P. 1
cách đánh văn bản

cách đánh văn bản

|Views: 129|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Duc

More info:

Published by: Nguyen Duc on Sep 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2014

pdf

text

original

Sections

  • I
  • IV. VIET HOA TEN CO QUAN, TO CWC '
  • V. VIET HOA cAc TRlJONG HOP KHAc

BQNQIVV

CQNG HoA xX HQI cHir NGHiA VItT NAM DQc I~p ~TV do - H~nh phuc Ha N(ji, ngay

S6: 01

12011lTT-BNV

)g

thang

01 nom 2011

Htr6'ng dAn thS thjre va

kY thu,t

THONGTU
trinh bay van ban hanh chfnb

Can cir Nghi djnh s6 48/20081ND-CP ngay 17 thang 4. nam 2008 cua Chinhphu quy dinh chirc nang, nhiem vu, qUYSnhan va co cau ta chirc cua BQ Nqi vu; Can cir Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phil vS cong tac van thu;

Can cir Nghi dinh 56 09/201 O/ND-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua
Chinh phu sua d6i, bA sung Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thir, BQ N{>ivu huang din thS thirc va ky thuat trinh bay van ban hanh chinh nhu sau: Chuong I

NHUNG QUY DINH CHUNG
Di~u 1. Pham vi va d8i tllQ'ng

ap d1}ng

Thong tu nay huang d~n th~ thuc va ky thu~t trinh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban; duoc ap dung d6i voi cac co quan nha nuoc, tf> clurc xa hQi, tA chirc xa hQi - nghe nghiep, tA chirc kinh t~ va don vi 19c hrong vii trang nhan dan (sau day goi chung la co quan, tA clnrc).
?' •

,
:

Di~u 2. Tb~ tlnre van ban Th8 thtrc van ban la t~p hop cac thanh phfut cau thanh van ban, bao gam nhfrng thanh phfm chung ap dung d6i voi cac loai van ban va cac thanh phfrn b6 sung trong nhtrng tnrong hop cu thS hoac d6iJ6i mQt s6 loai van ban nhat dinh theo quy dinh tai Khoan 3, Di~u 1 Nghi dinh s6 09/2010/N£)-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua Chinh phu sua d6i, bE>sung Nghi dinh s6 I10/20041ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu v8 cong tic van thir va huang dftn tai Thong tir nay. Di~u 3.

'

Ky

thu,t trinh bay van ban

thu~t trinh bay van ban quy dinh tai Thong ur nay bao g6m kh6 giay, kieu trinh bay, dinh 18trang van ban, vi tri trinh bay cac thanh phAn th~ thirc, phong chtt, co chfr, ki~u chir va cac chi ti8t trinh bay khac, diroc ap dung d6i voi van ban soan thao tren may vi tinh va in ra giay; van ban duoc 501;111 thao bang cac phirong phap hay phuong ti~n ky thuat khac hoac van ban duoc lam tren giay mau in s~n; khong ap dung d6i voi van ban duoc in thanh sach, in tren bao, tap chi va cac loai An phfim khac,

Ky

Di~u 4. Phong chfr trinh bay van ban
Phong chii' sir dung trlnh bay van ban tren may vi tinh la phong chfr tieng Vi~t cua bQ rna ky t\1' Unicode thea Tieu chuAn Vi~t Nam TCVN 6909:2001.

DiSu 5. I{b6 gi§:y, ki~u trlnh bay, djnh IS trang van ban va vi tri
trinh bay
1. Kh6 gi:ly Van ban hanh chinh duoc trinhbay tren giAy kh6 A4 (210 mm x 297
mm).

Cac van ban nhu gifry gioi thieu, giAy bien nh~ h6 sa, phieu girl, phi8u chuyen diroc trinh bay tren giAy kh3 A5 (148 mm x 210 rnm) hoac tren giAy mfru in s~n (khb AS). 2. Ki8u trlnh bay
Van ban hanh chinh duqc trinh bay thea chieu dai cua trang gi~y A4 (dinh hirong ban in thea chieu dai).

kh6

Truong hop nQi dung van ban co cac bang, bi8u nhung khong diroc lam thanh cac phu luc rieng thi van ban co th~ dllQ'C trinh bay theo chiSu r¢ng cua . trang gi~y (dinh huang ban in theo chieu rOng). .

Le tren: each mep tren til 20-25 nun;
L8 trai:
each mep trai

3. Dinh 18 trang van ban (d6i voi kh6 gidy A4)

L@duoi: each rnep dmri til 20-25 rum;

tic 30-35 mm;
,

L~ phai: each rnep phai til 15-20 mm.

4. Vi tri trinh bay cac thanh phan the thirc van ban tren mQt trang giay kh6 A4 duoc thirc hien thea sa d6 b6 tri cac thanh phfuI thS thirc van ban kern thea Thong tu nay (Phu luc II). Vi tri trinh bay cac thanh phfuI thS thirc van ban tren mqt trang gifiy kh6 AS dircc ap dung wong tv thea sa dA tai Phu luc

.

,

tren,

THE THirC vA
. DO" 6 • QUOC bOA I. leu I~U 1. ThS thirc

Chuang n KY THU4 T TRiNH BAy V AN BAN

QU6c hi~u ghi tren van ban bao gAm 2 dong chtr: uCQNG HOA XA HOI
CHiJ NGHiA VI~T NAM" va "I>QC IfP - Tv do - Hanh phue",

2. Ky thu~t trinh bay
2

Qu6c hieu duoc trinh bay tai 0 sd 1; chism khoang 1/2 trang gi~y thea chieu ngang, phia tren, ben phai, .'

a

Dong thir nhat: "CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIeT NAM" duoc trlnh bay bdng chtr in hoa, co chfr tir 12 d8n 13, kieu chu dung, d~; · Dong thir hai: "DQc I~p - Tl! do - Hanh phuc" duoc trinh bay bimg chir in thuong, cO' chtr tir 13 dSn 14 (neu dong thir nhelt cO'chfr 12, thi dong thir hai co chtr 13; n~u dong tlur nh§t co chfr 13, thi dong thir hai co chfr 14), kiBu chu dimg, d~m; diroc d~t canh gifra duoi dong thir nhat; chir cai ddu cua cac cum tit duqc vi&.t hoa, giira cac cum tir co gach n6i, co each chff; phia diroi co duong ke ngang, net lien, co dQ dai bfuIg d<) dai cua dong chtr (sir dung lenh Draw, khong dung l~nh Underline), cu th§:
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

D9CI~p - TV do - H~nh phuc Hai dong chtr tren duoc trinh bay each nhau dong dan. I)i~u 7. Ten e« quan, 1. ThS thirc

ta chu-c ban banb van ban

£>6i voi cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQC Chfnh phu; Van phong Qu6c hQi, HQi dang dan tQc, cac Uy ban cua Quoc hQi hoac HQi dang nhan dan va Uy ban nhan dan cac cdp; Doan Dai bieu Qudc hQi tinh, thanh ph6 true thuQc Trung uong; T~p doan Kinh t~ nha mroc, TAng cong ty 91 khong ghi ca quan chu quan, Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban bao gam ten cua cc quan, t6 chirc chu quan tI1Jc ti8p (neu co) (dbi voi cac t6 chirc kinh tS co th~ lit cong ty my) va ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban. a) Ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban phai duoc ghi dAy du hoae diroc viSt cit thea quy dinh tai van ban thanh l~p, quy dinh chirc nang nhiern vu, quyen han va co cdu t6 chirc bQ may, phe chuan, cap gi§y phep heat d¢ng ho~c cong nhan nr each phap nhan cua co quan, t6 chirc co thfun quyen; vi du:
BO GIAO THONG V!N TAl HOI eONG NHAN DAN TiNHNGH~AN
,

T~P DoAN Dq:N Life VIJtT NAM

UYBANNHANDAN TiNH THAI NGUYEN
.

.

h) Ten cua co quan, t6 chirc chu quan tnrc tiep co th~ viet tdt nhimg cum tir thong dung nhu Uy ban nhan dan (UBND), HQi d6ng nhandan (IIDND) , Vi?! Nam (VN), vi du:
UBND TlNH QUANG BiNH

SONQIVI)

V$N

KHOA HOC xX HOI VN

VI~N DAN TOC HQC

2. Ky thuat trinh bay
3

Ten co quan, t& chirc ban hanh van ban dUQctrinh bay tai 0 . khoang 112trang gicly thee chieu ngang, phia tren, ben trai.

a

sd 2; chiem

Ten co quan, t6 clnrc chu qu~ tnrc ti~~ duoc trinh bay bang chtr in hoa, cling co chii' nhu co chii' cua Quoc hi~u, kieu chfr dimg. Neu ten co quan, tAchirc chu quan dai, co thB trlnh baythanh nhieu dong. .. Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dugc trlnh bay b~ng chfr in hoa, cung cO'chtt nhu co chit cua Quae hieu, kieu ehu dung, d~m, duoc d~tcanh giua diroi ten co quan, t8 chirc chu quan; phia dum co duong ke ngang, net 1i~n,co dQ dai bfuIg tir 113 d8n 1/2 dQ dai ella dong ehii va d~t can d6i so voi . dong chtr, Truong hop ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dai c6 thS trinh .: bay thanh nhieu dong, vi du:

BONOIVV eve VAN THV' vA LUU TRU
NHA.NV'oe

Cac dong chfr tren dugc trlnh
f).l. leu
v

bay each nhau

dong dan.

8 • Sl.. k'y h·.... cua van b'> 0, ieu .. an

1. The thirc
a)

sa cua van ban

ella co quan, t6 chirc. s6 cua van ban dtroc ghi bang chtr s6 A~r~p, bAt dAu tir s6 01 vao ngay dAunam va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. b) Ky hieu cua van ban hieu cua van ban co ten loai bao gam chu vi8t tit ·ten loai van ban theo bang chii' vi~t tit ten loai van ban va ban sao kern thee Thong tU nay (Phu luc I) va chu viSt tAt ten co quan, t6 clurc ho~c chirc danh nha mroc (ap dung d6i voi chirc danh Chu tich nuoc va Thu tu6ng Chinh phil) ban.hanh

se cua van ban la s6 thu ur dang ky van ban tai van thu

..

,

- Ky

van ban, vi du:
Nghi quyet cua Chinh phil ban hanh diroc ghi nhu sau: TTg

sA: ... INQ-CP

Chi thi cua Thu nrong Chinh phu ban harm duoc ghi nhu sau: 8t,: .. .lCTQuy€t dinh cua Thuong true HQi ddng nhan dan ban hanh duoc ghi nhu sau: S5: .. .lQD-HDND
Bao cao cua cac ban cua HQi ·d6ng nhan dan duoc ghi nhu sau: 86: .. '(8C-HDND
,

.

- Ky hieu cua cong van bao gAm chit vi~t t~t ten co quan, tA chirc hoac chirc danh nha mroc ban hanh cong van va chu vi8t tAt ten dan vi (vu, phong, ban, bQ ph~) soan thao ho~c chu tri soan thao cong van do (nSu e6), vi du: Cong van cua Chlnh phil do Vu Hanh chinh Van phong Chinh phil thao: S6: ... ICP-HC
SO;p1

~

.

4

Cong van cua BQ Ne)i S6: ...IBNV -TCCB
. '\

V1)

do V\1 T6 chirc Can be) Bo Noi

V1)

soan thao:

Cong van cua HQi d6ng nhan dan tinh do Ban Kinh tS Ngan sach soan thao: 86: ... /HDND-KTNS

Cong van cua Uy ban nhan dan tinh do t6 chuyen vien (ho~c thu
then doi linh yVC van hoa ~I
c

xa hQi soan

leY)

thao: S6: ... /UBND- VX

I

'
.'

Cong van cua Sa NQi vu tinh do Van phong Sa soan thao: VP

s6: ... /SNV-

Truong hop cac HQi d6ng, cac Ban ill v:1n cua co quan duoc str dung con dftu cua co quan d@ban hanh van ban va HQi dBng, Ban diroc ghi 1£\ "co
quan" ban hanh van ban thi phai lAy 86 cua HQi d6ng, Ban, vi du Quyet dinh s6 01 cua HQi d6ng thi tuyen cong chirc Be) Ne)i V1) duoc trinh bay nhir sau: HOI B6NG TID TUYEN CONG CHlrC

BONOIVlJ

S6: OllQD-HDTTCC
, Vi~c ~hi,leY hieu cong v~ do UBND cAp huyen, cAp xiI ban ~anI; bao gam chit viet tat ten co quan, chirc ban hanh cong van va chtr viet tat ten linh V\IC (cac linh yVC duoc quy dinh tai M\1c 2, Muc 3, Chuang IV, Luat T6 clnrc HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003) duQ'C giai quyet trong cdng van.

to

Chir viet t~t ten co quan, t6 chirc va cac dan vi trong m6i co quan, t6 chirc ho~c linh Y\lC (d6i voi UBND cAp huyen, cAp xa) do co quan, t6 chirc quy dinh cu thS, bao dam ngin gon, dS hieu. 2.

Ky

thuat trinh bay

S6, ky hieu cua van ban duoc trinh bay tai 0 s6 3, duoc d~t canh gitta dirci ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban. Tir "S6" duoc trinh bay b~g chii in thuong, ky hieu bang chii' in hoa, cO' chit 13, ki~u chtt dirng; sau tir "S6" co dau hai cham; voi nhiing s6 nho han 10 phai ghi them s6 0 phia tnnrc; gifra va leY hieu van ban dAu gach cheo (/), giifa cac nh6m chir viet 15,1 trong ky hi~u v!n ban co dAu gach noi (-) .khong each chir, vi du:

sa

co

. ,>

.

S3: 15/QD-HDND

(Quyet dinh cua Thuong tnrc HQi d6ng nhan dan);

S6: 19/HDND-KTNS (Cong van cua Thuong tnrc HQi dAng nhan dan do Ban Kinh tS"ngan sach soan thao); 83: 23fBC-BNV (Bao cao cua BQ NQi vu); S6: 234/SYT-VP (Cong van cua Sa Y tS do Van phong soan thao).

fliSu 9. flja danb va ngay, thang, nam ban hanh van ban 1. Th@ thirc
5

Ha Ttnh. nganh thuoc tinh (e6 tru tai thanh phd Hai Duong. huyen My Van. vi du: Van ban ella Uy ban nhan dan thanh phB Ha NQi va cua cac sa.l': a) Dia danh ghi tren van ban iil ten goi chinh thirc ella don vi hanh chinh (ten rieng cua tinh. sa > rna ten du: Truong hQ'Pdla danh ghi tren van ban ella eo quan thanh ph5 thuQc tinh thanh ph5 tnmg voi ten tinh thi ghi them hai ehii' thanh ph& (TP. nganh thuoc thanh ph6: Ha Noi.1 so tai thanh ph6 H~ Long. bang ehii' s6 hoac S\l ki~n lich sir thi phai ghi ten goi dfty du ella don vi hanh chinh d6. thanh pha thuoc tinh. Van ban cua Vi~n Hai duong hoc thuoc Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam (co tru sa tai thanh phi..Dia danh ghi tren van ban cua cac cc quan. t3 chirc cap huyen 13. thi trfu1) noi co quan. ban thuoc huyen: Soc San. xa. + Dai vai cac tlnh Ie! ten cua tinh. :'1 Van ban ella Cue ThuS tinh Binh Duong thuoc T6ng Cue thuS (c6 tru So' tai thi xa Thu D§u MQt. phuong. true thuoc Trung irong: hi ten ella thanh pha true thucc Trung irong. . nganh thuoc tinh (e6 t11. thi xii. Nha Trang. cu th€ nhu sau: . ban. ban. tinh Khanh Hoa): Khdnh Hoa.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. huyen. vi du: Van ban cua BQ Cong Thirong. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan huyen Soc San (thanh pha Ha NQi) va cua elk phong.). ella Cong ty Dien luc 1 thuQc T~p doan f)i~n luc Vi~t Nam (e6 tru sa tai thanh phB Ha NQi): Ha NQi~ Van ban cua Truong Cao d~ng Quan tri kinh doanh thuoc Be) Tai chinh (e6 tru sa tai thi trdn Nhu Quynh. ten ella huyen. ban. ella Uy ban nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh va cua cac sa. . vi VAn ban cua Uy ban nhan dan thanh ph5 Ha TInh (tinh Ha Tinh) va cua cac phong. t6 chirc Trung uong hi ten cua tinh.Dia danh ghi trSn van ban ella cac co quan. qu~n.p tinh: + D6i voi cac thanh phi. Lat. tinh Quang Ninh): Quang Ninh. tinh Hung Yen): Hung Yen. thanh phd thuQe tinh. ta chirc d. t6 chirc dong tru sa. tinh Lam D6ng): Lam D6ng. cua Uy ban nhan dan tinh Lam D6ng va cua cac sa. . tinh Hili Duong): Hili Duong. d6i voi nhtrng don vi hanh chinh duoc ~t ten then ten nguoi. ban thuoc thanh pha: TP. ban. nganh thuoc thanh phd: Thanh phd H6 Chi Minh. cua Uy ban nhan d€m tinh Quang Ninh va ella cac sa. t6 chuc d6ng tru sa. thrum phA tnrc thuoc Trung irong noi co quan. nganh thuQe tinh (co tru sa tai thanh phA £>8. ban. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan tinh Hal Duong va ella cac sa. thanh pha tnrc thuoc Trung irong. quan. 6 . tinh Binh Duong): Binh DU07lg. thi xa.

cac chi! cai dAu cua dia danh phai viSt hoa.. 2. kieu chtr nghieng. Trich y@u nQi dung cua van ban 13. -". quySt dinh. Van ban cua Uy ban nhan dan th] xii Ba Ria (tinh Ba Ria ~ Viing Tau)' va cua cac phong. dia danh va ngay.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. mQt cau ng~n gon ho~c mQt cum tiI phan anh khai quat nQi dung chu y€u cua van ban. d3i voi nhiing s6 chi ngay nho hon 10 va thang 1. ten loai van ban (nghi quyet. ban hanh.Van ban cua Uy ban nhan dan qu~ cua cac phong. thang. thang. Ten lo~i va trich ySu nqi dung ella van ban 1. k8 hoach. thang. ban thuoc qu~: Go vdp. ngay 10 thang 02 nam 2010 2. nam van ban diroc Ngay. t6 chirc ban hanh. . dan xa Kim th] trAn do. TP. ban thuoc thi xii: Bo Ria. thang.. cu the: a Thanh ph6 116 Chi Minh.Dia danh ghi tren van ban cua HQi d6ng nhan dan.KY thuat trinhbay Ten 10~i va trich y8u nQi dung cua cac loai van ban co ghi ten 10~idiroc trinh bay tai 6 sA Sa. cOchft tiI 13 dSn 14. nam ban hanh van ban hl ngay. nam ban hanh van ban Ngay. ngay 05 thdng 02 ndm 2009 Quan 1. Th& thirc Ten loai van ban hi ten cua timg loai van ban do co quan. BQ Qu8c phong. tai 0 4. thang. thang. nam dircc d~t canh gifra duoi Quoc hieu. so :van j ..'. vi du: Lien (huy~n Nam Ban. Van ban cua Uy ban nhan dan phuOng Bi~n Bien Phil (quan Ba Dinh. Uy ban nhan dan Uy ban nhan . b) Ngay. Go vap (thanh ph6 He. . thang. cac s8 chi ngay. bang chii' in thuong. tinh '. Chi Minh).xa~plnrong. nam ban hanh van ban phai dUQc vi@t dAy du. BQ QuBc phong duoc thuc hien theo quy dinh cua phap lu~t va quy dinh cu thS cua B(> Cong an. . '. nam ban hanh bap dtroc trinh bay tren cimg m<)t dong voi so. ta 7 . cO/ . trinh va cac loai van ban khac) duoc d~t canh gifra bang chfr in hoa. 2 phaighi them s6 0 truce. Khi ban hanh van ban dSu phai ghi ten loai. tnr c6ng van. nam dung chi} s8 A-r~p. t8 clnrc va don vi vt1 trang nhan dan thuoc pham vi quan 19 cua BQ Cong an. HaNQi): Phuong Di¢n Bien Phu. sau dja danh co dAu phAy. Ky thuet trinh bay Dia danh va n~ay. kY hieu van ban. bao cao. va cua cac t6 chirc eAp xa Iii ten cua Van ban cua Ngh~ An): Kim Lien.•• " DiSu 10.

IcY hieu van ban. co ehu 14. ki€u ehfr dung.. ki€u ehu dimg. nam ban hanh van ban.. trong cac Ifill vi~n dan tiep theo. vi du: sA: 72NTL 1NN-NVBP V/v k~ hoach kiem tra cong me van tim. . vi du: " . chi gill ten loai va sa. NQidung van ban 1. cum ill do. bang ebti in thirong. QVYETDJNH V~ vi~c di~u dQng can bQ Trich ySu n9i dung cong van dug~ trinh bay tai 0 s8 Sb.Phil hop voi hinh thirc van ban dugc sir dung. ngay duci ten 10~i van ban. N9i dung van ban phai bao dam nhfmg yeu cAu co ban sau: . t6 chirc '. DBi vci thuet ngu chuyen mon cAn xac dinh ro n(>idung thi phai duqc giai thich trong van ban. vi du: .Su dung ngon ngfr viSt. ky hieu cua van ban do.Dung tir ngu tieng Vi~t Nam phd thong (khong dung tir ngu dia phuong va tir ngtt nuec ngoai neu khong thuc sg cAn thiet). d~m. dS hiSu. phil hop voi quy dinh cua phap lu~t. dugc di. chinh xac. b) Bd Cl)C cua van ban 8 .ViSt hoa trong van ban hanh chinh duoc thuc hi~n thea Phu luc VI Quy djnh viSt hoa trong van ban hanf ehinh.chtt 14. ten co quan. luu trfr nam 2009 Di~u 11.Duoc trinh bay ngiin gon. .Chi dugc viSt tAt nhtlng tir. . ThS thuc a) NQi dung van ban la thanh pMn chu ySu cua van ban. each diSn dat dan gian. ro rang. sa. kiSu chit dirng. chu tnrong. net li~n. co dQ dai b§ng tir 1/3 d~n 112 dQ dai cua dong chtr va d~t can dBi so voi dong chtt. trich yeu n9i dung van ban (d6i v6i Iu~t va phap I~nh chi ghi ten loai va ten cua Iu~t. nhimg cac ehu viSt t!t IAnddu cua til. cO' chu tir 12 dSn 13. each dong 6pt voi s6 va kY hi~u van ban.. phap l~nh). Khi vien d§n JAn dAu van ban co lien Quant phai ghi dAy du ten loai. chinh sach cua Dang. ban hanh van ban. ben duoi trich ySu co dirong ke ngang. duoc quy dinh tai Ngh] dinh s& 110/2004/ND-CP ngay 08 than? 4 nam 2004 ella Chinh phu v€ cong tic van thu". sau chii' "V/v" b~ng chttin thirong. £>6i voi nhtlng ill. ~ .Phil hop voi duong 16i. . . cum til duoc su dung nhi~u IAn trong van ban thi co th8 viSt t!t. thang. trich y~u n{>idung van ban diroc d~t canh giira. d~. nhimg til thuoc ngon ngii' tieng Vi~t dS hieu.iteanh giira du6i sB va kY hi~u van ban.' . ngay. cum tU thong dung. cum til phai duoc d~t trong dAungoac dan ngay sau til.

canh gifra.Tuy thea th{ loai va nQi dung. b5ng chit in hoa. . bkg chi! in thirong. dam'. di€u phai c6 tieu d~. . diSm thi trinh bay nhu sau: . khoang each gifra cac dong hay each dong (line spacing) chon t6i thi8u tit each dong dan (single line spacing) hoac tir . diSm. . Ky thuat trlnh bay NQi dung van ban duoc trinh bay tai 6 s6 6. diSu.lC" va s6 tlur ttr cua muc duoc trlnh bay tren mQt dong rieng. canh giea. kiSu chu dirng.Di~u: Til "Di8u". khoan. 15pt (exactly line spacing) tra len. muc. Truong hop nQi dung van ban duoc b6 cue thea phan. di~rn~ ~Chi thi (ca biet): thea khoan.n". di8u. chuang. s6 tlnr tir va tieu d~ cua di8u duoc trinh bay b5ng chir in thtrong. chu d§u dong phai lui van tu 1crn dSn 1. muc. co chfr tit 13 den 14. chuang: Til "Ph§. 'jII . 9 . .27cm (1 default tab). rnuc. di8m. khoang cachgifra cac doan van (paragraph) d~t t6i thiSu la 6pt. chuang. khoan. kieu chtt dimg. d~.Quyet dinh (ca biet): theo diSu. cO' chi! tir 12 dSn 13. diSrn . cuai dong c6 d§u "cham phay". co chii tit 13 dSn 14 (phan lai van trong rnQt van ban phai dung cung mQt co chit). hoac thea khoan. diBm hojic dugc phan chia thanh cac phan. chuang. . khoan. . chuang. each IS trai 1 default tab. di8m ha~c theo khoan. di8u. canh gitra. muc tit 160 den nho thea mQt trinh tv' nh§t dinh. ' D6i voi cac hinh thirc van ban dtroc b6 C1). khi xuong dong.5 1ines). muc. di~u thi ph§n. d~rn.Phan. s6 thir tu cua diSu dung chft 56 A-r~p. "Chuang" va s6 thir t\1'cua ph5n. cu thS: . 2.5 dong (1. '.. co chfr tit 13 d~n 14. cung k€t thuc b~ng d~u "phay". chirong duoc trinh bay ngay diroi. chuang dung chit sa La Ma. . canh gitta. Tieu dS (ten) cua phfut. '. ki~u chii' dirng.Nghi quy~t (ca bi~t): thea di8u. . kieu chtr dtrng. van ban co th8 co ph§n can cu phap 19 d8 ban hanh. khoan. rieng can ctr -cuai . 86 thir t\1 cua muc dung chii' s6 A-r~p. sf. f)6i voi nhiing van ban c6 phAn can cu ph~ ly dS ban hanh thi sau rn6i . b~g chu in thuong. kiSu chit dirng. .. khoan. diSrn. muc.. . diSm. bang chu in hoa. d~m. phc1nmo' dftu va c6 thS duQ'c b6 cue thea phan. khoang each t6i da gitta cac dong 1a 1. khoan. co chu tit ·13 d~n 14.' can cir phai xuong dong.Cac hinh tlurc viin ban hanh chinh khac: theo phan. chuang dugc trinh bay tren mQt dong rieng. muc.Muc: Tit "M1. -.C thea phan. thtr 1\1 cua phAn.. Ph§n nQi dung (ban van) duoc trlnh bay b~g chfr in thuong (diroc dan d~u ca hai IS). cac quy chS (quy dinh) ban hanh kern thea quyet dinh: thea chuang. Tieu dS cua muc duqc trinh bay ngay diroi.

chl1C111g. sau co dftu dong ngoac dan. b5ng chii' in thuong. dung chii' .' . HOI DONG NHAN DAN TM.£)i~m: Thir t\f cac di~m trongmo! khoan dung cac chit cai tiSng Vi~t theo thir tv abc. Truong hop nQi dung van ban duoc phan chia thanh cac ph5n. ca chu bdng cO' chn cua phfrn loi van (13-14). co chir tit 13 dSn 14. diem. s6 thir tl}' cua phdn dung chft s6 La Ma.crum giij'a~bfulg chii' in hoa. sau s6 thu tv co ddu cham. sau co ddu chAm va diroc s6 trinh bay each Ie trai 1 default tab.· sa . muc.' x Diiu '12.Muc: S6. KT. kiSu chii' dirng. Tieu d6 cua phdn diroc trinh bay ngay du6i.PhfuI (nBu co): Til "Phdn" va tlnr tu cua phfrn dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. bQ ten va chii' I. ki€u chu dimg.lloAN Il~I BIEV ouoc HQI . dam'. Quy~n b:}n. n8u khoan co tieu de. co chii' s6 b~ng co chii' cua phftn loi van (13-14). . . ki~u chfr dirng.thir tv cac muc . . bing chtr in thirong. ki6u chii' dirng. kiSu chii' dimg. La Ma. . chirc vl}. ~(kythay) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng d§. . t6 chirc thi phai ghi chii' vMt ~t{(KT. vidu: TM.Truong hop Icy thay nguoi dirng d§u co quan. kieu chtr dUng. d~. di6u.Khoan: S3 thir nr cac khoan trong m6i muc dung chii' sa A-r~p. khoan. d~m. khoan. d~m. co chfr s6 b5ng co chit cua phAn Uri van (13-14). s6 thll' tg va tieu dS cua khoan dugc trinh bay tren IDQt dong rieng.Truong hop ky thay mat t~p the thi phai ghi chii' viBt tit "TM. tieu de cua muc dtrcc trinh bay cung mQt hang voi . ki~u chii dirng. nSu khoan co tieu dS. The thirc a) vi~e ghl quyel1 h~ eOtlttguoi kY dtr~ th\lo hi~fi nhu StiU: • . '. t6 clurc. . b~ng chii' in hoa. co chtt bfuIg ~a chtt cua phAn loi van (13-14). : C.s5 thu tu. CHiJ TJCH PHOCHUTJCH KT.Diem trinh bay nhir tnrong hop nQi dung van ban diroc b6 cue then phAn.sau s6 tlnr tl}'(~6ddu cham. bang chit in thuong. vi du: . canh gitra. ki8u chii' dimg. ki8u chft dirng. co chfr ill 13 dfu! 14. BQ TRUONG THU1RUONG 10 .'~.u." (thay m~t) vao tnroc ten t~p thS lanh dao h6~Cten co quan. cO' chtr b~g cO' chit cua phBn Uri viin (13-14). . muc. d~m. b~ng chtt in thtrong.-yeua ngU'Oi eo tbam quyen 1. diSm thl trlnh bay nhir sau: . cO-chft b~ng cO-chii' cua phdn Uri van (13-14). sau s6 thir tv co dftu chfun. . co chfr tU 13 den 14. s6 tlnr tu va tieu dS cua khoan dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. . ".Khoan: s6 th(r tv cac khoan trong m6i muc dung chit s6 A-r~p. .

v . van ban do hai hay nhieu co quan. vi du: TL. Chirc vu (Chirc danh) ella nguoi leY van ban do hQi dAng ho~e ban chi dao cua Nha mroc ban hanh rna lanh dao BQ Xay dung lam Truong ban ho~c Ph6 Tnr6ng ban. Giarn doc (Quyen Giam doc) v. Ch~ tich.. TRl10NG BAN PH6 TRUONG BAN (Chii' lef. khong dugc ghi ' ~ h' c hue vu trong co quan. B6i vci nhimg ban. nhiem vu.. I. cno nhiern). cap pho phu trach. HOi DONG CHUTJCH (Chu lef. t3 chirc. quy~t 'dinh quy dinh chirc nang. Q.NH VAN PHONG . vi du: TM. Thu t. lanh dao cac C\lC.Truong hop cAp pho duqe giao phu trach thi thuc hien nhu c~p pho ky • thay cap truong. vi du: TUQ.. trir cac viin ban lien tich. t6 clnrc. Ph6 Giarn d&c. t6 chirc. to cue. C(J c~u t6 chirc cua err quan) ban hanh 1ftchirc danh lanh dao cua ngiroi ky van ban trong ban hoac hQi dang. dau ella B9 Xay dung) BQTRUONGBQKAVDVNG Nguyin Van A THUTRUONG BQ XAY DQ"NG Trdn VanD Chirc vu (Chirc danh) cua nguoi kY van ban do hQi dang ho~c ban cua Be} Xfiy dung ban hanh rna Thir tnrong BQ Xay dung lam Chu tich HQi dang ho~c Truong ban. chi ghi chirc V\1 nhu BQ tnrong (BQ tnreng. to chile quy dinh cu the bang van ban. "yi~c IcY tlnra l~nh. tB chirc thi chi ghi chile danh cua nguoi IcY van ban trong ban hoac hQi dang. t6 chtrc.Truong hop ky thira uy quyen thi phai ghi chtt viet tit ~'TUQ." (thira uy quyen) van truce chirc vu cua nguoi dirng dAu co quan. .Truong hop IcY thira l~nh thi phai ghi ehu viSt tAt "TL." (thira ]~nh) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng ddu co quan. GIAM DOC TRUONG PRONG TO CWC b) Chirc vu cua ngiroi CAN DO kY Chirc vu ghi tren van ban la chirc vu lanh dao ehinh thirc cua nguoi kY van ban trong co quan. DO TRUONG VQTRUONGVQTOCRUccANBQ TL. t6 chirc ban hanh.ru6ng. khong ghi lai ten co quan. Pho Chii tjch. Giani d&e. hQi dang khong duoc phep sir dung con ddu cua co quan. ddu cua B9 Xay dung) KT. v.v . CmJ TICH CHA. Chu tich hoac Ph6 Chu tich HQi dang dtroc ghi nhu sau. vi du: 11 . Chirc danh ghi tren van ban do cac t6 chirc til vAn (khong thuoc co cAu t6 chirc cua co quan duoc quy dinh tai quyet dinh thanh l~p. IcY thira uy quysn do cac Co quan. khong ghi nhfmg chirc vu rna Nha nu6e khong quy dinh nhu: c~p pho thirong true.. Vu thuQc Be}Xay dung lam Pho Chu tich HQi ddng hoac Ph6 Tnrong ban dtroc ghi nhu sau. .

moi dau dong toi da 05 trang van ban. vi~c d6ng dau giap lai d6i voi van ban. kieu chfr dimg. f)i~u 14. "KT. DiSu 13. dAu giap lai diroc dong v~o khoang &iua 112ep phai cua yan ban hoac phu luc van ban. Ky thu~t trinh bay . chirc VV cua ngtroi ky ducc trinh bay tai 0 s6 7a.". kh6ng ghi hoc ham. "TUQ. d~ bao cao. NO'i nhfln 1. 2. d~. "TL. dS trao d6i cong viec. ThS thirc . don vi va ca nhan nhan van ban trinh ngiroi ky van ban quyet dinh.". Dau cua co quan. chirc vu khac cua nguoi kY diroc trinh bay tai 0 s6 7b. dS kiern tra." ho~c quyen han va chirc vu cua ngtroi ky duoc trinh bay b~ng chii' in hoa. quan ham. tnroc ho ten ella nguoi kY.TM. t6 chirc. Vi~c dong dAu tren van ban diroc thuc hi~n thea quy dinh tal Khoan 2 va Khoan 3 Di@u 26 Ngh] dinh s8 1 IO/2004/NI)-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thu va quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan. don vi hoac ca nhdn soan thao ho~c chu tri soan thao c6 trach nhiem d€ xudt nhimg co quan. tA chuc 1. giai quyet. t6 chirc. y t8~khoa hoc hoac luc hrong vii trang diroc ghi them hoc ham. Nai nhan phai dugc xac dinh cu the trong van ban. t6 chirc va quan h~ cong tile. van ban cua cac t6 chirc S\l' nghiep giao due. de biSt va dS hru. 2. D6i voi van ban giao dich. cac chfr viSt ilit quyen han nhir: "TM. cO' chtr til 13 dSn 14.". chirc vu cua ngiroi ky. ddu ella B(j xay dung) L@VinC TmJTRUONG VVTRUONGVVT6CHUccANBO c) HQ ten bao gam ho. nhiem vu. din ctr yeu cAu giai quyet cong viec. kieu chit dung. giam sat. din cu chirc nang. TRlfONG BAN PHO TRUONG BAN (Chii IcY. dS thi hanh. duoc d~t canh gifra so voi quyen han. d~m. t6 clnrc diroc trinh bay tai 6 s6 8. hoc vi va cac danh hi~u danh du khac. Quyen han. Can err quy dinh cua phap lu~t. b§ng chii' in thirong. co chii' til 13 dSn 14. ten d~m (nBu e6) va ten ella nguoi leY van ban D6i v6i van ban hanh chinh. trum len mQt phan cac to' giay. ddu eua 89 Xdy dung) TrAn Van B IcY. D~u cua ca quan. Nai nhan xac dinh nhtmg co quan. Chii' leY cua nguoi c6 thfun quyen dugc trinh bay tai 0 s6 7c. don vi va ca nhan nhan van ban va co trach nhiern nhu dS xem xet. tai li~u chuyen nganh va phu luc kern thea dugc thuc hi~n theo quy dinh tai Khoan 4 DiSu 26 Nghi dinh 56 110/2004/ND-CP .HQIf>ONG CHUTICH (Chu KT. hoc vi. quyen han cua ca quan. 12 . HQ ten cua ngirci kY van ban diroc trinh bay tai () s6 7b.

. co quan thuoc Chinh phu. d~.nsubl ky" va !!1ft! trat). neu cong van giri cho mQt co quan. ... then la ten cac co quan. don vi va ca nhan co lien quan khac nh~ van . t6 chirc ho~c ca nhan ~n van ban duqc trinh bay b~ng chit in thuong._cu6i dong c6 d§u cham phay. Phdn noi nh~ tai 0 sa 9a duoc trinh bay nhu sau: . rieng dong cu5i cung bao gAm chir "Ltru' sau co dAu hai cham. t6 chirc boac ca nhan tra len thi xuong dong. dftu dong co gach dAudong sat l~ trai. dan vi nh~n van ban duoc trinh bay tren mQt dong rieng. t6 chirc. phia dum la tit "Nhu tren". noi nhdn bao gam til "NO'i nhan" va phan li~t ke cac co quan. Ky thuat trinh bay Noi nhan diroc trinh bay tai 0 s6 9a va 9b. ban . dan vi va ca nhan nh~n van ban diroc trinh bay b~ng cijii' in thtrong.. t6 chirc hoac mQt ca nhan thi til "Kinh giri" va ten co quan. nh6m d6i nrong nhat dinh thi noi nh~ duoc ghi chung. ca nhan dircctrinh bar tren ~Qt dong r~eng.. tiSp· . tnrong hop cong van gui cho hai co quan. tiSp then 1ftchir viSt tit "VT" (Van thu co quan.Til "Kinh giri" va ten cac co quan. t6 mQt hoac mQt sf:. ten m6i co quan. cuoi dong cuoi cling co dau cham. kiSu chfr dimg. dan vi va ca nhan ho?c m&i nhom co quan. co chfr 12. ten m6i co quan. ~ . thrum ph6 tnrc thuQc Trung uong. co chu 11. Cac BQ.B6i voi van ban chi girl cho mQt s6 d6i nrong cu th~ thi phai ghi ten tung co qUa11~ chirc. . v\1 eOt!. vi du: . thfulg hang voi nhau duoi dAuhai chAm.b~ng chit in thirong. ~Phftn thir hai bao gAm til "Noi nhan". sau do Ia ten cac co quan. kieu chu nghieng.Uy ban nhan dan cac tinh. t6 chirc ho~c ca nhan duoc trinh bay tren cung mQt dong. dan vi va ca nhan nh~ van ban. t6 chrrc. to chirc. Ubi voi cong van hanh chinh. d~u phay. noi nh~ bao gbm hai phfin: .PhAn li~t ke cac co quan. t6 chirc hoac don vi.Ph§n thir nh~t bao gbm ill "Kinh giri". t6 chirc. chtt viSt t~t ten don vi (ho?c b() ph~) SO?11 thao van ban 13 . to chirc. ki6u chit dtmg. dtm. ch:1m. ca nhan hoac m6i nh6m co quan. co quan ngang BQ. d6i voi van ban direc giri cho . cac gach d§u dong diroc trinh bay . t6 chirc).Sau tit "Kinh gUi" c6 d~u hai chb. D6i v~ nhfrng van ban co fhi ten loai.mtrinh bay tren mOt dong rieng (ngang hang v¢i Ie lULU e6 dAu hal . ca nhan tI1TctiSp giai quyet cong viec. t3 clnrc. cu6i dong co ddu chdm ph&y. TiI "Noi nh~n" dw.'Ph§n noi nh~ t~i 6 sa 9b (ap dung chung d6i voi cong van hanh chinh va cac loai van ban khac) diroc trlnh bay nhu sau: doug chct 'tquy&n h~ft. dAu do~g c6 ~?ch dftu dong. t6 chirc. CCJ chit tit 13 dSn 14. ca nhan nhWt van ban. 2.

Tl>I MAT ho~c MAT) va dAu thu cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh Phap l~nh Bao v~ bi m~t nha mnrc nam 2000. hoa t6c. LM SAD h KHI HQP (HOI NGHD". khi soan thao van ban co tinh chdt khan.va s6 hrong ban hru (chi trong nhfmg tnrong hop c&n thiet). tren do cac tir "KHAN".i M\JQ 2 Thong ill 56 12/2002/TI-BCA Con dftu cac de} mat (TU'¥BT M!T. t6i m~t ho~c m~t). kiSu chfr dung. "XEM XONG TRA L~I". 8 cua Phap Ienh Bao v~ bi rn~t nha mrcc nam 2000.1I1g an ch€. dftu thu hdi duoc dong van 0 s6 ] 1.n Tuy thea mire dQ cdn dircc chuyen phat nhanh. 6. d) D6i voi nhfmg van ban cAn diroc quan Iy ch~t che v~ s6 hrong ban phat hanh phai c6 k:Y hieu nguoi danh may va s8 IUQIlg ban phat hanh. hoa tac hen gio. van ban duoc xac dinh de}khftn thea b6n mire sau: khan. t6 chirc. ngoai cac thanh phftn duoc quy dinh co thS be. c) DBi voi nhfrng van ban co pham vi. Th~ thirc a) D~u chi mire dQ m~t Vi~c xac dinh va dong dau dQ m~t (tuyet m~t. Di~u 15. cu6i cung la d~u cham. "LtJU HANH NOI BO".:N GIG" trinh bay bang chu in hoa. don vi hoac ca nhan sOC}Jl thao van ban d~xu~t mire dQ kh§n trinh nguoi leY van ban quyet dinh. s6 Fax. dAu thu h6i d6i voi van ban co nQi dung bi m:j. Cac thanh phin khac 1. Phu luc van ban phai co tieu d~. dia chi trang thong tin di~n nr (Website). s6 Telex. sung dia chi co quan. ''THVONO KHAN". 7. thirong khan. b) Dftu chi mire dQ khAn Con dAu cac dQ diroc khac sgn hinh chfr nh~t co kich thu6c 30mm x 8mm. Ky thuat trinh bay a) D~u chi rmrc dQ m~t fisty 13 thling 9 nl11'12002 huang dan tli\l'C hl~11 Ngh! dlnli 86 3:. van ban c6 tiI hai phu luc tro len thi cac phu luc phai diroc daub s6 thir t\1' bfulg chit s6 La Mit g) Van ban co hai trang tra len thi phai danh s6 trang b§ng chtr s6 A- r~p. s5 di~n thoai. SU d1. D~u dQ m~t diroc dong vao 0 s6 lOa. d6i nrong dircc phd bien. phong chfr Times New Roman cO' chfr tir 13 dSn 14. 40mm x 8mm va 20mm x 8mm. b) DAu chi rmrc dQ kh§. sir dung cac chi d§n v~ pham vi hru hanh nhu "TRA. "RoA TOC" va "RoA Toe I-JF. dia chi thu di~n ill (E-Mail). d) D6i voi cong van.1/l002/NJ!)·CP hOi dUQ'c kh6(? san thco quy lljnh t. 2.t nha mnrc dtroc thtrc hien thea quy dinh tai DiSu 5. e) Truong hop van ban co phu luc kern thea thi trong van ban phai co chi d§n vS phu luc do. d~ va 14 khan .

t6 chirc. bang chft in thuong. bfutg chii' in hoa. ten phu luc duqc trinh bay canh giaa. kieu chit dirng. "LUU HANH NOI BQ" trinh bay can d6i trong mQt khung hlnh chu nh~t viSn dan. d) Ky hieu nguoi daub may va s6 IUQ'Ilgban phat hanh Ducc trinh bay tai 0 s6 13. d~m. MIu chu va chi tiet trinh bay cac thanh ph§n thS thtrc van ban diroc minh hoa tai Phu luc IV kern theo Thong nr nay. e) Phu luc van ban Phu luc van ban duqc trlnh bay tren cac trang rieng. canh gitta. khong daub sa trang thu nhat. kiSu chu dirng. t6 chirc thirc hien va chu vi~t tiit ten loai ban sao 15 . co chfr til 13 den 14. ki6u chii dirng. s61uqng ban b~g chii s6 A-r~p. Mire dB dong dau dQkhAn dung mau do nroi. 2. dia chi thu di~n til (E-Mail). Mftu trinh bay mQt s6 loai van ban hanh chinh dtroc minh hoa tai Phu luc V kern thea Thong tir nay. s8 Telex. kic~uchii' dimg. CO' chii 11. sa c) Cac chi dful vBpham vi hru hanh Cac chi d§n vB pham vi hru hanh trinh bay tai 0 s6 11. n£u dQ khAn ducc dong vao o lOb. cac cum til ~'TRA L~I SAD KHI HQP (HOI NGHD'\ "XEM XONG TRA L~". s6 Fax. bAng chir in tlnrong. til "Phu luc" va s6 . kieu chii dimg.thu ttr cua phu luc diroc trinh bay thanh mQt dong rieng. Hinh tlnrc sao "SAO Y BAN CHINH" hoac "TRiCH SAO" hoac "SAO LlJC". g) s6 trang van ban duqc trinh. d~m. bay tai g6c phai 6 cu5i trang gifty (phftn footer) b3ng chu s6 A-r~p. Th~ thu-c ban sao ThB tlnrc ban sao bao g6m: 1. se. dia chi Trang thong tin di~n til (Website) Cac thanh phan nay diroc trinh bay tai 0 s6 14 trang thu nhAt cua van ban. CC1 chfr 14. co chit ill 13 dSn 14. 56 di~n thoai. ky hi~u bing chii in hoa. d~. kiSu chir dimg. S6 trang TIlE TRue vA Chuong III K't' THU. co chit til 11 den 12. t6 chirc sao van ban 3. ky hi~u ban sao bao g6m s6 tlnr nr dang ky duQ'c danh chung cho cac loai ban sao do co quan. d) Dia chi co quan. sa trang cua phu luc dugc daub's6 rieng theo timg phu luc. diroi mqt duong ke net liSn k60 dai hSt chiSu ngang cua vung trinh bay van ban. phong chit Times New Roman. cO' chii 13-14.d~t can d6i trong khung hinh chfr nh~t vi8n dan. Ten co quan.'\T TRiNH BAy BAN SAO Di~u 16. b~ng chtr in hoa.

T8 chrrc thtrc . quyen han. kieu chfr dimg. Chmrng IV TO CHirC THV'C HI~N Bi~u 18. "TRiCH SAO" ho~c "SAO ~l)C" du:qc trlnh bay tai 0 so 1 (Phu luc III) bang chfr in hoa. Icy hieu ban sao (tai o so 3). M~u chii' va chi tiSt ~rlnh bay cac thanh phan the thirc ban sao dtroc minh hoa tai Phu luc IV. 5b va 5c). dAucua co quan. hien . Uy ban nhan dan cac tlnh. ho ten va chfr leY cua ngiroi co th§. nam sao (tai 0 sf. dau cua co quan. ho ten ya chfr Icy cua nguoi co tham quyen (tai 0 so Sa. T~p doan kinh te nha mroc. t8 chirc sao van ban va noi nh~ dircc thuc hien theo hirong ddn tai DiSu 9. 7) dugc trinh bay theo huong dfin trinh bay cac thanh phan the thirc tai Phu luc III. s6. chirc V\!. thanh ph6 true thuoc Trung irong. 88 diroc ghi bfutg chfr s6 :A-r~p. tri cac thanh ph~ Thong nr nay (Phu luc III). td clnrc sao van ban (tai 0 s6 2). DiSu 19. the thirc ban sao kern theo Cac thanh phan thS thirc ban sao dircc trinh bay tren cung mQt to giAy. 12. 4. • b) Ten co quan. 4). nam sao. dia danh v~ ngay. 16 .theo Bang chii' viet tit ten Ioai van ban va ban sao kern thea Thong nr nay (Phu luc I). b~t dau tir s6 01 vao ngay dau nam va kfh thuc vao ngay 3 1 thang 12 hang nam. co quan thuoc Chlnh phu..chuc vu. Nhilng quy dinh vA thA thuc va k9 thu~t trlnh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban dtroc quy dinh tai Thong tu lien tich s3 5SI200SnTLTBNV -VPCP ngay 06 thang 5 nam 2005 cua BQ NQi VI} va Van phong Chinh phu huang d§n th8 thirc va ley thu~t trinh bay van ban hanh chinh trai voi Thong nr nay bi bai bo. nci nhan (tai 0 sf. 2.tiPhu luc V kern theo Thong ttr nay. dtroi mQt dirong ke net liBn. thang. Bi~u khoan thi hanh Thong tu nay c6 hi~u hrc sau 45 ngay k€ ill ngay ky.mquyen. Ky thuet trinh bay ban sao a) Cum tir "SAP Y BAN CHiNl:1". ngay sau phftn cu6i cling cua van ban c§n sao diroc photocopy. d~m. co chu tiT 13 den 14. co quan ngang BQ. mau trinh bay ban sao duoc minh hoa tc. Cac thanh phdn the tlnrc khac cua ban sao van ban g8m dia danh va ngay ~thang. Tlmg cong ty nha mroc (91) chiu trach nhiem t6 chirc tri8n khai thirc hien Thong tu nay. keo dai het chieu ngang cua vimg trinh bay van ban. to chirc sao van ban (tai 0 s6 ~). Ky thu~t trinh bay 1. BQ. Vi tri trlnh bay cac thanh phan thS tlnrc ban sao (tren trang giAykh6 A4) Thuc hien theo so db be. Di~u 17. 13 va 14 ella Thong nr nay.

Cac BQ.Kiem toan Nb' nunc. .BNV: BQ tnrong. . .TOB: an nhan dan t6i cao.. . 17 . nganh din cir quy dinh th8 tlnrc va kY thudt trlnh bay van ban tai Thong nr nay dS quy dinh th€ tlnrc va kg thuat trinh bay van ban chuyen nganh cho phil hqp. CO' quan thuoc Chinh phu. . a r .Ltru: VT. TAng cong ty nha m.V1n phong Qu6c hQi. cac PM CN.r&c(91). > . .HDND.VPCP: BQ tnrong CN. .. . . PC (BNV). UBND cac tlnh. 320b.~n: . .I. I. cac dan vi thuQc va tnrc thuQc BQ.Van phong Trung irong Bang. .Co quan Tnmg uong cua cac doan th8..WebsiteBNV. .Cac BQ. ~Cac T~p doan kinh 18.Thu tuong. . thanh ph6 tnrc thuQe TW. . cac Thir tnrong.Vi~n Ki6m sat nhSn dan t6i cao. A -' .~ Noinl.VAn phong Chu tjch mroc. Tran Van Tuan . cac Ph6 Thu nrong Chinh phil.C~lCKi8m tra van ban QPPL (BQ Tu phap).Cue VAn thu va btu trfr NM mroc (lOb). CO' quan ngang BQ.Cong bao. .

00 BN ~--=-1. TATT~~l}~~:I vAN BANvA BANSAO ''01120 IlIIT-BNV . Phieu chuyen PG --~ J Thucong PC . 4. Keho~ch Phucm~an I:)~ HD CTr KH QyE> TC TB - 12. 6.IET (K' ~~~~. 20. 2.~---------------~ ~'~~~~. 13. Nghi guyet (ca bi(~t) Quyet dinh(ca biet) Chi thi (ca biet) Quyche Quy dinh Ten ~ lo\u~ -- ngaY -"9 thong Il1nam 20/1 cUa B~ N(ji V!') . an PA DA 14. 9.. 3. . 21. 23. 5. 32. 30. 26. Bin sao van baD Ban sao luc Ban sao y ban chinh Ban trich sao sy TS --~ SL -- . 27. 11. 19. Hop dong Ceng van Cong Ban g1ri 000cam kSt Ban thoA thuQn Giay chimg nhan men Ban CD GN CK UQ Giay Gifty giro thieu Giay nghi ph~ Giay ill dirong Giay bien nh~ ho Phieu gui -- Giaxmm uy guyen eN TTh GM GT NP SO' 28.24. 25. 10.J-' 2. 3. NQ -~ Chii' vi~ttit ban hanh chinh -- Qf> CT QC Thong cao Thong bao Hu6ngdan Chuong trinh 8. Stt 1. 18. 29. 15. 31. 22. 7. BaD cao -Bien ban Tatrinh D\l8n DA TIr lID BB Be ==1 -~ 1 17. 16.

... . __ __ .._- .. - ~.II ) 2o-zsImm ... 9b 113 I 7a 7c II I I I I I I I I I I ._..~l)t ...... _ I . . (IG .....:..!~tzf '...(') I - ~ ..- 7b l _ ....~-~ 14 -- ... .. ..':"'~\ ~f[''!!'.."~~~ ~.{!1 thang PI ndm 2011 cua B(J N(Ji v(J) ....__ ': .. .... ......0 '~r.-.. .. -- ..~ ... ' .._ I CAC THANH PHAN THE THUC VAN BAN 5 "'\._.-~-""-.' _. fhv luc I! . I I 5a I 4 11 1 I r·! I I i I I I I 9a [ [ lOa lOb 10 I I 30-35 mm 6 • 0 N I.'. 'l..... ~ trang giAy kh6 A4: 210 t_lll" x 297 mm) ()11201lITT-BNV ngily._ .._ .". ..... 20-25 mm 2 I 1S I 3 I 5b [ [I I I I ..." ~j..__ .. _.....__ .-""~../ ]. .. ..

dia chi Website. s6 Fax Logo (in chim dU'ai ten ClY 15 quan. : Thanh phin th~ thu~. ho ten va chii: Icy cua nguoi c6 thfun quyen Diu cua co quan. dia chi E-Mail. 1 2 3 4 5a tA chirc ban hanh vAnban sa. s6 dien thoai sA Telex."""". 7c 8 9a.vin baD Qu&hieu Ten co quan. ta clnrc. 9b han. nam ban hanh van ban Ten loai va trich y~u nQi dung van ban Trich Quyen 5b 6 yeu lloi dung cong van N6i dung van ban 7a. thang. kY hi~u cua van ban Dia danh va ngay. ..'P. 7b. t6 clnrc Noi nhan lOa lOb 11 DAu chi mire do mat nAu chi rmrc dQ khAn DAu thu hAi va chi dfut v~ pham vi hm hanh Chi d§n v~ du thao van ban 12 13 14 " Ky hieu ngmri dAnh may va s6111Q'Ilg phat hanh ban Dia chi C<J quan. chUc vu. ". Ghichu: 080 A J. t5 chirc ban hanh van ban) 2 ...

. 5b ~ ~ ~~ . nam sao Chirc vu. . IcY bieu ban sao Dia danh va ngay. - §• ~ . ~. . o ~ V) Sa 7 .. ho ten va chit leY ella nguoi c6 thfun quySn nAu cua co quan.20-25 mm :1 2 J 30-35 mm t I... . 5c 6 7 Hinh thirc sao: "sao y ban chinh". t6 chirc Noi nhan . _~ _ L" ~. __ * _~ ~ • _ -" __ ~ _.. "trich sao" hoac "sao luc" Ten co quan. _ft ~~ __ ~. .-. _. 4 I~----------------~. thang._ _ I p . I .. t6 chirc sao van ban S6.rc bin sao 5~ 5b. ~ _ ••• __ .. "'. . ! 20-25 Ghi chu: 6s6 1 2 3 4 Thanh phin th~ th. ..

_....~_~ ..?gq2..." _ -"_ _•• __ __ ...~~@:~._" _."" ". ..Q?.....ke ben dum ."...~~~g.. .JE.__ .::." ...~§i~.:-_Qo~_~~qi_ "._. _ "."" _"... _.._"__....:.....Ijo' . __ _ _._..._ -.''' . c~" ".=rrr=:': .:..~~ ~ c~~._~"_Jn"~~~g.._ ' v . .''' t " 1._~. . __ ____..32._ _~Q~G~O~ ~ ._ ...".._ . con!.. __ •.... "._" . . ."-.._..""._ ._"~ ......"". . .. .?-..._" _......~..!!.---"-7:""-.g~ __ .C . .. .-14 _ ._~!!~~.}..._y~_~~_... .__.chi "'..!..~ .."".-".!~ "._ _ .__....__.!.~ .. uom phan. ... . _.__ _.._ . _. ?i~~~L~-.~:. _. _ .-Dei vm .!!_y~~P..._ --.... . 1. _ ."_"'''_''_''_._ ._"". ... ... .....--"--. .._..._ ..._. __ " b .!lOa 12-13 ~L d~_ ." .9-_.~~g__ ..-..''''In tbrrong 13-14 .. _.. !_~_-..9..'-_ _---.•••_.""" . _ ..." _"_ .. ..-- ".g~!_i!!_~ ."'.._."_... _~~!!..>_.§_~~. " ...._..._..~g ..".>' an -. nam In thuong 13-14 Nghieng ...~~ 5 -_ --_ a ._ . _ _.. _ _ ..-"-_ _-_.~~~~~~~ _~~.f!1~_p!!~_~_ . ._._. _. ".... ".."" _ . _....." "- Inhoa ._... . .••_ _ -_ _.~- ._ _.9.~____ .. chuoug._""''''" ._. 1.~. _ _ ._. .." r ...=-=~=~~:==~:~~~~~~~=~~==_~=~....-_ ..Q!?:J."" . . . ".--..-.. __ k:~. " •.....__ .._ -Ten Ioai van ban _. --- .".. " _.." " _ _._ _..-'1'- "'_._.:_!§_~~_q__~_~~_~hirc _"..._~ .......' NQi .~Q~~. !.. . - Ten Ioai va trich yeu__ .._ " ~.~ --".__ _ '._. _.-.._ _.~~g _ ._ _ " "_.. " .?:_..rng .~_...._ -. _ _.- ._ _ _.._... ...!~~.... ... ._. _ .. .."" ...._ -.~_~.!_~_~!!".~g __ __ _..~!!!g..." . .- - - 14 " --_..... .... .. . !?2..~1?!?g_!!~ ~!.!ip_:_!~.- Hit NQi."_. _ "" .@~g?'1.._.""""""..... "-".__." 1 ~ .} _ _.~ -...!!-8 __ _.--"._ ..•...... thang..J.-". _.-"" . __ _" .!!. ". _ .!._ .._--.. _..__ "'"'_ _. --""'.L__ ~ __.-~-- ... ! .--"'" -'"'.~ . _ _ .ban " " .v[!.:: _ ._._" ". . _:."_ _ "" _--_.._--......c.-.-._.i~ _... f:){... ~]:.!!g ta~~~g....._ f....._ -... _ _ •• __ __ _-_ ... CHITHI .. _ V~_~~.-_.-.._... -""'"" .. _.. ".._ "". _.. ~ . "_f-'!E~. nn..-_l__ .--...... _."... _ ---.. . .•-_.._--."... ~ __ _. __ - .:!!..._ ...__.-'"__ .. .. .:12 "'-". .~ ~~~~. _ _ _._..._...-._ .... _.•.._ _' _ '" ..._~~.. 14 ! l. .. _ ...!?El ~_y~".!._.§~..~ . _ . £)Ung. __"_ _!~ T~~~ " ~-_._ c ". _..._!!!.v. ._ _ ._ ~".._._ J:?_._._ .• _. __.dao '.."..-.. . __ _ _. -'•• __ ._~~~..~~~~~~~ h~"..~Q!1~_!:! ~~_ __ __ __ _ "_ "J._-._!!t_ h?a __ ~1. (1) (3) ___ "~~~:-:-~"---In :::-2~ _.-... ._....?. .!yfi!!~..._...-dung van "..._. ".__.~.E.... ~S?._ _ ". _ .?J'fY. ~_ Cv...~-..[__ __ _ __ .."l -.... .. . _ f. -f~ ~~£=====---. -.'.!rich_y-e~... ~ th~~g_ _.: . ".~g!!! ._.. _" "._...~9. 6 ~-.. __ ...'.....~ 4 Dia danh va ngay. .. _".._..Dono._ "' 1..!?=.. _ _ _ _..•.... .. 1 . _ _ . _.. ~.. .Stt Thanh phin the thuc va chi ti~t trinh bay (2) Loal chii' CO' chii' (4) Kieu chii' (5) Vi du minh hO\l Ph" cmr T'rmes New R oman ong h(6) CO' chii' (7) _-_.?_. _:--E9... _ " .__!± .._ ..---- . .-. -.. "_ __ _.. . .. .''''''_.. _ ___..§..•.....~n __..3-!± f)~8?..!~..-..."_'_... ' ... ngay 05 chang 02 niim 2009 13 ..._ ._.!. ._"__.. 'i ". ..._" _!~ _~ . ." _" ".... .--." --""" • I ...----- _ ._" ii._ __ _ " """ " __ ._Q92_ 1 Trone cong ' tac. "-_ _ _.._......~!~~L .:5!.... _... __.. ~~g__~~.. _ .- . _ ..-- . _. _... .~o~_~l~_...1:-•.. __ _.__ " . _"_ .! j " "" •• -•••_.._ Doi vm van ban co ten loai _-_ _ _" ... ??_"thq!!g_. •• . _" ."'r._ nQi dung ._._ ~~ ~ __ _. .-._ _....-_ . ....!...

-._---.-.. ~.---..p.__ _ .--.'''illthubD.••-...._.~~ •••• _ •••• _ ~ ._._. __ . __ _ ~ ..... _ . ."' •••••... r •••~••._ _._._.. ••__ •• L._~e __ . 2 ...~~. .... _!±_ . --.. ~..~.. _. 14 -~ 14 _ ••••• •• ~ _ ••••• ..--.. _ ..-.......--' ...-.!!.-. ml.. · ·.!_~ -_ ... .•...._ _._ ."'_ .•.~....~.......' !.~ __ .--..~ -...iRl~~=i~~~ _=~"J!U~~:a~£===~~t!f.-"-._. .." ---.Tieu tiet ....... ----.Tieu tiet _r__ ".:!!_\lC __ ! . .~~~_~~.-._ _ _ _ _ __ .-.._~_ .. __ " . r_'""'i.._ . Til "kinh girl" va ten co quan.......~ . ...-...---_ ... -- " -".~_ _ _ ~.:.~ _ . - _...... ~ Phin. _ ..~~t nhan · ·-_ _.... ~.- -.. 1\1 so tlnr .l._-_ _ .._m _ __. Dtmg. ·... _~_C. .I: __ ~~ ----.~~~ ..... • .... ~_..- .·-·._. ··-nn--. _.. n ••' _ __ _ .. ••••• ~ . .-._.!_...~ _ ._ .----__. .._..-.7 ••. ~.--.. -_..------.Til "muc" va so thtr tu __ .. !~-1~_~g!.. canai--·· .. _.--···--· . : .-.. . .~ thuong In ._..:._~ _ _ ..._ _!!!.. _.Tieu de cua phan In hoa 13-14 flimg.. •. -.--.. ......~E?.· ._...-..·C-~~·hjnhth~c-~·~~--._ .. __ ____ m __ .. ._-_ ..~:-J ...-._J?~~.."' I... --_~.-.....-..... ..!~_.--. ~ - I~ a _~1~~~k£ ~i~cii[:~~.h..--- _..-.. .f!li_~.:.~ ._.._---.I' ..._~_ J._.":: ....·-~··Gili... ...- -.Fl=~~..- _ ... ~~_G.: ~--._.~_---_ .T.~~~~-. _. _ __:_...-... __ _ . ... __ .-. d~ ---- .-~. .. _ .-~~~~~ Dien 1.. .......!~T._.--._". -..g 'T:f.__ ..r._.~_~!~~~_!!~.. _ ••••- _ __ ..._ .. khoan._ ...... --r._-...~.!~~g ~~~~ ... __ HH •••• .. _ __ _ _.....•••-.. d~_ J~_~Q:. "" -~....-. -..:.·--.~. ---_ .--.s -.-....~ ~ . _ .-~ __ •. _.:. --.~...-i"4" '''---Bfulg---'-'-.._ ~_~~3:._ _..._ ...__.- -.. __ 14 _ _ ••••••---- ..---- ... _...'''-''1"4-' .. Tii.-:" Dimg. .. ... •••_ _.."~ ._ .-.-... Thong tir nay co hi~u hrc thi hanh sau 15 ngay ke..._n __ .. _.._ --'. 14 ..'"-·-· . ... _ __ ---.. __ ...... _ _..._ .._"'_"''''''.._ ._ ~ _ _... !!!!f..-va~.-. 14 DUng..__L _~_... -_ .. ..-A Dtrng + -- I+ _ •••• .-...---. .--..·. ·..._ •• _..-._ ..!!A~:~n_ -~~'.._.--..m . .. -.._ '._ .!..-. . __ _ __ "iIrj _.. In thirong 14 Dimg __ .~·· ..~...--.-....-._ _...-.~ ..-... 14 -...••.-.-...m ~ .._ __ ..~_ In thuong • _ 14 c~~.!Jiing. ~ ! v 13-14 Dimg _.. __ --=-....-.~~] ch~~~L_ .. Diem .. .-~!h_ _ 14 DUng --. -=::= :=:=T~~~C:=~J= ..---._ .-----.n~ ill thuong __ _!n.-....Tiet In tlnrong _n.~-.. m •_ -~-Khoan.• _ _ _... .____.X_~.--~~--. ' 14 _ -_. _ ••• .. .. d~ TINH HINH 'nnrc HIEN NHIEM VU _ . ....._ _ ••..__ . ~~-~i§t =::=====~~:~~===:=~=~::...•_ _ _. ill tlnrong 13-14 Dimg + b Gom phsn.-. _ ....__ . ••• •._n _ .·····-···-... ••~._ _ _ " _ " _. 14 n__ . -'-1'4-'_ .~. _?._.__ . __ __ _ _ _ .. _ '__'._ . __ ••••••• u ••_ HL~.YNQ Q ~ _•••..a_Iloi ~_g_. ----. _ _ _ __ _--_ ...._"_.. _.-. _.... _.. -_ E~.-. ~ 14 -.a-l. ...~~~~_..." 13-14 fJimg .!L!:!.·-···-._ . _ ~- ~.:.---....--.. _.~~-. ___ _.----.... _. .·:···~·~~h~~g. ....J~~ ..~ •• --_ .--..... 14 14 ~ ••• __ ~ t6 chile.'~.. -.. -.-.. _ ..m__.-'~Phfui·...-_ .. diem.. . __ _m ..._ _~ ..--.·-·------..--~--._.... -.- ._.•••' -' ~ Truong hop khong co tieu de ..•_ ...i:="::"=F~1W-._ - _~ •• _ •• __ _ _~ _-_ _ •• _ ••• . ~ _}.'i!!m~M...x . 1.. -..-B. 13-14 ~ ••-._..Q.-.... ._ - In ..._9v...-..._. _~~. == .__ ~!!~_gJ. \[.-- Muc 1.... ...Dieu __ ...-.._m~__ ~ _ ~~~g __ . f~:i±_:~~~=:~~f§i==~' J? tti~~~_: : ._ Dtmg '!2 Dei voi _ _ ."._~~~._ ! __ .-..---. .~ .-..Ii~! __ .~_. -.--...__ _ ....::~~I~D:~G._ •••• - -- ---. ~-.. _..... __ ...~__ }_~.•••_..._ 13-14 _ .... --. ~ .. "..._ _.__.---. ... -.nm . ..-... __ 'H_ _.-. ._ ....-._.. . :::~:=::::==~~=~=~~~~:=:=~::~~~~:: ~Tiet H_~ _ ...lC.... _ _ ~ _ __ _. _ . 1-.·· '··Kfnh·g:fr·i: ·B6-·C6~·g-·Thu~ . . In thmmg '-n_ ...-~ . ..: ~...~E.. Ban sao van ban -·--·-r--······L-....-·~._tiSu ti~t ti~t _~ j__ .y. <Urn __ •••_ ••_ _m.._ --------.... - - ...._ ___Y....... _ : ti~~_~.. _ _ tlnrong ••• _ __ _-_ _ _.~ ~ l_~::_!~___~~~_~. -.... ~ •.._ _.__ . th~_~_~a p~~-ch~~$..~~ . !¥~_g_..{iC=~~~~=~:::~==~~=~~~::::::: :::~::}I_~ .. I -.._.-.-._ ~Til "phan' ..-'._~h!!_!_.-....-..=-.

