PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC

THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.1 Mục đích Nắm vững âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó để mỗi người nâng cao cảnh giác cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang làm thất bại mọi chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chúng. 1.2 Yêu cầu Ra sức học tập, trau dồi phẩm chất năng lực của người đoàn viên thanh niên, kế tiếp các thế hệ cha anh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa II. NỘI DUNG 2.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội 2.1.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình” - Khái niệm: “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành 1.1. “ DBHB” là chiến lợc cơ bản phản cách mạng của CNĐQ và các thế lực thù địch, sử dụng tổng hợp các phương thức phi vũ trang để thẩm thấu, công phá vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, làm suy yếu, chuyển hóa từ bên trong nhằm lật đổ chế độ của các nớc XHCN, đa các nớc này đi theo quỹ đạo của CNTB mà khụng cần chiến tranh. Điều kiện để xảy ra bạo loạn lật đổ. Tình hình KT, CT, VH- XH t/ ẩn những nh/ tố mất ổn định, x/ hiệu dấu hiệu kh/hoảng CT - Nội bộ ph/ hóa, q/ chúng bức xúc, mất lòng tin. - Việc giải quyết, xử lý các tình huống của Đảng, Nhà nớc kém hiệu quả, l/ túng, bị động. - Bị sức ép và bất lợi trên trờng quốc tế - Có LL CT, VT phản động bí mật, tạo dựng đợc ngọn cờ - Địch lôi kéo, tập hợp quần chúng; hình thành kế hoạch, mục tiêu cụ thể; - Có sự liên hệ, phối hợp giữa các thế lực phản động trong và ngoài nớc - Nội dung chính của chiến lược “DBHB” là: • Kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, đối ngoại, an ninh… để phá hoại, làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. • Kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tụ do tôn giáo, sắc tộc, khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên chính trị, làm mơ hồ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. Khích lệ lối sống tư sản và làm phai nhạt mục tiêu, lí tưởng xã hội chủ nghĩa ở một số bộ phận sinh viên. • Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đời sống xã hội, tạo nên sức ép, từng bước chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quĩ đạo chủ nghĩa tư bản. - Sự hình thành và phát triển của chiến lược “Diễn biến hoà bình” Chiến lược “DBHB” đã ra đời và phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức, thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Chiến lược “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau + Giai đoạn 1945- 1980: đây là giai đoạn manh nha hình thành chiến lược “DBHB” được bắt nguồn từ Mĩ 1

• Tháng 3 năm 1947, chính quyền Truman trên cơ sở kế thừa tư tưởng của Kennan đã bổ xung, hình thành và công bố thực hiện chiến lược “ngăn chặn” chủ nghĩa cộng sản. • Tháng 4 năm 1948, quốc hội Mĩ chính thức phê chuẩn kế hoạch Macsan, tăng viện trợ để khích lệ lực lượng dân chủ, cài cắm gián điệp vào các Đảng cộng sản để phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản Tây âu, hướng họ phụ thuộc vào Mĩ • Tháng 12 năm 1957, tổng thống Ai – Sen – Hao đã tuyên bố Mĩ giành thắng lợi bằng hoà bình và mục đích của chiến lược để làm suy yếu và lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Từ năm 1960 đến 1980, nhiều đời tổng thống kế tiếp của Mĩ như: Kennơđi, Giôxơn, Nickxơn, Pho đã coi trọng và thực hiện chiến lược “DBHB” để chống lại làn sóng cộng sản, lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt sau thất bại ở Việt Nam, Mĩ đã thay đổi chiến lược chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chính sang tiến công bằng “DBHB” là chủ yếu. + Giai đoạn từ 1980 đến nay: • Chủ nghĩa đế quốc từng bước hoàn thiện chiến lược “DBHB” và trở thành chiến lược chủ yếu để tiến công các nước xã hội chủ nghĩa. • Do phát hiện thấy những sai lầm, khuyết điểm của các Đảng cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong cải tổ, cải cách. Từ năm 1980 đến 1990, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng chiến lược “DBHB” để tiến công làm suy yếu tiến tới lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa • Sau sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông âu và Liên Xô, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục ra sức sử dụng chiến lược “DBHB” để thực hiện âm mưu xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Chúng cho rằng phải làm xói mòn tư tưởng, đạo đức và niềm tin Cộng sản của thế hệ trẻ để “tự diễn biến”, tự suy yếu dẫn đến sụp đổ, tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước còn lại 2.1.2 Bạo loạn lật đổ -Khái niệm: Là hành động chống phá bằng bạo lực do lực lượng phản động hay lực lượng li khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay trung ương - Về hình thức gồm: + Bạo loạn chính trị + Bạo loạn vũ trang + Bạo loạn chính trị kết hợp vũ trang - Trên thực tiễn, bạo loạn lật đổ là một thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gắn liền với chiến lược “DBHB” để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội khi tiến hành bạo loạn lật đổ, các thế lực thù địch thường kích động những phần tử qua khích làm mất trật tự an toàn xã hội ở một số khu vực và trong thời gian nhất định (thường diễn ra trong không gian hẹp và thời gian ngắn) tiến tới lật đổ chính quyền ở địa phương hoặc Nhà nước xã hội chủ nghĩa - Qui mô có thể diễn ra ở nhiều mức độ từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn. Phạm vi địa bàn xảy ra có thể ở nhiều nơi, nhiều vùng của đất nước, trọng điểm là những vùng trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của trung ương và địa phương, nơi nhạy cảm về chính trị hoặc ở các khu vực, địa bàn mà cơ sở chính trị của địa phương yếu kém 2.2 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam 2.2.1 Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “DBHB” đối với Việt Nam - Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “DBHB” chống chủ nghĩa xã hội • Từ đầu năm 1950 đến 1975: chủ nghĩa đế quốc dùng quân sự để xâm lược và muốn biến Việt Nam thành thuộc địa vĩnh viễn của chúng nhưng cuối cùng đã bị thất bại hoàn toàn. Âm mưu không thành, chúng chuyển sang chiến lược mới như: “bao vây cấm vận kinh tế”, “cô lập về ngoại giao”, kết hợp với “DBHB”, bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 2

• Từ năm 1975- 1994: lợi dụng nước ta gặp nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội do hậu quả của chiến tranh để lại và sự biến động chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông âu, và các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh “DBHB” đối với Việt Nam • Từ năm 1995 đến nay: trước những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, các thế lực thù địch lại tiếp tục điều chỉnh thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Chúng tuyên bố xoá bỏ “cấm vận kinh tế”, bình thường hoá quan hệ ngoại giao để chuyển sang thủ đoạn mới, đẩy mạnh hoạt động xâm nhập như “dính líu”, “ngầm”, “sâu, hiểm” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. - Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “DBHB” đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chúng…Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội … Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết cụ thể: • Thủ đoạn về kinh tế: Chúng muốn chuyển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dần theo quĩ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển, từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước. Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hoá Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa • Thủ đoạn về chính trị: Các thế lực thù địch kích động đòi thực hiện chế độ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “tự do hoá” mọi mặt đời sống xã hội, từng bước phá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập hợp, nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản động trong nước và ngoài nước, lợi dụng các vấn đề “dân chủ’, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta, sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. • Thủ đoạn về tư tưởng văn hoá: Chúng thực hiện nhiều hoạt động nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phá vỡ nền tảng tư tưởng cuả Đảng cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân. Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, du nhập những sản phẩm văn hoá đồi trụy, lối sống phương Tây, để kích động lối sống tư bản trong thanh niên, từng bước làm phai mờ bản sắc văn hoá và giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam. • Thủ đoạn trong lĩnh vực dân tộc – tôn giáo: Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồng bào dân tộc ít người, những tồn tại do lịch sử để lại, trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo cuả một bộ phận cán bộ để kích động tư tưởng đòi li khai, tự quyết dân tộc. Lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm thực hiện âm mưu tôn giáo hoá dân tộc, từng bước gây mất ổn định xã hội và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. • Thủ đoạn trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Các thế lực thù địch lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện xâm nhập, tăng cường hoạt động tình báo thu thập bí mật quốc gia. Chúng kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối với lực lượng vũ trang. Đối với quân đội và công an, các thế lực thù địch chủ trương vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng với luận điệu “phi chính trị hoá” làm cho các lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu. 3

• Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại: Các thế lực thù địch lợi dụng chủ trương Việt Nam mở rộng hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới để tuyên truyền và hướng Việt Nam theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản. Hạn chế sự mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam đối với các nước trên thế giới, tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Đặc biệt chúng rất coi trọng việc chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa, hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế. 2.2.2 Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam - Chúng chú trọng nuôi dưỡng các tổ chức phản động sống lưu vong ở nước ngoài và kết hợp với các phần tử cực đoan, bất mãn trong nước gây rối, làm mất ổn định xã hội ở một số vùng nhạy cảm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ của Việt Nam. Chúng tiến hành nhiều hoạt động xảo quyệt để lôi kéo, mua chuộc quần chúng nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương. Vùng Tây Bắc, chúng kích động người H’Mông đòi thành lập khu tự trị. Vùng Tây Nguyên, chúng ra sức tuyên truyền thành lập nhà nước Đề Ga, chờ thời cơ thuận lợi để chúng tiến hành lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam - Thủ đoạn cơ bản mà chúng đã sử dụng để tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền ở một số địa phương nước ta là: kích động sự bất hòa của quần chúng, dụ dỗ và cưỡng ép nhân dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động đập phá trụ sở rồi uy hiếp, khống chế cơ quan quyền lực ở địa phương. Trong quá trình gây bạo loạn, bọn phản động tìm mọi cách để mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng và kêu gọi sự tài trợ tiền của, vũ khí ở ngoài nước vào để tăng sức mạnh. - Yêu cầu đặt ra là phải nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, dự báo đúng thủ đoạn, qui mô, địa điểm và thời gian. Nắm vững nguyên tắc sử lí trong đấu tranh chống bạo loạn lật đổ là: nhanh gọn, kiên quyết, linh động, đúng đối tượng, sử dụng lực lượng và phương thức đấu tranh phù hợp, không để lan rộng, kéo dài 2.3 Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng, Nhà nước ta. 2.3.1 Mục tiêu - Kẻ thù muốn chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải: • Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam • Giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước, tạo môi trường hoà bình để đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. • Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc • Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá • Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc 2.3.2 Nhiệm vụ - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định nhiệm vụ của chúng ta là: • Kiên quyêt làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “DBHB”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc. Đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh hiện nay, đồng thời còn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. • Phải chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta, kịp thời tiến công ngay từ đầu. • Xử lí nhanh chóng, có hiệu quả khi có bạo loạn xảy ra và luôn bảo vệ tốt chính trị nội bộ 2.3.3 Quan điểm chỉ đạo 4

• Đấu tranh chống “DBHB” là một cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực. • Chống “DBHB” là cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng- an ninh hiện nay để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa • Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong đấu tranh chống “DBHB” 2.3.4 Phương châm tiến hành • Chủ động, khôn khéo, kiên quyết xử lí tình huống và giải quyết hậu quả khi có bạo loạn xảy ra, giải quyết các vụ gây rối, không để phát triển thành bạo loạn • Xây dựng tiềm lực đất nước vững mạnh, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế, kịp thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam 2.4 Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay. 2.4.1 Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế. • Giữ vững sự ổn định xã hội và làm cho đất nước ngày càng vững mạnh về mọi mặt. • Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế là giải pháp hữu hiệu để giữ vững và thúc đẩy yếu tố bên trong của đất nước luôn ổn định. 2.4.2 Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn biến không để bị động, bất ngờ. • Giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị, xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam. • Đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân dân, sinh viên trước âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá nước ta hiện nay. • Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét, phát hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan có chức năng xử lí, không để bất ngờ. 2.4.3 Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân. - Đối với nước ta, bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. • Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các thành quả cách mạng do chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ và các thế lực thù địch tấn công quyết liệt vào độc lập chủ quyền của các quốc gia, dân tộc đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có nước ta. • Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc phải mang tính toàn diện nhưng tập trung vào: + Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù chống phá nước ta + Giáo dục quan điểm điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới. + Giáo dục tinh thần xả thân vì Tổ quốc, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh + Hình thức giáo dục phải đa dạng, phù hợp với tùy từng đối tượng 2.4.4 Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt • Xây dựng cơ sở chính trị- xã hội vững mạnh sẽ bảo đảm cho chế độ xã hội luôn ổn định, phát triển. Do vậy, phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay là đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng, mọi miền 5

4. • Bảo đảm triển khai thế trận phòng thủ ở các địa phương. bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá đối với Việt Nam hiện nay? 3. tạo thành một chỉnh thể thống nhất nhằm đấu tranh ngăn ngừa âm mưu. • Phải chú trọng giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng nhưng lấy chất lượng là chính. tinh thần cho nhân dân lao động để tạo nên sức mạnh của thế trận “lòng dân”. các tình huống chống “DBHB”. Âm mưu. từng cấp. Chiến lược “DBHB”.Đối với sinh viên . đạo đức. xử lí kịp thời những đảng viên. khen thưởng kịp thời những đảng viên. ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu. • Xây dựng đầy đủ.7 Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá. Đối với nước ta. thị trấn. tinh thần cho nhân dân lao động. các cơ quan. 2. bạo loạn lật đổ của địch.Những biện pháp trên đây có mối quan hệ chặt chẽ. HĐH đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là để tạo ra cơ sở vật chất. bạo loạn lật đổ? Liên hệ với vai trò. 2. cuộc đấu tranh chống 6 . thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “DBHB”.6 Xây dựng.5 Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh • Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. xử lí theo nguyên tắc nhanh gọn – kiên quyết – linh hoạt – đúng đối tượng – không để lan rộng.thế hệ tương lai của đất nước: • Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt. cơ sở. kéo dài. Phương hướng. xã phường. năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở các cấp. . các ngành tham mưu. lối sống của đảng viên. biện pháp mà kẻ thù sử dụng trong chiến lược “DBHB”. trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ này không nên coi nhẹ hoặc tuyệt đối hoá một giải pháp nào . quân đội và công an. tổ chức Đảng và quần chúng thực hiện tốt đường lối. * Tóm lại: . đoàn kết trong Đảng và ngoài Đảng. sinh viên trong phòng chống “DBHB”. cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị. tổ chức Đảng có khuyết điểm. đồng thời là điều kiện để tăng năng suất lao động của xã hội. luyện tập các phương án. từng ngành • Hoạt động xử lí bạo loạn lật đổ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. hiệu quả. góp phần đấu tranh.đất nước. Do đó. hình thức. • Mỗi thủ đoạn. điều hành của chính quyền.Đẩy mạnh sự nghiệp CNH. dự bị động viên phải rộng khắp ở tất cả các làng bản. chủ trương Điều lệ Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước 2. bạo loạn lật đổ của kẻ thù sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. phẩm chất. trách nhiệm của thanh niên. cống hiến cho đất nước • Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng • Phát hiện. từng đơn vị. người trong nước và người đang sinh sống ở nước ngoài • Nâng cao trình độ chính trị. tư tưởng. phát triển lực lượng sản xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. bạo loạn lật đổ CÂU HỎI ÔN TẬP 1. • Khi mỗi tình huống bạo loạn xảy ra. tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.4. bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa như thế nào? 2. bạo loạn lật đổ cần có phương thức xử lí cụ thể. thủ đoạn “DBHB”. nâng cao đời sống vật chất. bạo loạn lật đổ? “Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành với những nước XHCN nói chung và với Việt Nam nói riêng.4. thủ đoạn trong chiến lược “DBHB”. luyện tập các phương án sát với diễn biến từng địa phương. nhất là cơ sở. người đang công tác và người đã nghỉ hưu. giải pháp cơ bản phòng chống “DBHB”. hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất. • Duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng ở các cấp.

lãnh đạo. tư tưởng-văn hóa. tích cực tham gia đấu tranh phòng. bài viết về từng sự việc. chỉ huy các cơ quan. thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội thành khủng hoảng chính trị.. từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo con đường phát triển TBCN hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo loạn lật đổ. Phương thức và thủ đoạn của chiến lược DBHB chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự. ý tưởng DBHB được nâng lên và hoàn chỉnh thành chiến lược DBHB. Tin. phân tích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bản chất của chiến lược nguy hiểm này. số 7 Phan Đình Phùng. Trong điều kiện mới về so sánh tương quan lực lượng trên thế giới. địa phương. Những năm qua chúng ta đã đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “diễn biến hòa bình”. được thực hiện dưới một phương thức. thư góp ý xin gửi về: Phòng biên tập Quốc phòng – An ninh. sau được tiếp tục bổ sung. thủ đoạn thâm hiểm của kẻ địch. CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”. ngăn chặn. nhiều hoạt động chống đối. Nội dung cơ bản của chiến lược DBHB là phá hoại các nước XHCN về các mặt chính trị. DBHB thường được tiến hành bằng tổng hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực. đập tan nhiều âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch. báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục: “PHÒNG. quản lý. Dưới dạng hỏi . bền bỉ. Bản chất của chiến lược DBHB là chống CNXH... bài. trên Trang Quốc phòng-An ninh ra ngày thứ Tư hằng tuần.đáp. Hà Nội. kinh tế. Chiến lược diễn biến hòa bình là gì? Hỏi: Trong sinh hoạt chúng tôi thường xuyên được quán triệt cần đề cao cảnh giác trước chiến lược “diễn biến hòa bình”. câu chuyện cụ thể. Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này Để góp phần giúp người dân tiếp tục nâng cao nhận thức. xã hội. nhằm “chuyển hóa hòa bình” các nước XHCN theo TBCN. biện pháp phòng. nó ra đời từ khi nào thì lại chưa hiểu rõ? Đề nghị quý báo giúp chúng tôi việc này. ĐTQS: 554160.. đặc biệt là các chuyên gia. tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động. Vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20. tạo được hiệu ứng xã hội. Đặc biệt sau biến 7 . đẩy lùi và đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội (CNXH). đề cao tinh thần cảnh giác. Những ý tưởng ban đầu về DBHB do các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo từ cuối những năm 40 thế kỷ 20. với độ dài từ 500 đến 600 từ. dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng và cần được tiến hành thường xuyên. chúng tôi rất mong nhận ý kiến đóng góp và sự cộng tác nhiệt tình của bạn đọc. đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện.“diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Để chuyên mục ngày càng nâng cao chất lượng. chống âm mưu. những điều chỉnh mới.. gây được ấn tượng. chuyển hướng trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. chống của ta. chiến lược DBHB được tiến hành chủ yếu bằng các thủ đoạn phi quân sự. đưa tin. Báo Quân đội nhân dân. các chủ trương.. ĐTBĐ: (04) 37474257. chuyên mục sẽ đi sâu giải thích. chống đối từ bên trong. tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ. LÊ VĂN QUỐC (Hòm thư 3NB – 5631 Tuyên Quang) Trả lời: “Diễn biến hòa bình” (DBHB) là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế. các nhà nghiên cứu.. chống độc lập dân tộc. đơn vị. Đối tượng của chiến lược DBHB là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa (TBCN). kiên trì. bắt đầu từ tháng 9 năm 2009. Email: . thế nhưng bản chất của “diễn biến hòa bình” là gì. phát hiện.. thủ đoạn mới để chống phá.

châu Á và châu Mỹ La-tinh). Quốc An 1. “dân chủ” và “tôn giáo”… được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng coi đó là vũ khí lợi hại để chống phá.đối lập với CNXH(tư hữu hóa về kinh tế.phản ánh tính chất phức tạp .phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ.chịu sự chi phối của phương Tây. Vấn đề “nhân quyền”.quyết liệt.thực dân.chính trị...Sự ra đời.. Sau Đại chiến thế giới lần thứ hai. Chiến lược "diễn biến hòa bình" ra đời vào thời kỳ chiến tranh lạnh trong bối cảnh quốc tế đang biến động phức tạp."Diễn biến hòa bình " là cuộc tấn công "mềm".. a)Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ khi thế giới còn hai hệ thống chính trị XHCN và TBCN.lối sống và tôn giáo.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục điều chỉnh chiến lược thay đổi biện pháp đối phó đối với các nước XHCN và phong trào tiến bộ xã hội."nhân quyền".văn hóa.có thể cả quân sự để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 1.làm cho cách mạng mất dần bản sắc của mình.chuyển hóa khi thời cơ xuất hiện sẽ gây sức ép về kinh tế .động ở Liên Xô và một số nước XHCN ở Đông Âu.phát triển cùng với sự điều chỉnh phương thức. phương Tây đã công khai tuyên bố chuyển hướng chiến lược từ “kiềm chế” sang chiến lược “mở rộng” với hai nội dung cơ bản là: “dân chủ hóa về chính trị” và “tự do hóa về kinh tế”.biểu hiện tập trung ở cuộc đấu tranh giữa hai hệ thống XHCN và TBCN."ngầm". 8 .sử dụng biện pháp phi quân sự là chủ yếu.Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản trở nên gay gắt(có vẻ gay cấn). CNXH từ một nước trong vòng vây của Chủ nghĩa đế quốc đã trở thành một hệ thống trên thế giới (năm 1961 có 13 nước XHCN ở chân Âu.tự diễn biến.lái CNXH theo con đường TBCN.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC Chiến lược "diễn biến hòa bình" là sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc.Từ đó làm suy yếu Đảng Cộng sản.tư tưởng.đa nguyên về chính trị và lối sống phương Tây).Ba dòng thác cách mạng này hình thành thế chiến lược tiến công toàn diễn vào CNĐQ.Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ngày càng diễn ra gay go quyết liệt."dân chủ".kiểu Mỹ để "tấn công" vào chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực kinh tế.quyết liệt của cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.phát triển của chiến lược "diễn biến hòa bình". nhằm là xuất hiện ngay trong lòng các nước XHCN những nhân tố đối lập với Đảng Cộng Sản.Trong quá trình đó chiến lược "diễn biến hòa bình" đã ra đời.tư tưởng.chính trị.thông qua cái gọi là "tự do".thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.nhằm xóa bỏ chế độ XHCN.

"những người theo chủ nghĩa cá nhân ở Trung 9 .đứng đầu là đế quốc Mỹ ráo riết tìm kiếm giải pháp chiến lược nhằm ngăn chăn "làn sóng cộng sản" từ Đông Âu và Liên Xô.Văn kiện số 68 của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ xác định mục tiêu chiến lược "ngăn chặn" là dùng mọi thủ đoạn để chặn đứng sự khuếch trương của Liên Xô trong điều kiện không phát động chiến tranh.trong đó "diễn biến hòa bình" là một thủ đoạn nhằm "chặn đứng" sự phát triển của Liên xô và các nước XHCN.Đầu năm 1946.Ken-nan cho rằng "kiềm chế và giải phóng là hai mặt của đồng tiền.Ken-nan trở thành lý luận gia đầu tiên của chiến lược "ngăn chặn" và chiến lược "diễn biến hòa bình" Trên cơ sơ lý luận của Ken-nan.đối đầu quyết liệt.tháng 3 năm 1947.thúc đẩy sự phát triển của lực lượng "dân chủ" để gây chia rẽ phá hoại tư tưởng từ bên trong các nước XHCN .giúp các nước Tây Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh.).Ngày 12 tháng 3 năm 1947.làm "mềm hóa từng bước" để cuối cùng tan rã.dân sự đến giúp duy trì nền thống trị để các nước này không "ngả vào lòng cộng sản".Quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn).chiến tranh cục bộ.chính quyền Tru-man phát động cuộc chiến tranh lạnh..nhân tố cơ bản nhất trong chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Liên Xô là phải kiềm chế khuynh hướng "bành trướng".Với ý tưởng này.chính quyền Tru-man công bố chính thức thực hiện chiến lược "ngăn chặn" chủ nghĩa cộng sản.đồng thời khuyến cáo với nhà Trắng.trực tiếp can thiệp vào nội bộ nhiều nước(cả can thiệp vũ trang).là hai mặt của một vấn đề tương đối lớn". Đối với Trung Quốc.ép các nước này loại bỏ những Bộ trưởng là cộng sản ra khỏi chính phủ liên hiệp và cài cắm gián điệp vào các đảng cộng sản.chiến tranh đặc biệt.chịu sự chi phối của Mỹ.Tru-man đề nghị Quốc hội Mỹ viện trợ cho Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ 400 triệu USD và cử nhân viên quân sự.hủy diệt chế độ Xô-viết nhằm tạo ra sự thay đổi tận gốc đối với xã hội Liên Xô.Ken-man đã kiến nghị với Nhà Trắng.tháng 11 năm 1947.G.trong một bức thư gửi Tổng thống Tru-man (ngày 20 tháng 7 năm 1949).phải thực hiện giải pháp ngăn chặn bằng thủ đoạn gieo vào trong lòng chế độ Xô-viết những mầm mống tự thủ tiêu.chạy đua vũ trang.lập vành đai bao quanh Liên Xô và các nước XHCN.toàn diện với Liên Xô bằng chiến tranh tâm lý. Để đạt được mục tiêu.biện pháp khác.Thực chất của các kế hoạch này nhằm "ngăn chặn" chủ nghĩa cộng sản và buộc các nước Tây Âu ngả theo Mỹ.viện trợ 14 tỷ USD.Mỹ đưa ra kế hoạch Mác-san (tháng 4 năm 1948.kiên nhẫn nhưng kiên quyết và luôn luôn cảnh giác. CNĐQ .Đồng thời.Trước tình hình so sánh lực lượng bất lợi..khi còn là đại diện lâm thời của Mỹ ở Liên Xô .Chiến lược ngăn chặn sử dụng biện pháp quân sự là chủ yếu (chiến tranh xâm lược.kết hợp các thủ đoạn.Ngoại trưởng Mỹ Ac-ke-sơn khuyến cáo.cấm vận kinh tế.phải thực thi chính sách "ngăn chặn" lâu dài.chạy đua vũ trang.toàn diện.

Kennedy tuyên bố:"Nước Mỹ giống như con đại bàng trên Quốc huy hình lá chắn của tổng thống..Thực hiện ý tưởng trên .thúc đẩy sự biến đổi hòa bình đằng sau tấm màn sắt".khoa học.để phá vỡ khoảng cách với phương Tây đã có từ lâu mà Liên Xô áp đặt cho Ba Lan.1949) để gây khó khăn cho việc buôn bán Đông-Tây.Tổng thống Ai-xen-hao(1953-1960) tuyên bố.Jonhson (1961-1968) rất chú trọng bồi dưỡng những hạt giống tự do sau bức màn thép cộng sản.giáo dục..mở rộng sự nghiệp báo chí vốn kỹ thuật và tăng cường tiếp xúc trong nhân dân..Pháp.bằng viện trợ kinh tế..thực chất là thực hiện bao vây cấm vận đối với các nước XHCN.Nhật.. nhưng Quốc vụ khanh vẫn chưa đưa ra được bước đi cụ thể cùng những bước đi quan trọng" và cho rằng "Cần phải coi trọng biện pháp cụ thể".tăng cường quan hệ bằng cách lợi dụng các loại mậu dịch hữu hình và vô hình."từ 1949-1954 có tới hơn 100 lần tàu buôn đi tới Trung Quốc bị chặn lại và bị công kích.phá hoại thương trường Thế Giới.sử dụng một loạt công cụ linh hoạt hơn...lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.Mỹ câu kết với 14 quốc gia phương Tây (Anh.nhưng mặt khác cũng phải tìm xem chúng ta có thể tìm thấy một số cung cách trao đổi ý kiến nào đó được không"." Tháng 12 năm 1957. khuyến khích những người có cùng huyết thống về Ba Lan.Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ."dưới ngọn cờ hòa bình có thể giành được mọi thứ trên bàn đàm phán với Liên Xô và làm gay gắt thêm mâu thuẫn Xô-Trung Quốc để từ đó tăng kiềm chế của Trung Quốc".một mặt tiếp tục thực hiện chính sách cứng rắn(bao vây.đồng thời kêu gọi (trong một diễn văn khác cũng đọc tại Thượng viện Mỹ .một mặt phải giữ thái độ cứng rắn.Đức.trao đổi văn hóa.chống đối).bí mật thành lập "Ủy ban thống nhất quản lý thị trường xuất khẩu (Feria.mở rộng buôn bán.tăng số người du lịch .kích động chống phá nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa ." Đối với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu ..trong khi các nước Tây Âu phục hồi và phát triển kinh tế.đề xướng "liên minh vì tiến bộ".Quốc (phần tử theo chủ nghĩa dân chủ cũ Mỹ.bài diễn văn đầu tiên nói về tình hình trong nước (ngày 21 tháng 1 năn 1961).đặc biệt là Ba Lan. Tiếp tục tư tưởng của những người tiền nhiệm Kennedy..làm sụp đổ chính quyền nhân dân. Trước khi lên nắm quyền Tổng thống..trong suốt nhiệm kỳ của mình.Đa-let(1953-1959) xác định .nhiều tàu thuyền do Trung Quốc thuê và thuyền viên Trung Quốc thậm chí bị giam vô lý dài ngày ở đất khách quê.ngày 14 tháng 6 năm 1960):"Phải hành động ngay .Theo Kennedy..chỉ cần "hé tấm màn sắt" nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa sẽ từ bỏ chủ nghĩa cộng sản vì thấy cuộc sống tốt đẹp ở phương Tây.thân Mỹ) có thể tạo ra sự biến đổi từ bên trong.heo Kennedy:" Chính phủ Mỹ sẽ phải chủ động hơn nữa.như: gia tăng tiếp xúc.và cho rằng biện pháp "diễn biến hòa bình" tuy chậm chạp nhưng đáng tin cậy.nghiên cứu thêm khả năng viện trợ kỹ thuật cho Ba Lan.).Theo thống kê của một tờ báo ở Hồng Kong.Theo Đa-lét. thực chất là để xâm nhập .thành lập "đội hòa bình" ở Châu Phi.Năm 1955.cấm vận.Kennedy đã từng tuyên bố(trong diễn văn đọc tại Thượng viện Mỹ ngày 10 tháng 8 năm 1957):"Giải phóng hoặc diễn biến hòa bình đương nhiên là rất tốt.Ai-xen-hao tuyên bố mục tiêu của chiến lược "diễn biến hòa bình" là đọc lời cáo chung cho chủ nghĩa xã hội.phải từng bước thận trọng bồi dưỡng hạt giống tự do từ bất kỳ kẽ hở nào được xuất hiện trên bức màn thép".điều chỉnh chiến lược quân sự "trả đũa ồ ạt" (của Ai-xen-hao ) thành chiến lược "phản ứng linh hoạt"."chiến tranh cục bộ " ở Việt Nam..Ngoại trưởng F.chân phải của nó cắp cành ô-liu còn chân kia cắp mũi tên phải coi trọng cả hai chân như nhau"và giải thích "trong đối kháng với Liên Xô.chi 20 tỷ USD viện trợ nhằm khắc phục ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản ở châu Mỹ La-tinh.Mỹ sẽ "giành thắng lợi bằng hòa bình" chính thức coi "diễn biến hòa bình" là chiến lược để lật đổ các nước XHCN.mặt khác vạch kế hoạch "hòa bình" với Liên Xô (tháng 6 năm 1961).. Đồng thời . 10 .trong 5 năm.phi chiến tranh.mở rộng giao lưu giữa sinh viên và giáo viên..chủ nghĩa cộng sản bên thêm thế kỷ XXI.cần phải "giải phóng" họ khỏi chế độ cộng sản nhưng không phải bằng một cuộc chiến tranh mà bằng "biện pháp hòa bình"."sự tồn của chủ nghĩa xã hội không phải là vĩnh cửu và không thể thay đổi được".đồng thời tiến hành "chiến tranh đặc biệt".Kennedy đã thực hiện chính sách "đi hai chân" .

Một số nước nóng vội . Khi điều chỉnh chiến lược Mỹ ngầm đánh vào bên trong các nước XHCN.dân chủ và quan niệm giá trị theo kiểu Mỹ phải nắm lấy vấn đề nhân quyền.mất ưu thế quân sự.Mỹ đã từng bước điều chỉnh chiến lược và vai trò của Mỹ trên Thế giới.những hạt giống này sẽ kết Thời kỳ chính quyền Ri-gân(1981-1988).cải cách.Trước tình thế đó .Ních-xon còn khẳng định:" Mở chiến trường tư tưởng.Đến lúc đó nó sẽ gieo hạt giống tư tưởng . "nhân tố quan trọng của công cuộc dân chủ(có thể hiểu là dân chủ kiểu Mỹ) hóa trong các quốc gia Cộng sản phải là thế lực bên trong nó.Pho (1969-1980).Liên xô cũng đang tiềm tàng khả năng diễn biến hòa bình" và coi Đông Âu là một "đột phá khẩu" để thực hiện "diễn biến hòa bình" .(Sau chuyến khảo sát các nước XHCN năm 1983.nhằm đưa cuộc đấu tranh vào trong lòng các nước XHCN.Mỹ mở hội nghị chuyên đề "dân chủ hóa các quốc gia Cộng Sản.Các nước tư bản khác cũng vượt qua khủng hoảng.bị Liên Xô đuổi kịp và vượt một số mặt về kinh tế.đồng thời nghi binh chiến lược.suy yếu nghiêm trọng.Thời kỳ chính quyền Nixon.chủ quan không tôn trọng quy luật khách quan đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong cải tổ.Ngoài ra do sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã tạo ra xu thế quốc tế hóa nền kinh tế Thế Giới.bất đồng chính kiến trong các nước XHCN".làm suy yếu các nước 11 .G.tháng 10 năm 1982.đối với Liên Xô và Đông Âu (tháng 5 năm 1989).đổi mới để tháo gỡ.Trong cuốn sách "1999-chiến thắng không cần đến chiến tranh " .Làm như vậy.tuyên truyền tự do.thúc đẩy sự hòa nhập kinh tế Thế Giới để lái cải cách đe chệch khỏi quỹ đạo của CNXH.R.Mỹ suy yếu .Đồng thời Mỹ cho rằng "thời cơ diễn biến hòa bình ở Đông Âu đã chín muồi .nắm vững cuộc đấu tranh về hình thái ý thức.Mỹ(Nixon) cho rằng:"Diễn biến hòa bình" không thể nôn nóng .Ngày nay.phải mở rộng sự giao lưu với các nước XHCN để nó chịu ảnh hưởng và chịu tác động của phương Tây.Trong khi đó ..chạy theo đối phó với "nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực.Làm dịu bớt căng thẳng sẽ làm chế độ độc tài yếu đi.do duy trì quá cơ chế quản lý quan liêu bao cấp và "dốc sức" chạy theo chương trình SDI (chiến tranh trên các vì sao) của Mỹ.kéo quân đội Liên Xô ra ngoài .Để tạo ra một đột phá khẩu cần nuôi dưỡng lực lượng dân chủ.mở cửa để "mở rộng dân chủ".loại được công cụ sắc bén của Đảng Cộng sản Liên Xô.toàn cầu" .hội chứng Việt Nam tác động sâu sắc đến nhiều mặt đời sống xã hội Mỹ.làm cho thông tin phương Tây "như dòng nước xói mòn và tan rã chế độ Cộng Sản".quân sự và vị thế quốc tế ..nhất là sau chiến tranh Việt Nam.Không ai phủ nhận chính sách hòa dịu những năm 70 của chúng ta đã thúc đẩy sự trỗi dậy mạnh mẽ và dẫn tới sự ra đời của phong trào Công đoàn đoàn kết ở Ba Lan". Sau khi nhận chức Tổng thống Mỹ(tháng 1 năm 1989).cựu Tổng thống Nixon nhận định :"Những người cộng sản Đông Âu đã hoàn toàn mất đi lòng tin.chiến lược "diễn biến hòa bình" tiếp tục được hoàn thiện.cải cách .Lợi dụng các nước XHCN cải tổ.Ý nghĩa và niềm tin của Đảng Cộng sản bị sụp đổ.Một thế hệ những người Đông Âu đang trỗi dậy không phải là các nhà tư tưởng mà là các nhà thực tiễn cho diễn biến hòa bình").Thời kỳ này Mỹ đặc biệt chú ý đến việc sử dụng lực lượng phản động bên trong để chống phá ."tự do" ở phương Tây.tìm cách đả kích hệ tư tưởng Mác-Xít.Trong khi đó .làm cho các nước XHCN bị xô đẩy dẫn tới sụp đổ.Bu-sơ đưa ra chiến lược "vượt trên ngăn chặn".phần lớn họ đã trở thành những người tham lam và quan liêu.Ních-xon cho rằng :"Làm dịu quan hệ Đông-Tây sẽ làm cho phương Động xuất hiện sự phân hóa lớn hơn.tích cực tuyên truyền.đề cao "dân chủ".không thể hoàn thành trong mấy chục năm mà phải nhiều thế hệ và chủ trương khuyến khích "tự diễn biến" trong nội bộ các nước XHCN.Thời kỳ này Mỹ chú ý hơn đối với các "nhân tố bên trong" các nước XHCN.Tình hình căng thẳng sẽ càng củng cố thêm độc tài.thậm chí ngay cả các nhân vât lỗi lạc Đảng Cộng sản cũng khó mà chống đỡ nổi.đặc biệt là loại lực lượng KGB (ps:kiểu FBI của Liên Xô) ra khỏi cuộc "chiến tranh ngầm" đang diễn ra gay gắt ngay trong lòng chế độ XHCN.các nước XHCN lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế .Theo Ngoại trưởng Mỹ .chạy đua vũ trang thu hút Liên Xô và một số nước XHCN vào cái gọi là "chương trình SDI".phải tiến hành cải tổ.khó khăn hơn.Mỹ lâm vào tình trạng khủng hoảng.phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ(từ 1976-1981 có 21 nước giành độc lập).sản xuất bắt đầu phát triển .Mỹ khôi phục kinh tế .Trước tình thế và thời cơ đó .tăng cường sức mạnh trên một số mặt .cải cách làm cho tình hình trở nên phức tạp.

hỗ trợ lực lượng "dân chủ".Mỹ đơn phương tuyên bố rút khỏi hiệp ước cấm tên lửa đạn đạo (ABM).Pao-oen.tăng cường khả năng răn đe để thực hiện ý đồ " xây dựng thế giới một siêu cường" do Mỹ đứng đầu.tăng cường viện trợ kinh tế .tạo ra sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.là bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ và các thế lực phản động.sau khi lôi kéo đồng minh vào cuộc chiến "chống khủng bố" và lôi kéo được một sốn nước lớn ngả theo mình .mở rộng kinh tế thị trường tự do trên phạm vi Thế giới.nhằm củng cố và thiết lập thể chế tư bản chủ nghĩa ở khu vực này .Bush).Bush (từ ngày 20 tháng 1 năm 2001) tiếp tục theo đuổi chiến lược "can dự" nhưng có sự điều chỉnh nhất định.Và "diễn biến hòa bình" từ vị trí là thủ đoạn của chiến lược "ngăn chặn" đã trở thành một chiến lược chống Cộng hoàn chỉnh.chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chủ yếu sang tiến công bằng "diễn biến hòa bình" là chủ yếu.1 tỷ USD.đồng thời tăng cường "diễn biến hòa bình" đối với các nước XHCN còn lại.Mỹ ra sức lợi dụng cuộc chiến "chống khủng bố". Chính quyền G.Vì thế.cuộc điều trần ngày 17 tháng 1 năm 2001).Mỹ trực tiếp can thiệp 12 .ngầm viện trợ lực lượng phản động thuộc một số nước thuộc "thế giới thứ ba" và gây sức ép .lấy cớ "kiểm soát việc sản xuất .Đặc biệt .trọng điểm là khu vực thuộc các nước Liên Xô cũ và Đông Âu.thành lập "Bộ tư lệch Bắc Mỹ".điều chỉnh chiến lược."khuyếch trương" thanh thế của Mỹ để thúc đẩy "dân chủ".co về pháo đài của chủ nghĩa bảo hộ hoặc về một hòn đảo biệt lập" (Ngoại trưởng Mỹ C.khuyến khích "thị trường tự do" ở Liên Xô và các nước Đông Âu nhằm hướng lái các nước này đi lệch khỏi quỹ đạo của CNXH.phân biệt đối xử với các nước .năm 2005 là 417 tỷ USD và đến năm 2009 dự kiến sẽ là gần 500 tỷ USD) nhằm châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang mới .làm suy yếu các nước XHCN.tìm kiếm giải pháp mới.tàng trữ vũ khí giết người hàng loạt " để tính toán .Đến đây.dùng vũ lực để "tiêu diệt" các nước XHCN là không thể thực hiện được.Sử dụng chiến lược này.đẩy nhanh việc thực hiện Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD).XHCN.7 tỷ USD.năm 2004 là 368. Sau khi nước Mỹ bị tấn công(ngày 11/9/2001).thực hiện "dính líu" vào các nước.nhất là sau thất bại ở Việt Nam .Mỹ và các thế lực phản động đã thu được kết quả.Clin-Tơn.trong đó coi trọng "đòn phủ đầu" để thực hiện cái gọi là "chủ nghĩa đế quốc riêng của Mỹ" (G.tăng cường chi phí quân sự (năm 2002 là 331 tỷ USD.Mỹ nhận ra rằng .1993) tiến hành chiến lược "can dự".Mỹ từng bước thay đổi chiến lược .Mỹ xác định sẽ tăng cường "dính líu" vào các nước nhưng bằng biện pháp "cứng rắn" hơn. __________________ ) Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.Mỹ tuyên bố:"Chủ nghĩa quốc tế riêng của Mỹ sẽ không có bất kể sự nhún nhường nào khiến cho Mỹ rút lui khỏi thế giới. Sau khi tạo ra sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.Mỹ đã tính toán .khi thực hiện chiến lược "ngăn chặn" và "vượt trên ngăn chặn".buộc chính quyền các nước đó phải ngả theo Mỹ .chiến lược "diễn biến hòa bình" từ ý tưởng đã trở thành một chiến lược chống Cộng hoàn chỉnh. Như vậy.Mỹ (B.năm 2003 là 355.

dùng họ làm nội ứng cho "diễn biến hòa bình" về chính trị.chủ nghĩa đế quốc tập trung chống Đảng Cộng sản lãnh đạo chính quyền. Hai là .giành lại quyền thống trị xã hội cho giai cấp tư sản phản động.Để đạt tới mục đích đó .từng bước tha hóa họ trở thành những người cộng sản "đỏ vỏ xanh lòng" để có thể dùng "cộng sản lật cộng sản".."nhân quyền".Chúng thường tung ra các luận điệu :Đảng Cộng sản đọc quyền lãnh đạo là "độc tài". để xóa đi những kẻ thù cũ.Mục tiêu.Đối với đảng cộng sản cầm quyền và chính quyền nhà nước.chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh xâm nhập tư tưởng tư sản ."tôn giáo".tạo ra tâm trạng không thiết tha..thực hiện "đa nguyên chính trị".Chúng bỏ nhiều công sức và tiền bạc để lôi kéo "những người có chính kiến bất đồng".đi đến xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng .công lý bình đẳng"..một hệ thống giá trị.một phong trào hiện thực và kiểu chế độ xã hội .Chúng tác động vào những Đảng viên thiếu rèn luyện tu dưỡng .thay thế bằng tư tưởng tư sản ở các nước XHCN.Với quần chúng nhân dân thì kích động vấn đề "dân chủ".Đây là ý đồ bành trướng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế ..lãnh đạo xã hội ở các nước XHCN.xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Leenin.đổi màu tổ chức và cán bộ. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình".gây mâu thuẫn nội bộ . 2.những giới hạn về quyền lực nhà nước.đe dọa sự ổn định .đa nguyên chính trị".tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương là khâu đột phá của chiến lược "diễn biến hòa bình".kiên quyết giữ vững những đòi hỏi không thể đàm phán về "nhân phẩm".gắn bó với CNXH.dân tộc(thông qua chiêu bài "dân chủ.Vì thế .làm mất sự đồng thuận xã hội và khi đó có thời cơ lôi kéo quần chúng vào những cuộc 13 .sẽ thông qua việc bảo vệ "tự do và công lý"."đa đảng đối lập" ở các nước XHCN.Chủ nghĩa đế quốc đặt mục tiêu đầu tiên và là mục tiêu hết sức quan trọng của "diễn biến hòa bình"chống chủ nghĩa xã hội là xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Leenin.một học thuyết lý luận.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế một mặt tiến hành xác lập và củng cố thể chế tư bản chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô."bóp nghẹt dân chủ".nền hòa bình của nhân loại.quyền "tự do ngôn luận."dân tộc".bản chất của chiến lược "diễn biến hòa bình".đồng thời triệt để lợi dụng quan hệ kinh tế và vấn đề tôn giáo.hoặc gây áp lực nhằm hướng lái các nước theo các nước theo "quỹ đạo" của Mỹ. Những nhà lý luận của chiến lược "diễn biến hòa bình" đều cho rằng tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu.nhân quyền") để can dự sâu hơn.chủ nghĩa đê quốc đặt ra những mục tiêu cơ bản sau : Một là.mặt khác tiếp tục thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm thủ tiêu các nước xã hội chủ nghĩa còn lại để xây dựng một thế giới "đơn cực" do Mỹ chi phối.nhằm "diễn biến hòa bình" đối với các nước.gây mất ổn định về chính trị các nước XHCN. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất quan tâm đến việc gây mất ổn định chính trị ở các nước XHCN.tức là chế độ chính trị đa Đảng đối lập mà thực chất là hạ thấp vai trò của Đảng Cộng sản .Muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.chúng tác động để làm suy yếu.trước hết phải tìm cách xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lenin.cần phải thực hiên "đa nguyên lợi ích". Mục đích cuối cuối cùng chiến lược "diễn biến hòa bình" là xóa bỏ CNXH trên mọi phương diện: Chủ nghĩa xã hội với tư cách là một xu thế và con đường phát triển .từ đó dẫn đến chệch hướng về đường lối chính sách. Mỹ tuyên bố.làm cuộc đảo chính hòa bình về hệ tư tưởng trong các nước xã hội chủ nghĩa. Ba là. Như vậy sau chiến tranh lạnh.chống sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong các nước xã hội chủ nghĩa.(cả bằng quân sự ) vào nhiều nước để mở rộng ảnh hưởng của mình ở khu vực Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương.nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối.sự cai trị của pháp luật .xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản .chống chủ nghĩa xã hội.

info/forum/showthread.Chúng cũng biết rằng .nếu kẻ thù thực hiện được tất yếu dẫn đến mục đính cuối cùng chúng theo đuổi là xóa bỏ CNXH.tiếp tay đứng lên lật đổ chế độ XHCN.được tiến hành "ngầm" trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa .mặc cho CNXH sụp đổ.mang tính toàn cầu và rất nguy hiểm. 14 .biện pháp kinh tế là mũi nhọn. Thủ đoạn chủ yếu của "diễn biến hòa bình" là tạo dựng thúc đẩy những nhân tố phản động chống đối ngay bên trong các nước XHCN.quân sự.chị phối.Muốn "vô hiệu hóa" phải "phi chính trị hóa" quân đội và công an .quyết liệt giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản được biểu hiện trong sự đối kháng giữa hai hệ thống chính trị thế giới xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa."ngầm".đạo đức."sâu" thông qua các thủ đoạn phi vũ trang .lũng đoạn kinh tế-tài chính.đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX.qua đó tìm cách chuyển hóa từng bước theo con đường tư bản chủ nghĩa.khủng hoảng toàn diện. Đặc trưng văn hóa.chủ nghĩa đế quốc đặt một mục tiêu không kém phần quan trọng là xóa bỏ nền văn hóa.tiến tới chi phối .Mục tiêu của chúng là làm suy yếu tiềm lực kinh tế.Trong chiến lược "diễn biến hòa bình".Muốn lật đổ XHCN phải "vô hiệu hóa" được lực lượng này.tiến bộ lịch sử. Những mục tiêu cơ bản này có mối quan hệ tác động lẫn nhau.thay vào đó là lối sống.trước hết và quyết định là phải xóa bỏ sự lãnh đạo của ĐCS .khống chế nền kinh tế nước xã hội chủ nghĩa. Kẻ thù của chủ nghĩa xã hội rất quan tâm đến phá hoại nền kinh tế các nước XHCN thông qua "diễn biến hòa bình".được triển khai trên diện rộng.quân sự giữ vị trí răn đe.lật đổ chính quyền cách mạng. Phương châm chủ yếu trong "diễn biến hòa bình" là thực hiện cuộc tiến công "mềm".văn hóa tư tưởng.chiến tranh xâm lược .lối sống xã hội chủ nghĩa.kết hợp các thủ đoạn biện pháp chiến lược khác.Từ đó làm tha hóa con người.làm suy yếu.sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.chệch hướng phát triển của nền kinh tế.biện pháp kết hợp .khoa học kỹ thuật . Tham khảo http://lichsuvn..bạo loạn chính trị.Bốn là.Nếu thời kỳ chiến tranh lạnh phương châm chủ yếu là chạy đua vũ trang. Năm là.bảo vệ chế độ của quân đội và công an bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản .gây áp lực để hỗ trợ cho các biện pháp khác.xâm nhập.quân đội và công an sẽ "đứng trung lập". Biện pháp "diễn biến hòa bình" là vận dụng tình thế và thời cơ để thực hiện cuộc tiến công "ngầm" một cách tổng hợp.Chiến lược "diễn biến hòa bình" mang bản chất giai cấp. Sáu là.chừng nào còn đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản thì còn "tồn tại diễn biến hòa bình" là một chiến lược chống Cộng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.do vậy nó mang bản chất chống cộng ."phị chính trị hóa" để "vô hiệu hóa" quân đội và công an.Khi nền kinh tế đã bị chệch hướng đi theo tư bản chủ nghĩa thì sẽ chuyển hóa xã hội và sớm muộn chính trị cũng bị chuyển hóa theo.trong đó quân sự vẫn quan trọng nhưng chủ yếu giữ chức năng răn đe để hỗ trợ cho các hoạt động phi quân sự.thì từ những năm cuối thập kỷ 80.lối sống cũng là một tiêu chí phân biệt hai chế độ xã hội đối lập nhau. Bản chất của chiến lược "diễn biến hòa bình" được thể hiện ở chỗ nó là bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc.vị trí của nó đã được nâng lên tầm chiến lược hoàn chỉnh.chuyển hóa nền kinh tế di chệch hướng xã hội chủ nghĩa.Chừng nào còn tồn tại hai hình thái kinh tế -xã hội đối lập nhau .tha hóa cả một xã hội.đạo đức.án binh bất động".Chúng hy vọng rằng khi các lực lượng phản động được chủ nghĩa đế quốc chỉ đạo .."diễn biến hòa bình " chỉ là một trong những thủ đoạn.lối sống tư sản.Tính chất phản động của nó được thể hiện ở mục đích xóa bỏ CNXH với tư cách là một hình thái kinh tế xã hội tiên tiến và xu thế vận động của tiến bộ xã hội.hoặc sử dụng lực lượng chống đối để thực hiện bạo loạn phản cách mạng.đẩy các nước XHCN vào tình trạng khó khăn phức tạp.ngoại giao.bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.trong đó tiến công về chính trị tư tưởng là then chốt.đạo đức.đạo đức lối sống xã hội chủ nghĩa theo giá trị phương Tây.toàn diện trên tất cả các mặt: kinh tế chính trị.chuyển hóa văn hóa.php?t=17301 Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch biết rằng quân đội và công an là công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ Tổ Quốc.Thực chất của "diễn biến hòa bình" và chống "diễn biến hòa bình" là sự tập trung cao độ của cuộc đấu tranh giai cấp gay go.

xóa nhòa sự khác biệt bản chất giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.cường điệu sự giàu có .chúng cũng chú trọng bắt mối .văn minh.Những luận điểm chúng thường gieo rắc là:Chủ nghĩa Mác-Lenin là một "giáo lý phi khoa học".Mặt khác.Toàn bộ những thứ khác sẽ trở nên vô nghĩa khi không giành chiến thắng trên lĩnh vực tư tưởng ".mua chuộc những người có chính kiến bất đồng xây dựng lực lượng chống đối trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa.củng cố và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế giới.tan rã hệ thống tổ chức Đảng.nhân quyền. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế luôn coi chống phá về tư tưởng lý luận đối với các nước XHCN là mặt trận quan trọng.thời cơ nhất định.xấu xa của xã hội này.tiến tới thâu tóm quyền lực từ nhà nước từ các đảng Cộng sản.thực hiện "dân chủ". Chúng tuyên truyền.lật đổ chính quyền ở các nước XHCN hoặc tạo "tự diễn biến".từng bước thiết lập dân thiết chế tư sản..che đậy những khuyết tật.tư tưởng các nước XHCN.nhiều mặt. Khi thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã tấn công các nước XHCN trên tất cả các mặt .chúng dùng bạo lực chính trị.quyền lực nhà nước là đối tượng quan trọng của chiến lược "diễn biến hòa bình".cổ động cho những luận thuyết tư tưởng tư sản mới.mua chuộc thế hệ trẻ .nền dân chủ..Chúng kích động.liên kết kinh tế béo bở.thông qua bầu cử 15 .vướng mắt.nhưng tập trung ở một số nội dung chủ yếu sau: -Trên lĩnh vực tư tưởng lý luận.cài cắm lực lượng phản động. 3.phi chiến tranh lên vị trí ưu tiên nhưng chủ nghĩa đế quốc vẫn thường xuyên duy trì sức mạnh quân sự.gây mất ổn định chính trị.chuyển hóa từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản.chia rẽ Đảng với quần chúng.Từ đó để gây hoang mang.Nội dung chủ yếu của chiến lược "diễn biến hòa bình".các lĩnh vực của đời sống xã hội .gây mâu thuẫn trong nội bộ.Cách mạng tháng 10 Nga là sự "đẻ non".chúng ca tụng "chủ nghĩa xã hội dân chủ".đòi các nước xã hội chủ nghĩa thực hiện "chế độ đa đảng".xây dựng.Bộ máy tuyên truyền của chủ nghĩa đế quốc đã triệt để lợi dụng những khó khăn. Mục tiêu chống phá của chúng là phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và các tư tưởng cách mạng khác.nhằm từng bước làm phân liệt.nền "chính trị đa nguyên" để mê hoặc quần chúng.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tìm cách tiếp tay cho lực lượng phản động trong nước đòi chia sẻ quyền lực.thiếu sót của các đảng cộng sản trong quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa để đả kích ..bôi nhọ .chúng tán dương .nên "chắc chắn sẽ bị diệt vong".dựng lên các "phe phái" trong nội bộ Đảng Cộng sản.công khai răn đe và sẵn sáng sử dụng đòn quân sự để hỗ trợ cho biện pháp "diễn biến hòa bình" khi cần thiết.phá hoại tinh thần.tôn giáo là 4 đột phá khẩu chọc thẳng phòng tuyến chính trị-tư tưởng ở các nước xã hội chủ nghĩa..".liên doanh.sai lầm .chủ nghĩa xã hội chỉ là "quái thai của lịch sử".Chúng thường gây sức ép từ nhiều phía.phê phán.là sự "phát triển ngoài nền văn minh nhân loại ".hòng phủ nhận chủ nghĩa xã hội cả học thuyết và hiện thực.thực hiện chuyển hóa về tư tưởng.tạo ra khoảng trống tư tưởng cho tư tưởng tư sản tràn vào.để nếu không "cộng sản lật cộng sản" được thì sẽ dùng "cộng sản con lật cộng sản cha" sau này.Trong cuốn "1999-chiến thắng không cần chiến tranh".bôi đen chủ nghĩa xã hội hiện thực.Ăng-ghen.tiến tới tổ chức bạo loạn chính trị.lung lạc tinh thần những người nhẹ dạ cả tin.Chúng tìm cách hỗ trợ .chấp nhận bầu cử tự do theo cơ chế đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập.Ních-xơn khẳng định:" Điểm mấu chốt của cuộc cạnh tranh Mỹ-Xô là tư tưởng.Trong những điều kiện.Tuy chiến lược "diễn biến hòa bình" đặt biện pháp hòa bình.Níchxơn còn cho rằng:"Dân chủ. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tập trung mọi biện pháp nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.kích động các phần tử đối lập gây áp lực đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo .để dùng "cộng sản lật cộng sản".-Trên lĩnh vực chính trị Đảng Cộng sản là đối tượng tiến công quyết liệt nhất của chiến lược "diễn biến hòa bình".Lê-nin đều là sự áp đặt chứ không phải là tất yếu của lịch sử."nhân quyền" để phá rã nền chuyên chính vô sản.tự do của xã hội tư bản .móc nối .những nguyên lý cơ bản của của Cácmác.làm suy yếu nhà nước XHCN.con em cán bộ cao cấp trong Đảng Cộng sản và nhà nước bằng các mồi nhử du học.

-Trên lĩnh vực văn hóa.lợi dụng công cuộc cải tổ.đề cao chủ nghĩa cá nhân.Thông qua ngoại giao để chúng thâm nhập vào các lĩnh vực hoạt động khác.nhất là ở vùng dân tộc thiểu số.phát triển và trở thành bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng.nhất là các cán bộ trong ngành kinh tế mũi nhọn.toàn cầu" để loại bỏ công cụ sắc bén của các Đảng cộng sản ra khỏi cuộc "chiến tranh ngầm"("diễn biến hòa bình") đang diễn ra gay gắt trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa. Như vậy.nhất "giá trị Mỹ".cô lập lực lượng vũ trang.tưởng chừng như vô hại .các trung tâm kinh tế.khó gột rửa.kích động.gây phức tạp bên trong.Trong quá trình đó. Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình".nhưng ảnh hưởng lại rất sâu sắc.Đặc biệt chúng thông qua viện trợ kinh tế để lôi kéo các nước và lợi dụng khó khăn về kinh tế của các nước XHCN để dùng vật chất mua chuộc. Chúng cũng ra sức chuẩn bị lực lượng chống đối.văn hóa kiểu Mỹ."lối sống Mỹ".Chúng đã kéo quân đội các nước xã hội chủ nghĩa hướng ra ngoài.gây mâu thuẫn giữa lực lượng xã hội khác nhằm chia rẽ.nhất là đối với thế hệ trẻ. Một khi nền kinh tế đã bị chuyển hóa tận gốc rễ sẽ kéo theo sự thay đổi cơ sở hạ tầng và bản chất xã hội.êm ái.khó giải quyết. Chống phá về kinh tế làm suy yếu các nước XHCN Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế thường sử dụng đòn chống phá về kinh tế để làm suy yếu các nước XHCN và hỗ trợ cho các hoạt động chống phá khác.chạy theo đối phó với "nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực.cô lập ngoại giao đối với các nước xã hội chủ nghĩa với các nước khác.văn hóa để mưu toan thực hiện những cuộc bạo loạn chính trị.vị kỷ. II. biến chất cán bộ trong ngành kinh tế.Lối sống phương Tây dễ khơi dậy nhu cầu bản năng hưởng thụ của con người..có quyền ở cơ quan kinh tế.TÁC HẠI CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” ĐỐI VỚI MỘT SỐ NƯỚC.lối sống rất dễ đi vào lòng người.đòi xóa bỏ vai trò của lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với quân đội.nên dễ lôi cuốn đam mê...hướng lái nền kinh tế đi chệch khỏi quỹ đạo chủ nghĩa xã hội.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục điều chỉnh phương thức thủ đoạn chiến lược.chuẩn bị các địa bàn.chính trị.lâu dài."dân chủ".lối sống Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ra sức truyền bá văn hóa độc hại.đồng thời tuyên truyền về sự hấp dẫn của nền kinh tế của Tây phương để lôi kéo.phá hoại sự phát triển của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế 16 ..Chúng cổ vũ cho tư tưởng "tự do".Đây là cái đích của chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm tới.đổi mới để xâm nhập. -Chống phá trên lĩnh vực an ninh-quốc phòng.Đáng chú ý là sự tác động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa...qua đó hình thành lực lượng "phương Tây hóa" trong bộ máy quản lý.Chúng thường chủ động dùng ưu thế vê kinh tế để ngăn chặn .để làm chuyển hóa văn hóa.chính trị.điều hành nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.chuyển hóa.Kích động.chuyển hóa.nhẹ nhàng.Thông qua việc chạy đua vũ trang.truyền bá lối sống.văn nghệ .tiến bộ trên thế giới. Chúng cũng không từ bỏ âm mưu chèn ép.vùng biên giới .kiểu Mỹ.kích thích tâm lý bạo lực đối với lớp trẻ.quốc phòng.an ninh.thậm chí tổ chức quần chúng tẩy chay các chính sách kinh tế.vùng tôn giáo phức tạp.kinh tế và các mặt của đời sống xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế còn chống phá trên lĩnh vực quốc phòngan ninh.thông qua ngoại giao để gây sức ép nhiều mặt:kinh tế.làm thoái hóa.cải cách.lỗi kéo những người có chức.chiến lược "diễn biến hòa bình" đã hình thành.du nhập lối sống thực dụng bản năng.để dành chính quyền.lối sống xã hội chủ nghĩa theo các giá trị phương Tấy.những cặn bã của phương Tây vào các nước XHCN.để chống lại phong trào cách mạng.làm cho tình hình an ninh chính trị-xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa trở nên phức tạp.lật đổ nhà nước XHCN.Chống phá trên lĩnh vực ngoại giao Chủ nghĩa đế quốc lợi dụng quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa ngày càng mở rộng để thực hiện "diễn biến hòa bình".tuyên truyền kích động đòi phi chính trị hóa quân đội. Ngoài việc chống phá về chính trị tư tưởng.

.năm 1988.Cùng với việc tăng cường gây sức ép về kinh tế ( G.đưa ý thức hệ phương Tây vào Liên Xô và Đông Âu...000 chức sắc các loại ) để thực hiện ý đồ chống Ba Lan.có 4 triệu người sống ở Mỹ).do vậy ngày càng suy yếu. -Đối với Hungari.phải tiến hành cải tổ. Mỹ cho rằng.kết quả là Đảng Công Nhân thống nhất Ba Lan mất vị trí lãnh đạo (chỉ đạt hơn 30 % số phiếu).các đảng đối lập đã dành quyền lãnh đạo.gây hỗn loạn xã hội để "chiến thắng không cần chiến tranh" và chúng đã đạt được mục đích đó.phân hóa nội bộ Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari.đã sử dụng nhiều thủ đoạn nham hiểm. 1.Sự sụp đổ các nước XHCN ở Đông Âu.Công đoàn đoàn kết lập chính phủ mới.cải cách.nhóm này ngày càng lớn mạnh và gây sức ép trong Đảng.chống Liên Xô và các nước XHCN phải được tiến hành khẩn trương.nhưng nhìn chung Mỹ và Tây Âu đã sử dụng hiệu quả chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với các nước này. Trước thời cơ tình hình thế giới có xu hướng phát triển hòa bình.Do sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.Lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô.nội bộ Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari.Hungari thông qua bầu cử hợp hiến.đòi tổ chức tổng tuyển cử thông qua "hội nghị bàn tròn". đặc biệt.trước "trọng tài" là Giáo hội Thiên Chúa giáo Ba Lan.lập ra các đảng phái chính trị phản động để xâm nhập vào nội địa hoạt động.khủng hoảng.đa đảng.đồng thời kích động tâm lý dân tộc chống Liên Xô.tự do hóa kinh tế ( thực chất là đã "biến chất". a)Chuyển hóa nội bộ.các nước XHCN lâm vào tình trạng khó khăn.Trước sức ép của lực lượng này.Mỹ và Tây Âu đã căn cứ vào đặc điểm cụ thể từng nước để tiến hành "phân hóa" bằng các biện pháp tuyên truyền lừa gạt khác nhau nhằm làm "ly tán nhân tâm".chúng tổ chức móc nối .đột phá vào Ba Lan.Khi Chính phủ Ba Lan chấp nhận Công đoàn đoàn kết..Liên Xô diễn ra theo nhiều dạng.Mỹ và phương Tây đã triệt để lợi dụng lực lượng Công đoàn đoàn kết và lực lượng Thiên Chúa giáo (85 % dân số Ba Lan theo đạo Thiên Chúa.Tây Âu đã thông qua cái gọi là "chiến lược hòa nhập".một số nước mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện.xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan .Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa Hungari đã phải tuyên bố giải tán để thành lập Đảng Xã hội chủ nghĩa cầm quyền với đường lối chính trị theo kiểu xã hội dân chủ.nhất là trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao bị phân hóa sâu sắc.đồng thời sử dụng 9 triệu người Ba Lan lưu vong(đa số là người Thiên Chúa giáo.Nhóm phi xã hội chủ nghĩa trong đảng đã tập hợp lực lượng trí thức và lợi dụng bọn phản động trong Thiên Chúa giáo để kích động tâm lý dân tộc chống Liên Xô. Đối với Hungari:Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã tìm cách xâm nhập.lấy giá trị phương Tây làm cơ sở để "nhất thể hóa châu Âu".một bên là chính quyền của Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan và bên kia là Công đoàn đoàn kết.mất lòng tin của quần chúng.đưa Đông Âu và Liên Xô hòa nhập với Tây Âu.với những nguyên nhân khác nhau.đòi dân chủ.kết hợp kích động biểu tình.dẫn đến cuộc "Tổng tuyển cử" ngày 25 tháng 6 năm 1989.chúng tiếp tục lấn tới. -Đối với Ba Lan:Trong chiến dịch mở màn.cuộc Tổng tuyển cử ngày 25 tháng 3 năm 1990.với điều kiện Ba Lan phải thực hiện "tự do hóa" kinh tế và chính trị-nền kinh tế thị trường tư bản và nền dân chủ kiểu phương Tây).Và. b)Chuyển hóa bên trong.được bên ngoài hỗ trợ.gây khó khăn cho các nước xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng.Chính phủ Ba Lan tiếp tục chấp nhận yêu sách đó.Đặc biệt .kết hợp với dùng áp lực nhà thờ đối với quần chúng để đẩy quần chúng vào cuộc đấu tranh đòi "dân chủ".nhanh chóng tận dụng thời cơ ."đổi màu").tạo áp lực của quần chúng đòi thay thế chế 17 .chúng đã tiến hành các thủ đoạn sau.liên kết giữa bọn phản động trong Thiên Chúa giáo với Công Đoàn đoàn kết .Thông qua việc kích động .1989.Hưởng ứng kế hoạch của Mỹ.đổi mới để tháo gỡ.có 26."nhân quyền".tự do hóa chính trị.Căn cứ vào điều kiện.đòi hợp pháp hóa Công đoàn đoàn kết.Bush tuyên bố sẽ viện trợ 3 tỷ USD.Mỹ và phương Tây đã sử dụng nhiều thủ đoạn biện pháp để phân hóa Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan.hoàn cảnh từng nước.xảo quyệt để tấn công.

duy ý chí.làm xuất hiện các "mặt trận"("Mặt trận nhân dân".Tiệp Khắc.lực lượng kiên định ngày càng mất đi vị trí.tiến tới gây áp lực đòi thay đổi lãnh đạo Đảng và Nhà nước.Chúng mua chuộc.thành lập cái gọi là "Hội đồng dân tộc cứu nước" đòi "đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật".lực lượng đối lập lớn mạnh.Vào thời điểm này.phân hóa và tranh thủ các nhân vật lãnh đạo "cải tổ".làm cho Liên Xô rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện.đẩy đất nước vào những phức tạp.làm cho hệ thống lý luận của Đảng này ngày càng cứng nhắc và dần mất đi tính tiên tiến về tư tưởng.phức tạp về chính trị-xã hội để kích động phân hóa nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô.sinh viên tổ chức nhiều cuộc biểu tình với quy mô càng ngày càng lớn(có cuộc hàng triệu người tham gia).Chúng ta không thể thắng nếu chúng ta không cạnh tranh.Trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô.đe dọa sự tồn tại của chính quyền Liên bang.làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng .chiếm vị trí chủ đạo trong Đảng Cộng sản Liên Xô.cải cách ta khỏi quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội.qua liêu .tập hợp giới văn nghệ sĩ trí thức có quan điểm phi xã hội chủ nghĩa.Chúng ta tiếp tục tấn công nhưng đó là tấn công bằng biện pháp hòa bình".những người cộng sản ở Liên Xô đã chủ quan. c)Chuyển hóa bên trong và bên trên đối với Liên Xô.Đảng Cộng sản Liên Xô bị phân hóa 18 .Tình trạng hành chính hóa.Bungari.kích động lực lượng thanh niên.Sự thoái hóa của Đảng Cộng sản Liên Xô dẫn đến sự tha hóa quyền lực trong bộ máy nhà nước Xô Viết.hướng lái cải tổ.tự do hóa về chính trị.ở địa phương(có những lãnh đạo cấp cao địa phương tham gia biểu tình ). Trước những đòn tấn công của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.đa đảng. Chủ nghĩa đế quốc và lực lượng phản động quốc tế đã kích động quần chúng đấu tranh đòi đa nguyên.Đối với lĩnh vực đối ngoại.xa rời quần chúng của bộ máy hành chính Nhà nước trong cơ chế quản lý quan liêu bao cấp và việc "chạy theo" chương trình SDI cùng với một số nguyên nhân khác dẫn đến sự trì trệ của nền kinh tế-xã hội.Từ năm 1987.có những quan điểm sai lầm.Năm 1990.chia rẽ các nước Cộng hòa trong Liên bang Xô-viết.chủ nghĩa giáo điều.cải cách để tháo gỡ.sau đó thay đổi chính quyền qua "Tổng tuyển cử" dưới áp lực của các cuộc biểu tình chống chế độ xã hội chủ nghĩa."cấp tiến" ngày càng chiếm ưu thế và có tiếng nói quyết định tron việc hoạch đinh đường lối chính sách của Đảng.lực lượng "cấp tiến" giữ vai trò quyết định(tháng 1 năm 1987.cải cách là hoàn toàn đúng đắn.lực lượng đối lập đã xuyên tạc bôi nhọ lịch sử Liên Xô.hội đảng đối lập."Mặt trận toàn dân") ở nhiều nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô-viết.lúc đầu đòi dân chủ hóa.liên tục tổ chức các cuộc mít tinh. Những năm 80 thế kỷ XX.thiếu tôn trọng quy luật khách quan.cuộc xung đột sắc tộc bùng lên ở Liên Xô cuốn theo hàng ngàn người tham gia.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế cho rằng.nhưng do trong quá trình cải tổ cải cách.cái gọi là chính sách "công khai" và quan điểm "đa nguyên chính trị " được quảng bá rộng rãi.Tuy đường lối cải tổ.hình thành hàng trăm nhóm.độ ở Cộng hòa dân chủ Đức.tả khuynh ngày càng phát triển .nóng vội.Thông qua các tổ chức này.lực lượng "cơ hội".phải thực hiện các chính sách cải tổ.chúng sử dụng lực lượng vũ trang để lật đổ chính quyền.tình hình Liên Xô ngày càng trở nên khó khăn.biểu tình để tạo áp lực đòi "phải có những thay đổi chính sách ở Liên Xô".Rumani.Ya-kốp-lép-được mệnh danh là "cha đẻ" của chính sách "công khai" và bốn năm sau tuyên bố "muốn cải tổ thành công phải gạt bỏ vai trò của Đảng Cộng sản" và trở thành ủy viên dự khuyết Bộ chính trị.phức tạp hơn.Tổng thống Mỹ Nixon tuyên bố :"Cuối cùng sẽ có một kẻ thắng và một kẻ thua trong cuộc kình địch Mỹ-Xô.phụ trách công tác đối ngoại).chệch hướng.sâu sắc.Mỹ và các thế lực phản động xã hội đã lợi dụng tình hình khó khăn về kinh tế. Lợi dụng tình hình nêu trên.phù hợp với yêu cầu khách quan của tình hình lúc bấy giờ.đây là cơ hội lịch sử để thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với Liên Xô.Riêng ở Rumani.

chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đã dùng viện trợ kinh tế để ép cải cách chính trị và đe dọa.Ngày 25 tháng 12 năm 1991.Kinh tế suy thoái chính trị rối ren(về kinh tế.buộc Liên Xô phải chấp nhận cho các quốc gia vùng Ban-tích tách khỏi Liên Bang.Với nền tảng kinh tế-xã hội nêu trên.kiềm chế Trung Quốc.Riêng đối với lực lượng vũ trang.sản phẩm của sự "hợp tác vô tư" giữa những người dân chủ Liên Xô với Trung tâm khoa học hàng đầu Mỹ Havard.nhưng trên thực tế Mỹ quan hệ với Tây Tạng như một quốc gia độc lập.mang màu sắc chủ nghĩa xã hội dân chủ.Tuy bề ngoài coi Tây Tạng là "một bộ phận của Trung Quốc".lực lượng đối lập đã lật đổ hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô để thiết lập một hệ thống chính trị mới-hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa.Bush tuyên bố:"Chính sách một Trung Quốc" chỉ có nghĩa là "Mỹ công nhận Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc không có nghĩa là Mỹ chấp nhận Đài Loan thuộc lãnh thổ hoặc chủ quyền của Trung Quốc.nhất là vấn đề Tây Tạng trở thành yếu tố quan trọng để Mỹ đe dọa.kích động đấu tranh gây mất ổn 19 .kích động biểu tình.từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ.Ở các nước cộng hòa và nhiều địa phương đều do lực lượng chính trị đối lập kiểm soát.tình hình khủng hoảng kinh tế-xã hội ở Liên Xô trở nên trầm trọng hơn.thành hơn 20 phe.đòi cải tổ Đảng theo mô hình một đảng nghị trường).Nhiều tướng lĩnh đã tìm cách lật đổ Goóc-ba-chốp nhưng một số đơn vị quân đội đứng về phía Enxin chống lại lực lượng đảo chính.bạo loạn(điển hình là vụ Thiên An Môn) để tạo áp lực đòi thay đổi chế độ chính trị ở Trung Quốc(nhưng thất bại).thu nhập quốc dân giảm 4% năng suất lao động giảm 3%).Thời kì này.các nhóm đối lập.".so với năm 1988..thậm chí đối lập nhau như:nhóm Mác-xít chính thống.Trong 6 tháng đầu năm 1991.giữa năm 1991.nhóm trung gian thỏa hiệp(theo xu hướng "chủ nghĩa xã hội nhân đạo").Đảng Cộng sản Liên Xô từng bước biến chất.tôn giáo.làm giảm nghiêm trọng sức mạnh quân sự của Liên Xô.dân chủ.Tổng thống Mỹ G.vấn đề Đài Loan.Goóc-ba-chốp đã buông lỏng quản lý.được phương Tây và những kẻ phản bội trong hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt hỗ trợ.nhóm "dân chủ".chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế còn sử dụng đòn kinh tế. Lợi dụng tình thế nói trên..cùng với những sai lầm.dân tộc đặc biệt là các yếu tố tạo nguy cơ "xé nhỏ" để chống Trung Quốc.tại Liên Xô xuất hiện tình thế "một nước hai chế độ".tại Liên Xô đã xuất hiện một tình thế chính trị đặc biệt-tình thế phản cách mạng.mặc cả.nhân nhượng vô nguyên tắc với Mỹ trong thương lượng giải trừ vũ khí.các cương lĩnh khác nhau trong một Đảng.Liên Bang tan vỡ. Trong những năm gần đây.(cương lĩnh dân chủ .chủ nghĩa thực dụng.Đặc biệt .nhân quyền. Cùng với ý đồ chuyển hóa quần chúng.sản xuất giảm 50%.phản động về mặt đường lối.7%.chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ và ý đồ "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế đối với Liên Xô đã được thực hiện.Liên Xô đã chấp nhận hoạch định chiến lược cải cách kinh tế theo "Chương trình kinh tế 500 ngày" của Viện sĩ Sta-lin và chương trình kinh tế mang tên "Cuộc mặc cả vĩ đại" của Ya-vô-lin-xky.Liên Xô tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng toàn diện sâu sắc.nhóm với nhiều xu hướng chính trị khác nhau.tê liệt.năm 1989 sản xuất công nghiệp giảm 1.Tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên Bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết đọc diễn văn từ chức.từ một đảng tiên phong...Lực lượng Mác-xít chính thống chỉ còn kiểm soát được một phần chính quyền cấp trung ương.sau khi lên làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô.lãnh đạo xã hội trở thành một Đảng nghị trường.xây dựng lực lượng vũ trang.phuc vụ cho ý đồ riêng của Enxin.đồng thời hạn chế nhiệm vụ của quân đội (như loại trừ khả năng quân đội tham gia giải quyết các vụ xung đột sắc tộc) làm cho lực lượng vũ trang mất phương hướng.Mỹ tích cực ủng hộ các tổ chức thuộc Tây Tạng trong và ngoài nước.thừa nhân sự tồn tại của các phe.Lợi dụng vấn đề Tây Tạng để kiềm chế Trung Quốc.xuất khẩu giảm 45%.tình hình chính trị-xã hội tiếp tục có những biến động phức tạp.Tháng 8 năm 1991. Năm 1991.

(ps:hình như ông này cũng đang kích động về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam http://anlacphungsu.lợi dụng vấn đề "dân chủ" để kích động các nhóm Tây Tạng cực đoan chống Trung Quốc..giao cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề toàn cầu Pôn-Đô-bri-an làm "Điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng".cấp tiền cho Đài tiếng nói Hoa Kỳ(VOA) thực hiện chương trình phát sóng bằng tiếng Tây Tạng (từ năm 1990).Đặc biệt.khẳng định lại quan điểm cho rằng Tây Tạng là một quốc gia đang bị chiếm đóng trái phép.lợi dụng vấn đề Tây Tạng để chống Trung Quốc.đưa vào "Đạo luật Quan hệ với nước ngoài" một số điều khoản về Tây Tạng (1994).Pao-oen tổ chức các cuộc gặp gỡ với Đa-lai Lạt-ma để kích động phong trào đấu tranh chống Trung Quốc. Tiếp tục chính sách Tây Tạng.từ 2002-2004.html) Từ những năm 60 của thế kỷ XX..xây dựng khả năng chống lại sự bành trướng của Trung Quốc".mỗi năm dành ngân sách 2 triệu USD để giải quyết vấn đề tị nạn và di cư của người Tây Tạng.cung cấp trang bị cho các nhóm tình báo Tây Tạng ẩn náu ở Nê-pan thành lập khu huấn luyện quân sự ở Cô-lô-ra-đô.ngầm ủng hộ lãnh tụ tôn giáo Tây Tạng Đa-lai Lạt-ma(hiện lưu vong ở Ấn Độ) về vật chất.tinh thần.Mỹ quyết định thành thêm tại Bộ ngoại giao chức vụ Điều phối viên đặc biệt về Tây Tạng(hàm Đại sứ).chính quyền G. Những năm 80.khuyến khích các tổ chức phi chính phủ(NGO) và các tổ chức quốc tế thực hiện những dự án giúp người Tây Tạng tự đảm bảo cuộc sống.000 USD dành cho Đa-Lai Lạt-ma..xây dựng những "ngôi nhà Tây Tạng".Bush tìm cách khoét sâu những khó khăn về kinh tế..Ngày 17 tháng 5 năm 2001.Ấn Độ khẳng định Tây Tạng là lãnh thổ của Trung Quốc và không hậu thuẫn cho những người lưu vong trên đất Ấn Độ chống lại Trung Quốc) làm cho Mỹ mất đi con bài Tây Tạng để mặc cả với Trung Quốc.đồng thời cho phép "lãnh tụ tinh thần Tây Tạng" Đa-lai Lạt-ma thăm Mỹ ..sau khi Trung Quốc và Ấn Độ ký một thỏa thuận(Trung Quốc thừa nhận Xích Kim là một bang của Ấn Độ.bố trí cho Đa-lai-Lạt-ma phát biểu trước Quốc hội Mỹ(ngày 21 tháng 7 năm 1987) và gặp gỡ một số Tổng thống Mỹ(G.Mỹ thông qua CIA cung cấp cho các tổ chức Tây Tạng lưu vong mỗi năm 1.Ngoại trưởng Mỹ C.blogspot.trong các cuộc họp Quốc hội khóa 10 (năm 2001).Bush và Ngoại trưởng C.định ở Trung Quốc nhằm tạo cớ để Mỹ đặt điều kiện..bất chấp sự phản đối của Trung Quốc."đàn áp" phong trào ly khai của các dân tộc thiểu số ở Tây Tạng.nhằm "giữ cho ý niệm chính trị về một Tây Tạng tự trị tiếp tục tồn tại trên vùng đất Tây Tạng và ở các quốc gia khác.Mỹ đưa ra một số vấn đề như:khuyến khích đàm phán và ký kết môt hiệp định giữa Trung Quốc và Đa-lai Lạt-ma.cao-quang.com/200.Pao-oen..vận động cho Đa-lai Lạt-ma nhận giải thưởng No-ben hòa bình...tách phần Tây Tạng thành một mục riêng rẽ(không gộp chung vào mục Trung Quốc) trong các báo cáo hàng năm của Bộ ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền thế giới.nhiệm vụ chủ yếu là thuyết phục đối thoại giữa Đa-lai Lạt-ma với Chính phủ Trung Quốc.Phần thứ hai "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" Ở VIỆT NAM 20 .75 triệu USD để tiến hành hoạt động chống Trung Quốc.hoặc dùng quân sự đối với Trung Quốc.Tổng thống G.Mỹ liên tục vu cáo Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Ngày 31 tháng 10 năm 1997.Mỹ thông qua một dự luật (Ri-gân ký năm 1986) cho phép Ngân hàng xuất nhập khẩu Mỹ cung cấp tiền cho Tây Tạng với tư cách là một quốc gia độc lập.nhằm kích động.khuyến khích một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tây Tạng.Thực chất là Mỹ chính thức lợi dụng vấn đề dân tộc Tây Tạng để mặc cả với Trung Quốc. Tuy nhiên.trong 3 năm tài khóa. để tạo dựng "ngọn cờ" chống Trung Quốc.B.trong đó 180.tổ chức huấn luyện nhân viên mật vụ Tây Tạng(tại Trường Đại học Cooc-nân).Bush 1991..Clinton vài lần) nhằm tạo dựng "uy tín" Đa-lai Lạt-ma.

chủ nghĩa đế quốc và thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" tập trung chống phá các nước XHCN còn lại.từ đó làm biến động chính trị. Mục tiêu cơ bản của chiến lược "diễn biến hòa bình" mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá nước ta là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.với đội quân xâm lược.Phát huy "chiến quả" đạt được ở Đông Âu và Liên Xô trong những năm qua.chiến lược sau này của Mỹ.không có khói súng .nhưng Mỹ vẫn nuôi hy vọng trở lại Việt Nam.Cái mà Mỹ không thể áp đặt cho Việt Nam bằng chiến tranh xâm lược trước đây.kết hợp lực lượng "tỵ nạn".sử dụng lực lượng phản động địa phương tại chỗ.buộc Việt Nam phải lệ thuộc và tuân theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.cuộc chiến tranh này diễn ra trong điều kiện mới.không có trận tuyến.chuyển hóa đường lối để cuối cùng thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.trên phạm vi rộng bằng biện pháp tổng hợp.thì nay họ đặt ra mục tiêu giành được thắng lợi bằng chiến lược "diễn biến hòa bình". Như vậy.hoàn cảnh mới.trắng trợn kết hợp với đánh phá bí mật.kéo dài.theo những cuộc "cách mạng nhung" mà Mỹ và các thế lực thù địch đã làm được với các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô cách đây chưa lâu! Một "chiến thắng không cần chiến tranh" như Nicxon -cựu Tổng thống Mỹ đã dự báo.Chúng tiến hành công khai.đánh ngầm từ bên trong.chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm gây rối loạn xã hội."kiều dân" phản động ở nước ngoài.với những nội dung mới.xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.I.Âm mưu này thể hiện ngay từ "Kế hoạch hậu chiến" và các kế hoạch.đấu tranh dân tộc quyết liệt giữa độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.đã thua trên chiến trường thì nay phải thắng trên thị trường.ÂM MƯU VÀ THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CHỐNG PHÁ VIỆT NAM Mặc dù bị thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Những người đứng đầu Mỹ đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng:đối với Việt Nam.là cuộc đấu tranh một mất một còn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản được biểu hiện trong sự đối kháng giữa 21 .đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.Với tính chất thâm độc và nguy hiểm.nhất là tình báo gián điệp.phức tạp.chiến lược "diễn biến hòa bình" thực chất vẫn là cuộc đấu tranh giai cấp.quyết liệt thâm độc. Đối với Việt Nam chiến lược diễn biến hòa bình mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang thực hiện dưới dạng kiểu "Chiến tranh ngầm".Mỹ đã thua trong chiến tranh thì nay phải tìm mọi cách thắng trong hòa bình.

từng bước làm suy giảm tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. __________________ 22 .Từ đó đến nay.Hồ Chí Minh đã đóng vai trò quyết định trong việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.đối ngoại.hai chế độ chính trị:xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.Trong đó trọng tâm then chốt vẫn là phá hoại về chính trị .độc lập.làm suy yếu và xói mòn dần bản chất XHCN.và khi cần dùng cả biện pháp quân sự.Chính vì vậy.làm cho nhân dân mất phương hướng .kinh tế.sách lược.chiến lược của Đảng.hoạt động chống phá của địch đối với Việt Nam tập trung trên những nội dung chủ yếu như sau: Một là.tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.phát triển và được quán triệt trong đường lối .tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.Chính vì vậy.tư tưởng.tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam.dân chủ.Các hoạt động "diễn biến hòa bình" phải làm xuất hiện ngay trong lòng Việt Nam những nhân tố phản cách mạng.góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới. Ở Việt Nam.đối với Việt Nam cần phải điều chỉnh các biện pháp và phương thức.xã hội.tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được bổ sung.thay đổi các thủ đoạn "diễn biến hòa bình" cho phù hợp mới có hy vọng xóa bỏ được chế độ XHCN.chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động nhắm đánh vào lòng dân..dần dần trở thành lực lượng chính trị đối trọng với Đảng Cộng sản và Nhà nước.tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng .an ninh-quốc phòng.văn hóa.cùng với chủ nghĩa Mác-Lê..từng bước chuyển hóa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. Để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và các thế lực thù địch cho rằng.xây dựng một nước Việt Nam hòa bình.đồng thời truyền bá tư tưởng .Sách lược vắn tắt của Đảng do Hồ Chí Minh khởi thảo và được Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản nhất trí thông qua.đa đảng đối lập” tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.Chúng xác định rằng:Tước bỏ vũ khí tư tưởng của nhân dân là khâu đột phá quan trọng nhất trong chiến lược "diễn biến hòa bình".Tư tưởng của người được thể hiện trong Chính cương vắn tắt.vì tình hình Việt Nam không giống các nước Đông Âu hay Liên Xô trước đây. Chiến lược "diễn biến hòa bình" sử dụng tổng hợp các hình thức.tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những năm 20 của thế kỷ XX.Mục tiêu cơ bản này sẽ chi phối toàn bộ âm mưu và thủ đoạn chống phá của chúng đối với cách mạng Việt Nam.biện pháp và thủ đoạn hoạt động để chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực:chính trị.Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam.kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam .giải phóng xã hội và giải phóng con người.thống nhắt.giảm sút ý chí chiến đấu.Cùng với chủ nghĩa Mác.chia rẽ quần chúng nhân dân Đảng cộng sản.từ đó tập hợp lực lượng thực hiện “đa nguyên chính trị.trong toàn bộ quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam.tư tưởng.dân chủ và giàu mạnh. Thực hiện mục tiêu này.Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam.Chiến lược này mang bản chất chống cộng rất phản động và cực kỳ nguy hiểm:"Chiến thắng không cần chiến tranh".kết hợp với sự tác động từ bên ngoài để tạo ra sự vận động từ bên trong một cách toàn diện.từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng dân tộc.phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng đó là chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh .

quyền lực không thuộc về bạo lực hay sự giàu có mà thuộc về tri thức.tán dương cái gọi là “thắng lợi tất yếu”.là “sự ngộ nhận” dẫn đến đấu tranh giai cấp “Nồi da nấu thịt không cần thiết”.đi ngược quy luật . Để thực hiện âm mưu:khuyến khích các khuynh hướng “văn nghệ đối lập với chính trị”. Để phủ nhân tư tưởng Hồ Chí Minh.”đi dưới làn đạn”.phủ nhận những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác.chuyên chính vô sản.lái chủ nghĩa Mác vào cuộc đấu tranh triền miên và thiết lập một thể chế chính trị chuyên quyền độc đoán.Hai là.tư tưởng Hồ Chí Minh.đạo đức.Mặt khác.Và khẳng định trong nền văn minh mới (văn minh tin học hay văn minh trí tuệ) không dung nạp hình thái tư bản chủ nghĩa .nay Thế giới đã bước sang nền văn minh mới.Mặt khác chúng tìm mọi cách nhằm phủ định những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng vấn đề truyền bá tư tưởng. lẽ sống.con đường chủ nghĩa xã hội đích thực”.tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam..tư tưởng Hồ Chí Minh.tư tưởng Hồ Chí Minh và các tư tưởng tiến bộ khác ra khỏi đời sống xã hội .một khi các thế lực thù địch đã đẩy lùi đã đẩy lùi hoặc xóa bỏ được chủ nghĩa Mác-Lê. Cùng với phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê.phủ nhận lý tưởng xã hội chủ nghĩa.chúng đã lập ra các “phong trào” và đưa ra nhiều khẩu hiệu nhằm “hạ thần tượng Hồ Chí Minh”…Các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc về cuộc đời hoạt động của Bác.lối sống với chính trị nên chúng xác định:Hoạt động phá hoại trên lĩnh vực văn hóa.bội nhọ với ý đồ xóa bỏ ảnh hưởng đã bán rễ sâu trong xã hội.Cho đó là một “giáo lý” phi khoa học .bôi đen giá trị văn hóa.ra đời trên cơ sở phân tích xã hội thế kỷ XIX.các thế lực thù địch tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc.tạo ra “một khoảng trống” trong đời sống tinh thần của cán bộ và nhân dân Viêt Nam thì chúng có điều kiện đưa các triết lý .thực hiện chuyên chính vô sản. Về mặt chiến lược.Bởi vì con người sống không thể không có tư tưởng.chúng còn tách những luận điểm của Lê nin ra khỏi chủ nghĩa Mác và cho rằng “chủ nghĩa Lenin” là sai lầm.nhất là về đấu tranh giai cấp.các thế lực thù địch tập trung vào xuyên tạc.Do đó .các thế lực thù địch coi đây là cách tích cực nhất để loại trừ chủ nghĩa MácLê.phủ nhận một số tác phẩm luận điểm và con đường Bác Hồ đã lựa chọn cho cách mạng Việt Nam.chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuyên tạc.Chỉ khi nào thực hiện được mục tiêu này thì chúng mới có được sự đảm bảo là chế độ tư bản chủ nghĩa sẽ thay thế chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Hai việc làm “xóa bỏ” và “lấp đầy” tuy khác nhau nhưng lại không tách ròi nhau.Đả kích Lenin.Chúng cho rằng chủ nghĩa Mác đã lỗi thời lạc hậu .”con đường dân tộc.Chủ nghĩa tư bản đã thay đổi khác hẳn cách đây hơn một thế kỷ nên lý luận đó không còn phù hợp nữa.các học thuyết .Đây là mục tiêu hàng đầu trong âm mưu chống phá ta về tư tưởng của chiến lược “diễn biến hòa bình”.lối sống là một mũi nhọn quan trọng có ý nghĩa “xung kích” trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.lối sống của giai cấp bóc lột nhanh chóng vào lấp đầy khoảng trống này.Chúng cho rằng mọi sai lầm của Việt Nam là do Đảng Cộng sản gây ra. Với nước ta.xã hội chỉ có thể phát triển nếu như ở Việt Nam thực hiện cải cách dân chủ.Stalin đã làm biến dạng chủ nghĩa Mác.lôi kéo văn nghệ sĩ đi theo trào lưu văn hóa 23 .chúng cho rằng “Giáo lý phương Tây” với một đất nước 90% là nông dân.Nhận thức rõ vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết đảm bảo vững chắc cho sự chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thành chế độ tư bản chủ nghĩa.dân chủ. Để chống phá chủ nghĩa Mác-Lê .chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đưa ra quan điểm:”Đi con đường thứ ba”.các giá trị của hệ tư tưởng tư sản cũng như các chuẩn mực đạo đức. Trên cơ sở xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh.lối sống và mối quan hệ tương tác giữa văn hóa.từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa như ở Đông Âu và Liên Xô.phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa-văn nghệ.tính “vĩnh hằng” của chủ nghĩa tư bản.đã thử nghiệm trong thực tế ở các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu nhưng đến nay được chứng minh là sai lầm.tập trung dân chủ…Các thế lực thù địch đưa ra lý lẽ đổ lỗi cho mọi sai lầm của chủ nghĩa xã hội là do quá đề cao đấu tranh giai cấp.chưa thoát khỏi nạn “mù chữ” là “không thích hợp”.

nhất là lớp trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành.Internet.hưởng thụ.những lớp người sống “không lý tưởng”.chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá trên lĩnh vực văn hóa.chứa chấp.Trong những năm qua .đặc biệt nguy hại cho thế hệ trẻ.” __________________ Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng sử dụng hệ thống thông tin đại chúng khổng lồ mà chúng có ưu thế về kỹ thuật và kinh tế để chống phá ta .đua đòi ăn chơi.phủ nhận văn học cách mạng. Để thực hiện mưu đồ trên.người du lịch. Trong những năm gần đây.74 nhà xuất bản để tuyên truyền chống Việt Nam .đã và đang tác động xấu đến đời sống xã hội .thiết bị hiện đại.Trong thời gian qua .Thông qua đó.niềm tin của nhân dân.tổn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước .bản năng trong tầng lớp.Đặc biệt là Đài Châu Á tự do .Chân Trời Mới.nhằm làm mai một dần giá trị đạo đức truyền thống và lối sống tốt đẹp của nhân dân ta.có tiền và thế hệ trẻ.lối sống hưởng lạc.phẩm chất của con người Việt Nam.khuyến khích các giá trị văn hóa cực đoan.Các đài phát thanh như:Tiếng nói Hoa Kỳ.gửi kèm vào các kiện hàng hóa.đề cao giá trị dân chủ tư sản và tự do tư sản.tiếp tay cho một số phần tử phản động người Việt Nam lưu vong.bôi nhọ tình hình đất nước.đạo đức.trong đó có chương trình Tiếng Việt được thực hiện từ đầu năm 1997 đến nay.chúng đã đầu tư vào 44 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số ở các nước để phát vào Việt Nam.lôi kéo một số đối tượng có quan điểm sai trái.sử dụng Internet và sẵn sàng mở khóa cho các đối tượng để truy cập những thông tin sai sự thật do chúng đưa lên mạng.làm cho môi trường văn hóa nước ta bị ô nhiễm .đưa sản phẩm và dịch vụ văn hóa đồ trụy.hậu quả phá hoại rất nặng nề.nhất là với những người có quyền.v.phi nhân tính…vào Việt Nam.sản xuất các văn hóa phẩm có nội dung xấu độc tuồn vào nước ta theo nhiều con đường.phương Tây.lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp.kích động .hủy hoại bầu không khí tinh thần lành mạnh của xã hội.tâng bốc.lối sống . Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt.lối sống đang diễn ra rất phức tạp.văn hóa phẩm có nội dung độc hại qua nhiều con đường như bưu điện .WHK.các thế lực phản động quốc tế còn sử dụng 415 tờ báo và tạp chí tiếng Việt.chúng ta đã phát hiện một số người Việt Nam cung cấp thông tin tức hoặc bài viết cho bọn phản động nước ngoài có nội dung xuyên tạc.những năm qua chiến lược “diễn biến hòa bình” tăng cường truyền bá tư tưởng thực dụng.gây nên nhiều tác hại nghiêm trọng.Đảng ta đã nhận định:”Sự suy thoái về tư tưởng .thẩm thấu những giá trị đạo đức tư sản và lối sống phương Tây vào xã hội Việt Nam.do Mỹ thành lập phát bằng 7 thứ tiếng các nước Châu Á.đặc biệt hướng vào làm tha hóa thế hệ trẻ…nhằm tạo ra một thế hệ “mất gốc”.coi thường các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.v… Trong đó rất nhiều loại văn hóa phẩm có nội dung phản động như :những cuốn hồi ký của các 24 .thuần phong mỹ tục của nhân dân ta.hàng năm Mỹ đầu tư cho đài này hàng chục triệu đôla để hoạt động.các tệ nạn xã hội phát triển.tinh vi.…có công suất lớn .thẩm mỹ và giao tiếp văn hóa. Chính vì thế.tác động xấu tới nhận thức.đề cao chủ nghĩa thực dụng.các đoàn khách quốc tế.quyết liệt và thực sự nóng bỏng . Ngoài ra.gửi qua hệ thống fax.BBC.tài trợ.Dùng điện thoại trực tiếp phỏng vấn.có mặt nghiêm trọng hơn.Việt Kiều về thăm quê hương.từ đó làm thoái hóa đạo đức .chúng làm băng hoại đạo đức.Chúng dung túng.Úc.các thế lực thù địch đã lợi dụng chủ trương mở rộng giao lưu quốc tế của Đảng và Nhà nước ta để tung vào trong nước một khối lượng lớn sách báo .

Trong những năm gần đây.sách phản bác chủ nghĩa Mác-Lê.nhạc kích dụng cổ vũ cho lối sống thực dụng hưởng lạc.ở trong nước đã xuất hiện một số câu lạc bộ.rỉ tai tung tin đồn nhảm.Những tin bài của phóng viên nước ngoài thường trú ở Việt Nam cùng với những bài trả lời phỏng vấn của một số phần tử bất mãn. Kẻ thù biết rất rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam. 2.biên soạn và tán pháp các tài liệu bất hợp pháp .nhà hoạt động kinh tế.nhóm họp.ảnh sex.được nguồn tin tại chỗ cung cấp nên báo chí nước ngoài đều nắm rõ và thông tin rất nhanh. phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.Các phần tử xấu lợi dụng các hình thức sinh hoạt này để tụ tập.do sự khuyến khích và tác động của các phần tử chống chủ nghĩa xã hội từ bên ngoài.chống đối trong nước có vai trò rất quan trọng để các báo đài phương Tây sử dụng tuyên truyền chống phá Việt Nam.triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin.Trên lĩnh vực chính trị.đả phá cương lĩnh.Do đó có rất nhiều sự kiện diễn ra trên đất nước ta.tên phản bội.đặc biệt là mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.Với đường lối đúng đắn và bằng những tấm gương hy 25 .băng nhạc mang nội dung đồi trụy như phim sex.do Hồ Chí Minh sáng lập.văn hóa.Lợi dụng chủ trương đường lối “mở cửa” của Đảng .chủ nghĩa đế quốc thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình chống phá tập ở các nội dung sau: Một là.tuyên truyền cho các học thuyết tư sản của các học giả phương Tây.lối sống. Để thực hiện mục tiêu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.lễ hội có khuynh hướng lệch lạc.cơ hội.kể cả những việc cơ mật.móc nối với các tổ chức phản động trong nước phục vụ mưu đồ phá hoại.những phần tử chống đối Việt Nam mang danh nhà ngoại giao.Hoạt động chống phá trên lĩnh vực chính trị.khách du lịch đến nước ta nhằm nắm tình hình.sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nguồn gốc của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua.nhiều khi thông tin trước cả báo chí của ta.tài liệu có nội dung xấu độc để làm tha hóa lối sống đạo đức.sinh hoạt văn hóa văn nghệ.tranh ảnh.quan điểm của Đảng ta.đường lối.chủ nghĩa đế quốc với ý chí phục thù và tham vọng của kẻ xâm lược.đã không từ một thủ đoạn phá hoại nào nhằm làm cho ta suy yếu.thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.chiến lược.đi theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa.từng bước xa rời mục tiêu.chuyển hóa chế độ xã hội ngả dần theo xu hướng thân phương Tây.thậm chí cả những truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ của các tổ chức phản động… Mặt khác.các thế lực phản động còn tung vào nước ta một khối lượng lớn băng ghi hình .đĩa mềm.bạo lực và quảng cáo cho sự hào nhoáng của nền văn minh phương Tây.hội thảo .lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

loại trừ Đảng Cộng sản ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc nhằm thực hiện “đa nguyên chính trị.đa đảng đối lập” để loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.cổ vũ cho các luận điệu đòi từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa.Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh.Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”.tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện “đa nguyên chính trị.từ đó kích động nhân dân chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng.người lãnh đạo và đưa sự nghiệp cách mạng nước ta vượt qua nhiều thử thách.đa đảng đối lập”.bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước ta.Chúng đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc nhằm kích động nhân dân chống phá Đảng.sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ.Chúng còn liệt kê những sai lầm.cách làm việc tắc trách. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những sai lầm.đảng viên nhất là cán bộ cấp cao.phê phán Đảng ta không chịu đổi mới về chính trị.Đảng ta không tránh khỏi một số hạn chế nhất định như:khuyết điểm trong cải cách ruộng đất.thiếu sót cả về đường lối và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta trong quá khứ. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.uy tín của Đảng cao thì không một thế lực nào dù có mạnh đến mấy cũng không thể làm cho cách mạng Việt Nam đi chệch khỏi con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.Đảng đã chiếm được niềm tin của các tầng lớp nhân dân và của cả dân tộc.giành thắng lợi vẻ vang.tham nhũng.vu cáo nhằm chứng minh cho sự “chấm dứt vai trò lịch sử của Đảng”.Chúng tìm mọi cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.chính sách và luật pháp của Nhà nước.trong cải tạo xã hội chủ nghĩa…đã được Đảng tự phê bình và khắc phục nhưng giờ đây chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn lợi dụng để rêu rao rằng :Đảng Cộng sản Việt Nam không có khả năng trong lãnh đạo đất nước xây dựng và phát triển kinh tế.nên chúng tìm mọi biện pháp đả phá Đảng Cộng sản Việt Nam.non kém và khó khăn vấp váp của ta trong quá trình đấu tranh cách mạng. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhận thức rõ rằng:nếu không loại trừ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể ngăn chặn được sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Mặt khác .chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đặc biệt chú ý khai thác.khoét sâu vào tệ nạn qua lieu.sinh cao cả của hàng vạn Đảng viên.đổi tên Đảng.Đây là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá ta về chính trị.đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế và quản lý xã hội để xuyên tạc.Trong quá trình lãnh đạo cách mạng.trì trệ của một số cơ quan nhà 26 .trong công cuộc đổi mới hiện nay và những khuyết tật của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũ để reo rắc sự hoài nghi đối với con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.tên nước để từng bước loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.chúng tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lê.

Nhà nước trung kiên bằng các phần tử phản động.trắng trợn vu cáo.chia rẽ trong nội bộ một số cấp ủy .Chúng rất nhạy cảm và thường cố ý lợi dụng những mâu thuẫn để kích động sự chia rẽ trong Ban Chấp hành Trung W Đảng.nước.các cơ quan nhà nước.chúng còn dựng chuyện.đòi thực hiện dân chủ.tham nhũng.chống tiêu cực. Bọn phản động trong nước và quốc tế tung ra chiêu bài đấu tranh chống độc tài.làm lẫn lộn giữa công và tội.lãnh đạo cấp cao.chúng cũng hy vọng bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.giữa người cách mạng và kẻ phản dân.hoặc chưa hòa hợp với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đi hẳn vào con đường chống Đảng và Nhà nước ta.những mâu thuẫn.Mục tiêu của chúng là phủ nhận những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.đề cao người này.phối hợp giữa trong và ngoài nước để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền.kích động mâu thuẫn nội bộ trong Đảng .từng bước làm giảm sút sức mạnh đoàn kết trong Đảng.gây hoài nghi.công bằng để kích động.tư tưởng vốn vẫn còn phân tán.vu khống.cơ quan Trung ương và đại phương.thiếu sót của ta.mâu thuẫn giữa nhân dân mới Đảng.than phương Tây.công bằng xã hội…Vấn đề này đang là một trào lưu tiến bộ trên thế giới được cả loài người quan tâm Hai là.sự bất bình trong các tầng lớp nhân dân.chia rẽ nội bộ.chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng và quần chúng .tham nhũng.xuyên tạc thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhân dân ta. Hiện nay.bôi nhọ thanh danh của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng.nó lại núp dưới chiêu bài đấu tranh chống độc tài.Bằng thủ đoạn này chúng hy vọng sẽ chia rẽ nội bộ Đảng.Chúng tìm mọi cách tuyên truyền.Bộ Chính trị.gieo rắc sự hoài nghi.những người có thiện cảm.lôi kéo những người mà chính trị.quan lieu.gây tâm lý bất mãn.Nhà nước ta trong các thời kỳ.gây nghi kỵ.phủ nhận.cũng như những đối tác làm ăn với Việt Nam.Thâm độc hơn.Bằng thủ đoạn này.gieo rắc sự hoài nghi.kích động gây chia rẽ nội bộ Đảng. thù hằn cá nhân.nghi ngờ.đòi dân chủ.xuyên tạc lịch sử nhằm đổi trắng thay đen.xuyên tạc sự thật.viện trợ và chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.với nhà nước.kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo.hạ thấp người kia để 27 .đòi thay đổi những nhà lãnh đạo Đảng. Kẻ thù luôn dùng các biện pháp bịa đặt vu cáo để chống Đảng và Nhà nước ta.đòi lật án.Đây là thủ đoạn tuyên truyền rất nguy hiểm vì nó dựa trên cơ sở một số sai lầm.làm cho một bộ phận cán bộ mất lòng tin vào TW Đảng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng.làm nản lòng một số bạn bè quốc tế.hại nước.cô lập được Việt Nam.bất bình trong quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước.làm cho nhân dân mất niềm tin và quay lại chống đối Đảng và Nhà nước .

làm suy yếu Đảng.Một số trí thức thuộc nhiều ngành khoa học và một số nhà thơ.gắn bó nhiều năm với sự nghiệp cách mạng đã có biểu hiện dao động.tâng bốc họ là những “hiệp sĩ” những người “đi tiên phong cải tổ”.Chúng thúc đẩy các hoạt động chống phá ta về tổ chức.Nhà nước ta.cũ-mới.thồi phồng hoặc tô vẽ thêm .đa dạng.những sự việc có thật.làm thay đổi bản chất sự việc để nhân dân ta tin theo.ngành nghề .lừa bịp. Thực tế cho thẩy rằng.xâm nhập vào nội bộ Đảng.cơ hội xét lại.Chúng tìm đủ cách “o bế”. 28 .ở nước ta xuất hiện một số cán bộ.cố gắng vận động để trao giải thưởng quốc tế co số này nhằm khuếch trương ảnh hưởng của họ ở trong nước cũng như ngoài nước.xuyên tạc.gây mất đoàn kết trong đội ngũ cán bộ .giàtrẻ.nhất là bộ phận lãnh đạo cấp cao của Đảng.những “viên tướng cầm quyền “ để tạo dựng lực lượng đối lập.áp đặt.đảng viên cấp cao. Trong quá trình chống phá chính trị.vu cáo chủ yếu của địch hiện nay là :dựa vào những chi tiết.những đảng phái phản động thực hiện các vở diễn chống Đảng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng là đạo diễn.Bởi vậy thủ đoạn bịa đặt.trong những năm gần đây.chính sách của Đảng.thậm chí có người đã nhiều lần công khai phát biểu hoặc viết bài chống lại đường lối.nhà văn có vị trí nhất định trong văn đàn đã viết thơ văn và tài liệu xấu bôi nhọ Đảng.người đọc không dễ dàng chấp nhận những thông tin đơn giản .từng bộ phận dân cư.đảng viên như:phân biệt Bắc-Nam.trí thức cỡ lớn.một chiều.Chúng hy vọng tìm trong đám này những “ngon cờ tư tưởng”.bình luận tán rộng ra.công nghệ kỹ thuật thông tin ngày càng hiện đại.đặc biệt chú ý đến phần tử bất mãn.Nhà nước.chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.Bản chất này trước sau không thay đổi nhưng tùy thuộc vào điều kiện tình hình cụ thể mà địch có thể thay đổi về giọng điệu và phương thức tiến hành cho phù hợp nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Các thế lực thù địch coi những phần tử này như “những hạt giống quý”.đánh lạc hướng nhận thức.cơ hội.trình độ dân trí ngày càng được nâng cao.Chúng ra sức kích động.nhân sự.những “nhân tố mới” trong sinh viên. Bản chất hoạt động tuyên truyền của địch là bôi nhọ.bịa đặt vô căn cứ.làm mất lòng tin của đảng viên.Trong điều kiện hiện nay.biến chất.phản bội trong hàng ngũ cách mạng.quân sự-dân sự…thực hành phân hóa.các tầng lớp trẻ.đã có những phần tử thoái hóa .Mặt khác.mơ hồ về lập trường quan điểm.”lời bàn” thiếu lý lẽ.thường xuyên phụ họa với những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.cán bộ và quần chúng nhân dân đối với Đảng.các phương tiện thông tin phong phú.những nhân sĩ.người nghe.phản bội chạy ra nước ngoài.số đông người xem.những nhận xét.đi đôi với tăng cường móc nối.tô son trát phấn cho họ.hoặc ít nhiều là sự thật rồi cường điệu.chia rẽ nội bộ.chúng tìm mọi cách để tác động vào từng đối tượng.

xét lại.Phần lớn số ngụy quân .gần 28 vạn nhân viên ngụy quyền và đảng viên.ngụy quyền đã ra trình diện .tham gia cải tạo và nay đa số đã trở lại cuộc sống bình thường.Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hết sức chú ý khuyến khích.phản bội trong Đảng .bao gồm 97 vạn binh sĩ.ở Việt Nam kẻ thù cũng ráo riết chỉ đạo đòi xét lại nhiều sự kiện.đảng phái phản động chưa chịu cải tạo hoạt động chống đối.90 của thế kỷ XX.do ta sớm phát hiện âm mưu của địch và kịp thời đấu tranh vạch mặt kẻ thù.”Hội thiếu sinh quân”.nuôi dưỡng .quy tụ lực lượng .tiếp tục quan hệ với các thế lực phản động bên ngoài để hoạt động chống lại chế độ ta.tập hợp quần chúng chống Đảng .a là.củng cố niềm tin quần chúng vào Đảng.tư tưởng.phục hồi các tổ chức ngụy cũ.Chính vì vậy.phát triển và sử dụng lực lượng này để tạo dựng ngọn cờ về chính trị.bọn phản động trong nước đã tung ra nhiều tài liệu liên quan đến các vụ án chính trị trước đây.có những đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước.Nổi lên là các hoạt động tuyên truyền phát triển lực lượng của các tổ chức “Hội tù nhân chính trị”.ngụy quyền đông đảo.việc các thế lực thù địch nuôi dưỡng và sử dụng những phần tử bất mãn .”Hội ái hữu quân”.Xét trên bình diện chính trị .”Hội thương phế binh”.cơ hội thoái hóa.”Hội hướng đạo”.Vào những năm đầu thập kỷ 80.chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.ngụy quyền. 29 .Hoạt động này tuy có gây ít nhiều sự hoài nghi trong một bộ phận cán bộ.chỉ đạo bọn phản động trong và ngoài nước tăng cường hoạt động phá hoại chính trị nội bộ Việt Nam.chính quyền tay sai Mỹ ở Sài Gòn sụp đổ .để lại một khối lượng ngụy quân.xét lại chống Đảng đòi xét lại vai trò lịch sử của các lãnh tụ cách mạng.hội viên các tổ chức phản động .chống chế độ ta là một đòn tiến công nguy hiểm nhất.11 vạn cảnh sát.nhóm tự phát hoạt động công khai. Rút kinh nghiệm từ những bài học ở Đông Âu và Liên Xô khi mà các phần tử cơ hội.qua đó củng cố đoàn kết nội bộ.vụ án trong lịch sử.Đáng chú ý là các hoạt động gặp gỡ .Lực lượng này tuy ít nhưng rất quan trọng.tài trợ để sử dụng số ngụy quân.Nhưng có một số người không chịu cải tạo.”Hội sĩ quan Đà Lạt”. Sau cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975.kèm theo đó là cuộc ngầm tron sô những phần tử cơ hội chính trị.đảng viên và quần chúng nhưng về cơ bản chúng vẫn không thực hiện được ý đồ.hình thành các lực lượng chính trị đối lập.Một số hội.trong đó một số mang màu sắc chính trị chống đối.tìm cách lien lạc với các tổ chức phản động lưu vong để nhận tài trợ .trong chiến lược “diễn biến hòa bình” các thế lực thì địch đã và đang tích cực giúp đỡ.phần lớn họ đồng tình với sự nghiệp đổi mới.Nhà nước và trong các tổ chức chính trị xã hội của Việt Nam để quay trở lại chống Đảng.nhất là ở các địa bàn trọng điểm và các vùng dân tộc thiểu số.

tác động chuyển hóa từ bên trong.giúp đỡ bọn phản động trong nước.với kinh nghiệm “dùng cộng sản để lật đổ cộng sản”.Một số phần tử tiếp tục móc nối với các tổ chức phản động bên ngoài làm tình báo .Thông qua các chương trình hợp tác. Cùng với việc nuôi dưỡng. Những phần tử và tổ chức phản động “nội biên” này đã móc nối tiếp tay cho các tổ chức phản động “hải ngoại” âm mưu tổ chức hàng chục cuộc bạo loạn nhưng đều bị ta đập tan.phá hoại.một số 30 .bất hợp pháp đòi “dân chủ”.đa đảng”.”nhân quyền”.Đây là một trong những mục tiêu chủ yếu của địch.các thế lực thù địch còn tìm cách lôi kéo .ủng hộ bọn phản động là kiều dân Việt Nam ở nước ngoài để chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.hợp pháp hoặc lén lút .cán bộ quản lý nhất là quan lý kinh tế .từng bước đào tạo một đội ngũ cán bộ khoa học .”tự do tôn giáo” xuất hiện ở một vài địa phương miền Nam.Hiện nay ở nước ngoài có gần 3 triệu người Việt Nam sinh sống . Những năm gần đây .một số tên phản động cũ và mới lại ngóc đầu dậy và thay đổi sách lược.phần lớn có khuynh hướng hoạt động vũ trang lật đổ chính quyền như:”Mặt trận dân quân phục quốc “.phương thức hoạt động.lấy cắp bí mật.nhất là bọn phản động hoạt động ở Tây Nguyên trong thời gian gần đây.gián điệp cho các thế lực thù địch.vừa chống ta từ bên ngoài.đào tạo .được thực hiện bằng cách lôi kéo .tổ chức của chúng tan rã nhưng tàn dư của chúng vẫn còn.”nhân quyền”.Trong những năm gần đây ở các tỉnh miền Nam đã hình thành hàng chục tổ chức phản động .”Mặt trận quyết tiến”.chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động thông qua tổ chức mang tính chất “phi chính phủ” để tiến hành các hoạt động tình báo.hình thành các tổ chức phản động từ trong nội bộ ta.Trong điều kiện mới.Khuynh hướng chống phá chủ yếu của chúng bây giờ là lợi dụng sự mở rộng giao lưu quốc tế và dân chủ để hoạt động công khai .gián điệp.phần lớn là ở các nước tư bản phát triển.các thế lực thù địch còn rất chú trọng sử dụng các hoạt động ngầm:tổ chức các đường dây tình báo.”Phục quốc nội biên”.có tư tưởng than phương Tây làm nòng cốt cho quá trình chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam.các nhóm FULRO hoạt động vũ trang và một số tổ chức đấu tranh đòi “dân chủ”.Hoạt động ngầm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam đã được Mỹ và các thế lực thù địch tiến hành ngay từ khi khởi thảo “Kế hoạch hậu chiến”(năm 1968).gián điệp.mua chuộc khống chế cán bộ ta để cài cắm cơ sở nội gián nhằm cung cấp tin tức tình báo cho địch .huấn luyện để nắm đội ngũ cán bộ .”đa nguyên.tìm cách chia rẽ . Quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.một số đã nhập cư từ lâu .Phần lớn bọn phản động đã sa lưới pháp luật.vừa tìm mọi cách xâm nhập nội bộ ta gây cơ sở thu thập tin tức tình báo .Số này ra đi trong nhiều thời kỳ .

ý thức dân tộc. cũng giống như nước thấm có thể làm mục nát nền móng ngục tù”. 31 . hay trao đổi sách báo. việc tăng cường sự lãnh đạo. trắng trợn. các thế lực thù địch đang tiến hành đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng .…họ vẫn tìm cách chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. một số nước kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa đã nỗ lực vượt bậc. chính phủ Mỹ chủ yếu dựa vào “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ”.với hoàn cảnh nào . Sử dụng các phương tiện để tung ra quan điểm nhân quyền tư sản. Trong việc tấn công tuyên truyền vào Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. xuất bản là hết sức cần thiết và cấp bách. tạo dư luận để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn cầu Ngay từ những năm 50. chỉ đạo trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trong giai đoạn hiện nay trên lĩnh vực báo chí.văn hoá vừa công khai. phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. và sẽ làm mục nát nền tảng của chế độ Liên Xô. vượt qua mọi khó khăn.Trong bối cảnh của tình hình quốc tế và trong nước hiện nay. thử thách hết sức gay gắt và đã thu được những kết quả quan trọng. Các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội trên thế giới đang tận dụng thời cơ để phủ nhận những thành quả to lớn mà chủ nghĩa xã hội đã mang lại cho nhân loại trong gần một thế kỷ qua. Trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam.các thế lực thù địch xác định:hỗ trợ và sử dụng bọn phản động người Việt lưu vong để chống phá cách mạng nước ta là một hướng tấn công quan trọng.nhất là sau khi Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Cựu Tổng thống Ních-xơn thì nói: “Mỗi nguồn tin tức phương Tây xuyên qua tấm màn sắt của chủ nghĩa cực quyền (thông qua khách viếng thăm. tấn công các nước xã hội chủ nghĩa. “Đài Châu Âu tự do” và “Đài Tự do”.chế độ xã hội chủ nghĩa.nội bộ bọn phản đông người Việt lưu vong bị tác động. phát thanh là thủ đoạn duy nhất đủ để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa”.Những năm qua . xuất bản và nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Đỗ Quý Doãn Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Cập nhật: 21/6/2010) TCCSĐT .kể cả một số người đã nhập quốc tịch các nước sở tại đều có tinh thần yêu nước. Vì vậy. thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã.đa số kiều bào ở nước ngoài. vừa che đậy bằng các thủ đoạn tinh vi. trong đó trọng tâm là nhằm vào Việt Nam.chạy trốn hoặc mang nặng định kiến với chủ nghĩa cộng sản. hoặc qua đài phát thanh) sẽ đem lại niềm hy vọng cho hàng triệu người sau bức màn sắt đó. Nhưng nhìn chung. làm suy yếu và thủ tiêu các Đảng Cộng sản trên thế giới. Tổng thống Mỹ Ai-xen-hao đã nói rằng: “Chi một đô-la cho tuyên truyền bằng chi 5 đô-la cho quốc phòng”.không tham gia các hoạt động chống Đảng và chế độ ta.chúng đã tăng cường lợi dụng sức ép chống phá Việt Nam từ bên ngoài . tiến hành thâm nhập tư tưởng và tấn công tâm lý. Âm mưu. phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang ở giai đoạn thoái trào. Trong một văn kiện của Nghị viện Mỹ có nói rằng: “Điện đài. hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.Dù ra đi trong thời kỳ nào.Trong tình hình hiện nay .đông khoảng hơn 1 triệu người ra đi sau tháng 4 năm 1975.Nhưng trong số người Việt Nam ở các nước ngoài nhất là số người “di tản”. thực hiện âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình”.phân hóa nên chúng đã chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng sau đây: Báo chí.

để giúp cho giai cấp tư sản khi cảm thấy sự thống trị của mình bị đe doạ thì sẽ “có khả năng điều động quân đội đến đàn áp công nhân. có thể thấy rõ. Phó Giám đốc “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” Ni-con-đớt nói toạc ra rằng: “Chúng ta phải phá hoại sự ổn định của Liên Xô và các nước vệ tinh. thì sẽ bị bắt. tác động đến một bộ phận có tư tưởng dao động ở trong nước. nếu biết được luật này chắc sẽ có nhận thức mới về tự do ngôn luận ở Mỹ. Chúng ta phải nhóm lên ngọn lửa chủ nghĩa dân tộc. chia rẽ nội bộ Đảng và chia rẽ Đảng với nhân dân bằng những thủ đoạn tinh vi. ấn phẩm phản động từ nước ngoài gửi về. Cả ba đài phát thanh đều xác định nhiệm vụ của mình là lật đổ chính quyền các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô. trọng điểm trước mắt là các vấn đề về nhân quyền. trong đó phát bằng tiếng Nga hằng ngày 24 tiếng đồng hồ. Từ đó. Chẳng hạn. thực hiện giới nghiêm.. Các thế lực thù địch và phản động ở nước ngoài tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá chúng ta. từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” (tháng 121987). kích động tinh thần tôn giáo sau bức màn sắt hoạt động trở lại”. khinh thường chính thể Mỹ. “dân chủ”.“Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” là đài phát thanh đối ngoại lớn nhất của Mỹ. Mũi nhọn thâm độc của chúng là tiến công vào chủ nghĩa Mác . xảo quyệt. xuất bản ở Việt Nam Các thế lực thù địch điên cuồng thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam.”. ngược lại. ở Mỹ ngôn luận không có tự do tuyệt đối. vào chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. làm chệch hướng con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 32 . phạm vi. thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc thực hiện “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực báo chí. hội họp.Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. “Đài Châu Âu tự do” và “Đài Tự do” chủ yếu là kích động thính giả Liên Xô và Đông Âu. “đả đảo Nữ hoàng” hoặc tuyên truyền bạo lực cách mạng. đại thần. chúng kích động một số người ở trong nước viết sách. trong đó quy định rõ: “những ngôn luận. cái gọi là “tự do ngôn luận” chỉ là một thứ giả hiệu. thậm chí có thể thóa mạ cả thủ tướng. Về cái gọi là “tự do ngôn luận”. “Đài Châu Âu tự do” chuyên phát vào Đông Âu và các nước cộng hòa ven bờ biển Ban-tích thuộc Liên Xô. lập hội. còn giữ lại rất nhiều điều kiện bảo lưu. Âm mưu. mà bị hạn chế bởi những điều kiện: thời gian. gây sự xô xát giữa Chính phủ và nhân dân các nước đó... tự do và kinh tế thị trường phương Tây. Hiến pháp Mỹ thậm chí còn quy định nghị viện không được đưa ra luật pháp hạn chế tự do ngôn luận. quy định không được tự do ngôn luận có tính chất tượng trưng như miệt thị Quốc kỳ. hoặc kích động nhân dân. Nghị viện Mỹ đưa ra “Luật Trấn áp bạo động phản loạn”. Đặc biệt. Trong hiến pháp của các nước tư bản đều ghi công dân có quyền tự do ngôn luận. phát bằng ngôn ngữ của 6 nước châu Âu. Tổng thống Mỹ Ri-gân cho rằng: “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” là “lực lượng phi quân sự to lớn. hải lục không quân Mỹ. địa điểm. tài liệu và lợi dụng một số diễn đàn để tuyên truyền cho các quan điểm sai trái về “tự do”. sách báo lăng mạ. Nước Mỹ có nhiều hạn chế đối với tự do ngôn luận. xuất bản. là sức mạnh nhen lên ngọn lửa trong đêm tối của xã hội cộng sản". Đây thật sự là công cụ của các thế lực thù địch và phản động nhằm chống Đảng. tuyên truyền cho chủ trương của mình. nói thế nào cũng được. dẫn đến bạo loạn. “nhân quyền” tư sản.văn hoá. Đáng chú ý. Những người cho rằng ở nước Mỹ có tự do tuyệt đối. các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực. mọi người có thể công khai diễn thuyết trong trường hợp nhất định. dân chủ. nâng số đài phát thanh có chương trình tiếng Việt ở nước ngoài lên 37 đài. báo.. và cùng với hàng trăm tờ báo của các tổ chức phản động của người Việt ở nước ngoài. từ đầu năm 1997 đến nay. đều bị nghiêm trị”.. xé thẻ quân dịch.. tranh luận các vấn đề của nước mình và những vấn đề chung cùng quan tâm.. ở Anh. tình hình nước Mỹ. kinh phí hoàn toàn do Chính phủ Mỹ cung cấp. “tự do báo chí” của phương Tây Ở phương Tây. Nhà nước và nhân dân ta. mỗi tuần phát 627 giờ. Chúng ta phải tìm hết cách đóng một cái chêm vào giữa các nhà lãnh đạo các nước trong phe cộng sản làm cho họ bất mãn với nhau. “Đài Tự do” chuyên phát vào Liên Xô bằng tiếng Nga và 11 ngôn ngữ các dân tộc ít người ở Liên Xô. nhưng nếu có người hô “đả đảo Chính phủ nước Anh”. Cùng với việc phát tán các tài liệu. nhất là trên mặt trận tư tưởng . Nhưng trong hiến pháp của các nước đó. nghi ngờ lẫn nhau. “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ” tập trung giới thiệu chính sách và tình hình xã hội nước Mỹ... Ví dụ. Mỹ lập thêm “Đài Châu Á tự do”. Không phải như một số người nghĩ là ở đây muốn nói gì. không được tự do ngôn luận dẫn đến tổn hại trật tự công cộng. Họ có sự phân công giữa ba đài phát thanh.

Thấy được các âm mưu. Đây là công cụ quan trọng để củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa. phức tạp. khoa học và nghiệp vụ. tính nhân dân. khắc phục các biểu hiện thương mại hóa. thủ đoạn thâm độc đó. trọng điểm của chiến lược “diễn biến hoà bình” mà các thế lực phản động quốc tế tiến hành đối với các nước xã hội chủ nghĩa là trên lĩnh vực hình thái ý thức. “nhân quyền”. chính trị và tinh thần trong nhân dân. lệch lạc khác. báo chí. là vấn đề có ý nghĩa nguyên tắc lớn lao. xa rời tôn chỉ. góp phần làm lành mạnh xã hội. nhất là lợi dụng các tiến bộ kỹ thuật như mạng in-tơ-nét để đưa các ấn phẩm như sách. tính chân thật.nghệ thuật trong việc tuyên truyền. đường lối. mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội. Phương hướng. quan liêu. xuất bản cần quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng đối với lĩnh vực này: . góp phần tăng cường sự đoàn kết. bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc. lãng phí. Chúng mưu toan làm cho chúng ta từ bỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa. xuất bản tuyên truyền một cách chính xác đường lối. chủ trương. thù địch. khuyến khích việc sáng tác các tác phẩm phản ánh mặt trái của đời sống xã hội. xuất bản. có trách nhiệm hình thành dư luận xã hội lành mạnh. Cần phải hiểu rằng. xuất bản trong đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực hình thái ý thức giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản còn lâu dài. coi đó là khuyết điểm chung của cả bộ máy. thông qua đó tăng cường quan hệ giữa Đảng và quần chúng. thiếu niên chúng ta. Đặc biệt. truyên truyền trên báo chí. tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc ngăn chặn “diễn biến hòa bình”. Nhiệm vụ hàng đầu của báo chí. chính sách của Đảng và Nhà nước. kiến thức rộng. nhiệm vụ của báo chí. Không ngừng nâng cao chất lượng chính trị. Đảng vô sản từ trước tới nay vẫn coi sự nghiệp báo chí là vũ khí tuyên truyền rất lợi hại. V. phải “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”. phẩm chất đạo đức trong sáng. từng bước hiện đại hóa. Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng vai trò. lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực. . văn học . điện 33 . Báo chí. có lúc rất quyết liệt. dân chủ. đảng viên thoái hoá biến chất. xuất bản là hết sức coi trọng công tác tuyên truyền. mời đi thăm quan. xuất bản. Để làm tốt vai trò.Lê-nin. mục đích và các biểu hiện tiêu cực. nhiệm vụ của các hoạt động báo chí. luôn gắn bó với thực tiễn đất nước. Chúng dùng những chiêu bài như “dân chủ”. xuất bản.Tiếp tục phát triển sự nghiệp báo chí. tư tưởng Hồ Chí Minh. xuất bản của Đảng cần phải tuyên truyền một cách vô điều kiện đường lối. góp phần củng cố sự ổn định chính trị của đất nước. cổ vũ toàn diện và kiên định. phương châm và quan điểm chính trị của Đảng. thiếu niên. xuất bản là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. xa rời con đường xã hội chủ nghĩa. xuất bản phải tuân theo định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước. cán bộ và thanh. phê phán các quan điểm sai trái.Chúng tìm mọi cách tác động đội ngũ những người làm báo. Chủ đề trung tâm của hoạt động báo chí. trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ cao. tính chiến đấu cao. văn hóa. chính sách của Đảng. tăng cường công tác thông tin. những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Đó là điều không thể xem nhẹ trong công tác Đảng. có bản lĩnh chính trị vững vàng. hướng dẫn dư luận. nước mạnh. thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa. Nhà nước. phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. luôn luôn đi đầu trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác . nhất trí về tư tưởng. trước hết. đấu tranh chống các luận điệu thù địch. nhiệm vụ của mình trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. các hình thức văn hóa. Lê-nin chỉ rõ: “Không có báo chí thì không thể tiến hành tuyên truyền.Người hoạt động báo chí. Ngoài ra. khoét sâu những khuyết điểm của một số cán bộ. xã hội công bằng. tính chiến đấu và tính đa dạng. Bên cạnh đó. Trước tình hình đó.I. chúng còn lợi dụng các kẽ hở trong quản lý. nghệ thuật. “tự do”. . hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu. Trong thông tin. phải kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”. Tìm mọi cách tài trợ bằng hình thức các giải thưởng. tham gia đấu tranh chống tham nhũng. Kiên quyết đấu tranh. chống đối chế độ. Tích cực biểu dương nhân tố mới. tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. đi đôi với quản lý tốt. giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp.Phải bảo đảm tính tư tưởng. . văn minh. xuất bản. băng đĩa độc hại vào Việt Nam nhằm dần từng bước làm tha hóa về tư tưởng đối với thanh. cũng như quan niệm về giá trị để cám dỗ quần chúng nhân dân. quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. các văn nghệ sĩ. mua chuộc một số người có tư tưởng dao động.Hoạt động báo chí. giao lưu ở nước ngoài đối với những người có các tác phẩm chống đối chế độ.

Thực hiện chính sách đổi mới. làm biến chất dần nền văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam. việc thực hiện được hay không chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn của chúng. 34 . Phải quan tâm đến việc tuyên truyền nhằm xây dựng nền tảng tinh thần của con người và xã hội. đồng thời cần chú ý tiến hành giáo dục. thuần phong mỹ tục. Không thể căn cứ vào quy luật giá trị để lãnh đạo việc sản xuất các sản phẩm tinh thần. khắc phục tâm lý tự ti dân tộc. đội quân chủ lực và tiên phong là đội ngũ phóng viên. quan tâm xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc. sắc bén. phê phán lối sống buông thả./. văn nghệ sĩ. góp phần xây dựng con người Việt Nam có lòng yêu nước. tạo ra sự hiểu biết với quan điểm. Chúng ta cần làm cho dư luận xã hội tiến bộ giành được địa vị chủ đạo. có nhân. mục đích trong hoạt động báo chí. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thiết thực. chính.ảnh. nắm vững chủ nghĩa Mác Lê-nin. Nếu bản thân chúng ta vững vàng. Cảnh tỉnh để mọi người hiểu sản phẩm văn hóa tinh thần của chủ nghĩa xã hội không được thị trường hóa. phấn đấu làm sao cho sản phẩm báo chí.. định hướng hệ giá trị. sân khấu. có văn hóa. tích cực bồi dưỡng tinh thần tập thể.. Hình thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội mới phù hợp với bản sắc dân tộc và yêu cầu của thời đại. có kỷ luật. Đối với những dư luận phản động. đặc biệt là thanh niên hiểu và nhận rõ tình hình đất nước. có tính thuyết phục cao trong toàn xã hội. Báo chí. Làm tốt việc giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc rằng: Trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế. phân định rõ địch . coi thường các giá trị nhân văn. . ngăn chặn xu hướng lai căng. xuất bản phải là sản phẩm có chất lượng chính trị. dũng. văn hóa độc hại sẽ tràn ngập xã hội. vai trò của báo chí. vong bản. thủ đoạn “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng . yêu chủ nghĩa xã hội. “nhân quyền” tư sản. Rõ ràng. hợp tác văn hóa. chú trọng giáo dục truyền thống. xuất bản là một mặt trận trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước.ta. xuất bản là cực kỳ quan trọng. phương tiện nghe nhìn hiện đại để truyền bá quan điểm “tự do”. quán triệt sâu sắc đường lối. pha tạp về văn hóa. tâm lý vọng ngoại. trí. để làm giàu có thêm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. phải luôn luôn quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. báo chí. lãnh đạo cơ quan chủ quản là một việc rất quan trọng và cấp bách. Khắc phục xu hướng thương mại hóa.Lê-nin. Để chống “diễn biến hoà bình”. xa rời tôn chỉ. sai lầm. sùng bái đồng tiền. quyết không cho phép tự do lan tràn. các văn nghệ sĩ. Giáo dục. tuyên truyền đối ngoại để mở rộng giao lưu văn hóa với nước ngoài. liêm. đặc biệt là thủ đoạn sử dụng thế mạnh về thông tin đại chúng. truyền bá hệ tư tưởng Mác . chúng ta cần kiên quyết phê phán. hiện đại hóa. chúng ta phải không ngừng nâng cao cảnh giác. bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên. giữ vững phương hướng đúng đắn trong chỉ đạo dư luận. đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá của nhân loại. xuất bản. góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” hết sức thâm độc và nham hiểm của kẻ thù. ủng hộ Việt Nam trong quá trình đổi mới. ra sức tuyên truyền tư tưởng tiên tiến cộng sản chủ nghĩa.. tuyên truyền nguyên tắc lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích Nhà nước và những phẩm chất của người cộng sản: cần. hiểu đúng quy luật khách quan của sự phát triển xã hội. cố gắng làm cho nó chuyển sang hướng đúng. chất lượng khoa học và chất lượng văn hóa cao. Nếu làm khác đi. chí công vô tư. Điều đó tạo thành dư luận lớn mạnh có lợi cho việc bồi dưỡng một thế hệ người mới: có lý tưởng. kiệm. Lực lượng nòng cốt. tư tưởng Hồ Chí Minh. bồi dưỡng. Báo chí.. bồi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ. biên tập viên.văn hoá của các thế lực thù địch. dẫn dắt những dư luận lạc hậu. nghề nghiệp. những hình thức quần chúng dễ tiếp thu và phương pháp thuyết phục thích hợp với từng đối tượng. lập trường rõ ràng. đào tạo. chắc chắn có thể đẩy lùi được nguy cơ “diễn biến hoà bình”. xuất bản cần ra sức tuyên truyền tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. “dân chủ”. nâng cao trình độ tư tưởng. sâu rộng. Làm tốt công tác thông tin. cũng là bộ phận hợp thành quan trọng của công tác tuyên truyền. chủ trương. hiểu rõ các âm mưu. biên tập viên. xuất bản cũng phải ra sức tuyên truyền tinh thần yêu nước. Tăng cường giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa cho quần chúng nhân dân. quan điểm của Đảng. thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa. khiến cho họ. bất chấp đạo lý. tăng cường giao lưu. Trong cuộc đấu tranh này. giới thiệu văn hoá dân tộc Việt Nam để nhân dân thế giới hiểu Việt Nam. có đạo đức.

Sinh viên là đối tượng trong các trung tâm giao lưu của xã hội. Về văn hoá. không ít sinh viên còn mơ hồ về chính trị. kích động của chúng một cách có hiệu quả. kiến thức chuyên sâu (khối kiến thức nghề nghiệp) trong trường đại học. tư tưởng đối với sinh viên của các thế lực thù địch vừa qua. các trường đại học. mê tín dị đoan trong sinh viên để thực hiện “DBHB” . về sống chung trong ký túc xá hoặc trọ học trong các gia đình xung quanh các trường đại học và cao đẳng. dễ bị lôi kéo. họ lại vừa mới tốt nghiệp phổ thông. đang phát triển mạnh mẽ về thể chất và tinh thần. nhằm mục tiêu chống phá cách mạng trong hiện tại và tương lai. họ vừa mới có cuộc sống tự lập. trí tuệ và tài năng của mình cho sự nghiệp CNH. có mong muốn vươn lên nắm băt các tri thức nhân loại để trong thời gian dài tự hoàn thiện mình về mọi mặt.. lôi kéo. sinh viên còn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức đảng. phản động vào trong sinh viên. sinh viên là đối tượng mà các thế lực thù địch thực hiện ''diễn biến hoà bình'' (“DBHB”).“DBHB” của địch thâm nhập vào tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên nhằm phá vỡ các tổ chức này. HĐH đất nước. Ngày nay. tự quản và tập thể. vừa ra khỏi sự quản lý. tập trung về các trung tãm kinh tế. .. lôi kéo sinh viên vào con đường lầm lạc chống Đảng. Họ xuất thân từ các giai tầng khác nhau của mọi miền đất nước. thiếu kinh nghiệm. của khoa và của nhà trường (trực tiếp là phòng công tác sinh viên). Ngoài ra..“DBHB” của địch còn thông qua các hội thảo quốc tế. hàng ngày sinh viên được tiếp thu tinh hoa nhân loại trên nhiều lĩnh vực: khối kiến thức khoa học đại cương. Họ sẽ đóng góp sức lực. sinh viên còn ít được bồi dưỡng.Sinh viên là lực lượng trẻ. tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên. đến các hội thảo khoa học. nhiều sinh viên còn học thêm ngoại ngữ.. với âm mưu thủ đoạn “DBHB” chúng đã len lỏi vào các ký túc xá sinh viên. sinh viên còn đang trong giai đoạn tìm kiếm tri thức để tự khẳng định mình. của các trường đại học. nếu không có sự định hướng họ dễ bị lệch lạc. Những hoạt động nhằm thực hiện âm mưu “DBHB” đối với sinh viên trong thời gian qua trên lĩnh vực chính trị tư tưởng là thường xuyên liên tục và bằng nhiều phương pháp tuyên truyền.. với mức thu nhập của gia đình rất khác nhau. mua chuộc. nhiều sinh viên đã phát hiện và đấu tranh trực diện đối với việc tuyên truyền.Đưa các ấn phẩm văn hoá đồi trụy. nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tư tưởng. Với đặc điểm và vai trò của sinh viên như đã nêu trên. trong trường đại học sinh viên chịu sự quản lý của lớp. đây là điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập. Tuy nhiên.. . cao đẳng trong và ngoài nước được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin mới. cao đẳng và trên các hệ thống truyền thông. Tuy nhiên. giàu ước mơ hoài bão. Ngoài ra. nên dễ dao động. Những âm mưu và thủ đoạn thực hiện “DBHB” trong sinh viên trong những năm vừa qua là: . tiên phong. giảng đường.“DBHB” của địch đối với sinh viên thông qua các chương trình học bổng. do đó phần lớn họ ít hay nhiều còn mơ hồ về chính trị. chống lại nhân dân Việt Nam. các thành phố và thị xã để sống và học tập. lập trường tư tưởng còn chưa vững vàng. Về chính trị. Họ rất nhanh nhạy trong việc tiếp thu các thông tin mới trong khoa học. trên Internet. sẽ bị các thế lực thù địch lôi kéo và băng hoại bằng “DBHB”. xuyên tạc. nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Về khoa học. cao đẳng cần 35 . kích động. kèm cặp chặt chẽ của thầy cô giáo ở nhà trường và bố mẹ. Về tổ chức. để phòng chống âm mưu “DBHB” trong sinh viên. Sinh viên là lực lượng tiêu biểu của tuổi trẻ.. cũng như những luồng tư tưởng mới trong xã hội. song khả năng phân tích và chọn lọc lại chưa cao.. Nhưng với sự nhanh nhạy và bản lĩnh vững vàng của mình. Từ thực tiễn hoạt động chống phá về chính trị. đi làm gia sư. Nghĩa là. . làm cơ sở cho những vụ gây rối trật tự an ninh trong đời sống sinh viên và trong xã hội.Lợi dụng tín ngưỡng. lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật quan trọng trong tương lai của đất nước. vi tính. thông qua các hệ thống truyền thông.

Vì vậy. có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh. chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên. song điều quan trọng là phương pháp giảng dạy các môn học đó sao cho có hiệu quả. tích cực. Thời lượng của các môn học này đã hợp lý. súc tích về lý luận.Tăng cường cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hoá. từ đó họ phải kiên định với con đướng CNXH mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra. Những công việc cần làm ngay là: . để trong bất kỳ tình huống nào ta cũng nắm bắt được đối tượng. nhưng phải tạo điều kiện để họ tự chống âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch là tốt nhất và hiệu quả cao nhất. nhiệm vụ của Ban Giám hiệu các trường đại học.Cải tạo điều kiện sinh hoạt trong các ký túc xá. Cần xây dựng lực lượng nòng cốt trong sinh viên. các môn học: Chính trị Mác-Lênin. sinh động. học phí. thiết thực. năng động. có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê cao.Có chế độ chính sách đầy đủ hợp lý và toàn diện về học bổng. chúng ta phải giáo dục cho mọi sinh viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng. Ba là. pháp luật của Đảng và Nhà nước cho sinh viên. . Ban Giám hiệu các trường đại học. cao đẳng càng nặng nề hơn trong việc chăm lo đời sống vật chất.. Muốn làm được điều đó. Hai là. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên trong các trường đại học. Nhà nước và chế độ XHCN cho sinh viênl đồng thời phê phán những quan điểm. với nhiều biện pháp. khách quan. tư tưởng sai trái. cao đẳng phải xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng.Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm: thư viện để thu hút sinh viên vào học tập và nghiên cứu khoa học nhiều hơn nữa. xây dựng lực lượng nòng cốt trong sinh viên. Phòng chống âm mưu “DBHB” về chính trị tư tưởng đối với sinh viên có nhiều lực lượng tham gia. chủ trương đường lối chính sách. có uy tín và tích cực trong công tác Đoàn.Lênin. dân tộc có quan hệ chặt chẽ với chế độ XHCN. Bằng nhiều hình thức. cần giảng ngắn gọn. nghiên cứu khoa học. Nếu chúng ta làm tốt công tác giáo dục cho sinh viên. gần gũi quần chúng. tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trao đổi để nhận thức tri thức khoa học cả về lý luận và thực tiễn. thướng xuyên giáo dục chính trị tư tưởng để sinh viên tự xác định cho mình về vị trí. họ là những sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. cao đẳng cần tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần cho tổ chức Đoàn và Hội Sinh viên của trường hoạt động. có trình độ chuyên môn cao. nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên trong các nhà trường. có ý chí vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập. thế giới quan và đạo đức cộng sản: các giá trị truyền thống dân tộc. . thể thao hợp lý và đúng định hướng chính trị của Đảng và Nhà nước. theo bản sắc văn hoá đân tộc. vai trò và nhiệm vụ của mình. giảm tới mức tối thiểu việc đóng góp của sinh viên. thì kẻ thù dù có nham hiểm và thâm độc đến đâu cũng thất bại trong âm mưu “DBHB” về mặt chính trị tư tưởng đối với sinh viên. đất nước. làm cho sinh viên thấm nhuần quan điểm: Đảng. để đề ra biện 36 . tư tưởng Hồ Chí Minh. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là những môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của bậc đại học và cao đẳng. Chúng ta phải thừa nhận rằng. Tư tưởng Hồ Chí Minh. .thực hiện tốt các giải pháp sau: Một là. tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác. Theo chúng tôi.. âm mưu và biện pháp “DBHB” của chúng. Bốn là. tinh thần cho sinh viên. lệ phí. Nội dung hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên phải phong phú. mục tiêu là giáo dục cho sinh viên sống và làm việc theo pháp luật. tăng cường thời lượng thảo luận. công tác Hội và gần gũi với quần chúng. lệch lạc và làm rõ âm mưu thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch để sinh viên có biện pháp phòng ngừa. Giáo dục nâng cao nhân sinh quan. đây là kẽ hở để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “DBHB” trong sinh viên. Hiện nay. lý tưởng. niềm tin vào Đảng. giản dị. đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên hiện nay vẫn còn nhiều thiếu thốn.

có năng suất cao đáp ứng cho nhu cầu CNH.Ngay từ khi còn thực hiện cuộc Chiến tranh lạnh. Năm là. Điều đó không phải do chúng ta gán ghép hay suy diễn mà thể hiện rõ trong các âm mưu chiến lược của chủ nghĩa đế quốc từ những năm 50 của thế kỷ XX. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm tới giáo dục và đào tạo. song đã có những bước tiến và dấu hiệu mới. phát triển và tiến bộ xã hội đang diễn ra sôi động. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình. chủ nghĩa tư bản. Sự lãnh đạo của Đảng. các thế lực thù địch tiếp tục chống phá. các nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. lật đổ. HĐH đất nước trong hiện tại và tương lai. Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ. đã đạt được sự ổn định và có bước phát triển. Chiến lược "phản ứng linh hoạt" với chính sách "mũi tên và cành ô liu" những năm 60. nhưng một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa vẫn kiên định mục tiêu. chiến lược "diễn biến hòa bình" được coi là biện pháp hữu hiệu hàng đầu. hợp tác và phát triển. là bạn. lý tưởng. quản lý của Nhà nước với các trường đại học. là cơ sở để các trường đại học. đấu tranh giai cấp. toàn diện trên nhiều lĩnh vực.. cao đẳng. ý chí cách mạng. hợp tác bình đẳng. đa phương hóa. hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay diễn ra trong bối cảnh và tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc. nhiều nước xã hội chủ nghĩa bắt đầu lâm vào khủng hoảng. đã từng góp phần trực tiếp làm sụp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu những năm trước đây và đang tìm mọi cách tiếp tục hòng làm lung lay dẫn tới sụp đổ các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay. Bước vào những năm 80 của thế kỷ XX. Trong bối cảnh và đặc điểm đó của tình hình quốc tế. Trong đó. quan trọng. và khi thực hiện đường lối cải cách. hòa bình. vì nó tạo ra nguồn nhân lực cao cấp. đẩy lùi nguy cơ chiến tranh. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. mà cả trong toàn bộ hoạt động thực tiễn của chúng ta trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. xung đột vũ trang. cải tổ sai lầm. đa dạng hóa quan hệ. Hai yêu cầu trên không tách rời và mâu thuẫn nhau. cùng có lợi với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị. phong trào cộng sản và cánh tả vẫn gặp nhiều khó khăn gay gắt. chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào. hoạt động can thiệp. Cuộc cách mạng XHCN do Đảng lãnh đạo là cuộc cách mạng sâu sắc. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. ráo riết chống các nước xã hội chủ nghĩa. chủ nghĩa đế quốc hoàn thiện chiến lược "diễn biến 37 . Lợi dụng cơ hội này.. song cuộc đấu tranh dân tộc. quan điểm đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp. tiến hành đổi mới. dân chủ. nhân dân thế giới đang đứng trước những vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận mệnh loài người. có kỷ luật. quản lý của Nhà nườc là những định hướng. chúng ta chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập. tiếp tục trụ vững và phát triển. tuy còn nhiều khó khăn.Công cuộc đổi mới. Xu thế lớn không thể đảo ngược là hòa bình. chạy đua vũ trang. đối đầu về quân sự. 2 . phòng chống “DBHB” trong giáo dục và đào tạo cũng là nhiệm vụ cấp bách và hàng đầu. Đảng ta đã khẳng định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”. Tuy nhiên. tìm mọi cách xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. độc lập dân tộc. tiếp tục diễn ra ngày càng phức tạp. mà xuyên thấm vào nhau không chỉ trong tư duy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. cải cách. dân chủ. tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên. công nhân quốc tế và cánh tả đang có nhiều nỗ lực vượt qua thử thách để dần từng bước khôi phục. Trong điều kiện và đặc điểm đó. đánh bại chiến lược “DBHB” của các thế lực thù địch đối với nước ta. Phong trào cộng sản. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của các mạng Việt Nam.xã hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. mất cảnh giác với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuất hiện khá phổ biến ở các nước Đông Âu và Liên Xô thời kỳ này đã lấn át tư tưởng.. Tư tưởng hòa bình chủ nghĩa. tự chủ.pháp phòng chống hiệu quả nhất. Trong khi đó. chiến lược "răn đe thực tế" với chính sách "cây gậy và củ cà rốt" những năm 70 của chủ nghĩa đế quốc.. hiện đại hóa. hợp tác và phát triển. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã sử dụng các biện pháp "diễn biến hòa bình" hỗ trợ cho phương thức vũ trang chống các nước xã hội chủ nghĩa. đẩy mạnh công nghiệp hóa. chiến tranh cục bộ. nổi lên hàng đầu là giữ gìn hòa bình. đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. cao đẳng thực hiện nhiệm vụ giáo dục-đào tạo đội ngũ cán bộ tương lai của đất nước có trình độ khoa học. sau những năm điều chỉnh. ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản ngày càng mở rộng trong lòng các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. trong đó. . giành được những thành tựu mới. xung đột sắc tộc. nhanh chóng khắc phục nguy cơ tụt hậu. do sai lầm kéo dài về nhiều phương diện. kiên quyết và tỉnh táo đấu tranh làm thất bại âm mưu. tôn giáo. độc lập dân tộc. vì vậy. đồng thời đề cao cảnh giác. đã được triển khai liên tục. chống khủng bố. từ đó. có kỹ thuật. càng dẫn tới khủng hoảng trầm trọng hơn. khủng bố.

mục tiêu phải đạt tới là tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương và coi đó là khâu đột phá của chiến lược "diễn biến hòa bình". khuyết điểm của Đảng. tự chủ. Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và chân thành cảm ơn các nước. mục đích trên của chiến lược "diễn biến hòa bình". Về bản chất. so với các chiến lược và mục tiêu trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Đến năm 1989. họ vẫn tiến hành một cuộc chiến tranh. Luận điệu được sử dụng thường xuyên là đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo là "độc tài". đòi đa nguyên. đòi thực hiện nhân quyền và dân chủ kiểu tư sản.Thời gian qua. "nhân quyền". Năm là. xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. dẫn tới biến chất cả một xã hội. làm suy yếu. tìm mọi cách nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định các mục tiêu cơ bản sau: Một là. xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Nhận rõ bản chất. vì vậy. Trong tình hình và thời cơ mới. thổi phồng sai lầm. chuyển hóa văn hóa. nhưng như họ đã từng tuyên bố. vì thế phải thay thế bằng chế độ chính trị đa đảng! Từ đó. đạo đức để chia rẽ. Điều đó có nghĩa là mục đích cuối cùng của chiến lược "diễn biến hòa bình" là xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa. phản bội về chính trị hoặc thoái hóa về phẩm chất. tiến tới chi phối. bạo loạn lật đổ đánh đòn quyết định làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở các nước này. các tổ chức quốc tế đã 38 . Các nhà lý luận của chiến lược "diễn biến hòa bình" cho rằng. phá hoại Đảng từ bên trong" (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng). khống chế kinh tế. "phi chính trị hóa" để vô hiệu hóa quân đội và công an. Thủ đoạn thường xuyên được sử dụng là lợi dụng. đa đảng nhằm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. chủ nghĩa đế quốc đã dùng các thủ đoạn "diễn biến hòa bình". đặc biệt là chính trị. 1990. "nội ứng" cho việc thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình". có nghĩa là. từ đó làm biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và tha hóa con người. Thủ đoạn họ thường dùng là xuyên tạc lịch sử. Như vậy. Đảng. Bốn là. "không đánh mà thắng" hoặc "một cuộc cách mạng nhung". chệch hướng phát triển của nền kinh tế. thực chất là những phần tử chống chủ nghĩa xã hội. "tôn giáo" để gây mâu thuẫn nội bộ. đó là "một cuộc chiến tranh không có khói súng". làm suy yếu. cơ hội chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. văn hóa và xã hội. chiến lược này chỉ thay đổi phương thức và thủ đoạn. Hai là. gây mất ổn định về chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. phủ nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản. coi đó là chiến lược cơ bản để giành thắng lợi cuối cùng.hòa bình". phủ nhận thành tựu cách mạng. Những mục tiêu cơ bản trên có quan hệ chặt chẽ với nhau và nếu để cho các thế lực thù địch thực hiện được thì điều không tránh khỏi là họ sẽ đạt mục đích cuối cùng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm chống đến cùng chủ nghĩa xã hội là không thay đổi. đạo đức. xóa bỏ chủ nghĩa Mác . Sáu là. khi nội tình các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô đã bộc lộ toàn diện sự khủng hoảng trên tất cả các lĩnh vực. "cách mạng sắc màu". đòi phi chính trị hóa bộ máy nhà nước. về bản chất sâu xa. kích động những vấn đề "dân chủ". Họ lợi dụng những kẻ cơ hội. tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu. tranh thủ sức mạnh thời đại để phát triển đất nước. đó là "chiến thắng không cần chiến tranh". thực hiện đa nguyên chính trị. "dân tộc". lũng đoạn. Nhà nước và nhân dân ta đã vạch trần: "thế lực chống chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc luôn chĩa mũi nhọn vào Đảng. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại. 3 . đa đảng đối lập trong các nước xã hội chủ nghĩa. Đảng. rõ ràng là "diễn biến hòa bình" và cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" thực chất là một cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong giai đoạn mới. là "bóp nghẹt dân chủ". Các thế lực thù địch bỏ ra nhiều công sức và cả tiền bạc để lôi kéo. đưa các mối quan hệ quốc tế phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở giữ vững độc lập. kinh tế. phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ lôi kéo một bộ phận quần chúng vào các cuộc bạo loạn chính trị. dùng họ làm "cơ sở". Ba là. Để đạt được điều đó.Lê-nin để thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản trong các nước xã hội chủ nghĩa. phát huy tối đa nội lực và bản sắc dân tộc. tập hợp "những người bất đồng chính kiến". lối sống xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo và các giá trị phương Tây.

toàn vẹn lãnh thổ. kinh tế làm mũi nhọn. ngoại giao làm hậu thuẫn. tâm lý của xã hội. xung đột trong đời sống tinh thần. chính trị. thống nhất. Trên lĩnh vực tư tưởng. sự tiếp tục tồn tại và phát triển của một nước xã hội chủ nghĩa và của một Đảng Cộng sản cầm quyền ở Đông Nam á làm cho các lực lượng chống cộng. thù địch thay đổi phương thức. vững bước tiến lên trong một thế giới đầy biến động phức tạp và khó lường. tư tưởng Hồ Chí Minh. tiến tới thực hiện "đa nguyên chính trị". "tôn giáo". hợp tác trong sáng. phản động coi Việt Nam là một trong những trọng điểm để chống phá. Các thế lực thù địch. đảng viên và quần chúng để nhằm tạo ra sự phân hóa.có sự phối hợp.kinh tế và địa . "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị được các thế lực thù địch coi là trận tuyến hàng đầu trong chống phá ta. các thế lực phản động. dùng "diễn biến hòa bình" kết hợp bạo loạn lật đổ để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.. lấy chính trị. chủ nghĩa đế quốc. tình cảm. thù địch tìm mọi cách thực hiện âm mưu này hòng "phá vỡ thế đồng nhất một khối của Đảng Cộng sản Việt Nam" và "làm cho phân tán chế độ cộng sản Việt Nam thành nhiều trào lưu đối kháng nhau" như tuyên bố đầy tham vọng và ảo tưởng của một số kẻ phản động là người Việt sống lưu vong. viện trợ. 39 . gây bạo loạn lật đổ. hữu khuynh. định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước ta. Đánh phá vào chủ nghĩa Mác . trong cán bộ. hội nhập. không thay đổi.Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. hợp tác. dân tộc ta. để chống phá. hỗ trợ. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống chủ nghĩa xã hội.Lê-nin áp dụng máy móc. đồng thời quảng cáo cho mô hình "xã hội dân chủ" và khả năng đi theo "con đường thứ ba" phi xã hội chủ nghĩa. đột phá để thực hiện ý đồ chiến lược làm chuyển hóa từ bên trong và bên trên của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta.. ngọn cờ đầu tiên của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Trong cuốn sách "1999 . không chút mơ hồ rằng. các thế lực thù địch. chủ quyền. phủ định nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác . kích động các khuynh hướng cơ hội. thực chất là gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng Việt Nam. các hoạt động mậu dịch. tạo ra một "khoảng trống tư tưởng" trong cán bộ. dao động. trong quan hệ quốc tế.chiến thắng không cần chiến tranh". tư tưởng làm hàng đầu.Lê-nin. đó là âm mưu cơ bản. lợi dụng các quan hệ quốc tế. giao lưu. thủ đoạn. tư tưởng Hồ Chí Minh để nhằm phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng ta và của xã hội ta. Ních-xơn đã xác định "Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất. sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã. Không khuất phục được nhân dân ta bằng vũ lực. ngày càng có hiệu quả với Đảng. thù địch tìm mọi cách để chống phá hòng làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thời gian qua. Chúng còn vu cáo Đảng ta đã "đem chủ nghĩa Mác . Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt. chống phá. "dân tộc". an ninh. đối lập. địa . thù địch. "nhân quyền" làm ngòi nổ kết hợp với răn đe. văn hóa. quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng". đảng viên và nhân dân ta. phản động tập trung phản kích. gượng ép vào Việt Nam". Về mặt địa lý. Việt Nam có một vị trí hết sức quan trọng về địa . mà ngược lại. phản động tập trung mọi cố gắng để chứng minh sự "lỗi thời" của chủ nghĩa Mác Lê-nin. các thế lực phản động. chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. đã đổi mới thành công. xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội. quốc phòng.chính trị. Chúng nuôi dưỡng. vào nội bộ ta. thực hiện "không đánh mà thắng". phân liệt. "đi dưới hai làn đạn". bạo lực vì thất bại trong các cuộc chiến tranh xâm lược từ năm 1945 đến năm 1975. Để thực hiện âm mưu trên.Lê-nin.. tư tưởng.quân sự. hành động can thiệp vào công việc nội bộ. Đây là hoạt động mũi nhọn. làm tan rã Đảng Cộng sản Việt Nam. Khẳng định nhất quán điều đó không hề mâu thuẫn với thái độ của chúng ta là chủ động ngăn chặn. tư tưởng. phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác . Cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" nằm trong nhiệm vụ lớn trên đây. thay đổi mục tiêu. đối ngoại nhằm chuyển hóa dần từ bên trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Điều đó đã làm thất vọng các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội và với đất nước. Phải nhận rõ. toàn bộ vũ khí của chúng ta. đất nước ta đã không sụp đổ theo. các thế lực thù địch đã và đang chống phá Việt Nam toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế. phản ánh bản chất chống chủ nghĩa xã hội của các thế lực phản động. Âm mưu đó được thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể. "đa đảng đối lập". xâm phạm độc lập. Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở khu vực Đông Nam á. Nhà nước và nhân dân ta. giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu. an ninh quốc gia và ổn định chính trị của nước ta. lâu dài. từ đó tạo điều kiện thuận lợi du nhập hệ tư tưởng tư sản vào quần chúng. Do vị trí đó..

. vị kỷ. tìm cách làm suy yếu. tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác . sự khẳng định đó không trái với một nhận định. đua đòi. Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống Việt Nam. đưa nền kinh tế nước nhà phát triển chệch định hướng xã hội chủ nghĩa lại nằm trong âm mưu lâu dài của chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế đối với nước ta của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình". Để phá hoại an ninh quốc gia. xuyên tạc lịch sử. sách báo. điều hành được nền kinh tế cũng là một ý đồ được các thế lực thù địch tìm nhiều cách để thực hiện trong thời gian qua. lối sống của một bộ phận cư dân mạng. trên mạng in-tơ-net.. làm cho văn hóa của chúng ta đi chệch mục tiêu. Cũng có những thế lực. Nhà nước không kiểm soát. Đặc biệt. không phải chủ nghĩa xã hội" và "không có ảnh hưởng của tư tưởng Mác .an ninh và lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu trọng yếu phải tập trung làm suy yếu và phá hoại. nhân quyền. phá hoại. Thông qua các hoạt động đầu tư.an ninh và đối với lực lượng vũ trang.. để thực hiện mưu đồ đen tối của chúng. đầu tư. Sự hợp tác kinh tế bình đẳng. cùng có lợi của nhiều nước và nhiều tổ chức kinh tế quốc tế đã tạo thuận lợi và thời cơ cho sự phát triển kinh tế Việt Nam những năm qua. lôi kéo. các thế lực phản động đã đồng thời sử dụng một nhóm kẻ phản động người Việt Nam ở nước ngoài móc nối với các tổ chức phản động trong nước. lối sống do rơi vào cạm bẫy kinh tế của các thế lực phản động. Hiện nay. kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo. tình cảm. thông qua các hoạt động kinh tế . bị tha hóa dẫn tới biến chất về chính trị. đồi trụy vào nước ta. kích thích các tệ nạn xã hội phát triển. Phát triển kinh tế tư nhân như là một trong những động lực của nền kinh tế là cần thiết và đúng đắn.. Đảng. viện trợ. bịa đặt. chúng còn dựng chuyện bôi nhọ thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách trắng trợn. đảng viên. làm tha hóa một bộ phận cán bộ. "Phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang là mục tiêu lâu dài. đặc biệt trong những "thời điểm nóng" và bất ngờ. suy thoái về đạo đức. thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người. Cũng có một số cán bộ đã bị mua chuộc.. làm biến đổi dần cơ sở kinh tế . hưởng lạc. tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. văn hóa tốt đẹp của dân tộc. tờ rơi. xuyên suốt mà các thế lực thù địch tập trung phá hoại bằng nhiều thủ đoạn hết sức đa dạng. Cần phải khẳng định rõ ràng điều đó. phá hoại ổn định chính trị đất nước. để đặt ra những điều kiện ràng buộc về chính trị. đặc biệt là thế hệ trẻ. nhằm tạo ra một thế hệ mất gốc. thích ăn chơi. ý định đen tối. Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác đó. bạo loạn. liên kết. dân tộc. lẫn lộn giữa công và tội. không làm tròn vai trò lực lượng nòng cốt trong đấu tranh. cùng với các âm mưu. kể cả gây sức ép chính trị.Các thế lực thù địch còn tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. vụ lợi. độc hại để nhiều người có thể truy cập. hạ bệ thần tượng và các nhân vật lịch sử. làm cho kinh tế Việt Nam lệ thuộc dần vào các trung tâm kinh tế quốc tế. dân chủ để gây rối. hỗ trợ.Lê-nin. văn hóa. lý tưởng yêu nước và chủ nghĩa xã hội. Thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế nước ta theo hướng tư bản chủ nghĩa. đạo đức. Lợi dụng những vấn đề nhạy cảm làm ngòi nổ. trắng trợn vu cáo. lợi dụng các hoạt động kinh tế để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" một cách mềm dẻo. văn hóa tư sản vào nước ta. để từng bước làm chệch định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. đồng thời là một sự thật rằng.Lê-nin". Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lĩnh vực quốc phòng . từng bước can thiệp nội bộ và tạo sự chuyển hóa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. bí mật và thâm độc nhằm làm cho lực lượng vũ trang xa rời mục tiêu. vẫn có những mưu đồ. Gần đây. các thế lực thù địch tìm mọi cách du nhập lối sống. liên doanh. các thế lực thù địch ra sức nêu vấn đề tôn giáo. thủ đoạn trên. thực dụng. êm thấm nhưng rất thâm độc và nguy hiểm. qua đó tác động rất xấu đến nhận thức. giữa người cách mạng và kẻ phản dân. tài trợ. phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phản tuyên truyền. mất phương hướng. thúc đẩy kinh tế tư bản tư nhân phát triển và cố tình phủ định. các thế lực thù địch xác định lĩnh vực quốc phòng . băng nhạc có nội dung phản động. Một số vụ việc xảy ra trong thời gian qua thể hiện rất rõ các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề tôn giáo. là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Nhưng lợi dụng chủ trương đó để thực hiện ý đồ chỉ chú trọng đầu tư. lý tưởng cách mạng. thù địch. chúng đưa nhiều thông tin sai lệch.hợp tác. làm xói mòn nền tảng và các giá trị đạo đức. cố tình cho rằng "con đường Bác Hồ đã chọn là con đường dân tộc. phủ nhận thành tựu cách mạng nhằm đổi trắng thay đen. nhân quyền. làm mất dần vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.. liên kết. các lực lượng phản động bên trong và bên ngoài phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa một số lượng lớn tài liệu. liên doanh. vô liêm sỉ. Song.. kích động các đối 40 .. Tham vọng ngông cuồng mà đầy ảo tưởng của họ là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối. băng hình. vô hiệu hóa. dân tộc.xã hội của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hiện nay. tạo dựng các "nguyên cớ" trong các lĩnh vực này để gây rối.

Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. Ngăn chặn. thực hiện mục tiêu cao cả "dân giàu. chế độ xã hội chủ nghĩa.tượng cực đoan. nước mạnh. văn hóa tinh thần lành mạnh. trong chiến tranh bảo vệ và giải phóng Tổ quốc trước đây phải được phát huy cao độ và phát triển trong cuộc đấu tranh mới này. rõ ràng rằng. các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với nước ta. không có khói lửa. Đảng và Nhà nước không thể phạm sai lầm về đường lối. mọi ngành. kiên quyết và tỉnh táo chống các khuynh hướng bảo thủ. từ trước.Thực tiễn đã chỉ ra rằng. cần tạo nên sức mạnh vô địch bằng cách phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước. tổ chức thực hiện một cách kiên trì. đạo đức. công bằng. Dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới. đường lối có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước. Giành thắng lợi trong chống "diễn biến hòa bình". xã hội dân chủ. Trong cuộc đấu tranh này. là phương châm đúng đắn. tự chuyển hóa. kinh tế. đảng viên và toàn thể nhân dân góp ý. nghi ngờ cho rằng. kiên quyết chống là quan trọng. tư tưởng. đồng thời phải chủ động tiến công từ trong "trứng nước". Đó là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". kết hợp giữa tuyên truyền theo kiểu "rỉ tai". đồng thời coi việc chủ động. của chế độ xã hội chủ nghĩa. xã hội tốt đẹp. chống bạo loạn. chỉ đạo và tổ chức đấu tranh. chủ quyền quốc gia. Do đó. lật đổ là quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng và Nhà nước ta. thủ đoạn "diễn biến hòa bình". Đó là hai mặt quan hệ chặt chẽ với nhau bảo đảm cho thắng lợi của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình". tự diễn biến" từ đó lẩn tránh. ý đồ. tinh vi và lâu dài trên mọi lĩnh vực chính trị. tâm lý chiến với việc sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật ngày càng hiện đại. kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống". làm thất bại các âm mưu. văn minh". trong hoạt động thực tiễn.. Mọi cấp. thiếu chủ động đấu tranh phòng ngừa. song rất quyết liệt. Kinh nghiệm thực tiễn chỉ ra rằng. đã được thực tiễn kiểm nghiệm thời gian qua. mọi tổ chức và mỗi người dân cần đề cao cảnh giác. Kinh tế đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cần quán triệt sâu sắc. toàn quân và của cả dân tộc ta nhằm bảo vệ độc lập dân tộc. thông qua sẽ là quan điểm. an ninh quốc gia. phòng ngừa với chủ động tiến công. trì trệ. toàn dân. xã hội. nơi nào. chống phá chính quyền. lấy xây vững mạnh là chính. nếu lơ là. thời gian qua. của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. đẩy lùi. vấn đề có ý nghĩa quyết định là xác định đường lối đúng trong chiến lược phát triển đất nước trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. Các phương tiện sử dụng của kẻ thù rất đa dạng. có trách nhiệm tham gia tự nguyện. giữ được bản sắc văn hóa dân tộc và giữ được chế độ xã hội chủ nghĩa. không tích cực. đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" hiện nay và những năm sắp tới ở nước ta là một hình thái mới của cuộc đấu tranh giai cấp. Tách rời hay đối lập hai nội dung đó sẽ dẫn tới sai lầm trong nhận thức. lối sống. Hai là. trong bất cứ hoàn cảnh nào. đe dọa an ninh quốc gia. bổ sung và được Đại hội thảo luận. phản động đội lốt tôn giáo. Đảng và Nhà nước ta khẳng định. ngăn chặn. chính trị ổn định. văn hóa. tổ chức 41 . kết hợp tạo sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên với bạo loạn. mất cảnh giác. tinh vi và ngày càng phức tạp. Cần nhận thức dứt khoát. kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn. từ bên trên. chủ quyền quốc gia và của chế độ bị đe dọa trực tiếp. đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao là điều kiện bảo đảm vững chắc làm thất bại các mưu đồ và thủ đoạn thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với nước ta của các thế lực thù địch. Thực tiễn những năm qua đã chứng minh rằng. Để thực hiện tư tưởng chỉ đạo trên. cần quán triệt các phương châm cơ bản sau: Một là. cuộc đấu tranh này không chỉ có ý nghĩa về mặt giai cấp mà còn có ý nghĩa sâu sắc về mặt dân tộc. phức tạp. tổ chức hoạt động bạo loạn. lật đổ. phòng ngừa từ xa. dân tộc nhằm phát triển lực lượng. đấu tranh dân tộc gay go. Kẻ thù âm mưu chống phá ngầm từ bên trong. thủ đoạn của các thế lực thù địch thì sự tồn tại của dân tộc. lật đổ khi có thời cơ để xóa bỏ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. cả khuynh hướng hữu khuynh và tả khuynh. Kết hợp chặt chẽ đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. chúng ta mới có thể giữ vững được độc lập dân tộc. quan hệ quốc tế mở rộng. có hiệu quả để nhân lên sức mạnh chung của toàn dân tộc mạnh hơn hẳn sức mạnh chống phá của các thế lực thù địch. Đảng thổi phồng nguy cơ "diễn biến hòa bình. chủ quyền quốc gia. Quan điểm "sức mạnh tổng hợp" đã được thực hiện thành công trong đấu tranh cách mạng. chỉ đạo sát sao. coi cuộc đấu tranh này là nhiệm vụ chung.. 4 . khoa học và quyết liệt những nội dung trong các văn kiện trên. toàn vẹn lãnh thổ. Đây là cuộc đấu tranh không có chiến tuyến. của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. sau khi được cán bộ. tích cực. súng đạn. của toàn Đảng. từ nơi xuất phát của các âm mưu.

nhân dân làm chủ". từ đó xây dựng được những văn kiện có giá trị quyết định trong chiến lược phát triển đất nước thời kỳ mới. làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài. cơ sở. phương thức. chỉnh đốn Đảng với những yêu cầu và phương thức mới. định hướng quan trọng của Đảng ta. đơn vị nào làm được điều đó sẽ tạo nên sức mạnh vững chắc. thiện chí. làm rõ hơn nữa. đạo đức lối sống. Triển khai cuộc đấu tranh trên lĩnh vực lý luận giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong nhiệm vụ chống chiến lược "diễn biến hòa bình" hiện nay.Lê-nin. Chúng ta lắng nghe. ngăn chặn sự suy thoái về chính trị. Và đó sẽ là sức mạnh to lớn của toàn Đảng. Đó là thái độ cầu thị thực sự của Đảng ta. đảng viên và nhân dân thấu hiểu và kiên định mục tiêu cao cả trên. khoa học. quyền làm chủ. Một loạt những vấn đề lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng đang được toàn dân nghiên cứu. Đồng thời. có tình. còn nhiều việc phải làm để hiện thực hóa yêu cầu thực hành dân chủ trong Đảng và phương châm "dân biết. cần triển khai đồng bộ. nêu cao tinh thần độc lập. dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch tác động từ bên ngoài sẽ không có kết quả. coi giữ vững bên trong. sức chiến đấu. tự chủ. kiên trì và tỉnh táo giữ vững bên trong. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động. tổng hợp. con đường và lẽ sống của nhân dân ta. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu của cách mạng. cơ hội chính trị có tham vọng phủ định. bảo đảm cho việc thực hiện nguyên tắc cao nhất là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân trên cơ sở Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý. Chúng ta đã làm được nhiều việc lớn. của cả dân tộc ta. các tổ chức quần chúng. nâng cao sức thuyết phục. Cần kiên trì làm cho toàn thể cán bộ. Nhà nước quản lý. sáng tạo để xây dựng mục tiêu. xác định nội dung. thủ đoạn của các thế lực thù địch. tiếp nhận có chọn lọc tất cả những tìm tòi khoa học về những vấn đề lý luận quan trọng phục vụ cho sự nghiệp đổi mới. góp ý kiến. những âm mưu. hiệu quả cao. chắt lọc. cố tình phủ định. đồng thời làm thất bại tác động chuyển hóa từ bên ngoài là thường xuyên và quan trọng. dân kiểm tra". Cần chú trọng tính đặc thù trong từng lĩnh vực để lựa chọn. tự chuyển hóa". phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu. tư tưởng.xã hội. chiến lược cách mạng. đồng thời là động lực bảo đảm thắng lợi của cách mạng. quyết định đường lối. kinh tế. văn hóa. từ đó cảnh giác đấu tranh với các âm mưu. Thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa. cụ thể hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo. Nhân tố quyết định. thảo luận. điểm yếu để thực hiện âm mưu đen tối "diễn biến hòa bình". các thế lực thù địch không tìm được "kẽ hở". Ba là. có tác dụng tích cực. nội dung và giải pháp đặc biệt quan trọng mà Đảng cần tiếp tục triển khai là tiến hành cuộc vận động xây dựng. Từ những định hướng trên. quốc phòng. Đây là cơ hội lớn để Đảng ta lắng nghe. có ý nghĩa quyết định. không được biến nó thành thủ pháp. hiện đại hóa. xuyên tạc những quan điểm cốt lõi. để tạo ra sự "tự diễn biến. dân bàn. Nghiên cứu. tất cả các cấp. Chúng ta phải dựa vững chắc trên nền tảng chủ nghĩa Mác . sẽ bị vô hiệu hóa. công nghiệp hóa. lý luận. của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình".nào. xóa bỏ mục tiêu đó. trong lĩnh vực rất hệ trọng này. có tính nguyên tắc mà Đảng ta đã tổng kết từ thực tiễn cách mạng. uy tín của Đảng. tranh luận dân chủ. Làm được điều này. cần kiên quyết chỉ đạo việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng về vấn đề dân chủ. đặc biệt từ thực tiễn đổi mới 25 năm qua. triển khai đấu tranh có lý. Đó là một bài học thực tiễn sâu sắc được đúc kết trong thời gian qua. đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng toàn diện của hệ thống đó. Chúng ta cần tập hợp trí tuệ của cả dân tộc. trao đổi. của công cuộc đổi mới. an ninh. dân làm. Cuộc vận động mang ý nghĩa cực kỳ sâu sắc này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực lãnh đạo. thành hình thức. là nguyện vọng. tư tưởng. kiện toàn hệ thống chính trị. Thời gian tới. có kế hoạch xây dựng lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia đấu tranh. ngoại giao. sự cảm hóa và tính khoa học trong đấu tranh trên từng lĩnh vực cụ thể. nghiên cứu lý luận để tiếp tục đổi mới là chủ trương. toàn dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu. chúng ta cũng kiên quyết phản bác những quan điểm phản động. Tổng kết thực tiễn. đặc biệt sau Đại hội XI của Đảng. lãng phí đang có 42 . các ngành. từ Trung ương đến địa phương. phòng chống căn bệnh quan liêu. Cần đặc biệt quan tâm. song phải thừa nhận rằng. thù dịch ở vào một thời điểm rất quan trọng hiện nay đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng sắp tới.. phù hợp với thời kỳ mới. tham nhũng. tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng Việt Nam. tâm huyết để đi tới thống nhất và đồng thuận cao trên những vấn đề lý luận hệ trọng nhất của sự nghiệp cách mạng thời kỳ mới.. hội nhập quốc tế để phát triển đất nước và chấn hưng dân tộc. phương pháp đấu tranh thích hợp. thường xuyên cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên tất cả các lĩnh vực cụ thể: Chính trị. quyền phản biện của nhân dân và các tổ chức chính trị .

Trước hết cần khắc phục chậm thông tin. tránh để tin đồn lan truyền mà không có sự giải thích. Loại này dễ bị người đọc loại bỏ. kinh tế. Tuy nhiên. nhận diện loại thông tin đó để cảnh báo cho đông đảo công chúng. xuyên tạc. những người có nhận thức mơ hồ về con đường tất yếu của cách mạng nước ta và những người trẻ tuổi thiếu độ chín trong nhận thức chính trị nhưng thừa sự bồng bột trong hành động…. Thông tin phản tuyên truyền. chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. trên dưới một lòng vì sự nghiệp xây dựng./. Việc nhận diện loại thông tin phản tuyên truyền. xuyên tạc có nhiều cấp độ. truyền bá loại thông tin phản tuyên truyền. Cần sử dụng triệt để kênh thông tin của người phát ngôn các bộ. bôi nhọ lãnh tụ một cách thô thiển. giúp họ dễ dàng nhận biết bản chất của vấn đề. dẫn dụ đối tượng tới mục tiêu mà chúng luôn muốn nhắm tới là đòi thay đổi chế độ (theo hướng đa nguyên. tự do tán phát trên mạng Internet có thể gây hoang mang cho một bộ phận công chúng. những hiện tượng nhỏ lẻ. vì lợi ích của đất nước và xã hội. gây những phản ứng trái chiều hay sự suy diễn bất lợi. nhiều hình thức. văn hóa…. quy trình chế tác ra các loại thông tin phản tuyên truyền. có thể lung lạc niềm tin của số đông công chúng vào sự lãnh đạo của Đảng. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. những kẻ bất mãn với chế độ. Chúng thường nhằm vào những phần tử được coi là trí thức. CHỦ ĐỘNG PHẢN BÁC THÔNG TIN XUYÊN TẠC Trên mạng Internet hiện nay có nhiều thông tin được xếp vào loại "thông tin rác”. thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá Đảng ta. làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự đồng thuận tư tưởng trong xã hội và gây khó khăn lớn cho chính công tác tư tưởng. niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng và sự tồn vong của chế độ. xã hội. nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng là câu trả lời đầy sức thuyết phục chống lại âm mưu. cơ hội chính trị thực hiện một cách tinh vi. thay đổi đường lối chính trị. Trước những sự việc. loại thông tin này đã từng khiến không ít những trí thức trong và ngoài nước. một mặt giúp người dân nâng cao nhận thức khi tiếp nhận thông tin để họ tự mình không mắc phải những cạm bẫy trên xa lộ thông tin. lập luận chặt chẽ. Xây dựng Đảng trong sạch. trong đó phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng. Loại thông tin này hết sức nguy hiểm. phải trái một cách tâm phục khẩu phục. bị động trong thông tin. kếp hợp nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn. uy tín của Đảng trong lòng nhân dân. đa đảng). hiện tượng mới nảy sinh. những người tự coi mình là "sĩ phu”. xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực chính trị. từng bước ngăn chặn chiến thuật gây nhiễu loạn thông tin. ngộ nhận về lòng yêu nước mà tiếp tay cho kẻ xấu hủy hoại tương lai của đất nước. củng cố niềm tin. với những bài viết mang tính thuyết phục. xã hội. Cách diễn đạt cũng cần được đổi mới phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận thông tin. Báo chí và các cơ quan chức năng làm công tác thông tin. của dân tộc và của chính bản thân và gia đình mình. số trí thức này. các tổ chức chính trị. ngành. phát tán ra toàn xã hội Để ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các loại thông tin này. phức tạp.Chính sự chuẩn bị công phu và bài bản như vậy. để phân biệt đúng sai. mặt khác cần thiết phải tìm ra nguồn gốc phát sinh. các tổ chức đoàn thể trong công tác thông tin và định hướng thông tin. xuyên tạc được các thế lực thù địch. xảo quyệt. Những thông tin xấu. một mặt. có tính định hướng. phá hoại sự đồng tâm nhất trí. nhất thiết phải cung cấp thông tin chính thức cho người dân một cách kịp thời. làm cho người đọc hoài nghi con đường phát triển của đất nước và mục tiêu cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. kinh tế. thù địch của những phần tử cơ hội chính trị. "vơ đũa cả nắm”. quan trọng hơn cả vẫn là cung cấp cho họ những thông tin đúng đắn. định hướng. giúp người dân suy nghĩ và hành động đúng. Đến lượt mình. phân tích. vì ai cũng cảm thấy hết sức khó chịu nếu vô tình đọc qua. Có loại chửi bới chế độ. sự quản lý điều hành của Nhà nước. Phần nhiều là những thông tin phản tuyên truyền. tùy theo trình độ mà chế tác ra các loại thông tin phản tuyên truyền khác. Qua đó. Có những bài viết "mượn gió bẻ măng”. 43 . suy diễn. chính xác. Nhưng cũng có không ít những bài được đầu tư chuẩn bị công phu nhằm tấn công trực diện vào mặt trận tư tưởng lý luận. để phổ biến kịp thời cho người dân những thông tin chính thức.cần được chuẩn bị công phu. xuyên tạc trên các lĩnh vực. cố tình gây hoang mang cho một bộ phận người đọc thông qua việc phóng đại. chúng ta vẫn phải kiên quyết vạch trần âm mưu chế tác. Chính phủ. phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Cần thấy rằng. vững mạnh.nguy cơ làm suy yếu uy tín của Đảng. tuyên truyền cần bằng nhiều kênh. mang tính chất mị dân. Chính phủ đã quy định cơ chế phát ngôn đối với các cơ quan nhà nước. xuyên tạc với ý đồ xấu những vụ việc có thật trong xã hội.

văn hó Diễn biến hòa bình” (DBHB) là một chiến lược phản cách mạng do các thế lực thù địch tiến hành nhằm thủ tiêu chế độ XHCN và chống phá các nước phát triển theo hướng tiến bộ bằng các biện pháp phi vũ trang. đẩy nhanh quá trình tư nhân hoá nền kinh tế. chống phá các nước XHCN. Để thực hiện chiến lược DBHB ở Việt Nam. hành pháp và tư pháp theo cơ chế “tam quyền phân lập”. thủ đoạn đó. Lúc đầu. DBHB ngày càng được chú ý phát triển thành một chiến lược chống cộng hoàn chỉnh. coi đó là khâu giữ vai trò quan trọng hàng đầu.. DBHB trở thành bộ phận quan trọng nhất trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng. Cùng với chống phá về chính trị. Việt Nam là một nước kiên trì đi theo con đường XHCN. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).Lê-nin. thúc đẩy “tự diễn biến”. ngân hàng. Giai đoạn đẩy mạnh thực hiện chiến lược DBHB.. các thế lực thù địch đã chọn lĩnh vực chính trị làm khâu đột phá. Ngân hàng thế giới (WB). chống phá độc lập dân tộc của các nước phát triển theo hướng tiến bộ (từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX đến nay): trên cơ sở điều chỉnh chiến lược toàn cầu. các thế lực thù địch chuyển hướng sang tiến hành “chiến lược can dự”. thúc đẩy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” nội bộ. Chúng sử dụng “mồi 44 . “tự chuyển hóa” về lập pháp. Song. nhằm chuyển hóa nền kinh tế Việt Nam theo con đường TBCN. lôi kéo “những người bất đồng chính kiến” hòng tạo dựng “ngọn cờ đối lập”. phù hợp với tình hình thực tiễn và xu hướng phát triển của thời đại. phủ nhận chủ nghĩa Mác . nên các thế lực thù địch tập trung chống phá hết sức quyết liệt. Chúng tập trung xây dựng lực lượng ngầm. mối quan hệ giữa các thiết chế quyền lực của Nhà nước XHCN. coi đó là mũi nhọn trong thực hiện chiến lược DBHB ở Việt Nam. đường lối chính trị của Đảng. hợp pháp hóa các tổ chức chính trị đối lập. tiền tệ quốc tế như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Chúng tìm cách công khai hóa. tuyên truyền cho tính ưu việt của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa (TBCN). gây rối loạn chính trị trong nước. Qua hơn nửa thế kỷ tồn tại. có vị trí quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á . Đến đầu những năm 60 của thế kỷ XX. chiến lược DBHB do các thế lực thù địch đề xuất và tổ chức thực hiện nhằm ngăn chặn. đầu tư phát triển. tư tưởng Hồ Chí Minh. thủ đoạn thực hiện chiến lược DBHB của các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay và tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu. Đó là những biện pháp thích cực làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị. Chúng xuyên tạc. chia rẽ nội bộ ta. cấm vận” (sau 30-4-1975) không thành công. chủ nghĩa thực dụng. các thiết chế thương mại. để gây sức ép. xúc tiến và trao đổi thương mại. Sự chống phá của các thế lực thù địch đối với hệ thống chính trị ở nước ta chủ yếu nhằm phủ nhận và loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng. tăng cường can thiệp vào các nước bằng các biện pháp cứng rắn.. chiến lược DBHB đã trải qua 3 giai đoạn chủ yếu: Giai đoạn hình thành. truyền bá chủ nghĩa tự do mới. khống chế các quốc gia. chúng lại lợi dụng “bình thường hoá quan hệ”. chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thực tế nhiều năm qua cho thấy.. bảo hiểm. Chúng xuyên tạc những quan điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa Mác . răn đe bằng quân sự là chủ yếu sang thực hiện DBHB để thủ tiêu hệ thống XHCN. tạo cớ can thiệp từ bên ngoài. tài chính. hình thành chế độ đa đảng đối lập. tiến hành “cách mạng màu” để xóa bỏ hoàn toàn CNXH. dân tộc ở những khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng trên thế giới.. bằng nhiều thủ đoạn thâm độc. chiến lược DBHB của các thế lực thù địch đã được triển khai thực hiện ở nước ta với nội dung toàn diện.. khảo nghiệm chiến lược DBHB để ngăn chặn CNXH (từ cuối những năm 50 đến giữa những năm 80 của thế kỷ XX): các thế lực thù địch tập trung ngăn chặn CNXH và chủ nghĩa cộng sản bằng biện pháp quân sự là chủ yếu. tín dụng. Từ thủ đoạn “bao vây. tiến hành “cách mạng màu” nhằm thủ tiêu hoàn toàn CNXH. điều kiện để khởi phát “cách mạng màu”. lấy “dân chủ”.khách quan và trang bị cho họ vốn kiến thức lý luận cơ bản. phủ nhận Cương lĩnh. tư tưởng xã hội . Chúng tập trung xuyên tạc. phê phán nguyên tắc tổ chức và hoạt động. là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng.Lê-nin. các thế lực thù địch đã tập trung phá hoại ta trên lĩnh vực kinh tế. sẵn sàng “đánh đòn phủ đầu”. chuẩn bị các yếu tố. tập hợp lực lượng chống đối. tìm cách tác động vào công tác tổ chức. “giành quyền tiến công trước”. thuế quan. Nhận thức đúng đắn về nội dung. đồng thời. tài trợ cho các hoạt động tuyên truyền chống chế độ. Giai đoạn thực hiện chiến lược DBHB để xóa bỏ CNXH (từ giữa những năm 80 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX): các thế lực thù địch có sự chuyển hướng trọng điểm từ kiềm chế.. tiếp tục đẩy mạnh thực hiện DBHB.dân chủ. cán bộ để phân hóa. Các thế lực thù địch tìm mọi cách tác động nhằm chuyển hóa hệ thống pháp luật kinh tế.. tư tưởng Hồ Chí Minh. lợi dụng các công cụ kinh tế như tài chính. được cập nhật liên tục. tiền tệ. “nhân quyền” làm chiêu bài để công kích thể chế chính trị của Việt Nam.Thái Bình Dương. chúng buộc phải chuyển sang gỡ bỏ cấm vận. tuyên truyền hệ tư tưởng tư sản. đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. xuyên tạc. chiến lược đó được mở rộng ra đối với các nước độc lập dân tộc phát triển theo hướng tiến bộ.

.giai cấp. đầu tư nước ngoài. phổ biến hệ giá trị. các vụ gây rối ở 42 Nhà Chung. như: ở Tây Nguyên năm 2001 và 2004. gây cơ sở và phá hoại từ bên trong. Chúng tập trung xuyên tạc. chính sách QP-AN của Nhà nước ta. nhân quyền theo kiểu phương Tây.xã hội của Đảng và Nhà nước ta. vai trò của sở hữu nhà nước.an ninh (QP-AN) là khâu then chốt. nhân quyền làm ngòi nổ. 178 Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) năm 2008. phương án xử trí trong các tình huống QP-AN. gắn với những đòi hỏi về cải thiện dân chủ. sâu”. đạo đức của xã hội tư sản phương Tây.v. ngoại giao là hỗ trợ”. gián điệp. Chúng lợi dụng mở cửa. huấn luyện để mua chuộc. chúng mua chuộc cán bộ.. Lợi dụng các mối quan hệ. sinh viên. Thực hiện phương châm “lấy chính trị làm đột phá. thông qua các chương trình đào tạo. hỗ trợ phát triển sở hữu tư nhân và khu vực kinh tế tư nhân. thông qua đó. thúc đẩy “tự chuyển hoá” trong đội ngũ trí thức. an toàn xã hội ở các địa bàn chiến lược. gây xung đột vũ trang để hỗ trợ cho lực lượng phản động bên trong tiến hành bạo loạn ở những địa bàn xung yếu. ly khai. phủ nhận đường lối. thực hiện răn đe quân sự từ bên ngoài. chia rẽ. Đại tá. Chúng tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền bá những quan điểm sai trái. phóng viên. Chúng hạ thấp. Chúng xuyên tạc. làm phai nhạt truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. kèm theo điều kiện chính trị. gây mâu thuẫn giữa Việt Nam với các nước láng giềng. Chúng sử dụng các tổ chức ngoại giao của chính phủ. tạo môi trường kinh tế có lợi cho chủ nghĩa tư bản (CNTB). kết hợp kích động bạo loạn lật đổ. điều tra bí mật QP-AN. văn hóa. Chúng tìm mọi cách “phi chính trị hóa” quân đội và công an. kết hợp nhiều thủ đoạn thâm độc để tiến hành DBHB. quan điểm của Đảng. gây mâu thuẫn trong nội bộ lực lượng vũ trang (LLVT). tại Khu bảo tồn chứng tích tội ác chiến tranh ở Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa (Quảng Bình) năm 2009 v. “tự chuyển hóa” bên trong nội bộ ta là chính. thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ ta. cho vay. dân chủ. bí mật quân sự.nhử” viện trợ. lôi kéo Việt Nam tham gia các liên minh quân sự.đào tạo của Nhà nước ta. khu vực và cộng đồng quốc tế. kích động bạo loạn lật đổ.. dân chủ. ngầm. sụp đổ chế độ. Chúng tổ chức các hoạt động tình báo. tăng cường trách nhiệm. tổ chức. dân tộc. Nhà nước với quân đội và công an. kinh tế là mũi nhọn. đặc biệt là khả năng phòng thủ đất nước.xã hội là khâu quan trọng. PGS. dựa vào lực lượng đối lập phản động trong nước. gây rối an ninh chính trị. chính sách xây dựng và phát triển văn hóa . đẩy mạnh đấu tranh phi vũ trang là chủ yếu. quan điểm QP-AN của Đảng. Lợi dụng giao lưu về giáo dục . tuyên truyền. Chúng lợi dụng những hạn chế. phủ nhận đường lối. phân tầng và phân hóa xã hội theo mô hình xã hội TBCN. nhằm xây dựng cơ sở xã hội của CNTB ở Việt Nam. tổ chức. phủ nhận vị trí. Nhìn tổng quát. tổ chức tập kích đường không vào những mục tiêu chiến lược của ta. tiếp xúc về QP-AN. chủ trương và chính sách đối ngoại của Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.. Chúng xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng. Nhận thức đầy đủ âm mưu.đào tạo. nhất là trong thế hệ trẻ. học sinh. giao lưu văn hóa để quảng bá. TS. sở hữu tập thể và thành phần kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể. thù địch. lĩnh vực đối ngoại là khâu hỗ trợ quan trọng. thủ đoạn thực hiện chiến lược DBHB của các thế lực thù địch trong tình hình mới là cơ sở để cán bộ. Chúng còn dùng tiền bạc. Các thế lực thù địch coi việc thúc đẩy DBHB trên lĩnh vực văn hóa . trình độ. không loại trừ khả năng tạo cớ tiến hành chiến tranh xâm lược khi thời cơ chín muồi. gây áp lực để làm tan rã. toàn diện. tổ chức ngoại giao nhân dân. trật tự. thúc đẩy “tự diễn biến”. “mềm. chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng. chiến sĩ trong LLVT và nhân dân thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác. trang bị của LLVT. ly khai.. các tổ chức phi chính phủ (NGO) để đòi Việt Nam thực hiện các giá trị tự do. chuẩn mực văn hóa. làm chuyển hóa nội bộ LLVT về nhân sự. chiến sĩ LLVT.đào tạo TBCN. Để thực hiện có 45 . phủ nhận đường lối. các thế lực thù địch sử dụng đa dạng các biện pháp. khả năng tác chiến của quân đội. Lợi dụng quá trình đổi mới về kinh tế. khi gặp tình huống và thời cơ thuận lợi chúng có thể tổ chức lực lượng phản ứng nhanh. QP-AN là then chốt. Các thế lực thù địch coi việc thực hiện DBHB trên lĩnh vực quốc phòng . chúng mưu toan chuyển hóa tư tưởng của giới trí thức. chủ trương. tôn giáo để kích động quần chúng biểu tình. khuyến khích cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo hướng tư nhân hóa. văn nghệ sĩ. làm tha hoá đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế trong bộ máy nhà nước ta. tuyên truyền. chủ trương và thành tựu giáo dục . biên chế. tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu. NGUYỄN XUÂN THÀNH xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh toàn diện nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta và một lần nữa tiếp tục được khẳng định tại Đại hội lần thứ XI. lôi kéo. chiến lược DBHB của các thế lực thù địch sử dụng phương thức tiến công tổng hợp.. tôn giáo. tuyên truyền cho tính ưu việt của hệ thống giáo dục . xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. tìm cách thâm nhập. sai lầm của chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách dân tộc. Chúng xuyên tạc. yếu kém. xã hội ở Việt Nam chúng tìm cách tác động hòng thúc đẩy biến đổi cơ cấu xã hội .

phức tạp. nhưng xung đột sắc tộc. thì nền QPTD phải không ngừng được xây dựng. kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH). khó lường. biến đổi khí hậu. an ninh năng lượng. chú trọng vùng sâu. hội nhập quốc tế sâu rộng. Do vậy. Trên cơ sở phân tích. hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. quy hoạch. xây dựng nền QPTD là một nhiệm vụ chiến lược cơ bản. Chừng nào hòa bình còn bị uy hiếp. củng cố nền QPTD luôn có liên quan mật thiết với đặc điểm. kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN. Mặt khác. trước những biến động của tình hình thế giới và trong nước. . Mặt khác. tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng. toàn dân. Thực tiễn cho thấy. an ninh lương thực. xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh (thành phố) vững mạnh. biên giới. cần nhận thức đầy đủ về bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước trong những năm tới. khu vực. trong nước. nắm chắc những nội dung cơ bản về nhiệm vụ xây dựng nền QPTD mà Đại hội XI đã xác định. đánh giá tình hình thế giới. tôn giáo. sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp”1. chiến tranh cục bộ. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI về xây dựng nền QPTD trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh CNH. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (sau đây gọi tắt là Báo cáo Chính trị) tại Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “Nước ta bước vào thời kỳ chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh. phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền QPTD vững chắc nhằm: tăng cường sức mạnh quốc phòng-an ninh (QP-AN) cả về tiềm lực và thế trận. yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và BVTQ trong từng thời kỳ. chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức để có chủ trương. lâu dài và là yêu cầu tất yếu của cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta. biển đảo. Hòa bình. phát triển để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đại hội XI của Đảng xác định.. cũng như cả thời kỳ quá độ đi lên CNXH. vùng xa. lật đổ. khủng bố vẫn diễn ra gay gắt. giải pháp xây dựng nền QPTD phù hợp với thực tiễn. cục diện thế giới đa cực đã 46 . xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong thực hiện Chiến lược BVTQ. quá trình xây dựng. các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống. HĐH. QP-AN với kinh tế trong từng chiến lược. Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính.hiệu quả nhiệm vụ đó trong thời gian tới. chúng ta cần quán triệt và nắm vững những nội dung cơ bản sau: Trước hết. chế độ XHCN còn bị đe dọa.. can thiệp. toàn quân phải quán triệt kỹ. Đây là vấn đề tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng nền QPTD vững chắc ở nước ta. yêu cầu bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong thời kỳ mới.

để xây dựng nền QPTD vững mạnh toàn diện. khó lường. nhiệm vụ xây dựng nền QPTD trong thời kỳ mới. Như vậy. sự cạnh tranh giữa các nước về kinh tế-thương mại. thị trường. chính trị. QP-AN. Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt"3. Những yếu tố đó tác động trực tiếp. chủ động đấu tranh. điều kiện bảo đảm cho xây dựng KT47 . Nhà nước và của toàn dân. Vì vậy. nhiều chiều đến xây dựng nền QPTD của nước ta. luôn quán triệt và nắm chắc mục tiêu. Nhà nước và của toàn dân. Đất nước ta vừa đứng trước thời cơ. toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. giữ vững hòa bình. đối ngoại. chủ quyền của các quốc gia. củng cố quốc phòng. Nhưng trước những yêu cầu. biện pháp xây dựng nền QPTD phù hợp với điều kiện. các mục tiêu. ổn định chính trị và an ninh quốc gia. chủ quyền. thống nhất. nhưng vẫn bị chi phối bởi các nước lớn. khả năng của đất nước và đáp ứng với yêu cầu. thách thức cả về kinh tế. trong đó Quân đội nhân dân. Từ những dự báo trên đây cho thấy. sự giành giật tài nguyên. Đại hội đã nhấn mạnh sự ổn định và phát triển bền vững về mọi mặt đời sống KT-XH là nền tảng để xây dựng nền QPTD vững chắc. bảo vệ Đảng. xác định các chủ trương. xu thế dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế sẽ tiếp tục phát triển. giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu. trật tự an toàn xã hội. Nghị quyết Đại hội XI tiếp tục khẳng định. sự nghiệp xây dựng và BVTQ của nhân dân ta trong thời gian tới cũng như thời kỳ quá độ lên CNXH sẽ diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến động phức tạp. đánh giá đúng đặc điểm tình hình của từng thời kỳ. nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. vận hội vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn.hình thành ngày càng rõ hơn và sẽ tác động lớn đến độc lập. tiếp tục đổi mới tư duy. thường xuyên của Đảng. nhân dân và chế độ XHCN. xã hội. Nhà nước. năng lượng. hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri thức. nhiệm vụ quốc phòng của nước ta trong thời gian tới cơ bản không thay đổi. Thực tiễn đã chứng minh. việc đổi mới tư duy về quốc phòng đã góp phần xây dựng nền QPTD của đất nước đạt được những thành tựu quan trọng. cần phải dựa trên cơ sở phân tích. làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”2. tăng cường sức mạnh QP-AN là cơ sở. ngược lại. “Tăng cường QP-AN là nhiệm vụ trọng yếu. toàn cầu hóa sẽ thúc đẩy cuộc cách mạng khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ. thường xuyên của Đảng. đó là: “Bảo vệ vững chắc độc lập. nguồn nhân lực…ngày càng gay gắt. Hai là. trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. vốn. văn hóa.

chính quy. chính sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp đánh thắng chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao của các thế lực thù địch. phát triển. Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng. chính sách phát triển KT-XH. đi đôi với xây dựng sự vững mạnh về chính trị. Ba là. để phát huy sức mạnh tổng hợp. Nghị quyết đã nhấn mạnh những vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc. cần phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng. bảo đảm cho các LLVT được trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước hiện đại"4. Để thực hiện nhiệm vụ đó. trình độ về mọi mặt. nâng cao năng lực. đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. từng bước hiện đại. an ninh. Như vậy. chúng ta không chỉ sử dụng kết hợp các lực lượng đã có. với Đảng. quy hoạch. đối ngoại mà còn quan hệ đến sự kết hợp giữa nhiều lĩnh vực. hoàn thiện các chiến lược QP-AN và hệ thống cơ chế. Nhiệm vụ QP-AN của đất nước thời gian tới đang đặt ra những yêu cầu mới cần được bổ sung. lực lượng dự bị động viên hùng hậu. nhằm từng bước bảo đảm vũ khí. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc. trong đó có biện pháp vũ trang. có sức chiến đấu cao. Nhà nước và nhân dân. trực tiếp về mọi mặt của Đảng. trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại cho các LLVT. LLQP phải gồm nhiều thành phần. Quá trình mở rộng quan hệ đối ngoại. dân quân tự vệ rộng khắp. LLQP là một lực lượng tổng hợp gồm cả LLVT và phi vũ trang thuộc nhiều 48 . có số lượng hợp lý. mà còn phải mở rộng hơn về nội hàm của tạo thế và tạo lực. Có thể thấy. quốc phòng ngày nay không chỉ nhằm đối phó với chiến tranh mà trước hết phải đấu tranh có hiệu quả với các tình huống quốc phòng trong thời bình. Mối quan hệ đó phải được kết hợp chặt chẽ trong từng chiến lược. nắm vững phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân làm nòng cốt trong lực lượng quốc phòng (LLQP). Điều đó không chỉ tác động đến mục tiêu bảo vệ của QP-AN. giữa nội lực với ngoại lực…Theo đó. kế hoạch. đó là: LLVT nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối. Trên cơ sở xác định phương hướng xây dựng LLVT nhân dân. Tuy nhiên. lực lượng và hoạt động đấu tranh bằng nhiều biện pháp. sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia sẽ ngày càng tăng. tinh nhuệ.XH phát triển nhanh và bền vững. nhiệm vụ và các biện pháp bảo vệ. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng khẳng định tiếp tục xây dựng LLVT nhân dân bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân: “Cách mạng. Để tăng cường sức mạnh quốc phòng. nghệ thuật quân sự. việc xuất hiện ngày càng nhiều hơn các yếu tố an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu sẽ quan hệ trực tiếp đến xác định mục tiêu.

Đây là tư duy mới về quốc phòng và quân sự. cần phải coi trọng xây dựng các lực lượng khác có liên quan mới tạo được sức mạnh tổng hợp của LLQP. xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. an ninh. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng đã xác định: "Xây dựng thế trận QP-AN. chính trị. Đảng ta luôn coi trọng xây dựng các KVPT tỉnh (thành phố) là một nhiệm vụ trọng 49 . nhiệm vụ quốc phòng của nước ta. lồng ghép hợp lý với dự án xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng. thế trận QPTD không chỉ có tổ chức bố trí LLVT mà còn phải kết hợp chặt chẽ với bố trí các lực lượng khác liên quan đến đấu tranh quốc phòng. việc xây dựng thế trận QPTD phải bảo đảm toàn diện. Vì vậy. nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và lý luận khoa học an ninh nhân dân. đối ngoại. từng khu vực. gắn kết chặt chẽ các lực lượng trong thế trận quốc phòng và kết hợp thế trận QPTD với các thế trận khác. khi nước ta tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác. về LLQP và LLVT. mà còn phải coi trọng gắn kết với thế trận đối ngoại. Từ tinh thần của Đại hội XI cho thấy. văn hóa. địa bàn. Đặc biệt. trong khi xây dựng LLVT nhân dân. kế hoạch. Xuất phát từ mục tiêu. Trong khi lợi ích của các doanh nghiệp luôn gắn với thị trường và lợi nhuận thì việc bố trí. Bốn là.Quán triệt chủ trương đó. việc tổ chức xây dựng thế trận QPTD trong thời gian tới cần tiếp tục vận dụng những quan điểm cơ bản của Đảng cho phù hợp với tình hình mới. xây dựng KVPT tỉnh (thành phố) vững mạnh. như quân sự. trong đó LLVT nhân dân làm nòng cốt. sắp xếp các cơ sở kinh tế gắn với yêu cầu QP-AN sẽ nảy sinh các mâu thuẫn giữa quyền lợi chung và riêng. Thế trận QPTD của nước ta được tổ chức xây dựng toàn diện trên mọi lĩnh vực. xã hội…. Phát triển đường lối. kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN. cần tập trung: Tăng cường sức mạnh QP-AN cả về tiềm lực và thế trận. đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả thời bình và thời chiến. nhưng trước tình hình mới. Từ các mối quan hệ như vậy nên LLVT nhân dân có vai trò nòng cốt trong LLQP. tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế thì các doanh nghiệp nước ngoài sẽ đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam. thế trận an ninh nhân dân vững chắc. cũng như thế trận quốc phòng và thế trận quân sự. chương trình phát triển KT-XH với phương án bảo vệ của QP-AN. từ địa phương cho đến toàn quốc.lĩnh vực có liên quan đến quốc phòng. Do vậy. Do vậy. kinh tế. khi tổ chức bố trí thế trận QPTD phải luôn kết hợp chặt chẽ giữa các quy hoạch. Bố trí thế trận QPTD ngày nay không những phải kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân. QP-AN với kinh tế”5.

thường xuyên. Trong xây dựng thế trận QPTD. Đại hội XI của Đảng đã xác định chủ trương. một lần nữa Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh phải xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc để BVTQ. đường lối của Đảng. Bởi. Đây là những định hướng cơ bản để chỉ đạo chung cho xây dựng nền QPTD đúng với quan điểm. HOÀNG XUÂN LÂM 50 . nắm chắc mục tiêu. đồng thời để khẳng định chân lý: được lòng dân là có tất cả và mất lòng dân là mất tất cả. TS. nhiệm vụ xây dựng nền QPTD.yếu. đường lối của Đại hội về xây dựng nền QPTD là cơ sở để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-AN. PGS. phương hướng phù hợp với yêu cầu xây dựng nền QPTD trong thời kỳ mới. Vì vậy. gắn kết chặt chẽ các lực lượng trong thế trận QPTD và kết hợp với các thế trận khác. cần phải nắm vững bối cảnh tình hình thế giới và trong nước. nắm vững phương hướng xây dựng LLVT nhân dân làm nòng cốt trong LLQP. Vận dụng các nội dung đó trong xây dựng nền QPTD phải trên cơ sở tiếp tục đổi mới tư duy về quốc phòng để phù hợp với đặc điểm tình hình. đó là những hạt nhân tạo thành nền tảng vững chắc cho thế trận QPTD của cả nước. Đây là một nhân tố quyết định sức mạnh của yếu tố chính trị-tinh thần và là sức mạnh căn bản của nền QPTD. Quán triệt sâu sắc chủ trương. góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. quan điểm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful