Toán từ trang 2 đến trang 13

Tiếng Việt từ trang 14 đến trang 79

PHẦN 1: TOÁN
Bài 1- Tính giá trị biểu thức:
a) 72 : 9 + 75 x 2 – ( 31 – 19)
b) 16 x 2 + 5 x 16 + 16 x 3

Bài 2- Tìm y:
a) 40 : y – 2 = 3
b)54 : y + 3 = 12

Bài 3- Hãy viết thêm 3 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau:

a)

4, 8, 16, 32........

b)

1, 4, 9, 16, 25, ........

c)

1, 2, 3, 5. 8, ..........

d)

2, 6, 12, 20, 30,......

Bài 4 Bạn An có 56 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn An nhận
thấy 1/3 số
viên bi xanh bằng 1/4 số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu
viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

Bài 5: Biết

1
3

tấm vải đỏ dài bằng

1
4

tấm vải xanh, cả hai tấm vải

dài 84m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu m?

* BÀi 6: Có hai ngăn sách. Cô thư viện cho lớp 3A mượn

sách ở ngăn thứ nhất, cho lớp 3B mượn

1
5

1
3

số

số sách ở ngăn thứ hai.

Như vậy mỗi lớp đều được mượn 30 cuốn. Hỏi số sách còn lại ở
ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ở ngăn thứ nhất là bao nhiêu
cuốn?

* Bài 7: Trong vườn có 35 cây gồm vải, nhãn, hồng xiêm. Số cây
hồng xiêm bằng

1
7

số cây trong vườn. Số cây nhãn bằng

1
2

số cây

vải. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây?

*Bài 8: Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sáng
mẹ đã bán được một số cam và quýt, còn lại

1
5

số cam và

1
5

số quýt

để đến chiều bán nốt. Hỏi mẹ đã bán được bao nhiêu quả cam, bao
nhiêu quả quýt?

C©u 3: §Æt tÝnh råi tÝnh (3®iÓm)

a/ 420 + 137

b/ 784 - 356

c/ 253 -122

C©u 4 : T×m X (1®iÓm)
a/ X x 6 = 12

b/ X : 7 =8

C©u 6: Con h¸i ®îc 57 qu¶ quýt ,mÑ h¸i ®îc gÊp 6
lÇn sè qu¶ quýt cñ con .Hái mÑ h¸i ®îc bao nhiªu qu¶
quýt ? ( 2®iÓm)

1. (1®) TÝnh nhanh:

25 x 18 x 4 x 2

2. (2®) TÝnh:
a) 7 x 4 + 93

b) 7 x 7 + 84

c) 7 x 10 – 32

d) 7 x 7 – 29
3. (2®) T×m x :
a)

x:

c)

x

7 = 5 (d 2)

b) x : 7 = 7 (d 3)

x 8 + 25 = 81

d) 72 - x : 4 = 16

4. (2®) Viªn g¹ch men h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 3dm.
Chu vi viªn g¹ch men lµ bao nhiªu?
5. (3®) Mét cöa hµng c©y c¶nh cã 48 c©y quÊt. Sau
mét ngµy b¸n chØ cßn l¹i

1
6

sè c©y quÊt. Hái:

a) Cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu c©y quÊt?

4... 16. 6.. 20.Tính giá trị biểu thức: ( 4 điểm) a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72) b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3 Bài 2.. 5. 3.... 16.. 8.... 4. 2.. ... Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh? ( 4 điểm) .. 12. g) 1.b) §· b¸n bao nhiªu c©y quÊt? Bài 1. 30.... Bạn Hoà nhận thấy 1/5 số viên bi xanh bằng 1/3 số viên bi đỏ.. 9. . h) 2... rồi viết thêm 2 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau: ( 4 điểm) e) 1.. f) 1.. Bài 4.Hãy nêu quy luật viết số.Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và màu đỏ.. 25.. 8.Tìm X: ( 4 điểm) a) 72 : X – 3 = 5 b) X + 3 x X < 3 Bài 3.. 2.....

356 c/ 253 -122 C©u 4 : T×m X (1®iÓm) a/ X x 6 = 12 b/ X : 7 =8 C©u 6: Con h¸i ®îc 57 qu¶ quýt . (2®) T×m x : a) x: c) x 7 = 5 (d 2) x 8 + 25 = 81 b) x : 7 = 7 (d 3) d) 72 .Hãy điền 5 chữ số lẻ vào các ô vuông ( mỗi ô điền 1 chữ số) để được phép tính đúng.x : 4 = 16 . ( 4 điểm) C©u 3: §Æt tÝnh råi tÝnh (3®iÓm) a/ 420 + 137 b/ 784 . (2®) TÝnh: a) 7 x 4 + 93 b) 7 x 7 + 84 c) 7 x 10 – 32 d) 7 x 7 – 29 3.Hái mÑ h¸i ®îc bao nhiªu qu¶ quýt ? ( 2®iÓm) 1. (1®) TÝnh nhanh: 25 x 18 x 4 x 2 2.Bài 5.mÑ h¸i ®îc gÊp 6 lÇn sè qu¶ quýt cñ con .

2011 M«n: To¸n líp 3 (60 phót kh«ng kÓ chÐp ®Ò) Bµi 1: An nghÜ mét sè. Hái: a) Cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu c©y quÊt? b) §· b¸n bao nhiªu c©y quÊt? §Ò kiÓm tra ®éi tuyÓn sè 1 . Chu vi viªn g¹ch men lµ bao nhiªu? 5. NÕu gÊp sè ®ã lªn 3 lÇn råi céng víi 15 th× ®îc 90. (3®) Mét cöa hµng c©y c¶nh cã 48 c©y quÊt. T×m sè An ®· nghÜ. Bµi 2: TÝnh nhanh gi¸ trÞ biÓu thøc : a) 45 x 5 + 45 x 4 + 45 b) 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 +1 Bµi 3: T×m y Y x 5 + 45 = 100 48 : y = 5 (d 3) Bµi 4: An. Hoµ ®îc c« gi¸o cho mét sè nh·n vë. Sau mét ngµy b¸n chØ cßn l¹i 1 6 sè c©y quÊt. B×nh l¹i cho Hoµ 4 nh·n vë th× .N¨m häc 2010 . B×nh. (2®) Viªn g¹ch men h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 3dm. NÕu An cho B×nh 6 nh·n vë.4.

Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả quýt ? ( 2điểm) Tóm tắt:……………………………………… ……………………………………… ………………………………………. Hái 4 n¨m sau con bao nhiªu tuæi? (Tóm tắt và giải vào vở) Bài 8 : Câu 6: Con hái được 57 quả quýt .sè nh·n vë cña mçi b¹n ®Òu b»ng 12 c¸i. Hái lóc ®Çu mçi b¹n cã mÊy nh·n vë? Bµi 5: Sè? 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x ? Bµi 6: HiÖu cña hai sè lµ 84. Tuæi con b»ng 1/4 tuæi bè.mẹ hái được gấp 6 lần số quả quýt củ con . NÕu gi¶m sè trõ ®i 12 vµ t¨ng sè bÞ trõ lªn 12 ®¬n vÞ th× hiÖu míi lµ bao nhiªu? Bµi 7: N¨m nay bè 40 tuæi. ………………………………………. Bài giải ……………………………………… .

………………………………………. .……………………………………… ……………………………………….

18 x 14 + 18 = 18 x ( 7 + 16 .6 + 4 = 10 ( nhãn vở ) Số nhãn vở của Hoà là : 12 .3 ) : 5 Yx5 = 55 Y = 45 : 5 Y = 55 : 5 Y=9 Y = 11 Bài 4/ (1 .75 điểm Bài 3/ (2 điểm): Làm đúng mỗi câu 1 điểm Y x 5 +45 = 100 48 : Y = 5 ( dư 3 ) Yx5 = 100 .45 Y = ( 48 . 5 điểm): Số nhãn vở của An là : 12 + 6 = 18 ( nhãn vở ) Số nhãn vở của Bình là : 12 .15 ) : 3 = 25 Đáp số : 25 Bài 2/ (1.5 điểm) a) 45 x 5 + 45 x 4 + 45 = 45 x ( 5 + 4 + 1 ) = 45 x 10 = 450 b) 18 x 7 + 18 x 16 . CHO ĐIỂM KIỂM TRA HSG đợt I MÔN: TOÁN .Lớp: 3 Năm học: 2009 – 2010 Bài 1/ (1điểm): Số An nghĩ là : ( 90 .HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ.4 = 8 ( nhãn vở ) Đáp số : 18 nhãn vở 10 nhãn vở 8 nhãn vở .14 + 1) = 18 x 10 = 180 Tính đúng mỗi biểu thức được 0.

............75 điểm=6điểm) Trêng TiÓu häc TiÕn §Ò kiÓm tra chÊt lîng häc sinh Th¾ng giái N¨m häc 2010 .. ...Líp : .........Bài 5/ (1 điểm): 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x ? => 81 x 76 = 81 x 6 + 81 x 70 Bài 6/ (1 điểm) Hiệu mới là : 84 + 12 + 12 = 108 Bài 7/ ( 1 điểm ) Bốn năm sau con có số tuổi là : 40 : 4 + 4 = 14 ( tuổi ) Bài 8 / ( 1 điểm )Vì Hoa lúc nào cũng đứng đầu ..........2011 M«n : to¸n .. 5.................... ta có 3 cách chọn bạn đứng hàng thứ 2 . có 1 cách chọn bạn đứng hàng thứ tư ........ §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o ...5điểm đến 5............25 điểm = 5 điểm ............líp 3 Gi¸o viªn båi dìng: NguyÔn V¨n S¬n Hä vµ tªn : ........ có 2 cách chọn bạn đứng hàng thứ 3 ........... Vậy ta có số cách xếp các bạn là : 1 x 3 x 2 x 1 = 6 ( cách ) ( Chú ý: Điểm làm tròn là: 5.........

679 Bµi 2 (2.5®iÓm) Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng. 45cm 82cm C. 700 D. 768 c) Mét h×nh tam gi¸c cã sè ®o c¸c c¹nh lÇn lît lµ : 34cm . 235 Bµi 3. (Lµm ra vë)(1. Chu vi tam gi¸c ®ã lµ : A. D. 305 B. 30091 C. 141cm d) Sè Ba tr¨m chÝn m¬i mèt viÕt lµ : A. 73cm B.5 ®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh. 369 D. 371 b) Ch÷ sè 7 trong sè 768 cã gi¸ trÞ lµ : A. a) Sè liÒn sau cña 370 lµ: A. 360 C. 300901 B. 7 B. 48cm vµ 59cm.589 345 + 878 812 . 804 . 240 . 391 ®) BiÓu thøc : 270 + 35 = + 65.(Lµm ra vë) (2®iÓm) T×m y C. 370 D.Bµi 1. 70 C. 380 B. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ : A. 3901 D. .

y x 4 = 32 24 : 3 : y =2 Bµi 4. Hái lóc ®Çu B×nh cã tÊt bao nhiªu c¸i kÑo ? Bµi 5.. B×nh chia ®Òu cho 4 b¹n mçi b¹n ®îc 6 c¸i th× B×nh cßn 7 c¸i..... (1®iÓm) a) H×nh vÏ bªn cã ... h×nh tam gi¸c b) H×nh vÏ bªn cã . . h×nh tø gi¸c .(Lµm ra vë) (2®iÓm) B×nh cã mét tói kÑo....

1. con g×) – lµm g× ? 2. (nghe-viÕt) ViÕt bµi “Chim chÝch b«ng” SGK TiÕng ViÖt 2-TËp IITrang 30. §Æt mét c©u theo mÉu : Ai (c¸i g×. §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc g¹ch ch©n trong c©u : D¸ng ngêi chÞ g¸i em thon th¶. III.) II. ChÝnh t¶.I. (Tõ ®Çu ®Õn nhanh vun vót. TËp lµm v¨n. H·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n (Tõ 4 ®Õn 7 c©u) kÓ vÒ ngêi mµ em yªu quý. . LuyÖn tõ vµ c©u.

TiÕng ViÖt 3.c¶ nhµ gÊu kÐo nhau ®i bÎ m¨ng vµ uèng mËt ong.mïa thu.mïa xu©n.gÊu ®i nhÆt qu¶ h¹t dÎ.§Ò 1 Bµi 1: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh vÒ viÕt hoa c¸c c©u sau: C¶ nhµ gÊu ë trong rõng. .

…¶i chuèi .…µng xãm ..S. .`. .®å vËt. c¶i Bµi 5: G¹ch ch©n c¸c tõ chØ sù vËt trong ®o¹n v¨n sau.chµo m... sËu - r...h¬ng th¬m ng¸t ong bím bay rén rµng Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng l hay n .lìi … iÒm .Ph©n lo¹i c¸c tõ chØ sù vËt t×m ®îc( chØ ngêi . - trÇu c.van …µi ..…µng tiªn Bµi 4: §iÒn vµo chç trèng vÇn ao hay au : . con vËt .Bµi 2: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh vÒ viÕt hoa c¸c ch÷ ®Çu dßng th¬ sau cø mçi ®é thu sang hoa cóc l¹i në vµng ngoµi vên ... c©y cèi) . ..…o sî .

c©y chµ lµ . Theo §oµn Giái Bµi 6: G¹ch ch©n c¸c sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau trong c¸c c©u díi ®©y.c©y vÑt rông trôi gÇn hÕt l¸. tõ ®©u ®Õn ? Hay biÓn xanh diÖu k× Tr¨ng trßn nh m¾t c¸ Ch¼ng bao giê chíp mi TrÇn §¨ng Khoa c.Chim ®Ëu chen nhau tr¾ng xo¸ trªn nh÷ng ®Çu c©y m¾m.C¸c sù vËt nµy(trong tõng cÆp so s¸nh ) cã ®iÓm g× gièng nhau? a. Ph¹m §«ng Hng . S¬ng tr¾ng viÒn quanh nói Nh mét chiÕc kh¨n b«ng Thanh Th¶o b. Bµ em ë lµng quª Lng cßng nh dÊu hái.nãi chuyÖn kh«ng nghe ®îc n÷a.Chim kªu vang ®éng . Tr¨ng ¬i.ThuyÒn chóng t«i chÌo ®i xa mµ h·y cßn thÊy chim ®Ëu tr¾ng xo¸ trªn nh÷ng cµnh c©y.

Em thÊy tÊt c¶ ®Òu s¸ng lªn vµ th¬m tho trong n¾ng mïa thu.Bµi 7: a. c¸nh cöa xanh . TiÕng ViÖt 3. Theo Ng« Qu©n MiÖn Bµi 8: Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m lîc vµ trong sù nghiÖp thèng nhÊt Tæ Quèc ®· cã rÊt nhiÒu ®éi viªn thiÕu niªn anh hïng trë thµnh tÊm g¬ng s¸ng cho c¸c thÕ hÖ thiÕu nhi ViÖt Nam noi theo. bµn ghÕ gç xoan ®µo næi v©n nh lôa.Em bíc vµo líp . t¸c gi¶ ®· so s¸nh hai sù vËt nµo víi nhau? Dùa vµo dÊu hiÖu chung nµo dÓ so s¸nh ? Trêng míi cña em x©y trªn nÒn ng«i trêng cò lîp l¸. Trong ®o¹n v¨n díi ®©y .têng v«i tr¾ng.ngãi ®á nh nh÷ng c¸nh hoa lÊp lã trong c©y. Nh×n tõ xa .nh÷ng m¶nh têng vµng .võa bì ngì võa thÊy quen th©n .§Ò 2 Bµi 1: ViÕt hoa tªn riªng trong c¸c c©u sau : .Em h·y nãi råi viÕt kho¶ng 6 – 8 c©u kÓ vÒ mét trong nh÷ng tÊm g¬ng anh hïng ®ã.

... ng· kh....Tªn c©y tre cßn nhá.. b...... a.tay khóc kh..quËn Hoµn KiÕm .. .. ........ trÎ em.béc t... C©u l¹c bé.rçng t..ChÊt láng dïng ®Ó ®èt ch¸y .Ðp lµ mét thµnh phè cæ.......S«ng von – ga n»m ë níc nga. Bµi 3:( Ph©n biÖt uªch/uyu) §iÒn vµo chç trèng tiÕng cã vÇn uªch..xèp lµ mét trong sè c¸c nhµ b¸c häc vÜ ®¹i cña níc nga..Tªn m«n häc trong nhµ trêng ................... Bµi 4: Chän tõ ng÷ thÝch hîp trong c¸c tõ: ThiÕu nhi..........ki. . Bµi 2:( Ph©n biÖt ¨n/ ¨ng) T×m tõ cã tiÕng chøa vÇn ¨n hoÆc ¨ng.. trÎ con ®Ó ®iÒn vµo chç trèng.......... ..kh.. cã nghÜa nh sau : ..m«.. tr¬ng kh. vÇn uyu ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: ..l«. Ch¨m sãc bµ mÑ vµ...n«.....

T«i lµ Thá..c..Ai gäi ®ã? ... cèc... cèc....... Bµi 6: Em h·y viÕt 3.4 c©u bµy tá nguyÖn väng ®îc vµo §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh vµ lêi høa nÕu ®¬n ®îc chÊp nhËn .qu¸ Bµi 5: G¹ch ch©n c¸c c©u kiÓu Ai... . .lµ g×? trong ®o¹n th¬ díi ®©y vµ nªu t¸c dông cña kiÓu c©u nµy ( dïng ®Ó lµm g× ? ) Cèc... ..ThËt lµ Nai Cho xem g¹c..... TÝnh t×nh cßn..Ai gäi ®ã? ..... cèc! . cèc! .NÕu lµ Thá Cho xem tai.. Cèc.T«i lµ Nai..

.... Bµi 2: Nèi tiÕng ë cét A víi tiÕng ë cét B ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ ®óng chÝnh t¶: A B A B Cöu tr¬ng thuû chiÒu Khai triÒu ch¬ng buæi ... «ng c..... trung ... .. chÎ hay trÎ: . ..xanh ... .... chøng hay trøng: ...chãng......... h¹t .. gµ ... d...nhµ ......... .... .l¹t .cñi b.......hái ........ ..con ..... chong hay trong : ...®Ìn .. .. .TiÕng ViÖt 3.......minh .. ..... vÞt.... mÑ .... cha hay tra: .tá .... ..§Ò 3 Bµi 1( Ph©n biÖt ch/ tr): §iÒn vµo chç trèng: a..........

. Bµi 5:T×m c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong nh÷ng ®o¹n th¬ díi ®©y....... Trong nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh nµy em thÝch nhÊt h×nh ¶nh nµo ? V× sao ? Khi vµo mïa nãng . Em thÊy tÊt c¶ ®Òu s¸ng lªn vµ th¬m tho trong n¾ng mïa thu. . võa bì ngì võa thÊy th©n quen.. ®..thuèc b....... ®iÓm ...... Têng v«i tr¾ng.s¶o dÊu ng..h... ®o¹n th¬ sau vµ viÕt l¹i cho ®óng: Em bíc vµo líp.....lµ ngóc ng...Tr©u chÊu c©y tÕt Ch©u chóc bß tróc Bµi 3: ( ph©n biÖt ¨c/ o¨c) T×m c¸c tiÕng cã vÇn ¨c hoÆc o¨c ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: ........ bµn ghÕ gæ xoan ®µo næi v©n nh lôa... c¸nh cöa xanh....... Bµi 4: G¹chch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai trong ®o¹n v¨n.. s....

C« mØm cêi vui síng. Bµi 6: ChÐp l¹i ®o¹n v¨n vµo vë sau khi lo¹i bá c¸c dÊu chÊm dïng kh«ng ®óng vµ viÕt hoa l¹i cho hîp lÝ: C« bíc vµo líp. Nh×n chóng em b»ng ®«i m¾t dÞu hiÒn. C« gi¶ng bµi thËt dÔ hiÓu. mÖt nh thÕ nµo . Bçng håi trèng vang lªn. Bãng bµng trßn l¾m Trßn nh c¸i nong Em ngåi vµo trong M¸t ¬i lµ m¸t. KhiÕn c¶ líp l¾ng nghe. Giäng c« thËt Êm ¸p. TiÕt häc ®Çu tiªn lµ tËp ®äc. §øng dËy chµo.§Ò 4 . TiÕng ViÖt 3. Nh÷ng c¸nh tay nhá nh¾n cø rµo rµo ®a lªn ph¸t biÓu. chóng em. Bµi 7: H·y kÓ l¹i chuyÖn em ch¨m sãc mét ngêi th©n trong gia ®×nh bÞ èm.T¸n l¸ xoÌ ra Nh c¸i « to §ang lµm bãng m¸t. ThÕ lµ hÕt tiÕt häc ®Çu tiªn vµ em c¶mthÊy rÊt thÝch thó.

ma...rµo hay dµo : hµng ..Hoµng phñ ngäc Têng ..Hoµng long .. d¹t ... cã tõ ng÷ nµo viÕt sai chÝnh t¶ ... Theo TrÇn §¨ng Khoa Bµi 3( Ph©n biÖt d / gi / r) §iÒn vµo chç trèng a...............Bµn tµi ®oµn Bµi 2: Trong c¸c c©u th¬ sau ®©y .Bµi 1: ViÕt l¹i cho ®óng quy ®Þnh viÕt hoa tªn riªng c¸c tªn ngêi sau ®©y . ....NguyÔn thÞ b¹ch TuyÕt ..... em h·y g¹ch ch©n vµ söa l¹i cho ®óng : H¹t g¹o lµng ta cã vÞ phï sa Cña s«ng kinh thÇy cã h¬ng sen th¬m trong hå níc ®Çy Cã lêi mÑ h¸t Ngät bïi h«m nay.... dåi ...............

