Toán từ trang 2 đến trang 13

Tiếng Việt từ trang 14 đến trang 79

PHẦN 1: TOÁN
Bài 1- Tính giá trị biểu thức:
a) 72 : 9 + 75 x 2 – ( 31 – 19)
b) 16 x 2 + 5 x 16 + 16 x 3

Bài 2- Tìm y:
a) 40 : y – 2 = 3
b)54 : y + 3 = 12

Bài 3- Hãy viết thêm 3 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau:

a)

4, 8, 16, 32........

b)

1, 4, 9, 16, 25, ........

c)

1, 2, 3, 5. 8, ..........

d)

2, 6, 12, 20, 30,......

Bài 4 Bạn An có 56 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn An nhận
thấy 1/3 số
viên bi xanh bằng 1/4 số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu
viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

Bài 5: Biết

1
3

tấm vải đỏ dài bằng

1
4

tấm vải xanh, cả hai tấm vải

dài 84m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu m?

* BÀi 6: Có hai ngăn sách. Cô thư viện cho lớp 3A mượn

sách ở ngăn thứ nhất, cho lớp 3B mượn

1
5

1
3

số

số sách ở ngăn thứ hai.

Như vậy mỗi lớp đều được mượn 30 cuốn. Hỏi số sách còn lại ở
ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ở ngăn thứ nhất là bao nhiêu
cuốn?

* Bài 7: Trong vườn có 35 cây gồm vải, nhãn, hồng xiêm. Số cây
hồng xiêm bằng

1
7

số cây trong vườn. Số cây nhãn bằng

1
2

số cây

vải. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây?

*Bài 8: Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng
mẹ đã bán được một số cam và quýt, còn lại

1
5

số cam và

1
5

số quýt

để đến chiều bán nốt. Hỏi mẹ đã bán được bao nhiêu quả cam, bao
nhiêu quả quýt?

C©u 3: §Æt tÝnh råi tÝnh (3®iÓm)

a/ 420 + 137

b/ 784 - 356

c/ 253 -122

C©u 4 : T×m X (1®iÓm)
a/ X x 6 = 12

b/ X : 7 =8

C©u 6: Con h¸i ®îc 57 qu¶ quýt ,mÑ h¸i ®îc gÊp 6
lÇn sè qu¶ quýt cñ con .Hái mÑ h¸i ®îc bao nhiªu qu¶
quýt ? ( 2®iÓm)

1. (1®) TÝnh nhanh:

25 x 18 x 4 x 2

2. (2®) TÝnh:
a) 7 x 4 + 93

b) 7 x 7 + 84

c) 7 x 10 – 32

d) 7 x 7 – 29
3. (2®) T×m x :
a)

x:

c)

x

7 = 5 (d 2)

b) x : 7 = 7 (d 3)

x 8 + 25 = 81

d) 72 - x : 4 = 16

4. (2®) Viªn g¹ch men h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 3dm.
Chu vi viªn g¹ch men lµ bao nhiªu?
5. (3®) Mét cöa hµng c©y c¶nh cã 48 c©y quÊt. Sau
mét ngµy b¸n chØ cßn l¹i

1
6

sè c©y quÊt. Hái:

a) Cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu c©y quÊt?

f) 1.. Bạn Hoà nhận thấy 1/5 số viên bi xanh bằng 1/3 số viên bi đỏ. 20.....Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ.... 12. 5. g) 1.... 2.... 6.b) §· b¸n bao nhiªu c©y quÊt? Bài 1... 25. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh? ( 4 điểm) . 16.Hãy nêu quy luật viết số. 8... . 8. h) 2.Tìm X: ( 4 điểm) a) 72 : X – 3 = 5 b) X + 3 x X < 3 Bài 3.Tính giá trị biểu thức: ( 4 điểm) a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72) b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3 Bài 2... 4. 4. 3..... Bài 4... . rồi viết thêm 2 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau: ( 4 điểm) e) 1. 9.. 16. 30.. 2...

( 4 điểm) C©u 3: §Æt tÝnh råi tÝnh (3®iÓm) a/ 420 + 137 b/ 784 . (2®) T×m x : a) x: c) x 7 = 5 (d 2) x 8 + 25 = 81 b) x : 7 = 7 (d 3) d) 72 .356 c/ 253 -122 C©u 4 : T×m X (1®iÓm) a/ X x 6 = 12 b/ X : 7 =8 C©u 6: Con h¸i ®îc 57 qu¶ quýt . (1®) TÝnh nhanh: 25 x 18 x 4 x 2 2.Hái mÑ h¸i ®îc bao nhiªu qu¶ quýt ? ( 2®iÓm) 1.mÑ h¸i ®îc gÊp 6 lÇn sè qu¶ quýt cñ con .x : 4 = 16 .Hãy điền 5 chữ số lẻ vào các ô vuông ( mỗi ô điền 1 chữ số) để được phép tính đúng. (2®) TÝnh: a) 7 x 4 + 93 b) 7 x 7 + 84 c) 7 x 10 – 32 d) 7 x 7 – 29 3.Bài 5.

(2®) Viªn g¹ch men h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 3dm. B×nh. Bµi 2: TÝnh nhanh gi¸ trÞ biÓu thøc : a) 45 x 5 + 45 x 4 + 45 b) 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 +1 Bµi 3: T×m y Y x 5 + 45 = 100 48 : y = 5 (d 3) Bµi 4: An. (3®) Mét cöa hµng c©y c¶nh cã 48 c©y quÊt.4. B×nh l¹i cho Hoµ 4 nh·n vë th× . Hái: a) Cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu c©y quÊt? b) §· b¸n bao nhiªu c©y quÊt? §Ò kiÓm tra ®éi tuyÓn sè 1 . T×m sè An ®· nghÜ.2011 M«n: To¸n líp 3 (60 phót kh«ng kÓ chÐp ®Ò) Bµi 1: An nghÜ mét sè. NÕu An cho B×nh 6 nh·n vë. Chu vi viªn g¹ch men lµ bao nhiªu? 5. NÕu gÊp sè ®ã lªn 3 lÇn råi céng víi 15 th× ®îc 90. Sau mét ngµy b¸n chØ cßn l¹i 1 6 sè c©y quÊt. Hoµ ®îc c« gi¸o cho mét sè nh·n vë.N¨m häc 2010 .

Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả quýt ? ( 2điểm) Tóm tắt:……………………………………… ……………………………………… ……………………………………….mẹ hái được gấp 6 lần số quả quýt củ con . Tuæi con b»ng 1/4 tuæi bè. ………………………………………. Hái lóc ®Çu mçi b¹n cã mÊy nh·n vë? Bµi 5: Sè? 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x ? Bµi 6: HiÖu cña hai sè lµ 84.sè nh·n vë cña mçi b¹n ®Òu b»ng 12 c¸i. Hái 4 n¨m sau con bao nhiªu tuæi? (Tóm tắt và giải vào vở) Bài 8 : Câu 6: Con hái được 57 quả quýt . Bài giải ……………………………………… . NÕu gi¶m sè trõ ®i 12 vµ t¨ng sè bÞ trõ lªn 12 ®¬n vÞ th× hiÖu míi lµ bao nhiªu? Bµi 7: N¨m nay bè 40 tuæi.

……………………………………… ………………………………………. ………………………………………. .

75 điểm Bài 3/ (2 điểm): Làm đúng mỗi câu 1 điểm Y x 5 +45 = 100 48 : Y = 5 ( dư 3 ) Yx5 = 100 .3 ) : 5 Yx5 = 55 Y = 45 : 5 Y = 55 : 5 Y=9 Y = 11 Bài 4/ (1 .45 Y = ( 48 .18 x 14 + 18 = 18 x ( 7 + 16 .6 + 4 = 10 ( nhãn vở ) Số nhãn vở của Hoà là : 12 .Lớp: 3 Năm học: 2009 – 2010 Bài 1/ (1điểm): Số An nghĩ là : ( 90 .14 + 1) = 18 x 10 = 180 Tính đúng mỗi biểu thức được 0.15 ) : 3 = 25 Đáp số : 25 Bài 2/ (1.HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ.4 = 8 ( nhãn vở ) Đáp số : 18 nhãn vở 10 nhãn vở 8 nhãn vở . 5 điểm): Số nhãn vở của An là : 12 + 6 = 18 ( nhãn vở ) Số nhãn vở của Bình là : 12 .5 điểm) a) 45 x 5 + 45 x 4 + 45 = 45 x ( 5 + 4 + 1 ) = 45 x 10 = 450 b) 18 x 7 + 18 x 16 . CHO ĐIỂM KIỂM TRA HSG đợt I MÔN: TOÁN .

..... 5. ta có 3 cách chọn bạn đứng hàng thứ 2 ......25 điểm = 5 điểm .Bài 5/ (1 điểm): 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x ? => 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x 70 Bài 6/ (1 điểm) Hiệu mới là : 84 + 12 + 12 = 108 Bài 7/ ( 1 điểm ) Bốn năm sau con có số tuổi là : 40 : 4 + 4 = 14 ( tuổi ) Bài 8 / ( 1 điểm )Vì Hoa lúc nào cũng đứng đầu ................. ..................................líp 3 Gi¸o viªn båi dìng: NguyÔn V¨n S¬n Hä vµ tªn : ........ có 2 cách chọn bạn đứng hàng thứ 3 ...2011 M«n : to¸n ............5điểm đến 5... có 1 cách chọn bạn đứng hàng thứ tư ...75 điểm=6điểm) Trêng TiÓu häc TiÕn §Ò kiÓm tra chÊt lîng häc sinh Th¾ng giái N¨m häc 2010 ... Vậy ta có số cách xếp các bạn là : 1 x 3 x 2 x 1 = 6 ( cách ) ( Chú ý: Điểm làm tròn là: 5....... §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o ........Líp : ...........

370 D.5 ®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh. 369 D.589 345 + 878 812 . a) Sè liÒn sau cña 370 lµ: A. 48cm vµ 59cm. 30091 C. 305 B. 141cm d) Sè Ba tr¨m chÝn m¬i mèt viÕt lµ : A. 391 ®) BiÓu thøc : 270 + 35 = + 65. D.679 Bµi 2 (2. 360 C. 45cm 82cm C. 768 c) Mét h×nh tam gi¸c cã sè ®o c¸c c¹nh lÇn lît lµ : 34cm . (Lµm ra vë)(1. . 240 . 235 Bµi 3. 700 D. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ : A. 300901 B. 7 B. 70 C.5®iÓm) Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng. 3901 D. 804 . 380 B. Chu vi tam gi¸c ®ã lµ : A. 73cm B. 371 b) Ch÷ sè 7 trong sè 768 cã gi¸ trÞ lµ : A.Bµi 1.(Lµm ra vë) (2®iÓm) T×m y C.

(Lµm ra vë) (2®iÓm) B×nh cã mét tói kÑo....y x 4 = 32 24 : 3 : y =2 Bµi 4... B×nh chia ®Òu cho 4 b¹n mçi b¹n ®îc 6 c¸i th× B×nh cßn 7 c¸i. .... (1®iÓm) a) H×nh vÏ bªn cã . h×nh tam gi¸c b) H×nh vÏ bªn cã ... h×nh tø gi¸c . Hái lóc ®Çu B×nh cã tÊt bao nhiªu c¸i kÑo ? Bµi 5.

(nghe-viÕt) ViÕt bµi “Chim chÝch b«ng” SGK TiÕng ViÖt 2-TËp IITrang 30. TËp lµm v¨n. ChÝnh t¶. (Tõ ®Çu ®Õn nhanh vun vót. §Æt mét c©u theo mÉu : Ai (c¸i g×. H·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n (Tõ 4 ®Õn 7 c©u) kÓ vÒ ngêi mµ em yªu quý. 1. III. . LuyÖn tõ vµ c©u.) II.I. §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc g¹ch ch©n trong c©u : D¸ng ngêi chÞ g¸i em thon th¶. con g×) – lµm g× ? 2.

§Ò 1 Bµi 1: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh vÒ viÕt hoa c¸c c©u sau: C¶ nhµ gÊu ë trong rõng.mïa thu.TiÕng ViÖt 3.mïa xu©n.gÊu ®i nhÆt qu¶ h¹t dÎ. .c¶ nhµ gÊu kÐo nhau ®i bÎ m¨ng vµ uèng mËt ong.

sËu - r.S.…o sî ... c©y cèi) .…µng tiªn Bµi 4: §iÒn vµo chç trèng vÇn ao hay au : . con vËt .h¬ng th¬m ng¸t ong bím bay rén rµng Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng l hay n .van …µi .`.chµo m...lìi … iÒm ...…µng xãm . .Ph©n lo¹i c¸c tõ chØ sù vËt t×m ®îc( chØ ngêi ..Bµi 2: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh vÒ viÕt hoa c¸c ch÷ ®Çu dßng th¬ sau cø mçi ®é thu sang hoa cóc l¹i në vµng ngoµi vên . . - trÇu c..®å vËt.. c¶i Bµi 5: G¹ch ch©n c¸c tõ chØ sù vËt trong ®o¹n v¨n sau.…¶i chuèi . .

Theo §oµn Giái Bµi 6: G¹ch ch©n c¸c sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau trong c¸c c©u díi ®©y.c©y chµ lµ .c©y vÑt rông trôi gÇn hÕt l¸. Bµ em ë lµng quª Lng cßng nh dÊu hái. Tr¨ng ¬i.ThuyÒn chóng t«i chÌo ®i xa mµ h·y cßn thÊy chim ®Ëu tr¾ng xo¸ trªn nh÷ng cµnh c©y. Ph¹m §«ng Hng .Chim ®Ëu chen nhau tr¾ng xo¸ trªn nh÷ng ®Çu c©y m¾m. S¬ng tr¾ng viÒn quanh nói Nh mét chiÕc kh¨n b«ng Thanh Th¶o b.Chim kªu vang ®éng .C¸c sù vËt nµy(trong tõng cÆp so s¸nh ) cã ®iÓm g× gièng nhau? a.nãi chuyÖn kh«ng nghe ®îc n÷a. tõ ®©u ®Õn ? Hay biÓn xanh diÖu k× Tr¨ng trßn nh m¾t c¸ Ch¼ng bao giê chíp mi TrÇn §¨ng Khoa c.

t¸c gi¶ ®· so s¸nh hai sù vËt nµo víi nhau? Dùa vµo dÊu hiÖu chung nµo dÓ so s¸nh ? Trêng míi cña em x©y trªn nÒn ng«i trêng cò lîp l¸. TiÕng ViÖt 3.Em h·y nãi råi viÕt kho¶ng 6 – 8 c©u kÓ vÒ mét trong nh÷ng tÊm g¬ng anh hïng ®ã.Bµi 7: a. Em thÊy tÊt c¶ ®Òu s¸ng lªn vµ th¬m tho trong n¾ng mïa thu. Theo Ng« Qu©n MiÖn Bµi 8: Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m lîc vµ trong sù nghiÖp thèng nhÊt Tæ Quèc ®· cã rÊt nhiÒu ®éi viªn thiÕu niªn anh hïng trë thµnh tÊm g¬ng s¸ng cho c¸c thÕ hÖ thiÕu nhi ViÖt Nam noi theo. c¸nh cöa xanh . bµn ghÕ gç xoan ®µo næi v©n nh lôa.ngãi ®á nh nh÷ng c¸nh hoa lÊp lã trong c©y.têng v«i tr¾ng. Trong ®o¹n v¨n díi ®©y . Nh×n tõ xa .§Ò 2 Bµi 1: ViÕt hoa tªn riªng trong c¸c c©u sau : .võa bì ngì võa thÊy quen th©n .Em bíc vµo líp .nh÷ng m¶nh têng vµng .

ng· kh. ...........m«... . C©u l¹c bé.Tªn m«n häc trong nhµ trêng ......kh. a.... tr¬ng kh...S«ng von – ga n»m ë níc nga...... Bµi 2:( Ph©n biÖt ¨n/ ¨ng) T×m tõ cã tiÕng chøa vÇn ¨n hoÆc ¨ng...béc t. trÎ em. Bµi 4: Chän tõ ng÷ thÝch hîp trong c¸c tõ: ThiÕu nhi.n«...... .... b.quËn Hoµn KiÕm ..rçng t.... cã nghÜa nh sau : ......Tªn c©y tre cßn nhá........ vÇn uyu ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: .........ki.l«.....xèp lµ mét trong sè c¸c nhµ b¸c häc vÜ ®¹i cña níc nga..ChÊt láng dïng ®Ó ®èt ch¸y ..tay khóc kh.... ....... trÎ con ®Ó ®iÒn vµo chç trèng.... Bµi 3:( Ph©n biÖt uªch/uyu) §iÒn vµo chç trèng tiÕng cã vÇn uªch.Ðp lµ mét thµnh phè cæ... Ch¨m sãc bµ mÑ vµ.

. cèc.ThËt lµ Nai Cho xem g¹c... cèc! .Ai gäi ®ã? ... Bµi 6: Em h·y viÕt 3....T«i lµ Thá... ...NÕu lµ Thá Cho xem tai.lµ g×? trong ®o¹n th¬ díi ®©y vµ nªu t¸c dông cña kiÓu c©u nµy ( dïng ®Ó lµm g× ? ) Cèc. TÝnh t×nh cßn.. Cèc...T«i lµ Nai... ..Ai gäi ®ã? ......c... cèc.. cèc! . ..qu¸ Bµi 5: G¹ch ch©n c¸c c©u kiÓu Ai..4 c©u bµy tá nguyÖn väng ®îc vµo §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh vµ lêi høa nÕu ®¬n ®îc chÊp nhËn .

..chãng....§Ò 3 Bµi 1( Ph©n biÖt ch/ tr): §iÒn vµo chç trèng: a.... .. chøng hay trøng: .... ....con .... h¹t ... .......tá .. chÎ hay trÎ: ..minh .......... .l¹t ..TiÕng ViÖt 3......... ... .... trung ....xanh ....... d. vÞt.. gµ .... ...... mÑ ...... Bµi 2: Nèi tiÕng ë cét A víi tiÕng ë cét B ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ ®óng chÝnh t¶: A B A B Cöu tr¬ng thuû chiÒu Khai triÒu ch¬ng buæi .. ....®Ìn ...... ... cha hay tra: ..hái .. «ng c. ........cñi b.... chong hay trong : .nhµ .

....... võa bì ngì võa thÊy th©n quen.... ®iÓm .........thuèc b.... c¸nh cöa xanh.Tr©u chÊu c©y tÕt Ch©u chóc bß tróc Bµi 3: ( ph©n biÖt ¨c/ o¨c) T×m c¸c tiÕng cã vÇn ¨c hoÆc o¨c ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: . Em thÊy tÊt c¶ ®Òu s¸ng lªn vµ th¬m tho trong n¾ng mïa thu.lµ ngóc ng... Têng v«i tr¾ng.......h.. Bµi 4: G¹chch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai trong ®o¹n v¨n.. ...... Bµi 5:T×m c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong nh÷ng ®o¹n th¬ díi ®©y. s... bµn ghÕ gæ xoan ®µo næi v©n nh lôa.. ®...... Trong nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh nµy em thÝch nhÊt h×nh ¶nh nµo ? V× sao ? Khi vµo mïa nãng ..s¶o dÊu ng... ®o¹n th¬ sau vµ viÕt l¹i cho ®óng: Em bíc vµo líp..

Nh×n chóng em b»ng ®«i m¾t dÞu hiÒn. ThÕ lµ hÕt tiÕt häc ®Çu tiªn vµ em c¶mthÊy rÊt thÝch thó. Bçng håi trèng vang lªn. Nh÷ng c¸nh tay nhá nh¾n cø rµo rµo ®a lªn ph¸t biÓu. TiÕng ViÖt 3. §øng dËy chµo. Bµi 6: ChÐp l¹i ®o¹n v¨n vµo vë sau khi lo¹i bá c¸c dÊu chÊm dïng kh«ng ®óng vµ viÕt hoa l¹i cho hîp lÝ: C« bíc vµo líp. Bµi 7: H·y kÓ l¹i chuyÖn em ch¨m sãc mét ngêi th©n trong gia ®×nh bÞ èm.T¸n l¸ xoÌ ra Nh c¸i « to §ang lµm bãng m¸t. Giäng c« thËt Êm ¸p. chóng em. TiÕt häc ®Çu tiªn lµ tËp ®äc. KhiÕn c¶ líp l¾ng nghe.§Ò 4 . C« mØm cêi vui síng. C« gi¶ng bµi thËt dÔ hiÓu. Bãng bµng trßn l¾m Trßn nh c¸i nong Em ngåi vµo trong M¸t ¬i lµ m¸t. mÖt nh thÕ nµo .

.... dåi ...... Theo TrÇn §¨ng Khoa Bµi 3( Ph©n biÖt d / gi / r) §iÒn vµo chç trèng a...Bµn tµi ®oµn Bµi 2: Trong c¸c c©u th¬ sau ®©y ............ em h·y g¹ch ch©n vµ söa l¹i cho ®óng : H¹t g¹o lµng ta cã vÞ phï sa Cña s«ng kinh thÇy cã h¬ng sen th¬m trong hå níc ®Çy Cã lêi mÑ h¸t Ngät bïi h«m nay...... cã tõ ng÷ nµo viÕt sai chÝnh t¶ ..Bµi 1: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh viÕt hoa tªn riªng c¸c tªn ngêi sau ®©y .... ma.......... d¹t ..Hoµng phñ ngäc Têng ..NguyÔn thÞ b¹ch TuyÕt .. ...rµo hay dµo : hµng .Hoµng long ...

.......... vµo...................... mÖt nhµi...................... dai......b.rÎo day dÎo : b¸nh .rang hay dang : l¹c .. r¶nh.... nhiÒu t×nh c¶m:... ........ChØ ngêi b¹n gÇn gòi ......nu«i d¹y nãi chung:.......................... thai th¶i................ra hay da : cÆp ..... cao c.................................diÕt...... .. ..... . ...................... móa ................... c¸nh d....... kh¸i chÝ..ChØ sù ch¨m sãc........ ch¬i Bµi 4: (ph©n biÖt vÇn ©n / ©ng):T×m tõ ng÷ cã chøa vÇn ©n hoÆc ©ng ....... t¹i nguyÖn.... ............ ................Bé phËn cña c¬ thÓ dïng ®Ó di chuyÓn:.................................... Bµi 5: (Ph©n biÖt vÇn oai / oay) G¹ch ch©n nh÷ng tõ ng÷ viÕt sai chÝnh t¶ vµ söa l¹i cho ®óng ... khai lang.. tay..ChØ hµnh ®éng ®a vËt tõ díi lªn cao:.... ng¾c ng¶i..... cã nghÜa nh sau: ..Qu¶ xµi............

........................ lµ ngêi thÇy ®Çu tiªn cña em....... ngä ng¹y........................ hoµ hîp..... ng¸y tai.... hoµ gi¶i ...TÝnh t×nh.. nhay.................lµ ngêi mÑ thø hai cña em.... nh¸y... ngã ng¸y. hoµ thuËn.... ............ ................. hÝ h¸y. Bµi 6: Em chän tõ thÝch hîp trong c¸c tõ sau ®©y ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: hoµ nh·.................. C¸c c©u trªn ®îc dïng ®Ó giíi thiÖu hay nªu nhËn ®Þnh vÒ mét ngêi ..................................... §iÒn vµo chç trèng tõ ng÷ thÝch hîp ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u theo mÉu Ai – lµ g× ? ...................lµ t¬ng lai cña ®Êt níc..Gia ®×nh.............................. mét vËt nµo ®ã? Bµi 8: H·y tëng tîng vµ kÓ thªm ®o¹n kÕt thóc cho c©u chuyÖn “ Ngêi mÑ” em ®· häc. lµ vèn quý nhÊt....Nãi n¨ng......... ....... ng¸y trÇu............ hoµ m×nh.............víi nhau ........................ ........................ ...... b... ..Níc x¸y....nh÷ng vô xÝch mÝch Bµi 7: a....... .víi xung quanh ..........

..............öa s¸ng Trong m¾t anh cêi.... than r¬i Anh thî........... .......¸o ®an b»ng sîi mÆc mïa ®«ng:......... b) n / n : no nª................... c¸t:............ .TiÕng ViÖt 3.... lÊp l¸nh ....ãng Êm ChuyÒn vµo tay t«i Vµ mµu..... nao nóng......... Bµi 3: (Ph©n biÖt vÇn en / eng):T×m tõ ng÷ chøa vÇn en hoÆc eng . cã nghÜa nh sau: ...................... .§Ò 5 Bµi 1:( Ph©n biÖt l / n):T×m vµ ®iÒn tiÕp vµo chç trèng 3 tõ l¸y ©m ®Çu l vµ 3 tõ l¸y ©m ®Çu n a) l / l : lung linh.......Dông cô ®Ó xóc ®Êt...........ß ¬i Bµn tay................. Bµi 2: §iÒn l hay n vµo chç trèng Cöa lß hÐ më Than r¬i ....

................. Bµi 4: (Ph©n biÖt vÇn khã oam / o¨m) §iÒn vµo chç trèng vÇn oam hoÆc o¨m ..... khuyÕn khÝch lµm mét viÖc g× ®ã :... - ngåm ng................ NguyÔn Hoµng S¬n ........... t¸c gi¶ ®· so s¸nh hai sù vËt nµo víi nhau?Hai sù vËt ®ã gièng nhau ë chç nµo ? Tõ so s¸nh ®îc dïng ë ®©y lµ tõ g×? a) LÞch ®Õm tõng ngµy c¸c con lín lªn Bè mÑ giµ ®i «ng bµ giµ n÷a N¨m th¸ng bay nh c¸nh chim qua cöa Véi vµng lªn con ®õng ®Ó muén ®iÒu g× . ........VËt b»ng s¾t dïng ®Ó gâ ra hiÖu lÖnh:.....................................................Lêi ®éng viªn....s©u h ....... ............ ........................bµi th¬ díi ®©y...`....... ...........VËt dïng chiÕu s¸ng:....`...................................... - o¸i .xåm x....... . Bµi 5: Trong mçi khæ th¬ .................... ..

l¸ bµng míi n¶y tr«ng nh b)Nh÷ng chiÕc l¸ bµng mïa ®«ng ®á nh c) Cµnh bµng trôi l¸ tr«ng gièng Bµi 7: ViÕt l¹i nh÷ng c©u v¨n díi ®©y cho sinh ®éng . gîi c¶m b»ng c¸ch sö dông c¸c h×nh ¶nh so s¸nh a) MÆt trêi míi mäc ®á èi. b)Con s«ng quª em quanh co. Lª Hång ThiÖn Bµi 6: Chän tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh h×nh ¶nh so s¸nh vÒ c©y bµng trong tõng c©u díi ®©y a) Mïa xu©n. uèn khóc.b) MÑ b¶o tr¨ng nh lìi liÒm ¤ng r»ng : tr¨ng tùa con thuyÒn cong mui Bµ nh×n : nh h¹t cau ph¬i Ch¸u cêi: qu¶ chuèi vµng t¬i trong vên Bè nhí khi vît Trêng S¬n Tr¨ng nh c¸nh vâng chËp chên trong m©y. .

.........th× ma... ..mÌo ®Ëy Bµi 2: ( Ph©n biÖt x/s) §iÒn vµo chç trèng : a..... c¸nh .tay hay lµm ... ...§å ch¬i xóc .... Xao hay sao: ...C¸i ..... TiÕng ViÖt 3............. v¾ng ... - kh.Ngâ ng¸ch ngo¾t ng.......... Bµi 8: Em h·y giíi thiÖu vÒ trêng m×nh cho mét b¹n häc ë trêng kh¸c råi ghi l¹i lêi giíi thiÖu ®ã. d)TiÕng ma r¬i Çm Çm .....c) MÆt biÓn ph¼ng lÆng réng mªnh m«ng........... X¾c hay s¾c: b. .......................vµng n¨m .®øt d©y ...Ch©n ®i cµ kh........da nhá ..Giµ n..............§Ò 6 Bµi 1: ( Ph©n biÖt eo/ oeo) §iÒn vµo chç trèng oe hay oeo: ....... th× n»ng.... - Chã tr .......... x¸o ®éng c¶ mét vên quª yªn b×nh......Con ®êng ngo»n ng .Dµy .....

. 4 tõ cã vÇn ¬ng vµo chç trèng: a...Hoa t¬i khoe..mµng... … Bµi 4: §iÒn vµo chç trèng tiÕng më hay mì ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: . mang .dÇu . V¬n vai....... tõ nµo cã thÓ thay thÕ ®îc tõ “ giãng gi¶” trong dßng th¬ ë trªn: thóc giôc.... .......xuyÕn Bµi 3( Ph©n biÖt ¬n/ ¬ng):ViÕt tiÕp 4 tõ cã vÇn ¬n...... Bµi 5: §äc: thÞt ......... thóc b¸ch.... dÇu ............ ..B¶y... Trong c¸c tõ sau ®©y........ . ...cÇu vång - Xanh.......... giôc gi·...... thóc ®Èy................cëi ........... cñ khoai .......... “Giãng gi¶” chØ tiÕng trèng vang lªn nh thÕ nµo ? b. a.......vµng vät ... .... … v¬ng v·i.............mµn . .Nçi lßng .. .. ...... TiÕng trèng trêng giãng gi¶ N¨m häc míi ®Õn råi....

Nhãm 1 Nhãm 2 Bµi 7: §Æt dÊu phÈy vµo nh÷ng chç thÝch hîp trong tõng c©u v¨n ®íi ®©y : a. th¬ng con quý ch¸u. . tiÕng trèng trêng.gi¸o viªn. bµi tËp.Bµi 6: Em chia c¸c tõ ng÷ díi ®©y thµnh 2 nhãm vµ ®Æt tªn cho mçi nhãm: Trêng häc. häc mét biÕt mêi. kÝnh thÇy yªu b¹n. nghØ hÌ. b. con c¸i. bót mùc. häc sinh. Tõ bÊy trë ®i sím sím cø khi Gµ Trèng cÊt tiÕng g¸y lµ MÆt Trêi t¬i cêi hiÖn ra ph©n ph¸t ¸nh s¸ng cho mäi vËt mäi ngêi. Xa kia Cß vµ V¹c cïng kiÕm ¨n chen chóc ®«ng vui trªn b·i lÇy c¸nh ®ång mïa níc nh÷ng hå lín nh÷ng cöa s«ng. líp häc. ®ïm bäc. ngµy khai gi¶ng. hiÕu th¶o. cha mÑ. phông dìng. ch¸u ch¾t. vên trêng. «ng bµ. s¸ch vë. trªn kÝnh díi nhêng. s©n trêng. bµi häc.

.. ..§Ò 7 Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng ch hay tr: . TiÕng ViÖt 3.choÑt TÆng giÊy kh. M¶nh tr¨ng lìi liÒm l¬ löng gi÷a trêi nh ......ang ..Bµi 8: H·y kÓ c©u chuyÖn em biÕt vÒ mét tÊm g¬ng ham häc..H«m nay ..¾ng Tõng dßng kÎ ngay ng¾n Nh ... cöa Nh... miÖng cêi Bµi 4: §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng trong tõng c©u díi ®©y ®Ó t¹o ra h×nh ¶nh so s¸nh : a..QuyÓn vë nµy më ra Bao nhiªu .ang MÌo con ®i häc ... ....óng em xÕp hµng.... Cµi th...¼ng mang thø g×.....êi n¾ng..Non ch . Bµi 2 (Ph©n biÖt iªn/ iªng) §iÒn vµo chç trèng c¸c tõ ng÷ cã tiÕng ë cét bªn tr¸i : TiÕng Tõ ng÷ TiÕng tiÕn tiÕng biªn biªng chiªn chiªng khiªn khiªng Bµi 3: ( Ph©n biÖt vÇn en/ oen) Tõ ng÷ §iÒn vÇn thÝch hîp vµo chç trèng en hay oen: ...ang giÊy ...

chØ mét tÝ th«i. b. ®Ó cho con ng¾t b«ng hoa ®i. cßn c¸c b¹n ®Òu ch¨m chó nh nÝn thë chê b«ng hång thøc dËy. G¹ch ch©n c¸c tõ chØ ho¹t ®éng. con ®· quªn lêi mÑ khuyªn. mÑ h·y gi¶ vê quay ®i chç kh¸c mét tÝ. Con v¹ch l¸ t×m b«ng hång. Nh÷ng giät s¬ng sím long lanh nh d. T×m thªm mét tõ chØ ho¹t ®éng. tr¹ng th¸i mµ em biÕt.Con giÊu kÝn b«ng hoa díi mét lïm c©y. b¹n nµo còng n¸o nøc muèn ®îc xem ngay tøc kh¾c. §Õn gÇn tra. c¸c b¹n vui vÎ ch¹y l¹i. Con khoe víi c¸c b¹n vÒ b«ng hoa. Nghe con nãi. mÑ !” Con nhñ thÇm nh thÕ vµ nh©n lóc mÑ kh«ng ®Ó ý. tù ý ng¾t b«ng hoa ®Ñp kia. TiÕng ve ®ång lo¹t cÊt lªn nh Bµi 5: §äc ®o¹n v¨n sau : “ MÑ ¬i. Dßng s«ng mïa lò cuån cuén ch¶y nh c. a.b. c¸c tõ chØ tr¹ng th¸i trong ®o¹n v¨n trªn vµ ghi l¹i. mét tõ chØ tr¹ng th¸i t×m ®îc ë bµi tËp trªn . Con dÉn c¸c b¹n ®Õn n¬i b«ng hång ®ang ngñ. Bµi 6: §Æt c©u víi mét tõ chØ ho¹t ®éng.

Em h·y g¹ch ch©n vµ söa l¹i cho ®óng: .§Ò 8 Bµi 1:( Ph©n biÖt d/r/gi) Trong nh÷ng c©u sau.C¸nh hoa dung dinh .Bµi 7: Em ®· chøng kiÕn chuyÖn c¸c b¹n nhá gióp ®ì mét cô giµ kh«ng may bÞ ng·.Nô cêi r¹ng rì . TiÕng ViÖt 3.Khóc nh¹c du d¬ng Bµi 2: Nèi tõ ë cét A víi tõ ë cét B ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: A c¸ B gi¸n . H·y kÓ l¹i chuyÖn ®ã. tõ nµo viÕt sai chÝnh t¶.Søc khoÎ rÎo rai .Ch©n bíc rén rµng .Suèi ch¶y dãc d¸ch .

rau b..khu«n th.......... kh.. yªu ch................ viªn H·y thªm vµo tríc hoÆc sau c¸c tiÕng trªn mét tiÕng( hoÆc 2......... ngän ng. Bµi 5: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u tôc ng÷( nãi vÒ quan hÖ cña nh÷ng ngêi trong céng ®ång) sau ®©y : .......................... c. ......gç r¸n con d¸n Bµi 3:( Ph©n biÖt u«n/u«ng) §iÒn vµo chç trèng u«n hay u«ng: ........ nhµ..........b.................reo Bµi 4: Cho c¸c tiÕng : thî.............Mét con ngùa .....v¾n .......h¸t t .......... th¶ chuån ch.b¸n . thó ............. ch...b¸nh c .....chiÒu t..............3 tiÕng) ®Ó t¹o thµnh c¸c tõ ghÐp chØ ngêi lao ®éng trong céng ®ång..trµo v.....c¶ tµu bá ...........nh¹c m. ...

...................Tuy r»ng kh¸c.chôm l¹i nªn hßn nói cao - BÇu ¬i th¬ng lÊy ...... H·y kÓ vÒ ngêi ®ã.........cïng ..................lµm ch¼ng nªn non ....... chó) rÊt tèt bông hay gióp ®ì mäi ngêi....... ..........¡n qu¶ nhí kÎ....nhng chung mét giµn ..................... Bµi 6: Nèi c¸c tõ ë cét A víi c¸c tõ ë cét B t¹o thµnh c©u Ai – lµm g× ? A B §¸m häc trß ngñ kh× trªn lng mÑ §µn sÕu ho¶ng sî bá ch¹y C¸c em bÐ ®ang s¶i c¸nh trªn cao Bµi7: Trong xãm em (hoÆc khu phè n¬i em ë) cã mét b¸c( hoÆc c«...

... Tinh thÇn n... -H¹t s¬ng l.....§Ò 9 Bµi 1: §iÒn dÊu thanh thÝch hîp( hái. ngo lêi.. cho x«i....n... Bµi 3:§äc khæ th¬ sau : Quª h¬ng lµ con diÒu biÕc Tuæi th¬ con th¶ trªn ®ång .... c©y g«....l... c¸nh ca....... nga ba... tr« b«ng... v÷ng chai..l.. Ng«i sao l.Níc ch¶y l.... nghi ngîi. C¨n phßng n.. chai tãc...n.l. n . ng·) vµo c¸c ch÷ díi ®©y: Ngâ hem........Ch÷ viÕt n. nghi ng¬i... Bµi 2: T×m tõ cã ©m ®Çu l hay n ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh côm tõ thÝch hîp: ... ít ®©m.... .TiÕng ViÖt 3...

G¹ch ch©n c¸c c©u theo mÉu c©u Ai. lµ c¸i g×.G¹ch ch©n c¸c c©u theo mÉu Ai. con g× ?) Lµ g×( lµ ai. a. MÊy ®øa em chèng hai tay ngåi nh×n chÞ. Nã ®¸nh vÇn tõng tiÕng. a. Ghi tõng c©u t×m ®îc vµo chç trèng thÝch hîp trong m« h×nh sau : Ai ( con g× ) Lµm g× . BÐ ®a m¾t nh×n ®¸m häc trß. lµ con g× ) Bµi 4: §äc ®o¹n v¨n sau : BÐ treo nãn. Ghi l¹i tõng c©u t×m ®îc vµo chç trèng thÝch hîp trong m« h×nh sau : Ai( c¸i g× .lµm g×? vµ ghi l¹i a. ®µn em rÝu rÝt ®¸nh vÇn theo.Quª h¬ng lµ con ®ß nhá £m ®Òm khua níc ven s«ng.lµ g× ? trong khæ th¬ trªn vµ ghi l¹i. a. bÎ mét nh¸nh tr©m bÇu lµm thíc.

Bµi 5: Mét lÇn em bÞ sèt cao. H·y kÓ l¹i chuyÖn em bÞ èm ®îc bè mÑ ch¨m sãc nh thÕ nµo cho c¸c b¹n cïng nghe. TiÕng ViÖt 3.§Ò 10 Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng tõ ng÷ chøa tiÕng ë cét bªn tr¸i t¬ng øng: TiÕng Tõ ng÷ TiÕng xoµi xo¸y khoai kho¸y ngo¹i ngo¸y to¹i to¸y ho¹i ho¸y Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng et hay oet: Tõ ng÷ Bµi 1: T×m mét sè thµnh ng÷ so s¸nh trong TiÕng ViÖt . bè mÑ lo l¾ng vµ ch¨m sãc em víi tÊt c¶ tÊm lßng th¬ng yªu .

xöa ch÷a. xang s«ng. nhuþ tôm ë gi÷. s«i gÊc.VÝ dô : §Ñp nh tiªn Tr¾ng nh tuyÕt Bµi 3: Trong ®o¹n v¨n díi ®©y. ngêi viÕt quªn kh«ng ®Æt dÊu chÊm. ng«i xao. xøc khoÎ.§Ò 11 Bµi 1: Trong c¸c tõ sau. s¸ng xña. Th¶o rñ Trang ra c«ng viªn ch¬i Trang ®ång ý ra tíi ®Êy. cÆp x¸ch. s¬ng ®ªm. tõ ng÷ nµo viÕt sai chÝnh t¶? Em h·y söa l¹i cho ®óng. TiÕng ViÖt 3. . S¹ch sÏ. díi n¾ng xu©n cµng lµm t¨ng thªm vÎ léng lÉy cßn Th¶o l¹i thÝch hoa tãc tiªn mµu hoa mît nh nhung. hai ®øa tha hå ng¾m vÎ ®Ñp Trang thÝch nhÊt lµ c©y hoa thä t©y nã nhiÒu c¸nh. xanh sao. Em chÐp ®o¹n v¨n vµo vë sau khi ®Æt dÊu chÊm vµo chç thÝch hîp vµ viÕt hoa nh÷ng ch÷ ®Çu c©u : Trang vµ Th¶o lµ ®«i b¹n rÊt th©n víi nhau mét h«m. Bµi 4: H·y viÕt ®o¹n v¨n giíi thiÖu vÒ quª h¬ng em.

.............cæ kÝnh 13................................... um tïm 5.........................xa t¾p 14................................................. Ýu rÝt 7............................................................Bµi 2: T×m tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh c©u nãi vÒ c¶nh vËt quª h¬ng: 1..bay bæng 6............ r× rµo trong giã 3....nhën nh¬ 4.........¨n t¨n gîn sãng 8.....................lång léng 2............................Th¼ng c¸nh cß bay Ch«n rau c¾t rèn Häc mét biÕt mêi .xu«i ngîc 12....tr¶i réng Bµi 3:a.................................................m¸t rîi 11. ........................................rËp rên 9................................................... G¹ch díi nh÷ng thµnh ng÷ nãi vÒ quª h¬ng: -Non xanh níc biÕc Thøc khuya dËy sím Non s«ng gÊm vãc ................uèn khóc 10.........................

§Æt c©u cã thµnh ng÷ : Quª cha ®Êt tæ( chØ m¶nh ®Êt n¬i tæ tiªn.§Ò 12 Bµi 1: G¹ch ch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau . «ng bµ ta sinh sèng tõ l©u ®êi).. Mét dßng s«ng víi nh÷ng c¸nh buåm n©u rËp rên trong n¾ng sím.Lµng trªn xãm díi D¸m nghÜ d¸m lµm Mu«n h×nh mu«n vÎ .Quª cha ®Êt tæ. Em h·y t¶ mét trong nh÷ng c¶nh ®Ñp ®ã. ViÕt l¹i cho ®óng quy t¾c chÝnh t¶ viÕt hoa em ®· ®îc häc . Trong ®o¹n v¨n cã sö dông kiÓu c©u Ai – lµm g× ? Bµi 5:Tuæi th¬ cña em g¾n liÒn víi nh÷ng c¶nh vËt cña quª h¬ng. Mét c¸nh ®ång xanh mít th¼ng c¸nh cß bay. TiÕng ViÖt 3. b.5 c©u kÓ vÒ viÖc trùc nhËt líp cña em. Mét con ®êng lµng th©n thuéc in dÊu ch©n quen. Bµi 4: ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n tõ 3. Mét ®ªm tr¨ng ®Ñp víi nh÷ng ®iÖu hß.

xuèng ghÒnh .. bay ra phÝa biÓn.óng nh nh÷ng toµ l©u ®µi næi Èn hiÖn ..ngíc ®Çu lªn. Hå than thë níc trong xanh ªm ¶. sôc s¹o.. Nh÷ng con tµu s¬n ... ¾ng ®Ëu san s¸t.Nhµ s¹ch th× m... ....cã hµng th«ng bao quanh reo nh¹c sím chiÒu.. Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng ch hay tr: NÒn . to b»ng qu¶ ít nhì. m×nh nhón nh¶y rung rinh...nÆng . ®Ëu xuèng tho¨n tho¾t rµ kh¾p m¶nh vên.. mÆt níc ph¼ng nh g¬ng ph¶n chiÕu s¾c trêi ªm dÞu.... lít nhanh nh÷ng cÆp ch©n dµi vµ m¶nh trªn nÒn ®Êt. Bµi 3:( Ph©n biÖt at/ac) :§iÒn vµo chç trèng at hay ac: -Lªn th..s¹ch ngon c¬m.. b.Gi÷a thµnh phè ®µ l¹t cã hå xu©n h¬ng.êi rùc hång. tung bay cê ®ñ mµu s¾c..Con ong xanh biÕc.Nã dõng l¹i . Tõng ®µn Ðn ...¡n no v..ong giã ban mai. t×m kiÕm.. Nã ®i däc ®i ngang. ... Bµi 4: Cho ®o¹n v¨n sau Trêi n¾ng g¾t..ao lîn..«ng ... gi¬ hai ch©n tríc vuèt r©u råi l¹i bay lªn.

lóc th× nh chiÕc ®Ìn lång th¶ ¸nh s¸ng xuèng ®Çy s©n. Nh÷ng tõ ng÷ nµy cho thÊy con ong ë ®©y lµ con vËt thÕ nµo ? Bµi 5: T×m c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong khæ th¬.a. tr¨ng khi th× nh chiÕc thuyÒn vµng tr«i trong m©y trªn bÇu trêi ngoµi cöa sæ. Bµi 6: Chän tõ ng÷ thÝch hîp trong khung ë díi ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c dßng díi ®©y cho thµnh c©u. C¸c h×nh ¶nh so s¸nh nµy ®· gãp phÇn diÔn t¶ néi dung thªm sinh ®éng. gîi c¶m nh thÕ nµo ? a. G¹ch ch©n c¸c tõ chØ ho¹t ®éng cña con ong trong ®o¹n v¨n trªn vµ ghi l¹i: b. S¾p xÕp c¸c c©u ®· ®iÒn tõ hoµn chØnh thµnh mét ®o¹n v¨n t¶ con mÌo. . N¾ng vµng t¬i r¶i nhÑ Bëi trßn mäng trÜu cµnh Hång chÝn nh ®Ìn ®á Th¾p trong lïm c©y xanh b. c©u v¨n díi ®©y.VÒ ®ªm.

............ ChiÕc mòi nã. TiÕng ViÖt 3..nhá cã nh÷ng vuèt nhän vµ s¾c................. ®á......... ®Ñp nh cÆp ®«i son - hång Con mÌo nhµ em....... ......... Em h·y giíi thiÖu thø tr¸i c©y cña vïng m×nh mµ em yªu thÝch nhÊt.............. Hai bªn mÐp. tr¸i c©y næi tiÕng.. hai tai... - ..long lanh xanh biÕc nh ngäc bÝch........ Bµi 7: Mçi miÒn B¾c................... Trung .... Bèn ch©n...dµi ngoe nguÈy........§Ò 13 Bµi 1: G¹ch ch©n nh÷ng tõ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau vµ viÕt l¹i ®o¹n v¨n cho ®óng: .dùng ®øng ®Ó nghe ngãng ....cã bé l«ng rÊt ®Ñp: mµu vµng sËm lÉn víi tr¾ng tinh vµ ®en tuyÒn ............... Hai m¾t nã.......... §Çu nã... .... Nam cña ®Êt níc ta ®Òu cã nh÷ng hoa qu¶.... C¸i ®u«i....... trßn...........

..... TrËt tù ..... gianh hay danh: ...H¹ Long lµ mét . . r................. Ranh. Rao... giao hay dao : ......... ..§ªm nay. tiu ng...Th»ng nhá b¾t ®îc mÊy con c¸ mÌ...... kÐo . ...... MÆt s«ng lÊp lo¸ng ¸nh vµng. Tr¨ng ®ang lªn........Thøc ®ãn. thõa.Môc ..vÆt trªn b¸o b........ Bµi 2: Nh÷ng ch÷ nµo trong ®o¹n v¨n trªn ph¶i viÕt hoa? V× sao ? Bµi 3: ( Ph©n biÖt vÇn iu/ uyu) §iÒn vµo chç trèng vÇn iu/ uyu: bËn b..........khóc kh ... ...Nh÷ng ®åi cá..lam th¾ng c¶nh næi tiÕng.. rÝt . Bµi 4( Ph©n biÖt r/gi/d) §iÒn vµo chç trèng : a... giíi gi÷a hai miÒn.Con s«ng lµm ... . s ®oµn vît s«ng ®µ r»ng ®Ó tiÕn vÒ gi¶i phãng vïng ®ång b»ng ven biÓn phó yªn.. n.. ng· kh ....Nói trïm c¸t ®øng sõng s÷ng bªn bê s«ng t¹o thµnh mét khãi tÝm thÉm uy nghi trÇm mÆc...th«ng c«ng céng ... ...mäc liªn tiÕp.

rø. c©y viÕt.Ch¸u tªn lµ g× ? .Bµi 5: Chän vµ xÕp c¸c tõ ng÷ sau vµo b¶ng ph©n lo¹i : c©y viÕt/ c©y bót. bao diªm/ hép quÑt. . Tõ ®Þa ph¬ng Tõ toµn d©n Bµi 6: Nèi c¸c tõ ng÷ ë bªn tr¸i víi ®Þa ph¬ng thêng sö dông nh÷ng tõ ng÷ nµy ( ë bªn ph¶i ). m«/ ®©u. kia/ tª. Bµi 7: T×m nh÷ng dÊu c©u dïng sai trong nh÷ng c©u díi ®©y råi söa l¹i cho ®óng: a. ná. m¸. hæng/ kh«ng. tª. giái qu¸? c. tui. heo. t«/ b¸t.å. r¨ng.®· muèn ®i häc cha hay cßn thÝch ch¬i! . Anh hai ba. lîn/ heo. røa/ thÕ.Tha thÇy. con muèn ®i häc ¹ ? b. ng¸i. ThÇy hái: .Tha thÇy. Chó chuån chuån níc míi ®Ñp lµm sao ? Ch¸u ®· vÒ ®Êy ! Ch¸u ®· ¨n c¬m cha ! . vÞt xiªm MiÒn Trung MiÒn Nam M«. con tªn lµ Lu-i-Pa x t¬ ¹ ? . ghe/ thuyÒn.

§Ò 14 Bµi 1: ( ViÕt hoa tªn riªng ) G¹ch ch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau.. Tríc mÆt ng· ba s«ng h¹c nh mét chiÕc hå lín. Bªn ph¶i lµ ®Ønh ba v× vßi väi.. öa t¾t ®Ìn........ nh×n xa xa.Bµi 8: Quª h¬ng em ®ang ®æi míi tõng ngµy.Ngêi d¹y häc: ...Con vËt cïng loµi c¸o hay b¾t gµ: . Tèi ...§éng t¸c lµm tõ v¶i thµnh ¸o: Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: l hay n . bªn tr¸i lµ d·y tam ®¶o nh bøc tîng ®¸ sõng s÷ng. .§éng t¸c di chuyÓn nhanh b»ng ch©n: .. phong c¶nh thËt lµ ®Ñp.NÕm mËt »m gai.. ¨ng nhÆt chÆt bÞ ... TiÕng ViÖt 3. Bµi 2( Ph©n biÖt ay/ ©y/au/ ©u) T×m c¸c tõ ng÷ cã vÇn ay hay ©y cã nghÜa nh sau : ... H·y viÕt mét bøc th cho b¹n ®Ó th«ng b¸o vÒ nh÷ng ®æi míi trªn quª h¬ng. ViÕt l¹i cho ®óng quy t¾c viÕt hoa em ®· ®îc häc: §øng ë ®©y.

........ Con voi. c..... C©y tre........... iÖu c¬m g¾p m¾m......öa báng................. i. b......h..................... d.................... Cô giµ.......................... p..... e............ Con thá............. Non xanh .. Bµi 5: §Æt 3 c©u theo mÉu : Ai....ªn th¸c xuèng ghÒnh ............... C©y cau...........íc biÕc ......thÕ nµo ? Bµi 6: H·y kÓ vÒ ngêi b¹n th©n nhÊt cña em.. Con c¸o...... Con rïa....... TiÕng ViÖt 3.. m . l.. Lät sµng xuång ...........ia Bµi 4: T×m tõ chØ ®Æc ®iÓm ®iÒn vµo chç trèng : a..§Ò 15 Bµi 1( Ph©n biÖt iu/ u«i) §iÒn vµo chç trèng vÇn ui hay u«i: ..................... Chó bé ®éi.......íc s«i ..........C©y bµng....... . Con ong.... k............ Em bÐ...............

... em hiÓu nh thÕ nµo vÒ nghÜa c¸c tõ ng÷ :§Þnh c.Ngµy sinh cña mçi ngêi : .................... gÇn hai m¬i n¨m ®Þnh c.. . thµnh ®ång cá ch¨n nu«i vµ thµnh rõng c©y c«ng nghiÖp.Lo¹i x«i mµu ®á:....cao s«ng dµi ........... ...suÊt...................Trong c©u v¨n trªn...lät Bµi 2( ph©n biÖt s/ x) §iÒn vµo chç trèng s¬ hay x¬: ..........®å... a..... lë - N.........................§¸nh trèng bá d.... Tõ tr¸i nghÜa....cøng Bµi 3(Ph©n biÖt ©t/ ©c) T×m c¸c tõ cã vÇn ©c hay ©t cã nghÜa nh sau : ......... lîc . ® ... ruéng bËc thang b.............. ®· biÕn ®åi hoang thµnh ruéng bËc thang mµu mì............ .§éng t¸c tá vÎ ®ång ý :......... míp.. ......................................... ...§éng t¸c ®a mét vËt tõ díi ®Êt lªn cao: Bµi 4: §äc : §ång bµo ë ®©y....... sµi.............. .......GiÊu ®Çu hë ® .....Ngµy nghØ trong tuÇn :...x¸c....................MiÖng ¨n n............... ............mói -...Sîi v¶i dÉn ®Çu ®Ó th¾p s¸ng :..... mÝt............§Çu x...kÕt. ®èi lËp nghÜa víi ®Þnh c lµ tõ nµo ? ..... ....

.Quª h¬ng lµ . trªn ®åi ®îc gäi lµ g× ? Bµi 6: Trong bµi th¬ Quª h¬ng cña §ç Trung Qu©n cã mét sè h×nh ¶nh so s¸nh.. b»ng c¸ch t×m tõ ng÷ ®iÒn vµo chç trèng díi ®©y : .....* Từ tr¸i nghÜa................................... T©y B¾c. Lµng cña ®ång bµo miÒn nói (ë ViÖt B¾c..... nh: Quª h¬ng lµ chïm khÕ ngät Quª h¬ng lµ ®êng ®i häc Quª h¬ng lµ con diÒu biÕc Quª h¬ng lµ ®ªm tr¨ng tá Quª h¬ng lµ bµn tay mÑ DÞu dµng h¸i l¸ mång t¬i Quª h¬ng lµ dßng s÷a mÑ Th¬m th¬mgiät xuèng bªn m«i Quª h¬ng lµ con ®ß nhá £m ®Òm khua níc ven s«ng Dùa vµo c¸ch so s¸nh trªn...... Bµi 5:a.. T©y Nguyªn ) ®îc gäi lµ g× ? b.Vïng ®Êt dïng ®Ó trång trät ë trªn nói. em t×m thªm mét sè h×nh ¶nh so s¸nh kh¸c... ®èi lËp víi nghÜa ®Þnh c lµ:.....

....Quª h¬ng lµ Bµi 7: KÓ l¹i mét c©u chuyÖn g©y cêi do sù nhÇm lÉn t¬ng tù c©u chuyÖn “ KÐo c©y lóa lªn” TiÕng ViÖt 3.....Khóc nh¹c . .Níc m¾t ch¶y . ôa .Tay b¾c mÆt mõng ..X¬ng s¾t da ®ång ...§Ò 16 Bµi 1: (Ph©n biÖt r/gi/d) ..¸o ¶.¡n ch¾c mÆt bÒn ..µn..u..ng bµi .¹y em tËp viÕt .Suèi ch¶y ..C« ...ThÇy. tõ nµo viÕt sai chÝnh t¶? Em h·y söa l¹i cho ®óng: .Þ .Tèi löa t¾c ®Ìn -Th¾c lng buét bông Bµi 3 Khoanh vµo kiÓu c©u Ai – thÕ nµo ? a..¶n..ãc .¸ch ... Hoa mËn võa tµn th× mïa xu©n ®Õn.¬ng Bµi 2: Trong nh÷ng thµnh ng÷ sau.¡n mÆc .

H·y viÕt th giíi thiÖu vÎ ®¸ng yªu cña thµnh phè( hoÆc thÞ x·) n¬i em ë ®Ó thuyÕt phôc b¹n vÒ th¨m. BÇu trêi ngµy thªm xanh. m. TiÕng ViÖt 3. Bµi 5 Em cã mét ngêi b¹n th©n ë n«ng th«n. Bµi 4 §Æt 3 c©u. p. Nh÷ng thÝm chÝch choÌ nhanh nh¶u. Nh÷ng chó khíu l¾m ®iÒu. Hoa cau tho¶ng qua.Vên c©y l¹i ®Çy tiÕn chim vµ bãng chim bay nh¶y. e. i. c. k.b. N¾ng vµng ngµy cµng rùc rì. n. mçi c©u cã dïng hai dÊu phÈy ®Ó ng¨n c¸ch tõng sù vËt. g. Vên c©y l¹i ®©m chåi n¶y léc.§Ò 17 Bµi 1( ph©n biÖt in/ inh) §iÒn vµo chç trèng in hay inh: . l. Hoa nh·n ngät. h. Nh÷ng b¸c cu g¸y trÇm ng©m. sù viÖc hoÆc con ngêi. Nh÷ng anh chµo mµo ®ám d¸ng. Råi vên c©y ra hoa. d. Hoa bëi nång nµn.

..trang 133) viÕt th cho c¸c b¹n kÓ vÒ quª ngo¹i. t...ch.. träng v..... ... ch.. k. t. .x¸c .. ngµy ®Çu xu©n em cïng ba mÑ ®i chóc TÕt «ng bµ néi... n...c¶m . S¸ng mïng mét.. ¤i dÔ th¬ng biÕt bao khi mïa xu©n tíi! Bµi 3 §Æt 3 c©u kiÓu Ai. Bµi2 §iÒn dÊu chÊm. k.. m....B×nh t...... nhêng nh... x..ch ..mÉn .thÕ nµo ? Dïng g¹ch chÐo t¸ch 2 bé phËn cña c©u võa ®Æt ®îc.. ®¸o .§Ò 18 Bµi 1: ( ph©n biÖt l/n) .thë ..... l.... ChÐp l¹i cho ®óng ®o¹n v¨n ..m.tëng ...mäng ..n .TËp 1. TiÕng ViÖt 3.quang . Bµi 4 §Æt m×nh vµo vai b¹n nhá trong bµi th¬ “VÒ quª ngo¹i”( TV3.. ngo¹i em chóc «ng bµ m¹nh khoÎ vµ em còng ®îc nhËn l¹i nh÷ng lêi chóc tèt ®Ñp. dÊu phÈy cßn thiÕu vµo chç trèng thÝch hîp trong ®o¹n v¨n sau....linh ...

. con d .........§iÒn tõ l¸y cã ©m ®Çu lµ l hay n vµo chç trèng cho phï hîp: ....... ChiÕc l¸ vµng r¬i tõ trªn c©y xuèng..... gîi c¶m: a..... e.còng muèn..... MÊy con chim hãt rÝu rÝt trªn c©y.............. ph¶i hái . ........ . Con s«ng mïa lò ch¶ nhanh ra biÓn...... mét tê lÞch bÞ bãc ®i.......Con r« còng t.... . Bµi 3: H·y sö dông c¸ch nãi nh©n ho¸ ®Ó diÔn ®¹t l¹i nh÷ng ý díi ®©y cho sinh ®éng.......Khãc.. .Ruéng kh«... Bµi 2( ph©n biÖt iªc/ iªt):§iÒn vµo chç trèng iªc hay iªt: -Non xanh níc b.. Mçi ngµy.................Muèn b. .....................Cêi.......B¹n bÌ th©n th. d...... c.Níc ch¶y. ..........Mét c«ng ®«i v. b..... ChiÕc cÇn trôc ®ang bèc dë hµng ë bÕn c¶ng.................... ........

t«i ghÐ vµo cöa hµng mua s¸ch th× thÊy Lan g¸nh níc qua. Nh×n thÊy t«i... Còng tõ håi ®ã.. . chóng t«i lu«n g¾n bã víi Lan....n¨ng suÊt Bµi2: §iÒn vµo chç trèng vÇn u«t hoÆc u«c: .. suÊt b¶n... b¹n ®i nh ch¹y... g. bÉm .®¾ng d· tËt . TiÕng ViÖt 3.Bµi 4: G¹ch ch©n díi bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái “ Khi nµo ? a. Bµi 5 Nghe chuyÖn Vît s«ng vµ kÓ l¹i b»ng lêi chÞ Bëi...... t«i ®em chuyÖn kÓ cho c¸c b¹n trong líp nghe... ai còng xóc ®éng..Th.. b.. T«i b¸m theo Lan ®Õn mét ng«i nhµ tåi tµn. d.. c.. suÊt s¾c. ¸p xuÊt.. e... suÊt khÈu. B©y giê t«i míi hiÓu r»ng nhµ b¹n nghÌo l¾m...mÒm ... S¸ng h«m sau..§Ò 19 Bµi 1: ViÕt l¹icho ®óng chÝnh t¶ c¸c tõ sau: x¶n xuÊt. ChiÒu h«m Êy..Cµy s©u c....M¸u ch¶y r..

. Bµi 5: §Æt dÊu chÊm hoÆc dÊu chÊm hái vµo chç trèng thÝch hîp trong ®o¹n v¨n díi ®©y: Hai «ng ch¸u ®i bªn c¹nh ruéng lóa níc Nam hái «ng: .Ruéng lóa nµy ng©m níc suèt ngµy ®ªm sao c©y lóa kh«ng bÞ thèi r÷a ¤ng gi¶i thÝch: ViÖc nµy ph¶i xÐt tõ tæ tiªn cña loµi lóa níc Quª h¬ng cña loµi lóa níc lµ ë nh÷ngc¸nh ®ång tròng vïng nhiÖt ®íi Èm Sèng ë m«i trêng ®ã l©u ngµy chóng ®©m ra thÝch níc....Sao ruéng lóa m× kh«ng cã níc mµ ruéng lóa nµy l¹i ngËp níc h¶ «ng Ch¼ng ®îi «ng tr¶ lêi...lét Bµi 3: T×m c¸c tõcïng nghÜa víi tõ Tæ quèc Bµi 4: H·y viÕt l¹i ®o¹n v¨n sau sao cho ®óng vÞ trÝ dÊu phÈy: Díi tÇm c¸nh chó b©y giê lµ lòy tre xanh r× rµo trong giã lµ bê ao víi nh÷ng khãm khoai níc rung rinh.Cßn trªn tÇng cao c¸nh chó lµ ®µn cß ®ang bay lµ trêi xanh trong vµ cao vót. Nam hái tiÕp: ...ít nh ch.. .......

em h·y viÕt mét c©u trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p nh©n hãa a. C©y bµng c. gµ rõng ®©u trªn c©y cao nh×n thÊy kiÕn s¾p chÕt ®uèi.Bµi 6: Em ®· ®îc nghe . . Hä lµ nh÷ng tÊm g¬ng häc tËp vµ lao ®éng s¸ng t¹o . ®èt vµo ch©n ngêi thî s¨n. bÌn th¶ cµnh c©y xuèng suèi cho kiÕn. KiÕn bß ®Õn. gµ rõng cÊt c¸nh vµ bay tho¸t. Sau nµy cã ngêi thî s¨n ch¨ng líi ë c¹nh tæ cña gµ rõng.Sãng níc trµo lªn cuèn kiÕn ®i.®îc ®äc nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ c¸c nhµ khoa häc. C¸i trèng trêng b. KiÕn bß ®îc lªn cµnh c©y vµ tho¸t chÕt. TiÕng ViÖt 3. C¸i cÆp s¸ch cña em Bµi 2: §Æt c©u hái cho bé phËn ë ®©u?trong ®o¹n v¨n sau: KiÕn t×m xuèng dßng suèi ë ch©n nói ®Ó uèng níc.§Ò 20 Bµi 1: Víi c¸c tõ sau ®©y. Ngêi thî s¨n giËt m×nh ®¸nh r¬i líi. H·y kÓ l¹i mét c©u chuyÖn mµ em nhí nhÊt.

Bµi 3: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ca ngîi tÊm g¬ng häc tËp cña mét b¹n trong líp em. Trªn nh÷ng cµnh kh¼ng khiu ®· lÊm .®ª. BÇu trêi s¸ng ra vµ cao h¬n. Kh¬ -me. TiÕng ViÖt 3.MiÒn Nam: Bµi 2:Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc dßng lµ c©u hái råi ®iÒn dÊu chÊm hái vµo cuèi c©u a) Thµnh phè nµo lín nhÊt vµ ®«ng d©n nhÊt níc ta b)Nha Trang lµ thµnh phè biÓn ë miÒn Trung níc ta c) Hµ Néi cã s©n bay quèc tÕ Néi Bµi Bµi 3: G¹ch díi nh÷ng tõ chØ ®Æc ®iÓm trong ®o¹n v¨n sau: GÇn tra. Phong c¶nh hiÖn ra râ rÖt. trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p so s¸nh .MiÒn B¾c: -MiÒn Trung vµ T©y Nguyªn: .§Ò 21 Bµi 1: ViÕt tªn c¸c d©n téc víi miÒn cã ngêi cña c¸c d©n téc ®ã sinh sèng: -Tµy. m©y mï tan dÇn. Tµ -«i. £. Tríc b¶n rÆng ®µo ®· trót hÕt l¸. Ba – na. Dao. . Nïng.

gi÷ g×n.chiÕn ®Êu. b) C©y håi th¼ng cao trßn xoe. ®Êu tranh. kh¸ng chiÕn. c) Hå Than Thë níc trong xanh ªm ¶ cã hµng th«ng bao quanh reo nh¹c sím chiÒu. ®¸nh. d) Gi÷a hå G¬m lµ th¸p Rïa têng rªu cæ kÝnh x©y trªn gß ®Êt cá mäc xanh um. chèng tr¶.§Ò 22 Bµi 1: §iÒn tiÕp bé phËn c©u nãi vÒ n¬i diÔn ra c¸c sù vËt nªu trong tõng c©u sau: a) Líp 3A ®îc ph©n c«ng lµm vÖ sinh b)C« gi¸o ®a chóng em ®Õn th¨m c¶nh ®Ñp ë c) Ðp – phen lµ ngän th¸p cao Bµi 2: Ghi l¹i nh÷ng tõ gîi cho em nghÜ vÒ quª h¬ng n¬i cha «ng em ®· sèng nhiÒu n¨m: . Bµi 4: §iÒn dÊu phÈy vµo chç trèng thÝch hîp trong mçi c©u sau: a) L¸ ng« réng dµi træ ra m¹nh mÏ nân nµ. x©y dùng. kiÕn thiÕt. TiÕng ViÖt 3. t«n t¹o . Bµi 5: G¹ch díi nh÷ng tõ nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ Tæ quèc: b¶o vÖ .tÊm nh÷ng léc non vµ l¬ th¬ nh÷ng c¸nh hoa ®á th¾m ®Çu mïa.

Bµi 3: Chän trong c¸c tõ sau tõ nµo cã thÓ ghÐp ®îc víi tõ quª h¬ng: -yªu mÕn. dßng s«ng. héi chî. quanh quÈn bªn HËu nh nh÷ng ®øa con b¸m theo mÑ. th¨m . §«i chim lín thËt nhanh. lµm viÖc. tËp nh¶y. g¾n bã. cµo cµo. x©y dùng Bµi 4: G¹ch díi nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng trong ®o¹n v¨n sau: Hai chó chim con h¸ má kªu chÝp chÝp ®ßi ¨n .-con ®ß. lÔ héi . Bµi 5: Dùa vµo tõng sù viÖc ®Ó chia ®o¹n sau thµnh 4 c©u. lòy tre. ngoµi s©n lóc c¬m gÇn chÝn. Chóng tËp bay. nhí. ch©u chÊu vÒ cho chim ¨n. hoµn thµnh. r¹p h¸t. HËu pha níc ®êng cho chim uèng. Hai anh em t«i ®i b¾t s©u non. bÕn níc. mÑ gäi anh em t«i dËy ¨n s¸ng vµ chuÈn bÞ ®i häc.§Ò2 3 . mÑ nhãm bÕp nÊu c¬m sau ®ã mÑ quÐt dän trong nhµ. m¸i ®×nh. c¶i t¹o. Cuèi mçi c©u cÇn ghi dÊu chÊm vµ ®Çu c©u ph¶i viÕt hoa: S¸ng nµo mÑ t«i còng dËy rÊt sím ®Çu tiªn. TiÕng ViÖt 3.

§êng mÒm nh d¶i lôa. (h¹t ) võng m. nhµ viÖc d. ®×nh h. cèc l. b. C¸nh ®ång tr«ng ®Ñp nh mét tÊm th¶m. b¸t k. Bµi 4: H·y so s¸nh mçi sù vËt sau víi mét sù vËt kh¸c ®Ó t¨ng vÎ ®Ñp: . hoa b. Nh÷ng lµn giã tõ s«ng thæi vµo…………………… b..(h¹t) l¹c Bµi 2: G¹ch díi c¸c tõ chØ mµu s¾c hoÆc chØ ®Æc ®iÓm cña hai sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau trong mçi c©u sau. li c.Bµi 1: GhÐp tõ ë hai cét cã nghÜa gièng nhau thµnh tõng cÆp: a. chÐn i. con g×) ? – thÕ nµo? a. MÆt trêi lóc hoµng h«n…………………………… c. ¸nh tr¨ng ®ªm trung thu…………………………. Uèn m×nh díi c©y xanh. (h¹t ) mÌ e. (h¹t) ®Ëu phéng f. Bµi 3: §iÒn tiÕp tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn thµnh c©u cã m« h×nh Ai ( c¸i g×. a.b«ng n.

lµ g× (lµ ai) ? .. nhãc con d.Hoa phîng lµ……………. trÎ ranh e. Bµi 2: §iÒn tõ so s¸nh ë trong hoÆc ngoµi ngoÆc vµo tõng chç trèng trong mçi c©u sau cho phï hîp: a. §ªm Êy. . trÎ con c.Bèn ch©n cña chó voi to nh … . c. thiÕu nhi TiÕng ViÖt 3. tiÕng ve nh … Bµi 5: Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc c¸c tõ chØ trÎ em víi th¸i ®é t«n träng: a.§«i m¾t bÐ trßn nh … .……………………lµ nh÷ng ®å dïng häc sinh lu«n ph¶i mang ®Õn líp. M¾t cña trêi ®ªm …… c¸c v× sao. trÎ em b. Tr¨m c« g¸i ……tiªn sa.Con tr©u lµ………………… . b. . trêi tèi ……mùc. con g×) ?.Tra hÌ..§Ò 24 Bµi 1: T×m tõ ®iÒn vµo chç trèng ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u cã m« h×nh Ai (c¸i g×. trÎ th¬ g.

mÑ.Tõ chØ nh÷ng ngêi cã quan hÖ hä hµng: chó. tôc ng÷: a) KÝnh thÇy.(tùa.Tõ chØ nh÷ng ngêi ë trong gia ®×nh: bè.… Bµi 2: §iÒn tiÕp c¸c tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng trong tõng dßng sau ®Ó hoµn chØnh c¸c thµnh ng÷.… .Tõ chØ nh÷ng ngêi ë trêng häc : Häc sinh. nh) Bµi 3: Ghi ch÷ § vµo « trèng tríc tõ ng÷ chØ gép nhiÒu ngêi trong gia ®×nh: Cha mÑ con ch¸u con g¸i anh hä Em trai anh em chó b¸c chÞ c¶ TiÕng ViÖt 3.… b) Häc thÇy… c) Con ngoan.… . d×.… .§Ò 25 Bµi 1: §iÒn tiÕp c¸c tõ thÝch hîp vµo chç trèng . lµ.

Bµi 3: §iÒn bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái Ai hoÆc bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái lµ g× vµo tõng chç trãng cho thÝch hîp: a)……………………lµ c« gi¸o d¹y líp chÞ g¸i t«i. níc hå trong nh- ……………………………………… c) TiÕng suèi ng©n nga tùa ……………………………………………… .. b)Cha t«i lµ………………………………………….lµm g× theo gîi ý sau: a) C©u nãi vÒ con ngêi ®ang lµm viÖc: b)C©u nãi vÒ con vËt ®ang ho¹t ®éng: Bµi 5: §iÒn c¸c tõ ng÷ chØ sù vËt so s¸nh phï hîp vµo mçi dßng sau: a) Nh÷ng chó gµ con l«ng vµng ¬m nh- ………………………………… b) Vµo mïa thu. c) Anh hä t«i lµ……………………………………… d) ………………………………chñ tÞch phêng ( x· ) t«i. Bµi 4: §Æt 2 c©u cã m« h×nh Ai.

tIENG VIET .

. Thêi gian: 90' kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò * Bµi 1: Trong ®o¹n th¬ sau: “ V¬n m×nh trong giã tre ®u C©y kham khæ vÉn h¸t ru l¸ cµnh Yªu nhiÒu n¾ng ná trêi xanh Tre xanh kh«ng ®øng khuÊt m×nh bãng r©m B·o bïng th©n bäc lÊy th©n Tay «m tay nÝu tre gÇn nhau thªm Th¬ng nhau trÎ ch¼ng ë riªng Luü thµnh tõ ®ã mµ nªn hìi ngêi". §iÒn tiÕp bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái nh thÕ nµo? ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u.BiÖn ph¸p nh©n ho¸ ®ã gióp em c¶m nh©n ®îc phÈm chÊt ®Ñp ®Ï g× cña c©y tre ViÖt Nam. M«n thi: TiÕng ViÖt. a .®Ò thi häc sinh giái Líp 3: ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2006.Nh÷ng tõ ng÷ nµo trong ®o¹n th¬ cho ta biÕt tre ®îc nh©n ho¸? b . Bµi 2: ( 2 ®iÓm ).

.V¬n..pi – a ...Qua c©u chuyÖn " §Êt quý... b . ®u. TrÇn Quèc Kh¸i lµ mét cËu bÐ.. bäc..« ..... c ..... kham khæ...... nÝu.... «m. ru...... b – Håi cßn nhá...a . gÇn. yªu th¬ng nhau t¹o søc m¹nh sù dÎo dai.Qu©n cña Hai Bµ Trng chiÕn ®Êu... §Êt yªu ta thÊy ngêi d©n £ .. th¬ng.. Bµi 3: TËp lµm v¨n ( 5 ®iÓm) Em h·y thay lêi bµ mÑ kÓ l¹i c©u chuyÖn: " Hò b¹c cña ngêi cha"...Ti .Sèng xanh tèt ®oµn kÕt g¾n bã.... ......Khi gÆp ®Þch anh Kim §ång ®· xö trÝ. bÒn bØ sèng vui t¬i hoµ m×nh víi thiªn nhiªn...... d ... Bµi 2: . ®øng... Bµi 1: a ...Tre sèng chèng chäi mäi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh¾c nghiÖt cña thiªn nhiªn. ë. yªu.... ( Häc sinh liªn hÖ ®îc con ngêi ViÖt Nam thëng ®iÓm)......

Dòmg c¶m. . c .Tr×nh bµy ®óng...Nªu ®óng chi tiÕt c©u chuyÖn.BiÕt dïng lêi v¨n cña m×nh. cao mãi Tàu vươn giữa trời Như tay ai vẫy Hứng làn mưa rơi ... Anh dòng.Th«ng minh.. b .Th«ng minh.Yªu ®Êt ®ai Tæ quèc. Câu 1 Cau cao. Bµi 3: . nhanh.. tµi trÝ.a . . tí m×nh. a) Tìm các từ chỉ hoạt động có trong khổ thơ ? b) Những hoạt động nào được so sánh với nhau ? . mu trÝ.. ham häc.§óng c¸ch xng h«: T«i. d . . yªu níc.

b) Trong lớp.……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 2 : Hãy sửa lại những chỗ mà bạn Mai đã đặt dấu câu thiếu hoặc không thích hợp trong đoạn văn sau : a) ë nhà em thường giúp bà xâu kim. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… . Liên luôn chăm chú nghe giảng ? c) Ông ơi người ta phát minh ra điện để làm gì.

........ ...............……………………………………………………………………… ………………………………………………….............. ..................................................................... .............................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................. .......... ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ...... Giúp em hiểu được điều gì ? Đặt một câu với câu tục ngữ trên............... ..................... Câu 3 : Câu tục ngữ : Em thuận anh hoà là nhà có phúc............................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................... ..............................................

............. hát............... nắng vàng tươi rải nhẹ trên đường....... d) Em bỡ ngỡ theo ông bước vào sân trường đông vui nhộn nhịp....... múa rất hay........ .................. chúng em về lớp học bài học đầu tiên......................... đeo cặp mới cùng với ông nội đến trường học buổi học đầu tiên....................... g) Chúng em được nghe cô Hiệu trưởng đánh trống khai trường và được xem diễu hành........................ b) Sáng hôm ấy trời rất đẹp................................. . h) Những người bạn mới và những bài học mới đã làm em nhớ mãi buổi học đầu tiên................................... ......Câu 4 : Sắp xếp lại trật tự của những câu văn sau để thành đoạn văn kể lại buổi đầu em đi học : a) Em mặc quần áo mới. c) Cô giáo đón em và các bạn xếp hàng dự lễ khai giảng................. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………............................................... e) Sau lễ khai giảng....................................................... ..........................

.................. ......................... ............ Câu 5 : Dùa vµo ®o¹n v¨n ë bµi trªn (sau khi ®· s¾p xÕp l¹i ®óng)............................................................................ em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kÓ l¹i buæi ®i häc ®Çu tiªn cña em.................................................................................... ......................................................................................................................... ..................... ........................................ ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ............................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........... .............................................................

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Trêng TiÓu häc §Ò thi tuyÓn häc sinh giái TiÕn Th¾ng M«n : to¸n .líp 3 N¨m häc 2010 2011 .

.65 345 + 81 ..............5 ®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh...512 809 ............. (1...................Hä vµ tªn : .. 804 ............ §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o Bµi 1........................... Líp : ..........................

5®iÓm) Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng.Bµi 2. 70 C. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ : A. 305 240 B. 370 D. 380 B. 3901 B. 82cm B. (2®iÓm) T×m y C. . Chu vi tam gi¸c ®ã lµ : A. (2. 141cm d) Sè Ba tr¨m chÝn m¬i mèt viÕt lµ : A. 700 D. 768 c) Mét h×nh tam gi¸c cã sè ®o c¸c c¹nh lÇn lît lµ : 34cm . 7 B. 371 b) Ch÷ sè 7 trong sè 768 cã gi¸ trÞ lµ : A. 369 D. 300901 C. 48cm vµ 59cm. 30091 D. 391 ®) BiÓu thøc : 270 + 35 = + 65. 73cm C. 360 C. 45cm D. 235 Bµi 3. a) Sè liÒn sau cña 370 lµ: A.

Hái lóc ®Çu B×nh cã tÊt bao nhiªu c¸i kÑo ? . (2®iÓm) B×nh cã mét tói kÑo.y x 4 = 32 24 : 3 : y=2 Bµi 4. B×nh chia ®Òu cho 4 b¹n mçi b¹n ®îc 6 c¸i th× B×nh cßn 7 c¸i.

. (1®iÓm) c) H×nh vÏ bªn cã .......... h×nh tø gi¸c . h×nh tam gi¸c d)H×nh vÏ bªn cã .Bµi 5.

líp 3 .Trêng TiÓu häc §Ò thi tuyÓn häc sinh giái TiÕn Th¾ng M«n : tiÕng viÖt .

........................... §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc g¹ch ch©n trong c©u : D¸ng ngêi chÞ g¸i em thon th¶............. LuyÖn tõ vµ c©u............ §Æt mét c©u theo mÉu : Ai (c¸i g×........... 3..N¨m häc 2010 2011 Hä vµ tªn : ... H·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n (Tõ 4 ®Õn 7 c©u) kÓ vÒ ngêi mµ em yªu quý......... III.. §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o II..... con g×) – lµm g× ? 4..................... TËp lµm v¨n......... Líp : ..... ..

Các biện pháp nghệ thuật tu từ
1. So sánh
So sánh là đối chiếu sự vật hiện tượng này với sự vật hiện
tượng khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình gợi cảm
cho sự diễn đạt
2. nhân hoá
Nhân hoá là gọi hoặc tả nhân vật cây cối đồ vật... bằng
những từ ngữ vốn đc dùng để gọi hoặc tả con người; làm cho thế
giới đồ vật cây cối loài vật... trở nên gần gũi với con người biểu thị
đc suy nghĩ tình cảm của con ng
3. ẩn dụ

ẩn dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng sự vật hiện
tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình gợi
cảm cho sự diễn đạt
4. hoán dụ
Hoán dụ là gọi tên sự vật hiện tượng bằng tên của một sự vật
hiện tượng khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng
sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt
5,6. Điệp từ điệp ngữ
điệp từ điệp ngữ là biện pháp tu từ lặp đi lặp lại có dụng ý
nghệ thuật
7. thậm xưng ( nói quá )
Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ quy mô tính
chất của sự vật hiên tượng được miêu tả để nhấn mạnh gây ấn
tượng tăng sức biểu cảm
8. Chơi chữ
Chơi chữ là biện pháp khai thác hiện tượng đồng âm khác
nghĩa để tạo sắc thái dí dỏm hài hước cho lời ăn tiếng nói hoặc câu
văn câu thơ
9. câu hỏi tu từ
- tạo ấn tượng nhấn mạnh tô đậm
- khẳng định chính kiến của người viết

Các bút pháp nghệ thuật

1. bút pháp ước lệ tượng trưng
- Ước lệ : sử dụng hình ảnh mang tính chất quy ước đã trở
thành thông lệ thói quen
- tượng trưng là những chi tiết hình ảnh mang ý nghĩa đặc
trưng tiêu biểu
- người ta thường lấy thiên nhiên làm chuẩn mực thước đo
cho mọi giá trị
- trong truyện kiều: bút pháp ước lệ tượng trưng để miêu tả
nhân vật chính diện
- thiên nhiên biết thuý vân đẹp nhưng hok đố kị, và Ng Du
đã dùng nghệ thuật đòn bẩy để miêu tả kiều
- hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, dự báo 1 tương lai

sóng gió khi đã vượt qua giới hạn của tự nhiên, kiều hok còn của
riêng ng du nữa mà kiều là số phận của cả dân tộc mình
- thuý vân và kim trọng là những con ng đạt đến vẻ đẹp của
thiên nhiên nhưng đạt đến mức hài hoà cân xứng với vẻ đẹp tự
nhiên vốn có, nhưng thuý kiều và từ hải vẻ đẹp của họ đã vượt qua
chuẩn mực tự nhiên đời thường để thành vẻ đẹp phi thường và
khác lạ và sau này cuộc đời dự báo tất cả qua các thủ pháp đó của
ng du, và khi dùng bút pháp ước lệ như vậy thể hiện từ 1 cảm hứng
ngợi ca bộc lộ thái độ tư tưởng đề cao tran trọng và ngưỡng vọng
với những nhân vật mà mình thể hiện
2. bút pháp tả thực

tác dụng: tình ý trong văn bản hàm súc sâu sắc kín đáo mà vẫn chứa sức gợi và tạo liên tưởng cho ng đọc . chỉ 1 chữ “tót” cho ta thấy đc sự vô học của hắn .trong truyện kiều bút pháp tả thực đc dùng để tố cáo nhân vật phản diện.bút pháp ước lệ tượng trưng là sự tôn trọng kính trọng còn bút pháp tả thực chỉ sự khinh bỉ 3.trong miêu tả cảnh vật thiên nhiên đã ẩn chứa cảm xúc tình cảm của con ng trong đó: tình cảm của nhà thơ.phản ánh một cách chân thực những đặc điểm của sự vật hiện tượng . Kì kèo bớt 1 thêm 2 đã cho ta thấy mã giám sinh hok chỉ là kẻ vô học mà còn là 1 kon buôn. tình cảm của nhân vật trong tác phẩm .truyện kiều của ng du đã sử dụng bút pháp này 1 cách nhuần nhuyễn mà có nhiều cấu nhiều đoạn đã đạt đến đỉnh điểm của nghệ thuật tả cảnh ngụ tình . bút pháp tả cảnh ngụ tình .