Toán từ trang 2 đến trang 13

Tiếng Việt từ trang 14 đến trang 79

PHẦN 1: TOÁN
Bài 1- Tính giá trị biểu thức:
a) 72 : 9 + 75 x 2 – ( 31 – 19)
b) 16 x 2 + 5 x 16 + 16 x 3

Bài 2- Tìm y:
a) 40 : y – 2 = 3
b)54 : y + 3 = 12

Bài 3- Hãy viết thêm 3 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau:

a)

4, 8, 16, 32........

b)

1, 4, 9, 16, 25, ........

c)

1, 2, 3, 5. 8, ..........

d)

2, 6, 12, 20, 30,......

Bài 4 Bạn An có 56 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn An nhận
thấy 1/3 số
viên bi xanh bằng 1/4 số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu
viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

Bài 5: Biết

1
3

tấm vải đỏ dài bằng

1
4

tấm vải xanh, cả hai tấm vải

dài 84m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu m?

* BÀi 6: Có hai ngăn sách. Cô thư viện cho lớp 3A mượn

sách ở ngăn thứ nhất, cho lớp 3B mượn

1
5

1
3

số

số sách ở ngăn thứ hai.

Như vậy mỗi lớp đều được mượn 30 cuốn. Hỏi số sách còn lại ở
ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ở ngăn thứ nhất là bao nhiêu
cuốn?

* Bài 7: Trong vườn có 35 cây gồm vải, nhãn, hồng xiêm. Số cây
hồng xiêm bằng

1
7

số cây trong vườn. Số cây nhãn bằng

1
2

số cây

vải. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây?

*Bài 8: Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng
mẹ đã bán được một số cam và quýt, còn lại

1
5

số cam và

1
5

số quýt

để đến chiều bán nốt. Hỏi mẹ đã bán được bao nhiêu quả cam, bao
nhiêu quả quýt?

C©u 3: §Æt tÝnh råi tÝnh (3®iÓm)

a/ 420 + 137

b/ 784 - 356

c/ 253 -122

C©u 4 : T×m X (1®iÓm)
a/ X x 6 = 12

b/ X : 7 =8

C©u 6: Con h¸i ®îc 57 qu¶ quýt ,mÑ h¸i ®îc gÊp 6
lÇn sè qu¶ quýt cñ con .Hái mÑ h¸i ®îc bao nhiªu qu¶
quýt ? ( 2®iÓm)

1. (1®) TÝnh nhanh:

25 x 18 x 4 x 2

2. (2®) TÝnh:
a) 7 x 4 + 93

b) 7 x 7 + 84

c) 7 x 10 – 32

d) 7 x 7 – 29
3. (2®) T×m x :
a)

x:

c)

x

7 = 5 (d 2)

b) x : 7 = 7 (d 3)

x 8 + 25 = 81

d) 72 - x : 4 = 16

4. (2®) Viªn g¹ch men h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 3dm.
Chu vi viªn g¹ch men lµ bao nhiªu?
5. (3®) Mét cöa hµng c©y c¶nh cã 48 c©y quÊt. Sau
mét ngµy b¸n chØ cßn l¹i

1
6

sè c©y quÊt. Hái:

a) Cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu c©y quÊt?

Bạn Hoà nhận thấy 1/5 số viên bi xanh bằng 1/3 số viên bi đỏ.. 8. 16.... 8. Bài 4.... 6... 5.Tính giá trị biểu thức: ( 4 điểm) a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72) b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3 Bài 2... .. 30.. rồi viết thêm 2 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau: ( 4 điểm) e) 1..Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ. 20..Hãy nêu quy luật viết số.. g) 1. 25.... .. 9.Tìm X: ( 4 điểm) a) 72 : X – 3 = 5 b) X + 3 x X < 3 Bài 3. 12... 16. f) 1.. 2. h) 2.... 2. 4.... Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh? ( 4 điểm) ..b) §· b¸n bao nhiªu c©y quÊt? Bài 1. 3. 4.

( 4 điểm) C©u 3: §Æt tÝnh råi tÝnh (3®iÓm) a/ 420 + 137 b/ 784 . (1®) TÝnh nhanh: 25 x 18 x 4 x 2 2.Bài 5.Hái mÑ h¸i ®îc bao nhiªu qu¶ quýt ? ( 2®iÓm) 1.Hãy điền 5 chữ số lẻ vào các ô vuông ( mỗi ô điền 1 chữ số) để được phép tính đúng. (2®) T×m x : a) x: c) x 7 = 5 (d 2) x 8 + 25 = 81 b) x : 7 = 7 (d 3) d) 72 .mÑ h¸i ®îc gÊp 6 lÇn sè qu¶ quýt cñ con .x : 4 = 16 . (2®) TÝnh: a) 7 x 4 + 93 b) 7 x 7 + 84 c) 7 x 10 – 32 d) 7 x 7 – 29 3.356 c/ 253 -122 C©u 4 : T×m X (1®iÓm) a/ X x 6 = 12 b/ X : 7 =8 C©u 6: Con h¸i ®îc 57 qu¶ quýt .

T×m sè An ®· nghÜ. Hoµ ®îc c« gi¸o cho mét sè nh·n vë.4. Hái: a) Cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu c©y quÊt? b) §· b¸n bao nhiªu c©y quÊt? §Ò kiÓm tra ®éi tuyÓn sè 1 . B×nh.N¨m häc 2010 . B×nh l¹i cho Hoµ 4 nh·n vë th× . Sau mét ngµy b¸n chØ cßn l¹i 1 6 sè c©y quÊt. (3®) Mét cöa hµng c©y c¶nh cã 48 c©y quÊt. NÕu gÊp sè ®ã lªn 3 lÇn råi céng víi 15 th× ®îc 90.2011 M«n: To¸n líp 3 (60 phót kh«ng kÓ chÐp ®Ò) Bµi 1: An nghÜ mét sè. Bµi 2: TÝnh nhanh gi¸ trÞ biÓu thøc : a) 45 x 5 + 45 x 4 + 45 b) 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 +1 Bµi 3: T×m y Y x 5 + 45 = 100 48 : y = 5 (d 3) Bµi 4: An. NÕu An cho B×nh 6 nh·n vë. (2®) Viªn g¹ch men h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 3dm. Chu vi viªn g¹ch men lµ bao nhiªu? 5.

Hái lóc ®Çu mçi b¹n cã mÊy nh·n vë? Bµi 5: Sè? 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x ? Bµi 6: HiÖu cña hai sè lµ 84. Bài giải ……………………………………… . NÕu gi¶m sè trõ ®i 12 vµ t¨ng sè bÞ trõ lªn 12 ®¬n vÞ th× hiÖu míi lµ bao nhiªu? Bµi 7: N¨m nay bè 40 tuæi. ……………………………………….mẹ hái được gấp 6 lần số quả quýt củ con .sè nh·n vë cña mçi b¹n ®Òu b»ng 12 c¸i. Tuæi con b»ng 1/4 tuæi bè. Hái 4 n¨m sau con bao nhiªu tuæi? (Tóm tắt và giải vào vở) Bài 8 : Câu 6: Con hái được 57 quả quýt .Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả quýt ? ( 2điểm) Tóm tắt:……………………………………… ……………………………………… ……………………………………….

……………………………………….……………………………………… ………………………………………. .

CHO ĐIỂM KIỂM TRA HSG đợt I MÔN: TOÁN .HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ.Lớp: 3 Năm học: 2009 – 2010 Bài 1/ (1điểm): Số An nghĩ là : ( 90 .14 + 1) = 18 x 10 = 180 Tính đúng mỗi biểu thức được 0.3 ) : 5 Yx5 = 55 Y = 45 : 5 Y = 55 : 5 Y=9 Y = 11 Bài 4/ (1 .18 x 14 + 18 = 18 x ( 7 + 16 .6 + 4 = 10 ( nhãn vở ) Số nhãn vở của Hoà là : 12 .5 điểm) a) 45 x 5 + 45 x 4 + 45 = 45 x ( 5 + 4 + 1 ) = 45 x 10 = 450 b) 18 x 7 + 18 x 16 .75 điểm Bài 3/ (2 điểm): Làm đúng mỗi câu 1 điểm Y x 5 +45 = 100 48 : Y = 5 ( dư 3 ) Yx5 = 100 .15 ) : 3 = 25 Đáp số : 25 Bài 2/ (1.4 = 8 ( nhãn vở ) Đáp số : 18 nhãn vở 10 nhãn vở 8 nhãn vở .45 Y = ( 48 . 5 điểm): Số nhãn vở của An là : 12 + 6 = 18 ( nhãn vở ) Số nhãn vở của Bình là : 12 .

......Bài 5/ (1 điểm): 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x ? => 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x 70 Bài 6/ (1 điểm) Hiệu mới là : 84 + 12 + 12 = 108 Bài 7/ ( 1 điểm ) Bốn năm sau con có số tuổi là : 40 : 4 + 4 = 14 ( tuổi ) Bài 8 / ( 1 điểm )Vì Hoa lúc nào cũng đứng đầu ........... ta có 3 cách chọn bạn đứng hàng thứ 2 ........25 điểm = 5 điểm .. §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o .. 5............ .......... Vậy ta có số cách xếp các bạn là : 1 x 3 x 2 x 1 = 6 ( cách ) ( Chú ý: Điểm làm tròn là: 5..............5điểm đến 5.....Líp : .........75 điểm=6điểm) Trêng TiÓu häc TiÕn §Ò kiÓm tra chÊt lîng häc sinh Th¾ng giái N¨m häc 2010 ...... có 1 cách chọn bạn đứng hàng thứ tư .....................2011 M«n : to¸n ... có 2 cách chọn bạn đứng hàng thứ 3 ..líp 3 Gi¸o viªn båi dìng: NguyÔn V¨n S¬n Hä vµ tªn : ...........

73cm B.(Lµm ra vë) (2®iÓm) T×m y C. 391 ®) BiÓu thøc : 270 + 35 = + 65. (Lµm ra vë)(1. 305 B. 768 c) Mét h×nh tam gi¸c cã sè ®o c¸c c¹nh lÇn lît lµ : 34cm . 380 B. 45cm 82cm C. 700 D.679 Bµi 2 (2.5®iÓm) Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng. 371 b) Ch÷ sè 7 trong sè 768 cã gi¸ trÞ lµ : A. 240 . 48cm vµ 59cm.589 345 + 878 812 . D. 235 Bµi 3. 30091 C. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ : A. Chu vi tam gi¸c ®ã lµ : A. 804 . a) Sè liÒn sau cña 370 lµ: A. . 7 B. 370 D. 3901 D. 300901 B. 369 D.Bµi 1. 141cm d) Sè Ba tr¨m chÝn m¬i mèt viÕt lµ : A. 360 C.5 ®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh. 70 C.

y x 4 = 32 24 : 3 : y =2 Bµi 4.....(Lµm ra vë) (2®iÓm) B×nh cã mét tói kÑo.. Hái lóc ®Çu B×nh cã tÊt bao nhiªu c¸i kÑo ? Bµi 5... B×nh chia ®Òu cho 4 b¹n mçi b¹n ®îc 6 c¸i th× B×nh cßn 7 c¸i. h×nh tø gi¸c . . h×nh tam gi¸c b) H×nh vÏ bªn cã ... (1®iÓm) a) H×nh vÏ bªn cã ..

con g×) – lµm g× ? 2. TËp lµm v¨n.I. (nghe-viÕt) ViÕt bµi “Chim chÝch b«ng” SGK TiÕng ViÖt 2-TËp IITrang 30. ChÝnh t¶. LuyÖn tõ vµ c©u. H·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n (Tõ 4 ®Õn 7 c©u) kÓ vÒ ngêi mµ em yªu quý. . §Æt mét c©u theo mÉu : Ai (c¸i g×. §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc g¹ch ch©n trong c©u : D¸ng ngêi chÞ g¸i em thon th¶. 1.) II. III. (Tõ ®Çu ®Õn nhanh vun vót.

mïa xu©n.mïa thu.c¶ nhµ gÊu kÐo nhau ®i bÎ m¨ng vµ uèng mËt ong.TiÕng ViÖt 3.§Ò 1 Bµi 1: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh vÒ viÕt hoa c¸c c©u sau: C¶ nhµ gÊu ë trong rõng.gÊu ®i nhÆt qu¶ h¹t dÎ. .

`. con vËt ..Bµi 2: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh vÒ viÕt hoa c¸c ch÷ ®Çu dßng th¬ sau cø mçi ®é thu sang hoa cóc l¹i në vµng ngoµi vên . - trÇu c.h¬ng th¬m ng¸t ong bím bay rén rµng Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng l hay n .. .van …µi .…o sî .Ph©n lo¹i c¸c tõ chØ sù vËt t×m ®îc( chØ ngêi .…¶i chuèi .…µng tiªn Bµi 4: §iÒn vµo chç trèng vÇn ao hay au : .S....…µng xãm .. c©y cèi) . . . c¶i Bµi 5: G¹ch ch©n c¸c tõ chØ sù vËt trong ®o¹n v¨n sau.. sËu - r.®å vËt.lìi … iÒm ...chµo m.

C¸c sù vËt nµy(trong tõng cÆp so s¸nh ) cã ®iÓm g× gièng nhau? a. Ph¹m §«ng Hng . tõ ®©u ®Õn ? Hay biÓn xanh diÖu k× Tr¨ng trßn nh m¾t c¸ Ch¼ng bao giê chíp mi TrÇn §¨ng Khoa c.c©y chµ lµ . Bµ em ë lµng quª Lng cßng nh dÊu hái.ThuyÒn chóng t«i chÌo ®i xa mµ h·y cßn thÊy chim ®Ëu tr¾ng xo¸ trªn nh÷ng cµnh c©y.c©y vÑt rông trôi gÇn hÕt l¸.Chim kªu vang ®éng . Tr¨ng ¬i. Theo §oµn Giái Bµi 6: G¹ch ch©n c¸c sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau trong c¸c c©u díi ®©y. S¬ng tr¾ng viÒn quanh nói Nh mét chiÕc kh¨n b«ng Thanh Th¶o b.nãi chuyÖn kh«ng nghe ®îc n÷a.Chim ®Ëu chen nhau tr¾ng xo¸ trªn nh÷ng ®Çu c©y m¾m.

nh÷ng m¶nh têng vµng . Nh×n tõ xa . t¸c gi¶ ®· so s¸nh hai sù vËt nµo víi nhau? Dùa vµo dÊu hiÖu chung nµo dÓ so s¸nh ? Trêng míi cña em x©y trªn nÒn ng«i trêng cò lîp l¸. Trong ®o¹n v¨n díi ®©y .Em h·y nãi råi viÕt kho¶ng 6 – 8 c©u kÓ vÒ mét trong nh÷ng tÊm g¬ng anh hïng ®ã.ngãi ®á nh nh÷ng c¸nh hoa lÊp lã trong c©y.Em bíc vµo líp . Theo Ng« Qu©n MiÖn Bµi 8: Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m lîc vµ trong sù nghiÖp thèng nhÊt Tæ Quèc ®· cã rÊt nhiÒu ®éi viªn thiÕu niªn anh hïng trë thµnh tÊm g¬ng s¸ng cho c¸c thÕ hÖ thiÕu nhi ViÖt Nam noi theo. TiÕng ViÖt 3. c¸nh cöa xanh .võa bì ngì võa thÊy quen th©n . Em thÊy tÊt c¶ ®Òu s¸ng lªn vµ th¬m tho trong n¾ng mïa thu. bµn ghÕ gç xoan ®µo næi v©n nh lôa.§Ò 2 Bµi 1: ViÕt hoa tªn riªng trong c¸c c©u sau : .Bµi 7: a.têng v«i tr¾ng.

.......Tªn c©y tre cßn nhá...... b. Bµi 4: Chän tõ ng÷ thÝch hîp trong c¸c tõ: ThiÕu nhi.ChÊt láng dïng ®Ó ®èt ch¸y .... Bµi 2:( Ph©n biÖt ¨n/ ¨ng) T×m tõ cã tiÕng chøa vÇn ¨n hoÆc ¨ng.. ng· kh.Ðp lµ mét thµnh phè cæ.......... ..l«... ..m«...xèp lµ mét trong sè c¸c nhµ b¸c häc vÜ ®¹i cña níc nga. trÎ con ®Ó ®iÒn vµo chç trèng.....kh...rçng t........... .n«...S«ng von – ga n»m ë níc nga... .....Tªn m«n häc trong nhµ trêng ... Ch¨m sãc bµ mÑ vµ. C©u l¹c bé..... tr¬ng kh... Bµi 3:( Ph©n biÖt uªch/uyu) §iÒn vµo chç trèng tiÕng cã vÇn uªch... a. vÇn uyu ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: ... trÎ em...ki...quËn Hoµn KiÕm ....... cã nghÜa nh sau : .....béc t.tay khóc kh.

cèc! .4 c©u bµy tá nguyÖn väng ®îc vµo §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh vµ lêi høa nÕu ®¬n ®îc chÊp nhËn ...c.NÕu lµ Thá Cho xem tai..qu¸ Bµi 5: G¹ch ch©n c¸c c©u kiÓu Ai. .....Ai gäi ®ã? .lµ g×? trong ®o¹n th¬ díi ®©y vµ nªu t¸c dông cña kiÓu c©u nµy ( dïng ®Ó lµm g× ? ) Cèc.. .. cèc. Bµi 6: Em h·y viÕt 3....T«i lµ Nai. ... cèc! .....T«i lµ Thá..Ai gäi ®ã? .. Cèc. cèc...... TÝnh t×nh cßn...ThËt lµ Nai Cho xem g¹c..

...nhµ . chong hay trong : .. .... ...........minh ......tá ... cha hay tra: ..... .........l¹t .......... chÎ hay trÎ: ........cñi b......con .®Ìn .... ..... d.. .. mÑ ........ .. gµ . .... h¹t ... vÞt.TiÕng ViÖt 3.§Ò 3 Bµi 1( Ph©n biÖt ch/ tr): §iÒn vµo chç trèng: a....chãng.. Bµi 2: Nèi tiÕng ë cét A víi tiÕng ë cét B ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ ®óng chÝnh t¶: A B A B Cöu tr¬ng thuû chiÒu Khai triÒu ch¬ng buæi .. trung .. ..xanh .. chøng hay trøng: ....hái ...... . .. «ng c..

. bµn ghÕ gæ xoan ®µo næi v©n nh lôa......Tr©u chÊu c©y tÕt Ch©u chóc bß tróc Bµi 3: ( ph©n biÖt ¨c/ o¨c) T×m c¸c tiÕng cã vÇn ¨c hoÆc o¨c ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: .........h. võa bì ngì võa thÊy th©n quen. Em thÊy tÊt c¶ ®Òu s¸ng lªn vµ th¬m tho trong n¾ng mïa thu... s. c¸nh cöa xanh. Trong nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh nµy em thÝch nhÊt h×nh ¶nh nµo ? V× sao ? Khi vµo mïa nãng ...thuèc b.s¶o dÊu ng.. ®iÓm .. Bµi 5:T×m c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong nh÷ng ®o¹n th¬ díi ®©y............. .. Têng v«i tr¾ng.........lµ ngóc ng. Bµi 4: G¹chch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai trong ®o¹n v¨n...... ®... ®o¹n th¬ sau vµ viÕt l¹i cho ®óng: Em bíc vµo líp.

Bµi 6: ChÐp l¹i ®o¹n v¨n vµo vë sau khi lo¹i bá c¸c dÊu chÊm dïng kh«ng ®óng vµ viÕt hoa l¹i cho hîp lÝ: C« bíc vµo líp. C« mØm cêi vui síng. ThÕ lµ hÕt tiÕt häc ®Çu tiªn vµ em c¶mthÊy rÊt thÝch thó.§Ò 4 . §øng dËy chµo. Nh÷ng c¸nh tay nhá nh¾n cø rµo rµo ®a lªn ph¸t biÓu. C« gi¶ng bµi thËt dÔ hiÓu. TiÕng ViÖt 3. Nh×n chóng em b»ng ®«i m¾t dÞu hiÒn. Giäng c« thËt Êm ¸p. Bçng håi trèng vang lªn. Bµi 7: H·y kÓ l¹i chuyÖn em ch¨m sãc mét ngêi th©n trong gia ®×nh bÞ èm. chóng em. mÖt nh thÕ nµo .T¸n l¸ xoÌ ra Nh c¸i « to §ang lµm bãng m¸t. Bãng bµng trßn l¾m Trßn nh c¸i nong Em ngåi vµo trong M¸t ¬i lµ m¸t. KhiÕn c¶ líp l¾ng nghe. TiÕt häc ®Çu tiªn lµ tËp ®äc.

. Theo TrÇn §¨ng Khoa Bµi 3( Ph©n biÖt d / gi / r) §iÒn vµo chç trèng a...... em h·y g¹ch ch©n vµ söa l¹i cho ®óng : H¹t g¹o lµng ta cã vÞ phï sa Cña s«ng kinh thÇy cã h¬ng sen th¬m trong hå níc ®Çy Cã lêi mÑ h¸t Ngät bïi h«m nay..NguyÔn thÞ b¹ch TuyÕt .. cã tõ ng÷ nµo viÕt sai chÝnh t¶ ........Hoµng phñ ngäc Têng ... ma... .....rµo hay dµo : hµng ..Hoµng long ....Bµn tµi ®oµn Bµi 2: Trong c¸c c©u th¬ sau ®©y ..........Bµi 1: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh viÕt hoa tªn riªng c¸c tªn ngêi sau ®©y ....... dåi ...... d¹t .

....................nu«i d¹y nãi chung:.. ch¬i Bµi 4: (ph©n biÖt vÇn ©n / ©ng):T×m tõ ng÷ cã chøa vÇn ©n hoÆc ©ng ................... cao c.................b................ mÖt nhµi.............. móa .... vµo.............. ..... dai...... ................. nhiÒu t×nh c¶m:..... ng¾c ng¶i.............. tay................rÎo day dÎo : b¸nh ..diÕt............... cã nghÜa nh sau: ... thai th¶i......... r¶nh..... kh¸i chÝ............. khai lang... .ChØ ngêi b¹n gÇn gòi ................................ ..rang hay dang : l¹c ... c¸nh d.....................Bé phËn cña c¬ thÓ dïng ®Ó di chuyÓn:..ChØ sù ch¨m sãc........ ......ra hay da : cÆp ..... t¹i nguyÖn..... ....... Bµi 5: (Ph©n biÖt vÇn oai / oay) G¹ch ch©n nh÷ng tõ ng÷ viÕt sai chÝnh t¶ vµ söa l¹i cho ®óng ....... ........Qu¶ xµi.....ChØ hµnh ®éng ®a vËt tõ díi lªn cao:...........

.............. hoµ hîp... ......... hoµ gi¶i ............................... ....... ngä ng¹y... ...................... C¸c c©u trªn ®îc dïng ®Ó giíi thiÖu hay nªu nhËn ®Þnh vÒ mét ngêi ....... ngã ng¸y.........lµ t¬ng lai cña ®Êt níc......... .......................... hoµ m×nh... b..... nhay.... ng¸y trÇu...... mét vËt nµo ®ã? Bµi 8: H·y tëng tîng vµ kÓ thªm ®o¹n kÕt thóc cho c©u chuyÖn “ Ngêi mÑ” em ®· häc.......... nh¸y................. hoµ thuËn....................víi xung quanh .. ng¸y tai.Nãi n¨ng....... ...........Gia ®×nh.................... ........lµ ngêi mÑ thø hai cña em..nh÷ng vô xÝch mÝch Bµi 7: a..................... lµ vèn quý nhÊt............................... lµ ngêi thÇy ®Çu tiªn cña em.. ...TÝnh t×nh.... hÝ h¸y.............................víi nhau .. Bµi 6: Em chän tõ thÝch hîp trong c¸c tõ sau ®©y ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: hoµ nh·. §iÒn vµo chç trèng tõ ng÷ thÝch hîp ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u theo mÉu Ai – lµ g× ? .Níc x¸y...........

. lÊp l¸nh ........................ nao nóng.§Ò 5 Bµi 1:( Ph©n biÖt l / n):T×m vµ ®iÒn tiÕp vµo chç trèng 3 tõ l¸y ©m ®Çu l vµ 3 tõ l¸y ©m ®Çu n a) l / l : lung linh...........ß ¬i Bµn tay...¸o ®an b»ng sîi mÆc mïa ®«ng:.......... b) n / n : no nª.. c¸t:............................ ... than r¬i Anh thî..............Dông cô ®Ó xóc ®Êt............ Bµi 3: (Ph©n biÖt vÇn en / eng):T×m tõ ng÷ chøa vÇn en hoÆc eng .................. cã nghÜa nh sau: ... Bµi 2: §iÒn l hay n vµo chç trèng Cöa lß hÐ më Than r¬i ....ãng Êm ChuyÒn vµo tay t«i Vµ mµu........TiÕng ViÖt 3......öa s¸ng Trong m¾t anh cêi... ......... ..

.......bµi th¬ díi ®©y....... Bµi 5: Trong mçi khæ th¬ .................. Bµi 4: (Ph©n biÖt vÇn khã oam / o¨m) §iÒn vµo chç trèng vÇn oam hoÆc o¨m .......Lêi ®éng viªn.................. ............... .......xåm x.............................`.....s©u h ...`.................. .. NguyÔn Hoµng S¬n ............ ... - ngåm ng.......... - o¸i ..................VËt dïng chiÕu s¸ng:........................................VËt b»ng s¾t dïng ®Ó gâ ra hiÖu lÖnh:............. khuyÕn khÝch lµm mét viÖc g× ®ã :...... t¸c gi¶ ®· so s¸nh hai sù vËt nµo víi nhau?Hai sù vËt ®ã gièng nhau ë chç nµo ? Tõ so s¸nh ®îc dïng ë ®©y lµ tõ g×? a) LÞch ®Õm tõng ngµy c¸c con lín lªn Bè mÑ giµ ®i «ng bµ giµ n÷a N¨m th¸ng bay nh c¸nh chim qua cöa Véi vµng lªn con ®õng ®Ó muén ®iÒu g× .. .. .............

Lª Hång ThiÖn Bµi 6: Chän tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh h×nh ¶nh so s¸nh vÒ c©y bµng trong tõng c©u díi ®©y a) Mïa xu©n. l¸ bµng míi n¶y tr«ng nh b)Nh÷ng chiÕc l¸ bµng mïa ®«ng ®á nh c) Cµnh bµng trôi l¸ tr«ng gièng Bµi 7: ViÕt l¹i nh÷ng c©u v¨n díi ®©y cho sinh ®éng . gîi c¶m b»ng c¸ch sö dông c¸c h×nh ¶nh so s¸nh a) MÆt trêi míi mäc ®á èi.b) MÑ b¶o tr¨ng nh lìi liÒm ¤ng r»ng : tr¨ng tùa con thuyÒn cong mui Bµ nh×n : nh h¹t cau ph¬i Ch¸u cêi: qu¶ chuèi vµng t¬i trong vên Bè nhí khi vît Trêng S¬n Tr¨ng nh c¸nh vâng chËp chên trong m©y. uèn khóc. b)Con s«ng quª em quanh co. .

TiÕng ViÖt 3. - Chã tr ...... .........tay hay lµm .....®øt d©y ......... - kh.... x¸o ®éng c¶ mét vên quª yªn b×nh. v¾ng .mÌo ®Ëy Bµi 2: ( Ph©n biÖt x/s) §iÒn vµo chç trèng : a...vµng n¨m ...da nhá ...C¸i ..........Con ®êng ngo»n ng ....Ngâ ng¸ch ngo¾t ng......§å ch¬i xóc .................Dµy . d)TiÕng ma r¬i Çm Çm ............... Xao hay sao: .. ... ...c) MÆt biÓn ph¼ng lÆng réng mªnh m«ng.......Giµ n......Ch©n ®i cµ kh.. th× n»ng...............th× ma.....§Ò 6 Bµi 1: ( Ph©n biÖt eo/ oeo) §iÒn vµo chç trèng oe hay oeo: .. c¸nh ............... X¾c hay s¾c: b... Bµi 8: Em h·y giíi thiÖu vÒ trêng m×nh cho mét b¹n häc ë trêng kh¸c råi ghi l¹i lêi giíi thiÖu ®ã......

. Trong c¸c tõ sau ®©y....... 4 tõ cã vÇn ¬ng vµo chç trèng: a......... thóc b¸ch..... Bµi 5: §äc: thÞt .... cñ khoai . “Giãng gi¶” chØ tiÕng trèng vang lªn nh thÕ nµo ? b.... giôc gi·..... a.... ... TiÕng trèng trêng giãng gi¶ N¨m häc míi ®Õn råi..........Hoa t¬i khoe...Nçi lßng . tõ nµo cã thÓ thay thÕ ®îc tõ “ giãng gi¶” trong dßng th¬ ë trªn: thóc giôc...cëi .................xuyÕn Bµi 3( Ph©n biÖt ¬n/ ¬ng):ViÕt tiÕp 4 tõ cã vÇn ¬n. thóc ®Èy... ......cÇu vång - Xanh..vµng vät ......... ..mµng. ...B¶y.......... mang .dÇu .............mµn ... dÇu .. ... . … Bµi 4: §iÒn vµo chç trèng tiÕng më hay mì ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: ...... ........... … v¬ng v·i............ V¬n vai........ .

bµi häc. b. häc sinh. tiÕng trèng trêng. Nhãm 1 Nhãm 2 Bµi 7: §Æt dÊu phÈy vµo nh÷ng chç thÝch hîp trong tõng c©u v¨n ®íi ®©y : a. Xa kia Cß vµ V¹c cïng kiÕm ¨n chen chóc ®«ng vui trªn b·i lÇy c¸nh ®ång mïa níc nh÷ng hå lín nh÷ng cöa s«ng. kÝnh thÇy yªu b¹n. ch¸u ch¾t. cha mÑ. vên trêng. bµi tËp. bót mùc.Bµi 6: Em chia c¸c tõ ng÷ díi ®©y thµnh 2 nhãm vµ ®Æt tªn cho mçi nhãm: Trêng häc. líp häc. hiÕu th¶o. «ng bµ. s©n trêng. ®ïm bäc. phông dìng.gi¸o viªn. häc mét biÕt mêi. con c¸i. s¸ch vë. Tõ bÊy trë ®i sím sím cø khi Gµ Trèng cÊt tiÕng g¸y lµ MÆt Trêi t¬i cêi hiÖn ra ph©n ph¸t ¸nh s¸ng cho mäi vËt mäi ngêi. ngµy khai gi¶ng. nghØ hÌ. trªn kÝnh díi nhêng. th¬ng con quý ch¸u. .

Cµi th.....¾ng Tõng dßng kÎ ngay ng¾n Nh ...QuyÓn vë nµy më ra Bao nhiªu ...... miÖng cêi Bµi 4: §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng trong tõng c©u díi ®©y ®Ó t¹o ra h×nh ¶nh so s¸nh : a. cöa Nh. M¶nh tr¨ng lìi liÒm l¬ löng gi÷a trêi nh ....§Ò 7 Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng ch hay tr: .Non ch ..êi n¾ng..ang ...ang MÌo con ®i häc ... TiÕng ViÖt 3... .ang giÊy ....óng em xÕp hµng..H«m nay ....¼ng mang thø g×. .choÑt TÆng giÊy kh. Bµi 2 (Ph©n biÖt iªn/ iªng) §iÒn vµo chç trèng c¸c tõ ng÷ cã tiÕng ë cét bªn tr¸i : TiÕng Tõ ng÷ TiÕng tiÕn tiÕng biªn biªng chiªn chiªng khiªn khiªng Bµi 3: ( Ph©n biÖt vÇn en/ oen) Tõ ng÷ §iÒn vÇn thÝch hîp vµo chç trèng en hay oen: .....Bµi 8: H·y kÓ c©u chuyÖn em biÕt vÒ mét tÊm g¬ng ham häc...

®Ó cho con ng¾t b«ng hoa ®i. tù ý ng¾t b«ng hoa ®Ñp kia.Con giÊu kÝn b«ng hoa díi mét lïm c©y. chØ mét tÝ th«i. a.b. mÑ !” Con nhñ thÇm nh thÕ vµ nh©n lóc mÑ kh«ng ®Ó ý. G¹ch ch©n c¸c tõ chØ ho¹t ®éng. cßn c¸c b¹n ®Òu ch¨m chó nh nÝn thë chê b«ng hång thøc dËy. con ®· quªn lêi mÑ khuyªn. Dßng s«ng mïa lò cuån cuén ch¶y nh c. TiÕng ve ®ång lo¹t cÊt lªn nh Bµi 5: §äc ®o¹n v¨n sau : “ MÑ ¬i. mét tõ chØ tr¹ng th¸i t×m ®îc ë bµi tËp trªn . c¸c tõ chØ tr¹ng th¸i trong ®o¹n v¨n trªn vµ ghi l¹i. Con v¹ch l¸ t×m b«ng hång. Nghe con nãi. Bµi 6: §Æt c©u víi mét tõ chØ ho¹t ®éng. mÑ h·y gi¶ vê quay ®i chç kh¸c mét tÝ. §Õn gÇn tra. Con khoe víi c¸c b¹n vÒ b«ng hoa. Con dÉn c¸c b¹n ®Õn n¬i b«ng hång ®ang ngñ. tr¹ng th¸i mµ em biÕt. Nh÷ng giät s¬ng sím long lanh nh d. c¸c b¹n vui vÎ ch¹y l¹i. T×m thªm mét tõ chØ ho¹t ®éng. b. b¹n nµo còng n¸o nøc muèn ®îc xem ngay tøc kh¾c.

Em h·y g¹ch ch©n vµ söa l¹i cho ®óng: .Ch©n bíc rén rµng .Bµi 7: Em ®· chøng kiÕn chuyÖn c¸c b¹n nhá gióp ®ì mét cô giµ kh«ng may bÞ ng·. tõ nµo viÕt sai chÝnh t¶.§Ò 8 Bµi 1:( Ph©n biÖt d/r/gi) Trong nh÷ng c©u sau. H·y kÓ l¹i chuyÖn ®ã.Khóc nh¹c du d¬ng Bµi 2: Nèi tõ ë cét A víi tõ ë cét B ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: A c¸ B gi¸n .Suèi ch¶y dãc d¸ch . TiÕng ViÖt 3.Søc khoÎ rÎo rai .C¸nh hoa dung dinh .Nô cêi r¹ng rì .

...reo Bµi 4: Cho c¸c tiÕng : thî...............chiÒu t.....3 tiÕng) ®Ó t¹o thµnh c¸c tõ ghÐp chØ ngêi lao ®éng trong céng ®ång. .......................... Bµi 5: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u tôc ng÷( nãi vÒ quan hÖ cña nh÷ng ngêi trong céng ®ång) sau ®©y : .......c¶ tµu bá . viªn H·y thªm vµo tríc hoÆc sau c¸c tiÕng trªn mét tiÕng( hoÆc 2.... th¶ chuån ch.. ngän ng.....trµo v......... kh.b¸n ..............nh¹c m...Mét con ngùa .......... yªu ch...........rau b... ch....... nhµ..b¸nh c ............. c. thó ........b.........khu«n th.................gç r¸n con d¸n Bµi 3:( Ph©n biÖt u«n/u«ng) §iÒn vµo chç trèng u«n hay u«ng: .......h¸t t ...............v¾n .. .

...... H·y kÓ vÒ ngêi ®ã....nhng chung mét giµn ....Tuy r»ng kh¸c. ...chôm l¹i nªn hßn nói cao - BÇu ¬i th¬ng lÊy ............................................. Bµi 6: Nèi c¸c tõ ë cét A víi c¸c tõ ë cét B t¹o thµnh c©u Ai – lµm g× ? A B §¸m häc trß ngñ kh× trªn lng mÑ §µn sÕu ho¶ng sî bá ch¹y C¸c em bÐ ®ang s¶i c¸nh trªn cao Bµi7: Trong xãm em (hoÆc khu phè n¬i em ë) cã mét b¸c( hoÆc c«...................¡n qu¶ nhí kÎ............cïng ..lµm ch¼ng nªn non ....... chó) rÊt tèt bông hay gióp ®ì mäi ngêi..

. nghi ng¬i...l..... nga ba.... chai tãc. c©y g«............l... ngo lêi... ít ®©m.. Tinh thÇn n....... Bµi 3:§äc khæ th¬ sau : Quª h¬ng lµ con diÒu biÕc Tuæi th¬ con th¶ trªn ®ång ....l.n..§Ò 9 Bµi 1: §iÒn dÊu thanh thÝch hîp( hái.. C¨n phßng n.Níc ch¶y l. cho x«i.. Bµi 2: T×m tõ cã ©m ®Çu l hay n ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh côm tõ thÝch hîp: .. n . c¸nh ca....... -H¹t s¬ng l. v÷ng chai.TiÕng ViÖt 3..n..Ch÷ viÕt n.... . nghi ngîi. Ng«i sao l..... ng·) vµo c¸c ch÷ díi ®©y: Ngâ hem. tr« b«ng....

a. lµ c¸i g×. Nã ®¸nh vÇn tõng tiÕng. MÊy ®øa em chèng hai tay ngåi nh×n chÞ. con g× ?) Lµ g×( lµ ai. a. lµ con g× ) Bµi 4: §äc ®o¹n v¨n sau : BÐ treo nãn. a.Quª h¬ng lµ con ®ß nhá £m ®Òm khua níc ven s«ng. BÐ ®a m¾t nh×n ®¸m häc trß.G¹ch ch©n c¸c c©u theo mÉu Ai. bÎ mét nh¸nh tr©m bÇu lµm thíc.lµ g× ? trong khæ th¬ trªn vµ ghi l¹i. Ghi l¹i tõng c©u t×m ®îc vµo chç trèng thÝch hîp trong m« h×nh sau : Ai( c¸i g× . Ghi tõng c©u t×m ®îc vµo chç trèng thÝch hîp trong m« h×nh sau : Ai ( con g× ) Lµm g× .lµm g×? vµ ghi l¹i a.G¹ch ch©n c¸c c©u theo mÉu c©u Ai. ®µn em rÝu rÝt ®¸nh vÇn theo.

Bµi 5: Mét lÇn em bÞ sèt cao.§Ò 10 Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng tõ ng÷ chøa tiÕng ë cét bªn tr¸i t¬ng øng: TiÕng Tõ ng÷ TiÕng xoµi xo¸y khoai kho¸y ngo¹i ngo¸y to¹i to¸y ho¹i ho¸y Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng et hay oet: Tõ ng÷ Bµi 1: T×m mét sè thµnh ng÷ so s¸nh trong TiÕng ViÖt . bè mÑ lo l¾ng vµ ch¨m sãc em víi tÊt c¶ tÊm lßng th¬ng yªu . H·y kÓ l¹i chuyÖn em bÞ èm ®îc bè mÑ ch¨m sãc nh thÕ nµo cho c¸c b¹n cïng nghe. TiÕng ViÖt 3.

xanh sao.VÝ dô : §Ñp nh tiªn Tr¾ng nh tuyÕt Bµi 3: Trong ®o¹n v¨n díi ®©y. xøc khoÎ. Em chÐp ®o¹n v¨n vµo vë sau khi ®Æt dÊu chÊm vµo chç thÝch hîp vµ viÕt hoa nh÷ng ch÷ ®Çu c©u : Trang vµ Th¶o lµ ®«i b¹n rÊt th©n víi nhau mét h«m. xöa ch÷a. S¹ch sÏ. tõ ng÷ nµo viÕt sai chÝnh t¶? Em h·y söa l¹i cho ®óng. hai ®øa tha hå ng¾m vÎ ®Ñp Trang thÝch nhÊt lµ c©y hoa thä t©y nã nhiÒu c¸nh. ng«i xao. ngêi viÕt quªn kh«ng ®Æt dÊu chÊm. cÆp x¸ch. s¬ng ®ªm. xang s«ng. s«i gÊc. s¸ng xña. .§Ò 11 Bµi 1: Trong c¸c tõ sau. Th¶o rñ Trang ra c«ng viªn ch¬i Trang ®ång ý ra tíi ®Êy. Bµi 4: H·y viÕt ®o¹n v¨n giíi thiÖu vÒ quª h¬ng em. díi n¾ng xu©n cµng lµm t¨ng thªm vÎ léng lÉy cßn Th¶o l¹i thÝch hoa tãc tiªn mµu hoa mît nh nhung. nhuþ tôm ë gi÷. TiÕng ViÖt 3.

...........................................Th¼ng c¸nh cß bay Ch«n rau c¾t rèn Häc mét biÕt mêi ....rËp rên 9...............nhën nh¬ 4....tr¶i réng Bµi 3:a............................. um tïm 5........uèn khóc 10.................................. G¹ch díi nh÷ng thµnh ng÷ nãi vÒ quª h¬ng: -Non xanh níc biÕc Thøc khuya dËy sím Non s«ng gÊm vãc ..................................................¨n t¨n gîn sãng 8.......... Ýu rÝt 7........................................lång léng 2......................m¸t rîi 11.................xu«i ngîc 12........................xa t¾p 14................................................................cæ kÝnh 13...... ...............................................Bµi 2: T×m tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh c©u nãi vÒ c¶nh vËt quª h¬ng: 1......... r× rµo trong giã 3.......bay bæng 6............

§Ò 12 Bµi 1: G¹ch ch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau .Quª cha ®Êt tæ.Lµng trªn xãm díi D¸m nghÜ d¸m lµm Mu«n h×nh mu«n vÎ . TiÕng ViÖt 3. ViÕt l¹i cho ®óng quy t¾c chÝnh t¶ viÕt hoa em ®· ®îc häc . Mét c¸nh ®ång xanh mít th¼ng c¸nh cß bay.5 c©u kÓ vÒ viÖc trùc nhËt líp cña em. Em h·y t¶ mét trong nh÷ng c¶nh ®Ñp ®ã. Mét ®ªm tr¨ng ®Ñp víi nh÷ng ®iÖu hß. Mét dßng s«ng víi nh÷ng c¸nh buåm n©u rËp rên trong n¾ng sím. «ng bµ ta sinh sèng tõ l©u ®êi). §Æt c©u cã thµnh ng÷ : Quª cha ®Êt tæ( chØ m¶nh ®Êt n¬i tæ tiªn. b.. Bµi 4: ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n tõ 3. Trong ®o¹n v¨n cã sö dông kiÓu c©u Ai – lµm g× ? Bµi 5:Tuæi th¬ cña em g¾n liÒn víi nh÷ng c¶nh vËt cña quª h¬ng. Mét con ®êng lµng th©n thuéc in dÊu ch©n quen.

.. to b»ng qu¶ ít nhì.. sôc s¹o. Hå than thë níc trong xanh ªm ¶. Bµi 3:( Ph©n biÖt at/ac) :§iÒn vµo chç trèng at hay ac: -Lªn th.ong giã ban mai..êi rùc hång... m×nh nhón nh¶y rung rinh. tung bay cê ®ñ mµu s¾c. ®Ëu xuèng tho¨n tho¾t rµ kh¾p m¶nh vên...... bay ra phÝa biÓn.. lít nhanh nh÷ng cÆp ch©n dµi vµ m¶nh trªn nÒn ®Êt...¡n no v. Tõng ®µn Ðn .«ng ..Nhµ s¹ch th× m. ..óng nh nh÷ng toµ l©u ®µi næi Èn hiÖn . xuèng ghÒnh ..Gi÷a thµnh phè ®µ l¹t cã hå xu©n h¬ng. gi¬ hai ch©n tríc vuèt r©u råi l¹i bay lªn.nÆng ...Nã dõng l¹i .Con ong xanh biÕc..ngíc ®Çu lªn. mÆt níc ph¼ng nh g¬ng ph¶n chiÕu s¾c trêi ªm dÞu.. b...ao lîn.cã hµng th«ng bao quanh reo nh¹c sím chiÒu.. ¾ng ®Ëu san s¸t. Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng ch hay tr: NÒn ...s¹ch ngon c¬m. Bµi 4: Cho ®o¹n v¨n sau Trêi n¾ng g¾t. ..... Nã ®i däc ®i ngang. t×m kiÕm. Nh÷ng con tµu s¬n .

Nh÷ng tõ ng÷ nµy cho thÊy con ong ë ®©y lµ con vËt thÕ nµo ? Bµi 5: T×m c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong khæ th¬. tr¨ng khi th× nh chiÕc thuyÒn vµng tr«i trong m©y trªn bÇu trêi ngoµi cöa sæ. Bµi 6: Chän tõ ng÷ thÝch hîp trong khung ë díi ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c dßng díi ®©y cho thµnh c©u. lóc th× nh chiÕc ®Ìn lång th¶ ¸nh s¸ng xuèng ®Çy s©n. C¸c h×nh ¶nh so s¸nh nµy ®· gãp phÇn diÔn t¶ néi dung thªm sinh ®éng. c©u v¨n díi ®©y.VÒ ®ªm. N¾ng vµng t¬i r¶i nhÑ Bëi trßn mäng trÜu cµnh Hång chÝn nh ®Ìn ®á Th¾p trong lïm c©y xanh b.a. . S¾p xÕp c¸c c©u ®· ®iÒn tõ hoµn chØnh thµnh mét ®o¹n v¨n t¶ con mÌo. gîi c¶m nh thÕ nµo ? a. G¹ch ch©n c¸c tõ chØ ho¹t ®éng cña con ong trong ®o¹n v¨n trªn vµ ghi l¹i: b.

.......... Em h·y giíi thiÖu thø tr¸i c©y cña vïng m×nh mµ em yªu thÝch nhÊt. ChiÕc mòi nã....dµi ngoe nguÈy.................... hai tai.. Nam cña ®Êt níc ta ®Òu cã nh÷ng hoa qu¶. TiÕng ViÖt 3..cã bé l«ng rÊt ®Ñp: mµu vµng sËm lÉn víi tr¾ng tinh vµ ®en tuyÒn ... - .... ..........long lanh xanh biÕc nh ngäc bÝch.......nhá cã nh÷ng vuèt nhän vµ s¾c.. Bµi 7: Mçi miÒn B¾c.. ®á............... Hai bªn mÐp........dùng ®øng ®Ó nghe ngãng ............... trßn.............................. ......... Trung ... Bèn ch©n. C¸i ®u«i... Hai m¾t nã.. ®Ñp nh cÆp ®«i son - hång Con mÌo nhµ em....... §Çu nã.. tr¸i c©y næi tiÕng...........§Ò 13 Bµi 1: G¹ch ch©n nh÷ng tõ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau vµ viÕt l¹i ®o¹n v¨n cho ®óng: ......

. ...........§ªm nay. Ranh.......Môc . Tr¨ng ®ang lªn....vÆt trªn b¸o b..Nói trïm c¸t ®øng sõng s÷ng bªn bê s«ng t¹o thµnh mét khãi tÝm thÉm uy nghi trÇm mÆc....mäc liªn tiÕp....... giíi gi÷a hai miÒn....... thõa.. ....Th»ng nhá b¾t ®îc mÊy con c¸ mÌ..... gianh hay danh: .khóc kh . ... giao hay dao : .. rÝt .... Bµi 4( Ph©n biÖt r/gi/d) §iÒn vµo chç trèng : a..... Bµi 2: Nh÷ng ch÷ nµo trong ®o¹n v¨n trªn ph¶i viÕt hoa? V× sao ? Bµi 3: ( Ph©n biÖt vÇn iu/ uyu) §iÒn vµo chç trèng vÇn iu/ uyu: bËn b....... n.. r... ... tiu ng... kÐo ..lam th¾ng c¶nh næi tiÕng. ..... ng· kh ... Rao...th«ng c«ng céng ...Thøc ®ãn.... MÆt s«ng lÊp lo¸ng ¸nh vµng...... s ®oµn vît s«ng ®µ r»ng ®Ó tiÕn vÒ gi¶i phãng vïng ®ång b»ng ven biÓn phó yªn.....H¹ Long lµ mét .Nh÷ng ®åi cá. TrËt tù ...Con s«ng lµm .. ...

å. heo. Chó chuån chuån níc míi ®Ñp lµm sao ? Ch¸u ®· vÒ ®Êy ! Ch¸u ®· ¨n c¬m cha ! . Tõ ®Þa ph¬ng Tõ toµn d©n Bµi 6: Nèi c¸c tõ ng÷ ë bªn tr¸i víi ®Þa ph¬ng thêng sö dông nh÷ng tõ ng÷ nµy ( ë bªn ph¶i ). m«/ ®©u. ng¸i. vÞt xiªm MiÒn Trung MiÒn Nam M«. bao diªm/ hép quÑt.Tha thÇy. røa/ thÕ. ThÇy hái: . m¸. . con muèn ®i häc ¹ ? b.Bµi 5: Chän vµ xÕp c¸c tõ ng÷ sau vµo b¶ng ph©n lo¹i : c©y viÕt/ c©y bót. rø. hæng/ kh«ng. tª.Tha thÇy. giái qu¸? c. Bµi 7: T×m nh÷ng dÊu c©u dïng sai trong nh÷ng c©u díi ®©y råi söa l¹i cho ®óng: a. ná. lîn/ heo. Anh hai ba. tui.®· muèn ®i häc cha hay cßn thÝch ch¬i! . ghe/ thuyÒn.Ch¸u tªn lµ g× ? . kia/ tª. con tªn lµ Lu-i-Pa x t¬ ¹ ? . r¨ng. t«/ b¸t. c©y viÕt.

.. bªn tr¸i lµ d·y tam ®¶o nh bøc tîng ®¸ sõng s÷ng..Ngêi d¹y häc: .Con vËt cïng loµi c¸o hay b¾t gµ: . nh×n xa xa..§Ò 14 Bµi 1: ( ViÕt hoa tªn riªng ) G¹ch ch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau.. Bµi 2( Ph©n biÖt ay/ ©y/au/ ©u) T×m c¸c tõ ng÷ cã vÇn ay hay ©y cã nghÜa nh sau : .. ViÕt l¹i cho ®óng quy t¾c viÕt hoa em ®· ®îc häc: §øng ë ®©y.. Tríc mÆt ng· ba s«ng h¹c nh mét chiÕc hå lín.. H·y viÕt mét bøc th cho b¹n ®Ó th«ng b¸o vÒ nh÷ng ®æi míi trªn quª h¬ng.... öa t¾t ®Ìn. ¨ng nhÆt chÆt bÞ .§éng t¸c lµm tõ v¶i thµnh ¸o: Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: l hay n .. . Tèi .Bµi 8: Quª h¬ng em ®ang ®æi míi tõng ngµy...NÕm mËt »m gai.... Bªn ph¶i lµ ®Ønh ba v× vßi väi. TiÕng ViÖt 3.§éng t¸c di chuyÓn nhanh b»ng ch©n: .. phong c¶nh thËt lµ ®Ñp..

..........§Ò 15 Bµi 1( Ph©n biÖt iu/ u«i) §iÒn vµo chç trèng vÇn ui hay u«i: .. Con thá....................íc s«i ............. Non xanh ...............thÕ nµo ? Bµi 6: H·y kÓ vÒ ngêi b¹n th©n nhÊt cña em.... l...íc biÕc ... Con rïa. Cô giµ......öa báng.................... C©y tre.... d...........ªn th¸c xuèng ghÒnh ... Con ong...................... TiÕng ViÖt 3...ia Bµi 4: T×m tõ chØ ®Æc ®iÓm ®iÒn vµo chç trèng : a. Lät sµng xuång ........ Con voi....... e......... c...... iÖu c¬m g¾p m¾m......h..... k........C©y bµng.......... C©y cau..... i......................... p... m ............................................. . Em bÐ... Bµi 5: §Æt 3 c©u theo mÉu : Ai..... Chó bé ®éi.... Con c¸o....... b..

..... ruéng bËc thang b..........§Çu x. thµnh ®ång cá ch¨n nu«i vµ thµnh rõng c©y c«ng nghiÖp..lät Bµi 2( ph©n biÖt s/ x) §iÒn vµo chç trèng s¬ hay x¬: ......... ......... ® .......................§éng t¸c tá vÎ ®ång ý :....... ®èi lËp nghÜa víi ®Þnh c lµ tõ nµo ? .....................kÕt........ .MiÖng ¨n n.x¸c.....Ngµy nghØ trong tuÇn :.............®å....Ngµy sinh cña mçi ngêi : .cøng Bµi 3(Ph©n biÖt ©t/ ©c) T×m c¸c tõ cã vÇn ©c hay ©t cã nghÜa nh sau : ..... gÇn hai m¬i n¨m ®Þnh c.§éng t¸c ®a mét vËt tõ díi ®Êt lªn cao: Bµi 4: §äc : §ång bµo ë ®©y.. ®· biÕn ®åi hoang thµnh ruéng bËc thang mµu mì....... ..........................................suÊt....GiÊu ®Çu hë ® .Trong c©u v¨n trªn. ..................§¸nh trèng bá d.. lë - N.................... ............................... a..cao s«ng dµi ............Sîi v¶i dÉn ®Çu ®Ó th¾p s¸ng :. Tõ tr¸i nghÜa.. . .. míp.mói -.... .... mÝt........................ em hiÓu nh thÕ nµo vÒ nghÜa c¸c tõ ng÷ :§Þnh c.Lo¹i x«i mµu ®á:......... lîc ........... sµi..

..Vïng ®Êt dïng ®Ó trång trät ë trªn nói. Lµng cña ®ång bµo miÒn nói (ë ViÖt B¾c...... ®èi lËp víi nghÜa ®Þnh c lµ:... b»ng c¸ch t×m tõ ng÷ ®iÒn vµo chç trèng díi ®©y : ......... Bµi 5:a.. trªn ®åi ®îc gäi lµ g× ? Bµi 6: Trong bµi th¬ Quª h¬ng cña §ç Trung Qu©n cã mét sè h×nh ¶nh so s¸nh...........Quª h¬ng lµ ........ em t×m thªm mét sè h×nh ¶nh so s¸nh kh¸c... nh: Quª h¬ng lµ chïm khÕ ngät Quª h¬ng lµ ®êng ®i häc Quª h¬ng lµ con diÒu biÕc Quª h¬ng lµ ®ªm tr¨ng tá Quª h¬ng lµ bµn tay mÑ DÞu dµng h¸i l¸ mång t¬i Quª h¬ng lµ dßng s÷a mÑ Th¬m th¬mgiät xuèng bªn m«i Quª h¬ng lµ con ®ß nhá £m ®Òm khua níc ven s«ng Dùa vµo c¸ch so s¸nh trªn..... T©y Nguyªn ) ®îc gäi lµ g× ? b... T©y B¾c...........* Từ tr¸i nghÜa....

¸ch . ..¡n mÆc .¡n ch¾c mÆt bÒn ...Suèi ch¶y .ng bµi .Tay b¾c mÆt mõng .ãc .u..¹y em tËp viÕt ..¸o ¶.Tèi löa t¾c ®Ìn -Th¾c lng buét bông Bµi 3 Khoanh vµo kiÓu c©u Ai – thÕ nµo ? a....... ôa ....Khóc nh¹c .. Hoa mËn võa tµn th× mïa xu©n ®Õn..Níc m¾t ch¶y .C« .µn.§Ò 16 Bµi 1: (Ph©n biÖt r/gi/d) ...ThÇy.Quª h¬ng lµ Bµi 7: KÓ l¹i mét c©u chuyÖn g©y cêi do sù nhÇm lÉn t¬ng tù c©u chuyÖn “ KÐo c©y lóa lªn” TiÕng ViÖt 3.¬ng Bµi 2: Trong nh÷ng thµnh ng÷ sau... tõ nµo viÕt sai chÝnh t¶? Em h·y söa l¹i cho ®óng: .Þ .¶n...X¬ng s¾t da ®ång .

Hoa cau tho¶ng qua. H·y viÕt th giíi thiÖu vÎ ®¸ng yªu cña thµnh phè( hoÆc thÞ x·) n¬i em ë ®Ó thuyÕt phôc b¹n vÒ th¨m.b. c. Hoa nh·n ngät. l. Nh÷ng b¸c cu g¸y trÇm ng©m. N¾ng vµng ngµy cµng rùc rì. p. e.Vên c©y l¹i ®Çy tiÕn chim vµ bãng chim bay nh¶y. Bµi 4 §Æt 3 c©u. Vên c©y l¹i ®©m chåi n¶y léc. n.§Ò 17 Bµi 1( ph©n biÖt in/ inh) §iÒn vµo chç trèng in hay inh: . BÇu trêi ngµy thªm xanh. h. Nh÷ng thÝm chÝch choÌ nhanh nh¶u. Bµi 5 Em cã mét ngêi b¹n th©n ë n«ng th«n. Råi vên c©y ra hoa. d. sù viÖc hoÆc con ngêi. Nh÷ng chó khíu l¾m ®iÒu. Hoa bëi nång nµn. m. i. g. Nh÷ng anh chµo mµo ®ám d¸ng. mçi c©u cã dïng hai dÊu phÈy ®Ó ng¨n c¸ch tõng sù vËt. TiÕng ViÖt 3. k.

l....tëng .thë ...... ®¸o ... n. t. ngµy ®Çu xu©n em cïng ba mÑ ®i chóc TÕt «ng bµ néi. ChÐp l¹i cho ®óng ®o¹n v¨n . ngo¹i em chóc «ng bµ m¹nh khoÎ vµ em còng ®îc nhËn l¹i nh÷ng lêi chóc tèt ®Ñp. nhêng nh....ch ...ch.....x¸c .B×nh t......TËp 1. k. ch... träng v. . x.mäng .mÉn . .n ..... TiÕng ViÖt 3.m.thÕ nµo ? Dïng g¹ch chÐo t¸ch 2 bé phËn cña c©u võa ®Æt ®îc.... ¤i dÔ th¬ng biÕt bao khi mïa xu©n tíi! Bµi 3 §Æt 3 c©u kiÓu Ai.. t....c¶m . dÊu phÈy cßn thiÕu vµo chç trèng thÝch hîp trong ®o¹n v¨n sau.. Bµi 4 §Æt m×nh vµo vai b¹n nhá trong bµi th¬ “VÒ quª ngo¹i”( TV3.. m.... k.linh ... S¸ng mïng mét..§Ò 18 Bµi 1: ( ph©n biÖt l/n) .trang 133) viÕt th cho c¸c b¹n kÓ vÒ quª ngo¹i. Bµi2 §iÒn dÊu chÊm.quang .....

..... ChiÕc cÇn trôc ®ang bèc dë hµng ë bÕn c¶ng....... b.§iÒn tõ l¸y cã ©m ®Çu lµ l hay n vµo chç trèng cho phï hîp: ..Cêi...... MÊy con chim hãt rÝu rÝt trªn c©y..Muèn b............ Con s«ng mïa lò ch¶ nhanh ra biÓn.Ruéng kh«.. ... gîi c¶m: a... c......Khãc....Con r« còng t.. Bµi 3: H·y sö dông c¸ch nãi nh©n ho¸ ®Ó diÔn ®¹t l¹i nh÷ng ý díi ®©y cho sinh ®éng..........Mét c«ng ®«i v. .............. mét tê lÞch bÞ bãc ®i........ Mçi ngµy...... ............. e.......... Bµi 2( ph©n biÖt iªc/ iªt):§iÒn vµo chç trèng iªc hay iªt: -Non xanh níc b. con d .... ... ... ... ChiÕc l¸ vµng r¬i tõ trªn c©y xuèng............. ph¶i hái ......Níc ch¶y.... ...........còng muèn.....B¹n bÌ th©n th................ d..

.. suÊt khÈu.. chóng t«i lu«n g¾n bã víi Lan. .... Nh×n thÊy t«i. d...n¨ng suÊt Bµi2: §iÒn vµo chç trèng vÇn u«t hoÆc u«c: . T«i b¸m theo Lan ®Õn mét ng«i nhµ tåi tµn.. t«i ghÐ vµo cöa hµng mua s¸ch th× thÊy Lan g¸nh níc qua.......Bµi 4: G¹ch ch©n díi bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái “ Khi nµo ? a.M¸u ch¶y r. ¸p xuÊt... TiÕng ViÖt 3... b...®¾ng d· tËt . bÉm ..Cµy s©u c.. suÊt s¾c... b¹n ®i nh ch¹y... suÊt b¶n... B©y giê t«i míi hiÓu r»ng nhµ b¹n nghÌo l¾m. S¸ng h«m sau. g.. c..§Ò 19 Bµi 1: ViÕt l¹icho ®óng chÝnh t¶ c¸c tõ sau: x¶n xuÊt.mÒm ..Th.. ai còng xóc ®éng. ChiÒu h«m Êy. t«i ®em chuyÖn kÓ cho c¸c b¹n trong líp nghe. Bµi 5 Nghe chuyÖn Vît s«ng vµ kÓ l¹i b»ng lêi chÞ Bëi.. e... Còng tõ håi ®ã.

.....Cßn trªn tÇng cao c¸nh chó lµ ®µn cß ®ang bay lµ trêi xanh trong vµ cao vót.. Bµi 5: §Æt dÊu chÊm hoÆc dÊu chÊm hái vµo chç trèng thÝch hîp trong ®o¹n v¨n díi ®©y: Hai «ng ch¸u ®i bªn c¹nh ruéng lóa níc Nam hái «ng: .Sao ruéng lóa m× kh«ng cã níc mµ ruéng lóa nµy l¹i ngËp níc h¶ «ng Ch¼ng ®îi «ng tr¶ lêi..lét Bµi 3: T×m c¸c tõcïng nghÜa víi tõ Tæ quèc Bµi 4: H·y viÕt l¹i ®o¹n v¨n sau sao cho ®óng vÞ trÝ dÊu phÈy: Díi tÇm c¸nh chó b©y giê lµ lòy tre xanh r× rµo trong giã lµ bê ao víi nh÷ng khãm khoai níc rung rinh... Nam hái tiÕp: ..ít nh ch...Ruéng lóa nµy ng©m níc suèt ngµy ®ªm sao c©y lóa kh«ng bÞ thèi r÷a ¤ng gi¶i thÝch: ViÖc nµy ph¶i xÐt tõ tæ tiªn cña loµi lóa níc Quª h¬ng cña loµi lóa níc lµ ë nh÷ngc¸nh ®ång tròng vïng nhiÖt ®íi Èm Sèng ë m«i trêng ®ã l©u ngµy chóng ®©m ra thÝch níc.. ...

. C©y bµng c. gµ rõng cÊt c¸nh vµ bay tho¸t. TiÕng ViÖt 3. Sau nµy cã ngêi thî s¨n ch¨ng líi ë c¹nh tæ cña gµ rõng. KiÕn bß ®Õn. H·y kÓ l¹i mét c©u chuyÖn mµ em nhí nhÊt.§Ò 20 Bµi 1: Víi c¸c tõ sau ®©y. em h·y viÕt mét c©u trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p nh©n hãa a. bÌn th¶ cµnh c©y xuèng suèi cho kiÕn. ®èt vµo ch©n ngêi thî s¨n. Hä lµ nh÷ng tÊm g¬ng häc tËp vµ lao ®éng s¸ng t¹o . gµ rõng ®©u trªn c©y cao nh×n thÊy kiÕn s¾p chÕt ®uèi.Bµi 6: Em ®· ®îc nghe . Ngêi thî s¨n giËt m×nh ®¸nh r¬i líi. KiÕn bß ®îc lªn cµnh c©y vµ tho¸t chÕt. C¸i trèng trêng b.Sãng níc trµo lªn cuèn kiÕn ®i.®îc ®äc nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ c¸c nhµ khoa häc. C¸i cÆp s¸ch cña em Bµi 2: §Æt c©u hái cho bé phËn ë ®©u?trong ®o¹n v¨n sau: KiÕn t×m xuèng dßng suèi ë ch©n nói ®Ó uèng níc.

MiÒn Nam: Bµi 2:Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc dßng lµ c©u hái råi ®iÒn dÊu chÊm hái vµo cuèi c©u a) Thµnh phè nµo lín nhÊt vµ ®«ng d©n nhÊt níc ta b)Nha Trang lµ thµnh phè biÓn ë miÒn Trung níc ta c) Hµ Néi cã s©n bay quèc tÕ Néi Bµi Bµi 3: G¹ch díi nh÷ng tõ chØ ®Æc ®iÓm trong ®o¹n v¨n sau: GÇn tra.®ª. Phong c¶nh hiÖn ra râ rÖt. Dao. £. Trªn nh÷ng cµnh kh¼ng khiu ®· lÊm . Ba – na. . trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p so s¸nh .MiÒn B¾c: -MiÒn Trung vµ T©y Nguyªn: . BÇu trêi s¸ng ra vµ cao h¬n. Kh¬ -me. m©y mï tan dÇn. Tríc b¶n rÆng ®µo ®· trót hÕt l¸.§Ò 21 Bµi 1: ViÕt tªn c¸c d©n téc víi miÒn cã ngêi cña c¸c d©n téc ®ã sinh sèng: -Tµy.Bµi 3: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ca ngîi tÊm g¬ng häc tËp cña mét b¹n trong líp em. Nïng. Tµ -«i. TiÕng ViÖt 3.

chiÕn ®Êu.tÊm nh÷ng léc non vµ l¬ th¬ nh÷ng c¸nh hoa ®á th¾m ®Çu mïa. TiÕng ViÖt 3. ®¸nh. ®Êu tranh. kh¸ng chiÕn. gi÷ g×n. x©y dùng. c) Hå Than Thë níc trong xanh ªm ¶ cã hµng th«ng bao quanh reo nh¹c sím chiÒu. t«n t¹o .§Ò 22 Bµi 1: §iÒn tiÕp bé phËn c©u nãi vÒ n¬i diÔn ra c¸c sù vËt nªu trong tõng c©u sau: a) Líp 3A ®îc ph©n c«ng lµm vÖ sinh b)C« gi¸o ®a chóng em ®Õn th¨m c¶nh ®Ñp ë c) Ðp – phen lµ ngän th¸p cao Bµi 2: Ghi l¹i nh÷ng tõ gîi cho em nghÜ vÒ quª h¬ng n¬i cha «ng em ®· sèng nhiÒu n¨m: . d) Gi÷a hå G¬m lµ th¸p Rïa têng rªu cæ kÝnh x©y trªn gß ®Êt cá mäc xanh um. chèng tr¶. b) C©y håi th¼ng cao trßn xoe. Bµi 5: G¹ch díi nh÷ng tõ nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ Tæ quèc: b¶o vÖ . Bµi 4: §iÒn dÊu phÈy vµo chç trèng thÝch hîp trong mçi c©u sau: a) L¸ ng« réng dµi træ ra m¹nh mÏ nân nµ. kiÕn thiÕt.

lµm viÖc. r¹p h¸t. mÑ nhãm bÕp nÊu c¬m sau ®ã mÑ quÐt dän trong nhµ. TiÕng ViÖt 3. m¸i ®×nh. quanh quÈn bªn HËu nh nh÷ng ®øa con b¸m theo mÑ. nhí. Hai anh em t«i ®i b¾t s©u non. tËp nh¶y. ch©u chÊu vÒ cho chim ¨n. Bµi 3: Chän trong c¸c tõ sau tõ nµo cã thÓ ghÐp ®îc víi tõ quª h¬ng: -yªu mÕn. cµo cµo. Bµi 5: Dùa vµo tõng sù viÖc ®Ó chia ®o¹n sau thµnh 4 c©u. x©y dùng Bµi 4: G¹ch díi nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng trong ®o¹n v¨n sau: Hai chó chim con h¸ má kªu chÝp chÝp ®ßi ¨n . bÕn níc. c¶i t¹o. th¨m . mÑ gäi anh em t«i dËy ¨n s¸ng vµ chuÈn bÞ ®i häc.§Ò2 3 . dßng s«ng. Cuèi mçi c©u cÇn ghi dÊu chÊm vµ ®Çu c©u ph¶i viÕt hoa: S¸ng nµo mÑ t«i còng dËy rÊt sím ®Çu tiªn. lòy tre. hoµn thµnh. §«i chim lín thËt nhanh. ngoµi s©n lóc c¬m gÇn chÝn.-con ®ß. lÔ héi . Chóng tËp bay. HËu pha níc ®êng cho chim uèng. g¾n bã. héi chî.

hoa b. cèc l.b«ng n. Bµi 4: H·y so s¸nh mçi sù vËt sau víi mét sù vËt kh¸c ®Ó t¨ng vÎ ®Ñp: . (h¹t) ®Ëu phéng f. chÐn i. MÆt trêi lóc hoµng h«n…………………………… c. Bµi 3: §iÒn tiÕp tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn thµnh c©u cã m« h×nh Ai ( c¸i g×. (h¹t ) mÌ e. b¸t k. a.(h¹t) l¹c Bµi 2: G¹ch díi c¸c tõ chØ mµu s¾c hoÆc chØ ®Æc ®iÓm cña hai sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau trong mçi c©u sau. nhµ viÖc d. b. (h¹t ) võng m. ¸nh tr¨ng ®ªm trung thu…………………………. li c. con g×) ? – thÕ nµo? a. ®×nh h.§êng mÒm nh d¶i lôa. Nh÷ng lµn giã tõ s«ng thæi vµo…………………… b.Bµi 1: GhÐp tõ ë hai cét cã nghÜa gièng nhau thµnh tõng cÆp: a. C¸nh ®ång tr«ng ®Ñp nh mét tÊm th¶m.. Uèn m×nh díi c©y xanh.

trÎ con c.§Ò 24 Bµi 1: T×m tõ ®iÒn vµo chç trèng ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u cã m« h×nh Ai (c¸i g×. trêi tèi ……mùc.……………………lµ nh÷ng ®å dïng häc sinh lu«n ph¶i mang ®Õn líp.Hoa phîng lµ……………. con g×) ?. tiÕng ve nh … Bµi 5: Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc c¸c tõ chØ trÎ em víi th¸i ®é t«n träng: a. Bµi 2: §iÒn tõ so s¸nh ë trong hoÆc ngoµi ngoÆc vµo tõng chç trèng trong mçi c©u sau cho phï hîp: a. trÎ th¬ g. M¾t cña trêi ®ªm …… c¸c v× sao. b.§«i m¾t bÐ trßn nh … .. Tr¨m c« g¸i ……tiªn sa. §ªm Êy. trÎ em b. thiÕu nhi TiÕng ViÖt 3.Con tr©u lµ………………… . .Tra hÌ. c..lµ g× (lµ ai) ? . trÎ ranh e. . nhãc con d.Bèn ch©n cña chó voi to nh … .

Tõ chØ nh÷ng ngêi ë trong gia ®×nh: bè.§Ò 25 Bµi 1: §iÒn tiÕp c¸c tõ thÝch hîp vµo chç trèng . lµ.… . mÑ.Tõ chØ nh÷ng ngêi ë trêng häc : Häc sinh.(tùa.… b) Häc thÇy… c) Con ngoan. d×.… . nh) Bµi 3: Ghi ch÷ § vµo « trèng tríc tõ ng÷ chØ gép nhiÒu ngêi trong gia ®×nh: Cha mÑ con ch¸u con g¸i anh hä Em trai anh em chó b¸c chÞ c¶ TiÕng ViÖt 3.Tõ chØ nh÷ng ngêi cã quan hÖ hä hµng: chó.… Bµi 2: §iÒn tiÕp c¸c tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng trong tõng dßng sau ®Ó hoµn chØnh c¸c thµnh ng÷. tôc ng÷: a) KÝnh thÇy.… .

níc hå trong nh- ……………………………………… c) TiÕng suèi ng©n nga tùa ……………………………………………… . Bµi 4: §Æt 2 c©u cã m« h×nh Ai.Bµi 3: §iÒn bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái Ai hoÆc bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái lµ g× vµo tõng chç trãng cho thÝch hîp: a)……………………lµ c« gi¸o d¹y líp chÞ g¸i t«i.. b)Cha t«i lµ………………………………………….lµm g× theo gîi ý sau: a) C©u nãi vÒ con ngêi ®ang lµm viÖc: b)C©u nãi vÒ con vËt ®ang ho¹t ®éng: Bµi 5: §iÒn c¸c tõ ng÷ chØ sù vËt so s¸nh phï hîp vµo mçi dßng sau: a) Nh÷ng chó gµ con l«ng vµng ¬m nh- ………………………………… b) Vµo mïa thu. c) Anh hä t«i lµ……………………………………… d) ………………………………chñ tÞch phêng ( x· ) t«i.

tIENG VIET .

Nh÷ng tõ ng÷ nµo trong ®o¹n th¬ cho ta biÕt tre ®îc nh©n ho¸? b . §iÒn tiÕp bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái nh thÕ nµo? ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u. Thêi gian: 90' kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò * Bµi 1: Trong ®o¹n th¬ sau: “ V¬n m×nh trong giã tre ®u C©y kham khæ vÉn h¸t ru l¸ cµnh Yªu nhiÒu n¾ng ná trêi xanh Tre xanh kh«ng ®øng khuÊt m×nh bãng r©m B·o bïng th©n bäc lÊy th©n Tay «m tay nÝu tre gÇn nhau thªm Th¬ng nhau trÎ ch¼ng ë riªng Luü thµnh tõ ®ã mµ nªn hìi ngêi". Bµi 2: ( 2 ®iÓm ).BiÖn ph¸p nh©n ho¸ ®ã gióp em c¶m nh©n ®îc phÈm chÊt ®Ñp ®Ï g× cña c©y tre ViÖt Nam. M«n thi: TiÕng ViÖt. a .®Ò thi häc sinh giái Líp 3: ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2006. .

.. Bµi 1: a ........ .. gÇn.. c ..pi – a . Bµi 3: TËp lµm v¨n ( 5 ®iÓm) Em h·y thay lêi bµ mÑ kÓ l¹i c©u chuyÖn: " Hò b¹c cña ngêi cha". ë.....Khi gÆp ®Þch anh Kim §ång ®· xö trÝ.... th¬ng.Qua c©u chuyÖn " §Êt quý. b – Håi cßn nhá.....a ..... ru.Tre sèng chèng chäi mäi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh¾c nghiÖt cña thiªn nhiªn. b .Sèng xanh tèt ®oµn kÕt g¾n bã.. Bµi 2: . bäc......... yªu th¬ng nhau t¹o søc m¹nh sù dÎo dai..............« ..V¬n.. «m. d . ®u... ®øng. bÒn bØ sèng vui t¬i hoµ m×nh víi thiªn nhiªn. ( Häc sinh liªn hÖ ®îc con ngêi ViÖt Nam thëng ®iÓm)....Qu©n cña Hai Bµ Trng chiÕn ®Êu. nÝu... TrÇn Quèc Kh¸i lµ mét cËu bÐ..... yªu. §Êt yªu ta thÊy ngêi d©n £ .. kham khæ.Ti ..

..Dòmg c¶m.. b . Câu 1 Cau cao.Th«ng minh. tí m×nh. . tµi trÝ. d .Th«ng minh..Yªu ®Êt ®ai Tæ quèc.. mu trÝ.Nªu ®óng chi tiÕt c©u chuyÖn. nhanh. a) Tìm các từ chỉ hoạt động có trong khổ thơ ? b) Những hoạt động nào được so sánh với nhau ? . c .§óng c¸ch xng h«: T«i.. .a . ham häc.BiÕt dïng lêi v¨n cña m×nh. Bµi 3: .Tr×nh bµy ®óng. cao mãi Tàu vươn giữa trời Như tay ai vẫy Hứng làn mưa rơi . Anh dòng. .. yªu níc.

Liên luôn chăm chú nghe giảng ? c) Ông ơi người ta phát minh ra điện để làm gì. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… .……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 2 : Hãy sửa lại những chỗ mà bạn Mai đã đặt dấu câu thiếu hoặc không thích hợp trong đoạn văn sau : a) ë nhà em thường giúp bà xâu kim. b) Trong lớp.

............................................... ................................................................... ...................................................... ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ... Giúp em hiểu được điều gì ? Đặt một câu với câu tục ngữ trên.......................................... ................................ ..................................................................................................................................... .............. ................................................................................ Câu 3 : Câu tục ngữ : Em thuận anh hoà là nhà có phúc................ ............................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………… …………………………………………………........................................................

.......................... e) Sau lễ khai giảng.............. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………...............................................Câu 4 : Sắp xếp lại trật tự của những câu văn sau để thành đoạn văn kể lại buổi đầu em đi học : a) Em mặc quần áo mới.. c) Cô giáo đón em và các bạn xếp hàng dự lễ khai giảng................. nắng vàng tươi rải nhẹ trên đường........... chúng em về lớp học bài học đầu tiên................ ....................... ............................................ ........................................ múa rất hay... đeo cặp mới cùng với ông nội đến trường học buổi học đầu tiên......... h) Những người bạn mới và những bài học mới đã làm em nhớ mãi buổi học đầu tiên.......................................... b) Sáng hôm ấy trời rất đẹp................................... d) Em bỡ ngỡ theo ông bước vào sân trường đông vui nhộn nhịp... hát.............. g) Chúng em được nghe cô Hiệu trưởng đánh trống khai trường và được xem diễu hành.......... .....

................................................................................................................................. ..................................................................... .. Câu 5 : Dùa vµo ®o¹n v¨n ë bµi trªn (sau khi ®· s¾p xÕp l¹i ®óng).................................................................... ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................... .... em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kÓ l¹i buæi ®i häc ®Çu tiªn cña em............................................................................................................. .... ........ ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ...........

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Trêng TiÓu häc §Ò thi tuyÓn häc sinh giái TiÕn Th¾ng M«n : to¸n .líp 3 N¨m häc 2010 2011 .

(1......... 804 ........Hä vµ tªn : ................512 809 ......... §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o Bµi 1...............5 ®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh......65 345 + 81 ...................... Líp : ................................

369 D. . 141cm d) Sè Ba tr¨m chÝn m¬i mèt viÕt lµ : A. 380 B. 768 c) Mét h×nh tam gi¸c cã sè ®o c¸c c¹nh lÇn lît lµ : 34cm .Bµi 2. Chu vi tam gi¸c ®ã lµ : A. 235 Bµi 3. 73cm C. 7 B. 300901 C. 3901 B. 700 D. 370 D. (2. 305 240 B. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ : A.5®iÓm) Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng. 48cm vµ 59cm. 360 C. (2®iÓm) T×m y C. 30091 D. 82cm B. 45cm D. a) Sè liÒn sau cña 370 lµ: A. 391 ®) BiÓu thøc : 270 + 35 = + 65. 371 b) Ch÷ sè 7 trong sè 768 cã gi¸ trÞ lµ : A. 70 C.

B×nh chia ®Òu cho 4 b¹n mçi b¹n ®îc 6 c¸i th× B×nh cßn 7 c¸i. (2®iÓm) B×nh cã mét tói kÑo. Hái lóc ®Çu B×nh cã tÊt bao nhiªu c¸i kÑo ? .y x 4 = 32 24 : 3 : y=2 Bµi 4.

h×nh tam gi¸c d)H×nh vÏ bªn cã ......... (1®iÓm) c) H×nh vÏ bªn cã .Bµi 5. h×nh tø gi¸c ...

Trêng TiÓu häc §Ò thi tuyÓn häc sinh giái TiÕn Th¾ng M«n : tiÕng viÖt .líp 3 .

................. 3..... §Æt mét c©u theo mÉu : Ai (c¸i g×............................... §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc g¹ch ch©n trong c©u : D¸ng ngêi chÞ g¸i em thon th¶.... Líp : .... TËp lµm v¨n... LuyÖn tõ vµ c©u....... con g×) – lµm g× ? 4. H·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n (Tõ 4 ®Õn 7 c©u) kÓ vÒ ngêi mµ em yªu quý..... .............................. III.... §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o II.....N¨m häc 2010 2011 Hä vµ tªn : .....

Các biện pháp nghệ thuật tu từ
1. So sánh
So sánh là đối chiếu sự vật hiện tượng này với sự vật hiện
tượng khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình gợi cảm
cho sự diễn đạt
2. nhân hoá
Nhân hoá là gọi hoặc tả nhân vật cây cối đồ vật... bằng
những từ ngữ vốn đc dùng để gọi hoặc tả con người; làm cho thế
giới đồ vật cây cối loài vật... trở nên gần gũi với con người biểu thị
đc suy nghĩ tình cảm của con ng
3. ẩn dụ

ẩn dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng sự vật hiện
tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình gợi
cảm cho sự diễn đạt
4. hoán dụ
Hoán dụ là gọi tên sự vật hiện tượng bằng tên của một sự vật
hiện tượng khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng
sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt
5,6. Điệp từ điệp ngữ
điệp từ điệp ngữ là biện pháp tu từ lặp đi lặp lại có dụng ý
nghệ thuật
7. thậm xưng ( nói quá )
Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ quy mô tính
chất của sự vật hiên tượng được miêu tả để nhấn mạnh gây ấn
tượng tăng sức biểu cảm
8. Chơi chữ
Chơi chữ là biện pháp khai thác hiện tượng đồng âm khác
nghĩa để tạo sắc thái dí dỏm hài hước cho lời ăn tiếng nói hoặc câu
văn câu thơ
9. câu hỏi tu từ
- tạo ấn tượng nhấn mạnh tô đậm
- khẳng định chính kiến của người viết

Các bút pháp nghệ thuật

1. bút pháp ước lệ tượng trưng
- Ước lệ : sử dụng hình ảnh mang tính chất quy ước đã trở
thành thông lệ thói quen
- tượng trưng là những chi tiết hình ảnh mang ý nghĩa đặc
trưng tiêu biểu
- người ta thường lấy thiên nhiên làm chuẩn mực thước đo
cho mọi giá trị
- trong truyện kiều: bút pháp ước lệ tượng trưng để miêu tả
nhân vật chính diện
- thiên nhiên biết thuý vân đẹp nhưng hok đố kị, và Ng Du
đã dùng nghệ thuật đòn bẩy để miêu tả kiều
- hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, dự báo 1 tương lai

sóng gió khi đã vượt qua giới hạn của tự nhiên, kiều hok còn của
riêng ng du nữa mà kiều là số phận của cả dân tộc mình
- thuý vân và kim trọng là những con ng đạt đến vẻ đẹp của
thiên nhiên nhưng đạt đến mức hài hoà cân xứng với vẻ đẹp tự
nhiên vốn có, nhưng thuý kiều và từ hải vẻ đẹp của họ đã vượt qua
chuẩn mực tự nhiên đời thường để thành vẻ đẹp phi thường và
khác lạ và sau này cuộc đời dự báo tất cả qua các thủ pháp đó của
ng du, và khi dùng bút pháp ước lệ như vậy thể hiện từ 1 cảm hứng
ngợi ca bộc lộ thái độ tư tưởng đề cao tran trọng và ngưỡng vọng
với những nhân vật mà mình thể hiện
2. bút pháp tả thực

Kì kèo bớt 1 thêm 2 đã cho ta thấy mã giám sinh hok chỉ là kẻ vô học mà còn là 1 kon buôn.bút pháp ước lệ tượng trưng là sự tôn trọng kính trọng còn bút pháp tả thực chỉ sự khinh bỉ 3.tác dụng: tình ý trong văn bản hàm súc sâu sắc kín đáo mà vẫn chứa sức gợi và tạo liên tưởng cho ng đọc .truyện kiều của ng du đã sử dụng bút pháp này 1 cách nhuần nhuyễn mà có nhiều cấu nhiều đoạn đã đạt đến đỉnh điểm của nghệ thuật tả cảnh ngụ tình .trong miêu tả cảnh vật thiên nhiên đã ẩn chứa cảm xúc tình cảm của con ng trong đó: tình cảm của nhà thơ. tình cảm của nhân vật trong tác phẩm .phản ánh một cách chân thực những đặc điểm của sự vật hiện tượng . chỉ 1 chữ “tót” cho ta thấy đc sự vô học của hắn .trong truyện kiều bút pháp tả thực đc dùng để tố cáo nhân vật phản diện. bút pháp tả cảnh ngụ tình .