CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Mường Xén, ngày .... tháng.... năm....

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP 10D
TUẦN : ....
I. THÀNH PHẦN:
- GVCN : Thầy Phan Tiến Mạnh - Chủ toạ.
- Thư ký : ...........................................................
- Tập thể học sinh lớp 10D Vắng mặt : ......
- Chi hội trưởng hội Phụ huynh của lớp (nếu có):...................
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian: Bắt đầu : ......................
2. Địa điểm: Phòng học lớp 10D Trường THPT DTNT Kỳ Sơn.
III. NỘI DUNG:
1.GVCN nhận xét về tình hình học tập, nền nếp của học sinh trong tuần qua.
a. Về học tập:
- Ưu điểm:
.................................................. ..................................................................................................................
.
.................................................. ..................................................................................................................
.
- Nhược điểm:
.................................................. ..................................................................................................................
.
.................................................. ..................................................................................................................
.
b. Về nền nếp:
- Ưu điểm:
.................................................. ..................................................................................................................
.
.................................................. ..................................................................................................................
.
- Nhược điểm:
.................................................. ..................................................................................................................
.
.................................................. ..................................................................................................................
.
c. Các hoạt động khác:
- Ưu điểm:
.................................................. ..................................................................................................................
.
.................................................. ..................................................................................................................
.
- Nhược điểm:
.................................................. ..................................................................................................................
.
.................................................. ..................................................................................................................
.
2. Ý kiến của Học sinh và Phụ huynh về kết quả học tập và rèn luyện trong tuần qua.
- Ý kiến các bạn trong lớp:
.................................................. ..................................................................................................................
.
.................................................. ..................................................................................................................
.
- Ý kiến của Phụ huynh (nếu có).

........................ Thư ký Chủ toạ ................................... c. ............ . ..... a........................................ Tuyên dương: b...........Chiếu theo nội quy của lớp và nhà trường đề ra)........................................ ............................................................................... Hình thức kỷ luật: (Yêu cầu ghi rõ hình thức kỷ luật của từng HS ........................................... ........................... ................ b................................................................... ........................................................ Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc:.................. c. Phê bình: Những HS vi phạm nội quy của lớp...................................... .................................................................. ... Tuyên dương và phê bình cá nhân (tổ)..............................3............................ .......................... ............................................................................... 4......... Về nền nếp: .............. Phương hướng hoạt động tuần tới...................................... ........... ...................................................... nhà trường....... a............................. ........... Về học tập: ........................... Các họat động khác: .......................... ................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful