TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.

Ngày soạn: 21/08/2010.
ÔN TẬP ĐẠO HÀM.
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được các công thức tính đạo hàm và các dạng phương trình tiếp tuyến
của đồ thị hàm số.
2.Kỷ năng.
-Tính được đạo hàm của các hàm số và viết được phương trình tiếp tuyến của các
hàm số đã cho.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Ôn lại các công thức tính đạo hàm,các dạng phương trình tiếp tuyến..
D.Tiến trình bài dạy.
1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề. Ở lớp 11 các em đã được học các công thức tính đạo hàm và các
dạng phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số.Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn lại
nội dung của phần này.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Chia học sinh thành từng nhóm tư duy,
thảo luận các bài toán ở bài tập 1,tìm
phương pháp giải.
-Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết
quả.
Bài 1.Tính đạo hàm của các hàm số sau:
a.
5 3
4 2 3 y x x x · − + −

4 2
' 5 12 2 y x x · − +
b.
4 3 2
2 4
1
2 3 5
x x x
y · − + −

3 2
8
' 2 2
5
x
y x x · − +
c.
5 2
3 (8 3 ) y x x · −

4 2 5
' 15 (8 3 ) 3 ( 6 ) y x x x x · − + −

6 4
63 120 x x · − +
d.
7 2 3
( 5 ) y x x · −

6 7 2 2
' 3(7 10 )( 5 ) y x x x x · − −
e.
2 2
( 1)(5 3 ) y x x · + −
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
1
Tiết: 1
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Đại diện nhóm khác nhân xét bổ sung
(nếu cần).
-Giáo viên nhận xét hoàn chỉnh các bài
toán và giải thích cho học sinh được rõ.
-Qua các bài toán này giáo viên giúp học
sinh ôn tập,củng cố lại các công thức
tính đạo hàm của các hàm số đã được
học.

2 2
' 2 (5 3 ) 6 ( 1) y x x x x · − − +

3
12 4 x x · − +
f.
2
2 5 y x x · − −

2
5 2
'
2 2 5
x
y
x x
+
· −
− −
g.
1
1
x
y
x
+
·


1
1
2 1
'
1
x
x
x
y
x
+
− +

·


2(1 ) 1 3
2(1 ) 1 2(1 ) 1
x x x
x x x x
− + + −
· ·
− − − −
h.
3
2
n
y m
x
¸ _
· +

¸ ,
với m,n là hằng số.

2
3 2
6
'
n n
y m
x x
¸ _
· − +

¸ ,
4.Củng cố.
-Nhắc lại các công thức tính đạo hàm đã được học
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Đọc trước phần còn lại của bài học.
***********************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
2
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn: 23/08/2010.
ÔN TẬP PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN.
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được các công thức tính đạo hàm và các dạng phương trình tiếp tuyến
của đồ thị hàm số.
2.Kỷ năng.
-Tính được đạo hàm của các hàm số và viết được phương trình tiếp tuyến của các
hàm số đã cho.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Ôn lại các công thức tính đạo hàm,các dạng phương trình tiếp tuyến..
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề. Ở lớp 11 các em đã được học các công thức tính đạo hàm và các dạng
phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn lại nội
dung của phần này.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Chia học sinh thành từng nhóm tư duy,
thảo luận các bài toán ở bài tập 1,tìm
phương pháp giải.
-Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết
quả.
-Đại diện nhóm khác nhân xét bổ sung
(nếu cần).
-Giáo viên nhận xét hoàn chỉnh các bài
toán và giải thích cho học sinh được rõ.
-Học sinh vận dụng công thức tiếp tuyến
tại M(x
0
; y
0
):
0
( ) 0 0
' ( )
x
y y x x y · − +
để giải
câu a.
Bài 1. Cho hàm số: y = x
3
+3x
2
-4 (C)
1.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị
hàm số (C):
a.Tại A(1 ;0)
b.Tiếp tuyến đó song song với đường thẳng
y = 9x+2.
c.Tiếp tuyến đó đi qua điểm A(1;0).
2.Giải bất phương trình y' > 0
Giải.
1.TXĐ: D R ·
2
' 3 6 y x x · +
a.Ta có:
y'(1) = 9
Phương trình tiếp tuyến của (C) tại A(1 ;0)
là:
9( 1) 9 9 y x y x · − ⇔ · −
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
3
Tiết: 2
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Vận dụng tính chất hai đường thẳng
song song có cùng hệ số góc k,giải tìm
tọa độ tiếp điểm từ đó suy ra các phương
trình tiếp tuyến.
-Học sinh giải hệ phương trình:
3 2
2
3 4
3 6
x x kx k
k x x
+ − · − ¹
'
· +
¹
tìm k từ đó viết phương trình tiếp tuyến.
-Học sinh vận dụng định lí về dấu của
tam thức bậc hai để giả bất phương trình
y' > 0.
b.Tiếp tuyến cần tìm song song với đường
thẳng y = 9x+2 nên có hệ số góc k = 9.
Ta có:
2
' 3 6 9 y k x x · ⇔ + ·

2
2 3 0
1
3
x x
x
x
⇔ + − ·
·· −
¸
1 0 x y · ⇒ ·
,phương trình tiếp tuyến:
y = 9x - 9
3 4 x y · − ⇒ · −
,phương trình tiếp tuyến:

9( 3) 4 9 23 y x y x · + − ⇔ · +
c.Đường thẳng đi qua A(1 ;0) với hệ số góc
k có phương trình dạng: y = k(x - 1) (d)
Đường thẳng d là tiếp tuyến của (C ) khi hệ
phương trình sau có nghiệm:
3 2
2
3 2 3 2 2
3
3
3 4
3 6
3 4 3 6 3 6
2 6 4 0
3 4 0
1
x x kx k
k x x
x x x x x x
x x
x x
x
+ − · − ¹
'
· +
¹
⇒ + − · + − +
⇔ + − ·
⇔ + − ·
⇔ ·
+ 1 9 x k · ⇒ ·
Vậy phương trình tiếp tuyến: y = 9x - 9
2.
2
' 3 6 y x x · +

2
' 0 3 6 0 y x x > ⇔ + >

2
0
x
x
< −>
¸
4.Củng cố.
-Nhắc lại các dang phương trình tiếp tuyến,định lí về dấu của nhị thức bậc nhất,tam
thức bậc hai.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Đọc trước bài học mới.
***********************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
4
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn: 30/08/2010.
BÀI TẬP HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN- NGHỊCH BIẾN
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được khái niệm tính đơn điệu của hàm số và quy tắc xét tính đơn điệu
của hàm số.
2.Kỷ năng:-Vận dụng quy tắc xét được tính đơn điệu của một vài hàm số đơn giản.
3.Thái độ: - Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, sách tham khảo.
2.Học sinh: Học thuộc bài cũ, làm các bài tập trong sgk.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ: Nêu các bước xét tính đơn điệu của hàm số. Hãy xét tính đơn điệu
của hàm số sau:
3 2
2 6 7 y x x x · + + + ?
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề: Các em đã được học khái niệm và quy tắc vận dụng đạo hàm vào xét
tính đơn điệu của các hàm số. Vận dụng chúng một cách linh hoạt, sáng tạo, đạt hiệu
quả cao trong giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay.
b.Triển khai bài:
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
- Học sinh tư duy nhắc lại quy tắc xét
tính đơn điệu của hàm số.
- Chia học sinh thành từng nhóm thảo
luận tìm phương pháp giải các bài toán.
- Đại diện các nhóm lần lượt trình bày
kết quả.
- Đại diện nhóm khác nhận xét, bổ
sung (nếu cần).
-Giáo viên nhận xét, hoàn chỉnh các bài
toán và giải thích cho học sinh được rõ.
- Đối với hàm số trùng phương giáo
viên hướng dẫn học sinh cách xác định
Bài 1.Xét tính biến thiên của các hàm số:
a.
3 2
5 2 y x x x · − − +
b.
4 2
2 3 y x x · − − c. c.
3 2
5 y x x · − + −
Giải.
a. TXĐ: D R ·
y’= 3x
2
- 2x – 5; y’ = 0

1
5
3
x
x
· −

·
¸

Bảng biến thiên:
x
-

-1
5
3
+

y' + 0 - 0 +
y 5 +


-


121
27


Hàm số đồng biến trên
( ; 1) −∞ −

5
( ; )
3
+∞
;
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
5
Tiết: 3
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
dáu của y'.
- Học sinh tìm tập xác định của hàm số,
tính y', giải phương trình y' = 0 tìm các
điểm tới hạn, lập bảng biến thiên của
hàm số từ đó suy ra điều cần phải
chứng minh.
GV: Gọi HS làm câu c), sau đó cho HS
trong lớp nhận xét.
GV: Hướng dẫn HS hoạt động nhóm
bài 3
- Với
3
( ) , 0;
3 2
x
f x tanx x x
π
_
· − − ∀ ∈

¸ ,
Học sinh chứng tỏ hàm số này đồng
biến trên khoảng đã chỉ ra từ đó chứng
minh được bài toán.
-Hướng dẫn:
* f(0) = 0
*
3
3
x
tanx x > +

3
0
3
x
tanx x ⇒ − − >
( ) (0) f x f ⇒ >
Do đó cần chứng tỏ:
( ) (0) f x f >
hay
'( ) 0, 0;
2
f x x
π
_
≥ ∀ ∈

¸ ,
nghịch biến trên khoảng
5
( 1; )
3

b. TXĐ: D R ·

3
0
' 4 4 ; ' 0
1
x
y x x y
x
·

· − · ⇔

· t
¸
Bảng biến thiên:
x -

-1 0 1 +

y' - 0 + 0 - 0 +
y +

-3 +

-4 -4
Hàm số đồng biến trên
( 1; 0) −
;
(1; ) +∞

nghịch biến trên khoảng
( ; 1); (0;1) −∞ −
c. Hàm số đồng biến trên
2
(0; )
3
và nghịch
biến trên khoảng
2
( ; 0), ( ; )
3
−∞ +∞
Bài 3.Chứng minh rằng hàm số
2
1
x
y
x
·
+
đồng biến trên
( 1;1) −
và nghịch biến trên
khoảng
( ; 1), (1; ) −∞ − +∞
Bài 5.Chứng minh
3
, 0
3 2
x
tanx x x
π
> + < <
Giải.
Đặt
3
( ) , 0;
3 2
x
f x tanx x x
π
_
· − − ∀ ∈

¸ ,
Ta có:
2
2
1
'( ) 1
cos
f x x
x
· − −
2 2
( )( ) tan x x tanx x tanx x · − · − +
vì:
0
, 0;
0 2
tanx x
x
tanx x
π
− ≥
¹
_
∀ ∈
'

+ ≥
¸ ,
¹
nên
'( ) 0 f x ≥
;
'( ) 0 0 f x x · ⇔ ·


3
( ) (0) 0
3
x
f x f tanx x > ⇔ − − >

3
, 0
3 2
x
tanx x x
π
⇔ > + < <
4.Củng cố.
-Nhắc lại khái niệm tính đơn điệu và phương pháp xét tính đơn điệu của hàm số
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Đọc trước bài học tiếp theo.
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
6
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn: 12/09/2010.
BÀI TẬP
CỰC TRỊ VÀ GTLN, GTNN CỦA HÀM SỐ.
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được phương pháp xét tính đơn điệu, tìm điểm cực trị và tìm GTLN,
GTNN của hàm số.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic, tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa, sách tham khảo.
2.Học sinh. Học thuộc bài cũ, làm các bài tập đã cho.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
3 2
2 1 y x x x · − + − trên đoạn [0 ;2]?
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học ứng dụng của đạo hàm vào việc xét tính đơn điệu,
tìm điểm cực trị, tìm GTLN, GTNN của hàm số.Vận dụng chúng một cách linh hoạt
sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm
nay.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Học sinh vận dụng quy tắc I lập
bảng biến thiên ,từ đó kết luận điểm
cực trị của hàm số.
Gv gọi 2 Hs lên bảng
-Học sinh nhắc lại quy tắc II,tính
vận dụng giải bài tập 2.
Bài 1.Áp dụng quy tắc I tìm điểm cực trị của
các hàm số:
a.
3 2
2 3 36 10 y x x x · + − −
b.
4 2
2 3 y x x · + −
+Đáp án.
a.CĐ(-3;71)
CT(2;-54)
b. CT(0;-3)
Bài 2.Áp dụng quy tắc II tìm điểm cực trị của
các hàm số:
a.
5 3
2 1 y x x x · − − +
b.
sin2 y x x · −
Giải.
a.CT(1;-1) CĐ(-1;3)
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
7
Tiết: 4
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Học sinh nhắc lại quy tắc tìm giá trị
lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
trên một đoạn.
-Chia học sinh thành từng nhóm tư
duy thảo luận các bài toán ở bài 1.
-Đại diện các nhóm lần lượt trình
bày kết quả.
-Đại diện nhóm khác nhận xét,bổ
sung.
-Giáo viên nhận xét hoàn chỉnh các
bài toán và giải thích cho học sinh
được rõ.
-Học sinh giải phương trình y' = 0
tìm nghiệm t thỏa mãn [ ] 1;1 t ∈ −
rồi
tìm GTLN, GTNN của hàm số.
b.TXĐ D =R
' 2 os2x-1 y c ·
' 0 ,
6
y x k k Z
π
π · ⇔ · t + ∈
y’'= -4sin2x
y’’(
6
k
π
π +
) = -2 3 <0, hàm số đạt cực đại tại x
=
6
k
π
π +
, k Z ∈
và y

=
3
,
2 6
k k Z
π
π − − ∈
y’’(
6
k
π
π − +
) =8 > 0, hàm số đạt cực tiểu tại x =
6
k
π
π − + ; k Z ∈
và y
CT
=
3
,
2 6
k k Z
π
π − + − ∈
Bài 3.Tìm GTLN, GTNN của các hàm số:
a.
3 2
3 9 7 y x x x · − − − trên [-3;4]
b.
2
1 y x · − trên [-1; 1]
c.
2
sin 2 2 1 y x cos x · − +
a.
[ 4;3]
max 2 y

· −
khi x = -1

[ 4;3]
min 83 y

· −
khi x = -4
b.
2
' , ' 0 0
1
x
y y x
x
· − · ⇔ ·

Vậy,
[ 1;1]
max 1 y

·
khi x = 0

[ 1;1]
min 0 y

·
khi 1 x · t
c.
2
sin 2 2 1 y x cos x · − + =
2
os 2 2 2 y c x cos x · − − +
Đặt t = cos2x,
1 1 t − ≤ ≤
, ta có:
y = f(t)= -t
2
– t + 2
y’ = -2t – 1; y’ = 0
1
2
t ⇔ · −
Mặt khác: f(-1) = 2; f(
1
2

) =
9
4
; f(1) = 0
Suy ra:
[ ]
[ ]
1;1
1;1
1 9
max ( ) ( )
2 4
min ( ) (1) 0
f t f
f t f


¹
· − ·
¹
'
· · ¹
¹
Đây củng là GTLN, GTNN của hàm số đã cho
trên R
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
8
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Hướng dẫn học sinh vận dụng tính
chất:

0
0
0
'( ) 0
:
"( ) 0
f x
x CT
f x
·
¹

'
>
¹
để giải
bài toán này.
-Học sinh có thể giải cách khác,
bằng cách giải phương trình y'(1) =
0 tìm m, sau đó thay m vào hàm số
lập bảng biến thiên rồi dựa vào bảng
biên thiên để kết luận bài toán.
Vậy
9
ax ( )
4
min ( ) 0
R
R
m f x
f x
¹
·
¹
'
¹ ·
¹
Bài 4. Xác định m để hàm số:
3 2
2
( ) 5
3
y x mx m x · − + − + có cực trị tại
x = 1. Khi đó hàm số đạt CĐ hay CT. Tính cực
trị tương ứng.
Giải.
TXĐ: D R ·
2
2
' 3 2
3
y x mx m · − + − ,
7
'(1) 0
3
y m · ⇔ ·
14
" 6 2 6
3
y x m x · − · − ⇒
4
"(1) 0
3
y · >
Vậy, với
7
3
m· thì hàm số đạt cực tiểu tại
16
(1; )
3
A .
4.Củng cố.
-Nhắc lại khái niệm GTLN, GTNN của hàm số và quy tắc tìm GTLN, GTNN của hàm
hàm số trên các khoảng, đoạn cho trước.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Làm các bài tập trong sgk, sbt.
***********************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
9
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn:06/10/2009.
BÀI TẬP.
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được phương pháp khảo sát hàm số,cách dựa vào đạo hàm hàm xét
tính đơn điệu,tìm điểm cực trị của hàm số.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Học thuộc bài cũ,đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Phát biểu sơ dồ khảo sát hàm số?
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học xong nội dung chương I.Hôm nay chúng ta sẽ tiến
hành ôn tập nội dung chương này thông qua các bài toán cụ thể
.b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Học sinh tính y'
+Lập phương trình y' = 0 (*)
+Biện luận theo m số nghiệm của
phương trình (*)
-Dựa vào số nghiệm của phương trình
y' = 0 để kết luận số điểm cực trị của đồ
thị hàm số đã cho theo m.
Bài 1.Cho hàm số

4 2
2 2 1, ( )
m
y x mx m C · − + − +
a.Biện luận theo m số điểm cực trị của hàm
số.
b.Tìm m để (C
m
) cắt trục hoành.
c.Xác định m để (C
m
) có cực đại,cực tiểu.
d.Khảo sát hàm số khi m = 1.
Giải.
a.TXĐ: ¡
Ta có:
3 2
' 4 4 4 ( ) y x mx x x m · − + · − −
2
0
' 0
, (*)
x
y
x m
·

· ⇔

·
¸
+m < 0: (*) vô nghiệm nên (C
m
) có một cực
trị.
+m = 0:(*) có nghiệm x = 0 nên (C
m
) có một
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
10
TC 4
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Hướng dẫn học sinh lập phương trình
hoành độ giao điểm của (C
m
) với trục
hoành và tìm nghiệm của phương trình
này theo m .Từ đó kết luận được khi nào
thì đồ thị hàm số cắt trục hoành.
-Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề:
+Tìm tập xác định.
+Tính y'
+Giải y' = 0 tìm điểm tới hạn
+Kết luận tính đơn điệu.
+Kết luận điểm cực trị
+Tính
y
→−∞ x
lim
,
y
→+∞ x
lim
+Lập bảng biến thiên
+Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với
hai trục.
+Chọn điểm vẽ đồ thị.
-Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề
trên hoàn thành việc khảo sát và vẽ đồ
thị của các hàm số đã cho.
cực trị.
+m > 0:(*) có hai nghiêm khác 0 nên (C
m
)
có ba cực trị.
b.Tọa độ giao điểm của (C
m
) với trục Ox là
nghiệm (nếu có) của phương trình:

4 2
2 2 1 0, (1) x mx m − + − + ·
đặt
2
, 0 t x t · ≥ ta được phương trình:

2
2 2 1 0 t mt m − + − ·
1
2 1
t
t m
·· −
¸
1 1 t x + · ⇔ · t
Vậy,phương trình (1) luôn có ít nhất hai
nghiệm.Do đó (C
m
) luôn cắt trục hoành với
mọi m.
c.(C
m
) có cực đại,cực tiểu khi m > 0.
d.m = 1:
4 2
2 1 y x x · − + −
TXĐ: ¡
3 2
' 4 4 4 ( 1) y x x x x · − + · − −
0
' 0
1
x
y
x
·

· ⇔

· t
¸
Bảng biến thiên
x -

-1 0 1 +

y' + 0 - 0 + 0 -
y 0 0
-

-1 -


Đồ thị
4.Củng cố.
-Nhắc lại sơ đồ khảo sát các hàm số đã được học,sự tương giao của hai đồ thị hàm số,
cách xác định điểm cực trị của hàm số.
5.Dặn dò.
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
11
ø
44
22
-22
-44
-55 5
x
x
y
y
o
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Học sinh về nhà ôn lại toàn bộ nội dung chương I
-Làm các bài tập ở phần ôn tập chương.
***********************************************
Ngày soạn:10/10/2009.

BÀI TẬP.
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được phương pháp khảo sát hàm số,cách dựa vào đạo hàm hàm xét
tính đơn điệu,tìm điểm cực trị của hàm số.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Học thuộc bài cũ,đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Phát biểu sơ dồ khảo sát hàm số?
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học xong nội dung chương I.Hôm nay chúng ta sẽ tiến
hành ôn tập nội dung chương này thông qua các bài toán cụ thể
.b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề:
+Tìm tập xác định.
+Tính y'
Bài 1.Cho hàm số
3
3 1, ( ) y x x C · − + +
a.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm
số.
b.Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm
của phương trình:
3 2
3 0, (1) x x m − + ·
Giải.
a.TXĐ: ¡
2 2
' 3 3 3( 1)
' 0 1
y x x
y x
· − + · − −
· ⇔ · t
Hàm số nghịch biến trên
( ; 1) −∞ −
, và
(1; ) +∞

GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
12
TC 5
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
+Giải y' = 0 tìm điểm tới hạn
+Kết luận tính đơn điệu.
+Kết luận điểm cực trị
+Tính
y
→−∞ x
lim
,
y
→+∞ x
lim
+Lập bảng biến thiên
+Tính y'',giải y'' = 0
+Kết luận điểm uốn.
+Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với hai
trục.
+Chọn điểm vẽ đồ thị.
-Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề
trên hoàn thành việc khảo sát và vẽ đồ thị
của các hàm số đã cho.
-Học sinh biến đổi (1) xuất hiện vế trái là
đồ thị (C) vế phải là một đường thẳng có
chứa tham số m,rồi căn cứ vào giá trị cực
đại,cực tiểu của đồ thị kết luận nghiệm
của phương trình theo tham số m.
đồng biến trên
( 1;1) −
.
CĐ(1;3), CT(-1;1)
Bảng biến thiên:
x -

-1 1 +

y' - 0 + 0 -
y +

3
1 -


'' 6 , '' 0 0 y x y x · − · ⇔ ·
Điểm
uốn:
I(0;2)
Đồ thị:
b.Ta
có:
3
(1) 3 1 1 x x m ⇔ − + + · +
Số nghiệm của phương trình (1) là số giao
điểm của (C) và đường thẳng y = m+1.Vậy
+
2
:
2
m
m
< −

> −
¸
phương trình có 1 nghiệm
+ 2 m· t : phương trình có 1 nghiệm
+ 2 2 m − < < :phương trình có 3 nghiệm
4.Củng cố.
-Nhắc lại sơ đồ khảo sát các hàm số đã được học,sự tương giao của hai đồ thị hàm số,
cách xác định điểm cực trị của hàm số.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà ôn lại toàn bộ nội dung chương I
-Làm các bài tập ở phần ôn tập chương.
***********************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
13

4
4
2
2
-2
2
-4
4
y
y
-5
5
5
5
x
x
-1
1
O
O
1
1
3
3
2
2
-2
2
-1
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
14
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn:11/10/2009.

BÀI TẬP.
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được phương pháp khảo sát hàm số,cách dựa vào đạo hàm hàm xét
tính đơn điệu,tìm điểm cực trị của hàm số.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Học thuộc bài cũ,đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Phát biểu sơ dồ khảo sát hàm số?
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học xong nội dung chương I.Hôm nay chúng ta sẽ tiến
hành ôn tập nội dung chương này thông qua các bài toán cụ thể
.b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề:
+Tìm tập xác định.
+Tính y'
+Giải y' = 0 tìm điểm tới hạn
+Kết luận tính đơn điệu.
+Kết luận điểm cực trị
+Tính
y
→−∞ x
lim
,
y
→+∞ x
lim
Bài 1.Cho hàm số
3 2
3 1, ( ) y x x C · + +
a.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C).
b.Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm
của phương trình:
3 2
3 1 , (1)
2
m
x x + + ·
c.Viết phương trình dường thẳng đi qua
điểm cực đại và cực tiểu của hàm số (C).
Giải.
a.TXĐ: ¡

2
' 3 6 3 ( 2) y x x x x · + · +
2
' 0
0
x
y
x
· −

· ⇔

·
¸
Hàm số đồng biến trên
( ; 2) −∞ −
,
(0; ) +∞

nghịch biến trên khoảng
( 2; 0) −
.
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
15
TC 6
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
+Lập bảng biến thiên
+Tính y'',giải y'' = 0
+Kết luận điểm uốn.
+Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với
hai trục.
+Chọn điểm vẽ đồ thị.
-Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề
trên hoàn thành việc khảo sát và vẽ đồ
thị của các hàm số đã cho.
-Học sinh nhận xét mối quan hệ giữa
nghiệm của phương trình (1) và giao
điểm của đồ thị (C) với đường thẳng
:
2
m
d y · ,
từ đó kết luận về số nghiệm của phương
trình đã cho.
-Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề:
+Tìm tập xác định.
+Tính y'
+Giải y' = 0 tìm điểm tới hạn
+Kết luận tính đơn điệu.
+Kết luận điểm cực trị
+Tính
y
→−∞ x
lim
,
y
→+∞ x
lim
+Lập bảng biến thiên
+Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với
CĐ(-2;5) , CT(01)
lim
x
y
→−∞
· −∞
,
lim
x
y
→+∞
· +∞
Bảng biến thiên:
x -

-2 0 +

y' + 0 - 0 +
y 5 +


-

1
'' 6 6, '' 0 1 y x y x · + · ⇔ · −
Điểm uốn: I(-1;3)
Đồ thị:
b.Số nghiệm
của phương
trình (1) là số
giao điểm của
(C) và đường thẳng :
2
m
d y · .Vậy
+
2
:
10
m
m
<

>
¸
phương trình có 1 nghiệm
+
2
:
10
m
m
·

·
¸
phương trình có 2 nghiệm
+2 10 m < < :phương trình có 3 nghiệm
Bài 2.Cho hàm số
4 2
1 3
3 , ( )
2 2
y x x C · − +
a.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C).
b.Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại
điểm có hoành độ là nghiệm của phương
trình y" = 0.
c.Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm
của phương trình:
4 2
6 3 , (1) x x m − + ·
Giải.
a.TXĐ: ¡
3 2
' 2 6 2 ( 3) y x x x x · − · −
0
' 0
3
x
y
x
·
· ⇔

· t
¸
Hàm số nghịch biến trên ( ; 3) −∞ − , (0; 3)

GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
16
44
22
-22
-44
-55 55
xx
y
OO
11 -22
55
33
-11 -3
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
hai trục.
+Chọn điểm vẽ đồ thị.
-Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề
trên hoàn thành việc khảo sát và vẽ đồ
thị của các hàm số đã cho.
-Học sinh tính y",giải phương trình y" =
0 tìm nghiệm x thay vào (C) tìm tung độ
tương ứng,vận dụng công thức viết
phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm
số tại điểm tìm các phương trình tiếp
tuyến thỏa mãn.
-Học sinh biến đổi phương trình (1) xuất
hiện vế trái là đồ thị (C) vé còn lại là
đường thẳng có chứa tham số m nhận xét
mối quan hệ giữa nghiệm của phương
trình (1) và giao điểm của đồ thị (C) với
đường thẳng :
2
m
d y · ,từ đó kết luận về
số nghiệm của phương trình đã cho.
đồng biến trên khoảng ( 3; 0); ( 3; ) − +∞ .

3
(0; )
2
CT ( 3 : 3) t −
lim
x
y
→t∞
· +∞
Bảng biến thiên:
x
-

3 − 0 3 +


y' - 0 + 0 - 0 +
y +

3/2 +

-3 -3
Đồ thị:
Đ
44
22
-22
-4
y
-5 5
x
3
2
3 - 3
-3
O
b.
2
" 6 6 y x · −

" 0 1 y x · ⇔ · t
+
1 1, '(1) 4 x y y · ⇒ · − · −
,phương trình
tiếp tuyến :
4( 1) 1 4 3 y x y x · − − − ⇔ · − +
+
1 1, '( 1) 4 x y y · − ⇒ · − − ·
,phương trình
tiếp tuyến:
4( 1) 1 4 3 y x y x · + − ⇔ · +
c.Ta có:
4 2
1 3
(1) 3
2 2 2
m
x x ⇔ − + ·
Số nghiệm của phương trình (1) là số giao
điểm của (C) và đường thẳng :
2
m
d y ·
.Vậy :
+m < -6: phương trình vô nghiệm.
+
6
:
3
m
m
· −

>
¸
phương trình có hai nghiệm.
+m = 3: phương trình có ba nghiệm.
+-6 < m < 3:phương trình có ba nghiệm.
4.Củng cố.
-Nhắc lại sơ đồ khảo sát các hàm số đã được học,sự tương giao của hai đồ thị hàm số,
cách xác định điểm cực trị của hàm số.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà ôn lại toàn bộ nội dung chương I
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
17
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Làm các bài tập ở phần ôn tập chương.
***********************************************
Ngày soạn:26/10/2009.

BÀI TẬP THỂ TÍCH.
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được công thức tính thể tích khối chóp,khối lăng trụ.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic, tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Học thuộc bài cũ, làm các bài tập đã cho.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Phát biểu công thức tính thể tích của khối chóp,khối lăng trụ?
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học khái niệm thể tích khối đa diện, công thức tính thể
tích khối lăng trụ,khối chóp.Vận dụng chúng một cách linh hoạt đạt hiệu quả cao trong
giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Học sinh vẽ hình minh họa theo yêu cầu
bài toán.
- Xác định vị trí hình chiếu của H lên
mặt phẳng (ABC).
Bài 1. Cho khối chóp S.ABC có đáy tam
giác ABC cân, AB = AC = 5a, BC = 6a.
Các mặt bên tạo vơpí
mặt đáy một góc 60
0
.
Tính thể tích khối
chóp.
Giải.
Gọi H là hình chiếu
của S lên mặt phẳng
(ABC). A',B',C' lần
lượt là hình chiếu của
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
18
TC 7
T
B''
A'' C''
SS
HH
AA
BB
C
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
+A',B',C' lần lượt là hình chiếu của H
lên các cạnh BC,CA,AB.
+HA' = HB' = HC'
+Từ đó suy ra H là tâm đường tròn nội
tiếp tam giác ABC.
-Tính:
'
ABC
S
HA r
p

· ·
với
1
( )
2
p AB BC CA · + + ,r là bán kính
đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
-Vận dụng tam giác SHA' vuông góc tại
H tính SH.
-Tính diện tích tam giác ABC, từ đó suy
ra thể tích của khối chóp SABC.
-Học sinh vẽ hình minh họa bài toán.
-Nhắc lại các tính chất của hình chóp đều
từ đó xác định và tính độ dài chiều cao
của hình chóp.
-Tìm góc giữa cạnh bên SA với mặt đáy
(ABC).
-Tính diện tích tam giác ABC.
-Tính thể tích của khối chóp tam giác
S.ABC.
H lên BC,CA,AB. Ta có:
' BC HA
BC SH

¹
'

¹
( ') BC SHH ⇒ ⊥
' BC SH ⇒ ⊥
Tương tự:
' , ' SB CA SC AB ⊥ ⊥
0
' ' ' 60 SA H SB H SC H ∠ · ∠ · ∠ ·
' ' ' SA H SB H SC H ⇒ ∆ · ∆ · ∆
' ' ' HA HB HC ⇒ · ·

H là trực tâm của tam giác ABC.
vì tam giác ABC cân tại A nên A,H',A'
thẳng hàng hay A' là trung điểm của BC.Do
đó:
2 2
' ' 4 AA AB A B a · − ·
2
1
'. 12
2
ABC
S AA BC a

· ·
1
(5 5 6 ) 8
2
p a a a a · + + ·
3
. ' '
2
ABC
ABC
S a
S p HA HA
p


· ⇒ · ·
0
3 3
'.tan60
2
a
SH HA · ·
Vậy, thể tích của khối chóp SABC là:
3
1
. 6 3
3
ABC
V SH S a

· · (đvtt)
Bài 2.Cho khối chóp đều S.ABC có đáy là
tam giác đều cạnh a,các cạnh bên tạo với
mặt đáy một góc 60
0
.Tính thể tích của khối
chóp.
Giải.
Gọi H là trọng
tâm tam giác
ABC,I là trung
điểm của BC. Ta
có:
( ) SH ABC ⊥

SABC là hình
chóp đều.
Góc giữa SA với (ABC) là góc SIH bằng
60
0
.
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
19
HH
II
AA
CC
BB
S
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
2 3
3 3
a
AH AI · ·
Trong tam giác SAH ,ta có:
0
.tan60 SH AH a · ·
2
1 3
.
2 4
ABC
a
S AI BC

· ·
Vậy,
3
1 3
.
3 12
SABC ABC
a
V SH S

· · (đvtt)
4.Củng cố.
-Nhắc lại các công thức tính thể tích của khối chóp,khối lăng trụ.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Làm các bài tập trong sgk.
***********************************************
Ngày soạn:02/11/2010.
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
20
Tiết 10
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
BÀI TẬP.
HÀM SỐ LŨY THỪA
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được tập xác định, công thức tính đạo hàm và đồ thị của hàm số lũy
thừa
2.Kỷ năng. - Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo.
3.Thái độ . - Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp: -Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ. Tìm đạo hàm: a.
2 3
y (x 2x 3)

· + − ; b.
1
3 2
2
y (x x x)

· − +
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học các khái niệm, tính chất các công thức tính đạo hàm
của hàm số lũy thừa.Vận dụng chúng một cách linh hoạt vào giải toán có hiệu quả là
nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Học sinh dựa vào giá trị của
α
để tìm tập
xác định của các hàm số đã cho.
-
α
nguyên dương, TXĐ: ¡
-
α
nguyên âm hoặc bằng 0, TXĐ: { } \ 0 ¡
-
α
không nguyên, TXĐ:
(0; ) +∞
-Vận dụng các công thức tính đạo hàm của
Bài 1.Tìm tập xác định của các hàm số:
a.y=
1
3
(1 ) x


b.y=
( )
2
2
2 x x − −
c.y=( )
2
2
1 x


d.y=
( )
3
2
5
2 x −
Giải.
a.Hàm số có nghĩa khi: 1 0 1 x x − > ⇔ <
TXĐ:
( ;1) −∞
b.Hàm số có nghĩa khi:

2
1
2 0
2
x
x x
x
< −

− − > ⇔

>
¸
TXĐ:
( ; 1) (2; ) −∞ − ∪ +∞
c.Hàm số có nghĩa khi:
2
1 0 1 x x − ≠ ⇔ ≠ t
TXĐ: { } \ 1 t ¡
d.Hàm số có nghĩa khi:

2
2 0 2 2 x x − > ⇔ − < <
TXĐ: ( 2; 2) −
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
21
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
hàm số lũy thừa để tính đạo hàm của các
hàm số.

+ ( ) R; x 0 α∈ >
+
-Tìm tập xác định ứng với từng hàm số cụ
thể.
-Tính đạo hàm các hàm số đã cho.
-Dựa vào giá trị số
α
kết kuận tính biến
thiên của hai hàm số.
-Tính giới hạn,tìm các đường tiệm cận (nếu
có).
-Lập bảng biến thiên
-Chọn điểm,vẽ đồ thị của hai hàm số
Bài 2.Tính đạo hàm các hàm số:
a.
1
2
3
(2 1) y x x · − +
b.
1
2
4
(4 ) y x x · − −
c.
2
(3 1) y x
π
· +
d.
3
(5 ) y x · −
Giải.
a.
2
2
3
1
' (4 1)(2 1)
3
y x x x

· − − +
b.
3
2
4
1
' (1 2 )(4 )
4
y x x x

· − + − −
c.
1
2
3
' (3 1)
2
y x
π
π

· +
d.
3 1
' 3(5 ) y x

· − −
Bài 3.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
a.
4
3
y x ·
b.
3
y x

·
Giải.
a.TXĐ :D=(0; +

)
. y’=
1
3
4
3
x >0 trên khoảng (0; +

) nên
h/s đồng biến trên khoảng =(0; +

)
0
lim 0 ; lim y= +
x x
y
→ →+∞
· ∞
. BBT
x 0 +

y’ +
y +

0
Đồ thị :
b) y = x
-3
* TXĐ :D=R\ { 0}
*Sự biến thiên :
- y’ =
4
3
x

<0
- Hàm số nghịch biến trên khoảng (-


;0), (0 ; +

)
*Giới hạn :
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
22
1
(x )' x
α α−
· α
( )
'
-1 '
u u u
α α
· α
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Áp dụng tính chất bất đẳng thức của lũy
thừa để so sánh các số đã cho với số 1.
0
lim 0 ; lim 0 ;
lim ; lim
x x
x x
y y
y y

→+∞ →−∞
→+∞ →
· ·
· −∞ · +∞
Đồ thị có tiệm cận ngang là trục
hoành , tiệm cận đứng là trục tung
BBT
x -

0 +

y' - -
y 0 +


-

0
Đồ thị :
Bài 4.So sánh các số sau với số 1.
a.
2,7
(4,1)
b.
0,3
(0, 2)
c.
3,2
(0, 7)
d.
0,4
( 3)
Giải.
a.
2,7 0 2,7
4,1 1 (4,1) (4,1) (4,1) 1 > ⇒ > ⇒ >

b.
0,3 0 0,3
0, 2 1 (0, 2) (0, 2) (0, 2) 1 < ⇒ < ⇒ <
c.
3,2 0 3,2
0, 7 1 (0, 7) (0, 7) (0, 7) 1 < ⇒ < ⇒ <
d.
0,4 0 0,4
3 1 ( 3) ( 3) ( 3) 1 > ⇒ > ⇒ >
4.Củng cố.
-Nhắc lại khái niệm và các tính chất, công thức tính đạo hàm của hàm số lũy thừa.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Đọc trước bài học tiếp theo.
Ngày soạn:09/11/2010.
BÀI TẬP.
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
23
Tiết 11
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được khái niệm logarit cơ số a
(0 1) a < ≠
, các tính chất của nó và các
công thức đổi cơ số.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Tính:
2
log 128
,
3
1
log
81
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học khái niệm, tính chất của lôgarit, các quy tắc tính
lôgarit và công thức đổi cơ số của nó.Vận dụng chúng một cách thành thạo vào giải toán
là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Học sinh phân tích
49
log 32
theo
2
log 14 a ·
để tính giá trị của nó theo a.
Bài 1.
a.Cho
2
log 14 a ·
.Tính:
49
log 32
theo a.
b.Cho lg3 = b.Tính: lg9000; lg0,000027;
81
1
log 100
theo b?
Giải.
a.
49 7
2
5 5
log 32 log 2
2 2log 7
· ·

2 2
5 5
2(log 14 log ) 2( 1) a
· ·
− −
b.
2 3 2 3
lg9000 lg(3 .10 ) lg3 lg10 · · +

3 3 3( 1) b b · + · +
+
3 6
lg0, 000027 lg(3 .10 )

·

3 6
lg3 g10 3( 2) l b

· + · −
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
24
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Hướng dẫn học sinh giải cách khác (lấy
lôgarit hai vế theo cơ số a hoặc b).
-Học sinh áp dụng công thức:

1
log log
a
a
b b
α
α
·
Để chứng minh câu a, sau đó vận dụng
kết quả này vào tìm x thỏa mãn biểu
thức đã cho ở câu b.
+ 2
4
100
10
81
1
log 81 log 3
log 100
· ·

2lg3 2b · ·
Bài 2.Cho a > 0,b > 0, 0 1 c < ≠ .Chứng
minh:
log log
c c
b a
a b ·
Giải.
Ta có:
log log .log log log . log
( )
c c a a c c
b a b b a a
a a a b · · ·
Bài 3.
a.Chứng minh:
2
2
1
log .log (log )
2
a a
a
x x x ·
b.Từ đó tìm x thỏa mãn:
3 9
log .log 2 x x ·
Giải.
a.
2
1
log .log log .( log )
2
a a a
a
x x x x ·

2
1
(log )
2
a
x · (đcpcm)
b.
2
3 9 3
1
log .log 2 (log ) 2
2
x x x · ⇔ ·

2
3
(log ) 4 x ⇔ ·

3
3
9
log 2
1
log 2
9
x
x
x x
·

·

⇔ ⇔

· − ·
¸
¸

4.Củng cố.
-Nhắc lại khái niệm, các tính chất và quy tắc tính lôgarit đã được học.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Làm các bài tập trong sgk.
*****************************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
25
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn: 15/11/2010.
BÀI TẬP MẶT NÓN
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được các khái niệm mặt trụ tròn xoay,hình trụ tron xoay và khối nón
tròn xoay.
2.Kỷ năng. -Rèn luyện tư duy logic, tính sáng tạo.
3.Thái độ . - Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp. -Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Học thuộc bài cũ,Đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ. Phát biểu ct tính diện tích xung quanh của khối nón tròn xoay.
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học xong các khái niệm,tính chất của mặt nón tròn
xoay .Thể tích của khối nón tròn xoay được tính như thế nào? mặt trụ tròn xoay có
những tính chất gì? Để làm rõ vấn đề này chúng ta đi vào bài học hôm nay.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Giải bài tập 1.
- GV chủ động vẽ hình.
- Tóm tắt đề.
- GV hỏi:
• Công thức tính diện tích và
thể tích của hình nón.
• Nêu các thông tin về hình
nón đã cho.
• Cách xác định thiết diện
(C): Thiết diện (C) là hình gì?
• Tính S ) (C : Cần tìm gì?
(Bán kính)
• Tính V ) (C .
• Định lượng V ) (C (Giáo
viên gợi ý một số cách thường gặp).

- Học sinh:
Bài 1: Thiết diện qua trục của một hình
nón tròn xoay là một tam giác vuông cân
có diện tích bằng 2a
2
(đvdt). Khi đó, thể
tích của khối nón này là:
A.
3
. 2
3
a π
B.
3
. 2
2
a π
C.
3
. 2 4
3
a π
D.
3
. 2 2
3
a π
Đáp án: D.
Bài 2: ( BT8- Trang 40- SGK Hình học 12
chuẩn)
Một hình trụ có 2 đáy là hai hình tròn
(O;r) và (O';r'). Khoảng cách giữa hai đáy
là OO'=r
3
. Một hình nón có đỉnh O' và
đáy là hình tròn (O;r).
1. Gọi S1 , S 2 lần lượt là diện tích xung
quanh của hình trụ và hình nón trên.
Tính
2
1
S
S
.
2. Mặt xung quanh của hình nón chia
khối trụ thành hai phần. Tính tỷ số thể
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
26
Tiết 12
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
• Nêu công thức.
• Tìm: Bán kính đáy, chiều cao, độ
dài đường sinh.
• Quan sát thiết diện. Kết luận (C) là
đường tròn tâm O', bán kính r'= O'A'.
tích của hai phần đó.
Hướng dẫn:
1. Hình trụ có: - Bán kính đáy r.
- Chiều cao OO'=r
3
.

S1 = 2
π
.r.r
3
= 2
3 π
r
2
Gọi O'M là một đường sinh của hình nón.

O'M=
2 2
' OM OO + =
2 2
3 r r + =2r
Hình nón có:
- Bán kính đáy: r.
- Chiều cao: OO'=r
3
.
- Đường sinh: l=O’M=2r.

S 2 =
π
.r.2r = 2
π
r
2
Vậy:
2
1
S
S
=
3
2. Gọi V1 là thể tích khối nón.
V2 là thể tích khối còn lại của khối
trụ.
V
1
=
3
1
r 3 .
π
r
2
=
3
3
π
r
3
V2 = Vtrụ - V1 = r
3
.
π
r
2
-
3
3
π
r
3
=
3
. 3 2
3
r π
Vậy:
2
1
V
V
=
2
1
Nội dung phiếu học tập 2: Biết rằng thiết
diện qua trục của một hình trụ tròn xoay
là một hình vuông có cạnh a. Khi đó thể
tích của khối trụ là:
A.
2
.
3
a π
B.
π
a
3
C.
4
.
3
a π
D.
12
.
3
a π
Đáp án: C.
4.Củng cố.
-Nhắc lại công thức tính thể tích của khối tròn xoay,các khái niệm mặt trụ tròn
xoay,khối trụ tròn xoay.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Làm các bài tập trong sgk. Hôm sau chúng ta kiểm tra 15'
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
27
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn: 23/11/2010
BÀI TẬP MẶT TRỤ
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được các khái niệm mặt trụ tròn xoay,hình trụ tron xoay và khối nón
tròn xoay.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic, tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Học thuộc bài cũ,Đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Phát biểu công thức tính diện tích xung quanh của khối nón tròn xoay.
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học xong các khái niệm,tính chất của mặt nón tròn
xoay .Thể tích của khối nón tròn xoay được tính như thế nào?mặt trụ tròn xoay có
những tính chất gì?Để làm rõ vấn đề này chúng ta đi vào bài học hôm nay.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
- Tóm tắt đề.
- Yêu cầu:
•1 học sinh lên bảng vẽ hình.
•1 học sinh lên bảng giải câu 1.
•1 học sinh lên bảng giải câu 2.
- Nêu các yếu tố liên quan về hình trụ
đã cho.
- Tính Thể tích và diện tích toàn phần
của hình trụ:
- GV: Chỉnh sửa, hoàn thiện và lưu ý
bài giải của học sinh.
Bài tập: Một hình trụ có đáy là đường tròn
tâm O bán kính R. ABCD là hình vuông nội
tiếp trong đường tròn tâm O. Dựng các
đường sinh AA’ và BB’. Góc của
mp(A’B’CD) với đáy hình trụ là 60
0
.
a. Tính thể tích và diện tích toàn phần
của hình trụ.
b. Tính thể tích khối đa diện ABCDB’A’.
Giải
a. Thể tích và diện tích toàn phần của
hình trụ:
Ta có
AA' (ABCD)
'
AD CD
A D CD
⊥ ¹
⇒ ⊥
'

¹
·
0
' 60 ADA ⇒ ·
AOD ∆ vuông cân nên AD=OA 2 2 R ·
Trong tam giác vuông ADA’, ta có:
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
28
Tiết 13
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Hoạt động 4: Phiếu học tập 2.
Tính Thể tích và diện tích khối đa diện
ABCDB’A’
0
' tan 60 6 h AA AD R · · ·
Vậy
2 3
6 V R h R π π · ·
2 2
2 2 2 ( 6 1)
TP
S Rh R R π π π · + · +
b. Thể tích khối đa diện ABCDB’A’:
Ta có:
( ' ) CD AA D ⊥
và các đoạn AB,
CD,A’B’ song song và bằng nhau nên khối
đa diện ABCDB’A’ là lăng trụ đứng có đáy
là tam giác AA’D và chiều cao là CD.
Vậy
3
AA'D
1
. A'.AD.CD=R 6
2
K
V S CD A · ·
4.Củng cố.
-Nhắc lại công thức tính thể tích của khối tròn xoay,các khái niệm mặt trụ tròn
xoay,khối trụ tròn xoay.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Đọc phần tiếp theo của bài học.
****************************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
29
A
A’
C
B
B’
O
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn:27/11/2010.
BÀI TẬP.
HÀM SỐ MŨ- HÀM SỐ LÔGARIT
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được các công thức tính đạo hàm của hàm số mũ, lôgarit và dạng đồ
thị của nó.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Tính đạo hàm các hàm số sau: a.y = 3
5
x
b.y =
1 2 + x
e
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học khái niệm, các công thức tính đạo hàm và đồ thị của
hàm số mũ,hàm số lôgarit.Vận dụng chúng một cách linh hoạt sáng tạo vào giải toán là
nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Học sinh:
+Tìm tập xác định.
+Tính y',kết luận tính đơn điệu.
+Kết luận đường tiệm cận.
+Lập bảng biến thiên.
+Chọn điểm,vẽ đồ thị.
Từ đó vẽ đồ thị của hai hàm số đã cho.
-Giáo viên nhận xét bổ sung hoàn chỉnh
đồ thị của hai hàm số.
Bài 1.Vẽ đồ thị các hàm số:
a. 4
x
y · b.
1
4
x
y
¸ _
·

¸ ,
Giải.
a- y = 4
x
+ TXĐ R
y' = 4
x
ln4 > 0, x ∀
−∞ → x
lim
4
x
=0,
+∞ → x
lim
4
x
= +∞
+ Tiệm cận : Trục Ox là TCN
+ BBT:
x - ∞ 0 1 +∞
y' + + +
y 1 4 +∞
0
Bài 2.Tính đạo hàm các hàm số:
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
30
Tiết 14
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Học sinh nhắc lại các công thức tính đạo
hàm của hàm số mũ,hàm số lôgarit,đạo
hàm của tích thương.
-Chia học sinh thành từng nhóm tư duy.
thảo luận,tìm cách tính đạo hàm của các
hàm số đã cho.
-Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết
quả.
-Đại diện nhóm khác nhận xét bổ sung
(nếu cần).
-Giáo viên nhận xét hoàn chỉnh các bài
toán và giải thích cho học cả lớp được rõ.
-Học sinh vận dụng hàm số lôgarit có
nghĩa khi cơ số a phải lớn hơn 0 khác 1
và biểu thức dưới dấu lôgarit phải dương
để tìm x thỏa mãn.
a.y = 2x.e
x
+3sin2x b.
2
5 2 cos
x
y x x · −
c.
1
3
x
x
y
+
· d.
log3x
y
x
·
e.
2
log( 1) x x + + f.
2
3 ln 4sin y x x x · − +
Giải.
a.y' = 2(e
x
+xe
x
+3cos2x)
b. ' 10 2 (sin ln 2.cos )
x
y x x x · + −
c.
1 ( 1)ln3
'
3
x
x
y
− +
·
d.
2
1 ln
'
ln3
x
y
x

·
e.
2
2 1
'
( 1)ln10
x
y
x x
+
·
+ +
f.
1
' 6 4cos y x x
x
· − +
Bài 3.Tìm tập xác định của các hàm số:
a.y =
) 3 4 ( log
2
5
1
+ − x x
D = R \[ 1;3]
b.
2
3
log ( 2 ) y x x · −
( ;0) (2; ) D · −∞ ∪ +∞
c.
0,4
3 2
log
1
x
y
x
+
·

2
( ;1)
3
D · −
4.Củng cố.
-Nhắc lại các công thức tính đạo hàm của hàm số lôgarit:

1
(log )' , 0
ln
a
x x
x a
· ∀ >
'
(log )'
ln
a
u
u
u a
·

1
(ln )' , 0 x x
x
· ∀ >
'
(ln )'
u
u
u
·
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Làm các bài tập trong sgk.
*****************************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
31
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn:27/11/2010.
BÀI TẬP.
HÀM SỐ MŨ- HÀM SỐ LÔGARIT
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được các công thức tính đạo hàm của hàm số mũ, lôgarit và dạng đồ
thị của nó.
2.Kỷ năng. -Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo.
3.Thái độ . - Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp. -Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Tính đạo hàm các hàm số sau: y =
) 1 2 ( log
2
1
+ x

3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học khái niệm, các công thức tính đạo hàm và đồ thị của
hàm số mũ,hàm số lôgarit.Vận dụng chúng một cách linh hoạt sáng tạo vào giải toán là
nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Chia học sinh thành từng nhóm tư duy
thảo luận tìm phương pháp giải.
-Hướng dẫn học sinh vận dụng hàm số
lôgarit có nghĩa khi cơ số a phải lớn hơn
0 khác 1 và biểu thức dưới dấu lôgarit
phải dương để tìm x thỏa mãn.
Bài 1.Tìm tập xác định của các hàm số:
a.
2
8
log ( 3 4) y x x · − −
b.
2
3
log ( 5 6) y x x · − + +
c. log (2 2)
x
y
π
· −
d.
1
3
log (3 9)
x
y

· −
e.
0,2
4
log
3
x
y
x

·
+
f.
2
0,2
3
log
2
x x
y
x

·

g.
2
1
log (2 9 9)
x
y x x

· − +
Giải.
a.Hàm số có nghĩa khi:
2
3 4 0 x x − − >
1
4
x
x
< −>
¸
Vậy, tập xác định của hàm số là:
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
32
Tiết 15
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Vận dụng:

log
a
b b a
a a
α
α β
α
α β
· ⇔ ·
· ⇔ ·
để tìm x thỏa mãn.
-Học sinh vạn dụng các công thức:

'
(log )'
ln
a
u
u
u a
·

'
(ln )'
u
u
u
·
(e
u
)' = u'.e
u
( )' '
u u
a u a ·

'
2
' ' u u v uv
v v
− ¸ _
·

¸ ,

( )' ' ' uv u v uv · +
để tính đạo hàm của các hàm số đã cho.

( ; 1) (4; ) D · −∞ − ∪ +∞
Bài 2.Tìm x biết:
a.
3
log (2 ) 3 x ·
b.
3
log (2 1) 3 x − ·
c. 3.2 96
x
· d.
1
1
3
243
x−
·
Bài 3.Tính đạo hàm của các hàm số ở bài
1.
a.
2
2 3
'
( 3 4)ln8
x
y
x x

·
− −
b.
2
2 5
'
( 5 6)ln3
x
y
x x
− +
·
− + +
c.
2 ln 2
'
(2 2)ln
x
x
y
π
·

d.
1 1
1 1
3 ln3 3
'
(3 9)ln3 3 9
x x
x x
y
− −
− −
· ·
− −
e.
2
7 3
' .
( 3) ( 4)ln0, 2
x
y
x x
+
·
+ −

7( 3)
( 3)( 4)ln0, 2
x
x x
+
·
+ −
4.Củng cố.
-Nhắc lại các công thức tính đạo hàm của hàm số lôgarit,hàm số mũ,đạo hàm của tích
thương. Tính chất và đồ thị của hai hàm số nay.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
*****************************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
33
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn:07/12/2010.

BÀI TẬP MẶT CẦU
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức: Hs phải nắm kĩ các kiến thức định nghĩa mặt cầu, sự tương giao của mặt
cầu với mặt phẳng, đường thẳng và công thức diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu.
2.Kỷ năng. Vận dụng kiến thức đã học để xác định mặt cầu, tính diện tích mặt cầu, thể
tích khối cầu đã xác định đó.
3.Thái độ . - Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Học thuộc bài cũ,đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Câu hỏi 1: Nêu định nghĩa mặt cầu ? Nêu một vài cách xác định một mặt cầu đã biết ?
Câu hỏi 2: Các vị trí tương đối của đường thẳng và mặt cầu ? Từ đó suy ra điều kiện
tiếp xúc của đường thẳng với mặt cầu ?
Câu hỏi 3: Nêu định nghĩa đường trung trực, mặt trung trực của đoạn thẳng.
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề. Các em đã được học xong nội dung bài mặt cầu. Hôm nay chúng ta sẽ
tiến hành làm bài tập thông qua các bài toán cụ thể
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Giải bài tập 1 trang 49 SGK.
- Cho HS nhắc lại kết quả tập hợp điểm M
nhìn đoạn AB dưới 1 góc vuông (hình học
phẳng) ?
- Dự đoán cho kết quả này trong không
gian ?
- Nhận xét: đường tròn đường kính AB với
mặt cầu đường kính AB => giải quyết
chiều thuận
- Vấn đề M ∈ mặt cầu đường kính AB =>
·
AMB 1V? ·
Bài 1.trang 49 SGK
Hình vẽ
(=>) vì
·
AMB 1V ·
=> M∈ đường tròn
dường kính AB => M∈ mặt cầu đường
kính AB.
(<=)Nếu M∈ mặt cầu đường kính AB =>
M∈ đường tròn đường kính AB là giao của
mặt cầu chứa (C) .
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
34
Tiết 16
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Hoạt động 4: Bài tập 5 tráng 49 SGK
Nhận xét: Mặt phẳng (ABCD) có :
- Cắt mặt cầu S(O, r) không ? giao tuyến là
gì ?
- Nhận xét MA.MB với MC.MD nhờ kết quả
nào?
- Nhận xét: Mặt phẳng (OAB) cắt mặt cầu
S(O,r) theo giao tuyến là đường tròn nào?
- Phương tích của M đối với (C
1
) bằng các
kết quả nào ?
Ta có OA = OB = OC => O ∈∆ trục của
(C)
(<=)∀O’∈(∆ ) trục của (C)
với mọi điểm M∈(C) ta có O’M =
2 2
O' I IM +

=
2 2
O' I r +
không đổi
=> M thuộc mặt cầu tâm O’ bán kính
2 2
O' I r +
=> Kết luận: bài toán : Tập hợp cần tìm là
trục đường tròn (C).
Bài tập 5 tráng 49 SGK
a)Gọi (P) là mặt phẳng tạo bởi (AB,CD)
=> (P) cắt S(O, r) theo giao tuyến là đường
tròn (C) qua 4 điểm A,B,C,D
=> MA.MB = MC.MD
b)Gọi (C
1
) là giao tuyến của S(O,r) với
mp(OAB) => C
1
có tâm O bán kính r .
Ta có MA.MB = MO
2
-r
2

= d
2
– r
2

4.Củng cố.
-Nhắc lại sơ đồ khảo sát các hàm số đã được học,sự tương giao của hai đồ thị hàm số,
cách xác định điểm cực trị của hàm số.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà ôn lại toàn bộ nội dung chương I
-Làm các bài tập ở phần ôn tập chương.
***********************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
35
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn: 21/12/2010.

PHƯƠNG TRÌNH MŨ, PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT(tt)
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được các phương pháp khảo sát các dạng hàm số đã được học và các
tính chất của chúng.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Ôn lại bài cũ,làm các bài tập trong sgk.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
?Phát biểu các tính chất của hàm số bậc ba.
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học xong nội dung chương trình học kì I hôm nay chúng
ta sẽ tiến hành ôn tập lại các nội dung kiến thức đã được học chuẩn bị cho việc thi học
kì I.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Chia học sinh thành từng nhóm thảo luận
các bài toán ở bài 1,tìm phương pháp giải
thích hợp.
-Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết
quả.
-Đại diện nhóm khác nhận xét bổ sung hoàn
thành các bài toán.
-Giáo viên nhận xét bài làm và giải thích cho
học sinh hiểu rõ
Bài 1Giải các phương trình
a.
3 3
log (5 3) log (7 5) x x + · +
(1)
b.
log( 1) log(2 11) log2 x x − − − ·
(2)
c.
2 2
log ( 5) log ( 2) 3 x x − + + ·
(3)
d.
2
log( 6 7) log( 3) x x x − + · − (4)
Giải.
a.ĐK:
5 3
3
7 5 5
x
x
x
+
¹
⇔ > −
'
+
¹
(1) 5 3 7 5 1 x x x ⇔ + · + ⇔ · −
(loại)
Vậy,phương trình vô nghiệm.
b.ĐK:
1 0
11
2 11 0 2
x
x
x
− >
¹
⇔ >
'
− >
¹
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
36
Tiết 17
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Học sinh tìm điều kiện để phương trình có
nghĩa.
-Vận dụng dạng:
( ) 0 ( ) 0
log ( ) log ( )
( ) ( )
a a
f x g x
f x g x
f x g x
> ∨ >
¹
· ⇔
'
·
¹
để biến đổi các phương trình lôgarit về dạng
phương trình đơn giãn sau đó giải tìm
nghiệm của các phương trình đã cho.
1
(2) log log2
2 11
x
x

⇔ ·


1
2 7
2 11
x
x
x

⇔ · ⇔ ·

c.x = 6
d. x = 5
Bài 2Giải các phương trình
a.
2
1 1
log( 5) log5 log
2 5
x x x
x
+ − · +
(5)
b.
2
1
log( 4 1) log8 log4
2
x x x x − − · − (6)
c.
4 8
2
log 4log log 13 x x x + + ·
(7)
Giải.
a.
2
2
5 0
(5) 5 0 2
log( 5) 0
x
x x x
x x
>
¹
¹
⇔ + − > ⇔ ·
'
¹
+ − ·
¹
b.
2
2
0
(6) 4 1 0 5
log( 4 1) log4
x
x x x
x x
>
¹
¹
⇔ − − > ⇔ ·
'
¹
− − ·
¹
c.ĐK:x > 0
2 2 2
1 1
(7) log 2log log 13
2 3
x x x ⇔ + + ·
2
log 3 8 x x ⇔ · ⇔ ·
4.Củng cố.
-Nhắc lại các các đặc điểm tính chất của các hàm số bậc ba,hàm số trùng phương,các
đặc diểm tính chất của đồ thị hàm số.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà ôn lại bài cũ.
-Làm bài tập đã cho.


GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
37
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
38

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN

tù chän 12.

-Đại diện nhóm khác nhân xét bổ sung y ' = 2 x(5 − 3x 2 ) − 6 x( x2 + 1) (nếu cần). = −12 x 3 + 4 x -Giáo viên nhận xét hoàn chỉnh các bài f. y = 2 − 5 x − x 2 toán và giải thích cho học sinh được rõ. 5 + 2x
y'= − 2 2 − 5x − x2 g. y = 1+ x 1− x 1− x + 1+ x 2 1− x 1− x

-Qua các bài toán này giáo viên giúp học sinh ôn tập,củng cố lại các công thức tính đạo hàm của các hàm số đã được học.

y'= =

2(1 − x) + 1 + x 3− x = 2(1 − x) 1 − x 2(1 − x) 1 − x
3

n   h. y =  m + 2  x  

với m,n là hằng số.
2

6n  n  y' = − 3 m+ 2  x  x 

4.Củng cố. -Nhắc lại các công thức tính đạo hàm đã được học 5.Dặn dò. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ. -Đọc trước phần còn lại của bài học. ***********************************************

GI¸o ¸n 2

nguyÔn quang t¸nh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
Tiết: 2

tù chän 12.
Ngày soạn: 23/08/2010.

ÔN TẬP PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN.
A.Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Học sinh nắm được các công thức tính đạo hàm và các dạng phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số. 2.Kỷ năng. -Tính được đạo hàm của các hàm số và viết được phương trình tiếp tuyến của các hàm số đã cho. 3.Thái độ . - Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc. B.Phương pháp. -Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm. C.Chuẩn bị. 1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo. 2.Học sinh. Ôn lại các công thức tính đạo hàm,các dạng phương trình tiếp tuyến.. D.Tiến trình bài dạy. 1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2.Kiểm tra bài cũ. 3.Nội dung bài mới. a. Đặt vấn đề. Ở lớp 11 các em đã được học các công thức tính đạo hàm và các dạng phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn lại nội dung của phần này. b.Triển khai bài. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1. Cho hàm số: y = x3 +3x2 -4 (C) -Chia học sinh thành từng nhóm tư duy, 1.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C): thảo luận các bài toán ở bài tập 1,tìm a.Tại A(1 ;0) phương pháp giải. b.Tiếp tuyến đó song song với đường thẳng -Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết y = 9x+2. c.Tiếp tuyến đó đi qua điểm A(1;0). quả. 2.Giải bất phương trình y' > 0 -Đại diện nhóm khác nhân xét bổ sung Giải. (nếu cần). R 1.TXĐ: D = 2 -Giáo viên nhận xét hoàn chỉnh các bài y ' = 3x + 6 x a.Ta có: toán và giải thích cho học sinh được rõ. y'(1) = 9 -Học sinh vận dụng công thức tiếp tuyến Phương trình tiếp tuyến của (C) tại A(1 ;0) tại M(x0; y0): y = y '( x ) ( x − x0 ) + y0 để giải là: câu a. y = 9( x − 1) ⇔ y = 9 x − 9
0

GI¸o ¸n 3

nguyÔn quang t¸nh

0) với hệ số góc k có phương trình dạng: y = k(x . b. -Đọc trước bài học mới.Dặn dò.tam thức bậc hai. -Nhắc lại các dang phương trình tiếp tuyến. y ' = 3x + 6 x y ' > 0 ⇔ 3x 2 + 6 x > 0  x < −2 ⇔  x>0 -Học sinh giải hệ phương trình:  x 3 + 3x 2 − 4 = kx − k  k = 3x 2 + 6 x  tìm k từ đó viết phương trình tiếp tuyến. -Học sinh vận dụng định lí về dấu của tam thức bậc hai để giả bất phương trình y' > 0.định lí về dấu của nhị thức bậc nhất.1) (d) Đường thẳng d là tiếp tuyến của (C ) khi hệ phương trình sau có nghiệm:  x 3 + 3x 2 − 4 = kx − k  k = 3x 2 + 6 x  ⇒ x3 + 3x 2 − 4 = 3x3 + 6 x 2 − 3x 2 + 6 x ⇔ 2 x3 + 6 x − 4 = 0 ⇔ x3 + 3x − 4 = 0 ⇔ x =1 + x =1⇒ k = 9 Vậy phương trình tiếp tuyến: y = 9x . 4.Củng cố. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ. 5.giải tìm tọa độ tiếp điểm từ đó suy ra các phương trình tiếp tuyến.9 2 2.Tiếp tuyến cần tìm song song với đường thẳng y = 9x+2 nên có hệ số góc k = 9.Đường thẳng đi qua A(1 .9 x = −3 ⇒ y = −4 . 2 Ta có: y ' = k ⇔ 3x + 6 x = 9 ⇔ x2 + 2x − 3 = 0  x =1 ⇔  x = −3 x = 1 ⇒ y = 0 .TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN -Vận dụng tính chất hai đường thẳng song song có cùng hệ số góc k.phương trình tiếp tuyến: y = 9( x + 3) − 4 ⇔ y = 9 x + 23 c.phương trình tiếp tuyến: y = 9x . *********************************************** GI¸o ¸n 4 nguyÔn quang t¸nh . tù chän 12.

vấn đáp. hoàn chỉnh các bài 3  toán và giải thích cho học sinh được rõ. Hãy xét tính đơn điệu của hàm số sau: y = 2 x3 + x 2 + 6 x + 7 ? 3. đan xen thảo luận nhóm.Xét tính biến thiên của các hàm số: 3 2 .Học sinh: Học thuộc bài cũ.Tiến trình bài dạy. 3. sáng tạo. đạt hiệu quả cao trong giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay. −1) và ( .TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Tiết: 3 tù chän 12. 2. kiểm tra sĩ số. 2. x = -Giáo viên nhận xét. B. y’ = 0 ⇔  5 sung (nếu cần).Giáo viên: Giáo án.Giáo dục học sinh ý thức tự giác.Học sinh tư duy nhắc lại quy tắc xét a. BÀI TẬP HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN. Ngày soạn: 30/08/2010. sách giáo khoa. y = x − 2 x − 3 c. D.Thái độ: .Nội dung bài mới. . c. làm các bài tập trong sgk. C.Kiến thức: -Học sinh nắm được khái niệm tính đơn điệu của hàm số và quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số. 4 2 b.  x = −1 .Kỷ năng:-Vận dụng quy tắc xét được tính đơn điệu của một vài hàm số đơn giản.Mục tiêu: 1. y = − x + x − 5 Giải. nghiêm túc. y = x − x − 5 x + 2 tính đơn điệu của hàm số.Triển khai bài: HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1. a.Đối với hàm số trùng phương giáo viên hướng dẫn học sinh cách xác định GI¸o ¸n 5 + 0 5 - 0 −121 27 + +∞ 5 3 Hàm số đồng biến trên (−∞.Chuẩn bị.Phương pháp. Đặt vấn đề: Các em đã được học khái niệm và quy tắc vận dụng đạo hàm vào xét tính đơn điệu của các hàm số.Kiểm tra bài cũ: Nêu các bước xét tính đơn điệu của hàm số.Chia học sinh thành từng nhóm thảo 3 2 luận tìm phương pháp giải các bài toán. 1 Ổn định lớp. b.Đại diện các nhóm lần lượt trình bày R a. TXĐ: D = kết quả.Đại diện nhóm khác nhận xét. -Gợi mở. Bảng biến thiên: 5 x -∞ -1 +∞ 3 y' y -∞ .NGHỊCH BIẾN A.2x – 5. 2. . 1. bổ 2 y’= 3x . nguyÔn quang t¸nh . +∞) . Vận dụng chúng một cách linh hoạt. sách tham khảo.

0) . (1. f '( x) = 0 ⇔ x = 0 x3 f ( x) > f (0) ⇔ tanx − x − > 0 3 3 x π ⇔ tanx > x + .  3  2 Học sinh chứng tỏ hàm số này đồng biến trên khoảng đã chỉ ra từ đó chứng minh được bài toán. −1).0 + ∞ y + -3 +∞ GV: Gọi HS làm câu c). GI¸o ¸n 6 nguyÔn quang t¸nh . ) 3 . Hàm số đồng biến trên (0.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12. ) và nghịch GV: Hướng dẫn HS hoạt động nhóm bài 3 biến trên khoảng (−∞. 5 dáu của y'.0 < x < 3 2 Giải.Với f ( x) = tanx − x − . -Hướng dẫn: * f(0) = 0 x3 * tanx > x + 3 x3 ⇒ tanx − x − > 0 ⇒ f ( x) > f (0) 3 Do đó cần chứng tỏ: f ( x) > f (0)  π hay f '( x) ≥ 0. Bảng biến thiên: x -∞ -1 0 1 +∞ y' 0 + 0 . x3  π Đặt f ( x) = tanx − x − . y ' = 0 ⇔  hàm số từ đó suy ra điều cần phải  x = ±1 chứng minh. R tính y'. -Đọc trước bài học tiếp theo.1) c. (0.Học sinh tìm tập xác định của hàm số. −1). ∀x ∈ 0. +∞) x x2 + 1 đồng biến trên (−1.Chứng minh tanx > x + . lập bảng biến thiên của  x=0 y ' = 4 x 3 − 4 x.Củng cố.Chứng minh rằng hàm số y = 2 3 2 3 x3  π .0).  nên vì:   2 tanx + x ≥ 0 f '( x) ≥ 0 . -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ. -Nhắc lại khái niệm tính đơn điệu và phương pháp xét tính đơn điệu của hàm số 5. ∀x ∈  0. TXĐ: D = điểm tới hạn. nghịch biến trên khoảng (−1. +∞) và Hàm số đồng biến trên nghịch biến trên khoảng (−∞. (−1. +∞) x3 π Bài 5. ∀x ∈ 0.1) và nghịch biến trên khoảng (−∞.  3  2 1 − 1 − x2 Ta có: f '( x) = 2 cos x 2 2 = tan x − x = (tanx − x)(tanx + x) tanx − x ≥ 0  π . sau đó cho HS -4 -4 trong lớp nhận xét.0 < x < 3 2 Bài 3.   2 4. (1. ∀x ∈ 0.Dặn dò. ( . giải phương trình y' = 0 tìm các b.

D. GTNN CỦA HÀM SỐ.Các em đã được học ứng dụng của đạo hàm vào việc xét tính đơn điệu. tìm điểm cực trị và tìm GTLN.-3) Bài 2. a. -Gợi mở.Triển khai bài. y = sin 2 x − x Giải. a. giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x − 2 x + x − 1 trên đoạn [0 . GTNN của hàm số. đạt hiệu quả cao trong giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay. a. Học thuộc bài cũ. nghiêm túc. -Rèn luyện tư duy logic.từ đó kết luận điểm các hàm số: 3 2 cực trị của hàm số.-1) CĐ(-1.2]? 3. tìm GTLN.Áp dụng quy tắc I tìm điểm cực trị của bảng biến thiên . a. A. C.CĐ(-3. Giáo án. sách giáo khoa.vấn đáp.Mục tiêu: 1. tính sáng tạo.CT(1.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Tiết: 4 tù chän 12. B.Kỷ năng. y = x + 2 x − 3 +Đáp án. 2.Chuẩn bị. 3 2 Tìm giá trị lớn nhất. 2. sách tham khảo. .Nội dung bài mới.Phương pháp. GTNN của hàm số.3) GI¸o ¸n 7 nguyÔn quang t¸nh . y = 2 x + 3 x − 36 x − 10 4 2 Gv gọi 2 Hs lên bảng b. kiểm tra sĩ số. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC -Học sinh vận dụng quy tắc I lập Bài 1.Kiểm tra bài cũ.tính các hàm số: vận dụng giải bài tập 2. đan xen thảo luận nhóm. BÀI TẬP CỰC TRỊ VÀ GTLN. 3. CT(0.Vận dụng chúng một cách linh hoạt sáng tạo. b. y = x − x − 2 x + 1 b. Đặt vấn đề. 5 3 a.-54) b. 1 Ổn định lớp. Ngày soạn: 12/09/2010.71) CT(2.Thái độ .Kiến thức: -Học sinh nắm được phương pháp xét tính đơn điệu.Học sinh.Giáo dục học sinh ý thức tự giác. tìm điểm cực trị. làm các bài tập đã cho. 2.Áp dụng quy tắc II tìm điểm cực trị của -Học sinh nhắc lại quy tắc II.Tiến trình bài dạy.Giáo viên. 1.

1] 2 c. k ∈ Z 6 3 π và yCĐ= − − kπ . y ' = − 1 − x2 Vậy. k ∈ Z 6 2 6 π 6 = -Học sinh nhắc lại quy tắc tìm giá trị lớn nhất. -Giáo viên nhận xét hoàn chỉnh các bài toán và giải thích cho học sinh được rõ.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN b. k ∈ Z 2 6 π y’’( − + kπ ) =8 > 0. [ −4. Bài 3.Tìm GTLN. y = 1 − x 2 trên [-1. π + kπ .TXĐ D =R y ' = 2cos2x-1 y'= 0 ⇔ x = ± tù chän 12. max y = 1 khi x = 0 [ −1. -Đại diện nhóm khác nhận xét. giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn. GTNN của hàm số đã cho trên R GI¸o ¸n 8 nguyÔn quang t¸nh .1]  min f (t ) = f (1) = 0  [ −1.4] b. hàm số đạt cực tiểu tại x = 6 π 3 π − + kπ . 1] 2 c. k ∈ Z và yCT = − + − kπ . f(1) = 0 2 4 1 9   max f (t ) = f (− 2 ) = 4 Suy ra:  [ −1.1] min y = 0 khi x = ±1 [ −1. y = sin 2 x − cos 2 x + 1 = y = −cos 2 2 x − cos 2 x + 2 Đặt t = cos2x. k ∈ Z 6 y’'= -4sin2x y’’( + kπ ) = -2 3 <0. 1 2 1 9 Mặt khác: f(-1) = 2. -Chia học sinh thành từng nhóm tư duy thảo luận các bài toán ở bài 1. y = sin 2 x − cos 2 x + 1 max y = −2 khi x = -1 a. f( − ) = . y' = 0 ⇔ x = 0 b. -Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết quả.1] rồi tìm GTLN.1] y’ = -2t – 1. hàm số đạt cực đại tại x π + kπ . ta có: y = f(t)= -t2 – t + 2 -Học sinh giải phương trình y' = 0 tìm nghiệm t thỏa mãn t ∈ [ −1. GTNN của hàm số.bổ sung. −1 ≤ t ≤ 1 . y = x − 3x − 9 x − 7 trên [-3. y’ = 0 ⇔ t = − Đây củng là GTLN.3] min y = −83 khi x = -4 [ −4. GTNN của các hàm số: 3 2 a.3] x .

sau đó thay m vào hàm số lập bảng biến thiên rồi dựa vào bảng biên thiên để kết luận bài toán. 3 7 y '(1) = 0 ⇔ m = 3 14 4 y " = 6 x − 2m = 6 x − ⇒ y "(1) = > 0 3 3 7 Vậy. sbt. Tính cực trị tương ứng. Khi đó hàm số đạt CĐ hay CT. bằng cách giải phương trình y'(1) = 0 tìm m. -Hướng dẫn học sinh vận dụng tính chất:  f '( x0 ) = 0 ⇒ x0 : CT để giải  f "( x0 ) > 0  bài toán này. 3 4. với m = thì hàm số đạt cực tiểu tại 3 16 A(1. -Học sinh có thể giải cách khác. -Làm các bài tập trong sgk. Xác định m để hàm số: 2 y = x3 − mx 2 + (m − ) x + 5 có cực trị tại 3 x = 1. GTNN của hàm số và quy tắc tìm GTLN. ) . -Nhắc lại khái niệm GTLN. Giải. *********************************************** GI¸o ¸n 9 nguyÔn quang t¸nh . R TXĐ: D = 2 y ' = 3x 2 − 2mx + m − . GTNN của hàm hàm số trên các khoảng.Củng cố.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN 9  ax  mR f ( x) = 4 Vậy   min f ( x) = 0  R tù chän 12.Dặn dò. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ. Bài 4. 5. đoạn cho trước.

d.Triển khai bài. Giáo án. Giải.cực tiểu.vấn đáp.Kỷ năng.sách tham khảo. -Gợi mở. Ngày soạn:06/10/2009. Đặt vấn đề.b.TXĐ: ¡ -Học sinh tính y' Ta có: y ' = −4 x3 + 4mx = −4 x( x 2 − m) +Lập phương trình y' = 0 (*) +Biện luận theo m số nghiệm của y ' = 0 ⇔  x = 0  x 2 = m. kiểm tra sĩ số.Giáo dục học sinh ý thức tự giác. 2.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN TC 4 tù chän 12. a.Nội dung bài mới. BÀI TẬP.Thái độ . Phát biểu sơ dồ khảo sát hàm số? 3. 1 Ổn định lớp. -Rèn luyện tư duy logic.Chuẩn bị.Kiểm tra bài cũ. c.Giáo viên.Học sinh. b. D. 1.Tiến trình bài dạy.Phương pháp. Học thuộc bài cũ.cách dựa vào đạo hàm hàm xét tính đơn điệu.Cho hàm số y = − x 4 + 2mx 2 − 2m + 1. +m = 0:(*) có nghiệm x = 0 nên (Cm) có một GI¸o ¸n 10 nguyÔn quang t¸nh . .(Cm ) a.Khảo sát hàm số khi m = 1.(*) phương trình (*)  -Dựa vào số nghiệm của phương trình +m < 0: (*) vô nghiệm nên (Cm) có một cực y' = 0 để kết luận số điểm cực trị của đồ trị.đọc trước bài học.tính sáng tạo.Tìm m để (Cm) cắt trục hoành.Biện luận theo m số điểm cực trị của hàm số. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1. C.nghiêm túc. sách giáo khoa.Mục tiêu: 1. a. đan xen thảo luận nhóm. 2. B.tìm điểm cực trị của hàm số. 2.Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập nội dung chương này thông qua các bài toán cụ thể . thị hàm số đã cho theo m.Xác định m để (Cm) có cực đại.Kiến thức: -Học sinh nắm được phương pháp khảo sát hàm số. A. 3.Các em đã được học xong nội dung chương I.

Đồ thị -Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề trên hoàn thành việc khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số đã cho. 5. GI¸o ¸n 11 nguyÔn quang t¸nh .0 + 0 +Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với y 0 0 hai trục.m = 1: y = − x 4 + 2 x 2 − 1 -Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề: TXĐ: ¡ +Tìm tập xác định.  x = ±1 +Kết luận điểm cực trị Bảng biến thiên lim y . cách xác định điểm cực trị của hàm số.Từ đó kết luận được khi nào  t =1 thì đồ thị hàm số cắt trục hoành. -Nhắc lại sơ đồ khảo sát các hàm số đã được học. y 4 2 x -5 5 o 5 -2 2 -4 4 4. y ' = −4 x3 + 4 x = −4 x( x 2 − 1) +Tính y'  x=0 +Giải y' = 0 tìm điểm tới hạn y' = 0 ⇔  +Kết luận tính đơn điệu. b. d.sự tương giao của hai đồ thị hàm số. t ≥ 0 ta được phương trình: này theo m .Tọa độ giao điểm của (Cm) với trục Ox là -Hướng dẫn học sinh lập phương trình nghiệm (nếu có) của phương trình: hoành độ giao điểm của (Cm) với trục − x 4 + 2mx 2 − 2m + 1 = 0. cực trị.Củng cố.Dặn dò. c.(1) hoành và tìm nghiệm của phương trình đặt t = x 2 . t 2 − 2mt + 2m − 1 = 0 ⇔  t = 2 m − 1 +t = 1 ⇔ x = ±1 Vậy.(Cm) có cực đại.phương trình (1) luôn có ít nhất hai nghiệm.Do đó (Cm) luôn cắt trục hoành với mọi m. ∞ -1 -∞ +Chọn điểm vẽ đồ thị.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12. +m > 0:(*) có hai nghiêm khác 0 nên (Cm) có ba cực trị. lim y +Tính x → − ∞ x →+∞ x -∞ -1 0 1 +∞ +Lập bảng biến thiên y' + 0 .cực tiểu khi m > 0.

2. kiểm tra sĩ số.Mục tiêu: 1.Kỷ năng.(1) Giải. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 3 Bài 1.TXĐ: ¡ y ' = −3x 2 + 3 = −3( x 2 − 1) Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề: y ' = 0 ⇔ x = ±1 +Tìm tập xác định. -Gợi mở. Đặt vấn đề. -Rèn luyện tư duy logic.Chuẩn bị.Kiến thức: -Học sinh nắm được phương pháp khảo sát hàm số.Kiểm tra bài cũ. và (1.b.tính sáng tạo. 2.Các em đã được học xong nội dung chương I.Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập nội dung chương này thông qua các bài toán cụ thể . +Tính y' Hàm số nghịch biến trên (−∞.Giáo viên. D. .Nội dung bài mới. a.tìm điểm cực trị của hàm số.Phương pháp. 2. Giáo án. 1 Ổn định lớp.Học sinh. *********************************************** TC 5 Ngày soạn:10/10/2009.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.Cho hàm số y = − x + 3 x + 1. 3. B. BÀI TẬP.Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm 3 2 của phương trình: x − 3x + m = 0. −1) .Giáo dục học sinh ý thức tự giác. +∞) GI¸o ¸n 12 nguyÔn quang t¸nh . đan xen thảo luận nhóm.cách dựa vào đạo hàm hàm xét tính đơn điệu.vấn đáp. Học thuộc bài cũ.nghiêm túc. Phát biểu sơ dồ khảo sát hàm số? 3. a. b. -Học sinh về nhà ôn lại toàn bộ nội dung chương I -Làm các bài tập ở phần ôn tập chương.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.Thái độ .Triển khai bài.(C ) a. 1.sách tham khảo. A. C. sách giáo khoa.đọc trước bài học.Tiến trình bài dạy.

1) Bảng biến thiên: x y' y -∞ ∞ -1 0 1 + 1 0 3 - + +∞ y '' = −6 x. -Nhắc lại sơ đồ khảo sát các hàm số đã được học. b.3). +Chọn điểm vẽ đồ thị.Dặn dò. y '' = 0 ⇔ x = 0 -∞ Điểm uốn: I(0.Củng cố.cực tiểu của đồ thị kết luận nghiệm của phương trình theo tham số m. CĐ(1. cách xác định điểm cực trị của hàm số. -Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề trên hoàn thành việc khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số đã cho.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN +Giải y' = 0 tìm điểm tới hạn +Kết luận tính đơn điệu. +Kết luận điểm cực trị lim +Tính x → y .sự tương giao của hai đồ thị hàm số.rồi căn cứ vào giá trị cực đại. xlim y − ∞ →+∞ +Lập bảng biến thiên +Tính y''.2) Đồ thị: -5 y 4 3 2 x -2 -1 -1 -2 O 1 2 5 -4 -Học sinh biến đổi (1) xuất hiện vế trái là đồ thị (C) vế phải là một đường thẳng có chứa tham số m. 5. tù chän 12.Ta có: (1) ⇔ − x 3 + 3 x + 1 = m + 1 Số nghiệm của phương trình (1) là số giao điểm của (C) và đường thẳng y = m+1. *********************************************** GI¸o ¸n 13 nguyÔn quang t¸nh . CT(-1. +Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với hai trục.giải y'' = 0 +Kết luận điểm uốn.Vậy  m < −2 : phương trình có 1 nghiệm +  m > −2 + m = ±2 : phương trình có 1 nghiệm + −2 < m < 2 :phương trình có 3 nghiệm 4. đồng biến trên (−1. -Học sinh về nhà ôn lại toàn bộ nội dung chương I -Làm các bài tập ở phần ôn tập chương.1) .

GI¸o ¸n 14 nguyÔn quang t¸nh .TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.

đan xen thảo luận nhóm.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN TC 6 tù chän 12.Giáo dục học sinh ý thức tự giác.Chuẩn bị. − ∞ →+∞ GI¸o ¸n 15 nguyÔn quang t¸nh . Phát biểu sơ dồ khảo sát hàm số? 3.cách dựa vào đạo hàm hàm xét tính đơn điệu. 3. b. Giáo án. D. -Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề: a. BÀI TẬP.Kỷ năng. 2. −2) . y ' = 3x 2 + 6 x = 3x( x + 2) +Tính y'  x = −2 +Giải y' = 0 tìm điểm tới hạn y' = 0 ⇔  +Kết luận tính đơn điệu. 1.đọc trước bài học.tính sáng tạo. -Gợi mở.Các em đã được học xong nội dung chương I.Tiến trình bài dạy.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C). .Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập nội dung chương này thông qua các bài toán cụ thể .Nội dung bài mới. C.Thái độ . sách giáo khoa.b.0) .  x=0 +Kết luận điểm cực trị Hàm số đồng biến trên (−∞.Triển khai bài. Học thuộc bài cũ. (0.sách tham khảo.Mục tiêu: 1.(C ) a.nghiêm túc. Giải.Kiến thức: -Học sinh nắm được phương pháp khảo sát hàm số.vấn đáp.tìm điểm cực trị của hàm số.Viết phương trình dường thẳng đi qua điểm cực đại và cực tiểu của hàm số (C).Kiểm tra bài cũ. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 3 2 Bài 1. 1 Ổn định lớp. B.Cho hàm số y = x + 3 x + 1. kiểm tra sĩ số.Giáo viên. -Rèn luyện tư duy logic. xlim y nghịch biến trên khoảng (−2. a. Đặt vấn đề.(1) 2 c.TXĐ: ¡ +Tìm tập xác định. +∞) và lim +Tính x → y . Ngày soạn:11/10/2009.Học sinh. A. 2. 2.Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm m của phương trình: x 3 + 3x 2 + 1 = .Phương pháp.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN +Lập bảng biến thiên +Tính y''.Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm 4 2 của phương trình: x − 6 x + 3 = m.5) . tù chän 12.Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình y" = 0.Số nghiệm của phương trình (1) là số giao điểm của -5 5 -3 -2 2 -1 1 O 1 5 5 -2 2 -4 4 (C) và đường thẳng d : y = + -Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề: +Tìm tập xác định.(C ) 2 2 a. (0. b. b. -Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề trên hoàn thành việc khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số đã cho. y '' = 0 ⇔ x = −1 0 5 Điểm uốn: I(-1. xlim y − ∞ →+∞ +Lập bảng biến thiên +Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với GI¸o ¸n 16 m<2 : phương trình có 1 nghiệm m > 10  m=2 : phương trình có 2 nghiệm +  m = 10 + 2 < m < 10 :phương trình có 3 nghiệm 1 3 Bài 2. CĐ(-2.giải y'' = 0 +Kết luận điểm uốn. +Chọn điểm vẽ đồ thị.3) Đồ thị: y 5 4 3 2 x -Học sinh nhận xét mối quan hệ giữa nghiệm của phương trình (1) và giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng m d:y= . 3) và nguyÔn quang t¸nh .TXĐ: ¡ y ' = 2 x 3 − 6 x = 2 x( x 2 − 3)  x=0 y'= 0 ⇔  x = ± 3 m . +Kết luận điểm cực trị lim +Tính x → y .(1) Giải. x→+∞ y = +∞ lim x →−∞ Bảng biến thiên: x -∞ -2 y' y ∞ 0 0 1 + + + + ∞ -∞ y '' = 6 x + 6. a. CT(01) lim y = −∞ . +Tính y' +Giải y' = 0 tìm điểm tới hạn +Kết luận tính đơn điệu.Cho hàm số y = x 4 − 3x 2 + .Vậy 2 Hàm số nghịch biến trên (−∞. − 3) . 2 từ đó kết luận về số nghiệm của phương trình đã cho. +Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với hai trục.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C). c.

+ số nghiệm của phương trình đã cho. -Nhắc lại sơ đồ khảo sát các hàm số đã được học.0).vận dụng công thức viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm tìm các phương trình tiếp tuyến thỏa mãn. cách xác định điểm cực trị của hàm số. 2 4.Vậy : m +m < -6: phương trình vô nghiệm.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN hai trục. y '(−1) = 4 . ) CT (± 3 : −3) 2 x →±∞ lim y = +∞ Bảng biến thiên: x -∞ 0 − 3 y' 0 + 0 ∞ y + 3/2 -3 Đồ thị: Đ +∞ 3 0 + +∞ -3 y 4 2 3 2 . +∞) .từ đó kết luận về  m = −6 2 : phương trình có hai nghiệm. -Học sinh về nhà ôn lại toàn bộ nội dung chương I GI¸o ¸n 17 nguyÔn quang t¸nh .( 3. +-6 < m < 3:phương trình có ba nghiệm.Dặn dò. y '(1) = −4 . -Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề trên hoàn thành việc khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số đã cho. tù chän 12. b. 5.Ta có: (1) ⇔ x 4 − 3 x 2 + = 2 2 2 -Học sinh biến đổi phương trình (1) xuất Số nghiệm của phương trình (1) là số giao hiện vế trái là đồ thị (C) vé còn lại là m đường thẳng có chứa tham số m nhận xét điểm của (C) và đường thẳng d : y = mối quan hệ giữa nghiệm của phương 2 trình (1) và giao điểm của đồ thị (C) với . 3 CĐ (0. đường thẳng d : y = . y " = 6 x − 6 y " = 0 ⇔ x = ±1 + x = 1 ⇒ y = −1.  m>3 +m = 3: phương trình có ba nghiệm.giải phương trình y" = 0 tìm nghiệm x thay vào (C) tìm tung độ tương ứng.phương trình tiếp tuyến : y = −4( x − 1) − 1 ⇔ y = −4 x + 3 + x = −1 ⇒ y = −1. đồng biến trên khoảng (− 3.sự tương giao của hai đồ thị hàm số.phương trình tiếp tuyến: y = 4( x + 1) − 1 ⇔ y = 4 x + 3 1 3 m c. +Chọn điểm vẽ đồ thị.3 -5 3 x 5 O -2 2 -3 -4 -Học sinh tính y".Củng cố.

Giáo viên.Giáo dục học sinh ý thức tự giác.ABC có đáy tam giác ABC cân.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12. Giáo án.Kiểm tra bài cũ.Nội dung bài mới.Kỷ năng.Triển khai bài.Mục tiêu: 1.nghiêm túc. Cho khối chóp S.sách tham khảo. 2. Học thuộc bài cũ. A. -Rèn luyện tư duy logic.Học sinh.B'. TC 7 T BÀI TẬP THỂ TÍCH. 3. . -Làm các bài tập ở phần ôn tập chương.Các em đã được học khái niệm thể tích khối đa diện. tính sáng tạo.Thái độ . làm các bài tập đã cho.Xác định vị trí hình chiếu của H lên (ABC).khối lăng trụ. C Giải. BC = 6a.Kiến thức: -Học sinh nắm được công thức tính thể tích khối chóp.C' lần B mặt phẳng (ABC).vấn đáp. của S lên mặt phẳng A'' C'' . D.khối chóp. 1 Ổn định lớp. 1. đan xen thảo luận nhóm. A'. b.khối lăng trụ? 3. AB = AC = 5a. sách giáo khoa. kiểm tra sĩ số. *********************************************** Ngày soạn:26/10/2009. Các mặt bên tạo vơpí S mặt đáy một góc 600.Phương pháp. lượt là hình chiếu của GI¸o ¸n 18 nguyÔn quang t¸nh . 2. 2. a. Đặt vấn đề.Chuẩn bị. Phát biểu công thức tính thể tích của khối chóp. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1. B'' A -Học sinh vẽ hình minh họa theo yêu cầu Gọi H là hình chiếu H bài toán. công thức tính thể tích khối lăng trụ. B. -Gợi mở. Tính thể tích khối chóp.Tiến trình bài dạy.Vận dụng chúng một cách linh hoạt đạt hiệu quả cao trong giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay. C.

S∆ABC = 6 3a 3 (đvtt) 3 Bài 2. GI¸o ¸n 19 nguyÔn quang t¸nh .các cạnh bên tạo với mặt đáy một góc 600. S∆ABC -Tính: HA ' = r = với p 1 p = ( AB + BC + CA) .ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. S Giải.C' lần lượt là hình chiếu của H lên các cạnh BC.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN +A'.AB.tan 600 = 3 3a 2 Vậy.AB.A' thẳng hàng hay A' là trung điểm của BC.r là bán kính 2 đường tròn nội tiếp tam giác ABC.Do đó: AA ' = AB 2 − A ' B 2 = 4a 1 S∆ABC = AA '.ABC.BC = 12a 2 2 1 p = (5a + 5a + 6a) = 8a 2 S 3a S∆ABC = p. -Tìm góc giữa cạnh bên SA với mặt đáy tâm tam giác ABC. H lên BC. SC ' ⊥ AB ∠SA ' H = ∠SB ' H = ∠SC ' H = 600 ⇒ ∆SA ' H = ∆SB ' H = ∆SC ' H ⇒ HA ' = HB ' = HC ' ⇒ H là trực tâm của tam giác ABC. +HA' = HB' = HC' +Từ đó suy ra H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.I là trung (ABC).CA. từ đó suy ra thể tích của khối chóp SABC.H'.CA. -Nhắc lại các tính chất của hình chóp đều chóp.Cho khối chóp đều S. từ đó xác định và tính độ dài chiều cao Gọi H là trọng của hình chóp. -Vận dụng tam giác SHA' vuông góc tại H tính SH.B'. thể tích của khối chóp SABC là: 1 V = SH . C điểm của BC.Tính thể tích của khối -Học sinh vẽ hình minh họa bài toán. có: H I -Tính thể tích của khối chóp tam giác SH ⊥ ( ABC ) vì B S. Ta A -Tính diện tích tam giác ABC. tù chän 12.HA ' ⇒ HA ' = ∆ABC = p 2 SH = HA '. Góc giữa SA với (ABC) là góc SIH bằng 600. -Tính diện tích tam giác ABC. Ta có:  BC ⊥ HA '   BC ⊥ SH ⇒ BC ⊥ ( SHH ') ⇒ BC ⊥ SH ' Tương tự: SB ' ⊥ CA. SABC là hình chóp đều. vì tam giác ABC cân tại A nên A.

BC = 2 4 1 a3 3 Vậy.Củng cố.tan 600 = a 1 a2 3 S∆ABC = AI . 5.khối lăng trụ. *********************************************** GI¸o ¸n 20 Tiết 10 Ngày soạn:02/11/2010.ta có: SH = AH . -Làm các bài tập trong sgk.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN AH = tù chän 12. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.S∆ABC = (đvtt) 3 12 4. 2 3a AI = 3 3 Trong tam giác SAH .VSABC = SH . nguyÔn quang t¸nh . -Nhắc lại các công thức tính thể tích của khối chóp.Dặn dò.

Kỷ năng.Triển khai bài. công thức tính đạo hàm và đồ thị của hàm số lũy thừa 2.Rèn luyện tư duy logic.y= ( x 2 − 1) d. Đọc trước bài học. Giáo án.α nguyên âm hoặc bằng 0. C.y= ( x 2 − x − 2 ) (1 − x ) 3 xác định của các hàm số đã cho.sách tham khảo. BÀI TẬP.Kiểm tra bài cũ. 2.Mục tiêu: 1.Phương pháp: -Gợi mở. sách giáo khoa.nghiêm túc. +∞ ) c.Hàm số có nghĩa khi: -Vận dụng các công thức tính đạo hàm của GI¸o ¸n 21 2 − x2 > 0 ⇔ − 2 < x < 2 TXĐ: (− 2. 1. TXĐ: (0.Tiến trình bài dạy.Vận dụng chúng một cách linh hoạt vào giải toán có hiệu quả là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay. . .Các em đã được học các khái niệm.Kiến thức: -Học sinh nắm được tập xác định.y= ( 2 − x 2 ) 5 . b. −1) ∪ (2.y= − -Học sinh dựa vào giá trị của b.1) b.Nội dung bài mới.Thái độ . a. đan xen thảo luận nhóm.Hàm số có nghĩa khi: x 2 − 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1 TXĐ: ¡ \ { ±1} d. Đặt vấn đề.α nguyên dương. Tìm đạo hàm: a. b. 2) nguyÔn quang t¸nh .TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12. TXĐ: ¡ \ { 0} Giải. 2.Hàm số có nghĩa khi: 1 − x > 0 ⇔ x < 1 TXĐ: (−∞.Tìm tập xác định của các hàm số: 1 2 α để tìm tập a. B. y = (x 2 + 2x − 3)−3 . tính chất các công thức tính đạo hàm của hàm số lũy thừa.α không nguyên.Học sinh.vấn đáp.tính sáng tạo. D.Giáo viên.Giáo dục học sinh ý thức tự giác.Chuẩn bị. +∞ ) a. kiểm tra sĩ số. HÀM SỐ LŨY THỪA A. 3 −2 .Hàm số có nghĩa khi:  x < −1 x2 − x − 2 > 0 ⇔   x>2 TXĐ: (−∞. 3. y = (x 3 − x 2 + x) 2 −1 3. TXĐ: ¡ c. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1. 1 Ổn định lớp. .

y ' = 2 d. -Dựa vào giá trị số α kết kuận tính biến thiên của hai hàm số. lim y= +∞ x →0 x →+∞ 4 3 1 . + ∞ ) *Giới hạn : GI¸o ¸n 22 nguyÔn quang t¸nh −3 <0 x4 .Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. y = x b. -Lập bảng biến thiên -Chọn điểm.∞ . y’= x 3 >0 trên khoảng (0.y’ = . y = (5 − x) 3 1 π -Tìm tập xác định ứng với từng hàm số cụ thể. y = x 3 b. BBT x 0 y’ y 0 Đồ thị : +∞ + +∞ b) y = x-3 * TXĐ :D=R\ { 0} *Sự biến thiên : . y ' = − 3(5 − x) 3 −1 Bài 3. 1 Bài 2.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN hàm số lũy thừa để tính đạo hàm của các hàm số. 2 − 1 2 a. α α−1 ( α ∈ R. y = (3x + 1) 2 Giải. (0 .tìm các đường tiệm cận (nếu có).vẽ đồ thị của hai hàm số Giải. + ∞ ) . y ' = − (1 + 2 x)(4 − x − x ) 4 4 π −1 3π (3x + 1) 2 c. 4 −3 a.Tính đạo hàm các hàm số: a. y = (2 x 2 − x + 1) 3 c.0).Hàm số nghịch biến trên khoảng (. y = (4 − x − x 2 ) 4 d. + ∞ ) nên h/s đồng biến trên khoảng =(0. + ∞ ) lim y = 0 . -Tính đạo hàm các hàm số đã cho. a. x > 0 ) + (x )' = αx + ' ( u α ) = αu α -1u ' tù chän 12. y ' = (4 x − 1)(2 x − x + 1) 3 3 3 − 1 2 b.TXĐ :D=(0. -Tính giới hạn.

Dặn dò. Bài 4. công thức tính đạo hàm của hàm số lũy thừa.1 > 1 ⇒ (4. tiệm cận đứng là trục tung BBT x y' y Đồ thị : -∞ 0 -∞ 0 +∞ 0 +∞ -Áp dụng tính chất bất đẳng thức của lũy thừa để so sánh các số đã cho với số 1. 4. -Đọc trước bài học tiếp theo. 2.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN x →+∞ x →−∞ tù chän 12. BÀI TẬP.3 a. 3 > 1 ⇒ ( 3)0. 5.2)0.2 < 1 d. -Nhắc lại khái niệm và các tính chất.lim y = +∞ x → 0− x →+∞ Đồ thị có tiệm cận ngang là trục hoành . (0.7 < 1 ⇒ (0. 2.4 > ( 3)0 ⇒ ( 3)0.1) > 1 b. 0.1) > (4.So sánh các số sau với số 1.Củng cố.7 0.2)0 ⇒ (0. Tiết 11 GI¸o ¸n 23 Ngày soạn:09/11/2010. ( 3)0. (0. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ. (4.3 < 1 c.2 < 1 ⇒ (0. nguyÔn quang t¸nh .1) b.2)0. lim y = 0 .3 < (0. lim y = 0 .4 Giải.2 c.7 0 2.7)3.2 < (0. 0.7) d.2) 3.7 a.4 > 1 4.1) ⇒ (4.7)3. lim y = −∞ .7)0 ⇒ (0.

C. 2.Kiểm tra bài cũ.Phương pháp.Các em đã được học khái niệm. tính chất của lôgarit.Mục tiêu: 1.103 ) = lg32 + lg103 = 3b + 3 = 3(b + 1) + lg 0. D.nghiêm túc. 2. a. a. lg0. A. Đặt vấn đề. 5 5 -Học sinh phân tích log 49 32 theo a. Đọc trước bài học. đan xen thảo luận nhóm. 2. -Gợi mở.10−6 ) = lg33 + l g10−6 = 3(b − 2) GI¸o ¸n 24 nguyÔn quang t¸nh . log 3 Tính: 81 3.Cho log 2 14 = a . 5 5 = = 2(log 2 14 − log 2 ) 2(a − 1) b.Giáo viên.Vận dụng chúng một cách thành thạo vào giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay. 1 Ổn định lớp. các tính chất của nó và các công thức đổi cơ số. b. log 49 32 = log 7 2 = 2 2log 2 7 log 2 14 = a để tính giá trị của nó theo a.Học sinh. . 1.Cho lg3 = b.Kỷ năng.sách tham khảo.Thái độ . các quy tắc tính lôgarit và công thức đổi cơ số của nó.Kiến thức: -Học sinh nắm được khái niệm logarit cơ số a (0 < a ≠ 1) .Tiến trình bài dạy.Giáo dục học sinh ý thức tự giác. B. 1 theo b? log81 100 Giải.000027.Triển khai bài.Tính: lg9000. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1.tính sáng tạo. b. 3.000027 = lg(33. lg9000 = lg(32. sách giáo khoa. -Rèn luyện tư duy logic.Tính: log 49 32 theo a. kiểm tra sĩ số.Chuẩn bị. 1 log 2 128 . Giáo án.vấn đáp.Nội dung bài mới.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.

b > 0.( log a x ) 2 1 = (log a x) 2 (đcpcm) 2 1 b. -Nhắc lại khái niệm.Dặn dò. ***************************************************** GI¸o ¸n 25 nguyÔn quang t¸nh . 1 a.Chứng minh: log a x. 1 a. α 1 = log100 81 = log102 34 log81 100 = 2lg3 = 2b Bài 2. log a x. = b log c a Bài 3.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN + tù chän 12.Từ đó tìm x thỏa mãn: log 3 x. 0 < c ≠ 1 . sau đó vận dụng kết quả này vào tìm x thỏa mãn biểu thức đã cho ở câu b.Cho a > 0. -Hướng dẫn học sinh giải cách khác (lấy lôgarit hai vế theo cơ số a hoặc b). Ta có: a logc b = a logc a . -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.log a 2 x = log a x.log 9 x = 2 Giải.log a b = (a log a b ) log c a. -Học sinh áp dụng công thức: 1 log a b = log a b α Để chứng minh câu a. -Làm các bài tập trong sgk.log 9 x = 2 ⇔ (log 3 x) 2 = 2 2 2 ⇔ (log 3 x) = 4 x =9  log 3 x = 2 ⇔ ⇔ 1 x = log 3 x = −2 9  4. 5. log 3 x.log a 2 x = (log a x ) 2 2 b. các tính chất và quy tắc tính lôgarit đã được học.Củng cố.Chứng minh: a logc b = b log c a Giải.

2. S 2 lần lượt là diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón trên.GV hỏi: • Công thức tính diện tích và thể tích của hình nón. Khi đó. b.SGK Hình học 12 chuẩn) Một hình trụ có 2 đáy là hai hình tròn (O. Ngày soạn: 15/11/2010. C.Thái độ . đan xen thảo luận nhóm.Đọc trước bài học.Tiến trình bài dạy.Chuẩn bị. .r'). thể .a 3 D. nón tròn xoay là một tam giác vuông cân . C. • Cách xác định thiết diện (C): Thiết diện (C) là hình gì? • Tính S (C ) : Cần tìm gì? (Bán kính) • Tính V (C ) .Nội dung bài mới. 1.Tóm tắt đề. 1. a. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1: Thiết diện qua trục của một hình Hoạt động 1: Giải bài tập 1. Gọi S 1 . Phát biểu ct tính diện tích xung quanh của khối nón tròn xoay.Học sinh. 2 2. 1 Ổn định lớp. Học thuộc bài cũ.Các em đã được học xong các khái niệm.sách tham khảo. tính sáng tạo.Mục tiêu: 1.nghiêm túc. B. Đặt vấn đề. • Nêu các thông tin về hình nón đã cho. 3.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Tiết 12 tù chän 12. 2. Bài 2: ( BT8. Mặt xung quanh của hình nón chia khối trụ thành hai phần. 2. D.Trang 40. Khoảng cách giữa hai đáy là OO'=r 3 . . -Rèn luyện tư duy logic.r) và (O'.a 2 3 2 2π. .vấn đáp. 3.hình trụ tron xoay và khối nón tròn xoay. có diện tích bằng 2a 2 (đvdt).Kiến thức: -Học sinh nắm được các khái niệm mặt trụ tròn xoay. 3 Đáp án: D.GV chủ động vẽ hình. Giáo án. -Gợi mở.Học sinh: GI¸o ¸n 26 2π.Thể tích của khối nón tròn xoay được tính như thế nào? mặt trụ tròn xoay có những tính chất gì? Để làm rõ vấn đề này chúng ta đi vào bài học hôm nay.Giáo dục học sinh ý thức tự giác.Kỷ năng. tích của khối nón này là: A. 2π.Kiểm tra bài cũ.Triển khai bài.a 3 3 4 2π. sách giáo khoa.Giáo viên. Một hình nón có đỉnh O' và đáy là hình tròn (O. Tính S . kiểm tra sĩ số.a 3 3 B.tính chất của mặt nón tròn xoay .Phương pháp. BÀI TẬP MẶT NÓN A. • Định lượng V (C ) (Giáo viên gợi ý một số cách thường gặp).r). Tính tỷ số thể S1 nguyÔn quang t¸nh .

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12. π.Bán kính đáy r. . V 2 là thể tích khối còn lại của khối trụ. π.Bán kính đáy: r. Kết luận (C) là đường tròn tâm O'.Dặn dò.2r = 2 π r 2 Vậy: S = 3 2 2. độ Hướng dẫn: 1.các khái niệm mặt trụ tròn xoay. Gọi V 1 là thể tích khối nón.π r 2 = 3 3 3 π r3 . Hôm sau chúng ta kiểm tra 15' GI¸o ¸n 27 nguyÔn quang t¸nh . tích của hai phần đó. . V1 = 1 3 S1 r 3 . Hình trụ có: . dài đường sinh.a 3 2 π. Khi đó thể tích của khối trụ là: A. -Nhắc lại công thức tính thể tích của khối tròn xoay. • Quan sát thiết diện. • Tìm: Bán kính đáy. ⇒ S 2 = π . ⇒ S 1 = 2 π . ⇒ O'M= OO ' 2 +OM 2 = 3r 2 + r 2 =2r Hình nón có: .Củng cố.Chiều cao OO'=r 3 .r 3 = 2 3 π r 2 Gọi O'M là một đường sinh của hình nón.r 3 3 π r3 = Vậy: V = 2 2 Nội dung phiếu học tập 2: Biết rằng thiết diện qua trục của một hình trụ tròn xoay là một hình vuông có cạnh a.π r 2 3 3 V 2 = Vtrụ . 4. • Nêu công thức. C.khối trụ tròn xoay.r.Đường sinh: l=O’M=2r. .r.a 3 12 Đáp án: C. -Làm các bài tập trong sgk. 5.V 1 = r 2 3π. π a 3 D. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ. chiều cao. bán kính r'= O'A'.a 3 4 V1 1 B.Chiều cao: OO'=r 3 .

-Gợi mở. Thể tích và diện tích toàn phần của . HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC . B. mp(A’B’CD) với đáy hình trụ là 600. Học thuộc bài cũ. -Rèn luyện tư duy logic.Nêu các yếu tố liên quan về hình trụ của hình trụ. GI¸o ¸n 28 ⇒· ADA ' = 600 ∆AOD vuông cân nên AD=OA 2 = R 2 Trong tam giác vuông ADA’.Tính Thể tích và diện tích toàn phần hình trụ: Ta có  AA' ⊥ (ABCD) ⇒ A ' D ⊥ CD   AD ⊥ CD của hình trụ: .Học sinh.Yêu cầu: tâm O bán kính R.sách tham khảo. 2. tính sáng tạo.Phương pháp. b.Giáo viên.Đọc trước bài học. ta có: nguyÔn quang t¸nh . đã cho. kiểm tra sĩ số.Kiểm tra bài cũ. Giáo án. D. Góc của • 1 học sinh lên bảng giải câu 1.vấn đáp. 2.Triển khai bài. ABCD là hình vuông nội tiếp trong đường tròn tâm O. sách giáo khoa.nghiêm túc. b.Giáo dục học sinh ý thức tự giác. 3. hoàn thiện và lưu ý bài giải của học sinh. 2. Bài tập: Một hình trụ có đáy là đường tròn .tính chất của mặt nón tròn xoay .Các em đã được học xong các khái niệm.Kỷ năng. 1. Giải a. Tính thể tích và diện tích toàn phần . a. đường sinh AA’ và BB’.Tóm tắt đề.hình trụ tron xoay và khối nón tròn xoay.Thái độ . Đặt vấn đề.Mục tiêu: 1. 3. a.GV: Chỉnh sửa. 1 Ổn định lớp. C.Kiến thức: -Học sinh nắm được các khái niệm mặt trụ tròn xoay.Chuẩn bị.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Tiết 13 tù chän 12. Dựng các • 1 học sinh lên bảng vẽ hình.Thể tích của khối nón tròn xoay được tính như thế nào?mặt trụ tròn xoay có những tính chất gì?Để làm rõ vấn đề này chúng ta đi vào bài học hôm nay. Ngày soạn: 23/11/2010 BÀI TẬP MẶT TRỤ A. Tính thể tích khối đa diện ABCDB’A’. Phát biểu công thức tính diện tích xung quanh của khối nón tròn xoay.Nội dung bài mới. đan xen thảo luận nhóm. • 1 học sinh lên bảng giải câu 2.Tiến trình bài dạy. .

CD=R 3 6 2 B’ A’ B C O A 4. CD.Củng cố.A’B’ song song và bằng nhau nên khối đa diện ABCDB’A’ là lăng trụ đứng có đáy là tam giác AA’D và chiều cao là CD. -Nhắc lại công thức tính thể tích của khối tròn xoay. Thể tích khối đa diện ABCDB’A’: Ta có: CD ⊥ ( AA ' D) và các đoạn AB. tù chän 12. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.khối trụ tròn xoay. -Đọc phần tiếp theo của bài học.AD. h = AA ' = AD tan 600 = R 6 Vậy V = π R 2 h = π R3 6 STP = 2π Rh + 2π R 2 = 2π R 2 ( 6 + 1) Tính Thể tích và diện tích khối đa diện ABCDB’A’ b. 5.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Hoạt động 4: Phiếu học tập 2.Dặn dò.các khái niệm mặt trụ tròn xoay. **************************************************** GI¸o ¸n 29 nguyÔn quang t¸nh .CD = 1 AA'. Vậy VK = S AA'D .

Kiến thức: -Học sinh nắm được các công thức tính đạo hàm của hàm số mũ. ∀ lim x lim x ∞ x →∞ 4 =0. b. Giáo án.Vận dụng chúng một cách linh hoạt sáng tạo vào giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay. 1 Ổn định lớp.Kỷ năng. Ngày soạn:27/11/2010.Thái độ . HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1. HÀM SỐ MŨ. 1.sách tham khảo. a.Học sinh. Giải.vấn đáp. 2. +Tính y'.vẽ đồ thị. kiểm tra sĩ số.Vẽ đồ thị các hàm số: x 1 x a. C. -Rèn luyện tư duy logic.HÀM SỐ LÔGARIT A.Nội dung bài mới.hàm số lôgarit. D.y = 5 3 b.kết luận tính đơn điệu.Các em đã được học khái niệm. a.Mục tiêu: 1.Tính đạo hàm các hàm số: nguyÔn quang t¸nh . 2. 2. +Lập bảng biến thiên. -Gợi mở. BÀI TẬP. 3.tính sáng tạo. y =   -Học sinh: 4 +Tìm tập xác định.Kiểm tra bài cũ.nghiêm túc.y = 4x + TXĐ R x y' = 4xln4 > 0.Chuẩn bị. y = 4 b.Triển khai bài. Đọc trước bài học.y = e 2 x +1 3. các công thức tính đạo hàm và đồ thị của hàm số mũ. .Phương pháp. x Tính đạo hàm các hàm số sau: a. Từ đó vẽ đồ thị của hai hàm số đã cho. B.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Tiết 14 tù chän 12. -Giáo viên nhận xét bổ sung hoàn chỉnh đồ thị của hai hàm số. đan xen thảo luận nhóm. +Chọn điểm.Giáo viên. +Kết luận đường tiệm cận. x → ∞ 4 = + − + + Tiệm cận : Trục Ox là TCN + BBT: x -∞ 0 1 +∞ y' + + + y 1 4 +∞ GI¸o ¸n 30 0 Bài 2. lôgarit và dạng đồ thị của nó. Đặt vấn đề.Giáo dục học sinh ý thức tự giác. sách giáo khoa.Tiến trình bài dạy.

hàm số lôgarit. y = log 3 ( x 2 − 2 x) D = (−∞.Củng cố. y = log 0. 3x -Đại diện nhóm khác nhận xét bổ sung 1 − ln x (nếu cần).cos x) hàm số đã cho.đạo 2 2 e. y ' = 6 x − + 4cos x x Bài 3.y = log 1 ( x − 4 x + 3) 5 -Học sinh vận dụng hàm số lôgarit có nghĩa khi cơ số a phải lớn hơn 0 khác 1 và biểu thức dưới dấu lôgarit phải dương để tìm x thỏa mãn. y ' = quả. x x thảo luận. -Làm các bài tập trong sgk.Tìm tập xác định của các hàm số: 2 a.tìm cách tính đạo hàm của các a.Dặn dò. ***************************************************** GI¸o ¸n 31 nguyÔn quang t¸nh . log( x + x + 1) f. -Chia học sinh thành từng nhóm tư duy. y = 3x − ln x + 4sin x hàm của tích thương. y = -Học sinh nhắc lại các công thức tính đạo c. e.0) ∪ (2. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ. -Nhắc lại các công thức tính đạo hàm của hàm số lôgarit: 1 u' (log a x)' = . a. y ' = 2 x ln 3 -Giáo viên nhận xét hoàn chỉnh các bài 2x + 1 toán và giải thích cho học cả lớp được rõ. -Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết 1 − ( x + 1)ln 3 c. y ' = 10 x + 2 x (sin x − ln 2.y = 2x. +∞ ) 3x + 2 c.4 1− x 2 D = ( − .1) 3 4. ∀x > 0 (log a u )' = x ln a u ln a 1 u' (ln x)' = . y ' = 2 ( x + x + 1)ln10 1 f. ∀x > 0 (ln u )' = x u 5.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12. y = 5 x 2 − 2 x cos x x +1 log3x d.3] b. y = x 3 x hàm của hàm số mũ. Giải.y' = 2(e +xe +3cos2x) b. D = R \[ 1.ex+3sin2x b. d.

lôgarit và dạng đồ thị của nó. 3. Đọc trước bài học.Giáo viên. 2.2 thảo luận tìm phương pháp giải. x+3 -Hướng dẫn học sinh vận dụng hàm số 2 lôgarit có nghĩa khi cơ số a phải lớn hơn f.Chuẩn bị.Giáo dục học sinh ý thức tự giác. Giải. y = log 0. y = logπ (2 x − 2) d. HÀM SỐ MŨ. kiểm tra sĩ số. tập xác định của hàm số là: GI¸o ¸n 32 nguyÔn quang t¸nh .vấn đáp. sách giáo khoa. -Gợi mở.Vận dụng chúng một cách linh hoạt sáng tạo vào giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay.Phương pháp. BÀI TẬP. D. y = log x −1 (2 x 2 − 9 x + 9) phải dương để tìm x thỏa mãn.Tiến trình bài dạy. Giáo án.Kiểm tra bài cũ.tính sáng tạo. -Rèn luyện tư duy logic. 2.Mục tiêu: 1. y = log 3 (3x −1 − 9) -Chia học sinh thành từng nhóm tư duy x−4 e.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Tiết 15 tù chän 12. các công thức tính đạo hàm và đồ thị của hàm số mũ. 1 Ổn định lớp. 1. a. B. C.hàm số lôgarit.Kiến thức: -Học sinh nắm được các công thức tính đạo hàm của hàm số mũ. Tính đạo hàm các hàm số sau: y = log 1 (2 x +1) 2 3.Học sinh.sách tham khảo. b. đan xen thảo luận nhóm.Tìm tập xác định của các hàm số: a.nghiêm túc.HÀM SỐ LÔGARIT A. 2. y = log8 ( x 2 − 3 x − 4) b. Ngày soạn:27/11/2010. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1.Hàm số có nghĩa khi:  x < −1 2 ⇔ x − 3x − 4 > 0  x>4 Vậy. . a.Các em đã được học khái niệm. y = log 0.2 x − 3x x−2 0 khác 1 và biểu thức dưới dấu lôgarit g.Nội dung bài mới.Triển khai bài.Kỷ năng. y = log 3 (− x 2 + 5 x + 6) c.Thái độ . Đặt vấn đề.

log 3 (2 x) = 3 b. (2 − 2)ln π 3x−1 ln 3 3x −1 y ' = x−1 = x −1 d. e.Tính đạo hàm của các hàm số ở bài 1.Dặn dò. y ' = 2 ( x + 3) ( x − 4)ln 0.e  u  u ' v − uv ' (uv)' = u ' v + uv '   = v v2  để tính đạo hàm của các hàm số đã cho. 3 = 243 Bài 3.Củng cố. 3. ***************************************************** GI¸o ¸n 33 nguyÔn quang t¸nh . 2x − 3 a. (3 − 9)ln 3 3 − 9 7 x+3 . y ' = 2 ( − x + 5 x + 6)ln 3 2 x ln 2 y' = x c. +∞) Bài 2. Tính chất và đồ thị của hai hàm số nay. -Nhắc lại các công thức tính đạo hàm của hàm số lôgarit. log a b = α ⇔ b = aα aα = a β ⇔ α = β để tìm x thỏa mãn.Tìm x biết: a. y ' = 2 ( x − 3x − 4)ln8 −2 x + 5 b.2 x = 96 d.2 4. -Học sinh vạn dụng các công thức: u' u' (log a u )' = (ln u )' = u ln a u u u u u (a )' = u ' a (e )' = u'.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN -Vận dụng: tù chän 12. log 3 (2 x − 1) = 3 1 x−1 c.đạo hàm của tích thương. ' D = ( −∞. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ. 5.2 7( x + 3) = ( x + 3)( x − 4)ln 0.hàm số mũ. −1) ∪ (4.

Nhận xét: đường tròn đường kính AB với mặt cầu đường kính AB => giải quyết chiều thuận . BÀI TẬP MẶT CẦU A. 3. 2. .Kiến thức: Hs phải nắm kĩ các kiến thức định nghĩa mặt cầu.sách tham khảo.Thái độ .TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Tiết 16 tù chän 12. a. Giáo án.Kiểm tra bài cũ.vấn đáp. C.Phương pháp. 1 Ổn định lớp.Học sinh. Ngày soạn:07/12/2010. B.Chuẩn bị. -Gợi mở. (<=)Nếu M∈ mặt cầu đường kính AB => M∈ đường tròn đường kính AB là giao của mặt cầu chứa (C) . Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành làm bài tập thông qua các bài toán cụ thể b. Vận dụng kiến thức đã học để xác định mặt cầu. GI¸o ¸n 34 nguyÔn quang t¸nh . thể tích khối cầu đã xác định đó. D. đan xen thảo luận nhóm.Kỷ năng.đọc trước bài học.Mục tiêu: 1. mặt trung trực của đoạn thẳng.Triển khai bài. Đặt vấn đề. Bài 1.Dự đoán cho kết quả này trong không gian ? . 1.Nội dung bài mới.Tiến trình bài dạy. tính diện tích mặt cầu. Câu hỏi 1: Nêu định nghĩa mặt cầu ? Nêu một vài cách xác định một mặt cầu đã biết ? Câu hỏi 2: Các vị trí tương đối của đường thẳng và mặt cầu ? Từ đó suy ra điều kiện tiếp xúc của đường thẳng với mặt cầu ? Câu hỏi 3: Nêu định nghĩa đường trung trực.trang 49 SGK . kiểm tra sĩ số.Giáo dục học sinh ý thức tự giác. sách giáo khoa. sự tương giao của mặt cầu với mặt phẳng. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: Giải bài tập 1 trang 49 SGK.nghiêm túc. 3. 2. 2.Giáo viên. đường thẳng và công thức diện tích mặt cầu.Cho HS nhắc lại kết quả tập hợp điểm M Hình vẽ nhìn đoạn AB dưới 1 góc vuông (hình học phẳng) ? . Các em đã được học xong nội dung bài mặt cầu.Vấn đề M ∈ mặt cầu đường kính AB => · · (=>) vì AMB = 1V => M∈ đường tròn AMB = 1V ? dường kính AB => M∈ mặt cầu đường kính AB. Học thuộc bài cũ. thể tích khối cầu.

Nhận xét MA.MB với MC.CD) => (P) cắt S(O.MD nhờ kết quả nào? => Kết luận: bài toán : Tập hợp cần tìm là trục đường tròn (C). r) không ? giao tuyến là gì ? . Ta có OA = OB = OC => O ∈∆ trục của (C) (<=)∀O’∈(∆ ) trục của (C) với mọi điểm M∈(C) ta có O’M = O 'I2 + IM 2 = O 'I2 + r 2 không đổi => M thuộc mặt cầu tâm O’ bán kính O 'I2 + r 2 Hoạt động 4: Bài tập 5 tráng 49 SGK Nhận xét: Mặt phẳng (ABCD) có : .C. -Học sinh về nhà ôn lại toàn bộ nội dung chương I -Làm các bài tập ở phần ôn tập chương.r) với mp(OAB) => C1 có tâm O bán kính r . -Nhắc lại sơ đồ khảo sát các hàm số đã được học. cách xác định điểm cực trị của hàm số.Cắt mặt cầu S(O.r) theo giao tuyến là đường tròn nào? .Nhận xét: Mặt phẳng (OAB) cắt mặt cầu S(O.sự tương giao của hai đồ thị hàm số.MB = MC. r) theo giao tuyến là đường tròn (C) qua 4 điểm A.D => MA. 5.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.Củng cố. Ta có MA.Phương tích của M đối với (C1) bằng các kết quả nào ? 4. Bài tập 5 tráng 49 SGK a)Gọi (P) là mặt phẳng tạo bởi (AB.B.MB = MO2-r2 = d2 – r2 .Dặn dò.MD b)Gọi (C1) là giao tuyến của S(O. *********************************************** GI¸o ¸n 35 nguyÔn quang t¸nh .

Phương pháp. 2.vấn đáp.ĐK:  2 2 x − 11 > 0 GI¸o ¸n 36 nguyÔn quang t¸nh .tìm phương pháp giải Giải. log( x 2 − 6 x + 7) = log( x − 3) (4) các bài toán ở bài 1.Giáo dục học sinh ý thức tự giác. B.ĐK:  quả.Các em đã được học xong nội dung chương trình học kì I hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập lại các nội dung kiến thức đã được học chuẩn bị cho việc thi học kì I.tính sáng tạo.Kiến thức: -Học sinh nắm được các phương pháp khảo sát các dạng hàm số đã được học và các tính chất của chúng. sách giáo khoa. 2.Triển khai bài. . a. kiểm tra sĩ số. PHƯƠNG TRÌNH MŨ. Đặt vấn đề. 5 x + 3 3 -Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết ⇔ x>− a. đan xen thảo luận nhóm. D.Tiến trình bài dạy. 3.phương trình vô nghiệm.Học sinh. Giáo án.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Tiết 17 tù chän 12.Nội dung bài mới.  x −1 > 0 11 học sinh hiểu rõ ⇔x> b. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1Giải các phương trình a. -Gợi mở. log( x − 1) − log(2 x − 11) = log 2 (2) c.Chuẩn bị.Thái độ .Mục tiêu: 1.Kiểm tra bài cũ. log 2 ( x − 5) + log 2 ( x + 2) = 3 (3) -Chia học sinh thành từng nhóm thảo luận d. thích hợp.Kỷ năng.làm các bài tập trong sgk. b. log 3 (5 x + 3) = log 3 (7 x + 5) (1) b.nghiêm túc.sách tham khảo. ?Phát biểu các tính chất của hàm số bậc ba. 1 Ổn định lớp.Giáo viên. -Giáo viên nhận xét bài làm và giải thích cho Vậy. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT(tt) A. 3. -Rèn luyện tư duy logic. 1. 2. Ngày soạn: 21/12/2010. C. 5 7 x + 5 -Đại diện nhóm khác nhận xét bổ sung hoàn (1) ⇔ 5 x + 3 = 7 x + 5 ⇔ x = −1 (loại) thành các bài toán. Ôn lại bài cũ.

-Nhắc lại các các đặc điểm tính chất của các hàm số bậc ba.hàm số trùng phương. x>0   (6) ⇔  x2 − 4x − 1 > 0 ⇔ x=5 2 log( x − 4 x − 1) = log 4  c. (5) ⇔  x + x − 5 > 0 ⇔ x = 2 log( x 2 + x − 5) = 0  b. 5. 5x > 0   2 a.ĐK:x > 0 1 1 (7) ⇔ log 2 x + 2log 2 x + log 2 x = 13 2 3 ⇔ log 2 x = 3 ⇔ x = 8 4. log( x + x − 5) = log5 x + log 2 5x để biến đổi các phương trình lôgarit về dạng (5) phương trình đơn giãn sau đó giải tìm 1 b. 2 c. GI¸o ¸n 37 nguyÔn quang t¸nh . x −1 ⇔ =2⇔ x=7 2 x − 11 -Vận dụng dạng: c.Củng cố. x −1 = log 2 -Học sinh tìm điều kiện để phương trình có 2 x − 11 nghĩa. log( x 2 − 4 x − 1) = log8 x − log 4 x (6) nghiệm của các phương trình đã cho. -Làm bài tập đã cho. -Học sinh về nhà ôn lại bài cũ.Dặn dò.x = 6 d.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN (2) ⇔ log tù chän 12. x = 5  f ( x) > 0 ∨ g ( x) > 0 Bài 2Giải các phương trình log a f ( x) = log a g ( x) ⇔  f ( x) = g ( x ) 1 1  2 a.các đặc diểm tính chất của đồ thị hàm số. log 2 x + 4log 4 x + log 8 x = 13 (7) Giải.

GI¸o ¸n 38 nguyÔn quang t¸nh .TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.