PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC

THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.1 Mục đích Nắm vững âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó để mỗi người nâng cao cảnh giác cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang làm thất bại mọi chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chúng. 1.2 Yêu cầu Ra sức học tập, trau dồi phẩm chất năng lực của người đoàn viên thanh niên, kế tiếp các thế hệ cha anh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa II. NỘI DUNG 2.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội 2.1.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình” - Khái niệm: “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành 1.1. “ DBHB” là chiến lợc cơ bản phản cách mạng của CNĐQ và các thế lực thù địch, sử dụng tổng hợp các phương thức phi vũ trang để thẩm thấu, công phá vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, làm suy yếu, chuyển hóa từ bên trong nhằm lật đổ chế độ của các nớc XHCN, đa các nớc này đi theo quỹ đạo của CNTB mà khụng cần chiến tranh. Điều kiện để xảy ra bạo loạn lật đổ. Tình hình KT, CT, VH- XH t/ ẩn những nh/ tố mất ổn định, x/ hiệu dấu hiệu kh/hoảng CT - Nội bộ ph/ hóa, q/ chúng bức xúc, mất lòng tin. - Việc giải quyết, xử lý các tình huống của Đảng, Nhà nớc kém hiệu quả, l/ túng, bị động. - Bị sức ép và bất lợi trên trờng quốc tế - Có LL CT, VT phản động bí mật, tạo dựng đợc ngọn cờ - Địch lôi kéo, tập hợp quần chúng; hình thành kế hoạch, mục tiêu cụ thể; - Có sự liên hệ, phối hợp giữa các thế lực phản động trong và ngoài nớc - Nội dung chính của chiến lược “DBHB” là: • Kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, đối ngoại, an ninh… để phá hoại, làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. • Kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tụ do tôn giáo, sắc tộc, khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên chính trị, làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. Khích lệ lối sống tư sản và làm phai nhạt mục tiêu, lí tưởng xã hội chủ nghĩa ở một số bộ phận sinh viên. • Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đời sống xã hội, tạo nên sức ép, từng bước chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quĩ đạo chủ nghĩa tư bản. - Sự hình thành và phát triển của chiến lược “Diễn biến hoà bình” Chiến lược “DBHB” đã ra đời và phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức, thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Chiến lược “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau + Giai đoạn 1945- 1980: đây là giai đoạn manh nha hình thành chiến lược “DBHB” được bắt nguồn từ Mĩ 1

• Tháng 3 năm 1947, chính quyền Truman trên cơ sở kế thừa tư tưởng của Kennan đã bổ xung, hình thành và công bố thực hiện chiến lược “ngăn chặn” chủ nghĩa cộng sản. • Tháng 4 năm 1948, quốc hội Mĩ chính thức phê chuẩn kế hoạch Macsan, tăng viện trợ để khích lệ lực lượng dân chủ, cài cắm gián điệp vào các Đảng cộng sản để phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản Tây âu, hướng họ phụ thuộc vào Mĩ • Tháng 12 năm 1957, tổng thống Ai – Sen – Hao đã tuyên bố Mĩ giành thắng lợi bằng hoà bình và mục đích của chiến lược để làm suy yếu và lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Từ năm 1960 đến 1980, nhiều đời tổng thống kế tiếp của Mĩ như: Kennơđi, Giôxơn, Nickxơn, Pho đã coi trọng và thực hiện chiến lược “DBHB” để chống lại làn sóng cộng sản, lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt sau thất bại ở Việt Nam, Mĩ đã thay đổi chiến lược chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chính sang tiến công bằng “DBHB” là chủ yếu. + Giai đoạn từ 1980 đến nay: • Chủ nghĩa đế quốc từng bước hoàn thiện chiến lược “DBHB” và trở thành chiến lược chủ yếu để tiến công các nước xã hội chủ nghĩa. • Do phát hiện thấy những sai lầm, khuyết điểm của các Đảng cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong cải tổ, cải cách. Từ năm 1980 đến 1990, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng chiến lược “DBHB” để tiến công làm suy yếu tiến tới lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Sau sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông âu và Liên Xô, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục ra sức sử dụng chiến lược “DBHB” để thực hiện âm mưu xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Chúng cho rằng phải làm xói mòn tư tưởng, đạo đức và niềm tin Cộng sản của thế hệ trẻ để “tự diễn biến”, tự suy yếu dẫn đến sụp đổ, tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước còn lại 2.1.2 Bạo loạn lật đổ -Khái niệm: Là hành động chống phá bằng bạo lực do lực lượng phản động hay lực lượng li khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay trung ương - Về hình thức gồm: + Bạo loạn chính trị + Bạo loạn vũ trang + Bạo loạn chính trị kết hợp vũ trang - Trên thực tiễn, bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gắn liền với chiến lược “DBHB” để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội khi tiến hành bạo loạn lật đổ, các thế lực thù địch thường kích động những phần tử qua khích làm mất trật tự an toàn xã hội ở một số khu vực và trong thời gian nhất định (thường diễn ra trong không gian hẹp và thời gian ngắn) tiến tới lật đổ chính quyền ở địa phương hoặc Nhà nước xã hội chủ nghĩa - Qui mô có thể diễn ra ở nhiều mức độ từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn. Phạm vi địa bàn xảy ra có thể ở nhiều nơi, nhiều vùng của đất nước, trọng điểm là những vùng trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của trung ương và địa phương, nơi nhạy cảm về chính trị hoặc ở các khu vực, địa bàn mà cơ sở chính trị của địa phương yếu kém 2.2 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam 2.2.1 Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “DBHB” đối với Việt Nam - Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “DBHB” chống chủ nghĩa xã hội • Từ đầu năm 1950 đến 1975: chủ nghĩa đế quốc dùng quân sự để xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. Âm mưu không thành, chúng chuyển sang chiến lược mới như: “bao vây cấm vận kinh tế”, “cô lập về ngoại giao”, kết hợp với “DBHB”, bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 2

• Từ năm 1975- 1994: lợi dụng nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông âu, và các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “DBHB” đối với Việt Nam • Từ năm 1995 đến nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Chúng tuyên bố xoá bỏ “cấm vận kinh tế”, bình thường hoá quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như “dính líu”, “ngầm”, “sâu, hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. - Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “DBHB” đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng…Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội … Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết cụ thể: • Thủ đoạn về kinh tế: Chúng muốn chuyển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dần theo quĩ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển, từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước. Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa • Thủ đoạn về chính trị: Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “tự do hoá” mọi mặt đời sống xã hội, từng bước phá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản động trong nước và ngoài nước, lợi dụng các vấn đề “dân chủ’, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta, sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. • Thủ đoạn về tư tưởng văn hoá: Chúng thực hiện nhiều hoạt động nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phá vỡ nền tảng tư tưởng cuả Đảng cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân. Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, du nhập những sản phẩm văn hoá đồi trụy, lối sống phương Tây, để kích động lối sống tư bản trong thanh niên, từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam. • Thủ đoạn trong lĩnh vực dân tộc – tôn giáo: Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người, những tồn tại do lịch sử để lại, trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo cuả một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi li khai, tự quyết dân tộc. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc, từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. • Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện xâm nhập, tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia. Chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Đối với quân đội và công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điệu “phi chính trị hoá” làm cho các lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu. 3

• Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại: Các thế lực thù địch lợi dụng chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới để tuyên truyền và hướng Việt Nam theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước trên thế giới, tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Đặc biệt chúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa, hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế. 2.2.2 Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam - Chúng chú trọng nuôi dưỡng các tổ chức phản động sống lưu vong ở nước ngoài và kết hợp với các phần tử cực đoan, bất mãn trong nước gây rối, làm mất ổn định xã hội ở một số vùng nhạy cảm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ của Việt Nam. Chúng tiến hành nhiều hoạt động xảo quyệt để lôi kéo, mua chuộc quần chúng nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương. Vùng Tây Bắc, chúng kích động người H’Mông đòi thành lập khu tự trị. Vùng Tây Nguyên, chúng ra sức tuyên truyền thành lập nhà nước Đề Ga, chờ thời cơ thuận lợi để chúng tiến hành lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam - Thủ đoạn cơ bản mà chúng đã sử dụng để tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền ở một số địa phương nước ta là: kích động sự bất hòa của quần chúng, dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động đập phá trụ sở rồi uy hiếp, khống chế cơ quan quyền lực ở địa phương. Trong quá trình gây bạo loạn, bọn phản động tìm mọi cách để mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng và kêu gọi sự tài trợ tiền của, vũ khí ở ngoài nước vào để tăng sức mạnh. - Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, dự báo đúng thủ đoạn, qui mô, địa điểm và thời gian. Nắm vững nguyên tắc sử lí trong đấu tranh chống bạo loạn lật đổ là: nhanh gọn, kiên quyết, linh động, đúng đối tượng, sử dụng lực lượng và phương thức đấu tranh phù hợp, không để lan rộng, kéo dài 2.3 Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng, Nhà nước ta. 2.3.1 Mục tiêu - Kẻ thù muốn chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải: • Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam • Giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước, tạo môi trường hoà bình để đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. • Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc • Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá • Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc 2.3.2 Nhiệm vụ - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định nhiệm vụ của chúng ta là: • Kiên quyêt làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “DBHB”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc. Đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh hiện nay, đồng thời còn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. • Phải chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta, kịp thời tiến công ngay từ đầu. • Xử lí nhanh chóng, có hiệu quả khi có bạo loạn xảy ra và luôn bảo vệ tốt chính trị nội bộ 2.3.3 Quan điểm chỉ đạo 4

• Đấu tranh chống “DBHB” là một cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực. • Chống “DBHB” là cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng- an ninh hiện nay để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa • Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong đấu tranh chống “DBHB” 2.3.4 Phương châm tiến hành • Chủ động, khôn khéo, kiên quyết xử lí tình huống và giải quyết hậu quả khi có bạo loạn xảy ra, giải quyết các vụ gây rối, không để phát triển thành bạo loạn • Xây dựng tiềm lực đất nước vững mạnh, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế, kịp thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam 2.4 Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay. 2.4.1 Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế. • Giữ vững sự ổn định xã hội và làm cho đất nước ngày càng vững mạnh về mọi mặt. • Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong của đất nước luôn ổn định. 2.4.2 Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn biến không để bị động, bất ngờ. • Giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị, xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam. • Đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân dân, sinh viên trước âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá nước ta hiện nay. • Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét, phát hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan có chức năng xử lí, không để bất ngờ. 2.4.3 Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân. - Đối với nước ta, bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. • Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các thành quả cách mạng do chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ và các thế lực thù địch tấn công quyết liệt vào độc lập chủ quyền của các quốc gia, dân tộc đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có nước ta. • Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc phải mang tính toàn diện nhưng tập trung vào: + Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù chống phá nước ta + Giáo dục quan điểm điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới. + Giáo dục tinh thần xả thân vì Tổ quốc, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh + Hình thức giáo dục phải đa dạng, phù hợp với tùy từng đối tượng 2.4.4 Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt • Xây dựng cơ sở chính trị- xã hội vững mạnh sẽ bảo đảm cho chế độ xã hội luôn ổn định, phát triển. Do vậy, phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng, mọi miền 5

• Phải chú trọng giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng lấy chất lượng là chính.Những biện pháp trên đây có mối quan hệ chặt chẽ. Chiến lược “DBHB”. bạo loạn lật đổ CÂU HỎI ÔN TẬP 1. hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất. ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu. tổ chức Đảng có khuyết điểm. bạo loạn lật đổ? “Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành với những nước XHCN nói chung và với Việt Nam nói riêng. hình thức. tinh thần cho nhân dân lao động.Đẩy mạnh sự nghiệp CNH. tổ chức Đảng và quần chúng thực hiện tốt đường lối. nhất là cơ sở. . Đối với nước ta. hiệu quả.6 Xây dựng. cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị. xã phường. biện pháp mà kẻ thù sử dụng trong chiến lược “DBHB”. bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá đối với Việt Nam hiện nay? 3. luyện tập các phương án sát với diễn biến từng địa phương. tinh thần cho nhân dân lao động để tạo nên sức mạnh của thế trận “lòng dân”. sinh viên trong phòng chống “DBHB”. lối sống của đảng viên. • Khi mỗi tình huống bạo loạn xảy ra. xử lí theo nguyên tắc nhanh gọn – kiên quyết – linh hoạt – đúng đối tượng – không để lan rộng. HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là để tạo ra cơ sở vật chất. bạo loạn lật đổ của địch. luyện tập các phương án. thủ đoạn trong chiến lược “DBHB”.4. từng cấp. xử lí kịp thời những đảng viên. các tình huống chống “DBHB”. trách nhiệm của thanh niên. tư tưởng. Phương hướng. bạo loạn lật đổ cần có phương thức xử lí cụ thể. thị trấn. các cơ quan. năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở các cấp. đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng. góp phần đấu tranh.4. trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ này không nên coi nhẹ hoặc tuyệt đối hoá một giải pháp nào . bạo loạn lật đổ? Liên hệ với vai trò. • Xây dựng đầy đủ. 2. Âm mưu. người đang công tác và người đã nghỉ hưu. phát triển lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.đất nước. thủ đoạn “DBHB”. bạo loạn lật đổ của kẻ thù sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. phẩm chất. cống hiến cho đất nước • Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng • Phát hiện.5 Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh • Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. khen thưởng kịp thời những đảng viên. bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa như thế nào? 2. giải pháp cơ bản phòng chống “DBHB”. Do đó. cơ sở.Đối với sinh viên . người trong nước và người đang sinh sống ở nước ngoài • Nâng cao trình độ chính trị. tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. đồng thời là điều kiện để tăng năng suất lao động của xã hội. * Tóm lại: . 2. điều hành của chính quyền.4. • Mỗi thủ đoạn. • Duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng ở các cấp. cuộc đấu tranh chống 6 . đạo đức. thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “DBHB”. từng ngành • Hoạt động xử lí bạo loạn lật đổ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. chủ trương Điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước 2. kéo dài. các ngành tham mưu. tạo thành một chỉnh thể thống nhất nhằm đấu tranh ngăn ngừa âm mưu. nâng cao đời sống vật chất.thế hệ tương lai của đất nước: • Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt.7 Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá. từng đơn vị. quân đội và công an. • Bảo đảm triển khai thế trận phòng thủ ở các địa phương. dự bị động viên phải rộng khắp ở tất cả các làng bản.

kinh tế. thư góp ý xin gửi về: Phòng biên tập Quốc phòng – An ninh. Chiến lược diễn biến hòa bình là gì? Hỏi: Trong sinh hoạt chúng tôi thường xuyên được quán triệt cần đề cao cảnh giác trước chiến lược “diễn biến hòa bình”. tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động. phân tích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bản chất của chiến lược nguy hiểm này. chống âm mưu.. Những ý tưởng ban đầu về DBHB do các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo từ cuối những năm 40 thế kỷ 20. chúng tôi rất mong nhận ý kiến đóng góp và sự cộng tác nhiệt tình của bạn đọc. chuyển hướng trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. tích cực tham gia đấu tranh phòng. Email: . Nội dung cơ bản của chiến lược DBHB là phá hoại các nước XHCN về các mặt chính trị. Báo Quân đội nhân dân. báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục: “PHÒNG. thế nhưng bản chất của “diễn biến hòa bình” là gì. Những năm qua chúng ta đã đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “diễn biến hòa bình”. sau được tiếp tục bổ sung.“diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. trên Trang Quốc phòng-An ninh ra ngày thứ Tư hằng tuần. chống đối từ bên trong. đặc biệt là các chuyên gia. LÊ VĂN QUỐC (Hòm thư 3NB – 5631 Tuyên Quang) Trả lời: “Diễn biến hòa bình” (DBHB) là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế. ngăn chặn. xã hội.. Dưới dạng hỏi . địa phương. gây được ấn tượng. chống độc lập dân tộc.đáp.. câu chuyện cụ thể. thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội thành khủng hoảng chính trị.. bắt đầu từ tháng 9 năm 2009. bền bỉ. Đặc biệt sau biến 7 . biện pháp phòng. dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng và cần được tiến hành thường xuyên. những điều chỉnh mới. từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo con đường phát triển TBCN hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo loạn lật đổ.. đưa tin. Bản chất của chiến lược DBHB là chống CNXH. phát hiện. bài viết về từng sự việc. Tin. bài. Đối tượng của chiến lược DBHB là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa (TBCN). số 7 Phan Đình Phùng. Hà Nội. với độ dài từ 500 đến 600 từ. đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện. tư tưởng-văn hóa. đề cao tinh thần cảnh giác. DBHB thường được tiến hành bằng tổng hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực. thủ đoạn mới để chống phá.. chiến lược DBHB được tiến hành chủ yếu bằng các thủ đoạn phi quân sự. đẩy lùi và đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội (CNXH). ĐTBĐ: (04) 37474257. Để chuyên mục ngày càng nâng cao chất lượng. chống của ta. các chủ trương. Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này Để góp phần giúp người dân tiếp tục nâng cao nhận thức. Trong điều kiện mới về so sánh tương quan lực lượng trên thế giới. các nhà nghiên cứu. lãnh đạo. ý tưởng DBHB được nâng lên và hoàn chỉnh thành chiến lược DBHB.. nhằm “chuyển hóa hòa bình” các nước XHCN theo TBCN. nó ra đời từ khi nào thì lại chưa hiểu rõ? Đề nghị quý báo giúp chúng tôi việc này. kiên trì. CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”. được thực hiện dưới một phương thức. quản lý. đơn vị.. ĐTQS: 554160. đập tan nhiều âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch. Phương thức và thủ đoạn của chiến lược DBHB chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự. thủ đoạn thâm hiểm của kẻ địch. nhiều hoạt động chống đối. tạo được hiệu ứng xã hội. tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ. chỉ huy các cơ quan. chuyên mục sẽ đi sâu giải thích. Vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20.

động ở Liên Xô và một số nước XHCN ở Đông Âu.có thể cả quân sự để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.đa nguyên về chính trị và lối sống phương Tây).biểu hiện tập trung ở cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống XHCN và TBCN.lối sống và tôn giáo.Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản trở nên gay gắt(có vẻ gay cấn). 1. Chiến lược "diễn biến hòa bình" ra đời vào thời kỳ chiến tranh lạnh trong bối cảnh quốc tế đang biến động phức tạp.lái CNXH theo con đường TBCN.phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ. Quốc An 1.kiểu Mỹ để "tấn công" vào chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực kinh tế.châu Á và châu Mỹ La-tinh).Ba dòng thác cách mạng này hình thành thế chiến lược tiến công toàn diễn vào CNĐQ.chính trị.thực dân.thông qua cái gọi là "tự do". a)Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ khi thế giới còn hai hệ thống chính trị XHCN và TBCN. nhằm là xuất hiện ngay trong lòng các nước XHCN những nhân tố đối lập với Đảng Cộng Sản.phản ánh tính chất phức tạp .chịu sự chi phối của phương Tây. CNXH từ một nước trong vòng vây của Chủ nghĩa đế quốc đã trở thành một hệ thống trên thế giới (năm 1961 có 13 nước XHCN ở chân Âu.sử dụng biện pháp phi quân sự là chủ yếu.phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức..làm cho cách mạng mất dần bản sắc của mình.tư tưởng.nhằm xóa bỏ chế độ XHCN.thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.chuyển hóa khi thời cơ xuất hiện sẽ gây sức ép về kinh tế .quyết liệt.Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ngày càng diễn ra gay go quyết liệt.."ngầm". phương Tây đã công khai tuyên bố chuyển hướng chiến lược từ “kiềm chế” sang chiến lược “mở rộng” với hai nội dung cơ bản là: “dân chủ hóa về chính trị” và “tự do hóa về kinh tế”.quyết liệt của cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.tự diễn biến.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục điều chỉnh chiến lược thay đổi biện pháp đối phó đối với các nước XHCN và phong trào tiến bộ xã hội.. Sau Đại chiến thế giới lần thứ hai.đối lập với CNXH(tư hữu hóa về kinh tế.Trong quá trình đó chiến lược "diễn biến hòa bình" đã ra đời."nhân quyền".QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC Chiến lược "diễn biến hòa bình" là sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc."Diễn biến hòa bình " là cuộc tấn công "mềm"..Sự ra đời."dân chủ".tư tưởng.chính trị.Từ đó làm suy yếu Đảng Cộng sản.văn hóa. Vấn đề “nhân quyền”. “dân chủ” và “tôn giáo”… được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng coi đó là vũ khí lợi hại để chống phá.phát triển của chiến lược "diễn biến hòa bình". 8 .

)."những người theo chủ nghĩa cá nhân ở Trung 9 .làm "mềm hóa từng bước" để cuối cùng tan rã.đồng thời khuyến cáo với nhà Trắng.Ken-nan cho rằng "kiềm chế và giải phóng là hai mặt của đồng tiền.toàn diện.dân sự đến giúp duy trì nền thống trị để các nước này không "ngả vào lòng cộng sản".phải thực hiện giải pháp ngăn chặn bằng thủ đoạn gieo vào trong lòng chế độ Xô-viết những mầm mống tự thủ tiêu.trong một bức thư gửi Tổng thống Tru-man (ngày 20 tháng 7 năm 1949).lập vành đai bao quanh Liên Xô và các nước XHCN.kết hợp các thủ đoạn.Ngày 12 tháng 3 năm 1947.giúp các nước Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh.biện pháp khác.Đầu năm 1946.Trước tình hình so sánh lực lượng bất lợi.Tru-man đề nghị Quốc hội Mỹ viện trợ cho Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ 400 triệu USD và cử nhân viên quân sự.Đồng thời.trực tiếp can thiệp vào nội bộ nhiều nước(cả can thiệp vũ trang).Với ý tưởng này.Ken-nan trở thành lý luận gia đầu tiên của chiến lược "ngăn chặn" và chiến lược "diễn biến hòa bình" Trên cơ sơ lý luận của Ken-nan.nhân tố cơ bản nhất trong chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Liên Xô là phải kiềm chế khuynh hướng "bành trướng".chiến tranh cục bộ..ép các nước này loại bỏ những Bộ trưởng là cộng sản ra khỏi chính phủ liên hiệp và cài cắm gián điệp vào các đảng cộng sản.Thực chất của các kế hoạch này nhằm "ngăn chặn" chủ nghĩa cộng sản và buộc các nước Tây Âu ngả theo Mỹ.kiên nhẫn nhưng kiên quyết và luôn luôn cảnh giác.đối đầu quyết liệt.trong đó "diễn biến hòa bình" là một thủ đoạn nhằm "chặn đứng" sự phát triển của Liên xô và các nước XHCN.chạy đua vũ trang.toàn diện với Liên Xô bằng chiến tranh tâm lý.khi còn là đại diện lâm thời của Mỹ ở Liên Xô .thúc đẩy sự phát triển của lực lượng "dân chủ" để gây chia rẽ phá hoại tư tưởng từ bên trong các nước XHCN .viện trợ 14 tỷ USD.Quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn).đứng đầu là đế quốc Mỹ ráo riết tìm kiếm giải pháp chiến lược nhằm ngăn chăn "làn sóng cộng sản" từ Đông Âu và Liên Xô.tháng 3 năm 1947.chiến tranh đặc biệt.chịu sự chi phối của Mỹ.cấm vận kinh tế. CNĐQ . Để đạt được mục tiêu.Văn kiện số 68 của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ xác định mục tiêu chiến lược "ngăn chặn" là dùng mọi thủ đoạn để chặn đứng sự khuếch trương của Liên Xô trong điều kiện không phát động chiến tranh.tháng 11 năm 1947..phải thực thi chính sách "ngăn chặn" lâu dài.hủy diệt chế độ Xô-viết nhằm tạo ra sự thay đổi tận gốc đối với xã hội Liên Xô.Mỹ đưa ra kế hoạch Mác-san (tháng 4 năm 1948.Ngoại trưởng Mỹ Ac-ke-sơn khuyến cáo.Chiến lược ngăn chặn sử dụng biện pháp quân sự là chủ yếu (chiến tranh xâm lược.Ken-man đã kiến nghị với Nhà Trắng.chính quyền Tru-man phát động cuộc chiến tranh lạnh. Đối với Trung Quốc.chạy đua vũ trang.chính quyền Tru-man công bố chính thức thực hiện chiến lược "ngăn chặn" chủ nghĩa cộng sản.G.là hai mặt của một vấn đề tương đối lớn".

."sự tồn của chủ nghĩa xã hội không phải là vĩnh cửu và không thể thay đổi được". Đồng thời .chỉ cần "hé tấm màn sắt" nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa sẽ từ bỏ chủ nghĩa cộng sản vì thấy cuộc sống tốt đẹp ở phương Tây.thúc đẩy sự biến đổi hòa bình đằng sau tấm màn sắt".đồng thời kêu gọi (trong một diễn văn khác cũng đọc tại Thượng viện Mỹ .Quốc (phần tử theo chủ nghĩa dân chủ cũ Mỹ.nghiên cứu thêm khả năng viện trợ kỹ thuật cho Ba Lan.phải từng bước thận trọng bồi dưỡng hạt giống tự do từ bất kỳ kẽ hở nào được xuất hiện trên bức màn thép".cấm vận."dưới ngọn cờ hòa bình có thể giành được mọi thứ trên bàn đàm phán với Liên Xô và làm gay gắt thêm mâu thuẫn Xô-Trung Quốc để từ đó tăng kiềm chế của Trung Quốc".đồng thời tiến hành "chiến tranh đặc biệt".lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. 10 .Đức.nhưng mặt khác cũng phải tìm xem chúng ta có thể tìm thấy một số cung cách trao đổi ý kiến nào đó được không".Nhật.khoa học..Theo thống kê của một tờ báo ở Hồng Kong.heo Kennedy:" Chính phủ Mỹ sẽ phải chủ động hơn nữa.tăng số người du lịch ..Mỹ câu kết với 14 quốc gia phương Tây (Anh.trao đổi văn hóa..bằng viện trợ kinh tế. khuyến khích những người có cùng huyết thống về Ba Lan.nhiều tàu thuyền do Trung Quốc thuê và thuyền viên Trung Quốc thậm chí bị giam vô lý dài ngày ở đất khách quê..Jonhson (1961-1968) rất chú trọng bồi dưỡng những hạt giống tự do sau bức màn thép cộng sản...như: gia tăng tiếp xúc.1949) để gây khó khăn cho việc buôn bán Đông-Tây..." Đối với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu .chống đối)..một mặt phải giữ thái độ cứng rắn.chi 20 tỷ USD viện trợ nhằm khắc phục ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản ở châu Mỹ La-tinh."chiến tranh cục bộ " ở Việt Nam.kích động chống phá nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa ..chân phải của nó cắp cành ô-liu còn chân kia cắp mũi tên phải coi trọng cả hai chân như nhau"và giải thích "trong đối kháng với Liên Xô.trong suốt nhiệm kỳ của mình.phi chiến tranh..trong 5 năm.thành lập "đội hòa bình" ở Châu Phi.bí mật thành lập "Ủy ban thống nhất quản lý thị trường xuất khẩu (Feria.và cho rằng biện pháp "diễn biến hòa bình" tuy chậm chạp nhưng đáng tin cậy.mở rộng sự nghiệp báo chí vốn kỹ thuật và tăng cường tiếp xúc trong nhân dân. Tiếp tục tư tưởng của những người tiền nhiệm Kennedy.Kennedy tuyên bố:"Nước Mỹ giống như con đại bàng trên Quốc huy hình lá chắn của tổng thống.ngày 14 tháng 6 năm 1960):"Phải hành động ngay .chủ nghĩa cộng sản bên thêm thế kỷ XXI.Kennedy đã từng tuyên bố(trong diễn văn đọc tại Thượng viện Mỹ ngày 10 tháng 8 năm 1957):"Giải phóng hoặc diễn biến hòa bình đương nhiên là rất tốt.Pháp.thực chất là thực hiện bao vây cấm vận đối với các nước XHCN. thực chất là để xâm nhập .thân Mỹ) có thể tạo ra sự biến đổi từ bên trong.Theo Đa-lét.).làm sụp đổ chính quyền nhân dân.phá hoại thương trường Thế Giới.điều chỉnh chiến lược quân sự "trả đũa ồ ạt" (của Ai-xen-hao ) thành chiến lược "phản ứng linh hoạt". nhưng Quốc vụ khanh vẫn chưa đưa ra được bước đi cụ thể cùng những bước đi quan trọng" và cho rằng "Cần phải coi trọng biện pháp cụ thể"." Tháng 12 năm 1957.Thực hiện ý tưởng trên .đặc biệt là Ba Lan.Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ.đề xướng "liên minh vì tiến bộ".mở rộng buôn bán.."từ 1949-1954 có tới hơn 100 lần tàu buôn đi tới Trung Quốc bị chặn lại và bị công kích.để phá vỡ khoảng cách với phương Tây đã có từ lâu mà Liên Xô áp đặt cho Ba Lan.Theo Kennedy. Trước khi lên nắm quyền Tổng thống.Ai-xen-hao tuyên bố mục tiêu của chiến lược "diễn biến hòa bình" là đọc lời cáo chung cho chủ nghĩa xã hội.một mặt tiếp tục thực hiện chính sách cứng rắn(bao vây.Kennedy đã thực hiện chính sách "đi hai chân" .trong khi các nước Tây Âu phục hồi và phát triển kinh tế.giáo dục..bài diễn văn đầu tiên nói về tình hình trong nước (ngày 21 tháng 1 năn 1961).mở rộng giao lưu giữa sinh viên và giáo viên.sử dụng một loạt công cụ linh hoạt hơn.mặt khác vạch kế hoạch "hòa bình" với Liên Xô (tháng 6 năm 1961).Năm 1955.Ngoại trưởng F.Đa-let(1953-1959) xác định .Mỹ sẽ "giành thắng lợi bằng hòa bình" chính thức coi "diễn biến hòa bình" là chiến lược để lật đổ các nước XHCN.Tổng thống Ai-xen-hao(1953-1960) tuyên bố.tăng cường quan hệ bằng cách lợi dụng các loại mậu dịch hữu hình và vô hình.cần phải "giải phóng" họ khỏi chế độ cộng sản nhưng không phải bằng một cuộc chiến tranh mà bằng "biện pháp hòa bình".

Thời kỳ này Mỹ chú ý hơn đối với các "nhân tố bên trong" các nước XHCN.cải cách.toàn cầu" .tháng 10 năm 1982.Ních-xon cho rằng :"Làm dịu quan hệ Đông-Tây sẽ làm cho phương Động xuất hiện sự phân hóa lớn hơn. "nhân tố quan trọng của công cuộc dân chủ(có thể hiểu là dân chủ kiểu Mỹ) hóa trong các quốc gia Cộng sản phải là thế lực bên trong nó.làm cho thông tin phương Tây "như dòng nước xói mòn và tan rã chế độ Cộng Sản".những hạt giống này sẽ kết Thời kỳ chính quyền Ri-gân(1981-1988).nắm vững cuộc đấu tranh về hình thái ý thức.chủ quan không tôn trọng quy luật khách quan đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong cải tổ.R.các nước XHCN lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế .Ý nghĩa và niềm tin của Đảng Cộng sản bị sụp đổ.làm cho các nước XHCN bị xô đẩy dẫn tới sụp đổ.Mỹ lâm vào tình trạng khủng hoảng.Các nước tư bản khác cũng vượt qua khủng hoảng.(Sau chuyến khảo sát các nước XHCN năm 1983.Theo Ngoại trưởng Mỹ .cựu Tổng thống Nixon nhận định :"Những người cộng sản Đông Âu đã hoàn toàn mất đi lòng tin.thậm chí ngay cả các nhân vât lỗi lạc Đảng Cộng sản cũng khó mà chống đỡ nổi.đối với Liên Xô và Đông Âu (tháng 5 năm 1989).nhằm đưa cuộc đấu tranh vào trong lòng các nước XHCN.mất ưu thế quân sự.cải cách .thúc đẩy sự hòa nhập kinh tế Thế Giới để lái cải cách đe chệch khỏi quỹ đạo của CNXH.Thời kỳ chính quyền Nixon.Pho (1969-1980).chạy theo đối phó với "nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực.đặc biệt là loại lực lượng KGB (ps:kiểu FBI của Liên Xô) ra khỏi cuộc "chiến tranh ngầm" đang diễn ra gay gắt ngay trong lòng chế độ XHCN.Ních-xon còn khẳng định:" Mở chiến trường tư tưởng.Trước tình thế đó .Để tạo ra một đột phá khẩu cần nuôi dưỡng lực lượng dân chủ.Bu-sơ đưa ra chiến lược "vượt trên ngăn chặn".Thời kỳ này Mỹ đặc biệt chú ý đến việc sử dụng lực lượng phản động bên trong để chống phá ."tự do" ở phương Tây.phần lớn họ đã trở thành những người tham lam và quan liêu.dân chủ và quan niệm giá trị theo kiểu Mỹ phải nắm lấy vấn đề nhân quyền.Một số nước nóng vội .tuyên truyền tự do.sản xuất bắt đầu phát triển .Làm dịu bớt căng thẳng sẽ làm chế độ độc tài yếu đi.phải tiến hành cải tổ.mở cửa để "mở rộng dân chủ".không thể hoàn thành trong mấy chục năm mà phải nhiều thế hệ và chủ trương khuyến khích "tự diễn biến" trong nội bộ các nước XHCN.phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ(từ 1976-1981 có 21 nước giành độc lập).hội chứng Việt Nam tác động sâu sắc đến nhiều mặt đời sống xã hội Mỹ.cải cách làm cho tình hình trở nên phức tạp.nhất là sau chiến tranh Việt Nam.Lợi dụng các nước XHCN cải tổ.bất đồng chính kiến trong các nước XHCN".Đến lúc đó nó sẽ gieo hạt giống tư tưởng .Mỹ(Nixon) cho rằng:"Diễn biến hòa bình" không thể nôn nóng .Ngoài ra do sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã tạo ra xu thế quốc tế hóa nền kinh tế Thế Giới.Mỹ mở hội nghị chuyên đề "dân chủ hóa các quốc gia Cộng Sản.bị Liên Xô đuổi kịp và vượt một số mặt về kinh tế. Sau khi nhận chức Tổng thống Mỹ(tháng 1 năm 1989). Khi điều chỉnh chiến lược Mỹ ngầm đánh vào bên trong các nước XHCN.do duy trì quá cơ chế quản lý quan liêu bao cấp và "dốc sức" chạy theo chương trình SDI (chiến tranh trên các vì sao) của Mỹ.Một thế hệ những người Đông Âu đang trỗi dậy không phải là các nhà tư tưởng mà là các nhà thực tiễn cho diễn biến hòa bình").Trước tình thế và thời cơ đó .khó khăn hơn.suy yếu nghiêm trọng.Mỹ đã từng bước điều chỉnh chiến lược và vai trò của Mỹ trên Thế giới.chạy đua vũ trang thu hút Liên Xô và một số nước XHCN vào cái gọi là "chương trình SDI".đề cao "dân chủ".làm suy yếu các nước 11 .tìm cách đả kích hệ tư tưởng Mác-Xít.phải mở rộng sự giao lưu với các nước XHCN để nó chịu ảnh hưởng và chịu tác động của phương Tây.Liên xô cũng đang tiềm tàng khả năng diễn biến hòa bình" và coi Đông Âu là một "đột phá khẩu" để thực hiện "diễn biến hòa bình" .Mỹ khôi phục kinh tế .Trong cuốn sách "1999-chiến thắng không cần đến chiến tranh " .chiến lược "diễn biến hòa bình" tiếp tục được hoàn thiện.Tình hình căng thẳng sẽ càng củng cố thêm độc tài.tăng cường sức mạnh trên một số mặt .quân sự và vị thế quốc tế .tích cực tuyên truyền.Trong khi đó .loại được công cụ sắc bén của Đảng Cộng sản Liên Xô.đổi mới để tháo gỡ.Đồng thời Mỹ cho rằng "thời cơ diễn biến hòa bình ở Đông Âu đã chín muồi .Mỹ suy yếu ..G.đồng thời nghi binh chiến lược.Trong khi đó ..Không ai phủ nhận chính sách hòa dịu những năm 70 của chúng ta đã thúc đẩy sự trỗi dậy mạnh mẽ và dẫn tới sự ra đời của phong trào Công đoàn đoàn kết ở Ba Lan".kéo quân đội Liên Xô ra ngoài .Ngày nay.Làm như vậy.

Mỹ tuyên bố:"Chủ nghĩa quốc tế riêng của Mỹ sẽ không có bất kể sự nhún nhường nào khiến cho Mỹ rút lui khỏi thế giới.phân biệt đối xử với các nước .Mỹ (B.Mỹ xác định sẽ tăng cường "dính líu" vào các nước nhưng bằng biện pháp "cứng rắn" hơn.Bush).khi thực hiện chiến lược "ngăn chặn" và "vượt trên ngăn chặn".Và "diễn biến hòa bình" từ vị trí là thủ đoạn của chiến lược "ngăn chặn" đã trở thành một chiến lược chống Cộng hoàn chỉnh.dùng vũ lực để "tiêu diệt" các nước XHCN là không thể thực hiện được.Mỹ và các thế lực phản động đã thu được kết quả. Như vậy.Mỹ nhận ra rằng . Chính quyền G.lấy cớ "kiểm soát việc sản xuất .ngầm viện trợ lực lượng phản động thuộc một số nước thuộc "thế giới thứ ba" và gây sức ép .Vì thế.nhất là sau thất bại ở Việt Nam .Clin-Tơn.trọng điểm là khu vực thuộc các nước Liên Xô cũ và Đông Âu.Mỹ đơn phương tuyên bố rút khỏi hiệp ước cấm tên lửa đạn đạo (ABM)."khuyếch trương" thanh thế của Mỹ để thúc đẩy "dân chủ".mở rộng kinh tế thị trường tự do trên phạm vi Thế giới.Đến đây.Mỹ ra sức lợi dụng cuộc chiến "chống khủng bố".Pao-oen.năm 2004 là 368.chiến lược "diễn biến hòa bình" từ ý tưởng đã trở thành một chiến lược chống Cộng hoàn chỉnh.Mỹ trực tiếp can thiệp 12 .năm 2005 là 417 tỷ USD và đến năm 2009 dự kiến sẽ là gần 500 tỷ USD) nhằm châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang mới .là bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ và các thế lực phản động.co về pháo đài của chủ nghĩa bảo hộ hoặc về một hòn đảo biệt lập" (Ngoại trưởng Mỹ C.thực hiện "dính líu" vào các nước.7 tỷ USD.điều chỉnh chiến lược.nhằm củng cố và thiết lập thể chế tư bản chủ nghĩa ở khu vực này .khuyến khích "thị trường tự do" ở Liên Xô và các nước Đông Âu nhằm hướng lái các nước này đi lệch khỏi quỹ đạo của CNXH.trong đó coi trọng "đòn phủ đầu" để thực hiện cái gọi là "chủ nghĩa đế quốc riêng của Mỹ" (G.buộc chính quyền các nước đó phải ngả theo Mỹ . Sau khi tạo ra sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.1993) tiến hành chiến lược "can dự". Sau khi nước Mỹ bị tấn công(ngày 11/9/2001).hỗ trợ lực lượng "dân chủ".tăng cường viện trợ kinh tế .tìm kiếm giải pháp mới.Mỹ đã tính toán .đẩy nhanh việc thực hiện Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD).làm suy yếu các nước XHCN.chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chủ yếu sang tiến công bằng "diễn biến hòa bình" là chủ yếu.tàng trữ vũ khí giết người hàng loạt " để tính toán .XHCN.1 tỷ USD.Mỹ từng bước thay đổi chiến lược .năm 2003 là 355.sau khi lôi kéo đồng minh vào cuộc chiến "chống khủng bố" và lôi kéo được một sốn nước lớn ngả theo mình .Bush (từ ngày 20 tháng 1 năm 2001) tiếp tục theo đuổi chiến lược "can dự" nhưng có sự điều chỉnh nhất định.cuộc điều trần ngày 17 tháng 1 năm 2001).Sử dụng chiến lược này.thành lập "Bộ tư lệch Bắc Mỹ".tăng cường chi phí quân sự (năm 2002 là 331 tỷ USD.tạo ra sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu. __________________ ) Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.đồng thời tăng cường "diễn biến hòa bình" đối với các nước XHCN còn lại.Đặc biệt .tăng cường khả năng răn đe để thực hiện ý đồ " xây dựng thế giới một siêu cường" do Mỹ đứng đầu.

Đối với đảng cộng sản cầm quyền và chính quyền nhà nước.gắn bó với CNXH.thay thế bằng tư tưởng tư sản ở các nước XHCN.cần phải thực hiên "đa nguyên lợi ích".. Những nhà lý luận của chiến lược "diễn biến hòa bình" đều cho rằng tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu.đổi màu tổ chức và cán bộ.tức là chế độ chính trị đa Đảng đối lập mà thực chất là hạ thấp vai trò của Đảng Cộng sản .công lý bình đẳng". để xóa đi những kẻ thù cũ.tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương là khâu đột phá của chiến lược "diễn biến hòa bình". 2.quyền "tự do ngôn luận.Mục tiêu.Muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.bản chất của chiến lược "diễn biến hòa bình".từ đó dẫn đến chệch hướng về đường lối chính sách.dùng họ làm nội ứng cho "diễn biến hòa bình" về chính trị.Với quần chúng nhân dân thì kích động vấn đề "dân chủ".xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Leenin..một học thuyết lý luận.tạo ra tâm trạng không thiết tha.Chúng tác động vào những Đảng viên thiếu rèn luyện tu dưỡng .chống sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong các nước xã hội chủ nghĩa."tôn giáo".giành lại quyền thống trị xã hội cho giai cấp tư sản phản động.gây mất ổn định về chính trị các nước XHCN.nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối.chủ nghĩa đê quốc đặt ra những mục tiêu cơ bản sau : Một là.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế một mặt tiến hành xác lập và củng cố thể chế tư bản chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.từng bước tha hóa họ trở thành những người cộng sản "đỏ vỏ xanh lòng" để có thể dùng "cộng sản lật cộng sản".nhằm "diễn biến hòa bình" đối với các nước.hoặc gây áp lực nhằm hướng lái các nước theo các nước theo "quỹ đạo" của Mỹ.chủ nghĩa đế quốc tập trung chống Đảng Cộng sản lãnh đạo chính quyền.chúng tác động để làm suy yếu.kiên quyết giữ vững những đòi hỏi không thể đàm phán về "nhân phẩm".đi đến xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng .đồng thời triệt để lợi dụng quan hệ kinh tế và vấn đề tôn giáo.chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh xâm nhập tư tưởng tư sản .Chúng bỏ nhiều công sức và tiền bạc để lôi kéo "những người có chính kiến bất đồng".gây mâu thuẫn nội bộ . Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất quan tâm đến việc gây mất ổn định chính trị ở các nước XHCN.dân tộc(thông qua chiêu bài "dân chủ.Chủ nghĩa đế quốc đặt mục tiêu đầu tiên và là mục tiêu hết sức quan trọng của "diễn biến hòa bình"chống chủ nghĩa xã hội là xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Leenin.Đây là ý đồ bành trướng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế .những giới hạn về quyền lực nhà nước.sự cai trị của pháp luật ..nền hòa bình của nhân loại.sẽ thông qua việc bảo vệ "tự do và công lý". Ba là.thực hiện "đa nguyên chính trị".(cả bằng quân sự ) vào nhiều nước để mở rộng ảnh hưởng của mình ở khu vực Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương."nhân quyền".xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản .."đa đảng đối lập" ở các nước XHCN.Để đạt tới mục đích đó .chống chủ nghĩa xã hội. Như vậy sau chiến tranh lạnh.Chúng thường tung ra các luận điệu :Đảng Cộng sản đọc quyền lãnh đạo là "độc tài".một phong trào hiện thực và kiểu chế độ xã hội .làm cuộc đảo chính hòa bình về hệ tư tưởng trong các nước xã hội chủ nghĩa."bóp nghẹt dân chủ".một hệ thống giá trị.làm mất sự đồng thuận xã hội và khi đó có thời cơ lôi kéo quần chúng vào những cuộc 13 . Hai là .Vì thế . Trong chiến lược "diễn biến hòa bình". Mỹ tuyên bố.đa nguyên chính trị".nhân quyền") để can dự sâu hơn.đe dọa sự ổn định ."dân tộc".trước hết phải tìm cách xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lenin.lãnh đạo xã hội ở các nước XHCN. Mục đích cuối cuối cùng chiến lược "diễn biến hòa bình" là xóa bỏ CNXH trên mọi phương diện: Chủ nghĩa xã hội với tư cách là một xu thế và con đường phát triển .mặt khác tiếp tục thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm thủ tiêu các nước xã hội chủ nghĩa còn lại để xây dựng một thế giới "đơn cực" do Mỹ chi phối.

bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.hoặc sử dụng lực lượng chống đối để thực hiện bạo loạn phản cách mạng. Bản chất của chiến lược "diễn biến hòa bình" được thể hiện ở chỗ nó là bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc.do vậy nó mang bản chất chống cộng ..lũng đoạn kinh tế-tài chính.quyết liệt giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản được biểu hiện trong sự đối kháng giữa hai hệ thống chính trị thế giới xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.tiến tới chi phối .trong đó tiến công về chính trị tư tưởng là then chốt.chừng nào còn đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản thì còn "tồn tại diễn biến hòa bình" là một chiến lược chống Cộng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.trong đó quân sự vẫn quan trọng nhưng chủ yếu giữ chức năng răn đe để hỗ trợ cho các hoạt động phi quân sự.đạo đức lối sống xã hội chủ nghĩa theo giá trị phương Tây.biện pháp kinh tế là mũi nhọn.được tiến hành "ngầm" trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa .mang tính toàn cầu và rất nguy hiểm.chuyển hóa nền kinh tế di chệch hướng xã hội chủ nghĩa.info/forum/showthread. Sáu là.chiến tranh xâm lược .Chúng cũng biết rằng .đạo đức.bảo vệ chế độ của quân đội và công an bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản .đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX."diễn biến hòa bình " chỉ là một trong những thủ đoạn. 14 .khoa học kỹ thuật .khủng hoảng toàn diện.Chừng nào còn tồn tại hai hình thái kinh tế -xã hội đối lập nhau . Đặc trưng văn hóa.toàn diện trên tất cả các mặt: kinh tế chính trị.lối sống xã hội chủ nghĩa.chủ nghĩa đế quốc đặt một mục tiêu không kém phần quan trọng là xóa bỏ nền văn hóa.đẩy các nước XHCN vào tình trạng khó khăn phức tạp.Muốn "vô hiệu hóa" phải "phi chính trị hóa" quân đội và công an .làm suy yếu.thì từ những năm cuối thập kỷ 80.Chúng hy vọng rằng khi các lực lượng phản động được chủ nghĩa đế quốc chỉ đạo .được triển khai trên diện rộng.đạo đức.chuyển hóa văn hóa.quân sự..tiếp tay đứng lên lật đổ chế độ XHCN. Những mục tiêu cơ bản này có mối quan hệ tác động lẫn nhau.chệch hướng phát triển của nền kinh tế.Bốn là.đạo đức.Trong chiến lược "diễn biến hòa bình".tha hóa cả một xã hội. Kẻ thù của chủ nghĩa xã hội rất quan tâm đến phá hoại nền kinh tế các nước XHCN thông qua "diễn biến hòa bình".Nếu thời kỳ chiến tranh lạnh phương châm chủ yếu là chạy đua vũ trang.Khi nền kinh tế đã bị chệch hướng đi theo tư bản chủ nghĩa thì sẽ chuyển hóa xã hội và sớm muộn chính trị cũng bị chuyển hóa theo.thay vào đó là lối sống.lối sống tư sản.gây áp lực để hỗ trợ cho các biện pháp khác.văn hóa tư tưởng."phị chính trị hóa" để "vô hiệu hóa" quân đội và công an.vị trí của nó đã được nâng lên tầm chiến lược hoàn chỉnh."ngầm".biện pháp kết hợp . Biện pháp "diễn biến hòa bình" là vận dụng tình thế và thời cơ để thực hiện cuộc tiến công "ngầm" một cách tổng hợp.quân sự giữ vị trí răn đe.Tính chất phản động của nó được thể hiện ở mục đích xóa bỏ CNXH với tư cách là một hình thái kinh tế xã hội tiên tiến và xu thế vận động của tiến bộ xã hội.lối sống cũng là một tiêu chí phân biệt hai chế độ xã hội đối lập nhau. Phương châm chủ yếu trong "diễn biến hòa bình" là thực hiện cuộc tiến công "mềm".Mục tiêu của chúng là làm suy yếu tiềm lực kinh tế.Chiến lược "diễn biến hòa bình" mang bản chất giai cấp.php?t=17301 Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch biết rằng quân đội và công an là công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ Tổ Quốc.nếu kẻ thù thực hiện được tất yếu dẫn đến mục đính cuối cùng chúng theo đuổi là xóa bỏ CNXH."sâu" thông qua các thủ đoạn phi vũ trang .bạo loạn chính trị.lật đổ chính quyền cách mạng.qua đó tìm cách chuyển hóa từng bước theo con đường tư bản chủ nghĩa.Từ đó làm tha hóa con người.quân đội và công an sẽ "đứng trung lập".khống chế nền kinh tế nước xã hội chủ nghĩa.án binh bất động".Thực chất của "diễn biến hòa bình" và chống "diễn biến hòa bình" là sự tập trung cao độ của cuộc đấu tranh giai cấp gay go. Năm là.trước hết và quyết định là phải xóa bỏ sự lãnh đạo của ĐCS . Tham khảo http://lichsuvn.mặc cho CNXH sụp đổ.ngoại giao.kết hợp các thủ đoạn biện pháp chiến lược khác.tiến bộ lịch sử.Muốn lật đổ XHCN phải "vô hiệu hóa" được lực lượng này.xâm nhập.chị phối. Thủ đoạn chủ yếu của "diễn biến hòa bình" là tạo dựng thúc đẩy những nhân tố phản động chống đối ngay bên trong các nước XHCN.

Ních-xơn khẳng định:" Điểm mấu chốt của cuộc cạnh tranh Mỹ-Xô là tư tưởng.-Trên lĩnh vực chính trị Đảng Cộng sản là đối tượng tiến công quyết liệt nhất của chiến lược "diễn biến hòa bình".phi chiến tranh lên vị trí ưu tiên nhưng chủ nghĩa đế quốc vẫn thường xuyên duy trì sức mạnh quân sự.Chúng kích động.nền "chính trị đa nguyên" để mê hoặc quần chúng.Chúng tìm cách hỗ trợ .lung lạc tinh thần những người nhẹ dạ cả tin.tạo ra khoảng trống tư tưởng cho tư tưởng tư sản tràn vào.để dùng "cộng sản lật cộng sản".dựng lên các "phe phái" trong nội bộ Đảng Cộng sản.tiến tới tổ chức bạo loạn chính trị.nên "chắc chắn sẽ bị diệt vong".thực hiện "dân chủ".chúng ca tụng "chủ nghĩa xã hội dân chủ".tư tưởng các nước XHCN. Chúng tuyên truyền.kích động các phần tử đối lập gây áp lực đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo .gây mâu thuẫn trong nội bộ.xóa nhòa sự khác biệt bản chất giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.làm suy yếu nhà nước XHCN.tiến tới thâu tóm quyền lực từ nhà nước từ các đảng Cộng sản.các lĩnh vực của đời sống xã hội .Toàn bộ những thứ khác sẽ trở nên vô nghĩa khi không giành chiến thắng trên lĩnh vực tư tưởng ".đòi các nước xã hội chủ nghĩa thực hiện "chế độ đa đảng".thời cơ nhất định.Những luận điểm chúng thường gieo rắc là:Chủ nghĩa Mác-Lenin là một "giáo lý phi khoa học".nhưng tập trung ở một số nội dung chủ yếu sau: -Trên lĩnh vực tư tưởng lý luận.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tìm cách tiếp tay cho lực lượng phản động trong nước đòi chia sẻ quyền lực.văn minh.Từ đó để gây hoang mang.từng bước thiết lập dân thiết chế tư sản..sai lầm .bôi nhọ .Trong những điều kiện.Cách mạng tháng 10 Nga là sự "đẻ non".tan rã hệ thống tổ chức Đảng.mua chuộc những người có chính kiến bất đồng xây dựng lực lượng chống đối trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa...nhiều mặt.xây dựng..chấp nhận bầu cử tự do theo cơ chế đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập.thông qua bầu cử 15 . Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tập trung mọi biện pháp nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.cổ động cho những luận thuyết tư tưởng tư sản mới.Trong cuốn "1999-chiến thắng không cần chiến tranh".hòng phủ nhận chủ nghĩa xã hội cả học thuyết và hiện thực.chúng dùng bạo lực chính trị.che đậy những khuyết tật.chủ nghĩa xã hội chỉ là "quái thai của lịch sử".nền dân chủ. Mục tiêu chống phá của chúng là phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và các tư tưởng cách mạng khác.mua chuộc thế hệ trẻ .tự do của xã hội tư bản .Nội dung chủ yếu của chiến lược "diễn biến hòa bình".con em cán bộ cao cấp trong Đảng Cộng sản và nhà nước bằng các mồi nhử du học.củng cố và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế giới.Bộ máy tuyên truyền của chủ nghĩa đế quốc đã triệt để lợi dụng những khó khăn.lật đổ chính quyền ở các nước XHCN hoặc tạo "tự diễn biến".Níchxơn còn cho rằng:"Dân chủ.Lê-nin đều là sự áp đặt chứ không phải là tất yếu của lịch sử.phê phán.gây mất ổn định chính trị.".Mặt khác. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế luôn coi chống phá về tư tưởng lý luận đối với các nước XHCN là mặt trận quan trọng.cài cắm lực lượng phản động.chúng cũng chú trọng bắt mối . 3."nhân quyền" để phá rã nền chuyên chính vô sản.cường điệu sự giàu có .công khai răn đe và sẵn sáng sử dụng đòn quân sự để hỗ trợ cho biện pháp "diễn biến hòa bình" khi cần thiết.liên kết kinh tế béo bở.quyền lực nhà nước là đối tượng quan trọng của chiến lược "diễn biến hòa bình".vướng mắt.thực hiện chuyển hóa về tư tưởng.Tuy chiến lược "diễn biến hòa bình" đặt biện pháp hòa bình.những nguyên lý cơ bản của của Cácmác.xấu xa của xã hội này.chia rẽ Đảng với quần chúng.để nếu không "cộng sản lật cộng sản" được thì sẽ dùng "cộng sản con lật cộng sản cha" sau này.nhân quyền.bôi đen chủ nghĩa xã hội hiện thực.móc nối .phá hoại tinh thần.tôn giáo là 4 đột phá khẩu chọc thẳng phòng tuyến chính trị-tư tưởng ở các nước xã hội chủ nghĩa.là sự "phát triển ngoài nền văn minh nhân loại ".chúng tán dương .nhằm từng bước làm phân liệt. Khi thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã tấn công các nước XHCN trên tất cả các mặt .liên doanh.thiếu sót của các đảng cộng sản trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa để đả kích .Chúng thường gây sức ép từ nhiều phía.chuyển hóa từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản.Ăng-ghen.

đổi mới để xâm nhập.để dành chính quyền.Trong quá trình đó.TÁC HẠI CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NƯỚC.cải cách. II.kiểu Mỹ. Chúng cũng ra sức chuẩn bị lực lượng chống đối.khó gột rửa. Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình".Chống phá trên lĩnh vực ngoại giao Chủ nghĩa đế quốc lợi dụng quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa ngày càng mở rộng để thực hiện "diễn biến hòa bình".đòi xóa bỏ vai trò của lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với quân đội. -Chống phá trên lĩnh vực an ninh-quốc phòng.khó giải quyết.văn hóa để mưu toan thực hiện những cuộc bạo loạn chính trị.thậm chí tổ chức quần chúng tẩy chay các chính sách kinh tế.kích động.lỗi kéo những người có chức.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục điều chỉnh phương thức thủ đoạn chiến lược..chuẩn bị các địa bàn. Chúng cũng không từ bỏ âm mưu chèn ép. Ngoài việc chống phá về chính trị tư tưởng.phát triển và trở thành bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng. -Trên lĩnh vực văn hóa.điều hành nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.văn hóa kiểu Mỹ.chính trị."dân chủ".nên dễ lôi cuốn đam mê.Lối sống phương Tây dễ khơi dậy nhu cầu bản năng hưởng thụ của con người.êm ái.các trung tâm kinh tế.tiến bộ trên thế giới.lối sống Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ra sức truyền bá văn hóa độc hại.cô lập ngoại giao đối với các nước xã hội chủ nghĩa với các nước khác. biến chất cán bộ trong ngành kinh tế.lợi dụng công cuộc cải tổ.những cặn bã của phương Tây vào các nước XHCN.an ninh.phá hoại sự phát triển của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.gây mâu thuẫn giữa lực lượng xã hội khác nhằm chia rẽ.làm cho tình hình an ninh chính trị-xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa trở nên phức tạp.Đáng chú ý là sự tác động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa.nhất là đối với thế hệ trẻ..gây phức tạp bên trong. Một khi nền kinh tế đã bị chuyển hóa tận gốc rễ sẽ kéo theo sự thay đổi cơ sở hạ tầng và bản chất xã hội..du nhập lối sống thực dụng bản năng.thông qua ngoại giao để gây sức ép nhiều mặt:kinh tế.lật đổ nhà nước XHCN.nhất là ở vùng dân tộc thiểu số.vị kỷ..toàn cầu" để loại bỏ công cụ sắc bén của các Đảng cộng sản ra khỏi cuộc "chiến tranh ngầm"("diễn biến hòa bình") đang diễn ra gay gắt trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa.tưởng chừng như vô hại .tuyên truyền kích động đòi phi chính trị hóa quân đội.truyền bá lối sống.Đây là cái đích của chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm tới.Thông qua việc chạy đua vũ trang.Chúng đã kéo quân đội các nước xã hội chủ nghĩa hướng ra ngoài.kích thích tâm lý bạo lực đối với lớp trẻ.kinh tế và các mặt của đời sống xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế còn chống phá trên lĩnh vực quốc phòngan ninh."lối sống Mỹ".lối sống rất dễ đi vào lòng người..văn nghệ . Như vậy.chuyển hóa.đồng thời tuyên truyền về sự hấp dẫn của nền kinh tế của Tây phương để lôi kéo.nhất là các cán bộ trong ngành kinh tế mũi nhọn.vùng biên giới .Chúng cổ vũ cho tư tưởng "tự do".hướng lái nền kinh tế đi chệch khỏi quỹ đạo chủ nghĩa xã hội.chiến lược "diễn biến hòa bình" đã hình thành.nhưng ảnh hưởng lại rất sâu sắc.để chống lại phong trào cách mạng.nhẹ nhàng.Đặc biệt chúng thông qua viện trợ kinh tế để lôi kéo các nước và lợi dụng khó khăn về kinh tế của các nước XHCN để dùng vật chất mua chuộc.quốc phòng.có quyền ở cơ quan kinh tế..qua đó hình thành lực lượng "phương Tây hóa" trong bộ máy quản lý.nhất "giá trị Mỹ".chính trị.Chúng thường chủ động dùng ưu thế vê kinh tế để ngăn chặn .Kích động.chuyển hóa.để làm chuyển hóa văn hóa.lâu dài.vùng tôn giáo phức tạp.Thông qua ngoại giao để chúng thâm nhập vào các lĩnh vực hoạt động khác.chạy theo đối phó với "nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực.lối sống xã hội chủ nghĩa theo các giá trị phương Tấy.cô lập lực lượng vũ trang.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế 16 .đề cao chủ nghĩa cá nhân.làm thoái hóa. Chống phá về kinh tế làm suy yếu các nước XHCN Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế thường sử dụng đòn chống phá về kinh tế để làm suy yếu các nước XHCN và hỗ trợ cho các hoạt động chống phá khác.

Hungari thông qua bầu cử hợp hiến.phải tiến hành cải tổ. Trước thời cơ tình hình thế giới có xu hướng phát triển hòa bình.cuộc Tổng tuyển cử ngày 25 tháng 3 năm 1990.Liên Xô diễn ra theo nhiều dạng.Công đoàn đoàn kết lập chính phủ mới.Căn cứ vào điều kiện. b)Chuyển hóa bên trong.Và. Đối với Hungari:Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã tìm cách xâm nhập.cải cách.mất lòng tin của quần chúng.nhất là trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao bị phân hóa sâu sắc.một số nước mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện.. -Đối với Ba Lan:Trong chiến dịch mở màn.đa đảng."nhân quyền".khủng hoảng.một bên là chính quyền của Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan và bên kia là Công đoàn đoàn kết.với điều kiện Ba Lan phải thực hiện "tự do hóa" kinh tế và chính trị-nền kinh tế thị trường tư bản và nền dân chủ kiểu phương Tây). -Đối với Hungari.Mỹ và phương Tây đã triệt để lợi dụng lực lượng Công đoàn đoàn kết và lực lượng Thiên Chúa giáo (85 % dân số Ba Lan theo đạo Thiên Chúa.Mỹ và phương Tây đã sử dụng nhiều thủ đoạn biện pháp để phân hóa Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan.đưa Đông Âu và Liên Xô hòa nhập với Tây Âu.Cùng với việc tăng cường gây sức ép về kinh tế ( G.Khi Chính phủ Ba Lan chấp nhận Công đoàn đoàn kết.chống Liên Xô và các nước XHCN phải được tiến hành khẩn trương.gây khó khăn cho các nước xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng.đưa ý thức hệ phương Tây vào Liên Xô và Đông Âu. Mỹ cho rằng.Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari đã phải tuyên bố giải tán để thành lập Đảng Xã hội chủ nghĩa cầm quyền với đường lối chính trị theo kiểu xã hội dân chủ.với những nguyên nhân khác nhau.đổi mới để tháo gỡ.kết quả là Đảng Công Nhân thống nhất Ba Lan mất vị trí lãnh đạo (chỉ đạt hơn 30 % số phiếu).có 26.Tây Âu đã thông qua cái gọi là "chiến lược hòa nhập".1989.các nước XHCN lâm vào tình trạng khó khăn."đổi màu").Mỹ và Tây Âu đã căn cứ vào đặc điểm cụ thể từng nước để tiến hành "phân hóa" bằng các biện pháp tuyên truyền lừa gạt khác nhau nhằm làm "ly tán nhân tâm".Chính phủ Ba Lan tiếp tục chấp nhận yêu sách đó..Hưởng ứng kế hoạch của Mỹ. a)Chuyển hóa nội bộ.tạo áp lực của quần chúng đòi thay thế chế 17 .chúng đã tiến hành các thủ đoạn sau.liên kết giữa bọn phản động trong Thiên Chúa giáo với Công Đoàn đoàn kết .các đảng đối lập đã dành quyền lãnh đạo.000 chức sắc các loại ) để thực hiện ý đồ chống Ba Lan.phân hóa nội bộ Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari..xảo quyệt để tấn công.nhưng nhìn chung Mỹ và Tây Âu đã sử dụng hiệu quả chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với các nước này.có 4 triệu người sống ở Mỹ). 1.đột phá vào Ba Lan.do vậy ngày càng suy yếu.chúng tổ chức móc nối .kết hợp kích động biểu tình.lập ra các đảng phái chính trị phản động để xâm nhập vào nội địa hoạt động.gây hỗn loạn xã hội để "chiến thắng không cần chiến tranh" và chúng đã đạt được mục đích đó.Lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.nhanh chóng tận dụng thời cơ .nhóm này ngày càng lớn mạnh và gây sức ép trong Đảng. đặc biệt.đã sử dụng nhiều thủ đoạn nham hiểm.kết hợp với dùng áp lực nhà thờ đối với quần chúng để đẩy quần chúng vào cuộc đấu tranh đòi "dân chủ".Do sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.Đặc biệt .đòi tổ chức tổng tuyển cử thông qua "hội nghị bàn tròn".Bush tuyên bố sẽ viện trợ 3 tỷ USD.dẫn đến cuộc "Tổng tuyển cử" ngày 25 tháng 6 năm 1989.hoàn cảnh từng nước.đòi hợp pháp hóa Công đoàn đoàn kết.đồng thời sử dụng 9 triệu người Ba Lan lưu vong(đa số là người Thiên Chúa giáo..nội bộ Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari.tự do hóa kinh tế ( thực chất là đã "biến chất".năm 1988.Nhóm phi xã hội chủ nghĩa trong đảng đã tập hợp lực lượng trí thức và lợi dụng bọn phản động trong Thiên Chúa giáo để kích động tâm lý dân tộc chống Liên Xô.chúng tiếp tục lấn tới.Thông qua việc kích động .Trước sức ép của lực lượng này.trước "trọng tài" là Giáo hội Thiên Chúa giáo Ba Lan.xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan .đồng thời kích động tâm lý dân tộc chống Liên Xô.lấy giá trị phương Tây làm cơ sở để "nhất thể hóa châu Âu".đòi dân chủ.tự do hóa chính trị.được bên ngoài hỗ trợ.Sự sụp đổ các nước XHCN ở Đông Âu.

lực lượng "cấp tiến" giữ vai trò quyết định(tháng 1 năm 1987.Trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô.làm xuất hiện các "mặt trận"("Mặt trận nhân dân".chia rẽ các nước Cộng hòa trong Liên bang Xô-viết.đẩy đất nước vào những phức tạp.tập hợp giới văn nghệ sĩ trí thức có quan điểm phi xã hội chủ nghĩa.chệch hướng.Mỹ và các thế lực phản động xã hội đã lợi dụng tình hình khó khăn về kinh tế.sinh viên tổ chức nhiều cuộc biểu tình với quy mô càng ngày càng lớn(có cuộc hàng triệu người tham gia). Lợi dụng tình hình nêu trên.lực lượng "cơ hội".hướng lái cải tổ.Vào thời điểm này.lúc đầu đòi dân chủ hóa.Chúng ta không thể thắng nếu chúng ta không cạnh tranh.ở địa phương(có những lãnh đạo cấp cao địa phương tham gia biểu tình ).làm cho hệ thống lý luận của Đảng này ngày càng cứng nhắc và dần mất đi tính tiên tiến về tư tưởng.Đối với lĩnh vực đối ngoại. Những năm 80 thế kỷ XX.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế cho rằng.phức tạp về chính trị-xã hội để kích động phân hóa nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô.tự do hóa về chính trị.kích động lực lượng thanh niên.tình hình Liên Xô ngày càng trở nên khó khăn.đây là cơ hội lịch sử để thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với Liên Xô.phân hóa và tranh thủ các nhân vật lãnh đạo "cải tổ"."Mặt trận toàn dân") ở nhiều nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô-viết.Tuy đường lối cải tổ.Tiệp Khắc.cải cách để tháo gỡ. Chủ nghĩa đế quốc và lực lượng phản động quốc tế đã kích động quần chúng đấu tranh đòi đa nguyên."cấp tiến" ngày càng chiếm ưu thế và có tiếng nói quyết định tron việc hoạch đinh đường lối chính sách của Đảng.Từ năm 1987.hình thành hàng trăm nhóm.lực lượng đối lập đã xuyên tạc bôi nhọ lịch sử Liên Xô.qua liêu . c)Chuyển hóa bên trong và bên trên đối với Liên Xô.phù hợp với yêu cầu khách quan của tình hình lúc bấy giờ.Tình trạng hành chính hóa.chủ nghĩa giáo điều.phải thực hiện các chính sách cải tổ.độ ở Cộng hòa dân chủ Đức.Ya-kốp-lép-được mệnh danh là "cha đẻ" của chính sách "công khai" và bốn năm sau tuyên bố "muốn cải tổ thành công phải gạt bỏ vai trò của Đảng Cộng sản" và trở thành ủy viên dự khuyết Bộ chính trị. Trước những đòn tấn công của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.sâu sắc.cải cách ta khỏi quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội.Sự thoái hóa của Đảng Cộng sản Liên Xô dẫn đến sự tha hóa quyền lực trong bộ máy nhà nước Xô Viết.Chúng ta tiếp tục tấn công nhưng đó là tấn công bằng biện pháp hòa bình".cải cách là hoàn toàn đúng đắn.Tổng thống Mỹ Nixon tuyên bố :"Cuối cùng sẽ có một kẻ thắng và một kẻ thua trong cuộc kình địch Mỹ-Xô.cái gọi là chính sách "công khai" và quan điểm "đa nguyên chính trị " được quảng bá rộng rãi.phức tạp hơn.Bungari.Năm 1990.cuộc xung đột sắc tộc bùng lên ở Liên Xô cuốn theo hàng ngàn người tham gia.tiến tới gây áp lực đòi thay đổi lãnh đạo Đảng và Nhà nước.thành lập cái gọi là "Hội đồng dân tộc cứu nước" đòi "đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật".những người cộng sản ở Liên Xô đã chủ quan.có những quan điểm sai lầm.Thông qua các tổ chức này.phụ trách công tác đối ngoại).lực lượng kiên định ngày càng mất đi vị trí.Đảng Cộng sản Liên Xô bị phân hóa 18 .Riêng ở Rumani.Chúng mua chuộc.lực lượng đối lập lớn mạnh.làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng .xa rời quần chúng của bộ máy hành chính Nhà nước trong cơ chế quản lý quan liêu bao cấp và việc "chạy theo" chương trình SDI cùng với một số nguyên nhân khác dẫn đến sự trì trệ của nền kinh tế-xã hội.hội đảng đối lập.tả khuynh ngày càng phát triển .làm cho Liên Xô rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện.nóng vội.đa đảng.nhưng do trong quá trình cải tổ cải cách.sau đó thay đổi chính quyền qua "Tổng tuyển cử" dưới áp lực của các cuộc biểu tình chống chế độ xã hội chủ nghĩa.duy ý chí.thiếu tôn trọng quy luật khách quan.biểu tình để tạo áp lực đòi "phải có những thay đổi chính sách ở Liên Xô".Rumani.đe dọa sự tồn tại của chính quyền Liên bang.liên tục tổ chức các cuộc mít tinh.chúng sử dụng lực lượng vũ trang để lật đổ chính quyền.chiếm vị trí chủ đạo trong Đảng Cộng sản Liên Xô.

kích động đấu tranh gây mất ổn 19 .Tháng 8 năm 1991.so với năm 1988.Tuy bề ngoài coi Tây Tạng là "một bộ phận của Trung Quốc".Nhiều tướng lĩnh đã tìm cách lật đổ Goóc-ba-chốp nhưng một số đơn vị quân đội đứng về phía Enxin chống lại lực lượng đảo chính.Với nền tảng kinh tế-xã hội nêu trên.thành hơn 20 phe.Liên Bang tan vỡ.lãnh đạo xã hội trở thành một Đảng nghị trường.nhân nhượng vô nguyên tắc với Mỹ trong thương lượng giải trừ vũ khí.Lực lượng Mác-xít chính thống chỉ còn kiểm soát được một phần chính quyền cấp trung ương.các cương lĩnh khác nhau trong một Đảng.Goóc-ba-chốp đã buông lỏng quản lý..tê liệt.Kinh tế suy thoái chính trị rối ren(về kinh tế.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế còn sử dụng đòn kinh tế.nhóm "dân chủ".Ở các nước cộng hòa và nhiều địa phương đều do lực lượng chính trị đối lập kiểm soát.đồng thời hạn chế nhiệm vụ của quân đội (như loại trừ khả năng quân đội tham gia giải quyết các vụ xung đột sắc tộc) làm cho lực lượng vũ trang mất phương hướng.. Cùng với ý đồ chuyển hóa quần chúng.Ngày 25 tháng 12 năm 1991.xây dựng lực lượng vũ trang.mang màu sắc chủ nghĩa xã hội dân chủ.làm giảm nghiêm trọng sức mạnh quân sự của Liên Xô.tôn giáo.phuc vụ cho ý đồ riêng của Enxin.Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên Bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết đọc diễn văn từ chức.nhất là vấn đề Tây Tạng trở thành yếu tố quan trọng để Mỹ đe dọa.7%. Năm 1991.tình hình chính trị-xã hội tiếp tục có những biến động phức tạp.Đảng Cộng sản Liên Xô từng bước biến chất.vấn đề Đài Loan.mặc cả.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã dùng viện trợ kinh tế để ép cải cách chính trị và đe dọa. Trong những năm gần đây.Tổng thống Mỹ G.buộc Liên Xô phải chấp nhận cho các quốc gia vùng Ban-tích tách khỏi Liên Bang.nhóm trung gian thỏa hiệp(theo xu hướng "chủ nghĩa xã hội nhân đạo").Riêng đối với lực lượng vũ trang..giữa năm 1991.sản phẩm của sự "hợp tác vô tư" giữa những người dân chủ Liên Xô với Trung tâm khoa học hàng đầu Mỹ Havard.chủ nghĩa thực dụng.cùng với những sai lầm.Bush tuyên bố:"Chính sách một Trung Quốc" chỉ có nghĩa là "Mỹ công nhận Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc không có nghĩa là Mỹ chấp nhận Đài Loan thuộc lãnh thổ hoặc chủ quyền của Trung Quốc.thậm chí đối lập nhau như:nhóm Mác-xít chính thống.từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ..đòi cải tổ Đảng theo mô hình một đảng nghị trường).sản xuất giảm 50%.lực lượng đối lập đã lật đổ hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô để thiết lập một hệ thống chính trị mới-hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa.bạo loạn(điển hình là vụ Thiên An Môn) để tạo áp lực đòi thay đổi chế độ chính trị ở Trung Quốc(nhưng thất bại).được phương Tây và những kẻ phản bội trong hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt hỗ trợ.dân tộc đặc biệt là các yếu tố tạo nguy cơ "xé nhỏ" để chống Trung Quốc.thu nhập quốc dân giảm 4% năng suất lao động giảm 3%).Thời kì này.Trong 6 tháng đầu năm 1991.phản động về mặt đường lối.Mỹ tích cực ủng hộ các tổ chức thuộc Tây Tạng trong và ngoài nước.nhóm với nhiều xu hướng chính trị khác nhau.tại Liên Xô đã xuất hiện một tình thế chính trị đặc biệt-tình thế phản cách mạng.".xuất khẩu giảm 45%.(cương lĩnh dân chủ .Liên Xô đã chấp nhận hoạch định chiến lược cải cách kinh tế theo "Chương trình kinh tế 500 ngày" của Viện sĩ Sta-lin và chương trình kinh tế mang tên "Cuộc mặc cả vĩ đại" của Ya-vô-lin-xky.Lợi dụng vấn đề Tây Tạng để kiềm chế Trung Quốc.Liên Xô tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng toàn diện sâu sắc.dân chủ.kiềm chế Trung Quốc.kích động biểu tình.Đặc biệt .từ một đảng tiên phong.tình hình khủng hoảng kinh tế-xã hội ở Liên Xô trở nên trầm trọng hơn.các nhóm đối lập.chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ và ý đồ "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đối với Liên Xô đã được thực hiện.năm 1989 sản xuất công nghiệp giảm 1.sau khi lên làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô.thừa nhân sự tồn tại của các phe.tại Liên Xô xuất hiện tình thế "một nước hai chế độ".nhưng trên thực tế Mỹ quan hệ với Tây Tạng như một quốc gia độc lập. Lợi dụng tình thế nói trên.nhân quyền.

Đặc biệt.Mỹ đưa ra một số vấn đề như:khuyến khích đàm phán và ký kết môt hiệp định giữa Trung Quốc và Đa-lai Lạt-ma.khẳng định lại quan điểm cho rằng Tây Tạng là một quốc gia đang bị chiếm đóng trái phép."đàn áp" phong trào ly khai của các dân tộc thiểu số ở Tây Tạng.Tổng thống G.Mỹ quyết định thành thêm tại Bộ ngoại giao chức vụ Điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng(hàm Đại sứ).Phần thứ hai "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" Ở VIỆT NAM 20 .mỗi năm dành ngân sách 2 triệu USD để giải quyết vấn đề tị nạn và di cư của người Tây Tạng.hoặc dùng quân sự đối với Trung Quốc. Tuy nhiên.Ngoại trưởng Mỹ C.trong đó 180.cung cấp trang bị cho các nhóm tình báo Tây Tạng ẩn náu ở Nê-pan thành lập khu huấn luyện quân sự ở Cô-lô-ra-đô. Tiếp tục chính sách Tây Tạng.nhằm "giữ cho ý niệm chính trị về một Tây Tạng tự trị tiếp tục tồn tại trên vùng đất Tây Tạng và ở các quốc gia khác.khuyến khích một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tây Tạng.html) Từ những năm 60 của thế kỷ XX.nhiệm vụ chủ yếu là thuyết phục đối thoại giữa Đa-lai Lạt-ma với Chính phủ Trung Quốc.Pao-oen.ngầm ủng hộ lãnh tụ tôn giáo Tây Tạng Đa-lai Lạt-ma(hiện lưu vong ở Ấn Độ) về vật chất..Pao-oen tổ chức các cuộc gặp gỡ với Đa-lai Lạt-ma để kích động phong trào đấu tranh chống Trung Quốc.tinh thần.tổ chức huấn luyện nhân viên mật vụ Tây Tạng(tại Trường Đại học Cooc-nân).định ở Trung Quốc nhằm tạo cớ để Mỹ đặt điều kiện.000 USD dành cho Đa-Lai Lạt-ma.sau khi Trung Quốc và Ấn Độ ký một thỏa thuận(Trung Quốc thừa nhận Xích Kim là một bang của Ấn Độ.Bush 1991.Ấn Độ khẳng định Tây Tạng là lãnh thổ của Trung Quốc và không hậu thuẫn cho những người lưu vong trên đất Ấn Độ chống lại Trung Quốc) làm cho Mỹ mất đi con bài Tây Tạng để mặc cả với Trung Quốc.nhằm kích động..xây dựng những "ngôi nhà Tây Tạng"..tách phần Tây Tạng thành một mục riêng rẽ(không gộp chung vào mục Trung Quốc) trong các báo cáo hàng năm của Bộ ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền thế giới.giao cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề toàn cầu Pôn-Đô-bri-an làm "Điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng"..từ 2002-2004.. Những năm 80.bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.cao-quang.Thực chất là Mỹ chính thức lợi dụng vấn đề dân tộc Tây Tạng để mặc cả với Trung Quốc.vận động cho Đa-lai Lạt-ma nhận giải thưởng No-ben hòa bình. để tạo dựng "ngọn cờ" chống Trung Quốc..Bush và Ngoại trưởng C.cấp tiền cho Đài tiếng nói Hoa Kỳ(VOA) thực hiện chương trình phát sóng bằng tiếng Tây Tạng (từ năm 1990).Mỹ thông qua CIA cung cấp cho các tổ chức Tây Tạng lưu vong mỗi năm 1.khuyến khích các tổ chức phi chính phủ(NGO) và các tổ chức quốc tế thực hiện những dự án giúp người Tây Tạng tự đảm bảo cuộc sống.chính quyền G.Bush tìm cách khoét sâu những khó khăn về kinh tế.Mỹ liên tục vu cáo Trung Quốc vi phạm nhân quyền.xây dựng khả năng chống lại sự bành trướng của Trung Quốc". Ngày 31 tháng 10 năm 1997.lợi dụng vấn đề "dân chủ" để kích động các nhóm Tây Tạng cực đoan chống Trung Quốc..75 triệu USD để tiến hành hoạt động chống Trung Quốc.(ps:hình như ông này cũng đang kích động về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam http://anlacphungsu.Ngày 17 tháng 5 năm 2001.B.Clinton vài lần) nhằm tạo dựng "uy tín" Đa-lai Lạt-ma..Mỹ thông qua một dự luật (Ri-gân ký năm 1986) cho phép Ngân hàng xuất nhập khẩu Mỹ cung cấp tiền cho Tây Tạng với tư cách là một quốc gia độc lập.com/200.đưa vào "Đạo luật Quan hệ với nước ngoài" một số điều khoản về Tây Tạng (1994).trong các cuộc họp Quốc hội khóa 10 (năm 2001).bố trí cho Đa-lai-Lạt-ma phát biểu trước Quốc hội Mỹ(ngày 21 tháng 7 năm 1987) và gặp gỡ một số Tổng thống Mỹ(G.trong 3 năm tài khóa..đồng thời cho phép "lãnh tụ tinh thần Tây Tạng" Đa-lai Lạt-ma thăm Mỹ ..blogspot.lợi dụng vấn đề Tây Tạng để chống Trung Quốc.

không có trận tuyến.quyết liệt thâm độc.với đội quân xâm lược.nhưng Mỹ vẫn nuôi hy vọng trở lại Việt Nam.phức tạp.hoàn cảnh mới.nhất là tình báo gián điệp.chủ nghĩa đế quốc và thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" tập trung chống phá các nước XHCN còn lại.I.xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.Mỹ đã thua trong chiến tranh thì nay phải tìm mọi cách thắng trong hòa bình.không có khói súng .Chúng tiến hành công khai. Những người đứng đầu Mỹ đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng:đối với Việt Nam.từ đó làm biến động chính trị.buộc Việt Nam phải lệ thuộc và tuân theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.cuộc chiến tranh này diễn ra trong điều kiện mới.chuyển hóa đường lối để cuối cùng thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.theo những cuộc "cách mạng nhung" mà Mỹ và các thế lực thù địch đã làm được với các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô cách đây chưa lâu! Một "chiến thắng không cần chiến tranh" như Nicxon -cựu Tổng thống Mỹ đã dự báo.trên phạm vi rộng bằng biện pháp tổng hợp.đánh ngầm từ bên trong.là cuộc đấu tranh một mất một còn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản được biểu hiện trong sự đối kháng giữa 21 .kết hợp lực lượng "tỵ nạn".kéo dài.với những nội dung mới.đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa."kiều dân" phản động ở nước ngoài. Đối với Việt Nam chiến lược diễn biến hòa bình mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang thực hiện dưới dạng kiểu "Chiến tranh ngầm".Với tính chất thâm độc và nguy hiểm.sử dụng lực lượng phản động địa phương tại chỗ.chiến lược "diễn biến hòa bình" thực chất vẫn là cuộc đấu tranh giai cấp.thì nay họ đặt ra mục tiêu giành được thắng lợi bằng chiến lược "diễn biến hòa bình".đã thua trên chiến trường thì nay phải thắng trên thị trường.đấu tranh dân tộc quyết liệt giữa độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.ÂM MƯU VÀ THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CHỐNG PHÁ VIỆT NAM Mặc dù bị thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Mục tiêu cơ bản của chiến lược "diễn biến hòa bình" mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá nước ta là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.chiến lược sau này của Mỹ.trắng trợn kết hợp với đánh phá bí mật.Phát huy "chiến quả" đạt được ở Đông Âu và Liên Xô trong những năm qua.Cái mà Mỹ không thể áp đặt cho Việt Nam bằng chiến tranh xâm lược trước đây.Âm mưu này thể hiện ngay từ "Kế hoạch hậu chiến" và các kế hoạch. Như vậy.chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm gây rối loạn xã hội.

sách lược.Sách lược vắn tắt của Đảng do Hồ Chí Minh khởi thảo và được Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản nhất trí thông qua.đối ngoại.tư tưởng. Thực hiện mục tiêu này.Chính vì vậy.tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.đối với Việt Nam cần phải điều chỉnh các biện pháp và phương thức.thống nhắt.từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng dân tộc.Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam.tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được bổ sung.đồng thời truyền bá tư tưởng .Chúng xác định rằng:Tước bỏ vũ khí tư tưởng của nhân dân là khâu đột phá quan trọng nhất trong chiến lược "diễn biến hòa bình".xây dựng một nước Việt Nam hòa bình. Ở Việt Nam. __________________ 22 .dần dần trở thành lực lượng chính trị đối trọng với Đảng Cộng sản và Nhà nước.cùng với chủ nghĩa Mác-Lê.đa đảng đối lập” tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.xã hội.Trong đó trọng tâm then chốt vẫn là phá hoại về chính trị .tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng .tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những năm 20 của thế kỷ XX.kết hợp với sự tác động từ bên ngoài để tạo ra sự vận động từ bên trong một cách toàn diện.hai chế độ chính trị:xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.giảm sút ý chí chiến đấu.từ đó tập hợp lực lượng thực hiện “đa nguyên chính trị..làm cho nhân dân mất phương hướng .Từ đó đến nay.Chính vì vậy.vì tình hình Việt Nam không giống các nước Đông Âu hay Liên Xô trước đây.thay đổi các thủ đoạn "diễn biến hòa bình" cho phù hợp mới có hy vọng xóa bỏ được chế độ XHCN.góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới. Chiến lược "diễn biến hòa bình" sử dụng tổng hợp các hình thức.kinh tế.phát triển và được quán triệt trong đường lối .từng bước làm suy giảm tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.chia rẽ quần chúng nhân dân Đảng cộng sản.độc lập.phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng đó là chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh . Để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và các thế lực thù địch cho rằng.dân chủ và giàu mạnh.tư tưởng.tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam.biện pháp và thủ đoạn hoạt động để chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực:chính trị.giải phóng xã hội và giải phóng con người.Mục tiêu cơ bản này sẽ chi phối toàn bộ âm mưu và thủ đoạn chống phá của chúng đối với cách mạng Việt Nam.tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.Chiến lược này mang bản chất chống cộng rất phản động và cực kỳ nguy hiểm:"Chiến thắng không cần chiến tranh".an ninh-quốc phòng.trong toàn bộ quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam.Tư tưởng của người được thể hiện trong Chính cương vắn tắt.Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam.Các hoạt động "diễn biến hòa bình" phải làm xuất hiện ngay trong lòng Việt Nam những nhân tố phản cách mạng.kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam .làm suy yếu và xói mòn dần bản chất XHCN.dân chủ.chiến lược của Đảng.từng bước chuyển hóa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.và khi cần dùng cả biện pháp quân sự.văn hóa.Hồ Chí Minh đã đóng vai trò quyết định trong việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.hoạt động chống phá của địch đối với Việt Nam tập trung trên những nội dung chủ yếu như sau: Một là..chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động nhắm đánh vào lòng dân.Cùng với chủ nghĩa Mác.

Stalin đã làm biến dạng chủ nghĩa Mác.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng vấn đề truyền bá tư tưởng.tán dương cái gọi là “thắng lợi tất yếu”.nay Thế giới đã bước sang nền văn minh mới.tư tưởng Hồ Chí Minh và các tư tưởng tiến bộ khác ra khỏi đời sống xã hội .tập trung dân chủ…Các thế lực thù địch đưa ra lý lẽ đổ lỗi cho mọi sai lầm của chủ nghĩa xã hội là do quá đề cao đấu tranh giai cấp.Chủ nghĩa tư bản đã thay đổi khác hẳn cách đây hơn một thế kỷ nên lý luận đó không còn phù hợp nữa.chưa thoát khỏi nạn “mù chữ” là “không thích hợp”.lái chủ nghĩa Mác vào cuộc đấu tranh triền miên và thiết lập một thể chế chính trị chuyên quyền độc đoán.xã hội chỉ có thể phát triển nếu như ở Việt Nam thực hiện cải cách dân chủ.thực hiện chuyên chính vô sản.các thế lực thù địch coi đây là cách tích cực nhất để loại trừ chủ nghĩa MácLê.Mặt khác chúng tìm mọi cách nhằm phủ định những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê.phủ nhận một số tác phẩm luận điểm và con đường Bác Hồ đã lựa chọn cho cách mạng Việt Nam.Do đó .chuyên chính vô sản.dân chủ.các giá trị của hệ tư tưởng tư sản cũng như các chuẩn mực đạo đức.lối sống và mối quan hệ tương tác giữa văn hóa.Mặt khác.là “sự ngộ nhận” dẫn đến đấu tranh giai cấp “Nồi da nấu thịt không cần thiết”.phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa-văn nghệ.đi ngược quy luật .các thế lực thù địch tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc.một khi các thế lực thù địch đã đẩy lùi đã đẩy lùi hoặc xóa bỏ được chủ nghĩa Mác-Lê.lôi kéo văn nghệ sĩ đi theo trào lưu văn hóa 23 .bôi đen giá trị văn hóa.chúng cho rằng “Giáo lý phương Tây” với một đất nước 90% là nông dân.chúng đã lập ra các “phong trào” và đưa ra nhiều khẩu hiệu nhằm “hạ thần tượng Hồ Chí Minh”…Các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc về cuộc đời hoạt động của Bác. Cùng với phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê.tư tưởng Hồ Chí Minh.con đường chủ nghĩa xã hội đích thực”.”đi dưới làn đạn”.Đả kích Lenin.Hai là. Với nước ta. Trên cơ sở xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh.Chúng cho rằng chủ nghĩa Mác đã lỗi thời lạc hậu .Nhận thức rõ vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. lẽ sống.các học thuyết .tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam.Cho đó là một “giáo lý” phi khoa học . Để phủ nhân tư tưởng Hồ Chí Minh. Về mặt chiến lược.tư tưởng Hồ Chí Minh.Và khẳng định trong nền văn minh mới (văn minh tin học hay văn minh trí tuệ) không dung nạp hình thái tư bản chủ nghĩa .tính “vĩnh hằng” của chủ nghĩa tư bản.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuyên tạc.quyền lực không thuộc về bạo lực hay sự giàu có mà thuộc về tri thức.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đưa ra quan điểm:”Đi con đường thứ ba”.tạo ra “một khoảng trống” trong đời sống tinh thần của cán bộ và nhân dân Viêt Nam thì chúng có điều kiện đưa các triết lý .Hai việc làm “xóa bỏ” và “lấp đầy” tuy khác nhau nhưng lại không tách ròi nhau.lối sống với chính trị nên chúng xác định:Hoạt động phá hoại trên lĩnh vực văn hóa.phủ nhận lý tưởng xã hội chủ nghĩa.ra đời trên cơ sở phân tích xã hội thế kỷ XIX.đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết đảm bảo vững chắc cho sự chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thành chế độ tư bản chủ nghĩa.các thế lực thù địch tập trung vào xuyên tạc.lối sống là một mũi nhọn quan trọng có ý nghĩa “xung kích” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.nhất là về đấu tranh giai cấp.bội nhọ với ý đồ xóa bỏ ảnh hưởng đã bán rễ sâu trong xã hội..phủ nhận những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác.Chúng cho rằng mọi sai lầm của Việt Nam là do Đảng Cộng sản gây ra.chúng còn tách những luận điểm của Lê nin ra khỏi chủ nghĩa Mác và cho rằng “chủ nghĩa Lenin” là sai lầm.Bởi vì con người sống không thể không có tư tưởng.đã thử nghiệm trong thực tế ở các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu nhưng đến nay được chứng minh là sai lầm.từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa như ở Đông Âu và Liên Xô.lối sống của giai cấp bóc lột nhanh chóng vào lấp đầy khoảng trống này.Chỉ khi nào thực hiện được mục tiêu này thì chúng mới có được sự đảm bảo là chế độ tư bản chủ nghĩa sẽ thay thế chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.”con đường dân tộc. Để thực hiện âm mưu:khuyến khích các khuynh hướng “văn nghệ đối lập với chính trị”.đạo đức. Để chống phá chủ nghĩa Mác-Lê .Đây là mục tiêu hàng đầu trong âm mưu chống phá ta về tư tưởng của chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Trong những năm gần đây.người du lịch.chúng làm băng hoại đạo đức.bản năng trong tầng lớp.Việt Kiều về thăm quê hương. Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt.các tệ nạn xã hội phát triển.hàng năm Mỹ đầu tư cho đài này hàng chục triệu đôla để hoạt động.phương Tây.chứa chấp.đề cao chủ nghĩa thực dụng.hưởng thụ.đã và đang tác động xấu đến đời sống xã hội . Chính vì thế. Ngoài ra.tâng bốc.khuyến khích các giá trị văn hóa cực đoan.tiếp tay cho một số phần tử phản động người Việt Nam lưu vong.gửi qua hệ thống fax.Úc.thiết bị hiện đại.trong đó có chương trình Tiếng Việt được thực hiện từ đầu năm 1997 đến nay.do Mỹ thành lập phát bằng 7 thứ tiếng các nước Châu Á.thẩm mỹ và giao tiếp văn hóa.đạo đức.đua đòi ăn chơi.có mặt nghiêm trọng hơn.v… Trong đó rất nhiều loại văn hóa phẩm có nội dung phản động như :những cuốn hồi ký của các 24 .từ đó làm thoái hóa đạo đức .lối sống đang diễn ra rất phức tạp.chúng ta đã phát hiện một số người Việt Nam cung cấp thông tin tức hoặc bài viết cho bọn phản động nước ngoài có nội dung xuyên tạc. Để thực hiện mưu đồ trên.lối sống .văn hóa phẩm có nội dung độc hại qua nhiều con đường như bưu điện .phủ nhận văn học cách mạng.Trong những năm qua .Chân Trời Mới.…có công suất lớn .làm cho môi trường văn hóa nước ta bị ô nhiễm .tinh vi.BBC.hậu quả phá hoại rất nặng nề.Trong thời gian qua .gây nên nhiều tác hại nghiêm trọng.chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá trên lĩnh vực văn hóa.đưa sản phẩm và dịch vụ văn hóa đồ trụy.Dùng điện thoại trực tiếp phỏng vấn.Các đài phát thanh như:Tiếng nói Hoa Kỳ.thẩm thấu những giá trị đạo đức tư sản và lối sống phương Tây vào xã hội Việt Nam.hủy hoại bầu không khí tinh thần lành mạnh của xã hội.Internet.Đặc biệt là Đài Châu Á tự do .74 nhà xuất bản để tuyên truyền chống Việt Nam .phi nhân tính…vào Việt Nam.tổn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước .đặc biệt nguy hại cho thế hệ trẻ.niềm tin của nhân dân.có tiền và thế hệ trẻ.Thông qua đó.sử dụng Internet và sẵn sàng mở khóa cho các đối tượng để truy cập những thông tin sai sự thật do chúng đưa lên mạng.quyết liệt và thực sự nóng bỏng .lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp.đề cao giá trị dân chủ tư sản và tự do tư sản.lôi kéo một số đối tượng có quan điểm sai trái.bôi nhọ tình hình đất nước.” __________________ Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng sử dụng hệ thống thông tin đại chúng khổng lồ mà chúng có ưu thế về kỹ thuật và kinh tế để chống phá ta .v.gửi kèm vào các kiện hàng hóa.đặc biệt hướng vào làm tha hóa thế hệ trẻ…nhằm tạo ra một thế hệ “mất gốc”.các thế lực thù địch đã lợi dụng chủ trương mở rộng giao lưu quốc tế của Đảng và Nhà nước ta để tung vào trong nước một khối lượng lớn sách báo .kích động .các đoàn khách quốc tế.nhằm làm mai một dần giá trị đạo đức truyền thống và lối sống tốt đẹp của nhân dân ta.tác động xấu tới nhận thức.những lớp người sống “không lý tưởng”.nhất là lớp trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành.nhất là với những người có quyền.những năm qua chiến lược “diễn biến hòa bình” tăng cường truyền bá tư tưởng thực dụng.phẩm chất của con người Việt Nam.Đảng ta đã nhận định:”Sự suy thoái về tư tưởng .thuần phong mỹ tục của nhân dân ta.coi thường các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.chúng đã đầu tư vào 44 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số ở các nước để phát vào Việt Nam.các thế lực phản động quốc tế còn sử dụng 415 tờ báo và tạp chí tiếng Việt.WHK.sản xuất các văn hóa phẩm có nội dung xấu độc tuồn vào nước ta theo nhiều con đường.Chúng dung túng.lối sống hưởng lạc.tài trợ.

văn hóa.Hoạt động chống phá trên lĩnh vực chính trị.hội thảo .chiến lược.Với đường lối đúng đắn và bằng những tấm gương hy 25 .lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin.chống đối trong nước có vai trò rất quan trọng để các báo đài phương Tây sử dụng tuyên truyền chống phá Việt Nam.lễ hội có khuynh hướng lệch lạc.thậm chí cả những truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ của các tổ chức phản động… Mặt khác.đã không từ một thủ đoạn phá hoại nào nhằm làm cho ta suy yếu.Lợi dụng chủ trương đường lối “mở cửa” của Đảng .đi theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa.do Hồ Chí Minh sáng lập.đường lối.sách phản bác chủ nghĩa Mác-Lê. phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.chủ nghĩa đế quốc thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình chống phá tập ở các nội dung sau: Một là.sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nguồn gốc của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua.chủ nghĩa đế quốc với ý chí phục thù và tham vọng của kẻ xâm lược.Do đó có rất nhiều sự kiện diễn ra trên đất nước ta. Kẻ thù biết rất rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Những tin bài của phóng viên nước ngoài thường trú ở Việt Nam cùng với những bài trả lời phỏng vấn của một số phần tử bất mãn.từng bước xa rời mục tiêu.khách du lịch đến nước ta nhằm nắm tình hình.móc nối với các tổ chức phản động trong nước phục vụ mưu đồ phá hoại.ở trong nước đã xuất hiện một số câu lạc bộ.kể cả những việc cơ mật.Các phần tử xấu lợi dụng các hình thức sinh hoạt này để tụ tập.sinh hoạt văn hóa văn nghệ.ảnh sex.tuyên truyền cho các học thuyết tư sản của các học giả phương Tây.đặc biệt là mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.lối sống.đả phá cương lĩnh.băng nhạc mang nội dung đồi trụy như phim sex.những phần tử chống đối Việt Nam mang danh nhà ngoại giao.rỉ tai tung tin đồn nhảm.được nguồn tin tại chỗ cung cấp nên báo chí nước ngoài đều nắm rõ và thông tin rất nhanh.chuyển hóa chế độ xã hội ngả dần theo xu hướng thân phương Tây.nhà hoạt động kinh tế.Trên lĩnh vực chính trị.nhiều khi thông tin trước cả báo chí của ta.thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.cơ hội.tài liệu có nội dung xấu độc để làm tha hóa lối sống đạo đức. Trong những năm gần đây.các thế lực phản động còn tung vào nước ta một khối lượng lớn băng ghi hình .nhóm họp.tranh ảnh.tên phản bội.quan điểm của Đảng ta.đĩa mềm.biên soạn và tán pháp các tài liệu bất hợp pháp . 2.bạo lực và quảng cáo cho sự hào nhoáng của nền văn minh phương Tây.do sự khuyến khích và tác động của các phần tử chống chủ nghĩa xã hội từ bên ngoài.nhạc kích dụng cổ vũ cho lối sống thực dụng hưởng lạc.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng.tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện “đa nguyên chính trị.đa đảng đối lập”.khoét sâu vào tệ nạn qua lieu.Đây là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá ta về chính trị.bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước ta.sinh cao cả của hàng vạn Đảng viên.sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ.đa đảng đối lập” để loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.Chúng còn liệt kê những sai lầm.Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh.Chúng đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc nhằm kích động nhân dân chống phá Đảng.vu cáo nhằm chứng minh cho sự “chấm dứt vai trò lịch sử của Đảng”.đổi tên Đảng.thiếu sót cả về đường lối và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta trong quá khứ.giành thắng lợi vẻ vang.trong cải tạo xã hội chủ nghĩa…đã được Đảng tự phê bình và khắc phục nhưng giờ đây chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn lợi dụng để rêu rao rằng :Đảng Cộng sản Việt Nam không có khả năng trong lãnh đạo đất nước xây dựng và phát triển kinh tế.trong công cuộc đổi mới hiện nay và những khuyết tật của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũ để reo rắc sự hoài nghi đối với con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.tham nhũng. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhận thức rõ rằng:nếu không loại trừ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể ngăn chặn được sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.cách làm việc tắc trách.chúng tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lê.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đặc biệt chú ý khai thác.Chúng tìm mọi cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.Đảng đã chiếm được niềm tin của các tầng lớp nhân dân và của cả dân tộc.Đảng ta không tránh khỏi một số hạn chế nhất định như:khuyết điểm trong cải cách ruộng đất.uy tín của Đảng cao thì không một thế lực nào dù có mạnh đến mấy cũng không thể làm cho cách mạng Việt Nam đi chệch khỏi con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.nên chúng tìm mọi biện pháp đả phá Đảng Cộng sản Việt Nam.cổ vũ cho các luận điệu đòi từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những sai lầm.phê phán Đảng ta không chịu đổi mới về chính trị.non kém và khó khăn vấp váp của ta trong quá trình đấu tranh cách mạng.người lãnh đạo và đưa sự nghiệp cách mạng nước ta vượt qua nhiều thử thách.tên nước để từng bước loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.đảng viên nhất là cán bộ cấp cao.từ đó kích động nhân dân chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng.loại trừ Đảng Cộng sản ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc nhằm thực hiện “đa nguyên chính trị.đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế và quản lý xã hội để xuyên tạc.trì trệ của một số cơ quan nhà 26 .Mặt khác .chính sách và luật pháp của Nhà nước.

gây tâm lý bất mãn. thù hằn cá nhân.đòi lật án.chống tiêu cực.đòi thực hiện dân chủ.nước.kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo.vu khống.Nhà nước trung kiên bằng các phần tử phản động.công bằng xã hội…Vấn đề này đang là một trào lưu tiến bộ trên thế giới được cả loài người quan tâm Hai là.từng bước làm giảm sút sức mạnh đoàn kết trong Đảng.với nhà nước. Bọn phản động trong nước và quốc tế tung ra chiêu bài đấu tranh chống độc tài.viện trợ và chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.Nhà nước ta trong các thời kỳ.xuyên tạc lịch sử nhằm đổi trắng thay đen. Kẻ thù luôn dùng các biện pháp bịa đặt vu cáo để chống Đảng và Nhà nước ta.bôi nhọ thanh danh của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng.than phương Tây.đòi dân chủ. Hiện nay.đề cao người này.lôi kéo những người mà chính trị.Mục tiêu của chúng là phủ nhận những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.những mâu thuẫn.giữa người cách mạng và kẻ phản dân.Thâm độc hơn.thiếu sót của ta.các cơ quan nhà nước.phối hợp giữa trong và ngoài nước để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền.tư tưởng vốn vẫn còn phân tán.Bằng thủ đoạn này chúng hy vọng sẽ chia rẽ nội bộ Đảng.quan lieu.làm cho một bộ phận cán bộ mất lòng tin vào TW Đảng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng.hạ thấp người kia để 27 .Đây là thủ đoạn tuyên truyền rất nguy hiểm vì nó dựa trên cơ sở một số sai lầm.chia rẽ nội bộ.gieo rắc sự hoài nghi.kích động mâu thuẫn nội bộ trong Đảng .Chúng rất nhạy cảm và thường cố ý lợi dụng những mâu thuẫn để kích động sự chia rẽ trong Ban Chấp hành Trung W Đảng.những người có thiện cảm.chúng còn dựng chuyện.chúng cũng hy vọng bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.trắng trợn vu cáo.phủ nhận.cơ quan Trung ương và đại phương.sự bất bình trong các tầng lớp nhân dân.hoặc chưa hòa hợp với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đi hẳn vào con đường chống Đảng và Nhà nước ta.xuyên tạc thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhân dân ta.nó lại núp dưới chiêu bài đấu tranh chống độc tài.Chúng tìm mọi cách tuyên truyền.đòi thay đổi những nhà lãnh đạo Đảng.Bằng thủ đoạn này.gây hoài nghi.chia rẽ trong nội bộ một số cấp ủy .làm lẫn lộn giữa công và tội.hại nước.tham nhũng.nghi ngờ.gieo rắc sự hoài nghi.làm cho nhân dân mất niềm tin và quay lại chống đối Đảng và Nhà nước .bất bình trong quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước.tham nhũng.lãnh đạo cấp cao.chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng và quần chúng .cô lập được Việt Nam.cũng như những đối tác làm ăn với Việt Nam.gây nghi kỵ.làm nản lòng một số bạn bè quốc tế.kích động gây chia rẽ nội bộ Đảng.xuyên tạc sự thật.Bộ Chính trị.công bằng để kích động.mâu thuẫn giữa nhân dân mới Đảng.

Trong quá trình chống phá chính trị.làm suy yếu Đảng. Bản chất hoạt động tuyên truyền của địch là bôi nhọ.biến chất.Chúng thúc đẩy các hoạt động chống phá ta về tổ chức.trí thức cỡ lớn.vu cáo chủ yếu của địch hiện nay là :dựa vào những chi tiết.lừa bịp.Nhà nước ta.nhất là bộ phận lãnh đạo cấp cao của Đảng.hoặc ít nhiều là sự thật rồi cường điệu.tâng bốc họ là những “hiệp sĩ” những người “đi tiên phong cải tổ”.đặc biệt chú ý đến phần tử bất mãn.số đông người xem.làm thay đổi bản chất sự việc để nhân dân ta tin theo.Chúng tìm đủ cách “o bế”.đi đôi với tăng cường móc nối.cơ hội.phản bội chạy ra nước ngoài.các tầng lớp trẻ.chúng tìm mọi cách để tác động vào từng đối tượng.nhà văn có vị trí nhất định trong văn đàn đã viết thơ văn và tài liệu xấu bôi nhọ Đảng.thường xuyên phụ họa với những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.tô son trát phấn cho họ.cố gắng vận động để trao giải thưởng quốc tế co số này nhằm khuếch trương ảnh hưởng của họ ở trong nước cũng như ngoài nước.bịa đặt vô căn cứ.Trong điều kiện hiện nay.áp đặt.xâm nhập vào nội bộ Đảng.đa dạng.làm mất lòng tin của đảng viên.những “nhân tố mới” trong sinh viên. 28 .nhân sự.cũ-mới.trình độ dân trí ngày càng được nâng cao.quân sự-dân sự…thực hành phân hóa.Một số trí thức thuộc nhiều ngành khoa học và một số nhà thơ.trong những năm gần đây.xuyên tạc.thậm chí có người đã nhiều lần công khai phát biểu hoặc viết bài chống lại đường lối.cán bộ và quần chúng nhân dân đối với Đảng.công nghệ kỹ thuật thông tin ngày càng hiện đại.đảng viên cấp cao.người đọc không dễ dàng chấp nhận những thông tin đơn giản .thồi phồng hoặc tô vẽ thêm .giàtrẻ.phản bội trong hàng ngũ cách mạng.bình luận tán rộng ra.Mặt khác.chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.những “viên tướng cầm quyền “ để tạo dựng lực lượng đối lập.Bản chất này trước sau không thay đổi nhưng tùy thuộc vào điều kiện tình hình cụ thể mà địch có thể thay đổi về giọng điệu và phương thức tiến hành cho phù hợp nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.Chúng hy vọng tìm trong đám này những “ngon cờ tư tưởng”. Các thế lực thù địch coi những phần tử này như “những hạt giống quý”.người nghe.Nhà nước. Thực tế cho thẩy rằng.ở nước ta xuất hiện một số cán bộ.đã có những phần tử thoái hóa .gây mất đoàn kết trong đội ngũ cán bộ .từng bộ phận dân cư.đánh lạc hướng nhận thức.đảng viên như:phân biệt Bắc-Nam.cơ hội xét lại.những đảng phái phản động thực hiện các vở diễn chống Đảng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng là đạo diễn.những nhân sĩ.chia rẽ nội bộ.mơ hồ về lập trường quan điểm.Bởi vậy thủ đoạn bịa đặt.ngành nghề .những nhận xét.chính sách của Đảng.một chiều.các phương tiện thông tin phong phú.gắn bó nhiều năm với sự nghiệp cách mạng đã có biểu hiện dao động.”lời bàn” thiếu lý lẽ.Chúng ra sức kích động.những sự việc có thật.

bọn phản động trong nước đã tung ra nhiều tài liệu liên quan đến các vụ án chính trị trước đây.11 vạn cảnh sát.kèm theo đó là cuộc ngầm tron sô những phần tử cơ hội chính trị.xét lại chống Đảng đòi xét lại vai trò lịch sử của các lãnh tụ cách mạng.a là.do ta sớm phát hiện âm mưu của địch và kịp thời đấu tranh vạch mặt kẻ thù.tìm cách lien lạc với các tổ chức phản động lưu vong để nhận tài trợ .phần lớn họ đồng tình với sự nghiệp đổi mới.quy tụ lực lượng .bao gồm 97 vạn binh sĩ.tiếp tục quan hệ với các thế lực phản động bên ngoài để hoạt động chống lại chế độ ta.ngụy quyền đông đảo.Một số hội.hội viên các tổ chức phản động .cơ hội thoái hóa.chống chế độ ta là một đòn tiến công nguy hiểm nhất.ngụy quyền.Phần lớn số ngụy quân .chỉ đạo bọn phản động trong và ngoài nước tăng cường hoạt động phá hoại chính trị nội bộ Việt Nam.”Hội thiếu sinh quân”.xét lại.để lại một khối lượng ngụy quân.Chính vì vậy.ở Việt Nam kẻ thù cũng ráo riết chỉ đạo đòi xét lại nhiều sự kiện.Nhưng có một số người không chịu cải tạo.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hết sức chú ý khuyến khích.trong chiến lược “diễn biến hòa bình” các thế lực thì địch đã và đang tích cực giúp đỡ.tài trợ để sử dụng số ngụy quân.việc các thế lực thù địch nuôi dưỡng và sử dụng những phần tử bất mãn .tập hợp quần chúng chống Đảng .phát triển và sử dụng lực lượng này để tạo dựng ngọn cờ về chính trị.phản bội trong Đảng .củng cố niềm tin quần chúng vào Đảng.đảng phái phản động chưa chịu cải tạo hoạt động chống đối.Vào những năm đầu thập kỷ 80.nhóm tự phát hoạt động công khai. Rút kinh nghiệm từ những bài học ở Đông Âu và Liên Xô khi mà các phần tử cơ hội.tham gia cải tạo và nay đa số đã trở lại cuộc sống bình thường.ngụy quyền đã ra trình diện .Xét trên bình diện chính trị .hình thành các lực lượng chính trị đối lập.”Hội sĩ quan Đà Lạt”.có những đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước.nuôi dưỡng .vụ án trong lịch sử.”Hội thương phế binh”.Hoạt động này tuy có gây ít nhiều sự hoài nghi trong một bộ phận cán bộ. Sau cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975.”Hội ái hữu quân”.phục hồi các tổ chức ngụy cũ.”Hội hướng đạo”.chính quyền tay sai Mỹ ở Sài Gòn sụp đổ .Lực lượng này tuy ít nhưng rất quan trọng.Đáng chú ý là các hoạt động gặp gỡ .chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.nhất là ở các địa bàn trọng điểm và các vùng dân tộc thiểu số. 29 .trong đó một số mang màu sắc chính trị chống đối.90 của thế kỷ XX.Nổi lên là các hoạt động tuyên truyền phát triển lực lượng của các tổ chức “Hội tù nhân chính trị”.đảng viên và quần chúng nhưng về cơ bản chúng vẫn không thực hiện được ý đồ.tư tưởng.qua đó củng cố đoàn kết nội bộ.gần 28 vạn nhân viên ngụy quyền và đảng viên.Nhà nước và trong các tổ chức chính trị xã hội của Việt Nam để quay trở lại chống Đảng.

bất hợp pháp đòi “dân chủ”.gián điệp cho các thế lực thù địch.huấn luyện để nắm đội ngũ cán bộ .”Phục quốc nội biên”.các nhóm FULRO hoạt động vũ trang và một số tổ chức đấu tranh đòi “dân chủ”. Quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.Số này ra đi trong nhiều thời kỳ .Đây là một trong những mục tiêu chủ yếu của địch.hình thành các tổ chức phản động từ trong nội bộ ta.vừa tìm mọi cách xâm nhập nội bộ ta gây cơ sở thu thập tin tức tình báo .tìm cách chia rẽ .vừa chống ta từ bên ngoài.giúp đỡ bọn phản động trong nước.gián điệp.Phần lớn bọn phản động đã sa lưới pháp luật.”nhân quyền”.từng bước đào tạo một đội ngũ cán bộ khoa học .Hiện nay ở nước ngoài có gần 3 triệu người Việt Nam sinh sống .tổ chức của chúng tan rã nhưng tàn dư của chúng vẫn còn.mua chuộc khống chế cán bộ ta để cài cắm cơ sở nội gián nhằm cung cấp tin tức tình báo cho địch .các thế lực thù địch còn tìm cách lôi kéo .Trong điều kiện mới.một số đã nhập cư từ lâu . Những năm gần đây .”đa nguyên.lấy cắp bí mật.cán bộ quản lý nhất là quan lý kinh tế .gián điệp.các thế lực thù địch còn rất chú trọng sử dụng các hoạt động ngầm:tổ chức các đường dây tình báo.phương thức hoạt động.Hoạt động ngầm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam đã được Mỹ và các thế lực thù địch tiến hành ngay từ khi khởi thảo “Kế hoạch hậu chiến”(năm 1968).đa đảng”.có tư tưởng than phương Tây làm nòng cốt cho quá trình chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam.”Mặt trận quyết tiến”.nhất là bọn phản động hoạt động ở Tây Nguyên trong thời gian gần đây.Trong những năm gần đây ở các tỉnh miền Nam đã hình thành hàng chục tổ chức phản động .Một số phần tử tiếp tục móc nối với các tổ chức phản động bên ngoài làm tình báo .phần lớn có khuynh hướng hoạt động vũ trang lật đổ chính quyền như:”Mặt trận dân quân phục quốc “.được thực hiện bằng cách lôi kéo .tác động chuyển hóa từ bên trong.hợp pháp hoặc lén lút .chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động thông qua tổ chức mang tính chất “phi chính phủ” để tiến hành các hoạt động tình báo.Khuynh hướng chống phá chủ yếu của chúng bây giờ là lợi dụng sự mở rộng giao lưu quốc tế và dân chủ để hoạt động công khai .Thông qua các chương trình hợp tác. Những phần tử và tổ chức phản động “nội biên” này đã móc nối tiếp tay cho các tổ chức phản động “hải ngoại” âm mưu tổ chức hàng chục cuộc bạo loạn nhưng đều bị ta đập tan.đào tạo .”nhân quyền”.phá hoại.”tự do tôn giáo” xuất hiện ở một vài địa phương miền Nam.ủng hộ bọn phản động là kiều dân Việt Nam ở nước ngoài để chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Cùng với việc nuôi dưỡng.một số tên phản động cũ và mới lại ngóc đầu dậy và thay đổi sách lược.phần lớn là ở các nước tư bản phát triển.một số 30 .với kinh nghiệm “dùng cộng sản để lật đổ cộng sản”.

việc tăng cường sự lãnh đạo. tạo dư luận để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn cầu Ngay từ những năm 50. Sử dụng các phương tiện để tung ra quan điểm nhân quyền tư sản.với hoàn cảnh nào . thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã.đông khoảng hơn 1 triệu người ra đi sau tháng 4 năm 1975. thử thách hết sức gay gắt và đã thu được những kết quả quan trọng. trắng trợn. xuất bản là hết sức cần thiết và cấp bách. hoặc qua đài phát thanh) sẽ đem lại niềm hy vọng cho hàng triệu người sau bức màn sắt đó. phát thanh là thủ đoạn duy nhất đủ để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa”.phân hóa nên chúng đã chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng sau đây: Báo chí.nội bộ bọn phản đông người Việt lưu vong bị tác động. vượt qua mọi khó khăn. trong đó trọng tâm là nhằm vào Việt Nam.Trong bối cảnh của tình hình quốc tế và trong nước hiện nay. các thế lực thù địch đang tiến hành đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . Vì vậy. tiến hành thâm nhập tư tưởng và tấn công tâm lý.Những năm qua . Âm mưu. Tổng thống Mỹ Ai-xen-hao đã nói rằng: “Chi một đô-la cho tuyên truyền bằng chi 5 đô-la cho quốc phòng”. thực hiện âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình”. Trong một văn kiện của Nghị viện Mỹ có nói rằng: “Điện đài. Trong việc tấn công tuyên truyền vào Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.các thế lực thù địch xác định:hỗ trợ và sử dụng bọn phản động người Việt lưu vong để chống phá cách mạng nước ta là một hướng tấn công quan trọng. chính phủ Mỹ chủ yếu dựa vào “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ”. và sẽ làm mục nát nền tảng của chế độ Liên Xô.kể cả một số người đã nhập quốc tịch các nước sở tại đều có tinh thần yêu nước. “Đài Châu Âu tự do” và “Đài Tự do”.nhất là sau khi Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. 31 .Trong tình hình hiện nay .chạy trốn hoặc mang nặng định kiến với chủ nghĩa cộng sản. tấn công các nước xã hội chủ nghĩa.…họ vẫn tìm cách chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.đa số kiều bào ở nước ngoài. cũng giống như nước thấm có thể làm mục nát nền móng ngục tù”.văn hoá vừa công khai. Nhưng nhìn chung. một số nước kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa đã nỗ lực vượt bậc. hay trao đổi sách báo.chúng đã tăng cường lợi dụng sức ép chống phá Việt Nam từ bên ngoài . chỉ đạo trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trong giai đoạn hiện nay trên lĩnh vực báo chí. làm suy yếu và thủ tiêu các Đảng Cộng sản trên thế giới. Cựu Tổng thống Ních-xơn thì nói: “Mỗi nguồn tin tức phương Tây xuyên qua tấm màn sắt của chủ nghĩa cực quyền (thông qua khách viếng thăm. vừa che đậy bằng các thủ đoạn tinh vi.Dù ra đi trong thời kỳ nào. phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.Nhưng trong số người Việt Nam ở các nước ngoài nhất là số người “di tản”.không tham gia các hoạt động chống Đảng và chế độ ta.ý thức dân tộc. hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. xuất bản và nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Đỗ Quý Doãn Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Cập nhật: 21/6/2010) TCCSĐT . Trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam. Các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội trên thế giới đang tận dụng thời cơ để phủ nhận những thành quả to lớn mà chủ nghĩa xã hội đã mang lại cho nhân loại trong gần một thế kỷ qua. phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang ở giai đoạn thoái trào.chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” (tháng 121987). Các thế lực thù địch và phản động ở nước ngoài tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá chúng ta.. “Đài Châu Âu tự do” chuyên phát vào Đông Âu và các nước cộng hòa ven bờ biển Ban-tích thuộc Liên Xô. 32 . sách báo lăng mạ.. ngược lại. đại thần. nhất là trên mặt trận tư tưởng . xuất bản. “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” tập trung giới thiệu chính sách và tình hình xã hội nước Mỹ. Chẳng hạn. quy định không được tự do ngôn luận có tính chất tượng trưng như miệt thị Quốc kỳ.. “tự do báo chí” của phương Tây Ở phương Tây. Chúng ta phải tìm hết cách đóng một cái chêm vào giữa các nhà lãnh đạo các nước trong phe cộng sản làm cho họ bất mãn với nhau.. hội họp. gây sự xô xát giữa Chính phủ và nhân dân các nước đó. trọng điểm trước mắt là các vấn đề về nhân quyền. Cùng với việc phát tán các tài liệu.. là sức mạnh nhen lên ngọn lửa trong đêm tối của xã hội cộng sản". thì sẽ bị bắt. thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực báo chí. “đả đảo Nữ hoàng” hoặc tuyên truyền bạo lực cách mạng. phạm vi. xảo quyệt. tài liệu và lợi dụng một số diễn đàn để tuyên truyền cho các quan điểm sai trái về “tự do”. để giúp cho giai cấp tư sản khi cảm thấy sự thống trị của mình bị đe doạ thì sẽ “có khả năng điều động quân đội đến đàn áp công nhân. Đáng chú ý. lập hội. dân chủ. còn giữ lại rất nhiều điều kiện bảo lưu. nếu biết được luật này chắc sẽ có nhận thức mới về tự do ngôn luận ở Mỹ. Cả ba đài phát thanh đều xác định nhiệm vụ của mình là lật đổ chính quyền các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. tình hình nước Mỹ. nghi ngờ lẫn nhau. báo. Tổng thống Mỹ Ri-gân cho rằng: “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” là “lực lượng phi quân sự to lớn. nói thế nào cũng được. đều bị nghiêm trị”. tranh luận các vấn đề của nước mình và những vấn đề chung cùng quan tâm.“Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” là đài phát thanh đối ngoại lớn nhất của Mỹ.. Âm mưu. kinh phí hoàn toàn do Chính phủ Mỹ cung cấp.. Đặc biệt. Phó Giám đốc “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” Ni-con-đớt nói toạc ra rằng: “Chúng ta phải phá hoại sự ổn định của Liên Xô và các nước vệ tinh. mọi người có thể công khai diễn thuyết trong trường hợp nhất định. xuất bản ở Việt Nam Các thế lực thù địch điên cuồng thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam. hoặc kích động nhân dân. có thể thấy rõ. ấn phẩm phản động từ nước ngoài gửi về.”. Trong hiến pháp của các nước tư bản đều ghi công dân có quyền tự do ngôn luận.Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. tự do và kinh tế thị trường phương Tây. cái gọi là “tự do ngôn luận” chỉ là một thứ giả hiệu. tác động đến một bộ phận có tư tưởng dao động ở trong nước. trong đó quy định rõ: “những ngôn luận. Nhà nước và nhân dân ta. ở Mỹ ngôn luận không có tự do tuyệt đối. Những người cho rằng ở nước Mỹ có tự do tuyệt đối. Không phải như một số người nghĩ là ở đây muốn nói gì. nhưng nếu có người hô “đả đảo Chính phủ nước Anh”. hải lục không quân Mỹ. kích động tinh thần tôn giáo sau bức màn sắt hoạt động trở lại”. phát bằng ngôn ngữ của 6 nước châu Âu. chia rẽ nội bộ Đảng và chia rẽ Đảng với nhân dân bằng những thủ đoạn tinh vi. chúng kích động một số người ở trong nước viết sách. dẫn đến bạo loạn.. xé thẻ quân dịch. Nhưng trong hiến pháp của các nước đó. Hiến pháp Mỹ thậm chí còn quy định nghị viện không được đưa ra luật pháp hạn chế tự do ngôn luận.. và cùng với hàng trăm tờ báo của các tổ chức phản động của người Việt ở nước ngoài. Nước Mỹ có nhiều hạn chế đối với tự do ngôn luận. mỗi tuần phát 627 giờ. nâng số đài phát thanh có chương trình tiếng Việt ở nước ngoài lên 37 đài. ở Anh. Từ đó. từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. tuyên truyền cho chủ trương của mình. không được tự do ngôn luận dẫn đến tổn hại trật tự công cộng. Về cái gọi là “tự do ngôn luận”.văn hoá. vào chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. thực hiện giới nghiêm. “Đài Châu Âu tự do” và “Đài Tự do” chủ yếu là kích động thính giả Liên Xô và Đông Âu. khinh thường chính thể Mỹ. làm chệch hướng con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta. địa điểm. Mũi nhọn thâm độc của chúng là tiến công vào chủ nghĩa Mác . thậm chí có thể thóa mạ cả thủ tướng. các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực. “nhân quyền” tư sản. Nghị viện Mỹ đưa ra “Luật Trấn áp bạo động phản loạn”. Mỹ lập thêm “Đài Châu Á tự do”. Chúng ta phải nhóm lên ngọn lửa chủ nghĩa dân tộc. trong đó phát bằng tiếng Nga hằng ngày 24 tiếng đồng hồ. Họ có sự phân công giữa ba đài phát thanh. Đây thật sự là công cụ của các thế lực thù địch và phản động nhằm chống Đảng. “Đài Tự do” chuyên phát vào Liên Xô bằng tiếng Nga và 11 ngôn ngữ các dân tộc ít người ở Liên Xô. Ví dụ. từ đầu năm 1997 đến nay. “dân chủ”. mà bị hạn chế bởi những điều kiện: thời gian.

lệch lạc khác. lãng phí. xuất bản phải tuân theo định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đó là điều không thể xem nhẹ trong công tác Đảng. giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp. các hình thức văn hóa. băng đĩa độc hại vào Việt Nam nhằm dần từng bước làm tha hóa về tư tưởng đối với thanh. Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng vai trò. nhất trí về tư tưởng. thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa. nhiệm vụ của các hoạt động báo chí. Đảng vô sản từ trước tới nay vẫn coi sự nghiệp báo chí là vũ khí tuyên truyền rất lợi hại. tính chân thật. . xuất bản là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. trước hết. đường lối. xuất bản là hết sức coi trọng công tác tuyên truyền. xa rời con đường xã hội chủ nghĩa. đấu tranh chống các luận điệu thù địch. bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc. phê phán các quan điểm sai trái. phẩm chất đạo đức trong sáng. Cần phải hiểu rằng. xuất bản. Để làm tốt vai trò. thiếu niên. Chúng dùng những chiêu bài như “dân chủ”.Tiếp tục phát triển sự nghiệp báo chí. cũng như quan niệm về giá trị để cám dỗ quần chúng nhân dân. văn minh. chính trị và tinh thần trong nhân dân. góp phần tăng cường sự đoàn kết. cổ vũ toàn diện và kiên định.Hoạt động báo chí. khắc phục các biểu hiện thương mại hóa. chính sách của Đảng và Nhà nước. phải “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”. có lúc rất quyết liệt.Phải bảo đảm tính tư tưởng. Nhiệm vụ hàng đầu của báo chí. đi đôi với quản lý tốt. luôn luôn đi đầu trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác . tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. thù địch. Bên cạnh đó. Chủ đề trung tâm của hoạt động báo chí. xuất bản cần quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng đối với lĩnh vực này: . Chúng mưu toan làm cho chúng ta từ bỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa.nghệ thuật trong việc tuyên truyền. tính chiến đấu cao. quan liêu. Nhà nước. tư tưởng Hồ Chí Minh.Chúng tìm mọi cách tác động đội ngũ những người làm báo. góp phần củng cố sự ổn định chính trị của đất nước. “nhân quyền”. nhiệm vụ của mình trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. đảng viên thoái hoá biến chất. truyên truyền trên báo chí. chống đối chế độ. khoét sâu những khuyết điểm của một số cán bộ. điện 33 . kiến thức rộng. mua chuộc một số người có tư tưởng dao động. phức tạp. . xuất bản của Đảng cần phải tuyên truyền một cách vô điều kiện đường lối. Thấy được các âm mưu. mục đích và các biểu hiện tiêu cực. mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội. trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ cao. văn học . có bản lĩnh chính trị vững vàng. xuất bản trong đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực hình thái ý thức giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản còn lâu dài. từng bước hiện đại hóa. quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. tính nhân dân. giao lưu ở nước ngoài đối với những người có các tác phẩm chống đối chế độ. tham gia đấu tranh chống tham nhũng. tăng cường công tác thông tin. văn hóa. hướng dẫn dư luận. thủ đoạn thâm độc đó. Ngoài ra. nhiệm vụ của báo chí. chủ trương. Tích cực biểu dương nhân tố mới. phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. chính sách của Đảng. xa rời tôn chỉ. báo chí. . nước mạnh. nghệ thuật. xuất bản. khoa học và nghiệp vụ. là vấn đề có ý nghĩa nguyên tắc lớn lao. Trước tình hình đó. hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu.Người hoạt động báo chí. phải kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”. thiếu niên chúng ta. dân chủ. lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực. phương châm và quan điểm chính trị của Đảng. chúng còn lợi dụng các kẽ hở trong quản lý. Kiên quyết đấu tranh.I. xuất bản tuyên truyền một cách chính xác đường lối. nhất là lợi dụng các tiến bộ kỹ thuật như mạng in-tơ-nét để đưa các ấn phẩm như sách. có trách nhiệm hình thành dư luận xã hội lành mạnh. xuất bản.Lê-nin. những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Lê-nin chỉ rõ: “Không có báo chí thì không thể tiến hành tuyên truyền. Báo chí. các văn nghệ sĩ. Đặc biệt. thông qua đó tăng cường quan hệ giữa Đảng và quần chúng. khuyến khích việc sáng tác các tác phẩm phản ánh mặt trái của đời sống xã hội. cán bộ và thanh. Tìm mọi cách tài trợ bằng hình thức các giải thưởng. trọng điểm của chiến lược “diễn biến hoà bình” mà các thế lực phản động quốc tế tiến hành đối với các nước xã hội chủ nghĩa là trên lĩnh vực hình thái ý thức. xuất bản. xã hội công bằng. mời đi thăm quan. Không ngừng nâng cao chất lượng chính trị. luôn gắn bó với thực tiễn đất nước. V. coi đó là khuyết điểm chung của cả bộ máy. Trong thông tin. Đây là công cụ quan trọng để củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa. góp phần làm lành mạnh xã hội. “tự do”. tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc ngăn chặn “diễn biến hòa bình”. tính chiến đấu và tính đa dạng. Phương hướng.

hiểu đúng quy luật khách quan của sự phát triển xã hội. thủ đoạn “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . dẫn dắt những dư luận lạc hậu.ảnh. quan điểm của Đảng. chủ trương. sâu rộng. định hướng hệ giá trị. văn nghệ sĩ. Đối với những dư luận phản động. có tính thuyết phục cao trong toàn xã hội. biên tập viên. vong bản. những hình thức quần chúng dễ tiếp thu và phương pháp thuyết phục thích hợp với từng đối tượng.văn hoá của các thế lực thù địch. ủng hộ Việt Nam trong quá trình đổi mới. chất lượng khoa học và chất lượng văn hóa cao. hiện đại hóa. tích cực bồi dưỡng tinh thần tập thể. Lực lượng nòng cốt. sùng bái đồng tiền. Hình thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới phù hợp với bản sắc dân tộc và yêu cầu của thời đại. góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” hết sức thâm độc và nham hiểm của kẻ thù. sắc bén. biên tập viên. góp phần xây dựng con người Việt Nam có lòng yêu nước. truyền bá hệ tư tưởng Mác .. vai trò của báo chí.ta. Nếu bản thân chúng ta vững vàng. Rõ ràng. ra sức tuyên truyền tư tưởng tiên tiến cộng sản chủ nghĩa. xuất bản là cực kỳ quan trọng. Trong cuộc đấu tranh này. sai lầm. chú trọng giáo dục truyền thống. Báo chí. chí công vô tư. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thiết thực. xuất bản là một mặt trận trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Điều đó tạo thành dư luận lớn mạnh có lợi cho việc bồi dưỡng một thế hệ người mới: có lý tưởng. nắm vững chủ nghĩa Mác Lê-nin. việc thực hiện được hay không chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn của chúng. xa rời tôn chỉ. đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá của nhân loại.. ngăn chặn xu hướng lai căng. thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa. tăng cường giao lưu. tuyên truyền nguyên tắc lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích Nhà nước và những phẩm chất của người cộng sản: cần. quyết không cho phép tự do lan tràn. nghề nghiệp. có kỷ luật. đào tạo. thuần phong mỹ tục. tư tưởng Hồ Chí Minh.Lê-nin. coi thường các giá trị nhân văn. giữ vững phương hướng đúng đắn trong chỉ đạo dư luận. bất chấp đạo lý. các văn nghệ sĩ. 34 . để làm giàu có thêm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. phấn đấu làm sao cho sản phẩm báo chí. sân khấu. xuất bản cần ra sức tuyên truyền tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. “nhân quyền” tư sản. đặc biệt là thanh niên hiểu và nhận rõ tình hình đất nước. trí. xuất bản cũng phải ra sức tuyên truyền tinh thần yêu nước. đồng thời cần chú ý tiến hành giáo dục. liêm. “dân chủ”. pha tạp về văn hóa. lãnh đạo cơ quan chủ quản là một việc rất quan trọng và cấp bách. có văn hóa. xuất bản. bồi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ. Không thể căn cứ vào quy luật giá trị để lãnh đạo việc sản xuất các sản phẩm tinh thần. Làm tốt công tác thông tin. quán triệt sâu sắc đường lối. chúng ta cần kiên quyết phê phán. chúng ta phải không ngừng nâng cao cảnh giác. Làm tốt việc giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc rằng: Trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế. bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên. bồi dưỡng. mục đích trong hoạt động báo chí. Để chống “diễn biến hoà bình”. làm biến chất dần nền văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam. nâng cao trình độ tư tưởng. tạo ra sự hiểu biết với quan điểm. khiến cho họ. Thực hiện chính sách đổi mới. xuất bản phải là sản phẩm có chất lượng chính trị. kiệm. dũng. đặc biệt là thủ đoạn sử dụng thế mạnh về thông tin đại chúng. tuyên truyền đối ngoại để mở rộng giao lưu văn hóa với nước ngoài. Giáo dục. Phải quan tâm đến việc tuyên truyền nhằm xây dựng nền tảng tinh thần của con người và xã hội. hợp tác văn hóa. cố gắng làm cho nó chuyển sang hướng đúng. phê phán lối sống buông thả.. có đạo đức. phải luôn luôn quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Khắc phục xu hướng thương mại hóa. chắc chắn có thể đẩy lùi được nguy cơ “diễn biến hoà bình”. Cảnh tỉnh để mọi người hiểu sản phẩm văn hóa tinh thần của chủ nghĩa xã hội không được thị trường hóa.. phương tiện nghe nhìn hiện đại để truyền bá quan điểm “tự do”. báo chí. Nếu làm khác đi. lập trường rõ ràng. hiểu rõ các âm mưu. văn hóa độc hại sẽ tràn ngập xã hội. chính. . cũng là bộ phận hợp thành quan trọng của công tác tuyên truyền. tâm lý vọng ngoại./. có nhân. đội quân chủ lực và tiên phong là đội ngũ phóng viên. phân định rõ địch . yêu chủ nghĩa xã hội. khắc phục tâm lý tự ti dân tộc. giới thiệu văn hoá dân tộc Việt Nam để nhân dân thế giới hiểu Việt Nam. Báo chí. quan tâm xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc. Chúng ta cần làm cho dư luận xã hội tiến bộ giành được địa vị chủ đạo. Tăng cường giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa cho quần chúng nhân dân.

đây là điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập. kèm cặp chặt chẽ của thầy cô giáo ở nhà trường và bố mẹ. kích động. Những âm mưu và thủ đoạn thực hiện “DBHB” trong sinh viên trong những năm vừa qua là: .. Họ rất nhanh nhạy trong việc tiếp thu các thông tin mới trong khoa học.. của khoa và của nhà trường (trực tiếp là phòng công tác sinh viên). Về văn hoá. trí tuệ và tài năng của mình cho sự nghiệp CNH. với âm mưu thủ đoạn “DBHB” chúng đã len lỏi vào các ký túc xá sinh viên. nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. đang phát triển mạnh mẽ về thể chất và tinh thần. song khả năng phân tích và chọn lọc lại chưa cao. họ vừa mới có cuộc sống tự lập. làm cơ sở cho những vụ gây rối trật tự an ninh trong đời sống sinh viên và trong xã hội.Đưa các ấn phẩm văn hoá đồi trụy. để phòng chống âm mưu “DBHB” trong sinh viên. lập trường tư tưởng còn chưa vững vàng. Nhưng với sự nhanh nhạy và bản lĩnh vững vàng của mình.“DBHB” của địch còn thông qua các hội thảo quốc tế. của các trường đại học. họ lại vừa mới tốt nghiệp phổ thông. Nghĩa là.“DBHB” của địch đối với sinh viên thông qua các chương trình học bổng.. không ít sinh viên còn mơ hồ về chính trị. phản động vào trong sinh viên. Sinh viên là lực lượng tiêu biểu của tuổi trẻ. Những hoạt động nhằm thực hiện âm mưu “DBHB” đối với sinh viên trong thời gian qua trên lĩnh vực chính trị tư tưởng là thường xuyên liên tục và bằng nhiều phương pháp tuyên truyền. cao đẳng và trên các hệ thống truyền thông. Ngoài ra. dễ bị lôi kéo. lôi kéo. do đó phần lớn họ ít hay nhiều còn mơ hồ về chính trị. nên dễ dao động. Ngoài ra. đến các hội thảo khoa học. HĐH đất nước. Tuy nhiên.. . về sống chung trong ký túc xá hoặc trọ học trong các gia đình xung quanh các trường đại học và cao đẳng. mua chuộc. Họ sẽ đóng góp sức lực.“DBHB” của địch thâm nhập vào tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên nhằm phá vỡ các tổ chức này. tập trung về các trung tãm kinh tế. vi tính. tư tưởng đối với sinh viên của các thế lực thù địch vừa qua. kích động của chúng một cách có hiệu quả. nhiều sinh viên đã phát hiện và đấu tranh trực diện đối với việc tuyên truyền. lôi kéo sinh viên vào con đường lầm lạc chống Đảng. chống lại nhân dân Việt Nam. Về tổ chức. hàng ngày sinh viên được tiếp thu tinh hoa nhân loại trên nhiều lĩnh vực: khối kiến thức khoa học đại cương. Ngày nay. cũng như những luồng tư tưởng mới trong xã hội. sinh viên còn ít được bồi dưỡng.Sinh viên là lực lượng trẻ. xuyên tạc. Sinh viên là đối tượng trong các trung tâm giao lưu của xã hội. . Tuy nhiên. có mong muốn vươn lên nắm băt các tri thức nhân loại để trong thời gian dài tự hoàn thiện mình về mọi mặt. các trường đại học. lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật quan trọng trong tương lai của đất nước. tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên. cao đẳng trong và ngoài nước được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin mới. vừa ra khỏi sự quản lý. giàu ước mơ hoài bão. . kiến thức chuyên sâu (khối kiến thức nghề nghiệp) trong trường đại học. các thành phố và thị xã để sống và học tập. sẽ bị các thế lực thù địch lôi kéo và băng hoại bằng “DBHB”. sinh viên còn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức đảng. nhằm mục tiêu chống phá cách mạng trong hiện tại và tương lai. sinh viên còn đang trong giai đoạn tìm kiếm tri thức để tự khẳng định mình. trên Internet. giảng đường. tự quản và tập thể. thiếu kinh nghiệm... nhiều sinh viên còn học thêm ngoại ngữ. trong trường đại học sinh viên chịu sự quản lý của lớp. cao đẳng cần 35 . Từ thực tiễn hoạt động chống phá về chính trị. nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tư tưởng. Về khoa học. Với đặc điểm và vai trò của sinh viên như đã nêu trên. mê tín dị đoan trong sinh viên để thực hiện “DBHB” . tiên phong.Lợi dụng tín ngưỡng. thông qua các hệ thống truyền thông. Họ xuất thân từ các giai tầng khác nhau của mọi miền đất nước. nếu không có sự định hướng họ dễ bị lệch lạc. Về chính trị. sinh viên là đối tượng mà các thế lực thù địch thực hiện ''diễn biến hoà bình'' (“DBHB”). với mức thu nhập của gia đình rất khác nhau. đi làm gia sư...

. cần giảng ngắn gọn. tư tưởng sai trái. nhiệm vụ của Ban Giám hiệu các trường đại học. công tác Hội và gần gũi với quần chúng. thể thao hợp lý và đúng định hướng chính trị của Đảng và Nhà nước. niềm tin vào Đảng. tinh thần cho sinh viên. chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên.Tăng cường cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hoá. cao đẳng càng nặng nề hơn trong việc chăm lo đời sống vật chất. sinh động. tư tưởng Hồ Chí Minh.Có chế độ chính sách đầy đủ hợp lý và toàn diện về học bổng. Theo chúng tôi. tăng cường thời lượng thảo luận. gần gũi quần chúng. Nhà nước và chế độ XHCN cho sinh viênl đồng thời phê phán những quan điểm. đây là kẽ hở để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “DBHB” trong sinh viên. có trình độ chuyên môn cao. xây dựng lực lượng nòng cốt trong sinh viên. đất nước. thế giới quan và đạo đức cộng sản: các giá trị truyền thống dân tộc. Thời lượng của các môn học này đã hợp lý. giảm tới mức tối thiểu việc đóng góp của sinh viên. khách quan. đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên hiện nay vẫn còn nhiều thiếu thốn. chủ trương đường lối chính sách. nghiên cứu khoa học. Bằng nhiều hình thức. có ý chí vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập. giản dị. Ban Giám hiệu các trường đại học.Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm: thư viện để thu hút sinh viên vào học tập và nghiên cứu khoa học nhiều hơn nữa. thiết thực. mục tiêu là giáo dục cho sinh viên sống và làm việc theo pháp luật. Tư tưởng Hồ Chí Minh. lệch lạc và làm rõ âm mưu thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch để sinh viên có biện pháp phòng ngừa. tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trao đổi để nhận thức tri thức khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Nếu chúng ta làm tốt công tác giáo dục cho sinh viên. nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên trong các nhà trường. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên trong các trường đại học. thì kẻ thù dù có nham hiểm và thâm độc đến đâu cũng thất bại trong âm mưu “DBHB” về mặt chính trị tư tưởng đối với sinh viên. song điều quan trọng là phương pháp giảng dạy các môn học đó sao cho có hiệu quả. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là những môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của bậc đại học và cao đẳng. Vì vậy. Cần xây dựng lực lượng nòng cốt trong sinh viên. từ đó họ phải kiên định với con đướng CNXH mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra.. Muốn làm được điều đó. cao đẳng phải xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. để đề ra biện 36 . có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh. tích cực. tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác. Ba là. . Giáo dục nâng cao nhân sinh quan. lý tưởng. có uy tín và tích cực trong công tác Đoàn. Phòng chống âm mưu “DBHB” về chính trị tư tưởng đối với sinh viên có nhiều lực lượng tham gia. với nhiều biện pháp. làm cho sinh viên thấm nhuần quan điểm: Đảng.. lệ phí. để trong bất kỳ tình huống nào ta cũng nắm bắt được đối tượng. Bốn là. Hai là. súc tích về lý luận. Nội dung hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên phải phong phú. thướng xuyên giáo dục chính trị tư tưởng để sinh viên tự xác định cho mình về vị trí. chúng ta phải giáo dục cho mọi sinh viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng. Chúng ta phải thừa nhận rằng.Lênin. vai trò và nhiệm vụ của mình. .thực hiện tốt các giải pháp sau: Một là. năng động. họ là những sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. cao đẳng cần tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần cho tổ chức Đoàn và Hội Sinh viên của trường hoạt động. theo bản sắc văn hoá đân tộc. âm mưu và biện pháp “DBHB” của chúng. có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê cao. các môn học: Chính trị Mác-Lênin. Những công việc cần làm ngay là: . pháp luật của Đảng và Nhà nước cho sinh viên. Hiện nay. nhưng phải tạo điều kiện để họ tự chống âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch là tốt nhất và hiệu quả cao nhất. dân tộc có quan hệ chặt chẽ với chế độ XHCN.Cải tạo điều kiện sinh hoạt trong các ký túc xá. học phí.

thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. hòa bình. trong đó. và khi thực hiện đường lối cải cách. chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào. phòng chống “DBHB” trong giáo dục và đào tạo cũng là nhiệm vụ cấp bách và hàng đầu. tự chủ. hợp tác và phát triển. chúng ta chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập. từ đó. khủng bố. đấu tranh giai cấp. Trong điều kiện và đặc điểm đó. do sai lầm kéo dài về nhiều phương diện.xã hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. lý tưởng. nhân dân thế giới đang đứng trước những vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận mệnh loài người. cao đẳng. giành được những thành tựu mới. xung đột vũ trang.Công cuộc đổi mới. hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay diễn ra trong bối cảnh và tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc. quản lý của Nhà nườc là những định hướng. Tuy nhiên. hợp tác bình đẳng. song cuộc đấu tranh dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình. Đảng ta đã khẳng định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”. phong trào cộng sản và cánh tả vẫn gặp nhiều khó khăn gay gắt. chiến lược "răn đe thực tế" với chính sách "cây gậy và củ cà rốt" những năm 70 của chủ nghĩa đế quốc. chống khủng bố. Năm là. Xu thế lớn không thể đảo ngược là hòa bình. Trong đó. HĐH đất nước trong hiện tại và tương lai. đa dạng hóa quan hệ. đã từng góp phần trực tiếp làm sụp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu những năm trước đây và đang tìm mọi cách tiếp tục hòng làm lung lay dẫn tới sụp đổ các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay. kiên quyết và tỉnh táo đấu tranh làm thất bại âm mưu. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã sử dụng các biện pháp "diễn biến hòa bình" hỗ trợ cho phương thức vũ trang chống các nước xã hội chủ nghĩa. mất cảnh giác với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuất hiện khá phổ biến ở các nước Đông Âu và Liên Xô thời kỳ này đã lấn át tư tưởng. ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản ngày càng mở rộng trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Sự lãnh đạo của Đảng. quan điểm đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp.. tiếp tục diễn ra ngày càng phức tạp. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của các mạng Việt Nam. hoạt động can thiệp.Ngay từ khi còn thực hiện cuộc Chiến tranh lạnh. Chiến lược "phản ứng linh hoạt" với chính sách "mũi tên và cành ô liu" những năm 60. tôn giáo. tuy còn nhiều khó khăn. đánh bại chiến lược “DBHB” của các thế lực thù địch đối với nước ta. dân chủ. Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ. lật đổ. tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên. nhiều nước xã hội chủ nghĩa bắt đầu lâm vào khủng hoảng. xung đột sắc tộc. đồng thời đề cao cảnh giác. dân chủ. chủ nghĩa tư bản. độc lập dân tộc. Tư tưởng hòa bình chủ nghĩa. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. chiến tranh cục bộ.. quan trọng. đối đầu về quân sự. Điều đó không phải do chúng ta gán ghép hay suy diễn mà thể hiện rõ trong các âm mưu chiến lược của chủ nghĩa đế quốc từ những năm 50 của thế kỷ XX. cao đẳng thực hiện nhiệm vụ giáo dục-đào tạo đội ngũ cán bộ tương lai của đất nước có trình độ khoa học. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Hai yêu cầu trên không tách rời và mâu thuẫn nhau. phát triển và tiến bộ xã hội đang diễn ra sôi động. tìm mọi cách xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. mà cả trong toàn bộ hoạt động thực tiễn của chúng ta trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. độc lập dân tộc. tiếp tục trụ vững và phát triển. Cuộc cách mạng XHCN do Đảng lãnh đạo là cuộc cách mạng sâu sắc. sau những năm điều chỉnh. Lợi dụng cơ hội này. cải cách. Phong trào cộng sản. đẩy mạnh công nghiệp hóa. hợp tác và phát triển. Trong khi đó. toàn diện trên nhiều lĩnh vực. có kỹ thuật. công nhân quốc tế và cánh tả đang có nhiều nỗ lực vượt qua thử thách để dần từng bước khôi phục. Bước vào những năm 80 của thế kỷ XX. đa phương hóa. càng dẫn tới khủng hoảng trầm trọng hơn. nhưng một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa vẫn kiên định mục tiêu.. cùng có lợi với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị. các nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.pháp phòng chống hiệu quả nhất. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm tới giáo dục và đào tạo. mà xuyên thấm vào nhau không chỉ trong tư duy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. tiến hành đổi mới. Trong bối cảnh và đặc điểm đó của tình hình quốc tế. đã đạt được sự ổn định và có bước phát triển. 2 . đã được triển khai liên tục. có kỷ luật. các thế lực thù địch tiếp tục chống phá. song đã có những bước tiến và dấu hiệu mới. chủ nghĩa đế quốc hoàn thiện chiến lược "diễn biến 37 . hiện đại hóa. chiến lược "diễn biến hòa bình" được coi là biện pháp hữu hiệu hàng đầu. .. chạy đua vũ trang. vì vậy. ý chí cách mạng. ráo riết chống các nước xã hội chủ nghĩa. quản lý của Nhà nước với các trường đại học. có năng suất cao đáp ứng cho nhu cầu CNH. là cơ sở để các trường đại học. là bạn. cải tổ sai lầm. nhanh chóng khắc phục nguy cơ tụt hậu. đẩy lùi nguy cơ chiến tranh. vì nó tạo ra nguồn nhân lực cao cấp. nổi lên hàng đầu là giữ gìn hòa bình. đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

có nghĩa là. đưa các mối quan hệ quốc tế phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở giữ vững độc lập. Họ lợi dụng những kẻ cơ hội. bạo loạn lật đổ đánh đòn quyết định làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở các nước này. tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu. Sáu là. về bản chất sâu xa. Thủ đoạn thường xuyên được sử dụng là lợi dụng. phủ nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản. "phi chính trị hóa" để vô hiệu hóa quân đội và công an. chệch hướng phát triển của nền kinh tế. coi đó là chiến lược cơ bản để giành thắng lợi cuối cùng. kinh tế. Đảng. nhưng như họ đã từng tuyên bố. họ vẫn tiến hành một cuộc chiến tranh.Thời gian qua. "không đánh mà thắng" hoặc "một cuộc cách mạng nhung". đa đảng nhằm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.hòa bình".Lê-nin để thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản trong các nước xã hội chủ nghĩa. khi nội tình các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô đã bộc lộ toàn diện sự khủng hoảng trên tất cả các lĩnh vực. tiến tới chi phối. khuyết điểm của Đảng. làm suy yếu. kích động những vấn đề "dân chủ". Ba là. dẫn tới biến chất cả một xã hội. "cách mạng sắc màu". "tôn giáo" để gây mâu thuẫn nội bộ. Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và chân thành cảm ơn các nước. Luận điệu được sử dụng thường xuyên là đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo là "độc tài". xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản. 1990. đa đảng đối lập trong các nước xã hội chủ nghĩa. "dân tộc". thực hiện đa nguyên chính trị. Điều đó có nghĩa là mục đích cuối cùng của chiến lược "diễn biến hòa bình" là xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa. Để đạt được điều đó. các tổ chức quốc tế đã 38 . mục tiêu phải đạt tới là tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương và coi đó là khâu đột phá của chiến lược "diễn biến hòa bình". phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ lôi kéo một bộ phận quần chúng vào các cuộc bạo loạn chính trị. là "bóp nghẹt dân chủ". đó là "chiến thắng không cần chiến tranh". đòi đa nguyên. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại. chuyển hóa văn hóa. gây mất ổn định về chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. tập hợp "những người bất đồng chính kiến". xóa bỏ chủ nghĩa Mác . xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. vì thế phải thay thế bằng chế độ chính trị đa đảng! Từ đó. đòi thực hiện nhân quyền và dân chủ kiểu tư sản. phá hoại Đảng từ bên trong" (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng). "nhân quyền". Thủ đoạn họ thường dùng là xuyên tạc lịch sử. Trong tình hình và thời cơ mới. chủ nghĩa đế quốc đã dùng các thủ đoạn "diễn biến hòa bình". lối sống xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo và các giá trị phương Tây. cơ hội chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. Hai là. Các thế lực thù địch bỏ ra nhiều công sức và cả tiền bạc để lôi kéo. lũng đoạn. chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm chống đến cùng chủ nghĩa xã hội là không thay đổi. văn hóa và xã hội. dùng họ làm "cơ sở". Như vậy. tìm mọi cách nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối. đó là "một cuộc chiến tranh không có khói súng". Đến năm 1989. 3 . đặc biệt là chính trị. mục đích trên của chiến lược "diễn biến hòa bình". Về bản chất. thực chất là những phần tử chống chủ nghĩa xã hội. làm suy yếu. vì vậy. Năm là. Nhận rõ bản chất. đạo đức để chia rẽ. phản bội về chính trị hoặc thoái hóa về phẩm chất. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định các mục tiêu cơ bản sau: Một là. "nội ứng" cho việc thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình". Những mục tiêu cơ bản trên có quan hệ chặt chẽ với nhau và nếu để cho các thế lực thù địch thực hiện được thì điều không tránh khỏi là họ sẽ đạt mục đích cuối cùng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. đạo đức. tự chủ. so với các chiến lược và mục tiêu trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Nhà nước và nhân dân ta đã vạch trần: "thế lực chống chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc luôn chĩa mũi nhọn vào Đảng. khống chế kinh tế. phủ nhận thành tựu cách mạng. đòi phi chính trị hóa bộ máy nhà nước. chiến lược này chỉ thay đổi phương thức và thủ đoạn. Các nhà lý luận của chiến lược "diễn biến hòa bình" cho rằng. rõ ràng là "diễn biến hòa bình" và cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" thực chất là một cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong giai đoạn mới. Bốn là. tranh thủ sức mạnh thời đại để phát triển đất nước. từ đó làm biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và tha hóa con người. thổi phồng sai lầm. phát huy tối đa nội lực và bản sắc dân tộc. Đảng.

thù địch. Về mặt địa lý.Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. hợp tác trong sáng. đất nước ta đã không sụp đổ theo.. Âm mưu đó được thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể. tâm lý của xã hội. thù địch thay đổi phương thức. đã đổi mới thành công. giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu. "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị được các thế lực thù địch coi là trận tuyến hàng đầu trong chống phá ta. ngày càng có hiệu quả với Đảng. Đặc biệt.. thù địch tìm mọi cách thực hiện âm mưu này hòng "phá vỡ thế đồng nhất một khối của Đảng Cộng sản Việt Nam" và "làm cho phân tán chế độ cộng sản Việt Nam thành nhiều trào lưu đối kháng nhau" như tuyên bố đầy tham vọng và ảo tưởng của một số kẻ phản động là người Việt sống lưu vong. đảng viên và quần chúng để nhằm tạo ra sự phân hóa.có sự phối hợp. tư tưởng Hồ Chí Minh. giao lưu. Việt Nam có một vị trí hết sức quan trọng về địa . Đây là hoạt động mũi nhọn. "nhân quyền" làm ngòi nổ kết hợp với răn đe. phân liệt. xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội. chủ quyền. phản động tập trung phản kích. Chúng nuôi dưỡng. quốc phòng. kích động các khuynh hướng cơ hội. chống phá. Trên lĩnh vực tư tưởng. phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác . Thời gian qua. các thế lực phản động.Lê-nin. đột phá để thực hiện ý đồ chiến lược làm chuyển hóa từ bên trong và bên trên của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta.Lê-nin áp dụng máy móc.. hợp tác. gây bạo loạn lật đổ. hành động can thiệp vào công việc nội bộ. "đi dưới hai làn đạn". thủ đoạn. xung đột trong đời sống tinh thần. "dân tộc". chính trị. từ đó tạo điều kiện thuận lợi du nhập hệ tư tưởng tư sản vào quần chúng. vào nội bộ ta. sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. ngọn cờ đầu tiên của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. viện trợ. vững bước tiến lên trong một thế giới đầy biến động phức tạp và khó lường. đảng viên và nhân dân ta. chủ nghĩa đế quốc. 39 . tạo ra một "khoảng trống tư tưởng" trong cán bộ. đó là âm mưu cơ bản. không thay đổi.kinh tế và địa .quân sự. toàn vẹn lãnh thổ. "tôn giáo". đối ngoại nhằm chuyển hóa dần từ bên trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. an ninh quốc gia và ổn định chính trị của nước ta. xâm phạm độc lập. an ninh. lâu dài. dao động. phản ánh bản chất chống chủ nghĩa xã hội của các thế lực phản động. thống nhất. các hoạt động mậu dịch. mà ngược lại. địa . Đánh phá vào chủ nghĩa Mác . tư tưởng. tiến tới thực hiện "đa nguyên chính trị".chính trị. phản động tập trung mọi cố gắng để chứng minh sự "lỗi thời" của chủ nghĩa Mác Lê-nin. tư tưởng Hồ Chí Minh để nhằm phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng ta và của xã hội ta. tư tưởng. Không khuất phục được nhân dân ta bằng vũ lực. ngoại giao làm hậu thuẫn. các thế lực phản động. Điều đó đã làm thất vọng các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội và với đất nước. Các thế lực thù địch. hội nhập. các thế lực thù địch đã và đang chống phá Việt Nam toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. tình cảm.Lê-nin. Ních-xơn đã xác định "Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất. Chúng còn vu cáo Đảng ta đã "đem chủ nghĩa Mác . hữu khuynh. gượng ép vào Việt Nam". hỗ trợ. bạo lực vì thất bại trong các cuộc chiến tranh xâm lược từ năm 1945 đến năm 1975.. Phải nhận rõ. trong quan hệ quốc tế. trong cán bộ. định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước ta. thực chất là gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng Việt Nam. "đa đảng đối lập". Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở khu vực Đông Nam á. đồng thời quảng cáo cho mô hình "xã hội dân chủ" và khả năng đi theo "con đường thứ ba" phi xã hội chủ nghĩa. lợi dụng các quan hệ quốc tế. thay đổi mục tiêu. dân tộc ta. đối lập. phản động coi Việt Nam là một trong những trọng điểm để chống phá.chiến thắng không cần chiến tranh". sự tiếp tục tồn tại và phát triển của một nước xã hội chủ nghĩa và của một Đảng Cộng sản cầm quyền ở Đông Nam á làm cho các lực lượng chống cộng. tư tưởng làm hàng đầu. quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng". các thế lực thù địch. toàn bộ vũ khí của chúng ta. Nhà nước và nhân dân ta. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống chủ nghĩa xã hội. làm tan rã Đảng Cộng sản Việt Nam. dùng "diễn biến hòa bình" kết hợp bạo loạn lật đổ để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" nằm trong nhiệm vụ lớn trên đây. lấy chính trị. Do vị trí đó. để chống phá. Trong cuốn sách "1999 . văn hóa. không chút mơ hồ rằng. phủ định nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác . Khẳng định nhất quán điều đó không hề mâu thuẫn với thái độ của chúng ta là chủ động ngăn chặn. thực hiện "không đánh mà thắng". kinh tế làm mũi nhọn. Để thực hiện âm mưu trên. thù địch tìm mọi cách để chống phá hòng làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

làm cho kinh tế Việt Nam lệ thuộc dần vào các trung tâm kinh tế quốc tế. xuyên tạc lịch sử. thông qua các hoạt động kinh tế . không phải chủ nghĩa xã hội" và "không có ảnh hưởng của tư tưởng Mác . liên kết.. đồng thời là một sự thật rằng. các thế lực phản động đã đồng thời sử dụng một nhóm kẻ phản động người Việt Nam ở nước ngoài móc nối với các tổ chức phản động trong nước..an ninh và đối với lực lượng vũ trang. đồi trụy vào nước ta. Sự hợp tác kinh tế bình đẳng. để thực hiện mưu đồ đen tối của chúng. phá hoại. trên mạng in-tơ-net. vẫn có những mưu đồ. liên doanh. tài trợ. vô liêm sỉ. thích ăn chơi. thực dụng. các thế lực thù địch tìm mọi cách du nhập lối sống. dân chủ để gây rối. văn hóa tư sản vào nước ta. làm cho văn hóa của chúng ta đi chệch mục tiêu. bí mật và thâm độc nhằm làm cho lực lượng vũ trang xa rời mục tiêu. kể cả gây sức ép chính trị. suy thoái về đạo đức.an ninh và lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu trọng yếu phải tập trung làm suy yếu và phá hoại. văn hóa tốt đẹp của dân tộc. đặc biệt trong những "thời điểm nóng" và bất ngờ. thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người. Gần đây. Tham vọng ngông cuồng mà đầy ảo tưởng của họ là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối. làm biến đổi dần cơ sở kinh tế . phủ nhận thành tựu cách mạng nhằm đổi trắng thay đen. Cũng có một số cán bộ đã bị mua chuộc. vị kỷ. tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. vô hiệu hóa. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống Việt Nam. đưa nền kinh tế nước nhà phát triển chệch định hướng xã hội chủ nghĩa lại nằm trong âm mưu lâu dài của chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế đối với nước ta của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội. lợi dụng các hoạt động kinh tế để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" một cách mềm dẻo. thù địch. đua đòi. làm xói mòn nền tảng và các giá trị đạo đức.. cùng với các âm mưu. điều hành được nền kinh tế cũng là một ý đồ được các thế lực thù địch tìm nhiều cách để thực hiện trong thời gian qua. Để phá hoại an ninh quốc gia. chúng đưa nhiều thông tin sai lệch. kích thích các tệ nạn xã hội phát triển. từng bước can thiệp nội bộ và tạo sự chuyển hóa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. dân tộc. tìm cách làm suy yếu.. hạ bệ thần tượng và các nhân vật lịch sử. các thế lực thù địch ra sức nêu vấn đề tôn giáo. liên doanh. không làm tròn vai trò lực lượng nòng cốt trong đấu tranh. trắng trợn vu cáo. Để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình". vụ lợi. làm mất dần vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. băng hình. thúc đẩy kinh tế tư bản tư nhân phát triển và cố tình phủ định. tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác . cố tình cho rằng "con đường Bác Hồ đã chọn là con đường dân tộc. các lực lượng phản động bên trong và bên ngoài phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa một số lượng lớn tài liệu.. đầu tư. sách báo. Hiện nay. hỗ trợ. Cũng có những thế lực. Đặc biệt.Các thế lực thù địch còn tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. mất phương hướng. Thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế nước ta theo hướng tư bản chủ nghĩa. trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lĩnh vực quốc phòng . Thông qua các hoạt động đầu tư. phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phản tuyên truyền. tạo dựng các "nguyên cớ" trong các lĩnh vực này để gây rối. sự khẳng định đó không trái với một nhận định.. giữa người cách mạng và kẻ phản dân. nhân quyền... đặc biệt là thế hệ trẻ. lối sống do rơi vào cạm bẫy kinh tế của các thế lực phản động. lôi kéo. văn hóa. phá hoại ổn định chính trị đất nước. kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo. đảng viên. bịa đặt. Lợi dụng những vấn đề nhạy cảm làm ngòi nổ. Nhưng lợi dụng chủ trương đó để thực hiện ý đồ chỉ chú trọng đầu tư. lối sống của một bộ phận cư dân mạng. hưởng lạc. đạo đức. là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. băng nhạc có nội dung phản động. liên kết. Cần phải khẳng định rõ ràng điều đó. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. nhằm tạo ra một thế hệ mất gốc. độc hại để nhiều người có thể truy cập. để đặt ra những điều kiện ràng buộc về chính trị. Một số vụ việc xảy ra trong thời gian qua thể hiện rất rõ các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề tôn giáo. qua đó tác động rất xấu đến nhận thức. Đảng. tình cảm. lý tưởng cách mạng.Lê-nin". Phát triển kinh tế tư nhân như là một trong những động lực của nền kinh tế là cần thiết và đúng đắn. cùng có lợi của nhiều nước và nhiều tổ chức kinh tế quốc tế đã tạo thuận lợi và thời cơ cho sự phát triển kinh tế Việt Nam những năm qua. nhân quyền. lý tưởng yêu nước và chủ nghĩa xã hội. Song. viện trợ. "Phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang là mục tiêu lâu dài. bạo loạn. tờ rơi. bị tha hóa dẫn tới biến chất về chính trị. các thế lực thù địch xác định lĩnh vực quốc phòng . làm tha hóa một bộ phận cán bộ. Nhà nước không kiểm soát.xã hội của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. kích động các đối 40 .hợp tác. để từng bước làm chệch định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. lẫn lộn giữa công và tội.Lê-nin. Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác đó. êm thấm nhưng rất thâm độc và nguy hiểm. xuyên suốt mà các thế lực thù địch tập trung phá hoại bằng nhiều thủ đoạn hết sức đa dạng. Hiện nay. chúng còn dựng chuyện bôi nhọ thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách trắng trợn. ý định đen tối. dân tộc. thủ đoạn trên.

chủ quyền quốc gia và của chế độ bị đe dọa trực tiếp. phản động đội lốt tôn giáo. đã được thực tiễn kiểm nghiệm thời gian qua. nếu lơ là. lật đổ.. trong hoạt động thực tiễn. coi cuộc đấu tranh này là nhiệm vụ chung. đồng thời phải chủ động tiến công từ trong "trứng nước". chủ quyền quốc gia. là phương châm đúng đắn. văn minh". tự diễn biến" từ đó lẩn tránh. đe dọa an ninh quốc gia. tổ chức 41 . lối sống. văn hóa. thông qua sẽ là quan điểm. kết hợp giữa tuyên truyền theo kiểu "rỉ tai". không có khói lửa. chỉ đạo và tổ chức đấu tranh.tượng cực đoan. kiên quyết và tỉnh táo chống các khuynh hướng bảo thủ. kiên quyết chống là quan trọng. Ngăn chặn. phức tạp. có hiệu quả để nhân lên sức mạnh chung của toàn dân tộc mạnh hơn hẳn sức mạnh chống phá của các thế lực thù địch. phòng ngừa từ xa. trong bất cứ hoàn cảnh nào. tâm lý chiến với việc sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật ngày càng hiện đại. đảng viên và toàn thể nhân dân góp ý. tự chuyển hóa. tư tưởng. phòng ngừa với chủ động tiến công. Để thực hiện tư tưởng chỉ đạo trên. Do đó. quan hệ quốc tế mở rộng. Cần quán triệt sâu sắc. đồng thời coi việc chủ động. chỉ đạo sát sao. Các phương tiện sử dụng của kẻ thù rất đa dạng. Đảng và Nhà nước không thể phạm sai lầm về đường lối. thủ đoạn "diễn biến hòa bình". của toàn Đảng. Thực tiễn những năm qua đã chứng minh rằng. không tích cực. toàn dân. mọi tổ chức và mỗi người dân cần đề cao cảnh giác. lấy xây vững mạnh là chính. toàn vẹn lãnh thổ. Kết hợp chặt chẽ đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. cả khuynh hướng hữu khuynh và tả khuynh. Dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới.Thực tiễn đã chỉ ra rằng. cuộc đấu tranh này không chỉ có ý nghĩa về mặt giai cấp mà còn có ý nghĩa sâu sắc về mặt dân tộc. Giành thắng lợi trong chống "diễn biến hòa bình". chủ quyền quốc gia. các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với nước ta. đẩy lùi. tổ chức thực hiện một cách kiên trì. rõ ràng rằng. kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống". dân tộc nhằm phát triển lực lượng. khoa học và quyết liệt những nội dung trong các văn kiện trên. nơi nào. ngăn chặn. đạo đức. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. Đảng thổi phồng nguy cơ "diễn biến hòa bình. từ trước. Đây là cuộc đấu tranh không có chiến tuyến. tổ chức hoạt động bạo loạn. nghi ngờ cho rằng. tinh vi và ngày càng phức tạp. xã hội tốt đẹp. ý đồ. cần tạo nên sức mạnh vô địch bằng cách phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước. xã hội. bổ sung và được Đại hội thảo luận. song rất quyết liệt.. kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn. đường lối có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước. đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao là điều kiện bảo đảm vững chắc làm thất bại các mưu đồ và thủ đoạn thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với nước ta của các thế lực thù địch. công bằng. nước mạnh. kết hợp tạo sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên với bạo loạn. sau khi được cán bộ. có trách nhiệm tham gia tự nguyện. làm thất bại các âm mưu. súng đạn. chế độ xã hội chủ nghĩa. của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đảng và Nhà nước ta khẳng định. mất cảnh giác. mọi ngành. Mọi cấp. Kẻ thù âm mưu chống phá ngầm từ bên trong. thời gian qua. trì trệ. tích cực. vấn đề có ý nghĩa quyết định là xác định đường lối đúng trong chiến lược phát triển đất nước trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. cần quán triệt các phương châm cơ bản sau: Một là. lật đổ là quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng và Nhà nước ta. Tách rời hay đối lập hai nội dung đó sẽ dẫn tới sai lầm trong nhận thức. đấu tranh dân tộc gay go. xã hội dân chủ. tinh vi và lâu dài trên mọi lĩnh vực chính trị. kinh tế. chúng ta mới có thể giữ vững được độc lập dân tộc. trong chiến tranh bảo vệ và giải phóng Tổ quốc trước đây phải được phát huy cao độ và phát triển trong cuộc đấu tranh mới này. từ nơi xuất phát của các âm mưu. từ bên trên. Kinh nghiệm thực tiễn chỉ ra rằng. văn hóa tinh thần lành mạnh. Kinh tế đất nước phát triển nhanh và bền vững. Hai là. đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" hiện nay và những năm sắp tới ở nước ta là một hình thái mới của cuộc đấu tranh giai cấp. chống bạo loạn. toàn quân và của cả dân tộc ta nhằm bảo vệ độc lập dân tộc. Đó là hai mặt quan hệ chặt chẽ với nhau bảo đảm cho thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". thủ đoạn của các thế lực thù địch thì sự tồn tại của dân tộc. Quan điểm "sức mạnh tổng hợp" đã được thực hiện thành công trong đấu tranh cách mạng. Cần nhận thức dứt khoát. Trong cuộc đấu tranh này. của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. lật đổ khi có thời cơ để xóa bỏ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. an ninh quốc gia. giữ được bản sắc văn hóa dân tộc và giữ được chế độ xã hội chủ nghĩa. chính trị ổn định. thực hiện mục tiêu cao cả "dân giàu. 4 . chống phá chính quyền. Đó là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". thiếu chủ động đấu tranh phòng ngừa.

dân bàn. quốc phòng. có tác dụng tích cực. tổng hợp. tự chuyển hóa". lãng phí đang có 42 . đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng toàn diện của hệ thống đó. thường xuyên cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên tất cả các lĩnh vực cụ thể: Chính trị. của công cuộc đổi mới. công nghiệp hóa. xuyên tạc những quan điểm cốt lõi. cụ thể hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo. phù hợp với thời kỳ mới. dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng.. là nguyện vọng. chúng ta cũng kiên quyết phản bác những quan điểm phản động. uy tín của Đảng. tất cả các cấp. sự cảm hóa và tính khoa học trong đấu tranh trên từng lĩnh vực cụ thể. chắt lọc. làm rõ hơn nữa. trao đổi. không được biến nó thành thủ pháp. thiện chí. Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa. những âm mưu. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động. Một loạt những vấn đề lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng đang được toàn dân nghiên cứu. kiên trì và tỉnh táo giữ vững bên trong. tâm huyết để đi tới thống nhất và đồng thuận cao trên những vấn đề lý luận hệ trọng nhất của sự nghiệp cách mạng thời kỳ mới. phương pháp đấu tranh thích hợp. đơn vị nào làm được điều đó sẽ tạo nên sức mạnh vững chắc. dân làm. Cuộc vận động mang ý nghĩa cực kỳ sâu sắc này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực lãnh đạo. chiến lược cách mạng. nâng cao sức thuyết phục. sáng tạo để xây dựng mục tiêu.nào. Nhà nước quản lý. xác định nội dung. quyền phản biện của nhân dân và các tổ chức chính trị . đồng thời làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài là thường xuyên và quan trọng. nhân dân làm chủ". thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch tác động từ bên ngoài sẽ không có kết quả. Đây là cơ hội lớn để Đảng ta lắng nghe. cơ sở. đồng thời là động lực bảo đảm thắng lợi của cách mạng. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của cách mạng. nêu cao tinh thần độc lập. hiện đại hóa. Tổng kết thực tiễn. hội nhập quốc tế để phát triển đất nước và chấn hưng dân tộc.. quyền làm chủ. nghiên cứu lý luận để tiếp tục đổi mới là chủ trương. Nhân tố quyết định. từ đó cảnh giác đấu tranh với các âm mưu. tranh luận dân chủ. sức chiến đấu. con đường và lẽ sống của nhân dân ta. có tình. cố tình phủ định. của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình".Lê-nin. có kế hoạch xây dựng lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia đấu tranh. tư tưởng. thành hình thức. triển khai đấu tranh có lý. có tính nguyên tắc mà Đảng ta đã tổng kết từ thực tiễn cách mạng. thảo luận. các ngành. Đó là một bài học thực tiễn sâu sắc được đúc kết trong thời gian qua. từ đó xây dựng được những văn kiện có giá trị quyết định trong chiến lược phát triển đất nước thời kỳ mới. Nghiên cứu. quyết định đường lối. tư tưởng. coi giữ vững bên trong. khoa học. hiệu quả cao. có ý nghĩa quyết định. thù dịch ở vào một thời điểm rất quan trọng hiện nay đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới. Đó là thái độ cầu thị thực sự của Đảng ta. chỉnh đốn Đảng với những yêu cầu và phương thức mới. sẽ bị vô hiệu hóa. Triển khai cuộc đấu tranh trên lĩnh vực lý luận giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong nhiệm vụ chống chiến lược "diễn biến hòa bình" hiện nay. các thế lực thù địch không tìm được "kẽ hở".xã hội. còn nhiều việc phải làm để hiện thực hóa yêu cầu thực hành dân chủ trong Đảng và phương châm "dân biết. Cần kiên trì làm cho toàn thể cán bộ. Chúng ta phải dựa vững chắc trên nền tảng chủ nghĩa Mác . góp ý kiến. Thời gian tới. đạo đức lối sống. song phải thừa nhận rằng. xóa bỏ mục tiêu đó. đặc biệt từ thực tiễn đổi mới 25 năm qua. ngoại giao. đặc biệt sau Đại hội XI của Đảng. phương thức. an ninh. để tạo ra sự "tự diễn biến. làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài. tự chủ. nội dung và giải pháp đặc biệt quan trọng mà Đảng cần tiếp tục triển khai là tiến hành cuộc vận động xây dựng. kinh tế. ngăn chặn sự suy thoái về chính trị. toàn dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu. bảo đảm cho việc thực hiện nguyên tắc cao nhất là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân trên cơ sở Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý. tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Chúng ta đã làm được nhiều việc lớn. đảng viên và nhân dân thấu hiểu và kiên định mục tiêu cao cả trên. tham nhũng. phòng chống căn bệnh quan liêu. Đồng thời. cơ hội chính trị có tham vọng phủ định. từ Trung ương đến địa phương. cần kiên quyết chỉ đạo việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng về vấn đề dân chủ. Cần chú trọng tính đặc thù trong từng lĩnh vực để lựa chọn. kiện toàn hệ thống chính trị. định hướng quan trọng của Đảng ta. trong lĩnh vực rất hệ trọng này. Ba là. Làm được điều này. cần triển khai đồng bộ. các tổ chức quần chúng. Chúng ta lắng nghe. thủ đoạn của các thế lực thù địch. Chúng ta cần tập hợp trí tuệ của cả dân tộc. Và đó sẽ là sức mạnh to lớn của toàn Đảng. phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu. Từ những định hướng trên. tiếp nhận có chọn lọc tất cả những tìm tòi khoa học về những vấn đề lý luận quan trọng phục vụ cho sự nghiệp đổi mới. điểm yếu để thực hiện âm mưu đen tối "diễn biến hòa bình". dân kiểm tra". Cần đặc biệt quan tâm. văn hóa. lý luận. của cả dân tộc ta.

Đến lượt mình. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. nhiều hình thức. nhất thiết phải cung cấp thông tin chính thức cho người dân một cách kịp thời. Chính phủ. định hướng. ngộ nhận về lòng yêu nước mà tiếp tay cho kẻ xấu hủy hoại tương lai của đất nước. ngành. vì ai cũng cảm thấy hết sức khó chịu nếu vô tình đọc qua. làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự đồng thuận tư tưởng trong xã hội và gây khó khăn lớn cho chính công tác tư tưởng. kếp hợp nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn. thù địch của những phần tử cơ hội chính trị. xuyên tạc. Có loại chửi bới chế độ. xã hội. bị động trong thông tin. xảo quyệt. chính xác. Có những bài viết "mượn gió bẻ măng”. với những bài viết mang tính thuyết phục. Cần thấy rằng. Xây dựng Đảng trong sạch. nhận diện loại thông tin đó để cảnh báo cho đông đảo công chúng. làm cho người đọc hoài nghi con đường phát triển của đất nước và mục tiêu cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. phát triển và bảo vệ Tổ quốc. xuyên tạc trên các lĩnh vực. phân tích. mang tính chất mị dân. các tổ chức chính trị. truyền bá loại thông tin phản tuyên truyền. uy tín của Đảng trong lòng nhân dân. Chúng thường nhằm vào những phần tử được coi là trí thức. Trước những sự việc./. Báo chí và các cơ quan chức năng làm công tác thông tin. Loại thông tin này hết sức nguy hiểm. Việc nhận diện loại thông tin phản tuyên truyền. một mặt giúp người dân nâng cao nhận thức khi tiếp nhận thông tin để họ tự mình không mắc phải những cạm bẫy trên xa lộ thông tin. Cách diễn đạt cũng cần được đổi mới phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận thông tin. củng cố niềm tin. phải trái một cách tâm phục khẩu phục. đa đảng). kinh tế. một mặt. CHỦ ĐỘNG PHẢN BÁC THÔNG TIN XUYÊN TẠC Trên mạng Internet hiện nay có nhiều thông tin được xếp vào loại "thông tin rác”. tránh để tin đồn lan truyền mà không có sự giải thích. dẫn dụ đối tượng tới mục tiêu mà chúng luôn muốn nhắm tới là đòi thay đổi chế độ (theo hướng đa nguyên. từng bước ngăn chặn chiến thuật gây nhiễu loạn thông tin. số trí thức này. giúp họ dễ dàng nhận biết bản chất của vấn đề. niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng và sự tồn vong của chế độ. kinh tế. thay đổi đường lối chính trị. Phần nhiều là những thông tin phản tuyên truyền. có tính định hướng. có thể lung lạc niềm tin của số đông công chúng vào sự lãnh đạo của Đảng. tự do tán phát trên mạng Internet có thể gây hoang mang cho một bộ phận công chúng. Tuy nhiên. xuyên tạc có nhiều cấp độ. giúp người dân suy nghĩ và hành động đúng. gây những phản ứng trái chiều hay sự suy diễn bất lợi. cố tình gây hoang mang cho một bộ phận người đọc thông qua việc phóng đại. 43 . Trước hết cần khắc phục chậm thông tin. Chính phủ đã quy định cơ chế phát ngôn đối với các cơ quan nhà nước. Cần sử dụng triệt để kênh thông tin của người phát ngôn các bộ. hiện tượng mới nảy sinh. bôi nhọ lãnh tụ một cách thô thiển. chúng ta vẫn phải kiên quyết vạch trần âm mưu chế tác. lập luận chặt chẽ. nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng là câu trả lời đầy sức thuyết phục chống lại âm mưu. Nhưng cũng có không ít những bài được đầu tư chuẩn bị công phu nhằm tấn công trực diện vào mặt trận tư tưởng lý luận. Thông tin phản tuyên truyền. những người có nhận thức mơ hồ về con đường tất yếu của cách mạng nước ta và những người trẻ tuổi thiếu độ chín trong nhận thức chính trị nhưng thừa sự bồng bột trong hành động…. Qua đó. của dân tộc và của chính bản thân và gia đình mình. để phổ biến kịp thời cho người dân những thông tin chính thức.cần được chuẩn bị công phu. Loại này dễ bị người đọc loại bỏ.nguy cơ làm suy yếu uy tín của Đảng. vững mạnh. phức tạp. chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. cơ hội chính trị thực hiện một cách tinh vi. loại thông tin này đã từng khiến không ít những trí thức trong và ngoài nước. xuyên tạc với ý đồ xấu những vụ việc có thật trong xã hội. trên dưới một lòng vì sự nghiệp xây dựng. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá Đảng ta. những kẻ bất mãn với chế độ. "vơ đũa cả nắm”. quan trọng hơn cả vẫn là cung cấp cho họ những thông tin đúng đắn. những hiện tượng nhỏ lẻ. xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực chính trị. sự quản lý điều hành của Nhà nước. Những thông tin xấu. vì lợi ích của đất nước và xã hội. trong đó phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng. các tổ chức đoàn thể trong công tác thông tin và định hướng thông tin. xuyên tạc được các thế lực thù địch. suy diễn. mặt khác cần thiết phải tìm ra nguồn gốc phát sinh. tùy theo trình độ mà chế tác ra các loại thông tin phản tuyên truyền khác. phá hoại sự đồng tâm nhất trí. để phân biệt đúng sai. tuyên truyền cần bằng nhiều kênh. văn hóa….Chính sự chuẩn bị công phu và bài bản như vậy. phát tán ra toàn xã hội Để ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các loại thông tin này. những người tự coi mình là "sĩ phu”. xã hội. quy trình chế tác ra các loại thông tin phản tuyên truyền.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). các thế lực thù địch đã chọn lĩnh vực chính trị làm khâu đột phá. Nhận thức đúng đắn về nội dung. các thế lực thù địch chuyển hướng sang tiến hành “chiến lược can dự”.dân chủ. Thực tế nhiều năm qua cho thấy. coi đó là mũi nhọn trong thực hiện chiến lược DBHB ở Việt Nam. chuẩn bị các yếu tố. thuế quan. nhằm chuyển hóa nền kinh tế Việt Nam theo con đường TBCN. Song. tài trợ cho các hoạt động tuyên truyền chống chế độ. lợi dụng các công cụ kinh tế như tài chính. dân tộc ở những khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng trên thế giới.. “giành quyền tiến công trước”. chúng lại lợi dụng “bình thường hoá quan hệ”. nên các thế lực thù địch tập trung chống phá hết sức quyết liệt. đường lối chính trị của Đảng. bảo hiểm. tài chính.. DBHB ngày càng được chú ý phát triển thành một chiến lược chống cộng hoàn chỉnh. các thế lực thù địch đã tập trung phá hoại ta trên lĩnh vực kinh tế. xuyên tạc. Giai đoạn thực hiện chiến lược DBHB để xóa bỏ CNXH (từ giữa những năm 80 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX): các thế lực thù địch có sự chuyển hướng trọng điểm từ kiềm chế. thúc đẩy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” nội bộ. Qua hơn nửa thế kỷ tồn tại. thủ đoạn thực hiện chiến lược DBHB của các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay và tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu. các thiết chế thương mại. tuyên truyền hệ tư tưởng tư sản. tăng cường can thiệp vào các nước bằng các biện pháp cứng rắn. điều kiện để khởi phát “cách mạng màu”. thủ đoạn đó.. thúc đẩy “tự diễn biến”. bằng nhiều thủ đoạn thâm độc. phê phán nguyên tắc tổ chức và hoạt động. chiến lược DBHB đã trải qua 3 giai đoạn chủ yếu: Giai đoạn hình thành.. tìm cách tác động vào công tác tổ chức. khống chế các quốc gia. tiếp tục đẩy mạnh thực hiện DBHB. Chúng xuyên tạc. mối quan hệ giữa các thiết chế quyền lực của Nhà nước XHCN. chiến lược đó được mở rộng ra đối với các nước độc lập dân tộc phát triển theo hướng tiến bộ. chiến lược DBHB do các thế lực thù địch đề xuất và tổ chức thực hiện nhằm ngăn chặn. phủ nhận chủ nghĩa Mác . chúng buộc phải chuyển sang gỡ bỏ cấm vận. lấy “dân chủ”. hành pháp và tư pháp theo cơ chế “tam quyền phân lập”. chống phá độc lập dân tộc của các nước phát triển theo hướng tiến bộ (từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX đến nay): trên cơ sở điều chỉnh chiến lược toàn cầu. Các thế lực thù địch tìm mọi cách tác động nhằm chuyển hóa hệ thống pháp luật kinh tế. gây rối loạn chính trị trong nước. DBHB trở thành bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng. lôi kéo “những người bất đồng chính kiến” hòng tạo dựng “ngọn cờ đối lập”. phủ nhận Cương lĩnh. được cập nhật liên tục. răn đe bằng quân sự là chủ yếu sang thực hiện DBHB để thủ tiêu hệ thống XHCN. tạo cớ can thiệp từ bên ngoài.khách quan và trang bị cho họ vốn kiến thức lý luận cơ bản. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Cùng với chống phá về chính trị. cấm vận” (sau 30-4-1975) không thành công. Ngân hàng thế giới (WB). sẵn sàng “đánh đòn phủ đầu”. đồng thời. Chúng tập trung xây dựng lực lượng ngầm. chống phá các nước XHCN. đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Giai đoạn đẩy mạnh thực hiện chiến lược DBHB. Chúng tìm cách công khai hóa. xúc tiến và trao đổi thương mại. chia rẽ nội bộ ta. Đó là những biện pháp thích cực làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị. coi đó là khâu giữ vai trò quan trọng hàng đầu. đẩy nhanh quá trình tư nhân hoá nền kinh tế. để gây sức ép. tuyên truyền cho tính ưu việt của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa (TBCN). Việt Nam là một nước kiên trì đi theo con đường XHCN.Lê-nin. “tự chuyển hóa” về lập pháp. Chúng tập trung xuyên tạc. tiến hành “cách mạng màu” để xóa bỏ hoàn toàn CNXH. Đến đầu những năm 60 của thế kỷ XX. tập hợp lực lượng chống đối. tiến hành “cách mạng màu” nhằm thủ tiêu hoàn toàn CNXH. Lúc đầu. có vị trí quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á . “nhân quyền” làm chiêu bài để công kích thể chế chính trị của Việt Nam.Thái Bình Dương. Từ thủ đoạn “bao vây. Để thực hiện chiến lược DBHB ở Việt Nam.. chủ nghĩa thực dụng. Chúng sử dụng “mồi 44 . tiền tệ quốc tế như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). cán bộ để phân hóa. hình thành chế độ đa đảng đối lập. khảo nghiệm chiến lược DBHB để ngăn chặn CNXH (từ cuối những năm 50 đến giữa những năm 80 của thế kỷ XX): các thế lực thù địch tập trung ngăn chặn CNXH và chủ nghĩa cộng sản bằng biện pháp quân sự là chủ yếu. tín dụng. là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. đầu tư phát triển. hợp pháp hóa các tổ chức chính trị đối lập. chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị. văn hó Diễn biến hòa bình” (DBHB) là một chiến lược phản cách mạng do các thế lực thù địch tiến hành nhằm thủ tiêu chế độ XHCN và chống phá các nước phát triển theo hướng tiến bộ bằng các biện pháp phi vũ trang. truyền bá chủ nghĩa tự do mới. chiến lược DBHB của các thế lực thù địch đã được triển khai thực hiện ở nước ta với nội dung toàn diện. Sự chống phá của các thế lực thù địch đối với hệ thống chính trị ở nước ta chủ yếu nhằm phủ nhận và loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng. tư tưởng xã hội .Lê-nin. tư tưởng Hồ Chí Minh.. phù hợp với tình hình thực tiễn và xu hướng phát triển của thời đại. ngân hàng.. tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng xuyên tạc những quan điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa Mác . tiền tệ..

sụp đổ chế độ. khi gặp tình huống và thời cơ thuận lợi chúng có thể tổ chức lực lượng phản ứng nhanh. thủ đoạn thực hiện chiến lược DBHB của các thế lực thù địch trong tình hình mới là cơ sở để cán bộ.. các thế lực thù địch sử dụng đa dạng các biện pháp. Chúng hạ thấp.xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Nhà nước với quân đội và công an. chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng. Các thế lực thù địch coi việc thúc đẩy DBHB trên lĩnh vực văn hóa . TS. gây rối an ninh chính trị.đào tạo. tăng cường trách nhiệm. sai lầm của chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách dân tộc. đạo đức của xã hội tư sản phương Tây. xã hội ở Việt Nam chúng tìm cách tác động hòng thúc đẩy biến đổi cơ cấu xã hội . văn nghệ sĩ. an toàn xã hội ở các địa bàn chiến lược. nhất là trong thế hệ trẻ. lôi kéo Việt Nam tham gia các liên minh quân sự.. dân chủ. tại Khu bảo tồn chứng tích tội ác chiến tranh ở Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa (Quảng Bình) năm 2009 v.đào tạo của Nhà nước ta. chủ trương và thành tựu giáo dục . thúc đẩy “tự chuyển hoá” trong đội ngũ trí thức. Chúng tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền bá những quan điểm sai trái. gây mâu thuẫn giữa Việt Nam với các nước láng giềng. ly khai. chúng mua chuộc cán bộ. chủ trương. chia rẽ.. quan điểm QP-AN của Đảng.. 178 Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) năm 2008. tổ chức. chuẩn mực văn hóa. kết hợp kích động bạo loạn lật đổ. tiếp xúc về QP-AN. khuyến khích cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo hướng tư nhân hóa. sở hữu tập thể và thành phần kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể. huấn luyện để mua chuộc. toàn diện. trang bị của LLVT. hỗ trợ phát triển sở hữu tư nhân và khu vực kinh tế tư nhân.nhử” viện trợ. phóng viên. Chúng tổ chức các hoạt động tình báo. tổ chức tập kích đường không vào những mục tiêu chiến lược của ta. làm chuyển hóa nội bộ LLVT về nhân sự. Chúng xuyên tạc. chính sách QP-AN của Nhà nước ta. Chúng lợi dụng mở cửa. thực hiện răn đe quân sự từ bên ngoài. yếu kém. Chúng tìm mọi cách “phi chính trị hóa” quân đội và công an. lôi kéo. phủ nhận đường lối.xã hội là khâu quan trọng. chủ trương và chính sách đối ngoại của Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. phủ nhận đường lối. tổ chức. làm phai nhạt truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Chúng xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng. Thực hiện phương châm “lấy chính trị làm đột phá. Nhìn tổng quát. văn hóa. không loại trừ khả năng tạo cớ tiến hành chiến tranh xâm lược khi thời cơ chín muồi. tôn giáo. nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ ta.an ninh (QP-AN) là khâu then chốt. các tổ chức phi chính phủ (NGO) để đòi Việt Nam thực hiện các giá trị tự do.v. Đại tá.đào tạo TBCN. đẩy mạnh đấu tranh phi vũ trang là chủ yếu. trình độ. chiến sĩ trong LLVT và nhân dân thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác. QP-AN là then chốt. Các thế lực thù địch coi việc thực hiện DBHB trên lĩnh vực quốc phòng . thù địch. giao lưu văn hóa để quảng bá. kèm theo điều kiện chính trị. tuyên truyền. Nhận thức đầy đủ âm mưu. thúc đẩy “tự diễn biến”. Để thực hiện có 45 . lĩnh vực đối ngoại là khâu hỗ trợ quan trọng. như: ở Tây Nguyên năm 2001 và 2004. thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. gián điệp. các vụ gây rối ở 42 Nhà Chung. “tự chuyển hóa” bên trong nội bộ ta là chính. Lợi dụng quá trình đổi mới về kinh tế. gây xung đột vũ trang để hỗ trợ cho lực lượng phản động bên trong tiến hành bạo loạn ở những địa bàn xung yếu. Chúng sử dụng các tổ chức ngoại giao của chính phủ. trật tự. kinh tế là mũi nhọn. kích động bạo loạn lật đổ. PGS. tổ chức ngoại giao nhân dân. đầu tư nước ngoài. Chúng lợi dụng những hạn chế. ngầm. bí mật quân sự. Lợi dụng giao lưu về giáo dục . học sinh. điều tra bí mật QP-AN. chính sách xây dựng và phát triển văn hóa . thông qua các chương trình đào tạo. tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu. dân tộc.giai cấp. biên chế. cho vay.. phủ nhận đường lối. tuyên truyền. phương án xử trí trong các tình huống QP-AN. khu vực và cộng đồng quốc tế. đặc biệt là khả năng phòng thủ đất nước. phủ nhận vị trí. dân chủ. nhân quyền theo kiểu phương Tây. phổ biến hệ giá trị. tôn giáo để kích động quần chúng biểu tình. tìm cách thâm nhập. Chúng còn dùng tiền bạc. NGUYỄN XUÂN THÀNH xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh toàn diện nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta và một lần nữa tiếp tục được khẳng định tại Đại hội lần thứ XI. làm tha hoá đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế trong bộ máy nhà nước ta. kết hợp nhiều thủ đoạn thâm độc để tiến hành DBHB. thông qua đó. chúng mưu toan chuyển hóa tư tưởng của giới trí thức. ly khai. Chúng tập trung xuyên tạc. khả năng tác chiến của quân đội. nhằm xây dựng cơ sở xã hội của CNTB ở Việt Nam. dựa vào lực lượng đối lập phản động trong nước. nhân quyền làm ngòi nổ. sâu”. gây áp lực để làm tan rã. Chúng xuyên tạc. tuyên truyền cho tính ưu việt của hệ thống giáo dục . vai trò của sở hữu nhà nước. chiến sĩ LLVT. gây cơ sở và phá hoại từ bên trong. tạo môi trường kinh tế có lợi cho chủ nghĩa tư bản (CNTB). ngoại giao là hỗ trợ”. “mềm. quan điểm của Đảng. sinh viên.. gắn với những đòi hỏi về cải thiện dân chủ. chiến lược DBHB của các thế lực thù địch sử dụng phương thức tiến công tổng hợp. gây mâu thuẫn trong nội bộ lực lượng vũ trang (LLVT). phân tầng và phân hóa xã hội theo mô hình xã hội TBCN. Lợi dụng các mối quan hệ.

an ninh năng lượng. HĐH. QP-AN với kinh tế trong từng chiến lược.. cũng như cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH. Mặt khác. lật đổ. nắm chắc những nội dung cơ bản về nhiệm vụ xây dựng nền QPTD mà Đại hội XI đã xác định. Chừng nào hòa bình còn bị uy hiếp. khu vực. vùng xa. chúng ta cần quán triệt và nắm vững những nội dung cơ bản sau: Trước hết. Mặt khác. nhưng xung đột sắc tộc. sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp”1. hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. quá trình xây dựng. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (sau đây gọi tắt là Báo cáo Chính trị) tại Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “Nước ta bước vào thời kỳ chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh. . khủng bố vẫn diễn ra gay gắt. tôn giáo. hội nhập quốc tế sâu rộng. chế độ XHCN còn bị đe dọa. biên giới. Trên cơ sở phân tích. Hòa bình. Đại hội XI của Đảng xác định. phức tạp. giải pháp xây dựng nền QPTD phù hợp với thực tiễn. phát triển để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Do vậy. phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền QPTD vững chắc nhằm: tăng cường sức mạnh quốc phòng-an ninh (QP-AN) cả về tiềm lực và thế trận. Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính. xây dựng nền QPTD là một nhiệm vụ chiến lược cơ bản. thì nền QPTD phải không ngừng được xây dựng. biển đảo. cục diện thế giới đa cực đã 46 . chú trọng vùng sâu. Thực tiễn cho thấy. toàn quân phải quán triệt kỹ. khó lường. chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức để có chủ trương. chiến tranh cục bộ. củng cố nền QPTD luôn có liên quan mật thiết với đặc điểm. trước những biến động của tình hình thế giới và trong nước. các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống. cần nhận thức đầy đủ về bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước trong những năm tới. kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH).hiệu quả nhiệm vụ đó trong thời gian tới. can thiệp. quy hoạch. toàn dân. an ninh lương thực. yêu cầu bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong thời kỳ mới. kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN. tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng. yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và BVTQ trong từng thời kỳ.. lâu dài và là yêu cầu tất yếu của cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta. xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong thực hiện Chiến lược BVTQ. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI về xây dựng nền QPTD trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CNH. xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh (thành phố) vững mạnh. Đây là vấn đề tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng nền QPTD vững chắc ở nước ta. trong nước. đánh giá tình hình thế giới. biến đổi khí hậu.

củng cố quốc phòng. đánh giá đúng đặc điểm tình hình của từng thời kỳ. để xây dựng nền QPTD vững mạnh toàn diện. QP-AN. luôn quán triệt và nắm chắc mục tiêu. tăng cường sức mạnh QP-AN là cơ sở.hình thành ngày càng rõ hơn và sẽ tác động lớn đến độc lập. toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. nhân dân và chế độ XHCN. xác định các chủ trương. hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri thức. Hai là. năng lượng. việc đổi mới tư duy về quốc phòng đã góp phần xây dựng nền QPTD của đất nước đạt được những thành tựu quan trọng. Đại hội đã nhấn mạnh sự ổn định và phát triển bền vững về mọi mặt đời sống KT-XH là nền tảng để xây dựng nền QPTD vững chắc. Nhưng trước những yêu cầu. sự cạnh tranh giữa các nước về kinh tế-thương mại. biện pháp xây dựng nền QPTD phù hợp với điều kiện. nhưng vẫn bị chi phối bởi các nước lớn. vốn. nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. khó lường. cần phải dựa trên cơ sở phân tích. thường xuyên của Đảng. đối ngoại. Như vậy. văn hóa. Nhà nước và của toàn dân. ngược lại. chính trị. làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”2. Những yếu tố đó tác động trực tiếp. “Tăng cường QP-AN là nhiệm vụ trọng yếu. chủ quyền của các quốc gia. đó là: “Bảo vệ vững chắc độc lập. vận hội vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn. Nhà nước và của toàn dân. Đất nước ta vừa đứng trước thời cơ. thống nhất. ổn định chính trị và an ninh quốc gia. Thực tiễn đã chứng minh. nguồn nhân lực…ngày càng gay gắt. trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. nhiều chiều đến xây dựng nền QPTD của nước ta. nhiệm vụ quốc phòng của nước ta trong thời gian tới cơ bản không thay đổi. toàn cầu hóa sẽ thúc đẩy cuộc cách mạng khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ. trật tự an toàn xã hội. chủ động đấu tranh. thị trường. sự nghiệp xây dựng và BVTQ của nhân dân ta trong thời gian tới cũng như thời kỳ quá độ lên CNXH sẽ diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến động phức tạp. giữ vững hòa bình. Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt"3. Nghị quyết Đại hội XI tiếp tục khẳng định. Vì vậy. khả năng của đất nước và đáp ứng với yêu cầu. chủ quyền. Nhà nước. xu thế dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế sẽ tiếp tục phát triển. xã hội. các mục tiêu. tiếp tục đổi mới tư duy. nhiệm vụ xây dựng nền QPTD trong thời kỳ mới. nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. điều kiện bảo đảm cho xây dựng KT47 . thách thức cả về kinh tế. giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu. trong đó Quân đội nhân dân. bảo vệ Đảng. Từ những dự báo trên đây cho thấy. sự giành giật tài nguyên. thường xuyên của Đảng.

nghệ thuật quân sự.XH phát triển nhanh và bền vững. đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. việc xuất hiện ngày càng nhiều hơn các yếu tố an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu sẽ quan hệ trực tiếp đến xác định mục tiêu. Quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại. Nhà nước và nhân dân. Điều đó không chỉ tác động đến mục tiêu bảo vệ của QP-AN. hoàn thiện các chiến lược QP-AN và hệ thống cơ chế. Nghị quyết đã nhấn mạnh những vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc. Trên cơ sở xác định phương hướng xây dựng LLVT nhân dân. trực tiếp về mọi mặt của Đảng. chính sách phát triển KT-XH. Tuy nhiên. quốc phòng ngày nay không chỉ nhằm đối phó với chiến tranh mà trước hết phải đấu tranh có hiệu quả với các tình huống quốc phòng trong thời bình. an ninh. nâng cao năng lực. bảo đảm cho các LLVT được trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước hiện đại"4. sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia sẽ ngày càng tăng. Để thực hiện nhiệm vụ đó. phát triển. nhiệm vụ và các biện pháp bảo vệ. cần phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc. quy hoạch. với Đảng. kế hoạch. tinh nhuệ. chúng ta không chỉ sử dụng kết hợp các lực lượng đã có. Để tăng cường sức mạnh quốc phòng. LLQP là một lực lượng tổng hợp gồm cả LLVT và phi vũ trang thuộc nhiều 48 . đối ngoại mà còn quan hệ đến sự kết hợp giữa nhiều lĩnh vực. giữa nội lực với ngoại lực…Theo đó. trình độ về mọi mặt. đi đôi với xây dựng sự vững mạnh về chính trị. Như vậy. trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại cho các LLVT. đó là: LLVT nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối. trong đó có biện pháp vũ trang. Có thể thấy. dân quân tự vệ rộng khắp. Ba là. có sức chiến đấu cao. LLQP phải gồm nhiều thành phần. để phát huy sức mạnh tổng hợp. có số lượng hợp lý. mà còn phải mở rộng hơn về nội hàm của tạo thế và tạo lực. lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng khẳng định tiếp tục xây dựng LLVT nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân: “Cách mạng. nhằm từng bước bảo đảm vũ khí. nắm vững phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân làm nòng cốt trong lực lượng quốc phòng (LLQP). Nhiệm vụ QP-AN của đất nước thời gian tới đang đặt ra những yêu cầu mới cần được bổ sung. Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng. chính sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp đánh thắng chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao của các thế lực thù địch. từng bước hiện đại. lực lượng và hoạt động đấu tranh bằng nhiều biện pháp. chính quy. Mối quan hệ đó phải được kết hợp chặt chẽ trong từng chiến lược.

chương trình phát triển KT-XH với phương án bảo vệ của QP-AN. thế trận QPTD không chỉ có tổ chức bố trí LLVT mà còn phải kết hợp chặt chẽ với bố trí các lực lượng khác liên quan đến đấu tranh quốc phòng. kinh tế. kế hoạch. Đặc biệt. nhiệm vụ quốc phòng của nước ta. sắp xếp các cơ sở kinh tế gắn với yêu cầu QP-AN sẽ nảy sinh các mâu thuẫn giữa quyền lợi chung và riêng. địa bàn. khi nước ta tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác. xây dựng KVPT tỉnh (thành phố) vững mạnh. việc tổ chức xây dựng thế trận QPTD trong thời gian tới cần tiếp tục vận dụng những quan điểm cơ bản của Đảng cho phù hợp với tình hình mới. Từ tinh thần của Đại hội XI cho thấy. Xuất phát từ mục tiêu. Thế trận QPTD của nước ta được tổ chức xây dựng toàn diện trên mọi lĩnh vực. an ninh. xã hội…. nhưng trước tình hình mới. đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả thời bình và thời chiến. tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế thì các doanh nghiệp nước ngoài sẽ đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam. nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và lý luận khoa học an ninh nhân dân. lồng ghép hợp lý với dự án xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng. về LLQP và LLVT. từ địa phương cho đến toàn quốc.lĩnh vực có liên quan đến quốc phòng. Do vậy. từng khu vực. văn hóa. đối ngoại. trong đó LLVT nhân dân làm nòng cốt. cũng như thế trận quốc phòng và thế trận quân sự.Quán triệt chủ trương đó. việc xây dựng thế trận QPTD phải bảo đảm toàn diện. Phát triển đường lối. Do vậy. trong khi xây dựng LLVT nhân dân. thế trận an ninh nhân dân vững chắc. QP-AN với kinh tế”5. Vì vậy. cần phải coi trọng xây dựng các lực lượng khác có liên quan mới tạo được sức mạnh tổng hợp của LLQP. Đây là tư duy mới về quốc phòng và quân sự. mà còn phải coi trọng gắn kết với thế trận đối ngoại. cần tập trung: Tăng cường sức mạnh QP-AN cả về tiềm lực và thế trận. Bốn là. Đảng ta luôn coi trọng xây dựng các KVPT tỉnh (thành phố) là một nhiệm vụ trọng 49 . kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng đã xác định: "Xây dựng thế trận QP-AN. gắn kết chặt chẽ các lực lượng trong thế trận quốc phòng và kết hợp thế trận QPTD với các thế trận khác. Từ các mối quan hệ như vậy nên LLVT nhân dân có vai trò nòng cốt trong LLQP. khi tổ chức bố trí thế trận QPTD phải luôn kết hợp chặt chẽ giữa các quy hoạch. chính trị. xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. như quân sự. Bố trí thế trận QPTD ngày nay không những phải kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. Trong khi lợi ích của các doanh nghiệp luôn gắn với thị trường và lợi nhuận thì việc bố trí.

Vì vậy. cần phải nắm vững bối cảnh tình hình thế giới và trong nước. HOÀNG XUÂN LÂM 50 . thường xuyên. nhiệm vụ xây dựng nền QPTD. đường lối của Đại hội về xây dựng nền QPTD là cơ sở để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-AN. Đây là một nhân tố quyết định sức mạnh của yếu tố chính trị-tinh thần và là sức mạnh căn bản của nền QPTD. PGS. đường lối của Đảng. Đây là những định hướng cơ bản để chỉ đạo chung cho xây dựng nền QPTD đúng với quan điểm. nắm chắc mục tiêu. góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. một lần nữa Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh phải xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc để BVTQ. quan điểm. Vận dụng các nội dung đó trong xây dựng nền QPTD phải trên cơ sở tiếp tục đổi mới tư duy về quốc phòng để phù hợp với đặc điểm tình hình. đồng thời để khẳng định chân lý: được lòng dân là có tất cả và mất lòng dân là mất tất cả. Quán triệt sâu sắc chủ trương. gắn kết chặt chẽ các lực lượng trong thế trận QPTD và kết hợp với các thế trận khác. Đại hội XI của Đảng đã xác định chủ trương. phương hướng phù hợp với yêu cầu xây dựng nền QPTD trong thời kỳ mới. TS. Trong xây dựng thế trận QPTD. đó là những hạt nhân tạo thành nền tảng vững chắc cho thế trận QPTD của cả nước.yếu. nắm vững phương hướng xây dựng LLVT nhân dân làm nòng cốt trong LLQP. Bởi.