b ≠ 0 b .Phát biểu kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân? Trả lời: a .Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số Với a.Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn và ngược lại.KIỂM TRA BÀI CŨ . b ∈ z . .Thế nào là số hữu tỉ? .

Tiết 17 Bài 11 .

Số vô tỉ. hình vuông ABCD có cạnh AB là một đường chéo của hình vuông AEBF. Tính độ dài đường chéo AB. x . Khái niệm về căn bậc hai 1. trong đó hình vuông AEBF có cạnh bằng 1 m. Tính diện tích hình vuông ABCD b. a. Xét bài toán Cho hình 5.Bài 11: Số vô tỉ.

Người ta đã chứng minh được rằng không có số hữu tỉ nào mà bình phương bằng 2 và đã tính được.4142135623730950488016887… . X = 1.

Số vô tỉ.Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai 1. Khái niệm về căn bậc 2: 9 9 Tính: 32 = …… (-3)2 = ……. Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I 2. 2 2   3  Định nghĩa: 4 =…… 9 2  2 4 − = ……    3 9 Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a . Số vô tỉ là số viết được dưới dạng thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Khái niệm về căn bậc hai 1. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai: Đinh nghĩa: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x 2 ? 1 =a Tìm các căn bậc hai của 16. 2. Kết quả: Căn bậc hai của 16 là 4 và -4 * Số a có đúng hai căn bậc là a (>0) và a (<0) Số 0 chỉ có một căn bậc hai là : 0 = 0 Ví dụ: Số dương 4 có hai căn bậc hai là 4 = 2 và− 4 Chú ý: Không được viết 4 = ±2 =2 − .Bài 11: Số vô tỉ.

10.2.Căn bậc hai của 3 là 3 và − 3 . Khái niệm về căn bậc hai: ? 2 Vi ết các căn b ậc hai c ủa 3.Căn bậc hai của 10 là 10 và − 10 .Căn bậc hai của 25 là 25 = 5 và − 25 = −5 . 25 Kết quả: .

..Bài tập 82: Theo mẫu: Vì 22 = 4 nên 4 = 2 .. nên ……… = …… 9 9 3 . 25 2… b... = 7 1 1 1 = …. hãy hoàn thành bài tập sau a. … 2  Vì 3  = 49 = 5 nên 49 ……. Vì 1 d. nên .. Vì 5 2 = 25 …….. Vì 7 2 c. nên = …… 2 4 2 4 = ….

Thế nào là số vô tỉ ? Số vô tỉ khác số hưu tỉ như thế nào ? .Định nghĩa căn bậc hai của một số a không âm .Cho ví dụ về số vô tỉ? ..Những số nào có căn bậc hai ? .

so sánh. 86 trang 41.Cần nắm vững căn bậc hai của một số a không âm. 107 trang 18. 84. 192 SBT . Độc mục “ Có thể em chưa biêt” -Bài tập vệ nhà: + Bài số 83.Tiết sau mang thức kẻ. 42 SGK + Bài số 106. phân biệt só hữu tỉ và số vô tỉ. . 85. compa.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful