P. 1
Giao an Cong Nghe Trong Cay an Qua Lop 9

Giao an Cong Nghe Trong Cay an Qua Lop 9

|Views: 376|Likes:
Được xuất bản bởimeoconlk20

More info:

Published by: meoconlk20 on Sep 06, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

Ngµy so¹n : 08 / 08 / 2010 Ngµy gi¶ng: 10 / 08 / 2010

TiÕt 1

Bµi 1 : giíi thiÖu nghÒ trång c©y ¨n qu¶

I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt ®îc vai trß, vÞ trÝ, ®Æc ®iÓm cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ trong ®êi sèng kinh tÕ vµ s¶n xuÊt. * Kü n¨ng: N¾m ®îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu, triÓn väng ph¸t triÓn cña nghÒ. * Th¸i ®é: Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶. II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: B¶ng sè liÖu ph¸t triÓn cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph¬ng. 2. Häc sinh: SGK ®å dïng häc tËp. KiÕn thøc liªn quan iii./tiÕn tr×nh d¹y - häc. 1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò : Kh«ng 3.Bµi míi : Ho¹t ®éng cña gv- hs Néi dung

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

1

Gi¸o

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vai trß, nhiÖm vô cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶. - Em h·y kÓ tªn mét sè gièng c©y ¨n qu¶ cã gi¸ trÞ ë níc ta mµ em biÕt? - H·y quan s¸t H1/SGK - Cho líp H§ nhãm tõng bµn ®Ó tr¶ lêi vai trß vµ vÞ trÝ cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ trong cuéc sèng vµ s¶n xuÊt? - H·y liªn hÖ t¹i gia ®×nh em trång c©y ¨n qu¶ cã vai trß nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ. - Cho häc sinh ®äc th«ng tin phÇn II trong SGK. - §èi tîng lao ®éng cña nghÒ lµ g×? - H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc lao ®éng cña nghÒ? - H·y nªu tªn c¸c dông cô dïng cho nghÒ trång c©y ¨n qu¶? - NghÒ trång c©y ¨n qu¶ cã ®iÒu kiÖn lao ®éng nh thÕ nµo? GV tæng hîp c¸c ý kiÕn vµ kÕt luËn

I. Vai trß, vÞ trÝ cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶: - Cung cÊp cho ngêi tiªu dïng. - Cung nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®å hép, níc gi¶i kh¸t. - Cung cÊp hµng ho¸ cho xuÊt khÈu. II. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ: 1. §Æc ®iÓm cña nghÒ: - §èi tîng lao ®éng: Lµ c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ l©u n¨m cã gi¸ trÞ dinh dìng vµ kinh tÕ cao. - Néi dung lao ®éng: Bao gåm c¸c c«ng viÖc Nh©n gièng, lµm ®Êt, gieo trång, ch¨m bãn, thu ho¹ch, b¶o qu¶n, chÕ biÕn. - Dông cô lao ®éng: Dao, cuèc, kÐo c¾t cµnh, xÎng, b×nh tíi … - §iÒu kiÖn lao ®éng: + Lµm viÖc thêng xuyªn ngoµi trêi. + TiÕp xóc trùc tiÕp víi ho¸ chÊt. + T thÕ lµm viÖc lu«n thay ®æi. - S¶n phÈm: C¸c lo¹i qu¶. 2. Yªu cÇu cña nghÒ ®èi víi ngêi lao ®éng. - Ph¶i cã tri thøc vÒ khoa häc sinh häc, ho¸ häc, kü thuËt n«ng nghiÖp, am hiÓu thùc tiÔn s¶n xuÊt. Cã kü n¨ng c¬ b¶n vÒ nghÒ trång c©y ¨n qu¶. - Ph¶i yªu nghÒ, yªu thiªn nhiªn, cÇn cï, chÞu khã, ham häc hái, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. Cã kh¶ n¨ng quan s¸t, theo dâi sù sinh trëng, ph¸t triÓn cña c©y. - Cã søc khoÎ tèt, dÎo dai, thÝch nghi víi c«ng viÖc ho¹t ®éng ngoµi trêi … III. TriÓn väng cña nghÒ:

- Quan s¸t H2 vµ cho biÕt s¶n phÈm cña nghÒ lµ nh÷ng lo¹i qu¶ nµo? HiÖn nay nghÒ trång c©y ¨n qu¶ - NghÒ trång c©y ¨n qu¶ cã ®ang ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nh÷ng yªu cÇu g×? nh»m t¹o thªm viÖc lµm vµ thu nhËp - T¹i sao ph¶i cã nh÷ng yªu cÇu cho ngêi lao ®éng, s¶n xuÊt nhiÒu hµng

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

2

Gi¸o

nh vËy? ho¸ cho ngêi tiªu dïng, nguyªn liÖu, hµng - Trong nh÷ng yªu cÇu ®ã th× xuÊt khÈu. yªu cÇu nµo lµ quan träng nhÊt? GV nhÊn m¹nh yªu cµu vÒ tri thøc vµ ph¶i yªu nghÒ Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu triÓn väng ph¸t triÓn cña nghÒ: - HiÖn nay nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ®ang cã xu thÕ ph¸t triÓn nh thÕ nµo? GV cho HS xem b¶ng sè liÖu vÒ nghÒ trång c©y ¨n qu¶

4. Cñng cè: - GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi. - Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. - GV nªu c©u hái cñng cè bµi ? Nªu vai trß cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ? §Æc ®iÓm cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ 5. DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi, t×m hiÓu vÒ mét sè ®Æc ®iÓm cña c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph¬ng -ChuÈn bÞ néi dung cho bµi häc sau. *********************************** Ngµy so¹n : 11 / 08 / 2010 Ngµy gi¶ng: 17 / 08 / 2010

TiÕt 2
I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: - BiÕt ®îc ®îc gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶, ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶. * Kü n¨ng: - VËn dông vµo t×m hiÓu thùc tÕ ë gia ®×nh, ®Þa ph¬ng.

Bµi 2 : mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶ (T1)

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

3

Gi¸o

* Th¸i ®é: - Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶, ham t×m hiÓu thùc tÕ. II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: -Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o -Tranh 1 sè gièng c©y ¨n qu¶ 2. Häc sinh: - §äc tríc néi dung SGK -KiÕn thøc liªn quan Iii./ tiÕn tr×nh d¹y - häc. 1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc: 2.KiÓm tra bµi cò: ? Nªu vai trß cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gv- hs Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶. - Cho HS ®äc néi dung trong SGK. - H·y cho biÕt gi¸ trÞ nµo lµ quan träng nhÊt? V× sao? GV Hd nªu c¸c gi¸ trÞ cho VD -Nguån nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn, lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. V× nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ngoµi c¸c gi¸ trÞ trªn th× môc ®Ých chÝnh lµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ). Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶ - Cho häc sinh ®äc th«ng tin phÇn 1 trong SGK. - Cho HS quan s¸t 1 c©y ¨n qu¶ thùc tÕ. - H·y kÓ tªn c¸c bé phËn cña c©y? - H·y ph©n biÖt ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a hai lo¹i rÔ? Néi dung I. gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶: - Gi¸ trÞ dinh dìng. - Mét sè bé phËn cña mét sè c©y cã kh¶ n¨ng ch÷a bÖnh th«ng thêng. - Nguån nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn, lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. - Cã t¸c dông b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i, b¶o vÖ ®Êt.
II. §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶:

1. §Æc ®iÓm thùc vËt: a. RÔ: Cã hai lo¹i - RÔ mäc th¼ng xuèng ®Êt -RÔ cäc) gióp cho c©y ®øng v÷ng, hót níc, chÊt dinh dìng nu«i c©y. - RÔ mäc ngang, nhá vµ nhiÒu cã t¸c dông hót níc, chÊt dinh dìng nu«i c©y. b. Th©n: §a phÇn c©y ¨n qu¶ lµ th©n gç, nhng còng cã mét sè lµ th©n th¶o, mÒm c. Hoa: Nh×n chung cã 3 lo¹i hoa. - Hoa ®ùc - Hoa c¸i. 4

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

Gi¸o

*********************************** 5 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . Cñng cè: GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi. GV HD HS t×m hiÓu nh ND SGK d. §Êt: ThÝch hîp víi c¸c lo¹i ®Êt cã tÇng dµy. . HS ®äc t×m hiÓu ND SGK tr¶ lêi GV kÕt luËn c¸c ND liªn hÖ c¸c VD 4. 5.H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ kh«ng ph¶i lµ th©n gç? a. §é Èm vµ lîng ma: Hoa c¸i vµ hoa lìng tÝnh kÕt . tr¶ lêi c©u hái 1 cuèi bµi §äc tríc vµ chuÈn bÞ néi dung cho bµi häc sau phÇn III.Sè lîng. . mµu s¾c. Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. b. c.IV. lo¹i hoa? -Hoa ®ùc thô phÊn.Lîng ma 1000 – 2000mm ph©n bè ®Òu trong n¨m. thanh long. nhiÒu chÊt dinh dìng.Lo¹i ®Êt nµo thÝch hîp nhÊt cho c©y ¨n qu¶? -§Êt dá Bazan.Cã lo¹i c©y ¨n qu¶ nµo a bãng r©m hay kh«ng? .NÕu nhiÖt ®é cao hoÆc thÊp cã n¨ng suÊt. chÊt lîng cao. 2. h×nh d¹ng cña h¹t tuú thuéc vµo lo¹i qu¶.§é Èm kh«ng khÝ 80 – 90% qu¶) . qu¸ th× c©y cã hiÖn tîng g×? e. ChÊt dinh dìng: CÇn cung cÊp ®Çy c¶nh nµo? ®ñ chÊt dinh dìng theo c¸c thêi kú ®Ó . ¸nh s¸ng: §a sè c©y ¨n qu¶ lµ c©y a . DÆn dß: VÒ nhµ häc bµi. lµ hîp lý? .Hoa lìng tÝnh. ®Êt phï sa). chÞu nh÷ng t¸c ®éng ngo¹i d.H·y cho biÕt c©y ¨n qu¶ ph¶i ¸nh s¸ng.Nh×n chung cã nhiÒu lo¹i qu¶. Qu¶ vµ h¹t: cho VD minh ho¹ . . Yªu cÇu ngo¹i c¶nh. dõa …) nhau nªn nhiÖt ®é thÝch hîp cho tõng . NhiÖt ®é: Víi nhiÒu lo¹i c©y kh¸c -Chuèi.Lîng ma ph©n bè nh thÕ nµo Ýt chua.H·y cho biÕt t¸c dông cña tõng lo¹i c©y kh¸c nhau -250C – 300C).. dÔ tho¸t níc. kÕt cÊu tèt.

KiÓm tra bµi cò : ? Nªu gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶ 3.MiÒn b¾c: + Vô xu©n: Tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 6 Gi¸o . t¸ch . 2.Cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nh©n tÝnh nh gieo b»ng h¹t. bµn ®Ó ®iÒn tªn c¸c lo¹i c©y .C©y ¨n qu¶ nhiÖt ®íi.hs Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶.BiÕt ®îc ®îc kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶.Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o . Trång c©y ¨n qu¶: biÕt? a.. . Nh©n gièng: GV cho VD thªm mçi lo¹i .3) I. gièng c©y ¨n qu¶ nµo? .Nh©n gièng b»ng ph¬ng ph¸p v« tÝnh nh gi©m. Häc sinh: .H·y kÓ tªn mét sè ph¬ng ph¸p chåi. 1./ tiÕn tr×nh d¹y . nu«i cÊy m« … nh©n gièng v« tÝnh mµ em 3. ®Þa ph¬ng./ ChuÈn bÞ: 1. Bµi míi Ho¹t ®éng cña gv. Gièng c©y. Gi¸o viªn: .C©y ¨n qu¶ «n ®íi.Nh©n gièng b»ng ph¬ng ph¸p h÷u . kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶: 1. Néi dung III. Thêi vô: GV nªu PP phæ biÕn . chiÕt.häc. ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . * Th¸i ®é: -Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶ II. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc 2.C¸ch thu ho¹ch b¶o qu¶n * Kü n¨ng: -VËn dông vµo t×m hiÓu thùc tÕ ë gia ®×nh.B¶ng 2/ SGK.T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vÒ c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph¬ng iii. ghÐp.C©y ¨n qu¶ ¸ nhiÖt ®íi ¨n qu¶ vµo b¶ng 2 trong SGK? 2.Cho líp ho¹t ®éng nhãm theo .Ngµy so¹n : 18 / 08 / 2010 Ngµy gi¶ng: 24 / 08 / 2010 TiÕt 3 + 4 Bµi 2 mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶ (T2.

ho¹ch cÇn nhÑ nhµng.T¹i sao l¹i ph¶i trång vµo c¸c th¸ng trªn? .b¶o -Tuú theo lo¹i qu¶ mµ chÕ biÕn qu¶n.Cã nh÷ng c¸ch chÕ biÕn nµo ? hoÆc b¶o qu¶n l¹nh 3.Sö lÝ b»ng ho¸ chÊt tia phãng x¹.T¹i sao ph¶i bãn ph©n thóc? b.. . Tíi níc: . 4. B¶o qu¶n : g×? . Trång c©y: . Ch¨m sãc: .Khi b¶o qu¶n cÇn lu ý ®iÒu 2.C¸c lo¹i qu¶ cã vá máng.Lµm cá d¹i cã t¸c dông g×? a. bãn ph©n lãt: riªng líp ®Êt mÆt ra 1 bªn? d. ./ Thu ho¹ch – B¶o qu¶n – ChÕ . Kho¶ng c¸ch trång: . + Vô thu: Tõ th¸ng 8 ®Õn th¸ng 10.chÕ biÕn 4. Phßng trõ s©u bÖnh: h×nh. ch¨m sãc. b¶o qu¶n vµ chÕ nªn dÔ bÞ dËp níc bëi vËy khi thu biÕn s¶n phÈm qu¶. Cñng cè: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 7 Gi¸o . ChÕ biÕn : GV Nªu c¸c lu ý khi thu ho¹ch.Khi nµo ta nªn tíi níc cho c©y? d.T¹i sao khi trång c©y ¨n qu¶ ph¶i cÇn biÕt ®Õn thêi vô? .H·y kÓ c¸c c¸ch mµ ë nhµ em dïng ®Ó phßng trõ s©u bÖnh? IV. vun xíi . söa cµnh: . §µo hè. Bãn ph©n thóc: Bãn vµo nh÷ng thêi k× nµo? c. Thu ho¹ch: Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch .H·y cho biÕt thÕ nµo lµ t¹o e. Lµm cá.T¹i sao khi ®µo hè cÇn ®Ó c. T¹o h×nh. b. mäng níc thu ho¹ch.T¸c dông cña viÖc lµm nµy? trëng: . söa cµnh? g. . Sö dông chÊt ®iÒu hoµ sinh .MiÒn nam: §Çu mïa ma -th¸ng 4-5). . tr¸nh dËp HS ®äc nghiªn cøu ND SGK n¸t.Qu¶ h¸i vÒ ®îc lµm s¹ch.Cho häc sinh ®äc quy tr×nh C©y ¨n qu¶ ®îc trång theo quy trång c©y tr×nh: GV HD thªm qua c¸c VD minh ho¹ §µo hè trång Bãc vá bÇu §Æt .Trång c©y theo kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh cã t¸c dông g×? 4.Cho HS ®äc néi dung phÇn c©y vµo hè LÊp ®Êt Tíi níc. ph©n lo¹i -Khi thu ho¹ch cÇn lu ý g× ? vµ ®Ó n¬i r©m m¸t.Khi sö dông chÊt ®iÒu hoµ sinh biÕn: trëng ta cÇn lu ý ®iÒu g×? 1.

/ ChuÈn bÞ: 1.GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi.Cho HS biÕt ®îc ¬m c©y lµ mét kh©u quan träng trong sù ph¸t triÓn cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶.KiÓm tra bµi cò : H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc c©y ¨n qu¶? 3. Häc sinh: .häc. . + Lµ n¬i chän läc. n¬i tiªu thô vµ thu¹n tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn. 1. Chän ®Þa ®iÓm: .KiÕn thøc liªn quan Iii.Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o .ChuÈn bÞ néi dung cho bµi 3 ******************************** Ngµy so¹n : 01 / 09 / 2010 Ngµy gi¶ng: 14 / 09 / 2010 TiÕt 5 Bµi 3 C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶ (T1) I. . 2. X©y dùng vên ¬m c©y ¨n qu¶ 1. 5. ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt ®îc ®îc kü thuËt x©y dùng vêi ¬m c©y ¨n qu¶.VÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái cuèi bài. * Th¸i ®é: Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶ II. + Lµ n¬i sö dông c¸c ph¬ng Néi dung I./ tiÕn tr×nh d¹y .GÇn vên trång. Gi¸o viªn: . 8 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. båi dìng c¸c gièng tèt.§äc tríc ND bµi 3 . æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc . DÆn dß: . * Kü n¨ng: BiÕt ®îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu kü thuËt cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh. Bµi míi : Ho¹t ®éng cña gv.hs Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸ch x©y dùng vên ¬m c©y ¨n qu¶..H×nh 4 phãng to 2.

GV gi¶i thÝch ®©y lµ ph¬ng ph¸p ®îc sö dông nh©n gièng ë thêi ®iÓm ®Çu Ýt ®îc sö dông ®Ó nh©n gièng lµm c©y con gièng ®i trång ë c¸c vên trång.H·y cho biÕt vên ¬m thêng thiÕt kÕ lµm mÊy phÇn? . ThiÕt kÕ vên ¬m: §îc chia lµm 3 khu: .H·y cho biÕt u. b»ng ph¼ng./ C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶: 1. + Gièng c©y ®a ph«i ®Ó gi÷ ®îc ®Æc tÝnh cña c©y mÑ. .§Êt vên ¬m ph¶i tho¸t níc. .ph¸p nh©n gièng ®Ó s¶n xuÊt c©y gièng.GÇn nguån níc tíi. c«ng dông cña c¸c khu trong vên ¬m? GV ph©n tÝch ®Æc ®iÓm c¸c khu cho vÝ dô liªn hÖ thùc tÕ.Cho HS quan s¸t H4 trong SGK. . . ghÐp. ®é mµu mì cao.Sö dông ph¬ng ph¸p nµy cÇn lu ý: + Ph¶i biÕt ®îc ®Æc tÝnh chÝn cña h¹t ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý. ch¨m sãc thêng dông ph¬ng ph¸p nµy: + Gieo h¹t lÊy c©y lµm gèc xuyªn. . Cñng cè: . 2.Khu c©y gièng.§Ó cã vên ¬m hîp lý ta ph¶i chän nh÷ng tiªu chuÈn nµo? .. ii. + Khi gieo h¹t trªn luèng hoÆc . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 9 Gi¸o .GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi. + Dïng ®èi víi lo¹i c©y cha cã ph¬ng ph¸p nh©n gièng nµo kh¸c. . GV nªu tÇm quan träng cña 3 khu trªn Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶.Khu nh©n gièng.§Êt nµo lµ thÝch hîp nhÊt cho ¬m c©y ¨n qu¶? GV nh¾c l¹i c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó chon lµm vên ¬m cho VD . 4. nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u? .Cho HS biÕt c¸c trêng hîp sö trong bÇu ®Êt ph¶i tíi níc.HS t×m hiÓu Nd SGK tr¶ lêi . tÇng ®Êt mÆt dÇy. phñ r¬m r¹ ®Ó gi÷ Èm. Ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh: .Khu lu©n canh.§©y lµ ph¬ng ph¸p t¹o c©y con b»ng h¹t.H·y cho biÕt ý nghÜa. . ®é chua tuú lo¹i c©y.

2. 1./ ChuÈn bÞ: 1.VÒ nhµ häc bµi. .2 bµi3 .häc. * Th¸i ®é: Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶ II.æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc 2. * Kü n¨ng: .T×m hiÓu c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh ë ®Þa ph¬ng Ngµy so¹n : 16 / 09 / 2010 Ngµy gi¶ng: 21 / 09 / 2010 TiÕt 6 Bµi 3 C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶ (T2) I.ChuÈn bÞ néi dung môc II./ tiÕn tr×nh d¹y .T×m hiÓu tríc néi dung môc II. Gi¸o viªn: . GV giíi thiÖu ND bµi häc s¹ch bÖnh.N¾m ®îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu kü thuËt cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh.Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt ®îc c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. .KiÕn thøc liªn quan IV. Häc sinh: . chÊt lîng cao. Bµi míi : Ho¹t ®éng cña gv.hs Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi häc. Muèn vËy cÇn cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nh©n gièng phï hîp vµ hiÖu qu¶. Néi dung Muèn ph¸t triÓn nghÒ trång c©y ¨n qu¶ nhanh. khoÎ m¹nh. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸c Ii.t×m hiÓu c¸ch lËp vên ¬m ë ®Þa ph¬ng . DÆn dß: . C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ph¬ng ph¸p nh©n gièng ¨n qu¶ c©y ¨n qu¶ (TiÕp) 10 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . ®¹t hiÖu kinh tÕ ph¶i cã nhiÒu gièng c©y ¨n qu¶ tèt.GV lu ý c¸ch lËp vên ¬m 5.. KiÓm tra bµi cò ? Nªu u nhù¬c ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh 3.Tranh vÏ: C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶.2 cho bµi häc sau.Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.

. Ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh: a.H·y quan s¸t h×nh vµ cho * GhÐp chÎ bªn: biÕt ®Æc ®iÓm cña ph¬ng * GhÐp nªm: Thêng ¸p dông cho c¸c ph¸p ghÐp? lo¹i c©y ¨n qu¶ nh: Nh·n. mÝt … . + Thêi vô ghÐp? * GhÐp m¾t nhá cã gç. chiÕt cµnh? .Cho HS quan s¸t h×nh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh. ®êng kÝnh 1-1. xu©n ®èi nµo cho ®¶m b¶o? víi miÒn b¾c.Cµnh chiÕt nªn chän nh thÕ . . thêng ¸p dông cho c¸c lo¹i + C¸c lu ý khi sö dông ph¬ng c©y to nh nh·n.Cho c¸c nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái vµo vë theo néi dung t×m hiÓu trong SGK.H·y cho biÕt thêi vô cña C1: GhÐp cµnh: Lµ c¸ch ¸p dông cho gi©m cµnh? c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ khã lÊy m¾t.Cµnh chiÕt cã 1-2 n¨m tuæi. ChiÕt cµnh: Lµ ph¬ng ph¸p nh©n gièng b»ng c¸ch t¸ch cµnh tõ c©y mÑ ®Ó t¹o c©y con. kh«ng s©u bÖnh. . n»m HS tr¶ lêi theo néi dung SGK gi÷a tÇng t¸n. Gi©m cµnh: Lµ ph¬ng ph¸p nh©n ph¸p gi©m cµnh? gièng dùa trªn kh¶ n¨ng h×nh thµnh rÔ GV nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm cña phô cña c¸c ®o¹n cµnh -HoÆc c¸c ph¬ng ph¸p chiÕt cµnh nªu ®o¹n rÔ) ®· c¾t rêi khái c©y mÑ. biÕn cho nhiÒu lo¹i c©y ¨n qu¶.Cµnh gi©m nªn chän nh thÕ gèc cña mét c©y cïng hä ®Ó t¹o nªn nµo cho ®¶m b¶o? mét c©y míi. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 11 Gi¸o . . vÝ dô minh ho¹ HS QS tranh vÏ t×m hiÓu néi c.Cho HS ho¹t ®éng nhãm ®Ó C2: GhÐp m¾t: Lµ c¸ch ghÐp phæ t×m hiÓu.H·y quan s¸t h×nh vµ cho biÕt ®Æc ®iÓm cña ph¬ng b.H·y cho biÕt thêi vô cña miÒn nam. I.. + §Æc ®iÓm cña c¸c ph¬ng * GhÐp cña sæ: C¸ch ghÐp nµy cã tØ ph¸p ghÐp? lÖ sèng cao. GV cho vÝ dô ph©n tÝch ®Æc * GhÐp ¸p: C¸ch ghÐp nµy cã tØ lÖ ®iÓm sèng cao nhng c«ng phu vµ tØ lÖ nh©n gièng thÊp.5cm. .Thêi vô thÝch hîp: Vô thu. æi. ®Çu mïa ma ®èi víi . v¶i … ph¸p ghÐp? * GhÐp ch÷ T. nh÷ng lu ý khi thùc hiÖn cho xuyªn gi÷ Èm cho mÆt l¸ vµ ®Êt. .H·y quan s¸t h×nh vµ cho biÕt ®Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p chiÕt cµnh? 2. GhÐp: Lµ ph¬ng ph¸p g¾n mét dung SGK tr¶ lêi c©u hái: ®o¹n cµnh -Cµnh) hay m¾t -Chåi) lªn .

Dao nhá s¾c. cã ý thøc tù gi¸c thùc hµnh ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn TH II.Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n . . . Gi¸o viªn: .Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh.Tói bÇu PE. DÆn dß: VÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi ChuÈn bÞ dông cô vËt liÖu cho gêi thùc hµnh sau nh môc I bµi 4 - ********************* Ngµy so¹n : 24 / 09 / 2010 Ngµy gi¶ng: 28 / 09 / 2010 TiÕt 7 Thùc hµnh Gi©m cµnh (T1) I. * Kü n¨ng: ./ tiÕn tr×nh d¹y ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: .Yªu thÝch m«n häc. Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.BiÕt c¸ch gi©m cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt. 5. cµnh gi©m Iii.GV híng dÉn HS trªn h×nh vÏ vµ nh¾c l¹i c¸c ®Æc ®iÓm cho vÝ dô nªu ph¬ng ph¸p ghÐp ®ang sö dông phæ biÕn 4. Häc sinh: . 1. Cñng cè: GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi.Khay nhùa. . * Th¸i ®é: .KÐo c¾t cµnh. . . gièng c©y ¨n qu¶.§Êt ®Ó gi©m cµnh. KiÓm tra: 15’ §Ò bµi: Bµi 4 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 12 Gi¸o ./ ChuÈn bÞ: 1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc: 2. 2.häc.

trong thêi gian 5-10 gi©y.Cho HS quan s¸t H10. Nhóng cµnh gi©m vµo thuèc .I. sù tho¸t h¬i níc) B2: Xö lý cµnh gi©m. B3: C¾m cµnh gi©m. .*PhÇn tr¾c nghiÖm :H·y chän ph¬ng ¸n mµ em cho lµ sai trong c¸c c©u sau: C¸c ph¬ng ph¸p ghÐp m¾t lµ: a.Cµnh gi©m. dao nhá s¾c. Dông cô vµ vËt liÖu: cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan ®é s©u 3-5cm. d.Thuèc kÝch thÝch ra rÔ.GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS . GhÐp ch÷ I.b vµ ®äc c¸c kÝch thÝch ra rÔ víi ®é s©u 1-2 yªu cÇu khi xö lý cµnh gi©m? cm. . GhÐp m¾t nhá cã gç. quy tr×nh thùc hµnh: thùc hµnh. MN vµo ®Çu mïa cµnh gi©m cã 2-4 l¸. ma) .Bá ngän vµ cµnh s¸t th©n c©y T¹i sao ph¶i c¾t bít phiÕn l¸? -Gi¶m mÑ. kho¶ng c¸ch c¸c s¸t.Dïng dao s¾c c¾t v¸t cµnh .Cho HS quan s¸t H10.a gi©m cã ®êng kÝnh 0. cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh . Quy tr×nh bao gåm 4 bíc: .c vµ ®äc c¸c . GhÐp cöa sæ.Khay nhùa. . c¾t bít phiÕn l¸. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gv. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quy tr×nh II.GV lµm thao t¸c cho HS quan s¸t. .§Êt bét cã trén c¸t s¹ch. trªn Vô thu vµ vô xu©n. b.C¾m cµnh gi©m h¬i chÕch so yªu cÇu khi c¾m cµnh gi©m? víi mÆt luèng ®Êt hoÆc c¸t víi .Cho HS quan s¸t H10. * PhÇn tù luËn: ? ThÕ nµo lµ chiÕt cµnh.H·y cho biÕt ®Ó gi©m mét cµnh ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo B1: C¾t cµnh gi©m: mÊy bíc? . . GhÐp ¸p. .5 cm .KÐo c¾t cµnh. GhÐp ch÷ T.Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu . . c. Sau ®ã vÈy cho kh«.Lu ý HS thêi vô gi©m tèt nhÊt -MB: thµnh tõng ®o¹n 5-7 cm.hs Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c dông . 3. e. cµch lµ 5x5 hoÆc 10x10 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 13 Gi¸o .

Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh. Gi¸o viªn: .Cho HS quan s¸t H11./ ChuÈn bÞ: 1.d B4: Ch¨m sãc cµnh gi©m.§Êt bét cã trén c¸t s¹ch.NÕu c¾m vµo bÇu th× mçi bÇu c¾m 1 cµnh vµ xÕp bÇu c¹nh nhau. Häc sinh: . 5. .Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. c¸t ®ñ ®é Èm. trËt tù.BiÕt c¸ch gi©m cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt. . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 14 Gi¸o ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . 2.Cµnh gi©m. . Thùc hµnh t¹i gia ®×nh nÕu cã ®iÒu kiÖn . . .VÒ nhµ häc bµi.KÐo c¾t cµnh.Khay nhùa. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau.Sau 15 ngµy nÕu thÊy rÏ mäc nhiÒu vµ h¬i chuyÓn tõ mµu tr¾ng sang vµng th× chuyÓn ra vên ¬m hoÆc bÇu ®Êt. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh.Cho häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh. . 4. II.Ta cã thÓ lµm nh÷ng c«ng viÖc g× .GV nh¾c l¹i c¸c bíc tiÕn hµnh gi©m cµnh theo quy tr×nh.Cã ý thøc kû luËt. . .. vÖ sinh. * Th¸i ®é: . Cñng cè: .Cho ®¹i diÖn 1-2 HS lªn lµm l¹i c¸c thao t¸c.Phun thuèc trõ nÊm vµ vi khuÈn.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. **************************** Ngµy so¹n : 02 / 10 / 2010 Ngµy gi¶ng: 05 / 10/ 201029/10/2007 TiÕt 8 Thùc hµnh gi©m Bµi 4 cµnh (T2) I. mï ®¶m b¶o ®Êt.Tíi níc thêng xuyªn díi d¹ng s¬ng ®Ó ch¨m sãc cµnh gi©m?. . * Kü n¨ng: . DÆn dß: .

Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh.GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. .B×nh tíi cã hoa sen.Lu ý: Trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu níc ta.NhËn dông cô. thêng ¸p dông ph¬ng ph¸p xö lý nhanh chÊt kÝch thÝch ra rÔ ë nång ®é ho¸ chÊt cao tõ 2000 . TiÕn hµnh: ./ tiÕn tr×nh d¹y.8000ppm -Tïy tõng lo¹i c©y). uèn n¾n nh÷ng sai sãt cña häc sinh trong khi lµm thùc hµnh. víi thêi gian tõ 5 .Cho c¸c nhãm trëng lªn nhËn dông cô.Híng dÉn thu dän. 15 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Néi dung I.Ph©n nhãm vµ chia khu vùc lµm thùc hµnh cña c¸c nhãm. §¸nh gi¸ kÕt qu¶: C¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸: . . . .HS ®a ra sù chuÈn bÞ cña m×nh. . II.TiÕn hµnh lµm theo c¸c bíc ®· ®îc quan s¸t: B1: C¾t cµnh gi©m: B2: Xö lý cµnh gi©m.GV cho HS nh¾c l¹i c¸c dông cô.Lµm ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong viÖc gi©m cµnh. IV.Sù chuÈn bÞ dông cô..Thêi gian hoµn thµnh. KiÓm tra bµi cò: H·y kÓ tªn c¸c bíc cña quy tr×nh gi©m cµnh? H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ sö dông ph¬ng ph¸p gi©m cµnh? 3.Thùc hiÖn quy tr×nh.GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ c¶u HS giíi thiÖu ND giê thùc hµnh Ho¹t ®éng 2: Æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh.GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gv.Sè lîng cµnh gi©m ®îc.2 häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh gi©m cµnh.§¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh. .hs Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. vÖ sinh khu vùc thùc hµnh. .Cho 1 .Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh lµm thùc hµnh t¹i khu vùc ®îc ph©n c«ng. chuÈn bÞ: . . III. vËt liÖu cÇn cã cho bµi. . æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc: 2. vËt liÖu. Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶. . vËt liÖu ®Ó lµm thùc hµnh. III.GV lµm mÉu tõng bíc cña quy tr×nh thùc hµnh cho HS quan s¸t. . . . .häc: 1. . B3: C¾m cµnh gi©m. vËt liÖu cho nhãm.Dao nhá s¾c.Thµnh lËp nhãm theo ph©n c«ng. Æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh: . B4: Ch¨m sãc cµnh gi©m. . Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . . .Thêng xuyªn theo dâi. .10 gi©y.

Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh.GV nhËn xÐt chung vÒ giê häc cña c¶ líp. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh.Dao nhá s¾c.Cho ®iÓm c¸c nhãm. vÖ sinh.§äc tríc néi dung chuÈn bÞ dông cô vËt liÖu cho bµi “Thùc hµnh: ChiÕt cµnh”. .BiÕt c¸ch chiÕt cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt. . nguyªn nh©n.häc. .C¸c nhãm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÐo cña nhau theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña GV ®a ra.M¶nh P. Gi¸o viªn: ./ tiÕn tr×nh d¹y . -Nªu c¸c u.Khay nhùa. KiÓm tra bµi cò: Bµi 5 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 16 Gi¸o . Dao nhá s¾c. II. . trËt tù.E ®Ó bã bÇu.Cã ý thøc kû luËt.. Häc sinh: .D©y buéc. DÆn dß: . Iii.Gi¸o viªn ®a ra c¸c tiªu chÝ ®Ó c¸c nhãm tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña nhau. nhîc ®iÓm cña c¸c nhãm./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . . 1. . Cµnh chiÕt. * Kü n¨ng: .æn ®Þnh tæ chøc: 2. nh©n gièng c©y ¨n qu¶.Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p . 2. 4.VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bíc cña quy tr×nh gi©m cµch. ./ ChuÈn bÞ: 1. Ngµy so¹n : 06 / 10 / 2010 Ngµy gi¶ng: 12 / 10/ 201029/10/2007 TiÕt 9 /11/2007 Thùc hµnh chiÕt cµnh (T1) I.KÐo c¾t cµnh. Cñng cè: .§Êt ®Ó bã bÇu. 5. * Th¸i ®é: .

. Trén 2/3 ®Êt víi 1/3 mïn.Dïng dao khoanh vá cµnh chiÕt ë vÞ trÝ c¸ch ch¹c cµnh tõ 10 15 cm.HS. bÌo t©y.5 – 1. quy tr×nh thùc hµnh: Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh.Lu ý HS khi khoanh vá cÇn dïng dao s¾c. MN vµo ®Çu mïa ma) .Cho HS quan s¸t H11. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c II.E ®Ó bã bÇu. chÊt kÝch thÝch ra rÔ vµ Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 17 Gi¸o . tr¸nh lµm dËp phÇn vá cßn l¹i. . t×m hiÓu thùc tÕ. dao nhá s¾c. . III. Môc tiªu: .Nªu ®Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng b»ng c¸ch chiÕt cµnh? 3.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt . .Quy tr×nh bao gåm 5 bíc: B1: Chän cµnh chiÕt: . . bµi. .N»m gi÷a tÇng t¸n vµ v¬n ra ¸nh s¸ng. Dông cô vµ vËt liÖu: dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho .Khay nhùa.Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK.5 . Néi dung I. B3: Trén hçn hîp bã bÇu.§Êt ®Ó bã bÇu. .Cho HS quan s¸t H11.M¶nh P.2. cµnh chiÕt.Cµnh mËp. . kh«ng bÞ s©u bÖnh.5 cm. B2: Khoanh vá. ®êng kÝnh tõ 0.N¾m ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong viÖc gi©m cµnh.a . Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. . liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV .KÐo c¾t cµnh.5 cm. . .GV lµm thao t¸c cho HS quan s¸t. .Thuèc kÝch thÝch ra rÔ .Bãc hÕt líp vá råi c¹o s¹ch phÇn vá tr¾ng s¸t phÇn gç råi ®Ó kh«. cã 1 – 2 n¨m tuæi. .b vµ ®äc c¸c yªu cÇu khi khoanh vá? .H·y cho biÕt ®Ó chiÕt mét cµnh ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? .§é dµi phÇn khoanh tõ 1. d©y buéc.H·y cho biÕt chän cµnh chiÕt nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? .GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh.Gi¶i thÝch cho HS t¹i sao ph¶i c¹o líp vá tr¾ng s¸t phÇn gç -Cho rÔ ra nhanh).Lu ý HS thêi vô chiÕt tèt nhÊt -MB: Vô thu vµ vô xu©n.Yªu thÝch m«n häc.

rÔ ph¸t triÓn thuËn lîi). DÆn dß: . .60 ngµy quan s¸t bÇu ®Êt thÊy rÔ xuÊt hiÖn vµ cã .. . 5.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô.Bãc vá PE bã bÇu råi ®em gi©m ë vên ¬m. lµm Èm tíi 70% ®é Èm b·o hoµ.B«i thuèc kÝch thÝch ra rÔ vµo vÕt c¾t khoanh vá ë phÝa trªn hoÆc trén cïng víi ®Êt bã bÇu. .Cho HS quan s¸t mét cµnh chiÕt chiÕt ra khái c©y. hai ®Çu nhá dÇn.VÒ nhµ häc bµi. .KÝch thíc bÇu tuú thuéc vµo lo¹i kh«ng ph¶i l¹i kh¸c? -TiÖn cho viÖc c©y. .GV nh¾c l¹i c¸c bíc tiÕn hµnh bã bÇu theo quy tr×nh. B4: Bã bÇu./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: Bµi 5 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 18 Gi¸o .Cho HS quan s¸t H11.Cho HS quan s¸t H11. thùc ®· cã rÔ. 4.Cho häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh. Ngµy so¹n : 13 / 10 / 2010 Ngµy gi¶ng: 19 / 10/ 201029/10/2007 TiÕt 10 Thùc hµnh chiÕt cµnh (TiÕt 2) I.Lµm ®Êt ®îc t¬i xèp. .Sau 30 .Cho ®¹i diÖn 1-2 HS lªn lµm l¹i c¸c thao t¸c. quan s¸t ra rÔ cña cµnh chiÕt).GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t. gi÷ ®îc ®é Èm. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. . bÌo t©y vµo hçn hîp bã bÇu? .Bã gi¸ thÓ bÇu vµo vÞ trÝ chiÕt cho ®Òu.T¹i sao ph¶i trén ®Êt mïn. .c . B5: C¾t cµnh chiÕt: .T¹i sao bäc bÇu b»ng PE trong mµ . Cñng cè: . PhÝa ngoµi bäc m¶nh PE trong råi buéc hai ®Çu. ®êng kÝnh cµnh chiÕt.c mµu vµng ngµ th× c¾t cµnh .

lµm thùc hµnh cña c¸c nhãm. . .M¶nh PE trong.Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh.NhËn dông cô.Cµnh chiÕt.Cho c¸c nhãm trëng lªn nhËn .§Êt ®Ó bã bÇu. ./ tiÕn tr×nh d¹y . .GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. . Häc sinh: . vËt liÖu cÇn cã cho bµi. . vËt liÖu cho dông cô.HS ®a ra sù chuÈn bÞ cña ./ ChuÈn bÞ: 1. KiÓm tra bµi cò: H·y kÓ tªn c¸c bíc cña quy tr×nh chiÕt cµnh? H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ sö dông ph¬ng ph¸p chiÕt cµnh? 3.Khay nhùa. vÖ sinh. trËt tù. . Môc tiªu: . * Kü n¨ng: . vËt liÖu ®Ó lµm thùc nhãm.-BiÕt c¸ch chiÕt cµnh theo c¸c thao t¸c cña quy tr×nh kü thuËt. Néi dung I. * Th¸i ®é: . æn ®Þnh tæ chøc thùc Ho¹t ®éng 2: æn ®Þnh tæ hµnh: chøc thùc hµnh.häc. II. æn ®Þnh tæ chøc: 2. Gi¸o viªn: . . an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. .§¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh. d©y buéc. Iii. . 1.KÐo c¾t cµnh. häc sinh..HS. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV .Cã ý thøc kû luËt.Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶.Ph©n nhãm vµ chia khu vùc c«ng.GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña m×nh. II. hµnh.Dao nhá s¾c.Thµnh lËp nhãm theo ph©n . 2.GV cho HS nh¾c l¹i c¸c dông cô.Lµm ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong viÖc chiÕt cµnh. . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 19 Gi¸o .

. -Nªu c¸c u. B3: Trén hçn hîp bã bÇu.Cho ®iÓm c¸c nhãm. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 20 Gi¸o .Híng dÉn thu dän. §¸nh gi¸ kÕt qu¶: C¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸: .Thêng xuyªn theo dâi.Gi¸o viªn ®a ra c¸c tiªu chÝ . Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt . nhîc ®iÓm cña c¸c nhãm.Thùc hiÖn quy tr×nh.2 häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh gi©m cµnh. .Thêi gian hoµn thµnh. vËt liÖu.Lu ý: Trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu níc ta.TiÕn hµnh lµm theo c¸c bíc ®· ®îc quan s¸t: B1: Chän cµnh chiÕt: B2: Khoanh vá.Sè lîng cµnh chiÕt ®îc. .GV nhËn xÐt chung vÒ giê häc cña c¶ líp. B5: C¾t cµnh chiÕt. IV.§äc tríc néi dung cho bµi “Thùc hµnh: GhÐp”. III. qu¶. nguyªn nh©n.Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh. vÖ sinh khu vùc thùc hµnh. . 4. . thêng ¸p dông ph¬ng ph¸p xö lý nhanh chÊt kÝch thÝch ra rÔ ë nång ®é ho¸ chÊt cao tõ 2000 . ®Ó c¸c nhãm tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña nhau. . DÆn dß: .GV lµm mÉu tõng bíc cña quy tr×nh thùc hµnh cho HS quan s¸t. uÊn n¾n nh÷ng sai sãt cña häc sinh trong khi lµm thùc hµnh. .Cho 1 .Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh lµm thùc hµnh t¹i khu vùc ®îc ph©n c«ng. .VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bíc cña quy tr×nh gi©m cµch.Sù chuÈn bÞ dông cô. B4: Bã bÇu. .8000ppm -Tïy tõng lo¹i c©y) . . Cñng cè: . 5.C¸c nhãm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÐo cña nhau theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña GV ®a ra. TiÕn hµnh: .

C©y lµm gèc ghÐp.häc. trËt tù.Dao nhá s¾c. . Môc tiªu: thùc hµnh./ tiÕn tr×nh d¹y . ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt c¸ch ghÐp ®o¹n cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt. II. Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi I. . * Kü n¨ng: Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh. . vÖ sinh. Gi¸o viªn: . .N¾m ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 21 Gi¸o . . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . 2.GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. .D©y buéc.æn ®Þnh tæ chøc: 2./ ChuÈn bÞ: 1.Tói PE trong ®Ó bäc ngoµi.KÐo c¾t cµnh. KiÓm tra: Nªu ®Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng b»ng c¸ch ghÐp? 3. Häc sinh: . . . an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. 1. * Th¸i ®é: Cã ý thøc kû luËt.Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. Iii.Khay nhùa.**************************** Ngµy so¹n : 18 / 10 / 2010 Ngµy gi¶ng: 26 / 10/ 201029/10/2007 TiÕt 11 Bµi 6 Thùc hµnh GhÐp cµnh (TiÕt 1) I.HS.BiÕt quy tr×nh ghÐp cµnh.Cµnh ghÐp.

Cñng cè: . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 22 Gi¸o . B2: Chän vÞ trÝ ghÐp vµ c¾t gèc ghÐp: .GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t.Cho HS quan s¸t H13. d©y buéc. gèc. . .KÐo c¾t cµnh. . . + Sè lîng ghÐp ®îc.E ®Ó bäc ngoµi.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ . .Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung®· híng dÉn.Cµnh ghÐp. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc . Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c II. 4. . MN vµo ®Çu mïa ma) .Cho HS quan s¸t quy tr×nh B3: GhÐp ®o¹n cµnh: trong SGK. B4: KiÓm tra sau khi ghÐp: .§¶m b¶o an toµn trong giê häc.Lu ý HS thêi vô chiÕt tèt nhÊt -MB: Vô thu vµ vô xu©n.Khay nhùa.Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. dao nhá s¾c.trong viÖc ghÐp cµnh.M¶nh P.H·y cho biÕt ®Ó ghÐp mét cµnh ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? . cho bµi. Dông cô vµ vËt liÖu: dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã .KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. vµ ®äc c¸c yªu cÇu khi ghÐp cµnh? .Cho HS quan s¸t H12.H·y cho biÕt chän cµnh ghÐp nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? . hµnh III. m¾t ghÐp.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh. GhÐp ®o¹n cµnh Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy B1: Chän vµ c¾t cµnh ghÐp: tr×nh thùc hµnh. . . C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: + Sù chuÈn bÞ cña c¸ nhãm. quy tr×nh thùc hµnh: 1. .

Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. II. m¾t ®Ó ghÐp.BiÕt c¸c thao t¸c cña quy tr×nh kü thuËt ghÐp m¾t.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô.+ Theo quy tr×nh thùc hµnh.Dao nhá s¾c. 1.D©y buéc. 5. .VÒ nhµ häc bµi. . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV – HS./ ChuÈn bÞ: 1.Khay nhùa. KiÓm tra bµi cò: H·y kÓ tªn c¸c bíc cña quy tr×nh ghÐp cµnh? H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ sö dông ph¬ng ph¸p ghÐp cµnh? 3. an toµn lao ®éng. æn ®Þnh tæ chøc: 2. . ****************************** Ngµy so¹n : 26 / 10 / 2010 Ngµy gi¶ng: 02 / 11/ 201029/10/2007 TiÕt 12 Thùc hµnh ghÐp (TiÕt 2) I. . * Kü n¨ng: . Môc tiªu: Néi dung Bµi 6 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 23 Gi¸o .Kðo c¾t cµnh. Iii./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . vÖ sinh.Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh ghÐp m¾t nhá cã gç. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi I. * Th¸i ®é: . DÆn dß: . + VÖ sinh. Gi¸o viªn: . an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau./ tiÕn tr×nh d¹y – häc. .Cã ý thøc kû luËt.Cµnh . 2. trËt tù. Häc sinh : .

thùc hµnh. - Lµm ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong - GV nªu môc tiªu bµi thùc viÖc ghÐp m¾t nhá cã gç. hµnh. - §¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh. II. æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh: Ho¹t ®éng 2: æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh. - Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK. - H·y cho biÕt ®Ó ghÐp m¾t nhá cã gç ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? - Cho HS quan s¸t H13. - H·y cho biÕt chän cµnh ghÐp nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? - Lu ý HS thêi vô chiÕt tèt nhÊt – MB: Vô thu vµ vô xu©n; MN vµo ®Çu mïa ma) - Cho HS quan s¸t H14. vµ ®äc c¸c yªu cÇu khi ghÐp cµnh ? - GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t. Ho¹t ®éng 3: TiÕn hµnh:

- HS ®a ra sù chuÈn bÞ cña m×nh. - Thµnh lËp nhãm theo ph©n c«ng. - NhËn dông cô, vËt liÖu cho nhãm.

III. TiÕn hµnh: GhÐp m¾t nhá cã gç: B1: Chän vÞ trÝ vµ t¹o miÖng ghÐp: B2 : C¾t m¾t ghÐp : B3 : GhÐp m¾t : B4 : KiÓm tra sau khi ghÐp :

- Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh. - Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. - Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung®· híng dÉn. - Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. - GV cho HS nh¾c l¹i c¸c dông cô, IV. §¸nh gi¸ kÕt qu¶: vËt liÖu cÇn cã cho bµi. - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña C¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸: - Sù chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu. häc sinh. - Thùc hiÖn quy tr×nh. - Ph©n nhãm vµ chia khu vùc - Thêi gian hoµn thµnh. lµm thùc hµnh cña c¸c nhãm. - Sè lîng ghÐp ®îc. - Cho c¸c nhãm trëng lªn nhËn - §¶m b¶o vÖ sinh vµ anh toµn dông cô, vËt liÖu ®Ó lµm thùc trong giê häc 24 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o

viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

hµnh. Ho¹t ®éng 4 : §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Gi¸o viªn ®a ra c¸c tiªu chÝ ®Ó c¸c nhãm tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña nhau. - C¸c nhãm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÐo cña nhau theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña GV ®a ra.

4. Cñng cè : - GV nhËn xÐt chung vÒ giê häc cña c¶ líp. -Nªu c¸c u, nhîc ®iÓm cña c¸c nhãm, nguyªn nh©n. - Cho ®iÓm c¸c nhãm. 5. DÆn dß: - VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bíc cña quy tr×nh ghÐp m¾t nhá cã gç. - ChuÈn bÞ cho giê sau. ************************* Ngµy so¹n : 05 / 11 / 2010 Ngµy gi¶ng: 09 / 11/ 201029/10/2007

TiÕt 13

I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: - BiÕt c¸c thao t¸c ghÐp kiÓu ch÷ T theo quy tr×nh kü thuËt. * Kü n¨ng: - Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh ghÐp ch÷ T. * Th¸i ®é: - Cã ý thøc kû luËt, trËt tù, vÖ sinh, an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. - KÐo c¾t cµnh. - Khay nhùa. 2. Häc sinh: - Cµnh , m¾t ®Ó ghÐp.

Thùc hµnh ghÐp (TiÕt 3)

Bµi 6

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

25

Gi¸o

- Dao nhá s¾c. - D©y buéc. Iii./ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: H·y kÓ tªn c¸c bíc cña quy tr×nh ghÐp m¾t nhá cã gç? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS. Néi dung

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi I. Môc tiªu: thùc hµnh. - Lµm ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt - GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. trong viÖc ghÐp ch÷ T. - §¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh. Ho¹t ®éng 2:æn ®Þnh tæ II. æn ®Þnh tæ chøc thùc chøc thùc hµnh. hµnh: - Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK. - H·y cho biÕt ®Ó ghÐp ch÷ T - HS ®a ra sù chuÈn bÞ cña ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn m×nh. theo mÊy bíc? - Thµnh lËp nhãm theo ph©n - Cho HS quan s¸t H14. c«ng. - H·y cho biÕt chän cµnh ghÐp nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? - NhËn dông cô, vËt liÖu cho - Lu ý HS thêi vô chiÕt tèt nhÊt nhãm. -MB: Vô thu vµ vô xu©n; MN vµo ®Çu mïa ma) - Cho HS quan s¸t H14. vµ ®äc c¸c yªu cÇu khi ghÐp cµnh? - GV lµm c¸c thao t¸c cho HS III. TiÕn hµnh: quan s¸t. * GhÐp ch÷ T: Ho¹t ®éng 3: TiÕn hµnh: B1: Chän vÞ trÝ vµ t¹o m¾t ghÐp: - Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm B2: C¾t m¾t ghÐp: lµm thùc hµnh. B3: GhÐp m¾t: - Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. B4: KiÓm tra sau khi ghÐp: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. - Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung®· híng dÉn. - Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

26

Gi¸o

dÉn c¸c nhãm. - GV cho HS nh¾c l¹i c¸c dông cô, vËt liÖu cÇn cã cho bµi. - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. - Ph©n nhãm vµ chia khu vùc IV. §¸nh gi¸ kÕt qu¶: lµm thùc hµnh cña c¸c nhãm. - Cho c¸c nhãm trëng lªn nhËn C¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸: - Sù chuÈn bÞ dông cô, vËt dông cô, vËt liÖu ®Ó lµm thùc liÖu. hµnh. - Thùc hiÖn quy tr×nh. Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt - Thêi gian hoµn thµnh. qu¶. - Sè lîng ghÐp ®îc. - Gi¸o viªn ®a ra c¸c tiªu chÝ ®Ó - §¶m b¶o vÖ sinh vµ anh c¸c nhãm tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn trong giê häc cña nhau. - C¸c nhãm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÐo cña nhau theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña GV ®a ra. 4. Cñng cè: - GV nhËn xÐt chung vÒ giê häc cña c¶ líp. -Nªu c¸c u, nhîc ®iÓm cña c¸c nhãm, nguyªn nh©n. - Cho ®iÓm c¸c nhãm. 5. DÆn dß: - VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bíc cña quy tr×nh gi©m cµch. - ChuÈn bÞ cho giê sau. ************************************** Ngµy so¹n: 07 / 11/ 2009 Ngµy gi¶ng: 23 / 11 / 2010

TiÕt 14 : kiÓm tra thùc hµnh
I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - HS: n¾m ®îc c¸c quy tr×nh thùc hµnh vÒ chiÕt cµnh, gi©m cµnh, ghÐp cµnh. * Kü n¨ng:

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

27

Gi¸o

7-9 cm b.. 2-3 cm C.Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp. chiÕt cµnh. tiÕn tr×nh kiÓm tra: 1. ghÐp cµnh. Hçn hîp bã bÇu gåm 1/3 ®Êt vµ 2/3 mïn Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 28 Gi¸o . 2. ra ®Ò + HDC HS: ¤n l¹i c¸c néi dung bµi thùc hµnh ®· häc. BiÕt c¸ch lùa chon cµnh hîp lÝ. 3-4 cm B. 15 C©u 2: §iÒn § (®óng) hoÆc S (sai) vµo « vu«ng thÝch hîp sau mçi c©u sau: a. 15x20 cm D. II. §Ò bµi: A. æn ®Þnh tæ chøc. ChuÈn bÞ: GV: Nghiªn cøu SGK. Sau khi gi©m cµnh bao nhiªu ngµy th× kiÓm tra: A. 3-5 cm D. 5x10 cm C. yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶. 5 C.5-2. 20x30 cm d. b.HS: BiÕt c¸c thao t¸c kÜ thuËt cña quy tr×nh gi©m cµnh.5 cm c. 5-7 cm C. 9x15 cm B. Cµnh gi©m thêng c¾t thµnh tõng ®o¹n dµi: A. KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS 3. Dïng dao khoanh vá cµnh chiÕt ë vÞ trÝ c¸ch ch¹c cµnh 10-15 cm. chän thêi ®iÓm thÝch hîp ®Ó trång c©y. 5-6 cm c. 3 B. * Th¸i ®é: . 6-8 cm D. §é dµi phÇn khoanh vá cµnh chiÕt tõ 1. Tói bÇu ®Ó c¾m cµnh gi©m cã kÝch thíc: A. 1-2 cm B. 10 D. Tr¾c nghiÖm: C©u 1: H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i in hoa ®Çu c©u tr¶ lêi em cho lµ ®óng nhÊt: a. iii. Cµnh gi©m ®îc c¾m xuèng ®Êt víi ®é s©u: A.

c¸ch mÆt ®Êt 10-15 cm (0.B1: + Chän cµnh b¸nh tÎ cã l¸ cã mÇm ngñ to. (0.5®) . (0.5®) (0.5®) + C¾t v¸t gèc ghÐp nh ë cµnh ghÐp. Tù luËn: (5 C©u3: 5 ®iÓm * GhÐp lµ ph¬ng ph¸p g¾n 1 ®o¹n cµnh hay m¾t lªn gèc cña c©y cïng hä (1®) * Quy tr×nh ghÐp ®o¹n cµnh: . ®Ó t¹o nªn 1 c©y míi.5®) Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 29 Gi¸o .5®) e-§ (0. Tù luËn: C©u3: ThÕ nµo lµ ghÐp ? Nªu quy tr×nh ghÐp ®o¹n cµnh ? 4.B3: + §Æt cµnh ghÐp lªn gèc ghÐp sao cho chång khÝt nhau.5 cm f. a-B c-A C©u 2: 3 ®iÓm. a-§ c-S d-§ B.5®) ®iÓm) d-D b-C (0. Tr¾c nghiÖm:(5 ®iÓm) C©u1: 2 ®iÓm.5-1. §êng kÝnh cµnh chiÕt tõ 0. kh«ng s©u bÖnh.5®) + C¾t v¸t ®Çu gèc cña cµnh ghÐp 1 vÕt c¾t dµi 1.5®) . (0.5®) (0.5®) (0.5®) b-§ (0. Híng dÉn chÊm: A.5®) (0.5®) (0. Kho¶ng 1-2 th¸ng th× bÇu xuÊt hiÖn rÔ B.5®) d-S (0.d.B2: + Trän vÞ trÝ ghÐp trªn th©n gèc ghÐp.5-2cm. (0. Chän cµnh chiÕt cã 1-2 th¸ng tuæi e. ë gi÷a tÇng t¸n c©y.5®) (0.

Cã ý thøc häc tËp.S¬ ®å 15/SGK 2.KiÕn thøc liªn quan Iii. . nÕu thÊy vÕt ghÐp (1®) ***************************************** Ngµy so¹n: 18 / 11 / 2010 Ngµy gi¶ng: 23 . 1./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: .HS ®äc t×m hiÓu néi dung môc I nªu c¸c gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ cã mói. . quýt. . axit h÷u c¬ vµ c¸c kho¸ng chÊt. æn ®Þnh tæ chøc: 2. II.B4: Sau khi ghÐp 30-35 ngµy më d©y buéc kiÓm tra. TiÕt 15 + 16 .5®) . ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶ cã mói. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . chanh. vitamin. Néi dung I. KiÓm tra: Kh«ng kiÓm tra 3.BiÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y cã mói. §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh: 30 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . bëi ) I. BiÕt b¶o vÖ gièng c©y quý. Bµi 7 kÜ thuËt trång c©y ¨n qu¶ cã mói (Cam./ ChuÈn bÞ: 1.Em h·y nªu gi¸ trÞ cña qu¶ c©y cã mói? . .30 / 12 / 2010 liÒn nhau vµ ®o¹n cµnh ghÐp xanh t¬i lµ ®îc. c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng cho c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ cã mói. Gi¸o viªn: . * Th¸i ®é: .Ph©n biÖt ®îc c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ cã mói.+ Buéc d©y ni long cè ®Þnh vÕt ghÐp chôp kÝn vÕt ghÐp ®Çu cµnh b»ng tói ni long (0. t×m hiÓu thùc tÕ. Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y cã mói./ tiÕn tr×nh d¹y .HS. Häc sinh: . * Kü n¨ng: . gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y cã mói: .§îc trång réng r·i ë níc ta.Trong thÞt qu¶ cã chøa ®êng.häc.GV liªn hÖ thªm c¸c gi¸ trÞ kh¸c cña c©y ¨n qu¶ cã mói. II.Cã gi¸ trÞ dinh dìng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao.

Lîng ma thÝch hîp 1000 – 2000mm / n¨m. .Cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nh©n gièng phæ biÕn nµo? . . . Yªu cÇu ngo¹i c¶nh : . Mét sè gièng c©y ¨n qu¶ cã mói trång phæ biÕn: . cã nhiÒu cµnh .H·y ®iÒn thêi gian trång vµo . §Æc ®iÓm thùc vËt : . Thêi vô: chñ yÕu cho nh÷ng lo¹i c©y ¨n qu¶ .C¸c gièng chanh.C©y cÇn ®ñ ¸nh s¸ng nhng kh«ng a ¸nh s¸ng m¹nh. 31 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o .C¸c gièng cam: . rÔ cäc c¾m s©u xuèng ®Êt. Nh©n gièng c©y: .GhÐp ®îc gièng c©y? .C¸c ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông 3. . .H·y kÓ tªn mét sè gièng c©y ¨n qu¶ cã mói mµ em biÕt? 1.Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh. . Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü thuËt trång c©y ¨n qu¶ cã mói: .T¹i sao ph¶i tiÕn hµnh nh©n . phï sa cæ. bazan … TÇng ®Êt dµy.NhiÖt ®é thÝch hîp 250C – 270C.T¹i sao kh«ng ¸p dông chung ? .Th©n : Lµ lo¹i c©y th©n gç.Cho HS quan s¸t s¬ ®å -H15) vµ nªu c¸c yªu cÇu vÒ ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶ cã mói? III.H·y ®äc néi dung ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm chung cña c©y ¨n qu¶ cã mói? . .5.C¸c gièng bëi.Lo¹i ®Êt thÝch hîp : Phï sa ven s«ng. rÔ con ph©n bè tËp chung ë líp ®Êt mÆt. 2. .RÔ : C©y cã bé rÔ ph¸t triÓn.C¸c gièng quýt.§Êt cã ®é pH tõ 5. viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .ChiÕt cµnh .C¸c tØnh phÝa nam tõ th¸ng ®Õn th¸ng.§é Èm kh«ng khÝ 70 – 80%. cã mïi th¬m hÊp dÉn.GV kÐt luËn c¸c ®Æc ®iÓm cho VD minh ho¹.5 ®Õn 6.Hoa : Thêng në ré cïng cµnh non ph¸t triÓn.5 ®Õn 6.Gi©m cµnh . 2.Cho HS ®äc néi dung giíi thiÖu mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ cã mói trong SGK.5 lµ lo¹i ®Êt g×? . ®é pH tõ 5. .C¸c tØnh phÝa b¾c tõ th¸ng cã mói nµo? ®Õn th¸ng . Trång c©y: a. . kÜ thuËt trång vµ ch¨m sãc: 1.

5.Khi nµo th× tiÕn hµnh bãn? .T¹i sao ph¶i bãn ph©n thóc? . Trong kho l¹nh 4. Lµm cá vun síi: b. .Dïng lo¹i ph©n nµo ®Ó bãn? C¸ch bãn? . s©u cho c©y ta ph¶i SD P2 g× . .Cho häc sinh tham kh¶o mét sè lo¹i c©y víi kho¶ng c¸ch trång cña chóng. .GV nªu t¸c dông c¸c biÖn ph¸p Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü thuËt thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n qu¶ c©y ¨n qu¶ cã mói: . 3.b¶ng trong SGK.GV hÖ thèng l¹i phÇn träng t©m cña bµi. B¶o qu¶n: Sö lý t¹o mµng Parafin.Lµm cá vun xíi cã t¸c dông g× cho c©y? . Tíi níc vµ gi÷ Èm cho ®Êt: d.HS vÒ nhµ häc bµi.H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc? . Ch¨m sãc: a. Thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n: - 1. Dïng kÐo c¾t s¸t cuèng qu¶. söa cµnh: e.T¹i sao ph¶i cã c«ng ®o¹n t¹o h×nh söa cµnh? . DÆn dß: . tõng lo¹i ®Êt.Khi qu¶ ®· chÝn ta nªn thu ho¹ch nh thÕ nµo cho hîp lý nhÊt? .§Ó phßng bÖnh. b. tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. Thu ho¹ch: Thu ho¹ch cÇn ®óng ®é chÝn. 2.C¸c c«ng ®o¹n b¶o qu¶n nh thÕ nµo ®Ó qu¶ ®îc t¬i l©u nhÊt. Phßng trõ s©u bÖnh: IV. Kho¶ng c¸ch trång Phô thuéc vµo tõng lo¹i c©y.HS ®äc phÇn ghi nhí SGK . T¹o h×nh. Bãn ph©n thóc: c. Cñng cè: .§äc tríc néi dung cña bµi 8 SGK ************************************************ Ngµy so¹n: 20 / 11 / 2010 Ngµy gi¶ng: 07 /12 / 2010 TiÕt 17 Bµi 8 32 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .

. t×m hiÓu thùc tÕ. II. c¸c lo¹i Vitamin C. nh·n: . §Æc ®iÓm thùc vËt: . KiÓm tra: H·y nªu c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc c©y ¨n qu¶ cã mói? 3. axit h÷u c¬. Häc sinh:.Hoa xÕp thµnh tõng chïm mäc c©y nh·n? ë ®Çu ngän vµ n¸ch l¸.Th©n c©y nh·n cã ®Æc ®iÓm nhiÒu cµnh l¸ ph¸t triÓn.B¶ng 5/SGK 2.Cã bé rÔ ph¸t triÓn biÕt ®Æc ®iÓm thùc vËt cña . æn ®Þnh tæ chøc: 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . .Hoa nh·n mäc ë ®©u? .Th©n: Lµ lo¹i th©n gç.§äc tríc ND bµi 8 SGK III. Gi¸o viªn:.Qu¶ nh·n cã gi¸ trÞ nh thÕ nµo? trÞ dinh dìng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. * Kü n¨ng: N¾m ®îc ph¬ng ph¸p gieo trång. ch¨m sãc.HS. 1./ tiÕn tr×nh d¹y .Cïi nh·n cã chøa ®êng.Lµ lo¹i qu¶ ¸ nhiÖt ®íi cã gi¸ . Fe … Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc II. . 2. .Qua quan s¸t thùc tÕ h·y cho .kÜ thuËt trång c©y nh·n I. K … vµ c¸c lo¹i kho¸ng chÊt Ca./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ nh·n. Yªu cÇu ngo¹i c¶nh: .C©y nhÉn cã nh÷ng yªu cÇu Lîng ma trung b×nh: vÒ ngo¹i c¶nh nh thÕ nµo? 1200mm/n¨m. thu ho¹ch./ ChuÈn bÞ: 1. g×? . mçi qu¶ cã 1 h¹t duy nhÊt. . Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ I. Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ trÞ dinh dìngcña qu¶ nh·n.¸nh s¸ng: Kh«ng a ¸nh s¸ng m¹nh 33 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . c©y to . ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y nh·n. * Th¸i ®é: Cã ý thøc häc tËp. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu yªu cÇu ngo¹i c¶nh ngo¹i c¶nh cña c©y nh·n: 1.NhiÖt ®é thÝch hîp: 21 – 270C. b¶o qu¶n .häc.Qu¶: Mäc thµnh tõng chïm.

.H·y kÓ tªn c¸c gièng nh·n mµ nh·n ®êng phÌn.Vïng ®Êt ®åi: 7m x 7m lµ hîp lý ? hoÆc6mx8m c. nh·n cïi … . .H·y kÓ tªn mét sè lo¹i s©u.Cã thÓ dïng ho¸ chÊt (Kh«ng G§ em ? dïng ho¸ chÊt ®éc h¹i) ®Ó b¶o 34 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . chÕ viÖc thu ho¹ch. Kho¶ng c¸ch trång: . §µo .MiÒn B¾c: .PhÝa nam: Nh·n long. Thêi vô trång: . lµm . .ChiÕt cµnh.H·y cho biÕt ®èi víi c©y nh·n th× nh©n gièng c©y b»ng ph.. bÖnh thêng gÆp ë c©y nh·n ? Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c«ng IV. Trång c©y: a. nh·n tiªu.Tíi níc.Khi ®µo hè bãn ph©n lãt cÇn hè bãn ph©n lãt: 4. nh·n níc.BÎ tõng chïm qu¶ huÆc dïng hîp lý nhÊt ? .Phßng trõ s©u bÖnh. .MiÒn Nam: tèt nhÊt ? b.T¹o h×nh söa cµnh..H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m ®Êt t¬i xèp. b¶o qu¶n. Thu ho¹ch: chÕ biÕn: . trång phæ biÕn. Ch¨m sãc: chó ý g× ? . nh÷ng thêi gian nµo ? .GV giíi thiÖu mét sè gièng nh·n biÕn: .PhÝa b¾c: Nh·n lång. . B¶o qu¶n: qu¶ ? .H·y cho biÕt vµo thêi ®iÓm nµo tiÕn hµnh trång c©y nh·n lµ . .Kho¶ng c¸ch trång nh thÕ nµo c©y/ha) .Bãn ph©n thóc: TËp chung 2 sãc c©y ¨n qu¶ nãi chung ? thêi kú . Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc: 1. . Mét sè gièng nh·n phæ nh·n: . Thu ho¹ch. 2. thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y Iii. em biÕt ngoµi thùc tÕ ? nh·n da bß … 2. biÕn: 1.§Êt: Trång ®îc trªn nhiÒu lo¹i Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü ®Êt.GhÐp ¬ng ph¸p nµo lµ tèt nhÊt ? 3.Lµm cá.Khi h¸i qu¶ v©n chuyÓn b»ng 0 .Dïng c¸ch nµo ®Ó thu ho¹ch kÐo c¾t.Bãn ph©n thóc tËp chung vµo .H·y nªu c¸ch b¶o qu¶n qu¶ ë xe l¹nh víi nhiÖt ®é 5 – 10 C. xíi x¸o: DiÖt cá d¹i. Nh©n gièng c©y: . cã mµu vµng .Vïng ®ång b»ng: 8m x 8m -160 .Vá qu¶ nh½n. b¶o qu¶n.Khi nµo ta cã thÓ thu ho¹ch qu¶ s¸ng.

Cã ý thøc tù gi¸c «n tËp t×m hiÓu néi dung ®· häc. ****************************** Ngµy so¹n: 30 / 11 / 2010 Ngµy gi¶ng: 14 / 12 / 2010 TiÕt 18 : «n tËp I. Gi¸o viªn: B¶ng hÖ thèng c¸c kiÕn thøc ®· häc trong häc k× I.§äc tríc néi dung bµi “Kü thuËt trång c©y v¶i”. æn ®Þnh tæ chøc: 2. * Kü n¨ng: .Häc bµi. tr¶ lêi c¸c c©u hái «n tËp néi dung lÝ thuyÕt ®· häc trong häc k× I. Iii.HS n¾m ®îc hÖ thèng c¸c kiÕn thøc ®· häc trong häc k× I. Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu hÖ thèng kiÕn thøc. Häc sinh: ¤n tËp c¸c néi dung ®· lhäc trong häc k× I. qu¶n nµo tèt h¬n kh«ng ? 3.Qu¶ nh·n cã thÓ chÕ biÕn SÊy cïi nh·n b»ng lß ®Ó lµm long thµnh nh÷ng s¶n phÈm g× ? nh·n. tiÕn tr×nh d¹y . KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra 3. tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK.GV hÖ thèng l¹i phÇn träng t©m cña bµi. ChÕ biÕn: .Ngoµi ra cßn cã ph¬ng ¸n b¶o qu¶n. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . ChuÈn bÞ: 1.HS. Cñng cè: . . * Th¸i ®é: . HS ®äc phÇn ‘‘Ghi nhí’’ 5. II. HÖ thèng kiÕn thøc: Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .häc.BiÕt hÖ thèng c¸c kiÕn thøc.. DÆn dß: . Môc tiªu: * KiÕn thøc: . 1. GV cho hs qs b¶ng hÖ thèng kiÕn thøc ? KÓ tªn c¸c néi dung lÝ thuyÕt ®· häc trong häc k× I 35 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Néi dung I. 4. C©u hái «n tËp 2.

Vên ¬m chia 4 khu . Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu tr¶ lêi c¸c c©u hái «n tËp. «n.§Þa ®iÓm ®¶m b¶o 4 yªu cÇu .Cã 4 gi¸ trÞ . C©u6: Nªu gi¸ trÞ dinh dìng.Cung cÊp nhiÒu chÊt dinh dìng cã lîi cho c¬ thÓ. Cñng cè: II. «n ®íi .GV tãm t¾t hÖ thèng l¹i toµn bé kiÕn thøc ®· häc trong häc k× I trªn s¬ ®å Lu ý mét sè kiÕn thøc träng t©m HS cÇn kh¾c s©u. GV ®a ra mét sè c©u hái yªu cÇu HS t×m hiÓu qua néi dung SGK tr¶ lêi GV híng dÉn vµ ®a ra ®¸p ¸n C©u1: Nªu c¸c gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶? HS th¶o luËn tr¶ lêi GV HD cho vÝ dô minh ho¹ C©u2: kÓ tªn mét sè gièng c©y ¨n qu¶ nh b¶ng 2 SGK/11 HS liªn hÖ c¸c gièng c©y cã ë níc ta. ¸ nhiÖt ®íi. ghÐp? Nªu ®Æc ®iÓm cña tõng ph¬ng ph¸p nh©n gièng trªn? HS t×m hiÓu tr¶ lêi theo ND SGK GV lu ý tõng ph¬ng ph¸p HD HS ®¸nh dÊu SGK vÒ lµm vµ häc.GV nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m trong häc k× I Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 36 Gi¸o . C©u hái «n tËp.Ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh .C©y ¨n qu¶ nhiÖt ®íi. C©u3: Nªu c¸ch chän ®Þa ®iÓm vµ thiÕt kÕ vên gieo ¬m c©y ¨n qu¶? GV cho 1 sè vÝ dô kliªn hÖ thùc tÕ C©u4: ThÕ nµo lµ chiÕt cµnh. . GV HD cho vÝ dô minh ho¹. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y nh·n. C©u5: Nªu gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y cã mói? §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cµu ngo¹i c¶nh ? GV HD HS t×m hiÓu «n tËp nh néi dung SGK C©u6: Nªu gi¸ trÞ dinh dìng. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y v¶i. T¬ng tù GV HD HS «n tËp nh ND SGK 4. . gi©m cµnh.

ChuÈn bÞ néi dung cho häc k× II. DÆn dß: .Tæ chøc líp : II. C .Gi¸o viªn : §Ò bµi.Ph¸t bµi kiÓm tra: §Ò bµi PhÇn I : Lý thuyÕt : C©u 1 : Tr×nh bµy yªu cÇu cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ? C©u 2 : Nªu vµ ph©n tÝch néi dung c¸c bíc cña quy tr×nh ChiÕt cµnh ? PhÇn II: Thùc hµnh : C©u 3 : H·y chiÕt hoµn chØnh mét s¶n phÈm cña c©y ¨n qu¶ ? C©u 4 : Thùc hiÖn hoµn chØnh s¶n phÈm cña c¸c ph¬ng ph¸p ghÐp sau ( Mçi ph¬ng ph¸p mét s¶n phÈm ):  GhÐp cöa sæ  GhÐp ch÷ T  GhÐp m¾t nhá cã gç.RÌn n¨ng lùc vËn dông.Híng dÉn HS «n tËp ë nhµ. .Häc sinh : Bµi häc ë nhµ. tæng hîp ho¸ kiÕn thøc. ChuÈn bÞ : . §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm : PhÇn I : Lý thuyÕt : ( 4 ®iÓm ) C©u 1 : Yªu cÇu cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ :( 1.. C¸c ho¹t ®éng kiÓm tra : I . Ngµy so¹n: 30 / 11 / 2010 Ngµy gi¶ng: 21 / 12 / 2010 tiÕt 19 : kiÓm tra häc k× I A. dông cô häc tËp. Môc tiªu : . ®¸p ¸n chÊm . tù gi¸c vµ trung thùc trong kiÓm tra B . .HS vÒ nhµ «n tËp l¹i c¸c néi dung ®· häc. 5. kh¸i qu¸t ho¸. .§¸nh gi¸ sù nhËn thøc cña häc sinh vÒ lÝ thuyÕt vµ sù vËn dông vµo thùc hµnh trong toµn bé phÇn trång c©y ¨n qu¶.Gi¸o dôc tÝnh ®éc lËp.5 ®iÓm ) Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 37 Gi¸o .

m«i trêng. cã kh¶ n¨ng quan s¸t. PhÝa ngoµi bäc vá PE. am hiÓu thùc tÕ s¶n xuÊt. c¹o s¹ch líp vá tr¾ng gÇn gç råi ®Ó kh« Bíc 3 : Trén hçn hîp bã bÇu : Trén 2/3 ®Êt víi 1/3 rÔ bÌo t©y. thÝch nghi víi ho¹t ®éng ngoµi trêi. buéc d©y chÆt hai ®Çu. kÜ thuËt n«ng nghiÖp. lµm Èm. n¨ng ®éng.5 -> 1. . cã nh÷ng kÜ n¨ng c¬ b¶n vÒ trång c©y ¨n qu¶.Lßng yªu nghÒ : Yªu thiªn nhiªn. ®êng kÝnh 0.5 ®iÓm ) Bíc 1 : Chän cµnh chiÕt : Chän cµnh b¸nh tÎ . chÞu khã. C©u 1: (3 ®iÓm) H·y nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm thùc vËt häc cña c©y ¨n qu¶? C©u 2: (2 ®iÓm) Dùa vµo ®©u ngêi ta nãi r»ng: C©y ¨n qu¶ cã ý nghÜa to lín ®èi víi ®êi sèng. PhÇn II: Thùc hµnh : ( 6. dÎo dai. theo dâi sù sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y. 0 ®iÓm ). t¸n nh« ra ¸nh s¸ng. Bíc 2 : Khoanh vá : Dïng dao khoanh vá cµnh chiÕt ë vÞ trÝ c¸ch ch¹c cµnh tõ 10 -> 15 cm. C©u 2 : Néi dung c¸c bíc cña quy tr×nh ChiÕt cµnh :( 2.5 ®iÓm ) – Mçi ph¬ng ph¸p ghÐp ®óng kü thuËt ®¹t 1. t¬i xèp ®Êt .Søc khoÎ : Ph¶i cã søc khoÎ tèt. Tuæi tõ 1 ®Õn 2 n¨m. C©u 4 : ( 4.khoÎ m¹nh kh«ng s©u bÖnh. s¸ng t¹o. sinh häc. chÊt kÝch thÝch ra rÔ. Bã bÇu vµo vÞ trÝ chiÕt cho ®Òu. C©u 3 : ( 1. . cÇn cï. thiªn nhiªn. C©u 3: (3 ®iÓm) H·y nªu c¸c bíc cña quy tr×nh chiÕt cµnh. Bãc hÕt líp vá khoanh. Bãc líp vá PE råi ®em gi©m ë vên ¬m hoÆc trong bÇu ®Êt.5 ®iÓm ) – Yªu cÇu ®óng kü thuËt chiÕt cµnh. hai ®Çu nhá dÇn.5 ®iÓm ****************************** §Ò bµi.Tri thøc : Ngêi lao ®éng phaØ cã tri thøc vÒ khoa häc . Bíc 4 : Bã bÇu : B«i thuèc kÝch thÝch ra rÔ vµo vÕt c¾t khoanh vá ë phÝa trªn hoÆc trén thuèc kÝch thÝch vµo ®Êt bã bÇu.5 cm. Bíc 5 : C¾t cµnh chiÕt : Khi nh×n qua m¶nh PE thÊy rÔ xuÊt hiÖn mµu vµng ngµ kho¶ng 30 -> 60 ngµy sau khi bã th× c¾t cµnh khái c©y.. 38 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o kiÓm tra häc kú i Môn : Công Nghệ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . cã ®«i m¾t tinh têng biÕt quan s¸t. ham häc hái.

¨n t¬i.Hoa lìng tÝnh. thô tinh.Hoa ®ùc . mµu s¾c.Khi c©y cã qu¶ non vµ sau khi thu ho¹ch ph¶i. chiÕt cµnh.RÔ mäc th¼ng xuèng ®Êt -RÔ cäc) gióp cho c©y ®øng v÷ng. c. .Thêi vô thÝch hîp nhÊt ®Ó trång c©y ¨n qu¶ lµ. d.Thêi tiÕt Èm. d. RÔ: Cã hai lo¹i . b.C©u 4: (2 ®iÓm) H·y nèi c¸c néi dung tõ 1 ®Õn 8 víi c¸c néi dung tõ a ®Õn h cho phï hîp.NhiÖt ®é thÝch hîp cho viÖc ra hoa.Gi©m cµnh. .§µo hè vµ bãn ph©n lãt. . ®ãng hép. ®¸p ¸n C©u 1: *) §Æc ®iÓm thùc vËt cña c©y ¨n qu¶: a. Qu¶ vµ h¹t: .Phï sa.TØ lÖ ®Ëu qu¶ cao nÕu. PH = 6 ®Õn 6. 6. a. 7. chÊt dinh dìng nu«i c©y. 3.Gi¸ trÞ dinh dìng. Hoa: Nh×n chung cã 3 lo¹i hoa. ®åi. 4.RÔ mäc ngang. *) ý nghÜa : C©u 2 : gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶. .Sè lîng. 1. kh«. e. g.Hoa c¸i. sÊy kh«. nhng còng cã mét sè lµ th©n th¶o. n¾ng.Bãn thóc cho c©y. 2. hót níc. b. ghÐp.Nh©n gièng b»ng c¸c ph¬ng ph¸p. 5. nhá vµ nhiÒu cã t¸c dông hót níc. f. . h. thô phÊn.18 ®Õn 24 ®é. mÒm c. chÊt dinh dìng nu«i c©y. h×nh d¹ng cña h¹t tuú thuéc vµo lo¹i qu¶.Tríc khi trång c©y 1 th¸ng ph¶i.Mïa xu©n vµ mïa thu. 8.Nh×n chung cã nhiÒu lo¹i qu¶.§Êt trång thÝch hî nhÊt lµ ®Êt. Th©n: §a phÇn c©y ¨n qu¶ lµ th©n gç. giã nhÑ.5.Qu¶ v¶i dïng ®Ó. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 39 Gi¸o .

chÊt kÝch thÝch ra rÔ.5 -> 1. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 40 Gi¸o . lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. Bíc 4 : Bã bÇu : B«i thuèc kÝch thÝch ra rÔ vµo vÕt c¾t khoanh vá ë phÝa trªn hoÆc trén thuèc kÝch thÝch vµo ®Êt bã bÇu. Bã bÇu vµo vÞ trÝ chiÕt cho ®Òu. PhÝa ngoµi bäc vá PE.Mét sè bé phËn cña mét sè c©y cã kh¶ n¨ng ch÷a bÖnh th«ng thêng. c¹o s¹ch líp vá tr¾ng gÇn gç råi ®Ó kh« Bíc 3 : Trén hçn hîp bã bÇu : Trén 2/3 ®Êt víi 1/3 rÔ bÌo t©y. t¬i xèp ®Êt . ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y v¶i.5 cm.BiÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ nh·n.Nguån nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn. Tuæi tõ 1 ®Õn 2 n¨m./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . Bãc líp vá PE råi ®em gi©m ë vên ¬m hoÆc trong bÇu ®Êt. .Cã t¸c dông b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i. Bãc hÕt líp vá khoanh. buéc d©y chÆt hai ®Çu. b¶o vÖ ®Êt. . C©u 4 : Nèi c©u 1 5 2 6 3 7 4 8 - Häc kú ii Ngµy so¹n : 20 / 12 / 2010 Ngµy gi¶ng: 28 / 12 / 2010 TiÕt 20 Bµi 9 kÜ thuËt trång c©y v¶i I. Bíc 2 : Khoanh vá : Dïng dao khoanh vá cµnh chiÕt ë vÞ trÝ c¸ch ch¹c cµnh tõ 10 -> 15 cm. Bíc 5 : C¾t cµnh chiÕt : Khi nh×n qua m¶nh PE thÊy rÔ xuÊt hiÖn mµu vµng ngµ kho¶ng 30 -> 60 ngµy sau khi bã th× c¾t cµnh khái c©y. lµm Èm. C©u 3 : Néi dung c¸c bíc cña quy tr×nh ChiÕt cµnh : Bíc 1 : Chän cµnh chiÕt : Chän cµnh b¸nh tÎ .. ®êng kÝnh 0. t¸n nh« ra ¸nh s¸ng.khoÎ m¹nh kh«ng s©u bÖnh. hai ®Çu nhá dÇn.

Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ I.Th©n c©y v¶i cã ®Æc ®iÓm 2.C©y v¶i cã nh÷ng yªu cÇu vÒ 1250mm/n¨m. mçi qu¶ cã 1 h¹t duy nhÊt.. KiÓm tra: Nªu gi¸ tri dinh dìng cña qu¶ nh·n ? 3. c©y v¶i? . thu ho¹ch.HS.Hoa xÕp thµnh tõng chïm mäc . * Th¸i ®é: .Cã ý thøc häc tËp. Gi¸o viªn: . Yªu cÇu ngo¹i c¶nh: g×? .§Êt: Trång ®îc trªn nhiÒu lo¹i thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ®ÊtIii. 7/SGK 2./ tiÕn tr×nh d¹y .NhiÖt ®é thÝch hîp: 24 – 290C Lîng ma trung b×nh: . t×m hiÓu thùc tÕ Ò trång c©y ¨n qu¶.Th©n: Lµ lo¹i th©n gç. . ngo¹i c¶nh nh thÕ nµo? . sÊy kh«.B¶ng 6. 1. Häc sinh: ./ ChuÈn bÞ: 1.N¾m ®îc ph¬ng ph¸p gieo trång.* Kü n¨ng: .æn ®Þnh tæ chøc: 2.Qu¶: Mäc thµnh tõng chïm. Kü thuËt trång vµ ch¨m Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 41 Gi¸o . . b¶o qu¶n .Qu¶ v¶i cã gi¸ trÞ nh thÕ nµo? ®êng. ch¨m sãc.Qua quan s¸t thùc tÕ h·y cho 1. . Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ v¶i: trÞ dinh dìng cña qu¶ v¶i. .häc. c©y to nhiÒu cµnh l¸ ph¸t triÓn.Lµ lo¹i c©y ®Æc s¶n cã chøa .Hoa v¶i mäc ë ®©u? ë ®Çu ngän vµ n¸ch l¸.Qu¶ ¨n t¬i.KiÕn thøc liªn quan Iii.¸nh s¸ng: Lµ lo¹i c©y a ¸nh s¸ng. níc gi¶i kh¸t ®ãng hép. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu ngo¹i c¶nh cña c©y v¶i: cÇu ngo¹i c¶nh . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . II. c¸c Vitamin vµ kho¸n chÊt. hoa lÊy mËt nu«i Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ong … ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu II. . §Æc ®iÓm thùc vËt: biÕt ®Æc ®iÓm thùc vËt cña . Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü .Cã bé rÔ ph¸t triÓn.

Phßng trõ s©u bÖnh.Lµm cá.BÎ tõng chïm qu¶ kh«ng kÌm theo l¸.H·y kÓ tªn mét sè lo¹i s©u. ChÕ biÕn: SÊy v¶i b»ng lß sÊy víi nhiÖt ®é 500C – 600C. . chÕ biÕn: .H·y kÓ tªn c¸c gièng v¶i mµ em biÕt ngoµi thùc tÕ ? . b.Ngoµi ra cßn cã ph¬ng ¸n b¶o qu¶n nµo tèt h¬n kh«ng ? . .H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc c©y ¨n qu¶ nãi chung ? .V¶i chua. Mét sè gièng v¶i : .v¶i: . mÊt n¬i Èn n¸u cña s©u bÖnh h¹i.H·y cho biÕt ®èi víi c©y v¶i th× nh©n gièng c©y b»ng ph¬ng ph¸p nµo lµ tèt nhÊt ? . bÖnh thêng gÆp ë c©y v¶i ? Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c«ng viÖc thu ho¹ch. 2. B¶o qu¶n: .Dïng c¸ch nµo ®Ó thu ho¹ch qu¶ ? .T¹o h×nh söa cµnh.Bãn ph©n thóc: TËp chung vµo 2 thêi kú .V¶i thiÒu.GV giíi thiÖu mét sè gièng v¶i trång phæ biÕn. 42 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .Tíi níc.Qu¶ v¶i cã thÓ chÕ biÕn thµnh nh÷ng s¶n phÈm g× ? sãc: 1. 3. Thu ho¹ch: -Khi qu¶ chuyÓn tõ mµu xanh sang mµu vµng hoÆc ®á thÉm lµ thu ho¹ch ®îc. b¶o qu¶n.H·y nªu c¸ch b¶o qu¶n qu¶ ë gia ®×nh em ? . .Bãn ph©n thóc tËp chung vµo nh÷ng thêi gian nµo ? . . 3. Ch¨m sãc: . Nh©n gièng c©y: Phæ biÕn lµ ph¬ng ph¸p chiÕt vµ ghÐp.V¶i lai. IV. Thu ho¹ch.Qu¶ ®îc h¸i xuèng ®Ó n¬i r©m m¸t sau ®ã cho vµo sät. chÕ biÕn: 1.Khi ®µo hè bãn ph©n lãt cÇn chó ý ®iÒu g× ? . .Khi nµo ta cã thÓ thu ho¹ch qu¶ hîp lý nhÊt ? . 2. Thêi vô trång: . . . hép c¸t t«ng råi ®em ngay ®Õn n¬i tiªu thô. .§Ó trong kho l¹nh.Kho¶ng c¸ch trång nh thÕ nµo lµ hîp lý ? . Trång c©y: a. xíi x¸o: DiÖt cá d¹i. b¶o qu¶n.Vô xu©n: th¸ng 2 – th¸ng 4.H·y cho biÕt vµo thêi ®iÓm nµo tiÕn hµnh trång c©y v¶i lµ tèt nhÊt ? . . §µo hè bãn ph©n lãt: 4. Kho¶ng c¸ch trång: c.Vô thu: Tõ th¸ng 8 – th¸ng 9. lµm ®Êt t¬i xèp.

Lµ lo¹i c©y ¨n qu¶ nhiÖt ®íi . ***************************** Ngµy so¹n: 8/01/2010 Ngµy gi¶ng: 09/01-9A+9B TiÕt 19.BiÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu 43 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o kÜ thuËt trång c©y xoµi viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .B¶ng 6./ ChuÈn bÞ: 1.häc. Chu¶n bÞ néi dung cho bµi sau. * Kü n¨ng: .§äc tríc néi dung bµi 10 SGK. Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ I. thu ho¹ch. b¶o qu¶n . t×m hiÓu thùc tÕ. DÆn dß: .HS.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . Gi¸o viªn: . KiÓm tra: Kh«ng kiÓm tra. 1. Gi¸ trÞ dinh dìng cña trÞ dinh dìng cña qu¶ xoµi.Cã ý thøc häc tËp. Bài 10 I. .Qu¶ xoµi cã gi¸ trÞ nh thÕ cã chøa ®êng. tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . * Th¸i ®é: . qu¶ xoµi: . 1./ tiÕn tr×nh d¹y .4.N¾m ®îc ph¬ng ph¸p gieo trång.Häc bµi. Iii.GV hÖ thèng l¹i phÇn träng t©m cña bµi. 7/SGK 2.. Cñng cè: . 5. c¸c Vitamin vµ nµo? kho¸n chÊt. æn ®Þnh tæ chøc: 2. hoa lµm thuèc vµ lÊy mËt nu«i ong … Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc II. ch¨m sãc.Qu¶ ¨n t¬i. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y xoµi. níc gi¶i kh¸t GV cho VD nªu c¸c gi¸ trÞ kh¸c ®ãng hép. Häc sinh: . II.

2. ®Êt cã ®é pH tõ 5. .5.H·y cho biÕt vµo thêi ®iÓm nµo tiÕn hµnh trång c©y xoµi lµ tèt nhÊt ? .§é Èm kh«ng khÝ tõ 80 – 90%. Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc: 1. ghÐp cµnh. Thêi vô trång: .H·y cho biÕt ®èi víi c©y xoµi th× nh©n gièng c©y b»ng ph¬ng ph¸p nµo lµ tèt nhÊt ? . Trång c©y: a. §Æc ®iÓm thùc vËt: . 3. xoµi bëi.Qua quan s¸t thùc tÕ h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm thùc vËt cña c©y xoµi? . xoµi th¬m. . . xoµi tîng. xoµi Thanh Ca … 2.C©y v¶i cã nh÷ng yªu cÇu vÒ ngo¹i c¶nh nh thÕ nµo? . .Th©n c©y v¶i cã ®Æc ®iÓm g×? . .T¹i sao c©y xoµi cÇn ph¶i cã mïa kh«? yªu cÇu ngo¹i c¶nh 1.H·y kÓ tªn c¸c gièng xoµi mµ em biÕt ngoµi thùc tÕ ? .Lµ lo¹i c©y th©n gç.Khi ®µo hè bãn ph©n lãt cÇn chó ý ®iÒu g× ? .Kho¶ng c¸ch trång nh thÕ nµo lµ hîp lý ? . cã bé rÔ ¨n s©u nªn cã kh¶ n¨ng chÞu h¹n tèt.PhÇn lín rÔ tËp chung ë líp ®Êt mÆt. Nh©n gièng c©y: Phæ biÕn lµ ph¬ng ph¸p gieo h¹t vµ ghÐp m¾t.Hoa xoµi mäc ë ®©u? .Lîng ma trung b×nh: 1000 – 1200 mm/n¨m. thÝch hîp víi ®Êt phï sa ven s«ng.H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc c©y ¨n qu¶ nãi chung ? Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . Kho¶ng c¸ch trång: c.¸nh s¸ng: CÇn ®ñ ¸nh s¸ng.MB: Vô xu©n: th¸ng 2 – th¸ng 4. §µo hè bãn ph©n lãt: 44 .Hoa mäc thµnh tõng chïm ë ®Çu ngän cµnh gåm cã hoa ®ùc vµ hoa lìng tÝnh. Iii. . Mét sè gièng xoµi : -SGK) Xoµi c¸t.ngo¹i c¶nh cña c©y xoµi: .§Êt: Trång ®îc trªn nhiÒu lo¹i ®Êt trõ ®Êt sÐt.GV giíi thiÖu mét sè gièng xoµi trång phæ biÕn.5 – 6. . Yªu cÇu ngo¹i c¶nh: . .MN: §Çu mïa ma: Th¸ng 4 – th¸ng 5.NhiÖt ®é thÝch hîp: 24 – 260C. b.C©y xoµi thÝch hîp víi lo¹i ®Êt nµo? Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y xoµi: .

ch¨m sãc.Khi thÊy qu¶ cã vá mµu vµng da cam. ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng. viÖc thu ho¹ch. II. lµm ®Êt t¬i xèp. IV. b¶o qu¶n.Phßng trõ s©u bÖnh. 4.Dïng c¸ch nµo ®Ó thu ho¹ch b»ng ph¬ng ph¸p ghÐp th× sau 3 n¨m.. DÆn dß: . t×m hiÓu thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng. Bài 11 I. Ngµy so¹n: 15/01/2010 Ngµy gi¶ng: 16/01-9A+9B TiÕt 20.Bãn ph©n thóc: . mÊt n¬i Èn n¸u cña s©u bÖnh h¹i. Thu ho¹ch: . Thu ho¹ch. B¶o qu¶n: .Bãn ph©n thóc tËp chung vµo 4. thu ho¹ch. cã mïi th¬m. Cñng cè: . Gi¸o viªn: . b¶o qu¶n.H·y nªu c¸ch b¶o qu¶n qu¶ ë §Ó qu¶ n¬i kh« r¸o tho¸ng gia ®×nh em ? . b¶o qu¶n . xíi x¸o: DiÖt cá d¹i. * Kü n¨ng: N¾m ®îc ph¬ng ph¸p gieo trång. bÖnh thêng gÆp ë c©y xoµi ? . chÕ biÕn: chÕ biÕn: 1.GV yªu cÇu HS vÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.Ngoµi ra cßn cã ph¬ng ¸n b¶o m¸t.Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o. Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c«ng . * Th¸i ®é: Cã ý thøc häc tËp. .GV hÖ thèng kiÕn thøc träng t©m bµi.Lµm cá. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ch«m ch«m. c©y trång qu¶ hîp lý nhÊt ? .Tíi níc./ ChuÈn bÞ: 1.H·y kÓ tªn mét sè lo¹i s©u.C©y trång b»ng c¸ch gieo h¹t th× 4 n¨m thu qu¶.Khi nµo ta cã thÓ thu ho¹ch .HS ®äc phÇn ghi nhí SGK 5. 2. qu¶ ? . t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c©y ch«m ch«m. kÜ thuËt trång ch«m ch«m Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 45 Gi¸o .T¹o h×nh söa cµnh. nhiÖt ®é thÊp ®Ó ®a qu¶ ®Õn n¬i tiªu thô hoÆc qu¶n nµo tèt h¬n kh«ng ? chÕ biÕn. . Ch¨m sãc: nh÷ng thêi gian nµo ? .

0 NhiÖt ®é thÝch hîp: 20 – 30 C.Qua quan s¸t thùc tÕ h·y cho ®Çu ngän cµnh gåm cã hoa biÕt ®Æc ®iÓm thùc vËt cña ®ùc.GV giíi thiÖu mét sè gièng ch«m: -SGK) ch«m ch«m trång phæ biÕn. Ch«m ch«m Java. thÕ nµo? .C©y Ch«m ch«m cã nh÷ng yªu t¸n cã mµu ®á ®Ñp h¬n qu¶ ë cÇu vÒ ngo¹i c¶nh nh thÕ nµo? trong t¸n c©y. Häc sinh: . . c¸c Vitamin vµ kho¸n chÊt. ch«m ch«m nh·n.Qu¶ ch«m ch«m cã gi¸ trÞ nh cã chøa ®êng.Lµ lo¹i c©y ¨n qu¶ nhiÖt ®íi . Yªu cÇu ngo¹i c¶nh: c©y ch«m ch«m? . hoa c¸i vµ hoa lìng tÝnh.H·y cho biÕt ®èi víi c©y Ch«m ch«m Xiªm. II. æn ®Þnh tæ chøc: 2./ tiÕn tr×nh d¹y .Hoa mäc thµnh tõng chïm ë . 1.5 – .HS.C©y ch«m ch«m thÝch hîp víi ®Êt.Lµ c©y cã t¸n l¸ réng. ®iÓm g×? . Iii. Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ trÞ dinh dìng cña qu¶ ch«m ch«m ch«m: ch«m. §é pH tõ 4. 1.§Êt: Trång ®îc trªn nhiÒu lo¹i .GV KL cho VD minh ho¹ 6. .5.2. Kü thuËt trång vµ ch¨m thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y sãc: ch«m ch«m: 1. KiÓm tra: Nªu c¸c gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ xoµi ?.Hoa ch«m ch«m mäc ë ®©u? 2000 mm/n¨m . 2. Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü Iii. chÕ biÕn thµnh xiro hoÆc ®ãng hép. . §Æc ®iÓm thùc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ch«m vËt: .häc. Mét sè gièngch«m . ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc 1.Lîng ma hµng n¨m kho¶ng .Qu¶ ¨n t¬i. ch«m . . ch«m: . ch«m ch«m ta.¸nh s¸ng: CÇn ¸nh s¸ng cho nªn nh÷ng qu¶ mäc ë ngoµi . Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ I.Th©n c©y ch«m ch«m cã ®Æc . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 46 Gi¸o . nhng ®Êt thÞt pha c¸t lµ lo¹i ®Êt nµo? thÝch hîp nhÊt.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV .§äc tríc néi dung bµi 11 SGK.

T¹o h×nh söa cµnh. xíi x¸o: DiÖt cá d¹i.MN: §Çu mïa ma: Th¸ng 4 – . chÊt t¨ng ®Ëu qu¶. . .Bãn ph©n thóc: + Sau khi h¸i qu¶ vµ tØa cµnh: Ph©n h÷u c¬ vµ ph©n ho¸ häc. . sãc lu ý ë tõng c«ng viÖc. + §ãn tríc khi hoa në: Ph©n . . .Nªu c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc mÊt n¬i Èn n¸u cña s©u bÖnh c©y ch«m ch«m ? h¹i.Khi thu ho¹ch cÇn lu ý g×? . 47 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . Nh©n gièng c©y: b»ng ph¬ng ph¸p nµo lµ tèt Phæ biÕn lµ ph¬ng ph¸p gieo nhÊt ? h¹t. §µo hè bãn ph©n lãt: . Ch¨m sãc: víi tØ lÖ bao nhiªu ? . chÕ biÕn: Ho¹t ®«ng 4: T×m hiÓu c¸c 1.Vïng nµo cã thÓ trång c©y th¸ng 5. IV. Thu ho¹ch: biªn ph¸p thu ho¹ch. . ch«m ch«m ? b. chÊt lîng qu¶.KÝch thíc hè ntn. lµm ®Êt t¬i xèp.Khi thÊy vá qu¶ cã mµu vµng GV: Nªu c¸c ®Æc diÓm ®Ó thu hoÆc ®á vµng th× tiÕn hµnh ho¹ch cho ®¶m b¶o ®é chÝn vµ thu ho¹ch. B¶o qu¶n: §ùng trong tói ni long ë nhiÖt ®é 100C cã thÓ gi÷ ®îc 10 ®Õn 12 ngµy mµ chÊt lîng qu¶ . ho¹ch nhiÒu lÇn. . Thu ho¹ch. Kho¶ng c¸ch trång: . b¶o . b¶o qu¶n.GV: Nªu c¸c c«ng viÖc ch¨m ®¹m vµ kali.ch«m th× nh©n gièng c©y 2.Tíi níc.Do qu¶ chÝn r¶i r¸c nªn thu qu¶n.Phßng trõ s©u bÖnh. Trång c©y: nµo tiÕn hµnh trång c©y ch«m a. 2.GV nªu c¸c biÖn ph¸p b¶o qu¶n sö dông cã hiÖu qu¶. bãn ph©n lãt 4. Cho + Nu«i qu¶: ChÊt vi lîng vµ VD minh ho¹.Kho¶ng c¸ch trång nh thÕ nµo lµ hîp lý ? c. chiÕt vµ ghÐp trong ®ã ghÐp lµ phæ biÕn h¬n c¶.Nªu c¸c biÖn ph¸p b¶o qu¶n kh«ng thay ®æi qu¶ khi thu ho¹ch xong ? .Lµm cá.H·y cho biÕt vµo thêi ®iÓm 3. Thêi vô trång: ch«m lµ tèt nhÊt ? .

Mét sè lo¹i s©u h¹i c©y ¨n qu¶.Khay ®ùng mÉu s©u vµ bé phËn c©y bÞ s©u h¹i. 3. vÖ sinh. 20 lÇn. æn ®Þnh tæ chøc: 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: NhËn biÕt ®îc mét sè ®Æc ®iÓm vÒ h×nh th¸i cña s©u h¹i c©y ¨n qu¶ ë giai ®o¹n s©u trëng thµnh vµ s©u non. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. Iii.Thíc d©y. . trËt tù.häc. Bµi 12 NhËn biÕt mét sè lo¹i s©u. nhËn xÐt sau quan s¸t. . Häc sinh: . ChuÈn bÞ bµi thùc hµnh. Quan s¸t vµ ghi chÐp c¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña s©u. . * Th¸i ®é: Cã ý thøc kû luËt. Cñng cè: ./ tiÕn tr×nh d¹y .T×m hiÓu thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng.KÝnh lóp cÇm tay cã ®é phãng ®¹i .B¶ng 8 trong SGK. KiÓm tra: Nªu gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ ch«m ch«m?.GV yªu cÇu HS vÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi.HS ®äc phÇn ghi nhí SGK 5.GV hÖ thèng kiÕn thøc träng t©m bµi. II.4. .Mét sè mÉu c©y bÞ s©u ph¸ h¹i. 2. . DÆn dß: . Dông cô vµ vËt liÖu: . bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶ (T1) I.KÝnh lóp cÇm tay cã ®é phãng ®¹i 20 lÇn. 1. Ngµy so¹n: 22/1/2010 Ngµy gi¶ng: 23/1-9A+9B TiÕt 21. t¸c h¹i cña mét sè lo¹i s©u h¹i. Gi¸o viªn: . Néi dung I.HS. 48 Gi¸o Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . * Kü n¨ng: Quan s¸t vµ nhËn biÕt h×nh d¸ng. ./ ChuÈn bÞ: 1.Panh kÑp.

. . ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña . kÝch thíc cña s©u ? .S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? . Ho¹t ®éng 3 : Quan s¸t c¸c Bíc 1 : Quan s¸t vµ ghi ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña chÐp c¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña s©u h¹i : s©u h¹i : 1.Khay ®ùng mÉu s©u vµ bé phËn c©y bÞ s©u h¹i. ®Î trøng thµnh æ díi mÆt l¸. II.C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? .H·y cho biÕt h×nh d¸ng. ch«m ch«m : . S©u ®ôc qña nh·n.H·y cho biÕt h×nh d¸ng. 4.C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? . ë c¸nh trªn chØ cã l«ng ë ®Çu c¸nh.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh .. ®en . l«ng mÐp c¸nh díi dµi.Cho häc sinh quan s¸t h×nh d¸ng trªn H24/SGK .§Î trøng ë cuèng chïm hoa vµ 49 Gi¸o . v¶i. ghi chÐp c¸c tr×nh thùc hµnh. v¶i : .C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng h¹i xoµi : Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .Häc sinh ®a ra c¸c mÉu vËt chuÈn bÞ cho bµi thùc hµnh. B2 : Ghi c¸c nhËn xÐt sau khi quan s¸t.S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? . . xoµi. TiÕn hµnh: quan s¸t. con trëng thµnh vµ con s©u non hót nhùa ë c¸c mÇm non vµ mÇm hoa 2. D¬i thêng tËp chung thµnh tõng ®µn nªn møc ®é ph¸ h¹i t¬ng ®èi lín. Cã mµu xanh ®Õn xanh n©u.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS Iii.Cho HS quan s¸t quy tr×nh s©u. quy tr×nh thùc hµnh: Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quy B1 : Quan s¸t.H·y cho biÕt h×nh d¸ng.C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? . Panh kÑp.Con trëng thµnh cã mµu n©u.RÇy nhá h×nh nªm dµi 3 – 5mm. RÇy xanh -RÇy nh¶y) . c¸nh nhá. Bä xÝt h¹i nh·n.S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? . .Con trëng thµnh nhá cã hai r©u dµi.Cho häc sinh quan s¸t H25/SGK .D¬i ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? . D¬i h¹i v¶i nh·n : Cßn cã tªn lµ con Rèc gièng con d¬i nhng to h¬n gÊp 3 – 4 lÇn. mµu s¾c. trong SGK. mµu s¾c. mµu s¾c.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh. kÝch thíc cña s©u ? .MÉu s©u h¹i vµ bé phËn c©y bÞ s©u h¹i. Ban ngµy Èn nÊp ban ®ªm ra ¨n qu¶. kÝch thíc cña s©u ? . 3. Thíc d©y.

GV NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê thùc hµnh. m« l¸ non. DÆn dß: .Cho häc sinh quan s¸t h×nh d¸ng kÕt hîp víi H29/SGK .VÒ nhµ häc bµi. kÝch thíc cña s©u ? . vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. Con c¸i ®Î trøng vµo n¸ch l¸ vµ ngän cµnh. .C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? . ®ôc cµnh h¹i c©y ¨n qu¶ cã mói : 4.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. Bµi 12 NhËn biÕt mét sè lo¹i s©u. Ngµy so¹n: 29/1/2010 Ngµy gi¶ng: 30/1/2010: 9A+9B TiÕt 22.H·y cho biÕt h×nh d¸ng.Cho häc sinh quan s¸t h×nh qu¶ cã mói : d¸ng kÕt hîp víi H27/SGK . 6.S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? . 7. S©u ®ôc th©n. mµu s¾c. . .H·y cho biÕt h×nh d¸ng./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 50 Gi¸o .C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? .C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? bªn trong g©n l¸.S©u trëng thµnh th©n to.Con trëng thµnh -bím) nhá mµu vµng nh¹t cã ¸nh b¹c. mµu s¾c. kÝch thíc cña s©u ? . kÝch thíc cña s©u ? .H·y cho biÕt h×nh d¸ng. . S©u xanh h¹i c©y ¨n qu¶ cã mói : . ®ôc ph¸ th©n c©y vµ cµnh lín. c¸nh réng mµu ®en. .Con trëng thµnh lµ lo¹i xÐn tãc mµu n©u.S©u non mµu n©u sÉm råi chuyÓn dÇn mµu xanh.S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? .g× ? 5. mµu s¾c.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. S©u vÏ bïa h¹i c©y ¨n .S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? . bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶ (T2) I. s©u non mµu tr¾ng ngµ. Trªn c¸nh cã 6 vÖt ®á vµng. Cñng cè: . 5.

. . Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quy II.HS.B¶ng 9 trong SGK. * Kü n¨ng: .Khay ®ùng mÉu bÖnh h¹i vµ bé phËn c©y bÞ bÖnh h¹i./ ChuÈn bÞ: 1. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh./ tiÕn tr×nh d¹y . * Th¸i ®é: .häc. 2. trong SGK. KiÓm tra: GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS 3.Cã ý thøc kû luËt.Mét sè mÉu c©y bÞ bÖnh ph¸ h¹i. Néi dung I.. . Häc sinh: .Panh kÑp. vÖ sinh.Thíc d©y.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh . . Gi¸o viªn: . . B1 : Quan s¸t. trËt tù.Panh kÑp. Iii. B2 : Ghi c¸c nhËn xÐt sau khi quan s¸t. Dông cô vµ vËt liÖu: .. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . ghi chÐp c¸c triÖu . . æn ®Þnh tæ chøc: 2. . 1.KÝnh lóp cÇm tay cã ®é phãng ®¹i 20 . TiÕn hµnh: Ho¹t ®éng 3 : Quan s¸t vµ Bíc 1 : Quan s¸t vµ ghi 51 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . quy tr×nh thùc hµnh: tr×nh thùc hµnh. .Thíc d©y.Mét sè lo¹i bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶.Häc sinh ®a ra c¸c mÉu vËt chuÈn bÞ cho bµi thùc hµnh.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t.NhËn biÕt ®îc triÖu chøng cña bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶.Quan s¸t vµ nhËn biÕt biÓu hiÖn.KÝnh lóp cã ®é phãng ®¹i 20 lÇn. lÇn. t¸c h¹i cña mét sè lo¹i bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶.Cho HS quan s¸t quy tr×nh chøng cña bÖnh h¹i. II. Iii.MÉu bÖnh vµ bé phËn c©y bÞ bÖnh h¹i.

kh« hay thèi ít råi lan s©u vµo trong thÞt qu¶. nøt. thñng l¸. v¶i : BÖnh g©y h¹i lµm cho c¸c chïm hoa cã mµu n©u.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh. . BÖnh thèi hoa h¹i nh·n. thèi kh«.Ban ®Çu lµ nh÷ng chÊm vµng trong sau ®ã lín dÇn.BÖnh do nguyªn nh©n nµo g©y ra ? -Do nÊm Phytophthora g©y ra) . lâm xuèng. C¸c m« bÞ r¾n l¹i thµnh gê næi lªn.BÖnh do nguyªn nh©n nµo g©y ra ? -Do nÊm g©y ra) .Trªn qu¶ cã thÓ mäc ra líp mèc tr¾ng mÞn. qu¶ rông.ghi chÐp c¸c triÖu chøng chÐp c¸c triÖu chøng cña cña bÖnh h¹i : bÖnh h¹i : .§èm bÖnh trªn l¸ mµu x¸m n©u. .Trªn qu¶ vÕt bÖnh cã mµu n©u ®en. BÖnh th¸n th h¹i . 52 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o 5. BÖnh loÐt h¹i c©y ¨n qu¶ cã mói : .Trªn l¸ cã nh÷ng ®èm vµng.BÖnh do nguyªn nh©n nµo g©y ra ? -Do vi khuÈn Xanthomonas citri g©y ra) 1.Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm.BÖnh do nguyªn nh©n nµo g©y ra ? -Do nÊm Colletotrichum geoe porioides g©y ra) . BÖnh vµng l¸ h¹i c©y ¨n qu¶ cã mói : viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . cã thÓ gi¶m tíi 80 – 100% n¨ng suÊt qu¶.Cho HS quan s¸t h×nh d¹ng thùc tÕ kÕt.Cho häc sinh quan s¸t h×nh . n©u lµm cho hoa. xoµi: 3.Cho häc sinh quan s¸t h×nh d¹ng thùc tÕ kÕt hîp víi H30/SGK. 2. 4.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn. . v¶i . ph¸ líp biÓu b× mÆt l¸ t¹o ra vÕt loÐt d¹ng trßn cã mµu x¸m n©u. qu¶ c¸c ®èm mµu ®en.Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. . BÖnh mèc s¬ng h¹i nh·n. . . . . . . .Quanh vÕt loÐt cã quÇng vµng sòng níc.Cho häc sinh quan s¸t h×nh d¹ng thùc tÕ kÕt hîp víi H31/SGK. .Cho häc sinh quan s¸t h×nh d¹ng thùc tÕ kÕt hîp víi H32/SGK. liªn kÕt thµnh tõng m¶ng mµu kh« tèi lµm r¹n. trßn hay cã gãc c¹nh.Trªn hoa.

TiÕt 23. 4.d¹ng thùc tÕ kÕt hîp víi H33/SGK. an toµn lao ®éng.VÖ sinh. Gi¸o viªn: .Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. vÖ sinh.Panh kÑp. ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc:  NhËn biÕt ®îc mét sè ®Æc ®iÓm vÒ h×nh th¸i cña s©u h¹i c©y ¨n qu¶ ë giai ®o¹n s©u trëng thµnh vµ s©u non. . Ngµy so¹n: 4/2/2010 Ngµy gi¶ng: 6/2/2010 Thùc hµnh NhËn biÕt mét sè lo¹i s©u.VÒ nhµ häc bµi. t¸c h¹i cña mét sè lo¹i s©u. * Th¸i ®é:  Cã ý thøc kû luËt. l¸ nhá.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. triÖu chøng cña bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶. Cñng cè: . DÆn dß: . 5. II.Sè lo¹i s©u quan s¸t ®îc. bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶. qu¶ nhá vµ mÐo mã.KÝnh lóp cÇm tay cã ®é phãng ®¹i 20 . Bài 13 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 53 Gi¸o . cong vµ rông sím.Sù chuÈn bÞ cña c¸ nhãm theo quy tr×nh thùc hµnh. * Kü n¨ng:  Quan s¸t vµ nhËn biÕt biÓu hiÖn.Lµm g©n l¸ næi. . . vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . ven g©n l¸ cã mµu xanh lôc./ ChuÈn bÞ: 1. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. trËt tù. bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶ (T3) I. cµnh kh« dÇn.BÖnh do nguyªn nh©n nµo g©y ra ? -Do Vi khuÈn Libero bacter asiaticum g©y ra) thÞt l¸ biÕn thµnh mµu vµng.

häc. KiÓm tra: GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS 3.S©u non. .Mét sè mÉu c©y bÞ bÖnh ph¸ h¹i. .Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. .GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh .Híng dÉn HS ghi c¸c nhËn xÐt 8 vµ 9 trong SGK : sau khi quan s¸t.MÉu bÖnh vµ bé phËn c©y bÞ bÖnh h¹i. .KÝnh lóp cã ®é phãng ®¹i 20 lÇn.S©u tr- H× KÝch §Æc Mµu nh thíc ®iÓm s¾c d¹n -cm) chÝnh g Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 54 Gi¸o . Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. 1.Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. h×nh th¸i cña s©u h¹i c©y .Panh kÑp. .Khay ®ùng mÉu bÖnh h¹i vµ bé phËn c©y bÞ bÖnh h¹i. . II. NhËn xÐt sau quan s¸t.Häc sinh: . .KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c ¨n qu¶ : nhãm. B¶ng 8 : §Æc ®iÓm .KÝnh hiÓn vi. 9 trong SGK. . TiÕn hµnh: Bíc 1 : Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng .Mét sè lo¹i bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶./ tiÕn tr×nh d¹y . æn ®Þnh tæ chøc: 2. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV .Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn. Dông cô vµ vËt liÖu: . quy tr×nh thùc hµnh: Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 8 vµ 9 trong SGK Iii. . 1. Ho¹t ®éng 3 : Ghi c¸c nhËn Néi dung I.Häc sinh ®a ra c¸c mÉu vËt chuÈn bÞ cho bµi thùc hµnh. xÐt sau khi quan s¸t : .Khay ®ùng mÉu bÖnh h¹i vµ bé phËn c©y bÞ bÖnh h¹i. .lÇn.B¶ng 8.HS. . 1.Thíc d©y. Tªn s© §èi tîng u quan s¸t ph¸ h¹i 1 . Iii.Thíc d©y. .

DÆn dß: . .VÒ nhµ häc bµi. b¶ng 9 : TriÖu chøng bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶ : §èi tîng quan s¸t Mµu s¾c H×nh d¸ng vµ ®Æc ®iÓm VÕt bÖnh 4.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. 5. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . .Sù chuÈn bÞ cña c¸ nhãm.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra.Bé phËn bÞ h¹i..GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung giê thùc hµnh. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau “Thùc hµnh: Trång c©y ¨n qu¶”.Sè lo¹i s©u.T×m hiÓu thªm c¸c biÖn ph¸p phßng. Cñng cè: .Theo quy tr×nh thùc hµnh. . bÖnh quan s¸t ®îc. . . 2 3 … ëng thµnh.VÖ sinh. trõ ®èi víi mçi lo¹i s©u bÖnh. an toµn lao ®éng. … … … 2. quan s¸t t×m hiÓu thùc tÕ c¸c lo¹i s©u. . bÖnh h¹i ë ®Þa ph¬ng. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 55 Gi¸o .

H34/SGK 2./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: .HS. Bài 14: Thùc hµnh trång c©y ¨n qu¶ (TiÕt 1) I. 3. 1. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. Gi¸o viªn: . vÖ sinh. xÎng Iii. Häc sinh: KiÕn thøc bài 14.Thíc ®o.Cã ý thøc kû luËt./ ChuÈn bÞ: 1. .häc. . trËt tù. * Kü n¨ng: . cuèc.Ngµy so¹n: 26/2/2010 Ngµy gi¶ng: 27/2-9A+9B TiÕt 24.BiÕt c¸ch ®µo hè ®Êt ®Ó trång c©y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh.§µo ®îc hè ®Êt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt./ tiÕn tr×nh d¹y .BiÕt c¸ch ®µo hè trång cho Néi dung Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 56 Gi¸o . . Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. II. æn ®Þnh tæ chøc: 2. * Th¸i ®é: . KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh.

.T¹i sao cÇn ®Ó riªng líp ®Êt . .Cho HS quan s¸t H34/SGK.§¶m b¶o an toµn trong giê häc.mét lo¹i c©y cô thÓ.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ B3: Trång c©y. + Nhãm 1 : §µo hè trång Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 57 Gi¸o . . mÆt trªn miÖng hè ? .KÝch thíc hè : 60 cm x 60 cm. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi.Kho¶ng c¸ch : 8m x 8m. KÝch thíc hè tuú theo tõng lo¹i II.Cho HS quan s¸t quy tr×nh c©y. * Nhãm 2 : §µo hè trång c©y . Lu ý : CÇn ®Ó riªng líp ®Êt trong SGK.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS v¶i : .Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c nhãm.KÝch thíc hè : 80cm x 100cm quan s¸t. Iii. xÎng. Dông cô vµ vËt liÖu: thuËt khi lµm thùc hµnh. . . .H·y cho biÕt ®Ó trång c©y ¨n mÆt bªn miÖng hè.Kho¶ng c¸ch : 7m x 7m. hµnh .N¾m ®îc c¸c thao t¸c kü I. . quy tr×nh thùc hµnh: B1: §µo hè ®Êt. TiÕn hµnh: B1: §µo hè ®Êt. qu¶ ®óng quy tr×nh kü thuËt * Nhãm 1 : §µo hè trång c©y BcÇn theo mÊy bíc? Ho¹t lµm: ®éng 4: TiÕn ëi. . Cuèc. B2: Bãn ph©n lãt. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh.

5. .BiÕt c¸ch bãn ph©n lãt ®Ó trång c©y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. . 4.Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. .Theo quy tr×nh thùc hµnh. .ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. * Kü n¨ng: 58 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .VÒ nhµ häc bµi. DÆn dß: .Sè lîng hè ®µo ®îc./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: .c©y Bëi. an toµn lao ®éng. Bài 14: Thùc hµnh trång c©y ¨n qu¶ (TiÕt 2) I. Cñng cè: . vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. . . + Nhãm 2 : §µo hè trång c©y V¶i. . Ngµy so¹n: 5/3/2010 Ngµy gi¶ng: 6/3-9A+9B TiÕt 25.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra.Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . .Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh.Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm.VÖ sinh.

Häc sinh: .Cuèc.Ph©n bãn : Ph©n h÷u c¬ vµ ph©n bãn ho¸ häc. . quy tr×nh thùc hµnh: Ho¹t ®éng 2 T×m hiÓu quy B2: Bãn ph©n lãt. cho c©y? . Ho¹t ®éng3 TiÕn hµnh lµm: . vÖ sinh. Gi¸o viªn: Vị trÝ thùc hµnh 2. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh.Bãn ph©n lãt vµo hè theo ®óng yªu cÇu. . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . . KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh.H·y cho biÕt ®Ó trång c©y ¨n qu¶ ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? IV. * Th¸i ®é: . II. II. TiÕn hµnh: . Iii.Lîng ph©n h÷u c¬: 30kg/ hè . 3. Môc tiªu: . xÎng. . trËt tù.häc.GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. 1. .Bãn ph©n lãt cã t¸c dông g× B2: Bãn ph©n lãt.Cã ý thøc kû luËt.BiÕt c¸ch bãn ph©n lãt vµo hè trång cho mét lo¹i c©y cô thÓ.§¶m b¶o an toµn trong giê häc. III. Dông cô vµ vËt liÖu: Cuèc. æn ®Þnh tæ chøc: 2. 59 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ ./ tiÕn tr×nh d¹y .N¾m ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt khi lµm thùc hµnh.. xÎng. .Cho HS quan s¸t quy tr×nh h÷u c¬ vµ ph©n ho¸ häc./ ChuÈn bÞ: 1. .GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh Néi dung I. . Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh.HS.Cho vµo hè vµ lÊp kÝn. ph©n bãn ho¸ häc vµ ph©n bãn h÷u c¬.Trén líp ®Êt mÆt víi ph©n tr×nh thùc hµnh.Sau bãn ph©n bao nhiªu thêi * Nhãm 1 : Bãn ph©n lãt cho gian th× trång c©y? hè trång c©y V¶i. .Cho HS quan s¸t H35/SGK. trong SGK.

2kg/hè.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn. DÆn dß: . Cñng cè: .Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm..VÖ sinh. .Lîng ph©n ho¸ häc: quan s¸t.6kg/hè.Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 60 Gi¸o .Lîng ph©n h÷u c¬: 30kg/ hè + Nhãm 2 : Bãn ph©n lãt .Lîng ph©n ho¸ häc: L©n = 0. . .GV lµm c¸c thao t¸c cho HS . . .2kg/hè. cho hè trång c©y Bëi.Theo quy tr×nh thùc hµnh. nhãm. 4. 5.Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. L©n = 0. cho hè trång c©y V¶i. an toµn lao ®éng.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. .ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh.Sè lîng hè ®îc bãn ph©n. * Nhãm 2 : Bãn ph©n lãt cho + Nhãm 1 : Bãn ph©n lãt hè trång c©y Bëi. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. . .VÒ nhµ häc bµi.Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c Kali = 0.6kg/hè. . C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . Kali = 0.

b×nh tíi. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh Néi dung I.GV nªu môc tiªu bµi thùc cô thÓ. Häc sinh: . KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh.BiÕt c¸ch trång mét lo¹i c©y . bµi 14: Thùc hµnh trång c©y ¨n qu¶ (TiÕt 3) I. æn ®Þnh tæ chøc: 2. vÖ sinh. Iii. trËt tù.Trång c©y vµo hè theo ®óng yªu cÇu. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . 1. xÎng. hµnh. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ thuËt khi lµm thùc hµnh./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . * Th¸i ®é: . an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh.Cã ý thøc kû luËt./ tiÕn tr×nh d¹y . . II. Môc tiªu: .H36/SGK. .§¶m b¶o an toµn trong giê häc. Gi¸o viªn: .Ngµy so¹n: 12/3/2010 Ngµy gi¶ng: 13/3-9A+9B TiÕt 26./ ChuÈn bÞ: 1.BiÕt c¸ch trång c©y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.Cuèc.C©y ®Ó trång .HS.C©y cã bÇu. * Kü n¨ng: .N¾m ®îc c¸c thao t¸c kü .häc. 2. 3. 61 . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .

LÊp ®Êt : Cao h¬n mÆt bÇu cÇn theo mÊy bíc? 3-5cm vµ Ên chÆt. quy tr×nh thùc hµnh: B3: Trång c©y. . qu¶ ®óng quy tr×nh kü thuËt . TiÕn hµnh: trång c©y lµ tèt nhÊt? Ho¹t ®éng 4: TiÕn hµnh lµm: . b×nh tíi.Thêi gian nµo th× tiÕn hµnh . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 62 Gi¸o .Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn. .Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c nhãm.§µo hè trång. + Nhãm 1 : Trång c©y V¶i. . . + Nhãm 2 : Trång c©y Bëi. IV. B3: Trång c©y. xÎng. Dông cô vµ vËt liÖu: . Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. .Tíi níc.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t. .§Æt bÇu c©y vµo gi÷a hè. III.C©y trång cã bÇu ®Êt. .II. trong SGK.Bãc vá bÇu c©y.Cho HS quan s¸t quy tr×nh .Cuèc. . + Nhãm 1 : Trång c©y V¶i. .H·y cho biÕt ®Ó trång c©y ¨n .Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm.Cho HS quan s¸t H36/SGK. + Nhãm 2 : Trång c©y Bëi. .

.Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. an toµn lao ®éng. . DÆn dß: .Sè lîng c©y trång ®îc. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. . . . Cñng cè: .HS n¾m ®îc c¸c kiÕn thøc träng t©m ®· häc trong häc k× II. môc tiªu: . .VÖ sinh. . Ngµy so¹n:12/3/2010 Ngµy gi¶ng:13/3-9A .HS: ¤n tËp c¸c kiÕn thøc ®· häc trong häc k× II. tiÕn tr×nh d¹y häc: 1.VÒ nhµ häc bµi. .T×m hiÓu vµ lµm thùc hµnh víi lo¹i c©y kh¸c. ii. hÖ thèng c©u hái «n tËp.Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. æn ®Þnh tæ chøc: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 63 Gi¸o .Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: .Cã ý thøc tù gi¸c nghiªm tóc häc tËp «n tËp.GV: HÖ thèng kiÕn thøc. iii. chuÈn bÞ: . 20/3-9B TiÕt 27: «n tËp i. 4.BiÕt hÖ thèng c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc trong häc k× II.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. 5..Theo quy tr×nh thùc hµnh.

KÓ tªn c¸c gièng xoµi ë níc ta mµ em biÕt? 3. c©u hái «n tËp. lêi c¸c c©u hái «n tËp. 1. ch«m. thøc lÝ thuyÕt vµ kiÕn thøc thùc .Thùc hµnh nhËn biÕt mét sè kiÕn thøc ®· häc. Néi dung * Ho¹t ®éng1: T×m hiÓu hÖ I. GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c kiÕn . H·y nªu c¸c yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ch«m ch«m vµ c¸c gièng ch«m ch«m trång ë níc ta? 64 . Gv cho häc sinh ghi c¸c néi dung c©y xoµi vµ yªu cÇu ngo¹i GV híng dÉn HS t×m c©u tr¶ lêi 2. c¸c néi dung träng t©m. xoµi.KÜ thuËt trång c©y ch«m hµnh ®· häc trong häc k× II.HS. H·y nªu gi¸ trÞ dinh dìng vµ c¸ch sö dông qu¶ ch«m ch«m? 4. HD HS qua s¬ ®å hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc. C©u hái «n tËp.KÜ thuËt trång c©y xoµi. HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc: thèng kiÕn thøc. *Ho¹t ®éng2: T×m hiÓu tr¶ II. H·y ph©n tÝch c¸c yªu cÇu nh néi dung ®· häc vµ néi dung kÜ thuËt viÖc ch¨m sãc c©y SGK. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra. H·y nªu lîi Ých cña viÖc trång c¶nh cña c©y xoµi. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV .Thùc hµnh trång c©y ¨n qu¶.2. nhÊn m¹nh lo¹i c©y ¨n qu¶. GV tãm t¾t hÖ thèng l¹i c¸c .

cña viÖc trång vµ ch¨m sãc ¬ng ¸n tr¶ lêi trong SGK.HS chuÈn bÞ cho tiÕt sau kiÓm tra 1 tiÕt. .5.GV yªu cÇu HS vÒ nhµ «n tËp theo nh÷ng c©u hái vµ néi dung GV ®· híng dÉn. c©y ch«m ch«m? ®Æc ®iÓm cña bÖnh mèc sGV gäi lÇn lît HS tr¶ lêi c¸c c©u 6. Cñng cè: . Nªu dÊu hiÖu nhËn biÕt vµ HS tr¶ lêi theo ph¬ng ¸n ®· lùa ¬ng h¹i nh·n v¶i? 4. hái chän GV híng dÉn söa ch÷a yªu cÇu HS ®¸nh dÊu vµ ghi néi dung tr¶ lêi cÇn thiÕt vµo vë ®Ó vÒ «n tËp. DÆn dß: . 5.GV nh¾c l¹i mét sè kiÕn thøc träng t©m cÇn nhí. Ngµy so¹n: 18/3/2010 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 65 Gi¸o . . HD HS c¸ch «n tËp ë nhµ. H·y nªu yªu cÇu kÜ thuËt HS tù nghiªn cøu ®¸nh dÊu ph. GV nªu mét sè lu ý. vµ mét sè c©u hái phô.HÖ thèng l¹i nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®· häc ë häc k× II.

Ca. . hoa xoµi dïng lµm thuèc vµ lµ nguån mËt nu«i ong rÊt tèt.lµm ®îc bµi kiÓm tra ®¹t yªu cÇu.Cã ý thøc nghiªm tóc trong kiÓm tra. P. axit h÷u c¬ (0. B2. 3.HS n¾m ®îc c¸c kiÕn thóc ®· häc trong häc k× II ®Ó lµm bµi kiÓm tra. (1®) C©u2: (4 ®iÓm) C¸c yªu cÇu ngo¹i c¶nh ®èi víi c©y xoµi: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 66 Gi¸o .Ngµy gi¶ng: 20/3-9A+9B TiÕt 28: kiÓm tra i.S. ®å hép. tiÕn tr×nh kiÓm tra: 1.. §Ò bµi: C©u1: Nªu gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ xoµi? C©u2: Tr×nh bµy c¸c yªu cÇu ngo¹i c¶nh ®èi víi c©y xoµi? C©u3: C©y ch«m ch«m ®îc nh©n gièng b»ng nh÷ng ph¬ng ph¸p nµo? Tr×nh bµy c¸c ®Æc ®iÓm trång c©y? Híng dÉn chÊm: C©u1: (2 ®iÓm) . chÊt kho¸ng K. C . chuÈn bÞ: GV: §Ò bµi + Híng dÉn chÊm HS: ¤n tËp c¸c néi dung theo c©u hái ®Ò c¬ng. (1®) .. . ii. môc tiªu: . . vitamin A. lµm níc qu¶.Qu¶ xoµi cã chøa c¸c chÊt dinh dìng nh: ®êng(11-12%) . æn ®Þnh tæ chøc: 2.2%). KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS. iii.Qu¶ xoµi ®îc dïng ®Ó ¨n t¬i.

(1®) 4. (1®) + Kho¶ng c¸ch trång: Tuú theo lo¹i ®Êt mµ kho¶ng c¸ch trång lµ 8m x 8m hoÆc 10m x 10m. (1®) . 4.NhiÖt ®é: ThÝch hîp lµ 240C .¸nh s¸ng: C©y xoµi cÇn ®ñ ¸nh s¸ng. DÆn dß: (1®) Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 67 Gi¸o . Bãn lãt b»ng ph©n h÷u c¬ vµ ph©n ho¸ häc. C©y xoµi cÇn cã mïa kh« ®Ó gióp ph©n ho¸ mÇm hoa ®îc thuËn lîi. tÇng ®Êt dµy. C©u3: (4 ®iÓm) . (1®) ..§Êt: C©y xoµi trång ®îc trªn nhiÒu lo¹i ®Êt.GV söa ch÷a nhanh 1 sè néi dung.260C. trõ ®Êt cã nhiÒu sÐt. . (1®) .5 6. (1®) + §µo hè vµ bãn ph©n lãt: Hè trång cã kÝch thíc 60cm x 60cm x 60cm(n¬i ®Êt tèt) hoÆc 100cm x 100cm x 100cm (n¬i ®Êt xÊu). trong ®ã ghÐp lµ phæ biÕn h¬n c¶.2000mm/n¨m.Lîng ma: Trung b×nh tõ 1000 . Cñng cè: . ThÝch hîp nhÊt lµ ®Êt phï sa ven s«ng. chiÕt cµnh vµ ghÐp.Ch«m ch«m ®îc nh©n gièng b»ng h¹t.§Æc ®iÓm cña trång c©y: + Thêi vô: Trång ch«m ch«m vµo ®Çu mïa ma (th¸ng 4-5) lµ tèt nhÊt. (1®) .GV thu bµi nhËn xÐt giê kiÓm tra.5. ®é pH tõ 5.

/ Môc tiªu: Bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ (t1) * KiÕn thøc: . 2.Cuèc ®îc r·nh bãn ph©n thóc theo ®óng yªu cÇu. æn ®Þnh tæ chøc: 2. II. vÖ sinh. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh.GV yªu cÇu HS vÒ nhµ «n tËp l¹i néi dung ®· häc. bµi 15: Thùc hµnh I. Bµi míi: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 68 Gi¸o . 1.häc. Iii./ tiÕn tr×nh d¹y . * Th¸i ®é: ./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: VÞ trÝ thùc hµnh. KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. Häc sinh: Cuèc..Cã ý thøc kû luËt. 3.BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ * Kü n¨ng: . trËt tù. Ngµy so¹n: 26/3/2010 Ngµy gi¶ng: 27/3-9A+9B TiÕt 29. xÎng.

Cho HS quan s¸t H37/SGK.IV. .Ho¹t ®éng cña GV . Néi dung I.Thêi gian nµo th× tiÕn hµnh ChiÕu theo híng th¼ng ®øng bãn ph©n thóc cho c©y lµ tèt cña t¸n c©y xuèng mÆt ®Êt. Bãn ph©n vµo r·nh hoÆc hè vµ lÊp ®Êt. B4. Dông cô vµ vËt liÖu: Cuèc. ®éng 4: TiÕn ®ã lµ vÞ trÝ thêng bãn ph©n hµnh cho c©y ¨n qu¶. .GV lµm c¸c thao t¸c cho HS 30cm Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy b. xÎng. B3.Cuèc r·nh cã kÝch thíc 15cm x 69 .H·y cho biÕt ®Ó bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ ®óng quy II.§¶m b¶o an toµn trong giê häc. . Cuèc r·nh hoÆc ®µo hè bãn ph©n.HS. III. quy tr×nh thùc hµnh: B1. . X¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n. nhÊt? Ho¹t lµm: .BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ c©y ¨n qu¶. . . TiÕn hµnh: íc? B1. . B2. X¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n. Tíi níc. B2. Môc tiªu: .GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh.GV nªu môc tiªu bµi thùc vµ ®µo hè bãn ph©n thóc cho Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. hµnh. Cuèc r·nh bãn ph©n.Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh.

.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh.Sè lîng r·nh.Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. . .quan s¸t. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ cuèc r·nh bãn ph©n thóc. 4. .Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn.Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. . an toµn lao ®éng. . vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. DÆn dß: . . 5.Theo quy tr×nh thùc hµnh. hè ®µo ®îc. Cñng cè: . Bµi 15: Thùc hµnh Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 70 Gi¸o . .VÖ sinh.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra.VÒ nhµ häc bµi.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh. . Ngµy so¹n: 1/4/2010 Ngµy gi¶ng: 3/4/2010 TiÕt 30.Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c nhãm.

Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. hµnh. xÎng.HS. Dông cô vµ vËt liÖu: Cuèc. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. Môc tiªu: . Häc sinh: Cuèc.§¶m b¶o an toµn trong giê häc.Cã ý thøc kû luËt.GV nªu môc tiªu bµi thùc ®µo hè bãn ph©n thóc cho c©y Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 71 Gi¸o .BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ * Kü n¨ng: . vÖ sinh. Iii.häc./ ChuÈn bÞ: 1. KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . II. trËt tù. 3.BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ ¨n qu¶. æn ®Þnh tæ chøc: 2. 1. * Th¸i ®é: .Bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ (TiÕt 2) I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . .TiÕp tôc ®µo ®îc hè bãn ph©n thóc theo ®óng yªu cÇu./ tiÕn tr×ng d¹y . Néi dung I.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ II. . xÎng. . Gi¸o viªn: VÞ trÝ thùc hµnh 2.

B2.Cho HS quan s¸t H37/SGK.vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc III.Thêi gian nµo th× tiÕn hµnh bãn ph©n thóc cho c©y lµ tèt nhÊt? Ho¹t lµm: . . Tíi níc. X¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n. . X¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n.Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c nhãm. thóc cho c©y ¨n qu¶ ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? . vµ lÊp ®Êt. ®ã lµ vÞ trÝ thêng bãn ph©n cho c©y ¨n qu¶.H·y cho biÕt ®Ó bãn ph©n B4. .Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn. Cuèc r·nh hoÆc ®µo hè bãn ph©n. ChiÕu theo híng th¼ng ®øng cña t¸n c©y xuèng mÆt ®Êt. . B2 §µo hè bãn ph©n. TiÕn hµnh: B1. .Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm.GV HD l¹i c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t.§µo hè bãn ph©n thóc : 30cm x 30cm B1. X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ ®µo hè bãn ph©n thóc.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh. . quy tr×nh thùc hµnh: hµnh Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. trong SGK. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 72 Gi¸o . Bãn ph©n vµo r·nh hoÆc hè .Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng ®éng 4: TiÕn hµnh IV. . .Cho HS quan s¸t quy tr×nh B3.

an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh.VÒ nhµ häc bµi./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . hè ®µo ®îc. .Cuèc. Ngµy so¹n:9/4/2010 Ngµy gi¶ng: 10/4-9A+9B TiÕt 31. vÖ sinh. 73 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. trËt tù. Gi¸o viªn: VÞ trÝ thùc hµnh. . 4. .VÖ sinh. * Th¸i ®é: -Cã ý thøc kû luËt. .BiÕt c¸ch bãn ph©n thóc vµ tíi níc cho c©y ¨n qu¶ * Kü n¨ng: -Bãn ph©n thóc theo ®óng yªu cÇu. 5.Theo quy tr×nh thùc hµnh. DÆn dß: .GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh. an toµn lao ®éng.Sè lîng r·nh. Häc sinh: . Cñng cè: ./ ChuÈn bÞ: 1.dÉn c¸c nhãm. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. xÎng. II. c©n. . bµi 15: Thùc hµnh Bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ (TiÕt 3) I.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. .Ph©n bãn h÷u c¬ vµ ph©n bãn ho¸ häc. b×nh tíi 2.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra.

B3. 3. Bãn ph©n vµo r·nh hoÆc hè vµ lÊp ®Êt. 74 Cuèc. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . X¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh.Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK. TiÕn hµnh: B3. hµnh. . .Iii. ph©n bãn ho¸ häc vµ ph©n bãn h÷u c¬. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh./ tiÕn tr×nh d¹y . æn ®Þnh tæ chøc: 2.Thêi gian nµo th× tiÕn hµnh bãn ph©n thóc cho c©y lµ tèt IV.häc. KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. b×nh tíi. xÎng. Néi dung I. quy tr×nh thùc hµnh: B1. . c©n. Dông cô vµ vËt liÖu: Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. ræ. Môc tiªu: . Cuèc r·nh hoÆc ®µo hè bãn ph©n. .BiÕt c¸ch bãn ph©n thóc cho .H·y cho biÕt ®Ó bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? .HS.§¶m b¶o an toµn trong giê häc. II. 1. B2. Bãn ph©n vµo r·nh hoÆc hè vµ lÊp ®Êt. Tíi níc.GV nªu môc tiªu bµi thùc c©y ¨n qu¶. B4. thóng. III.

.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn. .Theo quy tr×nh thùc hµnh.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c ph©n .Sè lîng r·nh. . 5.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. an toµn lao ®éng.Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. . quan s¸t. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: .GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh. DÆn dß: .GV lµm c¸c thao t¸c cho HS B4.R¶i ph©n chuång trén lÉn víi hµnh ph©n ho¸ häc vµo r·nh hoÆc hè.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô.VÒ nhµ häc bµi. nhãm lµm thùc hµnh. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau: Bµi 15. Tíi níc.Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. hè ®µo ®îc. . Cñng cè: ®éng 4: TiÕn . .nhÊt? Ho¹t lµm: .Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. .Cho HS quan s¸t H37/SGK. 4. . .LÊp ®Êt kÝn.VÖ sinh. Tíi níc vµo r·nh hoÆc hè ®· bãn . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 75 Gi¸o . .

BiÕt c¸ch lµm xir« qu¶ theo yªu cÇu kü thuËt. II.Cã ý thøc kû luËt. Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi I.Lµm ®îc xir« qu¶ m¬ theo ®óng yªu cÇu. Dông cô vµ vËt liÖu: . Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c . ®êng tr¾ng. Lùa chän qu¶ ®Òu. . Iii. II./ ChuÈn bÞ: 1. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . trËt tù. .HS.Qu¶ m¬.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ B1.Qu¶ m¬ xanh. 1.Lä thuû tinh s¹ch (Lä nhùa) dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. Gi¸o viªn: . * Th¸i ®é: . bµi 16: Thùc hµnh Lµm xir« qu¶ (TiÕt 1) I.Ngµy so¹n:16/4/2010 Ngµy gi¶ng: 17/4-9A+9B TiÕt 32. cho s¶n phÈm. kh«ng vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc dËp n¸t råi röa s¹ch. vÖ sinh hµnh./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . III.GV nªu môc tiªu bµi thùc . 3. ®êng tr¾ng.Lä thuû tinh s¹ch (Lä nhùa) 2. Häc sinh: . ®Ó r¸o nhµnh íc. vÖ sinh. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. Môc tiªu: thùc hµnh. * Kü n¨ng: .BiÕt c¸ch lµm xir« qu¶. 76 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . quy tr×nh thùc hµnh: .§¶m b¶o an toµn. æn ®Þnh tæ chøc: 2.häc. KiÓm tra: KiÓm tra trong giê thùc hµnh./ tiÕn tr×nh d¹y .

Sau 1 – 2 tuÇn ch¾t lÊy níc lÇn thø hai. . B3. cø mét líp qu¶ .Cho 1 – 2 häc sinh lªn thùc hiÖn l¹i thao t¸c.CÇn ®¶m b¶o c¸c tØ lÖ vµ thêi gian lµm xir« qu¶. Sau ®ã ®Ëy kÝn vµ ®Ó ë n¬i quy ®Þnh. GV : Tæ chøc cho HS thùc hµnh theo nhãm vµ nguyªn liÖu dông cô HS cã .Gi¸o viªn lµm mÉu cho c¶ líp Lµm theo híng dÉn cña gi¸o quan s¸t. TiÕn hµnh: Ho¹t ®éng 4: TiÕn hµnh lµm.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê thùc hµnh. . TØ lÖ ®êng vµ qu¶ theo tØ lÖ lµ 1 : 1. XÕp qu¶ vµo lä.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. Sau 20 – 30 ngµy ch¾t lÊy níc.Cho HS ®äc néi dung quy tr×nh trong SGK. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau.VÒ nhµ häc bµi. 4. 5. Thùc hµnh l¹i ë G§ nÕu cã ®iÒu kiÖn. . TØ lÖ ®êng vµ qu¶ lµ 1. . sau ®ã thªm ®êng ®Ó chiÕt cho hÕt dÞch qu¶. viªn. . mét líp ®êng sao cho líp ®êng phñ kÝn qu¶. DÆn dß: .ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. . Cñng cè: .GV QS Nh¾c nhë c¸c em cÇn chó ý vÒ vÊn ®Ò vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 77 Gi¸o . IV.Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. §æ lÉn níc cña 2 lÇn ch¾t víi nhau sÏ ®îc lo¹i níc xir« ®Æc cã thÓ b¶o qu¶n ®îc trong 6 th¸ng.Lu ý c¸c bíc cÇn chó ý vÊn ®Ò vÖ sinh an toµn thùc phÈm. .5kg ®êng víi 1kg qu¶. B2.

häc. bµi 16: Thùc hµnh Lµm xir« qu¶ (TiÕt 2) I. 1. Häc sinh: . * Kü n¨ng: . II. vÖ sinh. Iii. * Th¸i ®é: . trËt tù.Ngµy so¹n: /4/2010 Ngµy gi¶ng: /4-9A+9B TiÕt 33. æn ®Þnh tæ chøc: 2.Lä thuû tinh s¹ch (Lä nhùa) 2.BiÕt c¸ch lµm xir« qu¶ theo yªu cÇu kü thuËt./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: ./ tiÕn tr×nh d¹y .Cã ý thøc kû luËt.Qu¶ me. KiÓm tra: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 78 Gi¸o .Lµm ®îc xir« qu¶ me theo ®óng yªu cÇu. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. ®êng tr¾ng. Gi¸o viªn: ./ ChuÈn bÞ: 1.

Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi I. mét líp ®êng sao cho líp .HS. Sau 20 – 30 ngµy ch¾t lÊy thêi gian lµm xir« qu¶. IV. níc. XÕp qu¶ vµo lä.Lä thuû tinh s¹ch (Lä nhùa) dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. GV : Tæ chøc cho HS thùc hµnh Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 79 Gi¸o . §æ lÉn níc cña 2 lÇn ch¾t víi nhau sÏ ®îc lo¹i níc xir« ®Æc cã thÓ b¶o qu¶n ®îc trong 6 th¸ng. Môc tiªu: thùc hµnh. ®Ó r¸o nhµnh íc. Sau ®ã ®Ëy kÝn vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm.Cho 1 – 2 häc sinh lªn thùc hiÖn l¹i thao t¸c. III. .BiÕt c¸ch lµm xir« qu¶.Lu ý c¸c bíc cÇn chó ý vÊn ®Ò 1kg qu¶. viªn.KiÓm tra trong giê thùc hµnh.Qu¶ me. TØ lÖ ®êng vµ qu¶ theo tØ lÖ lµ 1 : 1. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . TØ lÖ ®tr×nh trong SGK. .Gi¸o viªn lµm mÉu cho c¶ líp Lµm theo híng dÉn cña gi¸o quan s¸t.5kg ®êng víi .GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ B1. . quy tr×nh thùc hµnh: . Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy B2. Dông cô vµ vËt liÖu: . TiÕn hµnh: Ho¹t ®éng 4: TiÕn hµnh lµm. qu¶ . Sau 1 – 2 tuÇn ch¾t lÊy níc lÇn thø hai. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c . sau ®ã thªm ®êng ®Ó chiÕt cho hÕt dÞch qu¶.§¶m b¶o an toµn. êng vµ qu¶ lµ 1. cho s¶n phÈm. . kh«ng vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc dËp n¸t råi röa s¹ch.GV nªu môc tiªu bµi thùc .CÇn ®¶m b¶o c¸c tØ lÖ vµ B3. ®Ó ë n¬i quy ®Þnh. . ®êng tr¾ng. II. cø mét líp tr×nh thùc hµnh. Lùa chän qu¶ ®Òu. 3. vÖ sinh hµnh.Cho HS ®äc néi dung quy ®êng phñ kÝn qu¶.

. DÆn dß: . Cñng cè: .GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê thùc hµnh.VÒ nhµ häc bµi. .GV QS Nh¾c nhë c¸c em cÇn chó ý vÒ vÊn ®Ò vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Thùc hµnh l¹i ë G§ nÕu cã ®iÒu kiÖn. 4. 5.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 31: KiÓm tra thùc hµnh 80 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .¤n tËp c¸c néi dung ®· häc trong häc k× II.theo nhãm vµ nguyªn liÖu dông cô HS cã .

/ C¸c ho¹t ®éng d¹y . Sù chuÈn bÞ cña häc sinh. xÎng. Gi¸o viªn: §Ò bµi -Yªu cÇu) vµ thang ®iÓm chÊm cho bµi 2. * Th¸i ®é:  Cã ý thøc kû luËt. Yªu cÇu: . bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ II. Häc sinh: .KiÕn thøc liªn quan. Ho¹t ®éng cña GV .HS. . Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Nªu yªu cÇu Néi dung KiÓm tra thùc hµnh cña bµi kiÓm tra./ ChuÈn bÞ: 1.I. I. .§µo hè. * Kü n¨ng:  Lµm thµnh tèt c«ng viÖc ®îc giao theo quy tr×nh./ Néi dung träng t©m: Quy tr×nh bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶.Ph©n bãn -H÷u c¬ vµ ho¸ häc) .B×nh tíi.Cuèc. quy tr×nh bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶. vÖ sinh. trËt tù. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. 1. . 3. TiÕn hµnh lµm bµi : 81 TiÕt 31: Ho¹t ®éng 2 : Cho häc sinh tiÕn hµnh lµm bµi kiÓm Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .Mèi häc sinh nªu ®îc quy tr×nh bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶. thuæng.häc. III. II. Æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: 2. KiÓm tra: KiÓm tra trong giê thùc hµnh./ Môc tiªu: * KiÕn thøc:  N¾m râ quy tr×nh thùc hµnh. IV.

C¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ : III. . thùc hiÖn ®óng thêi gian : 1®. buæi kiÓm tra.Lu ý nh¾c nhë c¸c em vÊn ®Ò an toµn lao ®éng. . . Cñng cè: .Theo quy tr×nh : 1® * Bãn ph©n thóc 2® . tra.§óng c¸c kÝch thíc : 1®.. * VÖ sinh khu vùc thùc hµnh : 4.Quan s¸t qu¸ tr×nh lµm viÖc cña häc sinh.§a ra nhËn xÐt chung cho 1®.§¸nh gi¸ vµ ghi ®iÓm cho c¸c nhãm vµ c¸ nh©n.VÒ nhµ häc bµi.§óng c¸c kÝch thíc : 1®. Ho¹t ®éng 3: Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. TiÕn hµnh lµm ë t¹i gia ®×nh. 5.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm bµi kiÓm tra.Theo quy tr×nh : 1® * Nghiªm tóc thùc hiÖn. * §¶m b¶o an toµn lao ®éng : 1®. . * Nªu ®îc quy tr×nh 3®. nh÷ng mÆt tiÕn bé vµ nh÷ng h¹n chÕ cña häc sinh.ChuÈn bÞ kiÕn thøc cho giê sau «n tËp häc kú II. * §µo hè 2® . DÆn dß: . tiªu chuÈn §¸nh gi¸ kÕt qu¶ : Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 82 Gi¸o . . .

. Iii. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . Ho¹t ®éng 1: Néi dung Néi dung I. chÕ Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 83 Gi¸o . 3. Häc sinh: ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc.Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶.§Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò g×? cÇu ngo¹i c¶nh. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶. . æn ®Þnh tæ chøc: 2. * Th¸i ®é: Cã ý thøc kû luËt. .Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 32: ¤n tËp I. 1./ ChuÈn bÞ: 1.S¬ ®å tãm t¾t néi dung Trång c©y ¨n qu¶ 2. Néi dung trång c©y ¨n qu¶ ®îc tãm t¾t theo s¬ ®å: Trång c©y ¨n qu¶ tãm t¾t theo s¬ ®å.Gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n ¨n qu¶ bÊt kú th× ta cÇn chó ý qu¶.häc. b¶o qu¶n.HS. .Thu ho¹ch./ C¸c ho¹t ®éng d¹y .Khi t×m hiÓu vÒ mét lo¹i c©y . Gi¸o viªn: . tù gi¸c trong häc tËp./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: HÖ thèng néi dung kiÕn thøc cña m« ®un Trång c©y ¨n qu¶ * Kü n¨ng: BiÕt c¸ch tæng hîp néi dung kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái. KiÓm tra: Kh«ng kiÓm tra. 1. II.

Kü thuËt trång c©y nh·n. + Thu ho¹ch. ch¨m sãc. . b¶o qu¶n. + Thu ho¹ch.Kü thuËt trång c©y ¨n qu¶ cã mói-Bëi. . ch¨m sãc. + §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh. ch¨m sãc. + Kü thuËt trång. + Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ xoµi + §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh. 2. + Nhãm 3: Kü thuËt trång c©y v¶i. . + Nhãm 5: Kü thuËt trång c©y ch«m ch«m.Cho líp ho¹t ®éng nhãm.Cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nh©n gièng nµo ®îc ¸p dông cho c©y ¨n qu¶? . Kü thuËt trång mét sè c©y ¨n qu¶.Nh©n gièng h÷u tÝnh -Gieo h¹t).H·y kÓ tªn c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ mµ em ®· ®îc häc trong ch¬ng tr×nh? . b¶o qu¶n. cam quýt …) + Nhãm 2: Kü thuËt trång c©y nh·n. .Nh©n gièng v« tÝnh + Gi©m cµnh -Gi©m c©y).C¸c nhãm trëng lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶ cña nhãm m×nh t×m hiÓu. ch¨m sãc. + Kü thuËt trång. . + Kü thuËt trång. . + §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh. + Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ nh·n + §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh. Ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶.Ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh gåm cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nµo? . + Nhãm 4: Kü thuËt trång c©y xoµi.Ngoµi hai ph¬ng ph¸p trªn cßn cã ph¬ng ph¸p nµo kh¸c kh«ng? -Nh©n gièng b»ng nu«i cÊy m«) .H·y kÓ tªn c¸c gièng c©y ¨n qu¶ phæ biÕn ë ®Þa ph¬ng? . . b¶o qu¶n.C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt biÕn. + Thu ho¹ch. + Thu ho¹ch. + GhÐp -GhÐp cµnh vµ ghÐp m¾t).Kü thuËt trång c©y xoµi. b¶o qu¶n. + Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y v¶i. + ChiÕt cµnh. chia líp thµnh 5 nhãm t×m hiÓu kü thuËt trång mét sè c©y ¨n qu¶: + Nhãm 1: Kü thuËt trång c©y ¨n qu¶ cã mói-Bëi. 3.Kü thuËt trång c©y v¶i. cam quýt …) + Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y cã mói. 84 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . .. + Kü thuËt trång.

+ Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ ch«m ch«m + §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh. ®äc vµ lµm ®Ò c¬ng néi dung c©u hái trong SGK/70.VÒ nhµ häc bµi./ Môc tiªu: ¤n tËp 85 -T2) Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . DÆn dß: . . + Kü thuËt trång.Kü thuËt trång c©y ch«m ch«m.Mét sè ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. Cñng cè: . Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 33: I.. bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶ ? 4. 5. + Thu ho¹ch. b¶o qu¶n. ch¨m sãc.HÖ thèng mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶. Ho¹t ®éng2: T×m hiÓu tr¶ II. C©u hái «n tËp lêi c¸c c©u hái «n tËp C©u 1: Trång c©y ¨n qu¶ mang l¹i nh÷ng lîi Ých g× ? H·y GV cho HS ghi c©u hái «n tËp kÓ tªn 5 lo¹i c©y ¨n qu¶ cã gi¸ GV híng dÉn häc sinh tr¶ lêi mét trÞ cao trong c¶ níc mµ em sè c©u hái biÕt ? C©u 2: H·y nªu t¸c dông cña c©y ¨n qu¶ ®èi víi c¶nh quan vµ m«i trêng thiªn nhiªn ? C©u 3: H·y nªu ph¬ng ph¸p nh©n gièng chñ yÕu ¸p dông cho tõng lo¹i c©y ¨n qu¶ mµ em ®· häc ? C©u 4: T¹i sao ph¶i tiÕn hµnh ®èn t¹o h×nh c©y ¨n qu¶ ? C©u 5: H·y nªu nh÷ng biÖn ph¸p phæ biÕn trong phßng trõ s©u.

«n tËp -t2) I. III./ Néi dung träng t©m: Néi dung Trång c©y ¨n qu¶ IV. KiÓm tra: Lång ghÐp trong giê 3. Ho¹t ®éng cña GV . C¸c lo¹i ®Êt ®á. ®Êt phï sa ven s«ng phï hîp ®Ó trång c©y 86 TiÕt 33: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o ./ ChuÈn bÞ: 1. C©u hái tr¾c nghiÖm: H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã c©u lùa chän ®óng. 1.HÖ thèng c©u hái vµ ®¸p ¸n 2.* KiÕn thøc:  HÖ thèng néi dung kiÕn thøc cña m« ®un Trång c©y ¨n qu¶ * Kü n¨ng:  BiÕt c¸ch tæng hîp néi dung kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái. B.Nhãm trëng ®¹i diÖn tr¶ lêi. C¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ chÞu ®îc óng tèt C. C©u hái Tù luËn: 2. C©u 1 : A. C©y ¨n qu¶ lµ c©y ng¾n ngµy. II.C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ xung. . chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè ngo¹i c¶nh. Häc sinh: KiÕn thøc liªn quan. tù gi¸c trong häc tËp. Æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: 2. * Th¸i ®é:  Cã ý thøc kû luËt. Gi¸o viªn: .HS./ C¸c ho¹t ®éng d¹y .häc. Bµi míi: Néi dung Ho¹t ®éng 1: C©u hái phÇn tù luËn: . c©u hæi «n tËp: 1.Cho líp chia thµnh 5 nhãm th¶o luËn ®Ó lµm ®Ò c¬ng c©u hái tù luËn cho bµi «n tËp -Trong ®ã mçi nhãm lµm ®Ò c¬ng träng t©m 1 c©u) .

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 87 Gi¸o . . BiÖn ph¸p ch¨m sãc c©y ¨n qu¶ nµo díi ®©y lµ quan träng nhÊt ? A. Phßng trõ s©u bÖnh.VÒ nhµ häc bµi. §Êt vên ¬m ph¶i cã pH = 7 – 8. 5. Ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh ®èi víi c©y ¨n qu¶ gåm: ChiÕt cµnh. B.ChuÈn bÞ cho giê sau kiÓm tra häc kú ¨n qu¶. ThÝch hîp víi nhiÖt ®é 27 – 300C.5 – 6. a Èm. ThÝch hîp víi ®Êt phï sa ven s«ng. phï sa cæ. Nªn chän ®Êt phï sa. C©y ¨n qu¶ lµ lo¹i c©y ¨n qu¶ l©u n¨m. ®Êt bazan.§¸p ¸n cho phÇn tr¾c nghiÖm. nhiÖt ®é thÝch hîp 25 – 270C. khi ch¨m sãc kh«ng cÇn tíi níc. C. pH = 6 – 7. Cñng cè: . B. ThÝch hîp víi nhiÖt ®é l¹nh. C©u 2: Yªu cÇu vÒ ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶ cã mói ? A. a ¸nh s¸ng. DÆn dß: . pH = 5. a Èm. D. 4. T¹o h×nh söa cµnh. ®Êt thÞt nhÑ ®Ó lµm vên ¬m c©y. a bãng. ®Êt bazan. C. Tíi níc. D.Ho¹t ®éng 2: C©u hái phÇn phÇn tr¾c nghiÖm: . C©u 3: A. D.Híng dÉn phÇn c©u tr¶ lêi tù luËn.5 . D.C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ xung. §a sè c©y ¨n qu¶ lµ c©y a r©m. ®Êt c¸t. Sö dông chÊt ®iÒu hoµ sinh trëng. ThÝch hîp víi ®Êt phï sa ven s«ng. C. gi©m vµ ghÐp. phï sa cæ. bãn ph©n.Nhãm trëng ®¹i diÖn tr¶ lêi.Cho líp chia thµnh 5 nhãm th¶o luËn ®Ó lµm ®Ò c¬ng c©u hái tr¾c nghiÖm cho bµi «n tËp. . . a Èm. B. ®äc vµ lµm ®Ò c¬ng néi dung c©u hái «n tËp . ¦a s¸ng.

1./ Môc tiªu: * KiÕn thøc:  HÖ thèng néi dung kiÕn thøc ®· häc * Kü n¨ng:  VËn dông néi dung kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái.HÖ thèng c©u hái vµ ®¸p ¸n 2./ C¸c ho¹t ®éng d¹y . 5. KiÓm tra: 3.HS. tù gi¸c trong häc tËp. * Th¸i ®é:  Cã ý thøc kû luËt. Cñng cè: .häc. Gi¸o viªn: . .Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 34 .35: kiÓm tra häc kú -2t) I. Æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: 2. DÆn dß: TiÕt 34 . II./ ChuÈn bÞ: 1. Häc sinh: KiÕn thøc liªn quan./ Néi dung träng t©m: Néi dung Trång c©y ¨n qu¶ IV.Híng dÉn phÇn c©u tr¶ lêi tù luËn. Bµi míi: Néi dung KiÓm tra häc kú 4. III.35: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 88 Gi¸o . Ho¹t ®éng cña GV .§¸p ¸n cho phÇn tr¾c nghiÖm.

ChuÈn bÞ cho giê sau kiÓm tra häc kú II.. ®äc vµ lµm ®Ò c¬ng néi dung c©u hái «n tËp . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 89 Gi¸o .VÒ nhµ häc bµi.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->