Toán từ trang 2 đến trang 13

Tiếng Việt từ trang 14 đến trang 79

PHẦN 1: TOÁN
Bài 1- Tính giá trị biểu thức:
a) 72 : 9 + 75 x 2 – ( 31 – 19)
b) 16 x 2 + 5 x 16 + 16 x 3

Bài 2- Tìm y:
a) 40 : y – 2 = 3
b)54 : y + 3 = 12

Bài 3- Hãy viết thêm 3 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau:

a)

4, 8, 16, 32........

b)

1, 4, 9, 16, 25, ........

c)

1, 2, 3, 5. 8, ..........

d)

2, 6, 12, 20, 30,......

Bài 4 Bạn An có 56 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn An nhận
thấy 1/3 số
viên bi xanh bằng 1/4 số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu
viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

Bài 5: Biết

1
3

tấm vải đỏ dài bằng

1
4

tấm vải xanh, cả hai tấm vải

dài 84m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu m?

* BÀi 6: Có hai ngăn sách. Cô thư viện cho lớp 3A mượn

sách ở ngăn thứ nhất, cho lớp 3B mượn

1
5

1
3

số

số sách ở ngăn thứ hai.

Như vậy mỗi lớp đều được mượn 30 cuốn. Hỏi số sách còn lại ở
ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ở ngăn thứ nhất là bao nhiêu
cuốn?

* Bài 7: Trong vườn có 35 cây gồm vải, nhãn, hồng xiêm. Số cây
hồng xiêm bằng

1
7

số cây trong vườn. Số cây nhãn bằng

1
2

số cây

vải. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây?

*Bài 8: Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng
mẹ đã bán được một số cam và quýt, còn lại

1
5

số cam và

1
5

số quýt

để đến chiều bán nốt. Hỏi mẹ đã bán được bao nhiêu quả cam, bao
nhiêu quả quýt?

C©u 3: §Æt tÝnh råi tÝnh (3®iÓm)

a/ 420 + 137

b/ 784 - 356

c/ 253 -122

C©u 4 : T×m X (1®iÓm)
a/ X x 6 = 12

b/ X : 7 =8

C©u 6: Con h¸i ®îc 57 qu¶ quýt ,mÑ h¸i ®îc gÊp 6
lÇn sè qu¶ quýt cñ con .Hái mÑ h¸i ®îc bao nhiªu qu¶
quýt ? ( 2®iÓm)

1. (1®) TÝnh nhanh:

25 x 18 x 4 x 2

2. (2®) TÝnh:
a) 7 x 4 + 93

b) 7 x 7 + 84

c) 7 x 10 – 32

d) 7 x 7 – 29
3. (2®) T×m x :
a)

x:

c)

x

7 = 5 (d 2)

b) x : 7 = 7 (d 3)

x 8 + 25 = 81

d) 72 - x : 4 = 16

4. (2®) Viªn g¹ch men h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 3dm.
Chu vi viªn g¹ch men lµ bao nhiªu?
5. (3®) Mét cöa hµng c©y c¶nh cã 48 c©y quÊt. Sau
mét ngµy b¸n chØ cßn l¹i

1
6

sè c©y quÊt. Hái:

a) Cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu c©y quÊt?

.. 2.Tìm X: ( 4 điểm) a) 72 : X – 3 = 5 b) X + 3 x X < 3 Bài 3..Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ.. 2.... 5....b) §· b¸n bao nhiªu c©y quÊt? Bài 1. 30.. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh? ( 4 điểm) ..Tính giá trị biểu thức: ( 4 điểm) a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72) b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3 Bài 2. Bài 4. Bạn Hoà nhận thấy 1/5 số viên bi xanh bằng 1/3 số viên bi đỏ.. 25. . 4. 4... 9. h) 2. 8.. 16. 3. rồi viết thêm 2 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau: ( 4 điểm) e) 1.. f) 1. 16.Hãy nêu quy luật viết số. g) 1... 20... .... 8.. 12. 6......

( 4 điểm) C©u 3: §Æt tÝnh råi tÝnh (3®iÓm) a/ 420 + 137 b/ 784 .x : 4 = 16 . (2®) T×m x : a) x: c) x 7 = 5 (d 2) x 8 + 25 = 81 b) x : 7 = 7 (d 3) d) 72 .Hái mÑ h¸i ®îc bao nhiªu qu¶ quýt ? ( 2®iÓm) 1.Bài 5.Hãy điền 5 chữ số lẻ vào các ô vuông ( mỗi ô điền 1 chữ số) để được phép tính đúng.356 c/ 253 -122 C©u 4 : T×m X (1®iÓm) a/ X x 6 = 12 b/ X : 7 =8 C©u 6: Con h¸i ®îc 57 qu¶ quýt . (2®) TÝnh: a) 7 x 4 + 93 b) 7 x 7 + 84 c) 7 x 10 – 32 d) 7 x 7 – 29 3.mÑ h¸i ®îc gÊp 6 lÇn sè qu¶ quýt cñ con . (1®) TÝnh nhanh: 25 x 18 x 4 x 2 2.

N¨m häc 2010 . NÕu gÊp sè ®ã lªn 3 lÇn råi céng víi 15 th× ®îc 90.4. NÕu An cho B×nh 6 nh·n vë. (2®) Viªn g¹ch men h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 3dm. Bµi 2: TÝnh nhanh gi¸ trÞ biÓu thøc : a) 45 x 5 + 45 x 4 + 45 b) 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 +1 Bµi 3: T×m y Y x 5 + 45 = 100 48 : y = 5 (d 3) Bµi 4: An. Hái: a) Cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu c©y quÊt? b) §· b¸n bao nhiªu c©y quÊt? §Ò kiÓm tra ®éi tuyÓn sè 1 . (3®) Mét cöa hµng c©y c¶nh cã 48 c©y quÊt. Hoµ ®îc c« gi¸o cho mét sè nh·n vë. B×nh. B×nh l¹i cho Hoµ 4 nh·n vë th× . T×m sè An ®· nghÜ. Sau mét ngµy b¸n chØ cßn l¹i 1 6 sè c©y quÊt. Chu vi viªn g¹ch men lµ bao nhiªu? 5.2011 M«n: To¸n líp 3 (60 phót kh«ng kÓ chÐp ®Ò) Bµi 1: An nghÜ mét sè.

NÕu gi¶m sè trõ ®i 12 vµ t¨ng sè bÞ trõ lªn 12 ®¬n vÞ th× hiÖu míi lµ bao nhiªu? Bµi 7: N¨m nay bè 40 tuæi. Bài giải ……………………………………… .mẹ hái được gấp 6 lần số quả quýt củ con .sè nh·n vë cña mçi b¹n ®Òu b»ng 12 c¸i. ………………………………………. Hái 4 n¨m sau con bao nhiªu tuæi? (Tóm tắt và giải vào vở) Bài 8 : Câu 6: Con hái được 57 quả quýt .Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả quýt ? ( 2điểm) Tóm tắt:……………………………………… ……………………………………… ………………………………………. Tuæi con b»ng 1/4 tuæi bè. Hái lóc ®Çu mçi b¹n cã mÊy nh·n vë? Bµi 5: Sè? 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x ? Bµi 6: HiÖu cña hai sè lµ 84.

……………………………………… ………………………………………. . ……………………………………….

75 điểm Bài 3/ (2 điểm): Làm đúng mỗi câu 1 điểm Y x 5 +45 = 100 48 : Y = 5 ( dư 3 ) Yx5 = 100 .5 điểm) a) 45 x 5 + 45 x 4 + 45 = 45 x ( 5 + 4 + 1 ) = 45 x 10 = 450 b) 18 x 7 + 18 x 16 . 5 điểm): Số nhãn vở của An là : 12 + 6 = 18 ( nhãn vở ) Số nhãn vở của Bình là : 12 . CHO ĐIỂM KIỂM TRA HSG đợt I MÔN: TOÁN .15 ) : 3 = 25 Đáp số : 25 Bài 2/ (1.18 x 14 + 18 = 18 x ( 7 + 16 .HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ.14 + 1) = 18 x 10 = 180 Tính đúng mỗi biểu thức được 0.45 Y = ( 48 .6 + 4 = 10 ( nhãn vở ) Số nhãn vở của Hoà là : 12 .3 ) : 5 Yx5 = 55 Y = 45 : 5 Y = 55 : 5 Y=9 Y = 11 Bài 4/ (1 .4 = 8 ( nhãn vở ) Đáp số : 18 nhãn vở 10 nhãn vở 8 nhãn vở .Lớp: 3 Năm học: 2009 – 2010 Bài 1/ (1điểm): Số An nghĩ là : ( 90 .

.....25 điểm = 5 điểm ..................................5điểm đến 5............................ ta có 3 cách chọn bạn đứng hàng thứ 2 .. §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o .Líp : .......Bài 5/ (1 điểm): 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x ? => 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x 70 Bài 6/ (1 điểm) Hiệu mới là : 84 + 12 + 12 = 108 Bài 7/ ( 1 điểm ) Bốn năm sau con có số tuổi là : 40 : 4 + 4 = 14 ( tuổi ) Bài 8 / ( 1 điểm )Vì Hoa lúc nào cũng đứng đầu .75 điểm=6điểm) Trêng TiÓu häc TiÕn §Ò kiÓm tra chÊt lîng häc sinh Th¾ng giái N¨m häc 2010 .. Vậy ta có số cách xếp các bạn là : 1 x 3 x 2 x 1 = 6 ( cách ) ( Chú ý: Điểm làm tròn là: 5..... có 2 cách chọn bạn đứng hàng thứ 3 ........... có 1 cách chọn bạn đứng hàng thứ tư .............. 5.2011 M«n : to¸n .... ..líp 3 Gi¸o viªn båi dìng: NguyÔn V¨n S¬n Hä vµ tªn : .....

240 . a) Sè liÒn sau cña 370 lµ: A. 369 D.5®iÓm) Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng. 300901 B. 804 . 48cm vµ 59cm. 768 c) Mét h×nh tam gi¸c cã sè ®o c¸c c¹nh lÇn lît lµ : 34cm . 3901 D. Chu vi tam gi¸c ®ã lµ : A. (Lµm ra vë)(1. 700 D. D. 370 D. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ : A. 45cm 82cm C. 141cm d) Sè Ba tr¨m chÝn m¬i mèt viÕt lµ : A. 30091 C. 235 Bµi 3.589 345 + 878 812 . . 391 ®) BiÓu thøc : 270 + 35 = + 65.679 Bµi 2 (2. 73cm B. 360 C. 70 C. 305 B.Bµi 1. 7 B. 380 B. 371 b) Ch÷ sè 7 trong sè 768 cã gi¸ trÞ lµ : A.(Lµm ra vë) (2®iÓm) T×m y C.5 ®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh.

.. (1®iÓm) a) H×nh vÏ bªn cã . Hái lóc ®Çu B×nh cã tÊt bao nhiªu c¸i kÑo ? Bµi 5.. B×nh chia ®Òu cho 4 b¹n mçi b¹n ®îc 6 c¸i th× B×nh cßn 7 c¸i. .. h×nh tam gi¸c b) H×nh vÏ bªn cã ....(Lµm ra vë) (2®iÓm) B×nh cã mét tói kÑo..y x 4 = 32 24 : 3 : y =2 Bµi 4. h×nh tø gi¸c ...

III. con g×) – lµm g× ? 2. . §Æt mét c©u theo mÉu : Ai (c¸i g×. ChÝnh t¶. TËp lµm v¨n. LuyÖn tõ vµ c©u.) II. H·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n (Tõ 4 ®Õn 7 c©u) kÓ vÒ ngêi mµ em yªu quý.I. 1. (Tõ ®Çu ®Õn nhanh vun vót. (nghe-viÕt) ViÕt bµi “Chim chÝch b«ng” SGK TiÕng ViÖt 2-TËp IITrang 30. §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc g¹ch ch©n trong c©u : D¸ng ngêi chÞ g¸i em thon th¶.

TiÕng ViÖt 3.§Ò 1 Bµi 1: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh vÒ viÕt hoa c¸c c©u sau: C¶ nhµ gÊu ë trong rõng.mïa thu.c¶ nhµ gÊu kÐo nhau ®i bÎ m¨ng vµ uèng mËt ong.mïa xu©n.gÊu ®i nhÆt qu¶ h¹t dÎ. .

h¬ng th¬m ng¸t ong bím bay rén rµng Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng l hay n .chµo m.... c©y cèi) . c¶i Bµi 5: G¹ch ch©n c¸c tõ chØ sù vËt trong ®o¹n v¨n sau..…µng tiªn Bµi 4: §iÒn vµo chç trèng vÇn ao hay au : . con vËt . sËu - r. .…o sî .S..lìi … iÒm ..`. ..®å vËt.Ph©n lo¹i c¸c tõ chØ sù vËt t×m ®îc( chØ ngêi ..…µng xãm .van …µi . - trÇu c.Bµi 2: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh vÒ viÕt hoa c¸c ch÷ ®Çu dßng th¬ sau cø mçi ®é thu sang hoa cóc l¹i në vµng ngoµi vên .…¶i chuèi .. .

tõ ®©u ®Õn ? Hay biÓn xanh diÖu k× Tr¨ng trßn nh m¾t c¸ Ch¼ng bao giê chíp mi TrÇn §¨ng Khoa c.Chim kªu vang ®éng .ThuyÒn chóng t«i chÌo ®i xa mµ h·y cßn thÊy chim ®Ëu tr¾ng xo¸ trªn nh÷ng cµnh c©y.nãi chuyÖn kh«ng nghe ®îc n÷a.c©y chµ lµ . Ph¹m §«ng Hng . Tr¨ng ¬i.c©y vÑt rông trôi gÇn hÕt l¸.C¸c sù vËt nµy(trong tõng cÆp so s¸nh ) cã ®iÓm g× gièng nhau? a.Chim ®Ëu chen nhau tr¾ng xo¸ trªn nh÷ng ®Çu c©y m¾m. Theo §oµn Giái Bµi 6: G¹ch ch©n c¸c sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau trong c¸c c©u díi ®©y. S¬ng tr¾ng viÒn quanh nói Nh mét chiÕc kh¨n b«ng Thanh Th¶o b. Bµ em ë lµng quª Lng cßng nh dÊu hái.

§Ò 2 Bµi 1: ViÕt hoa tªn riªng trong c¸c c©u sau : . Nh×n tõ xa .Em h·y nãi råi viÕt kho¶ng 6 – 8 c©u kÓ vÒ mét trong nh÷ng tÊm g¬ng anh hïng ®ã.võa bì ngì võa thÊy quen th©n .nh÷ng m¶nh têng vµng . TiÕng ViÖt 3.Bµi 7: a. Em thÊy tÊt c¶ ®Òu s¸ng lªn vµ th¬m tho trong n¾ng mïa thu.ngãi ®á nh nh÷ng c¸nh hoa lÊp lã trong c©y.Em bíc vµo líp . c¸nh cöa xanh . bµn ghÕ gç xoan ®µo næi v©n nh lôa. Trong ®o¹n v¨n díi ®©y . Theo Ng« Qu©n MiÖn Bµi 8: Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m lîc vµ trong sù nghiÖp thèng nhÊt Tæ Quèc ®· cã rÊt nhiÒu ®éi viªn thiÕu niªn anh hïng trë thµnh tÊm g¬ng s¸ng cho c¸c thÕ hÖ thiÕu nhi ViÖt Nam noi theo. t¸c gi¶ ®· so s¸nh hai sù vËt nµo víi nhau? Dùa vµo dÊu hiÖu chung nµo dÓ so s¸nh ? Trêng míi cña em x©y trªn nÒn ng«i trêng cò lîp l¸.têng v«i tr¾ng.

. a..Ðp lµ mét thµnh phè cæ....rçng t. ....... Bµi 4: Chän tõ ng÷ thÝch hîp trong c¸c tõ: ThiÕu nhi........ChÊt láng dïng ®Ó ®èt ch¸y . trÎ con ®Ó ®iÒn vµo chç trèng..... Bµi 2:( Ph©n biÖt ¨n/ ¨ng) T×m tõ cã tiÕng chøa vÇn ¨n hoÆc ¨ng. .. Ch¨m sãc bµ mÑ vµ... vÇn uyu ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: ............. cã nghÜa nh sau : .m«.......tay khóc kh... C©u l¹c bé. tr¬ng kh......... b....... .S«ng von – ga n»m ë níc nga..ki..l«. .....xèp lµ mét trong sè c¸c nhµ b¸c häc vÜ ®¹i cña níc nga..kh.Tªn c©y tre cßn nhá. ng· kh... trÎ em.....Tªn m«n häc trong nhµ trêng .n«....quËn Hoµn KiÕm ...béc t... Bµi 3:( Ph©n biÖt uªch/uyu) §iÒn vµo chç trèng tiÕng cã vÇn uªch...

..qu¸ Bµi 5: G¹ch ch©n c¸c c©u kiÓu Ai.Ai gäi ®ã? . . . Cèc.NÕu lµ Thá Cho xem tai.. .. cèc! ... cèc! . TÝnh t×nh cßn...Ai gäi ®ã? .... cèc..... Bµi 6: Em h·y viÕt 3...T«i lµ Nai...c. cèc....T«i lµ Thá....4 c©u bµy tá nguyÖn väng ®îc vµo §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh vµ lêi høa nÕu ®¬n ®îc chÊp nhËn .ThËt lµ Nai Cho xem g¹c..lµ g×? trong ®o¹n th¬ díi ®©y vµ nªu t¸c dông cña kiÓu c©u nµy ( dïng ®Ó lµm g× ? ) Cèc...

. d..nhµ ..... .. h¹t ..... ....... . Bµi 2: Nèi tiÕng ë cét A víi tiÕng ë cét B ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ ®óng chÝnh t¶: A B A B Cöu tr¬ng thuû chiÒu Khai triÒu ch¬ng buæi ........ chong hay trong : . mÑ ......... gµ .xanh ..... ...minh ...chãng....... vÞt.. .con .§Ò 3 Bµi 1( Ph©n biÖt ch/ tr): §iÒn vµo chç trèng: a. . .. chøng hay trøng: ... ... cha hay tra: ......... ....®Ìn .. chÎ hay trÎ: . .... «ng c............ trung ...l¹t .....cñi b...........TiÕng ViÖt 3..tá ..hái ..

. ®iÓm .. võa bì ngì võa thÊy th©n quen...... Bµi 5:T×m c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong nh÷ng ®o¹n th¬ díi ®©y.h.... ®o¹n th¬ sau vµ viÕt l¹i cho ®óng: Em bíc vµo líp...... Em thÊy tÊt c¶ ®Òu s¸ng lªn vµ th¬m tho trong n¾ng mïa thu.....Tr©u chÊu c©y tÕt Ch©u chóc bß tróc Bµi 3: ( ph©n biÖt ¨c/ o¨c) T×m c¸c tiÕng cã vÇn ¨c hoÆc o¨c ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: .. s. .thuèc b..s¶o dÊu ng.. c¸nh cöa xanh. bµn ghÕ gæ xoan ®µo næi v©n nh lôa....... Trong nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh nµy em thÝch nhÊt h×nh ¶nh nµo ? V× sao ? Khi vµo mïa nãng ....... Têng v«i tr¾ng..lµ ngóc ng... ®.. Bµi 4: G¹chch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai trong ®o¹n v¨n...........

Giäng c« thËt Êm ¸p. Bãng bµng trßn l¾m Trßn nh c¸i nong Em ngåi vµo trong M¸t ¬i lµ m¸t. Bµi 7: H·y kÓ l¹i chuyÖn em ch¨m sãc mét ngêi th©n trong gia ®×nh bÞ èm. TiÕt häc ®Çu tiªn lµ tËp ®äc. KhiÕn c¶ líp l¾ng nghe. §øng dËy chµo. C« mØm cêi vui síng. Bçng håi trèng vang lªn. C« gi¶ng bµi thËt dÔ hiÓu. TiÕng ViÖt 3. Nh×n chóng em b»ng ®«i m¾t dÞu hiÒn. chóng em. mÖt nh thÕ nµo . Bµi 6: ChÐp l¹i ®o¹n v¨n vµo vë sau khi lo¹i bá c¸c dÊu chÊm dïng kh«ng ®óng vµ viÕt hoa l¹i cho hîp lÝ: C« bíc vµo líp. ThÕ lµ hÕt tiÕt häc ®Çu tiªn vµ em c¶mthÊy rÊt thÝch thó.§Ò 4 . Nh÷ng c¸nh tay nhá nh¾n cø rµo rµo ®a lªn ph¸t biÓu.T¸n l¸ xoÌ ra Nh c¸i « to §ang lµm bãng m¸t.

em h·y g¹ch ch©n vµ söa l¹i cho ®óng : H¹t g¹o lµng ta cã vÞ phï sa Cña s«ng kinh thÇy cã h¬ng sen th¬m trong hå níc ®Çy Cã lêi mÑ h¸t Ngät bïi h«m nay...Hoµng phñ ngäc Têng ....Bµi 1: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh viÕt hoa tªn riªng c¸c tªn ngêi sau ®©y ...Bµn tµi ®oµn Bµi 2: Trong c¸c c©u th¬ sau ®©y ..... .....NguyÔn thÞ b¹ch TuyÕt .. ma....... dåi . cã tõ ng÷ nµo viÕt sai chÝnh t¶ ...................... d¹t . Theo TrÇn §¨ng Khoa Bµi 3( Ph©n biÖt d / gi / r) §iÒn vµo chç trèng a.....Hoµng long .rµo hay dµo : hµng .

......ChØ ngêi b¹n gÇn gòi ....... .................... cao c................. r¶nh................ nhiÒu t×nh c¶m:.. cã nghÜa nh sau: . ...... .......b................ ...........................ChØ hµnh ®éng ®a vËt tõ díi lªn cao:...nu«i d¹y nãi chung:.................. móa ..... vµo... thai th¶i..... mÖt nhµi... .Bé phËn cña c¬ thÓ dïng ®Ó di chuyÓn:..... ......... khai lang............... ng¾c ng¶i................ dai..ra hay da : cÆp ..ChØ sù ch¨m sãc...........Qu¶ xµi...... Bµi 5: (Ph©n biÖt vÇn oai / oay) G¹ch ch©n nh÷ng tõ ng÷ viÕt sai chÝnh t¶ vµ söa l¹i cho ®óng ...... kh¸i chÝ... t¹i nguyÖn... ch¬i Bµi 4: (ph©n biÖt vÇn ©n / ©ng):T×m tõ ng÷ cã chøa vÇn ©n hoÆc ©ng .................... c¸nh d.... .diÕt.......................rÎo day dÎo : b¸nh ... tay.........................................rang hay dang : l¹c .........

. §iÒn vµo chç trèng tõ ng÷ thÝch hîp ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u theo mÉu Ai – lµ g× ? ........... lµ vèn quý nhÊt........... hoµ gi¶i .............. C¸c c©u trªn ®îc dïng ®Ó giíi thiÖu hay nªu nhËn ®Þnh vÒ mét ngêi ........................ ........... nh¸y.lµ t¬ng lai cña ®Êt níc........... mét vËt nµo ®ã? Bµi 8: H·y tëng tîng vµ kÓ thªm ®o¹n kÕt thóc cho c©u chuyÖn “ Ngêi mÑ” em ®· häc....... lµ ngêi thÇy ®Çu tiªn cña em.......... ng¸y tai....... .......................TÝnh t×nh.. b. .......................lµ ngêi mÑ thø hai cña em.................. ... hoµ hîp... ng¸y trÇu. Bµi 6: Em chän tõ thÝch hîp trong c¸c tõ sau ®©y ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: hoµ nh·........................ hoµ m×nh.......... ngã ng¸y....... hoµ thuËn........víi nhau ..................... ........víi xung quanh ......................... ngä ng¹y...................... .nh÷ng vô xÝch mÝch Bµi 7: a....................Gia ®×nh... hÝ h¸y................Níc x¸y... nhay....... .Nãi n¨ng...

. Bµi 3: (Ph©n biÖt vÇn en / eng):T×m tõ ng÷ chøa vÇn en hoÆc eng .. c¸t:.............................ãng Êm ChuyÒn vµo tay t«i Vµ mµu....... ... cã nghÜa nh sau: .. b) n / n : no nª.......§Ò 5 Bµi 1:( Ph©n biÖt l / n):T×m vµ ®iÒn tiÕp vµo chç trèng 3 tõ l¸y ©m ®Çu l vµ 3 tõ l¸y ©m ®Çu n a) l / l : lung linh................ nao nóng.........................öa s¸ng Trong m¾t anh cêi.....Dông cô ®Ó xóc ®Êt.............. than r¬i Anh thî...¸o ®an b»ng sîi mÆc mïa ®«ng:....... .ß ¬i Bµn tay............... ............ Bµi 2: §iÒn l hay n vµo chç trèng Cöa lß hÐ më Than r¬i .......TiÕng ViÖt 3.... lÊp l¸nh ..

....s©u h ................xåm x........ - ngåm ng............................. khuyÕn khÝch lµm mét viÖc g× ®ã :.............. Bµi 4: (Ph©n biÖt vÇn khã oam / o¨m) §iÒn vµo chç trèng vÇn oam hoÆc o¨m ..... Bµi 5: Trong mçi khæ th¬ .........Lêi ®éng viªn.... .......... .... NguyÔn Hoµng S¬n ......`........................................ ......................VËt b»ng s¾t dïng ®Ó gâ ra hiÖu lÖnh:.... .......................`......VËt dïng chiÕu s¸ng:.....................bµi th¬ díi ®©y...... ... .. t¸c gi¶ ®· so s¸nh hai sù vËt nµo víi nhau?Hai sù vËt ®ã gièng nhau ë chç nµo ? Tõ so s¸nh ®îc dïng ë ®©y lµ tõ g×? a) LÞch ®Õm tõng ngµy c¸c con lín lªn Bè mÑ giµ ®i «ng bµ giµ n÷a N¨m th¸ng bay nh c¸nh chim qua cöa Véi vµng lªn con ®õng ®Ó muén ®iÒu g× ....... - o¸i ............

uèn khóc. . l¸ bµng míi n¶y tr«ng nh b)Nh÷ng chiÕc l¸ bµng mïa ®«ng ®á nh c) Cµnh bµng trôi l¸ tr«ng gièng Bµi 7: ViÕt l¹i nh÷ng c©u v¨n díi ®©y cho sinh ®éng .b) MÑ b¶o tr¨ng nh lìi liÒm ¤ng r»ng : tr¨ng tùa con thuyÒn cong mui Bµ nh×n : nh h¹t cau ph¬i Ch¸u cêi: qu¶ chuèi vµng t¬i trong vên Bè nhí khi vît Trêng S¬n Tr¨ng nh c¸nh vâng chËp chên trong m©y. Lª Hång ThiÖn Bµi 6: Chän tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh h×nh ¶nh so s¸nh vÒ c©y bµng trong tõng c©u díi ®©y a) Mïa xu©n. b)Con s«ng quª em quanh co. gîi c¶m b»ng c¸ch sö dông c¸c h×nh ¶nh so s¸nh a) MÆt trêi míi mäc ®á èi.

.........tay hay lµm ...... X¾c hay s¾c: b.......... th× n»ng................ c¸nh ...... v¾ng .... x¸o ®éng c¶ mét vên quª yªn b×nh.........Dµy .mÌo ®Ëy Bµi 2: ( Ph©n biÖt x/s) §iÒn vµo chç trèng : a..... d)TiÕng ma r¬i Çm Çm ..Giµ n.....da nhá .... - kh.®øt d©y ...Con ®êng ngo»n ng .........Ch©n ®i cµ kh... .Ngâ ng¸ch ngo¾t ng..th× ma.... .......vµng n¨m ... TiÕng ViÖt 3.................... - Chã tr .§å ch¬i xóc .............. Bµi 8: Em h·y giíi thiÖu vÒ trêng m×nh cho mét b¹n häc ë trêng kh¸c råi ghi l¹i lêi giíi thiÖu ®ã.....§Ò 6 Bµi 1: ( Ph©n biÖt eo/ oeo) §iÒn vµo chç trèng oe hay oeo: .....c) MÆt biÓn ph¼ng lÆng réng mªnh m«ng...C¸i ..... Xao hay sao: ... .

.cÇu vång - Xanh........mµn .... thóc ®Èy....... … v¬ng v·i... TiÕng trèng trêng giãng gi¶ N¨m häc míi ®Õn råi...........dÇu ...... Bµi 5: §äc: thÞt .........mµng..... giôc gi·.... .vµng vät . … Bµi 4: §iÒn vµo chç trèng tiÕng më hay mì ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: .......... mang . tõ nµo cã thÓ thay thÕ ®îc tõ “ giãng gi¶” trong dßng th¬ ë trªn: thóc giôc. .. thóc b¸ch....... ........ ........ cñ khoai .........Nçi lßng . ..........xuyÕn Bµi 3( Ph©n biÖt ¬n/ ¬ng):ViÕt tiÕp 4 tõ cã vÇn ¬n..... V¬n vai...B¶y. ............ Trong c¸c tõ sau ®©y....Hoa t¬i khoe.......... a...... 4 tõ cã vÇn ¬ng vµo chç trèng: a. . . “Giãng gi¶” chØ tiÕng trèng vang lªn nh thÕ nµo ? b.....cëi .. dÇu .......

«ng bµ. bµi häc. s©n trêng. con c¸i. ngµy khai gi¶ng. phông dìng. hiÕu th¶o. Xa kia Cß vµ V¹c cïng kiÕm ¨n chen chóc ®«ng vui trªn b·i lÇy c¸nh ®ång mïa níc nh÷ng hå lín nh÷ng cöa s«ng. bót mùc. . bµi tËp.Bµi 6: Em chia c¸c tõ ng÷ díi ®©y thµnh 2 nhãm vµ ®Æt tªn cho mçi nhãm: Trêng häc. th¬ng con quý ch¸u. s¸ch vë. kÝnh thÇy yªu b¹n. ch¸u ch¾t. b. tiÕng trèng trêng. häc mét biÕt mêi. cha mÑ. häc sinh. líp häc. Tõ bÊy trë ®i sím sím cø khi Gµ Trèng cÊt tiÕng g¸y lµ MÆt Trêi t¬i cêi hiÖn ra ph©n ph¸t ¸nh s¸ng cho mäi vËt mäi ngêi. trªn kÝnh díi nhêng. vên trêng. nghØ hÌ. Nhãm 1 Nhãm 2 Bµi 7: §Æt dÊu phÈy vµo nh÷ng chç thÝch hîp trong tõng c©u v¨n ®íi ®©y : a.gi¸o viªn. ®ïm bäc.

ang giÊy .. ..óng em xÕp hµng.....ang ... cöa Nh... TiÕng ViÖt 3.¼ng mang thø g×......§Ò 7 Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng ch hay tr: ..H«m nay .¾ng Tõng dßng kÎ ngay ng¾n Nh .QuyÓn vë nµy më ra Bao nhiªu . miÖng cêi Bµi 4: §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng trong tõng c©u díi ®©y ®Ó t¹o ra h×nh ¶nh so s¸nh : a... M¶nh tr¨ng lìi liÒm l¬ löng gi÷a trêi nh ....ang MÌo con ®i häc ..choÑt TÆng giÊy kh.Non ch .... Cµi th. ..... Bµi 2 (Ph©n biÖt iªn/ iªng) §iÒn vµo chç trèng c¸c tõ ng÷ cã tiÕng ë cét bªn tr¸i : TiÕng Tõ ng÷ TiÕng tiÕn tiÕng biªn biªng chiªn chiªng khiªn khiªng Bµi 3: ( Ph©n biÖt vÇn en/ oen) Tõ ng÷ §iÒn vÇn thÝch hîp vµo chç trèng en hay oen: .êi n¾ng..Bµi 8: H·y kÓ c©u chuyÖn em biÕt vÒ mét tÊm g¬ng ham häc......

con ®· quªn lêi mÑ khuyªn. Dßng s«ng mïa lò cuån cuén ch¶y nh c. mét tõ chØ tr¹ng th¸i t×m ®îc ë bµi tËp trªn . Nghe con nãi. b¹n nµo còng n¸o nøc muèn ®îc xem ngay tøc kh¾c. Con v¹ch l¸ t×m b«ng hång. mÑ !” Con nhñ thÇm nh thÕ vµ nh©n lóc mÑ kh«ng ®Ó ý. c¸c b¹n vui vÎ ch¹y l¹i. tù ý ng¾t b«ng hoa ®Ñp kia. c¸c tõ chØ tr¹ng th¸i trong ®o¹n v¨n trªn vµ ghi l¹i. Con khoe víi c¸c b¹n vÒ b«ng hoa. cßn c¸c b¹n ®Òu ch¨m chó nh nÝn thë chê b«ng hång thøc dËy. TiÕng ve ®ång lo¹t cÊt lªn nh Bµi 5: §äc ®o¹n v¨n sau : “ MÑ ¬i. Nh÷ng giät s¬ng sím long lanh nh d. mÑ h·y gi¶ vê quay ®i chç kh¸c mét tÝ. G¹ch ch©n c¸c tõ chØ ho¹t ®éng. Bµi 6: §Æt c©u víi mét tõ chØ ho¹t ®éng. ®Ó cho con ng¾t b«ng hoa ®i. chØ mét tÝ th«i. T×m thªm mét tõ chØ ho¹t ®éng.Con giÊu kÝn b«ng hoa díi mét lïm c©y. §Õn gÇn tra. tr¹ng th¸i mµ em biÕt. Con dÉn c¸c b¹n ®Õn n¬i b«ng hång ®ang ngñ. a. b.b.

Søc khoÎ rÎo rai .Ch©n bíc rén rµng .Khóc nh¹c du d¬ng Bµi 2: Nèi tõ ë cét A víi tõ ë cét B ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: A c¸ B gi¸n . Em h·y g¹ch ch©n vµ söa l¹i cho ®óng: .Suèi ch¶y dãc d¸ch .Bµi 7: Em ®· chøng kiÕn chuyÖn c¸c b¹n nhá gióp ®ì mét cô giµ kh«ng may bÞ ng·. H·y kÓ l¹i chuyÖn ®ã.§Ò 8 Bµi 1:( Ph©n biÖt d/r/gi) Trong nh÷ng c©u sau.C¸nh hoa dung dinh .Nô cêi r¹ng rì . TiÕng ViÖt 3. tõ nµo viÕt sai chÝnh t¶.

..Mét con ngùa ..... thó . .......................................v¾n ............ Bµi 5: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u tôc ng÷( nãi vÒ quan hÖ cña nh÷ng ngêi trong céng ®ång) sau ®©y : ..trµo v.chiÒu t........ nhµ.............reo Bµi 4: Cho c¸c tiÕng : thî...rau b.... ch........c¶ tµu bá ...h¸t t ............b.......nh¹c m........................ c.. ngän ng.......b¸nh c ................ viªn H·y thªm vµo tríc hoÆc sau c¸c tiÕng trªn mét tiÕng( hoÆc 2..b¸n ........... yªu ch.......khu«n th. kh...gç r¸n con d¸n Bµi 3:( Ph©n biÖt u«n/u«ng) §iÒn vµo chç trèng u«n hay u«ng: . th¶ chuån ch.....3 tiÕng) ®Ó t¹o thµnh c¸c tõ ghÐp chØ ngêi lao ®éng trong céng ®ång...

...........chôm l¹i nªn hßn nói cao - BÇu ¬i th¬ng lÊy ....Tuy r»ng kh¸c............... chó) rÊt tèt bông hay gióp ®ì mäi ngêi... H·y kÓ vÒ ngêi ®ã..¡n qu¶ nhí kÎ..... ..........................cïng . Bµi 6: Nèi c¸c tõ ë cét A víi c¸c tõ ë cét B t¹o thµnh c©u Ai – lµm g× ? A B §¸m häc trß ngñ kh× trªn lng mÑ §µn sÕu ho¶ng sî bá ch¹y C¸c em bÐ ®ang s¶i c¸nh trªn cao Bµi7: Trong xãm em (hoÆc khu phè n¬i em ë) cã mét b¸c( hoÆc c«..........................lµm ch¼ng nªn non ...nhng chung mét giµn .........

...Ch÷ viÕt n.. Bµi 3:§äc khæ th¬ sau : Quª h¬ng lµ con diÒu biÕc Tuæi th¬ con th¶ trªn ®ång ....... Ng«i sao l... C¨n phßng n. c¸nh ca.Níc ch¶y l.. ngo lêi. cho x«i...TiÕng ViÖt 3... nghi ngîi...... chai tãc.... ít ®©m. nga ba........ -H¹t s¬ng l...§Ò 9 Bµi 1: §iÒn dÊu thanh thÝch hîp( hái.n. tr« b«ng. Bµi 2: T×m tõ cã ©m ®Çu l hay n ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh côm tõ thÝch hîp: .. c©y g«... nghi ng¬i.. ng·) vµo c¸c ch÷ díi ®©y: Ngâ hem.n..l.. Tinh thÇn n.. n ......l.... v÷ng chai.......l....

G¹ch ch©n c¸c c©u theo mÉu c©u Ai. ®µn em rÝu rÝt ®¸nh vÇn theo. a.lµ g× ? trong khæ th¬ trªn vµ ghi l¹i. Ghi tõng c©u t×m ®îc vµo chç trèng thÝch hîp trong m« h×nh sau : Ai ( con g× ) Lµm g× .G¹ch ch©n c¸c c©u theo mÉu Ai.Quª h¬ng lµ con ®ß nhá £m ®Òm khua níc ven s«ng. lµ c¸i g×. con g× ?) Lµ g×( lµ ai. a. Nã ®¸nh vÇn tõng tiÕng.lµm g×? vµ ghi l¹i a. lµ con g× ) Bµi 4: §äc ®o¹n v¨n sau : BÐ treo nãn. BÐ ®a m¾t nh×n ®¸m häc trß. bÎ mét nh¸nh tr©m bÇu lµm thíc. a. Ghi l¹i tõng c©u t×m ®îc vµo chç trèng thÝch hîp trong m« h×nh sau : Ai( c¸i g× . MÊy ®øa em chèng hai tay ngåi nh×n chÞ.

H·y kÓ l¹i chuyÖn em bÞ èm ®îc bè mÑ ch¨m sãc nh thÕ nµo cho c¸c b¹n cïng nghe.§Ò 10 Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng tõ ng÷ chøa tiÕng ë cét bªn tr¸i t¬ng øng: TiÕng Tõ ng÷ TiÕng xoµi xo¸y khoai kho¸y ngo¹i ngo¸y to¹i to¸y ho¹i ho¸y Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng et hay oet: Tõ ng÷ Bµi 1: T×m mét sè thµnh ng÷ so s¸nh trong TiÕng ViÖt . bè mÑ lo l¾ng vµ ch¨m sãc em víi tÊt c¶ tÊm lßng th¬ng yªu .Bµi 5: Mét lÇn em bÞ sèt cao. TiÕng ViÖt 3.

xøc khoÎ. xanh sao. cÆp x¸ch.VÝ dô : §Ñp nh tiªn Tr¾ng nh tuyÕt Bµi 3: Trong ®o¹n v¨n díi ®©y. Th¶o rñ Trang ra c«ng viªn ch¬i Trang ®ång ý ra tíi ®Êy. tõ ng÷ nµo viÕt sai chÝnh t¶? Em h·y söa l¹i cho ®óng. hai ®øa tha hå ng¾m vÎ ®Ñp Trang thÝch nhÊt lµ c©y hoa thä t©y nã nhiÒu c¸nh. ng«i xao. s¬ng ®ªm. TiÕng ViÖt 3. Bµi 4: H·y viÕt ®o¹n v¨n giíi thiÖu vÒ quª h¬ng em. . S¹ch sÏ. Em chÐp ®o¹n v¨n vµo vë sau khi ®Æt dÊu chÊm vµo chç thÝch hîp vµ viÕt hoa nh÷ng ch÷ ®Çu c©u : Trang vµ Th¶o lµ ®«i b¹n rÊt th©n víi nhau mét h«m. nhuþ tôm ë gi÷. xang s«ng. díi n¾ng xu©n cµng lµm t¨ng thªm vÎ léng lÉy cßn Th¶o l¹i thÝch hoa tãc tiªn mµu hoa mît nh nhung. s«i gÊc. xöa ch÷a. ngêi viÕt quªn kh«ng ®Æt dÊu chÊm. s¸ng xña.§Ò 11 Bµi 1: Trong c¸c tõ sau.

.... r× rµo trong giã 3...................uèn khóc 10.............m¸t rîi 11...............................................................cæ kÝnh 13.. .................................................... um tïm 5.........................................Bµi 2: T×m tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh c©u nãi vÒ c¶nh vËt quª h¬ng: 1................................nhën nh¬ 4....................lång léng 2....bay bæng 6.......................tr¶i réng Bµi 3:a...........................¨n t¨n gîn sãng 8..........................Th¼ng c¸nh cß bay Ch«n rau c¾t rèn Häc mét biÕt mêi ...........................xa t¾p 14..............xu«i ngîc 12....... G¹ch díi nh÷ng thµnh ng÷ nãi vÒ quª h¬ng: -Non xanh níc biÕc Thøc khuya dËy sím Non s«ng gÊm vãc ..........rËp rên 9.................. Ýu rÝt 7...........................................

Quª cha ®Êt tæ. Trong ®o¹n v¨n cã sö dông kiÓu c©u Ai – lµm g× ? Bµi 5:Tuæi th¬ cña em g¾n liÒn víi nh÷ng c¶nh vËt cña quª h¬ng.Lµng trªn xãm díi D¸m nghÜ d¸m lµm Mu«n h×nh mu«n vÎ . Bµi 4: ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n tõ 3.5 c©u kÓ vÒ viÖc trùc nhËt líp cña em. b. Em h·y t¶ mét trong nh÷ng c¶nh ®Ñp ®ã. Mét ®ªm tr¨ng ®Ñp víi nh÷ng ®iÖu hß. Mét c¸nh ®ång xanh mít th¼ng c¸nh cß bay. «ng bµ ta sinh sèng tõ l©u ®êi). Mét dßng s«ng víi nh÷ng c¸nh buåm n©u rËp rên trong n¾ng sím.. ViÕt l¹i cho ®óng quy t¾c chÝnh t¶ viÕt hoa em ®· ®îc häc . §Æt c©u cã thµnh ng÷ : Quª cha ®Êt tæ( chØ m¶nh ®Êt n¬i tæ tiªn.§Ò 12 Bµi 1: G¹ch ch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau . Mét con ®êng lµng th©n thuéc in dÊu ch©n quen. TiÕng ViÖt 3.

.«ng .Gi÷a thµnh phè ®µ l¹t cã hå xu©n h¬ng...óng nh nh÷ng toµ l©u ®µi næi Èn hiÖn .... Tõng ®µn Ðn . .. xuèng ghÒnh . Nh÷ng con tµu s¬n ..Nã dõng l¹i ...êi rùc hång.Con ong xanh biÕc.ong giã ban mai. ¾ng ®Ëu san s¸t..s¹ch ngon c¬m. sôc s¹o. b. Bµi 3:( Ph©n biÖt at/ac) :§iÒn vµo chç trèng at hay ac: -Lªn th.nÆng ..Nhµ s¹ch th× m.. lít nhanh nh÷ng cÆp ch©n dµi vµ m¶nh trªn nÒn ®Êt. mÆt níc ph¼ng nh g¬ng ph¶n chiÕu s¾c trêi ªm dÞu..ao lîn.. Hå than thë níc trong xanh ªm ¶....ngíc ®Çu lªn. . Bµi 4: Cho ®o¹n v¨n sau Trêi n¾ng g¾t.. bay ra phÝa biÓn... to b»ng qu¶ ít nhì. tung bay cê ®ñ mµu s¾c. Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng ch hay tr: NÒn .¡n no v.. gi¬ hai ch©n tríc vuèt r©u råi l¹i bay lªn..... Nã ®i däc ®i ngang.cã hµng th«ng bao quanh reo nh¹c sím chiÒu. t×m kiÕm.. ®Ëu xuèng tho¨n tho¾t rµ kh¾p m¶nh vên. m×nh nhón nh¶y rung rinh....

. lóc th× nh chiÕc ®Ìn lång th¶ ¸nh s¸ng xuèng ®Çy s©n. Nh÷ng tõ ng÷ nµy cho thÊy con ong ë ®©y lµ con vËt thÕ nµo ? Bµi 5: T×m c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong khæ th¬. N¾ng vµng t¬i r¶i nhÑ Bëi trßn mäng trÜu cµnh Hång chÝn nh ®Ìn ®á Th¾p trong lïm c©y xanh b. gîi c¶m nh thÕ nµo ? a. G¹ch ch©n c¸c tõ chØ ho¹t ®éng cña con ong trong ®o¹n v¨n trªn vµ ghi l¹i: b.a. tr¨ng khi th× nh chiÕc thuyÒn vµng tr«i trong m©y trªn bÇu trêi ngoµi cöa sæ. S¾p xÕp c¸c c©u ®· ®iÒn tõ hoµn chØnh thµnh mét ®o¹n v¨n t¶ con mÌo. c©u v¨n díi ®©y. Bµi 6: Chän tõ ng÷ thÝch hîp trong khung ë díi ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c dßng díi ®©y cho thµnh c©u.VÒ ®ªm. C¸c h×nh ¶nh so s¸nh nµy ®· gãp phÇn diÔn t¶ néi dung thªm sinh ®éng.

.........long lanh xanh biÕc nh ngäc bÝch.. ..§Ò 13 Bµi 1: G¹ch ch©n nh÷ng tõ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau vµ viÕt l¹i ®o¹n v¨n cho ®óng: . TiÕng ViÖt 3..dµi ngoe nguÈy...... - .. trßn... ®Ñp nh cÆp ®«i son - hång Con mÌo nhµ em... Nam cña ®Êt níc ta ®Òu cã nh÷ng hoa qu¶......... ChiÕc mòi nã. Bµi 7: Mçi miÒn B¾c................................. ®á. Hai bªn mÐp....... Em h·y giíi thiÖu thø tr¸i c©y cña vïng m×nh mµ em yªu thÝch nhÊt........ C¸i ®u«i.. Bèn ch©n.......... ..dùng ®øng ®Ó nghe ngãng ...................... tr¸i c©y næi tiÕng.......... §Çu nã.nhá cã nh÷ng vuèt nhän vµ s¾c.....cã bé l«ng rÊt ®Ñp: mµu vµng sËm lÉn víi tr¾ng tinh vµ ®en tuyÒn ...... Trung ... Hai m¾t nã.......................... hai tai....

. s ®oµn vît s«ng ®µ r»ng ®Ó tiÕn vÒ gi¶i phãng vïng ®ång b»ng ven biÓn phó yªn..... r... . n.. MÆt s«ng lÊp lo¸ng ¸nh vµng.th«ng c«ng céng .. .....lam th¾ng c¶nh næi tiÕng. ..... thõa... Rao........mäc liªn tiÕp.. kÐo ..Con s«ng lµm ... TrËt tù .§ªm nay.... rÝt .. tiu ng... ........ gianh hay danh: ...........Th»ng nhá b¾t ®îc mÊy con c¸ mÌ......Môc ......khóc kh ... Bµi 2: Nh÷ng ch÷ nµo trong ®o¹n v¨n trªn ph¶i viÕt hoa? V× sao ? Bµi 3: ( Ph©n biÖt vÇn iu/ uyu) §iÒn vµo chç trèng vÇn iu/ uyu: bËn b. Ranh. Tr¨ng ®ang lªn.... ...Nói trïm c¸t ®øng sõng s÷ng bªn bê s«ng t¹o thµnh mét khãi tÝm thÉm uy nghi trÇm mÆc..... ng· kh . giíi gi÷a hai miÒn..Thøc ®ãn....... .. Bµi 4( Ph©n biÖt r/gi/d) §iÒn vµo chç trèng : a..Nh÷ng ®åi cá.........H¹ Long lµ mét .. giao hay dao : ..vÆt trªn b¸o b...

Tõ ®Þa ph¬ng Tõ toµn d©n Bµi 6: Nèi c¸c tõ ng÷ ë bªn tr¸i víi ®Þa ph¬ng thêng sö dông nh÷ng tõ ng÷ nµy ( ë bªn ph¶i ). kia/ tª. .å. giái qu¸? c. røa/ thÕ. rø.Ch¸u tªn lµ g× ? . tui.Bµi 5: Chän vµ xÕp c¸c tõ ng÷ sau vµo b¶ng ph©n lo¹i : c©y viÕt/ c©y bót. ng¸i. con tªn lµ Lu-i-Pa x t¬ ¹ ? .Tha thÇy.®· muèn ®i häc cha hay cßn thÝch ch¬i! . Anh hai ba. con muèn ®i häc ¹ ? b. ThÇy hái: . lîn/ heo. ná. tª. c©y viÕt. Bµi 7: T×m nh÷ng dÊu c©u dïng sai trong nh÷ng c©u díi ®©y råi söa l¹i cho ®óng: a. bao diªm/ hép quÑt. m¸. Chó chuån chuån níc míi ®Ñp lµm sao ? Ch¸u ®· vÒ ®Êy ! Ch¸u ®· ¨n c¬m cha ! . hæng/ kh«ng. m«/ ®©u. heo. vÞt xiªm MiÒn Trung MiÒn Nam M«. ghe/ thuyÒn. t«/ b¸t. r¨ng.Tha thÇy.

.. Bªn ph¶i lµ ®Ønh ba v× vßi väi... öa t¾t ®Ìn..Con vËt cïng loµi c¸o hay b¾t gµ: .Ngêi d¹y häc: .Bµi 8: Quª h¬ng em ®ang ®æi míi tõng ngµy..§éng t¸c lµm tõ v¶i thµnh ¸o: Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: l hay n .... Bµi 2( Ph©n biÖt ay/ ©y/au/ ©u) T×m c¸c tõ ng÷ cã vÇn ay hay ©y cã nghÜa nh sau : ..§éng t¸c di chuyÓn nhanh b»ng ch©n: ... phong c¶nh thËt lµ ®Ñp. Tríc mÆt ng· ba s«ng h¹c nh mét chiÕc hå lín.NÕm mËt »m gai. . H·y viÕt mét bøc th cho b¹n ®Ó th«ng b¸o vÒ nh÷ng ®æi míi trªn quª h¬ng.§Ò 14 Bµi 1: ( ViÕt hoa tªn riªng ) G¹ch ch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau.. Tèi .. ¨ng nhÆt chÆt bÞ . bªn tr¸i lµ d·y tam ®¶o nh bøc tîng ®¸ sõng s÷ng.... nh×n xa xa.. TiÕng ViÖt 3.. ViÕt l¹i cho ®óng quy t¾c viÕt hoa em ®· ®îc häc: §øng ë ®©y.

.. m ........ i..öa báng...íc s«i .....C©y bµng..... e.... TiÕng ViÖt 3. Con c¸o..... Bµi 5: §Æt 3 c©u theo mÉu : Ai...................................ªn th¸c xuèng ghÒnh .. C©y tre... Con voi............ .... Lät sµng xuång .... Em bÐ...... p... Non xanh ........thÕ nµo ? Bµi 6: H·y kÓ vÒ ngêi b¹n th©n nhÊt cña em.....................ia Bµi 4: T×m tõ chØ ®Æc ®iÓm ®iÒn vµo chç trèng : a.....................h.... iÖu c¬m g¾p m¾m........... d....... Chó bé ®éi...................................... k.... Con rïa................. b..... l... Con thá........ c................... C©y cau...íc biÕc ........... Cô giµ...§Ò 15 Bµi 1( Ph©n biÖt iu/ u«i) §iÒn vµo chç trèng vÇn ui hay u«i: ..... Con ong........

...........§éng t¸c ®a mét vËt tõ díi ®Êt lªn cao: Bµi 4: §äc : §ång bµo ë ®©y....GiÊu ®Çu hë ® .....mói -.....®å........ lîc . em hiÓu nh thÕ nµo vÒ nghÜa c¸c tõ ng÷ :§Þnh c........ ruéng bËc thang b.. .........Ngµy sinh cña mçi ngêi : ..................Sîi v¶i dÉn ®Çu ®Ó th¾p s¸ng :...................... Tõ tr¸i nghÜa. ...... ......................§éng t¸c tá vÎ ®ång ý :..MiÖng ¨n n.....x¸c... ®· biÕn ®åi hoang thµnh ruéng bËc thang mµu mì.....Ngµy nghØ trong tuÇn :............Trong c©u v¨n trªn...................... míp....kÕt............... sµi.........suÊt............ a.....cao s«ng dµi .......................Lo¹i x«i mµu ®á:.... lë - N..lät Bµi 2( ph©n biÖt s/ x) §iÒn vµo chç trèng s¬ hay x¬: .......§¸nh trèng bá d.. gÇn hai m¬i n¨m ®Þnh c.. ......... .....cøng Bµi 3(Ph©n biÖt ©t/ ©c) T×m c¸c tõ cã vÇn ©c hay ©t cã nghÜa nh sau : .... mÝt.. .............. .§Çu x........... ............. ® ... thµnh ®ång cá ch¨n nu«i vµ thµnh rõng c©y c«ng nghiÖp..... ®èi lËp nghÜa víi ®Þnh c lµ tõ nµo ? .......

. T©y Nguyªn ) ®îc gäi lµ g× ? b..* Từ tr¸i nghÜa. ®èi lËp víi nghÜa ®Þnh c lµ:. Lµng cña ®ång bµo miÒn nói (ë ViÖt B¾c....Vïng ®Êt dïng ®Ó trång trät ë trªn nói.................Quª h¬ng lµ .... trªn ®åi ®îc gäi lµ g× ? Bµi 6: Trong bµi th¬ Quª h¬ng cña §ç Trung Qu©n cã mét sè h×nh ¶nh so s¸nh........ T©y B¾c.......... nh: Quª h¬ng lµ chïm khÕ ngät Quª h¬ng lµ ®êng ®i häc Quª h¬ng lµ con diÒu biÕc Quª h¬ng lµ ®ªm tr¨ng tá Quª h¬ng lµ bµn tay mÑ DÞu dµng h¸i l¸ mång t¬i Quª h¬ng lµ dßng s÷a mÑ Th¬m th¬mgiät xuèng bªn m«i Quª h¬ng lµ con ®ß nhá £m ®Òm khua níc ven s«ng Dùa vµo c¸ch so s¸nh trªn..... Bµi 5:a..... b»ng c¸ch t×m tõ ng÷ ®iÒn vµo chç trèng díi ®©y : ....... em t×m thªm mét sè h×nh ¶nh so s¸nh kh¸c...

....C« ...¡n ch¾c mÆt bÒn ..¸o ¶. ôa .¶n...µn.¡n mÆc . Hoa mËn võa tµn th× mïa xu©n ®Õn..u.Tay b¾c mÆt mõng ...Suèi ch¶y .¹y em tËp viÕt .ng bµi .X¬ng s¾t da ®ång .§Ò 16 Bµi 1: (Ph©n biÖt r/gi/d) .. tõ nµo viÕt sai chÝnh t¶? Em h·y söa l¹i cho ®óng: .Þ .¬ng Bµi 2: Trong nh÷ng thµnh ng÷ sau...¸ch . ...Khóc nh¹c ..ThÇy..ãc ...Quª h¬ng lµ Bµi 7: KÓ l¹i mét c©u chuyÖn g©y cêi do sù nhÇm lÉn t¬ng tù c©u chuyÖn “ KÐo c©y lóa lªn” TiÕng ViÖt 3.Níc m¾t ch¶y .Tèi löa t¾c ®Ìn -Th¾c lng buét bông Bµi 3 Khoanh vµo kiÓu c©u Ai – thÕ nµo ? a..

g.Vên c©y l¹i ®Çy tiÕn chim vµ bãng chim bay nh¶y. d. h. k. Råi vên c©y ra hoa. TiÕng ViÖt 3. Hoa bëi nång nµn. p. Vên c©y l¹i ®©m chåi n¶y léc. mçi c©u cã dïng hai dÊu phÈy ®Ó ng¨n c¸ch tõng sù vËt.§Ò 17 Bµi 1( ph©n biÖt in/ inh) §iÒn vµo chç trèng in hay inh: . i. m. Bµi 5 Em cã mét ngêi b¹n th©n ë n«ng th«n. c. H·y viÕt th giíi thiÖu vÎ ®¸ng yªu cña thµnh phè( hoÆc thÞ x·) n¬i em ë ®Ó thuyÕt phôc b¹n vÒ th¨m. N¾ng vµng ngµy cµng rùc rì. Hoa cau tho¶ng qua. sù viÖc hoÆc con ngêi. e. BÇu trêi ngµy thªm xanh. Hoa nh·n ngät.b. Nh÷ng chó khíu l¾m ®iÒu. Nh÷ng anh chµo mµo ®ám d¸ng. Nh÷ng thÝm chÝch choÌ nhanh nh¶u. Nh÷ng b¸c cu g¸y trÇm ng©m. n. l. Bµi 4 §Æt 3 c©u.

B×nh t. t.........mÉn .m...n . ngo¹i em chóc «ng bµ m¹nh khoÎ vµ em còng ®îc nhËn l¹i nh÷ng lêi chóc tèt ®Ñp. Bµi 4 §Æt m×nh vµo vai b¹n nhá trong bµi th¬ “VÒ quª ngo¹i”( TV3.. l. dÊu phÈy cßn thiÕu vµo chç trèng thÝch hîp trong ®o¹n v¨n sau.thë .TËp 1. S¸ng mïng mét. . t.c¶m ...ch.. k..... ... nhêng nh.ch . ch...§Ò 18 Bµi 1: ( ph©n biÖt l/n) .thÕ nµo ? Dïng g¹ch chÐo t¸ch 2 bé phËn cña c©u võa ®Æt ®îc...quang .linh . m...... ngµy ®Çu xu©n em cïng ba mÑ ®i chóc TÕt «ng bµ néi.. x.. Bµi2 §iÒn dÊu chÊm.trang 133) viÕt th cho c¸c b¹n kÓ vÒ quª ngo¹i. ®¸o .... ChÐp l¹i cho ®óng ®o¹n v¨n .mäng .. ¤i dÔ th¬ng biÕt bao khi mïa xu©n tíi! Bµi 3 §Æt 3 c©u kiÓu Ai..... TiÕng ViÖt 3. k.. n......x¸c . träng v....tëng ..

.......... mét tê lÞch bÞ bãc ®i..... MÊy con chim hãt rÝu rÝt trªn c©y.......................B¹n bÌ th©n th....... ChiÕc l¸ vµng r¬i tõ trªn c©y xuèng... ..Ruéng kh«...... d.Muèn b..... gîi c¶m: a..... . c....Mét c«ng ®«i v....... . Con s«ng mïa lò ch¶ nhanh ra biÓn........... e..... ph¶i hái ........Níc ch¶y.. .. Bµi 2( ph©n biÖt iªc/ iªt):§iÒn vµo chç trèng iªc hay iªt: -Non xanh níc b. Bµi 3: H·y sö dông c¸ch nãi nh©n ho¸ ®Ó diÔn ®¹t l¹i nh÷ng ý díi ®©y cho sinh ®éng......§iÒn tõ l¸y cã ©m ®Çu lµ l hay n vµo chç trèng cho phï hîp: .. ................................ ChiÕc cÇn trôc ®ang bèc dë hµng ë bÕn c¶ng.. b.....Khãc.................còng muèn... .. con d ... . Mçi ngµy.Cêi.....Con r« còng t.

suÊt s¾c.... d. ChiÒu h«m Êy. chóng t«i lu«n g¾n bã víi Lan..®¾ng d· tËt . b.n¨ng suÊt Bµi2: §iÒn vµo chç trèng vÇn u«t hoÆc u«c: . suÊt b¶n. b¹n ®i nh ch¹y. Nh×n thÊy t«i.mÒm .... ¸p xuÊt...Cµy s©u c.... T«i b¸m theo Lan ®Õn mét ng«i nhµ tåi tµn.. suÊt khÈu.Bµi 4: G¹ch ch©n díi bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái “ Khi nµo ? a. g. Bµi 5 Nghe chuyÖn Vît s«ng vµ kÓ l¹i b»ng lêi chÞ Bëi.Th... TiÕng ViÖt 3. S¸ng h«m sau.§Ò 19 Bµi 1: ViÕt l¹icho ®óng chÝnh t¶ c¸c tõ sau: x¶n xuÊt. B©y giê t«i míi hiÓu r»ng nhµ b¹n nghÌo l¾m. t«i ®em chuyÖn kÓ cho c¸c b¹n trong líp nghe..... ...M¸u ch¶y r...... Còng tõ håi ®ã.. c.. ai còng xóc ®éng........ bÉm .. t«i ghÐ vµo cöa hµng mua s¸ch th× thÊy Lan g¸nh níc qua. e.

Sao ruéng lóa m× kh«ng cã níc mµ ruéng lóa nµy l¹i ngËp níc h¶ «ng Ch¼ng ®îi «ng tr¶ lêi.... ....Cßn trªn tÇng cao c¸nh chó lµ ®µn cß ®ang bay lµ trêi xanh trong vµ cao vót.ít nh ch.. Bµi 5: §Æt dÊu chÊm hoÆc dÊu chÊm hái vµo chç trèng thÝch hîp trong ®o¹n v¨n díi ®©y: Hai «ng ch¸u ®i bªn c¹nh ruéng lóa níc Nam hái «ng: ..Ruéng lóa nµy ng©m níc suèt ngµy ®ªm sao c©y lóa kh«ng bÞ thèi r÷a ¤ng gi¶i thÝch: ViÖc nµy ph¶i xÐt tõ tæ tiªn cña loµi lóa níc Quª h¬ng cña loµi lóa níc lµ ë nh÷ngc¸nh ®ång tròng vïng nhiÖt ®íi Èm Sèng ë m«i trêng ®ã l©u ngµy chóng ®©m ra thÝch níc. Nam hái tiÕp: .......lét Bµi 3: T×m c¸c tõcïng nghÜa víi tõ Tæ quèc Bµi 4: H·y viÕt l¹i ®o¹n v¨n sau sao cho ®óng vÞ trÝ dÊu phÈy: Díi tÇm c¸nh chó b©y giê lµ lòy tre xanh r× rµo trong giã lµ bê ao víi nh÷ng khãm khoai níc rung rinh..

®èt vµo ch©n ngêi thî s¨n. C¸i trèng trêng b. gµ rõng ®©u trªn c©y cao nh×n thÊy kiÕn s¾p chÕt ®uèi. . bÌn th¶ cµnh c©y xuèng suèi cho kiÕn. em h·y viÕt mét c©u trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p nh©n hãa a. C¸i cÆp s¸ch cña em Bµi 2: §Æt c©u hái cho bé phËn ë ®©u?trong ®o¹n v¨n sau: KiÕn t×m xuèng dßng suèi ë ch©n nói ®Ó uèng níc. TiÕng ViÖt 3. H·y kÓ l¹i mét c©u chuyÖn mµ em nhí nhÊt. KiÕn bß ®Õn. KiÕn bß ®îc lªn cµnh c©y vµ tho¸t chÕt. C©y bµng c.®îc ®äc nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ c¸c nhµ khoa häc. gµ rõng cÊt c¸nh vµ bay tho¸t. Sau nµy cã ngêi thî s¨n ch¨ng líi ë c¹nh tæ cña gµ rõng. Ngêi thî s¨n giËt m×nh ®¸nh r¬i líi.Bµi 6: Em ®· ®îc nghe .§Ò 20 Bµi 1: Víi c¸c tõ sau ®©y.Sãng níc trµo lªn cuèn kiÕn ®i. Hä lµ nh÷ng tÊm g¬ng häc tËp vµ lao ®éng s¸ng t¹o .

Trªn nh÷ng cµnh kh¼ng khiu ®· lÊm . Kh¬ -me. TiÕng ViÖt 3. Ba – na.MiÒn Nam: Bµi 2:Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc dßng lµ c©u hái råi ®iÒn dÊu chÊm hái vµo cuèi c©u a) Thµnh phè nµo lín nhÊt vµ ®«ng d©n nhÊt níc ta b)Nha Trang lµ thµnh phè biÓn ë miÒn Trung níc ta c) Hµ Néi cã s©n bay quèc tÕ Néi Bµi Bµi 3: G¹ch díi nh÷ng tõ chØ ®Æc ®iÓm trong ®o¹n v¨n sau: GÇn tra. Tríc b¶n rÆng ®µo ®· trót hÕt l¸.Bµi 3: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ca ngîi tÊm g¬ng häc tËp cña mét b¹n trong líp em. Dao.§Ò 21 Bµi 1: ViÕt tªn c¸c d©n téc víi miÒn cã ngêi cña c¸c d©n téc ®ã sinh sèng: -Tµy. . Nïng.®ª. trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p so s¸nh . m©y mï tan dÇn. £. Phong c¶nh hiÖn ra râ rÖt. BÇu trêi s¸ng ra vµ cao h¬n.MiÒn B¾c: -MiÒn Trung vµ T©y Nguyªn: . Tµ -«i.

tÊm nh÷ng léc non vµ l¬ th¬ nh÷ng c¸nh hoa ®á th¾m ®Çu mïa. ®¸nh. ®Êu tranh. d) Gi÷a hå G¬m lµ th¸p Rïa têng rªu cæ kÝnh x©y trªn gß ®Êt cá mäc xanh um. TiÕng ViÖt 3. kh¸ng chiÕn. b) C©y håi th¼ng cao trßn xoe. gi÷ g×n. chèng tr¶.§Ò 22 Bµi 1: §iÒn tiÕp bé phËn c©u nãi vÒ n¬i diÔn ra c¸c sù vËt nªu trong tõng c©u sau: a) Líp 3A ®îc ph©n c«ng lµm vÖ sinh b)C« gi¸o ®a chóng em ®Õn th¨m c¶nh ®Ñp ë c) Ðp – phen lµ ngän th¸p cao Bµi 2: Ghi l¹i nh÷ng tõ gîi cho em nghÜ vÒ quª h¬ng n¬i cha «ng em ®· sèng nhiÒu n¨m: . x©y dùng. t«n t¹o .chiÕn ®Êu. Bµi 5: G¹ch díi nh÷ng tõ nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ Tæ quèc: b¶o vÖ . Bµi 4: §iÒn dÊu phÈy vµo chç trèng thÝch hîp trong mçi c©u sau: a) L¸ ng« réng dµi træ ra m¹nh mÏ nân nµ. c) Hå Than Thë níc trong xanh ªm ¶ cã hµng th«ng bao quanh reo nh¹c sím chiÒu. kiÕn thiÕt.

Hai anh em t«i ®i b¾t s©u non. m¸i ®×nh. héi chî. th¨m . lòy tre. Chóng tËp bay. tËp nh¶y.§Ò2 3 . dßng s«ng. lµm viÖc. ngoµi s©n lóc c¬m gÇn chÝn. x©y dùng Bµi 4: G¹ch díi nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng trong ®o¹n v¨n sau: Hai chó chim con h¸ má kªu chÝp chÝp ®ßi ¨n . bÕn níc. mÑ gäi anh em t«i dËy ¨n s¸ng vµ chuÈn bÞ ®i häc. r¹p h¸t. ch©u chÊu vÒ cho chim ¨n. TiÕng ViÖt 3. lÔ héi . Bµi 5: Dùa vµo tõng sù viÖc ®Ó chia ®o¹n sau thµnh 4 c©u.-con ®ß. Cuèi mçi c©u cÇn ghi dÊu chÊm vµ ®Çu c©u ph¶i viÕt hoa: S¸ng nµo mÑ t«i còng dËy rÊt sím ®Çu tiªn. mÑ nhãm bÕp nÊu c¬m sau ®ã mÑ quÐt dän trong nhµ. nhí. §«i chim lín thËt nhanh. c¶i t¹o. Bµi 3: Chän trong c¸c tõ sau tõ nµo cã thÓ ghÐp ®îc víi tõ quª h¬ng: -yªu mÕn. hoµn thµnh. cµo cµo. HËu pha níc ®êng cho chim uèng. quanh quÈn bªn HËu nh nh÷ng ®øa con b¸m theo mÑ. g¾n bã.

Nh÷ng lµn giã tõ s«ng thæi vµo…………………… b. li c. Uèn m×nh díi c©y xanh. cèc l. (h¹t) ®Ëu phéng f. chÐn i.§êng mÒm nh d¶i lôa. a. MÆt trêi lóc hoµng h«n…………………………… c. Bµi 4: H·y so s¸nh mçi sù vËt sau víi mét sù vËt kh¸c ®Ó t¨ng vÎ ®Ñp: .. b¸t k.(h¹t) l¹c Bµi 2: G¹ch díi c¸c tõ chØ mµu s¾c hoÆc chØ ®Æc ®iÓm cña hai sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau trong mçi c©u sau. C¸nh ®ång tr«ng ®Ñp nh mét tÊm th¶m. hoa b. Bµi 3: §iÒn tiÕp tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn thµnh c©u cã m« h×nh Ai ( c¸i g×. con g×) ? – thÕ nµo? a. ®×nh h. ¸nh tr¨ng ®ªm trung thu………………………….b«ng n. b. nhµ viÖc d.Bµi 1: GhÐp tõ ë hai cét cã nghÜa gièng nhau thµnh tõng cÆp: a. (h¹t ) võng m. (h¹t ) mÌ e.

.§Ò 24 Bµi 1: T×m tõ ®iÒn vµo chç trèng ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u cã m« h×nh Ai (c¸i g×.……………………lµ nh÷ng ®å dïng häc sinh lu«n ph¶i mang ®Õn líp. tiÕng ve nh … Bµi 5: Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc c¸c tõ chØ trÎ em víi th¸i ®é t«n träng: a. Bµi 2: §iÒn tõ so s¸nh ë trong hoÆc ngoµi ngoÆc vµo tõng chç trèng trong mçi c©u sau cho phï hîp: a. trÎ em b. nhãc con d..Tra hÌ.lµ g× (lµ ai) ? .. c.Con tr©u lµ………………… . trêi tèi ……mùc.§«i m¾t bÐ trßn nh … . Tr¨m c« g¸i ……tiªn sa. §ªm Êy.Hoa phîng lµ……………. . trÎ th¬ g. M¾t cña trêi ®ªm …… c¸c v× sao. trÎ ranh e. con g×) ?. b. thiÕu nhi TiÕng ViÖt 3.Bèn ch©n cña chó voi to nh … . trÎ con c.

Tõ chØ nh÷ng ngêi cã quan hÖ hä hµng: chó.Tõ chØ nh÷ng ngêi ë trong gia ®×nh: bè. tôc ng÷: a) KÝnh thÇy.… . nh) Bµi 3: Ghi ch÷ § vµo « trèng tríc tõ ng÷ chØ gép nhiÒu ngêi trong gia ®×nh: Cha mÑ con ch¸u con g¸i anh hä Em trai anh em chó b¸c chÞ c¶ TiÕng ViÖt 3.… b) Häc thÇy… c) Con ngoan.… . lµ.… .§Ò 25 Bµi 1: §iÒn tiÕp c¸c tõ thÝch hîp vµo chç trèng . mÑ.… Bµi 2: §iÒn tiÕp c¸c tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng trong tõng dßng sau ®Ó hoµn chØnh c¸c thµnh ng÷.Tõ chØ nh÷ng ngêi ë trêng häc : Häc sinh.(tùa. d×.

b)Cha t«i lµ…………………………………………. níc hå trong nh- ……………………………………… c) TiÕng suèi ng©n nga tùa ……………………………………………… . Bµi 4: §Æt 2 c©u cã m« h×nh Ai. c) Anh hä t«i lµ……………………………………… d) ………………………………chñ tÞch phêng ( x· ) t«i..lµm g× theo gîi ý sau: a) C©u nãi vÒ con ngêi ®ang lµm viÖc: b)C©u nãi vÒ con vËt ®ang ho¹t ®éng: Bµi 5: §iÒn c¸c tõ ng÷ chØ sù vËt so s¸nh phï hîp vµo mçi dßng sau: a) Nh÷ng chó gµ con l«ng vµng ¬m nh- ………………………………… b) Vµo mïa thu.Bµi 3: §iÒn bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái Ai hoÆc bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái lµ g× vµo tõng chç trãng cho thÝch hîp: a)……………………lµ c« gi¸o d¹y líp chÞ g¸i t«i.

tIENG VIET .

M«n thi: TiÕng ViÖt.®Ò thi häc sinh giái Líp 3: ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2006. Bµi 2: ( 2 ®iÓm ). Thêi gian: 90' kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò * Bµi 1: Trong ®o¹n th¬ sau: “ V¬n m×nh trong giã tre ®u C©y kham khæ vÉn h¸t ru l¸ cµnh Yªu nhiÒu n¾ng ná trêi xanh Tre xanh kh«ng ®øng khuÊt m×nh bãng r©m B·o bïng th©n bäc lÊy th©n Tay «m tay nÝu tre gÇn nhau thªm Th¬ng nhau trÎ ch¼ng ë riªng Luü thµnh tõ ®ã mµ nªn hìi ngêi".BiÖn ph¸p nh©n ho¸ ®ã gióp em c¶m nh©n ®îc phÈm chÊt ®Ñp ®Ï g× cña c©y tre ViÖt Nam. §iÒn tiÕp bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái nh thÕ nµo? ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u. a . .Nh÷ng tõ ng÷ nµo trong ®o¹n th¬ cho ta biÕt tre ®îc nh©n ho¸? b .

TrÇn Quèc Kh¸i lµ mét cËu bÐ.... Bµi 1: a .Qu©n cña Hai Bµ Trng chiÕn ®Êu.. ru...V¬n. b . ( Häc sinh liªn hÖ ®îc con ngêi ViÖt Nam thëng ®iÓm)..Ti .. kham khæ...... bÒn bØ sèng vui t¬i hoµ m×nh víi thiªn nhiªn......... Bµi 3: TËp lµm v¨n ( 5 ®iÓm) Em h·y thay lêi bµ mÑ kÓ l¹i c©u chuyÖn: " Hò b¹c cña ngêi cha"...a . gÇn...Qua c©u chuyÖn " §Êt quý.Tre sèng chèng chäi mäi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh¾c nghiÖt cña thiªn nhiªn. ë..Khi gÆp ®Þch anh Kim §ång ®· xö trÝ. d .. yªu..... Bµi 2: .... ®øng.pi – a .. th¬ng.. nÝu. yªu th¬ng nhau t¹o søc m¹nh sù dÎo dai. §Êt yªu ta thÊy ngêi d©n £ ... bäc....... .« ..... b – Håi cßn nhá......Sèng xanh tèt ®oµn kÕt g¾n bã... c ......... ®u.. «m.

Th«ng minh.Th«ng minh.. tí m×nh.. mu trÝ.§óng c¸ch xng h«: T«i.Nªu ®óng chi tiÕt c©u chuyÖn. c .Dòmg c¶m. ham häc. Anh dòng.Yªu ®Êt ®ai Tæ quèc. tµi trÝ. Câu 1 Cau cao.Tr×nh bµy ®óng. b . nhanh. a) Tìm các từ chỉ hoạt động có trong khổ thơ ? b) Những hoạt động nào được so sánh với nhau ? . ...a . .BiÕt dïng lêi v¨n cña m×nh. cao mãi Tàu vươn giữa trời Như tay ai vẫy Hứng làn mưa rơi . d . yªu níc.. ... Bµi 3: .

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 2 : Hãy sửa lại những chỗ mà bạn Mai đã đặt dấu câu thiếu hoặc không thích hợp trong đoạn văn sau : a) ë nhà em thường giúp bà xâu kim. b) Trong lớp. Liên luôn chăm chú nghe giảng ? c) Ông ơi người ta phát minh ra điện để làm gì. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… .

................................ ........................................................................................ ............. ........................................................ ........................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Câu 3 : Câu tục ngữ : Em thuận anh hoà là nhà có phúc.........................................................................................................……………………………………………………………………… …………………………………………………............ ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ............................................................................... ....................................... ..................................................... Giúp em hiểu được điều gì ? Đặt một câu với câu tục ngữ trên.......... ...............................................................

e) Sau lễ khai giảng.......................... chúng em về lớp học bài học đầu tiên...... nắng vàng tươi rải nhẹ trên đường.. g) Chúng em được nghe cô Hiệu trưởng đánh trống khai trường và được xem diễu hành......................... b) Sáng hôm ấy trời rất đẹp...................... h) Những người bạn mới và những bài học mới đã làm em nhớ mãi buổi học đầu tiên.............................................................................. d) Em bỡ ngỡ theo ông bước vào sân trường đông vui nhộn nhịp................................. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………...................................... c) Cô giáo đón em và các bạn xếp hàng dự lễ khai giảng............................................... hát....... .. múa rất hay................................. ......Câu 4 : Sắp xếp lại trật tự của những câu văn sau để thành đoạn văn kể lại buổi đầu em đi học : a) Em mặc quần áo mới. .......................... đeo cặp mới cùng với ông nội đến trường học buổi học đầu tiên...... ...

........................................................................................... ............... ................................................................................. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ......................................... Câu 5 : Dùa vµo ®o¹n v¨n ë bµi trªn (sau khi ®· s¾p xÕp l¹i ®óng).. ............................................................................... ......................................................... .................................................................................................................................................. em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kÓ l¹i buæi ®i häc ®Çu tiªn cña em.................................................................................................................................................. .......................................... ................................................................................................................... ....................................................................................................

líp 3 N¨m häc 2010 2011 .……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Trêng TiÓu häc §Ò thi tuyÓn häc sinh giái TiÕn Th¾ng M«n : to¸n .

......65 345 + 81 ..........................5 ®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh................................... Líp : ..Hä vµ tªn : ... 804 ... (1.................................... §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o Bµi 1.512 809 .....

391 ®) BiÓu thøc : 270 + 35 = + 65. (2®iÓm) T×m y C. (2. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ : A. 370 D. 305 240 B. 70 C. 369 D. 300901 C. 30091 D. a) Sè liÒn sau cña 370 lµ: A. 700 D. 45cm D. 7 B.5®iÓm) Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng. Chu vi tam gi¸c ®ã lµ : A. 141cm d) Sè Ba tr¨m chÝn m¬i mèt viÕt lµ : A. 48cm vµ 59cm. . 380 B. 82cm B. 360 C. 768 c) Mét h×nh tam gi¸c cã sè ®o c¸c c¹nh lÇn lît lµ : 34cm . 235 Bµi 3. 3901 B. 371 b) Ch÷ sè 7 trong sè 768 cã gi¸ trÞ lµ : A. 73cm C.Bµi 2.

(2®iÓm) B×nh cã mét tói kÑo. Hái lóc ®Çu B×nh cã tÊt bao nhiªu c¸i kÑo ? . B×nh chia ®Òu cho 4 b¹n mçi b¹n ®îc 6 c¸i th× B×nh cßn 7 c¸i.y x 4 = 32 24 : 3 : y=2 Bµi 4.

Bµi 5... h×nh tø gi¸c . h×nh tam gi¸c d)H×nh vÏ bªn cã ....... (1®iÓm) c) H×nh vÏ bªn cã ...

Trêng TiÓu häc §Ò thi tuyÓn häc sinh giái TiÕn Th¾ng M«n : tiÕng viÖt .líp 3 .

........ Líp : .... TËp lµm v¨n.... . 3...N¨m häc 2010 2011 Hä vµ tªn : ................. H·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n (Tõ 4 ®Õn 7 c©u) kÓ vÒ ngêi mµ em yªu quý................ §Æt mét c©u theo mÉu : Ai (c¸i g×....... §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o II............. con g×) – lµm g× ? 4................... III............... §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc g¹ch ch©n trong c©u : D¸ng ngêi chÞ g¸i em thon th¶...... LuyÖn tõ vµ c©u........

Các biện pháp nghệ thuật tu từ
1. So sánh
So sánh là đối chiếu sự vật hiện tượng này với sự vật hiện
tượng khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình gợi cảm
cho sự diễn đạt
2. nhân hoá
Nhân hoá là gọi hoặc tả nhân vật cây cối đồ vật... bằng
những từ ngữ vốn đc dùng để gọi hoặc tả con người; làm cho thế
giới đồ vật cây cối loài vật... trở nên gần gũi với con người biểu thị
đc suy nghĩ tình cảm của con ng
3. ẩn dụ

ẩn dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng sự vật hiện
tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình gợi
cảm cho sự diễn đạt
4. hoán dụ
Hoán dụ là gọi tên sự vật hiện tượng bằng tên của một sự vật
hiện tượng khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng
sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt
5,6. Điệp từ điệp ngữ
điệp từ điệp ngữ là biện pháp tu từ lặp đi lặp lại có dụng ý
nghệ thuật
7. thậm xưng ( nói quá )
Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ quy mô tính
chất của sự vật hiên tượng được miêu tả để nhấn mạnh gây ấn
tượng tăng sức biểu cảm
8. Chơi chữ
Chơi chữ là biện pháp khai thác hiện tượng đồng âm khác
nghĩa để tạo sắc thái dí dỏm hài hước cho lời ăn tiếng nói hoặc câu
văn câu thơ
9. câu hỏi tu từ
- tạo ấn tượng nhấn mạnh tô đậm
- khẳng định chính kiến của người viết

Các bút pháp nghệ thuật

1. bút pháp ước lệ tượng trưng
- Ước lệ : sử dụng hình ảnh mang tính chất quy ước đã trở
thành thông lệ thói quen
- tượng trưng là những chi tiết hình ảnh mang ý nghĩa đặc
trưng tiêu biểu
- người ta thường lấy thiên nhiên làm chuẩn mực thước đo
cho mọi giá trị
- trong truyện kiều: bút pháp ước lệ tượng trưng để miêu tả
nhân vật chính diện
- thiên nhiên biết thuý vân đẹp nhưng hok đố kị, và Ng Du
đã dùng nghệ thuật đòn bẩy để miêu tả kiều
- hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, dự báo 1 tương lai

sóng gió khi đã vượt qua giới hạn của tự nhiên, kiều hok còn của
riêng ng du nữa mà kiều là số phận của cả dân tộc mình
- thuý vân và kim trọng là những con ng đạt đến vẻ đẹp của
thiên nhiên nhưng đạt đến mức hài hoà cân xứng với vẻ đẹp tự
nhiên vốn có, nhưng thuý kiều và từ hải vẻ đẹp của họ đã vượt qua
chuẩn mực tự nhiên đời thường để thành vẻ đẹp phi thường và
khác lạ và sau này cuộc đời dự báo tất cả qua các thủ pháp đó của
ng du, và khi dùng bút pháp ước lệ như vậy thể hiện từ 1 cảm hứng
ngợi ca bộc lộ thái độ tư tưởng đề cao tran trọng và ngưỡng vọng
với những nhân vật mà mình thể hiện
2. bút pháp tả thực

trong miêu tả cảnh vật thiên nhiên đã ẩn chứa cảm xúc tình cảm của con ng trong đó: tình cảm của nhà thơ.phản ánh một cách chân thực những đặc điểm của sự vật hiện tượng . chỉ 1 chữ “tót” cho ta thấy đc sự vô học của hắn . Kì kèo bớt 1 thêm 2 đã cho ta thấy mã giám sinh hok chỉ là kẻ vô học mà còn là 1 kon buôn.bút pháp ước lệ tượng trưng là sự tôn trọng kính trọng còn bút pháp tả thực chỉ sự khinh bỉ 3. bút pháp tả cảnh ngụ tình .tác dụng: tình ý trong văn bản hàm súc sâu sắc kín đáo mà vẫn chứa sức gợi và tạo liên tưởng cho ng đọc .trong truyện kiều bút pháp tả thực đc dùng để tố cáo nhân vật phản diện.truyện kiều của ng du đã sử dụng bút pháp này 1 cách nhuần nhuyễn mà có nhiều cấu nhiều đoạn đã đạt đến đỉnh điểm của nghệ thuật tả cảnh ngụ tình . tình cảm của nhân vật trong tác phẩm .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful