BQNQIVV

CQNG HoA xX HQI cHir NGHiA VItT NAM DQc I~p ~TV do - H~nh phuc Ha N(ji, ngay

S6: 01

12011lTT-BNV

)g

thang

01 nom 2011

Htr6'ng dAn thS thjre va

kY thu,t

THONGTU
trinh bay van ban hanh chfnb

Can cir Nghi djnh s6 48/20081ND-CP ngay 17 thang 4. nam 2008 cua Chinhphu quy dinh chirc nang, nhiem vu, qUYSnhan va co cau ta chirc cua BQ Nqi vu; Can cir Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phil vS cong tac van thu;

Can cir Nghi dinh 56 09/201 O/ND-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua
Chinh phu sua d6i, bA sung Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thir, BQ N{>ivu huang din thS thirc va ky thuat trinh bay van ban hanh chinh nhu sau: Chuong I

NHUNG QUY DINH CHUNG
Di~u 1. Pham vi va d8i tllQ'ng

ap d1}ng

Thong tu nay huang d~n th~ thuc va ky thu~t trinh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban; duoc ap dung d6i voi cac co quan nha nuoc, tf> clurc xa hQi, tA chirc xa hQi - nghe nghiep, tA chirc kinh t~ va don vi 19c hrong vii trang nhan dan (sau day goi chung la co quan, tA clnrc).
?' •

,
:

Di~u 2. Tb~ tlnre van ban Th8 thtrc van ban la t~p hop cac thanh phfut cau thanh van ban, bao gam nhfrng thanh phfm chung ap dung d6i voi cac loai van ban va cac thanh phfrn b6 sung trong nhtrng tnrong hop cu thS hoac d6iJ6i mQt s6 loai van ban nhat dinh theo quy dinh tai Khoan 3, Di~u 1 Nghi dinh s6 09/2010/N£)-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua Chinh phu sua d6i, bE>sung Nghi dinh s6 I10/20041ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu v8 cong tic van thir va huang dftn tai Thong tir nay. Di~u 3.

'

Ky

thu,t trinh bay van ban

thu~t trinh bay van ban quy dinh tai Thong ur nay bao g6m kh6 giay, kieu trinh bay, dinh 18trang van ban, vi tri trinh bay cac thanh phAn th~ thirc, phong chtt, co chfr, ki~u chir va cac chi ti8t trinh bay khac, diroc ap dung d6i voi van ban soan thao tren may vi tinh va in ra giay; van ban duoc 501;111 thao bang cac phirong phap hay phuong ti~n ky thuat khac hoac van ban duoc lam tren giay mau in s~n; khong ap dung d6i voi van ban duoc in thanh sach, in tren bao, tap chi va cac loai An phfim khac,

Ky

Di~u 4. Phong chfr trinh bay van ban
Phong chii' sir dung trlnh bay van ban tren may vi tinh la phong chfr tieng Vi~t cua bQ rna ky t\1' Unicode thea Tieu chuAn Vi~t Nam TCVN 6909:2001.

DiSu 5. I{b6 gi§:y, ki~u trlnh bay, djnh IS trang van ban va vi tri
trinh bay
1. Kh6 gi:ly Van ban hanh chinh duoc trinhbay tren giAy kh6 A4 (210 mm x 297
mm).

Cac van ban nhu gifry gioi thieu, giAy bien nh~ h6 sa, phieu girl, phi8u chuyen diroc trinh bay tren giAy kh3 A5 (148 mm x 210 rnm) hoac tren giAy mfru in s~n (khb AS). 2. Ki8u trlnh bay
Van ban hanh chinh duqc trinh bay thea chieu dai cua trang gi~y A4 (dinh hirong ban in thea chieu dai).

kh6

Truong hop nQi dung van ban co cac bang, bi8u nhung khong diroc lam thanh cac phu luc rieng thi van ban co th~ dllQ'C trinh bay theo chiSu r¢ng cua . trang gi~y (dinh huang ban in theo chieu rOng). .

Le tren: each mep tren til 20-25 nun;
L8 trai:
each mep trai

3. Dinh 18 trang van ban (d6i voi kh6 gidy A4)

L@duoi: each rnep dmri til 20-25 rum;

tic 30-35 mm;
,

L~ phai: each rnep phai til 15-20 mm.

4. Vi tri trinh bay cac thanh phan the thirc van ban tren mQt trang giay kh6 A4 duoc thirc hien thea sa d6 b6 tri cac thanh phfuI thS thirc van ban kern thea Thong tu nay (Phu luc II). Vi tri trinh bay cac thanh phfuI thS thirc van ban tren mqt trang gifiy kh6 AS dircc ap dung wong tv thea sa dA tai Phu luc

.

,

tren,

THE THirC vA
. DO" 6 • QUOC bOA I. leu I~U 1. ThS thirc

Chuang n KY THU4 T TRiNH BAy V AN BAN

QU6c hi~u ghi tren van ban bao gAm 2 dong chtr: uCQNG HOA XA HOI
CHiJ NGHiA VI~T NAM" va "I>QC IfP - Tv do - Hanh phue",

2. Ky thu~t trinh bay
2

Qu6c hieu duoc trinh bay tai 0 sd 1; chism khoang 1/2 trang gi~y thea chieu ngang, phia tren, ben phai, .'

a

Dong thir nhat: "CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIeT NAM" duoc trlnh bay bdng chtr in hoa, co chfr tir 12 d8n 13, kieu chu dung, d~; · Dong thir hai: "DQc I~p - Tl! do - Hanh phuc" duoc trinh bay bimg chir in thuong, cO' chtr tir 13 dSn 14 (neu dong thir nhelt cO'chfr 12, thi dong thir hai co chtr 13; n~u dong tlur nh§t co chfr 13, thi dong thir hai co chfr 14), kiBu chu dimg, d~m; diroc d~t canh gifra duoi dong thir nhat; chir cai ddu cua cac cum tit duqc vi&.t hoa, giira cac cum tir co gach n6i, co each chff; phia diroi co duong ke ngang, net lien, co dQ dai bfuIg d<) dai cua dong chtr (sir dung lenh Draw, khong dung l~nh Underline), cu th§:
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

D9CI~p - TV do - H~nh phuc Hai dong chtr tren duoc trinh bay each nhau dong dan. I)i~u 7. Ten e« quan, 1. ThS thirc

ta chu-c ban banb van ban

£>6i voi cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQC Chfnh phu; Van phong Qu6c hQi, HQi dang dan tQc, cac Uy ban cua Quoc hQi hoac HQi dang nhan dan va Uy ban nhan dan cac cdp; Doan Dai bieu Qudc hQi tinh, thanh ph6 true thuQc Trung uong; T~p doan Kinh t~ nha mroc, TAng cong ty 91 khong ghi ca quan chu quan, Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban bao gam ten cua cc quan, t6 chirc chu quan tI1Jc ti8p (neu co) (dbi voi cac t6 chirc kinh tS co th~ lit cong ty my) va ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban. a) Ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban phai duoc ghi dAy du hoae diroc viSt cit thea quy dinh tai van ban thanh l~p, quy dinh chirc nang nhiern vu, quyen han va co cdu t6 chirc bQ may, phe chuan, cap gi§y phep heat d¢ng ho~c cong nhan nr each phap nhan cua co quan, t6 chirc co thfun quyen; vi du:
BO GIAO THONG V!N TAl HOI eONG NHAN DAN TiNHNGH~AN
,

T~P DoAN Dq:N Life VIJtT NAM

UYBANNHANDAN TiNH THAI NGUYEN
.

.

h) Ten cua co quan, t6 chirc chu quan tnrc tiep co th~ viet tdt nhimg cum tir thong dung nhu Uy ban nhan dan (UBND), HQi d6ng nhandan (IIDND) , Vi?! Nam (VN), vi du:
UBND TlNH QUANG BiNH

SONQIVI)

V$N

KHOA HOC xX HOI VN

VI~N DAN TOC HQC

2. Ky thuat trinh bay
3

Ten co quan, t& chirc ban hanh van ban dUQctrinh bay tai 0 . khoang 112trang gicly thee chieu ngang, phia tren, ben trai.

a

sd 2; chiem

Ten co quan, t6 clnrc chu qu~ tnrc ti~~ duoc trinh bay bang chtr in hoa, cling co chii' nhu co chii' cua Quoc hi~u, kieu chfr dimg. Neu ten co quan, tAchirc chu quan dai, co thB trlnh baythanh nhieu dong. .. Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dugc trlnh bay b~ng chfr in hoa, cung cO'chtt nhu co chit cua Quae hieu, kieu ehu dung, d~m, duoc d~tcanh giua diroi ten co quan, t8 chirc chu quan; phia dum co duong ke ngang, net 1i~n,co dQ dai bfuIg tir 113 d8n 1/2 dQ dai ella dong ehii va d~t can d6i so voi . dong chtr, Truong hop ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dai c6 thS trinh .: bay thanh nhieu dong, vi du:

BONOIVV eve VAN THV' vA LUU TRU
NHA.NV'oe

Cac dong chfr tren dugc trlnh
f).l. leu
v

bay each nhau

dong dan.

8 • Sl.. k'y h·.... cua van b'> 0, ieu .. an

1. The thirc
a)

sa cua van ban

ella co quan, t6 chirc. s6 cua van ban dtroc ghi bang chtr s6 A~r~p, bAt dAu tir s6 01 vao ngay dAunam va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. b) Ky hieu cua van ban hieu cua van ban co ten loai bao gam chu vi8t tit ·ten loai van ban theo bang chii' vi~t tit ten loai van ban va ban sao kern thee Thong tU nay (Phu luc I) va chu viSt tAt ten co quan, t6 clurc ho~c chirc danh nha mroc (ap dung d6i voi chirc danh Chu tich nuoc va Thu tu6ng Chinh phil) ban.hanh

se cua van ban la s6 thu ur dang ky van ban tai van thu

..

,

- Ky

van ban, vi du:
Nghi quyet cua Chinh phil ban hanh diroc ghi nhu sau: TTg

sA: ... INQ-CP

Chi thi cua Thu nrong Chinh phu ban harm duoc ghi nhu sau: 8t,: .. .lCTQuy€t dinh cua Thuong true HQi ddng nhan dan ban hanh duoc ghi nhu sau: S5: .. .lQD-HDND
Bao cao cua cac ban cua HQi ·d6ng nhan dan duoc ghi nhu sau: 86: .. '(8C-HDND
,

.

- Ky hieu cua cong van bao gAm chit vi~t t~t ten co quan, tA chirc hoac chirc danh nha mroc ban hanh cong van va chu vi8t tAt ten dan vi (vu, phong, ban, bQ ph~) soan thao ho~c chu tri soan thao cong van do (nSu e6), vi du: Cong van cua Chlnh phil do Vu Hanh chinh Van phong Chinh phil thao: S6: ... ICP-HC
SO;p1

~

.

4

Cong van cua BQ Ne)i S6: ...IBNV -TCCB
. '\

V1)

do V\1 T6 chirc Can be) Bo Noi

V1)

soan thao:

Cong van cua HQi d6ng nhan dan tinh do Ban Kinh tS Ngan sach soan thao: 86: ... /HDND-KTNS

Cong van cua Uy ban nhan dan tinh do t6 chuyen vien (ho~c thu
then doi linh yVC van hoa ~I
c

xa hQi soan

leY)

thao: S6: ... /UBND- VX

I

'
.'

Cong van cua Sa NQi vu tinh do Van phong Sa soan thao: VP

s6: ... /SNV-

Truong hop cac HQi d6ng, cac Ban ill v:1n cua co quan duoc str dung con dftu cua co quan d@ban hanh van ban va HQi dBng, Ban diroc ghi 1£\ "co
quan" ban hanh van ban thi phai lAy 86 cua HQi d6ng, Ban, vi du Quyet dinh s6 01 cua HQi d6ng thi tuyen cong chirc Be) Ne)i V1) duoc trinh bay nhir sau: HOI B6NG TID TUYEN CONG CHlrC

BONOIVlJ

S6: OllQD-HDTTCC
, Vi~c ~hi,leY hieu cong v~ do UBND cAp huyen, cAp xiI ban ~anI; bao gam chit viet tat ten co quan, chirc ban hanh cong van va chtr viet tat ten linh V\IC (cac linh yVC duoc quy dinh tai M\1c 2, Muc 3, Chuang IV, Luat T6 clnrc HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003) duQ'C giai quyet trong cdng van.

to

Chir viet t~t ten co quan, t6 chirc va cac dan vi trong m6i co quan, t6 chirc ho~c linh Y\lC (d6i voi UBND cAp huyen, cAp xa) do co quan, t6 chirc quy dinh cu thS, bao dam ngin gon, dS hieu. 2.

Ky

thuat trinh bay

S6, ky hieu cua van ban duoc trinh bay tai 0 s6 3, duoc d~t canh gitta dirci ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban. Tir "S6" duoc trinh bay b~g chii in thuong, ky hieu bang chii' in hoa, cO' chit 13, ki~u chtt dirng; sau tir "S6" co dau hai cham; voi nhiing s6 nho han 10 phai ghi them s6 0 phia tnnrc; gifra va leY hieu van ban dAu gach cheo (/), giifa cac nh6m chir viet 15,1 trong ky hi~u v!n ban co dAu gach noi (-) .khong each chir, vi du:

sa

co

. ,>

.

S3: 15/QD-HDND

(Quyet dinh cua Thuong tnrc HQi d6ng nhan dan);

S6: 19/HDND-KTNS (Cong van cua Thuong tnrc HQi dAng nhan dan do Ban Kinh tS"ngan sach soan thao); 83: 23fBC-BNV (Bao cao cua BQ NQi vu); S6: 234/SYT-VP (Cong van cua Sa Y tS do Van phong soan thao).

fliSu 9. flja danb va ngay, thang, nam ban hanh van ban 1. Th@ thirc
5

tinh Quang Ninh): Quang Ninh. ban thuoc thanh pha: TP. ta chirc d. ban. nganh thuoc tinh (e6 tru tai thanh phd Hai Duong.. thanh phd thuQe tinh. t3 chirc cap huyen 13. thrum phA tnrc thuoc Trung irong noi co quan. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan huyen Soc San (thanh pha Ha NQi) va cua elk phong. t6 chirc dong tru sa. nganh thuoc thanh phd: Thanh phd H6 Chi Minh. :'1 Van ban ella Cue ThuS tinh Binh Duong thuoc T6ng Cue thuS (c6 tru So' tai thi xa Thu D§u MQt. . vi VAn ban cua Uy ban nhan dan thanh ph5 Ha TInh (tinh Ha Tinh) va cua cac phong. nganh thuQe tinh (co tru sa tai thanh phA £>8.Dia danh ghi trSn van ban ella cac co quan. 6 . ban. . thanh pha thuoc tinh.1 so tai thanh ph6 H~ Long. ella Uy ban nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh va cua cac sa. tinh Binh Duong): Binh DU07lg. Ha Ttnh. Lat. huyen.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. thi xii.Dia danh ghi tren van ban cua cac cc quan. ten ella huyen. ban thuoc huyen: Soc San. cua Uy ban nhan d€m tinh Quang Ninh va ella cac sa. tinh Hili Duong): Hili Duong. ban. thi xa. sa > rna ten du: Truong hQ'Pdla danh ghi tren van ban ella eo quan thanh ph5 thuQc tinh thanh ph5 tnmg voi ten tinh thi ghi them hai ehii' thanh ph& (TP. xa. Nha Trang. nganh thuoc thanh ph6: Ha Noi. quan. nganh thuoc tinh (e6 t11. cua Uy ban nhan dan tinh Lam D6ng va cua cac sa.l': a) Dia danh ghi tren van ban iil ten goi chinh thirc ella don vi hanh chinh (ten rieng cua tinh. . cu th€ nhu sau: . huyen My Van. ban. ella Cong ty Dien luc 1 thuQc T~p doan f)i~n luc Vi~t Nam (e6 tru sa tai thanh phB Ha NQi): Ha NQi~ Van ban cua Truong Cao d~ng Quan tri kinh doanh thuoc Be) Tai chinh (e6 tru sa tai thi trdn Nhu Quynh. tinh Khanh Hoa): Khdnh Hoa. true thuoc Trung irong: hi ten ella thanh pha true thucc Trung irong. vi du: Van ban ella Uy ban nhan dan thanh phB Ha NQi va cua cac sa. t6 chirc Trung uong hi ten cua tinh. phuong. thanh pha tnrc thuoc Trung irong. tinh Lam D6ng): Lam D6ng. d6i voi nhtrng don vi hanh chinh duoc ~t ten then ten nguoi. ban.). qu~n. Van ban cua Vi~n Hai duong hoc thuoc Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam (co tru sa tai thanh phi. tinh Hung Yen): Hung Yen.p tinh: + D6i voi cac thanh phi. bang ehii' s6 hoac S\l ki~n lich sir thi phai ghi ten goi dfty du ella don vi hanh chinh d6. + Dai vai cac tlnh Ie! ten cua tinh. thi trfu1) noi co quan. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan tinh Hal Duong va ella cac sa. vi du: Van ban cua BQ Cong Thirong. t6 chuc d6ng tru sa.

dan xa Kim th] trAn do. 2 phaighi them s6 0 truce. d3i voi nhiing s6 chi ngay nho hon 10 va thang 1. BQ QuBc phong duoc thuc hien theo quy dinh cua phap lu~t va quy dinh cu thS cua B(> Cong an. ban hanh. nam dung chi} s8 A-r~p. Chi Minh). thang. quySt dinh. Van ban cua Uy ban nhan dan phuOng Bi~n Bien Phil (quan Ba Dinh. thang. vi du: Lien (huy~n Nam Ban. cac chi! cai dAu cua dia danh phai viSt hoa. Go vap (thanh ph6 He. bao cao. ten loai van ban (nghi quyet. thang. thang.. kieu chtr nghieng. Van ban cua Uy ban nhan dan th] xii Ba Ria (tinh Ba Ria ~ Viing Tau)' va cua cac phong.xa~plnrong.. nam ban hanh van ban hl ngay. ban thuoc qu~: Go vdp. Uy ban nhan dan Uy ban nhan . ngay 10 thang 02 nam 2010 2. Ky thuet trinh bay Dia danh va n~ay. BQ Qu8c phong.'. t8 clnrc va don vi vt1 trang nhan dan thuoc pham vi quan 19 cua BQ Cong an. nam ban hanh van ban Ngay. mQt cau ng~n gon ho~c mQt cum tiI phan anh khai quat nQi dung chu y€u cua van ban. tnr c6ng van. HaNQi): Phuong Di¢n Bien Phu. thang. 2. ta 7 .•• " DiSu 10. Ten lo~i va trich ySu nqi dung ella van ban 1. nam van ban diroc Ngay. so :van j . bang chii' in thuong. '. ban thuoc thi xii: Bo Ria. trinh va cac loai van ban khac) duoc d~t canh gifra bang chfr in hoa.. k8 hoach. . nam dircc d~t canh gifra duoi Quoc hieu.Van ban cua Uy ban nhan dan qu~ cua cac phong.KY thuat trinhbay Ten 10~i va trich y8u nQi dung cua cac loai van ban co ghi ten 10~idiroc trinh bay tai 6 sA Sa. -". t6 chirc ban hanh. kY hieu van ban. sau dja danh co dAu phAy. TP. cO/ . tinh '. thang. va cua cac t6 chirc eAp xa Iii ten cua Van ban cua Ngh~ An): Kim Lien. cac s8 chi ngay. nam ban hanh bap dtroc trinh bay tren cimg m<)t dong voi so. . dia danh va ngay. . nam ban hanh van ban phai dUQc vi@t dAy du. ngay 05 thdng 02 ndm 2009 Quan 1. Trich y@u nQi dung cua van ban 13. Khi ban hanh van ban dSu phai ghi ten loai. cOchft tiI 13 dSn 14. cu the: a Thanh ph6 116 Chi Minh. b) Ngay. tai 0 4.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan.Dia danh ghi tren van ban cua HQi d6ng nhan dan. Th& thirc Ten loai van ban hi ten cua timg loai van ban do co quan. thang.

sa. QVYETDJNH V~ vi~c di~u dQng can bQ Trich ySu n9i dung cong van dug~ trinh bay tai 0 s8 Sb. ky hieu cua van ban do. luu trfr nam 2009 Di~u 11. dugc di. trich y~u n{>idung van ban diroc d~t canh giira. vi du: sA: 72NTL 1NN-NVBP V/v k~ hoach kiem tra cong me van tim. vi du: . nam ban hanh van ban. chu tnrong.Duoc trinh bay ngiin gon. sau chii' "V/v" b~ng chttin thirong. trong cac Ifill vi~n dan tiep theo. vi du: " . . chinh sach cua Dang. b) Bd Cl)C cua van ban 8 . phap l~nh). ngay. cum tU thong dung. kiSu chit dirng. ki€u ehfr dung. .Phil hop voi duong 16i. duoc quy dinh tai Ngh] dinh s& 110/2004/ND-CP ngay 08 than? 4 nam 2004 ella Chinh phu v€ cong tic van thu". £>6i voi nhtlng ill. cum til phai duoc d~t trong dAungoac dan ngay sau til. chi gill ten loai va sa. ban hanh van ban. ten co quan. nhimg til thuoc ngon ngii' tieng Vi~t dS hieu. each dong 6pt voi s6 va kY hi~u van ban. IcY hieu van ban.Dung tir ngu tieng Vi~t Nam phd thong (khong dung tir ngu dia phuong va tir ngtt nuec ngoai neu khong thuc sg cAn thiet).Chi dugc viSt tAt nhtlng tir. co ehu 14.' . DBi vci thuet ngu chuyen mon cAn xac dinh ro n(>idung thi phai duqc giai thich trong van ban.iteanh giira du6i sB va kY hi~u van ban. ~ . bang ebti in thirong. ThS thuc a) NQi dung van ban la thanh pMn chu ySu cua van ban. nhimg cac ehu viSt t!t IAnddu cua til. ngay duci ten 10~i van ban. d~m.chtt 14.. . net li~n. ..Phil hop voi hinh thirc van ban dugc sir dung. NQidung van ban 1. ro rang.ViSt hoa trong van ban hanh chinh duoc thuc hi~n thea Phu luc VI Quy djnh viSt hoa trong van ban hanf ehinh. . t6 chirc '. ki€u ehu dimg. cO' chu tir 12 dSn 13. cum ill do.. co dQ dai b§ng tir 1/3 d~n 112 dQ dai cua dong chtr va d~t can dBi so voi dong chtt. dS hiSu. thang. N9i dung van ban phai bao dam nhfmg yeu cAu co ban sau: . Khi vien d§n JAn dAu van ban co lien Quant phai ghi dAy du ten loai. each diSn dat dan gian.Su dung ngon ngfr viSt. chinh xac. d~. trich yeu n9i dung van ban (d6i v6i Iu~t va phap I~nh chi ghi ten loai va ten cua Iu~t. cum til duoc su dung nhi~u IAn trong van ban thi co th8 viSt t!t. phil hop voi quy dinh cua phap lu~t. ben duoi trich ySu co dirong ke ngang.

d~. diSm thi trinh bay nhu sau: . Ph§n nQi dung (ban van) duoc trlnh bay b~g chfr in thuong (diroc dan d~u ca hai IS).5 dong (1.Nghi quy~t (ca bi~t): thea di8u. ki~u chii' dirng.Tuy thea th{ loai va nQi dung. co chii tit 13 dSn 14 (phan lai van trong rnQt van ban phai dung cung mQt co chit). . co chfr tit 13 d~n 14. diSu. .27cm (1 default tab). canh gifra. khoan. kieu chtr dtrng. 15pt (exactly line spacing) tra len. Truong hop nQi dung van ban duoc b6 cue thea phan. khoan. hoac thea khoan.. . ' D6i voi cac hinh thirc van ban dtroc b6 C1). . s6 thir tu cua diSu dung chft 56 A-r~p. diSrn . Tieu dS cua muc duqc trinh bay ngay diroi. cac quy chS (quy dinh) ban hanh kern thea quyet dinh: thea chuang. co chu tit ·13 d~n 14. muc. muc. d~rn. 'jII . diSm. -. . di8m. khoang cachgifra cac doan van (paragraph) d~t t6i thiSu la 6pt. thtr 1\1 cua phAn. diBm hojic dugc phan chia thanh cac phan. kiSu chu dirng. "Chuang" va s6 thir t\1'cua ph5n. khoan. muc. chuang dugc trinh bay tren mQt dong rieng.. b5ng chit in hoa. chuang. di~u thi ph§n. . s6 tlnr tir va tieu d~ cua di8u duoc trinh bay b5ng chir in thtrong. di8m ha~c theo khoan. diSrn.Muc: Tit "M1. khoan. cuai dong c6 d§u "cham phay". Tieu dS (ten) cua phfut. khi xuong dong. rieng can ctr -cuai . muc. kiSu chit dirng. cO' chi! tir 12 dSn 13. d~m. dam'. canh gitra. muc tit 160 den nho thea mQt trinh tv' nh§t dinh.. chuang. khoang each t6i da gitta cac dong 1a 1. 86 thir t\1 cua muc dung chii' s6 A-r~p. . bkg chi! in thirong.lC" va s6 tlur ttr cua muc duoc trlnh bay tren mQt dong rieng. . '. di8u. cung k€t thuc b~ng d~u "phay".5 1ines). sf. cu thS: . each IS trai 1 default tab. . diSm. chuang.. canh giea. 9 . muc. van ban co th8 co ph§n can cu phap 19 d8 ban hanh.n". di8u. f)6i voi nhiing van ban c6 phAn can cu ph~ ly dS ban hanh thi sau rn6i . di~rn~ ~Chi thi (ca biet): thea khoan. khoang each gifra cac dong hay each dong (line spacing) chon t6i thi8u tit each dong dan (single line spacing) hoac tir . rnuc. 2.Cac hinh tlurc viin ban hanh chinh khac: theo phan. phc1nmo' dftu va c6 thS duQ'c b6 cue thea phan. kieu chtt dimg. canh gitta.Quyet dinh (ca biet): theo diSu. chuang: Til "Ph§. '. khoan. chuang. bang chu in hoa.C thea phan. b~g chu in thuong. chirong duoc trinh bay ngay diroi. di€u phai c6 tieu d~. chuang dung chit sa La Ma. khoan.' can cir phai xuong dong. chu d§u dong phai lui van tu 1crn dSn 1.Phan.Di~u: Til "Di8u". co chfr tit 13 den 14. . Ky thuat trlnh bay NQi dung van ban duoc trinh bay tai 6 s6 6.

co chfr tU 13 den 14. khoan.-yeua ngU'Oi eo tbam quyen 1. muc. d~m. Tieu d6 cua phdn diroc trinh bay ngay du6i. diSm thl trlnh bay nhir sau: .s5 thu tu. sau s6 thu tv co ddu cham. Truong hop nQi dung van ban duoc phan chia thanh cac ph5n.u. ki6u chii' dirng. KT.Muc: S6. ca chu bdng cO' chn cua phfrn loi van (13-14).' x Diiu '12. b5ng chii' in thuong. : C. .Khoan: S3 thir nr cac khoan trong m6i muc dung chii' sa A-r~p. vi du: . Quy~n b:}n. co chir tit 13 dSn 14. chirc vl}. kiSu chii' dirng. d~. sau co dftu dong ngoac dan.thir tv cac muc . cO' chtr b~g cO' chit cua phBn Uri viin (13-14).crum giij'a~bfulg chii' in hoa." (thay m~t) vao tnroc ten t~p thS lanh dao h6~Cten co quan. bQ ten va chii' I. chl1C111g. ki€u chu dimg.PhfuI (nBu co): Til "Phdn" va tlnr tu cua phfrn dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. ~(kythay) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng d§. . co chtt bfuIg ~a chtt cua phAn loi van (13-14). ki~u chfr dirng.Khoan: s6 th(r tv cac khoan trong m6i muc dung chit s6 A-r~p. HOI DONG NHAN DAN TM. . sau s6 thir tv co dftu chfun. The thirc a) vi~e ghl quyel1 h~ eOtlttguoi kY dtr~ th\lo hi~fi nhu StiU: • . co chfr s6 b5ng co chit cua phAn Uri van (13-14). BQ TRUONG THU1RUONG 10 . d~m. kieu chtr dUng. t6 chirc thi phai ghi chii' vMt ~t{(KT.sau s6 tlnr tl}'(~6ddu cham. ". s6 tlnr tu va tieu dS cua khoan dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. .£)i~m: Thir t\f cac di~m trongmo! khoan dung cac chit cai tiSng Vi~t theo thir tv abc. . ki8u chii' dimg. CHiJ TJCH PHOCHUTJCH KT. t6 clurc. ki8u chft dirng.lloAN Il~I BIEV ouoc HQI . co chii' s6 b~ng co chii' cua phftn loi van (13-14).· sa .'~. s6 thir tl}' cua phdn dung chft s6 La Ma. . bing chtr in thirong.' . kiSu chii' dimg. vidu: TM. d~m. tieu de cua muc dtrcc trinh bay cung mQt hang voi . di6u. b~ng chii' in hoa. nSu khoan co tieu dS.Truong hop ky thay mat t~p the thi phai ghi chii' viBt tit "TM. n8u khoan co tieu de.Truong hop Icy thay nguoi dirng d§u co quan.Diem trinh bay nhir tnrong hop nQi dung van ban diroc b6 cue then phAn. muc. La Ma. '. canh gitra. b~ng chtt in thtrong. s6 thll' tg va tieu dS cua khoan dugc trinh bay tren IDQt dong rieng. . bang chit in thuong. ki~u chii dirng. cO-chft b~ng cO-chii' cua phdn Uri van (13-14). sau co ddu chAm va diroc s6 trinh bay each Ie trai 1 default tab. . . dung chii' . co chfr ill 13 dfu! 14. diem. . dam'. khoan.

van ban do hai hay nhieu co quan. khong ghi lai ten co quan. t3 chirc. CmJ TICH CHA. trir cac viin ban lien tich. quy~t 'dinh quy dinh chirc nang. GIAM DOC TRUONG PRONG TO CWC b) Chirc vu cua ngiroi CAN DO kY Chirc vu ghi tren van ban la chirc vu lanh dao ehinh thirc cua nguoi kY van ban trong co quan.. Pho Chii tjch. lanh dao cac C\lC. vi du: 11 . hQi dang khong duoc phep sir dung con ddu cua co quan. cno nhiern).. ddu cua B9 Xay dung) KT. Q.. t6 chtrc. v. t6 clnrc. to chile quy dinh cu the bang van ban.. Giarn doc (Quyen Giam doc) v. to cue. Chirc danh ghi tren van ban do cac t6 chirc til vAn (khong thuoc co cAu t6 chirc cua co quan duoc quy dinh tai quyet dinh thanh l~p. Vu thuQc Be}Xay dung lam Pho Chu tich HQi ddng hoac Ph6 Tnrong ban dtroc ghi nhu sau. Ch~ tich. t6 chirc ban hanh.v . HOi DONG CHUTJCH (Chu lef." (thira uy quyen) van truce chirc vu cua nguoi dirng dAu co quan. B6i vci nhimg ban.Truong hop cAp pho duqe giao phu trach thi thuc hien nhu c~p pho ky • thay cap truong. tB chirc thi chi ghi chile danh cua nguoi IcY van ban trong ban hoac hQi dang. Ph6 Giarn d&c. vi du: TL. cap pho phu trach. Giani d&e. khong ghi nhfmg chirc vu rna Nha nu6e khong quy dinh nhu: c~p pho thirong true. . TRl10NG BAN PH6 TRUONG BAN (Chii' lef. I. IcY thira uy quysn do cac Co quan. nhiem vu. . vi du: TUQ. t6 chirc. khong dugc ghi ' ~ h' c hue vu trong co quan. dau ella B9 Xay dung) BQTRUONGBQKAVDVNG Nguyin Van A THUTRUONG BQ XAY DQ"NG Trdn VanD Chirc vu (Chirc danh) cua nguoi kY van ban do hQi dang ho~c ban cua Be} Xfiy dung ban hanh rna Thir tnrong BQ Xay dung lam Chu tich HQi dang ho~c Truong ban. "yi~c IcY tlnra l~nh. chi ghi chirc V\1 nhu BQ tnrong (BQ tnreng. C(J c~u t6 chirc cua err quan) ban hanh 1ftchirc danh lanh dao cua ngiroi ky van ban trong ban hoac hQi dang." (thira ]~nh) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng ddu co quan.v . vi du: TM.Truong hop ky thira uy quyen thi phai ghi chtt viet tit ~'TUQ. Chu tich hoac Ph6 Chu tich HQi dang dtroc ghi nhu sau. Chirc vu (Chirc danh) ella nguoi leY van ban do hQi dAng ho~e ban chi dao cua Nha mroc ban hanh rna lanh dao BQ Xay dung lam Truong ban ho~c Ph6 Tnr6ng ban.NH VAN PHONG .Truong hop IcY thira l~nh thi phai ghi ehu viSt tAt "TL. DO TRUONG VQTRUONGVQTOCRUccANBQ TL. Thu t.ru6ng.

quan ham. t6 chirc. t6 chirc. din ctr yeu cAu giai quyet cong viec. don vi hoac ca nhdn soan thao ho~c chu tri soan thao c6 trach nhiem d€ xudt nhimg co quan. "KT. de biSt va dS hru. d~. Vi~c dong dAu tren van ban diroc thuc hi~n thea quy dinh tal Khoan 2 va Khoan 3 Di@u 26 Ngh] dinh s8 1 IO/2004/NI)-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thu va quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan. kieu chfr dimg. HQ ten cua ngirci kY van ban diroc trinh bay tai () s6 7b. quyen han cua ca quan. dS trao d6i cong viec. TRlfONG BAN PHO TRUONG BAN (Chii IcY. vi~c d6ng dau giap lai d6i voi van ban. Ky thu~t trinh bay ." ho~c quyen han va chirc vu cua ngtroi ky duoc trinh bay b~ng chii' in hoa. 12 . giam sat. d~ bao cao. b§ng chii' in thirong. Dau cua co quan. giai quyet. cac chfr viSt ilit quyen han nhir: "TM. hoc vi va cac danh hi~u danh du khac. Nai nhan xac dinh nhtmg co quan. "TL.". ten d~m (nBu e6) va ten ella nguoi leY van ban D6i v6i van ban hanh chinh. chirc vu khac cua nguoi kY diroc trinh bay tai 0 s6 7b. Can err quy dinh cua phap lu~t. "TUQ. t6 chirc va quan h~ cong tile. d~m. co chii' til 13 dSn 14. chirc VV cua ngtroi ky ducc trinh bay tai 0 s6 7a. hoc vi. dAu giap lai diroc dong v~o khoang &iua 112ep phai cua yan ban hoac phu luc van ban. 2. duoc d~t canh gifra so voi quyen han. f)i~u 14. y t8~khoa hoc hoac luc hrong vii trang diroc ghi them hoc ham. moi dau dong toi da 05 trang van ban. dS thi hanh. tA chuc 1.". Chii' leY cua nguoi c6 thfun quyen dugc trinh bay tai 0 s6 7c. trum len mQt phan cac to' giay. DiSu 13. Nai nhan phai dugc xac dinh cu the trong van ban. D6i voi van ban giao dich. Quyen han. din cu chirc nang. ddu ella B(j xay dung) L@VinC TmJTRUONG VVTRUONGVVT6CHUccANBO c) HQ ten bao gam ho. dS kiern tra. nhiem vu. chirc vu cua ngiroi ky. ThS thirc .TM. tnroc ho ten ella nguoi kY.HQIf>ONG CHUTICH (Chu KT. ddu eua 89 Xdy dung) TrAn Van B IcY. 2. kieu chit dung. don vi va ca nhan nhan van ban trinh ngiroi ky van ban quyet dinh. D~u cua ca quan. t6 clnrc diroc trinh bay tai 6 s6 8.". kh6ng ghi hoc ham. cO' chtr til 13 dSn 14. don vi va ca nhan nhan van ban va co trach nhiern nhu dS xem xet. van ban cua cac t6 chirc S\l' nghiep giao due. tai li~u chuyen nganh va phu luc kern thea dugc thuc hi~n theo quy dinh tai Khoan 4 DiSu 26 Nghi dinh 56 110/2004/ND-CP . NO'i nhfln 1.

cu6i dong co ddu chdm ph&y. co chfr 12.. kiSu chfr dimg. tiSp· . D6i v~ nhfrng van ban co fhi ten loai.. don vi va ca nhan co lien quan khac nh~ van . t6 chirc boac ca nhan tra len thi xuong dong. ten m6i co quan.. ca nhan dircctrinh bar tren ~Qt dong r~eng. dan vi va ca nhan ho?c m&i nhom co quan. dan vi nh~n van ban duoc trinh bay tren mQt dong rieng. ch:1m. thfulg hang voi nhau duoi dAuhai chAm. d~u phay. cuoi dong cuoi cling co dau cham. t6 chirc ho~c ca nhan ~n van ban duqc trinh bay b~ng chit in thuong. dan vi va ca nhan nh~n van ban diroc trinh bay b~ng cijii' in thtrong. t6 chrrc. Ubi voi cong van hanh chinh. vi du: .nsubl ky" va !!1ft! trat). . dftu dong co gach dAudong sat l~ trai. nh6m d6i nrong nhat dinh thi noi nh~ duoc ghi chung. v\1 eOt!. rieng dong cu5i cung bao gAm chir "Ltru' sau co dAu hai cham.PhAn li~t ke cac co quan. t6 chirc hoac don vi. ~Phftn thir hai bao gAm til "Noi nhan". ca nhan tI1TctiSp giai quyet cong viec.B6i voi van ban chi girl cho mQt s6 d6i nrong cu th~ thi phai ghi ten tung co qUa11~ chirc. .Sau tit "Kinh gUi" c6 d~u hai chb. t6 mQt hoac mQt sf:.Uy ban nhan dan cac tinh. sau do Ia ten cac co quan. dtm. ca nhan nhWt van ban. co quan thuoc Chinh phu._cu6i dong c6 d§u cham phay. kieu chu nghieng.Til "Kinh giri" va ten cac co quan. 2. tiSp then 1ftchir viSt tit "VT" (Van thu co quan.b~ng chit in thirong.mtrinh bay tren mOt dong rieng (ngang hang v¢i Ie lULU e6 dAu hal . chtt viSt t~t ten don vi (ho?c b() ph~) SO?11 thao van ban 13 . ~ .. t3 clnrc. d~.Ph§n thir nh~t bao gbm ill "Kinh giri". TiI "Noi nh~n" dw. ten m6i co quan. Ky thuat trinh bay Noi nhan diroc trinh bay tai 0 s6 9a va 9b. noi nh~ bao gbm hai phfin: . thrum ph6 tnrc thuQc Trung uong.'Ph§n noi nh~ t~i 6 sa 9b (ap dung chung d6i voi cong van hanh chinh va cac loai van ban khac) diroc trlnh bay nhu sau: doug chct 'tquy&n h~ft. cac gach d§u dong diroc trinh bay . dAu do~g c6 ~?ch dftu dong. phia dum la tit "Nhu tren". . noi nhdn bao gam til "NO'i nhan" va phan li~t ke cac co quan. to chirc. ca nhan hoac m6i nh6m co quan. d6i voi van ban direc giri cho . ki6u chit dtmg. CCJ chit tit 13 dSn 14. then la ten cac co quan. Phdn noi nh~ tai 0 sa 9a duoc trinh bay nhu sau: . t6 chirc hoac mQt ca nhan thi til "Kinh giri" va ten co quan. neu cong van giri cho mQt co quan. dan vi va ca nhan nh~ van ban. t6 chirc ho~c ca nhan duoc trinh bay tren cung mQt dong. t6 chirc). co chu 11. to chirc. t6 chirc. ban . Cac BQ. t6 chirc. t6 chirc. co quan ngang BQ. tnrong hop cong van gui cho hai co quan.

hoa t6c. dia chi trang thong tin di~n nr (Website).i M\JQ 2 Thong ill 56 12/2002/TI-BCA Con dftu cac de} mat (TU'¥BT M!T. dia chi thu di~n ill (E-Mail). s6 Fax. Th~ thirc a) D~u chi mire dQ m~t Vi~c xac dinh va dong dau dQ m~t (tuyet m~t. d) D6i voi nhfmg van ban cAn diroc quan Iy ch~t che v~ s6 hrong ban phat hanh phai c6 k:Y hieu nguoi danh may va s8 IUQIlg ban phat hanh. dftu thu hdi duoc dong van 0 s6 ] 1. sung dia chi co quan. 40mm x 8mm va 20mm x 8mm. e) Truong hop van ban co phu luc kern thea thi trong van ban phai co chi d§n vS phu luc do. 2. d~ va 14 khan . Di~u 15. tren do cac tir "KHAN". b) DAu chi rmrc dQ kh§. b) Dftu chi mire dQ khAn Con dAu cac dQ diroc khac sgn hinh chfr nh~t co kich thu6c 30mm x 8mm. phong chfr Times New Roman cO' chfr tir 13 dSn 14. SU d1. kiSu chfr dung.t nha mnrc dtroc thtrc hien thea quy dinh tai DiSu 5. ''THVONO KHAN". Phu luc van ban phai co tieu d~. van ban c6 tiI hai phu luc tro len thi cac phu luc phai diroc daub s6 thir t\1' bfulg chit s6 La Mit g) Van ban co hai trang tra len thi phai danh s6 trang b§ng chtr s6 A- r~p. Tl>I MAT ho~c MAT) va dAu thu cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh Phap l~nh Bao v~ bi m~t nha mnrc nam 2000. 6. sir dung cac chi d§n v~ pham vi hru hanh nhu "TRA. dAu thu h6i d6i voi van ban co nQi dung bi m:j. khi soan thao van ban co tinh chdt khan. hoa tac hen gio. "XEM XONG TRA L~I".:N GIG" trinh bay bang chu in hoa. ngoai cac thanh phftn duoc quy dinh co thS be. van ban duoc xac dinh de}khftn thea b6n mire sau: khan. t6i m~t ho~c m~t). 8 cua Phap Ienh Bao v~ bi rn~t nha mrcc nam 2000. 7. D~u dQ m~t diroc dong vao 0 s6 lOa. cu6i cung la d~u cham. s6 Telex. thirong khan. c) DBi voi nhfrng van ban co pham vi. Ky thuat trinh bay a) D~u chi rmrc dQ m~t fisty 13 thling 9 nl11'12002 huang dan tli\l'C hl~11 Ngh! dlnli 86 3:. "LtJU HANH NOI BO". d) D6i voi cong van.va s6 hrong ban hru (chi trong nhfmg tnrong hop c&n thiet). Cac thanh phin khac 1.1/l002/NJ!)·CP hOi dUQ'c kh6(? san thco quy lljnh t. don vi hoac ca nhan sOC}Jl thao van ban d~xu~t mire dQ kh§n trinh nguoi leY van ban quyet dinh. LM SAD h KHI HQP (HOI NGHD". s5 di~n thoai. "RoA TOC" va "RoA Toe I-JF.1I1g an ch€. t6 chirc. d6i nrong dircc phd bien.n Tuy thea mire dQ cdn dircc chuyen phat nhanh.

t6 chirc sao van ban 3. khong daub sa trang thu nhat. Th~ thu-c ban sao ThB tlnrc ban sao bao g6m: 1. Ten co quan. ki6u chii dirng. n£u dQ khAn ducc dong vao o lOb. phong chit Times New Roman. t6 chirc thirc hien va chu vi~t tiit ten loai ban sao 15 . g) s6 trang van ban duqc trinh. diroi mqt duong ke net liSn k60 dai hSt chiSu ngang cua vung trinh bay van ban. CC1 chfr 14. bay tai g6c phai 6 cu5i trang gifty (phftn footer) b3ng chu s6 A-r~p. e) Phu luc van ban Phu luc van ban duqc trlnh bay tren cac trang rieng. s61uqng ban b~g chii s6 A-r~p. dia chi Trang thong tin di~n til (Website) Cac thanh phan nay diroc trinh bay tai 0 s6 14 trang thu nhAt cua van ban. S6 trang TIlE TRue vA Chuong III K't' THU. CO' chii 11. til "Phu luc" va s6 . ten phu luc duqc trinh bay canh giaa. cO' chii 13-14. 56 di~n thoai. Hinh tlnrc sao "SAO Y BAN CHINH" hoac "TRiCH SAO" hoac "SAO LlJC". kiSu chu dirng. "LUU HANH NOI BQ" trinh bay can d6i trong mQt khung hlnh chu nh~t viSn dan. kieu chii dimg. sa trang cua phu luc dugc daub's6 rieng theo timg phu luc. d~m. bang chft in thuong. kieu chit dirng. canh gitta. cac cum til ~'TRA L~I SAD KHI HQP (HOI NGHD'\ "XEM XONG TRA L~". dia chi thu di~n til (E-Mail). se. co chfr til 13 den 14. MIu chu va chi tiet trinh bay cac thanh ph§n thS thtrc van ban diroc minh hoa tai Phu luc IV kern theo Thong nr nay.d~t can d6i trong khung hinh chfr nh~t vi8n dan. t6 chirc. kiSu chir dimg. ky hi~u ban sao bao g6m s6 tlnr nr dang ky duQ'c danh chung cho cac loai ban sao do co quan. b~ng chtr in hoa. d) Ky hieu nguoi daub may va s6 IUQ'Ilgban phat hanh Ducc trinh bay tai 0 s6 13. co chit til 11 den 12.thu ttr cua phu luc diroc trinh bay thanh mQt dong rieng. d) Dia chi co quan. d~. bfutg chii' in hoa. s6 Fax. bAng chir in tlnrong. 2. ky hi~u bing chii in hoa. s8 Telex.'\T TRiNH BAy BAN SAO Di~u 16. Mftu trinh bay mQt s6 loai van ban hanh chinh dtroc minh hoa tai Phu luc V kern thea Thong tir nay. d~m. Mire dB dong dau dQkhAn dung mau do nroi. co chit ill 13 dSn 14. kic~uchii' dimg. sa c) Cac chi dful vBpham vi hru hanh Cac chi d§n vB pham vi hru hanh trinh bay tai 0 s6 11.

mau trinh bay ban sao duoc minh hoa tc. td clnrc sao van ban (tai 0 s6 2). co quan thuoc Chlnh phu. d~m. 4). Cac thanh phdn the tlnrc khac cua ban sao van ban g8m dia danh va ngay ~thang. the thirc ban sao kern theo Cac thanh phan thS thirc ban sao dircc trinh bay tren cung mQt to giAy. DiSu 19. t8 chirc sao van ban va noi nh~ dircc thuc hien theo hirong ddn tai DiSu 9. Uy ban nhan dan cac tlnh.theo Bang chii' viet tit ten Ioai van ban va ban sao kern thea Thong nr nay (Phu luc I). to chirc sao van ban (tai 0 s6 ~). hien . dtroi mQt dirong ke net liBn. dia danh v~ ngay. keo dai het chieu ngang cua vimg trinh bay van ban.. Ky thuet trinh bay ban sao a) Cum tir "SAP Y BAN CHiNl:1". tri cac thanh ph~ Thong nr nay (Phu luc III). T8 chrrc thtrc . "TRiCH SAO" ho~c "SAO ~l)C" du:qc trlnh bay tai 0 so 1 (Phu luc III) bang chfr in hoa. b~t dau tir s6 01 vao ngay dau nam va kfh thuc vao ngay 3 1 thang 12 hang nam. 88 diroc ghi bfutg chfr s6 :A-r~p.chuc vu. s6. chirc V\!. Vi tri trlnh bay cac thanh phan thS tlnrc ban sao (tren trang giAykh6 A4) Thuc hien theo so db be. nam sao (tai 0 sf. co quan ngang BQ. BQ.mquyen. Di~u 17. • b) Ten co quan. kieu chfr dimg. 4. quyen han. ho ten va chfr leY cua ngiroi co th§. Chmrng IV TO CHirC THV'C HI~N Bi~u 18. 12. T~p doan kinh te nha mroc. dau cua co quan. 7) dugc trinh bay theo huong dfin trinh bay cac thanh phan the thirc tai Phu luc III. dAucua co quan. M~u chii' va chi tiSt ~rlnh bay cac thanh phan the thirc ban sao dtroc minh hoa tai Phu luc IV. Bi~u khoan thi hanh Thong tu nay c6 hi~u hrc sau 45 ngay k€ ill ngay ky. Ky thu~t trinh bay 1. ngay sau phftn cu6i cling cua van ban c§n sao diroc photocopy. nam sao. nci nhan (tai 0 sf. ho ten ya chfr Icy cua nguoi co tham quyen (tai 0 so Sa. 16 . thang. 13 va 14 ella Thong nr nay. Icy hieu ban sao (tai o so 3). Nhilng quy dinh vA thA thuc va k9 thu~t trlnh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban dtroc quy dinh tai Thong tu lien tich s3 5SI200SnTLTBNV -VPCP ngay 06 thang 5 nam 2005 cua BQ NQi VI} va Van phong Chinh phu huang d§n th8 thirc va ley thu~t trinh bay van ban hanh chinh trai voi Thong nr nay bi bai bo.tiPhu luc V kern theo Thong ttr nay. 2. co chu tiT 13 den 14. Tlmg cong ty nha mroc (91) chiu trach nhiem t6 chirc tri8n khai thirc hien Thong tu nay. 5b va 5c). thanh ph6 true thuoc Trung irong.

Thu tuong.V1n phong Qu6c hQi. CO' quan thuoc Chinh phu.Cue VAn thu va btu trfr NM mroc (lOb). . .Kiem toan Nb' nunc.TOB: an nhan dan t6i cao. .Van phong Trung irong Bang.C~lCKi8m tra van ban QPPL (BQ Tu phap). . .VAn phong Chu tjch mroc. a r . PC (BNV). . nganh din cir quy dinh th8 tlnrc va kY thudt trlnh bay van ban tai Thong nr nay dS quy dinh th€ tlnrc va kg thuat trinh bay van ban chuyen nganh cho phil hqp. cac dan vi thuQc va tnrc thuQc BQ. . > .WebsiteBNV. .Cac BQ. . . I. ~Cac T~p doan kinh 18. 320b.r&c(91). .Vi~n Ki6m sat nhSn dan t6i cao. . cac PM CN. thanh ph6 tnrc thuQe TW.HDND. . A -' ..~n: .. TAng cong ty nha m. .Cac BQ.~ Noinl.Co quan Tnmg uong cua cac doan th8.Ltru: VT. cac Thir tnrong. UBND cac tlnh.BNV: BQ tnrong. .VPCP: BQ tnrong CN. CO' quan ngang BQ. Tran Van Tuan .Cong bao. 17 ..I. cac Ph6 Thu nrong Chinh phil.

Nghi guyet (ca bi(~t) Quyet dinh(ca biet) Chi thi (ca biet) Quyche Quy dinh Ten ~ lo\u~ -- ngaY -"9 thong Il1nam 20/1 cUa B~ N(ji V!') . 3.~---------------~ ~'~~~~. an PA DA 14. 23. 18.. 29. 21. 10. Hop dong Ceng van Cong Ban g1ri 000cam kSt Ban thoA thuQn Giay chimg nhan men Ban CD GN CK UQ Giay Gifty giro thieu Giay nghi ph~ Giay ill dirong Giay bien nh~ ho Phieu gui -- Giaxmm uy guyen eN TTh GM GT NP SO' 28. 11. 26. 15. 27. Stt 1. 22.J-' 2. 31. 16. 2. Phieu chuyen PG --~ J Thucong PC . TATT~~l}~~:I vAN BANvA BANSAO ''01120 IlIIT-BNV . 19. Bin sao van baD Ban sao luc Ban sao y ban chinh Ban trich sao sy TS --~ SL -- . 3. 25. . 20. 00 BN ~--=-1. NQ -~ Chii' vi~ttit ban hanh chinh -- Qf> CT QC Thong cao Thong bao Hu6ngdan Chuong trinh 8. 9. BaD cao -Bien ban Tatrinh D\l8n DA TIr lID BB Be ==1 -~ 1 17. 32.IET (K' ~~~~. 6. 7. 30. 13. 5.24. Keho~ch Phucm~an I:)~ HD CTr KH QyE> TC TB - 12. 4.

20-25 mm 2 I 1S I 3 I 5b [ [I I I I ...-""~... .0 '~r.~-~ 14 -- . _..._. . - ~.."~~~ ~.II ) 2o-zsImm ...... I I 5a I 4 11 1 I r·! I I i I I I I 9a [ [ lOa lOb 10 I I 30-35 mm 6 • 0 N I.._...._- ..... ......-~-""-..~ . fhv luc I! ...__ ..... ._ .._ . -- ..-... 'l...~l)t ....(') I - ~ .':"'~\ ~f[''!!'. . (IG . .__ . __ __ ./ ]."......'....{!1 thang PI ndm 2011 cua B(J N(Ji v(J) ." ~j.. ....- 7b l _ ..__ ': ..' _.!~tzf '. . .... _ I . ~ trang giAy kh6 A4: 210 t_lll" x 297 mm) ()11201lITT-BNV ngily.:..... ..._ I CAC THANH PHAN THE THUC VAN BAN 5 "'\.. ' . 9b 113 I 7a 7c II I I I I I I I I I I ...

t5 chirc ban hanh van ban) 2 .. 1 2 3 4 5a tA chirc ban hanh vAnban sa. ho ten va chii: Icy cua nguoi c6 thfun quyen Diu cua co quan. .vin baD Qu&hieu Ten co quan. t6 clnrc Noi nhan lOa lOb 11 DAu chi mire do mat nAu chi rmrc dQ khAn DAu thu hAi va chi dfut v~ pham vi hm hanh Chi d§n v~ du thao van ban 12 13 14 " Ky hieu ngmri dAnh may va s6111Q'Ilg phat hanh ban Dia chi C<J quan.. ". kY hi~u cua van ban Dia danh va ngay. nam ban hanh van ban Ten loai va trich y~u nQi dung van ban Trich Quyen 5b 6 yeu lloi dung cong van N6i dung van ban 7a. 7b. thang. : Thanh phin th~ thu~."""". ta clnrc. dia chi Website. dia chi E-Mail. 9b han. 7c 8 9a. s6 dien thoai sA Telex.'P. chUc vu. Ghichu: 080 A J. s6 Fax Logo (in chim dU'ai ten ClY 15 quan..

. ~ _ ••• __ ._ _ I p .. . . ! 20-25 Ghi chu: 6s6 1 2 3 4 Thanh phin th~ th.. __ * _~ ~ • _ -" __ ~ _. - §• ~ . t6 chirc Noi nhan . . "'.. _.. 5b ~ ~ ~~ .20-25 mm :1 2 J 30-35 mm t I.. o ~ V) Sa 7 . nam sao Chirc vu.. . I . . thang. _ft ~~ __ ~.-. IcY bieu ban sao Dia danh va ngay.. ho ten va chit leY ella nguoi c6 thfun quySn nAu cua co quan. 4 I~----------------~. t6 chirc sao van ban S6.rc bin sao 5~ 5b. ~. 5c 6 7 Hinh thirc sao: "sao y ban chinh".. _~ _ L" ~. "trich sao" hoac "sao luc" Ten co quan.

•-_.._.""...3-!± f)~8?.. !_~_-.:. . _" "..-_.. "_f-'!E~. _"_ .. _:."" _". 1 ....1:-•.§~.. .. _ _ _ _....Q!?:J._ c "... _ ..._.. __ ____.-dung van ".~_~ .~._ . .:5!..~1?!?g_!!~ ~!.~ ...... " •.."" ."'. .: ... ." . __...>' an -._ ...?gq2.Dono..!~~..._ _ _...~..~g!!! .~~~~~~~ _~~.. 6 ~-._" . (1) (3) ___ "~~~:-:-~"---In :::-2~ _.. _ .~~~~~~~ h~". !?2. . . .:.._.. _.__...!rich_y-e~. .._" ii.. !.:12 "'-"..._ ~~ ~ __ _..."" ".._...._!!!.._--._........!?=. _._ .~§i~..__..._ J:?_....-.._" _!~ _~ . _ ---.. ._"__.. _.._. _ _ .. . ngay 05 chang 02 niim 2009 13 . __ k:~. ..!."...-.c.. . ~S?._ "' 1.... _ _ _.!._.~!!!g. ~ __ _. _. ~]:.'. 1..... _.._... ... _ _.."""""". .."-._ .~- ..!~.-"" .''' . _ " .. "-"._ "".!!-8 __ _._ ."..._--.9..''''In tbrrong 13-14 ..J.-~-- .." 1 ~ .-.9.. . 1.Stt Thanh phin the thuc va chi ti~t trinh bay (2) Loal chii' CO' chii' (4) Kieu chii' (5) Vi du minh hO\l Ph" cmr T'rmes New R oman ong h(6) CO' chii' (7) _-_..~9.. ......_ -.."_ _ "" _--_. .--. _ ._..-- ". "....._"". .."'r.!yfi!!~.._ " ~. .- - - 14 " --_.- .. _ ....!_~_~!!"..=-=~=~~:==~:~~~~~~~=~~==_~=~..- Hit NQi.C ." ..i~ _._. _ _. chuoug._ _~Q~G~O~ ~ .?-.dao '..-_ ." _" ".". c~" ".}...-14 _ ._ _.. .__._... "-_ _ _._ -Ten Ioai van ban _.__!± .... ' ."_"'''_''_''_. ." "- Inhoa ._"__.-.. ........_."._.... ! . ._ ~"._ _ ._._.-"..._.. _ .~-. _:--E9._.-.._-.._... _ _ .. uom phan._~!!~~...-- ...~ . ._y~_~~_.~g __ __ _. . ". .. _ .-'"__ ....?_. _". __ " b ..?:_.@~g?'1. _.:!!.ban " " .. ".. _~~!!. - Ten Ioai va trich yeu__ .".. -. . .._~.__ _ '.."l -."_'_._ . .'-_ _---... -f~ ~~£=====---. ~_ Cv.~g ..ke ben dum ..__......!lOa 12-13 ~L d~_ ._ .---- ....... __ _. _ _ .--.... .!~ "..[__ __ _ __ .._Q92_ 1 Trone cong ' tac....~ -.~ --"...~~ 5 -_ --_ a .. ~..." _"_ .~Q!1~_!:! ~~_ __ __ __ _ "_ "J.. _..._.~_. ...._ -.. ...•.::._ . _ _ •• __ __ _-_ . __ _ _... _.-".''' t " 1...... ... ??_"thq!!g_."".' NQi .." " _ _.~~~g... _...••_ _ -_ _.• _..~ ~~~~.!.>_.~~ ~ c~~......."_.:: _ ._~ ._ _' _ '" . ..'. CHITHI .E.-'1'- "'_.__ " .......... _.- ._. . nn." --""" • I .~~@:~._. --- .~~g _ ..._.... ..._.!!_y~~P.... _ f... __ •.•••_. __"_ _!~ T~~~ " ~-_."_.__.. .. .. ..~o~_~l~_. . _. __..... _ ___._..."..Ijo' ..._ f._ ._ ....-.?....--"'" -'"'... ..__ "'"'_ _.JE..~:.~ . ....~~g__ . .._ _ ". _ ......_ -._~~....._.-._..." _ -"_ _•• __ __ ..~____ ..-...:-_Qo~_~~qi_ ".rng ..-_l__ .""" ... ."". _" . __ _ _..._. _ "" ._.!.._ nQi dung . ~ th~~g_ _._ . .. £)Ung.•._ __ _ " """ " __ . .=rrr=:': .!?El ~_y~". ".._" _.v[!._~~~._ ' v ..__ ......9-_. 'i ".! j " "" •• -•••_..-."..... -.._" ". nam In thuong 13-14 Nghieng .._ _ " "_.!ip_:_!~. " _..__ _.--..-.~ .!!.. -'•• __ .chi "'. . 14 ! l._ Doi vm van ban co ten loai _-_ _ _" . . con!.---"-7:""-.....-Dei vm .... ._!!t_ h?a __ ~1.... .~Q~~.g~ __ . " ._ .._" _. _ .._.Q?.§_~~._ _...~._"~ .._..•.!... _.----- _ .v. __ - . ". -""'"" ._ --.._._. . _ "..... _......... ._ _ ..._._ -. "_ __ _. ...__ ...!... __ ._...__.f!1~_p!!~_~_ . ". " .-"-_ _-_. .-. . thang. ._--. _.._ _._.~ 4 Dia danh va ngay.... _. _ V~_~~."" ..~!~~L .!!g ta~~~g. --""'.." r . . _.. _._""''''" ... .} _ _.._.--".?J'fY.--"--."" _ ..!!...~n __. .. f:){. ~ . _ _ . ....." . __ _" ...''''''_.g~!_i!!_~ ... ~~g__~~.. _ .L__ ~ __... _ ._~"_Jn"~~~g._ .-_ .._ . "..§.._ _.:_!§_~~_q__~_~~_~hirc _". •• .-..32. _.~_~..•... ". . ?i~~~L~-. _..

.-._ . ~. . !¥~_g_. -..__ ..--' .- _ .r.-·~. • ._---.. ••• •.' !._ •• _.. ___ _.. \[.--.--.....::~~I~D:~G. __ ____ m __ .._..~.. ••__ •• L...-. ----.. __ 14 _ _ ••••••---- ..-'.:.~ .. .-..._ . .. __ " ....iRl~~=i~~~ _=~"J!U~~:a~£===~~t!f.h._ .._"_...·:···~·~~h~~g. -... ....-.-. - - . __ _ ~ .._~e __ .. d~ TINH HINH 'nnrc HIEN NHIEM VU _ ....."' •••••._-_ ..--. ~~-~i§t =::=====~~:~~===:=~=~::.... ...~E?..__ ..-._ ..--~--. ._. -_ . -. "" -~.7 ••... ....T..-. -_ E~. ._.·-·. ~ •.... 14 n__ .~_.-..:.. _ '__'..!Jiing. -.._ ~_~~3:. ...---. _. _ . _ _ tlnrong ••• _ __ _-_ _ _.·... . I -.~..._~h!!_!_..~·· ...•_ _ _.--···--· .."'_ . __ HH •••• ._.. __ ...••.-.: ~--......i:="::"=F~1W-.-..... _ .. ....._ _~ ...y._.-- Muc 1...YNQ Q ~ _•••.. d~ ---- . _ .- -.._ ._..... •••_ _..._._._ __ .Ii~! __ .l. . 2 . .~ _ .·C-~~·hjnhth~c-~·~~--..... ~ 14 -.!!.---- . : ..Tieu tiet _r__ ".~ ._ ___Y...-. __ _ __ "iIrj _........~-..lC.---..~__ }_~. _ __ _ _.-._"'_"''''''.._ ... :::~:=::::==~~=~=~~~~:=:=~::~~~~:: ~Tiet H_~ _ .._.- -._ ..-. __ .. -'-1'4-'_ ...Tieu tiet .·--. _!±_ .. Tii. _ __ ---.-...p.. . _.Til "muc" va so thtr tu __ .~ thuong In ..._ - _~ •• _ •• __ _ _~ _-_ _ •• _ ••• .~~...!~T...-.._.. --... khoan. . ... ml...-.. -.•_ . -- " -".... - _.....~ •• --_ .-.m ~ ..-._.: ~. diem.....-.-A Dtrng + -- I+ _ •••• ...__ . ".------. ~.--.~ -..'''illthubD.:.. _. r_'""'i. ••~._9v.~.. __ .-.~.~~~ ....... _. _ _ ~ _ __ _....-.._~_ . ._-_ _ .....s -...-.~~~~_.__L _~_. 14 -~ 14 _ ••••• •• ~ _ ••••• ..._ _..!~_._ '. ~ _}.....•••_.a_Iloi ~_g_. ~ .'i!!m~M.Q.••-... · ·..__ ._._-.- . _..-..X_~.~_~!~~~_!!~..--.-.._ _.-"-._ .~. -.·-~··Gili.. ..!...-. ...---. _. _ .... _.....'"-·-· . . _ : ti~~_~.-..__ ~!!~_gJ.:!!_\lC __ ! .--..a-l.--~~--. _~~. _._ --'.. ---_ . .____.. In thmmg '-n_ ..-. __ _ ._n __ .-. 14 14 ~ ••• __ ~ t6 chile.._ .-..--. ~~_G.{iC=~~~~=~:::~==~~=~~~::::::: :::~::}I_~ .Fl=~~.. _... .__..~..x ...n~ ill thuong __ _!n.!L!:!.. Dtmg.·-···-.._...._~~~.. --r."~ ...-. .. _ .:.-~!h_ _ 14 DUng --..• _ _ _.. •..... . _ .. 13-14 ~ ••-..- -.•••' -' ~ Truong hop khong co tieu de ._.. !!!!f.._ .. _?..... ~_..._ --------.·-·------._.. ...f!li_~._ .._._ _!!!. _ _ _ __ _--_ .~~ •••• _ •••• _ ~ .. _...-.... --_~. ....-B._ 13-14 _ ..-~ ..-i"4" '''---Bfulg---'-'-._._.._ ~ _ _....._J?~~. 14 .-. n ••' _ __ _ ._m _ __.. r •••~••." ---. _ ••• .. _ __:_._. . d~_ J~_~Q:. __ ._ •••• - -- ---. ·..=-. canai--·· . __ __ _ _ _ ._ - In .----... __ 'H_ _. _.. __ _m .Tieu de cua phan In hoa 13-14 flimg. Til "kinh girl" va ten co quan...!!A~:~n_ -~~'.-. _ _....... 14 DUng...!_~ -_ ....-..". Diem ._ ! __ .._ _.._m~__ ~ _ ~~~g __ ._. --.~~~~-. __ --=-.-~.~ _ . __ ••••••• u ••_ HL~.-...._---._~_ J. .----__.... ••••• ~ .---. ~-. == .. .--- _.-_ ..-._"... ·.- .. ._. ~ ! v 13-14 Dimg _." 13-14 fJimg .Dieu __ .nm ... f~:i±_:~~~=:~~f§i==~' J? tti~~~_: : ...._ _ ••. ----.... th~_~_~a p~~-ch~~$..-.....~ . -._ _.'''-''1"4-' .. ...._.~~t nhan · ·-_ _......·· '··Kfnh·g:fr·i: ·B6-·C6~·g-·Thu~ ..__ .---_ .-~ __ •.m ._ ..._n _ ......I: __ ~~ ----.~_---_ ..~:-J ..--........ m •_ -~-Khoan. ~.I' .... -. ._ Dtmg '!2 Dei voi _ _ ._ ..•••-. 1\1 so tlnr . ._ _ _ _ _ __ .._ .. --. ..... ' 14 _ -_. .· .-.":: .-----.. . <Urn __ •••_ ••_ _m. ~.g 'T:f.--.!_.-.-.~E. In thirong 14 Dimg __ .:. !~-1~_~g!.. . -. .·····-···-.-.. _ .-va~..__ _ ..__ _ ...:... -..-..J~~ ...."' I.!~~g ~~~~ . ~ Phin..~..._ _ _ " _ " _.... _.-'~Phfui·.. -. -=::= :=:=T~~~C:=~J= . 1-..m__.. ...--. _. _ ••••- _ __ . . -....._ ~Til "phan' . _ ~- ~.'~.•... -_...~~~_~~.--._ _._ ........... ··-nn--...... ~ - I~ a _~1~~~k£ ~i~cii[:~~.._ _.~ .-:" Dimg.~. ....-~~~~~ Dien 1....--.-. ill tlnrong 13-14 Dimg + b Gom phsn..--.~~] ch~~~L_ ..~ __ ...._tiSu ti~t ti~t _~ j__ ..~_ In thuong • _ 14 c~~... Thong tir nay co hi~u hrc thi hanh sau 15 ngay ke. _.._ ... 14 -. 1..-.-._~ _ _ .---...__..~ ~ l_~::_!~___~~~_~..~~-.~_ _ _ ~..~ ~ .._......... _~_C.--.-. _ .. ..•....---.--.Tiet In tlnrong _n.-.. Ban sao van ban -·--·-r--······L-...-...~~ ..-. ._.

TRIeR SAO.TV.BO NOi V1..'~..-. ._- -_ ...-.-dam .-.. .Dimg ..-KfrijJ· .. --- __ ... ..!. -. _. ..ia -~ vs . _ E-Mail: DT: (04) XXXXXXX..~_... - _ __ .. -'J. .-~g . -. dong duoi .._ .-. In hoa...._ 14 2..-13-14 Dimg..Fax: _ -_ _-_.....~. ......----... -- Diu chi mire diSkhAn ------.-- -.-.. -1----._ -(--_...__ _ _ luc _.. __ .- . .. ._ b Til "noi nhan" - va ten co quan.. -1..~. -.. Clan h va flfl'. -PL."-Ky hle~ ~~cri"&i~b a~..-_ _ .. .... _ _ _ __ _..._ In thuong _ _..~.--- ....__ .. _.._.- I - -. '" --- 10 In thuong - t------ 11-12 - _ .. ..... -_..: .." lu~g_.. I DlJTIIAO J.- _ -_...---~ ~£__ ~2 ~ ~~~? J.. · ·_·--_ · ..-.-. ~~..h'~ " .. '" .. - 13-14 --_ Dimg..-----··.~.. ". __ . ". _ _ _ _ -..-._ _ ___ - Website: XXXXXXX 11 __ _.. vi du: Qu6c hieu..--'-'---fu"th~~g" . ....- - _-t- -_ - van ban. dcng tren co cnu L·~_ ':'..... r.. -... ..'J.. ~..r--... --._"_... F' ._--.---.....". 13 14 --........ _ _ __ va so thir tu .. tna . to clnrc... m . - In boa ".·--H·-··.... ~~ .. ....._.~~.!?~ __.... r..' F01 ..." nam van b. _ _ _ 16 Hinh thuc sao .. ...~Q!: ~ . ban sao . t.YL_. __ __ _ _.. ng.....!!!~~g_r--J.-....":TIco chu 1.-_.._._. - _ -. dia chi E-Mail Website: s5 dien .... ---. ..Tir "phu luc" Phu luc van _.__ f-.-. - -.. . _ So xx phoTrangTien.. .. SAO LUC 14 1----.iil:-··-··········--_·_······ ········ · · .---.~ -.-..ii·.l.-~. - . _ .. ~ 'fHlfQNG -.......... .. ....... dim --_ -- 'BOA T6c -...:~. ·. ~ !< .._ .. - co chi? 14.. _ " Ghi chu: CO-chit trong cling illQt van ban ~iillg.·······- __ -.=~-i!ii-~~~~=-H-=~~!f~q~ng~-. ._... ._. _ - _··_·. --_ _ _..!h. _ _ _--?- -- L~ N~t? _ -_ __ _ 1-+._- I~ •• _ ~ _-.._ _.... . 7..t..~I~~~:1~~~yan)~.. _:.-.. "" ~''J r _. --- _.-1"--'" " __ _2~._ _..--.BQ Tai--chinh. ...---.giam phai th6ng nh§.- 10 Chi ... .- - - - -...\~ ~ .~l!!!:_~L!.- II - ._- DUng .. ~ 13 _ 14 - 11 Chi dan v~ d\fthao van ban In hoa 13-14 Dimg..!!!.... co cmr 13:' di·.- Inthuimg _ - 13-14 ~ fXmg...-... ._ _ _~hy}y~~r-_ ...-_._ _ _ 1--""'''-'''''''-- __ .... _ _" __ " __ ...~\!~ ._.2 th Dia chi co quan.__.-__ _ _ __ _.._ g .-- - -----. r-... _ __ - "_.!?~ va s...~ CHU VIET TAT "_ -.._ ban __ _ -.. PP. __~~. .~~~:111 ·· Hoan Kiem... -- KHAN __ .--.'.. .. tUm I DlJTHAO _ X'. ~-- dim .__ I ILUU HAND o~:~ I . .~.. .. dam "-. ~ '1'" d' . _ __ 9 .. Ouoc hieu.- -_ ····i·~t"·.Tieu de cua phu 15 .. nhftn ~ _. -. Ha NQi -_ -r-.- -t-.- XEM XONG _-_ TRA _ 1-:'12'... '..-. dong tren co chfr 13.. _. SAO Y BAN CHINH...Bo K€ hoach va Bau ttr.-_ __ 13M14 Dimg. __ ..._ ..-_ _ // T' 1 J.t..-.q$ _.""-". _ _ __ In hoa 13-14 -.(300)..._ -..om.. -_ -_ So trang .I----...--. ·_ ....:. BANG . ~lJ"j.._.-..~.· ..._ .... _ _ ....(' . -_ din vB ph!UIIvi hru hanh __ __ _ .-. _ _ _ _ _ _ _.. __ _.. nhung 3 -z """" "'(_ '- /~ . _ (04) ...13 '~7.-·:··Gfrl··nh"i"€u·nar..----.._ .. _ :.-.

13 Mau 1...1. Van ban e6 ten loai khac .7 Mdu 1.14 ~u 1.19 .1 ..4 ..Tlnr cong Ban sao van ban 2.5 ~u1..6 M&u 1.. GiAy di dU'img .16 Miu 1.9 Mlu 1.Phieu gtii .. COng dien .'-----"'_ _ - _ - • -s: Mau 1.12 M~u 1.. GiAy clnmg nhin ..Phieu chuyen Mftu 1..2 Mau 1.15 Mau 1.11 . GiAy moi .18 M§u 1.. Nghi quy~t CM HQi dAng quan tri Mau 1..17 M~u 1.1 Mlu 1. Nghi quySt (ca biet) cua Tlnrong true HDND Miu 1. Quyat dinh (ca biet) (quy dinh tnrc ti€p) .1 .1..Bien ban .van ban c6 ten loai ella cac Ban HDND .. MAu trlnh bay ban sao vln bin MAu 2. Van ban co ten loai ella Doan Di)ibi8u Qudc hoi ..2 .8 MAu 1.. Quy8t dinh (ca biet) (quy dinh gian ti8p) .GiAy bien nh~ he sa .10 MAu 1.. QuySt dinh (ca biet) (quy dinh true ti6p) cua Tmrong true IIDND- . GiAy nghi phep . GiAy gi6i thieu .Cong vAn Miu 1..3 M~u 1..

.... " ...... Axx(8)...1..... ddu) H9 via ten Ghi chu: (1) Ten co quan...........Nhu Ditu ...... .....TV do:_ n... TO (2) coo entre eONG BoA xA HOI can NGHiA DOc lip .... tf..._" " "~ Miu 1..... Quy'ET NGHJ: Di~u 1 Di~u Di~u . QUYEN ~N...•.......C3JlC:lr • t~ ••• t ~ ••••••• " "' •••••••• .... (6) NOi dung nghi quy~..Nghi quy~t (ca ~i~t) TEN CQ..... . (3) ...... .......•. (5) Trich y~u nOI dung nghi quy~......... 2 ....nh phuc thang ).. nban ban va.......... 4 . s6 hreng ban phat hanh (neu can)........... chile chu quan true ti8p (nau co)... NGHjQUYET (5) ....•. t...........'... Nui nhQn: ..•..... t8 chirc ban hanh ngh] quy~.... . TRAM QUYEN BAN HANH ~. t ~ •• " t •••••••••• .. CHUC VI) CDA NGUffi (Chit ICY . (2) Ten co quan........... ..........1.... ...~ (6) .LUll: VT...... TC QuAN (1) TEN co QUAN.. ....~ . (4).. (8) Ky hieu ngum danh may......• ngay nam 20........ (4) Dia danh. VllT NAM > S8: !NQ~..(1)....." (3) Chtr vj~ cit ten CO' quan. tA chirc ban hanh nghi quy&... (1) Chfr vi~ cit ten don vi soan thao van ban va sB IUQIlg ban hru (n~u cAn).... IcY..... ) .... C ancu " ..

(Chft kY. thimh phA thuQc tinh. ....... .~ ~ Dleu ol. Uy ban nhan ...... THUONG TRve HQI D6NG NIlAN DAN Can cit Lu~t Td chrrc H6i dang nhan dan va 11 nam 2003.......... ......0. ~ + ... Ghi d....... a a ..... ....... (2) .Tv do ... .xx(8).. (2) Dja danh.. sA: INQ-HBND ... . (3) ••..... (1) ••• dan ngay 26 thang ......... ... ~ . .. (fan vi SO(Ul tbAo va sA luqng ban luu (n8u cAn)..... ~..Mlu 1. . thanh ph6 we thn6c Trung uong(ten thi xi..... . (6) Chile vu Clia ngum kYo truCmg hop Ph6 CM tich duqc giao kY thay CM tich thi ghi ehii vi&: cit "KT... can cir .. (5) NQi dung nghi quY&. ..... th1 tdn).... (7) Chfr viet tit ten.. .. A. QuytTNGHI: (5) + ..d: de 3 .•• DAN CQNG HoA xl HQI CUUNGHIA vrer Bfc lip .H.. ..1. .. . DO" 1 leu .. .Nlnr DiSu . ~ . . ....... (4) Cac can ell We ban hanh nghi quySt......Lim: TM.• ngay 20.. . 1& xi.. . TmtONG TRve HDND em) vr.1.......• (1) . ddu) TICH (6) Hqva ten (1) TSn tlnh..... ~~.Nghi quy~t (ca biet) cua Thtrlrng try-c HDND HQI DONG NIlAN •.. .. (4) .. ." v30 wac chec vu Chit tich... ben dum ghi chite V1. (8) Ky hieu ngu(ri dAnh may..... NGHIQUYET .l coo nguoi IcY (ph6 CM tich).nh phuc thang ndm NAM. ND'i nh'n: ..... ( - _ "'-_..i- "' "' '"' •• ~ ""III" '"' ~~ /..nhfut ban va sA luQ'tlg ban phat bilnh (n&! dIl). 10 ... ~ iII iII ..7)... (3) Trich yeu nQi dun~ nghi quy&.

..... (3) Chii' viet tAt ten co quan... A.. NGHIQUYET ..... (2) ••• Can cir ... QUYETNGH!: Di@u 1 (6) ........ 16 chirc ban hanh nghi quySt. (5) "' ......... tnrong hop Ph6 CM tich dUQc giao ky thay CM tich thi ghi chii' vi~t "KT.........(8). (2) Ten co quan.. ......1... (4) Dia danh. I .1............ t8 chirc ban hanh nghi quySt................... ~ p .........H.......Nhir .. .. tit 4 .....nh phuc '" (4)..Miu 1....2 ...... t6 chirc chu quan true ti6p (nau co) hose Cong ty me (nSu cAn).... Can ctr ............... Di~u ....... niau ............l cua ngirci IcY......... (5) Trich ySu noi dung nghi quyet. ben dum ghi chirc V1) cua ngiroi ky (Ph6 CM tich).." vao tnroc chirc V1..lI1g ban phat hanh (nSu cAn)...... a ~ ~ ~ ~ .... ... T6 cmrc (2) xX HOI CHiJ NGHiA VI¢T NAM' DQclip ........ Noi nhlin: ....... ..... . .................. ... ~ ........ dau) HC} va ten Ghi chu: I) Ten C(J quan.. ........ HOI DONG QUAN TRI CHUT}CH (7) • (Chit . TM.........xx(9).......... (8) Chii' vi&: nit ten dan vi soan thao van ban va sB hrong ban hru (n&.. ....... '......... (3) ......... (6) Noi dung nghi quy~t................LtJU:VT.. TC cuu QuAN (1) TEN co QUAN. ..Til do . TEN CQ. .. (7) Chirc V1. (9) Ky hi~u nguoi danh may. ngily sa: INQ.... t ........." ... t ... . thong nam 20 . ~.:.. IcY.... ..... HQI DONG QUAN TRI ...... ..l CM tich.......Nghj quySt cua Hqi dAng quan tr] CONG HOA.. cin)......... nhan ban va sBlu(.....

quy~ han cua co quan. .. ben dum ghi ch(rc vu clia ngUoi leY vAnhin. 'san ThuCmg V\!. quy dinh chuc Ding.dUng diu co quan. II t ~ . . t6 chec etb (vi d\l: Ban thulmg vu .f~ · Ir •• + ·~ I.Quy~t (flub (quy djnh CQ." vao trucc chicc vu clia nguOi dUng diu.. nhan ban va ~ IUQ1lgban pbat hanh (nSu cfut).p . ... (8) (9) ..~ .2 . (12) Chii' vi~ tit ten dan vi SOQ... Ghi chu: (9) Cac viin ban phap 1:9lien quan tnrc tiAp den vin dA giai quyet trong n9i dung quySt dinh.Nhu Di8u . va via 5 .II " •• Nui nh(in: . HQi dAng . ell' f .TM.. Uy ban nhin din." via woc ten co quan. II .. 'II~ Di~u ... cac tnWng hop khac thuc bien theo hu6'ng din tai Khoan 1. ). (CJm.. QUvtTDINH: ." ~~ ••• ~~f-"" ~ ••••••• ~"' ".v .. (2) Ten co quan.D tlu\o va sA luQ'n8 ban hni (n~ cAn).. f>i8u 12 caa 1'h6ng til nAy.. (l1)Quy~n han.. I .. '. to chirc hole chuc danhnhA mroc ban quya dinh.. .. Xet . . .. (8) Neu cac cAn cU tn.. truimg hop cdp ph6 dlrQ'c giao leY tbay nguOi dUng dAu co· quan thi ghi cbii viet tit "KT.TV do ... (10) dinh thuQc nguCri...nb ph6c U(n CHiJ NGBiA thdng V¢T NAM sa: (3) IQD~ (4). t6 chuc hole tan tap th! Ianh ~ (vi du: TM.Luu: Yr.c vA ~p ~ l!nh dao h* co quan.. hfnh ...xx(13). n$u thAm quyen banhanh quyetd:)Dh thuc. .. cWc V\l cUa nguOi ky nhu B9 wOng. . .. J..... .. Giam d6c.... (6) Ve Vlfc ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ~ (7) ~ . ICy.' .rc tiSp (nSu co). .haDh ghla s6 vi kY~eu c1ia van bin...)... Vienwlmg v... dJu) Hqva teo (1) Ten co quan. TC em) QuAN (1) TEN CO QUAN. (13) Ky hietI nguOi <tanh may. nhi~m vu. Uy ban·~ dan. HQidAng .lap.. cUA NGlfiJI KY (11) . ".rc tift..... ~ ...).... " . ... . (3) DAi Wi quyat dinh c:iL bieti khonggbi mm ban .H. (5) ngay '.. Dleu 1 (10) . fA chuc h* chec danh nhA nuoc ban IWlh quy~ dinh. C\lC wlmg Cue . Cl.. A. ar. t6 elnrc thi ghi Cbuc vu ella BQ.. QUYtTDiNH ". 16 clnrc). . (4) Chii vi&: tAt ten co quan.J._ 'II 4 ••• ~ rnAM QUYtN BANHANH Coo err CAn. .• Giam dAc .· .(12).Icw6ng. " .. QUYEN~..... (7) N& thAm quy~n ban hanh quya nguoi dUng diu (vi du: BQ wOng (5) Dia danh. . .. ~ wOng hop kY thay m4t tap thS ta:nh «40 thi ghi chit tAt '~. NISi dung quya djnh.Miu 1.• CM tich . TO CHirc (2) trvc ti~p) CQNG mN BoA xA DOc l. TM.• (6) Trfch y~u n()i dung quy& dinh..• Vien trU'ang Vi~n . f •••••• ~ ••• ~ •• + ~. t6 chicc chu qUlin tn.. . dA ban lW1h Ctuyet dinh (vln ban tha11h . . nam 20.. tA clnrc thi ghi ten tap tha hole ten co qean.~ """ ..... de nghi cua ot .

. H6i dAng. to chuc thi ghi ren t~p thS:hoac ten ca quart.)... Ten an. t6 chirc h('~c clnrc danh nha rnroc ban hanh quyat dinh...(9)..)" .. . cmrc vu eVA NGUm KY (8) (Chu kj.. Ban hanh (Phe duyet) kern theo Quyet dinh nay o. Vi~n tru6ng v. lli~u 1. (8) Quyan han. .. tnrong hop IcY thay mat ~p the lanh 40 thi ghi chu vi~t tit "TM. TC cnu QU AN (1) TEN CO QUAN.. . A. Uy ban nhan dan.. Can Xet crr (7) Can ell de nghi cua QUYET llJNH: .. tnrong hop cAp pho duqc giao ky thay nguci dUng dAn 00 quan thi ghi chif vMt tit "KT.Nh U D leu . ... .2).1.. . " " .. (4). Hoi dang ..xx(lO).lC tru6ng Cue .... Uy ban nh3n dan. Noi nhQ. .. tA clnrc hoac chirc danh nha nuoc ban hanh quyat ~nh. . tA clnrc chu quan true tiq.... nhan han va s6 luong ban phat hanh (nSu dn. t6 ehirc hoac ten ~p th€ lanh dao (vi du: TM. )." vao truce ten co quan. DiSu 12 cua Thong ill nay. n~u tham quy~n... TRAM QUYEN BANRANH . H9 va ten Ghi chli: (*) M~u nay ap dung d6i vci cac ~uyBt dinh (ca biet] ban hanh hay phS duyet mQt van ban khac nhu quy che.. t6 chtrc d6 (vi duiBan thu6ng vu .. (3) . (6) N~ thAm quy€n ban hanh quy~t djnh thudc va nguoi dung dAu 00 quan. .3 .. ngay QUYETDJNH Ban hanh (Phe duy~t) (5) 418 •••• Il . (5) . (3) Chii' viSt t~t ten co quan... an. .. Giam d6c . ben duoi ghi clnrc vu cua nguoi ky van ban. 6 .. tA chirc thi ghi chirc vu cua nguoi dun¥ dAu (vi du: Bo tnrong BQ. . (nSu co). quy dinh. TM.. dJu) . nor cmr NGHiA ~T NAM IQD. (5) Trich ySu nQj dung quyit dinh..n: . do .v . (4) Dja danh...... .. TEN CQ. dB phuong (1) co quan.. (7) Neu cac can cu tT\1'C ti€p d€ ban hanh quy~t dinh (nhu ghi olui cr mlu 1. (10) Ky hi~u nguoi danh may. (2) Ten co quan..Hanh phiic tJuing nom 20. . . r ••••••••••• . Dleu . TM. ke hoach...T.M~u 1." vao tnroc clnrc vu cua nguoi dUng dAu. chirc vu cua npuoi ky nhu Be>tnrong.. Giam d&. T6 cmrc CQNG BoA xA (2) Dqc lip . Cue tnrong.. (9) Chii' vi~t tit ten dan vi soan thao va s3 luong ban hru (n~u cAn).. . chuang trinh.Luu: VT.....Quy~t dinh (quy dinh gian ti~p) e) . cac truong hop khac thuc hi~n thea huang dfut tai Khoan 1.. C1. Ban Thuong \V. . QUYEN ~.. CM tich . ..... (6) . Viet1 tru6n~ Vien .ban hanh quy8t dinh thuoc va ~pthS lanh dao hoac 00 quan.).)..

.. bao gAm chirong....~ 0..... ddu) Nguy~n VinA --~------------------------------------------------------~ Ghi chu: ..........J" f~4' ••••••••• .. (1) .....) . ~ •••••••• ~ ••••• • ......." ••• I ~ t_.... rnuc.. Chuong .TI. Di~u ........... nam 20 cua .. Dqc IfP . Di4~u •~ * •••••••••• " ChUO'Dg •••• .... ......Min van ban (ban hanh kem then quy~t tJ......... 7 . .... . . . . do ......... TC TEN eo QUAN.. ..... *. khoan.. ~ .. . ......nh) rJ TEN CQ..... .. .. di~u. 4 4 •• '11 '" .. ~~ p . +"......... A _ ~ TEN LO~I VAN BAN (Ban hanh kern thea QuyJt dtnh s6 ngay thdng . ChU'O'Dg I QUY D}NH CHUNG Di~n 1 Di@u 2 ~ •••••••• ~ ~ ~4 .... ~ t r ~ Dleu ... (1) Trich y~u noi dung cua van ban........ •• ~ ......... .lQD...T6 ewe cnn QuAN eONG BoA xA HOI cmr NGW VIET NAM . .... diem. (*) Mlu nay ap dvngd8i voi cac van ban: duoc ban hanh kern theo quySt dinh (ca bi~)..... . QUYEN~..Hanh phuc .. ' (Chit ky. ~""" I.1. entre vu eVA NGU(n KY. ..... ~~ 10 11 •••••• "........ b6 cue co thS . ......... .

Vi~n truOng v.. biet)... thong bao. clurc vu cua nguoi ky nhir BO tnr6ng... chuang trinh...1... the f)~adanh. Cue tnrong. TM...(4). 8 ...Mau 1..... to' trinh._Luu: VT..Van baD co ten IO\li khdc (") TEN CQ. eta an..' (9) Ghi quyen han.. A. " . co tha an. chuong trinh.l sc3lugng ban hru (nbI dn).Htmh phiic ....~... TEN LO~I VAN BAN (6) . t6 chtrc chu quan tnrc ti~ (neu co)...... (3) Chii' viBt cit ten loai ban..xx(ll)... ' .... (5) .. . . t5 clurc ho~c clnrc danh nha mroc ban hanh van ban. nh3n ban va sc3luong ban phat hanh (neu cAn).. ddu) Ho va ten Ghi chu: . (5) (*) M~u nay ap dung chung d5i voi da s5 cac hinh thuc van ban hanh chinh c6 ghi ten loai e\l nhu: chi thi (d... via van (6) Ten loai van ban: chi thi (ca biet).. __ ........TV do .. " '... . bao cao v...4 .. ke hoach.... (7) Trich y8u noi dung van ban. (8) Noi dung van ban. cac tnrong hop khac thuc hi~n theo huang d!n tai Khoan I.v ._ ..1 " .. dB bao cao.... ben duOi ghi chirc V1) cua ngirci kY vAn ban..(3) .. TC QuAN (1) TEN QUAN.. (10) Chi! viSt tit ten don vi soan thao v.. (2) Ten co quan. (I) Ten CO' quan. . TM.. kG hoach..v .. t6 chirc h~e chirc danh nhA rnroc ban hanh van ban. )......... ( l I) Ky hi~u nguoi danh may. tB chrrc hoac ten tap the lanh dao (vi du: TM.. H6i d6ng . thong bao...v . BiSu 12 cua Thong tu nay... QuvtN ~. ..(10). .... ~ tnrong h~ IcY thay m~ittap tha lfulh dao thi ghi chfr viet tit "1M" van tnrac ten co quan.. to' trinh. Rieng d5i voi tb trlnh them thanh phfut "kinh gui" a vi tri 9a. cmrcvu eVA NGlfm KY (9) (Chu . Giam d5c. T6 cmrc (2) eo coo eONG BOA. thdng niim 20. (7) (8) _. xX HOI CHiT NGHiA vQ:T NAM DQc IfP . nSu nguci ky van ban ta cAp ph6 ella ngiroi dung dAu co quan thi ghi chfr via tit "KT" vito tnroc chirc vu cua nguoi dimg d&u. ~ . ngay 56: I. Noi nh(in: ... (4) chocit ten co quan.. phirong an... 10/. Uy ban nhan dan. Ban thueng vu. quy dinh v.

..Xx(lO). :thi pMn noi nhan khong ghi "nhu tren" ma ghi tnrc ti€p nhimg chile danh. Fax: (043) XXXXXXX E-Mail: Ghi ch.. . . (7) NQi dung cong van.CONG BOA.. ' QUYEN . .... tA. tA chile thi ghi ehfr viet -cit "KT" v~ tnroc clnrc vu cua nguci dung diu.. (9) Chii' vifu:tit ten don vi SO@Il thao va s61uc..... A... TM. f + + + . HQi dang: . . Website (nau c5......C tnrong. ~ ...n).. ddu) Hq va ten sa xx ph8 Trimg TiSn. clnrc VI) Ayvao..... Ban thuong vu.. . * N~u noi nl$l (kinh sUi) Iii nhimg chirc danh. .mg ban hru (n6u cAn). .....1. (6) nom 20.. ben duai ghi chile vu cua ngucri kY cong cac tru6ng hop khac thirc hien theo huang dL1 tai Khoan 1. t6 chuc tA chile (8) Ghi quy€n han. " _. 86 Telex. tnrong hQP ky thay m@t tip tha...Cong vAn : TEN'CQ. * •• I '" ••••••• ~ •• . nhan ban va s61UQl1g ban phM hanh (neu cAn). (2) Ten CCI quan.... CmJC VV CVA NG1fffi KY(8) .TV do . • ...(3) . ..Hanh phiic . (5) Dia danh. .. Kinh giri: .........Nhu tren . OJ) Dia chi CCI quan..... (Chit ley.v .(9).... ~ • i" ....MAu 1. . Ha Noi DT: (043) XXXXXXX.. dja chi E-Mail.... chirc vu cua nguOi... CI. ngay S6: V/v 1.. t~ t ~~ " (7) If " : " " ~ " .. .. t6 clnrc. 9 .. tA chuc ho~c ten ~p thS 1~~.... (6) Trieh y€u noi dung c6ng van. .. TM.. .. 12 clia Thong tu nay.. n&! nguaj ky cOng van la cap ph6 ella nguoi dung dAu co quan.I....... qu~ Roan Kiam..... lanh dao thi ghi ehii viet tit ''TM'' tnroc ten co quan. (10) Ky hieu nguCri danh may. (5) .S ... .(4) .. bo p1$l chue nang) soan thao cong van......... van.... Giam (f&. chuquan true ti6p (nBu co). leY nhu BO truong. 56 dien thoai. (4) Chit vi&: tit ten dan vi (Vu. Website: ....... r r ~ • • • • • • t .. phongban. hoac chile danh nha mroc ban hanh c8ng van. TC can QuAN (1) TEN CO QUAN~ TO (2) cmrc . vi du: TM... Vi6n twang v. s6 Fax..Luu: VT.. . t6 chirc h~c chirc danh nha nude ban hanh cdng van........ Noi nh(in: .... Uy ban nMn din. Di&.. • lL:\N. chile vu cao cApe~ Nha nuoc. (II) (1) Ten co quan. (3) Chii' viet tit ten co quan. . xA HQI can NGHiA thong VItT NAM DQclip ..

Ghi chu: (1) Ten tinh..... thi (2) S8 thir nr dang ky quy~t dinh cua Hoi dong nh§n dan....6 .... " _... ..LUll: VT..Quy~t djnh (eal bi~t) eua ThU'irng trtrc HC}i dAng nhan din HQI DONG NHAN DAN ..... sd luong ban phat hanh (nau ciln).... (6) Nai dung ~uy&: dinh... .. (3). _ ... -Nhu Di~ .. ~ •••••••• I ••••••••••• ~ •••••• _....... (3) D... uY VIEN TRUONG CBiJnCB TRue s( 10 . . .. ......H\lob pbuc .. t6 chirc Hoi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11 (5) _. ... NSu Uy vien Tlnrong tnrc kY thi ghi: PBD can TIeR KT.1.. q~ thi xa.... (9) . .A.. '" '" .. (7) Thfun quyen ky van ban . (1) Can Cll Luat nam 2003..... (l~) Ky hieu riguai (tanh may.. .'xi. thanh pM true thu6c Trung uong. (4) Trich yeu n6i dung quyGt dinh.. QlJYET DINH (4) ••••••••••• '•••••• ••• THUONG TRl/C HQI DONG NIlAN DAN .. (S) NSu Ph6 CM tich ky thi ghi: KT. Di~u 1 - ..• (1) ••• CQNG HoA xA HQI cnn NGHiA vQ.... thanh ph8 thuQc tlnh.. (7) .. .. (2) ..MAu 1.T NAM' DQc I$p . .lQE>-HE>ND Ve .... . ... (9) Chii' vi&:cit ten dan vi soan thao va -Iuong ban hru (nau can).. .TV do .... Noi nh(i...a danh. QUYETDINH: '" (6) '" '" '" .. TM. (5) Cac can ClI khac ap dung ban hanh quy~t dinh. .. ..... S6: .... .... nhan ban v 1.. huyen.. cmi TJCH de ...xx(1O). .. . .. IcY va ddu HDND) HQ va t~n trful......• . THUONG TRUC HDND ~ CHUTJCH(8) (Chu .n: ·~ Dleu ... ngiry thang ndm 20 .

...Vin ban co ten lo~i cua cac Ban Hqi d6ng'nhan dan > HQI DONG NHAN DAN .. ..xx(9). • ..: .•• CONG HoA xA H(U CHU NGBiA VIf.. xa.. .. • . (2) S6 thu tu dang ky van ban cua HQi dAng nhan dan...1. • ....(2).... (5) Trich ySu noi dung van ban.. 4 .... . (4) . •• • . TEN LO~I VAN BAN ... .. (6) NQi dung van han. .7 .._lI .. (9) Ky hieu ngum danh may..Hanh phiic I sf.T NAM DQclip . • • . tharih phB tllUOc tinh. thanh phB true thuQc Trung uong. ••••••••••••••••••••••••• .•. (1) . phuOng. .. NSuPh6 TruOng ban ky thi ghi: KT. thi x!. .. ~. -HDND A . . (7) (8) Chfr vi&: tit ten Ban soan thao va sB luong ban luu (nSu dn). • .. (5) . quSn... . . r . TM. BAN KINH TE NGAN SACH TRlfONG BAN (7) (Chft . nban ban va sB hrong ban phat hanh (n€u cAn). (8) ...Miu 1. TRU'ONG BAN PH6 TRU'ONG BAN Hoi dAng nhan dan ban 11 . huyen. . .... Ndi nh(in: . f • '" • • • • . <II (6) to I • • • . .LUll: VT.. (M[u nay dung chung cho tAt ca cac loai van ban c6 ten loai do cac Ban cua hanh). (3) Chii viat tAt ten loai van ban.......... (4) Dia danh.... ~ '" ~ "') . . f... (3) .1.. ~... f 10 .... tht trfuI..Tv do ..A. IcY ~adc1uHlJND) H9 va ten Ghi chu: (1) Ten tinh... • ~ • • • • . • • . ngay thang niim 20 ..

.... . ten loai van ban Doan leY vcri tMm quyen rieng thl khong co dong quyen han. Vin ban co ten Im}i coa Doan D.(3).Miu 1. • • ... • •• • ~ . . . TEN LO~I VAN BAN ..·o a _ . .. ~ •••••• ~". _ .. • . .._ •••••••• 0 oi- ••••••••• ••• ••• '.. TRUONG DoAN ' PHO TRUONG DoAN (8) Chit vi~ ~t ten dan vi soan thao va sa IUQ1lg ban hru (nau cAn)..i bi€u Quae hqi DoAN f)~I BIEU onoc HOI ••. . sa luong ban phat hanh (n8u cfut). TM. '" .. ..~. ( I ••••• ~ •• J (Chii 10/. ~.......... • • • " . • • • . or .. • . . '" " Noi nh(Jn: ." •• ~ •• . (6) Th1n quy~n ky van (4) T rich yau nQi dung van ban. _P 4 ... .... A..... • ......... ngay thdng nam 20.8) ..I..... thanh pha tnrc !huQc Trung trong.... . I ••••••••••• " . ddu DDBQH) Hq va tin Ghi chti: (l)Tentinh... . • . •• ".... (9) Ky hieu nguoi dinh may. . DoAN DAI BIEU TRUONG DoAN ouoc (7) HQI (6) ... . .. ..... . . ... .\i c1la Doan f)~i bieu Qp& hOi).a ••• ~ ••• or ~" • . ...... ._ ~ . ~ •••••••• ••• I ~ ~ ~... N~u Tnreng 12 . (5) NOi dung van ban.. . ...' ' ••••• et "' p r .'aa ••• '0 •• .. • ... ... ban.Luu: vr.. . ... 't.1 (2) -DDBQH ..... . _ •••• ~ t •• ~' •••• po......~ 'I" ••• (4) (5) t •••••••••• ...1ivan ban cO tBn 10... (I) CONGHOA xA H(n CDn NGHiA vrsr NAM DQc lip ~TV do . .... . " ' ..Hanh phuc sa: .... ...xx(9)..: KT. (2) Chit viet cit (3) Bia danh. (M~u nay dung chung cho tAt ca cac 10. .8 ... (7) NfuJ PM Truong doan ky'thi ghi.

• • • .. tB chirc ho~c chirc danh nha mrcc ban hanh cong di~n.. (8) '" . (10) Ky hieu nguoi dAnh may.... ngay NGHiA VJlT NAM DOc I.. (8) N6i dung dien.. (5) .. . 13 .• 11 "1.. '" .... (3) Chii' vi8t tit ten CC1 quan.. '" NO'i nh(in: •. • • • •• . •• It.Liru: VT. . kY.(3). t6 chuc chu quan true ti8p (nSu co).A. t6 chuc hoac chuc danh nha mroc ban hanh cong dien.9 . (7) .N.p ... ..... ~ • ~ • • . dtiu) Ho va ten • Gbi cbu: (1) Ten CC1 quan.. t3 clnrc hoac chirc danh cua nguoi dUng dAu.......H:}nh phuc . (4) e. " '" '" QUYEN IL.Til do . TC em) QuAN S6: /CD. TO cHirc (2) (1) CQNG RoA XLi HOI can ... .... .a danh. (7) Ten CC1 quan. (9) Chii' vi8t cit ten don vi soan thao va s61UQ1lg ban hru (nfut can). t& chuc ~ diQn.I. TEN CO QUAN. nhfut brut va s61u(]llg ban phat hanh (n8u cAn).Min 1.. ... (6) Ten CC1 quan. - " (6) dien: . • • • . '" . (2) Ten CC1 quan. • • • • • • •• " • ~ • •• ••• L • • • ••• 'I- • • • • • • • • • • • • • • •• '.....Cong difn TEN CO QUAN.... cmrc vu CVA NGUOI KY (eM .xx(lO)... CONG DI1J:N . (9) .. (4) thang nam 20.······ ... (5) Trich y~u noi dung dien.. •••• ~ ••• ~ •• ~ ~ ~ ~ 4 ••• ~ ••• •• ••• ·~···.

(4).. . " ~ •••• GIAy ~ ••. Noi nh(in: . .: . (6) o (7) . . . (Chu 10/.. nam 20. • .. . QUYEN ~.. don vi cOng tac cua nguoi duQ'c moi.... . . . .. du •• ~ .Miu 1. tran trong kinh moi: ~.. chU'c \'\1..A.H.v ... ..... .. . . . . ... (8) . ~.. " " . .. .. . (2) " . .. .. (6) Ten CO' quan.. (4) Dia danh. ••••••• ~ . .... .T. quan. (9) Ky hieu ngtrci danh may... . . ... ft '" ~ Dia di8m: • . .. ... ..nh phuc . ...... hQi thao.. Ong (bel) 1'0. . ... ngay thong sa: .. . (7) Tcm (noi dung) cua cuoc hop. 'II /GM. " . TC Cm) QuAN (1) TEN CO QUAN.. . : .10 ..••••• Min Q •••••••••••••••••••••••••••••• (5) .... . ..Gi§y moo TEN co QUAN. ... • . . . .. tA clurc chu quan true ti€p (n6u c6). . ... do ..... .... .. I' . nhan ban va sA hrong ban pluit hanh (n~u cAn).. . •• Thai gian: .xx(9). .. .... ~ ~ . • • " . .1... . CHlJC vu CUA NGUm lIT • Liru: VT. . d&u) Hq va ten Ghi chu: quan. t6 chire ban hanh giAy moi (3) Chii vi6t cit ten CO' quan. .. .. (5) Trlch y6u nQi dung cuoc hop. t6 clnrc ban hanh giAy mei. .. (1) Ten (2) Ten 00 CO' 14 . .. (8) Chii vi8t tAt ten dan vi S04Il thao va sA hrong ban hru (n~u cAn). .. . t6 ehlie ho~e hova ten. • . .. . .~ p •••••• ~ '_.(3). TO CmJC (2) CQNGBOA xA H(n CHiJ NGUiA vrer NAM DQc lip . . hQi nghi v.

. " tran trong gici thieu: (5) . . Ho • "Ghi chu: (1) Ten co quan... va ten " (5) Ho va ten... . (3) Chii' viet tit ten co quan..c l"p ... Gng (ba) Clurc Vl...._...Min 1. G·" nay co gia tn dJ.do .. . . ~ ....l: Diroc cir den: (6) ...11 ..Giiy giOi thi~n 'TEN CO QUAN.... t& chuc ban hanh van ban.. clare vu (6) Ten co quan.....(3).. . . GIAV GIm THI~U ..( ngay ray . a tren /. (4).. ... gici thieu toi Iam vi~. 1. tA chtrc ban hanh van ban (cAp giAy gi61 thieu). tA chirc duoc va don vi cong tic cua nguoi diroc gi6i thieu. (2) ..... cuuc V1) eVA NGUm KY (ChU kj.. tt ~ '" t~t t .. .. Nui nh(in: .Nhu tren. ~ •••• _ •••• VS •• 44 •••••• viec: t ... 16 chirc chit quan tnrc tiSp (nEu co). (2) Ten 00 quan. ngay thang nam 20.... T6 CWC (2) CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA vr¢T NAI\i Dq.. TC coo QuAN S6: /GGT. hoan thanh ~ •••• D~ nghi Quy co quan tao di~u kien dS eng (ba) co ten nhiem vu. h.. en et . QUYEN ~N... ddu) -Liru: VT.. (4) Bja danh. 15 ... (1) TEN CO QUAN..Ty..Hanh phue .

a lem: . Thanh phAn tham du: " ... ngay thang . ..12 . hOi thao) ket thuc vao . (5) Ghi chu: (1) Ten 00 quan..1'1}' do . 56: TC cnn QuAN (1) TEN CO QUAN. "' ~ (Chit kYo ddu (neu co)) Hq va ten Ndi nh(J.Hv. J. (3) . BIEN BAN ~ (4) .n: Ho va ten .. 16 . (5) Ghi chile vu chinh quytn (nBu cAn). t6 chircban hanh van ban...Miu 1. '" ta (4) Ten cuQc hop hoac hoi nghi. . .Bien ban TEN co QUAN. " (3) Chfr vi&: tit ten co quan... nam Cuoc hQP (hOi nghi. . (2) Ten co quan. . t5 clurc banhanh van han. THUKY (Chu. T6 CmJC (2) CQNG BOA DQc 19P .. Th" glan b!. chirc chit quan true ti~p (nfut c6). . d. at au: f)" d'" . hQi thao.l. Chu tri (chu toa): Thir ky (ngiroi ghi bien ban): Noi dung (theo di6n bi8n cuec hOp/hoi nghilhoi thao): . m...kY) CHirTOA. gio .nh" phiic xA BQI CBiJ NGH~ ~T NAM IBB.

. (2) Ten CO' quan.. NGUm TIEP ~N He va ten (1) Ten CO' quan... CONG . + (5) ~ ~ t '" 4 " . . .(3) .TI}'do . ..... (4).. Ghi chu: nhan nhan 17 ....Hsnh phuc thang . to chuc cAp giAy bien hd so. . . td chuc cAp ~Ay bien hd so.. (5) Ho va ren.MAD 1.... TC CHU QuAN (1) TEN CO QUAN....I.... giiy to. NGHiA VIET NAM ll{)c Ijp .. . Clurc vu.l...... chuc vu va don vi cong tic cua nguoi ti€p nl$l hd so.Luu: Hd so.. -to ~ ... tii lieu co trong hd so. cu th~ cac van ban. sa eua: rep 9D 0 Dng (ba): ... 16 chirc chu quan tnrc ti~p (n8u co)... .13 ....... ..Giiy bien nhin TEN co QUAN... . dan vi cong tac: . BoA xA HOI can .... t ... (4) Dia danh.. (6) HQ va ten.. (8). (7) Uet ke dAy du..... bao gam: (7) ... 1 2 3 ~ -1'" ~ '" (6) '" '" ....... nh'" h. (3) Chfr vi& illt ren co quan. HoA sO' ••• BIEN NHAN • '" t . Noi nh(in: . so. . .... . .. .. . noi cong tachoac giAy to tuy than cua ngu(n n6p he... ngiry ndm 20... (8) Ten nguai hoac co quan gui hd sa. f ... D-a t·J...... TO CHifC (2) S3: /GBN. GIAv Ho va ten: '" '" ...

. ........ (3) (4) (5) (6) (1) (2) Ten 00 quan. dau) KY ......l th~nguoi... . .. ...... . ....... S6: /GCN.. to chuc cAp giAy clnrng ~ay Dia danh. nh3n ban va 861uQ'ng ban phat hanh (nSu can). . ... . . TO CWC (1) cQNG (2) . ... . .... ..... . nhan. .. .. .. . HC}va ten Ghi chu: (1) Ten 00 quan..... _~.. ......Axx(1).. .. ~ ••••• ~~ ••••••••• t ~ (5) . I ... tB clnrc d... .. ••• " t .. .. TC COO QuAN TEN CO QUAN. ... ..p clurng nl$l... ...... ... QUYEN ~.. .. ...._ .... tB chirc cM quiul true ti~ (n~u co).. ..(3)....... ~ . .. • .. .. • ...." ... . .... . . 8\1' vi~c> vAn dS duQ'c chung ~.. ........ t .... • .... 18 . ....... . ....... (4). ~+ •••••• . . ~ .. ... • ..TEN co QUAN... cmrc VV CUA xctror (Chu kj. .. .... ... . . .T'1 do . Chii' vi& tit ren co quan. ... ..... .. ngay GIAy CHUNG N~N .. ... ... ....... ...' (2) '" ....... Ky hi~u nguoi danh may.. .... clnrng nhan: .. BoA xA HOI CHiT NGHiA VI$T NAM DQcl.. ..... ... ~ ..... '" '" Noi nhpn: .. ... ..... ....... (6).... ... _ ~ •••• t~ ....... ..p ...Luu: VT......... N6i dung clnrng nhan: xac dinh Cl.. . .. Chii' viet tAt ten dan vi soan thao va s61uQ'llg ban hru (nen cAn).H\lnh phuc thdng nam 20 .1......... . " . ... ~ . . ... .... "" • +......

.( en Xac nhan. .... Bi . CHUC \TV CVA NGUm KY dJu) (em Jry: HQ va ten _.Giiy di dU'irng TEN co QUAN..... ..............H............ .. --{ l ! ! Bi ....... ..... GiAy nay co gia tri bet ngay QUYEN ~... ngay thang ndm 20......'. .. d~n I -J f)i . J.....nh phuc . (4). .15 ... ".I.. . ".".. d.TC cnr QuAN (1) TEN eo QUAN. .. GIAy DI DUONG cap cho ang (ba): Chile vu: N 0'1 d llQ'C Cll dJ........ .Min 1... NOIDIVA DtN Ngay thang Phucmg ti~n DQ dAi ching dtrirng (Km) ThO......... gian fr nm. Ben .. cong t' ..... . .. 19 . I I Den . CQNG BoA xA nor CHU NGHiA V¢T NAM DQc lip .. " .. TO cmrc (2) S3: (G£)f)•...TV do . ' en ac: (5) .(3)..... cua cO' • quan (to chUc) noi di..

.... (5) HQ va....... .. 1 i 4 ... ~ .. NGUOI DI C6NG TAc (Chii' kY) PHV TRACH BO P~N KEToANTRUONG (ChUkY) (Chi¥ kYo dau) Hqva ten Ghi chuo' Hq va ten Hq va ten (1) Ten co quan... Di .. Phu cftp hru tru: ~.. Tong cQng: .... __ ...... ~ c . t6 chirc cAp giAy eli duOng..Ve circe: ve x d= ...D€n ...... "' .. I Den ... (2) Ten CO' quan.. 1 Ve nguoi: ve x d =....! c§p di dirong: 2.... chirc vu va don (4) Dia danh.... I -l I D6n . d d d ............. ..... t5 clnrc cAp giAy di direng.....Ph\! phi lAy ve bang dien thoai: ... 20 . Di J..Phong nghi: .............. ve x 1..... w ve d d x =" d = .. Den ... ten...... ~ ....... Di ~~ ....... + ..". Ph\... (3) Chii' via:: tAt ten co quan.. ~~.. t& chirc chu quan tnrc titp (nSu co)........... ..._.. vi cong tac cua nguci duoc cAp giAy. " .... d d d ..

. (6) Noi nghi phep.. hl. uen .. .. (2) Ten CO' quan..kj.. (7) Nguoi duoc cAp·gi§y nghi phep..Luu: VT. 21 .TEN co QU:AN. (6) . (7) . . . .• ~~... dau) Hq va ten ICY Xae nhdn eua 9(1 quan (t6 chec) .. GIAV NGHi PHEP Xet Don xin nghi phep ngay . hOQc chinh quy€n ilia phuong nai nghi phep (eM kj." ngay e tu .... (5) Ho va ren.(3). to chile cAp giay nghi pbep.. . ..... chirc Vl.. (3) Chfr vi$t cit ten co quan. . TO CmJC (1) (2) CQNG BoA xA HQI CHiT NGHiA ~T Dqc lip . tai.. (8) Chii viet cit ten don vi soan thao va s51uong ban hru (nau c§ll). .. ella ang (bel) (2) . cAp cho: . ngay thong nam 20.~+ Clnrc vu: N gh'1 Phe Oam ~p .. •••••••• ~ trong th" glan: 01 .. .~ ••• ~ ~ •• aa . . .... Ong (ba): .. . QUYEN ~N..... TC COO QuAN TEN CO sA: QUAN.nh phue NAM /GNP. ~ •••• . ... CHUC VI) CVA NGUffi (ChU. .t ngay e • ~ •.1 va dan vi cons tac cua ngiroi duoc cAp giSy phep. .. (8) . . ttl chuc eAp~y nghi phef.... . . .... t6 clnrc eM quan true ti~p (ntu co).n: .B.....Tv do . k1. Noi nh{i. ... .'( ••• ~. ... . .. . (4). (5) . ...". AI... ddu) Hq va ten Ghi chu: (I) Ten CO' quan. (4) f)ia danh.

J.. ..TY' do ... tA chile ban hanh phiSu chuyen.. e (5)N eu cu th~ d an. VV CVA NGUOI KY (Chii' kj. . giai quy6t. tB chile dB thea doi.' Noi nhl)n: ...l.Miu 1... (4). • '_L':'_ ~ • ~ . '" (2) co nhan diroc (5) .. tat lieu. t& chtrc ban himh phi8u chuyBn. . " " PHIEU CHUYEN ..... (4) Dia danh. .. th u cua ca unan.. to c h'ire nao.:U cua CO quan. W cbtrc cM quan true tiSp (n€u 00)...... ... (8) . T6 Sd: cane (2) CQNG BOA xA HQI can NGHiA thdng VJ:tT NAM DOc lip ..... (8) Thong tlurong. (6) Ly do chuy€n. via A 22 . t& chtrc nhan phi8u chuyen van ban. TCCHUQuAN(I) TEN CO QUAN.. (3) Chfr tit ten co quan. (6) (7) QUYEN ~N.(3). .... (2) Ten co quan... IPC·. ~p th~h O@C van ban tal U........ " CHUC xern xet. .....17 Phi@uchuy~n M TEN Cd QUAN. ddu) HQ va ten Ghi chu: (1) Ten co quan........ (7) Ten co qUaIl.. phiSu ehuyen khong dn hru nhung phai duQ'c vao sA dang leY tai van thu 00 quan.. Kinh chuyen .an au... "I'~ hay nQi dung gi...Hanh phiic . ve van d~ e: e .... kiem tra.. )... ngay niim 20..

(4).. . t\i li~u.. . tA clurc ban hanh phi8u giri.. CHUC VV CUA NGUm KY (Chu kY.. t& clnrc ban hanh phi8u gui.........(3)...........' 1 "" · ttt 0I . . ngay thang nam 20 .. nam . t t 0I tt t.... (7) Phi&! giri khdng cAn hru nhung phai diroc vao sA drutg kytai VT co quan. (6) .. ddu) . ".... ................. .... NgU"oo nh.n (ChukY) . ~~ f f f ~ (5) + ~ ... ~ ~ ...(7). giri lai phiBu nay cho QUYEN IL). . (5) Li~t kS C\1 thS cac van ban. t6 chirc nl$l phi8u giri va van ban.HI] va ten Hfl va ten GM chu: (1) Ten co quan. ... (6)... 23 ........ ngay .... (3) Chfr viet t3t ten co quan. Sau khi nhan diroc... (2) Noi nh9n: ... . (4) f>ja danh. /PO..... t& clnrc chu quan true tiSp (n&! co).. ..... ...18 ..Miu 1... dc3nghi " .... t& chirc deS thea doi. (8) Dia danh noi co quan..H~lUh phiic .. (8)...TV do .... tii ]i8u d6ng tru lieu sa.Phi~u gUi TEN CO QUAN. .. tai li~u sau: (2) girl kem theo phi6u nay cac PHIEU GiT) ·1: 2..........1." . van ban.. ~ ..... ... (2) Ten ca quan. ...N..... thang ... TC cnu TEN CO QUANf T6 S8: cmrc (2) QuAN (1) CONG HoA xA nor CHU NGHiA VJtT NAM Dqc I...p .. tai duQ'c giri kem thea phieu girL (6) Ten co quan t6 chirc nl$l phi8u girl va van ban.......... kiSm tra.

............. flOc I~p .Mio 1........19 -Thu cong TEN co QUAN..... t6 clnrc noi cong tac cua nguoi ban hanh Tlnr congo (3) Ten loai thu cong (Thu chuc mung. + •••••••••• + ............ ChiI y: 11ru cong khong dong diu cia C(1 qUaIl... Thu tham hoi..1............ TEN LO~I THU eONG (3) ... (ChukY) Hq va ten Ghi chu: (1) Ten co quan. (6) Logo cua co quan............... ..~ ............. Thu chia bu6n).. TO CHUC (1) (6) ...... Thu khen............ t6 chirc.... ngay thong ndm 20................... ... ~.. (4) ..... (4) Trich y8u noi dung 11m congo (5) NQi dung Thu cong........ (2) Dla danh....... tA chirc.......... 24 . cmrc vu eVA NGUm Gill THlJ' ............................Hanh phuc (2) ... (5) .......... CONG HoA xA HOI CHiJ NGBiA VI¢T NAM .... ~ •••••• ~ ~ J ~ 4 + •••• ~ .. ...TV'do .

... se (7) Ghi quySn han...... . __ .... BQTRUONG (Chft ky. trich sao hoac sao Iuc..... tB chirc thuc hien sao van ban...Luu: Yr.........30D._ t "' ~ *. ddu) ICY (7) Nguy~nVanA Ghi chu: (1) Hinh thuc sao: sao y ban chinh...'/SY(4)Not nh(in: ...... ~~ ...... . (5) Chfr viBt tAt ten co quan... ....... (1) s6: ...... ~ "' ... 111 •••• 111 •• •••••••• ••• "' •• t ~j ~ _.... .A. ..1 ~Ban sao van ban BO " 11 ..... (3) ban sao.ITT -B..........(3). ngay thong niim 20....H. 120.... . xA HOI CHiJ NGHiA VJtT NAM s6: .. (6) Dia danh... t6 chuc sao van ban.... (5) ....1. thang nam 20. Nui nh(in: .. ddu) . ..... CHirc (Chit vu cUA NGUm kY. Nguy~n Vin A TEN CO QUAN... " ~ .. - QUYEN IL:\N..... THONGTU ..... HiJ N9i. ~ .. (6) .... (4) Ky hieu ban sao....... TO cmrc (2) SAO Y BAN CHiNH ......... (2) Ten co quan...... chirc vu caa nguoi ky ban sao... *- ~ ~* .. •••••••••• CQNG HoA Dqc I... ngay. 25 ..M§u 2..Luu: Yr. .p .TV' do .nh phric i......

C3U (. huyen Gia Lam. ). me via ten nguoi \c. sau dAu chAm hmg ( . . ") va khi xuong. phirong NguySn Trai. Cu Ho. VIET ROA TEN BIA L Y • 1. a) Ten don vi' hanh chinh diroc cAu 410 giiia danh tit chung (tinh. . ) voi ten rieng cua dan vi hanh chlnh do: Vi8t hoa chit cai dAu cua cac fun tiet tao thanh ten rieng va khong dung gach nai.. dAu pMy (. . Vi du: thanh ph6 Thai Nguyen. Vi8t hoa chit cai dAu fun ti8t thll nhAt cua mot coo hoan chlnh: Sau dAu chAm .a) Ai Quac. dAuhai chAm (:). ("'" ~~. Mao Trach Dong. q1$l Hal Chau.n.J.Viet: . huyen Ea H'leo. Bac .) khi xu6ng dong. b) Ten meu.. Ten dia Iy Vi~t Nam . thi xtl Song Cong... sau dAu chAm than (I).) va Can CllLudt T6 clnrc Chfnh phu ngay 25 thang 12 nam 2001. Giang A Pao. sau diu chAm hoi (1).\ ~ \'P\< ~ . Vi du: . xa Ia Yeng .. (~ Vi du: Kim Nhat Thanh..~""· b) Truong hQ'P phien §m khong qua ti8p sat each doc cua nguyen ngir): ViSt hoa chft cai dAu fun tiSt thir nhAt trong mfii thanh to... " (phien am Han . Theo dB nghi cua Bo tnrong Bo Noi vu va Bo tnrong Bo Khoa hoc va Cong II. . A Ho. . . Thanh Cat Tu Ha.. Phi-den Cat-xto-rc .. am qua am Han ... Viat theo quy 2..dong.NguySn '".1.. TSn ngiroi mroc ngoai duoc phien chuyen sang ti~g Viet a) Tnreng hop phien Viet Nam. VIET BOA DANH TiT RIENG CHi TEN 1. A Ba Trieu. tinh Nam Dinh. ten goi nhan v~t lich su: ViSt hoa chii' cai dAu tAtca cac fun ti8t. III. . tinh DAle Lik . sau dAu hai cham trong ngoac kep (: ~'. Ten ngiroi Viet Nam xctnn am tiSt cua danh tiI Ten thong thuong: ViSt hoa chii' cai dAu tAt ca cac rieng chi ten ngtroi. Vi du: Vua HUng. huyen. Ly Thai T6.. Dinh Tien Hoang.Viet am tnrc Vi du: Vla-di-mia I-lich Le-nin. Vi du: 2. nghe. thi ttin cAu Giat. Phri-dricb Ang-ghen. Ko Pa Ko Lang . ViSt hoa chii' cai eMuam tiStthir nhAtcoo menh dS sau dAu chfun phdy (. TrAn Phu. sau ." . ang Giong.. ... . ·xa.

b) Truong hop ten dan vi hanh chinh duoc cAu tao gitra danh tit chung ket hop voi chtr s5. Anh.. c) Truong hop viet hoa d:. Bee-lin .. . . v . Vi du: Cira Lo. . cum nr chi loai hinh co quan.. Vi du: B~c Kinh. Vanphong dan tinh Nam Dinh. Lach Truong.Trung trong M:)t tran t6 qu6c Viet Nam. cAu GiAy . t6 clnrc. ..1Obang tit chi phuong huang ket hop voi danh ti:r chi hoa cac chtr cai dAu m5i fun ti~t. am v.1Ch. chirc nang...Uy ban Tlnrong vu Quac hQi. Si..chi phirong huang ket hop voi ill chi plnrong hirong khac: cua tAt ca cac am tiet t.. IV. ) voi danh tir rieng (c6 mot fun tich) tro v thanh ten rieng cua dia danh do: Viet hoa tAt ca cac chfr cai t.. Muc II. cAu. nui. ten su kien lich sir: Viet hoa ca danh tit chung chi dan vi hanh chinh d6. ctra.. biSn. chc Ben Thanh. Vam Co.. Uy ban Nha niroc v6 Nguoi Viet Nam a mroc ngoai. Uy ban nhan 2 . viing.ic biet: Thu do Ha NOi. Binh Nhuong... Khoan 2. vinh H.. Viin phong Quac hoi.a) Ten dia ly da: diroc phien am sang am Han Vi~t: Viet theo quy tAe vi@thoa ten dia ly Vi~t Nam. Uy ban . hB.1O nen dia danh. ten nguoi.c. Phap. Co-pen-ha-ghen.10thanh ten goi. ben. Sing-ga-po. t6 chirc cua Viet Nam ' Vi~t hoa chit cai dAu ciia cac ill. Bfic BO. My. D5i voi ten dia ly chi cAu t. .10 giita danh tit chung chi dia hinh (song.1Long . Uy ban vB Cac vAn'de xii hoi cua Qu6c hoi. d) Ten dia 1y duoc cAu t(. I. khu vue nhAt dinh . s. VIET HOA TEN CO QUAN. ~huy. d) Ten dia 1y chi mot vung. Vi du: . Phuong DienBien Phu . Dong Bfic. :ue ... Vi d\l>Quan 1.Ban Chi dao trung uang va Phong chang tham nhiing.. Vi du: bien Cira Lo. Ten dia ly mroc ngoai duoc phien chuyen sang tit~ng Viet . Truong hop danh tit chung chi dia hinh di liSn voi danh ti:r rieng: Khong vi€t hoa danh nr chung rna chi vi€t hoa danh nr rieng. Nam Trung Bo . duoc c~u tao bdng 11r V i8t 'hoa chit cai dAn vung mien rieng diroc dia hinh thi phai viih . Vi du: Mat-xco-va. Tay B$l Nha .. linh vue hoat dong cua co quan. 2. leu n'" .Vi du: Tay B§. ta chile. .. Ban Quito ly dtr an d').Van phong Chu tichmrcc. Nam Ky.. TO CWC 1. mien. b) Ten dia 1y phien fun khong qua run Han Vie:t (phien fun true ti8p sat each doc cua nguyen ngfr): Vi€t hoa thea quy tAc vi~t hoa ten nguoi nuoc ngoai quy dinh tai Di~m b. Ten co quan. Viing Tau. Thanh pha H5Chi Minh. song Vam Co. Men-ban. Uy ban Ddi ngoai cua Quae h{)i...

. . Vien Ung dung cong nghe. Xi nghiep Dam bao an toan giao thong duong song Ha Ndi. Cong ty Trach nhiem hiru han Du lich va Vdn tai Dong Nam A.....Nha Van hoa huyen Gia Lam. . Truong Cao d~ng Noi vu Hi Noi. .. . Bo Van hoa. Phong N ghien ciru khoa hoc. Ngan hang Ngoai tlnrong Viet Nam.Vu HQ'Ptac quBc tS. ._ . Nha Xufit ban Ha Noi.T6ng cong ty Bao hiem Viet Nam. Truong Ti8u hoc Thanh Cong.Nha may Dong tau Song Cfun~Nha may San xuftt phu tung va LAp nip xe may. . Hoi Chn thap do Viet Narn. Hoi d6ng Sang ki~n va Cai tiSn ky thuat. ..Bao Thanh nien. Van phong Trung uong Dang... BO Thong tin va Truyen thong .Hanh chinh quac gia He.Khoangsan Viet Nam..Vien Khoa hoc xa hOi Viet Nam. 3 .. . Cong ty Nlnra TiSn Phong. Truong Dai hoc dan lap Van Lang. Uy ban nhan dan quan Ba Dlnh. Ngan hang DAu nr va PMt triSn Viet Nam.. . Tnrong Dai hoc Khoa hoc xii hoi va Nhan van Ha Noi.. . . S6' Giao due va Dao tao. . Uy ban nhdn dan huyen Vu Ban. Truong Trung hoc phd thong Chu Van An. . r')'''~~ Tap chi Phat trien giao due. Sa Xay dung.BO Tai nguyen va Moi tnrong. Xi nghiep Ch~ bien thuy san dong lanh.~~ . Hoi Nang dan Viet Nam . T~p doan Cong nghiep Than . Dy ban nhan dan tinh B~c Ninh.. Bo Cong Thirong. .. . ...::.. . S6' K~ hoach va DAu tu.... . sa r r t.. .. . T6ng cue Hai quan. . Trung tam TriSn lam van hoa nghe thuat Viet Nam.'_. nghe van thir. Bao Di~n dan doanh nghiep. Bo Khoa hoc va Cong nghe. Chi Minh.S6' Tai chinh.. Cue KiSm tra van ban quy pham phap lu~t.Tbng cue Thue. • . '\ . Sa Tai nguyen va Moi tnrong..Trung tarn Nghien ciru Giao due dan toc. . Hoi Ngiroi cao tubi Ha Noi. Trunge" . Cong Thong till dien ill Chinh phil.-. . Phong Chinh sach X3 hoi. .Cong ty c6 phArrDAu tu Tu vAn va Thi8t k~ xay dung.Hoc vien Chinh tri .Truong hop viSt hoa d~c bi~t: Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Vi~t Nam. Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam.Hoi Nhac si Viet Nam. . hru ttit.... Cue Khao thi va Ki8m dinh chAt IU01lg giao due .Hoi d6ng nhan dan tinh Scm La.. tam Tu vAn Giani sat chAt hrong cong trinh. Cong ty Do dac Dia chinh va Cong trinh. Tap chi Dan chu va Phap lu~t. Xi nghiep Tnlc dia Ban db 305. The thao va Du lich. Tap chi Tb chirc nha mroc. Bo Nong nghiep va Phat trien nong then.. .. Trung tam Khoa hoc va Cong "t. Truong Trung hoc co L€ Quy Don...T~p doan DAu khi Viet Nam. T6ng cong ty Hang khong Viet Nam.... . Tong cong ty Hang hai Viet Narn. "tLf -- "'~~... Hoi dang Thi tuyen vien chirc. .

. N ghe sl Nhan dan.vieh hoa chft cai dAu cua fun tiet tao thanh ten goi ngay 18. Ten cac su ki~n lich sir va cac trieu Gai 4 . TBng th6ng V.2. Anh hung Lao dong..Chu tich H6 Chi Minh. Huan chuang Le-nin. Huan chuang Chien cong. cum tir chi ten goi do trong tnrong hop dung trong mot nhan xirng.V. D~ nrong Vo Nguyen Giap. Pho O. Ten cac huan chuang.Giao sir Vien sl Nguyen Van H.. t8 clnrc nUDCngoai d5 dich nghia: Vi€t hoa theo quy tAc vi8t ten co quan. SNG . Huy chuang Chien S1 ve vang.Pho Thu tuong. Giam d6c. dirng doc I~p va thS hien su tran trong. TAng Cue tnrong. Pho Chanh Van phong. huy chuang. Thfty thu3c Nhan dan. ": ' 2. cac danh hieu vinh du Vi€t hoa chtr cai dAu cua cac am tiSt cua cac thanh t6 tao thanh ten rieng va cac tlr chi thir. T&ng thu kY. Vi du: ngay Quac khanh 2·9.. Pho Giam d6c. ngay ky niem . Nha giao Ifu tu. Danh tir chung dil rieng hoa Viet hoa chir cai dAu cua tir. Huan chuang Sao yang. hang. KHAc 1. t8 chirc mroc ngoai duoc sir dung trong van ban dang vi8t t~t: ViSt bang chtr in hoa nhu nguyen ngfr hoac chuyen nr La-tinh nSu nguyen ngii' khong thuQC he La-tinh. Truong phong. Anh hung Lire IU(}Ilg vii trang nhan dan. . SARBICA. ngay LUll trii' Viet Nam IAn thil Nhftt. t6 clnrc cua Vi~t Nam... VIET HOA cAc TRlJONG HOP . a V. 5. ngay Qui3c t~ Lao dong 1-5..Ic tnrong. . th8 gioi (WHO)... ' Vi du: Huan chuang Doc I~p hang NhAt. Ten clnrc vu. hoc vi n~u di li~n voi ten ngiroi cu th€. ' . Dang (chi Dang Cong san VietNam). Pho Tnrong phong. 3. Ten cac ngay 16'..~ Ti€n 81 khoa hoc Pham Van M . ngay Phu nil Viet Nam 20 -10.. ngay kY niem. Bang T8 qu6c ghi cong. Pho TAng Cue tnrong. lTNDP~UNESCO. 4. Vi du: Bac. Charm Van phong.. . hoc Vi du: . Nguoi (chi Chu tich He. t6 clnrc nUDCngoai a) Ten co quan. T8 clnrc Y t~ quae gia Dong Nam A (ASEAN) .. Huan chuang H6 Chi Minh.. vi. Chi Minh).. T8ng Giam d6c.. Hiep hoi C~e b) Ten co quan. Huan chuang Khang chien hang Nhi. Vi du: WTO. Ten co quan. danh hieu ViSt hoa ten clnrc vu. . Vi du: Lien hO'P qu6c (UN). Pu-tin. . Giai tlnrong Nha mroc.

sach ba:' Vi du: tac pham Duong kach menh. Vi du: Ky Ty. Vi du: Phong trao cAn wang. '. . Ten cac loai van ban ViSt hoa chir cai dftu ella ten loai van ban va ehit cai dfiu ella am tiet thtr nhAt WO thanh ten rieng cua van ban trong tnrong hop n6i den mot van ban C\1th€. ViSt hoa chii TSt trong tnrong hop dung d€ thay cho mot t8t ClJ the (nhu TSt thay cho t6t Nguyen dan). . Vi du: . tQI?\c. thang Nam.. B¢ lli?t sir. . tSt Trung thu. khoan. ngay tiSt.Can cu Di~m a.Ten goi cac ton giao. Ten cac nam am lich. tSt Doan ngo. b) Ten cac ngay tiSt va ngay tet: ViSt hoa chit cai dAu cua tao thanh ten goi." i' 8.... .. giao phai... tlnr Tir. 5 am tiSt thir nh:1t Vi du: tiet Lap xuan. . diem ella mot van ban cu th8 thi viSt hoa chfr cai dfiu cua dieu. Truong hop vien d§n cac dieu. Dan Vi du: N ghi quyet Dai hOi dai bi€u toan quae Ian tlnr X ella Dang. Luat Giao dich dien tic. e) Ten cac ngay trong tuk va thang trong nam: ViSt hoa chn cai dAu cua tiSt chi ngay va thang trong tnrong hop khong dung chit s6: Vi du: thir Hai.. . ngay l€ ton giao . Mau Twit. tap chi ViSt hoa chir cai dAu ella am tiSt thir nh§t tao thanh ten tac pham. 9. khoan. ngay va thang trong nam // A • '\\\-~ a) Ten cac nam am lich: ViSt hoa chii' cai dAu cua tAt ca cac fun tiet 410_ ten goi.. 7. giao phai: Vi€t hoa chit cai dAu cua cac am tiSt tao thanh ten goi. dan... sach bao. trong tnrong h\1P c6 cac con s6 chi m6c thai gian thi ghi bfulg chfr va vi€t hoa chtr do. 6.Ten cac sir kien lich sir: Vi~t hoa chit cai dAu ella cac am tiet tao thanh su kien va ten SU' kien. thang Tam. Mau Than. Phong trao XO viet N ghe Tlnh.. ngay tet. di~m. Trieu TrAn.' C ong san.Can eit Di8u 10 B¢ lu~t Lao dong. tiet Dai han.. Tan HQ'i. . Phong trao Ph\1 nit Ba dam dang.. Ten goi cac ton giao." iI 'i / '-. Ten cac trieu dai: Trieu Ly. Ten cac tac phfun. . tic di€n Bach khoa toan thtr. Cach mang thang Tam. tSt Nguyen am . Di8u 5 Luat Giao dich dien tic . Khoan 1..

." 6 . hoac.. . Vi du: duo Co Dde. thanh ten goi. ~ '. dao Tin Lanh.. Rai giao. duo Hoa Hao. dao Cao .Ten goi ngay IS ton giao: Viet hoa chu cai dftu cua am ti8t thir nhAt 410 Vi du: I~ Phuc sinh.chu cai dAu ella am ti~t 410 thanh ten goi nhu: Nho giao. Iii PMt dan. dao Thien Chua. Thien Chua giao.Dai .. .