BQNQIVV

CQNG HoA xX HQI cHir NGHiA VItT NAM DQc I~p ~TV do - H~nh phuc Ha N(ji, ngay

S6: 01

12011lTT-BNV

)g

thang

01 nom 2011

Htr6'ng dAn thS thjre va

kY thu,t

THONGTU
trinh bay van ban hanh chfnb

Can cir Nghi djnh s6 48/20081ND-CP ngay 17 thang 4. nam 2008 cua Chinhphu quy dinh chirc nang, nhiem vu, qUYSnhan va co cau ta chirc cua BQ Nqi vu; Can cir Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phil vS cong tac van thu;

Can cir Nghi dinh 56 09/201 O/ND-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua
Chinh phu sua d6i, bA sung Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thir, BQ N{>ivu huang din thS thirc va ky thuat trinh bay van ban hanh chinh nhu sau: Chuong I

NHUNG QUY DINH CHUNG
Di~u 1. Pham vi va d8i tllQ'ng

ap d1}ng

Thong tu nay huang d~n th~ thuc va ky thu~t trinh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban; duoc ap dung d6i voi cac co quan nha nuoc, tf> clurc xa hQi, tA chirc xa hQi - nghe nghiep, tA chirc kinh t~ va don vi 19c hrong vii trang nhan dan (sau day goi chung la co quan, tA clnrc).
?' •

,
:

Di~u 2. Tb~ tlnre van ban Th8 thtrc van ban la t~p hop cac thanh phfut cau thanh van ban, bao gam nhfrng thanh phfm chung ap dung d6i voi cac loai van ban va cac thanh phfrn b6 sung trong nhtrng tnrong hop cu thS hoac d6iJ6i mQt s6 loai van ban nhat dinh theo quy dinh tai Khoan 3, Di~u 1 Nghi dinh s6 09/2010/N£)-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua Chinh phu sua d6i, bE>sung Nghi dinh s6 I10/20041ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu v8 cong tic van thir va huang dftn tai Thong tir nay. Di~u 3.

'

Ky

thu,t trinh bay van ban

thu~t trinh bay van ban quy dinh tai Thong ur nay bao g6m kh6 giay, kieu trinh bay, dinh 18trang van ban, vi tri trinh bay cac thanh phAn th~ thirc, phong chtt, co chfr, ki~u chir va cac chi ti8t trinh bay khac, diroc ap dung d6i voi van ban soan thao tren may vi tinh va in ra giay; van ban duoc 501;111 thao bang cac phirong phap hay phuong ti~n ky thuat khac hoac van ban duoc lam tren giay mau in s~n; khong ap dung d6i voi van ban duoc in thanh sach, in tren bao, tap chi va cac loai An phfim khac,

Ky

Di~u 4. Phong chfr trinh bay van ban
Phong chii' sir dung trlnh bay van ban tren may vi tinh la phong chfr tieng Vi~t cua bQ rna ky t\1' Unicode thea Tieu chuAn Vi~t Nam TCVN 6909:2001.

DiSu 5. I{b6 gi§:y, ki~u trlnh bay, djnh IS trang van ban va vi tri
trinh bay
1. Kh6 gi:ly Van ban hanh chinh duoc trinhbay tren giAy kh6 A4 (210 mm x 297
mm).

Cac van ban nhu gifry gioi thieu, giAy bien nh~ h6 sa, phieu girl, phi8u chuyen diroc trinh bay tren giAy kh3 A5 (148 mm x 210 rnm) hoac tren giAy mfru in s~n (khb AS). 2. Ki8u trlnh bay
Van ban hanh chinh duqc trinh bay thea chieu dai cua trang gi~y A4 (dinh hirong ban in thea chieu dai).

kh6

Truong hop nQi dung van ban co cac bang, bi8u nhung khong diroc lam thanh cac phu luc rieng thi van ban co th~ dllQ'C trinh bay theo chiSu r¢ng cua . trang gi~y (dinh huang ban in theo chieu rOng). .

Le tren: each mep tren til 20-25 nun;
L8 trai:
each mep trai

3. Dinh 18 trang van ban (d6i voi kh6 gidy A4)

L@duoi: each rnep dmri til 20-25 rum;

tic 30-35 mm;
,

L~ phai: each rnep phai til 15-20 mm.

4. Vi tri trinh bay cac thanh phan the thirc van ban tren mQt trang giay kh6 A4 duoc thirc hien thea sa d6 b6 tri cac thanh phfuI thS thirc van ban kern thea Thong tu nay (Phu luc II). Vi tri trinh bay cac thanh phfuI thS thirc van ban tren mqt trang gifiy kh6 AS dircc ap dung wong tv thea sa dA tai Phu luc

.

,

tren,

THE THirC vA
. DO" 6 • QUOC bOA I. leu I~U 1. ThS thirc

Chuang n KY THU4 T TRiNH BAy V AN BAN

QU6c hi~u ghi tren van ban bao gAm 2 dong chtr: uCQNG HOA XA HOI
CHiJ NGHiA VI~T NAM" va "I>QC IfP - Tv do - Hanh phue",

2. Ky thu~t trinh bay
2

Qu6c hieu duoc trinh bay tai 0 sd 1; chism khoang 1/2 trang gi~y thea chieu ngang, phia tren, ben phai, .'

a

Dong thir nhat: "CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIeT NAM" duoc trlnh bay bdng chtr in hoa, co chfr tir 12 d8n 13, kieu chu dung, d~; · Dong thir hai: "DQc I~p - Tl! do - Hanh phuc" duoc trinh bay bimg chir in thuong, cO' chtr tir 13 dSn 14 (neu dong thir nhelt cO'chfr 12, thi dong thir hai co chtr 13; n~u dong tlur nh§t co chfr 13, thi dong thir hai co chfr 14), kiBu chu dimg, d~m; diroc d~t canh gifra duoi dong thir nhat; chir cai ddu cua cac cum tit duqc vi&.t hoa, giira cac cum tir co gach n6i, co each chff; phia diroi co duong ke ngang, net lien, co dQ dai bfuIg d<) dai cua dong chtr (sir dung lenh Draw, khong dung l~nh Underline), cu th§:
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

D9CI~p - TV do - H~nh phuc Hai dong chtr tren duoc trinh bay each nhau dong dan. I)i~u 7. Ten e« quan, 1. ThS thirc

ta chu-c ban banb van ban

£>6i voi cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQC Chfnh phu; Van phong Qu6c hQi, HQi dang dan tQc, cac Uy ban cua Quoc hQi hoac HQi dang nhan dan va Uy ban nhan dan cac cdp; Doan Dai bieu Qudc hQi tinh, thanh ph6 true thuQc Trung uong; T~p doan Kinh t~ nha mroc, TAng cong ty 91 khong ghi ca quan chu quan, Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban bao gam ten cua cc quan, t6 chirc chu quan tI1Jc ti8p (neu co) (dbi voi cac t6 chirc kinh tS co th~ lit cong ty my) va ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban. a) Ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban phai duoc ghi dAy du hoae diroc viSt cit thea quy dinh tai van ban thanh l~p, quy dinh chirc nang nhiern vu, quyen han va co cdu t6 chirc bQ may, phe chuan, cap gi§y phep heat d¢ng ho~c cong nhan nr each phap nhan cua co quan, t6 chirc co thfun quyen; vi du:
BO GIAO THONG V!N TAl HOI eONG NHAN DAN TiNHNGH~AN
,

T~P DoAN Dq:N Life VIJtT NAM

UYBANNHANDAN TiNH THAI NGUYEN
.

.

h) Ten cua co quan, t6 chirc chu quan tnrc tiep co th~ viet tdt nhimg cum tir thong dung nhu Uy ban nhan dan (UBND), HQi d6ng nhandan (IIDND) , Vi?! Nam (VN), vi du:
UBND TlNH QUANG BiNH

SONQIVI)

V$N

KHOA HOC xX HOI VN

VI~N DAN TOC HQC

2. Ky thuat trinh bay
3

Ten co quan, t& chirc ban hanh van ban dUQctrinh bay tai 0 . khoang 112trang gicly thee chieu ngang, phia tren, ben trai.

a

sd 2; chiem

Ten co quan, t6 clnrc chu qu~ tnrc ti~~ duoc trinh bay bang chtr in hoa, cling co chii' nhu co chii' cua Quoc hi~u, kieu chfr dimg. Neu ten co quan, tAchirc chu quan dai, co thB trlnh baythanh nhieu dong. .. Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dugc trlnh bay b~ng chfr in hoa, cung cO'chtt nhu co chit cua Quae hieu, kieu ehu dung, d~m, duoc d~tcanh giua diroi ten co quan, t8 chirc chu quan; phia dum co duong ke ngang, net 1i~n,co dQ dai bfuIg tir 113 d8n 1/2 dQ dai ella dong ehii va d~t can d6i so voi . dong chtr, Truong hop ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dai c6 thS trinh .: bay thanh nhieu dong, vi du:

BONOIVV eve VAN THV' vA LUU TRU
NHA.NV'oe

Cac dong chfr tren dugc trlnh
f).l. leu
v

bay each nhau

dong dan.

8 • Sl.. k'y h·.... cua van b'> 0, ieu .. an

1. The thirc
a)

sa cua van ban

ella co quan, t6 chirc. s6 cua van ban dtroc ghi bang chtr s6 A~r~p, bAt dAu tir s6 01 vao ngay dAunam va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. b) Ky hieu cua van ban hieu cua van ban co ten loai bao gam chu vi8t tit ·ten loai van ban theo bang chii' vi~t tit ten loai van ban va ban sao kern thee Thong tU nay (Phu luc I) va chu viSt tAt ten co quan, t6 clurc ho~c chirc danh nha mroc (ap dung d6i voi chirc danh Chu tich nuoc va Thu tu6ng Chinh phil) ban.hanh

se cua van ban la s6 thu ur dang ky van ban tai van thu

..

,

- Ky

van ban, vi du:
Nghi quyet cua Chinh phil ban hanh diroc ghi nhu sau: TTg

sA: ... INQ-CP

Chi thi cua Thu nrong Chinh phu ban harm duoc ghi nhu sau: 8t,: .. .lCTQuy€t dinh cua Thuong true HQi ddng nhan dan ban hanh duoc ghi nhu sau: S5: .. .lQD-HDND
Bao cao cua cac ban cua HQi ·d6ng nhan dan duoc ghi nhu sau: 86: .. '(8C-HDND
,

.

- Ky hieu cua cong van bao gAm chit vi~t t~t ten co quan, tA chirc hoac chirc danh nha mroc ban hanh cong van va chu vi8t tAt ten dan vi (vu, phong, ban, bQ ph~) soan thao ho~c chu tri soan thao cong van do (nSu e6), vi du: Cong van cua Chlnh phil do Vu Hanh chinh Van phong Chinh phil thao: S6: ... ICP-HC
SO;p1

~

.

4

Cong van cua BQ Ne)i S6: ...IBNV -TCCB
. '\

V1)

do V\1 T6 chirc Can be) Bo Noi

V1)

soan thao:

Cong van cua HQi d6ng nhan dan tinh do Ban Kinh tS Ngan sach soan thao: 86: ... /HDND-KTNS

Cong van cua Uy ban nhan dan tinh do t6 chuyen vien (ho~c thu
then doi linh yVC van hoa ~I
c

xa hQi soan

leY)

thao: S6: ... /UBND- VX

I

'
.'

Cong van cua Sa NQi vu tinh do Van phong Sa soan thao: VP

s6: ... /SNV-

Truong hop cac HQi d6ng, cac Ban ill v:1n cua co quan duoc str dung con dftu cua co quan d@ban hanh van ban va HQi dBng, Ban diroc ghi 1£\ "co
quan" ban hanh van ban thi phai lAy 86 cua HQi d6ng, Ban, vi du Quyet dinh s6 01 cua HQi d6ng thi tuyen cong chirc Be) Ne)i V1) duoc trinh bay nhir sau: HOI B6NG TID TUYEN CONG CHlrC

BONOIVlJ

S6: OllQD-HDTTCC
, Vi~c ~hi,leY hieu cong v~ do UBND cAp huyen, cAp xiI ban ~anI; bao gam chit viet tat ten co quan, chirc ban hanh cong van va chtr viet tat ten linh V\IC (cac linh yVC duoc quy dinh tai M\1c 2, Muc 3, Chuang IV, Luat T6 clnrc HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003) duQ'C giai quyet trong cdng van.

to

Chir viet t~t ten co quan, t6 chirc va cac dan vi trong m6i co quan, t6 chirc ho~c linh Y\lC (d6i voi UBND cAp huyen, cAp xa) do co quan, t6 chirc quy dinh cu thS, bao dam ngin gon, dS hieu. 2.

Ky

thuat trinh bay

S6, ky hieu cua van ban duoc trinh bay tai 0 s6 3, duoc d~t canh gitta dirci ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban. Tir "S6" duoc trinh bay b~g chii in thuong, ky hieu bang chii' in hoa, cO' chit 13, ki~u chtt dirng; sau tir "S6" co dau hai cham; voi nhiing s6 nho han 10 phai ghi them s6 0 phia tnnrc; gifra va leY hieu van ban dAu gach cheo (/), giifa cac nh6m chir viet 15,1 trong ky hi~u v!n ban co dAu gach noi (-) .khong each chir, vi du:

sa

co

. ,>

.

S3: 15/QD-HDND

(Quyet dinh cua Thuong tnrc HQi d6ng nhan dan);

S6: 19/HDND-KTNS (Cong van cua Thuong tnrc HQi dAng nhan dan do Ban Kinh tS"ngan sach soan thao); 83: 23fBC-BNV (Bao cao cua BQ NQi vu); S6: 234/SYT-VP (Cong van cua Sa Y tS do Van phong soan thao).

fliSu 9. flja danb va ngay, thang, nam ban hanh van ban 1. Th@ thirc
5

t3 chirc cap huyen 13. ella Uy ban nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh va cua cac sa. thanh phd thuQe tinh. thanh pha thuoc tinh. phuong.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. xa. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan tinh Hal Duong va ella cac sa. thanh pha tnrc thuoc Trung irong. sa > rna ten du: Truong hQ'Pdla danh ghi tren van ban ella eo quan thanh ph5 thuQc tinh thanh ph5 tnmg voi ten tinh thi ghi them hai ehii' thanh ph& (TP. d6i voi nhtrng don vi hanh chinh duoc ~t ten then ten nguoi. ban. huyen. ban. + Dai vai cac tlnh Ie! ten cua tinh. cua Uy ban nhan d€m tinh Quang Ninh va ella cac sa. ban. t6 chuc d6ng tru sa. vi VAn ban cua Uy ban nhan dan thanh ph5 Ha TInh (tinh Ha Tinh) va cua cac phong.Dia danh ghi tren van ban cua cac cc quan. nganh thuoc thanh ph6: Ha Noi. huyen My Van. nganh thuoc thanh phd: Thanh phd H6 Chi Minh.l': a) Dia danh ghi tren van ban iil ten goi chinh thirc ella don vi hanh chinh (ten rieng cua tinh. cua Uy ban nhan dan tinh Lam D6ng va cua cac sa. tinh Quang Ninh): Quang Ninh.. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan huyen Soc San (thanh pha Ha NQi) va cua elk phong. ella Cong ty Dien luc 1 thuQc T~p doan f)i~n luc Vi~t Nam (e6 tru sa tai thanh phB Ha NQi): Ha NQi~ Van ban cua Truong Cao d~ng Quan tri kinh doanh thuoc Be) Tai chinh (e6 tru sa tai thi trdn Nhu Quynh. ban thuoc huyen: Soc San. ta chirc d. t6 chirc dong tru sa. 6 . quan. nganh thuoc tinh (e6 t11. nganh thuQe tinh (co tru sa tai thanh phA £>8.). t6 chirc Trung uong hi ten cua tinh. Ha Ttnh.1 so tai thanh ph6 H~ Long.p tinh: + D6i voi cac thanh phi. thrum phA tnrc thuoc Trung irong noi co quan. tinh Binh Duong): Binh DU07lg. . thi xii. cu th€ nhu sau: . true thuoc Trung irong: hi ten ella thanh pha true thucc Trung irong. Lat. ban thuoc thanh pha: TP. qu~n. bang ehii' s6 hoac S\l ki~n lich sir thi phai ghi ten goi dfty du ella don vi hanh chinh d6. vi du: Van ban ella Uy ban nhan dan thanh phB Ha NQi va cua cac sa. . tinh Hung Yen): Hung Yen. thi xa.Dia danh ghi trSn van ban ella cac co quan. tinh Khanh Hoa): Khdnh Hoa. vi du: Van ban cua BQ Cong Thirong. nganh thuoc tinh (e6 tru tai thanh phd Hai Duong. ten ella huyen. ban. Van ban cua Vi~n Hai duong hoc thuoc Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam (co tru sa tai thanh phi. Nha Trang. tinh Hili Duong): Hili Duong. ban. . tinh Lam D6ng): Lam D6ng. :'1 Van ban ella Cue ThuS tinh Binh Duong thuoc T6ng Cue thuS (c6 tru So' tai thi xa Thu D§u MQt. thi trfu1) noi co quan.

tnr c6ng van. nam ban hanh van ban Ngay..•• " DiSu 10. TP. tai 0 4. thang. . bang chii' in thuong. nam ban hanh van ban hl ngay. thang. sau dja danh co dAu phAy. va cua cac t6 chirc eAp xa Iii ten cua Van ban cua Ngh~ An): Kim Lien. nam dung chi} s8 A-r~p. Khi ban hanh van ban dSu phai ghi ten loai. 2. nam van ban diroc Ngay. Go vap (thanh ph6 He. thang. . k8 hoach. Th& thirc Ten loai van ban hi ten cua timg loai van ban do co quan. Trich y@u nQi dung cua van ban 13. so :van j . '. BQ QuBc phong duoc thuc hien theo quy dinh cua phap lu~t va quy dinh cu thS cua B(> Cong an. t6 chirc ban hanh.Dia danh ghi tren van ban cua HQi d6ng nhan dan. ban thuoc qu~: Go vdp.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. cO/ . ten loai van ban (nghi quyet. Van ban cua Uy ban nhan dan th] xii Ba Ria (tinh Ba Ria ~ Viing Tau)' va cua cac phong. thang.KY thuat trinhbay Ten 10~i va trich y8u nQi dung cua cac loai van ban co ghi ten 10~idiroc trinh bay tai 6 sA Sa. thang.'. bao cao.. dan xa Kim th] trAn do. trinh va cac loai van ban khac) duoc d~t canh gifra bang chfr in hoa. ban hanh. nam ban hanh van ban phai dUQc vi@t dAy du. . thang. mQt cau ng~n gon ho~c mQt cum tiI phan anh khai quat nQi dung chu y€u cua van ban. cOchft tiI 13 dSn 14. tinh '. nam dircc d~t canh gifra duoi Quoc hieu. cac chi! cai dAu cua dia danh phai viSt hoa. -". Ky thuet trinh bay Dia danh va n~ay. Uy ban nhan dan Uy ban nhan . kieu chtr nghieng. Chi Minh). kY hieu van ban. t8 clnrc va don vi vt1 trang nhan dan thuoc pham vi quan 19 cua BQ Cong an. vi du: Lien (huy~n Nam Ban. thang. quySt dinh. b) Ngay. ngay 10 thang 02 nam 2010 2. Van ban cua Uy ban nhan dan phuOng Bi~n Bien Phil (quan Ba Dinh. HaNQi): Phuong Di¢n Bien Phu. nam ban hanh bap dtroc trinh bay tren cimg m<)t dong voi so. Ten lo~i va trich ySu nqi dung ella van ban 1. dia danh va ngay. cac s8 chi ngay.xa~plnrong. cu the: a Thanh ph6 116 Chi Minh. ta 7 .. d3i voi nhiing s6 chi ngay nho hon 10 va thang 1. ngay 05 thdng 02 ndm 2009 Quan 1. 2 phaighi them s6 0 truce.Van ban cua Uy ban nhan dan qu~ cua cac phong. ban thuoc thi xii: Bo Ria. BQ Qu8c phong.

ki€u ehfr dung.ViSt hoa trong van ban hanh chinh duoc thuc hi~n thea Phu luc VI Quy djnh viSt hoa trong van ban hanf ehinh. chi gill ten loai va sa.Su dung ngon ngfr viSt. ki€u ehu dimg. kiSu chit dirng. vi du: " . ThS thuc a) NQi dung van ban la thanh pMn chu ySu cua van ban. ky hieu cua van ban do. ngay. ban hanh van ban. luu trfr nam 2009 Di~u 11. duoc quy dinh tai Ngh] dinh s& 110/2004/ND-CP ngay 08 than? 4 nam 2004 ella Chinh phu v€ cong tic van thu". net li~n. nhimg til thuoc ngon ngii' tieng Vi~t dS hieu. cum til duoc su dung nhi~u IAn trong van ban thi co th8 viSt t!t.Dung tir ngu tieng Vi~t Nam phd thong (khong dung tir ngu dia phuong va tir ngtt nuec ngoai neu khong thuc sg cAn thiet). nhimg cac ehu viSt t!t IAnddu cua til. co ehu 14. cum ill do. N9i dung van ban phai bao dam nhfmg yeu cAu co ban sau: . IcY hieu van ban. t6 chirc '. ten co quan. ~ . DBi vci thuet ngu chuyen mon cAn xac dinh ro n(>idung thi phai duqc giai thich trong van ban. . dS hiSu. cO' chu tir 12 dSn 13. thang.Phil hop voi duong 16i. chinh xac. sa. each dong 6pt voi s6 va kY hi~u van ban. . cum tU thong dung. dugc di. trong cac Ifill vi~n dan tiep theo. NQidung van ban 1. phil hop voi quy dinh cua phap lu~t.Phil hop voi hinh thirc van ban dugc sir dung. ro rang. vi du: sA: 72NTL 1NN-NVBP V/v k~ hoach kiem tra cong me van tim. cum til phai duoc d~t trong dAungoac dan ngay sau til. each diSn dat dan gian. chu tnrong. d~. chinh sach cua Dang. £>6i voi nhtlng ill.Duoc trinh bay ngiin gon. QVYETDJNH V~ vi~c di~u dQng can bQ Trich ySu n9i dung cong van dug~ trinh bay tai 0 s8 Sb. ngay duci ten 10~i van ban.Chi dugc viSt tAt nhtlng tir. nam ban hanh van ban. trich y~u n{>idung van ban diroc d~t canh giira.. bang ebti in thirong.. . . .iteanh giira du6i sB va kY hi~u van ban.' . trich yeu n9i dung van ban (d6i v6i Iu~t va phap I~nh chi ghi ten loai va ten cua Iu~t.chtt 14. b) Bd Cl)C cua van ban 8 . phap l~nh). co dQ dai b§ng tir 1/3 d~n 112 dQ dai cua dong chtr va d~t can dBi so voi dong chtt.. vi du: . Khi vien d§n JAn dAu van ban co lien Quant phai ghi dAy du ten loai. ben duoi trich ySu co dirong ke ngang. sau chii' "V/v" b~ng chttin thirong. d~m.

khoan. rnuc. cac quy chS (quy dinh) ban hanh kern thea quyet dinh: thea chuang. bang chu in hoa.Phan. cuai dong c6 d§u "cham phay". 9 . ki~u chii' dirng.' can cir phai xuong dong.Nghi quy~t (ca bi~t): thea di8u. chuang. muc.. khoan. di8u. diSm thi trinh bay nhu sau: . co chfr tit 13 den 14. khoan. khoan. diSu.Muc: Tit "M1. chuang. f)6i voi nhiing van ban c6 phAn can cu ph~ ly dS ban hanh thi sau rn6i . khoang each t6i da gitta cac dong 1a 1. Ph§n nQi dung (ban van) duoc trlnh bay b~g chfr in thuong (diroc dan d~u ca hai IS). kiSu chu dirng. khoang each gifra cac dong hay each dong (line spacing) chon t6i thi8u tit each dong dan (single line spacing) hoac tir .n". . canh gitra. canh gitta. b~g chu in thuong. sf. muc. s6 thir tu cua diSu dung chft 56 A-r~p. 2.C thea phan. . d~m. Ky thuat trlnh bay NQi dung van ban duoc trinh bay tai 6 s6 6. chu d§u dong phai lui van tu 1crn dSn 1.Tuy thea th{ loai va nQi dung. co chfr tit 13 d~n 14. diSrn . . di~rn~ ~Chi thi (ca biet): thea khoan. cO' chi! tir 12 dSn 13.. '. 'jII . chuang dugc trinh bay tren mQt dong rieng. muc. bkg chi! in thirong.27cm (1 default tab). diSrn. hoac thea khoan. kieu chtt dimg. muc tit 160 den nho thea mQt trinh tv' nh§t dinh. cung k€t thuc b~ng d~u "phay". d~rn. diSm. muc. diSm. rieng can ctr -cuai . Tieu dS cua muc duqc trinh bay ngay diroi. cu thS: . di8m ha~c theo khoan. "Chuang" va s6 thir t\1'cua ph5n. di8m. '. kiSu chit dirng. chuang. khoang cachgifra cac doan van (paragraph) d~t t6i thiSu la 6pt. . co chu tit ·13 d~n 14. . kieu chtr dtrng. di€u phai c6 tieu d~. canh giea. . . . canh gifra. khi xuong dong. muc. di~u thi ph§n. . 15pt (exactly line spacing) tra len. di8u. dam'. b5ng chit in hoa. co chii tit 13 dSn 14 (phan lai van trong rnQt van ban phai dung cung mQt co chit).Quyet dinh (ca biet): theo diSu. chirong duoc trinh bay ngay diroi. diBm hojic dugc phan chia thanh cac phan.. chuang dung chit sa La Ma.. chuang.5 1ines).Cac hinh tlurc viin ban hanh chinh khac: theo phan. chuang: Til "Ph§. khoan. phc1nmo' dftu va c6 thS duQ'c b6 cue thea phan. each IS trai 1 default tab. s6 tlnr tir va tieu d~ cua di8u duoc trinh bay b5ng chir in thtrong. .lC" va s6 tlur ttr cua muc duoc trlnh bay tren mQt dong rieng. khoan.Di~u: Til "Di8u".5 dong (1. -. 86 thir t\1 cua muc dung chii' s6 A-r~p. ' D6i voi cac hinh thirc van ban dtroc b6 C1). d~. van ban co th8 co ph§n can cu phap 19 d8 ban hanh. Tieu dS (ten) cua phfut. thtr 1\1 cua phAn. Truong hop nQi dung van ban duoc b6 cue thea phan.

crum giij'a~bfulg chii' in hoa. co chtt bfuIg ~a chtt cua phAn loi van (13-14). . b~ng chtt in thtrong. muc. co chfr ill 13 dfu! 14. s6 thll' tg va tieu dS cua khoan dugc trinh bay tren IDQt dong rieng. khoan. . diem. s6 tlnr tu va tieu dS cua khoan dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. sau s6 thir tv co dftu chfun. nSu khoan co tieu dS. Truong hop nQi dung van ban duoc phan chia thanh cac ph5n. sau co ddu chAm va diroc s6 trinh bay each Ie trai 1 default tab. BQ TRUONG THU1RUONG 10 .sau s6 tlnr tl}'(~6ddu cham. ki€u chu dimg.'~. KT. La Ma.Muc: S6.s5 thu tu. n8u khoan co tieu de. canh gitra. diSm thl trlnh bay nhir sau: . ".' x Diiu '12. . d~m. ki~u chfr dirng. muc. d~m. di6u. b~ng chii' in hoa. tieu de cua muc dtrcc trinh bay cung mQt hang voi . : C.u. cO' chtr b~g cO' chit cua phBn Uri viin (13-14). ki8u chft dirng. .Khoan: s6 th(r tv cac khoan trong m6i muc dung chit s6 A-r~p.lloAN Il~I BIEV ouoc HQI . chl1C111g.thir tv cac muc . '. co chfr tU 13 den 14. The thirc a) vi~e ghl quyel1 h~ eOtlttguoi kY dtr~ th\lo hi~fi nhu StiU: • . kieu chtr dUng. vi du: . bQ ten va chii' I. ki6u chii' dirng.Truong hop ky thay mat t~p the thi phai ghi chii' viBt tit "TM. t6 clurc. Quy~n b:}n." (thay m~t) vao tnroc ten t~p thS lanh dao h6~Cten co quan.· sa . b5ng chii' in thuong. CHiJ TJCH PHOCHUTJCH KT. bing chtr in thirong. sau s6 thu tv co ddu cham. vidu: TM. ca chu bdng cO' chn cua phfrn loi van (13-14). s6 thir tl}' cua phdn dung chft s6 La Ma. chirc vl}.' . co chfr s6 b5ng co chit cua phAn Uri van (13-14). . . . HOI DONG NHAN DAN TM. d~.-yeua ngU'Oi eo tbam quyen 1.£)i~m: Thir t\f cac di~m trongmo! khoan dung cac chit cai tiSng Vi~t theo thir tv abc. kiSu chii' dimg. .PhfuI (nBu co): Til "Phdn" va tlnr tu cua phfrn dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. ki8u chii' dimg. kiSu chii' dirng. sau co dftu dong ngoac dan. dung chii' . t6 chirc thi phai ghi chii' vMt ~t{(KT. co chir tit 13 dSn 14. ki~u chii dirng. d~m. co chii' s6 b~ng co chii' cua phftn loi van (13-14). Tieu d6 cua phdn diroc trinh bay ngay du6i. ~(kythay) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng d§. . bang chit in thuong.Diem trinh bay nhir tnrong hop nQi dung van ban diroc b6 cue then phAn.Khoan: S3 thir nr cac khoan trong m6i muc dung chii' sa A-r~p. khoan. dam'.Truong hop Icy thay nguoi dirng d§u co quan. cO-chft b~ng cO-chii' cua phdn Uri van (13-14). .

v . CmJ TICH CHA. van ban do hai hay nhieu co quan. khong ghi lai ten co quan. IcY thira uy quysn do cac Co quan. to cue. C(J c~u t6 chirc cua err quan) ban hanh 1ftchirc danh lanh dao cua ngiroi ky van ban trong ban hoac hQi dang.." (thira ]~nh) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng ddu co quan. Pho Chii tjch. khong dugc ghi ' ~ h' c hue vu trong co quan. cno nhiern). nhiem vu. khong ghi nhfmg chirc vu rna Nha nu6e khong quy dinh nhu: c~p pho thirong true. TRl10NG BAN PH6 TRUONG BAN (Chii' lef. hQi dang khong duoc phep sir dung con ddu cua co quan. t6 chirc ban hanh. Q. Giani d&e. "yi~c IcY tlnra l~nh. lanh dao cac C\lC. vi du: TUQ. tB chirc thi chi ghi chile danh cua nguoi IcY van ban trong ban hoac hQi dang..NH VAN PHONG . vi du: 11 . DO TRUONG VQTRUONGVQTOCRUccANBQ TL. Thu t. ddu cua B9 Xay dung) KT. Chirc danh ghi tren van ban do cac t6 chirc til vAn (khong thuoc co cAu t6 chirc cua co quan duoc quy dinh tai quyet dinh thanh l~p. to chile quy dinh cu the bang van ban. B6i vci nhimg ban. HOi DONG CHUTJCH (Chu lef. Vu thuQc Be}Xay dung lam Pho Chu tich HQi ddng hoac Ph6 Tnrong ban dtroc ghi nhu sau.v . t6 chtrc." (thira uy quyen) van truce chirc vu cua nguoi dirng dAu co quan. quy~t 'dinh quy dinh chirc nang..Truong hop ky thira uy quyen thi phai ghi chtt viet tit ~'TUQ. t6 clnrc.Truong hop IcY thira l~nh thi phai ghi ehu viSt tAt "TL.Truong hop cAp pho duqe giao phu trach thi thuc hien nhu c~p pho ky • thay cap truong. cap pho phu trach. Chu tich hoac Ph6 Chu tich HQi dang dtroc ghi nhu sau. t3 chirc. Ph6 Giarn d&c. I. Ch~ tich. dau ella B9 Xay dung) BQTRUONGBQKAVDVNG Nguyin Van A THUTRUONG BQ XAY DQ"NG Trdn VanD Chirc vu (Chirc danh) cua nguoi kY van ban do hQi dang ho~c ban cua Be} Xfiy dung ban hanh rna Thir tnrong BQ Xay dung lam Chu tich HQi dang ho~c Truong ban. GIAM DOC TRUONG PRONG TO CWC b) Chirc vu cua ngiroi CAN DO kY Chirc vu ghi tren van ban la chirc vu lanh dao ehinh thirc cua nguoi kY van ban trong co quan. chi ghi chirc V\1 nhu BQ tnrong (BQ tnreng. . trir cac viin ban lien tich.ru6ng. vi du: TL. t6 chirc. v. Chirc vu (Chirc danh) ella nguoi leY van ban do hQi dAng ho~e ban chi dao cua Nha mroc ban hanh rna lanh dao BQ Xay dung lam Truong ban ho~c Ph6 Tnr6ng ban.. vi du: TM. Giarn doc (Quyen Giam doc) v. .

chirc VV cua ngtroi ky ducc trinh bay tai 0 s6 7a. HQ ten cua ngirci kY van ban diroc trinh bay tai () s6 7b.". kieu chit dung. duoc d~t canh gifra so voi quyen han. "TL. quyen han cua ca quan. Nai nhan xac dinh nhtmg co quan. Chii' leY cua nguoi c6 thfun quyen dugc trinh bay tai 0 s6 7c. t6 chirc. dS thi hanh. moi dau dong toi da 05 trang van ban. dS kiern tra. trum len mQt phan cac to' giay.HQIf>ONG CHUTICH (Chu KT. tA chuc 1. dS trao d6i cong viec. DiSu 13. d~m. cO' chtr til 13 dSn 14. ten d~m (nBu e6) va ten ella nguoi leY van ban D6i v6i van ban hanh chinh. don vi va ca nhan nhan van ban va co trach nhiern nhu dS xem xet.". 12 . Quyen han. dAu giap lai diroc dong v~o khoang &iua 112ep phai cua yan ban hoac phu luc van ban. TRlfONG BAN PHO TRUONG BAN (Chii IcY. kh6ng ghi hoc ham. f)i~u 14. giam sat. b§ng chii' in thirong. nhiem vu. 2. de biSt va dS hru. Nai nhan phai dugc xac dinh cu the trong van ban. ddu eua 89 Xdy dung) TrAn Van B IcY. vi~c d6ng dau giap lai d6i voi van ban. ddu ella B(j xay dung) L@VinC TmJTRUONG VVTRUONGVVT6CHUccANBO c) HQ ten bao gam ho. "TUQ. D6i voi van ban giao dich. chirc vu cua ngiroi ky. don vi hoac ca nhdn soan thao ho~c chu tri soan thao c6 trach nhiem d€ xudt nhimg co quan. D~u cua ca quan. hoc vi. d~ bao cao. Can err quy dinh cua phap lu~t. din ctr yeu cAu giai quyet cong viec. Dau cua co quan. giai quyet. NO'i nhfln 1. Vi~c dong dAu tren van ban diroc thuc hi~n thea quy dinh tal Khoan 2 va Khoan 3 Di@u 26 Ngh] dinh s8 1 IO/2004/NI)-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thu va quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan.TM.". din cu chirc nang. hoc vi va cac danh hi~u danh du khac. tnroc ho ten ella nguoi kY. 2. co chii' til 13 dSn 14. "KT. van ban cua cac t6 chirc S\l' nghiep giao due. t6 chirc va quan h~ cong tile. cac chfr viSt ilit quyen han nhir: "TM. chirc vu khac cua nguoi kY diroc trinh bay tai 0 s6 7b." ho~c quyen han va chirc vu cua ngtroi ky duoc trinh bay b~ng chii' in hoa. kieu chfr dimg. tai li~u chuyen nganh va phu luc kern thea dugc thuc hi~n theo quy dinh tai Khoan 4 DiSu 26 Nghi dinh 56 110/2004/ND-CP . t6 chirc. ThS thirc . don vi va ca nhan nhan van ban trinh ngiroi ky van ban quyet dinh. y t8~khoa hoc hoac luc hrong vii trang diroc ghi them hoc ham. d~. t6 clnrc diroc trinh bay tai 6 s6 8. Ky thu~t trinh bay . quan ham.

dtm. kieu chu nghieng. ca nhan tI1TctiSp giai quyet cong viec. to chirc. sau do Ia ten cac co quan. co chu 11. dAu do~g c6 ~?ch dftu dong. ki6u chit dtmg._cu6i dong c6 d§u cham phay. t6 chirc. t6 chrrc.b~ng chit in thirong. 2. cac gach d§u dong diroc trinh bay . neu cong van giri cho mQt co quan. v\1 eOt!.Uy ban nhan dan cac tinh. cuoi dong cuoi cling co dau cham. co quan thuoc Chinh phu.B6i voi van ban chi girl cho mQt s6 d6i nrong cu th~ thi phai ghi ten tung co qUa11~ chirc. co quan ngang BQ.nsubl ky" va !!1ft! trat). t6 chirc.Ph§n thir nh~t bao gbm ill "Kinh giri". t6 mQt hoac mQt sf:. t6 chirc ho~c ca nhan duoc trinh bay tren cung mQt dong. tiSp· . cu6i dong co ddu chdm ph&y. .'Ph§n noi nh~ t~i 6 sa 9b (ap dung chung d6i voi cong van hanh chinh va cac loai van ban khac) diroc trlnh bay nhu sau: doug chct 'tquy&n h~ft. ten m6i co quan.Sau tit "Kinh gUi" c6 d~u hai chb. co chfr 12.. dan vi va ca nhan nh~ van ban. t6 chirc boac ca nhan tra len thi xuong dong. . d~. thrum ph6 tnrc thuQc Trung uong. t6 chirc hoac don vi. t6 chirc hoac mQt ca nhan thi til "Kinh giri" va ten co quan. dan vi va ca nhan nh~n van ban diroc trinh bay b~ng cijii' in thtrong. to chirc. Cac BQ. t6 chirc). dftu dong co gach dAudong sat l~ trai. ca nhan dircctrinh bar tren ~Qt dong r~eng.Til "Kinh giri" va ten cac co quan. ten m6i co quan. t6 chirc ho~c ca nhan ~n van ban duqc trinh bay b~ng chit in thuong. noi nhdn bao gam til "NO'i nhan" va phan li~t ke cac co quan. Ubi voi cong van hanh chinh. ca nhan nhWt van ban. Phdn noi nh~ tai 0 sa 9a duoc trinh bay nhu sau: . tnrong hop cong van gui cho hai co quan.mtrinh bay tren mOt dong rieng (ngang hang v¢i Ie lULU e6 dAu hal . dan vi nh~n van ban duoc trinh bay tren mQt dong rieng. ~ . chtt viSt t~t ten don vi (ho?c b() ph~) SO?11 thao van ban 13 . CCJ chit tit 13 dSn 14. tiSp then 1ftchir viSt tit "VT" (Van thu co quan. rieng dong cu5i cung bao gAm chir "Ltru' sau co dAu hai cham. don vi va ca nhan co lien quan khac nh~ van . ch:1m... Ky thuat trinh bay Noi nhan diroc trinh bay tai 0 s6 9a va 9b. dan vi va ca nhan ho?c m&i nhom co quan. phia dum la tit "Nhu tren".PhAn li~t ke cac co quan. kiSu chfr dimg. ca nhan hoac m6i nh6m co quan. d~u phay. TiI "Noi nh~n" dw.. nh6m d6i nrong nhat dinh thi noi nh~ duoc ghi chung. t3 clnrc. thfulg hang voi nhau duoi dAuhai chAm. ban . noi nh~ bao gbm hai phfin: . . d6i voi van ban direc giri cho . ~Phftn thir hai bao gAm til "Noi nhan". then la ten cac co quan. t6 chirc. vi du: . D6i v~ nhfrng van ban co fhi ten loai.

"XEM XONG TRA L~I". c) DBi voi nhfrng van ban co pham vi. s6 Telex. van ban c6 tiI hai phu luc tro len thi cac phu luc phai diroc daub s6 thir t\1' bfulg chit s6 La Mit g) Van ban co hai trang tra len thi phai danh s6 trang b§ng chtr s6 A- r~p. hoa tac hen gio. dftu thu hdi duoc dong van 0 s6 ] 1. Tl>I MAT ho~c MAT) va dAu thu cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh Phap l~nh Bao v~ bi m~t nha mnrc nam 2000. kiSu chfr dung. s5 di~n thoai. LM SAD h KHI HQP (HOI NGHD". Di~u 15.i M\JQ 2 Thong ill 56 12/2002/TI-BCA Con dftu cac de} mat (TU'¥BT M!T.1I1g an ch€. t6 chirc.va s6 hrong ban hru (chi trong nhfmg tnrong hop c&n thiet). 6. Th~ thirc a) D~u chi mire dQ m~t Vi~c xac dinh va dong dau dQ m~t (tuyet m~t. Phu luc van ban phai co tieu d~. cu6i cung la d~u cham. tren do cac tir "KHAN". 7.1/l002/NJ!)·CP hOi dUQ'c kh6(? san thco quy lljnh t. b) Dftu chi mire dQ khAn Con dAu cac dQ diroc khac sgn hinh chfr nh~t co kich thu6c 30mm x 8mm. e) Truong hop van ban co phu luc kern thea thi trong van ban phai co chi d§n vS phu luc do. dAu thu h6i d6i voi van ban co nQi dung bi m:j. Cac thanh phin khac 1. thirong khan. khi soan thao van ban co tinh chdt khan. 8 cua Phap Ienh Bao v~ bi rn~t nha mrcc nam 2000.n Tuy thea mire dQ cdn dircc chuyen phat nhanh. Ky thuat trinh bay a) D~u chi rmrc dQ m~t fisty 13 thling 9 nl11'12002 huang dan tli\l'C hl~11 Ngh! dlnli 86 3:.:N GIG" trinh bay bang chu in hoa. ''THVONO KHAN". d) D6i voi nhfmg van ban cAn diroc quan Iy ch~t che v~ s6 hrong ban phat hanh phai c6 k:Y hieu nguoi danh may va s8 IUQIlg ban phat hanh. sir dung cac chi d§n v~ pham vi hru hanh nhu "TRA. sung dia chi co quan. s6 Fax. 2. D~u dQ m~t diroc dong vao 0 s6 lOa. ngoai cac thanh phftn duoc quy dinh co thS be. t6i m~t ho~c m~t). dia chi thu di~n ill (E-Mail).t nha mnrc dtroc thtrc hien thea quy dinh tai DiSu 5. 40mm x 8mm va 20mm x 8mm. don vi hoac ca nhan sOC}Jl thao van ban d~xu~t mire dQ kh§n trinh nguoi leY van ban quyet dinh. SU d1. d) D6i voi cong van. "RoA TOC" va "RoA Toe I-JF. d6i nrong dircc phd bien. phong chfr Times New Roman cO' chfr tir 13 dSn 14. "LtJU HANH NOI BO". hoa t6c. b) DAu chi rmrc dQ kh§. van ban duoc xac dinh de}khftn thea b6n mire sau: khan. d~ va 14 khan . dia chi trang thong tin di~n nr (Website).

sa c) Cac chi dful vBpham vi hru hanh Cac chi d§n vB pham vi hru hanh trinh bay tai 0 s6 11. kic~uchii' dimg. MIu chu va chi tiet trinh bay cac thanh ph§n thS thtrc van ban diroc minh hoa tai Phu luc IV kern theo Thong nr nay. bfutg chii' in hoa. Hinh tlnrc sao "SAO Y BAN CHINH" hoac "TRiCH SAO" hoac "SAO LlJC". ky hi~u bing chii in hoa. g) s6 trang van ban duqc trinh. t6 chirc. phong chit Times New Roman. d~. Mire dB dong dau dQkhAn dung mau do nroi. canh gitta. n£u dQ khAn ducc dong vao o lOb. bang chft in thuong. S6 trang TIlE TRue vA Chuong III K't' THU. til "Phu luc" va s6 . ki6u chii dirng. kieu chit dirng. bAng chir in tlnrong. dia chi thu di~n til (E-Mail). bay tai g6c phai 6 cu5i trang gifty (phftn footer) b3ng chu s6 A-r~p. CO' chii 11. e) Phu luc van ban Phu luc van ban duqc trlnh bay tren cac trang rieng. co chit til 11 den 12. d) Dia chi co quan. co chfr til 13 den 14.thu ttr cua phu luc diroc trinh bay thanh mQt dong rieng. d) Ky hieu nguoi daub may va s6 IUQ'Ilgban phat hanh Ducc trinh bay tai 0 s6 13. sa trang cua phu luc dugc daub's6 rieng theo timg phu luc. CC1 chfr 14. dia chi Trang thong tin di~n til (Website) Cac thanh phan nay diroc trinh bay tai 0 s6 14 trang thu nhAt cua van ban. cO' chii 13-14. Ten co quan. 2. kieu chii dimg. s6 Fax. s8 Telex. b~ng chtr in hoa. cac cum til ~'TRA L~I SAD KHI HQP (HOI NGHD'\ "XEM XONG TRA L~". ky hi~u ban sao bao g6m s6 tlnr nr dang ky duQ'c danh chung cho cac loai ban sao do co quan. ten phu luc duqc trinh bay canh giaa. se. Mftu trinh bay mQt s6 loai van ban hanh chinh dtroc minh hoa tai Phu luc V kern thea Thong tir nay.d~t can d6i trong khung hinh chfr nh~t vi8n dan. t6 chirc thirc hien va chu vi~t tiit ten loai ban sao 15 . khong daub sa trang thu nhat. 56 di~n thoai. t6 chirc sao van ban 3. kiSu chir dimg. co chit ill 13 dSn 14. d~m. Th~ thu-c ban sao ThB tlnrc ban sao bao g6m: 1. "LUU HANH NOI BQ" trinh bay can d6i trong mQt khung hlnh chu nh~t viSn dan. kiSu chu dirng. diroi mqt duong ke net liSn k60 dai hSt chiSu ngang cua vung trinh bay van ban. d~m.'\T TRiNH BAy BAN SAO Di~u 16. s61uqng ban b~g chii s6 A-r~p.

tri cac thanh ph~ Thong nr nay (Phu luc III). 7) dugc trinh bay theo huong dfin trinh bay cac thanh phan the thirc tai Phu luc III. T8 chrrc thtrc . hien . 13 va 14 ella Thong nr nay. thanh ph6 true thuoc Trung irong.. ho ten va chfr leY cua ngiroi co th§. T~p doan kinh te nha mroc. 88 diroc ghi bfutg chfr s6 :A-r~p. 16 . 4). quyen han. keo dai het chieu ngang cua vimg trinh bay van ban. nci nhan (tai 0 sf. Ky thu~t trinh bay 1. s6. BQ. thang. "TRiCH SAO" ho~c "SAO ~l)C" du:qc trlnh bay tai 0 so 1 (Phu luc III) bang chfr in hoa. co quan ngang BQ. nam sao (tai 0 sf. co quan thuoc Chlnh phu. DiSu 19. dAucua co quan. 12. 2. Tlmg cong ty nha mroc (91) chiu trach nhiem t6 chirc tri8n khai thirc hien Thong tu nay.tiPhu luc V kern theo Thong ttr nay. Di~u 17. Vi tri trlnh bay cac thanh phan thS tlnrc ban sao (tren trang giAykh6 A4) Thuc hien theo so db be. ho ten ya chfr Icy cua nguoi co tham quyen (tai 0 so Sa. nam sao. 4. the thirc ban sao kern theo Cac thanh phan thS thirc ban sao dircc trinh bay tren cung mQt to giAy. td clnrc sao van ban (tai 0 s6 2). co chu tiT 13 den 14. ngay sau phftn cu6i cling cua van ban c§n sao diroc photocopy. chirc V\!. to chirc sao van ban (tai 0 s6 ~). Nhilng quy dinh vA thA thuc va k9 thu~t trlnh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban dtroc quy dinh tai Thong tu lien tich s3 5SI200SnTLTBNV -VPCP ngay 06 thang 5 nam 2005 cua BQ NQi VI} va Van phong Chinh phu huang d§n th8 thirc va ley thu~t trinh bay van ban hanh chinh trai voi Thong nr nay bi bai bo. dau cua co quan. M~u chii' va chi tiSt ~rlnh bay cac thanh phan the thirc ban sao dtroc minh hoa tai Phu luc IV. • b) Ten co quan. d~m. kieu chfr dimg. 5b va 5c). mau trinh bay ban sao duoc minh hoa tc. t8 chirc sao van ban va noi nh~ dircc thuc hien theo hirong ddn tai DiSu 9.theo Bang chii' viet tit ten Ioai van ban va ban sao kern thea Thong nr nay (Phu luc I). b~t dau tir s6 01 vao ngay dau nam va kfh thuc vao ngay 3 1 thang 12 hang nam. Ky thuet trinh bay ban sao a) Cum tir "SAP Y BAN CHiNl:1". Uy ban nhan dan cac tlnh. Icy hieu ban sao (tai o so 3). Cac thanh phdn the tlnrc khac cua ban sao van ban g8m dia danh va ngay ~thang. Chmrng IV TO CHirC THV'C HI~N Bi~u 18.chuc vu.mquyen. dtroi mQt dirong ke net liBn. Bi~u khoan thi hanh Thong tu nay c6 hi~u hrc sau 45 ngay k€ ill ngay ky. dia danh v~ ngay.

.Co quan Tnmg uong cua cac doan th8. ~Cac T~p doan kinh 18.~ Noinl.Kiem toan Nb' nunc..I. .Cong bao. .TOB: an nhan dan t6i cao.Vi~n Ki6m sat nhSn dan t6i cao. . CO' quan thuoc Chinh phu. .WebsiteBNV.Cue VAn thu va btu trfr NM mroc (lOb). a r . I.r&c(91). . cac PM CN. . .VAn phong Chu tjch mroc. . 17 . . nganh din cir quy dinh th8 tlnrc va kY thudt trlnh bay van ban tai Thong nr nay dS quy dinh th€ tlnrc va kg thuat trinh bay van ban chuyen nganh cho phil hqp.Cac BQ. 320b. thanh ph6 tnrc thuQe TW.Cac BQ.Thu tuong. > . cac Ph6 Thu nrong Chinh phil.Van phong Trung irong Bang. A -' . . . Tran Van Tuan ..HDND. .BNV: BQ tnrong.V1n phong Qu6c hQi.VPCP: BQ tnrong CN.Ltru: VT. UBND cac tlnh.C~lCKi8m tra van ban QPPL (BQ Tu phap). . CO' quan ngang BQ. TAng cong ty nha m. cac dan vi thuQc va tnrc thuQc BQ.~n: . PC (BNV). . cac Thir tnrong. .

