PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC

THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.1 Mục đích Nắm vững âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó để mỗi người nâng cao cảnh giác cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang làm thất bại mọi chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chúng. 1.2 Yêu cầu Ra sức học tập, trau dồi phẩm chất năng lực của người đoàn viên thanh niên, kế tiếp các thế hệ cha anh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa II. NỘI DUNG 2.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội 2.1.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình” - Khái niệm: “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành 1.1. “ DBHB” là chiến lợc cơ bản phản cách mạng của CNĐQ và các thế lực thù địch, sử dụng tổng hợp các phương thức phi vũ trang để thẩm thấu, công phá vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, làm suy yếu, chuyển hóa từ bên trong nhằm lật đổ chế độ của các nớc XHCN, đa các nớc này đi theo quỹ đạo của CNTB mà khụng cần chiến tranh. Điều kiện để xảy ra bạo loạn lật đổ. Tình hình KT, CT, VH- XH t/ ẩn những nh/ tố mất ổn định, x/ hiệu dấu hiệu kh/hoảng CT - Nội bộ ph/ hóa, q/ chúng bức xúc, mất lòng tin. - Việc giải quyết, xử lý các tình huống của Đảng, Nhà nớc kém hiệu quả, l/ túng, bị động. - Bị sức ép và bất lợi trên trờng quốc tế - Có LL CT, VT phản động bí mật, tạo dựng đợc ngọn cờ - Địch lôi kéo, tập hợp quần chúng; hình thành kế hoạch, mục tiêu cụ thể; - Có sự liên hệ, phối hợp giữa các thế lực phản động trong và ngoài nớc - Nội dung chính của chiến lược “DBHB” là: • Kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, đối ngoại, an ninh… để phá hoại, làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. • Kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tụ do tôn giáo, sắc tộc, khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên chính trị, làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. Khích lệ lối sống tư sản và làm phai nhạt mục tiêu, lí tưởng xã hội chủ nghĩa ở một số bộ phận sinh viên. • Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đời sống xã hội, tạo nên sức ép, từng bước chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quĩ đạo chủ nghĩa tư bản. - Sự hình thành và phát triển của chiến lược “Diễn biến hoà bình” Chiến lược “DBHB” đã ra đời và phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức, thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Chiến lược “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau + Giai đoạn 1945- 1980: đây là giai đoạn manh nha hình thành chiến lược “DBHB” được bắt nguồn từ Mĩ 1

• Tháng 3 năm 1947, chính quyền Truman trên cơ sở kế thừa tư tưởng của Kennan đã bổ xung, hình thành và công bố thực hiện chiến lược “ngăn chặn” chủ nghĩa cộng sản. • Tháng 4 năm 1948, quốc hội Mĩ chính thức phê chuẩn kế hoạch Macsan, tăng viện trợ để khích lệ lực lượng dân chủ, cài cắm gián điệp vào các Đảng cộng sản để phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản Tây âu, hướng họ phụ thuộc vào Mĩ • Tháng 12 năm 1957, tổng thống Ai – Sen – Hao đã tuyên bố Mĩ giành thắng lợi bằng hoà bình và mục đích của chiến lược để làm suy yếu và lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Từ năm 1960 đến 1980, nhiều đời tổng thống kế tiếp của Mĩ như: Kennơđi, Giôxơn, Nickxơn, Pho đã coi trọng và thực hiện chiến lược “DBHB” để chống lại làn sóng cộng sản, lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt sau thất bại ở Việt Nam, Mĩ đã thay đổi chiến lược chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chính sang tiến công bằng “DBHB” là chủ yếu. + Giai đoạn từ 1980 đến nay: • Chủ nghĩa đế quốc từng bước hoàn thiện chiến lược “DBHB” và trở thành chiến lược chủ yếu để tiến công các nước xã hội chủ nghĩa. • Do phát hiện thấy những sai lầm, khuyết điểm của các Đảng cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong cải tổ, cải cách. Từ năm 1980 đến 1990, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng chiến lược “DBHB” để tiến công làm suy yếu tiến tới lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Sau sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông âu và Liên Xô, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục ra sức sử dụng chiến lược “DBHB” để thực hiện âm mưu xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Chúng cho rằng phải làm xói mòn tư tưởng, đạo đức và niềm tin Cộng sản của thế hệ trẻ để “tự diễn biến”, tự suy yếu dẫn đến sụp đổ, tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước còn lại 2.1.2 Bạo loạn lật đổ -Khái niệm: Là hành động chống phá bằng bạo lực do lực lượng phản động hay lực lượng li khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay trung ương - Về hình thức gồm: + Bạo loạn chính trị + Bạo loạn vũ trang + Bạo loạn chính trị kết hợp vũ trang - Trên thực tiễn, bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gắn liền với chiến lược “DBHB” để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội khi tiến hành bạo loạn lật đổ, các thế lực thù địch thường kích động những phần tử qua khích làm mất trật tự an toàn xã hội ở một số khu vực và trong thời gian nhất định (thường diễn ra trong không gian hẹp và thời gian ngắn) tiến tới lật đổ chính quyền ở địa phương hoặc Nhà nước xã hội chủ nghĩa - Qui mô có thể diễn ra ở nhiều mức độ từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn. Phạm vi địa bàn xảy ra có thể ở nhiều nơi, nhiều vùng của đất nước, trọng điểm là những vùng trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của trung ương và địa phương, nơi nhạy cảm về chính trị hoặc ở các khu vực, địa bàn mà cơ sở chính trị của địa phương yếu kém 2.2 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam 2.2.1 Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “DBHB” đối với Việt Nam - Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “DBHB” chống chủ nghĩa xã hội • Từ đầu năm 1950 đến 1975: chủ nghĩa đế quốc dùng quân sự để xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. Âm mưu không thành, chúng chuyển sang chiến lược mới như: “bao vây cấm vận kinh tế”, “cô lập về ngoại giao”, kết hợp với “DBHB”, bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 2

• Từ năm 1975- 1994: lợi dụng nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông âu, và các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “DBHB” đối với Việt Nam • Từ năm 1995 đến nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Chúng tuyên bố xoá bỏ “cấm vận kinh tế”, bình thường hoá quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như “dính líu”, “ngầm”, “sâu, hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. - Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “DBHB” đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng…Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội … Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết cụ thể: • Thủ đoạn về kinh tế: Chúng muốn chuyển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dần theo quĩ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển, từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước. Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa • Thủ đoạn về chính trị: Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “tự do hoá” mọi mặt đời sống xã hội, từng bước phá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản động trong nước và ngoài nước, lợi dụng các vấn đề “dân chủ’, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta, sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. • Thủ đoạn về tư tưởng văn hoá: Chúng thực hiện nhiều hoạt động nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phá vỡ nền tảng tư tưởng cuả Đảng cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân. Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, du nhập những sản phẩm văn hoá đồi trụy, lối sống phương Tây, để kích động lối sống tư bản trong thanh niên, từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam. • Thủ đoạn trong lĩnh vực dân tộc – tôn giáo: Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người, những tồn tại do lịch sử để lại, trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo cuả một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi li khai, tự quyết dân tộc. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc, từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. • Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện xâm nhập, tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia. Chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Đối với quân đội và công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điệu “phi chính trị hoá” làm cho các lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu. 3

• Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại: Các thế lực thù địch lợi dụng chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới để tuyên truyền và hướng Việt Nam theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước trên thế giới, tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Đặc biệt chúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa, hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế. 2.2.2 Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam - Chúng chú trọng nuôi dưỡng các tổ chức phản động sống lưu vong ở nước ngoài và kết hợp với các phần tử cực đoan, bất mãn trong nước gây rối, làm mất ổn định xã hội ở một số vùng nhạy cảm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ của Việt Nam. Chúng tiến hành nhiều hoạt động xảo quyệt để lôi kéo, mua chuộc quần chúng nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương. Vùng Tây Bắc, chúng kích động người H’Mông đòi thành lập khu tự trị. Vùng Tây Nguyên, chúng ra sức tuyên truyền thành lập nhà nước Đề Ga, chờ thời cơ thuận lợi để chúng tiến hành lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam - Thủ đoạn cơ bản mà chúng đã sử dụng để tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền ở một số địa phương nước ta là: kích động sự bất hòa của quần chúng, dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động đập phá trụ sở rồi uy hiếp, khống chế cơ quan quyền lực ở địa phương. Trong quá trình gây bạo loạn, bọn phản động tìm mọi cách để mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng và kêu gọi sự tài trợ tiền của, vũ khí ở ngoài nước vào để tăng sức mạnh. - Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, dự báo đúng thủ đoạn, qui mô, địa điểm và thời gian. Nắm vững nguyên tắc sử lí trong đấu tranh chống bạo loạn lật đổ là: nhanh gọn, kiên quyết, linh động, đúng đối tượng, sử dụng lực lượng và phương thức đấu tranh phù hợp, không để lan rộng, kéo dài 2.3 Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng, Nhà nước ta. 2.3.1 Mục tiêu - Kẻ thù muốn chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải: • Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam • Giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước, tạo môi trường hoà bình để đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. • Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc • Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá • Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc 2.3.2 Nhiệm vụ - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định nhiệm vụ của chúng ta là: • Kiên quyêt làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “DBHB”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc. Đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh hiện nay, đồng thời còn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. • Phải chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta, kịp thời tiến công ngay từ đầu. • Xử lí nhanh chóng, có hiệu quả khi có bạo loạn xảy ra và luôn bảo vệ tốt chính trị nội bộ 2.3.3 Quan điểm chỉ đạo 4

• Đấu tranh chống “DBHB” là một cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực. • Chống “DBHB” là cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng- an ninh hiện nay để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa • Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong đấu tranh chống “DBHB” 2.3.4 Phương châm tiến hành • Chủ động, khôn khéo, kiên quyết xử lí tình huống và giải quyết hậu quả khi có bạo loạn xảy ra, giải quyết các vụ gây rối, không để phát triển thành bạo loạn • Xây dựng tiềm lực đất nước vững mạnh, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế, kịp thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam 2.4 Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay. 2.4.1 Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế. • Giữ vững sự ổn định xã hội và làm cho đất nước ngày càng vững mạnh về mọi mặt. • Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong của đất nước luôn ổn định. 2.4.2 Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn biến không để bị động, bất ngờ. • Giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị, xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam. • Đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân dân, sinh viên trước âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá nước ta hiện nay. • Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét, phát hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan có chức năng xử lí, không để bất ngờ. 2.4.3 Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân. - Đối với nước ta, bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. • Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các thành quả cách mạng do chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ và các thế lực thù địch tấn công quyết liệt vào độc lập chủ quyền của các quốc gia, dân tộc đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có nước ta. • Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc phải mang tính toàn diện nhưng tập trung vào: + Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù chống phá nước ta + Giáo dục quan điểm điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới. + Giáo dục tinh thần xả thân vì Tổ quốc, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh + Hình thức giáo dục phải đa dạng, phù hợp với tùy từng đối tượng 2.4.4 Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt • Xây dựng cơ sở chính trị- xã hội vững mạnh sẽ bảo đảm cho chế độ xã hội luôn ổn định, phát triển. Do vậy, phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng, mọi miền 5

người trong nước và người đang sinh sống ở nước ngoài • Nâng cao trình độ chính trị.4. Đối với nước ta. phát triển lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. bạo loạn lật đổ CÂU HỎI ÔN TẬP 1. chủ trương Điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước 2.đất nước. thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “DBHB”.7 Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá. các ngành tham mưu. hình thức. người đang công tác và người đã nghỉ hưu. hiệu quả. ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu. Phương hướng. cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị. tinh thần cho nhân dân lao động để tạo nên sức mạnh của thế trận “lòng dân”. 2. cống hiến cho đất nước • Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng • Phát hiện. các tình huống chống “DBHB”. từng cấp.Đối với sinh viên . cuộc đấu tranh chống 6 . bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa như thế nào? 2. bạo loạn lật đổ cần có phương thức xử lí cụ thể.4. trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ này không nên coi nhẹ hoặc tuyệt đối hoá một giải pháp nào . từng ngành • Hoạt động xử lí bạo loạn lật đổ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. bạo loạn lật đổ? “Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành với những nước XHCN nói chung và với Việt Nam nói riêng. sinh viên trong phòng chống “DBHB”. đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng.6 Xây dựng. từng đơn vị. Do đó.Đẩy mạnh sự nghiệp CNH. thủ đoạn “DBHB”. xã phường. góp phần đấu tranh. hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất. năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở các cấp. các cơ quan. Chiến lược “DBHB”. dự bị động viên phải rộng khắp ở tất cả các làng bản. quân đội và công an.Những biện pháp trên đây có mối quan hệ chặt chẽ. tạo thành một chỉnh thể thống nhất nhằm đấu tranh ngăn ngừa âm mưu. • Bảo đảm triển khai thế trận phòng thủ ở các địa phương. lối sống của đảng viên.thế hệ tương lai của đất nước: • Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt. bạo loạn lật đổ của kẻ thù sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. tổ chức Đảng có khuyết điểm. luyện tập các phương án sát với diễn biến từng địa phương. bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá đối với Việt Nam hiện nay? 3. tư tưởng. cơ sở. thị trấn. tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. xử lí kịp thời những đảng viên. • Duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng ở các cấp. tinh thần cho nhân dân lao động. khen thưởng kịp thời những đảng viên. * Tóm lại: . giải pháp cơ bản phòng chống “DBHB”. HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là để tạo ra cơ sở vật chất. đạo đức. nhất là cơ sở. xử lí theo nguyên tắc nhanh gọn – kiên quyết – linh hoạt – đúng đối tượng – không để lan rộng. bạo loạn lật đổ? Liên hệ với vai trò. • Mỗi thủ đoạn. Âm mưu.5 Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh • Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. luyện tập các phương án. thủ đoạn trong chiến lược “DBHB”. • Xây dựng đầy đủ. • Phải chú trọng giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng lấy chất lượng là chính. trách nhiệm của thanh niên. . kéo dài. tổ chức Đảng và quần chúng thực hiện tốt đường lối. đồng thời là điều kiện để tăng năng suất lao động của xã hội. nâng cao đời sống vật chất.4. bạo loạn lật đổ của địch. điều hành của chính quyền. biện pháp mà kẻ thù sử dụng trong chiến lược “DBHB”. phẩm chất. • Khi mỗi tình huống bạo loạn xảy ra. 2.

Tin. Email: . ĐTQS: 554160. CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”. các chủ trương. Vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20. tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động. Dưới dạng hỏi . những điều chỉnh mới. đặc biệt là các chuyên gia. Nội dung cơ bản của chiến lược DBHB là phá hoại các nước XHCN về các mặt chính trị.. số 7 Phan Đình Phùng. báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục: “PHÒNG. kinh tế.đáp. Báo Quân đội nhân dân. trên Trang Quốc phòng-An ninh ra ngày thứ Tư hằng tuần. đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện. ĐTBĐ: (04) 37474257. đơn vị. thủ đoạn thâm hiểm của kẻ địch.. chuyên mục sẽ đi sâu giải thích. biện pháp phòng. Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này Để góp phần giúp người dân tiếp tục nâng cao nhận thức. dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng và cần được tiến hành thường xuyên. đề cao tinh thần cảnh giác. Những ý tưởng ban đầu về DBHB do các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo từ cuối những năm 40 thế kỷ 20. Trong điều kiện mới về so sánh tương quan lực lượng trên thế giới. tạo được hiệu ứng xã hội. Đặc biệt sau biến 7 . Để chuyên mục ngày càng nâng cao chất lượng.. thư góp ý xin gửi về: Phòng biên tập Quốc phòng – An ninh. lãnh đạo. thế nhưng bản chất của “diễn biến hòa bình” là gì. phân tích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bản chất của chiến lược nguy hiểm này. địa phương. chống đối từ bên trong. đưa tin.. bắt đầu từ tháng 9 năm 2009. nó ra đời từ khi nào thì lại chưa hiểu rõ? Đề nghị quý báo giúp chúng tôi việc này. ngăn chặn..“diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. chiến lược DBHB được tiến hành chủ yếu bằng các thủ đoạn phi quân sự. quản lý. thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội thành khủng hoảng chính trị. từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo con đường phát triển TBCN hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo loạn lật đổ. sau được tiếp tục bổ sung. chúng tôi rất mong nhận ý kiến đóng góp và sự cộng tác nhiệt tình của bạn đọc. nhằm “chuyển hóa hòa bình” các nước XHCN theo TBCN. DBHB thường được tiến hành bằng tổng hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực.. bài. được thực hiện dưới một phương thức. Chiến lược diễn biến hòa bình là gì? Hỏi: Trong sinh hoạt chúng tôi thường xuyên được quán triệt cần đề cao cảnh giác trước chiến lược “diễn biến hòa bình”. với độ dài từ 500 đến 600 từ. Những năm qua chúng ta đã đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “diễn biến hòa bình”. tư tưởng-văn hóa. thủ đoạn mới để chống phá. chống của ta. Đối tượng của chiến lược DBHB là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa (TBCN). Bản chất của chiến lược DBHB là chống CNXH. nhiều hoạt động chống đối. phát hiện. tích cực tham gia đấu tranh phòng. LÊ VĂN QUỐC (Hòm thư 3NB – 5631 Tuyên Quang) Trả lời: “Diễn biến hòa bình” (DBHB) là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế. ý tưởng DBHB được nâng lên và hoàn chỉnh thành chiến lược DBHB. bền bỉ. xã hội. câu chuyện cụ thể. Phương thức và thủ đoạn của chiến lược DBHB chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự. chuyển hướng trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. kiên trì. chống âm mưu. bài viết về từng sự việc. Hà Nội. các nhà nghiên cứu.. chỉ huy các cơ quan. gây được ấn tượng. đập tan nhiều âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch. tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ.. đẩy lùi và đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội (CNXH). chống độc lập dân tộc.

chịu sự chi phối của phương Tây.Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ngày càng diễn ra gay go quyết liệt.lái CNXH theo con đường TBCN.đa nguyên về chính trị và lối sống phương Tây).QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC Chiến lược "diễn biến hòa bình" là sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc.chính trị.quyết liệt."Diễn biến hòa bình " là cuộc tấn công "mềm".thực dân. a)Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ khi thế giới còn hai hệ thống chính trị XHCN và TBCN.biểu hiện tập trung ở cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống XHCN và TBCN.Ba dòng thác cách mạng này hình thành thế chiến lược tiến công toàn diễn vào CNĐQ. 1.tư tưởng. nhằm là xuất hiện ngay trong lòng các nước XHCN những nhân tố đối lập với Đảng Cộng Sản..thông qua cái gọi là "tự do".Từ đó làm suy yếu Đảng Cộng sản."ngầm"..châu Á và châu Mỹ La-tinh).làm cho cách mạng mất dần bản sắc của mình.Sự ra đời.kiểu Mỹ để "tấn công" vào chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực kinh tế..phát triển của chiến lược "diễn biến hòa bình". Sau Đại chiến thế giới lần thứ hai.Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản trở nên gay gắt(có vẻ gay cấn)."dân chủ". phương Tây đã công khai tuyên bố chuyển hướng chiến lược từ “kiềm chế” sang chiến lược “mở rộng” với hai nội dung cơ bản là: “dân chủ hóa về chính trị” và “tự do hóa về kinh tế”.thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế. “dân chủ” và “tôn giáo”… được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng coi đó là vũ khí lợi hại để chống phá.có thể cả quân sự để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.chuyển hóa khi thời cơ xuất hiện sẽ gây sức ép về kinh tế .chính trị.lối sống và tôn giáo..văn hóa.đối lập với CNXH(tư hữu hóa về kinh tế. Chiến lược "diễn biến hòa bình" ra đời vào thời kỳ chiến tranh lạnh trong bối cảnh quốc tế đang biến động phức tạp.sử dụng biện pháp phi quân sự là chủ yếu.tự diễn biến.phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức.phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ."nhân quyền".phản ánh tính chất phức tạp .tư tưởng. Quốc An 1.động ở Liên Xô và một số nước XHCN ở Đông Âu. 8 .Trong quá trình đó chiến lược "diễn biến hòa bình" đã ra đời. Vấn đề “nhân quyền”.nhằm xóa bỏ chế độ XHCN. CNXH từ một nước trong vòng vây của Chủ nghĩa đế quốc đã trở thành một hệ thống trên thế giới (năm 1961 có 13 nước XHCN ở chân Âu.quyết liệt của cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục điều chỉnh chiến lược thay đổi biện pháp đối phó đối với các nước XHCN và phong trào tiến bộ xã hội.

Mỹ đưa ra kế hoạch Mác-san (tháng 4 năm 1948.Đồng thời.Ngoại trưởng Mỹ Ac-ke-sơn khuyến cáo.dân sự đến giúp duy trì nền thống trị để các nước này không "ngả vào lòng cộng sản".Tru-man đề nghị Quốc hội Mỹ viện trợ cho Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ 400 triệu USD và cử nhân viên quân sự.Với ý tưởng này.chiến tranh đặc biệt.).biện pháp khác.cấm vận kinh tế.Ngày 12 tháng 3 năm 1947.ép các nước này loại bỏ những Bộ trưởng là cộng sản ra khỏi chính phủ liên hiệp và cài cắm gián điệp vào các đảng cộng sản.đồng thời khuyến cáo với nhà Trắng.phải thực thi chính sách "ngăn chặn" lâu dài.toàn diện.tháng 3 năm 1947.chịu sự chi phối của Mỹ.lập vành đai bao quanh Liên Xô và các nước XHCN.Ken-nan cho rằng "kiềm chế và giải phóng là hai mặt của đồng tiền.G.Trước tình hình so sánh lực lượng bất lợi.Quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn).Chiến lược ngăn chặn sử dụng biện pháp quân sự là chủ yếu (chiến tranh xâm lược.đứng đầu là đế quốc Mỹ ráo riết tìm kiếm giải pháp chiến lược nhằm ngăn chăn "làn sóng cộng sản" từ Đông Âu và Liên Xô. Đối với Trung Quốc..kết hợp các thủ đoạn.khi còn là đại diện lâm thời của Mỹ ở Liên Xô .trong đó "diễn biến hòa bình" là một thủ đoạn nhằm "chặn đứng" sự phát triển của Liên xô và các nước XHCN.thúc đẩy sự phát triển của lực lượng "dân chủ" để gây chia rẽ phá hoại tư tưởng từ bên trong các nước XHCN .Văn kiện số 68 của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ xác định mục tiêu chiến lược "ngăn chặn" là dùng mọi thủ đoạn để chặn đứng sự khuếch trương của Liên Xô trong điều kiện không phát động chiến tranh.viện trợ 14 tỷ USD.giúp các nước Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh.chạy đua vũ trang.phải thực hiện giải pháp ngăn chặn bằng thủ đoạn gieo vào trong lòng chế độ Xô-viết những mầm mống tự thủ tiêu.Thực chất của các kế hoạch này nhằm "ngăn chặn" chủ nghĩa cộng sản và buộc các nước Tây Âu ngả theo Mỹ. Để đạt được mục tiêu.kiên nhẫn nhưng kiên quyết và luôn luôn cảnh giác.toàn diện với Liên Xô bằng chiến tranh tâm lý."những người theo chủ nghĩa cá nhân ở Trung 9 .đối đầu quyết liệt.chính quyền Tru-man công bố chính thức thực hiện chiến lược "ngăn chặn" chủ nghĩa cộng sản.trong một bức thư gửi Tổng thống Tru-man (ngày 20 tháng 7 năm 1949).hủy diệt chế độ Xô-viết nhằm tạo ra sự thay đổi tận gốc đối với xã hội Liên Xô.Ken-nan trở thành lý luận gia đầu tiên của chiến lược "ngăn chặn" và chiến lược "diễn biến hòa bình" Trên cơ sơ lý luận của Ken-nan.nhân tố cơ bản nhất trong chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Liên Xô là phải kiềm chế khuynh hướng "bành trướng".chạy đua vũ trang..trực tiếp can thiệp vào nội bộ nhiều nước(cả can thiệp vũ trang). CNĐQ .là hai mặt của một vấn đề tương đối lớn".chính quyền Tru-man phát động cuộc chiến tranh lạnh.tháng 11 năm 1947.Ken-man đã kiến nghị với Nhà Trắng.Đầu năm 1946.làm "mềm hóa từng bước" để cuối cùng tan rã.chiến tranh cục bộ.

nhưng Quốc vụ khanh vẫn chưa đưa ra được bước đi cụ thể cùng những bước đi quan trọng" và cho rằng "Cần phải coi trọng biện pháp cụ thể".đặc biệt là Ba Lan.mở rộng buôn bán.mặt khác vạch kế hoạch "hòa bình" với Liên Xô (tháng 6 năm 1961).khoa học...cấm vận.trong 5 năm.giáo dục.ngày 14 tháng 6 năm 1960):"Phải hành động ngay .Mỹ sẽ "giành thắng lợi bằng hòa bình" chính thức coi "diễn biến hòa bình" là chiến lược để lật đổ các nước XHCN.1949) để gây khó khăn cho việc buôn bán Đông-Tây.thân Mỹ) có thể tạo ra sự biến đổi từ bên trong.Kennedy tuyên bố:"Nước Mỹ giống như con đại bàng trên Quốc huy hình lá chắn của tổng thống.phá hoại thương trường Thế Giới.Theo Đa-lét.Đức.Ai-xen-hao tuyên bố mục tiêu của chiến lược "diễn biến hòa bình" là đọc lời cáo chung cho chủ nghĩa xã hội."sự tồn của chủ nghĩa xã hội không phải là vĩnh cửu và không thể thay đổi được".." Đối với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu .đồng thời tiến hành "chiến tranh đặc biệt".như: gia tăng tiếp xúc.phi chiến tranh.mở rộng giao lưu giữa sinh viên và giáo viên.tăng cường quan hệ bằng cách lợi dụng các loại mậu dịch hữu hình và vô hình.sử dụng một loạt công cụ linh hoạt hơn.tăng số người du lịch .đề xướng "liên minh vì tiến bộ".một mặt phải giữ thái độ cứng rắn.chống đối).kích động chống phá nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa .Ngoại trưởng F.và cho rằng biện pháp "diễn biến hòa bình" tuy chậm chạp nhưng đáng tin cậy...).mở rộng sự nghiệp báo chí vốn kỹ thuật và tăng cường tiếp xúc trong nhân dân. khuyến khích những người có cùng huyết thống về Ba Lan.Mỹ câu kết với 14 quốc gia phương Tây (Anh.đồng thời kêu gọi (trong một diễn văn khác cũng đọc tại Thượng viện Mỹ .. 10 .Jonhson (1961-1968) rất chú trọng bồi dưỡng những hạt giống tự do sau bức màn thép cộng sản.Năm 1955. Trước khi lên nắm quyền Tổng thống.làm sụp đổ chính quyền nhân dân.Theo Kennedy.bí mật thành lập "Ủy ban thống nhất quản lý thị trường xuất khẩu (Feria.thành lập "đội hòa bình" ở Châu Phi.chỉ cần "hé tấm màn sắt" nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa sẽ từ bỏ chủ nghĩa cộng sản vì thấy cuộc sống tốt đẹp ở phương Tây.Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ.trong suốt nhiệm kỳ của mình.nghiên cứu thêm khả năng viện trợ kỹ thuật cho Ba Lan.chi 20 tỷ USD viện trợ nhằm khắc phục ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản ở châu Mỹ La-tinh.bài diễn văn đầu tiên nói về tình hình trong nước (ngày 21 tháng 1 năn 1961).phải từng bước thận trọng bồi dưỡng hạt giống tự do từ bất kỳ kẽ hở nào được xuất hiện trên bức màn thép"."chiến tranh cục bộ " ở Việt Nam. Tiếp tục tư tưởng của những người tiền nhiệm Kennedy.lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc..một mặt tiếp tục thực hiện chính sách cứng rắn(bao vây.thúc đẩy sự biến đổi hòa bình đằng sau tấm màn sắt".Pháp.trong khi các nước Tây Âu phục hồi và phát triển kinh tế.."từ 1949-1954 có tới hơn 100 lần tàu buôn đi tới Trung Quốc bị chặn lại và bị công kích.nhiều tàu thuyền do Trung Quốc thuê và thuyền viên Trung Quốc thậm chí bị giam vô lý dài ngày ở đất khách quê.Quốc (phần tử theo chủ nghĩa dân chủ cũ Mỹ.chân phải của nó cắp cành ô-liu còn chân kia cắp mũi tên phải coi trọng cả hai chân như nhau"và giải thích "trong đối kháng với Liên Xô.cần phải "giải phóng" họ khỏi chế độ cộng sản nhưng không phải bằng một cuộc chiến tranh mà bằng "biện pháp hòa bình".Tổng thống Ai-xen-hao(1953-1960) tuyên bố.."dưới ngọn cờ hòa bình có thể giành được mọi thứ trên bàn đàm phán với Liên Xô và làm gay gắt thêm mâu thuẫn Xô-Trung Quốc để từ đó tăng kiềm chế của Trung Quốc".bằng viện trợ kinh tế.heo Kennedy:" Chính phủ Mỹ sẽ phải chủ động hơn nữa.trao đổi văn hóa..nhưng mặt khác cũng phải tìm xem chúng ta có thể tìm thấy một số cung cách trao đổi ý kiến nào đó được không".Thực hiện ý tưởng trên .Nhật.điều chỉnh chiến lược quân sự "trả đũa ồ ạt" (của Ai-xen-hao ) thành chiến lược "phản ứng linh hoạt".." Tháng 12 năm 1957.Đa-let(1953-1959) xác định .thực chất là thực hiện bao vây cấm vận đối với các nước XHCN..Kennedy đã từng tuyên bố(trong diễn văn đọc tại Thượng viện Mỹ ngày 10 tháng 8 năm 1957):"Giải phóng hoặc diễn biến hòa bình đương nhiên là rất tốt...Theo thống kê của một tờ báo ở Hồng Kong.Kennedy đã thực hiện chính sách "đi hai chân" . thực chất là để xâm nhập .chủ nghĩa cộng sản bên thêm thế kỷ XXI. Đồng thời .để phá vỡ khoảng cách với phương Tây đã có từ lâu mà Liên Xô áp đặt cho Ba Lan.

Một thế hệ những người Đông Âu đang trỗi dậy không phải là các nhà tư tưởng mà là các nhà thực tiễn cho diễn biến hòa bình").bị Liên Xô đuổi kịp và vượt một số mặt về kinh tế.phần lớn họ đã trở thành những người tham lam và quan liêu.toàn cầu" .G.làm suy yếu các nước 11 .Để tạo ra một đột phá khẩu cần nuôi dưỡng lực lượng dân chủ.Thời kỳ chính quyền Nixon.dân chủ và quan niệm giá trị theo kiểu Mỹ phải nắm lấy vấn đề nhân quyền.làm cho thông tin phương Tây "như dòng nước xói mòn và tan rã chế độ Cộng Sản".đặc biệt là loại lực lượng KGB (ps:kiểu FBI của Liên Xô) ra khỏi cuộc "chiến tranh ngầm" đang diễn ra gay gắt ngay trong lòng chế độ XHCN.Trước tình thế đó .Mỹ suy yếu .phải tiến hành cải tổ.tăng cường sức mạnh trên một số mặt .Bu-sơ đưa ra chiến lược "vượt trên ngăn chặn".Liên xô cũng đang tiềm tàng khả năng diễn biến hòa bình" và coi Đông Âu là một "đột phá khẩu" để thực hiện "diễn biến hòa bình" . "nhân tố quan trọng của công cuộc dân chủ(có thể hiểu là dân chủ kiểu Mỹ) hóa trong các quốc gia Cộng sản phải là thế lực bên trong nó.phải mở rộng sự giao lưu với các nước XHCN để nó chịu ảnh hưởng và chịu tác động của phương Tây.Trước tình thế và thời cơ đó .Mỹ khôi phục kinh tế .không thể hoàn thành trong mấy chục năm mà phải nhiều thế hệ và chủ trương khuyến khích "tự diễn biến" trong nội bộ các nước XHCN.Ních-xon cho rằng :"Làm dịu quan hệ Đông-Tây sẽ làm cho phương Động xuất hiện sự phân hóa lớn hơn.Một số nước nóng vội .hội chứng Việt Nam tác động sâu sắc đến nhiều mặt đời sống xã hội Mỹ.kéo quân đội Liên Xô ra ngoài .tháng 10 năm 1982.những hạt giống này sẽ kết Thời kỳ chính quyền Ri-gân(1981-1988).khó khăn hơn.Không ai phủ nhận chính sách hòa dịu những năm 70 của chúng ta đã thúc đẩy sự trỗi dậy mạnh mẽ và dẫn tới sự ra đời của phong trào Công đoàn đoàn kết ở Ba Lan".Làm dịu bớt căng thẳng sẽ làm chế độ độc tài yếu đi.Ngoài ra do sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã tạo ra xu thế quốc tế hóa nền kinh tế Thế Giới.mất ưu thế quân sự.Tình hình căng thẳng sẽ càng củng cố thêm độc tài.chạy đua vũ trang thu hút Liên Xô và một số nước XHCN vào cái gọi là "chương trình SDI".đối với Liên Xô và Đông Âu (tháng 5 năm 1989).quân sự và vị thế quốc tế .suy yếu nghiêm trọng.cải cách. Khi điều chỉnh chiến lược Mỹ ngầm đánh vào bên trong các nước XHCN."tự do" ở phương Tây.tuyên truyền tự do.do duy trì quá cơ chế quản lý quan liêu bao cấp và "dốc sức" chạy theo chương trình SDI (chiến tranh trên các vì sao) của Mỹ.phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ(từ 1976-1981 có 21 nước giành độc lập).thậm chí ngay cả các nhân vât lỗi lạc Đảng Cộng sản cũng khó mà chống đỡ nổi.mở cửa để "mở rộng dân chủ".cựu Tổng thống Nixon nhận định :"Những người cộng sản Đông Âu đã hoàn toàn mất đi lòng tin.(Sau chuyến khảo sát các nước XHCN năm 1983.thúc đẩy sự hòa nhập kinh tế Thế Giới để lái cải cách đe chệch khỏi quỹ đạo của CNXH.các nước XHCN lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế ..Các nước tư bản khác cũng vượt qua khủng hoảng.loại được công cụ sắc bén của Đảng Cộng sản Liên Xô.cải cách .Mỹ(Nixon) cho rằng:"Diễn biến hòa bình" không thể nôn nóng .làm cho các nước XHCN bị xô đẩy dẫn tới sụp đổ.Đến lúc đó nó sẽ gieo hạt giống tư tưởng .Mỹ mở hội nghị chuyên đề "dân chủ hóa các quốc gia Cộng Sản.tích cực tuyên truyền..đổi mới để tháo gỡ.chiến lược "diễn biến hòa bình" tiếp tục được hoàn thiện.cải cách làm cho tình hình trở nên phức tạp.đề cao "dân chủ".chủ quan không tôn trọng quy luật khách quan đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong cải tổ.Theo Ngoại trưởng Mỹ .nắm vững cuộc đấu tranh về hình thái ý thức.chạy theo đối phó với "nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực.Ngày nay.Ních-xon còn khẳng định:" Mở chiến trường tư tưởng.Mỹ đã từng bước điều chỉnh chiến lược và vai trò của Mỹ trên Thế giới.tìm cách đả kích hệ tư tưởng Mác-Xít.Trong cuốn sách "1999-chiến thắng không cần đến chiến tranh " .nhằm đưa cuộc đấu tranh vào trong lòng các nước XHCN.Pho (1969-1980).Đồng thời Mỹ cho rằng "thời cơ diễn biến hòa bình ở Đông Âu đã chín muồi .Làm như vậy.Mỹ lâm vào tình trạng khủng hoảng. Sau khi nhận chức Tổng thống Mỹ(tháng 1 năm 1989).Thời kỳ này Mỹ đặc biệt chú ý đến việc sử dụng lực lượng phản động bên trong để chống phá .Lợi dụng các nước XHCN cải tổ.R.Trong khi đó .đồng thời nghi binh chiến lược.sản xuất bắt đầu phát triển .Ý nghĩa và niềm tin của Đảng Cộng sản bị sụp đổ.nhất là sau chiến tranh Việt Nam.Trong khi đó .bất đồng chính kiến trong các nước XHCN".Thời kỳ này Mỹ chú ý hơn đối với các "nhân tố bên trong" các nước XHCN.

Chính quyền G.Và "diễn biến hòa bình" từ vị trí là thủ đoạn của chiến lược "ngăn chặn" đã trở thành một chiến lược chống Cộng hoàn chỉnh.dùng vũ lực để "tiêu diệt" các nước XHCN là không thể thực hiện được.cuộc điều trần ngày 17 tháng 1 năm 2001).tạo ra sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Sau khi nước Mỹ bị tấn công(ngày 11/9/2001).phân biệt đối xử với các nước .Mỹ và các thế lực phản động đã thu được kết quả.trong đó coi trọng "đòn phủ đầu" để thực hiện cái gọi là "chủ nghĩa đế quốc riêng của Mỹ" (G.hỗ trợ lực lượng "dân chủ".Vì thế.Bush).Clin-Tơn."khuyếch trương" thanh thế của Mỹ để thúc đẩy "dân chủ".Mỹ nhận ra rằng .1 tỷ USD.tàng trữ vũ khí giết người hàng loạt " để tính toán .tìm kiếm giải pháp mới.điều chỉnh chiến lược.tăng cường chi phí quân sự (năm 2002 là 331 tỷ USD.1993) tiến hành chiến lược "can dự".Pao-oen.trọng điểm là khu vực thuộc các nước Liên Xô cũ và Đông Âu.năm 2003 là 355.Mỹ đơn phương tuyên bố rút khỏi hiệp ước cấm tên lửa đạn đạo (ABM).làm suy yếu các nước XHCN.ngầm viện trợ lực lượng phản động thuộc một số nước thuộc "thế giới thứ ba" và gây sức ép .đồng thời tăng cường "diễn biến hòa bình" đối với các nước XHCN còn lại.Mỹ (B.chiến lược "diễn biến hòa bình" từ ý tưởng đã trở thành một chiến lược chống Cộng hoàn chỉnh. __________________ ) Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Như vậy.Mỹ ra sức lợi dụng cuộc chiến "chống khủng bố".sau khi lôi kéo đồng minh vào cuộc chiến "chống khủng bố" và lôi kéo được một sốn nước lớn ngả theo mình .mở rộng kinh tế thị trường tự do trên phạm vi Thế giới.7 tỷ USD.co về pháo đài của chủ nghĩa bảo hộ hoặc về một hòn đảo biệt lập" (Ngoại trưởng Mỹ C.tăng cường viện trợ kinh tế .nhằm củng cố và thiết lập thể chế tư bản chủ nghĩa ở khu vực này .Mỹ từng bước thay đổi chiến lược .chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chủ yếu sang tiến công bằng "diễn biến hòa bình" là chủ yếu.Sử dụng chiến lược này. Sau khi tạo ra sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.Đặc biệt .Mỹ đã tính toán .năm 2004 là 368.khi thực hiện chiến lược "ngăn chặn" và "vượt trên ngăn chặn".lấy cớ "kiểm soát việc sản xuất .Mỹ xác định sẽ tăng cường "dính líu" vào các nước nhưng bằng biện pháp "cứng rắn" hơn.nhất là sau thất bại ở Việt Nam .năm 2005 là 417 tỷ USD và đến năm 2009 dự kiến sẽ là gần 500 tỷ USD) nhằm châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang mới .thành lập "Bộ tư lệch Bắc Mỹ".tăng cường khả năng răn đe để thực hiện ý đồ " xây dựng thế giới một siêu cường" do Mỹ đứng đầu.Mỹ tuyên bố:"Chủ nghĩa quốc tế riêng của Mỹ sẽ không có bất kể sự nhún nhường nào khiến cho Mỹ rút lui khỏi thế giới.thực hiện "dính líu" vào các nước.đẩy nhanh việc thực hiện Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD).khuyến khích "thị trường tự do" ở Liên Xô và các nước Đông Âu nhằm hướng lái các nước này đi lệch khỏi quỹ đạo của CNXH.Mỹ trực tiếp can thiệp 12 .buộc chính quyền các nước đó phải ngả theo Mỹ .XHCN.Bush (từ ngày 20 tháng 1 năm 2001) tiếp tục theo đuổi chiến lược "can dự" nhưng có sự điều chỉnh nhất định.Đến đây.là bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ và các thế lực phản động.

làm mất sự đồng thuận xã hội và khi đó có thời cơ lôi kéo quần chúng vào những cuộc 13 .nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối.thay thế bằng tư tưởng tư sản ở các nước XHCN.sẽ thông qua việc bảo vệ "tự do và công lý".chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế một mặt tiến hành xác lập và củng cố thể chế tư bản chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.chống sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong các nước xã hội chủ nghĩa.bản chất của chiến lược "diễn biến hòa bình".đi đến xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng . để xóa đi những kẻ thù cũ.đa nguyên chính trị"..Chúng bỏ nhiều công sức và tiền bạc để lôi kéo "những người có chính kiến bất đồng".nhân quyền") để can dự sâu hơn.thực hiện "đa nguyên chính trị".lãnh đạo xã hội ở các nước XHCN.chống chủ nghĩa xã hội.Mục tiêu.Với quần chúng nhân dân thì kích động vấn đề "dân chủ".chủ nghĩa đế quốc tập trung chống Đảng Cộng sản lãnh đạo chính quyền.công lý bình đẳng".giành lại quyền thống trị xã hội cho giai cấp tư sản phản động.tức là chế độ chính trị đa Đảng đối lập mà thực chất là hạ thấp vai trò của Đảng Cộng sản .đồng thời triệt để lợi dụng quan hệ kinh tế và vấn đề tôn giáo.hoặc gây áp lực nhằm hướng lái các nước theo các nước theo "quỹ đạo" của Mỹ.làm cuộc đảo chính hòa bình về hệ tư tưởng trong các nước xã hội chủ nghĩa.mặt khác tiếp tục thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm thủ tiêu các nước xã hội chủ nghĩa còn lại để xây dựng một thế giới "đơn cực" do Mỹ chi phối.Chủ nghĩa đế quốc đặt mục tiêu đầu tiên và là mục tiêu hết sức quan trọng của "diễn biến hòa bình"chống chủ nghĩa xã hội là xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Leenin.những giới hạn về quyền lực nhà nước.trước hết phải tìm cách xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lenin.Đây là ý đồ bành trướng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế . Những nhà lý luận của chiến lược "diễn biến hòa bình" đều cho rằng tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu.tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương là khâu đột phá của chiến lược "diễn biến hòa bình". 2.nền hòa bình của nhân loại.chủ nghĩa đê quốc đặt ra những mục tiêu cơ bản sau : Một là.từ đó dẫn đến chệch hướng về đường lối chính sách."đa đảng đối lập" ở các nước XHCN.dân tộc(thông qua chiêu bài "dân chủ.một phong trào hiện thực và kiểu chế độ xã hội .cần phải thực hiên "đa nguyên lợi ích"."dân tộc"..Vì thế .chúng tác động để làm suy yếu.một hệ thống giá trị.đổi màu tổ chức và cán bộ.tạo ra tâm trạng không thiết tha. Mục đích cuối cuối cùng chiến lược "diễn biến hòa bình" là xóa bỏ CNXH trên mọi phương diện: Chủ nghĩa xã hội với tư cách là một xu thế và con đường phát triển . Ba là.Chúng tác động vào những Đảng viên thiếu rèn luyện tu dưỡng .Muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.đe dọa sự ổn định .Để đạt tới mục đích đó .từng bước tha hóa họ trở thành những người cộng sản "đỏ vỏ xanh lòng" để có thể dùng "cộng sản lật cộng sản".dùng họ làm nội ứng cho "diễn biến hòa bình" về chính trị.kiên quyết giữ vững những đòi hỏi không thể đàm phán về "nhân phẩm"."bóp nghẹt dân chủ".sự cai trị của pháp luật .nhằm "diễn biến hòa bình" đối với các nước.quyền "tự do ngôn luận..xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Leenin. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình".xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản .(cả bằng quân sự ) vào nhiều nước để mở rộng ảnh hưởng của mình ở khu vực Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương.gắn bó với CNXH.gây mất ổn định về chính trị các nước XHCN."tôn giáo".gây mâu thuẫn nội bộ . Mỹ tuyên bố.một học thuyết lý luận.Chúng thường tung ra các luận điệu :Đảng Cộng sản đọc quyền lãnh đạo là "độc tài". Hai là .. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất quan tâm đến việc gây mất ổn định chính trị ở các nước XHCN.Đối với đảng cộng sản cầm quyền và chính quyền nhà nước. Như vậy sau chiến tranh lạnh."nhân quyền".chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh xâm nhập tư tưởng tư sản .

đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX.bạo loạn chính trị.chuyển hóa văn hóa.xâm nhập. Sáu là.trong đó tiến công về chính trị tư tưởng là then chốt.Tính chất phản động của nó được thể hiện ở mục đích xóa bỏ CNXH với tư cách là một hình thái kinh tế xã hội tiên tiến và xu thế vận động của tiến bộ xã hội.toàn diện trên tất cả các mặt: kinh tế chính trị.khoa học kỹ thuật .thay vào đó là lối sống.chị phối. Những mục tiêu cơ bản này có mối quan hệ tác động lẫn nhau.quân đội và công an sẽ "đứng trung lập".nếu kẻ thù thực hiện được tất yếu dẫn đến mục đính cuối cùng chúng theo đuổi là xóa bỏ CNXH."phị chính trị hóa" để "vô hiệu hóa" quân đội và công an.php?t=17301 Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch biết rằng quân đội và công an là công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ Tổ Quốc.biện pháp kinh tế là mũi nhọn.Bốn là..chừng nào còn đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản thì còn "tồn tại diễn biến hòa bình" là một chiến lược chống Cộng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế."diễn biến hòa bình " chỉ là một trong những thủ đoạn.Mục tiêu của chúng là làm suy yếu tiềm lực kinh tế.Từ đó làm tha hóa con người. 14 .bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.quân sự giữ vị trí răn đe.do vậy nó mang bản chất chống cộng .kết hợp các thủ đoạn biện pháp chiến lược khác.mang tính toàn cầu và rất nguy hiểm. Tham khảo http://lichsuvn.Nếu thời kỳ chiến tranh lạnh phương châm chủ yếu là chạy đua vũ trang.đẩy các nước XHCN vào tình trạng khó khăn phức tạp.Muốn "vô hiệu hóa" phải "phi chính trị hóa" quân đội và công an .sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.đạo đức.qua đó tìm cách chuyển hóa từng bước theo con đường tư bản chủ nghĩa."ngầm".vị trí của nó đã được nâng lên tầm chiến lược hoàn chỉnh.đạo đức.tha hóa cả một xã hội.bảo vệ chế độ của quân đội và công an bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản .đạo đức.chệch hướng phát triển của nền kinh tế.tiến bộ lịch sử.chiến tranh xâm lược .lối sống xã hội chủ nghĩa."sâu" thông qua các thủ đoạn phi vũ trang .được tiến hành "ngầm" trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa .lối sống tư sản.trước hết và quyết định là phải xóa bỏ sự lãnh đạo của ĐCS .info/forum/showthread.biện pháp kết hợp .Khi nền kinh tế đã bị chệch hướng đi theo tư bản chủ nghĩa thì sẽ chuyển hóa xã hội và sớm muộn chính trị cũng bị chuyển hóa theo.. Kẻ thù của chủ nghĩa xã hội rất quan tâm đến phá hoại nền kinh tế các nước XHCN thông qua "diễn biến hòa bình".được triển khai trên diện rộng.văn hóa tư tưởng.tiến tới chi phối .Chúng hy vọng rằng khi các lực lượng phản động được chủ nghĩa đế quốc chỉ đạo .khủng hoảng toàn diện.Trong chiến lược "diễn biến hòa bình". Biện pháp "diễn biến hòa bình" là vận dụng tình thế và thời cơ để thực hiện cuộc tiến công "ngầm" một cách tổng hợp. Bản chất của chiến lược "diễn biến hòa bình" được thể hiện ở chỗ nó là bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc.hoặc sử dụng lực lượng chống đối để thực hiện bạo loạn phản cách mạng.ngoại giao.làm suy yếu.Thực chất của "diễn biến hòa bình" và chống "diễn biến hòa bình" là sự tập trung cao độ của cuộc đấu tranh giai cấp gay go.lật đổ chính quyền cách mạng.lũng đoạn kinh tế-tài chính.Chúng cũng biết rằng .chủ nghĩa đế quốc đặt một mục tiêu không kém phần quan trọng là xóa bỏ nền văn hóa.đạo đức lối sống xã hội chủ nghĩa theo giá trị phương Tây. Phương châm chủ yếu trong "diễn biến hòa bình" là thực hiện cuộc tiến công "mềm".trong đó quân sự vẫn quan trọng nhưng chủ yếu giữ chức năng răn đe để hỗ trợ cho các hoạt động phi quân sự.quyết liệt giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản được biểu hiện trong sự đối kháng giữa hai hệ thống chính trị thế giới xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.mặc cho CNXH sụp đổ.gây áp lực để hỗ trợ cho các biện pháp khác. Đặc trưng văn hóa.chuyển hóa nền kinh tế di chệch hướng xã hội chủ nghĩa.quân sự.án binh bất động".Muốn lật đổ XHCN phải "vô hiệu hóa" được lực lượng này.lối sống cũng là một tiêu chí phân biệt hai chế độ xã hội đối lập nhau.thì từ những năm cuối thập kỷ 80. Năm là.Chừng nào còn tồn tại hai hình thái kinh tế -xã hội đối lập nhau . Thủ đoạn chủ yếu của "diễn biến hòa bình" là tạo dựng thúc đẩy những nhân tố phản động chống đối ngay bên trong các nước XHCN.khống chế nền kinh tế nước xã hội chủ nghĩa.Chiến lược "diễn biến hòa bình" mang bản chất giai cấp.tiếp tay đứng lên lật đổ chế độ XHCN.

bôi nhọ . Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tập trung mọi biện pháp nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.xóa nhòa sự khác biệt bản chất giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội..Lê-nin đều là sự áp đặt chứ không phải là tất yếu của lịch sử.nền "chính trị đa nguyên" để mê hoặc quần chúng.mua chuộc những người có chính kiến bất đồng xây dựng lực lượng chống đối trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa.nhưng tập trung ở một số nội dung chủ yếu sau: -Trên lĩnh vực tư tưởng lý luận.là sự "phát triển ngoài nền văn minh nhân loại ".nhân quyền.văn minh."nhân quyền" để phá rã nền chuyên chính vô sản. Chúng tuyên truyền.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tìm cách tiếp tay cho lực lượng phản động trong nước đòi chia sẻ quyền lực.xây dựng.chúng ca tụng "chủ nghĩa xã hội dân chủ".làm suy yếu nhà nước XHCN.vướng mắt.chúng tán dương .tư tưởng các nước XHCN.cổ động cho những luận thuyết tư tưởng tư sản mới.để dùng "cộng sản lật cộng sản".chấp nhận bầu cử tự do theo cơ chế đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập.những nguyên lý cơ bản của của Cácmác.móc nối .gây mâu thuẫn trong nội bộ.Toàn bộ những thứ khác sẽ trở nên vô nghĩa khi không giành chiến thắng trên lĩnh vực tư tưởng ".thực hiện chuyển hóa về tư tưởng. Khi thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã tấn công các nước XHCN trên tất cả các mặt .bôi đen chủ nghĩa xã hội hiện thực.đòi các nước xã hội chủ nghĩa thực hiện "chế độ đa đảng".Những luận điểm chúng thường gieo rắc là:Chủ nghĩa Mác-Lenin là một "giáo lý phi khoa học".Ăng-ghen.phá hoại tinh thần.cường điệu sự giàu có .công khai răn đe và sẵn sáng sử dụng đòn quân sự để hỗ trợ cho biện pháp "diễn biến hòa bình" khi cần thiết.cài cắm lực lượng phản động.củng cố và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế giới.phê phán.chúng cũng chú trọng bắt mối .thông qua bầu cử 15 .thiếu sót của các đảng cộng sản trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa để đả kích ..từng bước thiết lập dân thiết chế tư sản.tự do của xã hội tư bản .tạo ra khoảng trống tư tưởng cho tư tưởng tư sản tràn vào.tôn giáo là 4 đột phá khẩu chọc thẳng phòng tuyến chính trị-tư tưởng ở các nước xã hội chủ nghĩa.kích động các phần tử đối lập gây áp lực đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo .liên kết kinh tế béo bở.lung lạc tinh thần những người nhẹ dạ cả tin.mua chuộc thế hệ trẻ ..phi chiến tranh lên vị trí ưu tiên nhưng chủ nghĩa đế quốc vẫn thường xuyên duy trì sức mạnh quân sự..chủ nghĩa xã hội chỉ là "quái thai của lịch sử".Nội dung chủ yếu của chiến lược "diễn biến hòa bình".Cách mạng tháng 10 Nga là sự "đẻ non".nhiều mặt.Chúng thường gây sức ép từ nhiều phía.Níchxơn còn cho rằng:"Dân chủ.thực hiện "dân chủ".chuyển hóa từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản.con em cán bộ cao cấp trong Đảng Cộng sản và nhà nước bằng các mồi nhử du học.để nếu không "cộng sản lật cộng sản" được thì sẽ dùng "cộng sản con lật cộng sản cha" sau này.Bộ máy tuyên truyền của chủ nghĩa đế quốc đã triệt để lợi dụng những khó khăn.tan rã hệ thống tổ chức Đảng.Từ đó để gây hoang mang.chia rẽ Đảng với quần chúng.gây mất ổn định chính trị.nên "chắc chắn sẽ bị diệt vong".sai lầm .Mặt khác.Chúng tìm cách hỗ trợ .-Trên lĩnh vực chính trị Đảng Cộng sản là đối tượng tiến công quyết liệt nhất của chiến lược "diễn biến hòa bình".Ních-xơn khẳng định:" Điểm mấu chốt của cuộc cạnh tranh Mỹ-Xô là tư tưởng.các lĩnh vực của đời sống xã hội .Chúng kích động.quyền lực nhà nước là đối tượng quan trọng của chiến lược "diễn biến hòa bình". Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế luôn coi chống phá về tư tưởng lý luận đối với các nước XHCN là mặt trận quan trọng.lật đổ chính quyền ở các nước XHCN hoặc tạo "tự diễn biến". Mục tiêu chống phá của chúng là phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và các tư tưởng cách mạng khác.dựng lên các "phe phái" trong nội bộ Đảng Cộng sản.tiến tới tổ chức bạo loạn chính trị.che đậy những khuyết tật.Tuy chiến lược "diễn biến hòa bình" đặt biện pháp hòa bình.nền dân chủ.chúng dùng bạo lực chính trị.Trong những điều kiện. 3.".nhằm từng bước làm phân liệt.tiến tới thâu tóm quyền lực từ nhà nước từ các đảng Cộng sản.liên doanh.hòng phủ nhận chủ nghĩa xã hội cả học thuyết và hiện thực.Trong cuốn "1999-chiến thắng không cần chiến tranh".xấu xa của xã hội này.thời cơ nhất định.

khó gột rửa.vị kỷ. biến chất cán bộ trong ngành kinh tế.Đặc biệt chúng thông qua viện trợ kinh tế để lôi kéo các nước và lợi dụng khó khăn về kinh tế của các nước XHCN để dùng vật chất mua chuộc.tuyên truyền kích động đòi phi chính trị hóa quân đội.lật đổ nhà nước XHCN.Đây là cái đích của chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm tới.lối sống xã hội chủ nghĩa theo các giá trị phương Tấy.lối sống rất dễ đi vào lòng người.lỗi kéo những người có chức.chiến lược "diễn biến hòa bình" đã hình thành.chạy theo đối phó với "nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực.chính trị.vùng biên giới .êm ái.thông qua ngoại giao để gây sức ép nhiều mặt:kinh tế.cô lập ngoại giao đối với các nước xã hội chủ nghĩa với các nước khác.vùng tôn giáo phức tạp. -Chống phá trên lĩnh vực an ninh-quốc phòng.kích thích tâm lý bạo lực đối với lớp trẻ.để chống lại phong trào cách mạng.Lối sống phương Tây dễ khơi dậy nhu cầu bản năng hưởng thụ của con người.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế 16 .các trung tâm kinh tế.nhất là đối với thế hệ trẻ.nhẹ nhàng.kinh tế và các mặt của đời sống xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế còn chống phá trên lĩnh vực quốc phòngan ninh.Chúng cổ vũ cho tư tưởng "tự do". Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình". Chúng cũng không từ bỏ âm mưu chèn ép..chuẩn bị các địa bàn. -Trên lĩnh vực văn hóa.Chúng đã kéo quân đội các nước xã hội chủ nghĩa hướng ra ngoài.qua đó hình thành lực lượng "phương Tây hóa" trong bộ máy quản lý. Chúng cũng ra sức chuẩn bị lực lượng chống đối.chuyển hóa.nhất là các cán bộ trong ngành kinh tế mũi nhọn.lợi dụng công cuộc cải tổ.chính trị.đề cao chủ nghĩa cá nhân.đổi mới để xâm nhập.Trong quá trình đó."lối sống Mỹ".nhưng ảnh hưởng lại rất sâu sắc.điều hành nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. II. Như vậy.truyền bá lối sống..những cặn bã của phương Tây vào các nước XHCN.lối sống Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ra sức truyền bá văn hóa độc hại.TÁC HẠI CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NƯỚC.làm thoái hóa..kiểu Mỹ.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục điều chỉnh phương thức thủ đoạn chiến lược.để làm chuyển hóa văn hóa.đòi xóa bỏ vai trò của lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với quân đội.du nhập lối sống thực dụng bản năng.phá hoại sự phát triển của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.tưởng chừng như vô hại .Chúng thường chủ động dùng ưu thế vê kinh tế để ngăn chặn .thậm chí tổ chức quần chúng tẩy chay các chính sách kinh tế.đồng thời tuyên truyền về sự hấp dẫn của nền kinh tế của Tây phương để lôi kéo.chuyển hóa.nên dễ lôi cuốn đam mê.khó giải quyết.có quyền ở cơ quan kinh tế.tiến bộ trên thế giới.gây mâu thuẫn giữa lực lượng xã hội khác nhằm chia rẽ.Thông qua việc chạy đua vũ trang.để dành chính quyền. Chống phá về kinh tế làm suy yếu các nước XHCN Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế thường sử dụng đòn chống phá về kinh tế để làm suy yếu các nước XHCN và hỗ trợ cho các hoạt động chống phá khác.kích động.làm cho tình hình an ninh chính trị-xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa trở nên phức tạp.phát triển và trở thành bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng.văn hóa để mưu toan thực hiện những cuộc bạo loạn chính trị."dân chủ".lâu dài..Kích động.nhất là ở vùng dân tộc thiểu số.hướng lái nền kinh tế đi chệch khỏi quỹ đạo chủ nghĩa xã hội.. Ngoài việc chống phá về chính trị tư tưởng.toàn cầu" để loại bỏ công cụ sắc bén của các Đảng cộng sản ra khỏi cuộc "chiến tranh ngầm"("diễn biến hòa bình") đang diễn ra gay gắt trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa.quốc phòng.nhất "giá trị Mỹ".văn hóa kiểu Mỹ.an ninh..văn nghệ .gây phức tạp bên trong. Một khi nền kinh tế đã bị chuyển hóa tận gốc rễ sẽ kéo theo sự thay đổi cơ sở hạ tầng và bản chất xã hội.Đáng chú ý là sự tác động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa.Thông qua ngoại giao để chúng thâm nhập vào các lĩnh vực hoạt động khác.cải cách.cô lập lực lượng vũ trang.Chống phá trên lĩnh vực ngoại giao Chủ nghĩa đế quốc lợi dụng quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa ngày càng mở rộng để thực hiện "diễn biến hòa bình".

hoàn cảnh từng nước.các nước XHCN lâm vào tình trạng khó khăn.chúng tổ chức móc nối .Khi Chính phủ Ba Lan chấp nhận Công đoàn đoàn kết. đặc biệt.phân hóa nội bộ Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari.năm 1988.cuộc Tổng tuyển cử ngày 25 tháng 3 năm 1990.Liên Xô diễn ra theo nhiều dạng.đột phá vào Ba Lan.Trước sức ép của lực lượng này.kết quả là Đảng Công Nhân thống nhất Ba Lan mất vị trí lãnh đạo (chỉ đạt hơn 30 % số phiếu).nhóm này ngày càng lớn mạnh và gây sức ép trong Đảng.Căn cứ vào điều kiện.trước "trọng tài" là Giáo hội Thiên Chúa giáo Ba Lan.gây hỗn loạn xã hội để "chiến thắng không cần chiến tranh" và chúng đã đạt được mục đích đó.Hưởng ứng kế hoạch của Mỹ.các đảng đối lập đã dành quyền lãnh đạo.liên kết giữa bọn phản động trong Thiên Chúa giáo với Công Đoàn đoàn kết . a)Chuyển hóa nội bộ.Mỹ và phương Tây đã triệt để lợi dụng lực lượng Công đoàn đoàn kết và lực lượng Thiên Chúa giáo (85 % dân số Ba Lan theo đạo Thiên Chúa.chúng tiếp tục lấn tới.kết hợp với dùng áp lực nhà thờ đối với quần chúng để đẩy quần chúng vào cuộc đấu tranh đòi "dân chủ".lập ra các đảng phái chính trị phản động để xâm nhập vào nội địa hoạt động.nhanh chóng tận dụng thời cơ .lấy giá trị phương Tây làm cơ sở để "nhất thể hóa châu Âu".cải cách.tự do hóa kinh tế ( thực chất là đã "biến chất".Hungari thông qua bầu cử hợp hiến.đòi dân chủ.đưa ý thức hệ phương Tây vào Liên Xô và Đông Âu.gây khó khăn cho các nước xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng.một bên là chính quyền của Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan và bên kia là Công đoàn đoàn kết. 1.với những nguyên nhân khác nhau.với điều kiện Ba Lan phải thực hiện "tự do hóa" kinh tế và chính trị-nền kinh tế thị trường tư bản và nền dân chủ kiểu phương Tây).Mỹ và phương Tây đã sử dụng nhiều thủ đoạn biện pháp để phân hóa Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan.có 26.1989.do vậy ngày càng suy yếu. -Đối với Ba Lan:Trong chiến dịch mở màn.Sự sụp đổ các nước XHCN ở Đông Âu.Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari đã phải tuyên bố giải tán để thành lập Đảng Xã hội chủ nghĩa cầm quyền với đường lối chính trị theo kiểu xã hội dân chủ.đã sử dụng nhiều thủ đoạn nham hiểm."nhân quyền". Đối với Hungari:Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã tìm cách xâm nhập.xảo quyệt để tấn công. Mỹ cho rằng.chống Liên Xô và các nước XHCN phải được tiến hành khẩn trương.Lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.phải tiến hành cải tổ..xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan .000 chức sắc các loại ) để thực hiện ý đồ chống Ba Lan.Tây Âu đã thông qua cái gọi là "chiến lược hòa nhập"..được bên ngoài hỗ trợ.Và.chúng đã tiến hành các thủ đoạn sau.Chính phủ Ba Lan tiếp tục chấp nhận yêu sách đó.tự do hóa chính trị.đòi hợp pháp hóa Công đoàn đoàn kết. Trước thời cơ tình hình thế giới có xu hướng phát triển hòa bình.tạo áp lực của quần chúng đòi thay thế chế 17 .Do sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế. b)Chuyển hóa bên trong.Thông qua việc kích động .Nhóm phi xã hội chủ nghĩa trong đảng đã tập hợp lực lượng trí thức và lợi dụng bọn phản động trong Thiên Chúa giáo để kích động tâm lý dân tộc chống Liên Xô.nhưng nhìn chung Mỹ và Tây Âu đã sử dụng hiệu quả chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với các nước này..có 4 triệu người sống ở Mỹ).Bush tuyên bố sẽ viện trợ 3 tỷ USD.đòi tổ chức tổng tuyển cử thông qua "hội nghị bàn tròn".nhất là trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao bị phân hóa sâu sắc.mất lòng tin của quần chúng.kết hợp kích động biểu tình. -Đối với Hungari.đồng thời kích động tâm lý dân tộc chống Liên Xô.đồng thời sử dụng 9 triệu người Ba Lan lưu vong(đa số là người Thiên Chúa giáo.Cùng với việc tăng cường gây sức ép về kinh tế ( G.đưa Đông Âu và Liên Xô hòa nhập với Tây Âu.đổi mới để tháo gỡ."đổi màu").một số nước mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện.khủng hoảng.dẫn đến cuộc "Tổng tuyển cử" ngày 25 tháng 6 năm 1989.nội bộ Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari.Mỹ và Tây Âu đã căn cứ vào đặc điểm cụ thể từng nước để tiến hành "phân hóa" bằng các biện pháp tuyên truyền lừa gạt khác nhau nhằm làm "ly tán nhân tâm".Đặc biệt .đa đảng.Công đoàn đoàn kết lập chính phủ mới..

lúc đầu đòi dân chủ hóa.đây là cơ hội lịch sử để thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với Liên Xô.cuộc xung đột sắc tộc bùng lên ở Liên Xô cuốn theo hàng ngàn người tham gia.làm xuất hiện các "mặt trận"("Mặt trận nhân dân".đẩy đất nước vào những phức tạp.phân hóa và tranh thủ các nhân vật lãnh đạo "cải tổ".qua liêu .biểu tình để tạo áp lực đòi "phải có những thay đổi chính sách ở Liên Xô".Đối với lĩnh vực đối ngoại.lực lượng đối lập đã xuyên tạc bôi nhọ lịch sử Liên Xô.Chúng ta tiếp tục tấn công nhưng đó là tấn công bằng biện pháp hòa bình".Bungari.Trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô. Lợi dụng tình hình nêu trên.liên tục tổ chức các cuộc mít tinh.phải thực hiện các chính sách cải tổ.Riêng ở Rumani.cải cách để tháo gỡ.Rumani.Đảng Cộng sản Liên Xô bị phân hóa 18 .kích động lực lượng thanh niên.duy ý chí.phù hợp với yêu cầu khách quan của tình hình lúc bấy giờ.Ya-kốp-lép-được mệnh danh là "cha đẻ" của chính sách "công khai" và bốn năm sau tuyên bố "muốn cải tổ thành công phải gạt bỏ vai trò của Đảng Cộng sản" và trở thành ủy viên dự khuyết Bộ chính trị.Tiệp Khắc.Chúng mua chuộc. c)Chuyển hóa bên trong và bên trên đối với Liên Xô.hướng lái cải tổ.Tuy đường lối cải tổ.Vào thời điểm này.phức tạp hơn.Tình trạng hành chính hóa.Mỹ và các thế lực phản động xã hội đã lợi dụng tình hình khó khăn về kinh tế.đa đảng.lực lượng kiên định ngày càng mất đi vị trí.chệch hướng.nóng vội.làm cho Liên Xô rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện.những người cộng sản ở Liên Xô đã chủ quan.lực lượng "cơ hội".phụ trách công tác đối ngoại).Thông qua các tổ chức này.tự do hóa về chính trị.làm cho hệ thống lý luận của Đảng này ngày càng cứng nhắc và dần mất đi tính tiên tiến về tư tưởng.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế cho rằng."Mặt trận toàn dân") ở nhiều nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô-viết.cải cách ta khỏi quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội.lực lượng "cấp tiến" giữ vai trò quyết định(tháng 1 năm 1987.chiếm vị trí chủ đạo trong Đảng Cộng sản Liên Xô.có những quan điểm sai lầm.cải cách là hoàn toàn đúng đắn.chia rẽ các nước Cộng hòa trong Liên bang Xô-viết.thiếu tôn trọng quy luật khách quan.sau đó thay đổi chính quyền qua "Tổng tuyển cử" dưới áp lực của các cuộc biểu tình chống chế độ xã hội chủ nghĩa.xa rời quần chúng của bộ máy hành chính Nhà nước trong cơ chế quản lý quan liêu bao cấp và việc "chạy theo" chương trình SDI cùng với một số nguyên nhân khác dẫn đến sự trì trệ của nền kinh tế-xã hội.Chúng ta không thể thắng nếu chúng ta không cạnh tranh.thành lập cái gọi là "Hội đồng dân tộc cứu nước" đòi "đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật". Chủ nghĩa đế quốc và lực lượng phản động quốc tế đã kích động quần chúng đấu tranh đòi đa nguyên.lực lượng đối lập lớn mạnh.sâu sắc.chủ nghĩa giáo điều.hội đảng đối lập.ở địa phương(có những lãnh đạo cấp cao địa phương tham gia biểu tình ).đe dọa sự tồn tại của chính quyền Liên bang.độ ở Cộng hòa dân chủ Đức.nhưng do trong quá trình cải tổ cải cách.tả khuynh ngày càng phát triển .Sự thoái hóa của Đảng Cộng sản Liên Xô dẫn đến sự tha hóa quyền lực trong bộ máy nhà nước Xô Viết.làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng .cái gọi là chính sách "công khai" và quan điểm "đa nguyên chính trị " được quảng bá rộng rãi.chúng sử dụng lực lượng vũ trang để lật đổ chính quyền.tập hợp giới văn nghệ sĩ trí thức có quan điểm phi xã hội chủ nghĩa.sinh viên tổ chức nhiều cuộc biểu tình với quy mô càng ngày càng lớn(có cuộc hàng triệu người tham gia).Tổng thống Mỹ Nixon tuyên bố :"Cuối cùng sẽ có một kẻ thắng và một kẻ thua trong cuộc kình địch Mỹ-Xô.hình thành hàng trăm nhóm.phức tạp về chính trị-xã hội để kích động phân hóa nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô. Trước những đòn tấn công của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế. Những năm 80 thế kỷ XX."cấp tiến" ngày càng chiếm ưu thế và có tiếng nói quyết định tron việc hoạch đinh đường lối chính sách của Đảng.Năm 1990.tiến tới gây áp lực đòi thay đổi lãnh đạo Đảng và Nhà nước.Từ năm 1987.tình hình Liên Xô ngày càng trở nên khó khăn.

".từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ.tình hình khủng hoảng kinh tế-xã hội ở Liên Xô trở nên trầm trọng hơn.sản xuất giảm 50%.phản động về mặt đường lối.làm giảm nghiêm trọng sức mạnh quân sự của Liên Xô.xây dựng lực lượng vũ trang.giữa năm 1991.phuc vụ cho ý đồ riêng của Enxin.nhân nhượng vô nguyên tắc với Mỹ trong thương lượng giải trừ vũ khí.Ngày 25 tháng 12 năm 1991.Goóc-ba-chốp đã buông lỏng quản lý.Liên Xô đã chấp nhận hoạch định chiến lược cải cách kinh tế theo "Chương trình kinh tế 500 ngày" của Viện sĩ Sta-lin và chương trình kinh tế mang tên "Cuộc mặc cả vĩ đại" của Ya-vô-lin-xky.kích động đấu tranh gây mất ổn 19 .các nhóm đối lập.so với năm 1988.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã dùng viện trợ kinh tế để ép cải cách chính trị và đe dọa.Liên Xô tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng toàn diện sâu sắc.Riêng đối với lực lượng vũ trang.được phương Tây và những kẻ phản bội trong hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt hỗ trợ.lực lượng đối lập đã lật đổ hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô để thiết lập một hệ thống chính trị mới-hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa.(cương lĩnh dân chủ .chủ nghĩa thực dụng.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế còn sử dụng đòn kinh tế.tại Liên Xô xuất hiện tình thế "một nước hai chế độ".bạo loạn(điển hình là vụ Thiên An Môn) để tạo áp lực đòi thay đổi chế độ chính trị ở Trung Quốc(nhưng thất bại).Nhiều tướng lĩnh đã tìm cách lật đổ Goóc-ba-chốp nhưng một số đơn vị quân đội đứng về phía Enxin chống lại lực lượng đảo chính.các cương lĩnh khác nhau trong một Đảng.vấn đề Đài Loan.mang màu sắc chủ nghĩa xã hội dân chủ.Đảng Cộng sản Liên Xô từng bước biến chất. Lợi dụng tình thế nói trên.tại Liên Xô đã xuất hiện một tình thế chính trị đặc biệt-tình thế phản cách mạng..đòi cải tổ Đảng theo mô hình một đảng nghị trường).mặc cả.xuất khẩu giảm 45%.7%.dân tộc đặc biệt là các yếu tố tạo nguy cơ "xé nhỏ" để chống Trung Quốc.Lợi dụng vấn đề Tây Tạng để kiềm chế Trung Quốc.Đặc biệt .kích động biểu tình.dân chủ.thậm chí đối lập nhau như:nhóm Mác-xít chính thống..cùng với những sai lầm.Tháng 8 năm 1991..Kinh tế suy thoái chính trị rối ren(về kinh tế.sau khi lên làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô.Lực lượng Mác-xít chính thống chỉ còn kiểm soát được một phần chính quyền cấp trung ương.tê liệt.Ở các nước cộng hòa và nhiều địa phương đều do lực lượng chính trị đối lập kiểm soát.lãnh đạo xã hội trở thành một Đảng nghị trường.thừa nhân sự tồn tại của các phe.nhưng trên thực tế Mỹ quan hệ với Tây Tạng như một quốc gia độc lập.năm 1989 sản xuất công nghiệp giảm 1. Trong những năm gần đây.Tuy bề ngoài coi Tây Tạng là "một bộ phận của Trung Quốc".Mỹ tích cực ủng hộ các tổ chức thuộc Tây Tạng trong và ngoài nước.đồng thời hạn chế nhiệm vụ của quân đội (như loại trừ khả năng quân đội tham gia giải quyết các vụ xung đột sắc tộc) làm cho lực lượng vũ trang mất phương hướng.chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ và ý đồ "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đối với Liên Xô đã được thực hiện.kiềm chế Trung Quốc. Cùng với ý đồ chuyển hóa quần chúng.Bush tuyên bố:"Chính sách một Trung Quốc" chỉ có nghĩa là "Mỹ công nhận Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc không có nghĩa là Mỹ chấp nhận Đài Loan thuộc lãnh thổ hoặc chủ quyền của Trung Quốc.tôn giáo.Tổng thống Mỹ G.sản phẩm của sự "hợp tác vô tư" giữa những người dân chủ Liên Xô với Trung tâm khoa học hàng đầu Mỹ Havard. Năm 1991.nhất là vấn đề Tây Tạng trở thành yếu tố quan trọng để Mỹ đe dọa.nhóm với nhiều xu hướng chính trị khác nhau.thành hơn 20 phe.buộc Liên Xô phải chấp nhận cho các quốc gia vùng Ban-tích tách khỏi Liên Bang.Trong 6 tháng đầu năm 1991.Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên Bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết đọc diễn văn từ chức.Thời kì này..nhóm "dân chủ".Với nền tảng kinh tế-xã hội nêu trên.từ một đảng tiên phong.nhân quyền.tình hình chính trị-xã hội tiếp tục có những biến động phức tạp.nhóm trung gian thỏa hiệp(theo xu hướng "chủ nghĩa xã hội nhân đạo").Liên Bang tan vỡ.thu nhập quốc dân giảm 4% năng suất lao động giảm 3%).

.Mỹ thông qua một dự luật (Ri-gân ký năm 1986) cho phép Ngân hàng xuất nhập khẩu Mỹ cung cấp tiền cho Tây Tạng với tư cách là một quốc gia độc lập.cung cấp trang bị cho các nhóm tình báo Tây Tạng ẩn náu ở Nê-pan thành lập khu huấn luyện quân sự ở Cô-lô-ra-đô..html) Từ những năm 60 của thế kỷ XX.sau khi Trung Quốc và Ấn Độ ký một thỏa thuận(Trung Quốc thừa nhận Xích Kim là một bang của Ấn Độ.trong đó 180.giao cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề toàn cầu Pôn-Đô-bri-an làm "Điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng".Thực chất là Mỹ chính thức lợi dụng vấn đề dân tộc Tây Tạng để mặc cả với Trung Quốc..trong 3 năm tài khóa.xây dựng những "ngôi nhà Tây Tạng".nhằm kích động..B. Tiếp tục chính sách Tây Tạng.(ps:hình như ông này cũng đang kích động về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam http://anlacphungsu.Pao-oen tổ chức các cuộc gặp gỡ với Đa-lai Lạt-ma để kích động phong trào đấu tranh chống Trung Quốc.mỗi năm dành ngân sách 2 triệu USD để giải quyết vấn đề tị nạn và di cư của người Tây Tạng.bố trí cho Đa-lai-Lạt-ma phát biểu trước Quốc hội Mỹ(ngày 21 tháng 7 năm 1987) và gặp gỡ một số Tổng thống Mỹ(G.đồng thời cho phép "lãnh tụ tinh thần Tây Tạng" Đa-lai Lạt-ma thăm Mỹ .khuyến khích một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tây Tạng.lợi dụng vấn đề Tây Tạng để chống Trung Quốc.Bush 1991.Mỹ thông qua CIA cung cấp cho các tổ chức Tây Tạng lưu vong mỗi năm 1.nhằm "giữ cho ý niệm chính trị về một Tây Tạng tự trị tiếp tục tồn tại trên vùng đất Tây Tạng và ở các quốc gia khác.Bush tìm cách khoét sâu những khó khăn về kinh tế.."đàn áp" phong trào ly khai của các dân tộc thiểu số ở Tây Tạng.ngầm ủng hộ lãnh tụ tôn giáo Tây Tạng Đa-lai Lạt-ma(hiện lưu vong ở Ấn Độ) về vật chất.. để tạo dựng "ngọn cờ" chống Trung Quốc.xây dựng khả năng chống lại sự bành trướng của Trung Quốc".khuyến khích các tổ chức phi chính phủ(NGO) và các tổ chức quốc tế thực hiện những dự án giúp người Tây Tạng tự đảm bảo cuộc sống.chính quyền G.tách phần Tây Tạng thành một mục riêng rẽ(không gộp chung vào mục Trung Quốc) trong các báo cáo hàng năm của Bộ ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền thế giới.trong các cuộc họp Quốc hội khóa 10 (năm 2001).Bush và Ngoại trưởng C.từ 2002-2004. Những năm 80.tổ chức huấn luyện nhân viên mật vụ Tây Tạng(tại Trường Đại học Cooc-nân).lợi dụng vấn đề "dân chủ" để kích động các nhóm Tây Tạng cực đoan chống Trung Quốc.Mỹ liên tục vu cáo Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Ngày 31 tháng 10 năm 1997.hoặc dùng quân sự đối với Trung Quốc.cao-quang.khẳng định lại quan điểm cho rằng Tây Tạng là một quốc gia đang bị chiếm đóng trái phép.cấp tiền cho Đài tiếng nói Hoa Kỳ(VOA) thực hiện chương trình phát sóng bằng tiếng Tây Tạng (từ năm 1990). Tuy nhiên.Phần thứ hai "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" Ở VIỆT NAM 20 .000 USD dành cho Đa-Lai Lạt-ma..Ngoại trưởng Mỹ C..Clinton vài lần) nhằm tạo dựng "uy tín" Đa-lai Lạt-ma.Mỹ đưa ra một số vấn đề như:khuyến khích đàm phán và ký kết môt hiệp định giữa Trung Quốc và Đa-lai Lạt-ma.Đặc biệt.bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.com/200.75 triệu USD để tiến hành hoạt động chống Trung Quốc.tinh thần.Ấn Độ khẳng định Tây Tạng là lãnh thổ của Trung Quốc và không hậu thuẫn cho những người lưu vong trên đất Ấn Độ chống lại Trung Quốc) làm cho Mỹ mất đi con bài Tây Tạng để mặc cả với Trung Quốc.Tổng thống G.Pao-oen.vận động cho Đa-lai Lạt-ma nhận giải thưởng No-ben hòa bình.blogspot.Ngày 17 tháng 5 năm 2001..nhiệm vụ chủ yếu là thuyết phục đối thoại giữa Đa-lai Lạt-ma với Chính phủ Trung Quốc.đưa vào "Đạo luật Quan hệ với nước ngoài" một số điều khoản về Tây Tạng (1994).định ở Trung Quốc nhằm tạo cớ để Mỹ đặt điều kiện.Mỹ quyết định thành thêm tại Bộ ngoại giao chức vụ Điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng(hàm Đại sứ)..

chiến lược "diễn biến hòa bình" thực chất vẫn là cuộc đấu tranh giai cấp.Mỹ đã thua trong chiến tranh thì nay phải tìm mọi cách thắng trong hòa bình.trên phạm vi rộng bằng biện pháp tổng hợp.chuyển hóa đường lối để cuối cùng thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.kéo dài.đánh ngầm từ bên trong.hoàn cảnh mới.buộc Việt Nam phải lệ thuộc và tuân theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.chủ nghĩa đế quốc và thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" tập trung chống phá các nước XHCN còn lại.đã thua trên chiến trường thì nay phải thắng trên thị trường.từ đó làm biến động chính trị.nhất là tình báo gián điệp.ÂM MƯU VÀ THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CHỐNG PHÁ VIỆT NAM Mặc dù bị thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam."kiều dân" phản động ở nước ngoài.Với tính chất thâm độc và nguy hiểm.Cái mà Mỹ không thể áp đặt cho Việt Nam bằng chiến tranh xâm lược trước đây.Âm mưu này thể hiện ngay từ "Kế hoạch hậu chiến" và các kế hoạch.sử dụng lực lượng phản động địa phương tại chỗ.trắng trợn kết hợp với đánh phá bí mật.là cuộc đấu tranh một mất một còn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản được biểu hiện trong sự đối kháng giữa 21 .xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.kết hợp lực lượng "tỵ nạn".cuộc chiến tranh này diễn ra trong điều kiện mới.Chúng tiến hành công khai.đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.I. Những người đứng đầu Mỹ đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng:đối với Việt Nam.chiến lược sau này của Mỹ.với đội quân xâm lược. Như vậy.chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm gây rối loạn xã hội.quyết liệt thâm độc.không có trận tuyến.nhưng Mỹ vẫn nuôi hy vọng trở lại Việt Nam. Mục tiêu cơ bản của chiến lược "diễn biến hòa bình" mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá nước ta là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.thì nay họ đặt ra mục tiêu giành được thắng lợi bằng chiến lược "diễn biến hòa bình". Đối với Việt Nam chiến lược diễn biến hòa bình mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang thực hiện dưới dạng kiểu "Chiến tranh ngầm".Phát huy "chiến quả" đạt được ở Đông Âu và Liên Xô trong những năm qua.với những nội dung mới.phức tạp.đấu tranh dân tộc quyết liệt giữa độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.theo những cuộc "cách mạng nhung" mà Mỹ và các thế lực thù địch đã làm được với các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô cách đây chưa lâu! Một "chiến thắng không cần chiến tranh" như Nicxon -cựu Tổng thống Mỹ đã dự báo.không có khói súng .

từng bước chuyển hóa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.Các hoạt động "diễn biến hòa bình" phải làm xuất hiện ngay trong lòng Việt Nam những nhân tố phản cách mạng.thay đổi các thủ đoạn "diễn biến hòa bình" cho phù hợp mới có hy vọng xóa bỏ được chế độ XHCN..tư tưởng.vì tình hình Việt Nam không giống các nước Đông Âu hay Liên Xô trước đây. Chiến lược "diễn biến hòa bình" sử dụng tổng hợp các hình thức.Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam.an ninh-quốc phòng. Để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và các thế lực thù địch cho rằng.Từ đó đến nay.chiến lược của Đảng.đối với Việt Nam cần phải điều chỉnh các biện pháp và phương thức.kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam .giảm sút ý chí chiến đấu.tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.biện pháp và thủ đoạn hoạt động để chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực:chính trị.tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được bổ sung. Thực hiện mục tiêu này.hai chế độ chính trị:xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.độc lập.Hồ Chí Minh đã đóng vai trò quyết định trong việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.Chiến lược này mang bản chất chống cộng rất phản động và cực kỳ nguy hiểm:"Chiến thắng không cần chiến tranh".đa đảng đối lập” tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam..và khi cần dùng cả biện pháp quân sự.Chúng xác định rằng:Tước bỏ vũ khí tư tưởng của nhân dân là khâu đột phá quan trọng nhất trong chiến lược "diễn biến hòa bình".xây dựng một nước Việt Nam hòa bình.giải phóng xã hội và giải phóng con người.tư tưởng.tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng . __________________ 22 .thống nhắt.đối ngoại.cùng với chủ nghĩa Mác-Lê.dân chủ.từ đó tập hợp lực lượng thực hiện “đa nguyên chính trị.Cùng với chủ nghĩa Mác. Ở Việt Nam.trong toàn bộ quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam.tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.phát triển và được quán triệt trong đường lối .Tư tưởng của người được thể hiện trong Chính cương vắn tắt.chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động nhắm đánh vào lòng dân.Chính vì vậy.chia rẽ quần chúng nhân dân Đảng cộng sản.góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.dần dần trở thành lực lượng chính trị đối trọng với Đảng Cộng sản và Nhà nước.từng bước làm suy giảm tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.Trong đó trọng tâm then chốt vẫn là phá hoại về chính trị .Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam.hoạt động chống phá của địch đối với Việt Nam tập trung trên những nội dung chủ yếu như sau: Một là.Sách lược vắn tắt của Đảng do Hồ Chí Minh khởi thảo và được Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản nhất trí thông qua.kinh tế.đồng thời truyền bá tư tưởng .làm cho nhân dân mất phương hướng .Chính vì vậy.văn hóa.xã hội.phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng đó là chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh .tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những năm 20 của thế kỷ XX.sách lược.làm suy yếu và xói mòn dần bản chất XHCN.Mục tiêu cơ bản này sẽ chi phối toàn bộ âm mưu và thủ đoạn chống phá của chúng đối với cách mạng Việt Nam.kết hợp với sự tác động từ bên ngoài để tạo ra sự vận động từ bên trong một cách toàn diện.từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng dân tộc.dân chủ và giàu mạnh.

đi ngược quy luật .Chúng cho rằng mọi sai lầm của Việt Nam là do Đảng Cộng sản gây ra.tư tưởng Hồ Chí Minh và các tư tưởng tiến bộ khác ra khỏi đời sống xã hội .đã thử nghiệm trong thực tế ở các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu nhưng đến nay được chứng minh là sai lầm.các thế lực thù địch tập trung vào xuyên tạc.lối sống và mối quan hệ tương tác giữa văn hóa. Để chống phá chủ nghĩa Mác-Lê ..nay Thế giới đã bước sang nền văn minh mới. Trên cơ sở xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh.lối sống với chính trị nên chúng xác định:Hoạt động phá hoại trên lĩnh vực văn hóa.Cho đó là một “giáo lý” phi khoa học .tính “vĩnh hằng” của chủ nghĩa tư bản.lái chủ nghĩa Mác vào cuộc đấu tranh triền miên và thiết lập một thể chế chính trị chuyên quyền độc đoán.lối sống là một mũi nhọn quan trọng có ý nghĩa “xung kích” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.chúng cho rằng “Giáo lý phương Tây” với một đất nước 90% là nông dân.tư tưởng Hồ Chí Minh.là “sự ngộ nhận” dẫn đến đấu tranh giai cấp “Nồi da nấu thịt không cần thiết”.Nhận thức rõ vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết đảm bảo vững chắc cho sự chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thành chế độ tư bản chủ nghĩa.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đưa ra quan điểm:”Đi con đường thứ ba”.tập trung dân chủ…Các thế lực thù địch đưa ra lý lẽ đổ lỗi cho mọi sai lầm của chủ nghĩa xã hội là do quá đề cao đấu tranh giai cấp.chúng còn tách những luận điểm của Lê nin ra khỏi chủ nghĩa Mác và cho rằng “chủ nghĩa Lenin” là sai lầm.Stalin đã làm biến dạng chủ nghĩa Mác.Đây là mục tiêu hàng đầu trong âm mưu chống phá ta về tư tưởng của chiến lược “diễn biến hòa bình”.chưa thoát khỏi nạn “mù chữ” là “không thích hợp”.chúng đã lập ra các “phong trào” và đưa ra nhiều khẩu hiệu nhằm “hạ thần tượng Hồ Chí Minh”…Các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc về cuộc đời hoạt động của Bác.thực hiện chuyên chính vô sản.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng vấn đề truyền bá tư tưởng. lẽ sống.phủ nhận lý tưởng xã hội chủ nghĩa.tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam.lối sống của giai cấp bóc lột nhanh chóng vào lấp đầy khoảng trống này.bôi đen giá trị văn hóa.dân chủ.lôi kéo văn nghệ sĩ đi theo trào lưu văn hóa 23 .con đường chủ nghĩa xã hội đích thực”.tư tưởng Hồ Chí Minh. Để phủ nhân tư tưởng Hồ Chí Minh.Và khẳng định trong nền văn minh mới (văn minh tin học hay văn minh trí tuệ) không dung nạp hình thái tư bản chủ nghĩa .Đả kích Lenin.Chỉ khi nào thực hiện được mục tiêu này thì chúng mới có được sự đảm bảo là chế độ tư bản chủ nghĩa sẽ thay thế chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.các thế lực thù địch coi đây là cách tích cực nhất để loại trừ chủ nghĩa MácLê. Với nước ta.bội nhọ với ý đồ xóa bỏ ảnh hưởng đã bán rễ sâu trong xã hội.phủ nhận những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác.Chủ nghĩa tư bản đã thay đổi khác hẳn cách đây hơn một thế kỷ nên lý luận đó không còn phù hợp nữa. Để thực hiện âm mưu:khuyến khích các khuynh hướng “văn nghệ đối lập với chính trị”.Do đó .nhất là về đấu tranh giai cấp.các thế lực thù địch tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuyên tạc.Bởi vì con người sống không thể không có tư tưởng.các học thuyết .các giá trị của hệ tư tưởng tư sản cũng như các chuẩn mực đạo đức.”con đường dân tộc.phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa-văn nghệ.Mặt khác.ra đời trên cơ sở phân tích xã hội thế kỷ XIX.Hai việc làm “xóa bỏ” và “lấp đầy” tuy khác nhau nhưng lại không tách ròi nhau.xã hội chỉ có thể phát triển nếu như ở Việt Nam thực hiện cải cách dân chủ.một khi các thế lực thù địch đã đẩy lùi đã đẩy lùi hoặc xóa bỏ được chủ nghĩa Mác-Lê.”đi dưới làn đạn”. Về mặt chiến lược.chuyên chính vô sản.quyền lực không thuộc về bạo lực hay sự giàu có mà thuộc về tri thức.từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa như ở Đông Âu và Liên Xô. Cùng với phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê.Mặt khác chúng tìm mọi cách nhằm phủ định những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê.tán dương cái gọi là “thắng lợi tất yếu”.tạo ra “một khoảng trống” trong đời sống tinh thần của cán bộ và nhân dân Viêt Nam thì chúng có điều kiện đưa các triết lý .Chúng cho rằng chủ nghĩa Mác đã lỗi thời lạc hậu .phủ nhận một số tác phẩm luận điểm và con đường Bác Hồ đã lựa chọn cho cách mạng Việt Nam.Hai là.đạo đức.

Thông qua đó.74 nhà xuất bản để tuyên truyền chống Việt Nam .chúng ta đã phát hiện một số người Việt Nam cung cấp thông tin tức hoặc bài viết cho bọn phản động nước ngoài có nội dung xuyên tạc.chứa chấp. Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt.tổn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước . Trong những năm gần đây.các tệ nạn xã hội phát triển.đạo đức.chúng đã đầu tư vào 44 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số ở các nước để phát vào Việt Nam.…có công suất lớn . Chính vì thế. Ngoài ra.gửi qua hệ thống fax.nhằm làm mai một dần giá trị đạo đức truyền thống và lối sống tốt đẹp của nhân dân ta.phi nhân tính…vào Việt Nam.BBC.niềm tin của nhân dân.hậu quả phá hoại rất nặng nề.thiết bị hiện đại.hàng năm Mỹ đầu tư cho đài này hàng chục triệu đôla để hoạt động.đã và đang tác động xấu đến đời sống xã hội .tác động xấu tới nhận thức.hưởng thụ.v… Trong đó rất nhiều loại văn hóa phẩm có nội dung phản động như :những cuốn hồi ký của các 24 .phủ nhận văn học cách mạng.có tiền và thế hệ trẻ.nhất là với những người có quyền.hủy hoại bầu không khí tinh thần lành mạnh của xã hội.có mặt nghiêm trọng hơn.những lớp người sống “không lý tưởng”.trong đó có chương trình Tiếng Việt được thực hiện từ đầu năm 1997 đến nay.tinh vi.bản năng trong tầng lớp.gửi kèm vào các kiện hàng hóa.coi thường các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.đặc biệt hướng vào làm tha hóa thế hệ trẻ…nhằm tạo ra một thế hệ “mất gốc”. Để thực hiện mưu đồ trên.lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp.khuyến khích các giá trị văn hóa cực đoan.tâng bốc.chúng làm băng hoại đạo đức.Đảng ta đã nhận định:”Sự suy thoái về tư tưởng .đề cao chủ nghĩa thực dụng.các thế lực thù địch đã lợi dụng chủ trương mở rộng giao lưu quốc tế của Đảng và Nhà nước ta để tung vào trong nước một khối lượng lớn sách báo .Dùng điện thoại trực tiếp phỏng vấn.Chân Trời Mới.quyết liệt và thực sự nóng bỏng .chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá trên lĩnh vực văn hóa.Úc.thẩm mỹ và giao tiếp văn hóa.những năm qua chiến lược “diễn biến hòa bình” tăng cường truyền bá tư tưởng thực dụng.tài trợ.làm cho môi trường văn hóa nước ta bị ô nhiễm .lối sống đang diễn ra rất phức tạp.Trong thời gian qua .WHK.các đoàn khách quốc tế.Chúng dung túng.Việt Kiều về thăm quê hương.Internet.đề cao giá trị dân chủ tư sản và tự do tư sản.kích động .lối sống .gây nên nhiều tác hại nghiêm trọng.từ đó làm thoái hóa đạo đức .” __________________ Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng sử dụng hệ thống thông tin đại chúng khổng lồ mà chúng có ưu thế về kỹ thuật và kinh tế để chống phá ta .v.đưa sản phẩm và dịch vụ văn hóa đồ trụy.Đặc biệt là Đài Châu Á tự do .phương Tây.sản xuất các văn hóa phẩm có nội dung xấu độc tuồn vào nước ta theo nhiều con đường.Trong những năm qua .sử dụng Internet và sẵn sàng mở khóa cho các đối tượng để truy cập những thông tin sai sự thật do chúng đưa lên mạng.văn hóa phẩm có nội dung độc hại qua nhiều con đường như bưu điện .Các đài phát thanh như:Tiếng nói Hoa Kỳ.nhất là lớp trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành.do Mỹ thành lập phát bằng 7 thứ tiếng các nước Châu Á.người du lịch.đua đòi ăn chơi.bôi nhọ tình hình đất nước.thẩm thấu những giá trị đạo đức tư sản và lối sống phương Tây vào xã hội Việt Nam.thuần phong mỹ tục của nhân dân ta.lôi kéo một số đối tượng có quan điểm sai trái.phẩm chất của con người Việt Nam.tiếp tay cho một số phần tử phản động người Việt Nam lưu vong.các thế lực phản động quốc tế còn sử dụng 415 tờ báo và tạp chí tiếng Việt.đặc biệt nguy hại cho thế hệ trẻ.lối sống hưởng lạc.

triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin.băng nhạc mang nội dung đồi trụy như phim sex.chủ nghĩa đế quốc thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình chống phá tập ở các nội dung sau: Một là.tài liệu có nội dung xấu độc để làm tha hóa lối sống đạo đức.tranh ảnh.nhà hoạt động kinh tế.Hoạt động chống phá trên lĩnh vực chính trị.ở trong nước đã xuất hiện một số câu lạc bộ.sinh hoạt văn hóa văn nghệ.sách phản bác chủ nghĩa Mác-Lê.lối sống.do sự khuyến khích và tác động của các phần tử chống chủ nghĩa xã hội từ bên ngoài.các thế lực phản động còn tung vào nước ta một khối lượng lớn băng ghi hình .nhạc kích dụng cổ vũ cho lối sống thực dụng hưởng lạc. Trong những năm gần đây.biên soạn và tán pháp các tài liệu bất hợp pháp .kể cả những việc cơ mật.Những tin bài của phóng viên nước ngoài thường trú ở Việt Nam cùng với những bài trả lời phỏng vấn của một số phần tử bất mãn.Do đó có rất nhiều sự kiện diễn ra trên đất nước ta.tuyên truyền cho các học thuyết tư sản của các học giả phương Tây.Các phần tử xấu lợi dụng các hình thức sinh hoạt này để tụ tập.Lợi dụng chủ trương đường lối “mở cửa” của Đảng .Với đường lối đúng đắn và bằng những tấm gương hy 25 .đường lối. phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.thậm chí cả những truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ của các tổ chức phản động… Mặt khác. Để thực hiện mục tiêu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.đả phá cương lĩnh.đĩa mềm.nhiều khi thông tin trước cả báo chí của ta.hội thảo .tên phản bội.thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.Trên lĩnh vực chính trị.chống đối trong nước có vai trò rất quan trọng để các báo đài phương Tây sử dụng tuyên truyền chống phá Việt Nam.lễ hội có khuynh hướng lệch lạc.cơ hội.chuyển hóa chế độ xã hội ngả dần theo xu hướng thân phương Tây.lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nguồn gốc của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua.rỉ tai tung tin đồn nhảm.chiến lược.bạo lực và quảng cáo cho sự hào nhoáng của nền văn minh phương Tây.đặc biệt là mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.chủ nghĩa đế quốc với ý chí phục thù và tham vọng của kẻ xâm lược.quan điểm của Đảng ta.do Hồ Chí Minh sáng lập. Kẻ thù biết rất rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam.nhóm họp.những phần tử chống đối Việt Nam mang danh nhà ngoại giao.móc nối với các tổ chức phản động trong nước phục vụ mưu đồ phá hoại.đã không từ một thủ đoạn phá hoại nào nhằm làm cho ta suy yếu.khách du lịch đến nước ta nhằm nắm tình hình.đi theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa.văn hóa.ảnh sex.được nguồn tin tại chỗ cung cấp nên báo chí nước ngoài đều nắm rõ và thông tin rất nhanh. 2.từng bước xa rời mục tiêu.

đổi tên Đảng.chúng tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lê.Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh.chính sách và luật pháp của Nhà nước.Đây là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá ta về chính trị.giành thắng lợi vẻ vang.uy tín của Đảng cao thì không một thế lực nào dù có mạnh đến mấy cũng không thể làm cho cách mạng Việt Nam đi chệch khỏi con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.trong công cuộc đổi mới hiện nay và những khuyết tật của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũ để reo rắc sự hoài nghi đối với con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ.Đảng đã chiếm được niềm tin của các tầng lớp nhân dân và của cả dân tộc.Chúng còn liệt kê những sai lầm.đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế và quản lý xã hội để xuyên tạc.đảng viên nhất là cán bộ cấp cao.non kém và khó khăn vấp váp của ta trong quá trình đấu tranh cách mạng.sinh cao cả của hàng vạn Đảng viên. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những sai lầm.bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước ta.từ đó kích động nhân dân chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhận thức rõ rằng:nếu không loại trừ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể ngăn chặn được sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.trì trệ của một số cơ quan nhà 26 .cách làm việc tắc trách.vu cáo nhằm chứng minh cho sự “chấm dứt vai trò lịch sử của Đảng”.người lãnh đạo và đưa sự nghiệp cách mạng nước ta vượt qua nhiều thử thách.thiếu sót cả về đường lối và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta trong quá khứ.loại trừ Đảng Cộng sản ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc nhằm thực hiện “đa nguyên chính trị.tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện “đa nguyên chính trị.tên nước để từng bước loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.phê phán Đảng ta không chịu đổi mới về chính trị.đa đảng đối lập” để loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.đa đảng đối lập”.khoét sâu vào tệ nạn qua lieu.Trong quá trình lãnh đạo cách mạng.trong cải tạo xã hội chủ nghĩa…đã được Đảng tự phê bình và khắc phục nhưng giờ đây chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn lợi dụng để rêu rao rằng :Đảng Cộng sản Việt Nam không có khả năng trong lãnh đạo đất nước xây dựng và phát triển kinh tế.Chúng đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc nhằm kích động nhân dân chống phá Đảng.Mặt khác .nên chúng tìm mọi biện pháp đả phá Đảng Cộng sản Việt Nam.cổ vũ cho các luận điệu đòi từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa.Chúng tìm mọi cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.Đảng ta không tránh khỏi một số hạn chế nhất định như:khuyết điểm trong cải cách ruộng đất. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”.tham nhũng.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đặc biệt chú ý khai thác.

tham nhũng.Nhà nước trung kiên bằng các phần tử phản động.Bộ Chính trị.Bằng thủ đoạn này chúng hy vọng sẽ chia rẽ nội bộ Đảng.tham nhũng.gây tâm lý bất mãn.chia rẽ trong nội bộ một số cấp ủy .chúng cũng hy vọng bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.đòi thay đổi những nhà lãnh đạo Đảng.giữa người cách mạng và kẻ phản dân.thiếu sót của ta.bôi nhọ thanh danh của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng.Mục tiêu của chúng là phủ nhận những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.hoặc chưa hòa hợp với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đi hẳn vào con đường chống Đảng và Nhà nước ta.kích động gây chia rẽ nội bộ Đảng.nước.lãnh đạo cấp cao.cũng như những đối tác làm ăn với Việt Nam. Hiện nay.công bằng xã hội…Vấn đề này đang là một trào lưu tiến bộ trên thế giới được cả loài người quan tâm Hai là.hại nước.mâu thuẫn giữa nhân dân mới Đảng.những người có thiện cảm.Nhà nước ta trong các thời kỳ.than phương Tây.xuyên tạc sự thật.chia rẽ nội bộ.gây nghi kỵ.với nhà nước.gây hoài nghi.công bằng để kích động.đòi thực hiện dân chủ.các cơ quan nhà nước.làm cho một bộ phận cán bộ mất lòng tin vào TW Đảng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng.chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng và quần chúng . Kẻ thù luôn dùng các biện pháp bịa đặt vu cáo để chống Đảng và Nhà nước ta.từng bước làm giảm sút sức mạnh đoàn kết trong Đảng.làm cho nhân dân mất niềm tin và quay lại chống đối Đảng và Nhà nước .sự bất bình trong các tầng lớp nhân dân.cô lập được Việt Nam.kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo.trắng trợn vu cáo.tư tưởng vốn vẫn còn phân tán.vu khống.Đây là thủ đoạn tuyên truyền rất nguy hiểm vì nó dựa trên cơ sở một số sai lầm.hạ thấp người kia để 27 .chống tiêu cực.làm nản lòng một số bạn bè quốc tế. Bọn phản động trong nước và quốc tế tung ra chiêu bài đấu tranh chống độc tài.bất bình trong quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước.đòi lật án.lôi kéo những người mà chính trị.gieo rắc sự hoài nghi.đòi dân chủ.Thâm độc hơn.làm lẫn lộn giữa công và tội.phối hợp giữa trong và ngoài nước để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền.phủ nhận.kích động mâu thuẫn nội bộ trong Đảng .những mâu thuẫn.xuyên tạc thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhân dân ta.xuyên tạc lịch sử nhằm đổi trắng thay đen.gieo rắc sự hoài nghi.Chúng rất nhạy cảm và thường cố ý lợi dụng những mâu thuẫn để kích động sự chia rẽ trong Ban Chấp hành Trung W Đảng.Chúng tìm mọi cách tuyên truyền. thù hằn cá nhân.Bằng thủ đoạn này.chúng còn dựng chuyện.nó lại núp dưới chiêu bài đấu tranh chống độc tài.nghi ngờ.cơ quan Trung ương và đại phương.quan lieu.viện trợ và chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.đề cao người này.

Bởi vậy thủ đoạn bịa đặt.tâng bốc họ là những “hiệp sĩ” những người “đi tiên phong cải tổ”.chính sách của Đảng.nhất là bộ phận lãnh đạo cấp cao của Đảng.bình luận tán rộng ra.ở nước ta xuất hiện một số cán bộ.thồi phồng hoặc tô vẽ thêm .Chúng ra sức kích động.Một số trí thức thuộc nhiều ngành khoa học và một số nhà thơ.đảng viên như:phân biệt Bắc-Nam.đặc biệt chú ý đến phần tử bất mãn. Thực tế cho thẩy rằng.ngành nghề .”lời bàn” thiếu lý lẽ.công nghệ kỹ thuật thông tin ngày càng hiện đại.trí thức cỡ lớn.thường xuyên phụ họa với những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Nhà nước ta.đã có những phần tử thoái hóa .những “viên tướng cầm quyền “ để tạo dựng lực lượng đối lập.những nhân sĩ.cũ-mới.phản bội trong hàng ngũ cách mạng.gây mất đoàn kết trong đội ngũ cán bộ .làm thay đổi bản chất sự việc để nhân dân ta tin theo.bịa đặt vô căn cứ.nhân sự.số đông người xem.giàtrẻ.Bản chất này trước sau không thay đổi nhưng tùy thuộc vào điều kiện tình hình cụ thể mà địch có thể thay đổi về giọng điệu và phương thức tiến hành cho phù hợp nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.các tầng lớp trẻ.Chúng hy vọng tìm trong đám này những “ngon cờ tư tưởng”.người nghe.tô son trát phấn cho họ. Các thế lực thù địch coi những phần tử này như “những hạt giống quý”.áp đặt.cơ hội. Bản chất hoạt động tuyên truyền của địch là bôi nhọ. Trong quá trình chống phá chính trị.những nhận xét.trình độ dân trí ngày càng được nâng cao.đánh lạc hướng nhận thức.đi đôi với tăng cường móc nối.đa dạng.từng bộ phận dân cư.mơ hồ về lập trường quan điểm.các phương tiện thông tin phong phú.cơ hội xét lại.chúng tìm mọi cách để tác động vào từng đối tượng.Trong điều kiện hiện nay.phản bội chạy ra nước ngoài.biến chất.những sự việc có thật.lừa bịp.xâm nhập vào nội bộ Đảng.làm mất lòng tin của đảng viên.những đảng phái phản động thực hiện các vở diễn chống Đảng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng là đạo diễn.xuyên tạc.gắn bó nhiều năm với sự nghiệp cách mạng đã có biểu hiện dao động.Chúng tìm đủ cách “o bế”.một chiều.vu cáo chủ yếu của địch hiện nay là :dựa vào những chi tiết.người đọc không dễ dàng chấp nhận những thông tin đơn giản .Chúng thúc đẩy các hoạt động chống phá ta về tổ chức.cán bộ và quần chúng nhân dân đối với Đảng.những “nhân tố mới” trong sinh viên. 28 .thậm chí có người đã nhiều lần công khai phát biểu hoặc viết bài chống lại đường lối.chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.hoặc ít nhiều là sự thật rồi cường điệu.cố gắng vận động để trao giải thưởng quốc tế co số này nhằm khuếch trương ảnh hưởng của họ ở trong nước cũng như ngoài nước.Mặt khác.chia rẽ nội bộ.nhà văn có vị trí nhất định trong văn đàn đã viết thơ văn và tài liệu xấu bôi nhọ Đảng.Nhà nước.làm suy yếu Đảng.trong những năm gần đây.đảng viên cấp cao.quân sự-dân sự…thực hành phân hóa.

ở Việt Nam kẻ thù cũng ráo riết chỉ đạo đòi xét lại nhiều sự kiện.phần lớn họ đồng tình với sự nghiệp đổi mới.Xét trên bình diện chính trị .a là.Lực lượng này tuy ít nhưng rất quan trọng.chống chế độ ta là một đòn tiến công nguy hiểm nhất. Sau cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975.11 vạn cảnh sát.nhóm tự phát hoạt động công khai.kèm theo đó là cuộc ngầm tron sô những phần tử cơ hội chính trị.phản bội trong Đảng .bao gồm 97 vạn binh sĩ.tham gia cải tạo và nay đa số đã trở lại cuộc sống bình thường.90 của thế kỷ XX.Nhưng có một số người không chịu cải tạo.việc các thế lực thù địch nuôi dưỡng và sử dụng những phần tử bất mãn .xét lại.tư tưởng.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hết sức chú ý khuyến khích.tìm cách lien lạc với các tổ chức phản động lưu vong để nhận tài trợ .phát triển và sử dụng lực lượng này để tạo dựng ngọn cờ về chính trị.Chính vì vậy.nuôi dưỡng .”Hội thương phế binh”.tập hợp quần chúng chống Đảng .Đáng chú ý là các hoạt động gặp gỡ .Phần lớn số ngụy quân .ngụy quyền đã ra trình diện . 29 .để lại một khối lượng ngụy quân.Nổi lên là các hoạt động tuyên truyền phát triển lực lượng của các tổ chức “Hội tù nhân chính trị”.qua đó củng cố đoàn kết nội bộ.xét lại chống Đảng đòi xét lại vai trò lịch sử của các lãnh tụ cách mạng.ngụy quyền đông đảo.Vào những năm đầu thập kỷ 80.ngụy quyền.trong đó một số mang màu sắc chính trị chống đối.”Hội thiếu sinh quân”.chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.có những đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước.”Hội hướng đạo”.do ta sớm phát hiện âm mưu của địch và kịp thời đấu tranh vạch mặt kẻ thù.củng cố niềm tin quần chúng vào Đảng.quy tụ lực lượng .đảng viên và quần chúng nhưng về cơ bản chúng vẫn không thực hiện được ý đồ.nhất là ở các địa bàn trọng điểm và các vùng dân tộc thiểu số.Một số hội.”Hội sĩ quan Đà Lạt”.Nhà nước và trong các tổ chức chính trị xã hội của Việt Nam để quay trở lại chống Đảng. Rút kinh nghiệm từ những bài học ở Đông Âu và Liên Xô khi mà các phần tử cơ hội.phục hồi các tổ chức ngụy cũ.gần 28 vạn nhân viên ngụy quyền và đảng viên.tiếp tục quan hệ với các thế lực phản động bên ngoài để hoạt động chống lại chế độ ta.cơ hội thoái hóa.chỉ đạo bọn phản động trong và ngoài nước tăng cường hoạt động phá hoại chính trị nội bộ Việt Nam.bọn phản động trong nước đã tung ra nhiều tài liệu liên quan đến các vụ án chính trị trước đây.Hoạt động này tuy có gây ít nhiều sự hoài nghi trong một bộ phận cán bộ.vụ án trong lịch sử.tài trợ để sử dụng số ngụy quân.hình thành các lực lượng chính trị đối lập.chính quyền tay sai Mỹ ở Sài Gòn sụp đổ .hội viên các tổ chức phản động .”Hội ái hữu quân”.trong chiến lược “diễn biến hòa bình” các thế lực thì địch đã và đang tích cực giúp đỡ.đảng phái phản động chưa chịu cải tạo hoạt động chống đối.

vừa chống ta từ bên ngoài.”đa nguyên.”tự do tôn giáo” xuất hiện ở một vài địa phương miền Nam. Cùng với việc nuôi dưỡng.hợp pháp hoặc lén lút .một số 30 .một số tên phản động cũ và mới lại ngóc đầu dậy và thay đổi sách lược.hình thành các tổ chức phản động từ trong nội bộ ta.tìm cách chia rẽ .các thế lực thù địch còn rất chú trọng sử dụng các hoạt động ngầm:tổ chức các đường dây tình báo.vừa tìm mọi cách xâm nhập nội bộ ta gây cơ sở thu thập tin tức tình báo .nhất là bọn phản động hoạt động ở Tây Nguyên trong thời gian gần đây.được thực hiện bằng cách lôi kéo .từng bước đào tạo một đội ngũ cán bộ khoa học .chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động thông qua tổ chức mang tính chất “phi chính phủ” để tiến hành các hoạt động tình báo.cán bộ quản lý nhất là quan lý kinh tế .Hoạt động ngầm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam đã được Mỹ và các thế lực thù địch tiến hành ngay từ khi khởi thảo “Kế hoạch hậu chiến”(năm 1968).phần lớn là ở các nước tư bản phát triển.Đây là một trong những mục tiêu chủ yếu của địch.gián điệp.với kinh nghiệm “dùng cộng sản để lật đổ cộng sản”.một số đã nhập cư từ lâu .Hiện nay ở nước ngoài có gần 3 triệu người Việt Nam sinh sống .tác động chuyển hóa từ bên trong. Những năm gần đây .”Phục quốc nội biên”.Một số phần tử tiếp tục móc nối với các tổ chức phản động bên ngoài làm tình báo .phương thức hoạt động.”Mặt trận quyết tiến”.”nhân quyền”.Trong những năm gần đây ở các tỉnh miền Nam đã hình thành hàng chục tổ chức phản động .tổ chức của chúng tan rã nhưng tàn dư của chúng vẫn còn.huấn luyện để nắm đội ngũ cán bộ .phá hoại.Trong điều kiện mới.phần lớn có khuynh hướng hoạt động vũ trang lật đổ chính quyền như:”Mặt trận dân quân phục quốc “.ủng hộ bọn phản động là kiều dân Việt Nam ở nước ngoài để chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.lấy cắp bí mật.Thông qua các chương trình hợp tác.giúp đỡ bọn phản động trong nước.Khuynh hướng chống phá chủ yếu của chúng bây giờ là lợi dụng sự mở rộng giao lưu quốc tế và dân chủ để hoạt động công khai .các thế lực thù địch còn tìm cách lôi kéo .các nhóm FULRO hoạt động vũ trang và một số tổ chức đấu tranh đòi “dân chủ”. Quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.có tư tưởng than phương Tây làm nòng cốt cho quá trình chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam.đa đảng”.”nhân quyền”.Số này ra đi trong nhiều thời kỳ .bất hợp pháp đòi “dân chủ”.gián điệp. Những phần tử và tổ chức phản động “nội biên” này đã móc nối tiếp tay cho các tổ chức phản động “hải ngoại” âm mưu tổ chức hàng chục cuộc bạo loạn nhưng đều bị ta đập tan.mua chuộc khống chế cán bộ ta để cài cắm cơ sở nội gián nhằm cung cấp tin tức tình báo cho địch .Phần lớn bọn phản động đã sa lưới pháp luật.gián điệp cho các thế lực thù địch.đào tạo .

phân hóa nên chúng đã chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng sau đây: Báo chí.Dù ra đi trong thời kỳ nào. Trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam. trong đó trọng tâm là nhằm vào Việt Nam. một số nước kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa đã nỗ lực vượt bậc. Âm mưu. Vì vậy.không tham gia các hoạt động chống Đảng và chế độ ta.đông khoảng hơn 1 triệu người ra đi sau tháng 4 năm 1975. chính phủ Mỹ chủ yếu dựa vào “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ”.Những năm qua . thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã. các thế lực thù địch đang tiến hành đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng .nhất là sau khi Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. thử thách hết sức gay gắt và đã thu được những kết quả quan trọng. xuất bản là hết sức cần thiết và cấp bách. Các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội trên thế giới đang tận dụng thời cơ để phủ nhận những thành quả to lớn mà chủ nghĩa xã hội đã mang lại cho nhân loại trong gần một thế kỷ qua. tạo dư luận để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn cầu Ngay từ những năm 50. tiến hành thâm nhập tư tưởng và tấn công tâm lý. và sẽ làm mục nát nền tảng của chế độ Liên Xô. Tổng thống Mỹ Ai-xen-hao đã nói rằng: “Chi một đô-la cho tuyên truyền bằng chi 5 đô-la cho quốc phòng”.kể cả một số người đã nhập quốc tịch các nước sở tại đều có tinh thần yêu nước. hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.chế độ xã hội chủ nghĩa. tấn công các nước xã hội chủ nghĩa. Trong việc tấn công tuyên truyền vào Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.các thế lực thù địch xác định:hỗ trợ và sử dụng bọn phản động người Việt lưu vong để chống phá cách mạng nước ta là một hướng tấn công quan trọng. Nhưng nhìn chung.đa số kiều bào ở nước ngoài. 31 . cũng giống như nước thấm có thể làm mục nát nền móng ngục tù”.Nhưng trong số người Việt Nam ở các nước ngoài nhất là số người “di tản”.với hoàn cảnh nào .ý thức dân tộc. Trong một văn kiện của Nghị viện Mỹ có nói rằng: “Điện đài.nội bộ bọn phản đông người Việt lưu vong bị tác động. Sử dụng các phương tiện để tung ra quan điểm nhân quyền tư sản. “Đài Châu Âu tự do” và “Đài Tự do”. xuất bản và nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Đỗ Quý Doãn Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Cập nhật: 21/6/2010) TCCSĐT . trắng trợn.…họ vẫn tìm cách chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. hay trao đổi sách báo. Cựu Tổng thống Ních-xơn thì nói: “Mỗi nguồn tin tức phương Tây xuyên qua tấm màn sắt của chủ nghĩa cực quyền (thông qua khách viếng thăm. phát thanh là thủ đoạn duy nhất đủ để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa”. thực hiện âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình”. việc tăng cường sự lãnh đạo.chúng đã tăng cường lợi dụng sức ép chống phá Việt Nam từ bên ngoài .Trong bối cảnh của tình hình quốc tế và trong nước hiện nay. vượt qua mọi khó khăn. làm suy yếu và thủ tiêu các Đảng Cộng sản trên thế giới. phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.chạy trốn hoặc mang nặng định kiến với chủ nghĩa cộng sản.Trong tình hình hiện nay . vừa che đậy bằng các thủ đoạn tinh vi. chỉ đạo trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trong giai đoạn hiện nay trên lĩnh vực báo chí.văn hoá vừa công khai. phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang ở giai đoạn thoái trào. hoặc qua đài phát thanh) sẽ đem lại niềm hy vọng cho hàng triệu người sau bức màn sắt đó.

trọng điểm trước mắt là các vấn đề về nhân quyền. Âm mưu. Đây thật sự là công cụ của các thế lực thù địch và phản động nhằm chống Đảng. dân chủ. Về cái gọi là “tự do ngôn luận”. Những người cho rằng ở nước Mỹ có tự do tuyệt đối. mà bị hạn chế bởi những điều kiện: thời gian. Nghị viện Mỹ đưa ra “Luật Trấn áp bạo động phản loạn”. Mỹ lập thêm “Đài Châu Á tự do”. không được tự do ngôn luận dẫn đến tổn hại trật tự công cộng.”. tuyên truyền cho chủ trương của mình. chúng kích động một số người ở trong nước viết sách. Mũi nhọn thâm độc của chúng là tiến công vào chủ nghĩa Mác . Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” (tháng 121987). hải lục không quân Mỹ.Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. từ đầu năm 1997 đến nay. Nước Mỹ có nhiều hạn chế đối với tự do ngôn luận. tự do và kinh tế thị trường phương Tây... kinh phí hoàn toàn do Chính phủ Mỹ cung cấp. “đả đảo Nữ hoàng” hoặc tuyên truyền bạo lực cách mạng. báo. và cùng với hàng trăm tờ báo của các tổ chức phản động của người Việt ở nước ngoài. vào chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các thế lực thù địch và phản động ở nước ngoài tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá chúng ta. Nhà nước và nhân dân ta. Chúng ta phải nhóm lên ngọn lửa chủ nghĩa dân tộc. “Đài Châu Âu tự do” chuyên phát vào Đông Âu và các nước cộng hòa ven bờ biển Ban-tích thuộc Liên Xô. ở Mỹ ngôn luận không có tự do tuyệt đối. nghi ngờ lẫn nhau. đại thần. mỗi tuần phát 627 giờ. tình hình nước Mỹ. “nhân quyền” tư sản. thực hiện giới nghiêm.. tranh luận các vấn đề của nước mình và những vấn đề chung cùng quan tâm. ấn phẩm phản động từ nước ngoài gửi về. dẫn đến bạo loạn. chia rẽ nội bộ Đảng và chia rẽ Đảng với nhân dân bằng những thủ đoạn tinh vi. xảo quyệt. Cả ba đài phát thanh đều xác định nhiệm vụ của mình là lật đổ chính quyền các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. Không phải như một số người nghĩ là ở đây muốn nói gì. mọi người có thể công khai diễn thuyết trong trường hợp nhất định. Đáng chú ý. nếu biết được luật này chắc sẽ có nhận thức mới về tự do ngôn luận ở Mỹ. Chẳng hạn. thậm chí có thể thóa mạ cả thủ tướng. ngược lại. các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực.. kích động tinh thần tôn giáo sau bức màn sắt hoạt động trở lại”. Từ đó. thì sẽ bị bắt. lập hội. khinh thường chính thể Mỹ. xuất bản ở Việt Nam Các thế lực thù địch điên cuồng thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam. nâng số đài phát thanh có chương trình tiếng Việt ở nước ngoài lên 37 đài. ở Anh. tác động đến một bộ phận có tư tưởng dao động ở trong nước. Cùng với việc phát tán các tài liệu. gây sự xô xát giữa Chính phủ và nhân dân các nước đó.. đều bị nghiêm trị”. trong đó quy định rõ: “những ngôn luận. còn giữ lại rất nhiều điều kiện bảo lưu. xuất bản. “Đài Châu Âu tự do” và “Đài Tự do” chủ yếu là kích động thính giả Liên Xô và Đông Âu. địa điểm. Họ có sự phân công giữa ba đài phát thanh. nhất là trên mặt trận tư tưởng . làm chệch hướng con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta. để giúp cho giai cấp tư sản khi cảm thấy sự thống trị của mình bị đe doạ thì sẽ “có khả năng điều động quân đội đến đàn áp công nhân. 32 . cái gọi là “tự do ngôn luận” chỉ là một thứ giả hiệu. phạm vi. tài liệu và lợi dụng một số diễn đàn để tuyên truyền cho các quan điểm sai trái về “tự do”. phát bằng ngôn ngữ của 6 nước châu Âu. thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực báo chí. “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” tập trung giới thiệu chính sách và tình hình xã hội nước Mỹ. quy định không được tự do ngôn luận có tính chất tượng trưng như miệt thị Quốc kỳ. Chúng ta phải tìm hết cách đóng một cái chêm vào giữa các nhà lãnh đạo các nước trong phe cộng sản làm cho họ bất mãn với nhau. có thể thấy rõ.. Phó Giám đốc “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” Ni-con-đớt nói toạc ra rằng: “Chúng ta phải phá hoại sự ổn định của Liên Xô và các nước vệ tinh. nhưng nếu có người hô “đả đảo Chính phủ nước Anh”.. sách báo lăng mạ. “tự do báo chí” của phương Tây Ở phương Tây. Hiến pháp Mỹ thậm chí còn quy định nghị viện không được đưa ra luật pháp hạn chế tự do ngôn luận. trong đó phát bằng tiếng Nga hằng ngày 24 tiếng đồng hồ.. Nhưng trong hiến pháp của các nước đó. hội họp. “Đài Tự do” chuyên phát vào Liên Xô bằng tiếng Nga và 11 ngôn ngữ các dân tộc ít người ở Liên Xô. từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước.“Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” là đài phát thanh đối ngoại lớn nhất của Mỹ. hoặc kích động nhân dân. là sức mạnh nhen lên ngọn lửa trong đêm tối của xã hội cộng sản". Ví dụ. xé thẻ quân dịch.văn hoá. nói thế nào cũng được. “dân chủ”. Đặc biệt. Tổng thống Mỹ Ri-gân cho rằng: “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” là “lực lượng phi quân sự to lớn.. Trong hiến pháp của các nước tư bản đều ghi công dân có quyền tự do ngôn luận.

Đó là điều không thể xem nhẹ trong công tác Đảng. trọng điểm của chiến lược “diễn biến hoà bình” mà các thế lực phản động quốc tế tiến hành đối với các nước xã hội chủ nghĩa là trên lĩnh vực hình thái ý thức. băng đĩa độc hại vào Việt Nam nhằm dần từng bước làm tha hóa về tư tưởng đối với thanh. Đảng vô sản từ trước tới nay vẫn coi sự nghiệp báo chí là vũ khí tuyên truyền rất lợi hại. chính trị và tinh thần trong nhân dân. Nhiệm vụ hàng đầu của báo chí. tính chiến đấu cao. khuyến khích việc sáng tác các tác phẩm phản ánh mặt trái của đời sống xã hội. có lúc rất quyết liệt. đảng viên thoái hoá biến chất. hướng dẫn dư luận. Phương hướng. phức tạp. mua chuộc một số người có tư tưởng dao động. tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. xã hội công bằng. phải “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”. xa rời tôn chỉ. xuất bản. Lê-nin chỉ rõ: “Không có báo chí thì không thể tiến hành tuyên truyền. thiếu niên chúng ta. phải kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”. thông qua đó tăng cường quan hệ giữa Đảng và quần chúng. tính chân thật. phương châm và quan điểm chính trị của Đảng. có bản lĩnh chính trị vững vàng. truyên truyền trên báo chí. Bên cạnh đó. nhiệm vụ của mình trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. xuất bản phải tuân theo định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước. điện 33 . xuất bản. thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa.Lê-nin. thù địch. mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội.Người hoạt động báo chí. tham gia đấu tranh chống tham nhũng. quan liêu. bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc. trước hết. nhất trí về tư tưởng. Tích cực biểu dương nhân tố mới. cán bộ và thanh. “tự do”. Không ngừng nâng cao chất lượng chính trị. chúng còn lợi dụng các kẽ hở trong quản lý. xa rời con đường xã hội chủ nghĩa. . “nhân quyền”.Hoạt động báo chí. tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc ngăn chặn “diễn biến hòa bình”. nước mạnh. nhiệm vụ của các hoạt động báo chí. tăng cường công tác thông tin. khoa học và nghiệp vụ. cũng như quan niệm về giá trị để cám dỗ quần chúng nhân dân. đường lối. lệch lạc khác. phẩm chất đạo đức trong sáng. phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngoài ra. đi đôi với quản lý tốt. lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực. . Thấy được các âm mưu. Báo chí. các hình thức văn hóa. mục đích và các biểu hiện tiêu cực. giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp. giao lưu ở nước ngoài đối với những người có các tác phẩm chống đối chế độ. thủ đoạn thâm độc đó. góp phần tăng cường sự đoàn kết. văn minh. dân chủ.nghệ thuật trong việc tuyên truyền. chống đối chế độ. nhiệm vụ của báo chí. luôn luôn đi đầu trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác . là vấn đề có ý nghĩa nguyên tắc lớn lao. Kiên quyết đấu tranh. tư tưởng Hồ Chí Minh. góp phần củng cố sự ổn định chính trị của đất nước. xuất bản. quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. chính sách của Đảng. hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu. thiếu niên. khoét sâu những khuyết điểm của một số cán bộ. nhất là lợi dụng các tiến bộ kỹ thuật như mạng in-tơ-nét để đưa các ấn phẩm như sách. Tìm mọi cách tài trợ bằng hình thức các giải thưởng. Chúng dùng những chiêu bài như “dân chủ”. xuất bản là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là công cụ quan trọng để củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa. cổ vũ toàn diện và kiên định. trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ cao. xuất bản của Đảng cần phải tuyên truyền một cách vô điều kiện đường lối. đấu tranh chống các luận điệu thù địch. có trách nhiệm hình thành dư luận xã hội lành mạnh. tính nhân dân. lãng phí. kiến thức rộng. góp phần làm lành mạnh xã hội.Tiếp tục phát triển sự nghiệp báo chí. . nghệ thuật. Trong thông tin. Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng vai trò.Phải bảo đảm tính tư tưởng. từng bước hiện đại hóa. báo chí. xuất bản là hết sức coi trọng công tác tuyên truyền. mời đi thăm quan. xuất bản tuyên truyền một cách chính xác đường lối. xuất bản cần quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng đối với lĩnh vực này: . các văn nghệ sĩ.Chúng tìm mọi cách tác động đội ngũ những người làm báo. những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Cần phải hiểu rằng. xuất bản. Trước tình hình đó. tính chiến đấu và tính đa dạng. Chủ đề trung tâm của hoạt động báo chí. chính sách của Đảng và Nhà nước. luôn gắn bó với thực tiễn đất nước. văn học . Đặc biệt. khắc phục các biểu hiện thương mại hóa. Chúng mưu toan làm cho chúng ta từ bỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa. văn hóa. coi đó là khuyết điểm chung của cả bộ máy.I. chủ trương. xuất bản trong đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực hình thái ý thức giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản còn lâu dài. phê phán các quan điểm sai trái. Để làm tốt vai trò. V. Nhà nước.

tích cực bồi dưỡng tinh thần tập thể. văn hóa độc hại sẽ tràn ngập xã hội. Lực lượng nòng cốt. đồng thời cần chú ý tiến hành giáo dục. Rõ ràng. xuất bản cũng phải ra sức tuyên truyền tinh thần yêu nước. đào tạo. Nếu bản thân chúng ta vững vàng. chắc chắn có thể đẩy lùi được nguy cơ “diễn biến hoà bình”. đội quân chủ lực và tiên phong là đội ngũ phóng viên. sai lầm. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thiết thực. những hình thức quần chúng dễ tiếp thu và phương pháp thuyết phục thích hợp với từng đối tượng.. sắc bén. kiệm. xuất bản phải là sản phẩm có chất lượng chính trị.Lê-nin. khắc phục tâm lý tự ti dân tộc. Trong cuộc đấu tranh này. chú trọng giáo dục truyền thống.. trí. đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá của nhân loại. cũng là bộ phận hợp thành quan trọng của công tác tuyên truyền. ủng hộ Việt Nam trong quá trình đổi mới. giữ vững phương hướng đúng đắn trong chỉ đạo dư luận. “nhân quyền” tư sản. hợp tác văn hóa. xuất bản là cực kỳ quan trọng. tuyên truyền nguyên tắc lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích Nhà nước và những phẩm chất của người cộng sản: cần. bồi dưỡng. Để chống “diễn biến hoà bình”. đặc biệt là thanh niên hiểu và nhận rõ tình hình đất nước. khiến cho họ. đặc biệt là thủ đoạn sử dụng thế mạnh về thông tin đại chúng. pha tạp về văn hóa. Hình thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới phù hợp với bản sắc dân tộc và yêu cầu của thời đại. Thực hiện chính sách đổi mới. góp phần xây dựng con người Việt Nam có lòng yêu nước. tạo ra sự hiểu biết với quan điểm. giới thiệu văn hoá dân tộc Việt Nam để nhân dân thế giới hiểu Việt Nam.ta. chí công vô tư. phấn đấu làm sao cho sản phẩm báo chí. nắm vững chủ nghĩa Mác Lê-nin. mục đích trong hoạt động báo chí. ngăn chặn xu hướng lai căng. xuất bản là một mặt trận trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. coi thường các giá trị nhân văn. liêm. Khắc phục xu hướng thương mại hóa. phê phán lối sống buông thả. dẫn dắt những dư luận lạc hậu. việc thực hiện được hay không chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn của chúng. quán triệt sâu sắc đường lối. tuyên truyền đối ngoại để mở rộng giao lưu văn hóa với nước ngoài. bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên. lập trường rõ ràng. xa rời tôn chỉ. góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” hết sức thâm độc và nham hiểm của kẻ thù. có văn hóa. 34 . phải luôn luôn quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Làm tốt việc giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc rằng: Trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế. Đối với những dư luận phản động. . sân khấu. các văn nghệ sĩ. cố gắng làm cho nó chuyển sang hướng đúng. bồi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ.. quan tâm xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc. hiểu rõ các âm mưu. xuất bản. yêu chủ nghĩa xã hội. Báo chí. chất lượng khoa học và chất lượng văn hóa cao. Không thể căn cứ vào quy luật giá trị để lãnh đạo việc sản xuất các sản phẩm tinh thần. vai trò của báo chí. Nếu làm khác đi. Báo chí. có tính thuyết phục cao trong toàn xã hội. hiểu đúng quy luật khách quan của sự phát triển xã hội. biên tập viên. Phải quan tâm đến việc tuyên truyền nhằm xây dựng nền tảng tinh thần của con người và xã hội./. có kỷ luật. làm biến chất dần nền văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam. xuất bản cần ra sức tuyên truyền tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. định hướng hệ giá trị. nghề nghiệp. quan điểm của Đảng. nâng cao trình độ tư tưởng. Làm tốt công tác thông tin. dũng. có nhân. để làm giàu có thêm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. báo chí.. sùng bái đồng tiền. thủ đoạn “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . Điều đó tạo thành dư luận lớn mạnh có lợi cho việc bồi dưỡng một thế hệ người mới: có lý tưởng. chủ trương. hiện đại hóa. vong bản. “dân chủ”. truyền bá hệ tư tưởng Mác . sâu rộng. lãnh đạo cơ quan chủ quản là một việc rất quan trọng và cấp bách.văn hoá của các thế lực thù địch. phân định rõ địch .ảnh. tâm lý vọng ngoại. tư tưởng Hồ Chí Minh. biên tập viên. có đạo đức. chính. Chúng ta cần làm cho dư luận xã hội tiến bộ giành được địa vị chủ đạo. phương tiện nghe nhìn hiện đại để truyền bá quan điểm “tự do”. thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa. văn nghệ sĩ. chúng ta cần kiên quyết phê phán. bất chấp đạo lý. chúng ta phải không ngừng nâng cao cảnh giác. Giáo dục. Cảnh tỉnh để mọi người hiểu sản phẩm văn hóa tinh thần của chủ nghĩa xã hội không được thị trường hóa. thuần phong mỹ tục. quyết không cho phép tự do lan tràn. tăng cường giao lưu. Tăng cường giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa cho quần chúng nhân dân. ra sức tuyên truyền tư tưởng tiên tiến cộng sản chủ nghĩa.

kích động. chống lại nhân dân Việt Nam. Về chính trị. trong trường đại học sinh viên chịu sự quản lý của lớp. trí tuệ và tài năng của mình cho sự nghiệp CNH. nhằm mục tiêu chống phá cách mạng trong hiện tại và tương lai. cũng như những luồng tư tưởng mới trong xã hội. Từ thực tiễn hoạt động chống phá về chính trị. đây là điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập. mê tín dị đoan trong sinh viên để thực hiện “DBHB” . tự quản và tập thể. Nghĩa là. Tuy nhiên.Sinh viên là lực lượng trẻ. kèm cặp chặt chẽ của thầy cô giáo ở nhà trường và bố mẹ. cao đẳng và trên các hệ thống truyền thông. nên dễ dao động. đang phát triển mạnh mẽ về thể chất và tinh thần. Ngày nay. về sống chung trong ký túc xá hoặc trọ học trong các gia đình xung quanh các trường đại học và cao đẳng. Sinh viên là đối tượng trong các trung tâm giao lưu của xã hội. song khả năng phân tích và chọn lọc lại chưa cao. Tuy nhiên.“DBHB” của địch đối với sinh viên thông qua các chương trình học bổng.. giàu ước mơ hoài bão. họ lại vừa mới tốt nghiệp phổ thông. trên Internet. của khoa và của nhà trường (trực tiếp là phòng công tác sinh viên).. để phòng chống âm mưu “DBHB” trong sinh viên. . Họ xuất thân từ các giai tầng khác nhau của mọi miền đất nước. Ngoài ra. các trường đại học. thông qua các hệ thống truyền thông. vi tính. do đó phần lớn họ ít hay nhiều còn mơ hồ về chính trị. cao đẳng cần 35 . nhiều sinh viên còn học thêm ngoại ngữ. sinh viên còn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức đảng. phản động vào trong sinh viên. Họ rất nhanh nhạy trong việc tiếp thu các thông tin mới trong khoa học.Lợi dụng tín ngưỡng. lôi kéo. Sinh viên là lực lượng tiêu biểu của tuổi trẻ. nhiều sinh viên đã phát hiện và đấu tranh trực diện đối với việc tuyên truyền. tư tưởng đối với sinh viên của các thế lực thù địch vừa qua. không ít sinh viên còn mơ hồ về chính trị.. hàng ngày sinh viên được tiếp thu tinh hoa nhân loại trên nhiều lĩnh vực: khối kiến thức khoa học đại cương.. Nhưng với sự nhanh nhạy và bản lĩnh vững vàng của mình. vừa ra khỏi sự quản lý.. làm cơ sở cho những vụ gây rối trật tự an ninh trong đời sống sinh viên và trong xã hội. có mong muốn vươn lên nắm băt các tri thức nhân loại để trong thời gian dài tự hoàn thiện mình về mọi mặt. đi làm gia sư.. với âm mưu thủ đoạn “DBHB” chúng đã len lỏi vào các ký túc xá sinh viên. cao đẳng trong và ngoài nước được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin mới. sinh viên còn ít được bồi dưỡng. các thành phố và thị xã để sống và học tập. xuyên tạc. sẽ bị các thế lực thù địch lôi kéo và băng hoại bằng “DBHB”. lôi kéo sinh viên vào con đường lầm lạc chống Đảng. nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.. sinh viên là đối tượng mà các thế lực thù địch thực hiện ''diễn biến hoà bình'' (“DBHB”). tiên phong. sinh viên còn đang trong giai đoạn tìm kiếm tri thức để tự khẳng định mình. dễ bị lôi kéo. HĐH đất nước.“DBHB” của địch thâm nhập vào tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên nhằm phá vỡ các tổ chức này. Về văn hoá. nếu không có sự định hướng họ dễ bị lệch lạc. nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tư tưởng. của các trường đại học.. lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật quan trọng trong tương lai của đất nước. họ vừa mới có cuộc sống tự lập. thiếu kinh nghiệm.“DBHB” của địch còn thông qua các hội thảo quốc tế. tập trung về các trung tãm kinh tế. lập trường tư tưởng còn chưa vững vàng. kích động của chúng một cách có hiệu quả.Đưa các ấn phẩm văn hoá đồi trụy. Về khoa học. Ngoài ra. Những âm mưu và thủ đoạn thực hiện “DBHB” trong sinh viên trong những năm vừa qua là: . Họ sẽ đóng góp sức lực. giảng đường. kiến thức chuyên sâu (khối kiến thức nghề nghiệp) trong trường đại học. . tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên. Với đặc điểm và vai trò của sinh viên như đã nêu trên. Về tổ chức. mua chuộc. Những hoạt động nhằm thực hiện âm mưu “DBHB” đối với sinh viên trong thời gian qua trên lĩnh vực chính trị tư tưởng là thường xuyên liên tục và bằng nhiều phương pháp tuyên truyền. . với mức thu nhập của gia đình rất khác nhau. đến các hội thảo khoa học.

Muốn làm được điều đó.thực hiện tốt các giải pháp sau: Một là. giảm tới mức tối thiểu việc đóng góp của sinh viên. súc tích về lý luận. Cần xây dựng lực lượng nòng cốt trong sinh viên. thể thao hợp lý và đúng định hướng chính trị của Đảng và Nhà nước. dân tộc có quan hệ chặt chẽ với chế độ XHCN. chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên. Thời lượng của các môn học này đã hợp lý. với nhiều biện pháp. gần gũi quần chúng. công tác Hội và gần gũi với quần chúng. năng động. từ đó họ phải kiên định với con đướng CNXH mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra. đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên hiện nay vẫn còn nhiều thiếu thốn. có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê cao. có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh. thiết thực. pháp luật của Đảng và Nhà nước cho sinh viên. mục tiêu là giáo dục cho sinh viên sống và làm việc theo pháp luật.. khách quan. học phí. Hai là. thế giới quan và đạo đức cộng sản: các giá trị truyền thống dân tộc. Giáo dục nâng cao nhân sinh quan. nhưng phải tạo điều kiện để họ tự chống âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch là tốt nhất và hiệu quả cao nhất.. Phòng chống âm mưu “DBHB” về chính trị tư tưởng đối với sinh viên có nhiều lực lượng tham gia. âm mưu và biện pháp “DBHB” của chúng. cao đẳng cần tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần cho tổ chức Đoàn và Hội Sinh viên của trường hoạt động. Ban Giám hiệu các trường đại học. tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác. nghiên cứu khoa học.Tăng cường cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hoá. chủ trương đường lối chính sách. theo bản sắc văn hoá đân tộc. Những công việc cần làm ngay là: . họ là những sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. các môn học: Chính trị Mác-Lênin. lệch lạc và làm rõ âm mưu thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch để sinh viên có biện pháp phòng ngừa.Lênin. . vai trò và nhiệm vụ của mình. có uy tín và tích cực trong công tác Đoàn. xây dựng lực lượng nòng cốt trong sinh viên. tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trao đổi để nhận thức tri thức khoa học cả về lý luận và thực tiễn. cao đẳng càng nặng nề hơn trong việc chăm lo đời sống vật chất. niềm tin vào Đảng. Chúng ta phải thừa nhận rằng. cao đẳng phải xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng.Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm: thư viện để thu hút sinh viên vào học tập và nghiên cứu khoa học nhiều hơn nữa. làm cho sinh viên thấm nhuần quan điểm: Đảng. để trong bất kỳ tình huống nào ta cũng nắm bắt được đối tượng. Nhà nước và chế độ XHCN cho sinh viênl đồng thời phê phán những quan điểm. Nếu chúng ta làm tốt công tác giáo dục cho sinh viên. cần giảng ngắn gọn. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên trong các trường đại học. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là những môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của bậc đại học và cao đẳng. Tư tưởng Hồ Chí Minh. chúng ta phải giáo dục cho mọi sinh viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng. tích cực. lý tưởng. Nội dung hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên phải phong phú. Theo chúng tôi. sinh động. tư tưởng sai trái. Hiện nay. để đề ra biện 36 . nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên trong các nhà trường. Ba là. Vì vậy. tăng cường thời lượng thảo luận. . có trình độ chuyên môn cao. giản dị. . đây là kẽ hở để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “DBHB” trong sinh viên. tinh thần cho sinh viên. thì kẻ thù dù có nham hiểm và thâm độc đến đâu cũng thất bại trong âm mưu “DBHB” về mặt chính trị tư tưởng đối với sinh viên. Bốn là. đất nước. lệ phí. tư tưởng Hồ Chí Minh.Có chế độ chính sách đầy đủ hợp lý và toàn diện về học bổng. nhiệm vụ của Ban Giám hiệu các trường đại học. song điều quan trọng là phương pháp giảng dạy các môn học đó sao cho có hiệu quả. thướng xuyên giáo dục chính trị tư tưởng để sinh viên tự xác định cho mình về vị trí.Cải tạo điều kiện sinh hoạt trong các ký túc xá. Bằng nhiều hình thức. có ý chí vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập.

quản lý của Nhà nước với các trường đại học. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. cùng có lợi với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị. xung đột sắc tộc. đẩy mạnh công nghiệp hóa. có kỹ thuật. nhưng một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa vẫn kiên định mục tiêu. độc lập dân tộc. phát triển và tiến bộ xã hội đang diễn ra sôi động. mà cả trong toàn bộ hoạt động thực tiễn của chúng ta trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên. Tuy nhiên. và khi thực hiện đường lối cải cách. trong đó. độc lập dân tộc. ráo riết chống các nước xã hội chủ nghĩa. cải tổ sai lầm. Phong trào cộng sản. Tư tưởng hòa bình chủ nghĩa. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của các mạng Việt Nam. Trong điều kiện và đặc điểm đó.. là bạn. Bước vào những năm 80 của thế kỷ XX. các thế lực thù địch tiếp tục chống phá. hiện đại hóa. ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản ngày càng mở rộng trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. HĐH đất nước trong hiện tại và tương lai. tìm mọi cách xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Chiến lược "phản ứng linh hoạt" với chính sách "mũi tên và cành ô liu" những năm 60. nổi lên hàng đầu là giữ gìn hòa bình. dân chủ. khủng bố. song đã có những bước tiến và dấu hiệu mới. Năm là. chủ nghĩa tư bản. đã từng góp phần trực tiếp làm sụp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu những năm trước đây và đang tìm mọi cách tiếp tục hòng làm lung lay dẫn tới sụp đổ các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay. mà xuyên thấm vào nhau không chỉ trong tư duy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. tuy còn nhiều khó khăn. toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Lợi dụng cơ hội này. lật đổ. công nhân quốc tế và cánh tả đang có nhiều nỗ lực vượt qua thử thách để dần từng bước khôi phục. Trong đó. có năng suất cao đáp ứng cho nhu cầu CNH. tiến hành đổi mới. đấu tranh giai cấp. song cuộc đấu tranh dân tộc. kiên quyết và tỉnh táo đấu tranh làm thất bại âm mưu. Đảng ta đã khẳng định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”. chạy đua vũ trang. là cơ sở để các trường đại học.. Trong bối cảnh và đặc điểm đó của tình hình quốc tế. đồng thời đề cao cảnh giác.xã hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. đánh bại chiến lược “DBHB” của các thế lực thù địch đối với nước ta. quản lý của Nhà nườc là những định hướng. tôn giáo. vì vậy.. chúng ta chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập. đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.Công cuộc đổi mới. chiến lược "diễn biến hòa bình" được coi là biện pháp hữu hiệu hàng đầu. có kỷ luật. hợp tác bình đẳng. tiếp tục diễn ra ngày càng phức tạp. quan trọng. Điều đó không phải do chúng ta gán ghép hay suy diễn mà thể hiện rõ trong các âm mưu chiến lược của chủ nghĩa đế quốc từ những năm 50 của thế kỷ XX. hòa bình. do sai lầm kéo dài về nhiều phương diện. đã đạt được sự ổn định và có bước phát triển. chiến tranh cục bộ. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Hai yêu cầu trên không tách rời và mâu thuẫn nhau. ý chí cách mạng. 2 . chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào. hợp tác và phát triển. hợp tác và phát triển. Xu thế lớn không thể đảo ngược là hòa bình. Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ. nhiều nước xã hội chủ nghĩa bắt đầu lâm vào khủng hoảng. tiếp tục trụ vững và phát triển. hoạt động can thiệp. đã được triển khai liên tục. càng dẫn tới khủng hoảng trầm trọng hơn. mất cảnh giác với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuất hiện khá phổ biến ở các nước Đông Âu và Liên Xô thời kỳ này đã lấn át tư tưởng. từ đó. giành được những thành tựu mới. cải cách. nhanh chóng khắc phục nguy cơ tụt hậu.pháp phòng chống hiệu quả nhất. chủ nghĩa đế quốc hoàn thiện chiến lược "diễn biến 37 . Cuộc cách mạng XHCN do Đảng lãnh đạo là cuộc cách mạng sâu sắc. lý tưởng. đẩy lùi nguy cơ chiến tranh. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình. Sự lãnh đạo của Đảng. tự chủ. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã sử dụng các biện pháp "diễn biến hòa bình" hỗ trợ cho phương thức vũ trang chống các nước xã hội chủ nghĩa. chống khủng bố. xung đột vũ trang. đa phương hóa. nhân dân thế giới đang đứng trước những vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận mệnh loài người. sau những năm điều chỉnh. dân chủ. . quan điểm đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp. phong trào cộng sản và cánh tả vẫn gặp nhiều khó khăn gay gắt. vì nó tạo ra nguồn nhân lực cao cấp. cao đẳng. hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay diễn ra trong bối cảnh và tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc.. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm tới giáo dục và đào tạo. phòng chống “DBHB” trong giáo dục và đào tạo cũng là nhiệm vụ cấp bách và hàng đầu. các nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó. đối đầu về quân sự. cao đẳng thực hiện nhiệm vụ giáo dục-đào tạo đội ngũ cán bộ tương lai của đất nước có trình độ khoa học. chiến lược "răn đe thực tế" với chính sách "cây gậy và củ cà rốt" những năm 70 của chủ nghĩa đế quốc. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. đa dạng hóa quan hệ.Ngay từ khi còn thực hiện cuộc Chiến tranh lạnh.

gây mất ổn định về chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. phủ nhận thành tựu cách mạng. phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ lôi kéo một bộ phận quần chúng vào các cuộc bạo loạn chính trị. tập hợp "những người bất đồng chính kiến". đòi thực hiện nhân quyền và dân chủ kiểu tư sản. phát huy tối đa nội lực và bản sắc dân tộc. tìm mọi cách nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối. làm suy yếu. chiến lược này chỉ thay đổi phương thức và thủ đoạn. thổi phồng sai lầm. lũng đoạn. Các thế lực thù địch bỏ ra nhiều công sức và cả tiền bạc để lôi kéo. phủ nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản.Thời gian qua. Họ lợi dụng những kẻ cơ hội. đặc biệt là chính trị. 3 . Trong tình hình và thời cơ mới. xóa bỏ chủ nghĩa Mác . về bản chất sâu xa. "cách mạng sắc màu". họ vẫn tiến hành một cuộc chiến tranh. xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản. dùng họ làm "cơ sở". đó là "chiến thắng không cần chiến tranh". lối sống xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo và các giá trị phương Tây. Về bản chất. làm suy yếu. tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu. đưa các mối quan hệ quốc tế phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở giữ vững độc lập. cơ hội chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. Đến năm 1989. "không đánh mà thắng" hoặc "một cuộc cách mạng nhung". Thủ đoạn họ thường dùng là xuyên tạc lịch sử. đa đảng nhằm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Sáu là. Năm là. "tôn giáo" để gây mâu thuẫn nội bộ. là "bóp nghẹt dân chủ". Bốn là. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại. tự chủ. Đảng. kích động những vấn đề "dân chủ". vì thế phải thay thế bằng chế độ chính trị đa đảng! Từ đó. "phi chính trị hóa" để vô hiệu hóa quân đội và công an. chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm chống đến cùng chủ nghĩa xã hội là không thay đổi. chuyển hóa văn hóa. so với các chiến lược và mục tiêu trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. tiến tới chi phối.Lê-nin để thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản trong các nước xã hội chủ nghĩa. rõ ràng là "diễn biến hòa bình" và cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" thực chất là một cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong giai đoạn mới. "nhân quyền". chủ nghĩa đế quốc đã dùng các thủ đoạn "diễn biến hòa bình". Để đạt được điều đó. Hai là. văn hóa và xã hội. Thủ đoạn thường xuyên được sử dụng là lợi dụng. chệch hướng phát triển của nền kinh tế. phá hoại Đảng từ bên trong" (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng). phản bội về chính trị hoặc thoái hóa về phẩm chất. 1990. thực chất là những phần tử chống chủ nghĩa xã hội. Ba là. kinh tế. coi đó là chiến lược cơ bản để giành thắng lợi cuối cùng. mục đích trên của chiến lược "diễn biến hòa bình".hòa bình". thực hiện đa nguyên chính trị. tranh thủ sức mạnh thời đại để phát triển đất nước. Các nhà lý luận của chiến lược "diễn biến hòa bình" cho rằng. dẫn tới biến chất cả một xã hội. đạo đức để chia rẽ. Luận điệu được sử dụng thường xuyên là đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo là "độc tài". khuyết điểm của Đảng. Nhận rõ bản chất. nhưng như họ đã từng tuyên bố. mục tiêu phải đạt tới là tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương và coi đó là khâu đột phá của chiến lược "diễn biến hòa bình". các tổ chức quốc tế đã 38 . Đảng. đòi phi chính trị hóa bộ máy nhà nước. từ đó làm biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và tha hóa con người. vì vậy. có nghĩa là. Nhà nước và nhân dân ta đã vạch trần: "thế lực chống chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc luôn chĩa mũi nhọn vào Đảng. "nội ứng" cho việc thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình". chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định các mục tiêu cơ bản sau: Một là. đa đảng đối lập trong các nước xã hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là mục đích cuối cùng của chiến lược "diễn biến hòa bình" là xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa. khi nội tình các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô đã bộc lộ toàn diện sự khủng hoảng trên tất cả các lĩnh vực. đạo đức. Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và chân thành cảm ơn các nước. đòi đa nguyên. khống chế kinh tế. Những mục tiêu cơ bản trên có quan hệ chặt chẽ với nhau và nếu để cho các thế lực thù địch thực hiện được thì điều không tránh khỏi là họ sẽ đạt mục đích cuối cùng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. bạo loạn lật đổ đánh đòn quyết định làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở các nước này. Như vậy. đó là "một cuộc chiến tranh không có khói súng". "dân tộc".

"nhân quyền" làm ngòi nổ kết hợp với răn đe. tư tưởng. 39 . chống phá.chiến thắng không cần chiến tranh". xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội. an ninh. "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị được các thế lực thù địch coi là trận tuyến hàng đầu trong chống phá ta. "đa đảng đối lập". thù địch tìm mọi cách thực hiện âm mưu này hòng "phá vỡ thế đồng nhất một khối của Đảng Cộng sản Việt Nam" và "làm cho phân tán chế độ cộng sản Việt Nam thành nhiều trào lưu đối kháng nhau" như tuyên bố đầy tham vọng và ảo tưởng của một số kẻ phản động là người Việt sống lưu vong. phủ định nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác . tư tưởng làm hàng đầu. các thế lực thù địch.Lê-nin áp dụng máy móc. các thế lực phản động. gây bạo loạn lật đổ. thống nhất. an ninh quốc gia và ổn định chính trị của nước ta. "dân tộc". toàn vẹn lãnh thổ. Đây là hoạt động mũi nhọn. giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu.có sự phối hợp.. phản động tập trung phản kích. mà ngược lại. dân tộc ta. ngọn cờ đầu tiên của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. phân liệt. thù địch tìm mọi cách để chống phá hòng làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. tâm lý của xã hội. Cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" nằm trong nhiệm vụ lớn trên đây. đã đổi mới thành công. làm tan rã Đảng Cộng sản Việt Nam. thực hiện "không đánh mà thắng". Việt Nam có một vị trí hết sức quan trọng về địa . thay đổi mục tiêu. hành động can thiệp vào công việc nội bộ. tiến tới thực hiện "đa nguyên chính trị". đối ngoại nhằm chuyển hóa dần từ bên trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Điều đó đã làm thất vọng các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội và với đất nước. phản ánh bản chất chống chủ nghĩa xã hội của các thế lực phản động. Đánh phá vào chủ nghĩa Mác . chủ quyền. đảng viên và nhân dân ta. đất nước ta đã không sụp đổ theo. Trong cuốn sách "1999 . toàn bộ vũ khí của chúng ta.. gượng ép vào Việt Nam". viện trợ. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. đối lập. trong quan hệ quốc tế. giao lưu. chủ nghĩa đế quốc. Do vị trí đó. trong cán bộ. văn hóa.kinh tế và địa . Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống chủ nghĩa xã hội. lâu dài. thực chất là gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng Việt Nam.. Trên lĩnh vực tư tưởng. dao động. phản động coi Việt Nam là một trong những trọng điểm để chống phá. sự tiếp tục tồn tại và phát triển của một nước xã hội chủ nghĩa và của một Đảng Cộng sản cầm quyền ở Đông Nam á làm cho các lực lượng chống cộng. xung đột trong đời sống tinh thần. đồng thời quảng cáo cho mô hình "xã hội dân chủ" và khả năng đi theo "con đường thứ ba" phi xã hội chủ nghĩa. thủ đoạn. phản động tập trung mọi cố gắng để chứng minh sự "lỗi thời" của chủ nghĩa Mác Lê-nin. chính trị. không chút mơ hồ rằng. hữu khuynh. đó là âm mưu cơ bản. xâm phạm độc lập. Nhà nước và nhân dân ta. ngày càng có hiệu quả với Đảng. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã. đảng viên và quần chúng để nhằm tạo ra sự phân hóa. tư tưởng Hồ Chí Minh. "tôn giáo". Ních-xơn đã xác định "Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất. Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở khu vực Đông Nam á. Khẳng định nhất quán điều đó không hề mâu thuẫn với thái độ của chúng ta là chủ động ngăn chặn.chính trị. thù địch. Phải nhận rõ.. hỗ trợ. quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng". tạo ra một "khoảng trống tư tưởng" trong cán bộ. từ đó tạo điều kiện thuận lợi du nhập hệ tư tưởng tư sản vào quần chúng. hợp tác trong sáng. Chúng nuôi dưỡng.Lê-nin. đột phá để thực hiện ý đồ chiến lược làm chuyển hóa từ bên trong và bên trên của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta. kinh tế làm mũi nhọn. các hoạt động mậu dịch. ngoại giao làm hậu thuẫn. quốc phòng. định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước ta. Âm mưu đó được thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể. Về mặt địa lý. vững bước tiến lên trong một thế giới đầy biến động phức tạp và khó lường. dùng "diễn biến hòa bình" kết hợp bạo loạn lật đổ để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để thực hiện âm mưu trên. các thế lực phản động. phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác . các thế lực thù địch đã và đang chống phá Việt Nam toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế. không thay đổi. Thời gian qua. vào nội bộ ta. địa . hội nhập. Không khuất phục được nhân dân ta bằng vũ lực.quân sự.Lê-nin. lấy chính trị. "đi dưới hai làn đạn".Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. thù địch thay đổi phương thức. kích động các khuynh hướng cơ hội. lợi dụng các quan hệ quốc tế. để chống phá. hợp tác. Đặc biệt. bạo lực vì thất bại trong các cuộc chiến tranh xâm lược từ năm 1945 đến năm 1975. Chúng còn vu cáo Đảng ta đã "đem chủ nghĩa Mác . Các thế lực thù địch. tình cảm. tư tưởng. tư tưởng Hồ Chí Minh để nhằm phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng ta và của xã hội ta.

Cần phải khẳng định rõ ràng điều đó. Một số vụ việc xảy ra trong thời gian qua thể hiện rất rõ các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề tôn giáo. phủ nhận thành tựu cách mạng nhằm đổi trắng thay đen. vụ lợi. kích thích các tệ nạn xã hội phát triển. lối sống của một bộ phận cư dân mạng.. Để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình".Lê-nin". qua đó tác động rất xấu đến nhận thức.an ninh và đối với lực lượng vũ trang. băng hình. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống Việt Nam. tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác . để từng bước làm chệch định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Hiện nay. Thông qua các hoạt động đầu tư. làm cho kinh tế Việt Nam lệ thuộc dần vào các trung tâm kinh tế quốc tế. hạ bệ thần tượng và các nhân vật lịch sử. kích động các đối 40 . thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người. Sự hợp tác kinh tế bình đẳng. tình cảm. nhân quyền. các thế lực phản động đã đồng thời sử dụng một nhóm kẻ phản động người Việt Nam ở nước ngoài móc nối với các tổ chức phản động trong nước. các thế lực thù địch tìm mọi cách du nhập lối sống. đặc biệt trong những "thời điểm nóng" và bất ngờ. Nhà nước không kiểm soát.Các thế lực thù địch còn tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. tài trợ.. trên mạng in-tơ-net. đầu tư. trắng trợn vu cáo. chúng còn dựng chuyện bôi nhọ thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách trắng trợn.. ý định đen tối. Đảng. các thế lực thù địch xác định lĩnh vực quốc phòng .xã hội của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tham vọng ngông cuồng mà đầy ảo tưởng của họ là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối. đồng thời là một sự thật rằng. lẫn lộn giữa công và tội. cùng với các âm mưu. dân tộc. thích ăn chơi. thúc đẩy kinh tế tư bản tư nhân phát triển và cố tình phủ định. giữa người cách mạng và kẻ phản dân. Gần đây. liên kết. văn hóa. vẫn có những mưu đồ. bạo loạn. Đặc biệt. phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phản tuyên truyền. Thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế nước ta theo hướng tư bản chủ nghĩa. phá hoại ổn định chính trị đất nước. dân chủ để gây rối. hỗ trợ. để đặt ra những điều kiện ràng buộc về chính trị. thực dụng. êm thấm nhưng rất thâm độc và nguy hiểm. liên doanh. thù địch. xuyên tạc lịch sử. để thực hiện mưu đồ đen tối của chúng. kể cả gây sức ép chính trị. các lực lượng phản động bên trong và bên ngoài phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa một số lượng lớn tài liệu. liên kết. đồi trụy vào nước ta. đặc biệt là thế hệ trẻ. đạo đức. Phát triển kinh tế tư nhân như là một trong những động lực của nền kinh tế là cần thiết và đúng đắn. bí mật và thâm độc nhằm làm cho lực lượng vũ trang xa rời mục tiêu. Cũng có một số cán bộ đã bị mua chuộc. mất phương hướng. nhằm tạo ra một thế hệ mất gốc. làm tha hóa một bộ phận cán bộ. lý tưởng yêu nước và chủ nghĩa xã hội. lối sống do rơi vào cạm bẫy kinh tế của các thế lực phản động. sự khẳng định đó không trái với một nhận định. tạo dựng các "nguyên cớ" trong các lĩnh vực này để gây rối. đua đòi. làm cho văn hóa của chúng ta đi chệch mục tiêu. văn hóa tư sản vào nước ta. các thế lực thù địch ra sức nêu vấn đề tôn giáo.. Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác đó. độc hại để nhiều người có thể truy cập. lý tưởng cách mạng. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. lôi kéo. từng bước can thiệp nội bộ và tạo sự chuyển hóa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. làm biến đổi dần cơ sở kinh tế . chúng đưa nhiều thông tin sai lệch. bị tha hóa dẫn tới biến chất về chính trị. tờ rơi. trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lĩnh vực quốc phòng . không làm tròn vai trò lực lượng nòng cốt trong đấu tranh. đảng viên. vô liêm sỉ. phá hoại. xuyên suốt mà các thế lực thù địch tập trung phá hoại bằng nhiều thủ đoạn hết sức đa dạng. Để phá hoại an ninh quốc gia. sách báo. cố tình cho rằng "con đường Bác Hồ đã chọn là con đường dân tộc. bịa đặt. "Phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang là mục tiêu lâu dài. tìm cách làm suy yếu. làm mất dần vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Cũng có những thế lực. Hiện nay. thủ đoạn trên. băng nhạc có nội dung phản động.. vị kỷ. suy thoái về đạo đức. cùng có lợi của nhiều nước và nhiều tổ chức kinh tế quốc tế đã tạo thuận lợi và thời cơ cho sự phát triển kinh tế Việt Nam những năm qua.hợp tác. thông qua các hoạt động kinh tế . dân tộc. Lợi dụng những vấn đề nhạy cảm làm ngòi nổ. vô hiệu hóa. điều hành được nền kinh tế cũng là một ý đồ được các thế lực thù địch tìm nhiều cách để thực hiện trong thời gian qua. Nhưng lợi dụng chủ trương đó để thực hiện ý đồ chỉ chú trọng đầu tư. nhân quyền.an ninh và lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu trọng yếu phải tập trung làm suy yếu và phá hoại. làm xói mòn nền tảng và các giá trị đạo đức. hưởng lạc.. đưa nền kinh tế nước nhà phát triển chệch định hướng xã hội chủ nghĩa lại nằm trong âm mưu lâu dài của chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế đối với nước ta của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội. Song. tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.Lê-nin. văn hóa tốt đẹp của dân tộc.. không phải chủ nghĩa xã hội" và "không có ảnh hưởng của tư tưởng Mác . kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo. viện trợ. lợi dụng các hoạt động kinh tế để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" một cách mềm dẻo. liên doanh..

Mọi cấp. đường lối có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước. kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống". thiếu chủ động đấu tranh phòng ngừa. đẩy lùi. mọi tổ chức và mỗi người dân cần đề cao cảnh giác. trong bất cứ hoàn cảnh nào. cuộc đấu tranh này không chỉ có ý nghĩa về mặt giai cấp mà còn có ý nghĩa sâu sắc về mặt dân tộc. Quan điểm "sức mạnh tổng hợp" đã được thực hiện thành công trong đấu tranh cách mạng. các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với nước ta. đồng thời coi việc chủ động. Để thực hiện tư tưởng chỉ đạo trên. Đảng và Nhà nước ta khẳng định. là phương châm đúng đắn. chủ quyền quốc gia. sau khi được cán bộ. phản động đội lốt tôn giáo. lật đổ là quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng và Nhà nước ta. kết hợp tạo sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên với bạo loạn. Hai là. đe dọa an ninh quốc gia. chính trị ổn định. Dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới. kiên quyết và tỉnh táo chống các khuynh hướng bảo thủ. phức tạp. lối sống. đảng viên và toàn thể nhân dân góp ý. tổ chức hoạt động bạo loạn. văn minh". của toàn Đảng. Tách rời hay đối lập hai nội dung đó sẽ dẫn tới sai lầm trong nhận thức. lật đổ khi có thời cơ để xóa bỏ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. tổ chức thực hiện một cách kiên trì. thủ đoạn của các thế lực thù địch thì sự tồn tại của dân tộc. Thực tiễn những năm qua đã chứng minh rằng. đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" hiện nay và những năm sắp tới ở nước ta là một hình thái mới của cuộc đấu tranh giai cấp. từ nơi xuất phát của các âm mưu. không tích cực. cần quán triệt các phương châm cơ bản sau: Một là. toàn quân và của cả dân tộc ta nhằm bảo vệ độc lập dân tộc. tinh vi và lâu dài trên mọi lĩnh vực chính trị. kiên quyết chống là quan trọng. bổ sung và được Đại hội thảo luận. công bằng. Các phương tiện sử dụng của kẻ thù rất đa dạng. lật đổ. chống bạo loạn. Trong cuộc đấu tranh này. có hiệu quả để nhân lên sức mạnh chung của toàn dân tộc mạnh hơn hẳn sức mạnh chống phá của các thế lực thù địch. tổ chức 41 . đạo đức. Do đó. nếu lơ là. đã được thực tiễn kiểm nghiệm thời gian qua. xã hội. mất cảnh giác. ngăn chặn. tự chuyển hóa. phòng ngừa từ xa. xã hội dân chủ. Kinh tế đất nước phát triển nhanh và bền vững. chỉ đạo sát sao. Cần quán triệt sâu sắc. quan hệ quốc tế mở rộng. của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng và Nhà nước không thể phạm sai lầm về đường lối. của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. tích cực. song rất quyết liệt. ý đồ. an ninh quốc gia. đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao là điều kiện bảo đảm vững chắc làm thất bại các mưu đồ và thủ đoạn thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với nước ta của các thế lực thù địch. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. phòng ngừa với chủ động tiến công. tâm lý chiến với việc sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật ngày càng hiện đại. nơi nào. Kẻ thù âm mưu chống phá ngầm từ bên trong. từ trước.. có trách nhiệm tham gia tự nguyện. rõ ràng rằng. kinh tế. chỉ đạo và tổ chức đấu tranh. Kinh nghiệm thực tiễn chỉ ra rằng. toàn dân. nghi ngờ cho rằng. Đây là cuộc đấu tranh không có chiến tuyến. coi cuộc đấu tranh này là nhiệm vụ chung. của chế độ xã hội chủ nghĩa. cần tạo nên sức mạnh vô địch bằng cách phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước. thời gian qua. đấu tranh dân tộc gay go. kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn. mọi ngành. Đảng thổi phồng nguy cơ "diễn biến hòa bình. chúng ta mới có thể giữ vững được độc lập dân tộc. Ngăn chặn. chống phá chính quyền.. xã hội tốt đẹp. Kết hợp chặt chẽ đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. súng đạn. tư tưởng. giữ được bản sắc văn hóa dân tộc và giữ được chế độ xã hội chủ nghĩa. trong hoạt động thực tiễn. thủ đoạn "diễn biến hòa bình". văn hóa tinh thần lành mạnh. Đó là hai mặt quan hệ chặt chẽ với nhau bảo đảm cho thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". Đó là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình".tượng cực đoan. thực hiện mục tiêu cao cả "dân giàu. tinh vi và ngày càng phức tạp. làm thất bại các âm mưu.Thực tiễn đã chỉ ra rằng. trì trệ. Cần nhận thức dứt khoát. 4 . chủ quyền quốc gia và của chế độ bị đe dọa trực tiếp. chế độ xã hội chủ nghĩa. từ bên trên. đồng thời phải chủ động tiến công từ trong "trứng nước". vấn đề có ý nghĩa quyết định là xác định đường lối đúng trong chiến lược phát triển đất nước trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. cả khuynh hướng hữu khuynh và tả khuynh. nước mạnh. lấy xây vững mạnh là chính. dân tộc nhằm phát triển lực lượng. tự diễn biến" từ đó lẩn tránh. không có khói lửa. trong chiến tranh bảo vệ và giải phóng Tổ quốc trước đây phải được phát huy cao độ và phát triển trong cuộc đấu tranh mới này. chủ quyền quốc gia. khoa học và quyết liệt những nội dung trong các văn kiện trên. kết hợp giữa tuyên truyền theo kiểu "rỉ tai". thông qua sẽ là quan điểm. văn hóa. Giành thắng lợi trong chống "diễn biến hòa bình". toàn vẹn lãnh thổ.

đạo đức lối sống. coi giữ vững bên trong. ngăn chặn sự suy thoái về chính trị. trong lĩnh vực rất hệ trọng này. dân làm. là nguyện vọng. sáng tạo để xây dựng mục tiêu. Đồng thời. từ đó xây dựng được những văn kiện có giá trị quyết định trong chiến lược phát triển đất nước thời kỳ mới. Làm được điều này. bảo đảm cho việc thực hiện nguyên tắc cao nhất là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân trên cơ sở Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý. Đây là cơ hội lớn để Đảng ta lắng nghe. Chúng ta lắng nghe. cụ thể hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo. có ý nghĩa quyết định. Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa. nhân dân làm chủ". những âm mưu. thiện chí. Thời gian tới. kiện toàn hệ thống chính trị. thành hình thức. Đó là thái độ cầu thị thực sự của Đảng ta. Nhà nước quản lý. để tạo ra sự "tự diễn biến. xác định nội dung. thủ đoạn của các thế lực thù địch. Chúng ta phải dựa vững chắc trên nền tảng chủ nghĩa Mác . thù dịch ở vào một thời điểm rất quan trọng hiện nay đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới. tự chuyển hóa". của cả dân tộc ta. Đó là một bài học thực tiễn sâu sắc được đúc kết trong thời gian qua. hiệu quả cao. đồng thời là động lực bảo đảm thắng lợi của cách mạng.. phương pháp đấu tranh thích hợp. quyết định đường lối.nào. có tác dụng tích cực. đảng viên và nhân dân thấu hiểu và kiên định mục tiêu cao cả trên. hội nhập quốc tế để phát triển đất nước và chấn hưng dân tộc. Ba là. triển khai đấu tranh có lý. sẽ bị vô hiệu hóa. Tổng kết thực tiễn. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của cách mạng. Cần chú trọng tính đặc thù trong từng lĩnh vực để lựa chọn. tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng Việt Nam. khoa học. xuyên tạc những quan điểm cốt lõi. cơ sở. thảo luận. nghiên cứu lý luận để tiếp tục đổi mới là chủ trương. sự cảm hóa và tính khoa học trong đấu tranh trên từng lĩnh vực cụ thể. Cần đặc biệt quan tâm.Lê-nin. phương thức. thường xuyên cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên tất cả các lĩnh vực cụ thể: Chính trị. của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình".xã hội. tâm huyết để đi tới thống nhất và đồng thuận cao trên những vấn đề lý luận hệ trọng nhất của sự nghiệp cách mạng thời kỳ mới. Nghiên cứu. sức chiến đấu. có kế hoạch xây dựng lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia đấu tranh. làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài. cần triển khai đồng bộ. của công cuộc đổi mới. tham nhũng. song phải thừa nhận rằng. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch tác động từ bên ngoài sẽ không có kết quả. chúng ta cũng kiên quyết phản bác những quan điểm phản động. an ninh. tranh luận dân chủ. các thế lực thù địch không tìm được "kẽ hở". làm rõ hơn nữa. chiến lược cách mạng. chắt lọc. phòng chống căn bệnh quan liêu. phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu. không được biến nó thành thủ pháp. có tình. uy tín của Đảng. tư tưởng. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động. Cuộc vận động mang ý nghĩa cực kỳ sâu sắc này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực lãnh đạo. từ đó cảnh giác đấu tranh với các âm mưu. con đường và lẽ sống của nhân dân ta.. quyền làm chủ. tổng hợp. kiên trì và tỉnh táo giữ vững bên trong. cơ hội chính trị có tham vọng phủ định. quyền phản biện của nhân dân và các tổ chức chính trị . tự chủ. phù hợp với thời kỳ mới. ngoại giao. toàn dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu. còn nhiều việc phải làm để hiện thực hóa yêu cầu thực hành dân chủ trong Đảng và phương châm "dân biết. đặc biệt sau Đại hội XI của Đảng. cần kiên quyết chỉ đạo việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng về vấn đề dân chủ. Chúng ta cần tập hợp trí tuệ của cả dân tộc. dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng. có tính nguyên tắc mà Đảng ta đã tổng kết từ thực tiễn cách mạng. lý luận. dân kiểm tra". nâng cao sức thuyết phục. điểm yếu để thực hiện âm mưu đen tối "diễn biến hòa bình". kinh tế. góp ý kiến. các ngành. hiện đại hóa. đặc biệt từ thực tiễn đổi mới 25 năm qua. văn hóa. Cần kiên trì làm cho toàn thể cán bộ. Triển khai cuộc đấu tranh trên lĩnh vực lý luận giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong nhiệm vụ chống chiến lược "diễn biến hòa bình" hiện nay. nội dung và giải pháp đặc biệt quan trọng mà Đảng cần tiếp tục triển khai là tiến hành cuộc vận động xây dựng. trao đổi. chỉnh đốn Đảng với những yêu cầu và phương thức mới. Từ những định hướng trên. định hướng quan trọng của Đảng ta. các tổ chức quần chúng. đơn vị nào làm được điều đó sẽ tạo nên sức mạnh vững chắc. xóa bỏ mục tiêu đó. Chúng ta đã làm được nhiều việc lớn. Một loạt những vấn đề lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng đang được toàn dân nghiên cứu. tiếp nhận có chọn lọc tất cả những tìm tòi khoa học về những vấn đề lý luận quan trọng phục vụ cho sự nghiệp đổi mới. Nhân tố quyết định. công nghiệp hóa. nêu cao tinh thần độc lập. tất cả các cấp. đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng toàn diện của hệ thống đó. quốc phòng. dân bàn. từ Trung ương đến địa phương. đồng thời làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài là thường xuyên và quan trọng. lãng phí đang có 42 . cố tình phủ định. tư tưởng. Và đó sẽ là sức mạnh to lớn của toàn Đảng.

Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. các tổ chức đoàn thể trong công tác thông tin và định hướng thông tin.Chính sự chuẩn bị công phu và bài bản như vậy. Trước hết cần khắc phục chậm thông tin. phải trái một cách tâm phục khẩu phục. Chính phủ đã quy định cơ chế phát ngôn đối với các cơ quan nhà nước. uy tín của Đảng trong lòng nhân dân. nhận diện loại thông tin đó để cảnh báo cho đông đảo công chúng. bị động trong thông tin. xã hội. mang tính chất mị dân. phá hoại sự đồng tâm nhất trí. Chúng thường nhằm vào những phần tử được coi là trí thức. sự quản lý điều hành của Nhà nước. xuyên tạc trên các lĩnh vực. quan trọng hơn cả vẫn là cung cấp cho họ những thông tin đúng đắn. vững mạnh./. những hiện tượng nhỏ lẻ. xã hội. thù địch của những phần tử cơ hội chính trị. thay đổi đường lối chính trị. Cần sử dụng triệt để kênh thông tin của người phát ngôn các bộ. truyền bá loại thông tin phản tuyên truyền. Thông tin phản tuyên truyền. cơ hội chính trị thực hiện một cách tinh vi. phức tạp. Cách diễn đạt cũng cần được đổi mới phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận thông tin. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá Đảng ta. quy trình chế tác ra các loại thông tin phản tuyên truyền. có thể lung lạc niềm tin của số đông công chúng vào sự lãnh đạo của Đảng. trong đó phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng. Chính phủ. từng bước ngăn chặn chiến thuật gây nhiễu loạn thông tin. với những bài viết mang tính thuyết phục. suy diễn. Việc nhận diện loại thông tin phản tuyên truyền. Trước những sự việc. CHỦ ĐỘNG PHẢN BÁC THÔNG TIN XUYÊN TẠC Trên mạng Internet hiện nay có nhiều thông tin được xếp vào loại "thông tin rác”. Phần nhiều là những thông tin phản tuyên truyền. tự do tán phát trên mạng Internet có thể gây hoang mang cho một bộ phận công chúng. làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự đồng thuận tư tưởng trong xã hội và gây khó khăn lớn cho chính công tác tư tưởng. tùy theo trình độ mà chế tác ra các loại thông tin phản tuyên truyền khác. để phân biệt đúng sai. gây những phản ứng trái chiều hay sự suy diễn bất lợi.cần được chuẩn bị công phu. loại thông tin này đã từng khiến không ít những trí thức trong và ngoài nước. nhất thiết phải cung cấp thông tin chính thức cho người dân một cách kịp thời. Qua đó. để phổ biến kịp thời cho người dân những thông tin chính thức. vì ai cũng cảm thấy hết sức khó chịu nếu vô tình đọc qua. củng cố niềm tin. Loại này dễ bị người đọc loại bỏ. giúp người dân suy nghĩ và hành động đúng. kếp hợp nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn. Có loại chửi bới chế độ. tuyên truyền cần bằng nhiều kênh. giúp họ dễ dàng nhận biết bản chất của vấn đề. định hướng. một mặt. xảo quyệt. chính xác. một mặt giúp người dân nâng cao nhận thức khi tiếp nhận thông tin để họ tự mình không mắc phải những cạm bẫy trên xa lộ thông tin. niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng và sự tồn vong của chế độ. Xây dựng Đảng trong sạch. ngành. Báo chí và các cơ quan chức năng làm công tác thông tin. các tổ chức chính trị. xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực chính trị. nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng là câu trả lời đầy sức thuyết phục chống lại âm mưu. vì lợi ích của đất nước và xã hội. chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. những kẻ bất mãn với chế độ. số trí thức này. nhiều hình thức. xuyên tạc với ý đồ xấu những vụ việc có thật trong xã hội. cố tình gây hoang mang cho một bộ phận người đọc thông qua việc phóng đại. của dân tộc và của chính bản thân và gia đình mình. Loại thông tin này hết sức nguy hiểm. chúng ta vẫn phải kiên quyết vạch trần âm mưu chế tác. phát tán ra toàn xã hội Để ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các loại thông tin này. tránh để tin đồn lan truyền mà không có sự giải thích. kinh tế. những người tự coi mình là "sĩ phu”. làm cho người đọc hoài nghi con đường phát triển của đất nước và mục tiêu cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Những thông tin xấu. hiện tượng mới nảy sinh. bôi nhọ lãnh tụ một cách thô thiển. dẫn dụ đối tượng tới mục tiêu mà chúng luôn muốn nhắm tới là đòi thay đổi chế độ (theo hướng đa nguyên. trên dưới một lòng vì sự nghiệp xây dựng. những người có nhận thức mơ hồ về con đường tất yếu của cách mạng nước ta và những người trẻ tuổi thiếu độ chín trong nhận thức chính trị nhưng thừa sự bồng bột trong hành động…. Đến lượt mình. mặt khác cần thiết phải tìm ra nguồn gốc phát sinh. Có những bài viết "mượn gió bẻ măng”.nguy cơ làm suy yếu uy tín của Đảng. 43 . đa đảng). lập luận chặt chẽ. Cần thấy rằng. văn hóa…. Nhưng cũng có không ít những bài được đầu tư chuẩn bị công phu nhằm tấn công trực diện vào mặt trận tư tưởng lý luận. "vơ đũa cả nắm”. kinh tế. ngộ nhận về lòng yêu nước mà tiếp tay cho kẻ xấu hủy hoại tương lai của đất nước. xuyên tạc. phát triển và bảo vệ Tổ quốc. phân tích. Tuy nhiên. có tính định hướng. xuyên tạc được các thế lực thù địch. xuyên tạc có nhiều cấp độ.

sẵn sàng “đánh đòn phủ đầu”. Để thực hiện chiến lược DBHB ở Việt Nam.dân chủ. Các thế lực thù địch tìm mọi cách tác động nhằm chuyển hóa hệ thống pháp luật kinh tế. tài trợ cho các hoạt động tuyên truyền chống chế độ. DBHB trở thành bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng. coi đó là khâu giữ vai trò quan trọng hàng đầu. thủ đoạn thực hiện chiến lược DBHB của các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay và tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu. Chúng tập trung xây dựng lực lượng ngầm. DBHB ngày càng được chú ý phát triển thành một chiến lược chống cộng hoàn chỉnh. tiến hành “cách mạng màu” nhằm thủ tiêu hoàn toàn CNXH. phê phán nguyên tắc tổ chức và hoạt động. “nhân quyền” làm chiêu bài để công kích thể chế chính trị của Việt Nam. Đó là những biện pháp thích cực làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị. tài chính. đồng thời. chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị. xuyên tạc. truyền bá chủ nghĩa tự do mới. đẩy nhanh quá trình tư nhân hoá nền kinh tế. Chúng sử dụng “mồi 44 . coi đó là mũi nhọn trong thực hiện chiến lược DBHB ở Việt Nam. Từ thủ đoạn “bao vây. các thế lực thù địch đã tập trung phá hoại ta trên lĩnh vực kinh tế. thúc đẩy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” nội bộ. điều kiện để khởi phát “cách mạng màu”. tiếp tục đẩy mạnh thực hiện DBHB. tìm cách tác động vào công tác tổ chức. bảo hiểm. đường lối chính trị của Đảng. thúc đẩy “tự diễn biến”. chiến lược DBHB đã trải qua 3 giai đoạn chủ yếu: Giai đoạn hình thành.. chuẩn bị các yếu tố. các thế lực thù địch chuyển hướng sang tiến hành “chiến lược can dự”. Chúng tập trung xuyên tạc. tín dụng. Chúng xuyên tạc những quan điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa Mác . Chúng xuyên tạc. văn hó Diễn biến hòa bình” (DBHB) là một chiến lược phản cách mạng do các thế lực thù địch tiến hành nhằm thủ tiêu chế độ XHCN và chống phá các nước phát triển theo hướng tiến bộ bằng các biện pháp phi vũ trang. Đến đầu những năm 60 của thế kỷ XX. tuyên truyền hệ tư tưởng tư sản. các thiết chế thương mại... tư tưởng Hồ Chí Minh. tạo cớ can thiệp từ bên ngoài. Giai đoạn đẩy mạnh thực hiện chiến lược DBHB. chủ nghĩa thực dụng. tuyên truyền cho tính ưu việt của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa (TBCN). phù hợp với tình hình thực tiễn và xu hướng phát triển của thời đại. phủ nhận chủ nghĩa Mác . “giành quyền tiến công trước”. ngân hàng. thuế quan. đầu tư phát triển. Chúng tìm cách công khai hóa. răn đe bằng quân sự là chủ yếu sang thực hiện DBHB để thủ tiêu hệ thống XHCN. nhằm chuyển hóa nền kinh tế Việt Nam theo con đường TBCN. tiền tệ. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).. mối quan hệ giữa các thiết chế quyền lực của Nhà nước XHCN. Qua hơn nửa thế kỷ tồn tại. lợi dụng các công cụ kinh tế như tài chính. chúng buộc phải chuyển sang gỡ bỏ cấm vận. hình thành chế độ đa đảng đối lập. “tự chuyển hóa” về lập pháp. các thế lực thù địch đã chọn lĩnh vực chính trị làm khâu đột phá.. chống phá các nước XHCN. chống phá độc lập dân tộc của các nước phát triển theo hướng tiến bộ (từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX đến nay): trên cơ sở điều chỉnh chiến lược toàn cầu. có vị trí quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á . phủ nhận Cương lĩnh. chiến lược đó được mở rộng ra đối với các nước độc lập dân tộc phát triển theo hướng tiến bộ. cán bộ để phân hóa. nên các thế lực thù địch tập trung chống phá hết sức quyết liệt. Song. Việt Nam là một nước kiên trì đi theo con đường XHCN. tư tưởng Hồ Chí Minh. tư tưởng xã hội ..Thái Bình Dương. Giai đoạn thực hiện chiến lược DBHB để xóa bỏ CNXH (từ giữa những năm 80 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX): các thế lực thù địch có sự chuyển hướng trọng điểm từ kiềm chế. lấy “dân chủ”. tập hợp lực lượng chống đối. Nhận thức đúng đắn về nội dung. chúng lại lợi dụng “bình thường hoá quan hệ”. hợp pháp hóa các tổ chức chính trị đối lập. bằng nhiều thủ đoạn thâm độc. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). thủ đoạn đó. tăng cường can thiệp vào các nước bằng các biện pháp cứng rắn. hành pháp và tư pháp theo cơ chế “tam quyền phân lập”. Cùng với chống phá về chính trị. cấm vận” (sau 30-4-1975) không thành công. Lúc đầu. Sự chống phá của các thế lực thù địch đối với hệ thống chính trị ở nước ta chủ yếu nhằm phủ nhận và loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng. Thực tế nhiều năm qua cho thấy. chia rẽ nội bộ ta. chiến lược DBHB của các thế lực thù địch đã được triển khai thực hiện ở nước ta với nội dung toàn diện. khống chế các quốc gia. khảo nghiệm chiến lược DBHB để ngăn chặn CNXH (từ cuối những năm 50 đến giữa những năm 80 của thế kỷ XX): các thế lực thù địch tập trung ngăn chặn CNXH và chủ nghĩa cộng sản bằng biện pháp quân sự là chủ yếu. dân tộc ở những khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng trên thế giới. tiền tệ quốc tế như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).khách quan và trang bị cho họ vốn kiến thức lý luận cơ bản.. gây rối loạn chính trị trong nước. để gây sức ép.. Ngân hàng thế giới (WB). xúc tiến và trao đổi thương mại. chiến lược DBHB do các thế lực thù địch đề xuất và tổ chức thực hiện nhằm ngăn chặn.Lê-nin. lôi kéo “những người bất đồng chính kiến” hòng tạo dựng “ngọn cờ đối lập”. là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. được cập nhật liên tục. tiến hành “cách mạng màu” để xóa bỏ hoàn toàn CNXH.Lê-nin.

trình độ. chúng mua chuộc cán bộ. chính sách QP-AN của Nhà nước ta. Thực hiện phương châm “lấy chính trị làm đột phá.xã hội của Đảng và Nhà nước ta. nhất là trong thế hệ trẻ. thông qua các chương trình đào tạo. trang bị của LLVT.. gây rối an ninh chính trị. sở hữu tập thể và thành phần kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể. chúng mưu toan chuyển hóa tư tưởng của giới trí thức. dân chủ. ngoại giao là hỗ trợ”. bí mật quân sự. “mềm. chiến lược DBHB của các thế lực thù địch sử dụng phương thức tiến công tổng hợp. xã hội ở Việt Nam chúng tìm cách tác động hòng thúc đẩy biến đổi cơ cấu xã hội . gián điệp. tôn giáo. sai lầm của chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách dân tộc. QP-AN là then chốt. gây mâu thuẫn trong nội bộ lực lượng vũ trang (LLVT). 178 Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) năm 2008..xã hội là khâu quan trọng. phủ nhận đường lối. huấn luyện để mua chuộc. kết hợp kích động bạo loạn lật đổ. gây mâu thuẫn giữa Việt Nam với các nước láng giềng. dựa vào lực lượng đối lập phản động trong nước. khu vực và cộng đồng quốc tế. khuyến khích cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo hướng tư nhân hóa. khi gặp tình huống và thời cơ thuận lợi chúng có thể tổ chức lực lượng phản ứng nhanh. lĩnh vực đối ngoại là khâu hỗ trợ quan trọng. tổ chức tập kích đường không vào những mục tiêu chiến lược của ta. gắn với những đòi hỏi về cải thiện dân chủ.. Chúng tìm mọi cách “phi chính trị hóa” quân đội và công an. các vụ gây rối ở 42 Nhà Chung. kinh tế là mũi nhọn. làm phai nhạt truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.giai cấp. Chúng lợi dụng mở cửa. tổ chức. ly khai. xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. làm chuyển hóa nội bộ LLVT về nhân sự. tôn giáo để kích động quần chúng biểu tình. Lợi dụng giao lưu về giáo dục .đào tạo TBCN. Chúng xuyên tạc. Nhà nước với quân đội và công an. Lợi dụng các mối quan hệ. văn nghệ sĩ. tuyên truyền. đạo đức của xã hội tư sản phương Tây.. cho vay. phủ nhận vị trí. thúc đẩy “tự chuyển hoá” trong đội ngũ trí thức. Để thực hiện có 45 . thông qua đó. tạo môi trường kinh tế có lợi cho chủ nghĩa tư bản (CNTB). phủ nhận đường lối. phủ nhận đường lối. giao lưu văn hóa để quảng bá. khả năng tác chiến của quân đội. thủ đoạn thực hiện chiến lược DBHB của các thế lực thù địch trong tình hình mới là cơ sở để cán bộ. phân tầng và phân hóa xã hội theo mô hình xã hội TBCN. tiếp xúc về QP-AN. học sinh. thù địch. thúc đẩy “tự diễn biến”. tìm cách thâm nhập. kèm theo điều kiện chính trị. NGUYỄN XUÂN THÀNH xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh toàn diện nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta và một lần nữa tiếp tục được khẳng định tại Đại hội lần thứ XI. chiến sĩ LLVT.. nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ ta. Chúng sử dụng các tổ chức ngoại giao của chính phủ. như: ở Tây Nguyên năm 2001 và 2004. an toàn xã hội ở các địa bàn chiến lược. lôi kéo Việt Nam tham gia các liên minh quân sự. lôi kéo. nhân quyền làm ngòi nổ. dân chủ. kích động bạo loạn lật đổ. tại Khu bảo tồn chứng tích tội ác chiến tranh ở Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa (Quảng Bình) năm 2009 v. chủ trương và thành tựu giáo dục . thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. phóng viên. chủ trương. đẩy mạnh đấu tranh phi vũ trang là chủ yếu. kết hợp nhiều thủ đoạn thâm độc để tiến hành DBHB. ngầm. gây áp lực để làm tan rã..đào tạo. chiến sĩ trong LLVT và nhân dân thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác. không loại trừ khả năng tạo cớ tiến hành chiến tranh xâm lược khi thời cơ chín muồi. Nhìn tổng quát. “tự chuyển hóa” bên trong nội bộ ta là chính. các thế lực thù địch sử dụng đa dạng các biện pháp. Chúng lợi dụng những hạn chế. chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng. trật tự. sinh viên. Nhận thức đầy đủ âm mưu. TS. tuyên truyền.nhử” viện trợ. gây xung đột vũ trang để hỗ trợ cho lực lượng phản động bên trong tiến hành bạo loạn ở những địa bàn xung yếu. toàn diện. PGS. chủ trương và chính sách đối ngoại của Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. làm tha hoá đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế trong bộ máy nhà nước ta. dân tộc. yếu kém. tổ chức.an ninh (QP-AN) là khâu then chốt. tuyên truyền cho tính ưu việt của hệ thống giáo dục . Chúng hạ thấp. đầu tư nước ngoài. hỗ trợ phát triển sở hữu tư nhân và khu vực kinh tế tư nhân. phương án xử trí trong các tình huống QP-AN.đào tạo của Nhà nước ta. văn hóa. Các thế lực thù địch coi việc thực hiện DBHB trên lĩnh vực quốc phòng . chia rẽ. vai trò của sở hữu nhà nước. đặc biệt là khả năng phòng thủ đất nước. chính sách xây dựng và phát triển văn hóa . Chúng tổ chức các hoạt động tình báo. tăng cường trách nhiệm. gây cơ sở và phá hoại từ bên trong. Các thế lực thù địch coi việc thúc đẩy DBHB trên lĩnh vực văn hóa . các tổ chức phi chính phủ (NGO) để đòi Việt Nam thực hiện các giá trị tự do. Lợi dụng quá trình đổi mới về kinh tế. tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu. sâu”. Đại tá. quan điểm QP-AN của Đảng. thực hiện răn đe quân sự từ bên ngoài. ly khai. Chúng tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền bá những quan điểm sai trái. quan điểm của Đảng. sụp đổ chế độ. phổ biến hệ giá trị. Chúng xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng. tổ chức ngoại giao nhân dân. Chúng tập trung xuyên tạc. Chúng xuyên tạc.v. nhằm xây dựng cơ sở xã hội của CNTB ở Việt Nam. biên chế. chuẩn mực văn hóa. Chúng còn dùng tiền bạc. điều tra bí mật QP-AN. nhân quyền theo kiểu phương Tây.

Mặt khác. Trên cơ sở phân tích. củng cố nền QPTD luôn có liên quan mật thiết với đặc điểm. trước những biến động của tình hình thế giới và trong nước. . toàn quân phải quán triệt kỹ. hội nhập quốc tế sâu rộng. xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong thực hiện Chiến lược BVTQ. khủng bố vẫn diễn ra gay gắt. Đại hội XI của Đảng xác định. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (sau đây gọi tắt là Báo cáo Chính trị) tại Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “Nước ta bước vào thời kỳ chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh. thì nền QPTD phải không ngừng được xây dựng. nhưng xung đột sắc tộc. kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN. các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI về xây dựng nền QPTD trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CNH. xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh (thành phố) vững mạnh. lật đổ. Thực tiễn cho thấy. Hòa bình. chúng ta cần quán triệt và nắm vững những nội dung cơ bản sau: Trước hết. biến đổi khí hậu. can thiệp. nắm chắc những nội dung cơ bản về nhiệm vụ xây dựng nền QPTD mà Đại hội XI đã xác định. vùng xa. Mặt khác. toàn dân. an ninh lương thực. Đây là vấn đề tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng nền QPTD vững chắc ở nước ta. phức tạp. khu vực. Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính. biên giới. tôn giáo. quy hoạch. kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH). đánh giá tình hình thế giới. biển đảo. QP-AN với kinh tế trong từng chiến lược. trong nước. chú trọng vùng sâu. phát triển để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức để có chủ trương. xây dựng nền QPTD là một nhiệm vụ chiến lược cơ bản. chế độ XHCN còn bị đe dọa. khó lường. cục diện thế giới đa cực đã 46 . quá trình xây dựng.. sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp”1. giải pháp xây dựng nền QPTD phù hợp với thực tiễn. chiến tranh cục bộ. lâu dài và là yêu cầu tất yếu của cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta. phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền QPTD vững chắc nhằm: tăng cường sức mạnh quốc phòng-an ninh (QP-AN) cả về tiềm lực và thế trận. yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và BVTQ trong từng thời kỳ.hiệu quả nhiệm vụ đó trong thời gian tới. yêu cầu bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong thời kỳ mới. an ninh năng lượng. tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng. Do vậy. cũng như cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH. cần nhận thức đầy đủ về bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước trong những năm tới.. Chừng nào hòa bình còn bị uy hiếp. HĐH.

Từ những dự báo trên đây cho thấy. đối ngoại. hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri thức. năng lượng. Nhà nước và của toàn dân. Đại hội đã nhấn mạnh sự ổn định và phát triển bền vững về mọi mặt đời sống KT-XH là nền tảng để xây dựng nền QPTD vững chắc. thống nhất. Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt"3. khả năng của đất nước và đáp ứng với yêu cầu. nhiệm vụ quốc phòng của nước ta trong thời gian tới cơ bản không thay đổi. điều kiện bảo đảm cho xây dựng KT47 . toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. chủ quyền của các quốc gia. Vì vậy. đánh giá đúng đặc điểm tình hình của từng thời kỳ. Những yếu tố đó tác động trực tiếp. Hai là. khó lường. việc đổi mới tư duy về quốc phòng đã góp phần xây dựng nền QPTD của đất nước đạt được những thành tựu quan trọng. xã hội. ngược lại. Nhà nước. văn hóa. làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”2. Nhà nước và của toàn dân. tiếp tục đổi mới tư duy. nhiều chiều đến xây dựng nền QPTD của nước ta. thách thức cả về kinh tế.hình thành ngày càng rõ hơn và sẽ tác động lớn đến độc lập. chủ quyền. QP-AN. chính trị. trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. bảo vệ Đảng. nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. sự nghiệp xây dựng và BVTQ của nhân dân ta trong thời gian tới cũng như thời kỳ quá độ lên CNXH sẽ diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến động phức tạp. Thực tiễn đã chứng minh. giữ vững hòa bình. thị trường. thường xuyên của Đảng. đó là: “Bảo vệ vững chắc độc lập. tăng cường sức mạnh QP-AN là cơ sở. toàn cầu hóa sẽ thúc đẩy cuộc cách mạng khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ. sự cạnh tranh giữa các nước về kinh tế-thương mại. Đất nước ta vừa đứng trước thời cơ. các mục tiêu. biện pháp xây dựng nền QPTD phù hợp với điều kiện. nguồn nhân lực…ngày càng gay gắt. ổn định chính trị và an ninh quốc gia. xu thế dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế sẽ tiếp tục phát triển. xác định các chủ trương. trật tự an toàn xã hội. chủ động đấu tranh. nhiệm vụ xây dựng nền QPTD trong thời kỳ mới. Nghị quyết Đại hội XI tiếp tục khẳng định. thường xuyên của Đảng. nhân dân và chế độ XHCN. luôn quán triệt và nắm chắc mục tiêu. Nhưng trước những yêu cầu. vận hội vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn. củng cố quốc phòng. vốn. “Tăng cường QP-AN là nhiệm vụ trọng yếu. sự giành giật tài nguyên. nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu. để xây dựng nền QPTD vững mạnh toàn diện. nhưng vẫn bị chi phối bởi các nước lớn. Như vậy. cần phải dựa trên cơ sở phân tích. trong đó Quân đội nhân dân.

nghệ thuật quân sự. nhiệm vụ và các biện pháp bảo vệ. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc. Mối quan hệ đó phải được kết hợp chặt chẽ trong từng chiến lược. có sức chiến đấu cao. nâng cao năng lực. trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại cho các LLVT. tinh nhuệ. trình độ về mọi mặt. quy hoạch. sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia sẽ ngày càng tăng.XH phát triển nhanh và bền vững. nắm vững phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân làm nòng cốt trong lực lượng quốc phòng (LLQP). kế hoạch. giữa nội lực với ngoại lực…Theo đó. Nhiệm vụ QP-AN của đất nước thời gian tới đang đặt ra những yêu cầu mới cần được bổ sung. Quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại. mà còn phải mở rộng hơn về nội hàm của tạo thế và tạo lực. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng khẳng định tiếp tục xây dựng LLVT nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân: “Cách mạng. LLQP phải gồm nhiều thành phần. việc xuất hiện ngày càng nhiều hơn các yếu tố an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu sẽ quan hệ trực tiếp đến xác định mục tiêu. Trên cơ sở xác định phương hướng xây dựng LLVT nhân dân. Để thực hiện nhiệm vụ đó. cần phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng. từng bước hiện đại. nhằm từng bước bảo đảm vũ khí. Tuy nhiên. Nhà nước và nhân dân. dân quân tự vệ rộng khắp. Điều đó không chỉ tác động đến mục tiêu bảo vệ của QP-AN. trong đó có biện pháp vũ trang. lực lượng và hoạt động đấu tranh bằng nhiều biện pháp. có số lượng hợp lý. trực tiếp về mọi mặt của Đảng. an ninh. đó là: LLVT nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối. bảo đảm cho các LLVT được trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước hiện đại"4. chính sách phát triển KT-XH. lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Để tăng cường sức mạnh quốc phòng. hoàn thiện các chiến lược QP-AN và hệ thống cơ chế. Ba là. Nghị quyết đã nhấn mạnh những vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc. Như vậy. quốc phòng ngày nay không chỉ nhằm đối phó với chiến tranh mà trước hết phải đấu tranh có hiệu quả với các tình huống quốc phòng trong thời bình. LLQP là một lực lượng tổng hợp gồm cả LLVT và phi vũ trang thuộc nhiều 48 . Có thể thấy. đi đôi với xây dựng sự vững mạnh về chính trị. đối ngoại mà còn quan hệ đến sự kết hợp giữa nhiều lĩnh vực. chúng ta không chỉ sử dụng kết hợp các lực lượng đã có. Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng. đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. phát triển. với Đảng. để phát huy sức mạnh tổng hợp. chính quy. chính sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp đánh thắng chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao của các thế lực thù địch.

đối ngoại. Đặc biệt. kế hoạch.Quán triệt chủ trương đó. chương trình phát triển KT-XH với phương án bảo vệ của QP-AN. thế trận QPTD không chỉ có tổ chức bố trí LLVT mà còn phải kết hợp chặt chẽ với bố trí các lực lượng khác liên quan đến đấu tranh quốc phòng. như quân sự. nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và lý luận khoa học an ninh nhân dân. Đảng ta luôn coi trọng xây dựng các KVPT tỉnh (thành phố) là một nhiệm vụ trọng 49 . tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế thì các doanh nghiệp nước ngoài sẽ đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng đã xác định: "Xây dựng thế trận QP-AN. Phát triển đường lối. trong khi xây dựng LLVT nhân dân. sắp xếp các cơ sở kinh tế gắn với yêu cầu QP-AN sẽ nảy sinh các mâu thuẫn giữa quyền lợi chung và riêng. Thế trận QPTD của nước ta được tổ chức xây dựng toàn diện trên mọi lĩnh vực. an ninh. từ địa phương cho đến toàn quốc. từng khu vực. Trong khi lợi ích của các doanh nghiệp luôn gắn với thị trường và lợi nhuận thì việc bố trí. xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN. nhưng trước tình hình mới. xã hội…. Do vậy. kinh tế. việc xây dựng thế trận QPTD phải bảo đảm toàn diện. trong đó LLVT nhân dân làm nòng cốt. cũng như thế trận quốc phòng và thế trận quân sự. nhiệm vụ quốc phòng của nước ta. đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả thời bình và thời chiến. xây dựng KVPT tỉnh (thành phố) vững mạnh. Từ các mối quan hệ như vậy nên LLVT nhân dân có vai trò nòng cốt trong LLQP. Vì vậy. mà còn phải coi trọng gắn kết với thế trận đối ngoại. việc tổ chức xây dựng thế trận QPTD trong thời gian tới cần tiếp tục vận dụng những quan điểm cơ bản của Đảng cho phù hợp với tình hình mới. thế trận an ninh nhân dân vững chắc. chính trị. văn hóa. địa bàn. Xuất phát từ mục tiêu. Đây là tư duy mới về quốc phòng và quân sự. Bố trí thế trận QPTD ngày nay không những phải kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân.lĩnh vực có liên quan đến quốc phòng. QP-AN với kinh tế”5. Từ tinh thần của Đại hội XI cho thấy. Bốn là. cần tập trung: Tăng cường sức mạnh QP-AN cả về tiềm lực và thế trận. cần phải coi trọng xây dựng các lực lượng khác có liên quan mới tạo được sức mạnh tổng hợp của LLQP. gắn kết chặt chẽ các lực lượng trong thế trận quốc phòng và kết hợp thế trận QPTD với các thế trận khác. lồng ghép hợp lý với dự án xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng. Do vậy. về LLQP và LLVT. khi tổ chức bố trí thế trận QPTD phải luôn kết hợp chặt chẽ giữa các quy hoạch. khi nước ta tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác.

TS. HOÀNG XUÂN LÂM 50 . nắm vững phương hướng xây dựng LLVT nhân dân làm nòng cốt trong LLQP. nhiệm vụ xây dựng nền QPTD. Trong xây dựng thế trận QPTD. quan điểm. nắm chắc mục tiêu. gắn kết chặt chẽ các lực lượng trong thế trận QPTD và kết hợp với các thế trận khác. góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. thường xuyên. Vì vậy. Đây là những định hướng cơ bản để chỉ đạo chung cho xây dựng nền QPTD đúng với quan điểm. Đây là một nhân tố quyết định sức mạnh của yếu tố chính trị-tinh thần và là sức mạnh căn bản của nền QPTD. Vận dụng các nội dung đó trong xây dựng nền QPTD phải trên cơ sở tiếp tục đổi mới tư duy về quốc phòng để phù hợp với đặc điểm tình hình. cần phải nắm vững bối cảnh tình hình thế giới và trong nước. đồng thời để khẳng định chân lý: được lòng dân là có tất cả và mất lòng dân là mất tất cả.yếu. một lần nữa Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh phải xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc để BVTQ. đường lối của Đảng. Quán triệt sâu sắc chủ trương. Đại hội XI của Đảng đã xác định chủ trương. đường lối của Đại hội về xây dựng nền QPTD là cơ sở để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-AN. Bởi. PGS. phương hướng phù hợp với yêu cầu xây dựng nền QPTD trong thời kỳ mới. đó là những hạt nhân tạo thành nền tảng vững chắc cho thế trận QPTD của cả nước.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful