logo

Họ và Tên Chữ ký

Mã số: QT-TCHC-02 Lần ban hành: 01 QUY TRÌNH ĐÀO TẠO Lần sửa đổi: 00 Ngày Người viết: Người kiểm tra: Người duyệt:

BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI
STT Vị - trí Nội dung thay đổi Ghi chú

1/6

logo

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã số: QT-TCHC-02 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày:

1- MỤC ĐÍCH Hệ thống hóa qui trình đào tạo tại Công Ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1. 2- PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng đối với tất cả các chương trình đào tạo tại Công Ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1. 3- TÀI LIỆU LIÊN QUAN • Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 có liên quan đến hệ thống chất lượng. • Quy chế đào tạo của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
4- ĐỊNH NGHĨA (không có).

5- NỘI DUNG.

2/6

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã số: QT-TCHC-02 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày:

5.1 Lưu đồ qui trình đào tạo Trách nhiệm Ban Giám đốc / Thủ Trưởng các đơn vị Tiến trình
Đánh giá CBCNV trước khi cử đi đào tạo.

Mô tảBiểu mẫu
5.2: • •

Xác định nhu cầu đào tạo

BM-TCHC-0201 BM-TCHC-0202

Phòng TCHC

Tổng hợp nhu cầu, loại hình đào tạo và tìm đối tác đào tạo 5.2.1: • BM-TCHC-02Giám đốc duyệt

(-) Giám đốc

03

(+) NV phụ trách đào tạo Người được đào tạo
Tổ chức thực hiện Báo cáo kết quả đào tạo cho thủ trưởng đơn vị và bộ phận đào tạo của phòng TCHC vào cuối khoá học

Thông báo không chấp thuận KH đào tạo 5.3: •

BM-TCHC-0204

Nhân viên phụ trách đào tạo

Thu nhận kết quả và các đánh giá về các khóa đào tạo; phân tích kết quả và báo cáo theo định kỳ.

P.TCHC

Cập nhật hồ sơ đào tạo của CBCNV

Thông báo hoãn nâng lương, thay đổi bậc nếu không hoàn tất khoá đào tạo

5.4: •

BM-TCHC-0206

3/6

5.5: •

BM-TCHC-0205

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã số: QT-TCHC-02 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: 20-9-2007

5.2 Xác định nhu cầu đào tạo, đánh giá trước đào tạo, xem xét và phê duyệt. Thủ trưởng đơn vị căn cứ Ngân sách đào tạo của đơn vị đã được phê duyệt hàng năm, yêu cầu của đơn vị về chất lượng và ngành nghề chuyên môn, đánh giá năng lực thực tế của CBCNV đơn vị mình theo biểu mẫu BM-TCHC-02-01 gửi kèm với phiếu đề xuất nhu cầu đào tạo theo BM-TCHC-02-02 và gửi về phòng Tổ chức hành chánh. Riêng Thủ trưởng các đơn vị, kết quả đánh giá của Ban Giám đốc hàng năm là cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo, và xây dựng Ngân sách đào tạo hàng năm của đơn vị. 5.2.1 Lập kế hoạch đào tạo hàng năm: (BM-TCHC-02-03) Phòng Tổ chức Hành chánh tập hợp nhu cầu đào tạo của toàn Công ty, phân loại và xác định thứ tự ưu tiên, số lượng chương trình đào tạo và thời gian cần thiết. 5.2.2 Đào tạo đột xuất Nếu có nhu cầu đột xuất về đào tạo, trên cơ sở kinh phí đào tạo của đơn vị đã được phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị đề xuất theo biểu mẫu BM-TCHC-02-02 cùng với phiếu đánh giá trước đào tạo theo biểu mẫu BM-TCHC-02-01, gửi về phòng Tổ chức Hành chánh để tổng hợp và trình Giám đốc công ty phê duyệt cho thực hiện. 5.3 Tổ chức thực hiện 5.3.1 Gửi đào tạo bên ngoài - Phòng Tổ chức Hành chánh thực hiện các thủ tục cần thiết để gửi CBCNV đi đào tạo theo kế hoạch và theo yêu cầu đột xuất, bao gồm: Soạn thảo hợp đồng đào tạo theo qui định của Công ty, thực hiện các thủ tục thanh toán chi phí; Lập quyết định cử CBCNV đi đào tạo theo biểu mẫu BM-TCHC-02-04. 5.3.2 Đào tạo nội bộ: Các lớp đào tạo tổ chức tại Công ty. - Phòng Tổ chức Hành chánh phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp đào tạo tại Công ty hoặc thuê đơn vị có chức năng bên ngoài đến giảng dạy; phân công cho cán bộ có năng lực chuyên môn hoặc đã được cử đi đào tạo, giảng dạy cho CB.CNV của Công ty, tùy theo nhu cầu đào tạo thực tế; có thông báo triệu tập, khi tổ chức lớp học. - Phòng Tổ chức Hành chánh phối hợp với các đơn vị cử cán bộ chuyên môn biên soạn giáo trình, giáo án và tổ chức giảng dạy cho công nhân phù hợp với từng ngành nghề hoặc thuê đơn vị bên ngoài thực hiện. 5.4 Đánh giá, thu nhận kết quả 5.4.1 Đối với đào tạo bên ngoài

4/6

-

Tùy theo loại hình đào tạo, học viên thường xuyên báo cáo kết quả đào tạo và nguyện vọng của mình cho thủ trưởng đơn vị và cho nhân viên phụ trách đào tạo của phòng TCHC.

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã số: QT-TCHC-02 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày:

-

Nộp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ để lưu hồ sơ đào tạo. Học viên đánh giá khóa học (theo biểu mẫu BM-TCHC-02-06) hoặc tiến hành kiểm tra tổng quát sau khóa học. Nhân viên phụ trách đào tạo phối hợp với đơn vị đào tạo theo dõi tổng kết bảng điểm danh, tổ chức kiểm tra hoặc thi kết thúc khóa học. CBCNV nào đủ thời lượng học tập (số ngày vắng mặt không quá 20% toàn bộ chương trình học tập), thi đạt điểm yêu cầu, được cấp chứng chỉ khóa học. Học viên nộp lại bản sao chứng chỉ để lưu hồ sơ đào tạo; đánh giá khóa học (theo biểu mẫu BM-TCHC-02-06).

5.4.2 Đào tạo nội bộ (các lớp tổ chức tại công ty)

-

-

5.5 Cập nhật lưu hồ sơ Sau mỗi khóa học, nhân viên phụ trách đào tạo có nhiệm vụ cập nhật các thông tin vào hồ sơ đào tạo cá nhân theo biểu mẫu BM-TCHC-02-05 và kèm theo các văn bằng, chứng chỉ đào tạo liên quan (được lưu trữ tại phòng Tổ chức hành chánh). 5.6 Chính sách khuyến khích tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Căn cứ Quy chế đào tạo – trong đó qui định mức hỗ trợ gồm 50% kinh phí đào tạo (đối với nam) và 100% kinh phí đào tạo (đối với nữ) cho CBCNV trong Công ty tham gia các khoá học theo nhu cầu phát triển nghề nghiệp mà không do Công ty tổ chức. Đối với CBCNV tham dự các lớp bổ túc văn hoá, sẽ được Công ty hỗ trợ 100% kinh phí học tập. Điều khoản ràng buộc / chế tài khi Công ty hỗ trợ kinh phí tự đào tạo (gồm cả tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và bổ túc văn hoá) được quy định rõ theo Quy chế đào tạo. 5.7 Đào tạo cho nhân sự mới tuyển dụng: Đào tạo kiến thức tổng quát ban đầu: Nội quy lao động, các Nội quy, quy chế, cơ cấu tổ chức, mục tiêu phát triển của Công ty, an toàn lao động, chính sách chất lượng và hệ thống quản lí chất lượng của Công ty. Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: Thủ trưởng các đơn vị, các cán bộ phụ trách vị trí tuyển dụng sẽ đào tạo tại chỗ cho các nhân viên mới hoặc Thủ trưởng đơn vị cử đi đào tạo

5/6

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã số: QT-TCHC-02 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày:

6 - HỒ SƠ Hồ sơ liên quan đến đào tạo được lưu tại phòng Tổ chức hành chánh trong thời gian xác định như sau:
STT 1 2 3 4 5 6 Hồ sơ Phiếu đánh giá trước đào tạo Phiếu đề xuất nhu cầu đào tạo Hồ sơ đào tạo cá nhân Kế hoạch đào tạo năm… Quyết định cử CBCNV đào tạo Các văn bằng chứng chỉ, kết quả đào tạo, Phiếu đánh giá khoá đào tạo của người được cử đi đào tạo Nơi lưu P.TCHC P.TCHC P.TCHC P.TCHC P.TCHC P.TCHC Thời gian lưu

1 năm 1 năm Cho đến khi nghỉ việc 2 năm Cho đến khi nghỉ việc Cho đến khi nghỉ việc 1 năm

P.TCHC

7- PHỤ LỤC - Phiếu đánh giá trước đào tạo - Phiếu đề xuất nhu cầu đào tạo - Kế hoạch đào tạo hàng năm - Quyết định cử cán bộ đào tạo - Hồ sơ đào tạo cá nhân - Phiếu đánh giá khóa đào tạo

BM-TCHC-02-01 BM-TCHC-02-02 BM-TCHC-02-03 BM-TCHC-02-04 BM-TCHC-02-05 BM-TCHC-02-06

6/6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful