P. 1
Danh Ba Dien Thoai

Danh Ba Dien Thoai

|Views: 257|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Chí Linh

More info:

Published by: Nguyễn Chí Linh on Sep 20, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2014

pdf

text

original

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN
CÁC SỐ MÁY ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP VÀ ĐẶC BIỆT
Đăng kí đàm thoại đường dài trong nước 101
Nhắn tin tiếng Anh 105
Nhắn tin giải đáp !" 10#
Nhắn tin tiếng $i%t !" 10&
'iải đáp th(ng tin )* h+i !" 10,
Đăng kí đàm thoại -./c tế 110
'0i cảnh 1át 112
'0i c3. hoả 114
'0i c5p c3. 6 tế 115
'iải đáp 1/ má6 đi%n thoại n+i hạt 11#
78i giờ 11&
9: th; ch.(ng 11,
<áo 1;= ch>= má6 đi%n thoại 11?
Nhắn tin di đ+ng 141
@Ach BC 7D@ 7omE Do.ntr6 @ErEEt 1F0
Trong đó các dịch vụ có kí hiệu (*) có thể gọi đến các Tỉnh khác theo cách
gọi đường di!
⇒ ⇒

1
0
M !"#$ ĐT
S% &'( )*# $+,
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
STT H+ !- ./#
Đ,0# .123, 4&5,6
BAN GIÁM HIỆ7 C8 9:5# N1- ;,/#$ D, <=#$
1 7i%. trưGng N(ng H./c Dhinh 2&4#?## 2,5445? 0?120&F&0& chinhn-Itn.JEd.JBn
F KJ7 trưGng Ng.6Ln Đ3c Mạng 2,4,?,? 2,51224 0?,F5?#,0? N=ngJndItn.JEd.JBn
2 KJ7 trưGng Ng.6Ln Ohắc 7Png 2&4#?,4 2#4#,,# 0?12F,#1&2 h.ngnkItn.JEd.JBn
4 KJ7 trưGng MQ 9hA 9h=nh Nhàn 2#4,#1, 2,5#F15 0?15#42&4# nh=nNttItn.JEd.JBn
V>N PH?NG Đ7@CĐ@ĐTN ABCDDDA
5 9ri%. 9hA 9hảo 2#54444 0?1F142&01 th=oJttItn.JEd.JBn
# Ng.6Ln 9h=nh 9Rm 2&5,,#4 0?&,55&22, th=nht=mItn.JEd.JBn
PH?NG TENG HFP AGCDHIJ K12#$.1LM1N1O.#:L PM:L!#
& 9rưGng phSng Đinh 9r.ng 9h:c 2,5#&#& 0?1F1&01F, th.cdtItn.JEd.JBn
, KhT 9 phSng Ng.6Ln Ohắc 9h. 2,F01&2 0?1F2140?2 th.nkItn.JEd.JBn
? KhT 9 phSng 7oàng Ng0c 9.5t 2,5,#0? 0?&4F,#F0# t.=thnItn.JEd.JBn
10 7oàng D=o Ng.6Qn 0?&251,252 ng.6EnhcItn.JEd.JBn
11 $U 9hA $Rn 2,554&5 0?0#0#??2? B=nBtItn.JEd.JBn
1F KhPng 9hA 7ải $Rn 2&51F?, 0?1521102# B=npthItn.JEd.JBn
12 MưVng Đại MRm 0?120##0#? N=mNdItn.JEd.JBn
14 Khạm 7Png 2&4#F&4 0?&&,?2,?0 h.ngpItn.JEd.JBn
15 Đào Đ3c 7.6 0?4FF0,### h.6ddItn.JEd.JBn
1# M= 9hA WX H.Ynh 250&F#, 0?,#&&&2F# -.6nhNtmItn.JEd.JBn
1& Oế 9oán trưGng Mư. 9hái <Znh 2#4,111 0?1F45#&14 [inhJNtItn.JEd.JBn
1, Ng.6Ln 9h. 7\ng 2,512F2 0?1F10,52, h=ngJntItn.JEd.JBn
1? 9r]n 9hA 9ám 2#52?&2 0?1F55F455 t=mJttItn.JEd.JBn
F0 9r]n 9hA Ng.6Qn 2,5&,25 0?145,F&,0 ng.6EnttItn.JEd.JBn
F1 Đ^ng 9h.Y @ưVng 2,&20F1 0?&F240,,, d.ongdtItn.JEd.JBn
BQ2 !0 _ P1R) !R ABCDDDC
FF Ng.6Ln $ăn N`m 2&4#5F0 0?,2&4#5F0 n=mnBItn.JEd.JBn
F2 Mư. 9hành D(ng 0?&2F4&?4# congNItn.JEd.JBn
F4 Ng.6Ln 9hA Ng.6%t 2,4,5,5 0?&2F4&?4# ng.6EtntItn.JEd.JBn
F5 9r]n 9hA 7ang KhưVng 2,4&?20 0?1F&00,#2 ph.ongtthItn.JEd.JBn
F# Ng.6Ln 9hA 9h=nh 9h.b 0?&&2004?? th=nhth.6Itn.JEd.JBn
F& Đào 9hA 9Rm 2#4#145 01##F4#F&F& t=mcdtItn.JEd.JBn
F
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
PH?NG ĐT@NCKH S THTT AGCDHIA K12#$M.LM1N1O.#:LPM:L!#
F, 9rưGng phSng Khí 7Png Dường 2&52&,, 0?15F1055, c.ongphItn.JEd.JBn
F? KhT phSng Ng.6Ln 9hế $inh 2,5#211 0?1F1,5F?# Binh_ntItn.JEd.JBn
20 KhT phSng 7oàng MRm 0?,,01F,2, N=mhItn.JEd.JBn
21 Ng( Ng0c Minh 2,515#5 0?,2,515#5 NinhnnItn.JEd.JBn
2F 7oàng 9hA Nh.ng 2&5&1?# 0?2#15##,? nh.nghtItn.JEd.JBn
22 MQ <á 7.Ynh D(ng 2,5F4#& 0?,2,#&1&2 congN[hItn.JEd.JBn
24 Đd @i%p Anh 2,5F&00 0?1F2#5,F, =nhddItn.JEd.JBn
25 $U H.=ng 9Png 2,541&5 0?,?2,,5,? t.ngB-Itn.JEd.JBn
2# Ng.6Ln 9hA 9h. 9r=ng 0?14#0?#1? 9r=ngcnttItn.JEd.JBn
2& $U <á N=m 01#,??44,#, N=m Itn.JEd.JBn
2, Khạm 9Png @ưVng 0?&4F20&,# ptd.ongItn.JEd.JBn
PH?NG TT@KT S ĐBCU ADCIVIV ..N.LM1N1O.#:LPM:L!#
2? 9rưGng phSng Đd Như 9iến 2&5F?&? 0?,,&22??? tiEndnItn.JEd.JBn
40 KhT 9 phSng Ng.6Ln 9( 'i=ng 2F,##?& 0?4##0054, gi=ngJntItn.JEd.JBn
41 Ng.6Ln 9rường eVn 2,5F&00 0?04F5#5## 1onJntItn.JEd.JBn
4F MQ 9hA 7oài 9h. 2,5&F05 0?,2F#?212 th.NthItn.JEd.JBn
2
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
PH?NG CT@HSSV AICICI0 K12#$).1WW!LM1N1O.#:LPM:L!#
42 9rưGng phSng MQ 7ải <\ng 2&5,F05 0?1502#### [=ngNhItn.JEd.JBn
44 KhT 9 phSng Khí ĐZnh OhưVng 2&5?0#2 0?1545?452 kh.ongpdItn.JEd.JBn
45 M= $ăn Khàn 2,4,5,5 0?,5024,&# ph=nNBItn.JEd.JBn
4# Đoàn 7ải Minh 2&5?#5# 0?155#4F,, NinhJdhItn.JEd.JBn
4& Ng.6Ln 9h=nh 7.6fn 2,555&& 0?,2&50112 h.6EnJntItn.JEd.JBn
4, Kh=n 7oàng 9.5n 2,5F205 0?44##??,? t.=nphItn.JEd.JBn
4? 7oàng Winh 9.5n 2&50110 0?,2F24F,5 t.=nJhmItn.JEd.JBn
50 Ng.6Ln 9hA 7ang 9hắm 2,2&1F2 0?45#1#,1,
hongth=mItn.JEd.JBn
51 Ng.6Ln 7>. 9hái 0?&F2,,2,5
h..th=iItn.JEd.JBn
PH?NG CNTT X THƯ VIỆN AICI HGI K12#$)#..LM1N1O.#:LPM:L!#
5F 9rưGng phSng Ng.6Ln Đ3c Mạng 2,51224 0?,F5?#,0? N=ngJndItn.JEd.JBn
52 Ng.6Ln ĐZnh 7.6 2,F0F?5 0?,2,F0F?5 h.6ndItn.JEd.JBn
54 Ng.6Ln 7oàng 2&5252, 0?,,200,0# ho=ngnItn.JEd.JBn
55 MQ 9hA 7ifn 2&5,2FF 0?,,?0#,45 hiEnNtItn.JEd.JBn
5# 7oàng 9hA Nghg= 2&2514, 0?1&,422#2 nghi=htItn.JEd.JBn
5& Ng.6Ln h.Rn 9h.6ết 2#50,04 0?1501522F th.6Etn)Itn.JEd.JBn
5, Khạm W=i M=n 0?1,?F,FF,
m=iN=nItn.JEd.JBn
5? Ng.6Ln 9hA 7ang 9h.6Qn 2&5?&#5 0?14#F&012 th.6EnnthItn.JEd.JBn
4
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA TOÁN X TIN AGCDHII N125..LM1N1O.#:LPM:L!#
#0 9rưGng kho= Ng.6Ln 9J 9h. 9hi6 2,5,0,& 0?1FF11,5, th.cth.6Itn.JEd.JBn
#1 KhT 9 kho= Ng.6Ln 9h=nh W=i 2,51224 0?1F,,0&&& m=icntItn.JEd.JBn
#F 9hái 9hA Oim Dh.ng 0?&2,2#1,4 ch.ngttkItn.JEd.JBn
#2 Ng( $ăn ĐAnh 2F1125F 0?,,,44,04 dinhnBItn.JEd.JBn
#4 Ng.6Ln 9h. 7\ng 2?4&4?& 0?,F,?004? h=ngcntItn.JEd.JBn
#5 Ng.6Ln 9h=nh 9h=nh 7.6fn 0?,&5,F5?5 th=nhJh.6EnItn.JEd.JBn
## <Pi $i%t 7ưVng 2&50022 0?,?F0&#2& h.ong[BItn.JEd.JBn
#& Ng.6Ln 9h=nh 7ường 2,5444, 0?15F140#0 th=nhh.ongItn.JEd.JBn
#, Khạm 7ang N=m 0?,&5?4&1& n=mphItn.JEd.JBn
#? Ng( 9hA Ngo=n 2&50&FF 0?04&1202& ngo=nntItn.JEd.JBn
&0 Ng.6Ln 9hA Ng0c j=nh 0?1F,#45,? o=nhntnItn.JEd.JBn
&1 9r]n h.Rn H.k 2,4#402 0?1F,5525? -.6t)Itn.JEd.JBn
&F Ng.6Ln 9h=nh eVn 2F40&F& 0?,,500&44 1oncntItn.JEd.JBn
&2 Khạm 9hA Winh 9h. 2#4&2?? 0?,,25#22& th.ptmItn.JEd.JBn
&4 W=i $iết 9h.`n 0?1#?,1541?, th.=nmBItn.JEd.JBn
&5 7à Đại 9(n 0?,,,24505 tonhdItn.JEd.JBn
&# Ng.6Ln 9hA 9h. 9r=ng 2,4#F25 0?,,&25&1& tr=ng_nttItn.JEd.JBn
&& 9rưVng Winh 9.6Qn 2?4&4?& 0?,F,?040? t.6EntmItn.JEd.JBn
&, $U 7ải 7i%. 0?,,55&1&2 hiE.BhItn.JEd.JBn
&? 9rAnh 9hA MZnh 0?&F??4224 NinhJttItn.JEd.JBn
,0 Ng.6Ln eong 7à 0?4?&,5052 h=n1Itn.JEd.JBn
,1 9r]n 9hA lến 01#?&#44F#? 6EnJttItn.JEd.JBn
,F <Pi Đ3c $i%t 0?&,55#4#5
d.cBiEtItn.JEd.JBn
,2 Ng.6Ln 9hA 7ang 7ạnh 0?,5240???
hongh=nhItn.JEd.JBn
,4
5
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA KHMT X TRÁI ĐẤT AGCDHIV N125&..MLM1N1O.#:LPM:L!#
,5 9rưGng kho= 7oàng <ích Ng0c 2501444 0F,02501444 ngoch[Itn.JEd.JBn
,# KhT trưGng kho= Ng( $ăn 'iới 0?,&24211? gioinBItn.JEd.JBn
,& W=i 9hA M=n Anh 2F4F0,? 0?&4,0,&#, =nhmtNItn.JEd.JBn
,, Ng.6Ln 9hA Đ(ng 2#5##F& 0?0F4F1,4, dongntItn.JEd.JBn
,? Ng.6Ln 9h. 7.6fn 0?145#?F51 h.6EncntItn.JEd.JBn
?0 $i 9h.Y Minh 2&4&&1& 0?144004F, NinhBtItn.JEd.JBn
?1 Ng.6Ln 9hA KhưVng W=i 2F,#4,2 0?1F&100#, m=intpItn.JEd.JBn
?F Ng.6Ln Ohắc eVn 0?,,151??5 1onJnkItn.JEd.JBn
?2 $ăn 7>. 9`p 0?&52F#?2# t=pBhItn.JEd.JBn
?4 Ng.6Ln 9hA NhRm 9.5t 0?,41?40&? t.=tntnItn.JEd.JBn
?5 Ng.6Ln 9hA 9.6ết 0?&F?F#50, t.6EtJntItn.JEd.JBn
?# Ng.6Ln 9hA 7ang $iQn 2#FF05F 0?,0&4,4F BiEnnthItn.JEd.JBn
?& Khạm 9hế 7.6 0?14?01#F4 h.6ptItn.JEd.JBn
?, Dh. 9hA 7ang 7.6fn 2,5?00# 0?&F&#?#2# h.6EncthItn.JEd.JBn
?? 9r]n Ng0c 7à 0?,#0#0?0, h=JttnItn.JEd.JBn
100 Dh. 9hành 7.6 254#&4, 0?452&411# h.6ctItn.JEd.JBn
101 Đd 9hA $Rn 7ưVng 2#F0#F0 0?1&&5,5?5 h.ongdtBItn.JEd.JBn
10F Oif. H./c M`p 0?,5F,12,0 N=pk-Itn.JEd.JBn
102 Ng.6Ln 9hA 9h. 9h.b 2&52#F0 0?,#05F1&F nttcth.6Itn.JEd.JBn
104 Khạm 9hA 7ang Nh.ng 2&451F1 01FF?FF&&#, nh.ngpthItn.JEd.JBn
105 9r]n 7oàng 9Rm 2&5,,0? 0?1F4&?2&# t=mthItn.JEd.JBn
10# @ưVng Oim 'i=o 2,5,5&0 0?,5?,&125 gi=odkItn.JEd.JBn
10& Ng.6Ln 9hA <ích 7ạnh 2,&&11# 0?,?F0#&5? h=nhnt[Itn.JEd.JBn
10, W=i 9h. @iLm 0?4?2&5?#?
th.diEmItn.JEd.JBn
#
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA V>N X YZ H[I AICIHGG N125!5#LM1N1O.#:LPM:L!#
10? 9rưGng kho= Khạm KhưVng 9hái 2,F02&, 0?12254?44 th=iptpItn.JEd.JBn
110 KhT trưGng kho= MQ 9hA NgRn 2,2FF&0 0?1F0FF&&& ng=nNtItn.JEd.JBn
111 Ng.6Ln 9h=nh NgRn 2#5414, 0?,,115J01, ng=nnttItn.JEd.JBn
11F <Pi Minh 7.% 2&5#&#? 0?,?F0?2#F h.E[NItn.JEd.JBn
112 Ng.6Ln 9h. 9r=ng &54??& 0?4F,1,,#0 ntttr=ngItn.JEd.JBn
114 KhPng KhưVng Ng= 2#55##& 0?15141514 ng=ppItn.JEd.JBn
115 Ng.6Ln @i%. Minh 2,5F2F& 0?&?14&1?? NinhndItn.JEd.JBn
11# Ng.6Ln 9h=nh 7.6fn 2,4#&#5 0?,#,?,4#1 h.6En_ntItn.JEd.JBn
11& 9r]n 9hA 7ang 0?&24&F145 hong_ttItn.JEd.JBn
11, Ng.6Ln 9hA 7ướng 0?12?#F2F&
h.ongcntItn.JEd.JBn
11? Đàm 9hA 95m 2,F2,0& 0?4&1,#00&
t=mdtItn.JEd.JBn
1F0 KhPng 9hA 9hảo 2&5F505 0?,241F,11 th=optItn.JEd.JBn
1F1 Ng.6Ln Oim KhưVng 0?,5250?1? ph.ongntkItn.JEd.JBn
1FF 7à h.Rn 7ưVng 2&42#?0 0?1F2F?2F, NinhntdItn.JEd.JBn
1F2 $U 9hA 7ạnh 2&F&1F5 0?,42#4&## h=nhJBtItn.JEd.JBn
1F4 Ng.6Ln 9hA H.6Qn 0?,4?,4F0& -.6EnJntItn.JEd.JBn
1F5 $U 9h=nh <\ng 2,#4J4#, 0?&#421#2, [=ngBtItn.JEd.JBn
1F# Ng.6Ln 9rà W6 2&F2#2, 0?,2&2F#2, m6JnttItn.JEd.JBn
1F& MQ h.Rn Oh=i 0?,,#1155# kh=iN)Itn.JEd.JBn
1F, 7oàng 9.6ết W=i 2#5451, 0?,#FFF412 m=ihttItn.JEd.JBn
1F? Ng.6Ln 7ang Dmc 0?,,,25&00 c.cnhItn.JEd.JBn
120 MQ $ăn Dảnh 0?,4,,,&?# c=nhNBItn.JEd.JBn
121 9ạ 9hA 9hảo FF4040# 0?,,,F00F0 th=octtItn.JEd.JBn
12F 9r]n 9hA <ích Ng0c FF&#FF# 0?&,&20,24 ngoctt[Itn.JEd.JBn
122 Ng.6Ln 9hA Ng0c W=i 0?,4,#,1F? m=intnItn.JEd.JBn
124 Khạm 9hA $Rn 7.6fn 2&FF4&? 0?&&&?1?,# h.6EnptBItn.JEd.JBn
125 Ng.6Ln 9hA 9h. 7ưVng 0?,5#10#50 ng.6Enth.h.ongItn.JEd.JBn
12# Ng.6Ln 9hA Minh 0?&2,?,2&, ng.6EnthiNinhItn.JEd.JBn
F2& MQ 9hA 7ang Nh.ng 2#55F,& 0?,F#,F#0? nh.ngNthItn.JEd.JBn
12, <ế 7ang Dmc 0?1F2#01?1 c.c[hItn.JEd.JBn
12? 7oàng 9hA KhưVng Ng= 0?&?##&?5# ng=htpItn.JEd.JBn
&
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
140 Ng.6Ln 9hA e./i Minh 0?,505#0#2 Ninhnt1Itn.JEd.JBn
141 <Pi 9r0ng 9ài 0?,F4,#??5 t=i[tItn.JEd.JBn
14F Dh. 9hA 9h. 9r=ng 0?,50&2&4# tr=ngcttItn.JEd.JBn
142 NghiQm 9hA 7a 9h. 0?1F5?15,F th.cnthItn.JEd.JBn
144 Ng.6Ln 9hA 7.% 0?2#200#1# h.EntItn.JEd.JBn
145 Ng.6Ln 9r0ng M.`t 0?,,2#F0F& N.=tntItn.JEd.JBn
14# 9rAnh 9hA 9h. 7oà 0?1F10,&4& th.ho=Itn.JEd.JBn
14& Ng.6Ln 9hA @i%. Minh 0?,201#&&? diE.NinhItn.JEd.JBn
14, @ưVng 9h.Y Minh 0?&??1?#0? d.ongth.6NinhItn.JEd.JBn
14? 9r]n 9hA KhưVng 9hảo 0?&5205115 ph.ongth=oItn.JEd.JBn
150 Khạm $ăn 7.6 0?&2&,#?#0 h.6JpBItn.JEd.JBn
B[ M\N V]T U^ AGCDHIG _2&2#!6LM1N1O.#:LPM:L!#
151 9rưGng <W Ng.6Ln $ăn Đăng 2#55##& 0?,200??&5 d=ngnBItn.JEd.JBn
15F KhT trưGng <W Khạm Winh 9Rn 2#4,F&F 0?,?05&44# t=npmItn.JEd.JBn
152 Ng.6Ln h.Rn D= 2#4,15, 0?,522,,55 c=n)Itn.JEd.JBn
154 Ng.6Ln $ăn 7ảo 0?,?24,F5, h=onBItn.JEd.JBn
155 Ng.6Ln 9hA 7ifn 2#4,15, 0?,2#50F#2 hiEnntItn.JEd.JBn
15# $U h.Rn 7oà 0?,?,#?,1F ho=B)Itn.JEd.JBn
15& Ng.6Ln 9h.Y Minh 2&5244# 0?1F4455?F th.6NinhItn.JEd.JBn
15, Ng.6Ln 9hA M.6ến 0?,#2#0#&? N.6EnntItn.JEd.JBn
15? Dà $ăn 9Anh 2,4#0F2 0?,515,&F1 tinhcBItn.JEd.JBn
1#0 Wnn 7oàng $i%t 0?,210021, BiEtmhItn.JEd.JBn
1#1 Dh. 9hA Anh h.Rn 0?,,4414F5 ).=nct=Itn.JEd.JBn
1#F Ng.6Ln $ăn Ohion 0?&&005F25 khiEnnBItn.JEd.JBn
,
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
1#2 Ng.6Ln 9hA Ohánh $Rn 0?&&&F4?45 B=nntkItn.JEd.JBn
1#4 9r]n 9hA 9h. 9r=ng 01FF52#F#45 tr=ngctttItn.JEd.JBn
1#5 Ng.6Ln 9hA @.ng 0?,F1,105# d.ngcntItn.JEd.JBn
1## MQ 9iến 7à 0?4F1?0F#,
tiEnh=Itn.JEd.JBn
1#& M( 9hA 7.ế 0?,,&&51??
h.EJNtItn.JEd.JBn
1#, Ng.6Ln 9r.ng OiQn 0?,,4?24?5
ng.6Entr.ngkiEnItn.JEd.JBn
1#? Khạm 9rường 9h0 01#,20#,F2?
tr.ongthoItn.JEd.JBn
B[ M\N HOÁ HỌC AGCDHID _2&2#125LM1N1O.#:LPM:L!#
1&0 9rưGng <W Ng.6Ln Đăng Đ3c 0?1F4&&,2# d.cndItn.JEd.JBn
1&1 KhT trưGng <W <Pi Winh H.k 2,5445? 0?15,2#44, -.6[mItn.JEd.JBn
1&F @ưVng Nghg= <=ng [=ngdnItn.JEd.JBn
1&2 Ng.6Ln ĐZnh $inh 0?155,?F?0 th=ottItn.JEd.JBn
1&4 $ưVng 9rường h.Rn 2542F#? 0?1F?112#5 BinhndItn.JEd.JBn
1&5 9rưVng 9hA 9hảo 2,5&10# 0?15F1#4#? ).=nBtItn.JEd.JBn
1&# Ohiế. 9hA 9Rm 2&22F25 0?&?F054?F t=mktItn.JEd.JBn
1&& Khạm 9hA 9h. 7à 2,#4F?1 0?&F??,?55 h=_pttItn.JEd.JBn
1&, 9ạ 7oàng Dhính 2,24041 0?14?#&,&5 chinhthItn.JEd.JBn
1&? Khạm 9hế Dhính 0?5#,F,10, chinhptItn.JEd.JBn
1,0 Ng.6Ln 9hA Ng0c Minh 0?,4&?F5FF NinhntnItn.JEd.JBn
1,1 Kh=n 9h=nh KhưVng 2,420&, 0?1F0?0&F, ph.ongptItn.JEd.JBn
1,F Ng.6Ln Như MRm 0?,2?F?2,F N=mnnItn.JEd.JBn
1,2 W= DhưVng MiQm 0?,#&#F,4# NiEmmcItn.JEd.JBn
1,4 Ng.6Ln 9hA 7ang 7o= 2,##,22 0?14,2242# ho=nthItn.JEd.JBn
1,5 7à MRm Nh.ng 2F10,0& 0?1&2222?1 nh.nghNItn.JEd.JBn
1,# Ng.6Ln 9hA 9h. 9h.k 2,4#F,2 0?,2,F,,,0 th.6_nttItn.JEd.JBn
?
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
1,& Khạm 9hA 9hắm 0?2#5?50?5 th=mptItn.JEd.JBn
1,, 9r]n 7oài 9h. 01#,?F&5#FF
ho=ith.Itn.JEd.JBn
1,? Mại 9hA 7ải lến 0?&5&?F,2,
N=ithih=i6EnItn.JEd.JBn
B[ M\N KHOA HỌC S` SỐNG AGCD HIB _2&2#N1WWLM1N1O.#:LPM:L!#
1?0 9rưGng <W $i 9hA Đo=n Dhính 2#52155 0?,&1F2#0# chinhBtdItn.JEd.JBn
1?1 KhT trưGng <W 7]. $ăn Ninh 2,5&&04 0?142#2F50 ninhhBItn.JEd.JBn
1?F KhT <W Ng.6Ln $U 9h=nh 9h=nh 2,4#44, 0?1F##41F# th=nhnBtItn.JEd.JBn
1?2 Ng.6Ln 9hA Oim Dmc 2#4415& 0?,4F?1,10 c.cntkItn.JEd.JBn
1?4 9rAnh Ng0c 7oàng 2,4FF&5 0?,#?5&,2? ho=ngtnItn.JEd.JBn
1?5 Ng.6Ln Khm 7Png 2&54??5 0?14&?1?04 h.ngJnpItn.JEd.JBn
1?# Ng.6Ln H.=ng 7.6 2&5&#&, 0?,F5??0,F h.6cn-Itn.JEd.JBn
1?& MQ 9hA 9h=nh 7ưVng 2&511&? 0?,,4&,?&5 NEthith=nhh.ongItn.JEd.JBn
1?, 9rAnh ĐZnh Ohá FFF0##2 0?,2024,&# kh=tdItn.JEd.JBn
1?? $U 9hA M=n 2&54120 0?14504F,0 N=nBtItn.JEd.JBn
F00 $U 9h=nh eắc 2,#44#, 0?,&,#421, 1=cBtItn.JEd.JBn
F01 Ng.6Ln KhưVng 9hảo 2&5240F 0?15,&4F#F th=ocnpItn.JEd.JBn
F0F Ng.6Ln 9hA 7.6fn 9r=ng 2&4#5F0 0?,#4##F1F tr=ngJnthItn.JEd.JBn
F02 Đd Winh 9rường 2F140?? 0?&4F,#,#F tr.ongdmItn.JEd.JBn
F04 7oàng 9hA 9h. lến FF4021# 0?1F,?#F?, 6EnhttItn.JEd.JBn
F05 Ng.6Ln 9hA lến FF40225 0?1F,04??0 6EnJntItn.JEd.JBn
F0# 9rưVng Khmc 7ưng 2,4F1F& 0?,##&,F#& h.ngtpItn.JEd.JBn
F0& Ng.6Ln Anh 7Png 2#4,F#& 0?,,1F&&2& h.ngn=Itn.JEd.JBn
F0, Ng.6Ln 9hA 7ải lến 2,4#5,? 0?,F?,FF?1 6En_nthItn.JEd.JBn
F0? Ng.6Ln 9hA 9h. 7.6fn 0?,42&21#1 ng.6EnJthith.h.6EnItn.JEd.JBn
F10 $U 9hA Nh.ng 0?14,&25&? B.thinh.ngItn.JEd.JBn
F11 Đd 9hA 9.6ến 0?&405#142 dothit.6EnItn.JEd.JBn
10
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
F1F 73= Ng.6%t W=i 0?&2112541 h.=ng.6Etm=iItn.JEd.JBn
F12 7oàng 9hA 9h. 01#,##4&41# ho=ngthith.Itn.JEd.JBn
F14 Ng.6Ln $ăn Mong 0?,505,#21
ng.6EnB=nNongItn.JEd.JBn
B[ M\N UaCH Sb AICIHGD _2&2#6WLM1N1O.#:LPM:L!#
F15 9rưGng <W Ng.6Ln @.6 9iến 2,5,5&2 0?,F1?0252 tiEnndItn.JEd.JBn
F1# Ng.6Ln Winh 9.5n 2,#0F?2 01F24,#5145 t.=ncnmItn.JEd.JBn
F1& Dh. 9hA $Rn Anh 2&4#2#0 0?,2,242&# =nhJctBItn.JEd.JBn
F1, Đoàn 9h=nh 9h.b 2&5#502 0?45,2,0?0 th.6cdtItn.JEd.JBn
F1? 7oàng $ăn 9.5n 0?,?&,0??2 t.=nhBItn.JEd.JBn
FF0 Đoàn 9hA lến 2&#&54? 0?1#050&F0 6EndtItn.JEd.JBn
FF1 MưVng 9hA 7ạnh 0?14,?F??? h=nhNtItn.JEd.JBn
FFF Đd 7\ng Ng= 2&#&,&0 0?&&5??,&& ng=dhItn.JEd.JBn
FF2 <Pi 9hA kim 9h. 0?&#1?,5,# th.[tkItn.JEd.JBn
FF4 @ưVng 9hA 7.6fn 0?&5&0F2#F h.6EndtItn.JEd.JBn
FF5 Ng.6Ln Đại Đang 0?&#045&F& dongndItn.JEd.JBn
11
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
B[ M\N KHOA HỌC Cc BdN ADCI CAA _2&2#N1)_LM1N1O.#:LPM:L!#
FF# 9rưGng <W D=o @.6 9rinh 2,5#F15 0?1F#F15?? trinhcdItn.JEd.JBn
FF& KhT <W Ng.6Ln Wạnh 7Png 2,2& 1F2 0?,#?,&,,, h.ngJnmItn.JEd.JBn
FF, Kh=n 9hA 7oà 2,2F&#, 0?,#F4?F#? ho=JptItn.JEd.JBn
FF? Ng.6Ln 9hA H.ế 0?#2,,,F,, -.EntItn.JEd.JBn
F20 @ưVng 9hA 9hảo 2,FF&&0 0?,,,,0,20 th=odtItn.JEd.JBn
F21 Ng.6Ln 9hA 9.6ết 2#5F,1, 0?1&1F2,2# t.6EtcntItn.JEd.JBn
F2F Mại 9hA 9h=nh 0?&405??12 th=nhJNtItn.JEd.JBn
F24 $U 9hA 9h=nh 9h.k 2#F04?& 0?,52&&,?0 th.6JBttItn.JEd.JBn
F25 W=i D(ng 9rZnh 0?0420??1? trinhmcItn.JEd.JBn
F2# 9rưVng 9hA 9hảo Ng.6Qn 2,F410# 0?1&222&,? ng.6EnJtttItn.JEd.JBn
F2& D=o 9hA KhưVng Nh.ng 2&5#?1? 0?&&&4?22? nh.ngctpItn.JEd.JBn
F2, MQ 9hA e: 0?&5FFF2?# 1.NtItn.JEd.JBn
F2? Đd 9hái Khong 2&4# #01 0?,5,?F01, phongdtItn.JEd.JBn
F40 MQ 9r.ng OiQn 2&54 044 0?,?F55&04 kiEnNtItn.JEd.JBn
F41 9rAnh 9hA Nghg= 01#,#01&1F, nghi=JttItn.JEd.JBn
F4F Ng.6Ln Đ3c 9oàn 2,51,02 0?1F1&102F to=nndItn.JEd.JBn
F42 Đinh 9hA 7ion 0?&,2#4&&1 hiEn_dtItn.JEd.JBn
1F

edu.edu.vn congl@tnu.vn nhanltt@tnu.vn tam_dt@tnu.edu.DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC STT Họ và tên BAN GIÁM HIỆU Cơ quan 3746966 3848989 3746984 3648618 3546663 Điện thoại Nhà riêng Email Di động 1 2 3 4 Hiệu trưởng P.edu.edu.vn lang.vn huydd@tnu.edu.vn nguyentt@tnu.vn phongth.edu.vn hungnk@tnu.edu.tt@tnu.vn phuongtth@tnu.vn duongdt@tnu.vn tuathn@tnu.edu.edu.vn 3856767 3820173 3858609 3855475 3751298 3746274 3507268 0912170128 0912314093 0974286206 0973518353 0906069939 0915311036 0913066069 0977893890 0942208666 0986777326 0912456714 0912108538 0912552455 0914582780 0972340888 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Trưởng phòng Phó T phòng Phó T phòng Vũ Thị Vân Đinh Trung Thực Nguyễn Khắc Thu Hoàng Ngọc Tuất thucdt@tnu.edu.vn quynhltm@tnu.vn hang.edu.edu.vn binh.edu.edu.vn vanpth@tnu.edu.Phục vụ Nguyễn Văn Nậm Lưu Thành Công Nguyễn Thị Nguyệt Trần Thị Hồng Phương Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Đào Thị Tâm 2 3646145 3848585 3847930 3546664 3746520 Lưu Thái Bình 3648111 3851323 3653973 3857835 3873021 0983746520 0973247946 0973247946 0912700863 0977300499 01662462727 .vn tam.edu.edu.edu.edu.edu.vn nguyenhc@tnu.vn lamld@tnu.H trưởng Nông Quốc Chinh Nguyễn Đức Lạng 3854459 3851334 3646886 3856215 0913072707 0982596809 0913286173 0915643746 chinhnq@tnu.vn thanhtam@tnu.edu.vn thanhthuy@tnu.tt@tnu.nt@tnu.vn P.edu.edu.nd@tnu.lt@tnu.edu.edu.vn namnv@tnu.edu.vn thunk@tnu.H trưởng Nguyễn Khắc Hùng P.vn hungp@tnu.H trưởng Lê Thị Thanh Nhàn VĂN PHÒNG ĐU-CĐ-ĐTN 5 6 Triệu Thị Thảo Nguyễn Thanh Tâm PHÒNG TỔNG HỢP 3746982 3654444 3758864 0912143701 0978557338 thao.edu.dhkh@tnu.vn vanvt@tnu.vn Hoàng Cao Nguyên Phùng Thị Hải Vân Lương Đại Lâm Phạm Hùng Đào Đức Huy La Thị Mỹ Quỳnh Kế Toán trưởng Nguyễn Thu Hằng Trần Thị Tám Trần Thị Nguyên Đặng Thuỳ Dương Bảo vệ .vn nguyetnt@tnu.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->