TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.

HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN


Báo cáo chuyên đề

Độc chất học môi trường

DIOXIN NỖI ĐAU KHÔNG HỒI KẾT

Người thực hiện:

Nguyễn Văn A Trần Văn B

02, 2011

Nhà xuất bản. Chuyển hóa và số phận của dioxin trong cơ thể sinh vật và trong hệ sinh thái 3. năm xuất bản. B. in nghiêng). in đậm).1. năm xuất bản. Sự di chuyển của dioxin trong hệ thống sinh thái 2. Dioxin và những bệnh liên quan 3.3. Các con đường hấp thu và vận chuyển dioxin 2. Ý nghĩa thực tiễn của chuyên đề NỘI DUNG 1. Mục tiêu của chuyên đề. Tên bài báo (in nghiêng). Nguồn gốc phát sinh. Ví dụ: . B. từ trang – đến trang.2. số chương (chương 1. in đậm). Đối với sách Tên tác giả (theo thứ tự A. 2.3. Cấu tạo và chức năng 1. Tên sách – tên tiêu đề chương trích dẫn (nếu có. C…của tác giả đầu tiên. Tên tạp chí.2.2. Đề xuất một số ý tưởng về dự đoán nguy cơ và quản lý nguy cơ mà dioxin gây nên.1.1. Tài liệu tiếng nước ngoài Đối với bài báo Tên tác giả (theo thứ tự A. Ảnh hưởng của dioxin đến cấu trúc di truyền 3.…). C…của tác giả đầu tiên. Tổng quan về dioxin 1.GIỚI THIỆU - - Lịch sử hình thành và phát triển. Dioxin đi vào cơ thể sinh vật và hệ thống sinh thái bằng cách nào? 2. 1. Tính chất lý hóa của dioxin 2. số tạp chí. Những bệnh và di chứng liên quan khác KẾT LUẬN Tóm tắt lại ảnh hưởng của dioxin đến con người và hệ thống sinh thái. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.

K.3.. 2003. Phạm Hồng Đức Phước. Tài liệu tiếng Việt 1. 2002. Cỏ Vetiver (Vetiveria zizaniodes L. 1992. 2. 13-19. Mechanistic steps in the production of PCDD and PCDF during waste combustion.): Một giả pháp sinh học mới trong xử lý nước thải. L. Learning in monkeys exposed perinatally to 2. 1-5. Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp.7..): Đa năng. 1. Dương Thành Lam. Tập san khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp.1392. Lê Quốc Tuấn. Schantz S. 138-143. 25.8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). S. Bruce. B... Phạm Hồng Đức Phước. Beach.Gullett. đa dụng. 1. L et al. Cỏ Vetiver (Vetiveria zizaniodes L. . 2. 2.L. Neurotoxicology and teratology. 11.. Phạm Ngọc Vân Anh. Chemosphere. Drago. 1387 . Lê Quốc Tuấn. A. 1989. 1.

Định dạng trang: Khổ giấy (Paper size): A4. Kiểu chữ (Font): Times New Roman. . Cỡ chữ (Font size): 13 Sử dụng mã Unicode cho toàn bộ chuyên đề.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful