BQNQIVV

CQNG HoA xX HQI cHir NGHiA VItT NAM DQc I~p ~TV do - H~nh phuc Ha N(ji, ngay

S6: 01

12011lTT-BNV

)g

thang

01 nom 2011

Htr6'ng dAn thS thjre va

kY thu,t

THONGTU
trinh bay van ban hanh chfnb

Can cir Nghi djnh s6 48/20081ND-CP ngay 17 thang 4. nam 2008 cua Chinhphu quy dinh chirc nang, nhiem vu, qUYSnhan va co cau ta chirc cua BQ Nqi vu; Can cir Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phil vS cong tac van thu;

Can cir Nghi dinh 56 09/201 O/ND-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua
Chinh phu sua d6i, bA sung Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thir, BQ N{>ivu huang din thS thirc va ky thuat trinh bay van ban hanh chinh nhu sau: Chuong I

NHUNG QUY DINH CHUNG
Di~u 1. Pham vi va d8i tllQ'ng

ap d1}ng

Thong tu nay huang d~n th~ thuc va ky thu~t trinh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban; duoc ap dung d6i voi cac co quan nha nuoc, tf> clurc xa hQi, tA chirc xa hQi - nghe nghiep, tA chirc kinh t~ va don vi 19c hrong vii trang nhan dan (sau day goi chung la co quan, tA clnrc).
?' •

,
:

Di~u 2. Tb~ tlnre van ban Th8 thtrc van ban la t~p hop cac thanh phfut cau thanh van ban, bao gam nhfrng thanh phfm chung ap dung d6i voi cac loai van ban va cac thanh phfrn b6 sung trong nhtrng tnrong hop cu thS hoac d6iJ6i mQt s6 loai van ban nhat dinh theo quy dinh tai Khoan 3, Di~u 1 Nghi dinh s6 09/2010/N£)-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua Chinh phu sua d6i, bE>sung Nghi dinh s6 I10/20041ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu v8 cong tic van thir va huang dftn tai Thong tir nay. Di~u 3.

'

Ky

thu,t trinh bay van ban

thu~t trinh bay van ban quy dinh tai Thong ur nay bao g6m kh6 giay, kieu trinh bay, dinh 18trang van ban, vi tri trinh bay cac thanh phAn th~ thirc, phong chtt, co chfr, ki~u chir va cac chi ti8t trinh bay khac, diroc ap dung d6i voi van ban soan thao tren may vi tinh va in ra giay; van ban duoc 501;111 thao bang cac phirong phap hay phuong ti~n ky thuat khac hoac van ban duoc lam tren giay mau in s~n; khong ap dung d6i voi van ban duoc in thanh sach, in tren bao, tap chi va cac loai An phfim khac,

Ky

Di~u 4. Phong chfr trinh bay van ban
Phong chii' sir dung trlnh bay van ban tren may vi tinh la phong chfr tieng Vi~t cua bQ rna ky t\1' Unicode thea Tieu chuAn Vi~t Nam TCVN 6909:2001.

DiSu 5. I{b6 gi§:y, ki~u trlnh bay, djnh IS trang van ban va vi tri
trinh bay
1. Kh6 gi:ly Van ban hanh chinh duoc trinhbay tren giAy kh6 A4 (210 mm x 297
mm).

Cac van ban nhu gifry gioi thieu, giAy bien nh~ h6 sa, phieu girl, phi8u chuyen diroc trinh bay tren giAy kh3 A5 (148 mm x 210 rnm) hoac tren giAy mfru in s~n (khb AS). 2. Ki8u trlnh bay
Van ban hanh chinh duqc trinh bay thea chieu dai cua trang gi~y A4 (dinh hirong ban in thea chieu dai).

kh6

Truong hop nQi dung van ban co cac bang, bi8u nhung khong diroc lam thanh cac phu luc rieng thi van ban co th~ dllQ'C trinh bay theo chiSu r¢ng cua . trang gi~y (dinh huang ban in theo chieu rOng). .

Le tren: each mep tren til 20-25 nun;
L8 trai:
each mep trai

3. Dinh 18 trang van ban (d6i voi kh6 gidy A4)

L@duoi: each rnep dmri til 20-25 rum;

tic 30-35 mm;
,

L~ phai: each rnep phai til 15-20 mm.

4. Vi tri trinh bay cac thanh phan the thirc van ban tren mQt trang giay kh6 A4 duoc thirc hien thea sa d6 b6 tri cac thanh phfuI thS thirc van ban kern thea Thong tu nay (Phu luc II). Vi tri trinh bay cac thanh phfuI thS thirc van ban tren mqt trang gifiy kh6 AS dircc ap dung wong tv thea sa dA tai Phu luc

.

,

tren,

THE THirC vA
. DO" 6 • QUOC bOA I. leu I~U 1. ThS thirc

Chuang n KY THU4 T TRiNH BAy V AN BAN

QU6c hi~u ghi tren van ban bao gAm 2 dong chtr: uCQNG HOA XA HOI
CHiJ NGHiA VI~T NAM" va "I>QC IfP - Tv do - Hanh phue",

2. Ky thu~t trinh bay
2

Qu6c hieu duoc trinh bay tai 0 sd 1; chism khoang 1/2 trang gi~y thea chieu ngang, phia tren, ben phai, .'

a

Dong thir nhat: "CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIeT NAM" duoc trlnh bay bdng chtr in hoa, co chfr tir 12 d8n 13, kieu chu dung, d~; · Dong thir hai: "DQc I~p - Tl! do - Hanh phuc" duoc trinh bay bimg chir in thuong, cO' chtr tir 13 dSn 14 (neu dong thir nhelt cO'chfr 12, thi dong thir hai co chtr 13; n~u dong tlur nh§t co chfr 13, thi dong thir hai co chfr 14), kiBu chu dimg, d~m; diroc d~t canh gifra duoi dong thir nhat; chir cai ddu cua cac cum tit duqc vi&.t hoa, giira cac cum tir co gach n6i, co each chff; phia diroi co duong ke ngang, net lien, co dQ dai bfuIg d<) dai cua dong chtr (sir dung lenh Draw, khong dung l~nh Underline), cu th§:
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

D9CI~p - TV do - H~nh phuc Hai dong chtr tren duoc trinh bay each nhau dong dan. I)i~u 7. Ten e« quan, 1. ThS thirc

ta chu-c ban banb van ban

£>6i voi cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQC Chfnh phu; Van phong Qu6c hQi, HQi dang dan tQc, cac Uy ban cua Quoc hQi hoac HQi dang nhan dan va Uy ban nhan dan cac cdp; Doan Dai bieu Qudc hQi tinh, thanh ph6 true thuQc Trung uong; T~p doan Kinh t~ nha mroc, TAng cong ty 91 khong ghi ca quan chu quan, Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban bao gam ten cua cc quan, t6 chirc chu quan tI1Jc ti8p (neu co) (dbi voi cac t6 chirc kinh tS co th~ lit cong ty my) va ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban. a) Ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban phai duoc ghi dAy du hoae diroc viSt cit thea quy dinh tai van ban thanh l~p, quy dinh chirc nang nhiern vu, quyen han va co cdu t6 chirc bQ may, phe chuan, cap gi§y phep heat d¢ng ho~c cong nhan nr each phap nhan cua co quan, t6 chirc co thfun quyen; vi du:
BO GIAO THONG V!N TAl HOI eONG NHAN DAN TiNHNGH~AN
,

T~P DoAN Dq:N Life VIJtT NAM

UYBANNHANDAN TiNH THAI NGUYEN
.

.

h) Ten cua co quan, t6 chirc chu quan tnrc tiep co th~ viet tdt nhimg cum tir thong dung nhu Uy ban nhan dan (UBND), HQi d6ng nhandan (IIDND) , Vi?! Nam (VN), vi du:
UBND TlNH QUANG BiNH

SONQIVI)

V$N

KHOA HOC xX HOI VN

VI~N DAN TOC HQC

2. Ky thuat trinh bay
3

Ten co quan, t& chirc ban hanh van ban dUQctrinh bay tai 0 . khoang 112trang gicly thee chieu ngang, phia tren, ben trai.

a

sd 2; chiem

Ten co quan, t6 clnrc chu qu~ tnrc ti~~ duoc trinh bay bang chtr in hoa, cling co chii' nhu co chii' cua Quoc hi~u, kieu chfr dimg. Neu ten co quan, tAchirc chu quan dai, co thB trlnh baythanh nhieu dong. .. Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dugc trlnh bay b~ng chfr in hoa, cung cO'chtt nhu co chit cua Quae hieu, kieu ehu dung, d~m, duoc d~tcanh giua diroi ten co quan, t8 chirc chu quan; phia dum co duong ke ngang, net 1i~n,co dQ dai bfuIg tir 113 d8n 1/2 dQ dai ella dong ehii va d~t can d6i so voi . dong chtr, Truong hop ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dai c6 thS trinh .: bay thanh nhieu dong, vi du:

BONOIVV eve VAN THV' vA LUU TRU
NHA.NV'oe

Cac dong chfr tren dugc trlnh
f).l. leu
v

bay each nhau

dong dan.

8 • Sl.. k'y h·.... cua van b'> 0, ieu .. an

1. The thirc
a)

sa cua van ban

ella co quan, t6 chirc. s6 cua van ban dtroc ghi bang chtr s6 A~r~p, bAt dAu tir s6 01 vao ngay dAunam va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. b) Ky hieu cua van ban hieu cua van ban co ten loai bao gam chu vi8t tit ·ten loai van ban theo bang chii' vi~t tit ten loai van ban va ban sao kern thee Thong tU nay (Phu luc I) va chu viSt tAt ten co quan, t6 clurc ho~c chirc danh nha mroc (ap dung d6i voi chirc danh Chu tich nuoc va Thu tu6ng Chinh phil) ban.hanh

se cua van ban la s6 thu ur dang ky van ban tai van thu

..

,

- Ky

van ban, vi du:
Nghi quyet cua Chinh phil ban hanh diroc ghi nhu sau: TTg

sA: ... INQ-CP

Chi thi cua Thu nrong Chinh phu ban harm duoc ghi nhu sau: 8t,: .. .lCTQuy€t dinh cua Thuong true HQi ddng nhan dan ban hanh duoc ghi nhu sau: S5: .. .lQD-HDND
Bao cao cua cac ban cua HQi ·d6ng nhan dan duoc ghi nhu sau: 86: .. '(8C-HDND
,

.

- Ky hieu cua cong van bao gAm chit vi~t t~t ten co quan, tA chirc hoac chirc danh nha mroc ban hanh cong van va chu vi8t tAt ten dan vi (vu, phong, ban, bQ ph~) soan thao ho~c chu tri soan thao cong van do (nSu e6), vi du: Cong van cua Chlnh phil do Vu Hanh chinh Van phong Chinh phil thao: S6: ... ICP-HC
SO;p1

~

.

4

Cong van cua BQ Ne)i S6: ...IBNV -TCCB
. '\

V1)

do V\1 T6 chirc Can be) Bo Noi

V1)

soan thao:

Cong van cua HQi d6ng nhan dan tinh do Ban Kinh tS Ngan sach soan thao: 86: ... /HDND-KTNS

Cong van cua Uy ban nhan dan tinh do t6 chuyen vien (ho~c thu
then doi linh yVC van hoa ~I
c

xa hQi soan

leY)

thao: S6: ... /UBND- VX

I

'
.'

Cong van cua Sa NQi vu tinh do Van phong Sa soan thao: VP

s6: ... /SNV-

Truong hop cac HQi d6ng, cac Ban ill v:1n cua co quan duoc str dung con dftu cua co quan d@ban hanh van ban va HQi dBng, Ban diroc ghi 1£\ "co
quan" ban hanh van ban thi phai lAy 86 cua HQi d6ng, Ban, vi du Quyet dinh s6 01 cua HQi d6ng thi tuyen cong chirc Be) Ne)i V1) duoc trinh bay nhir sau: HOI B6NG TID TUYEN CONG CHlrC

BONOIVlJ

S6: OllQD-HDTTCC
, Vi~c ~hi,leY hieu cong v~ do UBND cAp huyen, cAp xiI ban ~anI; bao gam chit viet tat ten co quan, chirc ban hanh cong van va chtr viet tat ten linh V\IC (cac linh yVC duoc quy dinh tai M\1c 2, Muc 3, Chuang IV, Luat T6 clnrc HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003) duQ'C giai quyet trong cdng van.

to

Chir viet t~t ten co quan, t6 chirc va cac dan vi trong m6i co quan, t6 chirc ho~c linh Y\lC (d6i voi UBND cAp huyen, cAp xa) do co quan, t6 chirc quy dinh cu thS, bao dam ngin gon, dS hieu. 2.

Ky

thuat trinh bay

S6, ky hieu cua van ban duoc trinh bay tai 0 s6 3, duoc d~t canh gitta dirci ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban. Tir "S6" duoc trinh bay b~g chii in thuong, ky hieu bang chii' in hoa, cO' chit 13, ki~u chtt dirng; sau tir "S6" co dau hai cham; voi nhiing s6 nho han 10 phai ghi them s6 0 phia tnnrc; gifra va leY hieu van ban dAu gach cheo (/), giifa cac nh6m chir viet 15,1 trong ky hi~u v!n ban co dAu gach noi (-) .khong each chir, vi du:

sa

co

. ,>

.

S3: 15/QD-HDND

(Quyet dinh cua Thuong tnrc HQi d6ng nhan dan);

S6: 19/HDND-KTNS (Cong van cua Thuong tnrc HQi dAng nhan dan do Ban Kinh tS"ngan sach soan thao); 83: 23fBC-BNV (Bao cao cua BQ NQi vu); S6: 234/SYT-VP (Cong van cua Sa Y tS do Van phong soan thao).

fliSu 9. flja danb va ngay, thang, nam ban hanh van ban 1. Th@ thirc
5

.. sa > rna ten du: Truong hQ'Pdla danh ghi tren van ban ella eo quan thanh ph5 thuQc tinh thanh ph5 tnmg voi ten tinh thi ghi them hai ehii' thanh ph& (TP. ban.). huyen My Van. thrum phA tnrc thuoc Trung irong noi co quan. cua Uy ban nhan d€m tinh Quang Ninh va ella cac sa. thanh phd thuQe tinh. bang ehii' s6 hoac S\l ki~n lich sir thi phai ghi ten goi dfty du ella don vi hanh chinh d6. nganh thuoc thanh ph6: Ha Noi. tinh Binh Duong): Binh DU07lg. t6 chuc d6ng tru sa. vi VAn ban cua Uy ban nhan dan thanh ph5 Ha TInh (tinh Ha Tinh) va cua cac phong. Nha Trang. 6 . cua Uy ban nhan dan tinh Lam D6ng va cua cac sa. thi xa.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. quan. nganh thuQe tinh (co tru sa tai thanh phA £>8. ta chirc d. . ban thuoc huyen: Soc San. thi xii. t3 chirc cap huyen 13. t6 chirc Trung uong hi ten cua tinh. nganh thuoc thanh phd: Thanh phd H6 Chi Minh.Dia danh ghi tren van ban cua cac cc quan. ban. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan huyen Soc San (thanh pha Ha NQi) va cua elk phong. .p tinh: + D6i voi cac thanh phi. true thuoc Trung irong: hi ten ella thanh pha true thucc Trung irong. cu th€ nhu sau: . thanh pha thuoc tinh. phuong. ban thuoc thanh pha: TP. huyen. Lat. ban. ella Uy ban nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh va cua cac sa. xa. ten ella huyen. nganh thuoc tinh (e6 t11. + Dai vai cac tlnh Ie! ten cua tinh. thi trfu1) noi co quan. nganh thuoc tinh (e6 tru tai thanh phd Hai Duong. tinh Lam D6ng): Lam D6ng.1 so tai thanh ph6 H~ Long. t6 chirc dong tru sa. ban.l': a) Dia danh ghi tren van ban iil ten goi chinh thirc ella don vi hanh chinh (ten rieng cua tinh. vi du: Van ban ella Uy ban nhan dan thanh phB Ha NQi va cua cac sa. d6i voi nhtrng don vi hanh chinh duoc ~t ten then ten nguoi. ban. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan tinh Hal Duong va ella cac sa. :'1 Van ban ella Cue ThuS tinh Binh Duong thuoc T6ng Cue thuS (c6 tru So' tai thi xa Thu D§u MQt. qu~n. tinh Khanh Hoa): Khdnh Hoa. thanh pha tnrc thuoc Trung irong. Van ban cua Vi~n Hai duong hoc thuoc Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam (co tru sa tai thanh phi. vi du: Van ban cua BQ Cong Thirong. tinh Quang Ninh): Quang Ninh. tinh Hili Duong): Hili Duong. ella Cong ty Dien luc 1 thuQc T~p doan f)i~n luc Vi~t Nam (e6 tru sa tai thanh phB Ha NQi): Ha NQi~ Van ban cua Truong Cao d~ng Quan tri kinh doanh thuoc Be) Tai chinh (e6 tru sa tai thi trdn Nhu Quynh.Dia danh ghi trSn van ban ella cac co quan. tinh Hung Yen): Hung Yen. Ha Ttnh.

cu the: a Thanh ph6 116 Chi Minh. nam dircc d~t canh gifra duoi Quoc hieu.•• " DiSu 10. cO/ . Khi ban hanh van ban dSu phai ghi ten loai. thang. Trich y@u nQi dung cua van ban 13. TP. sau dja danh co dAu phAy. -". va cua cac t6 chirc eAp xa Iii ten cua Van ban cua Ngh~ An): Kim Lien. Uy ban nhan dan Uy ban nhan . nam ban hanh van ban Ngay. Van ban cua Uy ban nhan dan th] xii Ba Ria (tinh Ba Ria ~ Viing Tau)' va cua cac phong. cac s8 chi ngay. trinh va cac loai van ban khac) duoc d~t canh gifra bang chfr in hoa. . ..KY thuat trinhbay Ten 10~i va trich y8u nQi dung cua cac loai van ban co ghi ten 10~idiroc trinh bay tai 6 sA Sa. bao cao. tinh '. ta 7 . dan xa Kim th] trAn do. b) Ngay. mQt cau ng~n gon ho~c mQt cum tiI phan anh khai quat nQi dung chu y€u cua van ban. bang chii' in thuong. t8 clnrc va don vi vt1 trang nhan dan thuoc pham vi quan 19 cua BQ Cong an.. nam ban hanh van ban hl ngay. ngay 10 thang 02 nam 2010 2. kieu chtr nghieng. so :van j . thang. ban thuoc thi xii: Bo Ria. Ten lo~i va trich ySu nqi dung ella van ban 1. 2 phaighi them s6 0 truce. dia danh va ngay. '. BQ QuBc phong duoc thuc hien theo quy dinh cua phap lu~t va quy dinh cu thS cua B(> Cong an. ngay 05 thdng 02 ndm 2009 Quan 1. thang. tnr c6ng van. tai 0 4. Van ban cua Uy ban nhan dan phuOng Bi~n Bien Phil (quan Ba Dinh. cOchft tiI 13 dSn 14. ten loai van ban (nghi quyet. ban thuoc qu~: Go vdp. quySt dinh. kY hieu van ban. thang. nam ban hanh van ban phai dUQc vi@t dAy du.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. thang.Van ban cua Uy ban nhan dan qu~ cua cac phong. k8 hoach. t6 chirc ban hanh..Dia danh ghi tren van ban cua HQi d6ng nhan dan. Chi Minh). nam dung chi} s8 A-r~p.xa~plnrong. nam ban hanh bap dtroc trinh bay tren cimg m<)t dong voi so. ban hanh. Go vap (thanh ph6 He. thang. Th& thirc Ten loai van ban hi ten cua timg loai van ban do co quan. HaNQi): Phuong Di¢n Bien Phu. d3i voi nhiing s6 chi ngay nho hon 10 va thang 1. cac chi! cai dAu cua dia danh phai viSt hoa.'. thang. Ky thuet trinh bay Dia danh va n~ay. . BQ Qu8c phong. 2. vi du: Lien (huy~n Nam Ban. nam van ban diroc Ngay.

dugc di. ~ .iteanh giira du6i sB va kY hi~u van ban. IcY hieu van ban. d~m.Su dung ngon ngfr viSt. DBi vci thuet ngu chuyen mon cAn xac dinh ro n(>idung thi phai duqc giai thich trong van ban. cum ill do. .Dung tir ngu tieng Vi~t Nam phd thong (khong dung tir ngu dia phuong va tir ngtt nuec ngoai neu khong thuc sg cAn thiet). ngay. dS hiSu. ngay duci ten 10~i van ban. vi du: " . cO' chu tir 12 dSn 13. cum til duoc su dung nhi~u IAn trong van ban thi co th8 viSt t!t. vi du: sA: 72NTL 1NN-NVBP V/v k~ hoach kiem tra cong me van tim.chtt 14. ban hanh van ban. t6 chirc '. ten co quan.Chi dugc viSt tAt nhtlng tir. ki€u ehu dimg.ViSt hoa trong van ban hanh chinh duoc thuc hi~n thea Phu luc VI Quy djnh viSt hoa trong van ban hanf ehinh. chinh xac. Khi vien d§n JAn dAu van ban co lien Quant phai ghi dAy du ten loai. sau chii' "V/v" b~ng chttin thirong. sa. trong cac Ifill vi~n dan tiep theo. bang ebti in thirong. each dong 6pt voi s6 va kY hi~u van ban. chu tnrong. luu trfr nam 2009 Di~u 11. ki€u ehfr dung. nhimg til thuoc ngon ngii' tieng Vi~t dS hieu. N9i dung van ban phai bao dam nhfmg yeu cAu co ban sau: . chi gill ten loai va sa.Phil hop voi duong 16i. duoc quy dinh tai Ngh] dinh s& 110/2004/ND-CP ngay 08 than? 4 nam 2004 ella Chinh phu v€ cong tic van thu". co ehu 14. nhimg cac ehu viSt t!t IAnddu cua til. £>6i voi nhtlng ill. . each diSn dat dan gian. QVYETDJNH V~ vi~c di~u dQng can bQ Trich ySu n9i dung cong van dug~ trinh bay tai 0 s8 Sb.Phil hop voi hinh thirc van ban dugc sir dung. NQidung van ban 1. cum tU thong dung.' .. thang. ben duoi trich ySu co dirong ke ngang. b) Bd Cl)C cua van ban 8 .. chinh sach cua Dang.Duoc trinh bay ngiin gon. phil hop voi quy dinh cua phap lu~t. . d~. kiSu chit dirng. trich y~u n{>idung van ban diroc d~t canh giira. trich yeu n9i dung van ban (d6i v6i Iu~t va phap I~nh chi ghi ten loai va ten cua Iu~t. ky hieu cua van ban do.. . cum til phai duoc d~t trong dAungoac dan ngay sau til. co dQ dai b§ng tir 1/3 d~n 112 dQ dai cua dong chtr va d~t can dBi so voi dong chtt. phap l~nh). net li~n. ThS thuc a) NQi dung van ban la thanh pMn chu ySu cua van ban. . nam ban hanh van ban. ro rang. vi du: .

C thea phan. diSm thi trinh bay nhu sau: . diSm. bkg chi! in thirong. khoang each t6i da gitta cac dong 1a 1. van ban co th8 co ph§n can cu phap 19 d8 ban hanh. muc. di~rn~ ~Chi thi (ca biet): thea khoan. 2.5 1ines). diSrn . khoang cachgifra cac doan van (paragraph) d~t t6i thiSu la 6pt.lC" va s6 tlur ttr cua muc duoc trlnh bay tren mQt dong rieng. muc.Quyet dinh (ca biet): theo diSu. khoan. diSrn.n".27cm (1 default tab). Tieu dS (ten) cua phfut. khoan. cac quy chS (quy dinh) ban hanh kern thea quyet dinh: thea chuang. rieng can ctr -cuai . co chu tit ·13 d~n 14.. cung k€t thuc b~ng d~u "phay".. hoac thea khoan. Ph§n nQi dung (ban van) duoc trlnh bay b~g chfr in thuong (diroc dan d~u ca hai IS). -. kiSu chu dirng. phc1nmo' dftu va c6 thS duQ'c b6 cue thea phan. '. ' D6i voi cac hinh thirc van ban dtroc b6 C1). di8u. . . co chii tit 13 dSn 14 (phan lai van trong rnQt van ban phai dung cung mQt co chit).Tuy thea th{ loai va nQi dung. '. di8m ha~c theo khoan. Tieu dS cua muc duqc trinh bay ngay diroi. rnuc. b5ng chit in hoa. cuai dong c6 d§u "cham phay". chuang: Til "Ph§. diSm. 9 . Truong hop nQi dung van ban duoc b6 cue thea phan. di8u. di~u thi ph§n. diBm hojic dugc phan chia thanh cac phan.Muc: Tit "M1. co chfr tit 13 den 14.. canh gifra. muc.. ki~u chii' dirng. muc tit 160 den nho thea mQt trinh tv' nh§t dinh. chuang dung chit sa La Ma. chuang. kiSu chit dirng. chuang. 15pt (exactly line spacing) tra len. f)6i voi nhiing van ban c6 phAn can cu ph~ ly dS ban hanh thi sau rn6i . khi xuong dong. thtr 1\1 cua phAn. chuang. sf. canh gitta. dam'. chuang. chuang dugc trinh bay tren mQt dong rieng. khoan. khoan. . b~g chu in thuong. diSu. muc. . . chu d§u dong phai lui van tu 1crn dSn 1. di€u phai c6 tieu d~. 86 thir t\1 cua muc dung chii' s6 A-r~p. s6 thir tu cua diSu dung chft 56 A-r~p. canh giea.Di~u: Til "Di8u". bang chu in hoa. khoan. s6 tlnr tir va tieu d~ cua di8u duoc trinh bay b5ng chir in thtrong.' can cir phai xuong dong. di8m. 'jII . muc.Cac hinh tlurc viin ban hanh chinh khac: theo phan. . "Chuang" va s6 thir t\1'cua ph5n. d~m. .Phan. cu thS: . Ky thuat trlnh bay NQi dung van ban duoc trinh bay tai 6 s6 6. cO' chi! tir 12 dSn 13. canh gitra. d~rn. kieu chtr dtrng. khoang each gifra cac dong hay each dong (line spacing) chon t6i thi8u tit each dong dan (single line spacing) hoac tir . . each IS trai 1 default tab. kieu chtt dimg. khoan.5 dong (1. . d~. co chfr tit 13 d~n 14. .Nghi quy~t (ca bi~t): thea di8u. chirong duoc trinh bay ngay diroi.

sau co dftu dong ngoac dan. cO' chtr b~g cO' chit cua phBn Uri viin (13-14). cO-chft b~ng cO-chii' cua phdn Uri van (13-14).thir tv cac muc . ki~u chii dirng. bang chit in thuong.Muc: S6. co chir tit 13 dSn 14. . vidu: TM. diem. The thirc a) vi~e ghl quyel1 h~ eOtlttguoi kY dtr~ th\lo hi~fi nhu StiU: • . ". nSu khoan co tieu dS. muc. CHiJ TJCH PHOCHUTJCH KT. d~m. d~m. kieu chtr dUng. n8u khoan co tieu de. co chtt bfuIg ~a chtt cua phAn loi van (13-14). kiSu chii' dirng.Diem trinh bay nhir tnrong hop nQi dung van ban diroc b6 cue then phAn. : C. dung chii' .Khoan: S3 thir nr cac khoan trong m6i muc dung chii' sa A-r~p. diSm thl trlnh bay nhir sau: . b~ng chii' in hoa. s6 tlnr tu va tieu dS cua khoan dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. t6 clurc. co chfr ill 13 dfu! 14. co chfr tU 13 den 14. ki8u chii' dimg. . tieu de cua muc dtrcc trinh bay cung mQt hang voi . . dam'.-yeua ngU'Oi eo tbam quyen 1. '. ki6u chii' dirng.sau s6 tlnr tl}'(~6ddu cham. d~m.' x Diiu '12. Truong hop nQi dung van ban duoc phan chia thanh cac ph5n. . KT. khoan. s6 thll' tg va tieu dS cua khoan dugc trinh bay tren IDQt dong rieng. vi du: . HOI DONG NHAN DAN TM. sau s6 thu tv co ddu cham.· sa . canh gitra. ki8u chft dirng. . . ~(kythay) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng d§. bQ ten va chii' I.Truong hop Icy thay nguoi dirng d§u co quan.PhfuI (nBu co): Til "Phdn" va tlnr tu cua phfrn dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng.'~. . BQ TRUONG THU1RUONG 10 .crum giij'a~bfulg chii' in hoa. sau s6 thir tv co dftu chfun. t6 chirc thi phai ghi chii' vMt ~t{(KT. co chfr s6 b5ng co chit cua phAn Uri van (13-14). d~.Truong hop ky thay mat t~p the thi phai ghi chii' viBt tit "TM." (thay m~t) vao tnroc ten t~p thS lanh dao h6~Cten co quan. b5ng chii' in thuong. Quy~n b:}n. . khoan. chl1C111g. Tieu d6 cua phdn diroc trinh bay ngay du6i.lloAN Il~I BIEV ouoc HQI . ca chu bdng cO' chn cua phfrn loi van (13-14). kiSu chii' dimg. b~ng chtt in thtrong. s6 thir tl}' cua phdn dung chft s6 La Ma. La Ma. . chirc vl}. bing chtr in thirong. . sau co ddu chAm va diroc s6 trinh bay each Ie trai 1 default tab.Khoan: s6 th(r tv cac khoan trong m6i muc dung chit s6 A-r~p.s5 thu tu. co chii' s6 b~ng co chii' cua phftn loi van (13-14). di6u.£)i~m: Thir t\f cac di~m trongmo! khoan dung cac chit cai tiSng Vi~t theo thir tv abc.u.' . ki~u chfr dirng. muc. ki€u chu dimg.

t6 chirc ban hanh. Giani d&e. vi du: 11 . Ph6 Giarn d&c.. t6 clnrc.Truong hop ky thira uy quyen thi phai ghi chtt viet tit ~'TUQ. Pho Chii tjch. Giarn doc (Quyen Giam doc) v. HOi DONG CHUTJCH (Chu lef. DO TRUONG VQTRUONGVQTOCRUccANBQ TL. tB chirc thi chi ghi chile danh cua nguoi IcY van ban trong ban hoac hQi dang. hQi dang khong duoc phep sir dung con ddu cua co quan. TRl10NG BAN PH6 TRUONG BAN (Chii' lef." (thira uy quyen) van truce chirc vu cua nguoi dirng dAu co quan. t6 chirc. khong dugc ghi ' ~ h' c hue vu trong co quan. chi ghi chirc V\1 nhu BQ tnrong (BQ tnreng. t3 chirc. C(J c~u t6 chirc cua err quan) ban hanh 1ftchirc danh lanh dao cua ngiroi ky van ban trong ban hoac hQi dang.Truong hop IcY thira l~nh thi phai ghi ehu viSt tAt "TL. vi du: TUQ. Chu tich hoac Ph6 Chu tich HQi dang dtroc ghi nhu sau. Chirc danh ghi tren van ban do cac t6 chirc til vAn (khong thuoc co cAu t6 chirc cua co quan duoc quy dinh tai quyet dinh thanh l~p. I. quy~t 'dinh quy dinh chirc nang. v.v . to cue. lanh dao cac C\lC. "yi~c IcY tlnra l~nh. B6i vci nhimg ban. van ban do hai hay nhieu co quan. Q.. ddu cua B9 Xay dung) KT. Thu t. khong ghi lai ten co quan." (thira ]~nh) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng ddu co quan. Chirc vu (Chirc danh) ella nguoi leY van ban do hQi dAng ho~e ban chi dao cua Nha mroc ban hanh rna lanh dao BQ Xay dung lam Truong ban ho~c Ph6 Tnr6ng ban. . cap pho phu trach. nhiem vu. cno nhiern). vi du: TL. GIAM DOC TRUONG PRONG TO CWC b) Chirc vu cua ngiroi CAN DO kY Chirc vu ghi tren van ban la chirc vu lanh dao ehinh thirc cua nguoi kY van ban trong co quan. trir cac viin ban lien tich. t6 chtrc. khong ghi nhfmg chirc vu rna Nha nu6e khong quy dinh nhu: c~p pho thirong true.v . IcY thira uy quysn do cac Co quan. dau ella B9 Xay dung) BQTRUONGBQKAVDVNG Nguyin Van A THUTRUONG BQ XAY DQ"NG Trdn VanD Chirc vu (Chirc danh) cua nguoi kY van ban do hQi dang ho~c ban cua Be} Xfiy dung ban hanh rna Thir tnrong BQ Xay dung lam Chu tich HQi dang ho~c Truong ban. to chile quy dinh cu the bang van ban. CmJ TICH CHA. Vu thuQc Be}Xay dung lam Pho Chu tich HQi ddng hoac Ph6 Tnrong ban dtroc ghi nhu sau. vi du: TM.ru6ng.. Ch~ tich.Truong hop cAp pho duqe giao phu trach thi thuc hien nhu c~p pho ky • thay cap truong.. .NH VAN PHONG .

dS thi hanh. "TUQ. chirc vu cua ngiroi ky. dAu giap lai diroc dong v~o khoang &iua 112ep phai cua yan ban hoac phu luc van ban. chirc vu khac cua nguoi kY diroc trinh bay tai 0 s6 7b. Chii' leY cua nguoi c6 thfun quyen dugc trinh bay tai 0 s6 7c.". quan ham. 12 . trum len mQt phan cac to' giay.HQIf>ONG CHUTICH (Chu KT. din cu chirc nang. t6 chirc. quyen han cua ca quan. d~. din ctr yeu cAu giai quyet cong viec. don vi va ca nhan nhan van ban trinh ngiroi ky van ban quyet dinh. tnroc ho ten ella nguoi kY. y t8~khoa hoc hoac luc hrong vii trang diroc ghi them hoc ham. 2. 2. b§ng chii' in thirong. don vi va ca nhan nhan van ban va co trach nhiern nhu dS xem xet. van ban cua cac t6 chirc S\l' nghiep giao due. don vi hoac ca nhdn soan thao ho~c chu tri soan thao c6 trach nhiem d€ xudt nhimg co quan. t6 clnrc diroc trinh bay tai 6 s6 8. d~m. t6 chirc va quan h~ cong tile. duoc d~t canh gifra so voi quyen han. tA chuc 1. tai li~u chuyen nganh va phu luc kern thea dugc thuc hi~n theo quy dinh tai Khoan 4 DiSu 26 Nghi dinh 56 110/2004/ND-CP . cac chfr viSt ilit quyen han nhir: "TM.TM. hoc vi. de biSt va dS hru. Nai nhan xac dinh nhtmg co quan. "KT. dS trao d6i cong viec. kieu chit dung. kieu chfr dimg. Nai nhan phai dugc xac dinh cu the trong van ban. Can err quy dinh cua phap lu~t. Quyen han. D~u cua ca quan. vi~c d6ng dau giap lai d6i voi van ban. giam sat. f)i~u 14. hoc vi va cac danh hi~u danh du khac. Dau cua co quan." ho~c quyen han va chirc vu cua ngtroi ky duoc trinh bay b~ng chii' in hoa. dS kiern tra. ddu eua 89 Xdy dung) TrAn Van B IcY. ThS thirc .". t6 chirc. cO' chtr til 13 dSn 14. moi dau dong toi da 05 trang van ban. d~ bao cao. D6i voi van ban giao dich. chirc VV cua ngtroi ky ducc trinh bay tai 0 s6 7a. Ky thu~t trinh bay . TRlfONG BAN PHO TRUONG BAN (Chii IcY. co chii' til 13 dSn 14. Vi~c dong dAu tren van ban diroc thuc hi~n thea quy dinh tal Khoan 2 va Khoan 3 Di@u 26 Ngh] dinh s8 1 IO/2004/NI)-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thu va quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan. "TL. DiSu 13. HQ ten cua ngirci kY van ban diroc trinh bay tai () s6 7b. ten d~m (nBu e6) va ten ella nguoi leY van ban D6i v6i van ban hanh chinh. nhiem vu.". giai quyet. NO'i nhfln 1. kh6ng ghi hoc ham. ddu ella B(j xay dung) L@VinC TmJTRUONG VVTRUONGVVT6CHUccANBO c) HQ ten bao gam ho.

t6 mQt hoac mQt sf:. t6 chirc ho~c ca nhan duoc trinh bay tren cung mQt dong. t6 chirc boac ca nhan tra len thi xuong dong. chtt viSt t~t ten don vi (ho?c b() ph~) SO?11 thao van ban 13 . co quan ngang BQ. ban . ca nhan hoac m6i nh6m co quan. t6 chirc.Uy ban nhan dan cac tinh. thrum ph6 tnrc thuQc Trung uong. to chirc. rieng dong cu5i cung bao gAm chir "Ltru' sau co dAu hai cham. cuoi dong cuoi cling co dau cham. dAu do~g c6 ~?ch dftu dong.b~ng chit in thirong. t6 chirc. sau do Ia ten cac co quan.. dan vi va ca nhan ho?c m&i nhom co quan. ca nhan nhWt van ban. t3 clnrc. CCJ chit tit 13 dSn 14. d6i voi van ban direc giri cho . . t6 chirc hoac don vi. co chu 11. co chfr 12. t6 chirc.. vi du: . noi nhdn bao gam til "NO'i nhan" va phan li~t ke cac co quan. kiSu chfr dimg. nh6m d6i nrong nhat dinh thi noi nh~ duoc ghi chung. Ubi voi cong van hanh chinh. t6 chirc). dan vi nh~n van ban duoc trinh bay tren mQt dong rieng. t6 chirc hoac mQt ca nhan thi til "Kinh giri" va ten co quan. to chirc. v\1 eOt!. cu6i dong co ddu chdm ph&y.mtrinh bay tren mOt dong rieng (ngang hang v¢i Ie lULU e6 dAu hal . ki6u chit dtmg. tiSp then 1ftchir viSt tit "VT" (Van thu co quan. ten m6i co quan._cu6i dong c6 d§u cham phay. thfulg hang voi nhau duoi dAuhai chAm. dan vi va ca nhan nh~n van ban diroc trinh bay b~ng cijii' in thtrong.. . d~u phay. cac gach d§u dong diroc trinh bay . 2. dan vi va ca nhan nh~ van ban. then la ten cac co quan. tnrong hop cong van gui cho hai co quan. t6 chrrc. dtm. ca nhan dircctrinh bar tren ~Qt dong r~eng. TiI "Noi nh~n" dw. Phdn noi nh~ tai 0 sa 9a duoc trinh bay nhu sau: . d~. co quan thuoc Chinh phu. Ky thuat trinh bay Noi nhan diroc trinh bay tai 0 s6 9a va 9b.'Ph§n noi nh~ t~i 6 sa 9b (ap dung chung d6i voi cong van hanh chinh va cac loai van ban khac) diroc trlnh bay nhu sau: doug chct 'tquy&n h~ft. don vi va ca nhan co lien quan khac nh~ van . phia dum la tit "Nhu tren".B6i voi van ban chi girl cho mQt s6 d6i nrong cu th~ thi phai ghi ten tung co qUa11~ chirc. ~Phftn thir hai bao gAm til "Noi nhan". Cac BQ. ten m6i co quan. ch:1m. tiSp· . noi nh~ bao gbm hai phfin: .Til "Kinh giri" va ten cac co quan. ~ . .Ph§n thir nh~t bao gbm ill "Kinh giri". neu cong van giri cho mQt co quan.. D6i v~ nhfrng van ban co fhi ten loai. ca nhan tI1TctiSp giai quyet cong viec. t6 chirc ho~c ca nhan ~n van ban duqc trinh bay b~ng chit in thuong. dftu dong co gach dAudong sat l~ trai. kieu chu nghieng.nsubl ky" va !!1ft! trat).Sau tit "Kinh gUi" c6 d~u hai chb.PhAn li~t ke cac co quan.

b) Dftu chi mire dQ khAn Con dAu cac dQ diroc khac sgn hinh chfr nh~t co kich thu6c 30mm x 8mm. cu6i cung la d~u cham. van ban duoc xac dinh de}khftn thea b6n mire sau: khan. 8 cua Phap Ienh Bao v~ bi rn~t nha mrcc nam 2000.t nha mnrc dtroc thtrc hien thea quy dinh tai DiSu 5. Ky thuat trinh bay a) D~u chi rmrc dQ m~t fisty 13 thling 9 nl11'12002 huang dan tli\l'C hl~11 Ngh! dlnli 86 3:. s5 di~n thoai. Di~u 15. t6 chirc. d~ va 14 khan . thirong khan. sir dung cac chi d§n v~ pham vi hru hanh nhu "TRA. khi soan thao van ban co tinh chdt khan. Phu luc van ban phai co tieu d~. Tl>I MAT ho~c MAT) va dAu thu cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh Phap l~nh Bao v~ bi m~t nha mnrc nam 2000. phong chfr Times New Roman cO' chfr tir 13 dSn 14. s6 Telex. ngoai cac thanh phftn duoc quy dinh co thS be. SU d1. 2. d) D6i voi nhfmg van ban cAn diroc quan Iy ch~t che v~ s6 hrong ban phat hanh phai c6 k:Y hieu nguoi danh may va s8 IUQIlg ban phat hanh. sung dia chi co quan. "LtJU HANH NOI BO". dftu thu hdi duoc dong van 0 s6 ] 1.:N GIG" trinh bay bang chu in hoa. van ban c6 tiI hai phu luc tro len thi cac phu luc phai diroc daub s6 thir t\1' bfulg chit s6 La Mit g) Van ban co hai trang tra len thi phai danh s6 trang b§ng chtr s6 A- r~p. Th~ thirc a) D~u chi mire dQ m~t Vi~c xac dinh va dong dau dQ m~t (tuyet m~t. ''THVONO KHAN". LM SAD h KHI HQP (HOI NGHD". c) DBi voi nhfrng van ban co pham vi.i M\JQ 2 Thong ill 56 12/2002/TI-BCA Con dftu cac de} mat (TU'¥BT M!T. 40mm x 8mm va 20mm x 8mm.n Tuy thea mire dQ cdn dircc chuyen phat nhanh. dAu thu h6i d6i voi van ban co nQi dung bi m:j. "RoA TOC" va "RoA Toe I-JF. dia chi trang thong tin di~n nr (Website). don vi hoac ca nhan sOC}Jl thao van ban d~xu~t mire dQ kh§n trinh nguoi leY van ban quyet dinh. tren do cac tir "KHAN". d) D6i voi cong van. b) DAu chi rmrc dQ kh§.va s6 hrong ban hru (chi trong nhfmg tnrong hop c&n thiet).1/l002/NJ!)·CP hOi dUQ'c kh6(? san thco quy lljnh t. t6i m~t ho~c m~t). hoa t6c. hoa tac hen gio. d6i nrong dircc phd bien. e) Truong hop van ban co phu luc kern thea thi trong van ban phai co chi d§n vS phu luc do. kiSu chfr dung. D~u dQ m~t diroc dong vao 0 s6 lOa. dia chi thu di~n ill (E-Mail). 7.1I1g an ch€. Cac thanh phin khac 1. 6. s6 Fax. "XEM XONG TRA L~I".

Hinh tlnrc sao "SAO Y BAN CHINH" hoac "TRiCH SAO" hoac "SAO LlJC". sa c) Cac chi dful vBpham vi hru hanh Cac chi d§n vB pham vi hru hanh trinh bay tai 0 s6 11. co chfr til 13 den 14. S6 trang TIlE TRue vA Chuong III K't' THU. d~m. dia chi Trang thong tin di~n til (Website) Cac thanh phan nay diroc trinh bay tai 0 s6 14 trang thu nhAt cua van ban. ki6u chii dirng. 56 di~n thoai.thu ttr cua phu luc diroc trinh bay thanh mQt dong rieng. bay tai g6c phai 6 cu5i trang gifty (phftn footer) b3ng chu s6 A-r~p. kieu chii dimg. dia chi thu di~n til (E-Mail). CC1 chfr 14. 2. kieu chit dirng. MIu chu va chi tiet trinh bay cac thanh ph§n thS thtrc van ban diroc minh hoa tai Phu luc IV kern theo Thong nr nay. se. g) s6 trang van ban duqc trinh. bfutg chii' in hoa. e) Phu luc van ban Phu luc van ban duqc trlnh bay tren cac trang rieng. d) Ky hieu nguoi daub may va s6 IUQ'Ilgban phat hanh Ducc trinh bay tai 0 s6 13. bang chft in thuong. kiSu chir dimg. t6 chirc thirc hien va chu vi~t tiit ten loai ban sao 15 . t6 chirc. t6 chirc sao van ban 3. sa trang cua phu luc dugc daub's6 rieng theo timg phu luc. ten phu luc duqc trinh bay canh giaa. s61uqng ban b~g chii s6 A-r~p.'\T TRiNH BAy BAN SAO Di~u 16. co chit til 11 den 12. b~ng chtr in hoa. khong daub sa trang thu nhat. bAng chir in tlnrong. kiSu chu dirng. diroi mqt duong ke net liSn k60 dai hSt chiSu ngang cua vung trinh bay van ban. ky hi~u bing chii in hoa. ky hi~u ban sao bao g6m s6 tlnr nr dang ky duQ'c danh chung cho cac loai ban sao do co quan. phong chit Times New Roman. n£u dQ khAn ducc dong vao o lOb. "LUU HANH NOI BQ" trinh bay can d6i trong mQt khung hlnh chu nh~t viSn dan. cac cum til ~'TRA L~I SAD KHI HQP (HOI NGHD'\ "XEM XONG TRA L~". Th~ thu-c ban sao ThB tlnrc ban sao bao g6m: 1. s8 Telex. d~m. d~. til "Phu luc" va s6 . d) Dia chi co quan. Mire dB dong dau dQkhAn dung mau do nroi. CO' chii 11. s6 Fax. Mftu trinh bay mQt s6 loai van ban hanh chinh dtroc minh hoa tai Phu luc V kern thea Thong tir nay. co chit ill 13 dSn 14. canh gitta. kic~uchii' dimg. cO' chii 13-14.d~t can d6i trong khung hinh chfr nh~t vi8n dan. Ten co quan.

tiPhu luc V kern theo Thong ttr nay. kieu chfr dimg. hien . M~u chii' va chi tiSt ~rlnh bay cac thanh phan the thirc ban sao dtroc minh hoa tai Phu luc IV. DiSu 19. co chu tiT 13 den 14.. T~p doan kinh te nha mroc. d~m. 13 va 14 ella Thong nr nay. to chirc sao van ban (tai 0 s6 ~). quyen han. T8 chrrc thtrc .chuc vu. chirc V\!. Uy ban nhan dan cac tlnh. ho ten ya chfr Icy cua nguoi co tham quyen (tai 0 so Sa. nci nhan (tai 0 sf. t8 chirc sao van ban va noi nh~ dircc thuc hien theo hirong ddn tai DiSu 9. Nhilng quy dinh vA thA thuc va k9 thu~t trlnh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban dtroc quy dinh tai Thong tu lien tich s3 5SI200SnTLTBNV -VPCP ngay 06 thang 5 nam 2005 cua BQ NQi VI} va Van phong Chinh phu huang d§n th8 thirc va ley thu~t trinh bay van ban hanh chinh trai voi Thong nr nay bi bai bo. 4). mau trinh bay ban sao duoc minh hoa tc. s6. dia danh v~ ngay. b~t dau tir s6 01 vao ngay dau nam va kfh thuc vao ngay 3 1 thang 12 hang nam. co quan thuoc Chlnh phu. 16 . dAucua co quan. ho ten va chfr leY cua ngiroi co th§. Icy hieu ban sao (tai o so 3). co quan ngang BQ. tri cac thanh ph~ Thong nr nay (Phu luc III). Bi~u khoan thi hanh Thong tu nay c6 hi~u hrc sau 45 ngay k€ ill ngay ky. td clnrc sao van ban (tai 0 s6 2). Di~u 17. 12. thanh ph6 true thuoc Trung irong. Ky thu~t trinh bay 1. • b) Ten co quan. 7) dugc trinh bay theo huong dfin trinh bay cac thanh phan the thirc tai Phu luc III. 4. 5b va 5c). "TRiCH SAO" ho~c "SAO ~l)C" du:qc trlnh bay tai 0 so 1 (Phu luc III) bang chfr in hoa. Vi tri trlnh bay cac thanh phan thS tlnrc ban sao (tren trang giAykh6 A4) Thuc hien theo so db be. 88 diroc ghi bfutg chfr s6 :A-r~p. BQ. thang. keo dai het chieu ngang cua vimg trinh bay van ban. nam sao. nam sao (tai 0 sf. Cac thanh phdn the tlnrc khac cua ban sao van ban g8m dia danh va ngay ~thang.mquyen. dau cua co quan. Chmrng IV TO CHirC THV'C HI~N Bi~u 18.theo Bang chii' viet tit ten Ioai van ban va ban sao kern thea Thong nr nay (Phu luc I). the thirc ban sao kern theo Cac thanh phan thS thirc ban sao dircc trinh bay tren cung mQt to giAy. Tlmg cong ty nha mroc (91) chiu trach nhiem t6 chirc tri8n khai thirc hien Thong tu nay. ngay sau phftn cu6i cling cua van ban c§n sao diroc photocopy. 2. dtroi mQt dirong ke net liBn. Ky thuet trinh bay ban sao a) Cum tir "SAP Y BAN CHiNl:1".

Kiem toan Nb' nunc..r&c(91).Vi~n Ki6m sat nhSn dan t6i cao. .~ Noinl. . I. .C~lCKi8m tra van ban QPPL (BQ Tu phap). thanh ph6 tnrc thuQe TW. PC (BNV). Tran Van Tuan . .BNV: BQ tnrong. CO' quan ngang BQ.. cac Thir tnrong.VPCP: BQ tnrong CN. 320b. > .WebsiteBNV.Cac BQ. .Thu tuong..Van phong Trung irong Bang.Ltru: VT.~n: . . .Cue VAn thu va btu trfr NM mroc (lOb). .Cong bao.HDND.VAn phong Chu tjch mroc. .TOB: an nhan dan t6i cao. nganh din cir quy dinh th8 tlnrc va kY thudt trlnh bay van ban tai Thong nr nay dS quy dinh th€ tlnrc va kg thuat trinh bay van ban chuyen nganh cho phil hqp. .Cac BQ.V1n phong Qu6c hQi. . . cac dan vi thuQc va tnrc thuQc BQ. .I. ~Cac T~p doan kinh 18. a r . cac PM CN. cac Ph6 Thu nrong Chinh phil. CO' quan thuoc Chinh phu. 17 . . UBND cac tlnh. .Co quan Tnmg uong cua cac doan th8. TAng cong ty nha m. A -' .

9. 13. 00 BN ~--=-1. TATT~~l}~~:I vAN BANvA BANSAO ''01120 IlIIT-BNV . Stt 1. 11.~---------------~ ~'~~~~. Bin sao van baD Ban sao luc Ban sao y ban chinh Ban trich sao sy TS --~ SL -- . 3. 19. 30. 10. 26. 2. Phieu chuyen PG --~ J Thucong PC . 32.J-' 2. 6. 29.24. 3. Nghi guyet (ca bi(~t) Quyet dinh(ca biet) Chi thi (ca biet) Quyche Quy dinh Ten ~ lo\u~ -- ngaY -"9 thong Il1nam 20/1 cUa B~ N(ji V!') . 21. 16. 15. Keho~ch Phucm~an I:)~ HD CTr KH QyE> TC TB - 12. 20. an PA DA 14. 23. 22. BaD cao -Bien ban Tatrinh D\l8n DA TIr lID BB Be ==1 -~ 1 17. 7. 31. .. 25. 18. 5. NQ -~ Chii' vi~ttit ban hanh chinh -- Qf> CT QC Thong cao Thong bao Hu6ngdan Chuong trinh 8. 4. Hop dong Ceng van Cong Ban g1ri 000cam kSt Ban thoA thuQn Giay chimg nhan men Ban CD GN CK UQ Giay Gifty giro thieu Giay nghi ph~ Giay ill dirong Giay bien nh~ ho Phieu gui -- Giaxmm uy guyen eN TTh GM GT NP SO' 28.IET (K' ~~~~. 27.

' .0 '~r. I I 5a I 4 11 1 I r·! I I i I I I I 9a [ [ lOa lOb 10 I I 30-35 mm 6 • 0 N I.........':"'~\ ~f[''!!'...~l)t ......!~tzf '..._ I CAC THANH PHAN THE THUC VAN BAN 5 "'\. _ I .- 7b l _ ...__ ': .._. . . 'l..-""~.__ . 20-25 mm 2 I 1S I 3 I 5b [ [I I I I ."~~~ ~. ..' _.. 9b 113 I 7a 7c II I I I I I I I I I I .. . fhv luc I! ..._.-~-""-." ~j.. ~ trang giAy kh6 A4: 210 t_lll" x 297 mm) ()11201lITT-BNV ngily.~ ...... - ~...../ ].__ .{!1 thang PI ndm 2011 cua B(J N(Ji v(J) ..... .._ . -- ...'.. _. . .(') I - ~ .-. ....~-~ 14 -- ..... .._ ... ....:....".. __ __ ..._- .. (IG ...II ) 2o-zsImm ..

.. t6 clnrc Noi nhan lOa lOb 11 DAu chi mire do mat nAu chi rmrc dQ khAn DAu thu hAi va chi dfut v~ pham vi hm hanh Chi d§n v~ du thao van ban 12 13 14 " Ky hieu ngmri dAnh may va s6111Q'Ilg phat hanh ban Dia chi C<J quan. kY hi~u cua van ban Dia danh va ngay.. ho ten va chii: Icy cua nguoi c6 thfun quyen Diu cua co quan."""". s6 dien thoai sA Telex. dia chi E-Mail. Ghichu: 080 A J. ". . s6 Fax Logo (in chim dU'ai ten ClY 15 quan. t5 chirc ban hanh van ban) 2 . : Thanh phin th~ thu~. 7b. 1 2 3 4 5a tA chirc ban hanh vAnban sa. 9b han. thang. dia chi Website. chUc vu. nam ban hanh van ban Ten loai va trich y~u nQi dung van ban Trich Quyen 5b 6 yeu lloi dung cong van N6i dung van ban 7a.vin baD Qu&hieu Ten co quan. ta clnrc. 7c 8 9a.'P.

_ft ~~ __ ~.. 5b ~ ~ ~~ . 4 I~----------------~. "trich sao" hoac "sao luc" Ten co quan. o ~ V) Sa 7 . ~ _ ••• __ . t6 chirc sao van ban S6. _. t6 chirc Noi nhan . I . ..-.. . _~ _ L" ~.. __ * _~ ~ • _ -" __ ~ _. ho ten va chit leY ella nguoi c6 thfun quySn nAu cua co quan.. ~.. .rc bin sao 5~ 5b. IcY bieu ban sao Dia danh va ngay. . nam sao Chirc vu.. thang. .20-25 mm :1 2 J 30-35 mm t I. 5c 6 7 Hinh thirc sao: "sao y ban chinh". "'. - §• ~ . . ! 20-25 Ghi chu: 6s6 1 2 3 4 Thanh phin th~ th._ _ I p ..

.- .-. ~ __ _...!..."'r. . " ..'-_ _---..''''''_. _ . .f!1~_p!!~_~_ .>_..••_ _ -_ _.c.~~~~~~~ _~~.~g!!! .... . .._..?.~g __ __ _..._!!!. _" .§~.. ~S?.-_l__ .E._ _ .rng .--.chi "'... ." ._.....~ .. . ".. uom phan._.. ._. " _.@~g?'1._ _.-..~~g__ ._ ...-".._..} _ _."...[__ __ _ __ . ..~ .._~~...__. __"_ _!~ T~~~ " ~-_.-'"__ .~:..-_ ..~_~ .32.. _ _ _ _. _. _ _ ._. (1) (3) ___ "~~~:-:-~"---In :::-2~ _..--. .-~-- ...:.--"--. 6 ~-..._..."_. nam In thuong 13-14 Nghieng .._. ??_"thq!!g_.... c~" "...•-_.._ .~§i~..~- ._~!!~~..~ 4 Dia danh va ngay... _".._~~~.. ".ban " " . ".~1?!?g_!!~ ~!." _" ".."._"~ ... ._ _ " "_._ _._" .. .JE... f:){. ._...... _ _ ..~g ._y~_~~_..9-_.._ c "..""..-_."-.---- ....-dung van "... _"_ .. chuoug.- - - 14 " --_. ._!!t_ h?a __ ~1."'.. ~ th~~g_ _...._._ _ .... _. 1.3-!± f)~8?.__.~____ ..: .!!._"__. .9._.-'1'- "'_.__!± . __ " b ..-..g~!_i!!_~ ..-14 _ . . __ - . _ .Q!?:J._--.Ijo' ..-...~~~g.!ip_:_!~. "_f-'!E~...:-_Qo~_~~qi_ ".. ~. _._Q92_ 1 Trone cong ' tac.''' ... .._"__. ~_ Cv. ._ .._--._.!!-8 __ _.. _ " . ._. . .:!!..._ . . £)Ung.."".."_"'''_''_''_.. _ f.. ! ._ -.-Dei vm ..__ _ '...._.. .:.. ._ _~Q~G~O~ ~ ._.._..-...!.--"'" -'"'...~9._.~!!!g... ._ .... _._ ~~ ~ __ _...__ _._" _!~ _~ ." " _ _.._~ ."" "._...... _ ".._ . ._ _._.__ "'"'_ _.~_~. ._ "' 1..!.._ . _..-.. ..!?=. ..i~ _.>' an -..?-.."l -..!~~...-- "..:12 "'-"._ -....-_ ...!!. !?2. . _ _ •• __ __ _-_ .. __..._" _...•••_. ". _ V~_~~. _........-"-_ _-_.... ~~g__~~._ _ ".. 1.•. . ' .. .."._" "._. 'i "..!.._--.:_!§_~~_q__~_~~_~hirc _".. "."." _ -"_ _•• __ __ ._-._.. _... . .__ ..._. _ . ..."".Stt Thanh phin the thuc va chi ti~t trinh bay (2) Loal chii' CO' chii' (4) Kieu chii' (5) Vi du minh hO\l Ph" cmr T'rmes New R oman ong h(6) CO' chii' (7) _-_..~..~n __.""" .._ J:?_.. _.:5!....Dono.~ ._ .. _ .. . .. .?_... _ ...... _ . !.._ _' _ '" .~Q!1~_!:! ~~_ __ __ __ _ "_ "J... .._" ii. ~]:._...." "- Inhoa .:: _ .._ ... _ ---..__._ _..~ .!?El ~_y~".'.!!_y~~P..-.''''In tbrrong 13-14 . _:._....§_~~. .}...."_ _ "" _--_......". __ ____. .."... ...._""." .v[!..L__ ~ __.~!~~L ._.~ -. 1 ._""''''" .._ _ _....__.."" _ ._. _ .!rich_y-e~. ..__.." r ... -.-. .?J'fY.. _ _ . __ _" ...... -..._ -._._. ._..... _ .!!g ta~~~g.-. ..... !_~_-._ .ke ben dum ..~~ ~ c~~. _.~~g _ ... 14 ! l.C . _ _._ .'.. _.§... __. __ _ _.----- _ ._ __ _ " """ " __ .. _ _ _... ngay 05 chang 02 niim 2009 13 .. _._..-...• _._ -. .~..!yfi!!~._ " ~....... _..!._..__.-".=-=~=~~:==~:~~~~~~~=~~==_~=~.." _"_ .::.. _ . ...--.. _.. _ ___.. - Ten Ioai va trich yeu__ .... _.v.. . _:--E9.!. __ _. _ "" ....._ "". .!_~_~!!"."" .." 1 ~ .dao '..-. ." ..-.. _. con!..__ ..?gq2. nn.. ?i~~~L~-.. -f~ ~~£=====---..- .~. "._ . --""'. "-_ _ _. . .." --""" • I .1:-•.g~ __ ._~"_Jn"~~~g.~Q~~.--". CHITHI . --- ._ nQi dung ._ Doi vm van ban co ten loai _-_ _ _" .._ ' v ..... __ k:~.".. ..."" _"..._.."_.- Hit NQi...._...''' t " 1..Q?..-"" .~-. _.!~ "... _ _...~ ~~~~. ......._~.._ .._ -Ten Ioai van ban _._" _.__ " ... -'•• __ .~~ 5 -_ --_ a .. _ _ . .. ..' NQi .._.. __ •. _. ... "....~_.=rrr=:': ."""""". ".._. _..9.. __ .."" .. "-"...!lOa 12-13 ~L d~_ . " .. .•. -""'"" ..~ --". .! j " "" •• -•••_.. . . __ _ _.. _ ..~o~_~l~_. •• .. _" ".....•..._ ~".. thang."_'_._ --. _~~!!. "_ __ _. _.~~~~~~~ h~".J._ f.. " •.._.......•...---"-7:""-.. ~ . .-- .~~@:~...!~.?:_.._ .........

.__ ...... --.'i!!m~M..-..-i"4" '''---Bfulg---'-'-.-...-.--._ ~ _ _.._... ...... _ __ _ _. _. . .=-.---.!L!:!..--. -.... 14 14 ~ ••• __ ~ t6 chile.--..._..·--..~~.....'"-·-· ...~__ }_~.._... .._ .•_ ..~...·-·.. ••__ •• L. ~ _}...____. 13-14 ~ ••-.-'~Phfui·._".. Dtmg..~.--~~--.._.• _ _ _. .._~e __ ._---. _..-'.Fl=~~.:.!~~g ~~~~ ..---.-._"_. _ _ _ __ _--_ ..~ thuong In . .__ . .·-~··Gili...-..._"'_"''''''. .. ••• •..J~~ .-.--.-.~.. --..~~ •••• _ •••• _ ~ ..._.. .·-···-..". canai--·· .-·~.------._.... _ : ti~~_~.~ .. ~ ! v 13-14 Dimg _._ ....--.'''-''1"4-' .. _.!_.._tiSu ti~t ti~t _~ j__ ..._ ... Til "kinh girl" va ten co quan.._ - _~ •• _ •• __ _ _~ _-_ _ •• _ ••• .. ill tlnrong 13-14 Dimg + b Gom phsn.._. ___ _. •._ _...--... _ ••• ..... !¥~_g_. .·C-~~·hjnhth~c-~·~~--... ..-..~ •• --_ . _.. -- " -"._ . .. -.·:···~·~~h~~g..Tieu tiet . ••••• ~ ...-.-:" Dimg. -......- ...... == ._. -_ E~.... ...-._ . _." 13-14 fJimg ._ _!!!. __ ...__ .......f!li_~... _ ..._ ~Til "phan' .... khoan.-. _. 2 .~ ~ l_~::_!~___~~~_~..·..-.... _ '__'. _.~_---_ ..•.7 ••.x .-B. 1-.. _.-..~ _ .-..--- _.. ~ 14 -.._ ... r_'""'i.-.~-. .." ---. _ .... ---_ ...!_~ -_ .m ~ .... _ ••••- _ __ ._ _...--.. ._ _.T."' I.---._ _ _ _ _ __ .•••_. 14 -... . ~...... ..._ '..__ .. ~-..s -.._ .-._-. !~-1~_~g!.-_ .~~t nhan · ·-_ _..._.._..m__..•...: ~.. -.Tiet In tlnrong _n. Tii. -.·· '··Kfnh·g:fr·i: ·B6-·C6~·g-·Thu~ . __ .' !. -..-..---._ ._ ..._ . _.. ~.. _ _ tlnrong ••• _ __ _-_ _ _._J?~~.. ..!Jiing.·····-···-.......I' ...__ ~!!~_gJ..--' ..- -. ·. f~:i±_:~~~=:~~f§i==~' J? tti~~~_: : .. "... 14 n__ . __ __ _ _ _ .. -=::= :=:=T~~~C:=~J= ..._ _ _ " _ " _. ~ •...:. ._ - In ....--~--..-----.·-·------.."'_ ..... <Urn __ •••_ ••_ _m.~~~ .. _._~_ J... -...--. __ HH •••• ._n __ . "" -~. _~_C.-~!h_ _ 14 DUng --. .. ·.:.-.::~~I~D:~G.-._ . --r. __ 14 _ _ ••••••---- .-.-.. _.~E?.. : ......._ .-..:.._n _ ..•_ _ _...~~~_~~.....--.i:="::"=F~1W-._ ~_~~3:.YNQ Q ~ _•••.-~ __ •.. • .._ . _ ...._m~__ ~ _ ~~~g __ ..._ __ . ~ . · ·.h. - _.'''illthubD..._ _.. .-.~ _ .._ .~ . __ .-.-... __ ____ m __ .-..._ _._.-va~. ~.~._---.. -.._ --------.-~ ..._ ! __ ..· .Tieu de cua phan In hoa 13-14 flimg....iRl~~=i~~~ _=~"J!U~~:a~£===~~t!f._~h!!_!_. _ .._..-"-. !!!!f.-.._ _~ . --_~..I: __ ~~ ----. _ __ ---.--.-.. ~ Phin. _ _.. __ _ __ "iIrj _.~_ _ _ ~. ....----__..-._ _.- ...__ ... .__..__ _ .---. __ 'H_ _.Ii~! __ .~. ~~-~i§t =::=====~~:~~===:=~=~::.. I -.----... \[._ --'. _ .....~~-.-. .--.....~.__ _ .-. m •_ -~-Khoan.. _ ..!!.~.!.. ----..._.._. - - . -_.- -. .._.~ .!~_. -._9v..y.. __ _ .. ......-. _ .Tieu tiet _r__ "..l... 1. -.... ...-.m . _!±_ .. ... d~ TINH HINH 'nnrc HIEN NHIEM VU _ ._-_ .Dieu __ ... ..~_ In thuong • _ 14 c~~..~~ . _?.. Ban sao van ban -·--·-r--······L-.-.._. 14 -~ 14 _ ••••• •• ~ _ ••••• .. 1\1 so tlnr .--..._ •• _. ~~_G.~ __ .__L _~_.... ··-nn--.. 14 .-.~·· . r •••~••. .._ ___Y.--._ ... n ••' _ __ _ ._. 14 DUng....nm .-~~~~~ Dien 1. ' 14 _ -_....~ ~ ._ •••• - -- ---._.. ....- -. ----.. .. __ ••••••• u ••_ HL~.---_ . Thong tir nay co hi~u hrc thi hanh sau 15 ngay ke.. _ ~- ~..-._m _ __..... ..--···--· ..-.-...--. __ " .-...n~ ill thuong __ _!n. ml. . . diem.: ~--.._..---."' •••••....:.... ~_._ Dtmg '!2 Dei voi _ _ .:!!_\lC __ ! .. _.~_~!~~~_!!~. __ _ ~ ._...... __ .. __ _m ..._ ..... d~_ J~_~Q:..~ .. In thmmg '-n_ .....X_~... -'-1'4-'_ ..- _ ..~:-J .a_Iloi ~_g_.~_.. ..a-l..r.g 'T:f..Q._~_ .. _ __:_.... .lC.:._~ _ _ ...'~..-A Dtrng + -- I+ _ •••• .... ..~~] ch~~~L_ .... Diem .....{iC=~~~~=~:::~==~~=~~~::::::: :::~::}I_~ .._-_ _ ..-.•••' -' ~ Truong hop khong co tieu de .~~~~-. .. _.. th~_~_~a p~~-ch~~$..••-.... __ --=-.!!A~:~n_ -~~'.••..-....-..~E.!~T...._..-. -._ _ ••. -.._..-. _ _ ~ _ __ _.Til "muc" va so thtr tu __ .~~~~_.-._..~.."~ ._~~~..•••-.-.-.. _~~.---- .-~.p.--. ~ - I~ a _~1~~~k£ ~i~cii[:~~. --. .. ••~.~ -... :::~:=::::==~~=~=~~~~:=:=~::~~~~:: ~Tiet H_~ _ . •••_ _..-... _ . d~ ---- .... -_ .. .. _...-- Muc 1. In thirong 14 Dimg __ .":: .. ._.-... .__._ 13-14 _ .. ~.

. - co chi? 14. ..-1"--'" " __ _2~..._ . dim --_ -- 'BOA T6c -. __ . -_ din vB ph!UIIvi hru hanh __ __ _ ..... · ·_·--_ · .~I~~~:1~~~yan)~._ _ ___ - Website: XXXXXXX 11 __ _..- -t-. ~lJ"j. .. __ ._ In thuong _ _. m . SAO Y BAN CHINH._- -_ .r--. .-..·······- __ -.. ~~..... -. dia chi E-Mail Website: s5 dien ..'J._. . co cmr 13:' di·. nhftn ~ _. F' .-- -. - In boa ". - 13-14 --_ Dimg... ~ 'fHlfQNG -.ia -~ vs ..-.. tna ... -_ -_ So trang .. ~ '1'" d' ..-_ _ . -- Diu chi mire diSkhAn ------.(300).. - .ii·. _ _ _ __ _.".. dcng tren co cnu L·~_ ':'. _ - _··_·..- _ -_.~~~:111 ·· Hoan Kiem... - _ -.-·:··Gfrl··nh"i"€u·nar. _ So xx phoTrangTien.~.~._..-__ _ _ __ _. "... _ :.~.. t... _ _ _--?- -- L~ N~t? _ -_ __ _ 1-+.----..-....-- - -----.... PP. _ _ .~_..._ . Clan h va flfl'..t.. ..~ -.' F01 ... . .. - _ __ .Dimg .__. ~ 13 _ 14 - 11 Chi dan v~ d\fthao van ban In hoa 13-14 Dimg.-_.h'~ " ....._ -.-......._ b Til "noi nhan" - va ten co quan.giam phai th6ng nh§. .. SAO LUC 14 1----.-KfrijJ· .-._ _.---~ ~£__ ~2 ~ ~~~? J.. --- _...13 '~7.. __ ._ ...":TIco chu 1...!?~ va s.. ...· ...BQ Tai--chinh.iil:-··-··········--_·_······ ········ · · .-.!!!~~g_r--J. . .q$ _. --..__ _ _ luc _.. ..--. ..-...- I - -.!!!........__ f-.~\!~ .:... BANG . "" ~''J r _...--'-'---fu"th~~g" ... Ha NQi -_ -r-...-. - -.... '" --- 10 In thuong - t------ 11-12 - _ ...- -_ ····i·~t"·..~... -.!?~ __.. __~~. dong duoi ... .. _.. ng.. '.. _ _ __ va so thir tu .._ _. "._ . __ __ _ _.YL_.. ... 13 14 --.. r-.- - - - -._.._"_.- XEM XONG _-_ TRA _ 1-:'12'._--.. ...-..: ...-_ _ // T' 1 J.-.-_ __ 13M14 Dimg..~~. .. .t.-.... -1----... ~~ ...... -... Ouoc hieu...=~-i!ii-~~~~=-H-=~~!f~q~ng~-. .-~... _ __ - "_..." lu~g_..:~._ 14 2...---. . ---...--- . r.TV.. dong tren co chfr 13... _ (04) . _.(' .......-...-.. ·_ .._ -(--_. to clnrc.- . _ _" __ " __ ..Tir "phu luc" Phu luc van _._ g . . ·...~.._.........~ CHU VIET TAT "_ -.-13-14 Dimg...l.!h.-dam ....- II - ....Tieu de cua phu 15 ._...'._ .""-".--. _ __ 9 .. --- __ .- 10 Chi ... In hoa... --_ _ _.__ . r.. _:..BO NOi V1.. ban sao .-----··.. _ _ _ 16 Hinh thuc sao .~Q!: ~ . -_. _ " Ghi chu: CO-chit trong cling illQt van ban ~iillg. -- KHAN __ .om.__ I ILUU HAND o~:~ I .-.I----..~... -..._- DUng .2 th Dia chi co quan...-.... -PL.--. vi du: Qu6c hieu. -..---.----. ._ _ _ 1--""'''-'''''''-- __ ..._ _ _~hy}y~~r-_ . I DlJTIIAO J._- I~ •• _ ~ _-.. dam "-.-...... .·--H·-··... _ E-Mail: DT: (04) XXXXXXX.. . ~ !< .....-_....\~ ~ .-~g ._."-Ky hle~ ~~cri"&i~b a~.- Inthuimg _ - 13-14 ~ fXmg. _ _ _ _ -. _..... _ ..~l!!!:_~L!.. .'~..---. -1.Fax: _ -_ _-_...-......Bo K€ hoach va Bau ttr. . 7.!. .... '" . tUm I DlJTHAO _ X'..._ ban __ _ -.._. nhung 3 -z """" "'(_ '- /~ . TRIeR SAO. _ _ __ In hoa 13-14 -... . ~._. ~-- dim . -'J. .-. __ _.- - _-t- -_ - van ban." nam van b. _ _ _ _ _ _ _...

11 .5 ~u1... GiAy gi6i thieu .1.12 M~u 1.1 Mlu 1.8 MAu 1. GiAy di dU'img .1 . COng dien ...13 Mau 1.10 MAu 1.18 M§u 1. GiAy clnmg nhin .2 Mau 1.van ban c6 ten loai ella cac Ban HDND .1 .Bien ban ...Phieu chuyen Mftu 1.17 M~u 1.'-----"'_ _ - _ - • -s: Mau 1.2 .. QuySt dinh (ca biet) (quy dinh true ti6p) cua Tmrong true IIDND- .... GiAy nghi phep ..14 ~u 1. Van ban co ten loai ella Doan Di)ibi8u Qudc hoi .9 Mlu 1. Van ban e6 ten loai khac .7 Mdu 1.Tlnr cong Ban sao van ban 2.GiAy bien nh~ he sa ........ Quy8t dinh (ca biet) (quy dinh gian ti8p) .4 .6 M&u 1.1.. GiAy moi . Quyat dinh (ca biet) (quy dinh tnrc ti€p) . Nghi quy~t CM HQi dAng quan tri Mau 1.Cong vAn Miu 1.19 .15 Mau 1.Phieu gtii . Nghi quySt (ca biet) cua Tlnrong true HDND Miu 1.3 M~u 1.16 Miu 1. MAu trlnh bay ban sao vln bin MAu 2.

.....•....'.Nghi quy~t (ca ~i~t) TEN CQ... (3) .... Quy'ET NGHJ: Di~u 1 Di~u Di~u . .. (4) Dia danh....... VllT NAM > S8: !NQ~...TV do:_ n.... C ancu " ..~ (6) . ... nban ban va.. TO (2) coo entre eONG BoA xA HOI can NGHiA DOc lip ... .... tA chirc ban hanh nghi quy&...... s6 hreng ban phat hanh (neu can).........C3JlC:lr • t~ ••• t ~ ••••••• " "' •••••••• ....." (3) Chtr vj~ cit ten CO' quan... (1) Chfr vi~ cit ten don vi soan thao van ban va sB IUQIlg ban hru (n~u cAn).nh phuc thang ).. Axx(8). (8) Ky hieu ngum danh may.. t..................... (2) Ten co quan..... .•...(1)...........• ngay nam 20....._" " "~ Miu 1.... 4 ... IcY........ (5) Trich y~u nOI dung nghi quy~.. 2 ..1..... " .... ... ) .•.~ .1.....Nhu Ditu ....... Nui nhQn: .. QUYEN ~N.. TC QuAN (1) TEN co QUAN............ NGHjQUYET (5) ..........LUll: VT.. chile chu quan true ti8p (nau co).......... ... t8 chirc ban hanh ngh] quy~. TRAM QUYEN BAN HANH ~....•..... ddu) H9 via ten Ghi chu: (1) Ten co quan. tf............ t ~ •• " t •••••••••• .. (6) NOi dung nghi quy~. CHUC VI) CDA NGUffi (Chit ICY .. ........ (4).....

....nhfut ban va sA luQ'tlg ban phat bilnh (n&! dIl)... 1& xi. . ...• ngay 20. (fan vi SO(Ul tbAo va sA luqng ban luu (n8u cAn).. th1 tdn).... thanh ph6 we thn6c Trung uong(ten thi xi.0. .. .. can cir . . ~ .... (8) Ky hieu ngu(ri dAnh may.. (Chft kY.. thimh phA thuQc tinh... ( - _ "'-_.. .... .. .. THUONG TRve HQI D6NG NIlAN DAN Can cit Lu~t Td chrrc H6i dang nhan dan va 11 nam 2003...1...... ~ iII iII . ~. (4) Cac can ell We ban hanh nghi quySt....." v30 wac chec vu Chit tich..Nghi quy~t (ca biet) cua Thtrlrng try-c HDND HQI DONG NIlAN •.. (1) ••• dan ngay 26 thang .nh phuc thang ndm NAM.... .. .l coo nguoi IcY (ph6 CM tich)..... .. a a . .Mlu 1... ddu) TICH (6) Hqva ten (1) TSn tlnh.1... (2) Dja danh. (3) ••... ~~.....H.. ~ .Tv do ... DO" 1 leu . sA: INQ-HBND .. (4) ... .... ......Nlnr DiSu .... .. 10 .. QuytTNGHI: (5) + ...d: de 3 .. .. (2) .. Ghi d. ND'i nh'n: . TmtONG TRve HDND em) vr.. (7) Chfr viet tit ten......... NGHIQUYET .....7).. ......... . Uy ban nhan ... . ~ + .. (5) NQi dung nghi quY&.. A.~ ~ Dleu ol.xx(8).Lim: TM. . (6) Chile vu Clia ngum kYo truCmg hop Ph6 CM tich duqc giao kY thay CM tich thi ghi ehii vi&: cit "KT.• (1) . ..........•• DAN CQNG HoA xl HQI CUUNGHIA vrer Bfc lip ....i- "' "' '"' •• ~ ""III" '"' ~~ /.... ......... (3) Trich yeu nQi dun~ nghi quy&. ben dum ghi chite V1..

(3) Chii' viet tAt ten co quan....... t ....... niau ...l cua ngirci IcY.... ........... HQI DONG QUAN TRI .2 ..... Di~u . .........nh phuc '" (4)....... t ...... (7) Chirc V1. (8) Chii' vi&: nit ten dan vi soan thao van ban va sB hrong ban hru (n&. ben dum ghi chirc V1) cua ngiroi ky (Ph6 CM tich)....... ~ .........." ............ t8 chirc ban hanh nghi quySt.. IcY..........1.xx(9)......." vao tnroc chirc V1. TM............ . A.. tnrong hop Ph6 CM tich dUQc giao ky thay CM tich thi ghi chii' vi~t "KT......... (5) Trich ySu noi dung nghi quyet.... QUYETNGH!: Di@u 1 (6) ......... ...... ~ p . NGHIQUYET .....Miu 1.. ...... T6 cmrc (2) xX HOI CHiJ NGHiA VI¢T NAM' DQclip ..... ngily sa: INQ. nhan ban va sBlu(.......Nghj quySt cua Hqi dAng quan tr] CONG HOA. HOI DONG QUAN TRI CHUT}CH (7) • (Chit ..... ~. '........ Noi nhlin: .....(8). TC cuu QuAN (1) TEN co QUAN... t6 chirc chu quan true ti6p (nau co) hose Cong ty me (nSu cAn)....lI1g ban phat hanh (nSu cAn)...... (5) "' ...:... . ..... (3) .... 16 chirc ban hanh nghi quySt.... Can ctr ........... .... dau) HC} va ten Ghi chu: I) Ten C(J quan...........................Til do ........... I ....... cin)..... ....l CM tich..... a ~ ~ ~ ~ .H. TEN CQ...................... ....... (2) ••• Can cir ..Nhir ... (6) Noi dung nghi quy~t.. ......... thong nam 20 .... tit 4 . .1........LtJU:VT... (2) Ten co quan....... .. (9) Ky hi~u nguoi danh may.. (4) Dia danh. ...

. (5) ngay '.. nam 20. C\lC wlmg Cue . (13) Ky hietI nguOi <tanh may. Uy ban·~ dan.. ~ wOng hop kY thay m4t tap thS ta:nh «40 thi ghi chit tAt '~.lap. . II . tA clnrc thi ghi ten tap tha hole ten co qean..Quy~t (flub (quy djnh CQ.. 'san ThuCmg V\!. J.. ICy. (3) DAi Wi quyat dinh c:iL bieti khonggbi mm ban . quy dinh chuc Ding. .. de nghi cua ot . f>i8u 12 caa 1'h6ng til nAy...• CM tich .• Giam dAc ... t6 chuc hole tan tap th! Ianh ~ (vi du: TM..... . . .." vao trucc chicc vu clia nguOi dUng diu.Miu 1... II t ~ . ar... ben dum ghi ch(rc vu clia ngUoi leY vAnhin...2 . (l1)Quy~n han.• (6) Trfch y~u n()i dung quy& dinh. " .xx(13). QUYEN~. ell' f . Giam d6c.. dJu) Hqva teo (1) Ten co quan. " .. cWc V\l cUa nguOi ky nhu B9 wOng. t6 chec etb (vi d\l: Ban thulmg vu .. .. t6 chicc chu qUlin tn. .. NISi dung quya djnh.. (10) dinh thuQc nguCri. .." via woc ten co quan.Luu: Yr. HQidAng .D tlu\o va sA luQ'n8 ban hni (n~ cAn). nhan ban va ~ IUQ1lgban pbat hanh (nSu cfut).. TM.TV do . HQi dAng ... ~ . Xet . cUA NGlfiJI KY (11) .(12). Cl...... .. hfnh . dA ban lW1h Ctuyet dinh (vln ban tha11h . nhi~m vu.v .. (12) Chii' vi~ tit ten dan vi SOQ. ... cac tnWng hop khac thuc bien theo hu6'ng din tai Khoan 1." ~~ ••• ~~f-"" ~ ••••••• ~"' ".p . A. (8) Neu cac cAn cU tn.. Vienwlmg v. 16 clnrc).rc tiSp (nSu co). .. (2) Ten co quan... (4) Chii vi&: tAt ten co quan.~ . n$u thAm quyen banhanh quyetd:)Dh thuc..... f •••••• ~ ••• ~ •• + ~. va via 5 . .· .II " •• Nui nh(in: . (8) (9) . ...c vA ~p ~ l!nh dao h* co quan. Ghi chu: (9) Cac viin ban phap 1:9lien quan tnrc tiAp den vin dA giai quyet trong n9i dung quySt dinh.H.• Vien trU'ang Vi~n . 'II~ Di~u .haDh ghla s6 vi kY~eu c1ia van bin.). ). .' .. .. truimg hop cdp ph6 dlrQ'c giao leY tbay nguOi dUng dAu co· quan thi ghi cbii viet tit "KT.. . TC em) QuAN (1) TEN CO QUAN... Dleu 1 (10) .. I ...~ """ . (6) Ve Vlfc ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ~ (7) ~ .. .).. (CJm..f~ · Ir •• + ·~ I. Uy ban nhin din. QUvtTDINH: ... fA chuc h* chec danh nhA nuoc ban IWlh quy~ dinh. TO CHirc (2) trvc ti~p) CQNG mN BoA xA DOc l.dUng diu co quan.J... QUYtTDiNH ". . ".TM...Icw6ng. . quy~ han cua co quan..Nhu Di8u . (7) N& thAm quy~n ban hanh quya nguoi dUng diu (vi du: BQ wOng (5) Dia danh. to chirc hole chuc danhnhA mroc ban quya dinh.rc tift..._ 'II 4 ••• ~ rnAM QUYtN BANHANH Coo err CAn. t6 elnrc thi ghi Cbuc vu ella BQ.nb ph6c U(n CHiJ NGBiA thdng V¢T NAM sa: (3) IQD~ (4). '..

. ..lC tru6ng Cue .3 ... dB phuong (1) co quan. cac truong hop khac thuc hi~n thea huang dfut tai Khoan 1. chirc vu cua npuoi ky nhu Be>tnrong..)." vao tnroc clnrc vu cua nguoi dUng dAu. Hoi dang .. t6 ehirc hoac ten ~p th€ lanh dao (vi du: TM. TM.. lli~u 1... nor cmr NGHiA ~T NAM IQD...Luu: VT. r ••••••••••• . cmrc vu eVA NGUm KY (8) (Chu kj.. (5) . . tA clnrc chu quan true tiq. TC cnu QU AN (1) TEN CO QUAN.. . do . Dleu .. (3) Chii' viSt t~t ten co quan.Nh U D leu . (4) Dja danh.. (3) .. (2) Ten co quan...n: . tA clnrc hoac chirc danh nha nuoc ban hanh quyat ~nh. ke hoach. . an. Ten an.).. . CM tich .. . Uy ban nh3n dan.(9). Vi~n tru6ng v. .. (6) N~ thAm quy€n ban hanh quy~t djnh thudc va nguoi dung dAu 00 quan.. ...1. T6 cmrc CQNG BoA xA (2) Dqc lip . (5) Trich ySu nQj dung quyit dinh... .. Cue tnrong.Quy~t dinh (quy dinh gian ti~p) e) .. n~u tham quy~n. . Giam d6c . (8) Quyan han.ban hanh quy8t dinh thuoc va ~pthS lanh dao hoac 00 quan." vao truce ten co quan.). ..... t6 chtrc d6 (vi duiBan thu6ng vu . ..2)..v .T. chuang trinh. Viet1 tru6n~ Vien . 6 . . QUYEN ~. A.. to chuc thi ghi ren t~p thS:hoac ten ca quart.. " " .. Giam d&. . Noi nhQ. (4)..... H6i dAng.. C1. quy dinh. nhan han va s6 luong ban phat hanh (nSu dn... (10) Ky hi~u nguoi danh may. (6) . (7) Neu cac can cu tT\1'C ti€p d€ ban hanh quy~t dinh (nhu ghi olui cr mlu 1. (9) Chii' vi~t tit ten dan vi soan thao va s3 luong ban hru (n~u cAn). tnrong hop cAp pho duqc giao ky thay nguci dUng dAn 00 quan thi ghi chif vMt tit "KT. ). (nSu co). . .. Ban Thuong \V.M~u 1. TEN CQ. ngay QUYETDJNH Ban hanh (Phe duy~t) (5) 418 •••• Il .... ben duoi ghi clnrc vu cua nguoi ky van ban... TRAM QUYEN BANRANH ... DiSu 12 cua Thong ill nay... Can Xet crr (7) Can ell de nghi cua QUYET llJNH: . TM. tnrong hop IcY thay mat ~p the lanh 40 thi ghi chu vi~t tit "TM.)" .xx(lO)..Hanh phiic tJuing nom 20... Ban hanh (Phe duyet) kern theo Quyet dinh nay o. dJu) . t6 chirc h('~c clnrc danh nha rnroc ban hanh quyat dinh. . tA chirc thi ghi chirc vu cua nguoi dun¥ dAu (vi du: Bo tnrong BQ.. Uy ban nhan dan. H9 va ten Ghi chli: (*) M~u nay ap dung d6i vci cac ~uyBt dinh (ca biet] ban hanh hay phS duyet mQt van ban khac nhu quy che..

TC TEN eo QUAN.... . A _ ~ TEN LO~I VAN BAN (Ban hanh kern thea QuyJt dtnh s6 ngay thdng .. ~~ 10 11 •••••• "...... ....... (1) .. Di~u . 7 .. QUYEN~. Dqc IfP .. ~ •••••••• ~ ••••• • ..T6 ewe cnn QuAN eONG BoA xA HOI cmr NGW VIET NAM ...~ 0.. +".. ............. ~ t r ~ Dleu ... *..... Di4~u •~ * •••••••••• " ChUO'Dg •••• . .. 4 4 •• '11 '" ....... . .... ~~ p ..... ...J" f~4' ••••••••• . ' (Chit ky... di~u. ChU'O'Dg I QUY D}NH CHUNG Di~n 1 Di@u 2 ~ •••••••• ~ ~ ~4 . ... khoan........ nam 20 cua ...... diem.... ..... ddu) Nguy~n VinA --~------------------------------------------------------~ Ghi chu: .. ...Hanh phuc . do .TI.. entre vu eVA NGU(n KY...lQD.... b6 cue co thS ..... (*) Mlu nay ap dvngd8i voi cac van ban: duoc ban hanh kern theo quySt dinh (ca bi~)..... .nh) rJ TEN CQ..... .. (1) Trich y~u noi dung cua van ban... . ~""" I..........1.... ~ .. Chuong .... rnuc. ....Min van ban (ban hanh kem then quy~t tJ.) ... bao gAm chirong... ... ........" ••• I ~ t_.. ... •• ~ ..........

..xx(ll).' (9) Ghi quyen han.~.... (7) Trich y8u noi dung van ban. chuang trinh..... clurc vu cua nguoi ky nhir BO tnr6ng.... the f)~adanh. via van (6) Ten loai van ban: chi thi (ca biet). ... ~ . 10/. " .. Cue tnrong... kG hoach.. .. chuong trinh..... xX HOI CHiT NGHiA vQ:T NAM DQc IfP ..v ..... H6i d6ng ...TV do . thong bao. (8) Noi dung van ban....1....l sc3lugng ban hru (nbI dn)...... (2) Ten co quan. thdng niim 20. nSu nguci ky van ban ta cAp ph6 ella ngiroi dung dAu co quan thi ghi chfr via tit "KT" vito tnroc chirc vu cua nguoi dimg d&u.. ngay 56: I... bao cao v. (4) chocit ten co quan.. thong bao...Van baD co ten IO\li khdc (") TEN CQ. t5 clurc ho~c clnrc danh nha mroc ban hanh van ban.. . . ' ... t6 chtrc chu quan tnrc ti~ (neu co).. (7) (8) _. Uy ban nhan dan.. Vi~n truOng v. phirong an..(10).v . (5) (*) M~u nay ap dung chung d5i voi da s5 cac hinh thuc van ban hanh chinh c6 ghi ten loai e\l nhu: chi thi (d. Noi nh(in: . QuvtN ~. cmrcvu eVA NGlfm KY (9) (Chu . ..(3) ..Mau 1.._ . TC QuAN (1) TEN QUAN.(4)... dB bao cao... __ . ke hoach.._Luu: VT. Giam d5c. ).. ~ tnrong h~ IcY thay m~ittap tha lfulh dao thi ghi chfr viet tit "1M" van tnrac ten co quan. .. TM. TEN LO~I VAN BAN (6) .Htmh phiic .. T6 cmrc (2) eo coo eONG BOA.. t6 chirc h~e chirc danh nhA rnroc ban hanh van ban.... co tha an. (3) Chii' viBt cit ten loai ban.... biet). BiSu 12 cua Thong tu nay.. ( l I) Ky hi~u nguoi danh may.1 " ..... 8 ...4 . Rieng d5i voi tb trlnh them thanh phfut "kinh gui" a vi tri 9a. TM. " '. to' trinh. A. ddu) Ho va ten Ghi chu: .. tB chrrc hoac ten tap the lanh dao (vi du: TM..v . eta an.. nh3n ban va sc3luong ban phat hanh (neu cAn)... quy dinh v.... to' trinh. (5) .. (10) Chi! viSt tit ten don vi soan thao v. ben duOi ghi chirc V1) cua ngirci kY vAn ban. Ban thueng vu. cac tnrong hop khac thuc hi~n theo huang d!n tai Khoan I.. (I) Ten CO' quan.....

v .... qu~ Roan Kiam.... . t6 clnrc. . Giam (f&....I..... van. . chile vu cao cApe~ Nha nuoc.(9). Website: ..1. (10) Ky hieu nguCri danh may... s6 Fax. * •• I '" ••••••• ~ •• . clnrc VI) Ayvao. .. .. . (2) Ten CCI quan. n&! nguaj ky cOng van la cap ph6 ella nguoi dung dAu co quan.. tA... • ......C tnrong... chirc vu cua nguOi.. bo p1$l chue nang) soan thao cong van.S .. ~ .. lanh dao thi ghi ehii viet tit ''TM'' tnroc ten co quan. ..... . .. Kinh giri: . ... CmJC VV CVA NG1fffi KY(8) ..mg ban hru (n6u cAn).. CI.. (5) .(4) . 56 dien thoai. (3) Chii' viet tit ten co quan.. . Ha Noi DT: (043) XXXXXXX. tA chuc ho~c ten ~p thS 1~~.MAu 1. tnrong hQP ky thay m@t tip tha...Hanh phiic . HQi dang: ... 12 clia Thong tu nay... TC can QuAN (1) TEN CO QUAN~ TO (2) cmrc .. t6 chuc tA chile (8) Ghi quy€n han... .(3) . TM. ....CONG BOA. Fax: (043) XXXXXXX E-Mail: Ghi ch..TV do . leY nhu BO truong. 9 . (9) Chii' vifu:tit ten don vi SO@Il thao va s61uc.. r r ~ • • • • • • t .. ..... .. OJ) Dia chi CCI quan. ...Cong vAn : TEN'CQ... ddu) Hq va ten sa xx ph8 Trimg TiSn....... Uy ban nMn din...... A.... t~ t ~~ " (7) If " : " " ~ " ... Website (nau c5.... " _.... t6 chirc h~c chirc danh nha nude ban hanh cdng van.... 86 Telex. vi du: TM... (5) Dia danh. Vi6n twang v. (6) nom 20. phongban.. (II) (1) Ten co quan. xA HQI can NGHiA thong VItT NAM DQclip ... Di&.. (4) Chit vi&: tit ten dan vi (Vu.. ben duai ghi chile vu cua ngucri kY cong cac tru6ng hop khac thirc hien theo huang dL1 tai Khoan 1. ' QUYEN ...n)... (6) Trieh y€u noi dung c6ng van... f + + + .Nhu tren . Ban thuong vu. dja chi E-Mail....... * N~u noi nl$l (kinh sUi) Iii nhimg chirc danh.. Noi nh(in: .....Xx(lO). ngay S6: V/v 1.. chuquan true ti6p (nBu co). (7) NQi dung cong van...... hoac chile danh nha mroc ban hanh c8ng van... :thi pMn noi nhan khong ghi "nhu tren" ma ghi tnrc ti€p nhimg chile danh. tA chile thi ghi ehfr viet -cit "KT" v~ tnroc clnrc vu cua nguci dung diu. • lL:\N. (Chit ley. TM.Luu: VT. ~ • i" . nhan ban va s61UQl1g ban phM hanh (neu cAn).

... uY VIEN TRUONG CBiJnCB TRue s( 10 . S6: . (6) Nai dung ~uy&: dinh...• . .. (4) Trich yeu n6i dung quyGt dinh....A..... .. (7) ..lQE>-HE>ND Ve . t6 chirc Hoi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11 (5) _.. sd luong ban phat hanh (nau ciln)..... thanh pM true thu6c Trung uong....... thanh ph8 thuQc tlnh.... (S) NSu Ph6 CM tich ky thi ghi: KT.6 .. " _.. (1) Can Cll Luat nam 2003.. IcY va ddu HDND) HQ va t~n trful.. ngiry thang ndm 20 ..... -Nhu Di~ .. (7) Thfun quyen ky van ban . . huyen. QUYETDINH: '" (6) '" '" '" ..LUll: VT. ..... (2) ....... nhan ban v 1... q~ thi xa.. . Ghi chu: (1) Ten tinh.. Di~u 1 - . ~ •••••••• I ••••••••••• ~ •••••• _. .a danh.......TV do .. . .... (9) .1. (5) Cac can ClI khac ap dung ban hanh quy~t dinh..MAu 1.. ...H\lob pbuc .. . (3).. THUONG TRUC HDND ~ CHUTJCH(8) (Chu .......T NAM' DQc I$p . . Noi nh(i. ..• (1) ••• CQNG HoA xA HQI cnn NGHiA vQ... . (9) Chii' vi&:cit ten dan vi soan thao va -Iuong ban hru (nau can). cmi TJCH de .. . TM. ..'xi... . NSu Uy vien Tlnrong tnrc kY thi ghi: PBD can TIeR KT.. ... . . QlJYET DINH (4) ••••••••••• '•••••• ••• THUONG TRl/C HQI DONG NIlAN DAN .... _ .....Quy~t djnh (eal bi~t) eua ThU'irng trtrc HC}i dAng nhan din HQI DONG NHAN DAN ..xx(1O).. (3) D.. (l~) Ky hieu riguai (tanh may. '" '" .... thi (2) S8 thir nr dang ky quy~t dinh cua Hoi dong nh§n dan..n: ·~ Dleu ...

..Hanh phiic I sf. TRU'ONG BAN PH6 TRU'ONG BAN Hoi dAng nhan dan ban 11 .. f 10 . . • . . (7) (8) Chfr vi&: tit ten Ban soan thao va sB luong ban luu (nSu dn).1. .... -HDND A . TM.. • ~ • • • • .. (5) .. (5) Trich ySu noi dung van ban. tht trfuI.. xa..Vin ban co ten lo~i cua cac Ban Hqi d6ng'nhan dan > HQI DONG NHAN DAN . .. (9) Ky hieu ngum danh may.... • .. . tharih phB tllUOc tinh.xx(9).7 .. NSuPh6 TruOng ban ky thi ghi: KT. •• • . ••••••••••••••••••••••••• . (3) ...A. IcY ~adc1uHlJND) H9 va ten Ghi chu: (1) Ten tinh.. ~. BAN KINH TE NGAN SACH TRlfONG BAN (7) (Chft . (2) S6 thu tu dang ky van ban cua HQi dAng nhan dan.._lI .. .. • .•• CONG HoA xA H(U CHU NGBiA VIf. (4) Dia danh... (4) ..... . thanh phB true thuQc Trung uong.. .. ~ '" ~ "') .... f • '" • • • • . 4 ...Miu 1.. ... huyen. . • • . ~...(2)... nban ban va sB hrong ban phat hanh (n€u cAn)...... f.. quSn. .... . (M[u nay dung chung cho tAt ca cac loai van ban c6 ten loai do cac Ban cua hanh). thi x!. <II (6) to I • • • . TEN LO~I VAN BAN ... . • • .. Ndi nh(in: . r .. • ...T NAM DQclip .•. . (1) . (3) Chii viat tAt ten loai van ban.LUll: VT.. phuOng.Tv do .: ..1. . (8) . (6) NQi dung van han... ngay thang niim 20 .

. I ••••••••••• " .. _P 4 .... ....... (2) Chit viet cit (3) Bia danh.. . (I) CONGHOA xA H(n CDn NGHiA vrsr NAM DQc lip ~TV do .~.... . ...\i c1la Doan f)~i bieu Qp& hOi).'aa ••• '0 •• . ....... TM. . ...Luu: vr... DoAN DAI BIEU TRUONG DoAN ouoc (7) HQI (6) .. ..xx(9). .. ngay thdng nam 20.._ •••••••• 0 oi- ••••••••• ••• ••• '.... . . ... '" " Noi nh(Jn: . • . • ..·o a _ . ( I ••••• ~ •• J (Chii 10/. . '" . " ' ..~ 'I" ••• (4) (5) t •••••••••• ..i bi€u Quae hqi DoAN f)~I BIEU onoc HOI ••. N~u Tnreng 12 ....(3)... .... ..... ." •• ~ •• ... ...a ••• ~ ••• or ~" • .. . • .. ~... ten loai van ban Doan leY vcri tMm quyen rieng thl khong co dong quyen han. . • • • " . (9) Ky hieu nguoi dinh may. .. • • . .8 .: KT.' ' ••••• et "' p r .. ~ •••••••• ••• I ~ ~ ~. (5) NOi dung van ban.... sa luong ban phat hanh (n8u cfut). ban. ... TEN LO~I VAN BAN .. • . A. thanh pha tnrc !huQc Trung trong...... (M~u nay dung chung cho tAt ca cac 10.Hanh phuc sa: . •• ". Vin ban co ten Im}i coa Doan D...... • •• • ~ . ....._ ~ .I..1 (2) -DDBQH .. ... . _ ... .1ivan ban cO tBn 10.Miu 1... ... TRUONG DoAN ' PHO TRUONG DoAN (8) Chit vi~ ~t ten dan vi soan thao va sa IUQ1lg ban hru (nau cAn)... or .. • .. 't. ... _ •••• ~ t •• ~' •••• po..8) .. . (6) Th1n quy~n ky van (4) T rich yau nQi dung van ban.... (7) NfuJ PM Truong doan ky'thi ghi.. • • • . . .. ddu DDBQH) Hq va tin Ghi chti: (l)Tentinh. ~ •••••• ~"...

I.. kY.. (8) N6i dung dien.... . (7) Ten CC1 quan. (4) e.... " '" '" QUYEN IL... •• It..... •••• ~ ••• ~ •• ~ ~ ~ ~ 4 ••• ~ ••• •• ••• ·~···.Til do . cmrc vu CVA NGUOI KY (eM . '" . (9) Chii' vi8t cit ten don vi soan thao va s61UQ1lg ban hru (nfut can).Min 1. nhfut brut va s61u(]llg ban phat hanh (n8u cAn).. - " (6) dien: .. t& chuc ~ diQn. . tB chirc ho~c chirc danh nha mrcc ban hanh cong di~n. t6 chuc chu quan true ti8p (nSu co). • • • . '" NO'i nh(in: •.. . t6 chuc hoac chuc danh nha mroc ban hanh cong dien.. • • • •• . (6) Ten CC1 quan. (4) thang nam 20.... TEN CO QUAN.• 11 "1.. (7) ..p . '" . • • • ..a danh.······ .. (9) ..(3)..A.. ~ • ~ • • .xx(lO). (5) .......N.. TC em) QuAN S6: /CD... . . (2) Ten CC1 quan.. TO cHirc (2) (1) CQNG RoA XLi HOI can . 13 .. CONG DI1J:N ...9 . (3) Chii' vi8t tit ten CC1 quan.... ngay NGHiA VJlT NAM DOc I. t3 clnrc hoac chirc danh cua nguoi dUng dAu.H:}nh phuc .Liru: VT. • • • • • • •• " • ~ • •• ••• L • • • ••• 'I- • • • • • • • • • • • • • • •• '.Cong difn TEN CO QUAN. .. (8) '" .. dtiu) Ho va ten • Gbi cbu: (1) Ten CC1 quan. (5) Trich y~u noi dung dien.. (10) Ky hieu nguoi dAnh may.

" " . .. . (6) o (7) . tran trong kinh moi: ~. t6 ehlie ho~e hova ten. TC Cm) QuAN (1) TEN CO QUAN. .. .... nhan ban va sA hrong ban pluit hanh (n~u cAn). . . . . ft '" ~ Dia di8m: • .Miu 1...Gi§y moo TEN co QUAN.. . chU'c \'\1..xx(9).1....... . . . ... (5) Trlch y6u nQi dung cuoc hop.. . t6 chire ban hanh giAy moi (3) Chii vi6t cit ten CO' quan. 'II /GM. • .. (2) " ..... ... . . . ngay thong sa: . CHlJC vu CUA NGUm lIT • Liru: VT.. (6) Ten CO' quan.nh phuc .: . • • " . (4).. (Chu 10/.. . . . du •• ~ .. (1) Ten (2) Ten 00 CO' 14 . (9) Ky hieu ngtrci danh may.(3)... (7) Tcm (noi dung) cua cuoc hop..... tA clurc chu quan true ti€p (n6u c6). .... Noi nh(in: . . ~ ~ . . (4) Dia danh. . nam 20. .. • .. d&u) Hq va ten Ghi chu: quan. ...H. .. ~.. : .. . . . quan. . (8) . .. .. Ong (bel) 1'0.. ••••••• ~ .v .. . .. ... .. .. hQi thao. (8) Chii vi8t tAt ten dan vi S04Il thao va sA hrong ban hru (n~u cAn). I' ... .. . " ~ •••• GIAy ~ ••. • .A. . TO CmJC (2) CQNGBOA xA H(n CHiJ NGUiA vrer NAM DQc lip . . ..10 ... do .~ p •••••• ~ '_. . . QUYEN ~... . . . . •• Thai gian: . . . hQi nghi v.. .... .. .. ... t6 clnrc ban hanh giAy mei. . ..••••• Min Q •••••••••••••••••••••••••••••• (5) .. ...T. " .... don vi cOng tac cua nguoi duQ'c moi. .

...... t& chuc ban hanh van ban... clare vu (6) Ten co quan.do ..c l"p .. (2) . ... TC coo QuAN S6: /GGT........ ... GIAV GIm THI~U ..Min 1.11 . (1) TEN CO QUAN....( ngay ray . tA chirc duoc va don vi cong tic cua nguoi diroc gi6i thieu. (3) Chii' viet tit ten co quan. QUYEN ~N...Ty.. ~ •••• _ •••• VS •• 44 •••••• viec: t .(3)..l: Diroc cir den: (6) .. . Gng (ba) Clurc Vl.. a tren /. cuuc V1) eVA NGUm KY (ChU kj._. . ddu) -Liru: VT. va ten " (5) Ho va ten.. G·" nay co gia tn dJ. (4) Bja danh. 1. tt ~ '" t~t t .. ~ . 16 chirc chit quan tnrc tiSp (nEu co)... (2) Ten 00 quan... h.. Nui nh(in: . en et . tA chtrc ban hanh van ban (cAp giAy gi61 thieu)... hoan thanh ~ •••• D~ nghi Quy co quan tao di~u kien dS eng (ba) co ten nhiem vu.... T6 CWC (2) CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA vr¢T NAI\i Dq. gici thieu toi Iam vi~. Ho • "Ghi chu: (1) Ten co quan.. ngay thang nam 20.Giiy giOi thi~n 'TEN CO QUAN. .Nhu tren. (4).... " tran trong gici thieu: (5) ....Hanh phue .. 15 . .. ....

. BIEN BAN ~ (4) .. . " (3) Chfr vi&: tit ten co quan..Bien ban TEN co QUAN. J.. Thanh phAn tham du: " . Chu tri (chu toa): Thir ky (ngiroi ghi bien ban): Noi dung (theo di6n bi8n cuec hOp/hoi nghilhoi thao): .1'1}' do . (5) Ghi chile vu chinh quytn (nBu cAn)... (5) Ghi chu: (1) Ten 00 quan. Th" glan b!. (3) . T6 CmJC (2) CQNG BOA DQc 19P . nam Cuoc hQP (hOi nghi. t5 clurc banhanh van han.. .Hv. .n: Ho va ten ..kY) CHirTOA..l. d. 16 . .nh" phiic xA BQI CBiJ NGH~ ~T NAM IBB. THUKY (Chu.12 . m.a lem: . '" ta (4) Ten cuQc hop hoac hoi nghi.. at au: f)" d'" . 56: TC cnn QuAN (1) TEN CO QUAN.. "' ~ (Chit kYo ddu (neu co)) Hq va ten Ndi nh(J. .Miu 1. hQi thao. ngay thang . . gio . hOi thao) ket thuc vao .. t6 chircban hanh van ban. chirc chit quan true ti~p (nfut c6). (2) Ten co quan.

Ghi chu: nhan nhan 17 . NGUm TIEP ~N He va ten (1) Ten CO' quan. GIAv Ho va ten: '" '" .........MAD 1... cu th~ cac van ban..........TI}'do . .. nh'" h.. Noi nh(in: ... . (8) Ten nguai hoac co quan gui hd sa. BoA xA HOI can ... .. sa eua: rep 9D 0 Dng (ba): .... bao gam: (7) ....... (8). -to ~ .. (5) Ho va ren. D-a t·J...... . dan vi cong tac: . 16 chirc chu quan tnrc ti~p (n8u co).... chuc vu va don vi cong tic cua nguoi ti€p nl$l hd so... ngiry ndm 20. . TC CHU QuAN (1) TEN CO QUAN.. . (4)..l.... t .(3) .. + (5) ~ ~ t '" 4 " .. so.. .. HoA sO' ••• BIEN NHAN • '" t . CONG .. . . 1 2 3 ~ -1'" ~ '" (6) '" '" ....13 .. f .. . (7) Uet ke dAy du. ..I. Clurc vu.. (2) Ten CO' quan. giiy to....Giiy bien nhin TEN co QUAN.... tii lieu co trong hd so. (3) Chfr vi& illt ren co quan. TO CHifC (2) S3: /GBN.. (4) Dia danh. td chuc cAp ~Ay bien hd so..Hsnh phuc thang . .... .Luu: Hd so... to chuc cAp giAy bien hd so... (6) HQ va ten. . .... noi cong tachoac giAy to tuy than cua ngu(n n6p he. NGHiA VIET NAM ll{)c Ijp .

.......... nh3n ban va 861uQ'ng ban phat hanh (nSu can)..... ... ... . (4)...1... .. (3) (4) (5) (6) (1) (2) Ten 00 quan. ........ . ......... .. . ngay GIAy CHUNG N~N . dau) KY .... .... 18 . ... Ky hi~u nguoi danh may.. . TO CWC (1) cQNG (2) ....... . tB clnrc d.(3). .. _~. . • ..T'1 do . . Chii' viet tAt ten dan vi soan thao va s61uQ'llg ban hru (nen cAn)... .... . . ..... . .H\lnh phuc thdng nam 20 . ~+ •••••• ..... ~ .. .... • .. .. ~ .. S6: /GCN.... .. .... "" • +.. ....... . ._ ... ... ..... HC}va ten Ghi chu: (1) Ten 00 quan.... ~ .. . ••• " t ..... .... .p clurng nl$l... .Axx(1).. N6i dung clnrng nhan: xac dinh Cl... . . .. 8\1' vi~c> vAn dS duQ'c chung ~..Luu: VT..... .... '" '" Noi nhpn: . ......... . • . .. .. t ....... I .. (6)... ..... . TC COO QuAN TEN CO QUAN. ....... . . ....... .. ~ ••••• ~~ ••••••••• t ~ (5) .. clnrng nhan: . ..... ... . ... ..... to chuc cAp giAy clnrng ~ay Dia danh....." ....... tB chirc cM quiul true ti~ (n~u co).. QUYEN ~. Chii' vi& tit ren co quan. ... . • . .. .... .. ......... ....p ..... . " .. _ ~ •••• t~ .... .... ~ . cmrc VV CUA xctror (Chu kj.....TEN co QUAN......... . . . .. nhan...l th~nguoi... BoA xA HOI CHiT NGHiA VI$T NAM DQcl.. . ...... ..' (2) '" .

.......TV do . I I Den . ..... Bi . ' en ac: (5) .. ...I....... . ".. cua cO' • quan (to chUc) noi di.... d. d~n I -J f)i ..... . (4)... .H. " .TC cnr QuAN (1) TEN eo QUAN.."..... GIAy DI DUONG cap cho ang (ba): Chile vu: N 0'1 d llQ'C Cll dJ.. .. ...... NOIDIVA DtN Ngay thang Phucmg ti~n DQ dAi ching dtrirng (Km) ThO. Ben ... gian fr nm. . GiAy nay co gia tri bet ngay QUYEN ~.... ... CQNG BoA xA nor CHU NGHiA V¢T NAM DQc lip .....'...Min 1. CHUC \TV CVA NGUm KY dJu) (em Jry: HQ va ten _. cong t' . ngay thang ndm 20..(3). . --{ l ! ! Bi . ..Giiy di dU'irng TEN co QUAN............ ". 19 ... J...........nh phuc .......15 ......( en Xac nhan.. TO cmrc (2) S3: (G£)f)•.

. t& chirc chu quan tnrc titp (nSu co).... (2) Ten CO' quan. t6 chirc cAp giAy eli duOng... Ph\.............. Di ~~ .D€n ...._.. ve x 1.Ph\! phi lAy ve bang dien thoai: .Phong nghi: .. Den . Di .. ~ ... d d d . "' ... vi cong tac cua nguci duoc cAp giAy..... I Den ... ............ + ... Di J... ~ . 1 i 4 ..... ten.. Phu cftp hru tru: ~. ~~...... NGUOI DI C6NG TAc (Chii' kY) PHV TRACH BO P~N KEToANTRUONG (ChUkY) (Chi¥ kYo dau) Hqva ten Ghi chuo' Hq va ten Hq va ten (1) Ten co quan....."... .....! c§p di dirong: 2... (5) HQ va... 20 . chirc vu va don (4) Dia danh.. w ve d d x =" d = .. __ ... 1 Ve nguoi: ve x d =. I -l I D6n .... " ...................... (3) Chii' via:: tAt ten co quan.............. t5 clnrc cAp giAy di direng........ Tong cQng: .. d d d ..... .Ve circe: ve x d= . ~ c ...

. . AI.n: .. (4).. .. . (6) . ... . (8) ...Luu: VT. (5) Ho va ren. .... . CHUC VI) CVA NGUffi (ChU.. hOQc chinh quy€n ilia phuong nai nghi phep (eM kj. t6 clnrc eM quan true ti~p (ntu co).1 va dan vi cons tac cua ngiroi duoc cAp giSy phep. chirc Vl. (3) Chfr vi$t cit ten co quan..... hl. . .nh phue NAM /GNP.. . ... (7) Nguoi duoc cAp·gi§y nghi phep. (5) . TO CmJC (1) (2) CQNG BoA xA HQI CHiT NGHiA ~T Dqc lip ....t ngay e • ~ •. . ddu) Hq va ten Ghi chu: (I) Ten CO' quan.. . tai. dau) Hq va ten ICY Xae nhdn eua 9(1 quan (t6 chec) .. ella ang (bel) (2) .. (6) Noi nghi phep.(3).. (7) . .~ ••• ~ ~ •• aa . to chile cAp giay nghi pbep. .. cAp cho: . . k1.. •••••••• ~ trong th" glan: 01 . .'( ••• ~. 21 .. QUYEN ~N..." ngay e tu ..". . ttl chuc eAp~y nghi phef. ~ •••• .B. Noi nh{i... .. TC COO QuAN TEN CO sA: QUAN.• ~~. (2) Ten CO' quan.. ..... ... ngay thong nam 20...... . uen . . (8) Chii viet cit ten don vi soan thao va s51uong ban hru (nau c§ll).. (4) f)ia danh.. . GIAV NGHi PHEP Xet Don xin nghi phep ngay ... Ong (ba): .kj.TEN co QU:AN.Tv do ... .~+ Clnrc vu: N gh'1 Phe Oam ~p ..

(6) Ly do chuy€n. via A 22 ... t& chtrc ban himh phi8u chuyBn. Kinh chuyen . .:U cua CO quan.. J.17 Phi@uchuy~n M TEN Cd QUAN... "I'~ hay nQi dung gi.. ....Hanh phiic . tat lieu. ... (3) Chfr tit ten co quan.. " CHUC xern xet.. tA chile ban hanh phiSu chuyen... (4)... (2) Ten co quan.' Noi nhl)n: . ... t& chtrc nhan phi8u chuyen van ban. .... phiSu ehuyen khong dn hru nhung phai duQ'c vao sA dang leY tai van thu 00 quan. '" (2) co nhan diroc (5) . (8) ..an au.....TY' do ..l. giai quy6t.... ~p th~h O@C van ban tal U... th u cua ca unan. tB chile dB thea doi.(3). IPC·. (7) Ten co qUaIl...... ddu) HQ va ten Ghi chu: (1) Ten co quan.. (8) Thong tlurong....... W cbtrc cM quan true tiSp (n€u 00).. to c h'ire nao. e (5)N eu cu th~ d an.Miu 1.. (6) (7) QUYEN ~N... .. TCCHUQuAN(I) TEN CO QUAN. ve van d~ e: e . " " PHIEU CHUYEN . (4) Dia danh. kiem tra...... ngay niim 20.. T6 Sd: cane (2) CQNG BOA xA HQI can NGHiA thdng VJ:tT NAM DOc lip ... ). VV CVA NGUOI KY (Chii' kj... .... • '_L':'_ ~ • ~ ..

.. (6).. van ban...Phi~u gUi TEN CO QUAN....... ....... ngay thang nam 20 ..... . ddu) .(3)...Miu 1..... . . (3) Chfr viet t3t ten co quan...." ......... (4) f>ja danh..... (4)....p ...... t t 0I tt t...... /PO.H~lUh phiic ... .... t& clnrc ban hanh phi8u gui.. Sau khi nhan diroc...... tA clurc ban hanh phi8u giri.. .. nam . kiSm tra...TV do .N......(7). .18 ..... tii ]i8u d6ng tru lieu sa... t\i li~u.' 1 "" · ttt 0I .. t& clnrc chu quan true tiSp (n&! co). (8)..... t& chirc deS thea doi. (7) Phi&! giri khdng cAn hru nhung phai diroc vao sA drutg kytai VT co quan.. dc3nghi " .n (ChukY) ... .. ~ . . giri lai phiBu nay cho QUYEN IL).. .. (8) Dia danh noi co quan. t6 chirc nl$l phi8u giri va van ban..... (5) Li~t kS C\1 thS cac van ban.. tai li~u sau: (2) girl kem theo phi6u nay cac PHIEU GiT) ·1: 2.. NgU"oo nh.... thang .. ngay ......... (2) Ten ca quan.. (2) Noi nh9n: .. tai duQ'c giri kem thea phieu girL (6) Ten co quan t6 chirc nl$l phi8u girl va van ban. (6) ...1. CHUC VV CUA NGUm KY (Chu kY..... .. ~~ f f f ~ (5) + ~ ... ". TC cnu TEN CO QUANf T6 S8: cmrc (2) QuAN (1) CONG HoA xA nor CHU NGHiA VJtT NAM Dqc I.HI] va ten Hfl va ten GM chu: (1) Ten co quan.. ...... ... ~ ~ .... 23 .

.... Thu tham hoi. ~ •••••• ~ ~ J ~ 4 + •••• ~ . ~.......... t6 clnrc noi cong tac cua nguoi ban hanh Tlnr congo (3) Ten loai thu cong (Thu chuc mung... ... + •••••••••• + ...... ngay thong ndm 20.... (ChukY) Hq va ten Ghi chu: (1) Ten co quan...... 24 .. tA chirc... cmrc vu eVA NGUm Gill THlJ' .. TO CHUC (1) (6) ............. (5) ............... (2) Dla danh...... t6 chirc...... Thu khen........ (4) ............... (6) Logo cua co quan....19 -Thu cong TEN co QUAN..........Hanh phuc (2) . CONG HoA xA HOI CHiJ NGBiA VI¢T NAM ........... Thu chia bu6n)..........~ .... (4) Trich y8u noi dung 11m congo (5) NQi dung Thu cong................ flOc I~p ......... ChiI y: 11ru cong khong dong diu cia C(1 qUaIl.1....TV'do . TEN LO~I THU eONG (3) ...... .........Mio 1.......................... .

....M§u 2..... (1) s6: . •••••••••• CQNG HoA Dqc I..(3)... - QUYEN IL:\N.. ngay thong niim 20.................... .. ngay. ...1... (3) ban sao.ITT -B..Luu: Yr..... TO cmrc (2) SAO Y BAN CHiNH . ~ "' .A.... xA HOI CHiJ NGHiA VJtT NAM s6: . HiJ N9i. . " ~ .......p . (2) Ten co quan. ~~ .... BQTRUONG (Chft ky... Nui nh(in: .......H....... se (7) Ghi quySn han.... 120. (6) . ddu) ICY (7) Nguy~nVanA Ghi chu: (1) Hinh thuc sao: sao y ban chinh. Nguy~n Vin A TEN CO QUAN.. .....nh phric i. ~ ...TV' do . tB chirc thuc hien sao van ban...... *- ~ ~* ....'/SY(4)Not nh(in: .. .... . 25 .... 111 •••• 111 •• •••••••• ••• "' •• t ~j ~ _.....Luu: Yr...1 ~Ban sao van ban BO " 11 .... thang nam 20....... t6 chuc sao van ban.... trich sao hoac sao Iuc. __ ...... ... chirc vu caa nguoi ky ban sao... ddu) ..30D.... (4) Ky hieu ban sao.. (5) Chfr viBt tAt ten co quan....._ t "' ~ *. .. THONGTU . CHirc (Chit vu cUA NGUm kY..... (5) . (6) Dia danh...

.. ). tinh DAle Lik .n. .. Mao Trach Dong. Theo dB nghi cua Bo tnrong Bo Noi vu va Bo tnrong Bo Khoa hoc va Cong II... ten goi nhan v~t lich su: ViSt hoa chii' cai dAu tAtca cac fun ti8t.. ("'" ~~. sau dAu chAm hmg ( . tinh Nam Dinh. Dinh Tien Hoang.. III. ViSt hoa chii' cai eMuam tiStthir nhAtcoo menh dS sau dAu chfun phdy (.1.\ ~ \'P\< ~ .a) Ai Quac. . me via ten nguoi \c. . TSn ngiroi mroc ngoai duoc phien chuyen sang ti~g Viet a) Tnreng hop phien Viet Nam. A Ho.. huyen. Ly Thai T6. Cu Ho. q1$l Hal Chau. Viat theo quy 2. xa Ia Yeng .) va Can CllLudt T6 clnrc Chfnh phu ngay 25 thang 12 nam 2001. .. Ten dia Iy Vi~t Nam .~""· b) Truong hQ'P phien §m khong qua ti8p sat each doc cua nguyen ngir): ViSt hoa chft cai dAu fun tiSt thir nhAt trong mfii thanh to. a) Ten don vi' hanh chinh diroc cAu 410 giiia danh tit chung (tinh. sau diu chAm hoi (1). VIET ROA TEN BIA L Y • 1. TrAn Phu. nghe.J. A Ba Trieu... Ten ngiroi Viet Nam xctnn am tiSt cua danh tiI Ten thong thuong: ViSt hoa chii' cai dAu tAt ca cac rieng chi ten ngtroi.. Vi du: Vua HUng. huyen Ea H'leo. ·xa. ang Giong. ..Viet: . Vi8t hoa chit cai dAu fun ti8t thll nhAt cua mot coo hoan chlnh: Sau dAu chAm . (~ Vi du: Kim Nhat Thanh. Bac . am qua am Han .) khi xu6ng dong.. thi xtl Song Cong. b) Ten meu. sau dAu chAm than (I). sau dAu hai cham trong ngoac kep (: ~'. Vi du: thanh ph6 Thai Nguyen. . sau . Phi-den Cat-xto-rc .NguySn '". dAuhai chAm (:). thi ttin cAu Giat. " (phien am Han .. ) voi ten rieng cua dan vi hanh chlnh do: Vi8t hoa chit cai dAu cua cac fun tiet tao thanh ten rieng va khong dung gach nai. C3U (. Thanh Cat Tu Ha.. huyen Gia Lam.. .. phirong NguySn Trai. VIET BOA DANH TiT RIENG CHi TEN 1. . dAu pMy (.dong. Ko Pa Ko Lang . Vi du: . ") va khi xuong." .Viet am tnrc Vi du: Vla-di-mia I-lich Le-nin. Giang A Pao. Vi du: 2. Phri-dricb Ang-ghen. .

a) Ten dia ly da: diroc phien am sang am Han Vi~t: Viet theo quy tAe vi@thoa ten dia ly Vi~t Nam.chi phirong huang ket hop voi ill chi plnrong hirong khac: cua tAt ca cac am tiet t. Men-ban.. chc Ben Thanh. d) Ten dia 1y duoc cAu t(. duoc c~u tao bdng 11r V i8t 'hoa chit cai dAn vung mien rieng diroc dia hinh thi phai viih .. cAu GiAy .. viing. Vi du: Cira Lo. Vi du: B~c Kinh.Uy ban Tlnrong vu Quac hQi.. IV. . mien. Uy ban vB Cac vAn'de xii hoi cua Qu6c hoi. Phap. Anh.. Khoan 2. Ban Quito ly dtr an d'). ben.. am v. D5i voi ten dia ly chi cAu t. My. leu n'" . Vam Co. Dong Bfic. TO CWC 1. Bfic BO. Uy ban .Vi du: Tay B§. t6 clnrc. v . b) Ten dia 1y phien fun khong qua run Han Vie:t (phien fun true ti8p sat each doc cua nguyen ngfr): Vi€t hoa thea quy tAc vi~t hoa ten nguoi nuoc ngoai quy dinh tai Di~m b. VIET HOA TEN CO QUAN. Sing-ga-po. chirc nang. Vi du: bien Cira Lo. Tay B$l Nha .. . biSn. ctra. .1O nen dia danh.1Obang tit chi phuong huang ket hop voi danh ti:r chi hoa cac chtr cai dAu m5i fun ti~t. Binh Nhuong. s.10 giita danh tit chung chi dia hinh (song..Trung trong M:)t tran t6 qu6c Viet Nam. . Lach Truong.c.. . Uy ban Ddi ngoai cua Quae h{)i. d) Ten dia 1y chi mot vung. Truong hop danh tit chung chi dia hinh di liSn voi danh ti:r rieng: Khong vi€t hoa danh nr chung rna chi vi€t hoa danh nr rieng.ic biet: Thu do Ha NOi. Bee-lin . Ten dia ly mroc ngoai duoc phien chuyen sang tit~ng Viet . Muc II.. ) voi danh tir rieng (c6 mot fun tich) tro v thanh ten rieng cua dia danh do: Viet hoa tAt ca cac chfr cai t... ta chile..b) Truong hop ten dan vi hanh chinh duoc cAu tao gitra danh tit chung ket hop voi chtr s5.. Thanh pha H5Chi Minh..1Long . 2. ~huy. c) Truong hop viet hoa d:. Phuong DienBien Phu . Ten co quan. ten su kien lich sir: Viet hoa ca danh tit chung chi dan vi hanh chinh d6. cAu.. Uy ban nhan 2 . I. linh vue hoat dong cua co quan. ten nguoi. Vanphong dan tinh Nam Dinh. Vi du: . Vi du: Mat-xco-va.Ban Chi dao trung uang va Phong chang tham nhiing. vinh H. Nam Ky. . :ue . Co-pen-ha-ghen.1Ch. Viing Tau.. Vi d\l>Quan 1. Si. Uy ban Nha niroc v6 Nguoi Viet Nam a mroc ngoai. nui...10thanh ten goi. t6 chirc cua Viet Nam ' Vi~t hoa chit cai dAu ciia cac ill.. khu vue nhAt dinh . hB. Viin phong Quac hoi. Nam Trung Bo . cum nr chi loai hinh co quan. song Vam Co.Van phong Chu tichmrcc...

Hoi Nhac si Viet Nam.. Cue KiSm tra van ban quy pham phap lu~t.'_. r')'''~~ Tap chi Phat trien giao due. T6ng cue Hai quan. .. . . .. Chi Minh. .. Cong ty Nlnra TiSn Phong.. Sa Xay dung. Phong N ghien ciru khoa hoc. Tnrong Dai hoc Khoa hoc xii hoi va Nhan van Ha Noi.::.. . ..Vien Khoa hoc xa hOi Viet Nam.. ...Khoangsan Viet Nam. Nha Xufit ban Ha Noi. . BO Thong tin va Truyen thong . Hoi dang Thi tuyen vien chirc.. sa r r t.. Uy ban nhan dan quan Ba Dlnh.Hoi d6ng nhan dan tinh Scm La. Hoi Nang dan Viet Nam . Trung tam Khoa hoc va Cong "t. T6ng cong ty Hang khong Viet Nam. Xi nghiep Ch~ bien thuy san dong lanh. . '\ . . Van phong Trung uong Dang.Hoc vien Chinh tri . Truong Trung hoc phd thong Chu Van An. .Truong hop viSt hoa d~c bi~t: Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Vi~t Nam. Ngan hang DAu nr va PMt triSn Viet Nam.. S6' Giao due va Dao tao.. .. .. Bao Di~n dan doanh nghiep. Hoi Ngiroi cao tubi Ha Noi. Tong cong ty Hang hai Viet Narn.T~p doan DAu khi Viet Nam. . Cong ty Do dac Dia chinh va Cong trinh.~~ .Trung tarn Nghien ciru Giao due dan toc. . . Dy ban nhan dan tinh B~c Ninh.Nha may Dong tau Song Cfun~Nha may San xuftt phu tung va LAp nip xe may. Bo Van hoa. Cong Thong till dien ill Chinh phil. Cong ty Trach nhiem hiru han Du lich va Vdn tai Dong Nam A..Bao Thanh nien.. Ngan hang Ngoai tlnrong Viet Nam._ . 3 .Cong ty c6 phArrDAu tu Tu vAn va Thi8t k~ xay dung. .. • . Truong Ti8u hoc Thanh Cong.S6' Tai chinh. Hoi Chn thap do Viet Narn. ..... "tLf -- "'~~.. . S6' K~ hoach va DAu tu. Xi nghiep Tnlc dia Ban db 305.Hanh chinh quac gia He. Truong Trung hoc co L€ Quy Don. .. hru ttit. Phong Chinh sach X3 hoi.. . Vien Ung dung cong nghe.Tbng cue Thue.. The thao va Du lich. Tap chi Dan chu va Phap lu~t. Bo Nong nghiep va Phat trien nong then..BO Tai nguyen va Moi tnrong.Vu HQ'Ptac quBc tS.Nha Van hoa huyen Gia Lam. .... . tam Tu vAn Giani sat chAt hrong cong trinh. T~p doan Cong nghiep Than . Hoi d6ng Sang ki~n va Cai tiSn ky thuat. . Cue Khao thi va Ki8m dinh chAt IU01lg giao due . Truong Cao d~ng Noi vu Hi Noi. Bo Cong Thirong... Uy ban nhdn dan huyen Vu Ban. Xi nghiep Dam bao an toan giao thong duong song Ha Ndi. .. nghe van thir. Trunge" .. Truong Dai hoc dan lap Van Lang.T6ng cong ty Bao hiem Viet Nam. Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam.. Sa Tai nguyen va Moi tnrong.. Bo Khoa hoc va Cong nghe. Tap chi Tb chirc nha mroc.-. .. Trung tam TriSn lam van hoa nghe thuat Viet Nam. .

. Danh tir chung dil rieng hoa Viet hoa chir cai dAu cua tir. Nguoi (chi Chu tich He. ' Vi du: Huan chuang Doc I~p hang NhAt.. t6 clnrc cua Vi~t Nam. lTNDP~UNESCO.vieh hoa chft cai dAu cua fun tiet tao thanh ten goi ngay 18. a V..... huy chuang. Chi Minh). hang. ngay LUll trii' Viet Nam IAn thil Nhftt. Vi du: Lien hO'P qu6c (UN). ngay ky niem . Anh hung Lire IU(}Ilg vii trang nhan dan... Pho Giam d6c. Vi du: WTO. Hiep hoi C~e b) Ten co quan. SARBICA.~ Ti€n 81 khoa hoc Pham Van M . T8 clnrc Y t~ quae gia Dong Nam A (ASEAN) . . Huan chuang H6 Chi Minh. Huan chuang Khang chien hang Nhi.Giao sir Vien sl Nguyen Van H. Vi du: Bac... Huy chuang Chien S1 ve vang. Huan chuang Sao yang. danh hieu ViSt hoa ten clnrc vu. D~ nrong Vo Nguyen Giap. Ten cac su ki~n lich sir va cac trieu Gai 4 . ": ' 2. TBng th6ng V. 3. Pho O. vi.Chu tich H6 Chi Minh.. Ten cac ngay 16'. ngay Qui3c t~ Lao dong 1-5. . Truong phong. Dang (chi Dang Cong san VietNam). T8ng Giam d6c. hoc vi n~u di li~n voi ten ngiroi cu th€.2. t8 clnrc nUDCngoai d5 dich nghia: Vi€t hoa theo quy tAc vi8t ten co quan.Ic tnrong.Pho Thu tuong. . ' . . 5. Giam d6c. Pho TAng Cue tnrong. VIET HOA cAc TRlJONG HOP . Anh hung Lao dong. th8 gioi (WHO)..V.. t8 chirc mroc ngoai duoc sir dung trong van ban dang vi8t t~t: ViSt bang chtr in hoa nhu nguyen ngfr hoac chuyen nr La-tinh nSu nguyen ngii' khong thuQC he La-tinh. KHAc 1. Nha giao Ifu tu. Thfty thu3c Nhan dan. t6 clnrc nUDCngoai a) Ten co quan. Pho Chanh Van phong. Vi du: ngay Quac khanh 2·9. 4. Charm Van phong. ngay kY niem. Ten co quan. Pu-tin. Ten cac huan chuang.. T&ng thu kY. Huan chuang Le-nin. Pho Tnrong phong. SNG . N ghe sl Nhan dan.. Bang T8 qu6c ghi cong. Ten clnrc vu. Giai tlnrong Nha mroc... ngay Phu nil Viet Nam 20 -10. cum tir chi ten goi do trong tnrong hop dung trong mot nhan xirng. TAng Cue tnrong. hoc Vi du: . dirng doc I~p va thS hien su tran trong. cac danh hieu vinh du Vi€t hoa chtr cai dAu cua cac am tiSt cua cac thanh t6 tao thanh ten rieng va cac tlr chi thir. Huan chuang Chien cong.

. dan. tSt Trung thu. .. thang Tam. Vi du: Ky Ty. giao phai. ngay va thang trong nam // A • '\\\-~ a) Ten cac nam am lich: ViSt hoa chii' cai dAu cua tAt ca cac fun tiet 410_ ten goi. ngay l€ ton giao .. Ten goi cac ton giao. tlnr Tir.Can eit Di8u 10 B¢ lu~t Lao dong. 5 am tiSt thir nh:1t Vi du: tiet Lap xuan. . diem ella mot van ban cu th8 thi viSt hoa chfr cai dfiu cua dieu.. trong tnrong h\1P c6 cac con s6 chi m6c thai gian thi ghi bfulg chfr va vi€t hoa chtr do. .. Vi du: Phong trao cAn wang..Ten goi cac ton giao. Trieu TrAn. ViSt hoa chii TSt trong tnrong hop dung d€ thay cho mot t8t ClJ the (nhu TSt thay cho t6t Nguyen dan). e) Ten cac ngay trong tuk va thang trong nam: ViSt hoa chn cai dAu cua tiSt chi ngay va thang trong tnrong hop khong dung chit s6: Vi du: thir Hai." i' 8." iI 'i / '-. sach bao. . ngay tiSt.. Phong trao Ph\1 nit Ba dam dang. sach ba:' Vi du: tac pham Duong kach menh. . tiet Dai han. Vi du: . Mau Than. Luat Giao dich dien tic. b) Ten cac ngay tiSt va ngay tet: ViSt hoa chit cai dAu cua tao thanh ten goi. tQI?\c. ngay tet.' C ong san. 6. tSt Doan ngo. Dan Vi du: N ghi quyet Dai hOi dai bi€u toan quae Ian tlnr X ella Dang. khoan.. B¢ lli?t sir.. . Tan HQ'i. . thang Nam.. 9. '. Ten cac nam am lich. . Mau Twit.. Phong trao XO viet N ghe Tlnh.Ten cac sir kien lich sir: Vi~t hoa chit cai dAu ella cac am tiet tao thanh su kien va ten SU' kien. di~m. Truong hop vien d§n cac dieu. khoan. Ten cac trieu dai: Trieu Ly. tic di€n Bach khoa toan thtr. Di8u 5 Luat Giao dich dien tic . Ten cac tac phfun. tap chi ViSt hoa chir cai dAu ella am tiSt thir nh§t tao thanh ten tac pham. Khoan 1. 7. giao phai: Vi€t hoa chit cai dAu cua cac am tiSt tao thanh ten goi.. Ten cac loai van ban ViSt hoa chir cai dftu ella ten loai van ban va ehit cai dfiu ella am tiet thtr nhAt WO thanh ten rieng cua van ban trong tnrong hop n6i den mot van ban C\1th€....Can cu Di~m a. Cach mang thang Tam. tSt Nguyen am .

dao Tin Lanh." 6 . duo Hoa Hao.Ten goi ngay IS ton giao: Viet hoa chu cai dftu cua am ti8t thir nhAt 410 Vi du: I~ Phuc sinh. hoac. ~ '. dao Thien Chua. Iii PMt dan... thanh ten goi.. Rai giao.chu cai dAu ella am ti~t 410 thanh ten goi nhu: Nho giao.. . . dao Cao .Dai . Thien Chua giao. Vi du: duo Co Dde.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful