P. 1
Bai 11 So Vo Ti Khai Nien Can Bac 2

Bai 11 So Vo Ti Khai Nien Can Bac 2

|Views: 87|Likes:
Được xuất bản bởiĐăng Khoa Hồ Nguyễn

More info:

Published by: Đăng Khoa Hồ Nguyễn on Sep 11, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2012

pdf

text

original

KIỂM TRA BÀI CŨ

KIỂM TRA BÀI CŨ
-
Thế nào là số hữu tỉ?
Thế nào là số hữu tỉ?
-
Phát biểu ết lu!n "# $u%n h& 'iữ% số hữu tỉ "à
Phát biểu ết lu!n "# $u%n h& 'iữ% số hữu tỉ "à
số th!( (h)n?
số th!( (h)n?
Trả lời
Trả lời
*
*
- M+i số hữu tỉ ,-./ biểu 0i1n b2i 34t số th!(
- M+i số hữu tỉ ,-./ biểu 0i1n b2i 34t số th!(
(h)n hữu h5n ho6/ "7 h5n tu8n hoàn "à n'-./
(h)n hữu h5n ho6/ "7 h5n tu8n hoàn "à n'-./
l5i9
l5i9
-
-
:ố hữu tỉ là số "iết ,-./ 0-;i 05n' (h)n số
:ố hữu tỉ là số "iết ,-./ 0-;i 05n' (h)n số
<;i %= b
<;i %= b


> ? b @ A
> ? b @ A
a
b

Tiết BC
Tiết BC
Bài BB
Bài BB

Bài BB
Bài BB
* :ố "7 tỉ9 Khái ni&3 "# /Dn b!/ h%i
* :ố "7 tỉ9 Khái ni&3 "# /Dn b!/ h%i
1.
1.
Số vô tỉ
Số vô tỉ
.
.
Xét bài toán
Xét bài toán
x
Cho hình 5, trong đó hình
vuông AEBF có cạnh bằng 1
m, hình vuông ABCD có cạnh
AB là một đ!ng ch"o c#$
hình vuông AEBF%
$% &'nh ()*n t'ch hình vuông ABCD
b% &'nh độ (à) đ!ng ch"o AB%

E'-Fi t% ,G /hHn' 3inh ,-./ IJn' h7n' /K số
E'-Fi t% ,G /hHn' 3inh ,-./ IJn' h7n' /K số
hữu tỉ nào 3à bLnh (h-Mn' bJn' N "à ,G tOnh
hữu tỉ nào 3à bLnh (h-Mn' bJn' N "à ,G tOnh
,-./9
,-./9
P Q B=RBRNBSTUNSCSAVTARWWABUWWCX
P Q B=RBRNBSTUNSCSAVTARWWABUWWCX

Bài BB
Bài BB
* :ố "7 tỉ9 Khái ni&3 "# /Dn b!/ h%i
* :ố "7 tỉ9 Khái ni&3 "# /Dn b!/ h%i
1. Số vô tỉ.
1. Số vô tỉ.
:ố "7 tỉ là số "iết ,-./ 0-;i 05n' th!( (h)n "7 h5n h7n'
:ố "7 tỉ là số "iết ,-./ 0-;i 05n' th!( (h)n "7 h5n h7n'
tu8n hoàn9
tu8n hoàn9
T!( h.( /á/ số "7 tỉ ,-./ O hi&u là I
T!( h.( /á/ số "7 tỉ ,-./ O hi&u là I
2. Khái niệm về căn bậc 2:
2. Khái niệm về căn bậc 2:
TOnh*
TOnh*
S
S
N N
Q XX
Q XX
Y-SZ
Y-SZ
N N
Q XX9
Q XX9
Định nghĩa
Định nghĩa
*
*


N
N
S
 
=
 
 
N
N
S
 
− =
 
 
R
V
R
V
C+n b,c h$) c#$ một -. $ /hông 0m là
-. x -$o cho x
1
2 $
9 9
……
……

Bài BB
Bài BB
* :ố "7 tỉ9 Khái ni&3 "# /Dn b!/ h%i
* :ố "7 tỉ9 Khái ni&3 "# /Dn b!/ h%i
1. Số vô tỉ.
1. Số vô tỉ.
2. Khái niệm về căn bậc hai:
2. Khái niệm về căn bậc hai:
Đinh nghĩa
Đinh nghĩa
*
*
Tìm các căn b c hai c a 16. ậ ủ
K t qu : Căn b c hai c a 16 là 4 và -4 ế ả ậ ủ
S 0 ch có m t căn b c hai là ố ỉ ộ ậ : A A =
Ví dụ: S d ng 4 có hai căn b c hai là và ố ươ ậ
R N = R N − = −
Ch !: Kh"ng # c vi t ượ ế
R N = ±
$ S a có #ng hai căn b c là %&0' và %(0' ố ậ a a
C+n b,c h$) c#$ một -. $ /hông 0m là -. x -$o cho x
1
2 $
? 12. Khái niệm về căn bậc hai:
2. Khái niệm về căn bậc hai:
? 2


Vi t các căn b c hai c a 3; 10; 25 ế ậ ủ
- Căn b c hai c a 10 là và ậ ủ BA
BA −
- Căn b c hai c a )* là và ậ ủ
NT T =
NT T − = −
K t qu : - Căn b c hai c a + là và ế ả ậ ủ
S S −

Bài tập 2
Bài tập 2
*
*
N
N R = Theo m u: Vì nên , hãy hoàn thành bài t p au ẫ ậ R N =
a! Vì 5
2
" ……! nên " 5
999
b! Vì #


" $% nên ……!! " #
c! Vì 1

" …!!! nên " ……
B
&! Vì

…!!! nên ……… " ……

N
N
S

=


25 25
2
$%
2
1
1
R
V
R
V
N
S

- Thế nào là số "7 tỉ ? :ố "7 tỉ há/ số h-u tỉ nh- thế
- Thế nào là số "7 tỉ ? :ố "7 tỉ há/ số h-u tỉ nh- thế
nào ?
nào ?
- Cho "O 0[ "# số "7 tỉ?
- Cho "O 0[ "# số "7 tỉ?
- \]nh n'h^% /Dn b!/ h%i /_% 34t số % h7n' )3
- \]nh n'h^% /Dn b!/ h%i /_% 34t số % h7n' )3
- Ehữn' số nào /K /Dn b!/ h%i ?
- Ehữn' số nào /K /Dn b!/ h%i ?

!"#$% &'$ () $!*: !"#$% &'$ () $!*:
- +,n n-m v.n/ căn bậc hai c0a m1t 2ố a 3hôn/ 4m5
- +,n n-m v.n/ căn bậc hai c0a m1t 2ố a 3hôn/ 4m5
2o 2ánh5 ph4n biệt 26 h.7 tỉ và 2ố vô tỉ. 81c m9c : +6
2o 2ánh5 ph4n biệt 26 h.7 tỉ và 2ố vô tỉ. 81c m9c : +6
th; <m ch=a bi>t?
th; <m ch=a bi>t?
-
Bài tập vệ nhà:
Bài tập vệ nhà:
@ Bài 2ố A5 B5 C5 D tEan/ B15 B2 S%K @ Bài 2ố A5 B5 C5 D tEan/ B15 B2 S%K
@ Bài 2ố 1FD5 1FG tEan/ 15 1H2 SBI @ Bài 2ố 1FD5 1FG tEan/ 15 1H2 SBI
- IiJt 2a7 man/ thKc 3L5 compa. - IiJt 2a7 man/ thKc 3L5 compa.

KIỂM TRA BÀI CŨ . b ∈ z . .Phát biểu kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân? Trả lời: a .Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn và ngược lại.Thế nào là số hữu tỉ? .Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số Với a. b ≠ 0 b .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->