REVEAL MAP: Hiện bản đồ sáng PEPPERONI PIZZA: 1000 thịt COINAGE: 1000 vàng WOODSTOCK: 1000 gỗ QUARRY

: 1000 đá NO FOG: Bỏ sương mù STEROIDS: Xây nhanh KILLX: Giết người chơi X (X=1,2,3,4,...8) HOMERUN: Chiến thắng DIEDIEDIE: Đối phương chết hết RESIGN: Bạn chịu thua STORMBILLY: Robot bắn laze CONVERT THIS!: Pháp sư gọi sấm sét BIG MOMMA: Xe thể thao với vũ khí hạt nhân POW: Đứa bé trên xe 3 bánh với khẩu súng. POW BIG MAMA: như BIG MOMMA PHOTON MAN: Lính biệt kích với vũ khí nguyên tử BIGDADDY: Xe với vũ khí hạt nhân E=MC2: Robot bắn rocket BIG BERTHA: Pháo cẩu thần khỏe hơn ICBM: Ballistas (pháo cung) bắn xa 1000 range HOYOHOYO: Pháp sư nhanh hơn và khỏe hơn UPSIDFLINTMOBILE: Cung R (Chariot archers) đi siêu nhanh và bắn rất nhanh DARK RAIN: Cung A ( Composite Bow) biến thành cây BLACK RIDER: Ngựa C (Horses Archer) sau khi chết biến thành pháo cẩu MEDUSA: Nông dân chết thành ngựa C. Ngựa C chết thành pháo cao GRANTLINKSPENCE: Biến thú thành Animal Kings. GAIA: Điều khiển thú vật HARI KARI: Mọi thứ của bạn đều nổ tung FLYING DUTCHMAN: Thuyền Catapult có thể đi trên cạn KING ARTHUR: Biến đại bàng thành rồng JACK BE NIMBLE: Pháo cẩu bắn ra nông dân