1

TR−ÒNG ÐAÌ HOC S− PHAM KY THUÂT H−NG YÊN
KHOA CÔNG NGHÊ THÔNG TIN

QUY ÐINH TRÌNH BAY QUYÊN BÁO CÁO THUC TÂP
(TÔT NGHIÊP, CHUYÊN NGANH, CO SÓ NGANH)


1. CÊu tróc mét quyÓn §å ¸n tèt nghiÖp
- B×a chÝnh
- B×a Phô
- Tê ®Ò tµi
- Môc lôc
- B¶ng gi¶i thÝch c¸c tõ viÕt t¾t nÕu cã
- Néi dung b¶n thuyÕt minh
+ PhÇn më ®Çu
+ PhÇn néi dung
+ PhÇn kÕt luËn
+ PhÇn danh môc tµi liÖu tham kh¶o
2. Yªu cÇu chi tiÕt
2.1. B×a chÝnh
Mµu b×a:
- Thùc tËp tèt nghiÖp: mµu xanh
- Thùc tËp chuyªn ngµnh, c¬ së ngµnh: mµu ®á
Ch÷ ®en in trùc tiÕp trªn b×a, phÝa ngoµi ®ãng b×a b¶o vÖ b»ng nil«ng. Quy
c¸ch, mÉu ch÷ b×a tham kh¶o phô lôc 1, 2, 3.
2.2. B×a phô
MÉu vµ néi dung t−¬ng tù b×a chÝnh in trªn giÊy tr¾ng.

2.3. Tê ®Ò tµi
Ph« t« tê ®Ò tµi ®· ®−îc giao chÝnh thøc (cã ký duyÖt), kh«ng so¹n l¹i.

2.4. B¶ng gi¶i thÝch c¸c tõ viÕt t¾t
Nh÷ng tõ xuÊt hiÖn nhiÒu lÇn (tõ 3 lÇn trë nªn) cã thÓ viÕt t¾t. Kh«ng nªn
viÕt t¾t tõ qu¸ dµi. Kh«ng viÕt t¾t tiªu ®Ò. Víi tõ ®−îc viÕt t¾t, lÇn ®Çu tiªn viÕt ®Çy
®ñ, ch÷ viÕt t¾t ®Æt trong ngoÆc ®¬n, tõ c¸c lÇn sau sö dông tõ viÕt t¾t.
VÝ dô:
lÇn ®Çu: "..... Häc sinh sinh viªn (HSSV) ...."
tõ lÇn sau ".... HSSV tham gia ...."
C¸c tõ viÕt t¾t ®−îc s¾p xÕp theo b¶ng ch÷ c¸i (víi tõ viÕt t¾t). Quy c¸ch
tr×nh bµy b¶ng c¸c tõ viÕt t¾t tham kh¶o phô lôc 4.
2.5. Môc lôc
Tr×nh bµy ®Õn c¸c tiÓu môc (cÊp thø 3), kh«ng qu¸ chi tiÕt. C¸ch tr×nh bµy
môc lôc tham kh¶o phô lôc 5.

2
2.6. Néi dung b¶n thuyÕt minh
- §−îc ®¸nh m¸y tÝnh trªn khæ giÊy A4 däc (210 mm x 297 mm).
- Sè trang kho¶ng 30 ®Õn 100 trang.
- Dïng Font ch÷ .VnTime, cì 13, kho¶ng c¸ch dßng 1.2 Line, lÒ trªn 25 mm, lÒ
d−íi 25 mm, lÒ ph¶i 20 mm, lÒ tr¸i 35 mm. Header, Footer 12.7 mm.
- §¸nh sè trang gãc ph¶i, phÝa d−íi.
- Víi c¸c b¶ng biÓu, h×nh ¶nh in ngang khæ giÊy, ®Ønh trªn cña b¶ng hay h×nh ¶nh
lµ lÒ tr¸i cña trang.
- PhÇn Header ghi tªn ®Ò tµi (mét dßng), ®Þnh d¹ng viÒn d−íi, Font ch÷
.VnTimeH, cì ch÷ 13 (nÕu tiªu ®Ò dµi qu¸ bÒ ngang giÊy th× gi¶m c¬ ch÷ cho võa
mét dßng).
- PhÇn Footer kh«ng ghi g×.
- CÊu tróc phÇn néi dung b¶n thuyÕt minh:
+ Më ®Çu
+ C¸c ch−¬ng vµ c¸c tiÓu môc ®−îc ®¸nh sè theo vÝ dô d−íi ®©y:
VÝ dô:
Ch−¬ng 3: ph©n tÝch hÖ thèng
3.1. S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng
3.2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu
Néi dung ....
3.2.1. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh
3.2.2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc d−íi ®Ønh
+ KÕt luËn
+ Danh môc tµi liÖu tham kh¶o
+ Phô lôc: tr×nh m· nguån minh häa, h×nh ¶nh, tµi liÖu, trÝch dÉn sö dông
®Ó thùc hiÖn ®Ò tµi,... (néi dung cô thÓ tïy thuéc yªu cÇu cña ®Ò tµi)
- C¸c h×nh ¶nh, b¶ng biÓu, c«ng thøc ®−îc ®¸nh sè theo ch−¬ng vµ ghi chó; cì
ch÷ 12, kiÓu nghiªng; ®Æt phÝa d−íi vµ c¨n lÒ gi÷a so víi h×nh.
VÝ dô: H×nh thø 5 thuéc ch−¬ng 4 víi ghi chó "Main board"
H×nh 4.5: Main board.
3
Phô lôc 1: MÉu b×a b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

4

VÝ dô b×a b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp:

5
Phô lôc 2: MÉu b×a b¸o c¸o thùc tËp chuyªn ngµnh

6
VÝ dô b×a b¸o c¸o thùc tËp chuyªn ngµnh:

7
Phô lôc 3: MÉu b×a b¸o c¸o thùc tËp c¬ së

8
VÝ dô b×a b¸o c¸o thùc tËp c¬ së:

9
Phô lôc 4: B¶ng c¸c tõ viÕt t¾t

10
Phô lôc 5: Môc lôc