Phieu chuyen PG --~ J Thucong PC . Hop dong Ceng van Cong Ban g1ri 000cam kSt Ban thoA thuQn Giay chimg nhan men Ban CD GN CK UQ Giay Gifty giro thieu Giay nghi ph~ Giay ill dirong Giay bien nh~ ho Phieu gui -- Giaxmm uy guyen eN TTh GM GT NP SO' 28. an PA DA 14. . 23. 7. 10. 3. 6.J-' 2. 22. 29.IET (K' ~~~~. TATT~~l}~~:I vAN BANvA BANSAO ''01120 IlIIT-BNV . BaD cao -Bien ban Tatrinh D\l8n DA TIr lID BB Be ==1 -~ 1 17. 31. 11. 26. Keho~ch Phucm~an I:)~ HD CTr KH QyE> TC TB - 12. 21. 3. Stt 1. NQ -~ Chii' vi~ttit ban hanh chinh -- Qf> CT QC Thong cao Thong bao Hu6ngdan Chuong trinh 8. 13. 20. 5. 30.24. 15. 19. 00 BN ~--=-1. Nghi guyet (ca bi(~t) Quyet dinh(ca biet) Chi thi (ca biet) Quyche Quy dinh Ten ~ lo\u~ -- ngaY -"9 thong Il1nam 20/1 cUa B~ N(ji V!') . 32. 18. 25. 2. 4. 9. Bin sao van baD Ban sao luc Ban sao y ban chinh Ban trich sao sy TS --~ SL -- .~---------------~ ~'~~~~.. 16. 27.

_ ..-..... .... fhv luc I! . .. .. .... ... _ I ..._- ../ ].. (IG ..~l)t .. 'l.' _....._ ...!~tzf '. __ __ ._....." ~j.- 7b l _ .':"'~\ ~f[''!!'.~-~ 14 -- ...__ ': . ... .....__ ... _. ' ..II ) 2o-zsImm . -- . ~ trang giAy kh6 A4: 210 t_lll" x 297 mm) ()11201lITT-BNV ngily.__ ...."~~~ ~.. .0 '~r. I I 5a I 4 11 1 I r·! I I i I I I I 9a [ [ lOa lOb 10 I I 30-35 mm 6 • 0 N I..... 20-25 mm 2 I 1S I 3 I 5b [ [I I I I . .-""~.:._.'......-~-""-.. 9b 113 I 7a 7c II I I I I I I I I I I ... ..".... - ~...{!1 thang PI ndm 2011 cua B(J N(Ji v(J) .._ I CAC THANH PHAN THE THUC VAN BAN 5 "'\.(') I - ~ ...~ .

thang. t6 clnrc Noi nhan lOa lOb 11 DAu chi mire do mat nAu chi rmrc dQ khAn DAu thu hAi va chi dfut v~ pham vi hm hanh Chi d§n v~ du thao van ban 12 13 14 " Ky hieu ngmri dAnh may va s6111Q'Ilg phat hanh ban Dia chi C<J quan. ho ten va chii: Icy cua nguoi c6 thfun quyen Diu cua co quan. 7b.vin baD Qu&hieu Ten co quan. chUc vu. ta clnrc. dia chi Website. kY hi~u cua van ban Dia danh va ngay. 9b han. : Thanh phin th~ thu~. Ghichu: 080 A J.'P. . ". nam ban hanh van ban Ten loai va trich y~u nQi dung van ban Trich Quyen 5b 6 yeu lloi dung cong van N6i dung van ban 7a.."""". dia chi E-Mail. s6 dien thoai sA Telex.. s6 Fax Logo (in chim dU'ai ten ClY 15 quan. t5 chirc ban hanh van ban) 2 .. 7c 8 9a. 1 2 3 4 5a tA chirc ban hanh vAnban sa.

"trich sao" hoac "sao luc" Ten co quan. nam sao Chirc vu. ~.. ~ _ ••• __ . I . 4 I~----------------~. - §• ~ . .. t6 chirc sao van ban S6. _ft ~~ __ ~. . 5b ~ ~ ~~ . ho ten va chit leY ella nguoi c6 thfun quySn nAu cua co quan.-. _.. "'.. .rc bin sao 5~ 5b. t6 chirc Noi nhan . _~ _ L" ~. IcY bieu ban sao Dia danh va ngay... o ~ V) Sa 7 . . . .. 5c 6 7 Hinh thirc sao: "sao y ban chinh"._ _ I p .20-25 mm :1 2 J 30-35 mm t I. ! 20-25 Ghi chu: 6s6 1 2 3 4 Thanh phin th~ th. thang. __ * _~ ~ • _ -" __ ~ _..

_....Stt Thanh phin the thuc va chi ti~t trinh bay (2) Loal chii' CO' chii' (4) Kieu chii' (5) Vi du minh hO\l Ph" cmr T'rmes New R oman ong h(6) CO' chii' (7) _-_.!!. __"_ _!~ T~~~ " ~-_._y~_~~_.. ..----- _ .._.._"~ . _ _ . . _"_ . . ..._. _ V~_~~..""" ...•. .._ c "._...?J'fY.-.._.-dung van ". __ _ _._.-. ..._ __ _ " """ " __ ..~§i~..~1?!?g_!!~ ~!. .c.........__ "'"'_ _. .§. nam In thuong 13-14 Nghieng . -.. __ - ..-_._."_ _ "" _--_. --""'..-- ". _ _.~Q!1~_!:! ~~_ __ __ __ _ "_ "J."._ _ ".-_ ..::.L__ ~ __."" _ . _:.._.. ' .. ......~o~_~l~_..~_.__ _ '.._" _.."_.... . .._._ _~Q~G~O~ ~ . .-'1'- "'_._.-._ "". 6 ~-.. ~_ Cv._ _ . . . _ ---.... _.._ ' v .!._ _ _. _ .. _:--E9."" ". _.. nn.. ..._ ._._ " ~.".'-_ _---.Ijo' ..._ .._._--.~9.:5!. ~~g__~~.. _".!?El ~_y~".---"-7:""-....._"__._....._."". 1 .... "........ . "..-..!!-8 __ _.~ --".''' t " 1.~ -.~."'r.:_!§_~~_q__~_~~_~hirc _".-._. __ ..~~~~~~~ h~"._.-'"__ . _...-. -. _ _ .3-!± f)~8?.. __ " b .. ...._ _. . ....._...?_. _.. . "_ __ _... "." ._ _.. ..!.._ .:. __ _....=-=~=~~:==~:~~~~~~~=~~==_~=~.---- . ?i~~~L~-."_"'''_''_''_. ~ th~~g_ _. ~ .. " •..._ ...!yfi!!~.-_l__ .._~ .._" ".... ._~~~.: ."_... ". ._.._.. ._. !......~.•. _ _ ..._!!t_ h?a __ ~1.- - - 14 " --_.."" _"." _"_ ...... . •• .... "-_ _ _..}.v[!.".--"--._.~_~.. .._.. 'i "..__ _..._. __ _ _._ _.. -f~ ~~£=====---. "-"..~_~ ..!~ "."_'_...._ ~~ ~ __ _.>' an -._-..~:..-"..~ ~~~~.!~~...1:-•...."" . _._.v. _..." _" ".. ..__. __ _" .. _ "" . _ ._ .._.. £)Ung.~- ._"__... _ _ _ _... .[__ __ _ __ .""."l -.. ". ._..~.:._ ~". " _.. ._" ii.. ~..?gq2.~n __...._ nQi dung . ._.Q!?:J... . c~" ".... "_f-'!E~..?:_._ Doi vm van ban co ten loai _-_ _ _" ..chi "'._.~ . chuoug....-.."""""".ke ben dum ... _ . _ ..!.._ .. ...=rrr=:': ._.ban " " ..''''''_.C . "...9. _ _ . ~S?.. _ . .._ -..@~g?'1.._.." " _ _..."..''''In tbrrong 13-14 ... .•._ _. ...-._ . ._ -.-Dei vm ..Dono. " ._"".__ .... ". _ _._ . ! .".g~!_i!!_~ .f!1~_p!!~_~_ .~g . ." ._.~~g__ ._ "' 1.._.~~~~~~~ _~~.. 1.....~ 4 Dia danh va ngay.. 1..-~-- . _... !?2..rng ... - Ten Ioai va trich yeu__ . __.~!!!g..'.-.. _...."'.~~@:~. ._""''''" .. _.. f:){.".-14 _ .. _" ..''' .. ... _..?-. --- ." 1 ~ . con!..__ " .... ..' NQi .:!!._ .. _ " .. _ _ •• __ __ _-_ .~ . _.. _ _ _. ..... ....- ...- Hit NQi...Q?..... (1) (3) ___ "~~~:-:-~"---In :::-2~ _._ _ " "_.."-..~ ._~!!~~...JE.!?=. ...- ... _._ ." . .•••_.>_.""...._ --.. ...-- .} _ _..!. .. CHITHI ." _ -"_ _•• __ __ ..~g!!! ..g~ __ .-........_ -Ten Ioai van ban _..._. uom phan._..~Q~~. __ •.9.dao '... _.._ ...!ip_:_!~...~~g _ . ~]:.•-_.•._!!!.. ......--"'" -'"'..-"" .:-_Qo~_~~qi_ ".• _.~~ 5 -_ --_ a .! j " "" •• -•••_.." "- Inhoa . _ .!~._" _!~ _~ ........-_ . .-".. _" ".__..".--.. . . ..__... _. " .--...._ -._Q92_ 1 Trone cong ' tac.32._--. ??_"thq!!g_.!.. _.. _ .._ J:?_.__.!_~_~!!".__!± .._._ -.... _ f..§~.~g __ __ _.. __ k:~. _.. .--"...._~"_Jn"~~~g...!!g ta~~~g. "..... !_~_-......_ f.!!_y~~P. thang.....!rich_y-e~.. .~-. _. .i~ _..._ _' _ '" .. _ ".... ..~~~g. _.:: _ .._" . -'•• __ ._~~. 14 ! l.....__.... ~ __ _... __ ____.-. .?. _ . .~!~~L .J.~~ ~ c~~...9-_.!..._~. .~____ ." --""" • I .~ ....__ .-"-_ _-_. -""'"" .-.E. ._. _ .:12 "'-". _~~!!. ngay 05 chang 02 niim 2009 13 ...!!._--._ ... _ ___. ._" _.§_~~... __."" ... _.••_ _ -_ _._ ." r .__.. . _ .--.'.._ _ ._ .!lOa 12-13 ~L d~_ ...

.._ ...: ~--. "" -~..-.~:-J .:.--~--..Fl=~~._ •• _..-i"4" '''---Bfulg---'-'-. _._ ..m ~ ..-.-~!h_ _ 14 DUng --.. _.__ ~!!~_gJ...-.--~~--. _ _ ~ _ __ _._~_ .." ---._9v. ••• •. ..·· '··Kfnh·g:fr·i: ·B6-·C6~·g-·Thu~ ... 14 DUng.-.. _ ••• ....---.-.-. th~_~_~a p~~-ch~~$... .-.----... _ .~~~_~~..- . ..._.. ......- .." 13-14 fJimg . _.~_~!~~~_!!~.. _ ••••- _ __ . -.. .__ .._m~__ ~ _ ~~~g __ .....·--.------._ __ . -. -_ E~.. _ . 2 . ~ ! v 13-14 Dimg _.-----.. canai--·· ..f!li_~. 14 -~ 14 _ ••••• •• ~ _ ••••• ... 14 -.!~T."~ . __ _ ~ . --r.-. __ HH •••• .-.--- _.---.... __ ••••••• u ••_ HL~. ._.- -. ..... -- " -"..._ ..Q.-...•_ ._....~...._ _.- _ ._tiSu ti~t ti~t _~ j__ ......~ .lC... 14 .!..-.'i!!m~M.._. .~_ In thuong • _ 14 c~~._ _.. -. _?.. ml.-~~~~~ Dien 1. . khoan.l..~~~~_...--. ill tlnrong 13-14 Dimg + b Gom phsn. Ban sao van ban -·--·-r--······L-.. - _.Til "muc" va so thtr tu __ ... .T.__ _ .. .. ._ .._.... ~-.'''illthubD.. :::~:=::::==~~=~=~~~~:=:=~::~~~~:: ~Tiet H_~ _ ..._-_ ..-...~_ _ _ ~........ . ' 14 _ -_. ~ . !~-1~_~g!....••-..~~~ ... • ..~__ }_~. ~~-~i§t =::=====~~:~~===:=~=~::.:!!_\lC __ ! .._ ~ _ _..~ -. 1-.·-·------.._ ._ _. _~~. \[... _~_C. - - ..{iC=~~~~=~:::~==~~=~~~::::::: :::~::}I_~ ..• _ _ _.._ ._.. _..!_..'''-''1"4-' .~~] ch~~~L_ ...:..._n __ ....!~_.~~ .. ----. ---_ .I' .-..'"-·-· .____..-. .. . __ ____ m __ ..-. ··-nn--.-·~.y.~ .. _ __ ---... Thong tir nay co hi~u hrc thi hanh sau 15 ngay ke..._---....-:" Dimg._.. __ 'H_ _._ .._-_ _ .. ~~_G.. ·..-.·. ___ _. . ••••• ~ ..--.. <Urn __ •••_ ••_ _m.-~ __ •.. _ ..s -.... -'-1'4-'_ .·-···-.=-.-. _!±_ .-..iRl~~=i~~~ _=~"J!U~~:a~£===~~t!f.._.~~~~-.~ __ ...·-~··Gili.._ . _... .•_ _ _...~-. ... ••__ •• L..._ _. __ --=-.. _ _. In thmmg '-n_ ._._ _~ ... d~_ J~_~Q:. -. .__L _~_._ --------.r.... 14 14 ~ ••• __ ~ t6 chile..~E?.-. __ __ _ _ _ .... !!!!f."...•.~.J~~ ..!!A~:~n_ -~~'...... _..-._. ~ 14 -...-_ ._ ___Y.-.-'~Phfui·....~ ~ . -._ .._J?~~. 13-14 ~ ••-. --.--.. ._-.-. _.a-l. diem._ '.' !. !¥~_g_... ~ •.....~.."' I.--' . ..-.. ~_.--.~E...-.__ _ .....:... .__..g 'T:f._ .nm . __ _ __ "iIrj _.· . .... .. ~... ._ _ _ _ _ __ ..Tieu tiet _r__ "._.••. --.Tieu tiet ....Ii~! __ ..•••' -' ~ Truong hop khong co tieu de .. -=::= :=:=T~~~C:=~J= ..7 ••..._"'_"''''''..--...-. _ _ _ __ _--_ ._.-..._ --'. ... _ .. __ .!~~g ~~~~ ..._.._.YNQ Q ~ _•••. ..!L!:!... r •••~••. ._~e __ .. _ _ tlnrong ••• _ __ _-_ _ _.. _._ _ _ " _ " _._.-..-.-...~.-~. _ : ti~~_~... _ .--···--· .---- ..Dieu __ . ._ .-.!_~ -_ .-._ .!Jiing.-- Muc 1..:. _.. __ .--. ~.-.. _ ..~...... _ ~- ~.--...-.......·····-···-....... ~. ••~... -._ .-. Tii...-... _. ..a_Iloi ~_g_..~~t nhan · ·-_ _.~~ •••• _ •••• _ ~ ..·:···~·~~h~~g.~ . .. ._~_ J...~_---_ ..._ ~_~~3:._ .~~-.--... Til "kinh girl" va ten co quan. ....-.·-·.__ ._ ~Til "phan' . In thirong 14 Dimg __ ..i:="::"=F~1W-. n ••' _ __ _ ..~ _ . _....._ •••• - -- ---..- -.•..._...-._ _._...-A Dtrng + -- I+ _ •••• .--.. ~ Phin. 1... ._..._n _ ..m ..'~. __ 14 _ _ ••••••---- . --_~.-...•••-... I -..-~ .._m _ __.~ thuong In . -_....n~ ill thuong __ _!n. _ .. .. 14 n__ .. _ . -. · ·.---_ ...~·· ._.. _.. .-.....-"-.--..--..-.. == ..~ ......"' •••••. ._ ..·C-~~·hjnhth~c-~·~~--."'_ . -....---... ----._ Dtmg '!2 Dei voi _ _ . m •_ -~-Khoan. Diem . _.I: __ ~~ ----. .._~ _ _ .m__.~.Tieu de cua phan In hoa 13-14 flimg.-.._ .._~h!!_!_.._.. •.~..-..-'.-B..::~~I~D:~G. _ __ _ _.. Dtmg. __ " ..--. __ _ ._".--..-.---.. __ _m ...._---.._ _!!!.. -_ ....._~~~. _... ~ - I~ a _~1~~~k£ ~i~cii[:~~. f~:i±_:~~~=:~~f§i==~' J? tti~~~_: : . 1\1 so tlnr .---.-va~....-.._ ! __ ...h..p._ - In ._.... _ __:_.__.Tiet In tlnrong _n.. ..-... -..X_~. "..._.. r_'""'i._ _.._ 13-14 _ .... ~ _}.~_. -.:...-.....----__..... ~.....__ ..-. --._ _ ••...._ - _~ •• _ •• __ _ _~ _-_ _ •• _ ••• .. ·.. : ...x . ....~...~ ~ l_~::_!~___~~~_~.. .... __ .: ~._...":: .. .._"_...~~. ._..__ ...:. •••_ _.---.- -... __ .-.-... d~ TINH HINH 'nnrc HIEN NHIEM VU _ .--.. -.~ •• --_ .!!.--.. d~ ---- .. -....~ _ . _ '__'.__ .•••_.

...._ .-_. _. -_..-.-....-_ _ .!?~ va s.-_ __ 13M14 Dimg. .---~ ~£__ ~2 ~ ~~~? J. nhung 3 -z """" "'(_ '- /~ ._ . _ " Ghi chu: CO-chit trong cling illQt van ban ~iillg.·······- __ -." lu~g_. -PL.... . . _ (04) . - co chi? 14. dia chi E-Mail Website: s5 dien ...._ ...~.=~-i!ii-~~~~=-H-=~~!f~q~ng~-.. I DlJTIIAO J.-_....~I~~~:1~~~yan)~... Clan h va flfl'....- - - - -..""-"..... _ ...'~.. _ _ _ 16 Hinh thuc sao . - In boa ". .----.......--. .- XEM XONG _-_ TRA _ 1-:'12'.-..(' .- -t-.~..-·:··Gfrl··nh"i"€u·nar._--. Ha NQi -_ -r-. _ So xx phoTrangTien.. ~lJ"j..... .-1"--'" " __ _2~.TV. SAO Y BAN CHINH...~_..'J.YL_..... ~ '1'" d' . .. ng.-.-.-KfrijJ· . ....-~g ..: ....---.-. -....- II - .:~. -- Diu chi mire diSkhAn ------. --- __ . PP...~.q$ _..__. TRIeR SAO.... r. ~ !< . ... dong duoi .ia -~ vs . .. -. · ·_·--_ · ...._- -_ .--- .__ _ _ luc _.iil:-··-··········--_·_······ ········ · · .. _ __ - "_._. __~~... __ .. -'J..om. -.-_ _ // T' 1 J... . _ - _··_·. - _ -. '...:. 13 14 --....\~ ~ ._ ban __ _ -.._ _ _~hy}y~~r-_ . m .. ...__ . _ _ _--?- -- L~ N~t? _ -_ __ _ 1-+..~ CHU VIET TAT "_ -. r-.......-.-----··... . Ouoc hieu.. ~.._ In thuong _ _.- ._- I~ •• _ ~ _-...._ . _ _ _ __ _. _ _ _ _ -.. .__ I ILUU HAND o~:~ I . dong tren co chfr 13. r..... __ .~l!!!:_~L!.-...!.- - _-t- -_ - van ban.-~.!!!~~g_r--J.... vi du: Qu6c hieu......---. F' ..-. In hoa..-..._ -.. -. -_ din vB ph!UIIvi hru hanh __ __ _ . __ _. _._ g ..... to clnrc. . .~\!~ . dam "-...-.. 7... ".giam phai th6ng nh§...- I - -. -- KHAN __ . --.-13-14 Dimg.......-..":TIco chu 1. ·_ .._.~~~:111 ·· Hoan Kiem.. -1----...Tir "phu luc" Phu luc van _._ 14 2. - 13-14 --_ Dimg.~..t. _:. .. _ __ 9 ..._.Bo K€ hoach va Bau ttr.. _ E-Mail: DT: (04) XXXXXXX............... ~ 'fHlfQNG -... . _ :.Tieu de cua phu 15 .-....-- -......t." nam van b.. --- _.--'-'---fu"th~~g" ... ".. ..r--. nhftn ~ _.. _ _" __ " __ ... -_ -_ So trang . .._ ._. ~-- dim ..- 10 Chi .-__ _ _ __ _.. .- _ -_. SAO LUC 14 1----.l... .ii·..'..-- - -----.!!!..(300).... --_ _ _..h'~ " ...----. _ _ _ _ _ _ _. - .---.~~. ~ 13 _ 14 - 11 Chi dan v~ d\fthao van ban In hoa 13-14 Dimg._ _..-...._ _. '" --- 10 In thuong - t------ 11-12 - _ ._. tUm I DlJTHAO _ X'..~ -.....-dam .. ... dim --_ -- 'BOA T6c -. -1.Fax: _ -_ _-_.."-Ky hle~ ~~cri"&i~b a~..__ f-. - -. ... t. .BO NOi V1.BQ Tai--chinh.... _..!h.._- DUng . .-..-...-._.13 '~7. dcng tren co cnu L·~_ ':'._. _ _ __ In hoa 13-14 -.. __ __ _ _..~. __ .--...- -_ ····i·~t"·.. BANG . ~~ ._ _ ___ - Website: XXXXXXX 11 __ _..' F01 .". -._.Dimg ._ _ _ 1--""'''-'''''''-- __ . tna . ·..·--H·-··.· . co cmr 13:' di·. _ _ .2 th Dia chi co quan..--._ -(--_. ban sao . _ _ __ va so thir tu .. '" .I----.... ... - _ __ . ---.~...~Q!: ~ ... ..!?~ __..-.._"_. "" ~''J r _. . ~~.._ b Til "noi nhan" - va ten co quan.- Inthuimg _ - 13-14 ~ fXmg.

MAu trlnh bay ban sao vln bin MAu 2. GiAy clnmg nhin ... Van ban co ten loai ella Doan Di)ibi8u Qudc hoi .14 ~u 1.Phieu chuyen Mftu 1. Nghi quySt (ca biet) cua Tlnrong true HDND Miu 1.. GiAy di dU'img .GiAy bien nh~ he sa ..1 ...9 Mlu 1.1 Mlu 1. Nghi quy~t CM HQi dAng quan tri Mau 1..5 ~u1. COng dien .1.16 Miu 1....6 M&u 1.19 ..11 .13 Mau 1.4 .. GiAy moi .7 Mdu 1...18 M§u 1. GiAy nghi phep .van ban c6 ten loai ella cac Ban HDND ..12 M~u 1..Bien ban .Tlnr cong Ban sao van ban 2.2 Mau 1. Quy8t dinh (ca biet) (quy dinh gian ti8p) .. QuySt dinh (ca biet) (quy dinh true ti6p) cua Tmrong true IIDND- .'-----"'_ _ - _ - • -s: Mau 1.8 MAu 1.15 Mau 1.2 .Cong vAn Miu 1.17 M~u 1.10 MAu 1. Quyat dinh (ca biet) (quy dinh tnrc ti€p) .3 M~u 1..Phieu gtii .1. GiAy gi6i thieu .1 . Van ban e6 ten loai khac ..

Nhu Ditu ..............'......... IcY..... ) .. C ancu " ........ ddu) H9 via ten Ghi chu: (1) Ten co quan........ (4)........... Nui nhQn: ... " ... 4 . Quy'ET NGHJ: Di~u 1 Di~u Di~u .. nban ban va.... Axx(8)......... ..... t... ......•.... (6) NOi dung nghi quy~.. (2) Ten co quan. s6 hreng ban phat hanh (neu can).......1...... tf...... (1) Chfr vi~ cit ten don vi soan thao van ban va sB IUQIlg ban hru (n~u cAn).. (8) Ky hieu ngum danh may..... (5) Trich y~u nOI dung nghi quy~... 2 . QUYEN ~N.... (4) Dia danh.• ngay nam 20....~ (6) . (3) . .LUll: VT....•..........C3JlC:lr • t~ ••• t ~ ••••••• " "' •••••••• .(1).....~ .. tA chirc ban hanh nghi quy&." (3) Chtr vj~ cit ten CO' quan..............TV do:_ n...._" " "~ Miu 1..... TO (2) coo entre eONG BoA xA HOI can NGHiA DOc lip ..... ..... VllT NAM > S8: !NQ~. TRAM QUYEN BAN HANH ~.1. ....nh phuc thang ).•..Nghi quy~t (ca ~i~t) TEN CQ. t ~ •• " t •••••••••• ... . chile chu quan true ti8p (nau co)..... CHUC VI) CDA NGUffi (Chit ICY .............. NGHjQUYET (5) . TC QuAN (1) TEN co QUAN........ t8 chirc ban hanh ngh] quy~.....•.. ....

... QuytTNGHI: (5) + .. TmtONG TRve HDND em) vr. ..• ngay 20....... (1) ••• dan ngay 26 thang ... .... a a ........ . ddu) TICH (6) Hqva ten (1) TSn tlnh..xx(8)..... (4) .nhfut ban va sA luQ'tlg ban phat bilnh (n&! dIl).. ~. THUONG TRve HQI D6NG NIlAN DAN Can cit Lu~t Td chrrc H6i dang nhan dan va 11 nam 2003...i- "' "' '"' •• ~ ""III" '"' ~~ /. ..... DO" 1 leu .... (5) NQi dung nghi quY&.....1.. sA: INQ-HBND ." v30 wac chec vu Chit tich. ....Tv do . thanh ph6 we thn6c Trung uong(ten thi xi. .....H.... .. ... ~ .l coo nguoi IcY (ph6 CM tich)..nh phuc thang ndm NAM... .. (8) Ky hieu ngu(ri dAnh may..•• DAN CQNG HoA xl HQI CUUNGHIA vrer Bfc lip .. (6) Chile vu Clia ngum kYo truCmg hop Ph6 CM tich duqc giao kY thay CM tich thi ghi ehii vi&: cit "KT.... ..... thimh phA thuQc tinh. ~ ... ~~.. .~ ~ Dleu ol. A............ (7) Chfr viet tit ten.Nlnr DiSu ... can cir ...... . . 1& xi.d: de 3 . ... ...• (1) ...Lim: TM.. .1. .. Ghi d..... ND'i nh'n: . ...... NGHIQUYET . ben dum ghi chite V1. .. th1 tdn)..Nghi quy~t (ca biet) cua Thtrlrng try-c HDND HQI DONG NIlAN •. (3) ••... (Chft kY..... (fan vi SO(Ul tbAo va sA luqng ban luu (n8u cAn).... (2) .7).. .. ~ iII iII . (4) Cac can ell We ban hanh nghi quySt.. ...0.Mlu 1. ~ + ... .... (2) Dja danh. ( - _ "'-_.. 10 . (3) Trich yeu nQi dun~ nghi quy&.. Uy ban nhan ....

......... ben dum ghi chirc V1) cua ngiroi ky (Ph6 CM tich)....l CM tich.. (9) Ky hi~u nguoi danh may.... ~ p . thong nam 20 ........... ..... Can ctr ... (8) Chii' vi&: nit ten dan vi soan thao van ban va sB hrong ban hru (n&...Nghj quySt cua Hqi dAng quan tr] CONG HOA... (5) Trich ySu noi dung nghi quyet....Nhir ..................... (6) Noi dung nghi quy~t..... ..... . Di~u . tit 4 ......... niau . .. cin).........xx(9).. .. NGHIQUYET . .............. ......." vao tnroc chirc V1....Miu 1.. t .... (3) ...........(8). HOI DONG QUAN TRI CHUT}CH (7) • (Chit .....l cua ngirci IcY........ TC cuu QuAN (1) TEN co QUAN........nh phuc '" (4)....2 ...:............ (2) Ten co quan. ~. ~ .... TEN CQ.1....... IcY... '...... nhan ban va sBlu(....... t8 chirc ban hanh nghi quySt... HQI DONG QUAN TRI ...... tnrong hop Ph6 CM tich dUQc giao ky thay CM tich thi ghi chii' vi~t "KT... (7) Chirc V1.............. . 16 chirc ban hanh nghi quySt.. Noi nhlin: ........ t6 chirc chu quan true ti6p (nau co) hose Cong ty me (nSu cAn)........1... (5) "' ... ... A. (2) ••• Can cir ..... dau) HC} va ten Ghi chu: I) Ten C(J quan.......LtJU:VT..... I .......... ngily sa: INQ. a ~ ~ ~ ~ . ............. ........." ......... TM........ T6 cmrc (2) xX HOI CHiJ NGHiA VI¢T NAM' DQclip ........ . (4) Dia danh... ......lI1g ban phat hanh (nSu cAn)..Til do ....... .......... t .. (3) Chii' viet tAt ten co quan.H.... QUYETNGH!: Di@u 1 (6) ..

." via woc ten co quan. quy dinh chuc Ding.. (l1)Quy~n han.' . ar.. t6 chuc hole tan tap th! Ianh ~ (vi du: TM..H..• (6) Trfch y~u n()i dung quy& dinh. (7) N& thAm quy~n ban hanh quya nguoi dUng diu (vi du: BQ wOng (5) Dia danh...xx(13). truimg hop cdp ph6 dlrQ'c giao leY tbay nguOi dUng dAu co· quan thi ghi cbii viet tit "KT.. nam 20. . )... to chirc hole chuc danhnhA mroc ban quya dinh.TM.. 16 clnrc).... TC em) QuAN (1) TEN CO QUAN. . . Xet . (8) Neu cac cAn cU tn.. .. dA ban lW1h Ctuyet dinh (vln ban tha11h .. " . Dleu 1 (10) .. . ell' f .dUng diu co quan.. cac tnWng hop khac thuc bien theo hu6'ng din tai Khoan 1. f •••••• ~ ••• ~ •• + ~.c vA ~p ~ l!nh dao h* co quan. de nghi cua ot ...(12).... (2) Ten co quan.." ~~ ••• ~~f-"" ~ ••••••• ~"' ".. hfnh ..). n$u thAm quyen banhanh quyetd:)Dh thuc... Cl..haDh ghla s6 vi kY~eu c1ia van bin.• Vien trU'ang Vi~n .. t6 chicc chu qUlin tn.Luu: Yr.Icw6ng.2 .lap.). NISi dung quya djnh. (8) (9) . .. II t ~ . Uy ban nhin din.Quy~t (flub (quy djnh CQ. HQidAng .... (3) DAi Wi quyat dinh c:iL bieti khonggbi mm ban .. TO CHirc (2) trvc ti~p) CQNG mN BoA xA DOc l..• Giam dAc .rc tift. (5) ngay '. (12) Chii' vi~ tit ten dan vi SOQ.. HQi dAng . ... A.. Uy ban·~ dan. II . (CJm. QUYtTDiNH "..." vao trucc chicc vu clia nguOi dUng diu.Nhu Di8u . .._ 'II 4 ••• ~ rnAM QUYtN BANHANH Coo err CAn. . . QUYEN~. .. 'san ThuCmg V\!. . .J. nhi~m vu.f~ · Ir •• + ·~ I... Giam d6c. TM.rc tiSp (nSu co)..~ """ . va via 5 .~ . (4) Chii vi&: tAt ten co quan. t6 elnrc thi ghi Cbuc vu ella BQ. (13) Ky hietI nguOi <tanh may. ..D tlu\o va sA luQ'n8 ban hni (n~ cAn).p . ben dum ghi ch(rc vu clia ngUoi leY vAnhin. . f>i8u 12 caa 1'h6ng til nAy. Vienwlmg v. I . C\lC wlmg Cue . ~ . cWc V\l cUa nguOi ky nhu B9 wOng.v .nb ph6c U(n CHiJ NGBiA thdng V¢T NAM sa: (3) IQD~ (4)..• CM tich .. tA clnrc thi ghi ten tap tha hole ten co qean.. nhan ban va ~ IUQ1lgban pbat hanh (nSu cfut). ".Miu 1...... ... ...· .. ~ wOng hop kY thay m4t tap thS ta:nh «40 thi ghi chit tAt '~. dJu) Hqva teo (1) Ten co quan. (10) dinh thuQc nguCri.. cUA NGlfiJI KY (11) .. '. QUvtTDINH: . t6 chec etb (vi d\l: Ban thulmg vu .. 'II~ Di~u . (6) Ve Vlfc ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ~ (7) ~ ....II " •• Nui nh(in: .. . fA chuc h* chec danh nhA nuoc ban IWlh quy~ dinh. ICy. " .TV do .. .. J. quy~ han cua co quan.. Ghi chu: (9) Cac viin ban phap 1:9lien quan tnrc tiAp den vin dA giai quyet trong n9i dung quySt dinh.

Hoi dang ... ... cac truong hop khac thuc hi~n thea huang dfut tai Khoan 1. (9) Chii' vi~t tit ten dan vi soan thao va s3 luong ban hru (n~u cAn).. . . to chuc thi ghi ren t~p thS:hoac ten ca quart. .. r ••••••••••• .T. . nhan han va s6 luong ban phat hanh (nSu dn. ... t6 ehirc hoac ten ~p th€ lanh dao (vi du: TM. (3) Chii' viSt t~t ten co quan. (2) Ten co quan. Dleu . Uy ban nh3n dan. (8) Quyan han. ). t6 chtrc d6 (vi duiBan thu6ng vu .. ..). C1.Luu: VT. TM. Ban hanh (Phe duyet) kern theo Quyet dinh nay o.....2)..).. Uy ban nhan dan. (10) Ky hi~u nguoi danh may. dJu) .v ... lli~u 1." vao truce ten co quan. n~u tham quy~n.. do .. Noi nhQ.. (nSu co). (4) Dja danh..)" .Hanh phiic tJuing nom 20. .lC tru6ng Cue .. (7) Neu cac can cu tT\1'C ti€p d€ ban hanh quy~t dinh (nhu ghi olui cr mlu 1. H6i dAng. (5) .. dB phuong (1) co quan. .M~u 1.. QUYEN ~. tA clnrc hoac chirc danh nha nuoc ban hanh quyat ~nh. tA chirc thi ghi chirc vu cua nguoi dun¥ dAu (vi du: Bo tnrong BQ..(9). . DiSu 12 cua Thong ill nay.. (5) Trich ySu nQj dung quyit dinh.. an.. Viet1 tru6n~ Vien . A.. TC cnu QU AN (1) TEN CO QUAN.3 . . (3) . ..1.. Giam d&. TEN CQ. ben duoi ghi clnrc vu cua nguoi ky van ban. CM tich .ban hanh quy8t dinh thuoc va ~pthS lanh dao hoac 00 quan. H9 va ten Ghi chli: (*) M~u nay ap dung d6i vci cac ~uyBt dinh (ca biet] ban hanh hay phS duyet mQt van ban khac nhu quy che. Can Xet crr (7) Can ell de nghi cua QUYET llJNH: . tnrong hop IcY thay mat ~p the lanh 40 thi ghi chu vi~t tit "TM.Nh U D leu ... Vi~n tru6ng v. nor cmr NGHiA ~T NAM IQD. T6 cmrc CQNG BoA xA (2) Dqc lip . .. 6 .... Cue tnrong. Ten an. tA clnrc chu quan true tiq. TRAM QUYEN BANRANH .... quy dinh.. Giam d6c ... (6) N~ thAm quy€n ban hanh quy~t djnh thudc va nguoi dung dAu 00 quan.n: .). ngay QUYETDJNH Ban hanh (Phe duy~t) (5) 418 •••• Il . " " . (6) . .... chuang trinh.. (4). Ban Thuong \V. t6 chirc h('~c clnrc danh nha rnroc ban hanh quyat dinh..." vao tnroc clnrc vu cua nguoi dUng dAu...Quy~t dinh (quy dinh gian ti~p) e) . . cmrc vu eVA NGUm KY (8) (Chu kj. . chirc vu cua npuoi ky nhu Be>tnrong.. ... tnrong hop cAp pho duqc giao ky thay nguci dUng dAn 00 quan thi ghi chif vMt tit "KT. ke hoach...xx(lO)... TM.

.J" f~4' ••••••••• ..T6 ewe cnn QuAN eONG BoA xA HOI cmr NGW VIET NAM ... (1) .. ChU'O'Dg I QUY D}NH CHUNG Di~n 1 Di@u 2 ~ •••••••• ~ ~ ~4 . Dqc IfP ........ ~~ p .....1.......... rnuc.. .. .... Di~u ..... Chuong .nh) rJ TEN CQ. ~""" I... . A _ ~ TEN LO~I VAN BAN (Ban hanh kern thea QuyJt dtnh s6 ngay thdng . do .... ......lQD.. ~~ 10 11 •••••• ". TC TEN eo QUAN. 4 4 •• '11 '" ........~ 0..........Hanh phuc .......) .... .... +"..... (*) Mlu nay ap dvngd8i voi cac van ban: duoc ban hanh kern theo quySt dinh (ca bi~). *...... entre vu eVA NGU(n KY....... bao gAm chirong. di~u... . diem. .. ..... Di4~u •~ * •••••••••• " ChUO'Dg •••• ." ••• I ~ t_.. .... ... b6 cue co thS . ~ •••••••• ~ ••••• • . .... .. ddu) Nguy~n VinA --~------------------------------------------------------~ Ghi chu: ......... 7 .. (1) Trich y~u noi dung cua van ban.... ... .... ~ t r ~ Dleu ...... ~ ... khoan... nam 20 cua . . QUYEN~........Min van ban (ban hanh kem then quy~t tJ. •• ~ ..TI.. ..... ..... ' (Chit ky.

.. t6 chtrc chu quan tnrc ti~ (neu co).... cmrcvu eVA NGlfm KY (9) (Chu ... 8 . Cue tnrong.. ke hoach. clurc vu cua nguoi ky nhir BO tnr6ng..Van baD co ten IO\li khdc (") TEN CQ. nSu nguci ky van ban ta cAp ph6 ella ngiroi dung dAu co quan thi ghi chfr via tit "KT" vito tnroc chirc vu cua nguoi dimg d&u... chuong trinh.. Vi~n truOng v.l sc3lugng ban hru (nbI dn)... ~ .xx(ll). to' trinh... .. TC QuAN (1) TEN QUAN. (3) Chii' viBt cit ten loai ban... A. phirong an.... Giam d5c... biet).Mau 1. QuvtN ~. ( l I) Ky hi~u nguoi danh may... chuang trinh....(10). " .. xX HOI CHiT NGHiA vQ:T NAM DQc IfP . to' trinh..~.... Ban thueng vu.Htmh phiic . (8) Noi dung van ban. __ . ).4 .... eta an. thong bao.....1 " ...' (9) Ghi quyen han. ......v .. the f)~adanh.. . ddu) Ho va ten Ghi chu: .. ngay 56: I...(4). TM. .1. . (4) chocit ten co quan..... t6 chirc h~e chirc danh nhA rnroc ban hanh van ban. nh3n ban va sc3luong ban phat hanh (neu cAn). ~ tnrong h~ IcY thay m~ittap tha lfulh dao thi ghi chfr viet tit "1M" van tnrac ten co quan. H6i d6ng . thdng niim 20. (7) Trich y8u noi dung van ban. co tha an. T6 cmrc (2) eo coo eONG BOA.. ben duOi ghi chirc V1) cua ngirci kY vAn ban..... " '. Uy ban nhan dan.. BiSu 12 cua Thong tu nay... bao cao v.TV do . (2) Ten co quan...... cac tnrong hop khac thuc hi~n theo huang d!n tai Khoan I.. ' .(3) .. dB bao cao.... TM. Noi nh(in: . quy dinh v... t5 clurc ho~c clnrc danh nha mroc ban hanh van ban.. kG hoach. (10) Chi! viSt tit ten don vi soan thao v. 10/...v .. (7) (8) _.. Rieng d5i voi tb trlnh them thanh phfut "kinh gui" a vi tri 9a. (I) Ten CO' quan... thong bao. tB chrrc hoac ten tap the lanh dao (vi du: TM. .. TEN LO~I VAN BAN (6) ._ ..... (5) .. via van (6) Ten loai van ban: chi thi (ca biet).._Luu: VT..v . (5) (*) M~u nay ap dung chung d5i voi da s5 cac hinh thuc van ban hanh chinh c6 ghi ten loai e\l nhu: chi thi (d.

. 56 dien thoai.... (5) . . .... tA chile thi ghi ehfr viet -cit "KT" v~ tnroc clnrc vu cua nguci dung diu. • . ngay S6: V/v 1.. t6 chuc tA chile (8) Ghi quy€n han.. Vi6n twang v.. .. tA chuc ho~c ten ~p thS 1~~. (7) NQi dung cong van. . A.. chirc vu cua nguOi. " _....... ~ .S ...... TC can QuAN (1) TEN CO QUAN~ TO (2) cmrc ...Nhu tren ..Luu: VT..... .. Website (nau c5.... Website: . (Chit ley. CmJC VV CVA NG1fffi KY(8) .TV do ...... 12 clia Thong tu nay. . r r ~ • • • • • • t .v . • lL:\N.. (6) Trieh y€u noi dung c6ng van.. n&! nguaj ky cOng van la cap ph6 ella nguoi dung dAu co quan.. . t~ t ~~ " (7) If " : " " ~ " ...mg ban hru (n6u cAn).Xx(lO)... TM........ chile vu cao cApe~ Nha nuoc.1..... * N~u noi nl$l (kinh sUi) Iii nhimg chirc danh. Ha Noi DT: (043) XXXXXXX. ben duai ghi chile vu cua ngucri kY cong cac tru6ng hop khac thirc hien theo huang dL1 tai Khoan 1. (4) Chit vi&: tit ten dan vi (Vu... t6 chirc h~c chirc danh nha nude ban hanh cdng van. . HQi dang: . * •• I '" ••••••• ~ •• .. tnrong hQP ky thay m@t tip tha.. Uy ban nMn din.. f + + + .... OJ) Dia chi CCI quan. 86 Telex.. (II) (1) Ten co quan.. nhan ban va s61UQl1g ban phM hanh (neu cAn).. .(4) ... . Noi nh(in: . (9) Chii' vifu:tit ten don vi SO@Il thao va s61uc. Giam (f&. .... Fax: (043) XXXXXXX E-Mail: Ghi ch... TM. 9 .. chuquan true ti6p (nBu co).MAu 1... t6 clnrc. leY nhu BO truong... Kinh giri: .CONG BOA.. vi du: TM. tA... ' QUYEN ...n)..C tnrong. bo p1$l chue nang) soan thao cong van... Ban thuong vu. ... (2) Ten CCI quan. ~ • i" ... (3) Chii' viet tit ten co quan. :thi pMn noi nhan khong ghi "nhu tren" ma ghi tnrc ti€p nhimg chile danh... (6) nom 20.(9)..... hoac chile danh nha mroc ban hanh c8ng van. clnrc VI) Ayvao. van. qu~ Roan Kiam. phongban. s6 Fax.I.(3) . CI.. ...... (10) Ky hieu nguCri danh may..Hanh phiic ..... ddu) Hq va ten sa xx ph8 Trimg TiSn.Cong vAn : TEN'CQ..... (5) Dia danh....... . lanh dao thi ghi ehii viet tit ''TM'' tnroc ten co quan.... xA HQI can NGHiA thong VItT NAM DQclip . Di&. . .. dja chi E-Mail.

.....T NAM' DQc I$p ...• . t6 chirc Hoi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11 (5) _. Di~u 1 - .... THUONG TRUC HDND ~ CHUTJCH(8) (Chu ... (1) Can Cll Luat nam 2003. ngiry thang ndm 20 . .. (9) Chii' vi&:cit ten dan vi soan thao va -Iuong ban hru (nau can)...... . NSu Uy vien Tlnrong tnrc kY thi ghi: PBD can TIeR KT..A... . (S) NSu Ph6 CM tich ky thi ghi: KT...n: ·~ Dleu .'xi... QUYETDINH: '" (6) '" '" '" . -Nhu Di~ ... IcY va ddu HDND) HQ va t~n trful. " _. ~ •••••••• I ••••••••••• ~ •••••• _. . thi (2) S8 thir nr dang ky quy~t dinh cua Hoi dong nh§n dan..MAu 1... huyen.6 . (9) . thanh ph8 thuQc tlnh... (7) . thanh pM true thu6c Trung uong... . .. (2) . ..... (4) Trich yeu n6i dung quyGt dinh.TV do . .. .a danh. ......... .xx(1O).. uY VIEN TRUONG CBiJnCB TRue s( 10 .. . S6: ..... sd luong ban phat hanh (nau ciln).... .. TM.. (6) Nai dung ~uy&: dinh.. Noi nh(i.. .LUll: VT......• (1) ••• CQNG HoA xA HQI cnn NGHiA vQ.. ... (5) Cac can ClI khac ap dung ban hanh quy~t dinh.. (3) D..lQE>-HE>ND Ve ... .. nhan ban v 1. (l~) Ky hieu riguai (tanh may.Quy~t djnh (eal bi~t) eua ThU'irng trtrc HC}i dAng nhan din HQI DONG NHAN DAN . QlJYET DINH (4) ••••••••••• '•••••• ••• THUONG TRl/C HQI DONG NIlAN DAN .H\lob pbuc .... (7) Thfun quyen ky van ban .. '" '" . (3).......1. _ . . q~ thi xa.. .. ........... Ghi chu: (1) Ten tinh...... cmi TJCH de .

•• • .Vin ban co ten lo~i cua cac Ban Hqi d6ng'nhan dan > HQI DONG NHAN DAN .: ...T NAM DQclip . .. . ngay thang niim 20 .. TRU'ONG BAN PH6 TRU'ONG BAN Hoi dAng nhan dan ban 11 . • .. -HDND A . (2) S6 thu tu dang ky van ban cua HQi dAng nhan dan. <II (6) to I • • • . .... Ndi nh(in: .. .7 .Miu 1. tht trfuI.Tv do . • . (3) Chii viat tAt ten loai van ban. • • . • . TEN LO~I VAN BAN ....•. .1. ~... (M[u nay dung chung cho tAt ca cac loai van ban c6 ten loai do cac Ban cua hanh)... . ~ '" ~ "') .. thanh phB true thuQc Trung uong. xa..(2). (1) ..1. ~. f 10 ..... ••••••••••••••••••••••••• .Hanh phiic I sf.. • • . f • '" • • • • .....A. .. 4 ....... . (5) Trich ySu noi dung van ban. (5) ..... phuOng.. . quSn. r .. .•• CONG HoA xA H(U CHU NGBiA VIf.LUll: VT. . (4) Dia danh.... ... thi x!. . BAN KINH TE NGAN SACH TRlfONG BAN (7) (Chft ...xx(9)... .. f. • ~ • • • • .._lI . (4) .. • .... TM. IcY ~adc1uHlJND) H9 va ten Ghi chu: (1) Ten tinh. tharih phB tllUOc tinh... (9) Ky hieu ngum danh may. NSuPh6 TruOng ban ky thi ghi: KT. (8) .. (7) (8) Chfr vi&: tit ten Ban soan thao va sB luong ban luu (nSu dn). nban ban va sB hrong ban phat hanh (n€u cAn).. (3) . (6) NQi dung van han.. . huyen..

.._ ~ . _P 4 .. .. .. N~u Tnreng 12 . ~..... (5) NOi dung van ban.. TEN LO~I VAN BAN .: KT.(3).·o a _ . ... .. (I) CONGHOA xA H(n CDn NGHiA vrsr NAM DQc lip ~TV do .Luu: vr.... • • .. TM...... ten loai van ban Doan leY vcri tMm quyen rieng thl khong co dong quyen han.. . .1ivan ban cO tBn 10...... ngay thdng nam 20. DoAN DAI BIEU TRUONG DoAN ouoc (7) HQI (6) . A.. ~ •••••• ~". ... . ... '" " Noi nh(Jn: .8) ... or .... • • • . . ........ • .~....Miu 1.a ••• ~ ••• or ~" • .. .. TRUONG DoAN ' PHO TRUONG DoAN (8) Chit vi~ ~t ten dan vi soan thao va sa IUQ1lg ban hru (nau cAn).. .... ... ban.... . " ' .xx(9).. ddu DDBQH) Hq va tin Ghi chti: (l)Tentinh.. . ~ •••••••• ••• I ~ ~ ~...\i c1la Doan f)~i bieu Qp& hOi).~ 'I" ••• (4) (5) t •••••••••• .. (2) Chit viet cit (3) Bia danh. _ . .. Vin ban co ten Im}i coa Doan D... • .. (7) NfuJ PM Truong doan ky'thi ghi. ( I ••••• ~ •• J (Chii 10/...1 (2) -DDBQH .'aa ••• '0 •• ...... .._ •••••••• 0 oi- ••••••••• ••• ••• '. •• ". .' ' ••••• et "' p r .. .... • . (9) Ky hieu nguoi dinh may. .... .8 .I. .. 't. I ••••••••••• " ." •• ~ •• .. _ •••• ~ t •• ~' •••• po.. (M~u nay dung chung cho tAt ca cac 10. .... . • • • " . '" .. ..Hanh phuc sa: .. • . (6) Th1n quy~n ky van (4) T rich yau nQi dung van ban....... . • •• • ~ ..i bi€u Quae hqi DoAN f)~I BIEU onoc HOI ••. .. . thanh pha tnrc !huQc Trung trong. ..... sa luong ban phat hanh (n8u cfut). • ....

.. (9) .• 11 "1. TC em) QuAN S6: /CD.N... •• It.Liru: VT.. (4) e. (6) Ten CC1 quan..I..Min 1.. kY.. (3) Chii' vi8t tit ten CC1 quan. CONG DI1J:N . (4) thang nam 20..H:}nh phuc ......A... • • • •• .. . •••• ~ ••• ~ •• ~ ~ ~ ~ 4 ••• ~ ••• •• ••• ·~···.······ . '" ... " '" '" QUYEN IL. • • • . (8) N6i dung dien.... dtiu) Ho va ten • Gbi cbu: (1) Ten CC1 quan... (9) Chii' vi8t cit ten don vi soan thao va s61UQ1lg ban hru (nfut can). . t6 chuc hoac chuc danh nha mroc ban hanh cong dien....... (8) '" . tB chirc ho~c chirc danh nha mrcc ban hanh cong di~n.xx(lO). t3 clnrc hoac chirc danh cua nguoi dUng dAu.... (5) Trich y~u noi dung dien..(3). (10) Ky hieu nguoi dAnh may.Cong difn TEN CO QUAN.. ... (2) Ten CC1 quan. t6 chuc chu quan true ti8p (nSu co). (5) . (7) Ten CC1 quan. • • • • • • •• " • ~ • •• ••• L • • • ••• 'I- • • • • • • • • • • • • • • •• '.a danh.. t& chuc ~ diQn. '" NO'i nh(in: •.. • • • . .. TEN CO QUAN. 13 . cmrc vu CVA NGUOI KY (eM ..9 . TO cHirc (2) (1) CQNG RoA XLi HOI can ..p .Til do .. - " (6) dien: . ~ • ~ • • .. . . (7) ... '" . nhfut brut va s61u(]llg ban phat hanh (n8u cAn). ngay NGHiA VJlT NAM DOc I.

... d&u) Hq va ten Ghi chu: quan.. • .. ... hQi thao. . ~..••••• Min Q •••••••••••••••••••••••••••••• (5) . .. .. CHlJC vu CUA NGUm lIT • Liru: VT.. .. Noi nh(in: . • .T... " . .. . . . •• Thai gian: .Miu 1. ••••••• ~ . .. .(3)... (8) .. ... • • " . . " " . .. chU'c \'\1... .. . t6 chire ban hanh giAy moi (3) Chii vi6t cit ten CO' quan.nh phuc ... . (9) Ky hieu ngtrci danh may.. ~ ~ . . . . . nhan ban va sA hrong ban pluit hanh (n~u cAn).... .. . (6) o (7) . du •• ~ . (7) Tcm (noi dung) cua cuoc hop.10 .: . (Chu 10/... . . tA clurc chu quan true ti€p (n6u c6). .. . " ~ •••• GIAy ~ ••. . .. .. ..... .. . TO CmJC (2) CQNGBOA xA H(n CHiJ NGUiA vrer NAM DQc lip . . tran trong kinh moi: ~... (2) " . . do ... ..H. quan. t6 ehlie ho~e hova ten. 'II /GM. .... don vi cOng tac cua nguoi duQ'c moi. .. .... nam 20. . QUYEN ~..v . .. .. (6) Ten CO' quan. .A. (5) Trlch y6u nQi dung cuoc hop.. . . • . . I' ... .. .1.. .~ p •••••• ~ '_. . hQi nghi v. ft '" ~ Dia di8m: • . ngay thong sa: . .. : .. TC Cm) QuAN (1) TEN CO QUAN. ...xx(9)...... t6 clnrc ban hanh giAy mei. (1) Ten (2) Ten 00 CO' 14 ... Ong (bel) 1'0. .. . .... (4). . . (8) Chii vi8t tAt ten dan vi S04Il thao va sA hrong ban hru (n~u cAn).Gi§y moo TEN co QUAN. . . . (4) Dia danh.

do .c l"p . Ho • "Ghi chu: (1) Ten co quan... 1. (3) Chii' viet tit ten co quan. .. TC coo QuAN S6: /GGT. G·" nay co gia tn dJ.. ngay thang nam 20.. va ten " (5) Ho va ten.11 .... Gng (ba) Clurc Vl.Nhu tren.Ty. (2) . ~ •••• _ •••• VS •• 44 •••••• viec: t . GIAV GIm THI~U ..Min 1. .l: Diroc cir den: (6) ... en et .. .. ... tt ~ '" t~t t . 16 chirc chit quan tnrc tiSp (nEu co).. (1) TEN CO QUAN..... cuuc V1) eVA NGUm KY (ChU kj. h...... hoan thanh ~ •••• D~ nghi Quy co quan tao di~u kien dS eng (ba) co ten nhiem vu.Hanh phue ..( ngay ray . (4)... (2) Ten 00 quan. a tren /. 15 ... clare vu (6) Ten co quan._. T6 CWC (2) CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA vr¢T NAI\i Dq.. .. ddu) -Liru: VT. QUYEN ~N...... ........ tA chirc duoc va don vi cong tic cua nguoi diroc gi6i thieu.... (4) Bja danh.. ~ .... .. t& chuc ban hanh van ban. .Giiy giOi thi~n 'TEN CO QUAN.. gici thieu toi Iam vi~.(3). Nui nh(in: . tA chtrc ban hanh van ban (cAp giAy gi61 thieu).. " tran trong gici thieu: (5) .

hOi thao) ket thuc vao .12 . '" ta (4) Ten cuQc hop hoac hoi nghi. Chu tri (chu toa): Thir ky (ngiroi ghi bien ban): Noi dung (theo di6n bi8n cuec hOp/hoi nghilhoi thao): . . chirc chit quan true ti~p (nfut c6)..n: Ho va ten . hQi thao. Thanh phAn tham du: " .. . 56: TC cnn QuAN (1) TEN CO QUAN.a lem: .1'1}' do . ngay thang . gio . "' ~ (Chit kYo ddu (neu co)) Hq va ten Ndi nh(J.Miu 1.Bien ban TEN co QUAN. BIEN BAN ~ (4) .Hv. (2) Ten co quan... (3) .l. t6 chircban hanh van ban. d. 16 .kY) CHirTOA. nam Cuoc hQP (hOi nghi. .nh" phiic xA BQI CBiJ NGH~ ~T NAM IBB. t5 clurc banhanh van han. THUKY (Chu.... J. ... m. at au: f)" d'" . T6 CmJC (2) CQNG BOA DQc 19P .. .. " (3) Chfr vi&: tit ten co quan. Th" glan b!. (5) Ghi chu: (1) Ten 00 quan. (5) Ghi chile vu chinh quytn (nBu cAn).. .

. . TO CHifC (2) S3: /GBN. t .. chuc vu va don vi cong tic cua nguoi ti€p nl$l hd so..I. ngiry ndm 20.. sa eua: rep 9D 0 Dng (ba): . (4).. . f .(3) ... 16 chirc chu quan tnrc ti~p (n8u co)...Giiy bien nhin TEN co QUAN. HoA sO' ••• BIEN NHAN • '" t . to chuc cAp giAy bien hd so.. .......Luu: Hd so...... TC CHU QuAN (1) TEN CO QUAN... .... ...13 .. 1 2 3 ~ -1'" ~ '" (6) '" '" . (3) Chfr vi& illt ren co quan.. cu th~ cac van ban. (2) Ten CO' quan.. ....... noi cong tachoac giAy to tuy than cua ngu(n n6p he... bao gam: (7) . .... tii lieu co trong hd so.. td chuc cAp ~Ay bien hd so..Hsnh phuc thang .. .. GIAv Ho va ten: '" '" .. Clurc vu...TI}'do . ... Ghi chu: nhan nhan 17 ... ... giiy to. .. NGUm TIEP ~N He va ten (1) Ten CO' quan.... Noi nh(in: .. (7) Uet ke dAy du. ... CONG ... (6) HQ va ten.. so.. (5) Ho va ren... (8) Ten nguai hoac co quan gui hd sa..MAD 1... .. .. . -to ~ .l.. + (5) ~ ~ t '" 4 " . dan vi cong tac: . (8)...... BoA xA HOI can . NGHiA VIET NAM ll{)c Ijp . (4) Dia danh... nh'" h. D-a t·J.

.. ...TEN co QUAN........ . clnrng nhan: .. ngay GIAy CHUNG N~N ..... " . _ ~ •••• t~ .. ...... .' (2) '" ........ . ~ .... ... ~ ... ... ..... "" • +. ...... ... .... S6: /GCN...... . .. ..... (6)..Luu: VT.(3)....... Chii' vi& tit ren co quan. ." ....p clurng nl$l... ..... BoA xA HOI CHiT NGHiA VI$T NAM DQcl.. t .. .. . nh3n ban va 861uQ'ng ban phat hanh (nSu can). .. N6i dung clnrng nhan: xac dinh Cl.... . ~ . ~+ •••••• ... ... .. ..... nhan....1... .. • . ... dau) KY ....... • .. .. ... I .. .. .... • . ... .. . .. Chii' viet tAt ten dan vi soan thao va s61uQ'llg ban hru (nen cAn).....Axx(1)... .. 18 .... ~ ••••• ~~ ••••••••• t ~ (5) . ••• " t ..... .. ..l th~nguoi. HC}va ten Ghi chu: (1) Ten 00 quan..... .. '" '" Noi nhpn: .T'1 do ..... . QUYEN ~...... ... . ..... to chuc cAp giAy clnrng ~ay Dia danh. • . . ...... ....... 8\1' vi~c> vAn dS duQ'c chung ~.. ~ . (4)... (3) (4) (5) (6) (1) (2) Ten 00 quan....H\lnh phuc thdng nam 20 .. .... cmrc VV CUA xctror (Chu kj. . .. ...... . .. ...... . TO CWC (1) cQNG (2) .... ......_ .. . . tB clnrc d. ..... .. .. ... _~....... TC COO QuAN TEN CO QUAN... .. ... ......... .. . .... Ky hi~u nguoi danh may. ...... .. .p . . .. tB chirc cM quiul true ti~ (n~u co).

GiAy nay co gia tri bet ngay QUYEN ~........ 19 . "........... .15 .TV do . (4).... . --{ l ! ! Bi . CQNG BoA xA nor CHU NGHiA V¢T NAM DQc lip .....".....( en Xac nhan.Min 1. cua cO' • quan (to chUc) noi di. ... gian fr nm.Giiy di dU'irng TEN co QUAN. "..... GIAy DI DUONG cap cho ang (ba): Chile vu: N 0'1 d llQ'C Cll dJ... .... CHUC \TV CVA NGUm KY dJu) (em Jry: HQ va ten _..... I I Den .... .. ... ngay thang ndm 20.nh phuc .. . cong t' . ..... TO cmrc (2) S3: (G£)f)•.'. " ...... .........(3). NOIDIVA DtN Ngay thang Phucmg ti~n DQ dAi ching dtrirng (Km) ThO.. ' en ac: (5) ..H. Bi ........ ..... Ben ...... .I... J. d...... d~n I -J f)i .TC cnr QuAN (1) TEN eo QUAN.

.. 20 ..... Den ........ 1 i 4 . 1 Ve nguoi: ve x d =.... Di J....... + ._.....! c§p di dirong: 2. (2) Ten CO' quan. Ph\... w ve d d x =" d = .Ve circe: ve x d= ...... Di ......... d d d . vi cong tac cua nguci duoc cAp giAy......... .. t5 clnrc cAp giAy di direng......... ~ c .. t& chirc chu quan tnrc titp (nSu co). I -l I D6n ........... I Den .... .. ve x 1....... ~ ......".. t6 chirc cAp giAy eli duOng....... (5) HQ va. chirc vu va don (4) Dia danh........D€n .. Phu cftp hru tru: ~....... (3) Chii' via:: tAt ten co quan... ten... d d d ......Phong nghi: .. __ .... " . ~~.. "' .. Di ~~ .... NGUOI DI C6NG TAc (Chii' kY) PHV TRACH BO P~N KEToANTRUONG (ChUkY) (Chi¥ kYo dau) Hqva ten Ghi chuo' Hq va ten Hq va ten (1) Ten co quan. Tong cQng: . ~ ..Ph\! phi lAy ve bang dien thoai: . ......

CHUC VI) CVA NGUffi (ChU.... . (5) . .. ella ang (bel) (2) .. . . .. QUYEN ~N. 21 .Luu: VT... Noi nh{i. TO CmJC (1) (2) CQNG BoA xA HQI CHiT NGHiA ~T Dqc lip ..... (8) . . .... cAp cho: .... . (7) Nguoi duoc cAp·gi§y nghi phep. GIAV NGHi PHEP Xet Don xin nghi phep ngay . .B..• ~~. TC COO QuAN TEN CO sA: QUAN. ~ •••• . (7) . ... ." ngay e tu .~+ Clnrc vu: N gh'1 Phe Oam ~p . ...'( ••• ~.Tv do ... . (2) Ten CO' quan. . . (6) Noi nghi phep. . (4) f)ia danh. to chile cAp giay nghi pbep..t ngay e • ~ •. (4). . t6 clnrc eM quan true ti~p (ntu co).. uen .. ...... Ong (ba): . tai..~ ••• ~ ~ •• aa . (6) . ..1 va dan vi cons tac cua ngiroi duoc cAp giSy phep.. ngay thong nam 20. hl... ddu) Hq va ten Ghi chu: (I) Ten CO' quan.. ttl chuc eAp~y nghi phef.... . .. (5) Ho va ren. •••••••• ~ trong th" glan: 01 . .. ... k1. (8) Chii viet cit ten don vi soan thao va s51uong ban hru (nau c§ll). .kj... dau) Hq va ten ICY Xae nhdn eua 9(1 quan (t6 chec) .nh phue NAM /GNP. chirc Vl.n: .". AI. hOQc chinh quy€n ilia phuong nai nghi phep (eM kj..(3).. . ... (3) Chfr vi$t cit ten co quan..TEN co QU:AN.

.. kiem tra. (8) ... J.... e (5)N eu cu th~ d an. ve van d~ e: e . .. ..... ..:U cua CO quan..17 Phi@uchuy~n M TEN Cd QUAN... (8) Thong tlurong. ngay niim 20.... IPC·...an au... t& chtrc nhan phi8u chuyen van ban. (7) Ten co qUaIl.(3). (4). (2) Ten co quan. ddu) HQ va ten Ghi chu: (1) Ten co quan..... to c h'ire nao.. tat lieu.......TY' do ... " " PHIEU CHUYEN ... giai quy6t... . "I'~ hay nQi dung gi. . W cbtrc cM quan true tiSp (n€u 00). th u cua ca unan... " CHUC xern xet.. (4) Dia danh. T6 Sd: cane (2) CQNG BOA xA HQI can NGHiA thdng VJ:tT NAM DOc lip . (6) (7) QUYEN ~N.l. tB chile dB thea doi.. ~p th~h O@C van ban tal U.. phiSu ehuyen khong dn hru nhung phai duQ'c vao sA dang leY tai van thu 00 quan.. (6) Ly do chuy€n..Miu 1. tA chile ban hanh phiSu chuyen. via A 22 . ...... TCCHUQuAN(I) TEN CO QUAN... Kinh chuyen ..Hanh phiic ... t& chtrc ban himh phi8u chuyBn.. • '_L':'_ ~ • ~ ... . VV CVA NGUOI KY (Chii' kj. '" (2) co nhan diroc (5) . (3) Chfr tit ten co quan.. )..' Noi nhl)n: ...

... Sau khi nhan diroc... . . ... (4) f>ja danh... (5) Li~t kS C\1 thS cac van ban....... t t 0I tt t.... (8) Dia danh noi co quan.. (7) Phi&! giri khdng cAn hru nhung phai diroc vao sA drutg kytai VT co quan. dc3nghi " . ...' 1 "" · ttt 0I ....N. (4).... tai li~u sau: (2) girl kem theo phi6u nay cac PHIEU GiT) ·1: 2.n (ChukY) ..........p . ~ .. (2) Noi nh9n: . van ban. .. ... ....Miu 1.. ~ ~ .. 23 ......... . kiSm tra.... TC cnu TEN CO QUANf T6 S8: cmrc (2) QuAN (1) CONG HoA xA nor CHU NGHiA VJtT NAM Dqc I.." .....TV do ....... (3) Chfr viet t3t ten co quan.Phi~u gUi TEN CO QUAN...(7). thang .... CHUC VV CUA NGUm KY (Chu kY.... ..H~lUh phiic ..... tA clurc ban hanh phi8u giri......HI] va ten Hfl va ten GM chu: (1) Ten co quan.. ~~ f f f ~ (5) + ~ .... (2) Ten ca quan. .....1........... tai duQ'c giri kem thea phieu girL (6) Ten co quan t6 chirc nl$l phi8u girl va van ban.18 .. ngay . (6) . ...... t6 chirc nl$l phi8u giri va van ban.. giri lai phiBu nay cho QUYEN IL)... ddu) .. t& clnrc chu quan true tiSp (n&! co). ngay thang nam 20 ... /PO... . t\i li~u.... NgU"oo nh. (6). .. (8). t& clnrc ban hanh phi8u gui...... nam .... tii ]i8u d6ng tru lieu sa.. t& chirc deS thea doi.. ".(3)..

~ . t6 clnrc noi cong tac cua nguoi ban hanh Tlnr congo (3) Ten loai thu cong (Thu chuc mung.... ngay thong ndm 20. ChiI y: 11ru cong khong dong diu cia C(1 qUaIl...... TEN LO~I THU eONG (3) .. ........ t6 chirc..... (ChukY) Hq va ten Ghi chu: (1) Ten co quan.... CONG HoA xA HOI CHiJ NGBiA VI¢T NAM ............ Thu khen....TV'do .. flOc I~p ........Hanh phuc (2) . tA chirc.......................... ~.. 24 .... (4) Trich y8u noi dung 11m congo (5) NQi dung Thu cong.. (4) ...Mio 1............. cmrc vu eVA NGUm Gill THlJ' ....... Thu chia bu6n)... (5) .1........... . ~ •••••• ~ ~ J ~ 4 + •••• ~ .. + •••••••••• + .............. (6) Logo cua co quan................................. ...... Thu tham hoi... (2) Dla danh......... TO CHUC (1) (6) ..............19 -Thu cong TEN co QUAN.........

.... 111 •••• 111 •• •••••••• ••• "' •• t ~j ~ _.Luu: Yr.. ...'/SY(4)Not nh(in: .M§u 2..... (3) ban sao.. •••••••••• CQNG HoA Dqc I. .Luu: Yr...... (6) . (1) s6: ... ... ~ "' ....... 25 ... - QUYEN IL:\N...ITT -B.... ddu) ICY (7) Nguy~nVanA Ghi chu: (1) Hinh thuc sao: sao y ban chinh... Nui nh(in: .TV' do ...... BQTRUONG (Chft ky....1 ~Ban sao van ban BO " 11 .... ... THONGTU ........ ~ ... .... (5) .30D.. ~~ .A....... ddu) .......H......p ... 120... ngay...... *- ~ ~* .. __ .... thang nam 20.. trich sao hoac sao Iuc... Nguy~n Vin A TEN CO QUAN.. .1...... .(3). TO cmrc (2) SAO Y BAN CHiNH ._ t "' ~ *......... (2) Ten co quan. xA HOI CHiJ NGHiA VJtT NAM s6: . (4) Ky hieu ban sao.. (6) Dia danh... ...... ngay thong niim 20.. tB chirc thuc hien sao van ban.. se (7) Ghi quySn han... CHirc (Chit vu cUA NGUm kY......nh phric i... t6 chuc sao van ban... (5) Chfr viBt tAt ten co quan. HiJ N9i... " ~ . chirc vu caa nguoi ky ban sao....

A Ba Trieu.. ) voi ten rieng cua dan vi hanh chlnh do: Vi8t hoa chit cai dAu cua cac fun tiet tao thanh ten rieng va khong dung gach nai.~""· b) Truong hQ'P phien §m khong qua ti8p sat each doc cua nguyen ngir): ViSt hoa chft cai dAu fun tiSt thir nhAt trong mfii thanh to. . . xa Ia Yeng ... Ten ngiroi Viet Nam xctnn am tiSt cua danh tiI Ten thong thuong: ViSt hoa chii' cai dAu tAt ca cac rieng chi ten ngtroi. TrAn Phu. Ly Thai T6. ("'" ~~. tinh DAle Lik .dong.. phirong NguySn Trai. . ang Giong.. Vi8t hoa chit cai dAu fun ti8t thll nhAt cua mot coo hoan chlnh: Sau dAu chAm . . Dinh Tien Hoang.J. Bac . . nghe. huyen. .NguySn '". sau diu chAm hoi (1). me via ten nguoi \c. III. b) Ten meu.1. Theo dB nghi cua Bo tnrong Bo Noi vu va Bo tnrong Bo Khoa hoc va Cong II.Viet: . VIET BOA DANH TiT RIENG CHi TEN 1. Viat theo quy 2." . ).. a) Ten don vi' hanh chinh diroc cAu 410 giiia danh tit chung (tinh. VIET ROA TEN BIA L Y • 1. Phi-den Cat-xto-rc . dAuhai chAm (:). Vi du: .. (~ Vi du: Kim Nhat Thanh. Giang A Pao.. . Mao Trach Dong..) va Can CllLudt T6 clnrc Chfnh phu ngay 25 thang 12 nam 2001. A Ho.. . huyen Ea H'leo. Cu Ho. thi ttin cAu Giat. Vi du: Vua HUng. Ten dia Iy Vi~t Nam ..) khi xu6ng dong. huyen Gia Lam. sau dAu hai cham trong ngoac kep (: ~'.. tinh Nam Dinh. Vi du: thanh ph6 Thai Nguyen. TSn ngiroi mroc ngoai duoc phien chuyen sang ti~g Viet a) Tnreng hop phien Viet Nam. sau dAu chAm than (I). " (phien am Han . Ko Pa Ko Lang . sau dAu chAm hmg ( .n. dAu pMy (. ·xa. ") va khi xuong. q1$l Hal Chau. .. sau . ViSt hoa chii' cai eMuam tiStthir nhAtcoo menh dS sau dAu chfun phdy (.. Vi du: 2. thi xtl Song Cong...Viet am tnrc Vi du: Vla-di-mia I-lich Le-nin. Thanh Cat Tu Ha.\ ~ \'P\< ~ . am qua am Han .. ten goi nhan v~t lich su: ViSt hoa chii' cai dAu tAtca cac fun ti8t.. C3U (.a) Ai Quac. Phri-dricb Ang-ghen.

Uy ban Nha niroc v6 Nguoi Viet Nam a mroc ngoai. Ten dia ly mroc ngoai duoc phien chuyen sang tit~ng Viet . ten su kien lich sir: Viet hoa ca danh tit chung chi dan vi hanh chinh d6. VIET HOA TEN CO QUAN. Vanphong dan tinh Nam Dinh.. . :ue ..c. Vi du: . Uy ban nhan 2 . t6 clnrc. d) Ten dia 1y duoc cAu t(..1Long ..1Obang tit chi phuong huang ket hop voi danh ti:r chi hoa cac chtr cai dAu m5i fun ti~t. vinh H. Men-ban. Viin phong Quac hoi. ten nguoi. Lach Truong.10 giita danh tit chung chi dia hinh (song. Muc II..b) Truong hop ten dan vi hanh chinh duoc cAu tao gitra danh tit chung ket hop voi chtr s5. Bfic BO. 2. ~huy. Tay B$l Nha . ben. Truong hop danh tit chung chi dia hinh di liSn voi danh ti:r rieng: Khong vi€t hoa danh nr chung rna chi vi€t hoa danh nr rieng. chc Ben Thanh. linh vue hoat dong cua co quan..Uy ban Tlnrong vu Quac hQi. Bee-lin . Nam Ky. d) Ten dia 1y chi mot vung.1Ch.1O nen dia danh..Vi du: Tay B§. Uy ban Ddi ngoai cua Quae h{)i. Vi du: Cira Lo. Anh. mien.. b) Ten dia 1y phien fun khong qua run Han Vie:t (phien fun true ti8p sat each doc cua nguyen ngfr): Vi€t hoa thea quy tAc vi~t hoa ten nguoi nuoc ngoai quy dinh tai Di~m b. hB. am v.. cAu GiAy . Vi du: bien Cira Lo. s.. cum nr chi loai hinh co quan.Ban Chi dao trung uang va Phong chang tham nhiing. ta chile..a) Ten dia ly da: diroc phien am sang am Han Vi~t: Viet theo quy tAe vi@thoa ten dia ly Vi~t Nam... Khoan 2. Viing Tau. . Nam Trung Bo . v . Binh Nhuong. khu vue nhAt dinh . nui. Uy ban vB Cac vAn'de xii hoi cua Qu6c hoi.. ctra. ) voi danh tir rieng (c6 mot fun tich) tro v thanh ten rieng cua dia danh do: Viet hoa tAt ca cac chfr cai t. duoc c~u tao bdng 11r V i8t 'hoa chit cai dAn vung mien rieng diroc dia hinh thi phai viih . viing. Phap. Phuong DienBien Phu .ic biet: Thu do Ha NOi. My. I.. song Vam Co. Co-pen-ha-ghen. Ban Quito ly dtr an d'). .. Vi du: Mat-xco-va. Thanh pha H5Chi Minh.Trung trong M:)t tran t6 qu6c Viet Nam. c) Truong hop viet hoa d:.chi phirong huang ket hop voi ill chi plnrong hirong khac: cua tAt ca cac am tiet t. leu n'" .10thanh ten goi. TO CWC 1. Uy ban .. Dong Bfic. chirc nang... Si.Van phong Chu tichmrcc.. D5i voi ten dia ly chi cAu t. Vi du: B~c Kinh.. cAu. Ten co quan. IV. . Vi d\l>Quan 1. . t6 chirc cua Viet Nam ' Vi~t hoa chit cai dAu ciia cac ill. Vam Co. Sing-ga-po. biSn. ..

.. Ngan hang DAu nr va PMt triSn Viet Nam... Sa Tai nguyen va Moi tnrong. Hoi d6ng Sang ki~n va Cai tiSn ky thuat.Nha Van hoa huyen Gia Lam. . hru ttit.. The thao va Du lich. Cong ty Do dac Dia chinh va Cong trinh. .. Bo Van hoa.Trung tarn Nghien ciru Giao due dan toc. Phong Chinh sach X3 hoi.Tbng cue Thue. nghe van thir.Hoi Nhac si Viet Nam. Cong ty Nlnra TiSn Phong. . Cue Khao thi va Ki8m dinh chAt IU01lg giao due . Xi nghiep Dam bao an toan giao thong duong song Ha Ndi... Trung tam TriSn lam van hoa nghe thuat Viet Nam. T6ng cong ty Hang khong Viet Nam. Tnrong Dai hoc Khoa hoc xii hoi va Nhan van Ha Noi.. Truong Cao d~ng Noi vu Hi Noi. Xi nghiep Tnlc dia Ban db 305.. .. . Hoi Nang dan Viet Nam . S6' Giao due va Dao tao. . .Hanh chinh quac gia He.. . T~p doan Cong nghiep Than . Truong Dai hoc dan lap Van Lang. 3 . Cong ty Trach nhiem hiru han Du lich va Vdn tai Dong Nam A. . Uy ban nhan dan quan Ba Dlnh.Vien Khoa hoc xa hOi Viet Nam. Trunge" .-. . Van phong Trung uong Dang.. Tap chi Tb chirc nha mroc. Bo Nong nghiep va Phat trien nong then.. T6ng cue Hai quan.... '\ ... .BO Tai nguyen va Moi tnrong.Nha may Dong tau Song Cfun~Nha may San xuftt phu tung va LAp nip xe may. Chi Minh. Tong cong ty Hang hai Viet Narn... Bo Khoa hoc va Cong nghe.Truong hop viSt hoa d~c bi~t: Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Vi~t Nam. . Trung tam Khoa hoc va Cong "t. Truong Ti8u hoc Thanh Cong.Bao Thanh nien. ._ . .. Bao Di~n dan doanh nghiep.Hoi d6ng nhan dan tinh Scm La.. . Phong N ghien ciru khoa hoc. . Dy ban nhan dan tinh B~c Ninh. ... Hoi dang Thi tuyen vien chirc.Khoangsan Viet Nam. Sa Xay dung.. . Hoi Ngiroi cao tubi Ha Noi.. Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam. Hoi Chn thap do Viet Narn.T~p doan DAu khi Viet Nam. ... . "tLf -- "'~~. Cue KiSm tra van ban quy pham phap lu~t. . r')'''~~ Tap chi Phat trien giao due. . BO Thong tin va Truyen thong ..Vu HQ'Ptac quBc tS. Bo Cong Thirong. . Cong Thong till dien ill Chinh phil. Ngan hang Ngoai tlnrong Viet Nam..Cong ty c6 phArrDAu tu Tu vAn va Thi8t k~ xay dung.::. . . tam Tu vAn Giani sat chAt hrong cong trinh. sa r r t.S6' Tai chinh. • . Vien Ung dung cong nghe. Tap chi Dan chu va Phap lu~t.. Nha Xufit ban Ha Noi. ... Xi nghiep Ch~ bien thuy san dong lanh. Uy ban nhdn dan huyen Vu Ban. S6' K~ hoach va DAu tu.T6ng cong ty Bao hiem Viet Nam. Truong Trung hoc co L€ Quy Don....Hoc vien Chinh tri . .~~ .'_. Truong Trung hoc phd thong Chu Van An. ..

' . ngay Qui3c t~ Lao dong 1-5. 3. Huan chuang H6 Chi Minh. Giam d6c. Pu-tin. ngay Phu nil Viet Nam 20 -10..vieh hoa chft cai dAu cua fun tiet tao thanh ten goi ngay 18. Anh hung Lire IU(}Ilg vii trang nhan dan..2... KHAc 1. Ten co quan. . Pho Giam d6c. t6 clnrc cua Vi~t Nam. SARBICA.. Ten clnrc vu. ' Vi du: Huan chuang Doc I~p hang NhAt. Bang T8 qu6c ghi cong. . ngay LUll trii' Viet Nam IAn thil Nhftt.Pho Thu tuong.. a V. 5. lTNDP~UNESCO. Charm Van phong. Nguoi (chi Chu tich He. Ten cac ngay 16'. Vi du: ngay Quac khanh 2·9. Huan chuang Sao yang. hang. N ghe sl Nhan dan. Pho O. Danh tir chung dil rieng hoa Viet hoa chir cai dAu cua tir. t8 chirc mroc ngoai duoc sir dung trong van ban dang vi8t t~t: ViSt bang chtr in hoa nhu nguyen ngfr hoac chuyen nr La-tinh nSu nguyen ngii' khong thuQC he La-tinh. vi. TBng th6ng V. Huan chuang Chien cong. Huan chuang Le-nin. . Ten cac su ki~n lich sir va cac trieu Gai 4 .. Anh hung Lao dong. Giai tlnrong Nha mroc. . Ten cac huan chuang. dirng doc I~p va thS hien su tran trong.. Huy chuang Chien S1 ve vang. T8 clnrc Y t~ quae gia Dong Nam A (ASEAN) .Giao sir Vien sl Nguyen Van H.Chu tich H6 Chi Minh.~ Ti€n 81 khoa hoc Pham Van M . Pho Chanh Van phong. Vi du: Bac. Huan chuang Khang chien hang Nhi. hoc Vi du: . TAng Cue tnrong. cac danh hieu vinh du Vi€t hoa chtr cai dAu cua cac am tiSt cua cac thanh t6 tao thanh ten rieng va cac tlr chi thir. ngay ky niem . VIET HOA cAc TRlJONG HOP ..Ic tnrong. T&ng thu kY. Chi Minh). Thfty thu3c Nhan dan.. th8 gioi (WHO). ngay kY niem. Dang (chi Dang Cong san VietNam). hoc vi n~u di li~n voi ten ngiroi cu th€. Pho TAng Cue tnrong. Vi du: WTO..V.. t6 clnrc nUDCngoai a) Ten co quan. t8 clnrc nUDCngoai d5 dich nghia: Vi€t hoa theo quy tAc vi8t ten co quan. .. Truong phong. danh hieu ViSt hoa ten clnrc vu... ": ' 2. T8ng Giam d6c. cum tir chi ten goi do trong tnrong hop dung trong mot nhan xirng. Pho Tnrong phong. huy chuang. 4. SNG . Vi du: Lien hO'P qu6c (UN). Hiep hoi C~e b) Ten co quan. D~ nrong Vo Nguyen Giap.. Nha giao Ifu tu.

Vi du: Phong trao cAn wang. thang Nam. Phong trao XO viet N ghe Tlnh. tSt Nguyen am . . sach bao.. giao phai: Vi€t hoa chit cai dAu cua cac am tiSt tao thanh ten goi. e) Ten cac ngay trong tuk va thang trong nam: ViSt hoa chn cai dAu cua tiSt chi ngay va thang trong tnrong hop khong dung chit s6: Vi du: thir Hai.. . sach ba:' Vi du: tac pham Duong kach menh. Mau Twit. .. b) Ten cac ngay tiSt va ngay tet: ViSt hoa chit cai dAu cua tao thanh ten goi.. tlnr Tir. ngay tiSt. tap chi ViSt hoa chir cai dAu ella am tiSt thir nh§t tao thanh ten tac pham. Dan Vi du: N ghi quyet Dai hOi dai bi€u toan quae Ian tlnr X ella Dang. tQI?\c.. khoan. B¢ lli?t sir. 5 am tiSt thir nh:1t Vi du: tiet Lap xuan. Phong trao Ph\1 nit Ba dam dang. ngay l€ ton giao . trong tnrong h\1P c6 cac con s6 chi m6c thai gian thi ghi bfulg chfr va vi€t hoa chtr do. tiet Dai han. '... diem ella mot van ban cu th8 thi viSt hoa chfr cai dfiu cua dieu.. Mau Than.. Khoan 1. Ten cac trieu dai: Trieu Ly. .Can eit Di8u 10 B¢ lu~t Lao dong. Vi du: Ky Ty.' C ong san." iI 'i / '-. 9. Truong hop vien d§n cac dieu..Ten goi cac ton giao." i' 8. . tSt Doan ngo.. ngay va thang trong nam // A • '\\\-~ a) Ten cac nam am lich: ViSt hoa chii' cai dAu cua tAt ca cac fun tiet 410_ ten goi. Trieu TrAn. Di8u 5 Luat Giao dich dien tic . Luat Giao dich dien tic.Can cu Di~m a. giao phai.. . . ngay tet. khoan. Ten goi cac ton giao... ViSt hoa chii TSt trong tnrong hop dung d€ thay cho mot t8t ClJ the (nhu TSt thay cho t6t Nguyen dan). 6. 7. dan. . tSt Trung thu. di~m. Ten cac tac phfun.Ten cac sir kien lich sir: Vi~t hoa chit cai dAu ella cac am tiet tao thanh su kien va ten SU' kien. thang Tam. Cach mang thang Tam. Ten cac nam am lich. tic di€n Bach khoa toan thtr. Vi du: .. Ten cac loai van ban ViSt hoa chir cai dftu ella ten loai van ban va ehit cai dfiu ella am tiet thtr nhAt WO thanh ten rieng cua van ban trong tnrong hop n6i den mot van ban C\1th€. Tan HQ'i.

thanh ten goi. dao Cao . duo Hoa Hao.. .. Rai giao.Dai . ~ '.. Iii PMt dan. hoac.chu cai dAu ella am ti~t 410 thanh ten goi nhu: Nho giao. Vi du: duo Co Dde." 6 .. dao Thien Chua. dao Tin Lanh.Ten goi ngay IS ton giao: Viet hoa chu cai dftu cua am ti8t thir nhAt 410 Vi du: I~ Phuc sinh. Thien Chua giao. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful