . tt ~ '" t~t t .Giiy giOi thi~n 'TEN CO QUAN.. 1..._.. en et . (1) TEN CO QUAN.. Nui nh(in: . a tren /... . . " tran trong gici thieu: (5) .(3). gici thieu toi Iam vi~. G·" nay co gia tn dJ. cuuc V1) eVA NGUm KY (ChU kj. GIAV GIm THI~U ..Ty. 15 ......11 .l: Diroc cir den: (6) ... ... . ~ •••• _ •••• VS •• 44 •••••• viec: t ...c l"p . va ten " (5) Ho va ten..( ngay ray .do . ...... 16 chirc chit quan tnrc tiSp (nEu co). ngay thang nam 20.... t& chuc ban hanh van ban. .Min 1. Ho • "Ghi chu: (1) Ten co quan.. (4)... T6 CWC (2) CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA vr¢T NAI\i Dq. (2) . ~ .... . ddu) -Liru: VT. .. tA chtrc ban hanh van ban (cAp giAy gi61 thieu)..Nhu tren.......... Gng (ba) Clurc Vl. (4) Bja danh. (3) Chii' viet tit ten co quan. TC coo QuAN S6: /GGT. clare vu (6) Ten co quan.

m. T6 CmJC (2) CQNG BOA DQc 19P .. . . gio .nh" phiic xA BQI CBiJ NGH~ ~T NAM IBB.1'1}' do . (2) Ten co quan. t5 clurc banhanh van han.. 16 ... .. d.Miu 1.. hOi thao) ket thuc vao .Hv.a lem: .. ngay thang .. " (3) Chfr vi&: tit ten co quan. THUKY (Chu. Chu tri (chu toa): Thir ky (ngiroi ghi bien ban): Noi dung (theo di6n bi8n cuec hOp/hoi nghilhoi thao): . chirc chit quan true ti~p (nfut c6). hQi thao.l.. '" ta (4) Ten cuQc hop hoac hoi nghi. 56: TC cnn QuAN (1) TEN CO QUAN. Th" glan b!.12 . . (3) . . Thanh phAn tham du: " .n: Ho va ten .. (5) Ghi chu: (1) Ten 00 quan. at au: f)" d'" . t6 chircban hanh van ban. J.kY) CHirTOA.. nam Cuoc hQP (hOi nghi. (5) Ghi chile vu chinh quytn (nBu cAn).Bien ban TEN co QUAN. BIEN BAN ~ (4) . . "' ~ (Chit kYo ddu (neu co)) Hq va ten Ndi nh(J..

....... ... NGHiA VIET NAM ll{)c Ijp . giiy to.. D-a t·J....... TO CHifC (2) S3: /GBN. HoA sO' ••• BIEN NHAN • '" t . bao gam: (7) . . ... (4) Dia danh. CONG ...l.MAD 1.(3) .. (2) Ten CO' quan.. BoA xA HOI can . . so. .. f ...... (4).Giiy bien nhin TEN co QUAN... t ........ .. .. (7) Uet ke dAy du... . chuc vu va don vi cong tic cua nguoi ti€p nl$l hd so... Clurc vu.. (8)..I.. GIAv Ho va ten: '" '" . dan vi cong tac: . Noi nh(in: .. Ghi chu: nhan nhan 17 ........ noi cong tachoac giAy to tuy than cua ngu(n n6p he. . tii lieu co trong hd so.. + (5) ~ ~ t '" 4 " . . sa eua: rep 9D 0 Dng (ba): ..13 .. to chuc cAp giAy bien hd so.. . 1 2 3 ~ -1'" ~ '" (6) '" '" . td chuc cAp ~Ay bien hd so. (8) Ten nguai hoac co quan gui hd sa...Luu: Hd so... -to ~ . NGUm TIEP ~N He va ten (1) Ten CO' quan.... ngiry ndm 20. ... (3) Chfr vi& illt ren co quan. .. nh'" h.... (6) HQ va ten...Hsnh phuc thang . TC CHU QuAN (1) TEN CO QUAN. (5) Ho va ren.TI}'do ... .. .. 16 chirc chu quan tnrc ti~p (n8u co).. cu th~ cac van ban....

••• " t ....... . ..... .... . ... ~ . . ... ... ........ ....... .. to chuc cAp giAy clnrng ~ay Dia danh.. .... tB chirc cM quiul true ti~ (n~u co)... ... tB clnrc d.....TEN co QUAN. .T'1 do . 18 . ...H\lnh phuc thdng nam 20 ...... ..(3)..........Axx(1).... ... ...Luu: VT. (6).... "" • +. (3) (4) (5) (6) (1) (2) Ten 00 quan... . ..... N6i dung clnrng nhan: xac dinh Cl. BoA xA HOI CHiT NGHiA VI$T NAM DQcl... ~ ...... .... .. ..... ... 8\1' vi~c> vAn dS duQ'c chung ~. . .' (2) '" . . HC}va ten Ghi chu: (1) Ten 00 quan... ...... . . ~+ •••••• . • ...l th~nguoi............. .. . Ky hi~u nguoi danh may. . .. . '" '" Noi nhpn: .. . . ....._ . .. • .. ngay GIAy CHUNG N~N . ... .. . .. Chii' viet tAt ten dan vi soan thao va s61uQ'llg ban hru (nen cAn). ..... .. ....1.. QUYEN ~....p clurng nl$l..... . _~...... .. TC COO QuAN TEN CO QUAN.. ..... I ... ..... .... .. • .. ... dau) KY .. ..... ... ...... .... .... .... . Chii' vi& tit ren co quan..... . S6: /GCN. TO CWC (1) cQNG (2) . . .... " . ...... ~ ••••• ~~ ••••••••• t ~ (5) .. (4)....p .. ... nh3n ban va 861uQ'ng ban phat hanh (nSu can). .. . ~ ..... .... clnrng nhan: .. ~ .... • ..... t . . _ ~ •••• t~ ... . . nhan..... cmrc VV CUA xctror (Chu kj." ......

...... TO cmrc (2) S3: (G£)f)•....... .. ngay thang ndm 20........ CHUC \TV CVA NGUm KY dJu) (em Jry: HQ va ten _.15 .......'. d~n I -J f)i ....... (4)..... cong t' .... CQNG BoA xA nor CHU NGHiA V¢T NAM DQc lip .. --{ l ! ! Bi .I....H. "....... ... .... .. ' en ac: (5) .. GiAy nay co gia tri bet ngay QUYEN ~... .. Bi .. ..nh phuc ... J..".. ".( en Xac nhan. . d...TV do .....TC cnr QuAN (1) TEN eo QUAN. ... gian fr nm. Ben ... ..... NOIDIVA DtN Ngay thang Phucmg ti~n DQ dAi ching dtrirng (Km) ThO. GIAy DI DUONG cap cho ang (ba): Chile vu: N 0'1 d llQ'C Cll dJ.. . 19 ..(3). I I Den .. " .Min 1... .... cua cO' • quan (to chUc) noi di....Giiy di dU'irng TEN co QUAN...

Ve circe: ve x d= ........... Di ... ve x 1. d d d . vi cong tac cua nguci duoc cAp giAy......... 1 Ve nguoi: ve x d =....... Di ~~ ......... t6 chirc cAp giAy eli duOng. chirc vu va don (4) Dia danh.......... Di J......... (5) HQ va._... ~ ...."... t5 clnrc cAp giAy di direng........ .. d d d .. "' . 20 ........ + ... ~ c ....... " . ten. (2) Ten CO' quan....... Ph\.. ....... NGUOI DI C6NG TAc (Chii' kY) PHV TRACH BO P~N KEToANTRUONG (ChUkY) (Chi¥ kYo dau) Hqva ten Ghi chuo' Hq va ten Hq va ten (1) Ten co quan. __ ........ t& chirc chu quan tnrc titp (nSu co)..... I Den . ~ .... (3) Chii' via:: tAt ten co quan... ...D€n .. Phu cftp hru tru: ~..Ph\! phi lAy ve bang dien thoai: . ~~.. 1 i 4 . Den .. I -l I D6n .! c§p di dirong: 2......... Tong cQng: ... w ve d d x =" d = .Phong nghi: ...

k1. . . Ong (ba): .... (4).t ngay e • ~ •...nh phue NAM /GNP.kj. .. to chile cAp giay nghi pbep.'( ••• ~.Luu: VT. (3) Chfr vi$t cit ten co quan... (8) Chii viet cit ten don vi soan thao va s51uong ban hru (nau c§ll)...Tv do ..• ~~. Noi nh{i. •••••••• ~ trong th" glan: 01 .. . ~ •••• . .. AI. . (6) .." ngay e tu ..n: . ella ang (bel) (2) .~+ Clnrc vu: N gh'1 Phe Oam ~p .. ngay thong nam 20. ..... cAp cho: .. . ... t6 clnrc eM quan true ti~p (ntu co)... ttl chuc eAp~y nghi phef. (5) Ho va ren... (4) f)ia danh...... .... . (6) Noi nghi phep. (7) Nguoi duoc cAp·gi§y nghi phep.. . dau) Hq va ten ICY Xae nhdn eua 9(1 quan (t6 chec) .... (5) . (7) . hOQc chinh quy€n ilia phuong nai nghi phep (eM kj. . ddu) Hq va ten Ghi chu: (I) Ten CO' quan. .B. (2) Ten CO' quan. uen ..TEN co QU:AN. CHUC VI) CVA NGUffi (ChU.~ ••• ~ ~ •• aa . chirc Vl. TO CmJC (1) (2) CQNG BoA xA HQI CHiT NGHiA ~T Dqc lip .(3).". . . QUYEN ~N. ... ... TC COO QuAN TEN CO sA: QUAN.... . hl. . ... .. .. (8) . ..1 va dan vi cons tac cua ngiroi duoc cAp giSy phep. tai. GIAV NGHi PHEP Xet Don xin nghi phep ngay .. . . 21 .

. (2) Ten co quan..l... " " PHIEU CHUYEN . via A 22 .. (4) Dia danh. )... .... to c h'ire nao... T6 Sd: cane (2) CQNG BOA xA HQI can NGHiA thdng VJ:tT NAM DOc lip .... '" (2) co nhan diroc (5) . • '_L':'_ ~ • ~ .... ........ TCCHUQuAN(I) TEN CO QUAN.' Noi nhl)n: .Hanh phiic .17 Phi@uchuy~n M TEN Cd QUAN. (7) Ten co qUaIl... phiSu ehuyen khong dn hru nhung phai duQ'c vao sA dang leY tai van thu 00 quan.. kiem tra.(3). (3) Chfr tit ten co quan.Miu 1.. tA chile ban hanh phiSu chuyen. J... (6) Ly do chuy€n... ~p th~h O@C van ban tal U... W cbtrc cM quan true tiSp (n€u 00). VV CVA NGUOI KY (Chii' kj. t& chtrc ban himh phi8u chuyBn. th u cua ca unan...... "I'~ hay nQi dung gi... (8) . ... . giai quy6t... ngay niim 20. .. " CHUC xern xet.... ve van d~ e: e . (6) (7) QUYEN ~N. IPC·...... tat lieu. t& chtrc nhan phi8u chuyen van ban.. .TY' do ... . Kinh chuyen . (4)....:U cua CO quan. (8) Thong tlurong. tB chile dB thea doi... ddu) HQ va ten Ghi chu: (1) Ten co quan.. e (5)N eu cu th~ d an.an au.

. ..' 1 "" · ttt 0I .... (8)... tai duQ'c giri kem thea phieu girL (6) Ten co quan t6 chirc nl$l phi8u girl va van ban. nam .. t& clnrc chu quan true tiSp (n&! co).. "...18 . (3) Chfr viet t3t ten co quan.. .... ~ ~ .. ddu) ... TC cnu TEN CO QUANf T6 S8: cmrc (2) QuAN (1) CONG HoA xA nor CHU NGHiA VJtT NAM Dqc I. ... ~ . giri lai phiBu nay cho QUYEN IL)...1. (4). ..... (4) f>ja danh.. t\i li~u... Sau khi nhan diroc... CHUC VV CUA NGUm KY (Chu kY.. van ban.... t& chirc deS thea doi..... ngay .. .. . . NgU"oo nh...(3)... kiSm tra.... tai li~u sau: (2) girl kem theo phi6u nay cac PHIEU GiT) ·1: 2.... (7) Phi&! giri khdng cAn hru nhung phai diroc vao sA drutg kytai VT co quan........... (6) .Phi~u gUi TEN CO QUAN... ......." ..........TV do .. (8) Dia danh noi co quan.p . ........ ~~ f f f ~ (5) + ~ ..n (ChukY) ........Miu 1.... tA clurc ban hanh phi8u giri. . ngay thang nam 20 . (2) Ten ca quan. (5) Li~t kS C\1 thS cac van ban. t6 chirc nl$l phi8u giri va van ban.... t t 0I tt t...... (2) Noi nh9n: . thang ... 23 . t& clnrc ban hanh phi8u gui...HI] va ten Hfl va ten GM chu: (1) Ten co quan.H~lUh phiic .. ... /PO.. ..........N.. ... (6)... dc3nghi " ..(7).. tii ]i8u d6ng tru lieu sa....

.. tA chirc... (ChukY) Hq va ten Ghi chu: (1) Ten co quan...... Thu tham hoi.......... ngay thong ndm 20.. CONG HoA xA HOI CHiJ NGBiA VI¢T NAM .. cmrc vu eVA NGUm Gill THlJ' . (2) Dla danh........... (6) Logo cua co quan...19 -Thu cong TEN co QUAN......1. t6 clnrc noi cong tac cua nguoi ban hanh Tlnr congo (3) Ten loai thu cong (Thu chuc mung.. ChiI y: 11ru cong khong dong diu cia C(1 qUaIl...... Thu khen................. flOc I~p ...TV'do ...................Hanh phuc (2) ... t6 chirc...... (4) Trich y8u noi dung 11m congo (5) NQi dung Thu cong..................................Mio 1..... (4) .... . Thu chia bu6n)........... ... ~......~ .... (5) ... ~ •••••• ~ ~ J ~ 4 + •••• ~ ................. 24 ........... TO CHUC (1) (6) ..... ..... + •••••••••• + ........ TEN LO~I THU eONG (3) .

.....1.1 ~Ban sao van ban BO " 11 ..... CHirc (Chit vu cUA NGUm kY. xA HOI CHiJ NGHiA VJtT NAM s6: .. ngay........ .M§u 2.. trich sao hoac sao Iuc..... chirc vu caa nguoi ky ban sao..... (4) Ky hieu ban sao. .. (1) s6: ......... 111 •••• 111 •• •••••••• ••• "' •• t ~j ~ _...ITT -B. - QUYEN IL:\N........Luu: Yr..H.. t6 chuc sao van ban. " ~ ......... (6) . 25 .. (2) Ten co quan......A.. . THONGTU .. thang nam 20.. Nguy~n Vin A TEN CO QUAN... __ .. ~~ ..........p ._ t "' ~ *. 120............... (3) ban sao.....'/SY(4)Not nh(in: . ngay thong niim 20... (5) .30D....nh phric i..... (5) Chfr viBt tAt ten co quan. •••••••••• CQNG HoA Dqc I..Luu: Yr.. . .. *- ~ ~* .. . ~ . . BQTRUONG (Chft ky..(3).... HiJ N9i. ~ "' .. (6) Dia danh...... tB chirc thuc hien sao van ban.. Nui nh(in: .... se (7) Ghi quySn han. ddu) ICY (7) Nguy~nVanA Ghi chu: (1) Hinh thuc sao: sao y ban chinh..... ddu) .. ..TV' do .. TO cmrc (2) SAO Y BAN CHiNH .........

Dinh Tien Hoang..a) Ai Quac. a) Ten don vi' hanh chinh diroc cAu 410 giiia danh tit chung (tinh. ang Giong. phirong NguySn Trai. ) voi ten rieng cua dan vi hanh chlnh do: Vi8t hoa chit cai dAu cua cac fun tiet tao thanh ten rieng va khong dung gach nai. . Ten ngiroi Viet Nam xctnn am tiSt cua danh tiI Ten thong thuong: ViSt hoa chii' cai dAu tAt ca cac rieng chi ten ngtroi.NguySn '"... nghe. VIET BOA DANH TiT RIENG CHi TEN 1. huyen.) khi xu6ng dong. thi ttin cAu Giat.J. . " (phien am Han .1.. sau . Ko Pa Ko Lang .. dAuhai chAm (:).. ViSt hoa chii' cai eMuam tiStthir nhAtcoo menh dS sau dAu chfun phdy (...Viet: . Vi du: .. tinh DAle Lik . tinh Nam Dinh.) va Can CllLudt T6 clnrc Chfnh phu ngay 25 thang 12 nam 2001. Giang A Pao. A Ho. VIET ROA TEN BIA L Y • 1.. Cu Ho. Vi du: thanh ph6 Thai Nguyen.. ). me via ten nguoi \c. . ("'" ~~. sau dAu chAm hmg ( . huyen Gia Lam. xa Ia Yeng . Theo dB nghi cua Bo tnrong Bo Noi vu va Bo tnrong Bo Khoa hoc va Cong II.\ ~ \'P\< ~ . Thanh Cat Tu Ha. TSn ngiroi mroc ngoai duoc phien chuyen sang ti~g Viet a) Tnreng hop phien Viet Nam. Ten dia Iy Vi~t Nam .. TrAn Phu. am qua am Han . Mao Trach Dong. .Viet am tnrc Vi du: Vla-di-mia I-lich Le-nin. Phri-dricb Ang-ghen. b) Ten meu. ") va khi xuong. A Ba Trieu..." . huyen Ea H'leo. Vi du: 2..n. ten goi nhan v~t lich su: ViSt hoa chii' cai dAu tAtca cac fun ti8t. . . q1$l Hal Chau. Vi8t hoa chit cai dAu fun ti8t thll nhAt cua mot coo hoan chlnh: Sau dAu chAm . C3U (. sau dAu hai cham trong ngoac kep (: ~'. ·xa.dong. . dAu pMy (. III.. . sau dAu chAm than (I). . (~ Vi du: Kim Nhat Thanh. thi xtl Song Cong. Ly Thai T6.. sau diu chAm hoi (1). Phi-den Cat-xto-rc .. Viat theo quy 2. Bac . Vi du: Vua HUng.~""· b) Truong hQ'P phien §m khong qua ti8p sat each doc cua nguyen ngir): ViSt hoa chft cai dAu fun tiSt thir nhAt trong mfii thanh to.

Bfic BO. Lach Truong.1O nen dia danh.. Vi du: Cira Lo. D5i voi ten dia ly chi cAu t.. Vi du: bien Cira Lo.. Thanh pha H5Chi Minh.. d) Ten dia 1y chi mot vung. Si. Phuong DienBien Phu . song Vam Co..chi phirong huang ket hop voi ill chi plnrong hirong khac: cua tAt ca cac am tiet t. Uy ban vB Cac vAn'de xii hoi cua Qu6c hoi. Uy ban ... nui. Nam Trung Bo .. ta chile. Sing-ga-po.. Vi d\l>Quan 1. Muc II. Ten co quan. Tay B$l Nha . Viing Tau. . Uy ban nhan 2 . cum nr chi loai hinh co quan. cAu.. Dong Bfic.. ctra. linh vue hoat dong cua co quan.Van phong Chu tichmrcc.Trung trong M:)t tran t6 qu6c Viet Nam. d) Ten dia 1y duoc cAu t(. Bee-lin . I.1Obang tit chi phuong huang ket hop voi danh ti:r chi hoa cac chtr cai dAu m5i fun ti~t.. b) Ten dia 1y phien fun khong qua run Han Vie:t (phien fun true ti8p sat each doc cua nguyen ngfr): Vi€t hoa thea quy tAc vi~t hoa ten nguoi nuoc ngoai quy dinh tai Di~m b. My.Ban Chi dao trung uang va Phong chang tham nhiing. mien.1Ch.. Vanphong dan tinh Nam Dinh. biSn. duoc c~u tao bdng 11r V i8t 'hoa chit cai dAn vung mien rieng diroc dia hinh thi phai viih . chc Ben Thanh. Co-pen-ha-ghen. ten su kien lich sir: Viet hoa ca danh tit chung chi dan vi hanh chinh d6. am v. Phap. t6 clnrc. leu n'" . Ten dia ly mroc ngoai duoc phien chuyen sang tit~ng Viet . khu vue nhAt dinh . Binh Nhuong. .. Viin phong Quac hoi.. Anh.10thanh ten goi.Vi du: Tay B§. chirc nang. 2. t6 chirc cua Viet Nam ' Vi~t hoa chit cai dAu ciia cac ill. v .. viing.a) Ten dia ly da: diroc phien am sang am Han Vi~t: Viet theo quy tAe vi@thoa ten dia ly Vi~t Nam.. vinh H. c) Truong hop viet hoa d:.. IV.b) Truong hop ten dan vi hanh chinh duoc cAu tao gitra danh tit chung ket hop voi chtr s5. VIET HOA TEN CO QUAN.c. hB. Men-ban. ) voi danh tir rieng (c6 mot fun tich) tro v thanh ten rieng cua dia danh do: Viet hoa tAt ca cac chfr cai t. Uy ban Nha niroc v6 Nguoi Viet Nam a mroc ngoai. Vi du: Mat-xco-va. Truong hop danh tit chung chi dia hinh di liSn voi danh ti:r rieng: Khong vi€t hoa danh nr chung rna chi vi€t hoa danh nr rieng. Nam Ky. Uy ban Ddi ngoai cua Quae h{)i.1Long .ic biet: Thu do Ha NOi. s. .Uy ban Tlnrong vu Quac hQi.. Ban Quito ly dtr an d')... cAu GiAy . Khoan 2.10 giita danh tit chung chi dia hinh (song. ten nguoi. Vi du: B~c Kinh. TO CWC 1. Vam Co. ~huy. Vi du: . ben. .. . :ue . .

Sa Tai nguyen va Moi tnrong.BO Tai nguyen va Moi tnrong. S6' Giao due va Dao tao. . T6ng cue Hai quan.T6ng cong ty Bao hiem Viet Nam. Xi nghiep Ch~ bien thuy san dong lanh. Truong Ti8u hoc Thanh Cong. Hoi d6ng Sang ki~n va Cai tiSn ky thuat.Hoi Nhac si Viet Nam. . Hoi Ngiroi cao tubi Ha Noi... Hoi Nang dan Viet Nam . Cue KiSm tra van ban quy pham phap lu~t. T6ng cong ty Hang khong Viet Nam. nghe van thir. r')'''~~ Tap chi Phat trien giao due.. Bo Nong nghiep va Phat trien nong then. .. Trunge" .. . Bo Van hoa.Hoc vien Chinh tri . Bao Di~n dan doanh nghiep. . Cong ty Do dac Dia chinh va Cong trinh.Vu HQ'Ptac quBc tS.. Trung tam TriSn lam van hoa nghe thuat Viet Nam.~~ . Hoi dang Thi tuyen vien chirc. ...... . Sa Xay dung... .Nha may Dong tau Song Cfun~Nha may San xuftt phu tung va LAp nip xe may.Khoangsan Viet Nam. "tLf -- "'~~. Bo Khoa hoc va Cong nghe. Truong Trung hoc phd thong Chu Van An.Cong ty c6 phArrDAu tu Tu vAn va Thi8t k~ xay dung. Uy ban nhan dan quan Ba Dlnh. BO Thong tin va Truyen thong .Trung tarn Nghien ciru Giao due dan toc.. Tap chi Tb chirc nha mroc. . T~p doan Cong nghiep Than . Truong Cao d~ng Noi vu Hi Noi. tam Tu vAn Giani sat chAt hrong cong trinh. .Nha Van hoa huyen Gia Lam. Dy ban nhan dan tinh B~c Ninh..'_. Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam. ... .. Van phong Trung uong Dang..Bao Thanh nien..Vien Khoa hoc xa hOi Viet Nam. .Truong hop viSt hoa d~c bi~t: Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Vi~t Nam. . Xi nghiep Tnlc dia Ban db 305. 3 .._ ..::. Tnrong Dai hoc Khoa hoc xii hoi va Nhan van Ha Noi. . Truong Trung hoc co L€ Quy Don. . Phong N ghien ciru khoa hoc. . hru ttit.... . Cue Khao thi va Ki8m dinh chAt IU01lg giao due . Ngan hang Ngoai tlnrong Viet Nam. Cong ty Nlnra TiSn Phong.. . Phong Chinh sach X3 hoi.. Cong ty Trach nhiem hiru han Du lich va Vdn tai Dong Nam A. Xi nghiep Dam bao an toan giao thong duong song Ha Ndi... . Bo Cong Thirong.. . Ngan hang DAu nr va PMt triSn Viet Nam. Chi Minh. Uy ban nhdn dan huyen Vu Ban. Tong cong ty Hang hai Viet Narn.. • ..Hoi d6ng nhan dan tinh Scm La. .. Nha Xufit ban Ha Noi.. . '\ . . S6' K~ hoach va DAu tu. Vien Ung dung cong nghe. Cong Thong till dien ill Chinh phil. . Hoi Chn thap do Viet Narn.S6' Tai chinh. . . Trung tam Khoa hoc va Cong "t. sa r r t.Hanh chinh quac gia He.Tbng cue Thue.. Tap chi Dan chu va Phap lu~t..T~p doan DAu khi Viet Nam. Truong Dai hoc dan lap Van Lang...-. . The thao va Du lich.

Chi Minh). Pu-tin... TBng th6ng V.. ngay kY niem.Pho Thu tuong. Giai tlnrong Nha mroc... t6 clnrc nUDCngoai a) Ten co quan. ' . hang. . Charm Van phong. lTNDP~UNESCO.. Huan chuang Khang chien hang Nhi. a V. th8 gioi (WHO).~ Ti€n 81 khoa hoc Pham Van M . . Huan chuang Sao yang. dirng doc I~p va thS hien su tran trong. t6 clnrc cua Vi~t Nam..vieh hoa chft cai dAu cua fun tiet tao thanh ten goi ngay 18. Huan chuang Le-nin.. SARBICA. T8 clnrc Y t~ quae gia Dong Nam A (ASEAN) . VIET HOA cAc TRlJONG HOP .. Pho O. Vi du: ngay Quac khanh 2·9. cac danh hieu vinh du Vi€t hoa chtr cai dAu cua cac am tiSt cua cac thanh t6 tao thanh ten rieng va cac tlr chi thir. .. Thfty thu3c Nhan dan. 5. Danh tir chung dil rieng hoa Viet hoa chir cai dAu cua tir. Ten co quan. Pho TAng Cue tnrong. T&ng thu kY.Chu tich H6 Chi Minh..2.. t8 chirc mroc ngoai duoc sir dung trong van ban dang vi8t t~t: ViSt bang chtr in hoa nhu nguyen ngfr hoac chuyen nr La-tinh nSu nguyen ngii' khong thuQC he La-tinh. Pho Giam d6c.V.. cum tir chi ten goi do trong tnrong hop dung trong mot nhan xirng. Dang (chi Dang Cong san VietNam). Anh hung Lao dong. ngay LUll trii' Viet Nam IAn thil Nhftt.. Pho Chanh Van phong. Anh hung Lire IU(}Ilg vii trang nhan dan. ": ' 2. ngay ky niem .Ic tnrong. Nha giao Ifu tu. Vi du: Bac. . Ten cac huan chuang. Pho Tnrong phong. Huan chuang Chien cong. t8 clnrc nUDCngoai d5 dich nghia: Vi€t hoa theo quy tAc vi8t ten co quan. Huy chuang Chien S1 ve vang. hoc Vi du: . KHAc 1. Vi du: Lien hO'P qu6c (UN). Giam d6c. ngay Qui3c t~ Lao dong 1-5. Ten clnrc vu. Hiep hoi C~e b) Ten co quan. ngay Phu nil Viet Nam 20 -10. vi. hoc vi n~u di li~n voi ten ngiroi cu th€. TAng Cue tnrong. Nguoi (chi Chu tich He. danh hieu ViSt hoa ten clnrc vu. Ten cac ngay 16'. 3. Vi du: WTO.. ' Vi du: Huan chuang Doc I~p hang NhAt. 4. N ghe sl Nhan dan..Giao sir Vien sl Nguyen Van H. SNG . . T8ng Giam d6c. Bang T8 qu6c ghi cong. Ten cac su ki~n lich sir va cac trieu Gai 4 . D~ nrong Vo Nguyen Giap. Truong phong. Huan chuang H6 Chi Minh. huy chuang.

