TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.

HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN


Báo cáo chuyên đề

Độc chất học môi trường

DIOXIN NỖI ĐAU KHÔNG HỒI KẾT

Người thực hiện:

Nguyễn Văn A Trần Văn B

02, 2011

Nhà xuất bản. Ví dụ: .2. Đề xuất một số ý tưởng về dự đoán nguy cơ và quản lý nguy cơ mà dioxin gây nên. Tên tạp chí. Tính chất lý hóa của dioxin 2. C…của tác giả đầu tiên. số tạp chí. Cấu tạo và chức năng 1.3.1. Tổng quan về dioxin 1. Những bệnh và di chứng liên quan khác KẾT LUẬN Tóm tắt lại ảnh hưởng của dioxin đến con người và hệ thống sinh thái. Ý nghĩa thực tiễn của chuyên đề NỘI DUNG 1. năm xuất bản.1. in đậm). Ảnh hưởng của dioxin đến cấu trúc di truyền 3. Tài liệu tiếng nước ngoài Đối với bài báo Tên tác giả (theo thứ tự A. Đối với sách Tên tác giả (theo thứ tự A. B. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. 1. Tên bài báo (in nghiêng). Các con đường hấp thu và vận chuyển dioxin 2.1. số chương (chương 1.3. Chuyển hóa và số phận của dioxin trong cơ thể sinh vật và trong hệ sinh thái 3. từ trang – đến trang. Dioxin đi vào cơ thể sinh vật và hệ thống sinh thái bằng cách nào? 2.2. in đậm). B.…). Dioxin và những bệnh liên quan 3. 2. C…của tác giả đầu tiên. Tên sách – tên tiêu đề chương trích dẫn (nếu có. Sự di chuyển của dioxin trong hệ thống sinh thái 2.GIỚI THIỆU - - Lịch sử hình thành và phát triển. Nguồn gốc phát sinh. Mục tiêu của chuyên đề. in nghiêng).2. năm xuất bản.

Cỏ Vetiver (Vetiveria zizaniodes L. Beach. S. đa dụng. 1-5. Mechanistic steps in the production of PCDD and PCDF during waste combustion. 1. L.): Đa năng.1392. Lê Quốc Tuấn. Phạm Hồng Đức Phước. 11. Dương Thành Lam. 2. 2. B. Lê Quốc Tuấn. 1.): Một giả pháp sinh học mới trong xử lý nước thải. Schantz S. .. Learning in monkeys exposed perinatally to 2.3. Neurotoxicology and teratology.7. Tài liệu tiếng Việt 1. 1. Tập san khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. Cỏ Vetiver (Vetiveria zizaniodes L. 13-19. Phạm Hồng Đức Phước.. A.. 1387 . 25. 1992.8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). Chemosphere. Bruce.L. L et al.Gullett. K. Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. 2. 2003. 2002. Drago. 138-143... Phạm Ngọc Vân Anh. 1989.

Định dạng trang: Khổ giấy (Paper size): A4. . Cỡ chữ (Font size): 13 Sử dụng mã Unicode cho toàn bộ chuyên đề. Kiểu chữ (Font): Times New Roman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful