P. 1
Phieu Yeu Cau Vat Tu

Phieu Yeu Cau Vat Tu

|Views: 641|Likes:
Được xuất bản bởiVan Tien

More info:

Published by: Van Tien on Sep 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

CÔNG TY TNHH TM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG N.T.H Độc lập – Tự d – H!"# p#$c
-----------------------------------------
%HI&' Y(' C)' C'NG C*% V+T T,
Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty TNHH TM Điện tử viễn thông N.T.H
Tôi tn !": #$%ng &'n Ti(n
Th)*c +* ,h-n: N& Kinh ./anh
Nay tôi y) c0) c)ng c1, m*t 2ố !/3i v-t t$ 2a):
&4 việc: &-t t$ +án
-TT T." /ậ0 01 ĐVT -2 Đ3" 456 T#7"# 058" G#5 c#$
5
67. 8t9a: hat ;mm m")
t9<ng
B=ch>5??? ; @A? 5.B??.??? Nh-, h"ng &'n Thin
C
67. 8t9a: hat ;mm m") Danh

B=ch>5??? ; @C; 5.EC;.??? Nh-, h"ng Chính TFm
@
67. 8t9a: hat ;mm m") Danh
.$%ng
B=ch>5??? ; @?? 5.;??.??? Nh-, h"ng Chính TFm
A 67. 8t9a: hat ;mm m") v"ng B=ch>5??? ; CG? 5.A;?.??? T0m nhHn Danh
; 67. 8t9a: hat ;mm m") đI B=ch>5??? ; C;? 5.C;?.??? Nh-, h"ng Chính TFm
E 67. y).a ;mm m") đI B=ch>5??? ; CA? 5.C??.??? Nh-, h"ng &'n Thin
B 67. y).a ;mm m") v"ng B=ch>5??? ; CA? 5.C??.??? Nh-, h"ng &'n Thin
J 67. y).a ;mm m") Danh !á B=ch>5??? ; @;? 5.B;?.??? Nh-, h"ng &'n Thin
G
67. y).a ;mm m") Danh
.$%ng
B=ch>5??? ; @E? 5.J??.???
Nh-, h"ng &'n Thin
5? 67. y).a ;mm m") t9<ng B=ch>5??? ; A@? C.5;?.??? Nh-, h"ng &'n Thin
5C Ng)Kn 5C& L 5;M Cái ; CB?.??? 5.@;?.??? Nh-, h"ng Chính TFm
5@ Ng)Kn 5C& L @?M Cái ; AC?.??? C.5??.??? Nh-, h"ng Chính TFm
5A Ng)Kn ;& L A?M Cái ; CB?.??? 5.@;?.??? Nh-, h"ng Chính TFm
T9"4 cộ"4 :;.<:=.;;;
>?@"4 c#AB Hai mươi triệu bốn trăm hai mươi lăm ngàn đồng chẵn)
Đ" NNngO ng"y 5 tháng ?G n'm C?55
G56C DEc FG 06" TH1I"4 p#J"4 N41K5 L.M cNM

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->