P. 1
đơn xin miễn,giảm học phí

đơn xin miễn,giảm học phí

|Views: 149|Likes:
Được xuất bản bởiThang Bui Manh

More info:

Published by: Thang Bui Manh on Sep 15, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2011

pdf

text

original

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
o!o
Đ"n #$ ngh% c&p ti$n h' t()* mi+n gi,m h-c ph.
/.nh g0i1 2hòng 3ao #ộng – Th4"ng 5inh 67 8ã hội h9:ện ;ai Ch<9
Họ và Tên:…………………………………………………………………………………………………..
Ngày,tháng, năm sinh: Ngày……….tháng…………năm……………………………………
Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………….
Họ Tên cha,mẹ học sinh:………………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thưng t!":……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Ngành học:………………………………………#$ s% sinh viên:………………………………………
Thuộc &%i tư'ng: (i)m * kh+,n - (i.u / c0a Th1ng tư 2iên t3ch s% /45/6-65TT7T89:;(T89T<897(T9=H :
T!> ?m học m@u giá+ và học sinh, sinh viên cA cha mẹ thưng t!" tBi các C$ *iên giDi, vEng ca+, th?+ FuyGt
&3nh s% HH5F(8I9 ngày 6J56K5-44H c0a Ly *an MNn tộc và #i.n n"i vO viPc c1ng nhQn các C$, huyPn, tRnh 2à
mi.n n"i, vEng ca+S
<ăn cT và+ Ngh3 &3nh J45/6-655N(8<U ngày -J tháng V năm /6-6 c0a <hWnh Xh0, t1i 2àm &ơn này &. ngh3
&ư'c C?m CYt, gi,i ZuyGt &) &ư'c c[X ti.n h\ t!' mi]n, gi,m học XhW th?+ Zuy &3nh và chG &ộ hiPn hành.
Mai Châu,ngày………tháng………năm………
Ng4=i l7m #"n
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
8>c nhận của nh7 t(4=ng
T!ưng:………………………………………………………………………………………………………...
=ác nhQn anh5ch3:……………………………………………………………………….…………………….
HiPn 2à học sinh , sinh viên năm thT…....Học k^.….. .Năm học………….………7DX……..…………..
_h+a……………………….._hAa học: ………………………..thi gian khAa học……..năm. HP &à+
tB+……………………….c0a nhà t!ưng.
_^ 2uQt:…………………….....`ghi !a mTc kb 2uQt nGu cAc
d% ti.n học XhW hàng tháng………………………….&eng.
(. ngh3 Xhfng 7a+ &ộng8Thương *inh và =$ hội C?m CYt gi,i ZuyGt ti.n h\ t!' học mi]n, gi,m học XhW ch+
anh5ch3………………………………………th?+ Zuy &3nh và chG &ộ hiPn hành.
………………,ngày………….tháng…………năm………..
Thủ t(4?ng #"n 6%

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->