PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC

THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.1 Mục đích Nắm vững âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó để mỗi người nâng cao cảnh giác cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang làm thất bại mọi chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chúng. 1.2 Yêu cầu Ra sức học tập, trau dồi phẩm chất năng lực của người đoàn viên thanh niên, kế tiếp các thế hệ cha anh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa II. NỘI DUNG 2.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội 2.1.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình” - Khái niệm: “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành 1.1. “ DBHB” là chiến lợc cơ bản phản cách mạng của CNĐQ và các thế lực thù địch, sử dụng tổng hợp các phương thức phi vũ trang để thẩm thấu, công phá vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, làm suy yếu, chuyển hóa từ bên trong nhằm lật đổ chế độ của các nớc XHCN, đa các nớc này đi theo quỹ đạo của CNTB mà khụng cần chiến tranh. Điều kiện để xảy ra bạo loạn lật đổ. Tình hình KT, CT, VH- XH t/ ẩn những nh/ tố mất ổn định, x/ hiệu dấu hiệu kh/hoảng CT - Nội bộ ph/ hóa, q/ chúng bức xúc, mất lòng tin. - Việc giải quyết, xử lý các tình huống của Đảng, Nhà nớc kém hiệu quả, l/ túng, bị động. - Bị sức ép và bất lợi trên trờng quốc tế - Có LL CT, VT phản động bí mật, tạo dựng đợc ngọn cờ - Địch lôi kéo, tập hợp quần chúng; hình thành kế hoạch, mục tiêu cụ thể; - Có sự liên hệ, phối hợp giữa các thế lực phản động trong và ngoài nớc - Nội dung chính của chiến lược “DBHB” là: • Kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, đối ngoại, an ninh… để phá hoại, làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. • Kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tụ do tôn giáo, sắc tộc, khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên chính trị, làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. Khích lệ lối sống tư sản và làm phai nhạt mục tiêu, lí tưởng xã hội chủ nghĩa ở một số bộ phận sinh viên. • Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đời sống xã hội, tạo nên sức ép, từng bước chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quĩ đạo chủ nghĩa tư bản. - Sự hình thành và phát triển của chiến lược “Diễn biến hoà bình” Chiến lược “DBHB” đã ra đời và phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức, thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Chiến lược “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau + Giai đoạn 1945- 1980: đây là giai đoạn manh nha hình thành chiến lược “DBHB” được bắt nguồn từ Mĩ 1

• Tháng 3 năm 1947, chính quyền Truman trên cơ sở kế thừa tư tưởng của Kennan đã bổ xung, hình thành và công bố thực hiện chiến lược “ngăn chặn” chủ nghĩa cộng sản. • Tháng 4 năm 1948, quốc hội Mĩ chính thức phê chuẩn kế hoạch Macsan, tăng viện trợ để khích lệ lực lượng dân chủ, cài cắm gián điệp vào các Đảng cộng sản để phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản Tây âu, hướng họ phụ thuộc vào Mĩ • Tháng 12 năm 1957, tổng thống Ai – Sen – Hao đã tuyên bố Mĩ giành thắng lợi bằng hoà bình và mục đích của chiến lược để làm suy yếu và lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Từ năm 1960 đến 1980, nhiều đời tổng thống kế tiếp của Mĩ như: Kennơđi, Giôxơn, Nickxơn, Pho đã coi trọng và thực hiện chiến lược “DBHB” để chống lại làn sóng cộng sản, lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt sau thất bại ở Việt Nam, Mĩ đã thay đổi chiến lược chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chính sang tiến công bằng “DBHB” là chủ yếu. + Giai đoạn từ 1980 đến nay: • Chủ nghĩa đế quốc từng bước hoàn thiện chiến lược “DBHB” và trở thành chiến lược chủ yếu để tiến công các nước xã hội chủ nghĩa. • Do phát hiện thấy những sai lầm, khuyết điểm của các Đảng cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong cải tổ, cải cách. Từ năm 1980 đến 1990, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng chiến lược “DBHB” để tiến công làm suy yếu tiến tới lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Sau sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông âu và Liên Xô, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục ra sức sử dụng chiến lược “DBHB” để thực hiện âm mưu xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Chúng cho rằng phải làm xói mòn tư tưởng, đạo đức và niềm tin Cộng sản của thế hệ trẻ để “tự diễn biến”, tự suy yếu dẫn đến sụp đổ, tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước còn lại 2.1.2 Bạo loạn lật đổ -Khái niệm: Là hành động chống phá bằng bạo lực do lực lượng phản động hay lực lượng li khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay trung ương - Về hình thức gồm: + Bạo loạn chính trị + Bạo loạn vũ trang + Bạo loạn chính trị kết hợp vũ trang - Trên thực tiễn, bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gắn liền với chiến lược “DBHB” để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội khi tiến hành bạo loạn lật đổ, các thế lực thù địch thường kích động những phần tử qua khích làm mất trật tự an toàn xã hội ở một số khu vực và trong thời gian nhất định (thường diễn ra trong không gian hẹp và thời gian ngắn) tiến tới lật đổ chính quyền ở địa phương hoặc Nhà nước xã hội chủ nghĩa - Qui mô có thể diễn ra ở nhiều mức độ từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn. Phạm vi địa bàn xảy ra có thể ở nhiều nơi, nhiều vùng của đất nước, trọng điểm là những vùng trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của trung ương và địa phương, nơi nhạy cảm về chính trị hoặc ở các khu vực, địa bàn mà cơ sở chính trị của địa phương yếu kém 2.2 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam 2.2.1 Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “DBHB” đối với Việt Nam - Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “DBHB” chống chủ nghĩa xã hội • Từ đầu năm 1950 đến 1975: chủ nghĩa đế quốc dùng quân sự để xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. Âm mưu không thành, chúng chuyển sang chiến lược mới như: “bao vây cấm vận kinh tế”, “cô lập về ngoại giao”, kết hợp với “DBHB”, bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 2

• Từ năm 1975- 1994: lợi dụng nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông âu, và các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “DBHB” đối với Việt Nam • Từ năm 1995 đến nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Chúng tuyên bố xoá bỏ “cấm vận kinh tế”, bình thường hoá quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như “dính líu”, “ngầm”, “sâu, hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. - Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “DBHB” đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng…Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội … Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết cụ thể: • Thủ đoạn về kinh tế: Chúng muốn chuyển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dần theo quĩ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển, từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước. Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa • Thủ đoạn về chính trị: Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “tự do hoá” mọi mặt đời sống xã hội, từng bước phá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản động trong nước và ngoài nước, lợi dụng các vấn đề “dân chủ’, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta, sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. • Thủ đoạn về tư tưởng văn hoá: Chúng thực hiện nhiều hoạt động nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phá vỡ nền tảng tư tưởng cuả Đảng cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân. Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, du nhập những sản phẩm văn hoá đồi trụy, lối sống phương Tây, để kích động lối sống tư bản trong thanh niên, từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam. • Thủ đoạn trong lĩnh vực dân tộc – tôn giáo: Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người, những tồn tại do lịch sử để lại, trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo cuả một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi li khai, tự quyết dân tộc. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc, từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. • Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện xâm nhập, tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia. Chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Đối với quân đội và công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điệu “phi chính trị hoá” làm cho các lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu. 3

• Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại: Các thế lực thù địch lợi dụng chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới để tuyên truyền và hướng Việt Nam theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước trên thế giới, tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Đặc biệt chúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa, hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế. 2.2.2 Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam - Chúng chú trọng nuôi dưỡng các tổ chức phản động sống lưu vong ở nước ngoài và kết hợp với các phần tử cực đoan, bất mãn trong nước gây rối, làm mất ổn định xã hội ở một số vùng nhạy cảm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ của Việt Nam. Chúng tiến hành nhiều hoạt động xảo quyệt để lôi kéo, mua chuộc quần chúng nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương. Vùng Tây Bắc, chúng kích động người H’Mông đòi thành lập khu tự trị. Vùng Tây Nguyên, chúng ra sức tuyên truyền thành lập nhà nước Đề Ga, chờ thời cơ thuận lợi để chúng tiến hành lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam - Thủ đoạn cơ bản mà chúng đã sử dụng để tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền ở một số địa phương nước ta là: kích động sự bất hòa của quần chúng, dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động đập phá trụ sở rồi uy hiếp, khống chế cơ quan quyền lực ở địa phương. Trong quá trình gây bạo loạn, bọn phản động tìm mọi cách để mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng và kêu gọi sự tài trợ tiền của, vũ khí ở ngoài nước vào để tăng sức mạnh. - Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, dự báo đúng thủ đoạn, qui mô, địa điểm và thời gian. Nắm vững nguyên tắc sử lí trong đấu tranh chống bạo loạn lật đổ là: nhanh gọn, kiên quyết, linh động, đúng đối tượng, sử dụng lực lượng và phương thức đấu tranh phù hợp, không để lan rộng, kéo dài 2.3 Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng, Nhà nước ta. 2.3.1 Mục tiêu - Kẻ thù muốn chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải: • Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam • Giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước, tạo môi trường hoà bình để đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. • Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc • Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá • Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc 2.3.2 Nhiệm vụ - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định nhiệm vụ của chúng ta là: • Kiên quyêt làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “DBHB”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc. Đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh hiện nay, đồng thời còn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. • Phải chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta, kịp thời tiến công ngay từ đầu. • Xử lí nhanh chóng, có hiệu quả khi có bạo loạn xảy ra và luôn bảo vệ tốt chính trị nội bộ 2.3.3 Quan điểm chỉ đạo 4

• Đấu tranh chống “DBHB” là một cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực. • Chống “DBHB” là cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng- an ninh hiện nay để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa • Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong đấu tranh chống “DBHB” 2.3.4 Phương châm tiến hành • Chủ động, khôn khéo, kiên quyết xử lí tình huống và giải quyết hậu quả khi có bạo loạn xảy ra, giải quyết các vụ gây rối, không để phát triển thành bạo loạn • Xây dựng tiềm lực đất nước vững mạnh, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế, kịp thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam 2.4 Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay. 2.4.1 Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế. • Giữ vững sự ổn định xã hội và làm cho đất nước ngày càng vững mạnh về mọi mặt. • Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong của đất nước luôn ổn định. 2.4.2 Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn biến không để bị động, bất ngờ. • Giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị, xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam. • Đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân dân, sinh viên trước âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá nước ta hiện nay. • Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét, phát hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan có chức năng xử lí, không để bất ngờ. 2.4.3 Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân. - Đối với nước ta, bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. • Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các thành quả cách mạng do chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ và các thế lực thù địch tấn công quyết liệt vào độc lập chủ quyền của các quốc gia, dân tộc đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có nước ta. • Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc phải mang tính toàn diện nhưng tập trung vào: + Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù chống phá nước ta + Giáo dục quan điểm điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới. + Giáo dục tinh thần xả thân vì Tổ quốc, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh + Hình thức giáo dục phải đa dạng, phù hợp với tùy từng đối tượng 2.4.4 Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt • Xây dựng cơ sở chính trị- xã hội vững mạnh sẽ bảo đảm cho chế độ xã hội luôn ổn định, phát triển. Do vậy, phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng, mọi miền 5

thế hệ tương lai của đất nước: • Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt. bạo loạn lật đổ? Liên hệ với vai trò. kéo dài. đồng thời là điều kiện để tăng năng suất lao động của xã hội. người đang công tác và người đã nghỉ hưu. ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu. bạo loạn lật đổ? “Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành với những nước XHCN nói chung và với Việt Nam nói riêng. bạo loạn lật đổ của kẻ thù sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. thủ đoạn trong chiến lược “DBHB”. • Mỗi thủ đoạn. .6 Xây dựng. • Bảo đảm triển khai thế trận phòng thủ ở các địa phương. • Khi mỗi tình huống bạo loạn xảy ra. năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở các cấp. người trong nước và người đang sinh sống ở nước ngoài • Nâng cao trình độ chính trị. trách nhiệm của thanh niên. Đối với nước ta. từng cấp. tạo thành một chỉnh thể thống nhất nhằm đấu tranh ngăn ngừa âm mưu. đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng. cơ sở. bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá đối với Việt Nam hiện nay? 3. bạo loạn lật đổ CÂU HỎI ÔN TẬP 1. tinh thần cho nhân dân lao động để tạo nên sức mạnh của thế trận “lòng dân”. thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “DBHB”. 2.4. cống hiến cho đất nước • Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng • Phát hiện. điều hành của chính quyền. từng đơn vị. dự bị động viên phải rộng khắp ở tất cả các làng bản.Đối với sinh viên . xử lí theo nguyên tắc nhanh gọn – kiên quyết – linh hoạt – đúng đối tượng – không để lan rộng. Chiến lược “DBHB”. thủ đoạn “DBHB”. giải pháp cơ bản phòng chống “DBHB”. nâng cao đời sống vật chất. phát triển lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. phẩm chất.đất nước. các cơ quan. xã phường.7 Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá. các tình huống chống “DBHB”. cuộc đấu tranh chống 6 .4.4. quân đội và công an. chủ trương Điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước 2. tổ chức Đảng có khuyết điểm. • Phải chú trọng giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng lấy chất lượng là chính. bạo loạn lật đổ của địch. HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là để tạo ra cơ sở vật chất. góp phần đấu tranh. tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. 2. • Duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng ở các cấp. khen thưởng kịp thời những đảng viên. sinh viên trong phòng chống “DBHB”. lối sống của đảng viên. các ngành tham mưu. * Tóm lại: . luyện tập các phương án sát với diễn biến từng địa phương. Phương hướng. tinh thần cho nhân dân lao động. thị trấn.Những biện pháp trên đây có mối quan hệ chặt chẽ. hình thức. từng ngành • Hoạt động xử lí bạo loạn lật đổ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. đạo đức. • Xây dựng đầy đủ. biện pháp mà kẻ thù sử dụng trong chiến lược “DBHB”.5 Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh • Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. xử lí kịp thời những đảng viên. nhất là cơ sở. luyện tập các phương án. bạo loạn lật đổ cần có phương thức xử lí cụ thể. trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ này không nên coi nhẹ hoặc tuyệt đối hoá một giải pháp nào . hiệu quả. bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa như thế nào? 2. tổ chức Đảng và quần chúng thực hiện tốt đường lối. cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Âm mưu. Do đó. hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất.Đẩy mạnh sự nghiệp CNH. tư tưởng.

Phương thức và thủ đoạn của chiến lược DBHB chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự. bền bỉ. tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ. nhiều hoạt động chống đối. đẩy lùi và đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội (CNXH). CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”.. Bản chất của chiến lược DBHB là chống CNXH.. chống độc lập dân tộc. Nội dung cơ bản của chiến lược DBHB là phá hoại các nước XHCN về các mặt chính trị. Trong điều kiện mới về so sánh tương quan lực lượng trên thế giới. DBHB thường được tiến hành bằng tổng hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực. Để chuyên mục ngày càng nâng cao chất lượng. chống âm mưu. câu chuyện cụ thể. chống của ta. gây được ấn tượng. đập tan nhiều âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch. thủ đoạn thâm hiểm của kẻ địch.. tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động. Email: . quản lý. tích cực tham gia đấu tranh phòng. Báo Quân đội nhân dân.. bắt đầu từ tháng 9 năm 2009. thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội thành khủng hoảng chính trị.. đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện. Dưới dạng hỏi . thủ đoạn mới để chống phá. chúng tôi rất mong nhận ý kiến đóng góp và sự cộng tác nhiệt tình của bạn đọc. những điều chỉnh mới. ĐTBĐ: (04) 37474257. được thực hiện dưới một phương thức. phân tích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bản chất của chiến lược nguy hiểm này. thư góp ý xin gửi về: Phòng biên tập Quốc phòng – An ninh. Tin. bài viết về từng sự việc. đặc biệt là các chuyên gia. chống đối từ bên trong. LÊ VĂN QUỐC (Hòm thư 3NB – 5631 Tuyên Quang) Trả lời: “Diễn biến hòa bình” (DBHB) là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế. sau được tiếp tục bổ sung. xã hội. Những ý tưởng ban đầu về DBHB do các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo từ cuối những năm 40 thế kỷ 20.đáp. báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục: “PHÒNG. Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này Để góp phần giúp người dân tiếp tục nâng cao nhận thức. thế nhưng bản chất của “diễn biến hòa bình” là gì. Hà Nội.“diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. chuyển hướng trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. tư tưởng-văn hóa. với độ dài từ 500 đến 600 từ. Đặc biệt sau biến 7 . chiến lược DBHB được tiến hành chủ yếu bằng các thủ đoạn phi quân sự. chuyên mục sẽ đi sâu giải thích. các nhà nghiên cứu. đề cao tinh thần cảnh giác. Vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20. kiên trì. ngăn chặn. biện pháp phòng. chỉ huy các cơ quan.. số 7 Phan Đình Phùng. bài. nhằm “chuyển hóa hòa bình” các nước XHCN theo TBCN.. nó ra đời từ khi nào thì lại chưa hiểu rõ? Đề nghị quý báo giúp chúng tôi việc này. kinh tế. lãnh đạo. từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo con đường phát triển TBCN hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo loạn lật đổ. trên Trang Quốc phòng-An ninh ra ngày thứ Tư hằng tuần. dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng và cần được tiến hành thường xuyên.. đưa tin. Chiến lược diễn biến hòa bình là gì? Hỏi: Trong sinh hoạt chúng tôi thường xuyên được quán triệt cần đề cao cảnh giác trước chiến lược “diễn biến hòa bình”. ý tưởng DBHB được nâng lên và hoàn chỉnh thành chiến lược DBHB. ĐTQS: 554160. phát hiện. đơn vị. các chủ trương. tạo được hiệu ứng xã hội. địa phương. Những năm qua chúng ta đã đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “diễn biến hòa bình”. Đối tượng của chiến lược DBHB là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa (TBCN).

tự diễn biến.chính trị.chịu sự chi phối của phương Tây.tư tưởng.quyết liệt của cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.tư tưởng.đa nguyên về chính trị và lối sống phương Tây).biểu hiện tập trung ở cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống XHCN và TBCN.thực dân..Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ngày càng diễn ra gay go quyết liệt.Ba dòng thác cách mạng này hình thành thế chiến lược tiến công toàn diễn vào CNĐQ.thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.làm cho cách mạng mất dần bản sắc của mình.Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản trở nên gay gắt(có vẻ gay cấn).châu Á và châu Mỹ La-tinh).phát triển của chiến lược "diễn biến hòa bình"."dân chủ". nhằm là xuất hiện ngay trong lòng các nước XHCN những nhân tố đối lập với Đảng Cộng Sản. Quốc An 1.phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức. Chiến lược "diễn biến hòa bình" ra đời vào thời kỳ chiến tranh lạnh trong bối cảnh quốc tế đang biến động phức tạp."nhân quyền".thông qua cái gọi là "tự do".Trong quá trình đó chiến lược "diễn biến hòa bình" đã ra đời.quyết liệt.Sự ra đời. Vấn đề “nhân quyền”. a)Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ khi thế giới còn hai hệ thống chính trị XHCN và TBCN.kiểu Mỹ để "tấn công" vào chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực kinh tế. 1.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục điều chỉnh chiến lược thay đổi biện pháp đối phó đối với các nước XHCN và phong trào tiến bộ xã hội.phản ánh tính chất phức tạp .động ở Liên Xô và một số nước XHCN ở Đông Âu.Từ đó làm suy yếu Đảng Cộng sản.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC Chiến lược "diễn biến hòa bình" là sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc.sử dụng biện pháp phi quân sự là chủ yếu..phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ.văn hóa.đối lập với CNXH(tư hữu hóa về kinh tế."ngầm". “dân chủ” và “tôn giáo”… được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng coi đó là vũ khí lợi hại để chống phá.chuyển hóa khi thời cơ xuất hiện sẽ gây sức ép về kinh tế . phương Tây đã công khai tuyên bố chuyển hướng chiến lược từ “kiềm chế” sang chiến lược “mở rộng” với hai nội dung cơ bản là: “dân chủ hóa về chính trị” và “tự do hóa về kinh tế”. CNXH từ một nước trong vòng vây của Chủ nghĩa đế quốc đã trở thành một hệ thống trên thế giới (năm 1961 có 13 nước XHCN ở chân Âu. Sau Đại chiến thế giới lần thứ hai."Diễn biến hòa bình " là cuộc tấn công "mềm".lối sống và tôn giáo.lái CNXH theo con đường TBCN.có thể cả quân sự để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.nhằm xóa bỏ chế độ XHCN.. 8 ..chính trị.

Ngoại trưởng Mỹ Ac-ke-sơn khuyến cáo.phải thực thi chính sách "ngăn chặn" lâu dài.Quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn)."những người theo chủ nghĩa cá nhân ở Trung 9 .làm "mềm hóa từng bước" để cuối cùng tan rã.tháng 3 năm 1947.Chiến lược ngăn chặn sử dụng biện pháp quân sự là chủ yếu (chiến tranh xâm lược.phải thực hiện giải pháp ngăn chặn bằng thủ đoạn gieo vào trong lòng chế độ Xô-viết những mầm mống tự thủ tiêu.Đầu năm 1946. CNĐQ .thúc đẩy sự phát triển của lực lượng "dân chủ" để gây chia rẽ phá hoại tư tưởng từ bên trong các nước XHCN .Đồng thời.G.trong đó "diễn biến hòa bình" là một thủ đoạn nhằm "chặn đứng" sự phát triển của Liên xô và các nước XHCN.Ken-nan trở thành lý luận gia đầu tiên của chiến lược "ngăn chặn" và chiến lược "diễn biến hòa bình" Trên cơ sơ lý luận của Ken-nan.đối đầu quyết liệt.khi còn là đại diện lâm thời của Mỹ ở Liên Xô .).trực tiếp can thiệp vào nội bộ nhiều nước(cả can thiệp vũ trang).chạy đua vũ trang.đồng thời khuyến cáo với nhà Trắng.Ngày 12 tháng 3 năm 1947.toàn diện với Liên Xô bằng chiến tranh tâm lý.Thực chất của các kế hoạch này nhằm "ngăn chặn" chủ nghĩa cộng sản và buộc các nước Tây Âu ngả theo Mỹ..Trước tình hình so sánh lực lượng bất lợi.dân sự đến giúp duy trì nền thống trị để các nước này không "ngả vào lòng cộng sản".viện trợ 14 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu.là hai mặt của một vấn đề tương đối lớn".cấm vận kinh tế.Với ý tưởng này.chạy đua vũ trang.chính quyền Tru-man phát động cuộc chiến tranh lạnh.chính quyền Tru-man công bố chính thức thực hiện chiến lược "ngăn chặn" chủ nghĩa cộng sản.chiến tranh đặc biệt. Đối với Trung Quốc.hủy diệt chế độ Xô-viết nhằm tạo ra sự thay đổi tận gốc đối với xã hội Liên Xô.chịu sự chi phối của Mỹ.chiến tranh cục bộ.nhân tố cơ bản nhất trong chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Liên Xô là phải kiềm chế khuynh hướng "bành trướng".kết hợp các thủ đoạn.Tru-man đề nghị Quốc hội Mỹ viện trợ cho Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ 400 triệu USD và cử nhân viên quân sự.đứng đầu là đế quốc Mỹ ráo riết tìm kiếm giải pháp chiến lược nhằm ngăn chăn "làn sóng cộng sản" từ Đông Âu và Liên Xô.trong một bức thư gửi Tổng thống Tru-man (ngày 20 tháng 7 năm 1949).biện pháp khác.Ken-nan cho rằng "kiềm chế và giải phóng là hai mặt của đồng tiền.kiên nhẫn nhưng kiên quyết và luôn luôn cảnh giác.tháng 11 năm 1947.ép các nước này loại bỏ những Bộ trưởng là cộng sản ra khỏi chính phủ liên hiệp và cài cắm gián điệp vào các đảng cộng sản.giúp các nước Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh..Ken-man đã kiến nghị với Nhà Trắng.toàn diện.lập vành đai bao quanh Liên Xô và các nước XHCN.Mỹ đưa ra kế hoạch Mác-san (tháng 4 năm 1948.Văn kiện số 68 của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ xác định mục tiêu chiến lược "ngăn chặn" là dùng mọi thủ đoạn để chặn đứng sự khuếch trương của Liên Xô trong điều kiện không phát động chiến tranh.

1949) để gây khó khăn cho việc buôn bán Đông-Tây.làm sụp đổ chính quyền nhân dân. nhưng Quốc vụ khanh vẫn chưa đưa ra được bước đi cụ thể cùng những bước đi quan trọng" và cho rằng "Cần phải coi trọng biện pháp cụ thể".tăng cường quan hệ bằng cách lợi dụng các loại mậu dịch hữu hình và vô hình.Ngoại trưởng F.một mặt phải giữ thái độ cứng rắn.Quốc (phần tử theo chủ nghĩa dân chủ cũ Mỹ.mở rộng giao lưu giữa sinh viên và giáo viên.đề xướng "liên minh vì tiến bộ".phải từng bước thận trọng bồi dưỡng hạt giống tự do từ bất kỳ kẽ hở nào được xuất hiện trên bức màn thép"...điều chỉnh chiến lược quân sự "trả đũa ồ ạt" (của Ai-xen-hao ) thành chiến lược "phản ứng linh hoạt".trao đổi văn hóa.Pháp.ngày 14 tháng 6 năm 1960):"Phải hành động ngay .trong suốt nhiệm kỳ của mình.thực chất là thực hiện bao vây cấm vận đối với các nước XHCN. khuyến khích những người có cùng huyết thống về Ba Lan.."sự tồn của chủ nghĩa xã hội không phải là vĩnh cửu và không thể thay đổi được"." Đối với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu .phi chiến tranh.chủ nghĩa cộng sản bên thêm thế kỷ XXI.Kennedy tuyên bố:"Nước Mỹ giống như con đại bàng trên Quốc huy hình lá chắn của tổng thống.nghiên cứu thêm khả năng viện trợ kỹ thuật cho Ba Lan..Kennedy đã từng tuyên bố(trong diễn văn đọc tại Thượng viện Mỹ ngày 10 tháng 8 năm 1957):"Giải phóng hoặc diễn biến hòa bình đương nhiên là rất tốt.khoa học.đặc biệt là Ba Lan.mở rộng sự nghiệp báo chí vốn kỹ thuật và tăng cường tiếp xúc trong nhân dân. Tiếp tục tư tưởng của những người tiền nhiệm Kennedy.tăng số người du lịch .."từ 1949-1954 có tới hơn 100 lần tàu buôn đi tới Trung Quốc bị chặn lại và bị công kích..mặt khác vạch kế hoạch "hòa bình" với Liên Xô (tháng 6 năm 1961). Trước khi lên nắm quyền Tổng thống.bằng viện trợ kinh tế.trong khi các nước Tây Âu phục hồi và phát triển kinh tế.cần phải "giải phóng" họ khỏi chế độ cộng sản nhưng không phải bằng một cuộc chiến tranh mà bằng "biện pháp hòa bình".Đa-let(1953-1959) xác định .nhiều tàu thuyền do Trung Quốc thuê và thuyền viên Trung Quốc thậm chí bị giam vô lý dài ngày ở đất khách quê.Năm 1955.một mặt tiếp tục thực hiện chính sách cứng rắn(bao vây.Tổng thống Ai-xen-hao(1953-1960) tuyên bố."dưới ngọn cờ hòa bình có thể giành được mọi thứ trên bàn đàm phán với Liên Xô và làm gay gắt thêm mâu thuẫn Xô-Trung Quốc để từ đó tăng kiềm chế của Trung Quốc".Theo Đa-lét. Đồng thời ..thành lập "đội hòa bình" ở Châu Phi.thúc đẩy sự biến đổi hòa bình đằng sau tấm màn sắt".chỉ cần "hé tấm màn sắt" nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa sẽ từ bỏ chủ nghĩa cộng sản vì thấy cuộc sống tốt đẹp ở phương Tây.cấm vận.Theo Kennedy.lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc." Tháng 12 năm 1957..Mỹ câu kết với 14 quốc gia phương Tây (Anh. 10 .trong 5 năm..như: gia tăng tiếp xúc."chiến tranh cục bộ " ở Việt Nam.đồng thời tiến hành "chiến tranh đặc biệt".Mỹ sẽ "giành thắng lợi bằng hòa bình" chính thức coi "diễn biến hòa bình" là chiến lược để lật đổ các nước XHCN.Theo thống kê của một tờ báo ở Hồng Kong.heo Kennedy:" Chính phủ Mỹ sẽ phải chủ động hơn nữa.chi 20 tỷ USD viện trợ nhằm khắc phục ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản ở châu Mỹ La-tinh..để phá vỡ khoảng cách với phương Tây đã có từ lâu mà Liên Xô áp đặt cho Ba Lan.giáo dục.Jonhson (1961-1968) rất chú trọng bồi dưỡng những hạt giống tự do sau bức màn thép cộng sản..thân Mỹ) có thể tạo ra sự biến đổi từ bên trong.kích động chống phá nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa .Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ.Ai-xen-hao tuyên bố mục tiêu của chiến lược "diễn biến hòa bình" là đọc lời cáo chung cho chủ nghĩa xã hội.Thực hiện ý tưởng trên .mở rộng buôn bán.Kennedy đã thực hiện chính sách "đi hai chân" .)..Đức.bài diễn văn đầu tiên nói về tình hình trong nước (ngày 21 tháng 1 năn 1961).sử dụng một loạt công cụ linh hoạt hơn.chân phải của nó cắp cành ô-liu còn chân kia cắp mũi tên phải coi trọng cả hai chân như nhau"và giải thích "trong đối kháng với Liên Xô..phá hoại thương trường Thế Giới.bí mật thành lập "Ủy ban thống nhất quản lý thị trường xuất khẩu (Feria. thực chất là để xâm nhập .và cho rằng biện pháp "diễn biến hòa bình" tuy chậm chạp nhưng đáng tin cậy..chống đối).Nhật.nhưng mặt khác cũng phải tìm xem chúng ta có thể tìm thấy một số cung cách trao đổi ý kiến nào đó được không".đồng thời kêu gọi (trong một diễn văn khác cũng đọc tại Thượng viện Mỹ .

cải cách làm cho tình hình trở nên phức tạp.Thời kỳ chính quyền Nixon.Liên xô cũng đang tiềm tàng khả năng diễn biến hòa bình" và coi Đông Âu là một "đột phá khẩu" để thực hiện "diễn biến hòa bình" .Không ai phủ nhận chính sách hòa dịu những năm 70 của chúng ta đã thúc đẩy sự trỗi dậy mạnh mẽ và dẫn tới sự ra đời của phong trào Công đoàn đoàn kết ở Ba Lan".tích cực tuyên truyền.Mỹ đã từng bước điều chỉnh chiến lược và vai trò của Mỹ trên Thế giới.Thời kỳ này Mỹ đặc biệt chú ý đến việc sử dụng lực lượng phản động bên trong để chống phá .Trong khi đó .nhằm đưa cuộc đấu tranh vào trong lòng các nước XHCN.thậm chí ngay cả các nhân vât lỗi lạc Đảng Cộng sản cũng khó mà chống đỡ nổi.bị Liên Xô đuổi kịp và vượt một số mặt về kinh tế.Đến lúc đó nó sẽ gieo hạt giống tư tưởng .Lợi dụng các nước XHCN cải tổ.loại được công cụ sắc bén của Đảng Cộng sản Liên Xô.đổi mới để tháo gỡ.Làm dịu bớt căng thẳng sẽ làm chế độ độc tài yếu đi.Một số nước nóng vội .phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ(từ 1976-1981 có 21 nước giành độc lập).G.Ních-xon còn khẳng định:" Mở chiến trường tư tưởng.Trong khi đó .Ý nghĩa và niềm tin của Đảng Cộng sản bị sụp đổ.nhất là sau chiến tranh Việt Nam.Bu-sơ đưa ra chiến lược "vượt trên ngăn chặn".cải cách .Thời kỳ này Mỹ chú ý hơn đối với các "nhân tố bên trong" các nước XHCN.Trong cuốn sách "1999-chiến thắng không cần đến chiến tranh " ..Mỹ(Nixon) cho rằng:"Diễn biến hòa bình" không thể nôn nóng .chạy theo đối phó với "nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực.tìm cách đả kích hệ tư tưởng Mác-Xít.quân sự và vị thế quốc tế .Mỹ khôi phục kinh tế .các nước XHCN lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế ..Tình hình căng thẳng sẽ càng củng cố thêm độc tài.chủ quan không tôn trọng quy luật khách quan đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong cải tổ.Ních-xon cho rằng :"Làm dịu quan hệ Đông-Tây sẽ làm cho phương Động xuất hiện sự phân hóa lớn hơn.chiến lược "diễn biến hòa bình" tiếp tục được hoàn thiện.không thể hoàn thành trong mấy chục năm mà phải nhiều thế hệ và chủ trương khuyến khích "tự diễn biến" trong nội bộ các nước XHCN.đề cao "dân chủ".chạy đua vũ trang thu hút Liên Xô và một số nước XHCN vào cái gọi là "chương trình SDI". Khi điều chỉnh chiến lược Mỹ ngầm đánh vào bên trong các nước XHCN.R.hội chứng Việt Nam tác động sâu sắc đến nhiều mặt đời sống xã hội Mỹ.làm cho các nước XHCN bị xô đẩy dẫn tới sụp đổ.làm cho thông tin phương Tây "như dòng nước xói mòn và tan rã chế độ Cộng Sản".mở cửa để "mở rộng dân chủ".đối với Liên Xô và Đông Âu (tháng 5 năm 1989).làm suy yếu các nước 11 .Làm như vậy. "nhân tố quan trọng của công cuộc dân chủ(có thể hiểu là dân chủ kiểu Mỹ) hóa trong các quốc gia Cộng sản phải là thế lực bên trong nó."tự do" ở phương Tây.Mỹ lâm vào tình trạng khủng hoảng.Một thế hệ những người Đông Âu đang trỗi dậy không phải là các nhà tư tưởng mà là các nhà thực tiễn cho diễn biến hòa bình").toàn cầu" .những hạt giống này sẽ kết Thời kỳ chính quyền Ri-gân(1981-1988).Để tạo ra một đột phá khẩu cần nuôi dưỡng lực lượng dân chủ.Các nước tư bản khác cũng vượt qua khủng hoảng.tháng 10 năm 1982.do duy trì quá cơ chế quản lý quan liêu bao cấp và "dốc sức" chạy theo chương trình SDI (chiến tranh trên các vì sao) của Mỹ.dân chủ và quan niệm giá trị theo kiểu Mỹ phải nắm lấy vấn đề nhân quyền.tăng cường sức mạnh trên một số mặt .nắm vững cuộc đấu tranh về hình thái ý thức.tuyên truyền tự do.Ngày nay. Sau khi nhận chức Tổng thống Mỹ(tháng 1 năm 1989).thúc đẩy sự hòa nhập kinh tế Thế Giới để lái cải cách đe chệch khỏi quỹ đạo của CNXH.cải cách.suy yếu nghiêm trọng.Ngoài ra do sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã tạo ra xu thế quốc tế hóa nền kinh tế Thế Giới.mất ưu thế quân sự.Trước tình thế và thời cơ đó .cựu Tổng thống Nixon nhận định :"Những người cộng sản Đông Âu đã hoàn toàn mất đi lòng tin.phần lớn họ đã trở thành những người tham lam và quan liêu.đặc biệt là loại lực lượng KGB (ps:kiểu FBI của Liên Xô) ra khỏi cuộc "chiến tranh ngầm" đang diễn ra gay gắt ngay trong lòng chế độ XHCN.(Sau chuyến khảo sát các nước XHCN năm 1983.phải tiến hành cải tổ.sản xuất bắt đầu phát triển .phải mở rộng sự giao lưu với các nước XHCN để nó chịu ảnh hưởng và chịu tác động của phương Tây.Đồng thời Mỹ cho rằng "thời cơ diễn biến hòa bình ở Đông Âu đã chín muồi .kéo quân đội Liên Xô ra ngoài .khó khăn hơn.Mỹ mở hội nghị chuyên đề "dân chủ hóa các quốc gia Cộng Sản.đồng thời nghi binh chiến lược.Mỹ suy yếu .Pho (1969-1980).Theo Ngoại trưởng Mỹ .Trước tình thế đó .bất đồng chính kiến trong các nước XHCN".

khuyến khích "thị trường tự do" ở Liên Xô và các nước Đông Âu nhằm hướng lái các nước này đi lệch khỏi quỹ đạo của CNXH.lấy cớ "kiểm soát việc sản xuất .trong đó coi trọng "đòn phủ đầu" để thực hiện cái gọi là "chủ nghĩa đế quốc riêng của Mỹ" (G.thực hiện "dính líu" vào các nước.phân biệt đối xử với các nước .Mỹ tuyên bố:"Chủ nghĩa quốc tế riêng của Mỹ sẽ không có bất kể sự nhún nhường nào khiến cho Mỹ rút lui khỏi thế giới.đẩy nhanh việc thực hiện Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD).ngầm viện trợ lực lượng phản động thuộc một số nước thuộc "thế giới thứ ba" và gây sức ép .mở rộng kinh tế thị trường tự do trên phạm vi Thế giới. __________________ ) Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.năm 2003 là 355.7 tỷ USD. Sau khi tạo ra sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.trọng điểm là khu vực thuộc các nước Liên Xô cũ và Đông Âu.Clin-Tơn.Bush).thành lập "Bộ tư lệch Bắc Mỹ".chiến lược "diễn biến hòa bình" từ ý tưởng đã trở thành một chiến lược chống Cộng hoàn chỉnh.Mỹ xác định sẽ tăng cường "dính líu" vào các nước nhưng bằng biện pháp "cứng rắn" hơn. Chính quyền G.nhất là sau thất bại ở Việt Nam .Mỹ trực tiếp can thiệp 12 .tàng trữ vũ khí giết người hàng loạt " để tính toán .nhằm củng cố và thiết lập thể chế tư bản chủ nghĩa ở khu vực này .chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chủ yếu sang tiến công bằng "diễn biến hòa bình" là chủ yếu.Mỹ đã tính toán .hỗ trợ lực lượng "dân chủ".Đến đây.khi thực hiện chiến lược "ngăn chặn" và "vượt trên ngăn chặn".đồng thời tăng cường "diễn biến hòa bình" đối với các nước XHCN còn lại.1993) tiến hành chiến lược "can dự".Mỹ từng bước thay đổi chiến lược .dùng vũ lực để "tiêu diệt" các nước XHCN là không thể thực hiện được.tăng cường viện trợ kinh tế .năm 2004 là 368.co về pháo đài của chủ nghĩa bảo hộ hoặc về một hòn đảo biệt lập" (Ngoại trưởng Mỹ C."khuyếch trương" thanh thế của Mỹ để thúc đẩy "dân chủ". Sau khi nước Mỹ bị tấn công(ngày 11/9/2001).Sử dụng chiến lược này.làm suy yếu các nước XHCN.là bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ và các thế lực phản động.Đặc biệt .tạo ra sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.sau khi lôi kéo đồng minh vào cuộc chiến "chống khủng bố" và lôi kéo được một sốn nước lớn ngả theo mình .tăng cường khả năng răn đe để thực hiện ý đồ " xây dựng thế giới một siêu cường" do Mỹ đứng đầu.Mỹ nhận ra rằng .Và "diễn biến hòa bình" từ vị trí là thủ đoạn của chiến lược "ngăn chặn" đã trở thành một chiến lược chống Cộng hoàn chỉnh.Mỹ (B.Vì thế.tăng cường chi phí quân sự (năm 2002 là 331 tỷ USD.Bush (từ ngày 20 tháng 1 năm 2001) tiếp tục theo đuổi chiến lược "can dự" nhưng có sự điều chỉnh nhất định.1 tỷ USD.năm 2005 là 417 tỷ USD và đến năm 2009 dự kiến sẽ là gần 500 tỷ USD) nhằm châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang mới .Mỹ đơn phương tuyên bố rút khỏi hiệp ước cấm tên lửa đạn đạo (ABM).tìm kiếm giải pháp mới.cuộc điều trần ngày 17 tháng 1 năm 2001).Pao-oen.Mỹ ra sức lợi dụng cuộc chiến "chống khủng bố".buộc chính quyền các nước đó phải ngả theo Mỹ .XHCN.Mỹ và các thế lực phản động đã thu được kết quả. Như vậy.điều chỉnh chiến lược.

Ba là."đa đảng đối lập" ở các nước XHCN.Chúng thường tung ra các luận điệu :Đảng Cộng sản đọc quyền lãnh đạo là "độc tài".tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương là khâu đột phá của chiến lược "diễn biến hòa bình".thực hiện "đa nguyên chính trị".tạo ra tâm trạng không thiết tha.Để đạt tới mục đích đó .Chủ nghĩa đế quốc đặt mục tiêu đầu tiên và là mục tiêu hết sức quan trọng của "diễn biến hòa bình"chống chủ nghĩa xã hội là xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Leenin. 2.chủ nghĩa đê quốc đặt ra những mục tiêu cơ bản sau : Một là..nhân quyền") để can dự sâu hơn.gây mâu thuẫn nội bộ .lãnh đạo xã hội ở các nước XHCN.gắn bó với CNXH.một phong trào hiện thực và kiểu chế độ xã hội .Chúng tác động vào những Đảng viên thiếu rèn luyện tu dưỡng .làm mất sự đồng thuận xã hội và khi đó có thời cơ lôi kéo quần chúng vào những cuộc 13 .chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế một mặt tiến hành xác lập và củng cố thể chế tư bản chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.đe dọa sự ổn định .đồng thời triệt để lợi dụng quan hệ kinh tế và vấn đề tôn giáo. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất quan tâm đến việc gây mất ổn định chính trị ở các nước XHCN.chống chủ nghĩa xã hội.đa nguyên chính trị". Mỹ tuyên bố. Mục đích cuối cuối cùng chiến lược "diễn biến hòa bình" là xóa bỏ CNXH trên mọi phương diện: Chủ nghĩa xã hội với tư cách là một xu thế và con đường phát triển .Mục tiêu.(cả bằng quân sự ) vào nhiều nước để mở rộng ảnh hưởng của mình ở khu vực Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương.sự cai trị của pháp luật .một hệ thống giá trị.Chúng bỏ nhiều công sức và tiền bạc để lôi kéo "những người có chính kiến bất đồng".chúng tác động để làm suy yếu.dùng họ làm nội ứng cho "diễn biến hòa bình" về chính trị..Vì thế ."tôn giáo".gây mất ổn định về chính trị các nước XHCN.cần phải thực hiên "đa nguyên lợi ích". để xóa đi những kẻ thù cũ.nền hòa bình của nhân loại.những giới hạn về quyền lực nhà nước.Đối với đảng cộng sản cầm quyền và chính quyền nhà nước.giành lại quyền thống trị xã hội cho giai cấp tư sản phản động.trước hết phải tìm cách xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lenin.một học thuyết lý luận.kiên quyết giữ vững những đòi hỏi không thể đàm phán về "nhân phẩm".hoặc gây áp lực nhằm hướng lái các nước theo các nước theo "quỹ đạo" của Mỹ.sẽ thông qua việc bảo vệ "tự do và công lý".làm cuộc đảo chính hòa bình về hệ tư tưởng trong các nước xã hội chủ nghĩa.công lý bình đẳng".quyền "tự do ngôn luận.dân tộc(thông qua chiêu bài "dân chủ."dân tộc".xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản .chống sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong các nước xã hội chủ nghĩa. Hai là .chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh xâm nhập tư tưởng tư sản .thay thế bằng tư tưởng tư sản ở các nước XHCN."nhân quyền". Những nhà lý luận của chiến lược "diễn biến hòa bình" đều cho rằng tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu."bóp nghẹt dân chủ".nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối.từ đó dẫn đến chệch hướng về đường lối chính sách.đổi màu tổ chức và cán bộ. Như vậy sau chiến tranh lạnh.nhằm "diễn biến hòa bình" đối với các nước.từng bước tha hóa họ trở thành những người cộng sản "đỏ vỏ xanh lòng" để có thể dùng "cộng sản lật cộng sản".Đây là ý đồ bành trướng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế .đi đến xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng .Với quần chúng nhân dân thì kích động vấn đề "dân chủ".xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Leenin.tức là chế độ chính trị đa Đảng đối lập mà thực chất là hạ thấp vai trò của Đảng Cộng sản .Muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.mặt khác tiếp tục thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm thủ tiêu các nước xã hội chủ nghĩa còn lại để xây dựng một thế giới "đơn cực" do Mỹ chi phối..bản chất của chiến lược "diễn biến hòa bình".chủ nghĩa đế quốc tập trung chống Đảng Cộng sản lãnh đạo chính quyền. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình"..

xâm nhập.do vậy nó mang bản chất chống cộng .biện pháp kinh tế là mũi nhọn..mặc cho CNXH sụp đổ.trong đó quân sự vẫn quan trọng nhưng chủ yếu giữ chức năng răn đe để hỗ trợ cho các hoạt động phi quân sự.Từ đó làm tha hóa con người.đạo đức.chuyển hóa văn hóa.php?t=17301 Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch biết rằng quân đội và công an là công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ Tổ Quốc..hoặc sử dụng lực lượng chống đối để thực hiện bạo loạn phản cách mạng. Bản chất của chiến lược "diễn biến hòa bình" được thể hiện ở chỗ nó là bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc.chừng nào còn đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản thì còn "tồn tại diễn biến hòa bình" là một chiến lược chống Cộng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX.Muốn "vô hiệu hóa" phải "phi chính trị hóa" quân đội và công an .đẩy các nước XHCN vào tình trạng khó khăn phức tạp.đạo đức lối sống xã hội chủ nghĩa theo giá trị phương Tây.bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.Trong chiến lược "diễn biến hòa bình".kết hợp các thủ đoạn biện pháp chiến lược khác.mang tính toàn cầu và rất nguy hiểm. 14 .gây áp lực để hỗ trợ cho các biện pháp khác.biện pháp kết hợp .Mục tiêu của chúng là làm suy yếu tiềm lực kinh tế.được tiến hành "ngầm" trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa .khoa học kỹ thuật . Đặc trưng văn hóa. Sáu là.toàn diện trên tất cả các mặt: kinh tế chính trị.thì từ những năm cuối thập kỷ 80.thay vào đó là lối sống.Tính chất phản động của nó được thể hiện ở mục đích xóa bỏ CNXH với tư cách là một hình thái kinh tế xã hội tiên tiến và xu thế vận động của tiến bộ xã hội.quân sự giữ vị trí răn đe.tiến bộ lịch sử.info/forum/showthread.lũng đoạn kinh tế-tài chính.Chúng hy vọng rằng khi các lực lượng phản động được chủ nghĩa đế quốc chỉ đạo .tiếp tay đứng lên lật đổ chế độ XHCN.khủng hoảng toàn diện.Chiến lược "diễn biến hòa bình" mang bản chất giai cấp.lối sống cũng là một tiêu chí phân biệt hai chế độ xã hội đối lập nhau. Kẻ thù của chủ nghĩa xã hội rất quan tâm đến phá hoại nền kinh tế các nước XHCN thông qua "diễn biến hòa bình".làm suy yếu.Chúng cũng biết rằng .quân sự. Thủ đoạn chủ yếu của "diễn biến hòa bình" là tạo dựng thúc đẩy những nhân tố phản động chống đối ngay bên trong các nước XHCN.ngoại giao.Bốn là.nếu kẻ thù thực hiện được tất yếu dẫn đến mục đính cuối cùng chúng theo đuổi là xóa bỏ CNXH.trong đó tiến công về chính trị tư tưởng là then chốt.khống chế nền kinh tế nước xã hội chủ nghĩa.vị trí của nó đã được nâng lên tầm chiến lược hoàn chỉnh.án binh bất động".chiến tranh xâm lược .chủ nghĩa đế quốc đặt một mục tiêu không kém phần quan trọng là xóa bỏ nền văn hóa."phị chính trị hóa" để "vô hiệu hóa" quân đội và công an.Chừng nào còn tồn tại hai hình thái kinh tế -xã hội đối lập nhau .Thực chất của "diễn biến hòa bình" và chống "diễn biến hòa bình" là sự tập trung cao độ của cuộc đấu tranh giai cấp gay go.lật đổ chính quyền cách mạng."ngầm".sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.lối sống tư sản.tha hóa cả một xã hội.quân đội và công an sẽ "đứng trung lập".trước hết và quyết định là phải xóa bỏ sự lãnh đạo của ĐCS .tiến tới chi phối .Muốn lật đổ XHCN phải "vô hiệu hóa" được lực lượng này.đạo đức."diễn biến hòa bình " chỉ là một trong những thủ đoạn.bạo loạn chính trị. Biện pháp "diễn biến hòa bình" là vận dụng tình thế và thời cơ để thực hiện cuộc tiến công "ngầm" một cách tổng hợp.lối sống xã hội chủ nghĩa.Khi nền kinh tế đã bị chệch hướng đi theo tư bản chủ nghĩa thì sẽ chuyển hóa xã hội và sớm muộn chính trị cũng bị chuyển hóa theo.chuyển hóa nền kinh tế di chệch hướng xã hội chủ nghĩa.được triển khai trên diện rộng.qua đó tìm cách chuyển hóa từng bước theo con đường tư bản chủ nghĩa. Tham khảo http://lichsuvn.quyết liệt giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản được biểu hiện trong sự đối kháng giữa hai hệ thống chính trị thế giới xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.bảo vệ chế độ của quân đội và công an bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản .đạo đức. Năm là. Những mục tiêu cơ bản này có mối quan hệ tác động lẫn nhau. Phương châm chủ yếu trong "diễn biến hòa bình" là thực hiện cuộc tiến công "mềm"."sâu" thông qua các thủ đoạn phi vũ trang .văn hóa tư tưởng.chị phối.chệch hướng phát triển của nền kinh tế.Nếu thời kỳ chiến tranh lạnh phương châm chủ yếu là chạy đua vũ trang.

lung lạc tinh thần những người nhẹ dạ cả tin.Nội dung chủ yếu của chiến lược "diễn biến hòa bình".Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tìm cách tiếp tay cho lực lượng phản động trong nước đòi chia sẻ quyền lực.tạo ra khoảng trống tư tưởng cho tư tưởng tư sản tràn vào.sai lầm ."..dựng lên các "phe phái" trong nội bộ Đảng Cộng sản.che đậy những khuyết tật.tiến tới thâu tóm quyền lực từ nhà nước từ các đảng Cộng sản..các lĩnh vực của đời sống xã hội ."nhân quyền" để phá rã nền chuyên chính vô sản.con em cán bộ cao cấp trong Đảng Cộng sản và nhà nước bằng các mồi nhử du học.hòng phủ nhận chủ nghĩa xã hội cả học thuyết và hiện thực.bôi nhọ .công khai răn đe và sẵn sáng sử dụng đòn quân sự để hỗ trợ cho biện pháp "diễn biến hòa bình" khi cần thiết.Trong cuốn "1999-chiến thắng không cần chiến tranh".chấp nhận bầu cử tự do theo cơ chế đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập..văn minh.Bộ máy tuyên truyền của chủ nghĩa đế quốc đã triệt để lợi dụng những khó khăn.quyền lực nhà nước là đối tượng quan trọng của chiến lược "diễn biến hòa bình".tự do của xã hội tư bản .vướng mắt.chúng ca tụng "chủ nghĩa xã hội dân chủ".liên doanh.Chúng kích động.mua chuộc những người có chính kiến bất đồng xây dựng lực lượng chống đối trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa.nền "chính trị đa nguyên" để mê hoặc quần chúng.Toàn bộ những thứ khác sẽ trở nên vô nghĩa khi không giành chiến thắng trên lĩnh vực tư tưởng ".tiến tới tổ chức bạo loạn chính trị.để dùng "cộng sản lật cộng sản".-Trên lĩnh vực chính trị Đảng Cộng sản là đối tượng tiến công quyết liệt nhất của chiến lược "diễn biến hòa bình". Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế luôn coi chống phá về tư tưởng lý luận đối với các nước XHCN là mặt trận quan trọng..chúng cũng chú trọng bắt mối .gây mất ổn định chính trị.cường điệu sự giàu có .nhân quyền. Khi thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã tấn công các nước XHCN trên tất cả các mặt .Mặt khác.phê phán.Những luận điểm chúng thường gieo rắc là:Chủ nghĩa Mác-Lenin là một "giáo lý phi khoa học".để nếu không "cộng sản lật cộng sản" được thì sẽ dùng "cộng sản con lật cộng sản cha" sau này.kích động các phần tử đối lập gây áp lực đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo .chúng dùng bạo lực chính trị.Tuy chiến lược "diễn biến hòa bình" đặt biện pháp hòa bình.cài cắm lực lượng phản động.mua chuộc thế hệ trẻ .Lê-nin đều là sự áp đặt chứ không phải là tất yếu của lịch sử.phi chiến tranh lên vị trí ưu tiên nhưng chủ nghĩa đế quốc vẫn thường xuyên duy trì sức mạnh quân sự.xấu xa của xã hội này.thông qua bầu cử 15 .gây mâu thuẫn trong nội bộ.liên kết kinh tế béo bở.nên "chắc chắn sẽ bị diệt vong".thực hiện chuyển hóa về tư tưởng.chúng tán dương .chia rẽ Đảng với quần chúng.những nguyên lý cơ bản của của Cácmác.thực hiện "dân chủ".thời cơ nhất định.tan rã hệ thống tổ chức Đảng.bôi đen chủ nghĩa xã hội hiện thực.nhằm từng bước làm phân liệt.xây dựng.là sự "phát triển ngoài nền văn minh nhân loại ".Chúng thường gây sức ép từ nhiều phía.Cách mạng tháng 10 Nga là sự "đẻ non". Chúng tuyên truyền.cổ động cho những luận thuyết tư tưởng tư sản mới. Mục tiêu chống phá của chúng là phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và các tư tưởng cách mạng khác.thiếu sót của các đảng cộng sản trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa để đả kích .Chúng tìm cách hỗ trợ .nhiều mặt. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tập trung mọi biện pháp nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.Trong những điều kiện.móc nối .nền dân chủ.Níchxơn còn cho rằng:"Dân chủ.chủ nghĩa xã hội chỉ là "quái thai của lịch sử".Ních-xơn khẳng định:" Điểm mấu chốt của cuộc cạnh tranh Mỹ-Xô là tư tưởng. 3.Từ đó để gây hoang mang.từng bước thiết lập dân thiết chế tư sản.đòi các nước xã hội chủ nghĩa thực hiện "chế độ đa đảng".chuyển hóa từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản.lật đổ chính quyền ở các nước XHCN hoặc tạo "tự diễn biến".phá hoại tinh thần.củng cố và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế giới.nhưng tập trung ở một số nội dung chủ yếu sau: -Trên lĩnh vực tư tưởng lý luận.xóa nhòa sự khác biệt bản chất giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.tư tưởng các nước XHCN.làm suy yếu nhà nước XHCN.tôn giáo là 4 đột phá khẩu chọc thẳng phòng tuyến chính trị-tư tưởng ở các nước xã hội chủ nghĩa.Ăng-ghen.

điều hành nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Ngoài việc chống phá về chính trị tư tưởng..khó gột rửa.để chống lại phong trào cách mạng.chuyển hóa..phá hoại sự phát triển của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa..vùng biên giới ..Đặc biệt chúng thông qua viện trợ kinh tế để lôi kéo các nước và lợi dụng khó khăn về kinh tế của các nước XHCN để dùng vật chất mua chuộc.tuyên truyền kích động đòi phi chính trị hóa quân đội.phát triển và trở thành bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng.thông qua ngoại giao để gây sức ép nhiều mặt:kinh tế.làm cho tình hình an ninh chính trị-xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa trở nên phức tạp.Đáng chú ý là sự tác động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa.Chúng đã kéo quân đội các nước xã hội chủ nghĩa hướng ra ngoài.có quyền ở cơ quan kinh tế.lối sống rất dễ đi vào lòng người.nhưng ảnh hưởng lại rất sâu sắc.để dành chính quyền.quốc phòng.cải cách.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục điều chỉnh phương thức thủ đoạn chiến lược. biến chất cán bộ trong ngành kinh tế.cô lập ngoại giao đối với các nước xã hội chủ nghĩa với các nước khác.Thông qua ngoại giao để chúng thâm nhập vào các lĩnh vực hoạt động khác.gây phức tạp bên trong.Đây là cái đích của chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm tới.Chúng thường chủ động dùng ưu thế vê kinh tế để ngăn chặn .đề cao chủ nghĩa cá nhân.khó giải quyết.nhẹ nhàng.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế 16 .toàn cầu" để loại bỏ công cụ sắc bén của các Đảng cộng sản ra khỏi cuộc "chiến tranh ngầm"("diễn biến hòa bình") đang diễn ra gay gắt trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa.."lối sống Mỹ".kích thích tâm lý bạo lực đối với lớp trẻ.Lối sống phương Tây dễ khơi dậy nhu cầu bản năng hưởng thụ của con người.an ninh. Một khi nền kinh tế đã bị chuyển hóa tận gốc rễ sẽ kéo theo sự thay đổi cơ sở hạ tầng và bản chất xã hội.hướng lái nền kinh tế đi chệch khỏi quỹ đạo chủ nghĩa xã hội. -Chống phá trên lĩnh vực an ninh-quốc phòng.chạy theo đối phó với "nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực.Trong quá trình đó.nhất "giá trị Mỹ".nhất là đối với thế hệ trẻ.tiến bộ trên thế giới.chiến lược "diễn biến hòa bình" đã hình thành."dân chủ".gây mâu thuẫn giữa lực lượng xã hội khác nhằm chia rẽ.văn hóa để mưu toan thực hiện những cuộc bạo loạn chính trị.lâu dài. -Trên lĩnh vực văn hóa.những cặn bã của phương Tây vào các nước XHCN..lối sống Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ra sức truyền bá văn hóa độc hại.kích động.chính trị. Chúng cũng không từ bỏ âm mưu chèn ép.văn hóa kiểu Mỹ.nên dễ lôi cuốn đam mê.TÁC HẠI CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NƯỚC.vùng tôn giáo phức tạp.chuyển hóa.êm ái.đòi xóa bỏ vai trò của lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với quân đội. Chúng cũng ra sức chuẩn bị lực lượng chống đối.lỗi kéo những người có chức.kinh tế và các mặt của đời sống xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế còn chống phá trên lĩnh vực quốc phòngan ninh.các trung tâm kinh tế.chuẩn bị các địa bàn.chính trị.kiểu Mỹ.để làm chuyển hóa văn hóa.thậm chí tổ chức quần chúng tẩy chay các chính sách kinh tế.Chúng cổ vũ cho tư tưởng "tự do".tưởng chừng như vô hại .cô lập lực lượng vũ trang. Chống phá về kinh tế làm suy yếu các nước XHCN Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế thường sử dụng đòn chống phá về kinh tế để làm suy yếu các nước XHCN và hỗ trợ cho các hoạt động chống phá khác. II.làm thoái hóa.văn nghệ .đồng thời tuyên truyền về sự hấp dẫn của nền kinh tế của Tây phương để lôi kéo. Như vậy.nhất là ở vùng dân tộc thiểu số.lật đổ nhà nước XHCN.vị kỷ.qua đó hình thành lực lượng "phương Tây hóa" trong bộ máy quản lý.Chống phá trên lĩnh vực ngoại giao Chủ nghĩa đế quốc lợi dụng quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa ngày càng mở rộng để thực hiện "diễn biến hòa bình". Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình".lối sống xã hội chủ nghĩa theo các giá trị phương Tấy.truyền bá lối sống.Thông qua việc chạy đua vũ trang.du nhập lối sống thực dụng bản năng.lợi dụng công cuộc cải tổ.Kích động.đổi mới để xâm nhập.nhất là các cán bộ trong ngành kinh tế mũi nhọn.

có 4 triệu người sống ở Mỹ). -Đối với Ba Lan:Trong chiến dịch mở màn.năm 1988."đổi màu").Hưởng ứng kế hoạch của Mỹ.kết quả là Đảng Công Nhân thống nhất Ba Lan mất vị trí lãnh đạo (chỉ đạt hơn 30 % số phiếu).đa đảng.Mỹ và Tây Âu đã căn cứ vào đặc điểm cụ thể từng nước để tiến hành "phân hóa" bằng các biện pháp tuyên truyền lừa gạt khác nhau nhằm làm "ly tán nhân tâm".Công đoàn đoàn kết lập chính phủ mới.chống Liên Xô và các nước XHCN phải được tiến hành khẩn trương.xảo quyệt để tấn công.mất lòng tin của quần chúng.Lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.1989. 1. Đối với Hungari:Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã tìm cách xâm nhập.chúng đã tiến hành các thủ đoạn sau.với những nguyên nhân khác nhau.lấy giá trị phương Tây làm cơ sở để "nhất thể hóa châu Âu".Liên Xô diễn ra theo nhiều dạng.Trước sức ép của lực lượng này.Do sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế..một số nước mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện.nhóm này ngày càng lớn mạnh và gây sức ép trong Đảng.Căn cứ vào điều kiện.Sự sụp đổ các nước XHCN ở Đông Âu.đổi mới để tháo gỡ.do vậy ngày càng suy yếu. đặc biệt.kết hợp kích động biểu tình.nhưng nhìn chung Mỹ và Tây Âu đã sử dụng hiệu quả chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với các nước này.đột phá vào Ba Lan..nhanh chóng tận dụng thời cơ .đòi tổ chức tổng tuyển cử thông qua "hội nghị bàn tròn".đòi hợp pháp hóa Công đoàn đoàn kết. Trước thời cơ tình hình thế giới có xu hướng phát triển hòa bình.nhất là trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao bị phân hóa sâu sắc.gây khó khăn cho các nước xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng.Khi Chính phủ Ba Lan chấp nhận Công đoàn đoàn kết.đưa ý thức hệ phương Tây vào Liên Xô và Đông Âu.với điều kiện Ba Lan phải thực hiện "tự do hóa" kinh tế và chính trị-nền kinh tế thị trường tư bản và nền dân chủ kiểu phương Tây).Và.phân hóa nội bộ Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari.gây hỗn loạn xã hội để "chiến thắng không cần chiến tranh" và chúng đã đạt được mục đích đó.khủng hoảng..cải cách.đòi dân chủ.các nước XHCN lâm vào tình trạng khó khăn.liên kết giữa bọn phản động trong Thiên Chúa giáo với Công Đoàn đoàn kết .trước "trọng tài" là Giáo hội Thiên Chúa giáo Ba Lan.được bên ngoài hỗ trợ.000 chức sắc các loại ) để thực hiện ý đồ chống Ba Lan.chúng tổ chức móc nối .đưa Đông Âu và Liên Xô hòa nhập với Tây Âu.Thông qua việc kích động .."nhân quyền".chúng tiếp tục lấn tới.đồng thời kích động tâm lý dân tộc chống Liên Xô. b)Chuyển hóa bên trong.có 26.dẫn đến cuộc "Tổng tuyển cử" ngày 25 tháng 6 năm 1989.Nhóm phi xã hội chủ nghĩa trong đảng đã tập hợp lực lượng trí thức và lợi dụng bọn phản động trong Thiên Chúa giáo để kích động tâm lý dân tộc chống Liên Xô.Hungari thông qua bầu cử hợp hiến. Mỹ cho rằng.Cùng với việc tăng cường gây sức ép về kinh tế ( G.Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari đã phải tuyên bố giải tán để thành lập Đảng Xã hội chủ nghĩa cầm quyền với đường lối chính trị theo kiểu xã hội dân chủ.Mỹ và phương Tây đã sử dụng nhiều thủ đoạn biện pháp để phân hóa Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan.tự do hóa chính trị.hoàn cảnh từng nước. a)Chuyển hóa nội bộ.nội bộ Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari.tạo áp lực của quần chúng đòi thay thế chế 17 .Mỹ và phương Tây đã triệt để lợi dụng lực lượng Công đoàn đoàn kết và lực lượng Thiên Chúa giáo (85 % dân số Ba Lan theo đạo Thiên Chúa.Đặc biệt .Chính phủ Ba Lan tiếp tục chấp nhận yêu sách đó.đồng thời sử dụng 9 triệu người Ba Lan lưu vong(đa số là người Thiên Chúa giáo. -Đối với Hungari.cuộc Tổng tuyển cử ngày 25 tháng 3 năm 1990.tự do hóa kinh tế ( thực chất là đã "biến chất".các đảng đối lập đã dành quyền lãnh đạo.một bên là chính quyền của Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan và bên kia là Công đoàn đoàn kết.kết hợp với dùng áp lực nhà thờ đối với quần chúng để đẩy quần chúng vào cuộc đấu tranh đòi "dân chủ".phải tiến hành cải tổ.Tây Âu đã thông qua cái gọi là "chiến lược hòa nhập".đã sử dụng nhiều thủ đoạn nham hiểm.Bush tuyên bố sẽ viện trợ 3 tỷ USD.lập ra các đảng phái chính trị phản động để xâm nhập vào nội địa hoạt động.xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan .

có những quan điểm sai lầm.xa rời quần chúng của bộ máy hành chính Nhà nước trong cơ chế quản lý quan liêu bao cấp và việc "chạy theo" chương trình SDI cùng với một số nguyên nhân khác dẫn đến sự trì trệ của nền kinh tế-xã hội.những người cộng sản ở Liên Xô đã chủ quan.Rumani.Thông qua các tổ chức này.ở địa phương(có những lãnh đạo cấp cao địa phương tham gia biểu tình ).phức tạp hơn.cải cách ta khỏi quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội. c)Chuyển hóa bên trong và bên trên đối với Liên Xô.tả khuynh ngày càng phát triển .phù hợp với yêu cầu khách quan của tình hình lúc bấy giờ.làm cho Liên Xô rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện.hướng lái cải tổ.chia rẽ các nước Cộng hòa trong Liên bang Xô-viết.sau đó thay đổi chính quyền qua "Tổng tuyển cử" dưới áp lực của các cuộc biểu tình chống chế độ xã hội chủ nghĩa.chủ nghĩa giáo điều.liên tục tổ chức các cuộc mít tinh.tiến tới gây áp lực đòi thay đổi lãnh đạo Đảng và Nhà nước.Từ năm 1987."Mặt trận toàn dân") ở nhiều nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô-viết.Bungari.nhưng do trong quá trình cải tổ cải cách.đẩy đất nước vào những phức tạp.hình thành hàng trăm nhóm.thành lập cái gọi là "Hội đồng dân tộc cứu nước" đòi "đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật".Đối với lĩnh vực đối ngoại.phức tạp về chính trị-xã hội để kích động phân hóa nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô.Ya-kốp-lép-được mệnh danh là "cha đẻ" của chính sách "công khai" và bốn năm sau tuyên bố "muốn cải tổ thành công phải gạt bỏ vai trò của Đảng Cộng sản" và trở thành ủy viên dự khuyết Bộ chính trị. Trước những đòn tấn công của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.đa đảng.tập hợp giới văn nghệ sĩ trí thức có quan điểm phi xã hội chủ nghĩa.Sự thoái hóa của Đảng Cộng sản Liên Xô dẫn đến sự tha hóa quyền lực trong bộ máy nhà nước Xô Viết.Chúng ta tiếp tục tấn công nhưng đó là tấn công bằng biện pháp hòa bình".làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng .tự do hóa về chính trị.hội đảng đối lập.Đảng Cộng sản Liên Xô bị phân hóa 18 .qua liêu .làm xuất hiện các "mặt trận"("Mặt trận nhân dân".Tuy đường lối cải tổ.đe dọa sự tồn tại của chính quyền Liên bang.cuộc xung đột sắc tộc bùng lên ở Liên Xô cuốn theo hàng ngàn người tham gia.Chúng ta không thể thắng nếu chúng ta không cạnh tranh.lúc đầu đòi dân chủ hóa.cải cách để tháo gỡ.lực lượng kiên định ngày càng mất đi vị trí.đây là cơ hội lịch sử để thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với Liên Xô.Mỹ và các thế lực phản động xã hội đã lợi dụng tình hình khó khăn về kinh tế.phân hóa và tranh thủ các nhân vật lãnh đạo "cải tổ".Tổng thống Mỹ Nixon tuyên bố :"Cuối cùng sẽ có một kẻ thắng và một kẻ thua trong cuộc kình địch Mỹ-Xô.làm cho hệ thống lý luận của Đảng này ngày càng cứng nhắc và dần mất đi tính tiên tiến về tư tưởng.nóng vội.Tình trạng hành chính hóa. Những năm 80 thế kỷ XX.lực lượng "cơ hội".Riêng ở Rumani.cái gọi là chính sách "công khai" và quan điểm "đa nguyên chính trị " được quảng bá rộng rãi.duy ý chí.độ ở Cộng hòa dân chủ Đức.chệch hướng. Lợi dụng tình hình nêu trên.thiếu tôn trọng quy luật khách quan. Chủ nghĩa đế quốc và lực lượng phản động quốc tế đã kích động quần chúng đấu tranh đòi đa nguyên.Tiệp Khắc."cấp tiến" ngày càng chiếm ưu thế và có tiếng nói quyết định tron việc hoạch đinh đường lối chính sách của Đảng.lực lượng đối lập lớn mạnh.Trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô.phải thực hiện các chính sách cải tổ.sinh viên tổ chức nhiều cuộc biểu tình với quy mô càng ngày càng lớn(có cuộc hàng triệu người tham gia).chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế cho rằng.phụ trách công tác đối ngoại).sâu sắc.lực lượng đối lập đã xuyên tạc bôi nhọ lịch sử Liên Xô.Chúng mua chuộc.lực lượng "cấp tiến" giữ vai trò quyết định(tháng 1 năm 1987.tình hình Liên Xô ngày càng trở nên khó khăn.Năm 1990.Vào thời điểm này.cải cách là hoàn toàn đúng đắn.chiếm vị trí chủ đạo trong Đảng Cộng sản Liên Xô.kích động lực lượng thanh niên.biểu tình để tạo áp lực đòi "phải có những thay đổi chính sách ở Liên Xô".chúng sử dụng lực lượng vũ trang để lật đổ chính quyền.

tôn giáo.Liên Xô tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng toàn diện sâu sắc.nhóm với nhiều xu hướng chính trị khác nhau.Tuy bề ngoài coi Tây Tạng là "một bộ phận của Trung Quốc".thừa nhân sự tồn tại của các phe..Tháng 8 năm 1991.Đặc biệt .Thời kì này.kích động biểu tình.kích động đấu tranh gây mất ổn 19 .Với nền tảng kinh tế-xã hội nêu trên.Trong 6 tháng đầu năm 1991. Trong những năm gần đây.thu nhập quốc dân giảm 4% năng suất lao động giảm 3%).bạo loạn(điển hình là vụ Thiên An Môn) để tạo áp lực đòi thay đổi chế độ chính trị ở Trung Quốc(nhưng thất bại).được phương Tây và những kẻ phản bội trong hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt hỗ trợ.Liên Bang tan vỡ.thậm chí đối lập nhau như:nhóm Mác-xít chính thống. Lợi dụng tình thế nói trên.tại Liên Xô xuất hiện tình thế "một nước hai chế độ".sau khi lên làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô.nhất là vấn đề Tây Tạng trở thành yếu tố quan trọng để Mỹ đe dọa.Đảng Cộng sản Liên Xô từng bước biến chất.nhóm trung gian thỏa hiệp(theo xu hướng "chủ nghĩa xã hội nhân đạo").phản động về mặt đường lối.nhân quyền.phuc vụ cho ý đồ riêng của Enxin.các nhóm đối lập.Kinh tế suy thoái chính trị rối ren(về kinh tế.nhóm "dân chủ".dân chủ.lãnh đạo xã hội trở thành một Đảng nghị trường.đồng thời hạn chế nhiệm vụ của quân đội (như loại trừ khả năng quân đội tham gia giải quyết các vụ xung đột sắc tộc) làm cho lực lượng vũ trang mất phương hướng.xây dựng lực lượng vũ trang.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã dùng viện trợ kinh tế để ép cải cách chính trị và đe dọa. Năm 1991.tình hình khủng hoảng kinh tế-xã hội ở Liên Xô trở nên trầm trọng hơn.sản phẩm của sự "hợp tác vô tư" giữa những người dân chủ Liên Xô với Trung tâm khoa học hàng đầu Mỹ Havard.Mỹ tích cực ủng hộ các tổ chức thuộc Tây Tạng trong và ngoài nước.làm giảm nghiêm trọng sức mạnh quân sự của Liên Xô.tại Liên Xô đã xuất hiện một tình thế chính trị đặc biệt-tình thế phản cách mạng.nhưng trên thực tế Mỹ quan hệ với Tây Tạng như một quốc gia độc lập.mặc cả.Riêng đối với lực lượng vũ trang. Cùng với ý đồ chuyển hóa quần chúng.Ở các nước cộng hòa và nhiều địa phương đều do lực lượng chính trị đối lập kiểm soát.sản xuất giảm 50%.Lực lượng Mác-xít chính thống chỉ còn kiểm soát được một phần chính quyền cấp trung ương.dân tộc đặc biệt là các yếu tố tạo nguy cơ "xé nhỏ" để chống Trung Quốc.Tổng thống Mỹ G.chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ và ý đồ "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đối với Liên Xô đã được thực hiện.Ngày 25 tháng 12 năm 1991.cùng với những sai lầm.buộc Liên Xô phải chấp nhận cho các quốc gia vùng Ban-tích tách khỏi Liên Bang.tê liệt.thành hơn 20 phe.7%.Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên Bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết đọc diễn văn từ chức.".từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ.các cương lĩnh khác nhau trong một Đảng.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế còn sử dụng đòn kinh tế..Bush tuyên bố:"Chính sách một Trung Quốc" chỉ có nghĩa là "Mỹ công nhận Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc không có nghĩa là Mỹ chấp nhận Đài Loan thuộc lãnh thổ hoặc chủ quyền của Trung Quốc.từ một đảng tiên phong.đòi cải tổ Đảng theo mô hình một đảng nghị trường).chủ nghĩa thực dụng..xuất khẩu giảm 45%.tình hình chính trị-xã hội tiếp tục có những biến động phức tạp.Nhiều tướng lĩnh đã tìm cách lật đổ Goóc-ba-chốp nhưng một số đơn vị quân đội đứng về phía Enxin chống lại lực lượng đảo chính.kiềm chế Trung Quốc.giữa năm 1991.Liên Xô đã chấp nhận hoạch định chiến lược cải cách kinh tế theo "Chương trình kinh tế 500 ngày" của Viện sĩ Sta-lin và chương trình kinh tế mang tên "Cuộc mặc cả vĩ đại" của Ya-vô-lin-xky.mang màu sắc chủ nghĩa xã hội dân chủ.năm 1989 sản xuất công nghiệp giảm 1.Goóc-ba-chốp đã buông lỏng quản lý.(cương lĩnh dân chủ .vấn đề Đài Loan.nhân nhượng vô nguyên tắc với Mỹ trong thương lượng giải trừ vũ khí..Lợi dụng vấn đề Tây Tạng để kiềm chế Trung Quốc.so với năm 1988.lực lượng đối lập đã lật đổ hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô để thiết lập một hệ thống chính trị mới-hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa.

B..blogspot.Tổng thống G.. Tuy nhiên.sau khi Trung Quốc và Ấn Độ ký một thỏa thuận(Trung Quốc thừa nhận Xích Kim là một bang của Ấn Độ.tổ chức huấn luyện nhân viên mật vụ Tây Tạng(tại Trường Đại học Cooc-nân).vận động cho Đa-lai Lạt-ma nhận giải thưởng No-ben hòa bình.tách phần Tây Tạng thành một mục riêng rẽ(không gộp chung vào mục Trung Quốc) trong các báo cáo hàng năm của Bộ ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền thế giới.trong 3 năm tài khóa.khuyến khích một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tây Tạng.."đàn áp" phong trào ly khai của các dân tộc thiểu số ở Tây Tạng.từ 2002-2004..nhằm "giữ cho ý niệm chính trị về một Tây Tạng tự trị tiếp tục tồn tại trên vùng đất Tây Tạng và ở các quốc gia khác.Bush tìm cách khoét sâu những khó khăn về kinh tế.Bush và Ngoại trưởng C.đồng thời cho phép "lãnh tụ tinh thần Tây Tạng" Đa-lai Lạt-ma thăm Mỹ . Ngày 31 tháng 10 năm 1997..000 USD dành cho Đa-Lai Lạt-ma..Clinton vài lần) nhằm tạo dựng "uy tín" Đa-lai Lạt-ma.lợi dụng vấn đề "dân chủ" để kích động các nhóm Tây Tạng cực đoan chống Trung Quốc.Mỹ đưa ra một số vấn đề như:khuyến khích đàm phán và ký kết môt hiệp định giữa Trung Quốc và Đa-lai Lạt-ma.nhiệm vụ chủ yếu là thuyết phục đối thoại giữa Đa-lai Lạt-ma với Chính phủ Trung Quốc.cao-quang.trong các cuộc họp Quốc hội khóa 10 (năm 2001).Mỹ thông qua CIA cung cấp cho các tổ chức Tây Tạng lưu vong mỗi năm 1.trong đó 180.định ở Trung Quốc nhằm tạo cớ để Mỹ đặt điều kiện. Những năm 80..Đặc biệt.đưa vào "Đạo luật Quan hệ với nước ngoài" một số điều khoản về Tây Tạng (1994).html) Từ những năm 60 của thế kỷ XX.nhằm kích động.75 triệu USD để tiến hành hoạt động chống Trung Quốc.xây dựng những "ngôi nhà Tây Tạng"...lợi dụng vấn đề Tây Tạng để chống Trung Quốc.Ngày 17 tháng 5 năm 2001.Phần thứ hai "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" Ở VIỆT NAM 20 .cung cấp trang bị cho các nhóm tình báo Tây Tạng ẩn náu ở Nê-pan thành lập khu huấn luyện quân sự ở Cô-lô-ra-đô.Mỹ quyết định thành thêm tại Bộ ngoại giao chức vụ Điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng(hàm Đại sứ). để tạo dựng "ngọn cờ" chống Trung Quốc.Ngoại trưởng Mỹ C.(ps:hình như ông này cũng đang kích động về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam http://anlacphungsu.Bush 1991.bố trí cho Đa-lai-Lạt-ma phát biểu trước Quốc hội Mỹ(ngày 21 tháng 7 năm 1987) và gặp gỡ một số Tổng thống Mỹ(G.Thực chất là Mỹ chính thức lợi dụng vấn đề dân tộc Tây Tạng để mặc cả với Trung Quốc.tinh thần.Mỹ liên tục vu cáo Trung Quốc vi phạm nhân quyền.Ấn Độ khẳng định Tây Tạng là lãnh thổ của Trung Quốc và không hậu thuẫn cho những người lưu vong trên đất Ấn Độ chống lại Trung Quốc) làm cho Mỹ mất đi con bài Tây Tạng để mặc cả với Trung Quốc.Mỹ thông qua một dự luật (Ri-gân ký năm 1986) cho phép Ngân hàng xuất nhập khẩu Mỹ cung cấp tiền cho Tây Tạng với tư cách là một quốc gia độc lập.mỗi năm dành ngân sách 2 triệu USD để giải quyết vấn đề tị nạn và di cư của người Tây Tạng.chính quyền G.Pao-oen.ngầm ủng hộ lãnh tụ tôn giáo Tây Tạng Đa-lai Lạt-ma(hiện lưu vong ở Ấn Độ) về vật chất..hoặc dùng quân sự đối với Trung Quốc.giao cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề toàn cầu Pôn-Đô-bri-an làm "Điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng".khẳng định lại quan điểm cho rằng Tây Tạng là một quốc gia đang bị chiếm đóng trái phép. Tiếp tục chính sách Tây Tạng.com/200.cấp tiền cho Đài tiếng nói Hoa Kỳ(VOA) thực hiện chương trình phát sóng bằng tiếng Tây Tạng (từ năm 1990).Pao-oen tổ chức các cuộc gặp gỡ với Đa-lai Lạt-ma để kích động phong trào đấu tranh chống Trung Quốc.bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.xây dựng khả năng chống lại sự bành trướng của Trung Quốc".khuyến khích các tổ chức phi chính phủ(NGO) và các tổ chức quốc tế thực hiện những dự án giúp người Tây Tạng tự đảm bảo cuộc sống.

Mỹ đã thua trong chiến tranh thì nay phải tìm mọi cách thắng trong hòa bình. Đối với Việt Nam chiến lược diễn biến hòa bình mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang thực hiện dưới dạng kiểu "Chiến tranh ngầm".theo những cuộc "cách mạng nhung" mà Mỹ và các thế lực thù địch đã làm được với các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô cách đây chưa lâu! Một "chiến thắng không cần chiến tranh" như Nicxon -cựu Tổng thống Mỹ đã dự báo.Phát huy "chiến quả" đạt được ở Đông Âu và Liên Xô trong những năm qua.trắng trợn kết hợp với đánh phá bí mật.với những nội dung mới.đã thua trên chiến trường thì nay phải thắng trên thị trường.thì nay họ đặt ra mục tiêu giành được thắng lợi bằng chiến lược "diễn biến hòa bình".chiến lược sau này của Mỹ."kiều dân" phản động ở nước ngoài.buộc Việt Nam phải lệ thuộc và tuân theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.đấu tranh dân tộc quyết liệt giữa độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.từ đó làm biến động chính trị.với đội quân xâm lược.không có khói súng .không có trận tuyến. Như vậy.quyết liệt thâm độc.chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm gây rối loạn xã hội.sử dụng lực lượng phản động địa phương tại chỗ.Âm mưu này thể hiện ngay từ "Kế hoạch hậu chiến" và các kế hoạch.trên phạm vi rộng bằng biện pháp tổng hợp.chiến lược "diễn biến hòa bình" thực chất vẫn là cuộc đấu tranh giai cấp.cuộc chiến tranh này diễn ra trong điều kiện mới.hoàn cảnh mới.đánh ngầm từ bên trong.ÂM MƯU VÀ THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CHỐNG PHÁ VIỆT NAM Mặc dù bị thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.kéo dài.chuyển hóa đường lối để cuối cùng thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.Chúng tiến hành công khai. Những người đứng đầu Mỹ đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng:đối với Việt Nam.chủ nghĩa đế quốc và thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" tập trung chống phá các nước XHCN còn lại.Với tính chất thâm độc và nguy hiểm.là cuộc đấu tranh một mất một còn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản được biểu hiện trong sự đối kháng giữa 21 .đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.nhất là tình báo gián điệp. Mục tiêu cơ bản của chiến lược "diễn biến hòa bình" mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá nước ta là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.kết hợp lực lượng "tỵ nạn".phức tạp.nhưng Mỹ vẫn nuôi hy vọng trở lại Việt Nam.Cái mà Mỹ không thể áp đặt cho Việt Nam bằng chiến tranh xâm lược trước đây.I.

Chiến lược "diễn biến hòa bình" sử dụng tổng hợp các hình thức.Chính vì vậy.Sách lược vắn tắt của Đảng do Hồ Chí Minh khởi thảo và được Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản nhất trí thông qua.giảm sút ý chí chiến đấu.đối ngoại.độc lập.Chiến lược này mang bản chất chống cộng rất phản động và cực kỳ nguy hiểm:"Chiến thắng không cần chiến tranh".Chính vì vậy.thống nhắt.an ninh-quốc phòng.sách lược.trong toàn bộ quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam.chiến lược của Đảng.kết hợp với sự tác động từ bên ngoài để tạo ra sự vận động từ bên trong một cách toàn diện.Tư tưởng của người được thể hiện trong Chính cương vắn tắt..Trong đó trọng tâm then chốt vẫn là phá hoại về chính trị .và khi cần dùng cả biện pháp quân sự.tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam.xã hội.từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng dân tộc.Các hoạt động "diễn biến hòa bình" phải làm xuất hiện ngay trong lòng Việt Nam những nhân tố phản cách mạng.kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam .Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam.tư tưởng. Để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và các thế lực thù địch cho rằng.biện pháp và thủ đoạn hoạt động để chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực:chính trị.từ đó tập hợp lực lượng thực hiện “đa nguyên chính trị.đồng thời truyền bá tư tưởng . Ở Việt Nam.đối với Việt Nam cần phải điều chỉnh các biện pháp và phương thức.tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.đa đảng đối lập” tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.dần dần trở thành lực lượng chính trị đối trọng với Đảng Cộng sản và Nhà nước.tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được bổ sung.văn hóa. Thực hiện mục tiêu này.tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những năm 20 của thế kỷ XX.từng bước chuyển hóa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. __________________ 22 .Cùng với chủ nghĩa Mác.xây dựng một nước Việt Nam hòa bình.tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng .vì tình hình Việt Nam không giống các nước Đông Âu hay Liên Xô trước đây.chia rẽ quần chúng nhân dân Đảng cộng sản.Mục tiêu cơ bản này sẽ chi phối toàn bộ âm mưu và thủ đoạn chống phá của chúng đối với cách mạng Việt Nam.phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng đó là chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh .góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.làm cho nhân dân mất phương hướng .giải phóng xã hội và giải phóng con người.dân chủ..phát triển và được quán triệt trong đường lối .Hồ Chí Minh đã đóng vai trò quyết định trong việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động nhắm đánh vào lòng dân.thay đổi các thủ đoạn "diễn biến hòa bình" cho phù hợp mới có hy vọng xóa bỏ được chế độ XHCN.hai chế độ chính trị:xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.Từ đó đến nay.từng bước làm suy giảm tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.cùng với chủ nghĩa Mác-Lê.làm suy yếu và xói mòn dần bản chất XHCN.kinh tế.hoạt động chống phá của địch đối với Việt Nam tập trung trên những nội dung chủ yếu như sau: Một là.Chúng xác định rằng:Tước bỏ vũ khí tư tưởng của nhân dân là khâu đột phá quan trọng nhất trong chiến lược "diễn biến hòa bình".Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam.tư tưởng.dân chủ và giàu mạnh.

một khi các thế lực thù địch đã đẩy lùi đã đẩy lùi hoặc xóa bỏ được chủ nghĩa Mác-Lê.đã thử nghiệm trong thực tế ở các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu nhưng đến nay được chứng minh là sai lầm.Chúng cho rằng mọi sai lầm của Việt Nam là do Đảng Cộng sản gây ra. Để thực hiện âm mưu:khuyến khích các khuynh hướng “văn nghệ đối lập với chính trị”.chúng cho rằng “Giáo lý phương Tây” với một đất nước 90% là nông dân.tư tưởng Hồ Chí Minh và các tư tưởng tiến bộ khác ra khỏi đời sống xã hội .nay Thế giới đã bước sang nền văn minh mới.phủ nhận một số tác phẩm luận điểm và con đường Bác Hồ đã lựa chọn cho cách mạng Việt Nam.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuyên tạc.Chủ nghĩa tư bản đã thay đổi khác hẳn cách đây hơn một thế kỷ nên lý luận đó không còn phù hợp nữa.tư tưởng Hồ Chí Minh.tư tưởng Hồ Chí Minh.Bởi vì con người sống không thể không có tư tưởng.Stalin đã làm biến dạng chủ nghĩa Mác.lối sống với chính trị nên chúng xác định:Hoạt động phá hoại trên lĩnh vực văn hóa.đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết đảm bảo vững chắc cho sự chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thành chế độ tư bản chủ nghĩa. Để phủ nhân tư tưởng Hồ Chí Minh.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đưa ra quan điểm:”Đi con đường thứ ba”.quyền lực không thuộc về bạo lực hay sự giàu có mà thuộc về tri thức.bôi đen giá trị văn hóa.con đường chủ nghĩa xã hội đích thực”.tán dương cái gọi là “thắng lợi tất yếu”.đi ngược quy luật .dân chủ.các học thuyết .phủ nhận lý tưởng xã hội chủ nghĩa.các thế lực thù địch coi đây là cách tích cực nhất để loại trừ chủ nghĩa MácLê.xã hội chỉ có thể phát triển nếu như ở Việt Nam thực hiện cải cách dân chủ.lối sống của giai cấp bóc lột nhanh chóng vào lấp đầy khoảng trống này.”đi dưới làn đạn”.Chúng cho rằng chủ nghĩa Mác đã lỗi thời lạc hậu .chuyên chính vô sản.đạo đức.các giá trị của hệ tư tưởng tư sản cũng như các chuẩn mực đạo đức.lái chủ nghĩa Mác vào cuộc đấu tranh triền miên và thiết lập một thể chế chính trị chuyên quyền độc đoán.lối sống là một mũi nhọn quan trọng có ý nghĩa “xung kích” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.các thế lực thù địch tập trung vào xuyên tạc.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng vấn đề truyền bá tư tưởng.Mặt khác chúng tìm mọi cách nhằm phủ định những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê. Cùng với phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê.tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam.Hai là.Hai việc làm “xóa bỏ” và “lấp đầy” tuy khác nhau nhưng lại không tách ròi nhau. Để chống phá chủ nghĩa Mác-Lê .nhất là về đấu tranh giai cấp.Đây là mục tiêu hàng đầu trong âm mưu chống phá ta về tư tưởng của chiến lược “diễn biến hòa bình”.ra đời trên cơ sở phân tích xã hội thế kỷ XIX.tạo ra “một khoảng trống” trong đời sống tinh thần của cán bộ và nhân dân Viêt Nam thì chúng có điều kiện đưa các triết lý .phủ nhận những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác. lẽ sống.Cho đó là một “giáo lý” phi khoa học . Trên cơ sở xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh.là “sự ngộ nhận” dẫn đến đấu tranh giai cấp “Nồi da nấu thịt không cần thiết”.Chỉ khi nào thực hiện được mục tiêu này thì chúng mới có được sự đảm bảo là chế độ tư bản chủ nghĩa sẽ thay thế chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam..lối sống và mối quan hệ tương tác giữa văn hóa.chúng đã lập ra các “phong trào” và đưa ra nhiều khẩu hiệu nhằm “hạ thần tượng Hồ Chí Minh”…Các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc về cuộc đời hoạt động của Bác.các thế lực thù địch tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc. Với nước ta.”con đường dân tộc.tập trung dân chủ…Các thế lực thù địch đưa ra lý lẽ đổ lỗi cho mọi sai lầm của chủ nghĩa xã hội là do quá đề cao đấu tranh giai cấp.thực hiện chuyên chính vô sản.Và khẳng định trong nền văn minh mới (văn minh tin học hay văn minh trí tuệ) không dung nạp hình thái tư bản chủ nghĩa .chưa thoát khỏi nạn “mù chữ” là “không thích hợp”.bội nhọ với ý đồ xóa bỏ ảnh hưởng đã bán rễ sâu trong xã hội.phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa-văn nghệ.tính “vĩnh hằng” của chủ nghĩa tư bản.Do đó .lôi kéo văn nghệ sĩ đi theo trào lưu văn hóa 23 .Nhận thức rõ vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa như ở Đông Âu và Liên Xô. Về mặt chiến lược.Mặt khác.Đả kích Lenin.chúng còn tách những luận điểm của Lê nin ra khỏi chủ nghĩa Mác và cho rằng “chủ nghĩa Lenin” là sai lầm.

Úc.tài trợ.Chân Trời Mới.kích động .Trong thời gian qua .đã và đang tác động xấu đến đời sống xã hội .phương Tây.WHK.đề cao chủ nghĩa thực dụng.nhất là với những người có quyền. Ngoài ra.hàng năm Mỹ đầu tư cho đài này hàng chục triệu đôla để hoạt động.phi nhân tính…vào Việt Nam.do Mỹ thành lập phát bằng 7 thứ tiếng các nước Châu Á.nhằm làm mai một dần giá trị đạo đức truyền thống và lối sống tốt đẹp của nhân dân ta.” __________________ Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng sử dụng hệ thống thông tin đại chúng khổng lồ mà chúng có ưu thế về kỹ thuật và kinh tế để chống phá ta .gửi qua hệ thống fax.lối sống . Để thực hiện mưu đồ trên. Chính vì thế.Đặc biệt là Đài Châu Á tự do .nhất là lớp trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành.hưởng thụ.thiết bị hiện đại.v… Trong đó rất nhiều loại văn hóa phẩm có nội dung phản động như :những cuốn hồi ký của các 24 .sử dụng Internet và sẵn sàng mở khóa cho các đối tượng để truy cập những thông tin sai sự thật do chúng đưa lên mạng.các đoàn khách quốc tế.chúng ta đã phát hiện một số người Việt Nam cung cấp thông tin tức hoặc bài viết cho bọn phản động nước ngoài có nội dung xuyên tạc.các thế lực phản động quốc tế còn sử dụng 415 tờ báo và tạp chí tiếng Việt.chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá trên lĩnh vực văn hóa.đạo đức.tổn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước . Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt.những năm qua chiến lược “diễn biến hòa bình” tăng cường truyền bá tư tưởng thực dụng.thẩm mỹ và giao tiếp văn hóa.Việt Kiều về thăm quê hương. Trong những năm gần đây.làm cho môi trường văn hóa nước ta bị ô nhiễm .tác động xấu tới nhận thức.Chúng dung túng.chứa chấp.hủy hoại bầu không khí tinh thần lành mạnh của xã hội.văn hóa phẩm có nội dung độc hại qua nhiều con đường như bưu điện .người du lịch.phủ nhận văn học cách mạng.phẩm chất của con người Việt Nam.thuần phong mỹ tục của nhân dân ta.coi thường các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.gây nên nhiều tác hại nghiêm trọng.trong đó có chương trình Tiếng Việt được thực hiện từ đầu năm 1997 đến nay.BBC.Internet.các tệ nạn xã hội phát triển.những lớp người sống “không lý tưởng”.đưa sản phẩm và dịch vụ văn hóa đồ trụy.chúng đã đầu tư vào 44 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số ở các nước để phát vào Việt Nam.lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp.bôi nhọ tình hình đất nước.lôi kéo một số đối tượng có quan điểm sai trái.Dùng điện thoại trực tiếp phỏng vấn.Trong những năm qua .niềm tin của nhân dân.đề cao giá trị dân chủ tư sản và tự do tư sản.Thông qua đó.có tiền và thế hệ trẻ.đặc biệt nguy hại cho thế hệ trẻ.chúng làm băng hoại đạo đức.đặc biệt hướng vào làm tha hóa thế hệ trẻ…nhằm tạo ra một thế hệ “mất gốc”.gửi kèm vào các kiện hàng hóa.bản năng trong tầng lớp.có mặt nghiêm trọng hơn.tâng bốc.khuyến khích các giá trị văn hóa cực đoan.74 nhà xuất bản để tuyên truyền chống Việt Nam .…có công suất lớn .lối sống hưởng lạc.lối sống đang diễn ra rất phức tạp.sản xuất các văn hóa phẩm có nội dung xấu độc tuồn vào nước ta theo nhiều con đường.thẩm thấu những giá trị đạo đức tư sản và lối sống phương Tây vào xã hội Việt Nam.đua đòi ăn chơi.v.Các đài phát thanh như:Tiếng nói Hoa Kỳ.từ đó làm thoái hóa đạo đức .hậu quả phá hoại rất nặng nề.Đảng ta đã nhận định:”Sự suy thoái về tư tưởng .quyết liệt và thực sự nóng bỏng .tinh vi.các thế lực thù địch đã lợi dụng chủ trương mở rộng giao lưu quốc tế của Đảng và Nhà nước ta để tung vào trong nước một khối lượng lớn sách báo .tiếp tay cho một số phần tử phản động người Việt Nam lưu vong.

Kẻ thù biết rất rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam.do sự khuyến khích và tác động của các phần tử chống chủ nghĩa xã hội từ bên ngoài.chiến lược.đặc biệt là mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.chuyển hóa chế độ xã hội ngả dần theo xu hướng thân phương Tây.đi theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa.kể cả những việc cơ mật.tài liệu có nội dung xấu độc để làm tha hóa lối sống đạo đức.triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin.nhà hoạt động kinh tế.Những tin bài của phóng viên nước ngoài thường trú ở Việt Nam cùng với những bài trả lời phỏng vấn của một số phần tử bất mãn.chủ nghĩa đế quốc với ý chí phục thù và tham vọng của kẻ xâm lược.chống đối trong nước có vai trò rất quan trọng để các báo đài phương Tây sử dụng tuyên truyền chống phá Việt Nam.đã không từ một thủ đoạn phá hoại nào nhằm làm cho ta suy yếu.đĩa mềm.Lợi dụng chủ trương đường lối “mở cửa” của Đảng .thậm chí cả những truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ của các tổ chức phản động… Mặt khác.biên soạn và tán pháp các tài liệu bất hợp pháp . phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.cơ hội.Do đó có rất nhiều sự kiện diễn ra trên đất nước ta.được nguồn tin tại chỗ cung cấp nên báo chí nước ngoài đều nắm rõ và thông tin rất nhanh. Trong những năm gần đây.khách du lịch đến nước ta nhằm nắm tình hình.quan điểm của Đảng ta.ảnh sex.những phần tử chống đối Việt Nam mang danh nhà ngoại giao.Với đường lối đúng đắn và bằng những tấm gương hy 25 .móc nối với các tổ chức phản động trong nước phục vụ mưu đồ phá hoại.tranh ảnh.tuyên truyền cho các học thuyết tư sản của các học giả phương Tây.Hoạt động chống phá trên lĩnh vực chính trị.rỉ tai tung tin đồn nhảm.sinh hoạt văn hóa văn nghệ.Các phần tử xấu lợi dụng các hình thức sinh hoạt này để tụ tập.sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nguồn gốc của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua.ở trong nước đã xuất hiện một số câu lạc bộ.chủ nghĩa đế quốc thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình chống phá tập ở các nội dung sau: Một là.sách phản bác chủ nghĩa Mác-Lê.nhạc kích dụng cổ vũ cho lối sống thực dụng hưởng lạc.tên phản bội.do Hồ Chí Minh sáng lập.từng bước xa rời mục tiêu.hội thảo .thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. 2.nhiều khi thông tin trước cả báo chí của ta.lễ hội có khuynh hướng lệch lạc.văn hóa.lối sống.đường lối.các thế lực phản động còn tung vào nước ta một khối lượng lớn băng ghi hình .nhóm họp.băng nhạc mang nội dung đồi trụy như phim sex.Trên lĩnh vực chính trị.đả phá cương lĩnh. Để thực hiện mục tiêu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.bạo lực và quảng cáo cho sự hào nhoáng của nền văn minh phương Tây.

tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện “đa nguyên chính trị. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những sai lầm.thiếu sót cả về đường lối và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta trong quá khứ.nên chúng tìm mọi biện pháp đả phá Đảng Cộng sản Việt Nam.trong công cuộc đổi mới hiện nay và những khuyết tật của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũ để reo rắc sự hoài nghi đối với con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.cách làm việc tắc trách.người lãnh đạo và đưa sự nghiệp cách mạng nước ta vượt qua nhiều thử thách. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhận thức rõ rằng:nếu không loại trừ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể ngăn chặn được sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.đổi tên Đảng.khoét sâu vào tệ nạn qua lieu.Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”.Chúng tìm mọi cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ.vu cáo nhằm chứng minh cho sự “chấm dứt vai trò lịch sử của Đảng”.đa đảng đối lập”.Chúng còn liệt kê những sai lầm.đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế và quản lý xã hội để xuyên tạc.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đặc biệt chú ý khai thác.chính sách và luật pháp của Nhà nước.tham nhũng.bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước ta.Chúng đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc nhằm kích động nhân dân chống phá Đảng.Đảng đã chiếm được niềm tin của các tầng lớp nhân dân và của cả dân tộc.uy tín của Đảng cao thì không một thế lực nào dù có mạnh đến mấy cũng không thể làm cho cách mạng Việt Nam đi chệch khỏi con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.Đảng ta không tránh khỏi một số hạn chế nhất định như:khuyết điểm trong cải cách ruộng đất.phê phán Đảng ta không chịu đổi mới về chính trị.Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh.Trong quá trình lãnh đạo cách mạng.chúng tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lê.trong cải tạo xã hội chủ nghĩa…đã được Đảng tự phê bình và khắc phục nhưng giờ đây chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn lợi dụng để rêu rao rằng :Đảng Cộng sản Việt Nam không có khả năng trong lãnh đạo đất nước xây dựng và phát triển kinh tế.trì trệ của một số cơ quan nhà 26 .giành thắng lợi vẻ vang.loại trừ Đảng Cộng sản ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc nhằm thực hiện “đa nguyên chính trị.cổ vũ cho các luận điệu đòi từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa.tên nước để từng bước loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.đa đảng đối lập” để loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.đảng viên nhất là cán bộ cấp cao.non kém và khó khăn vấp váp của ta trong quá trình đấu tranh cách mạng.Mặt khác .từ đó kích động nhân dân chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng.sinh cao cả của hàng vạn Đảng viên.Đây là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá ta về chính trị.

đòi thực hiện dân chủ.thiếu sót của ta.làm cho nhân dân mất niềm tin và quay lại chống đối Đảng và Nhà nước .đòi lật án.nó lại núp dưới chiêu bài đấu tranh chống độc tài.phủ nhận.Chúng tìm mọi cách tuyên truyền.than phương Tây.hoặc chưa hòa hợp với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đi hẳn vào con đường chống Đảng và Nhà nước ta.làm lẫn lộn giữa công và tội.chia rẽ nội bộ.Bằng thủ đoạn này.công bằng xã hội…Vấn đề này đang là một trào lưu tiến bộ trên thế giới được cả loài người quan tâm Hai là. Kẻ thù luôn dùng các biện pháp bịa đặt vu cáo để chống Đảng và Nhà nước ta.nước.đề cao người này.Nhà nước ta trong các thời kỳ.công bằng để kích động.gây nghi kỵ.những mâu thuẫn.đòi thay đổi những nhà lãnh đạo Đảng.quan lieu.hại nước.những người có thiện cảm.vu khống.bôi nhọ thanh danh của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng.từng bước làm giảm sút sức mạnh đoàn kết trong Đảng.mâu thuẫn giữa nhân dân mới Đảng.gieo rắc sự hoài nghi.chúng còn dựng chuyện.phối hợp giữa trong và ngoài nước để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền.xuyên tạc lịch sử nhằm đổi trắng thay đen.giữa người cách mạng và kẻ phản dân.gây hoài nghi.sự bất bình trong các tầng lớp nhân dân.tư tưởng vốn vẫn còn phân tán.Bộ Chính trị.làm nản lòng một số bạn bè quốc tế.với nhà nước.chúng cũng hy vọng bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.đòi dân chủ.viện trợ và chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.gây tâm lý bất mãn.nghi ngờ.cơ quan Trung ương và đại phương.các cơ quan nhà nước.bất bình trong quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước.trắng trợn vu cáo.xuyên tạc thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhân dân ta. Hiện nay.lôi kéo những người mà chính trị.kích động gây chia rẽ nội bộ Đảng.Nhà nước trung kiên bằng các phần tử phản động.chống tiêu cực.Chúng rất nhạy cảm và thường cố ý lợi dụng những mâu thuẫn để kích động sự chia rẽ trong Ban Chấp hành Trung W Đảng.lãnh đạo cấp cao.Mục tiêu của chúng là phủ nhận những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.tham nhũng. Bọn phản động trong nước và quốc tế tung ra chiêu bài đấu tranh chống độc tài.Đây là thủ đoạn tuyên truyền rất nguy hiểm vì nó dựa trên cơ sở một số sai lầm.hạ thấp người kia để 27 .tham nhũng. thù hằn cá nhân.kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo.kích động mâu thuẫn nội bộ trong Đảng .chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng và quần chúng .gieo rắc sự hoài nghi.chia rẽ trong nội bộ một số cấp ủy .Bằng thủ đoạn này chúng hy vọng sẽ chia rẽ nội bộ Đảng.xuyên tạc sự thật.làm cho một bộ phận cán bộ mất lòng tin vào TW Đảng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng.Thâm độc hơn.cũng như những đối tác làm ăn với Việt Nam.cô lập được Việt Nam.

”lời bàn” thiếu lý lẽ.gắn bó nhiều năm với sự nghiệp cách mạng đã có biểu hiện dao động.trong những năm gần đây.Bởi vậy thủ đoạn bịa đặt.Chúng hy vọng tìm trong đám này những “ngon cờ tư tưởng”.ngành nghề .người đọc không dễ dàng chấp nhận những thông tin đơn giản .những nhận xét.xuyên tạc.phản bội trong hàng ngũ cách mạng.bịa đặt vô căn cứ.cũ-mới.Chúng ra sức kích động.làm suy yếu Đảng.những đảng phái phản động thực hiện các vở diễn chống Đảng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng là đạo diễn.nhân sự.cơ hội.những “nhân tố mới” trong sinh viên.tô son trát phấn cho họ.những sự việc có thật. Các thế lực thù địch coi những phần tử này như “những hạt giống quý”.các tầng lớp trẻ.chia rẽ nội bộ.lừa bịp.cố gắng vận động để trao giải thưởng quốc tế co số này nhằm khuếch trương ảnh hưởng của họ ở trong nước cũng như ngoài nước.người nghe. Thực tế cho thẩy rằng.mơ hồ về lập trường quan điểm.từng bộ phận dân cư.làm mất lòng tin của đảng viên.đánh lạc hướng nhận thức.quân sự-dân sự…thực hành phân hóa.vu cáo chủ yếu của địch hiện nay là :dựa vào những chi tiết. Bản chất hoạt động tuyên truyền của địch là bôi nhọ.Nhà nước.áp đặt.các phương tiện thông tin phong phú.chúng tìm mọi cách để tác động vào từng đối tượng.bình luận tán rộng ra.làm thay đổi bản chất sự việc để nhân dân ta tin theo. 28 .đã có những phần tử thoái hóa .những nhân sĩ.biến chất.Trong điều kiện hiện nay.đặc biệt chú ý đến phần tử bất mãn.trình độ dân trí ngày càng được nâng cao.nhất là bộ phận lãnh đạo cấp cao của Đảng.một chiều.ở nước ta xuất hiện một số cán bộ.gây mất đoàn kết trong đội ngũ cán bộ .tâng bốc họ là những “hiệp sĩ” những người “đi tiên phong cải tổ”.nhà văn có vị trí nhất định trong văn đàn đã viết thơ văn và tài liệu xấu bôi nhọ Đảng.những “viên tướng cầm quyền “ để tạo dựng lực lượng đối lập.cán bộ và quần chúng nhân dân đối với Đảng.thường xuyên phụ họa với những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong quá trình chống phá chính trị.thồi phồng hoặc tô vẽ thêm .công nghệ kỹ thuật thông tin ngày càng hiện đại.giàtrẻ.xâm nhập vào nội bộ Đảng.đi đôi với tăng cường móc nối.hoặc ít nhiều là sự thật rồi cường điệu.Một số trí thức thuộc nhiều ngành khoa học và một số nhà thơ.số đông người xem.đảng viên cấp cao.Chúng thúc đẩy các hoạt động chống phá ta về tổ chức.cơ hội xét lại.Nhà nước ta.chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.Chúng tìm đủ cách “o bế”.Bản chất này trước sau không thay đổi nhưng tùy thuộc vào điều kiện tình hình cụ thể mà địch có thể thay đổi về giọng điệu và phương thức tiến hành cho phù hợp nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.Mặt khác.đảng viên như:phân biệt Bắc-Nam.đa dạng.trí thức cỡ lớn.thậm chí có người đã nhiều lần công khai phát biểu hoặc viết bài chống lại đường lối.chính sách của Đảng.phản bội chạy ra nước ngoài.

có những đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước.”Hội ái hữu quân”.Hoạt động này tuy có gây ít nhiều sự hoài nghi trong một bộ phận cán bộ.Một số hội.Nổi lên là các hoạt động tuyên truyền phát triển lực lượng của các tổ chức “Hội tù nhân chính trị”.ngụy quyền đã ra trình diện .tư tưởng.Chính vì vậy.nhất là ở các địa bàn trọng điểm và các vùng dân tộc thiểu số.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hết sức chú ý khuyến khích.tham gia cải tạo và nay đa số đã trở lại cuộc sống bình thường.củng cố niềm tin quần chúng vào Đảng. Sau cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975.quy tụ lực lượng .”Hội hướng đạo”.bao gồm 97 vạn binh sĩ.tài trợ để sử dụng số ngụy quân.hình thành các lực lượng chính trị đối lập.Lực lượng này tuy ít nhưng rất quan trọng.a là.để lại một khối lượng ngụy quân.ở Việt Nam kẻ thù cũng ráo riết chỉ đạo đòi xét lại nhiều sự kiện.đảng phái phản động chưa chịu cải tạo hoạt động chống đối.”Hội thương phế binh”.phản bội trong Đảng .chống chế độ ta là một đòn tiến công nguy hiểm nhất.bọn phản động trong nước đã tung ra nhiều tài liệu liên quan đến các vụ án chính trị trước đây.nuôi dưỡng .phục hồi các tổ chức ngụy cũ.trong chiến lược “diễn biến hòa bình” các thế lực thì địch đã và đang tích cực giúp đỡ.tiếp tục quan hệ với các thế lực phản động bên ngoài để hoạt động chống lại chế độ ta.gần 28 vạn nhân viên ngụy quyền và đảng viên.xét lại.90 của thế kỷ XX.hội viên các tổ chức phản động .ngụy quyền đông đảo.chính quyền tay sai Mỹ ở Sài Gòn sụp đổ .nhóm tự phát hoạt động công khai.vụ án trong lịch sử. Rút kinh nghiệm từ những bài học ở Đông Âu và Liên Xô khi mà các phần tử cơ hội.xét lại chống Đảng đòi xét lại vai trò lịch sử của các lãnh tụ cách mạng.11 vạn cảnh sát.”Hội thiếu sinh quân”.chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.cơ hội thoái hóa.Vào những năm đầu thập kỷ 80.Nhưng có một số người không chịu cải tạo.tìm cách lien lạc với các tổ chức phản động lưu vong để nhận tài trợ .chỉ đạo bọn phản động trong và ngoài nước tăng cường hoạt động phá hoại chính trị nội bộ Việt Nam.qua đó củng cố đoàn kết nội bộ.Nhà nước và trong các tổ chức chính trị xã hội của Việt Nam để quay trở lại chống Đảng.Phần lớn số ngụy quân .kèm theo đó là cuộc ngầm tron sô những phần tử cơ hội chính trị.phần lớn họ đồng tình với sự nghiệp đổi mới.do ta sớm phát hiện âm mưu của địch và kịp thời đấu tranh vạch mặt kẻ thù.đảng viên và quần chúng nhưng về cơ bản chúng vẫn không thực hiện được ý đồ. 29 .”Hội sĩ quan Đà Lạt”.ngụy quyền.trong đó một số mang màu sắc chính trị chống đối.tập hợp quần chúng chống Đảng .phát triển và sử dụng lực lượng này để tạo dựng ngọn cờ về chính trị.việc các thế lực thù địch nuôi dưỡng và sử dụng những phần tử bất mãn .Xét trên bình diện chính trị .Đáng chú ý là các hoạt động gặp gỡ .

tổ chức của chúng tan rã nhưng tàn dư của chúng vẫn còn.tác động chuyển hóa từ bên trong.với kinh nghiệm “dùng cộng sản để lật đổ cộng sản”.Đây là một trong những mục tiêu chủ yếu của địch.các nhóm FULRO hoạt động vũ trang và một số tổ chức đấu tranh đòi “dân chủ”.Trong những năm gần đây ở các tỉnh miền Nam đã hình thành hàng chục tổ chức phản động .Trong điều kiện mới.phần lớn có khuynh hướng hoạt động vũ trang lật đổ chính quyền như:”Mặt trận dân quân phục quốc “.Hoạt động ngầm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam đã được Mỹ và các thế lực thù địch tiến hành ngay từ khi khởi thảo “Kế hoạch hậu chiến”(năm 1968).được thực hiện bằng cách lôi kéo .từng bước đào tạo một đội ngũ cán bộ khoa học .nhất là bọn phản động hoạt động ở Tây Nguyên trong thời gian gần đây.chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động thông qua tổ chức mang tính chất “phi chính phủ” để tiến hành các hoạt động tình báo.gián điệp cho các thế lực thù địch.các thế lực thù địch còn rất chú trọng sử dụng các hoạt động ngầm:tổ chức các đường dây tình báo.”Phục quốc nội biên”.phần lớn là ở các nước tư bản phát triển.Thông qua các chương trình hợp tác.hình thành các tổ chức phản động từ trong nội bộ ta. Những năm gần đây .”nhân quyền”.đa đảng”.Hiện nay ở nước ngoài có gần 3 triệu người Việt Nam sinh sống .hợp pháp hoặc lén lút .phương thức hoạt động.mua chuộc khống chế cán bộ ta để cài cắm cơ sở nội gián nhằm cung cấp tin tức tình báo cho địch .bất hợp pháp đòi “dân chủ”.huấn luyện để nắm đội ngũ cán bộ .Phần lớn bọn phản động đã sa lưới pháp luật.giúp đỡ bọn phản động trong nước.ủng hộ bọn phản động là kiều dân Việt Nam ở nước ngoài để chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.phá hoại.cán bộ quản lý nhất là quan lý kinh tế .gián điệp.Khuynh hướng chống phá chủ yếu của chúng bây giờ là lợi dụng sự mở rộng giao lưu quốc tế và dân chủ để hoạt động công khai .lấy cắp bí mật. Những phần tử và tổ chức phản động “nội biên” này đã móc nối tiếp tay cho các tổ chức phản động “hải ngoại” âm mưu tổ chức hàng chục cuộc bạo loạn nhưng đều bị ta đập tan.đào tạo .gián điệp.vừa chống ta từ bên ngoài.các thế lực thù địch còn tìm cách lôi kéo .tìm cách chia rẽ . Quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam. Cùng với việc nuôi dưỡng.một số tên phản động cũ và mới lại ngóc đầu dậy và thay đổi sách lược.một số 30 .một số đã nhập cư từ lâu .”nhân quyền”.có tư tưởng than phương Tây làm nòng cốt cho quá trình chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam.”Mặt trận quyết tiến”.”tự do tôn giáo” xuất hiện ở một vài địa phương miền Nam.”đa nguyên.vừa tìm mọi cách xâm nhập nội bộ ta gây cơ sở thu thập tin tức tình báo .Số này ra đi trong nhiều thời kỳ .Một số phần tử tiếp tục móc nối với các tổ chức phản động bên ngoài làm tình báo .

…họ vẫn tìm cách chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.Dù ra đi trong thời kỳ nào. cũng giống như nước thấm có thể làm mục nát nền móng ngục tù”.chúng đã tăng cường lợi dụng sức ép chống phá Việt Nam từ bên ngoài . vừa che đậy bằng các thủ đoạn tinh vi.chế độ xã hội chủ nghĩa. Các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội trên thế giới đang tận dụng thời cơ để phủ nhận những thành quả to lớn mà chủ nghĩa xã hội đã mang lại cho nhân loại trong gần một thế kỷ qua. “Đài Châu Âu tự do” và “Đài Tự do”. chỉ đạo trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trong giai đoạn hiện nay trên lĩnh vực báo chí.không tham gia các hoạt động chống Đảng và chế độ ta. phát thanh là thủ đoạn duy nhất đủ để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa”. và sẽ làm mục nát nền tảng của chế độ Liên Xô. một số nước kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa đã nỗ lực vượt bậc. Tổng thống Mỹ Ai-xen-hao đã nói rằng: “Chi một đô-la cho tuyên truyền bằng chi 5 đô-la cho quốc phòng”. hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong việc tấn công tuyên truyền vào Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Nhưng nhìn chung.đông khoảng hơn 1 triệu người ra đi sau tháng 4 năm 1975.kể cả một số người đã nhập quốc tịch các nước sở tại đều có tinh thần yêu nước.nhất là sau khi Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. trắng trợn.văn hoá vừa công khai.Nhưng trong số người Việt Nam ở các nước ngoài nhất là số người “di tản”.Trong tình hình hiện nay . vượt qua mọi khó khăn. Âm mưu.ý thức dân tộc.đa số kiều bào ở nước ngoài. xuất bản là hết sức cần thiết và cấp bách.nội bộ bọn phản đông người Việt lưu vong bị tác động. 31 . trong đó trọng tâm là nhằm vào Việt Nam. hay trao đổi sách báo. tạo dư luận để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn cầu Ngay từ những năm 50.phân hóa nên chúng đã chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng sau đây: Báo chí. việc tăng cường sự lãnh đạo. Sử dụng các phương tiện để tung ra quan điểm nhân quyền tư sản. Vì vậy. Trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam. Trong một văn kiện của Nghị viện Mỹ có nói rằng: “Điện đài.Những năm qua .chạy trốn hoặc mang nặng định kiến với chủ nghĩa cộng sản. thử thách hết sức gay gắt và đã thu được những kết quả quan trọng. làm suy yếu và thủ tiêu các Đảng Cộng sản trên thế giới. hoặc qua đài phát thanh) sẽ đem lại niềm hy vọng cho hàng triệu người sau bức màn sắt đó. thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã. các thế lực thù địch đang tiến hành đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . xuất bản và nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Đỗ Quý Doãn Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Cập nhật: 21/6/2010) TCCSĐT .với hoàn cảnh nào .các thế lực thù địch xác định:hỗ trợ và sử dụng bọn phản động người Việt lưu vong để chống phá cách mạng nước ta là một hướng tấn công quan trọng. chính phủ Mỹ chủ yếu dựa vào “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ”. tiến hành thâm nhập tư tưởng và tấn công tâm lý.Trong bối cảnh của tình hình quốc tế và trong nước hiện nay. Cựu Tổng thống Ních-xơn thì nói: “Mỗi nguồn tin tức phương Tây xuyên qua tấm màn sắt của chủ nghĩa cực quyền (thông qua khách viếng thăm. phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang ở giai đoạn thoái trào. tấn công các nước xã hội chủ nghĩa. thực hiện âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình”.

mà bị hạn chế bởi những điều kiện: thời gian. Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” (tháng 121987). Đây thật sự là công cụ của các thế lực thù địch và phản động nhằm chống Đảng. xuất bản.. kinh phí hoàn toàn do Chính phủ Mỹ cung cấp. “tự do báo chí” của phương Tây Ở phương Tây.. nghi ngờ lẫn nhau. kích động tinh thần tôn giáo sau bức màn sắt hoạt động trở lại”... “Đài Tự do” chuyên phát vào Liên Xô bằng tiếng Nga và 11 ngôn ngữ các dân tộc ít người ở Liên Xô. tuyên truyền cho chủ trương của mình. hải lục không quân Mỹ. quy định không được tự do ngôn luận có tính chất tượng trưng như miệt thị Quốc kỳ. thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực báo chí. Những người cho rằng ở nước Mỹ có tự do tuyệt đối. thực hiện giới nghiêm. Phó Giám đốc “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” Ni-con-đớt nói toạc ra rằng: “Chúng ta phải phá hoại sự ổn định của Liên Xô và các nước vệ tinh. Cùng với việc phát tán các tài liệu. dân chủ. Nước Mỹ có nhiều hạn chế đối với tự do ngôn luận. trọng điểm trước mắt là các vấn đề về nhân quyền. mỗi tuần phát 627 giờ.”. Nghị viện Mỹ đưa ra “Luật Trấn áp bạo động phản loạn”. nếu biết được luật này chắc sẽ có nhận thức mới về tự do ngôn luận ở Mỹ. ở Mỹ ngôn luận không có tự do tuyệt đối. hoặc kích động nhân dân. Trong hiến pháp của các nước tư bản đều ghi công dân có quyền tự do ngôn luận. “nhân quyền” tư sản. mọi người có thể công khai diễn thuyết trong trường hợp nhất định. Đáng chú ý. có thể thấy rõ. nói thế nào cũng được. “đả đảo Nữ hoàng” hoặc tuyên truyền bạo lực cách mạng. đều bị nghiêm trị”. xảo quyệt. chia rẽ nội bộ Đảng và chia rẽ Đảng với nhân dân bằng những thủ đoạn tinh vi. địa điểm. Các thế lực thù địch và phản động ở nước ngoài tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá chúng ta. Đặc biệt. nhất là trên mặt trận tư tưởng . Nhưng trong hiến pháp của các nước đó. thì sẽ bị bắt. Cả ba đài phát thanh đều xác định nhiệm vụ của mình là lật đổ chính quyền các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô.văn hoá. Ví dụ. từ đầu năm 1997 đến nay. tranh luận các vấn đề của nước mình và những vấn đề chung cùng quan tâm. ở Anh. Nhà nước và nhân dân ta. nâng số đài phát thanh có chương trình tiếng Việt ở nước ngoài lên 37 đài. là sức mạnh nhen lên ngọn lửa trong đêm tối của xã hội cộng sản". “Đài Châu Âu tự do” và “Đài Tự do” chủ yếu là kích động thính giả Liên Xô và Đông Âu. trong đó quy định rõ: “những ngôn luận. Mũi nhọn thâm độc của chúng là tiến công vào chủ nghĩa Mác . hội họp. Chúng ta phải nhóm lên ngọn lửa chủ nghĩa dân tộc. ấn phẩm phản động từ nước ngoài gửi về. tác động đến một bộ phận có tư tưởng dao động ở trong nước. báo. xé thẻ quân dịch. tình hình nước Mỹ. xuất bản ở Việt Nam Các thế lực thù địch điên cuồng thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam. Về cái gọi là “tự do ngôn luận”... khinh thường chính thể Mỹ. chúng kích động một số người ở trong nước viết sách. vào chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chẳng hạn. sách báo lăng mạ. dẫn đến bạo loạn. tự do và kinh tế thị trường phương Tây. “Đài Châu Âu tự do” chuyên phát vào Đông Âu và các nước cộng hòa ven bờ biển Ban-tích thuộc Liên Xô.. làm chệch hướng con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta. nhưng nếu có người hô “đả đảo Chính phủ nước Anh”.. cái gọi là “tự do ngôn luận” chỉ là một thứ giả hiệu. tài liệu và lợi dụng một số diễn đàn để tuyên truyền cho các quan điểm sai trái về “tự do”. Tổng thống Mỹ Ri-gân cho rằng: “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” là “lực lượng phi quân sự to lớn. còn giữ lại rất nhiều điều kiện bảo lưu.Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. trong đó phát bằng tiếng Nga hằng ngày 24 tiếng đồng hồ. 32 .. ngược lại. gây sự xô xát giữa Chính phủ và nhân dân các nước đó. Hiến pháp Mỹ thậm chí còn quy định nghị viện không được đưa ra luật pháp hạn chế tự do ngôn luận. Chúng ta phải tìm hết cách đóng một cái chêm vào giữa các nhà lãnh đạo các nước trong phe cộng sản làm cho họ bất mãn với nhau. để giúp cho giai cấp tư sản khi cảm thấy sự thống trị của mình bị đe doạ thì sẽ “có khả năng điều động quân đội đến đàn áp công nhân. phát bằng ngôn ngữ của 6 nước châu Âu. và cùng với hàng trăm tờ báo của các tổ chức phản động của người Việt ở nước ngoài. Âm mưu. Không phải như một số người nghĩ là ở đây muốn nói gì.“Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” là đài phát thanh đối ngoại lớn nhất của Mỹ. Từ đó. đại thần. không được tự do ngôn luận dẫn đến tổn hại trật tự công cộng. lập hội. Mỹ lập thêm “Đài Châu Á tự do”. “dân chủ”. thậm chí có thể thóa mạ cả thủ tướng. phạm vi. Họ có sự phân công giữa ba đài phát thanh. từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực. “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” tập trung giới thiệu chính sách và tình hình xã hội nước Mỹ.

có trách nhiệm hình thành dư luận xã hội lành mạnh. “nhân quyền”. phương châm và quan điểm chính trị của Đảng. thiếu niên chúng ta.Chúng tìm mọi cách tác động đội ngũ những người làm báo. quan liêu. “tự do”. phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. xuất bản cần quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng đối với lĩnh vực này: . khắc phục các biểu hiện thương mại hóa. Tích cực biểu dương nhân tố mới. xa rời tôn chỉ.I. tính chân thật.Tiếp tục phát triển sự nghiệp báo chí. lãng phí. góp phần tăng cường sự đoàn kết. trước hết. luôn luôn đi đầu trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác . chủ trương. giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp. tham gia đấu tranh chống tham nhũng. Chủ đề trung tâm của hoạt động báo chí. nhiệm vụ của các hoạt động báo chí. trọng điểm của chiến lược “diễn biến hoà bình” mà các thế lực phản động quốc tế tiến hành đối với các nước xã hội chủ nghĩa là trên lĩnh vực hình thái ý thức. góp phần làm lành mạnh xã hội. Đảng vô sản từ trước tới nay vẫn coi sự nghiệp báo chí là vũ khí tuyên truyền rất lợi hại. khoa học và nghiệp vụ. xuất bản. giao lưu ở nước ngoài đối với những người có các tác phẩm chống đối chế độ. thiếu niên. tính chiến đấu cao. coi đó là khuyết điểm chung của cả bộ máy. xuất bản là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Không ngừng nâng cao chất lượng chính trị. Đặc biệt. Chúng dùng những chiêu bài như “dân chủ”. chúng còn lợi dụng các kẽ hở trong quản lý. V. nhiệm vụ của báo chí. kiến thức rộng. phải “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”. tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. điện 33 . . tư tưởng Hồ Chí Minh. Để làm tốt vai trò. nhất là lợi dụng các tiến bộ kỹ thuật như mạng in-tơ-nét để đưa các ấn phẩm như sách. phê phán các quan điểm sai trái. xã hội công bằng. thủ đoạn thâm độc đó. Phương hướng. tính chiến đấu và tính đa dạng. mua chuộc một số người có tư tưởng dao động. bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc. Ngoài ra. xuất bản trong đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực hình thái ý thức giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản còn lâu dài. khuyến khích việc sáng tác các tác phẩm phản ánh mặt trái của đời sống xã hội. văn học . phẩm chất đạo đức trong sáng. khoét sâu những khuyết điểm của một số cán bộ. đi đôi với quản lý tốt. hướng dẫn dư luận. Thấy được các âm mưu. các văn nghệ sĩ. . nhất trí về tư tưởng. Cần phải hiểu rằng. Đây là công cụ quan trọng để củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa. quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Chúng mưu toan làm cho chúng ta từ bỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Tìm mọi cách tài trợ bằng hình thức các giải thưởng. chính trị và tinh thần trong nhân dân. cán bộ và thanh. mời đi thăm quan. Kiên quyết đấu tranh. xuất bản.Người hoạt động báo chí. xuất bản của Đảng cần phải tuyên truyền một cách vô điều kiện đường lối. chính sách của Đảng và Nhà nước. trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ cao. xuất bản phải tuân theo định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước. các hình thức văn hóa.Lê-nin. từng bước hiện đại hóa. luôn gắn bó với thực tiễn đất nước. . chính sách của Đảng. mục đích và các biểu hiện tiêu cực. văn minh. Trong thông tin. băng đĩa độc hại vào Việt Nam nhằm dần từng bước làm tha hóa về tư tưởng đối với thanh. lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực. phải kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”. xuất bản là hết sức coi trọng công tác tuyên truyền. mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội. phức tạp. cổ vũ toàn diện và kiên định. đường lối. xuất bản tuyên truyền một cách chính xác đường lối. nhiệm vụ của mình trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. thông qua đó tăng cường quan hệ giữa Đảng và quần chúng. báo chí. Trước tình hình đó. tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc ngăn chặn “diễn biến hòa bình”. xuất bản. nước mạnh. hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu. Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng vai trò. xa rời con đường xã hội chủ nghĩa. lệch lạc khác.Phải bảo đảm tính tư tưởng. tăng cường công tác thông tin. Lê-nin chỉ rõ: “Không có báo chí thì không thể tiến hành tuyên truyền. đấu tranh chống các luận điệu thù địch. có lúc rất quyết liệt. những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí. truyên truyền trên báo chí. xuất bản. nghệ thuật. Báo chí.nghệ thuật trong việc tuyên truyền. thù địch. tính nhân dân. chống đối chế độ.Hoạt động báo chí. Bên cạnh đó. thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa. văn hóa. Đó là điều không thể xem nhẹ trong công tác Đảng. Nhiệm vụ hàng đầu của báo chí. đảng viên thoái hoá biến chất. góp phần củng cố sự ổn định chính trị của đất nước. có bản lĩnh chính trị vững vàng. là vấn đề có ý nghĩa nguyên tắc lớn lao. cũng như quan niệm về giá trị để cám dỗ quần chúng nhân dân. dân chủ. Nhà nước.

tuyên truyền đối ngoại để mở rộng giao lưu văn hóa với nước ngoài. Không thể căn cứ vào quy luật giá trị để lãnh đạo việc sản xuất các sản phẩm tinh thần. đặc biệt là thủ đoạn sử dụng thế mạnh về thông tin đại chúng. đồng thời cần chú ý tiến hành giáo dục. Làm tốt việc giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc rằng: Trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế. coi thường các giá trị nhân văn. chú trọng giáo dục truyền thống. biên tập viên. tuyên truyền nguyên tắc lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích Nhà nước và những phẩm chất của người cộng sản: cần. dũng. giữ vững phương hướng đúng đắn trong chỉ đạo dư luận. quan tâm xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc. thuần phong mỹ tục. nắm vững chủ nghĩa Mác Lê-nin. đào tạo. việc thực hiện được hay không chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn của chúng. phân định rõ địch . tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thiết thực. ra sức tuyên truyền tư tưởng tiên tiến cộng sản chủ nghĩa. lập trường rõ ràng. xuất bản cũng phải ra sức tuyên truyền tinh thần yêu nước. tăng cường giao lưu. Để chống “diễn biến hoà bình”. hiểu đúng quy luật khách quan của sự phát triển xã hội. thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa. Tăng cường giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa cho quần chúng nhân dân. chất lượng khoa học và chất lượng văn hóa cao. vai trò của báo chí. Giáo dục.ảnh. tư tưởng Hồ Chí Minh. mục đích trong hoạt động báo chí. Lực lượng nòng cốt. 34 . bồi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ. sai lầm. thủ đoạn “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . xuất bản là một mặt trận trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Cảnh tỉnh để mọi người hiểu sản phẩm văn hóa tinh thần của chủ nghĩa xã hội không được thị trường hóa. Báo chí. hiện đại hóa. tích cực bồi dưỡng tinh thần tập thể. truyền bá hệ tư tưởng Mác . văn nghệ sĩ.văn hoá của các thế lực thù địch.Lê-nin. giới thiệu văn hoá dân tộc Việt Nam để nhân dân thế giới hiểu Việt Nam. ủng hộ Việt Nam trong quá trình đổi mới. văn hóa độc hại sẽ tràn ngập xã hội. chắc chắn có thể đẩy lùi được nguy cơ “diễn biến hoà bình”. xuất bản cần ra sức tuyên truyền tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. sâu rộng. làm biến chất dần nền văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam.. các văn nghệ sĩ. xa rời tôn chỉ.ta. sùng bái đồng tiền. . hiểu rõ các âm mưu. Điều đó tạo thành dư luận lớn mạnh có lợi cho việc bồi dưỡng một thế hệ người mới: có lý tưởng. chúng ta cần kiên quyết phê phán. chủ trương. có đạo đức. liêm. tạo ra sự hiểu biết với quan điểm. nâng cao trình độ tư tưởng. bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên. “dân chủ”. phấn đấu làm sao cho sản phẩm báo chí. định hướng hệ giá trị. đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá của nhân loại. pha tạp về văn hóa. phải luôn luôn quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. quan điểm của Đảng. Phải quan tâm đến việc tuyên truyền nhằm xây dựng nền tảng tinh thần của con người và xã hội. có văn hóa. chúng ta phải không ngừng nâng cao cảnh giác. xuất bản là cực kỳ quan trọng. chí công vô tư. Nếu làm khác đi. Trong cuộc đấu tranh này. để làm giàu có thêm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. ngăn chặn xu hướng lai căng. Rõ ràng. “nhân quyền” tư sản. quán triệt sâu sắc đường lối. Làm tốt công tác thông tin. sắc bén. hợp tác văn hóa. có tính thuyết phục cao trong toàn xã hội. cũng là bộ phận hợp thành quan trọng của công tác tuyên truyền. góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” hết sức thâm độc và nham hiểm của kẻ thù. có kỷ luật. Thực hiện chính sách đổi mới. những hình thức quần chúng dễ tiếp thu và phương pháp thuyết phục thích hợp với từng đối tượng. phương tiện nghe nhìn hiện đại để truyền bá quan điểm “tự do”. báo chí. Hình thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới phù hợp với bản sắc dân tộc và yêu cầu của thời đại. bất chấp đạo lý. dẫn dắt những dư luận lạc hậu. xuất bản. quyết không cho phép tự do lan tràn. cố gắng làm cho nó chuyển sang hướng đúng. kiệm. lãnh đạo cơ quan chủ quản là một việc rất quan trọng và cấp bách. xuất bản phải là sản phẩm có chất lượng chính trị. Khắc phục xu hướng thương mại hóa. khiến cho họ.. Nếu bản thân chúng ta vững vàng. vong bản. Đối với những dư luận phản động. sân khấu. khắc phục tâm lý tự ti dân tộc. đặc biệt là thanh niên hiểu và nhận rõ tình hình đất nước. Báo chí. đội quân chủ lực và tiên phong là đội ngũ phóng viên. góp phần xây dựng con người Việt Nam có lòng yêu nước. biên tập viên. chính. phê phán lối sống buông thả. Chúng ta cần làm cho dư luận xã hội tiến bộ giành được địa vị chủ đạo. có nhân. yêu chủ nghĩa xã hội.. tâm lý vọng ngoại. nghề nghiệp./.. bồi dưỡng. trí.

sinh viên còn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức đảng. nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tư tưởng. mua chuộc. xuyên tạc. để phòng chống âm mưu “DBHB” trong sinh viên. về sống chung trong ký túc xá hoặc trọ học trong các gia đình xung quanh các trường đại học và cao đẳng. Sinh viên là lực lượng tiêu biểu của tuổi trẻ. nhiều sinh viên còn học thêm ngoại ngữ.. Nghĩa là. đến các hội thảo khoa học. chống lại nhân dân Việt Nam. lập trường tư tưởng còn chưa vững vàng. làm cơ sở cho những vụ gây rối trật tự an ninh trong đời sống sinh viên và trong xã hội. .. trên Internet. Về văn hoá. các thành phố và thị xã để sống và học tập. tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên. với mức thu nhập của gia đình rất khác nhau. đi làm gia sư... Ngoài ra. tiên phong. do đó phần lớn họ ít hay nhiều còn mơ hồ về chính trị. Về tổ chức. Những hoạt động nhằm thực hiện âm mưu “DBHB” đối với sinh viên trong thời gian qua trên lĩnh vực chính trị tư tưởng là thường xuyên liên tục và bằng nhiều phương pháp tuyên truyền. sẽ bị các thế lực thù địch lôi kéo và băng hoại bằng “DBHB”. với âm mưu thủ đoạn “DBHB” chúng đã len lỏi vào các ký túc xá sinh viên. kích động. vi tính. thông qua các hệ thống truyền thông. họ lại vừa mới tốt nghiệp phổ thông. vừa ra khỏi sự quản lý. lôi kéo sinh viên vào con đường lầm lạc chống Đảng. song khả năng phân tích và chọn lọc lại chưa cao. kiến thức chuyên sâu (khối kiến thức nghề nghiệp) trong trường đại học. của khoa và của nhà trường (trực tiếp là phòng công tác sinh viên).“DBHB” của địch còn thông qua các hội thảo quốc tế. kích động của chúng một cách có hiệu quả. Tuy nhiên. . nhiều sinh viên đã phát hiện và đấu tranh trực diện đối với việc tuyên truyền. Từ thực tiễn hoạt động chống phá về chính trị. Họ sẽ đóng góp sức lực.. sinh viên còn đang trong giai đoạn tìm kiếm tri thức để tự khẳng định mình. mê tín dị đoan trong sinh viên để thực hiện “DBHB” .“DBHB” của địch thâm nhập vào tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên nhằm phá vỡ các tổ chức này. họ vừa mới có cuộc sống tự lập. tập trung về các trung tãm kinh tế. thiếu kinh nghiệm. nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Về chính trị. giàu ước mơ hoài bão. nên dễ dao động. kèm cặp chặt chẽ của thầy cô giáo ở nhà trường và bố mẹ. . lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật quan trọng trong tương lai của đất nước. tư tưởng đối với sinh viên của các thế lực thù địch vừa qua. HĐH đất nước. Ngày nay..Lợi dụng tín ngưỡng. giảng đường. Những âm mưu và thủ đoạn thực hiện “DBHB” trong sinh viên trong những năm vừa qua là: . cao đẳng cần 35 .Đưa các ấn phẩm văn hoá đồi trụy. tự quản và tập thể. Sinh viên là đối tượng trong các trung tâm giao lưu của xã hội.. phản động vào trong sinh viên. dễ bị lôi kéo.“DBHB” của địch đối với sinh viên thông qua các chương trình học bổng. đây là điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập. hàng ngày sinh viên được tiếp thu tinh hoa nhân loại trên nhiều lĩnh vực: khối kiến thức khoa học đại cương. cao đẳng trong và ngoài nước được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin mới. Tuy nhiên. Họ xuất thân từ các giai tầng khác nhau của mọi miền đất nước. đang phát triển mạnh mẽ về thể chất và tinh thần. không ít sinh viên còn mơ hồ về chính trị. sinh viên còn ít được bồi dưỡng. của các trường đại học. Với đặc điểm và vai trò của sinh viên như đã nêu trên.Sinh viên là lực lượng trẻ. nhằm mục tiêu chống phá cách mạng trong hiện tại và tương lai. cũng như những luồng tư tưởng mới trong xã hội. lôi kéo. các trường đại học. cao đẳng và trên các hệ thống truyền thông. có mong muốn vươn lên nắm băt các tri thức nhân loại để trong thời gian dài tự hoàn thiện mình về mọi mặt. nếu không có sự định hướng họ dễ bị lệch lạc. Họ rất nhanh nhạy trong việc tiếp thu các thông tin mới trong khoa học. trí tuệ và tài năng của mình cho sự nghiệp CNH.. sinh viên là đối tượng mà các thế lực thù địch thực hiện ''diễn biến hoà bình'' (“DBHB”). Về khoa học. Nhưng với sự nhanh nhạy và bản lĩnh vững vàng của mình. Ngoài ra. trong trường đại học sinh viên chịu sự quản lý của lớp.

Theo chúng tôi. cao đẳng càng nặng nề hơn trong việc chăm lo đời sống vật chất.. Chúng ta phải thừa nhận rằng. làm cho sinh viên thấm nhuần quan điểm: Đảng. có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh.Có chế độ chính sách đầy đủ hợp lý và toàn diện về học bổng.Cải tạo điều kiện sinh hoạt trong các ký túc xá. thế giới quan và đạo đức cộng sản: các giá trị truyền thống dân tộc.. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên trong các trường đại học. tinh thần cho sinh viên. cao đẳng phải xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Giáo dục nâng cao nhân sinh quan. để đề ra biện 36 . đây là kẽ hở để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “DBHB” trong sinh viên. gần gũi quần chúng. Phòng chống âm mưu “DBHB” về chính trị tư tưởng đối với sinh viên có nhiều lực lượng tham gia. niềm tin vào Đảng. Cần xây dựng lực lượng nòng cốt trong sinh viên. tư tưởng Hồ Chí Minh. có uy tín và tích cực trong công tác Đoàn. nhiệm vụ của Ban Giám hiệu các trường đại học. đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên hiện nay vẫn còn nhiều thiếu thốn.thực hiện tốt các giải pháp sau: Một là. họ là những sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. dân tộc có quan hệ chặt chẽ với chế độ XHCN. lệ phí. vai trò và nhiệm vụ của mình. các môn học: Chính trị Mác-Lênin. đất nước.Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm: thư viện để thu hút sinh viên vào học tập và nghiên cứu khoa học nhiều hơn nữa. tích cực. để trong bất kỳ tình huống nào ta cũng nắm bắt được đối tượng. giảm tới mức tối thiểu việc đóng góp của sinh viên. . Vì vậy. tăng cường thời lượng thảo luận. nhưng phải tạo điều kiện để họ tự chống âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch là tốt nhất và hiệu quả cao nhất. tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trao đổi để nhận thức tri thức khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Hiện nay. âm mưu và biện pháp “DBHB” của chúng. xây dựng lực lượng nòng cốt trong sinh viên. có ý chí vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập. lệch lạc và làm rõ âm mưu thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch để sinh viên có biện pháp phòng ngừa. lý tưởng. Nếu chúng ta làm tốt công tác giáo dục cho sinh viên. Hai là. với nhiều biện pháp. học phí. súc tích về lý luận. cần giảng ngắn gọn. thướng xuyên giáo dục chính trị tư tưởng để sinh viên tự xác định cho mình về vị trí. chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên. thể thao hợp lý và đúng định hướng chính trị của Đảng và Nhà nước. khách quan. thì kẻ thù dù có nham hiểm và thâm độc đến đâu cũng thất bại trong âm mưu “DBHB” về mặt chính trị tư tưởng đối với sinh viên. năng động.Lênin. Những công việc cần làm ngay là: . song điều quan trọng là phương pháp giảng dạy các môn học đó sao cho có hiệu quả. Bốn là. có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê cao. từ đó họ phải kiên định với con đướng CNXH mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra. tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác. theo bản sắc văn hoá đân tộc. cao đẳng cần tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần cho tổ chức Đoàn và Hội Sinh viên của trường hoạt động. . nghiên cứu khoa học. chúng ta phải giáo dục cho mọi sinh viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng. thiết thực. có trình độ chuyên môn cao. Nhà nước và chế độ XHCN cho sinh viênl đồng thời phê phán những quan điểm. Thời lượng của các môn học này đã hợp lý. nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên trong các nhà trường. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là những môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của bậc đại học và cao đẳng. sinh động. Bằng nhiều hình thức. chủ trương đường lối chính sách. Nội dung hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên phải phong phú. Muốn làm được điều đó. . Ba là. mục tiêu là giáo dục cho sinh viên sống và làm việc theo pháp luật. giản dị.Tăng cường cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hoá. Tư tưởng Hồ Chí Minh. tư tưởng sai trái. Ban Giám hiệu các trường đại học. công tác Hội và gần gũi với quần chúng. pháp luật của Đảng và Nhà nước cho sinh viên.

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của các mạng Việt Nam. nhân dân thế giới đang đứng trước những vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận mệnh loài người. quản lý của Nhà nườc là những định hướng. cao đẳng thực hiện nhiệm vụ giáo dục-đào tạo đội ngũ cán bộ tương lai của đất nước có trình độ khoa học. Điều đó không phải do chúng ta gán ghép hay suy diễn mà thể hiện rõ trong các âm mưu chiến lược của chủ nghĩa đế quốc từ những năm 50 của thế kỷ XX. nhiều nước xã hội chủ nghĩa bắt đầu lâm vào khủng hoảng. đa phương hóa. cải tổ sai lầm.Ngay từ khi còn thực hiện cuộc Chiến tranh lạnh. hiện đại hóa. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình. HĐH đất nước trong hiện tại và tương lai. cao đẳng. Tuy nhiên. và khi thực hiện đường lối cải cách. ráo riết chống các nước xã hội chủ nghĩa. lý tưởng. vì vậy. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã sử dụng các biện pháp "diễn biến hòa bình" hỗ trợ cho phương thức vũ trang chống các nước xã hội chủ nghĩa. xung đột vũ trang. các nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. phong trào cộng sản và cánh tả vẫn gặp nhiều khó khăn gay gắt. tiếp tục diễn ra ngày càng phức tạp. Trong khi đó. nổi lên hàng đầu là giữ gìn hòa bình. Trong bối cảnh và đặc điểm đó của tình hình quốc tế. Trong đó. chiến lược "diễn biến hòa bình" được coi là biện pháp hữu hiệu hàng đầu. hoạt động can thiệp. Chiến lược "phản ứng linh hoạt" với chính sách "mũi tên và cành ô liu" những năm 60. hợp tác và phát triển. xung đột sắc tộc. Cuộc cách mạng XHCN do Đảng lãnh đạo là cuộc cách mạng sâu sắc. mất cảnh giác với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuất hiện khá phổ biến ở các nước Đông Âu và Liên Xô thời kỳ này đã lấn át tư tưởng. song đã có những bước tiến và dấu hiệu mới.xã hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. tiếp tục trụ vững và phát triển.. đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Năm là. Tư tưởng hòa bình chủ nghĩa.pháp phòng chống hiệu quả nhất. đã từng góp phần trực tiếp làm sụp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu những năm trước đây và đang tìm mọi cách tiếp tục hòng làm lung lay dẫn tới sụp đổ các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay. đã được triển khai liên tục. tôn giáo. mà cả trong toàn bộ hoạt động thực tiễn của chúng ta trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng. Xu thế lớn không thể đảo ngược là hòa bình. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.. Trong điều kiện và đặc điểm đó. . hợp tác bình đẳng. đấu tranh giai cấp. tuy còn nhiều khó khăn. lật đổ. chiến tranh cục bộ. tự chủ. quản lý của Nhà nước với các trường đại học. hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay diễn ra trong bối cảnh và tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc. độc lập dân tộc. hòa bình.. có năng suất cao đáp ứng cho nhu cầu CNH. các thế lực thù địch tiếp tục chống phá. tiến hành đổi mới. chống khủng bố. Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ.Công cuộc đổi mới. có kỷ luật. do sai lầm kéo dài về nhiều phương diện. phát triển và tiến bộ xã hội đang diễn ra sôi động. cùng có lợi với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị. tìm mọi cách xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. độc lập dân tộc. đa dạng hóa quan hệ. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. cải cách.. chạy đua vũ trang. Đảng ta đã khẳng định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”. ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản ngày càng mở rộng trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. càng dẫn tới khủng hoảng trầm trọng hơn. đã đạt được sự ổn định và có bước phát triển. toàn diện trên nhiều lĩnh vực. đối đầu về quân sự. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. ý chí cách mạng. vì nó tạo ra nguồn nhân lực cao cấp. công nhân quốc tế và cánh tả đang có nhiều nỗ lực vượt qua thử thách để dần từng bước khôi phục. đẩy mạnh công nghiệp hóa. chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào. phòng chống “DBHB” trong giáo dục và đào tạo cũng là nhiệm vụ cấp bách và hàng đầu. Bước vào những năm 80 của thế kỷ XX. đánh bại chiến lược “DBHB” của các thế lực thù địch đối với nước ta. Lợi dụng cơ hội này. trong đó. Phong trào cộng sản. từ đó. giành được những thành tựu mới. đồng thời đề cao cảnh giác. dân chủ. kiên quyết và tỉnh táo đấu tranh làm thất bại âm mưu. mà xuyên thấm vào nhau không chỉ trong tư duy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. dân chủ. nhưng một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa vẫn kiên định mục tiêu. tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên. Hai yêu cầu trên không tách rời và mâu thuẫn nhau. có kỹ thuật. hợp tác và phát triển. khủng bố. đẩy lùi nguy cơ chiến tranh. chúng ta chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập. sau những năm điều chỉnh. nhanh chóng khắc phục nguy cơ tụt hậu. quan trọng. là bạn. là cơ sở để các trường đại học. chủ nghĩa đế quốc hoàn thiện chiến lược "diễn biến 37 . quan điểm đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm tới giáo dục và đào tạo. song cuộc đấu tranh dân tộc. chiến lược "răn đe thực tế" với chính sách "cây gậy và củ cà rốt" những năm 70 của chủ nghĩa đế quốc. 2 . chủ nghĩa tư bản.

đó là "chiến thắng không cần chiến tranh". đa đảng đối lập trong các nước xã hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là mục đích cuối cùng của chiến lược "diễn biến hòa bình" là xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa. đạo đức. bạo loạn lật đổ đánh đòn quyết định làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở các nước này. Các nhà lý luận của chiến lược "diễn biến hòa bình" cho rằng. khống chế kinh tế. 1990.Lê-nin để thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản trong các nước xã hội chủ nghĩa. phủ nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản. khuyết điểm của Đảng. chiến lược này chỉ thay đổi phương thức và thủ đoạn. họ vẫn tiến hành một cuộc chiến tranh. phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ lôi kéo một bộ phận quần chúng vào các cuộc bạo loạn chính trị. Bốn là. "tôn giáo" để gây mâu thuẫn nội bộ. Luận điệu được sử dụng thường xuyên là đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo là "độc tài". Sáu là. tập hợp "những người bất đồng chính kiến". vì thế phải thay thế bằng chế độ chính trị đa đảng! Từ đó. chủ nghĩa đế quốc đã dùng các thủ đoạn "diễn biến hòa bình". Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại. "dân tộc".Thời gian qua. lối sống xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo và các giá trị phương Tây. Những mục tiêu cơ bản trên có quan hệ chặt chẽ với nhau và nếu để cho các thế lực thù địch thực hiện được thì điều không tránh khỏi là họ sẽ đạt mục đích cuối cùng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. dùng họ làm "cơ sở". Hai là. Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và chân thành cảm ơn các nước. các tổ chức quốc tế đã 38 . Đảng. kích động những vấn đề "dân chủ". 3 . nhưng như họ đã từng tuyên bố. đòi đa nguyên. thổi phồng sai lầm. đưa các mối quan hệ quốc tế phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở giữ vững độc lập. Họ lợi dụng những kẻ cơ hội. phá hoại Đảng từ bên trong" (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng). coi đó là chiến lược cơ bản để giành thắng lợi cuối cùng. về bản chất sâu xa. tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu. chuyển hóa văn hóa. Các thế lực thù địch bỏ ra nhiều công sức và cả tiền bạc để lôi kéo. mục đích trên của chiến lược "diễn biến hòa bình". Đến năm 1989. phát huy tối đa nội lực và bản sắc dân tộc. Thủ đoạn thường xuyên được sử dụng là lợi dụng. đa đảng nhằm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. làm suy yếu. Năm là.hòa bình". Trong tình hình và thời cơ mới. dẫn tới biến chất cả một xã hội. tự chủ. đòi phi chính trị hóa bộ máy nhà nước. cơ hội chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. tìm mọi cách nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối. Đảng. làm suy yếu. kinh tế. đó là "một cuộc chiến tranh không có khói súng". là "bóp nghẹt dân chủ". thực hiện đa nguyên chính trị. có nghĩa là. tranh thủ sức mạnh thời đại để phát triển đất nước. văn hóa và xã hội. mục tiêu phải đạt tới là tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương và coi đó là khâu đột phá của chiến lược "diễn biến hòa bình". tiến tới chi phối. đặc biệt là chính trị. Về bản chất. Để đạt được điều đó. Nhà nước và nhân dân ta đã vạch trần: "thế lực chống chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc luôn chĩa mũi nhọn vào Đảng. "nội ứng" cho việc thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình". đòi thực hiện nhân quyền và dân chủ kiểu tư sản. "không đánh mà thắng" hoặc "một cuộc cách mạng nhung". lũng đoạn. phản bội về chính trị hoặc thoái hóa về phẩm chất. Nhận rõ bản chất. rõ ràng là "diễn biến hòa bình" và cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" thực chất là một cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong giai đoạn mới. so với các chiến lược và mục tiêu trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. "nhân quyền". phủ nhận thành tựu cách mạng. khi nội tình các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô đã bộc lộ toàn diện sự khủng hoảng trên tất cả các lĩnh vực. xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản. thực chất là những phần tử chống chủ nghĩa xã hội. từ đó làm biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và tha hóa con người. vì vậy. xóa bỏ chủ nghĩa Mác . Ba là. "cách mạng sắc màu". Như vậy. "phi chính trị hóa" để vô hiệu hóa quân đội và công an. gây mất ổn định về chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. đạo đức để chia rẽ. Thủ đoạn họ thường dùng là xuyên tạc lịch sử. xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định các mục tiêu cơ bản sau: Một là. chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm chống đến cùng chủ nghĩa xã hội là không thay đổi. chệch hướng phát triển của nền kinh tế.

"Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị được các thế lực thù địch coi là trận tuyến hàng đầu trong chống phá ta. Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở khu vực Đông Nam á. tiến tới thực hiện "đa nguyên chính trị". giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu.Lê-nin. tư tưởng Hồ Chí Minh để nhằm phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng ta và của xã hội ta. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. đảng viên và quần chúng để nhằm tạo ra sự phân hóa. kinh tế làm mũi nhọn. an ninh quốc gia và ổn định chính trị của nước ta. Chúng nuôi dưỡng. đã đổi mới thành công. làm tan rã Đảng Cộng sản Việt Nam. Âm mưu đó được thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể. hợp tác trong sáng. từ đó tạo điều kiện thuận lợi du nhập hệ tư tưởng tư sản vào quần chúng. "đi dưới hai làn đạn". không chút mơ hồ rằng. các thế lực phản động. Đặc biệt. để chống phá. kích động các khuynh hướng cơ hội. các thế lực thù địch đã và đang chống phá Việt Nam toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế. đó là âm mưu cơ bản. hành động can thiệp vào công việc nội bộ. toàn bộ vũ khí của chúng ta. hợp tác. Do vị trí đó. lâu dài.chiến thắng không cần chiến tranh". thực hiện "không đánh mà thắng". tư tưởng.kinh tế và địa .Lê-nin áp dụng máy móc. Phải nhận rõ. văn hóa. ngọn cờ đầu tiên của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. chống phá. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống chủ nghĩa xã hội. chính trị. phản động coi Việt Nam là một trong những trọng điểm để chống phá. Không khuất phục được nhân dân ta bằng vũ lực. đối ngoại nhằm chuyển hóa dần từ bên trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng". hội nhập. không thay đổi. các thế lực phản động. Nhà nước và nhân dân ta. thù địch thay đổi phương thức. vững bước tiến lên trong một thế giới đầy biến động phức tạp và khó lường.quân sự. xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội. địa . Thời gian qua. Chúng còn vu cáo Đảng ta đã "đem chủ nghĩa Mác . thay đổi mục tiêu. tạo ra một "khoảng trống tư tưởng" trong cán bộ. Các thế lực thù địch. dao động. thực chất là gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng Việt Nam. dân tộc ta. thù địch. quốc phòng. chủ quyền. "dân tộc". Để thực hiện âm mưu trên. Cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" nằm trong nhiệm vụ lớn trên đây. vào nội bộ ta. tư tưởng làm hàng đầu. thù địch tìm mọi cách để chống phá hòng làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. tâm lý của xã hội. viện trợ. Ních-xơn đã xác định "Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất. phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác . tư tưởng Hồ Chí Minh. trong cán bộ. Đây là hoạt động mũi nhọn. Việt Nam có một vị trí hết sức quan trọng về địa . phản ánh bản chất chống chủ nghĩa xã hội của các thế lực phản động. "đa đảng đối lập". đối lập. sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã. phản động tập trung phản kích. bạo lực vì thất bại trong các cuộc chiến tranh xâm lược từ năm 1945 đến năm 1975. lợi dụng các quan hệ quốc tế. chủ nghĩa đế quốc.. ngày càng có hiệu quả với Đảng. hữu khuynh. 39 . toàn vẹn lãnh thổ. mà ngược lại. xung đột trong đời sống tinh thần. thống nhất.chính trị.Lê-nin. phủ định nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác .có sự phối hợp.. phản động tập trung mọi cố gắng để chứng minh sự "lỗi thời" của chủ nghĩa Mác Lê-nin. gượng ép vào Việt Nam". tư tưởng.. trong quan hệ quốc tế. thù địch tìm mọi cách thực hiện âm mưu này hòng "phá vỡ thế đồng nhất một khối của Đảng Cộng sản Việt Nam" và "làm cho phân tán chế độ cộng sản Việt Nam thành nhiều trào lưu đối kháng nhau" như tuyên bố đầy tham vọng và ảo tưởng của một số kẻ phản động là người Việt sống lưu vong. "nhân quyền" làm ngòi nổ kết hợp với răn đe. thủ đoạn. Trên lĩnh vực tư tưởng. xâm phạm độc lập. tình cảm. hỗ trợ. Về mặt địa lý.. "tôn giáo". đột phá để thực hiện ý đồ chiến lược làm chuyển hóa từ bên trong và bên trên của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. dùng "diễn biến hòa bình" kết hợp bạo loạn lật đổ để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. các hoạt động mậu dịch. đảng viên và nhân dân ta. ngoại giao làm hậu thuẫn. giao lưu. định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước ta. lấy chính trị. các thế lực thù địch. sự tiếp tục tồn tại và phát triển của một nước xã hội chủ nghĩa và của một Đảng Cộng sản cầm quyền ở Đông Nam á làm cho các lực lượng chống cộng. Khẳng định nhất quán điều đó không hề mâu thuẫn với thái độ của chúng ta là chủ động ngăn chặn. Đánh phá vào chủ nghĩa Mác . gây bạo loạn lật đổ. Trong cuốn sách "1999 . đồng thời quảng cáo cho mô hình "xã hội dân chủ" và khả năng đi theo "con đường thứ ba" phi xã hội chủ nghĩa. Điều đó đã làm thất vọng các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội và với đất nước. an ninh. phân liệt. đất nước ta đã không sụp đổ theo.

. không phải chủ nghĩa xã hội" và "không có ảnh hưởng của tư tưởng Mác . xuyên tạc lịch sử. bạo loạn.. lý tưởng yêu nước và chủ nghĩa xã hội. lối sống của một bộ phận cư dân mạng. lôi kéo. đảng viên. làm tha hóa một bộ phận cán bộ.. bị tha hóa dẫn tới biến chất về chính trị. để thực hiện mưu đồ đen tối của chúng. lẫn lộn giữa công và tội. vô liêm sỉ. dân tộc. cùng với các âm mưu. sách báo. thù địch. phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phản tuyên truyền. đặc biệt trong những "thời điểm nóng" và bất ngờ. các lực lượng phản động bên trong và bên ngoài phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa một số lượng lớn tài liệu. là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. băng hình. liên doanh. trên mạng in-tơ-net. thực dụng. liên doanh. Đặc biệt. Nhà nước không kiểm soát. băng nhạc có nội dung phản động. xuyên suốt mà các thế lực thù địch tập trung phá hoại bằng nhiều thủ đoạn hết sức đa dạng. Cũng có những thế lực. tìm cách làm suy yếu. không làm tròn vai trò lực lượng nòng cốt trong đấu tranh.xã hội của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. vô hiệu hóa. tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. đua đòi.Lê-nin. qua đó tác động rất xấu đến nhận thức. từng bước can thiệp nội bộ và tạo sự chuyển hóa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. sự khẳng định đó không trái với một nhận định. tạo dựng các "nguyên cớ" trong các lĩnh vực này để gây rối.. tài trợ. Để phá hoại an ninh quốc gia. đồng thời là một sự thật rằng. làm xói mòn nền tảng và các giá trị đạo đức. Cũng có một số cán bộ đã bị mua chuộc. thích ăn chơi. các thế lực phản động đã đồng thời sử dụng một nhóm kẻ phản động người Việt Nam ở nước ngoài móc nối với các tổ chức phản động trong nước. chúng đưa nhiều thông tin sai lệch. làm cho kinh tế Việt Nam lệ thuộc dần vào các trung tâm kinh tế quốc tế. êm thấm nhưng rất thâm độc và nguy hiểm. Nhưng lợi dụng chủ trương đó để thực hiện ý đồ chỉ chú trọng đầu tư. tờ rơi. vị kỷ. suy thoái về đạo đức. lợi dụng các hoạt động kinh tế để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" một cách mềm dẻo. Tham vọng ngông cuồng mà đầy ảo tưởng của họ là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối. đầu tư. mất phương hướng. Đảng. dân chủ để gây rối. chúng còn dựng chuyện bôi nhọ thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách trắng trợn. kích động các đối 40 .. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống Việt Nam. nhân quyền. Một số vụ việc xảy ra trong thời gian qua thể hiện rất rõ các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề tôn giáo. nhân quyền. Gần đây. văn hóa tư sản vào nước ta. bí mật và thâm độc nhằm làm cho lực lượng vũ trang xa rời mục tiêu. thủ đoạn trên. kể cả gây sức ép chính trị.hợp tác. lý tưởng cách mạng. dân tộc. văn hóa.Các thế lực thù địch còn tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. để từng bước làm chệch định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác đó. hỗ trợ.. hạ bệ thần tượng và các nhân vật lịch sử. liên kết. thúc đẩy kinh tế tư bản tư nhân phát triển và cố tình phủ định. các thế lực thù địch ra sức nêu vấn đề tôn giáo. Sự hợp tác kinh tế bình đẳng. thông qua các hoạt động kinh tế . Hiện nay. kích thích các tệ nạn xã hội phát triển. tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác . Để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình". nhằm tạo ra một thế hệ mất gốc. giữa người cách mạng và kẻ phản dân. các thế lực thù địch tìm mọi cách du nhập lối sống. để đặt ra những điều kiện ràng buộc về chính trị. đặc biệt là thế hệ trẻ.Lê-nin". đồi trụy vào nước ta. các thế lực thù địch xác định lĩnh vực quốc phòng . vụ lợi. Cần phải khẳng định rõ ràng điều đó. văn hóa tốt đẹp của dân tộc. phủ nhận thành tựu cách mạng nhằm đổi trắng thay đen. thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người. cố tình cho rằng "con đường Bác Hồ đã chọn là con đường dân tộc.. điều hành được nền kinh tế cũng là một ý đồ được các thế lực thù địch tìm nhiều cách để thực hiện trong thời gian qua. ý định đen tối. kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo. làm cho văn hóa của chúng ta đi chệch mục tiêu.an ninh và lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu trọng yếu phải tập trung làm suy yếu và phá hoại. làm mất dần vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lĩnh vực quốc phòng . trắng trợn vu cáo. cùng có lợi của nhiều nước và nhiều tổ chức kinh tế quốc tế đã tạo thuận lợi và thời cơ cho sự phát triển kinh tế Việt Nam những năm qua. đạo đức. viện trợ. Thông qua các hoạt động đầu tư. Hiện nay. bịa đặt. phá hoại ổn định chính trị đất nước. làm biến đổi dần cơ sở kinh tế . đưa nền kinh tế nước nhà phát triển chệch định hướng xã hội chủ nghĩa lại nằm trong âm mưu lâu dài của chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế đối với nước ta của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. độc hại để nhiều người có thể truy cập. Lợi dụng những vấn đề nhạy cảm làm ngòi nổ. hưởng lạc. liên kết. vẫn có những mưu đồ. Song..an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Phát triển kinh tế tư nhân như là một trong những động lực của nền kinh tế là cần thiết và đúng đắn. Thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế nước ta theo hướng tư bản chủ nghĩa. lối sống do rơi vào cạm bẫy kinh tế của các thế lực phản động. phá hoại. "Phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang là mục tiêu lâu dài. tình cảm.

văn hóa tinh thần lành mạnh. kiên quyết chống là quan trọng. công bằng. Tách rời hay đối lập hai nội dung đó sẽ dẫn tới sai lầm trong nhận thức. chỉ đạo và tổ chức đấu tranh. Đó là hai mặt quan hệ chặt chẽ với nhau bảo đảm cho thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". cả khuynh hướng hữu khuynh và tả khuynh. toàn vẹn lãnh thổ. Quan điểm "sức mạnh tổng hợp" đã được thực hiện thành công trong đấu tranh cách mạng. an ninh quốc gia. tổ chức 41 . khoa học và quyết liệt những nội dung trong các văn kiện trên. từ bên trên. toàn quân và của cả dân tộc ta nhằm bảo vệ độc lập dân tộc. từ trước. Cần nhận thức dứt khoát. tích cực. tổ chức hoạt động bạo loạn. Đó là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". xã hội tốt đẹp. Kinh tế đất nước phát triển nhanh và bền vững. Thực tiễn những năm qua đã chứng minh rằng. phòng ngừa từ xa. coi cuộc đấu tranh này là nhiệm vụ chung. kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống". tinh vi và ngày càng phức tạp. rõ ràng rằng. kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn. chế độ xã hội chủ nghĩa. đã được thực tiễn kiểm nghiệm thời gian qua. thiếu chủ động đấu tranh phòng ngừa. tổ chức thực hiện một cách kiên trì. thủ đoạn của các thế lực thù địch thì sự tồn tại của dân tộc. thủ đoạn "diễn biến hòa bình". bổ sung và được Đại hội thảo luận. giữ được bản sắc văn hóa dân tộc và giữ được chế độ xã hội chủ nghĩa. không tích cực. đẩy lùi. đồng thời phải chủ động tiến công từ trong "trứng nước".. Đảng và Nhà nước ta khẳng định. Kinh nghiệm thực tiễn chỉ ra rằng. nước mạnh. quan hệ quốc tế mở rộng. có hiệu quả để nhân lên sức mạnh chung của toàn dân tộc mạnh hơn hẳn sức mạnh chống phá của các thế lực thù địch. lật đổ khi có thời cơ để xóa bỏ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Kết hợp chặt chẽ đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. có trách nhiệm tham gia tự nguyện. Mọi cấp. Do đó. cần quán triệt các phương châm cơ bản sau: Một là. không có khói lửa. nghi ngờ cho rằng. tinh vi và lâu dài trên mọi lĩnh vực chính trị. lật đổ. nơi nào.. xã hội dân chủ. Các phương tiện sử dụng của kẻ thù rất đa dạng. chủ quyền quốc gia. song rất quyết liệt. chống phá chính quyền. ý đồ. chúng ta mới có thể giữ vững được độc lập dân tộc. mọi ngành. đạo đức. từ nơi xuất phát của các âm mưu. văn minh". tâm lý chiến với việc sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật ngày càng hiện đại. lật đổ là quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng và Nhà nước ta. của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. của chế độ xã hội chủ nghĩa. kinh tế. đấu tranh dân tộc gay go. Giành thắng lợi trong chống "diễn biến hòa bình". chủ quyền quốc gia. Đảng thổi phồng nguy cơ "diễn biến hòa bình. chỉ đạo sát sao. tự chuyển hóa. Ngăn chặn. mất cảnh giác. các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với nước ta. cuộc đấu tranh này không chỉ có ý nghĩa về mặt giai cấp mà còn có ý nghĩa sâu sắc về mặt dân tộc. tư tưởng. Để thực hiện tư tưởng chỉ đạo trên. văn hóa. trong bất cứ hoàn cảnh nào. thực hiện mục tiêu cao cả "dân giàu. phức tạp. chống bạo loạn. đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao là điều kiện bảo đảm vững chắc làm thất bại các mưu đồ và thủ đoạn thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với nước ta của các thế lực thù địch. phòng ngừa với chủ động tiến công. Cần quán triệt sâu sắc. của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng và Nhà nước không thể phạm sai lầm về đường lối. trong hoạt động thực tiễn. Dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới. 4 . chính trị ổn định. nếu lơ là. mọi tổ chức và mỗi người dân cần đề cao cảnh giác. Đây là cuộc đấu tranh không có chiến tuyến. phản động đội lốt tôn giáo. trong chiến tranh bảo vệ và giải phóng Tổ quốc trước đây phải được phát huy cao độ và phát triển trong cuộc đấu tranh mới này. Hai là. kiên quyết và tỉnh táo chống các khuynh hướng bảo thủ. thời gian qua. dân tộc nhằm phát triển lực lượng. tự diễn biến" từ đó lẩn tránh. cần tạo nên sức mạnh vô địch bằng cách phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước. đồng thời coi việc chủ động. trì trệ. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. đe dọa an ninh quốc gia. súng đạn. đảng viên và toàn thể nhân dân góp ý. chủ quyền quốc gia và của chế độ bị đe dọa trực tiếp. toàn dân. Trong cuộc đấu tranh này. đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" hiện nay và những năm sắp tới ở nước ta là một hình thái mới của cuộc đấu tranh giai cấp. làm thất bại các âm mưu. xã hội. kết hợp giữa tuyên truyền theo kiểu "rỉ tai". ngăn chặn. lối sống. là phương châm đúng đắn. lấy xây vững mạnh là chính. thông qua sẽ là quan điểm. vấn đề có ý nghĩa quyết định là xác định đường lối đúng trong chiến lược phát triển đất nước trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. của toàn Đảng. đường lối có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước.tượng cực đoan. sau khi được cán bộ. kết hợp tạo sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên với bạo loạn.Thực tiễn đã chỉ ra rằng. Kẻ thù âm mưu chống phá ngầm từ bên trong.

có ý nghĩa quyết định. của cả dân tộc ta. dân bàn. thảo luận. Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa. tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng Việt Nam. đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng toàn diện của hệ thống đó. Đó là một bài học thực tiễn sâu sắc được đúc kết trong thời gian qua.nào.. có kế hoạch xây dựng lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia đấu tranh. Chúng ta đã làm được nhiều việc lớn. của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". quốc phòng. Chúng ta phải dựa vững chắc trên nền tảng chủ nghĩa Mác . coi giữ vững bên trong. phương thức. điểm yếu để thực hiện âm mưu đen tối "diễn biến hòa bình". quyền phản biện của nhân dân và các tổ chức chính trị . Đó là thái độ cầu thị thực sự của Đảng ta. Cần đặc biệt quan tâm. Nhân tố quyết định. phương pháp đấu tranh thích hợp. lãng phí đang có 42 . kinh tế. phòng chống căn bệnh quan liêu. thành hình thức. từ đó cảnh giác đấu tranh với các âm mưu. Đây là cơ hội lớn để Đảng ta lắng nghe.Lê-nin. Làm được điều này. cơ sở. các ngành. sự cảm hóa và tính khoa học trong đấu tranh trên từng lĩnh vực cụ thể. Một loạt những vấn đề lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng đang được toàn dân nghiên cứu. phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu. kiên trì và tỉnh táo giữ vững bên trong. đặc biệt sau Đại hội XI của Đảng. dân làm. hiện đại hóa. song phải thừa nhận rằng. các tổ chức quần chúng. những âm mưu. chúng ta cũng kiên quyết phản bác những quan điểm phản động. con đường và lẽ sống của nhân dân ta. tư tưởng. thù dịch ở vào một thời điểm rất quan trọng hiện nay đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới. công nghiệp hóa. tự chuyển hóa". thủ đoạn của các thế lực thù địch. là nguyện vọng. xác định nội dung. kiện toàn hệ thống chính trị. dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng. tranh luận dân chủ. Và đó sẽ là sức mạnh to lớn của toàn Đảng. cần triển khai đồng bộ. từ Trung ương đến địa phương. trao đổi. tất cả các cấp. sẽ bị vô hiệu hóa. không được biến nó thành thủ pháp. đồng thời làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài là thường xuyên và quan trọng. Nghiên cứu. đặc biệt từ thực tiễn đổi mới 25 năm qua. an ninh. thường xuyên cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên tất cả các lĩnh vực cụ thể: Chính trị. tâm huyết để đi tới thống nhất và đồng thuận cao trên những vấn đề lý luận hệ trọng nhất của sự nghiệp cách mạng thời kỳ mới. nghiên cứu lý luận để tiếp tục đổi mới là chủ trương. cơ hội chính trị có tham vọng phủ định. nêu cao tinh thần độc lập. tự chủ. đồng thời là động lực bảo đảm thắng lợi của cách mạng. chắt lọc. chiến lược cách mạng. Chúng ta cần tập hợp trí tuệ của cả dân tộc. quyết định đường lối. đảng viên và nhân dân thấu hiểu và kiên định mục tiêu cao cả trên. làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài. tham nhũng. ngoại giao. các thế lực thù địch không tìm được "kẽ hở". làm rõ hơn nữa. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch tác động từ bên ngoài sẽ không có kết quả. đơn vị nào làm được điều đó sẽ tạo nên sức mạnh vững chắc. có tình. ngăn chặn sự suy thoái về chính trị. tổng hợp. triển khai đấu tranh có lý. định hướng quan trọng của Đảng ta. sáng tạo để xây dựng mục tiêu. phù hợp với thời kỳ mới. cần kiên quyết chỉ đạo việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng về vấn đề dân chủ. sức chiến đấu. Cần chú trọng tính đặc thù trong từng lĩnh vực để lựa chọn.. tư tưởng. Cuộc vận động mang ý nghĩa cực kỳ sâu sắc này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực lãnh đạo. toàn dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động. quyền làm chủ. Chúng ta lắng nghe. uy tín của Đảng. nâng cao sức thuyết phục. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của cách mạng. hội nhập quốc tế để phát triển đất nước và chấn hưng dân tộc. Triển khai cuộc đấu tranh trên lĩnh vực lý luận giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong nhiệm vụ chống chiến lược "diễn biến hòa bình" hiện nay. Nhà nước quản lý. từ đó xây dựng được những văn kiện có giá trị quyết định trong chiến lược phát triển đất nước thời kỳ mới. Cần kiên trì làm cho toàn thể cán bộ. Từ những định hướng trên. bảo đảm cho việc thực hiện nguyên tắc cao nhất là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân trên cơ sở Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý. Ba là. góp ý kiến. văn hóa. cố tình phủ định. trong lĩnh vực rất hệ trọng này. của công cuộc đổi mới. nội dung và giải pháp đặc biệt quan trọng mà Đảng cần tiếp tục triển khai là tiến hành cuộc vận động xây dựng. thiện chí. khoa học. Tổng kết thực tiễn. Đồng thời. xóa bỏ mục tiêu đó. hiệu quả cao. để tạo ra sự "tự diễn biến.xã hội. nhân dân làm chủ". tiếp nhận có chọn lọc tất cả những tìm tòi khoa học về những vấn đề lý luận quan trọng phục vụ cho sự nghiệp đổi mới. chỉnh đốn Đảng với những yêu cầu và phương thức mới. có tác dụng tích cực. đạo đức lối sống. còn nhiều việc phải làm để hiện thực hóa yêu cầu thực hành dân chủ trong Đảng và phương châm "dân biết. dân kiểm tra". xuyên tạc những quan điểm cốt lõi. có tính nguyên tắc mà Đảng ta đã tổng kết từ thực tiễn cách mạng. cụ thể hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo. Thời gian tới. lý luận.

thay đổi đường lối chính trị. mặt khác cần thiết phải tìm ra nguồn gốc phát sinh. ngộ nhận về lòng yêu nước mà tiếp tay cho kẻ xấu hủy hoại tương lai của đất nước. phát tán ra toàn xã hội Để ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các loại thông tin này. Nhưng cũng có không ít những bài được đầu tư chuẩn bị công phu nhằm tấn công trực diện vào mặt trận tư tưởng lý luận. xuyên tạc có nhiều cấp độ. tự do tán phát trên mạng Internet có thể gây hoang mang cho một bộ phận công chúng. Xây dựng Đảng trong sạch. nhất thiết phải cung cấp thông tin chính thức cho người dân một cách kịp thời. Có loại chửi bới chế độ. quan trọng hơn cả vẫn là cung cấp cho họ những thông tin đúng đắn. có tính định hướng./. phá hoại sự đồng tâm nhất trí. xã hội. tùy theo trình độ mà chế tác ra các loại thông tin phản tuyên truyền khác. mang tính chất mị dân.nguy cơ làm suy yếu uy tín của Đảng. với những bài viết mang tính thuyết phục. Việc nhận diện loại thông tin phản tuyên truyền. những người có nhận thức mơ hồ về con đường tất yếu của cách mạng nước ta và những người trẻ tuổi thiếu độ chín trong nhận thức chính trị nhưng thừa sự bồng bột trong hành động…. bị động trong thông tin. vì lợi ích của đất nước và xã hội. đa đảng). từng bước ngăn chặn chiến thuật gây nhiễu loạn thông tin. suy diễn. Cần thấy rằng. kinh tế. kinh tế. xuyên tạc trên các lĩnh vực. nhận diện loại thông tin đó để cảnh báo cho đông đảo công chúng. gây những phản ứng trái chiều hay sự suy diễn bất lợi. Cần sử dụng triệt để kênh thông tin của người phát ngôn các bộ. tránh để tin đồn lan truyền mà không có sự giải thích. Cách diễn đạt cũng cần được đổi mới phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận thông tin. dẫn dụ đối tượng tới mục tiêu mà chúng luôn muốn nhắm tới là đòi thay đổi chế độ (theo hướng đa nguyên. lập luận chặt chẽ. vững mạnh. trên dưới một lòng vì sự nghiệp xây dựng. ngành. có thể lung lạc niềm tin của số đông công chúng vào sự lãnh đạo của Đảng. xuyên tạc được các thế lực thù địch. bôi nhọ lãnh tụ một cách thô thiển. phân tích. sự quản lý điều hành của Nhà nước. hiện tượng mới nảy sinh. "vơ đũa cả nắm”. một mặt giúp người dân nâng cao nhận thức khi tiếp nhận thông tin để họ tự mình không mắc phải những cạm bẫy trên xa lộ thông tin. CHỦ ĐỘNG PHẢN BÁC THÔNG TIN XUYÊN TẠC Trên mạng Internet hiện nay có nhiều thông tin được xếp vào loại "thông tin rác”. Đến lượt mình. Báo chí và các cơ quan chức năng làm công tác thông tin. quy trình chế tác ra các loại thông tin phản tuyên truyền. xuyên tạc. các tổ chức chính trị. những hiện tượng nhỏ lẻ. Qua đó. một mặt. các tổ chức đoàn thể trong công tác thông tin và định hướng thông tin. văn hóa…. kếp hợp nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn. Những thông tin xấu. xuyên tạc với ý đồ xấu những vụ việc có thật trong xã hội. Loại thông tin này hết sức nguy hiểm. làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự đồng thuận tư tưởng trong xã hội và gây khó khăn lớn cho chính công tác tư tưởng. xã hội. phát triển và bảo vệ Tổ quốc. phức tạp. định hướng. vì ai cũng cảm thấy hết sức khó chịu nếu vô tình đọc qua. phải trái một cách tâm phục khẩu phục. loại thông tin này đã từng khiến không ít những trí thức trong và ngoài nước. số trí thức này. niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng và sự tồn vong của chế độ. thù địch của những phần tử cơ hội chính trị. trong đó phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng. chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Trước hết cần khắc phục chậm thông tin. Chính phủ. Loại này dễ bị người đọc loại bỏ. Thông tin phản tuyên truyền. chính xác. nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng là câu trả lời đầy sức thuyết phục chống lại âm mưu. nhiều hình thức. Phần nhiều là những thông tin phản tuyên truyền. để phổ biến kịp thời cho người dân những thông tin chính thức. xảo quyệt. của dân tộc và của chính bản thân và gia đình mình. cơ hội chính trị thực hiện một cách tinh vi. chúng ta vẫn phải kiên quyết vạch trần âm mưu chế tác. Chúng thường nhằm vào những phần tử được coi là trí thức. Tuy nhiên. xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực chính trị. uy tín của Đảng trong lòng nhân dân. Trước những sự việc. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.cần được chuẩn bị công phu. tuyên truyền cần bằng nhiều kênh. giúp người dân suy nghĩ và hành động đúng. để phân biệt đúng sai. 43 . Có những bài viết "mượn gió bẻ măng”. củng cố niềm tin. những người tự coi mình là "sĩ phu”. những kẻ bất mãn với chế độ. Chính phủ đã quy định cơ chế phát ngôn đối với các cơ quan nhà nước. giúp họ dễ dàng nhận biết bản chất của vấn đề. làm cho người đọc hoài nghi con đường phát triển của đất nước và mục tiêu cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. cố tình gây hoang mang cho một bộ phận người đọc thông qua việc phóng đại. truyền bá loại thông tin phản tuyên truyền.Chính sự chuẩn bị công phu và bài bản như vậy. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá Đảng ta.

Sự chống phá của các thế lực thù địch đối với hệ thống chính trị ở nước ta chủ yếu nhằm phủ nhận và loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng. mối quan hệ giữa các thiết chế quyền lực của Nhà nước XHCN. dân tộc ở những khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng trên thế giới. chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị. lợi dụng các công cụ kinh tế như tài chính. lôi kéo “những người bất đồng chính kiến” hòng tạo dựng “ngọn cờ đối lập”. Giai đoạn đẩy mạnh thực hiện chiến lược DBHB. xuyên tạc. coi đó là mũi nhọn trong thực hiện chiến lược DBHB ở Việt Nam. Chúng tìm cách công khai hóa. Việt Nam là một nước kiên trì đi theo con đường XHCN. Ngân hàng thế giới (WB). phê phán nguyên tắc tổ chức và hoạt động. cấm vận” (sau 30-4-1975) không thành công. là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng.Lê-nin. đồng thời. chủ nghĩa thực dụng. các thế lực thù địch chuyển hướng sang tiến hành “chiến lược can dự”.Lê-nin. tìm cách tác động vào công tác tổ chức. ngân hàng. sẵn sàng “đánh đòn phủ đầu”.. Chúng sử dụng “mồi 44 . Chúng tập trung xây dựng lực lượng ngầm. “tự chuyển hóa” về lập pháp.. tiến hành “cách mạng màu” để xóa bỏ hoàn toàn CNXH.. “nhân quyền” làm chiêu bài để công kích thể chế chính trị của Việt Nam. tăng cường can thiệp vào các nước bằng các biện pháp cứng rắn. Lúc đầu.dân chủ. chia rẽ nội bộ ta. khống chế các quốc gia. phủ nhận Cương lĩnh. tiến hành “cách mạng màu” nhằm thủ tiêu hoàn toàn CNXH. tài trợ cho các hoạt động tuyên truyền chống chế độ. chúng buộc phải chuyển sang gỡ bỏ cấm vận. Chúng xuyên tạc. thúc đẩy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” nội bộ. hành pháp và tư pháp theo cơ chế “tam quyền phân lập”. đẩy nhanh quá trình tư nhân hoá nền kinh tế. DBHB ngày càng được chú ý phát triển thành một chiến lược chống cộng hoàn chỉnh. hợp pháp hóa các tổ chức chính trị đối lập. chống phá độc lập dân tộc của các nước phát triển theo hướng tiến bộ (từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX đến nay): trên cơ sở điều chỉnh chiến lược toàn cầu. tiền tệ quốc tế như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).Thái Bình Dương. Chúng xuyên tạc những quan điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa Mác . Từ thủ đoạn “bao vây. tiền tệ. Để thực hiện chiến lược DBHB ở Việt Nam. Đến đầu những năm 60 của thế kỷ XX.. nhằm chuyển hóa nền kinh tế Việt Nam theo con đường TBCN. thủ đoạn đó. thủ đoạn thực hiện chiến lược DBHB của các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay và tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu. chống phá các nước XHCN. phù hợp với tình hình thực tiễn và xu hướng phát triển của thời đại. coi đó là khâu giữ vai trò quan trọng hàng đầu. văn hó Diễn biến hòa bình” (DBHB) là một chiến lược phản cách mạng do các thế lực thù địch tiến hành nhằm thủ tiêu chế độ XHCN và chống phá các nước phát triển theo hướng tiến bộ bằng các biện pháp phi vũ trang. Thực tế nhiều năm qua cho thấy. tư tưởng Hồ Chí Minh.khách quan và trang bị cho họ vốn kiến thức lý luận cơ bản. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). chiến lược DBHB do các thế lực thù địch đề xuất và tổ chức thực hiện nhằm ngăn chặn.. tín dụng. hình thành chế độ đa đảng đối lập. các thế lực thù địch đã tập trung phá hoại ta trên lĩnh vực kinh tế. tuyên truyền cho tính ưu việt của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa (TBCN). cán bộ để phân hóa. tiếp tục đẩy mạnh thực hiện DBHB. chiến lược đó được mở rộng ra đối với các nước độc lập dân tộc phát triển theo hướng tiến bộ. khảo nghiệm chiến lược DBHB để ngăn chặn CNXH (từ cuối những năm 50 đến giữa những năm 80 của thế kỷ XX): các thế lực thù địch tập trung ngăn chặn CNXH và chủ nghĩa cộng sản bằng biện pháp quân sự là chủ yếu. Chúng tập trung xuyên tạc. tập hợp lực lượng chống đối. tuyên truyền hệ tư tưởng tư sản. chiến lược DBHB đã trải qua 3 giai đoạn chủ yếu: Giai đoạn hình thành. Song. “giành quyền tiến công trước”. chuẩn bị các yếu tố. nên các thế lực thù địch tập trung chống phá hết sức quyết liệt. Cùng với chống phá về chính trị. Các thế lực thù địch tìm mọi cách tác động nhằm chuyển hóa hệ thống pháp luật kinh tế. tài chính. thuế quan. đường lối chính trị của Đảng. thúc đẩy “tự diễn biến”. phủ nhận chủ nghĩa Mác . điều kiện để khởi phát “cách mạng màu”. chiến lược DBHB của các thế lực thù địch đã được triển khai thực hiện ở nước ta với nội dung toàn diện. đầu tư phát triển. gây rối loạn chính trị trong nước. Đó là những biện pháp thích cực làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị.. bảo hiểm. đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Giai đoạn thực hiện chiến lược DBHB để xóa bỏ CNXH (từ giữa những năm 80 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX): các thế lực thù địch có sự chuyển hướng trọng điểm từ kiềm chế. Nhận thức đúng đắn về nội dung. các thiết chế thương mại. được cập nhật liên tục. răn đe bằng quân sự là chủ yếu sang thực hiện DBHB để thủ tiêu hệ thống XHCN. Qua hơn nửa thế kỷ tồn tại. chúng lại lợi dụng “bình thường hoá quan hệ”.. các thế lực thù địch đã chọn lĩnh vực chính trị làm khâu đột phá. xúc tiến và trao đổi thương mại.. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). có vị trí quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á . tư tưởng xã hội . bằng nhiều thủ đoạn thâm độc. lấy “dân chủ”. tạo cớ can thiệp từ bên ngoài. DBHB trở thành bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng. truyền bá chủ nghĩa tự do mới. để gây sức ép. tư tưởng Hồ Chí Minh.

bí mật quân sự. kết hợp kích động bạo loạn lật đổ. tạo môi trường kinh tế có lợi cho chủ nghĩa tư bản (CNTB). an toàn xã hội ở các địa bàn chiến lược. gián điệp. tổ chức. tuyên truyền. khả năng tác chiến của quân đội. gây cơ sở và phá hoại từ bên trong. chủ trương và thành tựu giáo dục . các vụ gây rối ở 42 Nhà Chung. sở hữu tập thể và thành phần kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể. hỗ trợ phát triển sở hữu tư nhân và khu vực kinh tế tư nhân. trang bị của LLVT. ngoại giao là hỗ trợ”. chúng mua chuộc cán bộ. tôn giáo để kích động quần chúng biểu tình. tổ chức. thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. lôi kéo Việt Nam tham gia các liên minh quân sự. không loại trừ khả năng tạo cớ tiến hành chiến tranh xâm lược khi thời cơ chín muồi. gắn với những đòi hỏi về cải thiện dân chủ. lĩnh vực đối ngoại là khâu hỗ trợ quan trọng. kinh tế là mũi nhọn. chính sách xây dựng và phát triển văn hóa . Lợi dụng giao lưu về giáo dục . phủ nhận đường lối. tổ chức tập kích đường không vào những mục tiêu chiến lược của ta. Chúng xuyên tạc. Các thế lực thù địch coi việc thực hiện DBHB trên lĩnh vực quốc phòng .. kèm theo điều kiện chính trị. chiến sĩ LLVT. trật tự.nhử” viện trợ... sâu”. gây mâu thuẫn giữa Việt Nam với các nước láng giềng. cho vay. sụp đổ chế độ. nhân quyền theo kiểu phương Tây. NGUYỄN XUÂN THÀNH xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh toàn diện nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta và một lần nữa tiếp tục được khẳng định tại Đại hội lần thứ XI. ly khai. Chúng hạ thấp. tăng cường trách nhiệm. tìm cách thâm nhập. thực hiện răn đe quân sự từ bên ngoài. Nhận thức đầy đủ âm mưu. chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng. yếu kém. Chúng tập trung xuyên tạc. phân tầng và phân hóa xã hội theo mô hình xã hội TBCN. các tổ chức phi chính phủ (NGO) để đòi Việt Nam thực hiện các giá trị tự do. đầu tư nước ngoài. chủ trương. làm phai nhạt truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Lợi dụng các mối quan hệ. Chúng tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền bá những quan điểm sai trái. Chúng lợi dụng mở cửa. dân tộc. phủ nhận đường lối. gây mâu thuẫn trong nội bộ lực lượng vũ trang (LLVT). nhân quyền làm ngòi nổ..đào tạo TBCN. Chúng xuyên tạc.đào tạo của Nhà nước ta. chủ trương và chính sách đối ngoại của Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. giao lưu văn hóa để quảng bá. chúng mưu toan chuyển hóa tư tưởng của giới trí thức. lôi kéo. các thế lực thù địch sử dụng đa dạng các biện pháp.an ninh (QP-AN) là khâu then chốt. Đại tá. biên chế. Thực hiện phương châm “lấy chính trị làm đột phá. quan điểm của Đảng. tiếp xúc về QP-AN. khuyến khích cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo hướng tư nhân hóa. ngầm. khi gặp tình huống và thời cơ thuận lợi chúng có thể tổ chức lực lượng phản ứng nhanh. Chúng lợi dụng những hạn chế. tại Khu bảo tồn chứng tích tội ác chiến tranh ở Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa (Quảng Bình) năm 2009 v. dân chủ. tuyên truyền cho tính ưu việt của hệ thống giáo dục . sai lầm của chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách dân tộc. phủ nhận đường lối. dân chủ. vai trò của sở hữu nhà nước. như: ở Tây Nguyên năm 2001 và 2004. gây xung đột vũ trang để hỗ trợ cho lực lượng phản động bên trong tiến hành bạo loạn ở những địa bàn xung yếu. Lợi dụng quá trình đổi mới về kinh tế. thúc đẩy “tự chuyển hoá” trong đội ngũ trí thức.. chính sách QP-AN của Nhà nước ta. kích động bạo loạn lật đổ. khu vực và cộng đồng quốc tế. chiến sĩ trong LLVT và nhân dân thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác.xã hội của Đảng và Nhà nước ta. tổ chức ngoại giao nhân dân. nhất là trong thế hệ trẻ. phương án xử trí trong các tình huống QP-AN. phổ biến hệ giá trị. TS. đẩy mạnh đấu tranh phi vũ trang là chủ yếu. nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ ta. dựa vào lực lượng đối lập phản động trong nước. xã hội ở Việt Nam chúng tìm cách tác động hòng thúc đẩy biến đổi cơ cấu xã hội . gây áp lực để làm tan rã. quan điểm QP-AN của Đảng. Chúng sử dụng các tổ chức ngoại giao của chính phủ.. thù địch. toàn diện. Chúng tìm mọi cách “phi chính trị hóa” quân đội và công an. thông qua đó. đạo đức của xã hội tư sản phương Tây. Chúng tổ chức các hoạt động tình báo. thủ đoạn thực hiện chiến lược DBHB của các thế lực thù địch trong tình hình mới là cơ sở để cán bộ. xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nhìn tổng quát. tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu. học sinh. trình độ. tôn giáo. Các thế lực thù địch coi việc thúc đẩy DBHB trên lĩnh vực văn hóa . làm tha hoá đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế trong bộ máy nhà nước ta. chiến lược DBHB của các thế lực thù địch sử dụng phương thức tiến công tổng hợp. chuẩn mực văn hóa. huấn luyện để mua chuộc. Chúng xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng. ly khai.xã hội là khâu quan trọng. “mềm. gây rối an ninh chính trị. 178 Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) năm 2008. tuyên truyền.đào tạo. thông qua các chương trình đào tạo. kết hợp nhiều thủ đoạn thâm độc để tiến hành DBHB.giai cấp. phủ nhận vị trí. nhằm xây dựng cơ sở xã hội của CNTB ở Việt Nam. văn hóa. văn nghệ sĩ.v. phóng viên. thúc đẩy “tự diễn biến”. Chúng còn dùng tiền bạc. “tự chuyển hóa” bên trong nội bộ ta là chính. điều tra bí mật QP-AN. PGS. chia rẽ. đặc biệt là khả năng phòng thủ đất nước. QP-AN là then chốt. Để thực hiện có 45 . Nhà nước với quân đội và công an. làm chuyển hóa nội bộ LLVT về nhân sự. sinh viên.

Mặt khác. HĐH. QP-AN với kinh tế trong từng chiến lược. khủng bố vẫn diễn ra gay gắt. kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN. xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh (thành phố) vững mạnh. kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH).hiệu quả nhiệm vụ đó trong thời gian tới. lâu dài và là yêu cầu tất yếu của cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta. Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính. giải pháp xây dựng nền QPTD phù hợp với thực tiễn. xây dựng nền QPTD là một nhiệm vụ chiến lược cơ bản. . hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. phức tạp. chiến tranh cục bộ. biên giới. chế độ XHCN còn bị đe dọa. các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống. an ninh năng lượng. hội nhập quốc tế sâu rộng. nắm chắc những nội dung cơ bản về nhiệm vụ xây dựng nền QPTD mà Đại hội XI đã xác định. Do vậy. quy hoạch. chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức để có chủ trương. sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp”1. toàn quân phải quán triệt kỹ. Mặt khác. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI về xây dựng nền QPTD trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CNH.. tôn giáo. Đại hội XI của Đảng xác định. trong nước. lật đổ.. xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong thực hiện Chiến lược BVTQ. tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng. củng cố nền QPTD luôn có liên quan mật thiết với đặc điểm. an ninh lương thực. chúng ta cần quán triệt và nắm vững những nội dung cơ bản sau: Trước hết. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (sau đây gọi tắt là Báo cáo Chính trị) tại Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “Nước ta bước vào thời kỳ chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh. Thực tiễn cho thấy. cục diện thế giới đa cực đã 46 . đánh giá tình hình thế giới. phát triển để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. can thiệp. quá trình xây dựng. toàn dân. biển đảo. yêu cầu bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong thời kỳ mới. Hòa bình. cần nhận thức đầy đủ về bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước trong những năm tới. khó lường. phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền QPTD vững chắc nhằm: tăng cường sức mạnh quốc phòng-an ninh (QP-AN) cả về tiềm lực và thế trận. Chừng nào hòa bình còn bị uy hiếp. chú trọng vùng sâu. yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và BVTQ trong từng thời kỳ. Đây là vấn đề tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng nền QPTD vững chắc ở nước ta. Trên cơ sở phân tích. khu vực. cũng như cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH. nhưng xung đột sắc tộc. thì nền QPTD phải không ngừng được xây dựng. vùng xa. biến đổi khí hậu. trước những biến động của tình hình thế giới và trong nước.

khả năng của đất nước và đáp ứng với yêu cầu. tăng cường sức mạnh QP-AN là cơ sở. nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. chủ quyền của các quốc gia. toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nhưng trước những yêu cầu. xác định các chủ trương. các mục tiêu. trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. đánh giá đúng đặc điểm tình hình của từng thời kỳ. Từ những dự báo trên đây cho thấy. khó lường. vận hội vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn. Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt"3. xã hội. biện pháp xây dựng nền QPTD phù hợp với điều kiện. Hai là. giữ vững hòa bình. ngược lại. Thực tiễn đã chứng minh. Nghị quyết Đại hội XI tiếp tục khẳng định. chủ động đấu tranh. tiếp tục đổi mới tư duy. nhân dân và chế độ XHCN. Những yếu tố đó tác động trực tiếp. năng lượng. điều kiện bảo đảm cho xây dựng KT47 . sự giành giật tài nguyên. trong đó Quân đội nhân dân. ổn định chính trị và an ninh quốc gia. Nhà nước và của toàn dân. thị trường. thường xuyên của Đảng. làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”2. vốn. Đại hội đã nhấn mạnh sự ổn định và phát triển bền vững về mọi mặt đời sống KT-XH là nền tảng để xây dựng nền QPTD vững chắc. xu thế dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế sẽ tiếp tục phát triển. Như vậy. đối ngoại. để xây dựng nền QPTD vững mạnh toàn diện. chính trị. thách thức cả về kinh tế. giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu. thường xuyên của Đảng. hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri thức. việc đổi mới tư duy về quốc phòng đã góp phần xây dựng nền QPTD của đất nước đạt được những thành tựu quan trọng. nhiệm vụ quốc phòng của nước ta trong thời gian tới cơ bản không thay đổi. sự nghiệp xây dựng và BVTQ của nhân dân ta trong thời gian tới cũng như thời kỳ quá độ lên CNXH sẽ diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến động phức tạp. nhiều chiều đến xây dựng nền QPTD của nước ta. bảo vệ Đảng. QP-AN. Vì vậy. củng cố quốc phòng. văn hóa. nhiệm vụ xây dựng nền QPTD trong thời kỳ mới.hình thành ngày càng rõ hơn và sẽ tác động lớn đến độc lập. nhưng vẫn bị chi phối bởi các nước lớn. thống nhất. nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. toàn cầu hóa sẽ thúc đẩy cuộc cách mạng khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ. sự cạnh tranh giữa các nước về kinh tế-thương mại. đó là: “Bảo vệ vững chắc độc lập. cần phải dựa trên cơ sở phân tích. Nhà nước và của toàn dân. Nhà nước. nguồn nhân lực…ngày càng gay gắt. trật tự an toàn xã hội. Đất nước ta vừa đứng trước thời cơ. luôn quán triệt và nắm chắc mục tiêu. “Tăng cường QP-AN là nhiệm vụ trọng yếu. chủ quyền.

nhằm từng bước bảo đảm vũ khí. Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng. Để tăng cường sức mạnh quốc phòng. Điều đó không chỉ tác động đến mục tiêu bảo vệ của QP-AN. trực tiếp về mọi mặt của Đảng.XH phát triển nhanh và bền vững. tinh nhuệ. việc xuất hiện ngày càng nhiều hơn các yếu tố an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu sẽ quan hệ trực tiếp đến xác định mục tiêu. Để thực hiện nhiệm vụ đó. an ninh. đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. từng bước hiện đại. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng khẳng định tiếp tục xây dựng LLVT nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân: “Cách mạng. bảo đảm cho các LLVT được trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước hiện đại"4. nâng cao năng lực. Tuy nhiên. Nhà nước và nhân dân. quy hoạch. chính sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp đánh thắng chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao của các thế lực thù địch. có số lượng hợp lý. kế hoạch. chính quy. LLQP phải gồm nhiều thành phần. có sức chiến đấu cao. mà còn phải mở rộng hơn về nội hàm của tạo thế và tạo lực. Có thể thấy. để phát huy sức mạnh tổng hợp. cần phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng. trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại cho các LLVT. sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia sẽ ngày càng tăng. hoàn thiện các chiến lược QP-AN và hệ thống cơ chế. nắm vững phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân làm nòng cốt trong lực lượng quốc phòng (LLQP). Quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại. giữa nội lực với ngoại lực…Theo đó. dân quân tự vệ rộng khắp. chính sách phát triển KT-XH. Ba là. nghệ thuật quân sự. Nhiệm vụ QP-AN của đất nước thời gian tới đang đặt ra những yêu cầu mới cần được bổ sung. đối ngoại mà còn quan hệ đến sự kết hợp giữa nhiều lĩnh vực. đó là: LLVT nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối. chúng ta không chỉ sử dụng kết hợp các lực lượng đã có. Như vậy. với Đảng. phát triển. đi đôi với xây dựng sự vững mạnh về chính trị. trong đó có biện pháp vũ trang. quốc phòng ngày nay không chỉ nhằm đối phó với chiến tranh mà trước hết phải đấu tranh có hiệu quả với các tình huống quốc phòng trong thời bình. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc. trình độ về mọi mặt. Trên cơ sở xác định phương hướng xây dựng LLVT nhân dân. lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Nghị quyết đã nhấn mạnh những vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc. nhiệm vụ và các biện pháp bảo vệ. LLQP là một lực lượng tổng hợp gồm cả LLVT và phi vũ trang thuộc nhiều 48 . Mối quan hệ đó phải được kết hợp chặt chẽ trong từng chiến lược. lực lượng và hoạt động đấu tranh bằng nhiều biện pháp.

trong đó LLVT nhân dân làm nòng cốt. nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và lý luận khoa học an ninh nhân dân. cần phải coi trọng xây dựng các lực lượng khác có liên quan mới tạo được sức mạnh tổng hợp của LLQP. từ địa phương cho đến toàn quốc. địa bàn.lĩnh vực có liên quan đến quốc phòng. nhưng trước tình hình mới. việc tổ chức xây dựng thế trận QPTD trong thời gian tới cần tiếp tục vận dụng những quan điểm cơ bản của Đảng cho phù hợp với tình hình mới. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng đã xác định: "Xây dựng thế trận QP-AN. gắn kết chặt chẽ các lực lượng trong thế trận quốc phòng và kết hợp thế trận QPTD với các thế trận khác. kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN. xây dựng KVPT tỉnh (thành phố) vững mạnh. từng khu vực. Phát triển đường lối. Từ tinh thần của Đại hội XI cho thấy. an ninh. đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả thời bình và thời chiến. về LLQP và LLVT. nhiệm vụ quốc phòng của nước ta. Bốn là. như quân sự. tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế thì các doanh nghiệp nước ngoài sẽ đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam. kế hoạch.Quán triệt chủ trương đó. Đảng ta luôn coi trọng xây dựng các KVPT tỉnh (thành phố) là một nhiệm vụ trọng 49 . lồng ghép hợp lý với dự án xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng. trong khi xây dựng LLVT nhân dân. xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong khi lợi ích của các doanh nghiệp luôn gắn với thị trường và lợi nhuận thì việc bố trí. khi tổ chức bố trí thế trận QPTD phải luôn kết hợp chặt chẽ giữa các quy hoạch. QP-AN với kinh tế”5. văn hóa. Bố trí thế trận QPTD ngày nay không những phải kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. thế trận an ninh nhân dân vững chắc. sắp xếp các cơ sở kinh tế gắn với yêu cầu QP-AN sẽ nảy sinh các mâu thuẫn giữa quyền lợi chung và riêng. Từ các mối quan hệ như vậy nên LLVT nhân dân có vai trò nòng cốt trong LLQP. chính trị. mà còn phải coi trọng gắn kết với thế trận đối ngoại. Thế trận QPTD của nước ta được tổ chức xây dựng toàn diện trên mọi lĩnh vực. Do vậy. Do vậy. Đây là tư duy mới về quốc phòng và quân sự. Đặc biệt. Xuất phát từ mục tiêu. thế trận QPTD không chỉ có tổ chức bố trí LLVT mà còn phải kết hợp chặt chẽ với bố trí các lực lượng khác liên quan đến đấu tranh quốc phòng. cũng như thế trận quốc phòng và thế trận quân sự. chương trình phát triển KT-XH với phương án bảo vệ của QP-AN. khi nước ta tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác. kinh tế. đối ngoại. việc xây dựng thế trận QPTD phải bảo đảm toàn diện. cần tập trung: Tăng cường sức mạnh QP-AN cả về tiềm lực và thế trận. Vì vậy. xã hội….

đó là những hạt nhân tạo thành nền tảng vững chắc cho thế trận QPTD của cả nước. cần phải nắm vững bối cảnh tình hình thế giới và trong nước.yếu. Vì vậy. TS. một lần nữa Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh phải xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc để BVTQ. góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong xây dựng thế trận QPTD. đồng thời để khẳng định chân lý: được lòng dân là có tất cả và mất lòng dân là mất tất cả. phương hướng phù hợp với yêu cầu xây dựng nền QPTD trong thời kỳ mới. thường xuyên. PGS. Đây là một nhân tố quyết định sức mạnh của yếu tố chính trị-tinh thần và là sức mạnh căn bản của nền QPTD. Đây là những định hướng cơ bản để chỉ đạo chung cho xây dựng nền QPTD đúng với quan điểm. Quán triệt sâu sắc chủ trương. Bởi. Đại hội XI của Đảng đã xác định chủ trương. quan điểm. nắm vững phương hướng xây dựng LLVT nhân dân làm nòng cốt trong LLQP. nắm chắc mục tiêu. Vận dụng các nội dung đó trong xây dựng nền QPTD phải trên cơ sở tiếp tục đổi mới tư duy về quốc phòng để phù hợp với đặc điểm tình hình. HOÀNG XUÂN LÂM 50 . đường lối của Đại hội về xây dựng nền QPTD là cơ sở để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-AN. gắn kết chặt chẽ các lực lượng trong thế trận QPTD và kết hợp với các thế trận khác. đường lối của Đảng. nhiệm vụ xây dựng nền QPTD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful