®Ò kiÓm tra

:
tiÕt

1 tiÕt

m«n:

Sè häc 6

18

N¨m häc

: 2008 – 2009

Gi¸o viªn ra ®Ò :

Bïi ThÞ Th¬m

**************************
I/ ma trËn ®Ò:

Néi dung

NhËn
biÕt
TN
TL

TËp hîp - TËp hîp con – TËp
hîp N- Ghi sè tù nhiªn
C¸c phÐp to¸n céng trõ nh©n
chia trong N
C¸c phÐp to¸n luü thõa trong
N
Tæng

Th«ng
hiÓu
TN
TL
1
1
0,5
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5
1

VËn
dông
TN TL
1
0,5
2

3

5

5
2

Tæn
g
3
2
5
2

4,5

1
1
5
0,5
1
3,5

4

13
4
10

II/ ®Ò bµi:

C©u 1(3 ®iÓm): §¸nh dÊu ( × ) vµo « thÝch hîp:

u
a
b
c
d

Néi dung

§óng

3. 32008 = 92008
57: 5 = 57
2x = 16 th× x = 8
Sè tù nhiªn a ®îc gäi lµ chia hÕt cho sè tù nhiªn
b nÕu cã sè tù nhiªn q sao cho a = bq
e
Sè 1997 cã thÓ viÕt nh sau:
1997 = 1.1000 + 9.100 + 9.10 +7 hoÆc
1997 = 19.100 + 9.10 +7 hoÆc
1997 = 19.100 + 97 vµ cßn c¸c c¸ch viÕt kh¸c
n÷a
g
TËp hîp c¸c ch÷ c¸I cña tõ “ HOC TOT ” lµ
{H , O, C , T , O}
C©u 2(3 ®iÓm): Thùc hiÖn phÐp tÝnh (nhanh nÕu cã thÓ)
a/ 3. 52 – 64: 23
b/ 17.81 + 19.17 + 210
c/ 78 : {390 : [ 410 − (340 + 15.4)]}
C©u 3(2 ®iÓm): T×m sè tù nhiªn x biÕt:

Sai

3 C©u 4(1 ®iÓm): Cho tËp hîp A = {0.5 ® Mçi .a/ 5( 7 + 48: x ) = 45 b/ 52x-3 – 2.8} Mçi ý 0.25 – 16 = 75 – 8 = 67 b/ 17(81 + 190 ) + 210 = 1700 + 210 = 1910 c/ = 78 : { 390 : [ 410 − 400 ]} = 78 :39 = 2 ý1 ® 3/ a/ 7 + 48 : x = 45:5=9 b/ 52x-3 = 125 = 53 48 : x = 16 2x-3 = 3 x=3 x =3 Mçi ý 1 ® 4/ a/ B = {4} b/ C = {4.8} H·y viÕt a/ Mét tËp con cña A cã 1 phÇn tö b/ Mét tËp con cña A cã 3 phÇn tö C©u 5(1 ®iÓm): T×m th¬ng cña mét phÐp chia.6.52 = 52 .4. biÕt r»ng nÕu thªm 15 vµo sè bÞ chia vµ thªm 5 vµo sè chia th× th¬ng vµ sè d kh«ng ®æi Iii/ ®¸p ¸n-thang ®iÓm: 1/ s s s s ® ® Mçi ý 0.5 ® 5/ ta cã a =bq +r vµ a +15 = (b+5)q +r tõ ®ã bq +r = bq +5q +r-15 suy ra 5q = 15 suy ra q = 3 Mçi ý 0.5 ® 2/ a/ 3.2.6.