ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 1

hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C I!C
CH!ONC I ..................................................................................................................................... 2
CH!ONC II.................................................................................................................................. 38
CH!ONC III ................................................................................................................................ 57
CH!ONC IV................................................................................................................................. 66
CH!ONC V.................................................................................................................................. 83
CH!ONC VI................................................................................................................................. 98
CH!ONC VII ............................................................................................................................. 104
CH!ONC VIII............................................................................................................................ 124
CH!ONC IX............................................................................................................................... 188
CH!ONC X................................................................................................................................ 212

ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC I
- Hôm nay aI fru c7 Ðac sI KôbasI a7
Kaôru !nô nhìn Iôn bang fru c dôm. Cô vua dI fhu nhIôf kô o
cac pho ng bônh nhân vô.
- Thoo bang fru c fhì hôm nay Ia phIôn cua KôbasI fIôn sInh,
nhung fIôn sInh hình nhu da dôI phIôn cho bac sI khac - NôrIkô
SImura, Iu c bây gIo dang ngô I canh ban cam cuI gam mây fâp
bônh an, fra IoI ban dâu vâ n không ngâng Iôn.
- Thô a7 ÐôI cho aI7
- Cho bac sI Naôô fhì pha I.
- Naôô a7 Kaôru kInh ngac fhôf Iôn.
NôrIkô ngac nhIôn nhìn ban. Kaôru bôI rôI dua fay Iôn bung
mIông.
NôrIkô nam nay da ham bôn, cô duoc coI Ia môf nu y fa co
kInh nghIôm, con Kaôru fhì hay con nhu con nif: cô moI muoI fam,
vua dI hoc du bj fu mua xuân va duoc xôp va o hang fâp su frong
bônh vIô n may frong phong bao:
- IsIxura phong bôn fram muoI haI kôu dau du qua.
- CaI ông gIa co nguoI con fraI Iam chu hIôu sushI ây a7
HôI fruoc cu YôsIdzô IsIkura mo hIôu sushI o khu
Nakamogurô, nhung ca ch dây ba nam da fhôI Iam va gIao cua hIôu
IaI cho con fraI va con dâu quan Iy. Ong cu vao nam vIôn OrIonfaI
fu cuôI fhang chin, fuc ca ch dây môf fhang. Truoc do cu IsIkura
dau da day nam ca haI muoI ngay faI bônh vIôn cua fruong daI hoc
T., nhung vô sau bông nhIôn duoc xuâf vIôn va chuyôn sang nam o
dây.
- Ong cu nam sâp, rôn hu hu...
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 3
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Co aI Ia nguo I nha o IaI vo I ông cu không7
- Co cô con dâu.
RoI fâp bônh an, NôrIkô fu Iu nguoc maf nhìn frân frân Iôn
buc fuong frang o fruoc maf.
- Vây bac sI fruc hôm nay Ia Naôô fIôn sInh7 -Kaôru vua dôm
IaI mây caI nhIôf kô frôn khay y cu vua hoI IaI.
NôrIkô Ia m fhInh. Môf Iaf sau cô moI buông môf câu:
- Chac hôm nay fIôn sInh cha dôn nu a dâu.
Kaôru ngac nhIôn hoI:
- Sao IaI không dôn nua7 TIôn sInh phaI fruc kIa ma!
- ! fhì fruc chu sao...
- Hay Ia fIôn sInh dang ngô I o dâu dây frong bônh vIô n7
- Không, Iu c nay vua dI dâu rôI.
NôrIkô kho chju ngoanh maf dI.
- Naôô fruc kIa ma. Iam sao ma co fhô dI dâu duoc7
- Muôn bIôf cu goI dIôn hoI xom - NôrIkô chI fay Iôn fâ m gIây
nho xiu gan frôn maf ban. Trôn gIây co ghI vôI dong chu:
"Naôô:423-28-50".
Kaôru bo ngo nhìn Iôn fâm gIây.
- Ðây Ia chô nao7
- TIôm ruou.
- TIôm ruou u7 Sao, ông ây dôn fIôm ruou u7
- Thô dây, - NôrIkô dap xang, rôI IaI cuôI xuô ng fâp bônh an.
Kaôru bo caI nhIôf kô dang câm sang môf bôn.
- Sao IaI co fhô nhu fhô duoc7... Ðang fru c kIa ma7
- ÐI nhIôn Ia không duoc - NôrIkô nhu n vaI.
- Thô fhì faI sao fIôn sInh IaI...7
- TaI fhô fhôI. Xua nay vân vây.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MoI gân dây Kaôru moI duoc phân công fru c dôm va hôm nay
Ia Iân dâu fIôn cô fru ng va o phIôn fru c cua bac sI Naoô.
- CaI fIôm ruo u ây cach dây co xa không7
- Không bIôf, ngho ông ây noI Ia dâu o khu Ðoghondzukaa
ây. ÐI bô hôf muoI phuf.
- Nhung sao chj bIôf do Ia fIôm ruou7
- MôI Iân ra dây vô, bao gIo ông ây cung sa c muI ruou.
- Chj noI gì fhô7!
- Không fIn fhì cu goI dIôn dôn dây ma hoI.
Cam xong fo bônh an cuôI cung, NorIkô ruf ngan koo ban Iây
ra môf fâm bIôu froo cua va cây buf Iông.
- Cu IsIkura dau fhâf dây chj a... Ðu sao cung phaI goI dIôn
cho bac sI, - Kaôru vua no I vua nhìn ha ng sô dIôn fhoaI frôn fâm
gIây.
- Vô ich.
- Nhung bônh nhân dau qua mâf rôI.
- Nôu cô chju không nô I fhì fIôm cho ông ây môf muI.
- Không xIn phop bac sI7
- Môf IIôu fhì không sao.
- Nhung... - Kaôru âp ung.
- Ðac sI co o dây fhì cu ng noI fhô fhôI. Cu IsIkura Iâu nay vân
phaI du ng fhuôc co châf a phIôn.
- Nhung do Ia ma fuy.
- Ðung, ma IaI Ia IoaI manh. CIam dau râf công hIôu.
- Nhung Iuâf câm dung ma fuy kIa ma!
- Sao IaI câm7... - NôrIkô nhu ng buf Iông vao chon fhuôc vo
mau frang, rôI vIôf fhu Iôn fo bao.
- Cu IsIkura bj ung fhu da day a7
NorIkô gâf.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 5
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thô ma nguoI fa bao Ia bj ung fhu cha ng dau fi nao. Ðm
chua bao gIo fuong fuong Ia con nguoI fa co fhô dau dôn fhô.
- So dI dau nhIôu Ia không rIông da day bj fôn fhuong. ÐI can
da Ian vao fân xuong sông, cham dô n frung khu fhâ n kInh.
- Thô fhì mô cu ng không an fhua nu a a7
- Không an fhua. Chinh vì fhô ma o bônh vIôn cua fruong daI
hoc ho cho ông cu ra vIôn.
- TôI nghIôp ông gIa... - Kaôru fho daI. Nua nam Iam vIôc o
bônh vIô n cô da co djp frông fhây kha nhIôu dIôu, nhung cho dôn
nay caI gì dôI vo I cô cung hay con moI Ia va co suc IôI cuôn Ia
fhuong. - Ong cu con sông duo c bao Iâu nua7
- Ðac sI Naôô cho Ia co n duoc khoang haI fhang nhIôu nhâf Ia
ba.
- Ong cu co bIôf không7
- ÐI nhIôn Ia không. ChI co nguo I frong nha bIôf.
- Thô ra ho chI co n cho ông cu chôf7
- Ðung fhô.
NôrIkô IaI câm buf Iôn. Ðong chu Han ma u frang nof bay
buom, chay frôn fâm bang nho mau don:
"Tsunôô Muraya" - fôn ho bônh nhân mo I nhâp vIôn. Nof chu
cua NôrIkô nho nhang, fao nha.
- Cô cho noI ho ra dây, - NôrIkô dan do, fuy cô bIôf cung
chang cân nhu fhô: không doI nao Kaôru Ia I co du can dam noI IaI
voI ông gIa. Nhung cô bo vân gâf dâu ung fhuân mô f cach hôf suc
nghIôm frang. Vua Iu c â y co fIông chuông goI cu a bônh nhân
phong 412 goI.
- IsIkura
- Cô Iây haI IIôu brobarIn xuông ma fIôm. NoI Ia so bof dau
ngay.
- Vâng.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Kaôru dô n fu fhuôc Iây ra môf caI hôp mau do cha y vôI ra
hanh Iang.
Tôn goI cua bônh vIôn ngho kha hom hInh: "OrIonfaI". Song
do chI Ia môf bônh vIôn fu fhuôc IoaI fhông fhuong nhâf o Tokyo.
Chu nhân - bac sI Yufaro Cbyoda - dông fho I cu ng Ia bac sI fruong.
Toa nha cao sau fâng, IaI fhôm môf fâng hâ m nua, xây gân nga fu
chô phô Tamagava gap daI Iô chu vI sô 6 cua fhanh phô, bô maf
frông ra duong. O fâng frô f Ia phong don fIôp bônh nhân, pho ng
fIôp khach, phong ghI danh, phong phaf fhuôc va phong X-quang.
Tâng fhu haI danh cho phong mô, pho ng vâ f Iy frj IIôu, phong xof
nghIôm, phong dIôu hanh, phong Iam vIôc cua bac sI fruong va
phong van fhu. Tu fâng ba dôn fâng sau Ia cac phong cua bônh
nhân. Ðônh vIôn OrIonfaI chI co ca fhây bay muoI gIuong.
Sô bônh nhân ngoaI fru xô xich fuy fhoo fung nga y frong
fuân Iô, nhung kô frung bình fhì môI ngay co khoang 150-160
nguo I dô n bônh vIôn. Trôn cua cac phong dô u co froo nhu ng bIôn
bô: "Ðac sI nôI khoa", "Ðac sI da IIô u", "Ðac sI nIôu hoc", "Ðac sI
phâu fhuâf", "Ðac sI phu khoa", "Phong phâu fhuâf fhâm my",
"Khoa nhIôm xa". Thô nhung sô bac sI Ia m vIôc fhuong xuyôn o
bônh vIô n OrIonfaI không Iây gì Ia m dông; chI co bac sI nôI khoa
Kavahara, haI ba c sI phâ u fhuâf Ia Naôô va KôbasI, bac sI nhI
khoa Marayama, kô ca bac sI fruong nua Ia nam nguoI. NgôI fIôp
bônh nhân o phong phâu fhuâf fhâm my cu ng Ia Naôô, con o
phong nIôu hoc va phong phu kho fhì cu môI fuân haI Iân, co haI
bac sI o bônh vIô n cua fruong daI ho c M. dôn Iam vIôc. Nu y fa, kô
ca y fa câp môf va fâp su, o bônh vIô n OrIonfaI co ca fhây haI muoI
haI nguo I. Ðac sI fruong Yufarô Chyôda chuyôn vô nôI khoa,
nhung mây nam gân dây hâ u nhu không xuâf hIôn o o ca c phong
bônh nhân nua, ma gIao hôf công vIôc nay cho Kavahara vôn va
ban fhân cua ông. Ðan fhân ông fa chI quan fâm dôn caI ghô hôI
dông dân bIôu fhanh phô va công vIôc quan frj HôI IIôn hIôp Iuong
y, vôn Ia nhung công vIôc râf xa voI y ho c. Thang hoac co khI nao
bônh vIô n fu cua ông duoc nguo I fa nhac dôn fhì ông fhan fho rang
no chang dom Ia I môf chuf IoI nhuâ n nao. Tuy vây caI bônh vIôn
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 7
hffp://obooks.vdcmodIa.com
OrIonfaI vân duo c coI Ia môf bônh vIôn kha Ion không rIông gì
frong khu ma ngay ca frong foan fhanh phô Tokyo nu a.
Ðan dôm fhuong co haI nu y fa o IaI fru c. Công chinh cua
bônh vIô n - công dân fhang vao phong câp cu u - mo cho dôn fam
gIo fôI. Sau fam gIo fhì cô ng so dong, aI dôn phaI bâm chuông.
TôI hôm ây frong bônh vIôn không co su cô gì - cu nhu fhô
moI nguo I dôu bIôf fruoc ra ng bac sI fru c so dI dâu mâf fam. ChI co
cu IsIkura kôu dau, voI IaI SughImôfô, anh chang fro fuôI nam o
fâng ba, dôn xIn fhuôc cam Ianh. Nhu ng bônh nhân ngoaI fru dôn
sau nam gIo, khI phong kham fhuong da chuân bj nghI, cu ng
không nhIôu; haI nguoI dôn fhay bang fhôm haI nguoI nua dôn
fIôm fhuôc fhoo IoI dan cua bac sI dIôu frj.
Nhu ng bônh nhân châ n fhuong, fhuong fhuong cu haI ngay
dôn môf Iân, hôm nay cu ng không phaI dôn. ÐI nhIôn NôrIkô fu y
cho fhuô c ca m va fhay bang ma không co chI fhj cua bac sI fru c
nhu vây Ia vI pham dIôu Iô , nhung cô không dam quây rây Naôô vì
nhung chuyô n không dâu nhu fhô. NôrIkô bIôf râf ro mình phaI
Iam gì; va chang nôu cô co fu dung nay ra ca I y goI dIôn cho ông fa,
fhì cha ng qua cu ng so duo c ngho ông fra IoI Ia: "Tôf Iam, cu fhô ma
Iam".
Ðôn chin gIo, don o cac pho ng bônh nhân dô u da faf hôf, ma
Naôô vân chua fhây vô. Công vIôc co fhô coI nhu Ia da xong xuôI,
cho nôn NôrIkô mo môf cuôn fIôu fhuyôf va baf dâu fha hô n vao
caI fhô gIoI u câu cua môf nu van sI dang fhoI fhuong vIôf vô fình
yôu. Kaôru mo may fhu hình, chInh cho ma y kôu kho kho, va baf
dâu fhoo doI chuong frình hoa nha c. Pho ng fru c cua nu y fa o fâng
ba, bôn phaI fhang gac, ca c cua sô dôu frông ra môf ngo hom vang
không co Iây mô f bong nguoI qua IaI. Man cu a sô bao gIo cu ng von
ra haI bôn, va frong khoang Io co fhô nhìn fhây canh dô fhanh Iâp
Ianh muôn van anh don dôm. Ðôn chin gIo ruoI chuong frình nhac
kôf fhu c. Kaôru vuon vaI ngap daI. Cô dôn bônh vIôn fu sang som
vao Iu c fam gIo, an frua xong fhì dI hoc Iop du bj, sau do IaI fro vô
bônh vIôn fruc dôm. Ðôn gIo nay cô da môf nhoaI ra. ÐIôf Iam fhô
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 8
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nao duoc7 Ðanh phaI kIôn nhân chju dung vaI nam.... NôrIkô cu I
dâu doc sach, foc ru ca xuông fân maf.
Kaôru faf may, ngôI nhìn ra cua sô.
- Chj a, fIôn sInh vân o ngoaI fIôm ruou a7
- Không bIôf.
NôrIkô roI cuôn sach. Cô doc gân hô f.
- Co Io fa pha fi ca-phô nhI7
- O, hay dây.
Kaôru nhanh nhon du ng dây fhap bôp ga. O goc phong sau
fâm man frang co fhô frông fhây mo mo mô f caI gIuong ghop dôI
va haI ca I fu con. Ca phô va chon fach daf o ngan frôn cu ng. Kaôru
Iây bình ca-phô bôf không can va Io duong, daf ca Iôn ban.
- Mâ y vIôn duong7
- Môf fhôI.
Ðây gIo, khI fIvI da Im fIông, fu ngoaI cua sô Iua vao caI fIông
rì râm fhoang fhoang cua fhanh phô ban dôm.
- OI, chuf nua fhì dô hôf... - Kaôru fhân frong daf fach ca phô
xuông fruoc maf NôrIkô.
- Cam on.
- Sao Iâu vô fhô nhI... Không bIôf dung co con vu ng duoc nua
không7
Không fra IoI fhì không fIôn; NôrIkô danh noI Iung bung caI
gì do không ro, va vôI vang nôc hôf chon ca phô.
- Nho co faI nan fhì sao7 Hay Ia co ca mô câp bach7 Iu c bây
gIo bIôf Iam fhô nao7
- Con fhô nao nua7 Thì mô fhôI chu sao7
- Nhung nôu ông ây say fhì mô sao duoc7
- Co cach gì khac dâu.
CIong NôrIkô kho chju ro rang.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 9
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Kaôru fhây Iong fran ngâp môf nôI Io Iang mo hô. Ðac sI fru c
dI dâu mâf, dô haI chj om ngôI IaI môf mình...
- Co Io vân nôn go I dIôn chang7...
- CoI Iam gì7
- Íf ra cu ng bIôf fIôn sInh o dang ây ra sao...
- Cô cu ngôI xuông, va bình fInh IaI.
- Thô nho ông ây quôn mâ f Ia mình dang fru c fhì sao7
- Không dâu.
- Ðm Io qua - Kaôru noI, gIong koo daI ao nao.
- Cô Io Ia m a7 Cô ma Io a7 - NôrIkô nhìn Kaôru, vo khInh fhj
- Cô noI gIum fi coI, vIôc gì cô phaI Io7
- Thô nô u co faI nan fhì sao7
- Cô nôn nho ky Iây dIôu nay: chu ng fa không hô co frach
nhIôm vô vIôc do.
ÐôI kIm frôn mâ y chIô c dông hô da f frong phong dôu chI
muoI gIo kom muo I.
Kaôru ca m fhây mình nôn Im Iang fhì hon, nhung không sao
frân ap nôI môI Io dang Iam cho cô foI boI ca ruôf gan Iôn.
- Hình nhu bac sI fruong không bIôf fIôn sInh uông ruo u...
- ÐIôf.
- ÐIôf ma vân Iam fhInh a7
- Kìa sao cô cu am Iây fôI fhô7 TôI co phaI Ia bac sI fruo ng
dâu7 - NôrIkô bông dung phaf cau Iôn.
Câu chuyôn faf ngâm. Kaôru fuo ng fuo ng caI dang cao va
gây cua Naôô, guong maf môf moI, xanh xao cua ông. Trong nhung
duong nof cân dôI, sac gon nhu doo cua guong maf ây co môf ca I gì
bang gIa khIôn nguoI fa phaI rung mình. Trong caI vo dIôm dam
cua dôI ma f Ianh Iu ng ây co môf caI gì fhâf ghô so...
- TIôn sInh chua co vo fhâf u7 Ðam bay rôI co n gì7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 10
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NôrIkô gâf dâu. Cô daf chon xuông ban va gIo cuôn sach ra,
nhung maf cô vân do dân nhìn vuo f qua frang gIây, huong vô môf
noI nao bôn ngoaI cua sô.
- TIôn sInh Ia môf bac sI co faI nang Ion. Ngho noI fruoc kIa
day o daI hoc... CIa dung bo dI fhì bây gIo da gIao su rôI... TaI sao
fIôn sInh IaI chuyôn vô Iam o dây7 Môf nha phâu fhuâf IôI Iac...
- Muôn fhô nao duoc fhô ây.
- Không, du sao cung fhâf kho hIôu... AI IaI bo môf vj fri hIôn
hach nhu vây frong môf fruong daI hoc fhuong dang... Thâf ky Ia
NôrIkô phì cuoI. Kaôru vâ n không buông.
- NguoI fhì noI Ia do mô f chuyô n yôu duong gì dây, nguoI fhì
IaI noI Ia vì fIôn sInh co chuyôn xich mich voI cac gIang vIôn o dây.
Chang fhuc su ra sao7
- Chac foan chuyô n Iao foof ca.
- Ay, om cu ng nghI nhu fhô. IuoI không xuong ây ma. Co
dIôu ông ây kho hIôu fhô nao ây. NguoI dâu ma ky quac.
Kaôru moI noI chuyôn voI bac sI Naôô duoc co vaI Iân, ma IaI
foan chuyôn công vIô c frong gIo Ia m, chu chua bao gIo co djp noI
chuyôn rIông ca. CIua haI nguoI co môf khoang cach qua Ion vô
fuôI fac: gân haI muoI fuôI. Cô hIôu ra ng Naôô suy nghI hay noI
nang dôu khac han mình, nhung ngay ca dôI vo I cac nu y fa khac
Ion fuôI hon cô nhIôu, ông bao gIo cu ng vân khô khan Ianh Iung.
Naôô bao gIo cu ng fach mình ra khoI moI nguoI va môf muc franh
moI su gIao fIôp.
- Sao bac sI chua Iây vo nhI... - Kaôru noI fhì fhâm, co chIôu
fu Iu.
- Sao cô IaI hoI fôI chuyôn â y7
- Chac chan Ia nhIôu nguoI so Iây Iam sung suong.. - Kaôru
vôn fu cho mình Ia môf gIaI nhân fuyôf fhô, nhung môf vj hôn phu
nhu Naôô... Su chônh Iôch vô fuôI fac cô so chang coI ra gì. - Kô
cu ng fIôc fhâf... - cô fho daI kho kho.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 11
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- ÐI nhIôn ông ây co ky Ia fhâf - NôrIkô kôf Iuân, va vua Iu c
ây fIông chuông dIôn fhoaI roo Iôn.
- Ðô om ngho cho. - Kaôru nhay bô foI nhâc ông ngho Iôn.
Môf gIong dan ông fhô Iô vang Iôn frong may dIôn fhoaI.
- AIô. Truc ban canh saf khu Maruyama dây. Ðônh vIôn
OrIonfaI phaI không7 - Trong may co fhô ngho vang vang nhung
fIông coI xo hoI va nhung fIông ôn ao ngoaI phô. - Chu ng fôI cân
dua môf nguo I bj fhuong foI bônh vIôn, co duoc không7
- Co chuyôn gì xây ra fhô7
- Cung chuyô n fhuong fhôI: mây fôn du dang gây su danh
nhau, co môf fôn an don râf nang... Maf vo foac ra. Mau fuôn nhu
fhac ây.
- ÐoI cho môf chuf. - Kaôru run rây frao ông ngho cho
NôrIkô. - Co... du dang... maf bj... mau...
- TôI ngho dây. - NôrIkô câm Iây ông may, - ChI co maf bj duf
fhôI a7 Nan nhân co con fInh không7
- Râf fInh nua Ia khac. Ðang Ia hof om som. ChuI fu c hôf chô
noI.
- Ðao gIo cac ông foI7
- Chung fôI cho Iôn xo ngay bây gIo. Ðô muoI phuf... a không,
nam phu f nua fhôI... Xo da chay rôI dây, cac cô doI nho.
Trong may baf dâu co fIông fuyf fuyf IIôn hôI.
NôrIkô cô frân fInh fhâf nhanh, va maf nhìn vao fâm gIây
frôn ban, baf dâu quay sô goI dIô n, vua quay vua ra Iônh cho
Kaôru:
- Con cô chay xuô ng pho ng câp cu u bâf don, mo cua ngay dI
nho. Nho mo may khu fru ng Iuôn.
Phia dâu dây noI bôn kIa fra IoI ngay.
- Nha hang PrInfomps dây.
- Iam on cho bIôf Naôô fIôn sInh co dây không a7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 12
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Naôô fIôn sInh a7... XIn cho cho môf chuf.
Trong ô ng may ngho vang vang fIông nhac, fIông cuoI noI Iôn
xôn. Tôn nha ha ng PrInfomps ngho Iân nay Ia Iân dâu, nhung
NôrIkô cung hIôu ngay dây Ia môf quan ruo u. Mây phuf sau frong
may co fIông phu nu vo ng IaI.
- AIô7 TIôn sInh dI rôI a
- ÐI rôI7
- Vâng. KhI dI fIôn sInh co dan chuyôn sô dIôn bôn fram ba
fam...
- ÐoI cho môf chuf... - NôrIkô Iây bu f ghI.
- Ðôn ba fam - bay haI - ba sau. TIôn sInh dang o chô ây.
- Cam on cô.
Ðang phIôn fruc ma dI uông ruou da Ia qua quaf; dang nay
IaI Ia ca hôf quan nay dô n quan khac, fhâf không fhô nao fuo ng
fuong nô I. NôrIkô gIân dôn ngaf fho, nhung Iâp fuc fu chu duoc:
fuc gIân bây gIo nao co ich gì7 Ðu sao cung chang co aI o dây dô
fruf gIâ n Iôn dâu nguo I fa duoc.
Cô IaI nhanh nho n qua sô dIôn fhoaI moI.
- Khach san Isômôfô dây - môf gIong dan ông Iau IInh fra IoI.
- Ong Ia m on goI gIu m bac sI Naôô ra may. Chac bac sI dang
o phong an - NôrIkô noI gIong Ianh Iung ma nha nha n, cô non con
gIân dang Iam cô nghof fho.
Trong ông may ngho vang vang nhung câu fra IoI cu a nguoI
hâu ban dang ngho Iônh. Hình nhu dây Ia môf hIôu com Nhâf
ban... Ca I gIong dan ông Ia u IInh ban nay vang Iôn:
- Co ngay dây a
RôI môf phuf sau ông ma y do chuyôn sang fay môf nguo I
khac.
- TôI ngho.
Iân nay cha c chan Ia gIo ng Naôô.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 13
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TIôn sInh dây a7
- Co vIôc gì xay ra a7
- Vâng a, co nguoI bj fhuong khân câp Iam a
- Vôf fhuong ra sao7
- Maf bj duf sâu, mau chay nhIôu a
- Ða vô foI bônh vIôn chua7
- Vua mo I cho vao vIôn xong - Ðô fra fhu NôrIkô quyôf djnh
noI dôI nhu vây.
- IIôu co phaI khâu không7
- Thô nao cu ng phaI khâu a
- Ðuoc... - Naôô Im Iang môf Iaf nhu fhô dang cân nhac xom
co nôn vô hay không. - ThôI duoc, fôI so Iôn xo ngay.
- TIôn sInh dang o dâu fhô7
- Khu SIbuya
- MaI fân dây kIa a7
- Nôu ga p duoc faxI fhì dô nam phu f nua fôI so vô dôn noI.
- Nhung xIn fIôn sInh vô fhâf nhanh cho. TôI van...
Trong may ngho danh fach môf fIô ng caf ngang IoI NôrIkô.
Kaôru fu phong câp cuu chay Iôn. NôrIkô bây gIo moI hoan hôn. Cô
fhong fha daf caI ông ngho nay gIo vân câm o fay xuông câ n may.
- Ða baf IIôn Iac duoc voI fIôn sInh chua7
- Cô bIôf không7 Ong ây dang o SIbuya dây...
- O SIbuya7 - Kaôru ngây nguoI ra, môm ha hôc.
- TôI ra công cho xom sao.
NôrIkô Iâ y ap kô, vua câm Iây nam cua djnh mo fhì xa xa da
ngho fIông coI cua xo câp cu u nâc Iôn fung hôI.
- Ho dôn dây a7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 14
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NôrIkô va Kaôru cu ng cha y ra cua sô, nhung ho chI frông
fhây nhu ng mang fuong don cua cac nha dôI dIôn.
- Maf bj duf nhIôu chô... Không bIôf bj danh bang vâf gì7
- Nôu bang chaI fhì so co canh manh chaI gIaf vao dâu...
- TIôn sInh co vô không7
- TôI bIôf dâu dây! - NôrIkô buc bôI dap.
KhI fhang may xuông dôn fâng haI, fIông coI xo ngho da gân
Iam.
- Cô vao phong mô Iây mây chIôc kop vô fru ng kIm va chI
khâu, Iâ y ca gang fay ra...
NôrIkô vao phong câp cu u Iây môf fâm vaI nhua fra Iôn
gIuo ng kham, rô I sang phong ghI danh Iây môf fo bônh an chua
ghI.
TIô ng coI ru fu sau goc phô fuôn ra ngho môI Iu c môf gân.
Không con nghI ngo gì nua: Xo câp cu u dung Ia dang chay dôn
bônh vIô n OrIonfaI. Ðu da fraI qua caI canh nay bao nhIôu Iân,
NôrIkô cung không quon duoc voI caI cam gIac on Ianh o sông Iung
môI khI co xo câp cu u cha y vao công bônh vIôn. Trong su cho doI
khân fruong co môf caI gì fhâf nang nô kho chju. Thô Ia dôm nay
phaI vâf va suôf dôm rôI. NôrIkô fha fhIôf mong sao cho vôf
fhuong fhâf nho, fuy gIo dây cô Io cho bônh nhân if hon Ia Io cho
su yôn fInh cua mình.
TIông banh xo Ian rao rao. TIông coI dang ru rif dIôn cuô ng
bô ng Im baf, nhu fhô da mâf huf caI mu c fIôu ma no dang duôI
fhoo. ChIôc xo câp cu u ha m phanh kon kof va dung IaI. Qua fâm
cua kinh cua can phong fruoc, co fhô fhây anh don chop frôn muI
xo xoay fif. NôrIkô mo cua phong câp cu u.
Thân xo son frang phan chIôu nhu ng anh don dôm sang mo
mo frong bong fôI. HaI canh cua sau xo duoc mo ra. Tu frôn xo co
mây nguoI nhay xuông.
- Ðua vao chô nao dây7 - CIong noI nguo I y fa faI fhuong ho I
gaf.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 15
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vao phong ghI danh, dI IôI nay.
- Vao dây fhì bân hôf. Maf muI ao quân cua han dâu mau mo
bô bôf...
- Không sao.
- Han uô ng say mom, suôf doc duong cu rông Iôn nhu con
quy.
Kip faI fhuong da koo caI cang co nan nhân fu frong xo ra.
Ho vây kin xung quanh cang, cô suc gIu nguoI bj fhuong dang
vung va ng nhu dIôn nhu daI. NôrIkô nhìn dô ng hô. Tu khI goI dIôn
cho Naôô cho dôn bây gIo da qua nam phuf. Mây nguoI faI fhuong
khIông nan nhân vao phong câp cuu, nhu ng dôI gIay nang frjch
cua ho gIâm âm âm frong hanh Iang. Ho Iuôn mIông ran do nguoI
bj fhuong: "Nay nay, co nam Im không nao, yôn, yôn, bình fInh
nao"; nhung fIông noI cua ho bj nhung fIông gao fhof dIôn cuông
cua nguo I say af han dI.
- Iam on dua vao dây.
Qua ca nh cua mo rông, mây nguoI khIông cang dua nan
nhân sang phong ghI danh, daf cang Iôn caI gIuo ng con o goc phia
frong. NôrIkô fay câm ap kô ruf ro buoc IaI gân nan nhân.
- Ðo huyôf ap chu f nho7...
- Ðô Nguuuu!
NguoI bj fhuong mau mo bô bôf cô chôm dây, nhung mây
nguo I faI fhuong da nhanh nhon gIu han IaI.
Han khua haI qua dâm Ia hof om som.
- Nao-nao, yôn nao. Ðây Ia bônh vIô n kIa ma.
- Ð-b-bônh vIô n na o7 Ðddddâu nao7
Mau cha y rong rong frôn maf nan nhân, dôn nô I kho Iong
phân bIô f duoc dâu Ia maf, dâu Ia muI.
Nhìn fhâ y mau, han nhu phaf daI, maf fron nguo c Iôn, fay
cang khua du. Thuôc mô chang co fac dung gì dôI voI han. Thâm
chi han cung không dô cho nguo I fa Iau mau frôn maf nua.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 16
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- ÐIôf Iam cach nao bây gIo7 NôrIkô fuyôf vong IuI Ia I.
- Ðac sI dâu7
Ðây gIo maf muI mây nguoI faI fhuong cung vây mau do Iom.
- Sap dôn ngay bây gIo.
- Nhanh Iôn voI chu!
- Nhung ma...
- Ðô maI fhô nay sao duoc: chung fôI gIu không nôI, cô không
fhây sao7
- XIn ca c ông doI chuf nua...
Tu bo y djnh do huyôf ap, NôrIkô Ia I chay ra may dIôn fhoaI.
MoI duoc manh gIây frong fuI ra, cô cuông quif quay dIa sô.
- Naôô fIôn sInh da dI chua a7
- Naôô fIôn sInh a7... a phaI, dI rôI.
- Ða Iâu chua7
- MoI vua dI xong.
- TIôn sInh co goI duoc faxI không7
- A... fôI cung không bIôf nu a.
- Cam on ông.
Ðông hô frong phong fIôp kha ch chI muoI môf gIo. Nôu Naôô
khI ra khoI fIôm an goI ngay duoc faxI fhì cha n han sa p vô dôn noI
ngay bây gIo.
Tu phong ghI danh vân dua ra fIông Ia hof cua nguo I bj
fhuong va nhu ng fIông quaf mang cua nhung nguoI faI fhuong
dang gIu han. Không sao chju nôI con ac mông nay, Kaôru cha y ra
hanh Iang.
- Ðao nhIôu Ia mau! - Cô so haI dua haI fay Iôn bung maf.
HaI vaI cô run ba n Iôn.
Sân hanh Iang fu phong fIôp khach dôn phong ghI danh
Ioang Iô nhung vô f mau nhom nhop.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 17
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- ÐIôf Iam fhô nao bây gIo7
- Chu ng fa Iam gì duoc7
- MIôn sao bac sI Naôô vô nhanh nhanh môf chuf!
- Cô cu Ia I nhaI maI nhu fhô Iam gì7 Ðu co nhac IaI môf fram
Iân fhì ông ây chang vô nhanh hon duoc dâu, - NôrIkô buc bôI quaf
Iôn, maf vân không roI khung cua chinh.
Tu phong ghI danh haI nguoI buo c ra va dI vô phia haI cô y
fa.
- Sao, bac sI vân chua dôn a7 - Ca haI nguo I dôu Ia nh nhu
fIôn, nhung frong câu hoI co fhô ngho fhây môf gIong buc bôI duoc
non IaI môf cach vung vô.
- Thô na y a... Ðac sI co vIô c cân phaI dI gâp, bây gIo fhì sa p
vô dôn noI rôI.
- Co xa không7
- Không, ngay gân dây fhôI.
- Không goI dIôn duoc a7
- Không cân. NguoI fa so fra IoI Ia bac sI da Iôn xo vô bônh
vIôn rôI.
- Cac cô Iam sao fhô, chang Io cac cô không hIôu a7 Nan nhân
ra mau nhIôu fhô kIa...
- XIn cac ông fhu IôI cho, chung fôI cam doan Ia bac sI sap vô
ngay bây gIo.
NôrIkô, dâu cu I gâ m, cô no n fIông khoc. Naôô vô dôn noI fhô
nao cô cung cho ông fa bIôf!... Cô fu nguyô n rua mình vì da dô cho
ông fa dI. CuôI cu ng, khI da hIôu ra rang không fhô cho mong gì o
haI cô y fa, haI nguoI cuu fhuong quay fro vao.
- IaI con noI dôI nguo I fa nua... Ðây gIo rôI so ra sao dây7 -
Kaôru hoang hôf.
- Thì con bIôf Iam fhô nao nua7
Kaôru gâ f dâu, vo ngo nga c.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 18
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Iay fro I sao cho ho cung dâp vo ca I dâu ông bac sI ây dI môf
fhô... - NôrIkô Iâu bâu, gIong cam uâf, maf vân fru ng fru ng nhìn
ra khung cua don ngom.
Trôn muI xo câp cu u, anh don do vân nhâp nhay IIôn hôI.
NôrIkô IaI nhìn dông hô. Chua dây ba phu f frôI qua. IaI co fIông
coI xo ru Iôn, IaI co fIông phanh rif frong sân. HaI cô gaI cha y ua
ra cua. Môf vIôn canh saf buoc vao.
- Nan nhân o dâu7
- Trong phong ghI danh ây...
- Han ra sao rôI7
- O-o-o, noI chung Ia...
- Ða bang bo gì chua7
- Chua...
VIôn ca nh saf Iang Io gâf dâu va dI vao phong ghI danh.
NgoaI phô da co mây ko hIôu ky dung Ia I nhìn ngo. NôrIkô nham
maf IaI va baf dâu dôm: "môf, haI... " Ðôm dôn sau muoI fhì duoc
môf phuf.
Nam Iân sau muoI fhì Naôô so vô. NôrIkô moI dôm duoc ba
muoI fhì cua phong mo foang va môf nguo I faI fhuong hIôn ra frôn
nguo ng cua.
- Chj y fa oI! NguoI bj fhuong doI uông nuoc. Cho uông co
duoc không7
- Nuoc a7...
Vôf fhuong không sâu, cha c không phaI câm uông nuoc Iam
gì, nhung NôrIkô vân do du.
- Han kôu Ia nôu không cho han uô ng, ha n so chôf ngay. Cô
han khô rang rôI chj a.
- Co Io cho uông In if fhì duoc, - cuôI cu ng NôrIkô quyôf djnh.
- Thô chon dâu7
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 19
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI so dI Iây ngay. - NôrIkô chay dI Iây chon. Cô dang dua
chon cho nguo I faI fhuong fhì co fIông hof Ianh Ianh cu a Kaôru:
- Ðac sI! Ðac sI vô rôI!
NôrIkô quay ngoa f IaI va frông fhâ y frong khung cua fôI om,
bong môf nguoI vu a buc vao. Trôn nguong cua nguoI ây coI gIay rôI
buoc vô phia ho: cao, gây, vaI phaI hoI fhâp hon vaI fraI môf chuf.
- TIôn sInh!... - NôrIkô Iao ra don ông.
- Thô nao, công vIôc ra sao7
- Ra mau nhIôu Iam; nhung vu ng vang râf du, không sao dôn
gân duoc.
- Ðom bIouso!
Naôô coI ao ngoaI, bôn frong chI con IaI chIô c so mI không co
ca vaf. NôrIkô vao phong Iâ y bIouso ra dua cho Naôô.
- Chu ng fôI noI Ia fIôn sInh co nguoI goI gâp nôn pha I dI.
Naôô Iang Io gâf dâu rôI cuI xuông sa f NôrIkô.
- Co muI không7
NôrIkô nghôch muI Iôn nguI.
- Môf chuf fhôI, hâu nhu không ngu I fhây.
Naôô ra quan ruou fu châ p fôI ca ch dây bôn gIo, nhung frông
không co vo say ruou, duy co guong maf xanh hon fhuong ngay
môf chuf.
- Ta so khâu chu7
- Chuân bj xong hôf rôI.
- Ðônh nhân gì ma hung han fhô nay! - Naôô vao phong ghI
danh, guong maf sa sâm may cau Ia I.
- Ðac sI dây rôI! - NôrIkô mung ro Ioan bao, va mây nguoI faI
fhuong dang gIu nguo I bj fhuong fuc khac IuI ra nhuong chô cho
Naôô. Ong dôn ca nh caI ca ng va nhìn ky vao maf nguo I bj fhuong.
- A-a-a, bac sI! May muôn gì7 Ðô ngu! - NguoI say ruo u chôm
dây khua IIa Ija haI qua dâm.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 20
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Naôô IuI IaI môf buoc, xom xof vôf fhuong.
- Iu su c sInh! - NguoI bj fhuong bâf ngo fuf khoI ca ng va cô
dung dây, nhung mây nguoI faI fhuong nhanh nhu ca f da chôm foI
do han xuông. Ðô f nhIôn han vung chân da môf caI fhâf manh.
- Nay, na y, yôn na o!
- Ðuông ra! Cuf mo chu ng may dI!
- Yôn cho bac sI xom nao!
- Không! Tao dI dây! Ðuông ra nao!
MôI Iâ n han Iac dâu Ia Iôn môf fIông Ia mau fu vôf fhuong IaI
phu ra nhu suôI.
- Yôn nao! Ðô nguoI fa chu a cho!
- Cuf dI! Cuf hôf dI!
Han chu I râf fuc, rôI hif vao môf hoI va nho ra râf manh.
Nuo c mIô ng phun fhanh fIa xuông san. Naôô nay gIo vân dung yôn
nhu pho fuong, quay vô phia vIôn canh saf, dua maf ra hIôu cho
anh fa ra khoI pho ng. VIôn canh saf ra fhoo.
- Han bj danh bang vâf gì7 Ðang chaI phaI không7
- Vâng. Hình nhu danh fu phia fruoc, danh fhang vao maf.
- Tu Iuc â y dôn gIo dô bao Iâu7
- Khoang muoI Iam, haI muoI phuf.
- Han uông co nhIôu không7
- PhaI dô n haI muoI mây Iy con WhIsky Ia if. Ây Ia nguoI fa
noI voI fôI nhu vây. Sau do Ia môf frân âu da ra fro.
Tu sau canh cua IaI dua ra nhu ng fIông Ia hof va chu I rua
man daI.
- TuI ban han bo chay hô f cho nôn han mo I nôI khung nhu
vây.
- Han bao nhIôu fuôI7
- HaI muoI Iam.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 21
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Naôô goI NôrIkô Ia I.
- Vao bâf don pho ng foa-Iof Iôn.
- Pho ng foa-Iof7! NôrIkô hoI IaI, không dam fIn o faI mình
nua. Nhung Naôô không dap, quay vô phia vIôn canh saf.
- PhaI mang han vao foa-Iof.
- Vao foa-Iof7 vao nha xi ây a7 - VIôn canh saf hoI IaI.
- Ðung fhô. Vao nha xi phu nu ây.
- RôI sao nua7
- RôI chôf cua IaI.
VIôn canh saf ngo vuc nhìn Naôô.
- O frong ây han so fInh nhanh hon. - Naôô fho fay vao fuI
Iây fhuô c Ia dua Iôn mIô ng.
- Nhung han vân ra mau fhô kIa7
- Không dang Io. Nha xi Ia f gach mon ma.
- Không phaI chuyôn ây... Vân dô Ia chay mau nhu vây ha n
co chôf duoc không7
- Thoo fôI fhì không. - Naôô danh dIôm châm dIôu fhuôc. -
Anh da Io cho han nhu vây fhì fhInh fhoang co fhô nhìn qua
khoang ho phia frôn cac va ch ngan cua chuông xi xom fhu han ra
sao.
- Thô Ia fhô nao7 Ðac sI bao nhìn fu dâu vao7
- Vach ngan gIua cac chuông xi pha I nu xây không fhâ u frân.
- Ðac sI cho rang... mâf nhIôu ma u nhu vây... không nguy
hIôm sao7
- Mau so fu kha c ngu ng chay. RIông hIôn gIo dô mau cha y
nhu fhô con co ich nua Ia kha c. Huyôf ap so ha xuông môf if, va
han so không con co su c dâp pha nua. Iam nhu fhô chua hô co aI
chôf ca.
- Nhung mau dây nguo I fhô kIa!....
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 22
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Io fu nhIôn: Ðj fhuong o fran, ma phaI chay xuô ng phia
duoI. Cho nôn co vo nhu bj fhuong râf nang. Vôf fhuong fuy rông
nhung không sâu, fhanh fhu cha ng co gì dang Io ngaI.
Tu frong phong Ia I dua ra nhu ng fIô ng Ia hof.
- Con du suc Ia hof nhu vây, fuc Ia so sông.
- Thô fhì dua vao nha xi a7
- Cac anh cu fhay phIôn nhau frông chung, cu nam phuf coI
môf Iân, khI nao han yôn fhì cho fôI bIôf.
VIôn canh saf vua ngho vu a nhìn Naôô, vo fu Iu
- Sau do chu ng fôI so baf dâu khâu. Ðây gIo cô dua ho vao
foa-Iof dI. Co gì fhì Iôn pho ng bac sI fru c goI fôI, - Naôô noI fIôp voI
NôrIkô, rôI buoc vô phia fhang may.
Phong ba c sI fru c daf o fâng ba, o cuôI day phong bônh nhân.
KhI Naôô da vao buông fhang may, vIôn canh saf Ia I quay vô phia
NôrIkô.
- Cô fhây fhô nao, IIôu han co qua khoI không7 Ha 7
- Ðac sI da noI nhu vây fhì không co vIôc gì phaI Io.
- Iam nhu vây co fan nhân qua không7
- Không qua dâu, - NôrIkô caf ngang, fuy frong fhâm fâm cô
cu ng fhâ y không kom phâ n ngo vu c.
Trong phong ghI danh nguoI say ruou dang Ia hof Iông Iôn
nhu môf con fhu nôI khu ng. VIôn canh saf gIong fhì fhâm dô han
khoI ngho fhây, fruyô n daf Iônh cua Naôô cho mây nguoI faI
fhuong. Anh fa cang noI fhì vo ngo ngang cang Iô ro frôn guong
maf ho - nhu fhô ho dâm nghI không bIôf mình co ngho nhâm
không.
- Co dung fhâf không7 Vao foa-Iof a7
- Ðung fhô dây. Phia bôn phaI câ u fhang.
Iu c bây gIo NôrIkô da bâf don frong foa-Iof. Cô mo cu a ra.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 23
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Vua dua maf ngo ngac nhìn nhau, mây vIôn faI fhuong vua
xôc nguoI say ruou Iôn cang. Ha n fa vân fIôp fu c chu I ru a râf
hang, không Im Iây duoc môf khoanh kha c nao, nhung khI ra dôn
cua nha xi, ha n dôf nhIôn câm baf va kInh ngac dua maf nhìn
quanh. Mây nguoI faI fhuong IIôn fhua cô xôc nach han Iôn va dây
manh han vao.
- Ð! chung bây Iam gì fhô nao7! Quân khôn nan! Ð...
Han gIâ n du dâm fhình fhình Iôn ca nh cua. Nhung cua vân
không Iay chuyô n chuf nao, vì phia bôn kIa co haI nguoI faI fhuong
Iu c Iuong chan IaI.
- Mo ra! Mo ra ngay, không ngho fhây a! Mo ra ngay Iâp fuc!
HaI nguoI faI fhuong không ma y may quan fâm dôn nhung
fIông qua f fhao cua han, fhan nhIôn gIu canh cua.
NôrIkô dom môf chIôc ghô dâu IaI.
- Co fhô nhìn fu phia frôn xuông xom han ra sao.
- Cu nam phuf mô f Iân a7
- Chung nao han hay con Ia hof fhì chang co vIôc gì phaI Io
ngaI.
- Thô sao, chung fôI cu phaI dung dây cho dôn khI nao han
yôn moI fhôI a7
- Râf fIôc, nhung không co cach nao khac...
- Thô nho no ngooo mo no frong ây fhì sao7
- Cac anh du ng Io. TôI cung so fhoo doI.
HaI nguo I faI fhuong gâ n dâu, không Iây gì Iam vuI vo, rôI
bông suc nho ra, ho yôu câu:
- Cô Iam on goI vô ban quan frj fram xo câ p cu u noI ra ng
nguo I bj fhuong dang pha phach cho nôn chung fôI chua vô duoc.
KhI NôrIkô fro vô phong ghI danh, vIôn ca nh saf dang goI
dIôn fhoaI xac mInh can cuo c cua na n nhân.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 24
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NôrIkô nho anh fa goI dIôn vô fra m cuu fhuong rôI buoc vao
phong. Kaôru dang fho fhân du ng fruoc may khu fru ng dang sôI
sung su c.
- Cô Iam sao fhô7 - NôrIkô ngac nhIôn hoI.
- Maf han... frông fhâf Ia...
- Ðang doI!
- Trôn fran han co môf caI gì Iâp Ia nh nhu fhuy fInh ây...
- Chac Ia manh chaI.
- Thâf khung khIôp!
Maf faI mof, Kaôru dI vao phong mô Iây cap ghIm. NôrIkô
pha xa phong vao môf xô nuoc va nhung gIo vao. Tâm vaI nhua
frôn gIuong con va san nha o xung quanh dôu bô bôf mau. KhI
NôrIkô da chu I sach ma u va faf may khu fru ng, ngoaI cua, canh
phong ghI danh cô bông ngho fhâ y nhu ng gIong dan ông fhô Iô
dang noI fhì râf hang. NôrIkô nhìn ra hanh Iang. HaI nguoI canh
saf dang ra su c gIaI fhich dIôu gì voI mây ga fhanh nIôn mac ao da
vao ao sang-daI mau cho I dang chon chuc frong ha nh Iang.
- KIôu dâu IaI nhô f bônh nhân vao nha xi nhu vây!
- Nho nguoI fa chôf fhì sao!
- Thô ma goI Ia bônh vIôn u7!
Ho xô vao mây nguoI ca nh saf, vo ham doa.
- Chu ng fôI co frach nhIôm gì dâu7 Chu ng fôI chI fhI hanh
Iônh cua bac sI! - HaI nguo I canh saf phân frân.
VIôn canh saf fru c ngoanh IaI frông fhây NôrIkô.
- Cô goI bac sI dI! - Anh fa noI, vo moI môf.- Ðây mây vj nay
dang doI gIaI fhich faI sao nguo I fa IaI nhôf ban ho vao nha xi. Ho
phaf khu ng Iôn khI ngho no I nhu vây.
- Nao, goI mau Iôn chu! - Môf frong nhung vj kha ch không
moI quaf vao maf NôrIkô dang du ng ngây nguo I không bIôf phaI
xu su ra sao.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 25
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NôrIkô nhâc ô ng dIôn fhoaI, quay sô. Sau hôI chuông fhu ba
cô ngho fhây gIo ng noI dIô m fInh cua Naôô.
- IaI caI gì nua fhô7
- Co mây nguoI ban cua bônh nhân dôn. Ho bao Ia ho muôn
noI chuyôn voI bac sI.
- Ho muôn gì7
- Ho muôn bac sI gIaI fhich cho bIôf faI sao IaI nhôf bônh
nhân vao nha xi.
- Cô noI cho ho yôn fâm dI.
- Nhung... PhaI... Tôf hon Ia chinh bac sI xuô ng gap ho.
Naôô Iang fhInh.
- TôI fhIô f fha mong bac sI xuông cho!
- ThôI duoc. - Trong may co fIông caf danh fach môf caI rôI
sau do Ia fIông fuyf fuyf ngan. NôrIkô fro ra hanh Iang.
- Ðac sI so xuông ngay.
- Cu fhu không xuông ma xom! - Tôp nguoI moI dôn cuoI hô
ha ngôI phjch xuô ng mây chIôc ghô.
- Ðo Ia mây fay anh chj frong bang "K". Ða c sI so gIaI fhich
cho ho ngho, va chac ho so hIôu, - vIôn canh saf noI fhì fhâ m, vo
nguo ng nghju nhu fhây mình co IôI.
May khu fru ng không bôc hoI nua, va frong phong câp cu u
Ianh han dI. Mây fôn du dang ngôI co ro, chân gIâ m gIâm xuông
dâf cho do rof. Ca I châm sang go I buông fhang may chuyô n fu sô
môf sang sô ba - |cha c Naôô vua bâm nuf go I frôn fâ ng ba) rô I IaI
chuyôn xuông. Mây fôn du dang va haI nguoI canh saf nhìn fhoo
caI châm sang dang dI chuyôn bôn cua câu fhang may. KhI no
dung IaI o con sô môf, ho dung dây ca môf Iuof. Cua fhang may mo
ra.
Naôô không ma c bIouso, ma chI mac chIôc so mI mau xanh
nhaf. Ra kho I câu fhang, ông nhìn qua ca bon nguoI kIa môf Iuof,
Iang Io ro sang bôn phaI, dI vô phia cuôI ha nh Iang. Tôp du dang
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 26
hffp://obooks.vdcmodIa.com
va haI nguoI ca nh saf nôI duôI nhau dI fhoo Naôô dôn canh haI
nguo I faI fhuong dang gIu cua foa-Iof.
- Thô nao rôI7
HaI nguoI faI fhuong dang ngôI frôn ghô dâu vôI vang du ng
dây.
- Hình nhu yôn rô I.
Naôô dung Iôn ghô dây nhìn vao phia frong nha xi.
- Ð! Mo ra! - NguoI bj fhuong bj nhôf frong nha xi IaI quaf.
Nhung fIông quaf cua han bây gIo ngho da yôu hon ban nay. Naôô
quan saf han vaI gIây rôI buoc xuông va nhìn dông hô.
- Ða duoc muoI Iam phuf chua nhI7
- Co Io duoc. - HaI nguoI faI fhuong cu ng nhìn dông hô.
- Cu dô han ngôI frong ây môf Iaf nua.
Naôô rua fay va ra khoI phong foa-Iof. Mây nguo I kIa IaI nôI
duôI nhau dI fhoo. Ðon du dang vân Im Ia ng nhung frôn guong
maf chu ng co fhô fhây ro vo cam fuc. NôrIkô, nguoI Ijm dI vì so
haI, dI fhoo sau cu ng.
Naôô buoc dI, không môf may may chu y dô n nhu ng nguo I dI
sau Iung. ông dI qua chân câu fhang va dôn gân fhang may, rôI dôf
nhIôn du ng phaf IaI va ngoanh vô phia sau.
- Vây chu cac ông muôn noI gì7
Ðon du dang Im Iang nhìn ông.
- Ðan nay cac anh Ia IôI Ia cân noI chuyôn voI bac sI. Thô fhì
bây gIo noI dI, - vIôn canh saf gIuc ho.
- NoI chung fhì... chu ng fôI - cuôI cu ng môf nguoI dan ông da
dung fuôI mac ao da mo mIông no I.
- Chung fôI hâu nhu không bIôf nguoI nay, chI moI Iam quon
duoc môf Iaf, va so dI co chuyô n caI nhau chang qua vì môf vIôc
vaf co finh châf hình fhu c, - nhung... nhôf nguo I fa vao nha xi... -
NguoI dang noI co caI Iung gu gu frông râf chuong maf, ma bôn
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 27
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fraI co môf caI nôf ruôI fro n don don. - Nho han chôf o frong ây fhì
sao7
- Không chôf dâu, - Naôô khang djnh.
- Ðac sI fuong fhô fhôI chu. Con dôI voI han fa fhì sao7
- TôI không chua nhung ko say ruou.
- Nhung nguo I fa bj fhuong nang fhô kIa, maf gân duf dôI ra!
Ðac sI fhu xom, bao nhIôu Ia mau.
Naôô Iang fhInh.
- Sao, ông không ngho a7 - NguoI dan ông fo fIông Iôn.
- Ong không vua Iong voI bônh vIôn cua chung fôI7
- Không phaI, chu ng fôI không vua Iong vo I cach nguo I fa dôI
xu voI bô nh nhân o dây!
Naôô quay vô phia NôrIkô
- Cô da dIôn vao bônh an chua7
NôrIkô Ia c dâu.
- ÐIôn va o dI. Va nhanh Iôn môf chuf.
NôrIkô vôI va ng vao phong ghI danh Iây ra môf fo bônh an.
- Tôn gì7
- ÐzIrô Tôda7 - VIôn canh saf nhìn sang bon du dang hoI.
- Ðung. - Mây chIô c ao da gâf dâu môf Iuof.
- Co gIây bao hIôm không7
- Co gIây bao hIô m không ây a7 - NguoI co caI Iung gu gu
quay vô phia ca c ban ho I.
- Co... Hình nhu cung co môf fhu gIây bao hIôm gì dây.
- Ðây no I Ia gIây bao hIôm phong fruong hop dau ôm ây, -
Naôô noI ro fhôm.
- Hình nhu co fhì phaI, - môf fôn du dang dung phia ngoaI
cu ng nhun vaI noI. Nhìn han co fhô fhây ro Ia ha n cha ng bIôf gì
hôf.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 28
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Han co Iam vIô c không7
- Han sông bang fro câp.
- Tro fhô ma sông bang fro câp u7 - VIôn canh saf fru c hoI.
- Chac Ia fro câp fhâf nghIôp, - môf fôn du dang fhu ba, hay
con fro mang, uoc doan.
- NoI chung fhì chung fôI không bIôf chinh xac Iam, - nguoI
co caI Iung gu gu kôf Iuân.
- Nhu vâ y fuc Ia cac anh chju fIôn fôn phi dIôu frj cho han7
Naôô dua maf nhìn ca bon môf Iuof. Ðon du dang Im Iang
nhìn nhau, rôI nguoI co ca I Iung gu gu no I:
- Han so fu fra Iây.
- Trong khI cho doI, co Io ca c anh so nôp fIô n ung fruo c7
-... NoI chung fhì co fhô duoc... Thô IIôu han so nam bao Iâu7
- TôI fhIô u Ia haI fuân.
- Iâu fhô kIa a7
- Cac anh muô n han nam bao IoaI phong nao7
- NghIa Ia fhô nao7 - CaI Iung gu gu IaI fo y ngac nhIôn.
- O dây co nhIôu hang phong: Phong fhuo ng ha ng, phong
hang nhâ f, hang nhì, ha ng ba va cuô I cung Ia phong chung.
- Thô... fhuong ha ng Ia fhô nao7...
- Phong hang nhâf nam môI ngay fra chin ngan yôn. Phong
fhuong hang muoI ngan ruoI. Nhung nôu na m hang nay gIây bao
hIô m không co fac dung. PhaI fra bang fIôn maf.
Tôp du dang IaI dua maf nhìn nhau.
- Nôu không co gIây bao hIôm fhì nam phong công cô ng môI
ngay môf ngan ruoI yôn, du không chua cung phaI fra.
- HIôn nay phong chung không co n chô, - NôrIkô nhac nho.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 29
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Cac anh ngho fhây chua7 Hôf chô rôI. Thô fhì chI con IaI
phong ha ng ba. MôI phong ba nguoI nam. Ða ngan yôn. Hang nay
duoc không7
- O dây không co vân dô Iu a chon gì nua. - NguoI co caI Iung
gu gu ung fhuân sau môf phuf suy nghI.
- Nôu vây, xIn ca c ông nô p fIôn fam u ng. Nam muoI ngan
yôn.
- Nôp ngay bây gIo a7
- Vâng.
- Nhung... bây gIo da khuya qua rôI...
- Thoo fôI fhì dô I voI ca c ông gIo nay moI chI Ia gIo baf dâu
sInh hoaf, - Naôô cuoI ga n. Ong nhìn Iôn dô ng hô froo fuong. KIm
dông hô chI muoI haI gIo kom haI muoI...
- Co Io bây gIo xIn bac sI fam nhâ n bônh nhân không cân u ng
fIôn fruo c, co duoc không a 7
NguoI co caI Iung gu gu nhoon mIông cuoI câ u faI. Naôô
không nhìn han, dung do c fâm fho.
- Ðac sI Iam on...
Naôô Im Iang.
- Chang Io bac sI không fIn chung fôI a7
- TôI không fIn.
- Sao7! - NguoI co caI Iung gu gu gIâ f mình nhu bj con gì dôf,
va chôm vô phia Naôô. VIôn canh saf vôI vang dung xon va o gIua
haI nguoI. - Ong Ia m fhây fhuôc kIa ma!
- Vâng, fôI Ia fhây fhuô c, - Naôô nhìn frung fru ng vao maf
nguo I dan ông.
- Thô fhì ông Ia IoaI fhây fhuôc fôI!
- O dây không nhâ n chua nhu ng bônh nhân không co dja chI,
không co noI Ia m vIôc va không co kha nang fhanh foan fIôn dIôu
frj.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 30
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nhung nguo I fa ra mau nhIôu fhô kIa! Nôu cac nguoI không
nhân, nho nguoI fa chôf fhì sao!
- O dây da co mây fruong hop nhung bônh nhân nhu fhô Iam
khô moI nguo I rôI dôn khI ra vIôn không fho m fra Iây môf yôn.
- Ðac sI cho rang han Ia môf nguoI nhu fhô u7
- Ðây gIo du chI Ia fhuô phong o fhôI ma không ung fIôn
fruoc cu ng không aI cho nguoI fa fhuô.
- Ðônh vIôn cua ông nhu cuf ây!
- Thay vì chu I boI, cac anh kIôm dâu fIôn fra fam u ng nhanh
Iôn fhì hon, - môf vIôn canh saf can nguo I co caI Iung gu gu.
- Nhung fôI da noI Ia hôm nay muôn qua rôI kIa ma.
- Nôu fhô fhì xIn fam bIô f cac ngaI.
- Ong nhâf djnh không chju nhân han a7
Naôô quay ngoaf dI va qua quyôf buoc vô phia fhang may.
- Khoan da - nguoI dan ông IaI chan Naôô IaI. - Thô nhâf
djnh pha I u ng fIô n ngay hôm nay a7
- Thì fôI da noI rôI.
- Ong co fhô doI cho môf phuf không7
NguoI da n ông bu c bôI chac IuoI môf fIông rôI IôI ca c ban
sang môf bôn ban bac gì voI nhau môf Iaf.
Naôô fro vao pho ng ghI danh, ngô I vao ghô rôI châm fhuôc
huf.
- Ho Ia m phIôn ông qua, bac sI nhI, - vIôn canh saf cuoI
nguo ng nghju.
- PhaI, dôn khô voI caI dam du dang ây.
Naôô vuon vaI rô I nhìn dông hô.
- Cô fhu ra xom han ra sao rôI.
- Vâng. - NôrIkô dI vô phia cua, nhung cô chua kjp mo fhì ga
dan ông co caI Iung gu gu da xông vao phong.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 31
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vua rô I chu ng fôI da finh fhu xom ca bon môI nguoI co bao
nhIôu fIô n. Ða muoI ngan yôn, co duoc không7 - Ðây gIo fha I dô
han co vo ôn hoa hon. - Sao7 Ðac sI dông y chu7
- ThôI duoc. Nhung hô sô fIôn nay sap hôf, fôI yôu câu ca c
ông nôp ngay sô fIôn con IaI.
- ÐI nhIôn, dI nhIôn. Co dIôu xIn bac sI Ia m on quan fâm foI
han môf chuf.
Naôô câm Iây ba fo gIây bac môf ngan frong fay han va ghI
vao fo bônh an.
- O-ô, ông bac sI. HoI ông cung co muI ruou dây - Ca dan ông
bông nhâf xof frong khI ngôI xuông chIôc ghô dâu daf o fruo c maf
Naôô. Nhung Naôô vân dIôm nhIôn dong dâu vao fho va baf dâu
dIôn vao bônh an, fhâm chi cu ng chang nhìn vô phia sau ha n khI
han noI câu vua rô I.
- Ðo dâu co cuô c âu da ây7- VIôn canh saf hoI.
- A, vì môf chuyô n vaf gì dây - ga du dang nhun vaI - NgôI
voI nhau môf Iaf rôI fu dung sInh ra chu I nhau. Chang dâu vao
dâu ca.
- CaI anh ban moI nay cua cac anh cung fhuô c bon kIa a7
- TôI bIôf dâu dây7 Chu ng no chuôn hôf ma.
- ThôI du ng vo.
- Thâf fhô dây, - nguo I co caI Iung gu gu no I qua quyôf. TôI
noI dôI Ia m gì7
- Ma fhôI, cu fhô cung du ro Iam rôI, - nguoI canh saf xua fay.
Vua Iuc â y NôrIkô chay vao phong.
- Han fu dung Im baf rôI ngôI bôf xuông san nha xi.
- Thô a7
Naôô dua maf râf nhanh nhìn qua gIan phong môf Iuo f.
- Ðjch caI gIuo ng con IaI gân dây, daf chinh gIua phong ây.
Ðu ng cu da chuâ n bj xong ca chua7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 32
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Xong rô I a. ChI Iua co sô bôn a7
- PhaI.
NôrIkô chay ra bao cho fôp faI fhuong bIôf. Naôô xan fay ao
Iôn, khoac chIô c fap dô poIyofyIon vao nguc. VIôn canh sa f va
nguo I dan ông co caI Iung gu gu ko o chIô c gIuong con ra chinh gIua
phong.
Tôp faI fhuong ca ng na n nhân vao.
- Ðâu o phia nay
Quay ca ng IaI, mây nguoI faI fhuong daf nguoI da n ông Iôn
gIuo ng con, dâu quay vô phia cua sô. NguoI bj fhuong moI phuf
fruoc co n hung han nhu vây ma bây gIo da nam ngu say sua, dâu
nga ra phia sau, haI fay gIang rông. Kaôru cu ng voI NôrIkô kho
nho c co I ao vof-fông va sangdaI cho han. Thân hình han na ng nô,
ngoan ngoan va vô frI, nhu fhô bao nhIôu sInh Iu c dô u da can hôf.
KhI frôn nguoI han chI con co môI chIôc so-mI, NorIkô câm canh
fay han Iôn caI bang ap kô vao. Naôô câm cô fay baf mach va Iap
ông chuyôn ap.
Maf nguoI bj fhuong bô bôf mau, nhung mau da ngung chay
han.
- Ðình fIôp nuoc! Huyôf fhanh bô n fram. Con cô rof dung
djch ra châu, - Naôô vua ra Iônh cho haI cô y fa vua câf ông ngho
vao fuI.
- Han co sao không7 - Nguo I co caI Iung gu gu hoI.
- Không co gì nghIôm fro ng. Yôu câ u nhung nguo I không co
phâ n su IuI xa ra.
Ca bon IuI Ia I mô f buoc. Naôô doo khâu frang va dI gang cao
su vao.
- Ðung djch.
- Ðây a.
- Ðông.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 33
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhu ng mang bông vao dung djch, Naôô fhân fro ng daf no
vao canh mIô ng vôf fhuong. Iop mau dông da khô dac fhanh vay
fu fu fan ra. Naôô Iam nhu vây mây Iân nua fhì guong maf nguoI
bj fhuong baf dâu sach mau. Trôn fran han foang hoac ba vôf duf
daI: môf vôf dI chônh chôch xuô ng phia duoI chay suôf khuôn maf,
qua ma va khoo maf. Chinh gIua franh fhoI ra môf manh fhuy
fInh hình chu nhâf daI khoang ba phân, va frong da m foc gIaf râf
nhIôu manh chaI vu n. Mâ y fôn du dang ban nay Iu I ra xa bây gIo
IaI xu m xif bôn chIôc gIuong con.
- Rua fay chuân bj phu cho fôI. - Naôrô ra Iônh cho NôrIkô.
Ða maf nguo I bj fhuong frang froo môf cach bâf ngo, frông
gân nhu frong suôf; nof maf han gay gon, cân dôI. Thâm chi cu ng
fhâf kho Iong ma doan duo c rang o bôn duoI caI maf na bang mau
khô ban nay IaI co fhô Ia môf guong maf fuân fu dôn fhô.
- Thua bac sI, sau nay soo co mâf dI không a7 - nguoI co ca I
Iung gu gu vua hoI vua cham chu va fo mo nhìn Naôô Iam vIô c. -
Sau vaI ba nam chang han7
- Không. So con maI cho dôn chôf, - Naôô dap frong khI dung
cap banh-xof kop mIông vôf fhuong IaI.
Ða muoI phuf sau moI vIôc da xong xuôI. PhaI khâu ca fhay
haI muoI mu I. Ho bang kin fra n va ma na n nhân IaI rôI dua Iôn
fâng ba, fâng cua cac phong bônh nhân hang ba. Ha n vâ n con say
nôn hoan foan không dau don gì. KhI khâu mu I cuôI cung, fhâm
chi han cung không hô nhu c nhich.
- Ðaf bình fIôp huyôf fhanh: haI fram phân khôI gIucoza va
haI ông fhuôc câ m mau. Ðu ng cho mây fôn kIa va o phong bônh
nhân, ba o ho dI dI cho nhanh. - Naôô dan NôrIkô.
Ngay fu khI dang khâu cac vôf fhuong nguo I fa da duôI dông
bon cua nan nhân ra hanh Iang, va gIo dây vIôn canh saf fru c
dang châf vân ho vô frân âu da.
Naôô da dI ra cua, nhung chof nhu suc nho ra, ông dung pha f
IaI, noI voI NôrIkô:
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 34
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- A, suyf nua quôn mâf. TôI co goI mon sushI o caI quan an
ban nay...
- O dâu7... - NôrIkô ngo ngac nhìn ông.
- Ngay Iuc cô goI dIôn Iân fhu haI ây. TôI không do I duo c,
nhung cung nghI Ia khI nao xong hôf nhung công vIôc vua rôI co
caI gì an cu ng hay, nôn da fra fIôn fruoc cho nguoI hâu ban. Cô
fhây fhô nao7 Nôu goI dIôn bây gIo, ho co dua foI dây không7
- Nhung...
- Co fhô goI fhôm cho ca cô va Kaôru nua. Nhung phaI goI
dIôn dây.
- CIo nay ma con baf ho dua maI fu SIbuya dôn dây u7...
Iu c bây gIo da muoI haI gIo ruoI.
- Không sao, ho so hIôu.
- Nôu duoc fhô fhì... xIn ca m on.
Naôô dây cua buoc ra hanh Iang. VIôn canh saf sôf sang ruf
sô fay.
- TôI da xac mInh duoc dja chI.
- Ong Ia m on bao IaI cho cac cô y fa.
- Nhung... fôI muôn duoc bIôf kôf qua chân doan.
- Ðj fhuong o fra n va o vung ma bôn phaI. Co dIô u Ia frong
fruong hop nay chu fhuong phaI vIôf co bô fhu chu không pha I Ia
bô nhân, - Naôô nhìn frang sô ghI qua vaI nguoI canh saf, noI
fhôm.
- Sao a, co su phân bIôf gì quan fro ng chang7 - nguoI canh saf
hoI.
- ÐI nhIôn. Nguo I nay bj fhuong co vôf rach bôn ngoaI, ma
chu fhuong cua ông fhì dung dô chI nhu ng chân fhuong o bôn
frong.
- TôI hIô u a. XIn bac sI cho bIôf bao Iâu nu a han moI khoI
han a7
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 35
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Khoang haI fuân.
- Co dô IaI vôf soo không a7
- Ðuong nhIôn.
- Soo co Ion không7
- Nôu Ia dan ba fhì coI nhu hong ca môf doI, - Naôô dap doan
quay IaI nhìn fôp du dang dang chon nhau dung sau Iung. - Nhung
dôI voI ca c ông nay hình nhu co soo nhu vây IaI fhôm phân uy vu.
- Cha nho soo ro dôn fhô kIa u7
- Ro a7 So cô quaI hôf suc.
NguoI co caI Iung gu gu dam chIôu nhìn Naôô.
- Ðac sI xu Iy gIoI qua...
- Chang qua han say mom không bIôf gì cho nôn Iam râf dô. -
Naôô cuoI.
- ThôI xIn chao bac sI. XIn bac sI fhu IôI cho chung fôI da Iam
phIôn. - VIôn canh saf cuI gâp nguoI xuông chao fu bIôf, va kô
fhoo, fôp du dang cu ng cuI chao fhoo, nhu môf fôp bup-bô Iôn dây
cof.
KhI NôrIkô va Kaôu da co rua xong cac y cu va don dop xong
phong fIôp bônh nhân, nguoI o fIô m mang sushI dô n. Mây fôn du
dang dang Iuc bây gIo da chju ngho nhung Io I khuyôn ran cua vIôn
canh saf bo ra vô, va haI cô gaI cu ng fro Iôn phong fru c cua ho o
fâng ba.
- Thô nao, fa an fhôI chu7
- Trông ngon Ia nh qua, - Kaôru vua pha fro vua nhìn dIa
sushI. Iuc bây gIo da qua nua dôm, haI cô gaI dôu doI nhu cao. -
Thô moI bIôf fIôn sInh cung co khI fôf bung.
- Ðô chuôc fôI dây. AI IaI bo ca caI bônh vIôn cho haI dua
chung mình ma dI...
- Thô fuc Ia ông ây cu ng bIôf mình xu su không fôf7
- Co vo nhu fhô...
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 36
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðu sao do cung Ia con nguoI fuyôf voI.
- CaI con bo nay ngôc qua dI mâf, - NôrIkô phì cuoI, Iam cho
Kaôru phung phju hon dôI, - fôf hon Ia nôn franh cho xa con nguoI
ây.
- Nhung fIôn sInh xu Iy vô f fhuong faI fình qua, nhìn fhâf
suong maf. Môf vôf fhuong phu c fap nhu fhô ma... KhI mây fhang
cha dâu frôm duôI cuop ây xông vao, fIôn sInh cu fInh nhu không. -
Kaôru cu sôI Iôn sung su c.
- Ong ây Ia bac sI phâu fhuâf. Ho dôu nhu fhô ca.
- Không phaI fhô dâu. Ðây nhu bac sI KôbasI. Co hôm cho
môf bônh nhân gay chân vao, ông fa run bâ n bâf ca nguo I Iôn ây.
- KôbasI fro hon, ma kInh nghIôm cung if hon Naôô nhIôu.
- RIông om, om fhich nhung nguoI nhu Naôô hon. Nhu ng
nguo I Ianh Ianh ây.
- ThôI duoc rôI, - NôrIkô fum fIm cuoI - ngôI xuông ma an dI.
- Thô con chj7
- Mình phaI xuông fâng duoI Iây caI nay ban nay bo quôn.
- Ðô om xuông Iây cho; chj quôn ca I gì fhô7
- ThôI khoI. Không cân dâu. Ta cu an dI caI da.
... NôrIkô fhoo câu fhang dI xuông fâng duoI. MoI hôI nay
frong gIan phong câp cu u fhap don sang frung, nhô n nhjp ôn ao
nhu vây ma bây gIo da Im phang phac, chI sang mo mo duoI anh
don chong yôu of. Xuông hôf câu fhang, NôrIkô ro phia fraI va dI
vao phong ghI danh. Cô nhâc may dIôn fhoaI quay sô bay - sô
phong cu a bac sI fru c.
- AIô7 - gIo ng buôn ngu cua Naôô dap IaI.
- Ðm dây, - NôrIkô noI kho kho nhu fhô so co aI ngho fhây. -
Chung om vua an fôI xong xIn cam on bac sI vô mon sushI.
- Không co gì.
- Hay con dây. Anh không an nua a 7
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 37
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không.
- Àn môf fi fhôI nho.
- TôI da bao Ia không.
- Vâng om quôn mâf... KhI anh dI chua vô co bôn bônh nhân
dôn; haI nguo I dô n fhay bang, haI nguo I dô n fIôm. Chung om da
Iam du ng nhu da dan.
- Tôf.
- Con mô f vIôc nu a: cu IsIkura kôu dau du qua. Chu ng om da
fIôm brobarIn cho cu, haI IIôu.
- Thô a7
- Sao a7 Không dung a 7
- O không, sao IaI không du ng7
- Thô... anh da dI nghI rô I sao7
- TôI vua dI nam, dang doc sach.
- Hôm nay anh uông nhIô u, nôn dI ngu som môf chuf...
- Hôf chua7
- A, a...
- Con gì nua nao7
- Anh rôI vao ngay maI hay ngay kIa7
- MaI fhì không rô I; co vIôc.
- Thô con ngay kIa7 Hay mô f ngay na o khac...
- Co Io ngay kIa...
- Thô fhì ngay kIa, o chô cu nho7
- Ðuoc, Iuc sau gIo. Nay, om dang o dâu dây7
- O phong câp cuu. ChI co mình om. Kaôru o frôn kIa.
Naôô Im Iang.
- Chu c anh ngu ngon - NôrIkô buông may xuông va hoan hI
chay nhu bay Iôn fâng ba.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 38
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC II

Yufarô Chyôda, bac sI fruong cua bônh vIô n OrIonfaI ngu o
khu Môgurô, phô KakInôkIdzaka. ÐI xo hoI dôn bônh vIô n hôf
chung muoI Iam phuf. HaI vo chông ông Chyôda o chung voI haI
nguo I con da Io n ca - NguoI con fraI Ia YudzI va nguoI con gaI Ia
MIkIkô. YudzI haI muoI môf fuôI. Câu cuong quyôf chô ng IaI y dô
cua bô mo muôn nuôI day cho câ u fro fhanh bac sI, nhâf djnh vao
hoc khoa kInh fô o fruong daI hoc T.. MIkIkô hon om haI haI fuôI.
Nam ngoaI cô vua fôf nghIôp khoa van hoc Anh o fruong daI hoc
nu sInh. Cô không dI Iam, ma o nha gIup mo frong công vIôc nôI
fro va gIup do bô o bônh vIôn. Trôn fhu c fô cô Ia fhu ky rIông cua
cha cô, chuyôn Io nhung công vIôc van fhu. O bônh vIôn OrIonfaI,
co hon bôn muoI nguo I Ia m vIôc, va Yufarô bây gIo không du su c
môf mình duong hôf nhung công vIôc Io foan. Ðan fhân ông râf if
khI dôn bônh vIô n. Qua fình o dây da co vIôn quan Iy su vu va cô y
fa fruong, nhung ông Yufarô Io nao co fhô vIôc gì cung gIao pho
hoan foan cho nhu ng nguoI dung7 Cha ng han khI gIaI quyôf
nhung vân dô fIôn nong ông không fhô nao fhIôu ba vo hay cô
MIkIkô duoc. Thuong fhuo ng môI khI dôn bônh vIô n, fhoaf fIôn
ông ngôI uông fra, gIo xom cac sô fruc dôm, ngho vIôn qua n Iy va
ba y fa fruong bao cao vô fình hình ngay hôm qua, rôI sau do ông
fIôp cac bônh nhân - chI rIông nhung bônh nhân nao co aI gIoI
fhIôu guI gam cho ông. NoI chung dôn muoI haI gIo frua Ia fâf ca
nhung công vIôc cua bônh vIôn dôu da duoc gIaI quyôf xong xuôI.
Sau bua an frua Yufarô dI hop hay dI gap nguo I nay nguoI
no co công chuyôn Iam an voI ông. Ða mây nam nay phân Ion fhì
gIo va suc Iu c cua ông không duoc danh cho y hoc nua, ma danh
cho nhung buôI hop o HôI dông dô fhj va cho công vIôc quan Iy o
HôI Iuong y. Va chang su fình nay cung hoan foan vua y ông.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 39
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Hôm ây, cu ng nhu fhuong Iô, dôn chin ruoI Yufarô an bua
sang - gôm co fhjf ran va xa-Iach rau qua - va uông cho n fra.
Yufarô nguoI không cao nhung va m vo, va gân dây IaI phaf phì ra
nua, dông fhoI huyôf ap cu ng fang Iôn kha nhIôu. Sau môf cuô c
công kich koo daI suôf môf nam froI cua ba hIôn fhô yôu quy, ông
Yufarô cuôI cung danh phaI nhuo ng bô va bang Io ng voI nhu ng
bua an sang fhanh dam fhoo kIôu Âu châu. Nhung frong bu a an
frua va an fôI, vì không no fu chôI ban fhân nhung Iac fhu o doI,
ông vâ n môf mu c an nhIôu com va mì. Trong cac bua fIôc, nôu
không co nhu ng mon an Nhâf ban fhì ông an chang con fhâ y ngon
mIông chuf nao nua. Trong cac mo n uông, Yufarô chI fhuc su ua
fhich ruou sakô, nhung cung Iam không co sakô fhì ông cu ng co
fhô dung fam ruou vhIsky duoc.
Sau bua an sang, Yufarô vua nhâ m nhap chon ca phô vua
fhong fha doc qua mây fo bao. O phong bôn vo ông dang ngôI frang
dIôm. Ða RIfsukô, nam nay da bôn muoI fam, fro hon chông bay
fuôI, va nho caI fhân hình cao dong dong, du ng canh ông chông ba
frông con fro hon nhIôu. ÐI nhIôn nam fhang vân In dâu ân cua no
Iôn nhan sac cua ba; Ian da da mâf caI mjn mang xua kIa, song
guong maf voI dôI maf fo va sô ng muI fhanh fu cua ba vân con gIu
duoc nhu ng dI fich cua fhoI oanh IIôf da qua.
- Mình a, hình nhu MIkIkô IaI sap khuoc fu nguo I fa rôI, - ba
RIfsukô noI voI chông frong khI dang ko Iông may fruo c fâm
guong. Nof maf ba hoI danh, cho nôn ba cao mong dôI may dI va vo
fhôm vaI nof cho no nhich xuông phia duoI môf chuf.
- Nôu chuyôn nay IaI doan fuyôf Iân nua fhì frong fâm fay
nha mình không con chang rô nao hôf, - Yufarô roI fo bao. - TôI
fhâf không hIôu nôI. Tha ng ây con nha fu fô, nguo I ngom frông
duoc qua ... Con MIkIkô không ua no vì caI gì7
- No noI Ia fhang ây bình fhuo ng qua .
- Ðình fhuong fhì co gì Ia xâu7
- Sao mình IaI ho I fôI7 TôI dI dâu ma bIôf duoc7
Ða RIfsukô cân fhân vo caI Iông may bôn phaI.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 40
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ma IaI hoc gIoI nua. Y khoa dâu co phaI chuyô n dua7 Cho
dôn nay no vân hoc ha nh xuâf sac Iam, cac gIao su dôu khon
không fIôc IoI...
Không co n mong huong fhang con fraI vao con duo ng y ho c
duoc nua, haI vo chông Chyôda quyôf fâm bu IaI su fôn fhâf nay
bang cach fhu xôp cuôc hôn nhân cua dua con gaI: MIkIkô nhâf
djnh pha I Iây môf anh chông bac sI.
- Thang ây fôf fhâf; no dôn Ia dô bao, ngoan ngoan.
- Ây, hình nhu cu ng chinh vì fhô ma con MIkIkô không fhich
no, - ba RIfsukô fho daI.
- TôI cha hIôu ra sao. Hay Ia no co môf anh chang nao khac
moI Io f vao maf xanh cô nang7
- ChI vo vân. Không fhô nhu fhô duoc. Truong fhì foan nu
sInh, khI ra fruong fhì không dI Iam dâu ca , suôf ngay o nha gIup
mo, co djp nao Iam quon voI dan ông dâu7
- CaI Iop fro bây gIo fhâf không sao hIôu duoc. - !ô ng nôf
fach ca-phô, Yufarô dung dây.
- Cung da ham ba rôI chu co con fho daI gì nua dâu, ma
chang fhom foan finh gì ca . Nhac dôn Ia no chI cuoI, noI Ia ban hoc
cu ng Iop con dôn môf nua chua dI Iây chông.
- Iuc na o mình fhu hoI xom no fhich ha ng fhanh nIôn nhu
fhô nao. - Yufarô noI Iu ng bung.
- Ðô no hoI fhì hon.
- Ða sao fhô, dIôn rôI chac7 TôI Ia bô, Ia dan ông ho I sao fIôn7
MIkIkô Ia caI chô yôu quan fro ng nhâf cua Yufarô. Ong quy
dua con gaI duy nhâf dôn nuo c không co n bIôf phaI chang gì nua,
fu hôI MIkIkô co n bo fi ông da chIôu chuông no fung Iy fung fi; va
bây gIo Ion Iôn, không co môf IoI ran day nao cua bô con co fhô fac
dung dôI voI MIkIkô nua.
- ThôI chôf, muôn qua rôI kìa.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 41
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ða RIfsukô vua mo mIông foan goI cô con ga I fhì cô fa da fu
frôn câu fhang buoc xuông.
MIkIkô râf xInh; dôI maf fo, caI mu I fhon nho. Trông hoI Ianh
Iu ng, nhung vân Ia môf gIaI nhân, gIông hôf ba RIfsukô hôI fro.
- Thang YudzI vân con ngu co chu 7
- ThôI kô no. RôI no chac dâ y.
Ða RIfsukô ngôI Iôn xo. Ong Yufarô Iôn ngô I canh vo o ghô
sau. MIkIkô ngôI ghô fruo c. Cô dây fo gaI TômIyô du ng frôn fhôm
vây vây:
- Thuo ng Iô bình an!
Xo phong ra duong chu vI sô 6. Iuc bây gIo da qua muoI gIo
fu Iâu, cho nôn duong cung rông chu không dôn nô I nuom nuop
nhung xo cô nhu vao buôI sang som. Ðôf nhIôn ba RIfsukô hoI
chông:
- Mình không ngho noI gì vô Naôô va SImura a7
- SImura7 SImura NôrIkô ây a7
- PhaI.
- Thô chuyôn gì7
- Hình nhu gIua haI nguoI co chuyô n gì ây.
- Kho fIn Iam...
- TôI noI fhâf dây.
- Sao a, chuyô n gì fhô mo7 - MIkIkô nhâp nhôm frôn ghô xo.
- Không IIôn quan gì dôn may, - ba mo mang MIkIkô rôI quay
sang chông no I fIôp: - Cô SôkgIuchI noI voI fôI nhu vây.
- SôkgIuchI7 - Cuong maf ông Yufarô nhu chua ra.
Tsuruyô SôkgIuchI Ia y fa fruo ng cua bônh vIôn OrIonfaI.
Nam nay ba bôn muoI haI fuôI. Truoc dây ba nam ba Iy dj chông
va o môf mình voI dua con fraI hay con dI ho c. SôkgIuchI Iam y fa
da Iâu nôn kha nhIôu kInh nghIô m frong nghô, nhung IaI co mô f
nhuoc dIôm quan frong - ba fa râf fhich ngôI Iô dôI mach.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 42
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐôI voI vo chô ng Chyôda, ba fa Ia môf fhu quy nhân;
Tsuruyô fhuong xuyôn bao cao can ko cho ho ro fâf ca nhung gì
dang dIôn ra o bônh vIôn, va không co môf vIôc gì co fhô Iof ra
ngoaI con maf canh gIac cu a ba. Song Iuong fhông fIn duoc chuyôn
dôn bac sI fruo ng fhì if ma dôn faI ba vo ông fa fhì nhIôu hon, cho
nôn Yufarô, vôn da mây Iân Iâm va o fhô kho xu vì nhung IoI mach
Ioo cua ba y fa fruong, không Iây gì Iam ua chuông ba fa.
- Ngho noI haI nguoI hay gap nhau o khu SIbuya...
- Thô a7 - Ðu ng vo I finh ca ch cua gIo I nam nhI, Yufarô co môf
fhaI dô kha fho o dôI voI nhu ng fIn fuc nhu vây.
- Hon nu a, quan hô gIua haI nguo I không Iây gì Ia m frong
sach cho Iam.
- Thô sao, da co nguoI chu ng kIô n han hoI a7 - Yufarô dIôm
nhIôn hoI.
- Ia vì SImura fhuong IaI nha ông fa dây.
Nha Naôô o khu IkôdzIrI, cach bônh vIôn không xa.
- Thô fhì da sao7 Nhu fhô fuyôf nhIôn không co nghIa Ia ho
ngu voI nhau. - Ða RIfsukô phì cuoI.
- Naôô sông dôc fhân ma.
- Con cu ng ngho noI nhu vây, - MIkIkô gop chuyôn fu ghô xo
phia fruoc. - SImura hâu nhu bao gIo cu ng o IaI bônh vIôn dung
vao phIôn fru c cu a Naôô.
- Ây dây, SôkgIuchI cung no I fhô.
Kô cu ng Ia: Iâ n nay ba RIfsukô va cô MIkIkô IaI fâp hop
fhanh môf chIôn fuyôn duy nhâf.
- ThôI duoc, cu cho Ia nhu fhô dI. Nhung chuyôn do co IIôn
quan gì dôn mình dâu7
- Pha I, nhung ma ... - fhâm chi ba RIfsukô con nghof fho vì
công phân.
- Mình a , mình nôn hIô u rang fa moI duoc Naôô vô Ia râf
may. Tuy dây Ia chuyô n qua khu, nhung du sao Naôô da fung
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 43
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gIang day o fruong daI ho c, anh fa Ia pho gIa o su, fhô ma bây gIo
IaI vô Ia m vIôc voI fa.
- Nhung vân dô co phaI Ia Naôô dâu7 Co su fruoc sau foan do
caI con SImura daf bay ra ca.
- O - hô - hô, - Yufarô cuoI, dây y chô rIôu. - Ða ghon rôI hay
sao7
- Ong no I bây ba gì fhô7 Thâf vo vân. - Ða RIfsukô nom vô
phia chông môf caI nguyf chôf nguoI.
- MIôn Naôô Iam hôf vIôc mình, co n nhung chuyôn khac fhì
chang IIôn quan gì dôn fôI. - NoI doan Yufarô khoaf fay môf caI.
- Khôn nôI Ia frong công vIôc cua ông fa cu ng co phaI caI gì
cu ng ôn dâu.
- Naôô ây a7
- PhaI. Ong co nho caI ông gIa IsIkura không7
- IsIkura7...
- Nam o phong ha ng nhì o fâng fu â y. CaI ông gIa bj ung fhu
da day ây ma...
- A a! YôsIdzô IsIkura, - cuôI cung Yufarô suc nho ra.
- Ây, Naôô cu cho ông fa dung ma fuy suôf ây.
- Chac Ia dô ông cu do dau7
- AI bIôf duoc. Cu ng co fhô vì môf Iy do khac.
- IaI con Iy do nao nua7 - Yufarô ban khoan gIuong cao dôI
may.
- Ðây dI nhIôn Ia fIông dôn daI, nhung... - ba RIfsukô gho faI
chôn noI kho, - ho noI Ia ông fa fIôm ma fuy cho cu IsIkura dô ông
cu chôf cho nhanh!
- Ða noI gì fhô7 - Yufarô dôf nhIôn nôI khu ng. - NoI bây fhô
du rôI dâ y!
- Ngho fhô nao fhì fôI chI no I IaI nhu fhô cho ông bIôf.
- Chuyôn vua rôI cung do SôkgIuchI mach Ioo voI ba chu gì7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 44
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Cô ây chI noI Ia "Hình nhu fhô"... - Ða RIfsukô fhây chông
dôf nhIôn nôI gIâ n, hoI hoang.
- Sao cô fa IaI dam noI nhu vây! ChI Ia môf cô y fa quon ma...
Ca ba nua cu ng hay Iam dây; nguoI fa noI gì cung fIn! Thâf dôn
khô voI ba!
Trong khI Chyôda gaf vo nhu vây xo da vao công bônh vIôn.
Yufarô, RIfsukô, va MIkIkô dI Iôn phong van fhu. VIôn qua n Iy va
cac cô Ia m vIôc frong phong dôu du ng dây chao vo chông chu nhân.
- Hôm nay froI dop fuyôf. - Ðuong nhu da quôn han câu
chuyôn xay ra frôn xo hoI, ba RIfsukô, bang môf dông fac fhoaI
maI, coI bo fâm khan choa ng, nhìn ra caI cua sô huong vao sân
frong cu a bônh vIôn. Trôn môf khoang dâf nho dong khung gIua
mây buc fuong da, khom cây dam buf no hoa do choI.
- Ðac sI Naôô vua gho fôI, - vIôn quan Iy kinh cân bao cao.
Yufarô nhìn ông fa co y do hoI. - Ðac sI bao Ia muôn gap ngaI noI
chuyôn vô môf vân dô gì dây.
- Anh noI hô voI ông ây dôn gap fôI ngay bây gIo.
- Vâng a.
VIôn qua n Iy nhâc may dIôn fhoaI. Ðac sI fruong ngôI xuông
dI-vang, voI Iây môf dIôu fhuôc Ia frong hôp fhuôc bay frôn ban.
- Chao ngaI!
Tsuruyô SôkgIuchI buoc nhanh vao phong. Không bIôf ba fa
da bIôf fruoc rang bac sI fruong hôm nay so dôn bônh vIô n, hay chI
vì ba fa da canh dung gIo. Tâf ca cac nu y fa frong bônh vIôn, kô ca
cac cô fâp su dôu dôI mu vaI frang, va chI rIông chIô c mu vaI cua
SôkgIuchI co dIôm haI caI soc don. ChIôc mu soc oaI vô ây ro rang
Ia qua Ion dôI voI ba y fa fruong Tsuruyô co voc nguoI nho nhan,
cao chI dô fhuoc ruoI. Khuôn maf hoI choaf voI dôI maf sâu soI
moI, nhu cho gIâ u ca su khôn ngoan cua bây nhIôu nam da sông,
foaf ra caI vo chu ng chac râf fhich hop voI môf ba y fa fruo ng.
- Hôm nay froI fro Ianh, - Tsuruyô noI.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 45
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thâf dây. Môf fhoI fIôf râf không bình fhuong dôI voI fhang
muoI môf! - Ða RIfsukô do IoI.
- O, ô, hôm nay phu nhân Iam foc kIôu moI!
- Vâng, fôI da quyôf djnh chaI foc nguoc Iôn frôn, nhung qua
fình fôI cung không bIôf nhu fhô nay frông co duoc không...
- Ðuoc qua dI chu! Phu nhân co môf khuôn maf fraI xoan
fuyôf voI, chaI fhô râf hop. - Ða y fa fruong mIm cuo I ngof sof.
- Thâf a7 Vây ma fôI cu Io...
- Ma foc phu nhân moI fuyôf Iam sao, vua day vua dô chaI.
Môm maI không fhô fa duoc.
- PhaI. Chinh fôI cung không ngo no dô uôn fhô.
Thuong fhuong, nhu ng khI khon ba vo, Tsuruyô cung không
quôn njnh ca ông chông.
VIôn qua n Iy da goI dIôn fhoaI xong daf ông ngho xuô ng ban.
- Ðac sI Naôô hIôn dang dI fham cac phong bônh nhân. Hô
xong vIôc bac sI so dôn ngay.
- Cam on.
Ðac sI fruong gIo cuôn sô fru c dôm. O frang cuôI, nof chu cua
NôrIkô vIôf: "Ðac sI fru c: Naôô. Y fa: NôrIkô SImura, Kaôru !nô".
- TôI hôm qua ho cho dôn bônh vIôn môf fôn râf kha nghI,
môf fôn cuop fhì phaI, - SôkgIuchI fhông bao.
- A, caI nguoI nay dây ha7- Maf bac sI fruo ng dang Iuof qua
frang gIây, dung IaI o dong ghI fôn ho nan nhân.
- Ðj danh vao maf bang môf caI chaI. Mâf râf nhIôu ma u.
- Thô gIâ y fo bao hIôm cua han ôn ca chu 7 - Ðac sI fruong
quan fâm dôn phuong dIô n nay cu a su vIôc hon.
- Ða không ro, nhung nguoI fa co ung cho han ba muoI ngan
yôn. - Câu nay ba y fa fruong noI vo I caI gIong nhu fhô chinh ba da
fra mon fIôn nay. - Ðônh nhân dang o frang fhaI say cho nôn pha
phach râ f du, phaI nhôf vao nha foa-Iof cho dôn khI ha n chju yôn...
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 46
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Trong foa-Iof u7 - Ða RIfsukô kInh ngac fhô f Iôn.
- PhaI, frong foa-Iof phu nu. O pho ng câp cu u ây.
- AI fru c7
- Ðac sI Naôô.
- A, ra fhô...
Ða RIfsukô can môI, cô gIu IaI nhu ng Io I canh khoo dang
chuc buôf ra.
- Thô bônh nhân bây gIo o dâu7
- Han na m o pho ng bônh hang ba frôn fâng ba ây. Han ngu
nhu chôf.
- Han nam dây không co ban bo gì chu 7
- Han nam môf mình.
- PhaI dan moI nguoI du ng cho bon ho vao fham han.
- TôI da dan o phong ghI danh.
- Phâu fhuâf fIôn hanh ra sao7
- Maf bj duf râf na ng nhung kôf qua hoan foan kha quan.
Ða y fa fruong fhuâf IaI nhung chI fIôf ma ba vua ngho
NôrIkô va Kaôru bao cao sang nay cu nhu fhô chinh maf ba frông
fhây.
- A fhô fhì fôf.
- Thô nhung du sao fôI cu ng không hIô u nôI, - Tsuruyô chôm
fhôm, - Iam sao nguoI fa IaI co fhô dom nhô f môf bônh nhân dang
ra mau nhIôu nhu vây va o foa-Iof! Ðu cho nguo I fa co say chang
nua.
- Thô nha foa-Iof da don dop IaI chua7
- RôI a, da rua sach mau. Nhung dIôu phIô n ha nhâ f không
phaI Ia o dây. Hôm qua ban bo han da dôn dây. Ðon ho râf công
phân khI fhây ban mình bj nhôf vao nha xi.
- RôI sao nua7
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 47
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðac sI Naôô da nhanh chong Iam cho ho bIôf dIôu hon.
Ðac sI fruong vôn không ua nhu ng chuyôn rây ra. Ong muôn
sông yôn fhân, không dinh dâp vao nhung chuyôn IôI fhôI va chI Io
Iang dôn môf dIôu; IoI ich cua ban fhân.
- Ðon ho chju Iop7
- Vâng. Nhung sang hôm nay co aI goI dIôn dôn phong ghI
danh. Môf cu dIôn fhoaI kha Ia Iung...
- Thô a7 Ho noI gì7 - CIong Yufarô co chIôu Io Iang. Ða y fa
fruong dua maf râf nhanh nhìn sang haI bôn va ha gIong, - noI fhì
fhâm:
- NguoI goI dIôn noI fhô nay: "O bônh vIô n ca c nga I co nhung
bac sI fru c dôm ma IaI say ruou dây".
- Sa-a-ao7! Say ruo u a7
- Vâng. Ngho noI dâu nhu bac sI Naôô frong khI fruc dôm da
uông if nhIôu... - Sau khI Im Iang môf Iaf dô gây hIô u qua fâm Iy,
Tsuruyô noI fIôp: - TôI da dôn chung cu gap cac cô y fa, khI SImura
va !nô da gIao ban xong, va da hoI ho can ko. SImura fuyô n bô
ngay rang cô fa không bIôf gì hôf, nhung Kaôru !nô fhì IaI fhua
nhân rang "Co, hình nhu co uông chuf if "
Toa nha chung cu nam phia sau bônh vIôn, frong mô f hâm
châf. NgoaI cac cô y fa ra, con co cac cô fhu ky va ca c anh IaI xo o
dây nua.
- TôI fhây hình nhu SImura bao cho cho Naôô. - Ða y fa
fruong nom vô phia Yufarô môf caI nhìn chu a dây y nghIa.
- NguoI goI dIôn fhoaI không noI gì fhôm nua a7
Yufarô vôn bIôf râf ro rang cac bac sI hay fu cho phop mình
uông ruo u frong khI dang fru c dôm, nhung vIôc ây xof fu ban fhân
no không Iam cho ông Io Ia ng bang nhung hâu qua co fhô xay ra.
- Không. NguoI do caf may ngay. TôI nghI cu ng bon ho chI
muôn canh cao nho. Iâu dâu ho fu gIoI ha n o dây.
- Sao, IaI co môf Iân fhu haI nua a7 - Ðac sI fruong hoang hôf.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 48
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không a. Íf nhâf Ia cho nô n nay fhì chua.
Iân nay nhung fhông bao cua ba y fa fruong không du a vao
nhung fIn dôn, ma can cu vao nhu ng su kIôn xac fhu c ha n hoI,
nhung Tsuruyô ro rang Ia co khuynh huo ng phong daI fâm quan
frong cua nhung vIôc da xay ra.
- ÐI nhIôn Ia ho chang Iây gì haI Iong khI fhâ y ban ho bj nhôf
vao foa-Iof nhu vâ y.
Ðac sI fruong Iang fhInh, hình nhu co y kho chju vô cach no I
cua Tsuruyô, cho nôn ba fa bon quay sang ba RIfsukô franh fhu su
dông fình:
- Ðu sao fhì Iam nhu fhô cu ng qua fan nhân!
Ða RIfsukô gâf dâu fan fhanh, va ngay phuf ây canh cua
phong van fhu mo ra không môf fIông dông.
MoI nguoI dôu nhìn ra. Trôn nguong cua, Naôô xuâf hIôn.
- A, bac sI. MoI bac sI vao, bac sI ngôI dây, - vIôn quan Iy
nhanh nhâu chao moI, fay chI caI dI-vang bac sI fruong dang ngôI.
- Chao bac sI, - Yufarô va RIfsukô cung chao Naôô.
Naôô Im Iang gâf dâu dI vao phong.
- Vây hôm nay bac sI fruong so không fIôp bônh nhân a7 - Ða
y fa fruo ng vô I va dôI dô faI. Ða c sI fruong dang maI nghI ngoI,
không fra IoI ngay.
- Co bônh nhân nao duoc gIoI fhIô u rIông không7
- Không a, cho dôn nay chua fhây aI.
- TôI so co maf o bônh vIô n cho dôn frua. Nôu co aI dôn fìm
fôI fhì cho fôI bIôf.
- Vâng a.
Ða y fa fruong khum num cu I chao rôI Ion Ion dI ra cua. TIôp
fhoo, ba RIfsukô cung IuI sang pho ng bôn voI cô con gaI. VIôn quan
Iy IaI vu I dâu vao nhung gIây fo sô sach cua ông fa.
- Ðôm qua fruc, chac hôm nay bac sI môf Iam7
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 49
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Xof vô fhu c châf dôI voI cac bac sI frong bônh vIôn, bac sI
fruong chang qua Ia ông chu, song dôI voI nhung nguo I duoI
quyôn, ông fa bao gIo cu ng noI chuyôn môf cach Iô dô râf mu c. Sô
nhung nguoI fhich Iam vIôc frong môf bônh vIô n fu - nhâ f Ia
nhung bac sI gIo I - chang Iây gì Iam nhIô u, huông chI Naôô IaI
fung co môf cuong vj vu ng vang frong fruo ng daI hoc, cho nôn bac
sI fruong râf frong nô ông fa va khI noI nang voI ông fa IaI cang fo
ra Iô dô hon nua.
Naôô nhun vaI.
- Không a, không môf Iam.
Sau môf dôm mâf ngu, Naôô frông hô c hac va xanh xao hon
fhuong Iô. Va chang xua nay Naôô da co san nuoc da nhu vây va
do co fhô Ia mau da bình fhuong cua ông.
- Ngho noI dôm qua co mô f fôn say ruou nao dây duoc dua foI
dây phaI không a7
- Vâng, maf han bj duf nhIôu chô.
- Ðac sI nhôf han vao nha xi fhâf u7
- Han pha phach du qua.
- Môf y râf hay! - Yufarô cuoI pha Iôn. RôI nhu nhân fhô noI
qua, ông nhân xof: - Sau nay nôu han bIôf, chac han so không Iây
gì Iam haI Iong. Ma dông bon cua han cu ng vây.
- Chac fhô... - Naôô cuoI.
- IIôu co IôI fhôI gì không7
- KhI na o han khoI, fa so cho ra vIôn, fhô fhôI. - Naôô fha n
nhIôn da nh dIôm châm fhuôc huf. Qua fhâf không co cach gì fac
dông vao con nguo I nay.
Tu phong bôn MIkIkô gho sang hoI:
- Naôô fIôn sInh co dung ca phô không a7
- Cam on, không cân.
- Thô fhì fIôn sInh dung fra vây...
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 50
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ða fa.
- Con ba uông gì7
- ! fhì ro f Iuôn cho ba môf chon.
Ðac sI fruong không nhac dôn chuyôn bônh nhân hôm qua
nua, va Naôô Im Iang nhìn ra cu a sô. Anh sang yôu of cu a môf
ngay cuôI fhu chIôu qua fâm kinh frong suôf. Tu bôn phong van
fhu, ba RIfsukô da quay fro IaI va Iô phop gâf dâu chao Naôô.
Ðac sI fruong ruf môf dIôu fhuôc rôI hoI, sau môf Iaf Im Iang:
- NguoI fa noI IaI voI fôI rang bac sI co vIôc gì cân gap fôI phaI
không7
Nhu fhô chua muôn baf dâu ngay câu chuyô n. Naôô dua maf
nhìn quanh. Thây vây, Yufarô moI ông sang can phong bôn canh,
vôn duo c dung Ia noI Ia m vIôc cua ba c sI fruo ng. RIfsukô va cô con
gaI ban khoan nhìn fhoo ho.
Cua pho ng vua khop IaI, Yufarô da hoI:
- Co chuyôn gì xay ra chang7
- NgaI co bIôf fôn YôsIdzô IsIkura không7
- A a, co phaI cu gIa bj ung fhu da day o bônh vIô n cu a fruong
daI hoc chuyô n sang không7
Yufarô nho IaI câu chuyôn sang nay frôn xo. RIfsukô co noI
gì vô ma fuy...
- NgaI không quon rIông a7
- Không, - Chyôda nhun vaI, - Thâm chi fôI cung không nho
ông fa Ia aI nua.
- A nôu fhô fhì ôn ca, - Naôô Iâm bâm râf kho nhu fhô dang
noI chuyôn voI chinh mình.
- Thô chuyôn gì7
- Ong cu yôu câu mô... Ong cu cu noI chuyô n ây suôf ngay.
- Mô u7 - Chyôda ngac nhIôn quay IaI. - Nhung da co dI can
rôI co n mô Iam gì7 Chang co kôf qua gì
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 51
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dâu. Chinh vì fhô ma bôn bônh vIôn fruong daI hoc ho cho
ông fa xuâf vIôn.
- Nhung ông cu không bIôf dIôu do.
- PhaI, qua fhâf nhu vây... - Yufarô frâm ngâm.
- O bôn ây co noI voI ông cu ra ng moI su dôu fôf Ianh, co fhô
ra vIôn. Thô nhung bônh fình maI vân
không fhuyôn gIa m. Ðây gIo ông cu chI co n hy vong vao phâu
fhuâf.
- Ong fa fuong sau khI mô so do chang7
- Ong cu fuong mình bj Ioof da day.
- Co dung Ia xuong sông da bj fôn fhuong không7
- Khoang bung va xuong sông o doa n fhaf Iung hình nhu dôu
bj fôn fhuong.
- Co mô cung không caf dI duoc7
- ÐI nhIôn.
- Thô nô u caf u chinh dI fhì sao7 May ra co do dI chuf if,
frong mô f fhoI gIan nga n chang7
- Không duoc, chI nang fhôm ma fhôI. Cac fô bao ung fhu sau
khI mô fhuong baf dâu phân ra râf nhanh, va IaI ban fhân phâu
fhuâf so Iam cho co fhô yôu dI va Iam cho nguoI bônh cho ng chôf
hon.
Cô koo daI cuô c sông cho ông cu Ia dIôu vô nghIa Iy.
Yufarô gâf dâu. Nhu ng fri fhu c cu a ông frong IInh vuc phâ u
fhuâf du sao cung du dô ông co fhô danh gIa fình hình.
- Thô ma bac sI vân djnh mô sao7 - Ong nhìn Naôô, không
hIôu.
- TôI co noI Ia fôI djnh mô dâu7
- Thô ra bac sI da fu chô I yôu câu cu a ông cu 7
Ða c sI fruong daf chon fra da uông hôf xuông ban.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 52
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Môf khI bônh nhân da yôu câu fhì fa không co quyôn fu
chôI. Nhung sau môf phâu fhuâf Ion nhu vây bônh nhân so không
koo duoc dôn haI fhang dâu. Hon nua, Iâp fuc so ro Ia cuô c phâu
fhuâf chI Iam cho bônh nang fhôm. ÐIôu do không co IoI cho fa.
Ðac sI fruong gâf dâu.
- Con nô u bônh nhân da khân khoan nhu vây ma fa vân fu
chôI, fhì ông fa co fhô sInh nghI va Io so môf cach co haI cho ban
fhân.
- Thô fhì bIôf Iam fhô nao7 Ta so gIaI fhich cho ông cu hIôu Ia
fa không fhây cân mô.
- Trong bônh vIôn cua fruo ng daI ho c, khI ho phaf hIô n Ia cu
IsIkura bj ung fhu, ho noI voI ông cu rang do chang qua Ia bônh
Ioof da day, nhung nôn mô fhì hon. RôI sau do, khI da fhây ro Ia dI
can da phaf frIôn qua xa ho IaI Iâ p fuc dôI gIong, noI voI ông cu Ia
moI su dôu fôf Ia m rôI, fhâm chi cung chang câ n mô nua. Thanh
fhu bây gIo ông cu không co n hIôu ra sao nua.
- Vây fhì con co con duong fhoaf nao không7
PhaI cho gIâu su fhâf khu ng khIôp, dô mac cho bônh nhân
chôf môf caI chôf koo daI nhu vây fhâf không dô chuf nao. Truoc
dây Yufarô cu ng da mây Iân co djp dô nghIô m nhu ng nôI dan vaf
khung khIôp frong nhu ng fình huông fuong fu, nhung nhu ng nam
gân dây nguo I fa fhuong chua ung fhu bang phâu fhuâf, va bây
gIo caI vIôc doc kInh câ u hôn da duoc gIao IaI cho ca c bac sI phâu
fhuâf...
- Thô y kIôn nguoI nha ra sao7
- Ho noI Ia fa nôn Iam dung yôu câu ông fa.
- Hum... Môf IoI fuyôn bô kha vô frach nhIô m.
- Ðây gIo fhì ho chang con fhIôf gì nua.
- Pha-a-aI.... fình fhô fhâf gay go. - Ðac sI fruong fay chông
cam suy nghI mIôn man.
- Thô fhì dây, fôI da nghI râf Iâu vô vân dô nay va da dI dôn
kôf Iuân rang du sao cu mô vâ n hon.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 53
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Yufarô hoang hôf khua haI ban fay.
- Thô nôu ông cu chôf ngay fhì sao7 Thâm chi ông fa con foaf
mô hôI ra - Iuc bây gIo ca c bônh nhân dang nam o vIôn fha hô
hoang so. Va noI chung, mô f kôf qua nhu vây kho Iong co fhô cu ng
cô uy fin cua bônh vIôn...
- Co fhô mô duoc, nhung chI mô cho co Iô fhôI. Iam nhu vây
so không chôf qua nhanh dâu.
- Cu fhô bac sI dô nghj Iam fhô nao7
Naôô gIuI faf dIôu fhuôc Ia.
- IaparofomIo.
- Rach da bung a7
- Vâng. ChI cach rach fu dây dôn dây. - Naôô dua mây ngon
fay daI vach frôn chIôc ao bIouso frang cua ông môf duong fhang
chay suô f bung. - Thâ f ra chI cân rach Iop da bôn ngoaI Ia du
nhung da rach fhì ra ch ha n. TôI cu ng muôn nhìn vao khoang bung
xom sao. Iam nhu vây so không co anh huo ng gì dôn fhô frang cua
bônh nhân; nguo c IaI ông cu so fuo ng rang nguo I fa da fIôn hanh
môf phâu fhuâf fhu c su cho mình.
Yufarô gâf dâu va voI fay Iây dIôu fhuôc Ia nua.
- Nhung phâu fhuâf so xong qua nhanh. IIôu bônh nhân co
doan ra dIôu gì chang7
- Ta so gây mô, fa so mô ra, khâu IaI rôI dô cho bônh nhân
ngu frôn ban mô suôf fhoI gIan con IaI. Ong fa so không hay bIôf
gì.
- ! fhôI, môf khI bac sI da fhây nhu vây Ia hon fhì...
- Sau môf phâu fhuâf nhu vây không câ n gì phaI fIôp huyôf
fhanh, nhung fa vân cu daf bình fIôp.
- Sau do fa so cho bônh nhân an uông ra sao7
- Cu ng nhu sau khI mô caf da day fhâf su. Khoang bôn nam
ngay fa baf bônh nhân kIông fhâf ngaf, sau do chuyôn sang khâu
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 54
hffp://obooks.vdcmodIa.com
phân bình fhuong. TôI nghI ra ng so không kho gì ma fhuyôf phu c
cho bônh nhân nghI rang moI su dôu fôf Ianh.
- Nhung nôu moI su dIôn ra môf cach qua suôn so, co fhô
bônh nhân so sInh nghI chang7 - Yufarô chof nây ra y nghI ngaI.
- Không sao. ChI co Iop da va Iop frôn cua khoang bung co
fhô co cam gIac dau, con da day va cac co quan bôn frong dôu
không co dây fhân kInh fhu nhân ca m gIac. Nôu ông cu cuoI hay cô
nhâc nguoI Iôn fhì cung so fhây dau không kom gì sau môf phâu
fhuâf fhâf su.
Yufarô nhìn Naôô môf cach fhich fhu ro rang.
- Vây bao gIo bac sI djnh mô cu gIa7
- Co Io nga y kIa, vao buôI chIôu.
- Vao ngay fhu sau a7
- Vâng. Co fhô bônh nhân so xIn hoI y kIô n bac sI fruong.
Cân Iam sao cho cach gIaI fhich cua ngaI va cua fôI frung hop voI
nhau: Chung fa quyôf djnh mô caf môf phâ n da day. TôI cân gap
ngaI Ia vì vIôc ây.
- Ro, - Yufarô gâf dâu.
Kô hoach cua Naôô dI nhIôn Ia hay nhung bac sI fruo ng chof
fhây hoang mang kho chju.
- ThôI duoc... - Naôô Iuc bây gIo dang ngôI xôp chân chu ngu
bo chân xuông ngôI fhang IaI. - A nhân fhô xIn bao Ia fuân sau so
co Ðzyunkô Hanadzyô dôn nam vIô n fa.
- Ðzyuokô Hanadzyô7 - Yofarô hoI IaI. Môf caI fôn quon
fhuô c... Không bIôf ông fa da ngho o dâu rôI7
- Môf nu ca sI.
- A-a! PhaI rôI, dI nhIôn... cô ây so nam vIôn fa a7
Ðzyunkô Hanadzyô, môf nu ca sI mInh fInh chuyôn haf
nhung baI fhuôc IoaI nhac nho, vu a moI nô I Iôn vao mua ho nam
fruoc mô f cach dô f ngôf va nhanh chong. Công chu ng fhu c su phaf
dIôn Iôn vì na ng.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 55
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðzyunkô co dôI maf dop hình hanh nhân va caI mIông cang
mong, môI duoI hoI chìa ra phia fruoc, fhuo ng rung Iôn môf cach
râf dô fhuong khI Ðzyunkô haf. Ca sI K., cu ng dI vao fhoI fhuong
cu ng môf Iu c voI Ðzyunkô, duoc hoan nghônh frong dam fhanh
nIôn moI Ion, co n Ðzyunkô fhì chInh phu c fraI fIm cu a gIoI da n ông
dung fuôI. Nam nay nang haI muoI môf fuôI.
- Sao cô ây phaI na m vIôn7
- Cô ây muôn nao fhaI.
- O-ô!
Yufarô cuoI kho Iôn môf fIông. Ong fa râf fhich Ðzyunkô.
Trong nguoI fhIôu nu nay co môf fhu fì vôf gì râf Ia, môf dâu hIôu
mo hô cua su hu hong, fruy Ia c, co su cam dô râf manh dô I voI
nhung nguoI dan ông du ng dan bô vô.
- Thu pham Ia aI7
- CaI do fhì fôI không bIôf.
- TaI sao IaI dung vao vIôn fa7 Co aI guI gam cô fa cho bac sI
chang7
- Vâng, môf nguo I ban ho c cu cua fôI hôI con o fruong y. Anh
fa quon fhân voI ông bâu cua Ðzyunkô.
Ong bâu nay co yôu câ u anh fa dan xôp công chuyôn: cân
môf bônh vIôn fu fhâf fôf va dI nhIôn Ia cân bi mâf.
- Ra fhô dây... - Yufarô buông môf fIông fho daI va IaI nhìn
Naôô môf cach fhich fhu. - Ðac sI da kham cô fa chua7
- Hôm qua.
- Thô a7 Cô ây dôn dây a7
- Vâng. Ðoo kinh râm va an mac râf kin da o dô dung aI nhâ n
ra.
- Ðzyunkô Hahadzyô co pha Ia fôn fhâf cua cô fa không7
- Không, ngoaI doI cô fôn Ia AkIkô YamaguchI.
- Môf caI fôn kha fâm fhuo ng.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 56
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Cô ây chI co fhô o dây duoc môf ngay. Cô ây yôu câ u xôp vao
phong bônh nhân fôf nhâf - Can pho ng fâng sau ây.
Can pho ng fhuong hao hang dac bIôf ây gIa muoI Iam nga n
yôn môf ngay - cu ng chang phaI Ia qua daf khI cân gIu bi mâf...
- Chinh bac sI so Iam chu7
- Vâng. Ong bâu cô fa da fhân hanh dôn yôu câu.
- Cu ng co phân da ng so nhI7... - Trong caI gIo ng fhông cam vo
vjf cua bac sI fruo ng co fhô ngho fhây nhu ng âm sac cua môf Iong
ghon fj không gIâ u gIôm. - Trong fhoI gIan cô ây con o dây, bac sI
cho fôI xom maf mô f Iân nho.
- XIn fuy y.
- Hay con fro fhô, cân gì...
- Chang qua cô không may.
- Không may u7
- Trong gIoI ho, nguo I fa nhìn caI gì cung don gIan. Nhung
không nôn mâf bình fInh. Thô ma cô fa da qua bông bôf, va bây
gIo phaI fra gIa... Cô ây dôn dây vao fhu fu Ia fIôn cho cô ây hon
ca. Cô ây yôu câu Iam sao cho moI fhu dôu san sang vao ngay ây.
- PhaI, phaI, dI nhIôn.
- Nhung chuyôn nay chung fa bIôf voI nhau fhôI nho.
- Nhâf djnh rôI.
Naôô dung dây djnh cao IuI, nhung Yufarô gIo fay can IaI.
- Ðac sI Iam on coI hô, sao cho caI fhang say ruou kIa dung
sInh chuyôn IôI fhôI.
- XIn bac sI fruo ng yôn fâm.
Naôô cuI dâu chao rôI ra khoI phong.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 57
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC III

Mây ngay hôm ây quang dang, âm ap Ia fhuong dôI voI fIôf
fhang muoI môf. Ðu ng nam gIo chIôu, NôrIkô xuô ng xo buyf o
fram SIbuya va fhong fha fan bô frôn phô, Io dang dua maf nhìn
vao cac cua hang. Nam ây cac kIôu vay daI da fro fhanh fhoI
fhuong, nhung ca c kIôu va y "mIdI" va "macsI" cung con if gap frôn
cac duong phô. Nhu ng kIô u vay ây không Iâ y gì fhich hop voI phu
nu Nhâf Ðan vôn fhâp va fo ngang; vaI may vay fôn không if, ma
công may cu ng cha ng ro nao.
Maf NôrIkô cung không Iâ y gì Iam dop Ia m, va khuôn maf cô
co Io hoI fhô môf chuf, nhung dôI voI hình dang manh do, uyôn
chuyôn va dôI chân fhanh fu cua cô fhì chac chan Ia kIôu "mIdI"
râf hop. Song mô f cuô c mua sam nhu vây so Ia môf vô kha nang
danh vao fuI fIôn, va IaI mô f cô y fa fhuong ma an mac nhu vây fhì
o rang so qua câu ky.
Sau khI dI Iang fhang môf Iu c frong gIan hang ba n ao may
san, NôrIkô fu bo han y nghI sam "mIdI" va dI Iôn fân frôn, noI co
gIan hang gIay dop. O gIan hang nay dang co kha dông nhu ng
fhIôu phu dI mua sam.
Sau khI uom fhu mây dôI gIay, NôrIkô chon môf dôI ung don
cao dô n dâu gôI, buôc bang gIây: dôI nay râ f hop voI vay hoI ngan
cua cô. NôrIkô fhay gIay, cô ban ha ng bo dôI gIay cu vao hôp frao
IaI cho cô, va cô buoc ra duong. CaI dông hô dIôn o fram xo chI 6
gIo 15. Naôô so dôn vao Iuc 6 gIo ruoI, fhanh fhu con co fhô dao
choI muo I Iam phuf nua...
NôrIkô dI qua Iong duo ng va fhong fha fan bô frôn phô
Ðôghondzakan, ba cua hIôu nao cu ng gho vao. Va dây da Ia quan
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 58
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ca phô noI hon ho. NôrIkô mo cua buo c vao va ngôI xuô ng canh môf
chIôc ban con.
Iu c bây gIo da Ia sau gIo haI muoI Iam, nhung Naôô vân
chua dôn - NôrIkô cu ng bIôf nhu vây Ia râf bình fhuong. Ho gap go
hon ho da fu Iâu, nhung, Naôô chua co Iâ n nao dôn fruoc gIo hon.
Hoac Ia anh dôn muôn, hoac Ia |frong fruo ng hop may man nhâf)
anh dôn dung pho c gIo hon không saI môf phuf. NôrIkô da quon va
không gIân. Quan ca phô duoc goI Ia PhônIx. NôrIkô baf dâu hon
ho voI Naôô fu fhang fam, fuc môf fhang sau khI anh dôn Iam vIôc
o bônh vIôn, va cuôc gap go dâu fIôn cua ho cu ng dIôn ra o quan
"PhônIx".
Ðan dâu, NôrIkô fhây Naôô khô khan va kho gân. Môf ông
fhây fhuôc Ianh Iung, không cam xuc. VoI cac bônh nhân cu ng nhu
cac nu y fa, Naôô if khI noI chuyôn, co chang cu ng chI noI vô
nhung dIôu cân fhIôf nhâ f; fhaI dô Ianh dam cua anh nhIôu khI
gân nhu fhô Iô. Ca cô nu y fa xì xao:
- Ðac sI Naôô fu daf mình qua cao. Con phaI noI, nguoI fa Ia
gIang vIôn daI hoc kIa ma...
Ða y fa fruong cho dôn bây gIo vân nghI nhu fhô. NôrIkô fhì
fhoaf fIôn không hô co chu f fhIôn cam nao voI ông ba c sI moI dôn.
Nhung ngay fu fuân dâu cô da co djp phu mô cho Naôô: cô da phaI
kInh ngac fruo c vo dop fInh vI va chinh xa c cua ca ch Iam vIô c cua
anh. Caf ruôf fhu a Ia môf phâu fhuâf fôI don gIa n, chang co gì kho
khan dôI voI bâf ky môf bac sI phâ u fhuâf nao, huô ng hô dô I voI
môf pho gIao su frong bônh vIôn cu a fruong daI hoc. Nhung faI ba
cua Naôô không phaI o chô duong khâu nho va gon gang, va fhâm
chi cu ng không phaI o chô foan bô cuôc phâu fhuâf duoc hoa n
fhanh dung frong vaI phuf: o dây không co môf dông fac fhua,
không bao gIo con dao mô ân xuông môf cach ngâp ngung, không
bao gIo môf dông fac da baf dâu IaI ngung IaI o gIua chung. Nhu ng
ngon fay daI va fhon, cua Naôô, gIông nhu nhung co chô cu c ky
chinh xac, bao gIo cung daf dung phoc vao noI cân fhIô f. NôrIkô Ia
môf nu y fa chuyôn phu mô , cô da duoc chung kIôn không if nhung
phâu fhuâf, nhung chua bao gIo cô duoc frông fhây môf su hoan
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 59
hffp://obooks.vdcmodIa.com
my nhu vây. Naôô if khI mo mIông noI gì, nhung khI da noI fhì chI
dI vao côf IoI cua nhung dIôu cân noI. Cac bônh nhân kô ca nhu ng
nguo I không bIôf gì vô caI qua khu vo vang cua anh o fruong daI
hoc, cung dôu danh gIa duoc râf nhanh nhu ng phâm châf uu fu
cua nguo I bac sI phâu fhuâf moI.
PhaI, Naôô co môf ky fhuâ f fhuc su faI hoa, không aI bì kjp,
nhung Ia I Ia nh Iu ng môf cach ky quac voI nhu ng nguo I chung
quanh. Hình nhu anh chân fhanh quan fâm dôn cac bônh nhân,
nhung dông fho I duong nhu IaI gIu môf khoang ca ch kha xa voI ho.
Su Ianh dam cua anh Iam cho NôrIkô Io Iang, no gây nôn frong
Iong cô môf môI o ngaI mo hô, hâu nhu bâf fu gIac.
HaI nguoI da fro fhanh gâ n gu I ngay fu buôI hon dâu fIôn.
Tu qua n ca phô ho dua nhau dôn quan an, rôI vô khach san. Nhìn
fu bôn ngoaI, moI su co vo nhu fhô Naôô IôI cuôn va quyôn ru
NôrIkô, nhung fhâf ra, mac dâu anh không ngo, anh chI Ian fhoo
nhung duong ray do NôrIkô daf san...
NôrIkô không con Ia môf cô gaI ngây fho, fhIôu kInh nghIôm.
Ða nam fruoc dây, khI cô moI fôf nghIôp fruong y fa, NôrIkô co
quon voI môf fhanh nIôn hon cô nam fuôI. Anh fa Iam frong môf
hang buôn, va haI nguo I ga p nhau hoan foan do su fình co: NôrIkô
gap anh fa vao môf hôm anh dôn kham bônh.
Va vao môf nga y dop froI anh fa da dung suc chIôm doaf
NôrIkô môf cach fhô bao. Cuôc dan diu cu a ho koo daI nua nam,
rôI sau do anh fa duoc dôI dI SondaI, va nhu ng quan hô gIua haI
nguo I bj duf doan. NoI chung, ngay fu dâu da co fhô fhây ro rang
dôI voI anh fa, dây chang qua Ia môf fro gIa I fri, va NôrIkô fhô voI
ban fhân Ia fu nay dôn chôf so không bao gIo dan diu gì voI dan
ông nua. Thô nhung bây gIo cô không sao fuong fuo ng Ia mình co
fhô fhIôu Naôô duoc. Ngay ca su cho doI khac khoaI nhu ng khI
Naôô frô hon - ma dôI voI Naôô fhì do Ia chuyôn fhuong xuyôn - cô
cu ng vuI Iong chju dung.
NôrIkô nhìn dông hô. Ða sau gIo ba muoI Iam. Quan ca phô
do o fân hâm, nôn nhìn qua cua sô cô chI fhây nhu ng dôI chân
buoc frôn vIa ho. Nhung dôI gIay cao gof... Nhung dôI guôc
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhuyôn... Nhu ng dôI ung cao... ThInh fhoang IaI fhâ y Iuof qua môf
caI gâ u vay daI. ÐôI khI co môf dôI chân fu dung du ng IaI, rôI sau
do quay chIôu va vôI va dI nguoc fro IaI.
Naôô xuâf hIôn if phuf sau khI co môf chIôc vay daI kom fhoo
ba dôI gIay dan ông Iuof qua cua sô. Vân nhu nhu ng Iân fruo c, anh
không hô nghI dôn chuyôn gIaI fhich Iy do châm frô, chI Iang Io
ngôI xuông ban va phanh ao choang ra.
- Anh vu a gap ba y fa fruong - Naôô fhông bao.
- ÐI môf mình a7
- ÐI voI Kaôru !nô
- O dâu7
- Ðang kIa, o nga fu.
- Ho không dôn dây chu7 - NôrIkô Io so.
- Không dôn dâu. Ho chuyôn sang bôn kIa duo ng rô I. - Naôô
hâf ham vô môf phia nao dây bôn cu a sô.
- Ðm fhây hình nhu cô fa hoI nghI ngo.
Naôô goI nguo I hâ u ban Iây ca phô.
- Ðây nhu hôm qua: Ðm vua dI fruc vô fhì co fIông go cua
SôkgIuchI. Ða ây dôn hoI xom dôm qua co chuyôn gì.
Naôô Iang Io Iây fhuôc Ia châm huf.
- Nhân fhô ba fa cu ng hoI co phaI anh uô ng ruou frong phIôn
fru c không7
- Thô om fra IoI ra sao7
- Ðm noI Ia om không bIôf ro Iam, nhung fhoo om fhì không.
Naôô fho khoI ra, môI chI nhich Iôn môf chuf frong môf nu
cuoI kho nhân fhây.
- Sau do ba ây IaI hoI Kaôru, va hình nhu cô fa mac bây ba
phun ra hôf.
- Thô dây! - Naôô cuoI nga o nghô.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 61
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Chang co gì dô ma cuoI hôf! Ða y fa fruong da mach hôf voI
ba vo bac sI fruo ng. - NôrIkô gIâ n du cau may, nhung frong gIong
noI cua cô chua chan mô f âm huong âu yôm. - Ða fa mach ca
chuyôn anh vo I om nua.
NôrIkô nhân manh ba fIông "anh voI om" môf cach dây y
nghIa.
- Cha cha!
NôrIkô bôI rôI.
- Thô ba fa mach nhung gì7 - Naôô hoI.
Môf cô hâu ban dôn daf môf fach ca phô fruoc maf anh.
- Ða fu Iâu om nghI không bIôf co nôn don ra khoI chung cu
hay không, - NôrIkô cuI dâu noI râf kho.
- ÐI nhIôn o dây fIôn ma ro, nhung... qua nhIôu nhung ko ac
mIông. Ðm không chju nô I nua dâu.
Naôô Im Iang ngôI ngho.
- Ðm so fhuô môf can pho ng o chô nao gân gân môf chuf...
- Ðao gIo7
- Ðm cung chua bIôf. Ðm chua nhâf djnh.
- KhI nao om quyôf djnh fhì cho anh bIôf. Anh so dua fIôn.
- Ðm kô chuyôn nay không phaI vì mu c dich ây! - NôrIkô do
maf va gIân dôI ngoanh ma f dI.
- ! fhì fhôI, fhôI. Hôm nay om rôI chu 7
- Vâng.
- Ðôn nha anh dI.
- Ðm không Iam phIôn anh chu7
- Không dâu, không co gì phIôn Iam.
NôrIkô nhìn fhang vao maf Naôô rôI gâf dâu. Không dông
dôn fach ca phô, Naôô câm Iây manh gIây finh fIôn dô frôn ban va
dI ra ban fhu quy.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nha Naôô o frong môf ngo hom nho, yôn fInh Ia Iu ng, ca ch
không bao xa dây phô Tamgava nhôn nhjp.
Can hô cua anh fhuô co haI phong: môf phong khach nho bay
bIôn fhoo phong cach Âu châu, va môf can bôp dông fhoI du ng Iam
phong an. Can bôp bay du cac fhu baf dIa soong nôI, mac dâu Naôô
fhuong không an o nha va không bao gIo fu nâu Iây an. Trong
phong khach san fraI môf fâm fham, frong goc daf môf chIô c ban
fhâp, môf bôn fuo ng daf chIôc dI vang, bôn fuong dôI dIôn kô môf
chIôc gIuong.
KhI Naôô va NôrIkô vao nha, NôrIkô foan dI vao can bôp dô
daf âm fra, nhung Naôô nong nay ôm Iây cô. Nôkô cô vung ra.
- Tra fhì dô sau cung duoc, - Naôô IaI koo NôrIkô vao Iong.
ChIôc ao daI fuôf xuông san nha. Naôô bô NôrIkô Iôn fay, dua
nang vô phia gIuong. Thuong ngay vôn khô khan va do daf, hôm
nay Naôô fìm dô n fhân fhô NôrIkô voI mô f duc vo ng cuô ng nhIôf
bâf ngo. Iong NôrIkô fra n ngâp môf nôI hô fhon pha Iân voI môf
nIôm khoaI Iac vô bo.
- Anh fa f don dI, - cô van xIn, nguoI cô du m IaI vì nguo ng
ngu ng, mac dâu cô bIôf ro hon aI hôf ra ng van xIn fuyôf nhIôn
không co nghIa Ia so duoc chIôu fhoo.
NôrIkô ra doI o NgIIafa, hoc hôf frung hoc o dây rôI sau do
mo I Iôn Tokyo, va da cô frang nhu vân fhuo ng fhây o nhung nguoI
sInh fruong o vu ng fuyôf. Tuy frông bô ngoaI co vo bo nho va
manh khanh, NôrIkô khI coI quân ao ra fuyôf nhIôn chang gây go
chuf nao: nguoI cô dây dan môf cach bâf ngo. Naôô nhìn không roI
maf Ian da frang cua cô dang u ng hông Iôn dân dân dôn mu c gân
nhu nga sang ma u bIôc, va NôrIkô, cam fhây caI nhìn cua anh daf
Iôn nguo I mình, fuong co fhô bôc chay Iôn vì xâ u hô. CIa co fhô
vung ra va bo chay! Nhung fhô xac cua cô không sao phuc fong y
nghI ây duoc.
Trong aI ân, nhu ng cu chI âu yôm cua Naôô co môf caI gì vô
fu va mInh mâ n khac fhuong. ÐôI khI NôrIkô bang hoang so haI:
Cô co ca m gIa c nhu bj phoI bay ra gIua anh sang ban ngay. Nhung
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 63
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia fhay dIôu do chI nung dôf cô fhôm va dom IaI cho cô môf khoaI
cam ky Ia.
ÐôI maf Ianh Iu ng cua Naôô cham chu so na n fhân fhô cô. Cô
nghI fhâ m "kha c nao khI dang mô ". Nhung rôI dân dân cô cung
quon voI nhung caI ky qua c cua Naôô va chI vô sau, khI con IaI môf
mình, nho IaI caI nhìn fInh fao va cham chu cua anh, cô moI do
maf Iôn vì hô fhon.
NôrIkô fhu c dây muôn - cô fInh dây vì ca nh fay frong khI
ngu daf o môf fu fhô không fhuâ n, bj fô. Cô fu fu ngâng dâu Iôn;
Naôô dang nam quay Iung vô phia cô doc bao. NôrIkô choang dây,
vo nhu ng ao xông vuf bu a gIua san nha chay vao buông fam.
Trong fhân fhô cô vân con vuong IaI caI cam gIac mâf frong Iuo ng
ngof ngao, nhu fhô cô dang buoc frôn mây. NôrIkô nhìn bong mình
frong guong. ÐôI maf cô, fhuong không bIôu hIôn môf caI gì ro rôf,
bây gIo dang nom ra nhung fIa sang Iong Ianh. KhI NôrIkô ra khoI
buông fam, Naôô vân nam o fu fhô cu, doc môf cuôn sach fIông Âu
châu.
- Pha fra anh nho7 - NôrIkô goI y.
Naôô gâf dâu, ma f vân không roI cuôn sa ch. NôrIkô dô nuoc
nguô I frong bình fra ra, rof nuoc sôI vao.
Naôô mIôn cuong dung dây khoac chIôc ao pyjama mau xanh
dâm.
- Tu dung muôn an caI gì...
- Ðm dI nâu nho 7 - NôrIkô cuông quy f.
- Nâu Ia m gì mâf công. - Naôô nhan maf - Ðao ho mang sushI
dôn fhì hon.
... NôrIkô ra phong ngoaI goI dIôn nha ha ng rôI quay vao
nhìn fhây Naôô dang ngôI vuI dâu vao doc sa ch. Sau khI fhoa man
duoc duc vong, Naôô bIôn fhanh môf con nguo I hoan foan khac.
NôrIkô hoI fuc. ÐIôf Iam fhô nao dô Iay chuyôn Naôô7 Cô suy nghI
râf Iung fung dô fìm ra mô f dô faI co fhô hâp dân Naôô.
- Ðm ngho noI cu IsIkura sap duoc mô phaI không7...
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- !,
- KôbasI nôI khu ng Iôn khI ngho noI nhu vây.
Ðây gIo Naôô moI roI cuô n sach. Nhân fhây anh phaI u ng
pho, fuy Ia môf cach yôu of nhu vây, NôrIkô vung fâm hon.
- Ðac sI nôI khoa Kavahara cung noI Ia vIôc nay không fhô
nao hIôu duoc.
- Sao vây7
- Vì phâu fhuâf chI Iam cho caI chôf gân IaI.
Naôô, vo chan chuong, duf môf dIôu fhuôc va o mIông. NôrIkô
vôI quof dIôm.
- Anh mô ông cu dô Iam gì7
Naôô bo câu hoI ngoaI faI, IaI cu I dâu doc sach. Nôu anh da
không muôn fra IoI fhì không co ca I gì co fhô Iam cho anh fhôf ra
môf fIông. ÐIôf ro dIô u do, NôrIkô danh ruf IuI. Cô fho daI dung
dây.
NôrIkô vôn quon sach so, không chju nô I su Iôn xôn du nho
dôn dâu, cho nôn môI Iân dôn nha Naôô, cô dôu Iâp fuc baf fay vao
don dop. Cu ba ngay môf Iân ba gIa gIu công IaI dôn don dop can
nha dôc fhân cua Naôô. Naôô fhuong vô khuya cho nôn frong nha
cu ng không dôn nôI bân, nhung khap nha chô nao cung co nhu ng
caI Iy uông ruou chua rua va nhung caI chon co can ca phô dong IaI
o day.
NôrIkô vo hôf cac chon dIa bân dI rua, con Naôô fhì vân vu I
dâu vao cuôn sa ch nhu fruo c. "Anh â y fhì cu ngôI doc, con mình fhì
fha hô ma rua chon!" - NôrIkô phân uâf nghI fhâ m, fuy frong
fhâm fâm cung chang co gì pha n dôI. Rua xong cô frang Iavabô va
câm chIô c may hu f buI.
- Anh du ng Iôn môf chuf nho.
Naôô buc mình nguoc maf Iôn.
- ThôI dI. Co bân gì Iam dâu.
- Anh fhâf!... Ðao nhIôu Ia buI kIa kìa!
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 65
hffp://obooks.vdcmodIa.com
RôI không fhom dô y dôn nhu ng IoI phaI dôI, NôrIkô cho may
huf buI chay. Naôô danh mIôn cuo ng du ng dây dI ra bao Ion. Qua
khung cu a sô mo rông co fhô ngho fIông ôn ao cua fhanh phô vong
IaI.
NôrIkô huf buI fhâf ky duoI dI vang va chuyôn sang gâm
gIuo ng. Sau do cô Iau ban va fra Ia I khan fraI gIuong. Cô ca I fâm
chan Iôn, dop mây caI gôI ra chô khac va baf dâu koo IaI fâp drap
cho fhâf fhang. Ðông nhIôn may ngon fay cô so phaI môf caI gì
cu ng cu ng. Môf chIôc kop foc. NôrIkô daf co Iôn Iong ban fay. Mau
don hình chu !. NôrIkô không bao gIo du ng kop, cô fhich dung
frâm hon, va không phaI mau don Ia mau xanh.
Tay câm chIôc cap, cô buoc ra bao Ion, Naôô dang du ng quay
Iung Ia I huf fhuôc.
- CaI nay cua aI7 - NôrIkô hoI, cô fu kIôm chô, anh dong cua
bao Ion va ngôI xuông canh ban.
- Co môf nguo I dan ba nao dôn dây, phaI không7... NguoI ây
danh mâ f caI nay7
- Ðanh mâf caI gì7
- A, dô vaf ây ma! Ðm rof fra dI fhì hon, - Naôô noI gIo ng dan
hoa.
- Ðm fìm fhây o frong gIuong dây!
NôrIkô nom caI cap Iôn ban. Naôô Im Iang dua maf nhìn no
môf caI rôI ho hu ng quay maf dI.
- Ngay maI anh Iam on bo gIaf ca I fhu chan mô n va ao gôI
cho fôI nho nho.
Ca nguoI run Iôn vì gIân, NôrIkô quay ngoaf vao bôp. Naôô
ngôI yôn không môf fIông dông.
KhI NôrIkô câm â m fra dI vao phong caI kop vân nam o chô
cu. Naôô ngôI xuông vuI dâ u vao cuô n sach.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC IV

ÐuôI kha m bônh o bônh vIôn OrIonfaI baf dâu fu chin gIo
sang va kôf fhuc Iuc nam gIo chIôu. CIua frua nghI chu ng môf
fIông dô an com.
Cac nu y fa dôn Iam vIôc vao khoang gân chin gIo. Ðôn gIo,
ho fâp hop IaI môf Iaf dô ngho cô y fa fru c dôm bao cao va gIao
ban, ngho nhung chI fhj cua y fa fruong vô nhu ng công vIôc ngay
hôm nay va ngho fhông bao vô cac kô hoach. ÐuôI hop nga n nay
fhuong chI mâf muoI dô n muoI Iam phuf, sau do cac cô gaI gIa I
fan, môI nguo I chay môf phia vô noI Iam vIôc.
Cac bac sI fhuong dôn vao khoang chin ruoI. Thoo dIôu Iô
chinh fhuc fhì ho phaI co maf Iu c chin gIo, nhung hâu nhu không
co aI dôn vao gIo nay, va IaI cac nu y fa fhuong cau nhau kho chju
khI co bac sI nao baf dâu saI bao nay no fruoc buôI hop sang. Ðu
sao fhì cac bac sI cu ng pha I co maf châm nhâf Ia muoI gIo sa ng, vì
dung muoI gIo bac sI fruong dôn.
Naôô fhuong Ia nguo I dôn sau cu ng - sau chin gIo ruoI va
nhIôu khI gâ n muoI gIo. Thuong fhuong vao gIo nay bac sI phâu
fhuâ f fhu haI Ia KôbasI da baf dâu kham cac bônh nhân duoc môf
Iaf. Cach dây haI nam, KôbasI da kôf fhuc fhoI gIan fhuc fâp va
nhân mô f chô o khoa phâ u fhuâf frong bônh vIôn cua fruong daI
hoc.
KôbasI Iam vIôc o bônh vIôn OrIonfaI moI duoc haI fhang.
Truong daI hoc phaI anh vô dây dô fhu c fâp fhôm nua nam. Sô Ia
phaI sau môf vaI nam Iam vIôc, khI da fhuân fay frong nhu ng
phâu fhuâf don gIan nhâf fhì môf bac sI fro fuôI nhu vây moI gIup
ich duoc phân nao cho bônh vIô n.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 67
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KôbasI bIôf Naôô qua nhung baI vIôf frôn cac fap chi khoa
hoc va qua nhung IoI nhâ n xof cua cac nha y hoc. Naôô duoc coI Ia
môf bac sI phâu fhuâf co faI, cho nôn moI nguoI dôu kInh nga c khI
ông dôf nhIôn bo fruong daI hoc dô chuyô n sang o môf bônh vIôn
fu. KhI KôbasI duoc phaI vô bônh vIôn OrIonfaI, môf nguoI ban ra
fruong fruoc anh vaI nam da noI vo I môf gIong dây ganh fj: "Ðac sI
fruong cua bônh vIôn OrIonfaI Ia môf ga Iang bam, nhung o dây IaI
co Naôô. CaI ông bac sI Naôô fruoc Iam vIôc o fruong daI hoc ây.
Câu fhâf Ia may man cu c ky, câu so co fhô hoc hoI ông fa. So voI
fhân phâ n cua môf anh bac sI phaI roI vao môf bônh vIô n fhanh
phô vo vân nao fhì dây fhâf Ia môf dIôm phuc". Ðan fhân KôbasI
cu ng nghI du ng nhu vây. Anh uo c mo so fich Iuy duoc nhIôu kInh
nghIôm qui bau frong khI hoc hoI Naôô frong nua nam froI.
Song moI vô duoc if Iâu anh da fhây Naôô kho gân va Iang Io
dôn ky Ia. "Co", "Không" - ngoaI haI fIông do ra hâu nhu chang
fhây ông noI gì hon. KhI KôbasI fìm cach hoI fhôm môf vân dô gì
fhôm cho fhâf can ko, Naôô fhuong chI fra IoI qua Ioa cho xong
chuyôn. Qua fình frong nhu ng cuô c phâ u fhuâf, KôbasI cu ng hoc
fhôm duoc if nhIôu frong khI fhoo do I nhu ng dông fac cua ông fa.
Nhung chung quI chI co fhô. Naôô không co gì fhIôf fha frong vIôc
huong dân nguoI ban dông nghIôp fro dI vao nhu ng hIôu bIôf va
nhung ky fhuâf fInh vI không fhâ y noI dôn frong cac sach gIao
khoa. Nhung Iân chinh KôbasI mô fhì Naôô chI Im Iang quan saf
anh Iam. Ong không bao gIo khon hay quo frach KôbasI. ChI khI
nao anh fa Iam saI, Naôô moI buông môf fIông cô c Iôc: "Không phaI
fhô". KôbasI không faI nao hIôu duoc: PhaI chang Naôô chI Iam
bIông không muô n mâf công huong dân anh fa, hay Ia ngay fu dâu
ông fa da không coI anh Ia môf nguoI hoc fro co frIô n vo ng. Trong
khI do fhì KôbasI fhâm chi gân nhu fhuô c Iong ban Iuân an cu a
Naôô. ChI câ n co aI noI: "TôI không hIôu nguoI fa fìm fhây caI gì
dac bIôf frong ba n Iuân an nay! Co aI câ n dôn mô f công frình
nghIôn cuu caI mau Iy phân cua fhân nhân fao7! " Ia KôbasI Iâp
fuc nôI sung: "Phuong phap nay dang duoc ung dung rông raI
không chI o My, ma ca o công hoa IIôn bang Ðu c va o Phap. Công
frình cua Naôô cuc ky chinh xac". Nhu ng chuong frong Iuân a n co
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 68
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dô câp nhu ng vâ n dô phâu fhuâf fhì KôbasI dôu co fhô nham maf
doc Iau Iau. Anh hôf suc khâm phu c nhung fri fhu c uyôn bac cung
nhu caI nghô fhuâf dIôu Iuyôn cua Naôô, nhung du co cô gang bao
nhIôu anh cung không fhô khoof duoc môf dôf pha khâu frong buc
fuong ca ch bIôf ma ông fa da dung Iôn xung quanh mình. ChI cân
buoc môf buoc fhôI qua ca I vach ngan câm, fhì môf canh cua vô
hình da Iâp fuc dong sâp IaI ngay fruoc muI anh. "Thâf Ia môf con
nguo I ky quac! " - KôsIba ban khoan fu nhu. ÐI nhIôn Ia co fhô fìm
cach gIa I fhich fâ f ca nhu ng dIô u do bang caI finh cach xâu bung
va kho finh cua Naôô, nhung cach gIaI fhich nay không fhô Iam
KôbasI haI Iong. "Co Io so dI nhu vây chang qua Ia vì ông fa voI
mình ho c frong nhung fruo ng daI ho c kha c nhau chang7 " - KôbasI
Ioay hoay frong nhung phong doan fuong fu. Nhung co môf Iân,
môf nguo I quon cu a Naôô dôn bônh vIôn fìm ông muon môf sô faI
IIôu gì dây. Truoc kIa haI nguoI cu ng hoc mô f Iop voI nhau, fhô ma
Naôô vân fIôp nguoI ban dông nghIôp voI môf fhaI dô không kom
Ianh Iung môf chuf nao. NguoI ây noI: "Naôô fIôn sInh da fhay dôI
râf nhIô u", rô I vô I vang cao fu. Nhu vây nghIa Ia Naôô Ianh nhaf
không phaI rIông gì dôI voI KôbasI...
TaI sao Naôô bo fruong daI hoc dI noI khac7 ÐIô u do KôbasI
không fhô nao hIôu duoc, fhô nhung ro rang Ia nô u không gIaI
duoc baI finh dô nay fhì không fhô nao kham pha duoc nhung
nguyôn nhân bi ân cua fhaI dô Ianh Iu ng khop kin cua Naôô.
Nhu ng nguyôn nhân fhâf cua faI dô ây fhì không aI bIôf duoc, du
Ia nguo I ban ho c kIa hay Ia bac sI fruong, hay Ia nguoI chj cu a ông
cu ng vây. "Co môf caI gì không ôn o dây... " - KôbasI nghI nhu vây.
O phia sau caI maf na fhuong nga y voI vo dop Ianh Iu ng cu a no
hình nhu co cho gIâu môf guong maf hoan foan khac ma nhung
nguo I xung quanh không fhô hay bIôf, va co Io chinh dIôu do Iam
cho KôbasI suy nghI Iao Iung, chinh dIôu do fhu huf anh nhu môf
châf nam châm.
"Ðu sao chang nu a fhì mình duoc Ia m vIôc voI môf bac sI IôI
Iac nhu vây cung Ia môf dIôu may man Ion Iao! " - KôbasI fu
fhuyôf phu c mình môf cach nhIôf fhanh.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 69
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thô ma bây gIo Naôô IaI co y djnh mô cu gIa YôsIdzô IsIkura!
Ðu Ia môf nguoI khâm phuc Naôô dôn nhu anh cung không sao
hIôu duoc vIô c na y. Qua fình fruoc dây cung da co Iân nhung IoI
khuyôn va nhu ng phuong phap dIôu frj cua Naôô gIoo nhu ng môI
ngo vu c vao Iong KôbasI, nhung Iân nay fhì... Hôm qua KôbasI
nhân gho vao fruong daI hoc da kô cho ban mình ngho fâf ca
nhung chuyôn nay, va cuô c noI chuyôn da Iam cho KôbasI fIn han
rang mình du ng.
Vao ngay du djnh mô, KôbasI dôn phong dIô u hanh som hon
fhuong Iô, mac ao bIouso frang, ngôI xuông dI vang, gIo mô f fo bao
ra cho Naôô dôn. Nhung chua duoc nam phuf fhì cô nu y fa
Savanô fu phong câp cu u chay Iôn.
- Thua bac sI, co môf bônh nhân dô n!
- CaI gì nua fhô - KôbasI roI fo bao.
- CaI câu fhIôu nIôn vua duoc caf bo chIô c mong fay hôm qua
ây.
- Thì sao7 ChI cân fhay bang. Cô co fhô fu Ia m Iây.
- Vâng, nhung... Hôm nay da Ia ngay fhu haI ma...
- Cô bao câu ây doI môf chu f. TôI dang câ n noI chuyô n voI bac
sI Naôô.
Cô y fa Iam ra môf vo maf bâf man rôI dI ra ngoaI.
Thoo môf fâp quan da hình fhanh fu fruoc, nguoI kham cac
bônh nhân moI dôn bônh vIô n Iân dâu fruoc fIôn Ia Naôô. Ong
chân doa n bônh va chI djnh cach dIôu frj xong moI chuyô n Ia I cho
KôbasI. HaI bac sI phâu fhuâf ngôI dôI dIôn voI nhau o haI bôn ban
kham bô nh. Cac bônh nhân moI Ia m fôn kha nhIôu fhoI gIo, nhung
so voI nhung nguoI dôn kha m Iân fhu haI hay fhu ba fhì ho không
dông bang. Cu ng co khI bônh fình fIôn frIô n fhôm nay cach dIôu
frj fo ra vô hIô u: Iu c bây gIo bônh nhân IaI duoc fra vô cho Naôô.
NgoaI ra, Naôô con phaI kham nhung bônh nhân duoc aI do guI
gam rIông cho ông. Naôô gIaI quyôf kha nhanh nhu ng fruong hop
fhuôc phân vIôc cu a ông. Xong vIô c, ông fhuong Iây fap chi ra va
vuI dâ u vao môf baI nao dây. KôbasI bân bju voI cac bônh nhân
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 70
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cua mình, cô gang Iam ra môf vo maf fhan nhIôn. ÐI nhIôn KôbasI
so voI Naôô fhua kom ha n vô kInh nghIôm va ky nang, cho nôn
cach chIa vIôc nhu vây không Ia m cho anh bâf man chu f nao.
Nhung noI chung fhì Naôô Io ra fhInh fhoang co fhô gIup KôbasI
môf IoI khuyôn hoac khI hô f vIôc co fhô Iam hô anh nua... Nhung
dIôu do IaI không bao gIo xay ra. Ca caI fhaI dô Naôô hình nhu
muôn no I: "XIn dô cho fôI yôn". Nhung KôbasI uâf uc chu yôu
không phaI vì caI finh vj ky cua ông, ma vì caI vo fho o Ianh Iu ng
cua ông fhì nhIô u hon: Anh không fhô nao quon duoc voI caI vo
ây...
Thoo fhuong Iô, Naôô dôn sau chin ruoI môf chuf
- Chao ba c sI, -KôbasI cuI chao Naôô.
- Chao anh, - Naôô dap Iô, maf vân quay vô phia ca I fu chIm.
KôbasI gIa vo fìm môf caI gì frôn gIa sach. Anh Iây cuôn "y hoc",
Iâf vaI frang. Naôô, Iuc bây gIo da mac ao bIouso, dang dI ra phia
cua.
- Thua fIôn sInh, fôI muôn hoI fIôn sInh môf dIôu.
- Vâng7
Cu ng nhu moI khI, guong maf Naôô xanh nhof nhaf.
- TôI muôn hoI vô bônh nhân IsIkura. TIôn sInh vân quyôf
djnh mô ông cu a7
- TôI dang chuân bj mô
- TôI phan dôI cuôc phâu fhuâf nay.
- TaI sao7
- Muôn rôI. Caf bo môf caI ma da co dI can chI Iam cho bônh
nhân chôf nhanh hon.
- Nhung fôI không hô co y djnh caf bo u. TôI chI rach ra rôI
khâu IaI, dô cho bônh nhân nghI rang nguoI fa da caf bo nhu ng
phân bj fôn fhuong.
- Nhung... - KôbasI dang noI bông Im baf không sao noI fIôp
duoc nua.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 71
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Trung fhuc ma noI, fôI hôm qua anh cung da fung fhoang
nghI dôn môf gIaI phap fuong fu, nhung anh da Iâp fuc gaf no dI.
Anh không fhô nao fuong fuong nôI rang Naôô dam Iam môf vIôc
nhu vây. Co fhô dây Ia môf cach gIaI quyôf vân dô, nhung no qua u
fan nhân...
- Vây fIôn sInh so noI voI bônh nhân Ia da caf bo hôf nhung
gì câ n ca f bo7
- TôI so noI Ia fôI da caf bo nhung gì co fhô caf bo
- Nhung chinh ông cu bIôf Ia co u rôI kIa ma! Co môf Iân
chinh ông cu câm Iây fay fôI dô Iôn bu ng dung vao chô co fhô so
fhây fho fhjf xo cu ng IaI.
Naôô Iang fhInh.
- Ong cu so hIôu Ia chu ng fa Iua dôI!
- Ong cu so hIôu hay so không hIô u... Ðoan fruoc nhu vây
phong co ich gì7 Cu Iam rôI so bIôf.
- Không fhô coI bônh nhân nhu môf ko foan foan dân dôn!
Nôu ông cu hoI cho ky duoc fhâf ra bônh cu a mình Ia bônh gì, fhì
chung fa so fra IoI sao7
- Co fhô noI ra ng ông fa bj môf vôf Ioof Ian rô ng.
Naôô fhong fha caI khuy ao bIouso. KôbasI cam fhây con
gIân Ia I baf dâu sôI Iôn frong nguoI anh.
- Ðu sao cu ng không fhô gIâu nôI môf su Iua dôI!
- Ong cu bj ung fhu. Thanh fhu du sao cung danh phaI noI
dôI.
- Nhung mô nhu vây... chang Io IaI cân phaI noI dôI dôn muc
ây7
- Tâf ca dôu fuy quan dIôm.
- KhI ông cu bIôf ra su fhâf, ông ây so cay dang vô cu ng.
- Co fhô.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 72
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðôn khI ông cu fhan fho rang mô rôI ma vân không do chuf
nao, fhì chu ng fa xu Iy ra sao7
- Thì Im Iang ma ngho.
- Thô nô u ông cu dôn fa vao chân fuong7
- Không dôn dâu.
- TaI sao7
- KhI caI chôf dôn gân, con nguoI bao gIo cu ng fu mình cam
bIôf duoc. Chu ng fa không co nhu câ u phaI noI ro ra.
- Thô con...
- Ðônh nhân so Im Iang khI bIôf rang không con aI co fhô cuu
mình nu a. Va dông fhoI IaI bâu viu Iây nIôm hy vo ng cuôI cung.
Ðônh nhân so không oan gIân nôu nguo I fa không noI voI ho Ia ho
bj ung fhu...
- Nhung faI sao, faI sao fIôn sInh IaI cho rang bô nh nhân so
Im Ia ng ma nuôf Iây su dôI fra ây7!
- TaI vì ban fhân ho không muôn fIn vao su fhâf khu ng khIôp
ây! Ho không muôn nghI rang dây Ia su kôf fhu c. TaI vì ho so ngho
su fhâf. Ho so bIôf rang cac bac sI noI dôI, nhung Ia I san Iong fIn
IoI bac sI. Nôu chung fa so Im Iang, ho so cô gang fu fhuyôf phu c
mình. Xo f cho cu ng, chôf frong khI vân fIn va o môf su dôI fra dây
suc an uI cu ng không co gì qua fô.
Ðôf nhIôn frong dôI maf frung sâu cua Naôô hIô n ra môf nôI
buôn da dIôf, fuyô f vong. KôbasI chof nghI: Hay co Io Naôô noI
dung7 ... Không! Ðu sao Ia m nhu vây vân dô hon. Ðo Ia môf su phI
bang dôI voI con nguoI.
- TôI không fhô châp nhân dIôu do duoc, - Anh no I, gIong ran
roI.
- KôbasI - san! - frong gIong noI kho kho cua Naôô ngho nhu
Ianh Ianh nhu ng âm fhanh kIm IoaI - Không duoc uy mj!
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 73
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI không hô uy mj - KôbasI nôI gIân - Chang qua fôI muôn
phu c vu con nguoI môf ca ch fhâf frung fhuc, không cân dôn su dôI
fra.
- Anh Ia fhây fhuô c hay Ia nguo I nha cua bônh nhân7!
- ÐI nhIôn fôI Ia fhây fhuô c.
- Vây fhì hay Iâp Iuân nhu môf nguo I fhây fhuôc!
Naôô fru m Iôn KôbasI môf caI nhìn co suc huy dIô f, quay
ngoaf dI va ra kho I phong dIôu hanh.
`
` `
Cuôc phâ u fhuâf duoc baf dâu Iu c haI gIo frua nhu da djnh.
Truoc dâ y môf gIo cu YôsIdzô IsIkara da nuô f môf vIôn rabônaI va
bây gIo gân nhu da ngu khI nguoI fa dâ y xo cang va phong mô. KhI
baf dâu gây mô, ông cu gâ n nhu Iiu IuoI không no I duoc nua.
- XIn bac sI... Iam on... cô gang... Iao không muôn chôf...
KôbasI Im Iang baf mach. Nhjp mach va dô cang dôu bình
fhuong.
- XIn bac sI, - ông cu Ia I fhôu fhao, - cân fhân cho... Ðung caf
nhIôu qua.
- Cu cu ngu dI. - NôrIkô câ m Iây fay IsIkura. - Cu sap ngu rôI
dây. XIn cu dôm: "môf, haI, ba... ". Ðôm châm châm.
- Ðuoc, duoc... ChI xIn ca c vj dung quôn IoI fhInh câu cua
fôI...
- Cho fhuôc mô duoc chua7 - NôrIkô quay vô phia KôbasI.
Anh Im Iang gâf dâu. Maf anh bjf kin chI co n frông fhây dôI maf.
- Nao, xIn cu dôm cho... môf...
- Môf...
- Ðôm fIôp!
- Môf...
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 74
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Châf fhuôc gây mô fu fu chay vao duong fInh ma ch xanh
xanh côm Iôn duoI Iop da khô hoo cua cu gIa .
- Mô-ô-ôf... Ðô chju qua -
Cu Iskura ngap môf caI va mây gIây sau fho dôu dôu.
KhI Naôô rua fay xong, doo khâu frang va buoc dôn ba mô,
dông hô da chI haI gIo ba muoI phuf.
Ngon don không haf bong chIô u sang khoang bung frân cua
cu IsIkura Iô ro gIua nhu ng fâp drap frang fhanh môf hình fhoI
dôu dan. Naôô cham chu nhìn vao Ia n da nhan nhoo, rôI ban fay dI
gang cao su kho ân Iôn chô da day. O phân duoI da day co fhô so
fhây môf khôI cu ng cu ng. No không côm Iôn, nhung khI ân xuông,
ngon fay Iâp fuc gap phaI su khang cu, nhu fhô cham phaI môf vâf
fhô cung. Xom xof frôn bô maf kho Iong xac djnh dung nhu ng
duong gIoI han cu a khôI u, nhung hoan foan chac cha n Ia no không
con nho hon môf nua Iong ban fay.
- Ðao mô!
Naôô ra Iônh van faf frong khI uoc Iuong chIôu daI cu a duong
vach.
Cu IsIkura da ngu say.
Vì moI nguoI dôu bIôf râf ro rang phâu fhuâ f so râf don gIa n,
ho quyôf djnh không moI bac sI chuyôn gIa vô gây mô, ma gIao cho
KôbasI Iam vIôc nay. Nguo I phu mô Ia NôrIkô.
- Ðaf dâu duoc chua7
KôbasI Im Iang gâf dâu. Con dao mô ân vao phia duoI Iông
ngu c, rô I chay nhanh xuông bu ng, dôn gâ n rôn fhì vo fhanh môf
hình ban nguyôf sac nof chay sang phaI rôI IaI chay fhanh duong
fhang xuông phia duoI. Môf duong mô fhông fhuong khI cân caf bo
môf phân da day. Mu I dao dô IaI o phia sau môf duong ma u do
fhâm.
- Kop!
Naôô kop hay bôn mop cua duong rach nhanh chong cha n
dung dong mau fu vôf mô. Nhìn fu bôn ngoaI co fhô fhây nhu ng
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 75
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dông fac cua ông co vo hoI châm, nhung mâ y ngon fay dang nam
Iây cac huyôf mach chuyôn dông không ngung. Sau khI châm duf
su xuâf huyôf frong mây phuf, Naôô IaI goI dao mô. Sau Io p da
banh rô ng, phia duoI cac co fhjf, co fhô nhìn fhây châf mô daI mau
frang fra ng cua khoang bu ng. NôrIkô câm moc kho koo cho cac fô
chuc fach ra. Naôô dung cap nhip nâng khoang bung Iôn môf cach
khoo Ioo va kho cham muI dao vao. Môf Iô nho hình fhanh.
- Ðanh!
Naôô dua caI banh vao chô fhung nho xiu ây va bâm mop bôn
phaI IaI. Ong koo cang cho Iô fhang cang sang bôn fraI. Ðây gIo
NôrIkô dung moc koo cac co fhjf mô f da ng Iôn phia frôn, môf dang
xuông phia duoI. Cô không cân doI mônh Iônh cua Naôô: cô da bIôf
san câ n phaI Iam gì. HaI dôI fay cua ho cu dông fhoo môf fIôf fâu
dông nhâf.
Trong vôf rach ba muoI phân duoc banh rông co fhô fhây cac
nôI fang phoI frâ n cua cu gIa IsIkura, frong khI cu không hô hay
bIôf gì, vân ngu râf say.
Ðang caI nhìn cu a nguoI nghIôn cuu, Naôô nhìn môf Iaf
nhung khu c ruôf, dang co bop dôu dôu nhu nhjp song, rô I bang
môf dông fac qua quyôf ông fho mây ngon fay dI gang vao khoang
bung... Nhu ng ngon fay fInh xao cua Naôô không ngung so nan,
fham do... Sau khI caf mô f caI ha ch bach huyôf no fo, ông bo no
sang môf bôn, rôI nhâc caI da day Iôn, nho m xuông phia duoI. Ong
vach ca c vong ruô f ra dô Iô vach sau cua khoang bu ng va so vao
côf sông Iung.
Ong nhìn cham chu dôn nôI co fhô fuong chung ông dang cô
ghI nho vInh vIôn fâf ca va o ky u c. Nhung maf ông Ia maf môf nha
khoa hoc nhIôu hon Ia maf môf fhây fhuôc dang cô cu u bônh nhân,
va fhân xac cua con nguo I fruoc maf ông chI Ia môf dôI fuong
nghIôn cuu da quon fhuôc.
... KhI Naôô cuôI cu ng da ngâng dâu Iôn va ruf haI fay ra
khoI khoang bu ng fhì finh fu Iuc ba f dâu mô da frôI qua bôn muoI
phuf. Iu c bây gIo Ia ba gIo muoI phuf. Trong fhoI gIan nay, nôu
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 76
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không kô vIôc caf bo haI ca I hach bach huyôf, ho không hô Iam môf
caI gì co fhô fam goI Ia môf phâu fhuâf fhâf su.
- Ro rôI. Ta khâu IaI.
Ðôf nhIôn NôrIkô co môf cam gIac ky dj. "Iu c IoI xom xof
khoang bung cua môf con nguo I ky dôn nhu vây... Chac han không
phaI moI fhu dô u ro ca... " Song vo maf cua Naôô hoan foan fhoa
man.
- ÐI can râf nhIôu... - Ong Iâm bâm.
NôrIkô da quon fhuâf ngu nay. Cô hIôu ra ng foan bô dôu bj
fôn ha I.
- Vây fuc Ia không fhô Iam duoc gì nua sao7
- Chu ng haI fhang Ia hôf.
- Nang fhô u7 ...
- Phia duoI da day dây dI can. - Trong maf Naôô sang Iôn môf
xac fIn vung chac. - ChI Iua sô bôn!
Câm Iây caI kìm cap kIm cua NôrIkô dua, Naôô nhanh nhon
koo haI mop khoang bu ng IaI va baf dâu khâu. KhI ông khâu xong
muI cuôI cung, dông hô chI ba gIo haI muoI phuf. Thuong môf
phâu fhuâf caf doan da day phaI koo daI fu môf fIông dôn môf
fIông ruo I. Thì gIo con fhua nhIôu qua.
- Ap Iu c dông mach7
- Ðình fhuong, - KôbasI IIôc nhìn ap kô rôI noI.
- Ðung ca. Ðung phaI nhu fhô: Iuong mau mâf không dang
kô. - VoI môf nu cuoI mô f moI, Naôô nhâc fay Iôn kho I bu ng bônh
nhân. NôrIkô fu phia sau buoc nhanh foI va coI dây ao bIouso.
Naôô quay vô phia cô.
- Ðô ông cu ngu o dây nua gIo nua.
NôrIkô gâf dâu
- Va daf bình fIôp. ChI cân ghIcôza nam phân fram.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 77
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Con caI nay dua dI dâu7 - NôrIkô gIo cao caI Io pônIcIIIIn
dung haI caI ha ch bach huyôf vua caf bo.
- CuI dI xof nghIô m.
Ong câm Iây caI Io, rôI Iau vâng fra n Iâm fâ m mô hôI va dI
sang pho ng dIôu hanh.
Môf fIông sau cu IsIkura fInh IaI. Iu c bây gIo Naôô dang o
phong ngoaI fru kham môf bônh nhân bj fhuong frong môf faI nan
xo hoI. ChIôc faxI ông fa dI phanh IaI o don hIôu nga fu, va vua Iu c
ây môf chIôc xo khac fu phia sau dâm vao faxI. Su va cham manh
Iam cho dâu nguo I khach bj hâf ra sau, va ông fa fhây dau nhoI.
Ðây gIo ông fa kôu Ia fhây nang frong dâu va dau o gôc cô.
Sau khI kham qua, Naôô guI ông fa dI chIô u dIôn rôI buoc
vao phong bônh nhân.
ÐuoI fâm chan day, fhân hình cu IsIkura nam frôn gIuong
frông nhu bop di. Ngho nhung buoc chân cu a Naôô, ông cu mo maf
va mIm cuoI nIôm no.
- Cu da fInh rôI a7
- TIôn sInh! Cam on fIôn sInh nhIôu qua.
CIong ông cu con hoI khan, nhung ngho cung khoo khoan.
Naôô baf mach cho cu, xom Ia I bình fIôp huyôf fhanh. Ngô I
canh gIuong ông cu Ia nguoI con dâu va môf cô fhIô u nu fro mang
cha c Ia môf nguoI chau goI ông cu bang ông.
- Ðac sI da caf sach hôf cho fôI rôI chu7
- Co môf vaI chô không caf duo c, nhung chinh ô bônh fhì da
fhanh foan han rôI.
Naôôo vua fra Io I vua Iây caI ô ng ngho frôn fay NôrIkô daf
Iôn ngu c cu IsIkura. Cu gIa nham maf IaI, hao huc ngho. Vô fruong
Iu c fIm không co gì fhay dôI. Truoc dây môf gIo, KôbasI frong khI
bao cao vô fình frang bônh nhân, da noI ro nhu vây. NoI cho dung
ra fhì không fhô co gì khac duoc. Ia m sao co duoc nhung su Iô ch
Iac frong khI môf fraI fIm hoan foan khoo manh sau môf "phâu
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 78
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhuâf" nhu vây7 Ðo caI ô ng ngho xuông Naôô xom IaI Iong frang
maf cua cu gIa, yôu câu cu Io IuoI ra xom.
- Tôf ca, không co gì phaI Io. Ðây gIo cu cân ngu cho dây.
- Thua bac sI, fhô bao gIo fôI co fhô an com duo c7 - Cu
IsIkura sôf ruôf hoI.
- Ðô bôn ngay nua cu so an chao duo c.
- Ðôn ngay a7 Tu c Ia so dau suôf bôn ngay7
- PhaI chju kho. Ðu sao cung Ia caf doan da day.
- Thô ma nguoI fa cu doa fôI: ông ma ung fhuân cho nguo I fa
mô fhì chI co chôf. Ngay fu dâu, fôI da bIôf ho noI bây hôf. TôI bao
Ia cu caf dI cho fôI. Thô Ia y nhu rang, fôI nghI sao Ia du ng nhu
vây! - Cu IsIkura dac fhang nhìn sang nguo I con dâu, - Ây, fôI da
ngân nay fuôI rôI ma chua bao gIo dau ôm gì dang kô. Con do suc
voI fhanh nIôn duoc!
Naôô mIm cuo I
- Ðao gIo cac vj cho phop fôI xuô ng gIuong7
- Chac khoang muoI ngay.
IsIkura frâm ngâm nhìn ra khoang không, bIôu Iô dang finh
nhâm sô ngay.
- Thô bao gIo fhì cho fôI xuâf vIôn7
- Kìa ông! - NguoI con dâu không ghìm duoc. - Ong không
duoc noI chuyôn nhIôu fhô. No so yôu su c dI.
- Ðôn fhang haI fôI da ra khoI dây rôI nhI7
- TôI không dam fIôn IIôu qua xa nhu vây.
- Vâng-vâng, dI nhIôn... - Cu IsIkura ngoan ngoan gâ f dâu.
- Cu nghI nho - Naôô dung dây.
- Cam on bac sI.
Mây nguoI dan ba cu I mình chao con cu IsIkura fhì hoI nhâc
dâu Iôn khoI gôI môf chuf.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 79
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Trôn fâng cua cac phong fhuong ha ng râf sach so, nhung buc
fuong frang dôu bong Iô n Iôn, frong cac day hanh Iang co bay
nhung châu cây cao-su va dua. Cô dI fhâf nhanh cho kjp Naôô,
NôrIkô Io Iang ho I.
- Chang Io co fhô Iua bônh nhân nhu vây sao7
- Nhung con bIôf Iam fhô nao nua7
- Chu ng om cu ng phaI noI voI ông cu nhu vâ y a7
- ÐI nhIôn.
Naôô buoc dI, haI fay fhoc vao fuI ao bIouso, maf nhìn fhang
phia fruoc.
O phong kham ngoaI fru co môf bônh nhân dang doI ông.
Trong bô nh an co dô: "ba muoI Iam fuôI" nhung frôn haI fhaI
duong foc da dIôm bac, va frôn dInh dâu foc fhua ro rôf. NoI chung
ông fa frông gIa hon fuôI nhIôu.
- Ong Ia m vIôc o dâu7
- O foa fhj chinh Tokyo, - nguo I dan ông fra IoI, ban fay dô
sau of. Tôn ông fa Ia Kuvana.
- Nhu vâ y fuc Ia Iuc bây gIo ông dang dI...
- ÐI công chuyôn, rôI sau do so fro vô so.
Ky fhuâf vIôn X-quanh da dom foI nhung fâm phIm rua gâp
chup cac dôf xuong sông vung cô cua Kuvana, dung cap froo Iôn
fâm kinh sang fhanh mô f day. Anh chup fu nhIô u goc dô khac
nhau: fu phia fruo c, fu môf bôn, caI fhì chup dâu nghIông vô phia
fruoc, ca I fhì chup dâu nga vô phia sau, ca fhay sau fâm. Không co
môf fâ m nao cho fhây co su Iônh Iac.
- Côf sông Ianh Ia n, - Naôô noI.
Naôô baf dâu vIôf kôf Iuân vao bônh an. Kuvana frâm ngâm
xom xof nhung duong vIô n cua mâ y dôf xuong cua ban fhân duoc
fâm kinh mo soI sang fu phia sau. Phia frôn ca I côf nho gôm bay
dôf xuong sông chông Iôn nhau co môf vung sang rông hIô n Iôn
frang fra ng - do Ia hôp so.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 80
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vao Iuc dung xo, khI caI dâu hâf dôf ngôf vô phia sau, co
môf sô huyôf quan nho va môf sô fho cua fô chu c co. Chinh fình
frang do gây nôn dau dâu va nhu ng cam gIac kho chju o va nh cô,
nhung không co hIôn fuong vo hay xô djch cac dôf xuong sông.
- Hoa ra fôI chI bj froo cô fhôI u7
- Thoo ngôn ngu khoa hoc fhì không goI nhu vây. Tha nh ngu
"froo cô" chI nguyôn nhân cua fình frang chu không phaI ban fhân
fình frang.
- Thô nô u goI fhoo khoa hoc fhì fhô nao a7
- CIan hô dây cha ng o vu ng cô cua côf sông.
NguoI dan ông IaI cham chu nhìn mây fâm phIm X-quang.
Phia frôn ca I ca m chay haI hang rang va frong sô rang co môf caI
nôI ro Iôn: do Ia môf caI rang gIa bang kIm IoaI. Kuvana fhân
frong so Iôn cô.
- NoI mô f cach khac, hô dây chang nôI IIôn cac dô f xuong
sông nay fam fhoI bj yôu dI, - Naôô gIang gIaI.
Canh cu a bông mo ra va frôn nguo ng cua môf vIôn canh saf
xuâf hIô n. Sau Iung y fhâ p fhoang bong da ng môf nguoI fro fuôI.
Maf nguoI canh saf, Naôô fhây quon quon. Ðo chinh Ia nguoI canh
saf fruc cach dây ba ngay da dua fôn du da ng sau ruou vao bônh
vIôn.
- Thua bac sI, bây gIo fôI nôn fhô na o a7 - Kuvana hoI.
- Ong chang co gì dang so. Nhung phaI môf fhang moI hôf
dau, không som hon.
- Không cân nam bônh vIôn chu a7
- Không. Chang qua ông nôn cô gIu môf chô dô yôn fInh hoan
foan. Trong fình frang nay nhIôu khI vao ngay fhu haI hay fhu ba
cam gIa c dau fang Iôn.
- Xuong không sao chu a 7
- Ong du ng Io.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 81
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nhu fhô nghIa Ia xuong vân Ianh Ian... - vIôn canh saf quay
vô phia nguoI fro fuôI du ng sau Iung noI.
- Anh kIa Ia gì, nguoI gây ra faI nan phaI không7 - Naôô hoI.
Ngho fIô ng noI cu a ông, nguoI fro fuôI so ha I ngâng dâu Iôn. - Ðja
chI7
- Khu Sôfagaya, Phô Sfaghondzyaya..
NguoI fro fuôI Ia môf sInh vIôn nam fhu haI fruong daI hoc.
- Su vIôc xay ra nhu fhô nao7
- CaI xo fhô fhao cua anh fa dâm va dif chIôc faxI - vIôn canh
saf fra IoI fhay cho nguo I fro fuôI - CaI xo faxI cha ng sao, chI co caI
fhanh chan sau bj vof môf fi, con xo cua anh nay fhì ca haI caI don
phia fruoc dôu vo fan.
- CIây bao hIôm cua anh hop Iô dây chu7
NguoI fro fuôI gâ f dâu va nhìn ra phia kha c. NôrIkô ghI dja
chI va sô dIôn fhoaI cua anh fa vao bônh an.
- Ong sang bôn kIa fIôm.
Kuvana dua maf nhìn môf Iân nua, chang sInh vIôn mac
sangdaI rôI dI sang phong ghI danh.
VIôn canh saf quay vô phia nguo I fro fuôI.
- Anh ra ngôI o phong khach doI môf chuf. TôI cân ban voI
bac sI môf Iaf.
NguoI fhanh nIôn ngoan ngoan dI ra.
-Thua bac sI, fhô con caI ga bônh nhân kIa fhì sao a7 .. CaI ga
bj nhôf vao foa-Iof ây ma... Han không pha phach gì chu a7
- Không.
- Thô ban bo han co koo dôn bônh vIôn nua không a7
- Hình nhu co dôn môf Iân, nhung fôI không gap.
- TôI cu Io bac sI gap nhu ng chuyô n IôI fhôI.
- Anh Io cung phaI.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 82
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thô a7 - VIôn canh saf bôI rôI. - Co vIôc gì xa y ra hay sao a7
- CaI sô fIôn ba muoI ngan ma ho ung fruoc da sap hôf.
Ngho nhac dôn fIôn bac, vIôn canh saf nguong nghju cuI dâu,
nhu fhô chinh anh fa djnh qujf sô fIôn phaI fra fhôm.
- Con du duoc dôn ngay nao a7
- Hôm qua fôI co hoI o phong van fhu: ho noI Ia khoang haI
ngay nua.
- ChI fhô fhôI a7
- Phong cua anh fa nam du không dIôu frj cung phaI fra ba
ngan yôn môf ngay, fha nh fhu ba muoI ngan yôu frôn fhu c fô
chang Ia caI gì ca. Thâm chi cu ng không du chu p môf fâm X-
quang.
- XIn ba c sI fhu IôI cho fôI.
- Sao anh IaI phaI xIn IôI7
- Mây fôn cung bon voI ha n không fhô nao IaI không co fIôn...
- TôI da noI fu dâu rôI, hô hôf fIôn Ia fôI cho xuâf vIôn.
- Thô hIô n nay han ra sao rôI a7
- Vôf fhuong hoI bj mung mu... Không sao, dIôu frj fIôp fhoo
chô dô ngoaI fru cung duoc.
Naôô dôn canh Iavabô va baf dâu rua fay.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 83
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC V

Sau nam gIo chIôu froI da baf dâu fôI dân. Khi Ianh fô buôf
cua buô I hoang hôn mua fhu fhâm vao dôn fân xuong fuy. Naôô
chuân bj ra vô. Thaf xong ca-vaf, ông ra du ng o cua sô phong dIôu
hanh.
ÐuoI câu froI phu kin môf Iop mây fhâp, nhu ng maI nha
chon chu c chay da I dôn vô fân, nop duoI chân nhung foa cao ôc dô
sô. Nhu fhô moc Iôn fu Iong dâf, hang ha sa sô nhung ngon don Iân
Iuof sang Iôn, va nhung ngon don II fI ây fhap Iôn cang nhIôu fhì
bong fôI IaI cang day dac fhôm. Naôô yôu fhich fho I gIan nay, khI
a nh hoang hôn dân dân chìm vao dôm fôI. Chinh dây Ia gIo phuf
ma caI bô maf fhâf cua fhanh phô hIôn Iôn frong khoanh khac,
nhu fhô duoc vo Iôn bang môf châf muc fhân dIôu. Môf dIôn mao
khac bIôf bao nhIôu voI dIô n mao ban ngay... "CaI fôI fhu haI, caI
ban nga fhâm kin cu ng fInh dây frong con nguoI nhu fhô nay dây",
Naôô fhâm nghI frong khI ngam canh fhanh phô frong bong chIôu.
Môf su so sanh ky Ia. Nhung, không hIôu faI sao, no IaI Iam cho
ông so haI. NgoaI duong xo cô nô I duôI nhau chay fhanh do ng bâf
fân, khach bô hanh nuom nuop qua IaI frôn cac vIa ho, fhô nhung
fu frôn noc nhu ng foa nha cao ôc, chac han fhanh phô fuong chung
nhu Im Iìm bâf dông...
Co fIông aI go cua. Naôô roI cua sô.
- MoI vao.
MIkIkô, cô con gaI cua bac sI fruo ng, ruf ro buoc vao phong.
- TIôn sInh chua vô u7
HoI fho MIkIkô hình nhu hoI dôn dâp.
- Co vIôc gì không7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 84
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nôu không co gì vôI Iam, xIn fIôn sInh fruoc khI vô hay gho
vao phong van fhu môf chuf. Co nguoI dang doI fIôn sInh o dây.
- Cha cô a7
- Không, mo om.
MIkIkô nhìn fhang vao maf Naôô.
Naôô gâf dâu, ma c ao vof-fông vao va vaf chIôc ao choang
frôn canh fay MIkIkô Ia ng Io cho ông bôn khung cua.
- ÐI chu 7
MIkIkô mo cua va ra hanh Iang fruoc. Môf nguoI hô Iy dI
qua. Trông fhây Naôô va MIkIkô, nguoI â y kinh cân cu I chao.
Phong van fhu cu ng o fân voI phong dIôu ha nh. Toa nha duoc xây
fhanh hình chu !, fhanh fhu muôn dôn phong van fhu phaI dI doc
hanh Iang vong qua goc nha. Pho ng van fhu daf kô câu fhang. ÐI
dôn câu fhang, MIkIkô du ng IaI.
- ThôI xIn chao bac sI.
- Cô vô u7
- Không, hôm nay om phaI dI hoc Ikôbuna. ÐuôI hoc nay
không vang duo c.
MIkIkô mac môf chIôc ao mang-fô frang co fhaf Iung, frôn cô
choang môf fâm khan ma u fhIôn fhanh, fay xach môf chIôc vi xôp
cua fhanh nIôn.
- Vây fam bIôf nho7
- Không, khoan da, xIn bac sI doI cho môf chu f...
Naôô quay IaI.
- Ðac sI co fhich ba-Iô không7
- O-o... Vu kjch ây a7
- Vâng. CuôI fhang nay baf dâu co hôI dIôn...
- Cô so bIôu dIôn chu 7
MaI dôn bây gIo Naôô moI su c nho ra rang MIkIkô co fham
gIa bIôu dIôn ba-Iô.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 85
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không a. Iân nay không phaI fruong chung om bIôu dIôn,
ma Ðoan ba-Iô Tôfô. Nôu om... Nôu fIôn sInh không fu chôI... Ðm
co vo dI xom.
- Ðao gIo bIôu dIôn7
- Ngay haI muoI chin va ba muoI - haI ngay IIôn.
MIkIkô noI ngâp ngung gIo ng hoI khan dI vì hôI hôp.
- TôI không hua chac duo c, nhung co Io fôI so dI.
- Vây om dô danh vo cho bac sI nho 7 Con nô u bac sI bân vIôc
gì không dI duoc, xIn bao fruoc cho om bIôf.
MIkIkô quay dI va chay xuông câu fhang râf nhanh, nhu fhô
frôn franh môf nguoI nao.
Trong phong van fhu co ba RIfsukô va môf fhIô u phu Ia m
vIôc o phong.
- XIn IôI bac sI nho. Cha c bac sI dang sua soan vô nha phaI
không7 - RIfsukô sap xôp IaI nhu ng fhu gIây fo daf fruoc maf va
moI Naôô ngôI xuông dI-vang. - TôI hy vong không quây phIôn bac
sI. Ðac sI co vIôc gì quan frong phaI dI ngay không7
- Không a
RIfsukô dôn canh caI fu con daf o goc phong.
- Tra hay ca phô7
- Cì cung duoc a.
- Hay co Io uông bIa7 Hay Ia vhIsky7
- XIn ba dung bân fâm.
- Môf ngay Iam vIôc da qua. Co fhô fu cho phop mình ruou
cho môf chuf chu!
Ða Iây bIa frong fu Ianh ra, voI fay Iôn kô Iây môf chaI
vhIsky va mây caI côc rôI bay Iôn ban con fruoc maf Naôô.
- Ðac sI nha m caI gì nho7 Co Io pho-maf chang7
Naôô ngâp ngu ng.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 86
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không fhì sasImI vây. Cô MurakI, - ba quay vô phia nguoI
fhIôu phu, - cô Iam on goI dIôn dôn hIô u TamadzusI bao dom gâp
môf dIa sasImI dô n dây nho.
- Mây suâf a7
- Môf fhôI. Nho dan cho fhôm cac mon gIa vj nho: môI fhu
môf if, nhu ng fhu gì ngon nhâf ây.
- Qua fhâf, ba bay vo Iam gì fhô, - Naôô IaI noI.
RIfsukô ngôI xuô ng fruoc maf ông rof bIa vao Iy cho ông. Iuc
bây gIo da qua nam gIo nôn vIôn quan Iy va cô kô foan fhu haI dôu
da vô nha.
- PhaI doI chuf xiu. Ðô muoI phuf.
- ÐI nhIôn. XIn ca m on ba.
Yasukô MurakamI xôp don ban Ia m vIôc cu a cô, mo fu Iâ y ao
ngoaI ra mac.
- Thô bac sI fruong o dâu a7 Hôm nay nga I bân nhung vIôc
gì7 - Naôô hoI fham.
- Ong ây co buôI hop o ban quan frj HôI Iuong Y.
- Iuc nao cu ng bân rôn...
- Ong ây fhich bân rôn fhô dây, IaI con dI fìm vIôc cho no bân
rôn fhôm nua, - RIfsukô so vaI. - Ca fôI hôm nay cung vây, fhô nao
ông ây cu ng fìm ca ch chuôn dI dâu cho ma xom.
- Ðac sI fruong nhIôu vIô c qua...
- Không sao dâu, nôu con du su c vuI choI gIaI fri fu c Ia vân
con su c khoo! - RIfsukô cuoI xoa.
- Thô fôI dI goI nho - MurakamI ho I.
- Cô dung quôn dây. Nhu ng gIây fo kIa dôn maI nhâ f fhIôf
phaI xong dây nho, - RIfsukô nhac nho.
- ÐI nhIôn, fôI mang ca c fhu ây vô nha Iam dây.
MurakamI cuI chao rôI ra khoI phong. Naôô nhìn fhoo, rôI
nâng Iy Iôn.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 87
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Co Io fôI cung uô ng voI ba c sI nho7
- Ða cung bIôf uông ruo u u7
- Chuf xiu fhôI. TôI fhì uông dô haI Iy da fhây choa ng vang
rôI.
RIfsukô IaI rof dây côc cho Naôô, rôI rof cho mình chuf if va
dua Iôn môI nhâp vaI gIof.
Môf khuôn maf hoI fhIôu sInh dông nhung cu ng dop... Co Io
không aI ngo Ia ba da bôn muoI fam fuôI. Cac cô y fa fhuong khao
nhau: hô I fro ba c sI fruong da phaI quì xuông van xIn RIfsukô vuI
Iong Iam vo ông. Ðây gIo fhì dI nhIôn fuôI fro da qua, nhung nhu ng
dâu vôf cua nhan sac fhoI xua vân co n.
- Co Io vân phaI uông vhIsky fIôn sInh a. TôI xIn phop duo c
hâu ruou fIôn sInh.
RIfsukô Iây môf caI Iy sach, cho nuoc da vao va rof vhIsky.
- Nha fôI uông vhIsky bao gIo cu ng pha nuo c.
- Không cân a.
Naôô uông môf hoI can cô c ruou. Ong ua fhich caI cam gIac
ây - caI cam gIac nông cha y cua mô f Ian song nong hôI fu fu chay
doc fhuc quan xuô ng da day. Vao nhu ng gIây phuf nhu vây frong
fri Naôô bao gIo cung hIô n ra môf hình anh bâf dI bâf djch: Iop
nIôm mac mau do fuoI cu a fhuc quan dân dân don dI va chay
fhanh fhan...
- XIn nhj vj fhu IôI cho vì da dô nhj vj phaI cho...
Trôn nguong cu a xuâf hIôn nguoI hâu ban cua hIôu an phaI
dôn.
Trôn môf caI dIa hình bâu duc co bay nhu ng mon gIa vj xôp
fhanh nhung ô ngu sac râf dop maf.
- Cac vj dung xì dâ u a7
RIfsukô dop caI gaf fan sang chô khac va daf Iôn ban dIa
sasImI nguoI hâu ban vua Iây ra.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 88
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Naôô fhuong fhich uô ng vhIsky ma không nham. Ong chI
cân mây haf do muôI, va nôu không co fhì chI uông nuoc xon vao.
Ong vân fhuong uông ruou kIôu do frong nhu ng fôI ngôI môf mình
frong can nha vang vo cua ông.
- Ðac sI không fhich an ca a 7
- Sao IaI không7 Râf fhich!
- Hình nhu bac sI sInh fruong o dao HôkkaIdô fhì phaI7
- Vâng, o Sappôrô.
- HôkkaIdô nhIôu ca Iam.
- Ðu ng fhô. NoI chung fôI fhich ca o cac vI fuyôn bac hon. Co
Io vì da quon fu bo. TôI co cam gIac Ia ca vung bac ngon hon va
fuoI duoc Iâu hon.
Naôô dung dua gap môf mIông ca fhu.
- Ðac sI co con nguoI nha o Sappôrô không7
- Con mo fôI.
- Ða cu o môf mình u7
- Con co om fraI fôI va chj fôI, fuy chj ây da co chô ng.
- Con bac sI cu ng nôn Iây vo dI fhôI.
Naôô Im Iang uô ng nôf côc vhIsky. Ong uông fung ngum Io n,
nhung râf châ m, cô koo daI cam gIa c khoaI Iac. CaI cam gIa c nhu
co môf hon Iua fu fu chay xuông frong hong bây gIo da bof ro rôf dI
môf chuf.
- TôI cu nghI không bIôf co nôn Iam môI cho bac sI không...
Ðan fay Naôô dang câ m côc ngung han IaI.
- Ðac sI không muôn a7 Môf nguoI dan ông dô môn nhu vây
ma cu phaI môf fhân môf mình7 Thâf dang fIôc. TôI co bIôf mô f
nguo I con gaI fuyôf voI. Co Io dô bac sI gap cô fa chang7
- ThôI.
Câu fra IoI cua Naôô ngho kha fhô Iô.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 89
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðang fIôc... - RIfsukô fhâf vong fho daI. - Ðuoc ga p bac sI
cha c cô ây cu ng so râf mung.
Naôô vân môf muc Iang fhInh.
- Cô ây fôf nghIôp fruong daI hoc K., khoa van hoc Anh. Nam
nay haI muoI sa u fuôI. Cô nhIôn caI fuôI ây... Nhung ma xInh dop
Iam. Trông cu fro mang. Cha cô ây Iam kIôm fra vIôn o ngân hang
T. Cô fa Ia con gaI duy nhâ f frong nha, duoc bô mo cung chIôu hôf
mu c. KhI ho phaI ông bô dI Iam vIôc o chI nhanh Iuân Ðôn cua
nha ngân hang, ba mo o nha, co n cô fa dI fhoo bô sang Anh, cho
nôn moI chua co noI co chôn. - Vì hoI bIa, maf RIfsukô sang Iong
Ianh. - O nuo c ngoaI ma cô â y chang kIôu chu f nao. KhIôm
nhuong, fô nhj... Thâf dang yôu hôf chô no I. TôI co quon voI cô ây:
cô ây fhInh fhoang vân gho voI con MIkIkô o nha.
Cuong maf Naôô vân Im Iìm nhu môf caI maf na, không fhô
hIôu duoc ông fa co ngho fhây hay không.
- HaI vo chông chung fôI mây hôm fruoc co ban vô vIôc nay.
Chung fôI dôu fhây nôu haI nguo I ma Iây nhau fhì râf hop.
RIfsukô nguo c maf Iôn nhìn Naôô co y do hoI.
- Ong fhu xom qua anh cô fa nho.
- ThôI.
- Thu xom qua môf chuf fhôI ma!
Ða dung dây ruf ngan koo ban Iây ra môf caI phong bì gIây
frang.
- Cô fa dây nay.
RIfsukô dua cho Naôô môf fâp anh. Mây buc anh duo ng nhu
duoc rua rIông cho nhu ng chang fraI dang dI kIôm vo: môf buc
chup cô fhIôu nu mac kImônô, môf buc khac - cu ng cô fa nhung
mac âu phu c.
Cô fhIôu nu ma c kImônô du ng gIua môf phong canh râf an y
voI frang phuc. Cô fhIôu nu ma c ao dâm fhì ngô I fhoaI maI frôn
môf baI co. Ca haI buc dô u Ia anh ma u. RIfsukô không hô noI ngoa:
cô fa qua fhâf xInh dop va frang nha.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 90
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ong fhâ y fhô nao7
Naôô fra fâp anh cho RIfsukô
- Không fhich a7
- Không phaI fhô. Chang qua fôI không cân.
- Nhung fhoo fôI fhì cô gaI fhâf fuyôf voI!
`
` `
RIfsukô nhìn mây buc anh Iân nu a ra chIô u fIôc ro
Naôô Iang fhInh uông ruou.
- Thô faI sao ông IaI không muôn Iây vo7
Naôô nhun vaI.
- Cung không co Iy do gì dac bIôf...
- Ây, fôI cung nghI nhu fhô.
- Chang qua fôI qua bân. Co Io do Ia Iy do duy nhâf.
Naôô duI faf dIôu fhuôc Ia.
- Ðac sI dang vôI dI dâu7
- Không a.
- Thâf Ia dô chju khI nguoI fa co fhô ngôI choI noI chuyôn nay
chuyôn no, không vôI dI dâu ca. PhaI không nao7
Trong phong yôn fInh va âm cu ng. Thâm chi nguoI fa kho co
fhô fIn duoc ra ng mình dang ngôI frong bônh vIô n.
- Chao ôI, fIôn sInh, - RIfsukô fho daI. - TIôn sInh fhâf Ia môf
con nguo I ky Ia...
- Co fhô.
- Không phaI Ia "co fhô", ma Ia ky Ia khu ng khIôp ây!
Ðây gIo RIfsukô da hoI chônh choang cho nôn fhaI dô cua ba
co phân fhân mâf. - Hay Ia ông da co nguo I khac7
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 91
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không.
- Thâf a7 Kho ma fIn duoc.
Naôô Iang fhInh.
- Thô fhì faI sao ông không chju Iây cô nay7
Sau khI fhâf baI frong môf maI mô I, RIfsukô hoI phaf ban.
Ða fu dung fhây muôn châm choc cho fhâf dau con nguo I Iâ m Iì
kho hIôu nay.
- Ong fhì không sao... Nhung fôI fhây fhuong haI cho cô nao
Iam ban voI ông!
Naôô cau may.
- Nôu ba không co vIôc gì cân noI voI fôI nu a, xIn ba cho fôI
duoc pho p ra vô.
- Nhung ông noI Ia ông không vôI dI dâu kIa ma.
Naôô bo bao fhuôc vao fuI.
- TôI co chuyô n cân noI voI ông fhâf. TôI không noI dô I dâu. -
RIfsukô dua vô phia Naôô dôI fay frang fro , frang nha cua ba. -
Môf câu chuyôn co finh châf nghô nghIôp. XIn ông du ng vô.
Naôô nga nguoI ra dI-vang nhìn RIfsukô. Nhung nof maf hoI
danh cua ba bây gIo nhu dju IaI - Co Io Ia do fac dung cua hoI mon.
- ThoI gIan gân dây fôI fhây dau nhIôu o fhaf Iung. - RIfsukô
daf fay ra sau Iung. - KhI nao cuI vô phia fruoc nhu fhô nay fhì
fhây dau nhoI. Co n khI cuI chao hay câm may huf buI...
- Ða Iâu chua7
- Hon mô f fuân nay rôI. Hôm ây o nha fôI dang bung môf caI
châu hoa fhì bông fhây dau Iung nhu vây! Thô Ia kô fu hôm ây...
- Truo c kIa ba chua bao gIo fhây dau nhu fhô a7
- Cu ng co vaI ba Iân. TôI co kôu voI nha fôI, nhung ông ây
bao do chI Ia chung dau moI fhông fhuong fhôI, chI câ n nam vaI ba
hôm kha c so hô f. Thâm chi ông ây cu ng cha ng fhom kham cho fôI
ky ky môf chuf.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 92
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tay vân câm côc ruo u, Naôô nhìn hình dang RIfsukô. HoI
mâp môf chuf, nhung vaI va ngu c hay con do p Iam. CaI fhân hình
hoI chay môf chuf - Tuong phan hoa n foan voI fhân hình fhon nho
cua cô con gaI - fhâm chi con Iam cho RIfsukô co môf vo duyôn
dang rIông.
- Nhung da môf fuân rô I ma fôI chang fhây do môf fy nao.
- Ngon chân co bj fô không7
- Thô Ia fhô nao7 - RIfsukô ngac nhIôn nhìn Naôô.
- Ða co khI nao co cam gIa c nhu mây ngon chân ba Ia cua aI
ây7 Hay khI so fhì fhây nhu so qua môf Iop gIây7
- NoI chung fhì... hình nhu cu ng co...
Nhu fhô dô kIô m fra Ia I, RIfsukô dua mây dâu ngo n fay
cham fhu vao chân.
- Co bao gIo fhây gIâf o bap chân không7
- Cung dôI khI. Nhâf Ia bôn fraI.
Naôô uông hôf côc vhIsky va khoanh fay frôn ngu c.
- TôI co uông aIInamIn va mây vIôn fhuôc gì do, nhung chang
an fhua gì.
- Iam sao co fhô an fhua gì duo c. O dây ca c fhu fhuôc mon
dôu vô hIôu.
- Thâf u7 - RIfsukô fhôf Iôn.
- Qua fình chua chup phIm fhì fôI chua co fhô khang djnh
duoc... Ma fôI cung chua co djp kha m ba.
- Nhung fhoo ông fhì fôI bj bônh gì7
- Y nghI dâu fIôn dôn voI fôI Ia bônh fhoaf vj xuong sông.
- Thoaf vj Ia fhô nao7
- Cac dôf xuong sô ng bj xô djch va do Iôn cac dây fhân kInh.
- Ðônh nay chua duoc chu 7
- ÐI nhIôn.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 93
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thô ông khuyôn fôI nôn fhô nao7
- Nôu dây chI Ia bônh Iumbagô fhì if Iâu fu khac so hôf dau.
ChI cân khI ngu co haI dâu gôI Iôn gân ngu c. Con nôu dây fhân
kInh bj non, nhung if fhôI, fhì co fhô dung cooc-xô. ChI khI nao
cam gIac dau dôI xuông bap chân fhì moI cân can fhIôp bang phâu
fhuâf.
- Mô a... - Maf RIfsukô bIôn sac dI.
- Không co gì dang so dâu, chI Ia môf phâu fhuâf don gIan.
- Không, fôI so Ia m!
- Con noI chung fhì fôI không fhô noI gì qua quyôf chung nao
fôI chua kham ba.
- Vây ông kha m dI! ... Ong nghI sao7 TaI sao sInh ra bônh
nay7
- TaI fuôI fac.
Naôô nhìn RIfsukô fu dâu dôn chân bang mô f caI nhìn nghô
nghIôp. Trong môf khoanh kha c guong maf RIfsukô dô Iô y kho
chju, nhung ba fu chu râf nhanh va chI hoI cau may.
- Ong no I nhung dIôu khu ng khIôp qua!
- TôI dang noI voI fu cach môf nguo I fhây fhuôc.
- Thô fhì ông nôn bIôf rang khI nguoI fa ngho noI Ia bao
nhIôu nguyôn nhân dôu nam frong fuôI fac, nguo I fa baf dâu fhu c
su cam fhây mình Ia môf ba gIa.
- ThoI ky phôn vInh cua co fhô con nguoI Ia vao fuôI muoI bay
muoI fam, sau haI muoI fuôI da baf dâu qua frình gIa nua. VoI
nam fha ng con nguoI hao mon dân dI, va không co cach gì cuong
IaI qua frình do.
- Hoa ra vô sau chI co fhô cang nga y cang fô7
- ÐI nhIôn.
Naôô dung dua gap môf mIông avabI.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 94
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thô dô n khI fôI da gIa khom rôI fhì so ra sao7 - RIfsukô Iam
ra vo so haI dua haI fay ap vao dôI ma do u ng.
- ÐôI voI fuôI fac cua ba, ba hay con dop Iam.
- ÐôI voI fuôI fac cua fôI7
- Vâng. NguoI fa fhuo ng noI rang môI nguoI dôu fro ngang
voI fuôI mình, nghIa Ia fuôI fac nhu fhô na o fhì frông bô ngoaI
cu ng nhu fhô. Nhung dôI voI ba fhì không fhô noI nhu fhô duoc.
Ða frông fro hon nhIôu.
- XIn da fa - RIfsukô frang frong cuI dâu nhu frôn sân khâu.
- Vao fuôI haI muoI râf nhIô u nguo I dop. Vô phuong dIô n sInh
hoc, fuôI nay fhuâ n IoI nhâ f, cho nôn dop va o fuôI haI muoI Ia Io fu
nhIôn. Ðôn ba muoI, bôn muoI fuôI, qua frình fan ho o baf dâu. Va
do cung Ia dIôu hop quy Iuâf. Khon ngoI caI gì du ng Io fu nhIôn
fhu ho I co y nghIa gì7 ...
RIfsukô cham chu Iang ngho.
-... Nhung nôu môf nguoI dan ba dôn fuôI ba muoI, rôI bôn
muoI, ma vân fro dop, fhì do Ia dIôu phI fhuong. Con dôn fuôI nam
muoI ma nguoI ây vân con dop fhì do Ia dIôu dang kInh ngac. Iuc
bây gIo nguoI ây moI fhu c su dang ca ngoI.
- Ong muôn noI ra ng fôI Ia nguo I phI fhuong u7
- Vâng, va Ia nguo I vuof ra ngoaI Iô fhuong.
- TôI không faI nao hIôu duoc Ia nôn mu ng hay nôn khoc
fruoc nhung IoI khon cua ông...
Ro rang Ia RIfsukô Iân dâu fIôn duoc ngho nguoI fa noI vô
mình nhu vây. Ða da qua quon duoc nguong mô: "Ðop qua
chung!", "Sao fro fhô!". Con Naôô fhì Ia I râf xa voI su fan fung.
Naôô nhìn ba bang con maf fInh fao cua môf nguoI fhây fhuôc,
cam fhu vô con nguoI nhu vô môf bô may sInh ho c. Va chinh dIôu
do da pha fhôm vao IoI khon cua ông caI du vj bâ f man ngâm
ngâm ây.
RIfsukô IaI rof vhIsky cho Naôô.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 95
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- XIn ca m on ba. Hôm nay nhu fhô Ia du.
- Không, không, ông da noI Ia hôm nay ông không bân kIa
ma.
- Co Io không fIôn Iam. O dây, frong bônh vIô n...
- Thì co sao dâu! Thâf fình fôI râf fhich fhInh fhoang duo c
noI chuyôn voI ca c bac sI cua vIôn fa. Chang aI gIông aI ca!
- Thô a7
- Ðung fhô. TôI cung da mong duoc noI chuyôn voI ông fu Iâu.
Nhung ông Ia nguoI danh fIông fhô kIa cho nôn fôI không dam.
Naôô châm fhuôc Ia huf.
- Chac uông ruou o môf chô khac ông so fhich hon7 - RIfsukô
nguo c maf Iôn nhìn Naôô.
- Co Io fhô.
- A, if nhâf ông cu ng fha ng fhan dâ y, - RIfsukô noI, ro rang
Ia Iong fu aI bj fô n fhuong, va nôc can chon ruou môf cach gân nhu
fuyôf vong. - Thô ông fhich gIaI fri o noI nao hon7
- O, o râf nhIôu noI kha c nhau.
- Chac han o nhu ng noI na o co dan ba dop7 ...
- Co ho fhì fôf hon Ia không co ho.
Naôô gay fan fhuôc.
- Ong cho fôI dI fhoo voI, - RIfsukô yôu câ u. - Môf Iân fhôI
cu ng duo c.
- TaI sao ba IaI không dI vo I chông ba7
- Ong ây không chju dom fôI dI fhoo.
- TôI hoan foan fhông cam voI ông nha!
RIfsukô phân uâf nhìn Naôô. Naôô khuây cho fan mây vIôn
da frong côc, rô I dôc can. HaI nguoI Im Iang môf Iaf, va Iu c bây gIo
nôI bâf Iôn môf su fInh mjch nang nô , râf không quon fhuôc dôI voI
bônh vIô n, chI duoc dIôm xuyôf bang fIông nuoc chay roc rach kho
kho frong cac duong ông.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 96
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HôI Iâu RIfsukô moI Iôn fIông, duo ng nhu dô pha fa coI Im
Iang vang dôI nay:
- Ong râf fan nhâ n dôI voI fôI. TôI Iam môI cho ông, ông cu ng
khuoc fu... Pha-a-aI, ro rang Ia môf nguo I dan ba vô gIa fhì dôn caI
vIôc Iam maI cho nguo I fa cu ng không xong. - ba buông môf fIông
fho daI nao ruôf, - A nhân fIôn cu ng xIn hoI, fIôn sInh co bIôf aI
hop voI con MIkIkô nha fôI không7
Naôô Iâm bâm caI gì không ro.
- No da ham ba rôI, ma hoan foan không quan fâm gì dô n
nhung chuyôn nay. Co fhô ông co quon môf fhanh nIôn nao kha o
fruong daI hoc chang7
- TôI hâu nhu không hô gIao fhIô p voI gIoI fhanh nIôn.
- Thang con fraI cua fôI mô f mu c không chju hoc y. No dI ho c
kInh fô. Thô ma chu ng fôI IaI cân co môf bac sI nua frong gIa dình,
cho nôn vIôc Iua chon vj hôn phu cho MIkIkô bj han chô râf nhIô u.
- Nhung bac sI fhì fhIôu gì!
- Thô ma không fìm duoc dây.
- Thô ba fhây KôbasI fhô nao7 Môf bac sI râ f gIoI, finh fình
râf dô chju.
- KôbasI co nguoI yôu rôI.
- Thô a7
- Ong không bIôf sao7
- Không!
- Nhung caI nay ông chI nôn bIôf fhôI nho - RIfsukô dua maf
nhìn quanh va ha gIong noI kho. - AkIkô TakaghI dây.
AkIkô TakaghI nam nay ham môf fuôI. Cô Ia y fa cu a phong
phu khoa. Trong bônh vIôn không co bac sI phu khoa rIông. Nhung
cu môI fuân haI Iâ n, co bac sI Muâ o o noI khac dôn, va AkIkô phu
vIôc cho ông. Nhu ng nay con IaI fhì cô phu vIôc frong phong phâu
fhuâf. Nam ngoaI AkIkô duoc coI Ia da kôf fhu c fhoI ky fâp su va
fro fhanh y fa chinh fhu c. Cô gaI râ f Ianh IoI va fhông mInh.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 97
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- AkIkô Iam vIô c o vIôn fa, fhanh fhu fa không nghI dôn
KôbasI duoc.
- Thô con cô MIkIkô fhì sao7 Cô ây nghI fhô na o7
- TôI fhâf không hIôu con gaI fhoI nay. TôI Iuôn Iuôn nhac no:
"Nôu con co ban fraI, hay dua no vô nha gIo I fhIô u voI bô mo". Thô
ma no chang fho m ngho. RôI dôn khI fôI dô nghj fô chu c Iô xom
maf, no nôI ca u Iôn va frôn bIôf.
Naôô frâm ngâm nhìn ra khung cua sô cang rom.
- Vây ông Iam on dung quôn IoI fhInh câu cua fôI.
- TôI o rang ba không fhô frông cây vao fôI nhIôu qua.
- Chac chan Ia ngoaI fôI ra, vIô c nay không Iam phIôn aI
hôf...
- XIn pho p duo c fam bIôf.
Naôô dung dây.
- Thô ma ông vân nhâf djnh dI... - RIfsukô fho daI.
- TôI uông nhIôu qua rôI. XIn vô fhôI.
- Ong dI dôn noI co nhu ng nguo I dan ba dop chu gì7
- Cam on ba vô buôI chIôu daI.
Naôô mo cua buoc ra hanh Iang.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 98
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC VI

Kô fu khI Iam "phâu fhuâ f" cho cu IsIkura cho dôn nay da
duoc ba ngay dôm. Suôf fhoI gIan nay ông cu phaI nam ngua,
nhung bây gIo nguoI fa da cho phop cu nhôm dây ngôI frôn gIuo ng.
Io fu nhIôn Ia môf su hôI phuc nhanh chong nhu vâ y không Iam
cho aI ngac nhIôn.
Sang hôm ây, khI Naôô da mac bIouso frang va xuâf hIôn o
phong y fa, NôrIkô buoc foI gap ông.
- Chao bac sI, - cô chao Naôô môf cach Ianh dam. Sau nhung
cuôc aI ân nông chay dôm nao, NôrIkô khI vao bônh vIôn Ia I noI
chuyôn voI Naôô nhu fhô haI nguoI chI quon so nhau.
- Cu IsIkura râf mong bac sI dôn.
- Thô sao, KôbasI chua gho fham ông cu a 7
- Chua.
NôrIkô, voI môf cu chI fhuân fuy su vu dây vô phia Naôô fâp
bônh an cua IsIkura. NhIôf dô: 37, 1, mach: 70. MoI fhu dôu gân
nhu bình fhuong.
- Ðac sI KôbasI co noI rang kô fu nay ông fu chôI vIôc fhoo doI
bônh fình cu IsIkura. KôbasI noI ra ng ông da bao dIôu nay cho fIôn
sInh bIôf.
- Cho fôI7
- Ðây gIo daf bình fIôp huyôf fhanh cho cu IsIkura phaI
không a7
- Co Io KôbasI so chju kho fhôm môf ngay nua chang7
- Ðac sI KôbasI hIôn dang dI fham cac bônh nhân.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 99
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ra fhô...
Caf fâp bônh an sang môf bôn, Naôô dua maf nhìn quanh.
Trong da m nu y fa dang vôI vang qua IaI không fhây co AkIkô
TakaghI.
- XIn bac sI nhanh cho.
NôrIkô fay câm ông ngho dung doI o cua. Naôô dung dây va
dI ra hanh Iang.
- Chang Io bac sI KôbasI không noI gì voI fIôn sInh sao7
- TôI chua ngho ông fa noI gì ca.
NôrIkô dI fruoc Naôô môf chuf. Co fhô fhây rang cô dang co
chuyôn gì bu c fu c Iam. ÐI doc hanh Iang bôn phaI khoang ba muoI
fhuoc, ho dôn gân câu fhang gac. Va dôn dây NôrIkô không chju
duoc nua:
- Ðac sI dung bao gIo Iam môf vIôc gì dô sau do nguo I fa cuoI
cho!
- CuoI u7
- TôI noI chuyôn fôI hôm qua.
Môf bônh nhân dI Iôn fhang ga c qua ma f ho, va NôrIkô
ngu ng ba f.
Naôô nhun vaI.
- TôI không hIôu.
- TôI qua ông uông ruou voI ba vo ông bac sI fruong. Ma IaI
uông ngay frong bônh vIôn! Ong cho n duoc môf chô fhich hop qua
nhI!
Ngay ca fâm Iung cua NôrIkô cung hu ng hu c nIôm công
phân.
- A, fo ra Ia chuyô n ây!
- Sang nay ca vIô n chI kha o nhau môI môf chuyôn nay.
Câu chuyôn da Io f ra ngoa I. Ro rang Ia co nguoI nao do frong
bônh vIô n da Iâm vao fình frang qua nhan rôI...
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 100
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KhI Naôô buoc vao phong, cu IsIkura moI duoc fhay quân ao
sach.
- A a, fIôn sInh. Iao dang doI fIôn sInh. - Cu IsIkura chap fay
vaI fhoo phong fu c cô.
- Sao, cu fhây frong nguoI fhô nao7
- Cam on bac sI, do nhIô u rôI... NghI cu ng Ia, caf bof da day
ma vân cu fhom an! TôI vâ n chua an duoc chao gao sao7
- Kô fu ngay maI chung fôI so chuyôn cu sang chô dô an com.
- Ða fa bac sI - Cu IsIkura IaI kinh cân châp fay vaI rôI quay
vô phia con dâu dang ngôI o dâu gIuong: - Nao, con muôn hoI gì fhì
hoI dI.
- Thua bac sI, cha fôI râf fhom hoa qua.
- Ðuoc. Cô cu cho cu an fao. Nhung nho gof vo.
NôrIkô fhao bang cho cu IsIkura. Ðuong khâu ko o daI suôf
bung. Trong khI Naôô dung bông fâm dung djch saf frung Iau vôf
mô, IsIkura nham maf nam Im không dông dây. KhI da fhay bang
xong, ông cu noI:
- Truo c kIa fôI fhây nang frjch frong da day, fhô ma bây gIo
da fan bIôn dI dâu mâf.
- Thô fhì hay Iam.
Naôô ngho fIm va baf mach cho ông cu, rôI ra khoI phong.
KhI ông da gân foI phong y fa, KôbasI, vua vô phong fruoc do môf
chuf, ra gap ông.
- TôI muôn noI chuyô n voI fIôn sInh vô cu IsIkura. - Cuong
maf KôbasI saf IaI. - TôI da suy nghI nhIô u vô vIôc nay va da dI
dôn kôf Iuân ra ng fôI không fhô noI dôI duoc.
- TôI da hIôu hôf rôI, va hIôu râf ro.
- TôI cho rang môf bac sI phâu fhuâf không co quyôn Iam
nhung cuôc phâu fhuâf vô nghIa.
- Anh co fhô fIôp fuc gIu Iâ y y kIôn do.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 101
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- XIn IôI.
Naôô dan do cach daf bình fIôp huyôf fhanh va dI ra ha nh
Iang. KôbasI fhoo saf ông.
- Thua fIôn sInh, chua hôf dâu. O phong ba fram IInh fu moI
dua vao haI bônh nhân bj froo fho o khu vu c cô. Môf công chuc va
môf nguo I IaI xo.
- Thô fhì sao7
- Co phaI fIôn sInh da ra Iônh cho ho nam vIôn không7
- Không.
- Thô fhì aI7
- Thoo fôI, do Ia quyôf djnh y fa fruong.
- Y fa fruong co quyôn gì quyôf djnh nhung vâ n dô nhu vây7
- ÐI nhIôn, do Ia môf vIôc không dung quI chô. Nhung hình
nhu ba fa chI fhu a hanh chI fhj cu a bac sI fruong.
Naôô va KôbasI cung xuô ng câu fhang gac.
- Co nhIô u phong bônh nhân bo frông, cho nôn bac sI fruong
yôu câu SôkgIuchI Ia hô aI co dIôu kIôn na m fhì cho nam vao cac
phong ây.
- ChI co bac sI dIôu frj moI bIôf duoc aI cân cho nam vIôn, aI
không.
- Ðây không phaI Ia fruong daI hoc ma cu ng không phaI Ia
bônh vIô n công cu a fhanh phô.
- Nhung vân Ia môf bônh vIôn! - Trong khI dI vong qua nhjp
câu fhanh uô n, KôbasI ngung noI môf chôc, rôI fIôp fuc noI râf
hang: - Co fhô Ia fôI qua bao bIôn, nhung fôI da kham haI bônh
nhân nay va không hô fhây o môf nguo I nao co nhu ng frIô u chung
parafhonIo va fay. Ca haI chI kôu Ia hoI dau o phâ n duoI cô. Anh
X-quanh cho fhâ y o nguoI công chu c cac khop xuong bj mon nhIô u,
con phâ n con IaI fhì bình fhuong. Không co Iây môf Iy do gì dô cho
haI nguoI nay huong chô dô dIôu frj nôI fru. Hon nua, ho fhâm chi
cu ng không câ n dôn chô dô nam yôn!
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 102
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Co Io fhô.
- Cho ho nam vIô n dung Ia xu su không frung fhu c dôI voI ho.
- Nhung chinh ho yôu câu nhu fhô.
- Chinh ho7! TaI sao7
- NguoI IaI xo sông dôc fhân frong môf ky fuc xa, con nguoI
công chu c fhì da nam muoI Iam fuôI, chI if Iâu nua phaI vô huu.
Cho nôn ông fa muôn IoI dung djp nay dô nghI ngoI.
- Nhung du co fhô fhì faI sao IaI phaI nam vIôn moI duoc7
- CaI do ro nhu ban ngay.
- TôI không hIôu, xIn fIôn sInh gIa I fhich cho.
- Ða muô n nghI ngoI fhì nghI o bônh vIôn fôf hon nghI o nha.
Nhu caI ông công chu c kIa cha ng han, ro ra ng Ia ông fa râf môf
moI. Ðu sao cung nhIôu fuôI rô I.
- Va fhoo fIôn sInh do Ia môf Iy do co du frong Iuo ng dô cho
ông fa nhâp vIôn..7
CIong KôbasI run Iôn vì phân nô. Ða baf dâu co mây nguoI
quay IaI nhìn ho.
- ÐI nhIôn do không phaI Ia Iy do chinh. Nhung Ia môf frong
nhung Iy do.
- TIôn sInh!! O dây Ia bônh vIôn! O dây chu ng fa chua bônh
nhân! Nôu cu nguoI nao muôn nghI ngoI môf chuf fa dôu cho ca
vao dây fhì...
- Nhung gIup cho nguoI fa co dIôu kIôn nghI ngoI môf chuf
fhì co gì ma xâu7
HaI nguoI da xuông dôn fâng môf. Trong phong fIôp bônh
nhân co khoang haI muoI nguoI ngôI doI. KôbasI va Naôô dI qua
cac day ghô va mo cua vao pho ng kham. Trôn ban xôp môf chông
bônh an.
- Nôu chung fa cho nhâp vIôn vo I môf ban chân doan nhu
vây, bônh vIôn so fhanh ca I gì7 Chang hoa ra ba aI muôn nam vIôn
fhì na m sao7 - Nhìn nguoI nu y fa dang du ng doI, KôbasI noI fhôm:
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 103
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- NgoaI ra... nguoI fa IaI kô cho ho nhu ng fhu fhuôc uô ng va fhuôc
fIôm cha ng co duo c bao nhIôu fac du ng voI ho.
- Cac fhu fhuôc uông va fIôm Ia do fôI kô don.
KôbasI gIâf mình Im Iang.
- Co công hIôu, không công hIôu - du sao cung phaI kô don.
Nôu cac bônh nhân chI fra fIôn kham bônh fhì bônh vIôn so pha
san.
- Hoa ra chI vì fhô ma fIôn sInh quyôf djnh môf cach dIôu frj
nhu vây7
- Cô nhIôn.
KôbasI buông mình xuô ng môf chIô c ghô va ruf dIôu fhuôc Ia.
- AI fra vIôn phi cho ho7
- Vì dây Ia hâu qua cua môf faI nan gIao fhông cho nôn công
fy bao hIôm xo hoI phaI fra môf sô fIôn nhâf djnh.
- Thanh fhu nan nhân không pha I fra môf dông fIôn fuI nao
phaI không7
- Trong pham vI cua sô fIôn do quI chô bao hIôm ân djnh,
ngay ca nguo I gây ra faI nan cu ng hâu nhu không phaI fra gì.
- Hoa ra chinh vì fhô ma y fa fruong cu nao ho nam o vIôn
fa... .
- Hình nhu fhô.
- O bônh vIôn cua fruong daI hoc nguoI fa không doI nao Iam
nhu vây. Nhu ng chuyô n do fhôI qua.
- Chac o dây moI su dôu fôf dop nhI - Naôô noI qua kho rang.
KôbasI kInh nga c nhìn ông nhung Naôô da câm Iây fo bônh
an dô frôn cung, ra Iônh cho cô y fa:
- MoI bô nh nhân vao kham!
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 104
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC VII

Ða gIo chIôu, Yufarô Chyôda ra khoI bônh vIôn. Ong chuâ n
bj dôn Ðan bao vô môI fruong dô Iâ y nhu ng faI IIôu vô môf sô vân
dô ông dang quan fâm.
- Ðao gIo ông vô nha7 - RIfsukô hoI khI fIôn chông ra xo hoI.
- Co fhô so phaI an com fôI voI ho , cho nôn co Io fôI so vô
muôn môf chuf.
- Tuc dô chin muo I gIo chu gì7
- Không bIôf nua, - Yufarô Iu ng bu ng. - Con fuy.
- Thô ông so an fôI voI aI7 Chac mây nguo I o ban chu gì7
Yufarô sôf ruôf ra maf.
- ThôI duoc rôI. TôI so cô vô som.
Ong ngôI Iôn xo va vây fay fu bIôf vo.
Nômura, nguo I IaI xo cu a Yufarô, nam nay haI muoI bay
fuôI. O bônh vIôn OrIonfaI anh Iam vIôc da gân ba nam va am hIôu
fâf ca nhu ng công chuyôn o dây, frong do co ca nhung chuyô n
fhuôc doI fu cua ông chu.
- Ra foa fhj chinh a7 - Anh fa hoI frong khI cho xo chuyôn
banh.
Yufarô gâf. Ho dI vô phia frung fâm doc fhoo duong Aôyama.
Cu ng nhu fhuong Iô, dong xo cô nôI duôI nhau dI râf châm, fhInh
fhoang IaI du ng IaI hôI Iâu duo I bâu froI u am fhâp Io fo. Yufarô
ruf frong fuI ra môf cuôn sô ghI va vua nhìn dông hô vua ghI ghI
chop cho p caI gì không ro. KhI ho dôn nga fu MIyakôdzaka, dông
hô chI ba gIo ruo I.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 105
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- ChI dô haI muoI phuf fôI so xuông, fhanh fhu anh cu doI fôI
o dây.
- Ro, - Nômura dap, maf nhìn fhang phia fruoc.
Yufarô vao foa fhj chinh dung haI muoI phuf nhu ông da no I.
ÐI râf nhanh ra xo hoI, ông buoc vao, buông phjch nguoI xuông
ghô,
- Ðây gIo dI dâu7
- O-o! ... - Yufarô ruf khan muI soa, va mac dâu frôn fran ông
chang co môf gIof mô hôI nao, ông cung Iau fhâf ky.
- Ðôn fram ÐbIsu nho7
Nômura Iang Io â n Iôn ban dap.
- Thang muoI mô f ma nang fhô nay! Thâf Ia fraI fIôf... -
Yufrô no I, gIong câu canh. - TroI u am fhô nay Ia hay xay ra faI
nan Iam dâu -
- Co Io fhô.
Nhu ng câu fra IoI cu anômura không Iây gì Iam sôf sang.
Yufarô fhì cu phuf phuf IaI nhìn dông hô. KhI ho da qua phô
TogondzI va dôn gân khI ÐbIsu fhì da bôn gIo ruoI.
- Nha sô môf chu 7
- PhaI, phaI.
Con duo ng dI ngang nha ngân hang vuof qua haI nga fu rô I
dân dân Iôn dôc. Trôn dInh dôc co môf ngôI bIôf fhu. MaI nha mau
xanh fuoI maf daf frôn nhu ng bu c fuong frang xoa, maI hIôn co
day bao Ion son don. Nhung gIong van quang cao fhuo ng noI dây Ia
môf ngôI "nha xây fhoo phong cach bac Âu". Xo dung IaI fruoc cua
chinh.
- Cam on nho! - Yufarô duI vao fay anh Ia I xo môf fo gIây bac
ba ngan yôn frong khI Ion ra cua. - Na y câm Iây.
- ThôI a! Ong Iam gì fhô...
- Câm dI, câm dI! - Anh Ia I xo ngo ngac nhìn fo gIây bac roI
xuông ghô xo bôn canh anh. - TôI bao Ia câ m dI ma! TôI cân nho
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 106
hffp://obooks.vdcmodIa.com
anh môf vIôc. - Yufarô nhay maf co vo ngu nhIôu y nghIa, ra khoI
xo va dI vô phia khung cua chinh frang fri bang gach frang mon
nhIôu ma u.
Trôn canh cua mang sô 818 co dong chu dô ho "!ôgusan"
Yufarô bâm chuông va du ng Im cho doI.
Ðôn kIa canh cua ro rang Ia nguoI fa da ngho fhâ y fIông
chuông, nhung hình nhu cha ng vôI gì ra mo cua. Yufarô bâm
chuông môf Iân nua va gho maf vao caI Iô fron fron bang dông xu
frôn canh cua dom vao frong.
Vua Iuc â y sau canh cua vang Iôn môf gIong noI phu nu.
- AI dây7
- Anh dây.
Co fIông chìa khoa van Iach cach frong ô, rôI canh cu a mo ra.
- A-a, papa!
Toc nguoI phu nu cha I fu m Iôn phia frôn. Tay cô fa op Iôn
ngu c dô gIu haI fa ao choang không caI khuy.
- Thâf bâf ngo...
- Thô nao, om dang fam a7
- Vâng. - NguoI dan ba dô Yufarô buoc vao rôI dong cua IaI. -
TaI sao IaI dôn dôf ngôf fhô7
- Thich dôn fhì dôn fhôI.
Yufarô coI ao khoac, ngo vuc nhìn quanh. Nhung dô dac
fhông fhuong cu a môf phong khach, môf dan ma y sforoo, môf
chIôc ma y fhu hình. Ðôn phaI, sau buc man, Ia gIan bôp. Tân cuôI
phong co n co môf buông nua râf nho bay bIôn fhoo phong ca ch
Nhâf Ða n. Ðôn fraI gIan bôp Ia pho ng fam. Toa nha moI xây cach
dây nua nam, fuong co n frang muô f. Can hô nho nay sach so fInh
fuom, cu ng nhu bâf cu frong can nha nao ma chu nhân Ia môf
nguo I dan ba.
- Nôu djnh gho fhì if ra cung goI dIôn fhoaI cho nguoI fa bIôf
chu.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 107
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- ÐôI khI dôn bâf fhình Iình cu ng co ich.
- O-hô! Papa IaI nghI ngo rôI chang7
Yufarô ôm Iây caI fhân hình phu nu ho hang chI mac chIôc
ao choang mong.
- Ðuông ra! Ðm dang fam do ma!
Cô gaI cô vung ra, nhung nho bo va manh khanh fhô kIa, cô
fa Iam sao chông cu nô I Yufarô. Om goI cô ga I frong fay, ông bô cô
fa vao gIan buông nho, no m Iôn gIuong. Ia n da con uof foa ra môf
hoI âm dju dang, Iam Yufarô không con chuf fu chu nao nua.
-... Hu! NguoI dâu ma fom! - Vua fho hôn hôn, cô gaI vua
nhôm dâ y bo chân xuông dâf.
Yufarô moI môf va fhoa fhuô nhìn fhoo cô fa qua dôI mI maf
IIm dIm.
- Nuoc frong buông fa m chac nguôI hôf rôI co n gì!
- Thì va n fhôm nuoc nong.
- Thô fhì Iâu chôf.
Cô gaI vua cau nhau vua dI vao buông fam. Môf phu f sau cô
quaf vong ra:
- Thô papa không fam a7
- Ðm fam fruoc dI, MayumI a.
- ! dung dây, - cô fa cuoI ha ha, - chu không fhì papa fo boo
fhô kIa, nuoc fran ra nha mâf môf nua co n gì!
MayumI Ia caI fôn chI dung o quan ruou AIônIka o khu
ChIndzô, noI cô Iam vIôc. Tôn fhâf cua cô MachIkô - MachIkô
!ôgusan, nhung Yufarô fhich go I cô Ia MayumI hon.
Ho quon nhau cach dây haI nam o quan ca phô OdIIIya, hôI
cô co n Ia m vIôc o dây va nua nam sau Yufarô baf dâu bao ha n cô
fa.
MayumI moI haI muoI ba fuôI, con Yufarô fhì da qua ngu
fuân, nhung fuI fIôn cua Yufarô hoan foan du dô bu IaI cho
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 108
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MayumI su chônh Iôch Io n vô fuôI fac nay. Con Yufarô fhì fuôI
cang cao IaI cang fhich phu nu fro. Thôm vao dây MayumI voI vo
dop frang nha, voI caI fhân hình ran chac, voI caI muI hoI hôch,
hoan foan hop voI khâ u vj cua ông. Nhuo c dIôm duy nhâf - nôu co
fhô coI do Ia môf nhuoc dIôm - Ia o chô MayumI vua dung fuô I con
gaI Yufarô.
KhI MayumI da ra khoI buông fam va rof bIa ra uông fhì da
gân sau gIo.
- ThôI chôf! Ðm muôn mâf!
MayumI ngôI xôm xuô ng frôn ca I dô m daf fruoc guong va baf
dâu vo maf.
- Hôm nay om phaI Ia m vIôc a7
- Vâng. Thô sao papa rôI a7
- Không. Sau bay gIo anh phaI gap môf nguo I o foa fhj chinh.
MayumI vua nga m mình frong guong vua gâf dâu.
- Nhung cân gì dôn quan ca phô fruoc fam gIo7
- Ðm pha I dôn my vIôn châ m nhâf Ia sau gIo ruoI.
- TIôc nhI.
- Sau do IaI phaI an fôI, fhanh fhu vua saf fam gIo.
- Hay Ia fa an fôI voI nhau dI7
MayumI ngâm nghI.
- Anh daI ma.
- Thâf không7 Thô nôu maddam RIfsukô bIôf rôI Ia m foang
Iôn fhì sao7
- Không bIôf dâu.
- Nho ba ây sInh nghI fhì sao7 NghI ma so.
MayumI dua caI bông phâ n Iôn haI ma va nhan maf ra chIôu
so haI.
- Sao, om nhìn fhâ y ba â y rôI a7
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 109
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Papa không nho sao7 Hôm ây om bj saI chân phaI vao bônh
vIôn chIôu dIôn ây ma7
Yufarô gâf dâu.
- Ây dây: Hôm ây om fhây frong hanh Iang co môf ba dang
noI chuyôn voI môf cô y fa. Ðông co môf nhân vIôn nao dây chay
vao goI: "Thua ba, fhua ba! ".
- Ra fhô...
- Papa chon gIoI fhâf! NguoI dop fhô kIa aI da m bao Ia da bôn
fam.
- Ðm IaI con bIôf ca fuôI ba ây a7
- ÐI nhIôn, papa noI voI om chu aI.
- Thô a7 ... - Yufarô phì cuoI. Ong fa dang mac ao quân Iof
ngôI uông nôf côc bIa fhu haI.
- ChI co dIôu...
- "ChI co dIôu" gì7
- ChI co dIôu maf ba ây.. hoI khu ng. Chac ba ây hoI Ioan fhân
kInh.
MayumI ngam mình frong guong môf Iaf rôI fho IuoI ra.
- Ðm fhây fhô a7
- Papa không bang Iong u7
- O không, co gì dâu.
- NoI chung, không hIô u faI sao om cu co ca m gIac nhu fhô.
MayumI nhun vaI rôI baf dâu dan Iông mI gIa. Yufarô dung
dây caI ao so mI. Trang dIôm xong, MayumI bom nuoc hoa rôI quay
vô phia Yufarô.
- Ðm muôn hoI y kIôn papa môf chuf...
- Vô vIôc gì fhô7 - Ong vua hoI vua fhaf chIô c ca-vaf frôn caI
cô boo phì.
- Ðm sap fron haI muoI bôn fuôI...
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 110
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Yufarô ban khoan nhìn cô.
- Ðm không muôn cu ma I maI Ia cô gaI ban bar.
- Nôu om muôn dI khoI noI ây, anh không co gì phan dô I.
- Vâng. Nhung vân dô không phaI o dây. Không phaI chI
muôn dI, om con muôn Iam ba chu , muôn co hIôu ca -phô cua chinh
om co.
- Hum... O khu ChIndzô chu gì7
- ÐI nhIôn.
- MoI ham bôn ma da Iam ba chu... co som qua chang7
- Ðm co doI hIôu ca-phô Ion dâu. ChI cân môf caI bar nho
nho, môf quây fhôI cu ng duoc, không cân co bar con.
- Tìm duoc môf ca I bar nho nho o khu ChIndzô cu ng chang dô
gì dâu.
- Ðuong NamIkI, phuong fam. HIôn dang rao ban môf hIôu
ca-phô râf dô fhuong.
- VIôc gì phaI vôI fhô7 - Yufarô nhan maf. Iu c nay ông da
fhaf xong ca-vaf.
- Thô fuc Ia papa fu chôI a7
- Tu dung nghI ra nhung chuyô n không dâu, fhâf dIôn rô!
MayumI phì cuoI.
- Chang co gì ma cuoI!
- Ðô koo kIôf! ...
MayumI quay ngoaf dI. Ðô dô frang bo saf vao nguo I cô, nhâf
Ia dôI duI.
- So mua quan ca-phô cho om, nhung chI khI nao anh da
hoan fhanh môf vIôc.
- Môf vIôc a7 VIôc gì fhô7 - Cô fo mo hoI, frong khI Iuôn qua
dâu chIôc ao daI crôpo frang nhu fuyôf.
- Anh quyôf djnh xây môf bônh vIô n moI.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 111
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- O-ô! o dâu7
- O khu Nakamôgurô. Nhung hIô n fhoI moI chI Ia du an, anh
chua noI voI aI.
- Chua fhâf
Trong chIôc ao crôpo frang fInh, foc chaI cân fhân, MayumI
frông frang nha va fInh fô môf cach bâf ngo.
- Ðônh vIôn co Ion không7
- Chu ng bôn muoI gIuo ng.
Chyôda caI khuy quân va baf dâu chaI foc.
- Thô nghIa Ia caI bônh vIô n hIôn nay fhu nhâp râf kha phaI
không7
- Thu nhâp gì! - Ong fa nhan maf. - Anh phaI Iây fIôn fin
dung ma xây.
- Thô nghIa Ia mây fhang cha koo kIôf o nha bang cuôI cu ng
cu ng vuI Iong mo hâu bao a7
Yufarô vuôf phang maI fo c, mac ao vof-fông vao va cu ng bIô n
fhanh môf gonfIoman hao hoa phong nha. Ðây gIo fhì kho Iong co
aI doan duoc nhu ng fro dIôn rô vua qua cua ông frôn fruong fình
aI.
- HIôn nay fhì do chI foan Ia nhu ng du an.
- Thô papa djnh Iam gì voI bônh vIô n OrIonfaI7
- Cu dô no dây fhôI. Nhung nôu anh xây duoc bônh vIô n moI,
fhì o dây so chI co nhung phong fhuong ha ng va chI nhân chua
nhung nguoI fra fIôn maf chu không phaI nhân fhoo gIây bao
hIôm.
- Nhung o bônh vIôn OrIonfaI fhì ngay bây gIo cung co nhu ng
phong fhuong hang gIa môI ngay muoI Iam nga n yôn.
- Ðung fhô, nhung cu ng co ca nhu ng phong công công fra
fIôn fhoo gIây bao hIôm.
- Chang Io nhu vâ y không fôf sao7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 112
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không phaI Ia không fôf... Chang qua khI co aI nam Iâu
frong bônh vIôn fhì cac bônh nhân khac baf dâu nghIông ngo.
- Co Io fhô fhâf.
MayumI roI fâm guong ra ngôI canh Yufarô.
- Thô nôu om ôm, papa so cho om nam o phong fhuo ng hang
chu7 - CaI muI hôch xInh xInh cua MayumI gân nhu gIu I vao maf
Yufarô. - Thô nao7
- Co fhô.
- Thâf vô fình!
- Không phaI dâu.
- Thâf dây, om ma gap phaI faI nan gì fhì fhâf khôn khô!
Papa so chang fhom Io gì cho om. - MayumI cuo I khuc khich... -
Chu con gì nua, cham ca c bônh nhân gIa u vân hay hon...
- Nay, chuyôn nay dung no I ra voI aI nho. - Yufarô uô ng môf
côc bIa. - Phong fhì sang frong ma chang co aI nam. Cha ra caI
nghIa Iy gì.
- Papa cu cho nguoI fa nam nao fhaI, - MayumI khuyôn -
Mon nay fhì aI cung phaI fra fIôn maf. Thu hoach so duoc bao
dam.
- Nhung Iây dâu ra nhu ng bac sI gIo I7
- CaI ông bac sI kham om hôm fruoc ma không gIoI u7
- Ðm noI aI fhô7
- CaI ông cao cao, frông hâ p dân Ia Iung ây...
- Naôô ây a7 ...
- Ðung rô I! Ong ây dây.
- Sao, da khac sâu vao fâm kham rôI kIa a7
- OI chao, fhôI du ng no I nua. Ong ây vua cham vao nguo I om
môf caI Ia om da Ijm dI rôI! - MayumI op haI fay Iôn ngu c, Ia m nhu
fhô sap ngâf xIu dôn noI. - Ðop fraI, frang nha... ma caI a o bIouso
frang ông fa mac moI hop Iam sao! ...
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 113
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðo Ia môf bac sI râf Ianh nghô.
- Vua frông fhây môf caI om da bIôf ngay ma !
- ThôI du ng no I phof.
- Thâf môf fram phân fram dây ma! ChI co dIôu ông fa if noI
dô so, ma IaI Ianh nhu bang ây, dôn rung mình!
- Qua du ng nhu fhô...
- Trông ông fa co caI gì Iam cho nguo I fa phaf so.
- Môf NômurI KyosIrô faI fhô...
- Ðây dây! NômurI KyosIrô mac ao bIouso frang, fhô nhung
om vân nam mo fhây ông fa! ThôI, - MayumI mIm cuo I, - bây gIo fa
dI dâu an fôI dI!
- Ðm hôm nay hu Iam dây nho. ThôI duoc, fa dI dI.
Chyôda dung dây câm ao khoac Iôn.
TôI hôm ây bac sI KôbasI fru c. Trong phong kha m, ngôI do
dôI dIôn voI anh Ia ÐIrô Tôda.
Ða qua nam gIo fu Iâu, phong câ p cuu va ng fanh. Trong
bônh vIô n chI con co KôbasI va AkIkô TakaghI o Ia I, nôu không kô
cô nu y fa MIdôrI Tanaka vì pha I gIup dua bua an chIôu cho bônh
nhân nôn con nan IaI frôn cac phong nam.
- Ho noI voI anh fu bao gIo 7 - KôbasI xoay ghô vô phia nguoI
bônh. ChIôc ghô kho kof Iôn môf fIông.
- TôI hôm qua.
Ðâu va maf phaI cua ÐzIrô Tôda Iâp sau môf Iop bang day
dac.
- Anh không nhâm dây chu7 Ðu ng Ia ba y fa fruong chu 7
- ÐI nhIôn. Ða ây goI fôI ra hanh Iang va noI chuyôn râf kho
dung aI ngho fhây.
- Anh kô nhung dIô u fhâf kho ngho. - KôbasI cau may va Im
baf.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 114
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐzIrô Tôda chinh Ia fôn du dang bj fhuong o quan ruou hôm
fruoc. Han nam vIôn da duoc bôn ngay. Ma u không con chay nua,
va vôf fhuong dang dân dân khoI, nhung cho dôn bây gIo môI khI
dI, Tôda vân co n cam fhây hoI chong maf va dau dâu. Ða vôf soo
sâu caf ngang fra n va ma bôn phaI co nhu ng chô mung mu, va khI
nao Tôda mây ma y dôI môI, cam gIac dau Iam cho maf han gIâf
gIâf. Ha n da mâf nhIôu mau cho nôn cân phaI o IaI bônh vIôn if
nhâf Ia nam nga y nua cho dôn khI nao fhao chI khâu, nhung fôI
qua ba y fa fruo ng bông dung bao han chuân bj xuâf vIô n.
- KhI ho cho fôI dôn dây, ho chI nôp co ba muoI nga n yôn. ÐI
nhIôn fôI hIôu sô fIôn nay chang bao Iâu so hôf, nhung... - Tôda noI
râf kho, phaI chu y Iam moI ngho duoc. Nhu ng aI da fung frông
fhây Tôda frong caI dôm dang ghI nho ây so không fhô nao fIn
duoc rang gIo ng han co fhô yôu o f dôn nhu vây. - Thô nhung fôI
vân nghI nguoI fa so con gIu fôI na m IaI... Thô ra sô fIôn ba muoI
ngan yôn ây da hô f rôI u7
- So dI nhu vây Ia vì nguoI fa dua anh vao nam IoaI pho ng
fôn ba ngan yôn môf ngay, - AkIkô phân frâ n nhu fhô dô fu fhanh
mInh.
- MaI hôm qua fôI moI duoc ngho dIô u do Iân dâu!
- Ngay hôm ây frong sô fâf ca cac pho ng con chô , chI co
phong anh nam Ia ro fIôn nhâf.
- Hôm ây Io fu nhIôn Ia fôI không fhô nho gì.
- Anh không dang ky bao hIôm phong khI dau ôm cho nôn
moI dôn nông nôI nay.
- TôI xIn IôI...
- NgoaI fIôn gIuo ng ra, con phaI finh fôn phi phâu fhuâf va
fIôn fhuô c mon, - AkIkô IaI xon vao câu chuyôn.
- Nhung noI chuyôn fIôn bac o dây Iam gì7! - KôbasI dôf
nhIôn nôI gIân. - Ðao hIôm Ia caI quaI gì7! CIa fIôn phong co nghIa
Iy gì7
AkIkô so haI Im baf.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 115
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Co fIôn hay không co fIôn! Chang Io chuyô n do IaI co fac
dung quyôf djnh dôI voI vIôc nhâp vIôn hay xuâf vIôn cua bônh
nhân7 ChI co fhô co môf fIôu chuân duy nhâ f: fình frang cua bônh
nhân! - Cu ng nhu fhuo ng Iô nhung Iu c gIân, haI bôn mop KôbasI
run Iôn. - Thô ma frong bô nh vIô n nay Iu c nao cung chI foan ngho
noI fIôn, fIôn! ...
Ðô fu kIôm chô, KôbasI nam chaf haI fay va nhìn fru ng
fru ng va o khoang không.
KInh haI fruoc con gIân cua KôbasI, AkIkô ba Tôda Iang
fhInh. CuôI cung Tôda noI, vo nhu nguoI bIôf IôI:
- Hôm ây fôI không co fIôn, fhô ma fôI da hanh dông daI dôf
bIôf chu ng nao... TôI da gây ra cuô c caI va ngu xuân ây...
KôbasI Im Iang.
- KhI qua chon, fôI không bIôf fôI Iam gì nua...
- Ðây gIo noI chuyôn ây cu ng muôn qua rôI.
Tôda IaI cu I maI dâu bang bo xuông.
- CaI ba y fa fruong ây fhâ f...! - KôbasI buc bôI fhôf Iôn.
- Ða ây chang co IôI gì. Ðây Ia Iô I cua fôI: TôI da không fra
fIôn...
- Anh doc fhu kInh sam hôI gì fhô7 Anh muô n duo c nguoI fa
fông ra ngoaI Iam phaI không7
- Ða không! Sao bac noI fhô7 - Tôda hoang hôf chông chô.
- Thô fhì dung noI bây.
- Vâng a
- Anh chua khoI dâu. Cac vôf fhuong dang mung mu, anh
con buôn nôn, con dau dâu, co dung không7
- Ðung a
- Anh phaI nghI cho ky dI.
- Nhung con bIôf Iam fhô nao duoc7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 116
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KôbasI fay buf ruf ruf ra môf dIôu fhuôc Ia. Qua nhIôn, con
bIôf Iam fhô nao7 Anh fa mang Tôda, nhung ban fhân anh cung
chang nghI ra duoc môf cach gì...
AkIkô Iây bao dIôm daf canh nôI fIôf khuân, dô fruoc maf
KôbasI. - Ðây gIo anh co bao nhIôu fIôn7
- Ðô nam sau nga n.
- Nam sau ngan... - KôbasI Iâm bâm, vo frâ m ngâm, fay dua
quo dIôm Iôn châm fhuôc Ia. - Ðình fhuong anh Iam gì7
- TôI choI nhac frong gIan nhac nho.
- O quan ruou a 7
- ÐaI IoaI nhu fhô...
- Con nhung nguoI dôn bônh vIôn voI anh, ho cu ng o frong
dan nha c7
- NoI chung Ia fhô.
Nhu ng câu fra IoI cua han kha mo hô. Môf nguoI choI nha c
nho... Thô ma cac cô y fa IaI noI rang nhu ng fôn dôn fham ha n dôu
Ia nhu ng fôn cuop fhu c fhu . Tha nh fhu câu chuyô n nhac nho nay...
Kho fIn Iam.
- Anh không fhô muon fhôm cua cac ban duoc sao7
- O-oo, ho... fôI... - Tôda noI Iu ng fu ng rôI Im baf.
Cac ban han dôn bônh vIôn ca fhây haI Iâ n, vao nhu ng ngay
dâu, rôI sau do chang con fhây fam hoI dâu nua.
- Anh co gIa dình chu7
- Không.
- Thô con bô mo7
- O râf xa...
- Xa fhì xa nhung vân co chu7
Tôda gâf dâu.
- Anh co fhô xIn ho duo c không7
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 117
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tôda nghon ngao Iâm bâm caI gì không ro, va dua fay Iôn
bung Iây khuôn maf quân bang.
- TIôn sInh, - AkIkô Iôn fIông. - Thô con chô dô cuu fro nguoI
fung fhIô u fhì sao a7 ... Co Io fhu xIn fro câp cua nha nuoc chang7
- TôI da nghI dôn dIôu ây. Ho so không câp ngay dâu. Ðu ho
co chuâ n y fhì fhu fu c vâ n chIôm không if fhì gIo, va rôf cuc phaI
ba fhang sau Ia if, bônh vIô n moI nhân duoc fIôn.
- Nôu anh fa không co fIô n maf fhâf, fhì không con cach nao
nua u7
- Rôf cu c Ia nhu fhô, - KôbasI xac nhân, vo maf Iâm bâm. -
TôI không fIn rang nhu ng ko koo kIôf kIa ba ng Iong doI ba bôn
fhang.
O bônh vIôn OrIonfaI nguoI fa fhuong franh nhu ng bônh
nhân fra vIôn phi bang fIôn fro câp. Nhu ng khI vân cu pha I fIôp
xu c voI nhu ng bônh nhân nhu vây fhì nguo I fa fìm cach gIaI quyôf
sao cho ho dI fhâf nhanh...
- Ðô mo anh sông o dâu7 ...
- O MIyadza.
- !, cung xa fhâf. Nhung nôu vIôf fhu xIn ngay fhì sao...7 ÐI
nhIôn ông ba so ngac nhIôn, vì moI vIô c xay ra dô f ngôf qua.
Nhung dây Ia vâ n dô suc khoo cua anh. Ong ba so không fu chôI
dâu!
Tôda gâf dâu, rôI IaI dua haI ban fay bung khuôn maf quân
bang.
- Anh so nam dây fhôm ba bôn ngay nua, nhIôu nhâf Ia nam
ngay; nôu ông ba guI dô ba muoI ngan yôn fhì moI vIôc so ôm xuôI.
RôI sau anh so guI fra IaI. Anh so ra vIô n va so Iam vIôc dô kIôm
fIôn.
- Nhung ba y fa fruong da quyôf djnh cho anh fa xuâf vIôn fu
ngay maI. Ðu anh fa co xIn bô mo duoc nua fhì vân da qua muô n, -
AkIkô IaI xon vao câu chuyôn.
- Thô fhì da sao7 TôI so yôu câu ba fa doI môf chuf.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 118
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vân dô không phaI Ia ba y fa fruong. Sau Iung ba con co
dich fhân bac sI fruong...
- Ðac sI fruong u7! Nhô foof vao!
- TIôn sInh7 Hay cân fhân...
- Cân fhân a7 TaI sao7 TôI chI muôn Iam nhu ng gì cân Iam.
- Nhung bônh nhân qua fhâf Ia co IôI. Anh fa không fra fIôn
dIôu frj...
- Môf nguoI fhây fhuôc không duoc nghI dôn fIôn! Ðôn phân
cua ha n Ia chua bônh môf cach fân fình.
- Nhung frong mô f bônh vIôn fu fhì nhu fhô không duoc.
- Cô fhay Iong dôI da fu bao gIo fhô7
- Thay Io ng...7 - maf AkIkô nhu hoa da. - Chang qua om cho
rang không fhô ca I gì cung dô IôI cho môf mình bac sI fruong. Ong
ây không dôn nôI xâu nhu fhô.
- Không, râf xâu. Ong fa chang nghoo môf chuf nao, fhô ma
vân cô vaf caI bônh vIôn nay ra cho duoc fhâf nhIôu IoI nhuân.
Ong fa da bIôn y hoc fhanh phuong fIôn Iam gIau. Thoo cô nhu fhô
Ia bình fhuong a7
- TIôn sInh, fruo c maf bônh nhân... - AkIkô dua maf chI
Tôda.
KôbasI, duong nhu fhô moI nhìn han Iân dâu, Im Ia ng. Anh
fhây nguong. ÐoI dông quân ao bân Iôn, ma IaI fruoc maf bônh
nhân...
- Ðu co fhô nao... - KôbasI cô fho IaI cho dôu, - Anh cung cu
nôn vIôf fhu ngay cho mo anh.
- Vâng a.
- Nôu bac sI fruong co gIuc fIôn fhì chinh fôI so cho anh vay.
- TIôn sInh! ... - AkIkô fhôf Iôn, gIong frach mo c.
- Không sau dâu. Sô fIôn ây so không Iam cho fôI fu ng quâ n
qua dâu.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 119
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tôda cuI dâu râf fhâp, fhâp dôn nôI co fhô frông fhây mo foc
buôf ra ngoaI bang o phia sau gay.
- Nao fhôI, bình fInh IaI dI.
Trong fâm hôn KôbasI fhây nho nhom va vuI mu ng. Anh Iam
vIôc da dôn nam fhu ba, nhung hôm nay Ia Iân dâu anh fhu c su
cam fhây mình Ia môf nguo I fhây fhuôc. AkIkô nhìn anh frong môf
nôI kInh ngac fhâ m Iang.
- Anh không nôn ngôI Iâu qua, IaI baf dâu chong maf cho ma
xom.
- Thô... - Tôda fu fu ngâng dâu Iôn. - Thô fhì không câ n noI gì
voI bac sI fruong nua a7
- Ðac sI fruong nao7 Ðac sI Naôô ây a7 Thô anh co no I gì voI
ông ây a7
- Vâng, sa ng nay, sau gIo fham bônh nhân. TôI co ho I ông...
- Nhu vu a hoI fôI chu gì7
- Vâng.
- Thô ông fa fra IoI anh fhô nao7
- Ong ây bao Ia phaI ra vIô n fhôI.
- Ra vIôn7!
Tôda gâf dâu.
- Ong ây noI: "Pha I ra vIô n fhôI", co dung fhô không7 - KôbasI
không dam fIn o faI mình nua.
- Ðung a.
- Thâf Ia ngu xuâ n! Nhung anh Iam sao ra duong dI gIua
dam dông duoc. Môf khI nguo I fa chong maf. Naôô phaI hIôu dIôu
do chu!
- TIôn sInh! ... - AkIkô IaI nhac nho anh.
- Ðac sI Naôô vIôf frong ban kôf Iuâf rang bôf fhuong hay co n
dau, nhung co fhô chua ngoaI fru duoc.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 120
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Chang Io ông fa IaI co fhô vIôf nhu vây7 - Nôu bac sI fruong
noI nhu vây fhì con kha fhu, chu nôu Ia Naôô fhì không fhô fuong
fuong duoc.
- Chô dô chua ngoaI fru không fhô dung cho anh fa fhâf sao7
- AkIkô hoI.
- Tuyôf dôI không. Va IaI chinh Naôô cung da noI rang Tôda
phaI na m vIôn if nhâf Ia haI fuân.
- Nhung bây gIo ông ây khang djnh rang Tôda co fhô ra vIôn
dây fhôI!
- Ong ây noI gì kô ông ây! Thu c châf Ia nôu cho Tôda ra vIôn
bây gIo fhì qua frình hôI phu c so koo daI, - Ðuong nhu KôbasI fu
bIôn Iuân voI mình. - Trong bônh vIôn nay co nhu ng bônh nhân
vân con nho hon nhIô u ma vân duoc nam. Nhu ng bônh nhân nhu
fhô fhì gIu Ia I, con Tôda fhì fông dI; fhu hoI nhu fhô co dung khôn
g7
Tôda fIôp fuc nhìn xuông dâf. Ðâu quân bang gâ n kin hôf,
han frông con fro hon ca caI fuôI haI muoI Iam cua han - môf câu
bo bo vo fôI nghIôp.
- NoI chung fôI da ro hôf rôI. Anh cu fIn o fôI. Hôm nay anh
co fhô ngu yôn.
- Cam on bac sI. Ðac sI fha IôI cho fôI...
Tôda dung dây, cu I chao va ra khoI phong kha m.
KhI canh cua da dong IaI va nhu ng fIông chân buoc ngoaI
hanh Iang da Im han, AkIkô quay sang phia KôbasI.
- Sao anh co fhô an noI nhu vây7
- Nhung dIôu fôI noI dô u du ng, du ng fung chu môf.
- Ðung fhì du ng. Nhung caI anh bônh nhân nay râf ky quac.
- TaI sao7
- Tro fhô ma không co vIôc Iam fhuong xuyôn chI dI Iang
fhang, kôf bo voI nhu ng fôn râf kha nghI... Ðm fhây chang ua han
fi nao.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 121
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- !a, không ua - dIôu do co IIôn quan gì dôn bônh7
- Ðu sao han cu ng râf kha ô. MôI Iân do nhIôf dô hay baf
mach, fay han cu so soang Iung fung.
- Han hay con fro.
- Han dua cho chu ng om xom du fhu anh bây ba...
- Thâf a7
- Cac chj y fa không chj nao chju nôI.
KôbasI cam fhây qua fhâf mình da noI nhIôu dIôu hoI qua.
Tuy vây anh vân noI môf cach ngoan cô.
- Thu c châf không phaI o dây.
- IIôu bô mo han co guI fIôn cho han fhâf không7
NoI cho fhâf ra, ban fhân KôbasI cung không fIn chac dIôu
do.
- Cho han vay co nguy hIôm không7
- MoI su dôu so ô n fhoa, - KôbasI fra IoI, cô khac phuc môI
ngo vu c frong Iong mình, rôI nhìn IaI caI bIôn froo o sau Iung: -
Phong công cô ng da hôf chô..
- ChI con chô frong cac phong hang nhì va ca c hang cao hon.
KôbasI Im Iang quay maf dI.
- Anh muôn chuyô n Tôda sang môf phong ro fIôn hon u7
- !, Iam nhu fhô if nhâf cu ng koo daI fhôm môf ngay.
- Ta chI co ca fhay haI phong công cô ng.
- Pha I.. O dây nguoI fa cô sao chI gIao djch voI nguo I gIau...
Thô ma cu Ioo Ioo chuyôn "xây du ng môf xa hôI cua phu c IoI foan
dân"!
- CaI gì-ì7 - AkIkô gIuong cao dôI may.
- Ðo Ia IoI hua ho n cua bac sI fruong khI ông ra ung cu vao
HôI dông dô fhj...
AkIkô cuoI ngaf nghoo.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 122
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thô con haI nguo I kIa fhì fa co gIaI quyôf không7
- VIôn công chuc va anh IaI xo ây a7
- Ho da không co vIôc gì Iam frong bônh vIôn fhì fa cho ho
xuâf vIôn quach nho7
- TôI xIn cô...
Ðây gIo khI frong phong chI con Ia I haI nguoI. AkIkô an noI
voI KôbasI kha c han. Co fhô cam fhây gIua haI nguoI co nhung môI
quan hô râf gân guI.
- Cân dây anh da fu bo vIôc fìm hIô u Naôô.
- TaI sao7
- Ong fa dô mac cho ba y fa fruong muôn Iam gì fhì Iam, cho
nhung nguoI khoo manh vao nam vIôn, kô don cho nhung fhu
fhuôc hoan foan vô ich, Iam môf cuôc "phâu fhuâf" vô nghI Iy,
frong khI Tôda vôf fhuong con mung mu fhì Ia I duôI vô...
- Ðo Ia chinh sach cua bac sI fruo ng, chang aI Iam gì duoc.
- Nhung Naôô Ia môf bac sI râf gIoI! Ðâf cu môf fruong daI
hoc nao cung phaI Iây Iam fu hao nôu co duoc môf bac sI nhu fhô.
Nôu ông fa không chju khuyôn ran bac sI fruong fhì co n aI Iam
duoc vIô c ây7!
- Ðac sI Naôô va bac sI fruong râf khac nhau.
- ChI kha c nhau o chô Naôô không phaI Ia nha fu ban.
- Không, không phaI chI co fhô. Naôô co nhu ng quan dIôm
rIông, dang cho moI nguoI kinh frong.
- Kho fIn Iam.
- Ong ây Ia môf con nguoI IôI Iac.
- Không, ông ây Ia môf nguoI xâu.
- Sao anh co fhô noI nhu vâ y vô Naôô!
- Co fhô fruoc dây ông fa Ia môf nguoI fhây fhuôc IôI Iac. Ðu
sao do không pha I Ia môf ban ho c cua fôI, cho nôn fôI co fhô fu cho
phop mình Iôn an ông fa.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 123
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- NôrIkô ma ngho duoc nhung IoI nhu vây fhì không bIôf so
ra sao7
- Mac. TôI con cam on cô ây nua Ia khac, nôu cô ây fruyôn
daf nhu ng IoI cua fôI cho Naôô ngho.
- Anh ngôc qua. ChI chuôc Iây nhu ng vIôc phIôn phuc!
- Nôu o dây fình hình không con chju nôI fhì anh so vô bônh
vIôn daI hoc. Iam vIôc duoI quyôn môf nguoI nhu fhô fhì co ra gì!
- Osamu - Tyan! - Suôf buôI fôI, dây Ia Iân dâ u fIôn AkIkô goI
KôbasI bang fôn rIông cua anh. - Sao anh co fhô7
NoI doan cô Iao ra cua chay nhu bay fhoo câu fhang Iôn fâng
haI.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 124
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC VIII
Ðông hô da dIôm muoI gIo ma Naôô vân chua fhây dôn.
NguoI fIôp bônh nhân frong phong kham Ia KôbasI: Hôm qua
anh da o IaI fru c dôm.
Naôô xua nay không bao gIo dôn som, nhung qua muoI gIo
ma ông vân chua dôn fhì do Ia chuyôn không bình fhuong. Cac nu
y fa baf dâu Io Ia ng. Ða y fa fruong SôkIguchI fu frôn fâng ba chay
xuông phong kha m: Cha c o phong ghI danh da goI dIôn cho ba.
- Sao, bac sI Naôô vân chua dôn a7
Ðông hô frôn fuong chI muoI gIo muoI Iam.
- Chua. - AkIkô TakaghI ngu ng fay fhay bang nguoc maf
nhìn SôkIguchI.
- Chac ca c bônh nhân da cho fu Iâu, phaI không7
- NguoI dôn som nhâf da cho fu chin gIo.
Trôn ban cua Naôô co môf chông gôm khoang nam fâp bônh
an.
- Co Io hôm nay ông ây nghI chang7
- Không phaI dâu. Sau gIo nghI frua co phâu fhuâf.
AkIkô gâf dâu.
- Phâu fhuâf a7
Ða y fa fruong nhìn Iôn fâ m bIôn froo frôn fuong. ÐuoI cac ô
ghI don fhuôc, o cuôI cu ng ban co dô fôn va ngay gIo Iam phâu
fhuâf. Không fhâ y dô môf phâu fhuâf nao cho ngay hôm nay.
- Ðôm qua fôI fruc, sau gIo nghI frua hôm nay fôI muôn vô
nha.. Co duoc không a7 - AkIkô hoI.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 125
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI nghI Ia co fhô, - SôkIguchI noI môf cach fhIôu qua quyôf.
Ða fa nhìn quanh. Trong phong fIôp nhân ngoaI AkIkô ra con co
Kaôru !nô va MIdôrI Tanaka, co n frong phong ghI danh fhì co
NôrIkô SImura va AkIkô NakanIsI. Thuong fhuong dôI voI môf
phâu fhuâf nho nhu caf bo ruôf fhu a fhì chI cân haI y fa.
- Phâu fhuâf gì fhô7
- Nao fhaI.
Ða y fa fruong fro n maf fron xoo.
- Chinh bac sI Naôô so Iam a7
- Hình nhu fhô. Ðac sI Murasô hôm nay so không dôn. Không
phaI nga y.
- Iân dâu fIôn fôI ngho fhâ y.
- Vây ra chj không bIôf a7 - AkIkô ngac nhIôn nhìn ba y fa
fruong.
- Không.
KôbasI Iu c bây gIo dang kha m bônh nhân, quay IaI.
- Sao, chinh Naôô so Iam u7
- Vâng, - AkIkô nhun vaI - Anh cung chua ngho noI u7
- Chua.
KôbasI da kham xong. Ðônh nhân cuI chao rôI ra kho I phong.
- Chinh om cung maI dôn fôI qua moI bIôf. Ðac sI Naôô co go I
dIôn cho om Iu c chin gIo, yôu câu chuân bj ca c du ng cu.
- Nhung chuyôn nay fhuc bâf ngo. - Ða y fa fruong IIôc maf
nhìn vô phia AkIkô, vo bâf man ro rôf va noI fhôm: - Ðu sao fhì Io
ra cô cung nôn no I cho fôI bIôf khI gIao ban.
AkIkô Iu ng fu ng.
- Ðm fuong moI nguoI dôu bIôf, ca chj cu ng vây.
- Chua aI bIôf ca. Thì ngay bac sI KôbasI cu ng co hay bIôf gì
dâu7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 126
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðj va n Ia I nhu vây, AkIkô nguong nghju cuI dâu, fuy cô fuyôf
nhIôn không co Iô I frong vIôc ca KôbasI Iân ba y fa fruo ng dôu
không bIôf gì ; Nhu ng cuô c phâ u fhuâf dôu do cac bac sI ân djnh,
con ca c cô y fa fhì chI duoc chI fhj khI cân fhIôf.
- Phâu fhuâf nay Iam cho bônh nhân nao7
AkIkô Iang fhInh.
- Sao, cô không bIôf a7
- TôI chI duoc Iônh chuâ n bj dung cu! - AkIkô dap xang.
- Rôf cuc Ia chI môf mình Naôô bIôf... - Ða y fa fruong Iâm
bâm doan noI, gIong dan hoa: - Ong ây fhây cân Iam gì Ia cu fhô
ma Iam, con chung fa bj daf vao môf fình fhô ngu xuân ra sao fhì
ông ây cu ng ma c.
Cuôc phâ u fhuâf nay, xof fu ban fhân no, Ia môf phâu fhuâf
so dang. ChI cân môf bac sI va môf y fa Ia hoan foan du. Nhung
SôkIguchI cam fhây Iong fu aI cua mình bj fôn fhuong nang nô.
Iam y fa fruong ma IaI chI nho su fình co moI bIôf duoc Ia sap co
môf cuôc phâu fhuâf! Chang aI coI ba ra gì!...
- Nhu fhô fuc Ia nu bônh nhân chua vao vIôn.
- Hình nhu fhô.
- AI fhô nhI7... TIôn sInh không bIôf a7 - SôkIguchI quay sang
hoI KôbasI.
- TôI không bIôf, - KôbasI dap xang frong khI Iây fâp bônh an
fIôp fhoo.
- Thâf Ia vô IôI.
Ða y fa fruong nhìn dông hô. Vao Iu c ây NôrIkô fu phong ghI
danh buo c sang.
- NôrIkô nay, - bo maf vì fhaI dô Ianh nhaf cua KôbasI,
SôkIguchI vôI quay sang cô nu y fa, - cô không bIôf gì vô cuôc phâu
fhuâf hôm nay a7
- Phâu fhuâf a7 Không... fôI không bIôf.
Ro rang Ia NôrIkô ngho noI dôn chuyôn nay Iâ n dâu.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 127
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thô ma bac sI Naôô maI bây gIo vân chua dôn...
KIm phu f frôn dông hô froo fuong nhich Iôn môf quang ngan.
MuoI gIo haI muoI phuf.
- Co Io bac sI ôm chang7
NôrIkô nhu n vaI. Cô râf muôn fra IoI: "Sao cac nguoI IaI hoI
fôI7 TôI co phaI Ia vo ông ây dâu ma bIôf ".
- Nôu ông ây không djnh dôn hôm nay fhì if ra cu ng phaI bao
chu! Cô fhu go I dIôn vô nha ông ây xom!
- TôI không bIôf sô dIôn. Ða fu goI Iây fhì hon.
NôrIkô quay Iung vô phia ba y fa fruong Iâ y frong fu fhuôc
ra haI ông fhIazIn va quay vô phia phong ghI danh.
- MoI bônh nhân fIôp fhoo, - KôbasI noI voI AkIkô Iu c bây gIo
dang ngô I frâm ngâm.
- Thô-ô -ô dây... MaI vân không fhâ y dôn, - Cô frân fInh, ba y
fa fruong nhìn ra hanh Iang. Khoang haI muoI bônh nhân dang
ngôI Im Iang kIôn nhân cho.
- TIôn sInh, - SôkIguchI yôu câ u KôbasI, - co Io fIôn sInh cu
kham ca c bônh nhân cua ông ây fruoc dI7 - Ða hâf ham vô phia
chông bônh an daf frôn ban cua Naôô - Chu không fhì co mây
nguo I da doI dôn hon môf fIông dông hô rôI dây.
KôbasI không dap, Iang Io gIo fâp bônh an cua nguoI moI vao.
- Ðô cho nguo I fa doI Iâu fhô kIa fhâf Ia qua fô.
- TôI so không kha m cho ho dâu.
- TaI sao7
- Vì do hoac Ia bônh nhân moI dôn Iân dâu hoa c Ia nhung
bônh nhân do chinh bac sI Naôô dIôu frj. TôI không co quyôn kham
ho.
- Nhung bây gIo muôn qua rôI con gì!
- Thì cho ho vô dI.
SôkIguchI Im Iang, chang co n bIôf gIaI quyôf ra sao.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 128
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Va xIn châm duf câu chuyôn dI.
- TIôn sInh!... - AkIkô koo Iôn, không dam fIn o faI mình nua.
- ThôI cô Im dI!
- ÐIôf Iam fhô nao bây gIo7 - SôkIguchI fuyôf vong fho daI rôI
vôI va sang pho ng ghI danh goI dIôn fhoaI.
MaI nua gIo sau, khI da gâ n dôn muoI môf gIo, Naôô moI dôn.
Maf ông xua nay vân xanh xao nhung hôm nay frông nhu fhô
không co n hôf mau nao, foc faI fhì bu xu không chaI.
- XIn IôI vì da dô n muôn... - Naôô noI Iâm bâm, không ro Ia
noI voI KôbasI hay voI cô y fa, doan buông phjch nguoI xuông ghô
nham maf IaI va fho daI. Xung quanh maf ông co môf caI quâng
fhâm xanh, nom fru ng sâu ha ng xuông, va môI duo ng nof nho frôn
maf ông dôu dô Iô môf su moI môf khung khIôp.
Môf cô nhân vIôn bôn phong ghI danh chay sang.
- TIôn sInh co dIôn fhoaI.
- AI goI dây7
- Môf nguoI fôn Ia YamaguchI.
- YamaguchI a7
- Thây no I Ia ông bâu cua cô ây.
- A- a - Naôô vô Iôn fran môf caI rôI dung dây.
- NôrIkô-san! Ðac sI dôn rôI, - SôkIguchI ngo vao phong ghI
danh noI. Ða y fa fruong Iu c nao cung fìm cach ghop dôI NôrIkô voI
Naôô va AkIkô voI KôbasI. Ro rang Ia ba cô dung cach ây dô do Ia,
may ra co danh hoI fhôm duoc dIôu gì chua bIôf chang, va su phân
phôI Iua dôI nay chang Iam cho haI cô y fa haI Iong cho Iam.
- Chao ba c sI, - NôrIkô vua noI vua dI vao phong. Naôô da noI
chuyôn dIôn fhoaI xong va dang ngô I Im, haI maf nha m nghIôn.
- Anh ôm a7
- Không...
NôrIkô gap Naôô gân dây nhâf Ia ba ngay fruoc, o nha ông.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 129
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Co fhô moI cac bônh nhân vao chua a7
Naôô nhìn AkIkô dang dung bôn canh, rôI noI:
- Cô da chuân bj dung cu chua7
- RôI a. ChI con phaI fIôf khuân nua fhôI. Ðm da gIao ban rôI.
Ðm co fhô vô duoc không a 7
- Cô vô dI.
Naôô fro vô ban, câm Iây fâp bônh an nam o frôn cung rôI
bao NôrIkô:
- MoI vao dI!
Sang hôm ây Naôô fIôp khoang muoI Iam bônh nhân va kôf
fhu c buô I kham muôn hon fhuong Iô. Mac dâu Naôô Iam vIô c râf
nhanh, bônh nhân cuôI cu ng ra vô vao khoang muoI haI gIo ruoI.
KôbasI kôf fhuc som hon va da Iôn phong dIôu hanh.
KhI ca nh cua da khop Ia I sau Iung bônh nhân cuôI cu ng,
Naôô kIôf suc nga nguo I ra Iung ghô.
- Ðua fôI môf caI khan uop Ianh!
NôrIkô Iây khan uof Iau ma f cho Naôô. Cac cô y fa kha c, cha c
không muôn Iam phIôn haI nguo I, da bo dI sang pho ng an.
- Anh Iam sao fhô7
- Không co gì dac bIôf.
- Anh IaI uông ruo u dây a7
Naôô không dap, ngôI fhang Iôn môf chuf va buông môf fIông
fho daI nang nhoc.
- Anh cân nam môf chuf.
- !...
- O phong dIôu ha nh bây gIo co aI không7
Naôô Im Iang.
- Co Io fa fìm môf phong bônh nhân bo không nho7
- TôI so Iôn phong sa u fram Io môf.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 130
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Sau fram Io môf u7 - NôrIkô ngac nhIôn hoI IaI.
- !, hIôn nay no dang bo frông.
- Anh không doI môf chuf, dô om fraI gIuong da!
- Không cân, nam o dI-vang cu ng duoc.
- Không duoc! Mô f nhoang Ia xong ngay ma!
Phong 601 o fân sân, co môf phong ngoaI, môf phong cho
nguo I nuôI bônh nhân, môf phong cho bônh nhân, mô f phong fam,
môf phong foa-Iof, co ca may fhu hình - NoI fom IaI Ia môf phong
fhuong hang. O fâng sau co ca fhâ y ba pho ng nhu vây. HIôn fhoI
co haI phong Ia 602 va 603 dang co nguo I na m: Môf ông gIam dôc
cu a môf hang buôn Ion va môf nha hoaf dông van hoa co fôn fuôI.
Naôô coI bIouso, nam Iôn chIôc gIuong vua moI don va nham
maf IaI. Cac cua sô dôu mo ra, va frong can phong Im Ia ng khac
fhuong: ChI fhInh fhoang moI co fIông co I xo hoI fu dâu xa Iam
vang IaI. Thâm chi nam o dây kho co fhô fIn ra ng dây gân nhu Ia
frung fâm cua fhanh phô.
Anh sang nhof nhaf cua ngay fhu Ion qua mây buc man
xanh, va frong caI anh sang Ia nh mo mo ây guong maf Naôô frông
fôI fam, nhu không co n su sông.
- Chuom nuoc Ianh Iôn fra n cho anh nho.
- Không. Không câ n.
- Co Io anh an chu f gì nho 7
- Co nuoc qua gì không7
- Ðô om xom.
- Nhung phaI Ianh môf chuf.
Ra dôn gân cua, NôrIkô dung IaI môf chuf fruoc fâ m guong
caI IaI ao bIouso frôn ngu c va chay dI. KhI cô quay IaI, Naôô dang
nam nghIông, ngoanh vô phia fôI.
- Co rôI dây!...
- Cam on.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 131
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Naôô hoI nhâc dâ u Iôn, uông can côc môf hoI.
- TôI qua!
- !ông nua nho 7
ÐuoI chân NôrIkô con dô môf chaI nuoc qua nua.
- Ðu rôI. Ðây gIo Ia mây gIo7
- Môf gIo kom muo I.
- Thô rôI co a7...
Naôô nhìn frân frân Iôn buc fuong frang. Nhung nof maf cua
ông sac nhon Iôn, frong bong fôI mo mo dôI ma frông cang hôc hac.
- Anh da do môf duoc chuf nao chua7
- Hình nhu cha ng do mây.
- Sao IaI co fhô uông ruou nhIôu nhu fhô7
- TôI không uô ng ruou.
- Vây fhì anh Iam sao fhô7
- Không quan frong.
Naôô IaI nham maf. NôrIkô koo rom kin IaI, va frong phong
ca ng fôI hon ban nay.
- Sang nay o bônh vIô n Ioan ca Iôn.
- VIôc gì fhô7
- Ca ba y fa fruo ng Iân bac sI KôbasI dôu không bIôf gì...
Naôô Im Iang.
- Cô bônh nhân cua anh fôn Ia gì7
- AkIkô YamaguchI.
- Co phaI nguo I hôm fruo c gho bônh vIôn không7
- PhaI.
- Chinh hôm ây anh da fhoa fhuân voI cô fa vô phâu fhuâf
sap foI phaI không7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 132
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Môf nguoI ban cua fôI yôu câu fôI Iam. NguoI ây quon voI
ông bâu cua cô fa.
- Ong bâu a7
- !. AkIkô YamaguchI Ia fôn fhâf cu a cô fa, con fôn sân khâu
Ia Hanadzyô. Hanadzyô Ðzyunkô.
- Cô ca sI ây a7
- PhaI, chinh cô ây.
- Tuc Ia cô ây so duoc nao fhaI o bônh vIô n fa7
- Ðung. Va so nam ngay phong nay.
- O dây... - NôrIkô dua maf nhìn quanh phong môf Iuof. - Thô
fhì cô ây sap dôn bây gIo7
- PhaI, da fhoa fhuân Ia so Iam ngay sau gIo nghI frua,
nhung cô fa co goI dIôn dôn bao rang cô fa so dôn frô môf chuf.
- Cô ây fu dâu dôn dây7
- Tu PhukuôkI. Nhung hình nhu nho mâf chuyôn ma y bay.
- Chac vì ra sân bay frô.
- PhaI. Ong bâ u cua cô fa noI rang fôI hôm qua sau buôI bIô u
dIôn o frung fâm van hoa, cô fa co buôI gap go voI nhung nguoI
hâm mô, va sang nay cô fa phaI dôn cua hang dIa haf cho công
chung xIn chu ky, rôf cuc nhu ng chuyôn ây da chIôm nhIôu fhì gIo
hon Ia cô du finh.
- Thô fhì cô fa so dôn bônh vIôn...
- ... Vao Iu c nam hay sau gIo, - Naôô fIôp fhoo câu noI cua
NôrIkô. - Cô ây bao fhô.
- Ðôn Ia Iam ngay sao7
- Hôm nay om Iam kip ban ngay a7
- Vâng.
- TakaghI xIn vô nha rôI.
- Nôu câ n, om so o IaI.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 133
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thô fhì fôf.
- Nhung nhu fhô fhì khô qua - Vua dôn noI da Iôn ban mô
ngay ma IaI dI râf xa, maI fu PhukuôkI.
- ÐoI cac nu nghô sI Ia nhu vây. ÐIôf Iam fhô nao duoc.
- Nhung dây Ia vân dô suc khoo cua cô ây.
- Cô ây không co chu quyôn dôI voI ban fhân.
Naôô châm raI xoay nguoI nam sang suon bôn kIa. Trong
hanh Iang co fIông aI buoc sôf soaf. Môf nu y fa. Co fIông go cua
phong bôn. RôI bôn cua ra vao co fhô ngho nhu ng fIô ng noI, nhung
không ro dang noI gì.
- Thô ra không aI bIôf vIôc nay sao7 - NôrIkô ha fhâp gIong
hoI.
- ChI co bac sI fruong bIôf.
- Trông bôn ngoaI fhuy mj fhô ma ... - NôrIkô can môI Im baf.
ÐIôf dâu IaI chang co Iu c cô roI vao fình canh ây...
- PhaI fuyôf dôI bi mâf vô vIôc nay.
- ÐôI voI ca ba y fa fruong sao7
- Chang qua fôI quôn noI voI ba ây, chI co fhô fhôI.
- Ða ây râf kho chju vô vIôc nay! Chac chan Ia ba ây da bao
cao voI va Chyôda Ia hôm nay anh dôn muô n.
- Mac ba ây! TôI nghI môf chuf nho. Ðô haI gIo danh fhu c fôI
dây. - Ðoan Naôô quay maf vao fuong.
- KhI nao Hanadzyô dôn fhì dua cô fa Iôn dây a7
- Cô fa so dôn sau nam gIo.
- Co Io nôn gIu fhôm môf nu y fa nao dây o IaI chang7
- Không cân. Cô va cô y fa fruc cu ng du Iam rôI.
- Vâng.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 134
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NôrIkô ngoaI IaI nhìn. Cô chof hình dung nang Ðzyunkô
Hanadzyô kIôu dIôm sau khI mô so nam Ia I frong phong na y ra
sao.
Ða nam gIo rô I ma Ðzyunkô Hanadzyô vân chua fhây dâu.
Cac bac sI va y fa dôu da vô nha. Trong phong dIôu hanh, Naôô
nam frôn dI-vang doc mây fo bao moI ra sang nay.
- ThôI fôI vô. KôbasI froo chIôc bIouso Iôn mac ao, rôI Iây
chIôc ao mau nâu sang cua ông.
- KôbasI, anh doI môf chuf.
KôbasI quay vô phia Naôô.
- TôI co gho cac phong bônh nhân... Tôda ÐzIrô, nguo I bj
dang bj fhuong o maf, vân con nam o dây. Anh gIu han IaI phaI
không7
- TôI.
- TaI sao7 Han co chju fra fIôn nua dâu.
Naôô chông khuyu fay nguoc nhìn Iôn KôbasI dang dung
fruoc ma f.
- TôI cho rang dô han ra vIôn bây gIo Ia qua som.
- RôI sao nua7
- Tam fhoI fôI fra fIôn fhay cho han.
- Ra fhô...
Naôô gâp fo bao IaI nom Iôn ban con.
- Nhu fhô fuc Ia vIôn phi cua han fu nay vô sau so do anh fra
u7
- Chang qua fôI fam cho Tôda vay fIôn. Cho dôn khI nao bô
mo han guI fIôn Iôn.
- Thô nô u ho không guI fhì sao7
- Ta không nôn doan fruoc chuyôn chua dôn.
Naôô xoa cam.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 135
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI hIô u anh môf phân. Nhung anh co chac Ia Ia m nhu vâ y
không qua dang không7
- TaI sao7 TôI cho rang han cân duoc dIôu frj fIôp frong bônh
vIôn. Không co fIôn không phaI Ia môf Iy do dô nom môf con nguo I
dang cân san soc ra ngoaI duong.
- Thô a7
- Chu không fhì fhanh ra nhung nguoI nhu Tôda phaI ra vIôn
frong khI cung dung Iu c ây nguo I fa IaI nhân nhu ng nguoI hoan
foan không co vIô c gì nam o dây ca. TôI không fan fhanh Iam nhu
vây. ChI co nhung ko fru c IoI mo I co fhô hanh dô ng nhu vây! -
KôbasI nom Iôn Naôô môf caI nhìn gIân du. - Ong cho nhu fhô Ia
dung u7
- Không, fôI không cho nhu fhô Ia du ng. Nhung không fhô dô
hôf fôI cho nhu ng nguo I fhây fhuôc Iam fu.
- Nhung chang phaI bac sI fruong da ra Iônh fông cô bônh
nhân dI do sao7
- ChI vì Tôda không fra fIôn... Nhung bây gIo fhì ô n ca rôI
ma7 Anh da nôp fIôn fhay han, chI co dIôu...
- "ChI co dIôu" gì7
- Cac bac sI không duoc fhIôf Iâp nhung môI quan hô nhu vây
voI bônh nhân.
- TaI sao7 Nôu môf bac sI fra vIôn phi cho môf nguoI nghoo
fhì nhu fhô co gì Ia xâu7
- Ia xâu hay Ia fôf, vân dô co phaI o dây dâu7 - Naôô ngâm
nghI môf Iaf - Quan hô gIu a fhây fhuôc va bônh nhân phaI Ia quan
hô fhuân fuy su vu.
- Ðông y. Nhung frong fruong hop nay fhì không co cach gì
khac.
- Cân phân bIôf aI cân va co fhô duoc gIup do va fhông cam,
con aI...
- Ong muôn noI gì7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 136
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI chI muôn no I ra ng môf fôn du dang haI muoI Iam fuôI
chuyôn quây pha cac nha hang kho Iong co fhô nghoo fung dôn
nhu vây.
- Nhung qua fhâf han không fhô fra fIôn.
- ThôI duoc. Anh fhây fhô nao fôf fhì cu fhô ma Iam.
Naôô IaI voI Iây fo bao.
KôbasI dung Im môf Iaf, ngaf fho vì nô I cam phân dang cuô n
cuôn frong Io ng, rôI cuI xuông câm Iâp cap.
- Chu c ông may man.
- Cam on - Naôô dap Iô.
Tâm Iung KôbasI dang dI xa dân frông dây saf khi.
Vô phia fuy anh nang da faf, va frong phong fôI sâm IaI râf
nhanh. Trong fhanh phô Tokyo chI chif nhu ng foa nha dô sô,
không fhô frông fhây vâng fa duong dang IuoI bIông froo frôn
duong chân froI. No châm chap mon fhoo vom froI fu f xuông môI
Iu c môf fhâp, rôI sau do Ia dôm xuông râf nhanh.
Naôô IaI nam xuông dI-vang câm fo bao Iôn doc. Sau khI
KôbasI ra vô, frong phong dIôu ha nh ngoaI Naôô ra không co n aI o
IaI. Naôô fhây buôn ngu. Con bônh ban sang hay con dô IaI nhung
dâu hIôu kha ro rôf. Ong fhIu fhIu ngu, không bIôf NôrIkô da vao
phong.
- Anh không fhây fôI a7
NôrIkô bâf don Iôn. Mây bô don mau anh sang ban ngay Iap
frôn frân nhâp nhay môf Iaf rôI Iân Iuof sang Iôn.
Naôô vâ n nam yôn, fo bao phu kin maf.
- Ðung cu da chuân bj xong. Hô bônh nhân dôn co fhô baf fay
vao ngay.
Naôô bo fo bao ra va nhoo nhoo dôI maf nhìn Iôn mâ y ngon
don.
- Anh vu a ngu dâ y u7
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 137
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không.
- Chac anh chua an gì7 Ðm mang Iôn nho.
- Chua cân.
- Hôm nay anh fru c a7
- PhaI, fôI dôI phIôn voI Ravahara.
- Thô fhì phaI dôI ca cho ca om nua.
NôrIkô khao khaf nhìn Naôô, nhung ông fa vân fIôp fuc nhìn
Iôn frâ n voI dôI maf frông rông. NôrIkô quan saf ông fa vaI phuf
rôI dôn ngôI xuông canh dI-vang.
- Ðao nay anh gâ y dI nhIô u qua.
Naôô âm u mây fIô ng gì không ro.
- Anh cân da Iâu chua7
- Iâu rôI.
- Trông ro ca xuong don ganh... - NôrIkô âu yôm nhìn khap
nguo I Naôô.
- Trong cac nu y fa cô nao fru c dôm hôm nay7 - Naôô châm
chap ngôI dây. Vì nay gIo nam, foc ông bu xu Iôn.
- ShughIô va Nakabusu. AI so phu gIup cuôc phâu fhuâf7 Co
phaI om không7
- ÐI nhIôn Ia om.
NgoaI hanh co fIông buoc sôf soaf; RôI co fIông go cua.
NôrIkô gIâf mình dung dây, vôI va don dop mây caI chon frôn
ban.
MurakamI buoc vao phong.
- Vua rôI co nguoI goI dIôn yôu câ u noI Ia I rang cô YamaguchI
nao dây da vô foI sân bay Hanôda va hIôn gIo dang dI xo fhang vô
bônh vIô n.
- Ro.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 138
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MurakamI dua maf IIôc râf nhanh vô phia NôrIkô dang do p
mây caI chon, rôI buoc ra ngoaI.
- Cô ây so dôn dây vao khoang bay gIo. Nhu fhô fuc Ia cuôc
phâu fhuâf so baf dâu vao Iuc bay gIo ruoI.
- Co Io fhô.
NôrIkô dom mây caI cho n ra rua.
- Không bIôf fình nhân cua cô ây Ia aI nhI7
Naôô Iang fhInh. Ong vuôf IaI maI foc, rôI dôn canh cua sô
nhìn xuô ng duo ng qua kho ho gIua haI buc man.
- Mô môf mInh fInh nhu vâ y anh co so không7
- Co gì ma so7
- Thô nho co chuyôn gì xay ra... Anh cu fuo ng fuong xom no
so um Iôn nhu fhô nao7
- Nghô sI, danh ca.. co fhô aI ma chang gIô ng nhau.
- Cô nhIôn, nhung...
- Co Io fôI nam nghI fhôm chuf nua.
Naôô IaI nam xuô ng. NôrIkô rua chon xong dom xôp ca vao
caI fu chìm.
- Co Io uông fra hay ca phô7
- Không, không câ n.
- Nôu fhô om xuông chuân bj phong mô.
NôrIkô dung dây dI ra cua, nhung ra dôn nguong cua cô dung
IaI.
- Ngay maI anh co rôI không7
- MaI u7
- Ðm dôn anh duo c không7
- Ðm dôn dI.
- Thô fhì bay gIo!
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 139
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cuong maf rang ro han Iôn, NôrIkô ra khoI phong.
Ðzyunkô Hanadzyô dôn bônh vIô n vao Iuc bay gIo hon. Môf
dôI kinh mau nhaf, chIôc a o nhung don co mang-sof va cô frang,
chIôc quâ n cachomIr don, chIôc ao khoac mIdI vaf frôn fay. Ðâf ky
aI moI fhoaf nhìn qua cu ng bIôf ngay dây không phaI Ia môf nguoI
dan ba frân fhô bình fhuong.
- Ðây Ia YamaguchI. Ða c sI Naôô co o dây không7
NguoI cu ng dI voI Hanadzyô Ia môf nguoI dan ông vam vo
mac chIô c ao vof-fông soc mau frang. Ong fa dôn fruoc ban gIây
ghI danh. Cô y fa fru c nhìn qua haI nguoI rôI nhâc ô ng may.
KhI Naôô xuông. Ðzyunkô va ông bâu da ngôI ca nh nhau
frôn haI chIôc ghô, ngoan ngoan doI ông.
- XIn bac sI fhu IôI cho chung fôI da dôn muôn.
Ong bâu dung dâ y va gIoI fhIôu Ðzyunkô. Cô fa vôI va bo
kinh va cuI chao.
- Chuong frình Iam vIô c o PhukuôkI râf cang fhang, cho nôn
chung fôI không dI som duoc. XIn bac sI Iuong fhu, - ông bâu IaI
xIn IôI môf Iân nua. Ðzyunkô, dâu cu I ga m, daf Iôn duI fôI fay
mong son bong Iô n.
- Sao Hanadzyô-san xanh fhô, - Naôô IIôc nhìn khuôn maf
hoI gây cua Ðzyunkô. Ong fhInh fhoang vân frông fhây cô fa frôn
fIvI, nhung bây gIo, nhìn gân saf, khuôn maf cua cô, hâu nhu
không hoa frang, frông nho bo va môf moI Ia Iung.
- Nhu ng ngay vua qua râf kho nhoc. Tuy cô ây cu ng da duo c
nghI ngoI if nhIô u frôn may bay, - ông bâu fra IoI fhay cho
Ðzyunkô.
- HaI vj chua an fôI chu7
- Chua. Truoc khI may bay câf canh cô ây chI an mô f if xa-
Iach va uông môf chon nho ca phô.
Ðzyunkô gâf dâu nhu dô xac nhâ n câu no I cua ông bâu.
- Thô fhì ôn rôI, co fhô cho fhuôc gây mô.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 140
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Naôô kin dao nhìn Ðzyunkô môf Iân nua. Không cao Iam,
nhung fhanh fu, frang nha, frôn ma n anh fhâf su Ia môf my nhân.
Thô nhung frông gân fhô nay fhì IaI co cam gIac nhu môf caI cây
hoo.
- Cô co mang ao ngu va khan maf fhoo san không7
- Co, fôI da mua doc duong. - Ong bâu IaI dap fhay ; ro rang
Ia caI gì ông fa cu ng Io IIôu chu dao.
- MoI cac vj, fôI so dua cac vj Iôn phong nghI. Phâu fhuâf so
baf dâu sau ba muoI phuf.
Ðzyunkô Hanadzyô xuông phong mô Iu c fam gIo kom haI
muoI. Cô mac môf chIôc ao bIouso bang da mong co dIôm hoa, foc
cô buI ra sau gay va buôc chaf IaI bang môf chIôc khan frang.
Trong bô frang phu c gIan dj nay frông cô nhu môf nguoI con gaI
hôf suc bình fhuo ng.
- Truoc fIôn chung fôI so fIôm fhuô c mô vao fInh ma ch. XIn
cô dôm "môf", "haI"..
Ðzyunkô Im Iang gâf dâu.
- AI, dau.
ChIôc kIm fIôm Iua vao canh fay frang manh do, Ðzyunkô so
haI co ru m IaI.
- Môf... HaI... - Trong pho ng mô vang Iôn ca I gIong noI quon
fhuôc da bao nhIôu Iân ngho frôn fI-vI. Ðây gIo gIong noI ây ngho
xa xôI va không co mau sac.
- Môf, haI, - NôrIkô nhac Ia I.
CIong no I yôu of, ngho nhu dang faf dân cu a Ðzyunkô duong
nhu dua vao gIong noI manh mo cu a cô y fa, vang fo Iôn môf chuf,
nhung dân dân, chju fac dung cua fhuôc mô, môI Iu c môf kho hon,
rôI cuôI cung Im han frong khI Ðzyunkô dang dôm do.
- Hô hâp bình fhuong chu 7
- Vâng.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 141
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐuoI anh don sa ng ru c, khoang ngu c dô frân cua dzyunkô
nâng Iôn ha xuông dôu dôu fhoo nhjp fho. Trôn caI vu o bôn fraI co
môf vôf bâm nho do môf chIôc hôn dô IaI.
- Huyôf ap7
- Tram muoI.
- Tôf.
Naôô Iây chIôc guong phâu fhuâf va cuI xuô ng caI fhân fhô
dang na m fhang fruoc maf ông.
Cuôc phâu fhuâf kôf fhuc sau haI muoI phuf. Tâm drap fraI
duoI fhân fhô cu a dzyunkô fhâm mau. Naôô ruf dôI gang fay vây
mau, bo mu, fhao vaI cho maf, rôI châm fhuôc huf. - Ðô cô â y nam
môf chuf, cho dôn khI nao fInh dây.
- Ong bâ u dang cho bac sI o duoI kIa. Ong ây bao muôn noI
chuyôn gì do voI bac sI.
- TôI xuô ng ngay.
- Ðac sI không fam a7
- Ðô sau.
Không bo dIôu fhuôc Ia dang ngâm frong mIông, Naôô ra
phong fhay ao, coI bo bô ao mô, mac chIôc bIouso fhuong vao va
xuông phong fIôp nhân. Ong bâu, haI fay duf fuI, dang sôf ruôf dI
dI IaI Ia I frong phong kha ch.
- Xong rô I a7
- Vâng.
- Cam on bac sI.
- Chu ng haI muoI phuf nu a fhuôc mô so hôf fac du ng, va Iu c
bây gIo co fhô dua cô ây vô phong rIông.
- Râf fôf a.
Naôô mo cua pho ng va dua fay ra hIôu moI nguo I dan ông
vao.
- TôI xIn ngho ông. Ong muôn noI gì voI fôI7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 142
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Sô Ia... - Ong bâ u nguong nghju ru m nguoI IaI va cu I dâu
râf fhâp. - Sô Ia chung fôI muôn gIu bi mâf fâf ca vô vIôc nay.
- TôI hIô u. Cac nhân vIôn cua bônh vIôn so fhu xô p dô cac
bônh nhân không bIôf gì hôf.
- Ðoc duong chung fôI pha I dôI mâ y Iân faxI. TôI fha fhIôf
mong rang nôu bon phong vIôn mo dôn fhì cac ông so không cho ho
vao.
- TôI so nhac IaI môf Iân nu a o phong ghI danh.
- Ðây gIo fôI xIn noI dôn nhung kô hoach sap foI...
- TôI ngho ông...
Naôô mo voI nuoc hu ng dây côc va uông can môf hoI.
- Sô Ia o sfudIo cung không co aI bIôf gì. ChI co fôI va vIôn
fhu ky cua Ðzyunkô Ia bIôf chuyô n. Nhân fhô cu ng xIn noI rang cô
fhu ky â y sap dôn dây.
- NoI fom IaI ông muôn gì o fôI7
- KhI nao Ðzyunkô co fhô baf dâu Ia m vIôc fro IaI.
- Cung fuy công vIôc.
Ong bâu buf ruf xoa xoa haI ban fay va nhich foI gân saf
Naôô.
- Ðac sI a, chu ng fôI phaI ghI bang môf buôI bIôu dIôn ca
nhac frôn daI vô fuyôn fruyôn hình o ChIba.
- KhI nao7
- Ngay maI, Iu c haI gIo.
- Ngay maI u7
- Vâng.
Naôô nhìn cham cham vao maf ông bâu. Nhu vây nghIa Ia
Ðzyunkô chI co duoc môf nua ngay dô IaI su c...
- Nôu buôI ghI bang baf dâu fu haI gIo fhì cac vj phaI roI
bônh vIô n vao khoang muoI haI gIo hay som hon nua7
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 143
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Con phaI duyôf IaI cach dung canh nua... - Cuong maf ông
bâu môI Iu c môf ro fhôm vo ân hâ n. - Va fhoI gIan duyôf cu ng
bang fhoI gIan ghI bang.
- Thô fuc Ia cac vj phaI roI bônh vIô n Iuc...
- MuoI gIo sang fhì fôf, - ông bâu cô gIâ u dôI maf, noI gân
nhu fhì fhâm. - Chac bac sI cu ng co ngho noI... Kha ch daf hang
cua buôI fruyô n hình nay Ia hang duoc IIôu T. NoI chung fhu c châf
o dây Ia co su canh franh gIua mây ban nhac kha c nhau. MôI ban
co ba nguoI - Ca ba dôu Ia fhanh vIôn cua môf gIa dình. Hanadzyô
so co chân frong ban gIam khao, va ngoaI ra so haf môf sô baI.
Chu yôu Ia cô ây so ngôI, fhanh fhu fôI nghI Ia không co gì dang so
Iam.
- Ðo Ia ông nghI fhô dây fhôI.
- XIn Iô I bac sI, ban fhân fôI gân dây cu ng da fraI qua môf
phâu fhuâf, cho nôn fôI bIôf ro sau do nguoI fa yôu dôn mu c nao.
- ThôI fa dung noI chuyôn â y nua.
- Thua bac sI, frôn cac ba o da Ioan fIn fu Iâu rang Ðzyunkô
so fham gIa buôI fruyôn hình nay, va hon môf nua sô khan gIa dôn
du chI Ia dô xom cô ây fhôI. Ðây gIo ma fu chôI fhì không fhô duoc
nua rôI. ÐI nhIôn fôI hIôu nhu vây Ia không ho p Iy nhung... - Ong
bâu dua khan mu I soa châm châm Iôn fran mac dâu caI fran ây
không co Iây môf gIof mô hôI nao. - Vây xIn ba c sI cho bIôf y kIôn.
- TôI chI co fhô cho môf y kIôn duy nhâf ma fhôI.
- Không duoc a7
Naôô gâf dâu.
- Nhung không co cach gì fu chôI duoc dâu a... - ÐôI maf ông
bIôu Iô ro vo fuyôf vong. - Co Io co cach gì...
- ThôI, fôI fhây ông da quyôf djnh ngay maI bang bâf cu gIa
nao.
- Nhu vâ y fuc Ia cung vân co fhô duoc7
Ong bâu hao hu c chôm nguoI ra phia fruoc.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 144
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI không noI fhô. TôI chI noI Ia nô u ông da quyôf djnh nhu
vây rôI fhì cu fhô ma Iam.
- Nhu fhô nghIa Ia fhô nao7
- ChI co nghIa Ia nhu fhô fhôI.
- Thô IIô u Iôn sân khâu co Iam sao không7
- Ây, caI do fhì fôI không fhô noI fruoc duo c.
- NoI chung cô ây cu ng khoo...
- Cung co fhô moI su so frof Iof, ma cung co fhô Ia không.
- XIn bac sI noI fha ng ra, bac sI Io dIô u gì7
- ChI nu a ngay sau môf phâu fhuâ f nhu fhô fhì fhô châf bâf
ky nguoI phu nu nao cu ng kho Io ng chju nôI. Nhung ông da noI
không co n fhay dôI gì duoc nua kIa ma.
- Không phaI dâu bac sI a, fôI không hô co y nghI muôn Iam
môf dIôu gì fraI y bac sI. - Ong bâu IaI xoa fay. - Chang qua
chuong frình qua sif sao.
- Cho nôn ông cô naI fôI ung fhuân chu gì7
Naôô koo fâp bônh an cua Hanadzyô IaI va baf dâu vIôf kôf
Iuân.
- Nôu bac sI cho phop ngay maI Iuc muoI môf gIo chu ng fôI so
Iôn xo dI ChIba. Sau khI ghI bang chu ng fôI co buôI duyôf cac ca
khuc moI voI su co maf cua fac gIa va sau do dI fham cac cua ha ng
dIa haf, nhung chung fôI so cô gang Iam nhu ng vIô c â y fhâf
nhanh, sau do Ðzyunkô chI con pha I fra Io I môf buôI phong vâ n va
ngay fôI hôm do chu ng fôI so fro vô bônh vIô n.
Naôô vân vIôf fIôp, không nhìn sang ông bâu.
- TôI Iam mâf fhì gIo cua bac sI, fôI noI dông daI vô nhung
chuyôn vaf nhu vây... XIn bac sI fhu IôI.
- ÐôI voI fôI ông chang co gì phaI xIn IôI.
Ong bâu fho daI môf fIông ro fo rôI IaI dua caI khan frang
muôf Iôn Iau fran.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 145
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- NguoI fra gIa cho cach Ia m an IIô u IInh cu a ông so không
phaI Ia fôI ma Ia Ðzyunkô.
- PhaI.. Iam nghô sI fhâf cu ng không don gIan.
Naôô da vIôf xong, ngâng dâu Iôn.
- Chu ng fôI so dôn on bac sI, - ông bâu noI, gIong xIôm njnh.
- Nôu bang ruou fhì fôf.
Ngho fhây câu goI y cu fhô dôn nhu vây, ông bâu gIuong maf
nhìn Naôô voI môf nôI kInh ngac không gIâ u gIôm.
- Ma không phaI Ia vhIsky, - Naôô noI fhôm. - Sakô ngon fhì
fôI fhich hon.
Ong bâu gâf dâu, frong Io ng chua hôf hoang mang. Iuc bây
gIo NôrIkô buoc vao phong. Cô vâ n mac chIôc bIouso ban nay da
mac frong phong mô, chân dI dop nho không bif fâf, dâu dôI khan
y fô.
- Co fhô dua cô Hanadzyô vô phong rIông duoc rôI a
- TInh rôI u7
- Cân fInh han. Ða co fhô fra IoI fôn mình Ia gì.
- Huyôf ap7
- Tram muoI. Mach bay muoI fam.
- Chuân. Ðua cô â y vô phong. TôI so gho sau.
- Cô ây kôu Ia dau Iam.
- TIôm môf ông nôbuIông.
- Vâng a.
- VoI IaI fhô nay nua: Ngay maI Iu c muoI môf gIo sang
Hanadzyuô-san phaI dI.
- MaI a7
NôrIkô nhìn sang ông bâu.
- Cô ây co vIôc gâ p. Sang som maI fôI so kha m. Cô chuân bj
fruoc cac fhu dI.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 146
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vâng a, - NôrIkô dung IaI môf gIây nua, rôI quay Ia I va ra
khoI pho ng.
- TInh rô I... - Ong bâu fho daI nho nhom. - Cam on bac sI.
Ðây gIo fôI so duoc yôn fâm hon nhIôu.
- Ong yôn fâm qua som.
Ong bâu mo mIông ra, nhung rôI IaI ngâm Ia I, không noI ra
duoc môf fIông na o.
- Cuôc phâu fhuâ f da fIôn hanh môf cach bình fhuong. HIôn
nay moI chI co fhô noI duoc nhu vây.
Naôô dung dây rof dung djch saf fru ng Iôn haI fay, mo voI
nuoc rua sach rô I dI Iôn phong dIôu hanh.
NôrIkô rua cac dung cu Iau khô, rôI don dop IaI phong mô.
Ðon xong fhì da hon chin gIo . Naôô doI cô. HaI nguoI cu ng dôn
phong Ðzyunkô.
Ong bâu da bIôn dI dâu mâf, va fhay cho ông Ia mô f nguoI
con gaI khoang muoI bay muoI fam fuôI, chac Ia cô fhu ky cua
Ðzyunkô. Ðzyunkô nam ngua frôn gIuong, rôn kho kho vì dau.
Naôô kIôm fra IaI mach cho cô. Huyôf ap bây gIo hoI fhâp, nhung
sau phâu fhuâf dIôu do không co gì dang Iây Iam Ia.
Vì mâf mau, khuôn maf cô hoI sa c nof Iôn va frông co vo ôm
yôu. Trôn guong maf ây không co su fuoI fan khoo manh fhuong
fhây o cac fhIô u nu haI muoI môf fuôI.
- Hanadzyô-san! Hanadzyô-san! - NôrIkô goI dôn Iâ n fhu ba
Ðzyunkô moI kho nhoc ho mo dôI maf.
- YamaguchI- san! YamaguchI- san - Iân na y NôrIkô go I fôn
fhâf cua bônh nhân.
- V-vâng... - CIong Ðzyunkô ngho khan khan nhu gIong ba
gIa.
- Vân con dau a7
- Ðau- u- u.. - Ðzyunkô no I gIo ng koo daI, nguoc maf aI oan
nhìn Naôô. - Ðau Iam bac sI a
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 147
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thuô c so co công hIôu ngay bây gIo va cô so ngu râf say, -
NôrIkô an u I bônh nhân.
- Ngay maI...
- Không nôn Io Ia ng gì ca.
- Nôu ngay maI ma fôI chua dI duoc fhì so ra sao7... Nôu fhô
fhì so ra sao7...
- Ðu ng xuc dô ng, - NôrIkô noI doan quay sang cô fhu ky. - Cô
faf don dI va frông cho cô ây ngu.
Naôô ra khoI pho ng.
- Ngay maI Hanadzyô-san so dI dâu7 - NôrIkô fhoo kjp Naôô,
hoI.
- ÐI ChIba. Cô ây phaI ghI bang môf buôI dIôn frôn fIvI.
- IIôu cô ây co chju nôI không7
- Không chac.
- Thô fhì faI sao anh IaI cho phop7
- Ho môf mu c doI nhu vây.
- Nho xay ra vIôc gì fhì sao7
- TôI bIôf Iam fhô nao duoc7
Naôô nhun vaI.
- Thô nô u...
HaI nguoI dI bao buông fhang ma y. Trong buông ngoa I ho ra
không co n aI nua. Thang may baf dâu xuô ng.
- Nôu cô ây quy fhì sao7 - NôrIkô hoI fIôp.
Ðuông fhang may râf nho, nôn gIong NôrIkô ngho fo qua
mu c.
- HIôn nay cô ây nghI dô n su nghIôp nhIô u hon Ia dôn su c
khoo.
- Chang Io cô ây IIôu dôn fhô7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 148
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- ÐôI voI nhung nguoI nhu fhô co khuyôn can fhô nao cu ng vô
ich.
- Nhung anh Ia fhây fhuô c! Anh co nhIôm vu phaI ngan chan
IaI môf cach cuong quyôf.
Thang may dung IaI o fâng ba. HaI canh cua mo ra.
- Anh không ngan câm chuyôn nay fhâf Ia không phaI, -
NôrIkô vân không buông. - Ðôm hôm fruoc cô ây da không ngu Iây
duoc môf phuf: Chinh cô â y noI Ia công vIôc o Phukuôka ngâp dôn
fân cô. Ðôn chIôu vua dôn da mô ngay. Thô ma bây gIo da IaI
chuân bj Iôn duo ng! Thâf Ia hoan foan dIôn rô! Ðu Ia môf nghô sI
fhì IIôu IInh nhu vây cung không fhô dung fhu duoc. Anh cu fhu
cho cô ây dI dI, rôI cô ây so ngâf ngay frôn sân khâ u cho ma xom!
- Co su co Io so xay ra dung nhu fhô.
- TIôn sInh!!! - NôrIkô nom sang Naôô môf caI nhìn huy dIôf.
- Nhu fhô Ia vô frach nhIô m!
Naôô dung Ia I, fu Iu dua maf nhìn quanh rôI bông quay dI,
buoc nhanh vao foa- Iof.
Hôm sau dung muoI môf gIo, Ðzyunkô Hanadzyô co ông bâu
va cô fhu ky dI kom, ra khoI bônh vIôn. Truoc fhôm da co chIô c xo
hoI cho san. Ðzyunkô xôc cô ao khoac Iôn dô franh nhu ng dôI maf
fo mo. Maf cô fa nhof nha f nhu maf môf fu fhI. Cô phaI vjn vao
fay ông bâu va Iô dI fung buoc - hình nhu môI buoc dI dôu Iam cô
dau don.
Trong bô nh vIô n moI su dôu yôn ô n. Thoo du kIôn hôm ây
không co cuôc phâ u fhuâf nao, cho nôn sau bua an frua NôrIkô va
Naôô dôu duoc nghI. Ðôn nam gIo, khI ngay Iam da kôf fhuc, Naôô
va fhang nha.
Con bônh sang hôm qua, cuôc phâu fhuâf cho Ðzyunkô,
phIôn fruc dôm va công vIôc ngay hôm nay o bônh vIôn - Tâ f ca
nhung fhu do Iam fhanh môf ganh nang khu ng khIôp do Iôn vaI
Naôô, cho nôn vô dôn nha anh dô xuông gIuong nhu môf ca I xa c.
Cân nhu ngay fu c khac co fIông go cua va NôrIkô Iao vao phong.
Tay nang câm bo hoa boc coIIophan.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 149
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðô om don da, anh du ng dây môf chuf! - Cô vuI vo no I
nhanh, ngho nhu haf.
- Vua nam duoc môf chuf... - Naôô Iâu bâu.
- CIuong sach ngu fhich hon.
NôrIkô koo fâm chan frôn gIuong xuông. Naôô mIôn cuong
dung dây va khoac chIôc ao kImônô.
- Ðac sI KôbasI hôm nay không noI gì voI anh u7
- Không.
Naôô chap fay sau Iung nhìn ra cua sô.
- Thô a7
NôrIkô fo y ngac nhIôn, rô I mo cua ra, cô cam may huf buI -
Ong ây phan u ng ghô qua.
Naôô Im Iang doI cô noI fIô p.
- Ong ây bao ông ây râf ngac nhIôn vô fhaI dôc cua anh dôI
voI Ðzyunkô Hanadzyô. Ong ây cho rang Ia m nhu vây Ia fan ac va
vô nhân dao. ChI co IoaI ac fhu moI xu su nhu vây.
Naôô duf môf dIôu fhuôc Ia vao mIông va dI ra gIan bôp.
- Ong ây IaI con noI rang môf nguoI fhâ y fhuô c ma châp
nhân nhung chuyôn nhu vây, không nôn fu xung Ia fhây fhuôc. -
NôrIkô vua noI fIôp vua dua chôI khua duoI gâm ban. - Ca ba y fa
fruong va AkIkô, aI nây dô u nghI nhu vây. Ðm fhây kho chju kInh
khung.
Naôô nhìn mây bông hoa cua NôrIkô dom IaI. Trong caI châu
con du ng nuoc co cam mây bông hoa fra va mây canh ardIzI.
- NoI chung fho I gIan gân dây bac sI KôbasI chô frach anh râf
nhIôu.
- Không sao.
- Nhung bây gIo không phaI chI môf mình ông ây. Ngay ca
bac sI Kavahara cu ng phaI ngac nhIôn. RôI dôn maI bac sI phu
khoa Murasô dôn, không bIôf con so ra sao!
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 150
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NôrIkô faf may huf buI va dong ca nh cua kinh IaI.
- Chinh om cu ng fhây hanh dông nhu vây Ia không du ng.
Naôô Im Iang.
- Chac anh chua an gì phaI không7 - NôrIkô quyôf djnh dôI
dô faI. - Ðm co mua môf if dô an dây.
Cô Iây frong goI ra môf if sushI du ng frong môf caI hôp nho.
- Anh da doI chua7
- Chua.
- Thô fhì om bay hoa da.
NôrIkô Iâ y caI châ u hoa dom ra Iavabô caf bof cac cuông hoa.
- IaI con caI vIôc bac sI fruong ra Iônh Iam bIôn ban vô cuôc
phâu fhuâf Iam cho ông gIa IsIkura Ia caf doan da day. Nhu fhô Ia
không frung fhuc! Thâf ra mình co Iam gì dâu, chI mô bu ng ra
xom rôI khâu IaI.
- Co Io dung.
- Anh an noI nhu fhô vIôc nay không IIôn quan gì dôn anh.
Thô nhu chinh anh mô chu aI! May ma ban fhân cu IsIkura fIn Ia
nhu fhô. Nhung con nguoI nha cua cu fhì sao7! Chinh ho phaI fra
fôn phi phâu fhuâf.
- TôI so vIôf IaI phân kôf Iuân.
- Ðôn khI bac sI fruong bIôf duoc, ông ây so fha hô nôI gIân! -
NôrIkô cuoI.
- Chu ng fa da Iam môf fhu fhuâf mô bung fhông fhuong.
- Iây fIô n cua nguoI fa vì môf cuô c phâu fhuâf không co fhâf
Ia bâf Iuong! - NôrIkô IuI IaI môf buoc dô ngam hoa. - ThoI gIan
gân dây fhâf không bIôf frôn vao dâu dô khoI ngho nhu ng baI
gIang Iuân Iy. Ðôn cha n... - NôrIkô fho daI. Canh hoa fra daI chon
gIua mây caI Ia xanh frông dop Ia Iu ng. - Co Io dôn phaI bo hôf ma
chuyôn sang nghô Ikôbana mâf. - NôrIkô da fôf nghIôp môf khoa
Ikôbana va co bang gIao vIôn nghô nay. - O dây fôI qua. Co Io phaI
bay ra kIa.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 151
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cô bung caI châu sang ban cua Naôô va mây bông hoa Iam
cho can phong sang han Iôn.
- Mây cô ca sI duo c ua chuô ng sông fhâf chang dô dang gì...
NôrIkô ngoaI nhìn phia sau ; Naôô nam frôn gIuo ng haI fay
chap sau gay.
- Anh dang nghI gì fhô7 - Cô ngôI xuông fhanh gIuo ng. Naôô
dang fay ra koo cô vao Iong. NôrIkô khang cu IaI môf chuf cho co
Iô, nhung chang duoc bao Iâu. Trong châ u, nhu ng doa hoa fra
dIôm nhung châm sang.
... Khoang ba muoI phuf sau NôrIkô fInh dây. Cô nhìn dông
hô. Ðung fam gIo. Cô ma c quân ao gân xong fhì co fIông chuông
dIôn fhoaI. Naôô nhâc ông ngho Iôn. Nguo I fa goI dIôn fu bônh
vIôn.
- Vua rôI ông bâu cua Hanadzyô Ðzyunkô goI dIôn cho chu ng
fôI. Cô ây bj ngâf.
- VIôc xa y ra o dâu7
- O khach san R.
- Sao nua7
- Ho da Iôn xo dI dôn bônh vIôn. Ong ây khân khoa n bac sI
dôn cho.
- Ro.
Naôô chông khuy u fay nhôm dây va dua maf nhìn ra khung
cua sô dang fôI dân.
- Co vIôc gì xay ra a7 - NôrIkô Io Iang hoI.
- Ðzyunkô Hanadzyô quj rôI. Sap cho vao bônh vIôn.
Naôô dung dây va baf dâu mac ao quân.
- Co su ra sao7
- Ngâf. Chua co chI fIôf.
NôrIkô nhìn Naôô, dây y frach moc. Vo maf fhan nhIôn, ông
fa dang caI khuy quân.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 152
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- VIôc xa y ra o dâu7
- Hình nhu o fIôn sanh khach san R. Cô ây dang sap sua fra
IoI phong vân. Co Io xay ra dung Iu c do.
Naôô mac chIôc so-mI cô bo va ao vof-fông. NôrIkô nguoc maf
Iôn nhìn ông.
- Con om Iam gì bây gIo7 Anh so con fro vô chu7
- Chac không Iâu.
- Ðm o IaI dây nho 7
- M-m... duoc.
- Ðm so doI anh nho7
Naôô chân chu, frâm ngâm nhìn Iôn fuong rô I voI Iây caI bâf
Iua va bao fhuôc Ia o frôn ban bo vao fuI.
- Anh vô nhanh nho.
- Ðuoc.
Naôô cuI xuông buôc dây gIây.
- Ðm so khoa cua, vây khI nao anh vô anh bâm chuông nho, -
NôrIkô no I fhôm.
Trong can nha vang vo na y ca I gì dôI voI NôrIkô cu ng quon
fhuôc. Cô bIôf ro fung go c môf, fung chI fIôf vun vaf, nhu fhô dây
Ia nha rIông cua cô: Mây caI cho n ca phô dô dâu, duong câf o dâu...
Thô nhung cô vâ n bo ngo. Tu fruo c foI nay cô chua bao gIo ngôI
môf mình frong nha Naôô. Ðôf nhIôn NôrIkô nhân fhu c râf ro rang
dây Ia chô o cua môf nguoI dan ông dôc fhân, va môf cam gIac Io
âu ky Ia Ion vao fâm hôn cô, không roI cô nua. Mo fIvI chang7
Xung quanh Im Iang qua, cô không dam. Nhung rôI dua maf fìm
quanh, cô chof hIôu rang frong phong không hô co may fhu hình.
Cô mIm cuoI râ u rI: Xua nay pho ng nay Iam gì co may fhu hình7
Naôô không fhich xom fIvI. Anh fhich doc sach hay doc bao
hon. ÐI nhIôn fu fruoc, NôrIkô cu ng da nhân fhây Ia frong nha
Naôô không co may fhu hình, nhung cô không chu y dôn dIôu do.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 153
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Hanh phuc cua môI buôI hon ho voI Naôô da du fran dây Iong cô,
va cô không co n quan fâm dôn môf caI gì khac nua.
Trong nhung phuf aI ân cô con câ n gì dôn fIvI7 rôI sau do khI
haI nguo I chI na m yôn bôn canh nhau, NôrIkô không con muôn
ngho nhung fIông noI xa Ia nao o bôn faI. ChI co dIôu dang fIôc Ia
nhung gIây phuf ây qua ngan nguI. Thuo ng fhuong hâu nhu ngay
sau do Naôô voI Iây môf cuôn sa ch hay môf fo bao, nhâf Ia môf fo
fap chi y hoc nao do - cu nhu fhô chI cân nhìn vao môf frang chu In
Ia anh da fhây fhich fhu.
NôrIkô dung dây, mac quâ n ao, cha I dâu va dI vao gIan bôp.
Naôô Iang Io uô ng cho n fra hay ca phô, maf không ro I frang gIây.
NôrIkô Ia I vao bôp rua chon dIa bân, co Iavabô - va fhoI gIan cu fhô
ma frôI qua. Sau do cô gIo mây fo bao ma Naôô da doc, hay fhua
nôf mây duong ron. HaI nguo I hâ u nhu không noI chuyôn voI
nhau. ChI fhInh fhoang NôrIkô moI caf ngang su Im Iang: "Hay fa
uông cho n fra dI7 " - Va Naôô fhuong dap gon "!" hay "Không" -
Chuyôn fro gIua haI nguoI chI co fhô. Cung co khI nguoI fa không
cân Io I ma vân hIôu nhau, nhu ng gIua NôrIkô va Naôô không co
môf su gân gu I nhu vây. NôrIkô không hay bIôf gì vô nhu ng y nghI
cua Naôô, va ngay vô công vIôc cua Naôô cung vây. Cô không bIôf
gì vô Naôô hôf ma cung chang muôn bIôf. Không bIôf fhì yôn ôn
hon. Qua fình vao fhoI gIan dâu cô muôn bIô f moI fhu vô Naôô, va
cô da fhu hoI anh. Naôô fra IoI môf cach mIôn cuo ng, rôI vô sau
Naôô chua noI hôf câu da Im baf, va không co môf suc manh nao
co fhô Ia m cho anh noI chuyô n bình fhuo ng duoc. Anh không dô
cho môf aI nhìn vao fâm hôn mình. Co môf duong bIôn gIoI ma
không aI co fhô buoc qua duoc. Ðuong bIôn gIoI â y râf ro. Va
NôrIkô khI da hIôu duoc dIô u do, danh phaI châp nhân fhaI dô
khop kin cua anh. Thâm chi cô con dI dôn chô fIn ra ng nhu ng môI
quan hô gIua môf nguoI dan ông va môf nguoI dan ba fâf nhIôn
phaI nhu vây - môf su bôf phaf ngan nguI cu a duc vo ng, va sau do
Ia môf su Im Iang dung dung. Cô da quon voI fình frang do va
không con ao uoc gì hon nua. NôrIkô chI cam fhây mình fhanh
fhan khI nao o frong phong cua Naôô, bôn canh anh. Va ngay khI
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 154
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ca haI nguoI dôu Im Iang fhì frong Iong cô cung fhây fran dây
hanh phuc.
Nhung gIo dây, ngôI frong gIan nha frông fraI, NôrIkô fhô
nghIôm môf nôI Io âu ky Ia. CIa fhu Naôô o nha fhì bây gIo anh
dang na m frôn gIuong voI môf cuôn sach... anh so Im Iang... nhung
anh so o dây, bôn canh cô. Va NôrIkô so fhây hanh phuc.
Ðô fhoaf khoI caI cam gIa c Io âu ky Ia ây, NôrIkô dung dây.
Cô chua an fôI. Cô da mua sushI dô cu ng an voI Naôô, nhung chua
co fhì gIo - fIông chuông dIôn fhoaI da roo Iôn dung vao Iuc cô dang
dI vao bôp.
CaI Iavabô va caI ban Iam bôp frong gIan nha nay co nhu ng
kich fhuoc râf Io n, nhung soong chao fhì chI co haI. Trong fu Ianh
co nhung chaI bIa va nhu ng hôp dô hôp, nhung NôrIkô không fhây
co rau qua hay ca fuoI - Naôô fhuong an com o ngoaI phô. NôrIkô
hoI doI, nhung cô không muôn an môf mình, không co Naôô.
Không sao, chI Iaf nua anh so vô . HaI nguoI cu ng an sushI fhì
fhich hon, không bIôf bao nhIôu ma kô. Chinh vì fhô ma cô da mua
môf hôp haI xuâf.
Nhung bây gIo bIôf Iam gì dây7
NôrIkô không chju nôI ca nh ngôI không. IaI nam maI frôn
dI-vang fhô nay, cô fhây chan vô cu ng.
Cô da ru a caI fu Ianh sach bong, da gom mây caI chaI không
o duoI Iavabô. Ðây gIo cô baf fay vao Iau buI. Vua moI dây cô da
huf bu I khap nha, nhung frôn cac bìa sach va ca c khung nhom cua
mây bô gIa sach da co môf Iop buI mong phu Iôn. Cô van vao xô
môf if nuoc nong, nhung fâm gIo rôI Iau chIô c ban frong phong.
Cac ngan gIa dôu châf nich nhung sa ch. NôrIkô chI ru f
nhung cuôn nao co fhô Iây ra môf cach dô dang, va Iau buI o
khoang frông con IaI. Hình nhu ba gIa vân dôn don dop môI fuân
haI Iân không bao gIo dông dôn cac gIa sach.
Truoc dây NôrIkô chI câm may huf buI dI khap phong va co
Iavabô, chu nhu câm gIo chuI vao fung xo xInh nhu fhô nay fhì dây
Ia Iân dâu.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 155
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐôI maf cham chu cua NôrIkô nhâ n ra rang frong nhung kho
ho gIua cac fâm chIôu fafamI fraI san va nhung ko ho canh cua fu
chìm co môf Iop buI dâf do ng IaI. Cô fhay nuoc ru gIo Iau rôI Ia I baf
fay vao vIôc. Trôn ban Iam vIôc cua Naôô chông châf môf dông fap
chi y hoc va sach nuoc ngoaI. Cô gang dô moI vâf y nguyôn, NôrIkô
chI kho nhâc cac chông sach bao Iôn Iau buI rôI IaI dô xuô ng nhu
cu. Trôn cac faI ngan koo bang kIm IoaI cung co môf Iop buI. O
chinh gIua ban co môf caI ngan ko o Ion, con haI bôn ban fhì môI
bôn co nam ngan koo nho hon. Ngan koo frôn cu ng bôn phaI co ô
khoa, hình nhu ngan nay da khoa chaf, NôrIkô dua fâ m gIo Iôn faI
ngan koo. Cô bông fhây fo mo muôn bIôf cho duoc frong ngan koo
co nhung gì.
Can nha cua môf nguoI dan ông dôc fhân fhuong chua dây
nhung dIôu bi mâf. ÐIôf duoc nhu ng dIôu do fhì so hIôu duoc chu
nhân. Không ro faI sao NôrIkô fhây ron ro n.
Nhu ng gIo môf Iân nua va vaf gIo cho khô, cô dôn canh caI fu
chìm. Muôn Iau ky fâf ca cac ngoc ngach, phaI câ f bo fâm van
ngan. NôrIkô câf bo fâm bôn phaI.
Cô Iam nhu ng vIô c nay không hô co y dô gì rIông. Chang qua
ban châf cô nhu vây: Ða baf dâu Ia m vIôc gì fhì fhô nao cu ng phaI
Iam fIôp dôn cu ng.
Trôn cac ngan frôn co nhu ng dô dung fraI gIuong co n o phia
duoI, frong mây caI fhu ng bang cac-fông xôp fhây xôp nhung fâp
fap chi cu.
NôrIkô Iau cac ko ho, Iuôn khan vao fân day fu. Sau do cô Iap
fâm cua ngan bôn phaI IaI rôI fhao fâm bôn fraI ra.
Ðay fu phia nay cung dây nhung ca I hôp cac-fông dung fap
chi cu. Ngay fruoc mu I cô co môf caI fhu ng Io n hình vuông cao
khoang nua fhuo c. Trôn fhu ng, cô fhây dan môf nha n hIôu sakô.
Thung hình nhu dung dây fap chi. Môf phân ca c fap chi vuof Iôn
frôn vach fhu ng fhanh môf chông day. CaI fhung ây daf qua gân
cua fu Iam cho NôrIkô vuong fay. Cô cô dây cho no Iu I vao phia
frong. Hoa ra caI fhung nang môf cach không ngo. KhI NôrIkô da
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 156
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iam cho no nhich duoc môf chuf, no va phaI caI hôp o bôn canh, va
chông fap chi o phia frôn dô xuông.
"PhaI xô p IaI dung nhu cu ", - NôrIkô so haI fu nhu fhâm. Cô
vua fu mang nhIôc mình vua nhaf mây fo fap chi vua roI xuông.
Phân Ion dôu Ia fap chi y hoc. Ðôf nhIôn NôrIkô nhìn fhây mâ y caI
phong bì dung phIm X-quang day cô m.
Cô ruf mây caI phong bì ra khoI fhu ng, xôp IaI cho ngay ngan
va nhìn quanh nhu ng chu dô o ngoaI bì. O phia frôn nhung phong
bì nhu vây, frong môf caI khung nho fhuo ng co dô fôn ho bônh
nhân va ngay fhang chu p phIm, o phia duoI Ia fôn bô nh vIô n. Mây
phong bì NôrIkô dang câm dôu Ia cua bônh vIôn OrIonfaI - dIôu
nay NôrIkô xac djnh duoc ngay fu dâu. Nhung fâm phIm na y ma
dô o nha Naôô fhì dIôu do chang co gì Ia: Nhung khI phaI chuân bj
du hôI nghj khoa hoac ca c bac sI nhIôu khI phaI dom nhu ng fâm
phIm va nhung fâp bônh a n vô nha, sao chop IaI dô sau nay gIo ra
xom frong khI nhan rôI. Nhung fhuong fhuong fhì phIm bao gIo
cu ng câf o bônh vIôn: do Ia môf caI Iô baf buô c. Ca c bac sI hôf han
muon phaI fra phIm vô cho bônh vIô n.
NôrIkô dua môf phong bì Iôn xom: CaI khung nho danh cho
fôn ho va fuôI fac cua bônh nhân duoc dô frông. ChI co o mu c ngay
fhang Ia fhây dô: "30/10", "10/10". Nhu vây nhu ng fâm phIm nay
chI mo I chup gân dây. Nhu ng nof chu dô frôn bì râf quon fhuôc dôI
voI NôrIkô: do Ia nhu ng nof chu cua Naôô.
NguoI duoc chup nhung fâm phIm dung frong phong bì han
không phaI Ia môf bônh nhân fhuong, nôu không, Naôô so không
dô frông fôn ho. NôrIkô da foan dô caI phong bì vô chô, nhung rôI
không cuong duoc fri fo mo, cô ruf mây fâm phIm ra.
Trong phong bì co ca fhay sau fâm, dôu Ia nhu ng hình chup
môf doan xuong sô ng. Chup du ca c goc dô khac nhau: Tu phia
fruoc, bôn kIa suo n... Vì không fhâ y co xuong suo n va vì caI hình
fhu dac bIôf cua cac dôf xuong, NôrIkô co fhô xac djnh môf cach dô
dang phâ n xuong sông duo c chup Ia khu vu c fhaf Iung.
Quay vô phia cua sô, NôrIkô soI mây fâm phIm Iôn anh sang:
O goc frôn phia bôn phaI dôu co vIôf fôn bônh nhân bang chu
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 157
hffp://obooks.vdcmodIa.com
kafakana. NôrIkô doc châm raI haI Iân rôI moI chof hIôu ra: Cô da
doc nguoc. fôn ây Ia Naôô! Xuong sô ng cua Naôô7!
NôrIkô qua vô phia anh sang xom fâm phIm môf Iân nua.
Trôn ca I nôn don cua fâm phIm nhung dôf xuong hIôn Iôn fhanh
nhung khôI frang mo mo, nom kha ro. Tu nhu ng khôI frang dôu
dan cua cac dôf xuong co nhung duong manh ko o daI ra nhu
nhung ca nh fay vuon daI.
NôrIkô chua bao gIo ngho Naôô kôu dau Iung. Thô nhung o
dây không fhô nao co su Iâm Iân: Trôn cac fâm phIm dôu co dô fôn
anh ro rang.
NôrIkô fhu xôp mây fâm phIm fhoo fhu fu. ChIôc phong bì
frôn cung dô ngay ba muoI fhang muoI, rô I sau do Ia ngay muoI
fhang muoI, rô I ngay môf fhang chin - ca ch nhau co haI muoI
ngay, - chIôc phong bì duo I cung dô ngay nam fhang bay. Không co
môf phong bì nao co dô fôn fuôI hay sô hIôu: Hình nhu Naôô chup
nhung fâm phIm nay cho rIông mình. NôrIkô nhìn sâu vao caI
fhung: Toan nhu ng chIô c phong bì. Không co fôn, không co ho, chI
co ngay fhang, nhung phIm fhì dô fôn Naôô. CIua môf sô phIm co
môf khoang ca ch nam ngay, con nhu ng phIm kha c fhì Iam fhanh
môf chuô I IIôn fu c. Nhung phIm chu p fruo c fhang bay dôu co dong
dâu cua bônh vIô n fruo ng daI hoc T, noI Naôô Ia m vIôc fruo c kIa.
"Co Io anh ây dang vIôf môf công frình khoa hoc hay dang
fIôn hanh môf cuôc nghIôn cuu dô c dao nao dây bang môf phuong
phap moI7 - NôrIkô phong doan mông Iung. - Nhung du sao nghIôn
cu u côf xuong sông cua chinh mình kô cung Ia... Thâf Ia môf con
nguo I kho hIôu... " - NôrIkô Iâm bâm, va vua dung Iuc ây co fIông
chuông dIôn fhoaI. Nhu môf câu bo bj baf gap frong khI dang
nghjch bây, NôrIkô hoang hôf duf fâp phong bì vao chô cu. Trong
gIan phong va ng Iang, fIông chuông roo ngho vang dôI khac
fhuong.
NôrIkô Ioay hoay maI không bIôf nôn Iam gì. Tuy duoc phop
cua chu nhân, nhung du sao cung Ia môf mình, frong can hô cua
môf nguo I dan ông dôc fhân dang vang nha... Nhâc ông ma y Iôn
chang7 Nhung nho nôu Ia m nhu vây cô so daf Naôô vao môf fình
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 158
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhô kho xu fhì sao7 Con nô u cu dIôn fhoaI duoc goI fu bônh vIôn foI
fhì sao7... Nôu vâ y chinh cô so Iam Iô hôf bi mâf cua môI quan hô
gIua haI nguo I... NguoI co ru m IaI, NôrIkô doI cho fIông chuông
ngu ng roo. Nhung may dIôn fhoaI vân roo chuông maI nhu da phaf
dIôn. Co fhô Hanadzyô Ðzyunkô goI dôn bao rang cô fa so dôn
muôn chang7 NôrIkô không sao quyôf djnh duoc Ia mình nôn Iam
gì... Cu vao su kIôn nhân cua nguoI goI dIôn, cung co fhô suy ra
rang nguoI do râf co fhô Ia Naôô, nhung NôrIkô không dam fIn
cha c nhu vây. Con nôu do Ia Naôô fhâf fhì sao7 Anh ây so fuc gIân
bIôf chu ng nao...
"Ta so fra IoI", - NôrIkô quyôf djnh va fhân frong nhâf ông
may Iôn.
- AIIô! AIIô! - Môf gIong phu nu fu ông ma y vang Iôn. Ngho
cach pha f âm " AIIô" Iân fhu haI, NôrIkô hIô u ra ra ng nguo I goI con
râf fro.
- MIkIkô dây.
"MIkIkô" - NôrIkô fhâm nhâm IaI.
- TIôn sInh dây phaI không7
NôrIkô fhây hình nhu mình da ngho gIong noI nay o dâu rôI.
- AIIô, Ia m sao fhô7... AIIô! TIôn sInh! Ia fhâ f...
NôrIkô nin fho kho kho daf ông ma y xuông. frong phong IaI
Im phang phac. NgôI xuô ng bôn canh chIô c may dIôn fhoaI, NôrIkô
cô nho fhu xom gIong noI bi ân kIa Ia cua aI. Ðu ng, cô bIôf cha c Ia
da fung ngho fhâ y no rôI. Nhung o dâu7 Trong sô cac nu y fa o
bônh vIôn không co cô nao fôn Ia MIkIkô. Nhung gIo ng noI cua môf
nguo I Ia không Iam vIôc o bônh vIôn, fhì không fhô co vo quon
fhuôc dôI voI cô dôn nhu vâ y...
VoI môf cam gIac bâf man mo hô, NôrIkô fro IaI voI caI fu.
Mây fâm phIm X-quang na m ngôn ngang frôn fâm fafamI. NôrIkô
duf no vao phong bì va daf vao caI fhung cac-fông. Cô daf Iôn frôn
mây fo fap chi roI xuông ban nay, dô caI fhu ng vao dung chô cu va
Iap fâm cua vao.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 159
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KhI NôrIkô dung dây, co fIông chuông bâm cua. Cô nhìn vao
con maf cua: Naôô dang dung ngoa I hanh Iang. Ðuông môf fIông
fho daI nho nhom, NôrIkô mo rông canh cua.
- Sao anh nhanh fhô!
- TôI dI xo.
- Hanadzyô-san fhô nao rôI7
- Ðang huyôf nho
- Ðây gIo co do không7
- Ða daf bình fIôp nuoc. Cu ng không co gì nghIôm fro ng.
Naôô chof frông fhây fâm gIo frong fay NôrIkô.
- CaI gì fhô7
- Ðm vua don dop, Iau buI
Trong khI coI ao ngoaI, Naôô nhìn NôrIkô, vo không bang
Iong.
- Iau don Iam gì7 ChI hay bay vIô c không câ n fhIôf!
- Nhung nha bao nhIôu Ia buI, - NôrIkô caI. Cô fhây fuI qua:
Mình fhì bo Iô Ia khap pho ng, ma anh fa fhì!... Trôn cac gIa sach
va frong caI fu kIa dô fhuong da fram nam nay không co aI Iau
don!
- Trong fu a7 - Naôô nom vô phia NôrIkô môf caI nhìn sa c
nhon. - Sao, cô mo fu ây ra a7
- Con co cach gì khac7 PhaI mo ra moI Iau duoc cua fu...
Naôô buoc nhanh dôn canh fu va fhao cua ra. O bôn frong
moI vâf dôu y nguyôn nhu moI khI: o ngan frôn Ia nhung dô fra
gIuo ng, o ngan duoI Ia dông fap chi.
- Cô co Iu c IoI gì o dây không7
- Ðm chI Iau day fu...
- Cô không gIo dông nay ra chu 7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 160
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Trong gIong noI cua Naôô co môf âm sac cam gIân ro rôf dôn
nôI NôrIkô chI ruf ro Iac dâu.
- Co dung fhô không7
- Vâng a.
Naôô IaI nhìn qua môf Iân nua cac fhu du ng frong fu, vo vân
ngo vu c, rôI Iap cu a fu IaI.
- Trong fu nay co nhung faI IIôu râf quan frong râf cân fhIôf
cho công vIôc cua fôI. Không duoc dung dôn nhung faI IIôu ây, du
Ia khI Iau buI cu ng vây.
- Ðm... om co dông dôn caI gì dâu.
ÐI nhIôn noI nhu fhô không du ng ha n su fhâf: NôrIkô da Iam
dô chông sach, rô I sau do IaI xom frôm mây fâ m phIm X-quang,
nhung cuôI cu ng cô da cân fhân xôp moI fhu vao chô cu. Xong
Naôô da nôI gIâ n fhâf su. Iân dâu fIôn NôrIkô frông fhây ông nhu
fhô nay. Trong fri cô hIô n ra môf phong doan ghô go m: Cô da vI
pham môf dIôu kIông ky nao do, da frông fhây mô f caI gì không
fhô Iof vao maf nguoI ngoaI. Cô fhây so.
- Tu nay không co fôI, cô không duoc Iam nhu ng vIôc ây.
- Vâng a - NôrIkô gâf dâu ngoan ngoan.
- Ðua fôI caI kImônô.
Ðây gIo gIong noI cua Naôô moI fro IaI bình fhan nhu fhuong
ngay. Ong coI khuy ao vof-fông. NôrIkô voI Iây chIôc ao avaso froo
frôn mac dua cho Naôô - nhu bâf cu nguoI vo Nhâf Ðan nao vâ n
fhuong dua ao cho chông.
- Chu ng mình an fôI nho.
- !, - Naôô âm u, nhung nhu suc nho ra dIô u gì, IaI noI - A
không, xIn IôI cô, hôm nay cô phaI vô nha cô.
- Ngay bây gIo a7
- !.
- Con bua an fôI fhì sao7
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 161
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI không câ n.
- Sap co aI dôn anh sao7
- A không...
- Anh vâ n con gIâ n om a7
- Chang qua fôI muôn ngôI IaI môf mình.
Sau môf câu fra IoI duf khoaf nhu vây, NôrIkô không co n
bIôf noI gì nua. Cô không hô ngo Ia co su IaI dIôn ra nhu vây. Co Io
co chuyô n gì xay ra frong bônh vIô n chang7 Hay Naôô gIân cô fhuc
su vì chuyôn do n dop vu a qua7 Muôn doan bao nhIôu fhì doan,
nhung nguyôn nhân fhâf fhì vân không sao bIôf duoc. - Xua nay
Naôô fhich fhô nao fhì cu fhô ma hanh dông.
NôrIkô dôf nhIôn nôI gIâ n.
- Ðuoc om so vô. Mon sushI om dô kIa - Cô vân không no dô
Iô han nô I fu c gIâ n ra ngoaI. - ThôI chao anh. NôrIkô hy vong rang
if ra Naôô cung noI Iây môf câu fu bIôf, nhung ông fa vân ngôI yôn
frôn dI-vang không noI môf IoI.
- Trong khI anh dI vang, co aI goI dIôn.
- AI7
- CIong phu nu. Môf cô MIkIkô nao dây.
Naôô không pha n ung.
- Ðm noI Ia anh dI vang va buông ông may.
ÐIôu sau cung na y dI nhIôn Ia NôrIkô bja daf. Câu noI cua cô
co fac dông vao Naôô không fhì không fhô nao bIôf duoc: Ong fa
vân ngôI nhu cu, haI fay baf choo Iôn vaI, maf nhìn vao khoang
frông.
- Co fhô cô ây so goI dIôn Iâ n nua.
NôrIkô dong cua danh sâm môf fIông rôI ra hanh Iang.
Ngay hôm sau froI mua fu sang som. NôrIkô dôm ây kho ngu
vì chuyôn xich mich vu a qua voI Naôô. KhI cô dôn bônh vIôn voI
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 162
hffp://obooks.vdcmodIa.com
caI maf sung hup, frong phong y fa nguo I fa dang ban fan sôI nôI
vô su vIô c vua xay ra voI Ðzyunkô Hanadzyô.
- Thâf Ia khung khIôp!
YurIkô MIyakava, cô y fa da fru c dôm qua, bây gIo Ia frung
fâm cua su chu y cho nôn co phân Iôn maf voI chj om.
- Ðon phong vIôn duoc môf frân ra fro! Ho xông vao nhung
IaI bj dôn ra ngay Iâp fuc.
- Ho Iam sao danh hoI duoc fhô nhI7
- Thì cô ây ngâf ngay frong buôI hop bao ma. Co aI do dô ho
ra Ia nguoI fa cho cô ây dôn dây, fhô Ia bon phong vIôn Iâp fu c ua
foI. Thâf khung khIôp! Ây, "Mua buom" Ia nhu fhô dây!
Môf frong nhu ng ca khu c duoc công chung ua fhich frong
chuong frình bIôu dIôn cua Ðzyunkô Ia baI "Mua buo m". HôI mua
xuân, công fy fruyôn hình da quyô f djnh dung môf vo kjch cung
fôn, va fôI hôm qua frong buôI ho p bao, Ðzyunkô phaI baf fay
nguo I dIôn vIôn dong vaI chinh, rôI sau do fra IoI nhung câu hoI
cua môf fo fuân bao phu nu.
- Ngay gIua cuô c hop bao a7!
- Ong bâu Ia Oôbasan co kô IaI ra ng Iuc dâu Ðzyunkô bông
nhof nha f han dI, nhung vân con dung vung duoc, rôI sau do mIm
cuoI voI anh dIô n vIôn ây nhu fhô nay nay! - YurIkô mIm mô f nu
cuoI fuoI roI - RôI bông kôu Iôn môf fIô ng rôI nga xuô ng.
YurIkô không pha I chI kô suông: Cô fa con dIôn IaI han hoI.
Kôf qua Ia cô fa da Iam cho moI nguoI hình dung duo c su vIôc môf
cach kha fru c quan.
- Xung quanh co ca môf dông nhung phong vIôn nhIôp anh!...
Iu c bây gIo anh dIôn vIôn da chuân bj ba f fay Ðzyunkô. Thô Ia
anh fa dung su ng ra. Va cung Ia Iôn.
- Thô Ia buc anh chua kjp chup a7
- Sao IaI chua chu p7! Nhung canh nhu fhô fhì nguoI fa chup
môf nghI ây chu, bao nhIôu cu ng vua... Hanadzyô Ðzyunkô duoI
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 163
hffp://obooks.vdcmodIa.com
anh sang cua nhu ng ngon don JupIfor!... Cô ca sI nô I fIông dang
mIm cuo I... Hanadzyô Ðzyunkô dang duoc dua vao bônh vIô n!
- NghIa Ia cô fa cô guong duoc môf Iu c rôI sau do vân xIu,
phaI không7
- Nga Ian ra dâf a7 - Môf cô y fa khac hao huc hoI.
Phu nu vôn râf mô nhu ng chuyôn xì-cang-dan, nhâ f Ia khI
nhung chuyôn ây không co IIôn quan dôn ban fhân ho.
- Chu sao nua. Nhung nguoI fa Iâ p fuc bô cô dây va daf nam
o dI-vang.
- VIôc ây xay ra o phong fIô n sanh a 7
- Không. Khach sa n da frâ n fhIôf mô f phong Ion cho buôI hop
bao.
- Thô cô ây an mac fhô nao7
- O-ô! Râf ac IIôf! Cac cô fhu fuong fuong ma xom, môf chIôc
xoa mau vang ru c, co fhôu môf con buom do chay nhung duong
xanh xanh. Thôu o dây nay. - YurIkô du ng haI fay vo fhanh môf
vong fro n Ion frôn vaf ao cua mình. - Môf con buo m fo fuong haI
canh dang rô ng. NoI chung, râf fhân fIôn. Mình chua bao gIo frông
fhây môf caI gì fuong fu.
- Râf hop voI baI haf nhI.
- Chinh fhô. Va cac cô fhu fuong fuo ng xom: Cô fa da ngâf dI
frong mô f frang phu c nhu vây.
Cac cô y fa cô su c fuong fuong cho ra caI khung ca nh ây.
- Chac frông do p Iam nhI7
- CaI gì dop7
- Thì caI con buo m ây.
- Con buom fhì dop fuyôf. ChI co dIôu Ia Iu c ây no uof dâm
nhung mau...
Mây cô y fa nhìn nhau cuoI khuc khich.
- Nhung co aI bIôf su fhâf do dâu ma ra fhô dâu!...
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 164
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cac cô râf Iây Iam hanh dIôn vì chI co ho chIa xo duoc dIôu bi
ân cua cô "mInh fInh".
- KhI cho dôn dây cô ây vân mac chIô c ao ây a7
- Thì dI nhIôn. Con fhì gIo dâu ma fhay ao cho cô ây, nôu
châm frô fhì chI co nguy fhôm.
- Thô maf cô ây ra sao7
- TaI xanh nhu chôf rôI ây. Nhung râf dop, frông ma choang
nguo I dI ây!
YurIkô o p chaf haI fay Iôn ngu c, haI maf dao Iôn mI frôn
frông khI ôn IaI ca I canh bâf hu cô vua duoc chu ng kIôn.
- RôI sao nua7
- NguoI fa da goI dIôn cho bac sI Naôô, va bac sI da ra Iônh
dua ngay cô fa vao phong mô.
- Vân dô nguyôn chIôc ao ây a7
- Ða c sI Naôô khI buoc vao phong mô cu ha hôc môm ra.
- Thô rôI sao nua, sao nua7 - AkIkô gIu c rôI rif.
- RôI fhì... OI khung khIôp qua! KhI ông ây ngho noI huyôf ap
con co fam muoI, ông ây fIôm ngay fhuôc câm mau va mô IaI Iân
nua. IaI fIôp huyô f fhanh. Sang hôm nay cô ây da hoI do. Ong bâu
o bôn canh cô ây suôf dôm không ro I môf buoc.
- CIua haI nguoI co caI gì không nhI7 AkIkô hoI.
- ÐIôf noI fhô nao voI câu dây... Không bIôf cô ây co qua quon
fhuôc voI ông fa không7 Hôm qua ông fa dua vao bônh vIôn du fhu
dô, kô ca dô Iof, fhô ma cô ây vân fInh bo nhu không.
- Ong ây cham soc cô fa fung II fu ng fi...
- Nhung ca I fhaI hình nhu không phaI cua ông ây.
- Thô- ô- ô a7!
- Hôm nay KondzI TanImôfô co dôn fham Ðzyunkô. Ðom vao
ca môf dông qua va môf bo hoa fo fuong.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 165
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðu ng, dung. Chinh do moI Ia kop cua cô fa. Thâm chi frôn
cac bao nguoI fa con vIôf vô chuyôn nay.
- OI, không fhô hIôu duoc mây ông ba nghô sI.
Va mây cô gaI fho daI fhuo n fhuof.
Naôô chI kha m duoc Ðzyunkô Iu c haI gIo - Ong fro IaI bônh
vIôn sau muoI gIo, cho nôn không co fhì gIo dI fham cac phong
bônh fruoc buôI nghI frua. NôrIkô, vân con buôn buc vì câu chuyôn
hôm qua, không muôn dI fhoo Naôô fham cac phong bônh nhân
Iam, nhung cô cu ng muô n nhìn Ðzyunkô môf chuf. Su fo mo da
gIanh phân fhang, va NôrIkô quyôf djnh dI dôn phong cô ca sI voI
Naôô.
- Iây nhan ap kô! - Naôô noI, nhu fhô gIua haI nguo I không
hô co chuyôn gì xay ra, không hô co cuô c chIa fay nang nô hôm
qua. Trong khI vôI va buoc fhoo ông, NôrIkô nho IaI mây fâm phIm
X-quang ma cô da fình co phaf hIôn. Nhìn vao Iung Naôô, cô chof
hình dung ro nof nhung dôf xuong duoc fIa Roonfgon vach frân ra:
Nhu ng khôI frang frang frôn caI nô n don cu a âm ban.
"Nhung faI sao anh ây IaI chI nghIôn cuu côf xuong sông cua
ban fhân ma fhôI7 " - NôrIkô fhac mac. Hôm qua cô da nghI râf Iâu
vô vân dô nay, nhung rôf cuc vân không fìm duoc cach gIaI fhich.
Cô râf muôn ho I fhang Naôô, nhung IaI hIô u rang vIôc do không
fhô duoc. Vì cô moI chI na y ra ca I y Iau buI frong fu fhôI ma anh ây
da gIân dIôn Iôn rôI. Nôu cô fhu nhân Ia da frông fhây mây fâm
phIm fhì moI fhu so fIôu ma. Co fhô bIôf chac nhu fhô. Y muôn
bIôf su fhâf fha fhIôf dôn nôI cô co fhô vuI Iong hy sInh fâf ca
nhung gì mình dang co.
"ChI môf ngay sau moI su so bj quôn hôf ", - NôrIkô fu nhu.
Trôn ca nh cua dâ n vao phong Hanadzyô co froo môf fâm gIây
nho dô hang chu: "Câm fham hoI bônh nhân ". HaI nguo I go cua va
buoc vao. Trong phong ngu frj môf anh sa ng mo mo mau xanh Iu c.
Ðzyunkô dang nam yôn, haI maf nham nghIôn. Khuôn maf cân dôI
duoc hoa frang câ n fhâ n cua Ðzyunkô chìm frong dông gôI dô m.
- Ngu a7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 166
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Cach dây môf gIo co fInh dây môf Iaf, nhung rôI IaI ngu...
Ong bâu ngôI o ca nh gIuong du ng dây dua fay vô phia chông
gôI.
- ThôI. Nôu cô ây ngu fhì dung da nh fhu c.
Naôô Iuôn fay duoI fâm chan, câm Iâ y cuom fay manh khanh
cua Ðzyunkô baf dâu dôm mach.
- Không co gì fhay dôI chu7
- Không. Cu ngu II bì fhô fhôI.
- Mây hôm vua rô I qua môf.
Ong bâu nguo ng nghju gIâu kin dôI maf.
- Ðô cô ây nghI.
- Vâng a
Sau baI hoc kInh nghIôm cay dang vua qua, ông bâ u không
co y djnh chông chô gì nua.
- Cô ây chua an gì a7
- Kô fu hôm qua chua an chuf gì.
- KhI nao cô ây fInh dâ y, ông phaI op cô ây an môf chuf.
- Vâng.
Naôô da foan bo dI, nhung ông bâu gIu IaI:
- ÐI nhIôn sau khI xay ra nhung vIôc nhu vua rô I ma hoI
ngay fhô nay fhâf không phaI... Cô ây con phaI nam o dây bao Iâu
nua a7
- Ðuoc nam ngay fhì fôf.
- Nam ngay7!
- Ong Ia I djnh IôI cô fa dI dâu nua sao7
- O không, bac sI hoI gì Ia fhô. Cô â y da ngâf dI fruo c maf
moI nguo I. Ðây gIo so không co aI dam noI gì, du cho chung fôI co
xo hop dông chang nua.
- Thô a7
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 167
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðac sI không bIôf, chu ông chu fjch công fy fruyôn hình da
cho fôI môf frân nôn fhân.
- Vì sao7
- TôI da gIâu không cho ông fa bIô f cuôc phâu fhuâf, va bây
gIo moI vIôc dôu da Iô ra hôf. Ong fa chuI fôI fhâm fô vì da không
cho ông fa bIôf su fhâf.
- !- u...
- Tình ca nh fhâf Ia... - Ong bâu gaI gaI sau gay va noI fhôm: -
TôI da ban ky voI ông fa va ca haI da quyôf djnh không nôn vôI. Cu
dô cho Ðzyunkô nghI ngoI cho fhâf IaI suc.
- Cho cô ây nam môf fuân fhì fôf.
- Cung duoc, chI Io bon phong vIôn.
- Vây ông dô nghj fhô nao7
- TôI nghI rang hôm nay so co bon phong vIôn cua fuân bao
phu nu koo dôn, co fhô co ca pho ng vIôn cua mây fo bao khac nua...
PhaI gIâ u sao cho ho dung bIôf su fhâf.
- Ta so noI Ia cô ây vIôm ruôf fhua.
- Co du dô cho ho fIn không7 Ho không doan ra duoc sao7
- Co fhô noI rang fu hôm qua cô ây da Iôn con dau, IIôn fIôm
fhuôc gIa m dau dô Iôn sân khâ u, nhung rôI caI ruôf fhua bj vIôm
da dôf nhIôn vo ra.
- Trong nhu ng fruong hop nhu vây phaI na m vIôn bao Iâu7
- Khoang môf fuân.
Ong bâu ngâm nghI môf Ia f.
- A khoan da, - Naôô nhu suc nho ra dIôu gì, - Cô ây da mô
caf ruôf fhua chua7
- Chua. Không co soo.
- Hum... Mô ma không co duong khâu - chuyôn do không fhô
co. Tuy.. ThôI duoc, dô danh Iua bon nha bao fhì nhu fhô cung
duoc.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 168
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- XIn bac sI Iam on gIup cho, chung fôI râf cam on.
Ong bâu xoa haI fay va cu I chao.
Ðôm hôm ây KôbasI fru c. Thoo Iô fhuong, cô y fa cung o IaI
fru c voI anh fa Ia AkIkô TakaghI. NgoaI ra con co môf y fa fâp su
Ia Tômôkô KavaaI o IaI gIu p AkIkô. KôbasI ngôI bôn may fhu hình
môf Iaf rôI sang phong nu y fa noI chuyôn phIôm. Nhung cac cô y
fa chI dam noI chuyôn phIôm sau chin gIo, khI da faf don o cac
phong bô nh nhân. Nôu bac sI co fhì gIo rôI, fhì nhu fhô không co
nghIa Ia cac nu y fa không co vIô c gì Iam. TôI hôm ây công vIôc
cu ng không fhIôu. Co ba bônh nhân Iân Iuof dôf phong kha m
ngoaI fru . Io ra ho phaI dôn ban ngay, nhung vì bân công vIôc nôn
phaI dôn vao Iuc fam gIo. Sau do IaI co môf nguoI dan ba dua dua
con fraI nam fuôI dôn bônh vIôn. Thang bo kôu dau dâu du dôI.
Cap nhIô f kô fhì fhây ba muoI fam dô. AmIdan cua no do va sung.
KôbasI bôI fhuôc vao hong no, fIôm cho no rôI kô don xIrô ha sôf co
pha châf khang sInh. Sau do IaI co môf chIô c xo câp cu u cho dôn
môf nguo I bj ngâf o ngoaI duong.
Maf nguoI dan ông xanh xao va bâf dông. Thoaf nhìn da co
fhô fhây ro ngay nguo I ây ngâf không phaI vì mô f, ma vì môf bônh
gì dây. TuôI nguoI dan ông vao khoang sau muoI. To c ông fa gân
bac hôf, ham rang da ru ng kha nhIôu. O bôn ngoaI bô com-Iô co
khoac môf chIôc ao mang-fô, nhung ca ao mang-fô Iân bô dô dôu da
son cu, rIông caI a o mang-fô IaI mâf han Iop vaI Iof.
- NguoI nay fu dâu dôn7
- Co aI bIôf dâu. Trong fuI fhây co fo gIây. Cu fhoo fo gIây fhì
fôn ông fa Ia KôkIchI !ônô, nha o gân NamIkIbasI, - nguoI hô Iy
faI fhuong noI. - HIôn dang fìm cach baf IIôn Iac voI gIa dình, may
ra so co nguoI nha ông fa dôn.
KôbasI do huyôf ap, ngho phôI cho bônh nhân. Huyôf ap gân
nhu bình fhuo ng, fhâm chi hoI gâp môf chuf. Phô I không co fIông
ran nhung fIm fhì hình nhu co fIông fhôI. KôbasI Ia bac sI phâu
fhuâf cho nôn không dam fIn Iam vao nhu ng frI fhu c cua mình vô
nôI khoa. Co fhô Ia nhôI mau nho chang7 Va chang xom ra fình
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 169
hffp://obooks.vdcmodIa.com
frang gIô ng nhu kIôf su c nhIôu hon. CIa Ia ban ngay co fhô ro
ngay, nhung bây gIo fhì không fhô kIôm fra foan dIôn duoc.
- Cu fIôp gIucôza cho ông fa dI da, dô fang cuong hoaf dông
fIm mach.
KôbasI ghI chI djnh nay va o bônh a n.
- Ðac sI cho nhâp vIôn chu7
- ÐI nhIôn. Chang Io fôI IaI cho ông fa vô frong môf fình
frang nhu fhô nay!
- Phong nao a7
AkIkô dua maf nhìn ông gIa dang nam yôn, maf nham
nghIôn. Trông ông fa chang co vo sang frong chuf nao.
- Phong chung con chô không7
- Hôf rôI a.
- Con phong hang ba7
- Co môf phong bo không, nhung sap co nguoI vao nam rôI.
- ThôI duoc. Tam fhoI dua vao dâ y.
- Muc chônh Iôch so Ia môf ngan yôn môI ngay.
- TôI bIôf. Không vIôc gì phaI nha c fôI nhung chuyôn nhu
vây. Hay Io Iây vIôc mình fhì hon. Ðua ngay vô phong dI.
AkIkô cau may.
KôbasI quay fro vô phong dIôu hanh, ngô I uông fra môf
mình. Anh nhìn Iôn dông hô fhì fhây da fam gIo ruoI.
"Trong caI bônh vIôn nay Iu c nao cu ng chI ngho noI fIôn voI
fIôn... " - Anh bu c fuc nghI fhâm. Cu môI Iân co bônh nhân moI
dôn IaI phaI xac djnh xom nguo I fa co fhô fra bao nhIôu, rôI sau do
moI chI djnh cho nguo I fa nam phong nao. Nôu Iu c nao cung phaI
nho dôn fIôn fhì Ia m sao co fhô yôn fâm ma dIôu frj bônh nhân7...
Trong bônh vIôn cua fruong daI hoc, KôbasI không phaI nghI dôn
nhung chuyô n nhu vây. O dây fâ f ca dôu do fình frang cua bônh
nhân quyôf djnh, fhôm va o dây co chang cu ng chI Ia vân dô con
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 170
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chô hay hôf chô. Trong môf bônh vIôn fu fhì fình hình kha c han.
Hình nhu moI nguoI o dây không Io dôn suc khoo cua con nguo I
bao nhIôu, ma Io nhIôu hon dôn sô fIôn maf hay gIâ y bao hIôm cua
bônh nhân.
"Ho ra su c nuông chIôu ca c bônh nhân pho ng fhuong hang va
hang nhâ f. Con cac bônh nhân khac fhì ho nhô foof vao... "
KôbasI hôf suc phân uâf vô caI fình fra ng phân bIôf bônh
nhân gIa u nghoo frong bônh vIôn OrIonfaI. Thoo anh nguyôn fac
duy nhâf du ng Ia cho cac bônh nhân nang nam phong rIông, con
bônh nho fhì nam phong chung. Trong khI do o dây fình hình khac
han. Trong cac pho ng fhuong hang va hang nhâf nhIôu khI duoc
danh cho nhu ng nguoI dau nhu ng bônh hôf suc don gIan, hoac
danh cho nhung nguoI muô n nghI ngoI.
"Không bIôf nhung bônh nhân nhu fhô fhì vIôc gì pha I kham
voI chua7 "- KôbasI fu hoI.
Ong fhân sInh cua KôbasI Iam vIôc frong môf nha may can
fhop o KamôIdô, gIa dình ông sông râf fhanh bach va fu bo da day
cho anh quon fIôf kIôm, cho nôn anh fhây nhung nguoI nom môI
ngay muoI Iam ngan yôn dô mua ca I quyô n huong fhu su yôn fInh
Ia nhung con nguo I fhu c su bâf bình fhuong.
- Thâf Ia ky qua c! - KôbasI Iâu bâu fhanh fIô ng rôI uông nôf
chon fra nguô I.
Anh da djnh mo fIvI fhì co fIông chuông dIôn fhoaI. May dIôn
fhoaI daf o cuôI phong.
- AIô! - Trong ông may co fhô ngho ro môf gIong dan ông ran
roI. - Ðônh vIô n OrIonfaI phaI không7
- Vâng.
- TôI cân noI chuyôn voI bac sI fruc.
- TôI ngho dây.
- A, chinh fIôn sInh dây a7 XIn IôI fIôn sInh, muôn fhô nay...
CIong no I râf fhân mâf, nhung không hô goI môf ky uc nao
frong fri KôbasI.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 171
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðzyunkô Hanadzyô hình nhu dang nam o bônh vIôn cac
ngaI pha I không a 7
KôbasI da bIôf rang cach dây haI ngay Ðzyunkô da qua môf
phâu fhuâf va bây gIo cô fa IaI vao bônh vIôn sau môf faI bIôn gì
dây.
- Cô fa bây gIo ra sao7
- XIn IôI, ông Ia fhô nao voI cô ây7
- TôI fôn Ia MuraI. TôI Ia chô râf fhân fình voI Hanadzyô.
Cho nôn fôI râf Io, không bIôf cô ây...
- NoI chung Ia kha quan.
- Ðao gIo cô ây so ra vIôn7
- Íf nhâf Ia haI ba ngay nua.
- HaI ba ngay... - NguoI da n ông nhac IaI, ra vo fu Iu.
- Iân fruoc cô ây ra vIôn som qua. Cho nôn kôf qua moI fhô
nay. May ma không co mônh hô nao. ChI hoI bj bang huyôf.
- Thô a7 Ðac sI noI Ia bang huyôf a7
- TôI không phaI Ia bac sI dIôu frj bônh nhân nay nôn không
bIôf chI fIôf. Nhung fhoo chô fôI duoc ngho fhì moI bIôn phap cân
fhIôf da duoc fhI hanh.
- Thô fhì ca nay cu ng nghIôm frong phaI không a7
- Nhu ng chuyôn nay không dua duo c dâu. Ðâ u sao cu ng duoc
ba fhang.
- Thô- a- ô- a...7- MuraI daI gIong ra co vo kInh nga c.
- Ðây fuyôf nhIôn không phaI môf chuyô n không dâu. Pha
fhaI chinh Ia môf su can fhIôp fhô bao vao qua frình fu nhIôn
frong mô f co fhô sông.
- Sao7! Cô ây... co...
- Môf phâu fhuâf nhu fhô Ia môf su bang bô dôI voI fhIôn
nhIôn, môf su vI pham dôI voI nhu ng quy Iuâf cua no.
- Ra fhô dây... Vây fhì con haI ngay nua7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 172
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Cô ây Ia nguoI gIau co, fhanh fhu fôI cu ng kho fra IoI câu
hoI cua ông - KôbasI noI qua ko rang, gIo ng kho chju.
- XIn IôI, ngaI cho bIôf qui danh7
- KôbasI.
- NgaI Ia bac sI nôI khoa a7
- Phâu fhuâf.
- XIn ca m on râf nhIôu.
Trong ông may vang Iôn nhu ng fIô ng fif fif ngan KôbasI Iây
Iam kho chju vì nguoI fa da Iam phIôn anh vì Ðzyunkô Hanadzyô.
Môf dôI fuong cung chIôu cua bao chi va fruyôn hình... Vao
bônh vIôn Iu c fôI mjf, duoc dua vao phong mô ngay, rôI sang hôm
sau bâf châp y kIôn cua cac bac sI, vôI vang ra vIôn vì co "chuong
frình".. Thô rô I IaI fro vao vì co faI bIôn, va Iân nay cu ng kha
khuya. Tra dôn muoI Iam ngan yôn môf nga y, ông bâu va cô fhu
ky phaI nhon chân dI IaI xung quanh, co n cô fa fhì cu nam yôn
dây, co aI hoI frong nguoI ra sao cung không buôn mo mIông, da co
mây nguoI hâu fra IoI fhay.
"ThôI fhì cu cho rang Hanadzyô Ia môf nghô sI, co fhô noI Ia
không phaI nguo I frân. Nhung vIô c gì ca bônh vIôn phaI cuông
cuông Iôn vì môf cô dao haf nhu vâ y7 ÐI nhIôn dây Ia IôI cua Naôô.
Cu cho Ia hIôn gIo ông fa Iam cho môf nha kInh doanh fu nhân,
fhô nhung du sao cu ng da co fhoI fo ra xuâf sac frong bônh vIôn
cua fruong daI ho c va duo c coI Ia môf ngôI sao sang cua khoa hoc.
IaI co n chIôu chuông ông bâu cua Hanadzyô.. nhu fhô nghIa Ia
ông fa cu ng chju khuâf phu c su c ma nh cua dông fIôn... "
KôbasI buôn fho daI.
Trôn fIvI nguoI fa dang fruyôn hình môf buôI bIôu dIôn ca
nhac. Ca c mInh fInh cua IoaI nhac nho Iâ n Iuof ra fruoc mIcrô
frình dIô n nhu ng ca khu c duoc ua chuô ng nhâf cua fuân qua.
NguoI dIôu khIô n buôI dIôn, ma KôbasI nhìn maf fhây quon quon
fuoI cuoI moI Iôn sân khâ u môf nu ca sI manh khanh. Cu ng gIông
nhu Ðzyunkô, cô fa co ca I gIong hoI kha n. KôbasI da frông fhây cô
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 173
hffp://obooks.vdcmodIa.com
frôn ma n anh nhIôu Iân. Sau khI frao dôI voI cô ca sI mây câu
khach sao, nguoI dIôu khIô n bông noI:
- Cân dây Ðzyunkô Hanadzyô bj ngâf xIu ngay frôn sân
khâu. TôI hy vo ng rang cô so không gap phaI canh ây chu 7
- TôI fhì không fhô dâu, - Cô ca sI cuoI.
- Cô cân fhân dâ y. Chu không fhì.. Cô nôn bIôf rang da co
môf ngôI sao roI fhì so co nhu ng ngôI sao khac roI fhoo. Không
khoo nô ra ca mô f nan djch fô. Nhung fôI noI gì fhô nay7 Ðônh
vIôm ruô f fhua co bao gIo fruyôn nhIôm dâu!
- OI, dôn chôf cuoI! - Cô gaI cuoI pha Iôn, rôI dung mô f cu chI
râf kIôu cach, cô fa câm mIcrô dua Iôn môI.
- VIôm ruôf fhua u7 - KôbasI Iâm bâm, Iong hoang mang.
Anh không ngho nhâ m: nguoI dIôu khIôn vua rôI no I râf ro "vIôm
ruôf fhu a"... Cô fa da fra IoI: "OI, dôn chôf cuoI!" - va ca haI da cuoI
rô.
"Ra fhô dây.. Nhu fhô co nghIa Ia dôI voI công chung fhì
Ðzyunkô bj vIôm ruôf fhu a... "
KôbasI co môf IInh cam râ f kho chju. Ro rang Ia khI fra IoI
dIôn fhoaI anh da noI ra nhung dIôu fuyôf nhIôn không nôn noI
môf chuf nao. KôbasI faf may fhu hình va dI xuông phong ca c nu y
fa. Cô KavaaI ngôI buôn môf mình dang câm buf chì do vo caI gì
frôn fo gIây ghI nhIôf dô.
- TakaghI o dâu7
- Cô ây dI fham qua caI ông gIa vua duoc xo câ p cu u cho va o.
KôbasI ngôI xuông dI-vang va fhân fho nhìn Iôn bu c fuong.
CaI gIa dung fhuô c, caI fu con du ng dung cu.. Nhu ng caI ông fIôp
huyôf fhanh...
- NguoI nha ông ây chua dôn a7
- Ða vo vua dôn xong.
- Ong ây co con caI gì không7
- Hình nhu không.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 174
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- CIây bao hIôm ra sao7
- Ðan na y co dIôn o so canh saf goI dôn. Hình nhu ông ây
duoc huo ng phu câp cho nhu ng nguoI ngho o fung. Nhung cung
chua ro Iam.
- Chô dô cu u fro cho nhung nguoI sông frong canh khôn
cu ng...
KôbasI ngan ngâ m. "Ðac sI fruo ng IaI fha hô ma nhan nho!"
Anh dung dây va buf ruf dI dI IaI IaI frong phong. MaI bây
gIo AkIkô moI fro vô. Trông fhây KôbasI, cô fa bao cao:
- Ðônh nhân baf dâu on Ianh, nhIôf dô ba muoI chin.
Ðan nay KôbasI phong doan rang ngâf dI Ia vì fruong Iu c bj
gIam. Nhung bây gIo anh fhây hình nhu fình hình fuyôf nhIôn
không don gIa n nhu vây.
- Co kôu dau gì không7
- Không. Nhung nhjp fho hoI mau.
- Râf Ia...
KôbasI không hIô u gì hôf. Ðônh gì fhô nhI7...
- Ðu sao cu ng pha I fIôm fhuôc ha sô f. MôfIIon môf ông.
KôbasI buông mô f fIông fho daI nang frIu va nguo c maf Iôn
AkIkô. Cô dang bung frôn fay môf caI châ u fIôu fIôn cua bônh
vIôn.
- Cua ông ây a7
- Không. Cua Ðzyunkô Hanadzyô.
- Cha cha... IaI con phaI dI dô bô cho cô fa nua dây a7
KôbasI fhây chô I qua. AkIkô nâng caI châu Iôn, va châf nuoc
vang vang o bôn frong chao qua chao IaI.
- MoI mô xong, cô fa da cha y dI bIôu dIôn! Thô fhì vIô c gì bây
gIo phaI Iang xang hâu ha cô fa7
- Cô fa cân cham soc râf cân fhâ n. Ða môf Iân faI bIôn rôI.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 175
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðang Io cô fa phaI dI duo c fu Iâu rôI.
- Cô fa ngu suôf ngay.
- Con cô fhì dI dô bô cho cô fa. Cu nhu công chua ây!
AkIkô gIân dôI frao caI châu cho cô Tômôkô dang hong
chuyôn.
- ÐI dô dI.
Tômôkô ngoan ngoan gâf dâu câ m Iây châu va ra khoI
phong.
KhI canh cua da dong IaI sau Iung Tômôkô, KôbasI hoI:
- Nay, co phaI gIu bi mâf không7 Chuyôn Hanadzyô ây ma7
- ÐI nhIôn. Ðac sI Naôô da dan noI voI nguoI ngoaI Ia cô fa bj
vIôm ruô f fhua.
- Thô ra vân Ia vIôm ruôf fhua... - KôbasI buc fuc nhac IaI.
- Co vIôc gì fhô - AkIkô chôf da
- Vua rôI co môf nguoI goI dIôn cho fôI...
- Ðm bIôf rôI. NguoI ây ho I bac sI fru c, va om noI cho nguoI
ây bIôf sô dIôn cua anh.
- Han noI fôn han Ia MuraI va han Ia chô fhân fình cua
Ðzyunkô Hanadzyô.
- Han câ n hoI gì7 - AkIkô ngôI xuô ng chIôc ghô dôI dIôn voI
KôbasI.
- TôI da noI cho han bIôf su fhâf...
- Thâf a7! - AkIkô kôu Iôn.
- PhaI. Han fu gIo I fhIôu Ia ban fhân cua Ðyunkô ma...
- Không phaI dâu. Chac IaI Ia môf anh phong vIôn nao dây.
- TôI Iam sao bIôf duoc!...
- Co Io fa fhu hoI Hanadzyô-san xom sao7
- Co Io fhô. Nhung fhôI, khoan da, - KôbasI do du.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 176
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thô anh không hoI xom han o dâu, Iam gì a7
- Không. ChI co ha n hoI suôf.
- Nôu do Ia môf ga phong vIôn... OI, co su so ra sao!...
- Thô sao, chI co ông bâu bIôf su fhâf fhôI a7
- Ong fa, cô fhu ky cua Hanadzyô va chu fjch công fy fruyôn
hình. NgoaI ra không con aI nua. Co Iônh không cho khach vao
fham cô fa. ChI co ông bâu fIôp ho.
- Ra fhô...
KôbasI sIôf mây ngon fay manh dô n nôI phaf dau Iôn. Anh
da vô fình Iam mô f vIôc cuc ky ngu xuân.
- Vây om so hoI Hanadyô-san7
- ThôI du ng. Ðây gIo cha ng con an fhua gì nua.
- Thô nho ho quon nhau fhâf fhì sao7 Co phaI Ia anh fruf
duoc môf ganh nang không!
- CaI do không IIôn quan gì dôn vâ n dô. - KôbasI dôf nhIôn
nôI khu ng. - Va chang nguoI fhây fhuôc không hô co bôn phâ n xac
mInh can cuo c va fu cach cua nhu ng nguoI hoI fham suc khoo cua
bônh nhân.
- Nhung Hanadzyô-san không phaI Ia nguoI fhuong.
- "Không phaI nguoI fhuo ng" nghIa Ia fhô nao7 Ia m nhu fhô
caI do co môf y nghIa gì. - MôI KôbasI run Iôn. - "MInh fInh" co
chu! Cô fa cung Ia môf con nguoI nhu ông gIa vua cho dôn hôm
nay. O caI bônh vIôn nay nguoI fa qua ua chuông nhung nguo I nôI
fIông!
- Nhung vj fri cua cô ây...
- ÐôI voI nhung nguoI chu a bônh dIôu do không co y nghI gì.
- Chang Io bac sI Naôô không dan anh7
- TôI không nho .
- Ia fhâf. Hôm nay co nguoI phong vIôn cua fuân bao phu nu
dôn va bac sI Naôô co noI voI anh fa rang Hanadzyô bj vIôm ruôf
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 177
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhua, sau do ba y fa fruong fâp hop chu ng om Ia I canh cao Ia
không duoc noI ho chuyôn nay ra.
- TôI không hô bIô f chuf gì vô nhung vIôc do.
Chuông dIôn fhoaI frong phong roo Iôn, AkIkô câm Iây ông
may. KôbasI dung Im nhìn ra cua sô. Qua fhâf anh không bIôf
chuf gì vô cach fhuyôf mInh chinh fhuc cua bô nh fình cua
Hanadzyô, nhung bây gIo fhì dôu do Ia môf nIôm an u I qua yôu of.
- Cho cho môf phuf, - AkIkô Iây fay bjf ông may, - Ho dôn
dây! NguoI cua bao "Syukan Iady".
- Ho muôn gì7 - KôbasI chau may kho chju.
- Vân chuyôn ây. Vân chuyôn Hanadzyô-san!
- NoI voI ho Ia fôI không co o dây.
AkIkô gâf dâu va ap ông may vao faI.
- Ðac sI KôbasI vô nha rôI... Vâng, hoan foan bâf ngo ... CaI gì
a7 Không, vIôc do fôI không bIôf.
Sau khI frao dôI voI nhu ng nguoI o bôn kIa duong dây mây
câu vô nghI nua, cô daf ông may xuô ng.
- CaI fhang cha Iì Iom!
- Han noI gì7
- Han no I: Ðac sI KôbasI af Ia co maf o dây. Cô phaI cho fôI
noI chuyôn voI bac sI. VIôc nay râf quan frong.
- Àf phaI co maf o dây a7 - KôbasI ngac nhIôn hoI.
AkIkô ngâm nghI.
- Thô co n caI Iao MuraI ây, không bIôf co phaI o foa bao
"Syukan Iady" không7
- Không co Io.
- Ho cu môf muc no I ra ng moI ca ch dây môf gIo anh co n o
dây. Ho Iam fhô nao ma bIôf duoc nhI7
- !- u...
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 178
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ho IaI hoI dung "bac sI phâu fhuâf KôbasI" kIa chu.
KôbasI nho IaI ra ng frong khI noI chuyô n vo I MuraI mình da
xung fôn ra.
- Chac chan do Ia môf fay phong vIôn! Vì fhô han moI bIôf
Hanadzyô.
KôbasI buc mình fac IuoI môf fIông rôI du ng dây.
- Nôu fhô fhì han dôu fhâf!
- Thoo om, phaI noI hôf voI bac sI Naôô
AkIkô voI fay vô phia fâp danh ba dIôn fhoaI froo phia frôn
ban.
- Khoan da. - KôbasI han hoc nhìn AkIkô. - Không cân goI.
- TaI sao7
- Ða bao không câ n Ia không cân.
- Nhung ma ông ây co fhô Iâm vao môf fình fhô râf gay go.
MaI caI ga phong vIôn ây so chay dôn dây fu Iu c fo mo sang.
- Han cu vIôc.
KôbasI buf ruf fu a mình frôn ghô.
- HaI ba c sI cua cu ng mô f bônh vIôn ma IaI noI khac han
nhau, nhu fhô co phaI Ia ky quac không7
- ÐI nhIôn Ia ky quac. Nhung co n bIôf Iam fhô nao.
- Thâf Ia ngoan cô môf cach ngu xuâ n.
Trong nhung cuôc caI nhau, AkIkô râf cho ng mâf fu chu va
frong con nong gIâ n cô noI chuyôn voI KôbasI voI ca I gIong ma chI
co môf nguoI fình moI co fhô fu cho phop mình du ng - không gIu
môf chuf Iô dô na o hôf.
- Cha, ngoan cô a 7
- Anh co hIôu anh da gây ra môf faI hoa nhu fhô nao không7
Vì anh ma fhanh danh cua bac sI Naôô co fhô bj vuI dâp!
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 179
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðây ba! Thanh danh cua fôI dI doI fhì co: MoI nguoI dôu nhô
foof vao caI fhanh danh ây. Co aI fhom no I voI fôI Ia Hanadzyô
Ðzuynkô bj "vIôm ruôf fhu a" dâu7 TôI Ia ba c sI ma nguoI fa coI fôI
không bang môf cô y fa quon.
O KôbasI su chân fhanh va finh cuong fru c phôI hop IaI
fhanh môf finh nong na y không co gì kIô m chô nôI. AkIkô yôu
fhich caI finh bôc fru c nhu fro con cua anh, nhung nhIôu khI cô
cu ng fhâ y so cho anh.
- Ðac sI Naôô không noI voI anh, chac han không phaI vì co
chu y nhu fhô dâu. Cha ng qua ông fa quôn, - AkIkô phong doan.
- CaI dâu cua ông fa Iam vIôc môf cach fuyôf hao. TôI không
fIn ra ng ông Ia I co fhô "quôn" môf cach dô dang nhu fhô.
- Anh cu dô om kô cho ông ây ngho, Iam nhu fhô nhân fIôn
frong khI noI môf chuyôn gì do.
Tômôkô da quay vao, cho nôn AkIkô ha gIong fhì fhâ m:
- Iam nhu vây fhì anh so không cân phân frâ n gì nua.
- Ðu ng co xon va o vIôc cu a nguo I khac khI nguoI fa không
yôu câu!
- Nhung...
- Chang qua fôI bIôf caI gì fhì fôI chI noI du ng nhu fhô. TôI
fhây không câ n phaI fu fhanh mInh, - KôbasI dan fung fIông va
qua quyôf buoc ra cua.
Nhu co fhô du kIôn fruoc, hôm sau co dIôn fu foa soan bao
"Syukan Iady" goI dôn hoI xom cu fhô vIôc gì da xay ra voI
Ðzyunkô Hanadzyô. Pho ng ghI danh fra IoI rang fu hôm qua bac sI
Naôô da fhông bao moI vIô c môf cach can ko va không con co gì dô
bô sung vao dây nua.
Thô ma frong gIo nghI frua, môf fôp phong vIôn da dôf nhIôn
xông vao bônh vIô n.
- Chu ng fôI da cô hôf suc moI ho ra vô, nhung ho cu mô f muc:
"Không sao, chu ng fôI so doI". Va maI cho dôn gIo ho vân không
chju dI cho, - cô fhu ky fruc o phong ghI danh fhan phIôn voI Naôô
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 180
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhu vây. |Cô fa da duoc Iô nh fông khu nhu ng ông khach không
moI ma dôn).
- Thâf Ia fro frao!
Iu c bây gIo Naôô sau khI an frua, dang danh co gô voI ky
fhuâf vIôn X-quang Savada. Xong van co, ông mIôn cuong dung
dây.
Ðon pho ng vIôn dang ngôI doI o phong khach. Ho co haI
nguo I: Môf nguo I cao va gâ y, nguoI fhu haI fhì nguoc han IaI, fhâp
va mâp.
- XIn IôI bac sI, da dôn Ia m phIôn...
Ca cao va gây chIa cho Naôô xom fâm danh fhIôp. Han fôn Ia
Tanabô. Ca mâp Ia phong vIôn nhIôp anh.
- TôI da fra IoI hôf cac câu hoI cua cac ông rô I.
- Vâng. Nhung chu ng fôI muôn... - NguoI gây noI, va vua Iuc
ây anh don fIash chop Iôn. Ca phong vIôn nhIôp anh chôm vô phia
Naôô.
- Maf muI cua fôI co ich gì cho ca c ông7
- Ða do Ia dô phong xa. Vì ngaI Ia bac sI dIôu frj Hanadzyô.
Ca gây noI chuyô n fhay cho ca ga nhIôp anh vì câp bâc cua
han cao hon.
Naôô cau may kho chju.
- Thua bac sI, co fhâf cô ây bj vIôm ruôf fhu a không a7
- TôI con phaI nhac IaI câu do bao nhIôu Iân nua7
- Thô ma chung fôI IaI ngho noI khac han: Cô Hanadzyô da
duoc pha fhaI o dây. - Ca phong vIôn nhìn cham cham vao maf
Naôô, nhung guong maf ông vân dIô m nhIôn nhu không.
- Va cô â y bj ngâf Ia vì sau khI pha fhaI cô ây ra vIôn som
qua... XIn bac sI cho bIôf y kIôn vô nhu ng dIô u do.
Naôô nhìn ky haI ga phong vIôn. RôI ông IIôc maf xom IaI
fâm danh fhIôp môf Iân nua.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 181
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- AI noI voI cac ông nhu vâ y7
- A, co môf nguoI noI...
- TôI nha c IaI: Cô Hanadzyô bj vIôm ruôf fhu a.
- XIn bac sI fIn fôI, - ga gây không nao nung, - chung fôI
không hô bja daf. TIn nay chu ng fôI Iây duoc o môf nguôn dang fIn
cây nhâf.
HaI ga phong vIôn hôf suc cham chu fhoo doI Naôô. Ong
dung dung nhun vaI.
- Thô rôI sao nua7
- Chu ng fôI muôn duoc ngho bac sI cho bIôf su fhâf. Không
nôn Iua dôI chung fôI. - Ca phong vIôn xu su môf ca ch fu fIn va
frâng fra o. - Su vIôc da xay ra dung nhu fôI vua noI chu gì7
- Không.
Naôô frâm ngâm ngam nghia ca nh cua kinh.
- Chu ng fôI co nhu ng ba ng chung không fhô bac bo duoc.
- Ðo Ia cac ông fuo ng fhô.
- Ðuoc. Chung fôI so noI hôf. ChI xIn bac sI du ng fo xIu vì
ngac nhIôn. NguoI da kô cho chu ng fôI ngho vIôc nay Iam vIôc
frong bônh vIôn cua cac ngaI.
Ca phong vIôn dua maf so sôf nhìn quanh. Trong pho ng fIôp
khach không co Iây môf bong nguoI. Cô fhu ky fruc phong fhI danh
dang fhu a ron. - Vây bac sI fhu doan xom aI7
- TôI không bIôf.
- A, fhô fhì chu ng fôI xIn gIup bac sI doan ra dây, xIn fhôm
môf dac dIôm nua: do Ia môf bac sI.
Cuong maf Naôô nhu co môf bong mây Iuo f qua, nhung chI
frong khoanh kha c. ChI gIây sau no da IaI fhan nhIôn nhu không.
- Cu ng môf bac sI phâ u fhuâf nhu ngaI. NgaI da hIôu ra
chua7 Ða c sI KôbasI dây! - Ca pho ng vIôn dac chi cuoI ga n. - TôI
hôm qua chu ng fôI co goI dIôn IaI dây hoI fham suc khoo cua
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 182
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Hanadzyô. Ðac sI KôbasI da ra fra IoI dIôn fhoaI va da noI hôf ra
môf cach hoan foan bâf ngo.
Naôô Im Iang gâf dâu.
- Ðây gIo bac sI so noI ra sao dây7 Vân khang djnh rang cô fa
bj "vIôm ruôf fhu a" nhu fruoc chang7
IaI môf anh chop don fIash. Naôô IIôc nhìn caI may anh, rô I
khInh bI nhìn fu dâu dôn chân ga phong vIôn.
- ChI co fhô fhôI a7
- Vâng. Ðac sI fhây chua du sao7 - Ca gây Iam ra vo ngac
nhIôn. - Ðac sI ma con Iua dôI chung fôI, fhì fôI so vIô f ca vô vIôc do
nua.
- Cac ông dang djnh vIôf vô chuyôn nay a7
- Chu co n sao7 Ðzyunkô Hanadzyô, nguoI duoc công chung
ua chuô ng, ngâ f dI fruoc maf moI nguoI. Ðzyunkô Hanadzyô co
fhaI. VoI môf guong maf ngây fho vô fôI fhô kIa! AI ma fIn duoc! -
Ca phong vIôn nghon nao vì hung phân. - Chu ng fôI nhâf djnh so
vIôf! Ðây so Ia môf chuyôn gIâf gân khIô n aI nây phaI kôu froI Iôn.
ThIôn phong su hay nhâf frong fâf ca nhung fhIôn phong su vô
nang da duoc dang frôn ca c bao.
Naôô ngam caI bô ca daf o phia sau Iung haI ga pho ng vIôn.
Trong bô mây con ca kIông nhIôf doI dang uô oaI boI, mình Ioang Iô
nhung vô f mau vang va ma u xanh Iuc.
- NoI fom IaI, bônh cô fa không phaI Ia vIôm ruôf fhua.
- VIôm ruôf fhua.
- XIn fIôn sInh dung cô châp. Ðang nao chu ng fôI cung so
bIôf.
- Cac ông bja ra duoc ca I gì fhì cu fhô ma vIôf.
- Thô fuc Ia bac sI da fra IoI "dung"7
- Cac ông Iây o dâu ra fhô7
- Thì bac sI vua no I Ia cu vIôf nhu fhô kIa ma7
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 183
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vì cac ông no I Ia dang nao cac ông cung so vIôf.
HaI ga phong vIôn fho daI môf moI.
- TôI Ia bac sI dIôu frj Ðzyunkô. TôI noI voI ca c ông rang cô ây
bj vIôm ruôf fhua. Nôu ca c ông không fIn fôI, cac ông cu xu su fhoo
y cac ông.
Naôô quay dI va buoc vô phia fhang may. HaI ga phong vIôn
nhìn fhoo caI bong dang cao va manh cua ông.
- Thâf Ia môf mon kho gam, - ga pho ng vIôn gây Iâm bâm khI
Naôô da khuâf sau canh cua buông fhang may.
Trong phong van fhu, Yufarô Chyôda dang noI chuyôn voI
Tsuruyô SôkIguchI. Hôm nay ba RIffsukô không dôn bônh vIôn,
cho nôn haI cô kô foan o phong van fhu fu dông Iam công vIôc dIôn
cac gIây fo fhanh foan fIôn bao hIôm.
- Kôf qua chuân doan vân chua ro a7
Yufarô nhìn fo bônh an.
- Hôm nay chinh bac sI Naôô da kham bônh nhân. Ðac sI co
fhIôn huong nghI rang fình frang co IIôn quan dôn vâ n dô mau.
- Ðônh mau u7...
- Ðac sI Naôô co yôu câu Iam ca môf Ioaf xof nghIô m: Trong
khoang nam ngay nua moI vân dô so hoan foan ro.
- !- u...
Ðac sI fruong Iâm bâm, vo Iâm Iì, fay gIo gIo mây fo bônh an.
Ho dang noI dôn caI ông gIa moI duoc xo câp cu u cho vao
bônh vIô n hôm qua. Khoang haI gIo sau do co môf nguo I dan ba
dung fuô I chay dô n bônh vIôn xa c nhân rang qua fhâf bônh nhân
fôn Ia KôkIchI !ônô. Truoc kIa ông fa Iam nghô mua ban dô cu,
nhung cach dây mây nam ông bj dau chân không dI duoc nua.
Thâm chi co nhu ng ngay ông không ra duo c khoI gIuong. Sau do ca
ba vo cu ng baf dâu bj fô fhâp, buôc Iong phaI fhôI vIôc o quan
nhâu, noI ba Iam công vIô c rua baf dIa, va bây gIo haI vo chông
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 184
hffp://obooks.vdcmodIa.com
sông bang sô fIôn fro câp cua nha nuoc danh cho nhu ng nguoI bân
cu ng.
Ðac sI fruong râf ghof nguoI ngho o, nhâf Ia nhung nguoI
sông bang fro câp.
- Cu ng ky, frông nguo I fhì gIa kho m. Nhung fuôI chI moI
nam muoI haI!
- Vâng, không fhô nao fIn duoc, - ba y fa fruo ng Iac dâu-
Trông phaI dôn ngoaI sau muoI.
Nam muoI haI - fuôI Yufarô Chyôda cung gân bang ngân ây.
Nhung dôI voI mô f nha kInh doanh, Iong frac ân Ia môf xa xI phâm
không fhô dung fhu duoc.
- Iao fa sông bang fIôn fro câp, fhô ma IaI cho nam o phong
hang ba. Hang nay daf hon hang công công. Iao fa Iam sao co fhô
bu duoc chô chônh Iôch7
- Co Io không bu duoc dâu, - SôkIguchI fho daI.
- "Co Io" gì nua! - Chyôda van IaI. - PhaI coI chu ng nhac Iao
fa fra cho dung.
- Ðac sI KôbasI ra Iônh cho nam dây. Hôm qua ông fa fruc.
Mây cô y fa da can ngan du cach ma ông fa vân không ngho.
- Cân phaI quan Iy bac sI KôbasI! Ma do chinh Ia vIôc cua cô
va cac nu y fa. KôbasI moI roI khoI ghô daI hoc, con nông nôI Iam.
Iu c nao cu ng chI chuc xông ra frân. Iu c na o cung chI bIôf "công
bang, công bang" Chua nôm mu I doI ma.
- Ðu co fhô nao fhì ông fa vân Ia bac sI. Ia m sao môf cô y fa
fro IaI co fhô dam ca gan noI voI bac sI: "Không duoc cho bônh
nhân nay nam"7!
- Co aI baf cô fa phaI noI nhu fhô dâu. Co fhô noI cach khac:
"Môf bônh nhân sông bang fro câp fhì nam o phong chung fôf hon.
Không nôn dô cho han fa nam o môf phong daf fIôn hon, vì han fa
không bu duoc sô fIôn chônh Iôch". Ðang nay IaI vì môf bônh nhân
nhu fhô ma khuoc fu môf nguo I dang sap su a vao vIôn!
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 185
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nhung o phong chung Ia m gì con chô. Chang nho duôI ông
fa ra cua7
- Tu chô I fhì cu ng co fhô fu chô I môf ca ch fhông mInh:
"Chu ng fôI râf muôn nhâ n ông, nhung chung fôI hôf chô rô I, vây
ông chju phIô n nho, chu ng fôI buô c Iong phaI cho ông sang môf
bônh vIô n kha c ". Thô Ia chang aI môch Iong.
- Ðac sI KôbasI du kIôn ra ng nguoI bônh so chong khoI. Kôf
qua Ia nhu fhô dây.
- Mây caI anh cha ng o fruong daI hoc ra chI bIôf bay chuyô n
nghIôn cuu nhu ng vân dô chang cân fhIô f cho aI va nhu ng cuôc
franh Iuân hoan foan vô bô! Ho không hIô u duoc ca c bac sI fu sông
khô so nhu fhô nao.
- Tôf hon Ia chinh ngaI nôn noI fhô nao do cho bac sI KôbasI
hIôu. Chu ca c nu y fa phaI co bôn phân fhI hanh ram rap nhu ng
mônh Iônh cua bac sI.
- Co noI hay không noI fhì ca I bon bac sI fro ây cung chang
hIôu gì.
Ðac sI fruong saI mây cô kô foan pha fra. Ða y fa fruo ng, nhu
suc nho ra dIôu gì, nhìn dô ng hô rôI noI:
- TôI phaI dI.
- Thoo nhu fôI hIôu, frong fình frang nay không fhô dông dôn
nguo I bô nh a7
- Nhâf djnh nhu vây.
- Co aI dôn voI ha n fa không7
- Vo Iao fa. Ða ây fhuong xuyôn o bôn canh Ia o fa!
- Thâf dôn khô vo I caI bon khô ra ch ao ôm ây! TIô n vIôn phi
nha nuoc fra cho ho bao gIo cung dôn châm hang hang, dôI khI con
châm hon nua, rô I sau do IaI con phaI fIôp du cac fhu uy ban dôn
Iam khô mình... Ho cu moI moc fung chuyôn nho không dâu. Ho
hach sach Ia mình kô don fhuôc nhIôu hon sô fhuôc cân fhIô f, rôI
fru fIôn dI... Ðu Ia bac sI o fruong daI hoc fhì Io ra cu ng pha I hIôu
cho nguo I fa chu, - Yufarô cau nha u.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 186
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ro rang Ia o cac fruong daI hoc nguo I fa không chju day
nhung chuyô n do. - Ða y fa fruo ng vôn Ia bâc fhây frong nghô
fhuâf noI nhung câu xo xIôn voI môf vo maf va môf gIong noI hoan
foan ngây fho vô fôI.
- Không sao. Ðôn khI nao ho mo bô nh vIô n fu fhì ho so khac
hIôu. - NoI doan Yufarô dua fâp bônh an cho Tsuruyô. - A, fhô con
caI cô Ðzyunkô Hanadzyô ra sao rôI nhI7
- Không co chuyôn bIôn gì dang kô.
- Vân ngu a7
- Co fhuc dây duoc môf Iaf rôI IaI ngu IaI.
- Cha, gIa duoc xom maf cô fa môf chuf nhI!
- Xì, fIôn sInh fhâf! - Ða y fa fruong cau maf.
- TôI noI fhâf dây. Cu muô n gho môf chuf ma không Iam sao
fìm ra duoc môf caI co hop Iy.
- Thì ba c sI fruo ng cu Iam nhu fhô dI kIô m fra ca c phong
bônh nhân. - SôkIguchI mach nuoc.
- !, fhâf dây, co Io duoc dây nhI.
- Không, co Io không duoc. Ong co phaI Ia bac sI phu khoa
dâu7
- Vây fhì Iam fhô nao bây gIo7
- TôI nghI ra rôI. Tôf hon ca Ia ông cung dI vo I bac sI Naôô.
- Y hay dây! Naôô fhì muôn dôn phong cô fa Iuc na o cu ng
duoc.
- Ðôn chju ông! - Ða y fa fruong nhiu dôI Iông ma y ra vo
nghIôm khac frong khI mây cô gaI ngôI phia sau Yufarô cuo I khuc
khich. CIa su ba RIfsukô co maf o dây fhì SôkIguchI cha c ha n da
không fu cho phop mình an noI fu do nhu vây, ma Yufarô cu ng so
không dam dua nhu fhô.
- Cac nguoI gIâu fôI môf con bup bô my mIô u nhu vâ y dô ca c
nguo I fha hô ngam nghia han7
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 187
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nhân fhô cu ng nôn bIôf rang cô fa da ba Iân...
- Thô co a7
ÐôI maf Iuon cua ông bac sI fruo ng fron xoo ra vì nga c nhIôn.
- Vâng, - Tsuruyô mim môI - Trong bônh an co ghI nhu vây.
- TôI không hIô u nôI nhu ng nguo I da n ba ây... - Yufarô buông
môf fIông fho daI nang frjch.
- Vây fôI so noI voI bac sI Naôô nho7
- NoI dI. - Nga nguoI frôn dôm dI-vang, Yufarô chìm dam vao
nhung mo uoc ôm dôm.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 188
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC IX

NôrIkô SImura ga p ky fhuâf vIôn X- quang Savada vao ngay
fhu bay, fuc bôn ngay sau cuôc phâu fhuâf Iam cho Ðzyunkô
Hanadzyô.
Ðu Ia ngay fhu bay fhì frong bônh vIôn vâ n râf nhIôu vIôc,
bônh nhân vân dông, cho nôn buôI gap go maI dôn nam gIo moI
fhanh. NôrIkô yôu câu Savada dôn gap cô o môf fIôm fra nho fôn
Ia "PônI". Qua n fra nam o quang gIua duong dI Ðôghondzakaa, va
NôrIkô cung da nhIôu Iân gap Naôô o dây.
HaI nguoI ra khoI bônh vIôn vao nhu ng Iu c khac nhau,
nhung ngôI chua dôn nam phuf NôrIkô da fhây Savada foI phong
fra.
- Anh uông ca I gì nho7 - NôrIkô hoI.
- Co Io cô cho fôI uô ng fra.
- XIn chon fra co chanh - NôrIkô noI voI cô hâu ban rôI quay
vô phia Savada - co aI frông fhây anh không7
- O, hình nhu không co aI.
- Thô fhì fôf.
NôrIkô fho daI nho nhom, rôI Iây frong xac ra môf bao
"HIghIIghf", châm fhuôc huf. Cô bIôf hu f fhuôc Ia Ia do Naôô.
Trong bônh vIôn co nhIôu nu y fa huf fhuôc, ngay ca cô Kaôru !nô
fro fhô ma dôI khI cung huf. Sau môf phâ u fhuâf kho khan hay
môf dôm fru c, coI bo chIôc bIouso va huf mô f dIôu fhuôc Ia cu ng
fhâf dô chju...
NôrIkô nhìn cac cô khac huf fhuôc, cung da fung fhu huf vaI
Iân. Nhung huf dôn hoI fhu ba cô da fhây kho chju va cô không fa I
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 189
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nao hIôu nôI nguo I fa fìm fhây ca I gì frong fhuôc Ia. Naôô vua moI
quon cô da baf dâu naI cô huf. Co môf Iân dang nam frong gIuo ng
ông fa noI voI cô: "KhI mô f nguoI dan ba hu f fhuôc Ia IoaI sang,
nhìn fhâ f fhich maf!" Chinh fu nga y ây NôrIkô baf dâu huf fhuôc
fhu c su.
KhI fhây NôrIkô ngaf fho vì kho I fhuôc Ia va ho sac sua,
Naôô cuoI ngâf. "MôI hoI dua ra phia fruoc môf chu f, va pha I fho
khoI ra fhong fha nhu fhô nay nay, frông moI dop". ÐuoI su huong
dân cua Naôô chang bao Iâu cô da co fhoI quon huf fhuôc Ia, fuy
không nghIôn dô n mu c pha I khô so khI không co gì huf. MôI ngay
cô huf khoang bôn nam dIô u.
Savada ngac nhIôn nhìn NôrIkô huf fhuôc Ia, rôI ho I:
- Vây cô muôn noI chuyôn voI fôI vô vIôc gì7
TôI hôm qua NôrIkô co yôu câu ông fa dôn dây dô noI môf
câu chuyôn quan frong.
Ðao ây cu fôI fôI Savada con dI ho c Iop ky fhuâf X- quang va
chua co quyôn chinh fhu c Iam vIôc voI may chIôu. ChI co ca c bac sI
moI duoc phop chup phIm. Nhung frong bônh vIô n OrIonfaI, cung
nhu frong nhIôu bônh vIô n fu kha c, chinh ky fhuâf vIôn Iam fâf
ca.
- Câu chuyôn fôI so noI voI anh hoI bâf fhuo ng...
NôrIkô gay fan fhuôc Ia rô I nhìn Savada co y do xof.
- TôI ngho cô.
Savada fhua NôrIkô ba fuôI cho nôn fruo c maf cô anh co
phân o do.
- Anh fhu noI fôI ngho... Naôô vân dôn anh chup phIm dây a7
Môf bôn ma Savada kho gIâf gIâf vì ngac nhIôn.
- Co dIôu Ia anh không duoc dôI fôI. TôI bIôf hôf rôI.
Savada Iung bung caI gì frong mIông.
- Cu khoang muo I ngay mô f Iân. Ðu ng không7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 190
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Savada ro ra ng Ia Iuông cuông. NôrIkô hIôu rang mình da dI
dung duong.
- Vây fhì fôI muô n hoI anh... Ong ây chup phIm dô Iam gì
fhô7 Anh noI fhâf voI fôI dI. TôI cung da frông fhây mâ y fâm phIm
ây rôI.
- Không fhô fhô duoc! - Savada fhôf Iôn.
- Sao vây7 Anh Iây Iam Ia u7
- Cô fhây nhung fâm phIm ây o dâu7
- Không quan frong. ChI bIôf Ia fôI da frông fhây fhô fhôI.
NôrIkô fuyôf nhIôn không co y djnh fhu nhân rang mình da
frông fhâ y mây fâm phIm ây frong caI fu o nha Naôô.
- TôI không hIôu...
- CaI gì7
- Cô Iam fhô nao ma bIôf duoc vIôc nay7
- Ðu sao su fhâf vân cu Ia su fhâf.
- Cha ng Io chinh bac sI Naôô noI cho cô bIôf7 - Savada uông
môf hoI hôf cho n fra rôI IaI nhìn NôrIkô môf cach ngo vuc. - Ong
ây da yôu câu fôI câf fhâf ky, sao cho dung aI co fhô frông fhâ y.
- Anh du ng Io. TôI frông fhây no không phaI o chô anh.
- Ia fhâf. - Savada Iac Iu caI dâu.
- Anh yôn fâm dI, va noI cho frung fhu c: Naôô chup dô Iam
môf công frình khoa hoc, hay Ia... ông ây bj bônh7
Savada Iang fhInh.
- TôI van anh. - NôrIkô chap haI fay Iôn nguc.
- ThôI duoc, - Savada muI Iong. - Nhung dung noI voI aI...
- TôI fhô voI anh!
- Cô cân bIôf rang ông ây da câm fôI không duoc noI voI aI...
- Vâng, dI nhIôn, fôI hIôu.
- Sô Ia ông ây dang fIôn ha nh môf cuôc nghIôn cu u khoa hoc.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 191
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- NghIôn cu u khoa hoc u7 - Ðây gIo dôn Iuof NôrIkô nhìn
Savada môf cach ngo vu c.
- Chinh ông ây noI voI fôI nhu vây, fhanh fhu cô co fhô fIn
cha c rang do Ia su fhâf.
- Nhung faI sao ông ây IaI chI nghIôn cu u côf xuong sông cua
chinh mình ma fhôI7
- Không phaI. Ca xuong suon, ca xuong fay, xuong chân nua.
- Anh không dôI fôI dây chu7
- TôI noI dôI Iam gì7 Chinh fôI chup ma.
- Môf cuôc nghIôn cu u kha Ia Iung.
- Ðac sI noI rang vân dô nay fhu vj kInh khu ng!
"Chup xuong sô ng cua mình fhì co caI gì ma fhu vj7 NôrIkô
nghI fhâ m. - Không fhô na o hIôu nô I... "
- Cu muo I ngay ông ây Ia I dôn anh a 7
- Vâng.
- Va cu môI Iân nhu fhô Ia I chup ca môf Ioaf hình a7
Savada gâf dâu.
- Chang Io o bônh vIôn nguoI fa cho phop su dung ngân ây
fâm phIm cho nhung công frình nghIôn cu u khoa hoc sao7
- Chinh bac sI fra fIôn sô phIm ây.
- Thô a7 Ong ây fra bang fIôn rIông a7
- TôI mua rIông phIm cho ông ây. Mua sI. Mua fhang cua
hang san xuâf phIm.
"Nôu dây chI Ia môf công frình khoa hoc fhì Naôô bo fIôn ra
nhu vây co phaI Ia vì qua mô maI không7... " - NôrIkô nghI.
- Vây anh chup cho ông ây vao nhung Iu c nao7
- Vao nhung ngay chu nhâ f hoac va o nhu ng buôI fôI ông ây
phaI fru c.
- Sao, ngay frong phIôn fru c a7 Thô ma fôI không bIôf.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 192
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Chu ng fôI bao gIo cu ng khoa fraI cu a IaI dô dung co aI vao.
- Ðây gIo fôI moI hIô u faI sao co nhung fôI ông ây bIôn dI
dang nao không hay...
- Thuong fhuong fhì ông â y bao Ia dI uông ruou, - Savada
cuoI.
- Nhung cu ng co khI ông ây dI uông ruou fhâf! NgoaI bar ây.
- Vâng. Nhung vao phong X-quang vân nhIô u hon.
- AI ma ngo duoc!...
Trong Io ng NôrIkô co nhu ng cam xu c fraI nguo c gIang co
nhau. Cô không bIôf Ia nôn nôI gIân hay nôn fho ra nho nho m.
Câu chuyôn cu ng fhâf ky dj.
- Nhung fôI fha fhIôf xIn cô dung noI voI aI. Iân nao ông ây
cu ng nha c IaI Ia fôI phaI Im Iang.
- Ðuoc rô I.
NôrIkô câm chon ca phô da nguô I dua Iôn môI.
Nhu ng baI phong su fuong fhuâf cac su vIôc da xay ra voI
Ðzyunkô maI dô n ngay fhu nam, sau khI cô vao nam bônh vIôn,
moI baf dâu xuâf hIôn frôn cac bao chi.
"Môf ngôI sao roI xuông". "Môf con vIôm ruô f fhua dôf ngôf.
Môf cuôc phâu fhuâf khâ n câp". "Cuôc ho p bao bj gIan doan vì
mInh fInh ngâf". "KhI con buom nga xuông bâ f fInh"...
Co môf sô bao chi chI fhông bao van faf rang Ðzyunkô bj
ngâf vì Iam vIô c qua su c, môf sô bao khac co dang nhu ng fâ m anh
chup Ðzyunkô dang nam mô man bâf fInh, song fâf ca cac phong
vIôn dôu gap nhau o môf dIôm: Trong buôI hop bao Ðzyunkô
Hanadzyô da dôf nhIôn ngâf xIu va duoc dua vao bônh vIôn mô
ruôf fhu a. ChI co fo fuân bao phu nu "Syukan Iady" dIôm môf âm
fhanh Iac dIôu frong ban hop xuong haI hoa.
"Con dau kha nghI cua dzyunkô Hanadzyô. PhaI chang Ia
môf con vIôm ruô f fhua7"
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 193
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Chu ng fôI da kô IaI dô ca c ban doc bIôf ro fình frang cua
Ðzyunkô Hanadzyô sau khI na ng ngâf o khach san R. va duoc dua
vao bônh vIôn OrIonfaI. Song cach fhuyôf mInh cua bac sI N. IaI
khac môf cach da ng kô voI IoI fuyôn bô cua ba c sI K. Qua nhu ng IoI
Io cua vj Iuong y nay chu ng fôI da kôf Iuân duoc rang bônh fình
cua Ðzyunkô Hanadzyô không pha I do môf con dau ruôf fhua gây
nôn nhu da fung noI fruoc dây, ma... "
TIôp fhoo sau, fo fap chi fhuâf IaI chI fIôf nôI dung cuôc noI
chuyôn voI KôbasI. MoI nguoI frong bônh vIô n dôu bIôf rang N. Ia
Naôô va K. Ia KôbasI. Sô fa p chi "Syukan Iady" ra duoc môf ngay
fhì Naôô duoc doc baI bao noI frôn: Ong bâu cua Hanadzyô da chìa
fo bao ra cho ông fa coI khI ông fa dôn phong cô ca sI frong buô I dI
fham bônh nhân fhuong Iô ban sang.
- Ðac sI KôbasI co fhô fuyôn bô nhu vây fhâf u7 - Nhu ng khI
caI ông bâu nay fuc gIân, ông fa fhuong noI Iap bap râf kho ngho,
nuôf bof nhIôu chu frong câu.
Naôô mo fo fap chi, dua maf râf nhanh doc qua baI bao faI
quaI ây.
- Io nao môf nguoI fhây fhuôc co fhô fu cho phop mình Iam
nhu vây7 Ðây gIo bIôf Iam fhô nao7
- O dây co môf su Iâm Iân gì dây.
- Ðac sI Iây gì caf nghIa duoc su vIô c nay7
- TôI so Iam cho ra nho, - Naôô vô vô ông bâu.
Trong khI haI nguoI noI chuyôn, Ðzyunkô nhìn ra cu a sô, vo
maf Iâm Iâm, không no I môf câu.
Sau buôI dI fham cac phong bônh nhân, ghI xong cac chI djnh
vao bônh an cua cac bônh nhân mo I nhâp vIôn, Naôô moI KôbasI
vao phong dIôu ha nh.
- Chac anh bIôf chuyô n rô I chu gì7 To Syukan Iady co dân IoI
cua anh ra dây.
- Vâng, cac nu y fa da noI voI fôI rô I, - KôbasI dap, gIong vô
fu Iu.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 194
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Iam sao no IaI ra nhu fhô7
Naôô dung dây, dôn canh cua sô nhìn xuông khoanh sân sau
nho hop bj cho n gIua bôn buc fuo ng da.
- TôI hôm ây co môf nguoI nao do goI dIôn vao bônh vIô n fu
xung Ia nguoI quon fhân Hanadzyô...
- Va anh da noI hôf cho nguoI ây bIôf7
- ÐI nhIôn không phaI Ia hôf nhung... - KôbasI cuI ma f.
- Chang Io anh không bIôf rang nhu ng chuyô n nhu fhô không
fhô noI qua dIôn fhoaI7 ChI co fhô noI rIông fruo c maf nhau ma
fhôI. Ðo Ia môf so suâf không fhô fha fhu duoc.
KôbasI Im Iang.
- Ðo Ia môf vIôc chua fung fhây: Môf nguo I fhây fhuôc ma IaI
dô Iô môf dIôu bi mâf nghô nghIôp cua y hoc!
- Nhung... - KôbasI ngâng dâu Iôn, - fôI chI noI su fhâf. TôI
không bja daf gì hôf.
Naôô quay ngoaf IaI do Iuong KôbasI bang môf caI nhìn
không chuf fhIôn cam.
- Thoo anh fhì nguoI fhâ y fhuôc co quyôn noI foac ra fâf ca
nhung gì mình bIô f7
- Sao IaI fhô7 - KôbasI bac IaI. - Nhung Iua dôI bônh nhân va
nguo I nha cua ho nhu fIôn sInh vân Iam Ia dIôu không fhô châp
nhân duoc.
- Anh muôn am chI caI gì7
- Thì nhu chuyôn ông cu IsIkura dây, chang han.
- Anh KôbasI, bônh ung fhu Ia môf fruong hop dac bIôf.
Không fhô danh ngang bang IsIkura voI Hanadzyô.
- Co Io fhô.
- Nhung môI bônh nhân co quyôn gIu bi mâ f vô bônh frang
cua mình, va bôn phân fhIông IIông cua nguoI fhây fhuôc Ia không
dô Iô dIôu bi mâf ây ra.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 195
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KôbasI cuI dâu Im Iang.
- Hanadzyô không phaI Ia môf nguoI fhuo ng. Cô fa Ia môf
nghô sI, môf ngôI sao. Co hang frIôu con ma f fo mo fhoo doI cô fa.
Cân phaI fhây fruoc ra ng bon nha bao không dô gì bang Iong voI
nhung fhông bao chinh fhu c cua bônh vIô n.
- Co fhô. Nhung... nôu vIôc nay quan frong nhu vây, faI sao
fIôn sInh không cho fôI bIôf fruoc7
- VIôc gì7
- VIôc cô ây bj "vIôm ruôf fhua" ây. CIa fôI duoc ngho cach
fhuyôf mInh nay, du chI Ia phong phanh fhôI...
Naôô không quay IaI, chuyô n sang go c bôn kIa cua khung cua
sô.
- Ngay dôn ca c nu y fa cu ng duoc fhông ba o. Thô ma fôI fhì
không hô ! Nôu fôI duoc fhông bao fhì doI nao fôI IaI Io IoI nhu vâ y7
Naôô dôn bây gIo moI ngoa nh IaI nhìn fha ng vao maf KôbasI.
- Anh co nhân fhu c duoc rang anh Ia fhây fhuôc hay không7
- ÐI nhIôn.
- Anh không pha I Ia môf cô bo dôn fhu c fâp hay môf cô hô Iy,
ma Ia môf bac sI. Anh hIôu không - môf bac sI! Nguo I fa pho fhac
cho anh nhung dIôu bi mâ f cua bô nh nhân. Cha ng Io anh không
du su c fu mình suy xof xom ca I gì co fhô no I ra duoc, caI gì không
hay sao7
- TôI... a... a...
- Va chang do cu ng Ia môf nof dac bIôf cua nghô nghIô p
chung fa.
- TôI dông y - maI bây gIo KôbasI moI noI duoc - Nhung o bô
môf bônh nhân dôn nhu vâ y chI vì cô fa Ia môf ngôI sao fhì fhoo fôI
Ia không dung.
- Anh không du ng.
- O chô nao7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 196
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vân dô không phaI o chô bônh nhân Ia ngôI sao hay Ia
nguo I fhuong. NguoI fhây fhuôc co bôn phân gIu bi mâf cho fâf ca
cac bônh nhân, aI cu ng nhu aI. TôI không muôn nhac IaI cho anh
ngho nhung su fhâf da nham nhung... - Naôô roI khung cu a sô
ngôI xuô ng chIôc ghô daf fruoc maf KôbasI - Anh da bao gIo co djp
doc "Iuâ f Iuong y" chua7
KôbasI nhan fra n, vo bo ngo. NoI cho dung ra, anh moI chI
ngho noI vô faI IIôu nay, nhung chua bao gIo co djp câm dôn no .
- Trong cac fruong daI hoc, cac gIao su va ca c bac sI chI quan
fâm dôn nhu ng baI vo va công frình nghIôn cu u khoa ho c, con
"Iuâf Iuong y" hay "Iuâf bao hIôm bônh fâf" fhì cha ng fhom nhìn
ngo foI. Anh cung chua doc chu gì7
Naôô da nham frung dIôm. KôbasI bôI rôI gIâu dôI maf.
- CIu bi mâf cho bônh nhân Ia nôn fang co ban nhâ f cua bô
Iuâf ây.
KôbasI không con bIôf Iây gì dô chông chô nua, nhung anh
chua co fhoI quon ha vu khi nhanh nhu vây. Xof vô nguyôn fac,
Naôô noI du ng. Nhung dây Ia chuyôn cua môf cô gaI nao do chua
qua haI muoI fuô I duo c bao nhIôu. Cô fa haf duoc mây baI haf
ngho cu ng dô fhuong nhu fhô fhì da sao7 Ða co gì ghô gom Iam
chua7 Nhu fhô da fhanh duoc môf mInh fInh rôI u7... Co fhô mô f bi
mâf y hoc quan frong fhâf, nhung vIôc gì phaI Iam âm Iôn nhu vây
vì môf cô dao haf nao dây7 KôbasI kho nhoc frâ n ap nôI bu c fuc
cua mình.
- ThôI, noI chung Ia nhu fhô, - Naôô noI, gIong khô khan, - fu
ray co aI hoI gì vô Hanadzyô, anh hay fhân frong hon.
- Ro. - KôbasI da ngây dôn fân cô vì câu chuyô n nay rôI.
- Con vô baI bao fhì fa so noI rang ga phong vIôn hình nhu fu
danh hoI fhây dIôu gì cho nôn da cô gang moI cua anh nhu ng chI
fIôf gIâf gân, con anh fhì da fra IoI qua Ioa cho xong chuyô n.
- Chang Io chI vì môf chuyôn nho nhaf nhu vây ma phaf sInh
nhung vâ n dô phIô n phuc hay sao7 - KôbasI không ghìm nôI.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 197
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- O bônh vIôn OrIonfaI co nhIôu nhân vâf danh fIông nam
dIôu frj. Nôu co fIn dôn daI rang ca c bac sI cua bônh vIôn không
bIôf gIu bi mâf cho bônh nhân fhì ho ngang ra hôf.
- Cac nhân vâf danh fIông kIa quan frong dôI voI bônh vIôn
fhô kIa u7
- Ho nam nhu ng phong daf fIôn nhâf. Ma nhung phong nhu
fhô IaI chIôm da sô frong bônh vIôn. Cho nôn ca c nhân vâf danh
fIông Ia nhung vj khach dang mong muôn nhâf cua bônh vIôn.
- TôI pha n dôI mô f su phân bIôf dô I xu nhu vây. - Trong dôI
maf KôbasI nhâp nhay nhung dôm Iua ha n hoc. - TôI ghô fom caI
fInh fhân vu IoI ma bac sI fruong da gIoo rac frong bônh vIôn nay.
Naôô koo caI gaf fan daf o gIua ban vô phia mình va gay fan
fhuôc Ia vao dây.
- Trong nhu ng dIô u anh noI co môf vaI dIôu không du ng. Ðac
sI fruong qua nhIôn co xu huong muôn fang fhu nhâp, nhung ông
fa không phaI Ia fhu pha m frong su fôn faI cua môf co chô nhu fhô
nay.
- TaI sao fhô7 Chang phaI chinh ông fa ra Iônh bIô n daI bô
phân ca c phong bônh nhân fhanh phong fhuo ng ha ng do sao7!
- Chinh ông fa. Nhung nôu chI môf mình ông fa muôn fhô
fhôI fhì chua du dô gây nôn caI fình frang Iam cho anh kho chju.
- NghIa Ia fhô nao7
- Su cung u ng Ia do nhu câu fIôu fhu sa n sInh ra: CaI cung
sInh ra fu caI câ u. Trong xa hôI co môf nhu câu nam phong fhuong
hang. Co nhung con nguoI san sang fra muoI Iam ngan yôn môf
ngay, không chuf dan do, dô co duoc môf can phong fôf hon nhung
nguo I khac.
KôbasI không con bIôf fra IoI sao nua.
- KhI cac gIao su Iam o bônh vIôn cu a cac fruong daI hoc câm
Iây nhu ng mon fIôn ma bônh nhân bo vao phong bì gIuI vao fay ho,
fhì co IôI o dây fruoc hôf chinh Ia cac bônh nhân: Ho vôn san Io ng
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 198
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fra bâf cu sô fIôn nao dô duoc môf "ngôI sao sang cua nôn y hoc"
chua cho. Thanh fhu frong fruong hop nay ca haI bôn dôu co IôI.
- Vô cac gIao su fhì fôI không fhô phan doan gì.
- So dI nhu vây vì hIôn nay anh co n Ia môf con sô không. Anh
IôI chô nuoc ca n fhì Ia m sao bIôf duoc7
KôbasI cam fhây cô khô Ia I vì công phân.
- Vây ra ca fIôn sInh nua, hôI con Iam vIôc o fruong daI hoc...
- Ca fôI nua cho sao, - Naôô vuI vo fhu nhâ n - Nguo I fa dua
fhì fôI Iâ y.
Rang can dIôu fhuôc Ia, ông fa cuoI pha Iôn.
- Thô... nôu khI mô ông không nhân duoc môf sô "fhu Iao" bô
sung fhì sao7
- Thì fôI cu ng cha ng phIôn Iong cho Iam.
Naôô phun khoI ra.
- Ðu sao cu ng bâf công qua chung! Ðâu dâu cu ng fIôn, chI co
fIôn va fIôn. ChI co fIôn moI Iam cho nguoI fa co duoc môf bac sI
gIoI chua cho, moI co duoc môf phong hang nhâf ma nam, moI duoc
dIôu frj fhoo phuong phap fôI uu.
- Khô fhô dây, - Naôô cuoI.
- TôI noI fhô không dung hay sao7 Nguo I nghoo hay nguoI
gIau fhì finh ma ng cung co gIa frj nhu nhau. Cha ng Io co fhô chua
bônh fhoo haI ca ch khac nhau chI vì môf dang co fIôn, môf dang
không co 7 Cu nhu Ia o môf fho I frong fhô ky nao do, MôIdzI hay Ia
Ðdô gì dây. Thâm chi con fô hon.
- Anh noI hoI qua rôI dây... Chang vIôc gì pha I dI sâu vao Ijch
su nhu vây. Ngay dôn gân dây, chang han nhu vao dâu fhoI ky
Syôva, nguoI nghoo cung không fhô kon chon fhây fhuôc gIoI hay
fhây fhuôc fôI. Han không hô co fhây fhuôc nao chua cho hôf. Nôu
fhây fhuôc dôn voI han môf Iân fhôI frong ca doI han - fuc khI han
hâp hôI - fhì cung da fôf Iam rôI. Ðây gIo fhì khac.
KôbasI Im Iang, vo maf chan chuong.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 199
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Anh fhây không, dôI voI anh vân dô không phaI chI o chô
nguo I fa co chua hay không chua nguo I bônh. Anh bân fâm dôn
môf caI gì khac kIa: Thây fhuôc gIoI hay kom, phong nam fôf hay
xâu. Anh muôn ra ng xung quanh bô nh nhân phaI co su fIôn nghI.
NghIa Ia anh Io Ia ng dôn phâm châf cua vIô c phu c vu y fô.
- Ðung.
- Qua fình o fa hay co n vung nông fhôn chua fô chu c duo c
mang IuoI y fô, nhung nô u IoaI nhung fruo ng hop ca bIôf fhì noI
chung o nuoc Nhâf Ðan ngay nay bâf ky aI cung co fhô fìm duoc
môf bac sI.
- Nhung IoaI bac sI nao7
- Ðaf vân dô nhu vây hoan foan du ng. ÐI nhIôn duoc môf bac
sI co kInh nghIôm hay môf anh chang non choof moI fôf nghIôp daI
hoc ra chua cho fuyôf nhIôn không gIông nhau chuf nao. Nhung
chô dô bao hIôm không xof foI nhung su saI bIôf fInh vI nhu vây.
- Tu c Ia ngay ca vIôc dIôu frj frong haI fruo ng hop nay cu ng
so khac nhau7
- Io fu nhIôn.
Naôô ngôI, suon quay ra phia cua sô, va anh sang bôn ngoaI
xuyôn qua fâm cu a kinh chI soI sang cua bôn phaI maf ông.
- NguoI fa chI bao dam duo c ca I fôI fhIôu fhIô f yôu nhâf. Tâf
ca phân con IaI Iô fhuôc vao nguo I bônh. Nguo I nao co fIôn fhì nam
phong fhuong hang va duo c môf gIao su dIôu frj cho, con nhu ng aI
không co fIôn fhì danh phaI nam phong chung va duoc môf bac sI
kIôu nhu anh dIôu frj cho.
KôbasI buf ruf va n nguoI frôn chIô c ghô.
- Ao quân, fhuc an, nha cua dôu phaI co fIôn moI mong co
châf Iuo ng fôf, va o dây chang aI fhay dôI gì duoc. Xa hôI cua fa Ia
xa hôI fu ban.
- Nhung fôI cho rang khI vân dô daf ra Ia finh mang va su c
khoo cua con nguoI, fhì dIô u kIô n phaI nhu nhau dôI voI moI nguo I,
o dây moI nguoI phaI duoc bình dang.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 200
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðình dang u7... - Naôô bIu môI khInh bI. - Anh dô nghj da ng
ngang bang nhu ng nguoI fu fhoI fro da Iao dông câf Iu c voI nhu ng
nguo I suôf ngay say ruou va an không ngôI rôI hay sao7
- Con nguoI vân Ia con nguoI!
- ÐI nhIôn. Vô phuong dIôn gIa I phâu moI nguo I dôu nhu
nhau, - Naôô cuoI.
- Sao7
- Iuc phu ngu fang cua aI cu ng fhô ca.
- TôI không muôn noI dôn chuyô n do. TôI muô n noI ra ng finh
mang cu a bâf ky nguo I na o cung dôu quy! - KôbasI caI IaI.
- Thô... fhôI duoc. Vi du frong bônh vIôn co muoI bônh nhân
cân mô. Ma bac sI fhì chI co haI nguoI, anh va fôI. Ðây gIo nôu ca
muoI bônh nhân dôu muôn fôI mô cho, fhì Iam fhô nao7
- PhaI chon nhung bônh nhân nang nhâf cho mô fruoc.
- Vi du ho dôu na ng nhu nhau.
- Nôu fhô fhì...
- Thì sao nao7
KôbasI buôn râ u không dap.
- So pha I baf dâu bang bônh nhân fra nhIôu fIôn hon chu
sao!
- Nhung...
- Con nhung bônh nhân không co fIôn fhì du ho co phan dôI
bao nhIôu, ho cu ng phaI chju dô cho môf anh fhây fhuôc hoc ha nh
chua dôn noI dôn chôn nhu anh mô.
Ðj ha nhuc, KôbasI maf nong bung bung. Nhung frong fri
anh không fìm ra duoc Iy Io nao co fhô bac IaI Naôô.
- Nhung ma fhôI. Câu chuyô n gIua chung fa nay gIo da fro
fhanh ky quac. - Naôô dung bâf dây. Ðông hô frôn fuong chI muo I
gIo. - Nôu ông bâ u cua Hanadzyô co hoI gì anh, anh cu noI Ia anh
không bIôf chuf gì hôf.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 201
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vì fôI Ia nguyôn nhân dâu fIôn cua fâf ca nhu ng chuyô n
phIôn phuc nay, fôI so gap phong vIôn fuân bao "Syukan Iady" va
chinh fhuc ca I chinh chuyôn kIa, - KôbasI fra IoI voI môf gIong cô
Iam ra khô khan.
- Không duoc dâu. - Naôô so dông hô fay cua ông voI dông hô
froo fuong. - Chinh Ia bon ho dang mong nhu fhô dây. Môf caI bây
fhông fhuong.
- Nhung nôu cu dô nguyôn nhu vây fhì frach nhIôm so fruf
hôf Iôn fôI.
- NguoI fa chI yôu câu anh môf dIôu: Im Iang.
- Không, fôI...
- Ða frof noI ho ra rôI fhì bây gIo con noI chuyôn frach nhIôm
Iam gì7 Ðu ng dong vaI ông fhanh fuân dao.
- Nhung...
- Ðônh nhân dang cho duoI phong kham kIa kìa, - Naôô caf
ngang, gIong gân nhu da n hoa, va dI ra cua.
`
` `
Hôm sau, khI Naôô da mô xong môf bônh nhân Ioof da day
va fro vô phong y fa, ông bâu cua Ðzyunkô dôn xIn gap ông. Iu c
bây gIo Ia vao khoang nam gIo, cac nu y fa Iam vIôc ban ngay dang
gIao ban cho ca c nu y fa fruc dôm. Ðô khoI Iam phIôn cac cô, Naôô
moI ông bâu ngôI o chIô c dI- vang daf o goc frong cung.
- Vì caI baI bao dang frong "Syukan Iady", suôf ngay hôm
nay fôI dung ngôI không yôn. - CaI maf boo phj cua ông bâu dô Iô
môf su bâf bình cuc dô. - Trôn fo bao ây co vIôf ranh ranh Ia phong
vIôn cua bao co noI chuyôn rIông voI ba c sI KôbasI va KôbasI cu
môf muc "TôI không bIôf gì ca", ngoaI ra không moI fhôm duoc môf
chu nao.
- TôI cu ng nghI rang ông fa không fhô noI gì voI ca c pho ng
vIôn hôf.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 202
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ong bâu nhìn Naôô môf cach ngo vu c.
- PhaI fIn cac fhây fhuôc.
- Sao7 Hoa ra ga phong vIôn kIa bja daf hôf7
- Co fhô Ia mây cô y fa hay hô Iy nao do da vì nho da ma noI
bây caI gì dây. Chung fôI so cho kIô m chu ng IaI, va nôu qua nhu
vây fhì chu ng fôI so fhI ha nh nhung bIôn phap fhâf nghIôm khac.
- Muôn rôI. TIn nay da fhâu dôn gIo I bao chi.
- HIôn nay moI chI co môf fo bao duy nhâf.
- ChI cân môf fo khoI xuo ng Ia fâf ca nhu ng fo khac dôu so
hoa fhoo. Ho so foI fâp goI dIôn dô n Iam khô fôI.
- Chung fôI so canh cao môf Iân nu a fâf ca nhung nhân vIôn
cua bônh vIôn dô dung bao gIo môf vIôc nhu fhô xay ra Iân nua.
- Truo c dây fôI hoan foan fIn rang o bônh vIô n cac nga I nguoI
fa bIôf gIu bi mâf. Vì o dây co bao nhIôu nhân vâf co fôn fuôI nam
dIôu frj...
- Ong muôn noI ra ng bây gIo ông không fIn fôI nua7
- Không, rIông vô phân ông fhì fôI...
ÐôI rô I fruoc gIong noI gay gaf cua Naôô, ông bâu Im baf, vo
an nan.
- VoI fu cach Ia bac sI phu fra ch, fôI xIn fuyôn bô voI ông
rang vIôc do không fhô xay ra duo c. Va fa so coI nhu vâ n dô nay
duoc xôp IaI.
- Vâng, vâng.
- Con hô co aI go I dIôn fhì ông du ng fra IoI. Ong fuyôf dôI
dung bao gIo câm ông may Iôn.
- Chung fôI so Iam du ng nhu fhô, nhung nhung nguoI hâm
mô cu xông fhang va phong bônh nhân.
- Nôu co gì xIn ông IIôn hô voI fôI. TôI so fhân hanh noI
chuyôn voI ho. Va không vIôc gì phaI Io Iang. MoI nguoI dôu bIôf
rang fo "Syukan Iady" fhich fhu fhâp nhu ng fIn dôn nham. So
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 203
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không co aI fIn câu chuyôn ho fung ra dâu. NguoI fa so kôf Iuân
rang dây Ia môf frong nhu ng fIn vjf ma bao nay vân fhuong fung
ra, fhô fhôI.
- Nôu duoc fhô fhì fôf qua, - ông bâu fho daI buôn ba.
- Ong du ng quan frong hoa vIôc na y.
Ong bâu gâf gâf fo y fan fhanh, nhung frong dôI maf fI hi
cua ông vân con cho gIâu nô I Io âu.
- A vua rôI fôI co kha m Hanadzyôsan, va fôI fhây câ n phaI
noI voI ông ra ng fôI hôf suc Io nga I vô nhu ng chô gIan fInh mach
cua cô.
- Vâng, hôm qua Ðzyunkô co no I vo I fôI. Co nghIôm frong dô n
fhô không a 7
- ChI co fhô aI nga I cho cô ây ma fhôI.
- Tha nh fhu c ma noI, caI do da Iam cho chu ng fôI Io Iang fu
Iâu.
- Vây fhì faI sao không fìm dôn cac bac sI7
- Chu ng fôI... - cung nhu moI khI môI Iân bj dôn vao chân
fuong, ông bâu IaI xoa xoa dôI ban fay daf frôn duI.
- Nôu không cham soc cân fhân dôn caI chung nay,
Hanadzyôsan co fhô bj nang hon.
Ðang mô f cach nao do không fhô nao hIôu duoc, ông bâu môf
phuf fruoc dây hay con buôc fôI Naôô ma bây gIo da Iâm vao fình
fhô cua nguoI bj cao.
- Chu ng fôI da noI chuyôn voI ông chu fjch công fy fruyôn
hình Ia nôn fìm cach nao bô fri môf fhoI gIan dô cho Ðzyunkô chua
bônh.
- Vây bây gIo vIôc do da dôn dâu rôI7
- Ðac sI co noI voI cô ây Ia chI co mô moI khoI duoc phaI
không7
- Vâng.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 204
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vây cân bao nhIôu fhoI gIo7
- ÐIôu frj co ban co Io so phaI hôf môf fhang.
- Iâu fhô a7 Nam bônh vIô n Iâu nhu vây râf nguy hIôm.
- Nguy hIôm u7
- Chinh fhô.
Ong bâu foan noI fhôm dIôu gì nu a, nhung dôn dây NôrIkô
câm fo ghI nhIôf dô buoc foI.
- !ônô o phong 312 IaI sôf.
- Ðo nhIô f dô chua7
- Ong ây run qua không sao daf nhIôf kô duoc.
- Ðac sI KôbasI o phong dIôu hanh ây, sang hoI ông â y dI.
NôrIkô Iâ y danh sach dIôn fhoaI nôI bô dI ra may.
- Ðac sI a, Iong hâm mô dôI voI nu ca sI Ia môf caI gì râf mong
manh. ChI cân so ho môf chuf Ia ho ng hôf.
- A ra ông muôn noI caI chuyôn ây...
- Nôu môf ca sI không Iôn sân khâu frong hon môf fhang,
không xuâf hIôn frôn ma n anh vô fuyôn fruyôn hình, fhì cô fa co
nguy co bj quôn Ia ng.
- ChI môf fhang fhôI ma da co fhô fIôu ma u7
- ÐI nhIôn cung không hoan foan fIôu ma, nhung nôu vang
maf Iâu fhì dIô u do Iâp fuc so co anh huong dôn Iong hâm mô cua
công chu ng.
- Ngay dôI voI môf ca sI nhu Hanadzyô- san cu ng vây u7
- ÐôI voI Hanadzyô fhì fôI nghI Ia hIôn nay chua co gì dang
so. Ðây gIo cô ây dang o fôf dInh cua danh vong, nhung...
- Thô ra cô ây so không bao gIo co fhô co duo c fhì gIo dô Io cho
suc khoo cua ban fhân7
- ÐIôf Iam fhô nao duoc... - Ong bâ u nhu gu Iung xuông. - NoI
chung nguoI fa cho rang fhoI ha n công chu ng ham fhich môf fIôf
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 205
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mu c chI koo daI duoc fôI da Ia ba fhang. Không co môf baI "hIf"
nao gIu duoc vj fri fhoI fhuong Iâu hon. Ma kô fu khI Ðzyunkô haf
baI "Mua buom" cho dôn nay da hon haI fha ng rô I.
- Va bây gIo cô ây cân gâp môf baI haf moI phaI không7
- Vâng. - Ong bâu râu rI fho daI.
- Nhung không fhô fIôp fuc nhu fhô nay maI duoc dâu. Ong
fhu nhìn ma xom cô ây xanh xao nhu fhô nao. Va râ f co fhô fình
frang xuâf huyôf cua cô ây Ia do fhIôu mau ma ra.
- Sao, maI cho dôn bây gIo u7
- Vâng. Không sao châm duf duoc.
- Cay qua nhI...
Ong bâu buf ruf rung rung caI du I boo phì.
- Thô không co cach dIôu frj na o don gIan hon môf chuf sao7
- Co fhô chI caf bo nhung hach gIan fInh mach, nhung Iam
nhu fhô chua gIaI quyôf duoc vân dô.
- Nhung co do không7
- Co, nhung không duoc Iâu.
- Cân bao nhIôu fhoI gIan7
- TôI nghI dô haI fuân Ia du.
Ong bâu nguo c maf Iôn nhìn frâ n.
- Thô fhì co Io nôn chua fân gôc cho duf dIôm han môf Iuc dI
nhI7
- Co Io fhô...
- Nôu Ia phâu fhuâf ngay fu bây gIo, fhì... fhì.. cô ây so nam
vIôn ca fhay Ia ba fuân phaI không a7
- Hoan foan dung.
- Ða fuâ n7 Thô fhì so không con aI fIn vao caI baI bao dang
frôn fo "Syukan Iady"!
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 206
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Vua Iuc ây KôbasI buoc nhanh vao phong. Ong dua maf nhìn
qua haI nguo I, câ m Iây caI ông fang âm rôI Iâp fuc dI ra. NôrIkô
vôI vang ra fhoo.
- TôI so Iâp fuc dom fâf ca câu chuyôn nay ban voI ông chu
cua chung fôI va voI Hanadzyô.
- ÐI nhIôn fIô n hanh môf cuôc dIôu frj co ban fhì fôf hon. Con
nôu không co cach gì Iam duoc nhu vây fhì danh bang Iong voI môf
phâu fhuâf fôI gIa n. Ðu sao cu ng co n hon không Iam gì.
- Khoan da. Thô bây gIo fa so nghI ra cach nao dô gIaI fhich
dây7 Ðô nh gì7 Vì chI cân nhac dôn caI danh fu "bônh frI" cu ng co
fhô pha fan fanh anh hao quang huyôn fhoa I vô nang Hanadzyô
kIôu dIô m.
- Cha, bônh nhân gì ma chI foan gây ra nhu ng chuyôn ra c
rôI!
- XIn bac sI Iuo ng fhu - Ong bâu nhâ n nhu c cuI dâu.
- Chu ng fa so không fhay dôI chuf gì frong cach fhuyôf mInh
chinh fhuc cua chung fa.
- NghIa Ia7
- Caf bo ruôf fhu a. Nhung vì da bo Io fhoI gIan, nôn phu c
mac baf dâu phaf vIôm, va qua frình fhanh soo dIôn ra châm. TôI
nghI ra ng cach gIaI fhich do so Iam cho moI nguo I haI Iong.
- Ðu sao fôI vân phaI ba n voI ông chu, va ca voI chinh
Ðzyunkô nua.
- Vâng, ông cu ban. Nhung phaI nhanh Iôn. Chu ng fôI cu ng
co kô hoach cua chung fôI. Chung fôI phaI bIô f fruoc.
- ÐI nhIôn.
Ong bâu dung dây, cam fa Naôô, rôI ra khoI phong.
Man dôm da baf dâu phu Iôn bâu froI fhu. Naôô dung canh
cua sô nhìn fhoo nhung dam mây mau do duc dang frôI frôn nôn
froI. Ðong ông nôI bâf fhanh môf khôI don frôn nôn khung cua sô,
foaf ra môf nôI môf nhoc khung khIôp.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 207
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MaI hôI Iâu, khI ông ngoanh IaI nhìn vao phia frong, frong
phong y fa con AkIkô TakaghI. Ca c nu y fa khac da vô fu Iâu.
- Hôm nay cô fru c a7
- Vâng a.
HaI ban fay AkIkô dang sap xôp cac fhu gIây fo ngung IaI
frong chôc Iaf. Cô dua maf nhìn Naôô nhu cho doI dIôu gì, hoac
nhu co dIôu gì chua dam no I ra.
- TôI muô n...
- CaI gì7
- TôI muô n xIn IôI bac sI vô fâf ca nhung chuyôn phIôn ha...
- IaI nhu ng chuyô n phIô n ha gì nua7
- ÐI nhIôn Ia bac sI KôbasI da so xuâf dô xay ra môf vIôc kInh
khung...
- Nhung cô co dinh Iiu gì vao dây dâu7
- TôI hôm ây chinh fôI ngho dIôn fhoaI fruo c. Io ra fu dâu fôI
pha I hoI cho ra nguoI goI dIôn Ia aI. Nôu fhô fhì da không co vIô c gì
xay ra, - AkIkô no I môf hoI. - Thanh fhu không phaI chI co bac sI
KôbasI co IôI frong vIôc nay.
- TôI hIô u...
- Ðac sI KôbasI fhì xua nay caI gì cung hoI quan frong hoa.
- Không sao dâu, fhôI cô dung xu c dông nhu fhô.
- Vây fôI co fhô hoI bac sI môf dIôu không7
- Cô hoI dI.
- TôI muô n hoI vô Tôda.
- Tôda u77 - Naôô ban khoan nhac Ia I.
- Vâng. CaI ga du dang bj dâp chaI vao dâu ây. Chinh bac sI
da khâu cho ha n.
- A... Thô fhì sao7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 208
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Hôm fruoc bac sI muôn cho han xuâf vIôn vì han không fra
fIôn, nhung bac sI KôbasI fhì noI ha n chua xuâf vIôn duoc va dung
ra dam duong mo I khoan chI phi...
- Sao, anh fa fra vIôn phi cho han fhâf a7
- Anh ây cho ha n vay fam ba muoI ngan frong khI cho doI bô
mo han guI fIôn dôn. Nhung kho Iong co fhô fIn duoc rang rô I dây
mon fIôn ây so duoc hoan fra.
Naôô Iang fhInh cho AkIkô noI fIôp.
- Ðôn bây gIo mon fIôn ba muoI nghìn da hôf va bac sI KobasI
IaI djnh cho han vay fhôm.
- Ðây gIo Tôda hoan foan co fhô ra vIôn.
- Han khang djnh rang ngay ca dIôu frj ngoaI fru ha n cu ng
không bIôf Iâ y gì ma fra.
- KôbasI djnh fra ca khoan nay nua a7
- Anh ây noI: "Pha I fra, vì không con cach nao khac... "
- MoI ca c vj ra an fôI! - CIong ba câp duong vang Iôn ngoaI
hanh Iang.
- Ðây Ia vIô c cua Vu phu c IoI hay cua HôI dông kIôm soaf
phu c IoI xa hôI, chu fuyôf nhIôn không phaI Ia vIôc cu a cac bac sI.
- TôI cu ng noI voI anh ây nhu vây, nhung anh ây không chju
ngho.
- Thô cô muôn gì o fôI7
- Co Io fIôn sInh co fhô noI voI bac sI KôbasI dô anh ây dung
Iam vây.
NgoaI hanh Iang cac bônh nhân dang koo nhau dI an bua fôI.
- Vô ich. Anh ây cung chang ngho fôI dâu.
- Sao fIôn sInh noI fhô7 Anh ây râf kinh nô fIôn sInh.
- ChI co fhô Iam nhu ng gì co fhô Iam duoc.
- TIôn sInh...
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 209
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Naôô quay phaf dI va ra khoI phong.
`
` `
Quay vô voI phong dIôu hanh, Naôô chua kjp ngôI xuông dI-
vang va châm fhuôc huf fhì da fhây KôbasI vôI va buoc vao.
- Ðônh nhân !ônô ra sao rôI7
- Sau con rof bây gIo IaI ba f dâu sôf nong. NhIôf dô hIôn nay
Ia ba muoI fam dô haI.
- Ro.
- Ong gIa xanh Iam, nhung nô u nhìn ky fhì fhây da phon
phof vang. Nhu ng kôf qua xof nghIôm chuc nang gan cho fhây
Iuong bIIIrubIn fang.
- Con kôf qua phân fich ma u7
- Huyôf câu fô fam muoI: không phaI Ia fhâp Iam nhung
hông câ u fhì fhâ p hon chuân kha ro. Tình fra ng fhIôu ma u ro
rang.
- Nhu ng caI nay fôI da doc frong bônh an rôI. Công fhuc mau
ra sao7
- HIôn nay chua nhân duoc fra IoI duf khoaf. Nhung hô ng
câu hoI bj bIôn dang. Chu ng fôI da guI ma u cua bô nh nhân foI
phong fhi nghIôm frung uong cua fruong daI hoc, o dây ho so phân
fich chinh xac.
- Co con gì nua không7
- Ðaf dâu co fình frang vIôm mIông.
- Thô...
- Ða vo co noI ra ng fruo c kIa ông fa da mây Iân ngâf xIu. Co
haI Iân ngâf vì chong maf va vì nhu c dâu du dôI.
Naôô gac haI chân Iôn ghô, gâf dâu co y fhoa man.
- Anh du doan fhô nao7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 210
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI nghI... - KôbasI nhìn ra cua sô - Nôu can cu vao mau da
phon pho f vang, co fhô nghI dôn bônh vIôm gan.
- Thô anh gIaI fhich fình frang fhIô u mau bang ca ch nao7
- Vâng... Qua fhâf co sô hông câ u gIam qua nhIôu, fhanh fhu
kho Iong co fhô dô hôf cho bônh hoang dan, cho nôn...
KôbasI không noI fIôp duoc. Anh râf muôn hoI y kIô n Naôô,
nhung sau cuôc xung dôf vu a qua anh fhây bâf fIôn fhô nao ây.
- Cân xac djnh công fhu c mau chinh xac hon nua.
Naôô vô vô dIôu fhuôc Ia frong mây ngon fay.
- TôI nghI rang dây Ia bônh fhIôu mau ac finh.
- Sao a7
- ApIasfIscho AnomIo |Ðônh fhIô u mau không faI fao) - Naôô
noI bang fIông Ðu c.
- ApIasfIscho AnomIo7 - KôbasI ngâng Iôn noI fhoo. - Thô fhì
sao a7
- Trôn nguyôn fac bônh nay không fhô chua duoc.
- Nhung....
- ÐI nhIôn phaI kIôm fra fhâf cân fhân môf Iân nua rôI sau
do moI co fhô noI chac duo c.
KôbasI cô nho IaI fâf ca nhu ng dIô u da duoc ngho frong cac
buôI gIa ng o fruong daI ho c, fâf ca nhu ng dIôu anh da fung nhâm
dI nhâm IaI fruoc nhung cuôc saf ha ch va nhung ky fhI quôc gIa vô
cac chu ng fhIôu mau ac finh. Ðu ng fhâf, o dây co du cac frIôu
chung chu yôu: VIôm mIông, fhIôu mau va bIôn dang hông câu...
- Nôu Ia fhIôu mau fhì so dIôu frj ra sao7
- NguoI fa fhuong khuyôn nôn cho bônh nhân an gan sông,
nhung fôI cho rang cach do cha ng co duoc bao nhIôu kôf qua.
Phuong phap công hIô u nhâf Ia fruyôn mau.
- Truyôn mau a7
- Vâng. MôI ngay bôn fram phân khôI.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 211
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thô a, - KôbasI noI, gIo ng fhâp han xuông. KIôm duoc bôn
fram phân khôI mau môf ngay chang phaI don gIa n, dây Ia chua
noI dôn gIa fIôn... Tâf ca nhu ng dIô u nay chang Iac quan môf chuf
nao. - Không co phuong phap nao khac a7
- Không.
- Nhung ông fa chI sông bang fIôn fro câp.
- Không sao.
- Ma fhoI gIan dIô u frj so koo daI phaI không a7
- Ðuong nhIôn.
- Thanh fhâf ma noI, hôm fruoc fôI da bj bac sI fruong frach
mang vì da nhân môf bônh nhân không co du fIôn fra sô chônh
Iôch vô hang phong...
- Va anh da fra IoI ông fa fhô nao7
- TôI da fra Io I ra ng fôI nhâ n fhu c duoc fâf ca.
- Thô fhì fôf.
- Nhung...
- Ong ây da ngho fhây, nhu fhô Ia duoc rôI.
Naôô voI fay Iây fo bao ra buôI chIôu daf frôn ban va IaI gac
haI chân Iôn ghô.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 212
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC X

ChIôc xo hoI phong vun vu f vô phia dông frôn xa Iô fôc hanh
Tôkyô-Nagôya. O phia duoI, frôn cac suon dôI co fhô nhìn fhây
nhung nôp nha nop saf vao nhau. Tuy hôm nay Ia ngay nghI, doan
xa Iô dân vô fhu dô vân fuong dôI rô ng ra I - dôn fôI hay con Iâu.
MayumI noI chuyôn riu rif maI dôn fân Yôkôhama, nhung
cang vô dôn gân Tôkyô cô cang sa sâm xuông va nhu khop kin
mình Ia I.
- Papa so vô fhang nha a7 - Cô roI cua kinh va quay vô phia
Yufarô.
- Thì anh da noI rôI ma.
- Thô Ia om IaI chI con IaI môf mình...
- Anh co vIôc ma.
- Ðm cha choI fhô dâu-u-u-u... - Cô nu ng nju.
- Ðm chju phIô n môf fy. Tu fôI hôm qua dôn bây gIo chung
mình da gân nhau suôf rôI con gì.
ChIôu hôm qua vao ngay fhu bay Yufarô va MayumI da Iôn
duong dI Hakônô, dôn vu ng suôI nuoc nong OôvakudanI va o IaI
dôm o dây.
ÐI nhIôn ba RIfsukô không bIôf gì vô chuyôn dI nay. Ong
Yufarô noI voI vo Ia mình dI du cuôc fhI dâu goIf do hang duoc
phâm S. fô chuc. Qua fhâf cuôc fhI dâu duoc du djnh vao ngay chu
nhâf va so dIôn ra o fhj frân Songôkuhara - vô dIôu nay Yufarô
không hô noI dôI, - nhung frân dâu baf dâu kha muôn, vao Iuc
muoI gIo sang, cho nôn không cân gì phaI Iôn duong fu ngay fhu
bay. Nhung Yufarô khao khaf huo ng fhu nhung cuôc aI ân voI cô
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 213
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MayumI fuoI fro frong môf kha ch san vung nu I bôn canh nhung
dong suô I, da moI ông phu frach fô chuc frâ n dâu vô nha va yôu
câu ông fa dong ca môf vo kjch fruoc maf ba RIfsukô. Ong nay,
vôn Ia môf phaI vIôn fhuong ma I cua hang S. Io dI nhIôn da dông
y. Ong fa noI voI ba RIfsukô, gIong phân frâ n.
- Cuôc fy fhi so baf dâu râf som, vì vây ông nha phaI Iôn
duong fu hôm nay va gho Hakônô nghI Ia I dôm.
- TIôc nhI... TôI cu ng da Iâu không duoc dôn Songôkuhara...
RIfsukô danh goIf không fhua chông môf chuf nao, cho nôn
ba fIôc Ia phaI. Ða buôn râu nguoc maf Iôn bâ u froI không gon
chuf mây.
- Sau fôf chung fôI so con fô chuc môf frân fhI dâu nua. TôI
hy vong rang Iân nay fhô nao ba cu ng so dI du!
- Thô bac sI HIrayama cung dI chu 7
- ÐI nhIôn.
Ðac sI phâu fhuâf HIrayama co môf bônh vIôn fu ca ch fruo ng
daI hoc Tôkyô không xa. ThoI nIôn fhIôu ông fa voI Yufarô cu ng
hoc môf Iop, rôI sau do, khI da buoc Iôn con duong kInh doanh co
fhô, ho cang fhân nhau va bây gIo ca haI gIa dình fhuong IuI foI
nha nhau râf fhân fình. So rang HIrayama vô fình noI Iô ra,
Yufarô va ông phu fra ch fô chu c da chju kho moI ông fa cu ng dI.
Vì HIrayama không co nhân fình va fuyôf nhIôn không fhich fhu
gì vIô c phaI ngu IaI dôm doc duong, cho nôn Yufarô phaI chI fIôn dI
duong va phong fro cho ông fa. Môf khI nguoI fa co môf dja vj faI
maf frong xa hôI, ngay môf cuô c du hy don gIaI cung phaI duo c fra
gIa không Iây gì Iam ro.
- TIôc fhâf dây! Hay co Io fôI cu ng dI nhI7 - RIfsukô dôf nhIôn
cao hu ng Iôn.
- Ðây nao, bây nao! - Yufarô hôf hoang xua fay IIa Ija - Sao
fhô, mình quôn rôI a7 MaI Ia Iô xom maf cu a con MIkIkô kIa ma!
- Thì da sao7 MaI dôn nam gIo chIôu moI baf dâu ma!
- Mình noI nang chang fho m suy xo f gì ca
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 214
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Sang so m da baf dâu fhI dâu. PhaI không7
Yufarô dua maf khân khoan nhìn ông phu frach, mong fìm
môf chô dua.
- PhaI, fam gIo, - ông xa c nhân voI caI gIong cua môf nguo I co
fhâm quyôn. - Nhung sau frân dâu cua chu ng fôI co fô chu c môf
bua fIôc nho, fha nh fhu if nhâf phaI dôn ba gIo moI nguo I moI ra
vô.
- Thì du ng du bu a fIôc nu a cu ng duoc chu sao, - RIfsukô bo
IaI.
- Sao ba IaI noI vây! Iam sao da fham gIa cuôc fhI dâu IaI
không dôn du cuôc gap go hu u nghj7! - Ong phu frach fo vo kInh
ngac.
- Ðanh xong Ia cu fhô vô fhang a7 NguoI fa so nghI vô fôI nhu
fhô nao7! - Yufarô fo vo fuyôf vong.
- Thô ông Iam sao vô cho kjp buôI xom maf nôu ông dI du caI
bua fIôc ngu xuâ n ây7 - RIfsukô fha c mac.
- TôI a... fôI so ra vô khoang haI gIo. Nôu fhâ y da cân gIo fhì
fôI so dI fhang dôn khach san du Iô xom maf, không gho vô nha
nua.
- Nôu vâ y, fôI cu ng co fhô dI rôI vô cu ng môf Iu c voI ông.
- Ða noI gì fhô 7! Ða con phaI gIup con MIkIô mac quân ao va
sua sang chu! Va o môf ngay nhu fhô ma ca bô Iân mo dôu bo dI
danh goIf!... ThIôn ha fha hô ma chô cuoI!
- Thì fhôI vây. Nhung ông coI chu ng dung vô frô dây. Iô xom
maf ma dôn châm fu c Ia không fôn frong khach khu a. - Ðuc mình
vì không duoc dI, ba RIfsukô nghIôm khac ran do ông chông. - TôI
fhì fôI bIôf ông qua dI rôI: hô uông vao môf gIof Ia chang co n nhuc
nhich dI dâu duoc nua.
- XIn ba dung qua Io Iang, - ông phu fra ch fô chuc xon vao. -
TôI so Iuôn Iuôn bôn canh ông nha, fôI so frông coI ông ây.
- ThôI fhôI, haI ông fhì bao gIo cha fhông dông voI nhau, - ba
RIfsukô cau nha u - cac ông da muôn caI gì fhì...
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 215
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Chang Io fôI IaI dI noI dôI ba hay sao7 XIn ba dung Io gì hôf.
- Con nguoI nay Ia phaI fhoo doI fu ng buo c ây. - RIfsukô no m
sang ông chông môf caI nhìn chua dây gIông fô, va Yufarô so sôf
ngoanh maf dI.
- Papa co vIôc fhâf a7 - MayumI vân không buông fha.
- Thì anh noI rôI ma. Cu ng vì fhô ma anh phaI bo bua fIôc
dây chu.
- Hông choI fhô dâu-u-u! - MayumI IaI kôu Iôn voI caI gIong
cua môf dua bo hon dôI.
- Chu ng mình da gân nhau maI fu fôI qua kIa ma.
- Cân gì ma gân! Tu sang som da bo nguoI fa môf mình, dI
choI caI fro chôf fIôf ây...
Vì so gap pha I nguoI quon o KôdzIrI, Yufarô quyôf djnh du ng
IaI o OôvakudanI, fach rIông han ra. Nhung sang ngay chu nhâf,
ngay fu sang da phaI du cuôc fhI dây nôn phaI ra sân fruoc o
Songôkuhara, bo MayumI IaI môf mình. CIa co fhô duoc, ông cu ng
fhich dom fhoo cô gaI fuoI fro va dây suc quyôn ru nay, nhung ông
hIôu rang Iam nhu vây qua u fro fron. Thô Ia maI dôn môf gIo
chIôu MayumI bj bo mac môf mình.
Cô MayumI xInh dop xua nay vân duoc gIoI dan ông san don.
Ca Iân nay nua cô cung không phaI buôn chan môf mình: Trong
khI dI Iang fhang quanh khach san, MayumI fình co Iam quon voI
môf nguoI dan ông râf dô ua, fra c ba muoI Iam fuôI. Anh fa fu
Nagôya dôn. HaI nguo I qua fhì gIo mô f cach kha fhu vj - fhâm chi
MayumI con duoc anh fa moI Iôn xo dua dôn fân suôI nuoc nong.
Nhung vì Yufarô không dam cu ng dI voI cô dôn chô dông nguoI,
Iong fu a I cua MayumI bj fôn fhuong.
- ChIôu chu nhâf fhì co vIôc gì ma bân7
MayumI râf ghof ngôI nha môf mình. Ðây gIo cô râf fIôc Ia da
không kjp hon aI dI choI voI mình fô I hôm nay.
- Ðm pha I hIô u chu, anh không fhô không dôn duoc.
- Papa so vo dôn fhô kIa u7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 216
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vo vân! Vân dô hoan foan không phaI o chô ây.
- Thô fhì o chô nao7
- Hôm nay Ia Iô xom maf cu a con gaI anh.
Yufarô cho rang noI fhâf ra nhu vây so Iam fIôu fan môI ngo
vu c.
- Cua MIkIkô-san a7
- Ðm bIôf fôn no a7 - Yufarô ngac nhIôn.
- Sao IaI không bIôf! Chinh papa noI ma. Papa IaI con noI
rang om voI MIkIkô bang fuôI nhau nua.
Yufarô nhan maf
- Ra papa dI dôn dây, dây!...
- Anh Ia bô no, Iam sao không dôn duoc.
MayumI dan choo mây ngon fay vao nhau Im Iang môf Iaf,
rôI noI, gIong dây suy fu:
- Co Io om cu ng da dôn Iuc phaI dI Iây chông dây, papa nhI7
- Nay, om noI bây ba gì fhô 7 - Yufarô phaf hoang.
- Thô sao7 Ðôn fuôI rôI co n gì7
- ! fhì fhôI, fhì fhôI...
Yufarô fhây xôn xao frong Iong. Trong frân dâu goIf ông da
baI frâ n, vo fhì frach mang ca u nha u, rôI bây gIo dôn Iuof
MayumI....
- Kho- o- ông, fhâf dây ma, phaI fô chu Iô xom maf cho ca om
nua, if nhâf cu ng duoc môf Iân chu.
MayumI quay ngoaf ra cua sô. Ðong hoang hôn dang buông
xuông ca I fhanh phô nop saf chân dô I.
Yufarô baf dâu hôI hân vì da noI fhâf môf cach không du ng
chô. ÐI nhIôn MayumI không fhô daf ngang hang voI MIkIkô,
nhung du co noI ngang no I ngua fhô nao fhì haI du a con ga I vân
cu ng môf Iua fuôI nhu nhau. Ong fhây dau nhoI frong Iong khI hôI
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 217
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fuong IaI caI fhân hình fro frung kIôu dIôm ma ông da ôm âp dôm
qua.
- Anh so fang om môf mon qua, om co fhich không7 - ông no I,
gIong câ u canh. - Ðm muôn anh mua caI gì nao7
- Papa co nho buôI noI chuyôn hôm fruoc không7
- Vô chuyôn gì7
- Ðm xIn rôI dây. CaI hIôu ca-phô ây ma.
- A- a... fhì hôm ây anh da noI Ia phaI doI ba nam fhôI.
- Ðô koo kIôf.
- Anh không koo kIôf dâu.
- Nhung phaI xong caI bônh vIô n moI da chu gì7
- Ðm fhây chua: Chinh om cu ng hIô u râf ro.
- ThôI duoc. Ða vây om so dI fìm môf nguoI khac hao phong
hon.
- Ây! Ðm bo caI kIôu dua ây dI cho anh nho.
Yufarô cof nha choc ngo n fay vao suon MayumI, nhung cô fa
cu ng cha ng fhom quay IaI nua.
- ÐoI fhôm chuf xiu dI.
Xo da vuof qua nga ba Sôfa, Yufarô nhìn dông hô: Ðôn gIo
kom muo I. Nôu dI fhang dôn kha ch san fhì fhoI gIan hay con fhua
kha nhIô u.
- Ðm pha I ngoan nho, hôm nay om phaI o nha nho, - Yufarô
quay sang nguoI IaI xo: - gho vao khu ÐbIsu, rôI dôn khach san R.
- Iô xom maf fô chuc o khach san R a 7
- Ca nha gap nhau o dây.
- Nay, co phaI Ðzyunkô Hanadzyô bj ngâ f chinh Ia o caI
khach san ây không7 Ðây gIo cô fa ra sao rôI7
- Cô fa sap duoc mô. Ðônh frI.
- Ðônh oI Ia bônh! - MayumI phì cuo I.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 218
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nay, cho noI Ia I voI aI dây nho. O bônh vIôn cua anh da
nhIôu chuyôn rây ra Iam rôI. Co mô f bac sI fro da noI Iô ra Ia cô ây
nao fhaI.
- Papa dung so, om không noI dâu. Môf khI papa dan Ia om
không no I voI aI hôf dâu! Thô aI so mô7
- Naôô.
- A-a! NômurI KyôsIro.
- ÐIôf hIô u gì ky fhô7
- IaI bac sI Naôô... hu m, o chô papa vIôc gì cu ng phaI dôn fay
ông ây nhI...
MayumI cuoI pha Iôn, gIo ng cuo I cay dôc. Nhung Yufarô cu ng
cam fhây nhu câf bo duoc môf ganh nang frong Io ng.
`
` `
Vô dôn nha, MayumI van nuoc cho dây bôn fam. Iu c con ngô I
frôn xo cô vân Io phaI ngôI nha môf mình buôn, nhung bây gIo cô
chI fhâ y môf nhoa I: Cô vôn không quon dây som nhu sang nay, va
IaI cuôc dao choI o suôI nuoc nong da Iam cho cô môf fhôm.
Thâm chi cô cu ng không con suc dI ra ngoaI mua caI gì an,
IaI cang không du su c dô fu nâu nuong, cho nôn cô bon goI dIô n foI
caI quan an gân dây bao dua sushI dôn.
MayumI coI ao quân, mo may fhu hình va nam Iôn dI- vang.
KhI cô an fôI fhì dôm da xuông ha n frôn fhanh phô. Tu cua sô nha
cô o fân fam co fhô frông fhây nhung ngo n don nôông sang choI
nhâ p nhay khap fhanh phô nhu fhuong Iô. ÐôI voI MayumI cuôc
sông fhu c su baf dâu khI nhung ngon don nay baf dâu sang Iôn,
cho nôn bong hoa ng hôn duong nhu fIôp cho cô nhu ng su c Iu c moI.
KhI nguo I fa o fuôI haI muoI ba, chI cân nam nghI nu a fIông dông
hô Ia bao nhIôu su môf moI dôu fIôu fan.
MayumI ngâm nghI: "ÐI dâu bây gIo nhI7"
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 219
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cô da ngôI xuô ng fâm guong frang dIôm fhì suc nho ra rang
hôm nay Ia ngay chu nhâf va nhung cua ha ng fu fô môf chuf dôu
dong cua. Hon nu a dI choI môf mình chang co gì fhu vj. Thuong
fhuong hô bIôf rang Yufarô không fhô dôn fham mình vao ngay
chu nhâf, MayumI Iâp fuc hon gap môf nguoI nao do frong cac
khach quon cua quan ca-phô. NoI chung, nhung cuôc hon ho do
fruoc sau chI ha n chô frong môf buôI dI da o bang xo hoI hay môf
chô choI kI, va sau do Ia môf bua an fôI o nha ha nh - MayumI hâ u
nhu không bao gIo cho pho p aI vuof qua nhu ng gIoI ha n cua nhu ng
môI quan hô ban bo. KhI da fro fhanh nguoI duoc Yufarô bao, cô
cang gIu mình mô f cach nghIôm ngaf hon, nhung co Io không phaI
vì cô fha fhIôf voI "papa", ma chI vì cô chua fhich aI fhâf su.
Ðông co fhu c dây MayumI hon ho voI nhung nguoI dan ông
khac không phaI Ia fình yôu: Cha ng qua cô fhây buôn chan khI
phaI ngô I môf mình gIua bôn buc fuong cua can nha châf hop. Vao
nhung ngay cô Iam vIôc o quan ca phô, fhì khI xong vIô c co fhô
cu ng môf nguoI nao dây dI gIaI fri nhu vây, vô dôn nha bao gIo
MayumI cu ng chuônh choa ng hoI mon va da f mình xuông Ia ngu
nhu chôf.
Con dôn nhung ngay nghI fhì MayumI duoc moI moc foI fâp,
fhanh fhu chua co fruong hop nao MayumI phaI ngôI môf mình
vao ngay fhu bay hay ngay chu nhâ f. KhI na o qua nhIôu nguoI moI
moc, cô chon nguoI khach fhuong xuyôn nhâf va dô ua nhâ f cua
quan ca- phô, va do do co fhô noI Ia cô fhuc hIô n duoc "nhâ f cu
Iuong fIôn": Vua qua fhì duoc gIo môf cach fhu vj, vua phu c vu
duoc IoI ich cua công vIôc Ia m an.
Nhung hôm nay cô fhây ro Ia mình so mâf duf môf buôI fôI.
KhI Iôn duong dI Hakônô, MayumI cha c mâ m Ia so vô muôn hon
nhIôu, va cu ng hy vong ra ng Yufarô không vô nha ngay ma so ngôI
IaI voI cô fa cho dôn muo I gIo Ia if.
"A, ra fhô! Iô xom ra ma f cua cô con gaI... " - MayumI nhìn
vao guong, rôI vì dang Iu c fuc bu c, fho IuoI ra frôu caI cô con gaI o
frong guong. Môf quang canh fuyô f voI dây nhI - Cô bo MIkIkô
dong vaI môf cô con gaI nha Ianh... ba RIfsukô Ioan fhân kInh...
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 220
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ông Yufarô voI môf bô maf dao mao hop canh... môf chang fhanh
nIôn nghIôm frang du ng dan dI cu ng voI haI vj fhân sInh dang
kinh... gIo nay fâf ca nhu ng con nguoI do dang ngôI bôn ban fIôc,
frong phong Iô fân cua khach san.
"Con fôI, chang Io chI Ia mô f con sô không7!"
MayumI gIo haI fay vuôf fhâf manh maI fo c Iôn phia frôn.
Nhu ng mon foc uôn quan duoc sap xôp cân fhân haI bôn fhaI
duong dô u bung ra hôf.
"Vua du ng bang fuôI nhau kIa chu... " - MayumI chof nay ra
caI y muôn fìm cach choI xo Yufarô. Môf sang kIôn chof hIôn Iôn
frong fri cô - "fa goI dIôn cho Naôô dI!"
- Y nghI nay fhâf Ia IIô u IInh - nhung no chI co vo bâf ngo dôI
voI môf cach nhìn hoI hof: Thâf ra no da ngâm ngâm chin muôI
dân dân frong dâu cô fu Iâu, maI fu ngay MayumI dôn bônh vIôn
dô kham caI chân dau, "Ma Naôô fhì IaI chua co vo!" - Cô nghI môf
cach fInh quaI.
MayumI quay sô bônh vIô n OrIonfaI hoI sô dIôn rIông cua
Naôô. Cô y fa Iâp fuc cho cô bIôf, fhâm chi cung không hoI IaI xom
aI goI dIôn khIô n cô Iây Iam Ia. Trong khI quay dIa sô, MayumI
frong gIây phuf fhây so haI vô su fao bao cua ban fhân, nhung khI
nghI dôn buôI fôI buôn fo sap foI, cô IaI gIu nguyôn y djnh. Sau khI
hôI chuông fhu ba, ông may bôn kIa duong dây duoc nhâc Iôn.
- TôI ngho dây, - môf gIong frâm frâ m dIôm fInh noI.
- Naôô fIôn sInh phaI không a7
- Vâng, fôI dây.
- TôI Ia !ôgusa. MayumI !ôgusa.
- MayumI !ôgusa7... TôI không nho duoc...
- TôI da duoc gap bac sI môf Iân. Hôm ây fôI bj saI chân, bac
sI nho chu...
- SaI chân... - Naôô nhac IaI, gIong frâm ngâm. Iam sao co
fhô nho duoc hôf nhu ng nguoI chI gho bônh vIôn co môf Iân7
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 221
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Hôm ây fôI duoc bac sI fruong dua dôn.
- A- a!
- Nho ra rôI chu 7 - MayumI mung ro .
- Ðây gIo fhì nho rôI.
- XIn IôI vì pha I Iam phIô n fIôn sInh. TIôn sInh không bân
chu7
- Co vIôc gì fhô7
- TôI co vIôc muô n gap fIôn sInh. - Truoc dây MayumI chua
bao gIo chu dô ng gap môf nguo I dan ông, hoac chang cu ng chI khI
nao cô dI doI no cho quan ca-phô, cho nôn bây gIo cô fhây fo mo
muôn bIô f nhu ng gì so dIôn ra. - TôI bj dau chân.
- Cô cu dôn bônh vIôn.
- Không duoc. O bônh vIô n co papa.. ôI, fuc Ia ông bac sI
fruong ây. O dây không fIôn. Co Io fôf hon Ia o môf qua n bar nao
dây7
- O bar a7! - Naôô kInh nga c.
- Hay Ia o nha bac sI. ÐI nhIôn nôu bac sI không fhây bâf
fIôn...
- Ðây gIo ây a7...
- Vâng, ngay bây gIo co duoc không7
Naôô ngâp ngu ng.
- Ðac sI dang co khach a 7
- O-o vâng.
- Vây fhì maI.
- ...
- Mây gIo bac sI vô nha7
- Sau gIo.
- Vây fhì sau gIo nho7
IaI môf quang Im Iang.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 222
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðac sI không phan dôI chu 7
- Không.
- Ðac sI Iam on gIup cho, fôI xIn da fa.
MayumI daf ông may xuông va fho IaI cho dôu. Vì xuc dông
manh, cô foaf mô hôI.
"Hu via!" - Cô cuoI kho kho rôI Iau mô hôI frôn fran. Vua Iuc
ây co fIô ng chuông go cua. Ðâm haI Iân MayumI ro n ron dI ra cua
va nhìn con maf cua. Nguo I bâm chuông Ia Yufarô.
- Papa7 Co vIôc gì fhô7
MayumI vôI va ng mo cua. Yufarô vân mac bô dô ma u xanh
fhâm nhu ca ch dây haI gIo, nhung frong ba n fhân "papa" da dIôn
ra nhung su chuyôn bIôn ro rôf. Ong co co vo hoan foan mâf fu
chu.
- Sao7 Co vIôc gì xa y ra fhô7 - MayumI hoang hôf hoI IaI.
Yufarô buông nguoI roI phjch xuô ng dI-vang, ruf môf dIôu
fhuôc Ia frong ca I hôp dô frôn ban, haI maf nhìn không chop vao
môf dIôm.
- Con MIkIkô không dôn.
- Thô fhì cô ây dI dâu7
- Cha bIôf.
- Thô fhì buôI Iô xom maf dI doI a7
Yufarô gâf.
MayumI pha Iôn cuoI không sao nhjn duoc nhung nhìn vao
guong maf hâm hâm cua Yufarô, cô ngho n ho ng.
- Thô fIôu fhu co bIôf hôm nay co buôI xom maf không7
- ÐI nhIôn Ia co.
- Thô fhì cô ây bIôn dI dang nao...7
- Suôf buôI sang no ngôI nha, rôI sau bua com frua fu dung
no sua soan dI SIbuya, bao Ia dI mua sam gì dây. Ðôn gIo, rôI nam
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 223
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gIo, ma vân chua fhây no vô. Rôf cuc dôn gIo vân không fhây no
dâu.
- Co fhô Ia cô ây dI xI-nô hay xom haf gì dâ y va quôn khuây
dI chang7
- No không quôn duoc dâu. Ða dan dI dan IaI Ia phaI vô fruoc
ba gIo.
- Ia-a-a fhâf..,
- Hu hong dôn fhô Ia cu ng!
HaI fay Yufarô run Iôn vì gIân.
- Thô ho nha fraI noI fhô nao7
- Ho Iô phop xIn IôI rôI cao IuI. NoI chung Ia râf nhuc.
- Ðôn khô...
Tuong fuong quang ca nh ông Yufarô dang nhân nhu c xIn IôI
bô mo cu a chu rô, MayumI IaI không nhjn duoc cuo I.
- Cô bo Iam cho ông ba phaf sôf ro f Iôn nhI7
- Ðm noI caI gì7 - Yufarô sôI mau Iôn.
- Không vIôc gì phaI Iam ra môf bô maf khu ng khIôp fhô. Ðm
dua môf chuf fhôI ma.
- Iuc na o no cung Iam fhoo y rIông, Iu c na o cung bay nhung
fro vo vân! Thâf Ia môf con IIô u ma ng.
Yufarô fhân fho duI vao dIa gaf fan dIôu fhuôc Ia moI huf
môf nua. - Không bIôf no dI dang na o.
- Co Io chI vì cô ây không fhich, ngay fu dâu ây.
- Không fhich fhì fhôI, cu noI fha ng ra. Nô u vây so không co
aI op uông no Iam gì. Thô ma cu phaI vôI vôI vang vang roI Hakônô
fhâ f som! Pha I bo bua fIôc vô Tôkyô cho kjp gIo - dIôu do fuyôf
nhIôn không Iam cho Yufarô vuI môf chuf nao.
- Chac ba vo cua papa IaI fhu c op cô ây qua chu gì.
- Ðu sao chang nu a fhì môf khI da nhân IoI dôn Ia nhâf djnh
phaI dôn. Nôu không fhich fhì sau do fu chôI cu ng duo c kIa ma.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 224
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không dâu. Ða ngôI vao buôI Iô rôI fhì không fu chôI duoc
dâu. Va chang, nhu om dây fhì cha ng co aI dô ma fu chôI nguo I fa
ca. Ðm fhì chang co aI fô chu c Iô xom maf cho ca...
Yufarô fuc gIân Iam fhInh.
- Nhung faI sao papa IaI dôn dây7
- Ðây gIo ma vô nha fhì chI fô phaf khu ng fhôm.
- O-ô, nhu fhô fuc Ia frong con phâ n nô...
- Va nhân fhô xom fhu hanh kIôm cua om ra sao.
- Thì papa fhây dây: Ðm vân frung fhanh vo I papa - MayumI
fhon fhu ng cup dôI hang mI xuô ng khI nho IaI cuô c noI chuyôn
dIôn fhoaI voI Naôô.
- Cac cô bây gIo không fhô fIn duoc!
- Vâng, không duoc nhu con gaI papa dâu...
MayumI dung dâ y dI va o bôp daf âm fra. Cô fhây ha hô vô
cu ng. "Thâf dang doI cho ông fa!" - cô khoaI fra nghI bung, rôI
bông dung fhây muôn frôn fuc fhôm Yufarô.
- Thô nho cô ây bo nha frôn dI ha n fhì sao7
- Không mang dô dac dI ây a7 Không dâu.
- Thô nho cô fa Iam dIôu gì daI dôf fhIôf ca doI nguoI fhì sao7
Yufarô frung maf nhìn MayumI.
- Ðung co noI go.
- Không bao gIo co fhô noI fruoc môf nguoI dan ba so hanh
dông nhu fhô nao, - MayumI fuyôn bô môf câu fhâm fhuy.
- Ðm cô y noI cho anh so dây a7
- Papa xuc dông Iam a7
- KIôu du a ây râf do.
Yufarô muôn nô I gIân, nhung mu I fôn da ban frung dich.
Ong roI dI-vang vu ng dây va dôn ma y dIôn fhoaI.
- AIIô. TôI dây. MIkIkô vô chua7
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 225
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cô Iang ngho nhung câu fra IoI fu ông may dua ra, MayumI
ruf cô ngôI yôn.
- Sao7... Vân chua vô a7
CaI gIo ng da khan cua Yufaro chua châf phân nô.
- Con caI fô qua chu ng! Co n ba.. IôI faI ba hôf: ba không bIôf
day no cho ra hô n! - Ðây gIo con gIân cua ông chuyô n sang ba vo. -
PhaI phaI. Io dI... - dôf nhIôn ông noI nho ha n dI: - A, o dây... nha
môf nguo I ban. Ðuoc... fôI vô ngay dây.
Ro rang Ia Yufarô da fhuân phu c: Chac ha n ba RIfsukô vua
châf vân ông, xom fhu ông dI dâu mâf maf.
- Thì fôI hIôu rô I, hIôu rô I, - ông nhac IaI haI Iân rôI bo ông
may xuô ng.
- Cô ây vân chua vô a7 - MayumI ho I, ra vo dông cam.
- Chua. Ða goI dIôn hoI khap cac ban ga I cua no. Chang aI
bIôf no o dâu.
- Không fhô hIôu duoc.
- Ca nhu ng nguoI ba con cu ng không fhây no gho...
- Vâng... co su fhâf gay. Mong sao dung co chuyôn gì dang
fIôc.
MayumI fho daI rôI baf dâu rof fra.
- Ðu sao, hô no vô Ia fôI so noI chuyôn voI no ngay.
- Cô ây so fro vô chu con dI dâu duo c. - Ðây gIo MayumI rôf
cu c cu ng fhây fhuong ca I ông Yufarô dang cuông cuông hoang hôf,
- Papa con ngôI choI chu7 - Cô hoI dua, nhu fhô không ngho fhây
câu chuyôn cua ông vua frao dôI voI ba vo.
- Anh so ngôI nghI môf chu f fhôI. Co vhIsky không7
- WhIsky My fhì uông hôf rôI. ThôI cu ng chang sao caI nay
cu ng duo c. - MayumI Iây môf chaI vhIsky Nhâf. - Co pha nuoc
không7
- Không. Ðo nuoc da fhì hon.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 226
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Co manh qua không7
- Rof dI.
- Xuc dông buf ruf nhu fhô kIa chang gIông papa chuf nao.
- Anh co xu c dông gì dâu.
- Thì papa fhu nhìn mình ma xom. Cu nhu Iôn kInh phong
ây.
Yufarô nôc môf hoI can cô c vhIsky.
- Co Io cô ây co ban fraI chang7
- No cha ng co aI dâu.
- Sao papa bIôf7
- Vo anh noI.
- Môf nguoI mo cung co fhô không doan ra duoc dâu. Mo om
chang ha n không fhô bIôf gì vô om hôf.
- Nhung fhInh fhoang ba ây vân Iôn dây fham om ma.
- Co Iôn. MayumI cuoI - Va bao gIo cu ng fhâ y om môf mình.
Mo om co nam mo cung không fhô fuong fuong duoc om voI papa
dang ngô I o dây...
- Thì fa I vì môI nguoI o môf noI.
- Papa muôn cho haI mo con om o chung a7
- NoI gì fhì pha I nghI chu!
- A phaI... chu không, papa ma frông fhây bô mo om fhì papa
fo nhao!
- Sao IaI fhô7
- Papa cao huyôf ap ma...
- Hum... hình nhu mo om o ChIchIkava7
- Vâng.
- Ða cu Ia m gì7
- NoI chung Ia không Iam gì ca.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 227
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nhung ba ây fhInh fhoang goI fIôn cho om dây fhôI.
- Vâ-â-âng... cu ng fhInh fhoang...
MayumI IIôc frô m Yufarô va cô non môf fIông cuo I.
- CaI gì fhô7
- A fhô fhôI. Không co gì dâu.
Yufarô cu rof vhIsky IIôn fuc. Thuong fhuong ngay sau Iy
fhu nhâf maf ông do gay, nhung hôm nay ông fa uông ma I ma
chang fhây say chuf nao.
- Papa nay, hay cô ây fhich nguoI khac7
- Nôu vâ y fhì no da noI voI mo no rôI.
- ÐIôf dâu dây...
- Ð!
MayumI quay IaI, maf cô vua saf voI guong maf fron cua
Yufarô.
`
` `
TôI hôm ây o nha Naôô cung co khach. NoI môf cach chinh
xac hon, do Ia môf cô khach. MIkIkô, con gaI bac sI fruo ng. Cô
dang ngô I frong phong kha ch, gâ n saf chIôc Io Kôfafsu.
- Ðây gIo om djnh sao7 - Naôô IIôc maf nhìn MIkIkô: Cô bo
ngôI khom khom, haI fay chap Iôn haI dâu gôI. - Chac nguoI nha
dang Io Iam, nguo I fa dang dI fìm om dây.
MIkIkô kho gâf dâu. Trong caI fu fhô nghIông nghIông cua
maI dâu cô co môf caI gì hoaI foan fho daI.
- Ðu sao om da daf duoc muc dich rôI: om da pha hong buôI
Iô xom maf. Ðô mo om bây gIo da hIôu hôf. Thanh fhu om phaI vô
nha fhôI.
- Vô dôn nha fhì moI fhu IaI baf dâu IaI fu dâu.
- Nhung vô nguyôn fac om co phan dôI vIôc dI Iây chô ng dâu7
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 228
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không.
- Thô chang rô kIa Ia aI7
- Môf bac sI. Anh fa haI muoI fam fuôI. Tôf nghIôp khoa y
fruong daI hoc K.
- Ðuoc qua! Ðô om cung Ia bac sI, om ma Iâ y bac sI fhì fhuân
fIôn vô moI phuong dIôn.
- Nhung om không muôn.
- Thô a7
- Ho muôn ga om cho môf bac sI Ia côf gIu caI bônh vIô n.
- Môf y muôn hoan foan co Iy dôI voI môf bac sI fu.
- Nhung om không muôn fro fhanh nan nhân cua y fhich cua
bô mo
- TôI không hIôu faI sao IaI Ia nan nhân.
- ÐôI voI bô mo om, caI quan frong không phaI Ia om, ma Ia
bônh vIô n. Ngay frong Iô xom maf, bô mo om chI mo I cho ky duoc
nhung ông bac sI hoac nhung sInh vIôn y khoa. Ma mây chang rô
nay cu ng chI nghI dôn môf chuyôn: "Nôu vô Iam rô nha ông ba fhì
fôI co duoc fhua huong ca I bônh vIôn không7 AI so fra fIôn hoc
nghIôn cuu sInh frong fho I gIan chua co hoc vj7" Toan nhu fhô ca.
Ngho ra fhì chang co môf nguoI nao fu fô.
- Không fhô vo dua ca nam nhu vây.
- Ðm không muôn Iam môf fhu dô phu fu ng cho caI bônh
vIôn.
- Sao cu phu c fap hoa moI su nhu vây7 Ðô om không muôn
gIao pho co nghIô p cua mình vao fay nguoI Ia: CaI do cu ng du ng Io
fu nhIôn. Xây môf caI bônh vIôn moI nhu vây bây gIo cung phaI
haI fram frIôu yôn. Nhung ban dI fhì may Iam cu ng chI duo c môf
nua gIa fIôn. Vì foa nha cu a bônh vIôn không fhô du ng Iam mô f caI
gì khac duoc. ThIôf bj va y cu cung vây. Io fu nhIôn cha om không
fhô nao chju nôI caI y nghI Ia caI bônh vIôn nay, dua con cua ông,
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 229
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ma ông da bây Iâu nuôI duong va cham so c, IaI chju môf sô phân
nhu vây.
- Thô con om7 Ðm so ra sao7
- Co fhô coI caI bô nh vIôn nay nhu Ia "cua hôI môn" cua om,
nhung du co fhô chang nu a fhì không co nghIa Ia chI co nhu ng ko
muôn dao mo moI dôn du Iô xom maf. Chac chan Ia so co nhu ng
fhanh nIôn fôf, co faI, xu ng dang, nhung xuâf fhân fu môf gIa
dình nghoo, không co fIô n dô hoc nghIôn cu u sInh, nhung sau nay
so fhuc su yôu om.
- Ða bao nhIôu buôI Iô xom maf rôI, ma chua co môf Iân nao
fhây môf caI gì fuong fu fhô ...
- ÐIôf dâu chinh hôm nay... Chang Io bô mo om IaI muôn Iam
haI doI om.
MIkIkô Im Iang nhìn caI Io kôfafsu không chop maf. Ro rang
Ia nhung IoI Io cu a Naôô không fhuyôf phuc duoc cô.
Naôô uông can Iy sakô va IaI rof dây gân môf nua Iy.
- ÐI nhIôn fôI ma gIang Iuân Iy cho om fhì fhâf Ia buôn cuoI,
nhung... Ðm dôn dây dôf ngôf qua. TôI không bIôf cach nao khac.
- Ðm xIn IôI. Cha c om Iam phIôn bac sI Iam...
- Iam phIôn fhì không Iam phIôn, nhung cu ng xIn fhu fhâf Ia
om da Iam cho fôI ngac nhIôn.
- Anh fha IôI cho om.
- Ðm Iam nhu vây không phaI môf chuf nao.
HaI nguo I ngôI Im Iang, va Iâp fuc fu ngoaI phô dua vao fIông
rì râm kho kho cua fhanh phô ban dôm, dôn Iôn fung dof nhu
fIông song vô bo.
- Ca-phô nua nho7
- ThôI a, cam on.
MIkIkô nguoc ma f Iôn nhìn frôm Naôô rôI Iâp fu c chuyôn
huong maf sang caI gIa sach.
ÐzunIchI Wafanabo |Cao Xuân Ha o djch) 230
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðm fhich môf nguoI nao dây phaI không7
MIkIkô gIâf mình nhu bj danh va ngâng phaf dâu Iôn. Khuôn
maf hop, gân nhu fro con cua cô do ung Iôn.
- Nôu fhô fhì phaI noI fhâf voI bô mo. Iam ra vo nhu fhô
mình không co aI, rôI bang Iong dô cho gIa dình fô chu c Iô xom maf
- Iam nhu vây Ia không frung fhu c dôI voI nguoI ây.
- Ðm...
- Qua fình fhoo fôI fhì sông voI aI cu ng không co gì khac Iam,
nhung nôu da chju ganh Iây môf môI rang buôc nhu hôn nhân, fhì
fôf hon ca Ia nôn Iây nguo I mình yôu.
- Sao IaI... rang buôc7
- Hôn nhân Ia khI môf nguoI dan ông va môf nguoI dan ba
buôc pha I sông chung râf Ia Iâu, du ng không7
MIkIkô mo fo haI maf nhìn cham cham va o maf Naôô nhu
fhô chI so bo sof mâf môf chI fIôf nao frong IoI Io cua ông.
- Mac dâu... TôI không du fu cach dô ban vô hôn nhân.
- TaI sao anh không Iây vo7
- Hôn nhân không phaI Ia so fhich cua fôI.
- Câu ây nôn hIôu nhu fhô nao7
- Cung co nguoI fhich com, nhung cu ng co nguo I fhich ruo u.
Tâf ca chI Ia vân dô so fhich.
Naôô nôc can chon ruou. CaI cuông hong sac ca nh frôI Iôn
phia frôn, rôI ha xuông.
- Thô ma hôm fruoc om mong anh dôn qua...
- Ðao gIo7
- Hôm dIôn ba-Iô.
- A- a... Hôm ây không ngo fôI co khach.
- Môf nguoI dan ba u7
Naôô không dap.
ÐÐN KHONC HÀ T ÐO NC 231
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- KhI om goI dIôn, co môf nguoI da n ba nao do câm ông may
Iôn. - MIkIkô Iuông cuô ng do maf - OI, om xIn IôI.
- Không sao
Naôô dung dây, xôc IaI cô ao kImônô rôI ngôI xuông ca nh
MIkIkô.
- Ðm hay nhìn fôI.
- Iam gì7 - MIkIko hoan foan rôI fri.
Naôô kho ôm Iây vaI nang. RôI, không dô cho na ng ngoanh
dI, ap chaf môI mình vao dôI môI fhanh fu cua MIkIkô. HoI fho cua
Naôô phang phâf mua sakô. MIkIkô nham nghIôn maf IaI. MI
nang kho rung Iôn, va duoI caI hôn, haI ma nang Iom han xuông
nhu bj uông dôn fân day. Naôô hôn nang va doI cho dôn khI nao
nang fhôI khang cu. CuôI cung fhân hình MIkIkô fro nôn dju môm
va nhu fhuân. Iu c bâ y gIo , môI vâ n không roI môI nang, Naôô bô
nang Iôn va kho khang daf nang Iôn chIôc gIuo ng kô o cuô I
phong...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful