Kịch bản chương trình Lễ kết nạp đảng viên mới Kính thưa các đồng chí đại

biểu Thưa toàn thể Hội nghị Trước khi vào buổi lễ kính mời các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí đảng viên đứng dậy làm lễ chào cờ. “Nghiêm” Chào cờ Kính mời các đồng chí ngồi xuống. Kính thưa các đồng chí đại biểu Thưa toàn thể Hội nghị Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ ………………, Nghị quyết Đại hội chi bộ ……………… về việc phát triển đảng viên. Hôm nay, được sự đồng ý của Đảng uỷ ………….. , Chi bộ ………….. tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho d/c ……….. Kính thưa các đ/c Tới dự với buổi Lễ , tôi xin trân trọng giới thiệu : * Về phía Đảng uỷ : Có Đ/c: ………………. – Phó bí thư Đảng uỷ ………………….. …………………………………………………………………………. Đại diện quần chúng phòng ………… : Có Đ/c: ……………………………… Cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc chi bộ ……………………… Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đảng viên về dự buổi lễ hôm nay. Tôi xin được thông qua chương trình buổi lễ kết nạp đảng viên mới. Phần thứ 2 : Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng. Phần thứ 3 : Đại diện đảng viên được phân công, giúp đỡ đọc bản giới thiệu người vào Đảng. Phần thứ 4: Đại diện BCH Đoàn TNCS Hồ CHí Minh đọc bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng. Phần thứ 5 : Bí thư chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên Phần thứ 6 : Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ Phần thứ 7 : Đại diện Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị. Phần thứ 8: Đại diện Đảng uỷ phát biểu ý kiến. Tiếp theo chương trình tôi xin giới thiệu đ/c ………………. lên đọc đơn xin vào Đảng. Trân trọng cảm ơn đ/c ………………. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c …………….. đại diện đảng viên được phân công giúp đỡ lên đọc bản giới thiệu người vào Đảng. Xin trân trọng kính mời đ/c. Tiếp theo chương trình đại diện BCH Đoàn TNCS Hồ CHí Minh đọc bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c ……………. – Bí thư chi bộ ………….. lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên. Tiếp theo chương trình kính mời đ/c ……….. – Đảng viên mới lên đọc lời tuyên thệ. Xin cảm ơn đ/c ………………….. Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ………. – Bí thư chi bộ lên giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị Xin trân trọng cảm ơn đ/c …… Trong thời gian qua được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Đảng uỷ Cục Thống kê trong việc bồi phát triển đảng viên. Chi bộ …….. đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới và thay đổi nội dung sinh hoat phong phú. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……….. – …………….. Đảng uỷ ……… lên phát biểu ý kiến chỉ đạo. Xin kính mời đ/c Thay mặt ban tổ chức tôi xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đ/c ……………… Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c. Kính thưa các đ/c đại biểu Thưa toàn thể các đ/c sau thời gian làm việc, buổi Lễ kết nạp đảng viên mới đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức tôi xin tuyên bố Lễ kết nạp đản viên mới kết thúc tại đây. Xin trân trọng cảm ơn các đ/c lãnh đạo, các đ/c đại biểu cùng toàn thể các đ/c đã tới dự Lễ kết nạp Thuviengiadinh.com

Nghĩ về trách nhiệm đảng viên trong nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng Ngày 3/2/1930 Đảng ta được thành lập. Trải qua 81 năm (1930 – 2011) xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã lập nên những kỳ tích vẻ vang: Lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông nam châu Á, mở ra trên đất nước ta kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Lãnh đạo thắng lợi các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, xây dựng nước ta trở thành một quốc gia độc lập tự do; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; Lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, đưa ra đường lối đổi mới toàn diện. Sau 25 năm đổi mới, nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội và đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường, đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố; chính trị xã hội ổn định; quốc phòng và an ninh được giữ vững; vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao; sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước đi lên với triển vọng tốt đẹp. Trong thời kỳ mới, Đảng ta tiếp tục kiện toàn, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng. Đồng thời, chăm lo giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực hoạt động thực tiễn, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là chi bộ và người đứng đầu cấp ủy. Quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta thể hiện sự kiên định về lý tưởng và mục tiêu, “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” linh hoạt, năng động. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và những chuyên đề hàng năm cho thấy sự nhạy bén của Đảng khi thấy được những biểu hiện suy thoái về đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Qua 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đã có sự chuyển biến về tư tưởng, đạo đức có thể nhận thấy được. Kế hoạch thực hiện cuộc vận động theo chủ đề hàng năm đã được lồng ghép, gắn chặt với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn và sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Cuộc vận động có sức lan tỏa lớn, tác động rộng lớn trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là việc rèn luyện đạo đức trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và công dân … Qua tổng kết Cuộc vận động, những tấm gương người tốt việc tốt, tập thể tốt, cá nhân tốt ngày càng nhiều, là tiền đề xây dựng xã hội văn hóa, văn minh, đời sống lành mạnh, có ý nghĩa, tinh thần tương thân, tương trợ trong cộng đồng nảy nở; tình người ấm áp, gần gũi, thân thiện hơn … Những biểu hiện: quan liêu, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, tham nhũng, lãng phí; thái độ vô tổ chức kỷ luật, thiếu trách nhiệm đối với công việc, thiếu văn hóa nơi công sở, thiếu tôn trọng nhân dân; hành vi xu nịnh, gây bè phái, mất đoàn kết nội bộ, xa rời quần chúng nhân dân; thái độ vô cảm, thấy cái đúng không dám bảo vệ, cái sai không dám đấu tranh, phê phán … từng bước chựng lại, đẩy lùi … Ngày 30/3/2007, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 10-CT/TƯ “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, nhằm làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức đảng và của chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên, để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt đảng, từ nội dung cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư đã góp phần làm cho sinh hoạt của chi bộ sinh động, gợi mở ý tưởng, khơi mới suy nghĩ trong đảng viên hơn. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhằm làm cho đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thông qua sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên có dịp hiến kế, đóng góp những ý kiến tâm huyết của mình cho sự lãnh đạo chung của chi bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Nếu mỗi đảng viên đều có ý thức, nhận thức tốt về vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự lãnh đạo tập thể của chi bộ thì chi bộ ở từng địa phương, từng cơ sở sẽ tăng cường được năng lực lãnh đạo, thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ. Thiết nghĩ, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của đảng viên chính là góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi mình sinh hoạt, công tác luôn đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động. Người đảng viên tốt là người có tình thương yêu đồng chí một cách thật sự như lời Bác Hồ nói; thấy người giỏi hơn mình nên thân thiết, không tỵ hiềm ganh ghét; cần giúp người thiếu thực tế, thiếu kinh nghiệm để xây dựng sự đồng đều, hiệu quả trong công việc của đơn vị, cơ quan; đối xử, quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp phải trung thực, chân thành, tế nhị, khiêm tốn và cầu thị … Nếu mỗi đảng viên đều có suy nghĩ và thể hiện được như thế, chắc chắn chi bộ nơi đó sẽ tốt, sẽ mạnh, sẽ vui và nhất định là tạo được sự đoàn kết thống nhất trong tư tưởng và hành động! Xây dựng chất lượng đội ngũ đảng viên là nội dung chủ yếu, thường xuyên đồng thời cũng là vấn đề sống còn trong công tác xây dựng đảng. Đảng mạnh là do chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt, mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần; đảng viên kém, chi bộ kém sẽ làm cho Đảng yếu, không mạnh. Sinh thời Bác Hồ nói: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện” (1) Do vậy, nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những trọng tâm của công tác xây dựng đảng, là một yếu tố quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.
Nguyễn Ngọc Cơ