.. móa ... kh¸i chÝ............ ..nu«i d¹y nãi chung:..... mÖt nhµi.. thai th¶i................................. .. r¶nh........ vµo........................diÕt.......... .....rÎo day dÎo : b¸nh ..... ........rang hay dang : l¹c .Bé phËn cña c¬ thÓ dïng ®Ó di chuyÓn:. dai.........................b...............ChØ sù ch¨m sãc........ ch¬i Bµi 4: (ph©n biÖt vÇn ©n / ©ng):T×m tõ ng÷ cã chøa vÇn ©n hoÆc ©ng .......................ra hay da : cÆp .................. nhiÒu t×nh c¶m:....... khai lang..... cã nghÜa nh sau: .......... tay......... c¸nh d..... ...ChØ hµnh ®éng ®a vËt tõ díi lªn cao:............. ..Qu¶ xµi.. ............... ng¾c ng¶i................ cao c.... Bµi 5: (Ph©n biÖt vÇn oai / oay) G¹ch ch©n nh÷ng tõ ng÷ viÕt sai chÝnh t¶ vµ söa l¹i cho ®óng .........ChØ ngêi b¹n gÇn gòi ................. t¹i nguyÖn.............

nhay.......lµ t¬ng lai cña ®Êt níc.........víi nhau . C¸c c©u trªn ®îc dïng ®Ó giíi thiÖu hay nªu nhËn ®Þnh vÒ mét ngêi ........... ........TÝnh t×nh...... ngã ng¸y....... Bµi 6: Em chän tõ thÝch hîp trong c¸c tõ sau ®©y ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: hoµ nh·............... lµ vèn quý nhÊt........ hoµ hîp........ ............................ hoµ thuËn............... nh¸y... §iÒn vµo chç trèng tõ ng÷ thÝch hîp ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u theo mÉu Ai – lµ g× ? .... hoµ m×nh................................... hoµ gi¶i ........... ............................Nãi n¨ng............Gia ®×nh................. .....nh÷ng vô xÝch mÝch Bµi 7: a... ng¸y trÇu.......... ....................... ....... mét vËt nµo ®ã? Bµi 8: H·y tëng tîng vµ kÓ thªm ®o¹n kÕt thóc cho c©u chuyÖn “ Ngêi mÑ” em ®· häc.......... hÝ h¸y.............. lµ ngêi thÇy ®Çu tiªn cña em...... ngä ng¹y.........lµ ngêi mÑ thø hai cña em.. b..víi xung quanh ...... . ng¸y tai...............Níc x¸y...............

lÊp l¸nh .. than r¬i Anh thî.....ß ¬i Bµn tay........... cã nghÜa nh sau: ........ãng Êm ChuyÒn vµo tay t«i Vµ mµu................................Dông cô ®Ó xóc ®Êt....öa s¸ng Trong m¾t anh cêi.TiÕng ViÖt 3.................... b) n / n : no nª..¸o ®an b»ng sîi mÆc mïa ®«ng:........§Ò 5 Bµi 1:( Ph©n biÖt l / n):T×m vµ ®iÒn tiÕp vµo chç trèng 3 tõ l¸y ©m ®Çu l vµ 3 tõ l¸y ©m ®Çu n a) l / l : lung linh. nao nóng.... c¸t:......................... ....... ...... Bµi 2: §iÒn l hay n vµo chç trèng Cöa lß hÐ më Than r¬i .................... Bµi 3: (Ph©n biÖt vÇn en / eng):T×m tõ ng÷ chøa vÇn en hoÆc eng .. ....

VËt dïng chiÕu s¸ng:... - o¸i .....................................s©u h .....`............... Bµi 4: (Ph©n biÖt vÇn khã oam / o¨m) §iÒn vµo chç trèng vÇn oam hoÆc o¨m ............................. khuyÕn khÝch lµm mét viÖc g× ®ã :.. - ngåm ng................. Bµi 5: Trong mçi khæ th¬ . .................bµi th¬ díi ®©y....VËt b»ng s¾t dïng ®Ó gâ ra hiÖu lÖnh:.................................Lêi ®éng viªn....... .... ....... NguyÔn Hoµng S¬n ...xåm x............................. t¸c gi¶ ®· so s¸nh hai sù vËt nµo víi nhau?Hai sù vËt ®ã gièng nhau ë chç nµo ? Tõ so s¸nh ®îc dïng ë ®©y lµ tõ g×? a) LÞch ®Õm tõng ngµy c¸c con lín lªn Bè mÑ giµ ®i «ng bµ giµ n÷a N¨m th¸ng bay nh c¸nh chim qua cöa Véi vµng lªn con ®õng ®Ó muén ®iÒu g× ....... .. ......................... .......`.

Lª Hång ThiÖn Bµi 6: Chän tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh h×nh ¶nh so s¸nh vÒ c©y bµng trong tõng c©u díi ®©y a) Mïa xu©n. gîi c¶m b»ng c¸ch sö dông c¸c h×nh ¶nh so s¸nh a) MÆt trêi míi mäc ®á èi. uèn khóc. l¸ bµng míi n¶y tr«ng nh b)Nh÷ng chiÕc l¸ bµng mïa ®«ng ®á nh c) Cµnh bµng trôi l¸ tr«ng gièng Bµi 7: ViÕt l¹i nh÷ng c©u v¨n díi ®©y cho sinh ®éng . . b)Con s«ng quª em quanh co.b) MÑ b¶o tr¨ng nh lìi liÒm ¤ng r»ng : tr¨ng tùa con thuyÒn cong mui Bµ nh×n : nh h¹t cau ph¬i Ch¸u cêi: qu¶ chuèi vµng t¬i trong vên Bè nhí khi vît Trêng S¬n Tr¨ng nh c¸nh vâng chËp chên trong m©y.

.... x¸o ®éng c¶ mét vên quª yªn b×nh. th× n»ng.. - kh.Ngâ ng¸ch ngo¾t ng...da nhá .. Bµi 8: Em h·y giíi thiÖu vÒ trêng m×nh cho mét b¹n häc ë trêng kh¸c råi ghi l¹i lêi giíi thiÖu ®ã........Dµy .Giµ n..........C¸i .... - Chã tr ...........§Ò 6 Bµi 1: ( Ph©n biÖt eo/ oeo) §iÒn vµo chç trèng oe hay oeo: ......... ................ X¾c hay s¾c: b.§å ch¬i xóc .........mÌo ®Ëy Bµi 2: ( Ph©n biÖt x/s) §iÒn vµo chç trèng : a..............th× ma.... .....Ch©n ®i cµ kh........ TiÕng ViÖt 3......... d)TiÕng ma r¬i Çm Çm .. v¾ng .........vµng n¨m ...............®øt d©y ... Xao hay sao: ....tay hay lµm .. c¸nh . .Con ®êng ngo»n ng .......c) MÆt biÓn ph¼ng lÆng réng mªnh m«ng.

. tõ nµo cã thÓ thay thÕ ®îc tõ “ giãng gi¶” trong dßng th¬ ë trªn: thóc giôc......cëi . .mµng..... … Bµi 4: §iÒn vµo chç trèng tiÕng më hay mì ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: ....vµng vät ..xuyÕn Bµi 3( Ph©n biÖt ¬n/ ¬ng):ViÕt tiÕp 4 tõ cã vÇn ¬n... mang ........ V¬n vai.. ..............dÇu .mµn .. Bµi 5: §äc: thÞt ..... “Giãng gi¶” chØ tiÕng trèng vang lªn nh thÕ nµo ? b........ thóc b¸ch.B¶y.....Hoa t¬i khoe...Nçi lßng ................. .... ...... Trong c¸c tõ sau ®©y.. giôc gi·....... ... 4 tõ cã vÇn ¬ng vµo chç trèng: a.... dÇu .......cÇu vång - Xanh... … v¬ng v·i....... cñ khoai .............. . .. ... thóc ®Èy.. a.... TiÕng trèng trêng giãng gi¶ N¨m häc míi ®Õn råi.................

nghØ hÌ. kÝnh thÇy yªu b¹n. . hiÕu th¶o. líp häc. Nhãm 1 Nhãm 2 Bµi 7: §Æt dÊu phÈy vµo nh÷ng chç thÝch hîp trong tõng c©u v¨n ®íi ®©y : a. ®ïm bäc. s¸ch vë. bót mùc. häc sinh. tiÕng trèng trêng. «ng bµ. häc mét biÕt mêi. cha mÑ. Xa kia Cß vµ V¹c cïng kiÕm ¨n chen chóc ®«ng vui trªn b·i lÇy c¸nh ®ång mïa níc nh÷ng hå lín nh÷ng cöa s«ng. ch¸u ch¾t. Tõ bÊy trë ®i sím sím cø khi Gµ Trèng cÊt tiÕng g¸y lµ MÆt Trêi t¬i cêi hiÖn ra ph©n ph¸t ¸nh s¸ng cho mäi vËt mäi ngêi. phông dìng.gi¸o viªn.Bµi 6: Em chia c¸c tõ ng÷ díi ®©y thµnh 2 nhãm vµ ®Æt tªn cho mçi nhãm: Trêng häc. b. ngµy khai gi¶ng. bµi häc. con c¸i. vên trêng. bµi tËp. s©n trêng. th¬ng con quý ch¸u. trªn kÝnh díi nhêng.

.. Cµi th.¾ng Tõng dßng kÎ ngay ng¾n Nh .QuyÓn vë nµy më ra Bao nhiªu .....êi n¾ng..§Ò 7 Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng ch hay tr: ......ang MÌo con ®i häc .óng em xÕp hµng....choÑt TÆng giÊy kh.. M¶nh tr¨ng lìi liÒm l¬ löng gi÷a trêi nh ..¼ng mang thø g×.ang giÊy . miÖng cêi Bµi 4: §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng trong tõng c©u díi ®©y ®Ó t¹o ra h×nh ¶nh so s¸nh : a.Bµi 8: H·y kÓ c©u chuyÖn em biÕt vÒ mét tÊm g¬ng ham häc...H«m nay .. ... . TiÕng ViÖt 3...ang ... cöa Nh.Non ch ....... Bµi 2 (Ph©n biÖt iªn/ iªng) §iÒn vµo chç trèng c¸c tõ ng÷ cã tiÕng ë cét bªn tr¸i : TiÕng Tõ ng÷ TiÕng tiÕn tiÕng biªn biªng chiªn chiªng khiªn khiªng Bµi 3: ( Ph©n biÖt vÇn en/ oen) Tõ ng÷ §iÒn vÇn thÝch hîp vµo chç trèng en hay oen: ....

mét tõ chØ tr¹ng th¸i t×m ®îc ë bµi tËp trªn . c¸c tõ chØ tr¹ng th¸i trong ®o¹n v¨n trªn vµ ghi l¹i. tr¹ng th¸i mµ em biÕt. b¹n nµo còng n¸o nøc muèn ®îc xem ngay tøc kh¾c. G¹ch ch©n c¸c tõ chØ ho¹t ®éng. mÑ h·y gi¶ vê quay ®i chç kh¸c mét tÝ. Con v¹ch l¸ t×m b«ng hång. Nh÷ng giät s¬ng sím long lanh nh d. chØ mét tÝ th«i.b. b. Con dÉn c¸c b¹n ®Õn n¬i b«ng hång ®ang ngñ. c¸c b¹n vui vÎ ch¹y l¹i. Con khoe víi c¸c b¹n vÒ b«ng hoa. Dßng s«ng mïa lò cuån cuén ch¶y nh c. mÑ !” Con nhñ thÇm nh thÕ vµ nh©n lóc mÑ kh«ng ®Ó ý. Bµi 6: §Æt c©u víi mét tõ chØ ho¹t ®éng. tù ý ng¾t b«ng hoa ®Ñp kia. Nghe con nãi. ®Ó cho con ng¾t b«ng hoa ®i. con ®· quªn lêi mÑ khuyªn. §Õn gÇn tra. a. TiÕng ve ®ång lo¹t cÊt lªn nh Bµi 5: §äc ®o¹n v¨n sau : “ MÑ ¬i. cßn c¸c b¹n ®Òu ch¨m chó nh nÝn thë chê b«ng hång thøc dËy. T×m thªm mét tõ chØ ho¹t ®éng.Con giÊu kÝn b«ng hoa díi mét lïm c©y.

Bµi 7: Em ®· chøng kiÕn chuyÖn c¸c b¹n nhá gióp ®ì mét cô giµ kh«ng may bÞ ng·. tõ nµo viÕt sai chÝnh t¶. TiÕng ViÖt 3.Suèi ch¶y dãc d¸ch .C¸nh hoa dung dinh . Em h·y g¹ch ch©n vµ söa l¹i cho ®óng: .Khóc nh¹c du d¬ng Bµi 2: Nèi tõ ë cét A víi tõ ë cét B ®Ó t¹o thµnh tõ ng÷ thÝch hîp: A c¸ B gi¸n .Nô cêi r¹ng rì .§Ò 8 Bµi 1:( Ph©n biÖt d/r/gi) Trong nh÷ng c©u sau.Søc khoÎ rÎo rai . H·y kÓ l¹i chuyÖn ®ã.Ch©n bíc rén rµng .

. nhµ..........c¶ tµu bá .....................b¸n .3 tiÕng) ®Ó t¹o thµnh c¸c tõ ghÐp chØ ngêi lao ®éng trong céng ®ång.......... ... yªu ch................ Bµi 5: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u tôc ng÷( nãi vÒ quan hÖ cña nh÷ng ngêi trong céng ®ång) sau ®©y : ..rau b. thó ..............reo Bµi 4: Cho c¸c tiÕng : thî.......trµo v... c....v¾n .. kh....b¸nh c .....khu«n th.............................................. th¶ chuån ch............ ngän ng..... ....gç r¸n con d¸n Bµi 3:( Ph©n biÖt u«n/u«ng) §iÒn vµo chç trèng u«n hay u«ng: ...Mét con ngùa .b...chiÒu t..nh¹c m....... ch......... viªn H·y thªm vµo tríc hoÆc sau c¸c tiÕng trªn mét tiÕng( hoÆc 2...h¸t t ...

.......cïng ..............Tuy r»ng kh¸c........... H·y kÓ vÒ ngêi ®ã......................chôm l¹i nªn hßn nói cao - BÇu ¬i th¬ng lÊy ........ chó) rÊt tèt bông hay gióp ®ì mäi ngêi.........lµm ch¼ng nªn non ..........nhng chung mét giµn .... Bµi 6: Nèi c¸c tõ ë cét A víi c¸c tõ ë cét B t¹o thµnh c©u Ai – lµm g× ? A B §¸m häc trß ngñ kh× trªn lng mÑ §µn sÕu ho¶ng sî bá ch¹y C¸c em bÐ ®ang s¶i c¸nh trªn cao Bµi7: Trong xãm em (hoÆc khu phè n¬i em ë) cã mét b¸c( hoÆc c«. ...............¡n qu¶ nhí kÎ....

...... -H¹t s¬ng l. . c©y g«. nghi ng¬i.....l. Bµi 3:§äc khæ th¬ sau : Quª h¬ng lµ con diÒu biÕc Tuæi th¬ con th¶ trªn ®ång ....... cho x«i.. Ng«i sao l. ít ®©m........TiÕng ViÖt 3.l. v÷ng chai.... n .n........ C¨n phßng n.. ng·) vµo c¸c ch÷ díi ®©y: Ngâ hem...l.. nga ba. ngo lêi.. tr« b«ng.... c¸nh ca... Bµi 2: T×m tõ cã ©m ®Çu l hay n ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh côm tõ thÝch hîp: .. nghi ngîi..Níc ch¶y l..§Ò 9 Bµi 1: §iÒn dÊu thanh thÝch hîp( hái..Ch÷ viÕt n...n..... chai tãc.... Tinh thÇn n.

Ghi tõng c©u t×m ®îc vµo chç trèng thÝch hîp trong m« h×nh sau : Ai ( con g× ) Lµm g× . Ghi l¹i tõng c©u t×m ®îc vµo chç trèng thÝch hîp trong m« h×nh sau : Ai( c¸i g× .G¹ch ch©n c¸c c©u theo mÉu Ai. ®µn em rÝu rÝt ®¸nh vÇn theo. a.G¹ch ch©n c¸c c©u theo mÉu c©u Ai.Quª h¬ng lµ con ®ß nhá £m ®Òm khua níc ven s«ng. con g× ?) Lµ g×( lµ ai.lµ g× ? trong khæ th¬ trªn vµ ghi l¹i. a. Nã ®¸nh vÇn tõng tiÕng. bÎ mét nh¸nh tr©m bÇu lµm thíc.lµm g×? vµ ghi l¹i a. MÊy ®øa em chèng hai tay ngåi nh×n chÞ. lµ c¸i g×. lµ con g× ) Bµi 4: §äc ®o¹n v¨n sau : BÐ treo nãn. BÐ ®a m¾t nh×n ®¸m häc trß. a.

H·y kÓ l¹i chuyÖn em bÞ èm ®îc bè mÑ ch¨m sãc nh thÕ nµo cho c¸c b¹n cïng nghe.Bµi 5: Mét lÇn em bÞ sèt cao.§Ò 10 Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng tõ ng÷ chøa tiÕng ë cét bªn tr¸i t¬ng øng: TiÕng Tõ ng÷ TiÕng xoµi xo¸y khoai kho¸y ngo¹i ngo¸y to¹i to¸y ho¹i ho¸y Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng et hay oet: Tõ ng÷ Bµi 1: T×m mét sè thµnh ng÷ so s¸nh trong TiÕng ViÖt . TiÕng ViÖt 3. bè mÑ lo l¾ng vµ ch¨m sãc em víi tÊt c¶ tÊm lßng th¬ng yªu .

ng«i xao. TiÕng ViÖt 3. . xang s«ng. hai ®øa tha hå ng¾m vÎ ®Ñp Trang thÝch nhÊt lµ c©y hoa thä t©y nã nhiÒu c¸nh. tõ ng÷ nµo viÕt sai chÝnh t¶? Em h·y söa l¹i cho ®óng. S¹ch sÏ. díi n¾ng xu©n cµng lµm t¨ng thªm vÎ léng lÉy cßn Th¶o l¹i thÝch hoa tãc tiªn mµu hoa mît nh nhung. Em chÐp ®o¹n v¨n vµo vë sau khi ®Æt dÊu chÊm vµo chç thÝch hîp vµ viÕt hoa nh÷ng ch÷ ®Çu c©u : Trang vµ Th¶o lµ ®«i b¹n rÊt th©n víi nhau mét h«m. ngêi viÕt quªn kh«ng ®Æt dÊu chÊm. Bµi 4: H·y viÕt ®o¹n v¨n giíi thiÖu vÒ quª h¬ng em. xøc khoÎ. nhuþ tôm ë gi÷. cÆp x¸ch.VÝ dô : §Ñp nh tiªn Tr¾ng nh tuyÕt Bµi 3: Trong ®o¹n v¨n díi ®©y. s«i gÊc. xanh sao. s¬ng ®ªm.§Ò 11 Bµi 1: Trong c¸c tõ sau. xöa ch÷a. Th¶o rñ Trang ra c«ng viªn ch¬i Trang ®ång ý ra tíi ®Êy. s¸ng xña.

.................................................................................. G¹ch díi nh÷ng thµnh ng÷ nãi vÒ quª h¬ng: -Non xanh níc biÕc Thøc khuya dËy sím Non s«ng gÊm vãc ........................Bµi 2: T×m tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh c©u nãi vÒ c¶nh vËt quª h¬ng: 1................... r× rµo trong giã 3........................................xa t¾p 14............cæ kÝnh 13...Th¼ng c¸nh cß bay Ch«n rau c¾t rèn Häc mét biÕt mêi .............................. Ýu rÝt 7....................................tr¶i réng Bµi 3:a....¨n t¨n gîn sãng 8.lång léng 2............................xu«i ngîc 12...........m¸t rîi 11........... ................................................uèn khóc 10.................bay bæng 6....rËp rên 9...........................nhën nh¬ 4.. um tïm 5..............................................

Mét ®ªm tr¨ng ®Ñp víi nh÷ng ®iÖu hß. Em h·y t¶ mét trong nh÷ng c¶nh ®Ñp ®ã. Mét dßng s«ng víi nh÷ng c¸nh buåm n©u rËp rên trong n¾ng sím. §Æt c©u cã thµnh ng÷ : Quª cha ®Êt tæ( chØ m¶nh ®Êt n¬i tæ tiªn.Lµng trªn xãm díi D¸m nghÜ d¸m lµm Mu«n h×nh mu«n vÎ . Bµi 4: ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n tõ 3. Trong ®o¹n v¨n cã sö dông kiÓu c©u Ai – lµm g× ? Bµi 5:Tuæi th¬ cña em g¾n liÒn víi nh÷ng c¶nh vËt cña quª h¬ng. ViÕt l¹i cho ®óng quy t¾c chÝnh t¶ viÕt hoa em ®· ®îc häc .§Ò 12 Bµi 1: G¹ch ch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau .5 c©u kÓ vÒ viÖc trùc nhËt líp cña em.Quª cha ®Êt tæ. «ng bµ ta sinh sèng tõ l©u ®êi). Mét con ®êng lµng th©n thuéc in dÊu ch©n quen. Mét c¸nh ®ång xanh mít th¼ng c¸nh cß bay.. b. TiÕng ViÖt 3.

.Nhµ s¹ch th× m. b.. Hå than thë níc trong xanh ªm ¶.cã hµng th«ng bao quanh reo nh¹c sím chiÒu..¡n no v. t×m kiÕm.êi rùc hång. sôc s¹o...ngíc ®Çu lªn. gi¬ hai ch©n tríc vuèt r©u råi l¹i bay lªn.. tung bay cê ®ñ mµu s¾c...Nã dõng l¹i ... Bµi 3:( Ph©n biÖt at/ac) :§iÒn vµo chç trèng at hay ac: -Lªn th. ¾ng ®Ëu san s¸t. ®Ëu xuèng tho¨n tho¾t rµ kh¾p m¶nh vên...ao lîn.. to b»ng qu¶ ít nhì.nÆng .. m×nh nhón nh¶y rung rinh.óng nh nh÷ng toµ l©u ®µi næi Èn hiÖn . . mÆt níc ph¼ng nh g¬ng ph¶n chiÕu s¾c trêi ªm dÞu.. Bµi 4: Cho ®o¹n v¨n sau Trêi n¾ng g¾t. bay ra phÝa biÓn..«ng . Nã ®i däc ®i ngang....ong giã ban mai.... lít nhanh nh÷ng cÆp ch©n dµi vµ m¶nh trªn nÒn ®Êt... xuèng ghÒnh ..s¹ch ngon c¬m.Con ong xanh biÕc..Gi÷a thµnh phè ®µ l¹t cã hå xu©n h¬ng. .. Nh÷ng con tµu s¬n . Bµi 2: §iÒn vµo chç trèng ch hay tr: NÒn ... Tõng ®µn Ðn ..

lóc th× nh chiÕc ®Ìn lång th¶ ¸nh s¸ng xuèng ®Çy s©n. Nh÷ng tõ ng÷ nµy cho thÊy con ong ë ®©y lµ con vËt thÕ nµo ? Bµi 5: T×m c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong khæ th¬.VÒ ®ªm.a. gîi c¶m nh thÕ nµo ? a. G¹ch ch©n c¸c tõ chØ ho¹t ®éng cña con ong trong ®o¹n v¨n trªn vµ ghi l¹i: b. C¸c h×nh ¶nh so s¸nh nµy ®· gãp phÇn diÔn t¶ néi dung thªm sinh ®éng. N¾ng vµng t¬i r¶i nhÑ Bëi trßn mäng trÜu cµnh Hång chÝn nh ®Ìn ®á Th¾p trong lïm c©y xanh b. S¾p xÕp c¸c c©u ®· ®iÒn tõ hoµn chØnh thµnh mét ®o¹n v¨n t¶ con mÌo. c©u v¨n díi ®©y. tr¨ng khi th× nh chiÕc thuyÒn vµng tr«i trong m©y trªn bÇu trêi ngoµi cöa sæ. . Bµi 6: Chän tõ ng÷ thÝch hîp trong khung ë díi ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c dßng díi ®©y cho thµnh c©u.

...... - .... Bèn ch©n............ ®á..nhá cã nh÷ng vuèt nhän vµ s¾c. Em h·y giíi thiÖu thø tr¸i c©y cña vïng m×nh mµ em yªu thÝch nhÊt.... .....dµi ngoe nguÈy................ Trung ......dùng ®øng ®Ó nghe ngãng .............. Hai bªn mÐp.... hai tai.... trßn......... Nam cña ®Êt níc ta ®Òu cã nh÷ng hoa qu¶............. C¸i ®u«i.........cã bé l«ng rÊt ®Ñp: mµu vµng sËm lÉn víi tr¾ng tinh vµ ®en tuyÒn ..... Bµi 7: Mçi miÒn B¾c.. tr¸i c©y næi tiÕng....long lanh xanh biÕc nh ngäc bÝch.... §Çu nã.............. ®Ñp nh cÆp ®«i son - hång Con mÌo nhµ em......§Ò 13 Bµi 1: G¹ch ch©n nh÷ng tõ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau vµ viÕt l¹i ®o¹n v¨n cho ®óng: ......... Hai m¾t nã.. TiÕng ViÖt 3.. ..... ChiÕc mòi nã..................

...th«ng c«ng céng ........khóc kh . n...vÆt trªn b¸o b. tiu ng... .. MÆt s«ng lÊp lo¸ng ¸nh vµng. Tr¨ng ®ang lªn.mäc liªn tiÕp. r....Thøc ®ãn..... .... Bµi 2: Nh÷ng ch÷ nµo trong ®o¹n v¨n trªn ph¶i viÕt hoa? V× sao ? Bµi 3: ( Ph©n biÖt vÇn iu/ uyu) §iÒn vµo chç trèng vÇn iu/ uyu: bËn b........H¹ Long lµ mét .Th»ng nhá b¾t ®îc mÊy con c¸ mÌ.... rÝt ........ Ranh.Môc . ...lam th¾ng c¶nh næi tiÕng..Nói trïm c¸t ®øng sõng s÷ng bªn bê s«ng t¹o thµnh mét khãi tÝm thÉm uy nghi trÇm mÆc..... .. ............. TrËt tù . Rao. s ®oµn vît s«ng ®µ r»ng ®Ó tiÕn vÒ gi¶i phãng vïng ®ång b»ng ven biÓn phó yªn..... Bµi 4( Ph©n biÖt r/gi/d) §iÒn vµo chç trèng : a.......Nh÷ng ®åi cá.. thõa....... gianh hay danh: .. ng· kh ....§ªm nay... giíi gi÷a hai miÒn... giao hay dao : ..Con s«ng lµm ....... kÐo ...

ná. giái qu¸? c. heo.å. rø. t«/ b¸t.®· muèn ®i häc cha hay cßn thÝch ch¬i! . m«/ ®©u.Bµi 5: Chän vµ xÕp c¸c tõ ng÷ sau vµo b¶ng ph©n lo¹i : c©y viÕt/ c©y bót. bao diªm/ hép quÑt.Tha thÇy. ThÇy hái: . tª. lîn/ heo. vÞt xiªm MiÒn Trung MiÒn Nam M«. ng¸i. Bµi 7: T×m nh÷ng dÊu c©u dïng sai trong nh÷ng c©u díi ®©y råi söa l¹i cho ®óng: a. m¸. con tªn lµ Lu-i-Pa x t¬ ¹ ? . kia/ tª. r¨ng.Ch¸u tªn lµ g× ? . . ghe/ thuyÒn. hæng/ kh«ng. Anh hai ba. Chó chuån chuån níc míi ®Ñp lµm sao ? Ch¸u ®· vÒ ®Êy ! Ch¸u ®· ¨n c¬m cha ! . Tõ ®Þa ph¬ng Tõ toµn d©n Bµi 6: Nèi c¸c tõ ng÷ ë bªn tr¸i víi ®Þa ph¬ng thêng sö dông nh÷ng tõ ng÷ nµy ( ë bªn ph¶i ). røa/ thÕ. tui.Tha thÇy. c©y viÕt. con muèn ®i häc ¹ ? b.

. öa t¾t ®Ìn. ViÕt l¹i cho ®óng quy t¾c viÕt hoa em ®· ®îc häc: §øng ë ®©y.. nh×n xa xa..§éng t¸c di chuyÓn nhanh b»ng ch©n: ..... bªn tr¸i lµ d·y tam ®¶o nh bøc tîng ®¸ sõng s÷ng..§éng t¸c lµm tõ v¶i thµnh ¸o: Bµi 3: §iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: l hay n . H·y viÕt mét bøc th cho b¹n ®Ó th«ng b¸o vÒ nh÷ng ®æi míi trªn quª h¬ng..NÕm mËt »m gai. phong c¶nh thËt lµ ®Ñp..Con vËt cïng loµi c¸o hay b¾t gµ: . Bµi 2( Ph©n biÖt ay/ ©y/au/ ©u) T×m c¸c tõ ng÷ cã vÇn ay hay ©y cã nghÜa nh sau : . Tríc mÆt ng· ba s«ng h¹c nh mét chiÕc hå lín.... Tèi .§Ò 14 Bµi 1: ( ViÕt hoa tªn riªng ) G¹ch ch©n nh÷ng ch÷ viÕt sai chÝnh t¶ trong ®o¹n v¨n sau. TiÕng ViÖt 3... .Ngêi d¹y häc: ..Bµi 8: Quª h¬ng em ®ang ®æi míi tõng ngµy. Bªn ph¶i lµ ®Ønh ba v× vßi väi... ¨ng nhÆt chÆt bÞ ..

.... e.íc s«i .......... C©y tre....... l... .......... m ..................... Bµi 5: §Æt 3 c©u theo mÉu : Ai..... Con c¸o......ia Bµi 4: T×m tõ chØ ®Æc ®iÓm ®iÒn vµo chç trèng : a................... iÖu c¬m g¾p m¾m................ Lät sµng xuång ... b.ªn th¸c xuèng ghÒnh .. Em bÐ.................... Con thá........ Non xanh .................öa báng....h...........thÕ nµo ? Bµi 6: H·y kÓ vÒ ngêi b¹n th©n nhÊt cña em..... Con ong......§Ò 15 Bµi 1( Ph©n biÖt iu/ u«i) §iÒn vµo chç trèng vÇn ui hay u«i: ......................... k.... p........................ i.íc biÕc ............ Cô giµ.......... d. C©y cau. Con voi........ Con rïa.........................C©y bµng... TiÕng ViÖt 3... Chó bé ®éi... c.

...lät Bµi 2( ph©n biÖt s/ x) §iÒn vµo chç trèng s¬ hay x¬: .........Ngµy sinh cña mçi ngêi : ............Lo¹i x«i mµu ®á:........... míp........MiÖng ¨n n... lë - N........ .... ................... ...Sîi v¶i dÉn ®Çu ®Ó th¾p s¸ng :........ em hiÓu nh thÕ nµo vÒ nghÜa c¸c tõ ng÷ :§Þnh c...........kÕt.............§éng t¸c ®a mét vËt tõ díi ®Êt lªn cao: Bµi 4: §äc : §ång bµo ë ®©y.... thµnh ®ång cá ch¨n nu«i vµ thµnh rõng c©y c«ng nghiÖp.... a.......suÊt..................... mÝt..................... ® .§Çu x....cøng Bµi 3(Ph©n biÖt ©t/ ©c) T×m c¸c tõ cã vÇn ©c hay ©t cã nghÜa nh sau : ..Ngµy nghØ trong tuÇn :.....Trong c©u v¨n trªn.......§¸nh trèng bá d.........GiÊu ®Çu hë ® ..cao s«ng dµi .. .................. lîc ..... Tõ tr¸i nghÜa.....mói -...§éng t¸c tá vÎ ®ång ý :..........x¸c.. sµi......®å. ........ ... ruéng bËc thang b. ............ ®· biÕn ®åi hoang thµnh ruéng bËc thang mµu mì............. ®èi lËp nghÜa víi ®Þnh c lµ tõ nµo ? ......................... gÇn hai m¬i n¨m ®Þnh c............. ....

.Vïng ®Êt dïng ®Ó trång trät ë trªn nói......... trªn ®åi ®îc gäi lµ g× ? Bµi 6: Trong bµi th¬ Quª h¬ng cña §ç Trung Qu©n cã mét sè h×nh ¶nh so s¸nh...* Từ tr¸i nghÜa. Bµi 5:a............ T©y B¾c.. nh: Quª h¬ng lµ chïm khÕ ngät Quª h¬ng lµ ®êng ®i häc Quª h¬ng lµ con diÒu biÕc Quª h¬ng lµ ®ªm tr¨ng tá Quª h¬ng lµ bµn tay mÑ DÞu dµng h¸i l¸ mång t¬i Quª h¬ng lµ dßng s÷a mÑ Th¬m th¬mgiät xuèng bªn m«i Quª h¬ng lµ con ®ß nhá £m ®Òm khua níc ven s«ng Dùa vµo c¸ch so s¸nh trªn. Lµng cña ®ång bµo miÒn nói (ë ViÖt B¾c........... T©y Nguyªn ) ®îc gäi lµ g× ? b.......Quª h¬ng lµ .... b»ng c¸ch t×m tõ ng÷ ®iÒn vµo chç trèng díi ®©y : .. em t×m thªm mét sè h×nh ¶nh so s¸nh kh¸c..... ®èi lËp víi nghÜa ®Þnh c lµ:..........

...C« .Níc m¾t ch¶y .¬ng Bµi 2: Trong nh÷ng thµnh ng÷ sau.Suèi ch¶y .....¡n mÆc .§Ò 16 Bµi 1: (Ph©n biÖt r/gi/d) ..u.Quª h¬ng lµ Bµi 7: KÓ l¹i mét c©u chuyÖn g©y cêi do sù nhÇm lÉn t¬ng tù c©u chuyÖn “ KÐo c©y lóa lªn” TiÕng ViÖt 3... tõ nµo viÕt sai chÝnh t¶? Em h·y söa l¹i cho ®óng: . ôa .¡n ch¾c mÆt bÒn .¸o ¶..X¬ng s¾t da ®ång .ng bµi .¶n..ãc .Khóc nh¹c ......Þ .ThÇy. ....¸ch .¹y em tËp viÕt . Hoa mËn võa tµn th× mïa xu©n ®Õn.µn.Tay b¾c mÆt mõng ..Tèi löa t¾c ®Ìn -Th¾c lng buét bông Bµi 3 Khoanh vµo kiÓu c©u Ai – thÕ nµo ? a..

H·y viÕt th giíi thiÖu vÎ ®¸ng yªu cña thµnh phè( hoÆc thÞ x·) n¬i em ë ®Ó thuyÕt phôc b¹n vÒ th¨m. e. N¾ng vµng ngµy cµng rùc rì. l. BÇu trêi ngµy thªm xanh. Hoa cau tho¶ng qua. c. TiÕng ViÖt 3. mçi c©u cã dïng hai dÊu phÈy ®Ó ng¨n c¸ch tõng sù vËt. Hoa bëi nång nµn. h. Nh÷ng b¸c cu g¸y trÇm ng©m. i. Råi vên c©y ra hoa. m. Hoa nh·n ngät. sù viÖc hoÆc con ngêi.§Ò 17 Bµi 1( ph©n biÖt in/ inh) §iÒn vµo chç trèng in hay inh: . g.Vên c©y l¹i ®Çy tiÕn chim vµ bãng chim bay nh¶y. k. Nh÷ng chó khíu l¾m ®iÒu. Vên c©y l¹i ®©m chåi n¶y léc. n. Bµi 5 Em cã mét ngêi b¹n th©n ë n«ng th«n. d. Nh÷ng thÝm chÝch choÌ nhanh nh¶u. Nh÷ng anh chµo mµo ®ám d¸ng. p.b. Bµi 4 §Æt 3 c©u.

nhêng nh. t..c¶m ....n .. TiÕng ViÖt 3.quang ..... ngo¹i em chóc «ng bµ m¹nh khoÎ vµ em còng ®îc nhËn l¹i nh÷ng lêi chóc tèt ®Ñp. ...... ChÐp l¹i cho ®óng ®o¹n v¨n . l. ®¸o ... ngµy ®Çu xu©n em cïng ba mÑ ®i chóc TÕt «ng bµ néi.thë . k... x.§Ò 18 Bµi 1: ( ph©n biÖt l/n) ...x¸c .. dÊu phÈy cßn thiÕu vµo chç trèng thÝch hîp trong ®o¹n v¨n sau.thÕ nµo ? Dïng g¹ch chÐo t¸ch 2 bé phËn cña c©u võa ®Æt ®îc. ch. ¤i dÔ th¬ng biÕt bao khi mïa xu©n tíi! Bµi 3 §Æt 3 c©u kiÓu Ai..... n.ch .....trang 133) viÕt th cho c¸c b¹n kÓ vÒ quª ngo¹i..B×nh t.TËp 1....... Bµi2 §iÒn dÊu chÊm.ch. .mäng . k. t.. m.... träng v..tëng ....m.mÉn ...linh . Bµi 4 §Æt m×nh vµo vai b¹n nhá trong bµi th¬ “VÒ quª ngo¹i”( TV3.... S¸ng mïng mét.

..Mét c«ng ®«i v....... Bµi 3: H·y sö dông c¸ch nãi nh©n ho¸ ®Ó diÔn ®¹t l¹i nh÷ng ý díi ®©y cho sinh ®éng..... ...B¹n bÌ th©n th..... . Mçi ngµy....... .....Cêi......... ChiÕc cÇn trôc ®ang bèc dë hµng ë bÕn c¶ng... gîi c¶m: a........ ........ Bµi 2( ph©n biÖt iªc/ iªt):§iÒn vµo chç trèng iªc hay iªt: -Non xanh níc b... MÊy con chim hãt rÝu rÝt trªn c©y..........Ruéng kh«........ ..còng muèn...Níc ch¶y......... mét tê lÞch bÞ bãc ®i................Con r« còng t.. ph¶i hái ........ c.... e................ ... .Muèn b.. d........... con d .............Khãc.§iÒn tõ l¸y cã ©m ®Çu lµ l hay n vµo chç trèng cho phï hîp: . b........... Con s«ng mïa lò ch¶ nhanh ra biÓn. ChiÕc l¸ vµng r¬i tõ trªn c©y xuèng.

M¸u ch¶y r.Cµy s©u c.... g.. S¸ng h«m sau.. suÊt s¾c.. c.®¾ng d· tËt .. bÉm . e.. T«i b¸m theo Lan ®Õn mét ng«i nhµ tåi tµn... ¸p xuÊt.. t«i ghÐ vµo cöa hµng mua s¸ch th× thÊy Lan g¸nh níc qua... ChiÒu h«m Êy... b¹n ®i nh ch¹y. d..... Bµi 5 Nghe chuyÖn Vît s«ng vµ kÓ l¹i b»ng lêi chÞ Bëi. suÊt khÈu. t«i ®em chuyÖn kÓ cho c¸c b¹n trong líp nghe... TiÕng ViÖt 3. ... B©y giê t«i míi hiÓu r»ng nhµ b¹n nghÌo l¾m.. chóng t«i lu«n g¾n bã víi Lan...Th. Nh×n thÊy t«i..mÒm .... Còng tõ håi ®ã.. ai còng xóc ®éng...n¨ng suÊt Bµi2: §iÒn vµo chç trèng vÇn u«t hoÆc u«c: ... suÊt b¶n.§Ò 19 Bµi 1: ViÕt l¹icho ®óng chÝnh t¶ c¸c tõ sau: x¶n xuÊt.Bµi 4: G¹ch ch©n díi bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái “ Khi nµo ? a. b..

........ Nam hái tiÕp: . Bµi 5: §Æt dÊu chÊm hoÆc dÊu chÊm hái vµo chç trèng thÝch hîp trong ®o¹n v¨n díi ®©y: Hai «ng ch¸u ®i bªn c¹nh ruéng lóa níc Nam hái «ng: ..ít nh ch...lét Bµi 3: T×m c¸c tõcïng nghÜa víi tõ Tæ quèc Bµi 4: H·y viÕt l¹i ®o¹n v¨n sau sao cho ®óng vÞ trÝ dÊu phÈy: Díi tÇm c¸nh chó b©y giê lµ lòy tre xanh r× rµo trong giã lµ bê ao víi nh÷ng khãm khoai níc rung rinh.. .Cßn trªn tÇng cao c¸nh chó lµ ®µn cß ®ang bay lµ trêi xanh trong vµ cao vót.Sao ruéng lóa m× kh«ng cã níc mµ ruéng lóa nµy l¹i ngËp níc h¶ «ng Ch¼ng ®îi «ng tr¶ lêi.Ruéng lóa nµy ng©m níc suèt ngµy ®ªm sao c©y lóa kh«ng bÞ thèi r÷a ¤ng gi¶i thÝch: ViÖc nµy ph¶i xÐt tõ tæ tiªn cña loµi lóa níc Quª h¬ng cña loµi lóa níc lµ ë nh÷ngc¸nh ®ång tròng vïng nhiÖt ®íi Èm Sèng ë m«i trêng ®ã l©u ngµy chóng ®©m ra thÝch níc....

gµ rõng ®©u trªn c©y cao nh×n thÊy kiÕn s¾p chÕt ®uèi. TiÕng ViÖt 3. H·y kÓ l¹i mét c©u chuyÖn mµ em nhí nhÊt. ®èt vµo ch©n ngêi thî s¨n. gµ rõng cÊt c¸nh vµ bay tho¸t.Sãng níc trµo lªn cuèn kiÕn ®i. bÌn th¶ cµnh c©y xuèng suèi cho kiÕn. C¸i trèng trêng b. .§Ò 20 Bµi 1: Víi c¸c tõ sau ®©y. Sau nµy cã ngêi thî s¨n ch¨ng líi ë c¹nh tæ cña gµ rõng. C¸i cÆp s¸ch cña em Bµi 2: §Æt c©u hái cho bé phËn ë ®©u?trong ®o¹n v¨n sau: KiÕn t×m xuèng dßng suèi ë ch©n nói ®Ó uèng níc. Ngêi thî s¨n giËt m×nh ®¸nh r¬i líi. em h·y viÕt mét c©u trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p nh©n hãa a. KiÕn bß ®Õn. Hä lµ nh÷ng tÊm g¬ng häc tËp vµ lao ®éng s¸ng t¹o . KiÕn bß ®îc lªn cµnh c©y vµ tho¸t chÕt.Bµi 6: Em ®· ®îc nghe . C©y bµng c.®îc ®äc nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ c¸c nhµ khoa häc.

®ª. Trªn nh÷ng cµnh kh¼ng khiu ®· lÊm . trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p so s¸nh . . Kh¬ -me.Bµi 3: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ca ngîi tÊm g¬ng häc tËp cña mét b¹n trong líp em.MiÒn Nam: Bµi 2:Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc dßng lµ c©u hái råi ®iÒn dÊu chÊm hái vµo cuèi c©u a) Thµnh phè nµo lín nhÊt vµ ®«ng d©n nhÊt níc ta b)Nha Trang lµ thµnh phè biÓn ë miÒn Trung níc ta c) Hµ Néi cã s©n bay quèc tÕ Néi Bµi Bµi 3: G¹ch díi nh÷ng tõ chØ ®Æc ®iÓm trong ®o¹n v¨n sau: GÇn tra. Tríc b¶n rÆng ®µo ®· trót hÕt l¸. £. Ba – na. BÇu trêi s¸ng ra vµ cao h¬n. Tµ -«i. TiÕng ViÖt 3. Nïng.§Ò 21 Bµi 1: ViÕt tªn c¸c d©n téc víi miÒn cã ngêi cña c¸c d©n téc ®ã sinh sèng: -Tµy. Dao. m©y mï tan dÇn. Phong c¶nh hiÖn ra râ rÖt.MiÒn B¾c: -MiÒn Trung vµ T©y Nguyªn: .

§Ò 22 Bµi 1: §iÒn tiÕp bé phËn c©u nãi vÒ n¬i diÔn ra c¸c sù vËt nªu trong tõng c©u sau: a) Líp 3A ®îc ph©n c«ng lµm vÖ sinh b)C« gi¸o ®a chóng em ®Õn th¨m c¶nh ®Ñp ë c) Ðp – phen lµ ngän th¸p cao Bµi 2: Ghi l¹i nh÷ng tõ gîi cho em nghÜ vÒ quª h¬ng n¬i cha «ng em ®· sèng nhiÒu n¨m: . ®¸nh.chiÕn ®Êu. chèng tr¶. gi÷ g×n. ®Êu tranh. b) C©y håi th¼ng cao trßn xoe.tÊm nh÷ng léc non vµ l¬ th¬ nh÷ng c¸nh hoa ®á th¾m ®Çu mïa. kh¸ng chiÕn. Bµi 5: G¹ch díi nh÷ng tõ nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ Tæ quèc: b¶o vÖ . TiÕng ViÖt 3. t«n t¹o . x©y dùng. c) Hå Than Thë níc trong xanh ªm ¶ cã hµng th«ng bao quanh reo nh¹c sím chiÒu. kiÕn thiÕt. Bµi 4: §iÒn dÊu phÈy vµo chç trèng thÝch hîp trong mçi c©u sau: a) L¸ ng« réng dµi træ ra m¹nh mÏ nân nµ. d) Gi÷a hå G¬m lµ th¸p Rïa têng rªu cæ kÝnh x©y trªn gß ®Êt cá mäc xanh um.

m¸i ®×nh. Bµi 5: Dùa vµo tõng sù viÖc ®Ó chia ®o¹n sau thµnh 4 c©u. ch©u chÊu vÒ cho chim ¨n. hoµn thµnh. r¹p h¸t.§Ò2 3 . §«i chim lín thËt nhanh. bÕn níc. quanh quÈn bªn HËu nh nh÷ng ®øa con b¸m theo mÑ. Bµi 3: Chän trong c¸c tõ sau tõ nµo cã thÓ ghÐp ®îc víi tõ quª h¬ng: -yªu mÕn. tËp nh¶y. th¨m .-con ®ß. lÔ héi . cµo cµo. mÑ nhãm bÕp nÊu c¬m sau ®ã mÑ quÐt dän trong nhµ. g¾n bã. ngoµi s©n lóc c¬m gÇn chÝn. Chóng tËp bay. mÑ gäi anh em t«i dËy ¨n s¸ng vµ chuÈn bÞ ®i häc. lµm viÖc. Hai anh em t«i ®i b¾t s©u non. c¶i t¹o. héi chî. x©y dùng Bµi 4: G¹ch díi nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng trong ®o¹n v¨n sau: Hai chó chim con h¸ má kªu chÝp chÝp ®ßi ¨n . lòy tre. Cuèi mçi c©u cÇn ghi dÊu chÊm vµ ®Çu c©u ph¶i viÕt hoa: S¸ng nµo mÑ t«i còng dËy rÊt sím ®Çu tiªn. dßng s«ng. HËu pha níc ®êng cho chim uèng. nhí. TiÕng ViÖt 3.

con g×) ? – thÕ nµo? a. Bµi 4: H·y so s¸nh mçi sù vËt sau víi mét sù vËt kh¸c ®Ó t¨ng vÎ ®Ñp: .(h¹t) l¹c Bµi 2: G¹ch díi c¸c tõ chØ mµu s¾c hoÆc chØ ®Æc ®iÓm cña hai sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau trong mçi c©u sau. b¸t k. a. li c.§êng mÒm nh d¶i lôa. Nh÷ng lµn giã tõ s«ng thæi vµo…………………… b. (h¹t ) võng m. (h¹t ) mÌ e. hoa b.. MÆt trêi lóc hoµng h«n…………………………… c. Uèn m×nh díi c©y xanh. chÐn i. b. ®×nh h. (h¹t) ®Ëu phéng f.Bµi 1: GhÐp tõ ë hai cét cã nghÜa gièng nhau thµnh tõng cÆp: a. Bµi 3: §iÒn tiÕp tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn thµnh c©u cã m« h×nh Ai ( c¸i g×. nhµ viÖc d. cèc l. ¸nh tr¨ng ®ªm trung thu…………………………. C¸nh ®ång tr«ng ®Ñp nh mét tÊm th¶m.b«ng n.

trÎ th¬ g. §ªm Êy. Tr¨m c« g¸i ……tiªn sa. thiÕu nhi TiÕng ViÖt 3. M¾t cña trêi ®ªm …… c¸c v× sao. trÎ ranh e. Bµi 2: §iÒn tõ so s¸nh ë trong hoÆc ngoµi ngoÆc vµo tõng chç trèng trong mçi c©u sau cho phï hîp: a.……………………lµ nh÷ng ®å dïng häc sinh lu«n ph¶i mang ®Õn líp. con g×) ?.Bèn ch©n cña chó voi to nh … . nhãc con d. b. trêi tèi ……mùc.Con tr©u lµ………………… . . c.Hoa phîng lµ……………. tiÕng ve nh … Bµi 5: Khoanh trßn ch÷ c¸i tríc c¸c tõ chØ trÎ em víi th¸i ®é t«n träng: a.lµ g× (lµ ai) ? . .. trÎ em b.§Ò 24 Bµi 1: T×m tõ ®iÒn vµo chç trèng ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u cã m« h×nh Ai (c¸i g×.Tra hÌ. trÎ con c.§«i m¾t bÐ trßn nh … ..

… . d×.… . tôc ng÷: a) KÝnh thÇy.Tõ chØ nh÷ng ngêi cã quan hÖ hä hµng: chó.Tõ chØ nh÷ng ngêi ë trong gia ®×nh: bè.… b) Häc thÇy… c) Con ngoan.§Ò 25 Bµi 1: §iÒn tiÕp c¸c tõ thÝch hîp vµo chç trèng .(tùa.Tõ chØ nh÷ng ngêi ë trêng häc : Häc sinh. mÑ. nh) Bµi 3: Ghi ch÷ § vµo « trèng tríc tõ ng÷ chØ gép nhiÒu ngêi trong gia ®×nh: Cha mÑ con ch¸u con g¸i anh hä Em trai anh em chó b¸c chÞ c¶ TiÕng ViÖt 3. lµ.… .… Bµi 2: §iÒn tiÕp c¸c tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng trong tõng dßng sau ®Ó hoµn chØnh c¸c thµnh ng÷.

lµm g× theo gîi ý sau: a) C©u nãi vÒ con ngêi ®ang lµm viÖc: b)C©u nãi vÒ con vËt ®ang ho¹t ®éng: Bµi 5: §iÒn c¸c tõ ng÷ chØ sù vËt so s¸nh phï hîp vµo mçi dßng sau: a) Nh÷ng chó gµ con l«ng vµng ¬m nh- ………………………………… b) Vµo mïa thu. Bµi 4: §Æt 2 c©u cã m« h×nh Ai.. c) Anh hä t«i lµ……………………………………… d) ………………………………chñ tÞch phêng ( x· ) t«i. b)Cha t«i lµ…………………………………………. níc hå trong nh- ……………………………………… c) TiÕng suèi ng©n nga tùa ……………………………………………… .Bµi 3: §iÒn bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái Ai hoÆc bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái lµ g× vµo tõng chç trãng cho thÝch hîp: a)……………………lµ c« gi¸o d¹y líp chÞ g¸i t«i.

tIENG VIET .

§iÒn tiÕp bé phËn tr¶ lêi cho c©u hái nh thÕ nµo? ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u. M«n thi: TiÕng ViÖt.BiÖn ph¸p nh©n ho¸ ®ã gióp em c¶m nh©n ®îc phÈm chÊt ®Ñp ®Ï g× cña c©y tre ViÖt Nam.®Ò thi häc sinh giái Líp 3: ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2006. . Bµi 2: ( 2 ®iÓm ).Nh÷ng tõ ng÷ nµo trong ®o¹n th¬ cho ta biÕt tre ®îc nh©n ho¸? b . Thêi gian: 90' kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò * Bµi 1: Trong ®o¹n th¬ sau: “ V¬n m×nh trong giã tre ®u C©y kham khæ vÉn h¸t ru l¸ cµnh Yªu nhiÒu n¾ng ná trêi xanh Tre xanh kh«ng ®øng khuÊt m×nh bãng r©m B·o bïng th©n bäc lÊy th©n Tay «m tay nÝu tre gÇn nhau thªm Th¬ng nhau trÎ ch¼ng ë riªng Luü thµnh tõ ®ã mµ nªn hìi ngêi". a .

... nÝu...pi – a ..... c ...Khi gÆp ®Þch anh Kim §ång ®· xö trÝ. ®øng...Tre sèng chèng chäi mäi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh¾c nghiÖt cña thiªn nhiªn.Qua c©u chuyÖn " §Êt quý..... ..Qu©n cña Hai Bµ Trng chiÕn ®Êu.. b – Håi cßn nhá..Ti .... ®u. yªu th¬ng nhau t¹o søc m¹nh sù dÎo dai.. gÇn.. Bµi 1: a ......... yªu.... ë..a . bäc...... TrÇn Quèc Kh¸i lµ mét cËu bÐ. Bµi 3: TËp lµm v¨n ( 5 ®iÓm) Em h·y thay lêi bµ mÑ kÓ l¹i c©u chuyÖn: " Hò b¹c cña ngêi cha"....... bÒn bØ sèng vui t¬i hoµ m×nh víi thiªn nhiªn.V¬n. Bµi 2: ... b . ( Häc sinh liªn hÖ ®îc con ngêi ViÖt Nam thëng ®iÓm).« ........ «m..Sèng xanh tèt ®oµn kÕt g¾n bã... ru.. th¬ng.. d .. kham khæ.. §Êt yªu ta thÊy ngêi d©n £ .

d . ..Th«ng minh. . a) Tìm các từ chỉ hoạt động có trong khổ thơ ? b) Những hoạt động nào được so sánh với nhau ? ... tµi trÝ.BiÕt dïng lêi v¨n cña m×nh..§óng c¸ch xng h«: T«i.Th«ng minh.Dòmg c¶m. Câu 1 Cau cao. Anh dòng. nhanh. tí m×nh. ..a .Tr×nh bµy ®óng.Nªu ®óng chi tiÕt c©u chuyÖn. b . yªu níc. Bµi 3: . cao mãi Tàu vươn giữa trời Như tay ai vẫy Hứng làn mưa rơi .Yªu ®Êt ®ai Tæ quèc... mu trÝ. ham häc. c .

b) Trong lớp. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… .……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………… Câu 2 : Hãy sửa lại những chỗ mà bạn Mai đã đặt dấu câu thiếu hoặc không thích hợp trong đoạn văn sau : a) ë nhà em thường giúp bà xâu kim. Liên luôn chăm chú nghe giảng ? c) Ông ơi người ta phát minh ra điện để làm gì.

............... ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ......... Câu 3 : Câu tục ngữ : Em thuận anh hoà là nhà có phúc................................................................................................ .......……………………………………………………………………… ………………………………………………….......................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........... ....................................................................................................................... ...................... Giúp em hiểu được điều gì ? Đặt một câu với câu tục ngữ trên......................................................................... .............................

............... ........ b) Sáng hôm ấy trời rất đẹp...... ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………........ đeo cặp mới cùng với ông nội đến trường học buổi học đầu tiên..Câu 4 : Sắp xếp lại trật tự của những câu văn sau để thành đoạn văn kể lại buổi đầu em đi học : a) Em mặc quần áo mới...... nắng vàng tươi rải nhẹ trên đường.......................................................................................................................... ................................................................ hát... g) Chúng em được nghe cô Hiệu trưởng đánh trống khai trường và được xem diễu hành............. chúng em về lớp học bài học đầu tiên....... d) Em bỡ ngỡ theo ông bước vào sân trường đông vui nhộn nhịp........................ h) Những người bạn mới và những bài học mới đã làm em nhớ mãi buổi học đầu tiên.................... múa rất hay..... .......... c) Cô giáo đón em và các bạn xếp hàng dự lễ khai giảng...... e) Sau lễ khai giảng.... ......................................

.............. em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kÓ l¹i buæi ®i häc ®Çu tiªn cña em.................................................. ............................................................................ Câu 5 : Dùa vµo ®o¹n v¨n ë bµi trªn (sau khi ®· s¾p xÕp l¹i ®óng).............................................................................................................. ............................................................................ ......................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................. ............ ........................................................................................................................................... ................................................................................................................... ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ............................ .

líp 3 N¨m häc 2010 2011 .……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Trêng TiÓu häc §Ò thi tuyÓn häc sinh giái TiÕn Th¾ng M«n : to¸n .

......... Líp : .... §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o Bµi 1....................5 ®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh.........65 345 + 81 ...... (1................ 804 ...............Hä vµ tªn : .............................512 809 .........

768 c) Mét h×nh tam gi¸c cã sè ®o c¸c c¹nh lÇn lît lµ : 34cm .Bµi 2. (2®iÓm) T×m y C. 141cm d) Sè Ba tr¨m chÝn m¬i mèt viÕt lµ : A. 380 B. 70 C.5®iÓm) Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng. 82cm B. 3901 B. Sè thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ : A. Chu vi tam gi¸c ®ã lµ : A. a) Sè liÒn sau cña 370 lµ: A. 360 C. 370 D. 700 D. 305 240 B. (2. 235 Bµi 3. 300901 C. 369 D. 391 ®) BiÓu thøc : 270 + 35 = + 65. 45cm D. 73cm C. 48cm vµ 59cm. 7 B. 30091 D. 371 b) Ch÷ sè 7 trong sè 768 cã gi¸ trÞ lµ : A. .

B×nh chia ®Òu cho 4 b¹n mçi b¹n ®îc 6 c¸i th× B×nh cßn 7 c¸i. (2®iÓm) B×nh cã mét tói kÑo. Hái lóc ®Çu B×nh cã tÊt bao nhiªu c¸i kÑo ? .y x 4 = 32 24 : 3 : y=2 Bµi 4.

....Bµi 5... h×nh tam gi¸c d)H×nh vÏ bªn cã ... h×nh tø gi¸c . (1®iÓm) c) H×nh vÏ bªn cã ...

líp 3 .Trêng TiÓu häc §Ò thi tuyÓn häc sinh giái TiÕn Th¾ng M«n : tiÕng viÖt .

.......... §Æt mét c©u theo mÉu : Ai (c¸i g×....N¨m häc 2010 2011 Hä vµ tªn : ... III... TËp lµm v¨n...... ....................................... §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc g¹ch ch©n trong c©u : D¸ng ngêi chÞ g¸i em thon th¶........ LuyÖn tõ vµ c©u.. con g×) – lµm g× ? 4..................... H·y viÕt ®o¹n v¨n ng¾n (Tõ 4 ®Õn 7 c©u) kÓ vÒ ngêi mµ em yªu quý.. 3.... §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o II.... Líp : ...............

Các biện pháp nghệ thuật tu từ
1. So sánh
So sánh là đối chiếu sự vật hiện tượng này với sự vật hiện
tượng khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình gợi cảm
cho sự diễn đạt
2. nhân hoá
Nhân hoá là gọi hoặc tả nhân vật cây cối đồ vật... bằng
những từ ngữ vốn đc dùng để gọi hoặc tả con người; làm cho thế
giới đồ vật cây cối loài vật... trở nên gần gũi với con người biểu thị
đc suy nghĩ tình cảm của con ng
3. ẩn dụ

ẩn dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng sự vật hiện
tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình gợi
cảm cho sự diễn đạt
4. hoán dụ
Hoán dụ là gọi tên sự vật hiện tượng bằng tên của một sự vật
hiện tượng khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng
sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt
5,6. Điệp từ điệp ngữ
điệp từ điệp ngữ là biện pháp tu từ lặp đi lặp lại có dụng ý
nghệ thuật
7. thậm xưng ( nói quá )
Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ quy mô tính
chất của sự vật hiên tượng được miêu tả để nhấn mạnh gây ấn
tượng tăng sức biểu cảm
8. Chơi chữ
Chơi chữ là biện pháp khai thác hiện tượng đồng âm khác
nghĩa để tạo sắc thái dí dỏm hài hước cho lời ăn tiếng nói hoặc câu
văn câu thơ
9. câu hỏi tu từ
- tạo ấn tượng nhấn mạnh tô đậm
- khẳng định chính kiến của người viết

Các bút pháp nghệ thuật

1. bút pháp ước lệ tượng trưng
- Ước lệ : sử dụng hình ảnh mang tính chất quy ước đã trở
thành thông lệ thói quen
- tượng trưng là những chi tiết hình ảnh mang ý nghĩa đặc
trưng tiêu biểu
- người ta thường lấy thiên nhiên làm chuẩn mực thước đo
cho mọi giá trị
- trong truyện kiều: bút pháp ước lệ tượng trưng để miêu tả
nhân vật chính diện
- thiên nhiên biết thuý vân đẹp nhưng hok đố kị, và Ng Du
đã dùng nghệ thuật đòn bẩy để miêu tả kiều
- hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, dự báo 1 tương lai

sóng gió khi đã vượt qua giới hạn của tự nhiên, kiều hok còn của
riêng ng du nữa mà kiều là số phận của cả dân tộc mình
- thuý vân và kim trọng là những con ng đạt đến vẻ đẹp của
thiên nhiên nhưng đạt đến mức hài hoà cân xứng với vẻ đẹp tự
nhiên vốn có, nhưng thuý kiều và từ hải vẻ đẹp của họ đã vượt qua
chuẩn mực tự nhiên đời thường để thành vẻ đẹp phi thường và
khác lạ và sau này cuộc đời dự báo tất cả qua các thủ pháp đó của
ng du, và khi dùng bút pháp ước lệ như vậy thể hiện từ 1 cảm hứng
ngợi ca bộc lộ thái độ tư tưởng đề cao tran trọng và ngưỡng vọng
với những nhân vật mà mình thể hiện
2. bút pháp tả thực

trong truyện kiều bút pháp tả thực đc dùng để tố cáo nhân vật phản diện. chỉ 1 chữ “tót” cho ta thấy đc sự vô học của hắn .phản ánh một cách chân thực những đặc điểm của sự vật hiện tượng . tình cảm của nhân vật trong tác phẩm .tác dụng: tình ý trong văn bản hàm súc sâu sắc kín đáo mà vẫn chứa sức gợi và tạo liên tưởng cho ng đọc .trong miêu tả cảnh vật thiên nhiên đã ẩn chứa cảm xúc tình cảm của con ng trong đó: tình cảm của nhà thơ.truyện kiều của ng du đã sử dụng bút pháp này 1 cách nhuần nhuyễn mà có nhiều cấu nhiều đoạn đã đạt đến đỉnh điểm của nghệ thuật tả cảnh ngụ tình .bút pháp ước lệ tượng trưng là sự tôn trọng kính trọng còn bút pháp tả thực chỉ sự khinh bỉ 3. bút pháp tả cảnh ngụ tình . Kì kèo bớt 1 thêm 2 đã cho ta thấy mã giám sinh hok chỉ là kẻ vô học mà còn là 1 kon buôn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful