CÔNG TY TNHH TM

ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG N.T.H

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------------

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP VẬT TƯ
Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty TNHH TM Điện tử viễn thông N.T.H
Tôi tên là: Dương Văn Tiến
Thuộc bộ phận: NV Kinh doanh
Nay tôi yêu cầu cung cấp một số loại vật tư sau:
Về việc: Vật tư bán
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Tên vật tư
Led Straw hat 5mm màu
trắng
Led Straw hat 5mm màu xanh

Led Straw hat 5mm màu xanh
dương
Led Straw hat 5mm màu vàng
Led Straw hat 5mm màu đỏ

10

Led yuda 5mm màu đỏ
Led yuda 5mm màu vàng
Led yuda 5mm màu xanh lá
Led yuda 5mm màu xanh
dương
Led yuda 5mm màu trắng

12
13
14

Nguồn 12V – 15A
Nguồn 12V – 30A
Nguồn 5V – 40A

9

ĐVT

SL

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

Bịch/1000

5

340

1.700.000

Nhập hàng Văn Thiên

Bịch/1000

5

325

1.625.000

Nhập hàng Chính Tâm

Bịch/1000

5

300

1.500.000

Nhập hàng Chính Tâm

Bịch/1000
Bịch/1000

5
5

290
250

1.450.000
1.250.000

Tầm nhìn xanh
Nhập hàng Chính Tâm

Bịch/1000
Bịch/1000
Bịch/1000

5
5
5

240
240
350

1.200.000
1.200.000
1.750.000

Bịch/1000

5

360

1.800.000

Nhập hàng Văn Thiên
Nhập hàng Văn Thiên
Nhập hàng Văn Thiên
Nhập hàng Văn Thiên

Bịch/1000

5

430

2.150.000

Nhập hàng Văn Thiên

Cái
Cái
Cái

5
5
5

270.000
420.000
270.000

1.350.000
2.100.000
1.350.000

Nhập hàng Chính Tâm
Nhập hàng Chính Tâm
Nhập hàng Chính Tâm

20.425.000

Tổng cộng

(Bằng chữ: Hai mươi triệu bốn trăm hai mươi lăm ngàn đồng chẵn)
Đà Nẵng, ngày 1 tháng 09 năm 2011

Giám đốc

Kế toán

Trưởng phòng

Người yêu cầu