P. 1
TCVN 3787

TCVN 3787

|Views: 862|Likes:
Được xuất bản bởivankien_ndvn5046

More info:

Published by: vankien_ndvn5046 on Sep 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2013

pdf

text

original

TCVN 3787-83 Rơle điện.

Thuật ngữ và định nghĩa
1. TCVN 368-81 Thi!t "ị điện. #h$i niệ% &ơ "'n. Thuật ngữ và định nghĩa
(. TCVN 766-8) C$* +,- +.n và +,- +.n %/%. 0hi nh1n2 "a3 g4i2 vận &hu-5n và "'3 6u'n
3. TCVN 73)7-)1 Ru8t +.n điện &h3 &$*2 +,- +.n và +,- +.n %/%. Th9ng :; &ơ "'n và -<u &=u >? thuật
. TCVN 368)-81 #h@ &A điện đ4ng &Bt. #h$i niệ% &hung. Thuật ngữ và định nghĩa
7. TCVN 3677-81 C$i &$&h điện. Thuật ngữ và định nghĩa
6. TCVN 3686-81 Vật liệu >? thuật điện. Thuật ngữ và định nghĩa
7. TCVN 7)36C1))7 C$* và +,- +.n điện. DhEơng *h$* thF &$&h điện và vG "H& IJK* &hLt +M3 và nhNa
&hịu nhiệtO
8. TCVN 7787C(PP8 Qng &$&h điện &4 &hRa "Ht và :à3 &$&h điện +Sng đT& +Ung đ5 là% việ& >hi &4 điện
). TCVN 16(1-77 #V hiệu "Wng hXnh vY tZ<n :ơ đ[ điện. Ngu[n điện
1P. TCVN 661-1-3C(PP8 DhEơng *h$* thF nghiệ% &hung đ;i v\i vật liệu &$&h điện và vật liệu là% vG "H&
&]a &$* điện và &$* 6uang. Dh=n 1-3C DhEơng *h$* $* +Ang &hung. DhEơng *h$* ^$& định >h;i lEKng
Zi<ng. ThF nghiệ% hL* thA nE\&. ThF nghiệ% đ8 &3 ng4t
11. TCVN 3676-81 Vật liệu +.n điện. Thuật ngữ và định nghĩa
1(. TCVN (3(8-78 _9i tZE`ng lB* đTt thi!t "ị điện. aịnh nghĩa &hung
13. TCVN 31))-7) _$- "i!n +bng và %$- "i!n $*. Thuật ngữ và định nghĩa
1. TCVN 31)7-7) TZu-/n đ8ng điện. Thuật ngữ và định nghĩa
17. TCVN 3788-83 DhA tUng đE`ng +,-. #h$i niệ% &ơ "'n. Thuật ngữ và định nghĩa
16. TCVN 778(C1))1 C$* và +,- +.n %/%. DhEơng *h$* ^$& định &hc ti<u &ơ hH& &]a l\* &$&h điện và vG
17. TCVN 7)33C1))7 dKi +,- đ[ng tZbn >? thuật điện. e<u &=u >? thuật &hung
18. TCVN (7-86 afn điện. Thuật ngữ và định nghĩa
1). TCVN 31)7-7) Ti!* đi5% đi/u >hi5n "Wng tg. Thuật ngữ và định nghĩa
(P. TCVN 3678-81 Ngu[n "R& ^S 6uang +Ung điện. Thuật ngữ và định nghĩa
(1. TCVN 767-8) C$*2 +,- +.n và +,- +.n %/%. DhEơng *h$* đ3 điện tZh &$&h điện
((. TCVN 661-1-1C(PP8 DhEơng *h$* thF nghiệ% &hung đ;i v\i vật liệu &$&h điện và vật liệu là% vG "H&
&]a &$* điện và &$* 6uang. Dh=n 1-1C DhEơng *h$* $* +Ang &hung. a3 &hi/u +à- và >@&h thE\& ng3ài. ThF
nghiệ% ^$& định đT& t@nh &ơ
(3. TCVN 7P(P-8) Thi!t "ị điện và thi!t tZ@ điện. Thuật ngữ2 định nghĩa và đi/u >iện &hung >hi thF &a3 $*
(. TCVN 3(P1-7) Ti!* điện. Thuật ngữ và định nghĩa
(7. TCVN 661-1-(C(PP8 DhEơng *h$* thF nghiệ% &hung đ;i v\i vật liệu &$&h điện và vật liệu là% vG "H&
&]a &$* điện và &$* 6uang. Dh=n 1-(C DhEơng *h$* $* +Ang &hung. DhEơng *h$* l13 h3$ nhiệt
(6. TCVN 768-8) C$*2 +,- +.n và +,- +.n %/%. DhEơng *h$* ^$& định đ8 &3 ng4t &]a &$&h điện là%
"Wng *3lietilen và *3livinil&l3Zit
(7. TCVN 661-3-1C(PP8 DhEơng *h$* thF nghiệ% &hung đ;i v\i vật liệu &$&h điện và vật liệu là% vG "H&
&]a &$* điện và &$* 6uang. Dh=n 3-1C DhEơng *h$* 6u- định &h3 hK* &hLt DVC. ThF nghiệ% nin h nhiệt đ8
&a3. ThF nghiệ% t@nh >h$ng nRt
(8. TCVN 7)3C1))7 dKi +,- nh9% tZbn >? thuật điện. e<u &=u >? thuật &hung
(). TCVN 367-81 TZS% *h$t điện &4 đ8ng &ơ đ;t tZ3ng. Thuật ngữ và định nghĩa
3P. TCVN 768PC(PP7 DhA >iện điện. j8 +,- ngu[n và "8 +,- n;i li<n >!t
31. TCVN 661-3-(C(PP8 DhEơng *h$* thF nghiệ% &hung đ;i v\i vật liệu &$&h điện và vật liệu là% vG "H&
&]a &$* điện và &$* 6uang. Dh=n 3-(C DhEơng *h$* 6u- định &h3 hK* &hLt DVC. ThF nghiệ% tkn ha3 >h;i
lEKng. ThF nghiệ% kn định nhiệt
3(. TCVN 3687-81 _$- "i!n $* điện lN&. Thuật ngữ và định nghĩa
33. TCVN 661-1-C(PP8 DhEơng *h$* thF nghiệ% &hung đ;i v\i vật liệu &$&h điện và vật liệu là% vG "H&
&]a &$* điện và &$* 6uang. Dh=n 1-C DhEơng *h$* $* +Ang &hung. ThF nghiệ% h nhiệt đ8 thL*
3. TCVN 3687-81 C$*2 +,- +.n và +,- +.n %/%. Thuật ngữ và định nghĩa
37. TCVN 3681-81 Vật liệu điện %9i. Thuật ngữ và định nghĩa
36. TCVN 31)-7) _$- điện 6ua-. aT& t@nh2th9ng :; t@nh t3$n và &h! đ8 là% việ&. Thuật ngữ và định
nghĩa
37. TCVN 76-8) C$* +,- +.n và +,- +.n %/%. DhEơng *h$* đ3 điện tZh &]a Zu8t +.n điện
38. TCVN 31)8-7) Ngu[n điện h3$. Thuật ngữ và định nghĩa
3). TCVN 368(-81 _$- điện 6ua-. C$& l3Si. Thuật ngữ và định nghĩa
P. TCVN 7)(P-(C(PP8 0iL- ^enlul9 +Ung &h3 %A& đ@&h điện. Dh=n (C DhEơng *h$* thF nghiệ%
1. TCVN 76))-(-(7C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-(7C e<u &=u &A
th5 đ;i v\i lb vi :4ng2 lb vi :4ng >!t hK*C
(. TCVN 63P6-1C1))7 _$- "i!n $* điện lN&. Dh=n 1C mu- định &hung
3. TCVN 66(7-)C(PPP _$- điện 6ua-. Dh=n )C 0i\i hSn %R& [n
. TCVN 8))-8) d'n *hn% >? thuật điện và v9 tu-!n điện tF. ThF &hịu t$& đ8ng &]a &$& -!u t; ng3ài.
ThF &hịu t$& đ8ng &]a :Eơng %u;i tZ3ng &h! đ8 &hu >o
7. TCVN 7P7)-(C(PP( Thi!t "ị điện +Ung tZ3ng %G h=% lb. Dh=n (C VG đEK& thki +E\i $* :uLt +E. pSng
"'3 vệ q*q
6. TCVN 76))-(-13C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-13C e<u &=u &A
th5 đ;i v\i &h$3 Z$n ngậ* +=u2 &h'3 Z$n và &$& thi!t "ị tEơng tNC
7. TCVN 3667-81 Vật liệu &$&h điện và >!t &Lu &$&h điện. DhEơng *h$* ^$& định gia t;& đ8 "/n nhiệt.
C$& -<u &=u &hung
8. TCVN 76))-(-8PC(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-8PC e<u &=u &A
th5 đ;i v\i 6uSt điện
). TCVN 76))-(-7(C(PP3 Thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-7(C e<u
&=u &A th5 đ;i v\i %$- ^F lV :àn tN đ8ng +Ung tZ3ng thEơng %Si và &9ng nghiệ*
7P. TCVN 36(PC1))( _$- điện 6ua-. e<u &=u an t3àn
71. TCVN 76))-(-(6C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-(6C e<u &=u &A
th5 đ;i v\i đ[ng h[C
7(. TCVN 1)87C1)) _$- "i!n $* điện lN&. DhEơng *h$* thF
73. TCVN 661-1-1C(PPP DhEơng *h$* thF nghiệ% &hung đ;i v\i vật liệu &$&h điện và vG "H& &]a &$*
điện. Dh=n 1C DhEơng *h$* $* +Ang &hung. _A& 1C a3 &hi/u +à- và >@&h thE\& ng3ài. ThF nghiệ% ^$& định
đT& t@nh &ơ
7. TCVN 6188-1C(PP7 r &B% và *h@&h &B% +Ung tZ3ng gia đXnh và &$& %A& đ@&h tEơng tN. Dh=n 1C e<u
&=u &hung
77. TCVN 777PC1))3 _$- "i!n $* +,n +Ang
76. TCVN 7)18C(PP8 DhEơng *h$* thF nghiệ% :uLt điện tZh >h;i và :uLt điện tZh "/ %Tt &]a vật liệu &$&h
điện ZBn
77. TCVN 76))-(-1(C(PP6 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-1(C e<u &=u &A
th5 đ;i v\i tL% gia nhiệt và &$& thi!t "ị tEơng tNC
78. TCVN 661P-C(PPP C$* &$&h điện "Wng *3l-vin-l &l3Zua &4 điện $* +anh định đ!n và "Wng 7Ps77P V.
Dh=n . C$* &4 vG "H& +Ung đ5 lB* đTt &; định
7). TCVN 76))-(-1(C(PP( ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-1(C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i tL% giữ nhiệt và &$& thi!t "ị tEơng tNC
6P. TCVN 7673C(PP7 j4ng đfn &4 "al$t lB* li/n +Ung &h3 &hi!u :$ng th9ng +Ang. e<u &=u v/ t@nh ntng
61. TCVN 678C1))) jalat +Ung &h3 "4ng đfn huonh 6uang +Sng ;ng. e<u &=u &hung và -<u &=u an t3àn
6(. TCVN 78)7C(PP8 jal$t điện tF +Ung &h3 "4ng đfn huonh 6uang. Jiệu :uLt ntng lEKng
63. TCVN 76(7C1))1 0iL- &$&h điện. DhEơng *h$* thF
6. TCVN 7P78-)P d'n *hn% >? thuật điện và điện tF. ThF t$& đ8ng &]a &$& -!u t; ng3ài. ThF t$& đ8ng
tha- đki nhiệt đ8
67. TCVN 61)PC1))6 r và *h@&h &B% điện +Ung tZ3ng gia đXnh và &$& %A& đ@&h tEơng tN. #i5u và th9ng :;
&ơ "'n
66. TCVN ((81-78 _$- điện 6ua-. #V hiệu &hữ &]a &$& >@&h thE\& lB* n;i và >@&h thE\& &h3$n &hu
67. TCVN 6611-7C(PPP TL% %S&h in. Dh=n 7. mu- định >? thuật đ;i v\i tL% %S&h in u;n đEK& %8t %Tt và
hai %Tt >h9ng &4 &$& đi5% n;i ^u-<n
68. TCVN )P8-8) afn điện &4 "i!n $* +Ung &h3 "4ng đfn nung :$ng. e<u &=u >? thuật
6). TCVN 77)P-(-1C(PP7 j8 đi/u >hi5n "4ng đfn. Dh=n (-1C e<u &=u &A th5 đ;i v\i &ơ &Lu >hhi đ8ng
I>h9ng *h'i l3Si tB&te &h\* :$ngO
7P. TCVN 6P)7C1))6 _$- "i!n điện $*
71. TCVN 661(C(PP7 Ru8t +.n &]a &$* &$&h điện
7(. TCVN 1)86-77 _$- "i!n $* &9ng :uLt nhG. e<u &=u >? thuật
73. TCVN 76))-(-11C(PP6 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-11C e<u &=u &A
th5 đ;i v\i thi!t "ị là% >h9 &4 &ơ &Lu đ'3C
7. TCVN 677(C1))) C9ng tơ điện ^3a- &hi/u >i5u tĩnh đ3 điện ntng t$& +Ang I&L* &h@nh ^$& 1 và (O
77. TCVN 6611-1(C(PPP TL% %S&h in. Dh=n 1(. mu- định >? thuật đ;i v\i *anen %S&h in &h! tS3 hàng
l3St ItL% %S&h in nhi/u l\* "$n thành *hn%O
76. TCVN 77)P-(-1(C(PP7 j8 đi/u >hi5n "4ng đfn. Dh=n (-1(C e<u &=u &A th5 đ;i v\i "al$t điện tF đEK&
&L* điện tg ngu[n %8t &hi/u h3T& ^3a- &hi/u +Ung &h3 "4ng đfn *h4ng điện I>h9ng >5 "4ng đfn huonh
6uangO
77. TCVN 76))-(-(1C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-(1C e<u &=u &A
th5 đ;i v\i "Xnh đun nE\& n4ng &4 +N tZữ
78. TCVN 37(3-8( _$- điện 6ua-. p1- &9ng :uLt +anh định
7). TCVN 6611-C(PPP TL% %S&h in. Dh=n . mu- định >? thuật đ;i v\i tL% %S&h in &Rng %8t %Tt và hai
%Tt &4 &$& lu >h9ng *h] >i% l3Si
8P. TCVN 6338C1))8 p,- điện tg "Wng đ[ng %Tt &Bt &hữ nhật "H& giL- &$&h điện
81. TCVN 76))-(-(7C(PP( ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-(7C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i thi!t "ị &hi!u l<n +a "Wng "R& ^S &N& t@% và h[ng ng3SiC
8(. TCVN (7(-86 _$- kn $* ^3a- &hi/u vw-17PP Vl
83. TCVN 76))-(-7C(PP1 ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-7C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i +Ang &A gia nhiệt ^$&h ta- và &$& thi!t "ị tEơng tN
8. TCVN 77--3C(PP Jệ th;ng lB* đTt điện &]a &$& t3à nhà. Dh=n -3C j'3 vệ an t3àn. j'3 vệ
&h;ng 6u$ +bng
87. TCVN 661P-7C(PPP C$* &$&h điện "Wng *3l-vin-l &l3Zua &4 điện $* +anh định đ!n và "Wng 7Ps77P V.
Dh=n 7. C$* %/% I+,-O
86. TCVN 76))-(-)C(PP Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-)C e<u &=u &A
th5 đ;i v\i lb nE\ng2 lb nE\ng "$nh %o và &$& thi!t "ị +i đ8ng tEơng tN +Ung &h3 nLu tn
87. TCVN 66(7-3C(PPP _$- điện 6ua-. Dh=n 3C e<u &=u &A th5 đ;i v\i %$- điện đ[ng "8 tua"in
88. TCVN 76))-(-7C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-7C e<u &=u &A
th5 đ;i v\i 6ue đun điện
8). TCVN 76))-(-7C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-7C e<u &=u &A
th5 đ;i v\i thi!t "ị đun nE\& :9i "Wng điện +Ung tZ3ng +ị&h vA thEơng %Si
)P. TCVN 7)(8C1))7 _$- "i!n +bng
)1. TCVN 76))-(-1PC(PP( ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-1PC
e<u &=u &A th5 đ;i v\i %$- ^F lV :àn và %$- &H ZFaC
)(. TCVN 71-87 l&6u- &hX >hhi đ8ng. #@&h thE\& và >V hiệu
)3. TCVN 77)P-(-3C(PP7 j8 đi/u >hi5n "4ng đfn. Dh=n (-3C e<u &=u &A th5 đ;i v\i "al$t điện tF đEK& &L*
điện tg ngu[n ^3a- &hi/u +Ung &h3 "4ng đfn huonh 6uang
). TCVN 76))-(-(7C(PP1 ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-(7C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i lb vi :4ngC
)7. TCVN 36(3-81 #h@ &A điện &hu-5n %S&h điện $* t\i 1PPP V. e<u &=u >? thuật &hung Ijjlp đi/u
1.7.( và 1.7.O
)6. TCVN 7661C1))( jalat đfn th]- ng,n &a3 $*
)7. TCVN )11-8) C9ng tB& tơ điện tg hS $*. #@&h thE\& lB* Z$*
)8. TCVN 76))-(-7)C(PP3 Thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-7)C e<u
&=u &A th5 đ;i v\i thi!t "ị là% :S&h "Wng $* :uLt &a3 và thi!t "ị là% :S&h "Wng hơi nE\&
)). TCVN 76))-(-7C(PP1 ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-7C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i %$- giTt
1PP. TCVN 81-8) _$- điện 6ua-. _R& [n &h3 *hi*
1P1. TCVN )P1-8) d'n *hn% >? thuật điện và v9 tu-!n điện tF. ThF &hịu t$& đ8ng &]a &$& -!u t; ng3ài.
ThF &hịu $* :uLt >h@ 6u-5n gi'% thL*
1P(. TCVN 3((-7) j4ng đfn điện +Ung &h3 9t9
1P3. TCVN (7)-86 _$- điện đ[ng "8. DhEơng *h$* thF
1P. TCVN 3P6-86 d'n *hn% >? thuật điện nhiệt đ\i. ai/u >iện >? thuật &hung
1P7. TCVN 6611-11C(PPP TL% %S&h in. Dh=n 11. mu- định >? thuật đ;i v\i tL% %S&h in nhi/u l\* &4
*h=n &Rng và *h=n u;n đEK& &4 &$& đi5% n;i ^u-<n
1P6. TCVN 7)17-7C(PP8 p,- 6uLn. DhEơng *h$* thF nghiệ%. Dh=n 7C aT& t@nh điện
1P7. TCVN 76))-(-7)C(PP Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-7)C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i thi!t "ị +iệt &9n tZUng
1P8. TCVN 8)-88 _$- điện 6ua-. DhEơng *h$* đ3 Zung
1P). TCVN 7)17-3C(PP8 p,- 6uLn. DhEơng *h$* thF nghiệ%. Dh=n 3C aT& t@nh &ơ
11P. TCVN 161)-87 #V hiệu "Wng hXnh vY tZ<n :ơ đ[ điện. _$- điện 6ua-
111. TCVN 77-1C(PP Jệ th;ng lB* đTt điện tSi &$& t3à nhà. Dh=n 1C Ngu-<n tB& &ơ "'n2 đ$nh gi$ &$&
đT& t@nh &hung2 định nghĩa
11(. TCVN 76))-(-1C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-1C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i %$- "ơ%
113. TCVN 76))-(-)C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-)C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i t] giữ n4ng "Wng điện +Ung tZ3ng +ị&h vA thEơng %Si
11. TCVN 1)8C1)) _$- "i!n $* điện lN&. e<u &=u >? thuật &hung
117. TCVN 76))-(-(C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-(C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i lb đ;i lEu &Exng "R&2 n[i hL* và lb đ;i lEu hơi nE\&2 :F +Ang điện2 +Ung tZ3ng +ị&h vA
thEơng %Si
116. TCVN 7)(7C1))7 C=u &h'- hS $*. e<u &=u "k ^ung &h3 &=u &h'- +Ung tZ3ng gia đXnh và &$& %A&
đ@&h tEơng tN
117. TCVN 1637-87 #V hiệu "Wng hXnh vY tZ<n :ơ đ[ điện. aE`ng +,- :i<u &a3 t=n và &$& *h=n tF &]a
&hyng
118. TCVN 7)17-6C(PP8 p,- 6uLn. DhEơng *h$* thF nghiệ%. Dh=n 6C aT& t@nh nhiệt
11). TCVN 6P))-C1))6 #? thuật thF nghiệ% điện $* &a3. Dh=n C JE\ng +.n $* +Ang &$& thi!t "ị đ3
1(P. TCVN 76))-(-3C(PP( ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-3C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i đ8ng &ơ - %$- ninC
1(1. TCVN 7677-C(PP7 mu- định đ;i v\i &$& l3Si +,- 6uLn &A th5. Dh=n C dKi +,- đ[ng tZbn tZ$ng %en
D3l-uZetan &4 th5 hàn đEK&2 &L* &hịu nhiệt 13P
1((. TCVN 71P-)1 _$- điện 6ua-. #V hiệu đ=u Za và &hi/u 6ua-
1(3. TCVN 161-87 #V hiệu "Wng hXnh vY tZ<n :ơ đ[ điện. Cu8n &'%2 &u8n &'n2 "i!n $*2 %$- n;i điện và
>hu!&h đSi tg
1(. TCVN 7P7)-17C(PP3 Thi!t "ị điện +Ung tZ3ng %G h=% lb. Dh=n 17C #i5% tZa và "'3 +Exng thi!t "ị
1(7. TCVN 7P76-)P d'n *hn% >? thuật điện và v9 tu-!n điện tF. ThF t$& đ8ng &]a &$& -!u t; ng3ài. ThF
t$& đ8ng &]a đ8 n% h nhiệt đ8 &a3 tZ3ng &h! đ8 &hu >o
1(6. TCVN (77C1))3 Din R(P. e<u &=u >? thuật
1(7. TCVN 7)(6C1))7 C=u &h'- hS $*. e<u &=u &hung
1(8. TCVN 7))7C(PP) C$* điện lN& đi ng=% tZ3ng đLt. DhEơng *h$* lB* đTt
1(). TCVN 36(-81 C$& %;i n;i ti!* ^y& điện. mu- tB& nghiệ% thu và *hEơng *h$* thF
13P. TCVN 6)6-8) d'n *hn% >? thuật điện điện $* thL*. e<u &=u v/ &$&h điện
131. TCVN 717P-)P dR &$&h điện >i5u ^u-<n điện $* đ!n 37 >V. mu- tB& nghiệ% thu và *hEơng *h$* thF
13(. TCVN 77--1C(PP Jệ th;ng lB* đTt điện &]a &$& t3à nhà. Dh=n -1C j'3 vệ an t3àn. j'3 vệ
&h;ng điện giật
133. TCVN 76))-(-8C(PP( ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-8C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i %$- &S3 Z,u2 t9ngđơ điện và &$& thi!t "ị tEơng tN
13. TCVN (777C1))( jalat đfn huonh 6uang
137. TCVN 3878-83 C=u &h'- &4 +bng điện +anh định đ!n 1Pl. p1- +bng điện +anh định
136. TCVN 78(8C1)) afn điện &hi!u :$ng đE`ng *h;. e<u &=u >? thuật &hung
137. TCVN 776-8) mu- *hS% n;i đLt và n;i >h9ng &$& thi!t "ị điện
138. TCVN 818-8) _$- điện 6ua-. TL% &$&h điện &k g4*. p1- &hi/u +à-
13). TCVN 7P7)-7C(PP( Thi!t "ị điện +Ung tZ3ng %G h=% lb. Dh=n 7C Thi!t "ị đk đ=- &$t. pSng "'3 vệ q6q
1P. TCVN 67)C(PP6 jalat +Ung &h3 "4ng đfn huonh 6uang +Sng ;ng. e<u &=u v/ t@nh ntng
11. TCVN ((8P-78 a8ng &ơ điện >h9ng đ[ng "8 "a *ha &9ng :uLt tg 1PP z tZh l<n. DhEơng *h$* thF
1(. TCVN 71(-)1 a8ng &ơ điện >h9ng đ[ng "8 hai *ha l3Si đi/u >hi5n. Th9ng :; &ơ "'n và -<u &=u >?
thuật
13. TCVN 7P7)-1)C(PP3 Thi!t "ị +Ung tZ3ng %G h=% lb. Dh=n 1)C dFa &hữa và đSi tu thi!t "ị
1. TCVN 6))-8) a8ng &ơ điện. panh %A& &hc ti<u &hLt lEKng
17. TCVN 661P-(C(PPP C$* &$&h điện "Wng *3l-vin-l &l3Zua &4 điện $* +anh định đ!n và "Wng 7Ps77P
V. Dh=n (. DhEơng *h$* thF nghiệ%
16. TCVN 3816-83 a8ng &ơ điện &4 &9ng :uLt nhG +Ung &hung tZ3ng &9ng nghiệ*. e<u &=u >? thuật
17. TCVN 76(6C1))1 0iL- &$&h điện. e<u &=u >? thuật
18. TCVN 6611-)C(PPP TL% %S&h in. Dh=n ). mu- định >? thuật đ;i v\i tL% %S&h in u;n đEK& nhi/u l\*
&4 &$& đi5% n;i ^u-<n
1). TCVN 6)71-1C(PP1 l*t9%at t$& đ8ng "Wng +bng +E &4 "'3 vệ 6u$ +bng +Ung tZ3ng gia đXnh và &$&
%A& đ@&h tEơng tN IRCjvO. Dh=n 1C mu- định &hung
17P. TCVN 13-8( ai/u >iện >h@ hậu &]a %9i tZE`ng :F +Ang :'n *hn% >? thuật điện và v9 tu-!n điện tF
171. TCVN 161(-77 C$& thF nghiệ% 'nh hEhng &]a -!u t; >h@ hậu. ThF nghiệ% n4ng n% "i!n đki &hu >o
17(. TCVN ((83-78 _$- "i!n $* hàn %8t *ha. e<u &=u >? thuật &hung
173. TCVN 731-)1 _$- "i!n $* điện lN& +=u th9ng +Ang. T'i &h3 *hi*
17. TCVN 181-86 _Sng điện2 &$& ngu[n điện n;i và3 %Sng điện và &$& thi!t "ị nhận ntng lEKng điện.
p1- điện $* định %R&
177. TCVN 7)1)-(C(PP8 Vật liệu &$&h điện. aT& t@nh đ8 "/n nhiệt. Dh=n (C w$& định đT& t@nh đ8 "/n nhiệt
&]a vật liệu &$&h điện. ChHn ti<u &h@ thF nghiệ%
176. TCVN 76))-(-66C(PP6 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-66C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i thi!t "ị gia nhiệt đệ% nE\&
177. TCVN (77-86 d'n *hn% >? thuật điện. CL* "'3 vệ "Wng vG ng3ài2 >V hiệu2 *hEơng *h$* thF
178. TCVN 7))7C(PP) aiện $* ti<u &hunn
17). TCVN 76))-(-61C(PP6 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-61C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i thi!t "ị :Ehi t@&h nhiệt +Ung tZ3ng *hbng
16P. TCVN 6P))-(C(PP7 #? thuật thF nghiệ% điện $* &a3. Dh=n (C Jệ th;ng đ3
161. TCVN 7768C1))3 C=u +a3 điện $* tZ<n 1PPPV
16(. TCVN 77--(C(PP7 Jệ th;ng lB* đTt điện &]a &$& t3à nhà. Dh=n -(C j'3 vệ an t3àn. j'3 vệ
&h;ng &$& 'nh hEhng v/ nhiệt
163. TCVN 3P7C1))( p,- điện tg DV{
16. TCVN 6611-8C(PPP TL% %S&h in. Dh=n 8. mu- định >? thuật đ;i v\i tL% %S&h in u;n đEK& %8t %Tt
và hai %Tt &4 &$& đi5% n;i ^u-<n
167. TCVN 7871C1)) Thu| tinh &$&h điện >i5u đx điện $* tg 1 đ!n 37>V
166. TCVN 7)17-1C(PP8 p,- 6uLn. DhEơng *h$* thF nghiệ%. Dh=n 1C e<u &=u &hung
167. TCVN 63P6-3-1C1))7 _$- "i!n $* điện lN&. Dh=n 3s1C _R& &$&h điện và thF nghiệ% điện %9i.
#h3'ng &$&h l- "<n ng3ài tZ3ng >h9ng >h@
168. TCVN 8((-8) Chki than %$- điện. #@&h thE\&
16). TCVN (77C(PP8 CL* "'3 vệ "Wng vG ng3ài I%1 }DO
17P. TCVN 76))-(-8PC(PPP ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-8P.
e<u &=u &A th5 đ;i v\i 6uSt điện
171. TCVN )P-8) aui đfn huonh 6uang và đui :ta&te
17(. TCVN 76))-(-3PC(PP6 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-3PC e<u &=u
&A th5 đ;i v\i thi!t "ị :Ehi +Ung tZ3ng *hbngC
173. TCVN 76))-(-3C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-3C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i đ8ng &ơ-%$- ninC
17. TCVN 7P6C1))sda 1C1))7 p,- tZ=n +Ung &h3 đE`ng +,- t'i điện tZ<n >h9ng
177. TCVN 66)8-1C(PPP ~•i &u8n &'% và "i!n $* +Ung tZ3ng vi€n th9ng. Dh=n 1C mu- định >? thuật &hung
176. TCVN 6387C1))8 e<u &=u an t3àn đ;i v\i &$& thi!t "ị điện tF và &$& thi!t "ị &4 li<n 6uan2 :F +Ang
điện %Sng +Ung tZ3ng gia đXnh và &$& nơi tEơng tN
177. TCVN 76))-(-17C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-17C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i thi!t "ị đun &hLt lGngC
178. TCVN 7(8-)1 _$- "i!n $* điện lN&. DhEơng *h$* đ3 &E`ng đ8 *h4ng điện &A& "8 h điện $* ^3a-
&hi/u
17). TCVN 76))-(-(C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-(C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i t] lSnh2 t] là% >e% và là% nE\& đ$C
18P. TCVN (33P-78 Vật liệu &$&h điện ZBn. DhEơng *h$* ^$& định đ8 "/n điện v\i điện $* ^3a- &hi/u t=n
:; &9ng nghiệ*
181. TCVN (-87 _$- *h$t điện đ[ng "8 &4 &9ng :uLt đ!n 11P >z. p1- &9ng :uLt2 +1- t;& đ8 6ua- và
điện $* +anh định
18(. TCVN 76))-(-37C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-37C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i "Xnh đun nE\& n4ng nhanhC
183. TCVN 76))-(-(1C(PP1 ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-(1C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i "Xnh đun nE\& n4ngC
18. TCVN 767(C(PP7 j4ng đfn &4 "al$t lB* li/n +Ung &h3 &hi!u :$ng th9ng +Ang. e<u &=u v/ an t3àn
187. TCVN 76))-(-37C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-37C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i &h'3 Z$n ngậ* +=u :F +Ang điện +Ung tZ3ng +ị&h vA thEơng %Si
186. TCVN 16-87 #!t &Lu &$&h điện &]a %$- điện. DhEơng *h$* ^$& định nhanh &L* &hịu nhiệt
187. TCVN 673C(PPP Thi!t "ị điện +Ung tZ3ng %G h=% lb. e<u &=u an t3àn v/ >!t &Lu và :F +Ang
188. TCVN 78()C1)) afn điện &hi!u :$ng đE`ng *h;. DhEơng *h$* thF
18). TCVN 7)))-1C(PP) C=u &h'- &a3 $*. Dh=n 1C C=u &h'- gi\i hSn +bng điện
1)P. TCVN 76))-(-7C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-7C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i +Ang &A gia nhiệt ^$&h ta- và &$& thi!t "ị tEơng tN
1)1. TCVN 661P-6C(PPP C$* &$&h điện "Wng *3l-vin-l &l3Zua &4 điện $* +anh định đ!n và "Wng 7Ps77P
V. Dh=n 6. C$* +Ung &h3 thang %$- và &$* +Ung &h3 &$& %;i n;i +i đ8ng
1)(. TCVN 777-8) _$- *h$t điện đ[ng "8 "a *ha &9ng :uLt l\n hơn 11P >z. e<u &=u >? thuật &hung
1)3. TCVN 767PC(PP7 j4ng đfn huonh 6uang hai đ=u. e<u &=u v/ t@nh ntng
1). TCVN 717(-)P C$i &$&h điện. e<u &=u đ8 "/n điện &]a &$&h điện và *hEơng *h$* thF
1)7. TCVN 183-87 C9ng tB&2 &=u +a3. p1- +bng điện +anh định
1)6. TCVN 7P7)-11C(PP( Thi!t "ị điện +Ung tZ3ng %G h=% lb. Dh=n 11C ln t3àn tia lFa. pSng "'3 vệ qiq
1)7. TCVN 77)C1))3 dR đx đE`ng +,- điện $* tg 1 đ!n 37 >V
1)8. TCVN (P8C1))3 r và *h@&h &B% điện %8t *ha
1)). TCVN 66(7-11C(PP8 _$- điện 6ua-. Dh=n 11C j'3 vệ nhiệt
(PP. TCVN 778-8) _$- *h$t điện đ[ng "8 &9ng :uLt đ!n 11P >z. e<u &=u >? thuật &hung
(P1. TCVN 36(1-81 _$- điện 6ua-. #@&h thE\& lB* đTt và ghi* n;i
(P(. TCVN 77P-(C(PP7 a8ng &ơ điện >h9ng đ[ng "8 "a *ha Z9t3 l[ng :4& hiệu :uLt &a3. Dh=n (C DhEơng
*h$* ^$& định hiệu :uLt ntng lEKng
(P3. TCVN 7P)-)1 _$- điện 6ua-. 0i$ tZị &h3 *hi* và *hEơng *h$* đ$nh gi$ đ8 Zung
(P. TCVN 673C1))) l&6u- >i/% :Bt ni>en +Ung &h3 %G h=% lb
(P7. TCVN 67)C1))) jalat +Ung &h3 "4ng đfn huonh 6uang +Sng ;ng. e<u &=u v/ t@nh ntng
(P6. TCVN 76))-(-3C(PP6 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-3. e<u &=u &A
th5 đ;i v\i "àn là điệnC
(P7. TCVN 683C1))) p,- tZ=n &4 :Ki tZbn ^3Bn thành &$& l\* đ[ng t,% +Ung &h3 đE`ng +,- t'i điện tZ<n
>h9ng
(P8. TCVN 76))-(-7C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-7C e<u &=u &A
th5 đ;i v\i %$- ZFa "$t
(P). TCVN )1P-8) Thi!t "ị điện và thi!t tZ@ điện. DhEơng *h$* thF điện $* &a3
(1P. TCVN 76))-(-(3C(PPP ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-(3.
e<u &=u &A th5 đ;i v\i &$& thi!t "ị +Ung đ5 &ht% :4& t4& h3T& +aC
(11. TCVN 773-8) d'n *hn% &$*. panh %A& &hc ti<u &hLt lEKng
(1(. TCVN (78-86 _$- điện 6ua-. #V hiệu 6u- E\& &$& +Sng >!t &Lu
(13. TCVN 76)7-1C(PP7 _$- "i!n đki đ3 lE`ng. Dh=n 1C _$- "i!n +bng
(1. TCVN 76))-(-67C(PP3 Thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-67C e<u
&=u &A th5 đ;i v\i thi!t "ị là% :S&h >h9ng >h@
(17. TCVN (76-86 d'n *hn% >? thuật điện và v9 tu-!n điện tF. ThF &hịu t$& đ8ng &]a &$& -!u t; ng3ài.
mu- định &hung
(16. TCVN 16P-)P #hhi đ8ng tg là% việ& h điện $* đ!n 1PPP V. e<u &=u >? thuật &hung
(17. TCVN 76))-(-3)C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-3)C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i +Ang &A nLu đa ntng "Wng điện +Ung tZ3ng +ị&h vA thEơng %Si
(18. TCVN 77((-(-3C(PP7 afn điện. Dh=n (C e<u &=u &A th5. _A& 3C afn điện +Ung &h3 &hi!u :$ng đE`ng
*h;
(1). TCVN 8(P-8) 0i$ &hki than %$- điện. CFa :k. #@&h thE\&
((P. TCVN 68P-1C1))) Thi!t "ị đ4ng &Bt +Ung &h3 hệ th;ng điện &; định tZ3ng gia đXnh và &$& hệ th;ng
điện tEơng tN. Dh=n 1. e<u &=u &hung
((1. TCVN (77(-78 ji5n "$3 an t3àn v/ điện
(((. TCVN 366-81 Vật liệu &$&h điện ZBn. DhEơng *h$* ^$& định đ8 "/n n% và đ8 "/n nE\&
((3. TCVN (1P3C1)) p,- điện "H& nhNa DVC
((. TCVN 66(7-1C(PPP _$- điện 6ua-. Dh=n 1C Th9ng :; và t@nh ntng
((7. TCVN 787-1)) C8t điện "< t9ng &;t thi* l- t,%. e<u &=u >? thuật và *hEơng *h$* thF
((6. TCVN 76))-1C(PP Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n 1C e<u &=u &hungC
((7. TCVN 7))6-1C(PP) pAng &A điện &=% ta- tZu-/n đ8ng "Wng đ8ng &ơ. ln t3àn. Dh=n 1C e<u &=u
&hung
((8. TCVN 7)(6-3C(PP7 C=u &h'- hS $*. Dh=n 3C e<u &=u "k :ung đ;i v\i &=u &h'- đ5 ngE`i >h9ng &4
&hu-<n %9n :F +Ang I&=u &h'- &h] -!u đ5 +Ung tZ3ng gia đXnh và &$& Rng +Ang tEơng tNO
((). TCVN 7671-1C(PP7 j4ng đfn :Ki đ;t. e<u &=u v/ an t3àn. Dh=n 1C j4ng đfn &4 :Ki đ;t "Wng v3n•Za%
+Ung tZ3ng gia đXnh và &hi!u :$ng th9ng +Ang tEơng tN
(3P. TCVN 6783C(PPP Ngtn và "Xnh a&6u- +Ung &h3 hệ th;ng ntng lEKng 6uang điện. e<u &=u &hung và
*hEơng *h$* thF nghiệ%
(31. TCVN 661(lC(PPP jk :ung l=n thR nhLt &h3 TCVN 661(C(PPP. Ru8t +.n &]a &$* &$&h điện. JE\ng
+.n v/ gi\i hSn >@&h thE\& &]a Zu8t +.n tZbn
(3(. TCVN 71-)P Vật liệu g;% >? thuật điện. DhEơng *h$* ^$& định đ8 "/n u;n
(33. TCVN 76))-(-73C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-73C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i thi!t "ị gia nhiệt +Ung &h3 ^9ng hơi
(3. TCVN 63P6-3C1))7 _$- "i!n $* điện lN&. Dh=n 3C _R& &$&h điện và thF nghiệ% điện %9i
(37. TCVN 7)((C(PP8 #V hiệu "Wng hXnh vY tZ<n :ơ đ[
(36. TCVN 63P6-7C1))7 _$- "i!n $* điện lN&. Dh=n 7C #h' ntng &hịu ngBn %S&h
(37. TCVN 713-)P Vật liệu g;% >? thuật điện. DhEơng *h$* đ3 >h;i lEKng Zi<ng
(38. TCVN 7P7)-1C(PP( Thi!t "ị điện +Ung tZ3ng %G h=% lb. Dh=n 1C VG >h9ng ^u-<n nk. pSng "'3 vệ
q+q
(3). TCVN 1617-77 #V hiệu "Wng hXnh vY tZ<n :ơ đ[ điện. C$& thi!t "ị đ4ng &Bt
(P. TCVN 6611-(C(PP1 TL% %S&h in. Dh=n (C DhEơng *h$* thF
(1. TCVN 7)16-(C(PP8 l&6ui >hhi đ8ng l3Si &hX-a^it. Dh=n (C #@&h thE\& a&6ui2 >@&h thE\& và đ$nh +Lu
đ=u n;i
((. TCVN 3(3-7) Vật liệu &$&h điện ZBn. DhEơng *h$* ^$& định điện tZh "Wng điện $* %8t &hi/u
(3. TCVN 8(1-8) 0i$ &hki than >i* %$- điện. #@&h thE\& lB* đTt và >@&h thE\& "a3
(. TCVN 6P))-3C(PP7 #? thuật thF nghiệ% điện $* &a3. Dh=n 3C aịnh nghĩa và -<u &=u đ;i v\i thF
nghiệ% tSi hiện tZE`ng
(7. TCVN 76))-(-)8C(PP3 Thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-)8C e<u
&=u &A th5 đ;i v\i %$- tS3 n%
(6. TCVN 76))-(-(C1))8 ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i t] lSnh2 t] đ9ng lSnh thN& *hn% và t] đ$C
(7. TCVN 6188-1C1))6 r &B% và *h@&h &B% +Ung tZ3ng gia đXnh và &$& %A& đ@&h tEơng tN. Dh=n 1C e<u
&=u &hung
(8. TCVN 7677C(PP7 p1- +bng điện ti<u &hunn the3 }‚C
(). TCVN 1)87C1)) a8ng &ơ điện >h9ng đ[ng "8 "a *ha Z9t3 ngBn %S&h &4 &9ng :uLt tg P277 đ!n )P
>z
(7P. TCVN 6)7P-1C(PP1 l*t9%at t$& đ8ng "Wng +bng +E >h9ng &4 "'3 vệ 6u$ +bng +Ung tZ3ng gia đXnh
và &$& %A& đ@&h tEơng tN IRCCjO. Dh=n 1C mui định &hung
(71. TCVN (P71-77 a=u đfn điện. #i5u và >@&h thE\& &ơ "'n
(7(. TCVN )P7-8) afn *ha. e<u &=u >? thuật
(73. TCVN 7)17-(C(PP8 p,- 6uLn. DhEơng *h$* thF nghiệ%. Dh=n (C w$& định >@&h thE\&
(7. TCVN 73(-)1 _$- "i!n $* điện lN&. DhEơng *h$* thF đ8 "/n điện &]a &$&h điện "Wng điện $* ^3a-
&hi/u t=n :; &9ng nghiệ*
(77. TCVN 817-8) _$- điện 6ua-. w$& định %R& [n
(76. TCVN 76))C1))( pAng &A điện :inh h3St. e<u &=u &hung v/ an t3àn và *hEơng *h$* thFC
(77. TCVN (1P3C1))sda 1C1))7 p,- điện "H& nhNa DVC
(78. TCVN 6776C(PP7 wtng >h9ng &hX. e<u &=u >? thuật
(7). TCVN 63P6-(C1))7 _$- "i!n $* điện lN&. Dh=n (C a8 ttng nhiệt
(6P. TCVN 73(-)1 j4ng đfn th]- ng,n &a3 $*
(61. TCVN 77((-(-(C(PP7 afn điện. Dh=n (C e<u &=u &A th5. _A& (C afn điện lB* &hX%
(6(. TCVN (3()-78 Vật liệu &$&h điện ZBn. DhEơng *h$* thF. ai/u >iện ti<u &hunn &]a %9i tZE`ng ^ung
6uanh và việ& &hunn "ị %.u
(63. TCVN 76))-(-17C(PP6 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-17C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i &htn2 g;i và &$& thi!t "ị gia nhiệt u;n đEK& tEơng tNC
(6. TCVN 733-)1 Thi!t "ị điện >h3 +=u và :'n *hn% +=u. mu- *hS% >? thuật an t3àn tZ3ng thi!t >! và
lB* đTt
(67. TCVN 77)P-(-)C(PP7 j8 đi/u >hi5n "4ng đfn. Dh=n (-)C e<u &=u &A th5 đ;i v\i "al$t +Ung &h3 "4ng
đfn *h4ng điện I>h9ng >5 "4ng đfn huonh 6uangO
(66. TCVN 76))-(-(7C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-(7C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i thi!t "ị &hi!u l<n +a "Wng "R& ^S &N& t@% và h[ng ng3SiC
(67. TCVN 1613-77 #V hiệu "Wng hXnh vY tZ<n :ơ đ[ điện. #h$i niệ% &hung. #V hiệu &hung
(68. TCVN 77-7-71C(PP Jệ th;ng lB* đTt điện &]a &$& t3à nhà. Dh=n 7-71C ~Na &hHn và lB* đTt thi!t "ị
điện. mu- tB& &hung
(6). TCVN 76))-1C1))8 ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n 1C e<u
&=u &hungC
(7P. TCVN 6613-1C(PPP ThF nghiệ% &$* điện tZ3ng đi/u >iện &h$-. Dh=n 1C ThF nghiệ% +,- đơn h3T&
&$* đơn &$&h điện h tZSng th$i thƒng đRng
(71. TCVN 7177C1))3 l&6u- &hX +,n +Ang
(7(. TCVN 76))-(-(8C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-(8C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i %$- >h,uC
(73. TCVN 716(-)P j8 ngu[n %8t &hi/u. e<u &=u >? thuật &hung
(7. TCVN 76))-(-1C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-1C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i %$- +Ung &h3 nhà "!*C
(77. TCVN 7P7)-PC(PP( Thi!t "ị điện +Ung tZ3ng %G h=% lb. Dh=n PC e<u &=u &hung
(76. TCVN 661P-1C(PP7 C$* &$&h điện "Wng *3l-vin-l &l3Zua &4 điện $* +anh định đ!n và "Wng 7Ps77PV.
Dh=n 1C e<u &=u &hung
(77. TCVN 77-7-7C(PP7 Jệ th;ng lB* đTt điện &]a &$& t3à nhà. Dh=n 7-7C ~Na &hHn và lB* đTt thi!t "ị
điện. j; tZ@ n;i đLt2 +,- "'3 vệ và +,- li<n >!t "'3 vệ
(78. TCVN 17)-87 Rơle +bng điện nhiệt. e<u &=u >? thuật
(7). TCVN 6)7P-1C(PP7 „*t9%$t t$& đ8ng "Wng +bng +E2 >h9ng &4 "'3 vệ 6u$ +bng2 +Ung tZ3ng gia đXnh
và &$& %A& đ@&h tEơng tN IRCCjO. Dh=n 1C mui định &hung
(8P. TCVN 763-8) C$* t=n :; thL* &$&h điện "Wng *3lietilen và vG "Wng nhNa h4a hH&. e<u &=u >? thuật
(81. TCVN 66(7-1C(PP8 _$- điện 6ua-. Dh=n 1C Rung &ơ >h@ &]a %8t :; %$- điện &4 &hi/u &a3 t,%
tZA& "Wng 76 %% và l\n hơn. a32 đ$nh gi$ và gi\i hSn đ8 >hB& nghiệt Zung
(8(. TCVN 7))-1C(PP) T] điện đ4ng &Bt và đi/u >hi5n hS $*. Dh=n 1C T] điện đEK& thF nghiệ% đi5n hXnh
và t] điện đEK& thF nghiệ% đi5n hXnh tgng *h=n
(83. TCVN 7P7)-18C(PP3 Thi!t "ị điện +Ung tZ3ng h=% lb. Dh=n 18C ak đ=- &hLt "a3 *h]. pSng "'3 vệ
q%q
(8. TCVN 6)1-8) afn điện &hi!u :$ng. e<u &=u >? thuật &hung
(87. TCVN 76))-(-6C(PP Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-6C e<u &=u &A
th5 đ;i v\i +1- "!*2 ngtn giữ n4ng2 lb đTt tĩnh tSi và &$& thi!t "ị tEơng tN
(86. TCVN 7677-1C(PP7 mu- định đ;i v\i &$& l3Si +,- 6uLn &A th5. Dh=n 1C dKi +,- đ[ng tZbn tZ$ng %en
D3l-vin-l a&etal2 &L* &hịu nhiệt 1P7
(87. TCVN 7863C(PP8 j4ng đfn huonh 6uang %8t đ=u đfn. e<u &=u v/ t@nh ntng
(88. TCVN )P6-8) afn điện lB* :…n. e<u &=u >? thuật
(8). TCVN 316-87 _$- *h$t điện đ[ng "8 &4 &9ng :uLt tg 11P đ!n 1PPP >z. p1- &9ng :uLt2 +1- t;& đ8
6ua- và điện $* +anh định
()P. TCVN 737C(PP3 C$* hS $* +Ung &h3 *hEơng tiện &ơ gi\i đE`ng "8
()1. TCVN 7677-3C(PP7 mu- định đ;i v\i &$& l3Si +,- 6uLn &A th5. Dh=n 3C dKi +,- đ[ng tZbn tZ$ng %en
D3l-e:te2 &L* &hịu nhiệt 177
()(. TCVN 183C1)) C9ng tB&
()3. TCVN 6P))-3C1))6 #? thuật thF nghiệ% điện $* &a3. Dh=n 3C Thi!t "ị đ3
(). TCVN 16(3-87 #V hiệu "Wng hXnh vY tZ<n :ơ đ[ điện. _$- *h4ng điện và &=u "'3 vệ
()7. TCVN 76))-(-7C(PP( ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-7C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i thi!t "ị là% :S&h "/ %Tt &4 :F +Ang &hLt lGng
()6. TCVN 661P-1C(PPP C$* &$&h điện "Wng *3l-vin-l &l3Zua &4 điện $* +anh định đ!n và "Wng 7Ps77P
V. Dh=n 1. e<u &=u &hung
()7. TCVN 67C1))8 C$* điện vTn ^3Bn &$&h điện "Wng w~D‚ điện $* là% việ& đ!n P26#V
()8. TCVN 6)7-8) _$- "i!n $*. panh %A& &hc ti<u &hLt lEKng
()). TCVN 6611-6C(PPP TL% %S&h in. Dh=n 6. mu- định >? thuật đ;i v\i tL% %S&h in &Rng nhi/u l\*
3PP. TCVN 66(7-7C(PP8 _$- điện 6ua-. Dh=n 7C CL* "'3 vệ "Wng vG ng3ài nh` thi!t >! t@&h hK* I%1 }DO.
Dh,n l3Si
3P1. TCVN 76P-8) Vật liệu g;% >? thuật điện. DhEơng *h$* ^$& định gi\i hSn "/n >i3
3P(. TCVN 771-(C(PP7 Thi!t "ị &hi!u :$ng hiệu :uLt &a3. Dh=n (C DhEơng *h$* ^$& định hiệu :uLt ntng
lEKng
3P3. TCVN 317-87 a8ng &ơ điện >h9ng đ[ng "8 "a *ha &4 &9ng :uLt tg 11P đ!n 1PPP >z. p1- &9ng :uLt2
+1- t;& đ8 6ua- và điện $* +anh định
3P. TCVN 76))-(-1PC(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-1PC e<u &=u
&A th5 đ;i v\i %$- ^F lV :àn và %$- &H ZFaC
3P7. TCVN (78-78 d'n *hn% >? thuật điện. 0hi nh1n. e<u &=u &hung
3P6. TCVN 16(-77 #V hiệu "Wng hXnh vY tZ<n :ơ đ[ điện. Na% &h,% điện
3P7. TCVN 6337C1))8 p,- điện tg "Wng đ[ng %Tt &Bt tZbn2 tZ$ng *3l- :eteZ ID‚zO &L* &hiA nhiệt 1773C
3P8. TCVN 63C1))8 #h@ &A điện. l*t3%at "'3 vệ 6u$ +bng +Ung tZ3ng gia đXnh và &$& hệ th;ng tEơng
tN
3P). TCVN 737-)1 _$- "i!n $* điện lN&. DhEơng *h$* đ3 th9ng :; điện %9i &]a &$&h điện
31P. TCVN 63P6-(C(PP6 _$- "i!n $* điện lN&. Dh=n (C a8 ttng nhiệt
311. TCVN 66(7-8C(PPP _$- điện 6ua-. Dh=n 8C 0hi nh1n đ=u Za và &hi/u 6ua- &]a %$- điện 6ua-
31(. TCVN 77)P-1C(PP6 j8 đi/u >hi5n "4ng đfn. Dh=n 1C e<u &=u &hung và -<u &=u an t3àn
313. TCVN 78)C1)) dR &$&h điện đE`ng +,- >i5u tZe3
31. TCVN 661-(-1C(PP8 ng
317. TCVN 717-)P _$- &Bt điện tN đ8ng +bng điện đ!n 63PP l2 điện $* đ!n 1PPP V. DhEơng *h$* thF
316. TCVN 7631C1))1 jtng +@nh &$&h điện. DhEơng *h$* thF
317. TCVN 77P-1C(PP7 a8ng &ơ điện >h9ng đ[ng "8 "a *ha Z9t3 l[ng :4& hiệu :uLt &a3. Dh=n 1C _R&
hiệu :uLt ntng lEKng t;i thi5u
318. TCVN 7)(6-1C(PP7 C=u &h'- hS $*. Dh=n 1C e<u &=u &hung
31). TCVN 6776C(PPP wtng >h9ng &hX. e<u &=u >? thuật
3(P. TCVN 76))-(-37C(PP1 ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-37C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i thi!t "ị đun nE\& n4ng nhanhC
3(1. TCVN 768C(PP7 DhA >iện +Ung &h3 "4ng đfn. jal$t +Ung &h3 "4ng đfn *h4ng điện I>h9ng >5 "4ng
đfn huonh 6uang +Sng ;ngO. e<u &=u v/ t@nh ntng
3((. TCVN 76))-(-71C(PP Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-71C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i "ơ% tu=n h3àn đTt tĩnh tSi +Ung &h3 &$& hệ th;ng nE\& :Ehi và nE\& +ị&h vA
3(3. TCVN 71)8-)P d'n *hn% >? thuật điện và v9 tu-!n điện tF. ThF t$& đ8ng &]a &$& -!u t; ng3ài. ThF
t$& đ8ng &]a nhiệt đ8 thL*
3(. TCVN 7(C1))3 l&6u- &hX >hhi đ8ng
3(7. TCVN 63P6-7C(PP6 _$- "i!n $* điện lN&. Dh=n 7C #h' ntng &hịu ngBn %S&h
3(6. TCVN 7P6C1)) p,- tZ=n +Ung &h3 đE`ng +,- t'i điện tZ<n >h9ng
3(7. TCVN ((31-78 _$- điện 6ua-. w$& định %3%en 6u$n t@nh *h=n 6ua-. DhEơng *h$* thF
3(8. TCVN 76))-(-17C(PPP ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-17.
e<u &=u &A th5 đ;i v\i thi!t "ị đun &hLt lGngC
3(). TCVN 3(76-7) ln t3àn điện. Thuật ngữ và định nghĩa
33P. TCVN 6771C1))) C9ng tơ điện ^3a- &hi/u >i5u tĩnh đ3 điện ntng t$& +Ang I&L* &h@nh ^$& P2( d và
P27 dO
331. TCVN 717-(3C(PP Jệ th;ng ;ng +Ung &h3 6u'n lV &$*. Dh=n (3C e<u &=u &A th5. Jệ th;ng ;ng
%/%
33(. TCVN 661P-3C(PPP C$* &$&h điện "Wng *3l-vin-l &l3Zua &4 điện $* +anh định đ!n và "Wng 7Ps77P
V. Dh=n 3. C$* >h9ng &4 vG "H& +Ung đ5 lB* đTt &; định
333. TCVN 318)-7) _$- điện 6ua-. e<u &=u >? thuật &hung
33. TCVN 7(7-)1 _$- "i!n $* điện lN&. Thi!t "ị &hu-5n đki đ=u *h,n nh$nh &u8n +,- +E\i t'i. e<u &=u
>? thuật
337. TCVN 6611-3C(PP1 TL% %S&h in. Dh=n 3CThi!t >! và :F +Ang tL% %S&h in
336. TCVN 6611-1PC(PPP TL% %S&h in. Dh=n 1P. mu- định >? thuật đ;i v\i tL% %S&h in hai %Tt &4 *h=n
&Rng và *h=n u;n đEK& &4 &$& đi5% n;i ^u-<n
337. TCVN 7677-1(C(PP7 mu- định đ;i v\i &$& l3Si +,- 6uLn &A th5. Dh=n 1(C dKi +,- đ[ng tZbn tZ$ng
%en D3l-vin-n a&etal2 &L* &hịu nhiệt 1(P
338. TCVN 68(C1))) dta&te &h\* :$ng +Ung &h3 "4ng đfn huonh 6uang
33). TCVN 7(7)-)C(PP3 Thi!t "ị +Ung tZ3ng %9i tZE`ng >h@ nk. Dh=n )C Dh,n l3Si và ghi nh1n
3P. TCVN 78C1)) C$* điện lN& điện $* đ!n 37>V. e<u &=u >? thuật &hung
31. TCVN 31)P-7) _$- điện 6ua-. DhEơng *h$* thF &hung
3(. TCVN )P(-8) d'n *hn% >? thuật điện và v9 tu-!n điện tF. ThF &hịu t$& đ8ng &]a &$& -!u t; "<n
ng3ài. ThF Zơi tN +3
33. TCVN 66(7-(lC(PP1 _$- điện 6ua-. Dh=n (C DhEơng *h$* thF nghiệ% đ5 ^$& định tkn ha3 và hiệu
:uLt &]a %$- điện 6ua- I>h9ng >5 %$- điện +Ung &h3 ^e >i3O. a3 tkn ha3 "Wng *hEơng *h$* nhiệt lEKng
3. TCVN 3817-83 a8ng &ơ tA điện >h9ng đ[ng "82 Z3t3 ngBn %S&h. e<u &=u >? thuật &hung
37. TCVN 77)1C(PP6 j4ng đfn huonh 6uang %8t đ=u. mu- định v/ an t3àn
36. TCVN 661-1-C(PPP DhEơng *h$* thF nghiệ% &hung đ;i v\i vật liệu &$&h điện và vG "H& &]a &$*
điện. Dh=n 1C DhEơng *h$* $* +Ang &hung. _A& C ThF nghiệ% h nhiệt đ8 thL*
37. TCVN 7)17-C(PP8 p,- 6uLn. DhEơng *h$* thF nghiệ%. Dh=n C aT& t@nh h3$
38. TCVN 76))-(-87C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-87C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i thi!t "ị hL* v'i
3). TCVN 786(-(C(PP8 p1- >@&h thE\& và +1- &9ng :uLt đ=u Za &]a %$- điện 6ua-. Dh=n (C d; >hung
377 đ!n 1PPP và :; %Tt "@&h 118P đ!n (36P
37P. TCVN 6611-7C(PPP TL% %S&h in. Dh=n 7. mu- định >? thuật đ;i v\i tL% %S&h in &Rng %8t %Tt và
hai %Tt &4 &$& lu ^u-<n *h] >i% l3Si
371. TCVN 661-3-1C(PPP DhEơng *h$* thF nghiệ% &hung đ;i v\i vật liệu &$&h điện và vG "H& &]a &$*
điện. Dh=n 3C DhEơng *h$* Zi<ng &h3 hK* &hLt DVC. _A& 1C ThF nghiệ% nin h nhiệt đ8 &a3. ThF nghiệ%
t@nh >h$ng nRt
37(. TCVN 18(-67 #h@ &A điện +Ung tZ3ng &9ng nghiệ*. p1- +bng điện định %R&
373. TCVN 6P))-(C1))6 #? thuật thF nghiệ% điện &a3 $*. Dh=n (C mu- tZXnh thF nghiệ%
37. TCVN 76))-(-38C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-38C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i *h<n nE\ng và vc nE\ng "Wng điện +Ung tZ3ng +ị&h vA thEơng %Si
377. TCVN 36((-81 _$- điện 6ua-. pung :ai &$& >@&h thE\& lB* đTt và ghi* n;i
376. TCVN 771-1C(PP7 Thi!t "ị &hi!u :$ng hiệu :uLt &a3. Dh=n 1C _R& hiệu :uLt ntng lEKng t;i thi5u
377. TCVN 71))-)P d'n *hn% >? thuật điện và điện tF. ThF t$& đ8ng &]a &$& -!u t; ng3ài. ThF t$& đ8ng
&]a nhiệt đ8 n,ng &a3
378. TCVN 678(C(PPP j8 đi/u >hi5n nS* +Ung &h3 hệ 6uang điện. ChLt lEKng thi!t >! và thF nghiệ% đi5n
hXnh
37). TCVN 6188-(-1C(PP8 r &B% và *h@&h &B% +Ung tZ3ng gia đXnh và &$& %A& đ@&h tEơng tN. Dh=n (-1C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i *h@&h &B% &4 &=u &h'-
36P. TCVN 77)(C(PP6 j4ng đfn &4 :Ki đ;t "Wng v3n•Za% +Ung tZ3ng gia đXnh và &hi!u :$ng th9ng +Ang
tEơng tN. e<u &=u &hung v/ t@nh ntng
361. TCVN 816-8) _$- điện 6ua-. Ck g4* và vành ti!* ^y&. #@&h thE\& đE`ng >@nh
36(. TCVN 3(33-7) Vật liệu &$&h điện ZBn. DhEơng *h$* ^$& định đ8 thL% điện %9i và tang &]a g4& tkn
ha3 điện %9i
363. TCVN 776)C1))3 dR %$- "i!n $* điện lN& điện $* đ!n 37>V
36. TCVN 366(-81 Thi!t "ị *h,n *h;i điện tZHn "8 vG >i% l3Si2 điện $* đ!n 1P >V. e<u &=u >? thuật
367. TCVN 6611-1C(PP1 TL% %S&h in. Dh=n 1C mu- định >? thuật &hung
366. TCVN 661-1-(C(PPP DhEơng *h$* thF nghiệ% &hung đ;i v\i vật liệu &$&h điện và vG "H& &]a &$*
điện. Dh=n 1C DhEơng *h$* $* +Ang &hung. _A& (C DhEơng *h$* l13 h3$ nhiệt
367. TCVN 786(-1C(PP8 p1- >@&h thE\& và +1- &9ng :uLt đ=u Za &]a %$- điện 6ua-. Dh=n 1C d; >hung 76
đ!n PP và :; %Tt "@&h 77 đ!n 1P8P
368. TCVN 7677-8C(PP7 mu- định đ;i v\i &$& l3Si +,- 6uLn &A th5. Dh=n 8C dKi +,- đ[ng tZbn tZ$ng %en
D3l-e:tei%i+2 &L* &hịu nhiệt 18P
36). TCVN 3)71-8 aiện ntng. _R& &hLt lEKng điện ntng h &$& thi!t "ị ti<u thA điện ntng n;i và3 lE\i
điện &9ng +Ang &hung
37P. TCVN 7))8-1C(PP) C$i &$&h điện +Ung &h3 đE`ng +,- tZ<n >h9ng &4 điện $* +anh nghĩa l\n hơn
1PPPV. Dh=n 1C C$i &$&h điện "Wng g;% h3T& th]- tinh +Ung &h3 hệ th;ng điện ^3a- &hi/u. aịnh nghĩa2
*hEơng *h$* thF nghiệ% và ti<u &h@ &hL* nhận
371. TCVN 1661-77 DhEơng *h$* thF nL% %;& &h3 &$& :'n *hn% >? thuật điện và điện tF
37(. TCVN 661P-(C(PP7 C$* &$&h điện "Wng *3l-vin-l &l3Zua &4 điện $* +anh định đ!n và "Wng 7Ps77PV.
Dh=n (C DhEơng *h$* thF
373. TCVN 716)C1))3 dR ^u-<n điện $* tg 1P đ!n 37 >V. e<u &=u >? thuật
37. TCVN 76))-(-63C(PP1 ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-63C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i thi!t "ị +Ung đ5 đun n4ng &hLt lGng và đun :9i nE\& +Ung tZ3ng +ị&h vA thEơng %Si
377. TCVN 166-87 _$- "i!n $* điện lN& và %$- >h$ng điện. CL* "'3 vệ
376. TCVN 786C1)) C8t điện "< t9ng &;t thi* l- t,%. #!t &Lu và >@&h thE\&
377. TCVN 66(7-(C(PP1 _$- điện 6ua-. Dh=n (C DhEơng *h$* thF nghiệ% đ5 ^$& định tkn ha3 và hiệu
:uLt &]a %$- điện 6ua- I>h9ng >5 %$- điện +Ung &h3 ^e >i3O
378. TCVN 77)P-(-8C(PP6 j8 đi/u >hi5n "4ng đfn. Dh=n (-8C -<u &=u &A th5 đ;i v\i "al$t +Ung &h3 "4ng
đfn huonh 6uang
37). TCVN 1618-77 #V hiệu "Wng hXnh vY tZ<n :ơ đ[ điện. aE`ng +,- th9ng tin li<n lS&2 +,- +.n2 +,- &$*2
thanh &$i và &$&h n;i
38P. TCVN 76))-(-PC(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-PC e<u &=u
&A th5 đ;i v\i "ơ% nhiệt2 %$- đi/u h3à >h9ng >h@ và %$- hyt n%
381. TCVN 73(C(PP7 j4ng đfn thu| ng,n &a3 $*. e<u &=u v/ t@nh ntng
38(. TCVN 76))-(-(C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-(C e<u &=u &A
th5 đ;i v\i %$- hyt "Ai và thi!t "ị là% :S&h &4 hyt nE\&
383. TCVN 733-)1 _$- "i!n $* điện lN&. DhEơng *h$* thF đ8 "/n >hi ngBn %S&h
38. TCVN 7177C(PP6 j4ng đfn huonh 6uang hai đ=u. mu- định v/ an t3àn
387. TCVN 76))-(-76C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-76C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i %$- &hi!u và &$& thi!t "ị tEơng tN
386. TCVN 7173-)P _$- &Bt điện tN đ8ng +bng điện đ!n 63PP l2 điện $* đ!n 1PPP V. e<u &=u >? thuật
&hung
387. TCVN 6)71-1C(PP7 „*t9%$t t$& đ8ng "Wng +bng +E &4 "'3 vệ 6u$ +bng +Ung tZ3ng gia đXnh và &$&
%A& đ@&h tEơng tN IRCjvO. Dh=n 1C mui định &hung
388. TCVN 661-3-(C(PPP DhEơng *h$* thF nghiệ% &hung đ;i v\i vật liệu &$&h điện và vG "H& &]a &$*
điện. Dh=n 3C DhEơng *h$* Zi<ng &h3 hK* &hLt DVC. _A& (C ThF nghiệ% tkn ha3 >h;i lEKng. ThF nghiệ%
đ8 kn định nhiệt
38). TCVN 31)3-7) Ntng lEKng hH& và điện >h@ h4a n/n >inh t! 6u;& +,n. #h$i niệ% &ơ "'n. Thuật ngữ
và định nghĩa
3)P. TCVN 76))-(-13C(PP( ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-13C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i &h'3 Z$n ngậ* +=u2 &h'3 Z$n và &$& thi!t "ị tEơng tNC
3)1. TCVN 7677-(7C(PP8 mu- định đ;i v\i &$& l3Si +,- 6uLn &A th5. Dh=n (7C dKi +,- đ[ng hXnh &hữ nhật
&4 "H& giL-
3)(. TCVN 76))-(-76C(PP( ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-76C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i %$- &hi!u và &$& thi!t "ị tEơng tN
3)3. TCVN )1(-8) #h@ &A điện điện $* đ!n 1PPP V. e<u &=u đ;i v\i >@&h thE\& lB* Z$*
3). TCVN 6617-1C(PPP Thi!t "ị đ4ng &Bt +Ung &h3 thi!t "ị. Dh=n 1C e<u &=u &hung
3)7. TCVN 67)(-(C(PPP Thi!t "ị đ4ng &Bt và đi/u >hi5n hS $*. Dh=n (. lvt3%at
3)6. TCVN 66(7-7C(PP8 _$- điện 6ua-. Dh=n 7C Dh,n l3Si &$& >i5u >!t &Lu2 "; tZ@ lB* đTt và vị tZ@ h8* đ=u
n;i I%1 }_O
3)7. TCVN 66(7-1C(PP8 _$- điện 6ua-. Dh=n 1C Th9ng :; đT& tZEng và t@nh ntng
3)8. TCVN 76))-(-88C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-88C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i %$- tS3 n% đEK& thi!t >! đ5 :F +Ang &Ung v\i &$& hệ th;ng gia nhiệt2 th9ng gi4 h3T& đi/u
h3à >h9ng >h@
3)). TCVN 7677-(C(PP7 mu- định đ;i v\i &$& l3Si +,- 6uLn &A th5. Dh=n (C dKi +,- đ[ng tZbn tZ$ng %en
D3l-uZetan &4 th5 hàn đEK&2 &L* &hịu nhiệt 13P2 &4 l\* >!t +@nh
PP. TCVN 37(7-8( #h@ &A điện điện $* t\i 1PPP V. DhEơng *h$* thF
P1. TCVN 76))-(-6C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-6C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i %$- +Ung &h3 nhà "!* :F +Ang điện tZ3ng +ị&h vA thEơng %Si
P(. TCVN 76))-(-()C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-()C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i "8 nS* a&6uiC
P3. TCVN 76))-(-(3C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-(3C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i thi!t "ị +Ung đ5 &ht% :4& +a h3T& t4&C
P. TCVN 6778C(PPP wtng. DhEơng *h$* ^$& định đ8 kn định 3^- h3$ I*hEơng *h$* &hu >o &'% RngO
P7. TCVN (7-86 _$- điện 6ua-. CL* "'3 vệ
P6. TCVN 761-8) Vật liệu g;% >? thuật điện. DhEơng *h$* ^$& định gi\i hSn "/n nin
P7. TCVN 6P))-1C(PP7 #? thuật thF nghiệ% điện $* &a3. Dh=n 1C aịnh nghĩa &hung và -<u &=u thF
nghiệ%
P8. TCVN 7)(P-1C(PP8 0iL- ^enlul9 +Ung &h3 %A& đ@&h điện. Dh=n 1C aịnh nghĩa và -<u &=u &hung
P). TCVN 7()-)1 _$- "i!n $* điện lN& và %$- >h$ng điện. e<u &=u đ;i v\i đ8 "/n điện &]a &$&h điện
1P. TCVN 6P))-1C1))6 #? thuật thF nghiệ% điện $* &a3. Dh=n 1C aịnh nghĩa &hung và -<u &=u thF
nghiệ%
11. TCVN 3717-8( TZS% "i!n $* tZHn "8 &9ng :uLt đ!n 1PPP >Vl2 điện $* đ!n (P >V. e<u &=u >? thuật
1(. TCVN 77-7-71PC(PP6 Jệ th;ng lB* đTt điện &]a &$& t3à nhà. Dh=n 7-71PC e<u &=u đ;i v\i hệ th;ng
lB* đTt đT& "iệt h3T& >hu vN& đT& "iệt. #hu vN& - t!
13. TCVN 76))-(-1C(PP1 ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-1C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i %$- "ơ% &hLt lGng &4 nhiệt đ8 >h9ng 6u$ 373C
1. TCVN 81)-8) _$- điện 6ua-. 0i$ &hki than. e<u &=u >? thuật &hung và *hEơng *h$* thF
17. TCVN 76))-(-C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-C e<u &=u &A
th5 đ;i v\i %$- vBt li t,%
16. TCVN 661(C(PPP Ru8t +.n &]a &$* &$&h điện
17. TCVN 3(3(-7) Vật liệu &$&h điện +Ung &h3 %$- điện2 %$- "i!n $* và >h@ &A điện. Dh,n &L* &hịu
nhiệt
18. TCVN 67)(-1C(PP1 Thi!t "ị đ4ng &Bt và đi/u >hi5n hS $*. Dh=n 1C mui tB& &hung
1). TCVN 76))-(-3C(PPP ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-3.
e<u &=u &A th5 đ;i v\i "àn là điệnC
(P. TCVN 681C1))) aui đfn +Ung &h3 "4ng đfn huonh 6uang +Sng ;ng và đui :ta&te
(1. TCVN 76))-(-7C(PP6 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-7C e<u &=u &A
th5 đ;i v\i %$- giTt
((. TCVN 18-87 p,- &h'-2 &=u &h'-. p1- +bng điện +anh định
(3. TCVN 61)PC1))) r &B% và *h@&h &B% điện +Ung tZ3ng gia đXnh và &$& %A& đ@&h tEơng tN. #i5u và
>@&h thE\& &ơ "'n
(. TCVN 1777-76 a=u đfn điện +,- t4& th9ng thE`ng. e<u &=u >? thuật
(7. TCVN 63-1C(PP8 #h@ &A điện. „*t9%$t "'3 vệ 6u$ +bng +Ung tZ3ng gia đXnh và &$& hệ th;ng lB*
đTt tEơng tN. Dh=n 1C „*t9%$t +Ung &h3 điện ^3a- &hi/u
(6. TCVN )P)C8) d'n *hn% >? thuật điện. CL* &hịu nhiệt &]a &$&h điện
(7. TCVN 1771C1))3 j4ng đfn điện nung :$ng th9ng thE`ng. e<u &=u >? thuật
(8. TCVN 77--C(PP Jệ th;ng lB* đTt điện &]a &$& t3à nhà. Dh=n -C j'3 vệ an t3àn. j'3 vệ
&h;ng nhi€u điện $* và nhi€u điện tg
(). TCVN 76))-(-36C(PP6 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-36C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i +1- "!*2 lb2 ngtn giữ n4ng và *h=n tF giữ n4ng +Ung tZ3ng thEơng %SiC
3P. TCVN 78)6C(PP8 j4ng đfn huonh 6uang &3%*a&t. Jiệu :uLt ntng lEKng
31. TCVN 76))-(-1C(PP1 ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-1C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i %$- +Ung tZ3ng nhà "!*C
3(. TCVN )P3-8) d'n *hn% >? thuật điện và v9 tu-!n điện tF. ThF &hịu t$& đ8ng &]a &$& -!u t; ng3ài.
ThF va đậ*
33. TCVN 163)-77 #V hiệu "Wng hXnh vY tZ<n :ơ đ[ điện. #@&h thE\&2 hXnh vY2 >V hiệu
3. TCVN (77-86 d'n *hn% >? thuật điện và v9 tu-!n điện tF. ThF &hịu t$& đ8ng &]a &$& -!u t; ng3ài.
ThF &hịu t$& đ8ng &]a "Ai &4 n[ng đ8 &a3
37. TCVN 717-1C(PP Jệ th;ng ;ng +Ung &h3 6u'n lV &$*. Dh=n 1C e<u &=u &hung
36. TCVN 7883-8C(PP8 Rơle điện. Dh=n 8C Rơle điện nhiệt
37. TCVN 138-6 l^it :un•uZi& a&6u-
38. TCVN 76))-(-(8C(PP( ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-(8C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i %$- >h,uC
3). TCVN 63P6-1C(PP6 _$- "i!n $* điện lN&. Dh=n 1C mu- định &hung
P. TCVN 7)37C1))7 C$* điện lN& &$&h điện "Wng &hLt điện %9i ZBn &4 điện $* +anh định tg 1 >V đ!n 3P
>V
1. TCVN 767C(PP7 jal$t điện tF đEK& &L* điện tg ngu[n ^3a- &hi/u +Ung &h3 "4ng đfn huonh 6uang
+ang ;ng. e<u &=u v/ t@nh ntng
(. TCVN ((17-77 jXnh :R &$&h điện +Ung &h3 đE`ng +,- tZ=n th9ng tin
3. TCVN 7(78-)P d'n *hn% >? thuật điện và v9 tu-!n điện tF. ThF t$& đ8ng &]a &$& -!u t; ng3ài. ThF
Zung hXnh :in
. TCVN 7)))-(C(PP) C=u &h'- &a3 $*. Dh=n (C C=u &h'- gi'i *h4ng >h@
7. TCVN 7))8-(C(PP) C$i &$&h điện +Ung &h3 đE`ng +,- tZ<n >h9ng &4 điện $* +anh nghĩa l\n hơn
1PPPV. Dh=n (C C$&h điện >i5u tZe3 và "8 &$&h điện +Ung &h3 hệ th;ng điện ^3a- &hi/u. aịnh nghĩa2
*hEơng *h$* thF nghiệ% và ti<u &h@ &hL* nhận
6. TCVN 7677-P-3C(PP8 mu- định đ;i v\i &$& l3Si +,- 6uLn &A th5. Dh=n P-3C e<u &=u &hung. dKi +,-
nh9% tZbn &4 tZ$ng %en
7. TCVN 76))-(-11C(PP( ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-11C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i thi!t "ị là% >h9 &4 &ơ &Lu đ'3C
8. TCVN 1)88-77 Thi!t "ị điện là% việ& h điện $* đ!n 1PPP V. VG "a3. CL* "'3 vệ
). TCVN (77P-78 Ren tZbn &]a đ=u và đui đfn điện. #@&h thE\& &ơ "'n
7P. TCVN 8(-8) Chki than %$- điện. DhEơng *h$* thF
71. TCVN 76))-(-3C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-3C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i thi!t "ị :L- >h9 6u=n $3 và gi$ :L- >htn
7(. TCVN 6188-(-1C(PP3 r &B% và *h@&h &B% +Ung tZ3ng gia đXnh và &$& %A& đ@&h tEơng tN. Dh=n (-1C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i *h@&h &B% &4 &=u &h'-
73. TCVN 76))-(-8C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-8C e<u &=u &A
th5 đ;i v\i %$- &S3 Z,u2 t9ng đơ điện và thi!t "ị tEơng tN
7. TCVN 76))-(-PC1))8 ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i &$& "ơ% nhiệt2 %$- đi/u h3à >h9ng >h@ và %$- hyt n%
77. TCVN 7P7)-6C(PP( Thi!t "ị điện +Ung tZ3ng %G h=% lb. Dh=n 6C Thi!t "ị đk đ=- +=u. pSng "'3 vệ
q3q
76. TCVN 1611-77 C$& thF nghiệ% 'nh hEhng &]a -!u t; >h@ hậu. ThF nghiệ% n4ng n% >h9ng đki
77. TCVN 3(7)C1))( _$- "i!n $* và &u8n >h$ng điện lN&. e<u &=u v/ an t3àn
78. TCVN 76))-(-C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i %$- l
7). TCVN 36-87 j4ng đfn điện. DhEơng *h$* đ3 &$& th9ng :; điện và 6uang
6P. TCVN 63P6-3C(PP6 _$- "i!n $* điện lN&. Dh=n 3C _R& &$&h điện và thF nghiệ% điện %9i và >h3'ng
&$&h l- "<n ng3ài tZ3ng >h9ng >h@
61. TCVN 733C(PP7 Thi!t "ị điện >h3 +=u %G và :'n *hn% +=u %G. e<u &=u an t3àn tZ3ng thi!t >!2 lB*
đTt và :F +Ang
6(. TCVN 37(-8( pAng &A và thi!t "ị điện. pbng điện +anh định
63. TCVN 7177-)P j4ng đfn huonh 6uang
6. TCVN 76))-(-8C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-8C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i lb nE\ng2 lb nE\ng "$nh %o "Wng điện +Ung tZ3ng +ị&h vA thEơng %Si
67. TCVN (P)-77 pLu hiệu điện $*
66. TCVN 7P7)-7C(PP( Thi!t "ị điện +Ung tZ3ng %G h=% lb. Dh=n 7C Ttng &E`ng đ8 tin &ậ-. pSng "'3 vệ
qeq
67. TCVN 7767C1))3 C=u &hX điện $* tZ<n 1PPPV
68. TCVN 76(-8) C$* điện lN&. aiện $* +anh định
6). TCVN 68P-1C(PP8 Thi!t "ị đ4ng &Bt +Ung &h3 hệ th;ng lB* đTt điện &; định tZ3ng gia đXnh và &$& hệ
th;ng tEơng tN. Dh=n 1C e<u &=u &hung
7P. TCVN (P7P-77 T]2 "'ng2 h8* "Wng >i% l3Si. VG2 >hung. #@&h thE\& &ơ "'n
71. TCVN 76))-(-7(C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-7(C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i thi!t "ị vệ :inh Ztng %iệng
7(. TCVN 76(8C1))1 TL% &$&h điện. e<u &=u >? thuậtC
73. TCVN 7677-P-1C(PP7 mu- định đ;i v\i &$& l3Si +,- 6uLn &A th5. Dh=n P-1C e<u &=u &hung. dKi +,-
đ[ng tZbn &4 tZ$ng %en
7. TCVN 661P-7C(PP7 C$* &$&h điện "Wng *3l-vin-l &l3Zua &4 điện $* +anh định đ!n và "Wng 7Ps77PV.
Dh=n 7C C$* I+,-O %/%
77. TCVN 3661-81 Thi!t "ị *h,n *h;i điện2 điện $* đ!n 7PP V. e<u &=u >? thuật
76. TCVN 77-7-73C(PP7 Jệ th;ng lB* đTt điện &]a &$& t3à nhà. Dh=n 7-73C ~Na &hHn và lB* đTt thi!t "ị
điện. C$&h l-2 đ4ng &Bt và đi/u >hi5n.
77. TCVN 663)C(PPP aui đfn ^3$- Zen eđi:3n
78. TCVN 73-)1 _$- "i!n $* điện lN&. DhEơng *h$* thF *h$t n4ng
7). TCVN (76C1))3 Din R(P. DhEơng *h$* thF
8P. TCVN 7171-)P Vật liệu >? thuật điện "Wng g;%. Dh,n l3Si và -<u &=u >? thuật
81. TCVN 8(3-8) Chki than %$- điện. e<u &=u >? thuật &hung
8(. TCVN 16((-87 #V hiệu "Wng hXnh vY tZ<n :ơ đ[ điện. Ngu[n :$ng
83. TCVN 763PC1))1 jtng +@nh &$&h điện. e<u &=u >? thuật &hung
8. TCVN 63P6-11C(PP) _$- "i!n $* điện lN&. Dh=n 11C _$- "i!n $* >i5u >h9
87. TCVN 76)7-(C(PP7 _$- "i!n đki đ3 lE`ng. Dh=n (C _$- "i!n điện $* >i5u &'% Rng
86. TCVN 76)6C(PP7 j4ng đfn natZi $* :uLt thL*. e<u &=u v/ t@nh ntng
87. TCVN 73P-)1 _$- "i!n $* điện lN&. DhEơng *h$* thF đ8 "/n điện &]a &$&h điện "<n tZ3ng ^ung
&hu-5n %S&h
88. TCVN 67)(--1C(PP1 Thi!t "ị đ4ng &Bt và đi/u >hi5n hS $*. Dh=n C C9ngtB&tơ và "8 >hhi đ8ng đ8ng
&ơ. _A& 1C C9ngtB&tơ và "8 >hhi đ8ng >i5u điện-&ơ
8). TCVN 16(P-77 #V hiệu "Wng hXnh vY tZ<n :ơ đ[ điện. Nhà %$- điện và tZS% điện tZ<n :ơ đ[ &ung &L*
điện
)P. TCVN ((8(C1))3 C=u +a3 và &=u +a3 đ'3 &hi/u. e<u &=u >? thuật &hung
)1. TCVN 76))-(-(6C(PP( ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-(6C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i đ[ng h[C
)(. TCVN 67(C1))) afn &ài %† an t3àn %G
)3. TCVN ((16C1))3 j4ng đfn điện nung :$ng th9ng thE`ng. DhEơng *h$* thF
). TCVN 787PC1)) Thu| tinh &$&h điện đE`ng +,- >i5u tZe3
)7. TCVN )PP-8) d'n *hn% >? thuật điện và v9 tu-!n điện tF. ThF t$& đ8ng &]a &$& -!u t; ng3ài. ThF
t$& đ8ng &]a đ8 n% h nhiệt đ8 &a3 tZ3ng &h! đ8 >h9ng đki
)6. TCVN 1837C1)) aui đfn điện
)7. TCVN 76))-(-7C(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-7C e<u &=u
&A th5 đ;i v\i thi!t "ị là% :S&h "/ %Tt +Ung tZ3ng gia đXnh &4 :F +Ang &hLt lGng h3T& hơi nE\&
)8. TCVN 767-8) a=u và đai &$*. #@&h thE\& &ơ "'n
)). TCVN 76()C1))1 TL% &$&h điện. DhEơng *h$* thF
7PP. TCVN 817-8) _$- điện 6ua-. dN *h;i hK* &hi/u &a3 t,% tZA&2 đE`ng >@nh. Vành tZEKt và >@&h
thE\& &hki than
7P1. TCVN 76))-(-()C(PP( ln t3àn đ;i v\i thi!t "ị điện gia +Ang và &$& thi!t "ị điện tEơng tN. Dh=n (-()C
e<u &=u &A th5 đ;i v\i "8 nS* a&6uiC
7P(. TCVN 77((-(-7C(PP7 afn điện. Dh=n (C e<u &=u &A th5. _A& 7C afn *ha
7P3. TCVN 7)16-1C(PP8 l&6ui >hhi đ8ng l3Si &hX-a^it. Dh=n 1C e<u &=u &hung và *hEơng *h$* thF
nghiệ%
7P. TCVN 76))-(-7PC(PP7 Thi!t "ị điện gia +Ang và thi!t "ị điện tEơng tN. ln t3àn. Dh=n (-7PC e<u &=u
&A th5 đ;i v\i thi!t "ị nLu &$&h thu| "Wng điện +Ung tZ3ng +ị&h vA thEơng %Si
7P7. TCVN 3(7-6) Chi/u &a3 tZA& 6ua- &]a %$- điện và &$& %$- >h$& n;i tZN& ti!* v\i %$- điện. #@&h
thE\&
7P6. TCVN (1P-)P p,- lB* Z$*2 &$&h điện "Wng &hLt +M3 +Ung tZ3ng &9ng nghiệ* điện tF
a,- là những ti<u &hunn &h3 +,n điện.
j$& nà3 &4 những thB& %B& gX thX &4 th5 tX% tZ<n %Sng v/ tha% >h'3 ha.
_Xnh &†ng đ1 tX% tZ<n %Sng nhEng 1 :; ti<u &hunn thX >h9ng tX% đEK&
I&hB& *h'i

TCVN 6097:1996 Máy biến điện áp 71. TCVN 7918:2008 Phương pháp thử nghiệm suất điện trở khối và suất điện trở bề mặt của vật liệu cách điện rắn 57. TCVN 5699-2-26:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. TCVN 6478:1999 Balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống. Kiểu và thông số cơ bản 66. TCVN 1986-77 Máy biến áp công suất nhỏ. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với tấm gia nhiệt và các thiết bị tương tự: 58. TCVN 6306-1:1997 Máy biến áp điện lực. Phần 1: Quy định chung 43. lò vi sóng kết hợp: 42. TCVN 5699-2-12:2002 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. An toàn. Mục 1: Đo chiều dày và kích thước ngoài. TCVN 7079-2:2002 Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò. TCVN 6627-9:2000 Máy điện quay. Phần 12. Thử chịu tác động của sương muối trong chế độ chu kỳ 45. chảo rán và các thiết bị tương tự: 47. Phần 9: Giới hạn mức ồn 44. Yêu cầu về tính năng 61. TCVN 6610-4:2000 Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V. TCVN 3620:1992 Máy điện quay. TCVN 5770:1993 Máy biến áp dân dụng 56. Phần 2-72: Yêu cầu cụ thể đối với máy xử lý sàn tự động dùng trong thương mại và công nghiệp 50. Quy định kỹ thuật đối với panen mạch in chế tạo hàng loạt (tấm mạch in nhiều lớp bán thành phẩm) 76.thể đối với lò vi sóng. An toàn. TCVN 1985:1994 Máy biến áp điện lực. TCVN 7590-2-12:2007 Bộ điều khiển bóng đèn. Phần 1: Yêu cầu chung 55. Ký hiệu chữ của các kích thước lắp nối và kích thước choán chỗ 67. TCVN 4908-89 Đèn điện có biến áp dùng cho bóng đèn nung sáng. Phần 2-26: Yêu cầu cụ thể đối với đồng hồ: 52. TCVN 6190:1996 Ổ và phích cắm điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. An toàn. Phương pháp thử 64. TCVN 6188-1:2007 Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Yêu cầu chung và yêu cầu an toàn 62. Phần 2-80: Yêu cầu cụ thể đối với quạt điện 49. An toàn. Thử tác động của các yếu tố ngoài. Phần 4. Hiệu suất năng lượng 63. TCVN 6614-1-1:2000 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện. An toàn. TCVN 6611-7:2000 Tấm mạch in. Phương pháp thử 53. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với cơ cấu khởi động (không phải loại tắcte chớp sáng) 70. Phần 1: Phương pháp áp dụng chung. Các yêu cầu chung 48. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với balát điện tử được . TCVN 3665-81 Vật liệu cách điện và kết cấu cách điện. Yêu cầu an toàn 51. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với tấm giữ nhiệt và các thiết bị tương tự: 60. TCVN 6611-12:2000 Tấm mạch in. Phần 2: Vỏ được thổi dưới áp suất dư. TCVN 7673:2007 Bóng đèn có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng. Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với cháo rán ngập dầu. TCVN 5627:1991 Giấy cách điện. TCVN 4899-89 Sản phẩm kỹ thuật điện và vô tuyến điện tử. TCVN 6572:1999 Công tơ điện xoay chiều kiểu tĩnh đo điện năng tác dụng (cấp chính xác 1 và 2) 75. Quy định kỹ thuật đối với tấm mạch in uốn được một mặt và hai mặt không có các điểm nối xuyên 68. Yêu cầu kỹ thuật 73. TCVN 7897:2008 Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang. TCVN 5699-2-13:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. Phần 7. TCVN 5058-90 Sản phẩm kỹ thuật điện và điện tử. TCVN 7590-2-1:2007 Bộ điều khiển bóng đèn. TCVN 5699-2-80:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm khô có cơ cấu đảo: 74. TCVN 5699-2-12:2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. TCVN 2281-78 Máy điện quay. TCVN 5699-2-72:2003 Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. An toàn. Thử tác động thay đổi nhiệt độ 65. Thử chịu tác động của các yếu tố ngoài. TCVN 6612:2007 Ruột dẫn của cáp cách điện 72. TCVN 5699-2-11:2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. Cáp có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định 59. Thử nghiệm xác định đặc tính cơ 54. Phương pháp xác định gia tốc độ bền nhiệt. Yêu cầu kỹ thuật 69. Dạng bảo vệ "p" 46.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->