Toán từ trang 2 đến trang 13

Tiếng Việt từ trang 14 đến trang 79

PHẦN 1: TOÁN
Bài 1- Tính giá trị biểu thức:
a) 72 : 9 + 75 x 2 – ( 31 – 19)
b) 16 x 2 + 5 x 16 + 16 x 3

Bài 2- Tìm y:
a) 40 : y – 2 = 3
b)54 : y + 3 = 12

Bài 3- Hãy viết thêm 3 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau:

a)

4, 8, 16, 32........

b)

1, 4, 9, 16, 25, ........

c)

1, 2, 3, 5. 8, ..........

d)

2, 6, 12, 20, 30,......

Bài 4 Bạn An có 56 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn An nhận
thấy 1/3 số
viên bi xanh bằng 1/4 số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu
viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

Bài 5: Biết

1
3

tấm vải đỏ dài bằng

1
4

tấm vải xanh, cả hai tấm vải

dài 84m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu m?

* BÀi 6: Có hai ngăn sách. Cô thư viện cho lớp 3A mượn

sách ở ngăn thứ nhất, cho lớp 3B mượn

1
5

1
3

số

số sách ở ngăn thứ hai.

Như vậy mỗi lớp đều được mượn 30 cuốn. Hỏi số sách còn lại ở
ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ở ngăn thứ nhất là bao nhiêu
cuốn?

* Bài 7: Trong vườn có 35 cây gồm vải, nhãn, hồng xiêm. Số cây
hồng xiêm bằng

1
7

số cây trong vườn. Số cây nhãn bằng

1
2

số cây

vải. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây?

*Bài 8: Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng
mẹ đã bán được một số cam và quýt, còn lại

1
5

số cam và

1
5

số quýt

để đến chiều bán nốt. Hỏi mẹ đã bán được bao nhiêu quả cam, bao
nhiêu quả quýt?

C©u 3: §Æt tÝnh råi tÝnh (3®iÓm)

a/ 420 + 137

b/ 784 - 356

c/ 253 -122

C©u 4 : T×m X (1®iÓm)
a/ X x 6 = 12

b/ X : 7 =8

C©u 6: Con h¸i ®îc 57 qu¶ quýt ,mÑ h¸i ®îc gÊp 6
lÇn sè qu¶ quýt cñ con .Hái mÑ h¸i ®îc bao nhiªu qu¶
quýt ? ( 2®iÓm)

1. (1®) TÝnh nhanh:

25 x 18 x 4 x 2

2. (2®) TÝnh:
a) 7 x 4 + 93

b) 7 x 7 + 84

c) 7 x 10 – 32

d) 7 x 7 – 29
3. (2®) T×m x :
a)

x:

c)

x

7 = 5 (d 2)

b) x : 7 = 7 (d 3)

x 8 + 25 = 81

d) 72 - x : 4 = 16

4. (2®) Viªn g¹ch men h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 3dm.
Chu vi viªn g¹ch men lµ bao nhiªu?
5. (3®) Mét cöa hµng c©y c¶nh cã 48 c©y quÊt. Sau
mét ngµy b¸n chØ cßn l¹i

1
6

sè c©y quÊt. Hái:

a) Cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu c©y quÊt?

Bạn Hoà nhận thấy 1/5 số viên bi xanh bằng 1/3 số viên bi đỏ.Hãy nêu quy luật viết số. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh? ( 4 điểm) ... rồi viết thêm 2 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau: ( 4 điểm) e) 1.. 3... 2. . .... h) 2. 6..Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. 20. 25. g) 1..... 16. 2. Bài 4.. 5. 16. f) 1... 12... 30.. 4..Tính giá trị biểu thức: ( 4 điểm) a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72) b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3 Bài 2.. 4...Tìm X: ( 4 điểm) a) 72 : X – 3 = 5 b) X + 3 x X < 3 Bài 3.... 8. 8.... 9..b) §· b¸n bao nhiªu c©y quÊt? Bài 1.

(2®) T×m x : a) x: c) x 7 = 5 (d 2) x 8 + 25 = 81 b) x : 7 = 7 (d 3) d) 72 .mÑ h¸i ®îc gÊp 6 lÇn sè qu¶ quýt cñ con . (2®) TÝnh: a) 7 x 4 + 93 b) 7 x 7 + 84 c) 7 x 10 – 32 d) 7 x 7 – 29 3.Hái mÑ h¸i ®îc bao nhiªu qu¶ quýt ? ( 2®iÓm) 1.Bài 5.356 c/ 253 -122 C©u 4 : T×m X (1®iÓm) a/ X x 6 = 12 b/ X : 7 =8 C©u 6: Con h¸i ®îc 57 qu¶ quýt .Hãy điền 5 chữ số lẻ vào các ô vuông ( mỗi ô điền 1 chữ số) để được phép tính đúng. (1®) TÝnh nhanh: 25 x 18 x 4 x 2 2. ( 4 điểm) C©u 3: §Æt tÝnh råi tÝnh (3®iÓm) a/ 420 + 137 b/ 784 .x : 4 = 16 .

Sau mét ngµy b¸n chØ cßn l¹i 1 6 sè c©y quÊt. B×nh. NÕu An cho B×nh 6 nh·n vë. B×nh l¹i cho Hoµ 4 nh·n vë th× . Chu vi viªn g¹ch men lµ bao nhiªu? 5. Bµi 2: TÝnh nhanh gi¸ trÞ biÓu thøc : a) 45 x 5 + 45 x 4 + 45 b) 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 +1 Bµi 3: T×m y Y x 5 + 45 = 100 48 : y = 5 (d 3) Bµi 4: An. Hoµ ®îc c« gi¸o cho mét sè nh·n vë. (3®) Mét cöa hµng c©y c¶nh cã 48 c©y quÊt. T×m sè An ®· nghÜ. (2®) Viªn g¹ch men h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 3dm.4. NÕu gÊp sè ®ã lªn 3 lÇn råi céng víi 15 th× ®îc 90.2011 M«n: To¸n líp 3 (60 phót kh«ng kÓ chÐp ®Ò) Bµi 1: An nghÜ mét sè. Hái: a) Cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu c©y quÊt? b) §· b¸n bao nhiªu c©y quÊt? §Ò kiÓm tra ®éi tuyÓn sè 1 .N¨m häc 2010 .

Hái 4 n¨m sau con bao nhiªu tuæi? (Tóm tắt và giải vào vở) Bài 8 : Câu 6: Con hái được 57 quả quýt . Bài giải ……………………………………… .Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả quýt ? ( 2điểm) Tóm tắt:……………………………………… ……………………………………… ………………………………………. Hái lóc ®Çu mçi b¹n cã mÊy nh·n vë? Bµi 5: Sè? 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x ? Bµi 6: HiÖu cña hai sè lµ 84. NÕu gi¶m sè trõ ®i 12 vµ t¨ng sè bÞ trõ lªn 12 ®¬n vÞ th× hiÖu míi lµ bao nhiªu? Bµi 7: N¨m nay bè 40 tuæi. Tuæi con b»ng 1/4 tuæi bè.mẹ hái được gấp 6 lần số quả quýt củ con .sè nh·n vë cña mçi b¹n ®Òu b»ng 12 c¸i. ……………………………………….

………………………………………. .……………………………………… ……………………………………….

45 Y = ( 48 .HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ.18 x 14 + 18 = 18 x ( 7 + 16 .15 ) : 3 = 25 Đáp số : 25 Bài 2/ (1. 5 điểm): Số nhãn vở của An là : 12 + 6 = 18 ( nhãn vở ) Số nhãn vở của Bình là : 12 .Lớp: 3 Năm học: 2009 – 2010 Bài 1/ (1điểm): Số An nghĩ là : ( 90 .4 = 8 ( nhãn vở ) Đáp số : 18 nhãn vở 10 nhãn vở 8 nhãn vở . CHO ĐIỂM KIỂM TRA HSG đợt I MÔN: TOÁN .5 điểm) a) 45 x 5 + 45 x 4 + 45 = 45 x ( 5 + 4 + 1 ) = 45 x 10 = 450 b) 18 x 7 + 18 x 16 .14 + 1) = 18 x 10 = 180 Tính đúng mỗi biểu thức được 0.3 ) : 5 Yx5 = 55 Y = 45 : 5 Y = 55 : 5 Y=9 Y = 11 Bài 4/ (1 .75 điểm Bài 3/ (2 điểm): Làm đúng mỗi câu 1 điểm Y x 5 +45 = 100 48 : Y = 5 ( dư 3 ) Yx5 = 100 .6 + 4 = 10 ( nhãn vở ) Số nhãn vở của Hoà là : 12 .

.. Vậy ta có số cách xếp các bạn là : 1 x 3 x 2 x 1 = 6 ( cách ) ( Chú ý: Điểm làm tròn là: 5... 5............75 điểm=6điểm) Trêng TiÓu häc TiÕn §Ò kiÓm tra chÊt lîng häc sinh Th¾ng giái N¨m häc 2010 .................................2011 M«n : to¸n ........ §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o ........ có 1 cách chọn bạn đứng hàng thứ tư .... có 2 cách chọn bạn đứng hàng thứ 3 ....................Bài 5/ (1 điểm): 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x ? => 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x 70 Bài 6/ (1 điểm) Hiệu mới là : 84 + 12 + 12 = 108 Bài 7/ ( 1 điểm ) Bốn năm sau con có số tuổi là : 40 : 4 + 4 = 14 ( tuổi ) Bài 8 / ( 1 điểm )Vì Hoa lúc nào cũng đứng đầu . ......25 điểm = 5 điểm .líp 3 Gi¸o viªn båi dìng: NguyÔn V¨n S¬n Hä vµ tªn : ..5điểm đến 5..Líp : ............... ta có 3 cách chọn bạn đứng hàng thứ 2 .....

141cm d) Sè Ba tr¨m chÝn m¬i mèt viÕt lµ : A.679 Bµi 2 (2. 300901 B. 3901 D. 371 b) Ch÷ sè 7 trong sè 768 cã gi¸ trÞ lµ : A. .5 ®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh.589 345 + 878 812 . 804 . Chu vi tam gi¸c ®ã lµ : A. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ : A. 235 Bµi 3. a) Sè liÒn sau cña 370 lµ: A. 768 c) Mét h×nh tam gi¸c cã sè ®o c¸c c¹nh lÇn lît lµ : 34cm . 240 . 370 D. 380 B. 391 ®) BiÓu thøc : 270 + 35 = + 65. (Lµm ra vë)(1. 369 D. 305 B.(Lµm ra vë) (2®iÓm) T×m y C. 73cm B. D. 7 B. 700 D.Bµi 1. 360 C. 45cm 82cm C.5®iÓm) Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng. 30091 C. 48cm vµ 59cm. 70 C.

(Lµm ra vë) (2®iÓm) B×nh cã mét tói kÑo. (1®iÓm) a) H×nh vÏ bªn cã . Hái lóc ®Çu B×nh cã tÊt bao nhiªu c¸i kÑo ? Bµi 5.y x 4 = 32 24 : 3 : y =2 Bµi 4..... B×nh chia ®Òu cho 4 b¹n mçi b¹n ®îc 6 c¸i th× B×nh cßn 7 c¸i.. .. h×nh tam gi¸c b) H×nh vÏ bªn cã .... h×nh tø gi¸c ..

ChÝnh t¶. §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc g¹ch ch©n trong c©u : D¸ng ngêi chÞ g¸i em thon th¶. III. (nghe-viÕt) ViÕt bµi “Chim chÝch b«ng” SGK TiÕng ViÖt 2-TËp IITrang 30. LuyÖn tõ vµ c©u. (Tõ ®Çu ®Õn nhanh vun vót. con g×) – lµm g× ? 2. TËp lµm v¨n.) II. 1.I. §Æt mét c©u theo mÉu : Ai (c¸i g×. . H·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n (Tõ 4 ®Õn 7 c©u) kÓ vÒ ngêi mµ em yªu quý.

TiÕng ViÖt 3. .gÊu ®i nhÆt qu¶ h¹t dÎ.mïa xu©n.c¶ nhµ gÊu kÐo nhau ®i bÎ m¨ng vµ uèng mËt ong.mïa thu.§Ò 1 Bµi 1: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh vÒ viÕt hoa c¸c c©u sau: C¶ nhµ gÊu ë trong rõng.

c©y cèi) ..®å vËt....…o sî .. . .lìi … iÒm .h¬ng th¬m ng¸t ong bím bay rén rµng Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng l hay n .…µng xãm . c¶i Bµi 5: G¹ch ch©n c¸c tõ chØ sù vËt trong ®o¹n v¨n sau.. - trÇu c.van …µi . con vËt .…µng tiªn Bµi 4: §iÒn vµo chç trèng vÇn ao hay au : .Bµi 2: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh vÒ viÕt hoa c¸c ch÷ ®Çu dßng th¬ sau cø mçi ®é thu sang hoa cóc l¹i në vµng ngoµi vên . . sËu - r.…¶i chuèi .chµo m..Ph©n lo¹i c¸c tõ chØ sù vËt t×m ®îc( chØ ngêi ...`.S.

Tr¨ng ¬i. Ph¹m §«ng Hng . Bµ em ë lµng quª Lng cßng nh dÊu hái. Theo §oµn Giái Bµi 6: G¹ch ch©n c¸c sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau trong c¸c c©u díi ®©y.C¸c sù vËt nµy(trong tõng cÆp so s¸nh ) cã ®iÓm g× gièng nhau? a.c©y chµ lµ . tõ ®©u ®Õn ? Hay biÓn xanh diÖu k× Tr¨ng trßn nh m¾t c¸ Ch¼ng bao giê chíp mi TrÇn §¨ng Khoa c.nãi chuyÖn kh«ng nghe ®îc n÷a.Chim ®Ëu chen nhau tr¾ng xo¸ trªn nh÷ng ®Çu c©y m¾m.c©y vÑt rông trôi gÇn hÕt l¸.Chim kªu vang ®éng . S¬ng tr¾ng viÒn quanh nói Nh mét chiÕc kh¨n b«ng Thanh Th¶o b.ThuyÒn chóng t«i chÌo ®i xa mµ h·y cßn thÊy chim ®Ëu tr¾ng xo¸ trªn nh÷ng cµnh c©y.

bµn ghÕ gç xoan ®µo næi v©n nh lôa.têng v«i tr¾ng.Em h·y nãi råi viÕt kho¶ng 6 – 8 c©u kÓ vÒ mét trong nh÷ng tÊm g¬ng anh hïng ®ã.Bµi 7: a.§Ò 2 Bµi 1: ViÕt hoa tªn riªng trong c¸c c©u sau : . TiÕng ViÖt 3.ngãi ®á nh nh÷ng c¸nh hoa lÊp lã trong c©y. c¸nh cöa xanh .nh÷ng m¶nh têng vµng . Nh×n tõ xa . t¸c gi¶ ®· so s¸nh hai sù vËt nµo víi nhau? Dùa vµo dÊu hiÖu chung nµo dÓ so s¸nh ? Trêng míi cña em x©y trªn nÒn ng«i trêng cò lîp l¸.võa bì ngì võa thÊy quen th©n . Trong ®o¹n v¨n díi ®©y . Theo Ng« Qu©n MiÖn Bµi 8: Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m lîc vµ trong sù nghiÖp thèng nhÊt Tæ Quèc ®· cã rÊt nhiÒu ®éi viªn thiÕu niªn anh hïng trë thµnh tÊm g¬ng s¸ng cho c¸c thÕ hÖ thiÕu nhi ViÖt Nam noi theo. Em thÊy tÊt c¶ ®Òu s¸ng lªn vµ th¬m tho trong n¾ng mïa thu.Em bíc vµo líp .

b.... a. Bµi 2:( Ph©n biÖt ¨n/ ¨ng) T×m tõ cã tiÕng chøa vÇn ¨n hoÆc ¨ng.....xèp lµ mét trong sè c¸c nhµ b¸c häc vÜ ®¹i cña níc nga..........kh....m«. ng· kh.......Tªn c©y tre cßn nhá.. cã nghÜa nh sau : . trÎ em........l«..... tr¬ng kh..... Bµi 4: Chän tõ ng÷ thÝch hîp trong c¸c tõ: ThiÕu nhi...Tªn m«n häc trong nhµ trêng . Bµi 3:( Ph©n biÖt uªch/uyu) §iÒn vµo chç trèng tiÕng cã vÇn uªch.quËn Hoµn KiÕm .S«ng von – ga n»m ë níc nga....... . .n«..... ..ki......tay khóc kh.... .. vÇn uyu ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: ....... Ch¨m sãc bµ mÑ vµ........Ðp lµ mét thµnh phè cæ.rçng t.béc t..... trÎ con ®Ó ®iÒn vµo chç trèng.. C©u l¹c bé.ChÊt láng dïng ®Ó ®èt ch¸y .

.......... cèc! .. cèc! .. Cèc.qu¸ Bµi 5: G¹ch ch©n c¸c c©u kiÓu Ai... cèc.Ai gäi ®ã? ..NÕu lµ Thá Cho xem tai.... . cèc.T«i lµ Nai.T«i lµ Thá......lµ g×? trong ®o¹n th¬ díi ®©y vµ nªu t¸c dông cña kiÓu c©u nµy ( dïng ®Ó lµm g× ? ) Cèc.Ai gäi ®ã? .c. Bµi 6: Em h·y viÕt 3.4 c©u bµy tá nguyÖn väng ®îc vµo §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh vµ lêi høa nÕu ®¬n ®îc chÊp nhËn .... TÝnh t×nh cßn..ThËt lµ Nai Cho xem g¹c.. ..

................ cha hay tra: ....chãng. gµ ..... .......... ...hái ... .. .tá .nhµ . .. chøng hay trøng: ... ...... Bµi 2: Nèi tiÕng ë cét A víi tiÕng ë cét B ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ ®óng chÝnh t¶: A B A B Cöu tr¬ng thuû chiÒu Khai triÒu ch¬ng buæi ..§Ò 3 Bµi 1( Ph©n biÖt ch/ tr): §iÒn vµo chç trèng: a..cñi b.. h¹t .. ...............xanh .......minh ..... ........ mÑ .... ...l¹t . chÎ hay trÎ: ...TiÕng ViÖt 3. chong hay trong : .con . d.. trung .®Ìn ........ vÞt... . «ng c.

... ®..........lµ ngóc ng..h.Tr©u chÊu c©y tÕt Ch©u chóc bß tróc Bµi 3: ( ph©n biÖt ¨c/ o¨c) T×m c¸c tiÕng cã vÇn ¨c hoÆc o¨c ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: ..... Bµi 4: G¹chch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai trong ®o¹n v¨n. ®iÓm ...... Bµi 5:T×m c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong nh÷ng ®o¹n th¬ díi ®©y... ®o¹n th¬ sau vµ viÕt l¹i cho ®óng: Em bíc vµo líp. Têng v«i tr¾ng.. Trong nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh nµy em thÝch nhÊt h×nh ¶nh nµo ? V× sao ? Khi vµo mïa nãng .. võa bì ngì võa thÊy th©n quen.. . c¸nh cöa xanh...thuèc b... s............ Em thÊy tÊt c¶ ®Òu s¸ng lªn vµ th¬m tho trong n¾ng mïa thu..s¶o dÊu ng.... bµn ghÕ gæ xoan ®µo næi v©n nh lôa...

Nh÷ng c¸nh tay nhá nh¾n cø rµo rµo ®a lªn ph¸t biÓu.T¸n l¸ xoÌ ra Nh c¸i « to §ang lµm bãng m¸t. mÖt nh thÕ nµo . ThÕ lµ hÕt tiÕt häc ®Çu tiªn vµ em c¶mthÊy rÊt thÝch thó. C« mØm cêi vui síng. TiÕt häc ®Çu tiªn lµ tËp ®äc. Bµi 6: ChÐp l¹i ®o¹n v¨n vµo vë sau khi lo¹i bá c¸c dÊu chÊm dïng kh«ng ®óng vµ viÕt hoa l¹i cho hîp lÝ: C« bíc vµo líp. Nh×n chóng em b»ng ®«i m¾t dÞu hiÒn. Bãng bµng trßn l¾m Trßn nh c¸i nong Em ngåi vµo trong M¸t ¬i lµ m¸t. Bçng håi trèng vang lªn. KhiÕn c¶ líp l¾ng nghe.§Ò 4 . Giäng c« thËt Êm ¸p. §øng dËy chµo. chóng em. C« gi¶ng bµi thËt dÔ hiÓu. TiÕng ViÖt 3. Bµi 7: H·y kÓ l¹i chuyÖn em ch¨m sãc mét ngêi th©n trong gia ®×nh bÞ èm.

. d¹t ....NguyÔn thÞ b¹ch TuyÕt ...........Hoµng long .rµo hay dµo : hµng . .... ma............ cã tõ ng÷ nµo viÕt sai chÝnh t¶ . Theo TrÇn §¨ng Khoa Bµi 3( Ph©n biÖt d / gi / r) §iÒn vµo chç trèng a... dåi .... em h·y g¹ch ch©n vµ söa l¹i cho ®óng : H¹t g¹o lµng ta cã vÞ phï sa Cña s«ng kinh thÇy cã h¬ng sen th¬m trong hå níc ®Çy Cã lêi mÑ h¸t Ngät bïi h«m nay....Hoµng phñ ngäc Têng .......Bµi 1: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh viÕt hoa tªn riªng c¸c tªn ngêi sau ®©y .Bµn tµi ®oµn Bµi 2: Trong c¸c c©u th¬ sau ®©y ......

.......ra hay da : cÆp ..........nu«i d¹y nãi chung:.... tay..................................... mÖt nhµi....................................... r¶nh. kh¸i chÝ......... ch¬i Bµi 4: (ph©n biÖt vÇn ©n / ©ng):T×m tõ ng÷ cã chøa vÇn ©n hoÆc ©ng .. Bµi 5: (Ph©n biÖt vÇn oai / oay) G¹ch ch©n nh÷ng tõ ng÷ viÕt sai chÝnh t¶ vµ söa l¹i cho ®óng ........... ....... ....................ChØ sù ch¨m sãc...........b.....Qu¶ xµi.....ChØ hµnh ®éng ®a vËt tõ díi lªn cao:.ChØ ngêi b¹n gÇn gòi ........ ........... khai lang.. nhiÒu t×nh c¶m:.diÕt..........Bé phËn cña c¬ thÓ dïng ®Ó di chuyÓn:.. thai th¶i.. móa .......... dai............. cao c...... ..................rang hay dang : l¹c ................. c¸nh d.......... cã nghÜa nh sau: .. .. ......... vµo. t¹i nguyÖn...............rÎo day dÎo : b¸nh ............. ng¾c ng¶i.......... ...........

hoµ m×nh.... C¸c c©u trªn ®îc dïng ®Ó giíi thiÖu hay nªu nhËn ®Þnh vÒ mét ngêi .......................lµ t¬ng lai cña ®Êt níc... .................................. lµ ngêi thÇy ®Çu tiªn cña em..... hoµ hîp........ ngä ng¹y................... mét vËt nµo ®ã? Bµi 8: H·y tëng tîng vµ kÓ thªm ®o¹n kÕt thóc cho c©u chuyÖn “ Ngêi mÑ” em ®· häc... §iÒn vµo chç trèng tõ ng÷ thÝch hîp ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u theo mÉu Ai – lµ g× ? . .... lµ vèn quý nhÊt..... hÝ h¸y.................nh÷ng vô xÝch mÝch Bµi 7: a........ ........lµ ngêi mÑ thø hai cña em........................ ng¸y tai. Bµi 6: Em chän tõ thÝch hîp trong c¸c tõ sau ®©y ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: hoµ nh·.............. hoµ gi¶i .......... nh¸y. nhay..Gia ®×nh. hoµ thuËn...víi xung quanh ........ ..... ................................. .....................víi nhau .... b...Níc x¸y...... ngã ng¸y..........................................................TÝnh t×nh. ng¸y trÇu.... .....Nãi n¨ng...............

... ..................... c¸t:.....ãng Êm ChuyÒn vµo tay t«i Vµ mµu................................TiÕng ViÖt 3.....öa s¸ng Trong m¾t anh cêi.....¸o ®an b»ng sîi mÆc mïa ®«ng:...... cã nghÜa nh sau: ...............ß ¬i Bµn tay................. nao nóng.......... .. lÊp l¸nh ...... Bµi 2: §iÒn l hay n vµo chç trèng Cöa lß hÐ më Than r¬i ... b) n / n : no nª..... ....... than r¬i Anh thî..Dông cô ®Ó xóc ®Êt.......§Ò 5 Bµi 1:( Ph©n biÖt l / n):T×m vµ ®iÒn tiÕp vµo chç trèng 3 tõ l¸y ©m ®Çu l vµ 3 tõ l¸y ©m ®Çu n a) l / l : lung linh......... Bµi 3: (Ph©n biÖt vÇn en / eng):T×m tõ ng÷ chøa vÇn en hoÆc eng ..

..xåm x........................... ............. .............s©u h ..........`..........`....................Lêi ®éng viªn....VËt b»ng s¾t dïng ®Ó gâ ra hiÖu lÖnh:... Bµi 5: Trong mçi khæ th¬ ................... ............ Bµi 4: (Ph©n biÖt vÇn khã oam / o¨m) §iÒn vµo chç trèng vÇn oam hoÆc o¨m ............................ NguyÔn Hoµng S¬n ........................bµi th¬ díi ®©y. ... khuyÕn khÝch lµm mét viÖc g× ®ã :........... - ngåm ng.. .......... - o¸i .................... . t¸c gi¶ ®· so s¸nh hai sù vËt nµo víi nhau?Hai sù vËt ®ã gièng nhau ë chç nµo ? Tõ so s¸nh ®îc dïng ë ®©y lµ tõ g×? a) LÞch ®Õm tõng ngµy c¸c con lín lªn Bè mÑ giµ ®i «ng bµ giµ n÷a N¨m th¸ng bay nh c¸nh chim qua cöa Véi vµng lªn con ®õng ®Ó muén ®iÒu g× ................VËt dïng chiÕu s¸ng:......

b) MÑ b¶o tr¨ng nh lìi liÒm ¤ng r»ng : tr¨ng tùa con thuyÒn cong mui Bµ nh×n : nh h¹t cau ph¬i Ch¸u cêi: qu¶ chuèi vµng t¬i trong vên Bè nhí khi vît Trêng S¬n Tr¨ng nh c¸nh vâng chËp chên trong m©y. Lª Hång ThiÖn Bµi 6: Chän tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh h×nh ¶nh so s¸nh vÒ c©y bµng trong tõng c©u díi ®©y a) Mïa xu©n. uèn khóc. . l¸ bµng míi n¶y tr«ng nh b)Nh÷ng chiÕc l¸ bµng mïa ®«ng ®á nh c) Cµnh bµng trôi l¸ tr«ng gièng Bµi 7: ViÕt l¹i nh÷ng c©u v¨n díi ®©y cho sinh ®éng . gîi c¶m b»ng c¸ch sö dông c¸c h×nh ¶nh so s¸nh a) MÆt trêi míi mäc ®á èi. b)Con s«ng quª em quanh co.

Giµ n...Ch©n ®i cµ kh....®øt d©y ...vµng n¨m ............§Ò 6 Bµi 1: ( Ph©n biÖt eo/ oeo) §iÒn vµo chç trèng oe hay oeo: ....§å ch¬i xóc .. Bµi 8: Em h·y giíi thiÖu vÒ trêng m×nh cho mét b¹n häc ë trêng kh¸c råi ghi l¹i lêi giíi thiÖu ®ã.. th× n»ng.....Ngâ ng¸ch ngo¾t ng................... c¸nh ... ..... - Chã tr .. x¸o ®éng c¶ mét vên quª yªn b×nh.da nhá ...... . ... Xao hay sao: ......mÌo ®Ëy Bµi 2: ( Ph©n biÖt x/s) §iÒn vµo chç trèng : a................... v¾ng ...... X¾c hay s¾c: b...................c) MÆt biÓn ph¼ng lÆng réng mªnh m«ng......... TiÕng ViÖt 3..Dµy ......... - kh..Con ®êng ngo»n ng ..th× ma......C¸i ..... d)TiÕng ma r¬i Çm Çm ......tay hay lµm .

.. a.xuyÕn Bµi 3( Ph©n biÖt ¬n/ ¬ng):ViÕt tiÕp 4 tõ cã vÇn ¬n.. ..... Bµi 5: §äc: thÞt ..mµn ............. thóc b¸ch.mµng....cëi ... giôc gi·....vµng vät ... … Bµi 4: §iÒn vµo chç trèng tiÕng më hay mì ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: ........ dÇu . mang .. “Giãng gi¶” chØ tiÕng trèng vang lªn nh thÕ nµo ? b..... .. . ....B¶y. … v¬ng v·i.... TiÕng trèng trêng giãng gi¶ N¨m häc míi ®Õn råi..... 4 tõ cã vÇn ¬ng vµo chç trèng: a....... thóc ®Èy. tõ nµo cã thÓ thay thÕ ®îc tõ “ giãng gi¶” trong dßng th¬ ë trªn: thóc giôc.Nçi lßng ....... ...cÇu vång - Xanh......... ................. .................. cñ khoai ........... Trong c¸c tõ sau ®©y...............dÇu ....Hoa t¬i khoe.. .... V¬n vai...

ngµy khai gi¶ng. b. häc sinh. Tõ bÊy trë ®i sím sím cø khi Gµ Trèng cÊt tiÕng g¸y lµ MÆt Trêi t¬i cêi hiÖn ra ph©n ph¸t ¸nh s¸ng cho mäi vËt mäi ngêi. ®ïm bäc. con c¸i. bµi häc. trªn kÝnh díi nhêng. ch¸u ch¾t. s¸ch vë.Bµi 6: Em chia c¸c tõ ng÷ díi ®©y thµnh 2 nhãm vµ ®Æt tªn cho mçi nhãm: Trêng häc. cha mÑ. hiÕu th¶o. «ng bµ. nghØ hÌ. th¬ng con quý ch¸u. phông dìng. . bµi tËp. bót mùc.gi¸o viªn. häc mét biÕt mêi. Xa kia Cß vµ V¹c cïng kiÕm ¨n chen chóc ®«ng vui trªn b·i lÇy c¸nh ®ång mïa níc nh÷ng hå lín nh÷ng cöa s«ng. líp häc. s©n trêng. kÝnh thÇy yªu b¹n. Nhãm 1 Nhãm 2 Bµi 7: §Æt dÊu phÈy vµo nh÷ng chç thÝch hîp trong tõng c©u v¨n ®íi ®©y : a. vên trêng. tiÕng trèng trêng.

...choÑt TÆng giÊy kh.. miÖng cêi Bµi 4: §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng trong tõng c©u díi ®©y ®Ó t¹o ra h×nh ¶nh so s¸nh : a...§Ò 7 Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng ch hay tr: .¼ng mang thø g×.ang giÊy .ang .. ...êi n¾ng....ang MÌo con ®i häc ....QuyÓn vë nµy më ra Bao nhiªu .H«m nay .óng em xÕp hµng...¾ng Tõng dßng kÎ ngay ng¾n Nh ..Non ch ......... M¶nh tr¨ng lìi liÒm l¬ löng gi÷a trêi nh .. Bµi 2 (Ph©n biÖt iªn/ iªng) §iÒn vµo chç trèng c¸c tõ ng÷ cã tiÕng ë cét bªn tr¸i : TiÕng Tõ ng÷ TiÕng tiÕn tiÕng biªn biªng chiªn chiªng khiªn khiªng Bµi 3: ( Ph©n biÖt vÇn en/ oen) Tõ ng÷ §iÒn vÇn thÝch hîp vµo chç trèng en hay oen: ..... TiÕng ViÖt 3. Cµi th. ... cöa Nh...Bµi 8: H·y kÓ c©u chuyÖn em biÕt vÒ mét tÊm g¬ng ham häc.

Dßng s«ng mïa lò cuån cuén ch¶y nh c. tù ý ng¾t b«ng hoa ®Ñp kia. mÑ h·y gi¶ vê quay ®i chç kh¸c mét tÝ. mÑ !” Con nhñ thÇm nh thÕ vµ nh©n lóc mÑ kh«ng ®Ó ý.Con giÊu kÝn b«ng hoa díi mét lïm c©y. TiÕng ve ®ång lo¹t cÊt lªn nh Bµi 5: §äc ®o¹n v¨n sau : “ MÑ ¬i. a. T×m thªm mét tõ chØ ho¹t ®éng.b. Nh÷ng giät s¬ng sím long lanh nh d. §Õn gÇn tra. b¹n nµo còng n¸o nøc muèn ®îc xem ngay tøc kh¾c. b. c¸c b¹n vui vÎ ch¹y l¹i. Con khoe víi c¸c b¹n vÒ b«ng hoa. mét tõ chØ tr¹ng th¸i t×m ®îc ë bµi tËp trªn . Nghe con nãi. chØ mét tÝ th«i. con ®· quªn lêi mÑ khuyªn. Bµi 6: §Æt c©u víi mét tõ chØ ho¹t ®éng. tr¹ng th¸i mµ em biÕt. G¹ch ch©n c¸c tõ chØ ho¹t ®éng. Con dÉn c¸c b¹n ®Õn n¬i b«ng hång ®ang ngñ. cßn c¸c b¹n ®Òu ch¨m chó nh nÝn thë chê b«ng hång thøc dËy. Con v¹ch l¸ t×m b«ng hång. c¸c tõ chØ tr¹ng th¸i trong ®o¹n v¨n trªn vµ ghi l¹i. ®Ó cho con ng¾t b«ng hoa ®i.

§Ò 8 Bµi 1:( Ph©n biÖt d/r/gi) Trong nh÷ng c©u sau.Søc khoÎ rÎo rai .C¸nh hoa dung dinh .Suèi ch¶y dãc d¸ch .Ch©n bíc rén rµng .Nô cêi r¹ng rì .Khóc nh¹c du d¬ng Bµi 2: Nèi tõ ë cét A víi tõ ë cét B ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: A c¸ B gi¸n . tõ nµo viÕt sai chÝnh t¶.Bµi 7: Em ®· chøng kiÕn chuyÖn c¸c b¹n nhá gióp ®ì mét cô giµ kh«ng may bÞ ng·. Em h·y g¹ch ch©n vµ söa l¹i cho ®óng: . TiÕng ViÖt 3. H·y kÓ l¹i chuyÖn ®ã.

. ch... thó ........h¸t t .. . .chiÒu t............v¾n ....... ngän ng..reo Bµi 4: Cho c¸c tiÕng : thî.......b¸n ......khu«n th............. yªu ch.......b¸nh c ....... viªn H·y thªm vµo tríc hoÆc sau c¸c tiÕng trªn mét tiÕng( hoÆc 2......c¶ tµu bá .rau b..b.........Mét con ngùa ......3 tiÕng) ®Ó t¹o thµnh c¸c tõ ghÐp chØ ngêi lao ®éng trong céng ®ång.trµo v.......................... c... th¶ chuån ch............nh¹c m................. kh..gç r¸n con d¸n Bµi 3:( Ph©n biÖt u«n/u«ng) §iÒn vµo chç trèng u«n hay u«ng: .................. nhµ...... Bµi 5: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u tôc ng÷( nãi vÒ quan hÖ cña nh÷ng ngêi trong céng ®ång) sau ®©y : ................

............ H·y kÓ vÒ ngêi ®ã.................. .¡n qu¶ nhí kÎ...............cïng ...Tuy r»ng kh¸c...... Bµi 6: Nèi c¸c tõ ë cét A víi c¸c tõ ë cét B t¹o thµnh c©u Ai – lµm g× ? A B §¸m häc trß ngñ kh× trªn lng mÑ §µn sÕu ho¶ng sî bá ch¹y C¸c em bÐ ®ang s¶i c¸nh trªn cao Bµi7: Trong xãm em (hoÆc khu phè n¬i em ë) cã mét b¸c( hoÆc c«...chôm l¹i nªn hßn nói cao - BÇu ¬i th¬ng lÊy .... chó) rÊt tèt bông hay gióp ®ì mäi ngêi............lµm ch¼ng nªn non .........nhng chung mét giµn ......................

l... nghi ngîi...l..Níc ch¶y l.. Bµi 2: T×m tõ cã ©m ®Çu l hay n ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh côm tõ thÝch hîp: .. -H¹t s¬ng l. nga ba... ngo lêi... cho x«i. v÷ng chai. C¨n phßng n........... Tinh thÇn n..n...§Ò 9 Bµi 1: §iÒn dÊu thanh thÝch hîp( hái. tr« b«ng.Ch÷ viÕt n... ng·) vµo c¸c ch÷ díi ®©y: Ngâ hem. c¸nh ca... Bµi 3:§äc khæ th¬ sau : Quª h¬ng lµ con diÒu biÕc Tuæi th¬ con th¶ trªn ®ång ... nghi ng¬i..... Ng«i sao l.TiÕng ViÖt 3... ít ®©m..... ....l... n . c©y g«......... chai tãc....n..

Ghi tõng c©u t×m ®îc vµo chç trèng thÝch hîp trong m« h×nh sau : Ai ( con g× ) Lµm g× . a.lµ g× ? trong khæ th¬ trªn vµ ghi l¹i.lµm g×? vµ ghi l¹i a. BÐ ®a m¾t nh×n ®¸m häc trß. con g× ?) Lµ g×( lµ ai. lµ con g× ) Bµi 4: §äc ®o¹n v¨n sau : BÐ treo nãn. a. Ghi l¹i tõng c©u t×m ®îc vµo chç trèng thÝch hîp trong m« h×nh sau : Ai( c¸i g× . MÊy ®øa em chèng hai tay ngåi nh×n chÞ.G¹ch ch©n c¸c c©u theo mÉu c©u Ai. Nã ®¸nh vÇn tõng tiÕng. bÎ mét nh¸nh tr©m bÇu lµm thíc. ®µn em rÝu rÝt ®¸nh vÇn theo.Quª h¬ng lµ con ®ß nhá £m ®Òm khua níc ven s«ng.G¹ch ch©n c¸c c©u theo mÉu Ai. a. lµ c¸i g×.

bè mÑ lo l¾ng vµ ch¨m sãc em víi tÊt c¶ tÊm lßng th¬ng yªu .Bµi 5: Mét lÇn em bÞ sèt cao. TiÕng ViÖt 3. H·y kÓ l¹i chuyÖn em bÞ èm ®îc bè mÑ ch¨m sãc nh thÕ nµo cho c¸c b¹n cïng nghe.§Ò 10 Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng tõ ng÷ chøa tiÕng ë cét bªn tr¸i t¬ng øng: TiÕng Tõ ng÷ TiÕng xoµi xo¸y khoai kho¸y ngo¹i ngo¸y to¹i to¸y ho¹i ho¸y Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng et hay oet: Tõ ng÷ Bµi 1: T×m mét sè thµnh ng÷ so s¸nh trong TiÕng ViÖt .

ng«i xao. s¬ng ®ªm. xang s«ng. s¸ng xña. xøc khoÎ. tõ ng÷ nµo viÕt sai chÝnh t¶? Em h·y söa l¹i cho ®óng. hai ®øa tha hå ng¾m vÎ ®Ñp Trang thÝch nhÊt lµ c©y hoa thä t©y nã nhiÒu c¸nh. ngêi viÕt quªn kh«ng ®Æt dÊu chÊm. Bµi 4: H·y viÕt ®o¹n v¨n giíi thiÖu vÒ quª h¬ng em. cÆp x¸ch.VÝ dô : §Ñp nh tiªn Tr¾ng nh tuyÕt Bµi 3: Trong ®o¹n v¨n díi ®©y. TiÕng ViÖt 3. . s«i gÊc. Em chÐp ®o¹n v¨n vµo vë sau khi ®Æt dÊu chÊm vµo chç thÝch hîp vµ viÕt hoa nh÷ng ch÷ ®Çu c©u : Trang vµ Th¶o lµ ®«i b¹n rÊt th©n víi nhau mét h«m.§Ò 11 Bµi 1: Trong c¸c tõ sau. nhuþ tôm ë gi÷. xanh sao. díi n¾ng xu©n cµng lµm t¨ng thªm vÎ léng lÉy cßn Th¶o l¹i thÝch hoa tãc tiªn mµu hoa mît nh nhung. xöa ch÷a. S¹ch sÏ. Th¶o rñ Trang ra c«ng viªn ch¬i Trang ®ång ý ra tíi ®Êy.

............................................................................................................lång léng 2.......... r× rµo trong giã 3... G¹ch díi nh÷ng thµnh ng÷ nãi vÒ quª h¬ng: -Non xanh níc biÕc Thøc khuya dËy sím Non s«ng gÊm vãc .m¸t rîi 11........xa t¾p 14...................................................Bµi 2: T×m tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh c©u nãi vÒ c¶nh vËt quª h¬ng: 1..........................Th¼ng c¸nh cß bay Ch«n rau c¾t rèn Häc mét biÕt mêi ............................ ............bay bæng 6..uèn khóc 10............................ Ýu rÝt 7.. um tïm 5................¨n t¨n gîn sãng 8.....tr¶i réng Bµi 3:a..........................................rËp rên 9..........................cæ kÝnh 13.......xu«i ngîc 12.....................................nhën nh¬ 4.................................

Mét con ®êng lµng th©n thuéc in dÊu ch©n quen. Mét ®ªm tr¨ng ®Ñp víi nh÷ng ®iÖu hß..§Ò 12 Bµi 1: G¹ch ch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau . Em h·y t¶ mét trong nh÷ng c¶nh ®Ñp ®ã. Mét c¸nh ®ång xanh mít th¼ng c¸nh cß bay. ViÕt l¹i cho ®óng quy t¾c chÝnh t¶ viÕt hoa em ®· ®îc häc . §Æt c©u cã thµnh ng÷ : Quª cha ®Êt tæ( chØ m¶nh ®Êt n¬i tæ tiªn. b.Quª cha ®Êt tæ. Trong ®o¹n v¨n cã sö dông kiÓu c©u Ai – lµm g× ? Bµi 5:Tuæi th¬ cña em g¾n liÒn víi nh÷ng c¶nh vËt cña quª h¬ng. Bµi 4: ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n tõ 3.Lµng trªn xãm díi D¸m nghÜ d¸m lµm Mu«n h×nh mu«n vÎ .5 c©u kÓ vÒ viÖc trùc nhËt líp cña em. TiÕng ViÖt 3. «ng bµ ta sinh sèng tõ l©u ®êi). Mét dßng s«ng víi nh÷ng c¸nh buåm n©u rËp rên trong n¾ng sím.

bay ra phÝa biÓn.¡n no v. Hå than thë níc trong xanh ªm ¶...Nhµ s¹ch th× m..... Nh÷ng con tµu s¬n . b..nÆng .... Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng ch hay tr: NÒn . sôc s¹o. mÆt níc ph¼ng nh g¬ng ph¶n chiÕu s¾c trêi ªm dÞu.. lít nhanh nh÷ng cÆp ch©n dµi vµ m¶nh trªn nÒn ®Êt.êi rùc hång. m×nh nhón nh¶y rung rinh..Nã dõng l¹i . t×m kiÕm..cã hµng th«ng bao quanh reo nh¹c sím chiÒu. Tõng ®µn Ðn . . ®Ëu xuèng tho¨n tho¾t rµ kh¾p m¶nh vên. Nã ®i däc ®i ngang.. Bµi 3:( Ph©n biÖt at/ac) :§iÒn vµo chç trèng at hay ac: -Lªn th. tung bay cê ®ñ mµu s¾c.ao lîn...Con ong xanh biÕc....Gi÷a thµnh phè ®µ l¹t cã hå xu©n h¬ng...óng nh nh÷ng toµ l©u ®µi næi Èn hiÖn .... gi¬ hai ch©n tríc vuèt r©u råi l¹i bay lªn.«ng . to b»ng qu¶ ít nhì.. Bµi 4: Cho ®o¹n v¨n sau Trêi n¾ng g¾t. xuèng ghÒnh ..ong giã ban mai.ngíc ®Çu lªn... ..s¹ch ngon c¬m.. ¾ng ®Ëu san s¸t.

Nh÷ng tõ ng÷ nµy cho thÊy con ong ë ®©y lµ con vËt thÕ nµo ? Bµi 5: T×m c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong khæ th¬. . gîi c¶m nh thÕ nµo ? a. Bµi 6: Chän tõ ng÷ thÝch hîp trong khung ë díi ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c dßng díi ®©y cho thµnh c©u. C¸c h×nh ¶nh so s¸nh nµy ®· gãp phÇn diÔn t¶ néi dung thªm sinh ®éng.a.VÒ ®ªm. G¹ch ch©n c¸c tõ chØ ho¹t ®éng cña con ong trong ®o¹n v¨n trªn vµ ghi l¹i: b. c©u v¨n díi ®©y. tr¨ng khi th× nh chiÕc thuyÒn vµng tr«i trong m©y trªn bÇu trêi ngoµi cöa sæ. S¾p xÕp c¸c c©u ®· ®iÒn tõ hoµn chØnh thµnh mét ®o¹n v¨n t¶ con mÌo. lóc th× nh chiÕc ®Ìn lång th¶ ¸nh s¸ng xuèng ®Çy s©n. N¾ng vµng t¬i r¶i nhÑ Bëi trßn mäng trÜu cµnh Hång chÝn nh ®Ìn ®á Th¾p trong lïm c©y xanh b.

....cã bé l«ng rÊt ®Ñp: mµu vµng sËm lÉn víi tr¾ng tinh vµ ®en tuyÒn ...... ..long lanh xanh biÕc nh ngäc bÝch.. C¸i ®u«i....... - .............§Ò 13 Bµi 1: G¹ch ch©n nh÷ng tõ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau vµ viÕt l¹i ®o¹n v¨n cho ®óng: ..... Hai m¾t nã...... Bµi 7: Mçi miÒn B¾c.. ®Ñp nh cÆp ®«i son - hång Con mÌo nhµ em.... tr¸i c©y næi tiÕng.......... ChiÕc mòi nã... hai tai.dùng ®øng ®Ó nghe ngãng .... §Çu nã.. Bèn ch©n..... Nam cña ®Êt níc ta ®Òu cã nh÷ng hoa qu¶............... trßn..nhá cã nh÷ng vuèt nhän vµ s¾c......... Trung ........... .................. TiÕng ViÖt 3.... Em h·y giíi thiÖu thø tr¸i c©y cña vïng m×nh mµ em yªu thÝch nhÊt.....dµi ngoe nguÈy............. ®á.............. Hai bªn mÐp.............

........th«ng c«ng céng . ...... Bµi 2: Nh÷ng ch÷ nµo trong ®o¹n v¨n trªn ph¶i viÕt hoa? V× sao ? Bµi 3: ( Ph©n biÖt vÇn iu/ uyu) §iÒn vµo chç trèng vÇn iu/ uyu: bËn b. gianh hay danh: . Rao... ......lam th¾ng c¶nh næi tiÕng. Bµi 4( Ph©n biÖt r/gi/d) §iÒn vµo chç trèng : a...Nh÷ng ®åi cá.. giíi gi÷a hai miÒn. kÐo .§ªm nay... MÆt s«ng lÊp lo¸ng ¸nh vµng.Môc . thõa... rÝt . ..........vÆt trªn b¸o b...mäc liªn tiÕp.....H¹ Long lµ mét ... . giao hay dao : .. r... TrËt tù . ...... Tr¨ng ®ang lªn.. tiu ng..Th»ng nhá b¾t ®îc mÊy con c¸ mÌ..khóc kh .....Con s«ng lµm ...... ng· kh ..Nói trïm c¸t ®øng sõng s÷ng bªn bê s«ng t¹o thµnh mét khãi tÝm thÉm uy nghi trÇm mÆc. s ®oµn vît s«ng ®µ r»ng ®Ó tiÕn vÒ gi¶i phãng vïng ®ång b»ng ven biÓn phó yªn. n.......... Ranh. ...........Thøc ®ãn............

con muèn ®i häc ¹ ? b. ghe/ thuyÒn. ng¸i. lîn/ heo. con tªn lµ Lu-i-Pa x t¬ ¹ ? . hæng/ kh«ng. ná. Anh hai ba.å. Tõ ®Þa ph¬ng Tõ toµn d©n Bµi 6: Nèi c¸c tõ ng÷ ë bªn tr¸i víi ®Þa ph¬ng thêng sö dông nh÷ng tõ ng÷ nµy ( ë bªn ph¶i ). tª.Tha thÇy. ThÇy hái: .Bµi 5: Chän vµ xÕp c¸c tõ ng÷ sau vµo b¶ng ph©n lo¹i : c©y viÕt/ c©y bót.®· muèn ®i häc cha hay cßn thÝch ch¬i! .Ch¸u tªn lµ g× ? . giái qu¸? c. bao diªm/ hép quÑt. m¸.Tha thÇy. Chó chuån chuån níc míi ®Ñp lµm sao ? Ch¸u ®· vÒ ®Êy ! Ch¸u ®· ¨n c¬m cha ! . Bµi 7: T×m nh÷ng dÊu c©u dïng sai trong nh÷ng c©u díi ®©y råi söa l¹i cho ®óng: a. c©y viÕt. r¨ng. vÞt xiªm MiÒn Trung MiÒn Nam M«. . røa/ thÕ. m«/ ®©u. heo. t«/ b¸t. tui. rø. kia/ tª.

...§éng t¸c di chuyÓn nhanh b»ng ch©n: ..Bµi 8: Quª h¬ng em ®ang ®æi míi tõng ngµy. bªn tr¸i lµ d·y tam ®¶o nh bøc tîng ®¸ sõng s÷ng...Con vËt cïng loµi c¸o hay b¾t gµ: ...Ngêi d¹y häc: . nh×n xa xa. TiÕng ViÖt 3... ¨ng nhÆt chÆt bÞ .... Tèi . ..NÕm mËt »m gai. Tríc mÆt ng· ba s«ng h¹c nh mét chiÕc hå lín.. phong c¶nh thËt lµ ®Ñp. H·y viÕt mét bøc th cho b¹n ®Ó th«ng b¸o vÒ nh÷ng ®æi míi trªn quª h¬ng.§Ò 14 Bµi 1: ( ViÕt hoa tªn riªng ) G¹ch ch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau... öa t¾t ®Ìn. Bµi 2( Ph©n biÖt ay/ ©y/au/ ©u) T×m c¸c tõ ng÷ cã vÇn ay hay ©y cã nghÜa nh sau : ...§éng t¸c lµm tõ v¶i thµnh ¸o: Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: l hay n . ViÕt l¹i cho ®óng quy t¾c viÕt hoa em ®· ®îc häc: §øng ë ®©y. Bªn ph¶i lµ ®Ønh ba v× vßi väi.

.............. i.........öa báng......... C©y cau.......... m ... Em bÐ. d..íc s«i ........... Con rïa. p...............h.................. Con thá.....ªn th¸c xuèng ghÒnh ................................... C©y tre........ Lät sµng xuång ........ia Bµi 4: T×m tõ chØ ®Æc ®iÓm ®iÒn vµo chç trèng : a... TiÕng ViÖt 3.......... e............... c.. ..... Bµi 5: §Æt 3 c©u theo mÉu : Ai. Non xanh .......................... l....... Cô giµ.thÕ nµo ? Bµi 6: H·y kÓ vÒ ngêi b¹n th©n nhÊt cña em....... k................ Con c¸o. Con ong.. Con voi...........§Ò 15 Bµi 1( Ph©n biÖt iu/ u«i) §iÒn vµo chç trèng vÇn ui hay u«i: . iÖu c¬m g¾p m¾m......íc biÕc . b.C©y bµng......................... Chó bé ®éi..........

.............. gÇn hai m¬i n¨m ®Þnh c.......................§éng t¸c tá vÎ ®ång ý :......§éng t¸c ®a mét vËt tõ díi ®Êt lªn cao: Bµi 4: §äc : §ång bµo ë ®©y...... .... lîc ..................suÊt..........GiÊu ®Çu hë ® .. sµi...... míp........ thµnh ®ång cá ch¨n nu«i vµ thµnh rõng c©y c«ng nghiÖp. ruéng bËc thang b............cao s«ng dµi . Tõ tr¸i nghÜa.Sîi v¶i dÉn ®Çu ®Ó th¾p s¸ng :..§Çu x.. . lë - N.......................... .Trong c©u v¨n trªn........................... ®· biÕn ®åi hoang thµnh ruéng bËc thang mµu mì...........MiÖng ¨n n.....lät Bµi 2( ph©n biÖt s/ x) §iÒn vµo chç trèng s¬ hay x¬: .. ® .... em hiÓu nh thÕ nµo vÒ nghÜa c¸c tõ ng÷ :§Þnh c.......... ..x¸c........ a. ®èi lËp nghÜa víi ®Þnh c lµ tõ nµo ? .Ngµy nghØ trong tuÇn :.cøng Bµi 3(Ph©n biÖt ©t/ ©c) T×m c¸c tõ cã vÇn ©c hay ©t cã nghÜa nh sau : . ...... ....kÕt. ...................®å.........Ngµy sinh cña mçi ngêi : ......... mÝt....mói -.....................§¸nh trèng bá d..... ...........................Lo¹i x«i mµu ®á:........

...........* Từ tr¸i nghÜa.. em t×m thªm mét sè h×nh ¶nh so s¸nh kh¸c...Quª h¬ng lµ . Bµi 5:a.... T©y Nguyªn ) ®îc gäi lµ g× ? b..........Vïng ®Êt dïng ®Ó trång trät ë trªn nói.... T©y B¾c.... nh: Quª h¬ng lµ chïm khÕ ngät Quª h¬ng lµ ®êng ®i häc Quª h¬ng lµ con diÒu biÕc Quª h¬ng lµ ®ªm tr¨ng tá Quª h¬ng lµ bµn tay mÑ DÞu dµng h¸i l¸ mång t¬i Quª h¬ng lµ dßng s÷a mÑ Th¬m th¬mgiät xuèng bªn m«i Quª h¬ng lµ con ®ß nhá £m ®Òm khua níc ven s«ng Dùa vµo c¸ch so s¸nh trªn...... b»ng c¸ch t×m tõ ng÷ ®iÒn vµo chç trèng díi ®©y : . ®èi lËp víi nghÜa ®Þnh c lµ:..... trªn ®åi ®îc gäi lµ g× ? Bµi 6: Trong bµi th¬ Quª h¬ng cña §ç Trung Qu©n cã mét sè h×nh ¶nh so s¸nh................ Lµng cña ®ång bµo miÒn nói (ë ViÖt B¾c.

Quª h¬ng lµ Bµi 7: KÓ l¹i mét c©u chuyÖn g©y cêi do sù nhÇm lÉn t¬ng tù c©u chuyÖn “ KÐo c©y lóa lªn” TiÕng ViÖt 3..§Ò 16 Bµi 1: (Ph©n biÖt r/gi/d) .......ng bµi ...Þ .. ôa ..µn.¬ng Bµi 2: Trong nh÷ng thµnh ng÷ sau. Hoa mËn võa tµn th× mïa xu©n ®Õn.ãc .X¬ng s¾t da ®ång .ThÇy.¹y em tËp viÕt .Níc m¾t ch¶y ..¡n mÆc .¡n ch¾c mÆt bÒn .Tay b¾c mÆt mõng .¸ch ....Suèi ch¶y .¶n..¸o ¶. tõ nµo viÕt sai chÝnh t¶? Em h·y söa l¹i cho ®óng: .... .C« .Tèi löa t¾c ®Ìn -Th¾c lng buét bông Bµi 3 Khoanh vµo kiÓu c©u Ai – thÕ nµo ? a..Khóc nh¹c ..u..

BÇu trêi ngµy thªm xanh.b. Hoa nh·n ngät. Nh÷ng thÝm chÝch choÌ nhanh nh¶u. p. m. TiÕng ViÖt 3. Hoa cau tho¶ng qua. k. h. H·y viÕt th giíi thiÖu vÎ ®¸ng yªu cña thµnh phè( hoÆc thÞ x·) n¬i em ë ®Ó thuyÕt phôc b¹n vÒ th¨m. mçi c©u cã dïng hai dÊu phÈy ®Ó ng¨n c¸ch tõng sù vËt. e. g. N¾ng vµng ngµy cµng rùc rì. Vên c©y l¹i ®©m chåi n¶y léc. n. Råi vên c©y ra hoa. Bµi 4 §Æt 3 c©u. sù viÖc hoÆc con ngêi. Nh÷ng anh chµo mµo ®ám d¸ng.Vên c©y l¹i ®Çy tiÕn chim vµ bãng chim bay nh¶y. Bµi 5 Em cã mét ngêi b¹n th©n ë n«ng th«n. Nh÷ng b¸c cu g¸y trÇm ng©m. i. l. c. Nh÷ng chó khíu l¾m ®iÒu.§Ò 17 Bµi 1( ph©n biÖt in/ inh) §iÒn vµo chç trèng in hay inh: . Hoa bëi nång nµn. d.

. ChÐp l¹i cho ®óng ®o¹n v¨n ...§Ò 18 Bµi 1: ( ph©n biÖt l/n) .... m. nhêng nh.. träng v. Bµi2 §iÒn dÊu chÊm. t... dÊu phÈy cßn thiÕu vµo chç trèng thÝch hîp trong ®o¹n v¨n sau.... ¤i dÔ th¬ng biÕt bao khi mïa xu©n tíi! Bµi 3 §Æt 3 c©u kiÓu Ai...n ..x¸c . n. k.... ngµy ®Çu xu©n em cïng ba mÑ ®i chóc TÕt «ng bµ néi.m.. t.. ®¸o .......ch.. k...TËp 1.linh .. ngo¹i em chóc «ng bµ m¹nh khoÎ vµ em còng ®îc nhËn l¹i nh÷ng lêi chóc tèt ®Ñp..c¶m . ch. TiÕng ViÖt 3.ch .. x.....tëng .mäng .trang 133) viÕt th cho c¸c b¹n kÓ vÒ quª ngo¹i..quang ..thë .... l.B×nh t.. . S¸ng mïng mét..thÕ nµo ? Dïng g¹ch chÐo t¸ch 2 bé phËn cña c©u võa ®Æt ®îc.....mÉn .. Bµi 4 §Æt m×nh vµo vai b¹n nhá trong bµi th¬ “VÒ quª ngo¹i”( TV3.. .

........ d............................ ...Muèn b...... ...Mét c«ng ®«i v... ChiÕc l¸ vµng r¬i tõ trªn c©y xuèng..... ... ..Níc ch¶y..... Mçi ngµy.B¹n bÌ th©n th........Cêi. c..... ChiÕc cÇn trôc ®ang bèc dë hµng ë bÕn c¶ng... Con s«ng mïa lò ch¶ nhanh ra biÓn...... e.... Bµi 3: H·y sö dông c¸ch nãi nh©n ho¸ ®Ó diÔn ®¹t l¹i nh÷ng ý díi ®©y cho sinh ®éng........... .§iÒn tõ l¸y cã ©m ®Çu lµ l hay n vµo chç trèng cho phï hîp: . ph¶i hái ... con d ............. ....... ..... b... mét tê lÞch bÞ bãc ®i............ MÊy con chim hãt rÝu rÝt trªn c©y....còng muèn.Con r« còng t.....Ruéng kh«......... Bµi 2( ph©n biÖt iªc/ iªt):§iÒn vµo chç trèng iªc hay iªt: -Non xanh níc b.......... gîi c¶m: a.......Khãc...

B©y giê t«i míi hiÓu r»ng nhµ b¹n nghÌo l¾m. b..§Ò 19 Bµi 1: ViÕt l¹icho ®óng chÝnh t¶ c¸c tõ sau: x¶n xuÊt.. S¸ng h«m sau.. g. c.. ... bÉm ..... b¹n ®i nh ch¹y.Cµy s©u c.®¾ng d· tËt .. t«i ghÐ vµo cöa hµng mua s¸ch th× thÊy Lan g¸nh níc qua. suÊt s¾c. T«i b¸m theo Lan ®Õn mét ng«i nhµ tåi tµn.... Nh×n thÊy t«i.. ChiÒu h«m Êy. ai còng xóc ®éng.. d... ¸p xuÊt. e... Còng tõ håi ®ã.. Bµi 5 Nghe chuyÖn Vît s«ng vµ kÓ l¹i b»ng lêi chÞ Bëi.n¨ng suÊt Bµi2: §iÒn vµo chç trèng vÇn u«t hoÆc u«c: .... chóng t«i lu«n g¾n bã víi Lan.Th... suÊt khÈu.Bµi 4: G¹ch ch©n díi bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái “ Khi nµo ? a. TiÕng ViÖt 3...M¸u ch¶y r..mÒm .. t«i ®em chuyÖn kÓ cho c¸c b¹n trong líp nghe....... suÊt b¶n.

..ít nh ch...Sao ruéng lóa m× kh«ng cã níc mµ ruéng lóa nµy l¹i ngËp níc h¶ «ng Ch¼ng ®îi «ng tr¶ lêi. . Bµi 5: §Æt dÊu chÊm hoÆc dÊu chÊm hái vµo chç trèng thÝch hîp trong ®o¹n v¨n díi ®©y: Hai «ng ch¸u ®i bªn c¹nh ruéng lóa níc Nam hái «ng: ...Ruéng lóa nµy ng©m níc suèt ngµy ®ªm sao c©y lóa kh«ng bÞ thèi r÷a ¤ng gi¶i thÝch: ViÖc nµy ph¶i xÐt tõ tæ tiªn cña loµi lóa níc Quª h¬ng cña loµi lóa níc lµ ë nh÷ngc¸nh ®ång tròng vïng nhiÖt ®íi Èm Sèng ë m«i trêng ®ã l©u ngµy chóng ®©m ra thÝch níc..Cßn trªn tÇng cao c¸nh chó lµ ®µn cß ®ang bay lµ trêi xanh trong vµ cao vót.... Nam hái tiÕp: .....lét Bµi 3: T×m c¸c tõcïng nghÜa víi tõ Tæ quèc Bµi 4: H·y viÕt l¹i ®o¹n v¨n sau sao cho ®óng vÞ trÝ dÊu phÈy: Díi tÇm c¸nh chó b©y giê lµ lòy tre xanh r× rµo trong giã lµ bê ao víi nh÷ng khãm khoai níc rung rinh..

gµ rõng ®©u trªn c©y cao nh×n thÊy kiÕn s¾p chÕt ®uèi. Hä lµ nh÷ng tÊm g¬ng häc tËp vµ lao ®éng s¸ng t¹o .Bµi 6: Em ®· ®îc nghe . bÌn th¶ cµnh c©y xuèng suèi cho kiÕn. Sau nµy cã ngêi thî s¨n ch¨ng líi ë c¹nh tæ cña gµ rõng. em h·y viÕt mét c©u trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p nh©n hãa a. C¸i trèng trêng b. TiÕng ViÖt 3.Sãng níc trµo lªn cuèn kiÕn ®i. C©y bµng c. H·y kÓ l¹i mét c©u chuyÖn mµ em nhí nhÊt.§Ò 20 Bµi 1: Víi c¸c tõ sau ®©y. KiÕn bß ®îc lªn cµnh c©y vµ tho¸t chÕt. . C¸i cÆp s¸ch cña em Bµi 2: §Æt c©u hái cho bé phËn ë ®©u?trong ®o¹n v¨n sau: KiÕn t×m xuèng dßng suèi ë ch©n nói ®Ó uèng níc. gµ rõng cÊt c¸nh vµ bay tho¸t. ®èt vµo ch©n ngêi thî s¨n.®îc ®äc nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ c¸c nhµ khoa häc. KiÕn bß ®Õn. Ngêi thî s¨n giËt m×nh ®¸nh r¬i líi.

Dao.§Ò 21 Bµi 1: ViÕt tªn c¸c d©n téc víi miÒn cã ngêi cña c¸c d©n téc ®ã sinh sèng: -Tµy. Nïng.®ª.Bµi 3: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ca ngîi tÊm g¬ng häc tËp cña mét b¹n trong líp em.MiÒn B¾c: -MiÒn Trung vµ T©y Nguyªn: . Phong c¶nh hiÖn ra râ rÖt. Kh¬ -me. £. Tµ -«i. TiÕng ViÖt 3. BÇu trêi s¸ng ra vµ cao h¬n. Trªn nh÷ng cµnh kh¼ng khiu ®· lÊm . Tríc b¶n rÆng ®µo ®· trót hÕt l¸. .MiÒn Nam: Bµi 2:Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc dßng lµ c©u hái råi ®iÒn dÊu chÊm hái vµo cuèi c©u a) Thµnh phè nµo lín nhÊt vµ ®«ng d©n nhÊt níc ta b)Nha Trang lµ thµnh phè biÓn ë miÒn Trung níc ta c) Hµ Néi cã s©n bay quèc tÕ Néi Bµi Bµi 3: G¹ch díi nh÷ng tõ chØ ®Æc ®iÓm trong ®o¹n v¨n sau: GÇn tra. m©y mï tan dÇn. trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p so s¸nh . Ba – na.

§Ò 22 Bµi 1: §iÒn tiÕp bé phËn c©u nãi vÒ n¬i diÔn ra c¸c sù vËt nªu trong tõng c©u sau: a) Líp 3A ®îc ph©n c«ng lµm vÖ sinh b)C« gi¸o ®a chóng em ®Õn th¨m c¶nh ®Ñp ë c) Ðp – phen lµ ngän th¸p cao Bµi 2: Ghi l¹i nh÷ng tõ gîi cho em nghÜ vÒ quª h¬ng n¬i cha «ng em ®· sèng nhiÒu n¨m: . ®Êu tranh. b) C©y håi th¼ng cao trßn xoe. chèng tr¶. d) Gi÷a hå G¬m lµ th¸p Rïa têng rªu cæ kÝnh x©y trªn gß ®Êt cá mäc xanh um. x©y dùng. Bµi 4: §iÒn dÊu phÈy vµo chç trèng thÝch hîp trong mçi c©u sau: a) L¸ ng« réng dµi træ ra m¹nh mÏ nân nµ. ®¸nh.chiÕn ®Êu. TiÕng ViÖt 3. t«n t¹o . kiÕn thiÕt.tÊm nh÷ng léc non vµ l¬ th¬ nh÷ng c¸nh hoa ®á th¾m ®Çu mïa. c) Hå Than Thë níc trong xanh ªm ¶ cã hµng th«ng bao quanh reo nh¹c sím chiÒu. kh¸ng chiÕn. gi÷ g×n. Bµi 5: G¹ch díi nh÷ng tõ nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ Tæ quèc: b¶o vÖ .

Cuèi mçi c©u cÇn ghi dÊu chÊm vµ ®Çu c©u ph¶i viÕt hoa: S¸ng nµo mÑ t«i còng dËy rÊt sím ®Çu tiªn. Hai anh em t«i ®i b¾t s©u non. héi chî. mÑ gäi anh em t«i dËy ¨n s¸ng vµ chuÈn bÞ ®i häc. TiÕng ViÖt 3. r¹p h¸t. lµm viÖc.-con ®ß. g¾n bã. c¶i t¹o. Bµi 3: Chän trong c¸c tõ sau tõ nµo cã thÓ ghÐp ®îc víi tõ quª h¬ng: -yªu mÕn. bÕn níc. Chóng tËp bay. x©y dùng Bµi 4: G¹ch díi nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng trong ®o¹n v¨n sau: Hai chó chim con h¸ má kªu chÝp chÝp ®ßi ¨n . nhí. lÔ héi . §«i chim lín thËt nhanh.§Ò2 3 . mÑ nhãm bÕp nÊu c¬m sau ®ã mÑ quÐt dän trong nhµ. Bµi 5: Dùa vµo tõng sù viÖc ®Ó chia ®o¹n sau thµnh 4 c©u. lòy tre. dßng s«ng. ch©u chÊu vÒ cho chim ¨n. quanh quÈn bªn HËu nh nh÷ng ®øa con b¸m theo mÑ. ngoµi s©n lóc c¬m gÇn chÝn. m¸i ®×nh. cµo cµo. HËu pha níc ®êng cho chim uèng. hoµn thµnh. th¨m . tËp nh¶y.

. nhµ viÖc d. b. Uèn m×nh díi c©y xanh.(h¹t) l¹c Bµi 2: G¹ch díi c¸c tõ chØ mµu s¾c hoÆc chØ ®Æc ®iÓm cña hai sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau trong mçi c©u sau. b¸t k. (h¹t) ®Ëu phéng f. (h¹t ) võng m.Bµi 1: GhÐp tõ ë hai cét cã nghÜa gièng nhau thµnh tõng cÆp: a. chÐn i. MÆt trêi lóc hoµng h«n…………………………… c. ®×nh h. con g×) ? – thÕ nµo? a. Bµi 3: §iÒn tiÕp tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn thµnh c©u cã m« h×nh Ai ( c¸i g×. hoa b. Bµi 4: H·y so s¸nh mçi sù vËt sau víi mét sù vËt kh¸c ®Ó t¨ng vÎ ®Ñp: .§êng mÒm nh d¶i lôa. ¸nh tr¨ng ®ªm trung thu………………………….b«ng n. (h¹t ) mÌ e. a. cèc l. C¸nh ®ång tr«ng ®Ñp nh mét tÊm th¶m. li c. Nh÷ng lµn giã tõ s«ng thæi vµo…………………… b.

Tra hÌ. b. M¾t cña trêi ®ªm …… c¸c v× sao..Hoa phîng lµ……………. . trêi tèi ……mùc. trÎ th¬ g.Bèn ch©n cña chó voi to nh … .Con tr©u lµ………………… . §ªm Êy. c. Bµi 2: §iÒn tõ so s¸nh ë trong hoÆc ngoµi ngoÆc vµo tõng chç trèng trong mçi c©u sau cho phï hîp: a.§Ò 24 Bµi 1: T×m tõ ®iÒn vµo chç trèng ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u cã m« h×nh Ai (c¸i g×.……………………lµ nh÷ng ®å dïng häc sinh lu«n ph¶i mang ®Õn líp. nhãc con d. con g×) ?. trÎ em b. . trÎ ranh e.§«i m¾t bÐ trßn nh … . tiÕng ve nh … Bµi 5: Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc c¸c tõ chØ trÎ em víi th¸i ®é t«n träng: a.lµ g× (lµ ai) ? . Tr¨m c« g¸i ……tiªn sa.. thiÕu nhi TiÕng ViÖt 3. trÎ con c.

nh) Bµi 3: Ghi ch÷ § vµo « trèng tríc tõ ng÷ chØ gép nhiÒu ngêi trong gia ®×nh: Cha mÑ con ch¸u con g¸i anh hä Em trai anh em chó b¸c chÞ c¶ TiÕng ViÖt 3.Tõ chØ nh÷ng ngêi ë trêng häc : Häc sinh.(tùa.§Ò 25 Bµi 1: §iÒn tiÕp c¸c tõ thÝch hîp vµo chç trèng .… .… b) Häc thÇy… c) Con ngoan.… Bµi 2: §iÒn tiÕp c¸c tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng trong tõng dßng sau ®Ó hoµn chØnh c¸c thµnh ng÷. d×.Tõ chØ nh÷ng ngêi ë trong gia ®×nh: bè. mÑ.… . lµ.Tõ chØ nh÷ng ngêi cã quan hÖ hä hµng: chó. tôc ng÷: a) KÝnh thÇy.… .

Bµi 3: §iÒn bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái Ai hoÆc bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái lµ g× vµo tõng chç trãng cho thÝch hîp: a)……………………lµ c« gi¸o d¹y líp chÞ g¸i t«i. c) Anh hä t«i lµ……………………………………… d) ………………………………chñ tÞch phêng ( x· ) t«i.lµm g× theo gîi ý sau: a) C©u nãi vÒ con ngêi ®ang lµm viÖc: b)C©u nãi vÒ con vËt ®ang ho¹t ®éng: Bµi 5: §iÒn c¸c tõ ng÷ chØ sù vËt so s¸nh phï hîp vµo mçi dßng sau: a) Nh÷ng chó gµ con l«ng vµng ¬m nh- ………………………………… b) Vµo mïa thu. Bµi 4: §Æt 2 c©u cã m« h×nh Ai. níc hå trong nh- ……………………………………… c) TiÕng suèi ng©n nga tùa ……………………………………………… . b)Cha t«i lµ…………………………………………..

tIENG VIET .

®Ò thi häc sinh giái Líp 3: ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2006. Bµi 2: ( 2 ®iÓm ). M«n thi: TiÕng ViÖt. §iÒn tiÕp bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái nh thÕ nµo? ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u.BiÖn ph¸p nh©n ho¸ ®ã gióp em c¶m nh©n ®îc phÈm chÊt ®Ñp ®Ï g× cña c©y tre ViÖt Nam. . a .Nh÷ng tõ ng÷ nµo trong ®o¹n th¬ cho ta biÕt tre ®îc nh©n ho¸? b . Thêi gian: 90' kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò * Bµi 1: Trong ®o¹n th¬ sau: “ V¬n m×nh trong giã tre ®u C©y kham khæ vÉn h¸t ru l¸ cµnh Yªu nhiÒu n¾ng ná trêi xanh Tre xanh kh«ng ®øng khuÊt m×nh bãng r©m B·o bïng th©n bäc lÊy th©n Tay «m tay nÝu tre gÇn nhau thªm Th¬ng nhau trÎ ch¼ng ë riªng Luü thµnh tõ ®ã mµ nªn hìi ngêi".

... yªu.Qua c©u chuyÖn " §Êt quý............ bÒn bØ sèng vui t¬i hoµ m×nh víi thiªn nhiªn. Bµi 3: TËp lµm v¨n ( 5 ®iÓm) Em h·y thay lêi bµ mÑ kÓ l¹i c©u chuyÖn: " Hò b¹c cña ngêi cha". kham khæ..« ..Ti . ( Häc sinh liªn hÖ ®îc con ngêi ViÖt Nam thëng ®iÓm).... th¬ng.. bäc.. . Bµi 2: .Sèng xanh tèt ®oµn kÕt g¾n bã..a ....pi – a ......... Bµi 1: a .. «m........ gÇn.. b .. yªu th¬ng nhau t¹o søc m¹nh sù dÎo dai...Tre sèng chèng chäi mäi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh¾c nghiÖt cña thiªn nhiªn. d .....Khi gÆp ®Þch anh Kim §ång ®· xö trÝ.. TrÇn Quèc Kh¸i lµ mét cËu bÐ..Qu©n cña Hai Bµ Trng chiÕn ®Êu... §Êt yªu ta thÊy ngêi d©n £ ... ru.. c . ®øng.. ®u.... b – Håi cßn nhá.V¬n.. nÝu.. ë...

tí m×nh.BiÕt dïng lêi v¨n cña m×nh.. tµi trÝ. nhanh. Câu 1 Cau cao.Th«ng minh..a .. . .Th«ng minh.Yªu ®Êt ®ai Tæ quèc. b . a) Tìm các từ chỉ hoạt động có trong khổ thơ ? b) Những hoạt động nào được so sánh với nhau ? .§óng c¸ch xng h«: T«i....Nªu ®óng chi tiÕt c©u chuyÖn. ham häc. . mu trÝ. Anh dòng.. yªu níc. cao mãi Tàu vươn giữa trời Như tay ai vẫy Hứng làn mưa rơi . c .Dòmg c¶m.Tr×nh bµy ®óng. Bµi 3: . d .

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… . Liên luôn chăm chú nghe giảng ? c) Ông ơi người ta phát minh ra điện để làm gì.……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 2 : Hãy sửa lại những chỗ mà bạn Mai đã đặt dấu câu thiếu hoặc không thích hợp trong đoạn văn sau : a) ë nhà em thường giúp bà xâu kim. b) Trong lớp.

............................. ......................... . ............................. ........................................................................................................................................................................................................................ Giúp em hiểu được điều gì ? Đặt một câu với câu tục ngữ trên.......................... ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… .............................................................................................................................. .......................................................................... Câu 3 : Câu tục ngữ : Em thuận anh hoà là nhà có phúc.....……………………………………………………………………… …………………………………………………................ ....................................................................................................... ................................................... ..............................................................................................................................................................

... ................... ........... múa rất hay.............................. nắng vàng tươi rải nhẹ trên đường.............. ..... d) Em bỡ ngỡ theo ông bước vào sân trường đông vui nhộn nhịp.... b) Sáng hôm ấy trời rất đẹp... h) Những người bạn mới và những bài học mới đã làm em nhớ mãi buổi học đầu tiên.............. đeo cặp mới cùng với ông nội đến trường học buổi học đầu tiên.......... e) Sau lễ khai giảng.................... g) Chúng em được nghe cô Hiệu trưởng đánh trống khai trường và được xem diễu hành........................................................................................ hát..........................................Câu 4 : Sắp xếp lại trật tự của những câu văn sau để thành đoạn văn kể lại buổi đầu em đi học : a) Em mặc quần áo mới................. ...................... ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………….. c) Cô giáo đón em và các bạn xếp hàng dự lễ khai giảng......................................... chúng em về lớp học bài học đầu tiên................

.......................................... Câu 5 : Dùa vµo ®o¹n v¨n ë bµi trªn (sau khi ®· s¾p xÕp l¹i ®óng)................................................................................ .................... .................................... ............... em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kÓ l¹i buæi ®i häc ®Çu tiªn cña em........................ .... ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................... ................................................................................................................................................. ... ................................................................

líp 3 N¨m häc 2010 2011 .……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Trêng TiÓu häc §Ò thi tuyÓn häc sinh giái TiÕn Th¾ng M«n : to¸n .

512 809 ...... §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o Bµi 1................... (1..............5 ®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh. Líp : ............................................Hä vµ tªn : ........ 804 ....................65 345 + 81 .....

370 D. 3901 B. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ : A. 7 B. (2. 305 240 B. 82cm B. 30091 D. 369 D. Chu vi tam gi¸c ®ã lµ : A. 70 C. 235 Bµi 3. a) Sè liÒn sau cña 370 lµ: A. 73cm C. 700 D.5®iÓm) Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng. 45cm D. . 141cm d) Sè Ba tr¨m chÝn m¬i mèt viÕt lµ : A. 48cm vµ 59cm. 391 ®) BiÓu thøc : 270 + 35 = + 65.Bµi 2. 380 B. 360 C. 300901 C. 768 c) Mét h×nh tam gi¸c cã sè ®o c¸c c¹nh lÇn lît lµ : 34cm . 371 b) Ch÷ sè 7 trong sè 768 cã gi¸ trÞ lµ : A. (2®iÓm) T×m y C.

B×nh chia ®Òu cho 4 b¹n mçi b¹n ®îc 6 c¸i th× B×nh cßn 7 c¸i. (2®iÓm) B×nh cã mét tói kÑo.y x 4 = 32 24 : 3 : y=2 Bµi 4. Hái lóc ®Çu B×nh cã tÊt bao nhiªu c¸i kÑo ? .

. h×nh tø gi¸c ... (1®iÓm) c) H×nh vÏ bªn cã ..Bµi 5. h×nh tam gi¸c d)H×nh vÏ bªn cã .......

líp 3 .Trêng TiÓu häc §Ò thi tuyÓn häc sinh giái TiÕn Th¾ng M«n : tiÕng viÖt .

... III..................... §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o II. LuyÖn tõ vµ c©u..N¨m häc 2010 2011 Hä vµ tªn : .......... Líp : ..... con g×) – lµm g× ? 4....... TËp lµm v¨n......... §Æt mét c©u theo mÉu : Ai (c¸i g×.................. H·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n (Tõ 4 ®Õn 7 c©u) kÓ vÒ ngêi mµ em yªu quý................... .. §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc g¹ch ch©n trong c©u : D¸ng ngêi chÞ g¸i em thon th¶.................... 3....

Các biện pháp nghệ thuật tu từ
1. So sánh
So sánh là đối chiếu sự vật hiện tượng này với sự vật hiện
tượng khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình gợi cảm
cho sự diễn đạt
2. nhân hoá
Nhân hoá là gọi hoặc tả nhân vật cây cối đồ vật... bằng
những từ ngữ vốn đc dùng để gọi hoặc tả con người; làm cho thế
giới đồ vật cây cối loài vật... trở nên gần gũi với con người biểu thị
đc suy nghĩ tình cảm của con ng
3. ẩn dụ

ẩn dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng sự vật hiện
tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình gợi
cảm cho sự diễn đạt
4. hoán dụ
Hoán dụ là gọi tên sự vật hiện tượng bằng tên của một sự vật
hiện tượng khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng
sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt
5,6. Điệp từ điệp ngữ
điệp từ điệp ngữ là biện pháp tu từ lặp đi lặp lại có dụng ý
nghệ thuật
7. thậm xưng ( nói quá )
Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ quy mô tính
chất của sự vật hiên tượng được miêu tả để nhấn mạnh gây ấn
tượng tăng sức biểu cảm
8. Chơi chữ
Chơi chữ là biện pháp khai thác hiện tượng đồng âm khác
nghĩa để tạo sắc thái dí dỏm hài hước cho lời ăn tiếng nói hoặc câu
văn câu thơ
9. câu hỏi tu từ
- tạo ấn tượng nhấn mạnh tô đậm
- khẳng định chính kiến của người viết

Các bút pháp nghệ thuật

1. bút pháp ước lệ tượng trưng
- Ước lệ : sử dụng hình ảnh mang tính chất quy ước đã trở
thành thông lệ thói quen
- tượng trưng là những chi tiết hình ảnh mang ý nghĩa đặc
trưng tiêu biểu
- người ta thường lấy thiên nhiên làm chuẩn mực thước đo
cho mọi giá trị
- trong truyện kiều: bút pháp ước lệ tượng trưng để miêu tả
nhân vật chính diện
- thiên nhiên biết thuý vân đẹp nhưng hok đố kị, và Ng Du
đã dùng nghệ thuật đòn bẩy để miêu tả kiều
- hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, dự báo 1 tương lai

sóng gió khi đã vượt qua giới hạn của tự nhiên, kiều hok còn của
riêng ng du nữa mà kiều là số phận của cả dân tộc mình
- thuý vân và kim trọng là những con ng đạt đến vẻ đẹp của
thiên nhiên nhưng đạt đến mức hài hoà cân xứng với vẻ đẹp tự
nhiên vốn có, nhưng thuý kiều và từ hải vẻ đẹp của họ đã vượt qua
chuẩn mực tự nhiên đời thường để thành vẻ đẹp phi thường và
khác lạ và sau này cuộc đời dự báo tất cả qua các thủ pháp đó của
ng du, và khi dùng bút pháp ước lệ như vậy thể hiện từ 1 cảm hứng
ngợi ca bộc lộ thái độ tư tưởng đề cao tran trọng và ngưỡng vọng
với những nhân vật mà mình thể hiện
2. bút pháp tả thực

trong miêu tả cảnh vật thiên nhiên đã ẩn chứa cảm xúc tình cảm của con ng trong đó: tình cảm của nhà thơ.phản ánh một cách chân thực những đặc điểm của sự vật hiện tượng .trong truyện kiều bút pháp tả thực đc dùng để tố cáo nhân vật phản diện.tác dụng: tình ý trong văn bản hàm súc sâu sắc kín đáo mà vẫn chứa sức gợi và tạo liên tưởng cho ng đọc .truyện kiều của ng du đã sử dụng bút pháp này 1 cách nhuần nhuyễn mà có nhiều cấu nhiều đoạn đã đạt đến đỉnh điểm của nghệ thuật tả cảnh ngụ tình . chỉ 1 chữ “tót” cho ta thấy đc sự vô học của hắn .bút pháp ước lệ tượng trưng là sự tôn trọng kính trọng còn bút pháp tả thực chỉ sự khinh bỉ 3. Kì kèo bớt 1 thêm 2 đã cho ta thấy mã giám sinh hok chỉ là kẻ vô học mà còn là 1 kon buôn. bút pháp tả cảnh ngụ tình . tình cảm của nhân vật trong tác phẩm .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful