PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC

THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.1 Mục đích Nắm vững âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó để mỗi người nâng cao cảnh giác cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang làm thất bại mọi chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chúng. 1.2 Yêu cầu Ra sức học tập, trau dồi phẩm chất năng lực của người đoàn viên thanh niên, kế tiếp các thế hệ cha anh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa II. NỘI DUNG 2.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội 2.1.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình” - Khái niệm: “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành 1.1. “ DBHB” là chiến lợc cơ bản phản cách mạng của CNĐQ và các thế lực thù địch, sử dụng tổng hợp các phương thức phi vũ trang để thẩm thấu, công phá vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, làm suy yếu, chuyển hóa từ bên trong nhằm lật đổ chế độ của các nớc XHCN, đa các nớc này đi theo quỹ đạo của CNTB mà khụng cần chiến tranh. Điều kiện để xảy ra bạo loạn lật đổ. Tình hình KT, CT, VH- XH t/ ẩn những nh/ tố mất ổn định, x/ hiệu dấu hiệu kh/hoảng CT - Nội bộ ph/ hóa, q/ chúng bức xúc, mất lòng tin. - Việc giải quyết, xử lý các tình huống của Đảng, Nhà nớc kém hiệu quả, l/ túng, bị động. - Bị sức ép và bất lợi trên trờng quốc tế - Có LL CT, VT phản động bí mật, tạo dựng đợc ngọn cờ - Địch lôi kéo, tập hợp quần chúng; hình thành kế hoạch, mục tiêu cụ thể; - Có sự liên hệ, phối hợp giữa các thế lực phản động trong và ngoài nớc - Nội dung chính của chiến lược “DBHB” là: • Kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, đối ngoại, an ninh… để phá hoại, làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. • Kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tụ do tôn giáo, sắc tộc, khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên chính trị, làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. Khích lệ lối sống tư sản và làm phai nhạt mục tiêu, lí tưởng xã hội chủ nghĩa ở một số bộ phận sinh viên. • Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đời sống xã hội, tạo nên sức ép, từng bước chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quĩ đạo chủ nghĩa tư bản. - Sự hình thành và phát triển của chiến lược “Diễn biến hoà bình” Chiến lược “DBHB” đã ra đời và phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức, thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Chiến lược “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau + Giai đoạn 1945- 1980: đây là giai đoạn manh nha hình thành chiến lược “DBHB” được bắt nguồn từ Mĩ 1

• Tháng 3 năm 1947, chính quyền Truman trên cơ sở kế thừa tư tưởng của Kennan đã bổ xung, hình thành và công bố thực hiện chiến lược “ngăn chặn” chủ nghĩa cộng sản. • Tháng 4 năm 1948, quốc hội Mĩ chính thức phê chuẩn kế hoạch Macsan, tăng viện trợ để khích lệ lực lượng dân chủ, cài cắm gián điệp vào các Đảng cộng sản để phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản Tây âu, hướng họ phụ thuộc vào Mĩ • Tháng 12 năm 1957, tổng thống Ai – Sen – Hao đã tuyên bố Mĩ giành thắng lợi bằng hoà bình và mục đích của chiến lược để làm suy yếu và lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Từ năm 1960 đến 1980, nhiều đời tổng thống kế tiếp của Mĩ như: Kennơđi, Giôxơn, Nickxơn, Pho đã coi trọng và thực hiện chiến lược “DBHB” để chống lại làn sóng cộng sản, lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt sau thất bại ở Việt Nam, Mĩ đã thay đổi chiến lược chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chính sang tiến công bằng “DBHB” là chủ yếu. + Giai đoạn từ 1980 đến nay: • Chủ nghĩa đế quốc từng bước hoàn thiện chiến lược “DBHB” và trở thành chiến lược chủ yếu để tiến công các nước xã hội chủ nghĩa. • Do phát hiện thấy những sai lầm, khuyết điểm của các Đảng cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong cải tổ, cải cách. Từ năm 1980 đến 1990, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng chiến lược “DBHB” để tiến công làm suy yếu tiến tới lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Sau sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông âu và Liên Xô, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục ra sức sử dụng chiến lược “DBHB” để thực hiện âm mưu xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Chúng cho rằng phải làm xói mòn tư tưởng, đạo đức và niềm tin Cộng sản của thế hệ trẻ để “tự diễn biến”, tự suy yếu dẫn đến sụp đổ, tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước còn lại 2.1.2 Bạo loạn lật đổ -Khái niệm: Là hành động chống phá bằng bạo lực do lực lượng phản động hay lực lượng li khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay trung ương - Về hình thức gồm: + Bạo loạn chính trị + Bạo loạn vũ trang + Bạo loạn chính trị kết hợp vũ trang - Trên thực tiễn, bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gắn liền với chiến lược “DBHB” để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội khi tiến hành bạo loạn lật đổ, các thế lực thù địch thường kích động những phần tử qua khích làm mất trật tự an toàn xã hội ở một số khu vực và trong thời gian nhất định (thường diễn ra trong không gian hẹp và thời gian ngắn) tiến tới lật đổ chính quyền ở địa phương hoặc Nhà nước xã hội chủ nghĩa - Qui mô có thể diễn ra ở nhiều mức độ từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn. Phạm vi địa bàn xảy ra có thể ở nhiều nơi, nhiều vùng của đất nước, trọng điểm là những vùng trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của trung ương và địa phương, nơi nhạy cảm về chính trị hoặc ở các khu vực, địa bàn mà cơ sở chính trị của địa phương yếu kém 2.2 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam 2.2.1 Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “DBHB” đối với Việt Nam - Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “DBHB” chống chủ nghĩa xã hội • Từ đầu năm 1950 đến 1975: chủ nghĩa đế quốc dùng quân sự để xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. Âm mưu không thành, chúng chuyển sang chiến lược mới như: “bao vây cấm vận kinh tế”, “cô lập về ngoại giao”, kết hợp với “DBHB”, bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 2

• Từ năm 1975- 1994: lợi dụng nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông âu, và các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “DBHB” đối với Việt Nam • Từ năm 1995 đến nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Chúng tuyên bố xoá bỏ “cấm vận kinh tế”, bình thường hoá quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như “dính líu”, “ngầm”, “sâu, hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. - Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “DBHB” đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng…Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội … Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết cụ thể: • Thủ đoạn về kinh tế: Chúng muốn chuyển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dần theo quĩ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển, từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước. Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa • Thủ đoạn về chính trị: Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “tự do hoá” mọi mặt đời sống xã hội, từng bước phá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản động trong nước và ngoài nước, lợi dụng các vấn đề “dân chủ’, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta, sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. • Thủ đoạn về tư tưởng văn hoá: Chúng thực hiện nhiều hoạt động nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phá vỡ nền tảng tư tưởng cuả Đảng cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân. Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, du nhập những sản phẩm văn hoá đồi trụy, lối sống phương Tây, để kích động lối sống tư bản trong thanh niên, từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam. • Thủ đoạn trong lĩnh vực dân tộc – tôn giáo: Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người, những tồn tại do lịch sử để lại, trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo cuả một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi li khai, tự quyết dân tộc. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc, từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. • Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện xâm nhập, tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia. Chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Đối với quân đội và công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điệu “phi chính trị hoá” làm cho các lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu. 3

• Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại: Các thế lực thù địch lợi dụng chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới để tuyên truyền và hướng Việt Nam theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước trên thế giới, tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Đặc biệt chúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa, hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế. 2.2.2 Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam - Chúng chú trọng nuôi dưỡng các tổ chức phản động sống lưu vong ở nước ngoài và kết hợp với các phần tử cực đoan, bất mãn trong nước gây rối, làm mất ổn định xã hội ở một số vùng nhạy cảm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ của Việt Nam. Chúng tiến hành nhiều hoạt động xảo quyệt để lôi kéo, mua chuộc quần chúng nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương. Vùng Tây Bắc, chúng kích động người H’Mông đòi thành lập khu tự trị. Vùng Tây Nguyên, chúng ra sức tuyên truyền thành lập nhà nước Đề Ga, chờ thời cơ thuận lợi để chúng tiến hành lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam - Thủ đoạn cơ bản mà chúng đã sử dụng để tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền ở một số địa phương nước ta là: kích động sự bất hòa của quần chúng, dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động đập phá trụ sở rồi uy hiếp, khống chế cơ quan quyền lực ở địa phương. Trong quá trình gây bạo loạn, bọn phản động tìm mọi cách để mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng và kêu gọi sự tài trợ tiền của, vũ khí ở ngoài nước vào để tăng sức mạnh. - Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, dự báo đúng thủ đoạn, qui mô, địa điểm và thời gian. Nắm vững nguyên tắc sử lí trong đấu tranh chống bạo loạn lật đổ là: nhanh gọn, kiên quyết, linh động, đúng đối tượng, sử dụng lực lượng và phương thức đấu tranh phù hợp, không để lan rộng, kéo dài 2.3 Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng, Nhà nước ta. 2.3.1 Mục tiêu - Kẻ thù muốn chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải: • Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam • Giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước, tạo môi trường hoà bình để đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. • Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc • Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá • Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc 2.3.2 Nhiệm vụ - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định nhiệm vụ của chúng ta là: • Kiên quyêt làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “DBHB”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc. Đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh hiện nay, đồng thời còn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. • Phải chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta, kịp thời tiến công ngay từ đầu. • Xử lí nhanh chóng, có hiệu quả khi có bạo loạn xảy ra và luôn bảo vệ tốt chính trị nội bộ 2.3.3 Quan điểm chỉ đạo 4

• Đấu tranh chống “DBHB” là một cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực. • Chống “DBHB” là cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng- an ninh hiện nay để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa • Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong đấu tranh chống “DBHB” 2.3.4 Phương châm tiến hành • Chủ động, khôn khéo, kiên quyết xử lí tình huống và giải quyết hậu quả khi có bạo loạn xảy ra, giải quyết các vụ gây rối, không để phát triển thành bạo loạn • Xây dựng tiềm lực đất nước vững mạnh, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế, kịp thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam 2.4 Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay. 2.4.1 Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế. • Giữ vững sự ổn định xã hội và làm cho đất nước ngày càng vững mạnh về mọi mặt. • Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong của đất nước luôn ổn định. 2.4.2 Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn biến không để bị động, bất ngờ. • Giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị, xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam. • Đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân dân, sinh viên trước âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá nước ta hiện nay. • Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét, phát hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan có chức năng xử lí, không để bất ngờ. 2.4.3 Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân. - Đối với nước ta, bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. • Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các thành quả cách mạng do chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ và các thế lực thù địch tấn công quyết liệt vào độc lập chủ quyền của các quốc gia, dân tộc đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có nước ta. • Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc phải mang tính toàn diện nhưng tập trung vào: + Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù chống phá nước ta + Giáo dục quan điểm điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới. + Giáo dục tinh thần xả thân vì Tổ quốc, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh + Hình thức giáo dục phải đa dạng, phù hợp với tùy từng đối tượng 2.4.4 Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt • Xây dựng cơ sở chính trị- xã hội vững mạnh sẽ bảo đảm cho chế độ xã hội luôn ổn định, phát triển. Do vậy, phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng, mọi miền 5

Âm mưu. bạo loạn lật đổ cần có phương thức xử lí cụ thể. bạo loạn lật đổ? Liên hệ với vai trò. tư tưởng. tổ chức Đảng và quần chúng thực hiện tốt đường lối. luyện tập các phương án. kéo dài. cơ sở.4. trách nhiệm của thanh niên. đạo đức. Đối với nước ta. lối sống của đảng viên. thủ đoạn “DBHB”. • Phải chú trọng giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng lấy chất lượng là chính.Những biện pháp trên đây có mối quan hệ chặt chẽ. từng cấp. hiệu quả. phẩm chất. đồng thời là điều kiện để tăng năng suất lao động của xã hội. điều hành của chính quyền. • Mỗi thủ đoạn. bạo loạn lật đổ? “Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành với những nước XHCN nói chung và với Việt Nam nói riêng. giải pháp cơ bản phòng chống “DBHB”. nâng cao đời sống vật chất.7 Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá. sinh viên trong phòng chống “DBHB”. người trong nước và người đang sinh sống ở nước ngoài • Nâng cao trình độ chính trị.6 Xây dựng. * Tóm lại: . . • Khi mỗi tình huống bạo loạn xảy ra.5 Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh • Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. từng ngành • Hoạt động xử lí bạo loạn lật đổ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.Đẩy mạnh sự nghiệp CNH. dự bị động viên phải rộng khắp ở tất cả các làng bản. HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là để tạo ra cơ sở vật chất. các cơ quan. xử lí theo nguyên tắc nhanh gọn – kiên quyết – linh hoạt – đúng đối tượng – không để lan rộng. tinh thần cho nhân dân lao động để tạo nên sức mạnh của thế trận “lòng dân”. cống hiến cho đất nước • Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng • Phát hiện. bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá đối với Việt Nam hiện nay? 3. tổ chức Đảng có khuyết điểm. • Xây dựng đầy đủ. cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Phương hướng. hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất. các ngành tham mưu. • Bảo đảm triển khai thế trận phòng thủ ở các địa phương. tạo thành một chỉnh thể thống nhất nhằm đấu tranh ngăn ngừa âm mưu. • Duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng ở các cấp. nhất là cơ sở. thủ đoạn trong chiến lược “DBHB”.4. góp phần đấu tranh. người đang công tác và người đã nghỉ hưu. hình thức.4. Do đó. thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “DBHB”. bạo loạn lật đổ của kẻ thù sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa như thế nào? 2. xử lí kịp thời những đảng viên. thị trấn. tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. chủ trương Điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước 2. phát triển lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 2. đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng. trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ này không nên coi nhẹ hoặc tuyệt đối hoá một giải pháp nào . 2. quân đội và công an. luyện tập các phương án sát với diễn biến từng địa phương. bạo loạn lật đổ của địch. từng đơn vị. ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu. cuộc đấu tranh chống 6 . năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở các cấp.thế hệ tương lai của đất nước: • Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt. các tình huống chống “DBHB”.Đối với sinh viên . xã phường. Chiến lược “DBHB”. khen thưởng kịp thời những đảng viên. biện pháp mà kẻ thù sử dụng trong chiến lược “DBHB”. bạo loạn lật đổ CÂU HỎI ÔN TẬP 1. tinh thần cho nhân dân lao động.đất nước.

từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo con đường phát triển TBCN hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo loạn lật đổ. nó ra đời từ khi nào thì lại chưa hiểu rõ? Đề nghị quý báo giúp chúng tôi việc này. Trong điều kiện mới về so sánh tương quan lực lượng trên thế giới. Những năm qua chúng ta đã đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “diễn biến hòa bình”. Chiến lược diễn biến hòa bình là gì? Hỏi: Trong sinh hoạt chúng tôi thường xuyên được quán triệt cần đề cao cảnh giác trước chiến lược “diễn biến hòa bình”. thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội thành khủng hoảng chính trị. ĐTQS: 554160. Dưới dạng hỏi . đặc biệt là các chuyên gia. bắt đầu từ tháng 9 năm 2009. tích cực tham gia đấu tranh phòng. thủ đoạn thâm hiểm của kẻ địch. trên Trang Quốc phòng-An ninh ra ngày thứ Tư hằng tuần. chuyên mục sẽ đi sâu giải thích. Tin. chống độc lập dân tộc. chống âm mưu. gây được ấn tượng. dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng và cần được tiến hành thường xuyên. Nội dung cơ bản của chiến lược DBHB là phá hoại các nước XHCN về các mặt chính trị.. với độ dài từ 500 đến 600 từ. chiến lược DBHB được tiến hành chủ yếu bằng các thủ đoạn phi quân sự. Những ý tưởng ban đầu về DBHB do các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo từ cuối những năm 40 thế kỷ 20.. nhiều hoạt động chống đối. đơn vị. nhằm “chuyển hóa hòa bình” các nước XHCN theo TBCN... Phương thức và thủ đoạn của chiến lược DBHB chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự. đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện. ngăn chặn. thủ đoạn mới để chống phá. Đặc biệt sau biến 7 . chống đối từ bên trong. những điều chỉnh mới. Đối tượng của chiến lược DBHB là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa (TBCN). Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này Để góp phần giúp người dân tiếp tục nâng cao nhận thức.đáp.“diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Báo Quân đội nhân dân. xã hội.. báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục: “PHÒNG.. chỉ huy các cơ quan. Email: . ý tưởng DBHB được nâng lên và hoàn chỉnh thành chiến lược DBHB. tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ. đưa tin. câu chuyện cụ thể. Vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20. số 7 Phan Đình Phùng. chúng tôi rất mong nhận ý kiến đóng góp và sự cộng tác nhiệt tình của bạn đọc. Hà Nội. được thực hiện dưới một phương thức. sau được tiếp tục bổ sung. địa phương. ĐTBĐ: (04) 37474257. kiên trì. phân tích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bản chất của chiến lược nguy hiểm này. chống của ta. đập tan nhiều âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch. LÊ VĂN QUỐC (Hòm thư 3NB – 5631 Tuyên Quang) Trả lời: “Diễn biến hòa bình” (DBHB) là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế. chuyển hướng trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. đẩy lùi và đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội (CNXH). kinh tế. bài viết về từng sự việc. thế nhưng bản chất của “diễn biến hòa bình” là gì. đề cao tinh thần cảnh giác. CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”. lãnh đạo. Bản chất của chiến lược DBHB là chống CNXH. thư góp ý xin gửi về: Phòng biên tập Quốc phòng – An ninh. tạo được hiệu ứng xã hội.. các nhà nghiên cứu. bền bỉ. DBHB thường được tiến hành bằng tổng hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực. tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động. Để chuyên mục ngày càng nâng cao chất lượng. tư tưởng-văn hóa. quản lý. phát hiện. bài. biện pháp phòng.. các chủ trương.

Từ đó làm suy yếu Đảng Cộng sản.Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ngày càng diễn ra gay go quyết liệt.Sự ra đời. a)Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ khi thế giới còn hai hệ thống chính trị XHCN và TBCN. Vấn đề “nhân quyền”.động ở Liên Xô và một số nước XHCN ở Đông Âu. phương Tây đã công khai tuyên bố chuyển hướng chiến lược từ “kiềm chế” sang chiến lược “mở rộng” với hai nội dung cơ bản là: “dân chủ hóa về chính trị” và “tự do hóa về kinh tế”.văn hóa.Ba dòng thác cách mạng này hình thành thế chiến lược tiến công toàn diễn vào CNĐQ.tư tưởng.lối sống và tôn giáo.thực dân.châu Á và châu Mỹ La-tinh)."Diễn biến hòa bình " là cuộc tấn công "mềm"..chính trị."nhân quyền". nhằm là xuất hiện ngay trong lòng các nước XHCN những nhân tố đối lập với Đảng Cộng Sản.sử dụng biện pháp phi quân sự là chủ yếu.biểu hiện tập trung ở cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống XHCN và TBCN. Chiến lược "diễn biến hòa bình" ra đời vào thời kỳ chiến tranh lạnh trong bối cảnh quốc tế đang biến động phức tạp. 1. Quốc An 1."ngầm".Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục điều chỉnh chiến lược thay đổi biện pháp đối phó đối với các nước XHCN và phong trào tiến bộ xã hội.tư tưởng. CNXH từ một nước trong vòng vây của Chủ nghĩa đế quốc đã trở thành một hệ thống trên thế giới (năm 1961 có 13 nước XHCN ở chân Âu.."dân chủ".phát triển của chiến lược "diễn biến hòa bình".quyết liệt của cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.đa nguyên về chính trị và lối sống phương Tây).Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản trở nên gay gắt(có vẻ gay cấn).quyết liệt.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC Chiến lược "diễn biến hòa bình" là sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc. “dân chủ” và “tôn giáo”… được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng coi đó là vũ khí lợi hại để chống phá..chính trị.thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.chịu sự chi phối của phương Tây.Trong quá trình đó chiến lược "diễn biến hòa bình" đã ra đời.chuyển hóa khi thời cơ xuất hiện sẽ gây sức ép về kinh tế .phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức. Sau Đại chiến thế giới lần thứ hai.lái CNXH theo con đường TBCN.nhằm xóa bỏ chế độ XHCN.thông qua cái gọi là "tự do".làm cho cách mạng mất dần bản sắc của mình.kiểu Mỹ để "tấn công" vào chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực kinh tế.đối lập với CNXH(tư hữu hóa về kinh tế.phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ.có thể cả quân sự để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.tự diễn biến.. 8 .phản ánh tính chất phức tạp .

đứng đầu là đế quốc Mỹ ráo riết tìm kiếm giải pháp chiến lược nhằm ngăn chăn "làn sóng cộng sản" từ Đông Âu và Liên Xô.tháng 11 năm 1947.trong đó "diễn biến hòa bình" là một thủ đoạn nhằm "chặn đứng" sự phát triển của Liên xô và các nước XHCN.toàn diện.Ken-nan cho rằng "kiềm chế và giải phóng là hai mặt của đồng tiền.chạy đua vũ trang.làm "mềm hóa từng bước" để cuối cùng tan rã. Để đạt được mục tiêu.Thực chất của các kế hoạch này nhằm "ngăn chặn" chủ nghĩa cộng sản và buộc các nước Tây Âu ngả theo Mỹ.chính quyền Tru-man phát động cuộc chiến tranh lạnh.Tru-man đề nghị Quốc hội Mỹ viện trợ cho Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ 400 triệu USD và cử nhân viên quân sự.Ngoại trưởng Mỹ Ac-ke-sơn khuyến cáo.chính quyền Tru-man công bố chính thức thực hiện chiến lược "ngăn chặn" chủ nghĩa cộng sản.chịu sự chi phối của Mỹ.Mỹ đưa ra kế hoạch Mác-san (tháng 4 năm 1948.phải thực hiện giải pháp ngăn chặn bằng thủ đoạn gieo vào trong lòng chế độ Xô-viết những mầm mống tự thủ tiêu.thúc đẩy sự phát triển của lực lượng "dân chủ" để gây chia rẽ phá hoại tư tưởng từ bên trong các nước XHCN .)..hủy diệt chế độ Xô-viết nhằm tạo ra sự thay đổi tận gốc đối với xã hội Liên Xô.Văn kiện số 68 của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ xác định mục tiêu chiến lược "ngăn chặn" là dùng mọi thủ đoạn để chặn đứng sự khuếch trương của Liên Xô trong điều kiện không phát động chiến tranh.lập vành đai bao quanh Liên Xô và các nước XHCN.trong một bức thư gửi Tổng thống Tru-man (ngày 20 tháng 7 năm 1949).trực tiếp can thiệp vào nội bộ nhiều nước(cả can thiệp vũ trang).giúp các nước Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh.Ken-nan trở thành lý luận gia đầu tiên của chiến lược "ngăn chặn" và chiến lược "diễn biến hòa bình" Trên cơ sơ lý luận của Ken-nan.toàn diện với Liên Xô bằng chiến tranh tâm lý.Với ý tưởng này.chạy đua vũ trang.kết hợp các thủ đoạn.chiến tranh đặc biệt.Đầu năm 1946.là hai mặt của một vấn đề tương đối lớn".đồng thời khuyến cáo với nhà Trắng.Trước tình hình so sánh lực lượng bất lợi.Chiến lược ngăn chặn sử dụng biện pháp quân sự là chủ yếu (chiến tranh xâm lược.chiến tranh cục bộ.tháng 3 năm 1947.dân sự đến giúp duy trì nền thống trị để các nước này không "ngả vào lòng cộng sản".phải thực thi chính sách "ngăn chặn" lâu dài.Ken-man đã kiến nghị với Nhà Trắng.viện trợ 14 tỷ USD. Đối với Trung Quốc.Quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn).ép các nước này loại bỏ những Bộ trưởng là cộng sản ra khỏi chính phủ liên hiệp và cài cắm gián điệp vào các đảng cộng sản.khi còn là đại diện lâm thời của Mỹ ở Liên Xô .kiên nhẫn nhưng kiên quyết và luôn luôn cảnh giác.nhân tố cơ bản nhất trong chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Liên Xô là phải kiềm chế khuynh hướng "bành trướng".đối đầu quyết liệt.Đồng thời.biện pháp khác.G.cấm vận kinh tế. CNĐQ ."những người theo chủ nghĩa cá nhân ở Trung 9 .Ngày 12 tháng 3 năm 1947..

.nhiều tàu thuyền do Trung Quốc thuê và thuyền viên Trung Quốc thậm chí bị giam vô lý dài ngày ở đất khách quê.lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.heo Kennedy:" Chính phủ Mỹ sẽ phải chủ động hơn nữa.điều chỉnh chiến lược quân sự "trả đũa ồ ạt" (của Ai-xen-hao ) thành chiến lược "phản ứng linh hoạt"." Tháng 12 năm 1957.trong suốt nhiệm kỳ của mình.đề xướng "liên minh vì tiến bộ".chi 20 tỷ USD viện trợ nhằm khắc phục ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản ở châu Mỹ La-tinh.Pháp....Kennedy đã từng tuyên bố(trong diễn văn đọc tại Thượng viện Mỹ ngày 10 tháng 8 năm 1957):"Giải phóng hoặc diễn biến hòa bình đương nhiên là rất tốt.để phá vỡ khoảng cách với phương Tây đã có từ lâu mà Liên Xô áp đặt cho Ba Lan.mở rộng sự nghiệp báo chí vốn kỹ thuật và tăng cường tiếp xúc trong nhân dân..trao đổi văn hóa.khoa học. 10 . Đồng thời .Năm 1955.Quốc (phần tử theo chủ nghĩa dân chủ cũ Mỹ.một mặt tiếp tục thực hiện chính sách cứng rắn(bao vây..tăng cường quan hệ bằng cách lợi dụng các loại mậu dịch hữu hình và vô hình.Tổng thống Ai-xen-hao(1953-1960) tuyên bố.Đa-let(1953-1959) xác định .ngày 14 tháng 6 năm 1960):"Phải hành động ngay .bằng viện trợ kinh tế.Nhật.Đức."dưới ngọn cờ hòa bình có thể giành được mọi thứ trên bàn đàm phán với Liên Xô và làm gay gắt thêm mâu thuẫn Xô-Trung Quốc để từ đó tăng kiềm chế của Trung Quốc".phải từng bước thận trọng bồi dưỡng hạt giống tự do từ bất kỳ kẽ hở nào được xuất hiện trên bức màn thép".và cho rằng biện pháp "diễn biến hòa bình" tuy chậm chạp nhưng đáng tin cậy.Kennedy tuyên bố:"Nước Mỹ giống như con đại bàng trên Quốc huy hình lá chắn của tổng thống.làm sụp đổ chính quyền nhân dân. Tiếp tục tư tưởng của những người tiền nhiệm Kennedy.Jonhson (1961-1968) rất chú trọng bồi dưỡng những hạt giống tự do sau bức màn thép cộng sản.chống đối).đặc biệt là Ba Lan.một mặt phải giữ thái độ cứng rắn.1949) để gây khó khăn cho việc buôn bán Đông-Tây.sử dụng một loạt công cụ linh hoạt hơn.Thực hiện ý tưởng trên .Theo Kennedy.. khuyến khích những người có cùng huyết thống về Ba Lan.."sự tồn của chủ nghĩa xã hội không phải là vĩnh cửu và không thể thay đổi được".. nhưng Quốc vụ khanh vẫn chưa đưa ra được bước đi cụ thể cùng những bước đi quan trọng" và cho rằng "Cần phải coi trọng biện pháp cụ thể".bí mật thành lập "Ủy ban thống nhất quản lý thị trường xuất khẩu (Feria.mở rộng buôn bán.nhưng mặt khác cũng phải tìm xem chúng ta có thể tìm thấy một số cung cách trao đổi ý kiến nào đó được không".kích động chống phá nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa .chân phải của nó cắp cành ô-liu còn chân kia cắp mũi tên phải coi trọng cả hai chân như nhau"và giải thích "trong đối kháng với Liên Xô.phá hoại thương trường Thế Giới.).đồng thời kêu gọi (trong một diễn văn khác cũng đọc tại Thượng viện Mỹ .bài diễn văn đầu tiên nói về tình hình trong nước (ngày 21 tháng 1 năn 1961).Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ. Trước khi lên nắm quyền Tổng thống.Ai-xen-hao tuyên bố mục tiêu của chiến lược "diễn biến hòa bình" là đọc lời cáo chung cho chủ nghĩa xã hội.cần phải "giải phóng" họ khỏi chế độ cộng sản nhưng không phải bằng một cuộc chiến tranh mà bằng "biện pháp hòa bình".Ngoại trưởng F.tăng số người du lịch .trong 5 năm.thân Mỹ) có thể tạo ra sự biến đổi từ bên trong.."từ 1949-1954 có tới hơn 100 lần tàu buôn đi tới Trung Quốc bị chặn lại và bị công kích.thúc đẩy sự biến đổi hòa bình đằng sau tấm màn sắt".Kennedy đã thực hiện chính sách "đi hai chân" .mở rộng giao lưu giữa sinh viên và giáo viên.giáo dục.cấm vận..Theo Đa-lét.đồng thời tiến hành "chiến tranh đặc biệt".thành lập "đội hòa bình" ở Châu Phi. thực chất là để xâm nhập .nghiên cứu thêm khả năng viện trợ kỹ thuật cho Ba Lan..Mỹ câu kết với 14 quốc gia phương Tây (Anh.mặt khác vạch kế hoạch "hòa bình" với Liên Xô (tháng 6 năm 1961).như: gia tăng tiếp xúc.Theo thống kê của một tờ báo ở Hồng Kong.chỉ cần "hé tấm màn sắt" nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa sẽ từ bỏ chủ nghĩa cộng sản vì thấy cuộc sống tốt đẹp ở phương Tây..chủ nghĩa cộng sản bên thêm thế kỷ XXI."chiến tranh cục bộ " ở Việt Nam.thực chất là thực hiện bao vây cấm vận đối với các nước XHCN.trong khi các nước Tây Âu phục hồi và phát triển kinh tế.Mỹ sẽ "giành thắng lợi bằng hòa bình" chính thức coi "diễn biến hòa bình" là chiến lược để lật đổ các nước XHCN.phi chiến tranh.." Đối với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu .

nhất là sau chiến tranh Việt Nam.Ngày nay.nắm vững cuộc đấu tranh về hình thái ý thức.G.Mỹ lâm vào tình trạng khủng hoảng.sản xuất bắt đầu phát triển .khó khăn hơn.chạy theo đối phó với "nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực.Thời kỳ này Mỹ chú ý hơn đối với các "nhân tố bên trong" các nước XHCN.dân chủ và quan niệm giá trị theo kiểu Mỹ phải nắm lấy vấn đề nhân quyền.Đến lúc đó nó sẽ gieo hạt giống tư tưởng .nhằm đưa cuộc đấu tranh vào trong lòng các nước XHCN.Ních-xon còn khẳng định:" Mở chiến trường tư tưởng.Các nước tư bản khác cũng vượt qua khủng hoảng.tìm cách đả kích hệ tư tưởng Mác-Xít.quân sự và vị thế quốc tế .không thể hoàn thành trong mấy chục năm mà phải nhiều thế hệ và chủ trương khuyến khích "tự diễn biến" trong nội bộ các nước XHCN.Ngoài ra do sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã tạo ra xu thế quốc tế hóa nền kinh tế Thế Giới.bị Liên Xô đuổi kịp và vượt một số mặt về kinh tế.làm cho các nước XHCN bị xô đẩy dẫn tới sụp đổ.cải cách .phần lớn họ đã trở thành những người tham lam và quan liêu.tích cực tuyên truyền.tuyên truyền tự do.Tình hình căng thẳng sẽ càng củng cố thêm độc tài.Trong khi đó .cải cách làm cho tình hình trở nên phức tạp.làm cho thông tin phương Tây "như dòng nước xói mòn và tan rã chế độ Cộng Sản".mở cửa để "mở rộng dân chủ".loại được công cụ sắc bén của Đảng Cộng sản Liên Xô.Một số nước nóng vội .Ý nghĩa và niềm tin của Đảng Cộng sản bị sụp đổ.Lợi dụng các nước XHCN cải tổ.Liên xô cũng đang tiềm tàng khả năng diễn biến hòa bình" và coi Đông Âu là một "đột phá khẩu" để thực hiện "diễn biến hòa bình" .mất ưu thế quân sự.thúc đẩy sự hòa nhập kinh tế Thế Giới để lái cải cách đe chệch khỏi quỹ đạo của CNXH.Không ai phủ nhận chính sách hòa dịu những năm 70 của chúng ta đã thúc đẩy sự trỗi dậy mạnh mẽ và dẫn tới sự ra đời của phong trào Công đoàn đoàn kết ở Ba Lan".bất đồng chính kiến trong các nước XHCN".Trước tình thế đó .Ních-xon cho rằng :"Làm dịu quan hệ Đông-Tây sẽ làm cho phương Động xuất hiện sự phân hóa lớn hơn.cựu Tổng thống Nixon nhận định :"Những người cộng sản Đông Âu đã hoàn toàn mất đi lòng tin.do duy trì quá cơ chế quản lý quan liêu bao cấp và "dốc sức" chạy theo chương trình SDI (chiến tranh trên các vì sao) của Mỹ.chủ quan không tôn trọng quy luật khách quan đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong cải tổ.đồng thời nghi binh chiến lược.phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ(từ 1976-1981 có 21 nước giành độc lập)..hội chứng Việt Nam tác động sâu sắc đến nhiều mặt đời sống xã hội Mỹ.Làm như vậy.Thời kỳ này Mỹ đặc biệt chú ý đến việc sử dụng lực lượng phản động bên trong để chống phá . Khi điều chỉnh chiến lược Mỹ ngầm đánh vào bên trong các nước XHCN.Mỹ mở hội nghị chuyên đề "dân chủ hóa các quốc gia Cộng Sản.Để tạo ra một đột phá khẩu cần nuôi dưỡng lực lượng dân chủ.toàn cầu" .Trong cuốn sách "1999-chiến thắng không cần đến chiến tranh " .Trước tình thế và thời cơ đó .phải mở rộng sự giao lưu với các nước XHCN để nó chịu ảnh hưởng và chịu tác động của phương Tây.đối với Liên Xô và Đông Âu (tháng 5 năm 1989).Pho (1969-1980).phải tiến hành cải tổ.Trong khi đó .Bu-sơ đưa ra chiến lược "vượt trên ngăn chặn". "nhân tố quan trọng của công cuộc dân chủ(có thể hiểu là dân chủ kiểu Mỹ) hóa trong các quốc gia Cộng sản phải là thế lực bên trong nó.đổi mới để tháo gỡ.các nước XHCN lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế .Thời kỳ chính quyền Nixon.Mỹ khôi phục kinh tế .kéo quân đội Liên Xô ra ngoài .R.những hạt giống này sẽ kết Thời kỳ chính quyền Ri-gân(1981-1988).làm suy yếu các nước 11 .suy yếu nghiêm trọng.Theo Ngoại trưởng Mỹ .đặc biệt là loại lực lượng KGB (ps:kiểu FBI của Liên Xô) ra khỏi cuộc "chiến tranh ngầm" đang diễn ra gay gắt ngay trong lòng chế độ XHCN.tháng 10 năm 1982.chiến lược "diễn biến hòa bình" tiếp tục được hoàn thiện.Một thế hệ những người Đông Âu đang trỗi dậy không phải là các nhà tư tưởng mà là các nhà thực tiễn cho diễn biến hòa bình").Đồng thời Mỹ cho rằng "thời cơ diễn biến hòa bình ở Đông Âu đã chín muồi .(Sau chuyến khảo sát các nước XHCN năm 1983.đề cao "dân chủ".Làm dịu bớt căng thẳng sẽ làm chế độ độc tài yếu đi.Mỹ suy yếu .Mỹ(Nixon) cho rằng:"Diễn biến hòa bình" không thể nôn nóng ."tự do" ở phương Tây.Mỹ đã từng bước điều chỉnh chiến lược và vai trò của Mỹ trên Thế giới.tăng cường sức mạnh trên một số mặt .chạy đua vũ trang thu hút Liên Xô và một số nước XHCN vào cái gọi là "chương trình SDI". Sau khi nhận chức Tổng thống Mỹ(tháng 1 năm 1989).thậm chí ngay cả các nhân vât lỗi lạc Đảng Cộng sản cũng khó mà chống đỡ nổi.cải cách..

Như vậy. __________________ ) Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.Đặc biệt .Pao-oen.phân biệt đối xử với các nước .tăng cường chi phí quân sự (năm 2002 là 331 tỷ USD.Mỹ đã tính toán .1993) tiến hành chiến lược "can dự".lấy cớ "kiểm soát việc sản xuất .khi thực hiện chiến lược "ngăn chặn" và "vượt trên ngăn chặn".chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chủ yếu sang tiến công bằng "diễn biến hòa bình" là chủ yếu.đồng thời tăng cường "diễn biến hòa bình" đối với các nước XHCN còn lại.Đến đây.là bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ và các thế lực phản động.nhất là sau thất bại ở Việt Nam .sau khi lôi kéo đồng minh vào cuộc chiến "chống khủng bố" và lôi kéo được một sốn nước lớn ngả theo mình . Chính quyền G.Mỹ từng bước thay đổi chiến lược .Vì thế.năm 2003 là 355.co về pháo đài của chủ nghĩa bảo hộ hoặc về một hòn đảo biệt lập" (Ngoại trưởng Mỹ C.trọng điểm là khu vực thuộc các nước Liên Xô cũ và Đông Âu.năm 2005 là 417 tỷ USD và đến năm 2009 dự kiến sẽ là gần 500 tỷ USD) nhằm châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang mới .ngầm viện trợ lực lượng phản động thuộc một số nước thuộc "thế giới thứ ba" và gây sức ép .7 tỷ USD.Mỹ nhận ra rằng .Bush (từ ngày 20 tháng 1 năm 2001) tiếp tục theo đuổi chiến lược "can dự" nhưng có sự điều chỉnh nhất định. Sau khi nước Mỹ bị tấn công(ngày 11/9/2001).tàng trữ vũ khí giết người hàng loạt " để tính toán .thực hiện "dính líu" vào các nước.thành lập "Bộ tư lệch Bắc Mỹ".Và "diễn biến hòa bình" từ vị trí là thủ đoạn của chiến lược "ngăn chặn" đã trở thành một chiến lược chống Cộng hoàn chỉnh.Mỹ trực tiếp can thiệp 12 .tìm kiếm giải pháp mới.Mỹ xác định sẽ tăng cường "dính líu" vào các nước nhưng bằng biện pháp "cứng rắn" hơn.tăng cường khả năng răn đe để thực hiện ý đồ " xây dựng thế giới một siêu cường" do Mỹ đứng đầu.chiến lược "diễn biến hòa bình" từ ý tưởng đã trở thành một chiến lược chống Cộng hoàn chỉnh.Sử dụng chiến lược này.1 tỷ USD.Mỹ và các thế lực phản động đã thu được kết quả.nhằm củng cố và thiết lập thể chế tư bản chủ nghĩa ở khu vực này ."khuyếch trương" thanh thế của Mỹ để thúc đẩy "dân chủ".khuyến khích "thị trường tự do" ở Liên Xô và các nước Đông Âu nhằm hướng lái các nước này đi lệch khỏi quỹ đạo của CNXH.điều chỉnh chiến lược.Mỹ ra sức lợi dụng cuộc chiến "chống khủng bố".Mỹ đơn phương tuyên bố rút khỏi hiệp ước cấm tên lửa đạn đạo (ABM).Mỹ tuyên bố:"Chủ nghĩa quốc tế riêng của Mỹ sẽ không có bất kể sự nhún nhường nào khiến cho Mỹ rút lui khỏi thế giới.trong đó coi trọng "đòn phủ đầu" để thực hiện cái gọi là "chủ nghĩa đế quốc riêng của Mỹ" (G.dùng vũ lực để "tiêu diệt" các nước XHCN là không thể thực hiện được.tạo ra sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.đẩy nhanh việc thực hiện Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD).mở rộng kinh tế thị trường tự do trên phạm vi Thế giới.cuộc điều trần ngày 17 tháng 1 năm 2001).Mỹ (B.buộc chính quyền các nước đó phải ngả theo Mỹ .tăng cường viện trợ kinh tế .Bush).hỗ trợ lực lượng "dân chủ".Clin-Tơn.XHCN.làm suy yếu các nước XHCN. Sau khi tạo ra sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.năm 2004 là 368.

giành lại quyền thống trị xã hội cho giai cấp tư sản phản động. 2.chủ nghĩa đê quốc đặt ra những mục tiêu cơ bản sau : Một là.một phong trào hiện thực và kiểu chế độ xã hội .nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối."đa đảng đối lập" ở các nước XHCN.tức là chế độ chính trị đa Đảng đối lập mà thực chất là hạ thấp vai trò của Đảng Cộng sản .Chúng tác động vào những Đảng viên thiếu rèn luyện tu dưỡng .chủ nghĩa đế quốc tập trung chống Đảng Cộng sản lãnh đạo chính quyền.Vì thế . Mục đích cuối cuối cùng chiến lược "diễn biến hòa bình" là xóa bỏ CNXH trên mọi phương diện: Chủ nghĩa xã hội với tư cách là một xu thế và con đường phát triển . để xóa đi những kẻ thù cũ.từng bước tha hóa họ trở thành những người cộng sản "đỏ vỏ xanh lòng" để có thể dùng "cộng sản lật cộng sản". Ba là.chống sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong các nước xã hội chủ nghĩa.từ đó dẫn đến chệch hướng về đường lối chính sách.gây mâu thuẫn nội bộ .chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh xâm nhập tư tưởng tư sản ."tôn giáo".thay thế bằng tư tưởng tư sản ở các nước XHCN.công lý bình đẳng".. Như vậy sau chiến tranh lạnh.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế một mặt tiến hành xác lập và củng cố thể chế tư bản chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.một hệ thống giá trị.thực hiện "đa nguyên chính trị"..Chúng thường tung ra các luận điệu :Đảng Cộng sản đọc quyền lãnh đạo là "độc tài".nhân quyền") để can dự sâu hơn.mặt khác tiếp tục thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm thủ tiêu các nước xã hội chủ nghĩa còn lại để xây dựng một thế giới "đơn cực" do Mỹ chi phối.Đây là ý đồ bành trướng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế .(cả bằng quân sự ) vào nhiều nước để mở rộng ảnh hưởng của mình ở khu vực Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương.đồng thời triệt để lợi dụng quan hệ kinh tế và vấn đề tôn giáo.nền hòa bình của nhân loại. Mỹ tuyên bố.tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương là khâu đột phá của chiến lược "diễn biến hòa bình".đa nguyên chính trị".chúng tác động để làm suy yếu.Muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.gắn bó với CNXH.làm mất sự đồng thuận xã hội và khi đó có thời cơ lôi kéo quần chúng vào những cuộc 13 .Mục tiêu.bản chất của chiến lược "diễn biến hòa bình"."nhân quyền".đe dọa sự ổn định .lãnh đạo xã hội ở các nước XHCN.Chúng bỏ nhiều công sức và tiền bạc để lôi kéo "những người có chính kiến bất đồng".trước hết phải tìm cách xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lenin.tạo ra tâm trạng không thiết tha.xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Leenin.xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản . Trong chiến lược "diễn biến hòa bình"..kiên quyết giữ vững những đòi hỏi không thể đàm phán về "nhân phẩm".một học thuyết lý luận.làm cuộc đảo chính hòa bình về hệ tư tưởng trong các nước xã hội chủ nghĩa.những giới hạn về quyền lực nhà nước.Đối với đảng cộng sản cầm quyền và chính quyền nhà nước.Để đạt tới mục đích đó .đi đến xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng .Với quần chúng nhân dân thì kích động vấn đề "dân chủ".hoặc gây áp lực nhằm hướng lái các nước theo các nước theo "quỹ đạo" của Mỹ.dùng họ làm nội ứng cho "diễn biến hòa bình" về chính trị.quyền "tự do ngôn luận.gây mất ổn định về chính trị các nước XHCN.sự cai trị của pháp luật ."bóp nghẹt dân chủ". Những nhà lý luận của chiến lược "diễn biến hòa bình" đều cho rằng tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu.đổi màu tổ chức và cán bộ.chống chủ nghĩa xã hội.nhằm "diễn biến hòa bình" đối với các nước. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất quan tâm đến việc gây mất ổn định chính trị ở các nước XHCN."dân tộc". Hai là .Chủ nghĩa đế quốc đặt mục tiêu đầu tiên và là mục tiêu hết sức quan trọng của "diễn biến hòa bình"chống chủ nghĩa xã hội là xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Leenin.cần phải thực hiên "đa nguyên lợi ích"..sẽ thông qua việc bảo vệ "tự do và công lý".dân tộc(thông qua chiêu bài "dân chủ.

quân đội và công an sẽ "đứng trung lập"..bạo loạn chính trị.sức mạnh bảo vệ Tổ quốc."ngầm".Bốn là.Muốn "vô hiệu hóa" phải "phi chính trị hóa" quân đội và công an .chị phối."sâu" thông qua các thủ đoạn phi vũ trang .tiến bộ lịch sử.đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX. 14 . Bản chất của chiến lược "diễn biến hòa bình" được thể hiện ở chỗ nó là bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc.lối sống xã hội chủ nghĩa.hoặc sử dụng lực lượng chống đối để thực hiện bạo loạn phản cách mạng.đẩy các nước XHCN vào tình trạng khó khăn phức tạp.bảo vệ chế độ của quân đội và công an bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản .tiếp tay đứng lên lật đổ chế độ XHCN.Mục tiêu của chúng là làm suy yếu tiềm lực kinh tế.làm suy yếu.mang tính toàn cầu và rất nguy hiểm.lối sống cũng là một tiêu chí phân biệt hai chế độ xã hội đối lập nhau. Phương châm chủ yếu trong "diễn biến hòa bình" là thực hiện cuộc tiến công "mềm".đạo đức lối sống xã hội chủ nghĩa theo giá trị phương Tây. Tham khảo http://lichsuvn.quân sự giữ vị trí răn đe.lật đổ chính quyền cách mạng.trong đó tiến công về chính trị tư tưởng là then chốt.văn hóa tư tưởng.info/forum/showthread.bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.đạo đức.được tiến hành "ngầm" trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa .toàn diện trên tất cả các mặt: kinh tế chính trị.biện pháp kết hợp .tha hóa cả một xã hội.quân sự.lối sống tư sản.biện pháp kinh tế là mũi nhọn.nếu kẻ thù thực hiện được tất yếu dẫn đến mục đính cuối cùng chúng theo đuổi là xóa bỏ CNXH.do vậy nó mang bản chất chống cộng .xâm nhập.Khi nền kinh tế đã bị chệch hướng đi theo tư bản chủ nghĩa thì sẽ chuyển hóa xã hội và sớm muộn chính trị cũng bị chuyển hóa theo."diễn biến hòa bình " chỉ là một trong những thủ đoạn.trước hết và quyết định là phải xóa bỏ sự lãnh đạo của ĐCS .php?t=17301 Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch biết rằng quân đội và công an là công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ Tổ Quốc.ngoại giao.được triển khai trên diện rộng."phị chính trị hóa" để "vô hiệu hóa" quân đội và công an.chừng nào còn đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản thì còn "tồn tại diễn biến hòa bình" là một chiến lược chống Cộng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.chệch hướng phát triển của nền kinh tế.Chiến lược "diễn biến hòa bình" mang bản chất giai cấp.án binh bất động".lũng đoạn kinh tế-tài chính. Những mục tiêu cơ bản này có mối quan hệ tác động lẫn nhau.Chúng cũng biết rằng .kết hợp các thủ đoạn biện pháp chiến lược khác.Tính chất phản động của nó được thể hiện ở mục đích xóa bỏ CNXH với tư cách là một hình thái kinh tế xã hội tiên tiến và xu thế vận động của tiến bộ xã hội.khoa học kỹ thuật .gây áp lực để hỗ trợ cho các biện pháp khác.quyết liệt giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản được biểu hiện trong sự đối kháng giữa hai hệ thống chính trị thế giới xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Thủ đoạn chủ yếu của "diễn biến hòa bình" là tạo dựng thúc đẩy những nhân tố phản động chống đối ngay bên trong các nước XHCN.chuyển hóa nền kinh tế di chệch hướng xã hội chủ nghĩa.tiến tới chi phối .đạo đức.Nếu thời kỳ chiến tranh lạnh phương châm chủ yếu là chạy đua vũ trang.Chúng hy vọng rằng khi các lực lượng phản động được chủ nghĩa đế quốc chỉ đạo .chuyển hóa văn hóa..qua đó tìm cách chuyển hóa từng bước theo con đường tư bản chủ nghĩa. Đặc trưng văn hóa.đạo đức. Sáu là.chủ nghĩa đế quốc đặt một mục tiêu không kém phần quan trọng là xóa bỏ nền văn hóa.Thực chất của "diễn biến hòa bình" và chống "diễn biến hòa bình" là sự tập trung cao độ của cuộc đấu tranh giai cấp gay go.Từ đó làm tha hóa con người.mặc cho CNXH sụp đổ.thì từ những năm cuối thập kỷ 80.Chừng nào còn tồn tại hai hình thái kinh tế -xã hội đối lập nhau .Muốn lật đổ XHCN phải "vô hiệu hóa" được lực lượng này.chiến tranh xâm lược . Kẻ thù của chủ nghĩa xã hội rất quan tâm đến phá hoại nền kinh tế các nước XHCN thông qua "diễn biến hòa bình".trong đó quân sự vẫn quan trọng nhưng chủ yếu giữ chức năng răn đe để hỗ trợ cho các hoạt động phi quân sự.khống chế nền kinh tế nước xã hội chủ nghĩa.vị trí của nó đã được nâng lên tầm chiến lược hoàn chỉnh. Năm là.khủng hoảng toàn diện. Biện pháp "diễn biến hòa bình" là vận dụng tình thế và thời cơ để thực hiện cuộc tiến công "ngầm" một cách tổng hợp.Trong chiến lược "diễn biến hòa bình".thay vào đó là lối sống.

Chúng tuyên truyền.phi chiến tranh lên vị trí ưu tiên nhưng chủ nghĩa đế quốc vẫn thường xuyên duy trì sức mạnh quân sự.Ăng-ghen..phá hoại tinh thần.-Trên lĩnh vực chính trị Đảng Cộng sản là đối tượng tiến công quyết liệt nhất của chiến lược "diễn biến hòa bình"..Toàn bộ những thứ khác sẽ trở nên vô nghĩa khi không giành chiến thắng trên lĩnh vực tư tưởng ".là sự "phát triển ngoài nền văn minh nhân loại ".để dùng "cộng sản lật cộng sản".tạo ra khoảng trống tư tưởng cho tư tưởng tư sản tràn vào.Những luận điểm chúng thường gieo rắc là:Chủ nghĩa Mác-Lenin là một "giáo lý phi khoa học".thông qua bầu cử 15 .cổ động cho những luận thuyết tư tưởng tư sản mới.Chúng tìm cách hỗ trợ .từng bước thiết lập dân thiết chế tư sản.nhiều mặt.tiến tới tổ chức bạo loạn chính trị."nhân quyền" để phá rã nền chuyên chính vô sản.chúng ca tụng "chủ nghĩa xã hội dân chủ".quyền lực nhà nước là đối tượng quan trọng của chiến lược "diễn biến hòa bình".kích động các phần tử đối lập gây áp lực đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo .móc nối .xấu xa của xã hội này.công khai răn đe và sẵn sáng sử dụng đòn quân sự để hỗ trợ cho biện pháp "diễn biến hòa bình" khi cần thiết.nhưng tập trung ở một số nội dung chủ yếu sau: -Trên lĩnh vực tư tưởng lý luận.che đậy những khuyết tật.hòng phủ nhận chủ nghĩa xã hội cả học thuyết và hiện thực. 3.đòi các nước xã hội chủ nghĩa thực hiện "chế độ đa đảng".Từ đó để gây hoang mang..những nguyên lý cơ bản của của Cácmác.làm suy yếu nhà nước XHCN.cài cắm lực lượng phản động.vướng mắt.nên "chắc chắn sẽ bị diệt vong".Chúng kích động.Bộ máy tuyên truyền của chủ nghĩa đế quốc đã triệt để lợi dụng những khó khăn.Trong cuốn "1999-chiến thắng không cần chiến tranh".gây mâu thuẫn trong nội bộ.Ních-xơn khẳng định:" Điểm mấu chốt của cuộc cạnh tranh Mỹ-Xô là tư tưởng.bôi nhọ .củng cố và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế giới.con em cán bộ cao cấp trong Đảng Cộng sản và nhà nước bằng các mồi nhử du học.thực hiện "dân chủ".thực hiện chuyển hóa về tư tưởng.tôn giáo là 4 đột phá khẩu chọc thẳng phòng tuyến chính trị-tư tưởng ở các nước xã hội chủ nghĩa.chia rẽ Đảng với quần chúng.chủ nghĩa xã hội chỉ là "quái thai của lịch sử".phê phán.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tìm cách tiếp tay cho lực lượng phản động trong nước đòi chia sẻ quyền lực.Níchxơn còn cho rằng:"Dân chủ.chuyển hóa từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản.lung lạc tinh thần những người nhẹ dạ cả tin.chúng tán dương .nền "chính trị đa nguyên" để mê hoặc quần chúng.Cách mạng tháng 10 Nga là sự "đẻ non".dựng lên các "phe phái" trong nội bộ Đảng Cộng sản.nhằm từng bước làm phân liệt.chúng cũng chú trọng bắt mối . Mục tiêu chống phá của chúng là phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và các tư tưởng cách mạng khác.xóa nhòa sự khác biệt bản chất giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.văn minh.gây mất ổn định chính trị. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế luôn coi chống phá về tư tưởng lý luận đối với các nước XHCN là mặt trận quan trọng.tư tưởng các nước XHCN.tự do của xã hội tư bản .tiến tới thâu tóm quyền lực từ nhà nước từ các đảng Cộng sản.mua chuộc thế hệ trẻ .thời cơ nhất định. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tập trung mọi biện pháp nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.cường điệu sự giàu có .chấp nhận bầu cử tự do theo cơ chế đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập.lật đổ chính quyền ở các nước XHCN hoặc tạo "tự diễn biến".bôi đen chủ nghĩa xã hội hiện thực.chúng dùng bạo lực chính trị.xây dựng.Mặt khác.để nếu không "cộng sản lật cộng sản" được thì sẽ dùng "cộng sản con lật cộng sản cha" sau này.liên kết kinh tế béo bở.nhân quyền.Nội dung chủ yếu của chiến lược "diễn biến hòa bình".nền dân chủ. Khi thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã tấn công các nước XHCN trên tất cả các mặt .liên doanh.Trong những điều kiện..".các lĩnh vực của đời sống xã hội .Chúng thường gây sức ép từ nhiều phía.mua chuộc những người có chính kiến bất đồng xây dựng lực lượng chống đối trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa.sai lầm .Tuy chiến lược "diễn biến hòa bình" đặt biện pháp hòa bình.tan rã hệ thống tổ chức Đảng.thiếu sót của các đảng cộng sản trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa để đả kích .Lê-nin đều là sự áp đặt chứ không phải là tất yếu của lịch sử.

chính trị. Như vậy.nên dễ lôi cuốn đam mê.vị kỷ.toàn cầu" để loại bỏ công cụ sắc bén của các Đảng cộng sản ra khỏi cuộc "chiến tranh ngầm"("diễn biến hòa bình") đang diễn ra gay gắt trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa.Thông qua ngoại giao để chúng thâm nhập vào các lĩnh vực hoạt động khác.êm ái.phát triển và trở thành bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng.vùng tôn giáo phức tạp.nhất là các cán bộ trong ngành kinh tế mũi nhọn. Chúng cũng không từ bỏ âm mưu chèn ép.cải cách.tưởng chừng như vô hại .du nhập lối sống thực dụng bản năng.lỗi kéo những người có chức.chính trị.. Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình".chuyển hóa.nhất "giá trị Mỹ".."lối sống Mỹ".đòi xóa bỏ vai trò của lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với quân đội.văn hóa kiểu Mỹ.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục điều chỉnh phương thức thủ đoạn chiến lược.văn nghệ .phá hoại sự phát triển của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.thậm chí tổ chức quần chúng tẩy chay các chính sách kinh tế.đổi mới để xâm nhập.để làm chuyển hóa văn hóa.Đặc biệt chúng thông qua viện trợ kinh tế để lôi kéo các nước và lợi dụng khó khăn về kinh tế của các nước XHCN để dùng vật chất mua chuộc.cô lập lực lượng vũ trang.nhưng ảnh hưởng lại rất sâu sắc.lối sống rất dễ đi vào lòng người.cô lập ngoại giao đối với các nước xã hội chủ nghĩa với các nước khác.lợi dụng công cuộc cải tổ.kiểu Mỹ.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế 16 .. biến chất cán bộ trong ngành kinh tế.vùng biên giới .khó giải quyết.Chống phá trên lĩnh vực ngoại giao Chủ nghĩa đế quốc lợi dụng quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa ngày càng mở rộng để thực hiện "diễn biến hòa bình".đồng thời tuyên truyền về sự hấp dẫn của nền kinh tế của Tây phương để lôi kéo.Chúng đã kéo quân đội các nước xã hội chủ nghĩa hướng ra ngoài. Chống phá về kinh tế làm suy yếu các nước XHCN Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế thường sử dụng đòn chống phá về kinh tế để làm suy yếu các nước XHCN và hỗ trợ cho các hoạt động chống phá khác.lật đổ nhà nước XHCN.có quyền ở cơ quan kinh tế.tiến bộ trên thế giới.các trung tâm kinh tế.để dành chính quyền.khó gột rửa.nhất là đối với thế hệ trẻ.kích động.gây phức tạp bên trong. Một khi nền kinh tế đã bị chuyển hóa tận gốc rễ sẽ kéo theo sự thay đổi cơ sở hạ tầng và bản chất xã hội.chuyển hóa. Chúng cũng ra sức chuẩn bị lực lượng chống đối.hướng lái nền kinh tế đi chệch khỏi quỹ đạo chủ nghĩa xã hội.Lối sống phương Tây dễ khơi dậy nhu cầu bản năng hưởng thụ của con người.văn hóa để mưu toan thực hiện những cuộc bạo loạn chính trị.điều hành nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.Trong quá trình đó.qua đó hình thành lực lượng "phương Tây hóa" trong bộ máy quản lý.nhất là ở vùng dân tộc thiểu số.kích thích tâm lý bạo lực đối với lớp trẻ.đề cao chủ nghĩa cá nhân.gây mâu thuẫn giữa lực lượng xã hội khác nhằm chia rẽ.những cặn bã của phương Tây vào các nước XHCN.an ninh.chạy theo đối phó với "nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực. II.Chúng thường chủ động dùng ưu thế vê kinh tế để ngăn chặn .lối sống xã hội chủ nghĩa theo các giá trị phương Tấy.làm cho tình hình an ninh chính trị-xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa trở nên phức tạp. -Chống phá trên lĩnh vực an ninh-quốc phòng. -Trên lĩnh vực văn hóa.Kích động.kinh tế và các mặt của đời sống xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế còn chống phá trên lĩnh vực quốc phòngan ninh."dân chủ"...quốc phòng.Thông qua việc chạy đua vũ trang.nhẹ nhàng.truyền bá lối sống.tuyên truyền kích động đòi phi chính trị hóa quân đội.lối sống Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ra sức truyền bá văn hóa độc hại.lâu dài. Ngoài việc chống phá về chính trị tư tưởng.để chống lại phong trào cách mạng.thông qua ngoại giao để gây sức ép nhiều mặt:kinh tế.Chúng cổ vũ cho tư tưởng "tự do".Đáng chú ý là sự tác động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa.làm thoái hóa.TÁC HẠI CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NƯỚC..chiến lược "diễn biến hòa bình" đã hình thành.chuẩn bị các địa bàn.Đây là cái đích của chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm tới.

xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan . a)Chuyển hóa nội bộ.Nhóm phi xã hội chủ nghĩa trong đảng đã tập hợp lực lượng trí thức và lợi dụng bọn phản động trong Thiên Chúa giáo để kích động tâm lý dân tộc chống Liên Xô.mất lòng tin của quần chúng.Cùng với việc tăng cường gây sức ép về kinh tế ( G.Khi Chính phủ Ba Lan chấp nhận Công đoàn đoàn kết. đặc biệt.một số nước mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện.cuộc Tổng tuyển cử ngày 25 tháng 3 năm 1990.hoàn cảnh từng nước.Lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.nhất là trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao bị phân hóa sâu sắc.liên kết giữa bọn phản động trong Thiên Chúa giáo với Công Đoàn đoàn kết .đa đảng."nhân quyền".Mỹ và phương Tây đã triệt để lợi dụng lực lượng Công đoàn đoàn kết và lực lượng Thiên Chúa giáo (85 % dân số Ba Lan theo đạo Thiên Chúa.các đảng đối lập đã dành quyền lãnh đạo.đòi dân chủ.đòi tổ chức tổng tuyển cử thông qua "hội nghị bàn tròn".Căn cứ vào điều kiện.gây khó khăn cho các nước xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng.000 chức sắc các loại ) để thực hiện ý đồ chống Ba Lan. Đối với Hungari:Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã tìm cách xâm nhập. Trước thời cơ tình hình thế giới có xu hướng phát triển hòa bình. b)Chuyển hóa bên trong. 1.Mỹ và Tây Âu đã căn cứ vào đặc điểm cụ thể từng nước để tiến hành "phân hóa" bằng các biện pháp tuyên truyền lừa gạt khác nhau nhằm làm "ly tán nhân tâm".tự do hóa chính trị.được bên ngoài hỗ trợ.đổi mới để tháo gỡ.có 4 triệu người sống ở Mỹ).Bush tuyên bố sẽ viện trợ 3 tỷ USD.một bên là chính quyền của Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan và bên kia là Công đoàn đoàn kết.chúng tiếp tục lấn tới.tạo áp lực của quần chúng đòi thay thế chế 17 .chúng đã tiến hành các thủ đoạn sau.do vậy ngày càng suy yếu.đưa Đông Âu và Liên Xô hòa nhập với Tây Âu.gây hỗn loạn xã hội để "chiến thắng không cần chiến tranh" và chúng đã đạt được mục đích đó.kết hợp kích động biểu tình.tự do hóa kinh tế ( thực chất là đã "biến chất".nội bộ Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari.các nước XHCN lâm vào tình trạng khó khăn.Hưởng ứng kế hoạch của Mỹ.Mỹ và phương Tây đã sử dụng nhiều thủ đoạn biện pháp để phân hóa Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan.Sự sụp đổ các nước XHCN ở Đông Âu.đồng thời kích động tâm lý dân tộc chống Liên Xô.xảo quyệt để tấn công.Liên Xô diễn ra theo nhiều dạng.chống Liên Xô và các nước XHCN phải được tiến hành khẩn trương.Và.kết quả là Đảng Công Nhân thống nhất Ba Lan mất vị trí lãnh đạo (chỉ đạt hơn 30 % số phiếu).chúng tổ chức móc nối .phải tiến hành cải tổ.Thông qua việc kích động . Mỹ cho rằng.Chính phủ Ba Lan tiếp tục chấp nhận yêu sách đó.trước "trọng tài" là Giáo hội Thiên Chúa giáo Ba Lan.có 26."đổi màu")..với những nguyên nhân khác nhau.cải cách.1989.Công đoàn đoàn kết lập chính phủ mới.nhưng nhìn chung Mỹ và Tây Âu đã sử dụng hiệu quả chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với các nước này.lập ra các đảng phái chính trị phản động để xâm nhập vào nội địa hoạt động.đưa ý thức hệ phương Tây vào Liên Xô và Đông Âu.đòi hợp pháp hóa Công đoàn đoàn kết.Đặc biệt ..Tây Âu đã thông qua cái gọi là "chiến lược hòa nhập".Hungari thông qua bầu cử hợp hiến.đã sử dụng nhiều thủ đoạn nham hiểm. -Đối với Ba Lan:Trong chiến dịch mở màn.lấy giá trị phương Tây làm cơ sở để "nhất thể hóa châu Âu".nhanh chóng tận dụng thời cơ ..đồng thời sử dụng 9 triệu người Ba Lan lưu vong(đa số là người Thiên Chúa giáo.khủng hoảng.Trước sức ép của lực lượng này. -Đối với Hungari.kết hợp với dùng áp lực nhà thờ đối với quần chúng để đẩy quần chúng vào cuộc đấu tranh đòi "dân chủ".nhóm này ngày càng lớn mạnh và gây sức ép trong Đảng.dẫn đến cuộc "Tổng tuyển cử" ngày 25 tháng 6 năm 1989.Do sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế..năm 1988.đột phá vào Ba Lan.Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari đã phải tuyên bố giải tán để thành lập Đảng Xã hội chủ nghĩa cầm quyền với đường lối chính trị theo kiểu xã hội dân chủ.với điều kiện Ba Lan phải thực hiện "tự do hóa" kinh tế và chính trị-nền kinh tế thị trường tư bản và nền dân chủ kiểu phương Tây).phân hóa nội bộ Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari.

phân hóa và tranh thủ các nhân vật lãnh đạo "cải tổ".Trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô.tả khuynh ngày càng phát triển . Chủ nghĩa đế quốc và lực lượng phản động quốc tế đã kích động quần chúng đấu tranh đòi đa nguyên.lực lượng kiên định ngày càng mất đi vị trí.Tổng thống Mỹ Nixon tuyên bố :"Cuối cùng sẽ có một kẻ thắng và một kẻ thua trong cuộc kình địch Mỹ-Xô.có những quan điểm sai lầm.Riêng ở Rumani.lực lượng đối lập đã xuyên tạc bôi nhọ lịch sử Liên Xô.hội đảng đối lập. Lợi dụng tình hình nêu trên.hướng lái cải tổ. Những năm 80 thế kỷ XX.chiếm vị trí chủ đạo trong Đảng Cộng sản Liên Xô.Tiệp Khắc.Chúng ta không thể thắng nếu chúng ta không cạnh tranh.qua liêu .cải cách là hoàn toàn đúng đắn.Chúng ta tiếp tục tấn công nhưng đó là tấn công bằng biện pháp hòa bình".sinh viên tổ chức nhiều cuộc biểu tình với quy mô càng ngày càng lớn(có cuộc hàng triệu người tham gia).Bungari.biểu tình để tạo áp lực đòi "phải có những thay đổi chính sách ở Liên Xô".làm cho hệ thống lý luận của Đảng này ngày càng cứng nhắc và dần mất đi tính tiên tiến về tư tưởng.lúc đầu đòi dân chủ hóa.chia rẽ các nước Cộng hòa trong Liên bang Xô-viết.phức tạp về chính trị-xã hội để kích động phân hóa nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô.lực lượng "cơ hội".cải cách để tháo gỡ.duy ý chí.sau đó thay đổi chính quyền qua "Tổng tuyển cử" dưới áp lực của các cuộc biểu tình chống chế độ xã hội chủ nghĩa.cuộc xung đột sắc tộc bùng lên ở Liên Xô cuốn theo hàng ngàn người tham gia.kích động lực lượng thanh niên.Sự thoái hóa của Đảng Cộng sản Liên Xô dẫn đến sự tha hóa quyền lực trong bộ máy nhà nước Xô Viết.lực lượng "cấp tiến" giữ vai trò quyết định(tháng 1 năm 1987.Ya-kốp-lép-được mệnh danh là "cha đẻ" của chính sách "công khai" và bốn năm sau tuyên bố "muốn cải tổ thành công phải gạt bỏ vai trò của Đảng Cộng sản" và trở thành ủy viên dự khuyết Bộ chính trị.phù hợp với yêu cầu khách quan của tình hình lúc bấy giờ.nhưng do trong quá trình cải tổ cải cách.Chúng mua chuộc.chúng sử dụng lực lượng vũ trang để lật đổ chính quyền.thành lập cái gọi là "Hội đồng dân tộc cứu nước" đòi "đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật".đây là cơ hội lịch sử để thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với Liên Xô.thiếu tôn trọng quy luật khách quan.chệch hướng.Tuy đường lối cải tổ.tiến tới gây áp lực đòi thay đổi lãnh đạo Đảng và Nhà nước.Vào thời điểm này.cải cách ta khỏi quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội.cái gọi là chính sách "công khai" và quan điểm "đa nguyên chính trị " được quảng bá rộng rãi.nóng vội.làm xuất hiện các "mặt trận"("Mặt trận nhân dân".làm cho Liên Xô rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện.tình hình Liên Xô ngày càng trở nên khó khăn.sâu sắc.Đảng Cộng sản Liên Xô bị phân hóa 18 .Tình trạng hành chính hóa.phức tạp hơn.chủ nghĩa giáo điều.Rumani.đa đảng."cấp tiến" ngày càng chiếm ưu thế và có tiếng nói quyết định tron việc hoạch đinh đường lối chính sách của Đảng. c)Chuyển hóa bên trong và bên trên đối với Liên Xô.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế cho rằng.lực lượng đối lập lớn mạnh.Từ năm 1987.Năm 1990.tự do hóa về chính trị.phải thực hiện các chính sách cải tổ.làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng .đẩy đất nước vào những phức tạp.độ ở Cộng hòa dân chủ Đức."Mặt trận toàn dân") ở nhiều nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô-viết.liên tục tổ chức các cuộc mít tinh.hình thành hàng trăm nhóm. Trước những đòn tấn công của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.Mỹ và các thế lực phản động xã hội đã lợi dụng tình hình khó khăn về kinh tế.Đối với lĩnh vực đối ngoại.đe dọa sự tồn tại của chính quyền Liên bang.những người cộng sản ở Liên Xô đã chủ quan.Thông qua các tổ chức này.phụ trách công tác đối ngoại).ở địa phương(có những lãnh đạo cấp cao địa phương tham gia biểu tình ).tập hợp giới văn nghệ sĩ trí thức có quan điểm phi xã hội chủ nghĩa.xa rời quần chúng của bộ máy hành chính Nhà nước trong cơ chế quản lý quan liêu bao cấp và việc "chạy theo" chương trình SDI cùng với một số nguyên nhân khác dẫn đến sự trì trệ của nền kinh tế-xã hội.

".Ngày 25 tháng 12 năm 1991.Tháng 8 năm 1991.dân tộc đặc biệt là các yếu tố tạo nguy cơ "xé nhỏ" để chống Trung Quốc.tại Liên Xô đã xuất hiện một tình thế chính trị đặc biệt-tình thế phản cách mạng.so với năm 1988.Tổng thống Mỹ G.nhất là vấn đề Tây Tạng trở thành yếu tố quan trọng để Mỹ đe dọa..các cương lĩnh khác nhau trong một Đảng. Trong những năm gần đây.từ một đảng tiên phong.từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ.kiềm chế Trung Quốc.phuc vụ cho ý đồ riêng của Enxin.được phương Tây và những kẻ phản bội trong hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt hỗ trợ.Lợi dụng vấn đề Tây Tạng để kiềm chế Trung Quốc.các nhóm đối lập.đồng thời hạn chế nhiệm vụ của quân đội (như loại trừ khả năng quân đội tham gia giải quyết các vụ xung đột sắc tộc) làm cho lực lượng vũ trang mất phương hướng.tôn giáo.sau khi lên làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô.Goóc-ba-chốp đã buông lỏng quản lý.chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ và ý đồ "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đối với Liên Xô đã được thực hiện.thừa nhân sự tồn tại của các phe..thành hơn 20 phe.Nhiều tướng lĩnh đã tìm cách lật đổ Goóc-ba-chốp nhưng một số đơn vị quân đội đứng về phía Enxin chống lại lực lượng đảo chính.nhưng trên thực tế Mỹ quan hệ với Tây Tạng như một quốc gia độc lập.Ở các nước cộng hòa và nhiều địa phương đều do lực lượng chính trị đối lập kiểm soát.làm giảm nghiêm trọng sức mạnh quân sự của Liên Xô.Lực lượng Mác-xít chính thống chỉ còn kiểm soát được một phần chính quyền cấp trung ương.năm 1989 sản xuất công nghiệp giảm 1.Bush tuyên bố:"Chính sách một Trung Quốc" chỉ có nghĩa là "Mỹ công nhận Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc không có nghĩa là Mỹ chấp nhận Đài Loan thuộc lãnh thổ hoặc chủ quyền của Trung Quốc.nhân nhượng vô nguyên tắc với Mỹ trong thương lượng giải trừ vũ khí.nhóm với nhiều xu hướng chính trị khác nhau.thu nhập quốc dân giảm 4% năng suất lao động giảm 3%).tình hình chính trị-xã hội tiếp tục có những biến động phức tạp.tại Liên Xô xuất hiện tình thế "một nước hai chế độ".xây dựng lực lượng vũ trang.Tuy bề ngoài coi Tây Tạng là "một bộ phận của Trung Quốc". Cùng với ý đồ chuyển hóa quần chúng.tình hình khủng hoảng kinh tế-xã hội ở Liên Xô trở nên trầm trọng hơn.Mỹ tích cực ủng hộ các tổ chức thuộc Tây Tạng trong và ngoài nước.nhân quyền.7%.cùng với những sai lầm.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã dùng viện trợ kinh tế để ép cải cách chính trị và đe dọa.dân chủ.lãnh đạo xã hội trở thành một Đảng nghị trường.kích động đấu tranh gây mất ổn 19 .sản phẩm của sự "hợp tác vô tư" giữa những người dân chủ Liên Xô với Trung tâm khoa học hàng đầu Mỹ Havard.buộc Liên Xô phải chấp nhận cho các quốc gia vùng Ban-tích tách khỏi Liên Bang.(cương lĩnh dân chủ .phản động về mặt đường lối.đòi cải tổ Đảng theo mô hình một đảng nghị trường)..nhóm trung gian thỏa hiệp(theo xu hướng "chủ nghĩa xã hội nhân đạo").Thời kì này.Liên Xô đã chấp nhận hoạch định chiến lược cải cách kinh tế theo "Chương trình kinh tế 500 ngày" của Viện sĩ Sta-lin và chương trình kinh tế mang tên "Cuộc mặc cả vĩ đại" của Ya-vô-lin-xky.sản xuất giảm 50%. Năm 1991.lực lượng đối lập đã lật đổ hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô để thiết lập một hệ thống chính trị mới-hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa.nhóm "dân chủ".tê liệt.Đảng Cộng sản Liên Xô từng bước biến chất.Với nền tảng kinh tế-xã hội nêu trên.vấn đề Đài Loan. Lợi dụng tình thế nói trên.Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên Bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết đọc diễn văn từ chức.bạo loạn(điển hình là vụ Thiên An Môn) để tạo áp lực đòi thay đổi chế độ chính trị ở Trung Quốc(nhưng thất bại).Riêng đối với lực lượng vũ trang.Liên Xô tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng toàn diện sâu sắc.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế còn sử dụng đòn kinh tế.mặc cả.kích động biểu tình.xuất khẩu giảm 45%.Đặc biệt .giữa năm 1991.Kinh tế suy thoái chính trị rối ren(về kinh tế.thậm chí đối lập nhau như:nhóm Mác-xít chính thống..Trong 6 tháng đầu năm 1991.mang màu sắc chủ nghĩa xã hội dân chủ.Liên Bang tan vỡ.chủ nghĩa thực dụng.

sau khi Trung Quốc và Ấn Độ ký một thỏa thuận(Trung Quốc thừa nhận Xích Kim là một bang của Ấn Độ.lợi dụng vấn đề Tây Tạng để chống Trung Quốc.Tổng thống G.Thực chất là Mỹ chính thức lợi dụng vấn đề dân tộc Tây Tạng để mặc cả với Trung Quốc.cao-quang.khuyến khích một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tây Tạng.cấp tiền cho Đài tiếng nói Hoa Kỳ(VOA) thực hiện chương trình phát sóng bằng tiếng Tây Tạng (từ năm 1990).Mỹ thông qua CIA cung cấp cho các tổ chức Tây Tạng lưu vong mỗi năm 1.xây dựng khả năng chống lại sự bành trướng của Trung Quốc"..B.Ấn Độ khẳng định Tây Tạng là lãnh thổ của Trung Quốc và không hậu thuẫn cho những người lưu vong trên đất Ấn Độ chống lại Trung Quốc) làm cho Mỹ mất đi con bài Tây Tạng để mặc cả với Trung Quốc.com/200.đưa vào "Đạo luật Quan hệ với nước ngoài" một số điều khoản về Tây Tạng (1994).mỗi năm dành ngân sách 2 triệu USD để giải quyết vấn đề tị nạn và di cư của người Tây Tạng..Mỹ liên tục vu cáo Trung Quốc vi phạm nhân quyền.Đặc biệt.khuyến khích các tổ chức phi chính phủ(NGO) và các tổ chức quốc tế thực hiện những dự án giúp người Tây Tạng tự đảm bảo cuộc sống..bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.Bush tìm cách khoét sâu những khó khăn về kinh tế.tách phần Tây Tạng thành một mục riêng rẽ(không gộp chung vào mục Trung Quốc) trong các báo cáo hàng năm của Bộ ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền thế giới..trong 3 năm tài khóa.Mỹ quyết định thành thêm tại Bộ ngoại giao chức vụ Điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng(hàm Đại sứ).từ 2002-2004.nhằm kích động..(ps:hình như ông này cũng đang kích động về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam http://anlacphungsu.xây dựng những "ngôi nhà Tây Tạng".75 triệu USD để tiến hành hoạt động chống Trung Quốc.trong các cuộc họp Quốc hội khóa 10 (năm 2001).nhiệm vụ chủ yếu là thuyết phục đối thoại giữa Đa-lai Lạt-ma với Chính phủ Trung Quốc.đồng thời cho phép "lãnh tụ tinh thần Tây Tạng" Đa-lai Lạt-ma thăm Mỹ . Ngày 31 tháng 10 năm 1997..Pao-oen.Bush và Ngoại trưởng C. Tiếp tục chính sách Tây Tạng.bố trí cho Đa-lai-Lạt-ma phát biểu trước Quốc hội Mỹ(ngày 21 tháng 7 năm 1987) và gặp gỡ một số Tổng thống Mỹ(G.tinh thần.vận động cho Đa-lai Lạt-ma nhận giải thưởng No-ben hòa bình.html) Từ những năm 60 của thế kỷ XX.Mỹ đưa ra một số vấn đề như:khuyến khích đàm phán và ký kết môt hiệp định giữa Trung Quốc và Đa-lai Lạt-ma.Clinton vài lần) nhằm tạo dựng "uy tín" Đa-lai Lạt-ma.tổ chức huấn luyện nhân viên mật vụ Tây Tạng(tại Trường Đại học Cooc-nân).ngầm ủng hộ lãnh tụ tôn giáo Tây Tạng Đa-lai Lạt-ma(hiện lưu vong ở Ấn Độ) về vật chất."đàn áp" phong trào ly khai của các dân tộc thiểu số ở Tây Tạng.giao cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề toàn cầu Pôn-Đô-bri-an làm "Điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng".hoặc dùng quân sự đối với Trung Quốc.cung cấp trang bị cho các nhóm tình báo Tây Tạng ẩn náu ở Nê-pan thành lập khu huấn luyện quân sự ở Cô-lô-ra-đô..Pao-oen tổ chức các cuộc gặp gỡ với Đa-lai Lạt-ma để kích động phong trào đấu tranh chống Trung Quốc. Những năm 80.Phần thứ hai "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" Ở VIỆT NAM 20 .Mỹ thông qua một dự luật (Ri-gân ký năm 1986) cho phép Ngân hàng xuất nhập khẩu Mỹ cung cấp tiền cho Tây Tạng với tư cách là một quốc gia độc lập.trong đó 180.Ngoại trưởng Mỹ C.định ở Trung Quốc nhằm tạo cớ để Mỹ đặt điều kiện..nhằm "giữ cho ý niệm chính trị về một Tây Tạng tự trị tiếp tục tồn tại trên vùng đất Tây Tạng và ở các quốc gia khác.khẳng định lại quan điểm cho rằng Tây Tạng là một quốc gia đang bị chiếm đóng trái phép. để tạo dựng "ngọn cờ" chống Trung Quốc.chính quyền G.blogspot..Bush 1991.lợi dụng vấn đề "dân chủ" để kích động các nhóm Tây Tạng cực đoan chống Trung Quốc.000 USD dành cho Đa-Lai Lạt-ma..Ngày 17 tháng 5 năm 2001. Tuy nhiên.

thì nay họ đặt ra mục tiêu giành được thắng lợi bằng chiến lược "diễn biến hòa bình".quyết liệt thâm độc.chiến lược sau này của Mỹ.đánh ngầm từ bên trong.ÂM MƯU VÀ THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CHỐNG PHÁ VIỆT NAM Mặc dù bị thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.trắng trợn kết hợp với đánh phá bí mật.xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.từ đó làm biến động chính trị."kiều dân" phản động ở nước ngoài.I.nhất là tình báo gián điệp. Những người đứng đầu Mỹ đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng:đối với Việt Nam.đã thua trên chiến trường thì nay phải thắng trên thị trường.theo những cuộc "cách mạng nhung" mà Mỹ và các thế lực thù địch đã làm được với các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô cách đây chưa lâu! Một "chiến thắng không cần chiến tranh" như Nicxon -cựu Tổng thống Mỹ đã dự báo.đấu tranh dân tộc quyết liệt giữa độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.cuộc chiến tranh này diễn ra trong điều kiện mới.Với tính chất thâm độc và nguy hiểm.kéo dài. Đối với Việt Nam chiến lược diễn biến hòa bình mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang thực hiện dưới dạng kiểu "Chiến tranh ngầm".Cái mà Mỹ không thể áp đặt cho Việt Nam bằng chiến tranh xâm lược trước đây.phức tạp.nhưng Mỹ vẫn nuôi hy vọng trở lại Việt Nam.là cuộc đấu tranh một mất một còn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản được biểu hiện trong sự đối kháng giữa 21 .chuyển hóa đường lối để cuối cùng thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.chiến lược "diễn biến hòa bình" thực chất vẫn là cuộc đấu tranh giai cấp.với đội quân xâm lược.buộc Việt Nam phải lệ thuộc và tuân theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.với những nội dung mới.đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.không có trận tuyến.Âm mưu này thể hiện ngay từ "Kế hoạch hậu chiến" và các kế hoạch.chủ nghĩa đế quốc và thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" tập trung chống phá các nước XHCN còn lại. Mục tiêu cơ bản của chiến lược "diễn biến hòa bình" mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá nước ta là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.kết hợp lực lượng "tỵ nạn".Chúng tiến hành công khai.chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm gây rối loạn xã hội.trên phạm vi rộng bằng biện pháp tổng hợp.Mỹ đã thua trong chiến tranh thì nay phải tìm mọi cách thắng trong hòa bình. Như vậy.Phát huy "chiến quả" đạt được ở Đông Âu và Liên Xô trong những năm qua.không có khói súng .sử dụng lực lượng phản động địa phương tại chỗ.hoàn cảnh mới.

an ninh-quốc phòng.Cùng với chủ nghĩa Mác.hai chế độ chính trị:xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam .từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng dân tộc.Các hoạt động "diễn biến hòa bình" phải làm xuất hiện ngay trong lòng Việt Nam những nhân tố phản cách mạng.Hồ Chí Minh đã đóng vai trò quyết định trong việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.giải phóng xã hội và giải phóng con người.độc lập.đồng thời truyền bá tư tưởng .Trong đó trọng tâm then chốt vẫn là phá hoại về chính trị .từng bước chuyển hóa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.sách lược.đa đảng đối lập” tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động nhắm đánh vào lòng dân.Mục tiêu cơ bản này sẽ chi phối toàn bộ âm mưu và thủ đoạn chống phá của chúng đối với cách mạng Việt Nam.văn hóa.dân chủ và giàu mạnh.Chính vì vậy.từ đó tập hợp lực lượng thực hiện “đa nguyên chính trị.tư tưởng.làm cho nhân dân mất phương hướng .làm suy yếu và xói mòn dần bản chất XHCN.từng bước làm suy giảm tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.Chiến lược này mang bản chất chống cộng rất phản động và cực kỳ nguy hiểm:"Chiến thắng không cần chiến tranh".Tư tưởng của người được thể hiện trong Chính cương vắn tắt.giảm sút ý chí chiến đấu.dần dần trở thành lực lượng chính trị đối trọng với Đảng Cộng sản và Nhà nước.tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.và khi cần dùng cả biện pháp quân sự. Ở Việt Nam.chia rẽ quần chúng nhân dân Đảng cộng sản.cùng với chủ nghĩa Mác-Lê.kết hợp với sự tác động từ bên ngoài để tạo ra sự vận động từ bên trong một cách toàn diện.dân chủ. Chiến lược "diễn biến hòa bình" sử dụng tổng hợp các hình thức.trong toàn bộ quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam.Từ đó đến nay.Chính vì vậy.đối với Việt Nam cần phải điều chỉnh các biện pháp và phương thức.chiến lược của Đảng. Thực hiện mục tiêu này.góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.xã hội.xây dựng một nước Việt Nam hòa bình. Để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và các thế lực thù địch cho rằng.tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những năm 20 của thế kỷ XX. __________________ 22 .Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam.Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam.đối ngoại.biện pháp và thủ đoạn hoạt động để chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực:chính trị.tư tưởng.kinh tế.vì tình hình Việt Nam không giống các nước Đông Âu hay Liên Xô trước đây.phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng đó là chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh .thay đổi các thủ đoạn "diễn biến hòa bình" cho phù hợp mới có hy vọng xóa bỏ được chế độ XHCN..tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được bổ sung.tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam.Sách lược vắn tắt của Đảng do Hồ Chí Minh khởi thảo và được Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản nhất trí thông qua.Chúng xác định rằng:Tước bỏ vũ khí tư tưởng của nhân dân là khâu đột phá quan trọng nhất trong chiến lược "diễn biến hòa bình"..tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng .hoạt động chống phá của địch đối với Việt Nam tập trung trên những nội dung chủ yếu như sau: Một là.thống nhắt.phát triển và được quán triệt trong đường lối .

đã thử nghiệm trong thực tế ở các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu nhưng đến nay được chứng minh là sai lầm.lối sống của giai cấp bóc lột nhanh chóng vào lấp đầy khoảng trống này. Trên cơ sở xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh.tạo ra “một khoảng trống” trong đời sống tinh thần của cán bộ và nhân dân Viêt Nam thì chúng có điều kiện đưa các triết lý . lẽ sống.ra đời trên cơ sở phân tích xã hội thế kỷ XIX.tính “vĩnh hằng” của chủ nghĩa tư bản.các học thuyết .Đả kích Lenin.đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết đảm bảo vững chắc cho sự chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thành chế độ tư bản chủ nghĩa. Với nước ta.chúng còn tách những luận điểm của Lê nin ra khỏi chủ nghĩa Mác và cho rằng “chủ nghĩa Lenin” là sai lầm.các thế lực thù địch tập trung vào xuyên tạc.xã hội chỉ có thể phát triển nếu như ở Việt Nam thực hiện cải cách dân chủ.Mặt khác.lái chủ nghĩa Mác vào cuộc đấu tranh triền miên và thiết lập một thể chế chính trị chuyên quyền độc đoán.dân chủ.Đây là mục tiêu hàng đầu trong âm mưu chống phá ta về tư tưởng của chiến lược “diễn biến hòa bình”. Để thực hiện âm mưu:khuyến khích các khuynh hướng “văn nghệ đối lập với chính trị”.nay Thế giới đã bước sang nền văn minh mới.chuyên chính vô sản.chúng cho rằng “Giáo lý phương Tây” với một đất nước 90% là nông dân.tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam.phủ nhận những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác.các thế lực thù địch coi đây là cách tích cực nhất để loại trừ chủ nghĩa MácLê.Cho đó là một “giáo lý” phi khoa học .là “sự ngộ nhận” dẫn đến đấu tranh giai cấp “Nồi da nấu thịt không cần thiết”.nhất là về đấu tranh giai cấp.các thế lực thù địch tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc.Do đó .từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa như ở Đông Âu và Liên Xô.bội nhọ với ý đồ xóa bỏ ảnh hưởng đã bán rễ sâu trong xã hội.Chúng cho rằng mọi sai lầm của Việt Nam là do Đảng Cộng sản gây ra. Cùng với phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê.Chủ nghĩa tư bản đã thay đổi khác hẳn cách đây hơn một thế kỷ nên lý luận đó không còn phù hợp nữa.lối sống với chính trị nên chúng xác định:Hoạt động phá hoại trên lĩnh vực văn hóa.lối sống là một mũi nhọn quan trọng có ý nghĩa “xung kích” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đưa ra quan điểm:”Đi con đường thứ ba”.tư tưởng Hồ Chí Minh và các tư tưởng tiến bộ khác ra khỏi đời sống xã hội .Nhận thức rõ vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.Chúng cho rằng chủ nghĩa Mác đã lỗi thời lạc hậu .bôi đen giá trị văn hóa. Về mặt chiến lược.chúng đã lập ra các “phong trào” và đưa ra nhiều khẩu hiệu nhằm “hạ thần tượng Hồ Chí Minh”…Các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc về cuộc đời hoạt động của Bác.phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa-văn nghệ.”con đường dân tộc.tư tưởng Hồ Chí Minh.con đường chủ nghĩa xã hội đích thực”.phủ nhận lý tưởng xã hội chủ nghĩa.Bởi vì con người sống không thể không có tư tưởng.chưa thoát khỏi nạn “mù chữ” là “không thích hợp”.một khi các thế lực thù địch đã đẩy lùi đã đẩy lùi hoặc xóa bỏ được chủ nghĩa Mác-Lê.tán dương cái gọi là “thắng lợi tất yếu”.Mặt khác chúng tìm mọi cách nhằm phủ định những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê.phủ nhận một số tác phẩm luận điểm và con đường Bác Hồ đã lựa chọn cho cách mạng Việt Nam.Hai việc làm “xóa bỏ” và “lấp đầy” tuy khác nhau nhưng lại không tách ròi nhau.đạo đức.tư tưởng Hồ Chí Minh.”đi dưới làn đạn”. Để phủ nhân tư tưởng Hồ Chí Minh.đi ngược quy luật .Stalin đã làm biến dạng chủ nghĩa Mác.Và khẳng định trong nền văn minh mới (văn minh tin học hay văn minh trí tuệ) không dung nạp hình thái tư bản chủ nghĩa .chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng vấn đề truyền bá tư tưởng.thực hiện chuyên chính vô sản.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuyên tạc.lôi kéo văn nghệ sĩ đi theo trào lưu văn hóa 23 .Chỉ khi nào thực hiện được mục tiêu này thì chúng mới có được sự đảm bảo là chế độ tư bản chủ nghĩa sẽ thay thế chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Hai là.tập trung dân chủ…Các thế lực thù địch đưa ra lý lẽ đổ lỗi cho mọi sai lầm của chủ nghĩa xã hội là do quá đề cao đấu tranh giai cấp. Để chống phá chủ nghĩa Mác-Lê .quyền lực không thuộc về bạo lực hay sự giàu có mà thuộc về tri thức..các giá trị của hệ tư tưởng tư sản cũng như các chuẩn mực đạo đức.lối sống và mối quan hệ tương tác giữa văn hóa.

hậu quả phá hoại rất nặng nề.quyết liệt và thực sự nóng bỏng .gửi kèm vào các kiện hàng hóa.thuần phong mỹ tục của nhân dân ta.lối sống .” __________________ Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng sử dụng hệ thống thông tin đại chúng khổng lồ mà chúng có ưu thế về kỹ thuật và kinh tế để chống phá ta .hưởng thụ.nhằm làm mai một dần giá trị đạo đức truyền thống và lối sống tốt đẹp của nhân dân ta.phi nhân tính…vào Việt Nam.Đặc biệt là Đài Châu Á tự do .sử dụng Internet và sẵn sàng mở khóa cho các đối tượng để truy cập những thông tin sai sự thật do chúng đưa lên mạng.đề cao chủ nghĩa thực dụng.Việt Kiều về thăm quê hương. Chính vì thế.thẩm thấu những giá trị đạo đức tư sản và lối sống phương Tây vào xã hội Việt Nam.Úc.hủy hoại bầu không khí tinh thần lành mạnh của xã hội.BBC.…có công suất lớn .thẩm mỹ và giao tiếp văn hóa.do Mỹ thành lập phát bằng 7 thứ tiếng các nước Châu Á.có tiền và thế hệ trẻ.những năm qua chiến lược “diễn biến hòa bình” tăng cường truyền bá tư tưởng thực dụng.tâng bốc.sản xuất các văn hóa phẩm có nội dung xấu độc tuồn vào nước ta theo nhiều con đường.Chúng dung túng.Đảng ta đã nhận định:”Sự suy thoái về tư tưởng .coi thường các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.làm cho môi trường văn hóa nước ta bị ô nhiễm .đua đòi ăn chơi.lối sống đang diễn ra rất phức tạp. Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt.tổn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước .các thế lực phản động quốc tế còn sử dụng 415 tờ báo và tạp chí tiếng Việt.đạo đức.những lớp người sống “không lý tưởng”.các đoàn khách quốc tế.gửi qua hệ thống fax.lôi kéo một số đối tượng có quan điểm sai trái.người du lịch.chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá trên lĩnh vực văn hóa.kích động .Internet.đặc biệt nguy hại cho thế hệ trẻ.các thế lực thù địch đã lợi dụng chủ trương mở rộng giao lưu quốc tế của Đảng và Nhà nước ta để tung vào trong nước một khối lượng lớn sách báo .nhất là lớp trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành.Trong những năm qua .đưa sản phẩm và dịch vụ văn hóa đồ trụy.có mặt nghiêm trọng hơn.chúng ta đã phát hiện một số người Việt Nam cung cấp thông tin tức hoặc bài viết cho bọn phản động nước ngoài có nội dung xuyên tạc.phủ nhận văn học cách mạng.nhất là với những người có quyền.văn hóa phẩm có nội dung độc hại qua nhiều con đường như bưu điện .thiết bị hiện đại.niềm tin của nhân dân.v.chúng làm băng hoại đạo đức.tài trợ.Thông qua đó.chứa chấp.gây nên nhiều tác hại nghiêm trọng.tiếp tay cho một số phần tử phản động người Việt Nam lưu vong.đặc biệt hướng vào làm tha hóa thế hệ trẻ…nhằm tạo ra một thế hệ “mất gốc”.các tệ nạn xã hội phát triển.Dùng điện thoại trực tiếp phỏng vấn.chúng đã đầu tư vào 44 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số ở các nước để phát vào Việt Nam.đã và đang tác động xấu đến đời sống xã hội .lối sống hưởng lạc.lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong những năm gần đây.Các đài phát thanh như:Tiếng nói Hoa Kỳ.đề cao giá trị dân chủ tư sản và tự do tư sản.phẩm chất của con người Việt Nam.từ đó làm thoái hóa đạo đức .bản năng trong tầng lớp.hàng năm Mỹ đầu tư cho đài này hàng chục triệu đôla để hoạt động.Chân Trời Mới.bôi nhọ tình hình đất nước.v… Trong đó rất nhiều loại văn hóa phẩm có nội dung phản động như :những cuốn hồi ký của các 24 .tinh vi.khuyến khích các giá trị văn hóa cực đoan. Ngoài ra.phương Tây.Trong thời gian qua .tác động xấu tới nhận thức. Để thực hiện mưu đồ trên.trong đó có chương trình Tiếng Việt được thực hiện từ đầu năm 1997 đến nay.74 nhà xuất bản để tuyên truyền chống Việt Nam .WHK.

văn hóa.kể cả những việc cơ mật.đường lối.tuyên truyền cho các học thuyết tư sản của các học giả phương Tây.Với đường lối đúng đắn và bằng những tấm gương hy 25 .bạo lực và quảng cáo cho sự hào nhoáng của nền văn minh phương Tây.đã không từ một thủ đoạn phá hoại nào nhằm làm cho ta suy yếu.tranh ảnh.lễ hội có khuynh hướng lệch lạc.lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.các thế lực phản động còn tung vào nước ta một khối lượng lớn băng ghi hình .từng bước xa rời mục tiêu.đi theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa.nhà hoạt động kinh tế.do Hồ Chí Minh sáng lập.chủ nghĩa đế quốc với ý chí phục thù và tham vọng của kẻ xâm lược.móc nối với các tổ chức phản động trong nước phục vụ mưu đồ phá hoại. Kẻ thù biết rất rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam.triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin.thậm chí cả những truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ của các tổ chức phản động… Mặt khác.sinh hoạt văn hóa văn nghệ.đặc biệt là mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.được nguồn tin tại chỗ cung cấp nên báo chí nước ngoài đều nắm rõ và thông tin rất nhanh.những phần tử chống đối Việt Nam mang danh nhà ngoại giao.biên soạn và tán pháp các tài liệu bất hợp pháp .Do đó có rất nhiều sự kiện diễn ra trên đất nước ta.khách du lịch đến nước ta nhằm nắm tình hình.sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nguồn gốc của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua. 2.đĩa mềm.nhiều khi thông tin trước cả báo chí của ta.Các phần tử xấu lợi dụng các hình thức sinh hoạt này để tụ tập.Hoạt động chống phá trên lĩnh vực chính trị. Trong những năm gần đây.Trên lĩnh vực chính trị.nhóm họp.băng nhạc mang nội dung đồi trụy như phim sex.chuyển hóa chế độ xã hội ngả dần theo xu hướng thân phương Tây.Lợi dụng chủ trương đường lối “mở cửa” của Đảng .do sự khuyến khích và tác động của các phần tử chống chủ nghĩa xã hội từ bên ngoài.ở trong nước đã xuất hiện một số câu lạc bộ.Những tin bài của phóng viên nước ngoài thường trú ở Việt Nam cùng với những bài trả lời phỏng vấn của một số phần tử bất mãn.chống đối trong nước có vai trò rất quan trọng để các báo đài phương Tây sử dụng tuyên truyền chống phá Việt Nam.ảnh sex.nhạc kích dụng cổ vũ cho lối sống thực dụng hưởng lạc.chủ nghĩa đế quốc thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình chống phá tập ở các nội dung sau: Một là.tên phản bội.rỉ tai tung tin đồn nhảm.sách phản bác chủ nghĩa Mác-Lê.thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.quan điểm của Đảng ta.hội thảo .đả phá cương lĩnh.chiến lược.tài liệu có nội dung xấu độc để làm tha hóa lối sống đạo đức. phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.cơ hội.lối sống.

uy tín của Đảng cao thì không một thế lực nào dù có mạnh đến mấy cũng không thể làm cho cách mạng Việt Nam đi chệch khỏi con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.Chúng còn liệt kê những sai lầm.đa đảng đối lập” để loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.Trong quá trình lãnh đạo cách mạng.chúng tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lê.từ đó kích động nhân dân chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng.Đảng đã chiếm được niềm tin của các tầng lớp nhân dân và của cả dân tộc. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những sai lầm.trong công cuộc đổi mới hiện nay và những khuyết tật của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũ để reo rắc sự hoài nghi đối với con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Chúng đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc nhằm kích động nhân dân chống phá Đảng.đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế và quản lý xã hội để xuyên tạc.sinh cao cả của hàng vạn Đảng viên.khoét sâu vào tệ nạn qua lieu.đảng viên nhất là cán bộ cấp cao.cách làm việc tắc trách.đổi tên Đảng.Chúng tìm mọi cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.vu cáo nhằm chứng minh cho sự “chấm dứt vai trò lịch sử của Đảng”.trong cải tạo xã hội chủ nghĩa…đã được Đảng tự phê bình và khắc phục nhưng giờ đây chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn lợi dụng để rêu rao rằng :Đảng Cộng sản Việt Nam không có khả năng trong lãnh đạo đất nước xây dựng và phát triển kinh tế.tên nước để từng bước loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước ta.Đây là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá ta về chính trị.loại trừ Đảng Cộng sản ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc nhằm thực hiện “đa nguyên chính trị.tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện “đa nguyên chính trị.Mặt khác .Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đặc biệt chú ý khai thác.chính sách và luật pháp của Nhà nước.trì trệ của một số cơ quan nhà 26 .đa đảng đối lập”.phê phán Đảng ta không chịu đổi mới về chính trị.cổ vũ cho các luận điệu đòi từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa.tham nhũng.Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”.sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ.nên chúng tìm mọi biện pháp đả phá Đảng Cộng sản Việt Nam.Đảng ta không tránh khỏi một số hạn chế nhất định như:khuyết điểm trong cải cách ruộng đất. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhận thức rõ rằng:nếu không loại trừ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể ngăn chặn được sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.non kém và khó khăn vấp váp của ta trong quá trình đấu tranh cách mạng.giành thắng lợi vẻ vang.thiếu sót cả về đường lối và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta trong quá khứ.người lãnh đạo và đưa sự nghiệp cách mạng nước ta vượt qua nhiều thử thách.

Bọn phản động trong nước và quốc tế tung ra chiêu bài đấu tranh chống độc tài.phối hợp giữa trong và ngoài nước để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền.gieo rắc sự hoài nghi.từng bước làm giảm sút sức mạnh đoàn kết trong Đảng.tham nhũng.đòi lật án.quan lieu.chống tiêu cực.chúng còn dựng chuyện.Bộ Chính trị.làm nản lòng một số bạn bè quốc tế.các cơ quan nhà nước.thiếu sót của ta.Bằng thủ đoạn này chúng hy vọng sẽ chia rẽ nội bộ Đảng.xuyên tạc lịch sử nhằm đổi trắng thay đen.gieo rắc sự hoài nghi.hoặc chưa hòa hợp với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đi hẳn vào con đường chống Đảng và Nhà nước ta.kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo.Chúng tìm mọi cách tuyên truyền.than phương Tây.kích động gây chia rẽ nội bộ Đảng.công bằng xã hội…Vấn đề này đang là một trào lưu tiến bộ trên thế giới được cả loài người quan tâm Hai là.Bằng thủ đoạn này.cơ quan Trung ương và đại phương.tư tưởng vốn vẫn còn phân tán.nó lại núp dưới chiêu bài đấu tranh chống độc tài.những mâu thuẫn.phủ nhận.chia rẽ trong nội bộ một số cấp ủy .Chúng rất nhạy cảm và thường cố ý lợi dụng những mâu thuẫn để kích động sự chia rẽ trong Ban Chấp hành Trung W Đảng.hại nước. Kẻ thù luôn dùng các biện pháp bịa đặt vu cáo để chống Đảng và Nhà nước ta.chia rẽ nội bộ.xuyên tạc thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhân dân ta.làm cho một bộ phận cán bộ mất lòng tin vào TW Đảng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng.nước.cũng như những đối tác làm ăn với Việt Nam.đòi thay đổi những nhà lãnh đạo Đảng.gây nghi kỵ.giữa người cách mạng và kẻ phản dân.bất bình trong quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước.đề cao người này.với nhà nước.đòi thực hiện dân chủ.trắng trợn vu cáo.lãnh đạo cấp cao.bôi nhọ thanh danh của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng.công bằng để kích động.Thâm độc hơn.những người có thiện cảm.sự bất bình trong các tầng lớp nhân dân.Nhà nước trung kiên bằng các phần tử phản động.chúng cũng hy vọng bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.Đây là thủ đoạn tuyên truyền rất nguy hiểm vì nó dựa trên cơ sở một số sai lầm.nghi ngờ.lôi kéo những người mà chính trị.gây hoài nghi.làm lẫn lộn giữa công và tội.Mục tiêu của chúng là phủ nhận những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.kích động mâu thuẫn nội bộ trong Đảng . Hiện nay.viện trợ và chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng và quần chúng .xuyên tạc sự thật.đòi dân chủ.hạ thấp người kia để 27 .làm cho nhân dân mất niềm tin và quay lại chống đối Đảng và Nhà nước .vu khống.mâu thuẫn giữa nhân dân mới Đảng.cô lập được Việt Nam.gây tâm lý bất mãn.tham nhũng.Nhà nước ta trong các thời kỳ. thù hằn cá nhân.

chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.người đọc không dễ dàng chấp nhận những thông tin đơn giản .nhân sự.những “viên tướng cầm quyền “ để tạo dựng lực lượng đối lập.nhà văn có vị trí nhất định trong văn đàn đã viết thơ văn và tài liệu xấu bôi nhọ Đảng.nhất là bộ phận lãnh đạo cấp cao của Đảng.làm thay đổi bản chất sự việc để nhân dân ta tin theo.một chiều.đánh lạc hướng nhận thức. Các thế lực thù địch coi những phần tử này như “những hạt giống quý”.số đông người xem.trình độ dân trí ngày càng được nâng cao.đảng viên như:phân biệt Bắc-Nam.chia rẽ nội bộ.Trong điều kiện hiện nay. Bản chất hoạt động tuyên truyền của địch là bôi nhọ.cơ hội.Chúng tìm đủ cách “o bế”.Nhà nước.chính sách của Đảng.áp đặt.công nghệ kỹ thuật thông tin ngày càng hiện đại.đã có những phần tử thoái hóa .đảng viên cấp cao. Trong quá trình chống phá chính trị.đa dạng.tâng bốc họ là những “hiệp sĩ” những người “đi tiên phong cải tổ”.làm mất lòng tin của đảng viên.ngành nghề .Bản chất này trước sau không thay đổi nhưng tùy thuộc vào điều kiện tình hình cụ thể mà địch có thể thay đổi về giọng điệu và phương thức tiến hành cho phù hợp nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. 28 .phản bội chạy ra nước ngoài.hoặc ít nhiều là sự thật rồi cường điệu.vu cáo chủ yếu của địch hiện nay là :dựa vào những chi tiết.biến chất.tô son trát phấn cho họ.đi đôi với tăng cường móc nối.chúng tìm mọi cách để tác động vào từng đối tượng.bịa đặt vô căn cứ.thường xuyên phụ họa với những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Chúng ra sức kích động.người nghe.thậm chí có người đã nhiều lần công khai phát biểu hoặc viết bài chống lại đường lối.các tầng lớp trẻ.gắn bó nhiều năm với sự nghiệp cách mạng đã có biểu hiện dao động. Thực tế cho thẩy rằng.Một số trí thức thuộc nhiều ngành khoa học và một số nhà thơ.Mặt khác.những “nhân tố mới” trong sinh viên.xâm nhập vào nội bộ Đảng.những sự việc có thật.lừa bịp.thồi phồng hoặc tô vẽ thêm .đặc biệt chú ý đến phần tử bất mãn.những nhận xét.cơ hội xét lại.xuyên tạc.Nhà nước ta.gây mất đoàn kết trong đội ngũ cán bộ .Chúng hy vọng tìm trong đám này những “ngon cờ tư tưởng”.những nhân sĩ.giàtrẻ.bình luận tán rộng ra.trong những năm gần đây.phản bội trong hàng ngũ cách mạng.cán bộ và quần chúng nhân dân đối với Đảng.Bởi vậy thủ đoạn bịa đặt.quân sự-dân sự…thực hành phân hóa.ở nước ta xuất hiện một số cán bộ.mơ hồ về lập trường quan điểm.”lời bàn” thiếu lý lẽ.làm suy yếu Đảng.các phương tiện thông tin phong phú.trí thức cỡ lớn.cố gắng vận động để trao giải thưởng quốc tế co số này nhằm khuếch trương ảnh hưởng của họ ở trong nước cũng như ngoài nước.cũ-mới.từng bộ phận dân cư.Chúng thúc đẩy các hoạt động chống phá ta về tổ chức.những đảng phái phản động thực hiện các vở diễn chống Đảng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng là đạo diễn.

chính quyền tay sai Mỹ ở Sài Gòn sụp đổ .kèm theo đó là cuộc ngầm tron sô những phần tử cơ hội chính trị.90 của thế kỷ XX.củng cố niềm tin quần chúng vào Đảng.ở Việt Nam kẻ thù cũng ráo riết chỉ đạo đòi xét lại nhiều sự kiện.chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.tiếp tục quan hệ với các thế lực phản động bên ngoài để hoạt động chống lại chế độ ta.Lực lượng này tuy ít nhưng rất quan trọng.Nhưng có một số người không chịu cải tạo.hình thành các lực lượng chính trị đối lập. 29 .Đáng chú ý là các hoạt động gặp gỡ .do ta sớm phát hiện âm mưu của địch và kịp thời đấu tranh vạch mặt kẻ thù.Nổi lên là các hoạt động tuyên truyền phát triển lực lượng của các tổ chức “Hội tù nhân chính trị”.phục hồi các tổ chức ngụy cũ.phát triển và sử dụng lực lượng này để tạo dựng ngọn cờ về chính trị.xét lại.tập hợp quần chúng chống Đảng .vụ án trong lịch sử.chỉ đạo bọn phản động trong và ngoài nước tăng cường hoạt động phá hoại chính trị nội bộ Việt Nam.Chính vì vậy.phản bội trong Đảng .đảng viên và quần chúng nhưng về cơ bản chúng vẫn không thực hiện được ý đồ.trong chiến lược “diễn biến hòa bình” các thế lực thì địch đã và đang tích cực giúp đỡ.quy tụ lực lượng .có những đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước.tham gia cải tạo và nay đa số đã trở lại cuộc sống bình thường.nuôi dưỡng .nhóm tự phát hoạt động công khai.để lại một khối lượng ngụy quân.a là.”Hội thiếu sinh quân”.chống chế độ ta là một đòn tiến công nguy hiểm nhất.Phần lớn số ngụy quân .”Hội thương phế binh”.”Hội sĩ quan Đà Lạt”.bọn phản động trong nước đã tung ra nhiều tài liệu liên quan đến các vụ án chính trị trước đây. Rút kinh nghiệm từ những bài học ở Đông Âu và Liên Xô khi mà các phần tử cơ hội.hội viên các tổ chức phản động .Xét trên bình diện chính trị .đảng phái phản động chưa chịu cải tạo hoạt động chống đối.nhất là ở các địa bàn trọng điểm và các vùng dân tộc thiểu số.cơ hội thoái hóa. Sau cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975.Vào những năm đầu thập kỷ 80.ngụy quyền.ngụy quyền đã ra trình diện .tài trợ để sử dụng số ngụy quân.trong đó một số mang màu sắc chính trị chống đối.gần 28 vạn nhân viên ngụy quyền và đảng viên.”Hội ái hữu quân”.xét lại chống Đảng đòi xét lại vai trò lịch sử của các lãnh tụ cách mạng.”Hội hướng đạo”.ngụy quyền đông đảo.tư tưởng.Một số hội.bao gồm 97 vạn binh sĩ.việc các thế lực thù địch nuôi dưỡng và sử dụng những phần tử bất mãn .Hoạt động này tuy có gây ít nhiều sự hoài nghi trong một bộ phận cán bộ.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hết sức chú ý khuyến khích.11 vạn cảnh sát.qua đó củng cố đoàn kết nội bộ.tìm cách lien lạc với các tổ chức phản động lưu vong để nhận tài trợ .phần lớn họ đồng tình với sự nghiệp đổi mới.Nhà nước và trong các tổ chức chính trị xã hội của Việt Nam để quay trở lại chống Đảng.

bất hợp pháp đòi “dân chủ”.Thông qua các chương trình hợp tác.phần lớn có khuynh hướng hoạt động vũ trang lật đổ chính quyền như:”Mặt trận dân quân phục quốc “.lấy cắp bí mật.vừa tìm mọi cách xâm nhập nội bộ ta gây cơ sở thu thập tin tức tình báo .đa đảng”.gián điệp.”Phục quốc nội biên”.được thực hiện bằng cách lôi kéo .Một số phần tử tiếp tục móc nối với các tổ chức phản động bên ngoài làm tình báo .Hiện nay ở nước ngoài có gần 3 triệu người Việt Nam sinh sống .”Mặt trận quyết tiến”.”nhân quyền”.”đa nguyên.phương thức hoạt động.gián điệp.gián điệp cho các thế lực thù địch.Phần lớn bọn phản động đã sa lưới pháp luật. Quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.một số 30 .Đây là một trong những mục tiêu chủ yếu của địch.nhất là bọn phản động hoạt động ở Tây Nguyên trong thời gian gần đây.tìm cách chia rẽ .có tư tưởng than phương Tây làm nòng cốt cho quá trình chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam. Cùng với việc nuôi dưỡng.huấn luyện để nắm đội ngũ cán bộ .hình thành các tổ chức phản động từ trong nội bộ ta.ủng hộ bọn phản động là kiều dân Việt Nam ở nước ngoài để chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.Trong điều kiện mới.một số đã nhập cư từ lâu .các nhóm FULRO hoạt động vũ trang và một số tổ chức đấu tranh đòi “dân chủ”.tổ chức của chúng tan rã nhưng tàn dư của chúng vẫn còn.phá hoại.đào tạo .các thế lực thù địch còn rất chú trọng sử dụng các hoạt động ngầm:tổ chức các đường dây tình báo.tác động chuyển hóa từ bên trong.Trong những năm gần đây ở các tỉnh miền Nam đã hình thành hàng chục tổ chức phản động .Hoạt động ngầm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam đã được Mỹ và các thế lực thù địch tiến hành ngay từ khi khởi thảo “Kế hoạch hậu chiến”(năm 1968).phần lớn là ở các nước tư bản phát triển.vừa chống ta từ bên ngoài.từng bước đào tạo một đội ngũ cán bộ khoa học .giúp đỡ bọn phản động trong nước.Số này ra đi trong nhiều thời kỳ .các thế lực thù địch còn tìm cách lôi kéo .”tự do tôn giáo” xuất hiện ở một vài địa phương miền Nam.mua chuộc khống chế cán bộ ta để cài cắm cơ sở nội gián nhằm cung cấp tin tức tình báo cho địch .”nhân quyền”.hợp pháp hoặc lén lút .cán bộ quản lý nhất là quan lý kinh tế . Những phần tử và tổ chức phản động “nội biên” này đã móc nối tiếp tay cho các tổ chức phản động “hải ngoại” âm mưu tổ chức hàng chục cuộc bạo loạn nhưng đều bị ta đập tan.một số tên phản động cũ và mới lại ngóc đầu dậy và thay đổi sách lược.Khuynh hướng chống phá chủ yếu của chúng bây giờ là lợi dụng sự mở rộng giao lưu quốc tế và dân chủ để hoạt động công khai .với kinh nghiệm “dùng cộng sản để lật đổ cộng sản”. Những năm gần đây .chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động thông qua tổ chức mang tính chất “phi chính phủ” để tiến hành các hoạt động tình báo.

phát thanh là thủ đoạn duy nhất đủ để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa”. Các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội trên thế giới đang tận dụng thời cơ để phủ nhận những thành quả to lớn mà chủ nghĩa xã hội đã mang lại cho nhân loại trong gần một thế kỷ qua. việc tăng cường sự lãnh đạo. xuất bản là hết sức cần thiết và cấp bách. vừa che đậy bằng các thủ đoạn tinh vi. làm suy yếu và thủ tiêu các Đảng Cộng sản trên thế giới. phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang ở giai đoạn thoái trào.chúng đã tăng cường lợi dụng sức ép chống phá Việt Nam từ bên ngoài .phân hóa nên chúng đã chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng sau đây: Báo chí.các thế lực thù địch xác định:hỗ trợ và sử dụng bọn phản động người Việt lưu vong để chống phá cách mạng nước ta là một hướng tấn công quan trọng. chính phủ Mỹ chủ yếu dựa vào “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ”.kể cả một số người đã nhập quốc tịch các nước sở tại đều có tinh thần yêu nước.nhất là sau khi Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam.Nhưng trong số người Việt Nam ở các nước ngoài nhất là số người “di tản”. trong đó trọng tâm là nhằm vào Việt Nam. các thế lực thù địch đang tiến hành đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . cũng giống như nước thấm có thể làm mục nát nền móng ngục tù”. Nhưng nhìn chung. và sẽ làm mục nát nền tảng của chế độ Liên Xô.nội bộ bọn phản đông người Việt lưu vong bị tác động.ý thức dân tộc. xuất bản và nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Đỗ Quý Doãn Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Cập nhật: 21/6/2010) TCCSĐT . Tổng thống Mỹ Ai-xen-hao đã nói rằng: “Chi một đô-la cho tuyên truyền bằng chi 5 đô-la cho quốc phòng”. tiến hành thâm nhập tư tưởng và tấn công tâm lý. phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. hay trao đổi sách báo.với hoàn cảnh nào . Sử dụng các phương tiện để tung ra quan điểm nhân quyền tư sản. một số nước kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa đã nỗ lực vượt bậc.Những năm qua . thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã. Âm mưu. chỉ đạo trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trong giai đoạn hiện nay trên lĩnh vực báo chí.đa số kiều bào ở nước ngoài. vượt qua mọi khó khăn. thử thách hết sức gay gắt và đã thu được những kết quả quan trọng. Trong một văn kiện của Nghị viện Mỹ có nói rằng: “Điện đài. Cựu Tổng thống Ních-xơn thì nói: “Mỗi nguồn tin tức phương Tây xuyên qua tấm màn sắt của chủ nghĩa cực quyền (thông qua khách viếng thăm.…họ vẫn tìm cách chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.văn hoá vừa công khai. hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. hoặc qua đài phát thanh) sẽ đem lại niềm hy vọng cho hàng triệu người sau bức màn sắt đó. tạo dư luận để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn cầu Ngay từ những năm 50. thực hiện âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình”. trắng trợn.không tham gia các hoạt động chống Đảng và chế độ ta.Trong tình hình hiện nay . Vì vậy. “Đài Châu Âu tự do” và “Đài Tự do”. 31 .chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong việc tấn công tuyên truyền vào Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.chạy trốn hoặc mang nặng định kiến với chủ nghĩa cộng sản.đông khoảng hơn 1 triệu người ra đi sau tháng 4 năm 1975. tấn công các nước xã hội chủ nghĩa.Trong bối cảnh của tình hình quốc tế và trong nước hiện nay.Dù ra đi trong thời kỳ nào. Trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam.

tác động đến một bộ phận có tư tưởng dao động ở trong nước. Âm mưu. hoặc kích động nhân dân. nâng số đài phát thanh có chương trình tiếng Việt ở nước ngoài lên 37 đài. Tổng thống Mỹ Ri-gân cho rằng: “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” là “lực lượng phi quân sự to lớn. có thể thấy rõ. thì sẽ bị bắt.. Đây thật sự là công cụ của các thế lực thù địch và phản động nhằm chống Đảng. Nhà nước và nhân dân ta. xuất bản ở Việt Nam Các thế lực thù địch điên cuồng thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam. để giúp cho giai cấp tư sản khi cảm thấy sự thống trị của mình bị đe doạ thì sẽ “có khả năng điều động quân đội đến đàn áp công nhân. Chúng ta phải nhóm lên ngọn lửa chủ nghĩa dân tộc. khinh thường chính thể Mỹ.. kinh phí hoàn toàn do Chính phủ Mỹ cung cấp. nhất là trên mặt trận tư tưởng . đại thần. đều bị nghiêm trị”. kích động tinh thần tôn giáo sau bức màn sắt hoạt động trở lại”. Đáng chú ý.. Nước Mỹ có nhiều hạn chế đối với tự do ngôn luận. Về cái gọi là “tự do ngôn luận”. chia rẽ nội bộ Đảng và chia rẽ Đảng với nhân dân bằng những thủ đoạn tinh vi. tuyên truyền cho chủ trương của mình. Các thế lực thù địch và phản động ở nước ngoài tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá chúng ta. trọng điểm trước mắt là các vấn đề về nhân quyền. tài liệu và lợi dụng một số diễn đàn để tuyên truyền cho các quan điểm sai trái về “tự do”. cái gọi là “tự do ngôn luận” chỉ là một thứ giả hiệu.. dân chủ.“Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” là đài phát thanh đối ngoại lớn nhất của Mỹ.. Phó Giám đốc “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” Ni-con-đớt nói toạc ra rằng: “Chúng ta phải phá hoại sự ổn định của Liên Xô và các nước vệ tinh. Ví dụ. xuất bản. Những người cho rằng ở nước Mỹ có tự do tuyệt đối. tình hình nước Mỹ. nếu biết được luật này chắc sẽ có nhận thức mới về tự do ngôn luận ở Mỹ. Cùng với việc phát tán các tài liệu. “Đài Châu Âu tự do” chuyên phát vào Đông Âu và các nước cộng hòa ven bờ biển Ban-tích thuộc Liên Xô. còn giữ lại rất nhiều điều kiện bảo lưu. thậm chí có thể thóa mạ cả thủ tướng. Từ đó. Nghị viện Mỹ đưa ra “Luật Trấn áp bạo động phản loạn”.. ấn phẩm phản động từ nước ngoài gửi về. tự do và kinh tế thị trường phương Tây. “Đài Châu Âu tự do” và “Đài Tự do” chủ yếu là kích động thính giả Liên Xô và Đông Âu. gây sự xô xát giữa Chính phủ và nhân dân các nước đó. nghi ngờ lẫn nhau.. Mỹ lập thêm “Đài Châu Á tự do”. ở Anh. hội họp. Chúng ta phải tìm hết cách đóng một cái chêm vào giữa các nhà lãnh đạo các nước trong phe cộng sản làm cho họ bất mãn với nhau. chúng kích động một số người ở trong nước viết sách. Không phải như một số người nghĩ là ở đây muốn nói gì. “Đài Tự do” chuyên phát vào Liên Xô bằng tiếng Nga và 11 ngôn ngữ các dân tộc ít người ở Liên Xô. thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực báo chí. phạm vi. từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước.Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. không được tự do ngôn luận dẫn đến tổn hại trật tự công cộng. mọi người có thể công khai diễn thuyết trong trường hợp nhất định. các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực. “dân chủ”. Đặc biệt. phát bằng ngôn ngữ của 6 nước châu Âu. nhưng nếu có người hô “đả đảo Chính phủ nước Anh”. thực hiện giới nghiêm. tranh luận các vấn đề của nước mình và những vấn đề chung cùng quan tâm. là sức mạnh nhen lên ngọn lửa trong đêm tối của xã hội cộng sản".. quy định không được tự do ngôn luận có tính chất tượng trưng như miệt thị Quốc kỳ.văn hoá. địa điểm. Trong hiến pháp của các nước tư bản đều ghi công dân có quyền tự do ngôn luận. lập hội. dẫn đến bạo loạn. “đả đảo Nữ hoàng” hoặc tuyên truyền bạo lực cách mạng. Cả ba đài phát thanh đều xác định nhiệm vụ của mình là lật đổ chính quyền các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô.”. làm chệch hướng con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Mũi nhọn thâm độc của chúng là tiến công vào chủ nghĩa Mác . nói thế nào cũng được. Hiến pháp Mỹ thậm chí còn quy định nghị viện không được đưa ra luật pháp hạn chế tự do ngôn luận. trong đó phát bằng tiếng Nga hằng ngày 24 tiếng đồng hồ. ở Mỹ ngôn luận không có tự do tuyệt đối. xảo quyệt. Họ có sự phân công giữa ba đài phát thanh. trong đó quy định rõ: “những ngôn luận. “tự do báo chí” của phương Tây Ở phương Tây. vào chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. hải lục không quân Mỹ. Chẳng hạn. và cùng với hàng trăm tờ báo của các tổ chức phản động của người Việt ở nước ngoài. “nhân quyền” tư sản. báo. sách báo lăng mạ. từ đầu năm 1997 đến nay. ngược lại. Nhưng trong hiến pháp của các nước đó. Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” (tháng 121987). mỗi tuần phát 627 giờ. 32 . “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” tập trung giới thiệu chính sách và tình hình xã hội nước Mỹ.. xé thẻ quân dịch. mà bị hạn chế bởi những điều kiện: thời gian.

chính sách của Đảng và Nhà nước. luôn gắn bó với thực tiễn đất nước. tính chiến đấu cao. cũng như quan niệm về giá trị để cám dỗ quần chúng nhân dân. hướng dẫn dư luận. xuất bản của Đảng cần phải tuyên truyền một cách vô điều kiện đường lối. góp phần tăng cường sự đoàn kết. điện 33 . đường lối.I. Chủ đề trung tâm của hoạt động báo chí. tính chiến đấu và tính đa dạng. tính nhân dân. chống đối chế độ. đấu tranh chống các luận điệu thù địch. xuất bản. Đặc biệt. Phương hướng. dân chủ. khắc phục các biểu hiện thương mại hóa. các hình thức văn hóa. phê phán các quan điểm sai trái.Người hoạt động báo chí. văn học . chính sách của Đảng.Phải bảo đảm tính tư tưởng. phải “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”. xuất bản. Tìm mọi cách tài trợ bằng hình thức các giải thưởng. thiếu niên chúng ta. Bên cạnh đó. “tự do”. Đảng vô sản từ trước tới nay vẫn coi sự nghiệp báo chí là vũ khí tuyên truyền rất lợi hại. trọng điểm của chiến lược “diễn biến hoà bình” mà các thế lực phản động quốc tế tiến hành đối với các nước xã hội chủ nghĩa là trên lĩnh vực hình thái ý thức. xuất bản là hết sức coi trọng công tác tuyên truyền. khoa học và nghiệp vụ. là vấn đề có ý nghĩa nguyên tắc lớn lao. xuất bản. tư tưởng Hồ Chí Minh. thù địch.nghệ thuật trong việc tuyên truyền. các văn nghệ sĩ. Trong thông tin. lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực. Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng vai trò. văn hóa. văn minh. nhất là lợi dụng các tiến bộ kỹ thuật như mạng in-tơ-nét để đưa các ấn phẩm như sách. nhiệm vụ của báo chí. cán bộ và thanh.Lê-nin. xuất bản phải tuân theo định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước. truyên truyền trên báo chí. V. kiến thức rộng. góp phần củng cố sự ổn định chính trị của đất nước. từng bước hiện đại hóa. nhất trí về tư tưởng. mua chuộc một số người có tư tưởng dao động.Hoạt động báo chí. xuất bản là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. . nhiệm vụ của các hoạt động báo chí. Cần phải hiểu rằng. bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc. Nhiệm vụ hàng đầu của báo chí. trước hết. xa rời con đường xã hội chủ nghĩa.Tiếp tục phát triển sự nghiệp báo chí. luôn luôn đi đầu trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác . chính trị và tinh thần trong nhân dân. phương châm và quan điểm chính trị của Đảng. phức tạp. đi đôi với quản lý tốt. góp phần làm lành mạnh xã hội. phải kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”. giao lưu ở nước ngoài đối với những người có các tác phẩm chống đối chế độ. Không ngừng nâng cao chất lượng chính trị. mục đích và các biểu hiện tiêu cực. Lê-nin chỉ rõ: “Không có báo chí thì không thể tiến hành tuyên truyền. Chúng dùng những chiêu bài như “dân chủ”. những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí. . Kiên quyết đấu tranh. Tích cực biểu dương nhân tố mới. xuất bản tuyên truyền một cách chính xác đường lối. thủ đoạn thâm độc đó. Chúng mưu toan làm cho chúng ta từ bỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa. lãng phí. Để làm tốt vai trò.Chúng tìm mọi cách tác động đội ngũ những người làm báo. quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. xã hội công bằng. giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp. băng đĩa độc hại vào Việt Nam nhằm dần từng bước làm tha hóa về tư tưởng đối với thanh. xuất bản trong đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực hình thái ý thức giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản còn lâu dài. trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ cao. tính chân thật. “nhân quyền”. nhiệm vụ của mình trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. có trách nhiệm hình thành dư luận xã hội lành mạnh. khoét sâu những khuyết điểm của một số cán bộ. Thấy được các âm mưu. nước mạnh. tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc ngăn chặn “diễn biến hòa bình”. Ngoài ra. Báo chí. xuất bản. chúng còn lợi dụng các kẽ hở trong quản lý. Trước tình hình đó. nghệ thuật. coi đó là khuyết điểm chung của cả bộ máy. phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. . lệch lạc khác. có lúc rất quyết liệt. xa rời tôn chỉ. báo chí. tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là điều không thể xem nhẹ trong công tác Đảng. tăng cường công tác thông tin. chủ trương. đảng viên thoái hoá biến chất. cổ vũ toàn diện và kiên định. xuất bản cần quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng đối với lĩnh vực này: . mời đi thăm quan. phẩm chất đạo đức trong sáng. Nhà nước. hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu. thiếu niên. tham gia đấu tranh chống tham nhũng. mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội. quan liêu. có bản lĩnh chính trị vững vàng. khuyến khích việc sáng tác các tác phẩm phản ánh mặt trái của đời sống xã hội. thông qua đó tăng cường quan hệ giữa Đảng và quần chúng. thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa. Đây là công cụ quan trọng để củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa.

để làm giàu có thêm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Nếu làm khác đi. xa rời tôn chỉ. ra sức tuyên truyền tư tưởng tiên tiến cộng sản chủ nghĩa. thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa. sâu rộng. bất chấp đạo lý. tăng cường giao lưu. xuất bản cần ra sức tuyên truyền tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. lãnh đạo cơ quan chủ quản là một việc rất quan trọng và cấp bách. bồi dưỡng. truyền bá hệ tư tưởng Mác .. cố gắng làm cho nó chuyển sang hướng đúng. tuyên truyền đối ngoại để mở rộng giao lưu văn hóa với nước ngoài. quan tâm xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc. sai lầm. những hình thức quần chúng dễ tiếp thu và phương pháp thuyết phục thích hợp với từng đối tượng. giới thiệu văn hoá dân tộc Việt Nam để nhân dân thế giới hiểu Việt Nam. khiến cho họ. Báo chí. lập trường rõ ràng. hiểu đúng quy luật khách quan của sự phát triển xã hội. Để chống “diễn biến hoà bình”. có tính thuyết phục cao trong toàn xã hội. văn nghệ sĩ. văn hóa độc hại sẽ tràn ngập xã hội. Làm tốt việc giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc rằng: Trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế.. quan điểm của Đảng. đội quân chủ lực và tiên phong là đội ngũ phóng viên. xuất bản là cực kỳ quan trọng. mục đích trong hoạt động báo chí. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thiết thực. biên tập viên. quyết không cho phép tự do lan tràn.. nghề nghiệp. Thực hiện chính sách đổi mới. bồi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ. kiệm. Trong cuộc đấu tranh này. Không thể căn cứ vào quy luật giá trị để lãnh đạo việc sản xuất các sản phẩm tinh thần. các văn nghệ sĩ. vai trò của báo chí. Chúng ta cần làm cho dư luận xã hội tiến bộ giành được địa vị chủ đạo. đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá của nhân loại. dũng. tạo ra sự hiểu biết với quan điểm.. chắc chắn có thể đẩy lùi được nguy cơ “diễn biến hoà bình”. sùng bái đồng tiền. Lực lượng nòng cốt. Rõ ràng.văn hoá của các thế lực thù địch. dẫn dắt những dư luận lạc hậu. góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” hết sức thâm độc và nham hiểm của kẻ thù. coi thường các giá trị nhân văn. Làm tốt công tác thông tin. cũng là bộ phận hợp thành quan trọng của công tác tuyên truyền. Đối với những dư luận phản động. tâm lý vọng ngoại. làm biến chất dần nền văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam. phê phán lối sống buông thả. có nhân. chú trọng giáo dục truyền thống. biên tập viên. tích cực bồi dưỡng tinh thần tập thể. quán triệt sâu sắc đường lối. liêm. khắc phục tâm lý tự ti dân tộc. xuất bản phải là sản phẩm có chất lượng chính trị. hiểu rõ các âm mưu. góp phần xây dựng con người Việt Nam có lòng yêu nước. “nhân quyền” tư sản. chất lượng khoa học và chất lượng văn hóa cao. việc thực hiện được hay không chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn của chúng. ủng hộ Việt Nam trong quá trình đổi mới. báo chí. xuất bản là một mặt trận trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. chính. chí công vô tư.ảnh./. yêu chủ nghĩa xã hội.ta. Nếu bản thân chúng ta vững vàng. Điều đó tạo thành dư luận lớn mạnh có lợi cho việc bồi dưỡng một thế hệ người mới: có lý tưởng. pha tạp về văn hóa. Tăng cường giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa cho quần chúng nhân dân. trí. xuất bản cũng phải ra sức tuyên truyền tinh thần yêu nước. đặc biệt là thanh niên hiểu và nhận rõ tình hình đất nước. sắc bén. Khắc phục xu hướng thương mại hóa. vong bản. đặc biệt là thủ đoạn sử dụng thế mạnh về thông tin đại chúng. định hướng hệ giá trị. có đạo đức. có văn hóa. có kỷ luật. phương tiện nghe nhìn hiện đại để truyền bá quan điểm “tự do”.Lê-nin. xuất bản. phải luôn luôn quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Cảnh tỉnh để mọi người hiểu sản phẩm văn hóa tinh thần của chủ nghĩa xã hội không được thị trường hóa. nâng cao trình độ tư tưởng. Hình thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới phù hợp với bản sắc dân tộc và yêu cầu của thời đại. đào tạo. hiện đại hóa. hợp tác văn hóa. đồng thời cần chú ý tiến hành giáo dục. tư tưởng Hồ Chí Minh. giữ vững phương hướng đúng đắn trong chỉ đạo dư luận. “dân chủ”. phân định rõ địch . sân khấu. . ngăn chặn xu hướng lai căng. thuần phong mỹ tục. chúng ta cần kiên quyết phê phán. 34 . chúng ta phải không ngừng nâng cao cảnh giác. thủ đoạn “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . Giáo dục. phấn đấu làm sao cho sản phẩm báo chí. Phải quan tâm đến việc tuyên truyền nhằm xây dựng nền tảng tinh thần của con người và xã hội. tuyên truyền nguyên tắc lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích Nhà nước và những phẩm chất của người cộng sản: cần. chủ trương. bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên. nắm vững chủ nghĩa Mác Lê-nin. Báo chí.

giàu ước mơ hoài bão. lập trường tư tưởng còn chưa vững vàng. tự quản và tập thể. họ lại vừa mới tốt nghiệp phổ thông. Ngoài ra. giảng đường. vi tính. nếu không có sự định hướng họ dễ bị lệch lạc. Nghĩa là.. Sinh viên là lực lượng tiêu biểu của tuổi trẻ.. kiến thức chuyên sâu (khối kiến thức nghề nghiệp) trong trường đại học.. sinh viên còn đang trong giai đoạn tìm kiếm tri thức để tự khẳng định mình. các trường đại học. sinh viên còn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức đảng. trong trường đại học sinh viên chịu sự quản lý của lớp. không ít sinh viên còn mơ hồ về chính trị. trên Internet. tập trung về các trung tãm kinh tế. nhiều sinh viên đã phát hiện và đấu tranh trực diện đối với việc tuyên truyền.. về sống chung trong ký túc xá hoặc trọ học trong các gia đình xung quanh các trường đại học và cao đẳng. thông qua các hệ thống truyền thông. để phòng chống âm mưu “DBHB” trong sinh viên. Tuy nhiên. Ngày nay. Họ rất nhanh nhạy trong việc tiếp thu các thông tin mới trong khoa học. Tuy nhiên. thiếu kinh nghiệm. Những hoạt động nhằm thực hiện âm mưu “DBHB” đối với sinh viên trong thời gian qua trên lĩnh vực chính trị tư tưởng là thường xuyên liên tục và bằng nhiều phương pháp tuyên truyền. Với đặc điểm và vai trò của sinh viên như đã nêu trên. lôi kéo. đang phát triển mạnh mẽ về thể chất và tinh thần. sinh viên là đối tượng mà các thế lực thù địch thực hiện ''diễn biến hoà bình'' (“DBHB”). . chống lại nhân dân Việt Nam. . Từ thực tiễn hoạt động chống phá về chính trị. Những âm mưu và thủ đoạn thực hiện “DBHB” trong sinh viên trong những năm vừa qua là: . của các trường đại học. Về văn hoá. Về tổ chức. dễ bị lôi kéo.Đưa các ấn phẩm văn hoá đồi trụy. đến các hội thảo khoa học. đi làm gia sư.“DBHB” của địch thâm nhập vào tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên nhằm phá vỡ các tổ chức này. đây là điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập. lôi kéo sinh viên vào con đường lầm lạc chống Đảng.. cũng như những luồng tư tưởng mới trong xã hội. nhằm mục tiêu chống phá cách mạng trong hiện tại và tương lai. Họ sẽ đóng góp sức lực. Nhưng với sự nhanh nhạy và bản lĩnh vững vàng của mình. sẽ bị các thế lực thù địch lôi kéo và băng hoại bằng “DBHB”. Họ xuất thân từ các giai tầng khác nhau của mọi miền đất nước. song khả năng phân tích và chọn lọc lại chưa cao. Sinh viên là đối tượng trong các trung tâm giao lưu của xã hội. phản động vào trong sinh viên. tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên. HĐH đất nước. . nhiều sinh viên còn học thêm ngoại ngữ. cao đẳng trong và ngoài nước được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin mới. xuyên tạc. có mong muốn vươn lên nắm băt các tri thức nhân loại để trong thời gian dài tự hoàn thiện mình về mọi mặt. do đó phần lớn họ ít hay nhiều còn mơ hồ về chính trị. với âm mưu thủ đoạn “DBHB” chúng đã len lỏi vào các ký túc xá sinh viên... nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tư tưởng. kích động.Lợi dụng tín ngưỡng. cao đẳng cần 35 . Về chính trị. lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật quan trọng trong tương lai của đất nước. mua chuộc. tư tưởng đối với sinh viên của các thế lực thù địch vừa qua.. kèm cặp chặt chẽ của thầy cô giáo ở nhà trường và bố mẹ. tiên phong.“DBHB” của địch đối với sinh viên thông qua các chương trình học bổng. hàng ngày sinh viên được tiếp thu tinh hoa nhân loại trên nhiều lĩnh vực: khối kiến thức khoa học đại cương. nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. kích động của chúng một cách có hiệu quả. Ngoài ra. nên dễ dao động. trí tuệ và tài năng của mình cho sự nghiệp CNH. mê tín dị đoan trong sinh viên để thực hiện “DBHB” .Sinh viên là lực lượng trẻ. họ vừa mới có cuộc sống tự lập. làm cơ sở cho những vụ gây rối trật tự an ninh trong đời sống sinh viên và trong xã hội. với mức thu nhập của gia đình rất khác nhau.“DBHB” của địch còn thông qua các hội thảo quốc tế. của khoa và của nhà trường (trực tiếp là phòng công tác sinh viên). các thành phố và thị xã để sống và học tập. cao đẳng và trên các hệ thống truyền thông. vừa ra khỏi sự quản lý. sinh viên còn ít được bồi dưỡng. Về khoa học.

đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên hiện nay vẫn còn nhiều thiếu thốn. Ban Giám hiệu các trường đại học. dân tộc có quan hệ chặt chẽ với chế độ XHCN. với nhiều biện pháp. niềm tin vào Đảng. cao đẳng phải xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. cao đẳng cần tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần cho tổ chức Đoàn và Hội Sinh viên của trường hoạt động. họ là những sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. xây dựng lực lượng nòng cốt trong sinh viên. giảm tới mức tối thiểu việc đóng góp của sinh viên. nhưng phải tạo điều kiện để họ tự chống âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch là tốt nhất và hiệu quả cao nhất. tăng cường thời lượng thảo luận. Bốn là. Cần xây dựng lực lượng nòng cốt trong sinh viên.thực hiện tốt các giải pháp sau: Một là. mục tiêu là giáo dục cho sinh viên sống và làm việc theo pháp luật. cao đẳng càng nặng nề hơn trong việc chăm lo đời sống vật chất. Ba là. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên trong các trường đại học. Nhà nước và chế độ XHCN cho sinh viênl đồng thời phê phán những quan điểm. Những công việc cần làm ngay là: .Lênin. gần gũi quần chúng. đây là kẽ hở để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “DBHB” trong sinh viên. súc tích về lý luận.. thướng xuyên giáo dục chính trị tư tưởng để sinh viên tự xác định cho mình về vị trí. vai trò và nhiệm vụ của mình. năng động. học phí. tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác. để trong bất kỳ tình huống nào ta cũng nắm bắt được đối tượng. giản dị. có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh. có ý chí vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập. song điều quan trọng là phương pháp giảng dạy các môn học đó sao cho có hiệu quả. chúng ta phải giáo dục cho mọi sinh viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng. nghiên cứu khoa học. tư tưởng sai trái. để đề ra biện 36 . theo bản sắc văn hoá đân tộc.Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm: thư viện để thu hút sinh viên vào học tập và nghiên cứu khoa học nhiều hơn nữa. Muốn làm được điều đó. lý tưởng. cần giảng ngắn gọn. nhiệm vụ của Ban Giám hiệu các trường đại học. . âm mưu và biện pháp “DBHB” của chúng. chủ trương đường lối chính sách.. Giáo dục nâng cao nhân sinh quan. đất nước. thì kẻ thù dù có nham hiểm và thâm độc đến đâu cũng thất bại trong âm mưu “DBHB” về mặt chính trị tư tưởng đối với sinh viên. . chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên. làm cho sinh viên thấm nhuần quan điểm: Đảng. Vì vậy. tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trao đổi để nhận thức tri thức khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Phòng chống âm mưu “DBHB” về chính trị tư tưởng đối với sinh viên có nhiều lực lượng tham gia. công tác Hội và gần gũi với quần chúng. Hai là. có uy tín và tích cực trong công tác Đoàn. khách quan. Nội dung hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên phải phong phú. lệ phí. Chúng ta phải thừa nhận rằng. tư tưởng Hồ Chí Minh. từ đó họ phải kiên định với con đướng CNXH mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra. nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên trong các nhà trường. Tư tưởng Hồ Chí Minh. lệch lạc và làm rõ âm mưu thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch để sinh viên có biện pháp phòng ngừa. thế giới quan và đạo đức cộng sản: các giá trị truyền thống dân tộc.Tăng cường cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hoá. Theo chúng tôi.Cải tạo điều kiện sinh hoạt trong các ký túc xá. Thời lượng của các môn học này đã hợp lý. có trình độ chuyên môn cao. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là những môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của bậc đại học và cao đẳng. . Bằng nhiều hình thức. Nếu chúng ta làm tốt công tác giáo dục cho sinh viên. tích cực. tinh thần cho sinh viên.Có chế độ chính sách đầy đủ hợp lý và toàn diện về học bổng. sinh động. có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê cao. thể thao hợp lý và đúng định hướng chính trị của Đảng và Nhà nước. Hiện nay. các môn học: Chính trị Mác-Lênin. pháp luật của Đảng và Nhà nước cho sinh viên. thiết thực.

chủ nghĩa tư bản. tiếp tục trụ vững và phát triển. chiến lược "diễn biến hòa bình" được coi là biện pháp hữu hiệu hàng đầu. đẩy mạnh công nghiệp hóa. trong đó. cải cách. là cơ sở để các trường đại học. chống khủng bố. dân chủ. xung đột sắc tộc. mà cả trong toàn bộ hoạt động thực tiễn của chúng ta trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. Xu thế lớn không thể đảo ngược là hòa bình.xã hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. chủ nghĩa đế quốc hoàn thiện chiến lược "diễn biến 37 .. Trong điều kiện và đặc điểm đó. Chiến lược "phản ứng linh hoạt" với chính sách "mũi tên và cành ô liu" những năm 60. chiến tranh cục bộ. mất cảnh giác với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuất hiện khá phổ biến ở các nước Đông Âu và Liên Xô thời kỳ này đã lấn át tư tưởng. nhưng một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa vẫn kiên định mục tiêu. phát triển và tiến bộ xã hội đang diễn ra sôi động. vì vậy. cao đẳng thực hiện nhiệm vụ giáo dục-đào tạo đội ngũ cán bộ tương lai của đất nước có trình độ khoa học. hợp tác và phát triển. song cuộc đấu tranh dân tộc. dân chủ. ý chí cách mạng. đối đầu về quân sự.. tiếp tục diễn ra ngày càng phức tạp. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã sử dụng các biện pháp "diễn biến hòa bình" hỗ trợ cho phương thức vũ trang chống các nước xã hội chủ nghĩa. nổi lên hàng đầu là giữ gìn hòa bình. Tư tưởng hòa bình chủ nghĩa. chiến lược "răn đe thực tế" với chính sách "cây gậy và củ cà rốt" những năm 70 của chủ nghĩa đế quốc. quản lý của Nhà nước với các trường đại học. tự chủ. có năng suất cao đáp ứng cho nhu cầu CNH. đánh bại chiến lược “DBHB” của các thế lực thù địch đối với nước ta. đa phương hóa. nhanh chóng khắc phục nguy cơ tụt hậu. đa dạng hóa quan hệ. cải tổ sai lầm. Cuộc cách mạng XHCN do Đảng lãnh đạo là cuộc cách mạng sâu sắc. tôn giáo. càng dẫn tới khủng hoảng trầm trọng hơn. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào. sau những năm điều chỉnh. đã được triển khai liên tục. chạy đua vũ trang. hòa bình.pháp phòng chống hiệu quả nhất. hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay diễn ra trong bối cảnh và tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc. đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên. mà xuyên thấm vào nhau không chỉ trong tư duy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. chúng ta chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập. Trong khi đó. lý tưởng. nhân dân thế giới đang đứng trước những vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận mệnh loài người. toàn diện trên nhiều lĩnh vực. đã từng góp phần trực tiếp làm sụp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu những năm trước đây và đang tìm mọi cách tiếp tục hòng làm lung lay dẫn tới sụp đổ các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay.Công cuộc đổi mới. Trong đó. vì nó tạo ra nguồn nhân lực cao cấp. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của các mạng Việt Nam. khủng bố. đồng thời đề cao cảnh giác. do sai lầm kéo dài về nhiều phương diện. ráo riết chống các nước xã hội chủ nghĩa. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm tới giáo dục và đào tạo. phong trào cộng sản và cánh tả vẫn gặp nhiều khó khăn gay gắt. các nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Năm là.. là bạn. và khi thực hiện đường lối cải cách. hợp tác và phát triển. Phong trào cộng sản. Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ. quản lý của Nhà nườc là những định hướng. Lợi dụng cơ hội này. hợp tác bình đẳng. 2 . Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình. ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản ngày càng mở rộng trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. quan điểm đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp. phòng chống “DBHB” trong giáo dục và đào tạo cũng là nhiệm vụ cấp bách và hàng đầu. từ đó. Bước vào những năm 80 của thế kỷ XX. Điều đó không phải do chúng ta gán ghép hay suy diễn mà thể hiện rõ trong các âm mưu chiến lược của chủ nghĩa đế quốc từ những năm 50 của thế kỷ XX. Trong bối cảnh và đặc điểm đó của tình hình quốc tế. kiên quyết và tỉnh táo đấu tranh làm thất bại âm mưu. có kỹ thuật. . hoạt động can thiệp. giành được những thành tựu mới. tìm mọi cách xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng. đấu tranh giai cấp. HĐH đất nước trong hiện tại và tương lai. cùng có lợi với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị. tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên. đã đạt được sự ổn định và có bước phát triển. hiện đại hóa. Đảng ta đã khẳng định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”. cao đẳng. tiến hành đổi mới. có kỷ luật. lật đổ. độc lập dân tộc.Ngay từ khi còn thực hiện cuộc Chiến tranh lạnh. các thế lực thù địch tiếp tục chống phá.. quan trọng. xung đột vũ trang. song đã có những bước tiến và dấu hiệu mới. công nhân quốc tế và cánh tả đang có nhiều nỗ lực vượt qua thử thách để dần từng bước khôi phục. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. đẩy lùi nguy cơ chiến tranh. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. nhiều nước xã hội chủ nghĩa bắt đầu lâm vào khủng hoảng. độc lập dân tộc. tuy còn nhiều khó khăn. Hai yêu cầu trên không tách rời và mâu thuẫn nhau.

thổi phồng sai lầm. Đảng. 3 . xóa bỏ chủ nghĩa Mác . gây mất ổn định về chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. dẫn tới biến chất cả một xã hội. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định các mục tiêu cơ bản sau: Một là. khuyết điểm của Đảng.Thời gian qua. đòi đa nguyên. đó là "một cuộc chiến tranh không có khói súng". khi nội tình các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô đã bộc lộ toàn diện sự khủng hoảng trên tất cả các lĩnh vực. làm suy yếu. về bản chất sâu xa. khống chế kinh tế. văn hóa và xã hội. Thủ đoạn thường xuyên được sử dụng là lợi dụng. Đến năm 1989. các tổ chức quốc tế đã 38 . Năm là. kinh tế. phản bội về chính trị hoặc thoái hóa về phẩm chất. Những mục tiêu cơ bản trên có quan hệ chặt chẽ với nhau và nếu để cho các thế lực thù địch thực hiện được thì điều không tránh khỏi là họ sẽ đạt mục đích cuối cùng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. lối sống xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo và các giá trị phương Tây. rõ ràng là "diễn biến hòa bình" và cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" thực chất là một cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong giai đoạn mới. Các nhà lý luận của chiến lược "diễn biến hòa bình" cho rằng. tìm mọi cách nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối. "phi chính trị hóa" để vô hiệu hóa quân đội và công an. lũng đoạn. cơ hội chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. Bốn là.hòa bình". đòi phi chính trị hóa bộ máy nhà nước. Trong tình hình và thời cơ mới. tập hợp "những người bất đồng chính kiến". mục đích trên của chiến lược "diễn biến hòa bình". "tôn giáo" để gây mâu thuẫn nội bộ. Các thế lực thù địch bỏ ra nhiều công sức và cả tiền bạc để lôi kéo. 1990. đòi thực hiện nhân quyền và dân chủ kiểu tư sản. chiến lược này chỉ thay đổi phương thức và thủ đoạn. dùng họ làm "cơ sở". xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. phủ nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản. họ vẫn tiến hành một cuộc chiến tranh. "dân tộc". Nhận rõ bản chất. phủ nhận thành tựu cách mạng. từ đó làm biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và tha hóa con người. đa đảng đối lập trong các nước xã hội chủ nghĩa. Như vậy. đa đảng nhằm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và chân thành cảm ơn các nước. Họ lợi dụng những kẻ cơ hội. đạo đức. Điều đó có nghĩa là mục đích cuối cùng của chiến lược "diễn biến hòa bình" là xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa. phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ lôi kéo một bộ phận quần chúng vào các cuộc bạo loạn chính trị. Về bản chất. bạo loạn lật đổ đánh đòn quyết định làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở các nước này. làm suy yếu. "nội ứng" cho việc thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình". tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại. Để đạt được điều đó. xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản. mục tiêu phải đạt tới là tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương và coi đó là khâu đột phá của chiến lược "diễn biến hòa bình". coi đó là chiến lược cơ bản để giành thắng lợi cuối cùng. tiến tới chi phối. chệch hướng phát triển của nền kinh tế. là "bóp nghẹt dân chủ". Đảng. vì vậy. thực chất là những phần tử chống chủ nghĩa xã hội. chuyển hóa văn hóa.Lê-nin để thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản trong các nước xã hội chủ nghĩa. kích động những vấn đề "dân chủ". Thủ đoạn họ thường dùng là xuyên tạc lịch sử. "nhân quyền". đạo đức để chia rẽ. nhưng như họ đã từng tuyên bố. đó là "chiến thắng không cần chiến tranh". đưa các mối quan hệ quốc tế phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở giữ vững độc lập. tranh thủ sức mạnh thời đại để phát triển đất nước. Hai là. "cách mạng sắc màu". Sáu là. chủ nghĩa đế quốc đã dùng các thủ đoạn "diễn biến hòa bình". thực hiện đa nguyên chính trị. có nghĩa là. so với các chiến lược và mục tiêu trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. phá hoại Đảng từ bên trong" (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng). phát huy tối đa nội lực và bản sắc dân tộc. đặc biệt là chính trị. chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm chống đến cùng chủ nghĩa xã hội là không thay đổi. Nhà nước và nhân dân ta đã vạch trần: "thế lực chống chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc luôn chĩa mũi nhọn vào Đảng. vì thế phải thay thế bằng chế độ chính trị đa đảng! Từ đó. Luận điệu được sử dụng thường xuyên là đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo là "độc tài". Ba là. tự chủ. "không đánh mà thắng" hoặc "một cuộc cách mạng nhung".

lấy chính trị. hợp tác trong sáng. kích động các khuynh hướng cơ hội. các thế lực phản động.có sự phối hợp. Ních-xơn đã xác định "Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất. mà ngược lại. hợp tác. gượng ép vào Việt Nam". chủ quyền. "đa đảng đối lập". giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu. các thế lực thù địch đã và đang chống phá Việt Nam toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế.Lê-nin áp dụng máy móc. trong quan hệ quốc tế. phân liệt. Để thực hiện âm mưu trên. Chúng còn vu cáo Đảng ta đã "đem chủ nghĩa Mác . viện trợ. Đây là hoạt động mũi nhọn. đất nước ta đã không sụp đổ theo. tâm lý của xã hội. an ninh.Lê-nin. Cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" nằm trong nhiệm vụ lớn trên đây. Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở khu vực Đông Nam á. lợi dụng các quan hệ quốc tế. Thời gian qua. tình cảm. đã đổi mới thành công.. xung đột trong đời sống tinh thần. "đi dưới hai làn đạn". Điều đó đã làm thất vọng các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội và với đất nước. phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác . phản ánh bản chất chống chủ nghĩa xã hội của các thế lực phản động. các thế lực thù địch. để chống phá. 39 . ngày càng có hiệu quả với Đảng. thù địch.. Trong cuốn sách "1999 . Về mặt địa lý. Việt Nam có một vị trí hết sức quan trọng về địa . từ đó tạo điều kiện thuận lợi du nhập hệ tư tưởng tư sản vào quần chúng. dân tộc ta. đó là âm mưu cơ bản. "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị được các thế lực thù địch coi là trận tuyến hàng đầu trong chống phá ta. thù địch tìm mọi cách thực hiện âm mưu này hòng "phá vỡ thế đồng nhất một khối của Đảng Cộng sản Việt Nam" và "làm cho phân tán chế độ cộng sản Việt Nam thành nhiều trào lưu đối kháng nhau" như tuyên bố đầy tham vọng và ảo tưởng của một số kẻ phản động là người Việt sống lưu vong. thực hiện "không đánh mà thắng".quân sự. thù địch tìm mọi cách để chống phá hòng làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. văn hóa. chính trị.. các hoạt động mậu dịch. hội nhập. hữu khuynh. hỗ trợ. "tôn giáo".chiến thắng không cần chiến tranh".kinh tế và địa . Không khuất phục được nhân dân ta bằng vũ lực. địa . phản động coi Việt Nam là một trong những trọng điểm để chống phá. đồng thời quảng cáo cho mô hình "xã hội dân chủ" và khả năng đi theo "con đường thứ ba" phi xã hội chủ nghĩa. xâm phạm độc lập. ngoại giao làm hậu thuẫn. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. vững bước tiến lên trong một thế giới đầy biến động phức tạp và khó lường. thay đổi mục tiêu. Âm mưu đó được thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể. sự tiếp tục tồn tại và phát triển của một nước xã hội chủ nghĩa và của một Đảng Cộng sản cầm quyền ở Đông Nam á làm cho các lực lượng chống cộng. lâu dài. hành động can thiệp vào công việc nội bộ. thủ đoạn. tiến tới thực hiện "đa nguyên chính trị". đảng viên và quần chúng để nhằm tạo ra sự phân hóa. thống nhất. Phải nhận rõ. dao động. thực chất là gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng Việt Nam.Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt.chính trị. phản động tập trung phản kích. gây bạo loạn lật đổ. dùng "diễn biến hòa bình" kết hợp bạo loạn lật đổ để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. phản động tập trung mọi cố gắng để chứng minh sự "lỗi thời" của chủ nghĩa Mác Lê-nin. quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng". chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội. tư tưởng. Nhà nước và nhân dân ta. Chúng nuôi dưỡng. các thế lực phản động. Trên lĩnh vực tư tưởng. kinh tế làm mũi nhọn. tư tưởng. không thay đổi. định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước ta. Do vị trí đó. tư tưởng làm hàng đầu. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống chủ nghĩa xã hội. toàn vẹn lãnh thổ.. tư tưởng Hồ Chí Minh để nhằm phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng ta và của xã hội ta. "nhân quyền" làm ngòi nổ kết hợp với răn đe. đối ngoại nhằm chuyển hóa dần từ bên trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. quốc phòng. không chút mơ hồ rằng. "dân tộc". đột phá để thực hiện ý đồ chiến lược làm chuyển hóa từ bên trong và bên trên của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta. đối lập. tư tưởng Hồ Chí Minh. đảng viên và nhân dân ta. ngọn cờ đầu tiên của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. toàn bộ vũ khí của chúng ta. Đánh phá vào chủ nghĩa Mác . chủ nghĩa đế quốc. phủ định nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác . Các thế lực thù địch. bạo lực vì thất bại trong các cuộc chiến tranh xâm lược từ năm 1945 đến năm 1975. thù địch thay đổi phương thức. Khẳng định nhất quán điều đó không hề mâu thuẫn với thái độ của chúng ta là chủ động ngăn chặn. làm tan rã Đảng Cộng sản Việt Nam. sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã. an ninh quốc gia và ổn định chính trị của nước ta. trong cán bộ. chống phá. vào nội bộ ta. tạo ra một "khoảng trống tư tưởng" trong cán bộ. giao lưu.Lê-nin.

các thế lực thù địch xác định lĩnh vực quốc phòng . nhằm tạo ra một thế hệ mất gốc. xuyên suốt mà các thế lực thù địch tập trung phá hoại bằng nhiều thủ đoạn hết sức đa dạng. chúng còn dựng chuyện bôi nhọ thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách trắng trợn. không phải chủ nghĩa xã hội" và "không có ảnh hưởng của tư tưởng Mác . Nhưng lợi dụng chủ trương đó để thực hiện ý đồ chỉ chú trọng đầu tư. Một số vụ việc xảy ra trong thời gian qua thể hiện rất rõ các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề tôn giáo. thực dụng. phủ nhận thành tựu cách mạng nhằm đổi trắng thay đen. lối sống do rơi vào cạm bẫy kinh tế của các thế lực phản động. độc hại để nhiều người có thể truy cập. đồng thời là một sự thật rằng. vị kỷ. Để phá hoại an ninh quốc gia. tạo dựng các "nguyên cớ" trong các lĩnh vực này để gây rối.. thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người. liên doanh. Thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế nước ta theo hướng tư bản chủ nghĩa. êm thấm nhưng rất thâm độc và nguy hiểm. để từng bước làm chệch định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. đua đòi. văn hóa. để đặt ra những điều kiện ràng buộc về chính trị. dân tộc. đạo đức. các thế lực phản động đã đồng thời sử dụng một nhóm kẻ phản động người Việt Nam ở nước ngoài móc nối với các tổ chức phản động trong nước. tìm cách làm suy yếu. bạo loạn. đặc biệt là thế hệ trẻ. lôi kéo. vô hiệu hóa. thúc đẩy kinh tế tư bản tư nhân phát triển và cố tình phủ định. làm xói mòn nền tảng và các giá trị đạo đức. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.an ninh và đối với lực lượng vũ trang. trắng trợn vu cáo. liên kết. làm tha hóa một bộ phận cán bộ. các thế lực thù địch tìm mọi cách du nhập lối sống. đưa nền kinh tế nước nhà phát triển chệch định hướng xã hội chủ nghĩa lại nằm trong âm mưu lâu dài của chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế đối với nước ta của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội. Nhà nước không kiểm soát. làm cho kinh tế Việt Nam lệ thuộc dần vào các trung tâm kinh tế quốc tế... lối sống của một bộ phận cư dân mạng. qua đó tác động rất xấu đến nhận thức. xuyên tạc lịch sử. kích thích các tệ nạn xã hội phát triển. Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác đó. liên kết.Các thế lực thù địch còn tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Lợi dụng những vấn đề nhạy cảm làm ngòi nổ. văn hóa tư sản vào nước ta. thông qua các hoạt động kinh tế . lẫn lộn giữa công và tội.hợp tác. tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. tình cảm. đồi trụy vào nước ta. Để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình".Lê-nin". Cũng có những thế lực. vô liêm sỉ. trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lĩnh vực quốc phòng . thù địch. mất phương hướng. hạ bệ thần tượng và các nhân vật lịch sử. các thế lực thù địch ra sức nêu vấn đề tôn giáo. hỗ trợ. lợi dụng các hoạt động kinh tế để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" một cách mềm dẻo. làm biến đổi dần cơ sở kinh tế . sự khẳng định đó không trái với một nhận định. để thực hiện mưu đồ đen tối của chúng.xã hội của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. kể cả gây sức ép chính trị. điều hành được nền kinh tế cũng là một ý đồ được các thế lực thù địch tìm nhiều cách để thực hiện trong thời gian qua. phá hoại. bí mật và thâm độc nhằm làm cho lực lượng vũ trang xa rời mục tiêu.an ninh và lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu trọng yếu phải tập trung làm suy yếu và phá hoại. đảng viên. giữa người cách mạng và kẻ phản dân.. đầu tư.. đặc biệt trong những "thời điểm nóng" và bất ngờ. suy thoái về đạo đức. vẫn có những mưu đồ. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống Việt Nam. Song. tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác . Đặc biệt. chúng đưa nhiều thông tin sai lệch. làm mất dần vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. cùng với các âm mưu. Hiện nay. nhân quyền. thủ đoạn trên. Phát triển kinh tế tư nhân như là một trong những động lực của nền kinh tế là cần thiết và đúng đắn. Hiện nay. dân chủ để gây rối. dân tộc. bịa đặt. vụ lợi. Gần đây. lý tưởng cách mạng. kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo. Đảng.. bị tha hóa dẫn tới biến chất về chính trị. Cần phải khẳng định rõ ràng điều đó.. là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. không làm tròn vai trò lực lượng nòng cốt trong đấu tranh. viện trợ. kích động các đối 40 . trên mạng in-tơ-net. cùng có lợi của nhiều nước và nhiều tổ chức kinh tế quốc tế đã tạo thuận lợi và thời cơ cho sự phát triển kinh tế Việt Nam những năm qua. tờ rơi. văn hóa tốt đẹp của dân tộc. phá hoại ổn định chính trị đất nước. các lực lượng phản động bên trong và bên ngoài phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa một số lượng lớn tài liệu. phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phản tuyên truyền.. hưởng lạc. liên doanh. sách báo. băng hình. Sự hợp tác kinh tế bình đẳng. "Phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang là mục tiêu lâu dài. Cũng có một số cán bộ đã bị mua chuộc. Tham vọng ngông cuồng mà đầy ảo tưởng của họ là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối. cố tình cho rằng "con đường Bác Hồ đã chọn là con đường dân tộc. lý tưởng yêu nước và chủ nghĩa xã hội. Thông qua các hoạt động đầu tư. từng bước can thiệp nội bộ và tạo sự chuyển hóa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. làm cho văn hóa của chúng ta đi chệch mục tiêu. ý định đen tối.Lê-nin. nhân quyền. tài trợ. thích ăn chơi. băng nhạc có nội dung phản động.

phòng ngừa với chủ động tiến công. Để thực hiện tư tưởng chỉ đạo trên. phòng ngừa từ xa. chế độ xã hội chủ nghĩa. kết hợp tạo sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên với bạo loạn. kết hợp giữa tuyên truyền theo kiểu "rỉ tai". Quan điểm "sức mạnh tổng hợp" đã được thực hiện thành công trong đấu tranh cách mạng. đảng viên và toàn thể nhân dân góp ý.tượng cực đoan. trong chiến tranh bảo vệ và giải phóng Tổ quốc trước đây phải được phát huy cao độ và phát triển trong cuộc đấu tranh mới này. Kết hợp chặt chẽ đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. là phương châm đúng đắn. nghi ngờ cho rằng. đẩy lùi. lật đổ khi có thời cơ để xóa bỏ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Kinh tế đất nước phát triển nhanh và bền vững. mọi ngành. kiên quyết và tỉnh táo chống các khuynh hướng bảo thủ. đồng thời phải chủ động tiến công từ trong "trứng nước". Đảng và Nhà nước không thể phạm sai lầm về đường lối. mọi tổ chức và mỗi người dân cần đề cao cảnh giác. lật đổ là quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng và Nhà nước ta. của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. sau khi được cán bộ. Ngăn chặn.. toàn dân. không có khói lửa. Hai là. thủ đoạn "diễn biến hòa bình".. cả khuynh hướng hữu khuynh và tả khuynh. thiếu chủ động đấu tranh phòng ngừa. nơi nào. súng đạn. 4 . Đảng thổi phồng nguy cơ "diễn biến hòa bình. cần tạo nên sức mạnh vô địch bằng cách phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước. lối sống. Kinh nghiệm thực tiễn chỉ ra rằng. đấu tranh dân tộc gay go. lật đổ. không tích cực. Đó là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". Đảng và Nhà nước ta khẳng định. kiên quyết chống là quan trọng. Thực tiễn những năm qua đã chứng minh rằng. Kẻ thù âm mưu chống phá ngầm từ bên trong. chính trị ổn định. trong hoạt động thực tiễn. thủ đoạn của các thế lực thù địch thì sự tồn tại của dân tộc. Đây là cuộc đấu tranh không có chiến tuyến. khoa học và quyết liệt những nội dung trong các văn kiện trên. nước mạnh. rõ ràng rằng. trong bất cứ hoàn cảnh nào. chỉ đạo sát sao. Tách rời hay đối lập hai nội dung đó sẽ dẫn tới sai lầm trong nhận thức. từ bên trên. xã hội tốt đẹp. coi cuộc đấu tranh này là nhiệm vụ chung.Thực tiễn đã chỉ ra rằng. từ nơi xuất phát của các âm mưu. song rất quyết liệt. bổ sung và được Đại hội thảo luận. Các phương tiện sử dụng của kẻ thù rất đa dạng. đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" hiện nay và những năm sắp tới ở nước ta là một hình thái mới của cuộc đấu tranh giai cấp. tư tưởng. tinh vi và lâu dài trên mọi lĩnh vực chính trị. xã hội dân chủ. xã hội. tích cực. chủ quyền quốc gia. của toàn Đảng. tự diễn biến" từ đó lẩn tránh. làm thất bại các âm mưu. Cần nhận thức dứt khoát. tự chuyển hóa. đã được thực tiễn kiểm nghiệm thời gian qua. ý đồ. chủ quyền quốc gia. tổ chức 41 . vấn đề có ý nghĩa quyết định là xác định đường lối đúng trong chiến lược phát triển đất nước trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. cần quán triệt các phương châm cơ bản sau: Một là. thực hiện mục tiêu cao cả "dân giàu. đe dọa an ninh quốc gia. của chế độ xã hội chủ nghĩa. có hiệu quả để nhân lên sức mạnh chung của toàn dân tộc mạnh hơn hẳn sức mạnh chống phá của các thế lực thù địch. có trách nhiệm tham gia tự nguyện. lấy xây vững mạnh là chính. đường lối có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước. ngăn chặn. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. nếu lơ là. dân tộc nhằm phát triển lực lượng. văn hóa tinh thần lành mạnh. chống phá chính quyền. thời gian qua. giữ được bản sắc văn hóa dân tộc và giữ được chế độ xã hội chủ nghĩa. đồng thời coi việc chủ động. mất cảnh giác. an ninh quốc gia. chống bạo loạn. đạo đức. Dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới. Trong cuộc đấu tranh này. các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với nước ta. phản động đội lốt tôn giáo. kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống". từ trước. của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. toàn vẹn lãnh thổ. phức tạp. Đó là hai mặt quan hệ chặt chẽ với nhau bảo đảm cho thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". Giành thắng lợi trong chống "diễn biến hòa bình". tinh vi và ngày càng phức tạp. tổ chức hoạt động bạo loạn. tâm lý chiến với việc sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật ngày càng hiện đại. chỉ đạo và tổ chức đấu tranh. văn hóa. thông qua sẽ là quan điểm. công bằng. Mọi cấp. tổ chức thực hiện một cách kiên trì. Do đó. kinh tế. toàn quân và của cả dân tộc ta nhằm bảo vệ độc lập dân tộc. chủ quyền quốc gia và của chế độ bị đe dọa trực tiếp. Cần quán triệt sâu sắc. đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao là điều kiện bảo đảm vững chắc làm thất bại các mưu đồ và thủ đoạn thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với nước ta của các thế lực thù địch. trì trệ. chúng ta mới có thể giữ vững được độc lập dân tộc. quan hệ quốc tế mở rộng. văn minh". kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn. cuộc đấu tranh này không chỉ có ý nghĩa về mặt giai cấp mà còn có ý nghĩa sâu sắc về mặt dân tộc.

đặc biệt từ thực tiễn đổi mới 25 năm qua. chắt lọc. đặc biệt sau Đại hội XI của Đảng. Cần kiên trì làm cho toàn thể cán bộ. nghiên cứu lý luận để tiếp tục đổi mới là chủ trương. các tổ chức quần chúng. kiên trì và tỉnh táo giữ vững bên trong. ngoại giao.. Từ những định hướng trên. tranh luận dân chủ. nêu cao tinh thần độc lập. thường xuyên cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên tất cả các lĩnh vực cụ thể: Chính trị. Triển khai cuộc đấu tranh trên lĩnh vực lý luận giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong nhiệm vụ chống chiến lược "diễn biến hòa bình" hiện nay. xác định nội dung. chúng ta cũng kiên quyết phản bác những quan điểm phản động.nào. Nhân tố quyết định. đơn vị nào làm được điều đó sẽ tạo nên sức mạnh vững chắc. đồng thời làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài là thường xuyên và quan trọng. Và đó sẽ là sức mạnh to lớn của toàn Đảng. coi giữ vững bên trong. hiệu quả cao. tư tưởng. toàn dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu. sáng tạo để xây dựng mục tiêu. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của cách mạng. trong lĩnh vực rất hệ trọng này. có kế hoạch xây dựng lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia đấu tranh. văn hóa. Đây là cơ hội lớn để Đảng ta lắng nghe. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động. kiện toàn hệ thống chính trị.. định hướng quan trọng của Đảng ta. thù dịch ở vào một thời điểm rất quan trọng hiện nay đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới. hội nhập quốc tế để phát triển đất nước và chấn hưng dân tộc. quyết định đường lối. tự chuyển hóa". Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa. Chúng ta lắng nghe. Đồng thời. Cần chú trọng tính đặc thù trong từng lĩnh vực để lựa chọn. Tổng kết thực tiễn. có tính nguyên tắc mà Đảng ta đã tổng kết từ thực tiễn cách mạng. dân bàn. dân kiểm tra". thủ đoạn của các thế lực thù địch. kinh tế.xã hội. thành hình thức. chiến lược cách mạng. Làm được điều này. dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng. tiếp nhận có chọn lọc tất cả những tìm tòi khoa học về những vấn đề lý luận quan trọng phục vụ cho sự nghiệp đổi mới. tư tưởng. Chúng ta phải dựa vững chắc trên nền tảng chủ nghĩa Mác . Nghiên cứu. thảo luận. sự cảm hóa và tính khoa học trong đấu tranh trên từng lĩnh vực cụ thể. đạo đức lối sống. lý luận. không được biến nó thành thủ pháp. cụ thể hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo. cố tình phủ định. để tạo ra sự "tự diễn biến. Đó là thái độ cầu thị thực sự của Đảng ta. Ba là. từ đó cảnh giác đấu tranh với các âm mưu. tự chủ. cần triển khai đồng bộ. quyền phản biện của nhân dân và các tổ chức chính trị . tham nhũng. quốc phòng. lãng phí đang có 42 . phương pháp đấu tranh thích hợp. tâm huyết để đi tới thống nhất và đồng thuận cao trên những vấn đề lý luận hệ trọng nhất của sự nghiệp cách mạng thời kỳ mới. phù hợp với thời kỳ mới. những âm mưu. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch tác động từ bên ngoài sẽ không có kết quả. điểm yếu để thực hiện âm mưu đen tối "diễn biến hòa bình". tổng hợp. chỉnh đốn Đảng với những yêu cầu và phương thức mới. song phải thừa nhận rằng. Một loạt những vấn đề lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng đang được toàn dân nghiên cứu. bảo đảm cho việc thực hiện nguyên tắc cao nhất là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân trên cơ sở Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý. quyền làm chủ. Chúng ta cần tập hợp trí tuệ của cả dân tộc. cơ sở. Nhà nước quản lý. dân làm. con đường và lẽ sống của nhân dân ta. an ninh. làm rõ hơn nữa. trao đổi. làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài. có tình. uy tín của Đảng. Cuộc vận động mang ý nghĩa cực kỳ sâu sắc này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực lãnh đạo. Thời gian tới. của cả dân tộc ta. phương thức. nhân dân làm chủ". đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng toàn diện của hệ thống đó. có tác dụng tích cực. triển khai đấu tranh có lý. hiện đại hóa. Cần đặc biệt quan tâm. góp ý kiến. các ngành. tất cả các cấp. đảng viên và nhân dân thấu hiểu và kiên định mục tiêu cao cả trên. các thế lực thù địch không tìm được "kẽ hở". còn nhiều việc phải làm để hiện thực hóa yêu cầu thực hành dân chủ trong Đảng và phương châm "dân biết. phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu. đồng thời là động lực bảo đảm thắng lợi của cách mạng. nâng cao sức thuyết phục. khoa học. xuyên tạc những quan điểm cốt lõi. sức chiến đấu. nội dung và giải pháp đặc biệt quan trọng mà Đảng cần tiếp tục triển khai là tiến hành cuộc vận động xây dựng. của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". Chúng ta đã làm được nhiều việc lớn. phòng chống căn bệnh quan liêu. ngăn chặn sự suy thoái về chính trị. xóa bỏ mục tiêu đó. có ý nghĩa quyết định. công nghiệp hóa. cơ hội chính trị có tham vọng phủ định. sẽ bị vô hiệu hóa. Đó là một bài học thực tiễn sâu sắc được đúc kết trong thời gian qua. tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng Việt Nam.Lê-nin. là nguyện vọng. thiện chí. cần kiên quyết chỉ đạo việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng về vấn đề dân chủ. từ đó xây dựng được những văn kiện có giá trị quyết định trong chiến lược phát triển đất nước thời kỳ mới. của công cuộc đổi mới. từ Trung ương đến địa phương.

xã hội. làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự đồng thuận tư tưởng trong xã hội và gây khó khăn lớn cho chính công tác tư tưởng. chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Trước hết cần khắc phục chậm thông tin. Thông tin phản tuyên truyền. phá hoại sự đồng tâm nhất trí. Cần thấy rằng. hiện tượng mới nảy sinh. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá Đảng ta. ngộ nhận về lòng yêu nước mà tiếp tay cho kẻ xấu hủy hoại tương lai của đất nước. phân tích.cần được chuẩn bị công phu. cố tình gây hoang mang cho một bộ phận người đọc thông qua việc phóng đại. loại thông tin này đã từng khiến không ít những trí thức trong và ngoài nước. kếp hợp nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn. Việc nhận diện loại thông tin phản tuyên truyền. mặt khác cần thiết phải tìm ra nguồn gốc phát sinh. 43 . xảo quyệt. Nhưng cũng có không ít những bài được đầu tư chuẩn bị công phu nhằm tấn công trực diện vào mặt trận tư tưởng lý luận. sự quản lý điều hành của Nhà nước. xuyên tạc với ý đồ xấu những vụ việc có thật trong xã hội. một mặt. phát triển và bảo vệ Tổ quốc. uy tín của Đảng trong lòng nhân dân. xuyên tạc trên các lĩnh vực. Chính phủ đã quy định cơ chế phát ngôn đối với các cơ quan nhà nước. nhiều hình thức. xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực chính trị. Có những bài viết "mượn gió bẻ măng”. tuyên truyền cần bằng nhiều kênh. Chúng thường nhằm vào những phần tử được coi là trí thức. nhất thiết phải cung cấp thông tin chính thức cho người dân một cách kịp thời. phát tán ra toàn xã hội Để ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các loại thông tin này. mang tính chất mị dân./. để phân biệt đúng sai. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.nguy cơ làm suy yếu uy tín của Đảng. Loại thông tin này hết sức nguy hiểm. xuyên tạc được các thế lực thù địch. làm cho người đọc hoài nghi con đường phát triển của đất nước và mục tiêu cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chính phủ. tự do tán phát trên mạng Internet có thể gây hoang mang cho một bộ phận công chúng. xã hội. chúng ta vẫn phải kiên quyết vạch trần âm mưu chế tác. lập luận chặt chẽ. phải trái một cách tâm phục khẩu phục. bôi nhọ lãnh tụ một cách thô thiển. định hướng. Phần nhiều là những thông tin phản tuyên truyền. những người có nhận thức mơ hồ về con đường tất yếu của cách mạng nước ta và những người trẻ tuổi thiếu độ chín trong nhận thức chính trị nhưng thừa sự bồng bột trong hành động…. gây những phản ứng trái chiều hay sự suy diễn bất lợi. một mặt giúp người dân nâng cao nhận thức khi tiếp nhận thông tin để họ tự mình không mắc phải những cạm bẫy trên xa lộ thông tin. những người tự coi mình là "sĩ phu”. cơ hội chính trị thực hiện một cách tinh vi. kinh tế. Xây dựng Đảng trong sạch. vì ai cũng cảm thấy hết sức khó chịu nếu vô tình đọc qua. quy trình chế tác ra các loại thông tin phản tuyên truyền. các tổ chức chính trị. Cách diễn đạt cũng cần được đổi mới phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận thông tin. Loại này dễ bị người đọc loại bỏ. để phổ biến kịp thời cho người dân những thông tin chính thức. Tuy nhiên. đa đảng). Cần sử dụng triệt để kênh thông tin của người phát ngôn các bộ. từng bước ngăn chặn chiến thuật gây nhiễu loạn thông tin. Báo chí và các cơ quan chức năng làm công tác thông tin. niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng và sự tồn vong của chế độ. suy diễn. với những bài viết mang tính thuyết phục. củng cố niềm tin. Những thông tin xấu. có tính định hướng. Có loại chửi bới chế độ. giúp họ dễ dàng nhận biết bản chất của vấn đề. vì lợi ích của đất nước và xã hội. dẫn dụ đối tượng tới mục tiêu mà chúng luôn muốn nhắm tới là đòi thay đổi chế độ (theo hướng đa nguyên. phức tạp. nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng là câu trả lời đầy sức thuyết phục chống lại âm mưu. của dân tộc và của chính bản thân và gia đình mình. trên dưới một lòng vì sự nghiệp xây dựng. xuyên tạc có nhiều cấp độ. truyền bá loại thông tin phản tuyên truyền. "vơ đũa cả nắm”. tránh để tin đồn lan truyền mà không có sự giải thích. Qua đó. giúp người dân suy nghĩ và hành động đúng. thù địch của những phần tử cơ hội chính trị. Đến lượt mình. những hiện tượng nhỏ lẻ. kinh tế. có thể lung lạc niềm tin của số đông công chúng vào sự lãnh đạo của Đảng. chính xác. xuyên tạc. những kẻ bất mãn với chế độ. số trí thức này. nhận diện loại thông tin đó để cảnh báo cho đông đảo công chúng. văn hóa…. thay đổi đường lối chính trị. ngành. quan trọng hơn cả vẫn là cung cấp cho họ những thông tin đúng đắn. CHỦ ĐỘNG PHẢN BÁC THÔNG TIN XUYÊN TẠC Trên mạng Internet hiện nay có nhiều thông tin được xếp vào loại "thông tin rác”. Trước những sự việc. trong đó phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng. các tổ chức đoàn thể trong công tác thông tin và định hướng thông tin. bị động trong thông tin. vững mạnh.Chính sự chuẩn bị công phu và bài bản như vậy. tùy theo trình độ mà chế tác ra các loại thông tin phản tuyên truyền khác.

Sự chống phá của các thế lực thù địch đối với hệ thống chính trị ở nước ta chủ yếu nhằm phủ nhận và loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng. tập hợp lực lượng chống đối. “giành quyền tiến công trước”. tuyên truyền cho tính ưu việt của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa (TBCN). đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. nên các thế lực thù địch tập trung chống phá hết sức quyết liệt. tuyên truyền hệ tư tưởng tư sản. DBHB trở thành bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng. DBHB ngày càng được chú ý phát triển thành một chiến lược chống cộng hoàn chỉnh. phủ nhận Cương lĩnh. đồng thời. truyền bá chủ nghĩa tự do mới. thủ đoạn đó. các thế lực thù địch chuyển hướng sang tiến hành “chiến lược can dự”. đẩy nhanh quá trình tư nhân hoá nền kinh tế. tiếp tục đẩy mạnh thực hiện DBHB. phủ nhận chủ nghĩa Mác . tạo cớ can thiệp từ bên ngoài. Song. Giai đoạn thực hiện chiến lược DBHB để xóa bỏ CNXH (từ giữa những năm 80 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX): các thế lực thù địch có sự chuyển hướng trọng điểm từ kiềm chế. được cập nhật liên tục. tư tưởng Hồ Chí Minh. tiến hành “cách mạng màu” nhằm thủ tiêu hoàn toàn CNXH.. ngân hàng. điều kiện để khởi phát “cách mạng màu”. lợi dụng các công cụ kinh tế như tài chính. tài trợ cho các hoạt động tuyên truyền chống chế độ. mối quan hệ giữa các thiết chế quyền lực của Nhà nước XHCN. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). tư tưởng xã hội . cấm vận” (sau 30-4-1975) không thành công. Đó là những biện pháp thích cực làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. sẵn sàng “đánh đòn phủ đầu”.. Ngân hàng thế giới (WB). gây rối loạn chính trị trong nước. coi đó là mũi nhọn trong thực hiện chiến lược DBHB ở Việt Nam. tiến hành “cách mạng màu” để xóa bỏ hoàn toàn CNXH. Chúng tập trung xuyên tạc. để gây sức ép. chiến lược DBHB do các thế lực thù địch đề xuất và tổ chức thực hiện nhằm ngăn chặn. chúng buộc phải chuyển sang gỡ bỏ cấm vận. Chúng xuyên tạc những quan điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa Mác . tín dụng.Lê-nin. Nhận thức đúng đắn về nội dung. các thế lực thù địch đã tập trung phá hoại ta trên lĩnh vực kinh tế.Thái Bình Dương. bảo hiểm. tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện chiến lược DBHB ở Việt Nam. nhằm chuyển hóa nền kinh tế Việt Nam theo con đường TBCN. Giai đoạn đẩy mạnh thực hiện chiến lược DBHB. bằng nhiều thủ đoạn thâm độc. văn hó Diễn biến hòa bình” (DBHB) là một chiến lược phản cách mạng do các thế lực thù địch tiến hành nhằm thủ tiêu chế độ XHCN và chống phá các nước phát triển theo hướng tiến bộ bằng các biện pháp phi vũ trang. hành pháp và tư pháp theo cơ chế “tam quyền phân lập”. phê phán nguyên tắc tổ chức và hoạt động. có vị trí quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á . đường lối chính trị của Đảng. chúng lại lợi dụng “bình thường hoá quan hệ”. chuẩn bị các yếu tố.Lê-nin. “nhân quyền” làm chiêu bài để công kích thể chế chính trị của Việt Nam. Từ thủ đoạn “bao vây. thúc đẩy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” nội bộ. răn đe bằng quân sự là chủ yếu sang thực hiện DBHB để thủ tiêu hệ thống XHCN. chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị. chống phá các nước XHCN. Cùng với chống phá về chính trị. lấy “dân chủ”. tài chính. Qua hơn nửa thế kỷ tồn tại.. Chúng sử dụng “mồi 44 . chia rẽ nội bộ ta. chủ nghĩa thực dụng. các thiết chế thương mại. Việt Nam là một nước kiên trì đi theo con đường XHCN. hợp pháp hóa các tổ chức chính trị đối lập. thúc đẩy “tự diễn biến”..khách quan và trang bị cho họ vốn kiến thức lý luận cơ bản. chiến lược đó được mở rộng ra đối với các nước độc lập dân tộc phát triển theo hướng tiến bộ. các thế lực thù địch đã chọn lĩnh vực chính trị làm khâu đột phá. chiến lược DBHB của các thế lực thù địch đã được triển khai thực hiện ở nước ta với nội dung toàn diện. Chúng xuyên tạc. Lúc đầu. lôi kéo “những người bất đồng chính kiến” hòng tạo dựng “ngọn cờ đối lập”. khảo nghiệm chiến lược DBHB để ngăn chặn CNXH (từ cuối những năm 50 đến giữa những năm 80 của thế kỷ XX): các thế lực thù địch tập trung ngăn chặn CNXH và chủ nghĩa cộng sản bằng biện pháp quân sự là chủ yếu. dân tộc ở những khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng trên thế giới. cán bộ để phân hóa. đầu tư phát triển. tiền tệ quốc tế như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). xúc tiến và trao đổi thương mại. “tự chuyển hóa” về lập pháp. tìm cách tác động vào công tác tổ chức.. Các thế lực thù địch tìm mọi cách tác động nhằm chuyển hóa hệ thống pháp luật kinh tế. chiến lược DBHB đã trải qua 3 giai đoạn chủ yếu: Giai đoạn hình thành.. xuyên tạc. thuế quan. khống chế các quốc gia. Chúng tập trung xây dựng lực lượng ngầm. tiền tệ. thủ đoạn thực hiện chiến lược DBHB của các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay và tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu. Thực tế nhiều năm qua cho thấy.. coi đó là khâu giữ vai trò quan trọng hàng đầu.dân chủ. Chúng tìm cách công khai hóa. phù hợp với tình hình thực tiễn và xu hướng phát triển của thời đại. hình thành chế độ đa đảng đối lập.. tăng cường can thiệp vào các nước bằng các biện pháp cứng rắn. chống phá độc lập dân tộc của các nước phát triển theo hướng tiến bộ (từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX đến nay): trên cơ sở điều chỉnh chiến lược toàn cầu. Đến đầu những năm 60 của thế kỷ XX.

tổ chức. ly khai. kết hợp kích động bạo loạn lật đổ. thủ đoạn thực hiện chiến lược DBHB của các thế lực thù địch trong tình hình mới là cơ sở để cán bộ. dân tộc. thực hiện răn đe quân sự từ bên ngoài. dựa vào lực lượng đối lập phản động trong nước. sinh viên. gián điệp. nhân quyền làm ngòi nổ. phóng viên. làm tha hoá đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế trong bộ máy nhà nước ta. kích động bạo loạn lật đổ. các thế lực thù địch sử dụng đa dạng các biện pháp. quan điểm QP-AN của Đảng. phủ nhận đường lối. trang bị của LLVT. chủ trương và chính sách đối ngoại của Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. phân tầng và phân hóa xã hội theo mô hình xã hội TBCN..đào tạo TBCN. tôn giáo. Chúng lợi dụng những hạn chế. nhằm xây dựng cơ sở xã hội của CNTB ở Việt Nam. tuyên truyền. tổ chức ngoại giao nhân dân. tổ chức. đẩy mạnh đấu tranh phi vũ trang là chủ yếu. khuyến khích cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo hướng tư nhân hóa. “mềm. trật tự. đạo đức của xã hội tư sản phương Tây.. ngầm. chúng mua chuộc cán bộ. Các thế lực thù địch coi việc thúc đẩy DBHB trên lĩnh vực văn hóa . đầu tư nước ngoài. Chúng còn dùng tiền bạc.giai cấp. khi gặp tình huống và thời cơ thuận lợi chúng có thể tổ chức lực lượng phản ứng nhanh. Chúng tập trung xuyên tạc. chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng. tìm cách thâm nhập.. Chúng sử dụng các tổ chức ngoại giao của chính phủ. Chúng tổ chức các hoạt động tình báo. Đại tá. chính sách xây dựng và phát triển văn hóa . gây mâu thuẫn trong nội bộ lực lượng vũ trang (LLVT).đào tạo. phủ nhận đường lối. bí mật quân sự. tạo môi trường kinh tế có lợi cho chủ nghĩa tư bản (CNTB).v. tuyên truyền cho tính ưu việt của hệ thống giáo dục .. chủ trương. quan điểm của Đảng. chiến lược DBHB của các thế lực thù địch sử dụng phương thức tiến công tổng hợp. kèm theo điều kiện chính trị. điều tra bí mật QP-AN. Lợi dụng các mối quan hệ. ly khai. Các thế lực thù địch coi việc thực hiện DBHB trên lĩnh vực quốc phòng .xã hội của Đảng và Nhà nước ta. xã hội ở Việt Nam chúng tìm cách tác động hòng thúc đẩy biến đổi cơ cấu xã hội . gây mâu thuẫn giữa Việt Nam với các nước láng giềng. cho vay. gây rối an ninh chính trị. thúc đẩy “tự diễn biến”. tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu. đặc biệt là khả năng phòng thủ đất nước. tôn giáo để kích động quần chúng biểu tình.. gây cơ sở và phá hoại từ bên trong. nhân quyền theo kiểu phương Tây. phủ nhận đường lối. huấn luyện để mua chuộc. vai trò của sở hữu nhà nước. tổ chức tập kích đường không vào những mục tiêu chiến lược của ta. an toàn xã hội ở các địa bàn chiến lược. chuẩn mực văn hóa. Lợi dụng giao lưu về giáo dục . kết hợp nhiều thủ đoạn thâm độc để tiến hành DBHB. tại Khu bảo tồn chứng tích tội ác chiến tranh ở Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa (Quảng Bình) năm 2009 v. thông qua đó. tăng cường trách nhiệm. thúc đẩy “tự chuyển hoá” trong đội ngũ trí thức. nhất là trong thế hệ trẻ. thù địch. các vụ gây rối ở 42 Nhà Chung. trình độ.an ninh (QP-AN) là khâu then chốt. lôi kéo. Nhà nước với quân đội và công an. sâu”. hỗ trợ phát triển sở hữu tư nhân và khu vực kinh tế tư nhân. Để thực hiện có 45 . yếu kém. dân chủ. gắn với những đòi hỏi về cải thiện dân chủ. Chúng lợi dụng mở cửa. phủ nhận vị trí. tiếp xúc về QP-AN. sụp đổ chế độ. văn hóa. không loại trừ khả năng tạo cớ tiến hành chiến tranh xâm lược khi thời cơ chín muồi. sở hữu tập thể và thành phần kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể. Nhìn tổng quát. các tổ chức phi chính phủ (NGO) để đòi Việt Nam thực hiện các giá trị tự do. Lợi dụng quá trình đổi mới về kinh tế. Chúng xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng. chính sách QP-AN của Nhà nước ta.nhử” viện trợ. Chúng tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền bá những quan điểm sai trái. phổ biến hệ giá trị. chủ trương và thành tựu giáo dục . ngoại giao là hỗ trợ”. chiến sĩ LLVT. dân chủ. lôi kéo Việt Nam tham gia các liên minh quân sự. như: ở Tây Nguyên năm 2001 và 2004. gây áp lực để làm tan rã. kinh tế là mũi nhọn. sai lầm của chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách dân tộc. khu vực và cộng đồng quốc tế. gây xung đột vũ trang để hỗ trợ cho lực lượng phản động bên trong tiến hành bạo loạn ở những địa bàn xung yếu. khả năng tác chiến của quân đội. học sinh. làm phai nhạt truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Thực hiện phương châm “lấy chính trị làm đột phá. chúng mưu toan chuyển hóa tư tưởng của giới trí thức. làm chuyển hóa nội bộ LLVT về nhân sự.đào tạo của Nhà nước ta. Chúng xuyên tạc. lĩnh vực đối ngoại là khâu hỗ trợ quan trọng. 178 Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) năm 2008. PGS. biên chế. Nhận thức đầy đủ âm mưu. nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ ta.. thông qua các chương trình đào tạo. xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. NGUYỄN XUÂN THÀNH xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh toàn diện nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta và một lần nữa tiếp tục được khẳng định tại Đại hội lần thứ XI. Chúng xuyên tạc. toàn diện.xã hội là khâu quan trọng. TS. văn nghệ sĩ. tuyên truyền. chiến sĩ trong LLVT và nhân dân thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác. phương án xử trí trong các tình huống QP-AN. giao lưu văn hóa để quảng bá. Chúng tìm mọi cách “phi chính trị hóa” quân đội và công an. QP-AN là then chốt. Chúng hạ thấp. thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. chia rẽ. “tự chuyển hóa” bên trong nội bộ ta là chính.

tôn giáo. nhưng xung đột sắc tộc. giải pháp xây dựng nền QPTD phù hợp với thực tiễn. HĐH. nắm chắc những nội dung cơ bản về nhiệm vụ xây dựng nền QPTD mà Đại hội XI đã xác định. biển đảo. toàn dân. xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh (thành phố) vững mạnh. Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính. an ninh lương thực. phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền QPTD vững chắc nhằm: tăng cường sức mạnh quốc phòng-an ninh (QP-AN) cả về tiềm lực và thế trận. Thực tiễn cho thấy. kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH). . quá trình xây dựng. Trên cơ sở phân tích. củng cố nền QPTD luôn có liên quan mật thiết với đặc điểm. chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức để có chủ trương. biên giới. lật đổ. vùng xa. can thiệp. xây dựng nền QPTD là một nhiệm vụ chiến lược cơ bản. phức tạp. trước những biến động của tình hình thế giới và trong nước. Do vậy. yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và BVTQ trong từng thời kỳ. cũng như cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH.. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI về xây dựng nền QPTD trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CNH. yêu cầu bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong thời kỳ mới.hiệu quả nhiệm vụ đó trong thời gian tới. toàn quân phải quán triệt kỹ. chiến tranh cục bộ. các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống. xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong thực hiện Chiến lược BVTQ. khủng bố vẫn diễn ra gay gắt. tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng. lâu dài và là yêu cầu tất yếu của cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta. an ninh năng lượng. Đại hội XI của Đảng xác định. sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp”1. Mặt khác. QP-AN với kinh tế trong từng chiến lược. thì nền QPTD phải không ngừng được xây dựng. Hòa bình. chú trọng vùng sâu.. quy hoạch. hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Đây là vấn đề tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng nền QPTD vững chắc ở nước ta. khó lường. kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (sau đây gọi tắt là Báo cáo Chính trị) tại Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “Nước ta bước vào thời kỳ chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh. Mặt khác. Chừng nào hòa bình còn bị uy hiếp. khu vực. phát triển để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. đánh giá tình hình thế giới. cục diện thế giới đa cực đã 46 . chế độ XHCN còn bị đe dọa. chúng ta cần quán triệt và nắm vững những nội dung cơ bản sau: Trước hết. trong nước. cần nhận thức đầy đủ về bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước trong những năm tới. hội nhập quốc tế sâu rộng. biến đổi khí hậu.

chủ quyền của các quốc gia. toàn cầu hóa sẽ thúc đẩy cuộc cách mạng khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ. văn hóa. đối ngoại. ổn định chính trị và an ninh quốc gia. thường xuyên của Đảng. tiếp tục đổi mới tư duy. nhiệm vụ xây dựng nền QPTD trong thời kỳ mới. Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt"3. Như vậy.hình thành ngày càng rõ hơn và sẽ tác động lớn đến độc lập. thị trường. nhân dân và chế độ XHCN. nhưng vẫn bị chi phối bởi các nước lớn. thách thức cả về kinh tế. Nghị quyết Đại hội XI tiếp tục khẳng định. chủ động đấu tranh. đó là: “Bảo vệ vững chắc độc lập. giữ vững hòa bình. tăng cường sức mạnh QP-AN là cơ sở. Nhà nước và của toàn dân. Nhà nước và của toàn dân. ngược lại. trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. bảo vệ Đảng. nhiệm vụ quốc phòng của nước ta trong thời gian tới cơ bản không thay đổi. vốn. chủ quyền. khó lường. Thực tiễn đã chứng minh. để xây dựng nền QPTD vững mạnh toàn diện. sự nghiệp xây dựng và BVTQ của nhân dân ta trong thời gian tới cũng như thời kỳ quá độ lên CNXH sẽ diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến động phức tạp. Những yếu tố đó tác động trực tiếp. giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu. “Tăng cường QP-AN là nhiệm vụ trọng yếu. Nhà nước. Hai là. nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. sự cạnh tranh giữa các nước về kinh tế-thương mại. xã hội. QP-AN. chính trị. củng cố quốc phòng. Từ những dự báo trên đây cho thấy. làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”2. toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. cần phải dựa trên cơ sở phân tích. nhiều chiều đến xây dựng nền QPTD của nước ta. xu thế dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế sẽ tiếp tục phát triển. năng lượng. Đất nước ta vừa đứng trước thời cơ. khả năng của đất nước và đáp ứng với yêu cầu. điều kiện bảo đảm cho xây dựng KT47 . thống nhất. đánh giá đúng đặc điểm tình hình của từng thời kỳ. hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri thức. Đại hội đã nhấn mạnh sự ổn định và phát triển bền vững về mọi mặt đời sống KT-XH là nền tảng để xây dựng nền QPTD vững chắc. biện pháp xây dựng nền QPTD phù hợp với điều kiện. việc đổi mới tư duy về quốc phòng đã góp phần xây dựng nền QPTD của đất nước đạt được những thành tựu quan trọng. xác định các chủ trương. trong đó Quân đội nhân dân. thường xuyên của Đảng. Nhưng trước những yêu cầu. vận hội vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn. trật tự an toàn xã hội. nguồn nhân lực…ngày càng gay gắt. luôn quán triệt và nắm chắc mục tiêu. nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. các mục tiêu. Vì vậy. sự giành giật tài nguyên.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng khẳng định tiếp tục xây dựng LLVT nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân: “Cách mạng. Nhiệm vụ QP-AN của đất nước thời gian tới đang đặt ra những yêu cầu mới cần được bổ sung. an ninh. Để thực hiện nhiệm vụ đó. trong đó có biện pháp vũ trang. nhằm từng bước bảo đảm vũ khí. với Đảng. phát triển. việc xuất hiện ngày càng nhiều hơn các yếu tố an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu sẽ quan hệ trực tiếp đến xác định mục tiêu. hoàn thiện các chiến lược QP-AN và hệ thống cơ chế. Mối quan hệ đó phải được kết hợp chặt chẽ trong từng chiến lược. chính sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp đánh thắng chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao của các thế lực thù địch. bảo đảm cho các LLVT được trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước hiện đại"4. tinh nhuệ. trực tiếp về mọi mặt của Đảng. cần phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng. đó là: LLVT nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối. chính quy. quy hoạch. Để tăng cường sức mạnh quốc phòng. Tuy nhiên. LLQP là một lực lượng tổng hợp gồm cả LLVT và phi vũ trang thuộc nhiều 48 . Nhà nước và nhân dân. mà còn phải mở rộng hơn về nội hàm của tạo thế và tạo lực. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc. Nghị quyết đã nhấn mạnh những vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc. Điều đó không chỉ tác động đến mục tiêu bảo vệ của QP-AN. giữa nội lực với ngoại lực…Theo đó. chúng ta không chỉ sử dụng kết hợp các lực lượng đã có. dân quân tự vệ rộng khắp. nắm vững phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân làm nòng cốt trong lực lượng quốc phòng (LLQP). trình độ về mọi mặt. nâng cao năng lực. Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng. Có thể thấy. nghệ thuật quân sự. lực lượng và hoạt động đấu tranh bằng nhiều biện pháp. có sức chiến đấu cao. nhiệm vụ và các biện pháp bảo vệ. có số lượng hợp lý. chính sách phát triển KT-XH. đi đôi với xây dựng sự vững mạnh về chính trị. sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia sẽ ngày càng tăng. đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. kế hoạch. Trên cơ sở xác định phương hướng xây dựng LLVT nhân dân. LLQP phải gồm nhiều thành phần. Như vậy. để phát huy sức mạnh tổng hợp. quốc phòng ngày nay không chỉ nhằm đối phó với chiến tranh mà trước hết phải đấu tranh có hiệu quả với các tình huống quốc phòng trong thời bình.XH phát triển nhanh và bền vững. trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại cho các LLVT. đối ngoại mà còn quan hệ đến sự kết hợp giữa nhiều lĩnh vực. từng bước hiện đại. Ba là. Quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại. lực lượng dự bị động viên hùng hậu.

Thế trận QPTD của nước ta được tổ chức xây dựng toàn diện trên mọi lĩnh vực. cần tập trung: Tăng cường sức mạnh QP-AN cả về tiềm lực và thế trận. xã hội…. Đây là tư duy mới về quốc phòng và quân sự. trong đó LLVT nhân dân làm nòng cốt. QP-AN với kinh tế”5. Xuất phát từ mục tiêu. như quân sự. việc xây dựng thế trận QPTD phải bảo đảm toàn diện. đối ngoại. an ninh. mà còn phải coi trọng gắn kết với thế trận đối ngoại. Do vậy. trong khi xây dựng LLVT nhân dân. tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế thì các doanh nghiệp nước ngoài sẽ đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam. Từ các mối quan hệ như vậy nên LLVT nhân dân có vai trò nòng cốt trong LLQP. Đặc biệt. Đảng ta luôn coi trọng xây dựng các KVPT tỉnh (thành phố) là một nhiệm vụ trọng 49 . từ địa phương cho đến toàn quốc. kế hoạch. Từ tinh thần của Đại hội XI cho thấy. Phát triển đường lối. lồng ghép hợp lý với dự án xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng. Do vậy. khi nước ta tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng đã xác định: "Xây dựng thế trận QP-AN. Bốn là. xây dựng KVPT tỉnh (thành phố) vững mạnh. xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN. chính trị. gắn kết chặt chẽ các lực lượng trong thế trận quốc phòng và kết hợp thế trận QPTD với các thế trận khác. về LLQP và LLVT. Vì vậy. cần phải coi trọng xây dựng các lực lượng khác có liên quan mới tạo được sức mạnh tổng hợp của LLQP. Bố trí thế trận QPTD ngày nay không những phải kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả thời bình và thời chiến. chương trình phát triển KT-XH với phương án bảo vệ của QP-AN. khi tổ chức bố trí thế trận QPTD phải luôn kết hợp chặt chẽ giữa các quy hoạch. thế trận an ninh nhân dân vững chắc. nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và lý luận khoa học an ninh nhân dân. địa bàn. sắp xếp các cơ sở kinh tế gắn với yêu cầu QP-AN sẽ nảy sinh các mâu thuẫn giữa quyền lợi chung và riêng.lĩnh vực có liên quan đến quốc phòng. nhiệm vụ quốc phòng của nước ta. nhưng trước tình hình mới. văn hóa. thế trận QPTD không chỉ có tổ chức bố trí LLVT mà còn phải kết hợp chặt chẽ với bố trí các lực lượng khác liên quan đến đấu tranh quốc phòng. từng khu vực. kinh tế.Quán triệt chủ trương đó. việc tổ chức xây dựng thế trận QPTD trong thời gian tới cần tiếp tục vận dụng những quan điểm cơ bản của Đảng cho phù hợp với tình hình mới. cũng như thế trận quốc phòng và thế trận quân sự. Trong khi lợi ích của các doanh nghiệp luôn gắn với thị trường và lợi nhuận thì việc bố trí.

HOÀNG XUÂN LÂM 50 . nắm chắc mục tiêu. PGS. đường lối của Đại hội về xây dựng nền QPTD là cơ sở để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-AN. Đây là những định hướng cơ bản để chỉ đạo chung cho xây dựng nền QPTD đúng với quan điểm. nhiệm vụ xây dựng nền QPTD.yếu. đồng thời để khẳng định chân lý: được lòng dân là có tất cả và mất lòng dân là mất tất cả. Đại hội XI của Đảng đã xác định chủ trương. gắn kết chặt chẽ các lực lượng trong thế trận QPTD và kết hợp với các thế trận khác. Đây là một nhân tố quyết định sức mạnh của yếu tố chính trị-tinh thần và là sức mạnh căn bản của nền QPTD. nắm vững phương hướng xây dựng LLVT nhân dân làm nòng cốt trong LLQP. TS. đường lối của Đảng. đó là những hạt nhân tạo thành nền tảng vững chắc cho thế trận QPTD của cả nước. Bởi. một lần nữa Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh phải xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc để BVTQ. Vận dụng các nội dung đó trong xây dựng nền QPTD phải trên cơ sở tiếp tục đổi mới tư duy về quốc phòng để phù hợp với đặc điểm tình hình. quan điểm. Trong xây dựng thế trận QPTD. góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. thường xuyên. phương hướng phù hợp với yêu cầu xây dựng nền QPTD trong thời kỳ mới. Vì vậy. cần phải nắm vững bối cảnh tình hình thế giới và trong nước. Quán triệt sâu sắc chủ trương.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful