NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.

******* I.Bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa (XHCN) .
1. Bản chất giai cấp của pháp luật XHCN. Nhận xét về bản chất giai cấp của pháp luật, C. Mác và Ăng - ghen từng viết trong Tuyên ngôn cộng sản về pháp luật tư sản: “pháp luật của các ông chỉ là ý chí mà nội dung là do những điều kiện sinh hoạt vật chất của các ông quyết định”. Trong nhận xét này Mác và Ăng-ghen đưa ra hai tư tưởng lớn mà trước đó chưa được khám phá. Đó là: Thứ nhất, pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị. Thứ hai, nội dung của ý chí đó do quan hệ vật chất quy định. Ngoài ra, trong nhận xét trên của Mác và Ăng-ghen còn chỉ ra một dấu hiệu làm cho pháp luật khác với các hiện tượng ý chí của giai cấp thống trị là ở chỗ ý chí đó “đưa lên thành luật”. Nói cách khác ý chí của giai cấp của giai cấp thống trị muốn trở thành luật phải được thể hiện trong hình thức bắt buộc là luật. Đồng thời,Mác và Ăng-ghen cũng chỉ ra sự hạn chế lịch sử của pháp luật tư sản, đó là quan hệ chiếm hữu tư nhân “quyết định ý chí ấy “. Vì thế, pháp luật tư sản chỉ phù hợp và bảo vệ lợi ích cho giai cấp tư sản. Đòi hỏi tất yếu của sự tiến bộ xã hội là phải xây dựng một kiểu pháp luật mới - kiểu pháp luật XHCN, mà trong đó thể hiện ý chí của nhân dân lao động, một phạm vi bằng nhau và xác định của tự do đối với tất cả mọi thành viên trong xã hội. Từ nhận xét nói trên của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, pháp luật là một bộ phận của thượng tầng kiến trúc. Điều đó có nghĩa là việc tìm kiếm nguồn gốc, bản chất của pháp luật không phải từ trong đầu của con người mà ở trong mối quan hệ kinh tế mà con người tồn tại và hoạt dộng. Các Mác đã viết rằng quan hệ pháp luật “bắt nguồn trong các quan hệ vật chất”. Quan niệm duy vật này đã bác bỏ những luận điểm duy tâm và siêu hình cho rằng pháp luật đứng trên kinh tế hoặc là sự bày tỏ ý chí tự do của người làm luật. Nó khẳng định bản chất giai cấp của mỗi kiểu pháp luật trong lịch sử. Lịch sử xuất hiện, tồn tại và phát triển của các kiểu pháp luật như là một quá trình tất yếu khách quan hợp quy luật của sự thay đổi các phương thức sản xuất. Pháp luật XHCN tất yếu phải thay đổi kiểu pháp luật tư sản. Do vậy, nó phải thể hiện ý chí của giai cấp công nhân, nông dân và các tầng lớp trí thức của các Đảng Cộng sản chân chính, phù hợp với quan hệ kinh tế nhiều thành phần trong chặng đường đầu của thời kì quá độ. Về phương diện giai cấp từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin có thể rút ra định nghĩa về pháp luật XHCN một cách ngắn gọn như sau: Pháp luật XHCN là tổng hợp những quy tắc xử sự thể hiện ý chí của giai

Sự đánh giá chủ quan này không đơn thuần là một dạng ý thức tư tưởng phản ánh hiện thực mà còn là sự mong muốn có ý chí tích cực của Đảng và Nhà nước nhằm tác động vào trật tự của các quan hệ xã hội. Cố nhiên đây là yếu tố khách quan quyết định đó. pháp luật không thể trở thành phương tiện điều chỉnh các quan hệ xã hội – thuộc tính quan trọng hang đầu của pháp luật XHCN. chưa đúng thậm chí cả đạo luật sai cần sửa đổi hoặc hủy bỏ. nên chúng ta dễ dàng nhận thấy pháp luật trong CNXH trong cơ chế hành chính tập trung. một mặt pháp luật XHCN là hình thức phản ánh về mặt pháp lý các quan hệ sản xuất tương ứng để củng cố quan hệ sở hữu. Khoảng trống dành cho yếu tố chủ quan trong pháp luật làm cho con người có cảm giác dường như Nhà nước đẻ ra pháp luật. bên cạnh các đạo luật tốt còn không ít các đạo luật chưa tốt.Các thuộc tính của pháp luật XHCN. tức là phải xác định đúng đắn.xã hội khách quan quy định. Do đó. suy đến cùng thì pháp luật do các nhu cầu kinh tế . Chính vì trong pháp luật còn có một “khoảng trống” dành cho yếu tố chủ quan. phù hợp với nền kinh tế thị trường nhiều thành phần trong thời kì quá độ lên CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Nhấn mạnh một chiều ý chí giai cấp thống trị mà xem thường ý chí và lợi ích của giai cấp khác. chính xác thì pháp luật sẽ trở thành phương tiện điều chỉnh có hiệu quả các quan hệ xã hội. Pháp luật được quy định bởi yếu tố khách quan là quan hệ vật chất. Để đạt được điều đó pháp luật XHCN không chỉ thể hiện ý chí của giai cấp công nhân mà còn đăng tải trong mình nó các thuộc tính nội tại của con người. Mặt khác. Như vậy. quan lieu. Điều đó chứng tỏ rằng.cấp công nhân và nhân dân lao động. tính cộng đồng dân tộc. bao cấp chứa đựng yếu tố duy ý chí. của các tầng lớp khác nhau tức là không những “nhiễm” tính giai cấp mà còn phải “nhiễm” tính xã hội. a)Bản chất của pháp luật XHCN trong mối quan hệ với xã hội. phân phối trao đổi sản phẩm làm ra và chống lại những hành vi lộng quyền của những người tham gia vào các quan hệ ấy. nhưng các nhu cầu ấy lại thông qua sự đánh giá chủ quan của người làm luật. pháp luật còn thể hiện mong muốn chủ quan nhằm hoàn thiện và phát triển quan hệ sản xuất đẻ ra nó. pháp luật còn có một khoảng trống dành cho yếu tố chủ quan như hoạt động sáng tạo pháp luật của cơ quan lập pháp. Dưới ánh sáng đổi mới cần nhận thức sâu sắc rằng pháp luật do nhà nước đặt ra là để điều chỉnh các quan hệ xã hội bao gồm không chỉ các thành viên của giai cấp nắm quyền lực Nhà nước mà còn tất cả các thành viên thuộc các giai cấp khác. . “khoảng trống” chủ quan thể hiện trong pháp luật XHCN đòi hỏi phản ánh đầy đủ nhu cầu của mọi thành viên trong xã hội. 2.

Bằng sự thừa nhận chính thức của Nhà nước. đòi hỏi của chính các quan hệ xã hội khách quan mà còn được bảo đảm bằng biện pháp cưỡng chế của Nhà nước. quy tắc xử sự của hành vi. muốn phát huy vai trò của quy phạm pháp luật. Với thuộc tính quy phạm làm cho pháp luật có giá trị to lớn. phổ biến. được Nhà nước chính thức thừa nhận ý chí thể hiện trong quy phạm pháp luật nhờ đó mà được khách quan hóa. c) Thuộc tính của pháp luật XHCN trong mối quan hệ với các quy pham xã hội khác. Pháp luật XHCN điều chỉnh các quan hệ xã hội không chỉ bằng cấm đoán và bắt buộc mà còn trao cho con người một số quyền xác đinh. làm cho các hành vi này mang tính ổn định. cũng có nghĩa là một phạm vi tự do của hoạt động. làm cho nó được độc lập với các thành viên riêng lẻ trong xã hội. Bởi vì sự điều chỉnh này thông qua Nhà nước quy định thành hệ thống quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các bên tham gia quan hệ. chỉ trong mối quan hệ với xã hội. pháp luật mới trở thành phương tiện điều chỉnh có hiệu quả các quan hệ xã hội. . Bằng cách đó cố định các khả năng và các phương án cần thiết của hành vi con người. có tính bắt buộc chung đối với mọi thành viên trong xã hội. Do vậy. Từ mối quan hệ này làm cho pháp luật. tính quy phạm của pháp luật XHCN khác với tính quy phạm của các quy phạm xã hội khác ở tính bắt buộc chung. Tuy nhiên. Bởi vì tính quy phạm tức là tính tất yếu đã được hình thành qua vô số sự ngẫu nhiên. pháp luật giúp cho xã hội tránh được các yếu tố ngẫu nhiên tự phát là phương tiện đảm bảo sự ổn định xã hội. Nói đến quy phạm pháp luật cũng như các loại quy phạm xã hội khác là nói đến tính quy phạm tính khuôn thước. thuộc tính điều chỉnh các quan hệ xã hội của pháp luật mới thực sự trở thành phương tiện tốt của giai cấp và Nhà nước. Như vậy. Chỉ trong sự tác động hệ thống phối hợp của các loại quy phạm. Tính quy phạm của pháp luật có tính “trội” hơn so với tính quy phạm của các quy phạm xã hội là vì pháp luật do Nhà nước đặt ra. không được tách rời với hệ thống các quy phạm xã hội. có các thuộc tính đặc biệt. tính mẫu mực. có thể nói rằng pháp luật XHCN như là một phạm vi bằng nhau của tự do trong khuôn khổ của trật tự xã hội phù hợp quan hệ sản xuất XHCN. Đồng thời với tính quy phạm. Sự giống nhau giữa quy phạm pháp luật với các quy pham xã hội khác ở tính quy phạm. làm cho sự điều chỉnh pháp luật dựa trên sức mạnh của quyền lực Nhà nước.Như vậy. Thừa nhận tính quy phạm của tất cả các quy phạm xã hội trong đó có quy phạm pháp luật là thừa nhận tính ổn định. làm cơ sở cho sự tồn tại các kết cấu và tổ chức xã hội trong đó có cả Nhà nước. b)Thuộc tính của pháp luật XHCN trong mối quan hệ với Nhà nước: Pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ với Nhà nước. tính xác định và tính giá trị chung các thuộc tính này được bảo đảm thực hiện không chỉ bằng nhu cầu.

Khái niệm hình thức của pháp luật nói lên hai mặt: -Hình thức của pháp luật để chỉ phương thức tồn tại thực tế khách quan của pháp luật như: tập quán pháp. a) Khái niệm. 1. đặc điểm. có thể rút ra một số kết luận cơ bản về bản chất của pháp luật XHCN: Thứ nhất.ý chí thể hiện trong pháp luật XHCN là ý chí chung của giai cấp công nhân.Do đội tiên phong của giai cấp công nhân. Thứ hai. củng cố dưới dạng các công thức khuôn mẫu chính xác những đòi hỏi của xã hội. pháp luật XHCN với tư cách là một hệ thống quy phạm có tính bắt buộc chung ghi nhận không chỉ các nghĩa vụ mà còn là các quyền của những người tham gia các quan hệ xã hội. Những hình thức này thể hiện nội dung của pháp luật là các quy phạm pháp luật.tế bào nhỏ nhất tạo thành ngành luật. tức là thiết lập một phạm vi tương ứng của tự do. 2.Khái niệm hình thức của pháp luật. II. .Trong mối quan hệ với Nhà nước làm cho các quy tắc khuôn mẫu được thừa nhận chính thức. là sự liên kết của nhiều quy phạm pháp luật cùng điều chỉnh một loại quan hệ xã hội có tính chất giống nhau. các chế định luật và quy phạm pháp luật . phản ánh. theo một phương pháp điều chỉnh phù hợp với tính chất của quan hệ xã hội mà ngành luật điều chỉnh. pháp luật XHCN là hình thức thừa nhận.Pháp luật XHCN hoàn toàn đối lập với ý chí của các cá nhân riêng lẻ hay của một nhóm người nắm quyền lực Nhà nước tối cao. Văn bản quy phạm pháp luật. đồng thời chịu ảnh hưởng của không ít các yếu tố khác. -Hình thức của pháp luật còn được quan niệm là những bộ phận tạo thành cấu trúc bên trong của pháp luật.Từ sự phân tích bản chất giai cấp và các thuộc tính của pháp luật XHCN trong mối quan hệ với các hiện tượng khác nói trên. làm cho nó trở thành phương tiện điều chỉnh các quan hệ xã hội.Hình thức (nguồn) của pháp luật XHCN. Cấu trúc đó bị quy định bởi chính các quan hệ xã hội hiện thực.nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Sự hình thành các hình thức pháp luật như quan niệm trên gắn liền với hoạt động thực hiện các chức năng quản lí của Nhà nước. người đại biểu trungh thành lợi ích của dân tộc là Đảng Cộng sản lãnh đạo. hình thức của pháp luật XHCN. trên cơ sở quan niệm pháp luật là hiện tượng khách quan của đời sống xã hội.Chỉ có ý chí giai cấp chung mới có khả năng trong một mức độ hoàn toàn phản ánh được lợi ích và nhu cầu của toàn bộ giai cấp và của các tầng lớp nhân dân lao động. tiền lệ pháp hay hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Thứ ba. Theo quan điểm khoa học pháp lí XHCN cấu trúc bên trong của pháp luật bao gồm các ngành luật. đặc biệt là yếu tố truyền thống.

phù hợp với chủ trương. hoặc sử dụng các hình thức văn bản khác ( văn bản hành chính ) để đặt ra các quy phạm pháp luật. trình tự luật định. -Các văn bản quy phạm pháp luật liên kết thành một hệ thống. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm ba phần sau đây: a)Văn bản do Quốc Hội ban hành: -Văn bản do Quốc Hội ban hành: Hiến pháp. kế hoạch công tác của cơ quan và thực tiễn đời sống xã hội. trong đó có các quy tắc xử sự chung được Nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng XHCN”. thể thức văn bản. Nghị quyết. Nghị quyết. lập thành một trật tự nghiêm ngặt về hiệu lực. hệ thống pháp luật XHCN sử dụng văn bản quy phạm pháp luật là hình thức duy nhất thể hiện nội dung của pháp luật. hỗ trợ nhau trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam năm 2002 định nghĩa: văn bản quy phạm pháp luật “là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục. nguyên tắc dân chủ trong xây dựng văn bản. nguyên tắc pháp chế. -Văn bản do Ủy ban Tư vấn Quốc Hội ban hành Pháp lệnh. . thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản là yếu tố quy định nội dung và hiệu lực pháp lý của văn bản ( hiệu lực thời gian. hiệu lực không gian và đối tượng thi hành văn bản ). -Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải tuân theo trình tự. các nguyên tắc về ngôn ngữ. -Các cơ quan Nhà nước khi ban hành văn bản phải tuân thủ các nguyên tắc được pháp luật quy định.Khác với các hệ thống pháp luật trên thế giới. quyết định của Chủ tịch nước. Chức năng. từ đó có sự phối hợp. không cho phép cơ quan ban hành tùy tiện. nguyên tắc về hiệu lực văn bản. Văn bản quy phạm pháp luật khác với các văn bản Nhà nước ở các điểm sau: -Việc ban hành quy phạm pháp luật chỉ thuộc về thẩm quyền của một số cơ quan trong bộ máy Nhà nước. Ủy ban Tư vấn Quốc Hội bao gồm: -Lệnh. Điều 1 Luật sửa đổi. Pháp luật quy định rõ trường hợp sử dụng các hình thức văn bản cụ thể. rà soát. như nguyên tắc tính đảng. hệ thống hóa văn bản. Luật. -Mỗi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ được phép ban hành một hoặc một số hình thức văn bản nhất định theo quy định của pháp luật. b)Văn bản do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác ở TW ban hành: Văn bản do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác ở TW ban hành để thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc Hội. thủ tục quy trình do pháp luật quy định.

khác nhau về hình dạng và chức năng của văn bản thẩm quyền. a)Khái niệm: Các Nhà nước trong quá trình thực hiện quyền quản lý xã hội đều ban hành một số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật làm chuẩn mực chung để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong các lĩnh vực của đời sống quốc gia. -Văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước cấp dưới ban hành phải phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên phù hợp với các văn bản ở ngành. chỉ thị của UBND. Mọi văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp. Tính hệ thống và tính thứ bậc của văn bản quy phạm pháp luật được thể hiện trên những điểm sau: -Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật đều phải phù hợp với Hiến pháp. Hiến pháp là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất. c)Văn bản do Hội đồng Nhân dân (HĐND) và Ủy ban Nhân dân (UBND) ban hành: Văn bản do HĐND và UBND ban hành để thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc Hội. bao gồm: -Nghị quyết của HĐND. Thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. các quy phạm pháp luật luôn luôn biểu hiện. 1. Các văn bản này rất đa dạng.-Nghị quyết. -Văn bản ban hành sau phải phù hợp với văn bản ban hành trước nếu văn bản trước vẫn còn hiệu lực. chỉ thị. III.Hệ thống pháp luật XHCN. chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. tác động qua lại lẫn . Như vậy. quyết định. -Quyết định. chỉ thị. Ủy ban Tư vấn Quốc Hội và văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và còn để thi hành Nghị quyết của HĐND cùng cấp. -Quyết định. tính thứ bậc chặt chẽ.Khái niệm và cấu thành hệ thống pháp luật. -Văn bản do cơ quan có thẩm quyền riêng ban hành phải phù hợp với văn bản do cơ quan có thẩm quyền chung cùng cấp ban hành. -Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. quyết định. Nói cách khác. Nghị định của Chính phủ. đình chỉ việc thi hành. Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. phong phú. lĩnh vực khác nếu có liên quan. Tính thứ bậc của văn bản quy phạm pháp luật được xác định bởi hiệu lực pháp lý của từng loại văn bản. hiệu lực pháp lý nhưng đều phải đảm bảo tính hệ thống. trái với văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bãi bỏ. Toàn bộ các quy phạm trong các văn bản đó không tồn tại một cách rời rạc mà có quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau. trình tự ban hành. tồn tại trong các văn bản quy phạm pháp luật. thông tư của Bộ trưởng.

hệ thống pháp luật là cơ cấu bên trong của pháp luật. Đặc điểm này là tất yếu bởi vì: Tổng thể các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh bao gồm nhiều lĩnh vực. cũng như mọi hệ thống nói chung. pháp luật được chia ra các yếu tố cấu thành là các ngành luật. Tóm lại. bản thân đời sống xã hội của quốc gia có tính thống nhất. đồng tính chất có các chế định: địa vị . Quy phạm pháp luật là phần tử cấu thành nhỏ nhất của hệ thống pháp luật. tính chất của các quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh. Văn bản luật có hiệu lực pháp lý cao nhất. Ở các nước XHCN hệ thống pháp luật được chia thành các ngành luật. phù hợp với đặc điểm. Bởi lẽ. quan hệ tương tác giữa các lĩnh vực hoạt động. các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội trên những lĩnh vực khác nhau cũng không mâu thuẫn mà có sự phù hợp với nhau vì chúng là sự thể hiện ý chí thống nhất của Nhà nước. 2. Tính thống nhất của hệ thống pháp luật còn thể hiện trong việc cụ thể hóa các văn bản chung. biểu hiện của sự phân chia hệ thống ấy thành các bộ phận cấu thành khác nhau. Với tư cách là một hệ thống pháp luật ở mỗi quốc gia không phải được sắp xếp một cách ngẫu nhiên.nhau. -Tính thống nhất của hệ thống pháp luật phụ thuộc vào sự phân cấp giữa các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước các cấp ban hành. Tính chất đó sẽ quy định sự điều chỉnh của pháp luật phải đảm bảo tính thống nhất khách quan.xã hội. -Với tư cách là một hệ thống. hài hòa. Chế định pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm các quan hệ xã hội cùng loại. Các ngành luật được chia ra các chế định pháp luật. chế định pháp luật. Đồng thời. tùy tiện mà theo một trình tự rất chặt chẽ do những yếu tố khách quan xác định. các văn bản khác được ban hành trên cơ sở luật và để thi hành luật. Tính thống nhất của các quy phạm pháp luật quy định hệ thống phấp luật có các đặc điểm sau: -Các quan hệ xã hội diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh luôn có sự thống nhất. Tất cả các bộ phận cấu thành khác của hệ thống pháp luật đều được hình thành do sự kết hợp của những quy phạm pháp luật.một hệ thống. nhiệm vụ của Nhà nước. Chính sự hình thành những lĩnh vực và nhóm quan hệ xã hội đã quy định phân chia hệ thống pháp luật thành các bộ phận cấu thành. Trong mỗi lĩnh vực như thế lại có những nhóm quan hệ xã hội có tính độc lập tương đối với nhau. tạo thành một chỉnh thể thống nhất .Cấu thành của hệ thống pháp luật. được quy định một cách khách quan bởi các điều kiện kinh tế . là phương tiện để giải quyết những mục tiêu. Các phân ngành luật và các chế định pháp luật bao gồm các quy phạm pháp luật. có sự gắn bó. nhưng các bộ phận khác nhau ấy lại có mối quan hệ qua lại chặt chẽ và thống nhất với nhau.

Sự phát triển của hệ thống pháp luật XHCN. các quan hệ xã hội mà . Thương mại.… Phần lớn các quan hệ kinh tế . kìm hãm sự phát triển của các quan hệ xã hội. bao cấp. Cùng với việc chuyển nền kinh tế tập trung. a)Hệ thống pháp luật XHCN trước năm 1991: -Về căn bản. Tín dụng. -Các quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định đầy đủ hơn và có những bảo đảm cần thiết để nhân dân phát huy khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. -Tính phù hợp của hệ thống các văn bản quy phạm mới ban hành thể hiện ở mức độ khá cao. cơ chế này cũng khiến những nhà làm luật trở nên cứng nhắc. hệ thống pháp luật ở các Nhà nước XHCN trong giai đoạn này đã là hệ thống pháp luật mang tính chất XHCN. giai đoạn này hệ thống pháp luật XHCN cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Các ngành khác như Luật Dân sự. cải cách kinh tế . -Sở dĩ có thực trạng này là do cơ chế tập trung. b)Giai đoạn từ 1991 đến nay: Từ trước năm 1991 và đặc biệt là sau 1991 với sự sụp đổ của mô hình XHCN ở Liên Xô và Đông Âu.xã hội không được điều chỉnh bằng quy phạm của pháp luật. kế hoạch hóa từ bên trên. Vì vậy đã phát huy tác dụng nhanh chóng. thiếu nhiều văn bản có hiệu lực pháp luật cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội như: Dân sự. -Tính đồng bộ của hệ thống pháp luật bước đầu được củng cố. không dám sáng tạo pháp luật. Tài chính. Hệ thống pháp luật phát triển không đều chỉ tập trung vào mảng Luật Hiến pháp. quan liêu.quan liêu. bao cấp.xã hội. -Tính toàn diện của pháp luật được mở rộng. Các ngành luật phân biệt nhau bởi đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh trong đó yếu tố đối tượng điều chỉnh giữ vai trò chủ đạo. bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Ngành luật là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh một lĩnh vực quan hệ xã hội bằng những phương pháp điều chỉnh đặc thù riêng. Luật Hình sự bước đầu được chú ý xây dựng. thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. quan liêu. các nước XHCN còn lại mà điển hình là Trung Quốc và Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới. tư duy pháp lý không cởi mở. Luật Lao động. kế hoạch hóa từ bên trên kìm hãm.pháp lý hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước. 3. xử lý vi phạm hành chính. công vụ. Sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa. kịp thời điều chỉnh và các quan hệ mới phát sinh. có bản chất dân chủ. công chức. mà chủ yếu do các văn bản pháp quy dưới luật của các cơ quan hành chính điều chỉnh. mặt khác. Tuy nhiên. Các ngành luật đã từng bước được chấn chỉnh. -Đó là hệ thống pháp luật của cơ chế tập trung. đặc biệt là Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.

chất lượng hàng hóa. UBND nay đã biến đổi và có những văn bản luật có hiệu lực pháp lý cao hơn do Quốc hội ban hành và dần bớt đi tính thiên lệch giữa các ngành luật với nhau. hệ thống pháp luật XHCN từ năm 1991 đến nay đang khắc phục tính thiếu đồng bộ. môi trường. hệ thống pháp luật vẫn chưa khắc phục được tình trạng mâu thuẫn. thuế. Phạm vi điều chỉnh của hệ thống pháp luật đã dần dần được mở rộng. tài chính.… Cùng với sự mở rộng phạm vi điều chỉnh. quan liêu. hệ thống pháp luật thời kì này có tính toàn diện. tài nguyên. vị trí. đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển xã hội. xã hội. bước đầu khắc phục sự phiến diện. tức là trong hoạt động chấp hành và điều chỉnh của Nhà nước. kiểm toán Nhà nước. văn hóa. Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng bức thiết của xã hội là điều chỉnh các quan hệ xã hội. bao gồm: lập. thu hẹp dần những “khoảng trống”. -Luật Hành chính là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quản lý Nhà nước. -Luật Hiến pháp là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản và nền tảng trong các lĩnh vực chính trị. đồng thời. công ty. hệ thống pháp luật này đang nằm trong thời kì chuyển đổi từ cơ chế kinh tế tập trung. các bộ. nó còn dùng phương pháp hợp đồng hành chính để điều chỉnh các quan hệ xã hội. 4. ngân hàng. các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước. phí. kinh tế. Nhìn chung. định và thu các lọai thuế. Do vậy. nhiệm vụ.Các ngành luật trong hệ thống pháp luật.đặc biệt là các quan hệ kinh tế ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp. doanh nghiệp tư nhân. thanh quyết toán qua ngân hàng. đầu tư nước ngoài. các tổ chức tài chính và kiểm tra. Nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế trước đây chỉ được điều chỉnh bằng các văn bản của các cơ quan điều hành và chấp hanh của chính phủ(hội đồng bộ trưởng). chức năng. lệ phí Nhà nước. cái cũ vẫn còn tồn tại và phát huy tác dụng (cả tích cực và tiêu cực ). Tuy nhiên. Phương pháp điều chỉnh của Luật Tài chính là điều chỉnh mệnh lệnh các quan hệ tài chính Nhà nước. bao cấp sang cơ chế thị trường nhiều thành phần cái mới bổ sung đang ở dạng tìm tòi thử nghiệm. -Luật Tài chính là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong tổ chức và hoạt động tài chính Nhà nước. hoạt động tín dụng. các ngành pháp luật vẫn chưa có sự phát triển đồng đều. tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước. phê chuẩn và sử dụng ngân sách Nhà nước. chuyển giao công nghệ. . Luật Hành chính sử dụng phương pháp mệnh lệnh là chủ yếu. quan hệ cơ bản giữa quyền lực Nhà nước và cá nhân. vươn tới các lĩnh vực quan trọng của xã hội như đất đai. mà hoạt động đó chủ yếu được thực hiện bởi hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước .

hôn nhân và gia đình. Công pháp quốc tế điều chỉnh các quan hệ giữa các quốc gia và các tổ chức quốc tế. thủ tục. -Luật Tố tụng Hình sự là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ trong điều tra. -Luật Lao động là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động.-Luật Dân sự là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân. Luật quốc tế bao gồm Công pháp quốc tế và Tư pháp quốc tế. quy phạm được các nhà nước thỏa thuận ban hành hoặc công nhận. -Luật Hôn nhân và Gia đình là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình. Luật Kinh doanh sử dụng cả phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính là xác lập quan hệ quản lý Nhà nước với quản lý sản xuất . Tư pháp quốc tế là tổng thể các quy phạm điều chỉnh các quan hệ tài sản và nhân thân phi tài sản. -Luật Kinh doanh là tổng thể các quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của các thành phần kinh tế quốc doanh và ngoài quốc doanh. có tính chất quốc tế phát sinh trong lĩnh vực dân sự.Phương pháp điều chỉnh là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua hợp đồng. -Luật Đất đai là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong việc sử dụng và bảo vệ đất đai. -Luật Tố tụng Dân sự là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ hiện hành trong quá trình xét xử các tranh chấp dân sự và quá trình thực hiện các quyết định của Tòa án giải quyết tranh chấp dân sự. điều kiện điều tra. -Công pháp quốc tế là những nguyên tắc. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự là quan hệ giữa Nhà nước và người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội được coi là tội phạm. chế định. thỏa ước lao động. và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. Nó quy định những nguyên tắc.kinh doanh và phương pháp của Luật Dân sự là thỏa thuận trong các hợp đồng kinh tế giữa các đơn vị sản xuất . quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng hình sự. còn có một bộ phận pháp luật quốc tế có vị trí hết sức quan trọng. Luật Dân sự điều chỉnh các quan hệ xã hội kể trên theo phương pháp là tự nguyện và bình đẳng.kinh doanh. Ngoài những ngành luật của hệ thống pháp luật nhà nước ta. xét xử và kiểm sát. kinh tế. -Luật Hình sự là tổng thể các quy phạm pháp luật quy định về tội phạm và hình phạt. xét xử các vụ án hình sự. . tố tụng dân sự. -Tư pháp quốc tế là một ngành luật có quan hệ chặt chẽ với pháp luật trong nước. xét xử và kiểm sát việc điều tra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful