Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------Điện Biên, Ngày ...

tháng ... năm 2011

ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN
Kính gửi: - BCH Chi đoàn Trường CĐN Cơ điện & TL Tôi là: Sinh ngày xx tháng x năm 198xx Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôi thấy: Đoàn là một tổ chức chính trị xã hội của những người thanh niên ưu tú. Vào đoàn luôn là ước mơ cháy bỏng của tôi.Đoàn sẽ trang bị đầy đủ những hành trang để giúp ta trưởng thành trong cuộc sống và đứng vững trong xã hội. Mặt khác Đoàn sẽ giúp ta hiểu rõ con đường đúng đắn. Đoàn luôn là tấm gương trong sáng, cao đẹp nhân từ và hiền hậu giúp tôi luôn vươn tới một tương lai cao đẹp. Nói tóm lại: Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng. Đoàn là một tổ chức trong sáng, đẹp đẽ mà mỗi chúng ta ai cũng muốn được trở thành một đoàn viên tốt của Đoàn. Vì vậy tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Được vào Đoàn tôi xin hứa: 1- Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại ! 2- Nghiêm chỉnh thực hiện điều lệ Đoàn; luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh! 3- Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh thiếu niên Việt Nam ! Người làm đơn ( ký tên)