P. 1
Giao an Cong Nghe Trong Cay an Qua Lop 9

Giao an Cong Nghe Trong Cay an Qua Lop 9

|Views: 376|Likes:
Được xuất bản bởimeoconlk20

More info:

Published by: meoconlk20 on Sep 06, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

Ngµy so¹n : 08 / 08 / 2010 Ngµy gi¶ng: 10 / 08 / 2010

TiÕt 1

Bµi 1 : giíi thiÖu nghÒ trång c©y ¨n qu¶

I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt ®îc vai trß, vÞ trÝ, ®Æc ®iÓm cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ trong ®êi sèng kinh tÕ vµ s¶n xuÊt. * Kü n¨ng: N¾m ®îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu, triÓn väng ph¸t triÓn cña nghÒ. * Th¸i ®é: Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶. II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: B¶ng sè liÖu ph¸t triÓn cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph¬ng. 2. Häc sinh: SGK ®å dïng häc tËp. KiÕn thøc liªn quan iii./tiÕn tr×nh d¹y - häc. 1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò : Kh«ng 3.Bµi míi : Ho¹t ®éng cña gv- hs Néi dung

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

1

Gi¸o

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vai trß, nhiÖm vô cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶. - Em h·y kÓ tªn mét sè gièng c©y ¨n qu¶ cã gi¸ trÞ ë níc ta mµ em biÕt? - H·y quan s¸t H1/SGK - Cho líp H§ nhãm tõng bµn ®Ó tr¶ lêi vai trß vµ vÞ trÝ cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ trong cuéc sèng vµ s¶n xuÊt? - H·y liªn hÖ t¹i gia ®×nh em trång c©y ¨n qu¶ cã vai trß nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ. - Cho häc sinh ®äc th«ng tin phÇn II trong SGK. - §èi tîng lao ®éng cña nghÒ lµ g×? - H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc lao ®éng cña nghÒ? - H·y nªu tªn c¸c dông cô dïng cho nghÒ trång c©y ¨n qu¶? - NghÒ trång c©y ¨n qu¶ cã ®iÒu kiÖn lao ®éng nh thÕ nµo? GV tæng hîp c¸c ý kiÕn vµ kÕt luËn

I. Vai trß, vÞ trÝ cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶: - Cung cÊp cho ngêi tiªu dïng. - Cung nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®å hép, níc gi¶i kh¸t. - Cung cÊp hµng ho¸ cho xuÊt khÈu. II. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ: 1. §Æc ®iÓm cña nghÒ: - §èi tîng lao ®éng: Lµ c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ l©u n¨m cã gi¸ trÞ dinh dìng vµ kinh tÕ cao. - Néi dung lao ®éng: Bao gåm c¸c c«ng viÖc Nh©n gièng, lµm ®Êt, gieo trång, ch¨m bãn, thu ho¹ch, b¶o qu¶n, chÕ biÕn. - Dông cô lao ®éng: Dao, cuèc, kÐo c¾t cµnh, xÎng, b×nh tíi … - §iÒu kiÖn lao ®éng: + Lµm viÖc thêng xuyªn ngoµi trêi. + TiÕp xóc trùc tiÕp víi ho¸ chÊt. + T thÕ lµm viÖc lu«n thay ®æi. - S¶n phÈm: C¸c lo¹i qu¶. 2. Yªu cÇu cña nghÒ ®èi víi ngêi lao ®éng. - Ph¶i cã tri thøc vÒ khoa häc sinh häc, ho¸ häc, kü thuËt n«ng nghiÖp, am hiÓu thùc tiÔn s¶n xuÊt. Cã kü n¨ng c¬ b¶n vÒ nghÒ trång c©y ¨n qu¶. - Ph¶i yªu nghÒ, yªu thiªn nhiªn, cÇn cï, chÞu khã, ham häc hái, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. Cã kh¶ n¨ng quan s¸t, theo dâi sù sinh trëng, ph¸t triÓn cña c©y. - Cã søc khoÎ tèt, dÎo dai, thÝch nghi víi c«ng viÖc ho¹t ®éng ngoµi trêi … III. TriÓn väng cña nghÒ:

- Quan s¸t H2 vµ cho biÕt s¶n phÈm cña nghÒ lµ nh÷ng lo¹i qu¶ nµo? HiÖn nay nghÒ trång c©y ¨n qu¶ - NghÒ trång c©y ¨n qu¶ cã ®ang ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nh÷ng yªu cÇu g×? nh»m t¹o thªm viÖc lµm vµ thu nhËp - T¹i sao ph¶i cã nh÷ng yªu cÇu cho ngêi lao ®éng, s¶n xuÊt nhiÒu hµng

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

2

Gi¸o

nh vËy? ho¸ cho ngêi tiªu dïng, nguyªn liÖu, hµng - Trong nh÷ng yªu cÇu ®ã th× xuÊt khÈu. yªu cÇu nµo lµ quan träng nhÊt? GV nhÊn m¹nh yªu cµu vÒ tri thøc vµ ph¶i yªu nghÒ Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu triÓn väng ph¸t triÓn cña nghÒ: - HiÖn nay nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ®ang cã xu thÕ ph¸t triÓn nh thÕ nµo? GV cho HS xem b¶ng sè liÖu vÒ nghÒ trång c©y ¨n qu¶

4. Cñng cè: - GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi. - Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. - GV nªu c©u hái cñng cè bµi ? Nªu vai trß cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ? §Æc ®iÓm cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ 5. DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi, t×m hiÓu vÒ mét sè ®Æc ®iÓm cña c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph¬ng -ChuÈn bÞ néi dung cho bµi häc sau. *********************************** Ngµy so¹n : 11 / 08 / 2010 Ngµy gi¶ng: 17 / 08 / 2010

TiÕt 2
I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: - BiÕt ®îc ®îc gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶, ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶. * Kü n¨ng: - VËn dông vµo t×m hiÓu thùc tÕ ë gia ®×nh, ®Þa ph¬ng.

Bµi 2 : mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶ (T1)

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

3

Gi¸o

* Th¸i ®é: - Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶, ham t×m hiÓu thùc tÕ. II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: -Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o -Tranh 1 sè gièng c©y ¨n qu¶ 2. Häc sinh: - §äc tríc néi dung SGK -KiÕn thøc liªn quan Iii./ tiÕn tr×nh d¹y - häc. 1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc: 2.KiÓm tra bµi cò: ? Nªu vai trß cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gv- hs Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶. - Cho HS ®äc néi dung trong SGK. - H·y cho biÕt gi¸ trÞ nµo lµ quan träng nhÊt? V× sao? GV Hd nªu c¸c gi¸ trÞ cho VD -Nguån nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn, lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. V× nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ngoµi c¸c gi¸ trÞ trªn th× môc ®Ých chÝnh lµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ). Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶ - Cho häc sinh ®äc th«ng tin phÇn 1 trong SGK. - Cho HS quan s¸t 1 c©y ¨n qu¶ thùc tÕ. - H·y kÓ tªn c¸c bé phËn cña c©y? - H·y ph©n biÖt ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a hai lo¹i rÔ? Néi dung I. gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶: - Gi¸ trÞ dinh dìng. - Mét sè bé phËn cña mét sè c©y cã kh¶ n¨ng ch÷a bÖnh th«ng thêng. - Nguån nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn, lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. - Cã t¸c dông b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i, b¶o vÖ ®Êt.
II. §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶:

1. §Æc ®iÓm thùc vËt: a. RÔ: Cã hai lo¹i - RÔ mäc th¼ng xuèng ®Êt -RÔ cäc) gióp cho c©y ®øng v÷ng, hót níc, chÊt dinh dìng nu«i c©y. - RÔ mäc ngang, nhá vµ nhiÒu cã t¸c dông hót níc, chÊt dinh dìng nu«i c©y. b. Th©n: §a phÇn c©y ¨n qu¶ lµ th©n gç, nhng còng cã mét sè lµ th©n th¶o, mÒm c. Hoa: Nh×n chung cã 3 lo¹i hoa. - Hoa ®ùc - Hoa c¸i. 4

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

Gi¸o

kÕt cÊu tèt. c. . h×nh d¹ng cña h¹t tuú thuéc vµo lo¹i qu¶.Lo¹i ®Êt nµo thÝch hîp nhÊt cho c©y ¨n qu¶? -§Êt dá Bazan. HS ®äc t×m hiÓu ND SGK tr¶ lêi GV kÕt luËn c¸c ND liªn hÖ c¸c VD 4. DÆn dß: VÒ nhµ häc bµi. b.H·y cho biÕt t¸c dông cña tõng lo¹i c©y kh¸c nhau -250C – 300C).Cã lo¹i c©y ¨n qu¶ nµo a bãng r©m hay kh«ng? . Cñng cè: GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi. .H·y cho biÕt c©y ¨n qu¶ ph¶i ¸nh s¸ng. Yªu cÇu ngo¹i c¶nh. tr¶ lêi c©u hái 1 cuèi bµi §äc tríc vµ chuÈn bÞ néi dung cho bµi häc sau phÇn III. 5. chÞu nh÷ng t¸c ®éng ngo¹i d.Hoa lìng tÝnh. dÔ tho¸t níc. §Êt: ThÝch hîp víi c¸c lo¹i ®Êt cã tÇng dµy. lµ hîp lý? . thanh long.IV. §é Èm vµ lîng ma: Hoa c¸i vµ hoa lìng tÝnh kÕt .Sè lîng.Lîng ma 1000 – 2000mm ph©n bè ®Òu trong n¨m.H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ kh«ng ph¶i lµ th©n gç? a. lo¹i hoa? -Hoa ®ùc thô phÊn. qu¸ th× c©y cã hiÖn tîng g×? e. ChÊt dinh dìng: CÇn cung cÊp ®Çy c¶nh nµo? ®ñ chÊt dinh dìng theo c¸c thêi kú ®Ó . 2. Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. mµu s¾c. GV HD HS t×m hiÓu nh ND SGK d.Nh×n chung cã nhiÒu lo¹i qu¶. NhiÖt ®é: Víi nhiÒu lo¹i c©y kh¸c -Chuèi.Lîng ma ph©n bè nh thÕ nµo Ýt chua. Qu¶ vµ h¹t: cho VD minh ho¹ . ®Êt phï sa). nhiÒu chÊt dinh dìng. *********************************** 5 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . . ¸nh s¸ng: §a sè c©y ¨n qu¶ lµ c©y a .§é Èm kh«ng khÝ 80 – 90% qu¶) .. dõa …) nhau nªn nhiÖt ®é thÝch hîp cho tõng . chÊt lîng cao.NÕu nhiÖt ®é cao hoÆc thÊp cã n¨ng suÊt.

2.MiÒn b¾c: + Vô xu©n: Tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 6 Gi¸o . kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶: 1.Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o .C©y ¨n qu¶ «n ®íi. Bµi míi Ho¹t ®éng cña gv. * Th¸i ®é: -Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶ II.C©y ¨n qu¶ nhiÖt ®íi. .BiÕt ®îc ®îc kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶. Gièng c©y./ ChuÈn bÞ: 1. Trång c©y ¨n qu¶: biÕt? a.häc. chiÕt. Häc sinh: .T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vÒ c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph¬ng iii. bµn ®Ó ®iÒn tªn c¸c lo¹i c©y .H·y kÓ tªn mét sè ph¬ng ph¸p chåi. KiÓm tra bµi cò : ? Nªu gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶ 3. t¸ch .C©y ¨n qu¶ ¸ nhiÖt ®íi ¨n qu¶ vµo b¶ng 2 trong SGK? 2. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc 2. Thêi vô: GV nªu PP phæ biÕn .Nh©n gièng b»ng ph¬ng ph¸p v« tÝnh nh gi©m. ®Þa ph¬ng. Nh©n gièng: GV cho VD thªm mçi lo¹i ..B¶ng 2/ SGK. .Cho líp ho¹t ®éng nhãm theo . Gi¸o viªn: ./ tiÕn tr×nh d¹y . Néi dung III.hs Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶.C¸ch thu ho¹ch b¶o qu¶n * Kü n¨ng: -VËn dông vµo t×m hiÓu thùc tÕ ë gia ®×nh. 1.Ngµy so¹n : 18 / 08 / 2010 Ngµy gi¶ng: 24 / 08 / 2010 TiÕt 3 + 4 Bµi 2 mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶ (T2. ghÐp.Cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nh©n tÝnh nh gieo b»ng h¹t.Nh©n gièng b»ng ph¬ng ph¸p h÷u . nu«i cÊy m« … nh©n gièng v« tÝnh mµ em 3. gièng c©y ¨n qu¶ nµo? .3) I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: .

T¹i sao khi trång c©y ¨n qu¶ ph¶i cÇn biÕt ®Õn thêi vô? . Cñng cè: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 7 Gi¸o . B¶o qu¶n : g×? .chÕ biÕn 4. T¹o h×nh./ Thu ho¹ch – B¶o qu¶n – ChÕ . vun xíi . . mäng níc thu ho¹ch.Cho HS ®äc néi dung phÇn c©y vµo hè LÊp ®Êt Tíi níc.Khi nµo ta nªn tíi níc cho c©y? d. + Vô thu: Tõ th¸ng 8 ®Õn th¸ng 10.Sö lÝ b»ng ho¸ chÊt tia phãng x¹. ch¨m sãc.T¹i sao khi ®µo hè cÇn ®Ó c. Bãn ph©n thóc: Bãn vµo nh÷ng thêi k× nµo? c. . Tíi níc: . Sö dông chÊt ®iÒu hoµ sinh . b¶o qu¶n vµ chÕ nªn dÔ bÞ dËp níc bëi vËy khi thu biÕn s¶n phÈm qu¶. Thu ho¹ch: Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch . söa cµnh? g. bãn ph©n lãt: riªng líp ®Êt mÆt ra 1 bªn? d. söa cµnh: .Cã nh÷ng c¸ch chÕ biÕn nµo ? hoÆc b¶o qu¶n l¹nh 3.MiÒn nam: §Çu mïa ma -th¸ng 4-5). .T¹i sao l¹i ph¶i trång vµo c¸c th¸ng trªn? ..b¶o -Tuú theo lo¹i qu¶ mµ chÕ biÕn qu¶n. . Lµm cá.T¸c dông cña viÖc lµm nµy? trëng: . Kho¶ng c¸ch trång: .T¹i sao ph¶i bãn ph©n thóc? b.Trång c©y theo kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh cã t¸c dông g×? 4.H·y cho biÕt thÕ nµo lµ t¹o e.Khi sö dông chÊt ®iÒu hoµ sinh biÕn: trëng ta cÇn lu ý ®iÒu g×? 1. §µo hè. ho¹ch cÇn nhÑ nhµng. Phßng trõ s©u bÖnh: h×nh. b. Ch¨m sãc: . ChÕ biÕn : GV Nªu c¸c lu ý khi thu ho¹ch.C¸c lo¹i qu¶ cã vá máng.Lµm cá d¹i cã t¸c dông g×? a.Khi b¶o qu¶n cÇn lu ý ®iÒu 2. ph©n lo¹i -Khi thu ho¹ch cÇn lu ý g× ? vµ ®Ó n¬i r©m m¸t. 4. Trång c©y: . tr¸nh dËp HS ®äc nghiªn cøu ND SGK n¸t.Cho häc sinh ®äc quy tr×nh C©y ¨n qu¶ ®îc trång theo quy trång c©y tr×nh: GV HD thªm qua c¸c VD minh ho¹ §µo hè trång Bãc vá bÇu §Æt .Qu¶ h¸i vÒ ®îc lµm s¹ch.H·y kÓ c¸c c¸ch mµ ë nhµ em dïng ®Ó phßng trõ s©u bÖnh? IV.

Cho HS biÕt ®îc ¬m c©y lµ mét kh©u quan träng trong sù ph¸t triÓn cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶.VÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái cuèi bài.KiÓm tra bµi cò : H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc c©y ¨n qu¶? 3.häc. 1. .GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi./ ChuÈn bÞ: 1.§äc tríc ND bµi 3 . * Th¸i ®é: Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶ II. X©y dùng vên ¬m c©y ¨n qu¶ 1.KiÕn thøc liªn quan Iii. . DÆn dß: . Häc sinh: ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt ®îc ®îc kü thuËt x©y dùng vêi ¬m c©y ¨n qu¶.hs Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸ch x©y dùng vên ¬m c©y ¨n qu¶.. n¬i tiªu thô vµ thu¹n tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn. 5. båi dìng c¸c gièng tèt.ChuÈn bÞ néi dung cho bµi 3 ******************************** Ngµy so¹n : 01 / 09 / 2010 Ngµy gi¶ng: 14 / 09 / 2010 TiÕt 5 Bµi 3 C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶ (T1) I. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc . + Lµ n¬i chän läc.Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.H×nh 4 phãng to 2./ tiÕn tr×nh d¹y . 8 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . Chän ®Þa ®iÓm: . 2. . Gi¸o viªn: . Bµi míi : Ho¹t ®éng cña gv. * Kü n¨ng: BiÕt ®îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu kü thuËt cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh.GÇn vên trång.Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o . + Lµ n¬i sö dông c¸c ph¬ng Néi dung I.

®é chua tuú lo¹i c©y. ii. . 2. b»ng ph¼ng.GÇn nguån níc tíi. ThiÕt kÕ vên ¬m: §îc chia lµm 3 khu: . Cñng cè: . GV gi¶i thÝch ®©y lµ ph¬ng ph¸p ®îc sö dông nh©n gièng ë thêi ®iÓm ®Çu Ýt ®îc sö dông ®Ó nh©n gièng lµm c©y con gièng ®i trång ë c¸c vên trång. GV nªu tÇm quan träng cña 3 khu trªn Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. c«ng dông cña c¸c khu trong vên ¬m? GV ph©n tÝch ®Æc ®iÓm c¸c khu cho vÝ dô liªn hÖ thùc tÕ.Khu lu©n canh.Sö dông ph¬ng ph¸p nµy cÇn lu ý: + Ph¶i biÕt ®îc ®Æc tÝnh chÝn cña h¹t ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý./ C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶: 1. + Khi gieo h¹t trªn luèng hoÆc .Cho HS quan s¸t H4 trong SGK. ch¨m sãc thêng dông ph¬ng ph¸p nµy: + Gieo h¹t lÊy c©y lµm gèc xuyªn. . + Gièng c©y ®a ph«i ®Ó gi÷ ®îc ®Æc tÝnh cña c©y mÑ. .§Êt nµo lµ thÝch hîp nhÊt cho ¬m c©y ¨n qu¶? GV nh¾c l¹i c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó chon lµm vên ¬m cho VD .. 4. .§©y lµ ph¬ng ph¸p t¹o c©y con b»ng h¹t.§Êt vên ¬m ph¶i tho¸t níc.GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi.H·y cho biÕt vên ¬m thêng thiÕt kÕ lµm mÊy phÇn? .ph¸p nh©n gièng ®Ó s¶n xuÊt c©y gièng. ®é mµu mì cao.Khu c©y gièng.Khu nh©n gièng. .H·y cho biÕt ý nghÜa. tÇng ®Êt mÆt dÇy. .H·y cho biÕt u. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 9 Gi¸o . . Ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh: . nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u? . + Dïng ®èi víi lo¹i c©y cha cã ph¬ng ph¸p nh©n gièng nµo kh¸c. phñ r¬m r¹ ®Ó gi÷ Èm.Cho HS biÕt c¸c trêng hîp sö trong bÇu ®Êt ph¶i tíi níc.§Ó cã vên ¬m hîp lý ta ph¶i chän nh÷ng tiªu chuÈn nµo? .HS t×m hiÓu Nd SGK tr¶ lêi . ghÐp.

Häc sinh: . 2.Tranh vÏ: C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. Bµi míi : Ho¹t ®éng cña gv. Muèn vËy cÇn cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nh©n gièng phï hîp vµ hiÖu qu¶..Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. * Th¸i ®é: Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶ II.2 cho bµi häc sau. DÆn dß: .hs Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi häc.N¾m ®îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu kü thuËt cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh. KiÓm tra bµi cò ? Nªu u nhù¬c ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh 3. chÊt lîng cao. * Kü n¨ng: .ChuÈn bÞ néi dung môc II.VÒ nhµ häc bµi. 1. khoÎ m¹nh. ./ tiÕn tr×nh d¹y . GV giíi thiÖu ND bµi häc s¹ch bÖnh.T×m hiÓu tríc néi dung môc II./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt ®îc c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶./ ChuÈn bÞ: 1. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸c Ii.KiÕn thøc liªn quan IV.2 bµi3 . C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ph¬ng ph¸p nh©n gièng ¨n qu¶ c©y ¨n qu¶ (TiÕp) 10 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . ®¹t hiÖu kinh tÕ ph¶i cã nhiÒu gièng c©y ¨n qu¶ tèt. Gi¸o viªn: .T×m hiÓu c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh ë ®Þa ph¬ng Ngµy so¹n : 16 / 09 / 2010 Ngµy gi¶ng: 21 / 09 / 2010 TiÕt 6 Bµi 3 C¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶ (T2) I.GV lu ý c¸ch lËp vên ¬m 5.häc.t×m hiÓu c¸ch lËp vên ¬m ë ®Þa ph¬ng .Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o .æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc 2. . Néi dung Muèn ph¸t triÓn nghÒ trång c©y ¨n qu¶ nhanh.

v¶i … ph¸p ghÐp? * GhÐp ch÷ T.H·y cho biÕt thêi vô cña miÒn nam. . nh÷ng lu ý khi thùc hiÖn cho xuyªn gi÷ Èm cho mÆt l¸ vµ ®Êt.5cm.Cµnh chiÕt nªn chän nh thÕ .Thêi vô thÝch hîp: Vô thu. .H·y quan s¸t h×nh vµ cho * GhÐp chÎ bªn: biÕt ®Æc ®iÓm cña ph¬ng * GhÐp nªm: Thêng ¸p dông cho c¸c ph¸p ghÐp? lo¹i c©y ¨n qu¶ nh: Nh·n. ®Çu mïa ma ®èi víi .Cµnh gi©m nªn chän nh thÕ gèc cña mét c©y cïng hä ®Ó t¹o nªn nµo cho ®¶m b¶o? mét c©y míi.Cho c¸c nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái vµo vë theo néi dung t×m hiÓu trong SGK. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 11 Gi¸o . ChiÕt cµnh: Lµ ph¬ng ph¸p nh©n gièng b»ng c¸ch t¸ch cµnh tõ c©y mÑ ®Ó t¹o c©y con. æi. + Thêi vô ghÐp? * GhÐp m¾t nhá cã gç. . xu©n ®èi nµo cho ®¶m b¶o? víi miÒn b¾c.Cµnh chiÕt cã 1-2 n¨m tuæi. n»m HS tr¶ lêi theo néi dung SGK gi÷a tÇng t¸n. ®êng kÝnh 1-1. thêng ¸p dông cho c¸c lo¹i + C¸c lu ý khi sö dông ph¬ng c©y to nh nh·n.Cho HS ho¹t ®éng nhãm ®Ó C2: GhÐp m¾t: Lµ c¸ch ghÐp phæ t×m hiÓu. chiÕt cµnh? . Ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh: a..H·y quan s¸t h×nh vµ cho biÕt ®Æc ®iÓm cña ph¬ng b. I. . vÝ dô minh ho¹ HS QS tranh vÏ t×m hiÓu néi c.Cho HS quan s¸t h×nh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh. . Gi©m cµnh: Lµ ph¬ng ph¸p nh©n ph¸p gi©m cµnh? gièng dùa trªn kh¶ n¨ng h×nh thµnh rÔ GV nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm cña phô cña c¸c ®o¹n cµnh -HoÆc c¸c ph¬ng ph¸p chiÕt cµnh nªu ®o¹n rÔ) ®· c¾t rêi khái c©y mÑ. GV cho vÝ dô ph©n tÝch ®Æc * GhÐp ¸p: C¸ch ghÐp nµy cã tØ lÖ ®iÓm sèng cao nhng c«ng phu vµ tØ lÖ nh©n gièng thÊp. + §Æc ®iÓm cña c¸c ph¬ng * GhÐp cña sæ: C¸ch ghÐp nµy cã tØ ph¸p ghÐp? lÖ sèng cao.H·y quan s¸t h×nh vµ cho biÕt ®Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p chiÕt cµnh? 2. mÝt … . GhÐp: Lµ ph¬ng ph¸p g¾n mét dung SGK tr¶ lêi c©u hái: ®o¹n cµnh -Cµnh) hay m¾t -Chåi) lªn .H·y cho biÕt thêi vô cña C1: GhÐp cµnh: Lµ c¸ch ¸p dông cho gi©m cµnh? c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ khã lÊy m¾t. biÕn cho nhiÒu lo¹i c©y ¨n qu¶. . kh«ng s©u bÖnh.

5. Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK. KiÓm tra: 15’ §Ò bµi: Bµi 4 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 12 Gi¸o .Khay nhùa.Dao nhá s¾c. 1. Häc sinh: . * Kü n¨ng: . Cñng cè: GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi./ tiÕn tr×nh d¹y . * Th¸i ®é: .Yªu thÝch m«n häc. .BiÕt c¸ch gi©m cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt. DÆn dß: VÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi ChuÈn bÞ dông cô vËt liÖu cho gêi thùc hµnh sau nh môc I bµi 4 - ********************* Ngµy so¹n : 24 / 09 / 2010 Ngµy gi¶ng: 28 / 09 / 2010 TiÕt 7 Thùc hµnh Gi©m cµnh (T1) I. gièng c©y ¨n qu¶./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: .häc. cã ý thøc tù gi¸c thùc hµnh ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn TH II.Tói bÇu PE. .§Êt ®Ó gi©m cµnh. cµnh gi©m Iii. . . Gi¸o viªn: .GV híng dÉn HS trªn h×nh vÏ vµ nh¾c l¹i c¸c ®Æc ®iÓm cho vÝ dô nªu ph¬ng ph¸p ghÐp ®ang sö dông phæ biÕn 4./ ChuÈn bÞ: 1. 2.Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc: 2.KÐo c¾t cµnh. .Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n .

.Cho HS quan s¸t H10. MN vµo ®Çu mïa cµnh gi©m cã 2-4 l¸. .GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu . trong thêi gian 5-10 gi©y. GhÐp ¸p. 3. sù tho¸t h¬i níc) B2: Xö lý cµnh gi©m.GV lµm thao t¸c cho HS quan s¸t. d. cµch lµ 5x5 hoÆc 10x10 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 13 Gi¸o .Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK. c. quy tr×nh thùc hµnh: thùc hµnh. . trªn Vô thu vµ vô xu©n.Khay nhùa. Nhóng cµnh gi©m vµo thuèc . . cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh .Cµnh gi©m.Bá ngän vµ cµnh s¸t th©n c©y T¹i sao ph¶i c¾t bít phiÕn l¸? -Gi¶m mÑ.a gi©m cã ®êng kÝnh 0. GhÐp ch÷ I. . Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quy tr×nh II. B3: C¾m cµnh gi©m.Thuèc kÝch thÝch ra rÔ.C¾m cµnh gi©m h¬i chÕch so yªu cÇu khi c¾m cµnh gi©m? víi mÆt luèng ®Êt hoÆc c¸t víi . GhÐp cöa sæ.hs Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c dông .KÐo c¾t cµnh. Dông cô vµ vËt liÖu: cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi.b vµ ®äc c¸c kÝch thÝch ra rÔ víi ®é s©u 1-2 yªu cÇu khi xö lý cµnh gi©m? cm. .GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS .Cho HS quan s¸t H10. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gv.Lu ý HS thêi vô gi©m tèt nhÊt -MB: thµnh tõng ®o¹n 5-7 cm.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan ®é s©u 3-5cm.5 cm . GhÐp m¾t nhá cã gç. .c vµ ®äc c¸c . kho¶ng c¸ch c¸c s¸t. * PhÇn tù luËn: ? ThÕ nµo lµ chiÕt cµnh. b.§Êt bét cã trén c¸t s¹ch.Cho HS quan s¸t H10.Dïng dao s¾c c¾t v¸t cµnh .I. e. Sau ®ã vÈy cho kh«. c¾t bít phiÕn l¸.*PhÇn tr¾c nghiÖm :H·y chän ph¬ng ¸n mµ em cho lµ sai trong c¸c c©u sau: C¸c ph¬ng ph¸p ghÐp m¾t lµ: a. Quy tr×nh bao gåm 4 bíc: . dao nhá s¾c.H·y cho biÕt ®Ó gi©m mét cµnh ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo B1: C¾t cµnh gi©m: mÊy bíc? . GhÐp ch÷ T. ma) .

Sau 15 ngµy nÕu thÊy rÏ mäc nhiÒu vµ h¬i chuyÓn tõ mµu tr¾ng sang vµng th× chuyÓn ra vên ¬m hoÆc bÇu ®Êt. vÖ sinh. .Cho häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh. 5. Gi¸o viªn: .GV nh¾c l¹i c¸c bíc tiÕn hµnh gi©m cµnh theo quy tr×nh. . c¸t ®ñ ®é Èm.Khay nhùa.KÐo c¾t cµnh. .Cho HS quan s¸t H11. 4. **************************** Ngµy so¹n : 02 / 10 / 2010 Ngµy gi¶ng: 05 / 10/ 201029/10/2007 TiÕt 8 Thùc hµnh gi©m Bµi 4 cµnh (T2) I.d B4: Ch¨m sãc cµnh gi©m./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . .Cho ®¹i diÖn 1-2 HS lªn lµm l¹i c¸c thao t¸c. . Thùc hµnh t¹i gia ®×nh nÕu cã ®iÒu kiÖn ./ ChuÈn bÞ: 1.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô.Cã ý thøc kû luËt.Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. . an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. DÆn dß: . . Cñng cè: ..Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 14 Gi¸o . mï ®¶m b¶o ®Êt. * Th¸i ®é: . . * Kü n¨ng: .Phun thuèc trõ nÊm vµ vi khuÈn. 2.Tíi níc thêng xuyªn díi d¹ng s¬ng ®Ó ch¨m sãc cµnh gi©m?. . trËt tù.Ta cã thÓ lµm nh÷ng c«ng viÖc g× . vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau.NÕu c¾m vµo bÇu th× mçi bÇu c¾m 1 cµnh vµ xÕp bÇu c¹nh nhau.§Êt bét cã trén c¸t s¹ch.VÒ nhµ häc bµi.Cµnh gi©m.BiÕt c¸ch gi©m cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt. II. Häc sinh: .

Thêng xuyªn theo dâi. . .Híng dÉn thu dän.Sè lîng cµnh gi©m ®îc. .häc: 1.Ph©n nhãm vµ chia khu vùc lµm thùc hµnh cña c¸c nhãm. . . . .Cho c¸c nhãm trëng lªn nhËn dông cô.HS ®a ra sù chuÈn bÞ cña m×nh. . . Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶. víi thêi gian tõ 5 . vËt liÖu ®Ó lµm thùc hµnh. chuÈn bÞ: . Æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh: .§¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh. III. . .GV lµm mÉu tõng bíc cña quy tr×nh thùc hµnh cho HS quan s¸t. . vÖ sinh khu vùc thùc hµnh. KiÓm tra bµi cò: H·y kÓ tªn c¸c bíc cña quy tr×nh gi©m cµnh? H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ sö dông ph¬ng ph¸p gi©m cµnh? 3.8000ppm -Tïy tõng lo¹i c©y). 15 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Néi dung I. . Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . B3: C¾m cµnh gi©m.Thùc hiÖn quy tr×nh.Thµnh lËp nhãm theo ph©n c«ng.Dao nhá s¾c. thêng ¸p dông ph¬ng ph¸p xö lý nhanh chÊt kÝch thÝch ra rÔ ë nång ®é ho¸ chÊt cao tõ 2000 . . Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh. B4: Ch¨m sãc cµnh gi©m. uèn n¾n nh÷ng sai sãt cña häc sinh trong khi lµm thùc hµnh.. II. TiÕn hµnh: .Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh lµm thùc hµnh t¹i khu vùc ®îc ph©n c«ng. III. vËt liÖu cho nhãm.2 häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh gi©m cµnh.GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ c¶u HS giíi thiÖu ND giê thùc hµnh Ho¹t ®éng 2: Æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh. vËt liÖu. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc: 2. vËt liÖu cÇn cã cho bµi.Thêi gian hoµn thµnh.NhËn dông cô.hs Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh.Cho 1 .GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh./ tiÕn tr×nh d¹y.TiÕn hµnh lµm theo c¸c bíc ®· ®îc quan s¸t: B1: C¾t cµnh gi©m: B2: Xö lý cµnh gi©m.GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. . . . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gv. .Lµm ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong viÖc gi©m cµnh.10 gi©y.Lu ý: Trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu níc ta.GV cho HS nh¾c l¹i c¸c dông cô. §¸nh gi¸ kÕt qu¶: C¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸: .Sù chuÈn bÞ dông cô. .B×nh tíi cã hoa sen. IV.

/ ChuÈn bÞ: 1. Dao nhá s¾c.§äc tríc néi dung chuÈn bÞ dông cô vËt liÖu cho bµi “Thùc hµnh: ChiÕt cµnh”. . an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. * Th¸i ®é: . nhîc ®iÓm cña c¸c nhãm.E ®Ó bã bÇu. . 5. Cµnh chiÕt.æn ®Þnh tæ chøc: 2./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . 4. 1. Gi¸o viªn: .KÐo c¾t cµnh. trËt tù. Häc sinh: . Iii. . II.M¶nh P.Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p .D©y buéc.Cã ý thøc kû luËt.Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh. vÖ sinh.häc. 2./ tiÕn tr×nh d¹y . . -Nªu c¸c u.C¸c nhãm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÐo cña nhau theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña GV ®a ra.Cho ®iÓm c¸c nhãm.Gi¸o viªn ®a ra c¸c tiªu chÝ ®Ó c¸c nhãm tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña nhau. nh©n gièng c©y ¨n qu¶. .Dao nhá s¾c.Khay nhùa.§Êt ®Ó bã bÇu. nguyªn nh©n.. KiÓm tra bµi cò: Bµi 5 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 16 Gi¸o . . Ngµy so¹n : 06 / 10 / 2010 Ngµy gi¶ng: 12 / 10/ 201029/10/2007 TiÕt 9 /11/2007 Thùc hµnh chiÕt cµnh (T1) I.GV nhËn xÐt chung vÒ giê häc cña c¶ líp. . * Kü n¨ng: .VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bíc cña quy tr×nh gi©m cµch. Cñng cè: .BiÕt c¸ch chiÕt cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt. DÆn dß: .

H·y cho biÕt chän cµnh chiÕt nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? . ®êng kÝnh tõ 0.GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh.b vµ ®äc c¸c yªu cÇu khi khoanh vá? . Néi dung I. liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh . MN vµo ®Çu mïa ma) . quy tr×nh thùc hµnh: Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. chÊt kÝch thÝch ra rÔ vµ Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 17 Gi¸o . .a .GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt .Yªu thÝch m«n häc. Môc tiªu: . .5 cm. B2: Khoanh vá. bµi. kh«ng bÞ s©u bÖnh. . . d©y buéc. dao nhá s¾c.KÐo c¾t cµnh. . .Bãc hÕt líp vá råi c¹o s¹ch phÇn vá tr¾ng s¸t phÇn gç råi ®Ó kh«.§Êt ®Ó bã bÇu. Trén 2/3 ®Êt víi 1/3 mïn. III.H·y cho biÕt ®Ó chiÕt mét cµnh ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? . .Khay nhùa. B3: Trén hçn hîp bã bÇu. bÌo t©y.Lu ý HS thêi vô chiÕt tèt nhÊt -MB: Vô thu vµ vô xu©n.GV lµm thao t¸c cho HS quan s¸t. t×m hiÓu thùc tÕ. cµnh chiÕt.M¶nh P.Cµnh mËp. .5 . Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. . .Thuèc kÝch thÝch ra rÔ . cã 1 – 2 n¨m tuæi. . . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV .N»m gi÷a tÇng t¸n vµ v¬n ra ¸nh s¸ng.5 – 1. Dông cô vµ vËt liÖu: dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho .HS. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c II.Quy tr×nh bao gåm 5 bíc: B1: Chän cµnh chiÕt: .E ®Ó bã bÇu.§é dµi phÇn khoanh tõ 1.5 cm.Gi¶i thÝch cho HS t¹i sao ph¶i c¹o líp vá tr¾ng s¸t phÇn gç -Cho rÔ ra nhanh).Dïng dao khoanh vá cµnh chiÕt ë vÞ trÝ c¸ch ch¹c cµnh tõ 10 15 cm.2.Cho HS quan s¸t H11.Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK. tr¸nh lµm dËp phÇn vá cßn l¹i.Lu ý HS khi khoanh vá cÇn dïng dao s¾c.Nªu ®Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng b»ng c¸ch chiÕt cµnh? 3. .N¾m ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong viÖc gi©m cµnh.Cho HS quan s¸t H11.

. lµm Èm tíi 70% ®é Èm b·o hoµ.Bãc vá PE bã bÇu råi ®em gi©m ë vên ¬m./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: Bµi 5 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 18 Gi¸o .Bã gi¸ thÓ bÇu vµo vÞ trÝ chiÕt cho ®Òu.60 ngµy quan s¸t bÇu ®Êt thÊy rÔ xuÊt hiÖn vµ cã .B«i thuèc kÝch thÝch ra rÔ vµo vÕt c¾t khoanh vá ë phÝa trªn hoÆc trén cïng víi ®Êt bã bÇu. bÌo t©y vµo hçn hîp bã bÇu? .Lµm ®Êt ®îc t¬i xèp. 5. thùc ®· cã rÔ. gi÷ ®îc ®é Èm. rÔ ph¸t triÓn thuËn lîi). B5: C¾t cµnh chiÕt: . B4: Bã bÇu.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. PhÝa ngoµi bäc m¶nh PE trong råi buéc hai ®Çu. .Sau 30 .VÒ nhµ häc bµi. .T¹i sao bäc bÇu b»ng PE trong mµ .Cho HS quan s¸t H11.c .T¹i sao ph¶i trén ®Êt mïn. . DÆn dß: . quan s¸t ra rÔ cña cµnh chiÕt). .GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t. Cñng cè: . Ngµy so¹n : 13 / 10 / 2010 Ngµy gi¶ng: 19 / 10/ 201029/10/2007 TiÕt 10 Thùc hµnh chiÕt cµnh (TiÕt 2) I.Cho häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh. ®êng kÝnh cµnh chiÕt. .GV nh¾c l¹i c¸c bíc tiÕn hµnh bã bÇu theo quy tr×nh.KÝch thíc bÇu tuú thuéc vµo lo¹i kh«ng ph¶i l¹i kh¸c? -TiÖn cho viÖc c©y.Cho HS quan s¸t H11. . hai ®Çu nhá dÇn.c mµu vµng ngµ th× c¾t cµnh . .Cho HS quan s¸t mét cµnh chiÕt chiÕt ra khái c©y.. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. 4.Cho ®¹i diÖn 1-2 HS lªn lµm l¹i c¸c thao t¸c.

Cã ý thøc kû luËt. d©y buéc. Néi dung I. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 19 Gi¸o . an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. Môc tiªu: . . .Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh.§¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh.Cho c¸c nhãm trëng lªn nhËn . . II. vÖ sinh. . lµm thùc hµnh cña c¸c nhãm.Thµnh lËp nhãm theo ph©n .KÐo c¾t cµnh. Iii. 1.NhËn dông cô. II. vËt liÖu cÇn cã cho bµi. . . Häc sinh: . vËt liÖu cho dông cô..M¶nh PE trong./ ChuÈn bÞ: 1. häc sinh. vËt liÖu ®Ó lµm thùc nhãm. . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV ./ tiÕn tr×nh d¹y . .Lµm ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong viÖc chiÕt cµnh.GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh.Ph©n nhãm vµ chia khu vùc c«ng. * Kü n¨ng: . KiÓm tra bµi cò: H·y kÓ tªn c¸c bíc cña quy tr×nh chiÕt cµnh? H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ sö dông ph¬ng ph¸p chiÕt cµnh? 3.§Êt ®Ó bã bÇu.HS ®a ra sù chuÈn bÞ cña .Khay nhùa. æn ®Þnh tæ chøc: 2. trËt tù. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh.GV cho HS nh¾c l¹i c¸c dông cô. .HS. Gi¸o viªn: .Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. .GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña m×nh. .Cµnh chiÕt. æn ®Þnh tæ chøc thùc Ho¹t ®éng 2: æn ®Þnh tæ hµnh: chøc thùc hµnh. 2.häc.Dao nhá s¾c. * Th¸i ®é: . hµnh.-BiÕt c¸ch chiÕt cµnh theo c¸c thao t¸c cña quy tr×nh kü thuËt.

.VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bíc cña quy tr×nh gi©m cµch.Cho 1 .§äc tríc néi dung cho bµi “Thùc hµnh: GhÐp”.Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh. DÆn dß: . Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt .Híng dÉn thu dän. nguyªn nh©n.Thêng xuyªn theo dâi. thêng ¸p dông ph¬ng ph¸p xö lý nhanh chÊt kÝch thÝch ra rÔ ë nång ®é ho¸ chÊt cao tõ 2000 .Sè lîng cµnh chiÕt ®îc. B5: C¾t cµnh chiÕt. B3: Trén hçn hîp bã bÇu.Sù chuÈn bÞ dông cô.Gi¸o viªn ®a ra c¸c tiªu chÝ . 5. §¸nh gi¸ kÕt qu¶: C¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸: . B4: Bã bÇu.8000ppm -Tïy tõng lo¹i c©y) . IV.TiÕn hµnh lµm theo c¸c bíc ®· ®îc quan s¸t: B1: Chän cµnh chiÕt: B2: Khoanh vá.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh lµm thùc hµnh t¹i khu vùc ®îc ph©n c«ng. . -Nªu c¸c u.Cho ®iÓm c¸c nhãm.GV nhËn xÐt chung vÒ giê häc cña c¶ líp.Thùc hiÖn quy tr×nh. ®Ó c¸c nhãm tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña nhau. .2 häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh gi©m cµnh. . 4.Thêi gian hoµn thµnh. uÊn n¾n nh÷ng sai sãt cña häc sinh trong khi lµm thùc hµnh.Lu ý: Trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu níc ta. Cñng cè: . nhîc ®iÓm cña c¸c nhãm. . .C¸c nhãm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÐo cña nhau theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña GV ®a ra. qu¶. III. vËt liÖu. . .GV lµm mÉu tõng bíc cña quy tr×nh thùc hµnh cho HS quan s¸t. . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 20 Gi¸o . TiÕn hµnh: . . vÖ sinh khu vùc thùc hµnh.

2. Môc tiªu: thùc hµnh.D©y buéc.häc. Gi¸o viªn: . . vÖ sinh. 1. . . Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi I. .BiÕt quy tr×nh ghÐp cµnh.**************************** Ngµy so¹n : 18 / 10 / 2010 Ngµy gi¶ng: 26 / 10/ 201029/10/2007 TiÕt 11 Bµi 6 Thùc hµnh GhÐp cµnh (TiÕt 1) I. . * Kü n¨ng: Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh. . .Khay nhùa./ tiÕn tr×nh d¹y .Cµnh ghÐp. Iii.KÐo c¾t cµnh. KiÓm tra: Nªu ®Æc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nh©n gièng b»ng c¸ch ghÐp? 3./ ChuÈn bÞ: 1.Tói PE trong ®Ó bäc ngoµi.Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. II. * Th¸i ®é: Cã ý thøc kû luËt./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt c¸ch ghÐp ®o¹n cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt. Häc sinh: . .C©y lµm gèc ghÐp.HS. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV .N¾m ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 21 Gi¸o .Dao nhá s¾c. trËt tù.GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. .æn ®Þnh tæ chøc: 2.

.E ®Ó bäc ngoµi. .M¶nh P. dao nhá s¾c. quy tr×nh thùc hµnh: 1. Cñng cè: .Cµnh ghÐp. 4. vµ ®äc c¸c yªu cÇu khi ghÐp cµnh? . vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc .Cho HS quan s¸t H12. . C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: + Sù chuÈn bÞ cña c¸ nhãm. . gèc. + Sè lîng ghÐp ®îc.KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. d©y buéc. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 22 Gi¸o . .Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. . Dông cô vµ vËt liÖu: dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã . B2: Chän vÞ trÝ ghÐp vµ c¾t gèc ghÐp: .H·y cho biÕt ®Ó ghÐp mét cµnh ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? .trong viÖc ghÐp cµnh.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t.H·y cho biÕt chän cµnh ghÐp nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? .Cho HS quan s¸t quy tr×nh B3: GhÐp ®o¹n cµnh: trong SGK. hµnh III. MN vµo ®Çu mïa ma) .GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ .KÐo c¾t cµnh. GhÐp ®o¹n cµnh Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy B1: Chän vµ c¾t cµnh ghÐp: tr×nh thùc hµnh. .Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung®· híng dÉn.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh. B4: KiÓm tra sau khi ghÐp: . .Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm.Cho HS quan s¸t H13.Lu ý HS thêi vô chiÕt tèt nhÊt -MB: Vô thu vµ vô xu©n.§¶m b¶o an toµn trong giê häc. . m¾t ghÐp. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c II. cho bµi.Khay nhùa.Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm.

. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV – HS. .VÒ nhµ häc bµi. trËt tù. * Kü n¨ng: . an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. Gi¸o viªn: . KiÓm tra bµi cò: H·y kÓ tªn c¸c bíc cña quy tr×nh ghÐp cµnh? H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ sö dông ph¬ng ph¸p ghÐp cµnh? 3.BiÕt c¸c thao t¸c cña quy tr×nh kü thuËt ghÐp m¾t. vÖ sinh. ****************************** Ngµy so¹n : 26 / 10 / 2010 Ngµy gi¶ng: 02 / 11/ 201029/10/2007 TiÕt 12 Thùc hµnh ghÐp (TiÕt 2) I. + VÖ sinh.Dao nhá s¾c. 2./ ChuÈn bÞ: 1.Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh ghÐp m¾t nhá cã gç. .Khay nhùa. 1. * Th¸i ®é: ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . DÆn dß: .ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. æn ®Þnh tæ chøc: 2. m¾t ®Ó ghÐp. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau.+ Theo quy tr×nh thùc hµnh.D©y buéc. Häc sinh : . . Iii.Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. .Cã ý thøc kû luËt. Môc tiªu: Néi dung Bµi 6 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 23 Gi¸o .Kðo c¾t cµnh. 5.Cµnh . an toµn lao ®éng. II. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi I./ tiÕn tr×nh d¹y – häc.

thùc hµnh. - Lµm ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong - GV nªu môc tiªu bµi thùc viÖc ghÐp m¾t nhá cã gç. hµnh. - §¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh. II. æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh: Ho¹t ®éng 2: æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh. - Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK. - H·y cho biÕt ®Ó ghÐp m¾t nhá cã gç ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? - Cho HS quan s¸t H13. - H·y cho biÕt chän cµnh ghÐp nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? - Lu ý HS thêi vô chiÕt tèt nhÊt – MB: Vô thu vµ vô xu©n; MN vµo ®Çu mïa ma) - Cho HS quan s¸t H14. vµ ®äc c¸c yªu cÇu khi ghÐp cµnh ? - GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t. Ho¹t ®éng 3: TiÕn hµnh:

- HS ®a ra sù chuÈn bÞ cña m×nh. - Thµnh lËp nhãm theo ph©n c«ng. - NhËn dông cô, vËt liÖu cho nhãm.

III. TiÕn hµnh: GhÐp m¾t nhá cã gç: B1: Chän vÞ trÝ vµ t¹o miÖng ghÐp: B2 : C¾t m¾t ghÐp : B3 : GhÐp m¾t : B4 : KiÓm tra sau khi ghÐp :

- Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh. - Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. - Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung®· híng dÉn. - Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. - GV cho HS nh¾c l¹i c¸c dông cô, IV. §¸nh gi¸ kÕt qu¶: vËt liÖu cÇn cã cho bµi. - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña C¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸: - Sù chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu. häc sinh. - Thùc hiÖn quy tr×nh. - Ph©n nhãm vµ chia khu vùc - Thêi gian hoµn thµnh. lµm thùc hµnh cña c¸c nhãm. - Sè lîng ghÐp ®îc. - Cho c¸c nhãm trëng lªn nhËn - §¶m b¶o vÖ sinh vµ anh toµn dông cô, vËt liÖu ®Ó lµm thùc trong giê häc 24 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o

viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

hµnh. Ho¹t ®éng 4 : §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Gi¸o viªn ®a ra c¸c tiªu chÝ ®Ó c¸c nhãm tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña nhau. - C¸c nhãm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÐo cña nhau theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña GV ®a ra.

4. Cñng cè : - GV nhËn xÐt chung vÒ giê häc cña c¶ líp. -Nªu c¸c u, nhîc ®iÓm cña c¸c nhãm, nguyªn nh©n. - Cho ®iÓm c¸c nhãm. 5. DÆn dß: - VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bíc cña quy tr×nh ghÐp m¾t nhá cã gç. - ChuÈn bÞ cho giê sau. ************************* Ngµy so¹n : 05 / 11 / 2010 Ngµy gi¶ng: 09 / 11/ 201029/10/2007

TiÕt 13

I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: - BiÕt c¸c thao t¸c ghÐp kiÓu ch÷ T theo quy tr×nh kü thuËt. * Kü n¨ng: - Lµm ®îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh ghÐp ch÷ T. * Th¸i ®é: - Cã ý thøc kû luËt, trËt tù, vÖ sinh, an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. II./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Tranh vÏ c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. - KÐo c¾t cµnh. - Khay nhùa. 2. Häc sinh: - Cµnh , m¾t ®Ó ghÐp.

Thùc hµnh ghÐp (TiÕt 3)

Bµi 6

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

25

Gi¸o

- Dao nhá s¾c. - D©y buéc. Iii./ C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: H·y kÓ tªn c¸c bíc cña quy tr×nh ghÐp m¾t nhá cã gç? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS. Néi dung

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi I. Môc tiªu: thùc hµnh. - Lµm ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt - GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. trong viÖc ghÐp ch÷ T. - §¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh. Ho¹t ®éng 2:æn ®Þnh tæ II. æn ®Þnh tæ chøc thùc chøc thùc hµnh. hµnh: - Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK. - H·y cho biÕt ®Ó ghÐp ch÷ T - HS ®a ra sù chuÈn bÞ cña ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn m×nh. theo mÊy bíc? - Thµnh lËp nhãm theo ph©n - Cho HS quan s¸t H14. c«ng. - H·y cho biÕt chän cµnh ghÐp nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? - NhËn dông cô, vËt liÖu cho - Lu ý HS thêi vô chiÕt tèt nhÊt nhãm. -MB: Vô thu vµ vô xu©n; MN vµo ®Çu mïa ma) - Cho HS quan s¸t H14. vµ ®äc c¸c yªu cÇu khi ghÐp cµnh? - GV lµm c¸c thao t¸c cho HS III. TiÕn hµnh: quan s¸t. * GhÐp ch÷ T: Ho¹t ®éng 3: TiÕn hµnh: B1: Chän vÞ trÝ vµ t¹o m¾t ghÐp: - Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm B2: C¾t m¾t ghÐp: lµm thùc hµnh. B3: GhÐp m¾t: - Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. B4: KiÓm tra sau khi ghÐp: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. - Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung®· híng dÉn. - Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

26

Gi¸o

dÉn c¸c nhãm. - GV cho HS nh¾c l¹i c¸c dông cô, vËt liÖu cÇn cã cho bµi. - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. - Ph©n nhãm vµ chia khu vùc IV. §¸nh gi¸ kÕt qu¶: lµm thùc hµnh cña c¸c nhãm. - Cho c¸c nhãm trëng lªn nhËn C¸c tiªu chÝ ®Ó ®¸nh gi¸: - Sù chuÈn bÞ dông cô, vËt dông cô, vËt liÖu ®Ó lµm thùc liÖu. hµnh. - Thùc hiÖn quy tr×nh. Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt - Thêi gian hoµn thµnh. qu¶. - Sè lîng ghÐp ®îc. - Gi¸o viªn ®a ra c¸c tiªu chÝ ®Ó - §¶m b¶o vÖ sinh vµ anh c¸c nhãm tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ toµn trong giê häc cña nhau. - C¸c nhãm ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ chÐo cña nhau theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña GV ®a ra. 4. Cñng cè: - GV nhËn xÐt chung vÒ giê häc cña c¶ líp. -Nªu c¸c u, nhîc ®iÓm cña c¸c nhãm, nguyªn nh©n. - Cho ®iÓm c¸c nhãm. 5. DÆn dß: - VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bíc cña quy tr×nh gi©m cµch. - ChuÈn bÞ cho giê sau. ************************************** Ngµy so¹n: 07 / 11/ 2009 Ngµy gi¶ng: 23 / 11 / 2010

TiÕt 14 : kiÓm tra thùc hµnh
I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - HS: n¾m ®îc c¸c quy tr×nh thùc hµnh vÒ chiÕt cµnh, gi©m cµnh, ghÐp cµnh. * Kü n¨ng:

Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ

27

Gi¸o

Tói bÇu ®Ó c¾m cµnh gi©m cã kÝch thíc: A. 10 D. Tr¾c nghiÖm: C©u 1: H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i in hoa ®Çu c©u tr¶ lêi em cho lµ ®óng nhÊt: a. chän thêi ®iÓm thÝch hîp ®Ó trång c©y. BiÕt c¸ch lùa chon cµnh hîp lÝ. Cµnh gi©m ®îc c¾m xuèng ®Êt víi ®é s©u: A. §Ò bµi: A. * Th¸i ®é: .5 cm c. 5-6 cm c. ChuÈn bÞ: GV: Nghiªn cøu SGK. 2. 20x30 cm d. 3-4 cm B. 15x20 cm D. 3 B. 9x15 cm B. Hçn hîp bã bÇu gåm 1/3 ®Êt vµ 2/3 mïn Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 28 Gi¸o . chiÕt cµnh. 7-9 cm b. Dïng dao khoanh vá cµnh chiÕt ë vÞ trÝ c¸ch ch¹c cµnh 10-15 cm. Sau khi gi©m cµnh bao nhiªu ngµy th× kiÓm tra: A.Cã ý thøc tù gi¸c häc tËp. 5 C. iii. §é dµi phÇn khoanh vá cµnh chiÕt tõ 1. Cµnh gi©m thêng c¾t thµnh tõng ®o¹n dµi: A. yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶. ra ®Ò + HDC HS: ¤n l¹i c¸c néi dung bµi thùc hµnh ®· häc. 2-3 cm C. 5x10 cm C. tiÕn tr×nh kiÓm tra: 1.HS: BiÕt c¸c thao t¸c kÜ thuËt cña quy tr×nh gi©m cµnh. 3-5 cm D. 15 C©u 2: §iÒn § (®óng) hoÆc S (sai) vµo « vu«ng thÝch hîp sau mçi c©u sau: a.5-2. ghÐp cµnh. II. 6-8 cm D. æn ®Þnh tæ chøc. 1-2 cm B. b.. 5-7 cm C. KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS 3.

5®) + C¾t v¸t gèc ghÐp nh ë cµnh ghÐp. a-§ c-S d-§ B.5®) (0.5-1. (0. (0.B3: + §Æt cµnh ghÐp lªn gèc ghÐp sao cho chång khÝt nhau. Tr¾c nghiÖm:(5 ®iÓm) C©u1: 2 ®iÓm.5 cm f.5®) (0.5®) (0. Kho¶ng 1-2 th¸ng th× bÇu xuÊt hiÖn rÔ B.5®) d-S (0.5®) ®iÓm) d-D b-C (0. §êng kÝnh cµnh chiÕt tõ 0.5-2cm.B2: + Trän vÞ trÝ ghÐp trªn th©n gèc ghÐp. (0.5®) b-§ (0. a-B c-A C©u 2: 3 ®iÓm. Chän cµnh chiÕt cã 1-2 th¸ng tuæi e.5®) + C¾t v¸t ®Çu gèc cña cµnh ghÐp 1 vÕt c¾t dµi 1. kh«ng s©u bÖnh.5®) (0.d. Tù luËn: C©u3: ThÕ nµo lµ ghÐp ? Nªu quy tr×nh ghÐp ®o¹n cµnh ? 4.c¸ch mÆt ®Êt 10-15 cm (0.5®) (0.5®) Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 29 Gi¸o . Híng dÉn chÊm: A.5®) . ë gi÷a tÇng t¸n c©y.5®) e-§ (0.5®) .B1: + Chän cµnh b¸nh tÎ cã l¸ cã mÇm ngñ to. ®Ó t¹o nªn 1 c©y míi. (0. Tù luËn: (5 C©u3: 5 ®iÓm * GhÐp lµ ph¬ng ph¸p g¾n 1 ®o¹n cµnh hay m¾t lªn gèc cña c©y cïng hä (1®) * Quy tr×nh ghÐp ®o¹n cµnh: .5®) (0.

®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶ cã mói.§îc trång réng r·i ë níc ta.BiÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y cã mói. nÕu thÊy vÕt ghÐp (1®) ***************************************** Ngµy so¹n: 18 / 11 / 2010 Ngµy gi¶ng: 23 . bëi ) I.HS. vitamin.GV liªn hÖ thªm c¸c gi¸ trÞ kh¸c cña c©y ¨n qu¶ cã mói.häc. t×m hiÓu thùc tÕ. BiÕt b¶o vÖ gièng c©y quý. II. 1.Trong thÞt qu¶ cã chøa ®êng. . chanh.30 / 12 / 2010 liÒn nhau vµ ®o¹n cµnh ghÐp xanh t¬i lµ ®îc. §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh: 30 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . . Häc sinh: . * Th¸i ®é: . II. c¸c ph¬ng ph¸p nh©n gièng cho c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ cã mói. * Kü n¨ng: . Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y cã mói. quýt. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV ./ tiÕn tr×nh d¹y . TiÕt 15 + 16 .+ Buéc d©y ni long cè ®Þnh vÕt ghÐp chôp kÝn vÕt ghÐp ®Çu cµnh b»ng tói ni long (0.B4: Sau khi ghÐp 30-35 ngµy më d©y buéc kiÓm tra. gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y cã mói: . æn ®Þnh tæ chøc: 2.Em h·y nªu gi¸ trÞ cña qu¶ c©y cã mói? .S¬ ®å 15/SGK 2.KiÕn thøc liªn quan Iii./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . Bµi 7 kÜ thuËt trång c©y ¨n qu¶ cã mói (Cam.Ph©n biÖt ®îc c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ cã mói.HS ®äc t×m hiÓu néi dung môc I nªu c¸c gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ cã mói./ ChuÈn bÞ: 1. Gi¸o viªn: .5®) . . axit h÷u c¬ vµ c¸c kho¸ng chÊt.Cã ý thøc häc tËp. . KiÓm tra: Kh«ng kiÓm tra 3.Cã gi¸ trÞ dinh dìng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Néi dung I.

5.Hoa : Thêng në ré cïng cµnh non ph¸t triÓn.C¸c gièng quýt. §Æc ®iÓm thùc vËt : . rÔ cäc c¾m s©u xuèng ®Êt.5 lµ lo¹i ®Êt g×? . cã mïi th¬m hÊp dÉn.RÔ : C©y cã bé rÔ ph¸t triÓn.T¹i sao kh«ng ¸p dông chung ? .C¸c tØnh phÝa nam tõ th¸ng ®Õn th¸ng. Nh©n gièng c©y: .GV kÐt luËn c¸c ®Æc ®iÓm cho VD minh ho¹.Lîng ma thÝch hîp 1000 – 2000mm / n¨m.T¹i sao ph¶i tiÕn hµnh nh©n .§Êt cã ®é pH tõ 5.Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh. rÔ con ph©n bè tËp chung ë líp ®Êt mÆt. .ChiÕt cµnh . phï sa cæ.Cho HS quan s¸t s¬ ®å -H15) vµ nªu c¸c yªu cÇu vÒ ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶ cã mói? III. Yªu cÇu ngo¹i c¶nh : . kÜ thuËt trång vµ ch¨m sãc: 1.C©y cÇn ®ñ ¸nh s¸ng nhng kh«ng a ¸nh s¸ng m¹nh. Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü thuËt trång c©y ¨n qu¶ cã mói: .C¸c gièng cam: . . . bazan … TÇng ®Êt dµy. cã nhiÒu cµnh .Cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nh©n gièng phæ biÕn nµo? . .C¸c gièng bëi. viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .H·y ®iÒn thêi gian trång vµo .Th©n : Lµ lo¹i c©y th©n gç.Gi©m cµnh .C¸c ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông 3. 2.C¸c tØnh phÝa b¾c tõ th¸ng cã mói nµo? ®Õn th¸ng . ®é pH tõ 5.Cho HS ®äc néi dung giíi thiÖu mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ cã mói trong SGK.C¸c gièng chanh.5 ®Õn 6.GhÐp ®îc gièng c©y? . 31 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o .§é Èm kh«ng khÝ 70 – 80%. .5 ®Õn 6.NhiÖt ®é thÝch hîp 250C – 270C.Lo¹i ®Êt thÝch hîp : Phï sa ven s«ng. .H·y kÓ tªn mét sè gièng c©y ¨n qu¶ cã mói mµ em biÕt? 1. Thêi vô: chñ yÕu cho nh÷ng lo¹i c©y ¨n qu¶ . . . Trång c©y: a.H·y ®äc néi dung ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm chung cña c©y ¨n qu¶ cã mói? . 2. . Mét sè gièng c©y ¨n qu¶ cã mói trång phæ biÕn: . .

Thu ho¹ch: Thu ho¹ch cÇn ®óng ®é chÝn.HS ®äc phÇn ghi nhí SGK .T¹i sao ph¶i cã c«ng ®o¹n t¹o h×nh söa cµnh? .HS vÒ nhµ häc bµi. Phßng trõ s©u bÖnh: IV. DÆn dß: . B¶o qu¶n: Sö lý t¹o mµng Parafin. . tõng lo¹i ®Êt. 2. Ch¨m sãc: a.§Ó phßng bÖnh.b¶ng trong SGK. Lµm cá vun síi: b. 3.GV nªu t¸c dông c¸c biÖn ph¸p Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü thuËt thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n qu¶ c©y ¨n qu¶ cã mói: . Kho¶ng c¸ch trång Phô thuéc vµo tõng lo¹i c©y.C¸c c«ng ®o¹n b¶o qu¶n nh thÕ nµo ®Ó qu¶ ®îc t¬i l©u nhÊt. Trong kho l¹nh 4.Lµm cá vun xíi cã t¸c dông g× cho c©y? .GV hÖ thèng l¹i phÇn träng t©m cña bµi. Dïng kÐo c¾t s¸t cuèng qu¶. Thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n: - 1.H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc? . 5.T¹i sao ph¶i bãn ph©n thóc? .Khi nµo th× tiÕn hµnh bãn? . .Cho häc sinh tham kh¶o mét sè lo¹i c©y víi kho¶ng c¸ch trång cña chóng.Dïng lo¹i ph©n nµo ®Ó bãn? C¸ch bãn? . söa cµnh: e. b.Khi qu¶ ®· chÝn ta nªn thu ho¹ch nh thÕ nµo cho hîp lý nhÊt? . Cñng cè: . T¹o h×nh. Tíi níc vµ gi÷ Èm cho ®Êt: d.§äc tríc néi dung cña bµi 8 SGK ************************************************ Ngµy so¹n: 20 / 11 / 2010 Ngµy gi¶ng: 07 /12 / 2010 TiÕt 17 Bµi 8 32 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . Bãn ph©n thóc: c. . tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. s©u cho c©y ta ph¶i SD P2 g× .

. . KiÓm tra: H·y nªu c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc c©y ¨n qu¶ cã mói? 3. axit h÷u c¬.kÜ thuËt trång c©y nh·n I. 1. c©y to .Qu¶: Mäc thµnh tõng chïm. æn ®Þnh tæ chøc: 2. Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ I.B¶ng 5/SGK 2.C©y nhÉn cã nh÷ng yªu cÇu Lîng ma trung b×nh: vÒ ngo¹i c¶nh nh thÕ nµo? 1200mm/n¨m.Th©n c©y nh·n cã ®Æc ®iÓm nhiÒu cµnh l¸ ph¸t triÓn. . Yªu cÇu ngo¹i c¶nh: .. §Æc ®iÓm thùc vËt: . c¸c lo¹i Vitamin C. nh·n: . K … vµ c¸c lo¹i kho¸ng chÊt Ca. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y nh·n.Cïi nh·n cã chøa ®êng. 2. b¶o qu¶n .Hoa nh·n mäc ë ®©u? . t×m hiÓu thùc tÕ. ch¨m sãc.Qu¶ nh·n cã gi¸ trÞ nh thÕ nµo? trÞ dinh dìng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao.Lµ lo¹i qu¶ ¸ nhiÖt ®íi cã gi¸ .HS. II. ./ tiÕn tr×nh d¹y .Hoa xÕp thµnh tõng chïm mäc c©y nh·n? ë ®Çu ngän vµ n¸ch l¸. thu ho¹ch. g×? .NhiÖt ®é thÝch hîp: 21 – 270C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV .§äc tríc ND bµi 8 SGK III. * Th¸i ®é: Cã ý thøc häc tËp. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu yªu cÇu ngo¹i c¶nh ngo¹i c¶nh cña c©y nh·n: 1.¸nh s¸ng: Kh«ng a ¸nh s¸ng m¹nh 33 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . Fe … Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc II./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ nh·n. Gi¸o viªn:./ ChuÈn bÞ: 1. Häc sinh:.Cã bé rÔ ph¸t triÓn biÕt ®Æc ®iÓm thùc vËt cña . Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ trÞ dinh dìngcña qu¶ nh·n.häc.Th©n: Lµ lo¹i th©n gç.Qua quan s¸t thùc tÕ h·y cho . * Kü n¨ng: N¾m ®îc ph¬ng ph¸p gieo trång. mçi qu¶ cã 1 h¹t duy nhÊt.

cã mµu vµng . lµm . .Khi nµo ta cã thÓ thu ho¹ch qu¶ s¸ng.Kho¶ng c¸ch trång nh thÕ nµo c©y/ha) .. Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc: 1. . b¶o qu¶n.Dïng c¸ch nµo ®Ó thu ho¹ch kÐo c¾t.MiÒn B¾c: . thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y Iii. Thu ho¹ch: chÕ biÕn: . Thu ho¹ch.Vïng ®ång b»ng: 8m x 8m -160 .Khi ®µo hè bãn ph©n lãt cÇn hè bãn ph©n lãt: 4.Vïng ®Êt ®åi: 7m x 7m lµ hîp lý ? hoÆc6mx8m c.Cã thÓ dïng ho¸ chÊt (Kh«ng G§ em ? dïng ho¸ chÊt ®éc h¹i) ®Ó b¶o 34 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .T¹o h×nh söa cµnh. .Tíi níc.H·y nªu c¸ch b¶o qu¶n qu¶ ë xe l¹nh víi nhiÖt ®é 5 – 10 C.GV giíi thiÖu mét sè gièng nh·n biÕn: . nh÷ng thêi gian nµo ? . chÕ viÖc thu ho¹ch. Trång c©y: a.PhÝa nam: Nh·n long. xíi x¸o: DiÖt cá d¹i.H·y cho biÕt vµo thêi ®iÓm nµo tiÕn hµnh trång c©y nh·n lµ .PhÝa b¾c: Nh·n lång.Vá qu¶ nh½n.Bãn ph©n thóc: TËp chung 2 sãc c©y ¨n qu¶ nãi chung ? thêi kú . nh·n tiªu.H·y kÓ tªn c¸c gièng nh·n mµ nh·n ®êng phÌn.Khi h¸i qu¶ v©n chuyÓn b»ng 0 . . biÕn: 1. Ch¨m sãc: chó ý g× ? . B¶o qu¶n: qu¶ ? .. . .H·y kÓ tªn mét sè lo¹i s©u. nh·n níc. b¶o qu¶n.Phßng trõ s©u bÖnh.Bãn ph©n thóc tËp chung vµo .GhÐp ¬ng ph¸p nµo lµ tèt nhÊt ? 3. nh·n cïi … .ChiÕt cµnh. Thêi vô trång: . trång phæ biÕn. 2. Nh©n gièng c©y: . Mét sè gièng nh·n phæ nh·n: .§Êt: Trång ®îc trªn nhiÒu lo¹i Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü ®Êt.H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m ®Êt t¬i xèp. §µo .Lµm cá.H·y cho biÕt ®èi víi c©y nh·n th× nh©n gièng c©y b»ng ph. Kho¶ng c¸ch trång: . em biÕt ngoµi thùc tÕ ? nh·n da bß … 2.BÎ tõng chïm qu¶ huÆc dïng hîp lý nhÊt ? . bÖnh thêng gÆp ë c©y nh·n ? Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c«ng IV. .MiÒn Nam: tèt nhÊt ? b.

Gi¸o viªn: B¶ng hÖ thèng c¸c kiÕn thøc ®· häc trong häc k× I. II. ChuÈn bÞ: 1. .Qu¶ nh·n cã thÓ chÕ biÕn SÊy cïi nh·n b»ng lß ®Ó lµm long thµnh nh÷ng s¶n phÈm g× ? nh·n. KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra 3. GV cho hs qs b¶ng hÖ thèng kiÕn thøc ? KÓ tªn c¸c néi dung lÝ thuyÕt ®· häc trong häc k× I 35 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Néi dung I. * Kü n¨ng: . Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu hÖ thèng kiÕn thøc. ChÕ biÕn: .Cã ý thøc tù gi¸c «n tËp t×m hiÓu néi dung ®· häc. Cñng cè: .HS.BiÕt hÖ thèng c¸c kiÕn thøc.§äc tríc néi dung bµi “Kü thuËt trång c©y v¶i”. HÖ thèng kiÕn thøc: Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .GV hÖ thèng l¹i phÇn träng t©m cña bµi. * Th¸i ®é: . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV .HS n¾m ®îc hÖ thèng c¸c kiÕn thøc ®· häc trong häc k× I. C©u hái «n tËp 2. ****************************** Ngµy so¹n: 30 / 11 / 2010 Ngµy gi¶ng: 14 / 12 / 2010 TiÕt 18 : «n tËp I. tiÕn tr×nh d¹y . Iii.Ngoµi ra cßn cã ph¬ng ¸n b¶o qu¶n. qu¶n nµo tèt h¬n kh«ng ? 3. æn ®Þnh tæ chøc: 2. Môc tiªu: * KiÕn thøc: ..häc. Häc sinh: ¤n tËp c¸c néi dung ®· lhäc trong häc k× I. 1.Häc bµi. tr¶ lêi c¸c c©u hái «n tËp néi dung lÝ thuyÕt ®· häc trong häc k× I. tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK. HS ®äc phÇn ‘‘Ghi nhí’’ 5. 4. DÆn dß: .

Vên ¬m chia 4 khu .§Þa ®iÓm ®¶m b¶o 4 yªu cÇu . ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y v¶i. C©u hái «n tËp. «n.C©y ¨n qu¶ nhiÖt ®íi. C©u3: Nªu c¸ch chän ®Þa ®iÓm vµ thiÕt kÕ vên gieo ¬m c©y ¨n qu¶? GV cho 1 sè vÝ dô kliªn hÖ thùc tÕ C©u4: ThÕ nµo lµ chiÕt cµnh. T¬ng tù GV HD HS «n tËp nh ND SGK 4. ghÐp? Nªu ®Æc ®iÓm cña tõng ph¬ng ph¸p nh©n gièng trªn? HS t×m hiÓu tr¶ lêi theo ND SGK GV lu ý tõng ph¬ng ph¸p HD HS ®¸nh dÊu SGK vÒ lµm vµ häc. C©u5: Nªu gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y cã mói? §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cµu ngo¹i c¶nh ? GV HD HS t×m hiÓu «n tËp nh néi dung SGK C©u6: Nªu gi¸ trÞ dinh dìng. «n ®íi . gi©m cµnh. .Cã 4 gi¸ trÞ . Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu tr¶ lêi c¸c c©u hái «n tËp. ¸ nhiÖt ®íi.Cung cÊp nhiÒu chÊt dinh dìng cã lîi cho c¬ thÓ. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y nh·n. C©u6: Nªu gi¸ trÞ dinh dìng.GV tãm t¾t hÖ thèng l¹i toµn bé kiÕn thøc ®· häc trong häc k× I trªn s¬ ®å Lu ý mét sè kiÕn thøc träng t©m HS cÇn kh¾c s©u. . GV HD cho vÝ dô minh ho¹.Ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh .GV nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc träng t©m trong häc k× I Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 36 Gi¸o . GV ®a ra mét sè c©u hái yªu cÇu HS t×m hiÓu qua néi dung SGK tr¶ lêi GV híng dÉn vµ ®a ra ®¸p ¸n C©u1: Nªu c¸c gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶? HS th¶o luËn tr¶ lêi GV HD cho vÝ dô minh ho¹ C©u2: kÓ tªn mét sè gièng c©y ¨n qu¶ nh b¶ng 2 SGK/11 HS liªn hÖ c¸c gièng c©y cã ë níc ta. Cñng cè: II.

.. tù gi¸c vµ trung thùc trong kiÓm tra B .RÌn n¨ng lùc vËn dông. ®¸p ¸n chÊm .Tæ chøc líp : II.Häc sinh : Bµi häc ë nhµ.§¸nh gi¸ sù nhËn thøc cña häc sinh vÒ lÝ thuyÕt vµ sù vËn dông vµo thùc hµnh trong toµn bé phÇn trång c©y ¨n qu¶. tæng hîp ho¸ kiÕn thøc. C¸c ho¹t ®éng kiÓm tra : I . Ngµy so¹n: 30 / 11 / 2010 Ngµy gi¶ng: 21 / 12 / 2010 tiÕt 19 : kiÓm tra häc k× I A.Gi¸o viªn : §Ò bµi. DÆn dß: . kh¸i qu¸t ho¸. . 5. .Ph¸t bµi kiÓm tra: §Ò bµi PhÇn I : Lý thuyÕt : C©u 1 : Tr×nh bµy yªu cÇu cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ? C©u 2 : Nªu vµ ph©n tÝch néi dung c¸c bíc cña quy tr×nh ChiÕt cµnh ? PhÇn II: Thùc hµnh : C©u 3 : H·y chiÕt hoµn chØnh mét s¶n phÈm cña c©y ¨n qu¶ ? C©u 4 : Thùc hiÖn hoµn chØnh s¶n phÈm cña c¸c ph¬ng ph¸p ghÐp sau ( Mçi ph¬ng ph¸p mét s¶n phÈm ):  GhÐp cöa sæ  GhÐp ch÷ T  GhÐp m¾t nhá cã gç. dông cô häc tËp.Híng dÉn HS «n tËp ë nhµ. C . Môc tiªu : .Gi¸o dôc tÝnh ®éc lËp.HS vÒ nhµ «n tËp l¹i c¸c néi dung ®· häc. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm : PhÇn I : Lý thuyÕt : ( 4 ®iÓm ) C©u 1 : Yªu cÇu cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ :( 1. ChuÈn bÞ : .ChuÈn bÞ néi dung cho häc k× II.5 ®iÓm ) Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 37 Gi¸o .

chÞu khã. PhÝa ngoµi bäc vá PE. 38 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o kiÓm tra häc kú i Môn : Công Nghệ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ .5 ®iÓm ****************************** §Ò bµi.Lßng yªu nghÒ : Yªu thiªn nhiªn. cã ®«i m¾t tinh têng biÕt quan s¸t. kÜ thuËt n«ng nghiÖp. dÎo dai. cã nh÷ng kÜ n¨ng c¬ b¶n vÒ trång c©y ¨n qu¶. Bãc líp vá PE råi ®em gi©m ë vên ¬m hoÆc trong bÇu ®Êt.khoÎ m¹nh kh«ng s©u bÖnh. C©u 3: (3 ®iÓm) H·y nªu c¸c bíc cña quy tr×nh chiÕt cµnh. Bíc 2 : Khoanh vá : Dïng dao khoanh vá cµnh chiÕt ë vÞ trÝ c¸ch ch¹c cµnh tõ 10 -> 15 cm. sinh häc.. cã kh¶ n¨ng quan s¸t. ham häc hái. lµm Èm. Bíc 4 : Bã bÇu : B«i thuèc kÝch thÝch ra rÔ vµo vÕt c¾t khoanh vá ë phÝa trªn hoÆc trén thuèc kÝch thÝch vµo ®Êt bã bÇu.Tri thøc : Ngêi lao ®éng phaØ cã tri thøc vÒ khoa häc . C©u 1: (3 ®iÓm) H·y nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm thùc vËt häc cña c©y ¨n qu¶? C©u 2: (2 ®iÓm) Dùa vµo ®©u ngêi ta nãi r»ng: C©y ¨n qu¶ cã ý nghÜa to lín ®èi víi ®êi sèng. s¸ng t¹o. PhÇn II: Thùc hµnh : ( 6. t¬i xèp ®Êt .5 ®iÓm ) – Mçi ph¬ng ph¸p ghÐp ®óng kü thuËt ®¹t 1. Bíc 5 : C¾t cµnh chiÕt : Khi nh×n qua m¶nh PE thÊy rÔ xuÊt hiÖn mµu vµng ngµ kho¶ng 30 -> 60 ngµy sau khi bã th× c¾t cµnh khái c©y.5 ®iÓm ) Bíc 1 : Chän cµnh chiÕt : Chän cµnh b¸nh tÎ .5 cm.Søc khoÎ : Ph¶i cã søc khoÎ tèt. C©u 4 : ( 4. thiªn nhiªn.5 -> 1. . Bãc hÕt líp vá khoanh. chÊt kÝch thÝch ra rÔ. am hiÓu thùc tÕ s¶n xuÊt. thÝch nghi víi ho¹t ®éng ngoµi trêi. C©u 2 : Néi dung c¸c bíc cña quy tr×nh ChiÕt cµnh :( 2. ®êng kÝnh 0. c¹o s¹ch líp vá tr¾ng gÇn gç råi ®Ó kh« Bíc 3 : Trén hçn hîp bã bÇu : Trén 2/3 ®Êt víi 1/3 rÔ bÌo t©y. hai ®Çu nhá dÇn. C©u 3 : ( 1.5 ®iÓm ) – Yªu cÇu ®óng kü thuËt chiÕt cµnh. . cÇn cï. theo dâi sù sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y. n¨ng ®éng. buéc d©y chÆt hai ®Çu. Tuæi tõ 1 ®Õn 2 n¨m. Bã bÇu vµo vÞ trÝ chiÕt cho ®Òu. t¸n nh« ra ¸nh s¸ng. 0 ®iÓm ). m«i trêng.

6. Qu¶ vµ h¹t: . 5. d.Gi¸ trÞ dinh dìng. mµu s¾c. h×nh d¹ng cña h¹t tuú thuéc vµo lo¹i qu¶.Nh×n chung cã nhiÒu lo¹i qu¶. 2.RÔ mäc th¼ng xuèng ®Êt -RÔ cäc) gióp cho c©y ®øng v÷ng. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 39 Gi¸o .Tríc khi trång c©y 1 th¸ng ph¶i.Mïa xu©n vµ mïa thu. sÊy kh«.Qu¶ v¶i dïng ®Ó. RÔ: Cã hai lo¹i . ®¸p ¸n C©u 1: *) §Æc ®iÓm thùc vËt cña c©y ¨n qu¶: a. mÒm c. chÊt dinh dìng nu«i c©y.RÔ mäc ngang. 3. hót níc.Nh©n gièng b»ng c¸c ph¬ng ph¸p. Th©n: §a phÇn c©y ¨n qu¶ lµ th©n gç.Hoa ®ùc .5. . e.C©u 4: (2 ®iÓm) H·y nèi c¸c néi dung tõ 1 ®Õn 8 víi c¸c néi dung tõ a ®Õn h cho phï hîp.Sè lîng. nhá vµ nhiÒu cã t¸c dông hót níc. . 8.Khi c©y cã qu¶ non vµ sau khi thu ho¹ch ph¶i.Thêi tiÕt Èm. thô tinh.¨n t¬i. 7. 4. b.Thêi vô thÝch hîp nhÊt ®Ó trång c©y ¨n qu¶ lµ. Hoa: Nh×n chung cã 3 lo¹i hoa.Hoa c¸i.18 ®Õn 24 ®é. PH = 6 ®Õn 6. a. . ®åi. c.Bãn thóc cho c©y. .Hoa lìng tÝnh. . d. ghÐp. chÊt dinh dìng nu«i c©y.NhiÖt ®é thÝch hîp cho viÖc ra hoa.Gi©m cµnh. kh«. f. g. giã nhÑ.TØ lÖ ®Ëu qu¶ cao nÕu. n¾ng. chiÕt cµnh.§Êt trång thÝch hî nhÊt lµ ®Êt. *) ý nghÜa : C©u 2 : gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶.§µo hè vµ bãn ph©n lãt. b. thô phÊn.Phï sa. nhng còng cã mét sè lµ th©n th¶o. 1. ®ãng hép. h.

b¶o vÖ ®Êt.. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y v¶i. Bíc 4 : Bã bÇu : B«i thuèc kÝch thÝch ra rÔ vµo vÕt c¾t khoanh vá ë phÝa trªn hoÆc trén thuèc kÝch thÝch vµo ®Êt bã bÇu. lµm Èm.Mét sè bé phËn cña mét sè c©y cã kh¶ n¨ng ch÷a bÖnh th«ng thêng. Bíc 2 : Khoanh vá : Dïng dao khoanh vá cµnh chiÕt ë vÞ trÝ c¸ch ch¹c cµnh tõ 10 -> 15 cm. .Nguån nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn. t¸n nh« ra ¸nh s¸ng. Bãc líp vá PE råi ®em gi©m ë vên ¬m hoÆc trong bÇu ®Êt. PhÝa ngoµi bäc vá PE.Cã t¸c dông b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i. c¹o s¹ch líp vá tr¾ng gÇn gç råi ®Ó kh« Bíc 3 : Trén hçn hîp bã bÇu : Trén 2/3 ®Êt víi 1/3 rÔ bÌo t©y. C©u 3 : Néi dung c¸c bíc cña quy tr×nh ChiÕt cµnh : Bíc 1 : Chän cµnh chiÕt : Chän cµnh b¸nh tÎ .khoÎ m¹nh kh«ng s©u bÖnh. ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: .BiÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ nh·n. ®êng kÝnh 0. lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. buéc d©y chÆt hai ®Çu. chÊt kÝch thÝch ra rÔ. hai ®Çu nhá dÇn. t¬i xèp ®Êt .5 -> 1. Tuæi tõ 1 ®Õn 2 n¨m.5 cm. Bãc hÕt líp vá khoanh. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 40 Gi¸o . Bíc 5 : C¾t cµnh chiÕt : Khi nh×n qua m¶nh PE thÊy rÔ xuÊt hiÖn mµu vµng ngµ kho¶ng 30 -> 60 ngµy sau khi bã th× c¾t cµnh khái c©y. Bã bÇu vµo vÞ trÝ chiÕt cho ®Òu. C©u 4 : Nèi c©u 1 5 2 6 3 7 4 8 - Häc kú ii Ngµy so¹n : 20 / 12 / 2010 Ngµy gi¶ng: 28 / 12 / 2010 TiÕt 20 Bµi 9 kÜ thuËt trång c©y v¶i I.

* Kü n¨ng: . mçi qu¶ cã 1 h¹t duy nhÊt.Th©n: Lµ lo¹i th©n gç.æn ®Þnh tæ chøc: 2. . ch¨m sãc.Qu¶: Mäc thµnh tõng chïm.B¶ng 6. b¶o qu¶n .Qu¶ v¶i cã gi¸ trÞ nh thÕ nµo? ®êng. c©y to nhiÒu cµnh l¸ ph¸t triÓn.HS.. c©y v¶i? .Qu¶ ¨n t¬i.häc. Gi¸o viªn: .Qua quan s¸t thùc tÕ h·y cho 1. . .Lµ lo¹i c©y ®Æc s¶n cã chøa .Cã ý thøc häc tËp. Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ v¶i: trÞ dinh dìng cña qu¶ v¶i. níc gi¶i kh¸t ®ãng hép./ tiÕn tr×nh d¹y .¸nh s¸ng: Lµ lo¹i c©y a ¸nh s¸ng. Yªu cÇu ngo¹i c¶nh: g×? .Hoa xÕp thµnh tõng chïm mäc . ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu ngo¹i c¶nh cña c©y v¶i: cÇu ngo¹i c¶nh .Cã bé rÔ ph¸t triÓn. Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ I. Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü .Hoa v¶i mäc ë ®©u? ë ®Çu ngän vµ n¸ch l¸. . 7/SGK 2. KiÓm tra: Nªu gi¸ tri dinh dìng cña qu¶ nh·n ? 3. . t×m hiÓu thùc tÕ Ò trång c©y ¨n qu¶. hoa lÊy mËt nu«i Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ong … ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu II. ngo¹i c¶nh nh thÕ nµo? .KiÕn thøc liªn quan Iii. 1.§Êt: Trång ®îc trªn nhiÒu lo¹i thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ®ÊtIii. thu ho¹ch. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV ./ ChuÈn bÞ: 1. sÊy kh«.N¾m ®îc ph¬ng ph¸p gieo trång.C©y v¶i cã nh÷ng yªu cÇu vÒ 1250mm/n¨m. Kü thuËt trång vµ ch¨m Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 41 Gi¸o .Th©n c©y v¶i cã ®Æc ®iÓm 2. * Th¸i ®é: . II. Häc sinh: . §Æc ®iÓm thùc vËt: biÕt ®Æc ®iÓm thùc vËt cña . c¸c Vitamin vµ kho¸n chÊt.NhiÖt ®é thÝch hîp: 24 – 290C Lîng ma trung b×nh: .

Tíi níc. chÕ biÕn: .Khi nµo ta cã thÓ thu ho¹ch qu¶ hîp lý nhÊt ? . . .H·y kÓ tªn mét sè lo¹i s©u.Phßng trõ s©u bÖnh. 42 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . B¶o qu¶n: .Khi ®µo hè bãn ph©n lãt cÇn chó ý ®iÒu g× ? . Kho¶ng c¸ch trång: c. Mét sè gièng v¶i : .H·y nªu c¸ch b¶o qu¶n qu¶ ë gia ®×nh em ? .Qu¶ v¶i cã thÓ chÕ biÕn thµnh nh÷ng s¶n phÈm g× ? sãc: 1. b¶o qu¶n. . b. Thu ho¹ch: -Khi qu¶ chuyÓn tõ mµu xanh sang mµu vµng hoÆc ®á thÉm lµ thu ho¹ch ®îc. Ch¨m sãc: .Bãn ph©n thóc: TËp chung vµo 2 thêi kú .Kho¶ng c¸ch trång nh thÕ nµo lµ hîp lý ? .Vô thu: Tõ th¸ng 8 – th¸ng 9. lµm ®Êt t¬i xèp. Trång c©y: a. .GV giíi thiÖu mét sè gièng v¶i trång phæ biÕn.v¶i: . IV. ChÕ biÕn: SÊy v¶i b»ng lß sÊy víi nhiÖt ®é 500C – 600C.BÎ tõng chïm qu¶ kh«ng kÌm theo l¸.H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc c©y ¨n qu¶ nãi chung ? . 3.H·y cho biÕt ®èi víi c©y v¶i th× nh©n gièng c©y b»ng ph¬ng ph¸p nµo lµ tèt nhÊt ? . xíi x¸o: DiÖt cá d¹i. mÊt n¬i Èn n¸u cña s©u bÖnh h¹i.Lµm cá. bÖnh thêng gÆp ë c©y v¶i ? Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c«ng viÖc thu ho¹ch.V¶i thiÒu.Ngoµi ra cßn cã ph¬ng ¸n b¶o qu¶n nµo tèt h¬n kh«ng ? .§Ó trong kho l¹nh.H·y cho biÕt vµo thêi ®iÓm nµo tiÕn hµnh trång c©y v¶i lµ tèt nhÊt ? . 2.Vô xu©n: th¸ng 2 – th¸ng 4.Bãn ph©n thóc tËp chung vµo nh÷ng thêi gian nµo ? . b¶o qu¶n. Thêi vô trång: . §µo hè bãn ph©n lãt: 4. .Dïng c¸ch nµo ®Ó thu ho¹ch qu¶ ? .H·y kÓ tªn c¸c gièng v¶i mµ em biÕt ngoµi thùc tÕ ? . Thu ho¹ch. .V¶i lai. . 3.Qu¶ ®îc h¸i xuèng ®Ó n¬i r©m m¸t sau ®ã cho vµo sät. . Nh©n gièng c©y: Phæ biÕn lµ ph¬ng ph¸p chiÕt vµ ghÐp.V¶i chua. hép c¸t t«ng råi ®em ngay ®Õn n¬i tiªu thô.T¹o h×nh söa cµnh. . 2. chÕ biÕn: 1.

qu¶ xoµi: .Häc bµi. t×m hiÓu thùc tÕ. 5.§äc tríc néi dung bµi 10 SGK. Chu¶n bÞ néi dung cho bµi sau. tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK.häc./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . . KiÓm tra: Kh«ng kiÓm tra. DÆn dß: .HS. æn ®Þnh tæ chøc: 2.4.Qu¶ xoµi cã gi¸ trÞ nh thÕ cã chøa ®êng. b¶o qu¶n . níc gi¶i kh¸t GV cho VD nªu c¸c gi¸ trÞ kh¸c ®ãng hép./ tiÕn tr×nh d¹y .Qu¶ ¨n t¬i.B¶ng 6. hoa lµm thuèc vµ lÊy mËt nu«i ong … Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc II.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . Cñng cè: . Häc sinh: . * Kü n¨ng: .Lµ lo¹i c©y ¨n qu¶ nhiÖt ®íi .BiÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng.. ch¨m sãc. Iii./ ChuÈn bÞ: 1. 1. 1. * Th¸i ®é: .Cã ý thøc häc tËp. II.N¾m ®îc ph¬ng ph¸p gieo trång. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y xoµi. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu 43 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o kÜ thuËt trång c©y xoµi viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . Gi¸o viªn: . thu ho¹ch.GV hÖ thèng l¹i phÇn träng t©m cña bµi. 7/SGK 2. Gi¸ trÞ dinh dìng cña trÞ dinh dìng cña qu¶ xoµi. ***************************** Ngµy so¹n: 8/01/2010 Ngµy gi¶ng: 09/01-9A+9B TiÕt 19. Bài 10 I. Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ I. c¸c Vitamin vµ nµo? kho¸n chÊt.

Thêi vô trång: .ngo¹i c¶nh cña c©y xoµi: . .Kho¶ng c¸ch trång nh thÕ nµo lµ hîp lý ? . Trång c©y: a. §µo hè bãn ph©n lãt: 44 . ®Êt cã ®é pH tõ 5.C©y xoµi thÝch hîp víi lo¹i ®Êt nµo? Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y xoµi: .§é Èm kh«ng khÝ tõ 80 – 90%.Qua quan s¸t thùc tÕ h·y cho biÕt ®Æc ®iÓm thùc vËt cña c©y xoµi? .MB: Vô xu©n: th¸ng 2 – th¸ng 4. ghÐp cµnh. xoµi tîng. .5. thÝch hîp víi ®Êt phï sa ven s«ng.Khi ®µo hè bãn ph©n lãt cÇn chó ý ®iÒu g× ? . Yªu cÇu ngo¹i c¶nh: .C©y v¶i cã nh÷ng yªu cÇu vÒ ngo¹i c¶nh nh thÕ nµo? .Lîng ma trung b×nh: 1000 – 1200 mm/n¨m. . Kho¶ng c¸ch trång: c.Hoa xoµi mäc ë ®©u? . b. .H·y cho biÕt vµo thêi ®iÓm nµo tiÕn hµnh trång c©y xoµi lµ tèt nhÊt ? .5 – 6. . . 2.Hoa mäc thµnh tõng chïm ë ®Çu ngän cµnh gåm cã hoa ®ùc vµ hoa lìng tÝnh. . Nh©n gièng c©y: Phæ biÕn lµ ph¬ng ph¸p gieo h¹t vµ ghÐp m¾t.H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc c©y ¨n qu¶ nãi chung ? Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . Mét sè gièng xoµi : -SGK) Xoµi c¸t. xoµi bëi.H·y kÓ tªn c¸c gièng xoµi mµ em biÕt ngoµi thùc tÕ ? . Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc: 1.T¹i sao c©y xoµi cÇn ph¶i cã mïa kh«? yªu cÇu ngo¹i c¶nh 1. 3. cã bé rÔ ¨n s©u nªn cã kh¶ n¨ng chÞu h¹n tèt.PhÇn lín rÔ tËp chung ë líp ®Êt mÆt.§Êt: Trång ®îc trªn nhiÒu lo¹i ®Êt trõ ®Êt sÐt.H·y cho biÕt ®èi víi c©y xoµi th× nh©n gièng c©y b»ng ph¬ng ph¸p nµo lµ tèt nhÊt ? .¸nh s¸ng: CÇn ®ñ ¸nh s¸ng. xoµi Thanh Ca … 2.MN: §Çu mïa ma: Th¸ng 4 – th¸ng 5. xoµi th¬m.NhiÖt ®é thÝch hîp: 24 – 260C. Iii. .Lµ lo¹i c©y th©n gç.Th©n c©y v¶i cã ®Æc ®iÓm g×? .GV giíi thiÖu mét sè gièng xoµi trång phæ biÕn. §Æc ®iÓm thùc vËt: .

Bài 11 I.Dïng c¸ch nµo ®Ó thu ho¹ch b»ng ph¬ng ph¸p ghÐp th× sau 3 n¨m. mÊt n¬i Èn n¸u cña s©u bÖnh h¹i. Thu ho¹ch: ./ ChuÈn bÞ: 1. lµm ®Êt t¬i xèp. qu¶ ? . . 2.. Gi¸o viªn: . xíi x¸o: DiÖt cá d¹i. * Kü n¨ng: N¾m ®îc ph¬ng ph¸p gieo trång. . t×m hiÓu thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng. kÜ thuËt trång ch«m ch«m Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 45 Gi¸o . Ngµy so¹n: 15/01/2010 Ngµy gi¶ng: 16/01-9A+9B TiÕt 20. .C©y trång b»ng c¸ch gieo h¹t th× 4 n¨m thu qu¶.Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o.GV hÖ thèng kiÕn thøc träng t©m bµi.Lµm cá.Tíi níc.HS ®äc phÇn ghi nhí SGK 5.Bãn ph©n thóc tËp chung vµo 4. Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c«ng . viÖc thu ho¹ch. c©y trång qu¶ hîp lý nhÊt ? ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng. * Th¸i ®é: Cã ý thøc häc tËp.H·y nªu c¸ch b¶o qu¶n qu¶ ë §Ó qu¶ n¬i kh« r¸o tho¸ng gia ®×nh em ? . Cñng cè: . IV. chÕ biÕn: chÕ biÕn: 1.T¹o h×nh söa cµnh.Bãn ph©n thóc: .H·y kÓ tªn mét sè lo¹i s©u. Ch¨m sãc: nh÷ng thêi gian nµo ? .Khi nµo ta cã thÓ thu ho¹ch .Ngoµi ra cßn cã ph¬ng ¸n b¶o m¸t.Khi thÊy qu¶ cã vá mµu vµng da cam. ch¨m sãc. b¶o qu¶n. b¶o qu¶n. Thu ho¹ch. bÖnh thêng gÆp ë c©y xoµi ? . 4. t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c©y ch«m ch«m. DÆn dß: . B¶o qu¶n: . II. thu ho¹ch.GV yªu cÇu HS vÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. b¶o qu¶n . nhiÖt ®é thÊp ®Ó ®a qu¶ ®Õn n¬i tiªu thô hoÆc qu¶n nµo tèt h¬n kh«ng ? chÕ biÕn. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ch«m ch«m.Phßng trõ s©u bÖnh. cã mïi th¬m.

Th©n c©y ch«m ch«m cã ®Æc .5 – . Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu kü Iii. Ch«m ch«m Java. . . Kü thuËt trång vµ ch¨m thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y sãc: ch«m ch«m: 1.Lµ lo¹i c©y ¨n qu¶ nhiÖt ®íi . c¸c Vitamin vµ kho¸n chÊt. chÕ biÕn thµnh xiro hoÆc ®ãng hép.Hoa ch«m ch«m mäc ë ®©u? 2000 mm/n¨m . Néi dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ I. thÕ nµo? .Lîng ma hµng n¨m kho¶ng . KiÓm tra: Nªu c¸c gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ xoµi ?. Mét sè gièngch«m .Lµ c©y cã t¸n l¸ réng.Qu¶ ¨n t¬i. . Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ trÞ dinh dìng cña qu¶ ch«m ch«m ch«m: ch«m. ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc 1.GV KL cho VD minh ho¹ 6. æn ®Þnh tæ chøc: 2.Qua quan s¸t thùc tÕ h·y cho ®Çu ngän cµnh gåm cã hoa biÕt ®Æc ®iÓm thùc vËt cña ®ùc./ tiÕn tr×nh d¹y .§äc tríc néi dung bµi 11 SGK. 1. ch«m .0 NhiÖt ®é thÝch hîp: 20 – 30 C.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . ch«m: . §Æc ®iÓm thùc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ch«m vËt: . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 46 Gi¸o .Hoa mäc thµnh tõng chïm ë . Häc sinh: .5.H·y cho biÕt ®èi víi c©y Ch«m ch«m Xiªm. ch«m ch«m ta.§Êt: Trång ®îc trªn nhiÒu lo¹i . 1.C©y ch«m ch«m thÝch hîp víi ®Êt.¸nh s¸ng: CÇn ¸nh s¸ng cho nªn nh÷ng qu¶ mäc ë ngoµi .C©y Ch«m ch«m cã nh÷ng yªu t¸n cã mµu ®á ®Ñp h¬n qu¶ ë cÇu vÒ ngo¹i c¶nh nh thÕ nµo? trong t¸n c©y.häc.Qu¶ ch«m ch«m cã gi¸ trÞ nh cã chøa ®êng. Iii.HS. hoa c¸i vµ hoa lìng tÝnh. ch«m ch«m nh·n. .2. 2.GV giíi thiÖu mét sè gièng ch«m: -SGK) ch«m ch«m trång phæ biÕn. ®iÓm g×? . Yªu cÇu ngo¹i c¶nh: c©y ch«m ch«m? . nhng ®Êt thÞt pha c¸t lµ lo¹i ®Êt nµo? thÝch hîp nhÊt. II. §é pH tõ 4.

.Nªu c¸c biÖn ph¸p b¶o qu¶n kh«ng thay ®æi qu¶ khi thu ho¹ch xong ? . + §ãn tríc khi hoa në: Ph©n .Phßng trõ s©u bÖnh.GV: Nªu c¸c c«ng viÖc ch¨m ®¹m vµ kali.Tíi níc.Khi thu ho¹ch cÇn lu ý g×? .Bãn ph©n thóc: + Sau khi h¸i qu¶ vµ tØa cµnh: Ph©n h÷u c¬ vµ ph©n ho¸ häc. . bãn ph©n lãt 4.H·y cho biÕt vµo thêi ®iÓm 3. chÕ biÕn: Ho¹t ®«ng 4: T×m hiÓu c¸c 1. chiÕt vµ ghÐp trong ®ã ghÐp lµ phæ biÕn h¬n c¶. . ho¹ch nhiÒu lÇn.Nªu c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc mÊt n¬i Èn n¸u cña s©u bÖnh c©y ch«m ch«m ? h¹i. . b¶o . chÊt lîng qu¶. Cho + Nu«i qu¶: ChÊt vi lîng vµ VD minh ho¹. .Vïng nµo cã thÓ trång c©y th¸ng 5. Nh©n gièng c©y: b»ng ph¬ng ph¸p nµo lµ tèt Phæ biÕn lµ ph¬ng ph¸p gieo nhÊt ? h¹t. sãc lu ý ë tõng c«ng viÖc. 2. 47 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . Thu ho¹ch.KÝch thíc hè ntn. xíi x¸o: DiÖt cá d¹i. Thu ho¹ch: biªn ph¸p thu ho¹ch. §µo hè bãn ph©n lãt: . chÊt t¨ng ®Ëu qu¶. lµm ®Êt t¬i xèp. Thêi vô trång: ch«m lµ tèt nhÊt ? . Trång c©y: nµo tiÕn hµnh trång c©y ch«m a. Ch¨m sãc: víi tØ lÖ bao nhiªu ? . b¶o qu¶n. ch«m ch«m ? b.Lµm cá.Kho¶ng c¸ch trång nh thÕ nµo lµ hîp lý ? c.ch«m th× nh©n gièng c©y 2.MN: §Çu mïa ma: Th¸ng 4 – .GV nªu c¸c biÖn ph¸p b¶o qu¶n sö dông cã hiÖu qu¶.T¹o h×nh söa cµnh.Do qu¶ chÝn r¶i r¸c nªn thu qu¶n. Kho¶ng c¸ch trång: . IV. B¶o qu¶n: §ùng trong tói ni long ë nhiÖt ®é 100C cã thÓ gi÷ ®îc 10 ®Õn 12 ngµy mµ chÊt lîng qu¶ .Khi thÊy vá qu¶ cã mµu vµng GV: Nªu c¸c ®Æc diÓm ®Ó thu hoÆc ®á vµng th× tiÕn hµnh ho¹ch cho ®¶m b¶o ®é chÝn vµ thu ho¹ch. . .

Gi¸o viªn: . 1.Mét sè lo¹i s©u h¹i c©y ¨n qu¶. 2.Panh kÑp.Mét sè mÉu c©y bÞ s©u ph¸ h¹i.4. . ChuÈn bÞ bµi thùc hµnh.Khay ®ùng mÉu s©u vµ bé phËn c©y bÞ s©u h¹i. Iii. Cñng cè: . * Th¸i ®é: Cã ý thøc kû luËt. KiÓm tra: Nªu gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ ch«m ch«m?.GV hÖ thèng kiÕn thøc träng t©m bµi. Quan s¸t vµ ghi chÐp c¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña s©u.GV yªu cÇu HS vÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. .B¶ng 8 trong SGK. II. Häc sinh: .KÝnh lóp cÇm tay cã ®é phãng ®¹i . * Kü n¨ng: Quan s¸t vµ nhËn biÕt h×nh d¸ng.T×m hiÓu thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng. . . 20 lÇn. nhËn xÐt sau quan s¸t.Thíc d©y./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: NhËn biÕt ®îc mét sè ®Æc ®iÓm vÒ h×nh th¸i cña s©u h¹i c©y ¨n qu¶ ë giai ®o¹n s©u trëng thµnh vµ s©u non.HS ®äc phÇn ghi nhí SGK 5. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV ./ ChuÈn bÞ: 1.KÝnh lóp cÇm tay cã ®é phãng ®¹i 20 lÇn. Bµi 12 NhËn biÕt mét sè lo¹i s©u./ tiÕn tr×nh d¹y . DÆn dß: . . Néi dung I. bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶ (T1) I. 3. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. . an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. vÖ sinh.häc. Dông cô vµ vËt liÖu: .HS. t¸c h¹i cña mét sè lo¹i s©u h¹i. æn ®Þnh tæ chøc: 2. trËt tù. 48 Gi¸o Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . Ngµy so¹n: 22/1/2010 Ngµy gi¶ng: 23/1-9A+9B TiÕt 21.

GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh .H·y cho biÕt h×nh d¸ng. S©u ®ôc qña nh·n. D¬i h¹i v¶i nh·n : Cßn cã tªn lµ con Rèc gièng con d¬i nhng to h¬n gÊp 3 – 4 lÇn.S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? . Thíc d©y.Cho HS quan s¸t quy tr×nh s©u.. kÝch thíc cña s©u ? . .§Î trøng ë cuèng chïm hoa vµ 49 Gi¸o . kÝch thíc cña s©u ? . mµu s¾c. Cã mµu xanh ®Õn xanh n©u.S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? .C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? . l«ng mÐp c¸nh díi dµi. con trëng thµnh vµ con s©u non hót nhùa ë c¸c mÇm non vµ mÇm hoa 2. RÇy xanh -RÇy nh¶y) . mµu s¾c.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh.C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? . .Cho häc sinh quan s¸t h×nh d¸ng trªn H24/SGK .RÇy nhá h×nh nªm dµi 3 – 5mm.Con trëng thµnh nhá cã hai r©u dµi. kÝch thíc cña s©u ? . ë c¸nh trªn chØ cã l«ng ë ®Çu c¸nh. . 3.Häc sinh ®a ra c¸c mÉu vËt chuÈn bÞ cho bµi thùc hµnh.C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng h¹i xoµi : Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . ch«m ch«m : .Cho häc sinh quan s¸t H25/SGK . ®Î trøng thµnh æ díi mÆt l¸.Con trëng thµnh cã mµu n©u.S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? .GV lµm c¸c thao t¸c cho HS Iii. II.H·y cho biÕt h×nh d¸ng. Ban ngµy Èn nÊp ban ®ªm ra ¨n qu¶.C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? . TiÕn hµnh: quan s¸t. B2 : Ghi c¸c nhËn xÐt sau khi quan s¸t. ghi chÐp c¸c tr×nh thùc hµnh. Panh kÑp.Khay ®ùng mÉu s©u vµ bé phËn c©y bÞ s©u h¹i.D¬i ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? . trong SGK. ®en .H·y cho biÕt h×nh d¸ng. xoµi. mµu s¾c. Ho¹t ®éng 3 : Quan s¸t c¸c Bíc 1 : Quan s¸t vµ ghi ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña chÐp c¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña s©u h¹i : s©u h¹i : 1.MÉu s©u h¹i vµ bé phËn c©y bÞ s©u h¹i. Bä xÝt h¹i nh·n. . D¬i thêng tËp chung thµnh tõng ®µn nªn møc ®é ph¸ h¹i t¬ng ®èi lín. quy tr×nh thùc hµnh: Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quy B1 : Quan s¸t. 4. c¸nh nhá. v¶i : . ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña . v¶i.

bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶ (T2) I. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. kÝch thíc cña s©u ? .C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? bªn trong g©n l¸. kÝch thíc cña s©u ? . S©u vÏ bïa h¹i c©y ¨n . kÝch thíc cña s©u ? .H·y cho biÕt h×nh d¸ng. c¸nh réng mµu ®en.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô.g× ? 5. . Cñng cè: . . mµu s¾c.S©u non mµu n©u sÉm råi chuyÓn dÇn mµu xanh. S©u xanh h¹i c©y ¨n qu¶ cã mói : . Con c¸i ®Î trøng vµo n¸ch l¸ vµ ngän cµnh.C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? .S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? . 7.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra.Cho häc sinh quan s¸t h×nh d¸ng kÕt hîp víi H29/SGK . Bµi 12 NhËn biÕt mét sè lo¹i s©u. ®ôc ph¸ th©n c©y vµ cµnh lín. mµu s¾c. m« l¸ non.S©u trëng thµnh th©n to. DÆn dß: .C©y khi bÞ ph¸ cã hiÖn tîng g× ? .Cho häc sinh quan s¸t h×nh qu¶ cã mói : d¸ng kÕt hîp víi H27/SGK .Con trëng thµnh lµ lo¹i xÐn tãc mµu n©u.S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? . S©u ®ôc th©n. ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 50 Gi¸o . ®ôc cµnh h¹i c©y ¨n qu¶ cã mói : 4. Trªn c¸nh cã 6 vÖt ®á vµng. Ngµy so¹n: 29/1/2010 Ngµy gi¶ng: 30/1/2010: 9A+9B TiÕt 22. s©u non mµu tr¾ng ngµ.GV NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê thùc hµnh.S©u ph¸ h¹i b»ng c¸ch nµo ? . .H·y cho biÕt h×nh d¸ng. 5. . mµu s¾c.H·y cho biÕt h×nh d¸ng.VÒ nhµ häc bµi. 6.Con trëng thµnh -bím) nhá mµu vµng nh¹t cã ¸nh b¹c.

KiÓm tra: GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS 3.Cho HS quan s¸t quy tr×nh chøng cña bÖnh h¹i. Iii. II.Panh kÑp. . trong SGK. TiÕn hµnh: Ho¹t ®éng 3 : Quan s¸t vµ Bíc 1 : Quan s¸t vµ ghi 51 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .HS.Quan s¸t vµ nhËn biÕt biÓu hiÖn.Panh kÑp.häc.Mét sè mÉu c©y bÞ bÖnh ph¸ h¹i. . æn ®Þnh tæ chøc: 2. .KÝnh lóp cã ®é phãng ®¹i 20 lÇn. . lÇn. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. * Th¸i ®é: .Cã ý thøc kû luËt./ tiÕn tr×nh d¹y . .GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t.KÝnh lóp cÇm tay cã ®é phãng ®¹i 20 . Iii. Néi dung I. . * Kü n¨ng: . quy tr×nh thùc hµnh: tr×nh thùc hµnh.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh . B1 : Quan s¸t. Häc sinh: .. vÖ sinh. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV .NhËn biÕt ®îc triÖu chøng cña bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶.Khay ®ùng mÉu bÖnh h¹i vµ bé phËn c©y bÞ bÖnh h¹i. .Thíc d©y. B2 : Ghi c¸c nhËn xÐt sau khi quan s¸t.B¶ng 9 trong SGK.Mét sè lo¹i bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶. t¸c h¹i cña mét sè lo¹i bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶. Dông cô vµ vËt liÖu: .Thíc d©y.MÉu bÖnh vµ bé phËn c©y bÞ bÖnh h¹i. trËt tù. 1.Häc sinh ®a ra c¸c mÉu vËt chuÈn bÞ cho bµi thùc hµnh. . ghi chÐp c¸c triÖu ./ ChuÈn bÞ: 1.. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quy II. 2. Gi¸o viªn: .

Ban ®Çu lµ nh÷ng chÊm vµng trong sau ®ã lín dÇn. v¶i . kh« hay thèi ít råi lan s©u vµo trong thÞt qu¶. . BÖnh vµng l¸ h¹i c©y ¨n qu¶ cã mói : viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . . . thñng l¸. cã thÓ gi¶m tíi 80 – 100% n¨ng suÊt qu¶. .Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm.Cho HS quan s¸t h×nh d¹ng thùc tÕ kÕt. BÖnh mèc s¬ng h¹i nh·n. nøt.BÖnh do nguyªn nh©n nµo g©y ra ? -Do nÊm g©y ra) .Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh.BÖnh do nguyªn nh©n nµo g©y ra ? -Do nÊm Phytophthora g©y ra) . n©u lµm cho hoa. ph¸ líp biÓu b× mÆt l¸ t¹o ra vÕt loÐt d¹ng trßn cã mµu x¸m n©u. .Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm.Trªn qu¶ cã thÓ mäc ra líp mèc tr¾ng mÞn.Trªn qu¶ vÕt bÖnh cã mµu n©u ®en.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn.Quanh vÕt loÐt cã quÇng vµng sòng níc.Cho häc sinh quan s¸t h×nh . BÖnh thèi hoa h¹i nh·n. BÖnh loÐt h¹i c©y ¨n qu¶ cã mói : . . qu¶ rông.Cho häc sinh quan s¸t h×nh d¹ng thùc tÕ kÕt hîp víi H32/SGK.Trªn l¸ cã nh÷ng ®èm vµng. . lâm xuèng.Trªn hoa.Cho häc sinh quan s¸t h×nh d¹ng thùc tÕ kÕt hîp víi H30/SGK. 4. BÖnh th¸n th h¹i . . 2. thèi kh«. trßn hay cã gãc c¹nh. . . . liªn kÕt thµnh tõng m¶ng mµu kh« tèi lµm r¹n.BÖnh do nguyªn nh©n nµo g©y ra ? -Do nÊm Colletotrichum geoe porioides g©y ra) .ghi chÐp c¸c triÖu chøng chÐp c¸c triÖu chøng cña cña bÖnh h¹i : bÖnh h¹i : .Cho häc sinh quan s¸t h×nh d¹ng thùc tÕ kÕt hîp víi H31/SGK.§èm bÖnh trªn l¸ mµu x¸m n©u. v¶i : BÖnh g©y h¹i lµm cho c¸c chïm hoa cã mµu n©u. xoµi: 3.BÖnh do nguyªn nh©n nµo g©y ra ? -Do vi khuÈn Xanthomonas citri g©y ra) 1. . 52 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o 5. C¸c m« bÞ r¾n l¹i thµnh gê næi lªn. qu¶ c¸c ®èm mµu ®en.

4. Cñng cè: . bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶ (T3) I. TiÕt 23. 5.BÖnh do nguyªn nh©n nµo g©y ra ? -Do Vi khuÈn Libero bacter asiaticum g©y ra) thÞt l¸ biÕn thµnh mµu vµng. Bài 13 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 53 Gi¸o . . cµnh kh« dÇn. an toµn lao ®éng. * Th¸i ®é:  Cã ý thøc kû luËt. ven g©n l¸ cã mµu xanh lôc. . II./ Môc tiªu: * KiÕn thøc:  NhËn biÕt ®îc mét sè ®Æc ®iÓm vÒ h×nh th¸i cña s©u h¹i c©y ¨n qu¶ ë giai ®o¹n s©u trëng thµnh vµ s©u non. . vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. t¸c h¹i cña mét sè lo¹i s©u.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . l¸ nhá.Panh kÑp./ ChuÈn bÞ: 1. vÖ sinh.Sè lo¹i s©u quan s¸t ®îc.VÒ nhµ häc bµi.d¹ng thùc tÕ kÕt hîp víi H33/SGK. qu¶ nhá vµ mÐo mã.KÝnh lóp cÇm tay cã ®é phãng ®¹i 20 . triÖu chøng cña bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶. * Kü n¨ng:  Quan s¸t vµ nhËn biÕt biÓu hiÖn. . Gi¸o viªn: . trËt tù.Lµm g©n l¸ næi. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. Ngµy so¹n: 4/2/2010 Ngµy gi¶ng: 6/2/2010 Thùc hµnh NhËn biÕt mét sè lo¹i s©u.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô.VÖ sinh.Sù chuÈn bÞ cña c¸ nhãm theo quy tr×nh thùc hµnh. cong vµ rông sím. DÆn dß: .

NhËn xÐt sau quan s¸t.Thíc d©y.KÝnh lóp cã ®é phãng ®¹i 20 lÇn. . h×nh th¸i cña s©u h¹i c©y .Híng dÉn HS ghi c¸c nhËn xÐt 8 vµ 9 trong SGK : sau khi quan s¸t. .lÇn. xÐt sau khi quan s¸t : . 1.MÉu bÖnh vµ bé phËn c©y bÞ bÖnh h¹i.B¶ng 8. 9 trong SGK.S©u tr- H× KÝch §Æc Mµu nh thíc ®iÓm s¾c d¹n -cm) chÝnh g Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 54 Gi¸o .KÝnh hiÓn vi. . .Häc sinh ®a ra c¸c mÉu vËt chuÈn bÞ cho bµi thùc hµnh. KiÓm tra: GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS 3. Ho¹t ®éng 3 : Ghi c¸c nhËn Néi dung I. . TiÕn hµnh: Bíc 1 : Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng .Panh kÑp.Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. 1. Tªn s© §èi tîng u quan s¸t ph¸ h¹i 1 .Khay ®ùng mÉu bÖnh h¹i vµ bé phËn c©y bÞ bÖnh h¹i.Häc sinh: . ./ tiÕn tr×nh d¹y . 1. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV .Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh .Mét sè lo¹i bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶.HS. .Mét sè mÉu c©y bÞ bÖnh ph¸ h¹i.KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña c¸c ¨n qu¶ : nhãm.Thíc d©y. Dông cô vµ vËt liÖu: . II. . æn ®Þnh tæ chøc: 2.Khay ®ùng mÉu bÖnh h¹i vµ bé phËn c©y bÞ bÖnh h¹i.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn. Iii.S©u non. . Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. B¶ng 8 : §Æc ®iÓm . .häc. quy tr×nh thùc hµnh: Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 8 vµ 9 trong SGK Iii. . . Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh.

Bé phËn bÞ h¹i. . bÖnh quan s¸t ®îc. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . Cñng cè: . ..Sù chuÈn bÞ cña c¸ nhãm. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau “Thùc hµnh: Trång c©y ¨n qu¶”. 2 3 … ëng thµnh.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung giê thùc hµnh. DÆn dß: . 5.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. . bÖnh h¹i ë ®Þa ph¬ng.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra.Theo quy tr×nh thùc hµnh.VÒ nhµ häc bµi. quan s¸t t×m hiÓu thùc tÕ c¸c lo¹i s©u.Sè lo¹i s©u. … … … 2.VÖ sinh. an toµn lao ®éng. . . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 55 Gi¸o . trõ ®èi víi mçi lo¹i s©u bÖnh. b¶ng 9 : TriÖu chøng bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶ : §èi tîng quan s¸t Mµu s¾c H×nh d¸ng vµ ®Æc ®iÓm VÕt bÖnh 4.T×m hiÓu thªm c¸c biÖn ph¸p phßng. .

GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. . Bài 14: Thùc hµnh trång c©y ¨n qu¶ (TiÕt 1) I.BiÕt c¸ch ®µo hè ®Êt ®Ó trång c©y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. æn ®Þnh tæ chøc: 2. Gi¸o viªn: .Ngµy so¹n: 26/2/2010 Ngµy gi¶ng: 27/2-9A+9B TiÕt 24. vÖ sinh.Cã ý thøc kû luËt./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: .H34/SGK 2. 3.§µo ®îc hè ®Êt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh./ ChuÈn bÞ: 1. trËt tù.HS. * Kü n¨ng: . Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. Häc sinh: KiÕn thøc bài 14.häc./ tiÕn tr×nh d¹y . . * Th¸i ®é: . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . II. .Thíc ®o. xÎng Iii. cuèc.BiÕt c¸ch ®µo hè trång cho Néi dung Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 56 Gi¸o . KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. 1.

. Dông cô vµ vËt liÖu: thuËt khi lµm thùc hµnh. B2: Bãn ph©n lãt.mét lo¹i c©y cô thÓ. .Cho HS quan s¸t quy tr×nh c©y. KÝch thíc hè tuú theo tõng lo¹i II.T¹i sao cÇn ®Ó riªng líp ®Êt . .Cho HS quan s¸t H34/SGK. * Nhãm 2 : §µo hè trång c©y . Lu ý : CÇn ®Ó riªng líp ®Êt trong SGK.N¾m ®îc c¸c thao t¸c kü I.Kho¶ng c¸ch : 8m x 8m. .GV lµm c¸c thao t¸c cho HS v¶i : . quy tr×nh thùc hµnh: B1: §µo hè ®Êt. Cuèc.Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c nhãm. hµnh .KÝch thíc hè : 60 cm x 60 cm.H·y cho biÕt ®Ó trång c©y ¨n mÆt bªn miÖng hè. qu¶ ®óng quy tr×nh kü thuËt * Nhãm 1 : §µo hè trång c©y BcÇn theo mÊy bíc? Ho¹t lµm: ®éng 4: TiÕn ëi. .§¶m b¶o an toµn trong giê häc.KÝch thíc hè : 80cm x 100cm quan s¸t. . . + Nhãm 1 : §µo hè trång Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 57 Gi¸o .GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ B3: Trång c©y. Iii. xÎng. mÆt trªn miÖng hè ? . TiÕn hµnh: B1: §µo hè ®Êt. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. .Kho¶ng c¸ch : 7m x 7m. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi.

VÖ sinh.BiÕt c¸ch bãn ph©n lãt ®Ó trång c©y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt.Theo quy tr×nh thùc hµnh. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. . 4.Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. Ngµy so¹n: 5/3/2010 Ngµy gi¶ng: 6/3-9A+9B TiÕt 25.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: .Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn. * Kü n¨ng: 58 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . + Nhãm 2 : §µo hè trång c©y V¶i. Cñng cè: . .Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. .ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô.Sè lîng hè ®µo ®îc. .VÒ nhµ häc bµi. an toµn lao ®éng. DÆn dß: .c©y Bëi. 5. Bài 14: Thùc hµnh trång c©y ¨n qu¶ (TiÕt 2) I. . . C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . . .Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh.Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm.

quy tr×nh thùc hµnh: Ho¹t ®éng 2 T×m hiÓu quy B2: Bãn ph©n lãt. Ho¹t ®éng3 TiÕn hµnh lµm: .GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh Néi dung I. trong SGK. Häc sinh: ./ ChuÈn bÞ: 1.Cã ý thøc kû luËt. III. * Th¸i ®é: . KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. .Lîng ph©n h÷u c¬: 30kg/ hè . .Cho HS quan s¸t quy tr×nh h÷u c¬ vµ ph©n ho¸ häc. TiÕn hµnh: .H·y cho biÕt ®Ó trång c©y ¨n qu¶ ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? IV.N¾m ®îc c¸c thao t¸c kü thuËt khi lµm thùc hµnh. Môc tiªu: . 59 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . vÖ sinh. . 1. .Sau bãn ph©n bao nhiªu thêi * Nhãm 1 : Bãn ph©n lãt cho gian th× trång c©y? hè trång c©y V¶i. xÎng. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . Iii. .Bãn ph©n lãt vµo hè theo ®óng yªu cÇu.BiÕt c¸ch bãn ph©n lãt vµo hè trång cho mét lo¹i c©y cô thÓ. ph©n bãn ho¸ häc vµ ph©n bãn h÷u c¬.GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. .Cuèc./ tiÕn tr×nh d¹y . II. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh.Trén líp ®Êt mÆt víi ph©n tr×nh thùc hµnh.Ph©n bãn : Ph©n h÷u c¬ vµ ph©n bãn ho¸ häc.Cho vµo hè vµ lÊp kÝn.Bãn ph©n lãt cã t¸c dông g× B2: Bãn ph©n lãt. Gi¸o viªn: Vị trÝ thùc hµnh 2. . cho c©y? . xÎng. . 3. trËt tù.HS.§¶m b¶o an toµn trong giê häc. Dông cô vµ vËt liÖu: Cuèc. .. II.häc. æn ®Þnh tæ chøc: 2.Cho HS quan s¸t H35/SGK.

VÖ sinh. nhãm. 5. an toµn lao ®éng.Sè lîng hè ®îc bãn ph©n.Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c Kali = 0. .Lîng ph©n h÷u c¬: 30kg/ hè + Nhãm 2 : Bãn ph©n lãt .Theo quy tr×nh thùc hµnh.Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau.Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. Kali = 0. L©n = 0. * Nhãm 2 : Bãn ph©n lãt cho + Nhãm 1 : Bãn ph©n lãt hè trång c©y Bëi.6kg/hè. cho hè trång c©y Bëi.Lîng ph©n ho¸ häc: L©n = 0. .Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS .2kg/hè. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . .VÒ nhµ häc bµi. cho hè trång c©y V¶i. .Lîng ph©n ho¸ häc: quan s¸t. . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 60 Gi¸o . .2kg/hè. .Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra.6kg/hè. . 4.Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh. . . DÆn dß: .. Cñng cè: .ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô.

b×nh tíi. KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. bµi 14: Thùc hµnh trång c©y ¨n qu¶ (TiÕt 3) I. hµnh.BiÕt c¸ch trång mét lo¹i c©y . Gi¸o viªn: . Häc sinh: . Môc tiªu: . vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh Néi dung I.Cuèc. Iii./ ChuÈn bÞ: 1. .BiÕt c¸ch trång c©y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. trËt tù.Cã ý thøc kû luËt.Trång c©y vµo hè theo ®óng yªu cÇu. 3. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. æn ®Þnh tæ chøc: 2.N¾m ®îc c¸c thao t¸c kü .GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ thuËt khi lµm thùc hµnh.C©y ®Ó trång ./ tiÕn tr×nh d¹y . II.GV nªu môc tiªu bµi thùc cô thÓ. * Kü n¨ng: . * Th¸i ®é: . 1.HS.C©y cã bÇu. xÎng.H36/SGK. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .§¶m b¶o an toµn trong giê häc. vÖ sinh. 2. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh.Ngµy so¹n: 12/3/2010 Ngµy gi¶ng: 13/3-9A+9B TiÕt 26./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . 61 . .häc.

quy tr×nh thùc hµnh: B3: Trång c©y. .Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. .Cho HS quan s¸t quy tr×nh . + Nhãm 2 : Trång c©y Bëi. Dông cô vµ vËt liÖu: . . . xÎng.C©y trång cã bÇu ®Êt.§µo hè trång.Cho HS quan s¸t H36/SGK. . . qu¶ ®óng quy tr×nh kü thuËt . . + Nhãm 1 : Trång c©y V¶i. B3: Trång c©y.Cuèc.Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c nhãm. IV. TiÕn hµnh: trång c©y lµ tèt nhÊt? Ho¹t ®éng 4: TiÕn hµnh lµm: .§Æt bÇu c©y vµo gi÷a hè. . + Nhãm 1 : Trång c©y V¶i. + Nhãm 2 : Trång c©y Bëi.Thêi gian nµo th× tiÕn hµnh . trong SGK.Bãc vá bÇu c©y.H·y cho biÕt ®Ó trång c©y ¨n .GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t. b×nh tíi. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 62 Gi¸o . Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh. III.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn. .II.Tíi níc.LÊp ®Êt : Cao h¬n mÆt bÇu cÇn theo mÊy bíc? 3-5cm vµ Ên chÆt. .

. 20/3-9B TiÕt 27: «n tËp i. .Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra.HS: ¤n tËp c¸c kiÕn thøc ®· häc trong häc k× II. 5.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. æn ®Þnh tæ chøc: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 63 Gi¸o . vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. an toµn lao ®éng. .Cã ý thøc tù gi¸c nghiªm tóc häc tËp «n tËp.VÖ sinh.Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. iii.. DÆn dß: . tiÕn tr×nh d¹y häc: 1. ii.GV: HÖ thèng kiÕn thøc.Theo quy tr×nh thùc hµnh. chuÈn bÞ: . Ngµy so¹n:12/3/2010 Ngµy gi¶ng:13/3-9A . hÖ thèng c©u hái «n tËp.VÒ nhµ häc bµi. môc tiªu: . .Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. 4. . . C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . .Sè lîng c©y trång ®îc.HS n¾m ®îc c¸c kiÕn thøc träng t©m ®· häc trong häc k× II.T×m hiÓu vµ lµm thùc hµnh víi lo¹i c©y kh¸c.BiÕt hÖ thèng c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc trong häc k× II. . Cñng cè: .

KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra. ch«m. 1.HS. GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c kiÕn . 3.KÜ thuËt trång c©y ch«m hµnh ®· häc trong häc k× II. xoµi.Thùc hµnh trång c©y ¨n qu¶. c¸c néi dung träng t©m. C©u hái «n tËp. Gv cho häc sinh ghi c¸c néi dung c©y xoµi vµ yªu cÇu ngo¹i GV híng dÉn HS t×m c©u tr¶ lêi 2. H·y nªu c¸c yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ch«m ch«m vµ c¸c gièng ch«m ch«m trång ë níc ta? 64 . HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc: thèng kiÕn thøc. GV tãm t¾t hÖ thèng l¹i c¸c . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . Néi dung * Ho¹t ®éng1: T×m hiÓu hÖ I. thøc lÝ thuyÕt vµ kiÕn thøc thùc . KÓ tªn c¸c gièng xoµi ë níc ta mµ em biÕt? 3.2. H·y nªu lîi Ých cña viÖc trång c¶nh cña c©y xoµi.Thùc hµnh nhËn biÕt mét sè kiÕn thøc ®· häc. lêi c¸c c©u hái «n tËp. nhÊn m¹nh lo¹i c©y ¨n qu¶. c©u hái «n tËp. H·y nªu gi¸ trÞ dinh dìng vµ c¸ch sö dông qu¶ ch«m ch«m? 4. *Ho¹t ®éng2: T×m hiÓu tr¶ II. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . HD HS qua s¬ ®å hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc. H·y ph©n tÝch c¸c yªu cÇu nh néi dung ®· häc vµ néi dung kÜ thuËt viÖc ch¨m sãc c©y SGK.KÜ thuËt trång c©y xoµi.

GV nªu mét sè lu ý. H·y nªu yªu cÇu kÜ thuËt HS tù nghiªn cøu ®¸nh dÊu ph.5. c©y ch«m ch«m? ®Æc ®iÓm cña bÖnh mèc sGV gäi lÇn lît HS tr¶ lêi c¸c c©u 6. HD HS c¸ch «n tËp ë nhµ. vµ mét sè c©u hái phô.GV nh¾c l¹i mét sè kiÕn thøc träng t©m cÇn nhí.HS chuÈn bÞ cho tiÕt sau kiÓm tra 1 tiÕt. Ngµy so¹n: 18/3/2010 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 65 Gi¸o . Cñng cè: . DÆn dß: . 5.HÖ thèng l¹i nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®· häc ë häc k× II. Nªu dÊu hiÖu nhËn biÕt vµ HS tr¶ lêi theo ph¬ng ¸n ®· lùa ¬ng h¹i nh·n v¶i? 4.GV yªu cÇu HS vÒ nhµ «n tËp theo nh÷ng c©u hái vµ néi dung GV ®· híng dÉn.cña viÖc trång vµ ch¨m sãc ¬ng ¸n tr¶ lêi trong SGK. . . hái chän GV híng dÉn söa ch÷a yªu cÇu HS ®¸nh dÊu vµ ghi néi dung tr¶ lêi cÇn thiÕt vµo vë ®Ó vÒ «n tËp.

Ca.lµm ®îc bµi kiÓm tra ®¹t yªu cÇu. .Ngµy gi¶ng: 20/3-9A+9B TiÕt 28: kiÓm tra i.. tiÕn tr×nh kiÓm tra: 1. ii. ®å hép.. (1®) C©u2: (4 ®iÓm) C¸c yªu cÇu ngo¹i c¶nh ®èi víi c©y xoµi: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 66 Gi¸o .S.Cã ý thøc nghiªm tóc trong kiÓm tra. chuÈn bÞ: GV: §Ò bµi + Híng dÉn chÊm HS: ¤n tËp c¸c néi dung theo c©u hái ®Ò c¬ng. B2. axit h÷u c¬ (0.2%).HS n¾m ®îc c¸c kiÕn thóc ®· häc trong häc k× II ®Ó lµm bµi kiÓm tra. môc tiªu: .Qu¶ xoµi ®îc dïng ®Ó ¨n t¬i. vitamin A. KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS. 3. P.Qu¶ xoµi cã chøa c¸c chÊt dinh dìng nh: ®êng(11-12%) . iii. . §Ò bµi: C©u1: Nªu gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ xoµi? C©u2: Tr×nh bµy c¸c yªu cÇu ngo¹i c¶nh ®èi víi c©y xoµi? C©u3: C©y ch«m ch«m ®îc nh©n gièng b»ng nh÷ng ph¬ng ph¸p nµo? Tr×nh bµy c¸c ®Æc ®iÓm trång c©y? Híng dÉn chÊm: C©u1: (2 ®iÓm) . (1®) . hoa xoµi dïng lµm thuèc vµ lµ nguån mËt nu«i ong rÊt tèt. . lµm níc qu¶. C . chÊt kho¸ng K. æn ®Þnh tæ chøc: 2.

5 6.GV thu bµi nhËn xÐt giê kiÓm tra. (1®) .Ch«m ch«m ®îc nh©n gièng b»ng h¹t.§Êt: C©y xoµi trång ®îc trªn nhiÒu lo¹i ®Êt. 4.¸nh s¸ng: C©y xoµi cÇn ®ñ ¸nh s¸ng. trõ ®Êt cã nhiÒu sÐt. ThÝch hîp nhÊt lµ ®Êt phï sa ven s«ng.. (1®) + Kho¶ng c¸ch trång: Tuú theo lo¹i ®Êt mµ kho¶ng c¸ch trång lµ 8m x 8m hoÆc 10m x 10m.Lîng ma: Trung b×nh tõ 1000 . tÇng ®Êt dµy. .260C.§Æc ®iÓm cña trång c©y: + Thêi vô: Trång ch«m ch«m vµo ®Çu mïa ma (th¸ng 4-5) lµ tèt nhÊt. Bãn lãt b»ng ph©n h÷u c¬ vµ ph©n ho¸ häc. (1®) . (1®) . Cñng cè: . chiÕt cµnh vµ ghÐp. (1®) + §µo hè vµ bãn ph©n lãt: Hè trång cã kÝch thíc 60cm x 60cm x 60cm(n¬i ®Êt tèt) hoÆc 100cm x 100cm x 100cm (n¬i ®Êt xÊu).5. (1®) .GV söa ch÷a nhanh 1 sè néi dung.NhiÖt ®é: ThÝch hîp lµ 240C . C©u3: (4 ®iÓm) . C©y xoµi cÇn cã mïa kh« ®Ó gióp ph©n ho¸ mÇm hoa ®îc thuËn lîi. trong ®ã ghÐp lµ phæ biÕn h¬n c¶. (1®) 4. DÆn dß: (1®) Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 67 Gi¸o .2000mm/n¨m. ®é pH tõ 5.

an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. Ngµy so¹n: 26/3/2010 Ngµy gi¶ng: 27/3-9A+9B TiÕt 29. 1. vÖ sinh. 3. Häc sinh: Cuèc..BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ * Kü n¨ng: . Gi¸o viªn: VÞ trÝ thùc hµnh. Iii. II.Cã ý thøc kû luËt. æn ®Þnh tæ chøc: 2. trËt tù. xÎng. 2.Cuèc ®îc r·nh bãn ph©n thóc theo ®óng yªu cÇu. * Th¸i ®é: ./ Môc tiªu: Bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ (t1) * KiÕn thøc: . Bµi míi: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 68 Gi¸o .häc.GV yªu cÇu HS vÒ nhµ «n tËp l¹i néi dung ®· häc. KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh./ tiÕn tr×nh d¹y ./ ChuÈn bÞ: 1. bµi 15: Thùc hµnh I.

. Néi dung I. . Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. Môc tiªu: .BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ c©y ¨n qu¶.§¶m b¶o an toµn trong giê häc. quy tr×nh thùc hµnh: B1. TiÕn hµnh: íc? B1. . tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy b. hµnh. nhÊt? Ho¹t lµm: . Tíi níc. B3.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh. . B2. Cuèc r·nh bãn ph©n.Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS 30cm Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .H·y cho biÕt ®Ó bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ ®óng quy II. X¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n.IV. ®éng 4: TiÕn ®ã lµ vÞ trÝ thêng bãn ph©n hµnh cho c©y ¨n qu¶.Cuèc r·nh cã kÝch thíc 15cm x 69 .Ho¹t ®éng cña GV . Bãn ph©n vµo r·nh hoÆc hè vµ lÊp ®Êt.Cho HS quan s¸t H37/SGK.Thêi gian nµo th× tiÕn hµnh ChiÕu theo híng th¼ng ®øng bãn ph©n thóc cho c©y lµ tèt cña t¸n c©y xuèng mÆt ®Êt. B4.GV nªu môc tiªu bµi thùc vµ ®µo hè bãn ph©n thóc cho Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. Dông cô vµ vËt liÖu: Cuèc.HS. . . Cuèc r·nh hoÆc ®µo hè bãn ph©n. X¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n. xÎng. B2. III. .

. 4. hè ®µo ®îc. . C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: .Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm.quan s¸t.Sè lîng r·nh. DÆn dß: . . .VÖ sinh. . Cñng cè: .Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c nhãm. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. 5. X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ cuèc r·nh bãn ph©n thóc.Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. .ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. an toµn lao ®éng. Bµi 15: Thùc hµnh Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 70 Gi¸o .Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh. .Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn. Ngµy so¹n: 1/4/2010 Ngµy gi¶ng: 3/4/2010 TiÕt 30. .VÒ nhµ häc bµi. .Theo quy tr×nh thùc hµnh.

HS. . . Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh.Cã ý thøc kû luËt.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ II./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: .häc.TiÕp tôc ®µo ®îc hè bãn ph©n thóc theo ®óng yªu cÇu.BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ * Kü n¨ng: ./ ChuÈn bÞ: 1. trËt tù. . Môc tiªu: . Dông cô vµ vËt liÖu: Cuèc. hµnh. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh. Häc sinh: Cuèc. KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. II. vÖ sinh./ tiÕn tr×ng d¹y .GV nªu môc tiªu bµi thùc ®µo hè bãn ph©n thóc cho c©y Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 71 Gi¸o . Iii. xÎng. * Th¸i ®é: .BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ ¨n qu¶.Bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ (TiÕt 2) I. 1. Néi dung I.§¶m b¶o an toµn trong giê häc. Gi¸o viªn: VÞ trÝ thùc hµnh 2. xÎng. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . æn ®Þnh tæ chøc: 2. 3.

Tíi níc. trong SGK. TiÕn hµnh: B1. .Cho HS quan s¸t quy tr×nh B3.Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh.vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc III. X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ ®µo hè bãn ph©n thóc. ChiÕu theo híng th¼ng ®øng cña t¸n c©y xuèng mÆt ®Êt.Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm. . X¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n. .Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c nhãm. .Cho HS quan s¸t H37/SGK.GV HD l¹i c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t. . B2.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn. B2 §µo hè bãn ph©n.Thêi gian nµo th× tiÕn hµnh bãn ph©n thóc cho c©y lµ tèt nhÊt? Ho¹t lµm: . . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 72 Gi¸o . thóc cho c©y ¨n qu¶ ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? . . Bãn ph©n vµo r·nh hoÆc hè .§µo hè bãn ph©n thóc : 30cm x 30cm B1. . ®ã lµ vÞ trÝ thêng bãn ph©n cho c©y ¨n qu¶.Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng ®éng 4: TiÕn hµnh IV. X¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n. quy tr×nh thùc hµnh: hµnh Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh.H·y cho biÕt ®Ó bãn ph©n B4. vµ lÊp ®Êt. Cuèc r·nh hoÆc ®µo hè bãn ph©n.

bµi 15: Thùc hµnh Bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ (TiÕt 3) I. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: . II. Gi¸o viªn: VÞ trÝ thùc hµnh./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . . vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. c©n.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh.Theo quy tr×nh thùc hµnh. .Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra.dÉn c¸c nhãm.Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. DÆn dß: . . .ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. 5. .Ph©n bãn h÷u c¬ vµ ph©n bãn ho¸ häc. trËt tù. 73 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . xÎng./ ChuÈn bÞ: 1. Häc sinh: . 4.Cuèc. Ngµy so¹n:9/4/2010 Ngµy gi¶ng: 10/4-9A+9B TiÕt 31. Cñng cè: .Sè lîng r·nh.VÖ sinh. an toµn lao ®éng. * Th¸i ®é: -Cã ý thøc kû luËt.BiÕt c¸ch bãn ph©n thóc vµ tíi níc cho c©y ¨n qu¶ * Kü n¨ng: -Bãn ph©n thóc theo ®óng yªu cÇu.VÒ nhµ häc bµi. hè ®µo ®îc. . vÖ sinh. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. b×nh tíi 2.

thóng. Dông cô vµ vËt liÖu: Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. II.Iii. III./ tiÕn tr×nh d¹y .GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh.Thêi gian nµo th× tiÕn hµnh bãn ph©n thóc cho c©y lµ tèt IV.häc. 1. TiÕn hµnh: B3. Bãn ph©n vµo r·nh hoÆc hè vµ lÊp ®Êt.HS. c©n. . Cuèc r·nh hoÆc ®µo hè bãn ph©n. . Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . B3. ræ. . Néi dung I. æn ®Þnh tæ chøc: 2. . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . ph©n bãn ho¸ häc vµ ph©n bãn h÷u c¬. 74 Cuèc. b×nh tíi. quy tr×nh thùc hµnh: B1. B4.H·y cho biÕt ®Ó bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy bíc? . Tíi níc. B2. xÎng.§¶m b¶o an toµn trong giê häc. Môc tiªu: .Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK.GV nªu môc tiªu bµi thùc c©y ¨n qu¶. Bãn ph©n vµo r·nh hoÆc hè vµ lÊp ®Êt. X¸c ®Þnh vÞ trÝ bãn ph©n. 3. hµnh. Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh.BiÕt c¸ch bãn ph©n thóc cho . KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh.

DÆn dß: . .Theo quy tr×nh thùc hµnh.LÊp ®Êt kÝn. Cñng cè: ®éng 4: TiÕn .Thêng xuyªn kiÓm tra vµ híng dÉn c¸c nhãm. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 75 Gi¸o . .Cho HS quan s¸t H37/SGK.Cho c¸c nhãm lµm thùc hµnh theo néi dung ®· híng dÉn. Tíi níc vµo r·nh hoÆc hè ®· bãn . hè ®µo ®îc. .Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c ph©n . .VÒ nhµ häc bµi.VÖ sinh. .nhÊt? Ho¹t lµm: . 5. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau: Bµi 15. .Sù chuÈn bÞ cña c¸c nhãm. .ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. an toµn lao ®éng. . . Tíi níc.Ph¸t dông cô cho c¸c nhãm.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh. quan s¸t.GV lµm c¸c thao t¸c cho HS B4. nhãm lµm thùc hµnh.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. 4. . C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸: .Sè lîng r·nh.R¶i ph©n chuång trén lÉn víi hµnh ph©n ho¸ häc vµo r·nh hoÆc hè.

Gi¸o viªn: .Cã ý thøc kû luËt. II. ®êng tr¾ng. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c . 76 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 Gi¸o viªn : §ç ThÞ Thu Hµ . III.Qu¶ m¬. * Th¸i ®é: . * Kü n¨ng: . II. . Dông cô vµ vËt liÖu: .Lä thuû tinh s¹ch (Lä nhùa) 2.GV nªu môc tiªu bµi thùc . ®Ó r¸o nhµnh íc. kh«ng vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc dËp n¸t råi röa s¹ch.BiÕt c¸ch lµm xir« qu¶ theo yªu cÇu kü thuËt./ ChuÈn bÞ: 1./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: . KiÓm tra: KiÓm tra trong giê thùc hµnh.§¶m b¶o an toµn. 1. bµi 16: Thùc hµnh Lµm xir« qu¶ (TiÕt 1) I. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . Häc sinh: ./ tiÕn tr×nh d¹y . an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. Môc tiªu: thùc hµnh. vÖ sinh. Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi I. cho s¶n phÈm. quy tr×nh thùc hµnh: . Iii. æn ®Þnh tæ chøc: 2. vÖ sinh hµnh. ®êng tr¾ng.Lä thuû tinh s¹ch (Lä nhùa) dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi.Qu¶ m¬ xanh.Ngµy so¹n:16/4/2010 Ngµy gi¶ng: 17/4-9A+9B TiÕt 32.BiÕt c¸ch lµm xir« qu¶. trËt tù.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ B1.häc.HS. . 3.Lµm ®îc xir« qu¶ m¬ theo ®óng yªu cÇu. Lùa chän qu¶ ®Òu.

IV.Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh.ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô. TØ lÖ ®êng vµ qu¶ lµ 1.5kg ®êng víi 1kg qu¶. Cñng cè: .Lu ý c¸c bíc cÇn chó ý vÊn ®Ò vÖ sinh an toµn thùc phÈm. . Sau ®ã ®Ëy kÝn vµ ®Ó ë n¬i quy ®Þnh. viªn. vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau. Sau 20 – 30 ngµy ch¾t lÊy níc. 5. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 77 Gi¸o . §æ lÉn níc cña 2 lÇn ch¾t víi nhau sÏ ®îc lo¹i níc xir« ®Æc cã thÓ b¶o qu¶n ®îc trong 6 th¸ng.Gi¸o viªn lµm mÉu cho c¶ líp Lµm theo híng dÉn cña gi¸o quan s¸t. mét líp ®êng sao cho líp ®êng phñ kÝn qu¶. . . B2.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê thùc hµnh. Sau 1 – 2 tuÇn ch¾t lÊy níc lÇn thø hai.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra.CÇn ®¶m b¶o c¸c tØ lÖ vµ thêi gian lµm xir« qu¶.Cho HS ®äc néi dung quy tr×nh trong SGK.GV QS Nh¾c nhë c¸c em cÇn chó ý vÒ vÊn ®Ò vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Thùc hµnh l¹i ë G§ nÕu cã ®iÒu kiÖn. . TØ lÖ ®êng vµ qu¶ theo tØ lÖ lµ 1 : 1. . . . TiÕn hµnh: Ho¹t ®éng 4: TiÕn hµnh lµm. DÆn dß: . GV : Tæ chøc cho HS thùc hµnh theo nhãm vµ nguyªn liÖu dông cô HS cã .Cho 1 – 2 häc sinh lªn thùc hiÖn l¹i thao t¸c.VÒ nhµ häc bµi. XÕp qu¶ vµo lä. sau ®ã thªm ®êng ®Ó chiÕt cho hÕt dÞch qu¶. 4. B3. cø mét líp qu¶ .

®êng tr¾ng.häc. * Th¸i ®é: . 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. bµi 16: Thùc hµnh Lµm xir« qu¶ (TiÕt 2) I.Qu¶ me./ tiÕn tr×nh d¹y .Cã ý thøc kû luËt. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. Gi¸o viªn: . Häc sinh: .Lµm ®îc xir« qu¶ me theo ®óng yªu cÇu. * Kü n¨ng: . KiÓm tra: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 78 Gi¸o .BiÕt c¸ch lµm xir« qu¶ theo yªu cÇu kü thuËt. vÖ sinh./ ChuÈn bÞ: 1.Ngµy so¹n: /4/2010 Ngµy gi¶ng: /4-9A+9B TiÕt 33.Lä thuû tinh s¹ch (Lä nhùa) 2. Iii. trËt tù. II./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: .

Sau ®ã ®Ëy kÝn vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. ®êng tr¾ng. Sau 1 – 2 tuÇn ch¾t lÊy níc lÇn thø hai. cø mét líp tr×nh thùc hµnh. GV : Tæ chøc cho HS thùc hµnh Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 79 Gi¸o . Môc tiªu: thùc hµnh.KiÓm tra trong giê thùc hµnh. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV .BiÕt c¸ch lµm xir« qu¶.Lu ý c¸c bíc cÇn chó ý vÊn ®Ò 1kg qu¶. Néi dung Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi I. TØ lÖ ®tr×nh trong SGK. TiÕn hµnh: Ho¹t ®éng 4: TiÕn hµnh lµm. TØ lÖ ®êng vµ qu¶ theo tØ lÖ lµ 1 : 1. qu¶ . ®Ó r¸o nhµnh íc. ®Ó ë n¬i quy ®Þnh. .HS.GV nªu môc tiªu bµi thùc .Lä thuû tinh s¹ch (Lä nhùa) dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi. III.GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ B1. Sau 20 – 30 ngµy ch¾t lÊy thêi gian lµm xir« qu¶. níc.Cho HS ®äc néi dung quy ®êng phñ kÝn qu¶. . Dông cô vµ vËt liÖu: . Lùa chän qu¶ ®Òu. . quy tr×nh thùc hµnh: . vÖ sinh hµnh. .Cho 1 – 2 häc sinh lªn thùc hiÖn l¹i thao t¸c. Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu quy B2. sau ®ã thªm ®êng ®Ó chiÕt cho hÕt dÞch qu¶. II.CÇn ®¶m b¶o c¸c tØ lÖ vµ B3. XÕp qu¶ vµo lä. êng vµ qu¶ lµ 1.Gi¸o viªn lµm mÉu cho c¶ líp Lµm theo híng dÉn cña gi¸o quan s¸t. §æ lÉn níc cña 2 lÇn ch¾t víi nhau sÏ ®îc lo¹i níc xir« ®Æc cã thÓ b¶o qu¶n ®îc trong 6 th¸ng. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu c¸c .§¶m b¶o an toµn. cho s¶n phÈm. viªn. . 3.Qu¶ me. mét líp ®êng sao cho líp . IV.5kg ®êng víi . kh«ng vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc dËp n¸t råi röa s¹ch.

DÆn dß: .GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê thùc hµnh.GV QS Nh¾c nhë c¸c em cÇn chó ý vÒ vÊn ®Ò vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 31: KiÓm tra thùc hµnh 80 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . 5.VÒ nhµ häc bµi. 4.Cho c¸c nhãm tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÐo nhau theo c¸c tiªu chÝ cña gi¸o viªn ®a ra. Thùc hµnh l¹i ë G§ nÕu cã ®iÒu kiÖn. . Cñng cè: . .¤n tËp c¸c néi dung ®· häc trong häc k× II.theo nhãm vµ nguyªn liÖu dông cô HS cã .

Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Nªu yªu cÇu Néi dung KiÓm tra thùc hµnh cña bµi kiÓm tra.Cuèc. 1. xÎng. bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ II. II. thuæng./ Môc tiªu: * KiÕn thøc:  N¾m râ quy tr×nh thùc hµnh. TiÕn hµnh lµm bµi : 81 TiÕt 31: Ho¹t ®éng 2 : Cho häc sinh tiÕn hµnh lµm bµi kiÓm Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . Gi¸o viªn: §Ò bµi -Yªu cÇu) vµ thang ®iÓm chÊm cho bµi 2.I. 3./ ChuÈn bÞ: 1. vÖ sinh.Mèi häc sinh nªu ®îc quy tr×nh bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶. I. trËt tù. Yªu cÇu: . III.Ph©n bãn -H÷u c¬ vµ ho¸ häc) . Æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: 2. quy tr×nh bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶.HS./ C¸c ho¹t ®éng d¹y . * Kü n¨ng:  Lµm thµnh tèt c«ng viÖc ®îc giao theo quy tr×nh./ Néi dung träng t©m: Quy tr×nh bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶.häc. IV. Sù chuÈn bÞ cña häc sinh. * Th¸i ®é:  Cã ý thøc kû luËt. an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh. Ho¹t ®éng cña GV . . .KiÕn thøc liªn quan.§µo hè. KiÓm tra: KiÓm tra trong giê thùc hµnh.B×nh tíi. . Häc sinh: .

* §¶m b¶o an toµn lao ®éng : 1®.. C¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ : III. . * VÖ sinh khu vùc thùc hµnh : 4. TiÕn hµnh lµm ë t¹i gia ®×nh. buæi kiÓm tra. 5. .§óng c¸c kÝch thíc : 1®. * Nªu ®îc quy tr×nh 3®.§¸nh gi¸ vµ ghi ®iÓm cho c¸c nhãm vµ c¸ nh©n. .VÒ nhµ häc bµi. Cñng cè: . * §µo hè 2® . thùc hiÖn ®óng thêi gian : 1®.Quan s¸t qu¸ tr×nh lµm viÖc cña häc sinh. nh÷ng mÆt tiÕn bé vµ nh÷ng h¹n chÕ cña häc sinh.Theo quy tr×nh : 1® * Bãn ph©n thóc 2® . tiªu chuÈn §¸nh gi¸ kÕt qu¶ : Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 82 Gi¸o .Ph©n c«ng vÞ trÝ cho c¸c nhãm lµm bµi kiÓm tra. . . DÆn dß: .§a ra nhËn xÐt chung cho 1®.§óng c¸c kÝch thíc : 1®. .Theo quy tr×nh : 1® * Nghiªm tóc thùc hiÖn.Lu ý nh¾c nhë c¸c em vÊn ®Ò an toµn lao ®éng. tra.ChuÈn bÞ kiÕn thøc cho giê sau «n tËp häc kú II. Ho¹t ®éng 3: Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶.

Gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n ¨n qu¶ bÊt kú th× ta cÇn chó ý qu¶.Khi t×m hiÓu vÒ mét lo¹i c©y . b¶o qu¶n. Iii. 1./ C¸c ho¹t ®éng d¹y .häc. ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: HÖ thèng néi dung kiÕn thøc cña m« ®un Trång c©y ¨n qu¶ * Kü n¨ng: BiÕt c¸ch tæng hîp néi dung kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái. .Thu ho¹ch.Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶./ ChuÈn bÞ: 1. 1. . Néi dung trång c©y ¨n qu¶ ®îc tãm t¾t theo s¬ ®å: Trång c©y ¨n qu¶ tãm t¾t theo s¬ ®å. chÕ Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 83 Gi¸o . 3.S¬ ®å tãm t¾t néi dung Trång c©y ¨n qu¶ 2.§Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò g×? cÇu ngo¹i c¶nh.HS. * Th¸i ®é: Cã ý thøc kû luËt. tù gi¸c trong häc tËp. II.Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 32: ¤n tËp I. Gi¸o viªn: . Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV . KiÓm tra: Kh«ng kiÓm tra. Ho¹t ®éng 1: Néi dung Néi dung I. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶. æn ®Þnh tæ chøc: 2. Häc sinh: ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc. .

Ngoµi hai ph¬ng ph¸p trªn cßn cã ph¬ng ph¸p nµo kh¸c kh«ng? -Nh©n gièng b»ng nu«i cÊy m«) .Kü thuËt trång c©y nh·n. . + §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh. . . . + Kü thuËt trång. + Thu ho¹ch.C¸c nhãm trëng lÇn lît tr×nh bµy kÕt qu¶ cña nhãm m×nh t×m hiÓu.. + Thu ho¹ch. + ChiÕt cµnh. ch¨m sãc.Cho líp ho¹t ®éng nhãm. . cam quýt …) + Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y cã mói. ch¨m sãc. 3.Nh©n gièng v« tÝnh + Gi©m cµnh -Gi©m c©y). b¶o qu¶n. + §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh.Ph¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh gåm cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nµo? . . + Nhãm 3: Kü thuËt trång c©y v¶i.H·y kÓ tªn c¸c gièng c©y ¨n qu¶ phæ biÕn ë ®Þa ph¬ng? . + GhÐp -GhÐp cµnh vµ ghÐp m¾t).Kü thuËt trång c©y v¶i.Kü thuËt trång c©y ¨n qu¶ cã mói-Bëi.Nh©n gièng h÷u tÝnh -Gieo h¹t). Kü thuËt trång mét sè c©y ¨n qu¶. + Kü thuËt trång.C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt biÕn. Ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. + Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ c©y v¶i. b¶o qu¶n. + Kü thuËt trång. cam quýt …) + Nhãm 2: Kü thuËt trång c©y nh·n. . b¶o qu¶n. + Kü thuËt trång. chia líp thµnh 5 nhãm t×m hiÓu kü thuËt trång mét sè c©y ¨n qu¶: + Nhãm 1: Kü thuËt trång c©y ¨n qu¶ cã mói-Bëi. 84 Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o . 2.H·y kÓ tªn c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ mµ em ®· ®îc häc trong ch¬ng tr×nh? .Cã nh÷ng ph¬ng ph¸p nh©n gièng nµo ®îc ¸p dông cho c©y ¨n qu¶? . ch¨m sãc. + Thu ho¹ch. + Nhãm 4: Kü thuËt trång c©y xoµi. + Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ nh·n + §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh. b¶o qu¶n. ch¨m sãc. + Nhãm 5: Kü thuËt trång c©y ch«m ch«m. + Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ xoµi + §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh. . + Thu ho¹ch.Kü thuËt trång c©y xoµi.

HÖ thèng mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶. + Kü thuËt trång. C©u hái «n tËp lêi c¸c c©u hái «n tËp C©u 1: Trång c©y ¨n qu¶ mang l¹i nh÷ng lîi Ých g× ? H·y GV cho HS ghi c©u hái «n tËp kÓ tªn 5 lo¹i c©y ¨n qu¶ cã gi¸ GV híng dÉn häc sinh tr¶ lêi mét trÞ cao trong c¶ níc mµ em sè c©u hái biÕt ? C©u 2: H·y nªu t¸c dông cña c©y ¨n qu¶ ®èi víi c¶nh quan vµ m«i trêng thiªn nhiªn ? C©u 3: H·y nªu ph¬ng ph¸p nh©n gièng chñ yÕu ¸p dông cho tõng lo¹i c©y ¨n qu¶ mµ em ®· häc ? C©u 4: T¹i sao ph¶i tiÕn hµnh ®èn t¹o h×nh c©y ¨n qu¶ ? C©u 5: H·y nªu nh÷ng biÖn ph¸p phæ biÕn trong phßng trõ s©u. + Gi¸ trÞ dinh dìng cña qu¶ ch«m ch«m + §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh.VÒ nhµ häc bµi./ Môc tiªu: ¤n tËp 85 -T2) Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .Mét sè ph¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶. bÖnh h¹i c©y ¨n qu¶ ? 4. b¶o qu¶n. ch¨m sãc. . DÆn dß: . Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 33: I. Cñng cè: .. ®äc vµ lµm ®Ò c¬ng néi dung c©u hái trong SGK/70. + Thu ho¹ch. Ho¹t ®éng2: T×m hiÓu tr¶ II.Kü thuËt trång c©y ch«m ch«m. 5.

KiÓm tra: Lång ghÐp trong giê 3. .HÖ thèng c©u hái vµ ®¸p ¸n 2. Æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: 2.Nhãm trëng ®¹i diÖn tr¶ lêi. III. B. II. Bµi míi: Néi dung Ho¹t ®éng 1: C©u hái phÇn tù luËn: . C©u hái tr¾c nghiÖm: H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i cã c©u lùa chän ®óng. c©u hæi «n tËp: 1. C©u 1 : A./ C¸c ho¹t ®éng d¹y . Gi¸o viªn: . C©u hái Tù luËn: 2.Cho líp chia thµnh 5 nhãm th¶o luËn ®Ó lµm ®Ò c¬ng c©u hái tù luËn cho bµi «n tËp -Trong ®ã mçi nhãm lµm ®Ò c¬ng träng t©m 1 c©u) . tù gi¸c trong häc tËp. Häc sinh: KiÕn thøc liªn quan. Ho¹t ®éng cña GV ./ Néi dung träng t©m: Néi dung Trång c©y ¨n qu¶ IV. chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè ngo¹i c¶nh.* KiÕn thøc:  HÖ thèng néi dung kiÕn thøc cña m« ®un Trång c©y ¨n qu¶ * Kü n¨ng:  BiÕt c¸ch tæng hîp néi dung kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái. * Th¸i ®é:  Cã ý thøc kû luËt. C¸c lo¹i ®Êt ®á. ®Êt phï sa ven s«ng phï hîp ®Ó trång c©y 86 TiÕt 33: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ Gi¸o .HS.häc.C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ xung. «n tËp -t2) I. 1. C¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ chÞu ®îc óng tèt C. C©y ¨n qu¶ lµ c©y ng¾n ngµy./ ChuÈn bÞ: 1.

gi©m vµ ghÐp. ®Êt thÞt nhÑ ®Ó lµm vên ¬m c©y. B. Nªn chän ®Êt phï sa. a Èm. ®Êt c¸t.C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ xung. D. ¦a s¸ng. C©y ¨n qu¶ lµ lo¹i c©y ¨n qu¶ l©u n¨m. Sö dông chÊt ®iÒu hoµ sinh trëng. . C©u 3: A. D. C©u 2: Yªu cÇu vÒ ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶ cã mói ? A. C. khi ch¨m sãc kh«ng cÇn tíi níc. a bãng. a Èm. pH = 6 – 7.§¸p ¸n cho phÇn tr¾c nghiÖm.VÒ nhµ häc bµi. B. 4. pH = 5. nhiÖt ®é thÝch hîp 25 – 270C. DÆn dß: . ThÝch hîp víi ®Êt phï sa ven s«ng.Ho¹t ®éng 2: C©u hái phÇn phÇn tr¾c nghiÖm: . B. §a sè c©y ¨n qu¶ lµ c©y a r©m.Nhãm trëng ®¹i diÖn tr¶ lêi. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 87 Gi¸o . bãn ph©n. BiÖn ph¸p ch¨m sãc c©y ¨n qu¶ nµo díi ®©y lµ quan träng nhÊt ? A. ThÝch hîp víi nhiÖt ®é l¹nh. C. §Êt vên ¬m ph¶i cã pH = 7 – 8. a Èm. D. ®Êt bazan. Tíi níc. Ph¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh ®èi víi c©y ¨n qu¶ gåm: ChiÕt cµnh. a ¸nh s¸ng. phï sa cæ.5 . 5.Híng dÉn phÇn c©u tr¶ lêi tù luËn.Cho líp chia thµnh 5 nhãm th¶o luËn ®Ó lµm ®Ò c¬ng c©u hái tr¾c nghiÖm cho bµi «n tËp. D. . Phßng trõ s©u bÖnh.ChuÈn bÞ cho giê sau kiÓm tra häc kú ¨n qu¶. T¹o h×nh söa cµnh. . C.5 – 6. ThÝch hîp víi nhiÖt ®é 27 – 300C. ®Êt bazan. phï sa cæ. ®äc vµ lµm ®Ò c¬ng néi dung c©u hái «n tËp . ThÝch hîp víi ®Êt phï sa ven s«ng. Cñng cè: .

* Th¸i ®é:  Cã ý thøc kû luËt. tù gi¸c trong häc tËp./ C¸c ho¹t ®éng d¹y ./ Môc tiªu: * KiÕn thøc:  HÖ thèng néi dung kiÕn thøc ®· häc * Kü n¨ng:  VËn dông néi dung kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái.häc.35: Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 88 Gi¸o . Häc sinh: KiÕn thøc liªn quan.Híng dÉn phÇn c©u tr¶ lêi tù luËn.HÖ thèng c©u hái vµ ®¸p ¸n 2. Æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: 2. Cñng cè: .HS./ Néi dung träng t©m: Néi dung Trång c©y ¨n qu¶ IV.Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 34 . Bµi míi: Néi dung KiÓm tra häc kú 4. .35: kiÓm tra häc kú -2t) I. Ho¹t ®éng cña GV . Gi¸o viªn: . KiÓm tra: 3./ ChuÈn bÞ: 1. 1.§¸p ¸n cho phÇn tr¾c nghiÖm. II. 5. III. DÆn dß: TiÕt 34 .

VÒ nhµ häc bµi. ®äc vµ lµm ®Ò c¬ng néi dung c©u hái «n tËp .ChuÈn bÞ cho giê sau kiÓm tra häc kú II.. Gi¸o ¸n : C«ng nghÖ 9 viªn : §ç ThÞ Thu Hµ 89 Gi¸o .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->