TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.

HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN


Báo cáo chuyên đề

Độc chất học môi trường

DIOXIN NỖI ĐAU KHÔNG HỒI KẾT

Người thực hiện:

Nguyễn Văn A Trần Văn B

02, 2011

B. số chương (chương 1.3. 2. năm xuất bản. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. năm xuất bản. Ví dụ: .…). Tài liệu tiếng nước ngoài Đối với bài báo Tên tác giả (theo thứ tự A.2.1. Nhà xuất bản. Ý nghĩa thực tiễn của chuyên đề NỘI DUNG 1.2. Đối với sách Tên tác giả (theo thứ tự A. Những bệnh và di chứng liên quan khác KẾT LUẬN Tóm tắt lại ảnh hưởng của dioxin đến con người và hệ thống sinh thái.1. Đề xuất một số ý tưởng về dự đoán nguy cơ và quản lý nguy cơ mà dioxin gây nên. Dioxin và những bệnh liên quan 3. Nguồn gốc phát sinh. Tính chất lý hóa của dioxin 2. Cấu tạo và chức năng 1. Tổng quan về dioxin 1. Tên sách – tên tiêu đề chương trích dẫn (nếu có.3. C…của tác giả đầu tiên. in đậm). Tên tạp chí.GIỚI THIỆU - - Lịch sử hình thành và phát triển. Các con đường hấp thu và vận chuyển dioxin 2. từ trang – đến trang. số tạp chí. Sự di chuyển của dioxin trong hệ thống sinh thái 2. Ảnh hưởng của dioxin đến cấu trúc di truyền 3. Mục tiêu của chuyên đề.1. Chuyển hóa và số phận của dioxin trong cơ thể sinh vật và trong hệ sinh thái 3. C…của tác giả đầu tiên.2. in đậm). B. Tên bài báo (in nghiêng). 1. Dioxin đi vào cơ thể sinh vật và hệ thống sinh thái bằng cách nào? 2. in nghiêng).

Phạm Ngọc Vân Anh. 2003. . 2002. 1989.8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). Bruce. B. 25. Phạm Hồng Đức Phước.): Một giả pháp sinh học mới trong xử lý nước thải. 1. 2. 1-5. Beach. Dương Thành Lam.): Đa năng. 13-19. 2.Gullett. Lê Quốc Tuấn. 1.1392. 1387 . Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. Tài liệu tiếng Việt 1. Cỏ Vetiver (Vetiveria zizaniodes L. Drago. Chemosphere. 11.. K.. L et al. Schantz S.. Phạm Hồng Đức Phước. S. 1. Lê Quốc Tuấn. 1992. đa dụng.. L. Neurotoxicology and teratology. 2.L. A. Cỏ Vetiver (Vetiveria zizaniodes L. Mechanistic steps in the production of PCDD and PCDF during waste combustion. Learning in monkeys exposed perinatally to 2. 138-143.. Tập san khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp.3.7.

.Định dạng trang: Khổ giấy (Paper size): A4. Kiểu chữ (Font): Times New Roman. Cỡ chữ (Font size): 13 Sử dụng mã Unicode cho toàn bộ chuyên đề.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful