TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.

HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN


Báo cáo chuyên đề

Độc chất học môi trường

DIOXIN NỖI ĐAU KHÔNG HỒI KẾT

Người thực hiện:

Nguyễn Văn A Trần Văn B

02, 2011

Sự di chuyển của dioxin trong hệ thống sinh thái 2. từ trang – đến trang.2. 1. B.GIỚI THIỆU - - Lịch sử hình thành và phát triển.1. in đậm). B.1. Nguồn gốc phát sinh.3. Dioxin và những bệnh liên quan 3.…). Tên tạp chí. Mục tiêu của chuyên đề. in nghiêng). 2. Tổng quan về dioxin 1. năm xuất bản. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ý nghĩa thực tiễn của chuyên đề NỘI DUNG 1. Chuyển hóa và số phận của dioxin trong cơ thể sinh vật và trong hệ sinh thái 3. Tên sách – tên tiêu đề chương trích dẫn (nếu có. Các con đường hấp thu và vận chuyển dioxin 2.3. Dioxin đi vào cơ thể sinh vật và hệ thống sinh thái bằng cách nào? 2. Đề xuất một số ý tưởng về dự đoán nguy cơ và quản lý nguy cơ mà dioxin gây nên. số tạp chí. số chương (chương 1.1.2. Đối với sách Tên tác giả (theo thứ tự A. Nhà xuất bản. Ảnh hưởng của dioxin đến cấu trúc di truyền 3. Tên bài báo (in nghiêng). Tài liệu tiếng nước ngoài Đối với bài báo Tên tác giả (theo thứ tự A. Cấu tạo và chức năng 1. C…của tác giả đầu tiên. Tính chất lý hóa của dioxin 2.2. năm xuất bản. Ví dụ: . C…của tác giả đầu tiên. in đậm). Những bệnh và di chứng liên quan khác KẾT LUẬN Tóm tắt lại ảnh hưởng của dioxin đến con người và hệ thống sinh thái.

Cỏ Vetiver (Vetiveria zizaniodes L. Tập san khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. Phạm Hồng Đức Phước. 13-19. Learning in monkeys exposed perinatally to 2. K. Tài liệu tiếng Việt 1.): Đa năng. Mechanistic steps in the production of PCDD and PCDF during waste combustion.1392. 138-143. B. đa dụng. 2002.. Drago.): Một giả pháp sinh học mới trong xử lý nước thải. 11.. Neurotoxicology and teratology. 2003.. 2. .7. L et al. Lê Quốc Tuấn.. Lê Quốc Tuấn. Chemosphere. 1387 . Bruce. A. Phạm Ngọc Vân Anh. Phạm Hồng Đức Phước. S. L. 1.8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). 25. 1-5. 1..L.3. Dương Thành Lam. 2.Gullett. 2. Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. 1. Schantz S. 1992. 1989. Beach. Cỏ Vetiver (Vetiveria zizaniodes L.

Định dạng trang: Khổ giấy (Paper size): A4. Kiểu chữ (Font): Times New Roman. Cỡ chữ (Font size): 13 Sử dụng mã Unicode cho toàn bộ chuyên đề. .