P. 1
KeToan.Org_he-thong-tai-khoan-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep

KeToan.Org_he-thong-tai-khoan-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep

|Views: 286|Likes:
Được xuất bản bởinguyenhuengoc

More info:

Published by: nguyenhuengoc on Sep 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

DÙNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
STT SỐ HIỆU
TK
TÊN TÀI KHOẢN
PHẠM VI
ÁP DỤNG GHI CH
!OẠI "# TI$N VÀ V%T T&
1 """ T'() *+,
Mọi đơn vị
1111 Tiền Việt Nam
1112 Ngoại tệ
1113 Vàng, bạc, kim khí q!, đ" q!
2 ""- T'() ./' N.0) 12).3 K14 567
Mọi đơn vị #hi ti$t th%o
1121 Tiền Việt Nam
t&ng T' tại
1122 Ngoại tệ
t&ng N(, ')
1123 Vàng, bạc, kim khí q!, đ" q!
3 ""8 T'() 9:). 71;<=)
Mọi đơn vị
* "-" Đ>; ,? ,2' 71@)1 ).A) 16)
+ơn vị c, -h"t
1211 +. t/ ch0ng kho"n ng1n hạn
2inh
1213 +. t/ tài chính ng1n hạn kh"c
4 "B- N.;<C) D'E;3 FG, D'E;
Mọi đơn vị #hi ti$t th%o
56 c. q7n
8 "B8 CH). 7I3 JI). 7I
Mọi đơn vị 9!
: "BB SK) L1M*3 12). 14N
+ơn vị c, hoạt #hi ti$t
1441 ;7n -h<m
đ=ng ;>, '? th%o 27n -h<m,
1442 (àng ho"
hàng ho"
!OẠI -# TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
3 -"" TSCĐ 1O; 1P)1
Mọi đơn vị #hi ti$t th%o
2111 Nhà c@a, vAt ki$n tBCc
56 c. q7n
2112 M"5 m,c, thi$t bị
9!
2113 Dh/ơng tiện vAn t7i, tB5ền EFn
211* Thi$t bị, EGng cG q7n 9!
2114 #H5 9H nIm, 2Cc vAt 9àm việc và cho
27n -h<m
2113 Tài 27n cJ định kh"c
K -"8 TSCĐ FH 1P)1
Mọi đơn vị
1L -"Q H:4 *R) TSCĐ
Mọi đơn vị
21*1 (ao mMn T;#+ hN hOnh
21*2 (ao mMn T;#+ vP hOnh
11 --" Đ>; ,? ,2' 71@)1 J2' 16)
2211 +. t/ ch0ng kho"n Eài hạn
2212 VJn g,-
2213 +. t/ tài chính Eài hạn kh"c
12 -Q" SDCT JU J:).
2*11 Ma 21m T;#+
2*12 >H5 EQng cơ b7n
2*13 ;@a chNa 9Rn T;#+
!OẠI 8# THANH TOÁN
13 8"" CN7 V14K) L1K' ,1;
Mọi đơn vị #hi ti$t th%o
3111 Dh7i th cSa kh"ch hàng
56 cT
3113 Th$ UTUT đ/Vc khT tB&
+ơn vị đ/Vc q7n 9!
31131 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng
hoá, dịch vụ
khT tB& th$
UTUT
31132 Thuế GTGT được khấu trừ của TS!
3113 Dh7i th kh"c
1* 8"- T6* W).
Mọi đơn vị #hi ti$t
t&ng đJi t/Vng
14 8"8 C14 F:<
+ơn vị c, EQ #hi ti$t
3131 #ho va5 tBong hạn
"n tín EGng t&ng đJi t/Vng
3132 #ho va5 q" hạn
3133 'hoanh nV cho va5
18 88" CN7 V14K) L1K' ,XK
Mọi đơn vị #hi ti$t
3311 Dh7i tB7 ng/Wi cng cT-
t&ng đJi t/Vng
3312 Dh7i tB7 nV va5
3313 Dh7i tB7 kh"c
1: 88- CN7 V14K) L1K' )YL ,1Z4 D?[).
Mọi đơn vị
3321 )7o hiXm YZ h=i
3322 )7o hiXm 5 t$
3323 'inh -hí cPng đoàn
13 888 CN7 V14K) L1K' )YL )12 )?\7
#"c đơn vị c,
3331 Th$ UTUT -h7i n=-
-h"t 2inh
33311 Thuế GTGT đ"u ra
33312 Thuế GTGT hàng nh#$ kh%u
3332 Dhí, 9ệ -hí
333* Th$ th nhA- Eoanh nghiệ-
333: Th$ kh"c
3333 #"c kho7n -h7i n=- kh"c
1K 88Q P1K' ,XK 7H). 71W73 F'C) 71W7
Mọi đơn vị
2L 88B P1K' ,XK 7N7 9]' ,?^). V1N7
#hi ti$t th%o
t&ng đJi t/Vng
21 88_ T6* W). V')1 L1@
22 88` K')1 L1@ 9a b;<c, ,4N) 71;<=) )d*
e:;
33:1 Ng56n 9iệ, vAt 9iệ, cPng cG, EGng cG
t[n kho
33:2 Ui" tBị khJi 9/Vng 2@a chNa 9Rn hoàn
thành
33:3 Ui" tBị khJi 9/Vng >?#) hoàn thành
23 8Q" K')1 L1@ 7fL 714 7fL J?\'
#"c đơn vị
cT- tB6n
#hi ti$t
cho t&ng đơn vị
2* 8Q- T1:)1 ,4N) )Y' 5Y
+ơn vị c, -h"t
2inh
!OẠI Q g NGUhN KINH PHÍ
24 Q"" N.;i) F]) V')1 J4:)1
+ơn vị c, hoạt
đ=ng ;>'?
#hi ti$t
th%o t&ng
ng[n
28 Q"- C1C)1 DE71 9N)1 .'N D6' ,2' eK)
+ơn vị
c, -h"t 2inh
2: Q"8 C1C)1 DE71 ,j .'N 1]' 94N'
+ơn vị c,
ngoại tệ
23 Q-" C1C)1 DE71 ,1;3 71' 71?: k/ Dl
*211 #h6nh 9ệch th, chi hoạt đ=ng th/Wng
Y56n
*212 #h6nh 9ệch th, chi hoạt đ=ng 27n YTt,
kinh Eoanh
*213 #h6nh 9ệch th, chi th%o đơn đ\t hàng
cSa Nhà n/Rc
+ơn vị c, đơn
đ\t hàng cSa
Nhà n/Rc
*213 #h6nh 9ệch th, chi hoạt đ=ng kh"c
2K Q8" CN7 b;m
Mọi đơn vị
*311 ]^ kh%n th/_ng
*312 ]^ -hCc 9Vi
*313 ]^ `n định th nhA-
*31* ]^ -h"t tBiXn hoạt đ=ng 2Q nghiệ-
3L QQ" N.;i) V')1 L1@ 9>; ,? k0< Jn). 7[
5K)
+ơn vị c, đ.
**11 Ng[n kinh -hí N;NN cT-
t/ >?#) EQ
**13 Ng[n kinh -hí viện tBV
"n
**13 Ng[n kh"c
31 Q_" N.;i) V')1 L1@ 146, 9Y).
Mọi đơn vị #hi ti$t t&ng
*811 NIm tB/Rc
ng[n 'D
&'111 (gu)n k*nh $h+ thư,ng -u./n
&'112 (gu)n k*nh $h+ kh0ng thư,ng -u./n
*812 NIm na5
&'121 (gu)n k*nh $h+ thư,ng -u./n
&'122 (gu)n k*nh $h+ kh0ng thư,ng -u./n
*813 NIm 2a
&'131 (gu)n k*nh $h+ thư,ng -u./n
&'132 (gu)n k*nh $h+ kh0ng thư,ng -u./n
32 Q_- N.;i) V')1 L1@ Jn N)
+ơn vị c,
*821 Ng[n kinh -hí N;NN cT-
EQ "n
*823 Ng[n kinh -hí viện tBV
*823 Ng[n kh"c
33 Q_B N.;i) V')1 L1@ ,1Z4 9[) 9+, 12). 7o:
N12 )?\7
+ơn vị c, đơn
đ\t hàng cSa
Nhà n/Rc
3* Q__ N.;i) V')1 L1@ 9a 1P)1 ,12)1 TSCĐ
Mọi đơn vị
!OẠI B# CÁC KHOẢN THU
34 B"" CN7 V14K) ,1;
+ơn vị c,
4111 Th -hí, 9ệ -hí
-h"t 2inh
4112 Th th%o đơn đ\t hàng cSa nhà n/Rc
4113 Th kh"c
38 B-" T1; 71?: b;: ).0) eN71
+ơn vị c,
4211 Dhí, 9ệ -hí
-h"t 2inh
4212 Tiền, hàng viện tBV
3: B8" T1; 146, 9Y). eK) k;f,3 V')1 J4:)1
+ơn vị c, (+
;>'?
!OẠI _# CÁC KHOẢN CHI
33 _8" C1' 146, 9Y). eK) k;f,3 V')1 J4:)1
+ơn vị c, hoạt
đ=ng ;>'?
#hi ti$t th%o
đ=ng ;>'?
3K _8B C1' ,1Z4 9[) 9+, 12). 7o: N12 )?\7
+ơn vị c, đơn
đ\t hàng cSa
Nhà n/Rc
*L _Q8 C1' L1@ ,XK ,X?\7
+ơn vị c, -h"t
2inh
*1 __" C1' 146, 9Y).
Mọi đơn vị
8811 NIm tB/Rc
''111 h* thư,ng -u./n
''112 h* kh0ng thư,ng -u./n
8812 NIm na5
''121 h* thư,ng -u./n
''122 h* kh0ng thư,ng -u./n
8813 NIm 2a
''131 h* thư,ng -u./n
''132 h* kh0ng thư,ng -u./n
*2 __- C1' Jn N)
+ơn vị c, #hi ti$t th%o
8821 #hi q7n 9! EQ "n
EQ "n EQ "n
8822 #hi thQc hiện EQ "n
!OẠI p# TÀI KHOẢN NGOÀI TẢNG
1 pp" T2' eK) ,1;C ).42'
2 pp- T2' eK) )1G) .'O 1Y3 )1G) .': 7H).
3 ppQ K14N) 71' 12)1 71@)1
* ppB DI). 7I D0; 5() 9:). e/ JI).
4 pp` N.46' ,E 7N7 D46'
8 ppq Dn ,4N) 71' 146, 9Y).
LL31 ?Q to"n chi th/Wng Y56n
LL32 ?Q to"n chi khPng th/Wng Y56n
: ppr Dn ,4N) 71' 71?[). ,XP)13 Jn N)
LLK1 ?Q to"n chi ch/ơng tBOnh, EQ "n
LLK2 ?Q to"n chi đ. t/ >?#)

9 10 213 214 TSCĐ vô hình Hao mòn TSCĐ 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 2142 Hao mòn TSCĐ vô hình Đầu tư tài chính dài hạn 2211 Đầu tư chứng khoán dài hạn 2212 Vốn góp 2218 Đầu tư tài chính dài hạn khác XDCB dở dang 2411 Mua sắm TSCĐ 2412 Xây dựng cơ bản 2413 Sửa chữa lớn TSCĐ LOẠI 3: THANH TOÁN Mọi đơn vị Mọi đơn vị 11 221 12 241 13 311 3111 3113 31131 31132 3118 Các khoản phải thu Phải thu của khách hàng Thuế GTGT được khấu trừ Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá. dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ Phải thu khác Tạm ứng Mọi đơn vị Đơn vị được khấu trừ thuế GTGT Chi tiết theo yêu cấu quản lý 14 15 312 313 Mọi đơn vị Chi tiết từng đối tượng Chi tiết từng đối tượng Cho vay 3131 Cho vay trong hạn 3132 Cho vay quá hạn 3133 Khoanh nợ cho vay Các khoản phải trả 3311 Phải trả người cung cấp 3312 Phải trả nợ vay 3318 Phải trả khác Các khoản phải nộp theo lương 3321 Bảo hiểm xã hội Đơn vị có dự án tín dụng 16 331 Mọi đơn vị Chi tiết từng đối tượng 17 332 Mọi đơn vị .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->