.h'~ " .iil:-··-··········--_·_······ ········ · · .--.""-". "" ~''J r _. . _ _ _ 16 Hinh thuc sao . .. Ha NQi -_ -r-...-..~_.-. r.BQ Tai--chinh. dim --_ -- 'BOA T6c -..- ..... -.-_ _ // T' 1 J. '" .-.... --_ _ _..!.. ..Bo K€ hoach va Bau ttr..._ _ _~hy}y~~r-_ .-_..... __ ..__ f-._.. co cmr 13:' di·. ---. . ..... -.... ~ !< . F' .-." lu~g_._ .~. . _ _ _--?- -- L~ N~t? _ -_ __ _ 1-+. _ __ 9 ._ _ _ 1--""'''-'''''''-- __ ._ ... -- Diu chi mire diSkhAn ------...I----..-__ _ _ __ _. -...":TIco chu 1.._. _ ..~~..._ ban __ _ -.. .!h._ _. _.-.... dong duoi .----...-_ _ . ~lJ"j._ -.. . - 13-14 --_ Dimg...YL_. SAO LUC 14 1----. .- 10 Chi .-_ __ 13M14 Dimg.-.--. . __ __ _ _. r-..--- . '" --- 10 In thuong - t------ 11-12 - _ . -'J... ~....... --. ~ '1'" d' .. dcng tren co cnu L·~_ ':'. . __ _.2 th Dia chi co quan. Clan h va flfl'.~ CHU VIET TAT "_ -..r--....-- - -----.. ..... . .....- -t-.. _ _ __ In hoa 13-14 -. dia chi E-Mail Website: s5 dien ._ _.-....~....=~-i!ii-~~~~=-H-=~~!f~q~ng~-. ..... ~ 'fHlfQNG -.· . - _ -..!!!. BANG ... dam "-. ...' F01 .t. - _ __ ._. __ .\~ ~ . ~~.._ In thuong _ _.--'-'---fu"th~~g" ..__ . - In boa ".......·······- __ -.. ._ _ ___ - Website: XXXXXXX 11 __ _...-.-·:··Gfrl··nh"i"€u·nar.. . -. _ _ __ va so thir tu ....... _...~.-.~~~:111 ·· Hoan Kiem.'.~. __~~. TRIeR SAO....Dimg . SAO Y BAN CHINH..---.. ". -_ din vB ph!UIIvi hru hanh __ __ _ . · ·_·--_ · ... _ _ . -_..__ I ILUU HAND o~:~ I .... _ _" __ " __ .....~. ·. -1.. _ So xx phoTrangTien.. 13 14 --... m ....-.-----··. ng.:~....Tieu de cua phu 15 . nhung 3 -z """" "'(_ '- /~ .... _. ...._..... dong tren co chfr 13.... tUm I DlJTHAO _ X'.BO NOi V1.."-Ky hle~ ~~cri"&i~b a~..(' .-.13 '~7..---~ ~£__ ~2 ~ ~~~? J. ...._.. Ouoc hieu...q$ _.._.. ~ 13 _ 14 - 11 Chi dan v~ d\fthao van ban In hoa 13-14 Dimg..-~.ii·..Tir "phu luc" Phu luc van _. -PL.-1"--'" " __ _2~. -1----.!?~ __.. -..... .._. r. ~-- dim ._." nam van b.- I - -..- II - .----. _ E-Mail: DT: (04) XXXXXXX.... -_ -_ So trang .. - co chi? 14. .._ g ._ ...(300)._- I~ •• _ ~ _-. to clnrc... ban sao .. ..-~g . __ ._--......_ .~I~~~:1~~~yan)~..- - - - -....-..-.. . _ _ _ __ _.~Q!: ~ ...--.. tna .-KfrijJ· .......---...t.... - ..__._ .. 7. _ _ _ _ -.._- DUng .ia -~ vs . _ - _··_·.---. -- KHAN __ .~l!!!:_~L!.-.·--H·-··..om.TV. In hoa..__ _ _ luc _.. _ __ - "_.. PP. - -. '.. .-_.- - _-t- -_ - van ban.-13-14 Dimg.Fax: _ -_ _-_. --- __ . I DlJTIIAO J.'J._ -(--_...- Inthuimg _ - 13-14 ~ fXmg. nhftn ~ _.: .!?~ va s.... ·_ . ...- XEM XONG _-_ TRA _ 1-:'12'...~.~ -._"_.._- -_ . vi du: Qu6c hieu. ..._ b Til "noi nhan" - va ten co quan.-dam ....- _ -_.. ..".. _ " Ghi chu: CO-chit trong cling illQt van ban ~iillg..~\!~ .-- -.. _ (04) . . _:.l.._ 14 2...-...- -_ ····i·~t"·. ~~ .. ".-.:.. _ :.'~. --- _. t...-..giam phai th6ng nh§..-..!!!~~g_r--J.. _ _ _ _ _ _ _.

.Phieu chuyen Mftu 1...4 . GiAy di dU'img .10 MAu 1.Tlnr cong Ban sao van ban 2.'-----"'_ _ - _ - • -s: Mau 1.14 ~u 1. MAu trlnh bay ban sao vln bin MAu 2.Cong vAn Miu 1.. Van ban co ten loai ella Doan Di)ibi8u Qudc hoi ... COng dien . Quyat dinh (ca biet) (quy dinh tnrc ti€p) .2 Mau 1. QuySt dinh (ca biet) (quy dinh true ti6p) cua Tmrong true IIDND- ..13 Mau 1.Phieu gtii .19 .....1 . Nghi quy~t CM HQi dAng quan tri Mau 1.. GiAy clnmg nhin .6 M&u 1. GiAy nghi phep . GiAy gi6i thieu . Van ban e6 ten loai khac .16 Miu 1.1. Quy8t dinh (ca biet) (quy dinh gian ti8p) .15 Mau 1.van ban c6 ten loai ella cac Ban HDND .5 ~u1....11 .8 MAu 1..GiAy bien nh~ he sa .2 .Bien ban .9 Mlu 1..7 Mdu 1.1 Mlu 1..1..1 .12 M~u 1. Nghi quySt (ca biet) cua Tlnrong true HDND Miu 1.18 M§u 1.17 M~u 1. GiAy moi .3 M~u 1.

nh phuc thang )..... ) . C ancu " .. tf.....(1).... ...... nban ban va....... t...LUll: VT................ (3) .. . ... TC QuAN (1) TEN co QUAN. TO (2) coo entre eONG BoA xA HOI can NGHiA DOc lip ..Nghi quy~t (ca ~i~t) TEN CQ............ . (2) Ten co quan........1... s6 hreng ban phat hanh (neu can).•. (6) NOi dung nghi quy~....... 2 ..... (5) Trich y~u nOI dung nghi quy~........'. QUYEN ~N........." (3) Chtr vj~ cit ten CO' quan. (4) Dia danh..~ (6) ......1......... t ~ •• " t •••••••••• .•..._" " "~ Miu 1.•. Quy'ET NGHJ: Di~u 1 Di~u Di~u ..~ ....TV do:_ n. CHUC VI) CDA NGUffi (Chit ICY .......... NGHjQUYET (5) ..... .... 4 .... ....Nhu Ditu ... t8 chirc ban hanh ngh] quy~.........•.... TRAM QUYEN BAN HANH ~.... VllT NAM > S8: !NQ~... ... IcY...C3JlC:lr • t~ ••• t ~ ••••••• " "' •••••••• ...... " . ddu) H9 via ten Ghi chu: (1) Ten co quan..... chile chu quan true ti8p (nau co). Nui nhQn: ... (4)............• ngay nam 20.... (1) Chfr vi~ cit ten don vi soan thao van ban va sB IUQIlg ban hru (n~u cAn)... tA chirc ban hanh nghi quy&.. Axx(8)........ (8) Ky hieu ngum danh may......

... ~~.. . (2) Dja danh. sA: INQ-HBND . ...... . can cir .1. DO" 1 leu .. (7) Chfr viet tit ten..•• DAN CQNG HoA xl HQI CUUNGHIA vrer Bfc lip .... . th1 tdn)...... . (Chft kY. (2) ...... QuytTNGHI: (5) + ... ddu) TICH (6) Hqva ten (1) TSn tlnh. ~...l coo nguoi IcY (ph6 CM tich)......." v30 wac chec vu Chit tich. ~ ... ..... (4) .... (5) NQi dung nghi quY&.• ngay 20....xx(8). THUONG TRve HQI D6NG NIlAN DAN Can cit Lu~t Td chrrc H6i dang nhan dan va 11 nam 2003. 1& xi.. .. .. Uy ban nhan .. ~ + .. ... ....... .. ( - _ "'-_..d: de 3 . ...H. ~ ... . (8) Ky hieu ngu(ri dAnh may.7).....Nghi quy~t (ca biet) cua Thtrlrng try-c HDND HQI DONG NIlAN •....Tv do .0. . thimh phA thuQc tinh... . TmtONG TRve HDND em) vr. (1) ••• dan ngay 26 thang . ~ iII iII .....Nlnr DiSu .• (1) ...Mlu 1.. NGHIQUYET . A... (3) Trich yeu nQi dun~ nghi quy&.........i- "' "' '"' •• ~ ""III" '"' ~~ /.....nh phuc thang ndm NAM. (6) Chile vu Clia ngum kYo truCmg hop Ph6 CM tich duqc giao kY thay CM tich thi ghi ehii vi&: cit "KT. ND'i nh'n: . ...... (4) Cac can ell We ban hanh nghi quySt. .Lim: TM... a a . thanh ph6 we thn6c Trung uong(ten thi xi...... 10 .. ..... ..~ ~ Dleu ol.... ..............nhfut ban va sA luQ'tlg ban phat bilnh (n&! dIl).. (3) ••.. (fan vi SO(Ul tbAo va sA luqng ban luu (n8u cAn). .. Ghi d.1... ben dum ghi chite V1.

. NGHIQUYET ...... A..xx(9).. niau ..........." .. nhan ban va sBlu(... .... Noi nhlin: ...... ... ......nh phuc '" (4)....... HOI DONG QUAN TRI CHUT}CH (7) • (Chit ................ ... (8) Chii' vi&: nit ten dan vi soan thao van ban va sB hrong ban hru (n&... .. ........... t .. QUYETNGH!: Di@u 1 (6) ..................... IcY...l cua ngirci IcY........ ... ..... cin)..:..." vao tnroc chirc V1..... ..lI1g ban phat hanh (nSu cAn)................................... HQI DONG QUAN TRI .Miu 1. (5) "' . t6 chirc chu quan true ti6p (nau co) hose Cong ty me (nSu cAn)........l CM tich..... ~...... T6 cmrc (2) xX HOI CHiJ NGHiA VI¢T NAM' DQclip .... ben dum ghi chirc V1) cua ngiroi ky (Ph6 CM tich). (3) .............. tnrong hop Ph6 CM tich dUQc giao ky thay CM tich thi ghi chii' vi~t "KT...LtJU:VT... TC cuu QuAN (1) TEN co QUAN.... Can ctr . TM.... ...... (9) Ky hi~u nguoi danh may. ....... (2) Ten co quan.. ~ . (5) Trich ySu noi dung nghi quyet...1........ TEN CQ............. (4) Dia danh..... . I .... thong nam 20 ..... 16 chirc ban hanh nghi quySt........... a ~ ~ ~ ~ .....Til do . . (3) Chii' viet tAt ten co quan........ '..........Nhir ............H.. ngily sa: INQ... ~ p ..(8).. (2) ••• Can cir .... dau) HC} va ten Ghi chu: I) Ten C(J quan. (7) Chirc V1. Di~u ......1.... (6) Noi dung nghi quy~t.. .... t ....Nghj quySt cua Hqi dAng quan tr] CONG HOA.... t8 chirc ban hanh nghi quySt.. tit 4 ...2 .........

TO CHirc (2) trvc ti~p) CQNG mN BoA xA DOc l. ..lap. n$u thAm quyen banhanh quyetd:)Dh thuc. nhi~m vu. de nghi cua ot . ~ wOng hop kY thay m4t tap thS ta:nh «40 thi ghi chit tAt '~..• (6) Trfch y~u n()i dung quy& dinh. . (l1)Quy~n han.... . Dleu 1 (10) .. f>i8u 12 caa 1'h6ng til nAy. (3) DAi Wi quyat dinh c:iL bieti khonggbi mm ban . cWc V\l cUa nguOi ky nhu B9 wOng. (CJm.. Vienwlmg v.. (8) Neu cac cAn cU tn. quy dinh chuc Ding...~ .. Uy ban nhin din. A.. (12) Chii' vi~ tit ten dan vi SOQ. truimg hop cdp ph6 dlrQ'c giao leY tbay nguOi dUng dAu co· quan thi ghi cbii viet tit "KT. to chirc hole chuc danhnhA mroc ban quya dinh. (7) N& thAm quy~n ban hanh quya nguoi dUng diu (vi du: BQ wOng (5) Dia danh.2 ... dA ban lW1h Ctuyet dinh (vln ban tha11h ..Miu 1._ 'II 4 ••• ~ rnAM QUYtN BANHANH Coo err CAn.rc tift...TM. " . dJu) Hqva teo (1) Ten co quan. NISi dung quya djnh.. f •••••• ~ ••• ~ •• + ~... (5) ngay '. Ghi chu: (9) Cac viin ban phap 1:9lien quan tnrc tiAp den vin dA giai quyet trong n9i dung quySt dinh. . (10) dinh thuQc nguCri...... fA chuc h* chec danh nhA nuoc ban IWlh quy~ dinh.nb ph6c U(n CHiJ NGBiA thdng V¢T NAM sa: (3) IQD~ (4). ar.... ... .~ """ . (8) (9) .v ....haDh ghla s6 vi kY~eu c1ia van bin.TV do . t6 chec etb (vi d\l: Ban thulmg vu . (13) Ky hietI nguOi <tanh may.II " •• Nui nh(in: .. . . QUYtTDiNH "..xx(13)..f~ · Ir •• + ·~ I.. ). cac tnWng hop khac thuc bien theo hu6'ng din tai Khoan 1...' . 'II~ Di~u . . hfnh .. . QUvtTDINH: .. ... quy~ han cua co quan. II . J.J. tA clnrc thi ghi ten tap tha hole ten co qean.. t6 elnrc thi ghi Cbuc vu ella BQ. 'san ThuCmg V\!.. ..• Vien trU'ang Vi~n ...Icw6ng. (4) Chii vi&: tAt ten co quan. C\lC wlmg Cue .).Nhu Di8u .. . ~ .. " ." via woc ten co quan... t6 chuc hole tan tap th! Ianh ~ (vi du: TM.. ICy..• Giam dAc ..D tlu\o va sA luQ'n8 ban hni (n~ cAn). . '.(12).. ben dum ghi ch(rc vu clia ngUoi leY vAnhin.. .. II t ~ .· . HQi dAng .... .. I .H. TM. TC em) QuAN (1) TEN CO QUAN.dUng diu co quan. cUA NGlfiJI KY (11) ." vao trucc chicc vu clia nguOi dUng diu. QUYEN~.• CM tich .." ~~ ••• ~~f-"" ~ ••••••• ~"' ".p . nam 20. nhan ban va ~ IUQ1lgban pbat hanh (nSu cfut). va via 5 ..c vA ~p ~ l!nh dao h* co quan. ell' f .... Uy ban·~ dan. (2) Ten co quan. Cl.).rc tiSp (nSu co)..Luu: Yr.Quy~t (flub (quy djnh CQ. Giam d6c. . ". HQidAng . . t6 chicc chu qUlin tn.. . Xet . (6) Ve Vlfc ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ~ (7) ~ .... 16 clnrc).

.1. Viet1 tru6n~ Vien . .. n~u tham quy~n. Giam d6c . . TM. Noi nhQ..). chirc vu cua npuoi ky nhu Be>tnrong. .. (5) . ....)" ..T. (6) ." vao truce ten co quan. (4) Dja danh.. .. chuang trinh. TC cnu QU AN (1) TEN CO QUAN. T6 cmrc CQNG BoA xA (2) Dqc lip . ... . cmrc vu eVA NGUm KY (8) (Chu kj. " " ... . (10) Ky hi~u nguoi danh may.2). Ban hanh (Phe duyet) kern theo Quyet dinh nay o.. t6 chirc h('~c clnrc danh nha rnroc ban hanh quyat dinh... (nSu co). to chuc thi ghi ren t~p thS:hoac ten ca quart.. Hoi dang . DiSu 12 cua Thong ill nay. (3) Chii' viSt t~t ten co quan.. an.. t6 chtrc d6 (vi duiBan thu6ng vu ..). r ••••••••••• ...ban hanh quy8t dinh thuoc va ~pthS lanh dao hoac 00 quan.Quy~t dinh (quy dinh gian ti~p) e) .. tnrong hop IcY thay mat ~p the lanh 40 thi ghi chu vi~t tit "TM. nor cmr NGHiA ~T NAM IQD.. do . ). .. dJu) .n: .. TRAM QUYEN BANRANH .3 . Uy ban nh3n dan. (3) .. C1.Nh U D leu .. tA clnrc chu quan true tiq. H9 va ten Ghi chli: (*) M~u nay ap dung d6i vci cac ~uyBt dinh (ca biet] ban hanh hay phS duyet mQt van ban khac nhu quy che. t6 ehirc hoac ten ~p th€ lanh dao (vi du: TM.. .. Vi~n tru6ng v. (4).... QUYEN ~. . quy dinh. lli~u 1.. Uy ban nhan dan. ngay QUYETDJNH Ban hanh (Phe duy~t) (5) 418 •••• Il ... (8) Quyan han. tA clnrc hoac chirc danh nha nuoc ban hanh quyat ~nh.xx(lO).. cac truong hop khac thuc hi~n thea huang dfut tai Khoan 1. H6i dAng. . . TM..Luu: VT.M~u 1....v . CM tich .. . Can Xet crr (7) Can ell de nghi cua QUYET llJNH: . A... nhan han va s6 luong ban phat hanh (nSu dn..lC tru6ng Cue . . (9) Chii' vi~t tit ten dan vi soan thao va s3 luong ban hru (n~u cAn). Ten an.. tA chirc thi ghi chirc vu cua nguoi dun¥ dAu (vi du: Bo tnrong BQ... Giam d&.. ke hoach.Hanh phiic tJuing nom 20. dB phuong (1) co quan.).. ..(9)... 6 . TEN CQ. Dleu .. (7) Neu cac can cu tT\1'C ti€p d€ ban hanh quy~t dinh (nhu ghi olui cr mlu 1. .. Ban Thuong \V.. (5) Trich ySu nQj dung quyit dinh. ben duoi ghi clnrc vu cua nguoi ky van ban. tnrong hop cAp pho duqc giao ky thay nguci dUng dAn 00 quan thi ghi chif vMt tit "KT. (6) N~ thAm quy€n ban hanh quy~t djnh thudc va nguoi dung dAu 00 quan." vao tnroc clnrc vu cua nguoi dUng dAu... Cue tnrong. (2) Ten co quan.

. ' (Chit ky....J" f~4' ••••••••• . diem........... ......T6 ewe cnn QuAN eONG BoA xA HOI cmr NGW VIET NAM .. entre vu eVA NGU(n KY... .1..lQD.... *. (*) Mlu nay ap dvngd8i voi cac van ban: duoc ban hanh kern theo quySt dinh (ca bi~).Min van ban (ban hanh kem then quy~t tJ. ~ . A _ ~ TEN LO~I VAN BAN (Ban hanh kern thea QuyJt dtnh s6 ngay thdng .. ... do ... nam 20 cua ............" ••• I ~ t_.... ..... Chuong ... .. ChU'O'Dg I QUY D}NH CHUNG Di~n 1 Di@u 2 ~ •••••••• ~ ~ ~4 . QUYEN~................ ~ •••••••• ~ ••••• • .... . b6 cue co thS .... (1) .........~ 0..Hanh phuc ...... TC TEN eo QUAN.. .... Di~u . .. Di4~u •~ * •••••••••• " ChUO'Dg •••• . ... .... +". di~u.. ddu) Nguy~n VinA --~------------------------------------------------------~ Ghi chu: . ~~ 10 11 •••••• ". rnuc.... ~ t r ~ Dleu ........ ............ ... ~""" I... ........ khoan.TI. Dqc IfP . .... ..nh) rJ TEN CQ. ~~ p .......) .. bao gAm chirong..... (1) Trich y~u noi dung cua van ban. 4 4 •• '11 '" .. . •• ~ .. .. 7 .

. A... . (4) chocit ten co quan... kG hoach.4 .. ' . (7) Trich y8u noi dung van ban....... biet)._ . BiSu 12 cua Thong tu nay.. Uy ban nhan dan.......(3) . Ban thueng vu.v .. (2) Ten co quan. .. (5) (*) M~u nay ap dung chung d5i voi da s5 cac hinh thuc van ban hanh chinh c6 ghi ten loai e\l nhu: chi thi (d. __ . (10) Chi! viSt tit ten don vi soan thao v....Van baD co ten IO\li khdc (") TEN CQ.. thong bao.. . .. 10/..... Cue tnrong. (3) Chii' viBt cit ten loai ban. Noi nh(in: . ~ tnrong h~ IcY thay m~ittap tha lfulh dao thi ghi chfr viet tit "1M" van tnrac ten co quan. quy dinh v... ( l I) Ky hi~u nguoi danh may.. phirong an.Mau 1. Giam d5c. thdng niim 20.. TEN LO~I VAN BAN (6) . " . " '. eta an.. TM... TM.. to' trinh..Htmh phiic . (7) (8) _....xx(ll).. the f)~adanh. Rieng d5i voi tb trlnh them thanh phfut "kinh gui" a vi tri 9a.. chuong trinh.. ~ .. (8) Noi dung van ban. bao cao v.. cac tnrong hop khac thuc hi~n theo huang d!n tai Khoan I... co tha an. nSu nguci ky van ban ta cAp ph6 ella ngiroi dung dAu co quan thi ghi chfr via tit "KT" vito tnroc chirc vu cua nguoi dimg d&u. T6 cmrc (2) eo coo eONG BOA... ). (I) Ten CO' quan..' (9) Ghi quyen han.(10). (5) .1 " . QuvtN ~. H6i d6ng . clurc vu cua nguoi ky nhir BO tnr6ng....v .. ben duOi ghi chirc V1) cua ngirci kY vAn ban...... tB chrrc hoac ten tap the lanh dao (vi du: TM. xX HOI CHiT NGHiA vQ:T NAM DQc IfP .1. Vi~n truOng v... dB bao cao. .. ddu) Ho va ten Ghi chu: ._Luu: VT.. 8 ...... nh3n ban va sc3luong ban phat hanh (neu cAn). t6 chirc h~e chirc danh nhA rnroc ban hanh van ban.~. ke hoach. to' trinh.. TC QuAN (1) TEN QUAN. via van (6) Ten loai van ban: chi thi (ca biet).......v . thong bao. t5 clurc ho~c clnrc danh nha mroc ban hanh van ban...(4)... .. t6 chtrc chu quan tnrc ti~ (neu co). chuang trinh..l sc3lugng ban hru (nbI dn).TV do .. cmrcvu eVA NGlfm KY (9) (Chu ..... ngay 56: I....

.... ~ . CI. * N~u noi nl$l (kinh sUi) Iii nhimg chirc danh. t6 chirc h~c chirc danh nha nude ban hanh cdng van.... ~ • i" ..... t6 chuc tA chile (8) Ghi quy€n han.. .. van..... .. CmJC VV CVA NG1fffi KY(8) . Uy ban nMn din. ... (9) Chii' vifu:tit ten don vi SO@Il thao va s61uc. Noi nh(in: . Fax: (043) XXXXXXX E-Mail: Ghi ch.... .. n&! nguaj ky cOng van la cap ph6 ella nguoi dung dAu co quan. qu~ Roan Kiam....CONG BOA... bo p1$l chue nang) soan thao cong van. tA... r r ~ • • • • • • t ........... 56 dien thoai..TV do .... Website (nau c5. nhan ban va s61UQl1g ban phM hanh (neu cAn).. . tA chuc ho~c ten ~p thS 1~~.Cong vAn : TEN'CQ..... " _. 86 Telex. (4) Chit vi&: tit ten dan vi (Vu. TM. Di&. ....I... . lanh dao thi ghi ehii viet tit ''TM'' tnroc ten co quan. t6 clnrc. .mg ban hru (n6u cAn). Kinh giri: .. ngay S6: V/v 1. tnrong hQP ky thay m@t tip tha..Luu: VT. (2) Ten CCI quan... ... leY nhu BO truong. (II) (1) Ten co quan... ddu) Hq va ten sa xx ph8 Trimg TiSn. • lL:\N. ben duai ghi chile vu cua ngucri kY cong cac tru6ng hop khac thirc hien theo huang dL1 tai Khoan 1. chuquan true ti6p (nBu co).. .. f + + + . ' QUYEN .n).C tnrong... 12 clia Thong tu nay. • . s6 Fax. 9 .... . . Ha Noi DT: (043) XXXXXXX... t~ t ~~ " (7) If " : " " ~ " ... hoac chile danh nha mroc ban hanh c8ng van. ............Xx(lO).. Website: . (6) nom 20... (6) Trieh y€u noi dung c6ng van. OJ) Dia chi CCI quan.... phongban. xA HQI can NGHiA thong VItT NAM DQclip .. . . :thi pMn noi nhan khong ghi "nhu tren" ma ghi tnrc ti€p nhimg chile danh.... (3) Chii' viet tit ten co quan....v .... TC can QuAN (1) TEN CO QUAN~ TO (2) cmrc ..S . Giam (f&..... chile vu cao cApe~ Nha nuoc... clnrc VI) Ayvao. Ban thuong vu. Vi6n twang v.Nhu tren ..(4) .Hanh phiic . (10) Ky hieu nguCri danh may....(9). (5) Dia danh.(3) ... (5) .. (7) NQi dung cong van.... HQi dang: .1.. chirc vu cua nguOi.. .MAu 1. * •• I '" ••••••• ~ •• . dja chi E-Mail. tA chile thi ghi ehfr viet -cit "KT" v~ tnroc clnrc vu cua nguci dung diu.... A. (Chit ley. TM. vi du: TM.

...... _ .. ..lQE>-HE>ND Ve . .. .. ngiry thang ndm 20 ... (7) .6 . ... (1) Can Cll Luat nam 2003.. .T NAM' DQc I$p . ... q~ thi xa.. . NSu Uy vien Tlnrong tnrc kY thi ghi: PBD can TIeR KT. .... Noi nh(i. thanh pM true thu6c Trung uong.... ...A. (9) ..'xi.a danh... IcY va ddu HDND) HQ va t~n trful.. ~ •••••••• I ••••••••••• ~ •••••• _. . Ghi chu: (1) Ten tinh... QlJYET DINH (4) ••••••••••• '•••••• ••• THUONG TRl/C HQI DONG NIlAN DAN . cmi TJCH de .n: ·~ Dleu . ........... " _... Di~u 1 - . ... huyen.... . (3) D.. S6: ...... t6 chirc Hoi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11 (5) _. THUONG TRUC HDND ~ CHUTJCH(8) (Chu . (2) . (3).. TM.TV do .. -Nhu Di~ .. (9) Chii' vi&:cit ten dan vi soan thao va -Iuong ban hru (nau can)....... . (l~) Ky hieu riguai (tanh may.MAu 1.........LUll: VT.... (6) Nai dung ~uy&: dinh... sd luong ban phat hanh (nau ciln). '" '" ... nhan ban v 1...• .... thi (2) S8 thir nr dang ky quy~t dinh cua Hoi dong nh§n dan. . thanh ph8 thuQc tlnh. . uY VIEN TRUONG CBiJnCB TRue s( 10 . ....xx(1O).... QUYETDINH: '" (6) '" '" '" ...Quy~t djnh (eal bi~t) eua ThU'irng trtrc HC}i dAng nhan din HQI DONG NHAN DAN . (S) NSu Ph6 CM tich ky thi ghi: KT.....• (1) ••• CQNG HoA xA HQI cnn NGHiA vQ. (4) Trich yeu n6i dung quyGt dinh....1. ..H\lob pbuc . . (7) Thfun quyen ky van ban . (5) Cac can ClI khac ap dung ban hanh quy~t dinh..

tht trfuI.... huyen.. -HDND A . ~ '" ~ "') . thanh phB true thuQc Trung uong. NSuPh6 TruOng ban ky thi ghi: KT.A.. IcY ~adc1uHlJND) H9 va ten Ghi chu: (1) Ten tinh.. • ~ • • • • .: .. (M[u nay dung chung cho tAt ca cac loai van ban c6 ten loai do cac Ban cua hanh). • . .. xa.. •• • . .Vin ban co ten lo~i cua cac Ban Hqi d6ng'nhan dan > HQI DONG NHAN DAN ...1. . .. f • '" • • • • ... • • . . .. • ._lI . f..•• CONG HoA xA H(U CHU NGBiA VIf.. (3) . ~...T NAM DQclip . • • . <II (6) to I • • • ..(2). (6) NQi dung van han. 4 ...Miu 1. (4) ..... . . (1) .... (9) Ky hieu ngum danh may.1. • ... (5) Trich ySu noi dung van ban. ngay thang niim 20 . Ndi nh(in: ... . .. TEN LO~I VAN BAN ..•. • .... ...Hanh phiic I sf.. (7) (8) Chfr vi&: tit ten Ban soan thao va sB luong ban luu (nSu dn). quSn. tharih phB tllUOc tinh...7 .. (8) .. (3) Chii viat tAt ten loai van ban. TM. ~. thi x!. ... ... r . (5) . f 10 .xx(9)..... ••••••••••••••••••••••••• .... . (2) S6 thu tu dang ky van ban cua HQi dAng nhan dan.LUll: VT. nban ban va sB hrong ban phat hanh (n€u cAn).. ... phuOng..Tv do . BAN KINH TE NGAN SACH TRlfONG BAN (7) (Chft .. (4) Dia danh. TRU'ONG BAN PH6 TRU'ONG BAN Hoi dAng nhan dan ban 11 ..

.. ..'aa ••• '0 •• . TM. .... . ... or .Miu 1.. Vin ban co ten Im}i coa Doan D.. " ' .i bi€u Quae hqi DoAN f)~I BIEU onoc HOI ••... thanh pha tnrc !huQc Trung trong. . ban. ..~. ..... (5) NOi dung van ban.·o a _ ...... . .. ....: KT. ~ •••••• ~". . (6) Th1n quy~n ky van (4) T rich yau nQi dung van ban. ngay thdng nam 20.. I ••••••••••• " .8 . ... . .... (9) Ky hieu nguoi dinh may... TRUONG DoAN ' PHO TRUONG DoAN (8) Chit vi~ ~t ten dan vi soan thao va sa IUQ1lg ban hru (nau cAn). • . . ~ •••••••• ••• I ~ ~ ~... • .... ._ ~ . (7) NfuJ PM Truong doan ky'thi ghi...1 (2) -DDBQH . •• ". (I) CONGHOA xA H(n CDn NGHiA vrsr NAM DQc lip ~TV do ..a ••• ~ ••• or ~" • . • •• • ~ ..8) . .. ......' ' ••••• et "' p r ... TEN LO~I VAN BAN .. ... • • • .. ( I ••••• ~ •• J (Chii 10/....~ 'I" ••• (4) (5) t •••••••••• .Hanh phuc sa: ... (M~u nay dung chung cho tAt ca cac 10. • ... .. . ddu DDBQH) Hq va tin Ghi chti: (l)Tentinh. _ . (2) Chit viet cit (3) Bia danh.. • . ten loai van ban Doan leY vcri tMm quyen rieng thl khong co dong quyen han...I..... N~u Tnreng 12 .Luu: vr.... ..." •• ~ •• ... ...... • .... sa luong ban phat hanh (n8u cfut).. '" . _ •••• ~ t •• ~' •••• po.. • • • " . ~. ....(3)..1ivan ban cO tBn 10.. ... . DoAN DAI BIEU TRUONG DoAN ouoc (7) HQI (6) .._ •••••••• 0 oi- ••••••••• ••• ••• '. ..xx(9). 't. . A.. '" " Noi nh(Jn: .. • • . .. .. _P 4 . .\i c1la Doan f)~i bieu Qp& hOi).......

• 11 "1. tB chirc ho~c chirc danh nha mrcc ban hanh cong di~n.H:}nh phuc . • • • .Min 1...xx(lO). TC em) QuAN S6: /CD.. TO cHirc (2) (1) CQNG RoA XLi HOI can . (10) Ky hieu nguoi dAnh may.······ . (9) ... •••• ~ ••• ~ •• ~ ~ ~ ~ 4 ••• ~ ••• •• ••• ·~···...... ..Liru: VT.. ~ • ~ • • .a danh.(3). (5) . t3 clnrc hoac chirc danh cua nguoi dUng dAu.. (8) N6i dung dien. • • • •• ..I. TEN CO QUAN... (8) '" . (3) Chii' vi8t tit ten CC1 quan. t6 chuc chu quan true ti8p (nSu co)..... (7) Ten CC1 quan..p ..Til do ...9 .. dtiu) Ho va ten • Gbi cbu: (1) Ten CC1 quan.... . - " (6) dien: . (4) thang nam 20. •• It.. 13 .. nhfut brut va s61u(]llg ban phat hanh (n8u cAn). .. '" .Cong difn TEN CO QUAN.... • • • . kY. ngay NGHiA VJlT NAM DOc I.. (2) Ten CC1 quan.... '" NO'i nh(in: •.... (6) Ten CC1 quan.. (5) Trich y~u noi dung dien.. . . (9) Chii' vi8t cit ten don vi soan thao va s61UQ1lg ban hru (nfut can). • • • • • • •• " • ~ • •• ••• L • • • ••• 'I- • • • • • • • • • • • • • • •• '. CONG DI1J:N .A...N. cmrc vu CVA NGUOI KY (eM . t6 chuc hoac chuc danh nha mroc ban hanh cong dien. ... t& chuc ~ diQn. (7) . '" . (4) e. " '" '" QUYEN IL.

.. t6 clnrc ban hanh giAy mei.Gi§y moo TEN co QUAN.. . . . " . . ......1..H.v ... ••••••• ~ . • . . t6 ehlie ho~e hova ten.. . . .. (2) " . d&u) Hq va ten Ghi chu: quan. .. .: ..... I' .(3).. (1) Ten (2) Ten 00 CO' 14 .T. do . hQi thao.. . .. (8) ... ngay thong sa: . QUYEN ~. tA clurc chu quan true ti€p (n6u c6). don vi cOng tac cua nguoi duQ'c moi. . chU'c \'\1. .. t6 chire ban hanh giAy moi (3) Chii vi6t cit ten CO' quan. . • . .. TC Cm) QuAN (1) TEN CO QUAN. . TO CmJC (2) CQNGBOA xA H(n CHiJ NGUiA vrer NAM DQc lip .. . ....A. . nam 20.. . (4).. Noi nh(in: . Ong (bel) 1'0. . ~.. . . .. (7) Tcm (noi dung) cua cuoc hop.. . . . .. . nhan ban va sA hrong ban pluit hanh (n~u cAn). . 'II /GM... . " ~ •••• GIAy ~ ••.. . ft '" ~ Dia di8m: • . .. . .. .. .. •• Thai gian: . . : . . ....••••• Min Q •••••••••••••••••••••••••••••• (5) .. ..xx(9)..... . . .nh phuc .... . " " ..10 ..... • • " . .. . (Chu 10/. .~ p •••••• ~ '_.... (4) Dia danh. (8) Chii vi8t tAt ten dan vi S04Il thao va sA hrong ban hru (n~u cAn). (6) Ten CO' quan. quan.... du •• ~ . • . .. . (5) Trlch y6u nQi dung cuoc hop.. . . ..... . (6) o (7) .. ..... CHlJC vu CUA NGUm lIT • Liru: VT. . tran trong kinh moi: ~.Miu 1. .. ~ ~ . (9) Ky hieu ngtrci danh may. hQi nghi v.

..( ngay ray .l: Diroc cir den: (6) . Nui nh(in: .. Gng (ba) Clurc Vl. T6 CWC (2) CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA vr¢T NAI\i Dq..... .. QUYEN ~N. (1) TEN CO QUAN..Ty... a tren /.... ~ •••• _ •••• VS •• 44 •••••• viec: t ... tA chirc duoc va don vi cong tic cua nguoi diroc gi6i thieu. va ten " (5) Ho va ten.. ... clare vu (6) Ten co quan. (2) ..(3)....... " tran trong gici thieu: (5) . (2) Ten 00 quan. ..Min 1... t& chuc ban hanh van ban.._..Hanh phue ..c l"p ..Nhu tren. cuuc V1) eVA NGUm KY (ChU kj. tt ~ '" t~t t .11 .. ngay thang nam 20. 15 .... h. tA chtrc ban hanh van ban (cAp giAy gi61 thieu).. (3) Chii' viet tit ten co quan. hoan thanh ~ •••• D~ nghi Quy co quan tao di~u kien dS eng (ba) co ten nhiem vu. ddu) -Liru: VT. .. TC coo QuAN S6: /GGT.. 1... en et . (4) Bja danh. .do . Ho • "Ghi chu: (1) Ten co quan... ~ . gici thieu toi Iam vi~. .. 16 chirc chit quan tnrc tiSp (nEu co)...... ..Giiy giOi thi~n 'TEN CO QUAN... .. GIAV GIm THI~U . G·" nay co gia tn dJ. (4).

l...nh" phiic xA BQI CBiJ NGH~ ~T NAM IBB. (5) Ghi chile vu chinh quytn (nBu cAn). hOi thao) ket thuc vao .1'1}' do .kY) CHirTOA... t6 chircban hanh van ban. (5) Ghi chu: (1) Ten 00 quan. T6 CmJC (2) CQNG BOA DQc 19P . (2) Ten co quan. gio . .n: Ho va ten . "' ~ (Chit kYo ddu (neu co)) Hq va ten Ndi nh(J. . THUKY (Chu. . nam Cuoc hQP (hOi nghi. (3) .. . . Th" glan b!. at au: f)" d'" .a lem: .. Thanh phAn tham du: " .. .Hv. hQi thao. '" ta (4) Ten cuQc hop hoac hoi nghi. t5 clurc banhanh van han. chirc chit quan true ti~p (nfut c6). ngay thang . m..Bien ban TEN co QUAN. BIEN BAN ~ (4) . J. Chu tri (chu toa): Thir ky (ngiroi ghi bien ban): Noi dung (theo di6n bi8n cuec hOp/hoi nghilhoi thao): .Miu 1.. d.. 56: TC cnn QuAN (1) TEN CO QUAN. " (3) Chfr vi&: tit ten co quan.12 . 16 ...

.... .. . .. (5) Ho va ren.. (8). NGUm TIEP ~N He va ten (1) Ten CO' quan. Clurc vu..... . -to ~ . t ....l. (6) HQ va ten...... to chuc cAp giAy bien hd so. TO CHifC (2) S3: /GBN. . (2) Ten CO' quan. . td chuc cAp ~Ay bien hd so............TI}'do ... Ghi chu: nhan nhan 17 . .Luu: Hd so.. ....13 ....... (4). ngiry ndm 20... (4) Dia danh. .. giiy to. 1 2 3 ~ -1'" ~ '" (6) '" '" . 16 chirc chu quan tnrc ti~p (n8u co). BoA xA HOI can .... nh'" h.. noi cong tachoac giAy to tuy than cua ngu(n n6p he.. + (5) ~ ~ t '" 4 " .. D-a t·J.. dan vi cong tac: .(3) . GIAv Ho va ten: '" '" .Giiy bien nhin TEN co QUAN.... .. (7) Uet ke dAy du... f .. Noi nh(in: . ... .. chuc vu va don vi cong tic cua nguoi ti€p nl$l hd so.. . CONG .. sa eua: rep 9D 0 Dng (ba): .. cu th~ cac van ban. (3) Chfr vi& illt ren co quan. tii lieu co trong hd so... NGHiA VIET NAM ll{)c Ijp ..MAD 1. (8) Ten nguai hoac co quan gui hd sa.. HoA sO' ••• BIEN NHAN • '" t ..... so..... .I. . TC CHU QuAN (1) TEN CO QUAN. bao gam: (7) .....Hsnh phuc thang .

... '" '" Noi nhpn: .... . TC COO QuAN TEN CO QUAN..... ... .. QUYEN ~. ~ . .. ~ ....... nh3n ban va 861uQ'ng ban phat hanh (nSu can). S6: /GCN. .. to chuc cAp giAy clnrng ~ay Dia danh. ................ • ... .... . . .... ." ... .... 18 . .... t .T'1 do .....Axx(1). ..' (2) '" ..... .... ngay GIAy CHUNG N~N ...... .. tB chirc cM quiul true ti~ (n~u co).. . HC}va ten Ghi chu: (1) Ten 00 quan...... .. ••• " t ..... (4). .. .... . .. TO CWC (1) cQNG (2) . Chii' vi& tit ren co quan......l th~nguoi. cmrc VV CUA xctror (Chu kj...... Chii' viet tAt ten dan vi soan thao va s61uQ'llg ban hru (nen cAn).. . . ... ... (6)... . ...H\lnh phuc thdng nam 20 ... .......Luu: VT. nhan. BoA xA HOI CHiT NGHiA VI$T NAM DQcl... ...1.... . ... ~ . .. ....... ..... Ky hi~u nguoi danh may. .... ....(3).. .... .. tB clnrc d..p clurng nl$l. clnrng nhan: ...... • .. • . "" • +....... . . ... .. ..... . ~+ •••••• .. .. (3) (4) (5) (6) (1) (2) Ten 00 quan..... . .. • .... . _~.... ... _ ~ •••• t~ .. N6i dung clnrng nhan: xac dinh Cl... .. .. " . ~ ....p .. . ..... 8\1' vi~c> vAn dS duQ'c chung ~.. .. dau) KY ....... .... ._ . .. ..... . .. ~ ••••• ~~ ••••••••• t ~ (5) ... . I . .... ... .. . .. ............. ....TEN co QUAN.. . ...

.... ..... Bi ...H. ".nh phuc ..... GiAy nay co gia tri bet ngay QUYEN ~.. .. . . 19 .. ngay thang ndm 20....TC cnr QuAN (1) TEN eo QUAN. ......'.... (4). .......... ....... . CHUC \TV CVA NGUm KY dJu) (em Jry: HQ va ten _.. "...... .....I..( en Xac nhan. CQNG BoA xA nor CHU NGHiA V¢T NAM DQc lip .. TO cmrc (2) S3: (G£)f)•..Min 1..... gian fr nm.TV do ..Giiy di dU'irng TEN co QUAN....".... J..15 .. NOIDIVA DtN Ngay thang Phucmg ti~n DQ dAi ching dtrirng (Km) ThO. --{ l ! ! Bi . . ....... ' en ac: (5) ..(3).... Ben .. I I Den .... cua cO' • quan (to chUc) noi di. GIAy DI DUONG cap cho ang (ba): Chile vu: N 0'1 d llQ'C Cll dJ. cong t' ... " ...... d.. d~n I -J f)i ..

.. w ve d d x =" d = .. + . ~~.....Phong nghi: ...... I Den ................ "' ..... ... Phu cftp hru tru: ~.. (2) Ten CO' quan... 1 Ve nguoi: ve x d =........ 1 i 4 ...... 20 ....... t5 clnrc cAp giAy di direng........ ve x 1.Ve circe: ve x d= .. Den ......! c§p di dirong: 2."...D€n ... I -l I D6n . d d d .... t6 chirc cAp giAy eli duOng.. vi cong tac cua nguci duoc cAp giAy...... (5) HQ va...... ten....._... ..Ph\! phi lAy ve bang dien thoai: . Di J. Di . Tong cQng: .. . __ ......... Ph\... NGUOI DI C6NG TAc (Chii' kY) PHV TRACH BO P~N KEToANTRUONG (ChUkY) (Chi¥ kYo dau) Hqva ten Ghi chuo' Hq va ten Hq va ten (1) Ten co quan. ~ .. ~ ..... chirc vu va don (4) Dia danh... " .. Di ~~ ............ ~ c ... t& chirc chu quan tnrc titp (nSu co). (3) Chii' via:: tAt ten co quan... d d d ....

. (6) .. t6 clnrc eM quan true ti~p (ntu co). hOQc chinh quy€n ilia phuong nai nghi phep (eM kj.... .. CHUC VI) CVA NGUffi (ChU. ....." ngay e tu . .. (8) Chii viet cit ten don vi soan thao va s51uong ban hru (nau c§ll). ttl chuc eAp~y nghi phef.. .. dau) Hq va ten ICY Xae nhdn eua 9(1 quan (t6 chec) . ... .. ddu) Hq va ten Ghi chu: (I) Ten CO' quan... . ella ang (bel) (2) . (3) Chfr vi$t cit ten co quan.... chirc Vl. .. uen .t ngay e • ~ •.. .. ...~+ Clnrc vu: N gh'1 Phe Oam ~p . . 21 . to chile cAp giay nghi pbep.kj.nh phue NAM /GNP.".... TO CmJC (1) (2) CQNG BoA xA HQI CHiT NGHiA ~T Dqc lip .TEN co QU:AN. hl. . . GIAV NGHi PHEP Xet Don xin nghi phep ngay .. .Luu: VT. tai. Noi nh{i.B. . QUYEN ~N. TC COO QuAN TEN CO sA: QUAN. (7) .. . (8) .. .n: ..1 va dan vi cons tac cua ngiroi duoc cAp giSy phep. AI. (5) Ho va ren. (7) Nguoi duoc cAp·gi§y nghi phep. ..'( ••• ~. Ong (ba): .. ....... ngay thong nam 20.. .(3). •••••••• ~ trong th" glan: 01 . . (6) Noi nghi phep...• ~~.. k1... ... cAp cho: . ~ •••• ..Tv do . (4). .. (4) f)ia danh..~ ••• ~ ~ •• aa . . (2) Ten CO' quan.. . . (5) .

t& chtrc nhan phi8u chuyen van ban. ddu) HQ va ten Ghi chu: (1) Ten co quan..l.. t& chtrc ban himh phi8u chuyBn. ... (3) Chfr tit ten co quan.Hanh phiic .. tB chile dB thea doi. tat lieu. (8) . (6) Ly do chuy€n......... '" (2) co nhan diroc (5) ..:U cua CO quan..... . ~p th~h O@C van ban tal U. (4)..an au........ (7) Ten co qUaIl.17 Phi@uchuy~n M TEN Cd QUAN.. th u cua ca unan. (8) Thong tlurong.. (2) Ten co quan...(3). (4) Dia danh.. via A 22 .. VV CVA NGUOI KY (Chii' kj. T6 Sd: cane (2) CQNG BOA xA HQI can NGHiA thdng VJ:tT NAM DOc lip . ve van d~ e: e . (6) (7) QUYEN ~N.... J. " CHUC xern xet. ... .TY' do . giai quy6t.... . TCCHUQuAN(I) TEN CO QUAN.. ). " " PHIEU CHUYEN .. • '_L':'_ ~ • ~ .' Noi nhl)n: .. phiSu ehuyen khong dn hru nhung phai duQ'c vao sA dang leY tai van thu 00 quan...... ... to c h'ire nao.. ngay niim 20... W cbtrc cM quan true tiSp (n€u 00)..... .. e (5)N eu cu th~ d an... kiem tra.. Kinh chuyen . IPC·. "I'~ hay nQi dung gi. tA chile ban hanh phiSu chuyen....Miu 1.

. (7) Phi&! giri khdng cAn hru nhung phai diroc vao sA drutg kytai VT co quan...... (4) f>ja danh.. NgU"oo nh...Miu 1.(3). (2) Ten ca quan... t6 chirc nl$l phi8u giri va van ban. (8) Dia danh noi co quan... dc3nghi " ..... van ban. 23 ..HI] va ten Hfl va ten GM chu: (1) Ten co quan. ." .(7)...' 1 "" · ttt 0I .... ". .... tai li~u sau: (2) girl kem theo phi6u nay cac PHIEU GiT) ·1: 2... giri lai phiBu nay cho QUYEN IL)..............TV do ... Sau khi nhan diroc. t& clnrc chu quan true tiSp (n&! co).18 ... (5) Li~t kS C\1 thS cac van ban. .. ....... (6) . .. .............. tA clurc ban hanh phi8u giri... .... TC cnu TEN CO QUANf T6 S8: cmrc (2) QuAN (1) CONG HoA xA nor CHU NGHiA VJtT NAM Dqc I.N.. .....n (ChukY) .H~lUh phiic ...1.. kiSm tra. (4). ddu) ..... ~~ f f f ~ (5) + ~ ... (3) Chfr viet t3t ten co quan....... (2) Noi nh9n: ..... (6).. thang ..... (8)... . ngay thang nam 20 ........ nam . tii ]i8u d6ng tru lieu sa. t& clnrc ban hanh phi8u gui.....Phi~u gUi TEN CO QUAN... ... t& chirc deS thea doi.p .. .. ~ . tai duQ'c giri kem thea phieu girL (6) Ten co quan t6 chirc nl$l phi8u girl va van ban.... CHUC VV CUA NGUm KY (Chu kY. ngay ... t t 0I tt t.......... . ~ ~ . /PO. t\i li~u.

.... 24 . Thu tham hoi............. ngay thong ndm 20. ...... Thu khen.............. CONG HoA xA HOI CHiJ NGBiA VI¢T NAM ........ ........... ............. t6 chirc............ tA chirc..... Thu chia bu6n).......... cmrc vu eVA NGUm Gill THlJ' ........ ~...... ChiI y: 11ru cong khong dong diu cia C(1 qUaIl.Hanh phuc (2) .........~ ....... TEN LO~I THU eONG (3) . (ChukY) Hq va ten Ghi chu: (1) Ten co quan. (2) Dla danh...19 -Thu cong TEN co QUAN.. (6) Logo cua co quan. ~ •••••• ~ ~ J ~ 4 + •••• ~ .................. (4) Trich y8u noi dung 11m congo (5) NQi dung Thu cong........... flOc I~p ...TV'do ........... TO CHUC (1) (6) ..Mio 1................ t6 clnrc noi cong tac cua nguoi ban hanh Tlnr congo (3) Ten loai thu cong (Thu chuc mung. (4) .....1.... (5) ..... + •••••••••• + ........

..M§u 2... ngay thong niim 20. ~ "' .......... (6) Dia danh... ... .. .A.... se (7) Ghi quySn han.... trich sao hoac sao Iuc.............. " ~ ... BQTRUONG (Chft ky.... CHirc (Chit vu cUA NGUm kY...... •••••••••• CQNG HoA Dqc I. - QUYEN IL:\N. . (4) Ky hieu ban sao. (2) Ten co quan.. .1.... THONGTU .....p ....... ddu) .. ~~ ..... xA HOI CHiJ NGHiA VJtT NAM s6: ._ t "' ~ *. TO cmrc (2) SAO Y BAN CHiNH ....... (5) ... chirc vu caa nguoi ky ban sao..... 111 •••• 111 •• •••••••• ••• "' •• t ~j ~ _.. ... 25 ........30D..Luu: Yr. tB chirc thuc hien sao van ban. .TV' do .. .. (6) ...1 ~Ban sao van ban BO " 11 ........ thang nam 20... ddu) ICY (7) Nguy~nVanA Ghi chu: (1) Hinh thuc sao: sao y ban chinh. (1) s6: . Nguy~n Vin A TEN CO QUAN.... HiJ N9i. (3) ban sao.... __ ........H...... (5) Chfr viBt tAt ten co quan..... *- ~ ~* ... 120..(3). t6 chuc sao van ban. ngay..ITT -B......'/SY(4)Not nh(in: . Nui nh(in: . ~ .Luu: Yr..nh phric i..

" (phien am Han . ("'" ~~. Vi du: thanh ph6 Thai Nguyen. Thanh Cat Tu Ha. a) Ten don vi' hanh chinh diroc cAu 410 giiia danh tit chung (tinh. Theo dB nghi cua Bo tnrong Bo Noi vu va Bo tnrong Bo Khoa hoc va Cong II. Ko Pa Ko Lang . VIET BOA DANH TiT RIENG CHi TEN 1.. . Ten ngiroi Viet Nam xctnn am tiSt cua danh tiI Ten thong thuong: ViSt hoa chii' cai dAu tAt ca cac rieng chi ten ngtroi. C3U (.) khi xu6ng dong. xa Ia Yeng . VIET ROA TEN BIA L Y • 1. ") va khi xuong.dong.. TrAn Phu. TSn ngiroi mroc ngoai duoc phien chuyen sang ti~g Viet a) Tnreng hop phien Viet Nam. sau dAu hai cham trong ngoac kep (: ~'. sau . Vi du: 2... A Ho. ·xa. Cu Ho. ).. Mao Trach Dong. Phi-den Cat-xto-rc . Dinh Tien Hoang. Viat theo quy 2. ang Giong. sau dAu chAm hmg ( . huyen.. Phri-dricb Ang-ghen. huyen Ea H'leo.. ten goi nhan v~t lich su: ViSt hoa chii' cai dAu tAtca cac fun ti8t.. ViSt hoa chii' cai eMuam tiStthir nhAtcoo menh dS sau dAu chfun phdy (. Vi du: .NguySn '". nghe.) va Can CllLudt T6 clnrc Chfnh phu ngay 25 thang 12 nam 2001..\ ~ \'P\< ~ . . . .. III.. Bac .a) Ai Quac.Viet am tnrc Vi du: Vla-di-mia I-lich Le-nin.. Vi du: Vua HUng. thi xtl Song Cong.~""· b) Truong hQ'P phien §m khong qua ti8p sat each doc cua nguyen ngir): ViSt hoa chft cai dAu fun tiSt thir nhAt trong mfii thanh to.. ) voi ten rieng cua dan vi hanh chlnh do: Vi8t hoa chit cai dAu cua cac fun tiet tao thanh ten rieng va khong dung gach nai.. Ten dia Iy Vi~t Nam .Viet: .. A Ba Trieu. Vi8t hoa chit cai dAu fun ti8t thll nhAt cua mot coo hoan chlnh: Sau dAu chAm . tinh DAle Lik . q1$l Hal Chau. sau diu chAm hoi (1). phirong NguySn Trai. am qua am Han . . dAuhai chAm (:)... huyen Gia Lam. .1. me via ten nguoi \c.J. . . Ly Thai T6. thi ttin cAu Giat.n.. Giang A Pao. dAu pMy (. . sau dAu chAm than (I). tinh Nam Dinh. (~ Vi du: Kim Nhat Thanh." . b) Ten meu.

Co-pen-ha-ghen. Vam Co. Ten dia ly mroc ngoai duoc phien chuyen sang tit~ng Viet . 2. My. Vi du: Cira Lo. c) Truong hop viet hoa d:. chirc nang. ) voi danh tir rieng (c6 mot fun tich) tro v thanh ten rieng cua dia danh do: Viet hoa tAt ca cac chfr cai t. Tay B$l Nha . Vi du: bien Cira Lo.. Phap. Vi du: Mat-xco-va.Trung trong M:)t tran t6 qu6c Viet Nam..10thanh ten goi. Ban Quito ly dtr an d').. IV. Uy ban vB Cac vAn'de xii hoi cua Qu6c hoi. Si.1Obang tit chi phuong huang ket hop voi danh ti:r chi hoa cac chtr cai dAu m5i fun ti~t. Anh. am v. ten su kien lich sir: Viet hoa ca danh tit chung chi dan vi hanh chinh d6. Uy ban Nha niroc v6 Nguoi Viet Nam a mroc ngoai. VIET HOA TEN CO QUAN.a) Ten dia ly da: diroc phien am sang am Han Vi~t: Viet theo quy tAe vi@thoa ten dia ly Vi~t Nam.. Thanh pha H5Chi Minh.. mien.... TO CWC 1. hB.. . Vi du: .Vi du: Tay B§. Ten co quan..1O nen dia danh.. ten nguoi. I. .. Lach Truong. ta chile. :ue . ben. D5i voi ten dia ly chi cAu t. cAu. b) Ten dia 1y phien fun khong qua run Han Vie:t (phien fun true ti8p sat each doc cua nguyen ngfr): Vi€t hoa thea quy tAc vi~t hoa ten nguoi nuoc ngoai quy dinh tai Di~m b. vinh H. duoc c~u tao bdng 11r V i8t 'hoa chit cai dAn vung mien rieng diroc dia hinh thi phai viih . Uy ban . cAu GiAy . . linh vue hoat dong cua co quan. Sing-ga-po. Vi d\l>Quan 1. Dong Bfic. v . Phuong DienBien Phu . Vi du: B~c Kinh. biSn... Truong hop danh tit chung chi dia hinh di liSn voi danh ti:r rieng: Khong vi€t hoa danh nr chung rna chi vi€t hoa danh nr rieng. .c. d) Ten dia 1y chi mot vung. ~huy. Viing Tau.b) Truong hop ten dan vi hanh chinh duoc cAu tao gitra danh tit chung ket hop voi chtr s5. cum nr chi loai hinh co quan. chc Ben Thanh.1Ch.Van phong Chu tichmrcc. Bee-lin . Uy ban nhan 2 .ic biet: Thu do Ha NOi.10 giita danh tit chung chi dia hinh (song. Viin phong Quac hoi. leu n'" .Ban Chi dao trung uang va Phong chang tham nhiing. .. t6 clnrc.chi phirong huang ket hop voi ill chi plnrong hirong khac: cua tAt ca cac am tiet t. d) Ten dia 1y duoc cAu t(.. khu vue nhAt dinh ... Khoan 2.. ctra. Bfic BO.. . song Vam Co. t6 chirc cua Viet Nam ' Vi~t hoa chit cai dAu ciia cac ill. Nam Ky..Uy ban Tlnrong vu Quac hQi. Uy ban Ddi ngoai cua Quae h{)i. Vanphong dan tinh Nam Dinh. s. Binh Nhuong.. nui. Men-ban. viing.1Long . Muc II. Nam Trung Bo .

BO Tai nguyen va Moi tnrong. T6ng cue Hai quan. . . Bo Cong Thirong. Ngan hang DAu nr va PMt triSn Viet Nam.Vu HQ'Ptac quBc tS... Tap chi Dan chu va Phap lu~t. .-. .Nha may Dong tau Song Cfun~Nha may San xuftt phu tung va LAp nip xe may. Truong Cao d~ng Noi vu Hi Noi.. r')'''~~ Tap chi Phat trien giao due. Trung tam Khoa hoc va Cong "t. .. .. Tap chi Tb chirc nha mroc. .. BO Thong tin va Truyen thong . .Bao Thanh nien. • .. ...Tbng cue Thue. Xi nghiep Tnlc dia Ban db 305.Cong ty c6 phArrDAu tu Tu vAn va Thi8t k~ xay dung. Van phong Trung uong Dang. . .Truong hop viSt hoa d~c bi~t: Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Vi~t Nam. Truong Dai hoc dan lap Van Lang. Ngan hang Ngoai tlnrong Viet Nam. nghe van thir.T6ng cong ty Bao hiem Viet Nam.._ .S6' Tai chinh... The thao va Du lich.. Hoi Chn thap do Viet Narn.. .. . . hru ttit. S6' K~ hoach va DAu tu. Bo Khoa hoc va Cong nghe. .Nha Van hoa huyen Gia Lam... .Hoi Nhac si Viet Nam. Cong Thong till dien ill Chinh phil. Nha Xufit ban Ha Noi. . . . Bo Van hoa. Tnrong Dai hoc Khoa hoc xii hoi va Nhan van Ha Noi. Trung tam TriSn lam van hoa nghe thuat Viet Nam. Cue KiSm tra van ban quy pham phap lu~t. T~p doan Cong nghiep Than .. Sa Tai nguyen va Moi tnrong.. . . Sa Xay dung..~~ . Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam.. Uy ban nhan dan quan Ba Dlnh. "tLf -- "'~~. Truong Trung hoc co L€ Quy Don.. 3 . Hoi Ngiroi cao tubi Ha Noi. Truong Trung hoc phd thong Chu Van An.. Xi nghiep Dam bao an toan giao thong duong song Ha Ndi.. Phong Chinh sach X3 hoi.. '\ . Tong cong ty Hang hai Viet Narn. Vien Ung dung cong nghe. Bao Di~n dan doanh nghiep....'_..Khoangsan Viet Nam. Truong Ti8u hoc Thanh Cong. Hoi d6ng Sang ki~n va Cai tiSn ky thuat. S6' Giao due va Dao tao.. Cong ty Do dac Dia chinh va Cong trinh...T~p doan DAu khi Viet Nam. Chi Minh.Hanh chinh quac gia He. .::..Hoc vien Chinh tri .. T6ng cong ty Hang khong Viet Nam.. Uy ban nhdn dan huyen Vu Ban. Bo Nong nghiep va Phat trien nong then. Xi nghiep Ch~ bien thuy san dong lanh. . . Cong ty Nlnra TiSn Phong. Dy ban nhan dan tinh B~c Ninh.. Phong N ghien ciru khoa hoc. . sa r r t. . Hoi dang Thi tuyen vien chirc.Vien Khoa hoc xa hOi Viet Nam.Trung tarn Nghien ciru Giao due dan toc. tam Tu vAn Giani sat chAt hrong cong trinh.. Hoi Nang dan Viet Nam .Hoi d6ng nhan dan tinh Scm La. . Cue Khao thi va Ki8m dinh chAt IU01lg giao due . Trunge" .. . Cong ty Trach nhiem hiru han Du lich va Vdn tai Dong Nam A.

Huan chuang H6 Chi Minh. cum tir chi ten goi do trong tnrong hop dung trong mot nhan xirng. Bang T8 qu6c ghi cong. ngay kY niem. danh hieu ViSt hoa ten clnrc vu. Danh tir chung dil rieng hoa Viet hoa chir cai dAu cua tir. Huan chuang Khang chien hang Nhi. . Anh hung Lire IU(}Ilg vii trang nhan dan. t8 chirc mroc ngoai duoc sir dung trong van ban dang vi8t t~t: ViSt bang chtr in hoa nhu nguyen ngfr hoac chuyen nr La-tinh nSu nguyen ngii' khong thuQC he La-tinh. ngay Qui3c t~ Lao dong 1-5. SARBICA. KHAc 1.. 5.Ic tnrong.vieh hoa chft cai dAu cua fun tiet tao thanh ten goi ngay 18.. Pho Tnrong phong. ' Vi du: Huan chuang Doc I~p hang NhAt. N ghe sl Nhan dan. Vi du: ngay Quac khanh 2·9.. Truong phong. hang.2.. .. hoc Vi du: . ngay ky niem . Ten clnrc vu.Giao sir Vien sl Nguyen Van H. Vi du: WTO. Dang (chi Dang Cong san VietNam). huy chuang. T8 clnrc Y t~ quae gia Dong Nam A (ASEAN) .. a V. Chi Minh). Ten cac ngay 16'.. cac danh hieu vinh du Vi€t hoa chtr cai dAu cua cac am tiSt cua cac thanh t6 tao thanh ten rieng va cac tlr chi thir. . hoc vi n~u di li~n voi ten ngiroi cu th€. Charm Van phong.Chu tich H6 Chi Minh. Pho O.. Ten co quan. TBng th6ng V.. ": ' 2. Ten cac su ki~n lich sir va cac trieu Gai 4 . Ten cac huan chuang. th8 gioi (WHO). Anh hung Lao dong.. Vi du: Lien hO'P qu6c (UN). Nha giao Ifu tu. Pho Chanh Van phong. dirng doc I~p va thS hien su tran trong... Pho TAng Cue tnrong. Giam d6c. ngay Phu nil Viet Nam 20 -10. Giai tlnrong Nha mroc.. vi. lTNDP~UNESCO. SNG . t6 clnrc nUDCngoai a) Ten co quan.. Huan chuang Le-nin. T8ng Giam d6c. Vi du: Bac. Hiep hoi C~e b) Ten co quan. t6 clnrc cua Vi~t Nam. Huan chuang Chien cong. 4.Pho Thu tuong.~ Ti€n 81 khoa hoc Pham Van M .V. . ngay LUll trii' Viet Nam IAn thil Nhftt. t8 clnrc nUDCngoai d5 dich nghia: Vi€t hoa theo quy tAc vi8t ten co quan. Thfty thu3c Nhan dan.. . ' . D~ nrong Vo Nguyen Giap. T&ng thu kY. Pho Giam d6c.. Huy chuang Chien S1 ve vang. Huan chuang Sao yang. 3. Nguoi (chi Chu tich He. TAng Cue tnrong. Pu-tin. VIET HOA cAc TRlJONG HOP .

. Ten cac trieu dai: Trieu Ly. ViSt hoa chii TSt trong tnrong hop dung d€ thay cho mot t8t ClJ the (nhu TSt thay cho t6t Nguyen dan).. tQI?\c. Vi du: Phong trao cAn wang. Trieu TrAn.Can eit Di8u 10 B¢ lu~t Lao dong. tlnr Tir. tic di€n Bach khoa toan thtr. tap chi ViSt hoa chir cai dAu ella am tiSt thir nh§t tao thanh ten tac pham.. Mau Than. .Ten cac sir kien lich sir: Vi~t hoa chit cai dAu ella cac am tiet tao thanh su kien va ten SU' kien. . tSt Doan ngo. . B¢ lli?t sir. '.. thang Tam.. tSt Nguyen am .. Ten cac loai van ban ViSt hoa chir cai dftu ella ten loai van ban va ehit cai dfiu ella am tiet thtr nhAt WO thanh ten rieng cua van ban trong tnrong hop n6i den mot van ban C\1th€. tiet Dai han. Phong trao Ph\1 nit Ba dam dang. . . trong tnrong h\1P c6 cac con s6 chi m6c thai gian thi ghi bfulg chfr va vi€t hoa chtr do.. 9. ngay l€ ton giao .Ten goi cac ton giao. b) Ten cac ngay tiSt va ngay tet: ViSt hoa chit cai dAu cua tao thanh ten goi. thang Nam.. Vi du: Ky Ty. dan.Can cu Di~m a. Di8u 5 Luat Giao dich dien tic . 6. khoan. Ten goi cac ton giao. tSt Trung thu. Truong hop vien d§n cac dieu. Ten cac tac phfun.. Khoan 1. e) Ten cac ngay trong tuk va thang trong nam: ViSt hoa chn cai dAu cua tiSt chi ngay va thang trong tnrong hop khong dung chit s6: Vi du: thir Hai. Luat Giao dich dien tic." iI 'i / '-. giao phai: Vi€t hoa chit cai dAu cua cac am tiSt tao thanh ten goi.. Cach mang thang Tam.. 5 am tiSt thir nh:1t Vi du: tiet Lap xuan.' C ong san. Phong trao XO viet N ghe Tlnh. ngay tet. sach ba:' Vi du: tac pham Duong kach menh. ngay tiSt. .. diem ella mot van ban cu th8 thi viSt hoa chfr cai dfiu cua dieu. ngay va thang trong nam // A • '\\\-~ a) Ten cac nam am lich: ViSt hoa chii' cai dAu cua tAt ca cac fun tiet 410_ ten goi. Vi du: . .. giao phai. 7." i' 8. khoan... Tan HQ'i. Ten cac nam am lich. Dan Vi du: N ghi quyet Dai hOi dai bi€u toan quae Ian tlnr X ella Dang. sach bao. di~m. Mau Twit..

Rai giao. . Vi du: duo Co Dde. dao Tin Lanh. hoac. . Thien Chua giao..chu cai dAu ella am ti~t 410 thanh ten goi nhu: Nho giao.. thanh ten goi..Dai . dao Cao . Iii PMt dan. ~ '. duo Hoa Hao." 6 . dao Thien Chua..Ten goi ngay IS ton giao: Viet hoa chu cai dftu cua am ti8t thir nhAt 410 Vi du: I~ Phuc sinh.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->