Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn và ngược lại. b ∈ z . b ≠ 0 b .Thế nào là số hữu tỉ? .KIỂM TRA BÀI CŨ .Phát biểu kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân? Trả lời: a . .Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số Với a.

Tiết 17 Bài 11 .

a. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai 1. x . hình vuông ABCD có cạnh AB là một đường chéo của hình vuông AEBF. Tính độ dài đường chéo AB.Bài 11: Số vô tỉ. trong đó hình vuông AEBF có cạnh bằng 1 m. Xét bài toán Cho hình 5. Tính diện tích hình vuông ABCD b.

X = 1.Người ta đã chứng minh được rằng không có số hữu tỉ nào mà bình phương bằng 2 và đã tính được.4142135623730950488016887… .

Số vô tỉ. Số vô tỉ là số viết được dưới dạng thập phân vô hạn không tuần hoàn. 2 2   3  Định nghĩa: 4 =…… 9 2  2 4 − = ……    3 9 Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a .Bài 11: Số vô tỉ. Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I 2. Khái niệm về căn bậc hai 1. Khái niệm về căn bậc 2: 9 9 Tính: 32 = …… (-3)2 = …….

Kết quả: Căn bậc hai của 16 là 4 và -4 * Số a có đúng hai căn bậc là a (>0) và a (<0) Số 0 chỉ có một căn bậc hai là : 0 = 0 Ví dụ: Số dương 4 có hai căn bậc hai là 4 = 2 và− 4 Chú ý: Không được viết 4 = ±2 =2 − . 2.Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai 1. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai: Đinh nghĩa: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x 2 ? 1 =a Tìm các căn bậc hai của 16.

Căn bậc hai của 3 là 3 và − 3 .Căn bậc hai của 25 là 25 = 5 và − 25 = −5 . Khái niệm về căn bậc hai: ? 2 Vi ết các căn b ậc hai c ủa 3.Căn bậc hai của 10 là 10 và − 10 . 10. 25 Kết quả: .2.

hãy hoàn thành bài tập sau a.... Vì 7 2 c. … 2  Vì 3  = 49 = 5 nên 49 ……. Vì 5 2 = 25 ……... Vì 1 d. nên .. nên ……… = …… 9 9 3 ..Bài tập 82: Theo mẫu: Vì 22 = 4 nên 4 = 2 . nên = …… 2 4 2 4 = …. = 7 1 1 1 = …. 25 2… b.

Định nghĩa căn bậc hai của một số a không âm .Cho ví dụ về số vô tỉ? ..Thế nào là số vô tỉ ? Số vô tỉ khác số hưu tỉ như thế nào ? .Những số nào có căn bậc hai ? .

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: . 42 SGK + Bài số 106.Cần nắm vững căn bậc hai của một số a không âm. 86 trang 41. 192 SBT . compa.Tiết sau mang thức kẻ. so sánh. Độc mục “ Có thể em chưa biêt” -Bài tập vệ nhà: + Bài số 83. . 84. 107 trang 18. 85. phân biệt só hữu tỉ và số vô tỉ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful