P. 1
Cac Dang Bai Tap Boi Duong HSG K3

Cac Dang Bai Tap Boi Duong HSG K3

|Views: 534|Likes:
Được xuất bản bởithuyduong_ftu

More info:

Published by: thuyduong_ftu on Sep 10, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2014

pdf

text

original

Toán từ trang 2 đến trang 13

Tiếng Việt từ trang 14 đến trang 79
PHẦN 1: TOÁN
Bài 1- Tính giá trị biểu thức:
a) 72 : 9 + 75 x 2 – ( 31 – 19)
b) 16 x 2 + 5 x 16 + 16 x 3
Bài 2- T! ":
a) #$ : " – 2 % 3
b)5# : " + 3 % 12
Bài 3- &'" (i)t th*! 3 +, n-a (./ ch0 ch1! tr/ng !0i 2'" +, +au:
a) #3 43 163 3255555555
b) 13 #3 93 163 253 55555555
c) 13 23 33 55 43 5555555555
2) 23 63 123 2$3 3$3555555
Bài 4 67n 8n c9 56 (i*n bi !.u xanh (. !.u :;5 67n 8n nh<n
th1" 1=3 +,
(i*n bi xanh b>ng 1=# +, (i*n bi :;5 &;i b7n &/. c9 ba/ nhi*u
(i*n bi !.u :;? 6a/ nhi*u (i*n bi !.u xanh?
Bài 5: 6i)t
3
1
t1! (@i :; 2.i b>ng
#
1
t1! (@i xanh3 c@ hai t1! (@i
2.i 4#!5 &;i !0i t1! (@i 2.i ba/ nhi*u !?
B!i ": A9 hai ngBn +ách5 AC thD (iEn ch/ FGH 38 !DIn
3
1
+,
+ách J ngBn thứ nh1t3 ch/ FGH 36 !DIn
5
1
+, +ách J ngBn thứ hai5
KhD (<" !0i FGH :Lu :DIc !DIn 3$ cu,n5 &;i +, +ách cMn F7i J
ngBn thứ hai nhiLu hNn +, +ách cMn F7i J ngBn thứ nh1t F. ba/ nhi*u
cu,n?
Bài 7: Tr/ng (DOn c9 35 cP" gQ! (@i3 nh'n3 hQng xi*!5 R, cP"
hQng xi*! b>ng
7
1
+, cP" tr/ng (DOn5 R, cP" nh'n b>ng
2
1
+, cP"
(@i5 &;i !0i F/7i c9 ba/ nhi*u cP"?
Bài #: ST !ang ra chI bán 25 Uu@ ca! (. 75 Uu@ UuVt5 6uWi +áng
!T :' bán :DIc !Xt +, ca! (. UuVt3 cMn F7i
5
1
+, ca! (.
5
1
+, UuVt
:ể :)n chiLu bán n,t5 &;i !T :' bán :DIc ba/ nhi*u Uu@ ca!3 ba/
nhi*u Uu@ UuVt?
C©u 3: §Æt tÝnh råi tÝnh (3®iÓm)
a/ 420 + 137 b/ 784 - 3!
"/ 23 -122
C©u 4 : #$m % (1®iÓm)
a/ % & ! ' 12 b/ % : 7 '8

C©u !: C(n h)i ®*" 7 +u, +u-t .m/ h)i ®*" 012 !
34n 56 +u, +u-t "7 "(n 89:i m/ h)i ®*" ba( nhi;u +u,
+u-t < ( 2®iÓm)

18 (1®) #Ýnh nhanh: 2 & 18 & 4 & 2
28 (2®) #Ýnh:
a) 7 & 4 + =3 b) 7 & 7 + 84 ") 7 & 10 > 32
?) 7 & 7 > 2=
38 (2®) #$m
x
:
a)
x
: 7 ' (? 2) b)
x
: 7 ' 7 (? 3)
")
x
& 8 + 2 ' 81 ?) 72 -
x
: 4 ' 1!
48 (2®) @i;n 0A"h mBn h$nh CuDn0 "E "Anh 3F 3?m8
Chu Ci Ci;n 0A"h mBn 3F ba( nhi;u<
8 (3®) GHt "Ia hFn0 "©J ",nh "E 48 "©J +u1t8 Kau
mHt n0FJ b)n "hL "Mn 3Ai
6
1
56 "©J +u1t8 9:i:
a) CIa hFn0 "Mn 3Ai ba( nhi;u "©J +u1t<
b) §N b)n ba( nhi;u "©J +u1t<
6.i 1- Tính giá trị biểu thức: ( # :iể!)
a) 63 : 7 + 2# x 2 – ( 41 – 72)
b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3
6.i 2- T! Y: ( # :iể!)
a) 72 : Y – 3 % 5
b) Y + 3 x Y Z 3
6.i 3- &'" n*u Uu" Fu<t (i)t +,3 rQi (i)t th*! 2 +, n-a (./ ch0
ch1! tr/ng !0i 2'" +, +au: ( # :iể!)
[) 13 23 #3 43 16355555555
\) 13 #3 93 163 253 55555555
g) 13 23 33 55 43 5555555555
h) 23 63 123 2$3 3$3555555
6.i #- 67n &/. c9 72 (i*n bi !.u xanh (. !.u :;5 67n &/. nh<n
th1" 1=5 +,
(i*n bi xanh b>ng 1=3 +, (i*n bi :;5 &;i b7n &/. c9 ba/ nhi*u
(i*n bi !.u :;? 6a/ nhi*u (i*n bi !.u xanh? ( # :iể!)
6.i 5- &'" :iLn 5 ch- +, F] (./ các C (uCng ( !0i C :iLn 1 ch- +,)
:ể :DIc Hh^H tính :_ng5 ( # :iể!)
C©u 3: §Æt tÝnh råi tÝnh (3®iÓm)
a/ 420 + 137 b/ 784 - 3!
"/ 23 -122
C©u 4 : #$m % (1®iÓm)
a/ % & ! ' 12 b/ % : 7 '8

C©u !: C(n h)i ®*" 7 +u, +u-t .m/ h)i ®*" 012 !
34n 56 +u, +u-t "7 "(n 89:i m/ h)i ®*" ba( nhi;u +u,
+u-t < ( 2®iÓm)

18 (1®) #Ýnh nhanh: 2 & 18 & 4 & 2
28 (2®) #Ýnh:
a) 7 & 4 + =3 b) 7 & 7 + 84 ") 7 & 10 > 32
?) 7 & 7 > 2=
38 (2®) #$m
x
:
a)
x
: 7 ' (? 2) b)
x
: 7 ' 7 (? 3)
")
x
& 8 + 2 ' 81 ?) 72 -
x
: 4 ' 1!
48 (2®) @i;n 0A"h mBn h$nh CuDn0 "E "Anh 3F 3?m8
Chu Ci Ci;n 0A"h mBn 3F ba( nhi;u<
8 (3®) GHt "Ia hFn0 "©J ",nh "E 48 "©J +u1t8 Kau
mHt n0FJ b)n "hL "Mn 3Ai
6
1
56 "©J +u1t8 9:i:
a) CIa hFn0 "Mn 3Ai ba( nhi;u "©J +u1t<
b) §N b)n ba( nhi;u "©J +u1t<
§O PiÓm tra ®Hi tuJÓn 56 1 - QRm hS" 2010 - 2011
GDn: #()n 3T2 3
(60 phót kh«ng kÓ chÐp ®Ò)
Bµi 1: Un n0hV mHt 568 QWu 012 56 ®E 3;n 3 34n råi "Hn0 CTi
1 th$ ®*" =08 #$m 56 Un ®N n0hV8
Bµi 2 : #Ýnh nhanh 0i) trX biÓu thY" :
a) 4 & + 4 & 4 + 4 b) 18 & 7 + 18 & 1! > 18 & 14
+ 1
Bµi 3: #$m J
Z & + 4 ' 100 48 : J ' (? 3)
Bµi 4: Un. [$nh. 9(F ®*" "D 0i)( "h( mHt 56 nhNn C\8
QWu Un "h( [$nh ! nhNn C\. [$nh 3Ai "h( 9(F 4 nhNn C\ th$
56 nhNn C\ "7a m]i bAn ®Ou b^n0 12 ")i8 9:i 3_" ®4u m]i
bAn "E m1J nhNn C\<
Bµi 5: K6<
81 & 7! ' 81 & ! + 81 & <
Bµi 6: 9i`u "7a hai 56 3F 848 QWu 0i,m 56 tra ®i 12 CF tRn0
56 bX tra 3;n 12 ®bn CX th$ hi`u mTi 3F ba( nhi;u<
Bµi 7: QRm naJ b6 40 tuci8 #uci "(n b^n0 1/4 tuci b68 9:i
4 nRm 5au "(n ba( nhi;u tuci< (T9! t`t (. gi@i (./ (J)
Bài # : APu 6: A/n hái :DIc 57 Uu@ UuVt 3!T hái :DIc g1H 6 Fan +, Uu@ UuVt
cb c/n 5&;i !T hái :DIc ba/ nhi*u Uu@ UuVt ? ( 2:iể!)

T9! t`t:ccccccccccccccc
ccccccccccccccc
ccccccccccccccc5
ccccccccccccccc5
6.i gi@i
ccccccccccccccc
ccccccccccccccc
ccccccccccccccc5
ccccccccccccccc5
H$%N& '(N )ÁNH &*Á+ ,HO )*-. /*-. T01 H2& đ3t *
.4N: TOÁN 5 678: 3
N9: ;<=: 2>>9 ? 2>1>
6.i 1= (1:iể!): R, 8n nghd F. :
( 9$ - 15 ) : 3 % 25
eáH +, : 25
6.i 2= (135 :iể!) a) #5 x 5 + #5 x # + #5 % #5 x ( 5 + # + 1 )
% #5 x 1$ % #5$
b) 14 x 7 + 14 x 16 - 14 x 1# + 14 % 14 x ( 7 + 16 - 1# +
1 )
% 14 x 1$ % 14$
Tính :_ng !0i biểu thức :DIc $375 :iể!
6.i 3= (2 :iể!):
f.! :_ng !0i cPu 1 :iể!
g x 5 +#5 % 1$$ #4 : g % 5 ( 2D 3 )
g x 5 % 1$$ - #5 g % ( #4 - 3 ) : 5
g x 5 % 55 g % #5 : 5
g % 55 : 5 g % 9
g % 11
6.i #= (1 3 5 :iể!):
R, nh'n (J cba 8n F. : 12 + 6 % 14 ( nh'n (J )
R, nh'n (J cba 6nh F. : 12 - 6 + # % 1$ ( nh'n (J )
R, nh'n (J cba &/. F. : 12 - # % 4 ( nh'n (J )
eáH +, : 14 nh'n (J
1$ nh'n (J
4 nh'n (J
6.i 5= (1 :iể!): 81 & 7! ' 81 & ! + 81 & < 'd 81 & 7! ' 81 & !
+ 81 & 70
6.i 6= (1 :iể!)
&iEu !Gi F. : 4# + 12 + 12 % 1$4
6.i 7= ( 1 :iể! )
6,n nB! +au c/n c9 +, tuWi F. : #$ : # + # % 1# ( tuWi )
6.i 4 = ( 1 :iể! )h &/a F_c n./ cing :ứng :au 3 ta c9 3 cách chjn b7n :ứng
h.ng thứ 2 3 c9 2 cách chjn b7n :ứng h.ng thứ 3 3 c9 1 cách chjn b7n :ứng
h.ng thứ tD 5 h<" ta c9 +, cách x)H các b7n F. : 1 x 3 x 2 x 1 % 6 ( cách )
( ,;@ A: Điểm làm tròn là: 5,25 điểm = 5 điểm ; 5,5điểm đến 5,75
điểm=6điểm)
#ren0 #iÓu hS" #iWn
#hfn0
QRm hS" 2010 - 2011
§Ò kiÓm tra chÊt lîng häc sinh
giái
GDn : t()n - 3T2 3
gi)( Ci;n båi ?hn0: Q0uJin @Rn Kbn
9S CF t;n :
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888jT2 : 8888888888888
8888888888888888888888
§iÓm jei 2h; "7a th4J "D
0i)(
Bµi 1. (Lµm ra vë)(1,5 ®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh8
804 - 8= 34 + 878
812 - !7=
Bµi 2 (2,5®iÓm) kh(anh CF( "hl ®Æt trT" "©u tr, 3ei
®_n08
a) K6 3iOn 5au "7a 370 3F:
U8 380 [8 3!0 C8 3!=
m8 371
b) Chl 56 7 tr(n0 56 7!8 "E 0i) trX 3F :
U8 7 [8 70 C8 700 m8
7!8
") GHt h$nh tam 0i)" "E 56 ®( ")" "Anh 34n 3*t 3F : 34"m n
48"m CF ="m8 Chu Ci tam 0i)" ®E 3F :
U8 73"m [8 4"m C8
82"m m8 141"m
?) K6 Ba tr¨m chÝn m¬i mèt CiWt 3F :
U8 300=01 [8 300=1 C8 3=01
m8 3=1
®) [iÓu thY" : 270 + 3 ' + !8 K6 thÝ"h h*2 ®iOn CF(
D tr6n0 3F :
U8 30 [8 370 C8 240
m8 23
Bµi 3. .(Lµm ra vë) (2®iÓm) #$m J
J & 4 ' 32 24 : 3 : J
' 2
Bµi 4. .(Lµm ra vë) (2®iÓm) [$nh "E mHt t_i P/(. [$nh
"hia ®Ou "h( 4 bAn m]i bAn ®*" ! ")i th$ [$nh "Mn 7 ")i8
9:i 3_" ®4u [$nh "E t1t ba( nhi;u ")i P/( <
Bµi 5. (1®iÓm)
a) 9$nh Co b;n "E 888888 h$nh tam 0i)"
b) 9$nh Co b;n "E 888888 h$nh tY 0i)"
. !h"nh t#8 (n0hB-CiWt)
@iWt bFi pChim "hÝ"h bDn0q Kgk #iWn0 @i`t 2-#r2 ss-
#ran0 308 (#a ®4u ®Wn nhanh Cun C_t8)
. $%&'n t( )µ c*%.
18 §Æt mHt "©u thB( mtu : Ui (")i 0$. "(n 0$) > 3Fm 0$ <
28 §Æt "©u h:i "h( bH 2hrn ®*" 0A"h "h©n tr(n0 "©u :
m)n0 n0ei "hX 0)i Bm th(n th,8
. +,- lµm ).n.
9NJ CiWt ®(An CRn n0fn (#a 4 ®Wn 7 "©u) PÓ CO n0ei
mF Bm J;u +u-8
+i/ng
0i't 31 §Ò 1
Bµi 1: @iWt 3Ai "h( ®_n0 +uJ ®Xnh CO CiWt h(a ")"
"©u 5au:
C, nhF 01u \ tr(n0 ran08mua &u©n.", nhF 01u
Pv( nhau ®i bw mRn0 CF u6n0 mrt (n08mua thu.01u
®i nhÆt +u, hAt ?w8
Bµi 2: @iWt 3Ai "h( ®_n0 +uJ ®Xnh CO CiWt h(a ")"
"hl ®4u ?Mn0 thb 5au
"Y m]i ®H thu 5an0
h(a "_" 3Ai n\ CFn0
n0(Fi Cen .hbn0 thbm n0)t
(n0 bTm baJ rHn rFn0
Bµi 3: §iOn CF( "h] tr6n0 l haJ n
- …,i "hu6i - …Fn0
&Em
- …( 5* - 3hi …
iOm
- Can …Fi - …Fn0
ti;n
Bµi 4: §iOn CF( "h] tr6n0 C4n ao haJ au :
- "hF( m8 8x8 88 -
tr4u "8888
- K888 5ru - r8888
",i
Bµi 5: gA"h "h©n ")" ta "hL 5y Crt tr(n0 ®(An CRn
5au8zh©n 3(Ai ")" ta "hL 5y Crt t$m ®*"( "hL n0-
ei .®å Crt. "(n Crt . "©J "6i)
Chim ®ru "hBn nhau trfn0 &() tr;n nhln0 ®4u
"©J mfm."©J "hF 3F ."©J C/t r{n0 tr{i 04n hWt
3)8Chim P;u Can0 ®Hn0 .nEi "huJ`n PhDn0 n0hB ®*"
nla8#huJOn "h_n0 tDi "h|( ®i &a mF hNJ "Mn th1J
"him ®ru trfn0 &() tr;n nhln0 "Fnh "©J8

Theo §(Fn gi:i
Bµi 6: gA"h "h©n ")" 5y Crt ®*" 5( 5)nh CTi nhau
tr(n0 ")" "©u ?Ti ®©J8C)" 5y Crt nFJ(tr(n0 tan0
"Æ2 5( 5)nh ) "E ®iÓm 0$ 0i6n0 nhau<
a8 Kbn0 trfn0 CiOn +uanh
n_i
Qh mHt "hiW" PhRn bDn0
#hanh #h,(
b8 #rRn0 bi. ta ®©u ®Wn <
9aJ biÓn &anh ?i`u P$
#rRn0 trMn nh mft ")
Ch}n0 ba( 0ie "hT2 mi
#r4n §Rn0 kh(a
"8 [F Bm \ 3Fn0 +u;
jn0 "Mn0 nh ?1u h:i8
zhAm §Dn0 9n0
Bµi 7: a8 #r(n0 ®(An CRn ?Ti ®©J . t)" 0i, ®N 5( 5)nh
hai 5y Crt nF( CTi nhau< mya CF( ?1u hi`u "hun0 nF(
?Ó 5( 5)nh <
#ren0 mTi "7a Bm &©J tr;n nOn n0Di tren0 "~ 3*2
3)8 Qh$n ta &a .nhln0 m,nh ten0 CFn0 .n0Ei ®: nh
nhln0 ")nh h(a 312 3E tr(n0 "©J8•m bT" CF( 3T2 .Caa
bh n0h Caa th1J +uBn th©n 8ten0 CDi trfn0. ")nh "Ia
&anh . bFn 0hW 0] &(an ®F( nci C©n nh 3{a8 •m
th1J t1t ", ®Ou 5)n0 3;n CF thbm th( tr(n0 nfn0
mua thu8
#hB( Q0D €u©n Gi`n
Bµi 2: #r(n0 "uH" Ph)n0 "hiWn "h6n0 +u©n &©m 3*"
CF tr(n0 5y n0hi`2 th6n0 nh1t #c €u6" ®N "E r1t
nhiOu ®Hi Ci;n thiWu ni;n anh hun0 tr\ thFnh t1m 0-
bn0 5)n0 "h( ")" thW h` thiWu nhi @i`t Qam n(i
thB(8•m hNJ nEi råi CiWt Ph(,n0 ! > 8 "©u PÓ CO mHt
tr(n0 nhln0 t1m 0bn0 anh hun0 ®E8
+i/ng 0i't 31 §Ò 2
Bµi 1: @iWt h(a t;n ri;n0 tr(n0 ")" "©u 5au :
- Pi- v2 3F mHt thFnh 2h6 "c8
- KDn0 C(n > 0a n^m \ nT" n0a8
- 3D- mD- nD- &62 3F mHt tr(n0 56 ")" nhF b)" hS"
CV ®Ai "7a nT" n0a8
Bµi 2:( zh©n bi`t .n3 .ng)
#$m ta "E tiWn0 "hYa C4n .n h(Æ" .ng. "E n0hVa
nh 5au :
- #;n mDn hS" tr(n0 nhF tren0
- Ch1t 3:n0 ?un0 ®Ó ®6t "h)J
- #;n "©J trB "Mn nh:8
Bµi 3:( zh©n bi`t %4ch3%&%)
§iOn CF( "h] tr6n0 tiWn0 "E C4n %4ch. C4n %&% ®Ó
tA( thFnh ta n0l thÝ"h h*2:
- r]n0 t88888888 Ph8888taJ
- Ph888888 trbn0 Ph_"
Ph888888888
- bH" t88888 n0N
Ph88888888888
Bµi 4: ChSn ta n0l thÝ"h h*2 tr(n0 ")" ta: #hiWu nhi.
trw Bm. trw "(n ®Ó ®iOn CF( "h] tr6n08
a8 ChRm 5E" bF m/ CF8888888888888888888
b8 C©u 3A" bH88888888888888888888888888+urn 9(Fn kiWm
"8 #Ýnh t$nh "Mn88888888888888888888888888888+u)
Bµi 5: gA"h "h©n ")" "©u PiÓu Ui- 3F 0$< tr(n0
®(An thb ?Ti ®©J CF n;u t)" ?{n0 "7a PiÓu "©u nFJ
( ?un0 ®Ó 3Fm 0$ < )
C6". "6". "6"•
- Ui 0Si ®E<
- #Di 3F #h:8
- QWu 3F #h:
Ch( &Bm tai8
C6". "6". "6"•
- Ui 0Si ®E<
- #Di 3F Qai8
- #hrt 3F Qai
Ch( &Bm 0A"8
Bµi 6: •m hNJ CiWt 3- 4 "©u bFJ t: n0uJ`n CSn0 ®*"
CF( §Hi #hiWu ni;n #iOn 2h(n0 9å ChÝ Ginh )µ 3ei
hYa nWu ®bn ®*" "h12 nhrn .
+i/ng 0i't 31 §Ò 3
Bµi 1( zh©n bi`t "h/ tr): §iOn CF( "h] tr6n0:
a8 "hw haJ trw: 88888883At n 88888888 trun0 n 888888"(n n 888888"7i
b8 "ha haJ tra: 88888 m/ n 888888 hAt n 88888h:i n 88888 Dn0
"8 "h(n0 haJ tr(n0 : 88888®|n n 88888&anh n
8888888nhF n 8888888"hEn08
?8 "hYn0 haJ trYn0: 8888888888minh n8888 888888888t: n88888888
0F n88888888 CXt8
Bµi 2: Q6i tiWn0 \ "Ht U CTi tiWn0 \ "Ht [ ®Ó tA(
thFnh ta n0l ®_n0 "hÝnh t,:
U [ U
[
CIu trbn0 thu‚
"hiOu
khai "hbn0 buci
triOu
#r©u "h1u "©J
tWt
Ch©u bM
"h_" tr_"
Bµi 3: ( 2h©n bi`t R"/ (R")
#$m ")" tiWn0 "E C4n R" h(Æ" (R" ®iOn CF( "h]
tr6n0 ®Ó tA( thFnh ta n0l thÝ"h h*2:
- h8888888888883F n0_" n08888888888888
®88888 ®iÓm
- thu6" b88 8888888888 5888885,(
?1u n088888888
Bµi 4: gA"h"h©n nhln0 "hl CiWt 5ai tr(n0 ®(An
CRn. ®(An thb 5au CF CiWt 3Ai "h( ®_n0:
•m bT" CF( 3T2. Caa bh n0h Caa th1J th©n +uBn8
#en0 CDi trfn0. ")nh "Ia &anh. bFn 0hW 0c &(an
®F( nci C©n nh 3{a8 •m th1J t1t ", ®Ou 5)n0 3;n CF
thbm th( tr(n0 nfn0 mua thu8
Bµi 5:#$m ")" h$nh ,nh 5( 5)nh tr(n0 nhln0 ®(An
thb ?Ti ®©J8 #r(n0 nhln0 h$nh ,nh 5( 5)nh nFJ Bm
thÝ"h nh1t h$nh ,nh nF( < @$ 5a( <
khi CF( mua nEn0
#)n 3) &(| ra
Qh ")i D t(
§an0 3Fm bEn0 m)t8
[En0 bFn0 trMn 3fm
#rMn nh ")i n(n0
•m n0åi CF( tr(n0
G)t bi 3F m)t8
Bµi 6: Chv2 3Ai ®(An CRn CF( C\ 5au Phi 3(Ai b: ")"
?1u "h1m ?un0 PhDn0 ®_n0 CF CiWt h(a 3Ai "h( h*2 3Ý:
CD bT" CF( 3T2. "h_n0 Bm8 §Yn0 ?rJ "hF(8 CD
mLm "ei Cui 5Tn08 Qh$n "h_n0 Bm b^n0 ®Di mft
?Xu hiOn8 #iWt hS" ®4u ti;n 3F tr2 ®S"8 giSn0 "D
thrt 1m )28 khiWn ", 3T2 3fn0 n0hB8 CD 0i,n0 bFi thrt
?i hiÓu8 Qhln0 ")nh taJ nh: nhfn "Y rF( rF( ®a
3;n 2h)t biÓu8 []n0 håi tr6n0 Can0 3;n8 #hW 3F hWt
tiWt hS" ®4u ti;n CF Bm ",mth1J r1t thÝ"h th_8
Bµi 7: 9NJ PÓ 3Ai "huJ`n Bm "hRm 5E" mHt n0ei th©n
tr(n0 0ia ®$nh bX 6m. m`t nh thW nF( 8
+i/ng 0i't 31 §Ò 4
Bµi 1: @iWt 3Ai "h( ®_n0 +uJ ®Xnh CiWt h(a t;n ri;n0
")" t;n n0ei 5au ®©J
- Q0uJin thX bA"h #uJWt
- 9(Fn0 3(n0
- 9(Fn0 2h7 n0S" #en0
- [Fn tFi ®(Fn
Bµi 2: #r(n0 ")" "©u thb 5au ®©J . "E ta n0l nF(
CiWt 5ai "hÝnh t, . Bm hNJ 0A"h "h©n CF 5Ia 3Ai "h(
®_n0 :
9At 0A( 3Fn0 ta
"E CX 2hu 5a
C7a 5Dn0 Pinh th4J
"E hbn0 5Bn thbm
tr(n0 hå nT" ®4J
CE 3ei m/ h)t
Q0St bui hDm naJ8
#hB( #r4n §Rn0 kh(a
Bµi 3( zh©n bi`t d / gi / r)
§iOn CF( "h] tr6n0
a8rF( haJ ?F( : hFn0 8888888888888 ?åi 888888888888. m-
a88888888888888. 8888888888 ?At
b8rw( ?aJ ?w( : b)nh 88888888. m_a 888888888888.888888888
?ai. 8888888888888 "a(
"8ran0 haJ ?an0 : 3A" . taJ.
r,nh888888888888888888.88888888888888888 ")nh
?8ra haJ ?a : "Æ2 88888888888888. 888888888888?iWt. 888888888888888888
CF(.888888888888 "hbi
Bµi 4: (2h©n bi`t C4n ©n / ©ng):#$m ta n0l "E
"hYa C4n ©n h(Æ" ©n0 . "E n0hVa nh 5au:
- [H 2hrn "7a "b thÓ ?un0 ®Ó ?i
"huJÓn:888888888888888888888888888888888888888888888
- ChL n0ei bAn 04n 0~i . nhiOu t$nh
",m:8888888888888888888888888888888888888888888
- ChL hFnh ®Hn0 ®a Crt ta ?Ti 3;n
"a(:88888888888888888888888888888888888888888888
- ChL 5y "hRm 5E".nuDi ?AJ nEi
"hun0:8888888888888888888888888888888888888888888888888
Bµi 5: 5zh©n bi`t C4n oai / oa)
gA"h "h©n nhln0 ta n0l CiWt 5ai "hÝnh t, CF 5Ia 3Ai
"h( ®_n0
- €u, &Fi. n0f" n0,i. Phai 3an0. thai th,i. Ph)i
"hÝ. m`t nhFi. tAi n0uJ`n8
- QT" &)J. n0)J tr4u. n0)J tai. hÝ h)J. n0S n0AJ.
nhaJ. nh)J. n0E n0)J8
Bµi 6: •m "hSn ta thÝ"h h*2 tr(n0 ")" ta 5au ®©J
®Ó ®iOn CF( "h] tr6n0: h(F nhN. h(F thurn. h(F 0i,i
. h(F h*2. h(F m$nh8
- gia ®$nh8888888888888888888888888888888888888888
- QEi nRn08888888888888888888888888888888888888888
- 8888888888888888888888888888888888CTi &un0 +uanh
- #Ýnh t$nh8888888888888888888888888888888CTi nhau
- 8888888888888888888888888nhln0 C{ &Ý"h mÝ"h
Bµi 7: a8 §iOn CF( "h] tr6n0 ta n0l thÝ"h h*2 ®Ó
h(Fn "hLnh ")" "©u thB( mtu Ui > 3F 0$ <
- 888888888888888888888888888888888888888 3F C6n +u- nh1t8
- 88888888888888888888888888888888888888883F n0ei m/ thY hai "7a
Bm8
- 88888888888888888888888888888888888888883F tbn0 3ai "7a ®1t nT"8
- 8888888888888888888888888888888888888888 3F n0ei th4J ®4u ti;n
"7a Bm8
b8 C)" "©u tr;n ®*" ?un0 ®Ó 0iTi thi`u haJ n;u nhrn
®Xnh CO mHt n0ei . mHt Crt nF( ®E<
Bµi 2: 9NJ t\n0 t*n0 CF PÓ th;m ®(An PWt th_" "h(
"©u "huJ`n p Q0ei m/q Bm ®N hS"8
+i/ng 0i't 31 §Ò 5
Bµi 1:( zh©n bi`t l / n)!#$m CF ®iOn tiW2 CF( "h]
tr6n0 3 ta 3)J ©m ®4u l CF 3 ta 3)J ©m ®4u n
a) l / l : 3un0 3inh. 312 3)nh .
b) n / n : n( n;. na( n_n0.
Bµi 2: §iOn l haJ n CF( "h] tr6n0
CIa 3M hv m\
#han rbi . than rbi
Unh th*8888M bi
[Fn taJ8888En0 1m
ChuJOn CF( taJ tDi
@F mFu8888Ia 5)n0
#r(n0 mft anh "ei8
Bµi 3: (zh©n bi`t C4n en / eng):#$m ta n0l "hYa
C4n en h(Æ" eng . "E n0hVa nh 5au:
- m{n0 "{ ®Ó &_" ®1t.
")t:888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
888
- )( ®an b^n0 5*i mÆ" mua
®Dn0:888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
- @rt ?un0 "hiWu
5)n0:888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
88888888888
- @rt b^n0 5ft ?un0 ®Ó 0ƒ ra hi`u
3`nh:888888888888888888888888888888888888888888888888888888
- jei ®Hn0 Ci;n. PhuJWn PhÝ"h 3Fm mHt Ci`" 0$
®E :888888888888888888888888888888888888
Bµi 4: 5zh©n bi`t C4n PhE oam / o"m)
§iOn CF( "h] tr6n0 C4n oam h(Æ" o¨m
- &åm &8x88 888888888888 8888 -
n0åm n08x8888888888888888888
- 5©u h 8888888888888888 -
()i 88888888888888888888
Bµi 5: #r(n0 m]i Phc thb .bFi thb ?Ti ®©J. t)" 0i,
®N 5( 5)nh hai 5y Crt nF( CTi nhau<9ai 5y Crt ®E
0i6n0 nhau \ "h] nF( < #a 5( 5)nh ®*" ?un0 \ ®©J 3F
ta 0$<
a) jX"h ®Wm tan0 n0FJ ")" "(n 3Tn 3;n
[6 m/ 0iF ®i Dn0 bF 0iF nla
QRm th)n0 baJ nh ")nh "him +ua "Ia
@Hi CFn0 3;n "(n ®an0 ®Ó muHn ®iOu 0$ 8
Q0uJin 9(Fn0 Kbn
b) G/ b,( trRn0 nh 3hi 3iOm
„n0 r^n0 : trRn0 tya "(n thuJOn
"(n0 mui
[F nh$n : nh hAt "au 2hbi
Ch)u "ei: +u, "hu6i CFn0 tbi tr(n0
Cen
[6 nhT Phi C*t #ren0 Kbn
#rRn0 nh ")nh Cƒn0 "hr2 "hen
tr(n0 m©J8
j;
9ån0 #hi`n
Bµi 6: ChSn ta n0l thÝ"h h*2 ®iOn CF( "h] tr6n0
®Ó h(Fn "hLnh h$nh ,nh 5( 5)nh CO "©J bFn0 -
tr(n0 tan0 "©u ?Ti ®©J
a) Gua &u©n. 3) bFn0 mTi n,J trDn0 nh
b)Qhln0 "hiW" 3) bFn0 mua ®Dn0 ®: nh
") CFnh bFn0 tr{i 3) trDn0 0i6n0
Bµi 7: @iWt 3Ai nhln0 "©u CRn ?Ti ®©J "h( 5inh
®Hn0 . 0*i ",m b^n0 ")"h 5I ?{n0 ")" h$nh ,nh 5(
5)nh
a) GÆt trei mTi mS" ®: 6i8
b)C(n 5Dn0 +u; Bm +uanh "(. u6n Ph_"8
") GÆt biÓn 2h}n0 3Æn0 rHn0 m;nh mDn08
?)#iWn0 ma rbi 4m 4m . &)( ®Hn0 ", mHt Cen +u;
J;n b$nh8
Bµi 2: •m hNJ 0iTi thi`u CO tren0 m$nh "h( mHt bAn
hS" \ tren0 Ph)" råi 0hi 3Ai 3ei 0iTi thi`u ®E8
+i/ng 0i't 31 §Ò 6
Bµi 1: 5 zh©n bi`t B(/ (B()
§iOn CF( "h] tr6n0 (B haJ (B(:
- C(n ®en0 n0(^n n0 8888888888888 -
Ph88888888888888888taJ haJ 3Fm
- Q0ƒ n0)"h n0(ft n08 888888888888 - giF
n888888888888®Yt ?©J
- Ch©n ®i "F Ph8888888888888888888888 -
ChE tr 8888888888m|( ®rJ
Bµi 2: ( zh©n bi`t &/5)
§iOn CF( "h] tr6n0 :
a8 %f" haJ 5f": b8 %a( haJ
5a(:
- C)i 888888888888?a nh: - mFJ 888888888 th$
n^n0. Cfn0 8888888th$ ma8
- §å "hbi &_" 888888888888888888888 - 8888888888888CFn0 nRm
")nh
- [,J8888888888888888"4u Cån0 -
%anh888888888888888CFn0 CSt
- 9(a tbi Ph(B8888888 - Q]i 3Mn0
8888888888888&uJWn
Bµi 3( zh©n bi`t bn/ bn0):@iWt tiW2 4 ta "E C4n bn.
4 ta "E C4n bn0 CF( "h] tr6n0:
a8 @bn Cai. … Cbn0
CNi. …
Bµi 4: §iOn CF( "h] tr6n0 tiWn0 m\ haJ mh ®Ó tA(
thFnh ta n0l thÝ"h h*2:
- 8888888888888 man0 n 888888888888?4u n
88888mFn0n 888888888888888888mFn
- "\i 8888888888888888 n thXt 8888888888888 n
?4u 8888888 88n "7 Ph(ai 88888888888888
Bµi 5: §S": #iWn0 tr6n0 tren0
0iEn0 0i,
QRm hS" mTi ®Wn råi8
a8 pgiEn0 0i,q "hL tiWn0 tr6n0 Can0 3;n nh thW nF(
<
b8 #r(n0 ")" ta 5au ®©J. ta nF( "E thÓ thaJ thW
®*" ta p 0iEn0 0i,q tr(n0 ?Mn0 thb \ tr;n: th_"
0i{". th_" b)"h. th_" ®…J. 0i{" 0iN8
Bµi 6: •m "hia ")" ta n0l ?Ti ®©J thFnh 2 nhEm CF
®Æt t;n "h( m]i nhEm:
#ren0 hS". 3T2 hS". Dn0 bF. "ha m/. 5©n tren0. Cen
tren0. n0FJ Phai 0i,n0. tiWn0 tr6n0 tren0. 2h{n0 ?-
hn0. thbn0 "(n +u- "h)u. 5)"h C\. b_t my". PÝnh
th4J J;u bAn. "(n ")i. "h)u "hft. tr;n PÝnh ?Ti nh-
en0.0i)( Ci;n. hS" 5inh. hS" mHt biWt mei. ®um bS".
hiWu th,(. n0hL h|. bFi hS". bFi tr28
6h7m 1 6h7m 2
Bµi 7: §Æt ?1u 2h…J CF( nhln0 "h] thÝ"h h*2 tr(n0
tan0 "©u CRn ®Ti ®©J :
a8 #a b1J tr\ ®i 5Tm 5Tm "Y Phi gF #r6n0 "1t tiWn0
0)J 3F GÆt #rei tbi "ei hi`n ra 2h©n 2h)t )nh
5)n0 "h( mSi Crt mSi n0ei8
b8 %a Pia CM CF @A" "un0 PiWm Rn "hBn "h_" ®Dn0
Cui tr;n bNi 34J ")nh ®ån0 mua nT" nhln0 hå 3Tn
nhln0 "Ia 5Dn08
Bµi 2: 9NJ PÓ "©u "huJ`n Bm biWt CO mHt t1m 0-
bn0 ham hS"8
+i/ng 0i't 31 §Ò 7
Bµi 1: §iOn CF( "h] tr6n0 "h haJ tr:
- €uJÓn C\ nFJ m\ ra
[a( nhi;u 888an0 0i1J 888fn0
#an0 ?Mn0 Pw n0aJ n0fn
Qh 888_n0 Bm &W2 hFn08
- 9Dm naJ 888ei nfn088 88an0 888an0
G|( "(n ®i hS" 88888888}n0 man0 thY 0$8
Bµi 2 (zh©n bi`t i;n/ i;n0)
§iOn CF( "h] tr6n0 ")" ta n0l "E tiWn0 \ "Ht b;n tr)i :
#iWn0 #a n0l #iWn0 #a n0l
tiWn tiWn0
bi;n bi;n0
"hi;n "hi;n0
Phi;n Phi;n0
Bµi 3: ( zh©n bi`t C4n Bn/ (Bn)
§iOn C4n thÝ"h h*2 CF( "h] tr6n0 Bn haJ (Bn:
- Q(n "h 8888888"h(/t CFi th8888 "Ia
#Æn0 0i1J Ph88888 Qh8888 mi`n0 "ei
Bµi 4: §iOn ta n0l thÝ"h h*2 CF( "h] tr6n0 tr(n0
tan0 "©u ?Ti ®©J ®Ó tA( ra h$nh ,nh 5( 5)nh :
a8 G,nh trRn0 3hi 3iOm 3b 3In0 0ila trei nh
b8 mMn0 5Dn0 mua 3~ "uån "uHn "h,J nh
"8 Qhln0 0iSt 5bn0 5Tm 3(n0 3anh nh
?8 #iWn0 CB ®ån0 3(At "1t 3;n nh
Bµi 5: §S" ®(An CRn 5au :
p G/ bi. m/ hNJ 0i, Ce +uaJ ®i "h] Ph)" mHt tÝ.
"hL mHt tÝ thDi. ®Ó "h( "(n n0ft bDn0 h(a ®i.
m/ •q C(n nh7 th4m nh thW CF nh©n 3_" m/ PhDn0
®Ó -. "(n ®N +u;n 3ei m/ PhuJ;n. ty - n0ft bDn0
h(a ®/2 Pia8C(n 0i1u PÝn bDn0 h(a ?Ti mHt 3um "©J8
§Wn 04n tra. ")" bAn Cui Cw "hAJ 3Ai8 C(n Ph(B CTi ")"
bAn CO bDn0 h(a8 Q0hB "(n nEi. bAn nF( "~n0 n)( nY"
mu6n ®*" &Bm n0aJ tY" Phf"8 C(n ?tn ")" bAn ®Wn
nbi bDn0 hån0 ®an0 n078 C(n CA"h 3) t$m bDn0
hån0. "Mn ")" bAn ®Ou "hRm "h_ nh nÝn th\ "he
bDn0 hån0 thY" ?rJ8
a8 gA"h "h©n ")" ta "hL h(At ®Hn0. ")" ta "hL
trAn0 th)i tr(n0 ®(An CRn tr;n CF 0hi 3Ai8
b8 #$m th;m mHt ta "hL h(At ®Hn0. trAn0 th)i mF
Bm biWt8
Bµi 6: §Æt "©u CTi mHt ta "hL h(At ®Hn0. mHt ta "hL
trAn0 th)i t$m ®*" \ bFi tr2 tr;n
Bµi 7: •m ®N "hYn0 PiWn "huJ`n ")" bAn nh: 0i_2
®h mHt "{ 0iF PhDn0 maJ bX n0N8 9NJ PÓ 3Ai "huJ`n
®E8
+i/ng 0i't 31 §Ò 2
Bµi 1:( zh©n bi`t ?/r/0i)
#r(n0 nhln0 "©u 5au. ta nF( CiWt 5ai "hÝnh t,8 •m
hNJ 0A"h "h©n CF 5Ia 3Ai "h( ®_n0:
- Ku6i "h,J ?E" ?)"h - C)nh h(a
?un0 ?inh
- Q{ "ei rAn0 rh - Ch©n bT" rHn
rFn0
- KY" Ph(w rw( rai - kh_" nhA" ?u
?bn0
Bµi 2: Q6i ta \ "Ht U CTi ta \ "Ht [ ®Ó tA( thFnh ta
n0l thÝ"h h*2:
U [
") 0i)n
0] r)n
"(n ?)n
Bµi 3:( zh©n bi`t uDn/uDn0)
§iOn CF( "h] tr6n0 uDn haJ uDn0:
- PhuDn th888888888888888 Ph88nhA"
m8888888888888888 th_
- 8888888888888888"hiOu t8888888888trF(
C8888888888888Cfn
- h)t t 88888888888 J;u "h88888
n0Sn n08888888
- b)nh " 888888888 "8888888888rau
b88888888888b)n
- b88888888888 th, "huån "h888888888
"h88888888888rB(
Bµi 4: Ch( ")" tiWn0 : th*. nhF. Ci;n
9NJ th;m CF( trT" h(Æ" 5au ")" tiWn0 tr;n mHt
tiWn0( h(Æ" 2.3 tiWn0) ®Ó tA( thFnh ")" ta 0hv2
"hL n0ei 3a( ®Hn0 tr(n0 "Hn0 ®ån08
Bµi 5: §iOn ta thÝ"h h*2 CF( "h] tr6n0 ®Ó h(Fn
"hLnh ")" "©u t{" n0l( nEi CO +uan h` "7a nhln0
n0ei tr(n0 "Hn0 ®ån0) 5au ®©J :
- GHt "(n n0ya 8888888888888888888", tFu b: 8888888888888888
- 8888888888888888888883Fm "h}n0 n;n n(n
- 888888888888888888"h{m 3Ai n;n hMn n_i "a(
- [4u bi thbn0 31J 8888888888888888"un0
- #uJ r^n0 Ph)"888888888888nhn0 "hun0 mHt 0iFn
- †n +u, nhT Pw888888888888888888888888888888
Bµi 6: Q6i ")" ta \ "Ht U CTi ")" ta \ "Ht [ tA( thFnh
"©u Ui > 3Fm 0$ <
U
[
§)m hS" trM n07 Ph$
tr;n 3n0 m/
§Fn 5Wu h(,n0 5*
b: "hAJ
C)" Bm bv ®an0
5,i ")nh tr;n "a(
Bµi7: #r(n0 &Em Bm (h(Æ" Phu 2h6 nbi Bm \) "E
mHt b)"( h(Æ" "D. "h_) r1t t6t b{n0 haJ 0i_2 ®h mSi
n0ei8 9NJ PÓ CO n0ei ®E8
+i/ng 0i't 31 §Ò 8
Bµi 1: §iOn ?1u thanh thÝ"h h*2( h:i. n0N) CF( ")"
"hl ?Ti ®©J:
Q0ƒ hBm. n0a ba. trD bDn0. n0( 3ei. "h( &Di. "©J 0D.
")nh "a. Tt ®©m. n0hi n0bi. n0hi n0*i. Cln0 "hai.
"hai tE"8
Bµi 2: #$m ta "E ©m ®4u 3 haJ n ®iOn CF( "h]
tr6n0 ®Ó tA( thFnh "{m ta thÝ"h h*2:
- QT" "h,J 38888838888888 Q0Di
5a( 388883888888888
- Chl CiWt n88888 n 8888888 CRn
2hMn0 n88888n88888
-9At 5bn0 388883888888888 #inh
th4n n8888n88888
Bµi 3:§S" Phc thb 5au :
€u; hbn0 3F "(n ?iOu
biW"
#uci thb "(n th, tr;n ®ån0
€u; hbn0 3F "(n ®M nh:
‡m ®Om Phua nT" CBn 5Dn08
a8gA"h "h©n ")" "©u thB( mtu Ui- 3F 0$ < tr(n0 Phc
thb tr;n CF 0hi 3Ai8
a8 ghi 3Ai tan0 "©u t$m ®*" CF( "h] tr6n0 thÝ"h
h*2 tr(n0 mD h$nh 5au :
Ui( ")i 0$ . "(n 0$ <) jF 0$( 3F ai. 3F ")i 0$. 3F
"(n 0$ )
Bµi 4: §S" ®(An CRn 5au :
[v trB( nEn. bw mHt nh)nh tr©m b4u 3Fm thT"8 G1J
®Ya Bm "h6n0 hai taJ n0åi nh$n "hX8 [v ®a mft
nh$n ®)m hS" trM8 QE ®)nh C4n tan0 tiWn08 ®Fn
Bm rÝu rÝt ®)nh C4n thB(8
a8gA"h "h©n ")" "©u thB( mtu "©u Ui- 3Fm 0$< CF
0hi 3Ai
a8 ghi tan0 "©u t$m ®*" CF( "h] tr6n0 thÝ"h h*2
tr(n0 mD h$nh 5au :
Ui ( "(n 0$ ) jFm 0$
Bµi 5: GHt 34n Bm bX 56t "a(. b6 m/ 3( 3fn0 CF
"hRm 5E" Bm CTi t1t ", t1m 3Mn0 thbn0 J;u 8 9NJ PÓ
3Ai "huJ`n Bm bX 6m ®*" b6 m/ "hRm 5E" nh thW
nF( "h( ")" bAn "un0 n0hB8
+i/ng 0i't 31 §Ò 19
Bµi 1: §iOn CF( "h] tr6n0 ta n0l "hYa tiWn0 \ "Ht
b;n tr)i tbn0 Yn0:
#iWn0 #a n0l #iWn0 #a n0l
&(Fi &()J
Ph(ai Ph()J
n0(Ai n0()J
t(Ai t()J
h(Ai h()J
Bµi 2: §iOn CF( "h] tr6n0 Bt haJ (Bt:
Bµi 1: #$m mHt 56 thFnh n0l 5( 5)nh tr(n0 #iWn0
@i`t
0" :; : §/2 nh ti;n
#rfn0 nh tuJWt
Bµi 3: #r(n0 ®(An CRn ?Ti ®©J. n0ei CiWt +u;n
PhDn0 ®Æt ?1u "h1m8 •m "hv2 ®(An CRn CF( C\ 5au
Phi ®Æt ?1u "h1m CF( "h] thÝ"h h*2 CF CiWt h(a
nhln0 "hl ®4u "©u :
#ran0 CF #h,( 3F ®Di bAn r1t th©n CTi nhau
mHt hDm. #h,( r7 #ran0 ra "Dn0 Ci;n "hbi #ran0
®ån0 - ra tTi ®1J. hai ®Ya tha hå n0fm Cw ®/2
#ran0 thÝ"h nh1t 3F "©J h(a thS t©J nE nhiOu ")nh.
nhuˆ t{m \ 0il. ?Ti nfn0 &u©n "Fn0 3Fm tRn0 th;m
Cw 3Hn0 3tJ "Mn #h,( 3Ai thÝ"h h(a tE" ti;n mFu h(a m-
*t nh nhun08
Bµi 4: 9NJ CiWt ®(An CRn 0iTi thi`u CO +u; hbn0 Bm8
+i/ng 0i't 31 §Ò 11
Bµi 1: #r(n0 ")" ta 5au. ta n0l nF( CiWt 5ai "hÝnh
t,< •m hNJ 5Ia 3Ai "h( ®_n08
KA"h 5o. &anh 5a(. &an0 5Dn0. 5)n0 &7a. n0Di
&a(. 5Di 01". "Æ2 &)"h. 5bn0 ®;m. &Ia "hla. &Y"
Ph(w8
Bµi 2: #$m ta n0l thÝ"h h*2 ®iOn CF( "h] tr6n0 ®Ó
tA( thFnh "©u nEi CO ",nh Crt +u; hbn0:
18 8888888888888888888888883ån0 3Hn0
2888888888888888888888 r$ rF( tr(n0 0iE
3888888888888888888888888888nh\n nhb
4888888888888888888888888888888888888888888888 um tum
888888888888888888888888888888888888baJ bcn0
!88888888888888888888888888888888888888888888888 Ýu rÝt
7888888888888888888888888888888888Rn tRn 0*n 5En0
888888888888888888888888888888888rr2 ren
=88888888888888888888888888888u6n Ph_"
10888888888888888888888888888m)t r*i
11888888888888888888888888&uDi n0*"
128888888888888888888888888"c PÝnh
138888888888888888888888888&a tf2
148888888888888888888888888888888888888888888888tr,i rHn0
Bµi 3:a8 gA"h ?Ti nhln0 thFnh n0l nEi CO +u; hbn0:
-Q(n &anh nT" biW" #hY" PhuJa ?rJ 5Tm
Q(n 5Dn0 01m CE"
- #h}n0 ")nh "M baJ 9S" mHt biWt mei
ChDn rau "ft r6n
- jFn0 tr;n &Em ?Ti m)m n0hV ?)m 3Fm
GuDn h$nh muDn Cw
- €u; "ha ®1t tc8
b8 §Æt "©u "E thFnh n0l : €u; "ha ®1t tc( "hL
m,nh ®1t nbi tc ti;n. Dn0 bF ta 5inh 56n0 ta 3©u
®ei)8
Bµi 4: @iWt ®(An CRn n0fn ta 3- "©u PÓ CO Ci`"
try" nhrt 3T2 "7a Bm8 #r(n0 ®(An CRn "E 5I ?{n0 PiÓu
"©u Ui > 3Fm 0$ <
Bµi 5:#uci thb "7a Bm 0fn 3iOn CTi nhln0 ",nh Crt
"7a +u; hbn08 GHt ?Mn0 5Dn0 CTi nhln0 ")nh buåm
n©u rr2 ren tr(n0 nfn0 5Tm8 GHt ")nh ®ån0 &anh
mTt th}n0 ")nh "M baJ8 GHt "(n ®en0 3Fn0 th©n
thuH" in ?1u "h©n +uBn8 GHt ®;m trRn0 ®/2 CTi
nhln0 ®i`u hM8 •m hNJ t, mHt tr(n0 nhln0 ",nh
®/2 ®E8
+i/ng 0i't 31 §Ò 12
Bµi 1: gA"h "h©n nhln0 "hl CiWt 5ai "hÝnh t, tr(n0
®(An CRn 5au 8 @iWt 3Ai "h( ®_n0 +uJ tf" "hÝnh t,
CiWt h(a Bm ®N ®*" hS"
gila thFnh 2h6 ®F 3At "E hå &u©n hbn0. mÆt
nT" 2h}n0 nh 0bn0 2h,n "hiWu 5f" trei ;m ?Xu8 9å
than th\ nT" tr(n0 &anh ;m ,."E hFn0 thDn0 ba(
+uanh rB( nhA" 5Tm "hiOu8
Bµi 2: §iOn CF( "h] tr6n0 "h haJ tr:
QOn 888ei ry" hån08 #an0 ®Fn vn 8888a( 3*n. baJ ra
2hÝa biÓn8 Qhln0 "(n tFu 5bn 88 fn0 ®ru 5an 5)t.
tun0 baJ "e ®7 mFu 5f". 8888Dn0 8888_n0 nh nhln0
t(F 3©u ®Fi nci …n hi`n 8888(n0 0iE ban mai8
Bµi 3:( zh©n bi`t at/a") :§iOn CF( "h] tr6n0 at haJ
a":
-j;n th888 &u6n0 0hOnh - †n n(
C88888nÆn0
- QhF 5A"h th$ m88888.n b88885A"h n0(n "bm8
Bµi 4: Ch( ®(An CRn 5au
#rei nfn0 0ft8C(n (n0 &anh biW". t( b^n0 +u, Tt
nhh. 3Tt nhanh nhln0 "Æ2 "h©n ?Fi CF m,nh tr;n
nOn ®1t8QE ?an0 3Ai .n0T" ®4u 3;n. m$nh nh_n nh,J
run0 rinh. 0ib hai "h©n trT" Cu6t r©u råi 3Ai baJ 3;n.
®ru &u6n0 th(Rn th(ft rF Phf2 m,nh Cen8 QE ®i
?S" ®i n0an0. 5{" 5A(. t$m PiWm8
a8 gA"h "h©n ")" ta "hL h(At ®Hn0 "7a "(n (n0
tr(n0 ®(An CRn tr;n CF 0hi 3Ai:
b8 Qhln0 ta n0l nFJ "h( th1J "(n (n0 \ ®©J 3F
"(n Crt thW nF( <
Bµi 5: #$m ")" h$nh ,nh 5( 5)nh tr(n0 Phc thb.
"©u CRn ?Ti ®©J8 C)" h$nh ,nh 5( 5)nh nFJ ®N 0E2
2h4n ?iin t, nHi ?un0 th;m 5inh ®Hn0. 0*i ",m nh
thW nF( <
a8 Qfn0 CFn0 tbi
r,i nh/
[\i trMn mSn0 trVu "Fnh
9ån0 "hÝn nh ®|n ®:
#hf2 tr(n0 3um
"©J &anh
b8@O ®;m. trRn0 Phi th$ nh "hiW" thuJOn CFn0 trDi
tr(n0 m©J tr;n b4u trei n0(Fi "Ia 5c. 3_" th$ nh
"hiW" ®|n 3ån0 th, )nh 5)n0 &u6n0 ®4J 5©n8
Bµi 6: ChSn ta n0l thÝ"h h*2 tr(n0 Phun0 \ ?Ti ®Ó
®iOn CF( "h] tr6n0 tr(n0 ")" ?Mn0 ?Ti ®©J "h(
thFnh "©u8 Kf2 &W2 ")" "©u ®N ®iOn ta h(Fn
"hLnh thFnh mHt ®(An CRn t, "(n m|(8
- 8888888888888"E bH 3Dn0 r1t ®/2: mFu CFn0 5rm 3tn
CTi trfn0 tinh CF ®Bn tuJOn
- 8888888888888888888888888888888 trMn. 8888888888888888888888?yn0
®Yn0 ®Ó n0hB n0En0
- 8888888888888888888888888888888?Fi n0(B n0u…J8
- 888888888888888888888888888883(n0 3anh &anh biW" nh n0S"
bÝ"h8
- 888888888888888888888888888888nh: "E nhln0 Cu6t nhSn CF
5f"8
- ®:. ®/2 nh "Æ2 ®Di 5(n
hån0
C(n m|( nhF Bmn §4u nEn 9ai b;n mv2n hai tain ChiW"
m~i nEn [6n "h©nn C)i ®uDin 9ai mft nE8
Bµi 7: G]i miOn [f". #run0 . Qam "7a ®1t nT" ta
®Ou "E nhln0 h(a +u,. tr)i "©J nci tiWn08 •m hNJ
0iTi thi`u thY tr)i "©J "7a Cun0 m$nh mF Bm J;u
thÝ"h nh1t8
+i/ng 0i't 31 §Ò 13
Bµi 1: gA"h "h©n nhln0 ta CiWt 5ai "hÝnh t, tr(n0
®(An CRn 5au CF CiWt 3Ai ®(An CRn "h( ®_n0:
§;m naJ. 5 ®(Fn C*t 5Dn0 ®F r^n0 ®Ó tiWn CO 0i,i
2hEn0 Cun0 ®ån0 b^n0 CBn biÓn 2h_ J;n8
#rRn0 ®an0 3;n8 GÆt 5Dn0 312 3()n0 )nh
CFn08Q_i trum ")t ®Yn0 5an0 5ln0 b;n be 5Dn0 tA(
thFnh mHt PhEi tÝm thtm uJ n0hi tr4m mÆ"8
Bµi 2: Qhln0 "hl nF( tr(n0 ®(An CRn tr;n 2h,i CiWt
h(a< @$ 5a( <
Bµi 3: ( zh©n bi`t C4n iu/ uJu)
§iOn CF( "h] tr6n0 C4n iu/ uJu:
brn b8888 n r88888 rÝt nPh_" Ph 888888n n888888 Pv( n n0N
Ph 8888888888888 n tiu n0888
Bµi 45 zh©n bi`t r/0i/?)
§iOn CF( "h] tr6n0 :
a8 ‰a(. 0ia( haJ ?a( :
- #hY" ®En88888 thaan #rrt ty 88888888888thDn0 "Dn0
"Hn0 nG{" 88888CÆt tr;n b)(
b8 ‰anh. 0ianh haJ ?anh:
- 9A j(n0 3F mHt 88888883am thfn0 ",nh nci tiWn08
- #h^n0 nh: bft ®*" m1J "(n ") m|888888888888
- Qhln0 ®åi ":88888888888888888888mS" 3i;n tiW28
- C(n 5Dn0 3Fm 8888888888 0iTi 0ila hai miOn8
Bµi 5: ChSn CF &W2 ")" ta n0l 5au CF( b,n0 2h©n
3(Ai : "©J CiWt/ "©J b_tn 0hB/ thuJOnn tD/ b)tn rYa/
thWn Pia/ t;n mD/ ®©un n:. hcn0/ PhDn0n 3*n/ hB(n ba(
?i;m/ hH2 +u/t8
#a ®Xa 2hbn0 #a t(Fn ?©n
Bµi 6: Q6i ")" ta n0l \ b;n tr)i CTi ®Xa 2hbn0 then0
5I ?{n0 nhln0 ta n0l nFJ ( \ b;n 2h,i )8
Unh hai ba. m). "©J CiWt.
hB(. CXt &i;m

GD. t;. rRn0. rY. tui. n0)i8
Bµi 7: #$m nhln0 ?1u "©u ?un0 5ai tr(n0 nhln0
"©u ?Ti ®©J råi 5Ia 3Ai "h( ®_n0:
a8 #h4J h:i:
- Ch)u t;n 3F 0$ <
- #ha th4J. "(n t;n 3F ju-i-za & tb A <
- ®N mu6n ®i hS" "ha haJ "Mn thÝ"h "hbi•
- #ha th4J. "(n mu6n ®i hS" A <
b8 - å. 0i:i +u)<
"8 Ch_ "huån "huån nT" mTi ®/2 3Fm 5a( <
Ch)u ®N CO ®1J • Ch)u ®N Rn "bm "ha •
GiOn #run0
GiOn Qam
Bµi 2: €u; hbn0 Bm ®an0 ®ci mTi tan0 n0FJ8 9NJ
CiWt mHt bY" th "h( bAn ®Ó thDn0 b)( CO nhln0
®ci mTi tr;n +u; hbn08
+i/ng 0i't 31 §Ò 14
Bµi 1: ( @iWt h(a t;n ri;n0 )
gA"h "h©n nhln0 "hl CiWt 5ai "hÝnh t, tr(n0 ®(An
CRn 5au8 @iWt 3Ai "h( ®_n0 +uJ tf" CiWt h(a Bm ®N
®*" hS":
§Yn0 \ ®©J. nh$n &a &a. 2h(n0 ",nh thrt 3F ®/28
[;n 2h,i 3F ®Lnh ba C$ CMi CSi. b;n tr)i 3F ?NJ tam
®,( nh bY" t*n0 ®) 5an0 5ln08 #rT" mÆt n0N ba 5Dn0
hA" nh mHt "hiW" hå 3Tn8
Bµi 2( zh©n bi`t aJ/ ©J/au/ ©u)
#$m ")" ta n0l "E C4n aJ haJ ©J "E n0hVa nh 5au :
- Q0ei ?AJ hS":
- C(n Crt "un0 3(Fi ")( haJ bft 0F:
- §Hn0 t)" ?i "huJÓn nhanh b^n0 "h©n:
- §Hn0 t)" 3Fm ta C,i thFnh )(:
Bµi 3: §iOn CF( "h] tr6n0 tr(n0 ")" "©u 5au: 3 haJ n
- QWm mrt ^m 0ain #6i 8888 Ia tft ®|nn 88888888888888888
Rn0 nhÆt "hÆt bX
- 888888888888;n th)" &u6n0 0hOnh n888888888 i`u "bm 0f2
mfmn Q(n &anh 8888888T" biW"
- 888T" 5Di 88888Ia b:n0n jSt 5Fn0 &uån0 88888888ia
Bµi 4: #$m ta "hL ®Æ" ®iÓm ®iOn CF( "h] tr6n0 :
a8 •m bv888888 b8 C(n
C(i88888888888888888888

"8 C©J "au888888888888888888888 ?8 C{
0iF88888888888888888888888888888
B8 C(n th:88888888888888888888888 8h8 Ch_ bH
®Hi88888888888888888
i8 C(n ")(88888888888888888888888 P8 C©J
trB88888888888888888888888888
38 C(n rua88888888888888888888888 m 8C©J
bFn088888888888888888888888
28 C(n (n0888888888888888888888888
Bµi 5: §Æt 3 "©u thB( mtu : Ui- thW nF( <
Bµi 6: 9NJ PÓ CO n0ei bAn th©n nh1t "7a Bm8
+i/ng 0i't 31 §Ò 15
Bµi 1( zh©n bi`t iu/ uDi)
§iOn CF( "h] tr6n0 C4n ui haJ uDi:
- gi1u ®4u h\ ® 888888 - Gi`n0 Rn n888888 3\ -
Q88888888"a( 5Dn0 ?Fi
- §)nh tr6n0 b: ?88888888 - §4u &88888 ® 888883St
Bµi 2( 2h©n bi`t 5/ &)
§iOn CF( "h] tr6n0 5b haJ &b:
- 8888885u1tn 88888 5Fin8888888 mÝtn8888888888&)"n88888888888888m_i
-888888 3*" n8888888888PWtn88888888888®ån88888888 mT2n88888888888888"Yn0
Bµi 3(zh©n bi`t ©t/ ©")
#$m ")" ta "E C4n ©" haJ ©t "E n0hVa nh 5au :
- j(Ai &Di mFu ®::8888888888888888888888888888888888888888888888
- §Hn0 t)" t: Cw ®ån0 - :8888888888888888888888888888888888888
- Q0FJ 5inh "7a m]i n0ei : 88888888888888888888888888888
- Q0FJ n0hL tr(n0 tu4n :88888888888888888888888888888888888
- K*i C,i ?tn ®4u ®Ó thf2 5)n0 :8888888888888888888888888
- §Hn0 t)" ®a mHt Crt ta ?Ti ®1t 3;n "a(:
Bµi 4: §S" : §ån0 bF( \ ®©J. 04n hai mbi nRm ®Xnh
". ®N biWn ®åi h(an0 thFnh ruHn0 br" than0 mFu
mh. thFnh ®ån0 ": "hRn nuDi CF thFnh ran0 "©J
"Dn0 n0hi`28
a8#r(n0 "©u CRn tr;n. Bm hiÓu nh thW nF( CO n0hVa
")" ta n0l :§Xnh ". ruHn0 br" than0
b8 #a tr)i n0hVa. ®6i 3r2 n0hVa CTi ®Xnh " 3F ta nF( <
Š #ừ tr)i n0hVa. ®6i 3r2 CTi n0hVa ®Xnh "
3F:888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
Bµi 5:a8 jFn0 "7a ®ån0 bF( miOn n_i (\ @i`t [f".
#©J [f". #©J Q0uJ;n ) ®*" 0Si 3F 0$ <
b8@un0 ®1t ?un0 ®Ó trån0 trSt \ tr;n n_i. tr;n ®åi ®-
*" 0Si 3F 0$ <
Bµi 6: #r(n0 bFi thb <%4 h=ng "7a §] #run0 €u©n
"E mHt 56 h$nh ,nh 5( 5)nh. nh:
€u; hbn0 3F "hum PhW n0St
€u; hbn0 3F ®en0 ®i hS"
€u; hbn0 3F "(n ?iOu biW"
€u; hbn0 3F ®;m trRn0 t:
€u; hbn0 3F bFn taJ m/
mXu ?Fn0 h)i 3) mån0 tbi
€u; hbn0 3F ?Mn0 5la m/
#hbm thbm0iSt &u6n0 b;n mDi
€u; hbn0 3F "(n ®M nh:
‡m ®Om Phua nT" CBn 5Dn0
mya CF( ")"h 5( 5)nh tr;n. Bm t$m th;m mHt 56
h$nh ,nh 5( 5)nh Ph)". b^n0 ")"h t$m ta n0l ®iOn
CF( "h] tr6n0 ?Ti ®©J :
- €u; hbn0 3F
- €u; hbn0 3F
Bµi 7: kÓ 3Ai mHt "©u "huJ`n 0©J "ei ?( 5y nh4m
3tn tbn0 ty "©u "huJ`n p kv( "©J 3_a 3;nq
+i/ng 0i't 31 §Ò 16
Bµi 1: (zh©n bi`t r/0i/?)
- #h4J888)( ,88n0 bFi
- CD 8888AJ Bm tr2 CiWt
- †n mÆ" 88,n88X
- Ku6i "h,J 88E" 88)"h
- QT" mft "h,J 8888Fn888 {a
- kh_" nhA" 8888u8888bn0
Bµi 2: #r(n0 nhln0 thFnh n0l 5au. ta nF( CiWt 5ai
"hÝnh t,< •m hNJ 5Ia 3Ai "h( ®_n0:
- #aJ bf" mÆt man0
- †n "hf" mÆt bOn
- %bn0 5ft ?a ®ån0
- #6i 3Ia tf" ®|n
-#hf" 3n0 buHt b{n0
Bµi 3 kh(anh CF( PiÓu "©u Ui > thW nF( <
a8 9(a mrn Caa tFn th$ mua &u©n ®Wn8
b8 [4u trei n0FJ th;m &anh8
"8 Qfn0 CFn0 n0FJ "Fn0 ry" rh8
?8 @en "©J 3Ai ®©m "håi n,J 3H"8
B8 ‰åi Cen "©J ra h(a8
08 9(a b\i nån0 nFn8
h8 9(a nhNn n0St8
i8 9(a "au th(,n0 +ua8
P8@en "©J 3Ai ®4J tiWn "him CF bEn0 "him baJ nh,J8
38 Qhln0 thÝm "hÝ"h "h(| nhanh nh,u8
m8 Qhln0 "h_ PhTu 3fm ®iOu8
n8 Qhln0 anh "hF( mF( ®:m ?)n08
28 Qhln0 b)" "u 0)J tr4m n0©m8
Bµi 4 §Æt 3 "©u. m]i "©u "E ?un0 hai ?1u 2h…J ®Ó
n0Rn ")"h tan0 5y Crt. 5y Ci`" h(Æ" "(n n0ei8
Bµi 5 •m "E mHt n0ei bAn th©n \ nDn0 thDn8 9NJ CiWt
th 0iTi thi`u Cw ®)n0 J;u "7a thFnh 2h6( h(Æ" thX &N)
nbi Bm \ ®Ó thuJWt 2h{" bAn CO thRm8
+i/ng 0i't 31 §Ò 17
Bµi 1( 2h©n bi`t in/ inh)
§iOn CF( "h] tr6n0 in haJ inh:
- [$nh t8888 n P888888888 ®)( n t888t\n0 n
t88",m n "h8888mSn0
- "h8888&)" n n888888th\ n m88888mtn n P88 trSn0
n C88888888+uan0
- m88"h n 38888883inh n &88n n nhen0
nh88888
Bµi2 §iOn ?1u "h1m. ?1u 2h…J "Mn thiWu CF( "h]
tr6n0 thÝ"h h*2 tr(n0 ®(An CRn 5au8 Chv2 3Ai "h(
®_n0 ®(An CRn 8
K)n0 mun0 mHt. n0FJ ®4u &u©n Bm "un0 ba m/ ®i
"h_" #Wt Dn0 bF nHi. n0(Ai Bm "h_" Dn0 bF mAnh Ph(w
CF Bm "~n0 ®*" nhrn 3Ai nhln0 3ei "h_" t6t ®/28 „i
?i thbn0 biWt ba( Phi mua &u©n tTi•
Bµi 3 §Æt 3 "©u PiÓu Ui- thW nF( < mun0 0A"h "hv(
t)"h 2 bH 2hrn "7a "©u Caa ®Æt ®*"8
Bµi 4 §Æt m$nh CF( Cai bAn nh: tr(n0 bFi thb p0Ò
>%4 ng?@iq( #@3- #r2 1- tran0 133) CiWt th "h( ")"
bAn PÓ CO +u; n0(Ai8
+i/ng 0i't 31 §Ò 12
Bµi 1: ( 2h©n bi`t 3/n)
§iOn ta 3)J "E ©m ®4u 3F 3 haJ n CF( "h] tr6n0 "h(
2hu h*2:
- QT" "h,J88888888888888888888888888888
- ‰uHn0 PhD8888888888888888888888888
- Cei888888888888888888888888888888888888
- khE"88888888888888888888888888888888888
Bµi 2( 2h©n bi`t i;"/ i;t):§iOn CF( "h] tr6n0 i;" haJ
i;t:
-Q(n &anh nT" b88888
- GHt "Dn0 ®Di C88888888
- [An b| th©n th8888888888
- Gu6n b88888888 2h,i h:i
- C(n rD "~n0 t8888. "(n ? 888888"~n0 mu6n8
Bµi 3: 9NJ 5I ?{n0 ")"h nEi nh©n h() ®Ó ?iin ®At
3Ai nhln0 - ?Ti ®©J "h( 5inh ®Hn0. 0*i ",m:
a8 ChiW" "4n tr{" ®an0 b6" ?\ hFn0 \ bWn ",n08
b8 ChiW" 3) CFn0 rbi ta tr;n "©J &u6n08
"8 C(n 5Dn0 mua 3~ "h, nhanh ra biÓn8
?8 G1J "(n "him hEt rÝu rÝt tr;n "©J8
B8 G]i n0FJ. mHt te 3X"h bX bE" ®i8
Bµi 4: gA"h "h©n ?Ti bH 2hrn tr, 3ei "h( "©u h:i p
khi nF( <
a8 !hiÒ% hAm Ê&. tDi 0hv CF( "Ia hFn0 mua 5)"h
th$ th1J jan 0)nh nT" +ua8
b8 6hBn thÊ& tAi. bAn ®i nh "hAJ8
"8 #Di b)m thB( jan C/n mDt ngAi nhµ tEi tµn8
?8 [©J 0ie tDi mTi hiÓu r^n0 nhF bAn n0h|( 3fm8
B8 FGng hAm sa%. tDi ®Bm "huJ`n PÓ "h( ")" bAn
tr(n0 3T2 n0hB. ai "~n0 &_" ®Hn08
08 !Hng t( hEi C7. "h_n0 tDi 3uDn 0fn bE CTi jan8
8
Bµi 5 Q0hB "huJ`n 0ît sAng CF PÓ 3Ai b^n0 3ei "hX
[\i8
+i/ng 0i't 31 §Ò 18
Bµi 1: @iWt 3Ai"h( ®_n0 "hÝnh t, ")" ta 5au:
&,n &u1tn 5u1t 5f"n 5u1t Ph…un 5u1t b,n. )2
&u1t.nRn0 5u1t
Bµi2: §iOn CF( "h] tr6n0 C4n uDt h(Æ" uD":
- CFJ 5©u "8888888888888 btm
- G)u "h,J r888888888888888mOm
- #h88888888888®fn0 ?N trt
- Tt nh "h88888888888883Ht
Bµi 3: #$m ")" ta"un0 n0hVa CTi ta #c +u6"
Bµi 4: 9NJ CiWt 3Ai ®(An CRn 5au 5a( "h( ®_n0 CX trÝ
?1u 2h…J:
mTi t4m ")nh "h_ b©J 0ie 3F 3~J trB &anh r$ rF(
tr(n0 0iE 3F be a( CTi nhln0 PhEm Ph(ai nT" run0
rinh888CMn tr;n t4n0 "a( ")nh "h_ 3F ®Fn "M ®an0
baJ 3F trei &anh tr(n0 CF "a( C_t8
Bµi 5: §Æt ?1u "h1m h(Æ" ?1u "h1m h:i CF( "h]
tr6n0 thÝ"h h*2 tr(n0 ®(An CRn ?Ti ®©J:
9ai Dn0 "h)u ®i b;n "Anh ruHn0 3_a nT"
Qam h:i Dn0:
- Ka( ruHn0 3_a m$ PhDn0 "E nT" mF ruHn0
3_a nFJ 3Ai n0r2 nT" h, Dn0
Ch}n0 ®*i Dn0 tr, 3ei. Qam h:i tiW2:
- ‰uHn0 3_a nFJ n0©m nT" 5u6t n0FJ ®;m 5a(
"©J 3_a PhDn0 bX th6i rla
„n0 0i,i thÝ"h: @i`" nFJ 2h,i &vt ta tc ti;n
"7a 3(Fi 3_a nT" €u; hbn0 "7a 3(Fi 3_a nT" 3F \
nhln0")nh ®ån0 tr~n0 Cun0 nhi`t ®Ti …m K6n0 \
mDi tren0 ®E 3©u n0FJ "h_n0 ®©m ra thÝ"h nT"8
Bµi 6: •m ®N ®*" n0hB .®*" ®S" nhln0 m…u
"huJ`n CO ")" nhF Ph(a hS"8 9S 3F nhln0 t1m 0bn0
hS" tr2 CF 3a( ®Hn0 5)n0 tA( 8 9NJ PÓ 3Ai mHt "©u
"huJ`n mF Bm nhT nh1t8
+i/ng 0i't 31 §Ò 29
Bµi 1: @Ti ")" ta 5au ®©J. Bm hNJ CiWt mHt "©u
tr(n0 ®E "E 5I ?{n0 bi`n 2h)2 nh©n hEa
a8 C)i tr6n0 tren0
b8 C©J bFn0
"8 C)i "Æ2 5)"h "7a Bm
Bµi 2: §Æt "©u h:i "h( bH 2hrn I C*%Jtr(n0 ®(An
CRn 5au:
kiWn t$m &u6n0 ?Mn0 5u6i I ch*n nKi ®Ó u6n0
nT"8KEn0 nT" trF( 3;n "u6n PiWn ®i8 0F ran0 ®©u
tr4n c*& ca? nh$n th1J PiWn 5f2 "hWt ®u6i. b|n
th, "Fnh "©J &u6n0 5u6i "h( PiWn8 kiWn bM ®*" 3;n
"Fnh "©J CF th()t "hWt8 Kau nFJ "E n0ei th* 5Rn
"hRn0 3Ti I c@nh tL cMa gµ r(ng8 kiWn bM ®Wn. ®6t
CF( "h©n n0ei th* 5Rn8 Q0ei th* 5Rn 0irt m$nh ®)nh
rbi 3Ti8 0F ran0 "1t ")nh CF baJ th()t8
Bµi 3: @iWt mHt ®(An CRn n0fn "a n0*i t1m 0bn0
hS" tr2 "7a mHt bAn tr(n0 3T2 Bm. tr(n0 ®E "E 5I
?{n0 bi`n 2h)2 5( 5)nh 8
+i/ng 0i't 31 §Ò 21
Bµi 1: @iWt t;n ")" ?©n tH" CTi miOn "E n0ei "7a ")"
?©n tH" ®E 5inh 56n0:
-#FJ. Qun0. ‡- ®;. khb -mB. [a > na. ma(. #F -Di.
- GiOn [f":
-GiOn #run0 CF #©J Q0uJ;n:
- GiOn Qam:
Bµi 2:kh(anh trMn "hl ")i trT" ?Mn0 3F "©u h:i råi
®iOn ?1u "h1m h:i CF( "u6i "©u
a) #hFnh 2h6 nF( 3Tn nh1t CF ®Dn0 ?©n nh1t nT" ta
b)Qha #ran0 3F thFnh 2h6 biÓn \ miOn #run0 nT" ta
") 9F QHi "E 5©n baJ +u6" tW QHi [Fi
Bµi 3: gA"h ?Ti nhln0 ta "hL ®Æ" ®iÓm tr(n0 ®(An
CRn 5au:
g4n tra. m©J mu tan ?4n8 [4u trei 5)n0 ra CF "a(
hbn8 zh(n0 ",nh hi`n ra rƒ r`t8 #rT" b,n rÆn0 ®F(
®N tr_t hWt 3)8 #r;n nhln0 "Fnh Ph}n0 Phiu ®N 31m
t1m nhln0 3H" n(n CF 3b thb nhln0 ")nh h(a ®:
thfm ®4u mua8
Bµi 4: §iOn ?1u 2h…J CF( "h] tr6n0 thÝ"h h*2 tr(n0
m]i "©u 5au:
a) j) n0D rHn0 ?Fi trc ra mAnh mo nƒn nF8
b) C©J håi th}n0 "a( trMn &(B8
") 9å #han #h\ nT" tr(n0 &anh ;m , "E hFn0 thDn0
ba( +uanh rB( nhA" 5Tm "hiOu8
?) gila hå gbm 3F th)2 ‰ua ten0 r;u "c PÝnh &©J
tr;n 0M ®1t ": mS" &anh um8
Bµi 5: gA"h ?Ti nhln0 ta nEi CO ")" h(At ®Hn0 b,(
C` #c +u6": b,( C` . 0il 0$n. &©J ?yn0."hiWn
®1u. ®1u tranh. Ph)n0 "hiWn. PiWn thiWt. tDn tA( .
"h6n0 tr,. ®)nh8
+i/ng 0i't 31 §Ò 22
Bµi 1: §iOn tiW2 bH 2hrn "©u nEi CO nbi ?iin ra ")"
5y Crt n;u tr(n0 tan0 "©u 5au:
a) jT2 3U ®*" 2h©n "Dn0 3Fm C` 5inh
b)CD 0i)( ®a "h_n0 Bm ®Wn thRm ",nh ®/2 \
") v2 > 2hBn 3F n0Sn th)2 "a(
Bµi 2: ghi 3Ai nhln0 ta 0*i "h( Bm n0hV CO +u; h-
bn0 nbi "ha Dn0 Bm ®N 56n0 nhiOu nRm:
-"(n ®M. bWn nT". 3~J trB. 3i hHi . rA2 h)t. m)i ®$nh.
?Mn0 5Dn0. hHi "h*8
Bµi 3: ChSn tr(n0 ")" ta 5au ta nF( "E thÓ 0hv2 ®*"
CTi ta +u; hbn0:
-J;u mWn. 0fn bE. nhT. ",i tA(. h(Fn thFnh. thRm .
3Fm Ci`". &©J ?yn0
Bµi 4: gA"h ?Ti nhln0 ta "hL h(At ®Hn0 tr(n0 ®(An
CRn 5au:
9ai "h_ "him "(n h) m: P;u "hÝ2 "hÝ2 ®Mi Rn 8 9ai
anh Bm tDi ®i bft 5©u n(n. "F( "F(. "h©u "h1u CO
"h( "him Rn8 9ru 2ha nT" ®en0 "h( "him u6n08 §Di
"him 3Tn thrt nhanh8 Ch_n0 tr2 baJ. tr2 nh,J. +uanh
+u…n b;n 9ru nh nhln0 ®Ya "(n b)m thB( m/8
Bµi 5: mya CF( tan0 5y Ci`" ®Ó "hia ®(An 5au
thFnh 4 "©u8 Cu6i m]i "©u "4n 0hi ?1u "h1m CF
®4u "©u 2h,i CiWt h(a:
K)n0 nF( m/ tDi "~n0 ?rJ r1t 5Tm ®4u ti;n. m/
nhEm bW2 n1u "bm 5au ®E m/ +uvt ?Sn tr(n0 nhF.
n0(Fi 5©n 3_" "bm 04n "hÝn. m/ 0Si anh Bm tDi ?rJ
Rn 5)n0 CF "hu…n bX ®i hS"8
+i/ng 0i't 31 §Ò2 3
Bµi 1: ghv2 ta \ hai "Ht "E n0hVa 0i6n0 nhau thFnh
tan0 "Æ2:
a8 h(a h8 "hvn
b8 ®$nh i8 3i
"8 b)t P8 nhF Ci`"
?8 "6" 38 (hAt ) m|
B8 (hAt) ®ru 2hHn0 m8bDn0
‹8 (hAt ) Can0 n8(hAt) 3A"
Bµi 2: gA"h ?Ti ")" ta "hL mFu 5f" h(Æ" "hL ®Æ"
®iÓm "7a hai 5y Crt ®*" 5( 5)nh CTi nhau tr(n0 m]i
"©u 5au8
a8§en0 mOm nh ?,i 3{a8
Œ6n m$nh ?Ti "©J &anh8
b8 C)nh ®ån0 trDn0 ®/2 nh mHt t1m th,m8
Bµi 3: §iOn tiW2 ta n0l thÝ"h h*2 CF( "h] tr6n0 ®Ó
h(Fn thFnh "©u "E mD h$nh Ai ( c¸i g×, con g×)
– th! nµo
a8 Qhln0 3Fn 0iE ta 5Dn0 thci CF(……………………
b8 GÆt trei 3_" h(Fn0 hDn……………………………
"8 )nh trRn0 ®;m trun0 thu…………………………88
Bµi 4: 9NJ 5( 5)nh m]i 5y Crt 5au CTi mHt 5y Crt Ph)"
®Ó tRn0 Cw ®/2:
- §Di mft bv trMn nh …
- [6n "h©n "7a "h_ C(i t( nh …
- #ra h|. tiWn0 CB nh …
Bµi 5: kh(anh trMn "hl ")i trT" ")" ta "hL trw Bm CTi
th)i ®H tDn trSn0:
a8 trw Bm b8 trw "(n "8 nhE"
"(n
?8 trw ranh B8 trw thb 08 thiWu
nhi
+i/ng 0i't 31 §Ò 24
Bµi 1: #$m ta ®iOn CF( "h] tr6n0 ®Ó ")" ?Mn0 5au
thFnh "©u "E mD h$nh Ai (c¸i g×, con g×) " #µ
g× (#µ ai)
- C(n tr©u 3F…………………
- 9(a 2h*n0 3F……………88
- ……………………3F nhln0 ®å ?un0 hS" 5inh 3uDn
2h,i man0 ®Wn 3T28
Bµi 2: §iOn ta 5( 5)nh \ tr(n0 h(Æ" n0(Fi n0(Æ"
CF( tan0 "h] tr6n0 tr(n0 m]i "©u 5au "h( 2hu h*2:
a8 §;m 1J. trei t6i ……my"8
b8 #rRm "D 0)i ……ti;n 5a8
"8 Gft "7a trei ®;m …… ")" C$ 5a(8
(tya. 3F. nh)
Bµi 3: ghi "hl § CF( D tr6n0 trT" ta n0l "hL 0H2
nhiOu n0ei tr(n0 0ia ®$nh:
Cha m/ "(n "h)u
"(n 0)i anh hS
•m trai anh Bm
"h_ b)" "hX ",
+i/ng 0i't 31 §Ò 25
Bµi 1: §iÒn ti/- cGc t( th"ch hî- )µ? chN trOng
- #a "hL nhln0 n0ei \ tren0 hS" : 9S" 5inh.…
- #a "hL nhln0 n0ei \ tr(n0 0ia ®$nh: b6. m/.…
- #a "hL nhln0 n0ei "E +uan h` hS hFn0: "h_.
?$.…
Bµi 2: §iÒn ti/- cGc t( ngP th"ch hî- )µ? chN
trOng tr?ng t(ng :Qng sa% CÓ h?µn chRnh cGc
thµnh ngPS t;c ngP:
a) kÝnh th4J.…
b) 9S" th4J…
") C(n n0(an.…
Bµi 3: §iOn bH 2hrn "©u tr, 3ei "h( "©u h:i Ai h(Æ"
bH 2hrn "©u tr, 3ei "h( "©u h:i #µ g× CF( tan0 "h]
trEn0 "h( thÝ"h h*2:
a)……………………3F "D 0i)( ?AJ 3T2 "hX 0)i tDi8
b)Cha tDi 3F…………………………………………88
") Unh hS tDi 3F………………………………………
?) ………………………………"h7 tX"h 2hen0 ( &N ) tDi8
Bµi 4: §Æt 2 "©u "E mD h$nh Ai" #µm g× thB( 0*i -
5au:
a) C©u nEi CO "(n n0ei ®an0 3Fm Ci`":
b)C©u nEi CO "(n Crt ®an0 h(At ®Hn0:
Bµi 5: §iOn ")" ta n0l "hL 5y Crt 5( 5)nh 2hu h*2 CF(
m]i ?Mn0 5au:
a) Qhln0 "h_ 0F "(n 3Dn0 CFn0 bm nh-
…………………………………
b) @F( mua thu. nT" hå tr(n0 nh-
………………………………………
") #iWn0 5u6i n0©n n0a tya
………………………………………………
tT6U 0T+
CÒ thi häc sinh giái
$V- 3: ngµ& 23 thGng 4 n.m 2996.
WAn thi: +i/ng 0i't.
Thêi gian: 90' kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò
X Bµi 1:
#r(n0 ®(An thb 5au:
$ %¬n m×nh trong gi& tre '(
)©* +ham +h, v-n h¸t r( #¸ cµnh
./( nhi0( n1ng n2 tr3i 4anh
5re 4anh +h6ng '7ng +h(8t m×nh 9&ng r©m
B:o 9;ng th©n 9<c #8* th©n
5a* 6m ta* nÝ( tre g=n nha( th/m
5h¬ng nha( tr> ch?ng ë ri/ng
L(@ thµnh tA '& mµ n/n hBi ng3i#$
a - Qhln0 ta n0l nF( tr(n0 ®(An thb "h( ta biWt
trB ®*" nh©n h()<
b - [i`n 2h)2 nh©n h() ®E 0i_2 Bm ",m nh©n ®*"
2h…m "h1t ®/2 ®o 0$ "7a "©J trB @i`t Qam8
Bµi 2: 5 2 CiÓm Y.
§iOn tiW2 bH 2hrn tr, 3ei "h( "©u h:i nh thW nF(<
®Ó ")" ?Mn0 5au thFnh "©u8
a - €u©n "7a 9ai [F #rn0 "hiWn ®1u888888888
b > 9åi "Mn nh:. #r4n €u6" kh)i 3F mHt "ru
bv8888888888888888888888
" - khi 0Æ2 ®X"h anh kim §ån0 ®N &I trÝ8888888888888888
? - €ua "©u "huJ`n • §1t +u-. §1t J;u ta th1J n0ei
?©n ‡ - #i - D - 2i > a 888888888888888888888
Bµi 3: +,- lµm ).n 5 5 CiÓmY
•m hNJ thaJ 3ei bF m/ PÓ 3Ai "©u "huJ`n: • 9~ bA"
"7a n0ei "ha•8
Bµi 1:
a - @bn. ®u. Pham Phc. ru. J;u. ®Yn0. bS". Dm.
nÝu. 04n. thbn0. \8
b - #rB 56n0 "h6n0 "hSi mSi ®iOu Pi`n thei tiWt
Phf" n0hi`t "7a thi;n nhi;n8
- K6n0 &anh t6t ®(Fn PWt 0fn bE. J;u thbn0 nhau
tA( 5Y" mAnh 5y ?w( ?ai. bOn bL 56n0 Cui tbi h(F m$nh
CTi thi;n nhi;n8
( 9S" 5inh 3i;n h` ®*" "(n n0ei @i`t Qam th\n0
®iÓm)8
Bµi 2:
a - m~m0 ",m. mu trÝ. Unh ?~n08
b - #hDn0 minh. tFi trÝ. ham hS"88
" - #hDn0 minh. nhanh8888
? - Z;u ®1t ®ai #c +u6". J;u nT"8888
Bµi 3:
- §_n0 ")"h &n0 hD: #Di. tT m$nh8
- Q;u ®_n0 "hi tiWt "©u "huJ`n8
- [iWt ?un0 3ei CRn "7a m$nh8
- #r$nh bFJ ®_n08
,BC 1 Aau ca/3 ca/ !'i
T.u (DNn gi-a trOi
KhD ta" ai (k"
&ứng F.n !Da rNi 5
a) T! các tl chm h/7t :Xng c9 tr/ng nhW thN ?
b) Kh-ng h/7t :Xng n./ :DIc +/ +ánh (Gi nhau ?
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccc
,BC 2 : &'" +oa F7i nh-ng ch0 !. b7n Sai :' :pt 21u cPu thi)u
h/pc nhCng thích hIH tr/ng :/7n (Bn +au :
a) \ nh. [! thDOng gi_H b. xPu ni!+
b) Tr/ng FGH3 fi*n FuCn chB! ch_ ngh[
gi@ng D
") qng Ni ngDOi ta Hhát !inh ra :iEn :ể F.!
gE
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccc55555555
,BC 3 : APu trc ng- : F: t;CGn an; ;oà Hà n;à =I
8;@=5
si_H [! hiểu :DIc :iLu g ? ept !Xt cPu (Gi cPu trc ng- tr*n5
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
,BC 4 : R`H x)H F7i tr<t tt cba nh-ng cPu (Bn +au :ể th.nh :/7n
(Bn nể F7i buWi :au [! :i hjc :
a) u! !pc Uuan á/ !Gi3 :[/ cpH !Gi cvng (Gi Cng nXi :)n trDOng
hjc buWi hjc :au ti*n5
b) Ráng hC! 1" trOi r1t :TH3 n`ng (.ng tDNi r@i nhT tr*n :DOng5
c) AC giá/ :9n [! (. các b7n x)H h.ng 2t Fw nhai gi@ng5
2) u! bx ngx th[/ Cng bDGc (./ +Pn trDOng :Cng (ui nhXn nhịH5
[) Rau Fw nhai gi@ng3 ch_ng [! (L FGH hjc b.i hjc :au ti*n5
g) Ah_ng [! :DIc ngh[ cC &iEu trDJng :ánh tr,ng nhai trDOng (.
:DIc x[! 2iwu h.nh3 hát3 !_a r1t ha"5
h) Kh-ng ngDOi b7n !Gi (. nh-ng b.i hjc !Gi :' F.! [! nhG !'i
buWi hjc :au ti*n5
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccc555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
,BC 5 : mya CF( ®(An CRn \ bFi tr;n (5au Phi ®N 5f2
&W2 3Ai ®_n0). Bm hNJ CiWt mHt ®(An CRn n0fn PÓ 3Ai
buci ®i hS" ®4u ti;n "7a Bm8
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccc
#ren0 #iÓu hS"
#iWn #hfn0
QRm hS" 2010 -
2011
§Ò thi t%&Ón häc sinh giái
GDn : t()n - 3T2 3
9S CF
t;n : 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
jT2 : 88888888888888888888888888888888888
Bµi 1. (1,5 ®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh8
804 - 12 34 + 81
80= - !
§iÓm jei 2h; "7a th4J "D
0i)(
Bµi 2. (2,5®iÓm) kh(anh CF( "hl ®Æt trT" "©u tr,
3ei ®_n08
a) K6 3iOn 5au "7a 370 3F:
U8 380 [8 3!0 C8 3!=
m8 371
b) Chl 56 7 tr(n0 56 7!8 "E 0i) trX 3F :
U8 7 [8 70 C8 700
m8 7!8
") GHt h$nh tam 0i)" "E 56 ®( ")" "Anh 34n 3*t 3F :
34"m n 48"m CF ="m8 Chu Ci tam 0i)" ®E 3F :
U8 73"m [8 4"m
C8 82"m m8 141"m
?) K6 Ba tr¨m chÝn m¬i mèt CiWt 3F :
U8 300=01 [8 300=1
C8 3=01 m8 3=1
®) [iÓu thY" : 270 + 3 ' + !8 K6 thÝ"h h*2
®iOn CF( D tr6n0 3F :
U8 30 [8 370 C8
240 m8 23
Bµi 3. (2®iÓm) #$m J
J & 4 ' 32 24 : 3 :
J ' 2
Bµi 4. (2®iÓm) [$nh "E mHt t_i P/(. [$nh "hia
®Ou "h( 4 bAn m]i bAn ®*" ! ")i th$ [$nh "Mn 7 ")i8
9:i 3_" ®4u [$nh "E t1t ba( nhi;u ")i P/( <
Bµi 5. (1®iÓm)
") 9$nh Co b;n "E 888888 h$nh tam 0i)"
?)9$nh Co b;n "E 888888 h$nh tY 0i)"
#ren0 #iÓu hS"
#iWn #hfn0
§Ò thi t%&Ón häc sinh giái
GDn : tiWn0 Ci`t - 3T2 3
QRm hS" 2010 -
2011
9S CF
t;n : 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
jT2 : 88888888888888888888888888888888888
. $%&'n t( )µ c*%.
38 §Æt mHt "©u thB( mtu : Ui (")i 0$. "(n 0$) >
3Fm 0$ <
48 §Æt "©u h:i "h( bH 2hrn ®*" 0A"h "h©n tr(n0
"©u : m)n0 n0ei "hX 0)i Bm th(n th,8
. +,- lµm ).n.
9NJ CiWt ®(An CRn n0fn (#a 4 ®Wn 7 "©u) PÓ
CO n0ei mF Bm J;u +u-8
§iÓm jei 2h; "7a th4J "D
0i)(
Aác biEn HháH nghE thu<t tu tl
15 R/ +ánh
R/ +ánh F. :,i chi)u +t (<t hiEn tDIng n." (Gi +t (<t hiEn
tDIng nhác c9 n^t tDNng :Qng :ể F.! tBng +ức gIi hnh gIi c@!
ch/ +t 2iwn :7t
25 nhPn h/á
KhPn h/á F. gji h/pc t@ nhPn (<t cP" c,i :Q (<t555 b>ng
nh-ng tl ng- (,n :c 2vng :ể gji h/pc t@ c/n ngDOiy F.! ch/ th)
giGi :Q (<t cP" c,i F/.i (<t555 trJ n*n gan gii (Gi c/n ngDOi biểu thị
:c +u" nghd tnh c@! cba c/n ng
35 zn 2r
zn 2r F. gji t*n +t (<t hiEn tDIng n." b>ng +t (<t hiEn
tDIng nhác c9 n^t tDNng :Qng (Gi n9 nh>! tBng +ức gIi hnh gIi
c@! ch/ +t 2iwn :7t
#5 h/án 2r
&/án 2r F. gji t*n +t (<t hiEn tDIng b>ng t*n cba !Xt +t (<t
hiEn tDIng nhái niE! nhác c9 Uuan hE gan gii (Gi n9 nh>! tBng
+ức gIi hnh gIi c@! ch/ +t 2iwn :7t
5365 eiEH tl :iEH ng-
:iEH tl :iEH ng- F. biEn HháH tu tl FpH :i FpH F7i c9 2rng V
nghE thu<t
75 th<! xDng ( n9i Uuá )
K9i Uuá F. biEn HháH tu tl Hh9ng :7i !ức :X Uu" !C tính
ch1t cba +t (<t hi*n tDIng :DIc !i*u t@ :ể nh1n !7nh gP" 1n
tDIng tBng +ức biểu c@!
45 AhNi ch-
AhNi ch- F. biEn HháH nhai thác hiEn tDIng :Qng P! nhác
nghda :ể t7/ +`c thái 2í 2;! h.i hDGc ch/ FOi Bn ti)ng n9i h/pc cPu
(Bn cPu thN
95 cPu h;i tu tl
- t7/ 1n tDIng nh1n !7nh tC :<!
- nh{ng :ịnh chính ni)n cba ngDOi (i)t
Aác b_t HháH nghE thu<t
15 b_t HháH DGc FE tDIng trDng
- |Gc FE : +o 2rng hnh @nh !ang tính ch1t Uu" DGc :' trJ
th.nh thCng FE th9i Uu[n
- tDIng trDng F. nh-ng chi ti)t hnh @nh !ang V nghda :pc
trDng ti*u biểu
- ngDOi ta thDOng F1" thi*n nhi*n F.! chuzn !tc thDGc :/
ch/ !ji giá trị
- tr/ng tru"En niLu: b_t HháH DGc FE tDIng trDng :ể !i*u t@
nhPn (<t chính 2iEn
- thi*n nhi*n bi)t thuV (Pn :TH nhDng h/n :, nị3 (. Kg }u
:' 2vng nghE thu<t :Mn bz" :ể !i*u t@ niLu
- h/a gh[n thua th`! Fiwu hOn n^! xanh3 2t bá/ 1 tDNng Fai
+9ng gi9 nhi :' (DIt Uua giGi h7n cba tt nhi*n3 niLu h/n cMn cba
ri*ng ng 2u n-a !. niLu F. +, Hh<n cba c@ 2Pn tXc !nh
- thuV (Pn (. ni! trjng F. nh-ng c/n ng :7t :)n (] :TH cba
thi*n nhi*n nhDng :7t :)n !ức h.i h/. cPn xứng (Gi (] :TH tt
nhi*n (,n c93 nhDng thuV niLu (. tl h@i (] :TH cba hj :' (DIt Uua
chuzn !tc tt nhi*n :Oi thDOng :ể th.nh (] :TH Hhi thDOng (.
nhác F7 (. +au n." cuXc :Oi 2t bá/ t1t c@ Uua các thb HháH :9 cba
ng 2u3 (. nhi 2vng b_t HháH DGc FE nhD (<" thể hiEn tl 1 c@! hứng
ngIi ca bXc FX thái :X tD tDJng :L ca/ tran trjng (. ngDxng (jng
(Gi nh-ng nhPn (<t !. !nh thể hiEn
25 b_t HháH t@ thtc
Hh@n ánh !Xt cách chPn thtc nh-ng :pc :iể! cba +t (<t
hiEn tDIng
- tr/ng tru"En niLu b_t HháH t@ thtc :c 2vng :ể t, cá/ nhPn
(<t Hh@n 2iEn5 ~ n•/ bGt 1 th*! 2 :' ch/ ta th1" !' giá! +inh
h/n chm F. n] (C hjc !. cMn F. 1 n/n buCn3 chm 1 ch- €t9t• ch/ ta
th1" :c +t (C hjc cba h`n
- b_t HháH DGc FE tDIng trDng F. +t tCn trjng nính trjng cMn
b_t HháH t@ thtc chm +t nhinh bm
35 b_t HháH t@ c@nh ngr tnh
- tr/ng !i*u t@ c@nh (<t thi*n nhi*n :' zn chứa c@! x_c
tnh c@! cba c/n ng tr/ng :9: tnh c@! cba nh. thN3 tnh c@! cba
nhPn (<t tr/ng tác Hhz!
- tác 2rng: tnh V tr/ng (Bn b@n h.! +_c +Pu +`c nín :á/ !.
(kn chứa +ức gIi (. t7/ Fi*n tDJng ch/ ng :jc
- tru"En niLu cba ng 2u :' +o 2rng b_t HháH n." 1 cách
nhuan nhu"wn !. c9 nhiLu c1u nhiLu :/7n :' :7t :)n :mnh :iể!
cba nghE thu<t t@ c@nh ngr tnh

PHẦN 1: TOÁN Bài 1- Tính giá trị biểu thức: a) 72 : 9 + 75 x 2 – ( 31 – 19) b) 16 x 2 + 5 x 16 + 16 x 3

Bài 2- Tìm y: a) 40 : y – 2 = 3 b)54 : y + 3 = 12

Bài 3- Hãy viết thêm 3 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau:

a)

4, 8, 16, 32........ 1, 4, 9, 16, 25, ........ 1, 2, 3, 5. 8, .......... 2, 6, 12, 20, 30,......

b) c) d)

Bài 4 Bạn An có 56 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn An nhận thấy 1/3 số viên bi xanh bằng 1/4 số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->