CACBON VÀ HỢP CHẤT Phần trắc nghiệm Câu 1.

Trong các đơn chất được tạo thành bởi các nguyên tố nhóm cacbon. Các kim loại là: a. C và Si b. Sn và Pb c. Si và Ge d. Si và Sn Câu 2. Điều nào sau đây không đúng đối với pảhn ứng giữa cacbon monoxit và oxi: a. Tỏa nhiệt b. Thu nhiệt c. Kèm theo sự giảm thể tích d. Không xảy ra ở nhiệt độ thường. Câu 3. Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào? a. C + O2 → CO2 b. 3C + 4Al → Al4C3 c. C + CuO → Cu + CO2 d. C + H2O →CO + H2 Câu 4. Để loại khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp CO ta dùng phương pháp nào sau đây: a. Cho qua dung dịch HCl b. Cho qua dung dịch H2O c. Cho qua dung dịch Ca(OH)2 d. Cho hỗn hợp qua Na2CO3 Câu 5. Cacbon phản ứng với dãy nào sau đây: a. Na2O, NaOH và HCl b. Al, HNO3 và KClO3 c. Ba(OH)2, Na2CO3 và CaCO3 d. NH4Cl, KOH và AgNO3 Câu 6. Tủ lạnh dùng lâu có mùi hôi, ta có thể cho vào tủ lạnh một ít cục than gỗ(xốp) để khử mùi hôi đó là do. a. Than gỗ có thể hấp thụ mùi hôi b. Than gỗ tác dụng với mùi hôi để biến thành chất khác c. Than gỗ sinh ra chất hấp thụ mùi hôi d. Than gỗ sinh ra mùi khác hấp thụ mùi hôi. Câu 7. Từ một tấn than chứa 92% cacbon có thể thu được 1460m3 khí CO(đktc) theo sơ đồ sau: 2C + O2 → 2CO . Hiệu suất phản ứng là: a. 80% b. 85% c. 70% d. 75% Câu 8. Khí CO không khử được khí nào sau đây: a. CuO b. CaO c. Al2O3 d. cả b và c Câu 9. Khí CO2 không thể dập tắt đám cháy chất nào sau đây: a. Magie b. Cacbon c. Photpho d. Metan Câu 10. Khi xục khí CO2 vào nước và cho vào đó vài gịot quỳ tím thì quỳ có màu gi: a. Xanh b. Tím C. Đỏ d. Mùa hồng Câu 10. Hòa tan muối cacbonat vào nước được dung dịch A. pH của dung dịch A là: a. 7 b. < 7 c. > 7 D. Không xác định Câu 11. Thổi khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì muối thu đựơc là: a. Ca(HCO3)2 b. CaCO3 c. Cả a và b d. Không xác định. Câu 12. Thổi khí CO2 dư vào dung dịch NaOH ta thu được muối gì? a. Na2CO3 b. NaHCO3 c. cả hai muối d. không xác định Câu 13. Để loại bỏ khí SO2 có lẫn khí CO2 có thể dùng hóa chất nào sau đây: a. Dung dịch Ca(OH)2 b. CuO c. dd Brom d. Dung dịch NaOH Câu 14. Để tách khí CO2 ra khỏi hỗn hợp với HCl và hơi nước, có thể cho hỗn hợp lần lược qua các bình đựng: a. NaOH và H2SO4 đặc b. Na2CO3 và P2O5 c. H2SO4 đặc và KOH d. NaHCO3 và P2O5 Câu 15. Tìm câu sai trong các câu sau: a. dd muối Na2CO3 có pH>7 b. dd muối Na2CO3 có pH = 7 c. dd muối Na2SO4 có pH = 7 d. dd KOH có pH > 7

Không màu Sau khi đun nóng dung dịch một thời gian thì màu quả dung dịch là: a. MgO. PbO và Al2O3 qua than nung nóng thu được hỗn hợp rắn A. Than cốc c.22g Câu 22.Câu 16.12 lít khí CO2(đktc) vòa 200ml dung dịch Ba(OH)2 0. Màu quả dung dịch chuyển thành: a. Cho 115g hỗn hợp ACO3.05lit b. CaCO3 d. Có sủi bột khí không màu thoát ra. Hai kim loại trên là: a. B2CO3 và R2CO3 tác dụng hết HCl dư thì thu được 0. MgO và Pb b. Tính khử b.2M. FeCO3.91g d. Sục 2. trong phòng thí nghiệm CO2 được điều chế bằng cách: a. Đỏ d. Xanh b. 0. 10g b. Li và Na b. 0. Cho C tác dụng O2 d.4g c.Na2CO3 Câu 24. Al. sản xuất mực in. Than chì b. Thuốc Nabica dùng chữa bệnh dạ dày chứa chất nào sau đây: a. Na2CO3 c.7g Câu 17. K2CO3 và Ba(NO3)2 c.Na2CO3 c. C2O3 c. Khối lượng kết tủa thu được là: a. MgO và Al2O3 d. Loại than nào dùng làm chất độn khi lưu hóa cao su. Al và Al c. còn dung dịch nước của B không làm đổi màu quỳ tím.2 lit d. 0. 4g d. CaCO3. MgCO3 Câu 25. Trong các phản ứng hóa học cacbon thể hiện tính gì: a. Có kết tủa trắng xuất hiện trong tan NaOH dư d. Cô cạn dd sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là: a.Na2CO3 b. K và Rb d. Câu 23. Thành phần chính của quặng đolômit là: a. CaCO3. Al. Có hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ từ từ tới dư dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2? a.5g c. MgCO3. Không màu Câu 29.896 lít CO2(đktc).15lit Câu 18. Không có hiện tượng gì b. Pb. Đỏ d. CO2 d. KOH và FeCl3 d. Na2CO3 và KNO3 Câu 28. Sục 1.6g Câu 19.1lit c. Cu. Câu 27. Tất cả các phương án trên.44g c. Cho hỗn hợp gồm CuO. Xanh b. Cho khí CO2 tan vào nước cất có pha vài giọt quỳ tím. Chất rắn A gồm: a. Than gỗ d. Oxit cao nhất của cacbon có công thức là: a. Tím c. NaHCO3 b. Dung dịch A làm quỳ tím hóa xanh. Than muội Câu 26. 110g d. A và B là: a. Cu. Cho CaCO3 tác dụng HCl c. 0.MgCO3 d.8g b. 98. Nung CaCO3 b. 0. Rb và Cs 2. 5. xi đánh dày: a. Tím c. NaOH và K2SO4 b. Không thể hiện tính khử và oxi hóa. Thể tích HCl cần dùng là: a. 12. Trộn hai dung dịch lại thì xuất hiện kết tủa. . Tính oxi hóa c. Vừa khử vừa oxi hóa d. CO b. Pb. Cu. 115. 120g b. Cho 455g hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng hết với HCl 1M vừa đủ tạo ra 1.01M thu được kết tủa có khối lượng là: a. C2O4 Câu 21. 78.12lít CO2(đktc) 1. Có kết tủa trắng xuất hiện không tan trong NaOH dư c. Mg và CuO Câu 20. Na và K c. Pb. 116.24lít CO2(đktc) vào 400ml dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 0. 19.

72lít khí(đktc). Xác định thành phần của hỗn hợp trên. Fe.6 lít(đktc) khí SiF4 Câu 6.33% và 66. Do CO2 tác dụng với các kim loại có tính khử mạnh c. Do không thể dập tắc được b. Từ silic đioxit và các chất cần thiết viết phương trình hoá học để điều chế axit silixic Câu 3. 15. SiO b. Fe 3O4. 4. Al2O3 và MgO d. Al và Mg c. Cu.) a. Cô cạn dd X thì thu được bao nhiêu gam muối: a.36 lít d. SiO2 c. 2.24 lít c. Cũng lượng hỗn hợp đó khi tác dụng với dư dung dịch HCl sinh ra 4. Để khắc chử lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây: a. Xác định phần trăm về thể tích của hỗn hợp ban đầu.67% d.5g b.67% và 40. Cho từ từ dd Na2CO3 đến dư vào dung dịch HCl thu được dd có pH là: a. Cu. Câu 4. 66.5g d. Biết rằng thành phần chủ yếu của thủy tinh là Na2SiO3( Na2O. Fe3O4 thấy có 4. sau phản ứng chất rắn thu được là: a. SiH4 d. Hoàn thành các phản ứng sau: a. 3.. Al.12lít b. Cu. 7 b.67% và 33. Al2O3 và MgO. Vì sao người ta không dùng CO2 để dập các đốm cháy của kim loại có tính khử mạnh như( Mg. Phần trắc nghiệm Câu 1. Viết phương trình hóa học cuả phản ứng mô tả thủy tinh bị axit HF ăn mòn. Si → Mg2Si → SiH4 → SiO2 → Si Câu 2. Khi đốt cháy hỗn hợp SiH4 và CH4 thu được sản phẩm rắn cân nặng 6g và sản phẩm khí. Tính hàm lượng % CaF trong florit.48 lít khí CO2(đktc) thoát ra. > 7 d. Fe.96 lít CO(đktc). Ca. Cho 5. <7 c.Câu 30.33% và 59. Cát thạch anh → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2 c. Phản ứng nào dùng để điều chế silic trong cồng nghiệp. Một loại thủy tinh dùng để chế tạo dụng cụ nhà bếp có thành phần khối lượng như sau: SiO2 75%.33% c. SiO2 + HF SiF4 + 2H2O d. Trong loại thủy tinh này có 1 mol CaO kết hợp với bao nhiêu mol Na2O và bao nhiêu mol SiO2.SiO2) Câu 5. Thể tích khí CO(đktc) tham gia phản ứng là: a. Cho sản phẩm khí đi qua dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thu được 30g kết tủa. Al và Cu b. Fe2O3. Số oxi hóa cao nhất của Silic thể hiện ở hợp chất nào trong các chất sau đây: a.48 lít khí(đktc). 33. Mg2Si Câu 2.. CaO 9%. Na2O 16%. Khử hoàn toàn 24g hỗn hợp CuO và Fe2O3 có tỉ lệ mol là 1:1 cần 8. SiO2 + Na2CO3 Na2SiO3 + CO2 Câu 3.22) thu được dd X.67% b. SiO2 + Mg 2MgO + Si b. Cho khí Co khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO. Zn và Fe tác dụng với dung dịch NaOH thu được 6. Cấu A và C đúng Câu 31.6 lít CO2(đktc) đi qua 164ml dd NaOH 20%(d=1. SiO2 + 2MaOH Na2SiO3 + CO2 c. Biết Zn tan theo phản ứng: Zn + NaOH → Na2ZnO2 + H2 Câu 7. 46. 31g Câu 32. Phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp là: a.9 gam hỗn hợp Si. . Không xác định Câu 33.48 lít SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC Câu 1. Do sau phản ứng tạo ra oxi cung cấp cho quá trình cháy d. FeO. Al và MgO Câu 35. 26.SiO2) và CaSiO3(CaO. 40. Khi cho khí CO đi qua hỗn hợp CuO. Khi cho 14.5g c. 1. biết rằng khi cho 80g khoáng vật florit tác dụng với H2SO4 thu được 1 lượng khí có thể tác dụng với SiO2 tạo thành 5. 59. Silic đioxit → natri silicat → axit silisic → silic đioxit → silic b.33% Câu 34.

Phân lân suphephotphat kép thực sản xuất được thường chỉ chứa 40% P2O5. Màu tím b. 1<2<3 b. 20. Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách nào sau đây: a. SiCl4 + 2Zn → 2ZnCl2 + Si d.a. Câu 8. Fe(NO3)2. Nghiền thủy tinh loại thông thường rồi cho vào nước đã pha vài giọt qùy tím. 2 avf 3 mol CaO c.6SiO2 cần phải dùng bao nhiêu kg natri cacbonat.12kg c. SiH4 →Si + 2H2 Câu 4. Câu 4: bằng phản ứng hóa học hãy nhận biết các chất sau: Na2SO4. Màu đỏ c. Mg. SiO2 + 2C →Si + 2CO c. với hiệu suất là 100%. Tính hàm lượng % của KCl trong phân bón đó Câu 7. HF b. 2. Để sản xuất 100kg loại thủy tinh có công thưc Na2O. H2PO4. NaOH KOH c.9%. 2<1<3 3<2<1 2<1<3 PHỐT PHO Phần tự luận Câu 1.8 và 2 mol CaO Câu 10. Câu 6. Đun SiO2 với NaOH nóng chảy b.15kg d.3% và CaO 65. SiO2 H2SO4 (l) b. 3 và 2 mol CaO b. Na3PO4. Hỗn hợp này phản ứng được với dãy các dung dịch nào sau đây: a. Ca3(PO4)2. SiO2 + 2Mg → Si + 2MgO b. a. CH3COOH d. Quặng photphorit → Photpho → điphôtpho pentaoxit→ axit phophoric→ amoni photphat → axit photphoric → canxi photphat c. 2 0 + Ca. Sio2 26. Màu xanh d. Cho các axit sau H2CO3(1). 3 và 1. tính hàm lượng P2O5 trong 10 tấn quặng trên. Phân kali KCl sản xuất được từ quặng sinvinit thường chỉ chứa 50% K2O. Cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng c. không màu Câu 7. Na2CO3 và KHCO3 d.CaO.+ ? HPO42. BaCl2 và AgNO3 Câu 8.5mol CaO d. H2SiO3 và HCl.7%. Có hỗn hợp gồm Si và Al. H3PO4. Ca3P2 và Na3PO4 Câu 3. Quặng chứa hàm lượng 35% Ca3(PO4)2. Na2SiO3. NaCl Câu 9. Trong mỗi chất silicat trên 1mol SiO2 kết hợp với bao nhiêu mol CaO a.92kg Câu 5. Các silicat có thành phần CaO 73. 25. Hoàn thành các chuyển hóa sau: + SiO +C . Silic phản ứng với dãy chất nào sau đây: a. Câu 9: Từ 6. dãy được sắp xếp đúng theo thứ tự tăng dần tính axit là: a. 22. Na2S và Na3PO4 Câu 5. 27.t o + O to . Trộn lẫn 100ml dung dịch NaOH 1M với 50ml dung dịch H3PO4 1M. HCl. Tính nồng độ mol/l của muối trong dung dịch thu được. HCl. P.1% SiO2 34.+ ? → H2PO4.+ ? Câu 2. Cho Si tác dụng với dung dịch NaCl Câu 6. Tính khối lượng muối tạo thành. Ca3(PO4)2 → A → B  +C → C   → D b. Hãy lập thành một dãy biến hóa rồi viết phương trình theo dãy: Ag3PO4.2%.17kg b. F2. Cho 40g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 10g H3PO4 39. Cho K2SiO3 tác dụng với NaHCO3 d. thì nước có màu gì: a. NaOH c. CuSO4.+ ? → HPO42. PH3. Tính hàm lượng % của Ca(HPO4)2 trong phân đó.2 kg có thể điêu chế được bao nhiêu kg H 3PO4 giả sử hiệu suất các giai đoạn lần lược là 70% và 90%. P2O5. NaNO3.1200 H l a.

Câu 12. trong đó có axit H3PO3 là axit hai nấc. Ca2HPO4 và H2SO4(đđ) C. Trong phương trình phản ứng H2SO4 + P → H3PO4 + SO2 + H2O. Mg5P2 D. Màu nâu đỏ C. K. (NH4)2CO . Cho Cu tác dụng với HNO3 đặc tạo ra một khí nào sau đây: A. NaH2PO4 C. Khi cho a mol H3PO4 tác dụng với b mol NaOH. các chất vo cơ cần thiết viết phản ứng điều chế NH4NO3 Phần trắc nghiệm Câu 1. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32%. Số mol Na được hình thành sau khi tách ra khỏi muối là: A. Công thức hóa học của magie photphua là: A. Trộn 50 ml dung dịch H3PO4 1M với V ml dung dịch KOH 1M thu được muối trung hòa. 3 D. NaH2PO4 B. Cho phốtphin vào nước ta được dung dịch có môi trường gì? A. 4 D. Không màu B. Nhiệt phân KNO3 thu được các chất nào sau đây: A.76g H3PO4 vào dung dịch chứa 16. Để trung hòa hoàn toàn dung dịch thu được khi thủy phân 4. Trung tính D. 300ml Câu 10. Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được.2g photpho trong oxi dư. 2 C. Tính khối lượng NaOH cần dùng c. Phân bón nào sau đây có hàm lượng nitơ cao nhất: A. O2 C. 150ml D. Đốt cháy hoàn toàn 6. Thuốc thử dùng để biết: HCl. Câu 15. tạo thành muối Na2HPO4 a. Na3PO4 D. KNO3. Quỳ tím B.54g photpho halogenua cần dùng 55ml dung dịch NaOH 3M. 200ml B. NaH2PO4 và Na3PO4 Câu 9. Không hòa tan trong nước D. Có mùi khai Câu 11. Axit B. Tính khối lượng muối thu được và phần trăm của dung dịch sau phản ứng. Tính khối lượng phần trăm của H3PO4 trong dung dịch thu được. NO2 và O2 B. NO2. Mg3(PO4)2 Câu 2. Câu 11.03g/ml). P2O5 và H2SO4đ D. Hệ số của P là: A. H3PO4 Câu 13. 1 B. Mg2P2 B. Câu 13. 3 C.0%( d=1. 2 B. Nhận biết HCl. Mg3P2 C. Cho dung dịch chứa 11. NH4NO3 C.Ca3(PO4)2 và H2SO4(l) B. Xác định công thức của phốtpho trihalogen đó. vô số + Câu 6. NO2 và O2 D. P2O5 D. 4 D. Hóa chất nào sau đây để điều chế H3PO4 trong công nghiệp: A. dd AgNO3 D. HNO3 và H4PO3 A. HNO3 và H3PO4 Câu 14.Câu 10. (NH4)2SO4 D. 170ml C. Hòa tan 1mol Na3PO4 vào H2O. Bazơ C. NH4Cl B. 5 Câu 3. Từ không khí than và nước. Phân lân được đánh giá bằng hàm lượng nào sau đây: A. 1 B. Cu và AgNO3 Câu 5. P2O3 C. Viết phương trình phản ứng b.80g KOH. H2SO4(đặc) và Ca3(PO4)2 Câu 8. Cu C. KNO2 và O2 Câu 12. P B. Thêm 6g P2O5 vào 25ml dung dịch H3PO4 6. Trong dung dịch H3PO4 có bao nhiêu ion khác. 4 Câu 7. khi b= 2a ta thu được muối nòa sau đây: A. Không xác định Câu 4. A. biết rằng phản ứng thủy phân tạo ra hai axit. A. 2 C. Giá trị của V là. KNO2.

Khí N2 tác dụng với dãy chất nào sau đây: A. 2. Fe(NO3)2. Số chất tác dụng được với HNO 3 giải phóng khí NO là: A. CuSO4 Câu 21. NaNO3. 5. O3 và Mg Câu 22. 3 B.Câu 14. 17. A. N2 D. Cho Fe(III) oxit tác dụng với axit nitric thì sản phẩm thu được là: A. Mg D. 4. Na2HPO4 và Na3PO4 C.24 lít B.48 lít . A. 0. 5 D. Na C.4% B. dd FeCl3 Câu 24. 6 Câu 19. hóa chất nào sau đây được chọn làm nguyên liệu chính: A. Tất cả các muối amoni đều dể tan trong nước. Na3PO4. NaH2PO4 và Na2HPO4 C. Nước Br2 B. Cu. Fe và KCl D. Na3PO4 Câu 18. HI. dd HNO3 B. Muối thu được sau phản ứng là: A. C. Hòa tan 14. 720kg Câu 23. Nước vôi trong C. Trong phòng thí nghiệp để làm khô khí NH3 người ta dùng hóa chất nào sau đây: A. H2SO4 đặc B. Cho các chất FeO.112 lít D. NaOH C.2g P2O5 trong dung dịch 250g H3PO4 9. Trong các câu sau câu nào sai: A. Cho dung dịch KOH đến dư vào 50ml (NH4)2SO4 1M. 16. 1. 700kg C. H2SO4 B. Fe(NO3)2. Fe(NO3)3 và H2O Câu 26. NaNO3. AgNO3 và HCl Câu 25. Đun nóng nhẹ. 14. N2. 4 C. (NH4)2SO4 C. Công thức hóa học của đạm một lá là: A. Ở điều kiện thường nitơ hoạt động hoá học hơn phốtpho Câu 17. Fe2O3. Khí N2 có lẫn khí CO2. Cho 2mol axit H3PO4 tác dụng với dung dịch chứa 5 mol NaOH thì sau phản ứng thu được muối nào: A. dd FeCl3 D. Khối lượng dung dịch H2SO4 65% dùng để điều chế được 500kg supephotphat kép là: A. NO và H2O B. NH4NO3 D. Al Câu 15. NaOH. Cho 300 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200ml dung dịch H3PO4 1M. FeS. Dung dịch nào sau đây không hòa tan được Cu kim loại: A. P2O5 D. Để điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm. H2 và HCl D. NH4Cl B. H2 và Cl2 D.12 lít C. Fe(NO3)2. Nước clo Câu 27. Na2HPO4 và Na3PO4 D. có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ CO2. CaO C. Al. N2 và H2 C.8% D. H2SO4 đặc B. NaH2PO4 và Na2HPO4 B. CuO. NH3 có thể hiện tính oxi hóa B. thu được thể tích khí thoát ra (đktc) là: A.6% Câu 29. Nồng độ dung dịch axit H3PO4 mới là: A. Cu. Na3PO4 Câu 28. NO2 và H2O C. Fe(NO3)2. H2 và Mg C. Cu và HCl Câu 20. NaNO3 Câu 16.8%.7% C. 650kg D. dd hỗn hợp NaNO3 + HCl C.NaH2PO4 B. CuO và O2 B. Kim loại nào sau đây phản ứng với nitơ ở điều kiện thường. Dung dịch thuốc tím D. 677kg B. Li B. Có thể dùng dung dịch kiềm đặc để nhận biết muối amoni với các muối khác D. Li. Dùng thuốc thử ở phương án nào để nhận biết được muối nitrat? A. NaH2PO4 và NaH2PO4 D.

khối lượng dung dịch HNO3 40% thu được là: A. Fe và Al B. Hoàn thành các chuyển hóa sau: O H O C O t . không có khí nào bay ra Câu 38. Nitơ B. Kết quả khác Câu 33. P + HNO3 → NO2 + H3PO4 e. HNO3(l) + Al → N2O d. Cu. Tàn đóm tắc ngay B. Nguyên tố R là: A.Phân lan supeơhotphat đơn có thành phần hóa học là: A. Trong phòng thí nghiệm N2 tinh khiết được điều chế từ: A. Hỗn hợp khí CO2 và NO2 D. Một nguyên tố R có hợp chất khí với hidro là RH3.2 tấn C.NH3  +uO. 94g D.0 Câu 35.22kg B. Biết rằng chỉ có 92% NH3 chuyển hóa thành HNO3. Không khí B.t .27 tấn Câu 34. Có tiếng nổ NITƠ VÀ HỢP CHẤT Phần bài tập tự luận Câu 1. Ca(H2PO4)2 và CaSO4.xt → C  +O → D  + +→ E   → G → H ( rắn) o +H 2 . 1.5 C. Đưa tàn đốm còn than hồng vào bình đựng KNO3 ở nhiệt độ cao thì cơ hiện tượng nào ? A. Cho HNO3 đậm đặc vào than nung đỏ có khí bay ra là: A. Biết rằng trong quá trình điều chế có 3% P bị hao hụt. Đem nung nóng Cu(NO3)2 một thời gian. Khối lượng Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân là: A. 200. đem cân lại thấy khối lượng giảm 54g.     a. NO2 C. Zn và HNO3 3 Câu 32.t → A (khí) →NH + .189 tấn B. Cu + HNO3(l) → NO + N2O f. Khối lượng kg ure đủ cung cấp 70 kg N là: A. 145. Phốtpho C. Một nguyên tố khác Câu 36. Những kim loại nào sau đây không tác dụng với HNO3 đặc nguội: A. Vanađi D.66% khối lượng R. Hoàn thành các phản ứng sau và cân bằng: a. 362. Oxit cao nhất của R chứa 43. Zn + HNO3 →không có khí g. NH4NO2 D. . HNO3(l) + Fe → NO c. để nguội. A. Pb và Mn D.Câu 30. 4 lít D. 98g Câu 37. 50g B. xt 3 2 o 2 2 + NaO t   → NO   → N O2     → Y   → C u(N O3 ) 2  + X (1) + X ( 2) + X + H O ( 3) + Z ( 4) b.5 tấn D. 8 lít B. 2. 152. 49g C. Fe + HNO3(đđ. Ag và Pb C.2H2O C. 3622kg D. Ca(H2PO4)2 D. Dùng 56m NH3 để điều chế HNO3. 1 lít Câu 31. CO2 B.9 D. 0. Phân đạm ure thường chứa 46% N. Cu2S + HNO3(l) → Cu(NO3)2 + NO + CuSO4 + ? h. Ca3(PO4)2 Câu 40. Fe Câu 39. 36. nóng) → b. 2 lít C. Tàn đóm cháy sáng C. N2 + H 2→ M + X→ NO + X → NO2    → Y + M→ NH 4 NO3  ( 5) ( 6 ) ( 7 )  (9 ) + X + H O (8) c. Để điều chế 2 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 25% thì thể tích N2 cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn là: A. p . FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 +NO + H2SO4 + ? Câu 2. NH3 và O2 C. 0.2 B. Ca(H2PO4)2 và Ca3(PO4)3 B. 2. Không có hiện tượng gì D. 160. Zn. Khối lượng quặng photphorit chứa 65% Ca3(PO4)2 cần lấy để điều chế 150kg photpho là. C u← 1 0 C uO 9 C u( N O3 )  8 H N O ← 7 → N O2 ← 5 N O← 4 N H ← 3→ N 2  1 N O  → →   → 3 6.2kg C.

thấy có mùi khai bay ra. Phần trắc nghiệm Câu 1. Oxi hóa khí này bằng O2 không khí ở 900oC có xức tác.4g một sunfua kim loại có công thức MS( M là kim loại có hóa trị +2 và + 3 trong các hợp chất) trong lượng oxi dư. Tính khối lượng muối thu được. Hãy viết các phản ứng xảy ra. Hòa kẽm trong dung dịch HNO3 loãng dư. Câu 13. viết phương trình phản ứng Câu 9. Khối lượng riêng của D là 1. biến thành chất A và chất E.7%. Đốt cháy hoàn toàn 4. Câu 4. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi nào: . Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt: NH3.2 lít HNO3. a. Hãy xác định A. phản ứng tạo muối nhôm và một hỗn hợp khí NO và N2O. a.2. cho 4. Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3. c) Tính thể tích dung dịch HNO3 0. Một lượng 8. Câu 7. Tính số mol mỗi khí b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch Axit ban Câu 14. Trong trường hợp dư khí Cl2 thì phản ứng sinh ra khí D và khí E 2A + 3Cl2 → D + 6E Chất rắn C màu trắng. Hòa tan khí này vào dd chứa 5. Chất rắn này tác dụng với nước tạo thành NH3 và hiđrôxit kim loại.Câu 3. (NH4)2SO4.98gam (NH4)2SO4 tác dụng hết với dd NaOH thu được một sản phẩm khí. 8A + 3Cl2 → 6C + D 2. thu được dung dịch A và hỗn hợp khí N2 và N2O.96 lít(đktc) khí không màu. Cho 13.C và D. thu được 21. b) Tính khối lượng muối trong B.4 gam hổn hợp A gồm Fe và Cu bằng dung dịch HNO 3 dư thu được 3. Nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được là 41. phản ứng với khí clo theo hai cách káhc nhau sau đây. Câu 6. Chất khí A có mùi khai.B. Xác định tên kim loại. Hiệu suất phản ứng oxi hóa này là 98%. Câu 10. Sau phản ứng kết thúc. Biết rằng tỉ khối của hỗn hợp khí đối với H2 là 19.928 lít khí (đktc) hỗn hợp gồm 2 khí là NO vag NO2 bay ra. Phân kali clorua sản xuất từ quặng xinvinit thường chỉ ứng với 50% K2O.25g/ml(đktc). 1. NH4Cl. a) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hổn hợp A. Câu 5. tùy theo điều kiện phản ứng. Tính hàm lượng % của KCl trong phân bón trên. Cho 1. Xác định công thức của sunfua kim loại b. Cho phản ứng sau: N2(k) + 3H2(k) ⇔ 2NH3(k) ∆ H<0. Tính khối lượng dung dịch HNO3 đã dùng Câu 8. Cho 60g một kim loại nhóm IIA khi tác dụng hoàn toàn với Nitơ tạo thành chất rắn( nitrua). Trong trường hợp dư khí A thì xảy ra phản ứng sinh ra chất rắn C và khí D. Tính khối lượng H2SO4 65% dùng để điều chế được 500kg supephotphat kép? Câu 11.8%. Hòa tan hoàn toàn 12. Chất rắn thu được sau phản ứng được hòa tan trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 37. Na2SO4. thêm NaOH dư vào dung dịch A. Tính khối lượng NH3 và dung dịch HNO3 45% đủ để điều chế 100kg phân đạm NH4NO3? Câu 12.32g Cu tác dụng vừa đủ với 240ml dung dịch HNO3.36 lít khí NO( sản phẩm khử duy nhất) ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch B.2M đã dùng.5 gam nhôm tác dụng vừa đủ với 2.88g H3PO4. khi đốt bị phân hủy thuận nghịch.

NO2 c. NH3 Câu 17. Quỳ tím b. NH4NO2 d.24 lít b. kim loại Cu c. không khí c. AgNO3 Câu 8. Al(NO3)3 → Al2O3 + NO + O2 Câu 7. NH3 d. NO2 và O2 c. Zn(OH)2 là một hiđroxit lưỡng tính b. Đều không màu d. NH3 là một chất có cực là là một bazơ yếu d. Câu nào sau đây sai khi nói về muối nitrat? a. NO b. 24g Câu 11. A là khí nào: a. NO và O2 b. Khí nào sau đây không tạo ra khi cho HNO3 tác dụng kim loại: a. lấy NH3 ra khỏi hệ c. CO2 và NO2 d. HNO3 loãng c. Mạnh d. Zn(OH)2 là một bazơ ít tan c. Dung dịch có màu xanh và có khí không màu bay ra c. HNO3 đậm đặc d. HNO3 Câu 4. Muối amoni là chất điện li thuộc loài nào: a. Khi nhiệt phân Mg(NO3)2 ta thu được: a. NO2 b. Ca(NO3)2 → Ca(NO2)2 + O2 d. 12 b. a. 48g b. thể tích khí NO2 thu được ở đktc là: a. Giảm nồng độ nitơ b.a. nước cường toan Câu 12. Không xác định Câu 10. 12g c.48 lít khí NH3(đktc) sẽ khử được bao nhiêu gam CuO: a. HNO3 b. NH3 Câu 6. Dung dịch có màu xanh và khí màu nâu bay ra d. Axit nitric và đồng nitrat b. Đều kém bền với nhiệt. nóng. NH3NO4 b. Trong công nghiệp nitơ điều chế từ: a. Thuốc thử dùng để nhận biết 3 dd HCl. 16 c.48lít d. Đồng (II) nitrat và amoniac . Phản ứng nào sau đây viết sai( không kể hệ số cân bằng) a. b và c đúng Câu 2. Khi cho Mg tác dụng với HNO3 tạo khí A hóa nâu ngaòi không khí. 21 Câu 3. dd HCl đặc b. N2O d.1 lít c. 22 b. NH4NO3 Câu 5. Mg(NO3)2. HNO3 và H3PO4: a. AgNO3 → Ag + NO2 + O2 c. Để nhận biết muối nitrat ta có thể dùng: a. NO c. MgO. Vàng kim loại có thể phản ứng với: a. NO2 c. Khi cho HNO3 đặc tác dụng với C nung nóng. dd AgNO3 d. 6g d. Mg(NO3)2. NH4NO3 c. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế nitơ từ chất nào? a. Mg(NO2)2. 27 c. Cu c. Cặp chất nào sau đây tồn tại trong dung dịch: a. tăng áp suất và giảm nhiệt độ d. Phản ứng HNO3 với FeO tạo ra khí No. 4. khí bay ra là: a. dùng quỳ tím b. Zn(OH)2 có khả năng tạo phức với NH3 Câu 9.2 gam Cu tác dụng với HNO3. Dùng 4. Hiện tượng nào xảy ra khi cho kim loại Cu vào HNO3 đặc. Cu và AgNO3 Câu 20. Dung dịch màu xanh và khí không màu bay ra và hóa nâu ngoaì không khí Câu 18. Yếu b. Dung dịch NH3 có thể hòa tan được Zn(OH)2 là do: a. 12 Câu 13. 20 d. 0. Khi cho HNO3(l) tác dụng với Cu thu được khí NO. Không có hiện tượng b. Cho 3. N2O5 Câu 14. Trung bình c. CO2 d. CO2 b. tổng hệ số cân bằng là: a. Đều tan trong nước b. NO2 và O2 Câu 15. 2. 20 d. Câu 19. đều là chất điện li mạnh c. Dùng Cu + H2SO4 d. Tổng hệ số cân bằng là: a. 2 lít Câu 16. NO2 và O2 d. Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2 b.

63kg b.12lít c. Câu 22. 0.8g Câu 29. 1. bari hiđroxit và axit photphoric Câu 21.9g b. amoniac và kẽm nitrat d. Công thức của oxit nitơ đó là: a. Làm dược phẩm d. Thể tích dung dịch HCl 2M đủ để tác dụng hết với X là: A 1lít b. 0.4g c. 0. Hiện nào xảy ra khi dẫn khí NH3 vào bình chứa khí Clo: a. N2O3 d. H2O c.2 lít Câu 28. Trong phòng thí nghiệm HNO3 điều chế từ: a. NaNO3 + H2SO4(l) c. NH4Cl b. NaNO2 + H2SO4 b. 1. 45. CO b. Dùng để điều chế phân đạm b.1 lít c. NaNO3 + H2SO4(đđ) d. NO2 c. Khi đốt khí NH3 trong clo.5 lít khí NH3(đktc) qua ống 16g CuO nung nóng thu được chất rắn X. Đun nhẹ. Cho 1.01 lít d.75g d. Nếu toàn bộ qúa trình điều chế HNO3 có hiệu suất là 80% thì 1 mol NH3 sẽ thu được một hàm lượng HNO3 là: a. 78. NH3 bốc cháy tạo ngọn lửa màu vàng c. NO d. 18. NO2 Câu 24. Cho dd KOH đến dư vào 50ml dd (NH4)2SO4 1m.4 lít b. NO b. 43. Không có hiện tượng gì b. 50.c. Cần bao nhiêu gam HNO3 để có thể điều chế được 6.72 lít khí N2O(đktc) khi cho Al tác dụng với HNO3 a. NH3 bốc cháy và tạo ta ngọn lửa có khói trắng d. N2 d. 4. HCl c. 0.112 lít d. N2O5 . 189g c. Dùng làm thuốc thuốc tẩy đồ Câu 25.89g d. b và c Câu 26.43% về khối lượng. Công dụng nào sau đây không phải là của HNO3: a. Khi có sấm sét trong khí quyển chất nào được tạo ra: a. Một oxit NOx có công thức trong đó N chiếm 30.7g Câu 23. NH3 bốc cháy và tạo ra ngọn lửa màu nâu. thu được thể tích khí thoát ra ở đktc là: a. khói trắng bay ra là: a. 22.48 lít Câu 27. Cl2 Câu 30. Dùng để sản xuất thuốc nổ c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful