TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.

HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN


Báo cáo chuyên đề

Độc chất học môi trường

DIOXIN NỖI ĐAU KHÔNG HỒI KẾT

Người thực hiện:

Nguyễn Văn A Trần Văn B

02, 2011

Đề xuất một số ý tưởng về dự đoán nguy cơ và quản lý nguy cơ mà dioxin gây nên. Tổng quan về dioxin 1.1. Sự di chuyển của dioxin trong hệ thống sinh thái 2.2.3. số tạp chí. năm xuất bản. Nguồn gốc phát sinh. Tên sách – tên tiêu đề chương trích dẫn (nếu có. Dioxin đi vào cơ thể sinh vật và hệ thống sinh thái bằng cách nào? 2.2. Chuyển hóa và số phận của dioxin trong cơ thể sinh vật và trong hệ sinh thái 3.1. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nhà xuất bản. B. in đậm).1. Cấu tạo và chức năng 1. Mục tiêu của chuyên đề. Tên bài báo (in nghiêng). Tính chất lý hóa của dioxin 2. Ví dụ: . 1. Tài liệu tiếng nước ngoài Đối với bài báo Tên tác giả (theo thứ tự A. Ý nghĩa thực tiễn của chuyên đề NỘI DUNG 1. Ảnh hưởng của dioxin đến cấu trúc di truyền 3. số chương (chương 1.GIỚI THIỆU - - Lịch sử hình thành và phát triển. từ trang – đến trang. in đậm). Các con đường hấp thu và vận chuyển dioxin 2.2.…). C…của tác giả đầu tiên. 2. B. C…của tác giả đầu tiên.3. Dioxin và những bệnh liên quan 3. năm xuất bản. Đối với sách Tên tác giả (theo thứ tự A. Những bệnh và di chứng liên quan khác KẾT LUẬN Tóm tắt lại ảnh hưởng của dioxin đến con người và hệ thống sinh thái. Tên tạp chí. in nghiêng).

1. A. 2003.): Đa năng.8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). 25.. 2. L. 11. Mechanistic steps in the production of PCDD and PCDF during waste combustion. Neurotoxicology and teratology. đa dụng. 2002. Learning in monkeys exposed perinatally to 2. Dương Thành Lam. Schantz S. Chemosphere. 1-5. K. 2. Beach. Tập san khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp.): Một giả pháp sinh học mới trong xử lý nước thải. Phạm Hồng Đức Phước. Drago. 1989. L et al. Tài liệu tiếng Việt 1.7. Cỏ Vetiver (Vetiveria zizaniodes L. 13-19. Phạm Hồng Đức Phước.. Phạm Ngọc Vân Anh. B. 2.L. 138-143. 1.Gullett.3. 1.. Lê Quốc Tuấn. 1387 . Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp.1392. Lê Quốc Tuấn.. S. 1992.. Cỏ Vetiver (Vetiveria zizaniodes L. . Bruce.

.Định dạng trang: Khổ giấy (Paper size): A4. Kiểu chữ (Font): Times New Roman. Cỡ chữ (Font size): 13 Sử dụng mã Unicode cho toàn bộ chuyên đề.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful