P. 1
Bao Cao Hoa Sinh

Bao Cao Hoa Sinh

|Views: 1,245|Likes:
Được xuất bản bởiThuy Truc Nguyen Le

More info:

Published by: Thuy Truc Nguyen Le on Sep 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: PROTEIN ................................................................................................................................. 2
BÀI 1: PHẢN N! BI"#$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2
BÀI 2: K&T T'( TH")N N!H*+H B,N! -".I T#"N! T/NH %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 4
BÀI 0: PH12N! PH3P S4#$NS$N %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 5
6PH12N! PH3P 73+ 8*NH 89- :4#-4L; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 5
BÀI 4: 8*NH L1<N!P#4T$IN B,N! PH12N! PH3P K=$L>(HL %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ?
6!IẢN! T#@N -A HBNH; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ?
CHƯƠNG II: ENZYME ................................................................................................................................ 9
BÀI 1: ẢNH H1CN! +'( NHIDT 8E 8&N H49T T/NH +'( $NFG-$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% H
BÀI 2: ẢNH H1CN! +'( +3+ +HIT H49T HJ( KÀ KB- HL- 8&N H49T T/NH +'(
$NFG-$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1M
BÀI 0: 73+ 8*NH H49T 8E α N(-GL(S$ TH$4 PH12N! PH3P O4HL!$-"TH %%%%%%%%%%%%%%%%% 11
CHƯƠNG III: GLUCIDE ........................................................................................................................... 13
BÀI 1: PHẢN N! KPI TH".+ THQ :$HLIN! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 10
BÀI 2: PHẢN N! S$LIO(N4:: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 15
BÀI 0: 73+ 8*NH 81RN! KHQ B,N! PH12N! PH3P S"(N! PHT K& %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1?
CHƯƠNG IV: VITAMIN ............................................................................................................................ 19
BÀI 1: PH12N! PH3P 8*NH T/NH KIT(-IN ( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1H
BÀI 2: PH12N! PH3P 8*NH T/NH KIT(-IN + %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2M
BÀI 0: PH12N! PH3P 8*NH L1<N! KIT(-IN + %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 21
BÀI 1: SU NHV T12N! HJ( LIPI>$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 20
BÀI 2: PHẢN N! 7À PHWN! HJ( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 24
BÀI 0: 73+ 8*NH +HX S. I4> +'( +HIT BY4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 25
BÀI 4: 73+ 8*NH +HX S. (+I>$ +'( +HIT BY4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2?
BÀI 5: 73+ 8*NH LIPIT TTN! S. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2Z
6!IẢN! T#@N -A HBNH; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2Z
N 2M1M N 1
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Chương I: PROTEIN
Bài 1: PHN !NG BIURE
N[\]^n t_c:
− 8`] aà phbn cn[ dec tfgn[ cha ai^n ijt pkptilk 6+4NNHN;
− Tfmn[ mni tfgon[ iipmq crc hsp chtt có chca tu hai ai^n ijt pkptilk tfv a^n có
thw phbn cn[ xới +\S4
4
tym thành phcc chtt mà\ zanh t{mq t{mq t{m d| ha] d|%
− +gon[ d} mà\ tha] dổi t~] th\}c xàm d} lài mych pkptilk
− Phbn cn[ nà] thgon[ thgon[ dgsccn[ l•n[ dw d€nh agsn[ pfmtkin
N[\]^n ai•\ xà hóa chtt:
− >\n[ l€ch a‚n[ tf_n[ tfcn[ 1ƒ
− "fk tinh thw
− >\n[ l€ch Na4H 1Mƒ
− >\n[ l€ch +\S4
4

+rch tijn hành „ ijt …\b:
8ip\ chj †i\fk: chm xàm ‡n[ n[hi•m ihn m}t {t tinh thw \f^q d\n[ tf^n n[ˆn a‰a ]j\%
LŠc d‹\ \f^ nón[ chb]q djn ihi †_t d‹\ ccn[ ayi thŒ n[un[ d\n% S\r tfŒnh nà] tym fa
†i\fkq acilk cian\fic xà ammniac
>~n[ 2 ‡n[ n[hi•m:
"#$ #$%i&'
C%( )à( '*i +#$ #$%i&' 1', -- N.OH 1/0 )à
112 $i23 C45O
6
10
.n[ 1 68ựn[ †i\fk;
PTP!:
6+4NNHN;• +\64H;
2
>\n[ l€ch t{m d|
.n[ 2 60ma ll a‚n[ tf_n[
tfcn[ 1ƒ;
>\n[ l€ch mà\ t{m
+hŠ Ž ihnn[ chm …\r nhip\ +\S4
4
xŒ mà\ zanh cha +\64H;
2
dgsc tym thành
 Gi7i 3%89%:
N 2M1M N 2
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
− Th\‡c th‰ cha phbn cn[ mà\ †i\fk aà l\n[ l€ch Na4H xà +\S4
4
q dni ihi nó c‚n
dgsc [ˆi aà trc chtt †i\fk
− T\] nhi^n ch• †i\fk v d`] ihnn[ phbi aà th\‡c th‰ có chca †i\fk mà aà xŒ cb †i\fk
xà pfmtkin dp\ chm phbn cn[ mà\ [i‡n[ nha\ xới Na4H xà +\S4
4
q +gon[ d} mà\
tha] dổi t~] th\}c xàm d} lài mych pkptilk
− Phbn cn[ •m mà\ Bi\fkq ai^n ijt pkptilk xới +\
2•
tfmn[ -T iipmq aà phbn cn[ dec
tfgn[ dw nh‘n †ijt pfmtkin
 N$4:;# 3<9 9=9 >%7# ?#$ 'à4 @%=9 9A. >B(3Ci#:
− Phản ứng xantoproteic: dec tfgn[ xới crc azit amin x‚n[ th’m% +rc [‡c
aminm acil T]fqTfpqPhk tfmn[ pfmtkin trc l•n[ xới HN4
0
dec tym thành mà\
xàn[ xà •a\ ihi th^m iipm •“ ch\]wn thành la cam
− Phản ứng ninhydrin: dec tfgn[ xới crc α N azit amin%
− Phản ứng Pholia: dec tfgn[ xới crc azit amin chca ag\ h\”nh
− Phản ứng Millon : phrt hi•n T]fm•in% [‡c T]f trc l•n[ xới thh] n[`n
nitfatk tfmn[ HN4
0
dec tym thành ijt tha mà\ n`\ dtt
− Phản ứng Folin: phrt hi•n T]fm•inq Tf]ptmphan%
− Phản ứng a!ag"chi: phrt hi•n (f[inin% !‡c (f[ trc l•n[ xới l\n[ l€ch
iipm cha •Nnaphtma xà h]pm†fmmitk chm mà\ d| anh dàm
N 2M1M N 0
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Bài 2: DET TFA THUGN NGHHCH BING MU"I
TRUNG TJNH
N[\]^n t_c:
− +rc m\‡i cha iim amyi iipm xà iipm thổ 6thgon[ l~n[ aà 6NH
4
;
2
S4
4
q Na
2
S4
4
q
Na+aq -[S4
4
;

có trc l•n[ [`] ijt tha th\‘n n[h€ch pfmtkin% Sa\ dó nj\ amyi †| nhanh
crc ]j\ t‡ [`] ijt tha qpfmtkin tfv xp tfyn[ thri l\n[ l€ch ikm †pn%
− +rc pfmtkin ihrc nha\ có thw †€ ijt tha x’{ crc n–n[ d} m\‡i ihrc nha\qxŒ x‘] có
thw l~n[ m\‡i dw trch fi^n[ crc pfmtkin fa ih|i h—n hsp cha chŠn[%
N[\]^n ai•\ xà hóa chtt:
− >\n[ l€ch a‚n[ tf_n[ tfcn[ ihnn[ pha am˜n[%
− >\n[ l€ch 6NH
4
;
2
S4
4
†bm h‚a %
− Tinh thw Na+a%
− Ngớc ctt%
+rch tijn hành „ ijt …\b:
#$ +hm xàm ‡n[ n[hi•m 0ma a‚n[ tf_n[ tfcn[ • 0ma ll 6NH
4
;
2
S4
4
†bm hmàq a_c dp\ djn
ihi l\n[ l€ch †rn †bm hmà xà z\tt hi•n ijt tha [am†\ain% 8w 5 phŠtq aˆc †| ijt t\b 6 thtm
gớt [it] aˆc †™n[ ll 6NH
4
;
2
S4
4
; xàm m}t ‡n[ n[hi•m ihrc %
+hm xàm l€ch aˆc 0[ tinh thw 6NH
4
;
2
S4
4
6nj\ l€ch aˆc aà 4ma; chm djn ihi l\n[ l€ch †bm
hmàq a_cq aa†\min ijt thaqaˆcq th\ ijt tha
+hm fi^n[ ijt tha [am†\ain xà aa†\min xàm 2 ‡n[ n[hi•m tg’n[ cn[q th^m xàm 2 ‡n[ tu 2N
0ma ngớc cttq a_c dp\%
 DK3 L47:
 .n[ 1 : tcc aà ‡n[ chca ijt tha [am†\ain q•a\ ihi chm ngớc ctt xàm thŒ ijt tha tan
từ từ tfmn[ ngớc ctt %
− >m !am†\nain xšn v lyn[ ijt tha qdó aà lm !am†\ain d˜ †€ †ijn t{nh qihnn[
…\a] xp tfyn[ thri l\n[ l€ch ikm n[a] dgsc 6 hi•n tgsn[ ijt tha ihnn[
th\‘n n[h€ch ;%
 .n[ 2 : tcc aà ‡n[ chca ijt tha aa†\minq•a\ ihi chm ngớc ctt xàm thŒ ijt tha tan
ngay tfmn[ ngớc ctt%
− >m (a†\min tfv xp tfyn[ thri l\n[ l€ch ikm nhg †an d‹\q ijt tha tan hmàn
tmàn 6hi•n tgsn[ ijt tha th\‘n n[h€ch;%
%$+hm xàm ‡n[ n[hi•m 0ma a‚n[ tf_n[ tfcn[ q chm tijp Na+a xàm ql~n[ d›a th\œ tinh
ih\t] chm djn ihi l\n[ l€ch †bm hmà% 8w ]^n 5 phŠt thŒ tht] z\tt hi•n kết tủa a % Lˆc ijt
tha •a\ dó acil hmr ph‹n l€ch aˆc dó †™n[ crch th^m xàm 1 [iˆt +H
0
+44H 1ƒ qthŒ tht]
z\tt hi•n kết tủa b%
 DK3 L47:
Kjt tha a aà !am†\ain%
Kjt tha † aà (a†\min%
N 2M1M N 4
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
 Gi7i 3%89% :
-—i amyi pfmtkin ijt tha v crc n–n[ d} ihrc nha\ %Khi chm Na+a xàm qd‹\ ti^n
!am†\ain ijt tha tfgớc %Sa\ dó dó aˆc hjt i^t tha qchm xàm l€ch aˆc +H
0
+44H 1ƒq pH
[ibm aàm z\tt hi•n ijt tha (a†\min%
N 2M1M N 5
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Bài 3: PHƯƠNG PHMP 5OREN5EN
NP%OP#$ >%=> Q=9 RS#% RT' U(B'(,V
N[\]^n t_c:
− +rc aminm acilk có thw phbn cn[ xới •mfmma tf\n[ t{nh dw tym thành lšn z\tt
mkt]aknic%Kjt …\b aà nhóm amin mtt t{nh chtt c’ †bn cha nó qn[gsc ayi nhóm
cac†mz]a tfmn[ aminm acilk t–n tyi lyn[ mkt]akn tự lm có thw ch\žn d} xới Na4H %
− Phg’n[ phrp dgsc cn[ l•n[ tfmn[ tfgon[ hsp nhóm cac†mz]a xà nhóm amin tự
lm †™n[ nha\%
N[\]^n ai•\ xà hóa chtt:
− >\n[ l€ch •mfmma Ÿ 6pha •mfmma : ngớc ctt t a• 1:1 xà ch ch\žn †€ tfgớc
ihi l~n[;%
− Ngớc m_mqngớc ctt%
− >\n[ l€ch Na4H Mq1N%
− Th\‡c th‰ Phknmaphtaakin 0ƒ%
+rch tijn hành „ ijt …\b:
Lt] 2 †Œnh nón xà drnh lt\ †Œnh 1 xà †Œnh 2
 BŒnh 1 : >~n[ aàm †Œnh iiwm tfa% +hm xàm 5Mma ll •mfmma Ÿ xà th^m xàm dó 0
[iˆt phknmaphthaakin 0ƒ%Sa\ dó l~n[ ll Na4H Mq1N dw hi•\ chnh mà\ tfmn[
†Œnh chm djn ihi ch c‚n mà\ h–n[ nhyt% Ta dgsc •mfmmn Ÿ tf\n[ h‚a
 BŒnh 2 : >~n[ aàm †Œnh th{ n[hi•m% +hm xàm 1Mma l€ch mš\ 6d˜ dgsc pha am˜n[
tu 5 djn 2M a‹n ;q th^m 1Mma ll •mfmma Ÿ d˜ tf\n[ hmà xà 0 [iˆt phknmaphthaakin
0ƒq a_c dp\ chm phbn cn[ zb] fa hmàn tmàn% Sa\ dó ch\žn d} †™n[ ll Na4H
Mq1N chm djn ihi ll tfmn[ †Œnh 2 có mà\ h–n[ 6d‘m h’n mà\ v †Œnh 1;
Thực hi•n 0 th‰ th‘t xà 0 th‰ ihnn[6tha] ll dym †™n[ ngớc ctt;q at] tf€ •‡ tf\n[ †Œnh:
T%W @%X#$ T%W 3%Y3
LZ# 1 Mq4 1Mq5
LZ# 2 Mq5 1Mq?
LZ# 3 Mq4 1Mq5
TB4#$ [\#% K
1
¡ Mq45ma ¡ MqMMM45 a K
2
¡ 1Mq5ma ¡ MqM1M5 a
 LO]#$ RT' U(B'(, 9^ 3B(#$ 1, #$4:;# ,i&4 :
MN$_,V ` 1a6 N V
2
b V
1
V_.
Tfmn[ dó : K
1
aà thw t{ch Na4H Mq1N tf\n[ †Œnh cha 0 a‹n th‰ ihnn[
K
2
aà thw t{ch Na4H Mq1N tf\n[ †Œnh cha 0 a‹n th‰ th‘t
a aà agsn[ mš\ 6ma; cn[ xới 1Mma l€ch mš\ pha am˜n[ z a‹n 6a¡ 1 ma ¡
MqMM1 a;%
⇒-6[¢a; ¡ 1q4 6MqM 1M5 £ MqMMM45 ;¢M%MM1 ¡ 14q21
N 2M1M N 5
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Bài 6: cHNH LƯdNGPROTEIN BING PHƯƠNG
PHMP DeELDAHL
NGi7#$ 3B;# 'X %\#%V
N[\]^n t_c:
− >gới trc l•n[ c~a H
2
S4
4
dec v nhi•t d} crm qcrc hsp chtt h•\ c’ có chca
nit’ †€ ph`n hh] xà †€ mz] hóa djn +4
2
xà H
2
4 qc‚n nit’ ch\]wn thành ammmniac xà
tijp t•c ijt hsp xới H
2
S4
4
tym thành m\‡i ammni •\aphatk % S\r tfŒnh dgsc tijn hành
thkm crc †gớc •a\ :
− Kn c’ hóa mš\ :
#N+HNH
2
£ +44H • H
2
S4
4
 +4
2
• H
2
4 • 6NH
4
;
2
S4
4
− +tt dym :
6NH
4
;
2
S4
4
• 2 Na4H  Na
2
S4
4
• 2NH
0
• 2H
2
4
− Sa\ dó agsn[ NH
0
dgsc h’i ngớc ani c\‡n †™n[ m}t l•n[ c• aà mr]
Pafna• £Oaf[nkf 6mr] chgn[ ctt dym ;xà dgsc lšn djn m}t †Œnh tam [irc có chca
m}t agsn[ thoi H
2
S4
4
%Tu d`] chm ph¤p chŠn[ ta zrc d€nh dgsc agsn[ NH
0
phón[
th{ch fa qcó n[h¥a aà zrc d€nh dgsc agsn[ dym có tfmn[ mš\ n[\]^n ai•\ :
NH
0
• H
2
S4
4
 6NH
4
;
2
S4
4
• H
2
S4
4lg
− +h\žn d} H
2
S4
4
lg v †Œnh hcn[ †™n[ l\n[ l€ch Na4H MqM1N
N[\]^n ai•\ xà hóa chtt:
− K‘t phžm có chca Nit’ 6 ngớc m_m qd‘\ h› qcrc amyi thực phžm ;
− H
2
S4
4
d‘m dec%
− K
2
S4
4
tinh ihijt%
− +\S4
4
tinh ihijt%
− Sk%
− Na4H 4Mƒ%
− H
2
S4
4
Mq1N : 2qZma H
2
S4
4
d‘m dec 6l¡1qZ4¢a{t;%
− Na4H Mq1N : 4[ Na4H tinh thw¢a{t%
− Phknmaphtaakin 1ƒ tfmn[ c–n %
− H+a am˜n[ %
6N^n l~n[ ‡n[ ch\žn dw ch\žn †€ H
2
S4
4
xà Na4H Mq1N;
+rch tijn hành „ ijt …\b:
− 8‹\ ti^n hŠt 1ma 6d‡i xới n[\]^n ai•\ a|n[ ; ha] c`n ch{nh zrc 1[ 6d‡i xới
n[\]^n ai•\ ihn d˜ n[hipn nh\]¦n ; chm xàm †Œnh K§knlana qchm th^m 1Mma H
2
S4
4
d‘m dec 6l¡1qZ4;%8w t¨n[ …\r tfŒnh xn c’ hóa 6d‡t chr]; c‹n chm th^m chtt zŠc
trc%T‡t nhtt aà l~n[ Mq5[ h—n hsp K
2
S4
4
: +\S4
4
: Sk 61MM:1M :1;% +ó thw l~n[ m}t
mŒnh Sk iim amyi MqM5[ hmec l~n[ h—n hsp +\S4
4
xà K
2
S4
4
hmec acil pkfchamfic%
N 2M1M N ?
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
H—n hsp zŠc trc có trc l•n[ aàm t¨n[ nhi•t d} •niqlm dó aàm t¨n[ x‘n t‡c cha …\r
tŒnh phbn cn[% Sa\ ihi th^m crc chtt zŠc trc d\n nh© hsp chm djn ihi l\nh l€ch hmàn
tmàn mtt mà\% +h d\n mynh ihi h—n hsp d˜ hmàn tmàn ch\]wn •an[ l€ch a|n[% Tfmn[
…\r tfŒnh d\n thnh thmbn[ a_c nh©qtfrn[ ih¤m a¤m •a\ chm ihnn[ c‚n m}t xjt dkn nàm
cha mš\ n[\]^n ai•\ th{ n[hi•m chga †€ ph`n hh] •ót ayi tf^n thành †Œnh %8\n chm tới
ihi l\n[ l€ch hmàn tmàn tf_n[%
− Sa\ dó ch\]wn tmàn
†} l\n[ l€ch •a\ ihi d˜ xn c’
hóa zmn[ v †Œnh K§knlaha xàm
†Œnh d€nh mcc 1MMma qth^m
ngớc ctt chm djn n[tn chiaqa_c
dp\ %>•n[ c• ctt tfgớc ihi •‰
l•n[ phbi f‰a •ych : at] xàm
†Œnh tam [irc 1Mma H
2
S4
4
Mq1N qth^m xài [iˆt ch th€
phknmaphthaakin xà a_p xàm
mr] ctt nhg mn hŒnh % 8\n •ni
ngớc tfmn[ †Œnh c‹\ tym h’i
ngớc qmv ngớc xà ‡n[ •inh hàn
%Sa\ dó …\a ph¦\ chm xàm †Œnh
ctt 1Mma ll th{ n[hi•m tu †Œnh
d€nh mcc xà tijp dó ZN1Mma
l\n[ l€ch Na4H 4Mƒ %Tfrn[ ph¦\ †™n[ m}t agsn[ nh| ngớc ctt qf–i dón[ ihóa %H’i
ngớc tu †Œnh c‹\ ••c …\a †Œnh phbn cn[ xà i¤m thkm NH
0
•an[ †Œnh htp ph• % S\r
tfŒnh ctt ijt thŠc •a\ 15 phŠt %8€nh ph`n agsn[ H
2
S4
4
lg †™n[ l\n[ l€ch Na4H
Mq1N%
− Sa\ ihi d˜ at] †Œnh htp ph• det †Œnh ngớc ctt xàm qdón[ ihóaqd–n[ thoi
mv ihóa v †Œnh f‰a %>\n[ l€ch ch\]wn tu †Œnh ctt •an[ †Œnh f‰a qthrm †| l\n[ l€ch
†žn di %Sa\ ihi th{ n[hi•m zmn[ phbi f‰a •ych mr] ctt xi agsn[ 1 a‹n †™n[ H+a am˜n[
xà nhip\ a‹n †™n[ ngớc ctt %
T8#% @K3 L47 :
Hàm agsn[ nit’ t{nh thkm cnn[ thcc •a\ :
V
b a
X
% 1M
1MM % 1MMMM % MM14 q M ;% 6 −
=
7: hàm agsn[ nit’ 6[¢a;
a: •‡ mma H
2
S4
4
Mq1N dkm htp th• NH
0
†: •‡ mma Na4H Mq1N ti^\ zch\žn ti^\ t‡n chm ch\žn •d}
K: •‡ ma phžm x‘t dkm xn c’ hóa
MqMM14: agsn[ [ nit’ cn[ xới 1ma H
2
S4
4
Mq1N
N 2M1M N Z
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Chương II: EN&'ME
Bài 1: NH HƯfNG CFA NHIgT ch cEN HOiT
TJNH CFA ENZYME
N[\]^n t_c:
− Nhi•t d} có bnh hgvn[ …\an tfˆn[ djn t‡c d} phbn cn[ cha knª]mk% Sự t¨n[ t‡c
d} phbn cn[ cha knª]mk †™n[ crch n`n nhi•t d} ch có hi•\ …\b tfmn[ m}t ihmbn[
nhi•t d} tg’n[ d‡i h©p
− Nhi•t d} t‡i th{ch cha ph‹n aớn crc knª]mk aà tfmn[ ihmbn[ 4MN5M
M
+% C nhi•t d}
tf^n ZM
M
+ h‹\ hjt crc knª]mk †€ †ijn t{nh ihnn[ th\‘n n[h€ch
+rch tijn hành „ ijt …\b:
+h\žn †€ 4 ‡n[ n[hi•mq chm xàm m—i ‡n[ 2ma ll tinh †}t 1ƒ
 .n[ 1 : [ia nhi•t v Z5NHM
M
+
 .n[ 2 : chm xàm ngớc dr
 .n[ 0 : dw v th tm 45N5M
M
+
 .n[ 4 : dw v nhi•t d} ph‚n[
− !i• crc ‡n[ tfmn[ 15 phŠt dw ll tfmn[ ‡n[ dyt djn crc nhi•t d}
tg’n[ cn[
− Tijp t•c chm xàm m—i ‡n[ Mq5ma ll am]aa•k c›n[ d˜ dyt crc
nhi•t d} tf^n xà det crc ‡n[ n[hi•m v crc nhi•t d} c›
− Sa\ 1q 2q 4q 5q Z xà 12 phŠt at] tu m—i ‡n[ 1 [iˆtq nh| xàm crc
[iˆt th\‡c th‰ L\[ma d˜ ch\žn †€ •«n tf^n †bn i{nh% S\an •rt mà\ tym thành
"#$ 1 "#$ 2 "#$ 3 "#$ 6
1 >%j3 7anh dkn T{m dkn 8kn 8kn d‘m
2 >%j3 7anh dkn 8kn nhyt T{m dkn N`\ dtt
6 >%j3 7anh dkn N`\ dkn N`\ nhyt N`\ dtt nhyt
k >%j3 7anh dkn N`\ dkn N`\ nhyt nhyt N`\ dtt nhyt
l >%j3 7anh dkn N`\ dtt N`\ nhyt h’n N`\ dtt nhyt h’n
12 >%j3 7anh dkn N`\ dkn N`\ ftt nhyt -à\ cha a\[ma
S\a †bn[ tf^n ta tht] : tfmn[ ‡n[ 1 xà ‡n[ 2 thŒ mà\ ll tinh †}t tha] dổi ihnn[ drn[
iwq tfmn[ ‡n[ 0 xà ‡n[ 4 mà\ cha ll tinh †}t tha] dổi nho knª]mk d˜ thh] ph`n
 Gi7i 3%89% :
Nhi•t d} có bnh hgvn[ …\an tfˆn[ djn t‡c d} phbn cn[ cha knª]mk% Nhi•t d} t‡i
th{ch cha phbn cn[ knª]mk n™m tfmn[ phym xi 4MN5M
M
+ xà có thw †iwn dổi ph• th\}c xàm
nhip\ ]j\ t‡ nhg d} •ych cha knª]mkq thoi [ian phbn cn[¬Nhi•t d} mà knª]mk †€ mtt
hmàn tmàn hmyt t{nh zŠc trc [ˆi aà nhi•t d} tới hynq thgon[ xàm ihmbn[ tf^n ?M
M
+% C nhi•t
d} tới hynq knª]mk †€ †ijn t{nhq {t ihi có ihb n¨n[ dgsc h–i ph•c ayi hmyt d}% N[gsc ayiq
N 2M1M N H
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
lgới M
M
+q hmyt d} knª]mk t\] †€ [ibm nhgn[ ayi có thw t¨n[ a^n ihi dga xp nhi•t d} †Œnh
thgon[
Bài 2: NH HƯfNG CFA CMC CHmT HOiT HnA
Vo DpM HqM cEN HOiT TJNH CFA ENZYME
N[\]^n t_c:
+htt hmyt hóa có ihb n¨n[ aàm t¨n[ cgon[ trc l•n[ cha knª]mk% +htt iŒm hrm aà
[ibm ri aực cha knª]mk xới c’ chtt ha] aàm kn]mk mtt ihb n¨n[ ijt hsp xới c’ chtt
+rch tijn hành „ ijt …\b:
+h\žn †€ 0 ‡n[ n[hi•m:
"#$ #$%i&'
5.4 9%( )à( '*i +#$ 1', #Or9 [23 )à 1', -- 3i#%
[s3a ,<9 Rt4. 5.4 )ài >%j3a 3%;' )à( '*i +#$ )ài $i23
3%4+9 3%W L4$(,a ,<9 Rt4
.n[ 1 1ma ngớc ctt -à\ xàn[ h’i d‘m

.n[ 2 1ma ll Na+a 1ƒ -à\ xàn[ nhyt h’n
.n[ 0 1ma ll +\S4
4
-à\ zanh dkn
 DK3 L47:
Ta tht] knª]mk h‚a tan t‡t tfmn[ ngớcq tfmn[ l\n[ l€ch m\‡i am˜n[ nhgn[ ihnn[ tan
tfmn[ l\n[ mni ihnn[ ph`n cực
N 2M1M N 1M
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Bài 3: uMC cHNH HOiT ch α 1(M')(E T*EO
P*+,N- P*.P /O*)-EM0T*
N[\]^n t_c:
− +rc am]aa•k aà crc knª]mk thh] ph`n tinh †}tq có 2 amyi aà α Nam]aa•k xà
β Nam]aa•k% Sự trc l•n[ cha h—n hsp α Nam]aa•k xà β Nam]aa•k tf^n tinh †}t chm ta
h—n hsp càn[ aŠc càn[ nhip\ [a\cm•kq maatm•k xà lkztfin d’n [ibn
− 8w zrc d€nh hmyt d} cha knª]mkq ta zrc d€nh n–n[ d} knª]mk thtp nhtt có
ihb n¨n[ [`] thh] ph`n hmàn tmàn tinh †}t chm crc •bn ph‹m ihnn[ dổi mà\ ll imlk%
8ó aà n[\]^n t_c cha phg’n[ phrp Omha[kmm\th
− 8’n x€ Omha[kmm\th aà agsn[ knª]mk c‹n thijt dw thh] ph`n hmàn tmàn
1m[ tinh †}t v 0?
m
+ •a\ 0M phŠt có +a
N
aàm chtt hmyt hóa
N[\]^n ai•\ xà hóa chtt:
− >\n[ l€ch am]aa•k 6ll ngớc †ˆt pha am˜n[ 1M a‹n; ¡- ngớc †ˆt cha †yn n•
− >\n[ l€ch tnh †}t Mq1ƒ
− >\n[ l€ch Na+a MqHƒ
− >\n[ l€ch Imlk MqM2N
− Ngớc ctt
+rch tijn hành „ ijt …\b:
+h\žn †€ 1M ‡n[ n[hi•mq drnh •‡ tu 1N1Mqchm xàm m—i ‡n[ 1ma ll Na+a MqHƒ% Tfmn[
‡n[ n[hi•m 1 chm xàm 1ma l€ch knª]mkq a_c dp\% Sa\ dó at] 1ma tu ‡n[ n[hi•m 1 chm
xàm ‡n[ n[hi•m 2q a_c i® xà aep ayi chm tới ‡n[ n[hi•m 1M thŒ hŠt 1ma xà †| di% Tfmn[
m—i ‡n[ n[hi•m chm xàm 2ma ll tinh †}t Mq1ƒq a_c dp\ xà dw xàm th tm ổn nhi•t v 0?
m
+
tfmn[ 0MphŠt% Khi thoi [ian hjtq aàm n[\}i crc ‡n[ djn nhi•t d} ph‚n[ xà chm xàm m—i
‡n[ 2 [iˆt ll Imlk MqM2N xà a_c dp\
N 2M1M N 11
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
 DK3 L47:
Ta tht] 5 ‡n[ n[hi•m d‹\ thh] ph`n hmàn tmàn% .n[ ? ph`n hh] dgsc Ÿq c‚n 0 ‡n[
c‚n ayi hmàn tmàn ihnn[ †€ ph`n hh]
 H(T3 Rs C#v:'C: 7¡ 2
n
¯2
6tfmn[ dó n aà •‡ thc tự ‡n[ n[hi•m có n–n[ d} knª]mk thtp nhtt xà d˜ dgsc thh] ph`n
hmàn tmàn;
 7¡ 2
5
¯2¡12Z
 Gi7i 3%89%:
Khi chŠn[ ta pha am˜n[ ngớc †ˆt 1M a‹n xà l€ch knª]mk tfmn[ ngớc †ˆt ayi dgsc pha
am˜n[ djn 1M a‹n tijp thkm 6…\a 1M ‡n[ n[hi•m; thŒ djn ‡n[ n[hi•m ?q agsn[ tinh †}t c‚n
ftt {t n^n ch thh] ph`n dgsc Ÿ% 8jn 0 ‡n[ n[hi•m c\‡i 6‡n[ n[hi•m ZqHq1M;q agsn[
knª]mk ihnn[ c‚n n^n ihnn[ thw thh] ph`n dgsc tinh †}t
 V.i 3Bw 9A. N.C, 3B(#$ 3%8 #$%i&': +a
N
tfmn[ Na+a aàm chtt hmyt hóa
knª]mk
N 2M1M N 12
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Chương III: -)0CI1E
Bài 1: PHN !NG VxI THU"C THy zEHLING
N[\]^n t_c:
− >m có chca chcc aalkh]lk hmec cktmn chm n^n crc mmnm•acchafilk có t{nh
ih‰ xà dgsc [ˆi aà dgon[ ih‰% Nj\ 2 mmnm•acchafil ijt hsp xới nha\
†™n[ 2 h]lfmz]a [a\cm•ilk thŒ li•accchafilk tym thành †€ mtt t{nh ih‰%
+‚n nj\ nhóm 4H [a\cm•ilk cha nhóm nà] ai^n ijt xới nhóm 4H aacma
cha mmnm•acchafil iia thŒ li•acchafil tym thành xšn c‚n t{nh ih‰
− Khi d\n dgon[ ih‰ xới ll th\‡c th‰ :khain[ thŒ ijt tha d| cha +\
2
4 hŒnh
thành 6 lm dgon[ ih‰ d˜ ih‰ +\64H;
2
có tfmn[ :khain[ thành +\4
2
;
N[\]^n ai•\ xà hóa chtt:
− >\n[ l€ch !a\cm•k 1ƒ
− >\n[ l€ch -antm•k 1ƒ
− >\n[ l€ch Sacchafilk 1ƒ
− Th\‡c th‰ :khain[ ( 6+\S4
4
;
− Th\‡c th‰ :khain[ B 6Ski[nkt • Na4H;
+rch tijn hành „ ijt …\b:
Lt] 0 ‡n[ n[hi•mq drnh •‡ tu 1N0 nhg •a\ :
 "#$ 1 : chm 2ml glucose 1ƒ • 1ma :khain[ ( • 1ma :khain[ B • d\n
tfmn[ 5 phŠt
N DK3 L47: có ijt tha d| [ych tg’i 6 +\
2
4 ;
N PTP!:
 "#$ 2 : chm 2ml maltose 1ƒ • 1ma :khain[ ( • 1ma :khain[ B • d\n
tfmn[ 5 phŠt
N DK3 L47: có ijt tha d| [ych tg’i 6 +\
2
4 ;
N PTP!:
 "#$ 3 : chm 2ml saccharide 1ƒ • 1ma :khain[ ( • 1ma :khain[ B • d\n
tfmn[ 5 phŠt
N DK3 L47: ihnn[ hi•n tgsn[
N PTP!:
N 2M1M N 10
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
 Gi7i 3%89%:
− Th\‡c th‰ :khain[ aà h—n hsp 2ll : ll
+\S4
4
xà ll m\‡i Ski[nkt xới Na4H% Khi tf}n
2 ll tf^n xới nha\ thŒ zb] fa phbn cn[ :
− +\S4
4
• 2 Na4H →+\64H;
2
• Na
2
S4
4
− Sa\ dó ll +\S4
4
trc l•n[ xới m\‡i •ki[nkt
tym m\‡i phcc h‚a tanq ll có mà\ zanh thšm
− -\‡i phcc tf^n aà hsp chtt ihnn[ †pn
− Tfmn[ mni tfgon[ iipmq crc mmnm xà 1 •‡
lizacafit ih‰ +\
2•
lgới lyn[ aacmaat d–n[ thành
+\
2•
q chcc aalkhit †€ mzi hóa thành azit hmec
m\‡i tg’n[ cn[
− >m [a\cm•k xà maatm•k có t{nh ih‰ n^n ihi
d\n xới ll th\‡c th‰ :khain[ thŒ ijt tha d| cha
+\
2
4 hŒnh thành 6 lm dgon[ d˜ ih‰ +\64H ;
2
có tfmn[ :khain[ thành +\4
2
;
N 2M1M N 14
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Bài 2: PHN !NG 5ELI{ANOzz
N[\]^n t_c:
− Khi tf}n ll acil a•cmf†ic xới ll zanh mkt]akn thŒ ll •“ mtt mà\% Phbn
cn[ zb] fa lm acil a•cmf†ic †€ mzi hóa thành acil lkhilfm a•cmf†ic xà zanh mkt]akn
tfv thành lyn[ ihnn[ mà\
N[\]^n ai•\ xà hóa chtt:
− >\n[ l€ch •f\ctm•k 1ƒ
− >\n[ l€ch [a\tm•k 1ƒ
− >\n[ l€ch Na+a 1ƒ
− Th\‡c th‰ Skai°anm••
+rch tijn hành „ ijt …\b:
+hm xàm m—i ‡n[ n[hi•m 2ma th\‡c th‰ Skai°anm•• xà th^m xàm :
 .n[ 1 : 2ma ll •f\ctm•k 1ƒ
 .n[ 2 : 2ma ll [a\cm•k 1ƒ
 .n[ 0 : 2ma ngớc ctt
T|3 97 R4# 9=9% 3%A: 3B(#$ } >%j3 DK3 L47
"#$ 1 +ó mà\ d| anh dàm tg’i
"#$ 2 -à\ d| xàn[ nhyt
"#$ 3 Khnn[ hi•n tgsn[
 Gi7i 3%89% :
Phbn cn[ •kai°anm•• dec tfgn[ d‡i xới crc •f\ctm•k xà crc cktmhkzm•k nhgn[ ihnn[
nhy] d‡i xới crc aalmhkzmª
N 2M1M N 15
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
N 2M1M N 15
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Bài 3: uMC cHNH cƯ~NG DHy BING PHƯƠNG
PHMP •UANG PH€ DE
N[\]^n t_c:
− +rc amyi dgon[ ih‰ có ihb n¨n[ ih‰ :kffic]an\f 6:k
0•
; thành :kffmc]an\f
6:k
2•
; imn nà] có mà\ zanh d‘m 6zanh pf\••k;% >m dó ta có thw l~n[ phg’n[ phrp •m
mà\ dw d€nh agsn[ dgon[
− +h\žn †€ mš\:
− 1[ n[\]^n ai•\ th’m • H
2
S4
4
1Mƒ 6n[‘p mš\;q d\n crch thh] ihmbn[ 1hq
at] fa chm Na4H xàm dw tf\n[ h‚a djn pH¡?q aˆc nj\ có cen ta dgsc l\n[ l€ch mš\
− Lt] 1ma ll mš\ pha am˜n[ thành 0MN1MMma ll l~n[ dw zrc d€nh dgon[
ih‰
+h\žn †€ mš\:
− 1[ n[\]^n ai•\ th’m • H
2
S4
4
1Mƒ 6n[‘p mš\;q d\n crch thh] ihmbn[ 1hq
at] fa chm Na4H xàm dw tf\n[ h‚a djn pH¡?q aˆc nj\ có cen ta dgsc l\n[ l€ch mš\
− Lt] 1ma ll mš\ pha am˜n[ thành 0MN1MMma ll l~n[ dw zrc d€nh dgon[
ih‰
+rch tijn hành „ ijt …\b:
Thực hi•n H ‡n[ n[hi•m thkm mš\ •a\:
5+ +#$ 1 2 3 6 } k • l 9
ma [a\cm•k MqM2m[¢ma M M MqM
5
Mq1 Mq2 Mq4 Mq5
ma ngớc ctt 1 1 MqH
5
MqH MqZ Mq5 Mq4
ma dgon[ d€nh n–n[ d} 1 2
N–n[ d} tfmn[ m—i ‡n[
ch\žn 6µ [¢ma;
M M 1 2 4 Z 12 1?qHH4 2Mq00?
− +hm xàm m—i ‡n[ 1ma th\‡c th‰ ( 6Na
2
+4
0
• K+N¢H
2
4ctt; xà 1ma th\‡c th‰
B6K
0
:k6+N;
5
¢ H
2
4ctt;q a_c dp\q d\n •ni crch thh] 15 phŠt
− Làm aynhq th^m 5ma th\‡c th‰ + 6:k±NH
4
6S4
4
;
2
² • La\f]a •\a•at¢H
2
S4
4
;q a_c dp\q
dw ]^n 15phŠt
− 8m v -mlk ³(†•mf†anck´ xới d} lài •ón[ 5HMnm
N 2M1M N 1?
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
 c‚ 3%S 3%C( #‚#$ Rs ROƒ#$ )à Rs %|> 3%4
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0 5 10 15 20 25
Nồng độ
Đ


h

p

t
h
u
N 2M1M N 1Z
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Chương I2: 2IT(MIN
Bài 1: PHƯƠNG PHMP cHNH TJNH VITAMIN A
N[\]^n t_c:
>gới trc l•n[ cha H
2
S4
4
d‘m dec q Kitamin ( †€ mtt ngớc xà tym thành •bn phžm
n[gn[ t• có mà\ ihnn[ †pn %Sa\ dó †ijn dổi nhanh thành mà\ dec tfgn[ cha aipmfmm
6n`\ dkn;%
+rch tijn hành „ ijt …\b:
− Nh| 1 [iˆt l‹\ cr h‚a tan tfmn[ 25
[iˆt +amfm•mfmq •a\ dó chm 1 [iˆt H
2
S4
4
dd xàm
f–i a_c dp\
− >m ihi trc l•n[ xới H
2
S4
4
ddq xitamin
( tfmn[ l‹\ cr †€ mtt ngớc tym thành •bn phžm
n[gn[ t• có mà\ h–n[ ihnn[ †pnq •a\ dó †ijn
dổi nhanh thành mà\ n`\ dkn
N 2M1M N 1H
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Bài 2: PHƯƠNG PHMP cHNH TJNH VITAMIN C
N[\]^n t_c:
Khi tf}n ll acil a•cmf†ic xới ll zanh mkt]akn thŒ ll •“ mtt mà\ %Phbn cn[ zb] fa lm
acil a•cmf†ic †€ mz] hmr thành acil lkh]lfm a•cmf†ic xà zanh mkt]akn tfv thành lyn[
ihnn[ mà\
N[\]^n ai•\ xà hóa chtt:
− >l Kitamin +%
− 7anh mkt]akn MqM1ƒq
− >l Na4H 5ƒ%
+rch tijn hành „ ijt …\b:
+h\žn †€ 2 ‡n[ n[hi•m:
"#$ 1: 1ma ll Kitamin + Th^m xàm 2 [iˆt zanh
mkt]aknq a_c dp\
Tu mà\ zanh  tfmn[ •\‡t
"#$ 2: 1ma ngớc ctt Th^m xàm 0 [iˆt Na4H 5ƒq
a_c dp\
Kšn [i• n[\]^n mà\ tfmn[
•\‡t
 Gi7i 3%89% : >m Kitamin + aàm mtt mà\ ll zanh mkt]akn
N 2M1M N 2M
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Bài 3: PHƯƠNG PHMP cHNH LƯdNG VITAMIN C
N[\]^n t_c:
8w zrc d€nh hàm agsn[ Kitamin + 6(cil a•cmf†ic; tfmn[ n[\]^n ai•\ †™n[ phg’n[
phrp ch\žn d} iml n[goi ta chm ttt cb acil a•cmf†ic †€ mz] hmr †vi iml q ph‹n iml c‚n thua
•“ chm mà\ zanh xới l\n[ l€ch tinh †}t % 8ip\ dó nói a^n phbn cn[ d˜ ijt thŠc
N[\]^n ai•\ xà hóa chtt:
− ll H+a 5ƒ%
− ll I
2
MqM1N%
− ll tinh †}t 1ƒ %
− +hanh tfri q†gvi qcam%
+rch tijn hành „ ijt …\b:
− Lt] 1M[ th€t tfri chanh xà 2Mma H+a 5ƒ xàm c‡i •c dw [i˜ qn[hipn nh| chm djn
ihi l\n[ l€ch có lyn[ d–n[ thwq l~n[ ngớc ctt dw ch\]wn tmàn †} l€ch chijt d–n[ thw
xàm tfmn[ †Œnh d€nh mcc 1MMmaq th^m ngớc ctt djn xych 1MMma% L_c dp\ chm agsn[
azit a•cmf†ic có tfmn[ n[\]^n ai•\ dgsc hmà tan hmàn tmànq aˆc cen xàm tfmn[ †Œnh
tam [irc 25Mmaq ta có l\n[ l€ch mš\ ha] ll n[\]^n ai•\
− HŠt 2Mma ll n[\]^n ai•\ d˜ dgsc aˆc cen xàm tfmn[ †Œnh nónq th^m5N1M [iˆt h–
tinh †}t 1ƒ
− >~n[ I
2
MqM1N ch\žn d} chm djn ihi l\n[ l€ch †_t d‹\ z\tt hi•n mà\ zanh aam
nhyt aà dgsc
− Lep ayi ch\žn d} 0 a‹nq at] ijt …\b tf\n[ †Œnh ta dgsc K6ma; ll I
2
MqM1N l~n[ dw
ch\žn d} Kitamin +
C%4„# Rs […#$ -- I
2
/a/1N
LZ# 1 Mq5
LZ# 2 Mq5
LZ# 3 Mq5
TB4#$ [\#% K¡ Mq500ma
 Hà' ,O]#$ Vi3.'i# C : 76ƒ; ¡
m V
V V
%
1MM % MMMZZ q M % %
2
1
Tfmn[ dó : m : agsn[ mš\ th{ n[hi•m 65[f;
MqMMMZZ : •‡ [fam acil a•cmf†ic cn[ xới 1ma ll I
2
MqM1N%
K
1
: thw t{ch ll mš\ 65Mma;%
K
2
: thw t{ch l€ch mš\ at] dw zrc d€nh 6 2Mma;%
K: •‡ ma Imlk MqM1N l~n[ dw ch\žn d}
⇒76ƒ;
ƒ M20452 q M
5 % 2M
1MM % MMMZZ q M % 5M % 500 q M
= =
 P%7# ?#$ (Q: %(= .9i-C .†9(B[i9 :
N 2M1M N 21
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
− I‡t tg’n[ d‡i ihnn[ tan tfmn[ ngớcq nhgn[ dip\ nà] có thw cbi
thi•n †™n[ crch pha tf}n i‡t xới imd\a xà hŒnh thành tfiimd\a: I
2
• I
N

I
0
£
− Tfiimd\a mz] hóa xitamin + tym acil lkh]lfma•cmf†ic:
+
5
H
Z
4
5
• I
0
£
• H
2
4 → +
5
H
5
4
5
• 0I
N
• 2H

N 2M1M N 22
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Chương V: LII!"
Bài 1: 5‡ NHˆ TƯƠNG HnA LIPIDE
N[\]^n t_c:
− Sự nh› tg’n[ hmr aipilk tfmn[ c’ thw aà [iai dmyn d‹\ cha •ự htp th•
ch\n[%
− 8w [i• •ự c`n †™n[ [i•a mni tfgon[ ph`n hmr 6 H
2
4 ; xới pha ph`n trn
6aipilk; thŒ phbi c‹n có chtt [`] nh› tg’n[ 6 natfi caf†mnat q pfmtkinq zà ph‚n[ q m\‡i
m‘tq¬%;
N[\]^n ai•\ xà hóa chtt:
− >‹\ ayc 6 l‹\ d‘\ ph•n[ ;%
− !kaatin 2ƒ%
− # dgon[
+rch tijn hành „ ijt …\b:
− +h\žn †€ 2 ‡n[ n[hi•m •ych qq aa\ ihn q xà tijn hành drnh lt\ ‡n[ n[hi•m thành
‡n[ 1 xà ‡n[ 2%
− Tijp thkm chm xàm cb 2 ‡n[ Mq5ma l‹\ ayc %
− Sa\ dó chm xàm m—i ‡n[ :
 .n[ 1 : Mq5ma [kaatin 2ƒ %
 .n[ 2 : Mq5ma ngớc m‘t f dgon[ %
− L_c mynh cb 2 ‡n[ %
3 45t 6"ả :
DK3 L47 Gi7i 3%89%
"#$ 1 Tym thành 2 aớp
qaớp l‹\ nổi a^n
tf^n%6aà nh•n[
hyt l‹\ ihnn[
nh‘p xàm nha\
n—i a^n tf^n;%
Bbn chtt aà pfmtkin 
nh› tg’n[ mynh h’n f
dgon[
"#$ 2 +h\]wn thành
tf_n[ d•c qdw
m}t thoi [ian •“
ph`n aớp %
+hm m‘t f dgon[ xàm thŒ
lm tfmn[ f dgon[ lm có
m\‡i m‘t aà chtt [`] nh›
tg’n[ n^n zb] fa hi•n
tg’n[ nh› tg’n[ nhgn[
]j\ h’n ‡n[ 1
N 2M1M N 20
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Bài 2: PHN !NG uo PH‰NG HnA
N[\]^n t_c:
− +h •‡ •axmn hóa aà agsn[ m[ K4H c‹n dw tf\n[ h‚a acilk †¤m tự lm c›n[
nhg ai^n ijt có tfmn[ 1[ chtt †¤m
− >gới trc l•n[ cha iipmq [a]zkfit †€ thh] ph`n tym thành [a]zkfin xà zà
ph‚n[ 6 m\‡i Natfi hmec Kaai cha acil †¤m ;
+rch tijn hành „ ijt …\b:
− +hm xàm c‡c •c Mq5ma l‹\ ayc • 1M ma K4H 0Mƒ
− Kht] dp\ xà d\n crch thh] chm djn ihi …\rnh ayi thŒ ta dgsc zà ph‚n[q
nj\ chm ngớc xàm a_c a^n •“ tht] z\tt hi•n †ˆt zà ph‚n[
 Gi7i 3%89%:
>gới trc l•n[ cha knª]mkq azit hmec iipmq d\n nón[q mµ †€ thh] ph`n tym thành
[aizkfin xà azit †¤m hmec m\‡i cha azit †¤m †‘c cam [ˆi aà zà ph‚n[
Phbn cn[ nhg •a\ :
N 2M1M N 24
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Bài 3: uMC cHNH CHŠ 5" IOD CFA CHmT B‹O
N[\]^n t_c:
− +h •‡ iml cha chtt †¤m aà •‡ [fam iml ijt hsp xới 1MM[f chtt †¤m
− 7rc d€nh ch •‡ iml aà lựa tf^n ihb n¨n[ cha iml ijt hsp dgsc xới acilk
†¤m v ch— nhựn[ ai^n ijt dniq xŒ m—i n‡i dni cha aipit •“ chm phbn cn[ c}n[ xới 2
n[\]^n t‰ cha nhóm haam[kn% >m dóq nj\ ta chm chtt †¤m trc l•n[ xới m}t agsn[ thua
iml xà zrc d€nh agsn[ thua t] [iŠp ta •\] fa ch •‡ iml
− Nhg x‘] ch •‡ iml zrc d€nh tổn[ …\rt crc acil †¤m ihnn[ nm tfmn[ chtt
†¤m
N[\]^n ai•\ xà hóa chtt:
− >‹\ ¨n
− +–n H5
m
− >l I
2
Mq1N
− >l Na
2
S
2
4
0
Mq1N l~n[ ch\žn d}
− >l tinh †}t 1ƒ
+rch tijn hành „ ijt …\b:
− Lt] 5 †Œnh tam [irc:
 BŒnh 1q2q0 6mš\ tf_n[;:1ma ngớc ctt
 BŒnh 4q5q5 6mš\ n[\]^n ai•\;: 1→2[ l‹\ ¨n
− Th^m xàm m—i †Œnh 1Mma c–n H5
m
a_c dp\q th^m 1Mma I
2
Mq1N% Sa\ dó l~n[ [it]
†€t i{n mi•n[ †Œnh tam [irc dw tfrnh †a] h’i I
2
1', H
2
O 9|3 2$ DZ4 Œ#
BŒnh 61; 62; 60; 64; 65; 65;
c• :;# 3B(#$ 3+i 3Ž 1/ b 1} >%j3a B‚i †.4 R^ 9%4„# Rs […#$ N.
2
5
2
O
3
/a1N RK# @%i
-4#$ -S9% 9^ 'à4 )à#$ #%T3
Na
2
S
2
4
0
Mq1N l~n[ ch\žn d}
6ma;
Hq? Hq? HqZ Hq? Hq5 Hq?
T%;' )à( '*i [\#% 1', -4#$ -S9% 3i#% [s3 10a )à 3iK> 3•9 9%4„# Rs RK# @%i '|3
'à4 Q.#%
Na
2
S
2
4
0
Mq1N l~n[ ch\žn d}
6ma;
Mq4 Mq0 Mq4 Mq5 Mq0 Mq4
 T8#% 9%• †+ i(-:
a: •‡ ma Na
2
S
2
4
0
Mq1N l~n[ ch\žn d} mš\ tf_n[
a
1 q 1M
0
4 q M 0 q M 4 q M
0
HqZ Hq? Hq?
= 
 + +
+ 
 + +
=
6ma;
N 2M1M N 25
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
†: •‡ ma Na
2
S
2
4
0
Mq1N l~n[ ch\žn d} mš\ n[\]^n ai•\

M555? q 1M
0
4 q M 0 q M 5 q M
0
Hq5 Hq5 Hq?
= 
 + +
+ 
 + +
=
6ma;
m: tfˆn[ agsn[ mš\ t{nh †™n[ [fam
MqM12?: •‡ [fam iml cn[ xới 1ma Na
2
S
2
4
0
Mq1N
⇒+h •‡ I
2
¡
m
b a 1MM % M12? q M ;% 6 −
M2MH55 % M
2
1MM % M12? q M ;% M555? % 1M 1 q 1M 6
=

=
 Gi7i 3%89% :
− +h •‡ iml chm ta †ijt mcc d} chga nm cha crc acil †¤m có tfmn[ thành
ph‹n cha chtt †¤m
− >ựa xàm phg’n[ phrp thua tfuq tcc aà chm 1 agsn[ lg iml phbn cn[ c}n[
xới l‹\ †¤mq f–i di ch\žn d} iml c‚n ayi nho xàm Na
2
S
2
4
0
q •\] fa agsn[ iml d˜ c}n[
xàm l‹\ †¤m%
− +h •‡ iml càn[ cam chcn[ t| chtt †¤m càn[ a|n[ xà ihb n¨n[ †€ mzi hóa
càn[ nhanh
N 2M1M N 25
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Bài 6: uMC cHNH CHŠ 5" ACIDE CFA CHmT B‹O
N[\]^n t_c:
− +h •‡ acilk cha chtt †¤m aà •‡ miaai[fam K4H c‹n thijt dw tf\n[ hmà hjt
nh•n[ acil †¤m tự lm chca tfmn[ 1[ chtt †¤m%
− >~n[ K4H Mq1N dw tf\n[ hmà crc acilk †¤m tự lm tfmn[ n[\]^n ai•\ xới
phknmaphtakin aàm chtt ch th€ mà\ %
N[\]^n ai•\ xà hóa chtt:
− >‹\ ¨n tinh a\]•n q
− +–n t\]•t d‡i HZ
M
%
− >l K4H Mq1N ch\žn %
− +h th€ phknmaphthaakin 1ƒ
+rch tijn hành „ ijt …\b:
− Tfmn[ †Œnh tam [irc 25Mmaq c`n ihmbn[ 5[ l‹\ ¨n xà th^m xàm dó 5Mma c–n HZ
M
dw hmà tan l‹\ ¨n %Sa\ dó dkm di d\n nh© v 5M
M
+
− +h\žn d} nhanh xới ll K4H Mq1N ihi ll tfmn[ †Œnh tam [irc c‚n h’i tm q th^m
0 [iˆt ch th€ phknmaphthaakinq ch\žn d} djn ihi ll tfmn[ †Œnh tam [irc có mà\ h–n[
nhyt †pn tfmn[ 0M [i`]
− Làm a‘p ayi th{ n[hi•m 0 a‹n at] thw t{ch tf\n[ †Œnh
C%4„# Rs […#$ -- DOH /a1N
LZ# 1 04q5
LZ# 2 05
LZ# 3 04
TB4#$ [\#% K¡ 04q5ma

Ta có: 5q51 aà •‡ m[ K4H cn[ xới 1ma K4H Mq1N
K : •‡ ma K4H Mq1N l~n[ dw ch\žn d} %
m : tfˆn[ agsn[ chtt †¤m d˜ c`n 65MMMm[;
 C%• †+ A9i- ¡
0Z?MH q M
5MMM
5 q 04 % 51 q 5 % 51 q 5
= =
m
V
 Gi7i 3%89% :
− +h •‡ acil: aà •‡ m[ K4H c‹n thijt dw tf\n[ h‚a crc acil †¤m tự lm có
tfmn[ 1[ chtt †¤m%
− +h •‡ acil chm †ijt dgsc chtt agsn[ chtt †¤mq ch •‡ acil càn[ cam chcn[
t| chtt †¤m ihnn[ tg’iq d˜ †€ ph`n hh] xà †€ mzi hóa m}t ph‹n
N 2M1M N 2?
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Bài }: uMC cHNH LIPIT T€NG 5"
NGi7#$ 3B;# 'X %\#%V
N[\]^n t_c:
− >~n[ l\n[ mni i€ ngớc tf{ch ai hmàn tmàn aipilk tu n[\]^n ai•\ d˜ dgsc
n[hipn nh|% -}t •‡ thành ph‹n h‚a tan tfmn[ chtt †¤m c›n[ dgsc tf{ch ai thkmq †am
[–m •_c t‡q crc xitamin tan tfmn[ chtt †¤mq crc chtt m~i¬ t\] nhi^n hàm agsn[ cha
chŠn[ thtp% lm có ašn typ chttq ph‹n tf{ch ai dgsc [ˆi aà aipilk
− +ó 2 phg’n[ phrp dw zrc d€nh :
 Phg’n[ phrp zrc d€nh tfực tijp : chijt z\tt aipilk fa ih|i n[\]^n ai•\ xà
c`n tfực tijp
 Phg’n[ phrp zrc d€nh [irn tijp : chijt z\tt aipilk fa ih|i n[\]^n ai•\ xà
c`n ayi n[\]^n ai•\
N[\]^n ai•\ xà hóa chtt:
− >\n[ mni chijt z\tt aipilk thgon[ l~n[ aà kthkf kt]aic
− N[\]^n ai•\ dgsc n[hipn nh| q•t] ihn djn ih‡i agsn[ ihnn[ dổi%
N 2M1M N 2Z
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
Thijt †€ Smzhakt :

+rch tijn hành „ ijt …\b:
− +h\žn †€ tŠi †™n[ [it] aˆc dw dựn[ n[\]^n ai•\ hmec l~n[ ‡n[ hŒnh tf•
dựn[ mš\ có •«n 6 tŠi [it] aˆc dgsc c_t hŒnh ch• nh‘tq chip\ lài [tp 2q5 a‹n chip\
f}n[q [tp thành tŠi tf• có dgon[ i{nh †¤ h’n tf• chijt;% TŠi dgsc •t] ihn djn ih‡i
agsn[ ihnn[ dổi xà dgsc c`n tf^n c`n ph`n t{ch 6 nj\ zrc d€nh thkm phg’n[ phrp
[irn tijp ;
− +`n ch{nh zrc 2N5 [ f–i chm mš\ xàm tŠi [it]q [tp i{n m¤p tŠiq det tŠi có
mš\ ph`n t{ch xàm tf• chijt
 P%OP#$ >%=> Q=9 RS#% 3B‘9 3iK>
+ Tfgớc ihi chijtq †Œnh c‹\ dgsc •t] ihn djn ih‡ agsn[ ihnn[ dổi
+ 8et †Œnh c‹\ a^n n–i crch thh] xà chm ktk xàm Ÿ thw t{ch †Œnh
+ +hm tŠi n[\]^n ai•\ xàm tf• chijt
+ L_p tf• chijt xàm †Œnh c‹\
N 2M1M N 2H
Thực hành Hóa Sinh Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5
+ +hm l\n[ mni xàm tf• chijt djn n[‘p tŠi n[\]^n ai•\% -cc l\n[ mni djn
ph‹n tf^n ‡n[ zi•mn tf• chijt
+ L_p nn[ •inh hànq n[`m n[\]^n ai•\ tfmn[ l\n[ mni m}t xài [io
+ 8et mr] Smzhakt xàm n–i crch thh] •am chm •‡ a‹n l\n[ mni fŠt tu tf•
chijt z\‡n[ †Œnh c‹\ ihmbn[ 1MN15 a‹n tfmn[ 1 [io
+ Th‰ aipilk d˜ chijt hjt chga †™n[ crch at] m}t xài [iˆt ktk tu d‹\ c\‡i tf•
chijt chm a^n d¥a i{nh d–n[ h– •ychq chm †a] h’i hjt ktkq nj\ ihnn[ có
aipilk tf^n d¥a i{nhq zkm nhg aipilk d˜ dgsc chijt hmàn tmàn
+ Khi chijt zmn[q at] †Œnh c‹\ faq a_p ‡n[ •inh hàn xàm xà ctt at] ktk
+ St] †Œnh c‹\ có chca aipilk 6 5MN?M
M
+ tfmn[ 0M phŠt ; djn ih‡i agsn[
ihnn[ dổi f–i dkm c`n
 T7nh !5t 6"ả
Hàm agsn[ aipilk có tfmn[ 1MM[ mš\ n[\]^n ai•\:
c
b a
X
1MM ;% 6 −
=
7 : hàm agsn[ aipilk t{nh thkm ƒ
a : ih‡i agsn[ †Œnh xà aipilk 6[;
† : ih‡i agsn[ †Œnh 6[;
c : ih‡i agsn[ mš\ d˜ trch aipilk 6[;
 P%OP#$ >%=> Q=9 RS#% $i=# 3iK> :
+ Sa\ ihi ijt thŠc th{ n[hi•m nhg tf^nq at] tŠi mš\ n[\]^n ai•\ fa ih|i †Œnh
chijtq chm †a] h’i hjt l\n[ mniq •t] ihn djn tfˆn[ agsn[ ihnn[ dổi
 T7nh !5t 6"ả
Hàm agsn[ aipilk có tfmn[ 1MM[ mš\ n[\]^n ai•\ :
c
b a
X
1MM ;% 6 −
=
7 : hàm agsn[ aipilk t{nh thkm ƒ
a : ih‡i agsn[ tŠi mš\ n[\]^n ai•\ tfgớc ihi chijt 6[;
† : ih‡i agsn[ tŠi mš\ n[\]^n ai•\ •a\ ihi d˜ chijt 6[;
c : ih‡i agsn[ n[\]^n ai•\ at] dw zrc d€nh crc ch •‡ cha chtt †¤m
N 2M1M N 0M

Thực hành Hóa Sinh

Lớp K14S1_Nhóm 2_tổ 5

Chương I: PROTEIN
Bài 1: PHẢN ỨNG BIURE
Nguyên tắc:
− Đây là phản ứng đặc trưng của liên kết peptide (CO-NH-) − Trong môi trường kiềm, các hợp chất có chứa từ hai liên kết peptide trở lên có thể phản ứng với CuSO4 tạo thành phức chất màu xanh tím, tím, tím đỏ hay đỏ. − Cường độ màu thay đổi tùy thuộc vào độ dài mạch peptide − Phản ứng này thường thường đượcứng dụng để định lượng protein

Nguyên liệu và hóa chất:
− − − − Dung dịch lòng trắng trứng 1% Ure tinh thể Dung dịch NaOH 10% Dung dịch CuSO4 1%

Cách tiến hành & kết quả:
Điều chế biure: cho vào ống nghiệm khô một ít tinh thể urê, đung trên ngọn lửa yếu. Lúc đầu urê nóng chảy, đến khi bắt đầu cứng lại thì ngừng đun. Quá trình này tạo ra biure, acide cianuric và amoniac Dùng 2 ống nghiệm:

Ống nghiệm
Ống 1 (Đựng biure)

Cho vào mỗi ống nghiệm 1ml dd NaOH 10% và 1-2 giọt CuSO4 1%
Dung dịch tím đỏ

Ống 2 (3ml dd lòng trắng trứng 1%)

Dung dịch màu tím

PTPỨ: (CO-NH-)+ Cu(OH)2 Chú ý không cho quá nhiều CuSO4 vì màu xanh của Cu(OH)2 được tạo thành  Giải thích:

- 2010 -

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->