tSt Doan ngo. . trong tnrong h\1P c6 cac con s6 chi m6c thai gian thi ghi bfulg chfr va vi€t hoa chtr do. Ten cac nam am lich. dan.. Phong trao Ph\1 nit Ba dam dang. tSt Nguyen am .. Truong hop vien d§n cac dieu. tSt Trung thu. ngay tiSt.Ten goi cac ton giao. . Di8u 5 Luat Giao dich dien tic . sach bao." i' 8. . . Ten goi cac ton giao. tiet Dai han. . thang Nam. Mau Than. Vi du: .." iI 'i / '-.' C ong san.Ten cac sir kien lich sir: Vi~t hoa chit cai dAu ella cac am tiet tao thanh su kien va ten SU' kien.. . Phong trao XO viet N ghe Tlnh... b) Ten cac ngay tiSt va ngay tet: ViSt hoa chit cai dAu cua tao thanh ten goi. khoan. Mau Twit. 6. B¢ lli?t sir. .. Ten cac loai van ban ViSt hoa chir cai dftu ella ten loai van ban va ehit cai dfiu ella am tiet thtr nhAt WO thanh ten rieng cua van ban trong tnrong hop n6i den mot van ban C\1th€.. giao phai: Vi€t hoa chit cai dAu cua cac am tiSt tao thanh ten goi. Tan HQ'i. 5 am tiSt thir nh:1t Vi du: tiet Lap xuan. .Can eit Di8u 10 B¢ lu~t Lao dong. diem ella mot van ban cu th8 thi viSt hoa chfr cai dfiu cua dieu. ViSt hoa chii TSt trong tnrong hop dung d€ thay cho mot t8t ClJ the (nhu TSt thay cho t6t Nguyen dan)... di~m. tQI?\c.. 7. Dan Vi du: N ghi quyet Dai hOi dai bi€u toan quae Ian tlnr X ella Dang. Vi du: Phong trao cAn wang. Vi du: Ky Ty. ngay l€ ton giao .. Cach mang thang Tam. thang Tam. '.. Ten cac trieu dai: Trieu Ly. e) Ten cac ngay trong tuk va thang trong nam: ViSt hoa chn cai dAu cua tiSt chi ngay va thang trong tnrong hop khong dung chit s6: Vi du: thir Hai.. Ten cac tac phfun. giao phai. tap chi ViSt hoa chir cai dAu ella am tiSt thir nh§t tao thanh ten tac pham. 9. ngay va thang trong nam // A • '\\\-~ a) Ten cac nam am lich: ViSt hoa chii' cai dAu cua tAt ca cac fun tiet 410_ ten goi.Can cu Di~m a. Luat Giao dich dien tic. tic di€n Bach khoa toan thtr. khoan. tlnr Tir. Khoan 1. Trieu TrAn.. ngay tet. sach ba:' Vi du: tac pham Duong kach menh.

. Thien Chua giao.Ten goi ngay IS ton giao: Viet hoa chu cai dftu cua am ti8t thir nhAt 410 Vi du: I~ Phuc sinh. Iii PMt dan. dao Thien Chua.. thanh ten goi. dao Cao . Vi du: duo Co Dde.chu cai dAu ella am ti~t 410 thanh ten goi nhu: Nho giao. ~ '..Dai . duo Hoa Hao. . ." 6 . dao Tin Lanh.. Rai giao. hoac.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->