BQNQIVV

CQNG HoA xX HQI cHir NGHiA VItT NAM DQc I~p ~TV do - H~nh phuc Ha N(ji, ngay

S6: 01

12011lTT-BNV

)g

thang

01 nom 2011

Htr6'ng dAn thS thjre va

kY thu,t

THONGTU
trinh bay van ban hanh chfnb

Can cir Nghi djnh s6 48/20081ND-CP ngay 17 thang 4. nam 2008 cua Chinhphu quy dinh chirc nang, nhiem vu, qUYSnhan va co cau ta chirc cua BQ Nqi vu; Can cir Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phil vS cong tac van thu;

Can cir Nghi dinh 56 09/201 O/ND-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua
Chinh phu sua d6i, bA sung Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thir, BQ N{>ivu huang din thS thirc va ky thuat trinh bay van ban hanh chinh nhu sau: Chuong I

NHUNG QUY DINH CHUNG
Di~u 1. Pham vi va d8i tllQ'ng

ap d1}ng

Thong tu nay huang d~n th~ thuc va ky thu~t trinh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban; duoc ap dung d6i voi cac co quan nha nuoc, tf> clurc xa hQi, tA chirc xa hQi - nghe nghiep, tA chirc kinh t~ va don vi 19c hrong vii trang nhan dan (sau day goi chung la co quan, tA clnrc).
?' •

,
:

Di~u 2. Tb~ tlnre van ban Th8 thtrc van ban la t~p hop cac thanh phfut cau thanh van ban, bao gam nhfrng thanh phfm chung ap dung d6i voi cac loai van ban va cac thanh phfrn b6 sung trong nhtrng tnrong hop cu thS hoac d6iJ6i mQt s6 loai van ban nhat dinh theo quy dinh tai Khoan 3, Di~u 1 Nghi dinh s6 09/2010/N£)-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua Chinh phu sua d6i, bE>sung Nghi dinh s6 I10/20041ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu v8 cong tic van thir va huang dftn tai Thong tir nay. Di~u 3.

'

Ky

thu,t trinh bay van ban

thu~t trinh bay van ban quy dinh tai Thong ur nay bao g6m kh6 giay, kieu trinh bay, dinh 18trang van ban, vi tri trinh bay cac thanh phAn th~ thirc, phong chtt, co chfr, ki~u chir va cac chi ti8t trinh bay khac, diroc ap dung d6i voi van ban soan thao tren may vi tinh va in ra giay; van ban duoc 501;111 thao bang cac phirong phap hay phuong ti~n ky thuat khac hoac van ban duoc lam tren giay mau in s~n; khong ap dung d6i voi van ban duoc in thanh sach, in tren bao, tap chi va cac loai An phfim khac,

Ky

Di~u 4. Phong chfr trinh bay van ban
Phong chii' sir dung trlnh bay van ban tren may vi tinh la phong chfr tieng Vi~t cua bQ rna ky t\1' Unicode thea Tieu chuAn Vi~t Nam TCVN 6909:2001.

DiSu 5. I{b6 gi§:y, ki~u trlnh bay, djnh IS trang van ban va vi tri
trinh bay
1. Kh6 gi:ly Van ban hanh chinh duoc trinhbay tren giAy kh6 A4 (210 mm x 297
mm).

Cac van ban nhu gifry gioi thieu, giAy bien nh~ h6 sa, phieu girl, phi8u chuyen diroc trinh bay tren giAy kh3 A5 (148 mm x 210 rnm) hoac tren giAy mfru in s~n (khb AS). 2. Ki8u trlnh bay
Van ban hanh chinh duqc trinh bay thea chieu dai cua trang gi~y A4 (dinh hirong ban in thea chieu dai).

kh6

Truong hop nQi dung van ban co cac bang, bi8u nhung khong diroc lam thanh cac phu luc rieng thi van ban co th~ dllQ'C trinh bay theo chiSu r¢ng cua . trang gi~y (dinh huang ban in theo chieu rOng). .

Le tren: each mep tren til 20-25 nun;
L8 trai:
each mep trai

3. Dinh 18 trang van ban (d6i voi kh6 gidy A4)

L@duoi: each rnep dmri til 20-25 rum;

tic 30-35 mm;
,

L~ phai: each rnep phai til 15-20 mm.

4. Vi tri trinh bay cac thanh phan the thirc van ban tren mQt trang giay kh6 A4 duoc thirc hien thea sa d6 b6 tri cac thanh phfuI thS thirc van ban kern thea Thong tu nay (Phu luc II). Vi tri trinh bay cac thanh phfuI thS thirc van ban tren mqt trang gifiy kh6 AS dircc ap dung wong tv thea sa dA tai Phu luc

.

,

tren,

THE THirC vA
. DO" 6 • QUOC bOA I. leu I~U 1. ThS thirc

Chuang n KY THU4 T TRiNH BAy V AN BAN

QU6c hi~u ghi tren van ban bao gAm 2 dong chtr: uCQNG HOA XA HOI
CHiJ NGHiA VI~T NAM" va "I>QC IfP - Tv do - Hanh phue",

2. Ky thu~t trinh bay
2

Qu6c hieu duoc trinh bay tai 0 sd 1; chism khoang 1/2 trang gi~y thea chieu ngang, phia tren, ben phai, .'

a

Dong thir nhat: "CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIeT NAM" duoc trlnh bay bdng chtr in hoa, co chfr tir 12 d8n 13, kieu chu dung, d~; · Dong thir hai: "DQc I~p - Tl! do - Hanh phuc" duoc trinh bay bimg chir in thuong, cO' chtr tir 13 dSn 14 (neu dong thir nhelt cO'chfr 12, thi dong thir hai co chtr 13; n~u dong tlur nh§t co chfr 13, thi dong thir hai co chfr 14), kiBu chu dimg, d~m; diroc d~t canh gifra duoi dong thir nhat; chir cai ddu cua cac cum tit duqc vi&.t hoa, giira cac cum tir co gach n6i, co each chff; phia diroi co duong ke ngang, net lien, co dQ dai bfuIg d<) dai cua dong chtr (sir dung lenh Draw, khong dung l~nh Underline), cu th§:
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

D9CI~p - TV do - H~nh phuc Hai dong chtr tren duoc trinh bay each nhau dong dan. I)i~u 7. Ten e« quan, 1. ThS thirc

ta chu-c ban banb van ban

£>6i voi cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQC Chfnh phu; Van phong Qu6c hQi, HQi dang dan tQc, cac Uy ban cua Quoc hQi hoac HQi dang nhan dan va Uy ban nhan dan cac cdp; Doan Dai bieu Qudc hQi tinh, thanh ph6 true thuQc Trung uong; T~p doan Kinh t~ nha mroc, TAng cong ty 91 khong ghi ca quan chu quan, Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban bao gam ten cua cc quan, t6 chirc chu quan tI1Jc ti8p (neu co) (dbi voi cac t6 chirc kinh tS co th~ lit cong ty my) va ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban. a) Ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban phai duoc ghi dAy du hoae diroc viSt cit thea quy dinh tai van ban thanh l~p, quy dinh chirc nang nhiern vu, quyen han va co cdu t6 chirc bQ may, phe chuan, cap gi§y phep heat d¢ng ho~c cong nhan nr each phap nhan cua co quan, t6 chirc co thfun quyen; vi du:
BO GIAO THONG V!N TAl HOI eONG NHAN DAN TiNHNGH~AN
,

T~P DoAN Dq:N Life VIJtT NAM

UYBANNHANDAN TiNH THAI NGUYEN
.

.

h) Ten cua co quan, t6 chirc chu quan tnrc tiep co th~ viet tdt nhimg cum tir thong dung nhu Uy ban nhan dan (UBND), HQi d6ng nhandan (IIDND) , Vi?! Nam (VN), vi du:
UBND TlNH QUANG BiNH

SONQIVI)

V$N

KHOA HOC xX HOI VN

VI~N DAN TOC HQC

2. Ky thuat trinh bay
3

Ten co quan, t& chirc ban hanh van ban dUQctrinh bay tai 0 . khoang 112trang gicly thee chieu ngang, phia tren, ben trai.

a

sd 2; chiem

Ten co quan, t6 clnrc chu qu~ tnrc ti~~ duoc trinh bay bang chtr in hoa, cling co chii' nhu co chii' cua Quoc hi~u, kieu chfr dimg. Neu ten co quan, tAchirc chu quan dai, co thB trlnh baythanh nhieu dong. .. Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dugc trlnh bay b~ng chfr in hoa, cung cO'chtt nhu co chit cua Quae hieu, kieu ehu dung, d~m, duoc d~tcanh giua diroi ten co quan, t8 chirc chu quan; phia dum co duong ke ngang, net 1i~n,co dQ dai bfuIg tir 113 d8n 1/2 dQ dai ella dong ehii va d~t can d6i so voi . dong chtr, Truong hop ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dai c6 thS trinh .: bay thanh nhieu dong, vi du:

BONOIVV eve VAN THV' vA LUU TRU
NHA.NV'oe

Cac dong chfr tren dugc trlnh
f).l. leu
v

bay each nhau

dong dan.

8 • Sl.. k'y h·.... cua van b'> 0, ieu .. an

1. The thirc
a)

sa cua van ban

ella co quan, t6 chirc. s6 cua van ban dtroc ghi bang chtr s6 A~r~p, bAt dAu tir s6 01 vao ngay dAunam va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. b) Ky hieu cua van ban hieu cua van ban co ten loai bao gam chu vi8t tit ·ten loai van ban theo bang chii' vi~t tit ten loai van ban va ban sao kern thee Thong tU nay (Phu luc I) va chu viSt tAt ten co quan, t6 clurc ho~c chirc danh nha mroc (ap dung d6i voi chirc danh Chu tich nuoc va Thu tu6ng Chinh phil) ban.hanh

se cua van ban la s6 thu ur dang ky van ban tai van thu

..

,

- Ky

van ban, vi du:
Nghi quyet cua Chinh phil ban hanh diroc ghi nhu sau: TTg

sA: ... INQ-CP

Chi thi cua Thu nrong Chinh phu ban harm duoc ghi nhu sau: 8t,: .. .lCTQuy€t dinh cua Thuong true HQi ddng nhan dan ban hanh duoc ghi nhu sau: S5: .. .lQD-HDND
Bao cao cua cac ban cua HQi ·d6ng nhan dan duoc ghi nhu sau: 86: .. '(8C-HDND
,

.

- Ky hieu cua cong van bao gAm chit vi~t t~t ten co quan, tA chirc hoac chirc danh nha mroc ban hanh cong van va chu vi8t tAt ten dan vi (vu, phong, ban, bQ ph~) soan thao ho~c chu tri soan thao cong van do (nSu e6), vi du: Cong van cua Chlnh phil do Vu Hanh chinh Van phong Chinh phil thao: S6: ... ICP-HC
SO;p1

~

.

4

Cong van cua BQ Ne)i S6: ...IBNV -TCCB
. '\

V1)

do V\1 T6 chirc Can be) Bo Noi

V1)

soan thao:

Cong van cua HQi d6ng nhan dan tinh do Ban Kinh tS Ngan sach soan thao: 86: ... /HDND-KTNS

Cong van cua Uy ban nhan dan tinh do t6 chuyen vien (ho~c thu
then doi linh yVC van hoa ~I
c

xa hQi soan

leY)

thao: S6: ... /UBND- VX

I

'
.'

Cong van cua Sa NQi vu tinh do Van phong Sa soan thao: VP

s6: ... /SNV-

Truong hop cac HQi d6ng, cac Ban ill v:1n cua co quan duoc str dung con dftu cua co quan d@ban hanh van ban va HQi dBng, Ban diroc ghi 1£\ "co
quan" ban hanh van ban thi phai lAy 86 cua HQi d6ng, Ban, vi du Quyet dinh s6 01 cua HQi d6ng thi tuyen cong chirc Be) Ne)i V1) duoc trinh bay nhir sau: HOI B6NG TID TUYEN CONG CHlrC

BONOIVlJ

S6: OllQD-HDTTCC
, Vi~c ~hi,leY hieu cong v~ do UBND cAp huyen, cAp xiI ban ~anI; bao gam chit viet tat ten co quan, chirc ban hanh cong van va chtr viet tat ten linh V\IC (cac linh yVC duoc quy dinh tai M\1c 2, Muc 3, Chuang IV, Luat T6 clnrc HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003) duQ'C giai quyet trong cdng van.

to

Chir viet t~t ten co quan, t6 chirc va cac dan vi trong m6i co quan, t6 chirc ho~c linh Y\lC (d6i voi UBND cAp huyen, cAp xa) do co quan, t6 chirc quy dinh cu thS, bao dam ngin gon, dS hieu. 2.

Ky

thuat trinh bay

S6, ky hieu cua van ban duoc trinh bay tai 0 s6 3, duoc d~t canh gitta dirci ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban. Tir "S6" duoc trinh bay b~g chii in thuong, ky hieu bang chii' in hoa, cO' chit 13, ki~u chtt dirng; sau tir "S6" co dau hai cham; voi nhiing s6 nho han 10 phai ghi them s6 0 phia tnnrc; gifra va leY hieu van ban dAu gach cheo (/), giifa cac nh6m chir viet 15,1 trong ky hi~u v!n ban co dAu gach noi (-) .khong each chir, vi du:

sa

co

. ,>

.

S3: 15/QD-HDND

(Quyet dinh cua Thuong tnrc HQi d6ng nhan dan);

S6: 19/HDND-KTNS (Cong van cua Thuong tnrc HQi dAng nhan dan do Ban Kinh tS"ngan sach soan thao); 83: 23fBC-BNV (Bao cao cua BQ NQi vu); S6: 234/SYT-VP (Cong van cua Sa Y tS do Van phong soan thao).

fliSu 9. flja danb va ngay, thang, nam ban hanh van ban 1. Th@ thirc
5

qu~n. tinh Hili Duong): Hili Duong. vi VAn ban cua Uy ban nhan dan thanh ph5 Ha TInh (tinh Ha Tinh) va cua cac phong. t3 chirc cap huyen 13. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan huyen Soc San (thanh pha Ha NQi) va cua elk phong.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. tinh Hung Yen): Hung Yen.1 so tai thanh ph6 H~ Long. cu th€ nhu sau: . nganh thuoc thanh ph6: Ha Noi. huyen My Van. :'1 Van ban ella Cue ThuS tinh Binh Duong thuoc T6ng Cue thuS (c6 tru So' tai thi xa Thu D§u MQt. d6i voi nhtrng don vi hanh chinh duoc ~t ten then ten nguoi.. vi du: Van ban cua BQ Cong Thirong. vi du: Van ban ella Uy ban nhan dan thanh phB Ha NQi va cua cac sa. phuong. nganh thuoc tinh (e6 tru tai thanh phd Hai Duong. . tinh Binh Duong): Binh DU07lg. ban thuoc thanh pha: TP. t6 chuc d6ng tru sa. thanh pha tnrc thuoc Trung irong. thi xa. 6 . ban thuoc huyen: Soc San. thi xii. t6 chirc Trung uong hi ten cua tinh. tinh Lam D6ng): Lam D6ng. nganh thuoc thanh phd: Thanh phd H6 Chi Minh. true thuoc Trung irong: hi ten ella thanh pha true thucc Trung irong. ban. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan tinh Hal Duong va ella cac sa. xa. Van ban cua Vi~n Hai duong hoc thuoc Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam (co tru sa tai thanh phi. huyen. thrum phA tnrc thuoc Trung irong noi co quan. ban. nganh thuQe tinh (co tru sa tai thanh phA £>8. thanh phd thuQe tinh.Dia danh ghi tren van ban cua cac cc quan.p tinh: + D6i voi cac thanh phi. ban.l': a) Dia danh ghi tren van ban iil ten goi chinh thirc ella don vi hanh chinh (ten rieng cua tinh. sa > rna ten du: Truong hQ'Pdla danh ghi tren van ban ella eo quan thanh ph5 thuQc tinh thanh ph5 tnmg voi ten tinh thi ghi them hai ehii' thanh ph& (TP. nganh thuoc tinh (e6 t11. Nha Trang. tinh Quang Ninh): Quang Ninh. cua Uy ban nhan dan tinh Lam D6ng va cua cac sa. thi trfu1) noi co quan. thanh pha thuoc tinh.).Dia danh ghi trSn van ban ella cac co quan. tinh Khanh Hoa): Khdnh Hoa. ella Uy ban nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh va cua cac sa. bang ehii' s6 hoac S\l ki~n lich sir thi phai ghi ten goi dfty du ella don vi hanh chinh d6. cua Uy ban nhan d€m tinh Quang Ninh va ella cac sa. quan. + Dai vai cac tlnh Ie! ten cua tinh. t6 chirc dong tru sa. . ban. Lat. ten ella huyen. ta chirc d. ban. Ha Ttnh. ella Cong ty Dien luc 1 thuQc T~p doan f)i~n luc Vi~t Nam (e6 tru sa tai thanh phB Ha NQi): Ha NQi~ Van ban cua Truong Cao d~ng Quan tri kinh doanh thuoc Be) Tai chinh (e6 tru sa tai thi trdn Nhu Quynh. .

Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. thang. nam dung chi} s8 A-r~p. 2 phaighi them s6 0 truce. nam ban hanh van ban Ngay. ngay 10 thang 02 nam 2010 2. tai 0 4.KY thuat trinhbay Ten 10~i va trich y8u nQi dung cua cac loai van ban co ghi ten 10~idiroc trinh bay tai 6 sA Sa. cu the: a Thanh ph6 116 Chi Minh. cac chi! cai dAu cua dia danh phai viSt hoa. tinh '.xa~plnrong. . TP. thang. Uy ban nhan dan Uy ban nhan . tnr c6ng van. t8 clnrc va don vi vt1 trang nhan dan thuoc pham vi quan 19 cua BQ Cong an. nam ban hanh bap dtroc trinh bay tren cimg m<)t dong voi so. thang. '.. thang. Van ban cua Uy ban nhan dan phuOng Bi~n Bien Phil (quan Ba Dinh. ngay 05 thdng 02 ndm 2009 Quan 1. Th& thirc Ten loai van ban hi ten cua timg loai van ban do co quan. kY hieu van ban. trinh va cac loai van ban khac) duoc d~t canh gifra bang chfr in hoa.•• " DiSu 10.Dia danh ghi tren van ban cua HQi d6ng nhan dan. . BQ Qu8c phong. Trich y@u nQi dung cua van ban 13. dan xa Kim th] trAn do. Ten lo~i va trich ySu nqi dung ella van ban 1. nam ban hanh van ban phai dUQc vi@t dAy du. t6 chirc ban hanh. Go vap (thanh ph6 He. Khi ban hanh van ban dSu phai ghi ten loai. . nam van ban diroc Ngay. va cua cac t6 chirc eAp xa Iii ten cua Van ban cua Ngh~ An): Kim Lien. cac s8 chi ngay. Van ban cua Uy ban nhan dan th] xii Ba Ria (tinh Ba Ria ~ Viing Tau)' va cua cac phong. BQ QuBc phong duoc thuc hien theo quy dinh cua phap lu~t va quy dinh cu thS cua B(> Cong an. cO/ . ban thuoc qu~: Go vdp. ban hanh. -". ban thuoc thi xii: Bo Ria. thang. Chi Minh). HaNQi): Phuong Di¢n Bien Phu. mQt cau ng~n gon ho~c mQt cum tiI phan anh khai quat nQi dung chu y€u cua van ban. vi du: Lien (huy~n Nam Ban. b) Ngay. nam dircc d~t canh gifra duoi Quoc hieu. bang chii' in thuong.. Ky thuet trinh bay Dia danh va n~ay. cOchft tiI 13 dSn 14. quySt dinh. thang. sau dja danh co dAu phAy. kieu chtr nghieng. so :van j .'. k8 hoach. d3i voi nhiing s6 chi ngay nho hon 10 va thang 1. ta 7 . ten loai van ban (nghi quyet.Van ban cua Uy ban nhan dan qu~ cua cac phong.. nam ban hanh van ban hl ngay. bao cao. dia danh va ngay. thang. 2.

. sa. bang ebti in thirong.Phil hop voi duong 16i. IcY hieu van ban. ki€u ehu dimg. chinh xac. nhimg til thuoc ngon ngii' tieng Vi~t dS hieu. nam ban hanh van ban. ben duoi trich ySu co dirong ke ngang. . co ehu 14. trich y~u n{>idung van ban diroc d~t canh giira. chu tnrong. b) Bd Cl)C cua van ban 8 . d~.. Khi vien d§n JAn dAu van ban co lien Quant phai ghi dAy du ten loai.ViSt hoa trong van ban hanh chinh duoc thuc hi~n thea Phu luc VI Quy djnh viSt hoa trong van ban hanf ehinh. . thang. trong cac Ifill vi~n dan tiep theo. each dong 6pt voi s6 va kY hi~u van ban.chtt 14. ThS thuc a) NQi dung van ban la thanh pMn chu ySu cua van ban. QVYETDJNH V~ vi~c di~u dQng can bQ Trich ySu n9i dung cong van dug~ trinh bay tai 0 s8 Sb. ten co quan. vi du: .Su dung ngon ngfr viSt. vi du: " . £>6i voi nhtlng ill. nhimg cac ehu viSt t!t IAnddu cua til.Phil hop voi hinh thirc van ban dugc sir dung. ban hanh van ban. chinh sach cua Dang. ~ . luu trfr nam 2009 Di~u 11. phap l~nh). . t6 chirc '.' . cum tU thong dung. ngay duci ten 10~i van ban. dS hiSu. dugc di. ro rang. co dQ dai b§ng tir 1/3 d~n 112 dQ dai cua dong chtr va d~t can dBi so voi dong chtt. N9i dung van ban phai bao dam nhfmg yeu cAu co ban sau: . ky hieu cua van ban do. vi du: sA: 72NTL 1NN-NVBP V/v k~ hoach kiem tra cong me van tim. ngay. cum ill do.iteanh giira du6i sB va kY hi~u van ban.Dung tir ngu tieng Vi~t Nam phd thong (khong dung tir ngu dia phuong va tir ngtt nuec ngoai neu khong thuc sg cAn thiet). NQidung van ban 1. d~m. ki€u ehfr dung. . phil hop voi quy dinh cua phap lu~t. net li~n. chi gill ten loai va sa. each diSn dat dan gian. duoc quy dinh tai Ngh] dinh s& 110/2004/ND-CP ngay 08 than? 4 nam 2004 ella Chinh phu v€ cong tic van thu". trich yeu n9i dung van ban (d6i v6i Iu~t va phap I~nh chi ghi ten loai va ten cua Iu~t. cO' chu tir 12 dSn 13. kiSu chit dirng.Chi dugc viSt tAt nhtlng tir.. . DBi vci thuet ngu chuyen mon cAn xac dinh ro n(>idung thi phai duqc giai thich trong van ban. cum til phai duoc d~t trong dAungoac dan ngay sau til. sau chii' "V/v" b~ng chttin thirong. cum til duoc su dung nhi~u IAn trong van ban thi co th8 viSt t!t.Duoc trinh bay ngiin gon.

di8m ha~c theo khoan. di€u phai c6 tieu d~. s6 tlnr tir va tieu d~ cua di8u duoc trinh bay b5ng chir in thtrong.Muc: Tit "M1. '. muc. b~g chu in thuong. khoang each t6i da gitta cac dong 1a 1. Ky thuat trlnh bay NQi dung van ban duoc trinh bay tai 6 s6 6. sf. diSu. co chfr tit 13 d~n 14. cuai dong c6 d§u "cham phay". khoan.5 1ines).lC" va s6 tlur ttr cua muc duoc trlnh bay tren mQt dong rieng. thtr 1\1 cua phAn. co chfr tit 13 den 14.' can cir phai xuong dong. "Chuang" va s6 thir t\1'cua ph5n. chuang. Truong hop nQi dung van ban duoc b6 cue thea phan. canh giea. diSm. muc. hoac thea khoan.C thea phan. chuang. s6 thir tu cua diSu dung chft 56 A-r~p. rnuc. b5ng chit in hoa. diSm.Phan. co chii tit 13 dSn 14 (phan lai van trong rnQt van ban phai dung cung mQt co chit). khoan. rieng can ctr -cuai . canh gitta. canh gitra. phc1nmo' dftu va c6 thS duQ'c b6 cue thea phan.27cm (1 default tab). cung k€t thuc b~ng d~u "phay". d~rn.Tuy thea th{ loai va nQi dung. di8u. . . 9 . chuang dugc trinh bay tren mQt dong rieng. kiSu chu dirng.. cO' chi! tir 12 dSn 13. khoan. khoang each gifra cac dong hay each dong (line spacing) chon t6i thi8u tit each dong dan (single line spacing) hoac tir . bkg chi! in thirong. muc. d~. van ban co th8 co ph§n can cu phap 19 d8 ban hanh. d~m. ' D6i voi cac hinh thirc van ban dtroc b6 C1).5 dong (1. ki~u chii' dirng.Cac hinh tlurc viin ban hanh chinh khac: theo phan. kieu chtr dtrng. . chuang. cu thS: . chu d§u dong phai lui van tu 1crn dSn 1.. f)6i voi nhiing van ban c6 phAn can cu ph~ ly dS ban hanh thi sau rn6i . diSrn. kiSu chit dirng. 86 thir t\1 cua muc dung chii' s6 A-r~p. diSrn .. khoan.Quyet dinh (ca biet): theo diSu. co chu tit ·13 d~n 14. . diBm hojic dugc phan chia thanh cac phan. 15pt (exactly line spacing) tra len. khoan. di~u thi ph§n. . 'jII . canh gifra. chuang: Til "Ph§. . chuang dung chit sa La Ma. di8m. . Tieu dS (ten) cua phfut. Tieu dS cua muc duqc trinh bay ngay diroi. each IS trai 1 default tab. chuang. bang chu in hoa. khoan. -. . cac quy chS (quy dinh) ban hanh kern thea quyet dinh: thea chuang. .Di~u: Til "Di8u". chirong duoc trinh bay ngay diroi. Ph§n nQi dung (ban van) duoc trlnh bay b~g chfr in thuong (diroc dan d~u ca hai IS). diSm thi trinh bay nhu sau: . .Nghi quy~t (ca bi~t): thea di8u. '. 2.n". muc. muc tit 160 den nho thea mQt trinh tv' nh§t dinh. di8u. kieu chtt dimg. dam'.. khoang cachgifra cac doan van (paragraph) d~t t6i thiSu la 6pt. di~rn~ ~Chi thi (ca biet): thea khoan. khi xuong dong. muc.

Muc: S6. ki~u chii dirng. co chir tit 13 dSn 14.' x Diiu '12. kieu chtr dUng. ki8u chii' dimg. muc. . co chfr tU 13 den 14. s6 thir tl}' cua phdn dung chft s6 La Ma. di6u. sau s6 thu tv co ddu cham.PhfuI (nBu co): Til "Phdn" va tlnr tu cua phfrn dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng.' . sau co ddu chAm va diroc s6 trinh bay each Ie trai 1 default tab. ki6u chii' dirng. . d~m. d~m. muc. '.Diem trinh bay nhir tnrong hop nQi dung van ban diroc b6 cue then phAn. chirc vl}. cO' chtr b~g cO' chit cua phBn Uri viin (13-14). . La Ma.Truong hop ky thay mat t~p the thi phai ghi chii' viBt tit "TM. t6 clurc. KT. Quy~n b:}n. b~ng chtt in thtrong. . Truong hop nQi dung van ban duoc phan chia thanh cac ph5n. dam'. d~. ki~u chfr dirng.lloAN Il~I BIEV ouoc HQI . diem. ca chu bdng cO' chn cua phfrn loi van (13-14).-yeua ngU'Oi eo tbam quyen 1.· sa . bang chit in thuong. co chtt bfuIg ~a chtt cua phAn loi van (13-14). n8u khoan co tieu de.crum giij'a~bfulg chii' in hoa. co chii' s6 b~ng co chii' cua phftn loi van (13-14). dung chii' . HOI DONG NHAN DAN TM. . s6 thll' tg va tieu dS cua khoan dugc trinh bay tren IDQt dong rieng. The thirc a) vi~e ghl quyel1 h~ eOtlttguoi kY dtr~ th\lo hi~fi nhu StiU: • . ". kiSu chii' dirng. khoan. . CHiJ TJCH PHOCHUTJCH KT. b~ng chii' in hoa. diSm thl trlnh bay nhir sau: . vidu: TM. bQ ten va chii' I. : C. ki8u chft dirng.u." (thay m~t) vao tnroc ten t~p thS lanh dao h6~Cten co quan. sau s6 thir tv co dftu chfun. cO-chft b~ng cO-chii' cua phdn Uri van (13-14). canh gitra. Tieu d6 cua phdn diroc trinh bay ngay du6i. t6 chirc thi phai ghi chii' vMt ~t{(KT.thir tv cac muc . kiSu chii' dimg. nSu khoan co tieu dS.sau s6 tlnr tl}'(~6ddu cham.'~. . ~(kythay) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng d§. co chfr ill 13 dfu! 14. . tieu de cua muc dtrcc trinh bay cung mQt hang voi . b5ng chii' in thuong.Khoan: S3 thir nr cac khoan trong m6i muc dung chii' sa A-r~p.s5 thu tu. sau co dftu dong ngoac dan. bing chtr in thirong. co chfr s6 b5ng co chit cua phAn Uri van (13-14). s6 tlnr tu va tieu dS cua khoan dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. . khoan. chl1C111g. ki€u chu dimg. BQ TRUONG THU1RUONG 10 . vi du: .Truong hop Icy thay nguoi dirng d§u co quan. d~m.£)i~m: Thir t\f cac di~m trongmo! khoan dung cac chit cai tiSng Vi~t theo thir tv abc. .Khoan: s6 th(r tv cac khoan trong m6i muc dung chit s6 A-r~p.

NH VAN PHONG . Thu t. t6 chtrc. hQi dang khong duoc phep sir dung con ddu cua co quan. . dau ella B9 Xay dung) BQTRUONGBQKAVDVNG Nguyin Van A THUTRUONG BQ XAY DQ"NG Trdn VanD Chirc vu (Chirc danh) cua nguoi kY van ban do hQi dang ho~c ban cua Be} Xfiy dung ban hanh rna Thir tnrong BQ Xay dung lam Chu tich HQi dang ho~c Truong ban. B6i vci nhimg ban. Chirc danh ghi tren van ban do cac t6 chirc til vAn (khong thuoc co cAu t6 chirc cua co quan duoc quy dinh tai quyet dinh thanh l~p.. Chirc vu (Chirc danh) ella nguoi leY van ban do hQi dAng ho~e ban chi dao cua Nha mroc ban hanh rna lanh dao BQ Xay dung lam Truong ban ho~c Ph6 Tnr6ng ban.Truong hop ky thira uy quyen thi phai ghi chtt viet tit ~'TUQ. vi du: TUQ. vi du: TM. khong ghi nhfmg chirc vu rna Nha nu6e khong quy dinh nhu: c~p pho thirong true.v . IcY thira uy quysn do cac Co quan. GIAM DOC TRUONG PRONG TO CWC b) Chirc vu cua ngiroi CAN DO kY Chirc vu ghi tren van ban la chirc vu lanh dao ehinh thirc cua nguoi kY van ban trong co quan. HOi DONG CHUTJCH (Chu lef.. lanh dao cac C\lC. van ban do hai hay nhieu co quan. t6 chirc. Giarn doc (Quyen Giam doc) v. cap pho phu trach. Pho Chii tjch.Truong hop cAp pho duqe giao phu trach thi thuc hien nhu c~p pho ky • thay cap truong. Ph6 Giarn d&c. DO TRUONG VQTRUONGVQTOCRUccANBQ TL. Chu tich hoac Ph6 Chu tich HQi dang dtroc ghi nhu sau. t3 chirc. "yi~c IcY tlnra l~nh." (thira uy quyen) van truce chirc vu cua nguoi dirng dAu co quan. tB chirc thi chi ghi chile danh cua nguoi IcY van ban trong ban hoac hQi dang. cno nhiern). CmJ TICH CHA. v. Q. to chile quy dinh cu the bang van ban. khong dugc ghi ' ~ h' c hue vu trong co quan. chi ghi chirc V\1 nhu BQ tnrong (BQ tnreng. nhiem vu. ddu cua B9 Xay dung) KT. quy~t 'dinh quy dinh chirc nang.Truong hop IcY thira l~nh thi phai ghi ehu viSt tAt "TL. Giani d&e. t6 clnrc. trir cac viin ban lien tich. khong ghi lai ten co quan. TRl10NG BAN PH6 TRUONG BAN (Chii' lef.ru6ng. to cue.. Vu thuQc Be}Xay dung lam Pho Chu tich HQi ddng hoac Ph6 Tnrong ban dtroc ghi nhu sau. Ch~ tich. vi du: TL. . t6 chirc ban hanh." (thira ]~nh) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng ddu co quan.. I. vi du: 11 .v . C(J c~u t6 chirc cua err quan) ban hanh 1ftchirc danh lanh dao cua ngiroi ky van ban trong ban hoac hQi dang.

cO' chtr til 13 dSn 14. 2. t6 chirc. din cu chirc nang. moi dau dong toi da 05 trang van ban. tnroc ho ten ella nguoi kY. kieu chfr dimg. tai li~u chuyen nganh va phu luc kern thea dugc thuc hi~n theo quy dinh tai Khoan 4 DiSu 26 Nghi dinh 56 110/2004/ND-CP . Dau cua co quan. trum len mQt phan cac to' giay. ddu ella B(j xay dung) L@VinC TmJTRUONG VVTRUONGVVT6CHUccANBO c) HQ ten bao gam ho.". Can err quy dinh cua phap lu~t. tA chuc 1.TM. "TL. 2. TRlfONG BAN PHO TRUONG BAN (Chii IcY. dS kiern tra. de biSt va dS hru. Quyen han. kieu chit dung. nhiem vu. dS thi hanh. t6 chirc va quan h~ cong tile. t6 chirc. quan ham. NO'i nhfln 1. D~u cua ca quan. f)i~u 14. Ky thu~t trinh bay . d~m. vi~c d6ng dau giap lai d6i voi van ban. dS trao d6i cong viec. chirc VV cua ngtroi ky ducc trinh bay tai 0 s6 7a. t6 clnrc diroc trinh bay tai 6 s6 8. giai quyet. din ctr yeu cAu giai quyet cong viec." ho~c quyen han va chirc vu cua ngtroi ky duoc trinh bay b~ng chii' in hoa. 12 . DiSu 13. don vi va ca nhan nhan van ban trinh ngiroi ky van ban quyet dinh. chirc vu cua ngiroi ky.". chirc vu khac cua nguoi kY diroc trinh bay tai 0 s6 7b. D6i voi van ban giao dich. HQ ten cua ngirci kY van ban diroc trinh bay tai () s6 7b. y t8~khoa hoc hoac luc hrong vii trang diroc ghi them hoc ham. don vi va ca nhan nhan van ban va co trach nhiern nhu dS xem xet. kh6ng ghi hoc ham. "TUQ. ddu eua 89 Xdy dung) TrAn Van B IcY. ThS thirc . Nai nhan xac dinh nhtmg co quan. hoc vi. d~ bao cao. Chii' leY cua nguoi c6 thfun quyen dugc trinh bay tai 0 s6 7c. Nai nhan phai dugc xac dinh cu the trong van ban. cac chfr viSt ilit quyen han nhir: "TM. hoc vi va cac danh hi~u danh du khac. dAu giap lai diroc dong v~o khoang &iua 112ep phai cua yan ban hoac phu luc van ban.". van ban cua cac t6 chirc S\l' nghiep giao due. duoc d~t canh gifra so voi quyen han. b§ng chii' in thirong. d~.HQIf>ONG CHUTICH (Chu KT. Vi~c dong dAu tren van ban diroc thuc hi~n thea quy dinh tal Khoan 2 va Khoan 3 Di@u 26 Ngh] dinh s8 1 IO/2004/NI)-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thu va quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan. giam sat. ten d~m (nBu e6) va ten ella nguoi leY van ban D6i v6i van ban hanh chinh. co chii' til 13 dSn 14. quyen han cua ca quan. "KT. don vi hoac ca nhdn soan thao ho~c chu tri soan thao c6 trach nhiem d€ xudt nhimg co quan.

'Ph§n noi nh~ t~i 6 sa 9b (ap dung chung d6i voi cong van hanh chinh va cac loai van ban khac) diroc trlnh bay nhu sau: doug chct 'tquy&n h~ft. dAu do~g c6 ~?ch dftu dong.nsubl ky" va !!1ft! trat).PhAn li~t ke cac co quan. rieng dong cu5i cung bao gAm chir "Ltru' sau co dAu hai cham. . Ubi voi cong van hanh chinh.b~ng chit in thirong. tiSp· . t6 chirc ho~c ca nhan ~n van ban duqc trinh bay b~ng chit in thuong. phia dum la tit "Nhu tren". dan vi va ca nhan ho?c m&i nhom co quan._cu6i dong c6 d§u cham phay. sau do Ia ten cac co quan. co chfr 12. kiSu chfr dimg. tnrong hop cong van gui cho hai co quan. d~. ca nhan tI1TctiSp giai quyet cong viec. ten m6i co quan. Phdn noi nh~ tai 0 sa 9a duoc trinh bay nhu sau: . d~u phay. t6 chirc ho~c ca nhan duoc trinh bay tren cung mQt dong. thrum ph6 tnrc thuQc Trung uong. cuoi dong cuoi cling co dau cham.. D6i v~ nhfrng van ban co fhi ten loai. dan vi va ca nhan nh~n van ban diroc trinh bay b~ng cijii' in thtrong. ch:1m. kieu chu nghieng. dtm. ~ . chtt viSt t~t ten don vi (ho?c b() ph~) SO?11 thao van ban 13 . nh6m d6i nrong nhat dinh thi noi nh~ duoc ghi chung. dftu dong co gach dAudong sat l~ trai. co quan thuoc Chinh phu.Uy ban nhan dan cac tinh. ten m6i co quan. ca nhan hoac m6i nh6m co quan. ban . Cac BQ. noi nh~ bao gbm hai phfin: . t6 chirc hoac don vi. ~Phftn thir hai bao gAm til "Noi nhan".Til "Kinh giri" va ten cac co quan. to chirc. cac gach d§u dong diroc trinh bay .. ki6u chit dtmg. t6 chirc. dan vi va ca nhan nh~ van ban.. dan vi nh~n van ban duoc trinh bay tren mQt dong rieng. then la ten cac co quan. co chu 11. vi du: . t6 mQt hoac mQt sf:. . tiSp then 1ftchir viSt tit "VT" (Van thu co quan. 2. t6 chrrc. neu cong van giri cho mQt co quan. ca nhan dircctrinh bar tren ~Qt dong r~eng.mtrinh bay tren mOt dong rieng (ngang hang v¢i Ie lULU e6 dAu hal . . don vi va ca nhan co lien quan khac nh~ van . t3 clnrc. TiI "Noi nh~n" dw. Ky thuat trinh bay Noi nhan diroc trinh bay tai 0 s6 9a va 9b. v\1 eOt!. ca nhan nhWt van ban.. noi nhdn bao gam til "NO'i nhan" va phan li~t ke cac co quan.Sau tit "Kinh gUi" c6 d~u hai chb. thfulg hang voi nhau duoi dAuhai chAm. cu6i dong co ddu chdm ph&y.Ph§n thir nh~t bao gbm ill "Kinh giri". d6i voi van ban direc giri cho . t6 chirc boac ca nhan tra len thi xuong dong. t6 chirc. t6 chirc). to chirc. co quan ngang BQ. t6 chirc. CCJ chit tit 13 dSn 14.B6i voi van ban chi girl cho mQt s6 d6i nrong cu th~ thi phai ghi ten tung co qUa11~ chirc. t6 chirc hoac mQt ca nhan thi til "Kinh giri" va ten co quan.

i M\JQ 2 Thong ill 56 12/2002/TI-BCA Con dftu cac de} mat (TU'¥BT M!T. t6 chirc. 7. c) DBi voi nhfrng van ban co pham vi. cu6i cung la d~u cham. D~u dQ m~t diroc dong vao 0 s6 lOa. tren do cac tir "KHAN". van ban duoc xac dinh de}khftn thea b6n mire sau: khan. s6 Telex.va s6 hrong ban hru (chi trong nhfmg tnrong hop c&n thiet). Di~u 15. Tl>I MAT ho~c MAT) va dAu thu cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh Phap l~nh Bao v~ bi m~t nha mnrc nam 2000. 6. phong chfr Times New Roman cO' chfr tir 13 dSn 14. dia chi trang thong tin di~n nr (Website). Cac thanh phin khac 1.:N GIG" trinh bay bang chu in hoa.n Tuy thea mire dQ cdn dircc chuyen phat nhanh.1/l002/NJ!)·CP hOi dUQ'c kh6(? san thco quy lljnh t. dia chi thu di~n ill (E-Mail). dAu thu h6i d6i voi van ban co nQi dung bi m:j. d) D6i voi nhfmg van ban cAn diroc quan Iy ch~t che v~ s6 hrong ban phat hanh phai c6 k:Y hieu nguoi danh may va s8 IUQIlg ban phat hanh. d~ va 14 khan . Phu luc van ban phai co tieu d~. "LtJU HANH NOI BO". s5 di~n thoai. dftu thu hdi duoc dong van 0 s6 ] 1.1I1g an ch€. sir dung cac chi d§n v~ pham vi hru hanh nhu "TRA. sung dia chi co quan. thirong khan. hoa t6c. kiSu chfr dung. "RoA TOC" va "RoA Toe I-JF. 8 cua Phap Ienh Bao v~ bi rn~t nha mrcc nam 2000. d) D6i voi cong van. hoa tac hen gio. "XEM XONG TRA L~I". Ky thuat trinh bay a) D~u chi rmrc dQ m~t fisty 13 thling 9 nl11'12002 huang dan tli\l'C hl~11 Ngh! dlnli 86 3:. b) Dftu chi mire dQ khAn Con dAu cac dQ diroc khac sgn hinh chfr nh~t co kich thu6c 30mm x 8mm. t6i m~t ho~c m~t). ngoai cac thanh phftn duoc quy dinh co thS be. don vi hoac ca nhan sOC}Jl thao van ban d~xu~t mire dQ kh§n trinh nguoi leY van ban quyet dinh. khi soan thao van ban co tinh chdt khan. LM SAD h KHI HQP (HOI NGHD". d6i nrong dircc phd bien.t nha mnrc dtroc thtrc hien thea quy dinh tai DiSu 5. ''THVONO KHAN". 40mm x 8mm va 20mm x 8mm. e) Truong hop van ban co phu luc kern thea thi trong van ban phai co chi d§n vS phu luc do. b) DAu chi rmrc dQ kh§. SU d1. van ban c6 tiI hai phu luc tro len thi cac phu luc phai diroc daub s6 thir t\1' bfulg chit s6 La Mit g) Van ban co hai trang tra len thi phai danh s6 trang b§ng chtr s6 A- r~p. 2. s6 Fax. Th~ thirc a) D~u chi mire dQ m~t Vi~c xac dinh va dong dau dQ m~t (tuyet m~t.

canh gitta. bAng chir in tlnrong. 2. co chit ill 13 dSn 14. sa c) Cac chi dful vBpham vi hru hanh Cac chi d§n vB pham vi hru hanh trinh bay tai 0 s6 11. bay tai g6c phai 6 cu5i trang gifty (phftn footer) b3ng chu s6 A-r~p. e) Phu luc van ban Phu luc van ban duqc trlnh bay tren cac trang rieng. kiSu chu dirng. Mftu trinh bay mQt s6 loai van ban hanh chinh dtroc minh hoa tai Phu luc V kern thea Thong tir nay. d) Dia chi co quan. s61uqng ban b~g chii s6 A-r~p. sa trang cua phu luc dugc daub's6 rieng theo timg phu luc. ten phu luc duqc trinh bay canh giaa. cO' chii 13-14. kic~uchii' dimg. MIu chu va chi tiet trinh bay cac thanh ph§n thS thtrc van ban diroc minh hoa tai Phu luc IV kern theo Thong nr nay. Th~ thu-c ban sao ThB tlnrc ban sao bao g6m: 1. s8 Telex.'\T TRiNH BAy BAN SAO Di~u 16.thu ttr cua phu luc diroc trinh bay thanh mQt dong rieng. bang chft in thuong. kieu chii dimg. kiSu chir dimg. d~m. d~m. til "Phu luc" va s6 . "LUU HANH NOI BQ" trinh bay can d6i trong mQt khung hlnh chu nh~t viSn dan. n£u dQ khAn ducc dong vao o lOb. khong daub sa trang thu nhat. ky hi~u ban sao bao g6m s6 tlnr nr dang ky duQ'c danh chung cho cac loai ban sao do co quan. b~ng chtr in hoa.d~t can d6i trong khung hinh chfr nh~t vi8n dan. Hinh tlnrc sao "SAO Y BAN CHINH" hoac "TRiCH SAO" hoac "SAO LlJC". bfutg chii' in hoa. 56 di~n thoai. s6 Fax. CO' chii 11. dia chi thu di~n til (E-Mail). Mire dB dong dau dQkhAn dung mau do nroi. S6 trang TIlE TRue vA Chuong III K't' THU. Ten co quan. t6 chirc thirc hien va chu vi~t tiit ten loai ban sao 15 . t6 chirc sao van ban 3. ki6u chii dirng. se. g) s6 trang van ban duqc trinh. cac cum til ~'TRA L~I SAD KHI HQP (HOI NGHD'\ "XEM XONG TRA L~". diroi mqt duong ke net liSn k60 dai hSt chiSu ngang cua vung trinh bay van ban. dia chi Trang thong tin di~n til (Website) Cac thanh phan nay diroc trinh bay tai 0 s6 14 trang thu nhAt cua van ban. co chit til 11 den 12. co chfr til 13 den 14. phong chit Times New Roman. CC1 chfr 14. d~. t6 chirc. d) Ky hieu nguoi daub may va s6 IUQ'Ilgban phat hanh Ducc trinh bay tai 0 s6 13. kieu chit dirng. ky hi~u bing chii in hoa.

dAucua co quan. 13 va 14 ella Thong nr nay. 16 . ho ten va chfr leY cua ngiroi co th§. 12. Cac thanh phdn the tlnrc khac cua ban sao van ban g8m dia danh va ngay ~thang. nci nhan (tai 0 sf. ho ten ya chfr Icy cua nguoi co tham quyen (tai 0 so Sa.. co chu tiT 13 den 14. Ky thuet trinh bay ban sao a) Cum tir "SAP Y BAN CHiNl:1". T~p doan kinh te nha mroc. Icy hieu ban sao (tai o so 3). chirc V\!. tri cac thanh ph~ Thong nr nay (Phu luc III). 5b va 5c). • b) Ten co quan. to chirc sao van ban (tai 0 s6 ~). co quan thuoc Chlnh phu. 88 diroc ghi bfutg chfr s6 :A-r~p. Di~u 17. d~m. Bi~u khoan thi hanh Thong tu nay c6 hi~u hrc sau 45 ngay k€ ill ngay ky. dia danh v~ ngay. 4.chuc vu. co quan ngang BQ. Ky thu~t trinh bay 1. M~u chii' va chi tiSt ~rlnh bay cac thanh phan the thirc ban sao dtroc minh hoa tai Phu luc IV. quyen han. hien . s6. T8 chrrc thtrc . DiSu 19. kieu chfr dimg. 7) dugc trinh bay theo huong dfin trinh bay cac thanh phan the thirc tai Phu luc III. dtroi mQt dirong ke net liBn. nam sao (tai 0 sf. thanh ph6 true thuoc Trung irong. 4). ngay sau phftn cu6i cling cua van ban c§n sao diroc photocopy. Tlmg cong ty nha mroc (91) chiu trach nhiem t6 chirc tri8n khai thirc hien Thong tu nay.mquyen. dau cua co quan. "TRiCH SAO" ho~c "SAO ~l)C" du:qc trlnh bay tai 0 so 1 (Phu luc III) bang chfr in hoa. Uy ban nhan dan cac tlnh. mau trinh bay ban sao duoc minh hoa tc.tiPhu luc V kern theo Thong ttr nay. the thirc ban sao kern theo Cac thanh phan thS thirc ban sao dircc trinh bay tren cung mQt to giAy. Nhilng quy dinh vA thA thuc va k9 thu~t trlnh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban dtroc quy dinh tai Thong tu lien tich s3 5SI200SnTLTBNV -VPCP ngay 06 thang 5 nam 2005 cua BQ NQi VI} va Van phong Chinh phu huang d§n th8 thirc va ley thu~t trinh bay van ban hanh chinh trai voi Thong nr nay bi bai bo.theo Bang chii' viet tit ten Ioai van ban va ban sao kern thea Thong nr nay (Phu luc I). Chmrng IV TO CHirC THV'C HI~N Bi~u 18. Vi tri trlnh bay cac thanh phan thS tlnrc ban sao (tren trang giAykh6 A4) Thuc hien theo so db be. thang. t8 chirc sao van ban va noi nh~ dircc thuc hien theo hirong ddn tai DiSu 9. b~t dau tir s6 01 vao ngay dau nam va kfh thuc vao ngay 3 1 thang 12 hang nam. nam sao. 2. BQ. td clnrc sao van ban (tai 0 s6 2). keo dai het chieu ngang cua vimg trinh bay van ban.

Cue VAn thu va btu trfr NM mroc (lOb). CO' quan thuoc Chinh phu.Cong bao. .Van phong Trung irong Bang. a r . I. . .WebsiteBNV.HDND. UBND cac tlnh. cac Ph6 Thu nrong Chinh phil. cac PM CN.Cac BQ.VAn phong Chu tjch mroc.Thu tuong. 17 . thanh ph6 tnrc thuQe TW. > .Ltru: VT.Kiem toan Nb' nunc. Tran Van Tuan . . cac Thir tnrong.Cac BQ. .Vi~n Ki6m sat nhSn dan t6i cao.. TAng cong ty nha m. . CO' quan ngang BQ. . ~Cac T~p doan kinh 18. .TOB: an nhan dan t6i cao. . . 320b.BNV: BQ tnrong.Co quan Tnmg uong cua cac doan th8. PC (BNV).~ Noinl.. . . A -' . cac dan vi thuQc va tnrc thuQc BQ. . .~n: .C~lCKi8m tra van ban QPPL (BQ Tu phap).V1n phong Qu6c hQi..r&c(91).VPCP: BQ tnrong CN. . nganh din cir quy dinh th8 tlnrc va kY thudt trlnh bay van ban tai Thong nr nay dS quy dinh th€ tlnrc va kg thuat trinh bay van ban chuyen nganh cho phil hqp.I.

. 19.. Bin sao van baD Ban sao luc Ban sao y ban chinh Ban trich sao sy TS --~ SL -- . Hop dong Ceng van Cong Ban g1ri 000cam kSt Ban thoA thuQn Giay chimg nhan men Ban CD GN CK UQ Giay Gifty giro thieu Giay nghi ph~ Giay ill dirong Giay bien nh~ ho Phieu gui -- Giaxmm uy guyen eN TTh GM GT NP SO' 28. 00 BN ~--=-1. 29.24. 16. 15. 11. 6.IET (K' ~~~~. 32. 3. Keho~ch Phucm~an I:)~ HD CTr KH QyE> TC TB - 12. 30. an PA DA 14. Phieu chuyen PG --~ J Thucong PC . 22. 26. TATT~~l}~~:I vAN BANvA BANSAO ''01120 IlIIT-BNV . 10. Stt 1. Nghi guyet (ca bi(~t) Quyet dinh(ca biet) Chi thi (ca biet) Quyche Quy dinh Ten ~ lo\u~ -- ngaY -"9 thong Il1nam 20/1 cUa B~ N(ji V!') . 31. 3.~---------------~ ~'~~~~. 27. 2. 18. 21. 4. NQ -~ Chii' vi~ttit ban hanh chinh -- Qf> CT QC Thong cao Thong bao Hu6ngdan Chuong trinh 8.J-' 2. 5. 13. 9. 20. 23. 25. BaD cao -Bien ban Tatrinh D\l8n DA TIr lID BB Be ==1 -~ 1 17. 7.

.....-.....':"'~\ ~f[''!!'..._ ."~~~ ~._..'. __ __ .__ ..._....__ .- 7b l _ . ' ../ ].._- .:. _ I ... .!~tzf '... .... ....... _.... ~ trang giAy kh6 A4: 210 t_lll" x 297 mm) ()11201lITT-BNV ngily.~l)t . .. - ~.__ ': ..~-~ 14 -- ..-""~..' _. .. -- . 'l... ..0 '~r... (IG ...._ I CAC THANH PHAN THE THUC VAN BAN 5 "'\. . fhv luc I! ..._ ...... 9b 113 I 7a 7c II I I I I I I I I I I ..~ .... ....{!1 thang PI ndm 2011 cua B(J N(Ji v(J) ." ~j.II ) 2o-zsImm . I I 5a I 4 11 1 I r·! I I i I I I I 9a [ [ lOa lOb 10 I I 30-35 mm 6 • 0 N I.-~-""-.. .".(') I - ~ .. .. 20-25 mm 2 I 1S I 3 I 5b [ [I I I I ...

ta clnrc. s6 Fax Logo (in chim dU'ai ten ClY 15 quan. kY hi~u cua van ban Dia danh va ngay. 7b. "."""". chUc vu... Ghichu: 080 A J. t6 clnrc Noi nhan lOa lOb 11 DAu chi mire do mat nAu chi rmrc dQ khAn DAu thu hAi va chi dfut v~ pham vi hm hanh Chi d§n v~ du thao van ban 12 13 14 " Ky hieu ngmri dAnh may va s6111Q'Ilg phat hanh ban Dia chi C<J quan. 1 2 3 4 5a tA chirc ban hanh vAnban sa. dia chi Website. ho ten va chii: Icy cua nguoi c6 thfun quyen Diu cua co quan. dia chi E-Mail. nam ban hanh van ban Ten loai va trich y~u nQi dung van ban Trich Quyen 5b 6 yeu lloi dung cong van N6i dung van ban 7a. . 9b han. t5 chirc ban hanh van ban) 2 . thang. : Thanh phin th~ thu~.vin baD Qu&hieu Ten co quan.. 7c 8 9a. s6 dien thoai sA Telex.'P.

t6 chirc Noi nhan .-. t6 chirc sao van ban S6. .. _~ _ L" ~.. nam sao Chirc vu. 5c 6 7 Hinh thirc sao: "sao y ban chinh". ~ _ ••• __ .20-25 mm :1 2 J 30-35 mm t I. . thang.. - §• ~ .. __ * _~ ~ • _ -" __ ~ _. "'. ~. . .. 5b ~ ~ ~~ .rc bin sao 5~ 5b. I ._ _ I p ... IcY bieu ban sao Dia danh va ngay. . 4 I~----------------~. ho ten va chit leY ella nguoi c6 thfun quySn nAu cua co quan. o ~ V) Sa 7 .. . _. ! 20-25 Ghi chu: 6s6 1 2 3 4 Thanh phin th~ th. "trich sao" hoac "sao luc" Ten co quan. _ft ~~ __ ~.

-. .! j " "" •• -•••_. ".. ... _ ---. ". _" ...-Dei vm . .._...Dono. _" ". "_ __ _...~o~_~l~_..._...c.-_.!!_y~~P. _.."'r...!?El ~_y~"..32.._ c "._.>' an -. !?2.!!-8 __ _..~_.~_~. _~~!!._~ .~~~~~~~ h~".._ ... " _._..9-_.~____ .... ...__ " ._ f."l -.__ _..-"._"__..._..v[!..--.?:_. __ _" .""" ._ .... ". "-_ _ _..__ .. ._.. . •• ..."'.Stt Thanh phin the thuc va chi ti~t trinh bay (2) Loal chii' CO' chii' (4) Kieu chii' (5) Vi du minh hO\l Ph" cmr T'rmes New R oman ong h(6) CO' chii' (7) _-_. £)Ung.L__ ~ __..."" ..?-.. _ V~_~~. __. - Ten Ioai va trich yeu__ ._.._ .---"-7:""-.--. _.!ip_:_!~. . _. "_f-'!E~.."_.._ _ ._!!!...__.._ --.. .!.!..!_~_~!!".•.~ .--....~-.." 1 ~ . _....•.. 1.._ .@~g?'1. 'i "..._ _ " "_.. _ "" . __ - .. !_~_-....'.- Hit NQi.!. _ _ •• __ __ _-_ . -f~ ~~£=====---._ _. ". _ . .._y~_~~_. .._. _._.-14 _ .._~~~.' NQi .... _. . _ .''''In tbrrong 13-14 ...."". 1.dao '. ?i~~~L~-._.. _. "...9.."_ _ "" _--_.-..Ijo' .!!g ta~~~g. _ ..~~ 5 -_ --_ a .=rrr=:': ...._._ -.. _. _....:12 "'-"._ . " •.. ngay 05 chang 02 niim 2009 13 . _.. _ _ _ _.._.ban " " .~g!!! .>_." _" "._ _~Q~G~O~ ~ .. _"_ .!. ??_"thq!!g_. ~S?.--".''' t " 1.~ .-- ..~~~~~~~ _~~...::.".. 6 ~-......_--.:5!. _....._..!!. uom phan..•. !....-_ .. ._" ._.•.. . .. _:--E9..-. .." _"_ ._ -. _ _ . " ..... .:.. _ _ . ! ._ _... .._.. _ f..-.._ ."_.."" . .__!± .§_~~....._.. (1) (3) ___ "~~~:-:-~"---In :::-2~ _...... .:: _ . ._~"_Jn"~~~g.!yfi!!~._--.E.._ -Ten Ioai van ban _.. thang.._ ~~ ~ __ _..§.. ....}... .g~ __ .._ "' 1.. __ ____. --- ....." .J.._ . c~" ".. " . .._" ".~ .~ ~~~~. _ _ _.ke ben dum ........ ._....__......."". _ .._..~~~g._ _ ..~9. . . _:. _ _ .•-_...-. . ".__...~:._. _ ___.~g __ __ _. _".!?=....-'1'- "'_.!rich_y-e~.. .. ~ th~~g_ _. "-"..••_ _ -_ _..-"" ._" ii...._.~~ ~ c~~._ -. _._ " ~.. _ ."". _..."" _ ._....Q!?:J.. -'•• __ ._._ ""._ ....chi "'.... ... .?gq2..._.=-=~=~~:==~:~~~~~~~=~~==_~=~.Q?."-."_'_._ ._ J:?_... --""'... .JE.._ _. .-.C . __"_ _!~ T~~~ " ~-_.. ..- .-"._"~ ....._~~. _ . CHITHI . _ " .§~.--"'" -'"'._ ' v ... ~ __ _.''' .-~-- . __.. .~!~~L . 14 ! l...rng ...... . __ _ _." ._ __ _ " """ " __ .... _."" ".---- . _ _ .f!1~_p!!~_~_ ." r ..~._.... ._"__.-_ ._" _.__._ . ...__ "'"'_ _.!!..• _. ~ .: ._..._""''''" . ".!. __ _ _. .. ..... .1:-•...:!!....~_~ .~~@:~. ~]:.._. ._. ... _ _...._ _ ". . _ .~!!!g.... 1 .. . .'-_ _---...."_"'''_''_''_..!~.~g ._~. ._...v..!~ ".. -.!~~. .~Q!1~_!:! ~~_ __ __ __ _ "_ "J._"".g~!_i!!_~ . con!......-- ". ...:-_Qo~_~~qi_ ".- . __ •.. ..." "- Inhoa . _. ..9.-"-_ _-_.._" _!~ _~ ."..__ _ '._. .i~ _... __ .- - - 14 " --_... _. .. _.~..~Q~~.__." " _ _...__.-.._--.:.".._ . _ ". .•••_.-._ _' _ '" .........".~§i~....._!!t_ h?a __ ~1.~1?!?g_!!~ ~!. ~.... __ k:~.._ _ _. ._. _..... .._ ~".~~g__ . .. -...~n __. chuoug._ . nn...[__ __ _ __ .-...._.......?..~.-dung van ".-."."._.. _ . nam In thuong 13-14 Nghieng ."._ . .._" _. "...._ _... f:){.._ nQi dung ... ..._.." .!lOa 12-13 ~L d~_ ...... _.~ --".. __ _.-'"__ .. ~~g__~~._....?_."" _"..!. __ " b . . _ .~ 4 Dia danh va ngay...~- .-. ..''''''_._...__ . ' ._ ._.--"--._~!!~~. _ _.-..?J'fY._ -. _ ....----- _ ." _ -"_ _•• __ __ . ~_ Cv._Q92_ 1 Trone cong ' tac." --""" • I ..} _ _.._-.. ..~ ...3-!± f)~8?...:_!§_~~_q__~_~~_~hirc _".. -""'"" .~ -._ Doi vm van ban co ten loai _-_ _ _" ....~~g _ .. ....""""""......-_l__ .'.

"' I.. In thirong 14 Dimg __ .•••_. Til "kinh girl" va ten co quan.-._~ _ _ ._.. .---.. th~_~_~a p~~-ch~~$. __ __ _ _ _ .- -..m__.-. --r.--~~--._ --'.....•._---.-·~.-. ••__ •• L._ ._ •• _. ._ _~ ._ ..·:···~·~~h~~g.I: __ ~~ ----. _ ••• .. . \[..._._ '..Ii~! __ .._"'_"''''''. .-.._ _..--.-'~Phfui·..... !~-1~_~g!.~_. ..._". d~_ J~_~Q:.·-···-.-.--. ~~_G.i:="::"=F~1W-.__ ..... __ ... ml...!~_.-.._.-.~ _ .... ..._9v. !¥~_g_. ..~.!~T..-'.::~~I~D:~G.-.. _ .. .. ...~ thuong In ._ .'"-·-· ._ _ _ _ _ __ .-"-.m ~ . _ ......y. _~~.. ......-.••.._ .~__ }_~..-. .. . _._ _.---.--._m~__ ~ _ ~~~g __ .__ ... ~ 14 -..•_ _ _.~:-J ...'''-''1"4-' .T.- .. ~...----.• _ _ _.--.... __ HH •••• .-.-.._ .x .-. ~~-~i§t =::=====~~:~~===:=~=~::..-. .-- Muc 1.lC. --.. _ _ tlnrong ••• _ __ _-_ _ _......... Ban sao van ban -·--·-r--······L-...·C-~~·hjnhth~c-~·~~--....!~~g ~~~~ . - - . . -. --_~.. _...~_ _ _ ~.·-~··Gili.. ...-.•..._ ~Til "phan' .. __ " .. _ _ ~ _ __ _.__ ~!!~_gJ. __ ..._-_ _ . ill tlnrong 13-14 Dimg + b Gom phsn...:.·····-···-. Thong tir nay co hi~u hrc thi hanh sau 15 ngay ke..--.._"_.~. .g 'T:f.~.--- _.. ·. •••_ _._..-:" Dimg....!.. -.. canai--·· ..=-.. _...__ _ ...._ _ ••...~ __ . ......!_..~~~_~~.-._ ._ - In ._n _ .~~ •••• _ •••• _ ~ ..."~ ..-.----__.•••' -' ~ Truong hop khong co tieu de . _ : ti~~_~. Diem ...!!..iRl~~=i~~~ _=~"J!U~~:a~£===~~t!f.. _..Tieu tiet _r__ ". •. ••••• ~ . ~ ._...._ - _~ •• _ •• __ _ _~ _-_ _ •• _ ••• .~._. -.-.. _.Dieu __ ..._ .~E. _ ..._ _. ._ .--.:. _.. 1..... ••~.. 14 DUng.I' .---- . 14 n__ . ~-...... -_..·-·------..nm ._...·· '··Kfnh·g:fr·i: ·B6-·C6~·g-·Thu~ .~-. ".•••-..· .._.-A Dtrng + -- I+ _ •••• . d~ ---- ..-.-.{iC=~~~~=~:::~==~~=~~~::::::: :::~::}I_~ . 1\1 so tlnr .._~e __ ..--' ....h._......~. r •••~••.... __ _ __ "iIrj _.. -=::= :=:=T~~~C:=~J= ..-.._.-.--....._....~_ In thuong • _ 14 c~~.-...._n __ ... .. -....~~] ch~~~L_ . !!!!f._ _..Fl=~~. .--. . r_'""'i.-..-. _ ~- ~.--... _. ~....'i!!m~M.~_~!~~~_!!~.__ ... .. ~ •.-._. 13-14 ~ ••-...._....... _ . .._ _.a-l..__L _~_........ _ . In thmmg '-n_ .Tieu tiet .~E?..••-.~ .-.-~ ._ . _....-~..!_~ -_ .. __ ._.. ----. . __ ____ m __ ......_. _ __ _ _...........:.--···--· ..-B. 2 ... -_ E~..-i"4" '''---Bfulg---'-'-... _?. __ _ ~ .. --.---_ .. . khoan.." 13-14 fJimg . Tii.. __ 'H_ _._. _..Tiet In tlnrong _n.Q.._-_ ..~~.--._ __ .... ~ Phin...~. ~ _}.... - _.Til "muc" va so thtr tu __ .. _~_C._.... f~:i±_:~~~=:~~f§i==~' J? tti~~~_: : ..-----. . . -. .._~_ .. -...-.....-. __ .... • . ~_... ~ - I~ a _~1~~~k£ ~i~cii[:~~. _ _..·..__ ...":: . ...~·· ..~. ..' !. -.--. _ __:_.....f!li_~. d~ TINH HINH 'nnrc HIEN NHIEM VU _ ._ 13-14 _ . _.__ ._-...-._m _ __. : ... ___ _._tiSu ti~t ti~t _~ j__ . 14 -. ' 14 _ -_...:.. ~.. _...--. ..._.."' •••••... 14 -~ 14 _ ••••• •• ~ _ ••••• .. _!±_ ..-~~~~~ Dien 1. ~ ! v 13-14 Dimg _._ _ _ " _ " _. _ ••••- _ __ ..- -. --.__._~h!!_!_. _ __ ---.. · ·....-.~~t nhan · ·-_ _... . _ ._.~~ .. Dtmg.. . 1-.. -'-1'4-'_ .---.. -..!L!:!. "" -~..-.._~~~... ..-.!!A~:~n_ -~~'..J~~ ..~ ._J?~~. . -- " -".'~.-~ __ •... n ••' _ __ _ .____...-. _ ...._---.~~~~-.-..-. ---_ .7 ••..-va~..._ Dtmg '!2 Dei voi _ _ .·-·... 14 ....:!!_\lC __ ! ...". m •_ -~-Khoan. -.... __ _m ..Tieu de cua phan In hoa 13-14 flimg.__..~~~ ._.:..._ .•_ .._ ..... -. __ 14 _ _ ••••••---- . .- _ .!Jiing.-... _. ._ ! __ ..~~~~_.."'_ .'''illthubD... __ --=-. _ '__'. I -...-. ----....--~--._ ...~ •• --_ ...-...._~_ J..._ •••• - -- ---..-..... -. -_ . :::~:=::::==~~=~=~~~~:=:=~::~~~~:: ~Tiet H_~ _ ._ _!!!.. .._..n~ ill thuong __ _!n.: ~.. .._ ~_~~3:.._...~ _ ...._ .-._ _..~ ~ l_~::_!~___~~~_~.~ .... __ _ ... _.~ -.....:.p.._ ...l. <Urn __ •••_ ••_ _m.s -.._ ___Y..__ _ . ~.~ ...._ .-. 14 14 ~ ••• __ ~ t6 chile. _ _ _ __ _--_ . __ ••••••• u ••_ HL~. ...-._. ··-nn--.. diem..-~!h_ _ 14 DUng --..--..------._ --------.: ~--. .m . ..- .. == .--.. ·.·--.- -.--.~ ~ ." ---..~. -..a_Iloi ~_g_...-.. ••• •.YNQ Q ~ _•••...r..~_---_ . ._..-.. _ ..-... _...-.---..---.~~-.-...X_~.-.---._ .-_ ._ ~ _ _.

. - In boa "... _.. -- Diu chi mire diSkhAn ------.--...--- .- _ -_... _ _ _ 16 Hinh thuc sao ... .":TIco chu 1. _ _ _--?- -- L~ N~t? _ -_ __ _ 1-+.. . - .._ ...._. .!!!._.."-Ky hle~ ~~cri"&i~b a~.._--.Fax: _ -_ _-_.:.__ f-... nhung 3 -z """" "'(_ '- /~ .-.!?~ va s...-.· ..-----··.'~. ~~... ._ ban __ _ -...iil:-··-··········--_·_······ ········ · · ... .~ -.BQ Tai--chinh. -1. "" ~''J r _._ _.._. -.l.. _ (04) .. ". TRIeR SAO.·--H·-··.-... _ _ __ va so thir tu .giam phai th6ng nh§. ~~ .. -'J. - _ __ .---.-. .- . ... _ E-Mail: DT: (04) XXXXXXX.- Inthuimg _ - 13-14 ~ fXmg..-~.. - -.. dong tren co chfr 13. -...---.-.._ .. .. _ __ 9 . _ _" __ " __ . __ __ _ _. ·.BO NOi V1....-. -..... ·_ . . -PL.. __ ... _ :. . -- KHAN __ .... _:.._ .. _ __ - "_. dong duoi . I DlJTIIAO J.. -. '.Bo K€ hoach va Bau ttr. _ _ __ In hoa 13-14 -..-_...---.-_ __ 13M14 Dimg.-.~l!!!:_~L!. ....-...q$ _.. - co chi? 14...-..... .(300)._.. ban sao ....Tieu de cua phu 15 . ~-- dim ...'J._ _.- - - - -... --. . .. PP.. .. F' .._"_.. t.~... .-.- XEM XONG _-_ TRA _ 1-:'12'..-KfrijJ· .. .. _ . In hoa.- II - ._ _ _ 1--""'''-'''''''-- __ ..-..!h. 13 14 --. nhftn ~ _." lu~g_. Ouoc hieu. ---.\~ ~ .~~~:111 ·· Hoan Kiem...h'~ " .. .~..!. 7.. to clnrc.__.-..·······- __ -..... -_ din vB ph!UIIvi hru hanh __ __ _ . .- I - -.. dia chi E-Mail Website: s5 dien .. . '" .". -_ -_ So trang . tna . ~ '1'" d' .- -t-...-dam .... ~ !< ..' F01 ...-_ _ // T' 1 J.- -_ ····i·~t"·..r--. - 13-14 --_ Dimg.-...... · ·_·--_ · ....._.-. .=~-i!ii-~~~~=-H-=~~!f~q~ng~-.----.. ~lJ"j. ." nam van b..- 10 Chi .. _.--'-'---fu"th~~g" ._ .~. '" --- 10 In thuong - t------ 11-12 - _ .~....YL_... ... --- __ ...__ _ _ luc _..-- -.(' .:~... ~ 'fHlfQNG -.. -.: .. _ _ _ _ _ _ _.._ -. - _ -.. _ - _··_·. -1----. r..-1"--'" " __ _2~.._ _ _~hy}y~~r-_ .~\!~ ..Dimg ......._....._ 14 2..._ In thuong _ _.TV. dim --_ -- 'BOA T6c -. Ha NQi -_ -r-.. ..-.. .. "..-~g .......~_. __~~..""-".---~ ~£__ ~2 ~ ~~~? J.-.._ b Til "noi nhan" - va ten co quan..2 th Dia chi co quan...-....._...... r-..I----.. __ _.._ g .~ CHU VIET TAT "_ -.... vi du: Qu6c hieu... _ _ _ _ -..-13-14 Dimg... _ " Ghi chu: CO-chit trong cling illQt van ban ~iillg.._ .~.... _ _ ..~.. tUm I DlJTHAO _ X'. SAO LUC 14 1----. _.!!!~~g_r--J.. _ So xx phoTrangTien..om... _ _ _ __ _.13 '~7. -_.-_..-.__ I ILUU HAND o~:~ I .-__ _ _ __ _.. co cmr 13:' di·......._ _ ___ - Website: XXXXXXX 11 __ _.. dam "-.. SAO Y BAN CHINH.t.~I~~~:1~~~yan)~._- -_ .t.._- I~ •• _ ~ _-... --_ _ _....~~..Tir "phu luc" Phu luc van _. __ .--...._.!?~ __.__ .----.-- - -----.._ -(--_..... --- _. m .. ~ 13 _ 14 - 11 Chi dan v~ d\fthao van ban In hoa 13-14 Dimg.. .. ...--....ia -~ vs .. ng.ii·..-_ _ . __ .. dcng tren co cnu L·~_ ':'.- - _-t- -_ - van ban. ~.~Q!: ~ . ... .. Clan h va flfl'. BANG .'. r._- DUng .-·:··Gfrl··nh"i"€u·nar..

18 M§u 1.9 Mlu 1..19 .Phieu chuyen Mftu 1. MAu trlnh bay ban sao vln bin MAu 2..'-----"'_ _ - _ - • -s: Mau 1.1 .....8 MAu 1.1.3 M~u 1.. QuySt dinh (ca biet) (quy dinh true ti6p) cua Tmrong true IIDND- .1...Cong vAn Miu 1.2 . Quyat dinh (ca biet) (quy dinh tnrc ti€p) . GiAy nghi phep .10 MAu 1.Bien ban .2 Mau 1.GiAy bien nh~ he sa .1 Mlu 1. COng dien .5 ~u1. GiAy gi6i thieu ..17 M~u 1..14 ~u 1. Nghi quy~t CM HQi dAng quan tri Mau 1.. Quy8t dinh (ca biet) (quy dinh gian ti8p) . GiAy di dU'img ..van ban c6 ten loai ella cac Ban HDND . Nghi quySt (ca biet) cua Tlnrong true HDND Miu 1. Van ban e6 ten loai khac . GiAy clnmg nhin .Phieu gtii ....1 ..11 .6 M&u 1.13 Mau 1...7 Mdu 1.Tlnr cong Ban sao van ban 2.16 Miu 1.12 M~u 1. GiAy moi .15 Mau 1. Van ban co ten loai ella Doan Di)ibi8u Qudc hoi .4 .

.1. .. tA chirc ban hanh nghi quy&. t8 chirc ban hanh ngh] quy~.....•.. (3) .......... IcY. (5) Trich y~u nOI dung nghi quy~...... .........Nghi quy~t (ca ~i~t) TEN CQ........ (8) Ky hieu ngum danh may......... ...~ (6) .. Nui nhQn: ......... Axx(8)..... VllT NAM > S8: !NQ~....... .... t ~ •• " t •••••••••• ....." (3) Chtr vj~ cit ten CO' quan... TO (2) coo entre eONG BoA xA HOI can NGHiA DOc lip ..... NGHjQUYET (5) ..... s6 hreng ban phat hanh (neu can).. TC QuAN (1) TEN co QUAN.•.(1).......LUll: VT....1. (2) Ten co quan.•.. C ancu " .... nban ban va..........•.. chile chu quan true ti8p (nau co).• ngay nam 20..'.... tf............nh phuc thang ). Quy'ET NGHJ: Di~u 1 Di~u Di~u . 4 .TV do:_ n.~ ....... (4) Dia danh.... CHUC VI) CDA NGUffi (Chit ICY ...... QUYEN ~N... (4).... t...... ddu) H9 via ten Ghi chu: (1) Ten co quan. 2 .C3JlC:lr • t~ ••• t ~ ••••••• " "' •••••••• ....... .. (1) Chfr vi~ cit ten don vi soan thao van ban va sB IUQIlg ban hru (n~u cAn).... ...... " ..Nhu Ditu ............._" " "~ Miu 1.. (6) NOi dung nghi quy~.. TRAM QUYEN BAN HANH ~...... ....... ) ........

.... (Chft kY..Nlnr DiSu . ( - _ "'-_.d: de 3 ... . (7) Chfr viet tit ten. QuytTNGHI: (5) + . (1) ••• dan ngay 26 thang ........ .. ND'i nh'n: ...Tv do . DO" 1 leu . ddu) TICH (6) Hqva ten (1) TSn tlnh. thanh ph6 we thn6c Trung uong(ten thi xi. .... . ~ ......~ ~ Dleu ol... (3) ••... . 1& xi.... . (3) Trich yeu nQi dun~ nghi quy&. ~ iII iII ........xx(8).. NGHIQUYET .1. . A.. . TmtONG TRve HDND em) vr.. ~ + .... THUONG TRve HQI D6NG NIlAN DAN Can cit Lu~t Td chrrc H6i dang nhan dan va 11 nam 2003.. .• (1) ....• ngay 20. th1 tdn).. . can cir ........ thimh phA thuQc tinh..•• DAN CQNG HoA xl HQI CUUNGHIA vrer Bfc lip .i- "' "' '"' •• ~ ""III" '"' ~~ /. . (2) ..l coo nguoi IcY (ph6 CM tich)..... . (4) Cac can ell We ban hanh nghi quySt...0...Nghi quy~t (ca biet) cua Thtrlrng try-c HDND HQI DONG NIlAN •. ...... .... ... (6) Chile vu Clia ngum kYo truCmg hop Ph6 CM tich duqc giao kY thay CM tich thi ghi ehii vi&: cit "KT........ (2) Dja danh. ..Mlu 1.....7)........ sA: INQ-HBND .. Uy ban nhan ... ..nhfut ban va sA luQ'tlg ban phat bilnh (n&! dIl).. (8) Ky hieu ngu(ri dAnh may........H....1. . (fan vi SO(Ul tbAo va sA luqng ban luu (n8u cAn).. (5) NQi dung nghi quY&. ~... 10 .. . . a a ...... (4) ..... Ghi d... ~ ... ~~..Lim: TM..." v30 wac chec vu Chit tich.... . ben dum ghi chite V1.nh phuc thang ndm NAM.

.......l CM tich... I ....... '... ~ p .. TEN CQ.... (2) Ten co quan.....1.. a ~ ~ ~ ~ . .(8)..... (7) Chirc V1. (5) "' ............... ............................. t .. .. ngily sa: INQ. (3) Chii' viet tAt ten co quan. T6 cmrc (2) xX HOI CHiJ NGHiA VI¢T NAM' DQclip ........ (9) Ky hi~u nguoi danh may... ben dum ghi chirc V1) cua ngiroi ky (Ph6 CM tich)..... dau) HC} va ten Ghi chu: I) Ten C(J quan. niau ...Nghj quySt cua Hqi dAng quan tr] CONG HOA. t6 chirc chu quan true ti6p (nau co) hose Cong ty me (nSu cAn)...... QUYETNGH!: Di@u 1 (6) ....lI1g ban phat hanh (nSu cAn)........... ........... NGHIQUYET .... ..... Can ctr ..... A... (8) Chii' vi&: nit ten dan vi soan thao van ban va sB hrong ban hru (n&.... tit 4 . cin).....Miu 1......... ~........1...... ..H.. TM.Til do ....... .........l cua ngirci IcY...... ...Nhir .LtJU:VT.. ...... HQI DONG QUAN TRI ... Noi nhlin: ..... t . tnrong hop Ph6 CM tich dUQc giao ky thay CM tich thi ghi chii' vi~t "KT.... .... TC cuu QuAN (1) TEN co QUAN..2 .. thong nam 20 .. IcY.... t8 chirc ban hanh nghi quySt....................." ... HOI DONG QUAN TRI CHUT}CH (7) • (Chit ........ nhan ban va sBlu(.....nh phuc '" (4).... ...... (5) Trich ySu noi dung nghi quyet.. (3) ........... ...... (4) Dia danh......" vao tnroc chirc V1............:.... 16 chirc ban hanh nghi quySt.. Di~u ...... ........... ......... (2) ••• Can cir ...........xx(9). (6) Noi dung nghi quy~t. ~ .

cWc V\l cUa nguOi ky nhu B9 wOng.. nhi~m vu..." ~~ ••• ~~f-"" ~ ••••••• ~"' ". quy dinh chuc Ding. . . dJu) Hqva teo (1) Ten co quan. (13) Ky hietI nguOi <tanh may..~ """ . Vienwlmg v. Ghi chu: (9) Cac viin ban phap 1:9lien quan tnrc tiAp den vin dA giai quyet trong n9i dung quySt dinh..rc tift..Nhu Di8u . n$u thAm quyen banhanh quyetd:)Dh thuc. TC em) QuAN (1) TEN CO QUAN. to chirc hole chuc danhnhA mroc ban quya dinh.J..D tlu\o va sA luQ'n8 ban hni (n~ cAn). 'II~ Di~u .• Giam dAc ..H.• CM tich .2 .. ....Icw6ng... Dleu 1 (10) ... ell' f . f>i8u 12 caa 1'h6ng til nAy. HQi dAng ..... II t ~ . ~ wOng hop kY thay m4t tap thS ta:nh «40 thi ghi chit tAt '~. QUYtTDiNH ". TM. (3) DAi Wi quyat dinh c:iL bieti khonggbi mm ban .• Vien trU'ang Vi~n . I . (l1)Quy~n han... (8) Neu cac cAn cU tn. Giam d6c..Miu 1. ICy.. tA clnrc thi ghi ten tap tha hole ten co qean. Cl.._ 'II 4 ••• ~ rnAM QUYtN BANHANH Coo err CAn.... A. t6 chuc hole tan tap th! Ianh ~ (vi du: TM...· . (4) Chii vi&: tAt ten co quan.. (8) (9) . ... (12) Chii' vi~ tit ten dan vi SOQ. HQidAng . quy~ han cua co quan.... ben dum ghi ch(rc vu clia ngUoi leY vAnhin... .TV do ..~ .. nhan ban va ~ IUQ1lgban pbat hanh (nSu cfut)..dUng diu co quan.. (7) N& thAm quy~n ban hanh quya nguoi dUng diu (vi du: BQ wOng (5) Dia danh.. QUvtTDINH: . (5) ngay '. Uy ban nhin din.. . dA ban lW1h Ctuyet dinh (vln ban tha11h . ar.... .nb ph6c U(n CHiJ NGBiA thdng V¢T NAM sa: (3) IQD~ (4).. ..TM.. cac tnWng hop khac thuc bien theo hu6'ng din tai Khoan 1. .. (10) dinh thuQc nguCri.c vA ~p ~ l!nh dao h* co quan..). C\lC wlmg Cue .Luu: Yr.lap." vao trucc chicc vu clia nguOi dUng diu.• (6) Trfch y~u n()i dung quy& dinh.). . . cUA NGlfiJI KY (11) .rc tiSp (nSu co). Xet .haDh ghla s6 vi kY~eu c1ia van bin. .. . 'san ThuCmg V\!.p . ~ .. t6 chec etb (vi d\l: Ban thulmg vu . Uy ban·~ dan.v .(12). .... f •••••• ~ ••• ~ •• + ~. .." via woc ten co quan.' . " .. ). (2) Ten co quan. fA chuc h* chec danh nhA nuoc ban IWlh quy~ dinh. t6 elnrc thi ghi Cbuc vu ella BQ.Quy~t (flub (quy djnh CQ.. '. va via 5 . . J. nam 20. QUYEN~.. (6) Ve Vlfc ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ~ (7) ~ ...f~ · Ir •• + ·~ I.... . truimg hop cdp ph6 dlrQ'c giao leY tbay nguOi dUng dAu co· quan thi ghi cbii viet tit "KT. . ".. .xx(13). 16 clnrc). hfnh .. t6 chicc chu qUlin tn.II " •• Nui nh(in: ... de nghi cua ot . NISi dung quya djnh.. TO CHirc (2) trvc ti~p) CQNG mN BoA xA DOc l. " . (CJm.. II .

CM tich ... Viet1 tru6n~ Vien . Ban Thuong \V.. . . TEN CQ. (4) Dja danh..n: . cmrc vu eVA NGUm KY (8) (Chu kj. .. . Giam d&.. t6 ehirc hoac ten ~p th€ lanh dao (vi du: TM. Dleu .). Can Xet crr (7) Can ell de nghi cua QUYET llJNH: .Hanh phiic tJuing nom 20.. tA clnrc hoac chirc danh nha nuoc ban hanh quyat ~nh. (3) Chii' viSt t~t ten co quan. t6 chirc h('~c clnrc danh nha rnroc ban hanh quyat dinh. n~u tham quy~n. " " . TM. TRAM QUYEN BANRANH . (4). (8) Quyan han. ). nor cmr NGHiA ~T NAM IQD..xx(lO). lli~u 1.3 .. .). nhan han va s6 luong ban phat hanh (nSu dn. (3) . Uy ban nhan dan... r ••••••••••• .. (6) N~ thAm quy€n ban hanh quy~t djnh thudc va nguoi dung dAu 00 quan. .. (5) .. Ten an..." vao truce ten co quan.. Vi~n tru6ng v.ban hanh quy8t dinh thuoc va ~pthS lanh dao hoac 00 quan. .. . . 6 .. . Hoi dang .)..." vao tnroc clnrc vu cua nguoi dUng dAu..Quy~t dinh (quy dinh gian ti~p) e) .....Luu: VT.M~u 1.. Uy ban nh3n dan. Noi nhQ. quy dinh.. (10) Ky hi~u nguoi danh may.Nh U D leu . an. DiSu 12 cua Thong ill nay... .. TM. tA chirc thi ghi chirc vu cua nguoi dun¥ dAu (vi du: Bo tnrong BQ.. tnrong hop IcY thay mat ~p the lanh 40 thi ghi chu vi~t tit "TM...v . C1.. Ban hanh (Phe duyet) kern theo Quyet dinh nay o.. do . .)" .lC tru6ng Cue . t6 chtrc d6 (vi duiBan thu6ng vu . cac truong hop khac thuc hi~n thea huang dfut tai Khoan 1. (nSu co).... (7) Neu cac can cu tT\1'C ti€p d€ ban hanh quy~t dinh (nhu ghi olui cr mlu 1... tA clnrc chu quan true tiq. H6i dAng. (9) Chii' vi~t tit ten dan vi soan thao va s3 luong ban hru (n~u cAn). to chuc thi ghi ren t~p thS:hoac ten ca quart. .1.. dB phuong (1) co quan... Cue tnrong. ben duoi ghi clnrc vu cua nguoi ky van ban. Giam d6c .T. TC cnu QU AN (1) TEN CO QUAN. . ke hoach. .. chuang trinh... ... ngay QUYETDJNH Ban hanh (Phe duy~t) (5) 418 •••• Il .. (6) .2). QUYEN ~... ... dJu) . chirc vu cua npuoi ky nhu Be>tnrong. H9 va ten Ghi chli: (*) M~u nay ap dung d6i vci cac ~uyBt dinh (ca biet] ban hanh hay phS duyet mQt van ban khac nhu quy che.. A.. tnrong hop cAp pho duqc giao ky thay nguci dUng dAn 00 quan thi ghi chif vMt tit "KT. (2) Ten co quan. (5) Trich ySu nQj dung quyit dinh.. T6 cmrc CQNG BoA xA (2) Dqc lip .(9)...

4 4 •• '11 '" ...J" f~4' ••••••••• .... . .... diem. bao gAm chirong. ............ ...... . 7 ..... (1) Trich y~u noi dung cua van ban... ~ •••••••• ~ ••••• • . (1) ... di~u. khoan... QUYEN~......T6 ewe cnn QuAN eONG BoA xA HOI cmr NGW VIET NAM ...TI... (*) Mlu nay ap dvngd8i voi cac van ban: duoc ban hanh kern theo quySt dinh (ca bi~).. ddu) Nguy~n VinA --~------------------------------------------------------~ Ghi chu: ....... ~ .... rnuc.....~ 0... Di4~u •~ * •••••••••• " ChUO'Dg •••• ...... entre vu eVA NGU(n KY. .." ••• I ~ t_.. ~""" I.. .. ~ t r ~ Dleu ................. .... . Di~u .. ChU'O'Dg I QUY D}NH CHUNG Di~n 1 Di@u 2 ~ •••••••• ~ ~ ~4 .......... *....Min van ban (ban hanh kem then quy~t tJ.. .... ~~ p .........nh) rJ TEN CQ. . ..... Dqc IfP .. ~~ 10 11 •••••• "...Hanh phuc ..lQD...1..... TC TEN eo QUAN. ' (Chit ky... •• ~ .. do . . ... b6 cue co thS . nam 20 cua ...... A _ ~ TEN LO~I VAN BAN (Ban hanh kern thea QuyJt dtnh s6 ngay thdng ... +"...) ... ... . Chuong .... ..

T6 cmrc (2) eo coo eONG BOA.v . ...... eta an.. (4) chocit ten co quan... __ . (8) Noi dung van ban. thong bao. ngay 56: I... t5 clurc ho~c clnrc danh nha mroc ban hanh van ban.. phirong an.... ben duOi ghi chirc V1) cua ngirci kY vAn ban......4 . " ..(10).. chuang trinh...Van baD co ten IO\li khdc (") TEN CQ... Giam d5c. Uy ban nhan dan. H6i d6ng . (10) Chi! viSt tit ten don vi soan thao v. (7) (8) _. Ban thueng vu. TEN LO~I VAN BAN (6) . )..~..v ..... nSu nguci ky van ban ta cAp ph6 ella ngiroi dung dAu co quan thi ghi chfr via tit "KT" vito tnroc chirc vu cua nguoi dimg d&u..... thong bao...... .. " '. ke hoach.. ..Mau 1.' (9) Ghi quyen han. cac tnrong hop khac thuc hi~n theo huang d!n tai Khoan I... (3) Chii' viBt cit ten loai ban.xx(ll)... ... t6 chirc h~e chirc danh nhA rnroc ban hanh van ban... TM. thdng niim 20. co tha an.. (2) Ten co quan. QuvtN ~.. dB bao cao... bao cao v. A.. ( l I) Ky hi~u nguoi danh may.. to' trinh. xX HOI CHiT NGHiA vQ:T NAM DQc IfP . Vi~n truOng v. ' ._ . 10/. (5) (*) M~u nay ap dung chung d5i voi da s5 cac hinh thuc van ban hanh chinh c6 ghi ten loai e\l nhu: chi thi (d.Htmh phiic .l sc3lugng ban hru (nbI dn)._Luu: VT.(3) . quy dinh v. to' trinh. BiSu 12 cua Thong tu nay. the f)~adanh. Cue tnrong.. Noi nh(in: .1... .. ddu) Ho va ten Ghi chu: .....TV do . TC QuAN (1) TEN QUAN..v ....(4)......1 " ... ~ .. . clurc vu cua nguoi ky nhir BO tnr6ng.. via van (6) Ten loai van ban: chi thi (ca biet). cmrcvu eVA NGlfm KY (9) (Chu .... Rieng d5i voi tb trlnh them thanh phfut "kinh gui" a vi tri 9a. kG hoach. tB chrrc hoac ten tap the lanh dao (vi du: TM... ~ tnrong h~ IcY thay m~ittap tha lfulh dao thi ghi chfr viet tit "1M" van tnrac ten co quan.... biet). 8 . nh3n ban va sc3luong ban phat hanh (neu cAn).... t6 chtrc chu quan tnrc ti~ (neu co). (I) Ten CO' quan. (5) .. (7) Trich y8u noi dung van ban. chuong trinh. TM...

t6 chirc h~c chirc danh nha nude ban hanh cdng van.. TM. . ..... 12 clia Thong tu nay... f + + + ... (5) Dia danh..Cong vAn : TEN'CQ.Xx(lO).... . .. hoac chile danh nha mroc ban hanh c8ng van..I. Website (nau c5. bo p1$l chue nang) soan thao cong van.. clnrc VI) Ayvao.. t6 clnrc.... ' QUYEN .. ...MAu 1. 56 dien thoai. .(3) ...CONG BOA. .. (9) Chii' vifu:tit ten don vi SO@Il thao va s61uc... phongban. (3) Chii' viet tit ten co quan....... chirc vu cua nguOi... t6 chuc tA chile (8) Ghi quy€n han. tA chile thi ghi ehfr viet -cit "KT" v~ tnroc clnrc vu cua nguci dung diu.... chile vu cao cApe~ Nha nuoc. (5) . . Di&.. 9 .....n).. Ban thuong vu..... Uy ban nMn din. (4) Chit vi&: tit ten dan vi (Vu. • .... (6) Trieh y€u noi dung c6ng van. tA. xA HQI can NGHiA thong VItT NAM DQclip . n&! nguaj ky cOng van la cap ph6 ella nguoi dung dAu co quan. vi du: TM... ~ • i" ... van.. . Kinh giri: . . 86 Telex..... :thi pMn noi nhan khong ghi "nhu tren" ma ghi tnrc ti€p nhimg chile danh... (II) (1) Ten co quan... Website: .. (2) Ten CCI quan... OJ) Dia chi CCI quan.. HQi dang: ......... chuquan true ti6p (nBu co).. * N~u noi nl$l (kinh sUi) Iii nhimg chirc danh. . TC can QuAN (1) TEN CO QUAN~ TO (2) cmrc . (Chit ley.... r r ~ • • • • • • t . * •• I '" ••••••• ~ •• . • lL:\N..v . .Hanh phiic ..... tA chuc ho~c ten ~p thS 1~~.. ~ . ddu) Hq va ten sa xx ph8 Trimg TiSn.TV do . (10) Ky hieu nguCri danh may...Luu: VT.(4) .. qu~ Roan Kiam. (7) NQi dung cong van.....mg ban hru (n6u cAn). (6) nom 20.....(9).... leY nhu BO truong. Vi6n twang v.. ngay S6: V/v 1.. tnrong hQP ky thay m@t tip tha. ben duai ghi chile vu cua ngucri kY cong cac tru6ng hop khac thirc hien theo huang dL1 tai Khoan 1.. . CmJC VV CVA NG1fffi KY(8) .1.S ....C tnrong. ...... Giam (f&.. ... lanh dao thi ghi ehii viet tit ''TM'' tnroc ten co quan.... A. Fax: (043) XXXXXXX E-Mail: Ghi ch.. Ha Noi DT: (043) XXXXXXX. . CI.. t~ t ~~ " (7) If " : " " ~ " . dja chi E-Mail. s6 Fax. " _. TM. nhan ban va s61UQl1g ban phM hanh (neu cAn).. Noi nh(in: ...Nhu tren .

.. (3).... (3) D.... .. thanh ph8 thuQc tlnh.. (l~) Ky hieu riguai (tanh may... . _ .. (1) Can Cll Luat nam 2003.. .. thanh pM true thu6c Trung uong. Noi nh(i. S6: .. '" '" . (7) Thfun quyen ky van ban ... q~ thi xa..... IcY va ddu HDND) HQ va t~n trful... -Nhu Di~ . (5) Cac can ClI khac ap dung ban hanh quy~t dinh. ~ •••••••• I ••••••••••• ~ •••••• _. ... .• (1) ••• CQNG HoA xA HQI cnn NGHiA vQ. . QUYETDINH: '" (6) '" '" '" ... (4) Trich yeu n6i dung quyGt dinh.. (7) .. (9) Chii' vi&:cit ten dan vi soan thao va -Iuong ban hru (nau can)...... (6) Nai dung ~uy&: dinh. ...n: ·~ Dleu .. TM..TV do ... ngiry thang ndm 20 . uY VIEN TRUONG CBiJnCB TRue s( 10 .. . NSu Uy vien Tlnrong tnrc kY thi ghi: PBD can TIeR KT. (2) .A. huyen. sd luong ban phat hanh (nau ciln)........LUll: VT..Quy~t djnh (eal bi~t) eua ThU'irng trtrc HC}i dAng nhan din HQI DONG NHAN DAN . (9) .....• ......... t6 chirc Hoi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11 (5) _.'xi.lQE>-HE>ND Ve ...xx(1O). nhan ban v 1. . cmi TJCH de . .1.. Di~u 1 - .... ... .MAu 1..... .. QlJYET DINH (4) ••••••••••• '•••••• ••• THUONG TRl/C HQI DONG NIlAN DAN ....... (S) NSu Ph6 CM tich ky thi ghi: KT........a danh. .T NAM' DQc I$p ... thi (2) S8 thir nr dang ky quy~t dinh cua Hoi dong nh§n dan. . ... " _. ..H\lob pbuc .... THUONG TRUC HDND ~ CHUTJCH(8) (Chu .. ... .. Ghi chu: (1) Ten tinh.6 ..

.. 4 .. phuOng......... <II (6) to I • • • . (5) .. tht trfuI. Ndi nh(in: . nban ban va sB hrong ban phat hanh (n€u cAn). . . (7) (8) Chfr vi&: tit ten Ban soan thao va sB luong ban luu (nSu dn)... (3) Chii viat tAt ten loai van ban..1.. thanh phB true thuQc Trung uong....1.. f... (2) S6 thu tu dang ky van ban cua HQi dAng nhan dan.7 .. tharih phB tllUOc tinh.. ~. (4) . • . ~..Hanh phiic I sf.xx(9).Vin ban co ten lo~i cua cac Ban Hqi d6ng'nhan dan > HQI DONG NHAN DAN . . IcY ~adc1uHlJND) H9 va ten Ghi chu: (1) Ten tinh. NSuPh6 TruOng ban ky thi ghi: KT... (4) Dia danh. TEN LO~I VAN BAN .A.: .•.. . (5) Trich ySu noi dung van ban.T NAM DQclip . .. quSn.. . . r .. (M[u nay dung chung cho tAt ca cac loai van ban c6 ten loai do cac Ban cua hanh). •• • .._lI ... • . • .. • • ...(2).... f • '" • • • • ...•• CONG HoA xA H(U CHU NGBiA VIf.. (9) Ky hieu ngum danh may. (1) ... . .. • ~ • • • • .. . ••••••••••••••••••••••••• . • • .. ngay thang niim 20 . TRU'ONG BAN PH6 TRU'ONG BAN Hoi dAng nhan dan ban 11 . .LUll: VT.. • . thi x!. (8) .. f 10 ... .. .. TM. .. ~ '" ~ "') . ..... -HDND A . (3) . BAN KINH TE NGAN SACH TRlfONG BAN (7) (Chft . (6) NQi dung van han.Tv do ... xa..Miu 1. huyen.

.. ..'aa ••• '0 •• .. . '" " Noi nh(Jn: . .. . _ •••• ~ t •• ~' •••• po. ~ •••••••• ••• I ~ ~ ~.. TRUONG DoAN ' PHO TRUONG DoAN (8) Chit vi~ ~t ten dan vi soan thao va sa IUQ1lg ban hru (nau cAn). • . Vin ban co ten Im}i coa Doan D. •• ". sa luong ban phat hanh (n8u cfut).... . .. .... • ... or ... A.·o a _ ..Miu 1. (I) CONGHOA xA H(n CDn NGHiA vrsr NAM DQc lip ~TV do ...... ......\i c1la Doan f)~i bieu Qp& hOi). '" . .....(3). ngay thdng nam 20........ ddu DDBQH) Hq va tin Ghi chti: (l)Tentinh... ..8 ... ...... ten loai van ban Doan leY vcri tMm quyen rieng thl khong co dong quyen han... (9) Ky hieu nguoi dinh may. (6) Th1n quy~n ky van (4) T rich yau nQi dung van ban. ..' ' ••••• et "' p r ........I.. TEN LO~I VAN BAN .. DoAN DAI BIEU TRUONG DoAN ouoc (7) HQI (6) ..... . ._ ~ .... ... (5) NOi dung van ban.1 (2) -DDBQH .: KT. " ' ... (7) NfuJ PM Truong doan ky'thi ghi. • . ( I ••••• ~ •• J (Chii 10/. thanh pha tnrc !huQc Trung trong. 't..... ...Luu: vr. I ••••••••••• " . _P 4 ._ •••••••• 0 oi- ••••••••• ••• ••• '. ..... TM.. .. • .a ••• ~ ••• or ~" • ... (2) Chit viet cit (3) Bia danh. .. . .~ 'I" ••• (4) (5) t •••••••••• . (M~u nay dung chung cho tAt ca cac 10.8) . .i bi€u Quae hqi DoAN f)~I BIEU onoc HOI ••. .Hanh phuc sa: ... ~ •••••• ~". • • . .. • •• • ~ . N~u Tnreng 12 ....xx(9)... . .. . .. ..1ivan ban cO tBn 10.. ~.. • • • . ban.... _ ." •• ~ •• .. .. .~.. • . • • • " .

t6 chuc hoac chuc danh nha mroc ban hanh cong dien...xx(lO). (5) .. • • • ... (6) Ten CC1 quan.N.. (9) Chii' vi8t cit ten don vi soan thao va s61UQ1lg ban hru (nfut can). (10) Ky hieu nguoi dAnh may.······ .. '" NO'i nh(in: •.Cong difn TEN CO QUAN. dtiu) Ho va ten • Gbi cbu: (1) Ten CC1 quan..A.Min 1. (4) thang nam 20.• 11 "1.Liru: VT.(3).. . • • • • • • •• " • ~ • •• ••• L • • • ••• 'I- • • • • • • • • • • • • • • •• '. " '" '" QUYEN IL...... (7) Ten CC1 quan.. tB chirc ho~c chirc danh nha mrcc ban hanh cong di~n..a danh. . t6 chuc chu quan true ti8p (nSu co). ngay NGHiA VJlT NAM DOc I... . t3 clnrc hoac chirc danh cua nguoi dUng dAu.9 .. t& chuc ~ diQn..I. '" . (9) . . . .. - " (6) dien: . (2) Ten CC1 quan...p . 13 .... kY.. TO cHirc (2) (1) CQNG RoA XLi HOI can . nhfut brut va s61u(]llg ban phat hanh (n8u cAn).. ~ • ~ • • .. TC em) QuAN S6: /CD.. (8) N6i dung dien.. (7) .H:}nh phuc . •••• ~ ••• ~ •• ~ ~ ~ ~ 4 ••• ~ ••• •• ••• ·~···.... • • • •• .. cmrc vu CVA NGUOI KY (eM .. '" ..... TEN CO QUAN. (5) Trich y~u noi dung dien. •• It.. CONG DI1J:N ..Til do .. (4) e.. • • • . (3) Chii' vi8t tit ten CC1 quan... (8) '" ..

. ~ ~ .. . . Ong (bel) 1'0.... Noi nh(in: .••••• Min Q •••••••••••••••••••••••••••••• (5) ... 'II /GM. " " . . ... (5) Trlch y6u nQi dung cuoc hop...A. .. .. .. .... tran trong kinh moi: ~...~ p •••••• ~ '_. ... . ...xx(9).. I' ... .Gi§y moo TEN co QUAN..... .... . • ... ... TO CmJC (2) CQNGBOA xA H(n CHiJ NGUiA vrer NAM DQc lip . . don vi cOng tac cua nguoi duQ'c moi.H.v . .. .. . .. . . .T. CHlJC vu CUA NGUm lIT • Liru: VT..nh phuc . . chU'c \'\1. d&u) Hq va ten Ghi chu: quan. t6 ehlie ho~e hova ten.. . (8) ... . du •• ~ .. • . (7) Tcm (noi dung) cua cuoc hop. . . ...10 . . . . ~. .... ... . .. QUYEN ~. .. ngay thong sa: .. (Chu 10/. " ~ •••• GIAy ~ ••. (4)... ••••••• ~ . . • . . (4) Dia danh.. .... .: .. . .. do .. (9) Ky hieu ngtrci danh may.. hQi nghi v. . . quan.. .. .. . . t6 clnrc ban hanh giAy mei. t6 chire ban hanh giAy moi (3) Chii vi6t cit ten CO' quan. nhan ban va sA hrong ban pluit hanh (n~u cAn). .. •• Thai gian: . ..1.. TC Cm) QuAN (1) TEN CO QUAN. " . : . . ... (2) " .. (1) Ten (2) Ten 00 CO' 14 . . . . . . (6) Ten CO' quan. nam 20. (6) o (7) .Miu 1.. tA clurc chu quan true ti€p (n6u c6). ft '" ~ Dia di8m: • .(3). • • " . (8) Chii vi8t tAt ten dan vi S04Il thao va sA hrong ban hru (n~u cAn)... hQi thao. . .

.. va ten " (5) Ho va ten.. GIAV GIm THI~U . 16 chirc chit quan tnrc tiSp (nEu co). ... tA chtrc ban hanh van ban (cAp giAy gi61 thieu). h.c l"p ._. Nui nh(in: .... TC coo QuAN S6: /GGT.. QUYEN ~N. .. Ho • "Ghi chu: (1) Ten co quan. a tren /.do .......Ty. ...Giiy giOi thi~n 'TEN CO QUAN. Gng (ba) Clurc Vl.(3).. (4) Bja danh.. (2) Ten 00 quan. .. .. ....... (1) TEN CO QUAN. .. (2) .. clare vu (6) Ten co quan.l: Diroc cir den: (6) .. t& chuc ban hanh van ban... ddu) -Liru: VT... ~ •••• _ •••• VS •• 44 •••••• viec: t .Min 1.. 15 . cuuc V1) eVA NGUm KY (ChU kj. ~ .. . tt ~ '" t~t t ...( ngay ray .. ngay thang nam 20.Nhu tren.. 1. T6 CWC (2) CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA vr¢T NAI\i Dq. hoan thanh ~ •••• D~ nghi Quy co quan tao di~u kien dS eng (ba) co ten nhiem vu.. gici thieu toi Iam vi~. tA chirc duoc va don vi cong tic cua nguoi diroc gi6i thieu.... en et ..11 .... (4). " tran trong gici thieu: (5) . G·" nay co gia tn dJ....Hanh phue ... (3) Chii' viet tit ten co quan.

t5 clurc banhanh van han. J.1'1}' do .nh" phiic xA BQI CBiJ NGH~ ~T NAM IBB. 56: TC cnn QuAN (1) TEN CO QUAN. Chu tri (chu toa): Thir ky (ngiroi ghi bien ban): Noi dung (theo di6n bi8n cuec hOp/hoi nghilhoi thao): . '" ta (4) Ten cuQc hop hoac hoi nghi. . (5) Ghi chu: (1) Ten 00 quan. ... T6 CmJC (2) CQNG BOA DQc 19P .12 .. d. BIEN BAN ~ (4) . gio .Miu 1. .. ngay thang . " (3) Chfr vi&: tit ten co quan.Hv.Bien ban TEN co QUAN. t6 chircban hanh van ban. (5) Ghi chile vu chinh quytn (nBu cAn). THUKY (Chu. at au: f)" d'" . .. hOi thao) ket thuc vao . 16 .... hQi thao.kY) CHirTOA. chirc chit quan true ti~p (nfut c6).. Thanh phAn tham du: " .a lem: ..l. Th" glan b!.. nam Cuoc hQP (hOi nghi. "' ~ (Chit kYo ddu (neu co)) Hq va ten Ndi nh(J. . m. (3) .n: Ho va ten .. (2) Ten co quan. .

. . . . + (5) ~ ~ t '" 4 " .. ngiry ndm 20. . nh'" h.l.. (6) HQ va ten..... TO CHifC (2) S3: /GBN... sa eua: rep 9D 0 Dng (ba): . noi cong tachoac giAy to tuy than cua ngu(n n6p he.... giiy to.. dan vi cong tac: .... 16 chirc chu quan tnrc ti~p (n8u co)... ...Hsnh phuc thang ..... . tii lieu co trong hd so. (5) Ho va ren. HoA sO' ••• BIEN NHAN • '" t .. f .TI}'do .Luu: Hd so..... td chuc cAp ~Ay bien hd so........ 1 2 3 ~ -1'" ~ '" (6) '" '" ..... . (2) Ten CO' quan. (7) Uet ke dAy du. ..Giiy bien nhin TEN co QUAN... t ... .. cu th~ cac van ban.... Ghi chu: nhan nhan 17 .. NGUm TIEP ~N He va ten (1) Ten CO' quan.MAD 1. ... (4)... (8). BoA xA HOI can .. GIAv Ho va ten: '" '" .. . bao gam: (7) ..(3) ..... CONG ... (3) Chfr vi& illt ren co quan. ..I. . -to ~ ...... NGHiA VIET NAM ll{)c Ijp .. (4) Dia danh.. chuc vu va don vi cong tic cua nguoi ti€p nl$l hd so.. TC CHU QuAN (1) TEN CO QUAN. so. (8) Ten nguai hoac co quan gui hd sa. Clurc vu.. Noi nh(in: .. ...13 .. to chuc cAp giAy bien hd so... . D-a t·J...

.....l th~nguoi.......' (2) '" ...... I .... TC COO QuAN TEN CO QUAN. .Luu: VT.. ~ .. .. .. "" • +._ ..p ... . ... tB chirc cM quiul true ti~ (n~u co). BoA xA HOI CHiT NGHiA VI$T NAM DQcl... .... .. ..... ... ... • ...." .. . to chuc cAp giAy clnrng ~ay Dia danh... . .. . .. .. ... ... ... .(3).. .......... dau) KY .. .... .. .. . .... .. .. ~+ •••••• .. . . ...1... 18 ... '" '" Noi nhpn: .. .... .... ~ ••••• ~~ ••••••••• t ~ (5) ..........p clurng nl$l... " .... HC}va ten Ghi chu: (1) Ten 00 quan. .. .... QUYEN ~........... . .H\lnh phuc thdng nam 20 .. Chii' vi& tit ren co quan....... .... .. . (6)... ... ••• " t .......... . .. • .T'1 do . .. ... ngay GIAy CHUNG N~N ...... nh3n ban va 861uQ'ng ban phat hanh (nSu can).. ...... (4). ~ .. . ~ ... ......... tB clnrc d..... 8\1' vi~c> vAn dS duQ'c chung ~.. .... . _ ~ •••• t~ . t .TEN co QUAN.. .. cmrc VV CUA xctror (Chu kj.... .. ....Axx(1)..... clnrng nhan: . _~.. ....... ..... N6i dung clnrng nhan: xac dinh Cl. .. ..... . S6: /GCN. . Chii' viet tAt ten dan vi soan thao va s61uQ'llg ban hru (nen cAn).. .. . . nhan... • . TO CWC (1) cQNG (2) .. . ~ .. • ... (3) (4) (5) (6) (1) (2) Ten 00 quan.. ........ .. . ... Ky hi~u nguoi danh may... ...... . .....

... ..nh phuc ......... d~n I -J f)i . TO cmrc (2) S3: (G£)f)•.......( en Xac nhan.... (4)... ... ......."... . GiAy nay co gia tri bet ngay QUYEN ~... ".(3)....... NOIDIVA DtN Ngay thang Phucmg ti~n DQ dAi ching dtrirng (Km) ThO. --{ l ! ! Bi .. CHUC \TV CVA NGUm KY dJu) (em Jry: HQ va ten _.. cua cO' • quan (to chUc) noi di.. J.. I I Den .. Ben .. cong t' .....I.Min 1.. Bi . .. " .. .15 .......H.. ".......TV do ... . 19 . GIAy DI DUONG cap cho ang (ba): Chile vu: N 0'1 d llQ'C Cll dJ.... ... ..'..Giiy di dU'irng TEN co QUAN... gian fr nm.. .... d.... CQNG BoA xA nor CHU NGHiA V¢T NAM DQc lip . .. ' en ac: (5) . ngay thang ndm 20.TC cnr QuAN (1) TEN eo QUAN.......

. (3) Chii' via:: tAt ten co quan. Phu cftp hru tru: ~.._... 1 i 4 . Ph\.... ...... t5 clnrc cAp giAy di direng...... "' ............D€n .. + ........... Di J.. ten........ d d d ... ~ ..... 1 Ve nguoi: ve x d =. ~ .. __ .. Tong cQng: ....... w ve d d x =" d = .... Di .. (2) Ten CO' quan...Phong nghi: . vi cong tac cua nguci duoc cAp giAy...... 20 .. ~~.. chirc vu va don (4) Dia danh.Ph\! phi lAy ve bang dien thoai: .... ~ c .. I -l I D6n .! c§p di dirong: 2.Ve circe: ve x d= ....... Den ..... " ... ..... I Den ......... ve x 1........ t6 chirc cAp giAy eli duOng."... (5) HQ va..... Di ~~ ...... NGUOI DI C6NG TAc (Chii' kY) PHV TRACH BO P~N KEToANTRUONG (ChUkY) (Chi¥ kYo dau) Hqva ten Ghi chuo' Hq va ten Hq va ten (1) Ten co quan... d d d ... t& chirc chu quan tnrc titp (nSu co)... ....

.. (5) Ho va ren. AI..... . QUYEN ~N. (7) . Noi nh{i.". .. t6 clnrc eM quan true ti~p (ntu co).nh phue NAM /GNP.. tai.. (6) Noi nghi phep. (4) f)ia danh. (4). ttl chuc eAp~y nghi phef.n: . (8) Chii viet cit ten don vi soan thao va s51uong ban hru (nau c§ll). .. hl.. .Luu: VT. cAp cho: .. (6) ... ." ngay e tu .. .. .. ..B.(3).... . ella ang (bel) (2) . chirc Vl.. . (5) .... 21 . hOQc chinh quy€n ilia phuong nai nghi phep (eM kj.. (8) . to chile cAp giay nghi pbep. ... .. .kj. .. . (7) Nguoi duoc cAp·gi§y nghi phep. dau) Hq va ten ICY Xae nhdn eua 9(1 quan (t6 chec) . .1 va dan vi cons tac cua ngiroi duoc cAp giSy phep. .. GIAV NGHi PHEP Xet Don xin nghi phep ngay ... TO CmJC (1) (2) CQNG BoA xA HQI CHiT NGHiA ~T Dqc lip . ~ •••• .. .. (3) Chfr vi$t cit ten co quan.. . •••••••• ~ trong th" glan: 01 ...~ ••• ~ ~ •• aa .TEN co QU:AN. . TC COO QuAN TEN CO sA: QUAN. ngay thong nam 20. ..... ddu) Hq va ten Ghi chu: (I) Ten CO' quan. k1...~+ Clnrc vu: N gh'1 Phe Oam ~p . .. uen ..'( ••• ~. Ong (ba): ...• ~~.t ngay e • ~ •... .. .Tv do . CHUC VI) CVA NGUffi (ChU. (2) Ten CO' quan... . .

. t& chtrc nhan phi8u chuyen van ban. tB chile dB thea doi. (3) Chfr tit ten co quan.(3)..... TCCHUQuAN(I) TEN CO QUAN. .17 Phi@uchuy~n M TEN Cd QUAN. phiSu ehuyen khong dn hru nhung phai duQ'c vao sA dang leY tai van thu 00 quan.. J..Miu 1. tat lieu. W cbtrc cM quan true tiSp (n€u 00).... (6) (7) QUYEN ~N. (8) Thong tlurong..:U cua CO quan. kiem tra.. • '_L':'_ ~ • ~ ......an au.......l.. "I'~ hay nQi dung gi.. (2) Ten co quan.. ..' Noi nhl)n: ... (8) . ngay niim 20.. . ... VV CVA NGUOI KY (Chii' kj. giai quy6t....... " " PHIEU CHUYEN .. ddu) HQ va ten Ghi chu: (1) Ten co quan... e (5)N eu cu th~ d an... ). Kinh chuyen ... " CHUC xern xet..... th u cua ca unan. '" (2) co nhan diroc (5) .Hanh phiic .... tA chile ban hanh phiSu chuyen.. T6 Sd: cane (2) CQNG BOA xA HQI can NGHiA thdng VJ:tT NAM DOc lip ... ve van d~ e: e .TY' do . to c h'ire nao.. (4)... (4) Dia danh. .. IPC·. . .. (7) Ten co qUaIl.. (6) Ly do chuy€n.. ~p th~h O@C van ban tal U.. via A 22 .. t& chtrc ban himh phi8u chuyBn.

........ (5) Li~t kS C\1 thS cac van ban.... (7) Phi&! giri khdng cAn hru nhung phai diroc vao sA drutg kytai VT co quan.Miu 1.... (3) Chfr viet t3t ten co quan..(3)....H~lUh phiic ....... ~ ... (2) Ten ca quan. dc3nghi " ..... . . t t 0I tt t... /PO..." ... tA clurc ban hanh phi8u giri..... van ban.. NgU"oo nh.. nam . giri lai phiBu nay cho QUYEN IL)... tai duQ'c giri kem thea phieu girL (6) Ten co quan t6 chirc nl$l phi8u girl va van ban.18 ...........p . ..n (ChukY) ...(7). tai li~u sau: (2) girl kem theo phi6u nay cac PHIEU GiT) ·1: 2..N.. ~~ f f f ~ (5) + ~ .. ..... (4) f>ja danh. ........ (6). kiSm tra..... (6) ...... (8)... t& clnrc ban hanh phi8u gui. .. t& chirc deS thea doi.. ddu) .. Sau khi nhan diroc.... . t& clnrc chu quan true tiSp (n&! co)..... ngay . .Phi~u gUi TEN CO QUAN..' 1 "" · ttt 0I ....... t6 chirc nl$l phi8u giri va van ban..HI] va ten Hfl va ten GM chu: (1) Ten co quan.1.. thang .. .... (8) Dia danh noi co quan.. (2) Noi nh9n: .. . t\i li~u........ ". (4)............ ngay thang nam 20 . 23 . tii ]i8u d6ng tru lieu sa. CHUC VV CUA NGUm KY (Chu kY.. ..TV do . . TC cnu TEN CO QUANf T6 S8: cmrc (2) QuAN (1) CONG HoA xA nor CHU NGHiA VJtT NAM Dqc I.. ~ ~ .. ....

24 .............Hanh phuc (2) .. (6) Logo cua co quan.... TO CHUC (1) (6) .... cmrc vu eVA NGUm Gill THlJ' ...... (ChukY) Hq va ten Ghi chu: (1) Ten co quan........ (4) Trich y8u noi dung 11m congo (5) NQi dung Thu cong. flOc I~p .....1. CONG HoA xA HOI CHiJ NGBiA VI¢T NAM .. tA chirc.... t6 clnrc noi cong tac cua nguoi ban hanh Tlnr congo (3) Ten loai thu cong (Thu chuc mung......... Thu khen... ngay thong ndm 20....... ChiI y: 11ru cong khong dong diu cia C(1 qUaIl................TV'do .. Thu tham hoi.......19 -Thu cong TEN co QUAN............. (4) .. (2) Dla danh.. t6 chirc.... ....~ . .... + •••••••••• + ......... ~ •••••• ~ ~ J ~ 4 + •••• ~ .... .......Mio 1... (5) ............................... TEN LO~I THU eONG (3) ..... Thu chia bu6n)................ ~......................

thang nam 20.... ~ ....nh phric i..H. (6) . (5) .ITT -B.. xA HOI CHiJ NGHiA VJtT NAM s6: ._ t "' ~ *.. CHirc (Chit vu cUA NGUm kY. . " ~ .... .....(3).Luu: Yr..'/SY(4)Not nh(in: ....... - QUYEN IL:\N.... ~~ . Nguy~n Vin A TEN CO QUAN...1 ~Ban sao van ban BO " 11 . ngay thong niim 20.30D...A.. (1) s6: .. . 25 . 120...... __ ...... HiJ N9i... .. *- ~ ~* ..TV' do .. (2) Ten co quan.... 111 •••• 111 •• •••••••• ••• "' •• t ~j ~ _. trich sao hoac sao Iuc... se (7) Ghi quySn han......... ddu) ICY (7) Nguy~nVanA Ghi chu: (1) Hinh thuc sao: sao y ban chinh...... ....... (4) Ky hieu ban sao.... (5) Chfr viBt tAt ten co quan.......Luu: Yr...... •••••••••• CQNG HoA Dqc I... . TO cmrc (2) SAO Y BAN CHiNH .... ngay.... tB chirc thuc hien sao van ban..p .... (6) Dia danh.. BQTRUONG (Chft ky. ........ THONGTU . (3) ban sao. .. ~ "' ......1.. Nui nh(in: .. t6 chuc sao van ban.... chirc vu caa nguoi ky ban sao..........M§u 2....... ddu) .....

. Vi du: thanh ph6 Thai Nguyen... dAuhai chAm (:). huyen Gia Lam..\ ~ \'P\< ~ . huyen. ViSt hoa chii' cai eMuam tiStthir nhAtcoo menh dS sau dAu chfun phdy (. tinh DAle Lik . ang Giong. ten goi nhan v~t lich su: ViSt hoa chii' cai dAu tAtca cac fun ti8t. thi xtl Song Cong. Vi du: Vua HUng. III..J. Viat theo quy 2.. . " (phien am Han . sau .1. q1$l Hal Chau. .. C3U (.. am qua am Han . VIET BOA DANH TiT RIENG CHi TEN 1. a) Ten don vi' hanh chinh diroc cAu 410 giiia danh tit chung (tinh. VIET ROA TEN BIA L Y • 1. Thanh Cat Tu Ha. dAu pMy (. (~ Vi du: Kim Nhat Thanh. . Vi du: . huyen Ea H'leo.) va Can CllLudt T6 clnrc Chfnh phu ngay 25 thang 12 nam 2001. ).. TrAn Phu.a) Ai Quac.~""· b) Truong hQ'P phien §m khong qua ti8p sat each doc cua nguyen ngir): ViSt hoa chft cai dAu fun tiSt thir nhAt trong mfii thanh to. ") va khi xuong. tinh Nam Dinh.Viet am tnrc Vi du: Vla-di-mia I-lich Le-nin. . Phi-den Cat-xto-rc . phirong NguySn Trai.. me via ten nguoi \c. ·xa. Bac . Ten ngiroi Viet Nam xctnn am tiSt cua danh tiI Ten thong thuong: ViSt hoa chii' cai dAu tAt ca cac rieng chi ten ngtroi. xa Ia Yeng . sau dAu chAm hmg ( .. Mao Trach Dong... Cu Ho.. Vi du: 2.. TSn ngiroi mroc ngoai duoc phien chuyen sang ti~g Viet a) Tnreng hop phien Viet Nam. Dinh Tien Hoang. . A Ho.. A Ba Trieu..Viet: . sau diu chAm hoi (1).. ("'" ~~. b) Ten meu. Ko Pa Ko Lang .n. sau dAu hai cham trong ngoac kep (: ~'. .) khi xu6ng dong." . . .. thi ttin cAu Giat.dong. Vi8t hoa chit cai dAu fun ti8t thll nhAt cua mot coo hoan chlnh: Sau dAu chAm . ) voi ten rieng cua dan vi hanh chlnh do: Vi8t hoa chit cai dAu cua cac fun tiet tao thanh ten rieng va khong dung gach nai. nghe.NguySn '". Phri-dricb Ang-ghen. Giang A Pao. sau dAu chAm than (I). Theo dB nghi cua Bo tnrong Bo Noi vu va Bo tnrong Bo Khoa hoc va Cong II. Ten dia Iy Vi~t Nam . Ly Thai T6.

c) Truong hop viet hoa d:.. 2. My.Uy ban Tlnrong vu Quac hQi. .. b) Ten dia 1y phien fun khong qua run Han Vie:t (phien fun true ti8p sat each doc cua nguyen ngfr): Vi€t hoa thea quy tAc vi~t hoa ten nguoi nuoc ngoai quy dinh tai Di~m b... Uy ban nhan 2 .1Long . biSn. Ten co quan. Uy ban .. Nam Trung Bo . Binh Nhuong.. v . Ten dia ly mroc ngoai duoc phien chuyen sang tit~ng Viet .Ban Chi dao trung uang va Phong chang tham nhiing.. Phap. nui. cum nr chi loai hinh co quan.. Phuong DienBien Phu . Uy ban Nha niroc v6 Nguoi Viet Nam a mroc ngoai..1Obang tit chi phuong huang ket hop voi danh ti:r chi hoa cac chtr cai dAu m5i fun ti~t. chc Ben Thanh. viing. Lach Truong. Men-ban. Bee-lin ... Vi d\l>Quan 1. Tay B$l Nha . vinh H. t6 chirc cua Viet Nam ' Vi~t hoa chit cai dAu ciia cac ill. Thanh pha H5Chi Minh. ) voi danh tir rieng (c6 mot fun tich) tro v thanh ten rieng cua dia danh do: Viet hoa tAt ca cac chfr cai t. Co-pen-ha-ghen..ic biet: Thu do Ha NOi.b) Truong hop ten dan vi hanh chinh duoc cAu tao gitra danh tit chung ket hop voi chtr s5. . Viin phong Quac hoi. Vi du: Cira Lo.10 giita danh tit chung chi dia hinh (song. Khoan 2. song Vam Co.c.. I. D5i voi ten dia ly chi cAu t.. ten su kien lich sir: Viet hoa ca danh tit chung chi dan vi hanh chinh d6.. Dong Bfic. . Muc II.. hB..Van phong Chu tichmrcc. duoc c~u tao bdng 11r V i8t 'hoa chit cai dAn vung mien rieng diroc dia hinh thi phai viih . ten nguoi. Vam Co. . cAu GiAy . ctra. Viing Tau. ben. Uy ban vB Cac vAn'de xii hoi cua Qu6c hoi. ~huy. cAu. leu n'" . Vi du: B~c Kinh.. TO CWC 1.10thanh ten goi. Nam Ky. Vanphong dan tinh Nam Dinh. linh vue hoat dong cua co quan.chi phirong huang ket hop voi ill chi plnrong hirong khac: cua tAt ca cac am tiet t. mien. d) Ten dia 1y chi mot vung. Bfic BO. Si. Vi du: bien Cira Lo. Ban Quito ly dtr an d').1Ch. ta chile.. Sing-ga-po. Truong hop danh tit chung chi dia hinh di liSn voi danh ti:r rieng: Khong vi€t hoa danh nr chung rna chi vi€t hoa danh nr rieng. s. . Anh. chirc nang. Uy ban Ddi ngoai cua Quae h{)i. Vi du: . khu vue nhAt dinh . :ue .a) Ten dia ly da: diroc phien am sang am Han Vi~t: Viet theo quy tAe vi@thoa ten dia ly Vi~t Nam. am v. d) Ten dia 1y duoc cAu t(. IV.. .Trung trong M:)t tran t6 qu6c Viet Nam. VIET HOA TEN CO QUAN. t6 clnrc..Vi du: Tay B§. Vi du: Mat-xco-va..1O nen dia danh.

Ngan hang DAu nr va PMt triSn Viet Nam... . S6' K~ hoach va DAu tu. . Hoi Ngiroi cao tubi Ha Noi. Tnrong Dai hoc Khoa hoc xii hoi va Nhan van Ha Noi. Cong ty Trach nhiem hiru han Du lich va Vdn tai Dong Nam A.. Hoi Nang dan Viet Nam .. Truong Trung hoc co L€ Quy Don. T6ng cue Hai quan.. . ._ . . Xi nghiep Dam bao an toan giao thong duong song Ha Ndi. Truong Dai hoc dan lap Van Lang. Trung tam TriSn lam van hoa nghe thuat Viet Nam. Bao Di~n dan doanh nghiep. Truong Trung hoc phd thong Chu Van An.'_.Hanh chinh quac gia He.::.. ...-. .Nha may Dong tau Song Cfun~Nha may San xuftt phu tung va LAp nip xe may. ... Vien Ung dung cong nghe. Trunge" . . Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam. . • ... Truong Ti8u hoc Thanh Cong. Bo Van hoa. ... nghe van thir. Dy ban nhan dan tinh B~c Ninh. . r')'''~~ Tap chi Phat trien giao due. T~p doan Cong nghiep Than .Nha Van hoa huyen Gia Lam.... Bo Nong nghiep va Phat trien nong then. .. Xi nghiep Tnlc dia Ban db 305. ...BO Tai nguyen va Moi tnrong. Uy ban nhan dan quan Ba Dlnh.Vien Khoa hoc xa hOi Viet Nam. BO Thong tin va Truyen thong . 3 .~~ .. . Bo Khoa hoc va Cong nghe. Trung tam Khoa hoc va Cong "t. Cong ty Do dac Dia chinh va Cong trinh. Van phong Trung uong Dang.. Ngan hang Ngoai tlnrong Viet Nam. . Cong ty Nlnra TiSn Phong. Cong Thong till dien ill Chinh phil.. . "tLf -- "'~~. Uy ban nhdn dan huyen Vu Ban. Tap chi Tb chirc nha mroc..Cong ty c6 phArrDAu tu Tu vAn va Thi8t k~ xay dung.T~p doan DAu khi Viet Nam. Tong cong ty Hang hai Viet Narn... tam Tu vAn Giani sat chAt hrong cong trinh. Hoi dang Thi tuyen vien chirc. . Bo Cong Thirong.Hoi Nhac si Viet Nam.T6ng cong ty Bao hiem Viet Nam. Tap chi Dan chu va Phap lu~t.. . .. Sa Xay dung. . Xi nghiep Ch~ bien thuy san dong lanh.. '\ . S6' Giao due va Dao tao. Truong Cao d~ng Noi vu Hi Noi.S6' Tai chinh..Tbng cue Thue. .Vu HQ'Ptac quBc tS..Trung tarn Nghien ciru Giao due dan toc. Phong N ghien ciru khoa hoc..Khoangsan Viet Nam.Hoi d6ng nhan dan tinh Scm La. . sa r r t.Truong hop viSt hoa d~c bi~t: Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Vi~t Nam. Cue KiSm tra van ban quy pham phap lu~t.Bao Thanh nien.. T6ng cong ty Hang khong Viet Nam...Hoc vien Chinh tri .. .. The thao va Du lich. Hoi d6ng Sang ki~n va Cai tiSn ky thuat.. Hoi Chn thap do Viet Narn. Sa Tai nguyen va Moi tnrong. Cue Khao thi va Ki8m dinh chAt IU01lg giao due . hru ttit. . Nha Xufit ban Ha Noi. . Phong Chinh sach X3 hoi. Chi Minh. . .

Ten co quan. huy chuang. Pho Giam d6c. Dang (chi Dang Cong san VietNam). 4. Giai tlnrong Nha mroc... Vi du: Bac. Huan chuang Chien cong.. D~ nrong Vo Nguyen Giap. Bang T8 qu6c ghi cong. cum tir chi ten goi do trong tnrong hop dung trong mot nhan xirng. ngay LUll trii' Viet Nam IAn thil Nhftt.vieh hoa chft cai dAu cua fun tiet tao thanh ten goi ngay 18. Nha giao Ifu tu. ngay ky niem . lTNDP~UNESCO.. Danh tir chung dil rieng hoa Viet hoa chir cai dAu cua tir. Ten cac su ki~n lich sir va cac trieu Gai 4 .... Vi du: ngay Quac khanh 2·9. hang. a V. hoc vi n~u di li~n voi ten ngiroi cu th€.. TAng Cue tnrong. 3. Ten cac ngay 16'.. . danh hieu ViSt hoa ten clnrc vu. t8 clnrc nUDCngoai d5 dich nghia: Vi€t hoa theo quy tAc vi8t ten co quan. ngay Phu nil Viet Nam 20 -10. Pho O. T&ng thu kY. Anh hung Lire IU(}Ilg vii trang nhan dan.Giao sir Vien sl Nguyen Van H. ngay Qui3c t~ Lao dong 1-5. th8 gioi (WHO).. TBng th6ng V. SNG .Pho Thu tuong. 5.Chu tich H6 Chi Minh. Pho Tnrong phong. Huan chuang Khang chien hang Nhi. Huan chuang H6 Chi Minh. t6 clnrc cua Vi~t Nam..~ Ti€n 81 khoa hoc Pham Van M . Ten clnrc vu. SARBICA. Charm Van phong. Nguoi (chi Chu tich He. Anh hung Lao dong. Thfty thu3c Nhan dan. Huan chuang Sao yang. .. t8 chirc mroc ngoai duoc sir dung trong van ban dang vi8t t~t: ViSt bang chtr in hoa nhu nguyen ngfr hoac chuyen nr La-tinh nSu nguyen ngii' khong thuQC he La-tinh. . hoc Vi du: . Vi du: WTO. Ten cac huan chuang. Pho TAng Cue tnrong. Hiep hoi C~e b) Ten co quan. T8 clnrc Y t~ quae gia Dong Nam A (ASEAN) . t6 clnrc nUDCngoai a) Ten co quan.Ic tnrong. ": ' 2.. Giam d6c. VIET HOA cAc TRlJONG HOP . Pu-tin.V. ' Vi du: Huan chuang Doc I~p hang NhAt.. Pho Chanh Van phong. cac danh hieu vinh du Vi€t hoa chtr cai dAu cua cac am tiSt cua cac thanh t6 tao thanh ten rieng va cac tlr chi thir.2. Vi du: Lien hO'P qu6c (UN). dirng doc I~p va thS hien su tran trong.. ngay kY niem. Huan chuang Le-nin. Huy chuang Chien S1 ve vang. ' .. . vi. . Truong phong. Chi Minh). N ghe sl Nhan dan. T8ng Giam d6c. KHAc 1.

. Phong trao XO viet N ghe Tlnh. ViSt hoa chii TSt trong tnrong hop dung d€ thay cho mot t8t ClJ the (nhu TSt thay cho t6t Nguyen dan). ngay l€ ton giao .." iI 'i / '-. ..' C ong san. ngay tiSt.. .. Phong trao Ph\1 nit Ba dam dang..Can eit Di8u 10 B¢ lu~t Lao dong. tiet Dai han. Ten cac loai van ban ViSt hoa chir cai dftu ella ten loai van ban va ehit cai dfiu ella am tiet thtr nhAt WO thanh ten rieng cua van ban trong tnrong hop n6i den mot van ban C\1th€." i' 8. Ten cac tac phfun.Ten goi cac ton giao.. 5 am tiSt thir nh:1t Vi du: tiet Lap xuan. tlnr Tir. 7. . tap chi ViSt hoa chir cai dAu ella am tiSt thir nh§t tao thanh ten tac pham. giao phai: Vi€t hoa chit cai dAu cua cac am tiSt tao thanh ten goi. 9.. thang Tam.. Ten cac nam am lich. . tSt Doan ngo. Vi du: . Khoan 1.. 6.. diem ella mot van ban cu th8 thi viSt hoa chfr cai dfiu cua dieu. tQI?\c. Tan HQ'i. . Dan Vi du: N ghi quyet Dai hOi dai bi€u toan quae Ian tlnr X ella Dang.. khoan. Di8u 5 Luat Giao dich dien tic . tSt Trung thu.Can cu Di~m a. '. sach bao. Ten goi cac ton giao. Cach mang thang Tam. Ten cac trieu dai: Trieu Ly. sach ba:' Vi du: tac pham Duong kach menh. .. Vi du: Phong trao cAn wang. ngay va thang trong nam // A • '\\\-~ a) Ten cac nam am lich: ViSt hoa chii' cai dAu cua tAt ca cac fun tiet 410_ ten goi. di~m. Trieu TrAn. . tic di€n Bach khoa toan thtr. Mau Twit. khoan. . giao phai. trong tnrong h\1P c6 cac con s6 chi m6c thai gian thi ghi bfulg chfr va vi€t hoa chtr do. e) Ten cac ngay trong tuk va thang trong nam: ViSt hoa chn cai dAu cua tiSt chi ngay va thang trong tnrong hop khong dung chit s6: Vi du: thir Hai. dan.Ten cac sir kien lich sir: Vi~t hoa chit cai dAu ella cac am tiet tao thanh su kien va ten SU' kien. Luat Giao dich dien tic. ngay tet. B¢ lli?t sir. Truong hop vien d§n cac dieu. tSt Nguyen am . Vi du: Ky Ty.. thang Nam. Mau Than.. b) Ten cac ngay tiSt va ngay tet: ViSt hoa chit cai dAu cua tao thanh ten goi.

~ '. Iii PMt dan. hoac.. Vi du: duo Co Dde.Dai . Rai giao..chu cai dAu ella am ti~t 410 thanh ten goi nhu: Nho giao. . dao Thien Chua.." 6 . duo Hoa Hao.. thanh ten goi. Thien Chua giao. dao Cao . .Ten goi ngay IS ton giao: Viet hoa chu cai dftu cua am ti8t thir nhAt 410 Vi du: I~ Phuc sinh. dao Tin Lanh.