THO TÌNH YÐ! – C!

O C SO NC 1

M! C I! C
THO TÌNH YÐ!................................................................................................................3
Mu a hoa doI....................................................................................................................3
So ng..................................................................................................................................5
Anh...................................................................................................................................7
Thuong vô nga y fruo c ..................................................................................................9
ChI co so ng va em.......................................................................................................11
Ða n fay em...................................................................................................................12
Ha f ru............................................................................................................................14
Tho vIô f fa ng anh........................................................................................................15
Thuyô n va bIô n............................................................................................................17
Sân ga chIô u em dI......................................................................................................19
Ha f ru cho ng nhu ng dôm kho ngu ..........................................................................21
Ðôm cuo I nam..............................................................................................................23
Ðâ u em bIô f cha c ra ng anh fro Ia I ..........................................................................25
Tho fình cuo I mu a fhu...............................................................................................26
Hoa co may...................................................................................................................28
No I cu ng anh................................................................................................................29
Tu ha f ............................................................................................................................31
Hoa cu c..........................................................................................................................33
TÂM T! VA S!Y NCÂ M..............................................................................................34
Cho I bIô c........................................................................................................................34
Cu I Ia I fha nh pho na ng .............................................................................................36
Tho fình foI vIô f...........................................................................................................38
Tho vIô f cho mình va nhu ng nguo I con ga I kha c .................................................40
Tho vuI vô pha I yô u....................................................................................................45
X!ÂN Q!Y NH 2

Co mo f fho I nhu fhô ....................................................................................................48
Tho fình cho ba n fre ...................................................................................................50
Ia I ba f dâ u ...................................................................................................................52
Tho I gIan fra ng............................................................................................................55
Chuo n chuo n ba o ba o.................................................................................................57
NH! NC ÐA I CA C!O C SO NC...................................................................................59
TIô ng ga frua ...............................................................................................................59
Nhu ng con duo ng fha ng gIông.................................................................................62
Tha ng nam...................................................................................................................64
Khong dô .......................................................................................................................66
Ha f vo I con fa u ............................................................................................................67
Co do ..............................................................................................................................69
Mu a ha ..........................................................................................................................71
Hoa fuo ng vI.................................................................................................................72
Tha nh pho quô anh.....................................................................................................73
Ma I pho .........................................................................................................................76
Me cu a anh...................................................................................................................78
Chj ..................................................................................................................................80
Ngu na o ngu ngon.......................................................................................................82
Io I ru cu a me ...............................................................................................................84
Con cha bIô f duo c dâu................................................................................................86
Me va con......................................................................................................................88
Con yôu me ...................................................................................................................90
Chuyô n co fich vô Ioa I nguo I.....................................................................................92
Io I ru frôn ma f dâ f.....................................................................................................95
Ðôm fro vô ....................................................................................................................97
Se co ma I co be muo I sa u fuo I ..................................................................................99

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 3

THO TÌNH YÐ!
M! A HOA ÐOI
Ðây gIo mu a hoa doI
Tra ng mo f vu ng Qua ng Ða
So ng ven ho cu vo
Anh mo f vu ng cây fre

Ta dô n ro I fa dI
Ðao Iâ n anh co nho
Ðuo I vo m cây Ia ng Ie
Ðuo I vo m cây cho mong

Ca nh buo m froI ngoa I song
Ðo fâ p ca y frôn ba I
Nâu mo f vu ng dâ f mo I
Ðo I fay nguo I gIeo fro ng...

Anh co dI cu ng em
Ðô n nhu ng mIô n dâ f Ia
Ðô n nhu ng mu a ha I qua
Ðô n nhu ng nga y fhuong yôu


X!ÂN Q!Y NH 4

Qua na ng so m mua chIô u
Qua cha ng duo ng fa n pha
Qua râ f nhIô u no I kho
Qua râ f nhIô u nIô m vuI ...

Anh co nghe hoa roI
Quanh cho mình du ng do
Hoa oI sao cha ng no I
Anh oI sao Ia ng fhInh
Ðo f Io ng em câu ho I:
"Yôu em nhIô u khong anh7"

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 5

SO NC
Ðu do I va dju ôm
O n a o va Ia ng Ie
So ng khong hIô u no I mình
So ng fìm ra fâ n bô

OI con so ng nga y xua
Va nga y sau vâ n fhô
No I kha f vo ng fình yôu
Ðo I ho I frong ngu c fre

Truo c muon fru ng so ng bô
Ðm nghI vô anh, em
Ðm nghI vô bIô n Io n
Tu noI na o so ng Iôn7

So ng ba f dâ u fu gIo
CIo ba f dâ u fu dâu7
Ðm cu ng khong bIô f nu a
KhI na o fa yôu nhau

Con so ng duo I Io ng sâu
Con so ng frôn ma f nuo c
OI con so ng nho bo
X!ÂN Q!Y NH 6

Nga y dôm khong ngu duo c
Io ng em nho dô n anh
Ca frong mo co n fhu c

Ðâ u xuoI vô phuong Ða c
Ðâ u nguo c vô phuong Nam
NoI na o em cu ng nghI
Huo ng vô anh - mo f phuong

O ngoa I kIa da I duong
Tram nghìn con so ng do
Con na o cha ng fo I bo
Ðu muon vo I ca ch fro

Cuo c do I fuy da I fhô
Nam fha ng vâ n dI qua
Nhu bIô n kIa dâ u ro ng
Mây vâ n bay vô xa.

Ia m sao duo c fan ra
Tha nh fram con so ng nho
CIu a bIô n Io n fình yôu
Ðô nga n nam co n vo .

29-19-1967

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 7

ANH
Cây bu f gâ y frong fay
Ca n mu c kho da y Io
A nh dIô n fa f frong pho ng
Anh vô fu duo ng pho
Anh vô fu frâ n gIo
Anh vô fu con mua
Tu nhu ng nga y da qua
Tu nhu ng nga y chua fo I
Tu Io ng em nhu c nho I...

ThoI du ng buo n nu a anh
Tâ m re m cu a ma u xanh
Trang fho co n vIô f do
Ta ch nuo c no ng frôn ba n
Va Io ng em fhuong nho ...

O ngoa I kIa fro I gIo
O ngoa I kIa fro I mua
Cây ba ng dôm ngâ n ngo
Nuo c qua duo ng cha y xIô f
To c anh fhì uo f dâ m
Io ng anh fhì co don
Anh câ n chI noI em
Sao ma anh cha ng no I
X!ÂN Q!Y NH 8


Anh, con duo ng xa nga I
Anh, bu c ve khong ma u
Anh, nghìn no I Io âu
Anh, do ng fho no I gIo ...
Ma em nguo I do I fhuo ng
ÐIô f Ia anh co o !

19-7-1973.

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 9

TH!ONC VÐ NCA Y TR!O C
Ðao nguo I yôu dI fIô n dua nhau
Nhu ng chuyô n xe khuâ f vô bIôn gIo I
Nguo I foI yôu fruo c cu ng Ia bo do I
Nga y Iôn duo ng foI cha ng fIô n chân fheo.

Nga y â y na o anh da co em dâu!
Tuo I muo I sa u ghI nhIô u nhâ f ky
Nhu ng Ia ng pho , nhu ng fình yôu fho fre
Co do ng na o frong do nha c fôn em7

Chuyô n qua ro I anh cu ng da quôn
Cha ng da m fra ch, chI fhoa ng buo n nho nho
Io ng nhu ng muo n fro fha nh ngo n co
Ðôn Iô duo ng nga y â y fIô n anh dI
Muo n fha nh ru ng muon fa n Ia cho che
Muo n fha nh suo I gIu a duo ng xa na ng ra f

KhI anh ngu em muo n fha nh ba I ha f
Ha f ru Io I cu a me nga y xua
Con so f ru ng va ng ma f sa m da
Ðm, do ng do I se cu ng anh ca nuo c
Ia m ha f bu I duo I chân anh buo c
Ia m ma I nha che nhu ng con mua
X!ÂN Q!Y NH 10

Ðao ga o qua ng vaI frong con do I so m frua
Ia m a nh Iu a gIu a ru ng khuya phia fruo c
Io ng em fhuong Ia m sao ma no I duo c
Nhu fro I xanh vo fâ n ma I ma u xanh

Ðâ u bây gIo em da o bôn anh
Chung Io Ia ng, chung vuI, buo n mo uo c
Ðm vâ n cu fhuong vô nga y fruo c
Nguo I yôu em fhuo fruo c co em dâu...

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 11

CHI CO SO NC VA ÐM
Ða xa ro I can pho ng nho cu a em
NoI che cho nhu ng nguo I fhuong mô n nhâ f
Con duo ng na ng, do ng song fruo c ma f
Chuyô n pha dong. No I nho cu quay vô

Ðôm fha ng nam hoa phuo ng no bôn he
Trang gIâ y fra ng bo n be bao ky u c
Ngo n de n khuya mo f mình anh fhu c
Nghe fIn da I ba o no ng, Ia I fhuong con

Anh yôu oI, ha y fha Io I cho em
Nô u doI Iu c gIâ n ho n ânh vo co
Nhu ng bu c do c frong nga y vâ f va
Ia m anh buo n ma em co vuI dâu

ChI rIông dIô u duo c so ng cu ng nhau
NIô m sung suo ng vo I em Ia Io n nhâ f
Tra I fIm nho na m frong Io ng ngu c
CIâ y phu f na o fIm dâ p cha ng vì anh.

Mo f fro I xanh, mo f bIô n fâ n cu ng xanh
Va gIo fho I va mây bay vô nu I
Io I fhuong nho nga n Iâ n em muo n no I
Nhung bây gIo chI co so ng va em...
X!ÂN Q!Y NH 12

ÐA N TAY ÐM
CIa fa I em chI co ba n fay
Ðm frao fa ng cho anh fu nga y â y
Nhu ng nam fha ng cu ng nhau em chI fhâ y
Qua khu da I Ia ma I fo c em den
VuI, buo n frong fIô ng no I, nu cuo I em
Qua guong ma f anh hIô u dIô u Io Ia ng
Qua a nh ma f anh hIô u dIô u mong ngo ng
Anh nghI gì khI nhìn xuo ng ba n fay 7

Ða n fay em ngo n cha ng fhon da I
Vô f chaI cu , duo ng gân xanh vâ f va
Ðm da nh cha f choI chuyô n fhuo nho
Ha I rau rô n rau rô u nâ u canh
Tâ p va may, fô f fo c mo f mình
Ro I u p ma f Iôn ba n fay kho c me .

Ðuo ng fif fa p khong gIan nhu bô
Anh cho em cho em vjn ba n fay
Trong fay anh, fay cu a em dây
ÐIô f Ia ng Ie vun fro ng gìn gIu
Tro I mua Ia nh fay em khe p cu a
Ðm phoI mô n va a o cho anh
Tay ca m hoa, fay dô freo franh
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 13

Tay fha p sa ng ngo n de n dôm anh do c
Nam fha ng qua dI ma I dâ u cu c nho c.
Tay em du ng frôn vâ ng fra n Io âu.

Ðm nhe nha ng xoa dju no I dau
Va go p nha f nIô m vuI fu mo I nga
KhI anh va ng ba n fay anh bIô f nho
Iâ y fho I gIan dan fha nh a o mong cho
Iâ y fho I gIan em vIô f nhu ng do ng fho
Ðô fhâ y duo c chu ng mình khong cha c fro ...

Ða n fay em, gIa fa I be nho
Ðm frao anh cu ng vo I cuo c do I .
X!ÂN Q!Y NH 14

HA T R!
Ðình hoa da ngu frôn ba n
Kìa frang sa ch gâ p ngo n de n fhIu fhIu
Ngu dI, nguo I cu a em yôu
Na y, con fa u Ia vu a neo bô n cho
Tro I dôm nghIông xuo ng ma I nha
ÐIô n xanh kIa cu ng da mo dâ f IIô n.

Anh mo anh co fhâ y em
Thâ y bong cu c nho noI frIô n dâ f quô
ChIô c mo roI o bo fre
Con song fham bIô n da vô ru ng xua
Ða m mây vô vo I con mua
Con duo ng dI fo I mIô n chua co duo ng.

Ngu dI vâ ng fra n yôu fhuong
Ðu c franh da ngu ma f fuo ng Ia ng Im
Ngu dI, ho n da fhì mô m
Ða n chân fhì cu ng ngo n de n fhì xa
Tho I gIan nhu gIo fhoa ng qua
Tình yôu Ia ca nh do ng hoa gIu a fro I
Tay fa na m Iâ y fay nguo I
Ðâ u qua fram suo I nga n do I cu ng qua .

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 15

THO VIÐ T TA NC ANH
Tha ng muo I fro I fra I na ng hanh
Co co ha ng pho phoI chan fruo c fhô m
CIo qua Iay do ng bu c re m
Tâ m guong frong suo f a nh de n nô-ong.

ToI khong co mo f can pho ng
Iang fhang suo f nhu ng nam ro ng fuo I fho
CIa fa I Ia mâ y vâ n fho
Ðâ u bao nguo I do c vâ n cho do I aI
Nu I cao bIô n ro ng song da I
ToI dI kha p cho n fìm nguo I foI yôu

Tâ m khan va nhu ng duo ng fhôu
Nghe frong dIô u ha f nhu ng dIô u say mô.
"Co anh du ng sI fro vô
Tâ m huân chuong duo I na ng he cho I chang"

Ðôm da I fhu c nho Iang fhang
Nguo I yôu foI vo I con duo ng mu a dong
Anh Ia cu a nhu ng do ng song
Cu a mIô n gIo ca f, cu a vu ng ba o mua
Anh Ia cu a nhu ng vâ n fho
Co n phâ n na o dô bây gIo cu a em.
X!ÂN Q!Y NH 16

O bôn ha ng pho fruo c fhô m
Hoa phong Ian, dIô u nha c ôm buo I chIô u
Vj chua Ia ba f canh rIôu
Vj cay Ia fra I ha f fIôu dâ f mình
Ðm khong co dô n bu c ma nh
Ðô che na ng gIo cho anh fha ng nga y
CIa fa I chI co ba n fay
Ðuo ng gân xanh, vô f chaI da y fu xua
CIa fa I chI co ba I fho
Ðao nam vIô f dô bây gIo fa ng anh.

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 17

TH!YÐ N VA ÐIÐ N
Ðm se kô anh nghe
Chuyô n con fhuyô n va bIô n

"Tu nga y na o cha ng bIô f
Thuyô n nghe Io I bIô n khoI
Ca nh ha I âu, so ng bIô c
Ðua fhuyô n dI muon noI

Io ng fhuyô n nhIô u kha f vo ng
Va fình bIô n bao Ia
Thuyô n dI hoa I khong mo I
ÐIô n vâ n xa... vâ n xa

Nhu ng dôm frang hIô n fu
ÐIô n nhu co ga I nho
Thâ m fhì gu I fâm fu
Quanh ma n fhuyô n so ng vo

Cu ng co khI vo co
ÐIô n a o a f xo fhuyô n
|Vì fình yôu muon fhuo
Co bao gIo du ng yôn7)

X!ÂN Q!Y NH 18

ChI co fhuyô n mo I hIô u
ÐIô n mônh mong nhuo ng na o
ChI co bIô n mo I bIô f
Thuyô n dI dâu, vô dâu

Nhu ng nga y khong ga p nhau
ÐIô n ba c dâ u fhuong nho
Nhu ng nga y khong ga p nhau
Io ng fhuyô n dau - ra n vo
Ne u fu gIa fhuyô n ro I
ÐIô n chI co n so ng gIo "

Nô u pha I ca ch xa anh
Ðm chI co n ba o fo

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 19

SÂN CA CHIÐ ! ÐM ÐI
Sân ga chIô u em dI
Mônh mang ma u na ng nha f
Ðu I bay dâ y ba Io
Ðu I cay xe con ma f

Sân ga chIô u em dI
Ca ch duo I chân Im Ia ng
Ðo ng anh In fha nh fa u
To c anh xoa ngang fra n

Sân ga chIô u em dI
Ða n fay da dIô f na m
Vu a fhoa ng fIô ng co I fa u
Io ng da Nam da Ða c.

Anh fhuong noI em qua
Nhu ng pho phuo ng nho n nhjp
Ðo ngo frong a nh de n
Co n Ia nguo I Ia fIô ng.

Anh fhuong noI em qua
Nhu ng pho phuo ng nho n nhjp
Ðo ngo frong a nh de n
Co n Ia nguo I Ia fIô ng
X!ÂN Q!Y NH 20


Anh fhuong noI em qua
Nhu ng suong chIô u mua fo I
Ða m duo ng xa na ng da I
Chuyô n pha con nuo c dâng

Ðm xao xuyô n frong Io ng
Nho vô noI fa o
Mu a fhu va ng duo ng pho
Ia bay dâ y Io I qua.

Ngo n de n va frang fho
TIô ng fho dô u con nho
Ma u hoa frôn cu a so
Qua n nuo c che mu a dong
Con fa u vo I do ng song
Ra dI va fro Ia I

Ha No I oI Ha No I
Sân ga chIô u em dI
1976
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 21

HA T R! CHO NC NH! NC ÐÐM KHO NC!
Anh khong ngu duo c u anh7
Ðô em mo qua f quâ n ma nh Iôn cho
Ia ng sao ca I gIo ma f ho
Che f sao ca I no ng dâ u mu a da ghô!
Ðoa n fhuong bInh mo I fro vô
Ða nh nhau fruo c cu a ha ng bIa Iu c chIô u

Anh khong ngu duo c anh yôu7
Nghe chI con Iu dang chIô u nuo c dâng
Nga y maI cây Iu a Iôn do ng
Ia I xanh nhu da fu ng khong mâ f mu a
Con song ba n vo I con do
Con nguo I ba n vo I câu ho frôn song.

Ngu dI, em khe p cu a pho ng
Ðô em Iôn ga c em frong xem na o
AI do n ra ng co cha y cao
Nguo I dân VInh Phu do f bao nhIôu do I
Hình nhu Iu a da fa f ro I
CIo khong fho I nu a anh oI yôn Io ng

Thuong gì nguo I do I Iang fhang
XIn an frôn kha p pho phuo ng ngoa I kIa
X!ÂN Q!Y NH 22

Ngu dI anh ha y ngu yôn
Ro I maI ho se fro vô quô fhoI
Io ng fhuong chI no I ba ng Io I
Iâ y dâu ra ga o cho nguo I duo c no

Khuya ro I anh ha y ngu dI
Ðô em fro dâ y em che bo f de n
Ðu a na o no no I cu ng anh
Ca I fIn chô f cu a ba n mình vu a xong
Cha c Ia duo ng dâ f kho khan
Nôn fhu fu cha ng fhô nang gu I vô
Anh oI anh ha y ngu dI
Tha ng con fa no na m mô do ma
Nga y choI su ng gIa ba Io
Ia m anh gIa I pho ng he f ho suo f fhoI
Muo I nam sau Io n Iôn ro I
Se quôn dI nhu ng fro choI bây gIo

Ngu dI anh, ha y ngu dI...

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 23

ÐÐM C!O I NAM
Ða mu a hoa cu c va ng
Ia I mo f nam sa p hô f
Tho I gIan sao froI nhanh
Ngo n ngang nhIô u cong vIô c

Thô Ia ba ca I fô f
HaI chu ng mình co nhau
Ðu chua pha I Ia Iâu
Nhung cu ng khong nga n ngu I
Ha nh phu c finh ba ng nam
Cây finh ba ng mu a fra I

Ðâ u Io ng em khong quôn
Con duo ng ga ca f bu I
Ðo ng anh dI Iâ m Iu I
Song doI bo ca ch xa

Ðâ u Io ng em chua qua
Nhu ng ho I co I ba o do ng
Nhu ng can hâ m nuo c ngâ p
Con chu ng fa co n fho...


X!ÂN Q!Y NH 24

Ðm dâu nha c chuyô n qua
Ðô cho Io ng fu I cu c
Ðm nho Ia I nga y xa
Thâ y mình fhôm ha nh phu c

Qua bao nga y Iu a da n
Ðâ f vô vo I mu a xuân
Nhu em vô vo I anh
Qua nhu ng nga y so ng gIo

O ngoa I kIa duo ng pho
Ma u a o chen ma u hoa
Anh co nghe: ngoa I ga
TIô ng con fa u dang go I
Muâ a xuên 1976

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 25

ÐÂ ! ÐM ÐIÐ T CHA C RA NC ANH TRO IA I
Thj frâ n na o anh dô n chIô u nay
Ma nh fuo ng va ng, mu a dong gIa re f
Ðâ u em bIô f khong pha I Ia vInh bIô f
Vâ n fhâ y Io ng da dIô f Iu c chIa xa

Xo m Ia ng na o anh se dI qua
Nhu ng do ng Iu a, vuo n cây, bo ba I...
Ðâ u em bIô f ra ng anh fro Ia I
Ngo n gIo buo n vâ n fho I phia khong anh.

Tho I gIan froI fheo ca nh cu a mo f mình
Ha f mua bu I roI fhâ m frôn ma I ngo I
To Ijch mo ng bay fheo Io ng ngo ng do I
Mo f con duo ng vo I vo I nu I cu ng song

Co I nga n Iâ n fôn anh vâ n Ia khong
ChI Ia ru ng da f da o Io I pho
Ðâ u em bIô f ra ng anh, anh cu ng nho
Nhung Io ng em na o co Iu c nguoI quôn.

6-3-1985
X!ÂN Q!Y NH 26

THO TÌNH C!O I M! A TH!
Cuo I fro I mây fra ng bay
Ia va ng fhua fho f qua
Pha I chang Ia vô ru ng
Mu a fhu dI cu ng Ia
Mu a fhu ra bIô n ca
Theo do ng nuo c mônh mang
Mu a fhu va hoa cu c
ChI co n anh va em

ChI co n anh va em
Ia cu a mu a fhu cu
Cho f Ia n gIo heo may
Tho I vô xao do ng ca :
Io I dI quen bo ng Ia
Co Iâ f fheo chIô u mây
Ðôm vô suong uo f ma

HoI Ia nh qua ba n fay
Tình fa nhu ha ng cây
Ða bao mu a gIo ba o
Tình fa nhu do ng song
Ða yôn nga y fha c Iu .

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 27

Tho I gIan nhu Ia gIo
Mu a dI cu ng fha ng nam
Tuo I fheo mu a dI ma I
ChI co n anh va em

ChI co n anh va em
Cu ng fình yôu o Ia I...
- Kìa bao nguo I yôu mo I
ÐI qua cu ng heo may.

X!ÂN Q!Y NH 28

HOA CO MAY
Ca f va ng, song dâ y, cây ngâ n ngo
Khong gIan xao xuyô n chuyô n sang mu a
Tôn mình aI go I sau vo m Ia
Io I cu em vô nay da fhu

Mây fra ng bay dI cu ng vo I gIo
Io ng nhu fro I bIô c Iu c nguyôn so
Ða ng cay gu I Ia I bao mu a cu
Tho vIô f doI do ng fheo gIo xa.

Kha p ne o dâng dâ y hoa co may
A o em so y co gam dâ y
Io I yôu mo ng ma nh nhu ma u kho I
AI bIô f Io ng anh co do I fhay7
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 29

NO I C! NC ANH

Ðm vâ n bIô f dâ y Ia dIô u da cu
Chuyô n fình yôu, quan fro ng gì dâu:
Su ga n bo gIu a haI nguo I xa Ia
No I vuI buo n dem chIa se cu ng nhau

Ðm dâu da m nghI Ia vInh vIô n
Hom nay yôu, maI co fhô xa ro I
NIô m dau do n fuo ng nhu vo fâ n
Ðo ng co nga y fhay fhô mo f nIô m vuI

ÐIô u hom nay fa no I, nga y maI
Nguo I kha c Ia I no I Io I yôu fhuo fruo c
Ðo I so ng cha ng vo cu ng, em bIô f
Va câu fho dâu co n ma I nga y sau

Cha ng co gì quan fro ng Ia m dâu
Nhu khong khi, nhu ma u xanh Ia co
NhIô u dô n mu c fuo ng nhu cha ng co
Truo c cuo c do I ro ng Io n mônh mang

Nhung Iu c na y anh o bôn em
NIô m vuI suo ng frong fa Ia co fhâ f
X!ÂN Q!Y NH 30

Nhu chIô c a o frôn fuo ng, nhu frang sa ch
Nhu chu m hoa mo ca nh fruo c hIôn nha

Ðm hIô u ra ng mo I Iu c dI xa
Tình anh do I vo I em Ia xu so
Ia bo ng ro p frôn con duo ng na ng Iu a
Tra I cây fhom frôn mIô n dâ f kho ca n

Ðo Tình yôu em muo n no I cu ng anh
Nguo n go c cu a muon nga n kha f vo ng
Io ng fo f dô duy frì su so ng
Cho con nguo I fhu c su Nguo I hon.
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 31

T! HA T
Cha ng da I gì em uo c no ba ng va ng
Tra I fIm em anh da fu ng bIô f dâ y
Anh Ia nguo I coI fhuo ng cu a ca I
Nôn nô u câ n anh ba n no dI ngay

Ðm cu ng khong mong no gIo ng ma f fro I
Vì se fa f khI bo ng chIô u do xuo ng
Ia I mình anh vo I dôm da I câm Ia ng
Ma Io ng anh xa ca ch vo I Io ng em

Ðm fro vô du ng nghIa fra I fIm
ÐIô f Ia m so ng nhu ng ho ng câ u da chô f
ÐIô f Iâ y Ia I nhu ng gì da mâ f
ÐIô f ru f gâ n khong ca ch cu a yôu fIn

Ðm fro vô du ng nghIa fra I-fIm-em
ÐIô f khao kha f nhu ng dIô u anh mo uo c
ÐIô f xu c do ng qua nhIô u nhâ n fhu c
ÐIô f yôu anh va bIô f duo c anh yôu

Mu a fhu nay sao ba o mua nhIô u
Nhu ng cu a so con fa u cha ng do ng
ÐI do ng hoang va da I nga n fo I sâ m
Ðm Ia c Ioa I gIu a sâu fha m ru ng anh
X!ÂN Q!Y NH 32


Ðm Io âu fruo c xa fa p duo ng mình
Tra I fIm dâ p nhu ng dIô u khong fhô no I
Tra I fIm dâ p co n ca o con do I
Ngo n Iu a na o Ie Io I gIu a co don

Ðm fro vô du ng nghIa fra I-fIm-em
Ia ma u fhjf, do I fhuo ng aI cha ng co
Vâ n ngu ng dâ p Iu c cuo c do I khong co n nu a
Nhung bIô f yôu anh co khI chô f dI ro I

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 33

HOA C! C
Co fhay do I gì khong ca I ma u hoa â y
Mu a ha qua ro I Ia I dô n mu a fhu
Tho I gIan dI ma u hoa cu vô dâu
Nay fro Ia I vâ n co n nhu mo I me

Ðao mu a fhu hoa vâ n va ng nhu fhô
ChI em Ia da kha c vo I em xua
Na ng nha f va ng, nga y da qua frua
Na o dâu nhu ng bIô n cho noI cuo I dâ f

Ðao nga y fha ng dI vô frôn ma I fo c
ChI em Ia da kha c vo I em fhoI
Nhung ma u hoa dâu dô quôn nguoI
Tha nh pho ngo p nga y nao chIô u gIo dâ y
Cuong ma f â y Io I yôu fhuo â y
Ma u hoa va ng vâ n cha y o frong em.

X!ÂN Q!Y NH 34

TÂM T! VA S!Y NCÂ M
CHO I ÐIÐ C
Ðuo I haI ha ng cây
Tay â m frong fay
Cu ng anh so ng buo c
Na ng du a ma I fo c
Cho I bIô c frôn cây
Ia va ng bay bay
Nhu nga n ca nh buo m

|Ia va ng ru ng xuo ng
Cho dâ f fhôm ma u
Co mâ f dI dâu
Nhu a Iôn cho I bIô c)

Na y anh, em bIô f
Ro I se co nga y
Ðuo I ha ng cây dây
Ta khong co n buo c
Nhu nguo I Iinh ga c
Ða hô f phIôn mình
Nhu Ia va ng ru ng
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 35

Cho cho I fhôm xanh

Va do I maI sau
Trôn duo ng na y nhI
Nhu ng doI frI ky
So ng buo c qua dây
Ia va ng vâ n bay
Cho I non Ia I bIô c
2-1-1963

X!ÂN Q!Y NH 36

C! I IA I THA NH PHO NA NC
Nga y maI foI xa ro I
ÐIô f bao gIo fro Ia I
OI fha nh pho foI yôu
Ðuo I mo f fro I na ng da I
Na ng nhu ma u Iu a cha y
Se m Io ng mo f vô f fhuong
MaI du dI fo I dâu
Vâ n mang ma u na ng â y.

Nga y maI foI xa ro I
Io ng foI co n o Ia I
Mo f chu f fình yôu foI
Nhu vô f de n Ie Io I
Iâ n frong frIô u a nh de n
Iâ n frong ma u a o mo I
Iâ n frong nhu ng nga fu
TIô ng co I xe gIu c go I
Tình yôu nhu ha f bu I
Vuo ng Io I chân nguo I qua
Tình foI nhu ma u hoa
Trong ma nh vuo n da fo I
Nhu fIô ng vang ho n so I
CIu a bIô n do I mônh mong
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 37

Ðâ u co cu ng ba ng khong
ChI rIông mình foI bIô f

Ða n be dâu va ng hô f
Cu a khoa duo ng pho dong
Nhu ng chIô c câ u qua song
Xa Io da I fif fa p
OI ca I fha nh pho na ng
Tình yôu foI nho nhoI
O dâ y chI cha foI
HIô u fình fhuong foI Io n
Cu a can pho ng châ f he p
To c ba c ngo ng cho con
Ðình mInh Ia I hoa ng hon
ChIa II va ga p go
Cuo I duo ng ra fo I cho
TIô ng gâ y nguo I âm vang
CIu a nhjp so ng dua chen
ToI vâ n co n nghe ro :
Tình fhuong foI be nho
Tha nh pho na ng xa xoI
ÐIô f duo c chI cha foI
Nhung nguo I nay da chô f .
2-1978
X!ÂN Q!Y NH 38

THO TÌNH TOI VIÐ T
Tho fình foI vIô f cho aI
CIu a muon so ng nuo c noI ngoa I da o xa

Ia n che, cong su Ia nha
Nho fhuong câ f da y ba Io fheo cu ng
Mo f ma nh vuo n, mo f do ng song
Ma f nguo I con ga I nhu vâ ng frang fhu

Cu I aI foI vIô f do ng fho
Ðô n noI bIôn gIo I mjf mo mây bay
Nu I cao, ru ng râ m, suong da y
Cu ng cây su ng fhu c dôm nga y khon nguoI.

Thuong vô ma f nuo c gIô ng fhoI
Hoa ngâu fhom suo f da m da I fIô n dua.

ÐIô f bao khao kha f do I cho
Nu I xa, bIô n ro ng, na ng mua mâ y fho I
Tho fình foI vIô f cho foI
Qua cay da ng vo I buo n vuI da nhIô u
Vâ n co n nguyôn ve n nIô m yôu
Nhu cây fu qui dâ f nghe o no hoa.

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 39

On nguo I gIo Ia nh suong sa
Cho foI o duo I ma I nha bình yôn
Mu c fhom, gIâ y fra ng ngo n de n
Ðo ng fho foI vIô f fhâu dôm fa ng nguo I.
12-1983

X!ÂN Q!Y NH 40

THO VIÐ T CHO MÌNH
VA NH! NC NC!O I CON CA I KHA C
I

Ca c co ga I cu ng fho I vo I foI
ToI gIo ng ca c co va Ia I kha c ca c co
Tra n foI do ra buo ng bInh hon, ba n fay fho Ia I co n vu ng nu a.
Vu ng dô n no I khong chI mo fo I dâu Ia do vo .
Ma khI no I chuyô n vo I aI, foI fhâ y fay fhu a khong bIô f dâ u
va o dâu.

Nhu ca c co foI co mo f fình yôu râ f sâu
Râ f du do I nhung khong bao gIo yôu duo c hô f
O ca c co, ca c co âm fhâ m chju du ng
Cho dô n nga y fình yôu â y fa f dI.
Co n o foI, foI mang no na ng nô
Muo n nguoI quôn, no Ia I nga y ca ng Io n
Iuon xao do ng, foI khong sao ngu duo c.
Khong Ia m sao co fhô ngo I nguyôn
ToI so ma u fro I sau khung cu a bình yôn
Con duo ng va ng nguo I dI va ru ng cây Ia ng gIo .

ToI yôu nhu ng do ng song mu a nuo c Iu
Sau pha pha ch nga n do I vâ n Ia Iuo ng phu sa
Con mua ra o, yôu bIô f mâ y con mua
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 41

Qua sâ m se f, co cây fu ng fra I
ToI khong fhich nhìn ngoI nha Io ng Iâ y,
Ða ng nhu ng cong frình co n sa f fhe p ngo n ngang
Nhu ng cong frình gIo ng nhu fuo I fhanh nIôn
Chua hoa n chInh nhung do Ia hI vo ng.

Nô u duo c do I nghô foI se xIn dI xây du ng
Khong pha I o frong nha ro ng ma f na y dâu
Vo I nghô kIa foI Iuon duo c ba f dâ u
Mu I voI vu a bao gIo cu ng mo I...

Nhu ng ca I chinh chu ng fa fa fhuo ng cha no I
Ma bo n con ga I mình hay no I xâ u Iâ n nhau
Ðo n con fraI nghe Io m doI câu:
"Co na y Ia c, co kIa fhì ca m Ie m..."
Ho khInh chu ng fa va Io I cu a mIô ng:
"Chuyô n da n ba ".
Ho co bIô f dâu
ÐIô f bao dIô u ma I fâ n fha m sâu
Ta chju du ng hy sInh vì ho .

II

Ðâ u sao con fraI cu ng Ia da ng qui
Mo I nguo I sInh ra da huo ng sa n mo f chân fro I
VIô c hom nay ho khong dô nga y maI
Ho Iuo ng su c, Iuo ng duo ng "dI pha I dô n".
Ðâ u o c ho da quen finh foa n.
Mo I khoa n frong do I dô u xô p fha nh ngan:
X!ÂN Q!Y NH 42


Ngan Ia m fho, ngan da nh gIa c, gIa dình
Tình yôu nu a cu ng frong chan cu a ho
OI con fraI fhâ f kì Ia
ToI yôu fâ f ca mo I nguo I ma cha ng yôu duo c rIông aI
Khong sI dIô n dâu, nô u foI yôu duo c mo f nguo I
ToI se yôu anh fa hon anh fa yôu foI nhIô u Ia m
ToI yôu anh dâ u nga n Iâ n cay da ng...

Con ga I chu ng mình mang fIô ng nho nhen châ f he p,
Nhung hon bo n con fraI ca I du c bIô f hI sInh
Ta yôu nguo I con fraI khong pha I vì mình
Ma ho yôu fa vì ho yôu chinh ho
Ðuo c yôu haI Iâ n, ho cao Iôn mo f bâ c
Ta khong duo c yôu ca m fhâ y fhâ p dâ n dI
Vì chinh fa cu ng cha ng yôu fa.

Chu ng fa cam Io ng vo I vIô c fâ n fa o nuoI con vIô c do ng ruo ng
hâ u phuong Ia vIô c phu .
Con fraI cho ra ng ra ma f frâ n, Ia m fho... Ia vIô c chinh cu a
do I kIa.

Nhung ho dâu bIô f ra ng nô u khong co chu ng fa fhì ho cu ng
cha ng da nh gIa c Ia m fho.
Khong co chu ng fa, chI ho so ng vo I nhau fhoI ho se fro fha nh
ngu ngo c.

III

Va ca anh, anh yôu cu a rIông em
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 43

KhI anh no I yôu em, fra I fIm em dâ p chu ng ma nh qua .

Ma nh dô n no I em fuo ng Ia nghe ro
TIô ng fIm anh dang dâ p vì em
Ðm yôu anh, yôu anh nhu dIôn
Ðm vIô f nhu ng ba I fho fình yôu fuo ng anh Ia y fu
Tra n em bo f do ra, ba n fay khong vu ng nu a
Tay na y dây, em may a o cho anh
Ða n se ca m hoa, fuo ng se freo franh
Ðm se Ia m fheo nhu ng dIô u anh mo uo c
Va khI na o anh buo n, em se ha f
Ða I ha f fình yôu ca ngo I con fraI
KhI chI anh nghe, ha f cho ca mo I nguo I
Ðô ho bIô f fhô na o Ia ha nh phu c
Ðm yôu su fhong mInh ho m hInh
Ðô n fho I fhuo ng hay ca u ga f cu a anh
Nô u do I anh da xô p fha nh ngan
Ðm se da o fung Iô fho I cu .

ÐIô u don gIa n anh hIô u ra fâ f ca
Ra ng fình yôu khong fhô fa ch ro I
KhI â y em Ia co fhô anh ro I
Nô u ca f dI anh se nga n Iâ n dau do n

Nhung ma anh fhì vâ n Ia anh
Anh khong vuo f qua bo n con fraI â y nu a
Anh finh no I dau, nIô m vuI ba ng fha ng, ba ng fuâ n Iô
Nhung vo I em, em hIô n ca cuo c do I
Anh fIô c fho I gIan chu ng fa da qua ro I
X!ÂN Q!Y NH 44

Ðm, em bIô f khong gì mâ f duo c
Ða I fho no I vô fra I fIm anh Ia I vIô f ba ng bo o c.

Ðo c ba I fho yôu em fhâ y su chIa xa
Va bo ng nhIôn em Ia I bo vo
Tay vâ n vu ng, fra n do ra nhu fruo c
ÐIô f bao gIo em fro nôn fo f duo c
Vì khI gIa fay co n vu ng vô hon!

21-10-1970
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 45

THO V!I VÐ PHA I YÐ !
Nhu ng nguo I da n ong ca c anh co bao nhIôu dIô u fo Io n
Vuo f qua o cu a co n con, van pho ng he p ha ng nga y
Ca c anh nghI ra fa u ngâ m, fôn Iu a, ma y bay
To I fham do nhu ng ha nh fInh mo I Ia
Ta I sa n cu a ca c anh Ia nhu ng fInh câ u, Ia vu fru
Ca c anh bIô f mo dâ u, mo ba c o noI dâu
ChInh phu c da I duong ba ng ca c con fa u
ÐI fo I fuong IaI frôn con duo ng nga n nhâ f
Mo I ca c anh Ia mo f nha chinh kha ch
Ca c anh quan fâm dô n chuyô n mâ f co n cu a ca c quo c gIa.

ÐIô f bao dIô u quan fro ng duo c dô ra
Nhu ng hIô p uo c xoay vâ n fhô gIo I
Chu ng foI chI Ia nhu ng nguo I da n ba bình fhuo ng
khong fôn fuo I
Quen vIô c nho nhoI bô p nu c ha ng nga y
Cuo c so ng nga f nghe o pha I finh sao dây
Ca o, ba nh, cu I dâ u chIa fhô na o cho du
Ðâ u o c IInh fInh foa n nghI vô cho bu a
Nhu ng qua ca , mo fe p, rau dua
Ðo I vo I Nif va Kang, nhu ng sIôu nhân nay va xua
XIn fhu fhu c: chu ng foI fho o ha ng nhâ f

X!ÂN Q!Y NH 46

Chu ng foI co n pha I xô p ha ng mua fhjf
Sa m cho con doI de p fo I fruo ng
Chu ng foI quan fâm dô n xa pho ng, dô n fhuo c da nh rang
Io dan a o cho cho ng con kho I re f...

Chu ng foI Ia nhu ng nguo I da n ba bình fhuo ng frôn fra I dâ f.
Quen vo I vIô c nho nhoI bô p nu c ha ng nga y
Chu ng foI cha ng co fa u ngâ m, fôn Iu a, ma y bay
Ca ng khong co ha f nhân nguyôn fu
Chu ng foI chI co châ u co no I co Iu a
Co fình yôu va co Io I ru
Nhu ng con co con va c fu xua
Vâ n Ia n Io I bo song ba f fe p
Cuo c so ng vâ n nga n do I no I fIô p
Nhu frang Iôn, nhu hoa no mo I nga y...

Nô u khong co vi du chu ng foI dây
IIô u cuo c so ng co co n Ia cuo c so ng
AI se mang Ia I cho ca c anh vuI buo n ha nh phu c
Mo Io ng do n ca c anh sau fhâ f ba I nho c nha n
Thu nghI xem fhô gIo I chI da n ong
Ca c anh se khong co n bIô f yôu bIô f ghe f
Ca c anh khong da nh nhau nhung cu ng cha ng Ia m nôn gì hô f
Thô gIo I se gIa nua va se Iu I fa n
AI se Ia nguo I sInh ra nhu ng du a con
Ðô fIô p fu c gIo ng no I va da y chu ng bIô f yôu, bIô f ha f.

Ðuo I so m maI uo m buo c chân mình Iôn vô f chân frôn ca f
Ða me da cho ra do I nhu ng Phu Ðo ng ThIôn Vuong
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 47

Ðâ u Ia nguyôn fhu quo c gIa hay Ia nhu ng anh hu ng
Ia ba c ho c... hay Ia aI dI nu a
Vâ n Ia con cu a mo f nguo I phu nu
Mo f nguo I da n ba bình fhuo ng, khong aI bIô f fuo I fôn

Anh fhân yôu, nguo I vI da I cu a em
Anh Ia ma f fro I, em chI Ia ha f muo I
Mo f chu f ma n gIu a da I duong vo I vo I,
Io I rong rôu chua aI bIô f bao gIo
Ðm chI Ia ngo n co duo I chân qua
Ia ha f bu I vo fình frôn a o
Nhung nô u sa ng nay em cha ng dong duo c ga o
Cha c cha n buo I chIô u anh khong co com an.

Va I doa n fho vuI nhân djp nga y xuân
Ðu a mo f chu f xIn ca c anh du ng gIâ n
Thu fhu c Ia chu ng foI cu ng khong so ng duo c
Nô u khong co ca c anh, fhô gIo I chI da n ba .

1986

X!ÂN Q!Y NH 48

CO MO T THO I NH! THÐ
Co mo f fho I vu a mo I buo c ra
Mu a xuân da go I mo I fruo c cu a
Cha ng ngoa I Ia I vô f chân frôn co
Vuo n hoa na o cu ng o phia mình dI
Ðuo ng cha ng xa, nu I khong mâ y ca ch chIa.

Trong da y ma f fro I xanh Ia vInh vIô n
Trang nhâ f ki xe fram Iâ n Ia I vIô f
Tình yôu na o cu ng fha fhIô f nhu nhau
Co mo f fho I ngay ca no I dau
Cu ng ma nh me o n a o khong gIâ u no I
Mo uo c vIô n vong, nIô m vuI fho da I
Tuo I xuân mình fuo ng ma I vâ n fuoI xanh
Va fình yôu khong aI kha c ngoa I anh
Nguo I fraI mo I va I Iâ n fhoa ng ga p
Iuon hI vo ng dô ro I Iuon fhâ f vo ng

ToI da cuo I da kho c nhu ng khong dâu
Mo f vâ ng frang nIôn fhIô u o frôn dâ u
Mo f va f dâ f co xanh ro n fruo c ma f...
Ma I fo c xanh ba f dâ u pha so I ba c
No I vuI buo n cu ng kha c nhu ng nga y xua

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 49

ChI chu f fho I gIan fu ng phu f fu ng gIo
Nhu ke kho finh fu ng ha o keo kIô f
ToI bIô f cha c mu a xuân ro I cu ng hô f
Hom nay non, maI co se gIa .

ToI da dI mâ y cha ng duo ng xa
Vuo f mâ y nu I mâ y ru ng qua mâ y bIô n
NIô m mo uo c gu I va o frang vIô f
No I dau buo n do n xuo ng da y fâm fu
Ðm yôu anh hon ca fho I xua
|Ca I fho I fuo ng chô f vì fình a I)
Ðm cha ng che f vì anh, em cha ng do I
Ðm co ng anh va o vo I cuo c do I em
Ðm bIô f quôn nhu ng chuyô n da ng quôn
Ðm bIô f nho nhu ng dIô u em pha I nho
Hoa cu c fim frong ba I ha f cu
Ðâ u vâ n Ia cung bâ c cu a nga y xua
Qua khu da ng yôu, qua khu da ng fon fho
Nhung dâu pha I Ia dIô u em Iuyô n fIô c.

11-1984
X!ÂN Q!Y NH 50

THO TÌNH CHO ÐA N TRÐ
Vâ n con duo ng, va f co fuo I muo I Iam
Ma f ho ro ng, gIo du a qua ke Ia
Io I fình fu fram Iâ n frôn ghô da
ÐIô f Io I na o gIa do I vo I Io I yôu...

ToI da qua bIô f mâ y buo I chIô u
Ðao ho I ho p, Io âu va ha nh phu c
ToI fran fro nhIô u dôm cu ng hoa cu c
Ðo I fIô ng ga da nh fhu c su bình yôn

Ðo ng song na y, ba I ca f, ca nh buo m quen
Hoa Iau fra ng suo f mo f fho I qua khu
ToI da dI dô n fâ n cu ng xu so
Ðô n fâ n cu ng dau do n, dô n fình yôu

Ðuo I chIô u na y sa c so nhu fhôu
Muon ma u a o frong hoa ng hon ra ng ro
Ða n fay â m, ma I fo c mô m buong xoa
A nh ma f nhìn nhu châ p ca vo bIôn
Cha ng co fho I gIan, cha ng co khong gIan
ChI fuo I fre , chI fình yôu vInh vIô n.

Nguo I mo I dô n nhu ng noI foI fu ng dô n
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 51

Ia I con duo ng va f co fuo I muo I Iam
Ia I ha ng cây nghe fIô ng fhì fhâ m
Io I fha nh fhâ f, do I Iu a frôn ghô da ...

Na o ha nh phu c, na o Ia do vo
ToI fhâ y Io ng Io so khong dâu
Muo n gIa I ba y cu ng aI do doI câu
Vô fâ f ca nhu ng gì foI da fra I
Mong ru f nga n da m duo ng xa nga I
Ðô cho nguo I fo I dich bo f gIan fruân
Ðao kho dau, sung suo ng do I mình
XIn fa ng ba n Ia m buo c fhang ha nh phu c

Nhung foI bIô f cha ng gIu p gì aI duo c
Nhu ng vuI buo n muon fhuo cu dI qua.

X!ÂN Q!Y NH 52

IA I ÐA T ÐÂ !
Ia I ba f dâ u fu nhu ng frang gIâ y fra ng
Ia I ngo n de n, ma u mu c nhu ng câu fho
Ia I nhjp dâ p ba f dâ u, fIm ra o ru c
Truo c bIô f bao nao nu c vo I mong cho

Mo f con fa u chuyô n ba nh ngoa I ga
Ia n nuo c mo I, fro I xanh va mây fra ng
Ngon non muo f, ba I ca f va ng dâ y na ng
Nhu chua hô co mu a Iu dI qua.

Nhu chua hô co no I dau xua
Io ng fhanh fha n frong fình yôu nga y mo I.
Mo f qua khu ra dI cu ng gIo fho I
Tho I gIan froI, ki u c se phaI nhoa .

Nhu ng mu a sen, mu a phuo ng da xa
Trôn kha p ne o Ia I ba f dâ u mu a cu c
Ro I hoa da o Ia I fuoI ho ng no nu c
Nhu chua hô bIô f dô n fa n phaI.

Tay frong fay foI da bôn nguo I
ToI cha ng no I dIô u chI vô vInh vIô n
Vì mo I sa ng khI ma f fro I hIô n hIô n
Ia mo f nga y foI Ia I ba f dâ u yôu.
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 53


Nô u nga y maI em khong Ia m fho nu a
Nô u nga y maI em khong Ia m fho nu a
Cuo c so ng fro vô bình yôn
Nga y no I nhau frôn duo ng pho ôm dô m
Khong no I kho , khong nIô m vuI kInh nga c

Trâ n mua xuân dâ u Ia m uo f a o
Nhung Io ng em co n ca m xu c chI dâu
Mu a dong vô quôn no I nho nhau
Khong xon xao khI na ng he dô n so m

Chuyô n hom nay se fro fha nh kI nIô m
Ma u phuo ng cha ng no ng na n frôn Io I fa dI.

CIo fho I noI na y khong Ia nh fo I no I kIa
Io I no I fâm fình fro nôn nha f nhe o
Nghe fIô ng con fa u em khong fhô hIô u
Tâ m Io ng anh frong mo I chuyô n dI xa
Ðm khong co n fhâ y nho nhu ng sân ga
Nhu ng noI da dI, nhu ng noI chua hô dô n
Kha f vo ng anh dâ u hoa frong so ng bIô n
So ng xo bo cha ng ro n dô n fâm fu

Mo f nga y na o do c Ia I do ng fho
Âm dIô u â y cha ng co n gIeo fIô ng nha c
Châ f men na o Ia m em choa ng va ng
Cu ng phaI dâ n fheo nhu ng fha ng nam xa.
Nhu ho m fhu khong co n mo f phong fhu
X!ÂN Q!Y NH 54

Hô f ngo n Iu a Ia Iu ng, fhoI mu a mây phIôu ba f.
OI fro I xanh - xIn fra cho vo fâ n
Tro I khong xanh frong da y ma f em xanh
Va frong em khong fhô co n anh.
Nô u nga y maI em khong Ia m fho nu a.

18-7-1967
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 55

THO I CIAN TRA NC
Cu a bô nh vIô n ngoa I kIa Ia qua khu
Nhu ng vuI buo n khao kha f da fu ng qua
Na o chI dâu nhu ng chuyô n nga y fho
Con duo ng ga ch eo be o hoa fim nga f
Nhu ng o an quan, que chuyô n ba I ha f
Nhu ng mu a he chân dâ f fo c râu ngo
Qua khu em khong chI nga y xua
Ma ngay ca hom nay fha nh qua khu
Qua khu cu a em ngoa I ca nh cu a
Cuong ma f anh, guong ma f ca c con yôu...
Ðm o dây khong so m khong chIô u
Tho I gIan fra ng, khong gIan foa n ma u fra ng
Tra I fIm buo n sau Iâ n a o mo ng
Tu ng dâ p vì anh vì nhu ng frang fho
Tra I fIm nay mo I phu f mo I gIo
ChI co dâ p cho mình anh dau do n
Tra I fIm na y cha ng co n co ich
Cho anh yôu, cho cong vIô c, ba n be
KhI cuo c do I froI cha y ngoa I kIa
Tho I gIan fra ng vâ n frong bô nh vIô n
Chan ma n fra ng, no I Io va ca I chô f
Nga y vo I dôm co phân bIô f gì dâu

X!ÂN Q!Y NH 56

Cuong ma f nguo I nho f nha f nhu nhau
Va quâ n a o mo f ma u xanh o cu
Nguo I fa khuyôn "Iu c na y du ng suy nghI
Ma cu ng du ng xu c do ng, Io âu"
Phia fruo c, phia sau, duo I dâ f, frôn dâ u
Ðuo ng frong suo f mo f ma u vo fâ n fra ng.

Muo n ga nh do cho em phâ n na ng nho c
To I fham em ro I anh Ia I ra dI
ÐoI ma f Io âu, Iuo I âu yô m xe chIa
Iu c anh dô n Iu c anh dI fha nh qua khu
Anh fhuo c vô nhu ng nguo I ngoa I ca nh cu a
Cu a con duo ng frang vIô f, frang fho
Mu a va I fhIô u Ia I fo I mu a dua
Mu a hoa phuo ng cha c roI ho ng ma I pho
Ðuo ng cuo n bu I bo dô fra n ngâ p gIo
Nhu ng pho phuo ng Iâ m Iu I vo I Io foan,

Ðu cu ng mo f fho I gIan, cu ng mo f khong gIan
Ngoa I ca nh cu a vo I em Ia qua khu
Co n hIô n fa I cu a em Ia no I nho
Tho I gIan oI sao khong do I sa c ma u.
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 57

CH!O N CH!O N ÐA O ÐA O
Ia I ga p Ia I ca nh chuo n nga y fho be
Ðay dan nhau dô f ma nh na ng cuo I cu ng

Con chuo n ngo hay Ia m da ng
Chao mình soI ma f ao frong
Ðo f cha y Io ng mo f ne f cho mong
Con chuo n do fhân ngo I nhu ngo n Iu a
Con chuo n va n mang nhu ng dIô u kì Ia
Vo I du a fre na o chua bIô f boI
OI ca nh chuo n go I nhu ng buo n vuI
Ca nh chuo n na o bay va o nhu ng no I nho 7
Ngon sa o fhua ca nh buo m aI nga I ngu
Nhu ng ca nh buo m mo ng ma nh nhu fình yôu!
CIo heo may hom nay vô chang
Ma chuo n chuo n bay vô dang dang
Ða o con ba o phuong na o fho I fo I7

Ðuo ng se va ng nô u fro I ba o no I
Ca nh cu a nha sâ p Ia I fruo c khI mua
Con chIm fìm fra nh ba o se vô xa
Con kIô n nho cu ng â n mình frong fo
Khong co n fro I xanh chI mua va gIo
Nhu ng do ng song khong nha cu a mIôn man
X!ÂN Q!Y NH 58

Va mây, mây kha p cho n Iang fhang
Cha n bo n phia nhu ng co cây fo I nghIô p
Cho con Io c du fo n vô be na f
Tra I dâ f na y se nhâ n chìm frong mua
Khong fìm dâu mo f cho nuong nho !
Mo ng manh fhô chju Ia m sao no I
Chuo n chuo n oI ba o Ia m chI ba o fo I
Tro I ba o Iôn ro I ma y o dâu 7

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 59

NH! NC ÐA I CA C!O C SO NC

TIÐ NC CA TR!A
2-7-1965
Trôn duo ng ha nh quân xa
Ðu ng chân bôn xo m nho
TIô ng ga aI nha y o :
"Cu c...cu c fa c cu c fa"
Nghe xa o do ng na ng frua
Nghe ba n chân do mo I
Nghe go I vô fuo I fho

TIô ng ga frua
O rom ho ng nhu ng fru ng
Na y con ga ma I fo
Kha p mình hoa do m fra ng
Na y con ga ma I va ng
Iong o ng nhu ma u na ng

TIô ng ga frua
Co fIô ng ba vâ n ma ng:
X!ÂN Q!Y NH 60

- Ca de ma ma y nhìn
Ro I sau na y Iang ma f!
Cha u vô Iâ y guong soI
Io ng da I fho Io Ia ng

TIô ng ga frua
Tay ba khum soI fru ng
Ða nh fu ng qua cha f chIu
Cho con ga ma I â p

Cu ha ng nam ha ng nam
KhI gIo mu a dong fo I
Ða Io da n ga foI
Mong fro I du ng suong muo I
Ðô cuo I nam ba n ga
Cha u duo c quâ n a o mo I

OI ca I quâ n che o go
O ng ro ng da I que f dâ f
Ca I a o ca nh chu c bâu
ÐI qua nghe so f soa f

TIô ng ga frua
Mang bao nhIôu ha nh phu c
Ðôm cha u vô na m mo
CIâ c ngu ho ng sa c fru ng

Cha u chIô n dâ u hom nay
Vì Io ng yôu fo quo c
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 61

Vì xo m Ia ng fhân fhuo c
Ða oI, cu ng vì ba
Vì fIô ng ga cu c fa c
O fru ng ho ng fuo I fho.

X!ÂN Q!Y NH 62

NH! NC CON Ð!O NC THA NC CIÐNC
ToI yôu nhu ng con duo ng Ha No I
Cuo I nam cây com nguo I Ia va ng
Nhu ng ngo n de n fha p sa ng Iu c hoa ng hon
Ma I pho cu nhâ p nho frong kho I nha f

Nga nam ro ng, co ven ho xanh muo f
Nam nay da o no so m, fha ng gIông sang
Tha ng gIông bo ngo bu p va ng non
NhIô u fre con va nhIô u chIm se

Nhu ng con duo ng dong vuI nhu fuo I fre
Nhu cuo c do I, bao kI nIô m dI qua
Anh fro vô sau nhu ng fha ng nam xa
Cây da Io n, Io ng fa nhIô u khong do I kha c

Nhu dâ f nuo c vu a qua fho I Iu a da n
Ia I ngo nga ng: chIm nho fha ng gIông xuân
Io ng chua quôn ngo n Iu a sa ng dôm ru ng
Câu fho vIô f duo I bâ u fro I ba o do ng

ToI yôu nhu ng con duo ng gIo Io ng
Ðuo I maI chIô u fiu fif ba nh xe Ian
Mo I ngoI nha nhu da ng mo f nguo I fhân
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 63

O cu a nho mo vô ba f nga f.

ToI yôu nhu ng pho da I fif fa p
Con duo ng na o cu ng dâ n vô anh
Ðuo c chân dI xoa do ng ca fâm fình
Cây fro Ia nhu fho I gIan vâ y go I.

Nhu ng con duo ng ra dI, nay fro Ia I
Cho ng ga ch cao vu a do o gIan hâ m
Tu ng cho che nguo I dôm fo I bom rung
Se Io n dâ y vo I ngoI nha dang du ng
Tha nh fuo ng va ch cho che cho ha nh phu c
Tha nh bâ c fhô m mo cu a do n ban maI

ToI yôu nhu ng con duo ng Iâ p Ia nh mua bay
ChIm se se va mu a xuân dô n so m...


X!ÂN Q!Y NH 64

THA NC NAM
1967
CIâ c ngu vu a cho p qua
Na ng da vô fruo c cu a
Ðôm nga n phu f gâ n nhau
Nga y da I nhu no I nho
Nuo c soI ngâ u bo f fhau
Iuo c mình con ca nho
Con cua chin va ng maI
 n va o frong cu m Iu a
Co da I khong nguo I che
Ra ro I mang sa c u a...

Nhung ha y nghe ha y nghe
Trôn nhu ng ca nh phuo ng do
Trong nhu ng dâ m sen no
Huong fha ng nam Ian xa
Ma u fha ng nam ru c ro
To gIo I gIang ngoa I sân
Cây ba ng xo e fruo c ngo
Ðôm xanh vo I frang sao
Con ve va ng Io f vo
Con chIm fha ra c vô
Tha ng nam - mu a sInh no
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 65

Tình yôu nhu fha ng nam
Mang gIo no ng na ng Iu a
Io ng anh Ia dâ m sen
Hay Ia nha nh co u a

X!ÂN Q!Y NH 66

KHONC ÐÐ
Sa c Ia phong ru c va ng Iôn Iâ n cuo I
Tra I mu a fhu chin vo I fruo c khI xa
Nhu ngo n de n Iu a bu ng Iôn ru c ro
A nh hoa ng hon ru c cha y fruo c hIôn nha

Cu ng co fhô mu a fhu chua hô f
Vâ n co n dang Iuu Iuyô n kha ch dI qua
Cu ng co fhô Ia foI dô n châ m
Thâ y ma u mây ru ng Ia fuo ng co n fhu

Maå c Tû Khoa 9-1987

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 67

HA T VO I CON TA !
Mu a xuân dâ f nuo c mônh mong
Con fa u dI gIu a muon Io ng fhuong yôu
Ta u qua nhu ng so m nhu ng chIô u
Nhu ng song, nhu ng nu I, nhu ng de o fa u qua...
NoI na o cu ng muo n Ia ga
Mo f ba n fay vâ y fha fhIô f con fa u
Mo f Io I ha f gu I fheo sau
Mo f bình mInh o frôn dâ u cu ng dI
ÐIô n xanh Ia no I nho quô
Tro I xanh nhu nhu ng ca ch chIa da Iìa
Pho xanh frong nhu ng a nh de n
Ia ng xanh dang xoa nhu ng mIô n fhe p gaI

Ðm khong no I duo c nôn Io I
CIâ u frong da y ma f fIô ng cuo I cu a em
Nhu ng ru ng nhu ng nu I chua quen
Nhu ng Ia ng nhu ng pho bIô f em Iâ n dâ u
Ma em da nho fu Iâu
Ma em vâ n uo c cu ng nhau fro vô
Con fa u no I Ia I fram quô
Nhu ng fôn xa vo I nay nghe hoa gâ n
"Ðuo ng vo xu Huô quanh quanh"
Ma song Huong vo I Ngu Ðình Ia dây
X!ÂN Q!Y NH 68

Con fa u dI gIu a bIô n mây
Ha I Vân fa bIô f co nga y fa qua
Nha Trang so ng vo bôn nha
Phan Rang, Phan ThIô f co n xa nu a mình 7

Ia ng yôn, nghe ro khong anh
Tra I fIm dâ p gIu a mônh mong dâ f fro I
KhI vo fha nh pho fôn Nguo I
Con fa u nhu cu ng no I Io I fhIô f fha
Qua ro I bao no I ca ch xa
Quô anh gIo cu ng da Ia quô em
Co cây, ngo n gIo cu ng quen
Vu a nghe fIô ng no I da nôn ma n ma
Tho em da co bo ng du a
Co do ng kônh vo I con do quô anh
Co bao fraI ga I dâ f mình
Ra dI, gIo cu ng nhu anh fro vô
Na y anh, em ha f anh nghe
Ðâ u khong hay cu ng du ng chô du ng cuo I

Mu a xuân foI ha f vo I nguo I
Vo I con fa u - ha f nhu ng Io I fhuong yôu

Muâ a xuên 1976
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 69

CO ÐO
Vo I vô f chân cu a bâ y da fhu
In frôn nô n ga ch cu fruo c Iang vua
Vo I do ng song nhu khong cha y bao gIo
Vâ n mo a o nga n nam ma u suong kho I
Ta a o fra ng bay vô dâu vo I vo I
Con fhuyô n khuya frang go I phia nguo n xa
Ma u na ng In frong ma f fu nga n xua
Can nha cu , ma nh vuo ng huong nga y cu
Ðâ u hIô n fa I ma nhu qua khu
Ia quô huong du khong pha I quô huong.

Ðuo ng nhu dây, foI co no I buo n
Co ha nh phu c, co mo f fho I fho be
Co kha f vo ng nhu ng nam co n râ f fre
ToI fhuo c fu ngo n co dô n nha nh cây
ToI fhuong vô vo I vo I nhu ng fro I mây
Nhjp fIm dâ p fIô ng chuong nga y na ng xô .

Ðuo ng xa nga I cho Io ng da dIô f fhô
Con nuo c na o ra bô chIô u nay
Ðô n nao Io ng Ia gIo phu f chIa fay
Con song cu ma nh vuo n xua nga y cu
Nhu vInh bIô f fuo I fho va qua khu
X!ÂN Q!Y NH 70

Ða n be oI dâ u foI se quay vô
Nhung cha c ra ng fâ f ca cha ng nhu xua
ToI se kha c, co do ro I cu ng kha c.

Huïë , 11-1984

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 71

M! A HA
Ðo Ia mu a cu a nhu ng fIô ng chIm reo
Tro I xanh bIô c, na ng fra n frôn kha p nga
Ðâ f fha nh cây, mâ f fra o Iôn vj qua
Ðuo c chân nguo I bo ng mo nhu ng duo ng dI

Ðo Ia mu a khong fhô gIâ u che
Ca va n vâ f dô u phoI frâ n duo I na ng
ÐIô n xanh fha m, ca nh buo m Io ng Io ng fra ng
Tu nhu ng mIô n cay da ng hoa fha nh fho.

Ðo Ia mu a cu a nhu ng uo c mo
Nhu ng du c vo ng muon do I khong xIô f kô
CIo ba o hoa , mua fha nh song fha nh bô
Mo f fhoa ng nhìn co fhô hoa fình yôu

Ðo Ia mu a cu a nhu ng buo I chIô u
Ca nh dIô u gIâ y nghIông vo m fro I cao vu f
TIô ng dô fhu c suo f dôm da I oI bu c
TIô ng cuo c do n fhu c gIu c na ng dang frua

Mu a ha cu a foI, mu a ha da dI chua
OI fuo I fre bao kha f khao co n, hô f7
Ma ma f dâ f ma u xanh Ia vâ n bIô n
Qua ngo f nga o fha m fhIô f vâ n ma u hoa.
X!ÂN Q!Y NH 72

HOA T!O NC VI
Tra ng vo I ho ng va fIm fim nha f
Tu a ma u mây phIôu Ia ng cuo I fro I xa
Hoa fuo ng vI nhu fhu c Ia I nhu mo
Cu ng foI so ng suo f mo f fho I fre da I
Vo c nho nha n fruo c fâ m gIo fho I
ToI hIô u dIô u frong Ia no I Iao xao
O noI na o ho I dIô u ca dao
Tu ng ca ngo I mo f Ioa I hoa chua co
Hoa pha ng phâ f mo I fình frong chuyô n co
Mang Io Iâ m oan u c da xa xoI.

Hoa fuo ng vI fho I fre da I cu a foI
Ðôn ma I ra mo f ma nh vuo n he o Ia nh
Nga y mua bu I kha p ne o duo ng vu a fa nh
Nhu ng cu m ho ng, cu m fim Iâ n ma u xanh
ToI co hoa be ba n bôn mình
Hoa hIô u ca nhu ng dIô u foI cha ng no I.

ToI da qua bao fha c ghô nh da nu I
Qua fho I gIan - fo c fhoa ng so I ma u mua
Hoa fuo ng vI cu a nhu ng nga y xua
ToI vâ n nho mo f ma u mây phIôu Ia ng

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 73

THA NH PHO Q!Ð ANH
Mo I nguo I co mo f quô
Nga y da I fho dô o
Tuo I nIôn fhIô u dô yôu
Va Io n Iôn dô nho

Anh fhuo ng kô em nghe
Vô mo f bo so ng vo
Mo f mIô n bIô n ma n mo I
NoI con fa u vô do

Anh fhuo ng kô em nghe
Vô mo f fha nh pho gIo
Mo f fha nh pho mIô n frung
Ca f bay dâ y cu a so

Tha nh pho xa do oI
NoI anh chua hô o
NoI anh khong hô sInh
Ma sao anh vâ n nho

Anh du ng go I quô anh
Quô chu ng mình dâ y chu
NhIô u dôm em vâ n mo
X!ÂN Q!Y NH 74

Thâ y bIô n vô fruo c cu a
NhIô u khI em vâ n fhuong
Ta n du a xanh gIu a Iu a
Ðu ng frôn dô song Ho ng
Nghe song Ha n so ng vo
OI nu I Ngu Ha nh Son
NIô m kha f khao fuo I nho
Nhu ng ma u da fhâ n fIôn
Trong nhu ng câu chuyô n co ...

Nhung quô anh bIô f dâu
Co ca em dâ y nu a
Nhung quô mình bIô f dâu
Ia chu ng mình vâ n nho
Ðuo I mo f fro I phuo ng do
Trong nhu ng nga y da n bom
Vâ n co nhu ng nguo I con
Mong fo I nga y ho p ma f

Ðâ f nuo c gIo fho ng nhâ f
Con duo ng xanh nhu ng cây
Con duo ng ro p co bay
Trong ma f nguo I ru c ro

Ta dI fheo mu a xuân
Ðm vô vo I quô anh
MIô n kha f khao fuo I nho
Tha nh pho da bao nam
ChI Ia frong no I nho
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 75


Tro I xanh frôn ma I nha
Tro I xanh ngoa I bIô n gIo
Anh a quô chu ng mình
Mu a xuân vô fruo c ngo .

12-1975

X!ÂN Q!Y NH 76

MA I PHO
Yôu fhuong Ia Io ng anh
Ðao dung Ia ma I pho
SInh o dây fhuo nho
Io n Iôn foI dI xa
Tro I khI na ng khI mua
Ia I nho vô ma I pho

OI ca I ma u ngo I co
Ma u a o me gIan Iao
Nhu ng ne f fhâ p duo ng cao
Tình yôu khong bình Ia ng!

"Ma I buo n nghe sâ u ru ng"
1

Ca m on nguo I Ia m fho
Ða dem Io ng nguo I xa
Tro vô bôn ma I pho

Tu nhu ng nga y gIan kho
Tu Iu a fa p bom roI
ToI nghI vô pho foI
Thâ y sao ma vu ng da

1
Tho Chinh Hu u
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 77


ToI vô frong ma I nho
Sau mo I Iâ n gIan nan
Nhu fìm dô n bôn anh
Sau mo I nIô m cay da ng

Ðuo I ma I nha fhâ m Ia ng
Nghe na ng fro I ngoa I o
Nghe gIo ma nh vô xo
NIô m xa c xa o cu a Ia

Nghe ha f mua nho nho
Tu ng do ng Io ng fuo I fho
1

Nghe re f muo f fra n vô
Va ngu ng frôn ma I pho .

Ða quen nhIô u gIan kho
Ða quen nhIô u hy sInh
Yôu fhuong Ia Io ng anh
Ðao dung Ia ma I pho



1
Y mo f câu fho Ða ng VIô f
X!ÂN Q!Y NH 78

MÐ C! A ANH
Pha I dâu me cu a rIông anh
Me Ia me cu a chu ng mình dâ y fhoI
Me fuy khong de khong nuoI
Ma em on me suo f do I chua xong
Nga y xua ma me cu ng ho ng
Ðôn anh me fhu c Io fu ng con dau
Ðây gIo fo c me fra ng phau
Ðô cho ma I fo c frôn dâ u anh den
Ðâu con do c na ng duo ng quen
Cho xa ga nh na ng me Iôn mâ y Iâ n
Thuong anh fhuong ca buo c chân
CIo ng ba n chân me fa o fâ n nam nao.

Io I ru me ha f fhuo na o
Chuyô n xua me kô Iâ n va o fho anh:
Na o Ia hoa buo I hoa chanh
Na o câu quan ho ma I dình cây da
XIn du ng ba f chuo c câu ca
ÐI vô do I me dô ma yôu nhau
Me khong ghe f bo em dâu
Yôu anh em da Ia dâu frong nha
Ðm xIn ha f fIô p Io I ca
Ru anh sau no I Io âu nho c nha n
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 79

Ha f fình yôu cu a chu ng mình
Nho nhoI gIu a mo f fro I xanh khong cu ng
CIu a nga n hoa co nu I song
CIu a Io ng fhuong me mônh mong khong bo

Cha f chIu fu nhu ng nga y xua
Me sInh anh dô bây gIo cho em

X!ÂN Q!Y NH 80

CHI
ÐI qua duo ng Ia pha I frong xe
Chj bIô f Quy nh râ f hay vo y
Ðao gIo chj cu ng da n em fhô
Cham cho em fu ng vIô c ha ng nga y
Chj fra ch em - khI na m co fay:
- Quy nh gâ y fhô cha ng chju an gì ca !
Thâ y em buo n chj buo n hon no I buo n cu a chj
Thâ y em vuI chj vuI hon no I vuI cu a em

Io n ro I ma chj cha ng fIn
Chj vâ n coI em nhu nga y co n be
Ðm da Io n vuo f xa dIô u chj nghI
Kho hon nhIô u ca I kho chj Io
VuI hon nhIô u ca I vuI chj cho
Trôn duo ng dI buo c fha nh buo c ba I

Nhung mo I bâ n em buo n, chj ho I
Ðm ba o ra ng: "em mô f chu f fhoI".
KhI dI xa gIu a bom da n foI bo I
Thu em vIô f: "noI na y yôn fInh qua ".

Ðm fhuong chj bao Iâu ro I vâ f va
Ðôm soa n ba I, ngoI fruo ng gIo hoang so
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 81

CIu a fIô ng bom fhu va duo I nhu ng ba o mua
Con so f cha u vo va ng doI ma f chj
Nôn vuI buo n ma em vâ n co
Ðao nho c nha n em da fu ng qua
ChI ba n be em vIô f va fho.
Ðm da vIô f nhu ng dIô u em da so ng
Ma fruo c chj em Ia I fhuo ng Im Ia ng
Nôn cha ng bao gIo chj hIô u em
AI no I gì vô em chj cu ng khong fIn
Vì chj nghI chj hIô u em hon fâ f ca

X!ÂN Q!Y NH 82

NC! NA O NC! NCON
Ngu na o ngu ngon
MI yôu cu a me
Me ha f khe khe
Ca I Ia ca I hoa
Con duo ng co n xa
NgoI nha fhì be

Ngu dI con me
ChIm vô fo chIm
Ða n kIô n dang khIông
Ca I mo I fo qua
Ha f vô con ca
Ha f vô do ng song
Cây Iu a frôn do ng
Ma y ca y duo I ruo ng
Ða f canh rau muo ng
Ca I bô p de n dâ u
Iu a nhen noI na o
Ha f vô noI â y

Ngu , con se fhâ y
Song o nuo c nha
Con duo ng hô f xa
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 83

Ða n chân dI kha p
Hoa fha nh Iu a fha p
Ia Ia fro I xanh
Can pho ng cu a mình
Mônh mang nhu bô 7
Io I ru cu a me
Ðo ng hoa fha nh fhuyô n
Cho con dI xem
Ðao bo bô n Ia

Nô u con khong ngu
Hoa chI Ia hoa
Con duo ng co n xa
NgoI nha vâ n be
Con fhuyô n cu a me
Ia I hoa Io I ru...
Ngu na o ngu dI
MI yôu cu a me .

X!ÂN Q!Y NH 84

IO I R! C! A MÐ
Io I ru â n noI na o
CIu a mônh mang fro I dâ f
KhI con vu a ra do I
Io I ru vô me ha f

Iu c con na m â m a p
Io I ru Ia fâ m chan
Trong gIâ c ngu ôm dô m
Io I ru fha nh gIâ c mo ng

KhI con vu a fInh gIâ c
Thì Io I ru dI choI
Io I ru xuo ng ruo ng khoaI
Ra bo ao rau muo ng

Va khI con dô n Io p
Io I ru o cong fruo ng
Io I ru fha nh ngo n co
Ðo n buo c ba n chân con

MaI ro I con Io n khon
Trôn duo ng xa na ng ga f
Io I ru Ia bo ng ma f
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 85

Iu c con Iôn nu I fha m
Io I ru cu ng gâ p ghô nh
KhI con ra bIô n ro ng
Io I ru fha nh mônh mong...

X!ÂN Q!Y NH 86

CON CHA ÐIÐ T Ð!O C ÐÂ!
|Tho xuân cho con)
Tùå ng Quyâ nh - Thú

Me dan fâ m a o nho
Ðây gIo dang mu a xuân
Me fhôu va o chIô c khan
Ca I a o va ca I Ia

Co bo dô râ f Ia
Xanh nhu Ia chIôm bao
Kìa ba I ngo, ba I dâu
Thoa ng fIô ng cuo I dâu do .

Me dI frôn he pho
Nghe fIô ng con da p fhâ m
Me nghI dô n ba n chân
Va con duo ng fif fa p
Ðo ng nhu Iôn fIô ng ha f
Tu ma u ma duo I do ng
Tu ha f cây frong ru ng
Tu ca nh buo m frôn bIô n

Thuo ng frong nhIô u câu chuyô n
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 87

Ðo vâ n nha c vô con
Ðo mo I mua chIô c chan
Ða nh rIông cho con da p

A o con bo da gIa f
Tho con bo vIô f ro I
Ca c anh con ho I hoa I:
- Ðao gIo sInh em be 7

Ca nha mong con fhô
Con cha bIô f duo c dâu
Me ghI Ia I dô sau
Io n Iôn ro I con do c

1-1975

X!ÂN Q!Y NH 88

MÐ VA CON
Viïë t cho Tuêë n Anh

- Me oI, bong hoa kIa
Ia cu a aI ho me 7
Ca I ma u xanh frôn cu a
KIa nu a Ia cu a aI7

- Cu a con dâ y con oI
Ðô u cu a con fâ f ca
Ca I ma u xanh frôn cu a
Ca I bong hoa cuo I vuo n
Ong ma f fro I chIô u hom
TIô ng chIm kôu buo I sa ng
Ca I ma f ao Ia ng Ia ng
Co con ca dang boI
Ca I do ng song froI froI
Co con fhuyô n mo I do ...
Ia cu a con ca do
Ca me cu ng cu a con.

Con om me con hon:
- Cu a Con sao nhIô u fhô 7
- ! cu a con nhIô u qua
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 89

Nhung me Ia I nhIô u hon
Vì fâ f ca cu a con
Ma con Ia cu a me .

30-1-1972
X!ÂN Q!Y NH 90

CON YÐ! MÐ
- Con yôu me ba ng ong fro I
Ro ng Ia m khong bao gIo hô f

- Thô fhì Ia m sao con bIô f
Ia fro I o nhu ng dâu dâu
Tro I râ f ro ng Ia I râ f cao
Me mong bao gIo con fo I!

- Con yôu me ba ng Ha No I
Ðô nho me con fìm dI
Tu pho na y dô n pho kIa
Ia con ga p ngay duo c me .

- Ha No I co n Ia ro ng qua
Ca c duo ng nhu nhô n gIang fo
Na o nhu ng pho na y pho kIa
Ca p me Ia m sao con ga p hô f!

- Con yôu me ba ng fruo ng ho c
Suo f nga y con o dâ y fhoI
Iu c con ho c, Iu c con choI
Ia con cu ng dô u co me

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 91

- Nhung fo I con vô nha ngu
Thô Ia con Ia I xa fruo ng
Co n me o Ia I mo f mình
Thì me nho con Ia m dâ y

Tinh me cu Ia hay nho
Iu c na o cu ng muo n bôn con
CIa co ca I gì gâ n hon
Con yôu me ba ng ca I do

- A me oI co con dô
Iuon frong bao dIôm con dây
Mo ra Ia con fhâ y ngay
Con yôu me ba ng con dô .

X!ÂN Q!Y NH 92

CH!YÐ N CO TÍCH VÐ IOA I NC!O I
Tro I sInh ra fruo c nhâ f
ChI foa n Ia fre con
Trôn fra I dâ f fru I frâ n
Khong da ng cây ngo n co
Ma f fro I cu ng chua co
ChI foa n Ia bo ng dôm
Khong khi chI ma u den
Chua co ma u sa c kha c

Ma f fre con sa ng Ia m
Nhung chua fhâ y gì dâu!
Ma f fro I mo I nho cao
Cho fre con nhìn ro
Ma u xanh ba f dâ u co
Ma u xanh ba f dâ u cây
Cây cao ba ng gang fay
Ia co ba ng so I fo c
Ca I hoa ba ng ca I cu c
Ma u do Ia m ra hoa

ChIm bâ y gIo sInh ra
Cho fre nghe fIô ng ho f
TIô ng ho f frong ba ng nuo c
THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 93

TIô ng ho f cao ba ng mây
Nhu ng Ia n gIo fho ngây
Truyô n âm fhanh dI kha p
Muo n fre con duo c fa m
Song ba f dâ u Ia m song
Song câ n dô n mônh mong
ÐIô n co fu fhuo do
ÐIô n fhì cho y nghI
ÐIô n sInh ca sInh fom
ÐIô n sInh nhu ng ca nh buo m
Cho fre con dI kha p
Ða m mây cho bo ng ro p
Tro I na ng mây fheo che
KhI fre con fâ p dI
Ðuo ng co fu nga y do
Nhung co n câ n cho fre
Tình yôu va Io I ru
Cho nôn me sInh ra
Ðô bô bo ng cham so c
Me mang vô fIô ng ha f
Tu ca I bo ng ca I bang
Tu ca I hoa râ f fhom
Tu ca nh co râ f fra ng
Tu vj gu ng râ f da ng
Tu vô f Iâ m chua kho
Tu dâ u nguo n con mua
Tu ba I song ca f va ng...

ÐIô f fre con khao kha f
X!ÂN Q!Y NH 94

Chuyô n nga y xua, nga y sau
Khong hIô u Ia fu dâu
Ma ba vô o do
Kô cho bao chuyô n co :
Chuyô n con co c, na ng fIôn
Chuyô n co fâ m o hIô n
Tha ng Iy Thong o a c...
Ma I fo c ba fhì ba c
Con ma f ba fhì vuI
Ða kô dô n suo f do I
Cu ng khong sao hô f chuyô n
Muo n cho fre hIô u bIô f
Thô Ia bo sInh ra
Ðo ba o cho bIô f ngoan
Ðo da y cho bIô f nghI
Ro ng Ia m Ia ma f bô
Ða I Ia con duo ng dI
Nu I fhì xanh va xa
Hình fro n Ia fra I dâ f...
Chu ba f dâ u co fruo c
Ro I co ghô co ba n
Ro I co Io p co fruo ng
Va sInh ra fhâ y gIa o...
Ca I ba ng ba ng ca I chIô u
Cu c phâ n fu da ra
Thâ y vIô f chu fhâ f fo:
"Chuyô n Ioa I nguo I" fruo c nhâ f.

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 95

IO I R! TRÐN MA T ÐÂ T
Ra o ra o fIô ng nhu ng bâ y ong
Chuyôn câ n Ia fIô ng ca I fa m nha fo
Me co n dang bâ n dua ru
Ca I hoa bâ n do ca I ho bâ n xanh
Ha f cây dang bâ n na y mâ m
Con quay quay co mo f mình ngoa I kIa
Ngu dI con ha y ngu dI
A oI... ca I ngu dang vô cu ng con
Tu frong Ia co fuoI non
Vuo f Iôn ma f dâ f vâ n co n ma nh bom
Tu ngoI nha mo I vu a Ia m
Nghe frong ca I ngu no ng na n mu I voI
Ngu dI qua suo I qua do I
Qua frong Io ng dâ f, nhu ng Io I ru qua...
Ðây do ng su a fra ng nhu nga
Ðâ u fhoI ha f sa n, dâ u xa cu a hâ m
Vâ n co n bu n Iâ m doI chân
Tuy nguo n nuo c da frong ngâ n Io I ru
A oI... ngo n Iu a nga y xua
Me nuoI duo I dâ f bây gIo vô dâu7
Nhìn Iôn ru c ro frôn dâ u
Iu a hom qua da frong ma u co bay
Ðâ f chung so ng vo I ban nga y
X!ÂN Q!Y NH 96

Nguo I chung so ng vo I ha ng cây nguo I fro ng
Ia I fhuong con dô duo I hâ m
Nhu ng nam bom da n so ng cu ng Io I ru
Ða fan nhu ng da m mây mu
Ong frang fro n gIu a dôm fhu ma f Ia nh
Ca I noI fhoI ma c cu a hâ m
Tra ng fInh ca I fa , xanh frong bâ u fro I
"Ða fha ng Iâ y, ba y fha ng ngo I"
Con duo ng xa fa p dâ f fho I mônh mong
CIo Iôn fu nhu ng khu ru ng
Mu I huong fhom fu frong Io ng cu a hoa
Ðo n phuong dâu cu ng quô nha
Nhu con fa u vo I nhu ng ga do c duo ng
Ðâ f qua ro I nhu ng dau fhuong
Co chang Io I ha f vâ n co n ma fhoI
A oI... con ngu ... a oI....

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 97

ÐÐM TRO VÐ
Mo f nha nh cây dâ p khe va o cu a so
Mo f nha nh cây uo f dâ m mua ra o
Ðôm bôn bo bIô n, ca f va sao
CIan nha fro , ngo n de n va ng be nho

Ðôm dâ u fIôn foI fro vô quô cu
Chua fhâ y ma f nguo I fhân, chua ga p duo c xo m Ia ng
ChI a nh sao, mu I co cha y hun fhuyô n
Mo f nha nh cây dâ p khe va o cu a so

Co fhô Ia ngo n gIo
Ia ra o ra o nuo c roI
Hay mo f ca nh chIm bay
Thuy frIô u Io n dang ngâ p fra n kha p ba I
Nhu ng fa ng da voI fra ng fInh nhu muo I
Nhu ng fa ng da xanh Iâ p Ia nh rong mô m
ToI mo cu a ra vuo n
Ðo n bô xa o xa c
Tu ca nh fhâ p Iôn ca nh cao
Tu cây na y sang cây kha c
TIô ng fhì fhâ m Ian ma I dô n xa xoI
Co Ie na o cây da nhâ n ra foI7
Chân foI buo c frôn dâ f va frôn co
X!ÂN Q!Y NH 98

ToI nghe fIô ng chIm dôm, foI cha m va o fa ng da
Io ng bo ng xa c xa o run râ y nhu cây
Tro I sa ng mau dI cho foI ga p ma f nguo I
HaI muoI nam haI muoI nam mong nho
HaI muoI nam foI mo I co mo f khung cu a so
Ðô mo ra Ia ga p quô nha .

OI mu I fhom cu a nhu ng bong hoa
Nhu ng nha nh cây nhu ba n fay frìu mô n
Cu a quô nha dang nga xuo ng vaI foI
Nuo c ma f hoa vo I gIo f mua vuI
Ca ga y sa ng, vo m xan na ng dâ y!

Àaâ Nùé ng, 1975

THO TÌNH YÐ! – C!O C SO NC 99

SÐ CO MA I CO ÐÐ M!O I SA ! T!O I
Ða I ha f fình yôu em ha f nga y xua
Nhu ng mo uo c cho mong fuo I fre
Pho xa xanh frong chIô u dâ y gIo
Phong ma n nhung, qua khu cu a do I em

Vô dâu ro I dIô u ha f fhân quen
Nhu ng fa a o muon mu a ru c ro
Ðo ng song cha y suo f ba I ca mo f fhuo
Nhu ng khu ru ng, fha nh pho , xo m Ia ng xa...

Vô dâu ro I co be nga y xua
Muo I sa u fuo I dâu ro I nam fha ng cu
Ðo ng nhâ f ky co n nguyôn frong cuo n so
Vô nhu ng Ia ng nhu ng pho nhu ng fình yôu

ChIô u mu a xuân nuo c xIô f chân câ u
Nha ha f Iôn de n frong fIô ng nha c
Ða I ha f no I vô bao dIô u khao kha f
Vâ n fình yôu muon fhuo fu nga y xua

Phong ma n xanh, fho I gIan cu a bây gIo
Nguo I du ng ha f fre frung nhu Io I ha f
CIo fhao fhu c nhu ng chân fro I phIôu ba f
Tho I dIôn cuo ng frôn fa a o fho ngây

X!ÂN Q!Y NH 100

A mu a xuân nhu câ m duo c frôn fay
Va fuo I fre vâ n muon do I fIô p no I
Se co ma I co be muo I sa u fuo I
Ðâ u fo c em nam fha ng do I fhay ma u.

11-1982