TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.

HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN


Báo cáo chuyên đề

Độc chất học môi trường

DIOXIN NỖI ĐAU KHÔNG HỒI KẾT

Người thực hiện:

Nguyễn Văn A Trần Văn B

02, 2011

in nghiêng). Những bệnh và di chứng liên quan khác KẾT LUẬN Tóm tắt lại ảnh hưởng của dioxin đến con người và hệ thống sinh thái. Tính chất lý hóa của dioxin 2.2. Ý nghĩa thực tiễn của chuyên đề NỘI DUNG 1. số tạp chí. C…của tác giả đầu tiên. in đậm). Mục tiêu của chuyên đề.1. Tên sách – tên tiêu đề chương trích dẫn (nếu có. năm xuất bản. C…của tác giả đầu tiên. B. Chuyển hóa và số phận của dioxin trong cơ thể sinh vật và trong hệ sinh thái 3. Tên tạp chí. Đối với sách Tên tác giả (theo thứ tự A. Các con đường hấp thu và vận chuyển dioxin 2. số chương (chương 1. năm xuất bản. Nguồn gốc phát sinh.3. Ví dụ: . Tên bài báo (in nghiêng). Tài liệu tiếng nước ngoài Đối với bài báo Tên tác giả (theo thứ tự A. Cấu tạo và chức năng 1.GIỚI THIỆU - - Lịch sử hình thành và phát triển. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.1. Nhà xuất bản. B.…).2. Dioxin và những bệnh liên quan 3.2. 1. từ trang – đến trang. Sự di chuyển của dioxin trong hệ thống sinh thái 2. Đề xuất một số ý tưởng về dự đoán nguy cơ và quản lý nguy cơ mà dioxin gây nên. 2.1. Dioxin đi vào cơ thể sinh vật và hệ thống sinh thái bằng cách nào? 2.3. Tổng quan về dioxin 1. Ảnh hưởng của dioxin đến cấu trúc di truyền 3. in đậm).

1992. Learning in monkeys exposed perinatally to 2. 2. 2.8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). B.7. Schantz S. Tài liệu tiếng Việt 1. 2.. Bruce..L. Phạm Hồng Đức Phước. Chemosphere. 2003. Cỏ Vetiver (Vetiveria zizaniodes L. Dương Thành Lam. K. Lê Quốc Tuấn. S. Lê Quốc Tuấn. 138-143. 1..Gullett. 25. Tập san khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. . Phạm Ngọc Vân Anh.): Một giả pháp sinh học mới trong xử lý nước thải. Neurotoxicology and teratology. 1. Beach. 13-19. 1-5.): Đa năng. Drago.. 1387 . đa dụng. A.. Phạm Hồng Đức Phước. 1. 11. Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. L et al. Mechanistic steps in the production of PCDD and PCDF during waste combustion. 2002.3. 1989. L. Cỏ Vetiver (Vetiveria zizaniodes L.1392.

Cỡ chữ (Font size): 13 Sử dụng mã Unicode cho toàn bộ chuyên đề. Kiểu chữ (Font): Times New Roman. .Định dạng trang: Khổ giấy (Paper size): A4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful