P. 1
Ve Thap Tuoi Bang Excel

Ve Thap Tuoi Bang Excel

|Views: 193|Likes:
Được xuất bản bởiShine Ngocminh

More info:

Published by: Shine Ngocminh on Sep 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2015

pdf

text

original

VẼ THÁP DÂN SỐ BẰNG EXCEL

Người biên soạn: GS. TS Nguyễn Viết Thịnh
Bảng 1 - Dân số Việt Na t!"# gi$i t%n! &' () t*+i 1,-,
(1)
Tính bằng nghìn người Tính bằng !"n s#
N$%
(&)
N'
(()
N$% ($)
())
N$%
(*)
N'
(+)
N$% (b)
(,)
-.) (/)+ (,++ .(/)+ ,.)0 ,.1) .,.)0
*./ (/&/ (,+& .(/&/ ,.)* ,.1( .,.)*
1-.1) (+(& ()-, .(+(& +.0/ +.)+ .+.0/
1*.1/ &/*) (-+1 .&/*) *.+- *.0- .*.+-
&-.&) &&01 &+-1 .&&01 ).(& )./( .).(&
&*.&/ 1,)& 1/,+ .1,)& (.(- (.,* .(.(-
(-.() 11,, 1(1* .11,, &.&( &.)/ .&.&(
(*.(/ /+, 11-) ./+, 1.0( &.-/ .1.0(
)-.)) /1/ 1-0* ./1/ 1.,) &.-+ .1.,)
)*.)/ //* 111) .//* 1.0/ &.11 .1.0/
*-.*) 0&* /-& .0&* 1.*+ 1.,1 .1.*+
**.*/ +01 0,( .+01 1.&/ 1.++ .1.&/
+-.+) *)1 ++( .*)1 1.-( 1.&+ .1.-(
+*.+/ )1/ *+- .)1/ -.,/ 1.-+ .-.,/
,-.,) &0) )() .&0) -.*) -.0& .-.*)
,*.,/ 10( (1( .10( -.(* -.*/ .-.(*
0-.0) +) 1(+ .+) -.1& -.&+ .-.1&
0*1 )- /1 .)- -.-0 -.1, .-.-0
V2 th34 !"n s# (th34 tu5i. gi6i tính) 78 %9t yêu :;u thường g<4 t=ong nghiên :>u ?8
gi@ng !ạy Aị$ 7í !"n :ư.
ViB: ?2 th34 tu5i :;n :C %9t s# thD thuEt. T$ :C b@ng !"n s# 1/,/ :D$ nư6: t$ như
s$u. (F@ng 1)
T=ong :3:h ?2 th34 tu5i bằng t$yG t$ :hHn g#: toạ A9G ?8 4hí$ t=3i g#: toạ A9 biIu !iễn
!"n s# n$%G 4hí$ 4h@i . !"n s# n'. JưKng nhiênG :@ h$i 4hí$ :D$ t=L: ho8nhG :3: t=ị s#
AMu :C gi3 t=ị !ưKng.
JI ?2 AưN: bằng OP:Q7G :;n :huyIn :3: t=ị s# ?M !"n s# n$% (!R tính bằng nghìn
người h$y bằng 4h;n t=S%) ?M gi3 t=ị "% (nh"n ?6i .1). T$ AưN: :9t N$% ($) ?8 n$%
(b) t=ong b@ng ).
ST !Lng s# 7iBu :D$ :3: :9t (1)G (()G ()) ho<: (1)G (*)G (+)G t$ s2 ?2 AưN: th34 !"n s#.
Tuy nhiênG nếu UhVng :C :3: thD thuEt A<: biBtG thì th34 !"n s# s2 :C !ạng như hình 0
!ư6i A"y.
H.n! 1
Wu#n :hXnh sT$ th34 tu5iG :;n 78% như s$u:
. Youb7Q.:7i:U 7ên ?Rng AZ thị AI Uí:h hoạt :h$=t.
. Nh[4 n\t :hu9t 4h@i t=ên ?Rng AZ thị AI hiBn h94 thoại
. ]hHn ^o=%$t F$= G=ou4. _h$i b3o `?Q=7$4 a 1--G G$4 bi!th a -. Nhcn `_. _ết
du@ như t$ %ong %u#n. (eQ% hình /)
]fn %9t thD thuEt nhg n'$: _hVng AI :3: s# ghi nhC% tu5i ng$y s3t t=L: tungG ?ì :@n
t=h ?iB: t=ình b8y t=ên ?Rng AZ thị. ]3:h sT$:
. _í:h hoạt AZ thị bằng :3:h !oub7Q.:7i:U.
. Nh[4 Ui4 :hu9t t=3i t=ên !jy s#G hiBn 7ên h94 thoại ^o=%$t kPis (:lng :C thI nh[4
:hu9t 4h@i t=ên !jy s#G AI hiBn h94 thoại⇒:hHn ^o=%$t kPis). S$u ACG h %L: Ti:U.
%$=U 7$bQ7G :hHn mon. Nhcn `_. Yfng s# s2 A<t h 4h;n 4hí$ t=3i :D$ th34 !"n s#.
-4000 -2000 0 2000 4000
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84
Nam

H.n! /
B'i t012 ojy ?2 h$i th34 !"n s# 1/,/ ?8 1/0/ thQo b@ng s# 7iBu s$u.
Bảng / - Dân số Việt Na 1,-, Dân số Việt Na 1,3,
N$% N' N$% N' N$% N' N$% N'
-.) (/)+ (,++ ,.)0 ,.1) -.) )+)+ )(+) ,.&1 +.,0
*./ (/&/ (,+& ,.)* ,.1( *./ ))-) )1,, +.0) +.)/
1-.1) (+(& ()-, +.0/ +.)+ 1-.1) (0,+ (+*1 +.-& *.+,
1*.1/ &/*) (-+1 *.+- *.0- 1*.1/ ((,, ())) *.&) *.(*
&-.&) &&01 &+-1 ).(& )./( &-.&) &00- (1&- ).), ).0)
&*.&/ 1,)& 1/,+ (.(- (.,* &*.&/ &+/+ &/,1 ).1/ ).+1
(-.() 11,, 1(1* &.&( &.)/ (-.() &&+) &)+/ (.*& (.0(
(*.(/ /+, 11-) 1.0( &.-/ (*.(/ 1**1 1,,) &.)1 &.,*
)-.)) /1/ 1-0* 1.,) &.-+ )-.)) 1-(/ 11/+ 1.+1 1.0+
)*.)/ //* 111) 1.0/ &.11 )*.)/ 00& 1-0( 1.(, 1.+0
*-.*) 0&* /-& 1.*+ 1.,1 *-.*) 0+* 1-,, 1.() 1.+,
**.*/ +01 0,( 1.&/ 1.++ **.*/ /&& 1-)* 1.)( 1.+&
+-.+) *)1 ++( 1.-( 1.&+ +-.+) ,1) 0+1 1.11 1.()
+*.+/ )1/ *+- -.,/ 1.-+ +*.+/ *(, ,-1 -.0( 1.-/
,-.,) &0) )() -.*) -.0& ,-.,) (&+ )01 -.*1 -.,*
,*.,/ 10( (1( -.(* -.*/ ,*.,/ &11 (*) -.(( -.**
0-.0) +) 1(+ -.1& -.&+ 0-.0) /* 1/* -.1* -.(-
0*1 )- /1 -.-0 -.1, 0*1 )0 11- -.-, -.1,
T5ng s# &**,/ &,1+( )0.)/ *1.)/ T5ng s# (1((( ((-,( )0.+* *1.(*
W9t t=ường hN4 h$y g<4 t=ong Uhi 4h"n tí:h th34 !"n s#: so s3nh h$i th34 !"n s# :D$
h$i 7jnh th5 Uh3: nh$uG ho<: h$i th34 !"n s# :D$ %9t nư6:G %9t ?Rng tại h$i thời AiI%
Uh3: nh$u (?í !LG b@ng * h t=ên).
• Nếu ?2 h$i th34 !"n s# =iêng =2G thì :;n sT !Lng th#ng nhct %9t tX 7B ?2. m8% thế
n8op
]3:h AKn gi@n 78:
. V2 th34 tu5i th> nhct (nS% 1/,/) (!Rng tX 7B !"n s# :D$ tqng nhC% tu5i).
. ]o4y :h$=t ?q$ ?2 s$ng %9t ?ị t=í Uh3:.
. _í:h hoạt :h$=t ?q$ ?2 ⇒Uí:h hoạt ?8o biIu AZ (!jy s# 7iBu)⇒oiBn h94 thoại
^o=%$t Y$t$ SQ=iQs⇒ST$ :3: !fng thVng s# N$%Q ?8 r V$7uQs :ho 4hR hN4 ?6i !jy
s# 7iBu :D$ th34 !"n s# :;n ?2. Nhcn `_. _ết du@ s2 như %ong %u#n. (PQ% hình 1-G
hình 11)
H.n! 4
H.n! 5
1979
10 5 0 5 10
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84
Nam

1989
10 5 0 5 10
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84
Nam

• T=ong t=ường hN4 ?2 h$i th34 tu5i :hZng 7ên nh$u (AI thcy =s hKn st th$y A5i :D$
:cu t=\: tu5i . gi6i tính)G thì :hX :;n 7ưu u:
. ]3: !jy s# 7iBu A<t t=ong :Rng %9t b@ng.
. ]3: :9t s# 7iBu ?M :Rng %9t gi6i thì :Rng !cu (:hvng hạnG t=ong ?í !L n8yG :3: t=ị s#
?M !"n s# n$% nS% 1/,/ ?8 1/0/ AMu 78 "%).
. ]3: thD tL: ?2 th34 tu5i như Aj nêu h t=ên.
H.n! 6 - T!71 8ân số Việt Na 9t%n! :;ng ng!.n ng<=i>
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+
Nam - 1989
N÷- 1989
Nam - 1979
N÷- 1979
W9t ?iB: :;n ho8n thiBn: 78% thế n8o AI Po3 AưN: :3: !cu "% (.) A3ng ghit Ui$ t=ên
t=L: ho8nhp ViB: n8y :hX 78% AưN: Uhi t$ :o4y biIu AZ tq OP:Q7 s$ng bo=! ?8 sT
!Lng w$stQ S4Q:i$7 ⇒w$stQ $s wi:tu=Q (PQ% h94 thoại !ư6i A"y t=ong >ng !Lng
bo=!).
H.n! ?
Như ?EyG t=ong :3: 7;n t$ !3n biIu AZ tq OP:Q7 s$ng ?Sn b@n bo=!G t$ :C thI sT$ A5i
biIu AZ (!ạng biIu AZG :@ :huxi s# 7iBu) ng$y t=ong >ng !Lng bo=! (AiMu n8y thEt !ễ
!8ng ?6i bo=! ,.- yo= bin!ons /*)z 7;n n8yG t$ UhVng 78% AưN: :3: th$o t3: AC.
_í:h hoạt wi:tu=QG t$ :C thI sT$ biIu AZ như sT$ %9t b>: t=$nhG ?8 t=ong t=ường hN4
n8yG t$ Aj Po3 Ai :3: !cu "% %8 t$ =ct UhC :hịu t=ên t=L: ng$ng.
Còn có một cách nữaG ?2 :C ?{ :huyên nghiB4 hKnG g;n gli hKn ?6i :3: th34 !"n s#
AưN: t=ình b8y t=ong :3: s3:h gi3o Uho$ ?6i h$i t=L: tung song song ?6i nh$u ?8 A9
tu5i AưN: ghi :h\ h gi'$ h$i t=L: n8y. T=ên nguyên t[:G A"y 78 h$i biIu AZ th$nh ng$ng
AưN: A<t :ạnh nh$uG ?6i :3: tX 7B gi#ng nh$u t=ên t=L: A>ng ?8 t=L: ng$ngG nhưng
thư6: Ao t=ên t=L: ng$ng AưN: ghi thQo h$i :hiMu ngưN: nh$u.
T=h 7ại ?6i b@ng th#ng Uê !"n s# 4h"n thQo A9 tu5i :D$ nư6: t$ nS% 1/,/ Aj nêu h
t=ên. Gi@ sT 4h@i ?2 th34 tu5i thQo :K :cu !"n s#.
T=ư6: hếtG :h\ng t$ ?2 th34 tu5i !"n s# n' thQo tX 7B !"n s#. Wu#n ?EyG t=ong b@ng
tính OP:Q7G bc% :hHn :3: :9t 1 ?8 * bằng :3:h s$u Uhi :hHn Pong :9t 1 thì nhcn ]t=7
AZng thời ?6i nhcn ?8 =ê :hu9t :hHn :9t *. S$u Uhi ?2 Pong biIu AZ th$nh ng$ng :ho
!"n s# n' bằng :Vng :L ]h$=tbi|$=!G :;n 78% %9t s# ?iB: s$u:
. ]o44y =Zi w$stQ biIu AZ :hZng ng$y 7ên biIu AZ ?q$ tạo =$z
. _io =ê biIu AZ ?q$ !3n (4$stQ) s$ng bên t=3i biIu AZ !"n s# n'. T$ s2 th$y thế :3:
thVng s# :ho biIu AZ n8y biIu !iễn !"n s# n$%. Wu#n ?Ey:
. _í:h hoạt biIu AZG :hHn ^o=%$t $Pis A#i ?6i t=L: ng$ng (V$7uQ $Pis)G :hHn V$7uQ in
}Q?Q=sQ `=!Q=.
. Fc% :hHn th$nh ng$ng :D$ biIu AZG Uhi AC t=ên th$nh :Vng th>: (^o%u7$ F$=) hiBn
7ên !fng :h' s$u A"y:
SO}~OS(•ShQQt1•€•O•(G•ShQQt1•€•k•):•k•&1G•ShQQt1•€•O•):•O•&1G1)
Yfng thVng b3o n8y :C u ngh‚$ như s$u:
•ShQQt1•€ 78 tên :D$ t=$ng b@ng tính :C :h>$ s# 7iBu t$ A$ng th$% :hiếu t6i.
•O•( 78 toạ A9 :D$ V :h>$ !fng tiêu AM (N')
•k•):•k•&1 78 toạ A9 :D$ %@ng s# 7iBu :9t NhC% tu5i
•O•):•O•&1 78 toạ A9 :D$ %@ng s# 7iBu :9t Y"n s# n'.
mưu u =ằng :9t !"n s# n$% 78 :9t Y t=ong b@ng tínhG ?ì ?Ey :hX :;n th$y :3: :h' O
t=ong th$nh :Vng th>: t=ên bằng :h' Y 78 t$ s2 AưN: th34 !"n s# n$%.
. ]hHn ^o=%$t $Pis A#i ?6i t=L: A>ng (]$tQgo=y $Pis) ⇒w$ttQ=n ⇒Ti:U.W$=U m$bQ7s
a NonQ (JiMu n8y 78 :;n thiết AI A@% b@o UhVng bị h$i nhjn (7$bQ7s) :D$ h$i biIu AZ
t=ên t=L: A>ng :hZng 7ên nh$u). S$u ACG t$ :C thI thê% :3: tiêu AM (Tit7Q) ?8 :3: ghi
:h\ :ho biIu AZ ?q$ ho8n th8nh.
H.n! -

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84
Nam
0 1 2 3 4 5 6 7 8
t h¸ p D©n s è ViÖt Nam 1979
PhÇn t!m "©n sè

cần làm như sau: .Double-click lên vùng đồ thị để kích hoạt chart.Kích hoạt đồ thị bằng cách double-click. Dòng số sẽ đặt ở phần phía trái của tháp dân số. vì cản trở việc trình bày trên vùng đồ thị.Hình 1 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 -4000 -2000 0 2000 4000 Nam N÷ Muốn chỉnh sửa tháp tuổi. ở mục Tickmark label. Kết quả như ta mong muốn. Sau đó.Nhắp nút chuột phải trên vùng đồ thị để hiện hộp thoại . Cách sửa: . hiện lên hộp thoại Format Axis (cũng có thể nhắp chuột phải trên dãy số. chọn Low. .Chọn Format Bar Group. Nhấn OK. . để hiện hộp thoại⇒ chọn Format Axis).Nhắp kép chuột trái trên dãy số. Nhấn OK. (Xem hình 9) Còn một thủ thuật nhỏ nữa: Không để các số ghi nhóm tuổi ngay sát trục tung. Khai báo Overlap = 100. . Gap Width = 0.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->