Toán từ trang 2 đến trang 13

Tiếng Việt từ trang 14 đến trang 79

PHẦN 1: TOÁN
Bài 1- Tính giá trị biểu thức:
a) 72 : 9 + 75 x 2 – ( 31 – 19)
b) 16 x 2 + 5 x 16 + 16 x 3

Bài 2- Tìm y:
a) 40 : y – 2 = 3
b)54 : y + 3 = 12

Bài 3- Hãy viết thêm 3 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau:

a)

4, 8, 16, 32........

b)

1, 4, 9, 16, 25, ........

c)

1, 2, 3, 5. 8, ..........

d)

2, 6, 12, 20, 30,......

Bài 4 Bạn An có 56 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn An nhận
thấy 1/3 số
viên bi xanh bằng 1/4 số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu
viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

Bài 5: Biết

1
3

tấm vải đỏ dài bằng

1
4

tấm vải xanh, cả hai tấm vải

dài 84m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu m?

* BÀi 6: Có hai ngăn sách. Cô thư viện cho lớp 3A mượn

sách ở ngăn thứ nhất, cho lớp 3B mượn

1
5

1
3

số

số sách ở ngăn thứ hai.

Như vậy mỗi lớp đều được mượn 30 cuốn. Hỏi số sách còn lại ở
ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ở ngăn thứ nhất là bao nhiêu
cuốn?

* Bài 7: Trong vườn có 35 cây gồm vải, nhãn, hồng xiêm. Số cây
hồng xiêm bằng

1
7

số cây trong vườn. Số cây nhãn bằng

1
2

số cây

vải. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây?

*Bài 8: Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng
mẹ đã bán được một số cam và quýt, còn lại

1
5

số cam và

1
5

số quýt

để đến chiều bán nốt. Hỏi mẹ đã bán được bao nhiêu quả cam, bao
nhiêu quả quýt?

C©u 3: §Æt tÝnh råi tÝnh (3®iÓm)

a/ 420 + 137

b/ 784 - 356

c/ 253 -122

C©u 4 : T×m X (1®iÓm)
a/ X x 6 = 12

b/ X : 7 =8

C©u 6: Con h¸i ®îc 57 qu¶ quýt ,mÑ h¸i ®îc gÊp 6
lÇn sè qu¶ quýt cñ con .Hái mÑ h¸i ®îc bao nhiªu qu¶
quýt ? ( 2®iÓm)

1. (1®) TÝnh nhanh:

25 x 18 x 4 x 2

2. (2®) TÝnh:
a) 7 x 4 + 93

b) 7 x 7 + 84

c) 7 x 10 – 32

d) 7 x 7 – 29
3. (2®) T×m x :
a)

x:

c)

x

7 = 5 (d 2)

b) x : 7 = 7 (d 3)

x 8 + 25 = 81

d) 72 - x : 4 = 16

4. (2®) Viªn g¹ch men h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 3dm.
Chu vi viªn g¹ch men lµ bao nhiªu?
5. (3®) Mét cöa hµng c©y c¶nh cã 48 c©y quÊt. Sau
mét ngµy b¸n chØ cßn l¹i

1
6

sè c©y quÊt. Hái:

a) Cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu c©y quÊt?

. 5.. 8.... .. rồi viết thêm 2 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau: ( 4 điểm) e) 1. 8. .... 30. 25...Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ.. 6. 12. 2.........Hãy nêu quy luật viết số. Bạn Hoà nhận thấy 1/5 số viên bi xanh bằng 1/3 số viên bi đỏ.. h) 2. f) 1.. g) 1.. 3.Tính giá trị biểu thức: ( 4 điểm) a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72) b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3 Bài 2... 4. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh? ( 4 điểm) .b) §· b¸n bao nhiªu c©y quÊt? Bài 1...... 16.Tìm X: ( 4 điểm) a) 72 : X – 3 = 5 b) X + 3 x X < 3 Bài 3. 20. Bài 4. 16. 2. 4. 9.

(1®) TÝnh nhanh: 25 x 18 x 4 x 2 2.Bài 5.x : 4 = 16 . (2®) T×m x : a) x: c) x 7 = 5 (d 2) x 8 + 25 = 81 b) x : 7 = 7 (d 3) d) 72 .Hái mÑ h¸i ®îc bao nhiªu qu¶ quýt ? ( 2®iÓm) 1.mÑ h¸i ®îc gÊp 6 lÇn sè qu¶ quýt cñ con .Hãy điền 5 chữ số lẻ vào các ô vuông ( mỗi ô điền 1 chữ số) để được phép tính đúng. (2®) TÝnh: a) 7 x 4 + 93 b) 7 x 7 + 84 c) 7 x 10 – 32 d) 7 x 7 – 29 3. ( 4 điểm) C©u 3: §Æt tÝnh råi tÝnh (3®iÓm) a/ 420 + 137 b/ 784 .356 c/ 253 -122 C©u 4 : T×m X (1®iÓm) a/ X x 6 = 12 b/ X : 7 =8 C©u 6: Con h¸i ®îc 57 qu¶ quýt .

2011 M«n: To¸n líp 3 (60 phót kh«ng kÓ chÐp ®Ò) Bµi 1: An nghÜ mét sè.N¨m häc 2010 . NÕu An cho B×nh 6 nh·n vë. Sau mét ngµy b¸n chØ cßn l¹i 1 6 sè c©y quÊt. Hái: a) Cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu c©y quÊt? b) §· b¸n bao nhiªu c©y quÊt? §Ò kiÓm tra ®éi tuyÓn sè 1 . Bµi 2: TÝnh nhanh gi¸ trÞ biÓu thøc : a) 45 x 5 + 45 x 4 + 45 b) 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 +1 Bµi 3: T×m y Y x 5 + 45 = 100 48 : y = 5 (d 3) Bµi 4: An. (2®) Viªn g¹ch men h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 3dm. T×m sè An ®· nghÜ.4. (3®) Mét cöa hµng c©y c¶nh cã 48 c©y quÊt. NÕu gÊp sè ®ã lªn 3 lÇn råi céng víi 15 th× ®îc 90. Hoµ ®îc c« gi¸o cho mét sè nh·n vë. B×nh. Chu vi viªn g¹ch men lµ bao nhiªu? 5. B×nh l¹i cho Hoµ 4 nh·n vë th× .

Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả quýt ? ( 2điểm) Tóm tắt:……………………………………… ……………………………………… ………………………………………. Hái lóc ®Çu mçi b¹n cã mÊy nh·n vë? Bµi 5: Sè? 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x ? Bµi 6: HiÖu cña hai sè lµ 84. Tuæi con b»ng 1/4 tuæi bè. NÕu gi¶m sè trõ ®i 12 vµ t¨ng sè bÞ trõ lªn 12 ®¬n vÞ th× hiÖu míi lµ bao nhiªu? Bµi 7: N¨m nay bè 40 tuæi. ………………………………………. Bài giải ……………………………………… .mẹ hái được gấp 6 lần số quả quýt củ con . Hái 4 n¨m sau con bao nhiªu tuæi? (Tóm tắt và giải vào vở) Bài 8 : Câu 6: Con hái được 57 quả quýt .sè nh·n vë cña mçi b¹n ®Òu b»ng 12 c¸i.

……………………………………….……………………………………… ………………………………………. .

4 = 8 ( nhãn vở ) Đáp số : 18 nhãn vở 10 nhãn vở 8 nhãn vở .75 điểm Bài 3/ (2 điểm): Làm đúng mỗi câu 1 điểm Y x 5 +45 = 100 48 : Y = 5 ( dư 3 ) Yx5 = 100 .18 x 14 + 18 = 18 x ( 7 + 16 .HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ.5 điểm) a) 45 x 5 + 45 x 4 + 45 = 45 x ( 5 + 4 + 1 ) = 45 x 10 = 450 b) 18 x 7 + 18 x 16 . 5 điểm): Số nhãn vở của An là : 12 + 6 = 18 ( nhãn vở ) Số nhãn vở của Bình là : 12 .6 + 4 = 10 ( nhãn vở ) Số nhãn vở của Hoà là : 12 . CHO ĐIỂM KIỂM TRA HSG đợt I MÔN: TOÁN .15 ) : 3 = 25 Đáp số : 25 Bài 2/ (1.3 ) : 5 Yx5 = 55 Y = 45 : 5 Y = 55 : 5 Y=9 Y = 11 Bài 4/ (1 .45 Y = ( 48 .Lớp: 3 Năm học: 2009 – 2010 Bài 1/ (1điểm): Số An nghĩ là : ( 90 .14 + 1) = 18 x 10 = 180 Tính đúng mỗi biểu thức được 0.

....5điểm đến 5............2011 M«n : to¸n ...........25 điểm = 5 điểm ........ 5...... Vậy ta có số cách xếp các bạn là : 1 x 3 x 2 x 1 = 6 ( cách ) ( Chú ý: Điểm làm tròn là: 5.. có 1 cách chọn bạn đứng hàng thứ tư ..Líp : ......... ........... ta có 3 cách chọn bạn đứng hàng thứ 2 .......... §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o ...líp 3 Gi¸o viªn båi dìng: NguyÔn V¨n S¬n Hä vµ tªn : .........Bài 5/ (1 điểm): 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x ? => 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x 70 Bài 6/ (1 điểm) Hiệu mới là : 84 + 12 + 12 = 108 Bài 7/ ( 1 điểm ) Bốn năm sau con có số tuổi là : 40 : 4 + 4 = 14 ( tuổi ) Bài 8 / ( 1 điểm )Vì Hoa lúc nào cũng đứng đầu ................ có 2 cách chọn bạn đứng hàng thứ 3 .........75 điểm=6điểm) Trêng TiÓu häc TiÕn §Ò kiÓm tra chÊt lîng häc sinh Th¾ng giái N¨m häc 2010 ..........

141cm d) Sè Ba tr¨m chÝn m¬i mèt viÕt lµ : A. 305 B.679 Bµi 2 (2.Bµi 1. 371 b) Ch÷ sè 7 trong sè 768 cã gi¸ trÞ lµ : A. 30091 C. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ : A. 380 B. 240 . 370 D. 300901 B. 235 Bµi 3. 768 c) Mét h×nh tam gi¸c cã sè ®o c¸c c¹nh lÇn lît lµ : 34cm . 391 ®) BiÓu thøc : 270 + 35 = + 65. Chu vi tam gi¸c ®ã lµ : A. D. 45cm 82cm C. 70 C. a) Sè liÒn sau cña 370 lµ: A.5®iÓm) Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng. 369 D. (Lµm ra vë)(1.5 ®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh. 700 D. 7 B.(Lµm ra vë) (2®iÓm) T×m y C. 73cm B.589 345 + 878 812 . 360 C. . 48cm vµ 59cm. 3901 D. 804 .

....y x 4 = 32 24 : 3 : y =2 Bµi 4.. (1®iÓm) a) H×nh vÏ bªn cã . .(Lµm ra vë) (2®iÓm) B×nh cã mét tói kÑo. Hái lóc ®Çu B×nh cã tÊt bao nhiªu c¸i kÑo ? Bµi 5. B×nh chia ®Òu cho 4 b¹n mçi b¹n ®îc 6 c¸i th× B×nh cßn 7 c¸i.... h×nh tam gi¸c b) H×nh vÏ bªn cã . h×nh tø gi¸c ...

con g×) – lµm g× ? 2.) II.I. H·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n (Tõ 4 ®Õn 7 c©u) kÓ vÒ ngêi mµ em yªu quý. (Tõ ®Çu ®Õn nhanh vun vót. ChÝnh t¶. §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc g¹ch ch©n trong c©u : D¸ng ngêi chÞ g¸i em thon th¶. §Æt mét c©u theo mÉu : Ai (c¸i g×. LuyÖn tõ vµ c©u. . TËp lµm v¨n. 1. III. (nghe-viÕt) ViÕt bµi “Chim chÝch b«ng” SGK TiÕng ViÖt 2-TËp IITrang 30.

mïa xu©n.§Ò 1 Bµi 1: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh vÒ viÕt hoa c¸c c©u sau: C¶ nhµ gÊu ë trong rõng.mïa thu.TiÕng ViÖt 3. .c¶ nhµ gÊu kÐo nhau ®i bÎ m¨ng vµ uèng mËt ong.gÊu ®i nhÆt qu¶ h¹t dÎ.

S. c¶i Bµi 5: G¹ch ch©n c¸c tõ chØ sù vËt trong ®o¹n v¨n sau.…µng xãm . . sËu - r..lìi … iÒm . - trÇu c. con vËt .…µng tiªn Bµi 4: §iÒn vµo chç trèng vÇn ao hay au : . .. c©y cèi) . .h¬ng th¬m ng¸t ong bím bay rén rµng Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng l hay n .…¶i chuèi .....®å vËt.van …µi .Ph©n lo¹i c¸c tõ chØ sù vËt t×m ®îc( chØ ngêi .Bµi 2: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh vÒ viÕt hoa c¸c ch÷ ®Çu dßng th¬ sau cø mçi ®é thu sang hoa cóc l¹i në vµng ngoµi vên .chµo m...`..…o sî .

C¸c sù vËt nµy(trong tõng cÆp so s¸nh ) cã ®iÓm g× gièng nhau? a.nãi chuyÖn kh«ng nghe ®îc n÷a. Bµ em ë lµng quª Lng cßng nh dÊu hái. Theo §oµn Giái Bµi 6: G¹ch ch©n c¸c sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau trong c¸c c©u díi ®©y.Chim kªu vang ®éng .Chim ®Ëu chen nhau tr¾ng xo¸ trªn nh÷ng ®Çu c©y m¾m.c©y chµ lµ .ThuyÒn chóng t«i chÌo ®i xa mµ h·y cßn thÊy chim ®Ëu tr¾ng xo¸ trªn nh÷ng cµnh c©y.c©y vÑt rông trôi gÇn hÕt l¸. tõ ®©u ®Õn ? Hay biÓn xanh diÖu k× Tr¨ng trßn nh m¾t c¸ Ch¼ng bao giê chíp mi TrÇn §¨ng Khoa c. Tr¨ng ¬i. Ph¹m §«ng Hng . S¬ng tr¾ng viÒn quanh nói Nh mét chiÕc kh¨n b«ng Thanh Th¶o b.

Em bíc vµo líp .têng v«i tr¾ng.ngãi ®á nh nh÷ng c¸nh hoa lÊp lã trong c©y. Em thÊy tÊt c¶ ®Òu s¸ng lªn vµ th¬m tho trong n¾ng mïa thu. bµn ghÕ gç xoan ®µo næi v©n nh lôa.võa bì ngì võa thÊy quen th©n . Theo Ng« Qu©n MiÖn Bµi 8: Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m lîc vµ trong sù nghiÖp thèng nhÊt Tæ Quèc ®· cã rÊt nhiÒu ®éi viªn thiÕu niªn anh hïng trë thµnh tÊm g¬ng s¸ng cho c¸c thÕ hÖ thiÕu nhi ViÖt Nam noi theo. t¸c gi¶ ®· so s¸nh hai sù vËt nµo víi nhau? Dùa vµo dÊu hiÖu chung nµo dÓ so s¸nh ? Trêng míi cña em x©y trªn nÒn ng«i trêng cò lîp l¸. c¸nh cöa xanh .§Ò 2 Bµi 1: ViÕt hoa tªn riªng trong c¸c c©u sau : . Trong ®o¹n v¨n díi ®©y .Em h·y nãi råi viÕt kho¶ng 6 – 8 c©u kÓ vÒ mét trong nh÷ng tÊm g¬ng anh hïng ®ã. Nh×n tõ xa .nh÷ng m¶nh têng vµng . TiÕng ViÖt 3.Bµi 7: a.

...... trÎ em....quËn Hoµn KiÕm ..... Bµi 2:( Ph©n biÖt ¨n/ ¨ng) T×m tõ cã tiÕng chøa vÇn ¨n hoÆc ¨ng..rçng t..Tªn c©y tre cßn nhá.. ng· kh...ki.... .....m«...ChÊt láng dïng ®Ó ®èt ch¸y .......... a.. cã nghÜa nh sau : . . ...kh. C©u l¹c bé..béc t.......S«ng von – ga n»m ë níc nga........xèp lµ mét trong sè c¸c nhµ b¸c häc vÜ ®¹i cña níc nga..Ðp lµ mét thµnh phè cæ.. Bµi 4: Chän tõ ng÷ thÝch hîp trong c¸c tõ: ThiÕu nhi.... Bµi 3:( Ph©n biÖt uªch/uyu) §iÒn vµo chç trèng tiÕng cã vÇn uªch..Tªn m«n häc trong nhµ trêng . tr¬ng kh.l«.n«......... b.... Ch¨m sãc bµ mÑ vµ...tay khóc kh. vÇn uyu ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: ..... ..... trÎ con ®Ó ®iÒn vµo chç trèng..

NÕu lµ Thá Cho xem tai......qu¸ Bµi 5: G¹ch ch©n c¸c c©u kiÓu Ai....... cèc. cèc! . .. .. TÝnh t×nh cßn.. Cèc.... .c.Ai gäi ®ã? ..4 c©u bµy tá nguyÖn väng ®îc vµo §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh vµ lêi høa nÕu ®¬n ®îc chÊp nhËn . Bµi 6: Em h·y viÕt 3...Ai gäi ®ã? ..ThËt lµ Nai Cho xem g¹c. cèc..T«i lµ Thá. cèc! .T«i lµ Nai.......lµ g×? trong ®o¹n th¬ díi ®©y vµ nªu t¸c dông cña kiÓu c©u nµy ( dïng ®Ó lµm g× ? ) Cèc.

gµ ... d.......TiÕng ViÖt 3. ..... chÎ hay trÎ: ......minh . mÑ ... trung .... ...§Ò 3 Bµi 1( Ph©n biÖt ch/ tr): §iÒn vµo chç trèng: a..xanh .... cha hay tra: .........hái .. «ng c.... . vÞt..con ... Bµi 2: Nèi tiÕng ë cét A víi tiÕng ë cét B ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ ®óng chÝnh t¶: A B A B Cöu tr¬ng thuû chiÒu Khai triÒu ch¬ng buæi ....nhµ .... chong hay trong : ... .. ....... chøng hay trøng: .. h¹t ..cñi b... ...l¹t . .... ...............chãng... ............®Ìn . ...tá ..

®iÓm .......h.Tr©u chÊu c©y tÕt Ch©u chóc bß tróc Bµi 3: ( ph©n biÖt ¨c/ o¨c) T×m c¸c tiÕng cã vÇn ¨c hoÆc o¨c ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: . Bµi 4: G¹chch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai trong ®o¹n v¨n. s.......... võa bì ngì võa thÊy th©n quen....s¶o dÊu ng.... Trong nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh nµy em thÝch nhÊt h×nh ¶nh nµo ? V× sao ? Khi vµo mïa nãng ...... bµn ghÕ gæ xoan ®µo næi v©n nh lôa..thuèc b........ Bµi 5:T×m c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong nh÷ng ®o¹n th¬ díi ®©y.. Em thÊy tÊt c¶ ®Òu s¸ng lªn vµ th¬m tho trong n¾ng mïa thu.lµ ngóc ng.. c¸nh cöa xanh............ ®o¹n th¬ sau vµ viÕt l¹i cho ®óng: Em bíc vµo líp. . Têng v«i tr¾ng.. ®.

KhiÕn c¶ líp l¾ng nghe. C« gi¶ng bµi thËt dÔ hiÓu. Bçng håi trèng vang lªn. C« mØm cêi vui síng. Giäng c« thËt Êm ¸p. Nh÷ng c¸nh tay nhá nh¾n cø rµo rµo ®a lªn ph¸t biÓu. Bµi 6: ChÐp l¹i ®o¹n v¨n vµo vë sau khi lo¹i bá c¸c dÊu chÊm dïng kh«ng ®óng vµ viÕt hoa l¹i cho hîp lÝ: C« bíc vµo líp. Nh×n chóng em b»ng ®«i m¾t dÞu hiÒn. chóng em.§Ò 4 . Bãng bµng trßn l¾m Trßn nh c¸i nong Em ngåi vµo trong M¸t ¬i lµ m¸t. TiÕng ViÖt 3.T¸n l¸ xoÌ ra Nh c¸i « to §ang lµm bãng m¸t. TiÕt häc ®Çu tiªn lµ tËp ®äc. mÖt nh thÕ nµo . ThÕ lµ hÕt tiÕt häc ®Çu tiªn vµ em c¶mthÊy rÊt thÝch thó. §øng dËy chµo. Bµi 7: H·y kÓ l¹i chuyÖn em ch¨m sãc mét ngêi th©n trong gia ®×nh bÞ èm.

dåi .Bµn tµi ®oµn Bµi 2: Trong c¸c c©u th¬ sau ®©y ... cã tõ ng÷ nµo viÕt sai chÝnh t¶ ..rµo hay dµo : hµng ...NguyÔn thÞ b¹ch TuyÕt .Hoµng phñ ngäc Têng ....... . d¹t ..... Theo TrÇn §¨ng Khoa Bµi 3( Ph©n biÖt d / gi / r) §iÒn vµo chç trèng a.....Bµi 1: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh viÕt hoa tªn riªng c¸c tªn ngêi sau ®©y ...........Hoµng long .............. em h·y g¹ch ch©n vµ söa l¹i cho ®óng : H¹t g¹o lµng ta cã vÞ phï sa Cña s«ng kinh thÇy cã h¬ng sen th¬m trong hå níc ®Çy Cã lêi mÑ h¸t Ngät bïi h«m nay. ma......

....ChØ ngêi b¹n gÇn gòi ......rÎo day dÎo : b¸nh .. dai...ChØ sù ch¨m sãc..... nhiÒu t×nh c¶m:... mÖt nhµi................... ... ..................... kh¸i chÝ..............................Qu¶ xµi..... ......... ch¬i Bµi 4: (ph©n biÖt vÇn ©n / ©ng):T×m tõ ng÷ cã chøa vÇn ©n hoÆc ©ng ...... vµo........ cao c..... cã nghÜa nh sau: .......nu«i d¹y nãi chung:.....b... .. .ra hay da : cÆp .... r¶nh. t¹i nguyÖn............. c¸nh d...............diÕt.... ng¾c ng¶i.rang hay dang : l¹c ..................... tay.... thai th¶i............ChØ hµnh ®éng ®a vËt tõ díi lªn cao:......... ... ............................. Bµi 5: (Ph©n biÖt vÇn oai / oay) G¹ch ch©n nh÷ng tõ ng÷ viÕt sai chÝnh t¶ vµ söa l¹i cho ®óng ... khai lang.............. móa ....................................Bé phËn cña c¬ thÓ dïng ®Ó di chuyÓn:..........................

... hoµ hîp.. hoµ gi¶i ..................... lµ vèn quý nhÊt............... nh¸y...... lµ ngêi thÇy ®Çu tiªn cña em.............. .................Níc x¸y....................Gia ®×nh... ngä ng¹y......... ............ nhay........víi xung quanh ...lµ t¬ng lai cña ®Êt níc.. ............ ngã ng¸y... mét vËt nµo ®ã? Bµi 8: H·y tëng tîng vµ kÓ thªm ®o¹n kÕt thóc cho c©u chuyÖn “ Ngêi mÑ” em ®· häc... .... ng¸y trÇu.........Nãi n¨ng................lµ ngêi mÑ thø hai cña em.............................. §iÒn vµo chç trèng tõ ng÷ thÝch hîp ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u theo mÉu Ai – lµ g× ? .TÝnh t×nh......víi nhau ....... ng¸y tai........... ............ Bµi 6: Em chän tõ thÝch hîp trong c¸c tõ sau ®©y ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: hoµ nh·..... C¸c c©u trªn ®îc dïng ®Ó giíi thiÖu hay nªu nhËn ®Þnh vÒ mét ngêi ................ hoµ m×nh................. b................................... hoµ thuËn....nh÷ng vô xÝch mÝch Bµi 7: a. hÝ h¸y... ...................... .........

... nao nóng.... b) n / n : no nª.......... ....................§Ò 5 Bµi 1:( Ph©n biÖt l / n):T×m vµ ®iÒn tiÕp vµo chç trèng 3 tõ l¸y ©m ®Çu l vµ 3 tõ l¸y ©m ®Çu n a) l / l : lung linh. .... .....öa s¸ng Trong m¾t anh cêi...... lÊp l¸nh ........ c¸t:.. Bµi 2: §iÒn l hay n vµo chç trèng Cöa lß hÐ më Than r¬i ........ãng Êm ChuyÒn vµo tay t«i Vµ mµu............¸o ®an b»ng sîi mÆc mïa ®«ng:............TiÕng ViÖt 3.............................. cã nghÜa nh sau: ..................... Bµi 3: (Ph©n biÖt vÇn en / eng):T×m tõ ng÷ chøa vÇn en hoÆc eng .Dông cô ®Ó xóc ®Êt......... than r¬i Anh thî....ß ¬i Bµn tay..

.. - ngåm ng... ..... ...............................xåm x.................. .....s©u h ..................................... .......... Bµi 5: Trong mçi khæ th¬ ............................. Bµi 4: (Ph©n biÖt vÇn khã oam / o¨m) §iÒn vµo chç trèng vÇn oam hoÆc o¨m .. ...............bµi th¬ díi ®©y... NguyÔn Hoµng S¬n ............ - o¸i .....VËt dïng chiÕu s¸ng:.......`..... ........................... t¸c gi¶ ®· so s¸nh hai sù vËt nµo víi nhau?Hai sù vËt ®ã gièng nhau ë chç nµo ? Tõ so s¸nh ®îc dïng ë ®©y lµ tõ g×? a) LÞch ®Õm tõng ngµy c¸c con lín lªn Bè mÑ giµ ®i «ng bµ giµ n÷a N¨m th¸ng bay nh c¸nh chim qua cöa Véi vµng lªn con ®õng ®Ó muén ®iÒu g× ....VËt b»ng s¾t dïng ®Ó gâ ra hiÖu lÖnh:... khuyÕn khÝch lµm mét viÖc g× ®ã :...............`.......Lêi ®éng viªn..........

gîi c¶m b»ng c¸ch sö dông c¸c h×nh ¶nh so s¸nh a) MÆt trêi míi mäc ®á èi. l¸ bµng míi n¶y tr«ng nh b)Nh÷ng chiÕc l¸ bµng mïa ®«ng ®á nh c) Cµnh bµng trôi l¸ tr«ng gièng Bµi 7: ViÕt l¹i nh÷ng c©u v¨n díi ®©y cho sinh ®éng .b) MÑ b¶o tr¨ng nh lìi liÒm ¤ng r»ng : tr¨ng tùa con thuyÒn cong mui Bµ nh×n : nh h¹t cau ph¬i Ch¸u cêi: qu¶ chuèi vµng t¬i trong vên Bè nhí khi vît Trêng S¬n Tr¨ng nh c¸nh vâng chËp chên trong m©y. uèn khóc. Lª Hång ThiÖn Bµi 6: Chän tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh h×nh ¶nh so s¸nh vÒ c©y bµng trong tõng c©u díi ®©y a) Mïa xu©n. b)Con s«ng quª em quanh co. .

...mÌo ®Ëy Bµi 2: ( Ph©n biÖt x/s) §iÒn vµo chç trèng : a.................§Ò 6 Bµi 1: ( Ph©n biÖt eo/ oeo) §iÒn vµo chç trèng oe hay oeo: ...........th× ma. .. d)TiÕng ma r¬i Çm Çm ........ TiÕng ViÖt 3.da nhá .....vµng n¨m ........C¸i ................ x¸o ®éng c¶ mét vên quª yªn b×nh........... th× n»ng.........Dµy . X¾c hay s¾c: b..c) MÆt biÓn ph¼ng lÆng réng mªnh m«ng......... .... c¸nh .®øt d©y ........... - Chã tr ........Ch©n ®i cµ kh....Ngâ ng¸ch ngo¾t ng....... v¾ng .....§å ch¬i xóc ...Giµ n......Con ®êng ngo»n ng .. - kh. Bµi 8: Em h·y giíi thiÖu vÒ trêng m×nh cho mét b¹n häc ë trêng kh¸c råi ghi l¹i lêi giíi thiÖu ®ã.. Xao hay sao: .. .....tay hay lµm ..

........B¶y.. .......cÇu vång - Xanh.. .... dÇu .......dÇu .......... a......mµn .mµng. mang .......... ... V¬n vai.... thóc b¸ch. .... Trong c¸c tõ sau ®©y.. 4 tõ cã vÇn ¬ng vµo chç trèng: a........... ... ......vµng vät ....cëi .. TiÕng trèng trêng giãng gi¶ N¨m häc míi ®Õn råi. tõ nµo cã thÓ thay thÕ ®îc tõ “ giãng gi¶” trong dßng th¬ ë trªn: thóc giôc.......Hoa t¬i khoe.. thóc ®Èy........... ........ “Giãng gi¶” chØ tiÕng trèng vang lªn nh thÕ nµo ? b.. … v¬ng v·i....Nçi lßng ..... … Bµi 4: §iÒn vµo chç trèng tiÕng më hay mì ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: ......... Bµi 5: §äc: thÞt ........ cñ khoai . .......xuyÕn Bµi 3( Ph©n biÖt ¬n/ ¬ng):ViÕt tiÕp 4 tõ cã vÇn ¬n.. giôc gi·..........

ngµy khai gi¶ng. bµi häc. s©n trêng. trªn kÝnh díi nhêng.Bµi 6: Em chia c¸c tõ ng÷ díi ®©y thµnh 2 nhãm vµ ®Æt tªn cho mçi nhãm: Trêng häc. vên trêng. b. ch¸u ch¾t. häc mét biÕt mêi. líp häc. häc sinh. kÝnh thÇy yªu b¹n. . «ng bµ. th¬ng con quý ch¸u. Tõ bÊy trë ®i sím sím cø khi Gµ Trèng cÊt tiÕng g¸y lµ MÆt Trêi t¬i cêi hiÖn ra ph©n ph¸t ¸nh s¸ng cho mäi vËt mäi ngêi. hiÕu th¶o. phông dìng. s¸ch vë.gi¸o viªn. tiÕng trèng trêng. nghØ hÌ. con c¸i. cha mÑ. ®ïm bäc. Xa kia Cß vµ V¹c cïng kiÕm ¨n chen chóc ®«ng vui trªn b·i lÇy c¸nh ®ång mïa níc nh÷ng hå lín nh÷ng cöa s«ng. bµi tËp. bót mùc. Nhãm 1 Nhãm 2 Bµi 7: §Æt dÊu phÈy vµo nh÷ng chç thÝch hîp trong tõng c©u v¨n ®íi ®©y : a.

....... M¶nh tr¨ng lìi liÒm l¬ löng gi÷a trêi nh ...§Ò 7 Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng ch hay tr: . cöa Nh........Non ch . Bµi 2 (Ph©n biÖt iªn/ iªng) §iÒn vµo chç trèng c¸c tõ ng÷ cã tiÕng ë cét bªn tr¸i : TiÕng Tõ ng÷ TiÕng tiÕn tiÕng biªn biªng chiªn chiªng khiªn khiªng Bµi 3: ( Ph©n biÖt vÇn en/ oen) Tõ ng÷ §iÒn vÇn thÝch hîp vµo chç trèng en hay oen: ...¼ng mang thø g×.Bµi 8: H·y kÓ c©u chuyÖn em biÕt vÒ mét tÊm g¬ng ham häc.. TiÕng ViÖt 3.. .......QuyÓn vë nµy më ra Bao nhiªu . ..ang giÊy .ang MÌo con ®i häc .ang .H«m nay ...¾ng Tõng dßng kÎ ngay ng¾n Nh .. miÖng cêi Bµi 4: §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng trong tõng c©u díi ®©y ®Ó t¹o ra h×nh ¶nh so s¸nh : a.óng em xÕp hµng...choÑt TÆng giÊy kh. Cµi th.êi n¾ng....

con ®· quªn lêi mÑ khuyªn. ®Ó cho con ng¾t b«ng hoa ®i.Con giÊu kÝn b«ng hoa díi mét lïm c©y. Nghe con nãi. a. Bµi 6: §Æt c©u víi mét tõ chØ ho¹t ®éng. tù ý ng¾t b«ng hoa ®Ñp kia. chØ mét tÝ th«i. Con dÉn c¸c b¹n ®Õn n¬i b«ng hång ®ang ngñ. G¹ch ch©n c¸c tõ chØ ho¹t ®éng. tr¹ng th¸i mµ em biÕt. c¸c b¹n vui vÎ ch¹y l¹i. Con v¹ch l¸ t×m b«ng hång. mÑ !” Con nhñ thÇm nh thÕ vµ nh©n lóc mÑ kh«ng ®Ó ý. Nh÷ng giät s¬ng sím long lanh nh d. Dßng s«ng mïa lò cuån cuén ch¶y nh c. b.b. §Õn gÇn tra. mét tõ chØ tr¹ng th¸i t×m ®îc ë bµi tËp trªn . c¸c tõ chØ tr¹ng th¸i trong ®o¹n v¨n trªn vµ ghi l¹i. mÑ h·y gi¶ vê quay ®i chç kh¸c mét tÝ. b¹n nµo còng n¸o nøc muèn ®îc xem ngay tøc kh¾c. TiÕng ve ®ång lo¹t cÊt lªn nh Bµi 5: §äc ®o¹n v¨n sau : “ MÑ ¬i. T×m thªm mét tõ chØ ho¹t ®éng. cßn c¸c b¹n ®Òu ch¨m chó nh nÝn thë chê b«ng hång thøc dËy. Con khoe víi c¸c b¹n vÒ b«ng hoa.

Nô cêi r¹ng rì .Khóc nh¹c du d¬ng Bµi 2: Nèi tõ ë cét A víi tõ ë cét B ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: A c¸ B gi¸n . TiÕng ViÖt 3.Suèi ch¶y dãc d¸ch . tõ nµo viÕt sai chÝnh t¶.Søc khoÎ rÎo rai . H·y kÓ l¹i chuyÖn ®ã.§Ò 8 Bµi 1:( Ph©n biÖt d/r/gi) Trong nh÷ng c©u sau.Ch©n bíc rén rµng . Em h·y g¹ch ch©n vµ söa l¹i cho ®óng: .C¸nh hoa dung dinh .Bµi 7: Em ®· chøng kiÕn chuyÖn c¸c b¹n nhá gióp ®ì mét cô giµ kh«ng may bÞ ng·.

.. kh..... viªn H·y thªm vµo tríc hoÆc sau c¸c tiÕng trªn mét tiÕng( hoÆc 2..........b....chiÒu t... nhµ............trµo v.........h¸t t .reo Bµi 4: Cho c¸c tiÕng : thî.......3 tiÕng) ®Ó t¹o thµnh c¸c tõ ghÐp chØ ngêi lao ®éng trong céng ®ång...... th¶ chuån ch....b¸nh c ..........rau b...gç r¸n con d¸n Bµi 3:( Ph©n biÖt u«n/u«ng) §iÒn vµo chç trèng u«n hay u«ng: ......b¸n . c. ngän ng................c¶ tµu bá .....v¾n ........................ yªu ch.....Mét con ngùa .... ....... thó ............. ................. Bµi 5: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u tôc ng÷( nãi vÒ quan hÖ cña nh÷ng ngêi trong céng ®ång) sau ®©y : .... ch.....................khu«n th.nh¹c m.

¡n qu¶ nhí kÎ.....................chôm l¹i nªn hßn nói cao - BÇu ¬i th¬ng lÊy .nhng chung mét giµn ..... Bµi 6: Nèi c¸c tõ ë cét A víi c¸c tõ ë cét B t¹o thµnh c©u Ai – lµm g× ? A B §¸m häc trß ngñ kh× trªn lng mÑ §µn sÕu ho¶ng sî bá ch¹y C¸c em bÐ ®ang s¶i c¸nh trªn cao Bµi7: Trong xãm em (hoÆc khu phè n¬i em ë) cã mét b¸c( hoÆc c«............... chó) rÊt tèt bông hay gióp ®ì mäi ngêi.......... .cïng .............. H·y kÓ vÒ ngêi ®ã....Tuy r»ng kh¸c..............................lµm ch¼ng nªn non ....

.. chai tãc....l..... cho x«i.n.. ít ®©m.. c¸nh ca. nga ba.....n.......TiÕng ViÖt 3.§Ò 9 Bµi 1: §iÒn dÊu thanh thÝch hîp( hái...Níc ch¶y l.l..Ch÷ viÕt n..... C¨n phßng n. Bµi 2: T×m tõ cã ©m ®Çu l hay n ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh côm tõ thÝch hîp: . Bµi 3:§äc khæ th¬ sau : Quª h¬ng lµ con diÒu biÕc Tuæi th¬ con th¶ trªn ®ång ... Tinh thÇn n.. nghi ng¬i......... c©y g«.. Ng«i sao l..l.... nghi ngîi.. ngo lêi...... tr« b«ng.. -H¹t s¬ng l. v÷ng chai.. ng·) vµo c¸c ch÷ díi ®©y: Ngâ hem. .... n ...

a. Ghi l¹i tõng c©u t×m ®îc vµo chç trèng thÝch hîp trong m« h×nh sau : Ai( c¸i g× . con g× ?) Lµ g×( lµ ai. a. MÊy ®øa em chèng hai tay ngåi nh×n chÞ. bÎ mét nh¸nh tr©m bÇu lµm thíc.lµm g×? vµ ghi l¹i a. a. lµ con g× ) Bµi 4: §äc ®o¹n v¨n sau : BÐ treo nãn. Nã ®¸nh vÇn tõng tiÕng. lµ c¸i g×.Quª h¬ng lµ con ®ß nhá £m ®Òm khua níc ven s«ng. ®µn em rÝu rÝt ®¸nh vÇn theo.lµ g× ? trong khæ th¬ trªn vµ ghi l¹i. Ghi tõng c©u t×m ®îc vµo chç trèng thÝch hîp trong m« h×nh sau : Ai ( con g× ) Lµm g× .G¹ch ch©n c¸c c©u theo mÉu c©u Ai.G¹ch ch©n c¸c c©u theo mÉu Ai. BÐ ®a m¾t nh×n ®¸m häc trß.

H·y kÓ l¹i chuyÖn em bÞ èm ®îc bè mÑ ch¨m sãc nh thÕ nµo cho c¸c b¹n cïng nghe.§Ò 10 Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng tõ ng÷ chøa tiÕng ë cét bªn tr¸i t¬ng øng: TiÕng Tõ ng÷ TiÕng xoµi xo¸y khoai kho¸y ngo¹i ngo¸y to¹i to¸y ho¹i ho¸y Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng et hay oet: Tõ ng÷ Bµi 1: T×m mét sè thµnh ng÷ so s¸nh trong TiÕng ViÖt . bè mÑ lo l¾ng vµ ch¨m sãc em víi tÊt c¶ tÊm lßng th¬ng yªu . TiÕng ViÖt 3.Bµi 5: Mét lÇn em bÞ sèt cao.

S¹ch sÏ. tõ ng÷ nµo viÕt sai chÝnh t¶? Em h·y söa l¹i cho ®óng. cÆp x¸ch. xøc khoÎ. Th¶o rñ Trang ra c«ng viªn ch¬i Trang ®ång ý ra tíi ®Êy. xanh sao.VÝ dô : §Ñp nh tiªn Tr¾ng nh tuyÕt Bµi 3: Trong ®o¹n v¨n díi ®©y. s«i gÊc. xang s«ng. xöa ch÷a. díi n¾ng xu©n cµng lµm t¨ng thªm vÎ léng lÉy cßn Th¶o l¹i thÝch hoa tãc tiªn mµu hoa mît nh nhung. Bµi 4: H·y viÕt ®o¹n v¨n giíi thiÖu vÒ quª h¬ng em. TiÕng ViÖt 3. s¸ng xña.§Ò 11 Bµi 1: Trong c¸c tõ sau. . hai ®øa tha hå ng¾m vÎ ®Ñp Trang thÝch nhÊt lµ c©y hoa thä t©y nã nhiÒu c¸nh. s¬ng ®ªm. ngêi viÕt quªn kh«ng ®Æt dÊu chÊm. ng«i xao. nhuþ tôm ë gi÷. Em chÐp ®o¹n v¨n vµo vë sau khi ®Æt dÊu chÊm vµo chç thÝch hîp vµ viÕt hoa nh÷ng ch÷ ®Çu c©u : Trang vµ Th¶o lµ ®«i b¹n rÊt th©n víi nhau mét h«m.

................................bay bæng 6................................................m¸t rîi 11....................lång léng 2................................................nhën nh¬ 4..............uèn khóc 10.......... um tïm 5.................................................rËp rên 9.....cæ kÝnh 13................................ .......¨n t¨n gîn sãng 8..Th¼ng c¸nh cß bay Ch«n rau c¾t rèn Häc mét biÕt mêi ..............tr¶i réng Bµi 3:a......... r× rµo trong giã 3.....xu«i ngîc 12.xa t¾p 14................................................Bµi 2: T×m tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh c©u nãi vÒ c¶nh vËt quª h¬ng: 1........ G¹ch díi nh÷ng thµnh ng÷ nãi vÒ quª h¬ng: -Non xanh níc biÕc Thøc khuya dËy sím Non s«ng gÊm vãc .......... Ýu rÝt 7...................................................................................

Quª cha ®Êt tæ. Trong ®o¹n v¨n cã sö dông kiÓu c©u Ai – lµm g× ? Bµi 5:Tuæi th¬ cña em g¾n liÒn víi nh÷ng c¶nh vËt cña quª h¬ng.5 c©u kÓ vÒ viÖc trùc nhËt líp cña em. TiÕng ViÖt 3. §Æt c©u cã thµnh ng÷ : Quª cha ®Êt tæ( chØ m¶nh ®Êt n¬i tæ tiªn. Mét dßng s«ng víi nh÷ng c¸nh buåm n©u rËp rên trong n¾ng sím. Em h·y t¶ mét trong nh÷ng c¶nh ®Ñp ®ã. b. Mét c¸nh ®ång xanh mít th¼ng c¸nh cß bay.§Ò 12 Bµi 1: G¹ch ch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau . «ng bµ ta sinh sèng tõ l©u ®êi).. Mét con ®êng lµng th©n thuéc in dÊu ch©n quen. Mét ®ªm tr¨ng ®Ñp víi nh÷ng ®iÖu hß. Bµi 4: ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n tõ 3.Lµng trªn xãm díi D¸m nghÜ d¸m lµm Mu«n h×nh mu«n vÎ . ViÕt l¹i cho ®óng quy t¾c chÝnh t¶ viÕt hoa em ®· ®îc häc .

.. ... Nh÷ng con tµu s¬n .óng nh nh÷ng toµ l©u ®µi næi Èn hiÖn ...ao lîn.êi rùc hång.Gi÷a thµnh phè ®µ l¹t cã hå xu©n h¬ng.. gi¬ hai ch©n tríc vuèt r©u råi l¹i bay lªn.Nhµ s¹ch th× m. Bµi 3:( Ph©n biÖt at/ac) :§iÒn vµo chç trèng at hay ac: -Lªn th.¡n no v. Nã ®i däc ®i ngang..Nã dõng l¹i . xuèng ghÒnh ......«ng ... ®Ëu xuèng tho¨n tho¾t rµ kh¾p m¶nh vên.ong giã ban mai. Hå than thë níc trong xanh ªm ¶. ¾ng ®Ëu san s¸t.nÆng ... .cã hµng th«ng bao quanh reo nh¹c sím chiÒu.ngíc ®Çu lªn..Con ong xanh biÕc... Bµi 4: Cho ®o¹n v¨n sau Trêi n¾ng g¾t. t×m kiÕm. sôc s¹o... tung bay cê ®ñ mµu s¾c.s¹ch ngon c¬m. mÆt níc ph¼ng nh g¬ng ph¶n chiÕu s¾c trêi ªm dÞu.. lít nhanh nh÷ng cÆp ch©n dµi vµ m¶nh trªn nÒn ®Êt... Tõng ®µn Ðn .. b.... bay ra phÝa biÓn. Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng ch hay tr: NÒn . m×nh nhón nh¶y rung rinh.. to b»ng qu¶ ít nhì.

. N¾ng vµng t¬i r¶i nhÑ Bëi trßn mäng trÜu cµnh Hång chÝn nh ®Ìn ®á Th¾p trong lïm c©y xanh b. S¾p xÕp c¸c c©u ®· ®iÒn tõ hoµn chØnh thµnh mét ®o¹n v¨n t¶ con mÌo. lóc th× nh chiÕc ®Ìn lång th¶ ¸nh s¸ng xuèng ®Çy s©n. Nh÷ng tõ ng÷ nµy cho thÊy con ong ë ®©y lµ con vËt thÕ nµo ? Bµi 5: T×m c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong khæ th¬. Bµi 6: Chän tõ ng÷ thÝch hîp trong khung ë díi ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c dßng díi ®©y cho thµnh c©u.a. c©u v¨n díi ®©y. G¹ch ch©n c¸c tõ chØ ho¹t ®éng cña con ong trong ®o¹n v¨n trªn vµ ghi l¹i: b. tr¨ng khi th× nh chiÕc thuyÒn vµng tr«i trong m©y trªn bÇu trêi ngoµi cöa sæ.VÒ ®ªm. gîi c¶m nh thÕ nµo ? a. C¸c h×nh ¶nh so s¸nh nµy ®· gãp phÇn diÔn t¶ néi dung thªm sinh ®éng.

...dµi ngoe nguÈy.dùng ®øng ®Ó nghe ngãng ........ Em h·y giíi thiÖu thø tr¸i c©y cña vïng m×nh mµ em yªu thÝch nhÊt.. ...... Trung ...... TiÕng ViÖt 3.. ChiÕc mòi nã.....cã bé l«ng rÊt ®Ñp: mµu vµng sËm lÉn víi tr¾ng tinh vµ ®en tuyÒn ... tr¸i c©y næi tiÕng...... Hai bªn mÐp...........long lanh xanh biÕc nh ngäc bÝch......... - ....... Hai m¾t nã............... Nam cña ®Êt níc ta ®Òu cã nh÷ng hoa qu¶. Bµi 7: Mçi miÒn B¾c..§Ò 13 Bµi 1: G¹ch ch©n nh÷ng tõ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau vµ viÕt l¹i ®o¹n v¨n cho ®óng: ........... ®Ñp nh cÆp ®«i son - hång Con mÌo nhµ em.... trßn... Bèn ch©n........ ......nhá cã nh÷ng vuèt nhän vµ s¾c....................... ®á...................... §Çu nã..... C¸i ®u«i.. hai tai.........

Môc ........vÆt trªn b¸o b. giíi gi÷a hai miÒn..... .. r.... Bµi 4( Ph©n biÖt r/gi/d) §iÒn vµo chç trèng : a. . tiu ng. ..... Ranh..Nói trïm c¸t ®øng sõng s÷ng bªn bê s«ng t¹o thµnh mét khãi tÝm thÉm uy nghi trÇm mÆc...Thøc ®ãn... kÐo ......... ...Th»ng nhá b¾t ®îc mÊy con c¸ mÌ... .. Tr¨ng ®ang lªn.....lam th¾ng c¶nh næi tiÕng........th«ng c«ng céng .... gianh hay danh: .... ......Nh÷ng ®åi cá. Bµi 2: Nh÷ng ch÷ nµo trong ®o¹n v¨n trªn ph¶i viÕt hoa? V× sao ? Bµi 3: ( Ph©n biÖt vÇn iu/ uyu) §iÒn vµo chç trèng vÇn iu/ uyu: bËn b.. Rao......... thõa.. MÆt s«ng lÊp lo¸ng ¸nh vµng.. giao hay dao : . s ®oµn vît s«ng ®µ r»ng ®Ó tiÕn vÒ gi¶i phãng vïng ®ång b»ng ven biÓn phó yªn..khóc kh ... TrËt tù . ng· kh ... n..mäc liªn tiÕp..............§ªm nay...Con s«ng lµm . rÝt .....H¹ Long lµ mét .

ThÇy hái: . m«/ ®©u. c©y viÕt. ná. Bµi 7: T×m nh÷ng dÊu c©u dïng sai trong nh÷ng c©u díi ®©y råi söa l¹i cho ®óng: a. r¨ng. . bao diªm/ hép quÑt.Bµi 5: Chän vµ xÕp c¸c tõ ng÷ sau vµo b¶ng ph©n lo¹i : c©y viÕt/ c©y bót. tª.Tha thÇy. ghe/ thuyÒn. tui. Anh hai ba. ng¸i.Tha thÇy. rø. heo. hæng/ kh«ng.®· muèn ®i häc cha hay cßn thÝch ch¬i! .Ch¸u tªn lµ g× ? . Chó chuån chuån níc míi ®Ñp lµm sao ? Ch¸u ®· vÒ ®Êy ! Ch¸u ®· ¨n c¬m cha ! . Tõ ®Þa ph¬ng Tõ toµn d©n Bµi 6: Nèi c¸c tõ ng÷ ë bªn tr¸i víi ®Þa ph¬ng thêng sö dông nh÷ng tõ ng÷ nµy ( ë bªn ph¶i ). con tªn lµ Lu-i-Pa x t¬ ¹ ? . m¸. røa/ thÕ. lîn/ heo. giái qu¸? c. vÞt xiªm MiÒn Trung MiÒn Nam M«. kia/ tª. t«/ b¸t.å. con muèn ®i häc ¹ ? b.

..§Ò 14 Bµi 1: ( ViÕt hoa tªn riªng ) G¹ch ch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau....Bµi 8: Quª h¬ng em ®ang ®æi míi tõng ngµy.. Tríc mÆt ng· ba s«ng h¹c nh mét chiÕc hå lín.... Bµi 2( Ph©n biÖt ay/ ©y/au/ ©u) T×m c¸c tõ ng÷ cã vÇn ay hay ©y cã nghÜa nh sau : .§éng t¸c lµm tõ v¶i thµnh ¸o: Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: l hay n .NÕm mËt »m gai. ¨ng nhÆt chÆt bÞ ... ViÕt l¹i cho ®óng quy t¾c viÕt hoa em ®· ®îc häc: §øng ë ®©y. TiÕng ViÖt 3. phong c¶nh thËt lµ ®Ñp. öa t¾t ®Ìn.... bªn tr¸i lµ d·y tam ®¶o nh bøc tîng ®¸ sõng s÷ng... Tèi .§éng t¸c di chuyÓn nhanh b»ng ch©n: . H·y viÕt mét bøc th cho b¹n ®Ó th«ng b¸o vÒ nh÷ng ®æi míi trªn quª h¬ng. Bªn ph¶i lµ ®Ønh ba v× vßi väi...Ngêi d¹y häc: . nh×n xa xa.Con vËt cïng loµi c¸o hay b¾t gµ: . ..

......................... Chó bé ®éi........ TiÕng ViÖt 3.... m .. p..§Ò 15 Bµi 1( Ph©n biÖt iu/ u«i) §iÒn vµo chç trèng vÇn ui hay u«i: . iÖu c¬m g¾p m¾m... b.ia Bµi 4: T×m tõ chØ ®Æc ®iÓm ®iÒn vµo chç trèng : a..... Non xanh .íc biÕc ........................... Con thá. . i.................. Em bÐ.........C©y bµng.........h... Con rïa... Con c¸o............. k...... C©y cau. Bµi 5: §Æt 3 c©u theo mÉu : Ai..............ªn th¸c xuèng ghÒnh ... Con ong. c. Lät sµng xuång .................................... d.......... Con voi........ Cô giµ.............íc s«i ................ e.......thÕ nµo ? Bµi 6: H·y kÓ vÒ ngêi b¹n th©n nhÊt cña em............. l.......öa báng......................... C©y tre...

suÊt............. thµnh ®ång cá ch¨n nu«i vµ thµnh rõng c©y c«ng nghiÖp..Ngµy sinh cña mçi ngêi : ................ ..... gÇn hai m¬i n¨m ®Þnh c.... Tõ tr¸i nghÜa...lät Bµi 2( ph©n biÖt s/ x) §iÒn vµo chç trèng s¬ hay x¬: .cøng Bµi 3(Ph©n biÖt ©t/ ©c) T×m c¸c tõ cã vÇn ©c hay ©t cã nghÜa nh sau : ... lîc ..... ®èi lËp nghÜa víi ®Þnh c lµ tõ nµo ? ........ a............. ......................... ....Sîi v¶i dÉn ®Çu ®Ó th¾p s¸ng :....... ruéng bËc thang b..........mói -............ míp............ ......MiÖng ¨n n. em hiÓu nh thÕ nµo vÒ nghÜa c¸c tõ ng÷ :§Þnh c..... ®· biÕn ®åi hoang thµnh ruéng bËc thang mµu mì.....§Çu x.....Ngµy nghØ trong tuÇn :....................... ..........§éng t¸c ®a mét vËt tõ díi ®Êt lªn cao: Bµi 4: §äc : §ång bµo ë ®©y............ mÝt....Trong c©u v¨n trªn.........cao s«ng dµi ................. ® ..... sµi.........................GiÊu ®Çu hë ® .......x¸c....kÕt....§éng t¸c tá vÎ ®ång ý :........ lë - N...§¸nh trèng bá d...®å..... .......Lo¹i x«i mµu ®á:..... .......... ....

.. b»ng c¸ch t×m tõ ng÷ ®iÒn vµo chç trèng díi ®©y : ....... nh: Quª h¬ng lµ chïm khÕ ngät Quª h¬ng lµ ®êng ®i häc Quª h¬ng lµ con diÒu biÕc Quª h¬ng lµ ®ªm tr¨ng tá Quª h¬ng lµ bµn tay mÑ DÞu dµng h¸i l¸ mång t¬i Quª h¬ng lµ dßng s÷a mÑ Th¬m th¬mgiät xuèng bªn m«i Quª h¬ng lµ con ®ß nhá £m ®Òm khua níc ven s«ng Dùa vµo c¸ch so s¸nh trªn.* Từ tr¸i nghÜa.. ®èi lËp víi nghÜa ®Þnh c lµ:. Bµi 5:a.... T©y Nguyªn ) ®îc gäi lµ g× ? b............. em t×m thªm mét sè h×nh ¶nh so s¸nh kh¸c... T©y B¾c.........Quª h¬ng lµ ....... Lµng cña ®ång bµo miÒn nói (ë ViÖt B¾c.. trªn ®åi ®îc gäi lµ g× ? Bµi 6: Trong bµi th¬ Quª h¬ng cña §ç Trung Qu©n cã mét sè h×nh ¶nh so s¸nh................Vïng ®Êt dïng ®Ó trång trät ë trªn nói.

tõ nµo viÕt sai chÝnh t¶? Em h·y söa l¹i cho ®óng: .ThÇy.C« .Khóc nh¹c .Quª h¬ng lµ Bµi 7: KÓ l¹i mét c©u chuyÖn g©y cêi do sù nhÇm lÉn t¬ng tù c©u chuyÖn “ KÐo c©y lóa lªn” TiÕng ViÖt 3.Níc m¾t ch¶y ..¹y em tËp viÕt . Hoa mËn võa tµn th× mïa xu©n ®Õn....Suèi ch¶y .ng bµi . ôa ..¬ng Bµi 2: Trong nh÷ng thµnh ng÷ sau..§Ò 16 Bµi 1: (Ph©n biÖt r/gi/d) .Tay b¾c mÆt mõng ...¶n..¡n ch¾c mÆt bÒn ......ãc ...X¬ng s¾t da ®ång . .¸ch .¸o ¶..u..Þ ...µn..¡n mÆc ..Tèi löa t¾c ®Ìn -Th¾c lng buét bông Bµi 3 Khoanh vµo kiÓu c©u Ai – thÕ nµo ? a.

i.§Ò 17 Bµi 1( ph©n biÖt in/ inh) §iÒn vµo chç trèng in hay inh: . Hoa bëi nång nµn. g. Bµi 4 §Æt 3 c©u. k.b.Vên c©y l¹i ®Çy tiÕn chim vµ bãng chim bay nh¶y. p. Nh÷ng chó khíu l¾m ®iÒu. l. Hoa nh·n ngät. c. Nh÷ng b¸c cu g¸y trÇm ng©m. h. sù viÖc hoÆc con ngêi. Bµi 5 Em cã mét ngêi b¹n th©n ë n«ng th«n. Nh÷ng anh chµo mµo ®ám d¸ng. mçi c©u cã dïng hai dÊu phÈy ®Ó ng¨n c¸ch tõng sù vËt. e. BÇu trêi ngµy thªm xanh. N¾ng vµng ngµy cµng rùc rì. m. d. Nh÷ng thÝm chÝch choÌ nhanh nh¶u. Vên c©y l¹i ®©m chåi n¶y léc. Råi vên c©y ra hoa. H·y viÕt th giíi thiÖu vÎ ®¸ng yªu cña thµnh phè( hoÆc thÞ x·) n¬i em ë ®Ó thuyÕt phôc b¹n vÒ th¨m. Hoa cau tho¶ng qua. TiÕng ViÖt 3. n.

träng v.x¸c .. S¸ng mïng mét. dÊu phÈy cßn thiÕu vµo chç trèng thÝch hîp trong ®o¹n v¨n sau... nhêng nh. ¤i dÔ th¬ng biÕt bao khi mïa xu©n tíi! Bµi 3 §Æt 3 c©u kiÓu Ai.thÕ nµo ? Dïng g¹ch chÐo t¸ch 2 bé phËn cña c©u võa ®Æt ®îc..mÉn ...§Ò 18 Bµi 1: ( ph©n biÖt l/n) .n ...TËp 1... ch. ngµy ®Çu xu©n em cïng ba mÑ ®i chóc TÕt «ng bµ néi.. t. Bµi2 §iÒn dÊu chÊm. ChÐp l¹i cho ®óng ®o¹n v¨n .. ... TiÕng ViÖt 3.ch.B×nh t. n...trang 133) viÕt th cho c¸c b¹n kÓ vÒ quª ngo¹i....... Bµi 4 §Æt m×nh vµo vai b¹n nhá trong bµi th¬ “VÒ quª ngo¹i”( TV3. l... ®¸o .....ch . ....m.thë . ngo¹i em chóc «ng bµ m¹nh khoÎ vµ em còng ®îc nhËn l¹i nh÷ng lêi chóc tèt ®Ñp..c¶m . m..mäng .... t..tëng ..quang ..... k.... k....linh . x..

....................còng muèn...................... Bµi 3: H·y sö dông c¸ch nãi nh©n ho¸ ®Ó diÔn ®¹t l¹i nh÷ng ý díi ®©y cho sinh ®éng. .......... Bµi 2( ph©n biÖt iªc/ iªt):§iÒn vµo chç trèng iªc hay iªt: -Non xanh níc b......... gîi c¶m: a. Mçi ngµy... Con s«ng mïa lò ch¶ nhanh ra biÓn. c.. .. ph¶i hái .. ........§iÒn tõ l¸y cã ©m ®Çu lµ l hay n vµo chç trèng cho phï hîp: ............ con d .......Khãc...... ................. d...Mét c«ng ®«i v. MÊy con chim hãt rÝu rÝt trªn c©y.B¹n bÌ th©n th...... ........Ruéng kh«... ChiÕc cÇn trôc ®ang bèc dë hµng ë bÕn c¶ng. e......... ChiÕc l¸ vµng r¬i tõ trªn c©y xuèng... b....Cêi. ....Muèn b.. mét tê lÞch bÞ bãc ®i..... ..........Con r« còng t...Níc ch¶y..

....®¾ng d· tËt . B©y giê t«i míi hiÓu r»ng nhµ b¹n nghÌo l¾m...n¨ng suÊt Bµi2: §iÒn vµo chç trèng vÇn u«t hoÆc u«c: . T«i b¸m theo Lan ®Õn mét ng«i nhµ tåi tµn. Bµi 5 Nghe chuyÖn Vît s«ng vµ kÓ l¹i b»ng lêi chÞ Bëi.Cµy s©u c... b.. t«i ghÐ vµo cöa hµng mua s¸ch th× thÊy Lan g¸nh níc qua. ChiÒu h«m Êy. ..... ¸p xuÊt.Th. ai còng xóc ®éng. g. t«i ®em chuyÖn kÓ cho c¸c b¹n trong líp nghe... d....Bµi 4: G¹ch ch©n díi bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái “ Khi nµo ? a. Còng tõ håi ®ã. S¸ng h«m sau. b¹n ®i nh ch¹y.. suÊt khÈu......M¸u ch¶y r.mÒm . suÊt s¾c.. TiÕng ViÖt 3. e.§Ò 19 Bµi 1: ViÕt l¹icho ®óng chÝnh t¶ c¸c tõ sau: x¶n xuÊt. suÊt b¶n. Nh×n thÊy t«i.. bÉm .. chóng t«i lu«n g¾n bã víi Lan...... c.....

...lét Bµi 3: T×m c¸c tõcïng nghÜa víi tõ Tæ quèc Bµi 4: H·y viÕt l¹i ®o¹n v¨n sau sao cho ®óng vÞ trÝ dÊu phÈy: Díi tÇm c¸nh chó b©y giê lµ lòy tre xanh r× rµo trong giã lµ bê ao víi nh÷ng khãm khoai níc rung rinh. .. Nam hái tiÕp: ..ít nh ch...Ruéng lóa nµy ng©m níc suèt ngµy ®ªm sao c©y lóa kh«ng bÞ thèi r÷a ¤ng gi¶i thÝch: ViÖc nµy ph¶i xÐt tõ tæ tiªn cña loµi lóa níc Quª h¬ng cña loµi lóa níc lµ ë nh÷ngc¸nh ®ång tròng vïng nhiÖt ®íi Èm Sèng ë m«i trêng ®ã l©u ngµy chóng ®©m ra thÝch níc... Bµi 5: §Æt dÊu chÊm hoÆc dÊu chÊm hái vµo chç trèng thÝch hîp trong ®o¹n v¨n díi ®©y: Hai «ng ch¸u ®i bªn c¹nh ruéng lóa níc Nam hái «ng: ...Cßn trªn tÇng cao c¸nh chó lµ ®µn cß ®ang bay lµ trêi xanh trong vµ cao vót..Sao ruéng lóa m× kh«ng cã níc mµ ruéng lóa nµy l¹i ngËp níc h¶ «ng Ch¼ng ®îi «ng tr¶ lêi....

®îc ®äc nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ c¸c nhµ khoa häc. gµ rõng cÊt c¸nh vµ bay tho¸t. KiÕn bß ®îc lªn cµnh c©y vµ tho¸t chÕt. em h·y viÕt mét c©u trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p nh©n hãa a.§Ò 20 Bµi 1: Víi c¸c tõ sau ®©y. Sau nµy cã ngêi thî s¨n ch¨ng líi ë c¹nh tæ cña gµ rõng. C©y bµng c. KiÕn bß ®Õn. TiÕng ViÖt 3. gµ rõng ®©u trªn c©y cao nh×n thÊy kiÕn s¾p chÕt ®uèi.Bµi 6: Em ®· ®îc nghe .Sãng níc trµo lªn cuèn kiÕn ®i. C¸i trèng trêng b. ®èt vµo ch©n ngêi thî s¨n. Hä lµ nh÷ng tÊm g¬ng häc tËp vµ lao ®éng s¸ng t¹o . H·y kÓ l¹i mét c©u chuyÖn mµ em nhí nhÊt. Ngêi thî s¨n giËt m×nh ®¸nh r¬i líi. bÌn th¶ cµnh c©y xuèng suèi cho kiÕn. C¸i cÆp s¸ch cña em Bµi 2: §Æt c©u hái cho bé phËn ë ®©u?trong ®o¹n v¨n sau: KiÕn t×m xuèng dßng suèi ë ch©n nói ®Ó uèng níc. .

Phong c¶nh hiÖn ra râ rÖt. Dao. Nïng. TiÕng ViÖt 3. trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p so s¸nh . Trªn nh÷ng cµnh kh¼ng khiu ®· lÊm . Tµ -«i.MiÒn B¾c: -MiÒn Trung vµ T©y Nguyªn: . £. BÇu trêi s¸ng ra vµ cao h¬n. . Ba – na.§Ò 21 Bµi 1: ViÕt tªn c¸c d©n téc víi miÒn cã ngêi cña c¸c d©n téc ®ã sinh sèng: -Tµy.MiÒn Nam: Bµi 2:Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc dßng lµ c©u hái råi ®iÒn dÊu chÊm hái vµo cuèi c©u a) Thµnh phè nµo lín nhÊt vµ ®«ng d©n nhÊt níc ta b)Nha Trang lµ thµnh phè biÓn ë miÒn Trung níc ta c) Hµ Néi cã s©n bay quèc tÕ Néi Bµi Bµi 3: G¹ch díi nh÷ng tõ chØ ®Æc ®iÓm trong ®o¹n v¨n sau: GÇn tra.Bµi 3: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ca ngîi tÊm g¬ng häc tËp cña mét b¹n trong líp em. Kh¬ -me. m©y mï tan dÇn. Tríc b¶n rÆng ®µo ®· trót hÕt l¸.®ª.

x©y dùng.chiÕn ®Êu. c) Hå Than Thë níc trong xanh ªm ¶ cã hµng th«ng bao quanh reo nh¹c sím chiÒu. t«n t¹o . ®Êu tranh. b) C©y håi th¼ng cao trßn xoe. kh¸ng chiÕn. ®¸nh. Bµi 5: G¹ch díi nh÷ng tõ nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ Tæ quèc: b¶o vÖ . TiÕng ViÖt 3. gi÷ g×n. kiÕn thiÕt. chèng tr¶.§Ò 22 Bµi 1: §iÒn tiÕp bé phËn c©u nãi vÒ n¬i diÔn ra c¸c sù vËt nªu trong tõng c©u sau: a) Líp 3A ®îc ph©n c«ng lµm vÖ sinh b)C« gi¸o ®a chóng em ®Õn th¨m c¶nh ®Ñp ë c) Ðp – phen lµ ngän th¸p cao Bµi 2: Ghi l¹i nh÷ng tõ gîi cho em nghÜ vÒ quª h¬ng n¬i cha «ng em ®· sèng nhiÒu n¨m: . Bµi 4: §iÒn dÊu phÈy vµo chç trèng thÝch hîp trong mçi c©u sau: a) L¸ ng« réng dµi træ ra m¹nh mÏ nân nµ. d) Gi÷a hå G¬m lµ th¸p Rïa têng rªu cæ kÝnh x©y trªn gß ®Êt cá mäc xanh um.tÊm nh÷ng léc non vµ l¬ th¬ nh÷ng c¸nh hoa ®á th¾m ®Çu mïa.

quanh quÈn bªn HËu nh nh÷ng ®øa con b¸m theo mÑ. ch©u chÊu vÒ cho chim ¨n. lòy tre. TiÕng ViÖt 3. tËp nh¶y. Chóng tËp bay. HËu pha níc ®êng cho chim uèng. c¶i t¹o. bÕn níc. th¨m . mÑ nhãm bÕp nÊu c¬m sau ®ã mÑ quÐt dän trong nhµ. §«i chim lín thËt nhanh. héi chî. m¸i ®×nh. lµm viÖc. Bµi 3: Chän trong c¸c tõ sau tõ nµo cã thÓ ghÐp ®îc víi tõ quª h¬ng: -yªu mÕn. ngoµi s©n lóc c¬m gÇn chÝn. g¾n bã. nhí. dßng s«ng. mÑ gäi anh em t«i dËy ¨n s¸ng vµ chuÈn bÞ ®i häc. x©y dùng Bµi 4: G¹ch díi nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng trong ®o¹n v¨n sau: Hai chó chim con h¸ má kªu chÝp chÝp ®ßi ¨n . lÔ héi . hoµn thµnh.§Ò2 3 .-con ®ß. Cuèi mçi c©u cÇn ghi dÊu chÊm vµ ®Çu c©u ph¶i viÕt hoa: S¸ng nµo mÑ t«i còng dËy rÊt sím ®Çu tiªn. Hai anh em t«i ®i b¾t s©u non. r¹p h¸t. cµo cµo. Bµi 5: Dùa vµo tõng sù viÖc ®Ó chia ®o¹n sau thµnh 4 c©u.

li c. ®×nh h.b«ng n. MÆt trêi lóc hoµng h«n…………………………… c. C¸nh ®ång tr«ng ®Ñp nh mét tÊm th¶m. (h¹t) ®Ëu phéng f.Bµi 1: GhÐp tõ ë hai cét cã nghÜa gièng nhau thµnh tõng cÆp: a. a. b. ¸nh tr¨ng ®ªm trung thu…………………………. con g×) ? – thÕ nµo? a.§êng mÒm nh d¶i lôa. b¸t k. cèc l. (h¹t ) võng m. (h¹t ) mÌ e. Bµi 3: §iÒn tiÕp tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn thµnh c©u cã m« h×nh Ai ( c¸i g×.(h¹t) l¹c Bµi 2: G¹ch díi c¸c tõ chØ mµu s¾c hoÆc chØ ®Æc ®iÓm cña hai sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau trong mçi c©u sau.. Bµi 4: H·y so s¸nh mçi sù vËt sau víi mét sù vËt kh¸c ®Ó t¨ng vÎ ®Ñp: . Nh÷ng lµn giã tõ s«ng thæi vµo…………………… b. nhµ viÖc d. hoa b. chÐn i. Uèn m×nh díi c©y xanh.

……………………lµ nh÷ng ®å dïng häc sinh lu«n ph¶i mang ®Õn líp. Bµi 2: §iÒn tõ so s¸nh ë trong hoÆc ngoµi ngoÆc vµo tõng chç trèng trong mçi c©u sau cho phï hîp: a. trÎ th¬ g.Con tr©u lµ………………… . trÎ con c.lµ g× (lµ ai) ? .Hoa phîng lµ……………. c.. §ªm Êy.Bèn ch©n cña chó voi to nh … .Tra hÌ. trêi tèi ……mùc. . thiÕu nhi TiÕng ViÖt 3.. con g×) ?.§Ò 24 Bµi 1: T×m tõ ®iÒn vµo chç trèng ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u cã m« h×nh Ai (c¸i g×. b. . M¾t cña trêi ®ªm …… c¸c v× sao. nhãc con d. tiÕng ve nh … Bµi 5: Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc c¸c tõ chØ trÎ em víi th¸i ®é t«n träng: a. Tr¨m c« g¸i ……tiªn sa. trÎ ranh e.§«i m¾t bÐ trßn nh … . trÎ em b.

… . tôc ng÷: a) KÝnh thÇy.… Bµi 2: §iÒn tiÕp c¸c tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng trong tõng dßng sau ®Ó hoµn chØnh c¸c thµnh ng÷. mÑ.(tùa.Tõ chØ nh÷ng ngêi ë trong gia ®×nh: bè.Tõ chØ nh÷ng ngêi ë trêng häc : Häc sinh.… b) Häc thÇy… c) Con ngoan. d×.§Ò 25 Bµi 1: §iÒn tiÕp c¸c tõ thÝch hîp vµo chç trèng .… . lµ.Tõ chØ nh÷ng ngêi cã quan hÖ hä hµng: chó.… . nh) Bµi 3: Ghi ch÷ § vµo « trèng tríc tõ ng÷ chØ gép nhiÒu ngêi trong gia ®×nh: Cha mÑ con ch¸u con g¸i anh hä Em trai anh em chó b¸c chÞ c¶ TiÕng ViÖt 3.

Bµi 4: §Æt 2 c©u cã m« h×nh Ai. b)Cha t«i lµ………………………………………….Bµi 3: §iÒn bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái Ai hoÆc bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái lµ g× vµo tõng chç trãng cho thÝch hîp: a)……………………lµ c« gi¸o d¹y líp chÞ g¸i t«i. c) Anh hä t«i lµ……………………………………… d) ………………………………chñ tÞch phêng ( x· ) t«i. níc hå trong nh- ……………………………………… c) TiÕng suèi ng©n nga tùa ……………………………………………… .lµm g× theo gîi ý sau: a) C©u nãi vÒ con ngêi ®ang lµm viÖc: b)C©u nãi vÒ con vËt ®ang ho¹t ®éng: Bµi 5: §iÒn c¸c tõ ng÷ chØ sù vËt so s¸nh phï hîp vµo mçi dßng sau: a) Nh÷ng chó gµ con l«ng vµng ¬m nh- ………………………………… b) Vµo mïa thu..

tIENG VIET .

Bµi 2: ( 2 ®iÓm ).®Ò thi häc sinh giái Líp 3: ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2006.Nh÷ng tõ ng÷ nµo trong ®o¹n th¬ cho ta biÕt tre ®îc nh©n ho¸? b . M«n thi: TiÕng ViÖt. . Thêi gian: 90' kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò * Bµi 1: Trong ®o¹n th¬ sau: “ V¬n m×nh trong giã tre ®u C©y kham khæ vÉn h¸t ru l¸ cµnh Yªu nhiÒu n¾ng ná trêi xanh Tre xanh kh«ng ®øng khuÊt m×nh bãng r©m B·o bïng th©n bäc lÊy th©n Tay «m tay nÝu tre gÇn nhau thªm Th¬ng nhau trÎ ch¼ng ë riªng Luü thµnh tõ ®ã mµ nªn hìi ngêi". a . §iÒn tiÕp bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái nh thÕ nµo? ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u.BiÖn ph¸p nh©n ho¸ ®ã gióp em c¶m nh©n ®îc phÈm chÊt ®Ñp ®Ï g× cña c©y tre ViÖt Nam.

. Bµi 2: . ë........Qu©n cña Hai Bµ Trng chiÕn ®Êu..pi – a .. bÒn bØ sèng vui t¬i hoµ m×nh víi thiªn nhiªn.. Bµi 1: a . d .. «m.... bäc. b .. ru.......a ... TrÇn Quèc Kh¸i lµ mét cËu bÐ.Tre sèng chèng chäi mäi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh¾c nghiÖt cña thiªn nhiªn...... yªu th¬ng nhau t¹o søc m¹nh sù dÎo dai. §Êt yªu ta thÊy ngêi d©n £ .....Qua c©u chuyÖn " §Êt quý....... nÝu.« .. yªu. kham khæ..Ti . ®øng......... th¬ng..... c .V¬n. ( Häc sinh liªn hÖ ®îc con ngêi ViÖt Nam thëng ®iÓm). . b – Håi cßn nhá........Sèng xanh tèt ®oµn kÕt g¾n bã.Khi gÆp ®Þch anh Kim §ång ®· xö trÝ.. Bµi 3: TËp lµm v¨n ( 5 ®iÓm) Em h·y thay lêi bµ mÑ kÓ l¹i c©u chuyÖn: " Hò b¹c cña ngêi cha".. ®u.. gÇn..

. Anh dòng. mu trÝ.BiÕt dïng lêi v¨n cña m×nh. tí m×nh. a) Tìm các từ chỉ hoạt động có trong khổ thơ ? b) Những hoạt động nào được so sánh với nhau ? . tµi trÝ. c . nhanh. Câu 1 Cau cao.. Bµi 3: . yªu níc.Yªu ®Êt ®ai Tæ quèc. .a .Th«ng minh. cao mãi Tàu vươn giữa trời Như tay ai vẫy Hứng làn mưa rơi . b . .Th«ng minh. ham häc.Nªu ®óng chi tiÕt c©u chuyÖn...Dòmg c¶m.. .§óng c¸ch xng h«: T«i.Tr×nh bµy ®óng... d .

b) Trong lớp. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… .……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 2 : Hãy sửa lại những chỗ mà bạn Mai đã đặt dấu câu thiếu hoặc không thích hợp trong đoạn văn sau : a) ë nhà em thường giúp bà xâu kim. Liên luôn chăm chú nghe giảng ? c) Ông ơi người ta phát minh ra điện để làm gì.

.......... ................................................................... ........................ ................................................................ ... .................................................................................................. Giúp em hiểu được điều gì ? Đặt một câu với câu tục ngữ trên............................................................................................................................................................. ...................................................................................……………………………………………………………………… ………………………………………………….................................................................... ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ... ..................................................................................................................................... Câu 3 : Câu tục ngữ : Em thuận anh hoà là nhà có phúc.. ...................................................................................................................................................

...... chúng em về lớp học bài học đầu tiên.. đeo cặp mới cùng với ông nội đến trường học buổi học đầu tiên..... hát...Câu 4 : Sắp xếp lại trật tự của những câu văn sau để thành đoạn văn kể lại buổi đầu em đi học : a) Em mặc quần áo mới........................................................ e) Sau lễ khai giảng............... d) Em bỡ ngỡ theo ông bước vào sân trường đông vui nhộn nhịp. .................................................. h) Những người bạn mới và những bài học mới đã làm em nhớ mãi buổi học đầu tiên.................... c) Cô giáo đón em và các bạn xếp hàng dự lễ khai giảng.... ......... múa rất hay................. g) Chúng em được nghe cô Hiệu trưởng đánh trống khai trường và được xem diễu hành............................. .. b) Sáng hôm ấy trời rất đẹp.................................................... ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………......... nắng vàng tươi rải nhẹ trên đường.................................. ...............................................

....................... ............................. Câu 5 : Dùa vµo ®o¹n v¨n ë bµi trªn (sau khi ®· s¾p xÕp l¹i ®óng)......... .............................................................................................................. ....................................................... ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ............................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................... .......... ......... em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kÓ l¹i buæi ®i häc ®Çu tiªn cña em.................. .............................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Trêng TiÓu häc §Ò thi tuyÓn häc sinh giái TiÕn Th¾ng M«n : to¸n .líp 3 N¨m häc 2010 2011 .

................65 345 + 81 ........................................5 ®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh.............. §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o Bµi 1...512 809 .. 804 ........ Líp : ..............................Hä vµ tªn : . (1...

Chu vi tam gi¸c ®ã lµ : A. 82cm B. 30091 D. 768 c) Mét h×nh tam gi¸c cã sè ®o c¸c c¹nh lÇn lît lµ : 34cm . (2. 3901 B. 141cm d) Sè Ba tr¨m chÝn m¬i mèt viÕt lµ : A. 300901 C. 7 B. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ : A. 305 240 B. 370 D. 369 D. 360 C. a) Sè liÒn sau cña 370 lµ: A. 235 Bµi 3.Bµi 2. . 700 D. 371 b) Ch÷ sè 7 trong sè 768 cã gi¸ trÞ lµ : A. 48cm vµ 59cm. (2®iÓm) T×m y C. 380 B. 70 C. 391 ®) BiÓu thøc : 270 + 35 = + 65. 45cm D. 73cm C.5®iÓm) Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng.

(2®iÓm) B×nh cã mét tói kÑo. B×nh chia ®Òu cho 4 b¹n mçi b¹n ®îc 6 c¸i th× B×nh cßn 7 c¸i.y x 4 = 32 24 : 3 : y=2 Bµi 4. Hái lóc ®Çu B×nh cã tÊt bao nhiªu c¸i kÑo ? .

h×nh tø gi¸c ...Bµi 5... (1®iÓm) c) H×nh vÏ bªn cã ....... h×nh tam gi¸c d)H×nh vÏ bªn cã .

líp 3 .Trêng TiÓu häc §Ò thi tuyÓn häc sinh giái TiÕn Th¾ng M«n : tiÕng viÖt .

........................ LuyÖn tõ vµ c©u................. §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc g¹ch ch©n trong c©u : D¸ng ngêi chÞ g¸i em thon th¶...... §Æt mét c©u theo mÉu : Ai (c¸i g×... con g×) – lµm g× ? 4... III.... H·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n (Tõ 4 ®Õn 7 c©u) kÓ vÒ ngêi mµ em yªu quý........... ......N¨m häc 2010 2011 Hä vµ tªn : ......... 3...... §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o II................. Líp : .......... TËp lµm v¨n.....

Các biện pháp nghệ thuật tu từ
1. So sánh
So sánh là đối chiếu sự vật hiện tượng này với sự vật hiện
tượng khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình gợi cảm
cho sự diễn đạt
2. nhân hoá
Nhân hoá là gọi hoặc tả nhân vật cây cối đồ vật... bằng
những từ ngữ vốn đc dùng để gọi hoặc tả con người; làm cho thế
giới đồ vật cây cối loài vật... trở nên gần gũi với con người biểu thị
đc suy nghĩ tình cảm của con ng
3. ẩn dụ

ẩn dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng sự vật hiện
tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình gợi
cảm cho sự diễn đạt
4. hoán dụ
Hoán dụ là gọi tên sự vật hiện tượng bằng tên của một sự vật
hiện tượng khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng
sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt
5,6. Điệp từ điệp ngữ
điệp từ điệp ngữ là biện pháp tu từ lặp đi lặp lại có dụng ý
nghệ thuật
7. thậm xưng ( nói quá )
Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ quy mô tính
chất của sự vật hiên tượng được miêu tả để nhấn mạnh gây ấn
tượng tăng sức biểu cảm
8. Chơi chữ
Chơi chữ là biện pháp khai thác hiện tượng đồng âm khác
nghĩa để tạo sắc thái dí dỏm hài hước cho lời ăn tiếng nói hoặc câu
văn câu thơ
9. câu hỏi tu từ
- tạo ấn tượng nhấn mạnh tô đậm
- khẳng định chính kiến của người viết

Các bút pháp nghệ thuật

1. bút pháp ước lệ tượng trưng
- Ước lệ : sử dụng hình ảnh mang tính chất quy ước đã trở
thành thông lệ thói quen
- tượng trưng là những chi tiết hình ảnh mang ý nghĩa đặc
trưng tiêu biểu
- người ta thường lấy thiên nhiên làm chuẩn mực thước đo
cho mọi giá trị
- trong truyện kiều: bút pháp ước lệ tượng trưng để miêu tả
nhân vật chính diện
- thiên nhiên biết thuý vân đẹp nhưng hok đố kị, và Ng Du
đã dùng nghệ thuật đòn bẩy để miêu tả kiều
- hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, dự báo 1 tương lai

sóng gió khi đã vượt qua giới hạn của tự nhiên, kiều hok còn của
riêng ng du nữa mà kiều là số phận của cả dân tộc mình
- thuý vân và kim trọng là những con ng đạt đến vẻ đẹp của
thiên nhiên nhưng đạt đến mức hài hoà cân xứng với vẻ đẹp tự
nhiên vốn có, nhưng thuý kiều và từ hải vẻ đẹp của họ đã vượt qua
chuẩn mực tự nhiên đời thường để thành vẻ đẹp phi thường và
khác lạ và sau này cuộc đời dự báo tất cả qua các thủ pháp đó của
ng du, và khi dùng bút pháp ước lệ như vậy thể hiện từ 1 cảm hứng
ngợi ca bộc lộ thái độ tư tưởng đề cao tran trọng và ngưỡng vọng
với những nhân vật mà mình thể hiện
2. bút pháp tả thực

bút pháp tả cảnh ngụ tình . chỉ 1 chữ “tót” cho ta thấy đc sự vô học của hắn .truyện kiều của ng du đã sử dụng bút pháp này 1 cách nhuần nhuyễn mà có nhiều cấu nhiều đoạn đã đạt đến đỉnh điểm của nghệ thuật tả cảnh ngụ tình .phản ánh một cách chân thực những đặc điểm của sự vật hiện tượng .bút pháp ước lệ tượng trưng là sự tôn trọng kính trọng còn bút pháp tả thực chỉ sự khinh bỉ 3. tình cảm của nhân vật trong tác phẩm .trong miêu tả cảnh vật thiên nhiên đã ẩn chứa cảm xúc tình cảm của con ng trong đó: tình cảm của nhà thơ. Kì kèo bớt 1 thêm 2 đã cho ta thấy mã giám sinh hok chỉ là kẻ vô học mà còn là 1 kon buôn.trong truyện kiều bút pháp tả thực đc dùng để tố cáo nhân vật phản diện.tác dụng: tình ý trong văn bản hàm súc sâu sắc kín đáo mà vẫn chứa sức gợi và tạo liên tưởng cho ng đọc .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful