PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC

THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.1 Mục đích Nắm vững âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó để mỗi người nâng cao cảnh giác cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang làm thất bại mọi chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chúng. 1.2 Yêu cầu Ra sức học tập, trau dồi phẩm chất năng lực của người đoàn viên thanh niên, kế tiếp các thế hệ cha anh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa II. NỘI DUNG 2.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội 2.1.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình” - Khái niệm: “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành 1.1. “ DBHB” là chiến lợc cơ bản phản cách mạng của CNĐQ và các thế lực thù địch, sử dụng tổng hợp các phương thức phi vũ trang để thẩm thấu, công phá vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, làm suy yếu, chuyển hóa từ bên trong nhằm lật đổ chế độ của các nớc XHCN, đa các nớc này đi theo quỹ đạo của CNTB mà khụng cần chiến tranh. Điều kiện để xảy ra bạo loạn lật đổ. Tình hình KT, CT, VH- XH t/ ẩn những nh/ tố mất ổn định, x/ hiệu dấu hiệu kh/hoảng CT - Nội bộ ph/ hóa, q/ chúng bức xúc, mất lòng tin. - Việc giải quyết, xử lý các tình huống của Đảng, Nhà nớc kém hiệu quả, l/ túng, bị động. - Bị sức ép và bất lợi trên trờng quốc tế - Có LL CT, VT phản động bí mật, tạo dựng đợc ngọn cờ - Địch lôi kéo, tập hợp quần chúng; hình thành kế hoạch, mục tiêu cụ thể; - Có sự liên hệ, phối hợp giữa các thế lực phản động trong và ngoài nớc - Nội dung chính của chiến lược “DBHB” là: • Kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, đối ngoại, an ninh… để phá hoại, làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. • Kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tụ do tôn giáo, sắc tộc, khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên chính trị, làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. Khích lệ lối sống tư sản và làm phai nhạt mục tiêu, lí tưởng xã hội chủ nghĩa ở một số bộ phận sinh viên. • Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đời sống xã hội, tạo nên sức ép, từng bước chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quĩ đạo chủ nghĩa tư bản. - Sự hình thành và phát triển của chiến lược “Diễn biến hoà bình” Chiến lược “DBHB” đã ra đời và phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức, thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Chiến lược “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau + Giai đoạn 1945- 1980: đây là giai đoạn manh nha hình thành chiến lược “DBHB” được bắt nguồn từ Mĩ 1

• Tháng 3 năm 1947, chính quyền Truman trên cơ sở kế thừa tư tưởng của Kennan đã bổ xung, hình thành và công bố thực hiện chiến lược “ngăn chặn” chủ nghĩa cộng sản. • Tháng 4 năm 1948, quốc hội Mĩ chính thức phê chuẩn kế hoạch Macsan, tăng viện trợ để khích lệ lực lượng dân chủ, cài cắm gián điệp vào các Đảng cộng sản để phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản Tây âu, hướng họ phụ thuộc vào Mĩ • Tháng 12 năm 1957, tổng thống Ai – Sen – Hao đã tuyên bố Mĩ giành thắng lợi bằng hoà bình và mục đích của chiến lược để làm suy yếu và lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Từ năm 1960 đến 1980, nhiều đời tổng thống kế tiếp của Mĩ như: Kennơđi, Giôxơn, Nickxơn, Pho đã coi trọng và thực hiện chiến lược “DBHB” để chống lại làn sóng cộng sản, lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt sau thất bại ở Việt Nam, Mĩ đã thay đổi chiến lược chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chính sang tiến công bằng “DBHB” là chủ yếu. + Giai đoạn từ 1980 đến nay: • Chủ nghĩa đế quốc từng bước hoàn thiện chiến lược “DBHB” và trở thành chiến lược chủ yếu để tiến công các nước xã hội chủ nghĩa. • Do phát hiện thấy những sai lầm, khuyết điểm của các Đảng cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong cải tổ, cải cách. Từ năm 1980 đến 1990, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng chiến lược “DBHB” để tiến công làm suy yếu tiến tới lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Sau sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông âu và Liên Xô, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục ra sức sử dụng chiến lược “DBHB” để thực hiện âm mưu xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Chúng cho rằng phải làm xói mòn tư tưởng, đạo đức và niềm tin Cộng sản của thế hệ trẻ để “tự diễn biến”, tự suy yếu dẫn đến sụp đổ, tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước còn lại 2.1.2 Bạo loạn lật đổ -Khái niệm: Là hành động chống phá bằng bạo lực do lực lượng phản động hay lực lượng li khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay trung ương - Về hình thức gồm: + Bạo loạn chính trị + Bạo loạn vũ trang + Bạo loạn chính trị kết hợp vũ trang - Trên thực tiễn, bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gắn liền với chiến lược “DBHB” để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội khi tiến hành bạo loạn lật đổ, các thế lực thù địch thường kích động những phần tử qua khích làm mất trật tự an toàn xã hội ở một số khu vực và trong thời gian nhất định (thường diễn ra trong không gian hẹp và thời gian ngắn) tiến tới lật đổ chính quyền ở địa phương hoặc Nhà nước xã hội chủ nghĩa - Qui mô có thể diễn ra ở nhiều mức độ từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn. Phạm vi địa bàn xảy ra có thể ở nhiều nơi, nhiều vùng của đất nước, trọng điểm là những vùng trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của trung ương và địa phương, nơi nhạy cảm về chính trị hoặc ở các khu vực, địa bàn mà cơ sở chính trị của địa phương yếu kém 2.2 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam 2.2.1 Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “DBHB” đối với Việt Nam - Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “DBHB” chống chủ nghĩa xã hội • Từ đầu năm 1950 đến 1975: chủ nghĩa đế quốc dùng quân sự để xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. Âm mưu không thành, chúng chuyển sang chiến lược mới như: “bao vây cấm vận kinh tế”, “cô lập về ngoại giao”, kết hợp với “DBHB”, bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 2

• Từ năm 1975- 1994: lợi dụng nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông âu, và các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “DBHB” đối với Việt Nam • Từ năm 1995 đến nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Chúng tuyên bố xoá bỏ “cấm vận kinh tế”, bình thường hoá quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như “dính líu”, “ngầm”, “sâu, hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. - Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “DBHB” đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng…Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội … Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết cụ thể: • Thủ đoạn về kinh tế: Chúng muốn chuyển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dần theo quĩ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển, từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước. Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa • Thủ đoạn về chính trị: Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “tự do hoá” mọi mặt đời sống xã hội, từng bước phá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản động trong nước và ngoài nước, lợi dụng các vấn đề “dân chủ’, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta, sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. • Thủ đoạn về tư tưởng văn hoá: Chúng thực hiện nhiều hoạt động nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phá vỡ nền tảng tư tưởng cuả Đảng cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân. Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, du nhập những sản phẩm văn hoá đồi trụy, lối sống phương Tây, để kích động lối sống tư bản trong thanh niên, từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam. • Thủ đoạn trong lĩnh vực dân tộc – tôn giáo: Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người, những tồn tại do lịch sử để lại, trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo cuả một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi li khai, tự quyết dân tộc. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc, từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. • Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện xâm nhập, tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia. Chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Đối với quân đội và công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điệu “phi chính trị hoá” làm cho các lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu. 3

• Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại: Các thế lực thù địch lợi dụng chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới để tuyên truyền và hướng Việt Nam theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước trên thế giới, tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Đặc biệt chúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa, hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế. 2.2.2 Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam - Chúng chú trọng nuôi dưỡng các tổ chức phản động sống lưu vong ở nước ngoài và kết hợp với các phần tử cực đoan, bất mãn trong nước gây rối, làm mất ổn định xã hội ở một số vùng nhạy cảm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ của Việt Nam. Chúng tiến hành nhiều hoạt động xảo quyệt để lôi kéo, mua chuộc quần chúng nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương. Vùng Tây Bắc, chúng kích động người H’Mông đòi thành lập khu tự trị. Vùng Tây Nguyên, chúng ra sức tuyên truyền thành lập nhà nước Đề Ga, chờ thời cơ thuận lợi để chúng tiến hành lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam - Thủ đoạn cơ bản mà chúng đã sử dụng để tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền ở một số địa phương nước ta là: kích động sự bất hòa của quần chúng, dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động đập phá trụ sở rồi uy hiếp, khống chế cơ quan quyền lực ở địa phương. Trong quá trình gây bạo loạn, bọn phản động tìm mọi cách để mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng và kêu gọi sự tài trợ tiền của, vũ khí ở ngoài nước vào để tăng sức mạnh. - Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, dự báo đúng thủ đoạn, qui mô, địa điểm và thời gian. Nắm vững nguyên tắc sử lí trong đấu tranh chống bạo loạn lật đổ là: nhanh gọn, kiên quyết, linh động, đúng đối tượng, sử dụng lực lượng và phương thức đấu tranh phù hợp, không để lan rộng, kéo dài 2.3 Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng, Nhà nước ta. 2.3.1 Mục tiêu - Kẻ thù muốn chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải: • Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam • Giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước, tạo môi trường hoà bình để đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. • Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc • Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá • Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc 2.3.2 Nhiệm vụ - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định nhiệm vụ của chúng ta là: • Kiên quyêt làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “DBHB”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc. Đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh hiện nay, đồng thời còn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. • Phải chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta, kịp thời tiến công ngay từ đầu. • Xử lí nhanh chóng, có hiệu quả khi có bạo loạn xảy ra và luôn bảo vệ tốt chính trị nội bộ 2.3.3 Quan điểm chỉ đạo 4

• Đấu tranh chống “DBHB” là một cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực. • Chống “DBHB” là cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng- an ninh hiện nay để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa • Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong đấu tranh chống “DBHB” 2.3.4 Phương châm tiến hành • Chủ động, khôn khéo, kiên quyết xử lí tình huống và giải quyết hậu quả khi có bạo loạn xảy ra, giải quyết các vụ gây rối, không để phát triển thành bạo loạn • Xây dựng tiềm lực đất nước vững mạnh, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế, kịp thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam 2.4 Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay. 2.4.1 Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế. • Giữ vững sự ổn định xã hội và làm cho đất nước ngày càng vững mạnh về mọi mặt. • Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong của đất nước luôn ổn định. 2.4.2 Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn biến không để bị động, bất ngờ. • Giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị, xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam. • Đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân dân, sinh viên trước âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá nước ta hiện nay. • Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét, phát hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan có chức năng xử lí, không để bất ngờ. 2.4.3 Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân. - Đối với nước ta, bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. • Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các thành quả cách mạng do chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ và các thế lực thù địch tấn công quyết liệt vào độc lập chủ quyền của các quốc gia, dân tộc đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có nước ta. • Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc phải mang tính toàn diện nhưng tập trung vào: + Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù chống phá nước ta + Giáo dục quan điểm điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới. + Giáo dục tinh thần xả thân vì Tổ quốc, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh + Hình thức giáo dục phải đa dạng, phù hợp với tùy từng đối tượng 2.4.4 Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt • Xây dựng cơ sở chính trị- xã hội vững mạnh sẽ bảo đảm cho chế độ xã hội luôn ổn định, phát triển. Do vậy, phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng, mọi miền 5

luyện tập các phương án sát với diễn biến từng địa phương. lối sống của đảng viên. các cơ quan.5 Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh • Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. tinh thần cho nhân dân lao động để tạo nên sức mạnh của thế trận “lòng dân”.Đẩy mạnh sự nghiệp CNH. Chiến lược “DBHB”.Những biện pháp trên đây có mối quan hệ chặt chẽ. trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ này không nên coi nhẹ hoặc tuyệt đối hoá một giải pháp nào . đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng. hình thức. năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở các cấp. Phương hướng. cuộc đấu tranh chống 6 . Do đó. phát triển lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. tổ chức Đảng có khuyết điểm. ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu.4. • Mỗi thủ đoạn. bạo loạn lật đổ? Liên hệ với vai trò. góp phần đấu tranh. bạo loạn lật đổ của địch. xử lí theo nguyên tắc nhanh gọn – kiên quyết – linh hoạt – đúng đối tượng – không để lan rộng.4. tạo thành một chỉnh thể thống nhất nhằm đấu tranh ngăn ngừa âm mưu. cống hiến cho đất nước • Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng • Phát hiện. từng cấp. nhất là cơ sở. bạo loạn lật đổ cần có phương thức xử lí cụ thể. chủ trương Điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước 2. từng ngành • Hoạt động xử lí bạo loạn lật đổ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá đối với Việt Nam hiện nay? 3. các ngành tham mưu. phẩm chất. HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là để tạo ra cơ sở vật chất. hiệu quả.7 Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá. biện pháp mà kẻ thù sử dụng trong chiến lược “DBHB”. sinh viên trong phòng chống “DBHB”.đất nước. trách nhiệm của thanh niên. • Xây dựng đầy đủ. thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “DBHB”. dự bị động viên phải rộng khắp ở tất cả các làng bản. người trong nước và người đang sinh sống ở nước ngoài • Nâng cao trình độ chính trị. thủ đoạn trong chiến lược “DBHB”. luyện tập các phương án.4. cơ sở. nâng cao đời sống vật chất. tinh thần cho nhân dân lao động. * Tóm lại: . Âm mưu.Đối với sinh viên . cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị. từng đơn vị. • Phải chú trọng giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng lấy chất lượng là chính. các tình huống chống “DBHB”. Đối với nước ta. điều hành của chính quyền. tư tưởng. giải pháp cơ bản phòng chống “DBHB”. kéo dài. xã phường. bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa như thế nào? 2. bạo loạn lật đổ? “Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành với những nước XHCN nói chung và với Việt Nam nói riêng. tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. bạo loạn lật đổ CÂU HỎI ÔN TẬP 1. hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất. 2. tổ chức Đảng và quần chúng thực hiện tốt đường lối. • Khi mỗi tình huống bạo loạn xảy ra. đạo đức. thủ đoạn “DBHB”. . người đang công tác và người đã nghỉ hưu. quân đội và công an. thị trấn.thế hệ tương lai của đất nước: • Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt. đồng thời là điều kiện để tăng năng suất lao động của xã hội. xử lí kịp thời những đảng viên. 2.6 Xây dựng. khen thưởng kịp thời những đảng viên. bạo loạn lật đổ của kẻ thù sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. • Duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng ở các cấp. • Bảo đảm triển khai thế trận phòng thủ ở các địa phương.

Đối tượng của chiến lược DBHB là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa (TBCN). Báo Quân đội nhân dân... xã hội. ngăn chặn. chống của ta. Tin. Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này Để góp phần giúp người dân tiếp tục nâng cao nhận thức. đặc biệt là các chuyên gia. Chiến lược diễn biến hòa bình là gì? Hỏi: Trong sinh hoạt chúng tôi thường xuyên được quán triệt cần đề cao cảnh giác trước chiến lược “diễn biến hòa bình”.đáp. Phương thức và thủ đoạn của chiến lược DBHB chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự.. các chủ trương. Những năm qua chúng ta đã đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “diễn biến hòa bình”. đề cao tinh thần cảnh giác. DBHB thường được tiến hành bằng tổng hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực. LÊ VĂN QUỐC (Hòm thư 3NB – 5631 Tuyên Quang) Trả lời: “Diễn biến hòa bình” (DBHB) là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế. bền bỉ. kinh tế. ĐTBĐ: (04) 37474257. đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện. kiên trì. Email: . tích cực tham gia đấu tranh phòng. câu chuyện cụ thể. số 7 Phan Đình Phùng. đưa tin. tư tưởng-văn hóa. được thực hiện dưới một phương thức. gây được ấn tượng. chúng tôi rất mong nhận ý kiến đóng góp và sự cộng tác nhiệt tình của bạn đọc. địa phương. phát hiện. CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”. ý tưởng DBHB được nâng lên và hoàn chỉnh thành chiến lược DBHB. Bản chất của chiến lược DBHB là chống CNXH. từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo con đường phát triển TBCN hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo loạn lật đổ. bài.. nhằm “chuyển hóa hòa bình” các nước XHCN theo TBCN. Vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20. nó ra đời từ khi nào thì lại chưa hiểu rõ? Đề nghị quý báo giúp chúng tôi việc này. chuyển hướng trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. sau được tiếp tục bổ sung. phân tích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bản chất của chiến lược nguy hiểm này. thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội thành khủng hoảng chính trị.“diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. trên Trang Quốc phòng-An ninh ra ngày thứ Tư hằng tuần. tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động. với độ dài từ 500 đến 600 từ. chuyên mục sẽ đi sâu giải thích. thủ đoạn mới để chống phá. báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục: “PHÒNG. thế nhưng bản chất của “diễn biến hòa bình” là gì. dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng và cần được tiến hành thường xuyên. bài viết về từng sự việc. các nhà nghiên cứu. tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ. Hà Nội. quản lý. chống độc lập dân tộc. nhiều hoạt động chống đối. tạo được hiệu ứng xã hội. Đặc biệt sau biến 7 . lãnh đạo. ĐTQS: 554160. đơn vị. Để chuyên mục ngày càng nâng cao chất lượng. Trong điều kiện mới về so sánh tương quan lực lượng trên thế giới. những điều chỉnh mới. đập tan nhiều âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch. thủ đoạn thâm hiểm của kẻ địch.. chỉ huy các cơ quan. chiến lược DBHB được tiến hành chủ yếu bằng các thủ đoạn phi quân sự.. Dưới dạng hỏi . đẩy lùi và đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội (CNXH). chống âm mưu. bắt đầu từ tháng 9 năm 2009. Nội dung cơ bản của chiến lược DBHB là phá hoại các nước XHCN về các mặt chính trị.. chống đối từ bên trong. thư góp ý xin gửi về: Phòng biên tập Quốc phòng – An ninh. Những ý tưởng ban đầu về DBHB do các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo từ cuối những năm 40 thế kỷ 20.. biện pháp phòng.

phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức.đối lập với CNXH(tư hữu hóa về kinh tế.sử dụng biện pháp phi quân sự là chủ yếu.văn hóa.đa nguyên về chính trị và lối sống phương Tây)."ngầm".. phương Tây đã công khai tuyên bố chuyển hướng chiến lược từ “kiềm chế” sang chiến lược “mở rộng” với hai nội dung cơ bản là: “dân chủ hóa về chính trị” và “tự do hóa về kinh tế”.Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản trở nên gay gắt(có vẻ gay cấn)."Diễn biến hòa bình " là cuộc tấn công "mềm".thông qua cái gọi là "tự do".làm cho cách mạng mất dần bản sắc của mình.Trong quá trình đó chiến lược "diễn biến hòa bình" đã ra đời.lái CNXH theo con đường TBCN. “dân chủ” và “tôn giáo”… được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng coi đó là vũ khí lợi hại để chống phá.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC Chiến lược "diễn biến hòa bình" là sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc.chính trị. Chiến lược "diễn biến hòa bình" ra đời vào thời kỳ chiến tranh lạnh trong bối cảnh quốc tế đang biến động phức tạp.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục điều chỉnh chiến lược thay đổi biện pháp đối phó đối với các nước XHCN và phong trào tiến bộ xã hội."nhân quyền". Vấn đề “nhân quyền”.châu Á và châu Mỹ La-tinh).tư tưởng..quyết liệt của cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản..thực dân.Ba dòng thác cách mạng này hình thành thế chiến lược tiến công toàn diễn vào CNĐQ.quyết liệt.tự diễn biến..phản ánh tính chất phức tạp .có thể cả quân sự để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. nhằm là xuất hiện ngay trong lòng các nước XHCN những nhân tố đối lập với Đảng Cộng Sản.phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ.Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ngày càng diễn ra gay go quyết liệt.chuyển hóa khi thời cơ xuất hiện sẽ gây sức ép về kinh tế . CNXH từ một nước trong vòng vây của Chủ nghĩa đế quốc đã trở thành một hệ thống trên thế giới (năm 1961 có 13 nước XHCN ở chân Âu.động ở Liên Xô và một số nước XHCN ở Đông Âu. Quốc An 1. a)Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ khi thế giới còn hai hệ thống chính trị XHCN và TBCN. 1.tư tưởng.Sự ra đời.Từ đó làm suy yếu Đảng Cộng sản.nhằm xóa bỏ chế độ XHCN. Sau Đại chiến thế giới lần thứ hai.chịu sự chi phối của phương Tây.phát triển của chiến lược "diễn biến hòa bình".kiểu Mỹ để "tấn công" vào chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực kinh tế. 8 .thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.lối sống và tôn giáo."dân chủ".biểu hiện tập trung ở cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống XHCN và TBCN.chính trị.

khi còn là đại diện lâm thời của Mỹ ở Liên Xô .cấm vận kinh tế.Chiến lược ngăn chặn sử dụng biện pháp quân sự là chủ yếu (chiến tranh xâm lược.đối đầu quyết liệt.Với ý tưởng này.chạy đua vũ trang.Ngoại trưởng Mỹ Ac-ke-sơn khuyến cáo.viện trợ 14 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu.Mỹ đưa ra kế hoạch Mác-san (tháng 4 năm 1948.G.Quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn).dân sự đến giúp duy trì nền thống trị để các nước này không "ngả vào lòng cộng sản".ép các nước này loại bỏ những Bộ trưởng là cộng sản ra khỏi chính phủ liên hiệp và cài cắm gián điệp vào các đảng cộng sản.trong một bức thư gửi Tổng thống Tru-man (ngày 20 tháng 7 năm 1949).làm "mềm hóa từng bước" để cuối cùng tan rã.toàn diện.đứng đầu là đế quốc Mỹ ráo riết tìm kiếm giải pháp chiến lược nhằm ngăn chăn "làn sóng cộng sản" từ Đông Âu và Liên Xô.Thực chất của các kế hoạch này nhằm "ngăn chặn" chủ nghĩa cộng sản và buộc các nước Tây Âu ngả theo Mỹ.Ken-nan cho rằng "kiềm chế và giải phóng là hai mặt của đồng tiền.nhân tố cơ bản nhất trong chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Liên Xô là phải kiềm chế khuynh hướng "bành trướng".kiên nhẫn nhưng kiên quyết và luôn luôn cảnh giác.).lập vành đai bao quanh Liên Xô và các nước XHCN.chiến tranh đặc biệt.Ngày 12 tháng 3 năm 1947.tháng 11 năm 1947.chiến tranh cục bộ..Tru-man đề nghị Quốc hội Mỹ viện trợ cho Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ 400 triệu USD và cử nhân viên quân sự.phải thực hiện giải pháp ngăn chặn bằng thủ đoạn gieo vào trong lòng chế độ Xô-viết những mầm mống tự thủ tiêu.chạy đua vũ trang.Đầu năm 1946.Văn kiện số 68 của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ xác định mục tiêu chiến lược "ngăn chặn" là dùng mọi thủ đoạn để chặn đứng sự khuếch trương của Liên Xô trong điều kiện không phát động chiến tranh.Ken-nan trở thành lý luận gia đầu tiên của chiến lược "ngăn chặn" và chiến lược "diễn biến hòa bình" Trên cơ sơ lý luận của Ken-nan.giúp các nước Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh..Đồng thời.chính quyền Tru-man phát động cuộc chiến tranh lạnh.thúc đẩy sự phát triển của lực lượng "dân chủ" để gây chia rẽ phá hoại tư tưởng từ bên trong các nước XHCN ."những người theo chủ nghĩa cá nhân ở Trung 9 .biện pháp khác.đồng thời khuyến cáo với nhà Trắng.Trước tình hình so sánh lực lượng bất lợi.chính quyền Tru-man công bố chính thức thực hiện chiến lược "ngăn chặn" chủ nghĩa cộng sản.tháng 3 năm 1947.trong đó "diễn biến hòa bình" là một thủ đoạn nhằm "chặn đứng" sự phát triển của Liên xô và các nước XHCN. Đối với Trung Quốc.toàn diện với Liên Xô bằng chiến tranh tâm lý.là hai mặt của một vấn đề tương đối lớn". CNĐQ .kết hợp các thủ đoạn.Ken-man đã kiến nghị với Nhà Trắng.hủy diệt chế độ Xô-viết nhằm tạo ra sự thay đổi tận gốc đối với xã hội Liên Xô.trực tiếp can thiệp vào nội bộ nhiều nước(cả can thiệp vũ trang).chịu sự chi phối của Mỹ.phải thực thi chính sách "ngăn chặn" lâu dài.

Tổng thống Ai-xen-hao(1953-1960) tuyên bố.Kennedy đã từng tuyên bố(trong diễn văn đọc tại Thượng viện Mỹ ngày 10 tháng 8 năm 1957):"Giải phóng hoặc diễn biến hòa bình đương nhiên là rất tốt.giáo dục..cần phải "giải phóng" họ khỏi chế độ cộng sản nhưng không phải bằng một cuộc chiến tranh mà bằng "biện pháp hòa bình"." Tháng 12 năm 1957.và cho rằng biện pháp "diễn biến hòa bình" tuy chậm chạp nhưng đáng tin cậy.một mặt phải giữ thái độ cứng rắn.." Đối với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu .mặt khác vạch kế hoạch "hòa bình" với Liên Xô (tháng 6 năm 1961).Mỹ sẽ "giành thắng lợi bằng hòa bình" chính thức coi "diễn biến hòa bình" là chiến lược để lật đổ các nước XHCN.cấm vận.chân phải của nó cắp cành ô-liu còn chân kia cắp mũi tên phải coi trọng cả hai chân như nhau"và giải thích "trong đối kháng với Liên Xô.phải từng bước thận trọng bồi dưỡng hạt giống tự do từ bất kỳ kẽ hở nào được xuất hiện trên bức màn thép"....Pháp. Trước khi lên nắm quyền Tổng thống.Theo Đa-lét.kích động chống phá nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa .chủ nghĩa cộng sản bên thêm thế kỷ XXI.Thực hiện ý tưởng trên ...Theo Kennedy.chi 20 tỷ USD viện trợ nhằm khắc phục ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản ở châu Mỹ La-tinh.đồng thời tiến hành "chiến tranh đặc biệt". Tiếp tục tư tưởng của những người tiền nhiệm Kennedy."từ 1949-1954 có tới hơn 100 lần tàu buôn đi tới Trung Quốc bị chặn lại và bị công kích.Mỹ câu kết với 14 quốc gia phương Tây (Anh."chiến tranh cục bộ " ở Việt Nam..phá hoại thương trường Thế Giới.làm sụp đổ chính quyền nhân dân.. nhưng Quốc vụ khanh vẫn chưa đưa ra được bước đi cụ thể cùng những bước đi quan trọng" và cho rằng "Cần phải coi trọng biện pháp cụ thể".trao đổi văn hóa.).trong suốt nhiệm kỳ của mình.Quốc (phần tử theo chủ nghĩa dân chủ cũ Mỹ.Kennedy đã thực hiện chính sách "đi hai chân" .bài diễn văn đầu tiên nói về tình hình trong nước (ngày 21 tháng 1 năn 1961).phi chiến tranh.Kennedy tuyên bố:"Nước Mỹ giống như con đại bàng trên Quốc huy hình lá chắn của tổng thống.nhưng mặt khác cũng phải tìm xem chúng ta có thể tìm thấy một số cung cách trao đổi ý kiến nào đó được không".thúc đẩy sự biến đổi hòa bình đằng sau tấm màn sắt".trong 5 năm.bằng viện trợ kinh tế.1949) để gây khó khăn cho việc buôn bán Đông-Tây.Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ.nhiều tàu thuyền do Trung Quốc thuê và thuyền viên Trung Quốc thậm chí bị giam vô lý dài ngày ở đất khách quê.thành lập "đội hòa bình" ở Châu Phi.một mặt tiếp tục thực hiện chính sách cứng rắn(bao vây.để phá vỡ khoảng cách với phương Tây đã có từ lâu mà Liên Xô áp đặt cho Ba Lan.mở rộng buôn bán.nghiên cứu thêm khả năng viện trợ kỹ thuật cho Ba Lan.. Đồng thời .Nhật.mở rộng sự nghiệp báo chí vốn kỹ thuật và tăng cường tiếp xúc trong nhân dân.thân Mỹ) có thể tạo ra sự biến đổi từ bên trong.chỉ cần "hé tấm màn sắt" nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa sẽ từ bỏ chủ nghĩa cộng sản vì thấy cuộc sống tốt đẹp ở phương Tây."sự tồn của chủ nghĩa xã hội không phải là vĩnh cửu và không thể thay đổi được".đồng thời kêu gọi (trong một diễn văn khác cũng đọc tại Thượng viện Mỹ .ngày 14 tháng 6 năm 1960):"Phải hành động ngay .Ai-xen-hao tuyên bố mục tiêu của chiến lược "diễn biến hòa bình" là đọc lời cáo chung cho chủ nghĩa xã hội.khoa học.mở rộng giao lưu giữa sinh viên và giáo viên.như: gia tăng tiếp xúc.trong khi các nước Tây Âu phục hồi và phát triển kinh tế."dưới ngọn cờ hòa bình có thể giành được mọi thứ trên bàn đàm phán với Liên Xô và làm gay gắt thêm mâu thuẫn Xô-Trung Quốc để từ đó tăng kiềm chế của Trung Quốc".Ngoại trưởng F.Năm 1955.đặc biệt là Ba Lan.đề xướng "liên minh vì tiến bộ".chống đối). 10 . khuyến khích những người có cùng huyết thống về Ba Lan.tăng cường quan hệ bằng cách lợi dụng các loại mậu dịch hữu hình và vô hình..bí mật thành lập "Ủy ban thống nhất quản lý thị trường xuất khẩu (Feria.thực chất là thực hiện bao vây cấm vận đối với các nước XHCN..heo Kennedy:" Chính phủ Mỹ sẽ phải chủ động hơn nữa..Theo thống kê của một tờ báo ở Hồng Kong.điều chỉnh chiến lược quân sự "trả đũa ồ ạt" (của Ai-xen-hao ) thành chiến lược "phản ứng linh hoạt".Jonhson (1961-1968) rất chú trọng bồi dưỡng những hạt giống tự do sau bức màn thép cộng sản.tăng số người du lịch .. thực chất là để xâm nhập .Đa-let(1953-1959) xác định .sử dụng một loạt công cụ linh hoạt hơn.lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.Đức.

tháng 10 năm 1982.Tình hình căng thẳng sẽ càng củng cố thêm độc tài.Mỹ đã từng bước điều chỉnh chiến lược và vai trò của Mỹ trên Thế giới.tích cực tuyên truyền.sản xuất bắt đầu phát triển .phần lớn họ đã trở thành những người tham lam và quan liêu.cải cách .bị Liên Xô đuổi kịp và vượt một số mặt về kinh tế.(Sau chuyến khảo sát các nước XHCN năm 1983.phải tiến hành cải tổ.tìm cách đả kích hệ tư tưởng Mác-Xít. "nhân tố quan trọng của công cuộc dân chủ(có thể hiểu là dân chủ kiểu Mỹ) hóa trong các quốc gia Cộng sản phải là thế lực bên trong nó."tự do" ở phương Tây.làm cho thông tin phương Tây "như dòng nước xói mòn và tan rã chế độ Cộng Sản".cải cách.do duy trì quá cơ chế quản lý quan liêu bao cấp và "dốc sức" chạy theo chương trình SDI (chiến tranh trên các vì sao) của Mỹ.Ních-xon còn khẳng định:" Mở chiến trường tư tưởng.Một thế hệ những người Đông Âu đang trỗi dậy không phải là các nhà tư tưởng mà là các nhà thực tiễn cho diễn biến hòa bình").R.Mỹ mở hội nghị chuyên đề "dân chủ hóa các quốc gia Cộng Sản.Bu-sơ đưa ra chiến lược "vượt trên ngăn chặn".các nước XHCN lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế .Để tạo ra một đột phá khẩu cần nuôi dưỡng lực lượng dân chủ.cựu Tổng thống Nixon nhận định :"Những người cộng sản Đông Âu đã hoàn toàn mất đi lòng tin.phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ(từ 1976-1981 có 21 nước giành độc lập).Pho (1969-1980).nhất là sau chiến tranh Việt Nam.chạy đua vũ trang thu hút Liên Xô và một số nước XHCN vào cái gọi là "chương trình SDI".G.mất ưu thế quân sự.Ý nghĩa và niềm tin của Đảng Cộng sản bị sụp đổ.những hạt giống này sẽ kết Thời kỳ chính quyền Ri-gân(1981-1988).bất đồng chính kiến trong các nước XHCN".Trong khi đó .thúc đẩy sự hòa nhập kinh tế Thế Giới để lái cải cách đe chệch khỏi quỹ đạo của CNXH.Mỹ khôi phục kinh tế .Trước tình thế đó .Trong khi đó .phải mở rộng sự giao lưu với các nước XHCN để nó chịu ảnh hưởng và chịu tác động của phương Tây. Khi điều chỉnh chiến lược Mỹ ngầm đánh vào bên trong các nước XHCN.Ngày nay.Thời kỳ này Mỹ đặc biệt chú ý đến việc sử dụng lực lượng phản động bên trong để chống phá .làm cho các nước XHCN bị xô đẩy dẫn tới sụp đổ.Ngoài ra do sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã tạo ra xu thế quốc tế hóa nền kinh tế Thế Giới.Theo Ngoại trưởng Mỹ .Các nước tư bản khác cũng vượt qua khủng hoảng.đổi mới để tháo gỡ.Thời kỳ chính quyền Nixon.đặc biệt là loại lực lượng KGB (ps:kiểu FBI của Liên Xô) ra khỏi cuộc "chiến tranh ngầm" đang diễn ra gay gắt ngay trong lòng chế độ XHCN.Trong cuốn sách "1999-chiến thắng không cần đến chiến tranh " .toàn cầu" .Lợi dụng các nước XHCN cải tổ.Làm như vậy.đồng thời nghi binh chiến lược.Một số nước nóng vội .Thời kỳ này Mỹ chú ý hơn đối với các "nhân tố bên trong" các nước XHCN.mở cửa để "mở rộng dân chủ".chủ quan không tôn trọng quy luật khách quan đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong cải tổ.nhằm đưa cuộc đấu tranh vào trong lòng các nước XHCN.Mỹ suy yếu .Trước tình thế và thời cơ đó .Mỹ(Nixon) cho rằng:"Diễn biến hòa bình" không thể nôn nóng .đối với Liên Xô và Đông Âu (tháng 5 năm 1989).dân chủ và quan niệm giá trị theo kiểu Mỹ phải nắm lấy vấn đề nhân quyền.Đến lúc đó nó sẽ gieo hạt giống tư tưởng .Làm dịu bớt căng thẳng sẽ làm chế độ độc tài yếu đi.loại được công cụ sắc bén của Đảng Cộng sản Liên Xô..nắm vững cuộc đấu tranh về hình thái ý thức.thậm chí ngay cả các nhân vât lỗi lạc Đảng Cộng sản cũng khó mà chống đỡ nổi.cải cách làm cho tình hình trở nên phức tạp.hội chứng Việt Nam tác động sâu sắc đến nhiều mặt đời sống xã hội Mỹ.quân sự và vị thế quốc tế .làm suy yếu các nước 11 .Mỹ lâm vào tình trạng khủng hoảng.Liên xô cũng đang tiềm tàng khả năng diễn biến hòa bình" và coi Đông Âu là một "đột phá khẩu" để thực hiện "diễn biến hòa bình" .Đồng thời Mỹ cho rằng "thời cơ diễn biến hòa bình ở Đông Âu đã chín muồi .kéo quân đội Liên Xô ra ngoài .tuyên truyền tự do.khó khăn hơn..đề cao "dân chủ". Sau khi nhận chức Tổng thống Mỹ(tháng 1 năm 1989).Ních-xon cho rằng :"Làm dịu quan hệ Đông-Tây sẽ làm cho phương Động xuất hiện sự phân hóa lớn hơn.suy yếu nghiêm trọng.không thể hoàn thành trong mấy chục năm mà phải nhiều thế hệ và chủ trương khuyến khích "tự diễn biến" trong nội bộ các nước XHCN.chiến lược "diễn biến hòa bình" tiếp tục được hoàn thiện.Không ai phủ nhận chính sách hòa dịu những năm 70 của chúng ta đã thúc đẩy sự trỗi dậy mạnh mẽ và dẫn tới sự ra đời của phong trào Công đoàn đoàn kết ở Ba Lan".tăng cường sức mạnh trên một số mặt .chạy theo đối phó với "nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực.

Như vậy.nhằm củng cố và thiết lập thể chế tư bản chủ nghĩa ở khu vực này .Bush).sau khi lôi kéo đồng minh vào cuộc chiến "chống khủng bố" và lôi kéo được một sốn nước lớn ngả theo mình .đồng thời tăng cường "diễn biến hòa bình" đối với các nước XHCN còn lại.trọng điểm là khu vực thuộc các nước Liên Xô cũ và Đông Âu.năm 2004 là 368.Đến đây.Sử dụng chiến lược này.trong đó coi trọng "đòn phủ đầu" để thực hiện cái gọi là "chủ nghĩa đế quốc riêng của Mỹ" (G.thành lập "Bộ tư lệch Bắc Mỹ".năm 2005 là 417 tỷ USD và đến năm 2009 dự kiến sẽ là gần 500 tỷ USD) nhằm châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang mới .Mỹ tuyên bố:"Chủ nghĩa quốc tế riêng của Mỹ sẽ không có bất kể sự nhún nhường nào khiến cho Mỹ rút lui khỏi thế giới.co về pháo đài của chủ nghĩa bảo hộ hoặc về một hòn đảo biệt lập" (Ngoại trưởng Mỹ C.ngầm viện trợ lực lượng phản động thuộc một số nước thuộc "thế giới thứ ba" và gây sức ép .Clin-Tơn.tăng cường chi phí quân sự (năm 2002 là 331 tỷ USD.Mỹ đã tính toán .tạo ra sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.1993) tiến hành chiến lược "can dự".mở rộng kinh tế thị trường tự do trên phạm vi Thế giới.Pao-oen.Mỹ trực tiếp can thiệp 12 .Mỹ (B.Đặc biệt .Mỹ đơn phương tuyên bố rút khỏi hiệp ước cấm tên lửa đạn đạo (ABM). __________________ ) Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.khi thực hiện chiến lược "ngăn chặn" và "vượt trên ngăn chặn".Bush (từ ngày 20 tháng 1 năm 2001) tiếp tục theo đuổi chiến lược "can dự" nhưng có sự điều chỉnh nhất định."khuyếch trương" thanh thế của Mỹ để thúc đẩy "dân chủ".tàng trữ vũ khí giết người hàng loạt " để tính toán . Sau khi tạo ra sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.1 tỷ USD.XHCN.hỗ trợ lực lượng "dân chủ".Mỹ từng bước thay đổi chiến lược .dùng vũ lực để "tiêu diệt" các nước XHCN là không thể thực hiện được.Mỹ nhận ra rằng .Mỹ xác định sẽ tăng cường "dính líu" vào các nước nhưng bằng biện pháp "cứng rắn" hơn.tăng cường viện trợ kinh tế .buộc chính quyền các nước đó phải ngả theo Mỹ .thực hiện "dính líu" vào các nước.chiến lược "diễn biến hòa bình" từ ý tưởng đã trở thành một chiến lược chống Cộng hoàn chỉnh.tìm kiếm giải pháp mới.làm suy yếu các nước XHCN.7 tỷ USD.năm 2003 là 355.chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chủ yếu sang tiến công bằng "diễn biến hòa bình" là chủ yếu.Mỹ ra sức lợi dụng cuộc chiến "chống khủng bố".Và "diễn biến hòa bình" từ vị trí là thủ đoạn của chiến lược "ngăn chặn" đã trở thành một chiến lược chống Cộng hoàn chỉnh.Mỹ và các thế lực phản động đã thu được kết quả.đẩy nhanh việc thực hiện Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD).khuyến khích "thị trường tự do" ở Liên Xô và các nước Đông Âu nhằm hướng lái các nước này đi lệch khỏi quỹ đạo của CNXH.lấy cớ "kiểm soát việc sản xuất .phân biệt đối xử với các nước .là bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ và các thế lực phản động.điều chỉnh chiến lược.Vì thế.nhất là sau thất bại ở Việt Nam . Chính quyền G.cuộc điều trần ngày 17 tháng 1 năm 2001).tăng cường khả năng răn đe để thực hiện ý đồ " xây dựng thế giới một siêu cường" do Mỹ đứng đầu. Sau khi nước Mỹ bị tấn công(ngày 11/9/2001).

lãnh đạo xã hội ở các nước XHCN.đa nguyên chính trị".trước hết phải tìm cách xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lenin.chống chủ nghĩa xã hội.một phong trào hiện thực và kiểu chế độ xã hội .Chúng thường tung ra các luận điệu :Đảng Cộng sản đọc quyền lãnh đạo là "độc tài". Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất quan tâm đến việc gây mất ổn định chính trị ở các nước XHCN. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình"..chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế một mặt tiến hành xác lập và củng cố thể chế tư bản chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.Chủ nghĩa đế quốc đặt mục tiêu đầu tiên và là mục tiêu hết sức quan trọng của "diễn biến hòa bình"chống chủ nghĩa xã hội là xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Leenin.Vì thế .một hệ thống giá trị.xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản .từng bước tha hóa họ trở thành những người cộng sản "đỏ vỏ xanh lòng" để có thể dùng "cộng sản lật cộng sản"."tôn giáo".nhằm "diễn biến hòa bình" đối với các nước.thay thế bằng tư tưởng tư sản ở các nước XHCN.chống sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong các nước xã hội chủ nghĩa.chủ nghĩa đê quốc đặt ra những mục tiêu cơ bản sau : Một là.tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương là khâu đột phá của chiến lược "diễn biến hòa bình".Chúng tác động vào những Đảng viên thiếu rèn luyện tu dưỡng .nhân quyền") để can dự sâu hơn.kiên quyết giữ vững những đòi hỏi không thể đàm phán về "nhân phẩm". Hai là ..chủ nghĩa đế quốc tập trung chống Đảng Cộng sản lãnh đạo chính quyền.chúng tác động để làm suy yếu."nhân quyền".Để đạt tới mục đích đó .cần phải thực hiên "đa nguyên lợi ích".Với quần chúng nhân dân thì kích động vấn đề "dân chủ".tức là chế độ chính trị đa Đảng đối lập mà thực chất là hạ thấp vai trò của Đảng Cộng sản .làm cuộc đảo chính hòa bình về hệ tư tưởng trong các nước xã hội chủ nghĩa.."bóp nghẹt dân chủ".Đây là ý đồ bành trướng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế .nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối.đe dọa sự ổn định .Mục tiêu.nền hòa bình của nhân loại.dùng họ làm nội ứng cho "diễn biến hòa bình" về chính trị.giành lại quyền thống trị xã hội cho giai cấp tư sản phản động..những giới hạn về quyền lực nhà nước.sẽ thông qua việc bảo vệ "tự do và công lý".bản chất của chiến lược "diễn biến hòa bình".thực hiện "đa nguyên chính trị".làm mất sự đồng thuận xã hội và khi đó có thời cơ lôi kéo quần chúng vào những cuộc 13 . 2.dân tộc(thông qua chiêu bài "dân chủ.từ đó dẫn đến chệch hướng về đường lối chính sách.xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Leenin."dân tộc".Đối với đảng cộng sản cầm quyền và chính quyền nhà nước."đa đảng đối lập" ở các nước XHCN. Mỹ tuyên bố.tạo ra tâm trạng không thiết tha.một học thuyết lý luận.(cả bằng quân sự ) vào nhiều nước để mở rộng ảnh hưởng của mình ở khu vực Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương.đổi màu tổ chức và cán bộ.gắn bó với CNXH. Mục đích cuối cuối cùng chiến lược "diễn biến hòa bình" là xóa bỏ CNXH trên mọi phương diện: Chủ nghĩa xã hội với tư cách là một xu thế và con đường phát triển .sự cai trị của pháp luật . để xóa đi những kẻ thù cũ.gây mâu thuẫn nội bộ .đồng thời triệt để lợi dụng quan hệ kinh tế và vấn đề tôn giáo.công lý bình đẳng".gây mất ổn định về chính trị các nước XHCN.chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh xâm nhập tư tưởng tư sản .Chúng bỏ nhiều công sức và tiền bạc để lôi kéo "những người có chính kiến bất đồng".quyền "tự do ngôn luận. Ba là. Như vậy sau chiến tranh lạnh.hoặc gây áp lực nhằm hướng lái các nước theo các nước theo "quỹ đạo" của Mỹ. Những nhà lý luận của chiến lược "diễn biến hòa bình" đều cho rằng tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu.Muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.đi đến xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng .mặt khác tiếp tục thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm thủ tiêu các nước xã hội chủ nghĩa còn lại để xây dựng một thế giới "đơn cực" do Mỹ chi phối.

14 .Mục tiêu của chúng là làm suy yếu tiềm lực kinh tế.làm suy yếu.trong đó tiến công về chính trị tư tưởng là then chốt.đạo đức.Muốn lật đổ XHCN phải "vô hiệu hóa" được lực lượng này.biện pháp kinh tế là mũi nhọn.chị phối. Những mục tiêu cơ bản này có mối quan hệ tác động lẫn nhau.do vậy nó mang bản chất chống cộng .tiếp tay đứng lên lật đổ chế độ XHCN.gây áp lực để hỗ trợ cho các biện pháp khác..biện pháp kết hợp ."sâu" thông qua các thủ đoạn phi vũ trang .Chừng nào còn tồn tại hai hình thái kinh tế -xã hội đối lập nhau .qua đó tìm cách chuyển hóa từng bước theo con đường tư bản chủ nghĩa.lối sống cũng là một tiêu chí phân biệt hai chế độ xã hội đối lập nhau.kết hợp các thủ đoạn biện pháp chiến lược khác.Muốn "vô hiệu hóa" phải "phi chính trị hóa" quân đội và công an .án binh bất động". Sáu là.trước hết và quyết định là phải xóa bỏ sự lãnh đạo của ĐCS .đạo đức.info/forum/showthread.thay vào đó là lối sống.bảo vệ chế độ của quân đội và công an bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản .Chiến lược "diễn biến hòa bình" mang bản chất giai cấp. Năm là.php?t=17301 Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch biết rằng quân đội và công an là công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ Tổ Quốc.Chúng cũng biết rằng .ngoại giao.chệch hướng phát triển của nền kinh tế.hoặc sử dụng lực lượng chống đối để thực hiện bạo loạn phản cách mạng.Thực chất của "diễn biến hòa bình" và chống "diễn biến hòa bình" là sự tập trung cao độ của cuộc đấu tranh giai cấp gay go.Trong chiến lược "diễn biến hòa bình".đẩy các nước XHCN vào tình trạng khó khăn phức tạp.mặc cho CNXH sụp đổ. Đặc trưng văn hóa.khoa học kỹ thuật .tiến tới chi phối .Chúng hy vọng rằng khi các lực lượng phản động được chủ nghĩa đế quốc chỉ đạo .toàn diện trên tất cả các mặt: kinh tế chính trị.Tính chất phản động của nó được thể hiện ở mục đích xóa bỏ CNXH với tư cách là một hình thái kinh tế xã hội tiên tiến và xu thế vận động của tiến bộ xã hội. Biện pháp "diễn biến hòa bình" là vận dụng tình thế và thời cơ để thực hiện cuộc tiến công "ngầm" một cách tổng hợp.nếu kẻ thù thực hiện được tất yếu dẫn đến mục đính cuối cùng chúng theo đuổi là xóa bỏ CNXH.xâm nhập.thì từ những năm cuối thập kỷ 80.bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.Nếu thời kỳ chiến tranh lạnh phương châm chủ yếu là chạy đua vũ trang.trong đó quân sự vẫn quan trọng nhưng chủ yếu giữ chức năng răn đe để hỗ trợ cho các hoạt động phi quân sự. Kẻ thù của chủ nghĩa xã hội rất quan tâm đến phá hoại nền kinh tế các nước XHCN thông qua "diễn biến hòa bình". Thủ đoạn chủ yếu của "diễn biến hòa bình" là tạo dựng thúc đẩy những nhân tố phản động chống đối ngay bên trong các nước XHCN.bạo loạn chính trị.chuyển hóa văn hóa.tiến bộ lịch sử. Phương châm chủ yếu trong "diễn biến hòa bình" là thực hiện cuộc tiến công "mềm".mang tính toàn cầu và rất nguy hiểm.chiến tranh xâm lược .lật đổ chính quyền cách mạng.đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX.chừng nào còn đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản thì còn "tồn tại diễn biến hòa bình" là một chiến lược chống Cộng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.vị trí của nó đã được nâng lên tầm chiến lược hoàn chỉnh.lũng đoạn kinh tế-tài chính.quyết liệt giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản được biểu hiện trong sự đối kháng giữa hai hệ thống chính trị thế giới xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa."ngầm".Bốn là.chuyển hóa nền kinh tế di chệch hướng xã hội chủ nghĩa.văn hóa tư tưởng.Khi nền kinh tế đã bị chệch hướng đi theo tư bản chủ nghĩa thì sẽ chuyển hóa xã hội và sớm muộn chính trị cũng bị chuyển hóa theo."diễn biến hòa bình " chỉ là một trong những thủ đoạn. Bản chất của chiến lược "diễn biến hòa bình" được thể hiện ở chỗ nó là bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc.đạo đức.lối sống xã hội chủ nghĩa.tha hóa cả một xã hội.lối sống tư sản.quân sự giữ vị trí răn đe.được triển khai trên diện rộng.sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.chủ nghĩa đế quốc đặt một mục tiêu không kém phần quan trọng là xóa bỏ nền văn hóa."phị chính trị hóa" để "vô hiệu hóa" quân đội và công an.khống chế nền kinh tế nước xã hội chủ nghĩa.đạo đức lối sống xã hội chủ nghĩa theo giá trị phương Tây.Từ đó làm tha hóa con người. Tham khảo http://lichsuvn.được tiến hành "ngầm" trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa .quân đội và công an sẽ "đứng trung lập".quân sự.khủng hoảng toàn diện..

chúng tán dương .củng cố và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế giới.tạo ra khoảng trống tư tưởng cho tư tưởng tư sản tràn vào.Trong những điều kiện.xấu xa của xã hội này.nhưng tập trung ở một số nội dung chủ yếu sau: -Trên lĩnh vực tư tưởng lý luận.sai lầm .kích động các phần tử đối lập gây áp lực đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo .để dùng "cộng sản lật cộng sản". Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế luôn coi chống phá về tư tưởng lý luận đối với các nước XHCN là mặt trận quan trọng. Mục tiêu chống phá của chúng là phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và các tư tưởng cách mạng khác.tự do của xã hội tư bản .liên doanh.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tìm cách tiếp tay cho lực lượng phản động trong nước đòi chia sẻ quyền lực.chúng cũng chú trọng bắt mối .con em cán bộ cao cấp trong Đảng Cộng sản và nhà nước bằng các mồi nhử du học.tư tưởng các nước XHCN.là sự "phát triển ngoài nền văn minh nhân loại ".phá hoại tinh thần.Chúng thường gây sức ép từ nhiều phía.để nếu không "cộng sản lật cộng sản" được thì sẽ dùng "cộng sản con lật cộng sản cha" sau này.Mặt khác.Chúng tìm cách hỗ trợ .tan rã hệ thống tổ chức Đảng.dựng lên các "phe phái" trong nội bộ Đảng Cộng sản.từng bước thiết lập dân thiết chế tư sản.-Trên lĩnh vực chính trị Đảng Cộng sản là đối tượng tiến công quyết liệt nhất của chiến lược "diễn biến hòa bình".Trong cuốn "1999-chiến thắng không cần chiến tranh".thực hiện "dân chủ".cài cắm lực lượng phản động. 3.cổ động cho những luận thuyết tư tưởng tư sản mới.Ăng-ghen..chia rẽ Đảng với quần chúng.che đậy những khuyết tật.Từ đó để gây hoang mang.gây mâu thuẫn trong nội bộ.chấp nhận bầu cử tự do theo cơ chế đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập..thực hiện chuyển hóa về tư tưởng.mua chuộc những người có chính kiến bất đồng xây dựng lực lượng chống đối trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa.cường điệu sự giàu có ..Chúng kích động.vướng mắt.phi chiến tranh lên vị trí ưu tiên nhưng chủ nghĩa đế quốc vẫn thường xuyên duy trì sức mạnh quân sự.tiến tới thâu tóm quyền lực từ nhà nước từ các đảng Cộng sản.chúng ca tụng "chủ nghĩa xã hội dân chủ".Níchxơn còn cho rằng:"Dân chủ.bôi nhọ .bôi đen chủ nghĩa xã hội hiện thực.Bộ máy tuyên truyền của chủ nghĩa đế quốc đã triệt để lợi dụng những khó khăn.tiến tới tổ chức bạo loạn chính trị.làm suy yếu nhà nước XHCN.công khai răn đe và sẵn sáng sử dụng đòn quân sự để hỗ trợ cho biện pháp "diễn biến hòa bình" khi cần thiết.mua chuộc thế hệ trẻ .thời cơ nhất định.tôn giáo là 4 đột phá khẩu chọc thẳng phòng tuyến chính trị-tư tưởng ở các nước xã hội chủ nghĩa.Nội dung chủ yếu của chiến lược "diễn biến hòa bình". Khi thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã tấn công các nước XHCN trên tất cả các mặt . Chúng tuyên truyền.liên kết kinh tế béo bở.văn minh.thiếu sót của các đảng cộng sản trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa để đả kích .nên "chắc chắn sẽ bị diệt vong".móc nối .nhân quyền.nền "chính trị đa nguyên" để mê hoặc quần chúng.".chủ nghĩa xã hội chỉ là "quái thai của lịch sử".đòi các nước xã hội chủ nghĩa thực hiện "chế độ đa đảng".chúng dùng bạo lực chính trị. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tập trung mọi biện pháp nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.nền dân chủ.chuyển hóa từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản.phê phán.nhiều mặt.Toàn bộ những thứ khác sẽ trở nên vô nghĩa khi không giành chiến thắng trên lĩnh vực tư tưởng ".quyền lực nhà nước là đối tượng quan trọng của chiến lược "diễn biến hòa bình".các lĩnh vực của đời sống xã hội .Những luận điểm chúng thường gieo rắc là:Chủ nghĩa Mác-Lenin là một "giáo lý phi khoa học".lật đổ chính quyền ở các nước XHCN hoặc tạo "tự diễn biến".những nguyên lý cơ bản của của Cácmác.nhằm từng bước làm phân liệt."nhân quyền" để phá rã nền chuyên chính vô sản.lung lạc tinh thần những người nhẹ dạ cả tin.Ních-xơn khẳng định:" Điểm mấu chốt của cuộc cạnh tranh Mỹ-Xô là tư tưởng.Cách mạng tháng 10 Nga là sự "đẻ non".Tuy chiến lược "diễn biến hòa bình" đặt biện pháp hòa bình.xây dựng.hòng phủ nhận chủ nghĩa xã hội cả học thuyết và hiện thực.xóa nhòa sự khác biệt bản chất giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.Lê-nin đều là sự áp đặt chứ không phải là tất yếu của lịch sử.gây mất ổn định chính trị.thông qua bầu cử 15 ..

chiến lược "diễn biến hòa bình" đã hình thành.quốc phòng.an ninh..kinh tế và các mặt của đời sống xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế còn chống phá trên lĩnh vực quốc phòngan ninh.kích động.tuyên truyền kích động đòi phi chính trị hóa quân đội.chuyển hóa.chuẩn bị các địa bàn.đồng thời tuyên truyền về sự hấp dẫn của nền kinh tế của Tây phương để lôi kéo.có quyền ở cơ quan kinh tế.Chúng cổ vũ cho tư tưởng "tự do". -Trên lĩnh vực văn hóa.lật đổ nhà nước XHCN.Chống phá trên lĩnh vực ngoại giao Chủ nghĩa đế quốc lợi dụng quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa ngày càng mở rộng để thực hiện "diễn biến hòa bình".Trong quá trình đó.qua đó hình thành lực lượng "phương Tây hóa" trong bộ máy quản lý.các trung tâm kinh tế.lợi dụng công cuộc cải tổ. biến chất cán bộ trong ngành kinh tế. Một khi nền kinh tế đã bị chuyển hóa tận gốc rễ sẽ kéo theo sự thay đổi cơ sở hạ tầng và bản chất xã hội.hướng lái nền kinh tế đi chệch khỏi quỹ đạo chủ nghĩa xã hội.văn hóa để mưu toan thực hiện những cuộc bạo loạn chính trị..Lối sống phương Tây dễ khơi dậy nhu cầu bản năng hưởng thụ của con người.vị kỷ.nhẹ nhàng..chuyển hóa. Chống phá về kinh tế làm suy yếu các nước XHCN Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế thường sử dụng đòn chống phá về kinh tế để làm suy yếu các nước XHCN và hỗ trợ cho các hoạt động chống phá khác.để chống lại phong trào cách mạng.êm ái.đổi mới để xâm nhập.gây phức tạp bên trong.nhất là đối với thế hệ trẻ.cải cách.Kích động.điều hành nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.gây mâu thuẫn giữa lực lượng xã hội khác nhằm chia rẽ."lối sống Mỹ". Chúng cũng ra sức chuẩn bị lực lượng chống đối.lối sống rất dễ đi vào lòng người.nhất là các cán bộ trong ngành kinh tế mũi nhọn.làm thoái hóa.Đặc biệt chúng thông qua viện trợ kinh tế để lôi kéo các nước và lợi dụng khó khăn về kinh tế của các nước XHCN để dùng vật chất mua chuộc."dân chủ".TÁC HẠI CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NƯỚC.văn nghệ .phát triển và trở thành bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng.Thông qua ngoại giao để chúng thâm nhập vào các lĩnh vực hoạt động khác.chính trị.cô lập ngoại giao đối với các nước xã hội chủ nghĩa với các nước khác. Như vậy.lâu dài.lỗi kéo những người có chức.vùng biên giới .nhất "giá trị Mỹ".Chúng đã kéo quân đội các nước xã hội chủ nghĩa hướng ra ngoài.thông qua ngoại giao để gây sức ép nhiều mặt:kinh tế.nhưng ảnh hưởng lại rất sâu sắc.để dành chính quyền.lối sống xã hội chủ nghĩa theo các giá trị phương Tấy.kiểu Mỹ.văn hóa kiểu Mỹ.cô lập lực lượng vũ trang.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế 16 . Chúng cũng không từ bỏ âm mưu chèn ép.nên dễ lôi cuốn đam mê.lối sống Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ra sức truyền bá văn hóa độc hại.khó gột rửa.thậm chí tổ chức quần chúng tẩy chay các chính sách kinh tế..đề cao chủ nghĩa cá nhân.du nhập lối sống thực dụng bản năng.Thông qua việc chạy đua vũ trang.vùng tôn giáo phức tạp.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục điều chỉnh phương thức thủ đoạn chiến lược. II.làm cho tình hình an ninh chính trị-xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa trở nên phức tạp.tưởng chừng như vô hại .tiến bộ trên thế giới.chạy theo đối phó với "nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực.những cặn bã của phương Tây vào các nước XHCN.phá hoại sự phát triển của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.Chúng thường chủ động dùng ưu thế vê kinh tế để ngăn chặn . Ngoài việc chống phá về chính trị tư tưởng.toàn cầu" để loại bỏ công cụ sắc bén của các Đảng cộng sản ra khỏi cuộc "chiến tranh ngầm"("diễn biến hòa bình") đang diễn ra gay gắt trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa.nhất là ở vùng dân tộc thiểu số. Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình"..chính trị.Đây là cái đích của chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm tới. -Chống phá trên lĩnh vực an ninh-quốc phòng.truyền bá lối sống.kích thích tâm lý bạo lực đối với lớp trẻ.khó giải quyết.Đáng chú ý là sự tác động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa.đòi xóa bỏ vai trò của lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với quân đội.để làm chuyển hóa văn hóa..

a)Chuyển hóa nội bộ.Mỹ và phương Tây đã sử dụng nhiều thủ đoạn biện pháp để phân hóa Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan.Công đoàn đoàn kết lập chính phủ mới.đòi dân chủ.do vậy ngày càng suy yếu.khủng hoảng.nhóm này ngày càng lớn mạnh và gây sức ép trong Đảng..kết hợp kích động biểu tình..kết hợp với dùng áp lực nhà thờ đối với quần chúng để đẩy quần chúng vào cuộc đấu tranh đòi "dân chủ".Sự sụp đổ các nước XHCN ở Đông Âu.Lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.1989.đòi hợp pháp hóa Công đoàn đoàn kết.Cùng với việc tăng cường gây sức ép về kinh tế ( G.đã sử dụng nhiều thủ đoạn nham hiểm.một số nước mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện.Hungari thông qua bầu cử hợp hiến.chống Liên Xô và các nước XHCN phải được tiến hành khẩn trương.với điều kiện Ba Lan phải thực hiện "tự do hóa" kinh tế và chính trị-nền kinh tế thị trường tư bản và nền dân chủ kiểu phương Tây).năm 1988.có 26.Mỹ và phương Tây đã triệt để lợi dụng lực lượng Công đoàn đoàn kết và lực lượng Thiên Chúa giáo (85 % dân số Ba Lan theo đạo Thiên Chúa.Trước sức ép của lực lượng này.Căn cứ vào điều kiện.Mỹ và Tây Âu đã căn cứ vào đặc điểm cụ thể từng nước để tiến hành "phân hóa" bằng các biện pháp tuyên truyền lừa gạt khác nhau nhằm làm "ly tán nhân tâm".000 chức sắc các loại ) để thực hiện ý đồ chống Ba Lan.dẫn đến cuộc "Tổng tuyển cử" ngày 25 tháng 6 năm 1989.phân hóa nội bộ Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari.các nước XHCN lâm vào tình trạng khó khăn.tạo áp lực của quần chúng đòi thay thế chế 17 .Nhóm phi xã hội chủ nghĩa trong đảng đã tập hợp lực lượng trí thức và lợi dụng bọn phản động trong Thiên Chúa giáo để kích động tâm lý dân tộc chống Liên Xô..một bên là chính quyền của Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan và bên kia là Công đoàn đoàn kết.đưa ý thức hệ phương Tây vào Liên Xô và Đông Âu. Đối với Hungari:Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã tìm cách xâm nhập.Đặc biệt .gây hỗn loạn xã hội để "chiến thắng không cần chiến tranh" và chúng đã đạt được mục đích đó.tự do hóa chính trị.nội bộ Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari.chúng đã tiến hành các thủ đoạn sau. b)Chuyển hóa bên trong.Tây Âu đã thông qua cái gọi là "chiến lược hòa nhập".mất lòng tin của quần chúng.chúng tiếp tục lấn tới. Trước thời cơ tình hình thế giới có xu hướng phát triển hòa bình.Chính phủ Ba Lan tiếp tục chấp nhận yêu sách đó.với những nguyên nhân khác nhau.Do sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.xảo quyệt để tấn công. Mỹ cho rằng.xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan .phải tiến hành cải tổ.hoàn cảnh từng nước. -Đối với Hungari. 1.đưa Đông Âu và Liên Xô hòa nhập với Tây Âu.Thông qua việc kích động .Bush tuyên bố sẽ viện trợ 3 tỷ USD.cải cách.đa đảng.có 4 triệu người sống ở Mỹ).đòi tổ chức tổng tuyển cử thông qua "hội nghị bàn tròn".gây khó khăn cho các nước xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng.tự do hóa kinh tế ( thực chất là đã "biến chất".Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari đã phải tuyên bố giải tán để thành lập Đảng Xã hội chủ nghĩa cầm quyền với đường lối chính trị theo kiểu xã hội dân chủ.trước "trọng tài" là Giáo hội Thiên Chúa giáo Ba Lan.."nhân quyền". đặc biệt.Liên Xô diễn ra theo nhiều dạng.liên kết giữa bọn phản động trong Thiên Chúa giáo với Công Đoàn đoàn kết .được bên ngoài hỗ trợ.kết quả là Đảng Công Nhân thống nhất Ba Lan mất vị trí lãnh đạo (chỉ đạt hơn 30 % số phiếu).Và.nhưng nhìn chung Mỹ và Tây Âu đã sử dụng hiệu quả chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với các nước này."đổi màu").lập ra các đảng phái chính trị phản động để xâm nhập vào nội địa hoạt động.cuộc Tổng tuyển cử ngày 25 tháng 3 năm 1990.chúng tổ chức móc nối .đổi mới để tháo gỡ.nhất là trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao bị phân hóa sâu sắc.đột phá vào Ba Lan. -Đối với Ba Lan:Trong chiến dịch mở màn.Hưởng ứng kế hoạch của Mỹ.đồng thời kích động tâm lý dân tộc chống Liên Xô.các đảng đối lập đã dành quyền lãnh đạo.Khi Chính phủ Ba Lan chấp nhận Công đoàn đoàn kết.đồng thời sử dụng 9 triệu người Ba Lan lưu vong(đa số là người Thiên Chúa giáo.lấy giá trị phương Tây làm cơ sở để "nhất thể hóa châu Âu".nhanh chóng tận dụng thời cơ .

phức tạp về chính trị-xã hội để kích động phân hóa nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô.Tiệp Khắc.sinh viên tổ chức nhiều cuộc biểu tình với quy mô càng ngày càng lớn(có cuộc hàng triệu người tham gia).lực lượng đối lập đã xuyên tạc bôi nhọ lịch sử Liên Xô.lúc đầu đòi dân chủ hóa.Riêng ở Rumani.Rumani.biểu tình để tạo áp lực đòi "phải có những thay đổi chính sách ở Liên Xô".phải thực hiện các chính sách cải tổ. c)Chuyển hóa bên trong và bên trên đối với Liên Xô.kích động lực lượng thanh niên.hướng lái cải tổ.chệch hướng. Những năm 80 thế kỷ XX. Trước những đòn tấn công của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.Đảng Cộng sản Liên Xô bị phân hóa 18 .cuộc xung đột sắc tộc bùng lên ở Liên Xô cuốn theo hàng ngàn người tham gia.Tổng thống Mỹ Nixon tuyên bố :"Cuối cùng sẽ có một kẻ thắng và một kẻ thua trong cuộc kình địch Mỹ-Xô.hội đảng đối lập.lực lượng kiên định ngày càng mất đi vị trí."cấp tiến" ngày càng chiếm ưu thế và có tiếng nói quyết định tron việc hoạch đinh đường lối chính sách của Đảng.độ ở Cộng hòa dân chủ Đức.Chúng ta tiếp tục tấn công nhưng đó là tấn công bằng biện pháp hòa bình".nóng vội.Vào thời điểm này.ở địa phương(có những lãnh đạo cấp cao địa phương tham gia biểu tình ).làm xuất hiện các "mặt trận"("Mặt trận nhân dân".nhưng do trong quá trình cải tổ cải cách.Chúng ta không thể thắng nếu chúng ta không cạnh tranh.thành lập cái gọi là "Hội đồng dân tộc cứu nước" đòi "đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật".có những quan điểm sai lầm.đây là cơ hội lịch sử để thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với Liên Xô."Mặt trận toàn dân") ở nhiều nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô-viết.phù hợp với yêu cầu khách quan của tình hình lúc bấy giờ.những người cộng sản ở Liên Xô đã chủ quan.sâu sắc.đẩy đất nước vào những phức tạp.chiếm vị trí chủ đạo trong Đảng Cộng sản Liên Xô.cải cách ta khỏi quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội.phân hóa và tranh thủ các nhân vật lãnh đạo "cải tổ".Thông qua các tổ chức này.đe dọa sự tồn tại của chính quyền Liên bang.Tuy đường lối cải tổ.Bungari.cái gọi là chính sách "công khai" và quan điểm "đa nguyên chính trị " được quảng bá rộng rãi.làm cho hệ thống lý luận của Đảng này ngày càng cứng nhắc và dần mất đi tính tiên tiến về tư tưởng.lực lượng "cấp tiến" giữ vai trò quyết định(tháng 1 năm 1987.liên tục tổ chức các cuộc mít tinh.Năm 1990.sau đó thay đổi chính quyền qua "Tổng tuyển cử" dưới áp lực của các cuộc biểu tình chống chế độ xã hội chủ nghĩa.cải cách để tháo gỡ.lực lượng đối lập lớn mạnh.chia rẽ các nước Cộng hòa trong Liên bang Xô-viết.phức tạp hơn.Ya-kốp-lép-được mệnh danh là "cha đẻ" của chính sách "công khai" và bốn năm sau tuyên bố "muốn cải tổ thành công phải gạt bỏ vai trò của Đảng Cộng sản" và trở thành ủy viên dự khuyết Bộ chính trị. Chủ nghĩa đế quốc và lực lượng phản động quốc tế đã kích động quần chúng đấu tranh đòi đa nguyên.đa đảng.duy ý chí.Từ năm 1987.Sự thoái hóa của Đảng Cộng sản Liên Xô dẫn đến sự tha hóa quyền lực trong bộ máy nhà nước Xô Viết.cải cách là hoàn toàn đúng đắn.chủ nghĩa giáo điều.tập hợp giới văn nghệ sĩ trí thức có quan điểm phi xã hội chủ nghĩa.tình hình Liên Xô ngày càng trở nên khó khăn.hình thành hàng trăm nhóm.làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng .Trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô.phụ trách công tác đối ngoại).chúng sử dụng lực lượng vũ trang để lật đổ chính quyền.tự do hóa về chính trị.qua liêu . Lợi dụng tình hình nêu trên.Tình trạng hành chính hóa.thiếu tôn trọng quy luật khách quan.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế cho rằng.Mỹ và các thế lực phản động xã hội đã lợi dụng tình hình khó khăn về kinh tế.lực lượng "cơ hội".Chúng mua chuộc.tả khuynh ngày càng phát triển .tiến tới gây áp lực đòi thay đổi lãnh đạo Đảng và Nhà nước.làm cho Liên Xô rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện.xa rời quần chúng của bộ máy hành chính Nhà nước trong cơ chế quản lý quan liêu bao cấp và việc "chạy theo" chương trình SDI cùng với một số nguyên nhân khác dẫn đến sự trì trệ của nền kinh tế-xã hội.Đối với lĩnh vực đối ngoại.

Kinh tế suy thoái chính trị rối ren(về kinh tế.các nhóm đối lập.".(cương lĩnh dân chủ .Trong 6 tháng đầu năm 1991.Liên Xô đã chấp nhận hoạch định chiến lược cải cách kinh tế theo "Chương trình kinh tế 500 ngày" của Viện sĩ Sta-lin và chương trình kinh tế mang tên "Cuộc mặc cả vĩ đại" của Ya-vô-lin-xky.đòi cải tổ Đảng theo mô hình một đảng nghị trường).Riêng đối với lực lượng vũ trang.nhóm với nhiều xu hướng chính trị khác nhau.sản phẩm của sự "hợp tác vô tư" giữa những người dân chủ Liên Xô với Trung tâm khoa học hàng đầu Mỹ Havard.Ngày 25 tháng 12 năm 1991.năm 1989 sản xuất công nghiệp giảm 1.được phương Tây và những kẻ phản bội trong hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt hỗ trợ.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã dùng viện trợ kinh tế để ép cải cách chính trị và đe dọa.tình hình khủng hoảng kinh tế-xã hội ở Liên Xô trở nên trầm trọng hơn..chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ và ý đồ "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đối với Liên Xô đã được thực hiện.thừa nhân sự tồn tại của các phe.nhưng trên thực tế Mỹ quan hệ với Tây Tạng như một quốc gia độc lập.tình hình chính trị-xã hội tiếp tục có những biến động phức tạp.kích động đấu tranh gây mất ổn 19 ..Liên Xô tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng toàn diện sâu sắc.lãnh đạo xã hội trở thành một Đảng nghị trường.các cương lĩnh khác nhau trong một Đảng.chủ nghĩa thực dụng.xuất khẩu giảm 45%.thu nhập quốc dân giảm 4% năng suất lao động giảm 3%).dân tộc đặc biệt là các yếu tố tạo nguy cơ "xé nhỏ" để chống Trung Quốc.. Lợi dụng tình thế nói trên.Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên Bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết đọc diễn văn từ chức. Trong những năm gần đây.bạo loạn(điển hình là vụ Thiên An Môn) để tạo áp lực đòi thay đổi chế độ chính trị ở Trung Quốc(nhưng thất bại).tại Liên Xô đã xuất hiện một tình thế chính trị đặc biệt-tình thế phản cách mạng.Đảng Cộng sản Liên Xô từng bước biến chất.nhân quyền.vấn đề Đài Loan.từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ.Ở các nước cộng hòa và nhiều địa phương đều do lực lượng chính trị đối lập kiểm soát.từ một đảng tiên phong.nhân nhượng vô nguyên tắc với Mỹ trong thương lượng giải trừ vũ khí.Đặc biệt .tại Liên Xô xuất hiện tình thế "một nước hai chế độ".đồng thời hạn chế nhiệm vụ của quân đội (như loại trừ khả năng quân đội tham gia giải quyết các vụ xung đột sắc tộc) làm cho lực lượng vũ trang mất phương hướng.xây dựng lực lượng vũ trang.mang màu sắc chủ nghĩa xã hội dân chủ.sản xuất giảm 50%.mặc cả.sau khi lên làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô.buộc Liên Xô phải chấp nhận cho các quốc gia vùng Ban-tích tách khỏi Liên Bang.nhóm "dân chủ".Tháng 8 năm 1991.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế còn sử dụng đòn kinh tế.Mỹ tích cực ủng hộ các tổ chức thuộc Tây Tạng trong và ngoài nước.Lực lượng Mác-xít chính thống chỉ còn kiểm soát được một phần chính quyền cấp trung ương.làm giảm nghiêm trọng sức mạnh quân sự của Liên Xô.kiềm chế Trung Quốc.7%.Thời kì này.tê liệt.kích động biểu tình.thậm chí đối lập nhau như:nhóm Mác-xít chính thống.tôn giáo.so với năm 1988.nhóm trung gian thỏa hiệp(theo xu hướng "chủ nghĩa xã hội nhân đạo").phuc vụ cho ý đồ riêng của Enxin.Lợi dụng vấn đề Tây Tạng để kiềm chế Trung Quốc. Năm 1991.dân chủ.Bush tuyên bố:"Chính sách một Trung Quốc" chỉ có nghĩa là "Mỹ công nhận Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc không có nghĩa là Mỹ chấp nhận Đài Loan thuộc lãnh thổ hoặc chủ quyền của Trung Quốc.giữa năm 1991.thành hơn 20 phe.cùng với những sai lầm.Tổng thống Mỹ G.lực lượng đối lập đã lật đổ hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô để thiết lập một hệ thống chính trị mới-hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa..nhất là vấn đề Tây Tạng trở thành yếu tố quan trọng để Mỹ đe dọa.Với nền tảng kinh tế-xã hội nêu trên.Goóc-ba-chốp đã buông lỏng quản lý.Liên Bang tan vỡ.Tuy bề ngoài coi Tây Tạng là "một bộ phận của Trung Quốc".Nhiều tướng lĩnh đã tìm cách lật đổ Goóc-ba-chốp nhưng một số đơn vị quân đội đứng về phía Enxin chống lại lực lượng đảo chính.phản động về mặt đường lối. Cùng với ý đồ chuyển hóa quần chúng.

com/200.Mỹ thông qua CIA cung cấp cho các tổ chức Tây Tạng lưu vong mỗi năm 1..Phần thứ hai "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" Ở VIỆT NAM 20 .Mỹ liên tục vu cáo Trung Quốc vi phạm nhân quyền.lợi dụng vấn đề Tây Tạng để chống Trung Quốc.Pao-oen tổ chức các cuộc gặp gỡ với Đa-lai Lạt-ma để kích động phong trào đấu tranh chống Trung Quốc.định ở Trung Quốc nhằm tạo cớ để Mỹ đặt điều kiện.(ps:hình như ông này cũng đang kích động về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam http://anlacphungsu.75 triệu USD để tiến hành hoạt động chống Trung Quốc.Ấn Độ khẳng định Tây Tạng là lãnh thổ của Trung Quốc và không hậu thuẫn cho những người lưu vong trên đất Ấn Độ chống lại Trung Quốc) làm cho Mỹ mất đi con bài Tây Tạng để mặc cả với Trung Quốc.ngầm ủng hộ lãnh tụ tôn giáo Tây Tạng Đa-lai Lạt-ma(hiện lưu vong ở Ấn Độ) về vật chất..Mỹ đưa ra một số vấn đề như:khuyến khích đàm phán và ký kết môt hiệp định giữa Trung Quốc và Đa-lai Lạt-ma.bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.000 USD dành cho Đa-Lai Lạt-ma. Tuy nhiên."đàn áp" phong trào ly khai của các dân tộc thiểu số ở Tây Tạng.Mỹ thông qua một dự luật (Ri-gân ký năm 1986) cho phép Ngân hàng xuất nhập khẩu Mỹ cung cấp tiền cho Tây Tạng với tư cách là một quốc gia độc lập.trong các cuộc họp Quốc hội khóa 10 (năm 2001).Clinton vài lần) nhằm tạo dựng "uy tín" Đa-lai Lạt-ma.Đặc biệt.bố trí cho Đa-lai-Lạt-ma phát biểu trước Quốc hội Mỹ(ngày 21 tháng 7 năm 1987) và gặp gỡ một số Tổng thống Mỹ(G..xây dựng khả năng chống lại sự bành trướng của Trung Quốc".html) Từ những năm 60 của thế kỷ XX.trong 3 năm tài khóa. Ngày 31 tháng 10 năm 1997.khẳng định lại quan điểm cho rằng Tây Tạng là một quốc gia đang bị chiếm đóng trái phép.Thực chất là Mỹ chính thức lợi dụng vấn đề dân tộc Tây Tạng để mặc cả với Trung Quốc.Bush tìm cách khoét sâu những khó khăn về kinh tế.xây dựng những "ngôi nhà Tây Tạng"..đưa vào "Đạo luật Quan hệ với nước ngoài" một số điều khoản về Tây Tạng (1994).sau khi Trung Quốc và Ấn Độ ký một thỏa thuận(Trung Quốc thừa nhận Xích Kim là một bang của Ấn Độ.đồng thời cho phép "lãnh tụ tinh thần Tây Tạng" Đa-lai Lạt-ma thăm Mỹ .Ngày 17 tháng 5 năm 2001.nhằm "giữ cho ý niệm chính trị về một Tây Tạng tự trị tiếp tục tồn tại trên vùng đất Tây Tạng và ở các quốc gia khác.khuyến khích các tổ chức phi chính phủ(NGO) và các tổ chức quốc tế thực hiện những dự án giúp người Tây Tạng tự đảm bảo cuộc sống.Mỹ quyết định thành thêm tại Bộ ngoại giao chức vụ Điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng(hàm Đại sứ).chính quyền G.B.nhằm kích động.vận động cho Đa-lai Lạt-ma nhận giải thưởng No-ben hòa bình.lợi dụng vấn đề "dân chủ" để kích động các nhóm Tây Tạng cực đoan chống Trung Quốc.hoặc dùng quân sự đối với Trung Quốc.cao-quang.mỗi năm dành ngân sách 2 triệu USD để giải quyết vấn đề tị nạn và di cư của người Tây Tạng. để tạo dựng "ngọn cờ" chống Trung Quốc.Tổng thống G..Ngoại trưởng Mỹ C.Bush và Ngoại trưởng C.tinh thần. Tiếp tục chính sách Tây Tạng.trong đó 180.từ 2002-2004.tách phần Tây Tạng thành một mục riêng rẽ(không gộp chung vào mục Trung Quốc) trong các báo cáo hàng năm của Bộ ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền thế giới. Những năm 80.tổ chức huấn luyện nhân viên mật vụ Tây Tạng(tại Trường Đại học Cooc-nân).cung cấp trang bị cho các nhóm tình báo Tây Tạng ẩn náu ở Nê-pan thành lập khu huấn luyện quân sự ở Cô-lô-ra-đô..nhiệm vụ chủ yếu là thuyết phục đối thoại giữa Đa-lai Lạt-ma với Chính phủ Trung Quốc.khuyến khích một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tây Tạng.Pao-oen..giao cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề toàn cầu Pôn-Đô-bri-an làm "Điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng".Bush 1991.blogspot...cấp tiền cho Đài tiếng nói Hoa Kỳ(VOA) thực hiện chương trình phát sóng bằng tiếng Tây Tạng (từ năm 1990)..

buộc Việt Nam phải lệ thuộc và tuân theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Như vậy.đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.sử dụng lực lượng phản động địa phương tại chỗ. Đối với Việt Nam chiến lược diễn biến hòa bình mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang thực hiện dưới dạng kiểu "Chiến tranh ngầm"."kiều dân" phản động ở nước ngoài.I. Mục tiêu cơ bản của chiến lược "diễn biến hòa bình" mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá nước ta là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.thì nay họ đặt ra mục tiêu giành được thắng lợi bằng chiến lược "diễn biến hòa bình". Những người đứng đầu Mỹ đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng:đối với Việt Nam.Chúng tiến hành công khai.Phát huy "chiến quả" đạt được ở Đông Âu và Liên Xô trong những năm qua.nhất là tình báo gián điệp.hoàn cảnh mới.đã thua trên chiến trường thì nay phải thắng trên thị trường.từ đó làm biến động chính trị.Âm mưu này thể hiện ngay từ "Kế hoạch hậu chiến" và các kế hoạch.chủ nghĩa đế quốc và thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" tập trung chống phá các nước XHCN còn lại.chuyển hóa đường lối để cuối cùng thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.Cái mà Mỹ không thể áp đặt cho Việt Nam bằng chiến tranh xâm lược trước đây.đấu tranh dân tộc quyết liệt giữa độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.không có trận tuyến.đánh ngầm từ bên trong.với những nội dung mới.với đội quân xâm lược.chiến lược "diễn biến hòa bình" thực chất vẫn là cuộc đấu tranh giai cấp.không có khói súng .quyết liệt thâm độc.kéo dài.theo những cuộc "cách mạng nhung" mà Mỹ và các thế lực thù địch đã làm được với các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô cách đây chưa lâu! Một "chiến thắng không cần chiến tranh" như Nicxon -cựu Tổng thống Mỹ đã dự báo.chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm gây rối loạn xã hội.chiến lược sau này của Mỹ.kết hợp lực lượng "tỵ nạn".Mỹ đã thua trong chiến tranh thì nay phải tìm mọi cách thắng trong hòa bình.là cuộc đấu tranh một mất một còn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản được biểu hiện trong sự đối kháng giữa 21 .trắng trợn kết hợp với đánh phá bí mật.phức tạp.cuộc chiến tranh này diễn ra trong điều kiện mới.xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.Với tính chất thâm độc và nguy hiểm.trên phạm vi rộng bằng biện pháp tổng hợp.nhưng Mỹ vẫn nuôi hy vọng trở lại Việt Nam.ÂM MƯU VÀ THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CHỐNG PHÁ VIỆT NAM Mặc dù bị thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.

độc lập.từng bước chuyển hóa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.đối với Việt Nam cần phải điều chỉnh các biện pháp và phương thức.trong toàn bộ quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam.Từ đó đến nay. __________________ 22 .Chính vì vậy.dân chủ.hai chế độ chính trị:xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam.từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng dân tộc.làm cho nhân dân mất phương hướng .đa đảng đối lập” tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.dần dần trở thành lực lượng chính trị đối trọng với Đảng Cộng sản và Nhà nước.đồng thời truyền bá tư tưởng .tư tưởng.sách lược.Chiến lược này mang bản chất chống cộng rất phản động và cực kỳ nguy hiểm:"Chiến thắng không cần chiến tranh".tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam.Cùng với chủ nghĩa Mác..xây dựng một nước Việt Nam hòa bình.xã hội.từng bước làm suy giảm tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.làm suy yếu và xói mòn dần bản chất XHCN.Mục tiêu cơ bản này sẽ chi phối toàn bộ âm mưu và thủ đoạn chống phá của chúng đối với cách mạng Việt Nam.chia rẽ quần chúng nhân dân Đảng cộng sản. Thực hiện mục tiêu này.Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam.Các hoạt động "diễn biến hòa bình" phải làm xuất hiện ngay trong lòng Việt Nam những nhân tố phản cách mạng.Sách lược vắn tắt của Đảng do Hồ Chí Minh khởi thảo và được Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản nhất trí thông qua.Tư tưởng của người được thể hiện trong Chính cương vắn tắt.giải phóng xã hội và giải phóng con người.dân chủ và giàu mạnh.Chính vì vậy.giảm sút ý chí chiến đấu. Chiến lược "diễn biến hòa bình" sử dụng tổng hợp các hình thức.tư tưởng.Trong đó trọng tâm then chốt vẫn là phá hoại về chính trị .văn hóa.hoạt động chống phá của địch đối với Việt Nam tập trung trên những nội dung chủ yếu như sau: Một là.chiến lược của Đảng.từ đó tập hợp lực lượng thực hiện “đa nguyên chính trị.phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng đó là chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh .tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng .tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những năm 20 của thế kỷ XX.Hồ Chí Minh đã đóng vai trò quyết định trong việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.kết hợp với sự tác động từ bên ngoài để tạo ra sự vận động từ bên trong một cách toàn diện.cùng với chủ nghĩa Mác-Lê.kinh tế.và khi cần dùng cả biện pháp quân sự.kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam . Để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và các thế lực thù địch cho rằng.phát triển và được quán triệt trong đường lối .thay đổi các thủ đoạn "diễn biến hòa bình" cho phù hợp mới có hy vọng xóa bỏ được chế độ XHCN.góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.đối ngoại. Ở Việt Nam.biện pháp và thủ đoạn hoạt động để chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực:chính trị.thống nhắt.chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động nhắm đánh vào lòng dân.tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được bổ sung.Chúng xác định rằng:Tước bỏ vũ khí tư tưởng của nhân dân là khâu đột phá quan trọng nhất trong chiến lược "diễn biến hòa bình"..vì tình hình Việt Nam không giống các nước Đông Âu hay Liên Xô trước đây.an ninh-quốc phòng.

chúng còn tách những luận điểm của Lê nin ra khỏi chủ nghĩa Mác và cho rằng “chủ nghĩa Lenin” là sai lầm.ra đời trên cơ sở phân tích xã hội thế kỷ XIX.lối sống với chính trị nên chúng xác định:Hoạt động phá hoại trên lĩnh vực văn hóa.nay Thế giới đã bước sang nền văn minh mới.các thế lực thù địch coi đây là cách tích cực nhất để loại trừ chủ nghĩa MácLê. Để thực hiện âm mưu:khuyến khích các khuynh hướng “văn nghệ đối lập với chính trị”.đi ngược quy luật .Hai là..phủ nhận lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Về mặt chiến lược. Để chống phá chủ nghĩa Mác-Lê .lối sống và mối quan hệ tương tác giữa văn hóa.tạo ra “một khoảng trống” trong đời sống tinh thần của cán bộ và nhân dân Viêt Nam thì chúng có điều kiện đưa các triết lý .chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng vấn đề truyền bá tư tưởng.Cho đó là một “giáo lý” phi khoa học .lối sống là một mũi nhọn quan trọng có ý nghĩa “xung kích” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.Và khẳng định trong nền văn minh mới (văn minh tin học hay văn minh trí tuệ) không dung nạp hình thái tư bản chủ nghĩa .”con đường dân tộc.chúng đã lập ra các “phong trào” và đưa ra nhiều khẩu hiệu nhằm “hạ thần tượng Hồ Chí Minh”…Các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc về cuộc đời hoạt động của Bác.Chúng cho rằng mọi sai lầm của Việt Nam là do Đảng Cộng sản gây ra.Chủ nghĩa tư bản đã thay đổi khác hẳn cách đây hơn một thế kỷ nên lý luận đó không còn phù hợp nữa.xã hội chỉ có thể phát triển nếu như ở Việt Nam thực hiện cải cách dân chủ.các thế lực thù địch tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuyên tạc.tập trung dân chủ…Các thế lực thù địch đưa ra lý lẽ đổ lỗi cho mọi sai lầm của chủ nghĩa xã hội là do quá đề cao đấu tranh giai cấp.đạo đức.các học thuyết .dân chủ.bội nhọ với ý đồ xóa bỏ ảnh hưởng đã bán rễ sâu trong xã hội.đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết đảm bảo vững chắc cho sự chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thành chế độ tư bản chủ nghĩa.Do đó .Mặt khác chúng tìm mọi cách nhằm phủ định những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê.lôi kéo văn nghệ sĩ đi theo trào lưu văn hóa 23 .phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa-văn nghệ.chúng cho rằng “Giáo lý phương Tây” với một đất nước 90% là nông dân.”đi dưới làn đạn”. Với nước ta.tư tưởng Hồ Chí Minh.các giá trị của hệ tư tưởng tư sản cũng như các chuẩn mực đạo đức. lẽ sống.lái chủ nghĩa Mác vào cuộc đấu tranh triền miên và thiết lập một thể chế chính trị chuyên quyền độc đoán.tính “vĩnh hằng” của chủ nghĩa tư bản.đã thử nghiệm trong thực tế ở các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu nhưng đến nay được chứng minh là sai lầm.tư tưởng Hồ Chí Minh và các tư tưởng tiến bộ khác ra khỏi đời sống xã hội .Chúng cho rằng chủ nghĩa Mác đã lỗi thời lạc hậu .Mặt khác.thực hiện chuyên chính vô sản.chưa thoát khỏi nạn “mù chữ” là “không thích hợp”. Trên cơ sở xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh.Đây là mục tiêu hàng đầu trong âm mưu chống phá ta về tư tưởng của chiến lược “diễn biến hòa bình”.Bởi vì con người sống không thể không có tư tưởng.con đường chủ nghĩa xã hội đích thực”.chuyên chính vô sản.nhất là về đấu tranh giai cấp.các thế lực thù địch tập trung vào xuyên tạc.lối sống của giai cấp bóc lột nhanh chóng vào lấp đầy khoảng trống này.tư tưởng Hồ Chí Minh. Để phủ nhân tư tưởng Hồ Chí Minh.Nhận thức rõ vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.Stalin đã làm biến dạng chủ nghĩa Mác.Đả kích Lenin.từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa như ở Đông Âu và Liên Xô.bôi đen giá trị văn hóa.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đưa ra quan điểm:”Đi con đường thứ ba”.tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam.là “sự ngộ nhận” dẫn đến đấu tranh giai cấp “Nồi da nấu thịt không cần thiết”.phủ nhận những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác. Cùng với phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê.tán dương cái gọi là “thắng lợi tất yếu”.một khi các thế lực thù địch đã đẩy lùi đã đẩy lùi hoặc xóa bỏ được chủ nghĩa Mác-Lê.quyền lực không thuộc về bạo lực hay sự giàu có mà thuộc về tri thức.Hai việc làm “xóa bỏ” và “lấp đầy” tuy khác nhau nhưng lại không tách ròi nhau.phủ nhận một số tác phẩm luận điểm và con đường Bác Hồ đã lựa chọn cho cách mạng Việt Nam.Chỉ khi nào thực hiện được mục tiêu này thì chúng mới có được sự đảm bảo là chế độ tư bản chủ nghĩa sẽ thay thế chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Thông qua đó.đạo đức. Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt.có tiền và thế hệ trẻ.do Mỹ thành lập phát bằng 7 thứ tiếng các nước Châu Á.phủ nhận văn học cách mạng.chúng làm băng hoại đạo đức.WHK.quyết liệt và thực sự nóng bỏng .bản năng trong tầng lớp.có mặt nghiêm trọng hơn. Chính vì thế.lối sống hưởng lạc.tổn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước .đặc biệt hướng vào làm tha hóa thế hệ trẻ…nhằm tạo ra một thế hệ “mất gốc”.nhất là với những người có quyền.lôi kéo một số đối tượng có quan điểm sai trái.lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp.hưởng thụ.tiếp tay cho một số phần tử phản động người Việt Nam lưu vong.các thế lực phản động quốc tế còn sử dụng 415 tờ báo và tạp chí tiếng Việt.Đặc biệt là Đài Châu Á tự do .Chân Trời Mới.văn hóa phẩm có nội dung độc hại qua nhiều con đường như bưu điện .các tệ nạn xã hội phát triển.v… Trong đó rất nhiều loại văn hóa phẩm có nội dung phản động như :những cuốn hồi ký của các 24 .coi thường các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.hậu quả phá hoại rất nặng nề.nhất là lớp trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành.đã và đang tác động xấu đến đời sống xã hội .khuyến khích các giá trị văn hóa cực đoan.lối sống .phương Tây.đưa sản phẩm và dịch vụ văn hóa đồ trụy.các thế lực thù địch đã lợi dụng chủ trương mở rộng giao lưu quốc tế của Đảng và Nhà nước ta để tung vào trong nước một khối lượng lớn sách báo .đặc biệt nguy hại cho thế hệ trẻ.chứa chấp.Trong những năm qua .…có công suất lớn .Việt Kiều về thăm quê hương.tinh vi.hàng năm Mỹ đầu tư cho đài này hàng chục triệu đôla để hoạt động.đề cao chủ nghĩa thực dụng.đề cao giá trị dân chủ tư sản và tự do tư sản.nhằm làm mai một dần giá trị đạo đức truyền thống và lối sống tốt đẹp của nhân dân ta.các đoàn khách quốc tế.thẩm thấu những giá trị đạo đức tư sản và lối sống phương Tây vào xã hội Việt Nam.kích động .phẩm chất của con người Việt Nam.gây nên nhiều tác hại nghiêm trọng.gửi qua hệ thống fax.BBC.hủy hoại bầu không khí tinh thần lành mạnh của xã hội.tâng bốc.từ đó làm thoái hóa đạo đức .trong đó có chương trình Tiếng Việt được thực hiện từ đầu năm 1997 đến nay.thuần phong mỹ tục của nhân dân ta.gửi kèm vào các kiện hàng hóa. Ngoài ra.Chúng dung túng.chúng ta đã phát hiện một số người Việt Nam cung cấp thông tin tức hoặc bài viết cho bọn phản động nước ngoài có nội dung xuyên tạc.sử dụng Internet và sẵn sàng mở khóa cho các đối tượng để truy cập những thông tin sai sự thật do chúng đưa lên mạng.phi nhân tính…vào Việt Nam.người du lịch.niềm tin của nhân dân.chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá trên lĩnh vực văn hóa.Internet.tài trợ.Đảng ta đã nhận định:”Sự suy thoái về tư tưởng .Các đài phát thanh như:Tiếng nói Hoa Kỳ.Úc. Trong những năm gần đây.bôi nhọ tình hình đất nước.Dùng điện thoại trực tiếp phỏng vấn.74 nhà xuất bản để tuyên truyền chống Việt Nam .v.lối sống đang diễn ra rất phức tạp.thiết bị hiện đại. Để thực hiện mưu đồ trên.những lớp người sống “không lý tưởng”.sản xuất các văn hóa phẩm có nội dung xấu độc tuồn vào nước ta theo nhiều con đường.tác động xấu tới nhận thức.làm cho môi trường văn hóa nước ta bị ô nhiễm .đua đòi ăn chơi.Trong thời gian qua .những năm qua chiến lược “diễn biến hòa bình” tăng cường truyền bá tư tưởng thực dụng.thẩm mỹ và giao tiếp văn hóa.” __________________ Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng sử dụng hệ thống thông tin đại chúng khổng lồ mà chúng có ưu thế về kỹ thuật và kinh tế để chống phá ta .chúng đã đầu tư vào 44 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số ở các nước để phát vào Việt Nam.

lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.móc nối với các tổ chức phản động trong nước phục vụ mưu đồ phá hoại.Do đó có rất nhiều sự kiện diễn ra trên đất nước ta.do sự khuyến khích và tác động của các phần tử chống chủ nghĩa xã hội từ bên ngoài.cơ hội.tên phản bội.đi theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa.đường lối.chủ nghĩa đế quốc với ý chí phục thù và tham vọng của kẻ xâm lược.rỉ tai tung tin đồn nhảm.lễ hội có khuynh hướng lệch lạc. phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.đã không từ một thủ đoạn phá hoại nào nhằm làm cho ta suy yếu.nhiều khi thông tin trước cả báo chí của ta.những phần tử chống đối Việt Nam mang danh nhà ngoại giao.Các phần tử xấu lợi dụng các hình thức sinh hoạt này để tụ tập. Để thực hiện mục tiêu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.bạo lực và quảng cáo cho sự hào nhoáng của nền văn minh phương Tây.tài liệu có nội dung xấu độc để làm tha hóa lối sống đạo đức.thậm chí cả những truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ của các tổ chức phản động… Mặt khác.sinh hoạt văn hóa văn nghệ.ảnh sex.văn hóa.kể cả những việc cơ mật.chiến lược. Trong những năm gần đây.hội thảo .Những tin bài của phóng viên nước ngoài thường trú ở Việt Nam cùng với những bài trả lời phỏng vấn của một số phần tử bất mãn.lối sống. 2.chủ nghĩa đế quốc thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình chống phá tập ở các nội dung sau: Một là.nhóm họp.nhạc kích dụng cổ vũ cho lối sống thực dụng hưởng lạc.các thế lực phản động còn tung vào nước ta một khối lượng lớn băng ghi hình .Với đường lối đúng đắn và bằng những tấm gương hy 25 .quan điểm của Đảng ta.do Hồ Chí Minh sáng lập.chuyển hóa chế độ xã hội ngả dần theo xu hướng thân phương Tây.Trên lĩnh vực chính trị.đả phá cương lĩnh.băng nhạc mang nội dung đồi trụy như phim sex. Kẻ thù biết rất rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam.từng bước xa rời mục tiêu.sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nguồn gốc của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua.đặc biệt là mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.khách du lịch đến nước ta nhằm nắm tình hình.Hoạt động chống phá trên lĩnh vực chính trị.đĩa mềm.biên soạn và tán pháp các tài liệu bất hợp pháp .tuyên truyền cho các học thuyết tư sản của các học giả phương Tây.được nguồn tin tại chỗ cung cấp nên báo chí nước ngoài đều nắm rõ và thông tin rất nhanh.Lợi dụng chủ trương đường lối “mở cửa” của Đảng .sách phản bác chủ nghĩa Mác-Lê.chống đối trong nước có vai trò rất quan trọng để các báo đài phương Tây sử dụng tuyên truyền chống phá Việt Nam.triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin.ở trong nước đã xuất hiện một số câu lạc bộ.tranh ảnh.nhà hoạt động kinh tế.

đảng viên nhất là cán bộ cấp cao.uy tín của Đảng cao thì không một thế lực nào dù có mạnh đến mấy cũng không thể làm cho cách mạng Việt Nam đi chệch khỏi con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.người lãnh đạo và đưa sự nghiệp cách mạng nước ta vượt qua nhiều thử thách.phê phán Đảng ta không chịu đổi mới về chính trị.tham nhũng.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đặc biệt chú ý khai thác.đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế và quản lý xã hội để xuyên tạc.Chúng còn liệt kê những sai lầm.nên chúng tìm mọi biện pháp đả phá Đảng Cộng sản Việt Nam.giành thắng lợi vẻ vang.cổ vũ cho các luận điệu đòi từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa.đa đảng đối lập”.Đảng đã chiếm được niềm tin của các tầng lớp nhân dân và của cả dân tộc. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những sai lầm.Trong quá trình lãnh đạo cách mạng.trong công cuộc đổi mới hiện nay và những khuyết tật của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũ để reo rắc sự hoài nghi đối với con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.tên nước để từng bước loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.thiếu sót cả về đường lối và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta trong quá khứ.trong cải tạo xã hội chủ nghĩa…đã được Đảng tự phê bình và khắc phục nhưng giờ đây chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn lợi dụng để rêu rao rằng :Đảng Cộng sản Việt Nam không có khả năng trong lãnh đạo đất nước xây dựng và phát triển kinh tế.Đảng ta không tránh khỏi một số hạn chế nhất định như:khuyết điểm trong cải cách ruộng đất.Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh.chính sách và luật pháp của Nhà nước.bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước ta.trì trệ của một số cơ quan nhà 26 .Chúng đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc nhằm kích động nhân dân chống phá Đảng.vu cáo nhằm chứng minh cho sự “chấm dứt vai trò lịch sử của Đảng”.Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”.đa đảng đối lập” để loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.Đây là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá ta về chính trị.tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện “đa nguyên chính trị.chúng tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lê.sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ.non kém và khó khăn vấp váp của ta trong quá trình đấu tranh cách mạng.sinh cao cả của hàng vạn Đảng viên.từ đó kích động nhân dân chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhận thức rõ rằng:nếu không loại trừ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể ngăn chặn được sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.cách làm việc tắc trách.Chúng tìm mọi cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.Mặt khác .loại trừ Đảng Cộng sản ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc nhằm thực hiện “đa nguyên chính trị.khoét sâu vào tệ nạn qua lieu.đổi tên Đảng.

Chúng rất nhạy cảm và thường cố ý lợi dụng những mâu thuẫn để kích động sự chia rẽ trong Ban Chấp hành Trung W Đảng.làm lẫn lộn giữa công và tội.hạ thấp người kia để 27 .đề cao người này.gieo rắc sự hoài nghi.bôi nhọ thanh danh của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng.hại nước.với nhà nước.quan lieu.Đây là thủ đoạn tuyên truyền rất nguy hiểm vì nó dựa trên cơ sở một số sai lầm.chúng cũng hy vọng bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.từng bước làm giảm sút sức mạnh đoàn kết trong Đảng.đòi thay đổi những nhà lãnh đạo Đảng.đòi thực hiện dân chủ. thù hằn cá nhân.chúng còn dựng chuyện.mâu thuẫn giữa nhân dân mới Đảng.Chúng tìm mọi cách tuyên truyền.xuyên tạc lịch sử nhằm đổi trắng thay đen.kích động mâu thuẫn nội bộ trong Đảng .giữa người cách mạng và kẻ phản dân.phối hợp giữa trong và ngoài nước để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền.nước.bất bình trong quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước. Hiện nay. Kẻ thù luôn dùng các biện pháp bịa đặt vu cáo để chống Đảng và Nhà nước ta.tham nhũng.cũng như những đối tác làm ăn với Việt Nam.các cơ quan nhà nước.cơ quan Trung ương và đại phương.nó lại núp dưới chiêu bài đấu tranh chống độc tài.hoặc chưa hòa hợp với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đi hẳn vào con đường chống Đảng và Nhà nước ta.tham nhũng.viện trợ và chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.lãnh đạo cấp cao.vu khống.chia rẽ trong nội bộ một số cấp ủy .Thâm độc hơn.gieo rắc sự hoài nghi.kích động gây chia rẽ nội bộ Đảng.Bằng thủ đoạn này.thiếu sót của ta.phủ nhận.làm cho một bộ phận cán bộ mất lòng tin vào TW Đảng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng.Nhà nước ta trong các thời kỳ.những mâu thuẫn.đòi lật án.làm cho nhân dân mất niềm tin và quay lại chống đối Đảng và Nhà nước .Nhà nước trung kiên bằng các phần tử phản động.gây nghi kỵ.cô lập được Việt Nam.nghi ngờ.trắng trợn vu cáo.chia rẽ nội bộ.gây tâm lý bất mãn.gây hoài nghi.công bằng xã hội…Vấn đề này đang là một trào lưu tiến bộ trên thế giới được cả loài người quan tâm Hai là.kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo.chống tiêu cực. Bọn phản động trong nước và quốc tế tung ra chiêu bài đấu tranh chống độc tài.tư tưởng vốn vẫn còn phân tán.lôi kéo những người mà chính trị.Bằng thủ đoạn này chúng hy vọng sẽ chia rẽ nội bộ Đảng.đòi dân chủ.sự bất bình trong các tầng lớp nhân dân.Mục tiêu của chúng là phủ nhận những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.công bằng để kích động.xuyên tạc thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhân dân ta.Bộ Chính trị.chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng và quần chúng .làm nản lòng một số bạn bè quốc tế.những người có thiện cảm.than phương Tây.xuyên tạc sự thật.

các phương tiện thông tin phong phú.ngành nghề .một chiều.chính sách của Đảng.bịa đặt vô căn cứ.phản bội trong hàng ngũ cách mạng.hoặc ít nhiều là sự thật rồi cường điệu.trí thức cỡ lớn.đảng viên cấp cao.các tầng lớp trẻ.làm suy yếu Đảng.những nhận xét. Bản chất hoạt động tuyên truyền của địch là bôi nhọ.”lời bàn” thiếu lý lẽ.trình độ dân trí ngày càng được nâng cao.gây mất đoàn kết trong đội ngũ cán bộ .chia rẽ nội bộ.số đông người xem.áp đặt.nhà văn có vị trí nhất định trong văn đàn đã viết thơ văn và tài liệu xấu bôi nhọ Đảng.làm mất lòng tin của đảng viên.Nhà nước ta.Một số trí thức thuộc nhiều ngành khoa học và một số nhà thơ.công nghệ kỹ thuật thông tin ngày càng hiện đại.thậm chí có người đã nhiều lần công khai phát biểu hoặc viết bài chống lại đường lối.biến chất. Trong quá trình chống phá chính trị.người nghe.trong những năm gần đây.xuyên tạc.phản bội chạy ra nước ngoài.cơ hội.chúng tìm mọi cách để tác động vào từng đối tượng.đa dạng.mơ hồ về lập trường quan điểm. 28 .xâm nhập vào nội bộ Đảng.những “viên tướng cầm quyền “ để tạo dựng lực lượng đối lập.cũ-mới.vu cáo chủ yếu của địch hiện nay là :dựa vào những chi tiết. Thực tế cho thẩy rằng.tô son trát phấn cho họ.Bởi vậy thủ đoạn bịa đặt.cố gắng vận động để trao giải thưởng quốc tế co số này nhằm khuếch trương ảnh hưởng của họ ở trong nước cũng như ngoài nước.bình luận tán rộng ra.đã có những phần tử thoái hóa .những đảng phái phản động thực hiện các vở diễn chống Đảng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng là đạo diễn. Các thế lực thù địch coi những phần tử này như “những hạt giống quý”.những nhân sĩ.nhất là bộ phận lãnh đạo cấp cao của Đảng.Chúng tìm đủ cách “o bế”.ở nước ta xuất hiện một số cán bộ.từng bộ phận dân cư.Chúng hy vọng tìm trong đám này những “ngon cờ tư tưởng”.nhân sự.tâng bốc họ là những “hiệp sĩ” những người “đi tiên phong cải tổ”.cán bộ và quần chúng nhân dân đối với Đảng.Mặt khác.Nhà nước.cơ hội xét lại.đảng viên như:phân biệt Bắc-Nam.Trong điều kiện hiện nay.đánh lạc hướng nhận thức.đi đôi với tăng cường móc nối.chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.quân sự-dân sự…thực hành phân hóa.giàtrẻ.đặc biệt chú ý đến phần tử bất mãn.Chúng ra sức kích động.lừa bịp.gắn bó nhiều năm với sự nghiệp cách mạng đã có biểu hiện dao động.làm thay đổi bản chất sự việc để nhân dân ta tin theo.những “nhân tố mới” trong sinh viên.thường xuyên phụ họa với những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Bản chất này trước sau không thay đổi nhưng tùy thuộc vào điều kiện tình hình cụ thể mà địch có thể thay đổi về giọng điệu và phương thức tiến hành cho phù hợp nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.những sự việc có thật.thồi phồng hoặc tô vẽ thêm .người đọc không dễ dàng chấp nhận những thông tin đơn giản .Chúng thúc đẩy các hoạt động chống phá ta về tổ chức.

hình thành các lực lượng chính trị đối lập.”Hội sĩ quan Đà Lạt”.xét lại chống Đảng đòi xét lại vai trò lịch sử của các lãnh tụ cách mạng.chính quyền tay sai Mỹ ở Sài Gòn sụp đổ . Rút kinh nghiệm từ những bài học ở Đông Âu và Liên Xô khi mà các phần tử cơ hội.phục hồi các tổ chức ngụy cũ.tiếp tục quan hệ với các thế lực phản động bên ngoài để hoạt động chống lại chế độ ta.”Hội ái hữu quân”.củng cố niềm tin quần chúng vào Đảng.trong đó một số mang màu sắc chính trị chống đối.bao gồm 97 vạn binh sĩ.ở Việt Nam kẻ thù cũng ráo riết chỉ đạo đòi xét lại nhiều sự kiện.bọn phản động trong nước đã tung ra nhiều tài liệu liên quan đến các vụ án chính trị trước đây.kèm theo đó là cuộc ngầm tron sô những phần tử cơ hội chính trị.ngụy quyền đông đảo.Hoạt động này tuy có gây ít nhiều sự hoài nghi trong một bộ phận cán bộ.Chính vì vậy.Nổi lên là các hoạt động tuyên truyền phát triển lực lượng của các tổ chức “Hội tù nhân chính trị”.phản bội trong Đảng .đảng viên và quần chúng nhưng về cơ bản chúng vẫn không thực hiện được ý đồ.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hết sức chú ý khuyến khích.việc các thế lực thù địch nuôi dưỡng và sử dụng những phần tử bất mãn .tập hợp quần chúng chống Đảng .Nhưng có một số người không chịu cải tạo.gần 28 vạn nhân viên ngụy quyền và đảng viên.”Hội thương phế binh”.tư tưởng.ngụy quyền.vụ án trong lịch sử.a là. 29 .Đáng chú ý là các hoạt động gặp gỡ .cơ hội thoái hóa.đảng phái phản động chưa chịu cải tạo hoạt động chống đối.có những đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước.qua đó củng cố đoàn kết nội bộ.nhóm tự phát hoạt động công khai.Xét trên bình diện chính trị .do ta sớm phát hiện âm mưu của địch và kịp thời đấu tranh vạch mặt kẻ thù.Lực lượng này tuy ít nhưng rất quan trọng.tham gia cải tạo và nay đa số đã trở lại cuộc sống bình thường.tài trợ để sử dụng số ngụy quân.quy tụ lực lượng .chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.Nhà nước và trong các tổ chức chính trị xã hội của Việt Nam để quay trở lại chống Đảng.trong chiến lược “diễn biến hòa bình” các thế lực thì địch đã và đang tích cực giúp đỡ.Một số hội.nuôi dưỡng .chống chế độ ta là một đòn tiến công nguy hiểm nhất.90 của thế kỷ XX.11 vạn cảnh sát.Vào những năm đầu thập kỷ 80.Phần lớn số ngụy quân . Sau cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975.nhất là ở các địa bàn trọng điểm và các vùng dân tộc thiểu số.”Hội thiếu sinh quân”.để lại một khối lượng ngụy quân.”Hội hướng đạo”.phần lớn họ đồng tình với sự nghiệp đổi mới.ngụy quyền đã ra trình diện .hội viên các tổ chức phản động .chỉ đạo bọn phản động trong và ngoài nước tăng cường hoạt động phá hoại chính trị nội bộ Việt Nam.xét lại.tìm cách lien lạc với các tổ chức phản động lưu vong để nhận tài trợ .phát triển và sử dụng lực lượng này để tạo dựng ngọn cờ về chính trị.

phần lớn là ở các nước tư bản phát triển.tác động chuyển hóa từ bên trong.nhất là bọn phản động hoạt động ở Tây Nguyên trong thời gian gần đây.phá hoại.gián điệp cho các thế lực thù địch.”tự do tôn giáo” xuất hiện ở một vài địa phương miền Nam.”đa nguyên.phần lớn có khuynh hướng hoạt động vũ trang lật đổ chính quyền như:”Mặt trận dân quân phục quốc “.Số này ra đi trong nhiều thời kỳ .Đây là một trong những mục tiêu chủ yếu của địch.huấn luyện để nắm đội ngũ cán bộ .Trong điều kiện mới. Những phần tử và tổ chức phản động “nội biên” này đã móc nối tiếp tay cho các tổ chức phản động “hải ngoại” âm mưu tổ chức hàng chục cuộc bạo loạn nhưng đều bị ta đập tan.mua chuộc khống chế cán bộ ta để cài cắm cơ sở nội gián nhằm cung cấp tin tức tình báo cho địch .Một số phần tử tiếp tục móc nối với các tổ chức phản động bên ngoài làm tình báo .chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động thông qua tổ chức mang tính chất “phi chính phủ” để tiến hành các hoạt động tình báo.một số tên phản động cũ và mới lại ngóc đầu dậy và thay đổi sách lược.”Phục quốc nội biên”.”nhân quyền”.một số 30 .với kinh nghiệm “dùng cộng sản để lật đổ cộng sản”.lấy cắp bí mật.”nhân quyền”.có tư tưởng than phương Tây làm nòng cốt cho quá trình chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam.gián điệp.tìm cách chia rẽ .hình thành các tổ chức phản động từ trong nội bộ ta.một số đã nhập cư từ lâu .các nhóm FULRO hoạt động vũ trang và một số tổ chức đấu tranh đòi “dân chủ”. Cùng với việc nuôi dưỡng.Trong những năm gần đây ở các tỉnh miền Nam đã hình thành hàng chục tổ chức phản động .tổ chức của chúng tan rã nhưng tàn dư của chúng vẫn còn.gián điệp.giúp đỡ bọn phản động trong nước. Những năm gần đây .vừa tìm mọi cách xâm nhập nội bộ ta gây cơ sở thu thập tin tức tình báo .vừa chống ta từ bên ngoài.được thực hiện bằng cách lôi kéo .Hoạt động ngầm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam đã được Mỹ và các thế lực thù địch tiến hành ngay từ khi khởi thảo “Kế hoạch hậu chiến”(năm 1968).từng bước đào tạo một đội ngũ cán bộ khoa học .”Mặt trận quyết tiến”.ủng hộ bọn phản động là kiều dân Việt Nam ở nước ngoài để chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.cán bộ quản lý nhất là quan lý kinh tế .các thế lực thù địch còn tìm cách lôi kéo . Quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.Thông qua các chương trình hợp tác.các thế lực thù địch còn rất chú trọng sử dụng các hoạt động ngầm:tổ chức các đường dây tình báo.Khuynh hướng chống phá chủ yếu của chúng bây giờ là lợi dụng sự mở rộng giao lưu quốc tế và dân chủ để hoạt động công khai .đào tạo .hợp pháp hoặc lén lút .Hiện nay ở nước ngoài có gần 3 triệu người Việt Nam sinh sống .phương thức hoạt động.đa đảng”.Phần lớn bọn phản động đã sa lưới pháp luật.bất hợp pháp đòi “dân chủ”.

tiến hành thâm nhập tư tưởng và tấn công tâm lý. vượt qua mọi khó khăn. Trong một văn kiện của Nghị viện Mỹ có nói rằng: “Điện đài. thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã. chính phủ Mỹ chủ yếu dựa vào “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ”.chế độ xã hội chủ nghĩa. hay trao đổi sách báo. “Đài Châu Âu tự do” và “Đài Tự do”. chỉ đạo trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trong giai đoạn hiện nay trên lĩnh vực báo chí. hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.đa số kiều bào ở nước ngoài. Cựu Tổng thống Ních-xơn thì nói: “Mỗi nguồn tin tức phương Tây xuyên qua tấm màn sắt của chủ nghĩa cực quyền (thông qua khách viếng thăm. Tổng thống Mỹ Ai-xen-hao đã nói rằng: “Chi một đô-la cho tuyên truyền bằng chi 5 đô-la cho quốc phòng”.kể cả một số người đã nhập quốc tịch các nước sở tại đều có tinh thần yêu nước. thực hiện âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình”. Âm mưu.…họ vẫn tìm cách chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.với hoàn cảnh nào . Nhưng nhìn chung. Trong việc tấn công tuyên truyền vào Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. xuất bản và nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Đỗ Quý Doãn Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Cập nhật: 21/6/2010) TCCSĐT . Trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam.văn hoá vừa công khai.Những năm qua . trắng trợn.nhất là sau khi Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội trên thế giới đang tận dụng thời cơ để phủ nhận những thành quả to lớn mà chủ nghĩa xã hội đã mang lại cho nhân loại trong gần một thế kỷ qua. phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. các thế lực thù địch đang tiến hành đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . hoặc qua đài phát thanh) sẽ đem lại niềm hy vọng cho hàng triệu người sau bức màn sắt đó.Trong tình hình hiện nay .phân hóa nên chúng đã chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng sau đây: Báo chí. thử thách hết sức gay gắt và đã thu được những kết quả quan trọng. cũng giống như nước thấm có thể làm mục nát nền móng ngục tù”.các thế lực thù địch xác định:hỗ trợ và sử dụng bọn phản động người Việt lưu vong để chống phá cách mạng nước ta là một hướng tấn công quan trọng.Nhưng trong số người Việt Nam ở các nước ngoài nhất là số người “di tản”.chúng đã tăng cường lợi dụng sức ép chống phá Việt Nam từ bên ngoài . phát thanh là thủ đoạn duy nhất đủ để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa”. một số nước kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa đã nỗ lực vượt bậc. 31 .chạy trốn hoặc mang nặng định kiến với chủ nghĩa cộng sản.Trong bối cảnh của tình hình quốc tế và trong nước hiện nay. Vì vậy. làm suy yếu và thủ tiêu các Đảng Cộng sản trên thế giới.đông khoảng hơn 1 triệu người ra đi sau tháng 4 năm 1975. trong đó trọng tâm là nhằm vào Việt Nam. phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang ở giai đoạn thoái trào. vừa che đậy bằng các thủ đoạn tinh vi.nội bộ bọn phản đông người Việt lưu vong bị tác động. và sẽ làm mục nát nền tảng của chế độ Liên Xô.không tham gia các hoạt động chống Đảng và chế độ ta.Dù ra đi trong thời kỳ nào. tạo dư luận để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn cầu Ngay từ những năm 50. tấn công các nước xã hội chủ nghĩa. việc tăng cường sự lãnh đạo. xuất bản là hết sức cần thiết và cấp bách.ý thức dân tộc. Sử dụng các phương tiện để tung ra quan điểm nhân quyền tư sản.

Phó Giám đốc “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” Ni-con-đớt nói toạc ra rằng: “Chúng ta phải phá hoại sự ổn định của Liên Xô và các nước vệ tinh. Nghị viện Mỹ đưa ra “Luật Trấn áp bạo động phản loạn”. mọi người có thể công khai diễn thuyết trong trường hợp nhất định.. khinh thường chính thể Mỹ. Đặc biệt. kích động tinh thần tôn giáo sau bức màn sắt hoạt động trở lại”. cái gọi là “tự do ngôn luận” chỉ là một thứ giả hiệu.. có thể thấy rõ. Đáng chú ý. quy định không được tự do ngôn luận có tính chất tượng trưng như miệt thị Quốc kỳ. hội họp. mà bị hạn chế bởi những điều kiện: thời gian. ở Anh. Nhà nước và nhân dân ta. trong đó phát bằng tiếng Nga hằng ngày 24 tiếng đồng hồ. hải lục không quân Mỹ. tài liệu và lợi dụng một số diễn đàn để tuyên truyền cho các quan điểm sai trái về “tự do”. đại thần. và cùng với hàng trăm tờ báo của các tổ chức phản động của người Việt ở nước ngoài. sách báo lăng mạ.văn hoá.. mỗi tuần phát 627 giờ. Chẳng hạn. để giúp cho giai cấp tư sản khi cảm thấy sự thống trị của mình bị đe doạ thì sẽ “có khả năng điều động quân đội đến đàn áp công nhân. dẫn đến bạo loạn. nếu biết được luật này chắc sẽ có nhận thức mới về tự do ngôn luận ở Mỹ. Họ có sự phân công giữa ba đài phát thanh. Đây thật sự là công cụ của các thế lực thù địch và phản động nhằm chống Đảng. Nước Mỹ có nhiều hạn chế đối với tự do ngôn luận. nhất là trên mặt trận tư tưởng . Âm mưu. “Đài Châu Âu tự do” và “Đài Tự do” chủ yếu là kích động thính giả Liên Xô và Đông Âu. Về cái gọi là “tự do ngôn luận”. chúng kích động một số người ở trong nước viết sách.. không được tự do ngôn luận dẫn đến tổn hại trật tự công cộng. dân chủ.. từ đầu năm 1997 đến nay. là sức mạnh nhen lên ngọn lửa trong đêm tối của xã hội cộng sản".. Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” (tháng 121987). Hiến pháp Mỹ thậm chí còn quy định nghị viện không được đưa ra luật pháp hạn chế tự do ngôn luận. ngược lại.. “đả đảo Nữ hoàng” hoặc tuyên truyền bạo lực cách mạng. Chúng ta phải tìm hết cách đóng một cái chêm vào giữa các nhà lãnh đạo các nước trong phe cộng sản làm cho họ bất mãn với nhau. gây sự xô xát giữa Chính phủ và nhân dân các nước đó. hoặc kích động nhân dân. thực hiện giới nghiêm. trong đó quy định rõ: “những ngôn luận. tác động đến một bộ phận có tư tưởng dao động ở trong nước. “dân chủ”. từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. xé thẻ quân dịch. Trong hiến pháp của các nước tư bản đều ghi công dân có quyền tự do ngôn luận. “Đài Tự do” chuyên phát vào Liên Xô bằng tiếng Nga và 11 ngôn ngữ các dân tộc ít người ở Liên Xô. Không phải như một số người nghĩ là ở đây muốn nói gì. nói thế nào cũng được. vào chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những người cho rằng ở nước Mỹ có tự do tuyệt đối. tự do và kinh tế thị trường phương Tây. tình hình nước Mỹ. ấn phẩm phản động từ nước ngoài gửi về. Các thế lực thù địch và phản động ở nước ngoài tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá chúng ta. “nhân quyền” tư sản. lập hội. ở Mỹ ngôn luận không có tự do tuyệt đối. 32 . đều bị nghiêm trị”. còn giữ lại rất nhiều điều kiện bảo lưu. tranh luận các vấn đề của nước mình và những vấn đề chung cùng quan tâm. địa điểm. “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” tập trung giới thiệu chính sách và tình hình xã hội nước Mỹ.”.“Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” là đài phát thanh đối ngoại lớn nhất của Mỹ. Từ đó. Ví dụ. Cả ba đài phát thanh đều xác định nhiệm vụ của mình là lật đổ chính quyền các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. làm chệch hướng con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta. kinh phí hoàn toàn do Chính phủ Mỹ cung cấp. Mỹ lập thêm “Đài Châu Á tự do”. nghi ngờ lẫn nhau. “Đài Châu Âu tự do” chuyên phát vào Đông Âu và các nước cộng hòa ven bờ biển Ban-tích thuộc Liên Xô. chia rẽ nội bộ Đảng và chia rẽ Đảng với nhân dân bằng những thủ đoạn tinh vi. thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực báo chí. Chúng ta phải nhóm lên ngọn lửa chủ nghĩa dân tộc. nhưng nếu có người hô “đả đảo Chính phủ nước Anh”. phạm vi. Cùng với việc phát tán các tài liệu. “tự do báo chí” của phương Tây Ở phương Tây. nâng số đài phát thanh có chương trình tiếng Việt ở nước ngoài lên 37 đài. Tổng thống Mỹ Ri-gân cho rằng: “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” là “lực lượng phi quân sự to lớn. xuất bản ở Việt Nam Các thế lực thù địch điên cuồng thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam. thậm chí có thể thóa mạ cả thủ tướng. xuất bản. tuyên truyền cho chủ trương của mình. xảo quyệt. báo. các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực. phát bằng ngôn ngữ của 6 nước châu Âu. thì sẽ bị bắt. trọng điểm trước mắt là các vấn đề về nhân quyền. Mũi nhọn thâm độc của chúng là tiến công vào chủ nghĩa Mác . Nhưng trong hiến pháp của các nước đó...

tính chiến đấu cao. phê phán các quan điểm sai trái. Kiên quyết đấu tranh. Phương hướng. truyên truyền trên báo chí.Hoạt động báo chí. mua chuộc một số người có tư tưởng dao động. lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực. hướng dẫn dư luận. Nhiệm vụ hàng đầu của báo chí. đảng viên thoái hoá biến chất. thiếu niên chúng ta. có lúc rất quyết liệt. V. hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu. nghệ thuật.Tiếp tục phát triển sự nghiệp báo chí. Nhà nước.Chúng tìm mọi cách tác động đội ngũ những người làm báo. cán bộ và thanh. tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. nhiệm vụ của báo chí. dân chủ. tính chân thật. chính sách của Đảng và Nhà nước. là vấn đề có ý nghĩa nguyên tắc lớn lao. xuất bản của Đảng cần phải tuyên truyền một cách vô điều kiện đường lối. Ngoài ra. cũng như quan niệm về giá trị để cám dỗ quần chúng nhân dân. thủ đoạn thâm độc đó. xuất bản là hết sức coi trọng công tác tuyên truyền. phức tạp. Trước tình hình đó. kiến thức rộng. phải “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”. mời đi thăm quan. đường lối. nước mạnh. xuất bản là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. xa rời tôn chỉ. tư tưởng Hồ Chí Minh. chống đối chế độ. đấu tranh chống các luận điệu thù địch. xuất bản trong đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực hình thái ý thức giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản còn lâu dài. Đây là công cụ quan trọng để củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa. các hình thức văn hóa. xuất bản phải tuân theo định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước. thông qua đó tăng cường quan hệ giữa Đảng và quần chúng. thiếu niên. luôn gắn bó với thực tiễn đất nước. Tích cực biểu dương nhân tố mới. . Chủ đề trung tâm của hoạt động báo chí. quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Tìm mọi cách tài trợ bằng hình thức các giải thưởng. góp phần tăng cường sự đoàn kết. khuyến khích việc sáng tác các tác phẩm phản ánh mặt trái của đời sống xã hội. xuất bản tuyên truyền một cách chính xác đường lối. Đặc biệt. phẩm chất đạo đức trong sáng. Không ngừng nâng cao chất lượng chính trị. Đảng vô sản từ trước tới nay vẫn coi sự nghiệp báo chí là vũ khí tuyên truyền rất lợi hại. lệch lạc khác. mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội. “nhân quyền”. xuất bản cần quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng đối với lĩnh vực này: . chính sách của Đảng. văn minh. từng bước hiện đại hóa. phải kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”. tham gia đấu tranh chống tham nhũng. . giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp. Để làm tốt vai trò. thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa. xã hội công bằng.Lê-nin. khoét sâu những khuyết điểm của một số cán bộ. xuất bản.Phải bảo đảm tính tư tưởng. văn học . Chúng mưu toan làm cho chúng ta từ bỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa. trọng điểm của chiến lược “diễn biến hoà bình” mà các thế lực phản động quốc tế tiến hành đối với các nước xã hội chủ nghĩa là trên lĩnh vực hình thái ý thức. chúng còn lợi dụng các kẽ hở trong quản lý.Người hoạt động báo chí. các văn nghệ sĩ. trước hết. “tự do”. tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc ngăn chặn “diễn biến hòa bình”.I. góp phần làm lành mạnh xã hội. góp phần củng cố sự ổn định chính trị của đất nước. Thấy được các âm mưu. tính chiến đấu và tính đa dạng. thù địch. điện 33 . tăng cường công tác thông tin. Báo chí. coi đó là khuyết điểm chung của cả bộ máy. xuất bản. lãng phí. mục đích và các biểu hiện tiêu cực. có bản lĩnh chính trị vững vàng. quan liêu. Lê-nin chỉ rõ: “Không có báo chí thì không thể tiến hành tuyên truyền. cổ vũ toàn diện và kiên định. khoa học và nghiệp vụ. nhiệm vụ của các hoạt động báo chí. nhất trí về tư tưởng. Đó là điều không thể xem nhẹ trong công tác Đảng. băng đĩa độc hại vào Việt Nam nhằm dần từng bước làm tha hóa về tư tưởng đối với thanh. bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc. giao lưu ở nước ngoài đối với những người có các tác phẩm chống đối chế độ. trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ cao. nhất là lợi dụng các tiến bộ kỹ thuật như mạng in-tơ-nét để đưa các ấn phẩm như sách. xuất bản. xuất bản. báo chí. nhiệm vụ của mình trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. tính nhân dân. Trong thông tin. chính trị và tinh thần trong nhân dân. Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng vai trò. Cần phải hiểu rằng. luôn luôn đi đầu trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác . những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí. khắc phục các biểu hiện thương mại hóa. chủ trương. Chúng dùng những chiêu bài như “dân chủ”. Bên cạnh đó. xa rời con đường xã hội chủ nghĩa. phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. phương châm và quan điểm chính trị của Đảng. văn hóa. . có trách nhiệm hình thành dư luận xã hội lành mạnh. đi đôi với quản lý tốt.nghệ thuật trong việc tuyên truyền.

có văn hóa.văn hoá của các thế lực thù địch. kiệm. hiểu đúng quy luật khách quan của sự phát triển xã hội. xuất bản phải là sản phẩm có chất lượng chính trị. có nhân. khiến cho họ. ủng hộ Việt Nam trong quá trình đổi mới. thủ đoạn “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . “dân chủ”. liêm. chủ trương. những hình thức quần chúng dễ tiếp thu và phương pháp thuyết phục thích hợp với từng đối tượng. xuất bản cũng phải ra sức tuyên truyền tinh thần yêu nước. Báo chí. Chúng ta cần làm cho dư luận xã hội tiến bộ giành được địa vị chủ đạo. hiện đại hóa. nắm vững chủ nghĩa Mác Lê-nin. đặc biệt là thanh niên hiểu và nhận rõ tình hình đất nước. hiểu rõ các âm mưu. vong bản. lập trường rõ ràng. dũng. ra sức tuyên truyền tư tưởng tiên tiến cộng sản chủ nghĩa. xuất bản là một mặt trận trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. quán triệt sâu sắc đường lối. Lực lượng nòng cốt. tâm lý vọng ngoại. góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” hết sức thâm độc và nham hiểm của kẻ thù. Phải quan tâm đến việc tuyên truyền nhằm xây dựng nền tảng tinh thần của con người và xã hội. văn hóa độc hại sẽ tràn ngập xã hội. bồi dưỡng. chí công vô tư. sân khấu. xa rời tôn chỉ. đào tạo. sai lầm. Làm tốt việc giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc rằng: Trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế. cũng là bộ phận hợp thành quan trọng của công tác tuyên truyền. chú trọng giáo dục truyền thống. sâu rộng. ngăn chặn xu hướng lai căng. Thực hiện chính sách đổi mới. có đạo đức. chất lượng khoa học và chất lượng văn hóa cao. bồi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ. bất chấp đạo lý. Làm tốt công tác thông tin. Nếu bản thân chúng ta vững vàng. cố gắng làm cho nó chuyển sang hướng đúng. tạo ra sự hiểu biết với quan điểm. Để chống “diễn biến hoà bình”. có tính thuyết phục cao trong toàn xã hội. thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa. góp phần xây dựng con người Việt Nam có lòng yêu nước. văn nghệ sĩ. đặc biệt là thủ đoạn sử dụng thế mạnh về thông tin đại chúng. Không thể căn cứ vào quy luật giá trị để lãnh đạo việc sản xuất các sản phẩm tinh thần. sùng bái đồng tiền. sắc bén. biên tập viên. quan tâm xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc. phải luôn luôn quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. định hướng hệ giá trị. Báo chí./. tư tưởng Hồ Chí Minh. xuất bản là cực kỳ quan trọng. xuất bản. pha tạp về văn hóa. mục đích trong hoạt động báo chí. lãnh đạo cơ quan chủ quản là một việc rất quan trọng và cấp bách. đồng thời cần chú ý tiến hành giáo dục. các văn nghệ sĩ. xuất bản cần ra sức tuyên truyền tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.Lê-nin. Điều đó tạo thành dư luận lớn mạnh có lợi cho việc bồi dưỡng một thế hệ người mới: có lý tưởng..ta.. tăng cường giao lưu. bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên. yêu chủ nghĩa xã hội. vai trò của báo chí. giữ vững phương hướng đúng đắn trong chỉ đạo dư luận. quyết không cho phép tự do lan tràn. phân định rõ địch . phương tiện nghe nhìn hiện đại để truyền bá quan điểm “tự do”. nâng cao trình độ tư tưởng. chúng ta phải không ngừng nâng cao cảnh giác. đội quân chủ lực và tiên phong là đội ngũ phóng viên. truyền bá hệ tư tưởng Mác . Nếu làm khác đi. để làm giàu có thêm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. chúng ta cần kiên quyết phê phán. tích cực bồi dưỡng tinh thần tập thể. quan điểm của Đảng. coi thường các giá trị nhân văn. phấn đấu làm sao cho sản phẩm báo chí. trí. biên tập viên. đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá của nhân loại. Hình thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới phù hợp với bản sắc dân tộc và yêu cầu của thời đại. Giáo dục. hợp tác văn hóa.ảnh. 34 . khắc phục tâm lý tự ti dân tộc. Đối với những dư luận phản động. Cảnh tỉnh để mọi người hiểu sản phẩm văn hóa tinh thần của chủ nghĩa xã hội không được thị trường hóa. tuyên truyền nguyên tắc lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích Nhà nước và những phẩm chất của người cộng sản: cần. việc thực hiện được hay không chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn của chúng. dẫn dắt những dư luận lạc hậu. giới thiệu văn hoá dân tộc Việt Nam để nhân dân thế giới hiểu Việt Nam. làm biến chất dần nền văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam. Rõ ràng.. “nhân quyền” tư sản. chắc chắn có thể đẩy lùi được nguy cơ “diễn biến hoà bình”. nghề nghiệp. Khắc phục xu hướng thương mại hóa. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thiết thực.. chính. tuyên truyền đối ngoại để mở rộng giao lưu văn hóa với nước ngoài. Trong cuộc đấu tranh này. có kỷ luật. báo chí. . Tăng cường giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa cho quần chúng nhân dân. phê phán lối sống buông thả. thuần phong mỹ tục.

Sinh viên là lực lượng trẻ. cao đẳng trong và ngoài nước được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin mới. .“DBHB” của địch còn thông qua các hội thảo quốc tế. nhiều sinh viên đã phát hiện và đấu tranh trực diện đối với việc tuyên truyền. tập trung về các trung tãm kinh tế. lôi kéo. Về chính trị. lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật quan trọng trong tương lai của đất nước. song khả năng phân tích và chọn lọc lại chưa cao. họ lại vừa mới tốt nghiệp phổ thông. Tuy nhiên. dễ bị lôi kéo. để phòng chống âm mưu “DBHB” trong sinh viên.Đưa các ấn phẩm văn hoá đồi trụy. tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên.. Những âm mưu và thủ đoạn thực hiện “DBHB” trong sinh viên trong những năm vừa qua là: . Nghĩa là. nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. . vừa ra khỏi sự quản lý. đi làm gia sư. họ vừa mới có cuộc sống tự lập. mua chuộc. sinh viên còn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức đảng. Về khoa học. làm cơ sở cho những vụ gây rối trật tự an ninh trong đời sống sinh viên và trong xã hội. với âm mưu thủ đoạn “DBHB” chúng đã len lỏi vào các ký túc xá sinh viên. kèm cặp chặt chẽ của thầy cô giáo ở nhà trường và bố mẹ. mê tín dị đoan trong sinh viên để thực hiện “DBHB” . Về văn hoá. các trường đại học. đây là điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập.Lợi dụng tín ngưỡng. giảng đường. giàu ước mơ hoài bão. Họ rất nhanh nhạy trong việc tiếp thu các thông tin mới trong khoa học.. lập trường tư tưởng còn chưa vững vàng. nhiều sinh viên còn học thêm ngoại ngữ. sinh viên còn đang trong giai đoạn tìm kiếm tri thức để tự khẳng định mình. sinh viên còn ít được bồi dưỡng. Họ xuất thân từ các giai tầng khác nhau của mọi miền đất nước. trí tuệ và tài năng của mình cho sự nghiệp CNH. cao đẳng và trên các hệ thống truyền thông. có mong muốn vươn lên nắm băt các tri thức nhân loại để trong thời gian dài tự hoàn thiện mình về mọi mặt. Với đặc điểm và vai trò của sinh viên như đã nêu trên.. của các trường đại học. trên Internet. đang phát triển mạnh mẽ về thể chất và tinh thần. Họ sẽ đóng góp sức lực. không ít sinh viên còn mơ hồ về chính trị.. Ngoài ra. về sống chung trong ký túc xá hoặc trọ học trong các gia đình xung quanh các trường đại học và cao đẳng. phản động vào trong sinh viên. Sinh viên là lực lượng tiêu biểu của tuổi trẻ. sinh viên là đối tượng mà các thế lực thù địch thực hiện ''diễn biến hoà bình'' (“DBHB”). sẽ bị các thế lực thù địch lôi kéo và băng hoại bằng “DBHB”. nhằm mục tiêu chống phá cách mạng trong hiện tại và tương lai. . Tuy nhiên. vi tính. nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tư tưởng. tư tưởng đối với sinh viên của các thế lực thù địch vừa qua. Từ thực tiễn hoạt động chống phá về chính trị. HĐH đất nước. cao đẳng cần 35 . Ngoài ra. xuyên tạc.. lôi kéo sinh viên vào con đường lầm lạc chống Đảng.“DBHB” của địch thâm nhập vào tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên nhằm phá vỡ các tổ chức này. thông qua các hệ thống truyền thông... hàng ngày sinh viên được tiếp thu tinh hoa nhân loại trên nhiều lĩnh vực: khối kiến thức khoa học đại cương. do đó phần lớn họ ít hay nhiều còn mơ hồ về chính trị. thiếu kinh nghiệm. tự quản và tập thể. kích động. cũng như những luồng tư tưởng mới trong xã hội. chống lại nhân dân Việt Nam. Ngày nay. Những hoạt động nhằm thực hiện âm mưu “DBHB” đối với sinh viên trong thời gian qua trên lĩnh vực chính trị tư tưởng là thường xuyên liên tục và bằng nhiều phương pháp tuyên truyền. các thành phố và thị xã để sống và học tập. tiên phong. Nhưng với sự nhanh nhạy và bản lĩnh vững vàng của mình. nếu không có sự định hướng họ dễ bị lệch lạc. kích động của chúng một cách có hiệu quả. kiến thức chuyên sâu (khối kiến thức nghề nghiệp) trong trường đại học.“DBHB” của địch đối với sinh viên thông qua các chương trình học bổng.. của khoa và của nhà trường (trực tiếp là phòng công tác sinh viên). trong trường đại học sinh viên chịu sự quản lý của lớp. đến các hội thảo khoa học. nên dễ dao động. Sinh viên là đối tượng trong các trung tâm giao lưu của xã hội. với mức thu nhập của gia đình rất khác nhau. Về tổ chức.

Thời lượng của các môn học này đã hợp lý. niềm tin vào Đảng.Có chế độ chính sách đầy đủ hợp lý và toàn diện về học bổng. song điều quan trọng là phương pháp giảng dạy các môn học đó sao cho có hiệu quả. Nếu chúng ta làm tốt công tác giáo dục cho sinh viên. tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trao đổi để nhận thức tri thức khoa học cả về lý luận và thực tiễn. làm cho sinh viên thấm nhuần quan điểm: Đảng. lý tưởng. chúng ta phải giáo dục cho mọi sinh viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng.Tăng cường cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hoá.Lênin. khách quan. xây dựng lực lượng nòng cốt trong sinh viên. nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên trong các nhà trường. mục tiêu là giáo dục cho sinh viên sống và làm việc theo pháp luật. cao đẳng càng nặng nề hơn trong việc chăm lo đời sống vật chất. tích cực. súc tích về lý luận. Tư tưởng Hồ Chí Minh. Những công việc cần làm ngay là: . có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê cao. để đề ra biện 36 . Chúng ta phải thừa nhận rằng. dân tộc có quan hệ chặt chẽ với chế độ XHCN. Bốn là. gần gũi quần chúng. đây là kẽ hở để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “DBHB” trong sinh viên. lệ phí.Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm: thư viện để thu hút sinh viên vào học tập và nghiên cứu khoa học nhiều hơn nữa. học phí. tư tưởng sai trái. lệch lạc và làm rõ âm mưu thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch để sinh viên có biện pháp phòng ngừa. để trong bất kỳ tình huống nào ta cũng nắm bắt được đối tượng. Ban Giám hiệu các trường đại học. Ba là. tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác. đất nước. Bằng nhiều hình thức. với nhiều biện pháp.. có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh. thướng xuyên giáo dục chính trị tư tưởng để sinh viên tự xác định cho mình về vị trí. theo bản sắc văn hoá đân tộc. chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên. . thể thao hợp lý và đúng định hướng chính trị của Đảng và Nhà nước. thế giới quan và đạo đức cộng sản: các giá trị truyền thống dân tộc. có ý chí vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập. giản dị.Cải tạo điều kiện sinh hoạt trong các ký túc xá. tăng cường thời lượng thảo luận. cao đẳng cần tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần cho tổ chức Đoàn và Hội Sinh viên của trường hoạt động. sinh động. từ đó họ phải kiên định với con đướng CNXH mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra. Theo chúng tôi. Nhà nước và chế độ XHCN cho sinh viênl đồng thời phê phán những quan điểm. . đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên hiện nay vẫn còn nhiều thiếu thốn.thực hiện tốt các giải pháp sau: Một là. tư tưởng Hồ Chí Minh. có uy tín và tích cực trong công tác Đoàn. chủ trương đường lối chính sách. Nội dung hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên phải phong phú. cao đẳng phải xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. . giảm tới mức tối thiểu việc đóng góp của sinh viên. âm mưu và biện pháp “DBHB” của chúng. nghiên cứu khoa học.. các môn học: Chính trị Mác-Lênin. thiết thực. thì kẻ thù dù có nham hiểm và thâm độc đến đâu cũng thất bại trong âm mưu “DBHB” về mặt chính trị tư tưởng đối với sinh viên. Cần xây dựng lực lượng nòng cốt trong sinh viên. Phòng chống âm mưu “DBHB” về chính trị tư tưởng đối với sinh viên có nhiều lực lượng tham gia. nhiệm vụ của Ban Giám hiệu các trường đại học. vai trò và nhiệm vụ của mình. Hiện nay. năng động. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là những môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của bậc đại học và cao đẳng. Giáo dục nâng cao nhân sinh quan. họ là những sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Hai là. công tác Hội và gần gũi với quần chúng. Muốn làm được điều đó. Vì vậy. nhưng phải tạo điều kiện để họ tự chống âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch là tốt nhất và hiệu quả cao nhất. pháp luật của Đảng và Nhà nước cho sinh viên. tinh thần cho sinh viên. có trình độ chuyên môn cao. cần giảng ngắn gọn. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên trong các trường đại học.

.Ngay từ khi còn thực hiện cuộc Chiến tranh lạnh. tuy còn nhiều khó khăn. mất cảnh giác với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuất hiện khá phổ biến ở các nước Đông Âu và Liên Xô thời kỳ này đã lấn át tư tưởng. hòa bình. hiện đại hóa. ráo riết chống các nước xã hội chủ nghĩa. càng dẫn tới khủng hoảng trầm trọng hơn. chủ nghĩa đế quốc hoàn thiện chiến lược "diễn biến 37 . mà cả trong toàn bộ hoạt động thực tiễn của chúng ta trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. có kỹ thuật. các thế lực thù địch tiếp tục chống phá. hợp tác và phát triển. cải tổ sai lầm. Năm là. Chiến lược "phản ứng linh hoạt" với chính sách "mũi tên và cành ô liu" những năm 60. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của các mạng Việt Nam. tìm mọi cách xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào. sau những năm điều chỉnh. phong trào cộng sản và cánh tả vẫn gặp nhiều khó khăn gay gắt. và khi thực hiện đường lối cải cách. Tư tưởng hòa bình chủ nghĩa. hợp tác bình đẳng. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình. quan điểm đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp. Trong bối cảnh và đặc điểm đó của tình hình quốc tế. hợp tác và phát triển. hoạt động can thiệp. cao đẳng thực hiện nhiệm vụ giáo dục-đào tạo đội ngũ cán bộ tương lai của đất nước có trình độ khoa học. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.. Xu thế lớn không thể đảo ngược là hòa bình. Trong đó. đấu tranh giai cấp. khủng bố. phát triển và tiến bộ xã hội đang diễn ra sôi động. Tuy nhiên. quản lý của Nhà nườc là những định hướng. chiến lược "diễn biến hòa bình" được coi là biện pháp hữu hiệu hàng đầu. đã được triển khai liên tục. đánh bại chiến lược “DBHB” của các thế lực thù địch đối với nước ta. tiếp tục diễn ra ngày càng phức tạp. hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay diễn ra trong bối cảnh và tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc. Trong khi đó. quản lý của Nhà nước với các trường đại học. Hai yêu cầu trên không tách rời và mâu thuẫn nhau. trong đó. Sự lãnh đạo của Đảng. tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên. song cuộc đấu tranh dân tộc. mà xuyên thấm vào nhau không chỉ trong tư duy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.. Đảng ta đã khẳng định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”. kiên quyết và tỉnh táo đấu tranh làm thất bại âm mưu. Cuộc cách mạng XHCN do Đảng lãnh đạo là cuộc cách mạng sâu sắc. vì nó tạo ra nguồn nhân lực cao cấp. từ đó.. Lợi dụng cơ hội này. chạy đua vũ trang. đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. 2 . là bạn. cải cách. . cùng có lợi với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị.pháp phòng chống hiệu quả nhất. lật đổ. tôn giáo. tiến hành đổi mới. song đã có những bước tiến và dấu hiệu mới. nhanh chóng khắc phục nguy cơ tụt hậu. nhưng một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa vẫn kiên định mục tiêu. đẩy mạnh công nghiệp hóa. Phong trào cộng sản. ý chí cách mạng. nhiều nước xã hội chủ nghĩa bắt đầu lâm vào khủng hoảng. vì vậy. đối đầu về quân sự. Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ. nhân dân thế giới đang đứng trước những vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận mệnh loài người. dân chủ. phòng chống “DBHB” trong giáo dục và đào tạo cũng là nhiệm vụ cấp bách và hàng đầu. có năng suất cao đáp ứng cho nhu cầu CNH. cao đẳng. quan trọng. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Bước vào những năm 80 của thế kỷ XX. dân chủ. HĐH đất nước trong hiện tại và tương lai. đa dạng hóa quan hệ. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. đa phương hóa. Điều đó không phải do chúng ta gán ghép hay suy diễn mà thể hiện rõ trong các âm mưu chiến lược của chủ nghĩa đế quốc từ những năm 50 của thế kỷ XX.Công cuộc đổi mới. tiếp tục trụ vững và phát triển. chúng ta chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập. chống khủng bố. Trong điều kiện và đặc điểm đó. đẩy lùi nguy cơ chiến tranh. lý tưởng. giành được những thành tựu mới. các nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản ngày càng mở rộng trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. độc lập dân tộc. do sai lầm kéo dài về nhiều phương diện. đã từng góp phần trực tiếp làm sụp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu những năm trước đây và đang tìm mọi cách tiếp tục hòng làm lung lay dẫn tới sụp đổ các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay. tự chủ. độc lập dân tộc. chủ nghĩa tư bản. nổi lên hàng đầu là giữ gìn hòa bình. công nhân quốc tế và cánh tả đang có nhiều nỗ lực vượt qua thử thách để dần từng bước khôi phục. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm tới giáo dục và đào tạo. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã sử dụng các biện pháp "diễn biến hòa bình" hỗ trợ cho phương thức vũ trang chống các nước xã hội chủ nghĩa. có kỷ luật. là cơ sở để các trường đại học. chiến lược "răn đe thực tế" với chính sách "cây gậy và củ cà rốt" những năm 70 của chủ nghĩa đế quốc.xã hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. xung đột sắc tộc. đồng thời đề cao cảnh giác. xung đột vũ trang. toàn diện trên nhiều lĩnh vực. đã đạt được sự ổn định và có bước phát triển. chiến tranh cục bộ.

"phi chính trị hóa" để vô hiệu hóa quân đội và công an. vì thế phải thay thế bằng chế độ chính trị đa đảng! Từ đó. dùng họ làm "cơ sở". nhưng như họ đã từng tuyên bố. các tổ chức quốc tế đã 38 . từ đó làm biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và tha hóa con người. tìm mọi cách nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối. 1990. đòi đa nguyên. "tôn giáo" để gây mâu thuẫn nội bộ. chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm chống đến cùng chủ nghĩa xã hội là không thay đổi. xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Họ lợi dụng những kẻ cơ hội. tiến tới chi phối. lũng đoạn. phát huy tối đa nội lực và bản sắc dân tộc. phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ lôi kéo một bộ phận quần chúng vào các cuộc bạo loạn chính trị. Các thế lực thù địch bỏ ra nhiều công sức và cả tiền bạc để lôi kéo. "không đánh mà thắng" hoặc "một cuộc cách mạng nhung". đó là "một cuộc chiến tranh không có khói súng". làm suy yếu. Nhận rõ bản chất. là "bóp nghẹt dân chủ". chệch hướng phát triển của nền kinh tế. so với các chiến lược và mục tiêu trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. cơ hội chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. Về bản chất. Sáu là. có nghĩa là. dẫn tới biến chất cả một xã hội. tranh thủ sức mạnh thời đại để phát triển đất nước. tập hợp "những người bất đồng chính kiến". Điều đó có nghĩa là mục đích cuối cùng của chiến lược "diễn biến hòa bình" là xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa. mục đích trên của chiến lược "diễn biến hòa bình". đạo đức để chia rẽ. Các nhà lý luận của chiến lược "diễn biến hòa bình" cho rằng. đưa các mối quan hệ quốc tế phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở giữ vững độc lập. "dân tộc". vì vậy. đặc biệt là chính trị. chuyển hóa văn hóa. thực hiện đa nguyên chính trị. đòi thực hiện nhân quyền và dân chủ kiểu tư sản. 3 . Hai là. rõ ràng là "diễn biến hòa bình" và cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" thực chất là một cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong giai đoạn mới. gây mất ổn định về chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. khuyết điểm của Đảng. Như vậy. Thủ đoạn thường xuyên được sử dụng là lợi dụng. Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và chân thành cảm ơn các nước. Đến năm 1989. đòi phi chính trị hóa bộ máy nhà nước. Thủ đoạn họ thường dùng là xuyên tạc lịch sử. đa đảng nhằm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. phủ nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản. "nhân quyền". Đảng. bạo loạn lật đổ đánh đòn quyết định làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở các nước này. đó là "chiến thắng không cần chiến tranh". Năm là. thực chất là những phần tử chống chủ nghĩa xã hội. kích động những vấn đề "dân chủ". khống chế kinh tế. lối sống xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo và các giá trị phương Tây. phá hoại Đảng từ bên trong" (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng). xóa bỏ chủ nghĩa Mác . Ba là. tự chủ. chủ nghĩa đế quốc đã dùng các thủ đoạn "diễn biến hòa bình". họ vẫn tiến hành một cuộc chiến tranh. Đảng. khi nội tình các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô đã bộc lộ toàn diện sự khủng hoảng trên tất cả các lĩnh vực.hòa bình". Để đạt được điều đó. tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu. đạo đức. về bản chất sâu xa. phản bội về chính trị hoặc thoái hóa về phẩm chất. làm suy yếu. Nhà nước và nhân dân ta đã vạch trần: "thế lực chống chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc luôn chĩa mũi nhọn vào Đảng. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định các mục tiêu cơ bản sau: Một là. Bốn là. mục tiêu phải đạt tới là tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương và coi đó là khâu đột phá của chiến lược "diễn biến hòa bình". Những mục tiêu cơ bản trên có quan hệ chặt chẽ với nhau và nếu để cho các thế lực thù địch thực hiện được thì điều không tránh khỏi là họ sẽ đạt mục đích cuối cùng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. văn hóa và xã hội.Lê-nin để thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản trong các nước xã hội chủ nghĩa. coi đó là chiến lược cơ bản để giành thắng lợi cuối cùng. "nội ứng" cho việc thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình". "cách mạng sắc màu". Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại. thổi phồng sai lầm. Trong tình hình và thời cơ mới. Luận điệu được sử dụng thường xuyên là đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo là "độc tài". đa đảng đối lập trong các nước xã hội chủ nghĩa. phủ nhận thành tựu cách mạng. kinh tế. chiến lược này chỉ thay đổi phương thức và thủ đoạn.Thời gian qua.

hỗ trợ. chống phá. "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị được các thế lực thù địch coi là trận tuyến hàng đầu trong chống phá ta. gây bạo loạn lật đổ. đồng thời quảng cáo cho mô hình "xã hội dân chủ" và khả năng đi theo "con đường thứ ba" phi xã hội chủ nghĩa. đất nước ta đã không sụp đổ theo. thù địch tìm mọi cách để chống phá hòng làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. các hoạt động mậu dịch.. quốc phòng. toàn bộ vũ khí của chúng ta. thực chất là gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng Việt Nam. Điều đó đã làm thất vọng các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội và với đất nước. trong quan hệ quốc tế. Không khuất phục được nhân dân ta bằng vũ lực. Trên lĩnh vực tư tưởng. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. phản động tập trung phản kích. định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam có một vị trí hết sức quan trọng về địa . phản động tập trung mọi cố gắng để chứng minh sự "lỗi thời" của chủ nghĩa Mác Lê-nin. thực hiện "không đánh mà thắng". 39 . đột phá để thực hiện ý đồ chiến lược làm chuyển hóa từ bên trong và bên trên của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta. sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã. tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt..có sự phối hợp. Nhà nước và nhân dân ta. Do vị trí đó. đối ngoại nhằm chuyển hóa dần từ bên trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. vào nội bộ ta. đó là âm mưu cơ bản. dùng "diễn biến hòa bình" kết hợp bạo loạn lật đổ để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. dân tộc ta. vững bước tiến lên trong một thế giới đầy biến động phức tạp và khó lường.chính trị. ngoại giao làm hậu thuẫn. tư tưởng làm hàng đầu. địa . Chúng còn vu cáo Đảng ta đã "đem chủ nghĩa Mác . tình cảm. Về mặt địa lý. chủ nghĩa đế quốc. toàn vẹn lãnh thổ. xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội. gượng ép vào Việt Nam". hợp tác trong sáng. thống nhất. Khẳng định nhất quán điều đó không hề mâu thuẫn với thái độ của chúng ta là chủ động ngăn chặn. đảng viên và quần chúng để nhằm tạo ra sự phân hóa. chủ quyền. phản ánh bản chất chống chủ nghĩa xã hội của các thế lực phản động. hội nhập. ngọn cờ đầu tiên của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. ngày càng có hiệu quả với Đảng. Âm mưu đó được thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể. tạo ra một "khoảng trống tư tưởng" trong cán bộ. lợi dụng các quan hệ quốc tế. "đi dưới hai làn đạn".. từ đó tạo điều kiện thuận lợi du nhập hệ tư tưởng tư sản vào quần chúng. phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác . không thay đổi. thù địch. "tôn giáo". xung đột trong đời sống tinh thần.. không chút mơ hồ rằng. xâm phạm độc lập. lấy chính trị. quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng". thay đổi mục tiêu. giao lưu. các thế lực thù địch đã và đang chống phá Việt Nam toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế. "dân tộc". bạo lực vì thất bại trong các cuộc chiến tranh xâm lược từ năm 1945 đến năm 1975. Thời gian qua.kinh tế và địa . sự tiếp tục tồn tại và phát triển của một nước xã hội chủ nghĩa và của một Đảng Cộng sản cầm quyền ở Đông Nam á làm cho các lực lượng chống cộng. phủ định nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác . an ninh. các thế lực phản động. đảng viên và nhân dân ta. hợp tác. hữu khuynh. trong cán bộ. tư tưởng. Đây là hoạt động mũi nhọn.chiến thắng không cần chiến tranh". văn hóa. thù địch tìm mọi cách thực hiện âm mưu này hòng "phá vỡ thế đồng nhất một khối của Đảng Cộng sản Việt Nam" và "làm cho phân tán chế độ cộng sản Việt Nam thành nhiều trào lưu đối kháng nhau" như tuyên bố đầy tham vọng và ảo tưởng của một số kẻ phản động là người Việt sống lưu vong. kích động các khuynh hướng cơ hội. giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu. an ninh quốc gia và ổn định chính trị của nước ta. đối lập. phân liệt. Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở khu vực Đông Nam á. Chúng nuôi dưỡng. làm tan rã Đảng Cộng sản Việt Nam. lâu dài.Lê-nin áp dụng máy móc. các thế lực phản động. đã đổi mới thành công. thù địch thay đổi phương thức.quân sự. Ních-xơn đã xác định "Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất. thủ đoạn. phản động coi Việt Nam là một trong những trọng điểm để chống phá.Lê-nin. tâm lý của xã hội. Trong cuốn sách "1999 . tiến tới thực hiện "đa nguyên chính trị". "nhân quyền" làm ngòi nổ kết hợp với răn đe. Để thực hiện âm mưu trên. mà ngược lại. "đa đảng đối lập". kinh tế làm mũi nhọn. tư tưởng. Đánh phá vào chủ nghĩa Mác . Các thế lực thù địch. để chống phá. Cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" nằm trong nhiệm vụ lớn trên đây. tư tưởng Hồ Chí Minh để nhằm phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng ta và của xã hội ta. hành động can thiệp vào công việc nội bộ. Phải nhận rõ. chính trị.Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. viện trợ. các thế lực thù địch.Lê-nin. dao động. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống chủ nghĩa xã hội.

chúng đưa nhiều thông tin sai lệch.an ninh và đối với lực lượng vũ trang.. tạo dựng các "nguyên cớ" trong các lĩnh vực này để gây rối. bí mật và thâm độc nhằm làm cho lực lượng vũ trang xa rời mục tiêu.. làm tha hóa một bộ phận cán bộ. kể cả gây sức ép chính trị. tờ rơi. xuyên suốt mà các thế lực thù địch tập trung phá hoại bằng nhiều thủ đoạn hết sức đa dạng. lý tưởng cách mạng. các thế lực thù địch tìm mọi cách du nhập lối sống. đồng thời là một sự thật rằng. phủ nhận thành tựu cách mạng nhằm đổi trắng thay đen. là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. làm mất dần vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. liên doanh. các thế lực thù địch ra sức nêu vấn đề tôn giáo.hợp tác. từng bước can thiệp nội bộ và tạo sự chuyển hóa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. liên kết. vụ lợi. trắng trợn vu cáo. vị kỷ. Nhưng lợi dụng chủ trương đó để thực hiện ý đồ chỉ chú trọng đầu tư. lôi kéo.. văn hóa. trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lĩnh vực quốc phòng . cùng có lợi của nhiều nước và nhiều tổ chức kinh tế quốc tế đã tạo thuận lợi và thời cơ cho sự phát triển kinh tế Việt Nam những năm qua. băng hình. tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. xuyên tạc lịch sử. giữa người cách mạng và kẻ phản dân. Tham vọng ngông cuồng mà đầy ảo tưởng của họ là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối. Hiện nay. cùng với các âm mưu. liên kết. bạo loạn. làm cho kinh tế Việt Nam lệ thuộc dần vào các trung tâm kinh tế quốc tế. sách báo. Phát triển kinh tế tư nhân như là một trong những động lực của nền kinh tế là cần thiết và đúng đắn. tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác . tìm cách làm suy yếu. đua đòi. Sự hợp tác kinh tế bình đẳng. thủ đoạn trên. Hiện nay. hạ bệ thần tượng và các nhân vật lịch sử. Thông qua các hoạt động đầu tư. vẫn có những mưu đồ.. nhằm tạo ra một thế hệ mất gốc.Lê-nin".Các thế lực thù địch còn tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống Việt Nam. thích ăn chơi. nhân quyền. để từng bước làm chệch định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường.. các thế lực thù địch xác định lĩnh vực quốc phòng . các lực lượng phản động bên trong và bên ngoài phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa một số lượng lớn tài liệu.Lê-nin. đạo đức. suy thoái về đạo đức. không phải chủ nghĩa xã hội" và "không có ảnh hưởng của tư tưởng Mác . phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phản tuyên truyền. thù địch. Gần đây. Song. thực dụng. Đảng. kích thích các tệ nạn xã hội phát triển. làm xói mòn nền tảng và các giá trị đạo đức. Cũng có một số cán bộ đã bị mua chuộc. viện trợ. Cũng có những thế lực. lợi dụng các hoạt động kinh tế để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" một cách mềm dẻo.. hưởng lạc. dân chủ để gây rối.an ninh và lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu trọng yếu phải tập trung làm suy yếu và phá hoại. sự khẳng định đó không trái với một nhận định. Thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế nước ta theo hướng tư bản chủ nghĩa.. lý tưởng yêu nước và chủ nghĩa xã hội. trên mạng in-tơ-net. "Phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang là mục tiêu lâu dài. đặc biệt trong những "thời điểm nóng" và bất ngờ. kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo. liên doanh.. văn hóa tư sản vào nước ta. đồi trụy vào nước ta. qua đó tác động rất xấu đến nhận thức. lẫn lộn giữa công và tội. Một số vụ việc xảy ra trong thời gian qua thể hiện rất rõ các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề tôn giáo. dân tộc. bịa đặt. làm biến đổi dần cơ sở kinh tế . Nhà nước không kiểm soát. để thực hiện mưu đồ đen tối của chúng. bị tha hóa dẫn tới biến chất về chính trị. thông qua các hoạt động kinh tế . vô liêm sỉ. chúng còn dựng chuyện bôi nhọ thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách trắng trợn. phá hoại. các thế lực phản động đã đồng thời sử dụng một nhóm kẻ phản động người Việt Nam ở nước ngoài móc nối với các tổ chức phản động trong nước. tình cảm. ý định đen tối. băng nhạc có nội dung phản động. Đặc biệt. kích động các đối 40 . Cần phải khẳng định rõ ràng điều đó. điều hành được nền kinh tế cũng là một ý đồ được các thế lực thù địch tìm nhiều cách để thực hiện trong thời gian qua. lối sống do rơi vào cạm bẫy kinh tế của các thế lực phản động. nhân quyền. tài trợ. đặc biệt là thế hệ trẻ. đảng viên. êm thấm nhưng rất thâm độc và nguy hiểm. mất phương hướng. đưa nền kinh tế nước nhà phát triển chệch định hướng xã hội chủ nghĩa lại nằm trong âm mưu lâu dài của chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế đối với nước ta của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội. làm cho văn hóa của chúng ta đi chệch mục tiêu. dân tộc. hỗ trợ. lối sống của một bộ phận cư dân mạng. văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác đó. Lợi dụng những vấn đề nhạy cảm làm ngòi nổ. để đặt ra những điều kiện ràng buộc về chính trị. phá hoại ổn định chính trị đất nước. Để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình".xã hội của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. đầu tư. vô hiệu hóa. không làm tròn vai trò lực lượng nòng cốt trong đấu tranh. Để phá hoại an ninh quốc gia. thúc đẩy kinh tế tư bản tư nhân phát triển và cố tình phủ định. thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người. độc hại để nhiều người có thể truy cập. cố tình cho rằng "con đường Bác Hồ đã chọn là con đường dân tộc.

Trong cuộc đấu tranh này. đẩy lùi. lật đổ là quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng và Nhà nước ta. sau khi được cán bộ. Hai là. lấy xây vững mạnh là chính. tổ chức 41 . Đó là hai mặt quan hệ chặt chẽ với nhau bảo đảm cho thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". nghi ngờ cho rằng. giữ được bản sắc văn hóa dân tộc và giữ được chế độ xã hội chủ nghĩa. Tách rời hay đối lập hai nội dung đó sẽ dẫn tới sai lầm trong nhận thức. của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. tư tưởng. Kẻ thù âm mưu chống phá ngầm từ bên trong. mất cảnh giác.. Thực tiễn những năm qua đã chứng minh rằng.Thực tiễn đã chỉ ra rằng. tích cực. văn hóa. súng đạn. ý đồ. rõ ràng rằng.. không tích cực. mọi tổ chức và mỗi người dân cần đề cao cảnh giác. nếu lơ là. xã hội. toàn quân và của cả dân tộc ta nhằm bảo vệ độc lập dân tộc. dân tộc nhằm phát triển lực lượng. Đảng và Nhà nước ta khẳng định. không có khói lửa. nước mạnh. đường lối có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước. của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. từ trước. Đó là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". coi cuộc đấu tranh này là nhiệm vụ chung. kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống". công bằng. cần quán triệt các phương châm cơ bản sau: Một là. phòng ngừa từ xa. Dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới. đảng viên và toàn thể nhân dân góp ý. nơi nào. Ngăn chặn. Cần quán triệt sâu sắc. thực hiện mục tiêu cao cả "dân giàu. Kinh nghiệm thực tiễn chỉ ra rằng. lối sống. phòng ngừa với chủ động tiến công. phức tạp. Đảng thổi phồng nguy cơ "diễn biến hòa bình. Đảng và Nhà nước không thể phạm sai lầm về đường lối. an ninh quốc gia. các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với nước ta. đe dọa an ninh quốc gia. song rất quyết liệt. lật đổ khi có thời cơ để xóa bỏ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giành thắng lợi trong chống "diễn biến hòa bình". tâm lý chiến với việc sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật ngày càng hiện đại. kết hợp tạo sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên với bạo loạn. kiên quyết và tỉnh táo chống các khuynh hướng bảo thủ. Cần nhận thức dứt khoát. đồng thời coi việc chủ động. tự chuyển hóa. ngăn chặn. là phương châm đúng đắn. thời gian qua. Quan điểm "sức mạnh tổng hợp" đã được thực hiện thành công trong đấu tranh cách mạng. toàn vẹn lãnh thổ. đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao là điều kiện bảo đảm vững chắc làm thất bại các mưu đồ và thủ đoạn thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với nước ta của các thế lực thù địch. Các phương tiện sử dụng của kẻ thù rất đa dạng. chỉ đạo và tổ chức đấu tranh. chống phá chính quyền. Kết hợp chặt chẽ đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. chủ quyền quốc gia. xã hội tốt đẹp. làm thất bại các âm mưu. thủ đoạn "diễn biến hòa bình". tổ chức thực hiện một cách kiên trì. chống bạo loạn. bổ sung và được Đại hội thảo luận. tinh vi và ngày càng phức tạp. Đây là cuộc đấu tranh không có chiến tuyến. khoa học và quyết liệt những nội dung trong các văn kiện trên. văn minh". văn hóa tinh thần lành mạnh. trong hoạt động thực tiễn. trì trệ. lật đổ. từ nơi xuất phát của các âm mưu. tinh vi và lâu dài trên mọi lĩnh vực chính trị. kiên quyết chống là quan trọng.tượng cực đoan. Kinh tế đất nước phát triển nhanh và bền vững. chủ quyền quốc gia. cả khuynh hướng hữu khuynh và tả khuynh. chỉ đạo sát sao. của chế độ xã hội chủ nghĩa. quan hệ quốc tế mở rộng. toàn dân. từ bên trên. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. thủ đoạn của các thế lực thù địch thì sự tồn tại của dân tộc. tổ chức hoạt động bạo loạn. kết hợp giữa tuyên truyền theo kiểu "rỉ tai". chủ quyền quốc gia và của chế độ bị đe dọa trực tiếp. đã được thực tiễn kiểm nghiệm thời gian qua. chính trị ổn định. của toàn Đảng. tự diễn biến" từ đó lẩn tránh. cuộc đấu tranh này không chỉ có ý nghĩa về mặt giai cấp mà còn có ý nghĩa sâu sắc về mặt dân tộc. mọi ngành. Mọi cấp. trong bất cứ hoàn cảnh nào. chúng ta mới có thể giữ vững được độc lập dân tộc. cần tạo nên sức mạnh vô địch bằng cách phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước. chế độ xã hội chủ nghĩa. thiếu chủ động đấu tranh phòng ngừa. kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn. có hiệu quả để nhân lên sức mạnh chung của toàn dân tộc mạnh hơn hẳn sức mạnh chống phá của các thế lực thù địch. kinh tế. Để thực hiện tư tưởng chỉ đạo trên. thông qua sẽ là quan điểm. đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" hiện nay và những năm sắp tới ở nước ta là một hình thái mới của cuộc đấu tranh giai cấp. 4 . Do đó. đồng thời phải chủ động tiến công từ trong "trứng nước". đạo đức. phản động đội lốt tôn giáo. vấn đề có ý nghĩa quyết định là xác định đường lối đúng trong chiến lược phát triển đất nước trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. có trách nhiệm tham gia tự nguyện. đấu tranh dân tộc gay go. xã hội dân chủ. trong chiến tranh bảo vệ và giải phóng Tổ quốc trước đây phải được phát huy cao độ và phát triển trong cuộc đấu tranh mới này.

tự chuyển hóa". sẽ bị vô hiệu hóa. ngăn chặn sự suy thoái về chính trị. Tổng kết thực tiễn. tư tưởng. xuyên tạc những quan điểm cốt lõi. kiện toàn hệ thống chính trị. chắt lọc. thù dịch ở vào một thời điểm rất quan trọng hiện nay đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới. Một loạt những vấn đề lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng đang được toàn dân nghiên cứu. đồng thời là động lực bảo đảm thắng lợi của cách mạng. định hướng quan trọng của Đảng ta. của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". thảo luận. những âm mưu. làm rõ hơn nữa. điểm yếu để thực hiện âm mưu đen tối "diễn biến hòa bình". có ý nghĩa quyết định. an ninh. các ngành. xác định nội dung. hiện đại hóa. Làm được điều này. thiện chí. Chúng ta đã làm được nhiều việc lớn. Chúng ta cần tập hợp trí tuệ của cả dân tộc. Và đó sẽ là sức mạnh to lớn của toàn Đảng. Chúng ta phải dựa vững chắc trên nền tảng chủ nghĩa Mác . Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nhân tố quyết định. nội dung và giải pháp đặc biệt quan trọng mà Đảng cần tiếp tục triển khai là tiến hành cuộc vận động xây dựng. đảng viên và nhân dân thấu hiểu và kiên định mục tiêu cao cả trên.. triển khai đấu tranh có lý. phương pháp đấu tranh thích hợp. có tình. Ba là. thành hình thức. khoa học. từ đó xây dựng được những văn kiện có giá trị quyết định trong chiến lược phát triển đất nước thời kỳ mới. còn nhiều việc phải làm để hiện thực hóa yêu cầu thực hành dân chủ trong Đảng và phương châm "dân biết. trao đổi. tâm huyết để đi tới thống nhất và đồng thuận cao trên những vấn đề lý luận hệ trọng nhất của sự nghiệp cách mạng thời kỳ mới. Đồng thời. góp ý kiến. dân bàn. nâng cao sức thuyết phục. con đường và lẽ sống của nhân dân ta. cần kiên quyết chỉ đạo việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng về vấn đề dân chủ. có tác dụng tích cực. phương thức. phòng chống căn bệnh quan liêu. Đó là một bài học thực tiễn sâu sắc được đúc kết trong thời gian qua. tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng Việt Nam. từ đó cảnh giác đấu tranh với các âm mưu. tổng hợp. hội nhập quốc tế để phát triển đất nước và chấn hưng dân tộc. tiếp nhận có chọn lọc tất cả những tìm tòi khoa học về những vấn đề lý luận quan trọng phục vụ cho sự nghiệp đổi mới. các thế lực thù địch không tìm được "kẽ hở". song phải thừa nhận rằng. để tạo ra sự "tự diễn biến. cơ sở. không được biến nó thành thủ pháp. phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu. tham nhũng. thường xuyên cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên tất cả các lĩnh vực cụ thể: Chính trị. cụ thể hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo. quyền phản biện của nhân dân và các tổ chức chính trị . từ Trung ương đến địa phương. Thời gian tới. của công cuộc đổi mới. Nhà nước quản lý. toàn dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu. quyền làm chủ. lãng phí đang có 42 . chỉnh đốn Đảng với những yêu cầu và phương thức mới. trong lĩnh vực rất hệ trọng này. đạo đức lối sống. tất cả các cấp. của cả dân tộc ta. đồng thời làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài là thường xuyên và quan trọng. sáng tạo để xây dựng mục tiêu. cơ hội chính trị có tham vọng phủ định. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch tác động từ bên ngoài sẽ không có kết quả. chúng ta cũng kiên quyết phản bác những quan điểm phản động. tư tưởng.xã hội. ngoại giao. lý luận. Cần chú trọng tính đặc thù trong từng lĩnh vực để lựa chọn. coi giữ vững bên trong. quốc phòng. cần triển khai đồng bộ. Cần kiên trì làm cho toàn thể cán bộ. Nghiên cứu. phù hợp với thời kỳ mới.Lê-nin. Đây là cơ hội lớn để Đảng ta lắng nghe. nhân dân làm chủ". làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài. dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng. Đó là thái độ cầu thị thực sự của Đảng ta. nghiên cứu lý luận để tiếp tục đổi mới là chủ trương. kinh tế. đặc biệt sau Đại hội XI của Đảng.. bảo đảm cho việc thực hiện nguyên tắc cao nhất là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân trên cơ sở Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý. có tính nguyên tắc mà Đảng ta đã tổng kết từ thực tiễn cách mạng. kiên trì và tỉnh táo giữ vững bên trong. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của cách mạng. Chúng ta lắng nghe. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động.nào. sự cảm hóa và tính khoa học trong đấu tranh trên từng lĩnh vực cụ thể. thủ đoạn của các thế lực thù địch. Triển khai cuộc đấu tranh trên lĩnh vực lý luận giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong nhiệm vụ chống chiến lược "diễn biến hòa bình" hiện nay. đơn vị nào làm được điều đó sẽ tạo nên sức mạnh vững chắc. Cần đặc biệt quan tâm. đặc biệt từ thực tiễn đổi mới 25 năm qua. nêu cao tinh thần độc lập. có kế hoạch xây dựng lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia đấu tranh. quyết định đường lối. tranh luận dân chủ. đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng toàn diện của hệ thống đó. tự chủ. xóa bỏ mục tiêu đó. uy tín của Đảng. Cuộc vận động mang ý nghĩa cực kỳ sâu sắc này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực lãnh đạo. là nguyện vọng. dân kiểm tra". hiệu quả cao. chiến lược cách mạng. các tổ chức quần chúng. dân làm. Từ những định hướng trên. sức chiến đấu. văn hóa. công nghiệp hóa. cố tình phủ định.

Cần sử dụng triệt để kênh thông tin của người phát ngôn các bộ. xuyên tạc có nhiều cấp độ. Loại này dễ bị người đọc loại bỏ. cố tình gây hoang mang cho một bộ phận người đọc thông qua việc phóng đại. thay đổi đường lối chính trị. kinh tế. của dân tộc và của chính bản thân và gia đình mình. Cần thấy rằng. nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng là câu trả lời đầy sức thuyết phục chống lại âm mưu. vì lợi ích của đất nước và xã hội. một mặt giúp người dân nâng cao nhận thức khi tiếp nhận thông tin để họ tự mình không mắc phải những cạm bẫy trên xa lộ thông tin. phức tạp. xuyên tạc. phát triển và bảo vệ Tổ quốc. CHỦ ĐỘNG PHẢN BÁC THÔNG TIN XUYÊN TẠC Trên mạng Internet hiện nay có nhiều thông tin được xếp vào loại "thông tin rác”. nhiều hình thức. Chính phủ. tùy theo trình độ mà chế tác ra các loại thông tin phản tuyên truyền khác. xã hội.Chính sự chuẩn bị công phu và bài bản như vậy. các tổ chức chính trị.nguy cơ làm suy yếu uy tín của Đảng. làm cho người đọc hoài nghi con đường phát triển của đất nước và mục tiêu cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. bị động trong thông tin. Việc nhận diện loại thông tin phản tuyên truyền. quan trọng hơn cả vẫn là cung cấp cho họ những thông tin đúng đắn. phá hoại sự đồng tâm nhất trí. Trước hết cần khắc phục chậm thông tin. từng bước ngăn chặn chiến thuật gây nhiễu loạn thông tin. Chính phủ đã quy định cơ chế phát ngôn đối với các cơ quan nhà nước. truyền bá loại thông tin phản tuyên truyền. Qua đó. Có những bài viết "mượn gió bẻ măng”. kinh tế. củng cố niềm tin. 43 . vì ai cũng cảm thấy hết sức khó chịu nếu vô tình đọc qua. có tính định hướng. để phổ biến kịp thời cho người dân những thông tin chính thức. Trước những sự việc. giúp người dân suy nghĩ và hành động đúng. Xây dựng Đảng trong sạch. đa đảng). một mặt. Chúng thường nhằm vào những phần tử được coi là trí thức. Báo chí và các cơ quan chức năng làm công tác thông tin. loại thông tin này đã từng khiến không ít những trí thức trong và ngoài nước. Có loại chửi bới chế độ. tự do tán phát trên mạng Internet có thể gây hoang mang cho một bộ phận công chúng. mang tính chất mị dân. để phân biệt đúng sai. chính xác. Loại thông tin này hết sức nguy hiểm. Những thông tin xấu. nhận diện loại thông tin đó để cảnh báo cho đông đảo công chúng. hiện tượng mới nảy sinh. nhất thiết phải cung cấp thông tin chính thức cho người dân một cách kịp thời. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. phát tán ra toàn xã hội Để ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các loại thông tin này. những người tự coi mình là "sĩ phu”. những kẻ bất mãn với chế độ. văn hóa…. kếp hợp nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn. sự quản lý điều hành của Nhà nước. bôi nhọ lãnh tụ một cách thô thiển. xã hội. tuyên truyền cần bằng nhiều kênh. xảo quyệt. chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. trên dưới một lòng vì sự nghiệp xây dựng. xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực chính trị. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá Đảng ta. niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng và sự tồn vong của chế độ. gây những phản ứng trái chiều hay sự suy diễn bất lợi. cơ hội chính trị thực hiện một cách tinh vi. có thể lung lạc niềm tin của số đông công chúng vào sự lãnh đạo của Đảng. số trí thức này.cần được chuẩn bị công phu. Thông tin phản tuyên truyền. "vơ đũa cả nắm”. với những bài viết mang tính thuyết phục./. giúp họ dễ dàng nhận biết bản chất của vấn đề. xuyên tạc được các thế lực thù địch. thù địch của những phần tử cơ hội chính trị. Nhưng cũng có không ít những bài được đầu tư chuẩn bị công phu nhằm tấn công trực diện vào mặt trận tư tưởng lý luận. phân tích. những người có nhận thức mơ hồ về con đường tất yếu của cách mạng nước ta và những người trẻ tuổi thiếu độ chín trong nhận thức chính trị nhưng thừa sự bồng bột trong hành động…. vững mạnh. các tổ chức đoàn thể trong công tác thông tin và định hướng thông tin. Đến lượt mình. làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự đồng thuận tư tưởng trong xã hội và gây khó khăn lớn cho chính công tác tư tưởng. xuyên tạc với ý đồ xấu những vụ việc có thật trong xã hội. chúng ta vẫn phải kiên quyết vạch trần âm mưu chế tác. Tuy nhiên. uy tín của Đảng trong lòng nhân dân. quy trình chế tác ra các loại thông tin phản tuyên truyền. suy diễn. ngộ nhận về lòng yêu nước mà tiếp tay cho kẻ xấu hủy hoại tương lai của đất nước. mặt khác cần thiết phải tìm ra nguồn gốc phát sinh. trong đó phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng. lập luận chặt chẽ. tránh để tin đồn lan truyền mà không có sự giải thích. xuyên tạc trên các lĩnh vực. những hiện tượng nhỏ lẻ. Cách diễn đạt cũng cần được đổi mới phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận thông tin. Phần nhiều là những thông tin phản tuyên truyền. dẫn dụ đối tượng tới mục tiêu mà chúng luôn muốn nhắm tới là đòi thay đổi chế độ (theo hướng đa nguyên. phải trái một cách tâm phục khẩu phục. định hướng. ngành.

tìm cách tác động vào công tác tổ chức. chống phá độc lập dân tộc của các nước phát triển theo hướng tiến bộ (từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX đến nay): trên cơ sở điều chỉnh chiến lược toàn cầu. răn đe bằng quân sự là chủ yếu sang thực hiện DBHB để thủ tiêu hệ thống XHCN. phù hợp với tình hình thực tiễn và xu hướng phát triển của thời đại.khách quan và trang bị cho họ vốn kiến thức lý luận cơ bản. chúng lại lợi dụng “bình thường hoá quan hệ”. xúc tiến và trao đổi thương mại. tiền tệ quốc tế như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). lôi kéo “những người bất đồng chính kiến” hòng tạo dựng “ngọn cờ đối lập”.Lê-nin. xuyên tạc. các thế lực thù địch đã chọn lĩnh vực chính trị làm khâu đột phá. đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. coi đó là khâu giữ vai trò quan trọng hàng đầu. Nhận thức đúng đắn về nội dung. tiến hành “cách mạng màu” nhằm thủ tiêu hoàn toàn CNXH. để gây sức ép.. chống phá các nước XHCN. Chúng tập trung xuyên tạc.. hình thành chế độ đa đảng đối lập. chiến lược đó được mở rộng ra đối với các nước độc lập dân tộc phát triển theo hướng tiến bộ. chiến lược DBHB đã trải qua 3 giai đoạn chủ yếu: Giai đoạn hình thành. đường lối chính trị của Đảng. khảo nghiệm chiến lược DBHB để ngăn chặn CNXH (từ cuối những năm 50 đến giữa những năm 80 của thế kỷ XX): các thế lực thù địch tập trung ngăn chặn CNXH và chủ nghĩa cộng sản bằng biện pháp quân sự là chủ yếu. chiến lược DBHB do các thế lực thù địch đề xuất và tổ chức thực hiện nhằm ngăn chặn. chuẩn bị các yếu tố. đẩy nhanh quá trình tư nhân hoá nền kinh tế. truyền bá chủ nghĩa tự do mới. ngân hàng. thủ đoạn thực hiện chiến lược DBHB của các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay và tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu. Việt Nam là một nước kiên trì đi theo con đường XHCN. Giai đoạn thực hiện chiến lược DBHB để xóa bỏ CNXH (từ giữa những năm 80 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX): các thế lực thù địch có sự chuyển hướng trọng điểm từ kiềm chế. các thiết chế thương mại. phủ nhận chủ nghĩa Mác .. thúc đẩy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” nội bộ. là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. tiền tệ. các thế lực thù địch đã tập trung phá hoại ta trên lĩnh vực kinh tế. gây rối loạn chính trị trong nước.Thái Bình Dương. “giành quyền tiến công trước”. tiến hành “cách mạng màu” để xóa bỏ hoàn toàn CNXH. tài trợ cho các hoạt động tuyên truyền chống chế độ. Song. Chúng xuyên tạc. chúng buộc phải chuyển sang gỡ bỏ cấm vận. tập hợp lực lượng chống đối. được cập nhật liên tục.. đồng thời. nên các thế lực thù địch tập trung chống phá hết sức quyết liệt. tư tưởng xã hội . tài chính. Chúng tập trung xây dựng lực lượng ngầm. Lúc đầu. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). chiến lược DBHB của các thế lực thù địch đã được triển khai thực hiện ở nước ta với nội dung toàn diện. tư tưởng Hồ Chí Minh. tuyên truyền cho tính ưu việt của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa (TBCN).. tạo cớ can thiệp từ bên ngoài. hành pháp và tư pháp theo cơ chế “tam quyền phân lập”. cán bộ để phân hóa. Qua hơn nửa thế kỷ tồn tại.. sẵn sàng “đánh đòn phủ đầu”. Chúng xuyên tạc những quan điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa Mác . phủ nhận Cương lĩnh.Lê-nin. chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Để thực hiện chiến lược DBHB ở Việt Nam. “tự chuyển hóa” về lập pháp. thủ đoạn đó. Chúng tìm cách công khai hóa. tín dụng. lợi dụng các công cụ kinh tế như tài chính. Từ thủ đoạn “bao vây. bằng nhiều thủ đoạn thâm độc. Ngân hàng thế giới (WB). DBHB trở thành bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng. coi đó là mũi nhọn trong thực hiện chiến lược DBHB ở Việt Nam. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). thuế quan. lấy “dân chủ”. dân tộc ở những khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng trên thế giới. Đến đầu những năm 60 của thế kỷ XX. Cùng với chống phá về chính trị. DBHB ngày càng được chú ý phát triển thành một chiến lược chống cộng hoàn chỉnh.. mối quan hệ giữa các thiết chế quyền lực của Nhà nước XHCN.dân chủ. Giai đoạn đẩy mạnh thực hiện chiến lược DBHB. Sự chống phá của các thế lực thù địch đối với hệ thống chính trị ở nước ta chủ yếu nhằm phủ nhận và loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng. đầu tư phát triển. tư tưởng Hồ Chí Minh. tuyên truyền hệ tư tưởng tư sản. văn hó Diễn biến hòa bình” (DBHB) là một chiến lược phản cách mạng do các thế lực thù địch tiến hành nhằm thủ tiêu chế độ XHCN và chống phá các nước phát triển theo hướng tiến bộ bằng các biện pháp phi vũ trang. tiếp tục đẩy mạnh thực hiện DBHB.. Thực tế nhiều năm qua cho thấy. Đó là những biện pháp thích cực làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị. các thế lực thù địch chuyển hướng sang tiến hành “chiến lược can dự”. khống chế các quốc gia. chia rẽ nội bộ ta. Các thế lực thù địch tìm mọi cách tác động nhằm chuyển hóa hệ thống pháp luật kinh tế. “nhân quyền” làm chiêu bài để công kích thể chế chính trị của Việt Nam. hợp pháp hóa các tổ chức chính trị đối lập. phê phán nguyên tắc tổ chức và hoạt động. tăng cường can thiệp vào các nước bằng các biện pháp cứng rắn. thúc đẩy “tự diễn biến”. cấm vận” (sau 30-4-1975) không thành công. bảo hiểm. chủ nghĩa thực dụng. Chúng sử dụng “mồi 44 . có vị trí quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á . nhằm chuyển hóa nền kinh tế Việt Nam theo con đường TBCN. điều kiện để khởi phát “cách mạng màu”.

giao lưu văn hóa để quảng bá. “tự chuyển hóa” bên trong nội bộ ta là chính. chúng mua chuộc cán bộ. Chúng xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng. khu vực và cộng đồng quốc tế. phủ nhận đường lối.đào tạo. tổ chức. 178 Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) năm 2008. tại Khu bảo tồn chứng tích tội ác chiến tranh ở Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa (Quảng Bình) năm 2009 v. Chúng lợi dụng mở cửa. lĩnh vực đối ngoại là khâu hỗ trợ quan trọng. nhằm xây dựng cơ sở xã hội của CNTB ở Việt Nam.. tôn giáo để kích động quần chúng biểu tình. TS.v. gây áp lực để làm tan rã. tổ chức tập kích đường không vào những mục tiêu chiến lược của ta. nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ ta. các vụ gây rối ở 42 Nhà Chung. chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng. chiến sĩ trong LLVT và nhân dân thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác. NGUYỄN XUÂN THÀNH xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh toàn diện nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta và một lần nữa tiếp tục được khẳng định tại Đại hội lần thứ XI.xã hội của Đảng và Nhà nước ta.. sụp đổ chế độ. sở hữu tập thể và thành phần kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể. kèm theo điều kiện chính trị. xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. ngầm. phủ nhận đường lối. PGS. ly khai. đầu tư nước ngoài. chính sách QP-AN của Nhà nước ta. chiến sĩ LLVT. gây mâu thuẫn trong nội bộ lực lượng vũ trang (LLVT). tìm cách thâm nhập. Lợi dụng các mối quan hệ. phủ nhận đường lối. phân tầng và phân hóa xã hội theo mô hình xã hội TBCN. tổ chức. Để thực hiện có 45 . thông qua đó. các tổ chức phi chính phủ (NGO) để đòi Việt Nam thực hiện các giá trị tự do. thực hiện răn đe quân sự từ bên ngoài. chủ trương. Nhận thức đầy đủ âm mưu. thù địch. trang bị của LLVT. dựa vào lực lượng đối lập phản động trong nước. Chúng còn dùng tiền bạc.. lôi kéo Việt Nam tham gia các liên minh quân sự. kết hợp kích động bạo loạn lật đổ. Nhìn tổng quát.giai cấp. ly khai. Nhà nước với quân đội và công an. gây mâu thuẫn giữa Việt Nam với các nước láng giềng. tôn giáo. thúc đẩy “tự chuyển hoá” trong đội ngũ trí thức. tuyên truyền cho tính ưu việt của hệ thống giáo dục . làm tha hoá đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế trong bộ máy nhà nước ta. Các thế lực thù địch coi việc thực hiện DBHB trên lĩnh vực quốc phòng . quan điểm QP-AN của Đảng. lôi kéo. chiến lược DBHB của các thế lực thù địch sử dụng phương thức tiến công tổng hợp. dân chủ. thúc đẩy “tự diễn biến”.. kết hợp nhiều thủ đoạn thâm độc để tiến hành DBHB. khả năng tác chiến của quân đội. các thế lực thù địch sử dụng đa dạng các biện pháp. khuyến khích cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo hướng tư nhân hóa. gắn với những đòi hỏi về cải thiện dân chủ. tuyên truyền. chúng mưu toan chuyển hóa tư tưởng của giới trí thức. Chúng sử dụng các tổ chức ngoại giao của chính phủ. phương án xử trí trong các tình huống QP-AN. trật tự. phóng viên. làm phai nhạt truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. huấn luyện để mua chuộc. Chúng tập trung xuyên tạc. tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu. vai trò của sở hữu nhà nước. Đại tá.đào tạo của Nhà nước ta. nhân quyền theo kiểu phương Tây. sâu”. học sinh. xã hội ở Việt Nam chúng tìm cách tác động hòng thúc đẩy biến đổi cơ cấu xã hội . chuẩn mực văn hóa. thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. gây xung đột vũ trang để hỗ trợ cho lực lượng phản động bên trong tiến hành bạo loạn ở những địa bàn xung yếu. gián điệp.. Chúng hạ thấp.nhử” viện trợ. thông qua các chương trình đào tạo. sinh viên. cho vay. “mềm. tăng cường trách nhiệm. chính sách xây dựng và phát triển văn hóa . Chúng tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền bá những quan điểm sai trái. làm chuyển hóa nội bộ LLVT về nhân sự. đạo đức của xã hội tư sản phương Tây. an toàn xã hội ở các địa bàn chiến lược.đào tạo TBCN. kinh tế là mũi nhọn. Chúng tổ chức các hoạt động tình báo. nhất là trong thế hệ trẻ. văn hóa. không loại trừ khả năng tạo cớ tiến hành chiến tranh xâm lược khi thời cơ chín muồi. quan điểm của Đảng. khi gặp tình huống và thời cơ thuận lợi chúng có thể tổ chức lực lượng phản ứng nhanh. phổ biến hệ giá trị. như: ở Tây Nguyên năm 2001 và 2004. Chúng xuyên tạc. văn nghệ sĩ. dân tộc. toàn diện. dân chủ. chủ trương và chính sách đối ngoại của Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.xã hội là khâu quan trọng. chủ trương và thành tựu giáo dục . chia rẽ. QP-AN là then chốt. Chúng lợi dụng những hạn chế. thủ đoạn thực hiện chiến lược DBHB của các thế lực thù địch trong tình hình mới là cơ sở để cán bộ. gây cơ sở và phá hoại từ bên trong. gây rối an ninh chính trị. kích động bạo loạn lật đổ. phủ nhận vị trí. bí mật quân sự. điều tra bí mật QP-AN. trình độ. ngoại giao là hỗ trợ”. tạo môi trường kinh tế có lợi cho chủ nghĩa tư bản (CNTB). tuyên truyền. Lợi dụng giao lưu về giáo dục . Thực hiện phương châm “lấy chính trị làm đột phá. hỗ trợ phát triển sở hữu tư nhân và khu vực kinh tế tư nhân. tổ chức ngoại giao nhân dân. Chúng tìm mọi cách “phi chính trị hóa” quân đội và công an.. nhân quyền làm ngòi nổ. yếu kém. Chúng xuyên tạc.an ninh (QP-AN) là khâu then chốt. Lợi dụng quá trình đổi mới về kinh tế. đẩy mạnh đấu tranh phi vũ trang là chủ yếu. tiếp xúc về QP-AN. sai lầm của chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách dân tộc. Các thế lực thù địch coi việc thúc đẩy DBHB trên lĩnh vực văn hóa . biên chế. đặc biệt là khả năng phòng thủ đất nước.

hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. can thiệp. Mặt khác.. hội nhập quốc tế sâu rộng. nhưng xung đột sắc tộc. phát triển để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Mặt khác. giải pháp xây dựng nền QPTD phù hợp với thực tiễn. cũng như cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH. cần nhận thức đầy đủ về bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước trong những năm tới. tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng. chú trọng vùng sâu. kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH). khủng bố vẫn diễn ra gay gắt. thì nền QPTD phải không ngừng được xây dựng. yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và BVTQ trong từng thời kỳ. cục diện thế giới đa cực đã 46 . Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (sau đây gọi tắt là Báo cáo Chính trị) tại Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “Nước ta bước vào thời kỳ chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh. Hòa bình. biển đảo. đánh giá tình hình thế giới. QP-AN với kinh tế trong từng chiến lược. Trên cơ sở phân tích. toàn dân. chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức để có chủ trương. trước những biến động của tình hình thế giới và trong nước. toàn quân phải quán triệt kỹ. phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền QPTD vững chắc nhằm: tăng cường sức mạnh quốc phòng-an ninh (QP-AN) cả về tiềm lực và thế trận. phức tạp. xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong thực hiện Chiến lược BVTQ. trong nước. biến đổi khí hậu. an ninh năng lượng. chúng ta cần quán triệt và nắm vững những nội dung cơ bản sau: Trước hết. Đây là vấn đề tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng nền QPTD vững chắc ở nước ta. . HĐH. Chừng nào hòa bình còn bị uy hiếp. Đại hội XI của Đảng xác định. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI về xây dựng nền QPTD trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CNH. kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN. Thực tiễn cho thấy. quy hoạch. an ninh lương thực. Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính. khu vực.. khó lường. tôn giáo. nắm chắc những nội dung cơ bản về nhiệm vụ xây dựng nền QPTD mà Đại hội XI đã xác định. các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống. chiến tranh cục bộ. lật đổ. quá trình xây dựng. yêu cầu bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong thời kỳ mới.hiệu quả nhiệm vụ đó trong thời gian tới. chế độ XHCN còn bị đe dọa. lâu dài và là yêu cầu tất yếu của cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta. xây dựng nền QPTD là một nhiệm vụ chiến lược cơ bản. sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp”1. củng cố nền QPTD luôn có liên quan mật thiết với đặc điểm. vùng xa. Do vậy. biên giới. xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh (thành phố) vững mạnh.

nhân dân và chế độ XHCN. cần phải dựa trên cơ sở phân tích. củng cố quốc phòng. bảo vệ Đảng. Như vậy. chủ quyền của các quốc gia. khó lường. làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”2. khả năng của đất nước và đáp ứng với yêu cầu. Nghị quyết Đại hội XI tiếp tục khẳng định. năng lượng. điều kiện bảo đảm cho xây dựng KT47 . luôn quán triệt và nắm chắc mục tiêu. các mục tiêu. vốn. thường xuyên của Đảng. Từ những dự báo trên đây cho thấy. việc đổi mới tư duy về quốc phòng đã góp phần xây dựng nền QPTD của đất nước đạt được những thành tựu quan trọng. nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. Nhưng trước những yêu cầu. trật tự an toàn xã hội. sự giành giật tài nguyên. vận hội vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn. văn hóa. toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. chủ động đấu tranh. trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. giữ vững hòa bình. để xây dựng nền QPTD vững mạnh toàn diện. nguồn nhân lực…ngày càng gay gắt. QP-AN. Đất nước ta vừa đứng trước thời cơ. ngược lại. Nhà nước và của toàn dân. nhiệm vụ xây dựng nền QPTD trong thời kỳ mới. ổn định chính trị và an ninh quốc gia. hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri thức. thường xuyên của Đảng. tăng cường sức mạnh QP-AN là cơ sở. xu thế dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế sẽ tiếp tục phát triển.hình thành ngày càng rõ hơn và sẽ tác động lớn đến độc lập. toàn cầu hóa sẽ thúc đẩy cuộc cách mạng khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ. nhiệm vụ quốc phòng của nước ta trong thời gian tới cơ bản không thay đổi. Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt"3. sự cạnh tranh giữa các nước về kinh tế-thương mại. Nhà nước. Những yếu tố đó tác động trực tiếp. thống nhất. đó là: “Bảo vệ vững chắc độc lập. Thực tiễn đã chứng minh. nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. nhưng vẫn bị chi phối bởi các nước lớn. chủ quyền. chính trị. giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu. xác định các chủ trương. đối ngoại. sự nghiệp xây dựng và BVTQ của nhân dân ta trong thời gian tới cũng như thời kỳ quá độ lên CNXH sẽ diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến động phức tạp. thị trường. biện pháp xây dựng nền QPTD phù hợp với điều kiện. tiếp tục đổi mới tư duy. “Tăng cường QP-AN là nhiệm vụ trọng yếu. Hai là. đánh giá đúng đặc điểm tình hình của từng thời kỳ. Vì vậy. Nhà nước và của toàn dân. Đại hội đã nhấn mạnh sự ổn định và phát triển bền vững về mọi mặt đời sống KT-XH là nền tảng để xây dựng nền QPTD vững chắc. nhiều chiều đến xây dựng nền QPTD của nước ta. trong đó Quân đội nhân dân. thách thức cả về kinh tế. xã hội.

để phát huy sức mạnh tổng hợp. Để thực hiện nhiệm vụ đó. Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng. chúng ta không chỉ sử dụng kết hợp các lực lượng đã có. trình độ về mọi mặt. Như vậy. lực lượng dự bị động viên hùng hậu. đi đôi với xây dựng sự vững mạnh về chính trị. nhiệm vụ và các biện pháp bảo vệ. trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại cho các LLVT. trong đó có biện pháp vũ trang. an ninh. bảo đảm cho các LLVT được trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước hiện đại"4. chính sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp đánh thắng chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao của các thế lực thù địch. Để tăng cường sức mạnh quốc phòng. chính sách phát triển KT-XH. Tuy nhiên. LLQP phải gồm nhiều thành phần. Nghị quyết đã nhấn mạnh những vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc. cần phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng. nghệ thuật quân sự. trực tiếp về mọi mặt của Đảng. hoàn thiện các chiến lược QP-AN và hệ thống cơ chế. việc xuất hiện ngày càng nhiều hơn các yếu tố an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu sẽ quan hệ trực tiếp đến xác định mục tiêu. nắm vững phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân làm nòng cốt trong lực lượng quốc phòng (LLQP). có sức chiến đấu cao. dân quân tự vệ rộng khắp. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc. Ba là. mà còn phải mở rộng hơn về nội hàm của tạo thế và tạo lực. Điều đó không chỉ tác động đến mục tiêu bảo vệ của QP-AN. tinh nhuệ. đó là: LLVT nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối.XH phát triển nhanh và bền vững. lực lượng và hoạt động đấu tranh bằng nhiều biện pháp. Trên cơ sở xác định phương hướng xây dựng LLVT nhân dân. có số lượng hợp lý. từng bước hiện đại. nhằm từng bước bảo đảm vũ khí. quốc phòng ngày nay không chỉ nhằm đối phó với chiến tranh mà trước hết phải đấu tranh có hiệu quả với các tình huống quốc phòng trong thời bình. kế hoạch. Nhiệm vụ QP-AN của đất nước thời gian tới đang đặt ra những yêu cầu mới cần được bổ sung. giữa nội lực với ngoại lực…Theo đó. Mối quan hệ đó phải được kết hợp chặt chẽ trong từng chiến lược. LLQP là một lực lượng tổng hợp gồm cả LLVT và phi vũ trang thuộc nhiều 48 . đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia sẽ ngày càng tăng. phát triển. Quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại. với Đảng. đối ngoại mà còn quan hệ đến sự kết hợp giữa nhiều lĩnh vực. quy hoạch. nâng cao năng lực. chính quy. Có thể thấy. Nhà nước và nhân dân. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng khẳng định tiếp tục xây dựng LLVT nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân: “Cách mạng.

Đảng ta luôn coi trọng xây dựng các KVPT tỉnh (thành phố) là một nhiệm vụ trọng 49 . QP-AN với kinh tế”5. xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Thế trận QPTD của nước ta được tổ chức xây dựng toàn diện trên mọi lĩnh vực. kế hoạch. khi tổ chức bố trí thế trận QPTD phải luôn kết hợp chặt chẽ giữa các quy hoạch. Phát triển đường lối. Xuất phát từ mục tiêu. mà còn phải coi trọng gắn kết với thế trận đối ngoại. đối ngoại. kinh tế. việc tổ chức xây dựng thế trận QPTD trong thời gian tới cần tiếp tục vận dụng những quan điểm cơ bản của Đảng cho phù hợp với tình hình mới.Quán triệt chủ trương đó. Do vậy. cần phải coi trọng xây dựng các lực lượng khác có liên quan mới tạo được sức mạnh tổng hợp của LLQP. chính trị.lĩnh vực có liên quan đến quốc phòng. Do vậy. thế trận an ninh nhân dân vững chắc. từ địa phương cho đến toàn quốc. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng đã xác định: "Xây dựng thế trận QP-AN. Đặc biệt. nhưng trước tình hình mới. sắp xếp các cơ sở kinh tế gắn với yêu cầu QP-AN sẽ nảy sinh các mâu thuẫn giữa quyền lợi chung và riêng. Vì vậy. văn hóa. lồng ghép hợp lý với dự án xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng. trong khi xây dựng LLVT nhân dân. từng khu vực. cần tập trung: Tăng cường sức mạnh QP-AN cả về tiềm lực và thế trận. xây dựng KVPT tỉnh (thành phố) vững mạnh. Trong khi lợi ích của các doanh nghiệp luôn gắn với thị trường và lợi nhuận thì việc bố trí. khi nước ta tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác. như quân sự. tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế thì các doanh nghiệp nước ngoài sẽ đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam. cũng như thế trận quốc phòng và thế trận quân sự. gắn kết chặt chẽ các lực lượng trong thế trận quốc phòng và kết hợp thế trận QPTD với các thế trận khác. xã hội…. Từ các mối quan hệ như vậy nên LLVT nhân dân có vai trò nòng cốt trong LLQP. địa bàn. đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả thời bình và thời chiến. nhiệm vụ quốc phòng của nước ta. Bố trí thế trận QPTD ngày nay không những phải kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN. Đây là tư duy mới về quốc phòng và quân sự. chương trình phát triển KT-XH với phương án bảo vệ của QP-AN. thế trận QPTD không chỉ có tổ chức bố trí LLVT mà còn phải kết hợp chặt chẽ với bố trí các lực lượng khác liên quan đến đấu tranh quốc phòng. nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và lý luận khoa học an ninh nhân dân. việc xây dựng thế trận QPTD phải bảo đảm toàn diện. Từ tinh thần của Đại hội XI cho thấy. an ninh. Bốn là. trong đó LLVT nhân dân làm nòng cốt. về LLQP và LLVT.

Vận dụng các nội dung đó trong xây dựng nền QPTD phải trên cơ sở tiếp tục đổi mới tư duy về quốc phòng để phù hợp với đặc điểm tình hình. nhiệm vụ xây dựng nền QPTD. thường xuyên. đường lối của Đại hội về xây dựng nền QPTD là cơ sở để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-AN. PGS. Đây là những định hướng cơ bản để chỉ đạo chung cho xây dựng nền QPTD đúng với quan điểm. Quán triệt sâu sắc chủ trương. đó là những hạt nhân tạo thành nền tảng vững chắc cho thế trận QPTD của cả nước. Bởi. Trong xây dựng thế trận QPTD. một lần nữa Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh phải xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc để BVTQ.yếu. góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Vì vậy. HOÀNG XUÂN LÂM 50 . Đây là một nhân tố quyết định sức mạnh của yếu tố chính trị-tinh thần và là sức mạnh căn bản của nền QPTD. Đại hội XI của Đảng đã xác định chủ trương. cần phải nắm vững bối cảnh tình hình thế giới và trong nước. đường lối của Đảng. nắm vững phương hướng xây dựng LLVT nhân dân làm nòng cốt trong LLQP. TS. phương hướng phù hợp với yêu cầu xây dựng nền QPTD trong thời kỳ mới. gắn kết chặt chẽ các lực lượng trong thế trận QPTD và kết hợp với các thế trận khác. đồng thời để khẳng định chân lý: được lòng dân là có tất cả và mất lòng dân là mất tất cả. quan điểm. nắm chắc mục tiêu.