BQNQIVV

CQNG HoA xX HQI cHir NGHiA VItT NAM DQc I~p ~TV do - H~nh phuc Ha N(ji, ngay

S6: 01

12011lTT-BNV

)g

thang

01 nom 2011

Htr6'ng dAn thS thjre va

kY thu,t

THONGTU
trinh bay van ban hanh chfnb

Can cir Nghi djnh s6 48/20081ND-CP ngay 17 thang 4. nam 2008 cua Chinhphu quy dinh chirc nang, nhiem vu, qUYSnhan va co cau ta chirc cua BQ Nqi vu; Can cir Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phil vS cong tac van thu;

Can cir Nghi dinh 56 09/201 O/ND-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua
Chinh phu sua d6i, bA sung Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thir, BQ N{>ivu huang din thS thirc va ky thuat trinh bay van ban hanh chinh nhu sau: Chuong I

NHUNG QUY DINH CHUNG
Di~u 1. Pham vi va d8i tllQ'ng

ap d1}ng

Thong tu nay huang d~n th~ thuc va ky thu~t trinh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban; duoc ap dung d6i voi cac co quan nha nuoc, tf> clurc xa hQi, tA chirc xa hQi - nghe nghiep, tA chirc kinh t~ va don vi 19c hrong vii trang nhan dan (sau day goi chung la co quan, tA clnrc).
?' •

,
:

Di~u 2. Tb~ tlnre van ban Th8 thtrc van ban la t~p hop cac thanh phfut cau thanh van ban, bao gam nhfrng thanh phfm chung ap dung d6i voi cac loai van ban va cac thanh phfrn b6 sung trong nhtrng tnrong hop cu thS hoac d6iJ6i mQt s6 loai van ban nhat dinh theo quy dinh tai Khoan 3, Di~u 1 Nghi dinh s6 09/2010/N£)-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua Chinh phu sua d6i, bE>sung Nghi dinh s6 I10/20041ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu v8 cong tic van thir va huang dftn tai Thong tir nay. Di~u 3.

'

Ky

thu,t trinh bay van ban

thu~t trinh bay van ban quy dinh tai Thong ur nay bao g6m kh6 giay, kieu trinh bay, dinh 18trang van ban, vi tri trinh bay cac thanh phAn th~ thirc, phong chtt, co chfr, ki~u chir va cac chi ti8t trinh bay khac, diroc ap dung d6i voi van ban soan thao tren may vi tinh va in ra giay; van ban duoc 501;111 thao bang cac phirong phap hay phuong ti~n ky thuat khac hoac van ban duoc lam tren giay mau in s~n; khong ap dung d6i voi van ban duoc in thanh sach, in tren bao, tap chi va cac loai An phfim khac,

Ky

Di~u 4. Phong chfr trinh bay van ban
Phong chii' sir dung trlnh bay van ban tren may vi tinh la phong chfr tieng Vi~t cua bQ rna ky t\1' Unicode thea Tieu chuAn Vi~t Nam TCVN 6909:2001.

DiSu 5. I{b6 gi§:y, ki~u trlnh bay, djnh IS trang van ban va vi tri
trinh bay
1. Kh6 gi:ly Van ban hanh chinh duoc trinhbay tren giAy kh6 A4 (210 mm x 297
mm).

Cac van ban nhu gifry gioi thieu, giAy bien nh~ h6 sa, phieu girl, phi8u chuyen diroc trinh bay tren giAy kh3 A5 (148 mm x 210 rnm) hoac tren giAy mfru in s~n (khb AS). 2. Ki8u trlnh bay
Van ban hanh chinh duqc trinh bay thea chieu dai cua trang gi~y A4 (dinh hirong ban in thea chieu dai).

kh6

Truong hop nQi dung van ban co cac bang, bi8u nhung khong diroc lam thanh cac phu luc rieng thi van ban co th~ dllQ'C trinh bay theo chiSu r¢ng cua . trang gi~y (dinh huang ban in theo chieu rOng). .

Le tren: each mep tren til 20-25 nun;
L8 trai:
each mep trai

3. Dinh 18 trang van ban (d6i voi kh6 gidy A4)

L@duoi: each rnep dmri til 20-25 rum;

tic 30-35 mm;
,

L~ phai: each rnep phai til 15-20 mm.

4. Vi tri trinh bay cac thanh phan the thirc van ban tren mQt trang giay kh6 A4 duoc thirc hien thea sa d6 b6 tri cac thanh phfuI thS thirc van ban kern thea Thong tu nay (Phu luc II). Vi tri trinh bay cac thanh phfuI thS thirc van ban tren mqt trang gifiy kh6 AS dircc ap dung wong tv thea sa dA tai Phu luc

.

,

tren,

THE THirC vA
. DO" 6 • QUOC bOA I. leu I~U 1. ThS thirc

Chuang n KY THU4 T TRiNH BAy V AN BAN

QU6c hi~u ghi tren van ban bao gAm 2 dong chtr: uCQNG HOA XA HOI
CHiJ NGHiA VI~T NAM" va "I>QC IfP - Tv do - Hanh phue",

2. Ky thu~t trinh bay
2

Qu6c hieu duoc trinh bay tai 0 sd 1; chism khoang 1/2 trang gi~y thea chieu ngang, phia tren, ben phai, .'

a

Dong thir nhat: "CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIeT NAM" duoc trlnh bay bdng chtr in hoa, co chfr tir 12 d8n 13, kieu chu dung, d~; · Dong thir hai: "DQc I~p - Tl! do - Hanh phuc" duoc trinh bay bimg chir in thuong, cO' chtr tir 13 dSn 14 (neu dong thir nhelt cO'chfr 12, thi dong thir hai co chtr 13; n~u dong tlur nh§t co chfr 13, thi dong thir hai co chfr 14), kiBu chu dimg, d~m; diroc d~t canh gifra duoi dong thir nhat; chir cai ddu cua cac cum tit duqc vi&.t hoa, giira cac cum tir co gach n6i, co each chff; phia diroi co duong ke ngang, net lien, co dQ dai bfuIg d<) dai cua dong chtr (sir dung lenh Draw, khong dung l~nh Underline), cu th§:
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

D9CI~p - TV do - H~nh phuc Hai dong chtr tren duoc trinh bay each nhau dong dan. I)i~u 7. Ten e« quan, 1. ThS thirc

ta chu-c ban banb van ban

£>6i voi cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQC Chfnh phu; Van phong Qu6c hQi, HQi dang dan tQc, cac Uy ban cua Quoc hQi hoac HQi dang nhan dan va Uy ban nhan dan cac cdp; Doan Dai bieu Qudc hQi tinh, thanh ph6 true thuQc Trung uong; T~p doan Kinh t~ nha mroc, TAng cong ty 91 khong ghi ca quan chu quan, Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban bao gam ten cua cc quan, t6 chirc chu quan tI1Jc ti8p (neu co) (dbi voi cac t6 chirc kinh tS co th~ lit cong ty my) va ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban. a) Ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban phai duoc ghi dAy du hoae diroc viSt cit thea quy dinh tai van ban thanh l~p, quy dinh chirc nang nhiern vu, quyen han va co cdu t6 chirc bQ may, phe chuan, cap gi§y phep heat d¢ng ho~c cong nhan nr each phap nhan cua co quan, t6 chirc co thfun quyen; vi du:
BO GIAO THONG V!N TAl HOI eONG NHAN DAN TiNHNGH~AN
,

T~P DoAN Dq:N Life VIJtT NAM

UYBANNHANDAN TiNH THAI NGUYEN
.

.

h) Ten cua co quan, t6 chirc chu quan tnrc tiep co th~ viet tdt nhimg cum tir thong dung nhu Uy ban nhan dan (UBND), HQi d6ng nhandan (IIDND) , Vi?! Nam (VN), vi du:
UBND TlNH QUANG BiNH

SONQIVI)

V$N

KHOA HOC xX HOI VN

VI~N DAN TOC HQC

2. Ky thuat trinh bay
3

Ten co quan, t& chirc ban hanh van ban dUQctrinh bay tai 0 . khoang 112trang gicly thee chieu ngang, phia tren, ben trai.

a

sd 2; chiem

Ten co quan, t6 clnrc chu qu~ tnrc ti~~ duoc trinh bay bang chtr in hoa, cling co chii' nhu co chii' cua Quoc hi~u, kieu chfr dimg. Neu ten co quan, tAchirc chu quan dai, co thB trlnh baythanh nhieu dong. .. Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dugc trlnh bay b~ng chfr in hoa, cung cO'chtt nhu co chit cua Quae hieu, kieu ehu dung, d~m, duoc d~tcanh giua diroi ten co quan, t8 chirc chu quan; phia dum co duong ke ngang, net 1i~n,co dQ dai bfuIg tir 113 d8n 1/2 dQ dai ella dong ehii va d~t can d6i so voi . dong chtr, Truong hop ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dai c6 thS trinh .: bay thanh nhieu dong, vi du:

BONOIVV eve VAN THV' vA LUU TRU
NHA.NV'oe

Cac dong chfr tren dugc trlnh
f).l. leu
v

bay each nhau

dong dan.

8 • Sl.. k'y h·.... cua van b'> 0, ieu .. an

1. The thirc
a)

sa cua van ban

ella co quan, t6 chirc. s6 cua van ban dtroc ghi bang chtr s6 A~r~p, bAt dAu tir s6 01 vao ngay dAunam va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. b) Ky hieu cua van ban hieu cua van ban co ten loai bao gam chu vi8t tit ·ten loai van ban theo bang chii' vi~t tit ten loai van ban va ban sao kern thee Thong tU nay (Phu luc I) va chu viSt tAt ten co quan, t6 clurc ho~c chirc danh nha mroc (ap dung d6i voi chirc danh Chu tich nuoc va Thu tu6ng Chinh phil) ban.hanh

se cua van ban la s6 thu ur dang ky van ban tai van thu

..

,

- Ky

van ban, vi du:
Nghi quyet cua Chinh phil ban hanh diroc ghi nhu sau: TTg

sA: ... INQ-CP

Chi thi cua Thu nrong Chinh phu ban harm duoc ghi nhu sau: 8t,: .. .lCTQuy€t dinh cua Thuong true HQi ddng nhan dan ban hanh duoc ghi nhu sau: S5: .. .lQD-HDND
Bao cao cua cac ban cua HQi ·d6ng nhan dan duoc ghi nhu sau: 86: .. '(8C-HDND
,

.

- Ky hieu cua cong van bao gAm chit vi~t t~t ten co quan, tA chirc hoac chirc danh nha mroc ban hanh cong van va chu vi8t tAt ten dan vi (vu, phong, ban, bQ ph~) soan thao ho~c chu tri soan thao cong van do (nSu e6), vi du: Cong van cua Chlnh phil do Vu Hanh chinh Van phong Chinh phil thao: S6: ... ICP-HC
SO;p1

~

.

4

Cong van cua BQ Ne)i S6: ...IBNV -TCCB
. '\

V1)

do V\1 T6 chirc Can be) Bo Noi

V1)

soan thao:

Cong van cua HQi d6ng nhan dan tinh do Ban Kinh tS Ngan sach soan thao: 86: ... /HDND-KTNS

Cong van cua Uy ban nhan dan tinh do t6 chuyen vien (ho~c thu
then doi linh yVC van hoa ~I
c

xa hQi soan

leY)

thao: S6: ... /UBND- VX

I

'
.'

Cong van cua Sa NQi vu tinh do Van phong Sa soan thao: VP

s6: ... /SNV-

Truong hop cac HQi d6ng, cac Ban ill v:1n cua co quan duoc str dung con dftu cua co quan d@ban hanh van ban va HQi dBng, Ban diroc ghi 1£\ "co
quan" ban hanh van ban thi phai lAy 86 cua HQi d6ng, Ban, vi du Quyet dinh s6 01 cua HQi d6ng thi tuyen cong chirc Be) Ne)i V1) duoc trinh bay nhir sau: HOI B6NG TID TUYEN CONG CHlrC

BONOIVlJ

S6: OllQD-HDTTCC
, Vi~c ~hi,leY hieu cong v~ do UBND cAp huyen, cAp xiI ban ~anI; bao gam chit viet tat ten co quan, chirc ban hanh cong van va chtr viet tat ten linh V\IC (cac linh yVC duoc quy dinh tai M\1c 2, Muc 3, Chuang IV, Luat T6 clnrc HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003) duQ'C giai quyet trong cdng van.

to

Chir viet t~t ten co quan, t6 chirc va cac dan vi trong m6i co quan, t6 chirc ho~c linh Y\lC (d6i voi UBND cAp huyen, cAp xa) do co quan, t6 chirc quy dinh cu thS, bao dam ngin gon, dS hieu. 2.

Ky

thuat trinh bay

S6, ky hieu cua van ban duoc trinh bay tai 0 s6 3, duoc d~t canh gitta dirci ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban. Tir "S6" duoc trinh bay b~g chii in thuong, ky hieu bang chii' in hoa, cO' chit 13, ki~u chtt dirng; sau tir "S6" co dau hai cham; voi nhiing s6 nho han 10 phai ghi them s6 0 phia tnnrc; gifra va leY hieu van ban dAu gach cheo (/), giifa cac nh6m chir viet 15,1 trong ky hi~u v!n ban co dAu gach noi (-) .khong each chir, vi du:

sa

co

. ,>

.

S3: 15/QD-HDND

(Quyet dinh cua Thuong tnrc HQi d6ng nhan dan);

S6: 19/HDND-KTNS (Cong van cua Thuong tnrc HQi dAng nhan dan do Ban Kinh tS"ngan sach soan thao); 83: 23fBC-BNV (Bao cao cua BQ NQi vu); S6: 234/SYT-VP (Cong van cua Sa Y tS do Van phong soan thao).

fliSu 9. flja danb va ngay, thang, nam ban hanh van ban 1. Th@ thirc
5

cu th€ nhu sau: . phuong. huyen My Van. tinh Hung Yen): Hung Yen. vi VAn ban cua Uy ban nhan dan thanh ph5 Ha TInh (tinh Ha Tinh) va cua cac phong. . ban. :'1 Van ban ella Cue ThuS tinh Binh Duong thuoc T6ng Cue thuS (c6 tru So' tai thi xa Thu D§u MQt. ban.1 so tai thanh ph6 H~ Long. 6 .Dia danh ghi trSn van ban ella cac co quan. ten ella huyen. d6i voi nhtrng don vi hanh chinh duoc ~t ten then ten nguoi. quan. qu~n. ban. ella Uy ban nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh va cua cac sa. tinh Khanh Hoa): Khdnh Hoa. ta chirc d. bang ehii' s6 hoac S\l ki~n lich sir thi phai ghi ten goi dfty du ella don vi hanh chinh d6. thi trfu1) noi co quan. nganh thuoc thanh phd: Thanh phd H6 Chi Minh. xa. Lat. t3 chirc cap huyen 13. . thanh pha tnrc thuoc Trung irong.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. thrum phA tnrc thuoc Trung irong noi co quan.). ban. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan tinh Hal Duong va ella cac sa. Ha Ttnh. nganh thuoc tinh (e6 tru tai thanh phd Hai Duong. tinh Binh Duong): Binh DU07lg. t6 chuc d6ng tru sa. ban thuoc thanh pha: TP. vi du: Van ban ella Uy ban nhan dan thanh phB Ha NQi va cua cac sa. sa > rna ten du: Truong hQ'Pdla danh ghi tren van ban ella eo quan thanh ph5 thuQc tinh thanh ph5 tnmg voi ten tinh thi ghi them hai ehii' thanh ph& (TP. tinh Lam D6ng): Lam D6ng. thi xa. t6 chirc Trung uong hi ten cua tinh. tinh Hili Duong): Hili Duong. + Dai vai cac tlnh Ie! ten cua tinh. nganh thuoc tinh (e6 t11. thanh pha thuoc tinh. thanh phd thuQe tinh.. vi du: Van ban cua BQ Cong Thirong.Dia danh ghi tren van ban cua cac cc quan. nganh thuQe tinh (co tru sa tai thanh phA £>8. tinh Quang Ninh): Quang Ninh. cua Uy ban nhan d€m tinh Quang Ninh va ella cac sa. huyen. t6 chirc dong tru sa. nganh thuoc thanh ph6: Ha Noi.l': a) Dia danh ghi tren van ban iil ten goi chinh thirc ella don vi hanh chinh (ten rieng cua tinh.p tinh: + D6i voi cac thanh phi. Van ban cua Vi~n Hai duong hoc thuoc Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam (co tru sa tai thanh phi. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan huyen Soc San (thanh pha Ha NQi) va cua elk phong. cua Uy ban nhan dan tinh Lam D6ng va cua cac sa. Nha Trang. . true thuoc Trung irong: hi ten ella thanh pha true thucc Trung irong. ban thuoc huyen: Soc San. ban. ella Cong ty Dien luc 1 thuQc T~p doan f)i~n luc Vi~t Nam (e6 tru sa tai thanh phB Ha NQi): Ha NQi~ Van ban cua Truong Cao d~ng Quan tri kinh doanh thuoc Be) Tai chinh (e6 tru sa tai thi trdn Nhu Quynh. thi xii.

. sau dja danh co dAu phAy.xa~plnrong. 2. thang. Van ban cua Uy ban nhan dan phuOng Bi~n Bien Phil (quan Ba Dinh. -". cOchft tiI 13 dSn 14. thang. Ten lo~i va trich ySu nqi dung ella van ban 1.. kieu chtr nghieng. nam van ban diroc Ngay. thang. tinh '. Go vap (thanh ph6 He. tai 0 4. va cua cac t6 chirc eAp xa Iii ten cua Van ban cua Ngh~ An): Kim Lien. ban thuoc thi xii: Bo Ria. '. cac s8 chi ngay. thang.KY thuat trinhbay Ten 10~i va trich y8u nQi dung cua cac loai van ban co ghi ten 10~idiroc trinh bay tai 6 sA Sa. nam dung chi} s8 A-r~p.Dia danh ghi tren van ban cua HQi d6ng nhan dan. ban thuoc qu~: Go vdp. kY hieu van ban.•• " DiSu 10. bao cao. thang. ngay 05 thdng 02 ndm 2009 Quan 1. ten loai van ban (nghi quyet. cu the: a Thanh ph6 116 Chi Minh. bang chii' in thuong.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. thang. HaNQi): Phuong Di¢n Bien Phu. b) Ngay. cO/ . BQ Qu8c phong. ta 7 . Khi ban hanh van ban dSu phai ghi ten loai. tnr c6ng van. t6 chirc ban hanh.'. . quySt dinh. cac chi! cai dAu cua dia danh phai viSt hoa. so :van j . mQt cau ng~n gon ho~c mQt cum tiI phan anh khai quat nQi dung chu y€u cua van ban. trinh va cac loai van ban khac) duoc d~t canh gifra bang chfr in hoa. ngay 10 thang 02 nam 2010 2. vi du: Lien (huy~n Nam Ban. Uy ban nhan dan Uy ban nhan . Trich y@u nQi dung cua van ban 13. Van ban cua Uy ban nhan dan th] xii Ba Ria (tinh Ba Ria ~ Viing Tau)' va cua cac phong. . nam ban hanh van ban phai dUQc vi@t dAy du. nam dircc d~t canh gifra duoi Quoc hieu. d3i voi nhiing s6 chi ngay nho hon 10 va thang 1. dia danh va ngay. BQ QuBc phong duoc thuc hien theo quy dinh cua phap lu~t va quy dinh cu thS cua B(> Cong an. nam ban hanh bap dtroc trinh bay tren cimg m<)t dong voi so. 2 phaighi them s6 0 truce. nam ban hanh van ban Ngay. k8 hoach. nam ban hanh van ban hl ngay.Van ban cua Uy ban nhan dan qu~ cua cac phong. thang. ban hanh.. Ky thuet trinh bay Dia danh va n~ay. Chi Minh). Th& thirc Ten loai van ban hi ten cua timg loai van ban do co quan. dan xa Kim th] trAn do.. t8 clnrc va don vi vt1 trang nhan dan thuoc pham vi quan 19 cua BQ Cong an. TP.

net li~n. trich yeu n9i dung van ban (d6i v6i Iu~t va phap I~nh chi ghi ten loai va ten cua Iu~t. t6 chirc '.Duoc trinh bay ngiin gon. ten co quan. ro rang. dS hiSu.. vi du: sA: 72NTL 1NN-NVBP V/v k~ hoach kiem tra cong me van tim. ~ . . dugc di. each dong 6pt voi s6 va kY hi~u van ban. luu trfr nam 2009 Di~u 11. nhimg cac ehu viSt t!t IAnddu cua til. sau chii' "V/v" b~ng chttin thirong. ban hanh van ban. ben duoi trich ySu co dirong ke ngang. ThS thuc a) NQi dung van ban la thanh pMn chu ySu cua van ban. .ViSt hoa trong van ban hanh chinh duoc thuc hi~n thea Phu luc VI Quy djnh viSt hoa trong van ban hanf ehinh. thang. chinh xac. . ki€u ehfr dung.Phil hop voi duong 16i. ngay duci ten 10~i van ban. cum ill do. trich y~u n{>idung van ban diroc d~t canh giira. cum tU thong dung.' . QVYETDJNH V~ vi~c di~u dQng can bQ Trich ySu n9i dung cong van dug~ trinh bay tai 0 s8 Sb. . co dQ dai b§ng tir 1/3 d~n 112 dQ dai cua dong chtr va d~t can dBi so voi dong chtt.Su dung ngon ngfr viSt. Khi vien d§n JAn dAu van ban co lien Quant phai ghi dAy du ten loai.chtt 14. nam ban hanh van ban. chi gill ten loai va sa. ki€u ehu dimg. N9i dung van ban phai bao dam nhfmg yeu cAu co ban sau: . vi du: . chinh sach cua Dang. £>6i voi nhtlng ill. bang ebti in thirong. ngay.Dung tir ngu tieng Vi~t Nam phd thong (khong dung tir ngu dia phuong va tir ngtt nuec ngoai neu khong thuc sg cAn thiet). duoc quy dinh tai Ngh] dinh s& 110/2004/ND-CP ngay 08 than? 4 nam 2004 ella Chinh phu v€ cong tic van thu". ky hieu cua van ban do. DBi vci thuet ngu chuyen mon cAn xac dinh ro n(>idung thi phai duqc giai thich trong van ban. cum til phai duoc d~t trong dAungoac dan ngay sau til. cO' chu tir 12 dSn 13. phap l~nh). IcY hieu van ban. kiSu chit dirng. d~. trong cac Ifill vi~n dan tiep theo.Chi dugc viSt tAt nhtlng tir. . NQidung van ban 1. sa.. co ehu 14. cum til duoc su dung nhi~u IAn trong van ban thi co th8 viSt t!t.. each diSn dat dan gian.iteanh giira du6i sB va kY hi~u van ban. b) Bd Cl)C cua van ban 8 . chu tnrong.Phil hop voi hinh thirc van ban dugc sir dung. d~m. vi du: " . phil hop voi quy dinh cua phap lu~t. nhimg til thuoc ngon ngii' tieng Vi~t dS hieu.

khoan.Tuy thea th{ loai va nQi dung.5 1ines). . ' D6i voi cac hinh thirc van ban dtroc b6 C1). khoan. diSm.C thea phan. canh gifra. chuang. di~u thi ph§n. 9 . kieu chtr dtrng.n". khoang each t6i da gitta cac dong 1a 1. sf. cO' chi! tir 12 dSn 13. muc. muc. hoac thea khoan. kiSu chit dirng. bkg chi! in thirong.. diSm. di8m ha~c theo khoan. rieng can ctr -cuai . chuang: Til "Ph§. khoan.. cu thS: . bang chu in hoa. chuang.lC" va s6 tlur ttr cua muc duoc trlnh bay tren mQt dong rieng. f)6i voi nhiing van ban c6 phAn can cu ph~ ly dS ban hanh thi sau rn6i . .Muc: Tit "M1. canh gitta.5 dong (1. khoan. d~rn. . khoan.Di~u: Til "Di8u".Phan. diSrn . . di~rn~ ~Chi thi (ca biet): thea khoan. s6 tlnr tir va tieu d~ cua di8u duoc trinh bay b5ng chir in thtrong. 'jII . co chii tit 13 dSn 14 (phan lai van trong rnQt van ban phai dung cung mQt co chit). Tieu dS cua muc duqc trinh bay ngay diroi. diSrn.27cm (1 default tab). . khoang cachgifra cac doan van (paragraph) d~t t6i thiSu la 6pt. dam'. Ph§n nQi dung (ban van) duoc trlnh bay b~g chfr in thuong (diroc dan d~u ca hai IS). chu d§u dong phai lui van tu 1crn dSn 1. d~m. van ban co th8 co ph§n can cu phap 19 d8 ban hanh. diSm thi trinh bay nhu sau: . canh giea. cuai dong c6 d§u "cham phay". b5ng chit in hoa. '. co chfr tit 13 d~n 14. Ky thuat trlnh bay NQi dung van ban duoc trinh bay tai 6 s6 6. cung k€t thuc b~ng d~u "phay". b~g chu in thuong. thtr 1\1 cua phAn. . d~. di€u phai c6 tieu d~. muc tit 160 den nho thea mQt trinh tv' nh§t dinh. s6 thir tu cua diSu dung chft 56 A-r~p.' can cir phai xuong dong. khoan. each IS trai 1 default tab. ki~u chii' dirng. kiSu chu dirng. chuang dugc trinh bay tren mQt dong rieng. di8u. muc. '.Cac hinh tlurc viin ban hanh chinh khac: theo phan. 2. 86 thir t\1 cua muc dung chii' s6 A-r~p. muc. di8u. canh gitra. . -. 15pt (exactly line spacing) tra len.Quyet dinh (ca biet): theo diSu. diBm hojic dugc phan chia thanh cac phan. khoang each gifra cac dong hay each dong (line spacing) chon t6i thi8u tit each dong dan (single line spacing) hoac tir . phc1nmo' dftu va c6 thS duQ'c b6 cue thea phan. khi xuong dong. diSu. muc. "Chuang" va s6 thir t\1'cua ph5n. co chfr tit 13 den 14. chuang dung chit sa La Ma. cac quy chS (quy dinh) ban hanh kern thea quyet dinh: thea chuang. . chuang. Tieu dS (ten) cua phfut. rnuc.Nghi quy~t (ca bi~t): thea di8u. chuang... . co chu tit ·13 d~n 14. . di8m. Truong hop nQi dung van ban duoc b6 cue thea phan. kieu chtt dimg. chirong duoc trinh bay ngay diroi.

thir tv cac muc .' . dam'. b5ng chii' in thuong. khoan.Khoan: s6 th(r tv cac khoan trong m6i muc dung chit s6 A-r~p. kiSu chii' dimg. Tieu d6 cua phdn diroc trinh bay ngay du6i. . diem. muc. chirc vl}.-yeua ngU'Oi eo tbam quyen 1. s6 thll' tg va tieu dS cua khoan dugc trinh bay tren IDQt dong rieng.Truong hop ky thay mat t~p the thi phai ghi chii' viBt tit "TM.PhfuI (nBu co): Til "Phdn" va tlnr tu cua phfrn dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. d~m.· sa .£)i~m: Thir t\f cac di~m trongmo! khoan dung cac chit cai tiSng Vi~t theo thir tv abc. .lloAN Il~I BIEV ouoc HQI .Muc: S6. ~(kythay) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng d§. s6 thir tl}' cua phdn dung chft s6 La Ma. vidu: TM. La Ma. co chtt bfuIg ~a chtt cua phAn loi van (13-14). bing chtr in thirong. d~. . ". vi du: . . b~ng chii' in hoa.'~. co chfr ill 13 dfu! 14. dung chii' .Khoan: S3 thir nr cac khoan trong m6i muc dung chii' sa A-r~p. ki~u chii dirng. .crum giij'a~bfulg chii' in hoa. tieu de cua muc dtrcc trinh bay cung mQt hang voi . CHiJ TJCH PHOCHUTJCH KT. co chfr tU 13 den 14." (thay m~t) vao tnroc ten t~p thS lanh dao h6~Cten co quan. ki8u chii' dimg. The thirc a) vi~e ghl quyel1 h~ eOtlttguoi kY dtr~ th\lo hi~fi nhu StiU: • . bQ ten va chii' I. Truong hop nQi dung van ban duoc phan chia thanh cac ph5n. Quy~n b:}n.' x Diiu '12. b~ng chtt in thtrong. diSm thl trlnh bay nhir sau: . co chii' s6 b~ng co chii' cua phftn loi van (13-14). . ki6u chii' dirng. d~m.sau s6 tlnr tl}'(~6ddu cham. ca chu bdng cO' chn cua phfrn loi van (13-14). : C. . t6 chirc thi phai ghi chii' vMt ~t{(KT. sau s6 thir tv co dftu chfun. cO' chtr b~g cO' chit cua phBn Uri viin (13-14). canh gitra. d~m.Truong hop Icy thay nguoi dirng d§u co quan. .s5 thu tu. ki~u chfr dirng. sau co ddu chAm va diroc s6 trinh bay each Ie trai 1 default tab. khoan. chl1C111g. BQ TRUONG THU1RUONG 10 . nSu khoan co tieu dS. kiSu chii' dirng. bang chit in thuong. '. co chir tit 13 dSn 14. n8u khoan co tieu de. HOI DONG NHAN DAN TM. co chfr s6 b5ng co chit cua phAn Uri van (13-14). t6 clurc. muc.u.Diem trinh bay nhir tnrong hop nQi dung van ban diroc b6 cue then phAn. KT. sau co dftu dong ngoac dan. kieu chtr dUng. sau s6 thu tv co ddu cham. . ki€u chu dimg. s6 tlnr tu va tieu dS cua khoan dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. . ki8u chft dirng. cO-chft b~ng cO-chii' cua phdn Uri van (13-14). di6u.

ddu cua B9 Xay dung) KT. hQi dang khong duoc phep sir dung con ddu cua co quan. C(J c~u t6 chirc cua err quan) ban hanh 1ftchirc danh lanh dao cua ngiroi ky van ban trong ban hoac hQi dang. Giani d&e..NH VAN PHONG . GIAM DOC TRUONG PRONG TO CWC b) Chirc vu cua ngiroi CAN DO kY Chirc vu ghi tren van ban la chirc vu lanh dao ehinh thirc cua nguoi kY van ban trong co quan. dau ella B9 Xay dung) BQTRUONGBQKAVDVNG Nguyin Van A THUTRUONG BQ XAY DQ"NG Trdn VanD Chirc vu (Chirc danh) cua nguoi kY van ban do hQi dang ho~c ban cua Be} Xfiy dung ban hanh rna Thir tnrong BQ Xay dung lam Chu tich HQi dang ho~c Truong ban. B6i vci nhimg ban. khong ghi lai ten co quan. . tB chirc thi chi ghi chile danh cua nguoi IcY van ban trong ban hoac hQi dang. vi du: 11 . trir cac viin ban lien tich. khong dugc ghi ' ~ h' c hue vu trong co quan. Pho Chii tjch. nhiem vu. HOi DONG CHUTJCH (Chu lef. t6 clnrc. Chu tich hoac Ph6 Chu tich HQi dang dtroc ghi nhu sau. Ch~ tich. vi du: TUQ.Truong hop ky thira uy quyen thi phai ghi chtt viet tit ~'TUQ. quy~t 'dinh quy dinh chirc nang. to cue. t6 chirc. CmJ TICH CHA. Ph6 Giarn d&c. van ban do hai hay nhieu co quan." (thira uy quyen) van truce chirc vu cua nguoi dirng dAu co quan. IcY thira uy quysn do cac Co quan.. v. cap pho phu trach. chi ghi chirc V\1 nhu BQ tnrong (BQ tnreng. vi du: TM.. Thu t.v ." (thira ]~nh) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng ddu co quan.Truong hop cAp pho duqe giao phu trach thi thuc hien nhu c~p pho ky • thay cap truong. vi du: TL. TRl10NG BAN PH6 TRUONG BAN (Chii' lef. Vu thuQc Be}Xay dung lam Pho Chu tich HQi ddng hoac Ph6 Tnrong ban dtroc ghi nhu sau. Q. I. Chirc danh ghi tren van ban do cac t6 chirc til vAn (khong thuoc co cAu t6 chirc cua co quan duoc quy dinh tai quyet dinh thanh l~p. t3 chirc.. "yi~c IcY tlnra l~nh.ru6ng.Truong hop IcY thira l~nh thi phai ghi ehu viSt tAt "TL. . DO TRUONG VQTRUONGVQTOCRUccANBQ TL.v . t6 chtrc. cno nhiern). Chirc vu (Chirc danh) ella nguoi leY van ban do hQi dAng ho~e ban chi dao cua Nha mroc ban hanh rna lanh dao BQ Xay dung lam Truong ban ho~c Ph6 Tnr6ng ban. t6 chirc ban hanh. to chile quy dinh cu the bang van ban. Giarn doc (Quyen Giam doc) v. lanh dao cac C\lC. khong ghi nhfmg chirc vu rna Nha nu6e khong quy dinh nhu: c~p pho thirong true.

dS thi hanh. Quyen han. b§ng chii' in thirong. Dau cua co quan. 2. hoc vi va cac danh hi~u danh du khac. van ban cua cac t6 chirc S\l' nghiep giao due. d~. vi~c d6ng dau giap lai d6i voi van ban. chirc vu khac cua nguoi kY diroc trinh bay tai 0 s6 7b. ThS thirc . de biSt va dS hru. dS kiern tra.". din cu chirc nang. HQ ten cua ngirci kY van ban diroc trinh bay tai () s6 7b. "TUQ. NO'i nhfln 1. D6i voi van ban giao dich. dS trao d6i cong viec. 2." ho~c quyen han va chirc vu cua ngtroi ky duoc trinh bay b~ng chii' in hoa.". t6 chirc. d~m. t6 chirc. y t8~khoa hoc hoac luc hrong vii trang diroc ghi them hoc ham. DiSu 13. "TL. trum len mQt phan cac to' giay. Nai nhan xac dinh nhtmg co quan. Ky thu~t trinh bay . don vi hoac ca nhdn soan thao ho~c chu tri soan thao c6 trach nhiem d€ xudt nhimg co quan.HQIf>ONG CHUTICH (Chu KT.". din ctr yeu cAu giai quyet cong viec.TM. t6 chirc va quan h~ cong tile. tai li~u chuyen nganh va phu luc kern thea dugc thuc hi~n theo quy dinh tai Khoan 4 DiSu 26 Nghi dinh 56 110/2004/ND-CP . "KT. D~u cua ca quan. quyen han cua ca quan. kieu chfr dimg. cac chfr viSt ilit quyen han nhir: "TM. hoc vi. ddu eua 89 Xdy dung) TrAn Van B IcY. giai quyet. ten d~m (nBu e6) va ten ella nguoi leY van ban D6i v6i van ban hanh chinh. chirc VV cua ngtroi ky ducc trinh bay tai 0 s6 7a. chirc vu cua ngiroi ky. f)i~u 14. co chii' til 13 dSn 14. tA chuc 1. kh6ng ghi hoc ham. giam sat. duoc d~t canh gifra so voi quyen han. Chii' leY cua nguoi c6 thfun quyen dugc trinh bay tai 0 s6 7c. 12 . Nai nhan phai dugc xac dinh cu the trong van ban. moi dau dong toi da 05 trang van ban. don vi va ca nhan nhan van ban trinh ngiroi ky van ban quyet dinh. quan ham. t6 clnrc diroc trinh bay tai 6 s6 8. dAu giap lai diroc dong v~o khoang &iua 112ep phai cua yan ban hoac phu luc van ban. nhiem vu. cO' chtr til 13 dSn 14. kieu chit dung. TRlfONG BAN PHO TRUONG BAN (Chii IcY. don vi va ca nhan nhan van ban va co trach nhiern nhu dS xem xet. tnroc ho ten ella nguoi kY. d~ bao cao. Can err quy dinh cua phap lu~t. Vi~c dong dAu tren van ban diroc thuc hi~n thea quy dinh tal Khoan 2 va Khoan 3 Di@u 26 Ngh] dinh s8 1 IO/2004/NI)-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thu va quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan. ddu ella B(j xay dung) L@VinC TmJTRUONG VVTRUONGVVT6CHUccANBO c) HQ ten bao gam ho.

nh6m d6i nrong nhat dinh thi noi nh~ duoc ghi chung. d6i voi van ban direc giri cho . d~. then la ten cac co quan. t6 chrrc. dtm. ca nhan dircctrinh bar tren ~Qt dong r~eng.Ph§n thir nh~t bao gbm ill "Kinh giri". 2. tiSp then 1ftchir viSt tit "VT" (Van thu co quan. dan vi va ca nhan nh~n van ban diroc trinh bay b~ng cijii' in thtrong..Sau tit "Kinh gUi" c6 d~u hai chb. D6i v~ nhfrng van ban co fhi ten loai. ki6u chit dtmg. Phdn noi nh~ tai 0 sa 9a duoc trinh bay nhu sau: . ch:1m. co quan thuoc Chinh phu. d~u phay. ~Phftn thir hai bao gAm til "Noi nhan".B6i voi van ban chi girl cho mQt s6 d6i nrong cu th~ thi phai ghi ten tung co qUa11~ chirc.Til "Kinh giri" va ten cac co quan. ~ . cuoi dong cuoi cling co dau cham.mtrinh bay tren mOt dong rieng (ngang hang v¢i Ie lULU e6 dAu hal . ca nhan tI1TctiSp giai quyet cong viec. . to chirc. ten m6i co quan. co chfr 12. co quan ngang BQ. CCJ chit tit 13 dSn 14. rieng dong cu5i cung bao gAm chir "Ltru' sau co dAu hai cham. vi du: . sau do Ia ten cac co quan. to chirc.._cu6i dong c6 d§u cham phay. t6 chirc. . Ubi voi cong van hanh chinh. t6 mQt hoac mQt sf:. chtt viSt t~t ten don vi (ho?c b() ph~) SO?11 thao van ban 13 . Ky thuat trinh bay Noi nhan diroc trinh bay tai 0 s6 9a va 9b. t3 clnrc. v\1 eOt!. t6 chirc. dAu do~g c6 ~?ch dftu dong. dan vi va ca nhan nh~ van ban. kiSu chfr dimg. kieu chu nghieng.. don vi va ca nhan co lien quan khac nh~ van . thrum ph6 tnrc thuQc Trung uong. t6 chirc). tiSp· . dan vi nh~n van ban duoc trinh bay tren mQt dong rieng. phia dum la tit "Nhu tren". t6 chirc ho~c ca nhan duoc trinh bay tren cung mQt dong. TiI "Noi nh~n" dw. noi nhdn bao gam til "NO'i nhan" va phan li~t ke cac co quan. ban . neu cong van giri cho mQt co quan. ca nhan nhWt van ban. tnrong hop cong van gui cho hai co quan.b~ng chit in thirong. t6 chirc hoac mQt ca nhan thi til "Kinh giri" va ten co quan.PhAn li~t ke cac co quan. ca nhan hoac m6i nh6m co quan. t6 chirc ho~c ca nhan ~n van ban duqc trinh bay b~ng chit in thuong. cu6i dong co ddu chdm ph&y. Cac BQ. cac gach d§u dong diroc trinh bay .. ten m6i co quan. co chu 11. dan vi va ca nhan ho?c m&i nhom co quan. thfulg hang voi nhau duoi dAuhai chAm. noi nh~ bao gbm hai phfin: .'Ph§n noi nh~ t~i 6 sa 9b (ap dung chung d6i voi cong van hanh chinh va cac loai van ban khac) diroc trlnh bay nhu sau: doug chct 'tquy&n h~ft.nsubl ky" va !!1ft! trat). t6 chirc boac ca nhan tra len thi xuong dong. t6 chirc. dftu dong co gach dAudong sat l~ trai.Uy ban nhan dan cac tinh. . t6 chirc hoac don vi.

Ky thuat trinh bay a) D~u chi rmrc dQ m~t fisty 13 thling 9 nl11'12002 huang dan tli\l'C hl~11 Ngh! dlnli 86 3:. c) DBi voi nhfrng van ban co pham vi. dAu thu h6i d6i voi van ban co nQi dung bi m:j. e) Truong hop van ban co phu luc kern thea thi trong van ban phai co chi d§n vS phu luc do.t nha mnrc dtroc thtrc hien thea quy dinh tai DiSu 5. kiSu chfr dung. t6i m~t ho~c m~t). cu6i cung la d~u cham. dia chi trang thong tin di~n nr (Website).1/l002/NJ!)·CP hOi dUQ'c kh6(? san thco quy lljnh t. D~u dQ m~t diroc dong vao 0 s6 lOa. sung dia chi co quan. 6. ''THVONO KHAN". d) D6i voi nhfmg van ban cAn diroc quan Iy ch~t che v~ s6 hrong ban phat hanh phai c6 k:Y hieu nguoi danh may va s8 IUQIlg ban phat hanh. d6i nrong dircc phd bien. t6 chirc. s5 di~n thoai. 8 cua Phap Ienh Bao v~ bi rn~t nha mrcc nam 2000.va s6 hrong ban hru (chi trong nhfmg tnrong hop c&n thiet).i M\JQ 2 Thong ill 56 12/2002/TI-BCA Con dftu cac de} mat (TU'¥BT M!T. 2. tren do cac tir "KHAN". hoa t6c. d) D6i voi cong van. s6 Telex. Cac thanh phin khac 1. 40mm x 8mm va 20mm x 8mm. van ban c6 tiI hai phu luc tro len thi cac phu luc phai diroc daub s6 thir t\1' bfulg chit s6 La Mit g) Van ban co hai trang tra len thi phai danh s6 trang b§ng chtr s6 A- r~p. b) Dftu chi mire dQ khAn Con dAu cac dQ diroc khac sgn hinh chfr nh~t co kich thu6c 30mm x 8mm. van ban duoc xac dinh de}khftn thea b6n mire sau: khan. 7. don vi hoac ca nhan sOC}Jl thao van ban d~xu~t mire dQ kh§n trinh nguoi leY van ban quyet dinh. Di~u 15. Phu luc van ban phai co tieu d~. dia chi thu di~n ill (E-Mail).1I1g an ch€. "LtJU HANH NOI BO". Th~ thirc a) D~u chi mire dQ m~t Vi~c xac dinh va dong dau dQ m~t (tuyet m~t.:N GIG" trinh bay bang chu in hoa. SU d1. b) DAu chi rmrc dQ kh§. "XEM XONG TRA L~I". khi soan thao van ban co tinh chdt khan. s6 Fax. LM SAD h KHI HQP (HOI NGHD". d~ va 14 khan . ngoai cac thanh phftn duoc quy dinh co thS be.n Tuy thea mire dQ cdn dircc chuyen phat nhanh. thirong khan. dftu thu hdi duoc dong van 0 s6 ] 1. "RoA TOC" va "RoA Toe I-JF. hoa tac hen gio. sir dung cac chi d§n v~ pham vi hru hanh nhu "TRA. Tl>I MAT ho~c MAT) va dAu thu cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh Phap l~nh Bao v~ bi m~t nha mnrc nam 2000. phong chfr Times New Roman cO' chfr tir 13 dSn 14.

co chit til 11 den 12. CC1 chfr 14. kiSu chir dimg. bAng chir in tlnrong.'\T TRiNH BAy BAN SAO Di~u 16. kiSu chu dirng. Mire dB dong dau dQkhAn dung mau do nroi.d~t can d6i trong khung hinh chfr nh~t vi8n dan. d) Dia chi co quan. dia chi thu di~n til (E-Mail). t6 chirc thirc hien va chu vi~t tiit ten loai ban sao 15 . Hinh tlnrc sao "SAO Y BAN CHINH" hoac "TRiCH SAO" hoac "SAO LlJC". S6 trang TIlE TRue vA Chuong III K't' THU. Th~ thu-c ban sao ThB tlnrc ban sao bao g6m: 1. s61uqng ban b~g chii s6 A-r~p. bfutg chii' in hoa. canh gitta. b~ng chtr in hoa. se. d~m. til "Phu luc" va s6 . Mftu trinh bay mQt s6 loai van ban hanh chinh dtroc minh hoa tai Phu luc V kern thea Thong tir nay. d~m.thu ttr cua phu luc diroc trinh bay thanh mQt dong rieng. diroi mqt duong ke net liSn k60 dai hSt chiSu ngang cua vung trinh bay van ban. s8 Telex. bang chft in thuong. CO' chii 11. d) Ky hieu nguoi daub may va s6 IUQ'Ilgban phat hanh Ducc trinh bay tai 0 s6 13. ky hi~u ban sao bao g6m s6 tlnr nr dang ky duQ'c danh chung cho cac loai ban sao do co quan. n£u dQ khAn ducc dong vao o lOb. sa trang cua phu luc dugc daub's6 rieng theo timg phu luc. d~. t6 chirc. phong chit Times New Roman. kic~uchii' dimg. ten phu luc duqc trinh bay canh giaa. kieu chii dimg. g) s6 trang van ban duqc trinh. co chfr til 13 den 14. t6 chirc sao van ban 3. bay tai g6c phai 6 cu5i trang gifty (phftn footer) b3ng chu s6 A-r~p. MIu chu va chi tiet trinh bay cac thanh ph§n thS thtrc van ban diroc minh hoa tai Phu luc IV kern theo Thong nr nay. ki6u chii dirng. co chit ill 13 dSn 14. kieu chit dirng. cO' chii 13-14. khong daub sa trang thu nhat. dia chi Trang thong tin di~n til (Website) Cac thanh phan nay diroc trinh bay tai 0 s6 14 trang thu nhAt cua van ban. cac cum til ~'TRA L~I SAD KHI HQP (HOI NGHD'\ "XEM XONG TRA L~". ky hi~u bing chii in hoa. "LUU HANH NOI BQ" trinh bay can d6i trong mQt khung hlnh chu nh~t viSn dan. s6 Fax. 2. e) Phu luc van ban Phu luc van ban duqc trlnh bay tren cac trang rieng. Ten co quan. sa c) Cac chi dful vBpham vi hru hanh Cac chi d§n vB pham vi hru hanh trinh bay tai 0 s6 11. 56 di~n thoai.

nci nhan (tai 0 sf. b~t dau tir s6 01 vao ngay dau nam va kfh thuc vao ngay 3 1 thang 12 hang nam. Tlmg cong ty nha mroc (91) chiu trach nhiem t6 chirc tri8n khai thirc hien Thong tu nay. to chirc sao van ban (tai 0 s6 ~).. thanh ph6 true thuoc Trung irong. Cac thanh phdn the tlnrc khac cua ban sao van ban g8m dia danh va ngay ~thang. d~m. 13 va 14 ella Thong nr nay. ho ten va chfr leY cua ngiroi co th§. s6. co quan thuoc Chlnh phu. 5b va 5c). Di~u 17. Bi~u khoan thi hanh Thong tu nay c6 hi~u hrc sau 45 ngay k€ ill ngay ky. 4. ngay sau phftn cu6i cling cua van ban c§n sao diroc photocopy. the thirc ban sao kern theo Cac thanh phan thS thirc ban sao dircc trinh bay tren cung mQt to giAy. dAucua co quan. 12. Icy hieu ban sao (tai o so 3). co quan ngang BQ. kieu chfr dimg. M~u chii' va chi tiSt ~rlnh bay cac thanh phan the thirc ban sao dtroc minh hoa tai Phu luc IV. Ky thuet trinh bay ban sao a) Cum tir "SAP Y BAN CHiNl:1". Uy ban nhan dan cac tlnh. quyen han. • b) Ten co quan. hien . 7) dugc trinh bay theo huong dfin trinh bay cac thanh phan the thirc tai Phu luc III.chuc vu. DiSu 19. 2. td clnrc sao van ban (tai 0 s6 2). Vi tri trlnh bay cac thanh phan thS tlnrc ban sao (tren trang giAykh6 A4) Thuc hien theo so db be.mquyen. chirc V\!. t8 chirc sao van ban va noi nh~ dircc thuc hien theo hirong ddn tai DiSu 9. BQ.theo Bang chii' viet tit ten Ioai van ban va ban sao kern thea Thong nr nay (Phu luc I). T~p doan kinh te nha mroc. keo dai het chieu ngang cua vimg trinh bay van ban. Nhilng quy dinh vA thA thuc va k9 thu~t trlnh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban dtroc quy dinh tai Thong tu lien tich s3 5SI200SnTLTBNV -VPCP ngay 06 thang 5 nam 2005 cua BQ NQi VI} va Van phong Chinh phu huang d§n th8 thirc va ley thu~t trinh bay van ban hanh chinh trai voi Thong nr nay bi bai bo. 16 . dtroi mQt dirong ke net liBn. nam sao (tai 0 sf. Ky thu~t trinh bay 1. ho ten ya chfr Icy cua nguoi co tham quyen (tai 0 so Sa. dia danh v~ ngay. "TRiCH SAO" ho~c "SAO ~l)C" du:qc trlnh bay tai 0 so 1 (Phu luc III) bang chfr in hoa. co chu tiT 13 den 14. thang. Chmrng IV TO CHirC THV'C HI~N Bi~u 18. mau trinh bay ban sao duoc minh hoa tc. T8 chrrc thtrc . 4). nam sao. 88 diroc ghi bfutg chfr s6 :A-r~p.tiPhu luc V kern theo Thong ttr nay. tri cac thanh ph~ Thong nr nay (Phu luc III). dau cua co quan.

CO' quan thuoc Chinh phu.V1n phong Qu6c hQi. . . . cac Ph6 Thu nrong Chinh phil. Tran Van Tuan .WebsiteBNV.C~lCKi8m tra van ban QPPL (BQ Tu phap).VAn phong Chu tjch mroc. .Co quan Tnmg uong cua cac doan th8.Ltru: VT..Cac BQ.Kiem toan Nb' nunc. a r .. .~ Noinl.VPCP: BQ tnrong CN..~n: .Cong bao. I. cac dan vi thuQc va tnrc thuQc BQ. A -' . 320b.HDND. .TOB: an nhan dan t6i cao. . . 17 .I. . PC (BNV).Van phong Trung irong Bang.BNV: BQ tnrong. > . . cac PM CN. .r&c(91). . . thanh ph6 tnrc thuQe TW. nganh din cir quy dinh th8 tlnrc va kY thudt trlnh bay van ban tai Thong nr nay dS quy dinh th€ tlnrc va kg thuat trinh bay van ban chuyen nganh cho phil hqp.Cue VAn thu va btu trfr NM mroc (lOb).Cac BQ. ~Cac T~p doan kinh 18. . UBND cac tlnh. TAng cong ty nha m.Vi~n Ki6m sat nhSn dan t6i cao. CO' quan ngang BQ.Thu tuong. . cac Thir tnrong.

16. 00 BN ~--=-1. 23. . 18. 31.IET (K' ~~~~. 13. an PA DA 14. TATT~~l}~~:I vAN BANvA BANSAO ''01120 IlIIT-BNV . 25. Bin sao van baD Ban sao luc Ban sao y ban chinh Ban trich sao sy TS --~ SL -- . Stt 1.~---------------~ ~'~~~~. 5. 3. 30. 19. 11. 21.J-' 2. NQ -~ Chii' vi~ttit ban hanh chinh -- Qf> CT QC Thong cao Thong bao Hu6ngdan Chuong trinh 8. Nghi guyet (ca bi(~t) Quyet dinh(ca biet) Chi thi (ca biet) Quyche Quy dinh Ten ~ lo\u~ -- ngaY -"9 thong Il1nam 20/1 cUa B~ N(ji V!') . 32. 27. 9.. 10. Phieu chuyen PG --~ J Thucong PC . 6. BaD cao -Bien ban Tatrinh D\l8n DA TIr lID BB Be ==1 -~ 1 17. 26. 4. 20. 22. 29. 2. Hop dong Ceng van Cong Ban g1ri 000cam kSt Ban thoA thuQn Giay chimg nhan men Ban CD GN CK UQ Giay Gifty giro thieu Giay nghi ph~ Giay ill dirong Giay bien nh~ ho Phieu gui -- Giaxmm uy guyen eN TTh GM GT NP SO' 28. 7.24. 3. 15. Keho~ch Phucm~an I:)~ HD CTr KH QyE> TC TB - 12.

".. I I 5a I 4 11 1 I r·! I I i I I I I 9a [ [ lOa lOb 10 I I 30-35 mm 6 • 0 N I.. 'l.._ .._. fhv luc I! ... ~ trang giAy kh6 A4: 210 t_lll" x 297 mm) ()11201lITT-BNV ngily........ ._.. __ __ .-""~.__ . . _ I ......{!1 thang PI ndm 2011 cua B(J N(Ji v(J) ... ._- ..... ' ...~ .~-~ 14 -- .."~~~ ~..." ~j.. - ~....!~tzf '...(') I - ~ ...0 '~r. 9b 113 I 7a 7c II I I I I I I I I I I ...- 7b l _ ..__ ': . -- .' _. .. .. .':"'~\ ~f[''!!'.II ) 2o-zsImm .-~-""-.:.~l)t ....__ . _.._ I CAC THANH PHAN THE THUC VAN BAN 5 "'\..-.. 20-25 mm 2 I 1S I 3 I 5b [ [I I I I .'..... . ..../ ]. .. .. (IG ........._ ..

ho ten va chii: Icy cua nguoi c6 thfun quyen Diu cua co quan.. Ghichu: 080 A J. chUc vu. : Thanh phin th~ thu~. ". dia chi Website. thang. s6 dien thoai sA Telex.. 7b. 1 2 3 4 5a tA chirc ban hanh vAnban sa.vin baD Qu&hieu Ten co quan. 9b han."""". t5 chirc ban hanh van ban) 2 . t6 clnrc Noi nhan lOa lOb 11 DAu chi mire do mat nAu chi rmrc dQ khAn DAu thu hAi va chi dfut v~ pham vi hm hanh Chi d§n v~ du thao van ban 12 13 14 " Ky hieu ngmri dAnh may va s6111Q'Ilg phat hanh ban Dia chi C<J quan. kY hi~u cua van ban Dia danh va ngay. . s6 Fax Logo (in chim dU'ai ten ClY 15 quan.. ta clnrc. 7c 8 9a.'P. dia chi E-Mail. nam ban hanh van ban Ten loai va trich y~u nQi dung van ban Trich Quyen 5b 6 yeu lloi dung cong van N6i dung van ban 7a.

20-25 mm :1 2 J 30-35 mm t I. ~. 5c 6 7 Hinh thirc sao: "sao y ban chinh". .. . _ft ~~ __ ~. ! 20-25 Ghi chu: 6s6 1 2 3 4 Thanh phin th~ th. thang.-. - §• ~ ... "'.. t6 chirc sao van ban S6.._ _ I p . . "trich sao" hoac "sao luc" Ten co quan. t6 chirc Noi nhan . . 4 I~----------------~. o ~ V) Sa 7 . . _~ _ L" ~. ~ _ ••• __ . IcY bieu ban sao Dia danh va ngay. I ..rc bin sao 5~ 5b. . 5b ~ ~ ~~ ... __ * _~ ~ • _ -" __ ~ _. nam sao Chirc vu. ho ten va chit leY ella nguoi c6 thfun quySn nAu cua co quan. _.

."" ".....•.-_ .---- . .!rich_y-e~. .... . .. _.."". _ _ _ _._.... _...".....~~~~~~~ h~".._ _.._ ""..."_.""...... "...__._. .?-.•-_. __ ____.~ ... . __ - .--"'" -'"'....9-_..c.~Q~~.@~g?'1." " _ _._. _~~!!._._" ". _ "._ --. _._...-. ".. ~_ Cv...~~g__ ...''''In tbrrong 13-14 .. _ _ ..._~ ..-Dei vm .".-...~~@:~. 'i ". . _"_ ...." _"_ ._ _. _ ._ -Ten Ioai van ban _. _ ___..32...._ _.--.=-=~=~~:==~:~~~~~~~=~~==_~=~.••_ _ -_ _. _:--E9....--"._ J:?_. ~.."" ..'-_ _---.-_ .._._.... . " ... .C .----- _ .~~ 5 -_ --_ a ...."_'_._. ... ~~g__~~.... __.- Hit NQi.._ ~~ ~ __ _.:: _ . _._. "._.~ .. "... ..?J'fY...!!-8 __ _... _" ". .Q?. . .. ??_"thq!!g_."" .-.~____ ...g~!_i!!_~ . _.--"--..__...._--..•._.. ..~._._._ _ "._ .--...-~-- . 1 .~- . . ' .E._" _.-". _ _...-"" .__._ ' v ...'..~:.. .._ . ...- . ....-.!~~._~~~._--. !?2..._ nQi dung .:-_Qo~_~~qi_ "...9.._ .. -.-14 _ .- - - 14 " --_..§_~~.''' t " 1.." _" ".!....._ .~~ ~ c~~...!._"__. __ _.:..~1?!?g_!!~ ~!..?. __"_ _!~ T~~~ " ~-_....._...!!..... _." _ -"_ _•• __ __ .-- "...-.... . .?_._._ ... _.~ -... 6 ~-. . _.._ .....•••_......"-. . ..?gq2.". . " _.Stt Thanh phin the thuc va chi ti~t trinh bay (2) Loal chii' CO' chii' (4) Kieu chii' (5) Vi du minh hO\l Ph" cmr T'rmes New R oman ong h(6) CO' chii' (7) _-_...J." "- Inhoa .-_l__ ...._ ..>_.. _ "" .."'r. - Ten Ioai va trich yeu__ .. _...- . _._.........Ijo' . __ _" ..~n __..-- .-.. _:.-.>' an -.__ _._ "' 1. . __ .-dung van "...3-!± f)~8?..~9.v."..._.._ .~_.~o~_~l~_.: .._ _~Q~G~O~ ~ ... _ V~_~~. . .• _..._~"_Jn"~~~g. __ _ _."_ _ "" _--_.""""""... 14 ! l.~ --"."._."" _ .-._~~._!!!.-'1'- "'_. ... (1) (3) ___ "~~~:-:-~"---In :::-2~ _. _ _ _..ban " " . _..JE... -""'"" ....... __ _ _... . _ ...!~...._ .__ "'"'_ _.""" ..._.Q!?:J. _ _ . .. _ _ •• __ __ _-_ . !_~_-.-.!. . _ f.~g ..:. .. _."". ~S?.•._.. _._ -. _ ._ f..[__ __ _ __ ...! j " "" •• -•••_..!. _" ... ._"__.._..-..~......_ .... .._--.__ .~Q!1~_!:! ~~_ __ __ __ _ "_ "J..i~ _. _ .-.. ._.. ~]:... -._.~ .__.1:-•. .. "_ __ _. __ •.. .. ...... ....g~ __ .::.. . _...?:_.__!± ._ _ .-_... .!!g ta~~~g._"~ ..~!!!g._""''''" .9...... _ ._..~-. •• .. ". _ _.. _ ... _...=rrr=:': ._ .. "_f-'!E~.. ._""._ ..__ " ........_...!...Dono.---"-7:""-. f:){. "._ Doi vm van ban co ten loai _-_ _ _" . .._ _' _ '" ._~!!~~. _".~.f!1~_p!!~_~_ . ~ th~~g_ _... ! .-"-_ _-_.....''''''_.!lOa 12-13 ~L d~_ ." --""" • I ."l -..._ -.._ ._ ~". _ " .._.. .. ngay 05 chang 02 niim 2009 13 ..__ . " •.!ip_:_!~.. .. .!!_y~~P. _ ._... _ _ .rng . _ . nam In thuong 13-14 Nghieng . " ...__.. __ " b .~g __ __ _..._ .-".. ." . 1. __ k:~.... --""'.."'.§.."_..._. ." ..~§i~..__ _ '._" _. ._ _ .._..:_!§_~~_q__~_~~_~hirc _". nn." r ...~~~~~~~ _~~._._.dao '... ._y~_~~_.. ..~ ~~~~..." . "...!~ "._" ._. _ ---...._ _ _..•."....!yfi!!~....' NQi ...}.. uom phan._-.." 1 ~ .. -'•• __ .. con!.. _..~ . ..!. ._..~ 4 Dia danh va ngay.§~.._. c~" ".. ~ .} _ _..v[!._ -..._ c ". ~ __ _. .!?El ~_y~".ke ben dum .__.. .._ _.._" _!~ _~ . CHITHI .. ._" ii. ..~~g _ ... thang.!?=.:12 "'-"..:5!._.:!!.-.._ -.. £)Ung. ...._ " ~.!!. ?i~~~L~-... "-". _.. __._ _ " "_.'. _."" _"._. --- .L__ ~ __... _._Q92_ 1 Trone cong ' tac...._~. _ ...". . ". ."_"'''_''_''_._!!t_ h?a __ ~1. !.~_~.. 1. chuoug......chi "'..~~~g..~!~~L . -f~ ~~£=====---.!_~_~!!". .._ __ _ " """ " __ .-'"__ .--.''' . _ _ . "-_ _ _..~_~ .~g!!! .. _ .

-. . .-..·C-~~·hjnhth~c-~·~~--..:!!_\lC __ ! .---_ .-. 1\1 so tlnr .....-...._n __ . "..~~] ch~~~L_ . __ 'H_ _.. 14 -~ 14 _ ••••• •• ~ _ ••••• ._ _!!!... _!±_ . .- .7 ••.-"-. ..._ ..a_Iloi ~_g_.m ..-- Muc 1..~~ .... __ ..-'~Phfui·.-. _. Ban sao van ban -·--·-r--······L-.:.-.---.- -.. _.... _ .. __ _ ..: ~--. canai--·· ..~~~~_.. -._"'_"''''''.!Jiing.~...._..-.... d~ TINH HINH 'nnrc HIEN NHIEM VU _ . 14 .._~~~.~ . \[.· ...-.y....... _ . !!!!f. !¥~_g_..-._~h!!_!_._ ~ _ _. . .Ii~! __ ._ . ••• •..-. _ ••• ..--....·-·------..---..------..~ .Tieu de cua phan In hoa 13-14 flimg.._-_ _ .._m _ __._ .._.__. _.._ __ ..._~_ J...Tiet In tlnrong _n..~ •• --_ .~~-.. .-.-.. th~_~_~a p~~-ch~~$. __ ____ m __ .!~T. ~ ! v 13-14 Dimg _._.-----. . _ _ tlnrong ••• _ __ _-_ _ _._m~__ ~ _ ~~~g __ .. ··-nn--. Til "kinh girl" va ten co quan.-._.. : .-.. . --. -... . -.•_ . ..J~~ . _ ...-... ~_...-..-~!h_ _ 14 DUng --..•...__ .._ _ _ " _ " _.~ ~ l_~::_!~___~~~_~.{iC=~~~~=~:::~==~~=~~~::::::: :::~::}I_~ ..-. ..·····-···-.~_---_ .. .-'..~ __ . - - ..-...'''illthubD._---.. _.-.r.. 14 14 ~ ••• __ ~ t6 chile.--._ ._ --------. _ _ ~ _ __ _.~__ }_~.~~ •••• _ •••• _ ~ ... .....·-·. .•.m ~ .. -.!~_. ~ Phin..-.•••-. ·..._ ! __ ..--.~E?.h..---..~... f~:i±_:~~~=:~~f§i==~' J? tti~~~_: : ...._---..Fl=~~.._ .__. ••~.."'_ . _ .-......-..._ ..!!.. m •_ -~-Khoan......~-. .__L _~_...f!li_~..-.. -_...I: __ ~~ ----.. -- " -"....._ _.. . ml.."' •••••. 13-14 ~ ••-..- -.x .~·· ..-~...._~e __ ....._. ._ •• _.. __ _ __ "iIrj _. _ __ _ _. 14 -._.-B._.. .. --_~.~ _ .·-~··Gili...--... __ HH •••• . __ _m . .:.--...._ .~:-J .-A Dtrng + -- I+ _ •••• ..... __ _ ~ ...--~~--.~.-~~~~~ Dien 1.::~~I~D:~G.- ..__ .......--' . ----..~...Tieu tiet ..·· '··Kfnh·g:fr·i: ·B6-·C6~·g-·Thu~ ...iRl~~=i~~~ _=~"J!U~~:a~£===~~t!f..-i"4" '''---Bfulg---'-'-.. ' 14 _ -_..'"-·-· ....-...:. -._~ _ _ .-." ---.-..~ .-.-.__ _ ..._ --'..••-._ _... ..-.-. __ " . ...~~t nhan · ·-_ _. ...!_~ -_ .-~ __ •.-va~. -. Dtmg. ~._tiSu ti~t ti~t _~ j__ . .. · ·.. 14 n__ .!~~g ~~~~ .~ thuong In .._ . .---- ..-. -_ .·:···~·~~h~~g.:.".·--._...i:="::"=F~1W-...... 2 .:..~ ~ ._n _ .. r •••~••. ----.n~ ill thuong __ _!n.=-..... -.•_ _ _... . _ ••••- _ __ .._J?~~.... _..._ _~ ._..--.... _.-..--.._. ~.nm ._ 13-14 _ .Tieu tiet _r__ ". -._ _. __ 14 _ _ ••••••---- . ~.m__.. In thmmg '-n_ . . <Urn __ •••_ ••_ _m.!.-.---. .-. _ ....-.__ .-.... __ . •••_ _...... khoan..- -. __ --=-.... ·..• _ _ _.--.. _ __ ---.. !~-1~_~g!.lC... ~~_G. .. _.~ -."~ .I' . ~-.. • . ... n ••' _ __ _ .-..._..._ _.._ ._.__ ~!!~_gJ...Til "muc" va so thtr tu __ .-....._.l...~._. --r.---...._..._ . ~ ...... - _. _ .--.. -.... .. 1. _~_C.__ ..-..~~.T. .~_.·-···-.":: . ..!!A~:~n_ -~~'._ •••• - -- ---......~E. •...._ .._ ... ~ 14 -. .--. .'''-''1"4-' .-. ~ •.--~--..g 'T:f. .~~~_~~.~...---. ~ - I~ a _~1~~~k£ ~i~cii[:~~. __ ••••••• u ••_ HL~.__ . --. ••__ •• L. r_'""'i.-._ ~Til "phan' .. -_ E~.: ~.. == .._.--- _.. _. -'-1'4-'_ .._ - In .- _ ..._...~ ._"_.. ..... __ ..~_ In thuong • _ 14 c~~.•••' -' ~ Truong hop khong co tieu de ._ ___Y. "" -~... _.._ . Thong tir nay co hi~u hrc thi hanh sau 15 ngay ke... ---_ ..._ _ _ _ _ __ .~ _ ... In thirong 14 Dimg __ ...----__....Q. -. --. _... _ _ _ __ _--_ ...--···--· .... _.._...-._._"... __ __ _ _ _ .--._...YNQ Q ~ _•••. _ ... _~~.. ... ....-:" Dimg... :::~:=::::==~~=~=~~~~:=:=~::~~~~:: ~Tiet H_~ _ .... 1-._ _._ - _~ •• _ •• __ _ _~ _-_ _ •• _ ••• ......s -.... d~_ J~_~Q:..."' I.._ ..._-." 13-14 fJimg .._.--.. ~. ~ _}..----. I -... _._ Dtmg '!2 Dei voi _ _ ..... d~ ---- ._ _. _?.X_~. ••••• ~ .._.-~ ..-_ . _ __:_.. . -. __ .... .!L!:!. -.~_ _ _ ~.••.a-l.-.. _..Dieu __ . -=::= :=:=T~~~C:=~J= ..~~~~-. diem.._ '.~~~ .'~.._.._ _ ••..._-_ ._....-.-·~. ~~-~i§t =::=====~~:~~===:=~=~::.~.. . _ : ti~~_~. _.--....-.__ _ .·. _ _.' !..~_~!~~~_!!~..~.... Diem .-....____..-...... ___ _... ...... Tii.-..!_.. 14 DUng...... ill tlnrong 13-14 Dimg + b Gom phsn.p..--. _ ._~_ ... _ ~- ~._ ~_~~3:....._9v..--.._ ._ .'i!!m~M...-. _ '__'.•••_.:.

. . 7.... .... ... ~ !< .----. _ _ _ __ _. _ _ _ 16 Hinh thuc sao ._ . · ·_·--_ · . _ (04) . BANG . TRIeR SAO.:.._ _ ___ - Website: XXXXXXX 11 __ _. _ - _··_·. _.. -.. ". . Ha NQi -_ -r-.._ _. _ __ - "_.-- -. --..._ -..---. Clan h va flfl'..-... ·_ ....·······- __ -.....-. co cmr 13:' di·.TV.._... ...... nhung 3 -z """" "'(_ '- /~ .· .' F01 ...13 '~7.... '" .-.. ~lJ"j.iil:-··-··········--_·_······ ········ · · .. PP.om...--- . -_ -_ So trang .~_....-..2 th Dia chi co quan..._ _..!!!~~g_r--J. _ _ . -1._... _ :.~~~:111 ·· Hoan Kiem..- - _-t- -_ - van ban....l.. ...-_ _ .~ CHU VIET TAT "_ -... -PL. "" ~''J r _........~. _..ii·...__ I ILUU HAND o~:~ I .. m ..-__ _ _ __ _.-~....... . '. .. ~. ..._ ..__ _ _ luc _. ..-1"--'" " __ _2~. ~~ .. .--.. .- I - -. _..... ---....---~ ~£__ ~2 ~ ~~~? J...":TIco chu 1.t.'~.. ..!h.. .: .BO NOi V1..... dam "-.Fax: _ -_ _-_._--. ~ 13 _ 14 - 11 Chi dan v~ d\fthao van ban In hoa 13-14 Dimg.. SAO LUC 14 1----.-----··. Ouoc hieu.!?~ va s..._ .-~g .-... dong tren co chfr 13.. -- Diu chi mire diSkhAn ------.. r... .'. - .----. --- _..!?~ __._.-. _ _ _ _ _ _ _.._ b Til "noi nhan" - va ten co quan...._ _ _~hy}y~~r-_ ..ia -~ vs . dim --_ -- 'BOA T6c -._"_.'J.q$ _.._. _:. dcng tren co cnu L·~_ ':'.-- - -----. _ __ 9 . ._ .-.~ -.. _ _ __ In hoa 13-14 -. . . ·.h'~ " .t. . . _ _ _ _ -..-_ _ // T' 1 J.-. SAO Y BAN CHINH.- XEM XONG _-_ TRA _ 1-:'12'. - co chi? 14.. dia chi E-Mail Website: s5 dien .. _ ... ...-_.-dam ... ~-- dim .. ...-KfrijJ· .....=~-i!ii-~~~~=-H-=~~!f~q~ng~-.. -1----.. -..-..-_.._ In thuong _ _.- 10 Chi ..-.. In hoa.... F' ..- II - ...:~.~. - _ __ .. _ _ __ va so thir tu . ... - In boa ". ~ 'fHlfQNG -.-.I----.__ . _ So xx phoTrangTien.. .. r.. -_ din vB ph!UIIvi hru hanh __ __ _ ._._ ....~.._. ng. to clnrc......~Q!: ~ .. __ .. tna ...YL_.-..-.r--. ._._.~I~~~:1~~~yan)~.--'-'---fu"th~~g" .- -_ ····i·~t"·.""-"....._ ban __ _ -._ g ..~\!~ ... _ E-Mail: DT: (04) XXXXXXX. __ ..~. -...-....Tir "phu luc" Phu luc van _.--...BQ Tai--chinh... . tUm I DlJTHAO _ X'..-_ __ 13M14 Dimg. 13 14 --.Bo K€ hoach va Bau ttr.....-·:··Gfrl··nh"i"€u·nar.-13-14 Dimg. -'J...". __ _.. -_. ban sao .\~ ~ ... _ _" __ " __ ..Dimg .__ f-..(300).... ~ '1'" d' . _ _ _--?- -- L~ N~t? _ -_ __ _ 1-+.Tieu de cua phu 15 ..~. -- KHAN __ . - -..._ 14 2..- -t-.. .(' .--...---. '" --- 10 In thuong - t------ 11-12 - _ . --- __ .- . t.-. dong duoi ... ".-.giam phai th6ng nh§.... ..- Inthuimg _ - 13-14 ~ fXmg._ _ _ 1--""'''-'''''''-- __ .-..... __ ...-. I DlJTIIAO J...!!!._- DUng ...·--H·-··.....~l!!!:_~L!. - 13-14 --_ Dimg.!.~..."-Ky hle~ ~~cri"&i~b a~.. __ __ _ _. vi du: Qu6c hieu.._- I~ •• _ ~ _-.. --_ _ _. nhftn ~ _._ -(--_.." lu~g_.... -.- _ -_.. r-." nam van b.~~._- -_ .. __~~.. ~~.... - _ -.---...__.- - - - -. -. _ " Ghi chu: CO-chit trong cling illQt van ban ~iillg.. .

Cong vAn Miu 1...5 ~u1.Tlnr cong Ban sao van ban 2.Phieu chuyen Mftu 1.. GiAy nghi phep ....1 .2 . Van ban e6 ten loai khac .17 M~u 1.18 M§u 1.19 ..14 ~u 1.'-----"'_ _ - _ - • -s: Mau 1...van ban c6 ten loai ella cac Ban HDND .8 MAu 1..12 M~u 1. Van ban co ten loai ella Doan Di)ibi8u Qudc hoi .2 Mau 1..1. GiAy di dU'img .3 M~u 1.1 .10 MAu 1.. Nghi quy~t CM HQi dAng quan tri Mau 1.13 Mau 1.9 Mlu 1.GiAy bien nh~ he sa .6 M&u 1.Bien ban . GiAy moi ..1 Mlu 1.. GiAy gi6i thieu ..Phieu gtii .4 .16 Miu 1. QuySt dinh (ca biet) (quy dinh true ti6p) cua Tmrong true IIDND- . MAu trlnh bay ban sao vln bin MAu 2..15 Mau 1.7 Mdu 1. COng dien ..11 . GiAy clnmg nhin .1. Quyat dinh (ca biet) (quy dinh tnrc ti€p) ... Nghi quySt (ca biet) cua Tlnrong true HDND Miu 1. Quy8t dinh (ca biet) (quy dinh gian ti8p) .

...LUll: VT..• ngay nam 20....... NGHjQUYET (5) ...... (8) Ky hieu ngum danh may. nban ban va..... Nui nhQn: . s6 hreng ban phat hanh (neu can)............... Axx(8)... ..... (2) Ten co quan. t ~ •• " t •••••••••• . ddu) H9 via ten Ghi chu: (1) Ten co quan.. (6) NOi dung nghi quy~............ tA chirc ban hanh nghi quy&..•...... t........... chile chu quan true ti8p (nau co).C3JlC:lr • t~ ••• t ~ ••••••• " "' •••••••• ..... " ... .. (1) Chfr vi~ cit ten don vi soan thao van ban va sB IUQIlg ban hru (n~u cAn).. tf....~ (6) . C ancu " ........ TC QuAN (1) TEN co QUAN.... VllT NAM > S8: !NQ~.... .........Nhu Ditu . ... (4) Dia danh....TV do:_ n..... TO (2) coo entre eONG BoA xA HOI can NGHiA DOc lip .1.1..•.... CHUC VI) CDA NGUffi (Chit ICY ... t8 chirc ban hanh ngh] quy~._" " "~ Miu 1... (5) Trich y~u nOI dung nghi quy~.... ...... (3) ." (3) Chtr vj~ cit ten CO' quan..... TRAM QUYEN BAN HANH ~...Nghi quy~t (ca ~i~t) TEN CQ.nh phuc thang )............'...........•..(1)........ Quy'ET NGHJ: Di~u 1 Di~u Di~u ....•....... ..... ) . ..~ ... QUYEN ~N............ 4 .... (4).. IcY.... 2 .

.. .. Uy ban nhan .. . TmtONG TRve HDND em) vr.. sA: INQ-HBND ... (4) Cac can ell We ban hanh nghi quySt. .. 10 .Lim: TM.... (3) Trich yeu nQi dun~ nghi quy&..." v30 wac chec vu Chit tich. .nh phuc thang ndm NAM... .. ~ .l coo nguoi IcY (ph6 CM tich).d: de 3 .1. (5) NQi dung nghi quY&... QuytTNGHI: (5) + .. . (Chft kY. (7) Chfr viet tit ten.. ~. ....7)...... (2) Dja danh..... a a .... ND'i nh'n: ...... Ghi d.1. .. . ~ + .... THUONG TRve HQI D6NG NIlAN DAN Can cit Lu~t Td chrrc H6i dang nhan dan va 11 nam 2003.. .. ........ DO" 1 leu . .i- "' "' '"' •• ~ ""III" '"' ~~ /.. ( - _ "'-_.0..H.. (fan vi SO(Ul tbAo va sA luqng ban luu (n8u cAn)...... ben dum ghi chite V1. . ~ .. thanh ph6 we thn6c Trung uong(ten thi xi.. (1) ••• dan ngay 26 thang .... .•• DAN CQNG HoA xl HQI CUUNGHIA vrer Bfc lip ....... ...... (6) Chile vu Clia ngum kYo truCmg hop Ph6 CM tich duqc giao kY thay CM tich thi ghi ehii vi&: cit "KT...~ ~ Dleu ol. can cir . . ~~..• (1) .. thimh phA thuQc tinh...... .. ..... ..... (8) Ky hieu ngu(ri dAnh may.... (3) ••. ~ iII iII ......... ddu) TICH (6) Hqva ten (1) TSn tlnh....xx(8)..• ngay 20.Tv do . th1 tdn). . . (4) ...Nghi quy~t (ca biet) cua Thtrlrng try-c HDND HQI DONG NIlAN •. .....nhfut ban va sA luQ'tlg ban phat bilnh (n&! dIl).... A....... (2) .. NGHIQUYET . 1& xi.......Mlu 1..Nlnr DiSu .

TC cuu QuAN (1) TEN co QUAN. (8) Chii' vi&: nit ten dan vi soan thao van ban va sB hrong ban hru (n&.. ben dum ghi chirc V1) cua ngiroi ky (Ph6 CM tich).... Can ctr .. cin).... .. nhan ban va sBlu(. (4) Dia danh.........(8)..... ... ~ ......... niau ............ T6 cmrc (2) xX HOI CHiJ NGHiA VI¢T NAM' DQclip .... '.Miu 1............ . Noi nhlin: . (7) Chirc V1.... Di~u . .Nhir ... ......... . (2) ••• Can cir .. (3) Chii' viet tAt ten co quan. HOI DONG QUAN TRI CHUT}CH (7) • (Chit ........... .Nghj quySt cua Hqi dAng quan tr] CONG HOA...... ~... A. ..Til do ... (9) Ky hi~u nguoi danh may........ dau) HC} va ten Ghi chu: I) Ten C(J quan................. TM........ tnrong hop Ph6 CM tich dUQc giao ky thay CM tich thi ghi chii' vi~t "KT.....:..lI1g ban phat hanh (nSu cAn)............ t . (2) Ten co quan..... ~ p . t6 chirc chu quan true ti6p (nau co) hose Cong ty me (nSu cAn)..........1....... ngily sa: INQ.......... IcY.......H.... a ~ ~ ~ ~ .... .. NGHIQUYET ...... t ...... ..... (6) Noi dung nghi quy~t." vao tnroc chirc V1.2 .. thong nam 20 ..........xx(9).. I ...... QUYETNGH!: Di@u 1 (6) ...... TEN CQ....... HQI DONG QUAN TRI ..........." ....... t8 chirc ban hanh nghi quySt. ..l CM tich.......LtJU:VT...... . 16 chirc ban hanh nghi quySt....... ............ tit 4 ....... (5) "' ................... (3) ...... (5) Trich ySu noi dung nghi quyet.1......... ..nh phuc '" (4)............l cua ngirci IcY...

. . nhan ban va ~ IUQ1lgban pbat hanh (nSu cfut). truimg hop cdp ph6 dlrQ'c giao leY tbay nguOi dUng dAu co· quan thi ghi cbii viet tit "KT.._ 'II 4 ••• ~ rnAM QUYtN BANHANH Coo err CAn. de nghi cua ot . ..' . Ghi chu: (9) Cac viin ban phap 1:9lien quan tnrc tiAp den vin dA giai quyet trong n9i dung quySt dinh.. (3) DAi Wi quyat dinh c:iL bieti khonggbi mm ban ...H. t6 chuc hole tan tap th! Ianh ~ (vi du: TM. ar. (13) Ky hietI nguOi <tanh may.. ben dum ghi ch(rc vu clia ngUoi leY vAnhin.Icw6ng....... (10) dinh thuQc nguCri.• Giam dAc .. cWc V\l cUa nguOi ky nhu B9 wOng. J. va via 5 . dJu) Hqva teo (1) Ten co quan. t6 elnrc thi ghi Cbuc vu ella BQ. (5) ngay '. fA chuc h* chec danh nhA nuoc ban IWlh quy~ dinh.c vA ~p ~ l!nh dao h* co quan. t6 chec etb (vi d\l: Ban thulmg vu ..~ . (2) Ten co quan.Miu 1. . . Uy ban·~ dan. cUA NGlfiJI KY (11) ...).. n$u thAm quyen banhanh quyetd:)Dh thuc.. 16 clnrc).. QUYEN~..... nhi~m vu.. TC em) QuAN (1) TEN CO QUAN.. ... . (l1)Quy~n han. .. ~ ... nam 20. QUvtTDINH: ..p ...· .... . (7) N& thAm quy~n ban hanh quya nguoi dUng diu (vi du: BQ wOng (5) Dia danh. Vienwlmg v. ". 'II~ Di~u . " .. ~ wOng hop kY thay m4t tap thS ta:nh «40 thi ghi chit tAt '~. Dleu 1 (10) . hfnh . tA clnrc thi ghi ten tap tha hole ten co qean.. .Luu: Yr.• CM tich .. TM..Quy~t (flub (quy djnh CQ.J.haDh ghla s6 vi kY~eu c1ia van bin.. Cl.TV do . . HQi dAng . '. ." via woc ten co quan..rc tiSp (nSu co).• (6) Trfch y~u n()i dung quy& dinh.f~ · Ir •• + ·~ I. ...). to chirc hole chuc danhnhA mroc ban quya dinh. t6 chicc chu qUlin tn. . quy dinh chuc Ding..rc tift..nb ph6c U(n CHiJ NGBiA thdng V¢T NAM sa: (3) IQD~ (4). . I . C\lC wlmg Cue .. . Xet ." ~~ ••• ~~f-"" ~ ••••••• ~"' ".lap....Nhu Di8u .. f •••••• ~ ••• ~ •• + ~. Uy ban nhin din. (6) Ve Vlfc ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ~ (7) ~ .~ """ . II ..xx(13).• Vien trU'ang Vi~n . (CJm.. (12) Chii' vi~ tit ten dan vi SOQ.(12). ). (8) (9) . " . HQidAng .TM. (8) Neu cac cAn cU tn.II " •• Nui nh(in: . A. dA ban lW1h Ctuyet dinh (vln ban tha11h ..v .dUng diu co quan.D tlu\o va sA luQ'n8 ban hni (n~ cAn)..2 . II t ~ ... QUYtTDiNH ". TO CHirc (2) trvc ti~p) CQNG mN BoA xA DOc l.. cac tnWng hop khac thuc bien theo hu6'ng din tai Khoan 1.. ell' f .. . (4) Chii vi&: tAt ten co quan. quy~ han cua co quan.. .." vao trucc chicc vu clia nguOi dUng diu. Giam d6c.... NISi dung quya djnh.. ..... ICy. f>i8u 12 caa 1'h6ng til nAy. . 'san ThuCmg V\!..

" vao tnroc clnrc vu cua nguoi dUng dAu.. Can Xet crr (7) Can ell de nghi cua QUYET llJNH: .... Hoi dang .. n~u tham quy~n. (7) Neu cac can cu tT\1'C ti€p d€ ban hanh quy~t dinh (nhu ghi olui cr mlu 1.2). .... ...3 .. Viet1 tru6n~ Vien . (6) .... (5) . t6 chirc h('~c clnrc danh nha rnroc ban hanh quyat dinh. ). . (3) Chii' viSt t~t ten co quan.. tA clnrc hoac chirc danh nha nuoc ban hanh quyat ~nh.. (6) N~ thAm quy€n ban hanh quy~t djnh thudc va nguoi dung dAu 00 quan...).. nor cmr NGHiA ~T NAM IQD.1.xx(lO). Giam d6c . to chuc thi ghi ren t~p thS:hoac ten ca quart.. T6 cmrc CQNG BoA xA (2) Dqc lip . (3) . ... A. H6i dAng. QUYEN ~.. (5) Trich ySu nQj dung quyit dinh.. (2) Ten co quan. cac truong hop khac thuc hi~n thea huang dfut tai Khoan 1. H9 va ten Ghi chli: (*) M~u nay ap dung d6i vci cac ~uyBt dinh (ca biet] ban hanh hay phS duyet mQt van ban khac nhu quy che. . (nSu co). (8) Quyan han... Noi nhQ.M~u 1... TM.. Vi~n tru6ng v. TEN CQ. ." vao truce ten co quan.. r ••••••••••• . dB phuong (1) co quan.Nh U D leu . Cue tnrong. ngay QUYETDJNH Ban hanh (Phe duy~t) (5) 418 •••• Il . tnrong hop IcY thay mat ~p the lanh 40 thi ghi chu vi~t tit "TM. cmrc vu eVA NGUm KY (8) (Chu kj. tA chirc thi ghi chirc vu cua nguoi dun¥ dAu (vi du: Bo tnrong BQ. .Quy~t dinh (quy dinh gian ti~p) e) .. quy dinh. an. Uy ban nhan dan. DiSu 12 cua Thong ill nay. dJu) . . ..Hanh phiic tJuing nom 20..). TC cnu QU AN (1) TEN CO QUAN. (9) Chii' vi~t tit ten dan vi soan thao va s3 luong ban hru (n~u cAn). lli~u 1.. Ten an.. (4) Dja danh... .lC tru6ng Cue .. (10) Ky hi~u nguoi danh may. Ban hanh (Phe duyet) kern theo Quyet dinh nay o.(9). .. " " . chuang trinh.. TRAM QUYEN BANRANH .T. C1. . TM.ban hanh quy8t dinh thuoc va ~pthS lanh dao hoac 00 quan. nhan han va s6 luong ban phat hanh (nSu dn.. .).. Ban Thuong \V. tA clnrc chu quan true tiq. t6 ehirc hoac ten ~p th€ lanh dao (vi du: TM. CM tich . t6 chtrc d6 (vi duiBan thu6ng vu . ke hoach.Luu: VT. (4)..n: . .v . tnrong hop cAp pho duqc giao ky thay nguci dUng dAn 00 quan thi ghi chif vMt tit "KT.... chirc vu cua npuoi ky nhu Be>tnrong... 6 .. Dleu . ben duoi ghi clnrc vu cua nguoi ky van ban..... Giam d&.)" .. . ... .. Uy ban nh3n dan. do ...

.. . Di~u ...... nam 20 cua .......... rnuc.....~ 0.. ~ t r ~ Dleu ...Hanh phuc ... . ddu) Nguy~n VinA --~------------------------------------------------------~ Ghi chu: ..... ...." ••• I ~ t_. entre vu eVA NGU(n KY. ' (Chit ky..............1...... ~ .. b6 cue co thS . . .... ..... TC TEN eo QUAN.... bao gAm chirong........... ChU'O'Dg I QUY D}NH CHUNG Di~n 1 Di@u 2 ~ •••••••• ~ ~ ~4 . .. ...TI........lQD. ~""" I.. +"... do . Di4~u •~ * •••••••••• " ChUO'Dg •••• ... •• ~ .. *........... Chuong .. . ~ •••••••• ~ ••••• • ..... di~u.... diem.... Dqc IfP .. 4 4 •• '11 '" ...T6 ewe cnn QuAN eONG BoA xA HOI cmr NGW VIET NAM .. ....... 7 .. ...nh) rJ TEN CQ..) .. QUYEN~.... ~~ p ... khoan.. .......Min van ban (ban hanh kem then quy~t tJ... A _ ~ TEN LO~I VAN BAN (Ban hanh kern thea QuyJt dtnh s6 ngay thdng . (1) Trich y~u noi dung cua van ban. .. . .. (1) .... ~~ 10 11 •••••• ". (*) Mlu nay ap dvngd8i voi cac van ban: duoc ban hanh kern theo quySt dinh (ca bi~)....J" f~4' ••••••••• . .... .

.Mau 1.. eta an.Htmh phiic .. " '. dB bao cao. clurc vu cua nguoi ky nhir BO tnr6ng..TV do .~. TM. (10) Chi! viSt tit ten don vi soan thao v.. tB chrrc hoac ten tap the lanh dao (vi du: TM.. bao cao v.(4). Rieng d5i voi tb trlnh them thanh phfut "kinh gui" a vi tri 9a....... (7) Trich y8u noi dung van ban. (8) Noi dung van ban. (3) Chii' viBt cit ten loai ban...1. Vi~n truOng v. Uy ban nhan dan.......... . T6 cmrc (2) eo coo eONG BOA. cac tnrong hop khac thuc hi~n theo huang d!n tai Khoan I. ~ tnrong h~ IcY thay m~ittap tha lfulh dao thi ghi chfr viet tit "1M" van tnrac ten co quan..... ( l I) Ky hi~u nguoi danh may......... H6i d6ng .(3) . .. t6 chtrc chu quan tnrc ti~ (neu co).. ben duOi ghi chirc V1) cua ngirci kY vAn ban.. ' . ngay 56: I...v ... .. ).' (9) Ghi quyen han. __ .. Noi nh(in: .... . nh3n ban va sc3luong ban phat hanh (neu cAn). co tha an. nSu nguci ky van ban ta cAp ph6 ella ngiroi dung dAu co quan thi ghi chfr via tit "KT" vito tnroc chirc vu cua nguoi dimg d&u.. t5 clurc ho~c clnrc danh nha mroc ban hanh van ban.. TM.v ..... Ban thueng vu. TC QuAN (1) TEN QUAN.... thong bao... to' trinh._Luu: VT.l sc3lugng ban hru (nbI dn)... quy dinh v. the f)~adanh.1 " . ddu) Ho va ten Ghi chu: .... thdng niim 20...... " ... (2) Ten co quan. (5) (*) M~u nay ap dung chung d5i voi da s5 cac hinh thuc van ban hanh chinh c6 ghi ten loai e\l nhu: chi thi (d... via van (6) Ten loai van ban: chi thi (ca biet). phirong an. QuvtN ~.. (7) (8) _. . xX HOI CHiT NGHiA vQ:T NAM DQc IfP . 8 .4 ... ke hoach. biet).... (5) ... (I) Ten CO' quan.. A... chuang trinh.v . cmrcvu eVA NGlfm KY (9) (Chu .... . thong bao. kG hoach. Giam d5c.Van baD co ten IO\li khdc (") TEN CQ. ~ . Cue tnrong..(10). (4) chocit ten co quan.._ . chuong trinh... 10/... t6 chirc h~e chirc danh nhA rnroc ban hanh van ban. BiSu 12 cua Thong tu nay.xx(ll). TEN LO~I VAN BAN (6) . to' trinh.

... TC can QuAN (1) TEN CO QUAN~ TO (2) cmrc ... 56 dien thoai. ...Xx(lO). (6) nom 20. * N~u noi nl$l (kinh sUi) Iii nhimg chirc danh..... • .. . Noi nh(in: ..Cong vAn : TEN'CQ...(4) . bo p1$l chue nang) soan thao cong van...S . (3) Chii' viet tit ten co quan..... (5) . chile vu cao cApe~ Nha nuoc.MAu 1.. t6 clnrc.... 12 clia Thong tu nay.. Kinh giri: ... (Chit ley. . vi du: TM. lanh dao thi ghi ehii viet tit ''TM'' tnroc ten co quan. f + + + . ... HQi dang: ..1.. leY nhu BO truong.Hanh phiic .... ' QUYEN ....... A.... TM... t6 chirc h~c chirc danh nha nude ban hanh cdng van. CI... van... (9) Chii' vifu:tit ten don vi SO@Il thao va s61uc.. (II) (1) Ten co quan.. ... .. ....n). ben duai ghi chile vu cua ngucri kY cong cac tru6ng hop khac thirc hien theo huang dL1 tai Khoan 1.(3) ..... (5) Dia danh.v .I.. tA chuc ho~c ten ~p thS 1~~. .Luu: VT... ... phongban. 9 ..... hoac chile danh nha mroc ban hanh c8ng van. ngay S6: V/v 1.... (10) Ky hieu nguCri danh may.. ..... .. dja chi E-Mail.... (6) Trieh y€u noi dung c6ng van. chuquan true ti6p (nBu co).. xA HQI can NGHiA thong VItT NAM DQclip ... nhan ban va s61UQl1g ban phM hanh (neu cAn). Fax: (043) XXXXXXX E-Mail: Ghi ch. n&! nguaj ky cOng van la cap ph6 ella nguoi dung dAu co quan. :thi pMn noi nhan khong ghi "nhu tren" ma ghi tnrc ti€p nhimg chile danh.. ~ • i" ... r r ~ • • • • • • t .TV do .... s6 Fax.(9). tnrong hQP ky thay m@t tip tha.... . • lL:\N. Uy ban nMn din... clnrc VI) Ayvao. chirc vu cua nguOi. " _... ddu) Hq va ten sa xx ph8 Trimg TiSn. tA.... . Website (nau c5. t~ t ~~ " (7) If " : " " ~ " . Ban thuong vu. qu~ Roan Kiam..... . * •• I '" ••••••• ~ •• .....Nhu tren .. ~ . Vi6n twang v.. (4) Chit vi&: tit ten dan vi (Vu. Ha Noi DT: (043) XXXXXXX. Giam (f&. 86 Telex. t6 chuc tA chile (8) Ghi quy€n han.CONG BOA.... Website: ... CmJC VV CVA NG1fffi KY(8) ....C tnrong. . tA chile thi ghi ehfr viet -cit "KT" v~ tnroc clnrc vu cua nguci dung diu..mg ban hru (n6u cAn). TM. OJ) Dia chi CCI quan... (7) NQi dung cong van.. Di&. (2) Ten CCI quan.

. THUONG TRUC HDND ~ CHUTJCH(8) (Chu . cmi TJCH de ........ IcY va ddu HDND) HQ va t~n trful.......H\lob pbuc . (9) ... (9) Chii' vi&:cit ten dan vi soan thao va -Iuong ban hru (nau can).• (1) ••• CQNG HoA xA HQI cnn NGHiA vQ.A... (4) Trich yeu n6i dung quyGt dinh...T NAM' DQc I$p . (7) .. t6 chirc Hoi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11 (5) _.LUll: VT.... ~ •••••••• I ••••••••••• ~ •••••• _.. ..... (3) D.... thi (2) S8 thir nr dang ky quy~t dinh cua Hoi dong nh§n dan. QlJYET DINH (4) ••••••••••• '•••••• ••• THUONG TRl/C HQI DONG NIlAN DAN .. . sd luong ban phat hanh (nau ciln).. .....n: ·~ Dleu . NSu Uy vien Tlnrong tnrc kY thi ghi: PBD can TIeR KT. (3). -Nhu Di~ . . nhan ban v 1.... .....a danh. huyen. (1) Can Cll Luat nam 2003.... .. . Di~u 1 - .. TM..TV do .. uY VIEN TRUONG CBiJnCB TRue s( 10 ... ... ..1.6 . Ghi chu: (1) Ten tinh. .• ... thanh pM true thu6c Trung uong. QUYETDINH: '" (6) '" '" '" ... (6) Nai dung ~uy&: dinh... " _. . . q~ thi xa. . . (2) ... ... (l~) Ky hieu riguai (tanh may.MAu 1...... thanh ph8 thuQc tlnh.. S6: ....'xi.xx(1O). .. (S) NSu Ph6 CM tich ky thi ghi: KT....Quy~t djnh (eal bi~t) eua ThU'irng trtrc HC}i dAng nhan din HQI DONG NHAN DAN ..lQE>-HE>ND Ve .. ... . Noi nh(i... _ .. '" '" ..... .. (7) Thfun quyen ky van ban ..... ngiry thang ndm 20 .... (5) Cac can ClI khac ap dung ban hanh quy~t dinh...

.: .. f • '" • • • • . (4) Dia danh..... . (M[u nay dung chung cho tAt ca cac loai van ban c6 ten loai do cac Ban cua hanh). (8) . nban ban va sB hrong ban phat hanh (n€u cAn). tharih phB tllUOc tinh... f.. • .Miu 1. •• • .. (5) . • .. .•.. ~...... thi x!.....T NAM DQclip .(2)..... TRU'ONG BAN PH6 TRU'ONG BAN Hoi dAng nhan dan ban 11 ..1.Hanh phiic I sf. TEN LO~I VAN BAN . ....... .Tv do . IcY ~adc1uHlJND) H9 va ten Ghi chu: (1) Ten tinh. BAN KINH TE NGAN SACH TRlfONG BAN (7) (Chft . thanh phB true thuQc Trung uong. (5) Trich ySu noi dung van ban. . quSn. . . .... ••••••••••••••••••••••••• . . <II (6) to I • • • ..Vin ban co ten lo~i cua cac Ban Hqi d6ng'nhan dan > HQI DONG NHAN DAN . • ... huyen. (9) Ky hieu ngum danh may..LUll: VT.. ~ '" ~ "') .xx(9). ~. ngay thang niim 20 .. (7) (8) Chfr vi&: tit ten Ban soan thao va sB luong ban luu (nSu dn)... . .. r .. (3) . 4 .. .A. (3) Chii viat tAt ten loai van ban.•• CONG HoA xA H(U CHU NGBiA VIf. • ~ • • • • .._lI . . ...... (6) NQi dung van han.. Ndi nh(in: . f 10 . .. TM. (2) S6 thu tu dang ky van ban cua HQi dAng nhan dan. • • . xa. -HDND A .. • . phuOng. (4) ......1. • • .7 . tht trfuI. (1) .. NSuPh6 TruOng ban ky thi ghi: KT..

.. ....'aa ••• '0 •• ... . . I ••••••••••• " . '" .' ' ••••• et "' p r .." •• ~ •• . . .. ( I ••••• ~ •• J (Chii 10/.. (M~u nay dung chung cho tAt ca cac 10. ngay thdng nam 20.....1ivan ban cO tBn 10. • . • • • .. • ... (2) Chit viet cit (3) Bia danh. .. .. TEN LO~I VAN BAN . ... .. (7) NfuJ PM Truong doan ky'thi ghi.. TRUONG DoAN ' PHO TRUONG DoAN (8) Chit vi~ ~t ten dan vi soan thao va sa IUQ1lg ban hru (nau cAn).... .. ... '" " Noi nh(Jn: ..... • .... (9) Ky hieu nguoi dinh may.xx(9). ddu DDBQH) Hq va tin Ghi chti: (l)Tentinh. _ . ..a ••• ~ ••• or ~" • . ..... DoAN DAI BIEU TRUONG DoAN ouoc (7) HQI (6) . N~u Tnreng 12 ...\i c1la Doan f)~i bieu Qp& hOi).. ..... . .: KT..8) .. ~ •••••••• ••• I ~ ~ ~. • . ......... _ •••• ~ t •• ~' •••• po.. • .Hanh phuc sa: ....._ ~ .. . • • • " .. .. .... .Miu 1. Vin ban co ten Im}i coa Doan D. or . ten loai van ban Doan leY vcri tMm quyen rieng thl khong co dong quyen han. (I) CONGHOA xA H(n CDn NGHiA vrsr NAM DQc lip ~TV do . ~ •••••• ~"..(3)...8 . sa luong ban phat hanh (n8u cfut).I.. (6) Th1n quy~n ky van (4) T rich yau nQi dung van ban..i bi€u Quae hqi DoAN f)~I BIEU onoc HOI ••. A. thanh pha tnrc !huQc Trung trong. • •• • ~ . . .... .. • • ... .... ... ~... .....~..... . ban.Luu: vr.. ... 't.....1 (2) -DDBQH .·o a _ . ._ •••••••• 0 oi- ••••••••• ••• ••• '. •• ".. (5) NOi dung van ban... TM.. _P 4 .~ 'I" ••• (4) (5) t •••••••••• . " ' ..

~ • ~ • • . kY. t& chuc ~ diQn. t3 clnrc hoac chirc danh cua nguoi dUng dAu.... " '" '" QUYEN IL... . • • • . • • • •• ... (7) Ten CC1 quan. . •••• ~ ••• ~ •• ~ ~ ~ ~ 4 ••• ~ ••• •• ••• ·~···....Cong difn TEN CO QUAN... 13 ...I. (9) Chii' vi8t cit ten don vi soan thao va s61UQ1lg ban hru (nfut can)... CONG DI1J:N .... . dtiu) Ho va ten • Gbi cbu: (1) Ten CC1 quan.A... (5) Trich y~u noi dung dien..... nhfut brut va s61u(]llg ban phat hanh (n8u cAn). (8) '" .······ . TEN CO QUAN. • • • . '" ... TO cHirc (2) (1) CQNG RoA XLi HOI can .xx(lO)..Min 1. . (7) .... (3) Chii' vi8t tit ten CC1 quan.Liru: VT..p . (4) e. '" NO'i nh(in: •. (9) .• 11 "1. tB chirc ho~c chirc danh nha mrcc ban hanh cong di~n... (4) thang nam 20.. cmrc vu CVA NGUOI KY (eM .9 .H:}nh phuc . .Til do . TC em) QuAN S6: /CD. (6) Ten CC1 quan..a danh. (5) . (10) Ky hieu nguoi dAnh may..N.(3).. t6 chuc hoac chuc danh nha mroc ban hanh cong dien. ngay NGHiA VJlT NAM DOc I. •• It.. . t6 chuc chu quan true ti8p (nSu co). - " (6) dien: ... (8) N6i dung dien.. (2) Ten CC1 quan.. • • • • • • •• " • ~ • •• ••• L • • • ••• 'I- • • • • • • • • • • • • • • •• '... '" ...

t6 clnrc ban hanh giAy mei. (6) Ten CO' quan. .~ p •••••• ~ '_. (9) Ky hieu ngtrci danh may.. . . .. .. (8) .T. (7) Tcm (noi dung) cua cuoc hop.. • . " . . . . chU'c \'\1. I' ..xx(9). .. (4). .. : . t6 ehlie ho~e hova ten. .... (8) Chii vi8t tAt ten dan vi S04Il thao va sA hrong ban hru (n~u cAn). ~... (6) o (7) . .. . ... CHlJC vu CUA NGUm lIT • Liru: VT. . . (5) Trlch y6u nQi dung cuoc hop. d&u) Hq va ten Ghi chu: quan.. " " . . (4) Dia danh. .... ~ ~ . TC Cm) QuAN (1) TEN CO QUAN...Gi§y moo TEN co QUAN.. (1) Ten (2) Ten 00 CO' 14 .... . .. tA clurc chu quan true ti€p (n6u c6)... .. . do . . . 'II /GM. hQi nghi v.. ..1. . . QUYEN ~... nhan ban va sA hrong ban pluit hanh (n~u cAn)... " ~ •••• GIAy ~ ••... • • " . t6 chire ban hanh giAy moi (3) Chii vi6t cit ten CO' quan. TO CmJC (2) CQNGBOA xA H(n CHiJ NGUiA vrer NAM DQc lip . . . quan. tran trong kinh moi: ~.. .. .. . ngay thong sa: . . . .(3). .. .. ft '" ~ Dia di8m: • .. . ... .nh phuc . ............ •• Thai gian: .. nam 20.....A. ••••••• ~ .. .. du •• ~ .. hQi thao. .. .v . • . .. ... .Miu 1..••••• Min Q •••••••••••••••••••••••••••••• (5) . . don vi cOng tac cua nguoi duQ'c moi. .: .. .. • . (Chu 10/. . ..10 . Noi nh(in: . . Ong (bel) 1'0. .H... . . . (2) " .... . . .

...11 ....c l"p .. tA chirc duoc va don vi cong tic cua nguoi diroc gi6i thieu..... (1) TEN CO QUAN.... Nui nh(in: . (4).... .Min 1.. TC coo QuAN S6: /GGT. ..... (2) Ten 00 quan. ... 16 chirc chit quan tnrc tiSp (nEu co).. . GIAV GIm THI~U . ... cuuc V1) eVA NGUm KY (ChU kj. . G·" nay co gia tn dJ.. tt ~ '" t~t t .._.do ..Giiy giOi thi~n 'TEN CO QUAN.. t& chuc ban hanh van ban. h. ngay thang nam 20... " tran trong gici thieu: (5) . en et .. (4) Bja danh. gici thieu toi Iam vi~.(3). hoan thanh ~ •••• D~ nghi Quy co quan tao di~u kien dS eng (ba) co ten nhiem vu.. .. ddu) -Liru: VT... ~ •••• _ •••• VS •• 44 •••••• viec: t .. T6 CWC (2) CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA vr¢T NAI\i Dq.l: Diroc cir den: (6) ..( ngay ray .. tA chtrc ban hanh van ban (cAp giAy gi61 thieu).... ~ .. 1. Ho • "Ghi chu: (1) Ten co quan. va ten " (5) Ho va ten.Ty..Hanh phue .. Gng (ba) Clurc Vl... (3) Chii' viet tit ten co quan.Nhu tren. clare vu (6) Ten co quan. a tren /. . QUYEN ~N.... (2) .. 15 ..

THUKY (Chu. Th" glan b!. Chu tri (chu toa): Thir ky (ngiroi ghi bien ban): Noi dung (theo di6n bi8n cuec hOp/hoi nghilhoi thao): ..nh" phiic xA BQI CBiJ NGH~ ~T NAM IBB... ngay thang . .. J..Miu 1. gio . (5) Ghi chile vu chinh quytn (nBu cAn). (5) Ghi chu: (1) Ten 00 quan. (2) Ten co quan.a lem: .n: Ho va ten . (3) . ..12 .. T6 CmJC (2) CQNG BOA DQc 19P . nam Cuoc hQP (hOi nghi. .Bien ban TEN co QUAN. . . m. at au: f)" d'" .. .kY) CHirTOA. 56: TC cnn QuAN (1) TEN CO QUAN. hQi thao. d. t6 chircban hanh van ban. chirc chit quan true ti~p (nfut c6). BIEN BAN ~ (4) .1'1}' do .Hv.. "' ~ (Chit kYo ddu (neu co)) Hq va ten Ndi nh(J.l. " (3) Chfr vi&: tit ten co quan. t5 clurc banhanh van han... hOi thao) ket thuc vao .. '" ta (4) Ten cuQc hop hoac hoi nghi. Thanh phAn tham du: " . 16 .

.. so. Clurc vu. . .. cu th~ cac van ban. TO CHifC (2) S3: /GBN..MAD 1.. . t . (5) Ho va ren.... chuc vu va don vi cong tic cua nguoi ti€p nl$l hd so.l... Noi nh(in: ... TC CHU QuAN (1) TEN CO QUAN. 1 2 3 ~ -1'" ~ '" (6) '" '" . dan vi cong tac: . + (5) ~ ~ t '" 4 " . . D-a t·J..(3) ... . 16 chirc chu quan tnrc ti~p (n8u co)... f . CONG ..I.... (6) HQ va ten..... (7) Uet ke dAy du.. NGUm TIEP ~N He va ten (1) Ten CO' quan. HoA sO' ••• BIEN NHAN • '" t .... nh'" h... . BoA xA HOI can ...... . (8).. (4) Dia danh.... giiy to. (4).... ..Hsnh phuc thang ..13 . (3) Chfr vi& illt ren co quan.TI}'do . ....Giiy bien nhin TEN co QUAN. . GIAv Ho va ten: '" '" ... tii lieu co trong hd so. . noi cong tachoac giAy to tuy than cua ngu(n n6p he.... Ghi chu: nhan nhan 17 ......Luu: Hd so... NGHiA VIET NAM ll{)c Ijp . ..... sa eua: rep 9D 0 Dng (ba): ..... ...... bao gam: (7) . td chuc cAp ~Ay bien hd so... (2) Ten CO' quan. -to ~ .. .. to chuc cAp giAy bien hd so. ngiry ndm 20. (8) Ten nguai hoac co quan gui hd sa.... ..

. ... • . .. . ... . ... .. .. HC}va ten Ghi chu: (1) Ten 00 quan... .. to chuc cAp giAy clnrng ~ay Dia danh... TC COO QuAN TEN CO QUAN...... ... 18 . ........ (4).' (2) '" ............ ... ... . ... . ......... _~...... . "" • +.. ~ .. . .. QUYEN ~.....Luu: VT... ••• " t . . N6i dung clnrng nhan: xac dinh Cl... . ngay GIAy CHUNG N~N ..... .. ......... . .... .. Chii' viet tAt ten dan vi soan thao va s61uQ'llg ban hru (nen cAn)... ......(3). ... (6).. ..... .. ." .. ~ . . clnrng nhan: . .... Ky hi~u nguoi danh may. • .. . .. ....p clurng nl$l......... 8\1' vi~c> vAn dS duQ'c chung ~. '" '" Noi nhpn: ...... ..... Chii' vi& tit ren co quan..... ~ ••••• ~~ ••••••••• t ~ (5) .. t ... BoA xA HOI CHiT NGHiA VI$T NAM DQcl.......... ........... ... • ....l th~nguoi.._ . . .... . nh3n ban va 861uQ'ng ban phat hanh (nSu can)... _ ~ •••• t~ . . .. . ~ . tB chirc cM quiul true ti~ (n~u co). ..........1. (3) (4) (5) (6) (1) (2) Ten 00 quan....T'1 do . " .. TO CWC (1) cQNG (2) . cmrc VV CUA xctror (Chu kj. . .. ~ ........ . ..... ... .. . ...TEN co QUAN.... . .p . . S6: /GCN...Axx(1).. ..H\lnh phuc thdng nam 20 ....... • ... . . ... .. . .. ... .. ...... ~+ •••••• . nhan.... dau) KY . .... I .. tB clnrc d.... .....

.... Bi ..I. cua cO' • quan (to chUc) noi di.TC cnr QuAN (1) TEN eo QUAN.Min 1.... (4).... ... CHUC \TV CVA NGUm KY dJu) (em Jry: HQ va ten _.... d........'. "...15 . .. ' en ac: (5) .Giiy di dU'irng TEN co QUAN. ..nh phuc .... .. "... " ..... Ben .... . CQNG BoA xA nor CHU NGHiA V¢T NAM DQc lip ...TV do .. . NOIDIVA DtN Ngay thang Phucmg ti~n DQ dAi ching dtrirng (Km) ThO.... ..... .H. TO cmrc (2) S3: (G£)f)•.... .. ngay thang ndm 20.... J.....".... d~n I -J f)i ..........(3). GIAy DI DUONG cap cho ang (ba): Chile vu: N 0'1 d llQ'C Cll dJ......... . --{ l ! ! Bi . cong t' ..( en Xac nhan. 19 .... I I Den ... GiAy nay co gia tri bet ngay QUYEN ~. ..... gian fr nm..

. chirc vu va don (4) Dia danh. ve x 1...... ~ c ..... ............ Di J.. 1 i 4 ... NGUOI DI C6NG TAc (Chii' kY) PHV TRACH BO P~N KEToANTRUONG (ChUkY) (Chi¥ kYo dau) Hqva ten Ghi chuo' Hq va ten Hq va ten (1) Ten co quan...D€n .. Di ....."...... 1 Ve nguoi: ve x d =...... __ ..! c§p di dirong: 2....... (3) Chii' via:: tAt ten co quan.. ~ ....... 20 . (5) HQ va....... Ph\.....Ve circe: ve x d= ... + . " .. Den ...... d d d .. Tong cQng: ... (2) Ten CO' quan.. "' . I -l I D6n ..... ~~......._..... ....... w ve d d x =" d = .. d d d ... t6 chirc cAp giAy eli duOng. Di ~~ .Phong nghi: ........ t5 clnrc cAp giAy di direng. ten.. vi cong tac cua nguci duoc cAp giAy........Ph\! phi lAy ve bang dien thoai: . I Den . Phu cftp hru tru: ~.. t& chirc chu quan tnrc titp (nSu co).. ............ ~ ..

TEN co QU:AN.n: . . •••••••• ~ trong th" glan: 01 . ..~+ Clnrc vu: N gh'1 Phe Oam ~p .. (7) .. (4). hl. . .. (2) Ten CO' quan. TO CmJC (1) (2) CQNG BoA xA HQI CHiT NGHiA ~T Dqc lip .... .nh phue NAM /GNP.. .. dau) Hq va ten ICY Xae nhdn eua 9(1 quan (t6 chec) ..• ~~. t6 clnrc eM quan true ti~p (ntu co).. cAp cho: . .. AI.... ttl chuc eAp~y nghi phef. TC COO QuAN TEN CO sA: QUAN. (8) . .. (7) Nguoi duoc cAp·gi§y nghi phep..kj. . QUYEN ~N. ella ang (bel) (2) .~ ••• ~ ~ •• aa . . . ~ •••• .(3)." ngay e tu . hOQc chinh quy€n ilia phuong nai nghi phep (eM kj..... chirc Vl.. (3) Chfr vi$t cit ten co quan.1 va dan vi cons tac cua ngiroi duoc cAp giSy phep. . ... .. ... uen . .....". . GIAV NGHi PHEP Xet Don xin nghi phep ngay .. tai. (5) Ho va ren. . (8) Chii viet cit ten don vi soan thao va s51uong ban hru (nau c§ll). ........ to chile cAp giay nghi pbep. ngay thong nam 20. Noi nh{i. (5) . ..t ngay e • ~ •. (6) Noi nghi phep. (6) .Tv do ... Ong (ba): . CHUC VI) CVA NGUffi (ChU... .Luu: VT. . 21 .. (4) f)ia danh.. ..B.. k1.'( ••• ~... . . ddu) Hq va ten Ghi chu: (I) Ten CO' quan. ....

.. phiSu ehuyen khong dn hru nhung phai duQ'c vao sA dang leY tai van thu 00 quan. W cbtrc cM quan true tiSp (n€u 00). (3) Chfr tit ten co quan. (8) . tA chile ban hanh phiSu chuyen. (4) Dia danh. (2) Ten co quan.. . via A 22 . ddu) HQ va ten Ghi chu: (1) Ten co quan.. e (5)N eu cu th~ d an...:U cua CO quan. . J.an au. (7) Ten co qUaIl... (6) (7) QUYEN ~N.17 Phi@uchuy~n M TEN Cd QUAN. (6) Ly do chuy€n... giai quy6t.. kiem tra. t& chtrc ban himh phi8u chuyBn.TY' do .... TCCHUQuAN(I) TEN CO QUAN.. " " PHIEU CHUYEN .. '" (2) co nhan diroc (5) . tB chile dB thea doi...... ve van d~ e: e ..Miu 1..... ngay niim 20. to c h'ire nao... tat lieu..... VV CVA NGUOI KY (Chii' kj.. • '_L':'_ ~ • ~ ..... )...Hanh phiic . (4). (8) Thong tlurong....... IPC·.. .. T6 Sd: cane (2) CQNG BOA xA HQI can NGHiA thdng VJ:tT NAM DOc lip .. ~p th~h O@C van ban tal U.....' Noi nhl)n: . .. t& chtrc nhan phi8u chuyen van ban.l. .. Kinh chuyen ... " CHUC xern xet.. ...(3)..... th u cua ca unan. "I'~ hay nQi dung gi.. .

tai li~u sau: (2) girl kem theo phi6u nay cac PHIEU GiT) ·1: 2. .... (4) f>ja danh...' 1 "" · ttt 0I ... ..... ~ ~ .. tai duQ'c giri kem thea phieu girL (6) Ten co quan t6 chirc nl$l phi8u girl va van ban.. (6)....H~lUh phiic .N.. CHUC VV CUA NGUm KY (Chu kY. t t 0I tt t.Miu 1........... .(7)...... .... ddu) . 23 . (6) .... ngay thang nam 20 ..... ~ ......... giri lai phiBu nay cho QUYEN IL)...(3)... t6 chirc nl$l phi8u giri va van ban. ~~ f f f ~ (5) + ~ . (4)...... .. (8)..1...Phi~u gUi TEN CO QUAN.... nam .. tii ]i8u d6ng tru lieu sa.. .... .. NgU"oo nh........ .. van ban..... tA clurc ban hanh phi8u giri..HI] va ten Hfl va ten GM chu: (1) Ten co quan. (2) Noi nh9n: . (7) Phi&! giri khdng cAn hru nhung phai diroc vao sA drutg kytai VT co quan... thang .. ..... ...... (2) Ten ca quan.. /PO. t& clnrc chu quan true tiSp (n&! co)..n (ChukY) . (8) Dia danh noi co quan. ". . t& clnrc ban hanh phi8u gui. t& chirc deS thea doi..18 ... (5) Li~t kS C\1 thS cac van ban.." ..... dc3nghi " ..... Sau khi nhan diroc.. (3) Chfr viet t3t ten co quan..... kiSm tra..... ..TV do . .. ngay .... TC cnu TEN CO QUANf T6 S8: cmrc (2) QuAN (1) CONG HoA xA nor CHU NGHiA VJtT NAM Dqc I.p ..... t\i li~u....

.....TV'do . TO CHUC (1) (6) ........................... (4) ...Mio 1....... Thu chia bu6n)........ (4) Trich y8u noi dung 11m congo (5) NQi dung Thu cong..... Thu tham hoi.........19 -Thu cong TEN co QUAN.... ...~ .............. TEN LO~I THU eONG (3) .... 24 ... ~.......1.... t6 chirc................. (2) Dla danh... (6) Logo cua co quan.. (5) .......... ~ •••••• ~ ~ J ~ 4 + •••• ~ ....... CONG HoA xA HOI CHiJ NGBiA VI¢T NAM ............... t6 clnrc noi cong tac cua nguoi ban hanh Tlnr congo (3) Ten loai thu cong (Thu chuc mung.. tA chirc......Hanh phuc (2) .......... cmrc vu eVA NGUm Gill THlJ' .............. ...... Thu khen. ChiI y: 11ru cong khong dong diu cia C(1 qUaIl.... + •••••••••• + ... . ngay thong ndm 20. (ChukY) Hq va ten Ghi chu: (1) Ten co quan....... flOc I~p ........

. 111 •••• 111 •• •••••••• ••• "' •• t ~j ~ _. trich sao hoac sao Iuc. 120. tB chirc thuc hien sao van ban.. ~ "' .. (5) Chfr viBt tAt ten co quan...... ~ .......... se (7) Ghi quySn han....Luu: Yr..TV' do . - QUYEN IL:\N.... HiJ N9i.. ........ (2) Ten co quan. xA HOI CHiJ NGHiA VJtT NAM s6: ... Nui nh(in: .(3).............nh phric i.... __ .. CHirc (Chit vu cUA NGUm kY.. THONGTU . 25 ... TO cmrc (2) SAO Y BAN CHiNH ...... *- ~ ~* .M§u 2. (5) ... (6) Dia danh........... Nguy~n Vin A TEN CO QUAN.... " ~ ....... chirc vu caa nguoi ky ban sao.... ...... •••••••••• CQNG HoA Dqc I............ BQTRUONG (Chft ky.. (3) ban sao....ITT -B.. ddu) ... ..'/SY(4)Not nh(in: ..p ..... ~~ ......1 ~Ban sao van ban BO " 11 . (6) .1. .H..30D.. ddu) ICY (7) Nguy~nVanA Ghi chu: (1) Hinh thuc sao: sao y ban chinh. . t6 chuc sao van ban. thang nam 20...Luu: Yr... ... ngay thong niim 20..A. (1) s6: ._ t "' ~ *. .... ....... ngay.. (4) Ky hieu ban sao.

. ") va khi xuong. tinh Nam Dinh. . ViSt hoa chii' cai eMuam tiStthir nhAtcoo menh dS sau dAu chfun phdy (. ).1. Ten dia Iy Vi~t Nam . huyen Gia Lam. huyen Ea H'leo.NguySn '".. Viat theo quy 2.n. am qua am Han .. Ten ngiroi Viet Nam xctnn am tiSt cua danh tiI Ten thong thuong: ViSt hoa chii' cai dAu tAt ca cac rieng chi ten ngtroi. Ly Thai T6. Phri-dricb Ang-ghen." . ("'" ~~.. Cu Ho. ... C3U (. III. a) Ten don vi' hanh chinh diroc cAu 410 giiia danh tit chung (tinh. . ... Ko Pa Ko Lang . sau diu chAm hoi (1). TSn ngiroi mroc ngoai duoc phien chuyen sang ti~g Viet a) Tnreng hop phien Viet Nam. .. dAuhai chAm (:). VIET BOA DANH TiT RIENG CHi TEN 1. Vi du: thanh ph6 Thai Nguyen.\ ~ \'P\< ~ .dong. tinh DAle Lik .. q1$l Hal Chau.) khi xu6ng dong. Vi du: Vua HUng. ·xa. TrAn Phu. VIET ROA TEN BIA L Y • 1... Bac . Giang A Pao. ) voi ten rieng cua dan vi hanh chlnh do: Vi8t hoa chit cai dAu cua cac fun tiet tao thanh ten rieng va khong dung gach nai.. (~ Vi du: Kim Nhat Thanh. sau dAu chAm hmg ( . b) Ten meu. Vi8t hoa chit cai dAu fun ti8t thll nhAt cua mot coo hoan chlnh: Sau dAu chAm .. . sau .) va Can CllLudt T6 clnrc Chfnh phu ngay 25 thang 12 nam 2001. Mao Trach Dong. dAu pMy (. A Ho.Viet: . sau dAu hai cham trong ngoac kep (: ~'. . A Ba Trieu.. Thanh Cat Tu Ha. . phirong NguySn Trai. sau dAu chAm than (I).~""· b) Truong hQ'P phien §m khong qua ti8p sat each doc cua nguyen ngir): ViSt hoa chft cai dAu fun tiSt thir nhAt trong mfii thanh to. nghe. Phi-den Cat-xto-rc . thi ttin cAu Giat. . ang Giong. Theo dB nghi cua Bo tnrong Bo Noi vu va Bo tnrong Bo Khoa hoc va Cong II... huyen. Vi du: . Dinh Tien Hoang..a) Ai Quac. xa Ia Yeng . ten goi nhan v~t lich su: ViSt hoa chii' cai dAu tAtca cac fun ti8t. thi xtl Song Cong. me via ten nguoi \c.Viet am tnrc Vi du: Vla-di-mia I-lich Le-nin.J. " (phien am Han . Vi du: 2.

I. chirc nang.c.. Ban Quito ly dtr an d'). nui.. . d) Ten dia 1y duoc cAu t(. Phuong DienBien Phu . Uy ban nhan 2 . Muc II. ben. Uy ban vB Cac vAn'de xii hoi cua Qu6c hoi. ~huy.. D5i voi ten dia ly chi cAu t.1Ch. cAu GiAy . viing. . v .. khu vue nhAt dinh .. s. Uy ban Nha niroc v6 Nguoi Viet Nam a mroc ngoai. Nam Ky. Khoan 2.. biSn... Sing-ga-po. ta chile. .Vi du: Tay B§.. hB. vinh H.1Long . d) Ten dia 1y chi mot vung.Trung trong M:)t tran t6 qu6c Viet Nam. VIET HOA TEN CO QUAN. Ten co quan. Thanh pha H5Chi Minh. My. Uy ban .. :ue . Viin phong Quac hoi. .Ban Chi dao trung uang va Phong chang tham nhiing. IV. song Vam Co.10 giita danh tit chung chi dia hinh (song. Ten dia ly mroc ngoai duoc phien chuyen sang tit~ng Viet .. TO CWC 1.. Dong Bfic.b) Truong hop ten dan vi hanh chinh duoc cAu tao gitra danh tit chung ket hop voi chtr s5. Nam Trung Bo . Men-ban. linh vue hoat dong cua co quan. b) Ten dia 1y phien fun khong qua run Han Vie:t (phien fun true ti8p sat each doc cua nguyen ngfr): Vi€t hoa thea quy tAc vi~t hoa ten nguoi nuoc ngoai quy dinh tai Di~m b. Anh. Lach Truong. Vi d\l>Quan 1. Vi du: Mat-xco-va.... .. Uy ban Ddi ngoai cua Quae h{)i. . ten su kien lich sir: Viet hoa ca danh tit chung chi dan vi hanh chinh d6. t6 chirc cua Viet Nam ' Vi~t hoa chit cai dAu ciia cac ill.. 2. Tay B$l Nha . ctra. Bfic BO. Vi du: bien Cira Lo. cum nr chi loai hinh co quan.10thanh ten goi. mien.a) Ten dia ly da: diroc phien am sang am Han Vi~t: Viet theo quy tAe vi@thoa ten dia ly Vi~t Nam. Bee-lin .Van phong Chu tichmrcc.Uy ban Tlnrong vu Quac hQi.ic biet: Thu do Ha NOi. Vi du: B~c Kinh..chi phirong huang ket hop voi ill chi plnrong hirong khac: cua tAt ca cac am tiet t.1Obang tit chi phuong huang ket hop voi danh ti:r chi hoa cac chtr cai dAu m5i fun ti~t. Phap. cAu. ) voi danh tir rieng (c6 mot fun tich) tro v thanh ten rieng cua dia danh do: Viet hoa tAt ca cac chfr cai t. Co-pen-ha-ghen. am v. Binh Nhuong. Viing Tau. Vanphong dan tinh Nam Dinh.. Vi du: Cira Lo. chc Ben Thanh.1O nen dia danh. t6 clnrc.. duoc c~u tao bdng 11r V i8t 'hoa chit cai dAn vung mien rieng diroc dia hinh thi phai viih . ten nguoi. Si. leu n'" . Vi du: . Vam Co.. c) Truong hop viet hoa d:. Truong hop danh tit chung chi dia hinh di liSn voi danh ti:r rieng: Khong vi€t hoa danh nr chung rna chi vi€t hoa danh nr rieng..

Tap chi Dan chu va Phap lu~t. . Tong cong ty Hang hai Viet Narn. Cong Thong till dien ill Chinh phil.Vien Khoa hoc xa hOi Viet Nam. Bo Cong Thirong. .. Trunge" . Trung tam TriSn lam van hoa nghe thuat Viet Nam. Bo Nong nghiep va Phat trien nong then. ..Tbng cue Thue. T6ng cue Hai quan.Bao Thanh nien. .. Truong Trung hoc co L€ Quy Don. Truong Dai hoc dan lap Van Lang. Bao Di~n dan doanh nghiep.. Truong Cao d~ng Noi vu Hi Noi. . Tnrong Dai hoc Khoa hoc xii hoi va Nhan van Ha Noi. Truong Trung hoc phd thong Chu Van An... Hoi d6ng Sang ki~n va Cai tiSn ky thuat. Cong ty Trach nhiem hiru han Du lich va Vdn tai Dong Nam A. . Dy ban nhan dan tinh B~c Ninh. . T~p doan Cong nghiep Than .. Bo Khoa hoc va Cong nghe. . ... Xi nghiep Ch~ bien thuy san dong lanh. . "tLf -- "'~~.. r')'''~~ Tap chi Phat trien giao due. Uy ban nhan dan quan Ba Dlnh..Truong hop viSt hoa d~c bi~t: Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Vi~t Nam..T~p doan DAu khi Viet Nam. .. '\ .Hoc vien Chinh tri . Truong Ti8u hoc Thanh Cong.Khoangsan Viet Nam.Hoi Nhac si Viet Nam. nghe van thir. Xi nghiep Dam bao an toan giao thong duong song Ha Ndi..-. Tap chi Tb chirc nha mroc. Cong ty Do dac Dia chinh va Cong trinh. Hoi Ngiroi cao tubi Ha Noi. . .::.. Cong ty Nlnra TiSn Phong.... S6' Giao due va Dao tao. Hoi Chn thap do Viet Narn. S6' K~ hoach va DAu tu..Vu HQ'Ptac quBc tS. . Cue KiSm tra van ban quy pham phap lu~t. Sa Tai nguyen va Moi tnrong..'_.. Nha Xufit ban Ha Noi. Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam. . Ngan hang Ngoai tlnrong Viet Nam.S6' Tai chinh.Cong ty c6 phArrDAu tu Tu vAn va Thi8t k~ xay dung.Nha may Dong tau Song Cfun~Nha may San xuftt phu tung va LAp nip xe may. Phong N ghien ciru khoa hoc.. 3 . BO Thong tin va Truyen thong .Hoi d6ng nhan dan tinh Scm La..Nha Van hoa huyen Gia Lam. . tam Tu vAn Giani sat chAt hrong cong trinh. Hoi Nang dan Viet Nam .. The thao va Du lich. .. .T6ng cong ty Bao hiem Viet Nam.. hru ttit... Hoi dang Thi tuyen vien chirc. Cue Khao thi va Ki8m dinh chAt IU01lg giao due . .. ._ ..~~ . .. Vien Ung dung cong nghe.. . Sa Xay dung. ..Hanh chinh quac gia He.. . Uy ban nhdn dan huyen Vu Ban. Phong Chinh sach X3 hoi. sa r r t. .. Xi nghiep Tnlc dia Ban db 305. ... ..Trung tarn Nghien ciru Giao due dan toc. • . Van phong Trung uong Dang. Chi Minh.BO Tai nguyen va Moi tnrong. . Trung tam Khoa hoc va Cong "t. T6ng cong ty Hang khong Viet Nam. Ngan hang DAu nr va PMt triSn Viet Nam. Bo Van hoa.

t8 clnrc nUDCngoai d5 dich nghia: Vi€t hoa theo quy tAc vi8t ten co quan. ' Vi du: Huan chuang Doc I~p hang NhAt. Pho Giam d6c. SNG . Chi Minh). Pho O. Nha giao Ifu tu.. cum tir chi ten goi do trong tnrong hop dung trong mot nhan xirng. Pu-tin. Dang (chi Dang Cong san VietNam). .. Giam d6c. Danh tir chung dil rieng hoa Viet hoa chir cai dAu cua tir. KHAc 1.Pho Thu tuong. Pho Chanh Van phong. t8 chirc mroc ngoai duoc sir dung trong van ban dang vi8t t~t: ViSt bang chtr in hoa nhu nguyen ngfr hoac chuyen nr La-tinh nSu nguyen ngii' khong thuQC he La-tinh.Giao sir Vien sl Nguyen Van H.. Pho Tnrong phong. a V. ngay ky niem . . T8ng Giam d6c. Ten clnrc vu.. 3. 4. VIET HOA cAc TRlJONG HOP . Truong phong.~ Ti€n 81 khoa hoc Pham Van M .2..vieh hoa chft cai dAu cua fun tiet tao thanh ten goi ngay 18. Huan chuang Chien cong.. hoc vi n~u di li~n voi ten ngiroi cu th€. N ghe sl Nhan dan. ngay kY niem. ": ' 2. Ten cac ngay 16'.. T&ng thu kY. Vi du: Bac.Ic tnrong. SARBICA. . Huy chuang Chien S1 ve vang. vi.Chu tich H6 Chi Minh. TBng th6ng V.. D~ nrong Vo Nguyen Giap. lTNDP~UNESCO. cac danh hieu vinh du Vi€t hoa chtr cai dAu cua cac am tiSt cua cac thanh t6 tao thanh ten rieng va cac tlr chi thir. Vi du: WTO.. hang. Giai tlnrong Nha mroc.. Bang T8 qu6c ghi cong. Huan chuang Le-nin. Huan chuang Sao yang. ngay LUll trii' Viet Nam IAn thil Nhftt. 5.. Pho TAng Cue tnrong. TAng Cue tnrong.. hoc Vi du: . T8 clnrc Y t~ quae gia Dong Nam A (ASEAN) . t6 clnrc nUDCngoai a) Ten co quan. Vi du: Lien hO'P qu6c (UN). dirng doc I~p va thS hien su tran trong.. ' . t6 clnrc cua Vi~t Nam. Vi du: ngay Quac khanh 2·9. Anh hung Lao dong. Ten co quan.. Ten cac huan chuang. Charm Van phong. Hiep hoi C~e b) Ten co quan. th8 gioi (WHO).. ngay Qui3c t~ Lao dong 1-5. Huan chuang Khang chien hang Nhi. Nguoi (chi Chu tich He. Thfty thu3c Nhan dan. .. . Ten cac su ki~n lich sir va cac trieu Gai 4 .V. ngay Phu nil Viet Nam 20 -10. danh hieu ViSt hoa ten clnrc vu. huy chuang. Anh hung Lire IU(}Ilg vii trang nhan dan. Huan chuang H6 Chi Minh.

. khoan. Cach mang thang Tam. .. Trieu TrAn. . . Vi du: . Luat Giao dich dien tic. sach ba:' Vi du: tac pham Duong kach menh.' C ong san. tap chi ViSt hoa chir cai dAu ella am tiSt thir nh§t tao thanh ten tac pham. tQI?\c. sach bao.. 7. Tan HQ'i.Can cu Di~m a. tiet Dai han.. tlnr Tir.. Mau Twit. 5 am tiSt thir nh:1t Vi du: tiet Lap xuan. tSt Nguyen am . . b) Ten cac ngay tiSt va ngay tet: ViSt hoa chit cai dAu cua tao thanh ten goi. Ten cac trieu dai: Trieu Ly. Ten goi cac ton giao. Dan Vi du: N ghi quyet Dai hOi dai bi€u toan quae Ian tlnr X ella Dang.Ten cac sir kien lich sir: Vi~t hoa chit cai dAu ella cac am tiet tao thanh su kien va ten SU' kien. Phong trao Ph\1 nit Ba dam dang. di~m.. tSt Trung thu.. ngay va thang trong nam // A • '\\\-~ a) Ten cac nam am lich: ViSt hoa chii' cai dAu cua tAt ca cac fun tiet 410_ ten goi. ngay tiSt. Di8u 5 Luat Giao dich dien tic . ngay tet. 6. ngay l€ ton giao . '. ." iI 'i / '-. Khoan 1. Ten cac loai van ban ViSt hoa chir cai dftu ella ten loai van ban va ehit cai dfiu ella am tiet thtr nhAt WO thanh ten rieng cua van ban trong tnrong hop n6i den mot van ban C\1th€. khoan... dan. e) Ten cac ngay trong tuk va thang trong nam: ViSt hoa chn cai dAu cua tiSt chi ngay va thang trong tnrong hop khong dung chit s6: Vi du: thir Hai.. trong tnrong h\1P c6 cac con s6 chi m6c thai gian thi ghi bfulg chfr va vi€t hoa chtr do. thang Tam. tSt Doan ngo. Truong hop vien d§n cac dieu.. thang Nam. Mau Than. Vi du: Phong trao cAn wang.Can eit Di8u 10 B¢ lu~t Lao dong. giao phai. . Ten cac tac phfun.. 9. B¢ lli?t sir. diem ella mot van ban cu th8 thi viSt hoa chfr cai dfiu cua dieu." i' 8. Phong trao XO viet N ghe Tlnh..Ten goi cac ton giao.. . giao phai: Vi€t hoa chit cai dAu cua cac am tiSt tao thanh ten goi. tic di€n Bach khoa toan thtr. ViSt hoa chii TSt trong tnrong hop dung d€ thay cho mot t8t ClJ the (nhu TSt thay cho t6t Nguyen dan). Ten cac nam am lich.. . Vi du: Ky Ty.

Rai giao. thanh ten goi. . duo Hoa Hao.Ten goi ngay IS ton giao: Viet hoa chu cai dftu cua am ti8t thir nhAt 410 Vi du: I~ Phuc sinh. dao Tin Lanh.. hoac.. ~ '. dao Cao ." 6 .. Vi du: duo Co Dde. Iii PMt dan. . Thien Chua giao.. dao Thien Chua.chu cai dAu ella am ti~t 410 thanh ten goi nhu: Nho giao.Dai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful