TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.

Ngày soạn: 21/08/2010.
ÔN TẬP ĐẠO HÀM.
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được các công thức tính đạo hàm và các dạng phương trình tiếp tuyến
của đồ thị hàm số.
2.Kỷ năng.
-Tính được đạo hàm của các hàm số và viết được phương trình tiếp tuyến của các
hàm số đã cho.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Ôn lại các công thức tính đạo hàm,các dạng phương trình tiếp tuyến..
D.Tiến trình bài dạy.
1.Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề. Ở lớp 11 các em đã được học các công thức tính đạo hàm và các
dạng phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số.Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn lại
nội dung của phần này.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Chia học sinh thành từng nhóm tư duy,
thảo luận các bài toán ở bài tập 1,tìm
phương pháp giải.
-Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết
quả.
Bài 1.Tính đạo hàm của các hàm số sau:
a.
5 3
4 2 3 y x x x · − + −

4 2
' 5 12 2 y x x · − +
b.
4 3 2
2 4
1
2 3 5
x x x
y · − + −

3 2
8
' 2 2
5
x
y x x · − +
c.
5 2
3 (8 3 ) y x x · −

4 2 5
' 15 (8 3 ) 3 ( 6 ) y x x x x · − + −

6 4
63 120 x x · − +
d.
7 2 3
( 5 ) y x x · −

6 7 2 2
' 3(7 10 )( 5 ) y x x x x · − −
e.
2 2
( 1)(5 3 ) y x x · + −
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
1
Tiết: 1
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Đại diện nhóm khác nhân xét bổ sung
(nếu cần).
-Giáo viên nhận xét hoàn chỉnh các bài
toán và giải thích cho học sinh được rõ.
-Qua các bài toán này giáo viên giúp học
sinh ôn tập,củng cố lại các công thức
tính đạo hàm của các hàm số đã được
học.

2 2
' 2 (5 3 ) 6 ( 1) y x x x x · − − +

3
12 4 x x · − +
f.
2
2 5 y x x · − −

2
5 2
'
2 2 5
x
y
x x
+
· −
− −
g.
1
1
x
y
x
+
·


1
1
2 1
'
1
x
x
x
y
x
+
− +

·


2(1 ) 1 3
2(1 ) 1 2(1 ) 1
x x x
x x x x
− + + −
· ·
− − − −
h.
3
2
n
y m
x
¸ _
· +

¸ ,
với m,n là hằng số.

2
3 2
6
'
n n
y m
x x
¸ _
· − +

¸ ,
4.Củng cố.
-Nhắc lại các công thức tính đạo hàm đã được học
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Đọc trước phần còn lại của bài học.
***********************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
2
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn: 23/08/2010.
ÔN TẬP PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN.
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được các công thức tính đạo hàm và các dạng phương trình tiếp tuyến
của đồ thị hàm số.
2.Kỷ năng.
-Tính được đạo hàm của các hàm số và viết được phương trình tiếp tuyến của các
hàm số đã cho.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Ôn lại các công thức tính đạo hàm,các dạng phương trình tiếp tuyến..
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề. Ở lớp 11 các em đã được học các công thức tính đạo hàm và các dạng
phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn lại nội
dung của phần này.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Chia học sinh thành từng nhóm tư duy,
thảo luận các bài toán ở bài tập 1,tìm
phương pháp giải.
-Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết
quả.
-Đại diện nhóm khác nhân xét bổ sung
(nếu cần).
-Giáo viên nhận xét hoàn chỉnh các bài
toán và giải thích cho học sinh được rõ.
-Học sinh vận dụng công thức tiếp tuyến
tại M(x
0
; y
0
):
0
( ) 0 0
' ( )
x
y y x x y · − +
để giải
câu a.
Bài 1. Cho hàm số: y = x
3
+3x
2
-4 (C)
1.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị
hàm số (C):
a.Tại A(1 ;0)
b.Tiếp tuyến đó song song với đường thẳng
y = 9x+2.
c.Tiếp tuyến đó đi qua điểm A(1;0).
2.Giải bất phương trình y' > 0
Giải.
1.TXĐ: D R ·
2
' 3 6 y x x · +
a.Ta có:
y'(1) = 9
Phương trình tiếp tuyến của (C) tại A(1 ;0)
là:
9( 1) 9 9 y x y x · − ⇔ · −
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
3
Tiết: 2
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Vận dụng tính chất hai đường thẳng
song song có cùng hệ số góc k,giải tìm
tọa độ tiếp điểm từ đó suy ra các phương
trình tiếp tuyến.
-Học sinh giải hệ phương trình:
3 2
2
3 4
3 6
x x kx k
k x x
+ − · − ¹
'
· +
¹
tìm k từ đó viết phương trình tiếp tuyến.
-Học sinh vận dụng định lí về dấu của
tam thức bậc hai để giả bất phương trình
y' > 0.
b.Tiếp tuyến cần tìm song song với đường
thẳng y = 9x+2 nên có hệ số góc k = 9.
Ta có:
2
' 3 6 9 y k x x · ⇔ + ·

2
2 3 0
1
3
x x
x
x
⇔ + − ·
·· −
¸
1 0 x y · ⇒ ·
,phương trình tiếp tuyến:
y = 9x - 9
3 4 x y · − ⇒ · −
,phương trình tiếp tuyến:

9( 3) 4 9 23 y x y x · + − ⇔ · +
c.Đường thẳng đi qua A(1 ;0) với hệ số góc
k có phương trình dạng: y = k(x - 1) (d)
Đường thẳng d là tiếp tuyến của (C ) khi hệ
phương trình sau có nghiệm:
3 2
2
3 2 3 2 2
3
3
3 4
3 6
3 4 3 6 3 6
2 6 4 0
3 4 0
1
x x kx k
k x x
x x x x x x
x x
x x
x
+ − · − ¹
'
· +
¹
⇒ + − · + − +
⇔ + − ·
⇔ + − ·
⇔ ·
+ 1 9 x k · ⇒ ·
Vậy phương trình tiếp tuyến: y = 9x - 9
2.
2
' 3 6 y x x · +

2
' 0 3 6 0 y x x > ⇔ + >

2
0
x
x
< −>
¸
4.Củng cố.
-Nhắc lại các dang phương trình tiếp tuyến,định lí về dấu của nhị thức bậc nhất,tam
thức bậc hai.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Đọc trước bài học mới.
***********************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
4
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn: 30/08/2010.
BÀI TẬP HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN- NGHỊCH BIẾN
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được khái niệm tính đơn điệu của hàm số và quy tắc xét tính đơn điệu
của hàm số.
2.Kỷ năng:-Vận dụng quy tắc xét được tính đơn điệu của một vài hàm số đơn giản.
3.Thái độ: - Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, sách tham khảo.
2.Học sinh: Học thuộc bài cũ, làm các bài tập trong sgk.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ: Nêu các bước xét tính đơn điệu của hàm số. Hãy xét tính đơn điệu
của hàm số sau:
3 2
2 6 7 y x x x · + + + ?
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề: Các em đã được học khái niệm và quy tắc vận dụng đạo hàm vào xét
tính đơn điệu của các hàm số. Vận dụng chúng một cách linh hoạt, sáng tạo, đạt hiệu
quả cao trong giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay.
b.Triển khai bài:
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
- Học sinh tư duy nhắc lại quy tắc xét
tính đơn điệu của hàm số.
- Chia học sinh thành từng nhóm thảo
luận tìm phương pháp giải các bài toán.
- Đại diện các nhóm lần lượt trình bày
kết quả.
- Đại diện nhóm khác nhận xét, bổ
sung (nếu cần).
-Giáo viên nhận xét, hoàn chỉnh các bài
toán và giải thích cho học sinh được rõ.
- Đối với hàm số trùng phương giáo
viên hướng dẫn học sinh cách xác định
Bài 1.Xét tính biến thiên của các hàm số:
a.
3 2
5 2 y x x x · − − +
b.
4 2
2 3 y x x · − − c. c.
3 2
5 y x x · − + −
Giải.
a. TXĐ: D R ·
y’= 3x
2
- 2x – 5; y’ = 0

1
5
3
x
x
· −

·
¸

Bảng biến thiên:
x
-

-1
5
3
+

y' + 0 - 0 +
y 5 +


-


121
27


Hàm số đồng biến trên
( ; 1) −∞ −

5
( ; )
3
+∞
;
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
5
Tiết: 3
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
dáu của y'.
- Học sinh tìm tập xác định của hàm số,
tính y', giải phương trình y' = 0 tìm các
điểm tới hạn, lập bảng biến thiên của
hàm số từ đó suy ra điều cần phải
chứng minh.
GV: Gọi HS làm câu c), sau đó cho HS
trong lớp nhận xét.
GV: Hướng dẫn HS hoạt động nhóm
bài 3
- Với
3
( ) , 0;
3 2
x
f x tanx x x
π
_
· − − ∀ ∈

¸ ,
Học sinh chứng tỏ hàm số này đồng
biến trên khoảng đã chỉ ra từ đó chứng
minh được bài toán.
-Hướng dẫn:
* f(0) = 0
*
3
3
x
tanx x > +

3
0
3
x
tanx x ⇒ − − >
( ) (0) f x f ⇒ >
Do đó cần chứng tỏ:
( ) (0) f x f >
hay
'( ) 0, 0;
2
f x x
π
_
≥ ∀ ∈

¸ ,
nghịch biến trên khoảng
5
( 1; )
3

b. TXĐ: D R ·

3
0
' 4 4 ; ' 0
1
x
y x x y
x
·

· − · ⇔

· t
¸
Bảng biến thiên:
x -

-1 0 1 +

y' - 0 + 0 - 0 +
y +

-3 +

-4 -4
Hàm số đồng biến trên
( 1; 0) −
;
(1; ) +∞

nghịch biến trên khoảng
( ; 1); (0;1) −∞ −
c. Hàm số đồng biến trên
2
(0; )
3
và nghịch
biến trên khoảng
2
( ; 0), ( ; )
3
−∞ +∞
Bài 3.Chứng minh rằng hàm số
2
1
x
y
x
·
+
đồng biến trên
( 1;1) −
và nghịch biến trên
khoảng
( ; 1), (1; ) −∞ − +∞
Bài 5.Chứng minh
3
, 0
3 2
x
tanx x x
π
> + < <
Giải.
Đặt
3
( ) , 0;
3 2
x
f x tanx x x
π
_
· − − ∀ ∈

¸ ,
Ta có:
2
2
1
'( ) 1
cos
f x x
x
· − −
2 2
( )( ) tan x x tanx x tanx x · − · − +
vì:
0
, 0;
0 2
tanx x
x
tanx x
π
− ≥
¹
_
∀ ∈
'

+ ≥
¸ ,
¹
nên
'( ) 0 f x ≥
;
'( ) 0 0 f x x · ⇔ ·


3
( ) (0) 0
3
x
f x f tanx x > ⇔ − − >

3
, 0
3 2
x
tanx x x
π
⇔ > + < <
4.Củng cố.
-Nhắc lại khái niệm tính đơn điệu và phương pháp xét tính đơn điệu của hàm số
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Đọc trước bài học tiếp theo.
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
6
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn: 12/09/2010.
BÀI TẬP
CỰC TRỊ VÀ GTLN, GTNN CỦA HÀM SỐ.
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được phương pháp xét tính đơn điệu, tìm điểm cực trị và tìm GTLN,
GTNN của hàm số.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic, tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa, sách tham khảo.
2.Học sinh. Học thuộc bài cũ, làm các bài tập đã cho.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
3 2
2 1 y x x x · − + − trên đoạn [0 ;2]?
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học ứng dụng của đạo hàm vào việc xét tính đơn điệu,
tìm điểm cực trị, tìm GTLN, GTNN của hàm số.Vận dụng chúng một cách linh hoạt
sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm
nay.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Học sinh vận dụng quy tắc I lập
bảng biến thiên ,từ đó kết luận điểm
cực trị của hàm số.
Gv gọi 2 Hs lên bảng
-Học sinh nhắc lại quy tắc II,tính
vận dụng giải bài tập 2.
Bài 1.Áp dụng quy tắc I tìm điểm cực trị của
các hàm số:
a.
3 2
2 3 36 10 y x x x · + − −
b.
4 2
2 3 y x x · + −
+Đáp án.
a.CĐ(-3;71)
CT(2;-54)
b. CT(0;-3)
Bài 2.Áp dụng quy tắc II tìm điểm cực trị của
các hàm số:
a.
5 3
2 1 y x x x · − − +
b.
sin2 y x x · −
Giải.
a.CT(1;-1) CĐ(-1;3)
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
7
Tiết: 4
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Học sinh nhắc lại quy tắc tìm giá trị
lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
trên một đoạn.
-Chia học sinh thành từng nhóm tư
duy thảo luận các bài toán ở bài 1.
-Đại diện các nhóm lần lượt trình
bày kết quả.
-Đại diện nhóm khác nhận xét,bổ
sung.
-Giáo viên nhận xét hoàn chỉnh các
bài toán và giải thích cho học sinh
được rõ.
-Học sinh giải phương trình y' = 0
tìm nghiệm t thỏa mãn [ ] 1;1 t ∈ −
rồi
tìm GTLN, GTNN của hàm số.
b.TXĐ D =R
' 2 os2x-1 y c ·
' 0 ,
6
y x k k Z
π
π · ⇔ · t + ∈
y’'= -4sin2x
y’’(
6
k
π
π +
) = -2 3 <0, hàm số đạt cực đại tại x
=
6
k
π
π +
, k Z ∈
và y

=
3
,
2 6
k k Z
π
π − − ∈
y’’(
6
k
π
π − +
) =8 > 0, hàm số đạt cực tiểu tại x =
6
k
π
π − + ; k Z ∈
và y
CT
=
3
,
2 6
k k Z
π
π − + − ∈
Bài 3.Tìm GTLN, GTNN của các hàm số:
a.
3 2
3 9 7 y x x x · − − − trên [-3;4]
b.
2
1 y x · − trên [-1; 1]
c.
2
sin 2 2 1 y x cos x · − +
a.
[ 4;3]
max 2 y

· −
khi x = -1

[ 4;3]
min 83 y

· −
khi x = -4
b.
2
' , ' 0 0
1
x
y y x
x
· − · ⇔ ·

Vậy,
[ 1;1]
max 1 y

·
khi x = 0

[ 1;1]
min 0 y

·
khi 1 x · t
c.
2
sin 2 2 1 y x cos x · − + =
2
os 2 2 2 y c x cos x · − − +
Đặt t = cos2x,
1 1 t − ≤ ≤
, ta có:
y = f(t)= -t
2
– t + 2
y’ = -2t – 1; y’ = 0
1
2
t ⇔ · −
Mặt khác: f(-1) = 2; f(
1
2

) =
9
4
; f(1) = 0
Suy ra:
[ ]
[ ]
1;1
1;1
1 9
max ( ) ( )
2 4
min ( ) (1) 0
f t f
f t f


¹
· − ·
¹
'
· · ¹
¹
Đây củng là GTLN, GTNN của hàm số đã cho
trên R
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
8
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Hướng dẫn học sinh vận dụng tính
chất:

0
0
0
'( ) 0
:
"( ) 0
f x
x CT
f x
·
¹

'
>
¹
để giải
bài toán này.
-Học sinh có thể giải cách khác,
bằng cách giải phương trình y'(1) =
0 tìm m, sau đó thay m vào hàm số
lập bảng biến thiên rồi dựa vào bảng
biên thiên để kết luận bài toán.
Vậy
9
ax ( )
4
min ( ) 0
R
R
m f x
f x
¹
·
¹
'
¹ ·
¹
Bài 4. Xác định m để hàm số:
3 2
2
( ) 5
3
y x mx m x · − + − + có cực trị tại
x = 1. Khi đó hàm số đạt CĐ hay CT. Tính cực
trị tương ứng.
Giải.
TXĐ: D R ·
2
2
' 3 2
3
y x mx m · − + − ,
7
'(1) 0
3
y m · ⇔ ·
14
" 6 2 6
3
y x m x · − · − ⇒
4
"(1) 0
3
y · >
Vậy, với
7
3
m· thì hàm số đạt cực tiểu tại
16
(1; )
3
A .
4.Củng cố.
-Nhắc lại khái niệm GTLN, GTNN của hàm số và quy tắc tìm GTLN, GTNN của hàm
hàm số trên các khoảng, đoạn cho trước.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Làm các bài tập trong sgk, sbt.
***********************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
9
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn:06/10/2009.
BÀI TẬP.
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được phương pháp khảo sát hàm số,cách dựa vào đạo hàm hàm xét
tính đơn điệu,tìm điểm cực trị của hàm số.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Học thuộc bài cũ,đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Phát biểu sơ dồ khảo sát hàm số?
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học xong nội dung chương I.Hôm nay chúng ta sẽ tiến
hành ôn tập nội dung chương này thông qua các bài toán cụ thể
.b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Học sinh tính y'
+Lập phương trình y' = 0 (*)
+Biện luận theo m số nghiệm của
phương trình (*)
-Dựa vào số nghiệm của phương trình
y' = 0 để kết luận số điểm cực trị của đồ
thị hàm số đã cho theo m.
Bài 1.Cho hàm số

4 2
2 2 1, ( )
m
y x mx m C · − + − +
a.Biện luận theo m số điểm cực trị của hàm
số.
b.Tìm m để (C
m
) cắt trục hoành.
c.Xác định m để (C
m
) có cực đại,cực tiểu.
d.Khảo sát hàm số khi m = 1.
Giải.
a.TXĐ: ¡
Ta có:
3 2
' 4 4 4 ( ) y x mx x x m · − + · − −
2
0
' 0
, (*)
x
y
x m
·

· ⇔

·
¸
+m < 0: (*) vô nghiệm nên (C
m
) có một cực
trị.
+m = 0:(*) có nghiệm x = 0 nên (C
m
) có một
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
10
TC 4
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Hướng dẫn học sinh lập phương trình
hoành độ giao điểm của (C
m
) với trục
hoành và tìm nghiệm của phương trình
này theo m .Từ đó kết luận được khi nào
thì đồ thị hàm số cắt trục hoành.
-Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề:
+Tìm tập xác định.
+Tính y'
+Giải y' = 0 tìm điểm tới hạn
+Kết luận tính đơn điệu.
+Kết luận điểm cực trị
+Tính
y
→−∞ x
lim
,
y
→+∞ x
lim
+Lập bảng biến thiên
+Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với
hai trục.
+Chọn điểm vẽ đồ thị.
-Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề
trên hoàn thành việc khảo sát và vẽ đồ
thị của các hàm số đã cho.
cực trị.
+m > 0:(*) có hai nghiêm khác 0 nên (C
m
)
có ba cực trị.
b.Tọa độ giao điểm của (C
m
) với trục Ox là
nghiệm (nếu có) của phương trình:

4 2
2 2 1 0, (1) x mx m − + − + ·
đặt
2
, 0 t x t · ≥ ta được phương trình:

2
2 2 1 0 t mt m − + − ·
1
2 1
t
t m
·· −
¸
1 1 t x + · ⇔ · t
Vậy,phương trình (1) luôn có ít nhất hai
nghiệm.Do đó (C
m
) luôn cắt trục hoành với
mọi m.
c.(C
m
) có cực đại,cực tiểu khi m > 0.
d.m = 1:
4 2
2 1 y x x · − + −
TXĐ: ¡
3 2
' 4 4 4 ( 1) y x x x x · − + · − −
0
' 0
1
x
y
x
·

· ⇔

· t
¸
Bảng biến thiên
x -

-1 0 1 +

y' + 0 - 0 + 0 -
y 0 0
-

-1 -


Đồ thị
4.Củng cố.
-Nhắc lại sơ đồ khảo sát các hàm số đã được học,sự tương giao của hai đồ thị hàm số,
cách xác định điểm cực trị của hàm số.
5.Dặn dò.
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
11
ø
44
22
-22
-44
-55 5
x
x
y
y
o
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Học sinh về nhà ôn lại toàn bộ nội dung chương I
-Làm các bài tập ở phần ôn tập chương.
***********************************************
Ngày soạn:10/10/2009.

BÀI TẬP.
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được phương pháp khảo sát hàm số,cách dựa vào đạo hàm hàm xét
tính đơn điệu,tìm điểm cực trị của hàm số.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Học thuộc bài cũ,đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Phát biểu sơ dồ khảo sát hàm số?
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học xong nội dung chương I.Hôm nay chúng ta sẽ tiến
hành ôn tập nội dung chương này thông qua các bài toán cụ thể
.b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề:
+Tìm tập xác định.
+Tính y'
Bài 1.Cho hàm số
3
3 1, ( ) y x x C · − + +
a.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm
số.
b.Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm
của phương trình:
3 2
3 0, (1) x x m − + ·
Giải.
a.TXĐ: ¡
2 2
' 3 3 3( 1)
' 0 1
y x x
y x
· − + · − −
· ⇔ · t
Hàm số nghịch biến trên
( ; 1) −∞ −
, và
(1; ) +∞

GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
12
TC 5
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
+Giải y' = 0 tìm điểm tới hạn
+Kết luận tính đơn điệu.
+Kết luận điểm cực trị
+Tính
y
→−∞ x
lim
,
y
→+∞ x
lim
+Lập bảng biến thiên
+Tính y'',giải y'' = 0
+Kết luận điểm uốn.
+Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với hai
trục.
+Chọn điểm vẽ đồ thị.
-Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề
trên hoàn thành việc khảo sát và vẽ đồ thị
của các hàm số đã cho.
-Học sinh biến đổi (1) xuất hiện vế trái là
đồ thị (C) vế phải là một đường thẳng có
chứa tham số m,rồi căn cứ vào giá trị cực
đại,cực tiểu của đồ thị kết luận nghiệm
của phương trình theo tham số m.
đồng biến trên
( 1;1) −
.
CĐ(1;3), CT(-1;1)
Bảng biến thiên:
x -

-1 1 +

y' - 0 + 0 -
y +

3
1 -


'' 6 , '' 0 0 y x y x · − · ⇔ ·
Điểm
uốn:
I(0;2)
Đồ thị:
b.Ta
có:
3
(1) 3 1 1 x x m ⇔ − + + · +
Số nghiệm của phương trình (1) là số giao
điểm của (C) và đường thẳng y = m+1.Vậy
+
2
:
2
m
m
< −

> −
¸
phương trình có 1 nghiệm
+ 2 m· t : phương trình có 1 nghiệm
+ 2 2 m − < < :phương trình có 3 nghiệm
4.Củng cố.
-Nhắc lại sơ đồ khảo sát các hàm số đã được học,sự tương giao của hai đồ thị hàm số,
cách xác định điểm cực trị của hàm số.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà ôn lại toàn bộ nội dung chương I
-Làm các bài tập ở phần ôn tập chương.
***********************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
13

4
4
2
2
-2
2
-4
4
y
y
-5
5
5
5
x
x
-1
1
O
O
1
1
3
3
2
2
-2
2
-1
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
14
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn:11/10/2009.

BÀI TẬP.
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được phương pháp khảo sát hàm số,cách dựa vào đạo hàm hàm xét
tính đơn điệu,tìm điểm cực trị của hàm số.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Học thuộc bài cũ,đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Phát biểu sơ dồ khảo sát hàm số?
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học xong nội dung chương I.Hôm nay chúng ta sẽ tiến
hành ôn tập nội dung chương này thông qua các bài toán cụ thể
.b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề:
+Tìm tập xác định.
+Tính y'
+Giải y' = 0 tìm điểm tới hạn
+Kết luận tính đơn điệu.
+Kết luận điểm cực trị
+Tính
y
→−∞ x
lim
,
y
→+∞ x
lim
Bài 1.Cho hàm số
3 2
3 1, ( ) y x x C · + +
a.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C).
b.Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm
của phương trình:
3 2
3 1 , (1)
2
m
x x + + ·
c.Viết phương trình dường thẳng đi qua
điểm cực đại và cực tiểu của hàm số (C).
Giải.
a.TXĐ: ¡

2
' 3 6 3 ( 2) y x x x x · + · +
2
' 0
0
x
y
x
· −

· ⇔

·
¸
Hàm số đồng biến trên
( ; 2) −∞ −
,
(0; ) +∞

nghịch biến trên khoảng
( 2; 0) −
.
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
15
TC 6
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
+Lập bảng biến thiên
+Tính y'',giải y'' = 0
+Kết luận điểm uốn.
+Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với
hai trục.
+Chọn điểm vẽ đồ thị.
-Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề
trên hoàn thành việc khảo sát và vẽ đồ
thị của các hàm số đã cho.
-Học sinh nhận xét mối quan hệ giữa
nghiệm của phương trình (1) và giao
điểm của đồ thị (C) với đường thẳng
:
2
m
d y · ,
từ đó kết luận về số nghiệm của phương
trình đã cho.
-Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề:
+Tìm tập xác định.
+Tính y'
+Giải y' = 0 tìm điểm tới hạn
+Kết luận tính đơn điệu.
+Kết luận điểm cực trị
+Tính
y
→−∞ x
lim
,
y
→+∞ x
lim
+Lập bảng biến thiên
+Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với
CĐ(-2;5) , CT(01)
lim
x
y
→−∞
· −∞
,
lim
x
y
→+∞
· +∞
Bảng biến thiên:
x -

-2 0 +

y' + 0 - 0 +
y 5 +


-

1
'' 6 6, '' 0 1 y x y x · + · ⇔ · −
Điểm uốn: I(-1;3)
Đồ thị:
b.Số nghiệm
của phương
trình (1) là số
giao điểm của
(C) và đường thẳng :
2
m
d y · .Vậy
+
2
:
10
m
m
<

>
¸
phương trình có 1 nghiệm
+
2
:
10
m
m
·

·
¸
phương trình có 2 nghiệm
+2 10 m < < :phương trình có 3 nghiệm
Bài 2.Cho hàm số
4 2
1 3
3 , ( )
2 2
y x x C · − +
a.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C).
b.Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại
điểm có hoành độ là nghiệm của phương
trình y" = 0.
c.Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm
của phương trình:
4 2
6 3 , (1) x x m − + ·
Giải.
a.TXĐ: ¡
3 2
' 2 6 2 ( 3) y x x x x · − · −
0
' 0
3
x
y
x
·
· ⇔

· t
¸
Hàm số nghịch biến trên ( ; 3) −∞ − , (0; 3)

GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
16
44
22
-22
-44
-55 55
xx
y
OO
11 -22
55
33
-11 -3
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
hai trục.
+Chọn điểm vẽ đồ thị.
-Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề
trên hoàn thành việc khảo sát và vẽ đồ
thị của các hàm số đã cho.
-Học sinh tính y",giải phương trình y" =
0 tìm nghiệm x thay vào (C) tìm tung độ
tương ứng,vận dụng công thức viết
phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm
số tại điểm tìm các phương trình tiếp
tuyến thỏa mãn.
-Học sinh biến đổi phương trình (1) xuất
hiện vế trái là đồ thị (C) vé còn lại là
đường thẳng có chứa tham số m nhận xét
mối quan hệ giữa nghiệm của phương
trình (1) và giao điểm của đồ thị (C) với
đường thẳng :
2
m
d y · ,từ đó kết luận về
số nghiệm của phương trình đã cho.
đồng biến trên khoảng ( 3; 0); ( 3; ) − +∞ .

3
(0; )
2
CT ( 3 : 3) t −
lim
x
y
→t∞
· +∞
Bảng biến thiên:
x
-

3 − 0 3 +


y' - 0 + 0 - 0 +
y +

3/2 +

-3 -3
Đồ thị:
Đ
44
22
-22
-4
y
-5 5
x
3
2
3 - 3
-3
O
b.
2
" 6 6 y x · −

" 0 1 y x · ⇔ · t
+
1 1, '(1) 4 x y y · ⇒ · − · −
,phương trình
tiếp tuyến :
4( 1) 1 4 3 y x y x · − − − ⇔ · − +
+
1 1, '( 1) 4 x y y · − ⇒ · − − ·
,phương trình
tiếp tuyến:
4( 1) 1 4 3 y x y x · + − ⇔ · +
c.Ta có:
4 2
1 3
(1) 3
2 2 2
m
x x ⇔ − + ·
Số nghiệm của phương trình (1) là số giao
điểm của (C) và đường thẳng :
2
m
d y ·
.Vậy :
+m < -6: phương trình vô nghiệm.
+
6
:
3
m
m
· −

>
¸
phương trình có hai nghiệm.
+m = 3: phương trình có ba nghiệm.
+-6 < m < 3:phương trình có ba nghiệm.
4.Củng cố.
-Nhắc lại sơ đồ khảo sát các hàm số đã được học,sự tương giao của hai đồ thị hàm số,
cách xác định điểm cực trị của hàm số.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà ôn lại toàn bộ nội dung chương I
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
17
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Làm các bài tập ở phần ôn tập chương.
***********************************************
Ngày soạn:26/10/2009.

BÀI TẬP THỂ TÍCH.
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được công thức tính thể tích khối chóp,khối lăng trụ.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic, tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Học thuộc bài cũ, làm các bài tập đã cho.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Phát biểu công thức tính thể tích của khối chóp,khối lăng trụ?
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học khái niệm thể tích khối đa diện, công thức tính thể
tích khối lăng trụ,khối chóp.Vận dụng chúng một cách linh hoạt đạt hiệu quả cao trong
giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Học sinh vẽ hình minh họa theo yêu cầu
bài toán.
- Xác định vị trí hình chiếu của H lên
mặt phẳng (ABC).
Bài 1. Cho khối chóp S.ABC có đáy tam
giác ABC cân, AB = AC = 5a, BC = 6a.
Các mặt bên tạo vơpí
mặt đáy một góc 60
0
.
Tính thể tích khối
chóp.
Giải.
Gọi H là hình chiếu
của S lên mặt phẳng
(ABC). A',B',C' lần
lượt là hình chiếu của
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
18
TC 7
T
B''
A'' C''
SS
HH
AA
BB
C
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
+A',B',C' lần lượt là hình chiếu của H
lên các cạnh BC,CA,AB.
+HA' = HB' = HC'
+Từ đó suy ra H là tâm đường tròn nội
tiếp tam giác ABC.
-Tính:
'
ABC
S
HA r
p

· ·
với
1
( )
2
p AB BC CA · + + ,r là bán kính
đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
-Vận dụng tam giác SHA' vuông góc tại
H tính SH.
-Tính diện tích tam giác ABC, từ đó suy
ra thể tích của khối chóp SABC.
-Học sinh vẽ hình minh họa bài toán.
-Nhắc lại các tính chất của hình chóp đều
từ đó xác định và tính độ dài chiều cao
của hình chóp.
-Tìm góc giữa cạnh bên SA với mặt đáy
(ABC).
-Tính diện tích tam giác ABC.
-Tính thể tích của khối chóp tam giác
S.ABC.
H lên BC,CA,AB. Ta có:
' BC HA
BC SH

¹
'

¹
( ') BC SHH ⇒ ⊥
' BC SH ⇒ ⊥
Tương tự:
' , ' SB CA SC AB ⊥ ⊥
0
' ' ' 60 SA H SB H SC H ∠ · ∠ · ∠ ·
' ' ' SA H SB H SC H ⇒ ∆ · ∆ · ∆
' ' ' HA HB HC ⇒ · ·

H là trực tâm của tam giác ABC.
vì tam giác ABC cân tại A nên A,H',A'
thẳng hàng hay A' là trung điểm của BC.Do
đó:
2 2
' ' 4 AA AB A B a · − ·
2
1
'. 12
2
ABC
S AA BC a

· ·
1
(5 5 6 ) 8
2
p a a a a · + + ·
3
. ' '
2
ABC
ABC
S a
S p HA HA
p


· ⇒ · ·
0
3 3
'.tan60
2
a
SH HA · ·
Vậy, thể tích của khối chóp SABC là:
3
1
. 6 3
3
ABC
V SH S a

· · (đvtt)
Bài 2.Cho khối chóp đều S.ABC có đáy là
tam giác đều cạnh a,các cạnh bên tạo với
mặt đáy một góc 60
0
.Tính thể tích của khối
chóp.
Giải.
Gọi H là trọng
tâm tam giác
ABC,I là trung
điểm của BC. Ta
có:
( ) SH ABC ⊥

SABC là hình
chóp đều.
Góc giữa SA với (ABC) là góc SIH bằng
60
0
.
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
19
HH
II
AA
CC
BB
S
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
2 3
3 3
a
AH AI · ·
Trong tam giác SAH ,ta có:
0
.tan60 SH AH a · ·
2
1 3
.
2 4
ABC
a
S AI BC

· ·
Vậy,
3
1 3
.
3 12
SABC ABC
a
V SH S

· · (đvtt)
4.Củng cố.
-Nhắc lại các công thức tính thể tích của khối chóp,khối lăng trụ.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Làm các bài tập trong sgk.
***********************************************
Ngày soạn:02/11/2010.
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
20
Tiết 10
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
BÀI TẬP.
HÀM SỐ LŨY THỪA
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được tập xác định, công thức tính đạo hàm và đồ thị của hàm số lũy
thừa
2.Kỷ năng. - Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo.
3.Thái độ . - Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp: -Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ. Tìm đạo hàm: a.
2 3
y (x 2x 3)

· + − ; b.
1
3 2
2
y (x x x)

· − +
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học các khái niệm, tính chất các công thức tính đạo hàm
của hàm số lũy thừa.Vận dụng chúng một cách linh hoạt vào giải toán có hiệu quả là
nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Học sinh dựa vào giá trị của
α
để tìm tập
xác định của các hàm số đã cho.
-
α
nguyên dương, TXĐ: ¡
-
α
nguyên âm hoặc bằng 0, TXĐ: { } \ 0 ¡
-
α
không nguyên, TXĐ:
(0; ) +∞
-Vận dụng các công thức tính đạo hàm của
Bài 1.Tìm tập xác định của các hàm số:
a.y=
1
3
(1 ) x


b.y=
( )
2
2
2 x x − −
c.y=( )
2
2
1 x


d.y=
( )
3
2
5
2 x −
Giải.
a.Hàm số có nghĩa khi: 1 0 1 x x − > ⇔ <
TXĐ:
( ;1) −∞
b.Hàm số có nghĩa khi:

2
1
2 0
2
x
x x
x
< −

− − > ⇔

>
¸
TXĐ:
( ; 1) (2; ) −∞ − ∪ +∞
c.Hàm số có nghĩa khi:
2
1 0 1 x x − ≠ ⇔ ≠ t
TXĐ: { } \ 1 t ¡
d.Hàm số có nghĩa khi:

2
2 0 2 2 x x − > ⇔ − < <
TXĐ: ( 2; 2) −
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
21
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
hàm số lũy thừa để tính đạo hàm của các
hàm số.

+ ( ) R; x 0 α∈ >
+
-Tìm tập xác định ứng với từng hàm số cụ
thể.
-Tính đạo hàm các hàm số đã cho.
-Dựa vào giá trị số
α
kết kuận tính biến
thiên của hai hàm số.
-Tính giới hạn,tìm các đường tiệm cận (nếu
có).
-Lập bảng biến thiên
-Chọn điểm,vẽ đồ thị của hai hàm số
Bài 2.Tính đạo hàm các hàm số:
a.
1
2
3
(2 1) y x x · − +
b.
1
2
4
(4 ) y x x · − −
c.
2
(3 1) y x
π
· +
d.
3
(5 ) y x · −
Giải.
a.
2
2
3
1
' (4 1)(2 1)
3
y x x x

· − − +
b.
3
2
4
1
' (1 2 )(4 )
4
y x x x

· − + − −
c.
1
2
3
' (3 1)
2
y x
π
π

· +
d.
3 1
' 3(5 ) y x

· − −
Bài 3.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
a.
4
3
y x ·
b.
3
y x

·
Giải.
a.TXĐ :D=(0; +

)
. y’=
1
3
4
3
x >0 trên khoảng (0; +

) nên
h/s đồng biến trên khoảng =(0; +

)
0
lim 0 ; lim y= +
x x
y
→ →+∞
· ∞
. BBT
x 0 +

y’ +
y +

0
Đồ thị :
b) y = x
-3
* TXĐ :D=R\ { 0}
*Sự biến thiên :
- y’ =
4
3
x

<0
- Hàm số nghịch biến trên khoảng (-


;0), (0 ; +

)
*Giới hạn :
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
22
1
(x )' x
α α−
· α
( )
'
-1 '
u u u
α α
· α
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Áp dụng tính chất bất đẳng thức của lũy
thừa để so sánh các số đã cho với số 1.
0
lim 0 ; lim 0 ;
lim ; lim
x x
x x
y y
y y

→+∞ →−∞
→+∞ →
· ·
· −∞ · +∞
Đồ thị có tiệm cận ngang là trục
hoành , tiệm cận đứng là trục tung
BBT
x -

0 +

y' - -
y 0 +


-

0
Đồ thị :
Bài 4.So sánh các số sau với số 1.
a.
2,7
(4,1)
b.
0,3
(0, 2)
c.
3,2
(0, 7)
d.
0,4
( 3)
Giải.
a.
2,7 0 2,7
4,1 1 (4,1) (4,1) (4,1) 1 > ⇒ > ⇒ >

b.
0,3 0 0,3
0, 2 1 (0, 2) (0, 2) (0, 2) 1 < ⇒ < ⇒ <
c.
3,2 0 3,2
0, 7 1 (0, 7) (0, 7) (0, 7) 1 < ⇒ < ⇒ <
d.
0,4 0 0,4
3 1 ( 3) ( 3) ( 3) 1 > ⇒ > ⇒ >
4.Củng cố.
-Nhắc lại khái niệm và các tính chất, công thức tính đạo hàm của hàm số lũy thừa.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Đọc trước bài học tiếp theo.
Ngày soạn:09/11/2010.
BÀI TẬP.
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
23
Tiết 11
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được khái niệm logarit cơ số a
(0 1) a < ≠
, các tính chất của nó và các
công thức đổi cơ số.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Tính:
2
log 128
,
3
1
log
81
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học khái niệm, tính chất của lôgarit, các quy tắc tính
lôgarit và công thức đổi cơ số của nó.Vận dụng chúng một cách thành thạo vào giải toán
là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Học sinh phân tích
49
log 32
theo
2
log 14 a ·
để tính giá trị của nó theo a.
Bài 1.
a.Cho
2
log 14 a ·
.Tính:
49
log 32
theo a.
b.Cho lg3 = b.Tính: lg9000; lg0,000027;
81
1
log 100
theo b?
Giải.
a.
49 7
2
5 5
log 32 log 2
2 2log 7
· ·

2 2
5 5
2(log 14 log ) 2( 1) a
· ·
− −
b.
2 3 2 3
lg9000 lg(3 .10 ) lg3 lg10 · · +

3 3 3( 1) b b · + · +
+
3 6
lg0, 000027 lg(3 .10 )

·

3 6
lg3 g10 3( 2) l b

· + · −
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
24
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Hướng dẫn học sinh giải cách khác (lấy
lôgarit hai vế theo cơ số a hoặc b).
-Học sinh áp dụng công thức:

1
log log
a
a
b b
α
α
·
Để chứng minh câu a, sau đó vận dụng
kết quả này vào tìm x thỏa mãn biểu
thức đã cho ở câu b.
+ 2
4
100
10
81
1
log 81 log 3
log 100
· ·

2lg3 2b · ·
Bài 2.Cho a > 0,b > 0, 0 1 c < ≠ .Chứng
minh:
log log
c c
b a
a b ·
Giải.
Ta có:
log log .log log log . log
( )
c c a a c c
b a b b a a
a a a b · · ·
Bài 3.
a.Chứng minh:
2
2
1
log .log (log )
2
a a
a
x x x ·
b.Từ đó tìm x thỏa mãn:
3 9
log .log 2 x x ·
Giải.
a.
2
1
log .log log .( log )
2
a a a
a
x x x x ·

2
1
(log )
2
a
x · (đcpcm)
b.
2
3 9 3
1
log .log 2 (log ) 2
2
x x x · ⇔ ·

2
3
(log ) 4 x ⇔ ·

3
3
9
log 2
1
log 2
9
x
x
x x
·

·

⇔ ⇔

· − ·
¸
¸

4.Củng cố.
-Nhắc lại khái niệm, các tính chất và quy tắc tính lôgarit đã được học.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Làm các bài tập trong sgk.
*****************************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
25
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn: 15/11/2010.
BÀI TẬP MẶT NÓN
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được các khái niệm mặt trụ tròn xoay,hình trụ tron xoay và khối nón
tròn xoay.
2.Kỷ năng. -Rèn luyện tư duy logic, tính sáng tạo.
3.Thái độ . - Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp. -Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Học thuộc bài cũ,Đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ. Phát biểu ct tính diện tích xung quanh của khối nón tròn xoay.
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học xong các khái niệm,tính chất của mặt nón tròn
xoay .Thể tích của khối nón tròn xoay được tính như thế nào? mặt trụ tròn xoay có
những tính chất gì? Để làm rõ vấn đề này chúng ta đi vào bài học hôm nay.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Giải bài tập 1.
- GV chủ động vẽ hình.
- Tóm tắt đề.
- GV hỏi:
• Công thức tính diện tích và
thể tích của hình nón.
• Nêu các thông tin về hình
nón đã cho.
• Cách xác định thiết diện
(C): Thiết diện (C) là hình gì?
• Tính S ) (C : Cần tìm gì?
(Bán kính)
• Tính V ) (C .
• Định lượng V ) (C (Giáo
viên gợi ý một số cách thường gặp).

- Học sinh:
Bài 1: Thiết diện qua trục của một hình
nón tròn xoay là một tam giác vuông cân
có diện tích bằng 2a
2
(đvdt). Khi đó, thể
tích của khối nón này là:
A.
3
. 2
3
a π
B.
3
. 2
2
a π
C.
3
. 2 4
3
a π
D.
3
. 2 2
3
a π
Đáp án: D.
Bài 2: ( BT8- Trang 40- SGK Hình học 12
chuẩn)
Một hình trụ có 2 đáy là hai hình tròn
(O;r) và (O';r'). Khoảng cách giữa hai đáy
là OO'=r
3
. Một hình nón có đỉnh O' và
đáy là hình tròn (O;r).
1. Gọi S1 , S 2 lần lượt là diện tích xung
quanh của hình trụ và hình nón trên.
Tính
2
1
S
S
.
2. Mặt xung quanh của hình nón chia
khối trụ thành hai phần. Tính tỷ số thể
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
26
Tiết 12
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
• Nêu công thức.
• Tìm: Bán kính đáy, chiều cao, độ
dài đường sinh.
• Quan sát thiết diện. Kết luận (C) là
đường tròn tâm O', bán kính r'= O'A'.
tích của hai phần đó.
Hướng dẫn:
1. Hình trụ có: - Bán kính đáy r.
- Chiều cao OO'=r
3
.

S1 = 2
π
.r.r
3
= 2
3 π
r
2
Gọi O'M là một đường sinh của hình nón.

O'M=
2 2
' OM OO + =
2 2
3 r r + =2r
Hình nón có:
- Bán kính đáy: r.
- Chiều cao: OO'=r
3
.
- Đường sinh: l=O’M=2r.

S 2 =
π
.r.2r = 2
π
r
2
Vậy:
2
1
S
S
=
3
2. Gọi V1 là thể tích khối nón.
V2 là thể tích khối còn lại của khối
trụ.
V
1
=
3
1
r 3 .
π
r
2
=
3
3
π
r
3
V2 = Vtrụ - V1 = r
3
.
π
r
2
-
3
3
π
r
3
=
3
. 3 2
3
r π
Vậy:
2
1
V
V
=
2
1
Nội dung phiếu học tập 2: Biết rằng thiết
diện qua trục của một hình trụ tròn xoay
là một hình vuông có cạnh a. Khi đó thể
tích của khối trụ là:
A.
2
.
3
a π
B.
π
a
3
C.
4
.
3
a π
D.
12
.
3
a π
Đáp án: C.
4.Củng cố.
-Nhắc lại công thức tính thể tích của khối tròn xoay,các khái niệm mặt trụ tròn
xoay,khối trụ tròn xoay.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Làm các bài tập trong sgk. Hôm sau chúng ta kiểm tra 15'
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
27
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn: 23/11/2010
BÀI TẬP MẶT TRỤ
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được các khái niệm mặt trụ tròn xoay,hình trụ tron xoay và khối nón
tròn xoay.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic, tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Học thuộc bài cũ,Đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Phát biểu công thức tính diện tích xung quanh của khối nón tròn xoay.
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học xong các khái niệm,tính chất của mặt nón tròn
xoay .Thể tích của khối nón tròn xoay được tính như thế nào?mặt trụ tròn xoay có
những tính chất gì?Để làm rõ vấn đề này chúng ta đi vào bài học hôm nay.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
- Tóm tắt đề.
- Yêu cầu:
•1 học sinh lên bảng vẽ hình.
•1 học sinh lên bảng giải câu 1.
•1 học sinh lên bảng giải câu 2.
- Nêu các yếu tố liên quan về hình trụ
đã cho.
- Tính Thể tích và diện tích toàn phần
của hình trụ:
- GV: Chỉnh sửa, hoàn thiện và lưu ý
bài giải của học sinh.
Bài tập: Một hình trụ có đáy là đường tròn
tâm O bán kính R. ABCD là hình vuông nội
tiếp trong đường tròn tâm O. Dựng các
đường sinh AA’ và BB’. Góc của
mp(A’B’CD) với đáy hình trụ là 60
0
.
a. Tính thể tích và diện tích toàn phần
của hình trụ.
b. Tính thể tích khối đa diện ABCDB’A’.
Giải
a. Thể tích và diện tích toàn phần của
hình trụ:
Ta có
AA' (ABCD)
'
AD CD
A D CD
⊥ ¹
⇒ ⊥
'

¹
·
0
' 60 ADA ⇒ ·
AOD ∆ vuông cân nên AD=OA 2 2 R ·
Trong tam giác vuông ADA’, ta có:
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
28
Tiết 13
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Hoạt động 4: Phiếu học tập 2.
Tính Thể tích và diện tích khối đa diện
ABCDB’A’
0
' tan 60 6 h AA AD R · · ·
Vậy
2 3
6 V R h R π π · ·
2 2
2 2 2 ( 6 1)
TP
S Rh R R π π π · + · +
b. Thể tích khối đa diện ABCDB’A’:
Ta có:
( ' ) CD AA D ⊥
và các đoạn AB,
CD,A’B’ song song và bằng nhau nên khối
đa diện ABCDB’A’ là lăng trụ đứng có đáy
là tam giác AA’D và chiều cao là CD.
Vậy
3
AA'D
1
. A'.AD.CD=R 6
2
K
V S CD A · ·
4.Củng cố.
-Nhắc lại công thức tính thể tích của khối tròn xoay,các khái niệm mặt trụ tròn
xoay,khối trụ tròn xoay.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Đọc phần tiếp theo của bài học.
****************************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
29
A
A’
C
B
B’
O
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn:27/11/2010.
BÀI TẬP.
HÀM SỐ MŨ- HÀM SỐ LÔGARIT
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được các công thức tính đạo hàm của hàm số mũ, lôgarit và dạng đồ
thị của nó.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Tính đạo hàm các hàm số sau: a.y = 3
5
x
b.y =
1 2 + x
e
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học khái niệm, các công thức tính đạo hàm và đồ thị của
hàm số mũ,hàm số lôgarit.Vận dụng chúng một cách linh hoạt sáng tạo vào giải toán là
nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Học sinh:
+Tìm tập xác định.
+Tính y',kết luận tính đơn điệu.
+Kết luận đường tiệm cận.
+Lập bảng biến thiên.
+Chọn điểm,vẽ đồ thị.
Từ đó vẽ đồ thị của hai hàm số đã cho.
-Giáo viên nhận xét bổ sung hoàn chỉnh
đồ thị của hai hàm số.
Bài 1.Vẽ đồ thị các hàm số:
a. 4
x
y · b.
1
4
x
y
¸ _
·

¸ ,
Giải.
a- y = 4
x
+ TXĐ R
y' = 4
x
ln4 > 0, x ∀
−∞ → x
lim
4
x
=0,
+∞ → x
lim
4
x
= +∞
+ Tiệm cận : Trục Ox là TCN
+ BBT:
x - ∞ 0 1 +∞
y' + + +
y 1 4 +∞
0
Bài 2.Tính đạo hàm các hàm số:
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
30
Tiết 14
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Học sinh nhắc lại các công thức tính đạo
hàm của hàm số mũ,hàm số lôgarit,đạo
hàm của tích thương.
-Chia học sinh thành từng nhóm tư duy.
thảo luận,tìm cách tính đạo hàm của các
hàm số đã cho.
-Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết
quả.
-Đại diện nhóm khác nhận xét bổ sung
(nếu cần).
-Giáo viên nhận xét hoàn chỉnh các bài
toán và giải thích cho học cả lớp được rõ.
-Học sinh vận dụng hàm số lôgarit có
nghĩa khi cơ số a phải lớn hơn 0 khác 1
và biểu thức dưới dấu lôgarit phải dương
để tìm x thỏa mãn.
a.y = 2x.e
x
+3sin2x b.
2
5 2 cos
x
y x x · −
c.
1
3
x
x
y
+
· d.
log3x
y
x
·
e.
2
log( 1) x x + + f.
2
3 ln 4sin y x x x · − +
Giải.
a.y' = 2(e
x
+xe
x
+3cos2x)
b. ' 10 2 (sin ln 2.cos )
x
y x x x · + −
c.
1 ( 1)ln3
'
3
x
x
y
− +
·
d.
2
1 ln
'
ln3
x
y
x

·
e.
2
2 1
'
( 1)ln10
x
y
x x
+
·
+ +
f.
1
' 6 4cos y x x
x
· − +
Bài 3.Tìm tập xác định của các hàm số:
a.y =
) 3 4 ( log
2
5
1
+ − x x
D = R \[ 1;3]
b.
2
3
log ( 2 ) y x x · −
( ;0) (2; ) D · −∞ ∪ +∞
c.
0,4
3 2
log
1
x
y
x
+
·

2
( ;1)
3
D · −
4.Củng cố.
-Nhắc lại các công thức tính đạo hàm của hàm số lôgarit:

1
(log )' , 0
ln
a
x x
x a
· ∀ >
'
(log )'
ln
a
u
u
u a
·

1
(ln )' , 0 x x
x
· ∀ >
'
(ln )'
u
u
u
·
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
-Làm các bài tập trong sgk.
*****************************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
31
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn:27/11/2010.
BÀI TẬP.
HÀM SỐ MŨ- HÀM SỐ LÔGARIT
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được các công thức tính đạo hàm của hàm số mũ, lôgarit và dạng đồ
thị của nó.
2.Kỷ năng. -Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo.
3.Thái độ . - Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp. -Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Tính đạo hàm các hàm số sau: y =
) 1 2 ( log
2
1
+ x

3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học khái niệm, các công thức tính đạo hàm và đồ thị của
hàm số mũ,hàm số lôgarit.Vận dụng chúng một cách linh hoạt sáng tạo vào giải toán là
nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Chia học sinh thành từng nhóm tư duy
thảo luận tìm phương pháp giải.
-Hướng dẫn học sinh vận dụng hàm số
lôgarit có nghĩa khi cơ số a phải lớn hơn
0 khác 1 và biểu thức dưới dấu lôgarit
phải dương để tìm x thỏa mãn.
Bài 1.Tìm tập xác định của các hàm số:
a.
2
8
log ( 3 4) y x x · − −
b.
2
3
log ( 5 6) y x x · − + +
c. log (2 2)
x
y
π
· −
d.
1
3
log (3 9)
x
y

· −
e.
0,2
4
log
3
x
y
x

·
+
f.
2
0,2
3
log
2
x x
y
x

·

g.
2
1
log (2 9 9)
x
y x x

· − +
Giải.
a.Hàm số có nghĩa khi:
2
3 4 0 x x − − >
1
4
x
x
< −>
¸
Vậy, tập xác định của hàm số là:
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
32
Tiết 15
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Vận dụng:

log
a
b b a
a a
α
α β
α
α β
· ⇔ ·
· ⇔ ·
để tìm x thỏa mãn.
-Học sinh vạn dụng các công thức:

'
(log )'
ln
a
u
u
u a
·

'
(ln )'
u
u
u
·
(e
u
)' = u'.e
u
( )' '
u u
a u a ·

'
2
' ' u u v uv
v v
− ¸ _
·

¸ ,

( )' ' ' uv u v uv · +
để tính đạo hàm của các hàm số đã cho.

( ; 1) (4; ) D · −∞ − ∪ +∞
Bài 2.Tìm x biết:
a.
3
log (2 ) 3 x ·
b.
3
log (2 1) 3 x − ·
c. 3.2 96
x
· d.
1
1
3
243
x−
·
Bài 3.Tính đạo hàm của các hàm số ở bài
1.
a.
2
2 3
'
( 3 4)ln8
x
y
x x

·
− −
b.
2
2 5
'
( 5 6)ln3
x
y
x x
− +
·
− + +
c.
2 ln 2
'
(2 2)ln
x
x
y
π
·

d.
1 1
1 1
3 ln3 3
'
(3 9)ln3 3 9
x x
x x
y
− −
− −
· ·
− −
e.
2
7 3
' .
( 3) ( 4)ln0, 2
x
y
x x
+
·
+ −

7( 3)
( 3)( 4)ln0, 2
x
x x
+
·
+ −
4.Củng cố.
-Nhắc lại các công thức tính đạo hàm của hàm số lôgarit,hàm số mũ,đạo hàm của tích
thương. Tính chất và đồ thị của hai hàm số nay.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.
*****************************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
33
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn:07/12/2010.

BÀI TẬP MẶT CẦU
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức: Hs phải nắm kĩ các kiến thức định nghĩa mặt cầu, sự tương giao của mặt
cầu với mặt phẳng, đường thẳng và công thức diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu.
2.Kỷ năng. Vận dụng kiến thức đã học để xác định mặt cầu, tính diện tích mặt cầu, thể
tích khối cầu đã xác định đó.
3.Thái độ . - Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Học thuộc bài cũ,đọc trước bài học.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
Câu hỏi 1: Nêu định nghĩa mặt cầu ? Nêu một vài cách xác định một mặt cầu đã biết ?
Câu hỏi 2: Các vị trí tương đối của đường thẳng và mặt cầu ? Từ đó suy ra điều kiện
tiếp xúc của đường thẳng với mặt cầu ?
Câu hỏi 3: Nêu định nghĩa đường trung trực, mặt trung trực của đoạn thẳng.
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề. Các em đã được học xong nội dung bài mặt cầu. Hôm nay chúng ta sẽ
tiến hành làm bài tập thông qua các bài toán cụ thể
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Giải bài tập 1 trang 49 SGK.
- Cho HS nhắc lại kết quả tập hợp điểm M
nhìn đoạn AB dưới 1 góc vuông (hình học
phẳng) ?
- Dự đoán cho kết quả này trong không
gian ?
- Nhận xét: đường tròn đường kính AB với
mặt cầu đường kính AB => giải quyết
chiều thuận
- Vấn đề M ∈ mặt cầu đường kính AB =>
·
AMB 1V? ·
Bài 1.trang 49 SGK
Hình vẽ
(=>) vì
·
AMB 1V ·
=> M∈ đường tròn
dường kính AB => M∈ mặt cầu đường
kính AB.
(<=)Nếu M∈ mặt cầu đường kính AB =>
M∈ đường tròn đường kính AB là giao của
mặt cầu chứa (C) .
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
34
Tiết 16
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Hoạt động 4: Bài tập 5 tráng 49 SGK
Nhận xét: Mặt phẳng (ABCD) có :
- Cắt mặt cầu S(O, r) không ? giao tuyến là
gì ?
- Nhận xét MA.MB với MC.MD nhờ kết quả
nào?
- Nhận xét: Mặt phẳng (OAB) cắt mặt cầu
S(O,r) theo giao tuyến là đường tròn nào?
- Phương tích của M đối với (C
1
) bằng các
kết quả nào ?
Ta có OA = OB = OC => O ∈∆ trục của
(C)
(<=)∀O’∈(∆ ) trục của (C)
với mọi điểm M∈(C) ta có O’M =
2 2
O' I IM +

=
2 2
O' I r +
không đổi
=> M thuộc mặt cầu tâm O’ bán kính
2 2
O' I r +
=> Kết luận: bài toán : Tập hợp cần tìm là
trục đường tròn (C).
Bài tập 5 tráng 49 SGK
a)Gọi (P) là mặt phẳng tạo bởi (AB,CD)
=> (P) cắt S(O, r) theo giao tuyến là đường
tròn (C) qua 4 điểm A,B,C,D
=> MA.MB = MC.MD
b)Gọi (C
1
) là giao tuyến của S(O,r) với
mp(OAB) => C
1
có tâm O bán kính r .
Ta có MA.MB = MO
2
-r
2

= d
2
– r
2

4.Củng cố.
-Nhắc lại sơ đồ khảo sát các hàm số đã được học,sự tương giao của hai đồ thị hàm số,
cách xác định điểm cực trị của hàm số.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà ôn lại toàn bộ nội dung chương I
-Làm các bài tập ở phần ôn tập chương.
***********************************************
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
35
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
Ngày soạn: 21/12/2010.

PHƯƠNG TRÌNH MŨ, PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT(tt)
A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Học sinh nắm được các phương pháp khảo sát các dạng hàm số đã được học và các
tính chất của chúng.
2.Kỷ năng.
-Rèn luyện tư duy logic,tính sáng tạo.
3.Thái độ .
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc.
B.Phương pháp.
-Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm.
C.Chuẩn bị.
1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo.
2.Học sinh. Ôn lại bài cũ,làm các bài tập trong sgk.
D.Tiến trình bài dạy.
1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ.
?Phát biểu các tính chất của hàm số bậc ba.
3.Nội dung bài mới.
a. Đặt vấn đề.Các em đã được học xong nội dung chương trình học kì I hôm nay chúng
ta sẽ tiến hành ôn tập lại các nội dung kiến thức đã được học chuẩn bị cho việc thi học
kì I.
b.Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
-Chia học sinh thành từng nhóm thảo luận
các bài toán ở bài 1,tìm phương pháp giải
thích hợp.
-Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết
quả.
-Đại diện nhóm khác nhận xét bổ sung hoàn
thành các bài toán.
-Giáo viên nhận xét bài làm và giải thích cho
học sinh hiểu rõ
Bài 1Giải các phương trình
a.
3 3
log (5 3) log (7 5) x x + · +
(1)
b.
log( 1) log(2 11) log2 x x − − − ·
(2)
c.
2 2
log ( 5) log ( 2) 3 x x − + + ·
(3)
d.
2
log( 6 7) log( 3) x x x − + · − (4)
Giải.
a.ĐK:
5 3
3
7 5 5
x
x
x
+
¹
⇔ > −
'
+
¹
(1) 5 3 7 5 1 x x x ⇔ + · + ⇔ · −
(loại)
Vậy,phương trình vô nghiệm.
b.ĐK:
1 0
11
2 11 0 2
x
x
x
− >
¹
⇔ >
'
− >
¹
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
36
Tiết 17
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
-Học sinh tìm điều kiện để phương trình có
nghĩa.
-Vận dụng dạng:
( ) 0 ( ) 0
log ( ) log ( )
( ) ( )
a a
f x g x
f x g x
f x g x
> ∨ >
¹
· ⇔
'
·
¹
để biến đổi các phương trình lôgarit về dạng
phương trình đơn giãn sau đó giải tìm
nghiệm của các phương trình đã cho.
1
(2) log log2
2 11
x
x

⇔ ·


1
2 7
2 11
x
x
x

⇔ · ⇔ ·

c.x = 6
d. x = 5
Bài 2Giải các phương trình
a.
2
1 1
log( 5) log5 log
2 5
x x x
x
+ − · +
(5)
b.
2
1
log( 4 1) log8 log4
2
x x x x − − · − (6)
c.
4 8
2
log 4log log 13 x x x + + ·
(7)
Giải.
a.
2
2
5 0
(5) 5 0 2
log( 5) 0
x
x x x
x x
>
¹
¹
⇔ + − > ⇔ ·
'
¹
+ − ·
¹
b.
2
2
0
(6) 4 1 0 5
log( 4 1) log4
x
x x x
x x
>
¹
¹
⇔ − − > ⇔ ·
'
¹
− − ·
¹
c.ĐK:x > 0
2 2 2
1 1
(7) log 2log log 13
2 3
x x x ⇔ + + ·
2
log 3 8 x x ⇔ · ⇔ ·
4.Củng cố.
-Nhắc lại các các đặc điểm tính chất của các hàm số bậc ba,hàm số trùng phương,các
đặc diểm tính chất của đồ thị hàm số.
5.Dặn dò.
-Học sinh về nhà ôn lại bài cũ.
-Làm bài tập đã cho.


GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
37
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.
GI¸o ¸n nguyÔn quang t¸nh
38

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN

tù chän 12.

-Đại diện nhóm khác nhân xét bổ sung y ' = 2 x(5 − 3x 2 ) − 6 x( x2 + 1) (nếu cần). = −12 x 3 + 4 x -Giáo viên nhận xét hoàn chỉnh các bài f. y = 2 − 5 x − x 2 toán và giải thích cho học sinh được rõ. 5 + 2x
y'= − 2 2 − 5x − x2 g. y = 1+ x 1− x 1− x + 1+ x 2 1− x 1− x

-Qua các bài toán này giáo viên giúp học sinh ôn tập,củng cố lại các công thức tính đạo hàm của các hàm số đã được học.

y'= =

2(1 − x) + 1 + x 3− x = 2(1 − x) 1 − x 2(1 − x) 1 − x
3

n   h. y =  m + 2  x  

với m,n là hằng số.
2

6n  n  y' = − 3 m+ 2  x  x 

4.Củng cố. -Nhắc lại các công thức tính đạo hàm đã được học 5.Dặn dò. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ. -Đọc trước phần còn lại của bài học. ***********************************************

GI¸o ¸n 2

nguyÔn quang t¸nh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
Tiết: 2

tù chän 12.
Ngày soạn: 23/08/2010.

ÔN TẬP PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN.
A.Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Học sinh nắm được các công thức tính đạo hàm và các dạng phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số. 2.Kỷ năng. -Tính được đạo hàm của các hàm số và viết được phương trình tiếp tuyến của các hàm số đã cho. 3.Thái độ . - Giáo dục học sinh ý thức tự giác,nghiêm túc. B.Phương pháp. -Gợi mở,vấn đáp, đan xen thảo luận nhóm. C.Chuẩn bị. 1.Giáo viên. Giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo. 2.Học sinh. Ôn lại các công thức tính đạo hàm,các dạng phương trình tiếp tuyến.. D.Tiến trình bài dạy. 1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2.Kiểm tra bài cũ. 3.Nội dung bài mới. a. Đặt vấn đề. Ở lớp 11 các em đã được học các công thức tính đạo hàm và các dạng phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn lại nội dung của phần này. b.Triển khai bài. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1. Cho hàm số: y = x3 +3x2 -4 (C) -Chia học sinh thành từng nhóm tư duy, 1.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C): thảo luận các bài toán ở bài tập 1,tìm a.Tại A(1 ;0) phương pháp giải. b.Tiếp tuyến đó song song với đường thẳng -Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết y = 9x+2. c.Tiếp tuyến đó đi qua điểm A(1;0). quả. 2.Giải bất phương trình y' > 0 -Đại diện nhóm khác nhân xét bổ sung Giải. (nếu cần). R 1.TXĐ: D = 2 -Giáo viên nhận xét hoàn chỉnh các bài y ' = 3x + 6 x a.Ta có: toán và giải thích cho học sinh được rõ. y'(1) = 9 -Học sinh vận dụng công thức tiếp tuyến Phương trình tiếp tuyến của (C) tại A(1 ;0) tại M(x0; y0): y = y '( x ) ( x − x0 ) + y0 để giải là: câu a. y = 9( x − 1) ⇔ y = 9 x − 9
0

GI¸o ¸n 3

nguyÔn quang t¸nh

Củng cố. -Học sinh vận dụng định lí về dấu của tam thức bậc hai để giả bất phương trình y' > 0.phương trình tiếp tuyến: y = 9( x + 3) − 4 ⇔ y = 9 x + 23 c.phương trình tiếp tuyến: y = 9x .giải tìm tọa độ tiếp điểm từ đó suy ra các phương trình tiếp tuyến. 5.Dặn dò. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.9 x = −3 ⇒ y = −4 . tù chän 12.định lí về dấu của nhị thức bậc nhất.Đường thẳng đi qua A(1 . y ' = 3x + 6 x y ' > 0 ⇔ 3x 2 + 6 x > 0  x < −2 ⇔  x>0 -Học sinh giải hệ phương trình:  x 3 + 3x 2 − 4 = kx − k  k = 3x 2 + 6 x  tìm k từ đó viết phương trình tiếp tuyến.9 2 2. 2 Ta có: y ' = k ⇔ 3x + 6 x = 9 ⇔ x2 + 2x − 3 = 0  x =1 ⇔  x = −3 x = 1 ⇒ y = 0 . *********************************************** GI¸o ¸n 4 nguyÔn quang t¸nh .1) (d) Đường thẳng d là tiếp tuyến của (C ) khi hệ phương trình sau có nghiệm:  x 3 + 3x 2 − 4 = kx − k  k = 3x 2 + 6 x  ⇒ x3 + 3x 2 − 4 = 3x3 + 6 x 2 − 3x 2 + 6 x ⇔ 2 x3 + 6 x − 4 = 0 ⇔ x3 + 3x − 4 = 0 ⇔ x =1 + x =1⇒ k = 9 Vậy phương trình tiếp tuyến: y = 9x .Tiếp tuyến cần tìm song song với đường thẳng y = 9x+2 nên có hệ số góc k = 9. 4. b. -Nhắc lại các dang phương trình tiếp tuyến.0) với hệ số góc k có phương trình dạng: y = k(x .TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN -Vận dụng tính chất hai đường thẳng song song có cùng hệ số góc k.tam thức bậc hai. -Đọc trước bài học mới.

Mục tiêu: 1.Xét tính biến thiên của các hàm số: 3 2 .Học sinh tư duy nhắc lại quy tắc xét a.Giáo viên: Giáo án. . Đặt vấn đề: Các em đã được học khái niệm và quy tắc vận dụng đạo hàm vào xét tính đơn điệu của các hàm số.  x = −1 . nguyÔn quang t¸nh . Hãy xét tính đơn điệu của hàm số sau: y = 2 x3 + x 2 + 6 x + 7 ? 3. làm các bài tập trong sgk. sáng tạo.NGHỊCH BIẾN A. 1.Đại diện nhóm khác nhận xét.Học sinh: Học thuộc bài cũ. bổ 2 y’= 3x . B.Đối với hàm số trùng phương giáo viên hướng dẫn học sinh cách xác định GI¸o ¸n 5 + 0 5 - 0 −121 27 + +∞ 5 3 Hàm số đồng biến trên (−∞. 3. nghiêm túc. C.Giáo dục học sinh ý thức tự giác. . đan xen thảo luận nhóm. −1) và ( .Chia học sinh thành từng nhóm thảo 3 2 luận tìm phương pháp giải các bài toán. kiểm tra sĩ số. x = -Giáo viên nhận xét.Chuẩn bị.Thái độ: . 2.Kiến thức: -Học sinh nắm được khái niệm tính đơn điệu của hàm số và quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số.Kỷ năng:-Vận dụng quy tắc xét được tính đơn điệu của một vài hàm số đơn giản.Nội dung bài mới. +∞) . 2. hoàn chỉnh các bài 3  toán và giải thích cho học sinh được rõ. Bảng biến thiên: 5 x -∞ -1 +∞ 3 y' y -∞ . 2.Phương pháp. đạt hiệu quả cao trong giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay. sách tham khảo. a. Ngày soạn: 30/08/2010. c. 1 Ổn định lớp.Kiểm tra bài cũ: Nêu các bước xét tính đơn điệu của hàm số. D. y = x − x − 5 x + 2 tính đơn điệu của hàm số.Triển khai bài: HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1.Tiến trình bài dạy. y = − x + x − 5 Giải. Vận dụng chúng một cách linh hoạt. 4 2 b.Đại diện các nhóm lần lượt trình bày R a. y’ = 0 ⇔  5 sung (nếu cần).vấn đáp. b. -Gợi mở. sách giáo khoa.2x – 5. TXĐ: D = kết quả. BÀI TẬP HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Tiết: 3 tù chän 12. y = x − 2 x − 3 c.

∀x ∈ 0. −1).1) c.  nên vì:   2 tanx + x ≥ 0 f '( x) ≥ 0 .Chứng minh tanx > x + . (0.0 + ∞ y + -3 +∞ GV: Gọi HS làm câu c). ∀x ∈  0. ∀x ∈ 0. ) và nghịch GV: Hướng dẫn HS hoạt động nhóm bài 3 biến trên khoảng (−∞. +∞) x3 π Bài 5. Bảng biến thiên: x -∞ -1 0 1 +∞ y' 0 + 0 .Củng cố. +∞) x x2 + 1 đồng biến trên (−1.Chứng minh rằng hàm số y = 2 3 2 3 x3  π .0 < x < 3 2 Bài 3. nghịch biến trên khoảng (−1. lập bảng biến thiên của  x=0 y ' = 4 x 3 − 4 x.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.1) và nghịch biến trên khoảng (−∞. TXĐ: D = điểm tới hạn. -Đọc trước bài học tiếp theo. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.0) . R tính y'. 5 dáu của y'. GI¸o ¸n 6 nguyÔn quang t¸nh . +∞) và Hàm số đồng biến trên nghịch biến trên khoảng (−∞.0). giải phương trình y' = 0 tìm các b. x3  π Đặt f ( x) = tanx − x − . sau đó cho HS -4 -4 trong lớp nhận xét. ( . y ' = 0 ⇔  hàm số từ đó suy ra điều cần phải  x = ±1 chứng minh. f '( x) = 0 ⇔ x = 0 x3 f ( x) > f (0) ⇔ tanx − x − > 0 3 3 x π ⇔ tanx > x + .  3  2 Học sinh chứng tỏ hàm số này đồng biến trên khoảng đã chỉ ra từ đó chứng minh được bài toán.   2 4.  3  2 1 − 1 − x2 Ta có: f '( x) = 2 cos x 2 2 = tan x − x = (tanx − x)(tanx + x) tanx − x ≥ 0  π . −1).Với f ( x) = tanx − x − . Hàm số đồng biến trên (0.0 < x < 3 2 Giải. (1. -Hướng dẫn: * f(0) = 0 x3 * tanx > x + 3 x3 ⇒ tanx − x − > 0 ⇒ f ( x) > f (0) 3 Do đó cần chứng tỏ: f ( x) > f (0)  π hay f '( x) ≥ 0.Học sinh tìm tập xác định của hàm số. (1.Dặn dò. -Nhắc lại khái niệm tính đơn điệu và phương pháp xét tính đơn điệu của hàm số 5. (−1. ) 3 . ∀x ∈ 0.

Giáo dục học sinh ý thức tự giác. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC -Học sinh vận dụng quy tắc I lập Bài 1. tìm điểm cực trị.Áp dụng quy tắc I tìm điểm cực trị của bảng biến thiên . Ngày soạn: 12/09/2010. -Rèn luyện tư duy logic. 3 2 Tìm giá trị lớn nhất.-3) Bài 2.Kiến thức: -Học sinh nắm được phương pháp xét tính đơn điệu.-54) b. y = x + 2 x − 3 +Đáp án. 1.Các em đã được học ứng dụng của đạo hàm vào việc xét tính đơn điệu.Triển khai bài.CT(1.Tiến trình bài dạy.Chuẩn bị. 3. a. 2.71) CT(2.Mục tiêu: 1.Vận dụng chúng một cách linh hoạt sáng tạo. y = sin 2 x − x Giải. Học thuộc bài cũ. đạt hiệu quả cao trong giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay. sách tham khảo.Phương pháp.Áp dụng quy tắc II tìm điểm cực trị của -Học sinh nhắc lại quy tắc II.Giáo viên. 5 3 a. GTNN của hàm số. tính sáng tạo. giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x − 2 x + x − 1 trên đoạn [0 .2]? 3. y = x − x − 2 x + 1 b. kiểm tra sĩ số. tìm GTLN.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Tiết: 4 tù chän 12. Giáo án. GTNN CỦA HÀM SỐ.vấn đáp. 2. a.tính các hàm số: vận dụng giải bài tập 2. b.CĐ(-3. 1 Ổn định lớp.Học sinh. tìm điểm cực trị và tìm GTLN.Kỷ năng. GTNN của hàm số.-1) CĐ(-1. 2.Thái độ . B. làm các bài tập đã cho. D. a. nghiêm túc.3) GI¸o ¸n 7 nguyÔn quang t¸nh . A. y = 2 x + 3 x − 36 x − 10 4 2 Gv gọi 2 Hs lên bảng b. CT(0. a. C. Đặt vấn đề. đan xen thảo luận nhóm.Nội dung bài mới. -Gợi mở. sách giáo khoa.từ đó kết luận điểm các hàm số: 3 2 cực trị của hàm số. .Kiểm tra bài cũ. BÀI TẬP CỰC TRỊ VÀ GTLN.

y = sin 2 x − cos 2 x + 1 max y = −2 khi x = -1 a. y = 1 − x 2 trên [-1.3] x .3] min y = −83 khi x = -4 [ −4. −1 ≤ t ≤ 1 . Bài 3. f(1) = 0 2 4 1 9   max f (t ) = f (− 2 ) = 4 Suy ra:  [ −1. [ −4. hàm số đạt cực đại tại x π + kπ .4] b. y' = 0 ⇔ x = 0 b.1] min y = 0 khi x = ±1 [ −1. f( − ) = . y’ = 0 ⇔ t = − Đây củng là GTLN. -Chia học sinh thành từng nhóm tư duy thảo luận các bài toán ở bài 1. k ∈ Z và yCT = − + − kπ . max y = 1 khi x = 0 [ −1. y ' = − 1 − x2 Vậy.Tìm GTLN.1] y’ = -2t – 1.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN b. giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn. GTNN của các hàm số: 3 2 a.1] rồi tìm GTLN. k ∈ Z 6 2 6 π 6 = -Học sinh nhắc lại quy tắc tìm giá trị lớn nhất.bổ sung. 1 2 1 9 Mặt khác: f(-1) = 2.TXĐ D =R y ' = 2cos2x-1 y'= 0 ⇔ x = ± tù chän 12. -Đại diện nhóm khác nhận xét. k ∈ Z 2 6 π y’’( − + kπ ) =8 > 0.1] 2 c. -Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết quả. k ∈ Z 6 y’'= -4sin2x y’’( + kπ ) = -2 3 <0. 1] 2 c. GTNN của hàm số đã cho trên R GI¸o ¸n 8 nguyÔn quang t¸nh . -Giáo viên nhận xét hoàn chỉnh các bài toán và giải thích cho học sinh được rõ. k ∈ Z 6 3 π và yCĐ= − − kπ . π + kπ . y = x − 3x − 9 x − 7 trên [-3. GTNN của hàm số. y = sin 2 x − cos 2 x + 1 = y = −cos 2 2 x − cos 2 x + 2 Đặt t = cos2x.1]  min f (t ) = f (1) = 0  [ −1. ta có: y = f(t)= -t2 – t + 2 -Học sinh giải phương trình y' = 0 tìm nghiệm t thỏa mãn t ∈ [ −1. hàm số đạt cực tiểu tại x = 6 π 3 π − + kπ .

) . -Học sinh có thể giải cách khác. Xác định m để hàm số: 2 y = x3 − mx 2 + (m − ) x + 5 có cực trị tại 3 x = 1. 3 4. GTNN của hàm hàm số trên các khoảng. Bài 4. 3 7 y '(1) = 0 ⇔ m = 3 14 4 y " = 6 x − 2m = 6 x − ⇒ y "(1) = > 0 3 3 7 Vậy. -Hướng dẫn học sinh vận dụng tính chất:  f '( x0 ) = 0 ⇒ x0 : CT để giải  f "( x0 ) > 0  bài toán này.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN 9  ax  mR f ( x) = 4 Vậy   min f ( x) = 0  R tù chän 12. -Nhắc lại khái niệm GTLN. sau đó thay m vào hàm số lập bảng biến thiên rồi dựa vào bảng biên thiên để kết luận bài toán. 5. Giải. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ. đoạn cho trước.Dặn dò. Tính cực trị tương ứng. sbt. với m = thì hàm số đạt cực tiểu tại 3 16 A(1. -Làm các bài tập trong sgk.Củng cố. bằng cách giải phương trình y'(1) = 0 tìm m. Khi đó hàm số đạt CĐ hay CT. *********************************************** GI¸o ¸n 9 nguyÔn quang t¸nh . R TXĐ: D = 2 y ' = 3x 2 − 2mx + m − . GTNN của hàm số và quy tắc tìm GTLN.

Giáo viên.đọc trước bài học.Giáo dục học sinh ý thức tự giác.Nội dung bài mới. a.Phương pháp.vấn đáp. Học thuộc bài cũ. c. B. Giáo án. -Rèn luyện tư duy logic.Tiến trình bài dạy.Khảo sát hàm số khi m = 1. đan xen thảo luận nhóm. Phát biểu sơ dồ khảo sát hàm số? 3. sách giáo khoa.Biện luận theo m số điểm cực trị của hàm số. +m = 0:(*) có nghiệm x = 0 nên (Cm) có một GI¸o ¸n 10 nguyÔn quang t¸nh .b.sách tham khảo. Đặt vấn đề.tìm điểm cực trị của hàm số.Mục tiêu: 1. d. 1 Ổn định lớp. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1. 2. 2. b.cách dựa vào đạo hàm hàm xét tính đơn điệu.cực tiểu.Kiến thức: -Học sinh nắm được phương pháp khảo sát hàm số. Giải. 2.Cho hàm số y = − x 4 + 2mx 2 − 2m + 1. A.nghiêm túc.(Cm ) a. -Gợi mở.Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập nội dung chương này thông qua các bài toán cụ thể .Kỷ năng.Học sinh.tính sáng tạo.TXĐ: ¡ -Học sinh tính y' Ta có: y ' = −4 x3 + 4mx = −4 x( x 2 − m) +Lập phương trình y' = 0 (*) +Biện luận theo m số nghiệm của y ' = 0 ⇔  x = 0  x 2 = m. BÀI TẬP.(*) phương trình (*)  -Dựa vào số nghiệm của phương trình +m < 0: (*) vô nghiệm nên (Cm) có một cực y' = 0 để kết luận số điểm cực trị của đồ trị. kiểm tra sĩ số. 3. 1.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN TC 4 tù chän 12. D.Chuẩn bị. C.Các em đã được học xong nội dung chương I. .Thái độ .Xác định m để (Cm) có cực đại.Triển khai bài.Kiểm tra bài cũ. thị hàm số đã cho theo m. Ngày soạn:06/10/2009. a.Tìm m để (Cm) cắt trục hoành.

phương trình (1) luôn có ít nhất hai nghiệm. lim y +Tính x → − ∞ x →+∞ x -∞ -1 0 1 +∞ +Lập bảng biến thiên y' + 0 .Tọa độ giao điểm của (Cm) với trục Ox là -Hướng dẫn học sinh lập phương trình nghiệm (nếu có) của phương trình: hoành độ giao điểm của (Cm) với trục − x 4 + 2mx 2 − 2m + 1 = 0. cách xác định điểm cực trị của hàm số. y 4 2 x -5 5 o 5 -2 2 -4 4 4.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.Dặn dò.m = 1: y = − x 4 + 2 x 2 − 1 -Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề: TXĐ: ¡ +Tìm tập xác định. t 2 − 2mt + 2m − 1 = 0 ⇔  t = 2 m − 1 +t = 1 ⇔ x = ±1 Vậy. 5. d.sự tương giao của hai đồ thị hàm số.(Cm) có cực đại.(1) hoành và tìm nghiệm của phương trình đặt t = x 2 .0 + 0 +Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với y 0 0 hai trục. +m > 0:(*) có hai nghiêm khác 0 nên (Cm) có ba cực trị.Do đó (Cm) luôn cắt trục hoành với mọi m. b. -Nhắc lại sơ đồ khảo sát các hàm số đã được học. Đồ thị -Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề trên hoàn thành việc khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số đã cho. y ' = −4 x3 + 4 x = −4 x( x 2 − 1) +Tính y'  x=0 +Giải y' = 0 tìm điểm tới hạn y' = 0 ⇔  +Kết luận tính đơn điệu. ∞ -1 -∞ +Chọn điểm vẽ đồ thị. cực trị.Củng cố. GI¸o ¸n 11 nguyÔn quang t¸nh .cực tiểu khi m > 0. c.Từ đó kết luận được khi nào  t =1 thì đồ thị hàm số cắt trục hoành.  x = ±1 +Kết luận điểm cực trị Bảng biến thiên lim y . t ≥ 0 ta được phương trình: này theo m .

Giáo dục học sinh ý thức tự giác.Kiến thức: -Học sinh nắm được phương pháp khảo sát hàm số.Kiểm tra bài cũ. Đặt vấn đề.nghiêm túc. 3.Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm 3 2 của phương trình: x − 3x + m = 0. a. 2. +∞) GI¸o ¸n 12 nguyÔn quang t¸nh .Tiến trình bài dạy. 2.Giáo viên.Kỷ năng.(C ) a. B.Thái độ .đọc trước bài học. BÀI TẬP.Phương pháp. b. C.Cho hàm số y = − x + 3 x + 1. . D. Phát biểu sơ dồ khảo sát hàm số? 3. +Tính y' Hàm số nghịch biến trên (−∞. đan xen thảo luận nhóm. 2. a.Các em đã được học xong nội dung chương I.Nội dung bài mới.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12.tìm điểm cực trị của hàm số. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 3 Bài 1. 1.vấn đáp. -Học sinh về nhà ôn lại toàn bộ nội dung chương I -Làm các bài tập ở phần ôn tập chương.sách tham khảo. *********************************************** TC 5 Ngày soạn:10/10/2009.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. A.cách dựa vào đạo hàm hàm xét tính đơn điệu.Học sinh.TXĐ: ¡ y ' = −3x 2 + 3 = −3( x 2 − 1) Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề: y ' = 0 ⇔ x = ±1 +Tìm tập xác định. và (1. Giáo án. sách giáo khoa. Học thuộc bài cũ.b. −1) .Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập nội dung chương này thông qua các bài toán cụ thể . -Rèn luyện tư duy logic.tính sáng tạo.(1) Giải. 1 Ổn định lớp. -Gợi mở.Mục tiêu: 1.Chuẩn bị. kiểm tra sĩ số.Triển khai bài.

-Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề trên hoàn thành việc khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số đã cho.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN +Giải y' = 0 tìm điểm tới hạn +Kết luận tính đơn điệu.giải y'' = 0 +Kết luận điểm uốn.rồi căn cứ vào giá trị cực đại.Củng cố. đồng biến trên (−1. -Học sinh về nhà ôn lại toàn bộ nội dung chương I -Làm các bài tập ở phần ôn tập chương.1) . +Kết luận điểm cực trị lim +Tính x → y .sự tương giao của hai đồ thị hàm số. cách xác định điểm cực trị của hàm số.Ta có: (1) ⇔ − x 3 + 3 x + 1 = m + 1 Số nghiệm của phương trình (1) là số giao điểm của (C) và đường thẳng y = m+1. b. CT(-1. xlim y − ∞ →+∞ +Lập bảng biến thiên +Tính y''.2) Đồ thị: -5 y 4 3 2 x -2 -1 -1 -2 O 1 2 5 -4 -Học sinh biến đổi (1) xuất hiện vế trái là đồ thị (C) vế phải là một đường thẳng có chứa tham số m.3). *********************************************** GI¸o ¸n 13 nguyÔn quang t¸nh . y '' = 0 ⇔ x = 0 -∞ Điểm uốn: I(0.cực tiểu của đồ thị kết luận nghiệm của phương trình theo tham số m. 5. +Chọn điểm vẽ đồ thị. -Nhắc lại sơ đồ khảo sát các hàm số đã được học. tù chän 12.1) Bảng biến thiên: x y' y -∞ ∞ -1 0 1 + 1 0 3 - + +∞ y '' = −6 x. CĐ(1.Dặn dò. +Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với hai trục.Vậy  m < −2 : phương trình có 1 nghiệm +  m > −2 + m = ±2 : phương trình có 1 nghiệm + −2 < m < 2 :phương trình có 3 nghiệm 4.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12. GI¸o ¸n 14 nguyÔn quang t¸nh .

-Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề: a.Mục tiêu: 1. a.TXĐ: ¡ +Tìm tập xác định. BÀI TẬP. Đặt vấn đề. kiểm tra sĩ số.0) . Giải. 3. (0.Triển khai bài. 1. 2. 2.Phương pháp. Học thuộc bài cũ. B. b.tìm điểm cực trị của hàm số. đan xen thảo luận nhóm. 1 Ổn định lớp.Tiến trình bài dạy.  x=0 +Kết luận điểm cực trị Hàm số đồng biến trên (−∞. .nghiêm túc. 2.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C).Kiểm tra bài cũ.Cho hàm số y = x + 3 x + 1. y ' = 3x 2 + 6 x = 3x( x + 2) +Tính y'  x = −2 +Giải y' = 0 tìm điểm tới hạn y' = 0 ⇔  +Kết luận tính đơn điệu. +∞) và lim +Tính x → y . − ∞ →+∞ GI¸o ¸n 15 nguyÔn quang t¸nh .vấn đáp.tính sáng tạo.Kiến thức: -Học sinh nắm được phương pháp khảo sát hàm số.Giáo dục học sinh ý thức tự giác.Viết phương trình dường thẳng đi qua điểm cực đại và cực tiểu của hàm số (C). Giáo án. D.Chuẩn bị.(C ) a. -Gợi mở.đọc trước bài học. -Rèn luyện tư duy logic. sách giáo khoa.sách tham khảo.cách dựa vào đạo hàm hàm xét tính đơn điệu. A.Các em đã được học xong nội dung chương I.(1) 2 c.Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập nội dung chương này thông qua các bài toán cụ thể . C. −2) .TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN TC 6 tù chän 12.Học sinh.b. xlim y nghịch biến trên khoảng (−2.Kỷ năng. Phát biểu sơ dồ khảo sát hàm số? 3. Ngày soạn:11/10/2009. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 3 2 Bài 1.Giáo viên.Nội dung bài mới.Thái độ .Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm m của phương trình: x 3 + 3x 2 + 1 = .

a.Vậy 2 Hàm số nghịch biến trên (−∞. x→+∞ y = +∞ lim x →−∞ Bảng biến thiên: x -∞ -2 y' y ∞ 0 0 1 + + + + ∞ -∞ y '' = 6 x + 6.(1) Giải.Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm 4 2 của phương trình: x − 6 x + 3 = m. CĐ(-2. +Chọn điểm vẽ đồ thị. − 3) .Cho hàm số y = x 4 − 3x 2 + . b. +Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với hai trục. 3) và nguyÔn quang t¸nh .TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN +Lập bảng biến thiên +Tính y''.giải y'' = 0 +Kết luận điểm uốn. tù chän 12. c. 2 từ đó kết luận về số nghiệm của phương trình đã cho.TXĐ: ¡ y ' = 2 x 3 − 6 x = 2 x( x 2 − 3)  x=0 y'= 0 ⇔  x = ± 3 m . y '' = 0 ⇔ x = −1 0 5 Điểm uốn: I(-1.(C ) 2 2 a. -Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề trên hoàn thành việc khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số đã cho. +Tính y' +Giải y' = 0 tìm điểm tới hạn +Kết luận tính đơn điệu. b.5) .Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình y" = 0.3) Đồ thị: y 5 4 3 2 x -Học sinh nhận xét mối quan hệ giữa nghiệm của phương trình (1) và giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng m d:y= .Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C). CT(01) lim y = −∞ . xlim y − ∞ →+∞ +Lập bảng biến thiên +Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị với GI¸o ¸n 16 m<2 : phương trình có 1 nghiệm m > 10  m=2 : phương trình có 2 nghiệm +  m = 10 + 2 < m < 10 :phương trình có 3 nghiệm 1 3 Bài 2. +Kết luận điểm cực trị lim +Tính x → y .Số nghiệm của phương trình (1) là số giao điểm của -5 5 -3 -2 2 -1 1 O 1 5 5 -2 2 -4 4 (C) và đường thẳng d : y = + -Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề: +Tìm tập xác định. (0.

( 3. y '(−1) = 4 . ) CT (± 3 : −3) 2 x →±∞ lim y = +∞ Bảng biến thiên: x -∞ 0 − 3 y' 0 + 0 ∞ y + 3/2 -3 Đồ thị: Đ +∞ 3 0 + +∞ -3 y 4 2 3 2 . cách xác định điểm cực trị của hàm số.  m>3 +m = 3: phương trình có ba nghiệm. +∞) . đường thẳng d : y = .phương trình tiếp tuyến : y = −4( x − 1) − 1 ⇔ y = −4 x + 3 + x = −1 ⇒ y = −1. -Nhắc lại sơ đồ khảo sát các hàm số đã được học.Củng cố. +-6 < m < 3:phương trình có ba nghiệm.vận dụng công thức viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm tìm các phương trình tiếp tuyến thỏa mãn. b.giải phương trình y" = 0 tìm nghiệm x thay vào (C) tìm tung độ tương ứng. y " = 6 x − 6 y " = 0 ⇔ x = ±1 + x = 1 ⇒ y = −1.3 -5 3 x 5 O -2 2 -3 -4 -Học sinh tính y".Dặn dò.Vậy : m +m < -6: phương trình vô nghiệm.sự tương giao của hai đồ thị hàm số.Ta có: (1) ⇔ x 4 − 3 x 2 + = 2 2 2 -Học sinh biến đổi phương trình (1) xuất Số nghiệm của phương trình (1) là số giao hiện vế trái là đồ thị (C) vé còn lại là m đường thẳng có chứa tham số m nhận xét điểm của (C) và đường thẳng d : y = mối quan hệ giữa nghiệm của phương 2 trình (1) và giao điểm của đồ thị (C) với . y '(1) = −4 .0). tù chän 12. đồng biến trên khoảng (− 3. 2 4.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN hai trục.từ đó kết luận về  m = −6 2 : phương trình có hai nghiệm. -Học sinh lần lượt giải quyết các vấn đề trên hoàn thành việc khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số đã cho.phương trình tiếp tuyến: y = 4( x + 1) − 1 ⇔ y = 4 x + 3 1 3 m c. -Học sinh về nhà ôn lại toàn bộ nội dung chương I GI¸o ¸n 17 nguyÔn quang t¸nh . +Chọn điểm vẽ đồ thị. 5. + số nghiệm của phương trình đã cho. 3 CĐ (0.

2.Kỷ năng.Học sinh. Học thuộc bài cũ. tính sáng tạo. -Gợi mở. Cho khối chóp S. làm các bài tập đã cho.Vận dụng chúng một cách linh hoạt đạt hiệu quả cao trong giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay. 2.Tiến trình bài dạy.Triển khai bài. D.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12. Tính thể tích khối chóp. C. B'' A -Học sinh vẽ hình minh họa theo yêu cầu Gọi H là hình chiếu H bài toán.khối chóp. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1. kiểm tra sĩ số. TC 7 T BÀI TẬP THỂ TÍCH.vấn đáp. A'.Giáo dục học sinh ý thức tự giác. của S lên mặt phẳng A'' C'' .khối lăng trụ? 3. đan xen thảo luận nhóm. b.Chuẩn bị. công thức tính thể tích khối lăng trụ. 1. lượt là hình chiếu của GI¸o ¸n 18 nguyÔn quang t¸nh .ABC có đáy tam giác ABC cân. Giáo án. -Làm các bài tập ở phần ôn tập chương. sách giáo khoa.Mục tiêu: 1.Xác định vị trí hình chiếu của H lên (ABC).Các em đã được học khái niệm thể tích khối đa diện. Các mặt bên tạo vơpí S mặt đáy một góc 600. Đặt vấn đề.Giáo viên. *********************************************** Ngày soạn:26/10/2009.nghiêm túc. A.Thái độ . 1 Ổn định lớp.C' lần B mặt phẳng (ABC). a.B'. -Rèn luyện tư duy logic.Kiến thức: -Học sinh nắm được công thức tính thể tích khối chóp. C Giải.Nội dung bài mới. . Phát biểu công thức tính thể tích của khối chóp. BC = 6a. 2.sách tham khảo. 3.Kiểm tra bài cũ. B. AB = AC = 5a.Phương pháp.khối lăng trụ.

Tính thể tích của khối -Học sinh vẽ hình minh họa bài toán.AB. GI¸o ¸n 19 nguyÔn quang t¸nh .I là trung (ABC).Do đó: AA ' = AB 2 − A ' B 2 = 4a 1 S∆ABC = AA '. từ đó xác định và tính độ dài chiều cao Gọi H là trọng của hình chóp.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN +A'. S∆ABC -Tính: HA ' = r = với p 1 p = ( AB + BC + CA) .B'. Ta có:  BC ⊥ HA '   BC ⊥ SH ⇒ BC ⊥ ( SHH ') ⇒ BC ⊥ SH ' Tương tự: SB ' ⊥ CA.C' lần lượt là hình chiếu của H lên các cạnh BC.BC = 12a 2 2 1 p = (5a + 5a + 6a) = 8a 2 S 3a S∆ABC = p. Góc giữa SA với (ABC) là góc SIH bằng 600.ABC. Ta A -Tính diện tích tam giác ABC. -Tìm góc giữa cạnh bên SA với mặt đáy tâm tam giác ABC.tan 600 = 3 3a 2 Vậy. SABC là hình chóp đều.CA.Cho khối chóp đều S. -Nhắc lại các tính chất của hình chóp đều chóp.H'.các cạnh bên tạo với mặt đáy một góc 600. tù chän 12.AB.HA ' ⇒ HA ' = ∆ABC = p 2 SH = HA '. có: H I -Tính thể tích của khối chóp tam giác SH ⊥ ( ABC ) vì B S.A' thẳng hàng hay A' là trung điểm của BC. H lên BC.r là bán kính 2 đường tròn nội tiếp tam giác ABC. +HA' = HB' = HC' +Từ đó suy ra H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. thể tích của khối chóp SABC là: 1 V = SH . vì tam giác ABC cân tại A nên A. từ đó suy ra thể tích của khối chóp SABC.S∆ABC = 6 3a 3 (đvtt) 3 Bài 2. -Tính diện tích tam giác ABC.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. SC ' ⊥ AB ∠SA ' H = ∠SB ' H = ∠SC ' H = 600 ⇒ ∆SA ' H = ∆SB ' H = ∆SC ' H ⇒ HA ' = HB ' = HC ' ⇒ H là trực tâm của tam giác ABC. S Giải.CA. C điểm của BC. -Vận dụng tam giác SHA' vuông góc tại H tính SH.

*********************************************** GI¸o ¸n 20 Tiết 10 Ngày soạn:02/11/2010. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.VSABC = SH .Dặn dò.Củng cố.ta có: SH = AH . 2 3a AI = 3 3 Trong tam giác SAH . 5.BC = 2 4 1 a3 3 Vậy.khối lăng trụ.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN AH = tù chän 12.tan 600 = a 1 a2 3 S∆ABC = AI . -Nhắc lại các công thức tính thể tích của khối chóp. nguyÔn quang t¸nh .S∆ABC = (đvtt) 3 12 4. -Làm các bài tập trong sgk.

BÀI TẬP. công thức tính đạo hàm và đồ thị của hàm số lũy thừa 2.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12. .Hàm số có nghĩa khi: 1 − x > 0 ⇔ x < 1 TXĐ: (−∞. +∞ ) a. HÀM SỐ LŨY THỪA A.Kỷ năng.Học sinh.Giáo viên. b. 2) nguyÔn quang t¸nh . Giáo án.sách tham khảo. b. +∞ ) c. C. y = (x 3 − x 2 + x) 2 −1 3.Rèn luyện tư duy logic.nghiêm túc.Tiến trình bài dạy.y= ( x 2 − 1) d. kiểm tra sĩ số.Chuẩn bị.Thái độ .tính sáng tạo. 1. −1) ∪ (2.Nội dung bài mới.Các em đã được học các khái niệm.1) b. B. .Giáo dục học sinh ý thức tự giác. Đọc trước bài học. 1 Ổn định lớp.α nguyên âm hoặc bằng 0. Tìm đạo hàm: a. .vấn đáp.y= ( 2 − x 2 ) 5 .Kiểm tra bài cũ.Tìm tập xác định của các hàm số: 1 2 α để tìm tập a.Triển khai bài. sách giáo khoa. y = (x 2 + 2x − 3)−3 . đan xen thảo luận nhóm.y= ( x 2 − x − 2 ) (1 − x ) 3 xác định của các hàm số đã cho.Hàm số có nghĩa khi:  x < −1 x2 − x − 2 > 0 ⇔   x>2 TXĐ: (−∞. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1. TXĐ: ¡ \ { 0} Giải.Hàm số có nghĩa khi: -Vận dụng các công thức tính đạo hàm của GI¸o ¸n 21 2 − x2 > 0 ⇔ − 2 < x < 2 TXĐ: (− 2. 3 −2 .α không nguyên. D.Mục tiêu: 1.Phương pháp: -Gợi mở. TXĐ: ¡ c.Vận dụng chúng một cách linh hoạt vào giải toán có hiệu quả là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay.y= − -Học sinh dựa vào giá trị của b.Hàm số có nghĩa khi: x 2 − 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1 TXĐ: ¡ \ { ±1} d.Kiến thức: -Học sinh nắm được tập xác định. a. 2. 3. tính chất các công thức tính đạo hàm của hàm số lũy thừa. TXĐ: (0.α nguyên dương. 2. Đặt vấn đề.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (.vẽ đồ thị của hai hàm số Giải. y ' = 2 d.0). y’= x 3 >0 trên khoảng (0. y ' = (4 x − 1)(2 x − x + 1) 3 3 3 − 1 2 b. lim y= +∞ x →0 x →+∞ 4 3 1 . y = (5 − x) 3 1 π -Tìm tập xác định ứng với từng hàm số cụ thể. y = (4 − x − x 2 ) 4 d. x > 0 ) + (x )' = αx + ' ( u α ) = αu α -1u ' tù chän 12. y = (3x + 1) 2 Giải.y’ = . a.∞ . BBT x 0 y’ y 0 Đồ thị : +∞ + +∞ b) y = x-3 * TXĐ :D=R\ { 0} *Sự biến thiên : . -Tính giới hạn. + ∞ ) nên h/s đồng biến trên khoảng =(0.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN hàm số lũy thừa để tính đạo hàm của các hàm số. -Dựa vào giá trị số α kết kuận tính biến thiên của hai hàm số. y ' = − (1 + 2 x)(4 − x − x ) 4 4 π −1 3π (3x + 1) 2 c.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. + ∞ ) *Giới hạn : GI¸o ¸n 22 nguyÔn quang t¸nh −3 <0 x4 . 1 Bài 2. 2 − 1 2 a. 4 −3 a. + ∞ ) lim y = 0 .tìm các đường tiệm cận (nếu có). y = x b. y = x 3 b.Tính đạo hàm các hàm số: a. + ∞ ) .TXĐ :D=(0. -Lập bảng biến thiên -Chọn điểm. -Tính đạo hàm các hàm số đã cho. (0 . y = (2 x 2 − x + 1) 3 c. y ' = − 3(5 − x) 3 −1 Bài 3. α α−1 ( α ∈ R.

1) > 1 b. lim y = 0 .3 < 1 c. 3 > 1 ⇒ ( 3)0.7 < 1 ⇒ (0.lim y = +∞ x → 0− x →+∞ Đồ thị có tiệm cận ngang là trục hoành . 0.7)3.7) d.1) b. Bài 4. lim y = −∞ .7 0 2.2)0. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ.3 < (0.7)0 ⇒ (0.2 < (0.Dặn dò. (0. 2. 4.1) > (4.4 > 1 4. tiệm cận đứng là trục tung BBT x y' y Đồ thị : -∞ 0 -∞ 0 +∞ 0 +∞ -Áp dụng tính chất bất đẳng thức của lũy thừa để so sánh các số đã cho với số 1.2 < 1 d. BÀI TẬP.4 Giải. (4. Tiết 11 GI¸o ¸n 23 Ngày soạn:09/11/2010.7 a.2 c. nguyÔn quang t¸nh . -Đọc trước bài học tiếp theo.2) 3.3 a. 5.2 < 1 ⇒ (0.7 0.So sánh các số sau với số 1.7)3.2)0. công thức tính đạo hàm của hàm số lũy thừa.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN x →+∞ x →−∞ tù chän 12. 0. -Nhắc lại khái niệm và các tính chất. 2. (0.1) ⇒ (4. lim y = 0 .Củng cố. ( 3)0.4 > ( 3)0 ⇒ ( 3)0.1 > 1 ⇒ (4.2)0 ⇒ (0.

Nội dung bài mới. 1 Ổn định lớp. Đặt vấn đề.Học sinh. kiểm tra sĩ số. a. đan xen thảo luận nhóm.10−6 ) = lg33 + l g10−6 = 3(b − 2) GI¸o ¸n 24 nguyÔn quang t¸nh .tính sáng tạo. a.Chuẩn bị. B.Mục tiêu: 1. 2.Kỷ năng. 1.Giáo dục học sinh ý thức tự giác.Tính: lg9000. 3. log 3 Tính: 81 3.Kiểm tra bài cũ. A.sách tham khảo. 2.nghiêm túc.Triển khai bài. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1. b. .Tính: log 49 32 theo a. log 49 32 = log 7 2 = 2 2log 2 7 log 2 14 = a để tính giá trị của nó theo a. lg9000 = lg(32.000027 = lg(33. Giáo án.vấn đáp.Vận dụng chúng một cách thành thạo vào giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay. D. -Rèn luyện tư duy logic. các quy tắc tính lôgarit và công thức đổi cơ số của nó. 5 5 -Học sinh phân tích log 49 32 theo a. lg0.Cho log 2 14 = a . các tính chất của nó và các công thức đổi cơ số.Kiến thức: -Học sinh nắm được khái niệm logarit cơ số a (0 < a ≠ 1) . 1 theo b? log81 100 Giải. 1 log 2 128 . sách giáo khoa.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12. C. tính chất của lôgarit.103 ) = lg32 + lg103 = 3b + 3 = 3(b + 1) + lg 0.000027.Tiến trình bài dạy. -Gợi mở. 2.Cho lg3 = b.Giáo viên.Phương pháp.Thái độ . 5 5 = = 2(log 2 14 − log 2 ) 2(a − 1) b.Các em đã được học khái niệm. b. Đọc trước bài học.

1 a.b > 0.log a 2 x = log a x. Ta có: a logc b = a logc a .TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN + tù chän 12. 1 a. -Hướng dẫn học sinh giải cách khác (lấy lôgarit hai vế theo cơ số a hoặc b). = b log c a Bài 3.Cho a > 0. 5.log 9 x = 2 Giải.Từ đó tìm x thỏa mãn: log 3 x. α 1 = log100 81 = log102 34 log81 100 = 2lg3 = 2b Bài 2.Củng cố.log 9 x = 2 ⇔ (log 3 x) 2 = 2 2 2 ⇔ (log 3 x) = 4 x =9  log 3 x = 2 ⇔ ⇔ 1 x = log 3 x = −2 9  4. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ. 0 < c ≠ 1 .Dặn dò. sau đó vận dụng kết quả này vào tìm x thỏa mãn biểu thức đã cho ở câu b. log a x. -Làm các bài tập trong sgk.Chứng minh: log a x. các tính chất và quy tắc tính lôgarit đã được học.( log a x ) 2 1 = (log a x) 2 (đcpcm) 2 1 b.log a b = (a log a b ) log c a.Chứng minh: a logc b = b log c a Giải. log 3 x. -Nhắc lại khái niệm. ***************************************************** GI¸o ¸n 25 nguyÔn quang t¸nh . -Học sinh áp dụng công thức: 1 log a b = log a b α Để chứng minh câu a.log a 2 x = (log a x ) 2 2 b.

vấn đáp. Một hình nón có đỉnh O' và đáy là hình tròn (O. 3 Đáp án: D.GV chủ động vẽ hình. 1 Ổn định lớp.Đọc trước bài học.Tóm tắt đề.a 3 3 4 2π. sách giáo khoa. -Rèn luyện tư duy logic. • Nêu các thông tin về hình nón đã cho. 2. Mặt xung quanh của hình nón chia khối trụ thành hai phần.SGK Hình học 12 chuẩn) Một hình trụ có 2 đáy là hai hình tròn (O.tính chất của mặt nón tròn xoay . 2 2.Tiến trình bài dạy.r) và (O'.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Tiết 12 tù chän 12.Kiến thức: -Học sinh nắm được các khái niệm mặt trụ tròn xoay. Ngày soạn: 15/11/2010.Thái độ .Học sinh. nón tròn xoay là một tam giác vuông cân .a 3 D. có diện tích bằng 2a 2 (đvdt). C. a. • Cách xác định thiết diện (C): Thiết diện (C) là hình gì? • Tính S (C ) : Cần tìm gì? (Bán kính) • Tính V (C ) . Khoảng cách giữa hai đáy là OO'=r 3 . . B. D. Học thuộc bài cũ.Phương pháp. 3. đan xen thảo luận nhóm.Học sinh: GI¸o ¸n 26 2π. 1. b.a 3 3 B. BÀI TẬP MẶT NÓN A. 2. Tính S . Khi đó. Phát biểu ct tính diện tích xung quanh của khối nón tròn xoay.GV hỏi: • Công thức tính diện tích và thể tích của hình nón.Kỷ năng.Nội dung bài mới. Bài 2: ( BT8.Mục tiêu: 1. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1: Thiết diện qua trục của một hình Hoạt động 1: Giải bài tập 1. Giáo án.Thể tích của khối nón tròn xoay được tính như thế nào? mặt trụ tròn xoay có những tính chất gì? Để làm rõ vấn đề này chúng ta đi vào bài học hôm nay.sách tham khảo. 3. .Chuẩn bị.hình trụ tron xoay và khối nón tròn xoay. 2. . -Gợi mở.nghiêm túc.Các em đã được học xong các khái niệm.Giáo dục học sinh ý thức tự giác.Triển khai bài. Đặt vấn đề.Trang 40. 2π.r). thể . Gọi S 1 .r'). tính sáng tạo. • Định lượng V (C ) (Giáo viên gợi ý một số cách thường gặp). 1.Giáo viên. Tính tỷ số thể S1 nguyÔn quang t¸nh . S 2 lần lượt là diện tích xung quanh của hình trụ và hình nón trên. tích của khối nón này là: A. kiểm tra sĩ số. C.Kiểm tra bài cũ.a 2 3 2 2π.

V 2 là thể tích khối còn lại của khối trụ. độ Hướng dẫn: 1. ⇒ O'M= OO ' 2 +OM 2 = 3r 2 + r 2 =2r Hình nón có: .π r 2 = 3 3 3 π r3 . 5. Kết luận (C) là đường tròn tâm O'. Khi đó thể tích của khối trụ là: A. -Làm các bài tập trong sgk. ⇒ S 1 = 2 π . Hôm sau chúng ta kiểm tra 15' GI¸o ¸n 27 nguyÔn quang t¸nh . π.Củng cố. chiều cao. dài đường sinh.Đường sinh: l=O’M=2r. C.Dặn dò.khối trụ tròn xoay.V 1 = r 2 3π.Chiều cao OO'=r 3 . .π r 2 3 3 V 2 = Vtrụ . -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ. bán kính r'= O'A'.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12. .r 3 3 π r3 = Vậy: V = 2 2 Nội dung phiếu học tập 2: Biết rằng thiết diện qua trục của một hình trụ tròn xoay là một hình vuông có cạnh a. π. V1 = 1 3 S1 r 3 .các khái niệm mặt trụ tròn xoay.a 3 12 Đáp án: C. Gọi V 1 là thể tích khối nón.r 3 = 2 3 π r 2 Gọi O'M là một đường sinh của hình nón.Chiều cao: OO'=r 3 . Hình trụ có: .r.2r = 2 π r 2 Vậy: S = 3 2 2.r.Bán kính đáy: r. • Tìm: Bán kính đáy. -Nhắc lại công thức tính thể tích của khối tròn xoay. • Quan sát thiết diện. tích của hai phần đó. • Nêu công thức.a 3 4 V1 1 B.Bán kính đáy r.a 3 2 π. 4. π a 3 D. . ⇒ S 2 = π .

Học sinh.Nội dung bài mới.Mục tiêu: 1.Giáo viên.vấn đáp. C.GV: Chỉnh sửa.Thể tích của khối nón tròn xoay được tính như thế nào?mặt trụ tròn xoay có những tính chất gì?Để làm rõ vấn đề này chúng ta đi vào bài học hôm nay. sách giáo khoa. ta có: nguyÔn quang t¸nh . đã cho. tính sáng tạo. hoàn thiện và lưu ý bài giải của học sinh.Nêu các yếu tố liên quan về hình trụ của hình trụ.Phương pháp.Kiến thức: -Học sinh nắm được các khái niệm mặt trụ tròn xoay. Tính thể tích và diện tích toàn phần . 1 Ổn định lớp. ABCD là hình vuông nội tiếp trong đường tròn tâm O. -Gợi mở.Thái độ . 2. đường sinh AA’ và BB’. 3. Bài tập: Một hình trụ có đáy là đường tròn . Đặt vấn đề. Dựng các • 1 học sinh lên bảng vẽ hình. Góc của • 1 học sinh lên bảng giải câu 1.Tính Thể tích và diện tích toàn phần hình trụ: Ta có  AA' ⊥ (ABCD) ⇒ A ' D ⊥ CD   AD ⊥ CD của hình trụ: .Tóm tắt đề. Giáo án. . 2.Các em đã được học xong các khái niệm. Phát biểu công thức tính diện tích xung quanh của khối nón tròn xoay.Triển khai bài. b. đan xen thảo luận nhóm.tính chất của mặt nón tròn xoay . • 1 học sinh lên bảng giải câu 2. Tính thể tích khối đa diện ABCDB’A’.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Tiết 13 tù chän 12.hình trụ tron xoay và khối nón tròn xoay. -Rèn luyện tư duy logic.Chuẩn bị. b. 3.Đọc trước bài học.Tiến trình bài dạy. a. Học thuộc bài cũ. D. 2.nghiêm túc. mp(A’B’CD) với đáy hình trụ là 600. 1. B.Kỷ năng.sách tham khảo. Giải a. Ngày soạn: 23/11/2010 BÀI TẬP MẶT TRỤ A. GI¸o ¸n 28 ⇒· ADA ' = 600 ∆AOD vuông cân nên AD=OA 2 = R 2 Trong tam giác vuông ADA’. Thể tích và diện tích toàn phần của . kiểm tra sĩ số. a.Kiểm tra bài cũ.Yêu cầu: tâm O bán kính R.Giáo dục học sinh ý thức tự giác. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC .

-Học sinh về nhà học thuộc bài cũ. CD.CD=R 3 6 2 B’ A’ B C O A 4.CD = 1 AA'.các khái niệm mặt trụ tròn xoay. h = AA ' = AD tan 600 = R 6 Vậy V = π R 2 h = π R3 6 STP = 2π Rh + 2π R 2 = 2π R 2 ( 6 + 1) Tính Thể tích và diện tích khối đa diện ABCDB’A’ b.khối trụ tròn xoay. -Nhắc lại công thức tính thể tích của khối tròn xoay.Dặn dò.AD. -Đọc phần tiếp theo của bài học.A’B’ song song và bằng nhau nên khối đa diện ABCDB’A’ là lăng trụ đứng có đáy là tam giác AA’D và chiều cao là CD.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Hoạt động 4: Phiếu học tập 2. Thể tích khối đa diện ABCDB’A’: Ta có: CD ⊥ ( AA ' D) và các đoạn AB. **************************************************** GI¸o ¸n 29 nguyÔn quang t¸nh . Vậy VK = S AA'D . tù chän 12.Củng cố. 5.

2. ∀ lim x lim x ∞ x →∞ 4 =0. +Tính y'. sách giáo khoa. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1.Giáo dục học sinh ý thức tự giác.vẽ đồ thị.Kiến thức: -Học sinh nắm được các công thức tính đạo hàm của hàm số mũ. x Tính đạo hàm các hàm số sau: a. Đọc trước bài học.y = 4x + TXĐ R x y' = 4xln4 > 0.Học sinh. -Giáo viên nhận xét bổ sung hoàn chỉnh đồ thị của hai hàm số.nghiêm túc.Giáo viên. a. -Gợi mở.Mục tiêu: 1. D.Kiểm tra bài cũ. 2.Chuẩn bị. các công thức tính đạo hàm và đồ thị của hàm số mũ. 3.Vẽ đồ thị các hàm số: x 1 x a. Giải. -Rèn luyện tư duy logic. y = 4 b.Các em đã được học khái niệm.tính sáng tạo. C. y =   -Học sinh: 4 +Tìm tập xác định.HÀM SỐ LÔGARIT A. Ngày soạn:27/11/2010. Đặt vấn đề. đan xen thảo luận nhóm.Triển khai bài. 1 Ổn định lớp. 2. +Lập bảng biến thiên.Kỷ năng. B.Vận dụng chúng một cách linh hoạt sáng tạo vào giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay.Tính đạo hàm các hàm số: nguyÔn quang t¸nh .Nội dung bài mới. Giáo án. +Chọn điểm.Tiến trình bài dạy. BÀI TẬP. +Kết luận đường tiệm cận.Phương pháp.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Tiết 14 tù chän 12. b.hàm số lôgarit. kiểm tra sĩ số.kết luận tính đơn điệu. lôgarit và dạng đồ thị của nó.Thái độ .sách tham khảo.y = e 2 x +1 3. Từ đó vẽ đồ thị của hai hàm số đã cho. x → ∞ 4 = + − + + Tiệm cận : Trục Ox là TCN + BBT: x -∞ 0 1 +∞ y' + + + y 1 4 +∞ GI¸o ¸n 30 0 Bài 2. 1.vấn đáp. a. . HÀM SỐ MŨ.y = 5 3 b.

ex+3sin2x b.tìm cách tính đạo hàm của các a.3] b. y = -Học sinh nhắc lại các công thức tính đạo c. y = 3x − ln x + 4sin x hàm của tích thương.4 1− x 2 D = ( − . y = 5 x 2 − 2 x cos x x +1 log3x d.Dặn dò. ∀x > 0 (ln u )' = x u 5. ***************************************************** GI¸o ¸n 31 nguyÔn quang t¸nh . y = x 3 x hàm của hàm số mũ.đạo 2 2 e. e.Tìm tập xác định của các hàm số: 2 a. -Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết 1 − ( x + 1)ln 3 c.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12. a. y ' = quả.y = log 1 ( x − 4 x + 3) 5 -Học sinh vận dụng hàm số lôgarit có nghĩa khi cơ số a phải lớn hơn 0 khác 1 và biểu thức dưới dấu lôgarit phải dương để tìm x thỏa mãn. y ' = 2 x ln 3 -Giáo viên nhận xét hoàn chỉnh các bài 2x + 1 toán và giải thích cho học cả lớp được rõ.0) ∪ (2.y' = 2(e +xe +3cos2x) b. y = log 3 ( x 2 − 2 x) D = (−∞. D = R \[ 1. ∀x > 0 (log a u )' = x ln a u ln a 1 u' (ln x)' = . -Làm các bài tập trong sgk. -Nhắc lại các công thức tính đạo hàm của hàm số lôgarit: 1 u' (log a x)' = . +∞ ) 3x + 2 c. x x thảo luận. log( x + x + 1) f.hàm số lôgarit.y = 2x. y ' = 6 x − + 4cos x x Bài 3. -Chia học sinh thành từng nhóm tư duy. Giải. y ' = 2 ( x + x + 1)ln10 1 f. 3x -Đại diện nhóm khác nhận xét bổ sung 1 − ln x (nếu cần).1) 3 4. d.Củng cố. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ. y = log 0.cos x) hàm số đã cho. y ' = 10 x + 2 x (sin x − ln 2.

x+3 -Hướng dẫn học sinh vận dụng hàm số 2 lôgarit có nghĩa khi cơ số a phải lớn hơn f. y = log 0. y = logπ (2 x − 2) d. y = log x −1 (2 x 2 − 9 x + 9) phải dương để tìm x thỏa mãn.sách tham khảo.Phương pháp. C. a.2 thảo luận tìm phương pháp giải. Giáo án. 2.Học sinh. tập xác định của hàm số là: GI¸o ¸n 32 nguyÔn quang t¸nh . HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1. D.Tiến trình bài dạy. y = log 3 (− x 2 + 5 x + 6) c.Nội dung bài mới. b. HÀM SỐ MŨ. B.vấn đáp. Giải.HÀM SỐ LÔGARIT A.Giáo viên. các công thức tính đạo hàm và đồ thị của hàm số mũ.nghiêm túc. 1.Chuẩn bị.Hàm số có nghĩa khi:  x < −1 2 ⇔ x − 3x − 4 > 0  x>4 Vậy. y = log 0. BÀI TẬP.Các em đã được học khái niệm. 3. sách giáo khoa.Kỷ năng. Đặt vấn đề. Ngày soạn:27/11/2010. y = log8 ( x 2 − 3 x − 4) b. .Tìm tập xác định của các hàm số: a.Thái độ . -Gợi mở. kiểm tra sĩ số.Triển khai bài. đan xen thảo luận nhóm.Giáo dục học sinh ý thức tự giác. 2. 2.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Tiết 15 tù chän 12. -Rèn luyện tư duy logic. 1 Ổn định lớp. lôgarit và dạng đồ thị của nó.Mục tiêu: 1.2 x − 3x x−2 0 khác 1 và biểu thức dưới dấu lôgarit g. Đọc trước bài học.Vận dụng chúng một cách linh hoạt sáng tạo vào giải toán là nhiệm vụ của các em trong tiết học hôm nay.Kiến thức: -Học sinh nắm được các công thức tính đạo hàm của hàm số mũ.hàm số lôgarit.Kiểm tra bài cũ. Tính đạo hàm các hàm số sau: y = log 1 (2 x +1) 2 3. a.tính sáng tạo. y = log 3 (3x −1 − 9) -Chia học sinh thành từng nhóm tư duy x−4 e.

3 = 243 Bài 3. 2x − 3 a. -Nhắc lại các công thức tính đạo hàm của hàm số lôgarit.hàm số mũ.đạo hàm của tích thương. y ' = 2 ( − x + 5 x + 6)ln 3 2 x ln 2 y' = x c. log 3 (2 x − 1) = 3 1 x−1 c. −1) ∪ (4. y ' = 2 ( x − 3x − 4)ln8 −2 x + 5 b.Tính đạo hàm của các hàm số ở bài 1. log 3 (2 x) = 3 b.2 x = 96 d. y ' = 2 ( x + 3) ( x − 4)ln 0. e.2 4. -Học sinh vạn dụng các công thức: u' u' (log a u )' = (ln u )' = u ln a u u u u u (a )' = u ' a (e )' = u'. log a b = α ⇔ b = aα aα = a β ⇔ α = β để tìm x thỏa mãn.Dặn dò.2 7( x + 3) = ( x + 3)( x − 4)ln 0. 5. (2 − 2)ln π 3x−1 ln 3 3x −1 y ' = x−1 = x −1 d. Tính chất và đồ thị của hai hàm số nay. -Học sinh về nhà học thuộc bài cũ. 3. (3 − 9)ln 3 3 − 9 7 x+3 .Tìm x biết: a. ***************************************************** GI¸o ¸n 33 nguyÔn quang t¸nh . ' D = ( −∞.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN -Vận dụng: tù chän 12.e  u  u ' v − uv ' (uv)' = u ' v + uv '   = v v2  để tính đạo hàm của các hàm số đã cho. +∞) Bài 2.Củng cố.

Ngày soạn:07/12/2010. Các em đã được học xong nội dung bài mặt cầu. đan xen thảo luận nhóm. Vận dụng kiến thức đã học để xác định mặt cầu. 1 Ổn định lớp. Bài 1. thể tích khối cầu đã xác định đó.Giáo dục học sinh ý thức tự giác.Tiến trình bài dạy.Kiến thức: Hs phải nắm kĩ các kiến thức định nghĩa mặt cầu. 3. tính diện tích mặt cầu.Nội dung bài mới. 2. B. sự tương giao của mặt cầu với mặt phẳng.Triển khai bài. kiểm tra sĩ số.Mục tiêu: 1.đọc trước bài học. -Gợi mở.trang 49 SGK .Kiểm tra bài cũ.Giáo viên. 1. sách giáo khoa. D.Phương pháp. HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: Giải bài tập 1 trang 49 SGK. 3.nghiêm túc. Giáo án.Chuẩn bị. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành làm bài tập thông qua các bài toán cụ thể b. C. a.Cho HS nhắc lại kết quả tập hợp điểm M Hình vẽ nhìn đoạn AB dưới 1 góc vuông (hình học phẳng) ? . Đặt vấn đề.Vấn đề M ∈ mặt cầu đường kính AB => · · (=>) vì AMB = 1V => M∈ đường tròn AMB = 1V ? dường kính AB => M∈ mặt cầu đường kính AB.Dự đoán cho kết quả này trong không gian ? . thể tích khối cầu. BÀI TẬP MẶT CẦU A.sách tham khảo. GI¸o ¸n 34 nguyÔn quang t¸nh . (<=)Nếu M∈ mặt cầu đường kính AB => M∈ đường tròn đường kính AB là giao của mặt cầu chứa (C) . đường thẳng và công thức diện tích mặt cầu.Nhận xét: đường tròn đường kính AB với mặt cầu đường kính AB => giải quyết chiều thuận . .Học sinh. Học thuộc bài cũ.vấn đáp. 2. 2.Kỷ năng.Thái độ .TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Tiết 16 tù chän 12. Câu hỏi 1: Nêu định nghĩa mặt cầu ? Nêu một vài cách xác định một mặt cầu đã biết ? Câu hỏi 2: Các vị trí tương đối của đường thẳng và mặt cầu ? Từ đó suy ra điều kiện tiếp xúc của đường thẳng với mặt cầu ? Câu hỏi 3: Nêu định nghĩa đường trung trực. mặt trung trực của đoạn thẳng.

CD) => (P) cắt S(O.Nhận xét MA.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12. Bài tập 5 tráng 49 SGK a)Gọi (P) là mặt phẳng tạo bởi (AB.sự tương giao của hai đồ thị hàm số.B. -Nhắc lại sơ đồ khảo sát các hàm số đã được học.MD nhờ kết quả nào? => Kết luận: bài toán : Tập hợp cần tìm là trục đường tròn (C).Nhận xét: Mặt phẳng (OAB) cắt mặt cầu S(O.D => MA.MB với MC. Ta có MA. 5.MD b)Gọi (C1) là giao tuyến của S(O. r) theo giao tuyến là đường tròn (C) qua 4 điểm A. Ta có OA = OB = OC => O ∈∆ trục của (C) (<=)∀O’∈(∆ ) trục của (C) với mọi điểm M∈(C) ta có O’M = O 'I2 + IM 2 = O 'I2 + r 2 không đổi => M thuộc mặt cầu tâm O’ bán kính O 'I2 + r 2 Hoạt động 4: Bài tập 5 tráng 49 SGK Nhận xét: Mặt phẳng (ABCD) có : . *********************************************** GI¸o ¸n 35 nguyÔn quang t¸nh .MB = MC. cách xác định điểm cực trị của hàm số.C.Phương tích của M đối với (C1) bằng các kết quả nào ? 4. -Học sinh về nhà ôn lại toàn bộ nội dung chương I -Làm các bài tập ở phần ôn tập chương.r) với mp(OAB) => C1 có tâm O bán kính r .Cắt mặt cầu S(O.Củng cố.MB = MO2-r2 = d2 – r2 .Dặn dò. r) không ? giao tuyến là gì ? .r) theo giao tuyến là đường tròn nào? .

Giáo dục học sinh ý thức tự giác.Tiến trình bài dạy.Nội dung bài mới.Các em đã được học xong nội dung chương trình học kì I hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập lại các nội dung kiến thức đã được học chuẩn bị cho việc thi học kì I.  x −1 > 0 11 học sinh hiểu rõ ⇔x> b. .Học sinh. log 2 ( x − 5) + log 2 ( x + 2) = 3 (3) -Chia học sinh thành từng nhóm thảo luận d.Chuẩn bị. PHƯƠNG TRÌNH MŨ. b.Giáo viên.làm các bài tập trong sgk. 3.nghiêm túc. log( x − 1) − log(2 x − 11) = log 2 (2) c. 2.Mục tiêu: 1. Giáo án. kiểm tra sĩ số. sách giáo khoa. C.ĐK:  quả. -Rèn luyện tư duy logic.Triển khai bài. ?Phát biểu các tính chất của hàm số bậc ba. 2. Ngày soạn: 21/12/2010.phương trình vô nghiệm. log 3 (5 x + 3) = log 3 (7 x + 5) (1) b.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN Tiết 17 tù chän 12.sách tham khảo. 1.Kỷ năng.ĐK:  2 2 x − 11 > 0 GI¸o ¸n 36 nguyÔn quang t¸nh . 2.Kiến thức: -Học sinh nắm được các phương pháp khảo sát các dạng hàm số đã được học và các tính chất của chúng.Kiểm tra bài cũ. -Giáo viên nhận xét bài làm và giải thích cho Vậy. 5 7 x + 5 -Đại diện nhóm khác nhận xét bổ sung hoàn (1) ⇔ 5 x + 3 = 7 x + 5 ⇔ x = −1 (loại) thành các bài toán. a. thích hợp. đan xen thảo luận nhóm.tìm phương pháp giải Giải. 1 Ổn định lớp.vấn đáp. Đặt vấn đề. B. log( x 2 − 6 x + 7) = log( x − 3) (4) các bài toán ở bài 1.Thái độ . HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 1Giải các phương trình a.tính sáng tạo. -Gợi mở. 3. 5 x + 3 3 -Đại diện các nhóm lần lượt trình bày kết ⇔ x>− a.Phương pháp. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT(tt) A. Ôn lại bài cũ. D.

-Làm bài tập đã cho.Dặn dò. log( x 2 − 4 x − 1) = log8 x − log 4 x (6) nghiệm của các phương trình đã cho. x −1 = log 2 -Học sinh tìm điều kiện để phương trình có 2 x − 11 nghĩa. GI¸o ¸n 37 nguyÔn quang t¸nh .x = 6 d.hàm số trùng phương.các đặc diểm tính chất của đồ thị hàm số.ĐK:x > 0 1 1 (7) ⇔ log 2 x + 2log 2 x + log 2 x = 13 2 3 ⇔ log 2 x = 3 ⇔ x = 8 4. 5x > 0   2 a. x>0   (6) ⇔  x2 − 4x − 1 > 0 ⇔ x=5 2 log( x − 4 x − 1) = log 4  c. x −1 ⇔ =2⇔ x=7 2 x − 11 -Vận dụng dạng: c. log( x + x − 5) = log5 x + log 2 5x để biến đổi các phương trình lôgarit về dạng (5) phương trình đơn giãn sau đó giải tìm 1 b.Củng cố. -Học sinh về nhà ôn lại bài cũ.TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN (2) ⇔ log tù chän 12. x = 5  f ( x) > 0 ∨ g ( x) > 0 Bài 2Giải các phương trình log a f ( x) = log a g ( x) ⇔  f ( x) = g ( x ) 1 1  2 a. 2 c. 5. (5) ⇔  x + x − 5 > 0 ⇔ x = 2 log( x 2 + x − 5) = 0  b. log 2 x + 4log 4 x + log 8 x = 13 (7) Giải. -Nhắc lại các các đặc điểm tính chất của các hàm số bậc ba.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN tù chän 12. GI¸o ¸n 38 nguyÔn quang t¸nh .