P. 1
Bien Ban Sinh Hoat Lop Mau Chung

Bien Ban Sinh Hoat Lop Mau Chung

|Views: 1,652|Likes:
Được xuất bản bởimeo8369

More info:

Published by: meo8369 on Sep 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Mường Xén, ngày .... tháng.... năm....
BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP 10
TUẦN : ....
I. TH!NH PH"N#
- GVCN : Thầy Phan Tiến Mnh - Ch! "#.
- Th$ %& : ...........................................................
- T'( "h) h*+ ,inh -.( /01 V2n3 45" : ......
- Chi h6i "7$8n3 h6i Ph9 h:ynh +!a -.( ;nế: +<=:...................
II. TH$I %I&N '! Đ(& ĐI)*#
/. Th>i 3ian: ?2" @ầ: : ......................
A. BCa @i)4: PhDn3 h*+ -.( /01 T7$>n3 THPT 1TNT EF GHn.
III. N+I ,N%#
1.%'-N nhận ./0 12 03nh h3nh h4c 0ập5 n2n n6p c78 h4c 9:nh 0;on< 0=>n ?=8.
a. VI h*+ "'(:
- J: @i)4:
.................................................. ..................................................................................................................
.
.................................................. ..................................................................................................................
.
- Nh$K+ @i)4:
.................................................. ..................................................................................................................
.
.................................................. ..................................................................................................................
.
L. VI nIn nế(:
- J: @i)4:
.................................................. ..................................................................................................................
.
.................................................. ..................................................................................................................
.
- Nh$K+ @i)4:
.................................................. ..................................................................................................................
.
.................................................. ..................................................................................................................
.
+. CM+ h#" @6n3 %hM+:
- J: @i)4:
.................................................. ..................................................................................................................
.
.................................................. ..................................................................................................................
.
- Nh$K+ @i)4:
.................................................. ..................................................................................................................
.
.................................................. ..................................................................................................................
.
@. A B:6n c78 H4c 9:nh 1C PhD h=Enh 12 B60 ?=F h4c 0ập 1C ;Gn l=EHn 0;on< 0=>n ?=8.
- N %iến +M+ Ln "7#n3 -.(:
.................................................. ..................................................................................................................
.
.................................................. ..................................................................................................................
.
- N %iến +!a Ph9 h:ynh ;nế: +<=.
I. T=EJn dKLn< 1C phJ M3nh cN nhOn P0QR.
a. T:yOn P$Hn3:
L. PhO LQnh: NhRn3 HG Si (h4 n6i T:y +!a -.(U nhV "7$>n3.
+. HQnh "hW+ %X -:'":
;YO: +ầ: 3hi 7Z hQnh "hW+ %X -:'" +!a "[n3 HG - Chiế: "h\# n6i T:y +!a -.( SV nhV "7$>n3 @I 7a=.
S. PhKLn< hKTn< hoạ0 Uộn< 0=>n 0T:.
a. VI h*+ "'(:
.................................................. ..................................................................................................................
.
.................................................. ..................................................................................................................
.
L. VI nIn nế(:
.................................................. ..................................................................................................................
.
.................................................. ..................................................................................................................
.
+. CM+ h*a" @6n3 %hM+:
.................................................. ..................................................................................................................
.
.................................................. ..................................................................................................................
.
?:]i ,inh h#" %ế" "h^+ SV# -^+:...............

ThK BV -h7 0oạ

................. Các họat động khác: .................... ............. Phương hướng hoạt động tuần tới... Thư ký Chủ toạ ...................................................................................................................... Hình thức kỷ luật: (Yêu cầu ghi rõ hình thức kỷ luật của từng HS ......................................................................................3..................... b.......................................................... Tuyên dương và phê bình cá nhân (tổ). a................................................................... ......................................................................... ................................................................. Về nền nếp: ... ............ ............. .......... Tuyên dương: b........................... ..................... ............................................................................................. c...................................... Về học tập: .........................Chiếu theo nội quy của lớp và nhà trường đề ra)..................... ... ..... 4................................... .......... ................................................... ....................................... . .. Phê bình: Những HS vi phạm nội quy của lớp................ nhà trường... c.......................... a....... Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc:.................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->