BQNQIVV

CQNG HoA xX HQI cHir NGHiA VItT NAM DQc I~p ~TV do - H~nh phuc Ha N(ji, ngay

S6: 01

12011lTT-BNV

)g

thang

01 nom 2011

Htr6'ng dAn thS thjre va

kY thu,t

THONGTU
trinh bay van ban hanh chfnb

Can cir Nghi djnh s6 48/20081ND-CP ngay 17 thang 4. nam 2008 cua Chinhphu quy dinh chirc nang, nhiem vu, qUYSnhan va co cau ta chirc cua BQ Nqi vu; Can cir Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phil vS cong tac van thu;

Can cir Nghi dinh 56 09/201 O/ND-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua
Chinh phu sua d6i, bA sung Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thir, BQ N{>ivu huang din thS thirc va ky thuat trinh bay van ban hanh chinh nhu sau: Chuong I

NHUNG QUY DINH CHUNG
Di~u 1. Pham vi va d8i tllQ'ng

ap d1}ng

Thong tu nay huang d~n th~ thuc va ky thu~t trinh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban; duoc ap dung d6i voi cac co quan nha nuoc, tf> clurc xa hQi, tA chirc xa hQi - nghe nghiep, tA chirc kinh t~ va don vi 19c hrong vii trang nhan dan (sau day goi chung la co quan, tA clnrc).
?' •

,
:

Di~u 2. Tb~ tlnre van ban Th8 thtrc van ban la t~p hop cac thanh phfut cau thanh van ban, bao gam nhfrng thanh phfm chung ap dung d6i voi cac loai van ban va cac thanh phfrn b6 sung trong nhtrng tnrong hop cu thS hoac d6iJ6i mQt s6 loai van ban nhat dinh theo quy dinh tai Khoan 3, Di~u 1 Nghi dinh s6 09/2010/N£)-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua Chinh phu sua d6i, bE>sung Nghi dinh s6 I10/20041ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu v8 cong tic van thir va huang dftn tai Thong tir nay. Di~u 3.

'

Ky

thu,t trinh bay van ban

thu~t trinh bay van ban quy dinh tai Thong ur nay bao g6m kh6 giay, kieu trinh bay, dinh 18trang van ban, vi tri trinh bay cac thanh phAn th~ thirc, phong chtt, co chfr, ki~u chir va cac chi ti8t trinh bay khac, diroc ap dung d6i voi van ban soan thao tren may vi tinh va in ra giay; van ban duoc 501;111 thao bang cac phirong phap hay phuong ti~n ky thuat khac hoac van ban duoc lam tren giay mau in s~n; khong ap dung d6i voi van ban duoc in thanh sach, in tren bao, tap chi va cac loai An phfim khac,

Ky

Di~u 4. Phong chfr trinh bay van ban
Phong chii' sir dung trlnh bay van ban tren may vi tinh la phong chfr tieng Vi~t cua bQ rna ky t\1' Unicode thea Tieu chuAn Vi~t Nam TCVN 6909:2001.

DiSu 5. I{b6 gi§:y, ki~u trlnh bay, djnh IS trang van ban va vi tri
trinh bay
1. Kh6 gi:ly Van ban hanh chinh duoc trinhbay tren giAy kh6 A4 (210 mm x 297
mm).

Cac van ban nhu gifry gioi thieu, giAy bien nh~ h6 sa, phieu girl, phi8u chuyen diroc trinh bay tren giAy kh3 A5 (148 mm x 210 rnm) hoac tren giAy mfru in s~n (khb AS). 2. Ki8u trlnh bay
Van ban hanh chinh duqc trinh bay thea chieu dai cua trang gi~y A4 (dinh hirong ban in thea chieu dai).

kh6

Truong hop nQi dung van ban co cac bang, bi8u nhung khong diroc lam thanh cac phu luc rieng thi van ban co th~ dllQ'C trinh bay theo chiSu r¢ng cua . trang gi~y (dinh huang ban in theo chieu rOng). .

Le tren: each mep tren til 20-25 nun;
L8 trai:
each mep trai

3. Dinh 18 trang van ban (d6i voi kh6 gidy A4)

L@duoi: each rnep dmri til 20-25 rum;

tic 30-35 mm;
,

L~ phai: each rnep phai til 15-20 mm.

4. Vi tri trinh bay cac thanh phan the thirc van ban tren mQt trang giay kh6 A4 duoc thirc hien thea sa d6 b6 tri cac thanh phfuI thS thirc van ban kern thea Thong tu nay (Phu luc II). Vi tri trinh bay cac thanh phfuI thS thirc van ban tren mqt trang gifiy kh6 AS dircc ap dung wong tv thea sa dA tai Phu luc

.

,

tren,

THE THirC vA
. DO" 6 • QUOC bOA I. leu I~U 1. ThS thirc

Chuang n KY THU4 T TRiNH BAy V AN BAN

QU6c hi~u ghi tren van ban bao gAm 2 dong chtr: uCQNG HOA XA HOI
CHiJ NGHiA VI~T NAM" va "I>QC IfP - Tv do - Hanh phue",

2. Ky thu~t trinh bay
2

Qu6c hieu duoc trinh bay tai 0 sd 1; chism khoang 1/2 trang gi~y thea chieu ngang, phia tren, ben phai, .'

a

Dong thir nhat: "CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIeT NAM" duoc trlnh bay bdng chtr in hoa, co chfr tir 12 d8n 13, kieu chu dung, d~; · Dong thir hai: "DQc I~p - Tl! do - Hanh phuc" duoc trinh bay bimg chir in thuong, cO' chtr tir 13 dSn 14 (neu dong thir nhelt cO'chfr 12, thi dong thir hai co chtr 13; n~u dong tlur nh§t co chfr 13, thi dong thir hai co chfr 14), kiBu chu dimg, d~m; diroc d~t canh gifra duoi dong thir nhat; chir cai ddu cua cac cum tit duqc vi&.t hoa, giira cac cum tir co gach n6i, co each chff; phia diroi co duong ke ngang, net lien, co dQ dai bfuIg d<) dai cua dong chtr (sir dung lenh Draw, khong dung l~nh Underline), cu th§:
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

D9CI~p - TV do - H~nh phuc Hai dong chtr tren duoc trinh bay each nhau dong dan. I)i~u 7. Ten e« quan, 1. ThS thirc

ta chu-c ban banb van ban

£>6i voi cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQC Chfnh phu; Van phong Qu6c hQi, HQi dang dan tQc, cac Uy ban cua Quoc hQi hoac HQi dang nhan dan va Uy ban nhan dan cac cdp; Doan Dai bieu Qudc hQi tinh, thanh ph6 true thuQc Trung uong; T~p doan Kinh t~ nha mroc, TAng cong ty 91 khong ghi ca quan chu quan, Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban bao gam ten cua cc quan, t6 chirc chu quan tI1Jc ti8p (neu co) (dbi voi cac t6 chirc kinh tS co th~ lit cong ty my) va ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban. a) Ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban phai duoc ghi dAy du hoae diroc viSt cit thea quy dinh tai van ban thanh l~p, quy dinh chirc nang nhiern vu, quyen han va co cdu t6 chirc bQ may, phe chuan, cap gi§y phep heat d¢ng ho~c cong nhan nr each phap nhan cua co quan, t6 chirc co thfun quyen; vi du:
BO GIAO THONG V!N TAl HOI eONG NHAN DAN TiNHNGH~AN
,

T~P DoAN Dq:N Life VIJtT NAM

UYBANNHANDAN TiNH THAI NGUYEN
.

.

h) Ten cua co quan, t6 chirc chu quan tnrc tiep co th~ viet tdt nhimg cum tir thong dung nhu Uy ban nhan dan (UBND), HQi d6ng nhandan (IIDND) , Vi?! Nam (VN), vi du:
UBND TlNH QUANG BiNH

SONQIVI)

V$N

KHOA HOC xX HOI VN

VI~N DAN TOC HQC

2. Ky thuat trinh bay
3

Ten co quan, t& chirc ban hanh van ban dUQctrinh bay tai 0 . khoang 112trang gicly thee chieu ngang, phia tren, ben trai.

a

sd 2; chiem

Ten co quan, t6 clnrc chu qu~ tnrc ti~~ duoc trinh bay bang chtr in hoa, cling co chii' nhu co chii' cua Quoc hi~u, kieu chfr dimg. Neu ten co quan, tAchirc chu quan dai, co thB trlnh baythanh nhieu dong. .. Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dugc trlnh bay b~ng chfr in hoa, cung cO'chtt nhu co chit cua Quae hieu, kieu ehu dung, d~m, duoc d~tcanh giua diroi ten co quan, t8 chirc chu quan; phia dum co duong ke ngang, net 1i~n,co dQ dai bfuIg tir 113 d8n 1/2 dQ dai ella dong ehii va d~t can d6i so voi . dong chtr, Truong hop ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dai c6 thS trinh .: bay thanh nhieu dong, vi du:

BONOIVV eve VAN THV' vA LUU TRU
NHA.NV'oe

Cac dong chfr tren dugc trlnh
f).l. leu
v

bay each nhau

dong dan.

8 • Sl.. k'y h·.... cua van b'> 0, ieu .. an

1. The thirc
a)

sa cua van ban

ella co quan, t6 chirc. s6 cua van ban dtroc ghi bang chtr s6 A~r~p, bAt dAu tir s6 01 vao ngay dAunam va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. b) Ky hieu cua van ban hieu cua van ban co ten loai bao gam chu vi8t tit ·ten loai van ban theo bang chii' vi~t tit ten loai van ban va ban sao kern thee Thong tU nay (Phu luc I) va chu viSt tAt ten co quan, t6 clurc ho~c chirc danh nha mroc (ap dung d6i voi chirc danh Chu tich nuoc va Thu tu6ng Chinh phil) ban.hanh

se cua van ban la s6 thu ur dang ky van ban tai van thu

..

,

- Ky

van ban, vi du:
Nghi quyet cua Chinh phil ban hanh diroc ghi nhu sau: TTg

sA: ... INQ-CP

Chi thi cua Thu nrong Chinh phu ban harm duoc ghi nhu sau: 8t,: .. .lCTQuy€t dinh cua Thuong true HQi ddng nhan dan ban hanh duoc ghi nhu sau: S5: .. .lQD-HDND
Bao cao cua cac ban cua HQi ·d6ng nhan dan duoc ghi nhu sau: 86: .. '(8C-HDND
,

.

- Ky hieu cua cong van bao gAm chit vi~t t~t ten co quan, tA chirc hoac chirc danh nha mroc ban hanh cong van va chu vi8t tAt ten dan vi (vu, phong, ban, bQ ph~) soan thao ho~c chu tri soan thao cong van do (nSu e6), vi du: Cong van cua Chlnh phil do Vu Hanh chinh Van phong Chinh phil thao: S6: ... ICP-HC
SO;p1

~

.

4

Cong van cua BQ Ne)i S6: ...IBNV -TCCB
. '\

V1)

do V\1 T6 chirc Can be) Bo Noi

V1)

soan thao:

Cong van cua HQi d6ng nhan dan tinh do Ban Kinh tS Ngan sach soan thao: 86: ... /HDND-KTNS

Cong van cua Uy ban nhan dan tinh do t6 chuyen vien (ho~c thu
then doi linh yVC van hoa ~I
c

xa hQi soan

leY)

thao: S6: ... /UBND- VX

I

'
.'

Cong van cua Sa NQi vu tinh do Van phong Sa soan thao: VP

s6: ... /SNV-

Truong hop cac HQi d6ng, cac Ban ill v:1n cua co quan duoc str dung con dftu cua co quan d@ban hanh van ban va HQi dBng, Ban diroc ghi 1£\ "co
quan" ban hanh van ban thi phai lAy 86 cua HQi d6ng, Ban, vi du Quyet dinh s6 01 cua HQi d6ng thi tuyen cong chirc Be) Ne)i V1) duoc trinh bay nhir sau: HOI B6NG TID TUYEN CONG CHlrC

BONOIVlJ

S6: OllQD-HDTTCC
, Vi~c ~hi,leY hieu cong v~ do UBND cAp huyen, cAp xiI ban ~anI; bao gam chit viet tat ten co quan, chirc ban hanh cong van va chtr viet tat ten linh V\IC (cac linh yVC duoc quy dinh tai M\1c 2, Muc 3, Chuang IV, Luat T6 clnrc HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003) duQ'C giai quyet trong cdng van.

to

Chir viet t~t ten co quan, t6 chirc va cac dan vi trong m6i co quan, t6 chirc ho~c linh Y\lC (d6i voi UBND cAp huyen, cAp xa) do co quan, t6 chirc quy dinh cu thS, bao dam ngin gon, dS hieu. 2.

Ky

thuat trinh bay

S6, ky hieu cua van ban duoc trinh bay tai 0 s6 3, duoc d~t canh gitta dirci ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban. Tir "S6" duoc trinh bay b~g chii in thuong, ky hieu bang chii' in hoa, cO' chit 13, ki~u chtt dirng; sau tir "S6" co dau hai cham; voi nhiing s6 nho han 10 phai ghi them s6 0 phia tnnrc; gifra va leY hieu van ban dAu gach cheo (/), giifa cac nh6m chir viet 15,1 trong ky hi~u v!n ban co dAu gach noi (-) .khong each chir, vi du:

sa

co

. ,>

.

S3: 15/QD-HDND

(Quyet dinh cua Thuong tnrc HQi d6ng nhan dan);

S6: 19/HDND-KTNS (Cong van cua Thuong tnrc HQi dAng nhan dan do Ban Kinh tS"ngan sach soan thao); 83: 23fBC-BNV (Bao cao cua BQ NQi vu); S6: 234/SYT-VP (Cong van cua Sa Y tS do Van phong soan thao).

fliSu 9. flja danb va ngay, thang, nam ban hanh van ban 1. Th@ thirc
5

Van ban cua Vi~n Hai duong hoc thuoc Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam (co tru sa tai thanh phi. true thuoc Trung irong: hi ten ella thanh pha true thucc Trung irong. sa > rna ten du: Truong hQ'Pdla danh ghi tren van ban ella eo quan thanh ph5 thuQc tinh thanh ph5 tnmg voi ten tinh thi ghi them hai ehii' thanh ph& (TP. qu~n. thi xa. ten ella huyen. vi du: Van ban cua BQ Cong Thirong. tinh Khanh Hoa): Khdnh Hoa. thrum phA tnrc thuoc Trung irong noi co quan. Nha Trang. thi trfu1) noi co quan. thi xii. t6 chuc d6ng tru sa. tinh Lam D6ng): Lam D6ng. + Dai vai cac tlnh Ie! ten cua tinh. thanh pha tnrc thuoc Trung irong. phuong. t6 chirc dong tru sa. vi VAn ban cua Uy ban nhan dan thanh ph5 Ha TInh (tinh Ha Tinh) va cua cac phong. . . t3 chirc cap huyen 13.Dia danh ghi tren van ban cua cac cc quan. tinh Binh Duong): Binh DU07lg. cu th€ nhu sau: . thanh phd thuQe tinh.1 so tai thanh ph6 H~ Long. tinh Hung Yen): Hung Yen.l': a) Dia danh ghi tren van ban iil ten goi chinh thirc ella don vi hanh chinh (ten rieng cua tinh. huyen. huyen My Van. t6 chirc Trung uong hi ten cua tinh. tinh Quang Ninh): Quang Ninh. ban. ban.. cua Uy ban nhan d€m tinh Quang Ninh va ella cac sa. nganh thuoc tinh (e6 t11. 6 . . vi du: Van ban ella Uy ban nhan dan thanh phB Ha NQi va cua cac sa. cua Uy ban nhan dan tinh Lam D6ng va cua cac sa. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan huyen Soc San (thanh pha Ha NQi) va cua elk phong. ella Uy ban nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh va cua cac sa. xa. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan tinh Hal Duong va ella cac sa.). ban thuoc huyen: Soc San. thanh pha thuoc tinh. d6i voi nhtrng don vi hanh chinh duoc ~t ten then ten nguoi. ta chirc d. Lat. nganh thuoc thanh phd: Thanh phd H6 Chi Minh.p tinh: + D6i voi cac thanh phi. ban thuoc thanh pha: TP. ban.Dia danh ghi trSn van ban ella cac co quan.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. Ha Ttnh. quan. nganh thuQe tinh (co tru sa tai thanh phA £>8. :'1 Van ban ella Cue ThuS tinh Binh Duong thuoc T6ng Cue thuS (c6 tru So' tai thi xa Thu D§u MQt. bang ehii' s6 hoac S\l ki~n lich sir thi phai ghi ten goi dfty du ella don vi hanh chinh d6. ban. ella Cong ty Dien luc 1 thuQc T~p doan f)i~n luc Vi~t Nam (e6 tru sa tai thanh phB Ha NQi): Ha NQi~ Van ban cua Truong Cao d~ng Quan tri kinh doanh thuoc Be) Tai chinh (e6 tru sa tai thi trdn Nhu Quynh. tinh Hili Duong): Hili Duong. nganh thuoc tinh (e6 tru tai thanh phd Hai Duong. ban. nganh thuoc thanh ph6: Ha Noi.

thang. tnr c6ng van. cu the: a Thanh ph6 116 Chi Minh. quySt dinh. ban thuoc thi xii: Bo Ria. so :van j . ban thuoc qu~: Go vdp..Dia danh ghi tren van ban cua HQi d6ng nhan dan. TP. ngay 10 thang 02 nam 2010 2. tai 0 4.. dia danh va ngay. nam ban hanh van ban Ngay. ban hanh. nam ban hanh van ban hl ngay.'. thang. bang chii' in thuong. sau dja danh co dAu phAy.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. t6 chirc ban hanh. '. mQt cau ng~n gon ho~c mQt cum tiI phan anh khai quat nQi dung chu y€u cua van ban. thang. d3i voi nhiing s6 chi ngay nho hon 10 va thang 1. nam dung chi} s8 A-r~p. . ta 7 . cOchft tiI 13 dSn 14. Trich y@u nQi dung cua van ban 13. tinh '. Khi ban hanh van ban dSu phai ghi ten loai. . Ten lo~i va trich ySu nqi dung ella van ban 1. b) Ngay. BQ Qu8c phong. HaNQi): Phuong Di¢n Bien Phu. kY hieu van ban. Th& thirc Ten loai van ban hi ten cua timg loai van ban do co quan. cO/ . . k8 hoach. 2. trinh va cac loai van ban khac) duoc d~t canh gifra bang chfr in hoa. thang. kieu chtr nghieng.KY thuat trinhbay Ten 10~i va trich y8u nQi dung cua cac loai van ban co ghi ten 10~idiroc trinh bay tai 6 sA Sa. vi du: Lien (huy~n Nam Ban.xa~plnrong. t8 clnrc va don vi vt1 trang nhan dan thuoc pham vi quan 19 cua BQ Cong an. va cua cac t6 chirc eAp xa Iii ten cua Van ban cua Ngh~ An): Kim Lien. thang. Van ban cua Uy ban nhan dan th] xii Ba Ria (tinh Ba Ria ~ Viing Tau)' va cua cac phong.. nam ban hanh van ban phai dUQc vi@t dAy du. cac s8 chi ngay. Go vap (thanh ph6 He. thang. dan xa Kim th] trAn do. ngay 05 thdng 02 ndm 2009 Quan 1. Ky thuet trinh bay Dia danh va n~ay. nam ban hanh bap dtroc trinh bay tren cimg m<)t dong voi so. Chi Minh). nam dircc d~t canh gifra duoi Quoc hieu. -". bao cao.•• " DiSu 10.Van ban cua Uy ban nhan dan qu~ cua cac phong. nam van ban diroc Ngay. BQ QuBc phong duoc thuc hien theo quy dinh cua phap lu~t va quy dinh cu thS cua B(> Cong an. thang. 2 phaighi them s6 0 truce. ten loai van ban (nghi quyet. cac chi! cai dAu cua dia danh phai viSt hoa. Uy ban nhan dan Uy ban nhan . Van ban cua Uy ban nhan dan phuOng Bi~n Bien Phil (quan Ba Dinh.

DBi vci thuet ngu chuyen mon cAn xac dinh ro n(>idung thi phai duqc giai thich trong van ban. cum til duoc su dung nhi~u IAn trong van ban thi co th8 viSt t!t. co dQ dai b§ng tir 1/3 d~n 112 dQ dai cua dong chtr va d~t can dBi so voi dong chtt.Phil hop voi hinh thirc van ban dugc sir dung..iteanh giira du6i sB va kY hi~u van ban. ki€u ehu dimg.chtt 14. . phil hop voi quy dinh cua phap lu~t. each diSn dat dan gian. ro rang.Dung tir ngu tieng Vi~t Nam phd thong (khong dung tir ngu dia phuong va tir ngtt nuec ngoai neu khong thuc sg cAn thiet). £>6i voi nhtlng ill. nhimg cac ehu viSt t!t IAnddu cua til. ban hanh van ban. nhimg til thuoc ngon ngii' tieng Vi~t dS hieu. duoc quy dinh tai Ngh] dinh s& 110/2004/ND-CP ngay 08 than? 4 nam 2004 ella Chinh phu v€ cong tic van thu". chi gill ten loai va sa.Duoc trinh bay ngiin gon. dugc di.Chi dugc viSt tAt nhtlng tir. cum ill do.. cO' chu tir 12 dSn 13. . . d~m. ten co quan. b) Bd Cl)C cua van ban 8 . ky hieu cua van ban do.. each dong 6pt voi s6 va kY hi~u van ban. co ehu 14. cum til phai duoc d~t trong dAungoac dan ngay sau til. ngay. . luu trfr nam 2009 Di~u 11. . cum tU thong dung. net li~n. trich yeu n9i dung van ban (d6i v6i Iu~t va phap I~nh chi ghi ten loai va ten cua Iu~t. vi du: " .Phil hop voi duong 16i. dS hiSu. sa. t6 chirc '. kiSu chit dirng. chinh xac.ViSt hoa trong van ban hanh chinh duoc thuc hi~n thea Phu luc VI Quy djnh viSt hoa trong van ban hanf ehinh. ki€u ehfr dung. trong cac Ifill vi~n dan tiep theo. chu tnrong. vi du: sA: 72NTL 1NN-NVBP V/v k~ hoach kiem tra cong me van tim. nam ban hanh van ban. NQidung van ban 1. sau chii' "V/v" b~ng chttin thirong. ben duoi trich ySu co dirong ke ngang. ngay duci ten 10~i van ban. phap l~nh).' . IcY hieu van ban. d~. vi du: . chinh sach cua Dang.Su dung ngon ngfr viSt. Khi vien d§n JAn dAu van ban co lien Quant phai ghi dAy du ten loai. N9i dung van ban phai bao dam nhfmg yeu cAu co ban sau: . thang. ThS thuc a) NQi dung van ban la thanh pMn chu ySu cua van ban. ~ . trich y~u n{>idung van ban diroc d~t canh giira. QVYETDJNH V~ vi~c di~u dQng can bQ Trich ySu n9i dung cong van dug~ trinh bay tai 0 s8 Sb. bang ebti in thirong.

khoan. canh giea. . . diSrn . canh gifra. muc. . Truong hop nQi dung van ban duoc b6 cue thea phan. 15pt (exactly line spacing) tra len. ki~u chii' dirng. each IS trai 1 default tab.n".Nghi quy~t (ca bi~t): thea di8u. diSm thi trinh bay nhu sau: . muc. di~rn~ ~Chi thi (ca biet): thea khoan. chuang dugc trinh bay tren mQt dong rieng.' can cir phai xuong dong. kieu chtt dimg. 2. van ban co th8 co ph§n can cu phap 19 d8 ban hanh. bkg chi! in thirong. khoang cachgifra cac doan van (paragraph) d~t t6i thiSu la 6pt.Cac hinh tlurc viin ban hanh chinh khac: theo phan. khoang each t6i da gitta cac dong 1a 1. chuang. d~. 9 . cac quy chS (quy dinh) ban hanh kern thea quyet dinh: thea chuang. cung k€t thuc b~ng d~u "phay". di8m. khoan. khoan. 86 thir t\1 cua muc dung chii' s6 A-r~p.. . diSu. thtr 1\1 cua phAn.. chirong duoc trinh bay ngay diroi. Tieu dS (ten) cua phfut. chuang.27cm (1 default tab).lC" va s6 tlur ttr cua muc duoc trlnh bay tren mQt dong rieng. b~g chu in thuong. canh gitra. bang chu in hoa. phc1nmo' dftu va c6 thS duQ'c b6 cue thea phan. . d~rn. chuang. di~u thi ph§n. co chfr tit 13 d~n 14.Muc: Tit "M1. -. . . khoan. chu d§u dong phai lui van tu 1crn dSn 1. '. s6 tlnr tir va tieu d~ cua di8u duoc trinh bay b5ng chir in thtrong. co chu tit ·13 d~n 14. khoan. rieng can ctr -cuai . canh gitta. kieu chtr dtrng.. Ph§n nQi dung (ban van) duoc trlnh bay b~g chfr in thuong (diroc dan d~u ca hai IS). hoac thea khoan. dam'.Phan. muc. muc.5 dong (1. di€u phai c6 tieu d~. khi xuong dong. di8u.5 1ines). "Chuang" va s6 thir t\1'cua ph5n. s6 thir tu cua diSu dung chft 56 A-r~p. cO' chi! tir 12 dSn 13. diSm. 'jII . b5ng chit in hoa. cuai dong c6 d§u "cham phay".Di~u: Til "Di8u". chuang dung chit sa La Ma. cu thS: . diBm hojic dugc phan chia thanh cac phan. ' D6i voi cac hinh thirc van ban dtroc b6 C1). Ky thuat trlnh bay NQi dung van ban duoc trinh bay tai 6 s6 6. co chfr tit 13 den 14. f)6i voi nhiing van ban c6 phAn can cu ph~ ly dS ban hanh thi sau rn6i .. sf. kiSu chit dirng. di8u.Quyet dinh (ca biet): theo diSu. '. Tieu dS cua muc duqc trinh bay ngay diroi. khoan. diSrn. diSm. chuang: Til "Ph§. di8m ha~c theo khoan. kiSu chu dirng. rnuc.Tuy thea th{ loai va nQi dung. muc tit 160 den nho thea mQt trinh tv' nh§t dinh. muc. . khoang each gifra cac dong hay each dong (line spacing) chon t6i thi8u tit each dong dan (single line spacing) hoac tir . co chii tit 13 dSn 14 (phan lai van trong rnQt van ban phai dung cung mQt co chit). . d~m. chuang. .C thea phan.

muc. khoan. ~(kythay) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng d§. ki~u chfr dirng. ki8u chft dirng. co chir tit 13 dSn 14.thir tv cac muc . b5ng chii' in thuong. ca chu bdng cO' chn cua phfrn loi van (13-14).u. vi du: .' . KT. kieu chtr dUng. BQ TRUONG THU1RUONG 10 .' x Diiu '12. kiSu chii' dimg. ki8u chii' dimg. ". diem. cO' chtr b~g cO' chit cua phBn Uri viin (13-14).Khoan: s6 th(r tv cac khoan trong m6i muc dung chit s6 A-r~p.'~. . . ki~u chii dirng.-yeua ngU'Oi eo tbam quyen 1. b~ng chii' in hoa. '.Truong hop Icy thay nguoi dirng d§u co quan.Muc: S6. s6 thir tl}' cua phdn dung chft s6 La Ma. ki6u chii' dirng. . muc. d~m.Truong hop ky thay mat t~p the thi phai ghi chii' viBt tit "TM. co chtt bfuIg ~a chtt cua phAn loi van (13-14). Tieu d6 cua phdn diroc trinh bay ngay du6i. HOI DONG NHAN DAN TM. . . chl1C111g. dam'. dung chii' . s6 tlnr tu va tieu dS cua khoan dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng.s5 thu tu. . nSu khoan co tieu dS. . n8u khoan co tieu de.· sa .£)i~m: Thir t\f cac di~m trongmo! khoan dung cac chit cai tiSng Vi~t theo thir tv abc. : C. . sau s6 thu tv co ddu cham. bing chtr in thirong. d~m. d~m. kiSu chii' dirng. co chfr tU 13 den 14. diSm thl trlnh bay nhir sau: ." (thay m~t) vao tnroc ten t~p thS lanh dao h6~Cten co quan. co chfr s6 b5ng co chit cua phAn Uri van (13-14). s6 thll' tg va tieu dS cua khoan dugc trinh bay tren IDQt dong rieng.lloAN Il~I BIEV ouoc HQI .crum giij'a~bfulg chii' in hoa. tieu de cua muc dtrcc trinh bay cung mQt hang voi .sau s6 tlnr tl}'(~6ddu cham. La Ma. d~. . di6u. co chfr ill 13 dfu! 14. Quy~n b:}n. sau s6 thir tv co dftu chfun. canh gitra. t6 chirc thi phai ghi chii' vMt ~t{(KT. khoan. b~ng chtt in thtrong. cO-chft b~ng cO-chii' cua phdn Uri van (13-14). . Truong hop nQi dung van ban duoc phan chia thanh cac ph5n. t6 clurc. CHiJ TJCH PHOCHUTJCH KT. chirc vl}. bang chit in thuong. bQ ten va chii' I. sau co dftu dong ngoac dan.Diem trinh bay nhir tnrong hop nQi dung van ban diroc b6 cue then phAn.PhfuI (nBu co): Til "Phdn" va tlnr tu cua phfrn dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng.Khoan: S3 thir nr cac khoan trong m6i muc dung chii' sa A-r~p. sau co ddu chAm va diroc s6 trinh bay each Ie trai 1 default tab. co chii' s6 b~ng co chii' cua phftn loi van (13-14). The thirc a) vi~e ghl quyel1 h~ eOtlttguoi kY dtr~ th\lo hi~fi nhu StiU: • . vidu: TM. ki€u chu dimg.

t6 chtrc. vi du: TL. . Ph6 Giarn d&c. Giani d&e. lanh dao cac C\lC." (thira ]~nh) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng ddu co quan. C(J c~u t6 chirc cua err quan) ban hanh 1ftchirc danh lanh dao cua ngiroi ky van ban trong ban hoac hQi dang.Truong hop cAp pho duqe giao phu trach thi thuc hien nhu c~p pho ky • thay cap truong." (thira uy quyen) van truce chirc vu cua nguoi dirng dAu co quan. TRl10NG BAN PH6 TRUONG BAN (Chii' lef.ru6ng. vi du: 11 .Truong hop IcY thira l~nh thi phai ghi ehu viSt tAt "TL. trir cac viin ban lien tich.. vi du: TM. CmJ TICH CHA. Chu tich hoac Ph6 Chu tich HQi dang dtroc ghi nhu sau. v. van ban do hai hay nhieu co quan.v . Thu t. Chirc vu (Chirc danh) ella nguoi leY van ban do hQi dAng ho~e ban chi dao cua Nha mroc ban hanh rna lanh dao BQ Xay dung lam Truong ban ho~c Ph6 Tnr6ng ban. ddu cua B9 Xay dung) KT. dau ella B9 Xay dung) BQTRUONGBQKAVDVNG Nguyin Van A THUTRUONG BQ XAY DQ"NG Trdn VanD Chirc vu (Chirc danh) cua nguoi kY van ban do hQi dang ho~c ban cua Be} Xfiy dung ban hanh rna Thir tnrong BQ Xay dung lam Chu tich HQi dang ho~c Truong ban. tB chirc thi chi ghi chile danh cua nguoi IcY van ban trong ban hoac hQi dang. to chile quy dinh cu the bang van ban. I. Q.v . quy~t 'dinh quy dinh chirc nang. vi du: TUQ. t3 chirc.. IcY thira uy quysn do cac Co quan. Chirc danh ghi tren van ban do cac t6 chirc til vAn (khong thuoc co cAu t6 chirc cua co quan duoc quy dinh tai quyet dinh thanh l~p. t6 chirc. nhiem vu.NH VAN PHONG . t6 clnrc. DO TRUONG VQTRUONGVQTOCRUccANBQ TL. Ch~ tich. GIAM DOC TRUONG PRONG TO CWC b) Chirc vu cua ngiroi CAN DO kY Chirc vu ghi tren van ban la chirc vu lanh dao ehinh thirc cua nguoi kY van ban trong co quan. . khong dugc ghi ' ~ h' c hue vu trong co quan. to cue. chi ghi chirc V\1 nhu BQ tnrong (BQ tnreng. Giarn doc (Quyen Giam doc) v.Truong hop ky thira uy quyen thi phai ghi chtt viet tit ~'TUQ. hQi dang khong duoc phep sir dung con ddu cua co quan... HOi DONG CHUTJCH (Chu lef. cno nhiern). cap pho phu trach. Pho Chii tjch. t6 chirc ban hanh. "yi~c IcY tlnra l~nh. khong ghi lai ten co quan. B6i vci nhimg ban. Vu thuQc Be}Xay dung lam Pho Chu tich HQi ddng hoac Ph6 Tnrong ban dtroc ghi nhu sau. khong ghi nhfmg chirc vu rna Nha nu6e khong quy dinh nhu: c~p pho thirong true.

"TUQ. kieu chit dung. moi dau dong toi da 05 trang van ban. hoc vi. giam sat. D~u cua ca quan. t6 chirc va quan h~ cong tile. 2. Can err quy dinh cua phap lu~t. NO'i nhfln 1. d~ bao cao. hoc vi va cac danh hi~u danh du khac. tA chuc 1. don vi hoac ca nhdn soan thao ho~c chu tri soan thao c6 trach nhiem d€ xudt nhimg co quan.".TM. dS kiern tra. chirc vu cua ngiroi ky. don vi va ca nhan nhan van ban va co trach nhiern nhu dS xem xet.HQIf>ONG CHUTICH (Chu KT. "KT. ddu eua 89 Xdy dung) TrAn Van B IcY. dS trao d6i cong viec. giai quyet. ten d~m (nBu e6) va ten ella nguoi leY van ban D6i v6i van ban hanh chinh. co chii' til 13 dSn 14. Chii' leY cua nguoi c6 thfun quyen dugc trinh bay tai 0 s6 7c. d~m. t6 chirc. tnroc ho ten ella nguoi kY. quan ham. cO' chtr til 13 dSn 14. dS thi hanh. vi~c d6ng dau giap lai d6i voi van ban. chirc vu khac cua nguoi kY diroc trinh bay tai 0 s6 7b. d~. DiSu 13. D6i voi van ban giao dich. t6 clnrc diroc trinh bay tai 6 s6 8. TRlfONG BAN PHO TRUONG BAN (Chii IcY. f)i~u 14. Ky thu~t trinh bay . cac chfr viSt ilit quyen han nhir: "TM." ho~c quyen han va chirc vu cua ngtroi ky duoc trinh bay b~ng chii' in hoa. trum len mQt phan cac to' giay. ThS thirc . dAu giap lai diroc dong v~o khoang &iua 112ep phai cua yan ban hoac phu luc van ban. Vi~c dong dAu tren van ban diroc thuc hi~n thea quy dinh tal Khoan 2 va Khoan 3 Di@u 26 Ngh] dinh s8 1 IO/2004/NI)-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thu va quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan. 12 . Dau cua co quan. quyen han cua ca quan. HQ ten cua ngirci kY van ban diroc trinh bay tai () s6 7b. ddu ella B(j xay dung) L@VinC TmJTRUONG VVTRUONGVVT6CHUccANBO c) HQ ten bao gam ho. 2.". "TL. van ban cua cac t6 chirc S\l' nghiep giao due. b§ng chii' in thirong. t6 chirc. Quyen han. din cu chirc nang. de biSt va dS hru. y t8~khoa hoc hoac luc hrong vii trang diroc ghi them hoc ham. don vi va ca nhan nhan van ban trinh ngiroi ky van ban quyet dinh. kieu chfr dimg. chirc VV cua ngtroi ky ducc trinh bay tai 0 s6 7a. Nai nhan xac dinh nhtmg co quan. tai li~u chuyen nganh va phu luc kern thea dugc thuc hi~n theo quy dinh tai Khoan 4 DiSu 26 Nghi dinh 56 110/2004/ND-CP . Nai nhan phai dugc xac dinh cu the trong van ban.". kh6ng ghi hoc ham. nhiem vu. din ctr yeu cAu giai quyet cong viec. duoc d~t canh gifra so voi quyen han.

t6 chirc ho~c ca nhan duoc trinh bay tren cung mQt dong. t6 chirc. ~Phftn thir hai bao gAm til "Noi nhan". co quan thuoc Chinh phu. .Til "Kinh giri" va ten cac co quan. . t6 chirc. dAu do~g c6 ~?ch dftu dong. t6 chirc). . ca nhan nhWt van ban. noi nhdn bao gam til "NO'i nhan" va phan li~t ke cac co quan. ~ . tiSp then 1ftchir viSt tit "VT" (Van thu co quan. CCJ chit tit 13 dSn 14. Ky thuat trinh bay Noi nhan diroc trinh bay tai 0 s6 9a va 9b. t6 chirc boac ca nhan tra len thi xuong dong.Uy ban nhan dan cac tinh. Ubi voi cong van hanh chinh. D6i v~ nhfrng van ban co fhi ten loai. chtt viSt t~t ten don vi (ho?c b() ph~) SO?11 thao van ban 13 . kiSu chfr dimg. dan vi va ca nhan ho?c m&i nhom co quan. thrum ph6 tnrc thuQc Trung uong.b~ng chit in thirong. t6 chrrc. ca nhan tI1TctiSp giai quyet cong viec. dan vi nh~n van ban duoc trinh bay tren mQt dong rieng. then la ten cac co quan. ca nhan dircctrinh bar tren ~Qt dong r~eng. d~u phay. ten m6i co quan..'Ph§n noi nh~ t~i 6 sa 9b (ap dung chung d6i voi cong van hanh chinh va cac loai van ban khac) diroc trlnh bay nhu sau: doug chct 'tquy&n h~ft. dan vi va ca nhan nh~ van ban. t3 clnrc.PhAn li~t ke cac co quan. dan vi va ca nhan nh~n van ban diroc trinh bay b~ng cijii' in thtrong. phia dum la tit "Nhu tren". ki6u chit dtmg.Ph§n thir nh~t bao gbm ill "Kinh giri". ban .Sau tit "Kinh gUi" c6 d~u hai chb. to chirc. vi du: . neu cong van giri cho mQt co quan. dftu dong co gach dAudong sat l~ trai. t6 chirc ho~c ca nhan ~n van ban duqc trinh bay b~ng chit in thuong. cac gach d§u dong diroc trinh bay . t6 chirc.nsubl ky" va !!1ft! trat). co chu 11. dtm. nh6m d6i nrong nhat dinh thi noi nh~ duoc ghi chung. co quan ngang BQ.mtrinh bay tren mOt dong rieng (ngang hang v¢i Ie lULU e6 dAu hal . 2. TiI "Noi nh~n" dw. ca nhan hoac m6i nh6m co quan._cu6i dong c6 d§u cham phay. to chirc. tnrong hop cong van gui cho hai co quan. noi nh~ bao gbm hai phfin: . Phdn noi nh~ tai 0 sa 9a duoc trinh bay nhu sau: . tiSp· ... thfulg hang voi nhau duoi dAuhai chAm. t6 mQt hoac mQt sf:. t6 chirc hoac don vi. don vi va ca nhan co lien quan khac nh~ van . ch:1m. cuoi dong cuoi cling co dau cham. rieng dong cu5i cung bao gAm chir "Ltru' sau co dAu hai cham..B6i voi van ban chi girl cho mQt s6 d6i nrong cu th~ thi phai ghi ten tung co qUa11~ chirc. co chfr 12. v\1 eOt!. ten m6i co quan. d~. sau do Ia ten cac co quan. Cac BQ. t6 chirc hoac mQt ca nhan thi til "Kinh giri" va ten co quan. kieu chu nghieng. d6i voi van ban direc giri cho . cu6i dong co ddu chdm ph&y.

dftu thu hdi duoc dong van 0 s6 ] 1.1I1g an ch€. D~u dQ m~t diroc dong vao 0 s6 lOa.va s6 hrong ban hru (chi trong nhfmg tnrong hop c&n thiet). sung dia chi co quan. ''THVONO KHAN". dia chi trang thong tin di~n nr (Website). s6 Telex. khi soan thao van ban co tinh chdt khan. Tl>I MAT ho~c MAT) va dAu thu cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh Phap l~nh Bao v~ bi m~t nha mnrc nam 2000. van ban c6 tiI hai phu luc tro len thi cac phu luc phai diroc daub s6 thir t\1' bfulg chit s6 La Mit g) Van ban co hai trang tra len thi phai danh s6 trang b§ng chtr s6 A- r~p.n Tuy thea mire dQ cdn dircc chuyen phat nhanh. dAu thu h6i d6i voi van ban co nQi dung bi m:j. t6i m~t ho~c m~t). ngoai cac thanh phftn duoc quy dinh co thS be. tren do cac tir "KHAN". e) Truong hop van ban co phu luc kern thea thi trong van ban phai co chi d§n vS phu luc do. d~ va 14 khan . LM SAD h KHI HQP (HOI NGHD". 7. Cac thanh phin khac 1.t nha mnrc dtroc thtrc hien thea quy dinh tai DiSu 5. c) DBi voi nhfrng van ban co pham vi. 40mm x 8mm va 20mm x 8mm. 2. t6 chirc. d) D6i voi cong van. SU d1. hoa tac hen gio. cu6i cung la d~u cham. Ky thuat trinh bay a) D~u chi rmrc dQ m~t fisty 13 thling 9 nl11'12002 huang dan tli\l'C hl~11 Ngh! dlnli 86 3:. don vi hoac ca nhan sOC}Jl thao van ban d~xu~t mire dQ kh§n trinh nguoi leY van ban quyet dinh. s6 Fax.i M\JQ 2 Thong ill 56 12/2002/TI-BCA Con dftu cac de} mat (TU'¥BT M!T. d) D6i voi nhfmg van ban cAn diroc quan Iy ch~t che v~ s6 hrong ban phat hanh phai c6 k:Y hieu nguoi danh may va s8 IUQIlg ban phat hanh. 6. b) Dftu chi mire dQ khAn Con dAu cac dQ diroc khac sgn hinh chfr nh~t co kich thu6c 30mm x 8mm. d6i nrong dircc phd bien. kiSu chfr dung. s5 di~n thoai. "LtJU HANH NOI BO". 8 cua Phap Ienh Bao v~ bi rn~t nha mrcc nam 2000. "XEM XONG TRA L~I". thirong khan. Di~u 15. sir dung cac chi d§n v~ pham vi hru hanh nhu "TRA. van ban duoc xac dinh de}khftn thea b6n mire sau: khan. Phu luc van ban phai co tieu d~.1/l002/NJ!)·CP hOi dUQ'c kh6(? san thco quy lljnh t. phong chfr Times New Roman cO' chfr tir 13 dSn 14.:N GIG" trinh bay bang chu in hoa. "RoA TOC" va "RoA Toe I-JF. dia chi thu di~n ill (E-Mail). b) DAu chi rmrc dQ kh§. Th~ thirc a) D~u chi mire dQ m~t Vi~c xac dinh va dong dau dQ m~t (tuyet m~t. hoa t6c.

d~m. ky hi~u bing chii in hoa. CC1 chfr 14. Mire dB dong dau dQkhAn dung mau do nroi. 56 di~n thoai. til "Phu luc" va s6 . S6 trang TIlE TRue vA Chuong III K't' THU. dia chi thu di~n til (E-Mail). e) Phu luc van ban Phu luc van ban duqc trlnh bay tren cac trang rieng. n£u dQ khAn ducc dong vao o lOb. kiSu chir dimg. d~. phong chit Times New Roman.'\T TRiNH BAy BAN SAO Di~u 16. Hinh tlnrc sao "SAO Y BAN CHINH" hoac "TRiCH SAO" hoac "SAO LlJC". Mftu trinh bay mQt s6 loai van ban hanh chinh dtroc minh hoa tai Phu luc V kern thea Thong tir nay. kieu chii dimg. s8 Telex. CO' chii 11.thu ttr cua phu luc diroc trinh bay thanh mQt dong rieng. co chit til 11 den 12. b~ng chtr in hoa. "LUU HANH NOI BQ" trinh bay can d6i trong mQt khung hlnh chu nh~t viSn dan. cO' chii 13-14. ten phu luc duqc trinh bay canh giaa. cac cum til ~'TRA L~I SAD KHI HQP (HOI NGHD'\ "XEM XONG TRA L~". g) s6 trang van ban duqc trinh. Th~ thu-c ban sao ThB tlnrc ban sao bao g6m: 1. khong daub sa trang thu nhat. kieu chit dirng. kiSu chu dirng. t6 chirc sao van ban 3. sa c) Cac chi dful vBpham vi hru hanh Cac chi d§n vB pham vi hru hanh trinh bay tai 0 s6 11. 2. ky hi~u ban sao bao g6m s6 tlnr nr dang ky duQ'c danh chung cho cac loai ban sao do co quan. bfutg chii' in hoa. s61uqng ban b~g chii s6 A-r~p. co chfr til 13 den 14. t6 chirc thirc hien va chu vi~t tiit ten loai ban sao 15 . bang chft in thuong. MIu chu va chi tiet trinh bay cac thanh ph§n thS thtrc van ban diroc minh hoa tai Phu luc IV kern theo Thong nr nay. diroi mqt duong ke net liSn k60 dai hSt chiSu ngang cua vung trinh bay van ban. Ten co quan. bAng chir in tlnrong. d~m. s6 Fax. ki6u chii dirng. kic~uchii' dimg.d~t can d6i trong khung hinh chfr nh~t vi8n dan. t6 chirc. bay tai g6c phai 6 cu5i trang gifty (phftn footer) b3ng chu s6 A-r~p. co chit ill 13 dSn 14. se. dia chi Trang thong tin di~n til (Website) Cac thanh phan nay diroc trinh bay tai 0 s6 14 trang thu nhAt cua van ban. canh gitta. d) Dia chi co quan. d) Ky hieu nguoi daub may va s6 IUQ'Ilgban phat hanh Ducc trinh bay tai 0 s6 13. sa trang cua phu luc dugc daub's6 rieng theo timg phu luc.

T8 chrrc thtrc . keo dai het chieu ngang cua vimg trinh bay van ban. tri cac thanh ph~ Thong nr nay (Phu luc III). Uy ban nhan dan cac tlnh. nam sao (tai 0 sf. thanh ph6 true thuoc Trung irong.chuc vu. t8 chirc sao van ban va noi nh~ dircc thuc hien theo hirong ddn tai DiSu 9. BQ. • b) Ten co quan. Ky thu~t trinh bay 1. chirc V\!. dAucua co quan. Chmrng IV TO CHirC THV'C HI~N Bi~u 18. td clnrc sao van ban (tai 0 s6 2). 4). b~t dau tir s6 01 vao ngay dau nam va kfh thuc vao ngay 3 1 thang 12 hang nam. ngay sau phftn cu6i cling cua van ban c§n sao diroc photocopy. thang. nci nhan (tai 0 sf. Vi tri trlnh bay cac thanh phan thS tlnrc ban sao (tren trang giAykh6 A4) Thuc hien theo so db be. M~u chii' va chi tiSt ~rlnh bay cac thanh phan the thirc ban sao dtroc minh hoa tai Phu luc IV. 16 . Cac thanh phdn the tlnrc khac cua ban sao van ban g8m dia danh va ngay ~thang. 4. 2. dia danh v~ ngay. to chirc sao van ban (tai 0 s6 ~). 5b va 5c). DiSu 19. ho ten ya chfr Icy cua nguoi co tham quyen (tai 0 so Sa. nam sao. d~m. T~p doan kinh te nha mroc. 13 va 14 ella Thong nr nay. Tlmg cong ty nha mroc (91) chiu trach nhiem t6 chirc tri8n khai thirc hien Thong tu nay. mau trinh bay ban sao duoc minh hoa tc. kieu chfr dimg. co chu tiT 13 den 14. 7) dugc trinh bay theo huong dfin trinh bay cac thanh phan the thirc tai Phu luc III. ho ten va chfr leY cua ngiroi co th§.. hien . Nhilng quy dinh vA thA thuc va k9 thu~t trlnh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban dtroc quy dinh tai Thong tu lien tich s3 5SI200SnTLTBNV -VPCP ngay 06 thang 5 nam 2005 cua BQ NQi VI} va Van phong Chinh phu huang d§n th8 thirc va ley thu~t trinh bay van ban hanh chinh trai voi Thong nr nay bi bai bo. Ky thuet trinh bay ban sao a) Cum tir "SAP Y BAN CHiNl:1". "TRiCH SAO" ho~c "SAO ~l)C" du:qc trlnh bay tai 0 so 1 (Phu luc III) bang chfr in hoa. the thirc ban sao kern theo Cac thanh phan thS thirc ban sao dircc trinh bay tren cung mQt to giAy. 12. Di~u 17. quyen han. Bi~u khoan thi hanh Thong tu nay c6 hi~u hrc sau 45 ngay k€ ill ngay ky.theo Bang chii' viet tit ten Ioai van ban va ban sao kern thea Thong nr nay (Phu luc I). co quan ngang BQ.tiPhu luc V kern theo Thong ttr nay. s6. 88 diroc ghi bfutg chfr s6 :A-r~p. co quan thuoc Chlnh phu.mquyen. dau cua co quan. dtroi mQt dirong ke net liBn. Icy hieu ban sao (tai o so 3).

Cong bao. I. .~n: . > .HDND.. cac PM CN. . . . CO' quan thuoc Chinh phu.BNV: BQ tnrong.Cac BQ. . CO' quan ngang BQ.r&c(91).Co quan Tnmg uong cua cac doan th8.Vi~n Ki6m sat nhSn dan t6i cao. A -' .Ltru: VT. thanh ph6 tnrc thuQe TW. 320b. cac Ph6 Thu nrong Chinh phil. cac dan vi thuQc va tnrc thuQc BQ. .VAn phong Chu tjch mroc.Thu tuong. a r . cac Thir tnrong. .WebsiteBNV. . .Cac BQ. . ~Cac T~p doan kinh 18. 17 . . .C~lCKi8m tra van ban QPPL (BQ Tu phap).~ Noinl. Tran Van Tuan . .Van phong Trung irong Bang.Cue VAn thu va btu trfr NM mroc (lOb).. UBND cac tlnh.TOB: an nhan dan t6i cao.VPCP: BQ tnrong CN.Kiem toan Nb' nunc.V1n phong Qu6c hQi. ..I. nganh din cir quy dinh th8 tlnrc va kY thudt trlnh bay van ban tai Thong nr nay dS quy dinh th€ tlnrc va kg thuat trinh bay van ban chuyen nganh cho phil hqp. PC (BNV). . TAng cong ty nha m.

NQ -~ Chii' vi~ttit ban hanh chinh -- Qf> CT QC Thong cao Thong bao Hu6ngdan Chuong trinh 8. 19. 30. TATT~~l}~~:I vAN BANvA BANSAO ''01120 IlIIT-BNV . 18. 13. Nghi guyet (ca bi(~t) Quyet dinh(ca biet) Chi thi (ca biet) Quyche Quy dinh Ten ~ lo\u~ -- ngaY -"9 thong Il1nam 20/1 cUa B~ N(ji V!') . 20. 25.. Hop dong Ceng van Cong Ban g1ri 000cam kSt Ban thoA thuQn Giay chimg nhan men Ban CD GN CK UQ Giay Gifty giro thieu Giay nghi ph~ Giay ill dirong Giay bien nh~ ho Phieu gui -- Giaxmm uy guyen eN TTh GM GT NP SO' 28. 16. 2. an PA DA 14.J-' 2. Phieu chuyen PG --~ J Thucong PC . 27. 3. BaD cao -Bien ban Tatrinh D\l8n DA TIr lID BB Be ==1 -~ 1 17. Bin sao van baD Ban sao luc Ban sao y ban chinh Ban trich sao sy TS --~ SL -- . 32. 9. 6. 10. 15. 29. 5. Stt 1. 31. 4.~---------------~ ~'~~~~. 26. 7. Keho~ch Phucm~an I:)~ HD CTr KH QyE> TC TB - 12. . 21.24. 00 BN ~--=-1. 11.IET (K' ~~~~. 3. 22. 23.

. . I I 5a I 4 11 1 I r·! I I i I I I I 9a [ [ lOa lOb 10 I I 30-35 mm 6 • 0 N I.-..' _. _.... 'l...-""~.._- ....~l)t . .~-~ 14 -- . ~ trang giAy kh6 A4: 210 t_lll" x 297 mm) ()11201lITT-BNV ngily...".. - ~..0 '~r.- 7b l _ ...._.._.. .......__ ': .....II ) 2o-zsImm . ..." ~j.... (IG .'. ' ..__ . fhv luc I! ....._ .':"'~\ ~f[''!!'...(') I - ~ . .. ....__ .....-~-""-......!~tzf './ ].:..~ .{!1 thang PI ndm 2011 cua B(J N(Ji v(J) ...."~~~ ~.. . -- . __ __ .. 9b 113 I 7a 7c II I I I I I I I I I I ... .._ I CAC THANH PHAN THE THUC VAN BAN 5 "'\. .. .. _ I .. 20-25 mm 2 I 1S I 3 I 5b [ [I I I I ._ .

ho ten va chii: Icy cua nguoi c6 thfun quyen Diu cua co quan. ta clnrc. 7b.. thang. chUc vu.'P. t6 clnrc Noi nhan lOa lOb 11 DAu chi mire do mat nAu chi rmrc dQ khAn DAu thu hAi va chi dfut v~ pham vi hm hanh Chi d§n v~ du thao van ban 12 13 14 " Ky hieu ngmri dAnh may va s6111Q'Ilg phat hanh ban Dia chi C<J quan.. 1 2 3 4 5a tA chirc ban hanh vAnban sa. ". dia chi E-Mail. : Thanh phin th~ thu~. Ghichu: 080 A J. s6 dien thoai sA Telex. kY hi~u cua van ban Dia danh va ngay. nam ban hanh van ban Ten loai va trich y~u nQi dung van ban Trich Quyen 5b 6 yeu lloi dung cong van N6i dung van ban 7a."""". t5 chirc ban hanh van ban) 2 ..vin baD Qu&hieu Ten co quan. . dia chi Website. s6 Fax Logo (in chim dU'ai ten ClY 15 quan. 9b han. 7c 8 9a.

rc bin sao 5~ 5b.. 5c 6 7 Hinh thirc sao: "sao y ban chinh". t6 chirc sao van ban S6.. . 4 I~----------------~.. IcY bieu ban sao Dia danh va ngay. . . "trich sao" hoac "sao luc" Ten co quan. . nam sao Chirc vu. _ft ~~ __ ~. 5b ~ ~ ~~ ...-. ho ten va chit leY ella nguoi c6 thfun quySn nAu cua co quan.. . _. "'. I . t6 chirc Noi nhan ._ _ I p ..20-25 mm :1 2 J 30-35 mm t I. thang. - §• ~ . . ~.. _~ _ L" ~. ! 20-25 Ghi chu: 6s6 1 2 3 4 Thanh phin th~ th. o ~ V) Sa 7 . __ * _~ ~ • _ -" __ ~ _. ~ _ ••• __ .

......_. _.!.....""" . ._. .>' an -.. "_f-'!E~._Q92_ 1 Trone cong ' tac.chi "'.g~ __ .... _ _ ..g~!_i!!_~ ._ _ _. _ .. . ._""''''" .. _ "" ...?-..!~ ".._-.!ip_:_!~...."" ...._ nQi dung . . _ ..__ _ '.._. _.~.. con!.-".......~o~_~l~_..._ -..~.!!-8 __ _...."."" _". _~~!!. _ _ ..- .!lOa 12-13 ~L d~_ . nn...-- ". 14 ! l.." _" ". 1. 1 .---- .~-.__.. . _ .. ..... f:){.~_~."" ..~ ."_'_." _ -"_ _•• __ __ . .__ ... . _"...-.. --- .~g!!! ..._ ..._"~ .. "_ __ _._" "._ _. _ .._..9-_.' NQi ._ .._~ .. _ ---.}.._.. ~]:._ Doi vm van ban co ten loai _-_ _ _" .~n __... . " •."""""".....~~~~~~~ h~"......_" _!~ _~ .9.. "._ . __ _ _..~!~~L ..•.~ ~~~~. .''' t " 1...... ." " _ _..:5!. _. .} _ _. --""'. .. " .._ . ~_ Cv...ban " " .... _... _...--.=-=~=~~:==~:~~~~~~~=~~==_~=~.. __ ____.--"'" -'"'.~~ 5 -_ --_ a ."l -. . _ V~_~~._" _..''''In tbrrong 13-14 .."_._." 1 ~ .._ .--...~Q!1~_!:! ~~_ __ __ __ _ "_ "J.. __ _ _.. ._~"_Jn"~~~g... _ _ •• __ __ _-_ .!!g ta~~~g._ ...Q?.!?=. ..."-._ .. .. _. ".. _.._...". nam In thuong 13-14 Nghieng .._._" ii.?gq2..[__ __ _ __ .. .!rich_y-e~.Q!?:J.. .. ~.!..~~g _ ..~~ ~ c~~.!!.. ..~ --". ~~g__~~._"__...!_~_~!!". uom phan...__._. _.--._ -...~g ." ._ _...... 1...:12 "'-"..._. CHITHI ._... ..§~. "._.-. .._!!t_ h?a __ ~1. .__."".. _. _..'.c..?_.~~@:~.."". __ •.rng .-~-- . _ _ ...~____ ..!.._ . ._ J:?_.....'-_ _---._ ...•. _ f._ . _"_ .. ._.?... 6 ~-.Ijo' ... (1) (3) ___ "~~~:-:-~"---In :::-2~ _.~9._._ ~~ ~ __ _.-- ..._ ... .E. _.._..._...."" "...._ -.-dung van "...J.~ -... _. ... ...."..~- . __. !?2.__. ."_"'''_''_''_. thang.~!!!g...:._..."_. ~ __ _.._. _.-'"__ ._..''' . -f~ ~~£=====---..-". .._ c ".-._.__... .~1?!?g_!!~ ~!.. ! .!. ~ th~~g_ _..: ...~ ._._ ~"...f!1~_p!!~_~_ ._.... " .. . "-_ _ _.-.:-_Qo~_~~qi_ "..1:-•. _ _ _.::._--._ _..._~!!~~. - Ten Ioai va trich yeu__ ... _:--E9.--"--._. ....! j " "" •• -•••_...-..•-_.9._ _.?J'fY. ".._!!!. _...... _" ".."... .-._. ...?:_. ngay 05 chang 02 niim 2009 13 ..:_!§_~~_q__~_~~_~hirc _".."'. ..L__ ~ __.v[!. 'i "... _ .. -'•• __ .. _ _ ...!~.. •• .~g __ __ _.v. _. ..-.!!. .._...i~ _.-.. __ k:~.__ _..". ?i~~~L~-.._.•••_._ "' 1.._..__!± ._ _ ".. chuoug.-.C ._.--".>_.__ " ...~_.Stt Thanh phin the thuc va chi ti~t trinh bay (2) Loal chii' CO' chii' (4) Kieu chii' (5) Vi du minh hO\l Ph" cmr T'rmes New R oman ong h(6) CO' chii' (7) _-_.- . -._ ""...-"-_ _-_. ".. ..!?El ~_y~".@~g?'1..~. !._ _ " "_...._ " ~..~Q~~..." r ... _."..:: _ .. __ ..._~. ....~§i~.-_ ... _" ...~ 4 Dia danh va ngay. _ ._.._y~_~~_.. " _..... .. __ _. _... _ ... .. ~S?.. . £)Ung. .._...!...."'r.- Hit NQi.. _.!!_y~~P..__ "'"'_ _. __ _" . ._.§. __.-_ .~ .~ . ._ __ _ " """ " __ ._ ...._~~.§_~~._ --.•._~~~.3-!± f)~8?.!._.-Dei vm .....ke ben dum ..._ -.'.. . .-'1'- "'_.__ . ....._" .. _ .."" _ ....~~g__ ..". ??_"thq!!g_... ' . .._ -Ten Ioai van ban _." --""" • I .. _ _.!yfi!!~. ._ .• _.... "-".." "- Inhoa . c~" ". _.._ _ . ...----- _ ... "._" _..''''''_.._ ' v .. .-_l__ ..~:.. __ " b ." _"_ .."". !_~_-._ _ .. _ "...-_.-14 _ ..-. -._ _' _ '" ..-"" ..•.._"". ~ .32._."_ _ "" _--_. _ _ _ _.~~~g.Dono...... ".-." ....._...JE. _ " ._... _ _.... _ ..---"-7:""-. -""'"" .~~~~~~~ _~~. . ._ f..!~~._"__.:. .._ ..._.- - - 14 " --_.....=rrr=:': ..-... ". _:. __"_ _!~ T~~~ " ~-_.. .~_~ ._ _~Q~G~O~ ~ ... . ..••_ _ -_ _. _ ___. __ - ." ...dao '. _ .....__._--.. ._--. .:!!.

...... r_'""'i. .." ---._ _.._~ _ _ ..__ _ . -.~ •• --_ . -.. : .--...-... _ __ _ _.. · ·. Diem ..... -'-1'4-'_ ..._---... __ . ••••• ~ .._ '._ .••-.:.. ~ _}..---.: ~.. d~_ J~_~Q:._.- -. 14 DUng. Tii.." 13-14 fJimg .__ ~!!~_gJ. ~.._..... _. 14 . ··-nn--.:.{iC=~~~~=~:::~==~~=~~~::::::: :::~::}I_~ . _ '__'. ----..m ~ ._.-...__....•_ _ _.._ --------....-:" Dimg..--. _..- _ ._"_.·····-···-.iRl~~=i~~~ _=~"J!U~~:a~£===~~t!f._---. !~-1~_~g!.._ _ _ _ _ __ . 1..--' ....._ ~ _ _.--...._ _...--..·C-~~·hjnhth~c-~·~~--.!L!:!.. ----..~.. ~-. 1\1 so tlnr . ..-. _. _...._ _ _ " _ " _.nm ...-. _..:..•••_.r.. 14 n__ .. ...._.. ~~_G.-_ ......·-~··Gili..._.-... _!±_ .. _ .-... .·· '··Kfnh·g:fr·i: ·B6-·C6~·g-·Thu~ .---..---- .. ..... -.. __ ....I: __ ~~ ----.. !¥~_g_....-·~.....:.__ _ ..-.y.~~ •••• _ •••• _ ~ .•.~~] ch~~~L_ ..!~_..-...._. ~ Phin..~ thuong In ..--.._ _..: ~--._ _ ••. 13-14 ~ ••-.Tiet In tlnrong _n._ . _ : ti~~_~._ ...-......_n _ .._ ! __ . • . _ ••• ..~ _ . _ .. - _.p.-B... _ .. __ --=-..._~~~.:!!_\lC __ ! . -- " -"...-.... _ __:_.-A Dtrng + -- I+ _ •••• .._ ..-~ __ •.--. _~_C.-.!~~g ~~~~ . _... .. .. ... .....-"-. _.._ Dtmg '!2 Dei voi _ _ . _ . _~~.. ml. --r......•••-.-.~E._ .....m__.~._.••.- .~~~_~~. In thirong 14 Dimg __ ..•••' -' ~ Truong hop khong co tieu de .·-·------. __ _m .-'....--···--· . --.. . ...Til "muc" va so thtr tu __ .-..__ .!~T._~e __ ....-~.....-~ .....~ .-.' !. . ••• •.._ __ ...Q.----__...---. .~......-. ill tlnrong 13-14 Dimg + b Gom phsn..~_---_ .._-_ ._ ._.-..--... ~ 14 -. . -. ·.l. -_. canai--·· . _ __ ---..__.---. .~ ~ l_~::_!~___~~~_~.. -=::= :=:=T~~~C:=~J= .. ~. _ _ ~ _ __ _.- -.I' .X_~.lC. ~. n ••' _ __ _ .. . .--.~~ . _ . ~ - I~ a _~1~~~k£ ~i~cii[:~~.._.":: .... <Urn __ •••_ ••_ _m...-._ ..._ _...._. -._~_ J.'i!!m~M...-.. . -_ ... _ ~- ~. f~:i±_:~~~=:~~f§i==~' J? tti~~~_: : ..=-..h.--- _.. r •••~••.--~--._ --'.....-....._m~__ ~ _ ~~~g __ ..• _ _ _.-~~~~~ Dien 1. . d~ ---- . . ~_.T.~...~ .. _ _ _ __ _--_ ..Fl=~~.....-..._ .. _ . ~ •.·:···~·~~h~~g....Tieu tiet ..'"-·-· .._. _ _.·-·..Dieu __ ...... Til "kinh girl" va ten co quan..-. _... __ " . -.•.-~!h_ _ 14 DUng --..-._~h!!_!_._tiSu ti~t ti~t _~ j__ ..._ •• _.m . 14 -~ 14 _ ••••• •• ~ _ ••••• .~ ~ .· .~.. ---_ .._.-.... ' 14 _ -_.~.f!li_~.-.._ _.a-l.--... .. diem. th~_~_~a p~~-ch~~$......i:="::"=F~1W-.._ •••• - -- ---.... -.~E?._ .. :::~:=::::==~~=~=~~~~:=:=~::~~~~:: ~Tiet H_~ _ ...--.~__ }_~.::~~I~D:~G.~ -.. _.._ ~_~~3:.. __ 'H_ _.. _. . . ___ _.. Ban sao van ban -·--·-r--······L-..~ _ .._..._..._.~_ _ _ ~."'_ . khoan..•_ . I -.-.. __ ....__ ._.. -._~_ .. ._.---.. .-._. "..... _. ~._. •.. ••__ •• L.:.~~~ ...YNQ Q ~ _•••...__L _~_...._ . __ _ ~ . •••_ _. _..-va~....-. _ ••••- _ __ .Ii~! __ .._ .~ .. ••~... _..._ _.:.... 14 -..x . ~~-~i§t =::=====~~:~~===:=~=~::. _ .._ - _~ •• _ •• __ _ _~ _-_ _ •• _ ••• .~_~!~~~_!!~.. _..-.-. _ . .. ~ ! v 13-14 Dimg _. .!..._ ~Til "phan' .--. ..-. 14 14 ~ ••• __ ~ t6 chile.n~ ill thuong __ _!n... --... -..-.~ . Dtmg....._ . . ~ .·--.._"'_"''''''.. .. .. .~ __ . .."~ .~_ In thuong • _ 14 c~~.._-....~·· ....._ ..-..._ 13-14 _ .....-.. .---_ .'~._m _ __..a_Iloi ~_g_.--."...~~~~_._ . ..- -.._". __ ____ m __ .-.-.._-_ _ . __ 14 _ _ ••••••---- . . . -...g 'T:f.!_~ -_ .~_..~~._..._ .- ._... .Tieu de cua phan In hoa 13-14 flimg.Tieu tiet _r__ "._ _~ ."' I.. -... Thong tir nay co hi~u hrc thi hanh sau 15 ngay ke...!!.--.-- Muc 1.__ ._ _!!!.~.------...--.-.. d~ TINH HINH 'nnrc HIEN NHIEM VU _ ... 1-. --_~.-. \[.----. -_ E~.~:-J .____..__ ..!Jiing.J~~ ._ - In .._... __ ••••••• u ••_ HL~.. ._9v._n __ .... 2 .·..-.-----. m •_ -~-Khoan.-._. !!!!f.-...... ..-.~~~~-....-i"4" '''---Bfulg---'-'-.. __ _ .~-.-.-...'''-''1"4-' ..~.......---. __ .!!A~:~n_ -~~'.~~t nhan · ·-_ _.-. -.-'~Phfui·.-....7 ••. ·. .-.'''illthubD.. __ __ _ _ _ .... _?._ ___Y.!_..-.....-.._..--.. ...... == . . - - ...--~~--..__ .~~-. "" -~.. __ HH •••• . --._J?~~.. __ _ __ "iIrj _.. In thmmg '-n_ ._ .-..."' •••••. _ _ tlnrong ••• _ __ _-_ _ _.·-···-...s -.

~...---.. _ _ _ _ -..-. - _ __ . -_ -_ So trang ..~Q!: ~ ..-.... - co chi? 14. dam "-.".. Ha NQi -_ -r-. --- __ . _ _ _ __ _. ". ....-KfrijJ· .·--H·-··...--'-'---fu"th~~g" .-~g ... ..-~..._ _ _ 1--""'''-'''''''-- __ . '" --- 10 In thuong - t------ 11-12 - _ ..-- - -----..""-". 7.. tna .. . In hoa..-......' F01 .. t.. ._ _. ·_ ..~._--..!..q$ _......-.. -1----. ~. ~~ .TV.Dimg . ·. m . BANG . . .YL_._ -(--_..._ .:~.- . __ ... ~-- dim ._...---.. __ _. .=~-i!ii-~~~~=-H-=~~!f~q~ng~-. - -.r--. _ _ _ _ _ _ _... _ . -. ... ~ '1'" d' .-- -.. _ E-Mail: DT: (04) XXXXXXX.-. SAO Y BAN CHINH.~..Tir "phu luc" Phu luc van _. ---.. _.. to clnrc._. . __ ..._ _ ___ - Website: XXXXXXX 11 __ _.(' .."-Ky hle~ ~~cri"&i~b a~._"_.... ng.-...!h. -- KHAN __ ...~.-. _ __ 9 . ." nam van b.!?~ va s. co cmr 13:' di·. ~ 'fHlfQNG -. F' ...-..-_._ _ _~hy}y~~r-_ ._ 14 2._.--- .. _ _ ...- I - -._.... I DlJTIIAO J..--.-.- -t-.- 10 Chi .-..~ CHU VIET TAT "_ -. Ouoc hieu._ _._ ..Tieu de cua phu 15 . ..... ..I----. -.-dam .ia -~ vs .. nhung 3 -z """" "'(_ '- /~ .---~ ~£__ ~2 ~ ~~~? J._ ban __ _ -... -_ din vB ph!UIIvi hru hanh __ __ _ ..-·:··Gfrl··nh"i"€u·nar.. _ So xx phoTrangTien..... ...":TIco chu 1... "" ~''J r _. .-__ _ _ __ _.. vi du: Qu6c hieu.. __ .giam phai th6ng nh§.. ".__ f-._- DUng .t....'~.. -1. - _ -.. - ... . nhftn ~ _. _ - _··_·.!!!. -.~\!~ .BQ Tai--chinh....-_ _ . - 13-14 --_ Dimg...._- I~ •• _ ~ _-._ . _ _ __ In hoa 13-14 -._ ... r. -. Clan h va flfl'...._ b Til "noi nhan" - va ten co quan.- - - - -.l. ...~... -.~~. --- _... · ·_·--_ · .. .t.-1"--'" " __ _2~.h'~ " . ~~... _ _ _--?- -- L~ N~t? _ -_ __ _ 1-+._. '...__ .._ g .....-13-14 Dimg...-----··.__ I ILUU HAND o~:~ I . .~l!!!:_~L!....'J.'.. TRIeR SAO..--..: .- Inthuimg _ - 13-14 ~ fXmg..----.----.- _ -_.. __ __ _ _.. . _ " Ghi chu: CO-chit trong cling illQt van ban ~iillg..... ~ 13 _ 14 - 11 Chi dan v~ d\fthao van ban In hoa 13-14 Dimg.Bo K€ hoach va Bau ttr. _ _" __ " __ . . -_... .. '" ....BO NOi V1.__ _ _ luc _. . -- Diu chi mire diSkhAn ------. r-... -PL.. ... .!?~ __....· . - In boa ". ~ !< .~ -..-.._ -.-...._.13 '~7.:.\~ ~ .~~~:111 ·· Hoan Kiem... ~lJ"j. _ :._ In thuong _ _....- -_ ····i·~t"·...!!!~~g_r--J.. .Fax: _ -_ _-_.-_.om. --_ _ _._ ..-_ _ // T' 1 J. _ (04) . tUm I DlJTHAO _ X'.-. ban sao .(300).-.__....._- -_ .·······- __ -.......-..---. --....ii·.-.. . ......... _ __ - "_. PP..- II - ... _ _ _ 16 Hinh thuc sao .. __~~. _:.-.2 th Dia chi co quan... SAO LUC 14 1----... dcng tren co cnu L·~_ ':'..~_........ dim --_ -- 'BOA T6c -.--.- XEM XONG _-_ TRA _ 1-:'12'......" lu~g_. 13 14 --.~.iil:-··-··········--_·_······ ········ · · .. dia chi E-Mail Website: s5 dien . dong duoi ......~I~~~:1~~~yan)~.... ....- - _-t- -_ - van ban.-. ... _..._.._.. r.. _ _ __ va so thir tu . dong tren co chfr 13.... -'J..-_ __ 13M14 Dimg... _.

12 M~u 1. Van ban co ten loai ella Doan Di)ibi8u Qudc hoi .5 ~u1. Nghi quy~t CM HQi dAng quan tri Mau 1.1 ..1..11 .17 M~u 1. MAu trlnh bay ban sao vln bin MAu 2..Phieu gtii ..2 Mau 1.10 MAu 1...8 MAu 1. Quyat dinh (ca biet) (quy dinh tnrc ti€p) .. QuySt dinh (ca biet) (quy dinh true ti6p) cua Tmrong true IIDND- .Cong vAn Miu 1. GiAy moi . GiAy di dU'img .. GiAy gi6i thieu .4 ...19 . GiAy clnmg nhin ...14 ~u 1. GiAy nghi phep .Phieu chuyen Mftu 1.13 Mau 1.2 ..15 Mau 1.1 Mlu 1.GiAy bien nh~ he sa . Quy8t dinh (ca biet) (quy dinh gian ti8p) .9 Mlu 1..1. COng dien .18 M§u 1.7 Mdu 1. Van ban e6 ten loai khac . Nghi quySt (ca biet) cua Tlnrong true HDND Miu 1...van ban c6 ten loai ella cac Ban HDND .16 Miu 1.3 M~u 1....'-----"'_ _ - _ - • -s: Mau 1.6 M&u 1.Tlnr cong Ban sao van ban 2.Bien ban .1 .

....... t8 chirc ban hanh ngh] quy~.............1.. Quy'ET NGHJ: Di~u 1 Di~u Di~u .... tf......... chile chu quan true ti8p (nau co)...... . (4).......... NGHjQUYET (5) . IcY.......(1)........ tA chirc ban hanh nghi quy&....... C ancu " .Nhu Ditu .. TO (2) coo entre eONG BoA xA HOI can NGHiA DOc lip .....TV do:_ n.........•.... s6 hreng ban phat hanh (neu can).... (1) Chfr vi~ cit ten don vi soan thao van ban va sB IUQIlg ban hru (n~u cAn). Axx(8)..•.. 4 . .............•.. t ~ •• " t •••••••••• ....nh phuc thang )..... ddu) H9 via ten Ghi chu: (1) Ten co quan.. (8) Ky hieu ngum danh may...1...... t. " .. (6) NOi dung nghi quy~....... . Nui nhQn: ... TRAM QUYEN BAN HANH ~. ) .~ (6) .....LUll: VT... TC QuAN (1) TEN co QUAN.." (3) Chtr vj~ cit ten CO' quan....... .. 2 .. (5) Trich y~u nOI dung nghi quy~.. (2) Ten co quan..• ngay nam 20.........._" " "~ Miu 1........'..... QUYEN ~N... (3) ..~ . ..C3JlC:lr • t~ ••• t ~ ••••••• " "' •••••••• ....... (4) Dia danh.. . VllT NAM > S8: !NQ~..... .......... nban ban va....Nghi quy~t (ca ~i~t) TEN CQ. CHUC VI) CDA NGUffi (Chit ICY ...•......

. (4) Cac can ell We ban hanh nghi quySt....... (7) Chfr viet tit ten..... ~ + ..... . thimh phA thuQc tinh.. ( - _ "'-_. .. ~~. . . . sA: INQ-HBND . . ..... (fan vi SO(Ul tbAo va sA luqng ban luu (n8u cAn)....xx(8). .. QuytTNGHI: (5) + .. DO" 1 leu ...Nlnr DiSu ..• (1) . . 10 . ~ .... .... A." v30 wac chec vu Chit tich.....d: de 3 ..... (3) Trich yeu nQi dun~ nghi quy&..Tv do . ......1.. Uy ban nhan ... ..... .nhfut ban va sA luQ'tlg ban phat bilnh (n&! dIl).. ben dum ghi chite V1..i- "' "' '"' •• ~ ""III" '"' ~~ /.7)..Nghi quy~t (ca biet) cua Thtrlrng try-c HDND HQI DONG NIlAN •. THUONG TRve HQI D6NG NIlAN DAN Can cit Lu~t Td chrrc H6i dang nhan dan va 11 nam 2003.... . 1& xi.nh phuc thang ndm NAM. (5) NQi dung nghi quY&.. (1) ••• dan ngay 26 thang . . a a ... .Mlu 1. ~ iII iII .....Lim: TM.......... NGHIQUYET . (6) Chile vu Clia ngum kYo truCmg hop Ph6 CM tich duqc giao kY thay CM tich thi ghi ehii vi&: cit "KT.... . ~. (2) .......l coo nguoi IcY (ph6 CM tich).......... (Chft kY........... ddu) TICH (6) Hqva ten (1) TSn tlnh.. Ghi d. can cir . . (3) ••.......H.. TmtONG TRve HDND em) vr...0.. .. thanh ph6 we thn6c Trung uong(ten thi xi..~ ~ Dleu ol...... (8) Ky hieu ngu(ri dAnh may.• ngay 20.. .... . th1 tdn). .•• DAN CQNG HoA xl HQI CUUNGHIA vrer Bfc lip . ~ ....1. (2) Dja danh. ND'i nh'n: . (4) ...

..... 16 chirc ban hanh nghi quySt........... t6 chirc chu quan true ti6p (nau co) hose Cong ty me (nSu cAn)........Nghj quySt cua Hqi dAng quan tr] CONG HOA.. a ~ ~ ~ ~ ...... Noi nhlin: . thong nam 20 ... ben dum ghi chirc V1) cua ngiroi ky (Ph6 CM tich)..(8).........l CM tich.. QUYETNGH!: Di@u 1 (6) .......l cua ngirci IcY............. niau .. TM....................... ..... Di~u ........... ....... tit 4 .... t ........ (2) ••• Can cir ....... (3) .... .. .. .............. TC cuu QuAN (1) TEN co QUAN.. HOI DONG QUAN TRI CHUT}CH (7) • (Chit ....... nhan ban va sBlu(. ngily sa: INQ............. (7) Chirc V1.. IcY.. ~..... I ..... (3) Chii' viet tAt ten co quan......." vao tnroc chirc V1.. .. ~ ....... . Can ctr .:......nh phuc '" (4).. tnrong hop Ph6 CM tich dUQc giao ky thay CM tich thi ghi chii' vi~t "KT. . cin).. NGHIQUYET ..xx(9).................. .. (2) Ten co quan.............. A......lI1g ban phat hanh (nSu cAn)........ . '..." .... .. ........... (6) Noi dung nghi quy~t. .Miu 1. T6 cmrc (2) xX HOI CHiJ NGHiA VI¢T NAM' DQclip .... TEN CQ.2 .. HQI DONG QUAN TRI ...Til do ... (5) "' ... t8 chirc ban hanh nghi quySt. dau) HC} va ten Ghi chu: I) Ten C(J quan..LtJU:VT.. (8) Chii' vi&: nit ten dan vi soan thao van ban va sB hrong ban hru (n&............... (4) Dia danh. t .Nhir ............... ~ p ..... (9) Ky hi~u nguoi danh may.....1.............. ...H.....1. (5) Trich ySu noi dung nghi quyet...

HQidAng . (8) Neu cac cAn cU tn...TV do . I ..Nhu Di8u . " . (12) Chii' vi~ tit ten dan vi SOQ. nhan ban va ~ IUQ1lgban pbat hanh (nSu cfut). ..Miu 1. t6 chuc hole tan tap th! Ianh ~ (vi du: TM. ". cWc V\l cUa nguOi ky nhu B9 wOng.. (3) DAi Wi quyat dinh c:iL bieti khonggbi mm ban ..c vA ~p ~ l!nh dao h* co quan." via woc ten co quan..· . de nghi cua ot . cUA NGlfiJI KY (11) .. t6 chec etb (vi d\l: Ban thulmg vu . .2 .. n$u thAm quyen banhanh quyetd:)Dh thuc. t6 elnrc thi ghi Cbuc vu ella BQ... . QUYEN~. Uy ban nhin din. . f •••••• ~ ••• ~ •• + ~. Xet . truimg hop cdp ph6 dlrQ'c giao leY tbay nguOi dUng dAu co· quan thi ghi cbii viet tit "KT. ... II t ~ . . C\lC wlmg Cue .." vao trucc chicc vu clia nguOi dUng diu. 'II~ Di~u . nam 20.rc tift. (l1)Quy~n han. Vienwlmg v.xx(13).rc tiSp (nSu co). Ghi chu: (9) Cac viin ban phap 1:9lien quan tnrc tiAp den vin dA giai quyet trong n9i dung quySt dinh..J. (5) ngay '.' . ... .. '. dJu) Hqva teo (1) Ten co quan... f>i8u 12 caa 1'h6ng til nAy. ...Icw6ng. (2) Ten co quan. .)... TM..TM.f~ · Ir •• + ·~ I... (13) Ky hietI nguOi <tanh may. .II " •• Nui nh(in: .. ~ .Luu: Yr.. (10) dinh thuQc nguCri.. ..Quy~t (flub (quy djnh CQ. TO CHirc (2) trvc ti~p) CQNG mN BoA xA DOc l.. . Giam d6c. va via 5 . dA ban lW1h Ctuyet dinh (vln ban tha11h .. ICy.haDh ghla s6 vi kY~eu c1ia van bin.)....H. 16 clnrc). ~ wOng hop kY thay m4t tap thS ta:nh «40 thi ghi chit tAt '~.. (7) N& thAm quy~n ban hanh quya nguoi dUng diu (vi du: BQ wOng (5) Dia danh.nb ph6c U(n CHiJ NGBiA thdng V¢T NAM sa: (3) IQD~ (4).~ .. . Cl. A.. ).. " ...... quy dinh chuc Ding. II .. tA clnrc thi ghi ten tap tha hole ten co qean... Dleu 1 (10) ..dUng diu co quan. fA chuc h* chec danh nhA nuoc ban IWlh quy~ dinh. . QUvtTDINH: .. cac tnWng hop khac thuc bien theo hu6'ng din tai Khoan 1. to chirc hole chuc danhnhA mroc ban quya dinh. (4) Chii vi&: tAt ten co quan.~ """ .lap.• Giam dAc .. (8) (9) ...D tlu\o va sA luQ'n8 ban hni (n~ cAn).." ~~ ••• ~~f-"" ~ ••••••• ~"' ". quy~ han cua co quan.. (CJm..... .. nhi~m vu..• CM tich . ar._ 'II 4 ••• ~ rnAM QUYtN BANHANH Coo err CAn.. t6 chicc chu qUlin tn. .. TC em) QuAN (1) TEN CO QUAN.p . (6) Ve Vlfc ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ~ (7) ~ . 'san ThuCmg V\!. ben dum ghi ch(rc vu clia ngUoi leY vAnhin... HQi dAng ...v ... QUYtTDiNH ".(12). hfnh .. J. Uy ban·~ dan.• (6) Trfch y~u n()i dung quy& dinh. NISi dung quya djnh. ell' f . .. .• Vien trU'ang Vi~n ..

do ..... (9) Chii' vi~t tit ten dan vi soan thao va s3 luong ban hru (n~u cAn). CM tich . Viet1 tru6n~ Vien . r ••••••••••• ..... TC cnu QU AN (1) TEN CO QUAN. Uy ban nh3n dan. . t6 chtrc d6 (vi duiBan thu6ng vu .. . .. . (6) N~ thAm quy€n ban hanh quy~t djnh thudc va nguoi dung dAu 00 quan. T6 cmrc CQNG BoA xA (2) Dqc lip ...3 ... QUYEN ~. ." vao tnroc clnrc vu cua nguoi dUng dAu. H9 va ten Ghi chli: (*) M~u nay ap dung d6i vci cac ~uyBt dinh (ca biet] ban hanh hay phS duyet mQt van ban khac nhu quy che. (4). (3) .. Ban hanh (Phe duyet) kern theo Quyet dinh nay o...). tnrong hop cAp pho duqc giao ky thay nguci dUng dAn 00 quan thi ghi chif vMt tit "KT. ... cac truong hop khac thuc hi~n thea huang dfut tai Khoan 1.. . Hoi dang . (nSu co)..Quy~t dinh (quy dinh gian ti~p) e) . Giam d&. (2) Ten co quan...... ngay QUYETDJNH Ban hanh (Phe duy~t) (5) 418 •••• Il .(9)... Cue tnrong. (3) Chii' viSt t~t ten co quan. Can Xet crr (7) Can ell de nghi cua QUYET llJNH: . TEN CQ.. ke hoach. (8) Quyan han. ). nhan han va s6 luong ban phat hanh (nSu dn. Giam d6c .1.... tnrong hop IcY thay mat ~p the lanh 40 thi ghi chu vi~t tit "TM. (5) Trich ySu nQj dung quyit dinh. (10) Ky hi~u nguoi danh may. tA chirc thi ghi chirc vu cua nguoi dun¥ dAu (vi du: Bo tnrong BQ... chirc vu cua npuoi ky nhu Be>tnrong. (4) Dja danh. lli~u 1. tA clnrc chu quan true tiq. t6 ehirc hoac ten ~p th€ lanh dao (vi du: TM. Ten an. .. Ban Thuong \V. .)" .. (6) . tA clnrc hoac chirc danh nha nuoc ban hanh quyat ~nh..v . dJu) .... cmrc vu eVA NGUm KY (8) (Chu kj." vao truce ten co quan.M~u 1.. ... TM. TRAM QUYEN BANRANH . an.. DiSu 12 cua Thong ill nay.. .. H6i dAng. " " . chuang trinh... A. .. ..ban hanh quy8t dinh thuoc va ~pthS lanh dao hoac 00 quan. t6 chirc h('~c clnrc danh nha rnroc ban hanh quyat dinh.. Dleu .. Noi nhQ.xx(lO).. (7) Neu cac can cu tT\1'C ti€p d€ ban hanh quy~t dinh (nhu ghi olui cr mlu 1. .).n: . (5) .)..Hanh phiic tJuing nom 20. dB phuong (1) co quan. TM. .Nh U D leu ... to chuc thi ghi ren t~p thS:hoac ten ca quart. 6 . Uy ban nhan dan.Luu: VT. .lC tru6ng Cue ..2). nor cmr NGHiA ~T NAM IQD. ben duoi ghi clnrc vu cua nguoi ky van ban.. quy dinh. n~u tham quy~n.T. . Vi~n tru6ng v. C1..

.... . ..... ~ •••••••• ~ ••••• • . ~""" I..TI... ~~ p . .. +". ......nh) rJ TEN CQ. ' (Chit ky.... *. ...... ~~ 10 11 •••••• ". bao gAm chirong..... khoan.. (*) Mlu nay ap dvngd8i voi cac van ban: duoc ban hanh kern theo quySt dinh (ca bi~)..~ 0.... 7 .............. entre vu eVA NGU(n KY..... ChU'O'Dg I QUY D}NH CHUNG Di~n 1 Di@u 2 ~ •••••••• ~ ~ ~4 ...) ............. ........ ~ t r ~ Dleu ... (1) Trich y~u noi dung cua van ban.....T6 ewe cnn QuAN eONG BoA xA HOI cmr NGW VIET NAM . ...... A _ ~ TEN LO~I VAN BAN (Ban hanh kern thea QuyJt dtnh s6 ngay thdng . Di~u ... ..." ••• I ~ t_. . .... Dqc IfP .... TC TEN eo QUAN. rnuc....... ......... nam 20 cua . QUYEN~... di~u.. Di4~u •~ * •••••••••• " ChUO'Dg •••• .....1. .... b6 cue co thS .J" f~4' ••••••••• .... •• ~ ..Hanh phuc ........... . ddu) Nguy~n VinA --~------------------------------------------------------~ Ghi chu: . . diem... Chuong ...lQD... .... ~ ...Min van ban (ban hanh kem then quy~t tJ.. (1) . .. do .. 4 4 •• '11 '" .....

. Cue tnrong.v . ..' (9) Ghi quyen han..... ......v .. t6 chtrc chu quan tnrc ti~ (neu co). A.... biet).Van baD co ten IO\li khdc (") TEN CQ.... 10/... t6 chirc h~e chirc danh nhA rnroc ban hanh van ban... ~ tnrong h~ IcY thay m~ittap tha lfulh dao thi ghi chfr viet tit "1M" van tnrac ten co quan. (3) Chii' viBt cit ten loai ban. dB bao cao. nSu nguci ky van ban ta cAp ph6 ella ngiroi dung dAu co quan thi ghi chfr via tit "KT" vito tnroc chirc vu cua nguoi dimg d&u... (2) Ten co quan. cac tnrong hop khac thuc hi~n theo huang d!n tai Khoan I.. " ..1.... . ...... thong bao. (5) (*) M~u nay ap dung chung d5i voi da s5 cac hinh thuc van ban hanh chinh c6 ghi ten loai e\l nhu: chi thi (d.(4).. T6 cmrc (2) eo coo eONG BOA... (5) .. Uy ban nhan dan... the f)~adanh. BiSu 12 cua Thong tu nay. (8) Noi dung van ban. thdng niim 20. Noi nh(in: . tB chrrc hoac ten tap the lanh dao (vi du: TM... (7) Trich y8u noi dung van ban.. ben duOi ghi chirc V1) cua ngirci kY vAn ban.. " '.. Vi~n truOng v.. kG hoach. (10) Chi! viSt tit ten don vi soan thao v..Htmh phiic ..... ' . TC QuAN (1) TEN QUAN.. .(10).l sc3lugng ban hru (nbI dn).xx(ll).(3) . bao cao v.TV do ...._Luu: VT..v . to' trinh. (4) chocit ten co quan.. . TM. quy dinh v.~.Mau 1.. ngay 56: I. chuang trinh. Giam d5c... eta an.4 ... via van (6) Ten loai van ban: chi thi (ca biet). cmrcvu eVA NGlfm KY (9) (Chu ... ).. Rieng d5i voi tb trlnh them thanh phfut "kinh gui" a vi tri 9a. Ban thueng vu. ddu) Ho va ten Ghi chu: . to' trinh. H6i d6ng . phirong an.. thong bao. ( l I) Ky hi~u nguoi danh may.... co tha an.. (I) Ten CO' quan... QuvtN ~._ .... nh3n ban va sc3luong ban phat hanh (neu cAn).1 " .... ke hoach.. TM.. (7) (8) _.. chuong trinh.. clurc vu cua nguoi ky nhir BO tnr6ng. ~ ..... t5 clurc ho~c clnrc danh nha mroc ban hanh van ban... __ .... xX HOI CHiT NGHiA vQ:T NAM DQc IfP . 8 . TEN LO~I VAN BAN (6) ..

.. nhan ban va s61UQl1g ban phM hanh (neu cAn).. r r ~ • • • • • • t . HQi dang: . 9 ... CI. dja chi E-Mail..mg ban hru (n6u cAn)..C tnrong.... tA.. A. ngay S6: V/v 1.... Noi nh(in: . van. phongban.. 56 dien thoai. ... hoac chile danh nha mroc ban hanh c8ng van.. Fax: (043) XXXXXXX E-Mail: Ghi ch. lanh dao thi ghi ehii viet tit ''TM'' tnroc ten co quan. xA HQI can NGHiA thong VItT NAM DQclip ..... tnrong hQP ky thay m@t tip tha.. t~ t ~~ " (7) If " : " " ~ " . CmJC VV CVA NG1fffi KY(8) ..... . t6 clnrc.. t6 chuc tA chile (8) Ghi quy€n han. tA chuc ho~c ten ~p thS 1~~. . TM.. (9) Chii' vifu:tit ten don vi SO@Il thao va s61uc. 12 clia Thong tu nay.Nhu tren ..... Di&.. (5) .I..(3) .... (2) Ten CCI quan... ... (4) Chit vi&: tit ten dan vi (Vu...MAu 1.. Uy ban nMn din. :thi pMn noi nhan khong ghi "nhu tren" ma ghi tnrc ti€p nhimg chile danh.... 86 Telex. chile vu cao cApe~ Nha nuoc..... . Website: ... f + + + ...... (Chit ley. Vi6n twang v. OJ) Dia chi CCI quan.. leY nhu BO truong. Website (nau c5.. chuquan true ti6p (nBu co).. * •• I '" ••••••• ~ •• . • lL:\N.. ~ .. .. (3) Chii' viet tit ten co quan. (6) nom 20......(9).. Giam (f&. ben duai ghi chile vu cua ngucri kY cong cac tru6ng hop khac thirc hien theo huang dL1 tai Khoan 1.............(4) ... .. ...Cong vAn : TEN'CQ.v .Luu: VT.Hanh phiic .. ..CONG BOA. . • . TM.... ' QUYEN .. t6 chirc h~c chirc danh nha nude ban hanh cdng van...TV do .. (5) Dia danh. (7) NQi dung cong van. .. n&! nguaj ky cOng van la cap ph6 ella nguoi dung dAu co quan..n). TC can QuAN (1) TEN CO QUAN~ TO (2) cmrc .. chirc vu cua nguOi. s6 Fax...1.... bo p1$l chue nang) soan thao cong van. qu~ Roan Kiam. * N~u noi nl$l (kinh sUi) Iii nhimg chirc danh. . ddu) Hq va ten sa xx ph8 Trimg TiSn.. .. clnrc VI) Ayvao. ~ • i" .... Ha Noi DT: (043) XXXXXXX..... " _.... Kinh giri: . vi du: TM. tA chile thi ghi ehfr viet -cit "KT" v~ tnroc clnrc vu cua nguci dung diu. (6) Trieh y€u noi dung c6ng van. .S . . (II) (1) Ten co quan.Xx(lO)..... Ban thuong vu.. .. (10) Ky hieu nguCri danh may.

uY VIEN TRUONG CBiJnCB TRue s( 10 ....TV do .... " _. Noi nh(i. . . .. . (5) Cac can ClI khac ap dung ban hanh quy~t dinh.... cmi TJCH de .. (9) .. . .xx(1O)..... thanh ph8 thuQc tlnh. Ghi chu: (1) Ten tinh. sd luong ban phat hanh (nau ciln).. '" '" .... .. (1) Can Cll Luat nam 2003.... (3) D... q~ thi xa... .. ~ •••••••• I ••••••••••• ~ •••••• _.. (4) Trich yeu n6i dung quyGt dinh........• . . Di~u 1 - . THUONG TRUC HDND ~ CHUTJCH(8) (Chu ........'xi....... huyen. ...LUll: VT. .. t6 chirc Hoi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11 (5) _.A. (7) Thfun quyen ky van ban ...MAu 1...6 .... QUYETDINH: '" (6) '" '" '" .. .H\lob pbuc . QlJYET DINH (4) ••••••••••• '•••••• ••• THUONG TRl/C HQI DONG NIlAN DAN . S6: . . (2) . _ .... . . (l~) Ky hieu riguai (tanh may. -Nhu Di~ . ..• (1) ••• CQNG HoA xA HQI cnn NGHiA vQ. IcY va ddu HDND) HQ va t~n trful.... .. (3). TM. thanh pM true thu6c Trung uong.... (9) Chii' vi&:cit ten dan vi soan thao va -Iuong ban hru (nau can).. ngiry thang ndm 20 . nhan ban v 1. ...1. NSu Uy vien Tlnrong tnrc kY thi ghi: PBD can TIeR KT........ (S) NSu Ph6 CM tich ky thi ghi: KT...a danh. (7) ....lQE>-HE>ND Ve . ......T NAM' DQc I$p .Quy~t djnh (eal bi~t) eua ThU'irng trtrc HC}i dAng nhan din HQI DONG NHAN DAN ...n: ·~ Dleu . thi (2) S8 thir nr dang ky quy~t dinh cua Hoi dong nh§n dan..... (6) Nai dung ~uy&: dinh....

. thi x!. (5) Trich ySu noi dung van ban. IcY ~adc1uHlJND) H9 va ten Ghi chu: (1) Ten tinh.. ngay thang niim 20 .. f 10 .. • . 4 . thanh phB true thuQc Trung uong. ..Tv do .(2).. ... (4) .. ... phuOng... (5) . (M[u nay dung chung cho tAt ca cac loai van ban c6 ten loai do cac Ban cua hanh)..... -HDND A . quSn.•....1. .. • ._lI ... tht trfuI. TRU'ONG BAN PH6 TRU'ONG BAN Hoi dAng nhan dan ban 11 . • • . ~.. • ~ • • • • .. (4) Dia danh.1.•• CONG HoA xA H(U CHU NGBiA VIf.. (3) Chii viat tAt ten loai van ban.. nban ban va sB hrong ban phat hanh (n€u cAn).xx(9). (1) . ..T NAM DQclip .Miu 1. BAN KINH TE NGAN SACH TRlfONG BAN (7) (Chft ..Hanh phiic I sf. ~ '" ~ "') . (2) S6 thu tu dang ky van ban cua HQi dAng nhan dan... <II (6) to I • • • .. xa. TEN LO~I VAN BAN ..... huyen.A.. (7) (8) Chfr vi&: tit ten Ban soan thao va sB luong ban luu (nSu dn).. tharih phB tllUOc tinh....... ••••••••••••••••••••••••• ...7 .. Ndi nh(in: . f. ... NSuPh6 TruOng ban ky thi ghi: KT. .. •• • . (9) Ky hieu ngum danh may. .: . . f • '" • • • • . ..Vin ban co ten lo~i cua cac Ban Hqi d6ng'nhan dan > HQI DONG NHAN DAN .. . r .....LUll: VT... . • • .. (8) . (3) . (6) NQi dung van han. ~.. TM. . . • .. • .. .

" •• ~ •• .. ngay thdng nam 20...... .' ' ••••• et "' p r .a ••• ~ ••• or ~" • . ten loai van ban Doan leY vcri tMm quyen rieng thl khong co dong quyen han. . .. . .._ ~ . or .. I ••••••••••• " . . '" .... . .. 't..~ 'I" ••• (4) (5) t •••••••••• .. .I..._ •••••••• 0 oi- ••••••••• ••• ••• '.. (5) NOi dung van ban.. sa luong ban phat hanh (n8u cfut). . . .. .. ...... . Vin ban co ten Im}i coa Doan D.... .... . .. (9) Ky hieu nguoi dinh may.. • .. •• ". • .8) .. • . A.xx(9).. TM.Luu: vr.(3)...Miu 1.. ... • • • " .. ~ •••••••• ••• I ~ ~ ~. ~ •••••• ~"....... ddu DDBQH) Hq va tin Ghi chti: (l)Tentinh. " ' ..... .. ... • .. (6) Th1n quy~n ky van (4) T rich yau nQi dung van ban... .. ~.. • • • . .. '" " Noi nh(Jn: . .~..'aa ••• '0 •• ...... (I) CONGHOA xA H(n CDn NGHiA vrsr NAM DQc lip ~TV do . • .. (7) NfuJ PM Truong doan ky'thi ghi.... _ •••• ~ t •• ~' •••• po... . .....1ivan ban cO tBn 10.....·o a _ ....i bi€u Quae hqi DoAN f)~I BIEU onoc HOI ••. _ .. ban. (2) Chit viet cit (3) Bia danh... thanh pha tnrc !huQc Trung trong. DoAN DAI BIEU TRUONG DoAN ouoc (7) HQI (6) ...8 . TRUONG DoAN ' PHO TRUONG DoAN (8) Chit vi~ ~t ten dan vi soan thao va sa IUQ1lg ban hru (nau cAn).. . ... TEN LO~I VAN BAN . • •• • ~ .1 (2) -DDBQH ..... ( I ••••• ~ •• J (Chii 10/. N~u Tnreng 12 . ...Hanh phuc sa: . _P 4 . (M~u nay dung chung cho tAt ca cac 10.. • • ... . .....\i c1la Doan f)~i bieu Qp& hOi).: KT.

....(3).. CONG DI1J:N . (6) Ten CC1 quan. TO cHirc (2) (1) CQNG RoA XLi HOI can ...... (7) Ten CC1 quan.. ngay NGHiA VJlT NAM DOc I..p .. dtiu) Ho va ten • Gbi cbu: (1) Ten CC1 quan. •• It. ...Cong difn TEN CO QUAN. .. (5) . (9) .Min 1.Til do . (8) N6i dung dien. (5) Trich y~u noi dung dien. t6 chuc hoac chuc danh nha mroc ban hanh cong dien.N. t6 chuc chu quan true ti8p (nSu co). " '" '" QUYEN IL.. • • • . ..······ . (3) Chii' vi8t tit ten CC1 quan..a danh.9 .. t3 clnrc hoac chirc danh cua nguoi dUng dAu.. ..... '" . • • • .. (10) Ky hieu nguoi dAnh may.. 13 .. cmrc vu CVA NGUOI KY (eM .... '" .. '" NO'i nh(in: •. - " (6) dien: . TEN CO QUAN.A... (7) ..xx(lO). (8) '" . .. t& chuc ~ diQn..• 11 "1.. • • • •• ..I. (4) thang nam 20.. nhfut brut va s61u(]llg ban phat hanh (n8u cAn). kY... • • • • • • •• " • ~ • •• ••• L • • • ••• 'I- • • • • • • • • • • • • • • •• '. (4) e. (9) Chii' vi8t cit ten don vi soan thao va s61UQ1lg ban hru (nfut can).. tB chirc ho~c chirc danh nha mrcc ban hanh cong di~n. TC em) QuAN S6: /CD. ~ • ~ • • .. •••• ~ ••• ~ •• ~ ~ ~ ~ 4 ••• ~ ••• •• ••• ·~···. ..H:}nh phuc . (2) Ten CC1 quan.Liru: VT...

. t6 clnrc ban hanh giAy mei. (8) Chii vi8t tAt ten dan vi S04Il thao va sA hrong ban hru (n~u cAn).... ... . ••••••• ~ . . .(3). .. CHlJC vu CUA NGUm lIT • Liru: VT.. ... ..... .. . ... : . d&u) Hq va ten Ghi chu: quan..v .A. do . ngay thong sa: . ... 'II /GM.. (2) " . (4) Dia danh... ... " ~ •••• GIAy ~ ••. hQi thao. . .xx(9). nhan ban va sA hrong ban pluit hanh (n~u cAn).. ... ft '" ~ Dia di8m: • .. du •• ~ . . hQi nghi v. . . don vi cOng tac cua nguoi duQ'c moi. . • • " ... t6 ehlie ho~e hova ten. (7) Tcm (noi dung) cua cuoc hop.Gi§y moo TEN co QUAN. ~. (8) ...: . TC Cm) QuAN (1) TEN CO QUAN. . . . .nh phuc . . . . .. . ... . .. QUYEN ~.. (5) Trlch y6u nQi dung cuoc hop..... (Chu 10/.. . • ... ... ... ..... " . TO CmJC (2) CQNGBOA xA H(n CHiJ NGUiA vrer NAM DQc lip . .. • . . . (4). tA clurc chu quan true ti€p (n6u c6). . . nam 20.. (1) Ten (2) Ten 00 CO' 14 . ..~ p •••••• ~ '_. . . . Noi nh(in: .Miu 1. (9) Ky hieu ngtrci danh may.. .. t6 chire ban hanh giAy moi (3) Chii vi6t cit ten CO' quan.10 . .. • .. .. . tran trong kinh moi: ~. I' ..••••• Min Q •••••••••••••••••••••••••••••• (5) .. ... . •• Thai gian: . ... . (6) o (7) .. . . chU'c \'\1...T. " " ......1. quan. ..H. Ong (bel) 1'0. ~ ~ .. . .. . . (6) Ten CO' quan.

clare vu (6) Ten co quan. . Nui nh(in: . tA chirc duoc va don vi cong tic cua nguoi diroc gi6i thieu. Ho • "Ghi chu: (1) Ten co quan. hoan thanh ~ •••• D~ nghi Quy co quan tao di~u kien dS eng (ba) co ten nhiem vu.. T6 CWC (2) CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA vr¢T NAI\i Dq. tA chtrc ban hanh van ban (cAp giAy gi61 thieu). ...( ngay ray . (3) Chii' viet tit ten co quan.. (2) Ten 00 quan.. tt ~ '" t~t t ..._. (2) . (4) Bja danh. ddu) -Liru: VT. 16 chirc chit quan tnrc tiSp (nEu co).. . va ten " (5) Ho va ten... ngay thang nam 20.. a tren /.(3). Gng (ba) Clurc Vl. 1. TC coo QuAN S6: /GGT...l: Diroc cir den: (6) ... ~ •••• _ •••• VS •• 44 •••••• viec: t .. gici thieu toi Iam vi~.....Hanh phue .... cuuc V1) eVA NGUm KY (ChU kj.Ty. . (4).. h. QUYEN ~N.Nhu tren. . t& chuc ban hanh van ban. G·" nay co gia tn dJ... ....... (1) TEN CO QUAN... . GIAV GIm THI~U . .Min 1....... " tran trong gici thieu: (5) . 15 ...11 ...Giiy giOi thi~n 'TEN CO QUAN...c l"p ... ~ ... en et .....do .

Bien ban TEN co QUAN.. (5) Ghi chile vu chinh quytn (nBu cAn).Hv. Th" glan b!. chirc chit quan true ti~p (nfut c6). (2) Ten co quan. 16 .. . BIEN BAN ~ (4) . nam Cuoc hQP (hOi nghi. . .. Thanh phAn tham du: " .. ngay thang . t6 chircban hanh van ban.. (3) .. " (3) Chfr vi&: tit ten co quan. THUKY (Chu. hQi thao. at au: f)" d'" . "' ~ (Chit kYo ddu (neu co)) Hq va ten Ndi nh(J. T6 CmJC (2) CQNG BOA DQc 19P ..l. ... m. Chu tri (chu toa): Thir ky (ngiroi ghi bien ban): Noi dung (theo di6n bi8n cuec hOp/hoi nghilhoi thao): . (5) Ghi chu: (1) Ten 00 quan.a lem: .nh" phiic xA BQI CBiJ NGH~ ~T NAM IBB..kY) CHirTOA. .12 . d.Miu 1. 56: TC cnn QuAN (1) TEN CO QUAN. . '" ta (4) Ten cuQc hop hoac hoi nghi. t5 clurc banhanh van han.. gio .1'1}' do . J.n: Ho va ten .. hOi thao) ket thuc vao .

.(3) .. . (6) HQ va ten. NGUm TIEP ~N He va ten (1) Ten CO' quan. .Hsnh phuc thang . chuc vu va don vi cong tic cua nguoi ti€p nl$l hd so.. TC CHU QuAN (1) TEN CO QUAN. dan vi cong tac: ..13 .... (7) Uet ke dAy du..... t .... (4). D-a t·J.... ... Ghi chu: nhan nhan 17 ...... ngiry ndm 20..TI}'do .. ..I. noi cong tachoac giAy to tuy than cua ngu(n n6p he... HoA sO' ••• BIEN NHAN • '" t ... . f .. sa eua: rep 9D 0 Dng (ba): .. . (4) Dia danh.... to chuc cAp giAy bien hd so. -to ~ .. CONG .....MAD 1... NGHiA VIET NAM ll{)c Ijp .. bao gam: (7) .. .. . td chuc cAp ~Ay bien hd so..... so. (2) Ten CO' quan.l. + (5) ~ ~ t '" 4 " .. nh'" h.. giiy to... Noi nh(in: .... tii lieu co trong hd so... ... (8). (5) Ho va ren.. (8) Ten nguai hoac co quan gui hd sa. 1 2 3 ~ -1'" ~ '" (6) '" '" . TO CHifC (2) S3: /GBN..Giiy bien nhin TEN co QUAN... cu th~ cac van ban.. .. (3) Chfr vi& illt ren co quan...Luu: Hd so.. .... . ....... 16 chirc chu quan tnrc ti~p (n8u co).. GIAv Ho va ten: '" '" . BoA xA HOI can . . Clurc vu...

" ......... .... _ ~ •••• t~ .. . . .. . Ky hi~u nguoi danh may... .. . ...Axx(1).. tB chirc cM quiul true ti~ (n~u co).... ..... ••• " t ...... . TC COO QuAN TEN CO QUAN.. ....l th~nguoi...... . ...p clurng nl$l.. ~ ... . . cmrc VV CUA xctror (Chu kj. . ~ .. ~ ••••• ~~ ••••••••• t ~ (5) ....... ..... ..... HC}va ten Ghi chu: (1) Ten 00 quan... .. ... " ..... ~+ •••••• .. .. S6: /GCN. .. ....... • .. ... 8\1' vi~c> vAn dS duQ'c chung ~.. ~ ....... Chii' viet tAt ten dan vi soan thao va s61uQ'llg ban hru (nen cAn). _~..... nhan.. .T'1 do . . N6i dung clnrng nhan: xac dinh Cl.. . .. ... (4). ...... nh3n ban va 861uQ'ng ban phat hanh (nSu can). .. 18 .... to chuc cAp giAy clnrng ~ay Dia danh.. ... ~ .... . '" '" Noi nhpn: .. ... . .... t .p .. .. QUYEN ~.... dau) KY .......... • . . .. . ..._ .. clnrng nhan: ....... ........ . Chii' vi& tit ren co quan... .. ... . "" • +... ... ........... . tB clnrc d. . .....1. ngay GIAy CHUNG N~N . .. (3) (4) (5) (6) (1) (2) Ten 00 quan.... ... ... ..(3)...... .. . ....... ... ..... ... I .H\lnh phuc thdng nam 20 .. (6).... .... ... ...TEN co QUAN... • .. ... . TO CWC (1) cQNG (2) . ..' (2) '" .. .... ..Luu: VT..... • .. .... BoA xA HOI CHiT NGHiA VI$T NAM DQcl.. .....

... gian fr nm. .nh phuc . d. GIAy DI DUONG cap cho ang (ba): Chile vu: N 0'1 d llQ'C Cll dJ........ Ben . ... I I Den ... CQNG BoA xA nor CHU NGHiA V¢T NAM DQc lip ......". Bi .. J.(3)......... GiAy nay co gia tri bet ngay QUYEN ~.. ngay thang ndm 20. cong t' ......Min 1. .. (4).. . CHUC \TV CVA NGUm KY dJu) (em Jry: HQ va ten _. cua cO' • quan (to chUc) noi di..15 .... ..... NOIDIVA DtN Ngay thang Phucmg ti~n DQ dAi ching dtrirng (Km) ThO.( en Xac nhan. ". ............I.'....... --{ l ! ! Bi .Giiy di dU'irng TEN co QUAN..H....TV do ...... ....... ....... TO cmrc (2) S3: (G£)f)•. "... ..TC cnr QuAN (1) TEN eo QUAN.. d~n I -J f)i . . . " .. 19 ..... ' en ac: (5) ..

.... ~ c .....D€n . ~ ..........Ve circe: ve x d= ..........."............ ten.! c§p di dirong: 2. (3) Chii' via:: tAt ten co quan... chirc vu va don (4) Dia danh.. Phu cftp hru tru: ~.............. 20 . Di J. (2) Ten CO' quan.. t& chirc chu quan tnrc titp (nSu co)... w ve d d x =" d = ....._...... + ...Ph\! phi lAy ve bang dien thoai: . Di .. d d d ...... 1 Ve nguoi: ve x d =... . 1 i 4 . I Den .Phong nghi: ... __ . "' . Ph\. t6 chirc cAp giAy eli duOng..... I -l I D6n . ve x 1. vi cong tac cua nguci duoc cAp giAy...... d d d ...... Den .... t5 clnrc cAp giAy di direng.. ~~. ..... ....... Di ~~ . Tong cQng: .. " ... (5) HQ va.... NGUOI DI C6NG TAc (Chii' kY) PHV TRACH BO P~N KEToANTRUONG (ChUkY) (Chi¥ kYo dau) Hqva ten Ghi chuo' Hq va ten Hq va ten (1) Ten co quan....... ~ ............

.. cAp cho: ... TO CmJC (1) (2) CQNG BoA xA HQI CHiT NGHiA ~T Dqc lip . AI.... . GIAV NGHi PHEP Xet Don xin nghi phep ngay ...Tv do .. ~ •••• . 21 . CHUC VI) CVA NGUffi (ChU." ngay e tu ... . hOQc chinh quy€n ilia phuong nai nghi phep (eM kj. (5) Ho va ren. Noi nh{i.. .. ..t ngay e • ~ •. (4). . (5) .". .n: . (4) f)ia danh.. .• ~~. dau) Hq va ten ICY Xae nhdn eua 9(1 quan (t6 chec) .. . . . TC COO QuAN TEN CO sA: QUAN..... (6) Noi nghi phep. . (7) Nguoi duoc cAp·gi§y nghi phep.B.... . k1... (6) .. tai..~ ••• ~ ~ •• aa . (2) Ten CO' quan. .. ... •••••••• ~ trong th" glan: 01 . .... . . ngay thong nam 20.. (7) .. chirc Vl. hl.... (8) . QUYEN ~N.. . (8) Chii viet cit ten don vi soan thao va s51uong ban hru (nau c§ll).~+ Clnrc vu: N gh'1 Phe Oam ~p . . . Ong (ba): . .. uen .. .. ddu) Hq va ten Ghi chu: (I) Ten CO' quan. ella ang (bel) (2) .Luu: VT... (3) Chfr vi$t cit ten co quan... ..1 va dan vi cons tac cua ngiroi duoc cAp giSy phep. to chile cAp giay nghi pbep. ttl chuc eAp~y nghi phef.TEN co QU:AN. ..kj.'( ••• ~.. t6 clnrc eM quan true ti~p (ntu co). . .nh phue NAM /GNP.(3)....

.. (2) Ten co quan....an au... VV CVA NGUOI KY (Chii' kj. ngay niim 20. .Hanh phiic ....TY' do . T6 Sd: cane (2) CQNG BOA xA HQI can NGHiA thdng VJ:tT NAM DOc lip .. TCCHUQuAN(I) TEN CO QUAN.' Noi nhl)n: .. (3) Chfr tit ten co quan...(3)....... t& chtrc ban himh phi8u chuyBn... (7) Ten co qUaIl....:U cua CO quan.l. Kinh chuyen ..... th u cua ca unan.... "I'~ hay nQi dung gi. (4). • '_L':'_ ~ • ~ .... .. to c h'ire nao. IPC·.... via A 22 . . (6) (7) QUYEN ~N. ...... phiSu ehuyen khong dn hru nhung phai duQ'c vao sA dang leY tai van thu 00 quan.... ). . giai quy6t. tB chile dB thea doi. J.. " CHUC xern xet... tA chile ban hanh phiSu chuyen.. t& chtrc nhan phi8u chuyen van ban..17 Phi@uchuy~n M TEN Cd QUAN..... (4) Dia danh.. " " PHIEU CHUYEN . ve van d~ e: e . kiem tra. (6) Ly do chuy€n... . W cbtrc cM quan true tiSp (n€u 00). ~p th~h O@C van ban tal U.Miu 1.... (8) .. e (5)N eu cu th~ d an. ddu) HQ va ten Ghi chu: (1) Ten co quan.. tat lieu. (8) Thong tlurong.. '" (2) co nhan diroc (5) .

t& clnrc chu quan true tiSp (n&! co)......(7). t t 0I tt t............. ... t& clnrc ban hanh phi8u gui..18 . ngay . giri lai phiBu nay cho QUYEN IL)..... NgU"oo nh.. tai duQ'c giri kem thea phieu girL (6) Ten co quan t6 chirc nl$l phi8u girl va van ban.. van ban... tii ]i8u d6ng tru lieu sa... (6).... (7) Phi&! giri khdng cAn hru nhung phai diroc vao sA drutg kytai VT co quan... .. (4). ~ ..H~lUh phiic ...... tai li~u sau: (2) girl kem theo phi6u nay cac PHIEU GiT) ·1: 2... (8).. .p ... . (3) Chfr viet t3t ten co quan. t6 chirc nl$l phi8u giri va van ban..... (6) .... ddu) .TV do .... . .....Miu 1. thang .. (8) Dia danh noi co quan. (4) f>ja danh..... Sau khi nhan diroc. TC cnu TEN CO QUANf T6 S8: cmrc (2) QuAN (1) CONG HoA xA nor CHU NGHiA VJtT NAM Dqc I.. ~ ~ ..1.Phi~u gUi TEN CO QUAN.. ~~ f f f ~ (5) + ~ ....HI] va ten Hfl va ten GM chu: (1) Ten co quan. .. kiSm tra.............." . ngay thang nam 20 . tA clurc ban hanh phi8u giri.. t& chirc deS thea doi.........' 1 "" · ttt 0I . ... ....... .... .. (5) Li~t kS C\1 thS cac van ban... CHUC VV CUA NGUm KY (Chu kY.. nam ......... dc3nghi " . ". 23 ....n (ChukY) ...... (2) Noi nh9n: . .. /PO.. (2) Ten ca quan.N. .... t\i li~u..(3).

.. Thu chia bu6n)........TV'do ......Hanh phuc (2) ........ Thu khen........ (4) Trich y8u noi dung 11m congo (5) NQi dung Thu cong..... t6 chirc.. (5) ....... tA chirc... + •••••••••• + ... CONG HoA xA HOI CHiJ NGBiA VI¢T NAM ...... ... t6 clnrc noi cong tac cua nguoi ban hanh Tlnr congo (3) Ten loai thu cong (Thu chuc mung. flOc I~p ..... TEN LO~I THU eONG (3) ...... (2) Dla danh....................... ~ •••••• ~ ~ J ~ 4 + •••• ~ .. (4) ................... 24 ....1...... . cmrc vu eVA NGUm Gill THlJ' ...................~ ......... Thu tham hoi................ ~.. (6) Logo cua co quan.......19 -Thu cong TEN co QUAN....... ChiI y: 11ru cong khong dong diu cia C(1 qUaIl..... TO CHUC (1) (6) .... ngay thong ndm 20. (ChukY) Hq va ten Ghi chu: (1) Ten co quan.........Mio 1........... ...

trich sao hoac sao Iuc......... ddu) ICY (7) Nguy~nVanA Ghi chu: (1) Hinh thuc sao: sao y ban chinh. Nui nh(in: .. " ~ ........ (5) .. __ . BQTRUONG (Chft ky.... •••••••••• CQNG HoA Dqc I..... .nh phric i..... (2) Ten co quan.......... ~ "' ......... TO cmrc (2) SAO Y BAN CHiNH ...A. chirc vu caa nguoi ky ban sao. (4) Ky hieu ban sao.. (3) ban sao.. ....... ddu) ....... (1) s6: .Luu: Yr....... ......H.M§u 2._ t "' ~ *. CHirc (Chit vu cUA NGUm kY....1 ~Ban sao van ban BO " 11 .. xA HOI CHiJ NGHiA VJtT NAM s6: . Nguy~n Vin A TEN CO QUAN..... . *- ~ ~* . ........(3). (6) Dia danh..Luu: Yr. ........ tB chirc thuc hien sao van ban.. se (7) Ghi quySn han.. ngay thong niim 20.....TV' do .. - QUYEN IL:\N.'/SY(4)Not nh(in: ... thang nam 20. (5) Chfr viBt tAt ten co quan.....1...... 111 •••• 111 •• •••••••• ••• "' •• t ~j ~ _........ t6 chuc sao van ban. ngay. ~~ ... HiJ N9i..... 120. THONGTU ...ITT -B.. .....30D. 25 . (6) . .. ~ .p ..

xa Ia Yeng . . ViSt hoa chii' cai eMuam tiStthir nhAtcoo menh dS sau dAu chfun phdy (.. Viat theo quy 2. Vi du: 2. III. ) voi ten rieng cua dan vi hanh chlnh do: Vi8t hoa chit cai dAu cua cac fun tiet tao thanh ten rieng va khong dung gach nai. sau diu chAm hoi (1). ") va khi xuong. .. sau dAu chAm than (I).. Ly Thai T6. thi ttin cAu Giat. VIET ROA TEN BIA L Y • 1. phirong NguySn Trai. b) Ten meu. sau dAu hai cham trong ngoac kep (: ~'.dong. Ten ngiroi Viet Nam xctnn am tiSt cua danh tiI Ten thong thuong: ViSt hoa chii' cai dAu tAt ca cac rieng chi ten ngtroi. huyen Gia Lam. Dinh Tien Hoang. a) Ten don vi' hanh chinh diroc cAu 410 giiia danh tit chung (tinh.Viet: ." . Cu Ho. Thanh Cat Tu Ha... ten goi nhan v~t lich su: ViSt hoa chii' cai dAu tAtca cac fun ti8t.) va Can CllLudt T6 clnrc Chfnh phu ngay 25 thang 12 nam 2001. dAu pMy (. VIET BOA DANH TiT RIENG CHi TEN 1. " (phien am Han . . A Ho. huyen Ea H'leo. dAuhai chAm (:).Viet am tnrc Vi du: Vla-di-mia I-lich Le-nin. C3U (.. Phi-den Cat-xto-rc . nghe.~""· b) Truong hQ'P phien §m khong qua ti8p sat each doc cua nguyen ngir): ViSt hoa chft cai dAu fun tiSt thir nhAt trong mfii thanh to.. Ten dia Iy Vi~t Nam . (~ Vi du: Kim Nhat Thanh. Mao Trach Dong.. . .. Giang A Pao. TrAn Phu.J.a) Ai Quac. Vi8t hoa chit cai dAu fun ti8t thll nhAt cua mot coo hoan chlnh: Sau dAu chAm . . sau . sau dAu chAm hmg ( . Vi du: thanh ph6 Thai Nguyen.. huyen.. Phri-dricb Ang-ghen. tinh DAle Lik . . )... . TSn ngiroi mroc ngoai duoc phien chuyen sang ti~g Viet a) Tnreng hop phien Viet Nam. ("'" ~~. Vi du: . ·xa.) khi xu6ng dong.. Ko Pa Ko Lang . A Ba Trieu. me via ten nguoi \c... tinh Nam Dinh. . am qua am Han .n. q1$l Hal Chau.. ang Giong.\ ~ \'P\< ~ . Vi du: Vua HUng. Theo dB nghi cua Bo tnrong Bo Noi vu va Bo tnrong Bo Khoa hoc va Cong II.. thi xtl Song Cong.NguySn '".1. Bac .

cum nr chi loai hinh co quan.chi phirong huang ket hop voi ill chi plnrong hirong khac: cua tAt ca cac am tiet t. d) Ten dia 1y duoc cAu t(. v . ~huy. Anh.. Si..ic biet: Thu do Ha NOi.. Sing-ga-po. Bfic BO. . khu vue nhAt dinh . Nam Trung Bo . . . Men-ban. Uy ban . viing... ... My. Khoan 2. song Vam Co. ben. Uy ban Ddi ngoai cua Quae h{)i. ten nguoi. Muc II.Ban Chi dao trung uang va Phong chang tham nhiing. Vam Co.a) Ten dia ly da: diroc phien am sang am Han Vi~t: Viet theo quy tAe vi@thoa ten dia ly Vi~t Nam. VIET HOA TEN CO QUAN. . Uy ban Nha niroc v6 Nguoi Viet Nam a mroc ngoai.. c) Truong hop viet hoa d:. vinh H. .. ta chile. t6 clnrc. I. Viin phong Quac hoi. Lach Truong.b) Truong hop ten dan vi hanh chinh duoc cAu tao gitra danh tit chung ket hop voi chtr s5. ctra. Uy ban nhan 2 . Vanphong dan tinh Nam Dinh.1Long . Ten dia ly mroc ngoai duoc phien chuyen sang tit~ng Viet .1Ch. Co-pen-ha-ghen. TO CWC 1... :ue .. Truong hop danh tit chung chi dia hinh di liSn voi danh ti:r rieng: Khong vi€t hoa danh nr chung rna chi vi€t hoa danh nr rieng. Vi du: B~c Kinh. Vi du: . Phuong DienBien Phu .Van phong Chu tichmrcc.. d) Ten dia 1y chi mot vung. b) Ten dia 1y phien fun khong qua run Han Vie:t (phien fun true ti8p sat each doc cua nguyen ngfr): Vi€t hoa thea quy tAc vi~t hoa ten nguoi nuoc ngoai quy dinh tai Di~m b.c. Uy ban vB Cac vAn'de xii hoi cua Qu6c hoi. Viing Tau. Thanh pha H5Chi Minh.....Uy ban Tlnrong vu Quac hQi. Vi du: bien Cira Lo. am v. ) voi danh tir rieng (c6 mot fun tich) tro v thanh ten rieng cua dia danh do: Viet hoa tAt ca cac chfr cai t. cAu.1O nen dia danh.. Vi du: Cira Lo. D5i voi ten dia ly chi cAu t.10thanh ten goi. Dong Bfic. linh vue hoat dong cua co quan. Vi du: Mat-xco-va. hB. Nam Ky.Vi du: Tay B§. chirc nang.. duoc c~u tao bdng 11r V i8t 'hoa chit cai dAn vung mien rieng diroc dia hinh thi phai viih . mien.10 giita danh tit chung chi dia hinh (song. chc Ben Thanh.. IV. 2. ten su kien lich sir: Viet hoa ca danh tit chung chi dan vi hanh chinh d6. Ban Quito ly dtr an d').. nui. biSn.. t6 chirc cua Viet Nam ' Vi~t hoa chit cai dAu ciia cac ill. leu n'" . Ten co quan. Tay B$l Nha . cAu GiAy . Phap. s.1Obang tit chi phuong huang ket hop voi danh ti:r chi hoa cac chtr cai dAu m5i fun ti~t. Bee-lin . Binh Nhuong.Trung trong M:)t tran t6 qu6c Viet Nam. Vi d\l>Quan 1.

. BO Thong tin va Truyen thong . Bo Van hoa.Cong ty c6 phArrDAu tu Tu vAn va Thi8t k~ xay dung.. Hoi d6ng Sang ki~n va Cai tiSn ky thuat. Trunge" .. Tap chi Dan chu va Phap lu~t.. tam Tu vAn Giani sat chAt hrong cong trinh. Uy ban nhdn dan huyen Vu Ban. nghe van thir. . r')'''~~ Tap chi Phat trien giao due. Van phong Trung uong Dang. Bao Di~n dan doanh nghiep. . Sa Xay dung. Cong ty Do dac Dia chinh va Cong trinh. . Cong ty Trach nhiem hiru han Du lich va Vdn tai Dong Nam A. . Nha Xufit ban Ha Noi. Cue KiSm tra van ban quy pham phap lu~t.Nha Van hoa huyen Gia Lam....Nha may Dong tau Song Cfun~Nha may San xuftt phu tung va LAp nip xe may. Tong cong ty Hang hai Viet Narn.. Truong Ti8u hoc Thanh Cong.S6' Tai chinh. .. Truong Cao d~ng Noi vu Hi Noi.. sa r r t.T~p doan DAu khi Viet Nam... Bo Cong Thirong.BO Tai nguyen va Moi tnrong. 3 . S6' K~ hoach va DAu tu... Phong Chinh sach X3 hoi... T~p doan Cong nghiep Than . Sa Tai nguyen va Moi tnrong.~~ .T6ng cong ty Bao hiem Viet Nam._ .. Chi Minh.. Bo Khoa hoc va Cong nghe.Vu HQ'Ptac quBc tS.. . Trung tam TriSn lam van hoa nghe thuat Viet Nam.-.'_. Xi nghiep Dam bao an toan giao thong duong song Ha Ndi. Tap chi Tb chirc nha mroc.Bao Thanh nien..Hanh chinh quac gia He. Ngan hang DAu nr va PMt triSn Viet Nam. .. ..Truong hop viSt hoa d~c bi~t: Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Vi~t Nam. .. Vien Ung dung cong nghe. Dy ban nhan dan tinh B~c Ninh. . Xi nghiep Tnlc dia Ban db 305. Uy ban nhan dan quan Ba Dlnh.. . '\ . . . S6' Giao due va Dao tao. .. Cue Khao thi va Ki8m dinh chAt IU01lg giao due . Xi nghiep Ch~ bien thuy san dong lanh. . "tLf -- "'~~. Truong Dai hoc dan lap Van Lang..Trung tarn Nghien ciru Giao due dan toc.Hoc vien Chinh tri . ... T6ng cue Hai quan.Khoangsan Viet Nam. . Trung tam Khoa hoc va Cong "t.. Hoi dang Thi tuyen vien chirc. Cong Thong till dien ill Chinh phil.Vien Khoa hoc xa hOi Viet Nam. Ngan hang Ngoai tlnrong Viet Nam. Phong N ghien ciru khoa hoc..Hoi Nhac si Viet Nam. The thao va Du lich. . Tnrong Dai hoc Khoa hoc xii hoi va Nhan van Ha Noi.. Truong Trung hoc phd thong Chu Van An. Hoi Ngiroi cao tubi Ha Noi. .::. . Cong ty Nlnra TiSn Phong. . . • . hru ttit. T6ng cong ty Hang khong Viet Nam. . . . .. Bo Nong nghiep va Phat trien nong then.Hoi d6ng nhan dan tinh Scm La... Truong Trung hoc co L€ Quy Don. Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam. . Hoi Nang dan Viet Nam ....Tbng cue Thue. .. Hoi Chn thap do Viet Narn.

cum tir chi ten goi do trong tnrong hop dung trong mot nhan xirng. th8 gioi (WHO). D~ nrong Vo Nguyen Giap. N ghe sl Nhan dan. Ten cac huan chuang. Dang (chi Dang Cong san VietNam). Ten cac su ki~n lich sir va cac trieu Gai 4 .V. Huan chuang Chien cong. Ten co quan. KHAc 1.. hoc Vi du: . ngay Qui3c t~ Lao dong 1-5. Pho Chanh Van phong. 5. . Pho O. hoc vi n~u di li~n voi ten ngiroi cu th€.Pho Thu tuong. lTNDP~UNESCO.. Huan chuang Le-nin.2. Huan chuang Sao yang. Bang T8 qu6c ghi cong.. a V. Giai tlnrong Nha mroc. T8 clnrc Y t~ quae gia Dong Nam A (ASEAN) . ngay ky niem .Chu tich H6 Chi Minh. ' .. Pu-tin. .. Nguoi (chi Chu tich He... t6 clnrc nUDCngoai a) Ten co quan. ngay Phu nil Viet Nam 20 -10. . Vi du: Lien hO'P qu6c (UN). ": ' 2. Vi du: Bac. SARBICA. Anh hung Lao dong. TAng Cue tnrong.. Truong phong. vi. ngay LUll trii' Viet Nam IAn thil Nhftt. t8 chirc mroc ngoai duoc sir dung trong van ban dang vi8t t~t: ViSt bang chtr in hoa nhu nguyen ngfr hoac chuyen nr La-tinh nSu nguyen ngii' khong thuQC he La-tinh. Huan chuang H6 Chi Minh. Chi Minh)... TBng th6ng V. danh hieu ViSt hoa ten clnrc vu. Vi du: ngay Quac khanh 2·9. VIET HOA cAc TRlJONG HOP .. dirng doc I~p va thS hien su tran trong. Giam d6c. Hiep hoi C~e b) Ten co quan.. Huan chuang Khang chien hang Nhi. Thfty thu3c Nhan dan. Charm Van phong. Ten cac ngay 16'. hang. t8 clnrc nUDCngoai d5 dich nghia: Vi€t hoa theo quy tAc vi8t ten co quan. Vi du: WTO. Pho TAng Cue tnrong. huy chuang. Danh tir chung dil rieng hoa Viet hoa chir cai dAu cua tir. 3. . Anh hung Lire IU(}Ilg vii trang nhan dan..Ic tnrong.Giao sir Vien sl Nguyen Van H.. ngay kY niem. t6 clnrc cua Vi~t Nam. Huy chuang Chien S1 ve vang. Ten clnrc vu. Nha giao Ifu tu. T&ng thu kY. SNG . 4.~ Ti€n 81 khoa hoc Pham Van M . T8ng Giam d6c.. Pho Giam d6c.. cac danh hieu vinh du Vi€t hoa chtr cai dAu cua cac am tiSt cua cac thanh t6 tao thanh ten rieng va cac tlr chi thir.vieh hoa chft cai dAu cua fun tiet tao thanh ten goi ngay 18. . Pho Tnrong phong. ' Vi du: Huan chuang Doc I~p hang NhAt.

.." iI 'i / '-. . Cach mang thang Tam. tic di€n Bach khoa toan thtr. sach ba:' Vi du: tac pham Duong kach menh.. B¢ lli?t sir. tQI?\c. Vi du: Ky Ty. Truong hop vien d§n cac dieu. Ten cac trieu dai: Trieu Ly.. Mau Than. Khoan 1. Ten cac tac phfun. Vi du: . .Can cu Di~m a. ViSt hoa chii TSt trong tnrong hop dung d€ thay cho mot t8t ClJ the (nhu TSt thay cho t6t Nguyen dan). di~m. Tan HQ'i. . 5 am tiSt thir nh:1t Vi du: tiet Lap xuan.. giao phai: Vi€t hoa chit cai dAu cua cac am tiSt tao thanh ten goi." i' 8.. sach bao. tlnr Tir. tSt Doan ngo. thang Nam. Trieu TrAn. Phong trao Ph\1 nit Ba dam dang. .. dan. .. . ngay va thang trong nam // A • '\\\-~ a) Ten cac nam am lich: ViSt hoa chii' cai dAu cua tAt ca cac fun tiet 410_ ten goi. Ten cac loai van ban ViSt hoa chir cai dftu ella ten loai van ban va ehit cai dfiu ella am tiet thtr nhAt WO thanh ten rieng cua van ban trong tnrong hop n6i den mot van ban C\1th€. '.Ten goi cac ton giao. Luat Giao dich dien tic. trong tnrong h\1P c6 cac con s6 chi m6c thai gian thi ghi bfulg chfr va vi€t hoa chtr do.Can eit Di8u 10 B¢ lu~t Lao dong. khoan. Vi du: Phong trao cAn wang. 9. diem ella mot van ban cu th8 thi viSt hoa chfr cai dfiu cua dieu..' C ong san. e) Ten cac ngay trong tuk va thang trong nam: ViSt hoa chn cai dAu cua tiSt chi ngay va thang trong tnrong hop khong dung chit s6: Vi du: thir Hai. tSt Trung thu. Phong trao XO viet N ghe Tlnh. tSt Nguyen am . tap chi ViSt hoa chir cai dAu ella am tiSt thir nh§t tao thanh ten tac pham. b) Ten cac ngay tiSt va ngay tet: ViSt hoa chit cai dAu cua tao thanh ten goi.. Dan Vi du: N ghi quyet Dai hOi dai bi€u toan quae Ian tlnr X ella Dang. Di8u 5 Luat Giao dich dien tic ... Mau Twit. Ten goi cac ton giao. ngay l€ ton giao ... 6. . thang Tam. . Ten cac nam am lich. giao phai. khoan. tiet Dai han.. 7. ngay tiSt.Ten cac sir kien lich sir: Vi~t hoa chit cai dAu ella cac am tiet tao thanh su kien va ten SU' kien. ngay tet.

" 6 . Vi du: duo Co Dde. . Thien Chua giao.. hoac. . ~ '.Dai . Iii PMt dan.. duo Hoa Hao.Ten goi ngay IS ton giao: Viet hoa chu cai dftu cua am ti8t thir nhAt 410 Vi du: I~ Phuc sinh. dao Thien Chua. dao Tin Lanh. thanh ten goi..chu cai dAu ella am ti~t 410 thanh ten goi nhu: Nho giao. Rai giao.. dao Cao .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful