... ...

,
HANH NHA MAY
lEN VA LUOI. DIEN
• •
BQ NANG UIQNG
QUY PHAM KY THUAT
~ , "
VAN HANH NHA MAY

£lIEN VA LUC)I DIEN
• •
HA NOI.1991
QUY . KY THUAT
BQ Nang hlQng
S6 : 199 NLIKHKT
(;qng hoa xii h(ii eM nghia Nam
DOc - TI! do - phac
Hit lI{5i, ngity17 thang 04 114m 1990
, -, MAY
VAN HANH NHA
DIEN vA LUGI Dn;:N
+ Co quan bien soan : Vl,I Khoa hoc ky thud:
+ Co quan tham gia :
- Cong ty Dien IIfC I
- Cong ty Di¢n luc II
- Cong ty Khdo sat thilt k£ di¢n I
+ Co quan trinh. : Vl,I khoa hoc ky thudt
+ Co quan duy¢t vd ban hann : B6 Nang luong.
'\
QUVET D!NH ellA 80 NANG UJQNG
Vi; viec ban Mnh quy pham Nglinh
B(l trudng Be) Nang 1l1Qng
- can eli nghi dinh 86 47 - HDBT ngay 5/3/1987 cua HOi
Dong BO trucng quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va
t6 chuc bo may BO Nang luong; .
- Can eli ngh] dinh 56 141/ HDBT ngay 24/6/1982 cua HOi
dong BO trucng ban hanh Dieu I¢ ve cong tac lieu chuan hoa;
- Xct de nghi cua ong Vu trucng Vu Khoa hoc lj thuat;
..-
QUYET D!NH
Dicu 1 : Nay ban hanh kern theo quyet dinh nay "Quy
pharn lj thuat van hanh nha may dien va luoi dien " mang l-y
hieu QPNL-OI-90.
Dieu 2 : Quy pharn nay ap dung trong toan nganh Nang
luong,
Dieu 3 : Quyet dinh nay co hieu luc k6 tit ngay l-y, quy
pharn nay duoc thay eho quy pham mang kY hieu QPDT-OI"71.
Dieu 4 : Cac ong : Giam d6c Cong ty di¢n Iuc, Chanh Van
phbng BO, Thu truong cac Vu, Vien, Cong ty, Xi nghiep, Cong
truong, Truong hoc... can eli quyet dinh thi hanh.r,
WBo tnrong so Nang hrong
Noi Dban :
- Nhu dieu 4
- Luu
Thli trltong : U Liem
MVC LVC
Phhn tM nM! :
1'6 CHUC HANH
- Chuong 1 : Nhiem VI' va co clu t6 chilc 8
- Chuong 2 : Nghi¢m thu cac bi va cling trinh
dua vao van hanh 11
- Chuong 3 : Chuan bi can bO cling nhan vien 17
- Chuong 4 : Cac chi tieu kinh J,y thuat 21
- Chuong 5 : Sua chua hi. nha cila va cOng
trinh theo hoach 26
- Chuong 6 : Tai lieu J,y thuat 35
- Chuong 7 : Ky thuat an roan 43
- Chuong 8 : An roanva phong ch6ng chay 45
- Chuong 9 : Trach nhiem thi hanh quy pham ky
thua I van hanh 48
PMn thi! hai :
BANG, NHA CVA vA CONG TRiNH SAN XUAT
- Chuong 10 : Mat bang 51
- Chuong 11 : Nha cita, cong trinh san xuat, c8.C
lrang bi v¢ sinh - I.")' 53
Pha" lbjr ha :
CONG TRINH THllY CONG, QUAN LY NIJOC
cVA NHA MAy meN- TUA BIN NUOC
- Chuong 12 : COng trinh tbUy cling va bi co
. khi tbUy cling 56
3
• Chuong 13 : Ouan 19 mroc il nha may dien, dam
bao thuy van vii khi tuong 64
- Chuong 14 : Tua bin mroc 71
Phan thit 1U :
cAc THiET BI co NHl£;T CVA NHA MAy DIJ;:N
vA UIOl DIJ;:N
· Chuong 15 : Van chuycn va cung dip nhien lieu 79
· Chuong 16 : CM bien than bot 93
· Chuong 17 : Thier bi 10 hoi 98
- Chuong 18 : Tua bin hoi 108
· Chuong 19 : Thiel bi kieu kh6i cua Nha may
nhiet dien 121
· Chuong 20A : Tua bin khi 126
· Chuong 20B : Di-e- den 136
· Chuong 21 : TI) dong vii do luong nhiet 141
• Chuong 22 : Xii 19 nuoc vii che dO h6a nuoc 146
· Chuong 23 : Duong 6ng vii van 160
· Chuong 24 : Cac thietb] phu phan co nhiet 163
- Chuong 25 : Khu bui vii thai tro xi 166
Phlln lhil Dam :
mIET BI mEN CVA NHA MAy mEN vA. UJOI DIJ1;N
- Chuong 26 : May phat dien vii may budong bo 171
- Chuong 27 : Dong co dien 188
- Chuong 28 : May bien ap, may bien ap tl) ngiIu
va cuon dien khang co dau 190
- Chucng 29 : He tMng phan ph6i dien 199
- Cnuong 30 : H¢ thong ac quy 208
4
· Chuong 31 : Cac dUilng day dan di¢n tren khOng 212
• Chuong 32 : Cac duong cap <lien Il)c 218
- Chuong 33 : Bao ve ro Ie va tl) dong di¢n 225
· Chuong 34: Trang bi n6i ~ t 233
• Chuong 35 : Bao ve.chong qua di¢n lip 235
• Chuong 36 : Cac trang bi do IUilng di¢n 243
• Chuong 37 : Chieu sang 245
- Chuong 38 : Tram di¢n phan 248
- Chuong 39 : Dau nang lUQng 253
Phan thit 6 :
CHi liuy mi1:u IX) : THAO ThC
- Chuong 40 : Chi huy d i ~ u dO . 261
· Chuong 41 : Thao tac dong dlt die thiet bi dien 275
• Chuong 42 : Nhan vien thao Me 281
• Chuong 43 : Cac phuong tien chi huy d i ~ u dO va
dieu ehinh cOng ngb¢ 286
5
BANG GHl cAc CHi! VIET TAT TRONG QKD
I
I
I
7
51"' 'Ien day au
I
hieu I
[ tat !
22 BO dieu chinh <lien ap dltoi tai
...-J
,
!
23 Dang may bien ap lam mat Mng khong khi
i
I
va dau tuan holm cuong buc
KD
24 Dang may bien ap lam mat bang nuoc va
dllu lulln hoan clIong bilc
NO
25 Dang may ap dau lam mat bang quat gio QG
26 Dang may bien ap dau lam mat tl! nhien D
27 He thong phan phoi dien HPD
28 H¢ thong phan phoi <lien ngoai troi HPDN
29 He th6ng phan pMi di¢n trong nha HPDT
30 He th6ng bao ve ro Ie lJ! dOng di¢n (M
thong ItI d¢"g ch6ng Stl c6 ) HTBRTD
31 Trung tam - Bao v¢ ro Ie ItI dong do luong
(trung lam (hi nghiem dien) IT-BRTD
32 Dja phuong - Bao ve role tJ! dong do luong
(phong thi nghiem il dia phuong) DP-BRTI:
33 He thong nang luong th6ng nMt HNT
34 He thong nang IU9ng lien ket HNL
35 Thiet bi ttl dong dieu chinh ian s6 va truyen
tai c6ng suat TDTC TDTC
36 Trung tam dieu dO he- thong NL th6ng nhat TDHT
37 Trung tam dieu dO he thong NL lien kel TDHL
38 Thier bi tJ! dong sa thai phu tAi theo tan s6 r TSTh
39 Thiet bj til dOng dong lai theo tan s6 TDLTs
40 Phuong tien chi huy dO va dieu khien
cong nghe PDDC
Ky hieu
viet tat
QKD
TTND
NMNO
I
NMTD
--
I
NMDN
I
DOK
ONCHI
,
BOA
I
QCT
I
TTK
TDK
GNC
I
GNH
MTDT
DTDN
NMDKV
GOA I
GOM,
TDK
TDD
TDL
1 Quy pharn thuar van hanh cac nha may
dien va luci dien
2 Trung tam nhiet dien
3 Nha may nhiet dien
4 Nha may thuy dien
5 Nha may nhiet dien kicu ngung hoi
6 Duong day diin dien tren khong
7 H¢ thong (bo) dieu chinh nhorn cong suat
hiru cong
8 Binh dau ap luc ki6u co bau thoat dau khi
9 Qua trinh cong nghe thong nhat cong lac
van chuyen bang duong sat den nha may
dien va Nha may tiep can
10 Thier bi tuoc bin khi
11 Tram dieu khien khi
12\ Binh gia nhi¢l.cao ap
13 Binh gia nhiet ha ap
14 May tinh dien til
15 Phan xuilng (to) 1\1 dong do luong nhier
16 Nha may dien khu vue
17 Thict bi giarn on giarn ap
18 Thiet bj giarn 6n giam ap nhanh
1
19 B6 lJ! dong dieu chinh kich thich
I 201 B6 tJ! dong dong nguon dJ! phong
, ,
I 21 1BO ht dong dong lai
I. . . -1-__--'
,c,
SIT 'Ien viet day du
Phlln thi! nhlft
IJ.'t , ,.. "
TO CHUC HANH
Chuang I
VlJ vA co CAU T6 ernie
Dien 1: Nhiem cu co ban elia can bl),nhiln vien cac nha
may dien, So Dien lire, So Truyen tili, cac Xi nghiep slla ehila
thi€t bi nang hrong va cac cOng ty Dien l\le la :
1/ Dam bilo cung cap nang lucng lien tuc eho khach Mng,
thi€t bi van hanh tin cay, cac cong trinh nha ella va phuong iien
giao thong lien lac 0 tinh trang t6t.
21 Duy tri eMt III<,lng dinh mile caa nang III<)ng san xulit ra:
ian s6 va di¢n ap caa dong dien, ap sulit va nhiet do cua hoi.
3!Hoan thanh bi.:!u dll dillu dl) : Phu tili di¢n cua tilng nha
may va cUa h¢ tMng nang hrong n6i ehung; truyentai va phan
pMi nang III<)ng cho khach hang va cac trao luu di¢n nang gii/a
cac h¢ tMng nang III<)ng.
4/ Dam hilo h¢ th6ng nang IIlQng v$n Mnh kinh t€ nMt
(bling elich sll dung h<)p ly nhien Ii¢u vii cae nguOn tbUy nang)
vii hi¢u qua cao nMt trong san xulit, truyCn tili va philn pMi
nang lll<,lng .
5/ Bao v¢ con ngllili, mOi tntilng xung quanh va tranh khOi
o do slinxulit nang III<)ng glly nen.
flieu 2: M6i can bl) nhlln vien nganh di¢n pMi hi.:!u biet sau
d$c di.:!m elia san xdt nang III<)ng va vai trl> elia n6 trong nCn
kinh t€ qu6c dAn va dili s6ng elia nhiln dlln, pMi nam vi/ng va
nghiem chinh cMp hanh 1..1 lU$t lao dl)ng, 'luy trinh cOng ngh¢,
8
thuc hien quy pham ky thuat v$n hanh esc nba may di¢n va hloi
di¢n nay, quy pham vll ki" thu$t an toan, cac quy trinh quy dinh
cua nganh, cac chi th] cua cac cap llinh dao, cac nl)i quy xi
nghiep,
Dien 3: cae Cong ty Dien l\leva Xi nghi¢p nang hlQng phii
dam bao:
1/ Soan thao va thuc hien cac bien phap nham ti€p tuc phat
triCn h¢ tMng nang hlQng d.:! thoa mlin nhu cau nang hl<,lng eUa
nen kinh t€ qu6e dan, dili s6ng cua nhan dan voi phuong.cham
phat tri.:!n nang hrong di truoc mot buoc,
2/ Tang nang sulft lao dl)ng, gia thanh san xdt, truyen
tai va phan ph6i dien nang, nang cad tinh sAn sang eUl! thi€t b].
3/ ling dung va ni1m vilng k-y thu$t moi, t6 eh(/c san xul>t
va lao dong khoa hQC.
4/ Nang cao trinh dO nghiep V\l cua can bl), nhAn vien , pM
bien nhung phuong phap siln xdt tien ti€n va kinh nghiem cai
ticn k-y thuat, phat huy sling kUn va sang eh€, t6 ehile thi dua
xii hOi eM nghia, pM bi€n cae hinh thile va phllong phlip thi
dua tien ti€n.
flieu 4: H¢ tMng nang IIIQng gllm cae nba may di¢n, cae
Illoi di¢n lien h¢ eMt eM voi nhau trong qua trlnh san xdt,
truylln tai va philn pMi di¢n nling, ml)t caeh lien t\le dlloi sl1
ehi huy tMng nMt vll eh€ d<) v$n hanh.
H¢ th6ng nang III<,lng lien k€t bao gllm ml)t viii h¢ th6ng
nang lll<,lng dll<,le n6i voi nhau vll eh€ dl) v$n banh ehung va d$t
dlloi S\l ehi huy dillu dl) chung.
H¢ tMng nling hlQng th6ng nMt bao gllm cae h¢ tMng nang
hi<)nglien k€t voi nhau Mng nhi/ng dllong lien gii/a cae h¢
n
th6ng, bao qual phan IOn lanh 1M ca nuoe co chung d¢ van
hanh va trung tam chi huy dieu do.
Dieu 5: Cong ty Dien hrc Ianh dao ve milt, quan tri kinh
doanh va chi dao ky thuat cac he tMng nang hrong,
Ngoai cac nM may dien, cac So Dien l'!e, cac So Truyen tai
trong co cau t6 chile 'cda he tMng nang luong co tM co cac xi
nghiep sea chi/a, hieu ehinh, cac trung tarn thi nghiem, b¢ phan
kinh doanh ban dien, cac 'phong lhie"t ke", cac xi nghiep va 16
chile khac,
Dieu 6: Ngoat viec lanh dao true tiel' cac don vi, xi nghiep
true thuoc, cac COng ty Dien I'!e con phai thuc hien :
1/ Chi huy dieu d¢ cac nha may dien va cac tram chuyen
tiep khOng true thuoc ve mi)t hanh ehinh voi Cong ty nhung co
lien quan voi he tMng nang luong,
2/ Giam sat viee sil h\lp ly dien nang, vi¢<: sil
lhie"t hi dien eoa cae hi) tieu phii h\lp voi "Quy pham thie"t
tri thiet bi dien".
3/ Giam sat ky thUilt khau viln Mnh cae nha may dien, luoi
. \
dien.
Dien 7: 0 cae COng ty Dien l,!e, cae nM may dien, cae So
Dien I'!e va cae S6 Truyen tM pMi qUY'dinh ro cO diu t6 ehue,
chile nang va m6i quan he gii/a cae phOng, ban, phan xuong san
xullt vii cae d<ln vi kMe theo cae s<l dll t6 chile vi! quy eM mau
dl/\le pM duyet theocae tM thile dil quy dinh.
Dieu 8: 0 mlli nha may dien, So Dien l'!e va So Truyen tai
clln phai tien blnh phan ehia ranh giOi traeh "hiem d6. vOl toall
bl) thiet btdalap di)t, nM cila eongtrinh va duong x<\ gii!a cae
10
phan xuong san cac chi nhanh, cac dOi va cac thi
nghiem, trach nhiem gii/a cac t6 dOi va can b¢ nhan vien,
Vi¢<: phan djnh trach nhiem trong quan Iy thiet bi, nha ella,
cong trinh va duilng xli. co neu ro chile nang caa cac phan xuong,
phong thi nghiem va cac dl)i do Giam diSc Xi nghiep nang IU\lng
phe duyet,
Dien 9: Ranh gioi quan Iy ctla cac SO Di¢n I'!c va cac chi
nhanh du\lCquy dinh phat til kh6i IU<;lng cac luoi dien (chieu
dai cac DDK, cap luc, 56 IU<;lng cac tram), cac dieu ki¢n v$.n
hanh &lng thili co xem lanh thoS • blnh ehinh. Cac So Di¢n
luc, So Truyen tai chiu trach nhi¢m quan Iy cac dui'lngday chuyen
cac tram bien ap co cac cap lip theo quy dinh ctla BO.
Dien 10: Phuong thlle bao duilng va slla chila 0 cac So va
cac chi nhanh do cac COng ty quy dinh phil h<;lp voi th\le caa
cac co si'l.
Chuang II
THU CAC THIlIT BJ VA CONG
TRINH mJA VAO v!N HANH
Dieu 11: cae nba may di¢n, luoi di¢n moi xay dllng xong,
hoae hoan tllt mo rOng hoile tilng d\lt rieng bi¢!, cae t6 may,
kh6i may ehinh, nM eila vacong trinh chi du\lC dua vao v$.n
banh sau khi dil dU(le nghi¢m thn dung quy dinh trong cae quy
pham hi¢n Mnh.
Dien 12 : Vi¢e ngbi¢m thn dua vao Mnh cae xi
nang IU\lng hoi)e cae b¢ Phan eoa cae ._xi nghi¢p d6 du\lC ul!n
Mnh thea kh6i ht(lng eUa t6 h\lp khoi dOng bao gllm loon b¢
11
cac hang muc COng trinh san xulit chinh, phu, dich YY, sea chua,
van kho lang, thOng tin lien lac, cong trinh ngam, ceng
trinh lam sach ntto<: IMi Mn phuc IQi cong cong, cca, kY
tuc Xli, nha an tap tM, tram y t.! va cac cong trinh khac nham
dam Mo:
- san nang htQng thea dung san htQng thi.!t k.! d6i viii
t6 hQP khoi dOng;
- Dap ilngcac ki¢n tieu chuan sinh hoat, v¢ sinh
cho can bO nhan vien \'$n hanh va slIa chila.
- Tuan thu cac quy pham tieu chusn va cac chi thi phap lenh
khac co lien quan d.!n t6 hQP khoi dOng.
- Bao v¢ cMng gay 0 nhi!m nguen mroc va mOi tntong xung
quanh.
T6 hQP khoi dong do co quan t6ng thiet k.! cOng trinh duyet
theo thoi han quy dinh, dll<)C cac COng ty Di¢n hic, cung viii
cac COng ty xay lall xem xet va dll<)C duy¢t theo quy cM.
13: TrllO<: khi nghi¢m thu lhi.!t bi nang lllQng dlla vao
hllnh elln pMi ti.!n :
- tM Ii/ng bO pMn va nghi¢m Ihu litng phan cac thi.!t
bi ella 16 may;
- Khoi dOng tM thi.!t bi chinh va Ihi.!1 bi phy cua t6 may;
- thit 16ng Mp may;
Trlloc khi dlla vao \'$n hanh nhll clla va COng Idnh elln phili
li.!n hllnh nghi¢m thu ti/ng phan, Irong d6 c6 philn cOng trinh
ngllm va nghi¢in thu thea kh6i 11IQng cua 16 hQP khoi di)ng.
14: Vi¢c nghi¢m thu Ihi.!1 bi sau khi kiem Ira va
tM ti/ng phlln, nghi¢m!!'u Ii/ng bO pMn cuat6 may va cac cOng
trinh, khoi dQng 1M, tra tinh san sang cualhict bi lien
12
toi chay thit tdng hQP do cac lieu ban HOi dlIng nghiem
thu co sO thuc hien.
Vi¢C nghiem thu thi.!t bi va cac COng trinh dlla vao \'$n hanh
do HOi <flng nghiem thu cap Nhamroc thlic hien,
HOi dlIng nghiem thu Nha nlloc do HOi dOng BOtruong
quyet dinh ciing co tM do Be) Nang luong cac co quan
chilc nang khac duoc Hoi dOng BO truong uy nhiem quyet dinh
tay thea tam quan trong va gia tri dll toan cua 16 hop khoi dong,
Dieu 15: Vi¢c chay thit tung phan va nghiem thu tung bO
phan ella t6 may do HOi dOng nghiem thu co sO tilSn hanh theo
cac so dll thi.!1 k.! sau khi dii holm thanh cong tac xay lap cum
lhilSl bi d6.Khi nghiem thu tung bO phan can phai Idem tra viec
thlic hien cac lieu chudn quy pham xay dung, quy pham thana
tra 10 hoi, quy pham ky thuat an toan, quy phamphong n6 va
phong chong chay "Quy pham thiet tri dien", cacchi db. cua
nhll che quy tdnh hllong dan lap rap tbiet biva cac lili Ii¢u
phap ly khac.
Dien 16: cac khiem khuyet va sai s61 xay dling va Mp rap
ke ca cac khuylSl tal clla thiet bi pMt hi¢n dllQc trong qua trinh
thit titng phlln va nghi¢m thu pMi dllQc cac co quan xay
lAp va nhll may cM kMc phl,lc trlliic khi Ibit t6ng hQP.
Bien 17: Khi khoi dOng thit pMi kiemtra kM nang lam viec
cua thiel bi va cac COng ngh¢, tlnh an toan van hllnb clla
chung, lien' hanh kiem tra va hi¢n chinh eli cae he
khien cua cac be) chinh til dOng, cac kh6a lien dOng, cac
thiel bilo v¢, tin hi¢u va Idem tra do 111o11g, kiem tra tinh s3D
silng de Ihit t6ng hQP ella thiet bi.
Trlliic khi khili dOng thilSt bi elln bi cac Id¢n
nham dam bilo lhiet bi \'$n hllnh tin va an toan:
13
- Bien $0 tao (CO ki6n tra killn thilc) can bQ nhan
vien hllnh va sila chila, cac quy trinh hanh va cac
so db thao tac, cac bil!u mb kY IMng ke va bao cao; nMt
kY hanh.
- Chdn b] day du nhien lieu, lieu, dung cu va cac bO
pMn d\l phOng; dlla vao hoat dOng cac phuong tien lien lac van
hanh , he tMng tin hieu 1\1 dong, phat hien dam chay va phong
cMng chay, he th6ng chillu sang s\l c6;
- Up hieu chinh cac he tMng khil!n tin hieu, bao
ve cac thillt bi thOng gi6.
- Dl dllQC gi4y phtp dbng y cho hanh caa ban
Thanh tra Iii hOi, C\IC phOng chay ch6ng dUly, Ban Thanh tra
sinh alllg IIghiepva Ban Thanh tra kY thulll T6ng Lien doan.
PIlu 11 : Khi chlly thil t6ng h<,)p cln phAi tilln hanh kjl!m
tra s\l lam viec pMi hl,lp giila cac t6 may chinh va thilll bi phy
cUa chung trong qua trinh mang tai.
Thili dil!m bAt dau tinh chllY thil t6ng hQp la luc hila may
phat dien vao bioi dien. C4m chlly thil t6ng h<,lp thil!t bi tboo
cac so db rna db an thillt kl! thOng ra.
, Viec chlly thll t<'lng hl,lp lhillt bi cUa nba may dien dll<)C coi
la dlIl tl!t qua t6t nl!u thillt· bi chinh hanh binh th1l0llg va
Hen tyc lrong 72 gio !>hng 101li nhien liei chinh 0 phy tai
djnh milc va cac IhOng s6 cUa hoi dlIt tieu thillt kll d6i
voi nba may nhiet dien (NMND), cac IhOng s6 cUa khi chay d6i
voi nh1l may dien lua bin khi (NMDTBK) c(jt nlloe va 11Iu 11IQng
nllOc Ihillt kll d6i voi nha may tbUy dien (NMTD) va 0 eM dO
toan bQ lhilll bi phy vlln hanh lien Iyc hay lhay 1M nhau theo
dung sO db lhilll kll.
14
Rieng d6i voi t6 tua bin khi ngoli phbdli ne. tm
them mO, klen bal buOC d6i wi chllY thll t6ng Itc}p a li6l
hanh 16t 10 Illn khoi dOng l\I dOng.
Khi ehllY thi! t6ng lIQp clIn pMi cho vlIn hanh cae dbng 1Kl
killm Ira do 11I0ng, cac th6a lien dOng, It¢ tMng tin hieu vil
khil!n Iii xa, cac lhilll bi bio ve theo an thilli tl!, kl! eli eic
Ihillt bi chinh 1\1 dOng thOng dili ltOi hieu chinh tboo cxI!
eo,
Nl!u khOng 1M til!n hanh Chlly thil t6ng hQp d6i voi 1000i
nhien lien chinh hay nl!u vi 1Y do nao thOng thl! dlIt d1lQC phy
lai dinh mile va IhOng 56 hOi IIleo thil!t tl! d6i voi NMND, thOng
56 khi chay d6i voi NMTBK thOng "-'t d1IQC cOt u1l6c va 11IU
11IQug nllOc lhil!t k6 d6i vili NMTD; thi viec lil!u hllnh Chlly thil
voi 1000i nhien lien d\l pltilng ciiag nhll cae thOng56 giili hp vil
phy Iii tllong ilug st do HOi dbng nghiem thn c4p Niaa n1lilc
quy djnh vil ghi trong bien biD ngbiem thll thil!t bi.
I)Qu 19. D6i wi 11I6i dien viec thil t6ng Itc}p d1lQ.C coi
la dlIt kl!t qua t6t khi cac thil!t bi cUa bi6n ap 1MB viec
binh thllong vil lien tyc troag 72 giil cae dllilag chayta dliy
Iii 24 gio Thoi gian bAt dall h1lnh thll d1IQC tinh til khi
dOag dien mang tai.
'Iii 56 phy tM khi chl!y thi! t<sag hQp 11I6i diea do HOi dbag
ngbiemthu dp Nba nllOc qlly djnh.
20: Sankhi chllY thil t<sag lIQp vil Wc phyc d1IQC h(!\
cac khillm khny6t d1i pMt hien, HOi dbag aghiem thn cap Nhll
nllOc li6n hanh nghiem thn thi6t bi cling wi nha cllaCOng trinh
lien qnan dlln thillt bi d6 va liP bien Mn ngbiem thn. HOi <fIng
nghiem thu cap Nita nllOc quy djnh thili hl!a thillt bi dllQC vlIn
hallh thili, trong IhOi gian ally pMi hoan Ihllnh cae viec thi!
IS
nghi¢m can thie'l, cac cOng tac hieu chinh holm thien thiet b]
de! dam bao \1n Monh'thie't bj voi cac ehi tieu thie't ke'.
D6i voi thie't bi san milt loat dAu tien, thili ·gian van hanh
thit dt/Ile quy dinh tren co SO ke' hoach pMi hop cac cong viec
hoan thien, hieu chinh va \1n hanh thit thi€t bi d6.
U: Khi ban giao thie't bi, nha cita va cong trinh vao
v*n hanh can pMi I*p dAy dti va ban giao cho co quan quan IS'
van hanh cac hll SO tili lieu sau:
- Thi lieu thie'! ke' (gllm cac ban ve, cac ban thuye't minh,
cac quy trinh, cac h() chie'u ky thuat, nhat kY thi cong va giam
sat ctia co quan thi€t kc!) d1l dl!IlC chinh trong qua trinh
xay dT!ng, Illp nip va hi¢u chinh do cac co quan thie't ke', xay
dT!Dgva ll!pmay giao lai;
- cac bien "an nghi¢m thucacbO pMn va cOng trinh ngam
do cae <Xl quan xay dT!ng va Illp may giao
- cac bien ban kie!m tra thit nghi¢m ctia cac thie't bi IT! dOng
phOng ch6ng cMy, phOng n6 va ch6ng set do cac <Xl quan cO
trach nhi¢m tie'n banh cae thit nghi¢m nay giao
- 11Ii Ii¢u Clla nba may' cM (cac quy trinh, ban ve, sO
db va hO chie'u ctia thie't bi, may m6c va cac pht/ong ti¢n <Xl
gioi Ma) do <Xl quan Illp may giao
- cac bien Mn hi¢u ehinh do It/ong, thit nghi¢m va cac sO
db nguyen IS' va sO dll Illp rap hoan eOng do CO quan tie'n Mnh
c6ng lAc hieu chinh'giao
- cac bien ban thit nghiem cac he tMng an toan, h¢ th6ng
thOng gi6, do co quan thT!C hi¢n cOng IAchi¢u chinh giao
- cac bien Mn thi nghi¢m va kie!m tra tMi handAu
ella kim cacdt/ong6ng, ctia cac thie't hi chinhthu¢c t6 may
16
Dang hrong do cac co quan thuc hien viec ki6m tra va thit nghiern
giao lai,
Dien 22:- Vi¢C nghiem thu dua vao van hanh cac nha phu
tro va cac cong trinh phu c6 dinh c6 Illp thie't hi 0 ben lrong
co tM tien hanh truoc khi nghiem thu t6 hllP khili dOng va do
HOi dbng nghiem thu co sO thuc hien khi cac COng trinh nay <Iii
xay Illp hoan chinh.
Dien 23: Phan ngap dt/oi mroc ctia cac cong trinh thtiy cOng
(da ll!p di)t cac thiet bi kiem tra do It/ong) va ctia cac thie't bi
can pMi hoan thanh toan b(I kh6i luong theo thiet ke' do HOi
dbng nghiem thu co sO nghiem thu truce khi dang ngap nuoc
cac phan cong trinh va cac thiet bi d6.
Dien 24: Vi¢C nghiem thu cac cong trinh tMy cong ella cac
NMND diroc tit'n hanh theo dung cac yeu ellu clla "Quy
nghi¢m thn dt/a vao khai lhae cac nha may tMy di¢n".
Chuang III
CRViN Bl CAN Be) CONG NHAN VItN
Dien 25: COng tac chulln bi can bO <Xlng nMn vien cua cac
xi nghi¢p va CO qnan thnOc,nganh nang It/Ilng pMi dt/\lC tie'n
hanh theo cac quy cM va ehi dAn vll chulln bi can bO cOng nMn
vien cae nM may di¢n, It/oi dien.
l1Inh d;lo cac COng ty Dien cac xi nghiep vii cac <Xl
quan nganh nang II/Ilng nMt thit'l pMi t6 ehilc vi> kit'm tra djnh
l-y cOng tac hi can bO mng nMn vien.
Dien 26: Mili can 110 mng nMn vien trt/Oe khi nMn mng
tAc Mnh, hien ehinh, thi nghi¢m va sita chila thit't hj nang
17
hlang phA! dll<lC kMm sile khOe phil hQp vOl aganh d3 dllQC
va trong qua trinh ceng tac sau nay can phai kham sile
khOe djnh '1cY theo d6ng quy djnh,
Di-eu. 1.7:- NMn vien Clia cac nhil may di¢n, eac Sil
cac dO vien tr1l6c khi GOng t4e dOC I$p hay ehuyc:!n
sang nhan' COilg tae We do IAnh don vi quyc:!t djnh nh:!t
thic:!t pMi dllQC:
1 -Dao "0 philn Iy thuyc:!t can thic:!t;
2 - Dao "0 "I vi tri cong t4C;
3 _ Kic:!m tra kic:!n thile thea kh61 Illong b4t buOC d6! vOl
ehile danh d6;
4 " Thlfe hi¢n cac ehile nang cUa nhan vien trlle nhat theo
vi tri COng tac (kem C$p) hay "I mOt xi nghi¢p urong III
nMn vien dllQC dilo "0 dc:!n cong t4e "I nhilng t6 may dhu uen,
COng nMn san xulit vil sila ehUa kc:! ci let sll,can 110
Ihuat dllQC nhtn vilo cae xi nghi¢p eUa nang Ill?n
g

dllQC phep nh$n COng lae dOC I$p. sau khi d3 kic:!m tra kic:!n. thue
Iheo kh6! Illong bAt buOe d61 y{)1 ehile danh d6 trong thill h\ln
do IAnh xi nghiep d6 b djnh.
Dilu 28: _ D61 vOl tat ca nMn vien v$n hilnh va nhlln vien
sila ehUa bAt buOC phiti t6 ehile nhilnghinh thile hQC t$p tai
vi tri sitn xulit vii nang cao nghiep V\I sau day :
1 _ 8M hu:!n theo tilng kh6a hQC, cae bill hQC kt thu$t
vil kinh tc:!;
2 _ Dao "0 kem C$p eOO nhan vien mbl nhan COng t4e (tril
COng nhan .Iai chn t\1le vilCOng n1ian van hilnh thang may);
3 _ Hllong din quy trinh (khi mO! nhan vilo, trll6c khi nhan
viee va djnh kY);
18
4 • Dii!n tap Xll 15' S1l c6;
5 - Dien tap phong eMng chay
Trong cac he tMng nang Iuong can co cac phOng hoc rieng
hay cac co sll hoc tap de:! dao tao va nang cao nghiep vu cho
can b¢ cong nhan vien.
Dieu 29: Phil! ti(\"n hanh kiem tra dinh kY kien thuc voi cong
nhan va can bO ky thuat van hanh va' sila ehila cua cac xi nghie.
nang Iuong, d6i voi cac phong ban san xu:!t cua cac COng lJ
Dien Iuc va caa cac Trung tam dieu dO, d6i voi cong nhan va
can bO kt thuat caa cac xi nghiep va don vi true tiep tharn gia
cong tac Slla chua hieu chinh va thil nghiem thi(\"t bi nang Iuong
cua cac nha may dien va IllOi dien cnng nhu d61 voi cac cong
nhan can bO ky thuat khac co tham gia vao viec dong cat cac
thi(\"t bi dien va thi(\"t bi co nhiet:
I • "Quy pham kt thuat van hanh cacnha may dien va 11I0i
dien", cac quy trinh san xuat va quy trinh nhiem V\I • 2 nAm
mOt IAn;
2 • cae quy Pham ky thu(\t an toan - 1 nArn mOt IAn.
D6i voi cie can bO k-y thuAt con lai eung nhll d6i vOl cie
can b¢ IAnh <lao clia tilt ca cie xi ngWep va cie don vi thuoe
COng ty Dien IlIe, eua trung tAm dO, eua cie xi nghiep sila
ehila va co quan bieu ehinh rna theo ebile nAng co lien quan toi
c6ng tae <lieu banh cae xi nghiep nang 11I<:lng hoae sila ehila va
bieu ebinh tbiet bi nAng 11l\lng thi pMi"lic:!n Mnb kie:!m tra kien
tbile ve Quy pham nay vave cie Quy pham ky thuAt an toan .
3 nam mot IAn.
NMn vien clia cie SO Dien hie lam COng tae Slla ehila, bien
cbinb, thaa lap cae COng ta dien tai cie xi ngbiep nang 11l\lng,
tai cie phOng thi nghiem va cie xllong sila ehila ella SO, cae can
19
b<) quan Iy ky thuat phu trach t6 chuc cong tic nay phai dtlQc
kiem tra kien thilc Quy pham nay quy pham 1,.1' thuat van
hanh thiet bi dien cua khach bang va cac quy pharn an roan cua
cac thiet bi dang sil dung • 1 nam mot Illn.
Cong nhan, nhan vien, can b(l ky con lai caa So Dien
hrc khong dam nhiem cac cong tac neu tren pMi duoc Idem tra
dinh IcY . 3 nam mot Ian,
flien 30: • can b<) nhan vien dang lam nhiem vu rna vi pham
Quy pham nay, quy pham ky thuat an toan hay cac quy trinh
san xuat can dtl<,lc kiem tra kienthuc bat thuong. N(li dung va
thOi han Idem tra do lanh dao cap tren quyet dinh.
Dien 31: CAn b(l nhan vien khOng diem yeu cau khi Idem
tra kien thilc dinh IcY thi phai Idem tra Iai trong thOi gian khong
qua mot thang sau.
CAn b(l nhan vien kiem tra kien thilc Ian thil hai van khOng
dat yeu cau thi phai tarn dinh chi cOng tic.
flien 32 : - Vi¢c kiem tra Iden thilc d6i voi cOng nMn va
can b(l ky c6 quan he tfl!c 'tiep voi cOng tic banh va
bao dtlilng cac d6i ttl<,lng thu(lc thanh tra 10 hoi quan. IY pMi
dll<,lc tien banh theo dung cac yeu clIu cua tbanh tra 10 hOi.
Dieu 33 : - CAn b<) nhlln Vien hanh phlln dtlong sat CUD
cac xi nghi¢p nang Itl<,lng c6 lien quan toi viec hllnh
chuyen tren cac tuyen dtlong thu(lcB(l Giao thOng tai
tiep nMn cac doan tlIucUa B(l.Giao thOng tai vao cac tuyen
dtlong CUD minh ngoai phlln neu tren clIn pMi dtl<,lC kiem tra
kien thilc theo cac yeu clIu cUa I¢ va Quy Pham khai tMc
ky nganh dtlong
flien 34 : Mlli can b(l cOng nMn vien khi dA Idem tra
yeu clIu thi dtlQc cap the chilng nMn theo tM thilc tMng nMI
.,n
caa Nang Itl<,lng. Trong the chilng nhan nay st ghi kel qua
cac d<,lt kiem tra dinh IcY va kiem tra Mt thtlOng. D6i voi can
b(l nhan vien van hanh thiet hi dien con ghi them cap bac
ky an roan.
Trong the chilng nhan kiem tra kien thuc CUD can b(l nhan
vien van hanh bao dtlilng cac d6i ttl<,lng thuec tbanh tra 10 hoi
thuec B(l Giao thong van tai quan Iy, con ghi them ket qua kiem
tra kien thilc ve cac quy pham an roan tuong ilng va xac nhan
cho phep thuc hien nhilng cong tic chuyen nganh noitren.
Dieu 35: Tai moi xi nghiep nang Itl<,lng phai t6 chilc cac
phong thu vien ky thuat, phong hoc ky thuat va ky thuat an
roan. Trong mot val truong hop cho phep t6 chilc ghep chung
cac phcng nay thanh mot phOng. 1\Ii mlli xi nghiep quan Iy Itloi
dien phai c6 sa ban hoc dit!n tap xii Iy Sl! cO.
Chuang IV
CAC CHi KINH Tt KY
Dien 36 : cac chi tieu kinh te ky cM yeu la :
1 • San hl<,lng di¢n san xuat va thanh cai (thtlong pMm).
Ltl<,lng nhi¢t nang san xuat ra cua titng nha may di¢n va he tMng
nang Itl<,lng.
2 • H¢ s6 san sang hanh cua cac t6 may theo titng nha
may di¢n va Ite IMng Mng Itl<,lng.
3 . Suat tieu th\l nhien lieu lieu chuan cho mlli dOn vi dien
nang san xuat, nhi¢t Mng san xuat ra CUD titng nM may dien
va he tMng nang ltl<,lng.
21
4 - Suat tieu thu DlIOc cho mot donvi dien san xuat ra cia
NMTD;
5-
LlI
<.lng di¢11 nAng <Iilng c ho iruyen tai dien tinh bang
KWh va tinh theo phan tram so voi luong dien nang duoc dua
vao hiM di¢n;
I> - LlIl,lng nhiet nang t6n thAt trong cac Illoi nhiet tinh theo
phan tram so voi luong nhiet dua vao hloi nhiet;
7 -Bien cM can bo cong nhan vien san xuat cong nghiep
cho mot don vi cong suat, bao gom cong nhan sua chua va van
hanh cho tung xi nghiep va .M th6ng nang luong, ke ca nhan
vien dll<;lC dieu dong til noi khac den;
8 - Gia thanh di¢n nang thanh cai, nhiet nang san xuat ra
cua moi nha may va he thong nang luong;
9 - Tri gia cong rae sua chila cho moi cong sua I lap dilt;
10 - Loi nhuan cua he th6ng nang luong,
Dien 37: - 0 mili nba may di¢n tren co sO ket qua thi!
nghi¢mpMi lAP ra cac £lilc tuyen tieu chuan x,k dinh 51! ph\!
thul)c gilla cae chi tieu vAn himh cMt va lll(lng cua thiet
bj cOng ngh¢ thea ph\! tM di¢n va ph\! tai nbi¢t 0 trang tMi t6t,
ocae che dO t6i lIu va 0 cae t6 h<;lp khac nhau cua cac t6 may
VAn himh.
cac <lilc luy"n lieu ehuiln can pMi tien ti"n, cac dieu ki¢n
. vAnhlmh pMi £lll<,lc tuftn tM nghiem ngat va pMi tinh <l"n bieu
qua cua cac bien pMp ve cai ti"n, ve tien bo kY thuAt va cae
bien pMp kMc da dll<,lc ap d\!ng.
38: tuyen tieu chuan cia cac t6 may pMi (,30 gom
cac chi tieu chinh dilc trung cho tinh kinh te khi VAn hi"" thiet
bi phil h<,lp voi nhung chi dAn kh6i III<;lng n¢i dung lUn]>
22
dang cua cac dilc tuyen nang luong, kl! ca cac s6 lieu can
thiet ve phan b6 t6i uu phu tai giila cac t6 may va giila cac nba
may di¢n.
flieu 39: Trang dile tuyen tieu chudn caa cac t6 may can
phai neu ro nhung kien VAn hanh khi Iilp dilc tuyen (chUng
loai va dac tinh nhien lieu, cac thOng s6 hoi va kbi cMy tMOe
tua bin, cot nuoc va chieu cao xa d6i tua bin tbUy dien, ap suat
va nhiet do khOng khi caa mOi mrong xung quanh d6i voi tua
bin khi, dl) chan khOng trong binh ngung, nhiet do mroc lam
mar...). DAc tuycn lieu chudn cua cac t6 may can c6 dllong hieu
chinh khi dieu kien VAn hanh thiet bi thay d6i khOng phu thuoc
vao nhan vien Van hanh.
Dien 40: 0 cac IlIiii nhiet dilc tuyen tieu chuan can dll<;lc laP
d6i voi cac chi tieu t.:ln that nhiet, suAt tieu thu nuoc cua h¢
thong cho m6i Gcalo phu tai nhiet, suat tieu thu di¢n nang d6
born nuoc cua he th6ng, nhiet dl) MOc tro ve cua h¢ thong,
Dieu 41: Trtn co sO dilc tuyen tieu chuan cua cac t6 may,
cae nha may dien lilp cac db thi xac dinhsuat tieu hao tinh toan
cua nhitn lieu cho moi dOn vi di¢n nAng, nhi¢t nllng d6i voi
NMND va suilt tieu th\! nuoc cho moi dOn vi nllng d6i voi
NMTD c6 tinh den nhitng kien viln hAnh cha phep.
cac db thi sulit titu hao nhitn Ii¢u va su:1I tieu th", nllOc
tin!! toan du<;lc laP cho cac t6 thiet bi ( c6 cilng thOng s6 hoi
rnoi va cilng ki6u, t6 may tbUy Il!c) trong m¢t t6 h<;lp t6i lIu Clla
cac t6 may van hanh va sl! phan b6 ph\! tai gilla cac t6 may mOt
cach kil1h teo
Dien 42: cae dilc tuyen dinh milc cia cac t6 may va cac dl'l
Ihi suilt tieu th", nhien lieu va titu th", nllOc theo tinh toan cho
mot don vi (\;en filing va nbi¢t nAng san xullt ra d6i voi Ii/ng
23
nhom thiet bi can dl/I;lc dinh kY xem xet Iai, Viec xem xet lai
cac tuyen dl/I;le titn hann trong truong hop neu suat tieu
thu nhien lieu va tieu th\! nl/O<; tinh toan vuot qua 1% so ,<;i
mile daduyet do eai titn va cai tao thiet bi hoac SO dD nhiet,
do thay d6i hoac loai nhien lieu d6t.
Dreu 43: 511 phan b6 phu tai dien giua cac nha may dien
hanh song song can dl/\)C tien hanh tren co so phuong phap
gin s6 suat tieu hao tuong d6i nham muc dich darn bao su
tieu thu nhien lieu trong he thong nang luong Ia nho nhat, Khi
phan b6 phu tai can tinh phai dtn t6n that dien nang trong II/oi
dien, tinh dtn viec dam bao nhien Iieu eho cac nguon va viec
eung dip nang luong mot each chac chan eho cac h() tieu thu,
511 phan 06 phu tai dien giila cac t6 may caa nha may dien
killu ngllng hoi va elia N'MID can dl/\)C titn hanh tIIong ilng
tren eo so phllllng pMp gia s6suat tieu hao tllllngd6i ella nhien
lieu va nlloe.
511 pllan '06 ph\! tlii dien va nhiet giila cae t6 may etla TTND
killu trieh hoi pMibao d;im hieu qua nang IlIl;lng cao nMt til
viee san xuat t6ng Mp dien nang va nhiet nang.
Die.. 44 : 6 mill nha maydien va 0 So Dien Ille can phlii
quy dinh trlnh IlJ khoi dong, ngilng va mang tai (hitt biehinh
va thitt bj ph\! tily thoo pll\! tai ehung va tMi gian mang tai.
45: cae tuytn tieu ehulln ctla thitt bi va dinh mite
elia mOt s6 ehi tieu rieng biet can dll\)C pM bil!n dl!n cae nllan .
vien hanh'dlloi hinh thite cae billu dO eM dO, cae quy trinh,
cae bang billu va dO thi.
can bO nhan vien elia nha may dien can dll<,le bIIi huan thlle
Ie cae phl/<lng phlip va duy tri die eM dO hanh kinh
tt elia thil!t bj.
24
Dieu 46: Unh "'.locae nha may dien, cac So Dien II/C, phan
A-,rong, t6 hieu ehinh va trllong ca, trllong kip can pMi killm tra
thl/ang xuyen viec duy tri cac ehl! dO van hanh kinh tt cIia thil!t
bi, su chap hanh cac billu dO eM dO va pMi thlle hien cac bien
phap khac phuc nhilng sai s6tda pMt hien ra.
Ket qua van hanh caa cac ca, cac phan elia nha may
dien, So Dien hJe can dll\)C thuong xuyen phan tieh dll can bO
cong nhan vien nam dl/<,le kinh nghiem van hanh caa cac ca va
cua cac ca nhan tien til!n nMm muc dieh phan tieh day dtl nhilng
thieu sot da xay ra. . .
Dieu 47 : 6 cac COng ty Dien llle va 0 cac xi nghiep can
tMng ke cac ehi tieu van hanh etl:> thil!t bi nham killm tra dO
tin cay va tinh kinh te" caa chang,
Unh d;io Clie xi ngbiep nang III<,lng can pMi dam bao sI!
lam viee ehinh xiie etla cae d\!ng C\l killm tra - do Illilng, quy
djnh eM dO tMng ke va bao Clio thoo dling Clie quy trinh hien
hanh.
Dieu 48 : - 6 Clie COng ty Dien Ille va cae xi nghiep tbuOe
COng ty ean thlle' hien eM dO bao Clio tMng, cae qui' va bao
Clio nam thea llillu miu tMng nMt tren co so Clie chi s6 elia
Clie dOng hO killm Ira do II/ang va Clie ktt qua do.
cae trl/ong ca, cae quan d& phan XIIong va lanh nha
may can xern bang t6ng h<,lp cae ehi tieu eM yl!u van hanb
etla nM may dien trong ngay.
t)iCu 49: caemng ty Dien IlIe, cae nha may dien, Clie xi
nghiep 11/6i dien vii Illoi nhiet can til!n hanh pMn tieb thl/ang
xuyen Clie ehi tieu kiuh tt ky thu4t. Khl pllAn tieh ean pMi kiem
tra viee thlle hien ciie chi tieu dinh mlie vii ciie billu dO eM dO
kll cil vi¢c tieu hauh cae bien pMp 16 ehile va I,y va hien
25'
qua cUa cac bien phap d6' phat hi¢n cac khilOm khuylOt tinh
trang thiet bi \'i\tron¢t:li
e eM
dOv$n Mnh thilOt bi va cae, yeu
t6 khac eac ehititu kinh tlO IcY til d6
phye,
ocac hl0i di¢iiva 11Ioi nhiet can phili tilOn hanh so sanh
th# thl1
et¢
trong 11Ioi voi t6n tMt t6i uu,
may di¢n, cac So Di¢n hie bang nam phai
trinh Cong ty Dien hie duyet klO hoach cac bien
.. Jlham tang euong dO tin cay va tinh kinh tlO trong van hanh
toPgbm tilOt ki¢m nhien lieu, dien ttl dung, giarn t6n that nang
hl\lng trong cac 11I6i dien-va 11Ioi nhiet.;
Chuang V
SUA CHUA TRItr BY, NHA CUA VA
CONG TRINH THEO KE
Dieu 51: 6 cac nha may di¢n va 11Ioi dien can phai thuc
hi¢n sila ehila thilOt bi, nhll ctla va c6ng trinb theo ke hoa
eh.
Chu kY dai tn, tilOu tu va thili gian ngilng h,mh trong
cae d,1l sila ehila d6i voi moi loai thilOt bi ehinh, nha eila va
eOng trinh dllc;!e quy dinh phu h\lp voi quy pham nay va vOi cae
titu ehulln hi¢n hanh.
D6i voi' cae t6 may ella cae nha may nhi¢t di¢n cO m6i litn
M ngang cho phep titn hllnh trung tu giua hai Illn dai tu voi
thoi gian khOng qua 40% thili gian dai tu,
T6ng c6ng thili gian trung tu va tieu tu giila hai Illn dai tu
Ion khOng dllc;!C W\lt qua thili gian titu
26
Dieu 52 : Dai tu thilOt b] nham muc dieh phuc hlli thai
holm hao cua thiet bi va dam bao van hanh tin va kinh te
trong giai doan giila cac Illn dai tu,
Trang dai tu thilOt bi dll(le thao mil ra, xem xct tj my, kiem
Ira, do dac, Ihit nghiem, chinh, xll If cac khiem dJi
phat hien duoc, phuc hlliva thay the nhung bOphan may va ebd
tiel da bj mono "
Khi tien hanh dai tu can phai thtle hien nhung yeu cau cUa'
cac van ban chi thi va cac bien phap nharn keo dai \hili gian
van hanh lien lye cua thilOt bi va congtrinh nham cai thien cac
chi tieu kinh Ie k-y thuat, ngoai ra khi can thiet tilOn hanh hien
dai hoa mot vai bO phan rieng co tinh den nhnng kinh nghiem
iien lien trong van hanh, che tao 'may nang 11IQug va thili gian
hoan von.
Trong dai tu nha eita va cong trinh tien hanh thay tM nhlrng
ket cau, chi tiel dJi bi mon hoac thay chang bang nhung klOt cau
chi tilOt ben va kinh tlO hon,
Dieu 53 : Ticu tu duoc tien hanh nham dam bao kM nang
lam viee eua lhiet bi,dO tin cay sit dyng nhll eila va eOng trinh
eho d6n llln sila chua theo ke hOaeh ti€p thea.
!<hi tien Mnh tieu tu thilOt bi cl.n pMi Ihtle hi¢n cae eOng
tae xem xet va v¢ sinh thiet bi, lam kin, emnh va sila chua
cae bO va chi tiet may nham 10ai tril cae khiem khuy€t dJi
xuat hien !rong qua tdnh van hanh,
!<hi ti€n hanh tieu tu nba eita va c6ng trinh cll.n thtle hi¢n
cae c6ng tae nMm ngan ngila thllong xuyCn va kip thili stl hao
mon trong qua trinh san xuat eua nba eila va c6ng trinh,
Dieu 54 : Trung tu cae t6 may dll(\<: thtle hien nharn mue
dieh phue hili tu6i thQ cae bO pMn chi may cO thOi siJ
agaR hon Ihoi gian gii'la hai Ihn d"i in ke !ilOp nhau.
27
Khi tien hanh trung tu ngoai viec thao do mot s6 bo phan
chi t i ~ t may ra xem xet va lam ve sinh, xii Iy nhilng khiern khuyet
da phat hien duoc con tien hanh sua chtra hoac thay tM nhilng
bO phan chi t i ~ t may ch6ng mono
Dien 55 : Thoi gian dai tu tlliet bi chinh ella nha may dien
duoc quy dinh nhu sau :
- T6 may tit 3 ~ n 4 narn 1 Ian
- Lo hoi til 3 ~ n 4 nam 1 Ian
- Tua bin va may phat dien cong suat Mn 100 MW lit 4
~ n 5 nam 1 Ian
- Tua bin va may phat dien cOnci suat tren 100 MW tit 3
Mn 4 nam 1 Ian
• Tua bin thuy dien va may phat dien tit 4 den 6 nam 1 Ian
Dien 56 : Viec cho phep tang hoac giam chu ky sua chua
va tang thili gian sua chua so voi tieu chuan tuy thuoc vao tinh
trang t h i ~ t bi va kh6i hrong sua chila tang len va khi duoc co
quan cap tren chap thuan.
Khi chu l..-y giua cac Illn sila ehua bi giam can pMi so?n
tMo vii tdnh eo quan cap tren duy¢t nhung bien pMp de dlla
chu l-ysua ehUa tn'l I?i mile tieu ehuan.
o
men 57 : Un d?i tu dAu tien sau khi dlla vao Van hanh eae
t6 may san xnat hilng lo?t dllc;le tien hilnhtheo thili h:;tll 0 dieu
55 eua quy ph?m nay.
Un d?i tu dau tien cae t6 may mau san xuat dot dau dllOe
t i ~ n hanh theo thili h?n xae dillh hOi tr?ng thai ky ;huilt va cAe
yeu cau ella nhil eM t?o.
Dim 58 : Nhilng thay d6i ve ket cau thiet bi ehinh va ·thiet .
hi phD nha eila va COng trinb, cung nhll llhilng thay d6i ve sO
28
db dien va so db nhiet th\le hien trong sila ehUa chi co tM tien
hanh theo cac tai lieu ky thUilt dll dllc;Jc duyet
DieD 59 : Cho phep tien hanh d?i tu thiet biphu lien quan
true tiep den van hanh thiet bi chinh trong giai do?n giila hai
IAn dai tu thiet bl chinh khi CO d\l phong cong sutit clla lo?i
thiet bi phu nay.
Khi thiet bj phu khong CO dli phong cong sutit va tu6i hQ
cua chung ngan hon thoi gian cua chu kY giila cac Illn sila chua,
CO the lap ke hoach dai tu mot s6 thiet bi trong giai doan thiet
bi ehinh ngitng van hanh de trung tu va tieu tu. Dai tu t h i ~ t bi
ehung toan nha may ke ca cac dllilng sat, nha cua, cong trinh,
thiet bi va toa xe thuOC pham vi quan Iy cua nha may dien hay
So '::Ilen llic duoc tienhanh thea ke hoach do lanh d:;to nba may
dien hay So Dien I\leduy¢t.
DieD 60 : Cac Cong ty Di¢n hie, nhi\ may dien va So Dien
Iuc can pM; lap ke hoac dai han ve hien d:;ti h6a va cai tien
t h i ~ t bi chinh, nha cfla va cong trinh.
men 61: Ke hoach hang nam ve d?i tu thiet bi, nha cfla va
COng trinh do cac nba may dien va So Dielt I\le lilp. trong thili
gian quy dinh cung voi cae xi nghiep sUa ehita.
K" ho?eh t6ng hc;lP hang nam ve slla chila eua cae nha may
di¢n va llloi dien sau khi thOa thUiln voi co quan dieu dO 'IFung
1I0ng dll\le COng ty Dien l\1c trinh BO Nang IIIc;lng duyet.
Die.. 62 : Tien dO d:;ti tn, trung tu va lieu tu hang tMng cae
thiet bi ehinb, COng trin" ella cae nba may dien va I110i dien do
COng ty Dien hie duyet thea bang danh ml/edll quy din!! tren
c<l so lee oo'!Ch slla chila bang nam va cac don dljt liang clla cac
29
nha may di¢n va Iuoi -di¢n di! du<;lc thoa thuan voi cac xi nghiep
sila chi/a.
Dieu 63 : Tcu6c khi dua cac lhilit bi, nha cila va cong trinh
vao tu hay trung tu can phai :
1/ Up bang ke kh6i Iuongcong viec va bang dUJoan duoc
chinh Iy Iai sau khi thao mb va xern xet thiet bi.
2/ Tien hanh cac thi nghiem nhanh lhilil bi ella nha may
dien va tram bien ap dli nhan duoc cac s6 lieu can thiet nham
phan tich s1/ lam viec va tinh trang ella t ung chi liel ella thiel
bi.
3/ Up tilin d(l sua chua va cac de an t6 chile cong tac sua
chna;
4/ Chuan b] cac tai lieu sila chua can thiet, soan thao vii
trinh duyet tai lieu ky thuat cho cong tie hien dai h6a va cal
tilin thilit bi d1/ kilin th1/c hi¢n trong giai doan dai tu;
5/ Chulln bi. tu, ph,! tung thay tM va cae b(l philn ehi
tilit can thilit d1/a thea ban tMng ke kMi Iuong cOng viee va
chutln bi trUoc cae tai lieu tuong ling;
6/ T6 hOP thAnh Ii/ng b(l Phlln va baa duong 0 linb
hoan hao, nliu chn thilit thi thil nghi¢m cae d'!ng C,!, db ga va
cac thilit bi co gioi h6a nang chuy€n;
7/ Th1/c hi¢n cac bien phap pMng cMng eMy cac bien phap
ve ky an toan;
8/ Chulln bi cac phUOng ti¢n thOng !in lien laC;
91 Baa duong 0 tinh hoan hao cac h¢ th6ng c6 dinh
eung clip khi, khOng khi nen, luoi bAn, luoi di¢n tM va he
th6ng chieu sang...;
30
10/ I.4P cic dOi sll"a chila va pM bien etc quy trinh can
Dieu 64 : Trang qua tnnh sila chila ",ilit bi !ilia banh nghihn
thu cac bO philn chi liel, may va thilit b] ph\! dli dU<;lc sea chiIa
xong, Khi nghi¢m thu tilin Mnh thil cac may nghien,
kh6i, qu"t gi6, cie bom.;
f>ieu 6S : Nghiem thu thi6t bi. nhil c:tla va c6ng triJlh chinh
elia nha may dien ciing nhu nghi¢m thu b<lm nll(\c clip b<lmtuU.
hoan clia kh6i may nang JilQng sau d\li tu va trung tu do mOt
HOi dIlng dling <Bu la IcY gil ehiJlh th"c hien. Nghi¢tn thuthi6t
bi, nha cea va cong trinh ph\! sau d\li tu va nghiem thu toan bO
thilit bi sau tieu tu do mOt HOi dIlng dlhlg dllu Iii quan cf6c phAn
XlIong th1/e hien.
Vi¢c nghi¢m thu thilit bi sau slla ehb chi lien hanh sau khi
nMn vien slla cl>iIa da .v¢ siJlh S\lch se cae thi6t bi va cic vi tri
cong tac,
Dietl 66 : Thlng cic hloi dien, nghi¢m /bu thiet bi· va cong
tnnb clla bien ap co dien ap co dien ap tiOS tV trO len
mOt phhn clia tf\lm) sau d\li tu t6ng .hQp va nghi¢m thu
sau d\li lu may bilin ap co dien ap tit no tV trO len; may bil
dIlng b(l cong Sulll tit SO MVA tro Jen cae dlIilngcap di¢n ap
tit 110 kV tro len, dUilng day dh dienllen 1ch/)ng (DDK) di¢n
ap tit 220kV trolen CO thay th6 COt do mOt HOi cl)ng dlhlgalu
ta ky SU chinh eila So Truyen tii di¢n th"e Nghi¢m Ihu
sau d;.ti tu cac thilit bi vii cong tmh cOn.l4i cila Illoi di¢n cling
nhll nghi¢m thu thilit bi va cong trlnh clia 11101 4i¢n sail tic!u til
do cin b(l ky thuat th"e hien theo 'I"y eh6 dlIQC Ic9 gil c/linh cWl
xi nghi¢p hay ky sll chinh clia COng ty Di¢n I"e l!uyel.
I>ieu 67 : 'li'ong Iuoi nhi¢t vi¢c nghiem thu /hitt bi, c:tla
va cong trinh sau d\li til do mOt HOi dIlng dilng alII Ii Ic9 gil
ehinh ht6i nhi¢t (11Im mlty di¢n) th\le hi¢n con nghi¢m thu sau
tic!u tu do mot HOi d/)ng dilng dhu la Qulin d6c htoi nhi¢t
quan d6c pban XlIong Dba may di¢n th\le hi¢n.
DQa 611: Kbi nghi¢m thu cac thic!t b], 11Im cita va cOng trinh
sau tu va trung tu cln pllAi kic!m tra vi¢c thuc hi¢n tat ca
cac cOng tac da I$p c;jing nhll kil!m tra tinh ben ngo1li ella
thic!t bi(vObQc: baoOn, dO 16p son, tinh trang tolu thang
Ian can..;) tic!m tra tIlHieu k1 t6ng kc!t cOng tae slla ehila.
DQa69: CJu,y thllC6e thic!t bi ehinh dll\le banh khi
bi 'Y CO eac thOng 56 hoidinh mile d6i v6i NMND va cot
nllOc vaI1tU11I\lJlgnllOcidjnh.miled6ivOiNMlD vOi eMdQ
Y$nbanhlient¥e·ho4clu1n phien·cUa tat a\ biph¥theo
so db V$llbanh binhthllbng.
bidllQC'til!m<traY$nhanh tai trong thlli gian
. 24 gib d6i vOiNMND c6 m6i Iienb¢ ngang va C6e NM1D va
cae l1t6i di¢nyil trong ,48gib d6i v6icae kh6i may cua NMND
va nang dhn phytlli· djnhmilc. Tat cli cae· d¥ng ql Itic!m
tra do 11Ibng, kh6a lien dOng, bao·dOngbAng tin hi¢u,dil!u khic!n
tit xa, bil0Y¢va t\l dOngpllAi dll\le dlla vao Y$II banh
trong IIghi¢m thu. ( (
Ij dO.khOJlg·ph",· thuOe vao caenbamay di¢JI gay
dllQC· cOng suat va thOng 56 hoi dinh mile
o NMND,COng suatcQtJlllOc va suat lieu th¥ nllOc dinh mile
o NMlDthi nhilng thong s6 va cOng sullt gi6i h(lll se do kJ Sl/
ehinh cUaCOng ty Di¢n I\le andjnh va gbi vao bien ban ngbi¢m
thu.
10 : Kbi pMt hi¢n dim nghi¢m thu
tbitl hi. nba elhl vldlng trinh dl! dllavao v$.n banh, vie.:
32
tu hay trung tu thOng dl/QC eoi Il k6\ tMe idli chlta kh4c pI!".c
dllQC cac va tic!m tra an thif IIai.
Kbi thOng c6 HOi d/)ng ngbient .tha d6nb gia
SO bOvl! eMt 111Qng dQt c4i tu h04e trung ta. DQt slla chlla
bi dl/QC coi III thOe kl! tit khi d6ng di¢n vao Ilf6i.
11 : Vi¢C danh gia chinh thile cMt"llIQng d<ti tu va
trung tu b], Dba ella va cOng trinh Cl1a nba may di¢n hay
cua SO Di¢n l\le dl/QC banh saa mOtthang Y$nhilnh c6 tlii,
trong thlli pan d6 hanh cOng tac do II/bng cln theo
doi viln hanb, th\le hi¢n"cac thi nghi¢m nbanh c;jing nhl/ so sinh
cac qua d6 v6i cac tieu ehuan.
72 : Tat ca cae COng tac th\lc hi¢n tu va
trung tu thitt bi ehinb, 11Im ella va cOog tnnh dl/QCllghi¢m thu
theo bien ban c6 kem theo eac tIli kt vl! sita chua,
Thi Iieu It}' thu$t vl! Illn tu va trung tu da titn banh eho
cae bi ehinh, C6e bOmnl/oe cap cUa khlsi may nang II/Qng,
eho nha cita va eOng trinh do It}' sl/ ehinh ella xi· ngbi¢p n4ng
11IQng duy¢t. Kbi vi¢C sita ehila do CO quan nh$n tlllu th\le hi¢n
thi tIli Ii¢u It}' dl/QC trinh duy¢t eho COng ty Di¢n hie.
Bien 13 : cae COng ty Di¢n l\lc, cae nba may di¢Il, SO Di¢n
l\le va xi nghi¢p slla ehila cln pbAititn banh thl/bng xuyen vj¢C
th6ng ke va Mo clio cae ehi tieu kinh Ic9 Ihnat cUa cOng tae
sita ehila Dba cita va cOng trinh va tre" CO sil pMn lieh
cae ehi tieu My dl! i:a cae bi¢n pMp t6 chile Ir.y n.blm hoan
thi¢n cae ehi lieu d6.
14 : cae nba may di¢n va SO Dien I\le cln c6 xuong
dI! slla ehila cae bO pb$n va ehi cUa bi, 11Im cila va
cOng trinh c;jing nhl/ pllAi c6 m$t bAng slla mila trong Clk gian
nha Xl/ong. Xllilng slla ehila va m$t blng slla ehila ella pMi tlI6a
33
man cae yeu cllu sinh cong nghiep va cac yeu cau an
toiln, phong ch6ng chay va dll<,le trang bi cac may moe, dO ga
va d¥ng Cli clln Ihitt.
ide· nhil dien va SO Dien Ille can dll<,le trang
bi phll<lng tiellJlAng ClIu • van ehuytn c6 dinh va di dOng,
ClIc db ga , day cap buO<: moe, cac dung ell va phll<lng lien C()
giOi ohO.
DRu 76 : cae IIhil may dien va SO Dien Ille can dll<,le bao
ditm cae phil tung !hay phOng vat'lieu val 56 IIIQngdll
phOng val\,cae chi titl vathitt bi phu hQp yOi eac tieu. ehuan
hien bllllh.
'!'bitt bi dtJ pllOng va cae bO ehi thitt dl,l phOng Clla
cae 16 may cling 1000i: rete ella eac tuabin, may phit dien, bom
nllO<: cap, ginh tinb, bO canh cl(Ing tua bin, cae coOn day stato
may phil. va eac bO phan We can pltai dl! 0 tho dl,! phO!lg
14p trung ella M th6ng nang IIIQng hay etia 80 Nllng IIIc;lng.
Cln pMi titnhilnh kitm tel 14t ell phil tung !hay 1M va thitt
bi dll phOng cO0 cac tho, cac phan XIIong hay cac dOi viln hilnb,
djnh kY kitm Ira t1.pJ>. trang eiia ehUng.
cae tlSng tho bao quan ph", tung va thitt bi dl/ phong
dn pMi bim dam vi¢c giil gin nguyen v\,n va b6 sung dinh I.")'.
cae bi, phil tung dl/ phOng, cae bOphan ehi ti!!t va cae
lieu bi cae Id¢n cita kit; quytn ben ngoai lam h6ng din
pMi dllQC bao quan trong cae klto Idn.
Chuang VI _
W U(tU K'2'
Diro 77: Tai moi nha may d;¢n, So Dien hrc, SO !Ai
va xi nghiep Illoi nhi¢t can pMi co cac tili Iieusauday :
1. Cac bien ban cap dllt
2. Cac tal Iieu dia eMt cong trinh, dia eMt thUy van va cac
tai lieu khac dat dai cO kern cac ktt qua thi nghiern dat va
phan tich nuoc ngam,
3. Cac bien ban nen m6ng va cat cac 10 khoan;
4. Bien ban nghiem thu cac e0.ng trinh ngam;
5. -Bien ban 56 chi chep] ve dO lim eita nha eila, cong
trinh va mong bi;
6. Bien ban tM nghiem cac thi!!t bi phong n6, phOng chong
chay, chong set...;
7. Bien ban tM nghiem cac h¢ tMng cung ClIp nlIOc nong,
cung cap khi, cung cap nhi¢t, slloi !fm, thOng gi6, tMi nllOc ben
trong va ben ngoai eung nhll cae bien ban tM nghi¢m, tUng he
th6ng va thi!!t bi va dlJi)ng 6ng eOng ngh¢;
8. cae bien ban ella Hoi dOng nghiem thu clp Nhil nlloe va
cap C() so;
9. Tong bang elta khu VIle cO ghi kY hieu tilt ca cae nha
eira, cOng trinh ki! ca c6ng trinh ngam;
10. Tai lieu !hitt k!! hoan c6ng (cae ban ve, biln thuyi!t
minh... ) voi tat ca nhilng thay dlSi thi!!t kt dtn IAn eu6i citng;
11. Ly lieh ky thuat ella nhil da, cOng Irlnh va bi ella
nhil may dien, IlJoi dien va IlJoi nhiel;
12. Cac ban vi! hoan cong Mp rap thUt bi thi cong cong
trinh, cac ban vi! ella roan bi) h¢ tMng cong trinh ngam;
13. Ole so db thi cong vii dlIu day ella cac mach nMt thi!
la nhi thi!;
14. Cac SO db thi ceng phan cong nghe;
15. Ole ban vi! cac bO phan dll phong cila thillt bi;
16. Ole quy trinh bao dllong thilll bi va eong trinh cang nhu
cac quy trinh nhiem Vll cho tilng vi tri cong tac;
17., bang b6 tri cac phuong tien cilu hoa,
Than bi) cac tAi li¢u kj' thuat neu 0 tren phai dllQc baoquan
bO phan luu tril kj' ella xi nghiep va co d6ng dilu 'Iai
lieu";
Dil!u 78 : 'nIi mlli nM may dien, So Dien hi', So Truyen tai
va xi nghi¢p Illoi nhi¢t, 0 cae phOng ban quan Iy san xuill ell ,
COng ty Di¢n Ille can pMi quy dinh danh mile cae quy trinh ",
cae 50 db eOng ngM can thie!t eho Ii/ng pllan xllong, bill"
ap, chi nMnh di¢n, doi v$n Mnh, phOng thi nghi¢m viY ban; ban
danh mile d6 do kj' 511 chinn cila COng ty Di¢n Il!e duyet.
Dieu 79 : Tren mlli thie!t bi ebinh va lhie!t bi phil ella nM
may dien va ella bie!n ap pMi e6 cae tilm bil!n ella nM
eM ghi cae thOng 56 dinh mite eWi thilll bi.
Dien 80 : Ta:l cil thie!t bi ehinh va phil 0 nhA may dien, Illoi
di¢n Illoi nhi¢t kl! ca cae dllilng 6ng, cae M th6ng va pMn
lhanh cai ciingnhll cae van ella dllong 6ng diln khi, diln gi6....
deu pMi danh 56.
Ole thie!1 bi ebinh pMi danh s6 Ihit til, elln cae thi61 bi phil
eung danh 56 thit t\l nhll thitt bi chinh va them ehil A,a,c. Vi¢c
danh s6 va eM kY hi¢u thitt bi 0 nM may dien du<)e lie!n Mnll
36
tinh til dll.n c6 dinh vii hang A 0 cac kMi m4y CO 2 III mlli III
dllQc mang s6 ella kIllSi may va them kj' hieu A va B. Ti:ngphan
doan ella h¢ thdng cap nhien lieu dllQcdanh s6 n6i theo
huong di chuydn ella nhien lieu con nhilng di song song
thi ghi them vao s6 Ihit 111 eac ehil A, B tinh .til trai qua phili
theo hllong di ehuyl!n cua nhien lieu.
Dieu 81 : HI cil cac thay d6i trong cac trang thil!t bi dllQc
thuc hien trong cac qua trinh hanh can pMi ghi ngay vao
cac so db va ban vi! CO kern theo ehil kj' va ehite VI' ella nglloi
CO traeh nhiern va ngay b6 sung sl! thay d6i d6.
Ole 50 db (ban ve) cong nghe can dllQc kil!m ira 51! phil
hop viii cac 50 db hanh thuc II! it nMt Ia 2 nam 1 Ian va
ghi r6 V30 so db ve Ian kil!m Ira \16. Ole kj' hi¢u va s6 thit tll
trong cac so db phai phi! Mp vOi 56 l.:y hi¢u theo thlle Ie!,
Cac thay d6ilrong cac 50 db can dllQc pM bien (va ghi vao
56 dieu lenh) de!n tilt ca cac nhan vien CO trach nhiem hi6u bie!t
r6 rang cae 50 db nay.
Dieu 82 : Dieu do vien trlle nMt M tli6ng nAng IIl<)ng, dieu
dO vien Illoi nhiel vii Illoi dien, trllong ca v$n Mnh nha may
dien, IrllOng kip trl)e mlli pMn XIIong va mlli kh6i may, nMn
vien Irl!e bie!n ap vii doi Irllong doi 5ita ehila Illu dOng phili
CO tr<;m bO cae sO db dn thie!1 vi tri lam vi¢c.
Ole s<l db ehinh dn dll<)e treo ngay trong gian thie!t bi
hay phOng dieu h1mh vi tn d6 tMy.
Bien 83 : Ht ca cae vi tri COng tae phili CO dli cae quy trlnh
dn ltiie!t, cae quy lrinh d6 du<)e nen theo dung caeyeu cau
ella quy nay tren co 50 cae s6 li¢u thie!1 k6 va eM 1;10,
cae quy lrinti milu vii cae quy dinh hllong dlIn ella CO quan cap
trtn, cae kinh nghi¢m v$n Mnh va ke!t qua thi! nghi¢m ciing nhll
37
kien tai ehO. Ole quy trinh nay do ;"1 sa
chinh caa xi nghiep nang h!Qng duyet.
Ole quy trinh c6 tarn quan trong d':!n he th6ng do ;"1 sa
chinh caa COng lY Di¢n Iuc kY duyet.
Dien 84 : Trang cac quy trinh van hanh thiet bi, nha cua
va cong trinh, cac bo phan cua he thong ditu khicn, hila ve ro
Ie, dillu khien til xa, thong tin lien lac cua moi t6 maycan neu
ro:
1. T6m tat tinh cac thiet bi t6 may, nha ciJa va cong
trinh;
2. Trinh t11 COng lac chuan bi khoi dong, trinh tlf khbi dong,
ngtrng va bao duong thiet bi, bao dtlcng nha ciJa va cong trinh
trong thoi gian van hanh binh thuong va trong cac che dO su
cO· ,
3. Th.:! I¢ cho phep de xem xet, sua chila va tbtl nghiem
bi, nha ciIa va COng trinh;
4. Cac yeu cau 1.1 thuat an roan, phong n6, phong chong
chay <lac thii d6i voi cac trang thiet bi nay.
Dien 85 : Trong cac quy trinh nhi¢m v¥ cho mlii vi trl cOng
lac elln neu ro :
1. Liet kC cac quy trinh Mnh thi.:!t bi, cac tMng ttl
htlong dan kMc, cac sd dO va cau thiet bi rna nhan viCn
hanh b cac ctldng vi nay bat bu(lc pMi biet;
2. cac nhi¢m V\l va trach nhi¢m clia nhan viCn
hanb;
3. M6i quan he voi cac nhAn vien Muh cip tren, cip
duoi va cac nhAn viCn c6 liCn quan kMc trong c6ng tac.
Dleu 86 : Trong trtlong hQp cO slj thay d6i tiuh tr?ng hay
<lieu !dell hAnh thi€t oj pMi d,ta vaa cac quy -(rifih nhitng
b6 sung tuong (rng va pMi pM bien d':!n cac nhan vien van hAnh
bat bu¢c phai hi':!uMt quy trinh nay,<l()ng thili phaigbi vao sd
dieu lenh,
Cac quy trinh phai duoc xem xet it nMt 111 3 nam
I Ian,
Dieu f:1 : Tai vi tri true van hanh pMi co cac tai lieu van
hanh neu b cac muc duoi day :
Thy thea cac dieu kien tai cho, kh6i luong cac tai lieu van
hanh c6 the thay d6i thea quyet dinh caa kji su chinh xi nghiep
nang luong hay kji su chinh Cong ty Dien luc,
. 6 cM dieu dO vien he thong nang Iuong phai co :
1. SO dO n6i hay so dO van hanh (so dO mo hinh);
2. NMI 1.1' van hanh;
3. S6 hay hop phieu dang 1.1' dua fa sila chila, thi.:!t bi thuoc
pharn vi dieu hanh cua dieu d¢ vien;
4. S6 role baa ve, til dong hoa va khien til X3;
5. S6 va cac phieu ghi trj s6 <lat rdle baa v¢ va til d(lng
h6a;
6. S6 I¢nh.
ocM lam vi¢c clia trtlong ca nll may di¢n pMi c6 :
1. SO dO harth Mng ngay hay sd dO mO hinh;
2. NMt kY vM Mnb;
3. S6 hay h¢p phi.:!u dang 1..1' voi d¢ ve vi¢c dtla ra sila
chila thiet bi thuoc vi Mnh cua d¢ vien;
4; S6 dang kY v6i kji stl chinh cua nM may vi¢c dtla ra
siJa chila thiet bi khOng thu¢c Pham vi dieu Mnh cUa dieu do;
5. S6 dih I¢nh;
1Q
o 0 cM lam vice cua tnrong kip di¢n pfuii co :
1. So d1l hanh bang ngay hay so dO mo hlnh,
2 kY hanh,
3. 56 role baa ve, til dong va khH!n tit xa.
4. 56 va cac phit"u chinh dinh role bao ve va til dong.
5. 56 l¢nh.
6. 56 tMng kt cac cOng viec lam thea phleu cong tac va
thea dih I¢nh.·
7. S6 hoac h(lp phieu ghi cac khit"m khuyet va cac hien tuong
lam viec khOng binh thllilng ella thi<!t bi,
o 0 cM lam vi¢c ella trllong kip phan XIIong 10 may phai
cO:
1. 50 dO hanh cac dllilng 6ng chinh.
2 Nhat kY hanh,
3. 56 lenh,
4. S6 thong ke cac cOng viec lam theo phi<!u cong lac va
thea dieu lenh,
5. 56 h(lp phieu ghi cac khiem khuy<!t va cac hien tuong
khOng binh thuong cua thit"t b].
o 0 cM lam viec ella trllong kip phan XIIong ki<!m nhiet phai
co :
1. kY van hanh,
2 56 ghi cac blio cong ngh¢ va III dong.
3. Phit"u chinh dinh cac blio v¢ cOng ngh¢ va tin hi¢u va
phit"u cac bO til dong.
4. 56 l¢nh.
·40
5. 56 th6ng ke cac COng vice lam thea phit"u va I¢nh.
6. 56 hoac hop phieu ghi cac khit"m khuy<!t va cac hi¢n tuong
khong binh thuong cua thit"t bi,
o 0 chll lam vice caa tnrong kip phlii CO :
1. So d/} van hanh he thdng xiI ly mroc,
2. I..-y van hanh,
3. 56 Ienh,
4. 56 tMng ke cac cong vice 13m thea phieu va thea dieu
lenh
5. S6 hoac hop phieu ghi cac khiem khuyet va eac hien urong
khong blnh thuong ella thi<!t bi,
6. 56 thea doi cong tac sua chila, kidm Ira thea phieu cong
rae hay thea menh l¢nh cac cap.
o 0 cM lam viec caa do xi nghiep 111M di¢n (So Dien
luc) pMi co :
1. So dO van hanh hang ngay hay so dO mo hinh;
2. Nhat J..1' van hanh,
3. S6 hay hop phieu dang 1..1' dua ra sita chila thi<!t bi thuoc
pharn vi hanh ella dO he tMng dien;
4. 56 role bao ve, til dong khi<!n tit xa;
5. 56 va cac phi<!u chinh dinh role va til dong;
6. 56 dieu Ienh.
o 0 .chO lam vice Clla tnjC nh4t cac tram bi<'!n ap dO
vien chi nMnh di¢n) ·pMi c6 :
1. So dO van hanh bang ngay hay SO dO mO hinh;
2 kY Mnh;
41
3. 56 dAng kj dua bi ra sira ehila;
4. 56 rOlebilo v¢, h! dOng h6a vA dieu tit xa ;
5. 56 va cac ehinb dinh role bao ve va tu dOng;
6. 56 dieu lenh
7. 56 ghi khiem khuyet va hien hl(lng khOng binh Ihllong
ella thi"'l bi.
- 0 eM lam viec cua dieu d¢ vien 11l6i nbi¢t pMi co :
1. 50 dll van hanh h¢ th6ng dllong 6ng;
2. kY van hanh;
3. 56 dang kY dua Ihi"'l bi ra sua ehila;
4. Cac dll tbj nhi¢1 d¢ vA ap suat van hanh cua 11l6i nhiet;
5. 56 dieu lenh;
6. S6 ghi khiem khuy"'t va hien tll(lng khOng binh thllOng
caa thi"'l bj,
Dieu 88 : 1{ti cac phan xllong ella nha may dien vii cac bang
dieu ki¢n co tnrc nhat Ihllong xuyen, cac tram dieu d¢ vii tram
bi"'n ap Irung gian pMi li"'n hilnh gill thOng s6 theo cae bi"'u
mau vA eM d¢ quy dinh.
Dieu 89 : can b¢ lanh ky thu!lt pMi xem xci cae (iti
Ii¢u v!ln hanh ghi o. dieu 6-12 vii ap dung cae bien phap can
thi"'t dt! kMe phue cae khuy"'t I!lt vii cae vi trong mnh
eua thi"'l bi va ella nMn vien.
Dieu 90 : cae trung tam dieu dO M th6ng nang Ill(lng,
dieu d¢ 11l6i di¢n va cae pMng dieu khi6n trung tam nha
may di¢n pMi dAI may ghi am M ghi d6i lrong cae
truong h(lp >\1 00.
42
Chuang VII
lIT THU!T AN ToAN
Dieu 91 : Vice b6 tri khai thac va sila ehila bi nilng
hl(lng nha cila vii cong trinh nha may di¢n va 11l6i di¢n pMi
thoa man nhilng yeu cau cua quy pham ky thU('tt an toan ctia
B¢ Nang IIl(lng vii cac quy dinh caa NhA mroc,
MiSi can bo c6ng nhan vien pMi thong hi6u va nghiem chinh
chap hanh cac quy pham, quy trinh ky an toan c6 lien
quan Mn cong Me hay Mn thi6t bi do minh quan IY.
Die" 92 : Giam <l6e cac COng ty Di¢n I\le va Giam <l6c cac
xi nghi¢p nang Ill(lng chiu trach nhrem lanh <1;>0 toan dien ve
cong tac an roan, Cac I.-y su ehinh c6 trach nhiem 16 ehile thuc
hien eOng lac I.)' thuat an loan 0 don vi minh phu trach.
Ouan d6c cac phan XllOng, tnlong chi nMnb <li¢n, tram bi6n
ap, cac pMng ban I.)' thuat, thi nghiem, trllong ca, trllong kip,
16 Irllong san xual c6 trach nhiem tb\le hien du eac bien
phap t6 chirc, I.)' vii ki6m Ira, d6n d6e tb\le hi¢n cac bien
phap d6 nham dam bao an loan Irong toan b¢ dAy ebuyen san
xu1f1 minh phu traeh.
Dien 93 : cae nlli hOi, dllong 6ng, binh ehiu ap life, thi6t bi
nang thuoe d6i hl(lng lhi hAnh quy NhA nll6c cln pMi
dll(lc dAng kY, kMm nghi¢m theo dung quy dinbella quy
Nba nll6c vii quy6ldjnh pMn cap ciia B¢.
Oie thi"'t bi n6i Iren kh6ng ddi tlll,lng lhi hAnb quy
Nha n1l6e, cae xi nghi¢p nang Ill(lng CO tr8eb nhi¢m tlf t6
chile dAng ky, kMm nghiem nhAm dam Mo an loan eho cae
thi/!t bi d6.
Dien 94 : Cac thilOt bi bao ve lt$ dong, thilOt bi an roan va
cac trang bi an toan - bao he) dung trong van hanh, thao tac
sua ehila can phili dllQe IdlOm tra va thit nghiem theo dung quy
dinh trong cac tieu chuan hien hanh,
Dien 95 : Cac can b(l nhan vien gian tilOp CO lien quan dlOn
viec th'!c Jiien qny pham an loan va ve sinh cong nghiep, khOng
thuc hien dung chirc trach cua minh, cling nhu khong thi hanh
cac bien phap can thiet dlO ngan ngila tai nan va nhiern dOc nghe
nghiep, cling nhu cac ca nhan true tiep vi pham den phai chin
trach nhiem tuong ang ve cac tai nan va nhiem d(lc da Xliy ra
trong san xuat, .
Dieu 96 : Cac s'! 00 vatai nan lao d(lng xay ra phai dllQc
khai bao, dieu Ira, thdng ke kip thoi, dhy du, chinh xac theo cac
qny dinh hien hanh. Dong thili pMi kMn tnrong lap bien phap
khac phuc cu 1M nham ngan ngila s'! 00, tai nan tai dien.
f>ien 97 : MQi can b(l cong nhan san xuat, sful chila, lap
hieu chinh, thi nghiem, quan Ii' cua nha may dien, 11I6i dien va
cac xi nghiep ph"c "" kMc Irong h¢ tMng nang IIIQng phai dllQC
hull:n Inyen va th'!c banh t\J.6ng cac bien pMp cll:p can ngllili
bi di¢n giat va cac tai lao d(lng kMc thu(lc nghe nghiep
minh.
Dieu 98 : Khi CO cac dOn vi xay lap, hieu chinh hajjc sita
chila kMc c6ng lac tai xi nghiep nang IIIQng dang d(lng,
ky Sll chinh cUa xi nghiep nang IIIQng CO trach nhiem de ra cac
bienpMp ,an toan, ve sinh cOng nghi¢p, an toan phOng n6 phan
ranh gioi trach nhiem giila cac ben. Dllng thili theo doi Idem
tra, vie<: 16 chac th",c hien cac bien pMp,d6.
. '
Dien 99 : <'> mlli phan XIlong, tram bien ap CO ngllili trl/c,
chi nhanh di¢n, phOng thi nghiem, cac dOi hll' dong, cac ca van
44
hanh va mot so b(l phan san xull:1 c'l noi nguy hiem, d(lc h;ti pMi
co lu thuoc cap cau v6i dhy du loai thu6c va ItIQng bOng bang
can thiet,
Dien 100 : Ta:l ca can b(l cong nhan vien caa xi nghiep nling
IIIQng va cac co quan khac khi CO mat Ir0I!g cac phong thiet
bi nang hJQng dang van hanh CUa nha may dien, cUa cac tram
phan pMi dien trong nha va ngoai troi, trong cac va duong
cua nha may dien, 11I6i nhiet va Illoi dien cling nhu khi tilOn
hanh cong tac sua chua cac DDK phlii sil dung dhy du eactrang
b] bao h(l lao dong can thilOt.
Chudng VIII
AN ToAN vE PRONG CR6NG CBAY'
Dieu 101: Viec b6 lri va khai tMc thilOt bi nang llll,lng, nM
cila va c6ng trinh phai thOa man cac yeu chu ve philng cMng'
chay.
Giam d6c cae C6ng ty Dien h,tc va Giam d6c caexi
nghi¢p nang IIIQng chiu trach nhi¢m lanh toan di¢n ve an
loan phOng cMng chay. cae ky Sll chinh CO trach nhi¢m t6
chac th'!c hi¢n bien pMp phOng cMng chay, Idem tra vi¢c cMp
banh cM d(l phOng cMng chay dii quy djnb, dam bao cho cae
h¢ tMng t1,l d(lng pMt hi¢n cMy va cac phllong tien thilOl bi
chua chay Ihllilng xuyen san sang d(lng, 16 cMc dien tap
chila chay.
Quan d6c cae pMn XIlong, trllong cac chi nhanh di¢n, tram
bill"n ap, phOng.ban ky Ihnat, thi nghiem, kho ,.hju tmch nhi¢m
an loan phong cMng chay CUll nba caa va thiet bi cUa don
vi mlnh phu trach, dam bao luOn c6 dAy dli voi tinh trang t6t
ctia cac phuong tien chua chay ban dau.
Dien 102 : Moi xi nghiep nang III"ng phai c6 dAy dll so <ID
b6 tri thiet bi chua chay cho cac vi tri san xuat va sinh hoat,
lap phuong an phong chay va duyet phuong an dO theo dung
quy dinh cua quy pham phong chay,
Viec dien tap chua chay phai duoc tien hanh dinh k-y theo
dung quy trinh cua nganh,
Dien 103 : Moi xi nghiep nang III"ng, thi nghiern, sua chua,
xi nghiep phuc vu khac c6 tinh chat phitc quy mo can 16
chuc bO phan phong chay, n6 rieng do k-y su chinh true tiep Ianh
dao, Ngoai ra, xi nghiep can thanh lap dOi xung kich M tro theo
quy trinh hien hanh,
Dien 104 : Cac xi nghiep nang III"ng sua chua, thi
nghiem, phuc vu can cit vao SO dO va phuong an da duoc duyet .
de b6 tri dAy dll cac trang bi, dung cu phong ch6ng chay thich
hop.
Olc trang bi, d\lng C\l nay phai M dung noi quy dinh, iJ cM
de IhAy, de lily va pMi dll<)c djnh k-y Idem Ira, bao dllong, b6
sung thay tM kip thilL
Nhilng noi co trang bj he tMng bao chay, daP chay tl1 dong
phili nghiem tuc thl1c hien dung quy Irinh quy dinh.
105 : Moi can bO COng nhan vien pha! nam vilngva
chilp hanh nghiem chinh quy Irinh phOng cMng chay d6i viii
Ihiel bi minh quan Iy.
C6ng nbAn miii cling nhll cong nhan cd pMi dll\lc hQC
lap, dll<)c hllong dan va Idem tra sl1 hieu bi€t cac bien pMp an.
loiln phong ch6ng chay trong khu Vl!c cong tac cia min!!
46
theo dung cac yen cau neu trong cac quy pham, tien chulln hien
hanh.
flieu 106: Moi tnrong hop cMy xily ra dt\u phili dll<>C HOi
dOng chuyen mon c6 can bO caa CO quan phong chong cMy tham
gia dieu Ira de xac dinh nguyen nhan thi¢t hai, ngllili gay ra
dam cMy va de ra cac bien pMp phong chong cMy.
Dien 107 : Cac nha cita COng trinh san xullt chinh, phu, phu
tro, va sinh hoat caa xi nghiep nang luong phai dllQC HOi <!ling
k-y thuat-phong chua cMy xem xet va kiem tra it nhilt mdi quy
mor Ian. Nhilng thieu s61 phat hien ra pMi dlI<)c Wc phuc trong
thoi han do HOi dOng quy dinh.
Die" 108a : Khi lien hanh cac cong viec nhu han hoi,
han dien, han bang den con, et xang v.v... can pMi chap hanh
nghiern chinh cac quydinh ve phongchay, n6 trong cong13C
han.
Nhilng cong viec co dung den lila iJ gan cac dllilng dng dan
nhien lieu, khi chay, cac lhiet bi dieu cM HydrO , binh chila
ho1ie dng dan khi HydrO, cac lhi€l bi nghien than, M tMng dan
b\li Ihan, kho chita than, v.v... nMt thiet phili CO phieu COng tac
khi ti<'!n hanh COng vi¢c.
Dien l08b : cac COng lac co lien quan toi vi¢C ngat cac
phtillng ti¢n hi dOng pMt hi¢n cMy va thi€t bi clap tat dam
chay, cach ly cac doan dng n6i chila cMy cdng nhll cMn
cac <loan d\lbng OtO chi dtl<)c phep li<'!n Mnh theo lich ghi
bang vAn ban Clla kY sll chinh xi nghi¢p nAng III<)ng va sau
khi dli thong Mo'. cho dOi c!lila chay vii cae ca nhan chin
trach ve an lOan phOng ch6ng chay ctia cac don Vi lien
quan.
Chuang IX
mACH NHmM THI HANH QUY
KY HANH
Dieu 109 : Hi6u va chap hanh ban quy pharn nay la dieu
bat buoc d6i voi can bo cong nhan vien cac Cong ty Dien luc,
nha may dien, SO Dien luc, So Truyen tai, hroi nhiet, xi nghiep
sila .chua, so phan chi huy dieu do cang nhu d6i voi can bO cong
nhan vien cua cac co quan hieu chinh, xay dung, hlp rap, cac
Cong ty KMo sal thi€t ke, Vien thi€t k€, Vien Nghien cuu khoa
hoc va cac nganh, cac dia phuong trong ci nuoc,
Dien 110 : Cac ca nhan vi pham Quy pharn nay phai dllQc
xii Iy ve mat hanh chinh hay truy t6 truce phap luat tily theo
milc d(\ va tinh cMt vi pham.
DieD 111 : Mili· truong hop d€ xay ra SI! c6 hay lam gian
doan van hanh thiet bi deu phai duoc dieu Ira lj va th6ng ke
theo dung quy trinh dieu tra, tMng SI! c6 va cac hien tllQng
khOngbinh thllbng cua B(\ Nang IIIQng. Khi dieu tra pMi xac
dinh dllQc cac nguyen nhlln gay ra sl! c6 va cac hien tllQng khOng
binh thllbng, de ra dllQc cac bien pMp khac phbng ngila
kip thbi.
Dieu 112 : CBCNV pMi chiu tmch nhiem do vi ph?m quy
pb?m nay quy dinh nhll sau:
1. COng nhlin vien tr\lc Mnh va sila chua thi€t bi,
nM ci!a va cOng trinh cila nM may dien va Illoi dien - ve tilng
vi pb?m xay ra do Iili Clla minh;
2. cac trllong ca, nhlin vien tft!C nMt dieu Mnh va sila chila .
Clla nM may dien, va' Illoi dien, cac dieu dO, vien Illoi dien. va
Illoi nhi¢t, va M tMng nang IIIQng-ve cac vi pham do chinh minh
va do nhan vien dlllli quyen minh gay ra;
3. Chanh pM quan d6c phan XIIong, IrllOng pM pMng, ban,
truong pho chi nhanh dien, dOi (nIOng, 16 CNong, Icy su, can bO
lj thuat dac trach, tnrong tram bien ap, trllOng cac cOng do?U
san xuat chiu trach nhi¢m ve cac vi pham do minh va do
cac nhan vien duoi quyen minh gay ra;
4. Cac giam d6c, Icy SII chinh cac nha may dien, IlIlli dien
va Illoi nhiet, va ca cac IrQ Iy giam d6c, pho Icy SII chinh-ve
nhilng vi pham xay ra tai nha may, xi nghiep do minh lanh dao;
5. Truong ph6 phOng ban, 1..1 SII can bO Icy thuat cac phong
ban quan Iy san xuat thuoc COng ty Dien Ilic - ve nhung vi pnam
do chinh minh gay ra va nhilng vi pham do Iili caa cac nhan
vien phOng ban gAy ra tai co so hay tren thiet bi cua nha may
va IlIoi; .
6. Chanh ph6 giam d6c, chanh pho Icy SII chinh caa cac' COng
ty Dien ll!c ve cac vi pham xay ra trong cac xi nghiep va cac
cO quan thuOc h¢ tMng nang IIIQng;
7. Unh d?o va eli cac can bO Icy Ihuat cua cac cO quan kMo
sat thi€1 k€, cM t?O, sila chila. hi¢u chinh, nghien ci!u khoa h<;>c,
xay dllng va lap may-ve cac vi pb?m Clla chinh minh va Clla cap
dUlli thu(\c minh trach.
Dien 113 : Unh d?o nM may dien va IlIlli pMi lam ki€n
nghj Iheo dung quy dinh ve tal cicac khuy€t cila nha cM
va Irong cac Irubng hQP hll bOng Ihi€1 bi. nhll cila va cOng
Irinh xay ra do Illi cua nhll cM I?o, co quan thi€1 k€, xay dl,lng
va lap may.
DieD 114 : Unh d?o cac xi nghiep nang illQng pMi bien
Mn quy lrach nhi¢m ph(lil! Illi trong trllbng hQP cac co quan va
49
ca nhan ben ngoai lam hu hong cac DDK va cap ngam, cac
eOng trinh tbUy COng va thiet bi kiem tra do htong
trinh, cac cong trinh va thi€t bi d.\\t ngam trong pham VI quan
Iy xi nghiep va giao cac "bien ban d6 eho cac eo quan ehinh
quyen dja phuong xii IY.
50
Pblln tint bal
v.\, . '\ ., "
MJ;\. T BANG, NHA ellA vA
A, " ., '"
eONG TRINH SAN XUAT
Chuang X
M.!T BANG
Dieu 115 : De dam" bao tinh trang Mnh va v¢ sinh COng
nghi¢p t6t cho bAng, nha cua va cong trinh, tuan thUcae
yeu clIu ve bao ve mOi trllong clIn pMi thl1e hien va duy tri (}
tMi t6t nhilng h¢ tMng sau-:
1. H¢ th6ng thoat mroc mat bling va thoat nllOc ngarn toan
bO mat bAng cua nhamay di¢n, cac tram, cac COng trinh nha
cua (bao gom h¢ th6ng thoar mroc, cac gi€ng tham..•).
2. H¢ tMng khU bui, he th6ng thOng gi6.
3. Cac cong trinh lam sach nllOc tMi Mn.
4. He th6ng cung clp mroc, h¢ th6ng thoar mroc, he tMng
xa, cac duong van ehuyen &u trong khu VIle mat bang.
5. Cac ngulln nttoe sinh hoat, cac M nllOc va cac COng trinh
bao v¢ ngulln nude.
6. Cac dllong sat, dllong OtO, cac dllilng vao etia xe cuu bOa,
cac hQng Illy mroc, cac clIu.
7. Cac h¢ tMng de theo doi eM do nu6c ngllm.
8. Hang rao, anh sang Won hoa, cay xanh va eac COng trinh
van hoa, phac I<;li khae,
9. Cac cot m6e tren bang.
51
Ii

I
Dieu 116 : Cac tuyen dtli'lng mroc ngam, nuoc tMi, dtli'lng
6ng dan khi, cac tuyen cap pMi 00 bien bao 0 tren mat d&t.
Dieu 117 : PMi dam bao eho cac phuong tien van tM, eo
"loi di vao duoc doc theo cac kenh diln mroc vao, thao ntlO<: ra, l;:> '.
cac Clia hai thai xi, cac tuyen dtli'lng 6ng.
Dieu 118 : Cac duong eho ngtli'li di bl) qua lai tren Mng
cua xi nghiep phai dam bao an roan, bi¢t 0 nhilng doan cit
dtli'lng CO gioi qua lai,
Dieu 119 : Mat bang cua xi nghiep nang ltl.;lng can duoc
trong cay xanh theo dung cac yeu eau tieu chuan cua thii:t ki:
biet.
Dieu 120 : Tren mat cua nha may dien, cua cac tram
00 nhilng dong di¢n nhieu thi can .bao v¢ eh6ng an mon cho cac
',6cg trinh kim loai cua cac c6ng trinh ngam.
Dieu 121 : Cac c6ng trinh tMi nuoc mua va nude ban cua
mat bang cua nha may pMi dua ve c6ng trinh khir nuoc Mn.
Neu trong mroc xa fa hO ehila .00 liln db pMi dtl.;le kiem tra
theo tieu ehu:!n v¢ sinh c6ng nghi¢p hi¢n Mnb.
Dieu 122 : PMi dinh Icy va bi¢t trong mila mtla, tii:n
himh kiem tra cae dO d6c,. cae ella tham clia he tMng thoat
ntloe, ni:u cln pMi slla ehila.
Dieu 123 : Vi¢<: kiem tra eM dO ntloe 0 cae gii:ng
tham cln dtl.;le tii:n hanh trong nam dau vM hanh 1 tMng 1
nhilng nam tii:p theo tily theo tinh binh thlle ti:, nhtlng it
nMt 1 quy 1 Ian. Vi¢<: do nbi¢t do eua ntloe ngam va I&y milu
philn tich h6a dtlQc tii:n banh theo quy trinh clia tilng nba may
va ki:t qua kMo sat va do d\le dtloe ghi trong mOt nMI lqj ehuyen
dilng.
52
Dieu 124 : Tn!i'lng hop phat bien 00 hien ttlong Iun, troi, nllt
tren Mng ella xi nghiep thi can pMi thuc hien cac bien
phap de loai Iril cac nguyen. nhan gay ra cac hi¢n tuong tren va
xii Iy cac hau qua da xay ra,
Dieu 125 : Xay dl!ng cac cong trinh nha eila tren b/ing
khOng 6n dinh ehi dtl.;lC phep tii:n hanh sau khi 00 thii:t ki: 'va
dtl.;lC phep caa giam d6c xi nghiep.
Dieu 126 : Cac tuyi:n dtlilng sat, cac cong trinh cua dtlilng
sat nam tren mat b/ing cua nha may di¢n can pMi dtl.;lC quan
Iy va sea ehila theo quy dinh cna nganh dtlong sat. Viec quan
Iy va sea chua dtlilng OtO theo quy pham quan IY Icy thua
t
va
sira ehlla ella nganh giao thOng van tai,
Chuang XI
NHA CUA CONG TRINH SAN XUAT,
cAc TRANG BJ SINH -Kf THU!T
Dieu 127 : Nba cira va cae cOng trinh san xuat pMi 0
tMi t6t, dam bao sil dllng lAu dili, tin cay theo dung ehlle nang
thii:t ki:, dam bao cae dieu ki¢n lao dong an toan va se
eho can b(l eOng nbAn vien.
Dieu 128 :. Nba ella va c6ng trinh cae xi nghi¢p nang Itlong
pMi dtl.;lC cie can bO Icy Ihuat chuyen mOn theo doi thtlilng
xuyen trong qull Irinh van Mnh theo quy trinh do xi nghi¢p
fa. Ngoai ra ell 1 Mm hai liln (vao quy I va quy III) nha eira,
cae c6ng trinh pM. dU.;le tOng kiem tra de pMt hi¢n eae khii:m
khuye't va illr Mng. Truilng h.;lp xay ra cae thien la' (bao IOn,
mila I¥I, hoa hoan, dong dllt...) va Sl! c6 cac nha cila va COng
trinh phai duoc kiern Ira d¢1 xuift.
Dien 129 : Trong dQI kiem Ira vao quy I can phai ehinh Iy
cac kh6i IUQng sila ehi/a nha eila vil COng trinh M thuc hien
trong quy II &lng Ihili hoach kMi IUQng dai tu Irong
nam 101.
Dien 130 : Can phai Ira l..1 luong cac nha eila, cong
trinh dat tren vung dlll dllp moi, difl lun va nhi/ng noi van hanh
co d¢ rung thuong xuyen.
Dien 131 : 0 cac nha may dien va cac tram bien ap din
hanh theo d6i d¢ lun cua nen nha ehinh, eacCOng trinh va
bj : trong nam dau sau khi nghiem thu dua vao van banh 3 lan,
narn Ihil 2 hai Ian, ti€p .d6 eho Mn khi 6n dinh dO hin 1 narn
mot Ian va sau khi d¢ lun 6n dinh (Imm mor narn hoac nhO
hon) 5 RAm mot Ian,
Dien 132 - Khi theo d6i d¢ vilng ben cda nba eila va cOng
tnnh clin pMi ki/!m tra tinh Irang ella eae Ir¥ do, eae khe dan
nO nhi¢t, cae m6i ban, m6i n6i, cae ehi ti€t k€1 eifu belOng e6t
IMp (khi xuift hi¢n n hoae bi€n dang) cae k€t diu va bO pMn
ehju tae dOng eua tai tr\lng dong vil nhi¢t.
Dim 133 : Khi pMt hi¢n trong cae k€1 diu xay dl!ng nhi/fig
v€t nilt, hoae cae hi¢n tUQng hu hOng be ngoai thi elin phai
dat cae phuong ti¢n Iheo d6i (day d\li, cae d¥ng c¥ do v€1 nilt. ..).
Nhi/ng k€t qua theo d6i ve cae hu hOng da pMt hi¢n elln pMi
dlla vilo nMt l..1 ve tinh Irang ky thuat nha eila va COng trinh,
ghi r6 thili han kMe ph¥e hu hOng d6.
Die.. 134 : cae 6ng kh6i ella cae nba may di¢n pMi du:l,lC
kiem tra ben ngoai mlli nam mOt 11In, ben trong naru 1 11ln
sau khi nba may dUa vilo Mnh. Tiep theo d6 eil 10 nam it
54
nMI pMi tra ben trong m¢1 Ian, N€u 6ng khoi cao 100
m Iro len thi 5 nam it nMt pMi Ira d¢ nghieng 1 Il1n Mng
may Irk dia.
Dien 135 : am d¥e III, tr6 cila, treo vil Jap bi COng
nghe, phuong rien Van tai, cac dUilng 6ng... rna .Ihi€t khOng
co. Chi eho phep dal tai trong b6 sung sau khi da c6 Hnh loa"
kiem Ira cac ket cau xay d\lng va neu can phM gia c6 cac ket
diu d6.
omlli doan mat san tren eo so s6 lieu thiet ke can xac dinh
tai trong gioi han cho phep vil dat cac bang ehi d!ln 0 noi de
nhin IMy.
Dim 136 : Nhi/ng k€t diu kim' Ioai nha cila va cOng trinh
phai duoc bao ve eMng ri, pMi dal che de) kiern tra hieu qua
ella cac lOp bao v¢ eh6ng ri,
Dien 137 : Son cac gian may vii thiet bi ella nha may di¢n
va tram bienap efing nhu cae eOng tnnh nbg IU(lng clin pMi
thOa man cae yeu ellu v¢ sinh va lMm my cOng nghi¢p.
Dien 138 : cae ket diu xay d\lng, m6ng dat thiet bi va eae
cOng Innh xay d\lng can pMi dU(le bao v¢ khOng de dllu mil,
Mi 11m va nuoe thM blIn tMm vao.
Dien 139 : cae h¢ IMng IhOng gi6, hUt khi pMi van banh
161 vi! dam bao trong eM d¢ 16i UU ve nhi¢1 d¢-d¢ 11m.
Dien 140 : San phbng khil tro pMi nMn va c6 dO d6c 1%
tro len hu:ong ve cae ranh tMi Iro va ranh xa Mn.
Phan thi! ba
'" " ., A
eONG TRINH THUY eONG
vA QUAN LY Nuoe eUA
NHA MAY DlEN TUABIN Nuoe
, .
Chuang 12
cAC CONG TRINH TRUY CONG vA
TRItT BI CO KHf CVA CHUNG
CONG TRINH THUY CONG
Dil!n 141: Ole cong trinh thuy cong cua nha may dien (dap
va de giil nuoe, kenh dan, dlli!ng ham, dlli!ng 6ng, ella nhan nllOc
va tran, bai thai tra xi...) can tMa man cac yen cau
thillt kll vll 6n dinh, ben vilng va sll dung IAu dai,
Ole cong trinh va kilt chiu ap ll1e nuoc kll ca nen m6ng
va cac phan tillp giap phai thoa man cac chi tieu thillt kll vll
eh6ng tham,
Viec hanh cae rongtrinh tbUy rong pMi dam bao tr?ng
tMi an toan, sl1 lam viec eMc eMn, lien tge va kinh te eua eac
t hillt bi rong ngM. Trong d6 chn biet eM y toi M tMng
thu - thoat nuOc nghm va eh6ng tMm.
Dil!u 142: Olc rong trinh tholy rong bang be tong chn dllQe
dll phOng hll hOng do an'mon, do khi thl1e, nilt ne, billn d?ng
va cae hien tUQng khOng binh thuong kMe do tae d9ng eua nllOc
va cae lo?i tai trQng. Khi chn thillt pMi tilln hanh ki1!m tra dO'
ben eua be tOng 0 cae phlln ehiu tae dOng clia dong tham va 0
56
-1..-
cac vung thay d6i ml1e nuOc. Khi phat hien hien tllQng giam
ben ella cac kilt cong trinh SO voi thillt kll thi nMt thiet
, phai c6 bien phap tang euong.
Dil!u 143: Ole de va <flit csn dll phOng x6i 10. Gia c6
mai vii Illoi thoat nllOc mua can dul.lC bao quan 0 trang thai
t6t. Ole cong trinh bang cUt, hiet Iii kenh dAn troag <flit d'4p
va trong <flit dl! tham, vii de... can pMi dll phong hu hOng
do m6i va cac dOng vat kMe pha hoai,
Ole hi! va raah thoat nuoe pMi dinh kY nao vet bun, phil
sa 14ng dong vii cUp lai nhilng not bi x6i 10; khOng dI! "!ly va
bui phat trilln tren mai va tren dinh neu thiet ke khOng
eho phep. 0 cac noi can thiet ella kenh dan va kenh .thoat mtOc
can cau thang, cau nhO va hang rao bao ve.
flil!u 144: Cam khong dllQe xep hoac KAy dl1
ng
Mt J..-y cong trinh nao, kll ca mat bang Me do len bo va mat
d6e cua kenh dan, de, va tllong eh6ng trong pham vi lang
lr9 truor, neu khOng c6 ehilng thiet kl!. Trong trllong hQP
biet phai co thil!t kl! dlll.lC co quan co thllm quyen phe duyet,
Nhilng vi tri nguy hiem clIn dUQe dauh cUu t?i eM de d6
phan hiet.
f>il!u 145: 0 nhilng do?n mai d6c h? lllu clia va bAng
cUt xdt hien mile nllOc nglim cao Mn thil!t kl! chn pMi c6 kl!t
thoat nllOc nglim gia c6 t6t de tranh truQt va sat 10.
Dil!u 146: Ole kl!t thu - thoat nuOc tMm qua clIn
dlll.lC lAp thiet bi do Illu IIlQng va giil gin 0 tr?ng tMi lam
viec t6t. NIlOc tMm qua rong trinh pMi dlll.lC thoat ra m¢t eaeh
lien tne. Trong trllilng bQP pMt hien tMy nllOc thAm eu6n theo
cae !l?t lieu thi pMi c6 bien pMp ngan eMn ngay.
Dieu 147: T6c dO mICe trong kenh dlin phai han cM trong
gioi han cho phep nham ngan ngita x6i 10 mai kenh, day kenh
va lang d(lng phil sa; Gioi han tren va dl!oi cua 10e dO dong
chay Irong kenh dll(lC xac dinh theo dieu kien chll.
Dien 148: Tich dAy va thao can hO chua, kenh dan, 6ng ap
Iuc ciing nhu viec thay d6i mire mroc phai duoc tien hanh tit tit,
voi tOe dO loai tri! s1,( xullt hien ap suat IOn khOng cho phep len
lop ap bao ve cong trinh, Jam sut 10 mai d6c, xu..t hien chan
khong va hien tuong nl!Oc va trong dUilng 6ng ap Iuc; tOe dO
tich dAy va thao can cho phep can duoc quy dinh ro trong quy
. trinh van hanh C1! tM.
149: Kill van hanh dllilng 6ng ap l1,(c phai:
a. Loai lri! s1,( rung dong tang cao eua vo dllilng 6ng va dam
bao S1,( lam viec binh thuilng cua tllt ea cac m6 ne;" m6 d6;
b. Dam bao s1,( lam vi¢c binh thllilng cua eac kMp co dan.
c. KMng cho pMp eac dl!ilng 6ng Mng go il tr"ng thai khO
(khOng cO nllOc) IAu qua thili gian quy dinh cua thiet ke.
cae thiet hi bao v¢ tl,! dOng cua dllilng 6ng pMi luOn luOn
otr"ng thai san sang lam vi¢c.
Dien 150: cac thiet 1>i thOng khi cua dllilng 6ng ap !1,(c phili
lam viec mOt each tin va phai dll(lc kiem Ira thl!ilng xuyen
theo quy dinh clla quy trinh hanh.
Dieu 151: Dllilng 6ng ap Il,!c bang tMp va phli.n kim lo"i cua
c6ng trinll tMy cOng, clin pMi dll\lc bao v¢ kMng bi gi va mai
mOn, eac phli.n bang go kMng bi m'!c nat.
Dieu 152: GioAng chen kin ella cae khOp n6i hie-n d?ng pMi
dam bao lam vi¢c mOt each tin CAy.
58
1
I
i
I
Dien 153: Chi cho pMp liea Mnh cae c()ag 14e n6 troag
pham vi cac c()ng Irinh cUa aM may dien khi c6 biea phdp .cIim
bao an toan cho cac c()ng lrinh, lhiel bi lheo dUag qui ph<lm
hien hanh (ve n6 min) va c6 511 <0ag '1 ella giam dlSc: aM may.
Dien 154: Moi NMTD phAic6 quy Irinh cieag X1l 1'1 5V cd
cac cong Irlnh Ihuy cong, Trong quy rrinh pMi quy dinh r6 nhi(m
VI! cUa moi nMn vien VAn Mnh, eac bien pllap X1l IY 5V cd, '41
III d\l phong, cac phllong tien Iiea I;lC va IhOng bao, phllOng lien
van ehuyen· va dllClng di I;li...
Dieu 155: cae lhiel bi pMng agila· 5V cd, cae phllOng lien
IlIlio can nllOc: va cll:p eitu dlloi JUlOe phai 0 Ir"ng lhAi lam vi¢c
WI.
Dim 156: !Chi clin thiel pMi lien hanhnhllng bien I'MI'
ehuyen mOn de ch6ng x6i 10, cu6n IrOi, Iranh nhllng Mu qua cO
luIi do Iinh thllilng c6. ella dOng ChaY Irea cac SOng su6i
mien nili gay ra.
Dieu 157: V\¢C chlla loa cae cOng trinh Ihliy c()ng pMi
dllc;lC litn Mnh m¢r each c6 ch<,>n l<,>c ph", thu¢c vao tr"ng tMi
cUa c6ng trinh va khOng lam anh hllong den eM dO ''$n han];
cda nba may dien.
Diell 158: Ole Jnl Mng cua c6Jlg irillh illliy c6ng gay nguy
hi6m tni pbid dtfy.c Rillyngsy.
!:)ien 159: Vi.;c tien Mnll kiem ,ra mi)( C:\ch co M lMog cac
c6ng !rinh {h(ty cOng ella uha may (fi(;n l.b. phuong ti¢n CO ban
rJt danhzia iqmg thai va di:eu iaBl vi¢C cua cOng 1rinh.
Die.. 160: CO quan xay dl[ng (16ng B nMn Ihllu) la
ngllili chiu trach obi¢m viec 16 chile giam sat, kii'm Ira,
pMI kip Ihlli, phan tich va xii 19 cac tinh. hu6ng sl[ c6
cac cong trinh thuy cong trong thoi li' xay dl/ng cho khi
nghiem thu toan bO nM may dua vao van hanh chinh thile. Nha
may III nglllli ehju lraeh nhi¢m trong thlli kY v*n Mnh chiah
thile.
Die.. 161: Khi blln giao COng trinh IbUy oong vao v*n hanh
chinh thile:
1. CO quan xay dung phai giao cho co quan d*t Mng
tllt ci cac bi tra - do Iuong cilng nhll cac s6 lieu
quan trac cong trinh trong thlli kY xay dl/ng.
2. Co quan phai giao cho co quan hang
Illt ca cle qua quan trAe thuc dja da dllt;lC phan tich, quy
trinh t6 chile Ira, phuong phap xii Iy phan tich va de chi
tieu gioi han cho phep clia bikiem tra do IlIlIng oong
trinh 6n dinh va vilng
162: Qin eil vao c4p oong trinh ma co quan thit'!t kt'!
xae dinh kh6i III<,Ing lAp cae thit'!t bi kil!m tra do IlIlIng.
D6i vOi cae oong triob cap 4 chi chn kil!m tra bAng mAt,
khOng chn thit'!t pMi lAp thit'!t bi (tril cie cao tren ISm).
Trang qua triob van haob tily thuOe vao trang tMi oong
lrinh, O\ng ty Di¢n Il[e se quyt'!t djnh tangho*e giam thanh
phAn thit'!t bi va kh6i III<,Ing kil!m tra c do IlIlIng.
Tai cae nM may di¢n pMi I*p cae bang tMng ke, sO db
b6 tri cae loai thit'!t bi do IlIlIng 00 ghi rO ngay t\Wlg lAp
dat chUng. va' chi 56 ban dhu; cae bi kil!m. tra - do
lllong pMi dllQC tra theo dung tMt han quy dlJlh trang
quy trinh.
60
Dil;u 163:P1I4i til. IllDh qlWl Ide ail; • cR ..uclly tIIco
dung thlli IlIQngquy diDh U1Ing quy. triU JIIIl JlI4y:
I. DO hin, sll !'buy61 vi c:6a oo.g triU va Db_q;
2. Bio'!n c41ng, cie DIlt Irong c6Dg trinh. vl trea I6p W;
Ir!lng .cae khOP lk'Ii.vl.ciekhe thi oong;phbgia c6 IIIAi
lUI, de, kenh din vl cae h6 dMl; ",ng thai dltllng 6ng 00 .
ap:
3. Cht'! tMm trong nb vl than \:Ong trinh 1Ut.vl be tOng,
phlln tit'!p giap vai ,,*p, dnh tr(IDg Illm vie<: ella cae thu
• tboal nlloe IMm va eh6ng th4m, eh6 dO nllGe ngb! Irongldlu
Vl#e \:Ong trinh;
4. lIe dOng l:6a<lOng chAyIen·\:Ongtrinh, C\l 811 x6i
mlln h6 tieu nang va pllln n6i !If hln, IUy va bil; 811 mili
mlln vll an mlln lop ao, Ilia, t",<,It Ib vl Ihg dqng, 811 phat ttil!n
cay 00 trong kenh va hll chila; SII tU t(IO bb.
Khi chn thit'!1 pIW t6 chile quan trAe SII rung dOng c:6a \:Ong
lrinh, cae tai IrQng dia eMn, dO vilng vaeh6ng tMm cUa
be tOng, trang thai ilng sdt va cht'! d{l nhi¢t c:6ade kl!tdiu,
sl[ an mlln kim va be tOng, tmh ",ng cie 1D6ihaa,
khi trong c4e phAn tieng Ie ella \:Ong triDh tbUy \:Ong Khi
cae Iden v*n MDhcae \:Ong triDh thlly \:Ongc6SII biln dOng
Ion \hi phai tit'!n Mnh quan trAe b6 sung thea ID{lt ehllong triDh
tieng.
'Irong quy triob clia nhll may <:lin quy djnh rO cie chi tieu
toi h(ln trang tMi an tolln c:6a m6i \:Ong triDh thlly \:Ong chiu
ap va phal so saDh voi kl!t qua do d<ie bAng cae bi kil!m
tra - do IlIlIng.
Die.. 164:,0cae \:Ong mnh dhu m6i va nhllll1ay ph8i c6 de
m6c chuAn va cae m6c lrung gian. Tim cUa de m\lC chiDh
61
cUa cOng trinh thuy cOng clln lien. heYdi dla binh blng cac d&1
bieuM gbi chli vA cO lien he Ydi eac m6c Cac nIlS
neo C1\a dullng 6ng lip Il!c phii dUQC 1..1 bieu chinh xac tl1j
cao dO tren binh db.
6 cac cOng trlnh de, 4p, cila nMn nu&, kenh va dUllng
h1lm phii co d4u ghi dai cOng trinb, dllll,
eu6i, ban kinh cong va vi tri 14p cac Ihi€1 bi tIl\lim
duoi d41 hay duoi !IuOc.
Cac moo chll4n phlii dUQc djnh loY tra d6i chi€u voi
cac moo chll4n qu6c gia.
Bien 165: Cac thi€t b] tra • do lUling clln duoc !\llb
ve tranh hU Mng. cac Pezomet va cac h6 khoan tfI!lI
phil !bUllng xuytn 111m s.ch, khOng d€ rae Mn roi vao va
kin.
Tuyet d6i c4m bom nuOc n€u· khOng c61.
chitng day dll.
Bien 166: flang nam tcuOc mua Iii, cac NMTD clln thit...
14P Ban ch6ng Iii ti€ll hanh xem va ki/!m tra toan ditll
vi¢C chll4n bi ch6ng Iii cho cac cOng trinh Ihuy cOng va thi€t bl,
biet III thi€t bi nallg cllavall Xli Iii va chi cOng
tac. xa Iii.
Dien 167: Vi¢e kic:!m tra nglll1 d1/oi nt/O<: clia eOllg trinh
vll dulIllg ham d411 nUOc phai dUQc ti€ll hlillh sau 2 nam dllu
hil11h, saudo ciI 5 nam sau I••mOtlhn.
THIETBl CO KHi ruuy c6NG
Dien 168: Thi€t bi cO khi !buy cOng (clla van,Noi eMil
rac kem thoo cae may m6c), he th611g til Xli hay
tl! dong va tin .hieu cUa chUng, cilng nhu thi€t bi !'lang.
62
chuyen chung can phlii t6t vll luOn luOn 0 trang thai san sling
lam viec.
Bien 169: Thi€1 b] co khi thuy cong can duQC xem xet dinh
kY va kic:!m Ira tinh trang lam viec cua chang theo dung Iich da
dt/QC ky su chinh nha may duyet,
Bi"eu 170: Cac cila van chinh cua Iran xii Iii clio c;j be)
chi bao dO mo. Cac co cau nang ha rieng biet, eac phan san
cua cac cua van phai c6 lien he voi cac m6c chuaa,
171: Khi nang ha cac cila van, sl! dong phai de:!
dang, khong bi ket, hbg va rung dOng, vi tri cac hanh trinh phai
dung, cac bO phan do khOng bi bien dang, Khi ha, cac cila vall
phai xuong dlnh ngudng trail va khit chat vao vanh do. Luong
nuoc ro ri qua cac cua van khong dUilc vuot qua tri s6 thi€t k€
cho phep, Cac cua vall khong duoc venh va bien dang khong
binh thuong khi lam viec dl/oi ap Il!c.
Tuyet d6i cam duy tri mOt thbi gian dili cac cua van 0 cac
vi tri gay rung dong Ion cho chung va k€t c.1u cOng trinh.
172: Chi cho phep W,n Mnh d6ng kill hoan toan cac
cifa van lap dilt tren cac dt/bng 6ng co ap khi cac thi€t bi thOng
khi lam vlec thl/bng va tin cay.
173: cac !lfoi cMn rac pMi thl/llng xuyen dl/ilc lam

mili nM may thuy dien, can cit VaG tieu chuan kinh t€
va dO ben rna xac laP tri s6 gioi h;lll chenh l¢Ch ml!c nt/Oc trt/Oc
va sau It/oi chan rac cho phu hilp.
Chuang 13
QUAN LV NUOC 0 NHA MAY DAM BAO
vt TROY VAN vA KHf TUQNG
.... ..' ,
DIED TIET NVOC.
Diro 174: nha may thuy dien tham gia vao phu bi<!u db
phu tai cua h¢ th6ng dien mot each t6i uu, viec khai thac ngubn
nuoc cho NMTD phai dam bao sit dung t6i da nang hl<;lng dong
chay cling nhu cong suat d"t cua t6 may thuy luc,
Dong thili din phai tinh d€n yeu "diu ve mtoc ciia cac nganh
kinh t€ qu6c dan khac (giao thOng thuy, thuy loi, tlluy san, cap
nuoc cho sinh hoat va cong nghiep) va cac dieu ki¢n bao v¢ mol
trllong.
D6i vci tung nha may thuy dien c6 h6 chua dieu ti€t dong
chay can phai I"p quy djnh sa dung nguon nuoc ho chua cho
tung thoi kY va phai duoc cap c6 tham quyen phc duyet.
Dien 175: D6i voi mlli nha may thtiydi¢n din k€ hOach
sit dVng nllOc hang Mm. K€ hOach nay quy djnh tr; s6 lllu lll<;lng
va COt nlloc lam viec hang tMng. K€ hoach sit dVng nlloc se
dll<;lc dillu chinh Mng quy, Mng thang tren cll sO dl! bao tMy
van Va dillu lam cua nha may tMy di¢n.
Trong trllong h<;lp he tMng nling lll<;lng c6 milt vai nha may
thuy dien ho"c thang tMy dien, dillu chinh dong cMy
pMi thl!c hien sao cho thu JII<;lC hieu qua t6ng nling III<;lng t6i
da (quy ra nhi¢n lieu) rna van thOa man cae nhu diu eua cae
h¢ dung nIICC khae.
Dien 176: eM dO tMo !lUde va tiel! nuoe eua h1l chila pMi
dam
1. Tich M ehita toi cao trinh mile Dtloe dang blnh thllllng;
dao dong ngoai mile quy dinh tren chi eho phep trong trllilng
hop e6 yeu cau d"e biet cua t6 hop sil dung nllOc va d6i vOi hlI
dillu tiet nhieu nam,
2. Cac dillu kien IQi de xli nlloe thila va bun cal qua
cong trinh;
3. Cac dillu kien din thiet eho giao thong thuy, thuy san, .
tlloi va cung cap nlloc;
4. Hieu ieh nang 11IQng Ion nMt (quy ra nhien lieu) eho toan
h¢ thong nang luong VII thOa man cac yeu cau sil dung nllOc diI
duoc thong nhat eho cac nganh kinh te We;
5. Dieu ehinh dll(lC Iuu 11IQng xli, dap ilng cac yeu cau ve an
toan vII dO tin cay khi lam viec eua cac COng trinh thuy coag viI
chong Iii eho ha duo
Tat ca moi yeu diu cua cac h¢ dung nllOc khac, ngoai nganh
nang luong e6 anh huong di!n qua trinh tich va thao can hlI ehila
do yeu cau nang luong can phai dllQe thoa thuan va pMi dll(lC
ghi vao quy dinh sil dung nguon nlloe eaa titng M ehila ell tM.
flien 177: Trlloe khi nghi¢m thu va dlla nhil may vao
hanh C<l quan thiet M phai ban giao l(li eho Ban quan Iy COng
trinh:
1. cae nguyen tae ehinh diI dl1Qe IMa giila cae C<l
quan Mu quan ve vi¢c sit dvng ngulln nllOc b1l chila;
2. cae d"c tinh thuy ll!c cua COng tnnh xli, cae trllng
tbUy van cua dong cMy tl1 nhl¢n va da dieu tiel.
Trong qua tnnh Van hanh cae nguyen tac va tinh !ren
can dl1<;lC ehull!). xac va b6 sung.
65
Dieu 178: Viec xii Iii qua eOng trinh iran pMi duoc thuc hien
thea dung quy trinh cua nha may, tranh d<! xay ra hu hOng cOng
trinh cang nhu tao thanh h6 x6i qua sau sau cOng trinh xii Iii
diin d€n lam mat 6n dinh cua cong trinh.
Dieu 179: Vi¢C thay d6i luu IIl\lng xii qua cong trinh tran
pMi duoc ti€n hanh til til nham ngan ngila hien tll\lng tao song
Ion 0 ha luu. T6c dO thay d6i luu IIl\lng duoc xac dinh boi cac
d i ~ u kien tai cM. nang nhung truong hop thay d6i dot ngot
Iuu IIl\lng xafhi giam d6c nha may phai thong baa truoc cho
cac tram thUy van lien quan va chinh quyen dia phuong bi€t.
T6c do thay d6i luu IIl\lng nuoc ·qua tua bin khong can quy
dinh va stl thay d6i dO khOng can thong baa truce,
Dieu 180: Tai cac nha may lhUydien d ~ xa Iii tinh roan trong
d ~ an co tinh d€n sit dung cOng trinh xii cua nganh khac quan
11' (vi du nhu au tau), Trang tnrong hop nay can phai lap quy
trinh xac dinh dieu kien, thic ttl thao lac va thea thuan voi co
quan quan 11' cOng trinh lien quan.
.., '10. ~ . ...
CHONG BOI LANG PHU SA
Dieu 181: Khi hI> ehica , M ap Itlc, kenh d1in cua NMTD bi
boi Mng thi cAn pMi tMo rita, naO vet. D ~ ngan chan phu sa
va stl lang dQng cAn ap d\!lig cac bien pMp nhll thay d6i cM
do dong cMy phia thll\lng IIlU, gia e6 bil, xAy d\lng cOng trinh
ngan chan phu sa hOi Mng hoac ap dl!ng cae bien pMp co khi
kMc.
DieD 182: Trang thi'li kY Illu hl\lng t11 nhier. cua dong sOng
khOng tM sit dl!ng h€t d ~ pMt. dien tbi cAn sit d\!ng tnet dll
IIl\lng nllOcdll thila dll xii phil sa xu6ng ha du va rita cae ngllilng .
cita nhan nllOc.
66
DieD 183: De loai tril Mng dong trong thoi kY nllOc dl!c, kenh
d1in cua NMTD can lam viec 0 che do 6n dinh voi Iuu hl\lng
Ion nMt co tM. Trang mot s6 tnrong h\lp co tM lip dl!ng Xli
khong tUi 0 cu6i dllilng d1in nllOc.
Dieu 184: Bil lang cat ella NMTD can dll\le sit dl!ng !hllilng
xuyen, Vi¢C tach bll Mng cat hoac mot s6 ngan rieng bi¢t CIl"
no ra, de sita chila chi cho phep khi IIl\lng phil sa trong nllOc
dii giarn Un va cac loai hat c6 tM mai mon tua bin va thillt hi
khac khOng dang k ~ nila.
Che do x6i rita M Mng cat can dll¢Cxilc dinh tren CO so thi
nghiem va kinh nghiern van hanh,
Dieu 185: Trang trllilng hop phusa Iilng dong trllOc eita nhan
nuoc va c6 kM nang tran vao cong trinh cap nllOc thi pMi kMn
truong lam sach phil sa, sau khi dll\lc phep cua COng ty Dien
luc,
Neu viec x6i rita phil sa khOng c6 hieu qua hoae !chOng tM
thtlc hien dll\lc thi pMi ti€n Mnh bang bien pMp co khi. D6i
voi cOng trinh lay nlloe t11 nhien, (khOng cO dAp dAng) x6i rila
phil sa cO tM thtlc hien bling caeh thu hyp dong cMy tai eM
nham tang van t6e dong nlloc de pM vil kilt can phu sa.
Dieo 186: 0 nhung h() chica NMTD nao cO than bun eiing
uhll vat n6i don il tMnh d6ng can dllQe t6 chicc vot 0 phia tren ..,
cae cOng trinh lay nlloc vii xa nlloe; t6t nbllt la vot ngay tai ch6.
Than bun va vat n6i vot len pMi d6 0 cae bili, vii!!g.
!:lieu 187: KIli tMy cac loai tMo moe pMt tri!!!! trong cae
hO chinh va lam mat, cac bll phon cac tMp lam Riat tbi can ap
dVng cae bien pMp tich c'lc lam s;.ch chUng nhll phll<lng phap
co kill, sinh h(ic ho*c h6a hQc, IGJ sl1 d\!llg phu<lng pMp fiOO
67
hQC can phai dllQc phep cua Vien V¢ sinh dich te va B() Thuy
san.
DAM BAO VB THUY vAN KHf TUQNG
188: Nhiem vu dam bao thuy van va khi hlQng cho van
hanh nha may dien lao
1. NMn cac du bao .. khi tuong thuy van dl'! xac dinh chi'! dO
lam viec t6i uu eho nha may, kl! hoach khai thac nguon nuoc
va t6 chile van hanh cac cong trinh thuy cong va hO chua theo
dung quy trinh;
2. Kiem tra viec sil dung nguonnuoc tai nha may dien;
3. NMn cac tai lieu khi tuong tMy van dl'! dieu Ii.:!l dong
chay, xa Iii va xa phuc vu w6i, giao thong thuy, sinh hoat va
dam bao cap nuoc eho cac nganh kinh tl! qu6c dan khac;
4. Nhan cac thong tin dl'! e6 cac bien phap kip thoi ngan
ngila va han eM thiet hai do thien tai.
. 189: Cac nha may dien phai yeu cau cac CO quan khi
. tuong thuy van cung cap nhi/ng s6 lieu sau:
1. ThOng bao dong ehAy dang sil d\lng (Illu lllQng, mt!e
nlloc, nhi¢t dO nllOc,phusa);
2. Bang can Mng MOc cua cae hO chila ti6t nam
,
nAm va ti6t mua:
3. ThOng bao tinh hinh khi tllQng (nhi¢t dO, dO lim khOng
khi, IIlQng mila, t60 dO gi6, hllong gi6 va giOng set);
4. Nhi/ng dt! bao khi WQng • thuy vAn clin thiet dl'! hanh
nba may;
Trong trllilng hQP clin thi6t cae nba may di¢n yen cliu cd'
quan khi IIlQng, tMy van eung cap cae s6 lieu ve chi lieu 'Y,
68
h6a hQC, 'd() nhicm Mn' cna nllOc va cac thOng tin dOt xul[t
st! thay doi dO nhiern blin caa nlloc sil dung,
190: Kh6i luong va thili gian chuy<'!n cac dl1 bao khi'
nrong, thuy van va dt! bao cac hien tllQng nguy hi<'!m d6i voi
mili nha may di¢n do Cong ty Dien It!e cung cac co quan hilu
quan cua nganh khi urong tMy van tbOa
Cac dt! bao va s6 lieu thuc se dllQc ehinh t\dnM may ,
dien.
Dien 191: 0 mili nha may di¢n PMi co cac quy trinh quy
dinh each thile va thili giancu tM viec t6 chilc quan trllc tai
chil:
1. Mire nllOc thuong, luu ca,; cOng trinh dangnlloc, nMn
nuoc, va kenh ddn;
2. Luu luong nllOe xa qua cong trinh thuy cong valllQng
nuoc sil dung cho cac thiet bi cong nghe;
3. DO dye cua mtOc va Iling dong phUsa (trong hll chila);
4. Nhiet dO nlloe va khOng khi;
5. cae chi tieu eMt hlQng nllOc sil dyng va nllOc xa (theo
cae ki¢n ehil). Quy trinh quan trllc khi tllQng thUy vAn
nha may pMi phil hQp voi cacquy dinh k)1 thll$t cua,nganh
khi tllQng tbUy van.
192: cae NMTD pMi xacdjnh toanb() dong chAy trung
binh ngay dem qua tuy6n Tinh toan dongcMy qua au tau,
cac ding trinh ehuyen ca va cae c6ng trinn kbae tharn gia vao
thanh phan luyen ap It!e pMi do nban vien v$n banh eOng trinh
d6 tien Mnh va phili'thOng bao eho nba may di¢n.
Lllu IIlQng' hang ngay qua tuyen COng trinh clin chuyl'!n eho
CO quail k.lil WQng . IMy van khi e6 yeu cliu.
69

Dieu 193: Luu luong trung binh ngay dem qua NMTD phai
duoc xac dinh bang dOng hi; do luu luong, trong truong hop
khong co d1ing h1i do neu tren tarn thoi eho phcp sil dung cac
dac tinh da duoc hieu chinh cua thiet.b] cling nghe va cac phuong
phap tin cijy khac,
Dien 194: D6i voi cit cac h1i chua dieu dong chay
phai xac dinh dong chay ngay dem den tuyen cling trinh theo s6
lieu cua CO quan khi tuong thuy van.
Dien 195: Muc nuoc thuong, ha luu cua NMTD, cot nuoc
lam viec cua tua bin, t6n tMt cot nuoc qua cac 11lOi chan rae
din duoc do bang cac d1ing M va bao til xa ve phong dieu khien
trung tam. Diem chuan cuacac tram do nuoc can phai quy dinh
thong nMt thea cung mot h¢ cao dO.
Dieu 196: Cac tram do luu luong phai kiern tra dinh ky cao
trinh khong qua 5 narn mot Ian,
Dieu 197: Khi nha may dien phai xa sli e6 cac chat nhiem
ban cling nhu pha vO eM dO quy dinh ve sil d¥ng cae ngu6rt
nuoe thi phai trlie hoije thOng qua Cling ty Dien llie thOng
bao eho cO quan khi tUc;lng - tMy van
Dien 198: T?i cae M chua, pMi dijl bi kiemtra eM:
IU\lng nuoe, trong truong h<)p clin thiet phili c6 bien phap ngan
ng"a sli nhiem ban do thai c6ng nghi¢p, ph6ng X? va sinh
ho?t gay nen de dam bao tieu ehu3n v¢ sinh nhltm h?n eM cau
ri thiet bj elia nba may di¢n.
70
Chudng 14
TUA BIN NUOC
Dieu 199: Khi van hanh cac 16 may IMy l1/e phai dAm blio
sli lam viec lien tuc cea chUng, hi¢u sulll t6i uu cUa NMTD ilng
voi phu 1M eho Irlloe va eM do lam viec trong h¢ tMng nang
tuong, va s1/ san sang liep phu tAi djnh mile.
Oieu 200; Cac t6 may thUy llie pMi dllc;le 11/ dOng hOO hoan
toano Cac Ihiel b] dieu" khien t1/ dOng," kiem Ira va blio v¢ 16
may va lruel bi ph\! phai luOn luOn il tf\lng thai lam vi¢C.
Dieu 201: Tua bin nuOe chi dUc;le phep 111m vi¢C khi cac clia
van nam tren dllbng 6ng dlin nlloC loi tua bin. mil holln toan;
DO mil gioi, han cua canh hllong nllOe khOng dllc;le Ion hon dO
mo nrong ilng voi cong 8ulll e1/e d?i eho phep elia t6 may thliy
llie 0 COl nIlOe va chieu cao 'hul cho truoc.
Dieu 202: D6i voi cac t6 may thlly l1/e c6khli nang v*n hllnh
o eM dO phat dien hoijC il eM dO bii dllngbO thi pMi dll(lC
trang bi dieu khien lit xa vll dieu khien t1/ dOng de ehuyen t6
may 111m vi¢C Iii eM nlly sang ehe do khac.
Oien 203: '1"6 may thdy l1/e pMi lam vi¢e il.ehe ehinh
Iii dOng. Vi¢e ehuyen bO dieu 16e eda tna. bin nllOe sang eM dO
lam vi¢e Mng co eM domo hOi!e dieu ehinh Mng tay
chi eho phep Irong cae trllbng hc;lP di!e biel va phlii dllc;leky 8U
ehinh NMTD d/lng y sau khi da IMa thUi!nvai dieu dO vien
eda h¢ IMng nang IIIc;lng.
Oien 204: H¢ tMng dien ehinh tua bin nlloe clIn phlii dAm
Mo:
1. Ditng va thOi dOng 16 may bAng tay vll 11/ dOng;
71
2. T6 may lam viec 6n dinh il tat ca cac ehl: dO;
3. Tham gia dieu chinh tan s6 cua M tMng nang luong;
4. Khi thay d6i cong suat t6 may bo dieu t6e phai chuydn
dong mem mai (khong e6 hi¢n
5. Khong vuot qua cac trj s6 gioi han long t6e cua t6 may
eung nhu ap suat va chan khOng trong duong chay ella lua bin
khi sa thai phu tii (dieu chinh baa dam);
6. Til dong han ehl: dO mil Ion nhat cua bo canh huong nuoc
khi thay d6i cot nuoc;
7. Thay d6i tV dong va bllng tay quan he lien hop thea cot
nuoc (eho tua bin canh quay);
Chi s6 do du khong dOng deu cua bo dieu chinh t60 dO cua
tua bin nuoc do COng ty Dien luc quy dinh, chi duoc phep thay
d6i tri s6 tren khi COng ty Dien llie eho phep.
Dieu 205: Khi tai NMTD e6 bO dieu ehinh nhom cong suat
hilu cong (DNCH) thi DNCH phai duoc dua vao lam viec thuong
xuyen, Viec ngilng DNCH chi duoc phep khi DNCH khong tM
lam viec duoc il cae eM dO lam vi¢c eua NMTD.
Dieu 206: Sau sila ehila, khi dtla t6 may thuy llie vao
banh thi pMi kilm tra toan' di¢n thea quy trinh hien banh: cae
thil:t bi ehinh, cae thiet bi Mo ve eOng ngM, cae bO lien dong
kh6i, cae thiet bi ph\!, M th6ng dAu, thiet bi dieu ehinh, dieu
khiln til lea, cae d\!ng e\! kilm tra do Itlilng, cae phtlllng tien
thOng tin lien
Dieu 207: cam khili dong 16 may khi:
1. C6 bat kY bilo v¢ nk d6 htl hOng lam ngitng s1l
dong eua thil:t bi;
2. B¢dieu chinh htl hong khOng eon kM nang III dong baa
ve long t6e khi sa IMi ph\! tai;
3. Tn;e trac mal dieu khien lil lea dong, mil cac canh cila
van sl! 06;
4. Hu hong van pha chan khOng va van xli khOng tai;
5. Hu hOng mot trong nhilng born dau ap Il!e bO phlm
d6ng t1l dong cac born dau dO;
6. Khi ap Ille nuoc chen true bi mal hoac nbo hon aP. Il!e
eho phep;
7. Chat luong dau khong darn bao tieu chudn hanh va
khi nhiet do dau giarn IMp dtloi gioi han quy dinh;
Dieu 208: T6 may Ihuy luc phai dtlc>c dilng kMn cap do bao
ve rae dong hoac do nhan vien hanh thao lac trong cac
rruong hop sau:
1. Ap suat dAu trong M IMng dieu chinh IMp hon gi6i han
eho phep; .
2. Cac mile dau trong cac M 6 dB, 6 htlong ket Iran va binh
dau ap Ille MHY IMp hon muc eho phep;
3. Khi e6 kh6i, ngon lila, tia lila Irong may phat dien;
4. Nhi¢t dO cae sec mling 6 dB, 6 htlong eua 16 may tMy
11le liing eao qua mile quy dinh;
5. Khi mat ntloe bOi tron 6 htlong lua bin va ngulln d1l pMng
khong lam vi¢C;
6. T6e d¢ quay ella 16 may vtl<)t qua chi s6 Illng 160 eho
phCp ella nha eM
7. Tn,lc Irlie hu Mng M tMng dieu khien cac cauh Mull
xe c6ng tac iua bin canh quay;
Dreu 209: Ky su chinh NMTD se ra lenh sa thili tai vii
dung may c6 thoi han trong cac truong hop sau:
1. Khi pMI hien thay c6 IIVc trac cac bi baa ve cong
nghe dan dtn ngung Jam vieccda 16 may;
2. KIll 1111 hong M thcng chinh;
3. Khi co ueng d¢ng Ion va la trong phan cua tua bin,
trong 6 do vii Irong cac b¢ phan khac;
. 4. KIll d¢ rung 16 may ella he thdng dau khi<1n vii d¢
ditO true 16 may tang d¢1 nget;
5. KIll mitc nuoc tren nap lua bin lang cao;
6. KIll giam 111U II1Qng nl10c lam mal 6 hl10ng tua bin ki<1u
boi Iron bang ntlOC;
7. Khi true trac ky thuat trong cac b] phu rna khOng
tM xII Iy dl1<;lc khi t6 may dang lam viec;
8. KIll C¢t nl10c vii chieu cao hUI c6 tri 56 ngoai gioi han
cho phep caa nha cM tao;
210: CAn c.) vao cac s6 lieu cua nha cM tao, cac s6
lieu Ihll nghiem rieng, Cong ty Dien hlc se duyetva dua vao
quy trlnh nha may cac tri s6 quy dinh viec kMi dong va van
hanh binh thuong t6 may.
211: Trong qua trinh van hanh t6 may Ihuy hlc, can
phil\ dam bao slf tra tinh trang lam viec cua Ihi<1t bi bllng
cach himh xem xet, do dac dinh kY theo kh6i hlQng vii thili
han quy djnh trong quy trinh C\l tM, dl1QC lap trtn C<l so quy
Idnh mAu va quy tdnh ella nha cM tao.
Dieo 212: D6i voi m6i t6 may tbUy Il!c can cit vao s6 lieu
cua nm laO, trong quy Irlnh van h1ll1h Clla nM may pMi
74
dinh ro ki' han ki6m tra cac Iii s6 Ihili gian caa cac qua trinh
sau day:
1. D6ng canh hudng nucc cua tua bin 0 viing 6n dlnh kill
sa thai phu tili;
2. Mil canh huong nl10c cuatua bin kill mang tai;
3. Dong va mil kim chinh vii dao cat dong ella tua bin
gao;
4. Dong va mil canh banh xe cong tac ella tua bin canh quay;
5. Dong canh huong mloc khi ngan keo dong slf cd hoat
dong;
6. Dong va mil cac van tua bin hoac cac van tac dong nhanh
tren cac tuycn dan nuoc den tua bin;
7. D6ng van xa khong Iili cita tua bin nuoc;
Dieu 213: D¢ rung gia chir IMp cac may pMI thuy Ilfc ki6u
thing c6 6 huong, dO rung cac CO cau tua bin nuoc (6 huong tua
bin, nap tua bin, cac tru do) va do rung 6 do t6 may pMI thuy
hie narn ngang il tan s6 quay dinh mite khong du<;lc vIl<;lt
qua cac tri s6 sau day:
- S6 vong quay dinh mite v/ph: ' 100 187,5 375 750
- Bien dO dao dong kep, mm 0,18 0,15 0,10 0,07
DO rung stato (lOi va IhAn) may pMt thuy llfe ki6u ditng 6
eM dO lam vitc 6n dinh khOng du<lC phep vIlOt qua:
- Thn s6 dao dong, HZ 20 30 40 50 80
- Bien dO dao dong kep, mm 0,08 0,06 0,045 0,035 0,02
75
I:
l
i....
1
1_i
I
I
:1
I
Cac t6 may thuy luc c6 dO rung IOn hon tri s6 cho phep chi
duoc ti6p 11,IC lam viec tarn thoi trong mot thili gian ngan khi
duoc sl! dong y cua Cong ty Dien Iuc.
Dieu 214: Tril cac t6 may dang sua chua, tilt ca cac 16 may
thuy luc da dilng phai chuan bj san sang khoi dong nhanh ch6ng.
Cac tua bin phai luon luon chiu roan bo ap luc cua cor n1I0c:
cua nhan nuoc mo va b¢ huong nuoc il trang thai dong hoan
toan. 0 cac NMTD c6 duong 6ng ap luc, cua van nam true ti6p
truce buong xoan can thiet phai d6ng, con dllilng 6ng thi chua
day nuoc.
Dieu 215: Trong truong hop can tien hanh cac rung vice
trong buong tua bin, nMt thiet phai xa h€l nuoc kh6i dUilng
6ng ap luc va d6ng kin cac cua van sua chtra sli c6 cua buong
tua bin hay cia duong 6ng. D6i voi NMTD c6 nhieu t6 may
chung mot 6ng ap luc, khi can tien hanh cac cong vice rrong
buong tua bin nhat thi6t phai dong van sila chua sli c6 cua may
d6 va ap d\mg cac bien phap de tranh vi¢C mil nham Ian.
Khi can thiet pMi tien Mnh nhilng cOng vi¢C tren ro to may
pMt dien, nMt thiet pMi ch6t hoac chen b¢ hllong mtoc, klch
rNo len phanh ham va ap dung m<;>i bien pMp can thiet de dam
bao ky thuat an toan.
Dieu 216: DO ro ri hao hut trong he th6ng dau cua tua bin
nlloc kieu canh quay kh6ng dllf,lc vllf,lt qua tieu chuAn cho phep
do rung ty Dien llic xac dinh cho tilng nM mo.y thuy di¢n.
Dieu 217: Milc giam ap suilt trong binh dau lip ll!c cua MHY
khi tilt ci cac van dong kin kMng dllf,lc Vl/f,lt qua 1-1, 5 kgfcm
2
trong vOng 8 giil.
Dieu 218: Mili MHY pMi lam viec doc laP voi nhau. T6n .
tMt kill trong binh pMi dllf,lc thl!ilng xuytn b6sung bang may
76
nen khi til dong hoac bang each n?p khi til he th6ng khi cao a
chung cua nha may. p
Cac born dau cua MHY can phai lam viec Juan phien nhau
hoac theo mot chuong trinh djnh san.
Dieu 219: Ap suat trong dllilng 6ng ap lI!c khi sa tMi roan
b¢ phu tai kMng duoc vuot qua tri s6 thiet ke, Khi c6 van Jill
tai, thi su lam viec tt,t dOng cua n6 can phai phil hop voi
dac tinh ky thuat cua thiet bi va khong gay t6n tMt mroc,
Cac van pha chan khong il tua bin mroc phai dam bao mil
khi xuar hien chan kMng dllOi nap tua bin va d6ng kin lai sau
khi da pha chan kMng. .
Dieu 220: D6i voi mili t6 may tMy luc, phai xac dinh ro
trinh Van hanh cua nha mayeac tri s6 nhiet dO dinh
Ill
uc
va nhat phep cua 6 hl!ong va (\ do. Khi nhi¢t dO
tang qua 5 C so VOl dinh muc thi tin hieu phong ngila ph;\] tac
dong, dang thili phai bang mQi bien pMp xac djnh nguyen nMn
va xil IY.
. Khi nh!¢t d¢ Vllf,lt qua muc Ion nMt cho phCp thi bao v¢
nhl¢t dO tac dong hOac nhan vitn van banh thao tac dilng t6
may.
Dien 221: Chenh l¢Ch nhi¢t do giila cac sec mang cua 6 do
khOng dllf,lc Vllf,lt qua 5° - 6°C d6i voi 6 do cilng kieu vit va 2
- 3°C d6i vo; cac (\ do kieu g6i thuy It,tc.
Dien 222: Khi sila chila (\ do t6 may tbUy It,tc, pMi tien hanh
kiem tra st,t phan b6 tai tr<;>ng tren cac sec mango Do chenh lech
tM
tr<;>ng giila cac sec mang lo?i 6 dil cilng kieu vit kh6ng
Vl/(ll qua 10%; d6i voi cac (\ do kieu g6i thuy It,tc do chenh l¢ch
vll chillu 030 giiia cac khoang dim hoi kMng dll<,lc Vl/<,lt qua 0,2
mm.
Dien 223 : Nuoc bOi tron 6 huong tua bin thoy lljc phai
duoc cung cap tu hai ngubn doc lap. Khi mat mroc nguon chinh
thi ngubn du phong phai t1I dong lam viec, Neu sau 2 - 3 giay
khOng co nuoc tit ngubn du phong thi bao ve phili tac dong dung
may.
Dien 224 : Khi cac duong 6ng cap nuoc ky thuat bi d6ng
cau, phai ap dung cac bien phap de lam sach va bao v¢ chung,
Dleu 225 : Ap suat khong kill trong cac binh chua cue he
th6ng kill nen phai duoc tlj dong duy tri trong gioi han cho
truce.
Khi ap giam toi mire gioi han thap nhat cho phep thi
tin hieu bao phai tac dong,
Dien 226 : Dai tu cac tua bin thuy lire duoc tien hanh 4 -
6 nam mot Ian,
Cac 16 may dua vao Van hanh lan dliu tien thi ehu ky dai
tu, theo mile d¢ can thiet, c6 the rut ngan,
78
Pblln tbll til
cAe THIET B! co NHI$T CUA
NHA MAy vA uror DI$N
Chuang 15
CHurtN vA CUNG cAp
Dien 227: Viec Van chuyen va eung cap nhien lieu phili <him
bao:
1. Van chuyen nhien lieu den 'nha may dien can phai lien
tuc va b6e do bang co gioi til cac toa xe, xi tee, sa Ian theo thoi
han quy dinh phil hQpvoi quy pharn quan ly van hanh duong
sat va duong thuy cua B¢ Giao thong tai;
2. Tiep nhan, xac dinh s6 Iuong va cMt luong nhien lieu;
3. Danh d6ng Mng co gioi va bao quan s6 11IQng nhien lieu
dlj tru theo quy dinh vdi mile hao hut tMp nMt;
4. Cung cap kip thOi nhien lieu cho 10 hoi hoac he tMng
" cM bien than b¢t.
Dien 228: Chat 11IQng cac loai nhien lieu dua den nha may
di¢n phai phil hop voi tieu chuan nha n1l0c, va cac dieu kien ky
thuat dA ghi trong hQP dIlng eung cap,
Trong cac hop dIlng eung ci!p nhien lieu pMi ghi 1'0:
- D6i voi than: rna hieu, nh6m theo d¢ tro vii trj s6 dO tro
gioi han, ham 11IQng eMt b6c, cO hat vii kieh thlloc hal IOn nhal,
dO am IOn nhat;
-----------\._----..............,-....,--,---,---
'\
_ D6i voi nhien lieu long dung cho 10 hoi: rna hieu va ham
hrong luu huynh gioi han
_ D6i voi nhien lieu long dung cho tua bin khi ngoai yeu
cau tren can biet dO dO tro, ham luong cac tap chat Co khi,
vanadi,natri, kali, canxi, chi;
• D6i voi khi d6t dung cho 10 hoi: nhiet nang thap cua khi,
con d61 voi tua bin khi: Gioi han thay d6i nhiet nang va ty rrong
cua khi, ham luong luu huynh, tap chat co khi va nuoc ngung.
Trong hop dong cling can neu ro vi¢c cung cap than va dau
phai d1Ing (thea lich bieu), d6i voi tua bin khi con can cac
kien rieng de dua nhien lieu den nha may - cac xi tee c6
duong xa phia duoi va co tM tiep nhan dau .; phia tren,
Dren 229: Tai cac nha may dien phai dinh kY tien hanh phan
tich chat luong nhien lieu nhap vao, ngoai ra trong truong hQp
co nghi ngo cMt IUQng nhien Ii¢u khOng dung quy dinh cua
TCVN Ihl phili tien hanh pMn tich kiem tra ngay. .
Lay mau nhien lieu nhllP vao phili tuan thea cac (ieu
va quy dinh hien hanh. Truong hQp s6 Ii¢u khOng phu hQp voi
yeu chu ghi trong hQp d1Ing thl moi ben giao Mng den cung
kiem tra, laP bien bim va chieu thea h(lp d1Ing kMu tril hOac
tinh b6 sung them s6 IU(lng .nhien lieu.
llien 230: cac nha may di¢n pha; baa dam xac dinh du(lC
s6 IUQng nhien li¢u Mn.
• Than van chuyen thea duong sat hOac 0 to pMi qua din.
_ Neu phuong ti¢n la xa Ian thl IU(lng Ihan dl/Qc do bAng
mOn nuoc cUa xa lan, pMi d6i chieu voi din va d6i chicu voi
am iJ thOi diem rot Ihan xu6ng xa Ian voi thOi diem. than
di!'n nhi! may.
Kh6i luong dau xac dinh thea din hoac do dung tich caa xi
tee (khi van chuycn bang duong sAt va 0 to), do dung ncb clla
xa Ian va d6i chieu viii bang dinh luong (khi Van chuy6n bang
duong thuy) va do dung tich cac bon chila trong nha may (khi
van chuyen bang dl/ong 6ng).
Kh6i luong nhien lieu khi duoc xac dinh theo d1Ing hll Iuu
luong dill tal nha may dien va tinh d61 ra theo kien nrong
ung voi kien tieu chuan nhiet dO khi +20°C, ap sullt 760
mm thuy ngan va thea ap suat khi ghi trong hop d1Ing.
231: Cac dung en do luong d6 xac dinh kh6i luong
nhien lieu phai kiem tra va hieu chinh theo Iich dl/Qc giam d6c
nha may dien duy¢t. Ngoai ra cac dung cu do theo thoi han pMi
duoc T6ng cue Tieu chuan do ll/ong cMt hl(lng kiem tra.
I)ieu 232: Khi nhien .li¢u Mn nha may can tien hanh xem
XC!, neu tMy hu hong toa xe hay xi tee, sa Ian cung nhu phat
hi¢n Ihay cos'! mat mat nhien lieu tren dllilng van chuy6n thi
clin laP bien ban va gili cho nganh Van tal.
Khi pMt hien tMy nhien lieu bi thieu khi Van chuy6n den
nha may ma mirc hao hut w(lt qua dinh milc hOac sai s6 cita
thiet bi din do thl nM may dien pMi thOng bao bang van ban
cho CO quan Van chuyen va C<l quan cung dl:p nblen lieu biet ve
tinh thieu hut do.
Dlen 233: Viec Van chuy6n nhicn lien bllng dl/ong sAt pMi
th'!c hien thea dung "qua trlnh cong nghe tMng nM! van chuyen,
cac duong nMnh giila nM may dien va cac ga Ian Can11dl/(lc laP
cho tilng nha may theo dung chi diln cua nganh dl/ong
Dien 234: cac cOng !nnh va cac !rang bi ga dl/ong sat, h¢
!Mng tin hieu ·va thOng tin ktl cit cac dolm tau thuOc vi
81
qui," Iy cua nha may dien phai duoc bao quan, sua chua phil
hQP voi cac yeu cau cua nganh duong slit.
Dien 235: Ole thiet bi kiem Ira, dieu khien til dong va dieu
khien tit xa, cac bao v¢ cong nghe va lien dong ciia cac thiet bi
b6c do, cac Ihi61 bi eung cap nhien lieu, he th6ng nhien
lieu long va khi phai bao quan il trang thai t6t va dinh joy kiem
tra.
BOC DO vA BAO QUAN THAN
Dien 236: Khi sil dung thi61 bi lat loa va cac thiet bi khac
phai tuan theo cac yeu cau cua nganh duong slil de bao darn an
loan cho cac loa xe.
!)ien 237: Than trong kho phai danh thanh d6ng. Suon dong
than phai IMng, d6e ra phia ngoai de de thoa t nuoc.
Dien 238: it nhat mot quy mot Ian lien hanh kiem til than
tOn kho. Viec kiern ke tien hanh vao thoi 1.7 than trong kho con
it nhat.
Dien Cac may moe va thiet bi Irong kho than phai gill
il linh Irang san sang lam viee, diIm bao kIIai thae il nang sua I
dinh mue. Tat cil cae phlln quay de hO eua may moe: dau tr\ic
may, banh xe eua-roa va Mnh xe rang vv... deu phai e6 rao hoac
11I6i ngan.
KIli nhien lieu dUQe cap lit kho Ihan Mng xe gat hoac cae
phllong lien khac, s6 IIIQng may dl! phong khOng dllQe nM hon
30% s6 lUQng may tinh toano
Die" 240: Cllm van himh elln tr\ie va cllu ehuyen than khi
pMI hien tMy hll hOng phanh, Ihiet bi eh6ng xO ray, cOng tlie
han eM va 1>0 philn h\ln chi! dO I¢Ch.
82
Die.. 241: KIlo than 0 nha may di¢n pMi co he tMng
thoar nuoc, chieu sang, duong 6ng IMn nlloe eitu bOa va cac
voi chua chay, nen kho than phai dllQe dhm Ian k5'. Dllbng
o to quanh kho than hay d6ng than pMi dllQc ehii!usang va
don sach, MOt phan cua kho nen co .mai che, tllbng ebb dl!
dll trll du ,llIQn
g
than kIlO cho nhil may vai tOng
cao nMI, It nM! la trong 7 ngay dem lien. .
CHUAN BI vA CUNG CAP THAN
. Dieu 242: Cac may m6c caa It¢ tMng thanpMi IlIm
VI¢e theo billu dO da va dam bao nang sullt djnb mitc,
Ole may m6c dll phong pMI Illn IIIQt dlla vao lam vi¢e.
. Dieu 243: Cac may m6c eua b¢' tMng than pMi dllac
dih khilln til xa tit tr ung tllmdieu kbil!n than bollc
tll dOng hoa, Khi van hanh cac m(1ch lien dOng, ban V¢ va
tin hieu pMi dam bao bo,t dOng tinC$y dl! h¢tb6ng
than lam viec dllQc lien tuc cMc ehb va an toan, sao cho
ni!u mot cai ditng thi tilt eli cac cai trllae n6 pMi ditng.·
Dieu 244: Cllm eho hanh cae trang bi cllah¢ tMng
than khi khOng cO holle hll Mng cac. rao cMn vll pllanb
Mm eua cac may m6c.
Die.. 245: Than trllac kIIi vao may nghien pMi dllQc 10(1i
trit cae manh gil, rl! cay va kim 10(1i bAng Phllong pMp co
khi. .
1\Ii bang tai dang lam vi¢e,thiel bi htit kim pMi
luOn luOn 0 tliai hanh.
cae tach' khOi lhan pMi dlla ra ngoai gian cll'p
than.
Dieu 246: 0 M th6ng dip than phai dam hila dO dong
deu ciia dong than dua Mn may sang, thiet bi thu giil cac
rnanh go va re cay. PMi sir dung bien phap ch6ng than
ket dinh vao may sang va pheu than.
men 247: Thiet b] M loai tril sl$ ket dinh nhien lien
trong pheu than va dong than phai 0 trang thai lam viec
hoac san sang lam viec,
Cac thiet bi lam sach bang tai va thiet bi gat than phai
o trang thai t6t.
Dien 248: Lay mau va phan tich mau than len lo phai
sit dung thiet bi man va tach mau bang co gioi.
Thiet bi man phai thi! nghi¢m lai khi nha may dien
sil dung loai than c6 rna hieu khac va sau mOi Ian sua dOi
ket cau cua thiet bi man.
Dien 249 : Khong cho I'MI' c6 bui than bam tren cac
ket du nha 0 phia trong va tren thi<'!t bj cua h¢ th6ng
cap than. Cac may m6c cua M th6ng clip than phai
chen kin va trong cac phong cua M th6ng cap than phai
trang bi thiet bi lam sach khOng khi thea tieu v¢ sinh.
DO nhiem bui cua khOng khi trong cac phOng clia h¢ thOng
cap than pMi dll<,lC Idem tra phil h<,lp voi quy pham an toan
phong ch6ng chay nO cua h¢ th6ng clip than nM may dien.
Khi cac may hUt lam pha; baa dam thea tieu
lani sach khil bui trong khOng khL
Phai co gioi h6a khAu lam vI; sinh cac phOng, thl$c hi¢n
bang rila mtoc hay dilng may hUl blli theo lich da duyet.
fJieu 250: Khi thvc n6i va sita bAng cua bt\ngtfti .
khl'lng d\l9C- sit d\mg cae chi tiet kim
I
i
Dien Dai tu cac Ihiet bi trong kho than va h¢ IMng
dp than ell 3 nam thuc hien mot Ian, con lieu tu theo lieh
da duyet.
TIEP NHAN, BAO QUAN, CHUAN BI
DOT NHIEN LI$U LONG .
Dien 252: Cac mang xa pMi giil sach sl! va baa quan
t6t. Sau khi da thao MI rna dut 0 xi tee pMi xii hel rna
dill 0 cac mang xa va dong nilp lai.
, Phil, dinh kY ve sinh cac mang xa, cac van thuy l11e, IA
chan va b¢ 19C dat tnl<lc cac bOn tiel' nMn rna dat,
Dien 253: Khi xii rna dl1t phl\i giil Mi troag :dlIllng 6ng
dh hoi cua mang xii 8-13 kg/em
Z
va nhiet d0200-2S0oc.
Dien 254: Cac voi . phun hoi cua thiet bi ham nOng dlllL
trong cac xi tee cua cauxa dau khong dllQe co luu IIIQng
hOI VllQt qua 900 kg/h d6i voi moi xi tee.
Dien 255: Ma dl1t trong cac bon nMn dllu pMi dllQc
n6ng den nhiet dO baa dam dllQe sl1 lam vtec binh thllilng
eua cae Mm ehuyen db.
ocae blln nMn va Irong cae be ehita eua kho ma dl11
ellm khOng dllQe n6ng rna dl1t Wilt qua nhiet dO .90
o
C.'
Dien 256: 0 cae be ehita rna dl1t can thiet pMi lam saeh
cae ket dinh 0 day be.
Viec kil!m tra ben trong dl! xi'! Iy cae hll hOng pMi lien
Mnh it nMt 5 nam mOt Illn.
. Dien 257: cae caB can elia nhitn lieu long thn dllQC khi
lam v¢ sinh cae be ehita, mang xii, blln liep nMD, cae b¢
J<;>c, cae bO gia nhiel dllu va cae lhiet bi khae pMi dOt I\li
nhilng noi rieng biet. aim khOng dtl<,le luu tril cac cau can
d6 tren khu Vl1e nha may dien,
258: 1\Ii cac blln ehila nhien lieu long can phai 00:
a. Thiet bi d/! do nhiet dO dau
b. Dng lay dau, 6ng xa nude va eMt Mn ra khoi b/! va
nhieu 6ng thoat khi e6 Itloi chan
e.MOt phao chi mile dllu va bang ehia dO chi dung luong
dllu
d. C6 eila vao dt! eQ rila, 00 nap do dau true ti/!p va
thang trong M
Luong nhien lieu -tieu th" dtloe xac dinh theo dung tieh
ella cae hay bang Itlu ltlong
259: Viec khai thac he thOng nhien lieu long phai
dam bao sl! cung cap lien tuc hrong nhien lieu da dtl<,le loc
va say n6ng dll theo yeu cau phu tai ella 10 hoi va tua bin
khi voi ap suat _va dOnhot can thiet cac voi phun lam
viec binh thuong.
260: Tren cac dtlbng 6ngap ll!e ella 10 hoi va tua
..
bin khi e6 trang bi voi phun ell khi pMi giil ap sullt
djnh mile ella nhien lieu long voi s\l dao dOng khOng vtl<,lt
qua -1 kg/em
2•
Dieu 261: DO nhOtella ma dut t(li cae vi tn trtloe voi
phun dllu clla 10 hoi khOng dtl<,lc vtl<,lt qua tri s6 sau:
- VOi phun ell khi va hoi ell khi - 2,5 BY.
- Khi voi phun tMi Mng hOi va khi nen - 6 BY.
86
262: Khi Iro -h/c cua bO IQc tang them 50% so voi
tro luc ban dllu (0 tinh trang sach) 0 ph" tai linh toan thi
phai lam ve sinh bO IQc.
Cac binh gia nhiet dau phai dtlQc ve sinh khi can
nhung it nMt I nam I Ian.
263: Cac born dau, cac bO gia nhiet, cac bO loc d\l
phong phai gill 0 irang thai slln sang <lila vao Van hanh
ngay khi can thi/!t.
264: Cac dllbng 6ng ap h/c va cac dtlbng 6ng tai
tuan holm nhien lieu long cua 10 hoi va tua bin khi pha]
thuong xuyen 0 trang thai lam viec, Khi sila chila dtlbng 6ng
phai Iriet M each Iy chUng khoi cac dtlbng 6ng dang Van
hanh, xa het dau thira va thOi thOng bang hoi.
Dieu 265: Trude khi dua hi! chua ma dut vao van hanh
sau mot thoi gian dai chua nhien lieu phai lay mau ma dut
o lOp gan day (each day O,5m) phan tich dO am va sil
dung bien phap xa hct nuoc 0 day caa cac ben chua,
266: Cac born nhien lieu long phai hanh
tu khi thuan tien, dai tu IOn 2 nam 1 Ilin.
Dien 267: Theo Ijeh dii Il).p nhllng it nM! 1 tulin I liln
pMi ti/!n hanh kit!m tra lac dOng ella cae tin hieu elii mile
eao va mile tMp ella nhiet d(\ va ap l\le ella nhien lieu, va
kit!m tra sl! lam viee ehinh xae eua dOng hll do mile dau til
xa dtla ve bang dieu khien.
Dien 268: Viee Van hllnh he thOng born dllu ma dilt dt!
khili dOng 10 thllong dtl<,le thl!e hien bang dieu khit!n til xa
(khOng 00 nha.n vien trl!e Ihllbng xuyen).
87
Dien 269: Tiep nhan, bao quan vii dllt cac loai nhien lieu
khac thay tM rna dut duoc thuc hien theo cac chi thi cua
lanh dao vii theo quy trinh cua nha may.
Dien 270: Moi bi! chua dau dllt phai co mot bo dung cu
chira chay bang hoi hay bang bot, Khu vue kho dau phai co
rao vii anh sang lilt. Cac thiet bi dien dat il kho dau vii cac
may moe phu phai Iii nhilng thiet bi an toan ve mat phong
nil.
Nhilng dac dii!m ve liep nhan, bao quan vii chuan hi de dllt
nhien lieu long cua thiet bi tua bin khi (TBK).
Dien 271: Nhien lieu can duoc xa ra bang phuong phap kin.
Cac thiet bi xa, cac 101' son cMng an mon cac duong ling dau,
cac van... can giil il trang thai tilt khong cho phep lam ban nhien
lieu.
Bien 272: Nhiet d¢ tMp nMt vii cao nMt cua nhien lieu
trong hi! chua can theo chi dan cua cac qny trinh elia nha may..
men 273: Nhien lieu cap cho TBK phai lay til cac lop phia
tren trong hi! chua bang van phao.
Dieu 274: It nMt mot tuan mot Ian phai lay man nhien lieu
il cac lop day cua hi! chita.. Khi pMt hi¢n bi nhi€m ntloc vtl(lt
qua 0,5%, 101' nhien Ii¢u nhi€m ntloc ay pMi dtl(lc xa ve hi!
chita rieng.
men 275: Olc hi! chita clln thietpMi Iilm v¢ sinh S?chcac
cau can il day. It nMt mlli nam mOl Illn pMi kii!m tra Mn trong
btl vii xit Iy cac htl hOng clia lop son chllng an mono
i)i"eu 276: Sau khi lap rap hay sita chila dtlilng ling dan nhien
li¢u long phai IMi bang hoi hOac khi nen, lien hanh rila
phtlOng pMI' h6a hQC vii phli milng bao v¢.
88
meu 277: D¢ nMt cda nhien Ii¢u dua vao TBK !<hOng d l l ~
vuot qua: .
- Khi sit dung voi phun co !<hI: 2 BY
- Khi sit dung voi phun khi nen (hoi): 3 BY
meu 278: Nhien Ii¢u long truoc TBK I'M! i ! 1 I ~ lam S?ch
cac tap cMI co khi c6 kich thlloc.
- Khi sit dung voi phun CO khi 10-15 pm.
o Khi su dung vol phun khi nen (hoi) 15-20 pm.
Trong cac quy trinh cua nha may can quy din&. tri s6
chenh ap cho phep khi qua be IQc, neu vlI(lt qua tr] s6 cho
phep do phai tien hanh v¢ sinh b¢ IQc.
men 279: Dinh IcY kii!m tra cMt III(lng nhien Ii¢u trong
bao quan vii cap nhien lieu di! dllt, vi tri Illy mau ·va cac
chi tieu can xac djnh phai duoc neu ro trong quy trinh caa
nha may.
meu 280: Khi dllt nhien lieu long co chua vanadi, kim
loai kiem vii cac phan til hoat tinh an mon manh thi pMi
dua cac phu gia vao nhien lieu theo dung quy trinh cua nhil
may.
CUNG CAP NHIEN LIEU KHf
men 281: Thiet bi va vlin Mnh Mth6ngcnng cap khi
nha may di¢n, tr?m dien khien khi (TDK) cac dllilng 6ng
dan khi pMi tuAn theo qny ph?m an toan trong h¢ th6ng
khi cua thanh tra 10 hoi.
Dien 282: Ap hlc trong dtlilng dan khi clla 10 Mi khOng
dtl(lc dao d¢ng vtl(ll qua gia tri neu trong quy trlnh clla nhil
may nl1tlng kMng "tr,l! qua :1:10% ap Itlc lam vi¢c.
89
Thea lich nhung it nMt m6i tMng mot Ian phai tien
hanh ki€m tra Sll rae dong cua mach tin thieu ap suat khi
IOn nhat va nho nhat trong duong 6ng dan khi cua gian lo
hoi sau bo tll dong dieu chinh ap 11Ic.
Dien 283: Khi nap nhien lieu khi vao duong 6ng phai
thong tM! day Mt khong khi ra. Viec k€t thuc thong tMi
duoc xac dinh bang phuong phap phan tich hoac d6t mau.
trong d6 bam III<)ng Oxy e6 trong nhien lieu khi khong duoc
vuot qua 1%, con ngon lua khi phai chay 6n dinh khong co
tieng n6.
. Viec xa hOn hop khong khi va khi khi thong th6i duong
6ng dan khi phai thuc hien 0 noi khong e6 kha nang de'! hOn
hop 19t vao nha va khong gay ra b6e chay do e6 mot nguon
lila nao d6. Mu6n xa Mt khi fa khoi duong 6ng dan khi
phai thong th6i Mng khong khi eho den khi day Mt khi ra
khOi dllilng 6ng. K€t thue thOng tMi khi dll<)e xae dinh Mng
phllong phap philn tich trang d6 bam lll<)ng khi dll trang
khOng khi thOng tMi khOng dll<)e Vll<)t qua 1%.
Dieu 284: Theo lich dii duyet nhllng it nMt 2 ngay 1 liln
phai th\le hien di killm tra 1 vong 0 dllilng 6ng dan khi
ngilm trang pham vi nba may qnan IY. Khi d6 ki€m tra sll
do khi 0 cae gi€ng tham eua dllong dan khi va cae gi€ng
tham khae each dllilng dan khi 2 ben 15m. Bao gbm gi€ng:
(dllong dien thoai, dllilng 6ng dan nlloe, dan nhi¢! va mllllng
thoat nlloe); cae 6ng g6p cae tilng Mm eua nha eua va cae
gian phOng khae tai nhilng nlli rna khi e6 tM deh t\' lai,
DIl v ~ n hanh cae dllilng 6ng dan khi chOn ngilm dlloi dllt
phai l ~ p va giao eho ngllili killm tra cae ban db luyen e6
danh s6 0 mOi ban db phili chi ro tuy€n va d¢ dai 6ng
91)
nhu cac gieng tharn tren tuyen cac ding ham caa nha b6 tri
trong pharn vi each 15m ve 2 phia cua dllilng 6ng.
Dien 285: Phai kiem tra bang may phan tieh khi sll tieh
tu khi trong ham nha, trong cac gieng tham va cac cong
trinh ngam khac,
Cam khong duoc xu6ng cac gieng tharn, cac h6 va cac
cong trinh ngam khac de Illy mau khong khi,
PMn tich khong khi 0 cac tang ham caa nha c6 tM
tien hanh true ti€p tai tllng ham Mng may phan tich khi
kieu phong chong n6. COn khi khong c6 thiet bi d6 thi Illy
mh khong khi ra khoi tang ham va phan tieh chang 0 ngoai
nha,
Khi di kiem tra 0 tang ham nha eiing nhu cac gieng
tharn, cac h6 va cac cong trinh ngam khac cam khong duoc
hut thu6e va su dung ng9n lua M ~
Dien 286: Khi pMt hien c6 khi 0 mot vi tri nao d6 eua
eOng tdnh phai tien banh killm tra lai tllng ham eda nha va
cae eOng trlnh ngam khae trang pham, vi ban kinh 50m kll
til dllilng 6ng va t6 chua thOng gi6 eho chung.
Dbng thili voi viee thOng gi6 eho c6ng tdnh va tllng hllm
can phi" su d\'ng cae bien pMp cap bach de'! pMt hien va
lam kin 16 do khi.
Dien 287: elIe ph\' tung dllilng <'lng dan !chi (van, voi, bu
tril diin no nhiet) d ~ t trong h6 van phAi dinh leY kiem tra
thoo lieh dil duyet it nMt mOt nam mOt Illn.
Viee sua ehila cae ph\' tung diit tren dllilng <'lng dan khi
tien hllnh khi can thiet.
91
Dieu 288: Kiem tra dO kin cac m6i n6i duong 6ng d ~ n
khi, cung nhu tim kiem ehO ro khi ra khoi dllbng 6ng trong
gieng van va trong nha phai thuc hien bang each sit dung
bot xa phong,
Om khong duoc dung lita d1! phat hien eM ro ri khi,
T ~ t ca cac phat bien ve tinh trang khong kin va hu hong
tren dltbng 6ng d ~ n khi dang lam, viec phai I*p tile xit Iy
ngay.
Dieu 289: Tai cac dllbng 0 to e6 d*t dllbng 6ng dh khi
ngam trltoe khi tien hanh cong viec sua chira dllbng hay lam
lai mat dltbng phai tien hanh kiem tra va ncu can thi sita
chua dltbng 6ng dAn khi khong phu thuoc vao tMi gian ki1!m
tra va sita ehila Ian truce,
Dieu 290: CAe dllbng 6ng dAn khi phai dinh I..i' xa nuoc
qua cac 6ng rieng b6 tri il vi tri thap nMt cua dllbng 6ng.
Om khong duoc xa nuoc tit duong 6ng dAn khi vao muong
thai mroc,
Dieu 291: Trong cae gian phOng eua TDK va gian 10 heli,
phai dam bao vi¢e kit'!m tra nllng dO khi ,e6 trong khOng khi
theo lieh dli duyet.
Dieu 292: Vi¢c eung cap va d6t khi 10 cao va 10 c6e il
cae nM may dien phai t h ~ e hi¢n tbeo quy ph(lm an toan
trong he th6ng khi eua nha may luy¢n kim den.
Di." 293: Nhilng ~ e di1!m v*n Mnh khi cap va d6t khi
10 sinh khi, khi thai cOng nghi¢p va khi t1I nhien e6 illu
huynh (cO ham IllQng mecaptan hay 802) phAi dllQ': xae dinh'
trong d1l an thil!t kl! va quy trinh eua nM may.
92
Dieu 294: Viec van hanh thil!t bi eM bil!n. than bOt pMi dam
bao eung cap lien rue bot than c6 de) min va dOlim d(lt yeu clIu
eho cac voi phun va kMi luong tuong itng voi ph... tai 10 hni,
Khi phu tai 10 hoi 0100-60% phu tai dinh mite, he th6ng eM,
bien than bOt phai 0 trang thai lam vi¢c.
Phuong thuc lam viec cua he tMng chI! bil!n than bOt phai
phil hop voi bi1!u dll eM dO duoc I*p ra tren CO so cac ~ e tinh
cua nha che tao va cac thi nghiem cua cac thi1!t bi eM bien than
va thiet bi buong d6t. 0 moi eM dOvan hanh ciia h¢ th6ng than
bOt phai loai tril kha nang dong than, bot 0 cac bO phan cua he
th6ng.
Dieu 295: 0 cac thiet bi eM bil!n than bOt phai dua vao v*n
hanh cac thiet bi do Iucng, dieu chinh, bao v¢ va he tMng lien
dong 0 trang thai t6t theo qui pham phong chong n6 eho thiet
bi eM bi1!n va d6t nhien lieu 0 d ~ n g bOt.
Thbi gian tae dOng eMm eua cae d1lng hll dilng dt'! do nhi¢t
dO trong cae he tMng tll dong, bAo ve, tin hieu eung nhlt cae
dllng hll do Itlbng kit'!m tra khOng dll<)C VllQt qua 20 gilly.
Dieu 296: Sau khi dli sua ehila va ngilng tren 3 ngay dem,
trllOe hie khoi dong thiet bi eM bien bOt than pMi kit'!m tra
tinll tr(lng hoan Mo euacae dllng hll do Itlbng kit'!m tra, dieu
khit'!n tit xa, bao v¢, tin hieu, lien dong va tll dong. Om khOng
dltQe khoi dong thiet bi khi he tMng bAo v¢ va lien dOng bi hlt
hOng.
Sau kill Hlp rap hay cUi !(lo lai thiet bi trlloe hIe khoi dOng
phat mil cae cita nilp va 16 chui dll quan sat va dQil S{lch b¢t
. d
A
ki cua tat ell cac bO phan 5- Tinh trang each nhiet va v n cua t _ _ ,
thiet hi. Phai lite bit kin cac eM Ic;>t, khong khi va IQt
hiln hop khOng khi bot than (khi) ra mot truong ;
h6 M bien than oct co Dieu 300: Trong thoi gian M t ng e dl!
pheu than hOt lam viec phai thuong xuyen lay hOt tha:
inh .e d' h d
A
min, Thili gian lay milu hOt than phal dtl\lC quy .
Xi:1C In v . .
trong quy trinh ella nha may.
S khi khoi dong thi6t bi eM bien than bOt moi lAp hoac
-ng nhu sau khi tu phai lay milu bOt than
vita cal tao xong eu , . 'I! db h6
va do thong s6 khac dl! lap hay hieu ehinh lai bi u e
dO lam viec ella h¢ th6ng. _, .
. < • • thiet hi d6i VOl mOl
Dieu 301: Nhiet dO dung moi say 0 sau ..,.
he tMng che bien than bOt khi nghien than antraxit va nita
antraxit thi khong han che,
Ilieu 302: DO IQt khong khi vao thi6t bi che bien than bOt
. tn' s6 sau tinh theo tram cUa lll\lng khOng dllOC vtlOt qua. , I
mOi ehat 0 eu6i thi6t bi (sau dO pMn Iy thO hay pMn y
Xem bang) m!fi.
th6ng e6 than bot
Ltlultlong Say khOng Sax biing h6n h9P.
khllO. KhOng,khl, lay mol khl nong
tll duoi 10 nho stle say (m Ih)
hUt eua qU(lt tai bot
Ma,y Cae 10(11

Cae loai
may nghien nghlen maynghien nghlen
khAe bi khAe bi
30 25 40 35 Den 50
25 20 35 30 Ttl 51 den 100
17 32 27 Tu 101 den 150 22
20 15 30 25 Tren 150
-

.'
than dc;>ng. quan sat va Xll 19 nhu phai th\le trong
cac !choi dOng theo khoang sau 200h hanh eho
khi tit ell cac eM bi dc;>ng bOI than da dtl\lC Ioai. Cac Ian
khoi dOng sau, khi kil!m tra khOng can mo cac ' ella nap va 16
ehui.
Sau khi M tMng eM than bOt da van hanh 2000 giil
tit khi tru tinh dc;>ng bOt than kil!m tra xem xet
ben trong bi co bien ban do mOt t6 ehuyen mOn, dll\le
giam d6c nM may dinh, Mn Mnh.
297: Sau khi ngitng M tMng than bOt pMi mo cac ella
nap va 16 ehuimOt each tit tit dl! tranh b6ebOt than va bat lila.
cam khOng dtl\lC mo cac ella cac ella nap va 16 chul 0 bi
van hilnb. cam khOng dtl\lCdaP tat cac ngulln ehay am i 0 trong
hay ngoa! bi bAng tia mrdc hay bot hoac mOt phap
nao khac co tM gay nen eu6n bui than. Chi eho phep dung nlloe
o phun sllOng.
DJ'eu 298: Trong quy trinh eua nM may pMi eO cae ehi
dAn tM eM dO gia eho M tMng than bOt, tuy thu\lC
vao dO khOng khi ben ngoai dl! tranh s\l ngllng hoi am va
Mt dinh than bOt 0 cae bO pMn eua bi.
Dieu 299: Khi van Mnh M tMng eM bitn than bOt dn pMi
kil!m tra: .
1- Dtla nhien lien vao may nghien;
2- Mite than nguyen va than bOt trong pMu than, khOng dtl\le
tMp hOn hoa
e
cao hOn mlle qui dinh trong quy trinh eua nba
may;
3- dO cUa bOt than trong pMu than, khOng eho phep
Vt/\lt qua gia trj gi6i h<tn quy dinh;
4- S\l hoan /);\0 CIla van an toan;
94
Kiem tra va loai tru sll IQt khong khi vao thi€t bi che bien
than bot phai tien hanh theo lich diroc 1:51 su chinh it
moi thang mot Ian
Dieu 303: 0 thi€t bi che than bot dung bO say bang
hoi hoac khi 10, phai thuong xuyen kiem tra khi 10 dau vao bo
va moi chat 0 diu ra.
Ngoai ra phai kiern tra dO cua than duoc
Cac thong s6 tren phai phu hop voi dO ch€ dO lam viec
duoc lap tren co sO thi nghiem thi€t bi (cac dac tinh do nha che
tao xac djnh). NlIOC ngung ella hoi ra khoi cac 6ng ella bO say
phai dua tro ve he thong lam sach nuoc ngllng cua nha may
dien.
Van hanh he thong che bien than bot co bO bang hoi
hoac khi 10 phai tuan theo quy trinh ella nha may va cac chi
dan ella nha cM tao, Trong quy trinh phai neu bien pMI' bao
dam an roan phong ch6ng n6 cua M tMng che bien than bot,
Dieu 304: 0 thi€t bi eM bi€n than bOt hiJ (c6 sit
bl) rieng) theo lich dllQe k51· Sll chinh duy¢t phili tra
tinh tr?ng thi€t bi lam S?ch mOi cMt sau khi lam vi¢e,
pMi thllbng xuyen tra Iro 11Ie khi dOng ella bl) philn Iy
than bOt va cacbO khil .
it nMt moi nam hai cling nhll sau d?i tu hay cai t?O I?i
philn kio:!m tra .hi¢u qua IQC s?eh mOi cMt sau khi
lam vi¢<.
Dien 305: ngan ngita 511 k€t dinh bOt than vao pMu than,
phai dinh kY xa than d€n mite tMp nMt. Chu kY xa phili neu
trang quy trinh Clla nha may. Phai xac dinh ro gioi h?n thili gian
chila bOt than trong phen tuy thu¢c vao kha nang k€t dinh than
va t 11 b6e cMy.
96
Mlli Ian ngilng he thOng voi thoi gian VIll,H qua gioi han, thili
gian bao quan quy dinh, va truce khi d?i tn 10 can phai xa Mt
than bet va lam sach pheu than.
cam khong dllQe dua than vao bullng d6t khi 10 khOng Van
hanh,
Vit vO tan, cac thi€t bi khac chuyen than bOt khac
phai xa h€t than vao pheu than tnroc khi ngilng.
Dieu 306: Dinh theo Iich phai tra cac bO phan mau
mon cua thi€t bi eM bien than bot, Neu tMy can thi€t thi phai
thay hay sua chila Ion. . .
Dong thoi phai duy tri cac bl) phan ehiu mai mon dat iJ cac
bo phan mau mon luon 0 trang thAi t6t.
dam bao phu tai bi caa may nghien phai thuong xuyen
b6 sung bi duong kinh 40mm, duoc nhiet luyen toi dO citng Ion
hon 400 brinen, Chu ki' b6 sung bi duoc xac dinh tit. yeu thu
phl! tai thlle Clla bi khOng giam qua 5% mite t6i lIu. Thay tM
b6 sung, can va philn Io?! phili thllc hi¢n theo quy trinh Clla nM
may. Khi philn lo?i bi c6 dllong kinh nha hon I5mro pMi
bO. N?p bivilO may nghien va pMn bi thn dllQc co kill hoa.
Dieu 307: cOng tae han 0 tmng nM dat thi€l bi cM bi€n
than bOt chi· cho pbep ti€n Mnh 0 cac bO philn nang va cbng
kenh khi thi,h bi khOng Van Mnh va sau khi lam than bOt.
Dieu 308: Phili gill eho trong nM d1lt thi€t biche bi€n than
bOt luOn s?ch se, dinh lam v¢sinh, quet het bOt than dinh
vao tllong, eita 56 cae tam pM, thu thang, be mat thi€l bi va il
cae nOi khac dae bier chil y ngan ngila 511 dQng bOt tren cac be
mal nOng clla thi€t bi.
Khi lam vI.! sinh nM cita phili th'!e hi¢n CO gioi hoa kMng
gay b6c byi. Vi¢e lam vI.! sinh tM cOng chi eho phep sau khi da
II10i am bang nuoc, Lich va kh6i luong cong tac lam v¢ sinh
phai neu trong quy trinh elia nha may.
Chuang 17
THIET HI LO HOI
Dieu 309: Khi van hanh cac thiet bi 10 hoi can phai darn
hila:
1. Cac thi6t bi chinh va phu lam viec an loan;
2. D\\I duoc nang suAI va thong s6 hoi dinh mite, chat luong
hoi va nuoc;
3. 0 che dO van hanh kinh khong d6ng xi, da duoc xac
. dinh tren co sO thi nghiem va cac quy trinh cia nha tao;
Dam bao duoc pham vi dih ehinh phu tai duoc xac dinh
eho tung loai 10 va tung loai nhien lieu,
Dieu 310: Truce khi dua vao van hanh cac 10 hoi e6 ap suAI
COng rae bang va Ion hon 100Kg/em
2
sau khi lap rap phai rita
bang hoa eMI cung voi duong 6ng hoi ehinh va cac thiet bi khac
cua duong ntiOe cap. cae 10 hoi cO ap sulll nhO hOn l00kglem
2
phai dtl<)e kiem 10. Ngay sau· khi rita bAng hoa eMI hoae kiem
phai ap d,!ng nhilng bien pMp baa v¢ cae be mal da dtl<)e lam
"",eh khOng bi an mono
Dieu 311: Ul hoi sau khi sita ehila hay d6 dl! phOng dai ngay
(Iren 3 ngay) troOe khi dtla vao hllnh can pMi ki6m Ira tlnh
tr",ng cae bi ph,!, bi ki6m nhi¢1 II! dOng, bi dieu
khi6n til xa, cae hi) dieu ehinh tl! dong, cae bO baa v¢ va kh6a
lien dOng, cae Ihiet bi thOng tin lien I",e, n6u pMI hi¢n tMy htl
hong can kip thoi sita ehila, khi mach bao ve tac dong ngilng 16
bi hu hong cam khong duoc khoi dong 16.
Diell 312: LO hOi phai diroc khoi dong dtloi sl! chi huy ella
truong ca hay trtlong kip 16, tnrong hop kho dong sau trung III
hay dai III thi dtloi sl! chi huy cua quan d6e hoacpho quan d6e
phan xuong,
Diell 313: Nuoc dua vao 16 trudc khi khoi dong 16 phai la
nuoc da khit khi, Khi nuoc dua vao 16 ki6u bao hOi chua nguoi
thi nhiet dO truce khi vao bao hoi khong dtl<)e chenh l¢eh IOn
bon 40°C so voi nhiet dO kim loai day baa hoi, khi dO chenh
nhiet do d6 IOn hon 40°C cam khOng dtl<)e dua vao 16. Cac lieu
chuan cu Ih6 d6i voi viec dua ntiOe yaO 10 dtl<)e quy dinh Irong
quy trinh cua nha may.
Dien 314: TrtlOe khi .khoi <long 10 va sail khi ngirng 10 phai
eho chay qU,!1 khoi va quat gi6 it nhllt trong thoi gian 10 phut
de thong gi6 buong d61, cac duong d5n kh6i k6 ca dtlong tai
tuan hoan.
Thoi gian thOng gi(> eho cac 16 hoi lam viec voi lip h!e duong
dung quat gi6 va mo holm 101m cac la chan tren dtlilng khOng
kill, tren dtlong kh6i it nhat la 10 phut.
ThOi gian thOng gi(> eae 16 hOi e6 ap Il!ebang va 1011 hon
lOOkglem
2
khOng dtl<)e qua 15 pMt. D6i voi eae 16 hoi cO ap
Il!e nh6 bon 100 kg/em
2
sau khi ngilng dtiM 8h kh6ng dtl<)e thOng
gi6 qua 15 phot.
Diell 315: Khi ehuan bi khoi dOng 10 d6t nhien Ii¢u khi k6
ca do'!n 6ng d5n kill vao 10 hoi can pMi tMi khi qua voi nh6m
16.
Diell 316: Khili dOng 10 cO lip Il!e cln bAng pMi eho ch'!y
dbng thili qU\\t gi6 va qU,!1 khOi, COn nhOm 10 lam vi¢e 0 ap Il!e
dtlong - eho qu",t gi6.
99
Khoi dong 10 d6t rna dut eo hru huynh phai dua he th6ng
say nong kMng khi van lam viec, Viec say n6ng khong khi truce
bi) say khong khi trong thoi gian dau khong duoc thap hon 60°C.
Dieu 317: Til luc bat dau khoi dong 10 phai thea doi chat
eM muc nuoc trang bao hoi.
Cac 6ng thuy tren can duoc thong 2 Ian:
- D6i voi 10 hoi co ap suat ,;; 40 kg/cm
2
: Lan thie nhat khi
ap suat du bang 1 kg/em
2
va Ian thie hai truce khi hoa hoi vao
duong hoi ehung.
- D6i voi 10 eo ap suat >40 kg/em
2
: Lan thie nhat khi ap
suat du bang 3kg/cm
2
va Ian thie hai khi ap suat dat 15-30 kg/em
2

Trang qua trinh khOi dong 10 can tra va chinh dinh lai
cac bi) ehi thi mile nuoc <t!t 0 duoi sao eho e6 sll phil hop voi
mile nuoc 0 6ng tbUy tren.
flIeu 318: Qua trinh khoi dong 10 til cac trang thai nhiet khac
nhau phai thuc hien thea cac dO khill dong duoc xac
tren CO sO cac k€t qua thi nghiem eM do khOi dong va quy trinh
ella nhil eM
Dieu 319: Trang qua tnnh khoi di)ng 10 til thai ngui)i
sau khi tu sau tieu tu it nMt moi nam mot Illn phili
tra cae m6c dan no nhi¢t ella bao hoi va 6ng g6p. CM di)
nhiet ella bao hoi clin dtt<,lc thea doi trong moi Ian khoi dong
va ngilng 10. T6e do tang va giam nhi¢t di) ella bao hoi, ehenh
leeh nhiet di) giila nita tren va nita dttoi ella bao hoi din dtt<,lc .
neu trang quy trinh ella nhil may.
Dieu 320: cae bi long bieh ella cae dttilng 6ng ap IlIe,
cae 16 chui bao hoi cae nap tam bong cae lien hOm n€u d1i thao
ra trttoe khi khOi dong 10 thi can Xi€t them khi ap suat trong lCI
100
bang 3-5 kg/em
2.
cam thuc hien cong viec nay 0 ap suat Ion
hon. .
Dieu 321: LO mdi khol dong chi dtt<,lc phep hoa vao dttilng
6ng hoi ehung sau khi dttilng 6ng lien h¢ da dtt\le sa:y nong, xil
h€t nuoc dong va ap suat eita 10 hoa hoi phili gan .bang ap suat
trong duong 6ng hoi chung,
Dieu 322: D6i voi 10 hoi d6t than co eMt b6c nho hon 15%
cho phep chuycn sang d6t than (bat dau dua than bot van buong
d6t) khi phu tai nhiet ella buong d6t dilng nhien lieu long khoi
dong dat 30% phu tai dinh mile. Khi 10 hoi d6t than co chat
b6e Ion hon 15% eho phep dua than bot van 10 0 phu tai nhi¢t
thap hon duoc quy dinh trong quy trinh ella nha may tren CO SO
dam bao bot than b6e chay 6n dinh,
Viec khoi dong 10 hoi sau khi ngilng ngan han (dttoi 30 phut)
eho phep chuycn sang d6t than cO chat b6e nho hon 15% khi
phu tai nhiet ella buong d6t bang 15% tai dinh mile
Dieu 323: Cac che di) van hanh phili dtt<,lc thlle hien thea
dung cac bang eM do d1i xae tren CO sO thi nghiem. cae
bang eM do ean dtt(le ehinh Iy !rong trttilng h(lp eMt Itt(lng
nhien lieu thay d6i holie khi citi 10.
Dieu 324: Khi hilnh 10 hoi can phili tuan tM thea doi
eae eM di) nhiet dam bao duy tri nhiet di) hoi eho phep 0 moi
eap va 0 moi dong ella bo qua nhiet cap 1 va bi) qua nhi¢t trung
gian.
Dieu 325: D6i voi 6ng ella cae mlit hap nhi¢t, 6ng
gop va 6ng ella cae dltong dan hoi lam vi¢e voi nhi¢t do
cao han 450°C can d(nh kY ki6m tra kim 10'li thea quy trinh
de kip thOi phii! hien va xit Iy nhilng htt hOng trong qua triuh
lilm vi¢c.
101
Dieu 326: Mirc 0I10C trong bao hoi dang van hanh phai duoc
duy Iri trong pharn vi gitra gioi han tren va gioi han duoi quy
dinh tren co so qui trinh cua nha cM lao va thi nghiern,
Dieu 327: Cac be mat hap thu nhiet cua 10 hoi phai duoc
giu gin sach se bang each duy tri che do chay 16i uu va sil dung
cac thiet bi' lam sach (cac b
o
IMi bui, lam sach bang bi...) cac
phuong lien nay cling nhu cac thiet hi dieu khicn tu xa va 1\1
dong phai san sang hoat dong khi can thiet, Trong cac quy trinh
cua nha may phai quy dinh chu I'y ve sinh cac be mat hap thu
nhiet.
Dreu 328: Luu Iuong va ap luc cua quat gi6 va quat kh6i
phai thoa man cac yeu cau cua 10 Mi. 0 nhtrng 10 hoi c6 2 quat
gi6 hoac 2 qual khoi thi khi mot trong hai qual ngung phai dam
bao khong khi khong di qua quat gi6, quat khoi ngirng va van
phan pMi dOng deu giua cac voi d6t.
Ili'eu 329: 0 cac 10 hoi dung nhien lieu chinh Ia dau rna dut
cO' ham IIIQng luu huynh lon hon 0,5% phai thuc hien d61 rna
dut sao cho he s6 khong khi thua ra khoi buong d6t 0 mire dO
thap (1,02.1,03) va phai c6 cac bien phap can thiet de 10 hoi
lam viec 0 cM dO nay( chuan hi nhien lieu, sil d\lngcac ket CAu
voi phun lu<lng ilng, bul)ng d61 kin, Irang bi b6 sung cho 10 hoi
cac hI) do luang va 111 dong hoa cac q", trinh chay).
Dieu 330: Qic voi phun dliu, kieu CO khi, kieu IMi Mng hoi
(hay kh6ng khi nen) ho;;c kieu hOn Mp InlOc khi dua vao vi Iri
lam viec 0 10 hoi deu pMi Ihi nghiem ben ngoai de xac dinh
luu lU<;lng, cMt IUQng phun, g6c mil cun nhi¢n lieu khi phun.
O'lm sil d\lng cac voi phun chlla dU<;lc Ihi nghiem va chinh dinh
Ihco cac s6 lieu d\lc linh chuan. Moi 10 hoi pMi dambao cO
mot hO voi d6t dll phOng. Sll sai l¢Ch hlu ltl<)ng ainh mirc ella
cac voi d61 lrong 1 bO voi phun kMl1g dl!\lc YIN! qua 1,5%.
102
Dieu 331: Khi hanh 10 hoi pMi giu nhiel dO kMng khi
('C) vao cac bo sily khong khi khong nbO hon cac Iii s6 sau
day:
Nhien
t.oal bQ sa:Y, khong kh(

Than antraxlt 30 30
Ma dut c6 ham h.k,lngItlu
,
huynh >0,5% 110 70
Ma dut c6 ham ItlQng ftlu
huynh ;;, 0,5% 90 50
Truong hQP d61 dhu rna dilt voi'h¢ s6 kMng khi thira il g10i
han thap nMt « ,02) 0 vi tri ra khoi blll)ng lila ho;;c co sil dung
cac bien phap ch6ng An man co hieu qua (cMI ph\! gia, pM Iilp
bao ve ...) thi nhiet dO khong khi tnrdcbo sily kMng khi co Ihe
IMp hon tri s6 n6i tren va du<;lc xac dinh tren CO sOlhinghiem
van hanh,
Dieu332: Till ca cac 10 hoi d61 than bOl' c616n IMI
khong chay het , ve CO hoc Ion non O,5%clIn pMi du<;lc liang
bi cac thiet bi lily mliu Iro nham theo doi 16n IMI n6i Ir¢n.
ehu ky lily mliu Iro. dl!<;lc quy dinh C\l 1M 0 qui trinh cua
tUng nha may nhung khOng il hOn lIb Irong 1 en v$n hanh
cho Ihan antraxit va 1 Ilin lrong 1 ngay dem cho cacnhi¢n lieu
khac.
Dieu 333: dm banh voi d61 rna dill khi chua
khi n6ng vao.
S<l dO dan Mi nudc d<! thOng tMi voi phun CO khi va duong
6ng rna dill Irong pham vi 10 hoi pMi b6 In sao cho kMng de
ma dul roi vao duong 6ng hOi.
Dieu 334: Buong d6t 10 hoi dung nhien lieu khi phai phu
MP voi cac yeu cau caa quy pharn an toan M tMng khi.
Dieu 335: Phai giit gin bao On cua 10 hOi luon Iuon il trang
thai t6t khi nhiet d¢ khong khi ben ngoai la 25°C thi nhiet d¢
tren be mat bao On khong dll<)e vuot qua 55°C. T6n tMt nhiet
.' . 2
qua cac bao On khong duoc w<)t qua 300Kcal/m .h,
Dieu 336: Buong d6t va cac duong dan khi phai kin. D¢ 19
t
khi vao buong d6t cua 10 hoi d6t ma dut - khi nang suat hoi
S 32OT/h khong duoc vuot qua 5% cua 10 hoi >320T/h - 3%
cua 10 than phun nrong itng la 8% va 5%.
Buong d6t kieu vach han lien phai kin.D¢ 19t khong khi
tren dllong dan kh6i il doan til dliu ra cua b¢ qua nhiet (Diem
c6 nhiet d¢ nh6 hon 600°C) den dliu day cua quarkhoi khong
duoc qua 10% d6i voi 10 c6 bo say khong khi kieu 6ng khong
qua 25% d6i voi 10 e6 b¢ say khong khi kieu hoan nhiet. D¢
19t khOng khi caa cac b¢ khit bui tinh dien kMng dll\le W\lt qua
10% va eita cae b¢ khit b\li kieu kMe kMng dll<)e Vll<)t qua 5%.
Tieu ehuan 19t kMng khi eho theo philn tram cUa Ill<)ng
kMng khi dln thiet itng voi ph\l tai djnh mite elia 10 hoi.
Dieu 337: D¢ 19t kMng khi dln dll\le kiem tra it nMt mOt
llin trong mOt tMng trllOe va sau mlli llin sita chua dinh kY, neu
pM! hitn tMy qua cae trj s6 eho phtp thi .elin kMe ph\le ngay
khilo dang Mnh (0 nhitng noi e6 tM dll\le thee dieu kitn
1..1' an toan eho phtp) va khi 10, ngung.
Dieu 338: PMi tien Mnh Mnh thit nghitm 10 hoi khi
moi dlla 10 Mi vaO lam vi¢C, sau khi thtle hitn stl thay d6i ve
du tao, khi ehuyen sang sit d\lng nhien Iitu kMe,
eiing 'nhll de tim ra nhitng nguyen nMn lam. sa! Itch th.ong ,
s6 so voi djnh mile 10 Mi elin dll<)C trang bl du cae thiet bl de
tien h,mh hilnh thit nghitm
104
339: Khi dua 10 hoi ra dtl phong hay sita ehila dn lip
dung cac bien phap phong mon cac be d6t n6ng va
kMng khi thee cac chi dan va quy dinh hitn hanh ve phong mon
cac thiet bj nhitt nang.
llJ'"eu 340: Cac b¢ quli nhitt cUa 10 hoi tulin .hoan ttl nhitn
phai rita bang nlloe ngung hay mroc dli khit khoang, Thbi gian
van hanh 10 giita hai lan rita dlllle xlIe dinh tren co sO kinh
nghiem hanh,
Dieu 341: Khi 10 moi ngeng hanh dim khong dll\le vita
dua nuoc vao bao hOi vita ket hop xli nlloc nhlim tling t6c d¢
nguoi bao hoi.
Dieu 342: LO hoi tulin hoan ttl'nhitn SIlU khi dli ngllng chi
dll\le phep: xli nllO<: khi ap suat trong 10 bling lip sua:t km quyen
va nhiet d¢ nlloe khOng qua SOOc.
Dieu 343: LO hoi ngitng dtl phong SIIU khi dli thOng gi6 dltilng
kh6i can phai d6ng kin tllt ca cac lli eMn tren dllbng kh6i,cae
16 xem va cae eita nglloi ehui eung nhll cae canh hllollg eli;l
gi6 va kh6i.
Dieu 344: LO hoi kieu tulin hoan ttl nmen c6 pS140kglcm
2
khi ngitng dllara sita ehitadli dlllle 10 gib va dli tMnggi6theo
quydjnh il dieu 17·6 (hi eho phep ehaY kh6i de thOng gi6.
1h/bng 'h\lp c6J1hitng quy djJlh rieng ella nhil' eM dli ell
tM hoa trong quy trlnh elia nha may thi c6 tMeho phep ehaY
kh6i sam hon.
Dieu 345: Khi 10 hoi dli ngitng nhAil vien Mnh pha! cO
traeh nhitm gilim sat eho den khi ap sua:t trong 10dli giam xu6ng
Mng lip sullt khi quyen va cae nguon ditn dan den cie dOJlg co
ella 10 dli dit..
105
• •
...................... ......
I
Dieu 346: Troug cac truong MP sau day phai eho ngilng 10
cap t6e Mng cac rae dong tac bao ve hoac do nhan vien van
hanh thao tac,
1. Mile nuoc trong bao hoi cao hoac IMp hon mile gioi han
quy dinh hay tal ca cac ong thuy, cac dbng hb ehi thi muc nuoc
hOng; .
2. Mile mroc trong bao hoi giam nhanh mac dil dii tang cuong
cap nuoc vao 10;
3. nt ci cac born mroc dip hOng;
4. Ap trong dUong hoi chinh tang qua mile chophep;
5. Qua 50% s6 IUQng van an toan hay cac bi an toan
khac thay thecho chang khOng hoardong;
6. VO cac duong 6ng hoi mroc lien quan 10 hay phat
hien ra cac nilt, eM phong, xi m6i han 0 cacbo phanchinh
cua 10 hoi (bao hoi, 6ng gop, 6ng hoi, 6ng nuoe xu6ng•..) 0
dUllng 6ng hoi ehinh, duong nuoe cap;
7. Tat lila trong bubng d6t;
8. Ap suat khi hoac db sau khi chinh giam qua mite
eho phep (Ap dung eho 10 d6t khi d6t dhu);
9. thoi ap Il!e khi·va mad..t (khid6t Mn hQp) sail
van diell cltinh giam duoi gioi. 4n eho Phep Clia quy trinh nhll
may;
10. Tat ci cae khOi. gi6 ngilng dong;
11. N6 trong bu1'>ng d6t. n6 hay eMy D.hien.li¢u d¢ng
Irong dllllng kh6i cae.bO khil byi, cae cau tMp eua .
khung sUOn la bi n6ng do khiOO. nMng h1t hOng khae de .
dQa tinh nMn vien hllnh;
106
12. CO dam eMy de doa nhan vien Van hanh va b],
mach khien til xa 00 tM tac dOng mach bao v¢ Ill;
,
13. dien ap 0 bi khien til xa, II! dOng va tllt
c:i cac dbng M kiern tra do luong;
14. 0 10 hoi sil dyng nhien lieu khi ngoal cac yeu cau neu
tren trong cac trullng hQp con phai tuan theo cac quy pham va
quy trinh ve an roan h¢ IMng khi,
Dieu 347: Nhan vien .van hanh pMi eho ngilng 10 trong cac
tnlong hQP sau: .
1. PMt hien tMy chi! xi tren 6ng mat d6t n6ng, tren cac
6ng dan hoi ehinh, cac 6ng g6p, 0 <!uong nil6c cap cilng nhu khi
cac van bieh bi chay llItoe, xi hoi;
2. Nhiet dO kim loai d6t n6ng tang qua mite eho
phep va sau khi thay d6i eM dO Van hanh vb khOng tM giam
va dua tri s6 cho phep; .
3. Tlit ci cac d1'>ng hb chi tlti nuoe til xa bi hOng;
4. eMt IUQug nuoe cap dOt ngOI so voi tieu chuan quy
dinh;
5. Hong cac be) khil bui 0 10 d61 than b¢1;
6. MOt s6 bO phan bao v¢ bi dih kIlien 1\1 dOng
va khientil xa eiing nhu khi mOl 56 dbng h(\ kiem Ira do
IUllng bi hOng;
Trong cae tr1tllng.hQP nay thiligian ngilng III do ky SU eIlinh
nhll may di¢n dinh va thOng Moeho h¢IMng
biet. .
Dieu 348: lu 10 hoi cln duQc Mnh til 3 4 nam
1 Ian. .
Chuang 18
THUfT nr TUA BIN HOI
Dieu 349: Khi van hanh thiet bi tua bin hoi phai dam bao:
a. Su lam viec an toan cua thiet bi chinh va thil!t hi phu,
b. St! sang mang cong suilt dien dinh muc va phu tai
nhiet dinh mile.
c. Cac chi lieu kinh tl! ky huat dinh milc caa thil!t bi chinh
va thi6t bi phu,
350: H¢ th6ng dillu, chinh caa tua bin phai tMa man
nhflng yeu diu sau: .
a. Duy tri 6n dinhphu tai di¢n va ph", tai nhi¢t 0 mile da
. " , . . ;
cho.
b. 'Ouy tri 6n dinh tua bin 0 ch6 dO khOng tai voi s6vOng
quay dinh muc cua rO, to 0 eac thOngs6 hoi dinh muc va thOng
s6 hoi
e. Bao dam kha nang thay d6i nhip nhang phu tai di¢n va
nhiet khi tac dong len CO cau dieu khi6n tua bin.
d. Khi sa tMi ph\ltai dOt ngot xu6ng khOng (k6 tnlbng
MP ca.t may pMt di¢n kh6ihloi)11l0ngilng voi hlu
Ion nMt 0 thOngs6 hoi djnh mile, pMi gifl dll<.le s6 vOng quay
rOlO tua bin tMp hon milc chinh dinh bilo v¢ V\l<.lt t&:.
d. Do<J()ng deudieu ehinh tllns6 l!llay cuatuabin(O,tbon'g "
S6 Mi djnh mile j pMi 4,5 ± 0,5%, cOnd6i voi tua
bin d6i ap va tua bin trich hoi cO dieu chinh dO khOng <J()ug deu
eho pMp trong pham vi 4,5% - 6,5%.
e. DO khOng nMy (DO y) theo tlln s6 quay khOng dIlQc Ion
hOn 0,3%.
108
1
g. Do khong deu cue bO theo tan s6 quay 0 moi ph\! tai
khOng duocnho hon 2,5% il cac phu tM dlloi 15% phu tai djnh
mile khOng qua 10% va 0 tillca cac ph\! tai con tit 2,5%-6%.
h. DO khOng deu dieu chinh ap sulft hoi trich co dieu chinh
va hoi d6i ap phai thea man cacyeu cau cua khach hang dung
,
hoi cac yeu ellu nay <Iii duoc thea thuan voi nha may cM \;!o
tua bin, va khOng eho phep lac dong cac van an toan.
i. DO khOng nhay dieu chinh ap sulft hoi trich vii hoi d61 ap
khOng duoc Ion hon 0,05 kg/em
2
• Khi ap suat 0 cac cila trieh
hoi tMp hon 2,5 kg/cm
2
so voi djnh milc va trong cac tnrong
MP con lai thi dO khong nhay n6i tren khengvuot qaa 2%.
Dien 351: BO tt! dong ch6ng vuet t6c pMidu(lC chinh dinh
de tac dong khi tan s6 quay cua roto tua bin vuot qua 10 -12%
dinh mile hoac den trjs6donha che tao quy djnh,
Khi ch6t bO tt! dong ch6ng V\l<lt t6c tac dong, cacvan stop,
van dieu chinh hoi nuoe va hoi sau bO qua nhi¢t trung gian, va
cac banh quay dieu chinh cac cua trich hoi pMi ttl d6ng Iai,
Dfeu 352: PMi kiem tra stt lam viec cuabo ttl dong ch6ng
VU<lt t6c va he th6ng bao v¢ ch6ng V\l<.lt t6c theo quy trlnh cUa
nM cM cac trttilng MP sau:
- Sau khi thao, Up ,bO It! dong ch6ng vu<.lt t6c h¢ lh6ng
dieu chinh tua bin.
Truoc khi thll nghi¢m sa tMi ph\! tai.
- Sau khi ngitng tua bin trtn 1 tMng.
- Dinh kY sau 4 tMng Mnh tuabin ph,H thll it nMt 1
llln. Thll bO tt! dong vtt<.lt t6c bAng cach tang tlln s6 quay cua
.tua bin pMi'duQc ti6n, Mnh trong cac trilng MP sau:
- Sau khi thao, lap bo It! dong eh6ng VIl<.lt t6c.
109
- Truce khi thi nghiem sa thai phu tai,
- Sau khi ngilng tua bin dai ngay,
Trong cac truong hop con lai eho phep thtl bang each khong
lang tan s6 quay.
Dieu 353: Van stop va cac van di<;u chinh hoi moi va hoi sau
bo qua nhiet Irung gian phai kin a thong s6 dinh mite ella hoi
moi, hoi d6i ap chan khOng,rOto tua bin khOng dlf<h: quay khi
cac van nay il trang thai d6ng.
Trang truong hop chi d6ng MI van Slap con cac vall dieu
chinh van mil hoac ngiroc lai, tan s6 quay cua roto tua bin khOng
duoc vuot qua' tri s6 do nha che tao quy dinh song tri s6 nay
khong Ion hon 50% trj s6 dinh rmrc,
Viec kil!m Ira dO kin cua cac van n6i tren phai duoc
hanh ngay truce khi ngung tua bin,dl! dai tu truce khi khOidOng
sau lap rap, sau dai tu va Iruoe khi Ihtl eMI an loan bang each
nang Illn s6 quay, nhung it nMI phai hanh moi nam met
Ian.
Dieu 354: Phili h'lDh kil!m Ira Ihuang xuyen s1/ d6ng mil
nhang dla van slap va van di<;u ehinh hOi moi va hOi sau
b¢ qua nhi¢t Irung gian, cae b¢ Phan phan pMi hoi pMn Irung
ap ella lua bin e6 ctla trieh 'hOi di<;u ehinh; d6ng, mil loan b¢
hilDh trinh truoe khi khOi d¢ng lua bin, d6ng mil m¢1 pMn hilnh
lrinh hilnh Mng ngay trang thOigian tua bin van hanhva
toan b(l hilnh Irinh thea quy trinh rieng eua nhilmay.
Dieu 355: Phili kil!m tra d¢ kin cae van m¢t chi<;u cae etla
van trich hOi c6 dieu ehinh va s1/ tae d¢ng clia cae van an toan
ella cae etla trieh hOi c6 dieu chinh il nMt mOinam m¢t Illn,
tntoc khi thtl sa tMi ph\! tai.

PMi hanh kil!m tra s1/ lac dOng caa van mOt
cua 1;(1 ca cac cua trieh hoi truoc moi Ian khili dOng va ngitng
tua bin, cang nhu mili thang mot Ian Irong khi Van hanh blnh
thuong,
am van hanh ctla trich hoicna tua bin khi, cila trieh hoi
e6 van mot chien wong itng bi hong,
Dieu 356: Pha! kil!m Ira s1/ hoat dOng Clla h¢ tMng dU!u
chinh tua bin bang each sa tMi phu lai dOt ngOt va itng voi luu
luong hoi Ian nhat cll. may pMI khoi ludi trong cac tnrong hQP:
- Nghiern thu dua tua bin vao Van hanh sau lap 'rap;
- Sau khi cai lam thay d6i d:jc dong Clla tua bin
hoac lam thay d6i dac tuyen tinh va dOng cila h¢ tMng dieu
chinh,
Dieu 357: PMi My duoc dac tuyl!n tinh caa he th6ng
chinh va kil!m tra lhOi gian dOng van stop va cac van bao v¢
truce va sau khi dai tu hoac sua chi/a cac chi chinh caa ci
he thong dieu chinh vii h¢ tMng phan ph6i hoi.
Khi pMt hi¢n tMy c6 s1/ sai l¢ch dac tinh cUa he tMng
dieu chinh so voi trj s6 tieu chu;(n va thOi gian d6ng. cila van
Slap hOac cac van bao v¢ IOn hon Irl s6 cho phep cua nha chi!
lao hoilc cua quy trinh nhil may thi phili xac dinh vii khae ph\!c
nhi/ng nguyen nhan gay ra cac sai I¢eh neu tren.
Dieu 358: Chi cho phep dua bO han cM cOngsu;(t vao lam
vi¢c khi tua bin dang Van hilnh trong khi tinh Irang co khi cila
thi6t bi tua bin dam baa va du\lc 1.1 su chinh eua cOng ty dien
11/e eho phep. Trang tll/ong hQp nay pMi duy In ph\! lai Clla lua
bin IMp hOn trj s6 dal Clla bO han cOng su;(1 it nhilt la 5%
Dieu 359: H¢ tMng cung clp dllu cho 16 may lua bin pMi
dam baa:
4. Kiem tra luu IU<.lng nuoc lam mat vilo binh ngung vA d i ~
chinh luu lucng theo nhiet dO 1\1100 lam mat vil ph\ltai rna t6
may;
5. Djnh l..1' kiem Ita dO kin rna h¢ Ih6ng chan kMng vil h¢
tMng chen trong gioi han Ihay d6i phIl lai hoi rna binh ngung
tit 40 % dlOn 60% dinh, muc khong W<.lt qua cac Irjs6 cho phep
duoi day:
6. Kiem tra milc dO kin rna 6ng dl\ngva Inat sang binh
agung bAng phuong pMp phan tich hoahQC cMt 1U<.lng mlOc
ngung
7. Kiem tra ham 111<.lng 6xy sau born nuocngung.
Dieu 364: He th6ng gia nhi¢t hbi nhiet, trong v$n hanh phlli
dam Mo:· . .
1.I>c) tin C$y Cl1a ClIc thiet bi trao lf6i nhi¢! 0 inQi cM dO
Van hanh;
a. T6 may lam viec tin cay 0 moi eM dO ;
b. An toan phong eh6ng chay t6t;
e. Khit nang duy tri chat Iuong dau tuong ilng voi cac tieu
chuan;
d. Kha nang khac phuc do ri dau fa ngoai va 19t dau Ian
vao he th6ng mroc lam mat.
Dieu 360: Trong Van hanh phil kicm tra cac born dau dl!
phong va SI! c6, cac thilOt bi tl! dong khoi dOng cac hom nay m6i
thang 2 Ian, eiing nhu truoc m6i Ian khoi dong va ngung tua
bin.
Dieu 361: V6 lang ella cac van Mp tren cac duong 6ng
dlin dau vao ra cac binh mat dau, dliuday, dliu hut cac hom
dau dl! phong va SI! c6 vao ra cac bO loc dat ben ngoai be dau,
xi dau s1$ c6 til cac be .dau cua tua bin, he tMng dau nhon
true may phat dien phai duoc kep chi niem phong 0 trang thai
lam viec,
Dieu 362: Thiet b] ngung tuphai bio dam duy tri dO chan
khong t6i uu 0 moi che dO van hanh rna t6 may , tuan tM dO
chenh nhiet dO tieu chuan va cac tieu chuan ve cMt luong nuoc
"ngung,
Dieu 363: Trong qua trinh van hanh binh ngung phai tilOn
hanh:
1. Thuong' xuyen kiem ira dO sach be mat lam mat va mat
sang cua binh ngung;
2. C6 bien phap ngan chan bam ban binh ngung nham duy
tri dO chenh nhiet dO tieu chuan
3. Dinh IcY ve sinh blnh ngung khi chan kh6ng xau di 0,5%
trj 56 tuyet d6i so voi d<!e tjnh tieu chuan.
C6ng suat tua bin
MW.
25
50
100
150
200
250
300
500
800
dO IQt khi
kglh,
5
10
IS
18
20
25
30
40
60
11 'l
e. Nhilng hu hOng caa h¢ tMng chinh va phan pMi hOi
co tM gay nen VII"t t6e tua bin do hoi moi, hoi trieh til b<) qua
nhiet trung gian, hOi sau bO gia nhi¢t phan Iyhoi dAn.
d. HII hong mot trong cac bom dau hu hong bi
lien, dong cua born dau d6.
d. CMt IIIQng dhu khOng 'dat tieu ehuAn ella dAu van hllnh
nhiet dO dau thllp hon gioi han eho phep,
Dieu 369: DO rung euacae 6 g6i da tr\le tua bin, may phat
di¢n va may kiehthieh khOng dllQe vIIQt qd cae tIi 56 quydinh
sau day:
va cac phuong lien lien lac Nhilng hu hOng dllQc phat
hien can khac phuc ngay.
,
Khi khoi dong tua bin til ba:t cit trang thai nhiet nao cling
phai kicm Ira lam viec cua cac bO bao v¢ va b(\ lien dOng
theo nhu quy dinh trong quy trinh caa nha may•.
flieu 368: Cam khoi d(\ng tua bin khi:
a. Cac thong 56 kicm tra trang tM.i nhiet va trang thai
co khi cua tua bin vIIQt gioi han eho phep;
b. Du hu hong mot lrong cac bO bao ve tac d(\ng ngilng tua
bin;
2. Nhiet dO mlOc d!p dinh mue;
3. Duy tri do) chenh nhi¢t dO dinh muc trong tung bi
trao doi nhiet;
PMi kiem Ira dO chenh nhiet dO trong cac binh trao doi
nhiet cua h¢ th6ng gia nhiet hili nhiet truce va sau khi tu
to may, sau khi sua ehila binh gia nhiet va djnh k-y theo lich,
Dreu 365: aim vljn hanh cac binh gia nhiet cao ap (GCA)
khi cac bi bao v¢ va ehinh rmrc mroc dong trong binh
khong c6 bjhu hOng.
Neu ca cum GCA c6 dllbng di tat e6 chung thi cam
hanh cum GCA do khi thieu hoac Jill hong thiet bi bao ve va
dieu ehinh mile nlloe cna mot trong cac GCA, ke cil khi d!t
dllbng hoi cua bllt cil mOt GCA nao,
flieu 366: Khi bO quay true tua bin chua lam viec cam dua
hoi VaG cac 1>6 chen, xli hoi hoac mioe nong VaG binh agung,
dua hoi vao slly tua bin. D6i voi loai tua bin khong e6 b<) quay
true, kien dua hoi VaG tua bin duocquy dinh trong quy
trinh cUa nM may.
D6i voi tu" bin. ngllng hOi chi khi chan khOng toi
tri 56 quy dinh trong quy tdnh el\a nha eM nhllng klt6ng
tMp hOn 300mm cOt thuy ngan moi dllQe dlla hOi vao quay rOto
tlla bin. Vi¢e xli cae hOi, nlloe nong til 10 6ng d§n hOi vao
blnh ngllng' eung chi dllQe pllep khi chan kMngtrong bln.h ngllng
khOng tMp hOn 300mm C¢I tMy ngan.
Dieu 367: Tr1loe khi khili<!ong tuabin sau slla til
tr"ng thai lanh pMi kiem tra dO hoan Mo. va slln sang lam
vi¢<: cua bi ehinh va bi ph\l cae trang bi hilo v¢ c6ng
ngM,iien dOng khientil xa, cae d\lngc\I kiem trado IlIbng
114
j
nn 56 quay dinh mue
ella rOtovonglph6t
1500
3000
5000
'8000 vII Ion hOn
Bien dO rung kep
(mm)
0,050
0,030
0,Ql5
0,010
115
D6i voi cac tua bin dll<,le trang bj dung cu do t6c dO thi trj
s6 hieu dung t6c dO rung g6i do true khOng duoc vuot qua 4,5
mm/s, On do dO rung trong cac tnrong hop sau:
- Dua tua bin vao van hanh sau Iilp nip;
- Trude va sau khi hanh sl1a ehila Ion;
- Djnh ki' it nMt 3 thang 1 Ian:
- Khi dO' rung 0 cac 6 g6i do tang co rang.
I
Ilieo 370: D<! ki<!m tra tinh trang phan truyen hoi cua tua
bin va dO bam mu6i cua n6 it nhat mlli thang mot Ian phal
ki<!m tra ap suilt hoi tai cac tang ki<!m tra caa tua bin khi luu
IIIQng hoi di qua cac ngan ki<!m tra gan voi tri s6 dinhrmrc,
DO tangapsullt hoi il cac tang ki<!m tra so voi dinh rmrc
khong vllQt qua lO%voi luu IIIQng hoi cho truoc neu ap sullt
hoi trlloc tua bin bang hOae ron hon 35KG/cm
2
" a 15% , neu
ap suilt hoi tnrocfua bin nM hon 35 KG/cm
2
..
llie0311: Viee thi! nghiem hieu chinh tua bin trong van hanh
can phai dllQC hanh sau khi e6 nhilng thay d6i dang k<! trong
phan truyen hoi hoac trong SO dll nhiet cua t6 may, eiing 'nhu
khi sullt lieu th\l nhiet co tang qua 1% so vOi dinh
Ilieo 372: Phai tap tile ngilng tua bin bAng caeh d6ng
van stop va cat may phat dien bAng tae dOng eua bao ve hOae
clia nhlin vien v*n Mnh trong cae ttl/Clng h<,lp sau:
1. nn s6 quay eua rOto tang vIIQt qua tli s6 dat tae dOng
ella bO III dong eMng VtI<,lt t6e;
2. DO di eUa rOto tua bin IOn qua mile eho phep;
3. Dan no tllong d6i clia cae rOto tua bin.. "IIQt qua trj s6
eho phep;
. 116
4. Ap suilt dau trong he tMng boi troa cua tua bin giam
tMp hon mile eho phep;
5. Mile "dhu trong b<! dhu tMp qua mile cho phep;
6. Nhiet dO dhu ra til Mt eil 6 do nao, til Mt eil phia nao
caa 0 chan va til Mt eil cutxine chan true nao ·clia may phat
tang qua mile eho phep;
7. Dau b6e chay tai t6 may tua bin va khOng co leba nling
dap tilt lila nhanh chong bang cac phuong tien hien co;
8. DO chenh ap "db - hydrO" trong he tMng chen true may
phat giarn IMp dllOi mile eho phep;
9. Mile dau trong binh giam chan khOng eUa he tMng lam
mal may phat bang hydrO giam tMp hon mile eho phep;
10. Ngilng tllt ca cac born dhu trong ht< tMng hydrO lam mat
may phat; .
11. Ngilng may phat do hu hong ben trong may phat;
12. DO chan khOng trong binh ngung 1\1 bi giam qua mile
cho phep;
13. Qua tlii tang each eu6i cua tua bin d6i ap;
14. Buc mang an loan phan thoat xi lanh M ap caa tua bin;
. 15. DOt ngOt xullt hien rung may tna bin
16. Xuill hien va eMm· kim va ken khOng
binh thllong ben trong toa bin hay may pMt dien;
17. Xuilt hien tia 1113 hay kh6i til cae g6i tr¥e va cae bO chen
tua bin bOaC may pMt dien;
18. Nhiet dO hoi moi hay hoi qua nhiet trung gian giam IMp
qua milc eho phep;
19. Xuat hien thay kich trong duong 6ng hoi moi hoac trong
tua bin;
20. PMt hien tMy nut hoac vo 6ng diin dau, 6ng hoi mol,
hOi trich, hoi qua nhiet trung gian, 6ng diin mroc ngung ehinh,
nuoc clp, cacong gop, chac ba cac m6i n6i bang han hoac mat
bich, cac van va hop phan phoi hoi;
21. Ap suat dau trong he thong dieu chinh giam thap qua
milecho phep;
22. Mat mroc lam mat stato may phat dien.
Truong hQP ngung may co pha hoai chan khOng phai quy
dinh cu tM trong quy trinh cua nha may phil hop voi chi dan
cua nha may che tao.
Trong quy trinh cua nha may can phai neu nhUng chi diin
ro rang khi cac tri s6 kil!m tra vuot qua gioi han cho phep d6i
vOi t6 may.
Dieu 373: Trong cac truong hop sau tua bin phai giam bot
tai hoac phai ngilng trong mot thoi han do ley su chinh nha may
dien quy6t dinh (sau khi da tMng baa eho dicu dO h¢ tMng
nang IUQng).
1. K<;t van stop eua hOi moi hay hoi qua nhiet trung gian;
2. cae van dicu ehinh hOi vao tua bin, bi k<;t gay ty
van, k<;t eac la cMn cae van mot ehicu eua cae eila trieh
hdi;
3. Htl hOng trong h¢ tMng dicu ehinh;
4. cae hu hOng lam dilO IOn eM do h,mh blnh thuilng
eua h¢ th6ng thi€t bj phu, sO db va duilng 6ng eua t6 may, neu
nhilng htl hOng nay kh<'lng thl! kMeph\le <ltlgc khi kMng ngilng
tua bin;
118

5. PMt hien tMy hu hong trong cac bc) baa v¢ COng
rae dong ngung Ihi€t bi;
6. PMt hien tMy xi tren cac dtlilng 6ng dllu, Mi moi, hoi
trich, diin nuoc ngung chinh va nude dip tren cac 6ng gop, ehac
ba, cac m6i n6i han vii bich eiing nhu tai cac van va Mp
phan pMi hoi,
Dieu 374: D6i voi meSi tua bin can xac dinh thili gian quay
quan tinh cua roto khi ngirng 0 chan khOng binh thuong vii khi
ngung CO pha hoai chan kMng. Neu tMy thili gian do bi giam
thi phai xac dinh nguyen nhan va each kMe phuc. Thilj gian quay
quan tinh phai duoc kil!m tra trong tat eli cac Ian ngung t6 may
tua bin.
Dieu 375: Viec van hanh tua bin CO cong suat theo cac so
db va il nhnng eM dO chua duoc tinh d€n trong cac yeu cau ky
thuat khi eung cap thi€t bi (nhu eM do may bu dOng bo, ham
nude nong troug binh ngung...) chi duQc thuc hien khi nM may
eM tao va Vu khoa hoc ky thuat Bo Nang luong cho phep.
Dieu 376: Cac t6 may tua bin til 1l0MW trO xu6ng pMi
du\lc dai tu 4 - 5 nam mOtllln.
cae t6 may co ding suat Ion hon lOOMW - 3-4 nam mOt
Illn, thOi han dl)i tu cae t6 may tua bin di dong eua nhil may
diesel 1, 2 nam mOt Illn.
Viee dai lu truoe thili han keo dai ehu kY hanh
thiet bi so voi quy dinh trtn pMi can cil vilo tlnh trang !dnh te
ky cua thiet bi lIa pMi du\lc giam d6c COng ty dien I\lc
eho phep.
Die" 377: cac eOng vi¢<: sila ehila sau day pMi do th\l sila
ehila lua bin th'!c hi¢n.
Cac g6i do va M th6ng dau ciia toan t6 may ke'! ca cac bo
chen true may phat dien, b¢ dieu chinh ap luc dau chen;
- Cac nila n6i true cua roto tua bin va may phat dien;
- Cac duong 6ng va phu tung:
- Vice can tam va can bang t6 may tua bin.
Dieu 378: Khi dua tua bin ra dl! phong lau dai (tren 10 ngay)
can ap dung bien phap bao quan ch6ng ri ben trong tua bin phu
hop voi cac chi dan hien hanh ve bao quan thict bi nhiet nang.
Dieu 379: Nguon nuoc lam mat cho nha may nhiet dien phai
dam bao m¢t each lien tuc, dam bao viec dieu chinh cM d¢
nhiet nham muc dich duy tri do chan khong kinh t6 ngan ngua
d¢ Mn cua binh ngung va 6ng tuan hoan,
Dieu 380: Khi Van hanh thap lam mat va be'! phun can phai
dam bao:
1. Chc d¢ lam viec t6i uu M tao dieu kien d\lt duoc chan
khong ,kinh te'! nhat,
2. Hieu qua lam mat phai thoa man cac dac tinh lieu chuan.
3. Kiem tra tinh trang cua he thong phan phdi mroc theo
lich duoc duyet va thau rua chung (it nMt la 2 Ian m(it nam:
mua kho va mila mlla).
4. Kie'!m tra cac 11l0i cua tMp dieu ap dllng thOi lam s\lch
chung theo mite d¢ can thie'!t.
Dieu 381: Trong trllong hc,lp tam thili khOng daa vao van himh
thap lam mat cilng cac chi tie'!t k6t cau g6 thi cac cita thOng khi
cua chung pMi dong chilt, con phia sau tMp lam mat pMi tang
cllilng de'! phOng hoa hoan.
120
Dieu 382: Cac M thu mlOc rna mat trong thap bang be lOng
c6t thep ciing nhu cac tam xi mang, amiang dilng lam ldp
lot, cac C¢t thep cua thap lam mat can phai co cMng tMmtin
cay.
Dleu 383: Tat ca cac bO PMri bAng g6 cua thap lam mat can
duoc khil trung, lop lot cot thep cau thang pMi bao v¢ bang dau
khil trung.
Dieu 384: Vi¢C xem xet cac ke'!t cau chinh cua thap lam mat
(COt thep, thie'!t bi uroi va khuug caa chang, M th6ng phan pMi
nuoc va thie'!t bi thong gio) can tie'!n hanh hang nam khi nhiet
dO khong khi 6n dinh, Neu thap lam milt dat il dO cao tren 100
m thi can phai dung may moe trac, dia kie'!m tra dO tMng ditng
it nhat 5 narn mot Ian.
Chuong 19
THIET Bl KIEUKH6I
CUA NHA MAY NHll!:TDIl1;N
Dieu 385 .Khi van hanh cac thiet bi kie'!u kh6i phai dam bao
Van hilnh tin cay lau dai 6n dinh voi cac chi tieu kinh te'! cao
nMt phil hc,lp bie'!u dll ph\! tai cua dieu dO.
Dieu 386 : De'! pM dinh bie'!u dll ph\! tai cua dieu dO pMi
dam bao thay d6i Ph\! tai cua kh6i trong pham vi cO dieu chinh
va de'!n gia tri kY thuat nbO nMt, ngilng kh6i daa vao dl! phOng
va cac cM dO khili dOng kMi til cac tr\lng tMi nhi¢t kMc nhau.
Dieo 387 : Thy thu(lc vao trang tMi nhi¢t clla thie'!t bi,cac ch<!"
dO khili dong dllQc pMn fa nhlt sau :
I-Til tf\lng tMi nong.
,,.,,
2-Til trang thai chua nguol.
3-Til trang thai nguoi vii gan nguoi.
Ole eM dO khoi dong d6 SO bo duoc gioi han theo thili gian
ngung urong ung vci duoi 6-10 giil,til 6-10 den 70-90 giil va tren
70-90 giil. Tr] s6 cu tM cua nhiet dO kim loai cua hoi vao tua
bin xac dinh ranh gioi cac che dO khoi dong can neu r6 trong
qui trinh cua tung nha may.
Dieu 388 : Tuy nguyen nhan va cong nghe sit dung vice
ngung kh6i duoc phan ehia nhu sau :
1-0" dua kh6i vao du phong cling nhu d€ tien hanh sua
chua khOng phu thuoc van trang thai nhiet cua lo hoi, duong 6ng
hoi vii tua bin .khong phai lam nguoi cuong bile thiet bi,
2-D" dua kh6i vao d;ti tu cling nhu thuc hien cong tac sita
.chira duoc lam nguoi cuong bile tua bin.
3-D" tien M\1h cong tac sita chua tai lo hoi va duong 6ng
hoi chinh, neu viecngung khong phai do n6 6ng be mat d6t gAy
fa duoe lam nguOi ellong bile cae tuyen hoi nlloe eua 10 va duilng
6ng d ~ n hOi.
4-Ngitng s\l e6 :th\le hien theo mng ngh?, xae dinh nguyen
. nMn ngilng va kM nAng khoi dOng 1;ti.
meu 389 : Thiet bi, cae so <Ill khili dOng vii SO db di¢n, van,
bao On, h? tMng nh6m 10 vii h¢ th6ng nlloe eua kh6i va eua nM
may dien pMi dam bao san sang eho vi¢c khoi dong kh6i til Mt
L-y tr;tng thai nhiet nao voi thili gian ngan nMt va tuAn.thea t6t
tieu ehuan an toano
Dieu 390 : Trit truong h<.lp khoi dOng tit trang tMi n6ng, con
khili dong til bat kY tr;tng tMi nhiet nao pMi th\le hi¢n 0 thOng
s6 truQt etia hoi. T;ti cae kh6i trong de an thiet ke dii m trang
122
b], phai sit dung cac phuong tien dieu ehinh nhi¢t dO hoi nlloc
vii hoi qua nhiet trung gian khi khili dOng.
Dieu 391 : Cho phep thay dlli so <Ill khili dOng caa thiet k6
o cac kh6i dang van hanh trong cac truong hQp sau:
I-D6i voi vi¢e thit nghiem cd muc tieu cac gilli phap SO <Ill
moi vii cac eM do khoi dong moi dil dll<.le s\l tMa thuan caa
nha che tao.
2-Khi hi¢n dai hoa cac SO db khoi dong voi muc dieh dat
gan dting SO <Ill khoi dcng mliu. Kh6i luong vii trinh I\l hien d;ti
hoa cac SO <Ill khili dong kh6i phai duoc s\l thoa t h u ~ n ctia V..,
Khoa hoc k)' thuat-Bo Nang luong,
Dieu 392 : Khoi dong vii ngung kh6i pMi thuc hien dlloi sll
chi dao cua truong kh6i, con sau d;ti tu, trung tu vii sita chua
nho (d6i voi kh6i e6 cong suat500 MW'sau bat kY mOt sita chua
nao.) phai e6 mat cua quan d6e hay pho quan d6e phan xlIong
10 tua bin.
Dien 393 : Khili dl)ng va ngilng kh6i pMi tien Mnh theo quy
trinh eua nM may dii du<.Je ky sll ehinh duy¢t.
Quy trinh nily pMi cd n¢i dung :
I-Trinh tll cae thao tae thlle hi¢n cae eM dl).
2-Bieu db eM do thay dlli thOng .6 trong cae eM dl) khoi
dong va ditng (thOng s6 hoi, ph.., tai eua kh6i, tlltJ. s6 quay eua
rOto tua bin, Illu Illong nhien li¢u...) cd chi r6 thoi gian thlle
hi¢n cae thao tae ehinh.
3-Trinh I\l dong, (cat) cae thiet bi bao v¢ mng ngh? vii cae
bl) dieu ehinh tll dl)ng ;
4- Ole tieu' ehnan ve do an toan eua thiet bi.
123
5- Kh6i luong kiem tra trang thai nhiet va co khi cua thiet
bi can thiet de dam bao dO tin cay cua cac che dO van hanh.
6-Kh6i luong t6i thieu cac bo dieu ehinh tll dOng duoc stl
dung trong khoi dOng.
7-Cac chi dan nham loai trir viec mo cac van ciia so dl\ khiJi
dong khong thuoc pharn vi stl dung trong khi van hanh binh
thuong.
Dieu 394 : Viec bien soan qui trinh cua nha may phai chu
'1 den nhitng d;ie diem cua de kh6i cu tM nhu sau :
I-D6i voi cac kh6i dllu tien tren CO sO qui trinh cua nha che
tao thiet bi, .
.2-D6i voi cac kh6i san xust hang loat tren co sO qui trinh
khoi dong va ngung kMi mdu tuong ung voi loai thiet bi caa
kh6i.
Dieu 395 : cam khOi dong khdi trong cac truong hop :
l.Hu hOng bilt kY mOt thiet bi bao v¢ eong ngh¢ nao tae
dOng den vi¢e ngling thiet bi eua kMi;
2- Htl hOng thiet bi khien til xa tac dong den cae bO
PMn ehlnh eung nhtl eae van dung de xtl 1'1 S\l c6;
. 3-Khi c6 cae ki¢n dm khoi dong thiet bi ehinh va phu
tung tuong itng voi qui pham nay;
4-Thiet bi khtl mu6i ella kMi ehtla san sang lam vi¢c;
5-Hll hong gia do va gia treo eua duong 6ng.
.. Dieu 396 : Vi¢C lap dJiy db thi phu tai M tMng nang Ill\lng
VOl cae eM dO khOng neu trong cae quy pham nay (vi d
u
eM d<)
cO di¢n, eM dO dl! phOng quay t6c d<) tMp...) ehi eho phep .
sau Klu di\ du<,lC sl! thoa ella nha eM tao va du\le V
u
Khon
hQC Ky thuat - BO Nang luong duyet va dtl\le b6 sung vao qui
trinh caa nha may.
Dieu 397 : Trong dieu kien van hanh binh thuong theo nguyen
tae cac kh6i may nang luong phai tham gia vao viec dJiy
nhung thay d6i ngoai ke hoach cua bieu dl\ he thong nang
Dleu 398 : Gioi han duoi cua pham vi dieu chinh cua kln6i
can phai duoc quy dinh xuat phat til viec duy tri cac thanh phan
khong thay d6i cua cac thiet bi dang hanh va sl! lam viec
ella he tMng dieu chinh tl! dong 0 ci cac giai phu tai.
Dieu 399 : 0 vao nhirng giil thap diem phu tM cua M thong
nang tuong thi phu tai ky thuat tMp nMt cua khoi can phai
dat duoc quy dinh tuong ung voi tieu chudn phu tai nho nMt
eho phep ella khdi. .Khi d6 cho phep thay doi thanh phlln cua
cac thie! bi van hanh va cal mot vai b<) dieu chinh Il! dong rieng
bitt ra.
Cho phcp eM do van hanh mot than cua sO db khoi t6 may
kep (2 10 1 may) eho phCp nhtl la mOt ngo(l.i I¢ khi e6 eae kh6
khan d;ie bitt vao nhung giil tMp diem ph,! tai ella he tMng
nang lu<)ng.
Dieu 400 : Khi phu tai ella kh6i tuong itng voi gioi han duoi
eua ph(l.m vi dieu ehinh hOae ph,! tai ky thuat tMp nMt vi¢e
giam nhi¢t do hOi moi va hOi qua rthi¢t trung gian khOng vtl\lt
qua Iri s6 quy dinh eila nM eM 1(1.0.
Dieu 401 : T6e d¢ gioi han thay d6i ph,! tai eua kMi trong
ph(lm vi dieu ehinh clIn phili du\le xae dinh trell co sO quy trlnh
eua nM eM t(l.O hay e6 .1$ thOa voi nba eM tao do e6 cae
ket qua thi nghi¢m.
Dieu 402 : Cae kh6i t6 may da thiet ke lam vi¢e voi ap 11$c
hoi moi c6 dinh clio phep van Mnh 0 eM d¢ ap Il!e trl/<)t v6i
125
mile mo h<'!1 van chinh cua phan eao ap caa tua bin sau
khi V,! hoa hQC "1 thuat - BO Nang luong eho phep.
Dieo 403 : am duy tri khci trong truong hcp giam lAi s1/
c6 cua 16 tua bin-may pMI dien d€n phu tai 11/ dung hoac d€n
tri s6 kheng lai neu cal cac thiet b] 11/ dOng giam phu lai 10
hoi.
CHUONG 20 A
rarsr BI TVA BIN Kilt
Dieo 404 : Khi van hanh tua bin khi (TBK) can dam bao:
- Lam viee 6n dinh va kinh I€ cua cac thi€t hi ehinh va phu
theo dO th] phu tai cua dieu d¢;
- Co kha nang lam viec 0 cac thong s6 dinh mile;
- DO sach phan dan khi, tua bin va cac lhi€t hi trao dOi
nhiet ;
- Khong bj 1l;>1 khong va khi cling nhu do ri nhien lieu
dllu nhon va nuoc ;
Dieu 405 : He thong dieu ehinh cua TBK phai thoa man cac
yeu ellu sau :
- Giil 6n djnh ph,! lai dien eho trllOe ;
- Giil vilng TBK vM hanb 0 eM do khOng lal khi tlln s6
quay dinh mile ;
- Bao dam TBK lam vi¢c an toan 0 eM dO khoi dong va
ngllng Ihi€1 bi Irong cae Ilnh s1/ e6 ;
- Bao dam TBK lam viee em (khOng rung) 0 eh€ dO van
hilnh TBK kbi Ihay d6i ph,! lai dOng deu ;
126
• Duy In Illn 56 quay eUa rOto kh6ng gay msll tfc'40agcia .
11/ dOng eMng W\lt 16c khi sa lhii ph, tii ttc tllai klla. IIIIIt
xu6ng bhng khong (d6i wi TBK\'tD. MnI1 40c "p III tW dfa
ph\! lAi t'l diing da JIM 1IIliy) ;
• Giir khi 1rUtX: toabln b mile tMa. c:IIo
phep ling cao dl!n mile gi6i h4n Jam bAo slI c6tk4qal;
• Bao dam eM dO \'tn hilllh cUa 1114y khi. kh6ng c6 hO
eMng IQI khi;
• CO dO'khOngnh4y clla helMng &Wi IIfD II1lietdOtIU tMna
VII,>I qui 10"C.
• CO mile dO thODg iflng ehinh flD a6 qilay ,cUa
true may pMt, dieD bllDg'4,5.: 0,5% so wi djnh mile. Mite, dO
khOngnMy kIlOng VII,>I qui O,3%.Mite dO kh6Dg iflDllh ClJC
bO khOng nM hoD 2,5%... kh6Dg I6D boD 6%.
Cho phc5p TBK 111m vi¢<: c:6 dO'. eheDh. teth tlD.a6l1Cl vdi
binh Ihllllng n€udll,>e 511 thoalhl!4D cUa J1McII€
Dmu 406 e Xung nhi¢t dO sil d,DgtrODg he
ebinh vl1 bao v¢ pMi lay lilbO pMtxuDg q1!liDliIIh DM (l:tP
nhi¢1 ngAn hay elicthi€t hi dOb/llDg We\l6th€ l!i¢u Chillh
dOngdll\lC troag tn/llng hl)p dDthi€t); If,i' li€tdi¢D
In/Dgeua IUy€D vl1 baodlimxaedjnhdll<>C
dieD.
:CAehO bAo v¢ eMngtaDgllhi¢t d'o khi quA mite
eho phtp sau m6i Illng eMy dDphai dlt<>c hi¢u emnh tfc
dOng 0 dO do JIM ch€ quy cfinh.
408 : Clic bO III dOng eh6Dg IllDg t6c phai cbI<>c
emnh dI! tae dOng b flD 56 quay ella rOlO taDg qu.t cfinh mite
10.12% cI€D gia Irj mil JIM ch€ quy,djnh.
127
409 : Trong thili gian van hanh TBK phai thuc hien
nhimg bien phap <13m bao giarn tMp dO bui ban khOng khi vao
dau hut TBK (trbng eo tren cac di¢ll tich con trang, trat nhua
duong OtO, bO loc khi, tuoi nuoc ...) va Ioai trit kM nang de cac
chat tMi cua nhamay va cac ehat thai ben ngoai 19t vao bubng
hut gio cua TBK.
khong-khiphai dam bao ham luong
bui trong khOng khi a cua vac may nen khi khong vuot qua
9,3mglm
3
va kich thpoe hat vuot quaiS I'm. PMi
thuong xuyen kiern tra tinh trang cac bO 19C khOng khi irong khi
van hanh, KhOngeh,9 vang dal! hoaccac vat .li¢u khac ra
khoi bO loc roi vaotuyen hut cua TBK.·ft nM\mlli thang 2 Ian
khOngkhi va law sach bOI(lC va ang gop
khong de" (neu TBKlam viec if eM dO day
thi kidrn tra a Ian gan nhat). •
Dieu 411 : j{¢ th6ng 1(lC khOng khi phai trangbjvan nMnh
tac dOng hai phia dam bao rna h! dOng khi dO giang ap tren bO
!g
e
tang qua dinh mite! hay xuat hi¢nap suat du lrong buong
cua bO 19C.
Dieu412 : Van Stop va van dieuehinh nhien li¢u 'cua TBK
phili .kin. ](hOng. cho phep dl nhien li¢u do ri qua eat'vaiL TruCe
mlli Ian khoi dOng pMi tra cacvan va khi TBK lam vi¢c
lien tyc thi pMi kUm tra 1 Ian hanh tdnh eua cae van hilng
ngay... m6i IMng mOt Ian pMi Idem tra dO kincua cac
van; khi TBK lam vi¢clien )\lcduQe hon mOklMng thivi¢c
Idem Ira Ihl!c hi¢n 0 Ian ngitng ke gan I1Mt.
,Dieu 4l3.; Qic,vO)iingJua ':ac van lAp Irendl10ng 6ng.dan,
dau InHlc va mat ..cua·
bom dau dl! pMng vii Sl! cO Iren duilng xa dau sl! cO lit be ehua
128
dau cua TBK, tnroc vii sau cac bo loc c6 tMthao dili d.u"e trong
so do chen true cua may phat dien phai kep chi a vi tri viln
hanh cua cac van.
414 ; Khi may phat cua TBK diuyln sang chI! dO dOng
CO phai duoc litc cM ngay, dl thuc hien dillu dc$, il pM!
phai dill bao ve ch6ng cong suat nguoc,
Dleu 415 ; Khoi dong vii tien hanh hoad1lng bO TBK til bllt
ky trang thai nhiet nao deu phai Ihl!c hien t\l dong,
416 ; Khoi dOng TBKphai thuc hien duoi sJ!. chi dao
cua Iruang kip con sau dai tu va lilu tu duoi sl! chi dao cua
quan d6e phan xuong hoac pho quan d6c.
Dieu 417 ; Truce khi khbi dOng TBK sau slta chila hay ngilng
dl! phong qua 3 ngay dem phai tien Mnh kiem Ira tinh hoan
hao vii tinh san sang dua vao lam viec cua cac thiet bi bao v¢
cong ngh¢ va tl! dOng, cae bO lien dOng eua cae thiet bi ph\l, h¢
th6ng dau nhon ,cae born dau nhon dl! phong vii sl! cO, cac dong
h(; kiem Ira do luang va cae phltOng ti¢n thOng tin lien .
Cic hu hOng dlt"e pMI hi¢n pMi du"c khAc ph\lo.
Dieu 418 : aim khai dOng TBK trong cac Iruilng Mp sau :
1-Hu hOng hoile TBK bi ngitng do blit cit cAt bao v¢
nao;
2-Khi cO cac khiem khuyel cua h¢ dillu ehinhcO tM dua
lang cao nhi¢l dO khi qua mite cho phep hay cao 160 dO
tua bin.
3-HIl hOng mOt trong cac born dllu nhiln .M lh6ng lien
dOng eua cae born dO.
4-CMt lu"ng nhien lieu hay dau 'nhiln khOng dung lieu
eung nhu khi nhi¢t dO vii ap sull! nhien li¢u (dllu nhiln) tMp
hon hay vlt,,1 qua giOi coo lfllOc.
129
5-C4c chi tieu til!m tra nm¢t va co C1la TBKVltQt ra thoi
gidi "II coo plK!p.
Mu 41' : Tht6c: khi d6t nhien li¢u trong bullng d6t , cac
khi C1la TBK plW dllQC thOng gi6 khi quay rOto bang dOng
CO thai dOng .Thili gian thOng giOpMi DC dinh trong quy triM
C1la ill my.
Sail khi thOng thili dOng dllQC TBK, eMt lai nmen lieu
m.thOng thOng gio SO bO toan h¢ tMng.
420 : Vi¢Cthili dOng pMi cMm dirt ngay bang tac dOng
C1la bi 1180 v¢ hay do nMn vien v*n hanh thao tac trong
cac trIIllng hQp sau :
,
-Vi p"m trinh '.\Ithao tac khlli dOng theo quy dinh;
-Nmet dOkhi tang qua gibi han cho'p1ilp,thoo bil!u dll khoi
dOng;
-Nghe tMy til!ng va cUa kim (til!ng cOt ket, til!ng go)
va dO rung clia t6 may tua bin tang len;
-Phu tili clia tml!t b] thoi dOng tang qua milc cho phep;
-nn 56 quay cUa tr"t: giam ngoai dt! kitn Clia quy trinh
sau khi tmtt bi thili dOng ra;
-CO. m¢n tllong khOng 6n dinh trang may nen khi
clla TBK;
-Ap I\lc thOng thi sau may nen !<hi giam .
DIeu 421 : TBK phili ngung clip t6c bang !lie dong cua thitt
bi hilo ve hay do nMn vien hanh thl,!c hien trong cac trl/bng
hOP sau :
I-Nmetdo thi trllbc tuabin tang qua gia tri eho. phep;
2-nn s6 quay cUa rOto tang qua gibi cho phep;
130
1
r
3-XuAI hien cac vtl m1t hoac no 6ng dan dau nbon va 6ng
dan nhien lieu cao ap.
4-Do di true tang qua g;,! tri eho phep, do djch ehuyl!n tuong
d6; cua roto may nen khi va tuabin tang qua gia tri cho phep;
SoAp Iuc dau nhcn trong M tMng boi tron mile dau
lrong bt dau nhon giam xu6ng dllbi mile cho phep dllng thoi
nhiet dO dau ra khoi bill eil g6i true nao hay nhiet dO bll:t kY
goi true nao lang qua gia tri eho phep;
6-Nghe thay titng kim loai (tieng cot ket, tieng go) tieng lln
khong binh thuong ben trong may tuabin va cac may m6c cua
TBK;
7-Dot ngot xuill hien dO rung Ibn cua may tuabin;
8-Xull:t hien tia lila hay khoi trong g6i dil, vong chen may
tuabin hay may phat dien;
9-DlIu nhon hay nhien lieu Me lila va khOng co kha nang
dap agay dam chay bang cac tmtt bi hien co;
IO-C6 tieng n6 trong buong d6t hay duong diln khi;
l l-Ngon lila trong buong d6t bi tat, ap Il,!e nhien lieu long
hay khi giam dllbi gia tri eho phtp;
12-Mll:t dien ap il cae tmtt bi dillu ehinh va t\l dOng eiing
nhll tren tilt cil cae dllng hll kitm tra do It/bng;
B-Cilt may pM! dien do sl,! c6 ben trong;
14-Xuilt ruen sl,! milt 6n dinh may nen kru hOae gan dtn gia
tri khOng eho phtp cUa danh gibi !<hOng 6n dinh;
Dllng thbi vbi viec cal TBK phili cal may pMI dien bbg
tae dong eua thitt bi bao ve hay do Man vien hanh thao
tae.
131
Ir
I
I
,
I
Dieu 422 : TBK phai dllQc giam tai va ngilng vao Ihili gian
do 1..')' su chinh nha may quyet djnh trong cac tnrong hop sau :
I.Vi pham che dO hanh binh thuong hoac lam viec binh
thuong caa Ihi61 bj phu. Khi xual hien tin hieu st! c6 neu khong
ngilng may thi khong tM 10;1i trir duoc nguyen nhan,
2-cac van Stop, van chinh, van ch6ng 1<)1 khi bi 10<,:1;
3-Nhi¢1 dO mat ngoai cua than tua bin.buong d6t, duong
6ng chuyen tiep lang qua muc cho phep, neu bang each Ihay d6i
che dO van hanh thi khong giam duoc nhiet dO 0 d6.
4-Nhi¢1 dO khong khi Irll6c may nen khi cao ap tang qua
muc cho phep, cling nhu trong truong hop cM dO cap nuoc lam
mal binh thuong b] vi pham,
5-Khi hu hong mot vailhi61 bi bao ve hoac mot s6 cac
dOng hll kil!m Ira do Iuong dang h0;11 dong.
Ilieu 423 : Khi 'cMy muoi trong bO gia nhiet hay bO ham
nll6c caa M thong nll6c n6u khong xay ra nhilng lhay d6i nguy
hil!m cac thOng s6 cUa TBK thi vAn phili dl! thi6t bi lam vi¢c
dl! bao dam vi¢c lam mat cac Irao d6i nhi¢t. Khi muOi
b6c cMy 0 TBK da ngilng hilnh 1m phili cho M tMng daP
lila lam vi¢<:.
Dieu 424 : Sau khi ngilng TBK pMi bao dAm thOng gi6 cO
hi¢u qua cho loan M tMng va li6n hanh IMi thOng gi6 clc 6ng
g6p nhien li¢u va voi phun bang khOng 10m hay 10m trO.· Khi k6t
Ihuc vie<: IhOng gi6 pMi It! dOng d6ng la cMn 0 phia' dau hul
hay phia Ihoal khi. Thili gian va chu kY IhOng gi6 va quay Iruc
rOIO khi lam nguOi' TBK dllQc neu ro Irong quy lrinh clla nhil
may.
Dieu 425 : Tai nhil may di¢npMi q'ly lac bao dllong ky .
TBK, q'ly tac ve cOng ngM va chu kY Iht!c hi¢n cac cOng
vi¢<: cLu quy lac Ay.
1
I
-r
Dieu 426 : Quy tac bao dllong ky phili neu :
. 1- Dinh kY lam ve sinh may tuabin va cac thi61 b] trao d6i
nhiet, xem xct bo canh tuabin va !dl!m Ira dO kin eaa cac he
thong van,la chan va ph\' tung;
2- Kiem Ira s'l lam viec cua he th6ng bao'V¢ va t'l cIOiag
khil!n TBK, kl! ca kil!m Ira bO til dOng kIIoi dOng TBK.
cung voi vi¢c !dl!m tra cac thong s6 chinh cUa khOng khi va khOi,
tip suAI nhien lieu va phu lai cua thi€t bi khoi dong nrong i1ng
voi bil!u dO khoi dOllg tinh toan;
3-Xem xel va kil!m Ira dO kin, dng sullt cUa voi phun nhlen
lieu va g6c phun slldng cUa nhien li¢u il dau ra cUa cac vbi
phun.
4-Kil!m. tra cac bom dau nhiln d'l phong va s'l c6 cac thiet
bi lien dong caa chUng;.
5-Xem xcI va lam -eac Illoi cUa cac bO lQC dau nh<ln,
nhien lieu ,khOng khi va nlloe.
fh'eu 427 : ClIn ell vao cae quan sat va ehi s6 Iren cae d/)ng
hll do Illilng trong qua trinh hanh phili ti€n hanh pltan tieh
mOl caeh cO he Ih6ng.
1- Tllong i1ng cOng sdl TBK so vOi titu ehub;
2- Mile dO blln va d'l tril dO 6n djnh eUa m.l.y ncn
khi; .
.3- Hi¢u qua cda cle thielbi traod6i nhi¢t;
4- S'I khOng dOng nhi¢t dl) do dllQC \rong luabin;
. 5- Ap I'le nhitn li¢u va khOng khi (khi kh6i) il cae dil!m
Irllng;
6- DO TU'!g eUa tua bin, may ncn I:hi, may pMI dien va
may !deh Ihieb. cae Iri s6 gioi han dO l¢Ch cae IhOng s6 dllQC
ki6m tra so voi M chieu may khong duoc vuot qua gia tri eho
truce caa nha che t;1.O •
Dien 428 : Kiem tra sIJ lam viec cua bo I1J dong chong vuot
t6e it nhat 4 thang 1 Ian. Sau khi thao bo tIJ dong chong vuot
t6e, truce khi thil nghiem sa thai ph,!. tai va sau khi da ngilng
tren mot thang thi viec ki6m Ira phai tien hanh bang each lang
s6 vong quay.
Dien 429 : Kidm tra sIJ lac d¢ng baa v¢ tang nhiet khi trong
tuabin phai tien hanh it nhat 4 thang 1 Ian.
Dien 430 : Kiem trasu lam viec cua M thong dieu ehinh
TBK bang each sa IMi phu tal cuc dai dOt ngot bang each cat
may phat dien ra khoi IIlOi phai IhIJc hien :
1- Khi nghiem thu TBKvao van hanh sau lap rap;
2- Sau khi cai tien e6 thay doi d ~ c tinh dong ciia TBK hay
c6 thay dOi ~ c tinh tlnh va dOng cua M tMng dieu ehinh;
3- Khi phat hien nhllng thay dOi ~ c tinh dong va tinh cua
M th6ng dieu ehinh trong qna trinh v ~ n Mnh hay khi sila ehlIa
(sau khi loai tril nhilng thieu s6t pMt hi¢n dll<)c).
Dien 431 : cae TBK lam vi¢c dinh loy pMi lu6n lu6n il trang
tMi san sang khili d¢ng. Neu ehlla yeu call dlla TBK vao lam
vi¢<: pMi tien Mnh ki6m tra sIJ hoan Mo cua thiet bi va cae M
tMng cUa chUng moi ca m¢t Hin, can khili d¢ng kiem tra eho
16 may mang tai pMi tien hanh it nMt mili tuan mot Ian.
Dien 432 : D¢ rung cUa tuabin, may nen khi, may pMt di¢n
va may kieh thieh kh6ng dll<)CVll<)t qua milcd¢neu trang dieu
1821 cUa quy pham nay.
Tinh trang rung cua dOng CO tuabin khi may bay va tau .
thuy lam vi¢c trong thanh phlin cae thilSt bi nang ltl<.lng uu'!c
p
xac djnh thea s6 lieu cua .nha che tao. Tuy nhien d¢ng co
khong duoc lam tang d¢ rung eho cac thiet bi n6i voi chang
vuot qua cac mile d¢ neu trong dien 369.
Dieu 433 : D6i voi moi true eua TBK phai quy dinh thili
gian ngilng binh thuong cua roto va gia tr] djnh mite ctla
cuong d¢ dong dien caa dong co thiet bi quay true, TIloi
han ngilng cua roto va cuong d¢ dong dien pMi do va thi
vao nhat ky il tAt ca cac Ian ngilng tuabin. Khi e6 d¢ chenh
lech ve thoi gian ngilng hay cuong d¢ dong dien so voi tri
s6 binh thuong cling nhu khi xuAt hien tieng keu khOng binh
thuong can phai tim nguyen nhan va dung cac bien pMpd6
loai tril.
Dien 434 : Khi dua TBK vao dIJ phong Ian dai phai sit
dung cac bien phap de phong mon TBK. Trang su6t thili
gian ngilng can phai phong mon thi danh sach esc bi) phan
can phai phong mon va eOng nghe tien hanh phoag mon xac
dinh thea nha may ehe tao va neu ro hong quy trinh caa
nha may.
Dien 435 ehu 1.1'. ti6u tu va dai tn TBK phai lap
thea quy trinh eua nha eM tao va tuy thu¢e vao cae eM
d¢ ve thili gian van hanh TBK, s6 Ian kMi dOng va nhien
lieu du<)e sil d,!ng e6 tinh den linh trang th",e te eua thiet
bi·
Dien 436 : Dai tu d¢ng cd may bay va d¢ng cd tau tbUy
lam vi¢e trang tMnh phan thiet bi nang IU(lng cling nhu
cac thiet bi W d¢ng ehuyen dung eua chung phili tien hllnh
il cae xi nghi¢p ehuyen nganh thea eOng ngh¢ eua nha ehe
tao.
135
Chuong 20 B
THIEr Bl
meu 437 : Khi van hanh 16 may dieden can dam bao sin
an toan va lien tuc dat hieu suat cao nhat.
Dieu 438 : Ole t6 may dieden chi duoc hanh trong dieu
kien cac bj bao ve til dong va cac thiet bi phu hoat dong
t61 : 00 cau eh6ng vuot t6c, cac born mroc tuan hoan, cac born
va h¢ tMng IQC dau ngoai 16 may, bi khoi dong t6 may,
mach dieu khien , mach do Iuong, may cat ehinh, thanh cai phan
phoi dien...
Dleu 439 : H¢ thong dieu chinh 16 may dieden can phai dam
bao :
l-khili dong va ngung t6 may tien hanh hi dong hoac bang
tay t6t;
2-lam viec 6n dinh 0 cac cM dO phll tai;
3-giil duoc t6c dO dinh muc khi sa thii phu tai;
Dleu 440 : Dua t6 may dieden van van hanh sau khi dai tu
phai tien hanh Idem tra toan dien theo quy trinh, xem xet ben
ngoai va ben trong t6 may; thUtuc ban giao may sau dai tu phai
dAy du, Idem Ira mite dau Mi tron, muc nuoe lam mal ,Idem
Ira di¢n IrO cach di¢n 0 g6i do trllc, eua euOn dAy stato va r6to
may pMt, may kieh thieh...

Dreu 441 : OIm khoi dong t6 may dieden khi xAy ra :
1- bio v¢ eO clu bio v¢ eO khi bi hu hOng;
2- BO III d(mg dieu ehinh t6e dO bi hOng;
3- CMt luong dau ooi trOn khOng dam biio;
136
4- OIc bi phu ngoai t6 may lam viec khong cMe cMn;
5- Chua tim ra nguyen nhan gay ra Mt cit thong s6 van hanh
nao khong dat tri s6 quy dinh caa nha eM tao;
6- Chua khac phuc hien nrong c6 dong trong 16 may.
Dieu 442: T6 may dieden phai ngung van Mnh khlln cap (do
bi bao v¢ til dong hoac do nhan vien hanh) trong cac
iruong hop sau:
1. Ap suat dau trong he thong boi tron khong dat tr] s6 quy
dinh;
2. nuOc lam mat t6 may;
3. T6c dO may vuot qua t6e dO cue dai;
4. co ueng dQng trong t6 may;
5. DO rung cua t6 'may tang len dOt ngot;
6. PMt hien co khoi, tia lila trong may phat dien, 6 do...
Dieu 443 : CAn cit vao cac s6 lieu caa nha cM tao, cac 86
lieu thi! nghiem biet, Cong ty di¢n 11/e se duy¢t va dua van
quy trinh nha may cac thong 86 hanh.
Dieu 444 : Tri s6 dO rung eho ,phep cea may can cit vao s6
lieu eua nM eM khOng c6 thi thoo bang sau:
1- DOng CO dieden :
T6c dO may (vg/ph)
200
200-400 400
DO rung eho phep (mm)
0,25
0,2 0,15
2- May pMI
T6c dO may (\lOng/ph) 1500 1000-500 375-214 187-62
DO rung eho phep(mm) 0,07 0,10 0,12 0,18
.
Cac 16 may dieden e6 dO rung Ion hon tri s6 eho phep chi
dllQC liq, we v$n hanh trong mot Ihili gian ngAn khi dll<,le phep
cUa giam d6c COng ty luc,
445 : Tril cac 16 mlly dang sira chi/a, tJlI ci cac 16 may
dieden dli ngllng phai luon 0 trong trang thai s3D sang khoi dong
nhanh chong .dau dieden 0 trong be chua phai 0 tren muc IMp
nMI quy dinh va dll<,leHng Ioc 16t, nuoc lam mat phai duoc b6
sung dliy dli, mec dau nhon trong b<'! chua dam bao dli mire quy
dinh, ap suat khi trong binh khi nen (neu la he Ih6ng khOi dong
khi nen) hOi!e ap nguen mot chieu (neu Ia h¢ th6ng
khoi dOng bAng pMi dl'1 Iri s6 quy dinh, Iro cieh
cUa cuOn dAy Slalo va rOto may pMI phai cao Mn Iri
s6 IMp nMI eho phep, Mn pMi tien Mnh ...
Dieu 446 : Khimaydieden dang trong Ihili gian sila ehila
hay dtl phOng, Illi gian khien may va cie noi thao tac cac
Ihiel bi ph", cUa n6 va 'pMi c6den tin bien bao cho moi
ngllili kMng dllQC lhao tJle v3n hAnh. ' .
OOu 447 : cac dllilng 6ng dAn, cie Imel bi ben ngoai t6 may
IhUOe cae M Ih6ng nhien M IMng hOi tron, h¢ tMng lam
mal, M th6ng khOi dOng bAng khi nen,...pMi kin, khOng bi ro
rio
Dieu 448 : Binh ap ltle cUa M IMng khoi dOng bAng khi nen
pMi lam vi¢<: eMe ehlln an loan, pMi dll<,le dinh 1.1' kiem tra
thoo qoy phllm hanb.
138
Dieu 449 : Trong quy trinh van hAnh clia nhA may phii qoy
dinh r6 nhi/ng thanh phan can nam wng quy trinh va Ihtle
quy trinh.
Dieu 450 : Trong quy trinh v$n hanh clia nha may phii ghi
s6 quy trinh ap dung eho Iilng 101ii 16 may dieden pMI
hang che tao. va phai ghi r6 cac di!c tinh ky Ihu31 etia t6 may
: kieu may, each 1>6 tri xy lanh, thu ttl n6, chieu quay caa may,
dllong kinh xy lanh, hanh trinh piston, cong suat dinh muc, COng
suat Ion nMt, t6c d<') dinh muc, Iy s6 nen, kieu dieu 16c, g6c
phoi khi, luong dau boi Iron, ap suat dau boi tron, nhiet dO dhu
boi iron, tuong nuoc lam mat, ap nuoc lam mal, nhiel dO
nuoc lam mal, kich thuoc may, kh6i luong may.
Dieu 451 : D6i voi m6i t6 may dieden, can cu vao cac s6
lieu cua nha che tao, trong quy trinh cea nha may phai quy dinh
cac tri 56 dinh muc va tri s6 cue dai .ap dau boi Iron,
d(l dau boi tron, ap suat mroc lam mal, nhiet d<') nuoc lam mal,
nhict dO khi thoat, chenh lech nhiet d<') khi thoat...
Dieu 452 :D6i vci mlli t6 may dieden can cu vao cae phllong
phap thtlc hi¢n chue nang eUa cac h¢ IMng khoi dOng, M th6ng
lam mat, h? IMng nhien lieu, he Ih6ng hOi Iron va linh an loan
cua t6 may, Irong quy trinh v3n hanh elia nha may pMi ghi r6
cac mng viec chuiln bi de khOi d<')ng may, kiem Ira mue dliu bOi
trOn, v3n ,Mnh born dliu nhbn Mng tay (neu co), kiem Ira d<')ng
cO dien (d6i voi t6 may khOi d<')ng Mng quay may va banh
da bang tay, kiem tra stl lllu thOng ctia nhien li¢u dieden, kil!m
Ira nlloe lam mat, kiem tra dien Iro cach dien ctia g6i do
tr\le, elia cae eu<')n rOta va Stato...
Dieu 453 : can cu vao s6 lieu eua nhA ehe 11IO, Irong quy
trinh v3n hAnh clia nM may phili quy dinh ro uinh ttl cae lhao
tac v3n Mnh, cac thOng s6 v$n hAnh cAn ki<'!m Ira trong qua
trlnh khOi dOng 16 may :kiem Ira stl linh hOlil eua cAu ga eung
cap nhien lieu, kiem tra xem c6 nlloe lA vao xy lanh khOng?
nghe tieng dOng ben Irong t6 may, t6c dO nang cOng cUa
139
may, kiern tra cac thOng s6 van hanh ve nuoc lam mat, dau boi
tron, khi thoat...
Dien 454 : can Cll vao s6 lieu cua nha cM tao, trong quy
trinh van hanh cua nha may phai quy dinh ro tilng thoi gian
dinh k-y kiem tra cac thong s6 van hanh va 0 khoang thili gian
nhat dinh phai ghi cac thong s6 van hanh chu ycu vao nhat ky
van hanh, kiern tra SI! hoat dong cua born dau dot, kiern tra ap
suat va nhiet dO cua dau boi tron, ap suat va nhiet dO nuoc lam
mat, nhiet dO khi thoat, kicrn tra co g6p di¢n, cac chdi than,
kicm tra dien ap may phat dien, dong dien Stato, tri s6 chenh
lech gitra cac pha dong dien Stato, h¢ s6 cong suat (Cose ) nhiet
dO cua cac cuon day may phat dien....
Dfen 455 : Quy trinh van hanh cua nha may phai quy dinh
ro trinh tI! cac thao tac cua nhan vicn Van hanh khi ticn hanh
'ngilng may.
Dieu 456 : can cu vao s6 Ii¢u cua nha cM trong' quy
trinh himh cua nM may pMi dinh r6 thoi gian va kMi IUQng
c6ng vi¢c baa dUling cac thiel bi chinh va cac thiet bi phu (cac
cM dO baa dUling).
Dien 457 : Thong quy trinh Mnh cua nha may clln pMi
cO quy tdnh xii Iy sI! cO va xtl Iy cac hi¢n tU(lng kh6ng binh
thuong, trang d6 neu nguyen nhan va cach khac phuc :may da
quay nhung dOng cO diMen khOng n6, ap lI!c dllu b6i tn)n tMp,
IU(lng dllu b6i trOn tieu hao it kh6ng hao, IU(lng dllu biii
trOn tieu hao qua lon, nhi¢t dO dllu b6i tron qua cao, nhi¢t dO
nUOc lam mat qua cao, may voi t6c dO khOng 6n dinh, may
bi rung may kh6ng du c6ng suat, may cO W,ng go
kh6i thoat khOng binh thuong, di¢n ap may pMt di¢n
tMp, di¢n .lro cach di¢n tMp, cMi than pMt ra tia lira...
Dien 458 : NM may pMt di¢n diMen pMi c6 quy trinh phOng
chUa cMy.
140
Chuang 21
TV DONG vADO WONG
Dieu 459 : Trang van hanh cac trang bi 1IJ dong va do luong
nhiet - phai dam bao viec tra trang tMi va bao ve thitlt
bi co nhiet, dieu thitt bi d6, dam bao d¢ tin cay va tinh
kinh te trong Van hanh thiet b].
Tat ca cac thiet bi thuoc cac trang bi tI! dong va do Iuong
nhiet va sir dung cho vice dieu chinh tI! dong, dieu khien til xa
va tI! dong. Cac van dieu chinh va van chan, co bo bao ve cong
ngh¢, cac bo lien dong, cung nhu tat 'ca cac trang bi do Iuong
cac thong s6 1.1 thuat nhiet, Iy, dinh luong hoa va co, cac
may tinh tin hoc va dieu khicn phai dlt(lC giU il trang thai hoan
hao va thuong xuyen il trang thai lam vice khi thict bi co nhiet
Van hanh,
meu 460 : 0 cac nha may di¢n kMi IIt(lng trang bi tI! dOng
va do Iltong nhi¢t phai tuOng itng voi cac van bim pMp Iy do
V
u
khoa hQC ky B¢ Nang IIt(lng dUy¢I.
Dietl 461 : cac thitt bi hI d¢ng va do Iltong nhi¢t elln c6
nguOn cung dip di¢n dI! phOng voi kh6a chuyen d6i tll dong va
chuyen doi bang tay. tra di¢n ap elln pMi trang bi M
th6ng lin hi¢u Mng anh sang va am thanb.
Dinh kY hoan Mo cua cac trang bi Cjlng cap nguOn di¢n dl!
phOng theo lich do ky sit chinh nha may duy¢t.
flieu 462 : Vice d,;t cac dUllng cap 1\ic va cap do Iltilng phlln
tI! d<)ng va do Iltilng nhi¢l, kMi Itl(lng va chu kY kiem Ira di¢n
IrO cach di¢n ,clia cac dtlilng cap nay phiii IltOng ung voi quy
nay.
1A.1
aim di chung Irong 1 duong alp, mach do Iuong voi cac
mach d(jng luc va mach dieu khicn.
Vi Iri h6 cac duong xung luc va alp di qua tuong, ngan
cacl. cac phong co cap phuc vu khac nhau, eiing nhu dau cap
vao cac hi dien phai duoc lam kin.
Cac bang dong ho tai eM, hi van, ale bang dien phu cua
khoi, cac Iii ciia cac b(j bien doi so cap, ale bang thiet bi bao
ve can phai eo dien thoai lien lac voi nhau va voi bang ditu
khien.
Dieu 463 : Nhiet d(j khOng khi xung quanh, d(J am, dO rung,
dO buc X"" lil truong va dien iruong ben ngoai, do bui a noi dilt
cac dOng hO va thiel bi khong duoc vuot qua ale tri s6 rna lieu
chuan va ale yeu diu l..1' thuat cho phep d6i voi ale loai thiet
bi nay.
Nhiet dO tai eM dill bang kiem nhiet kieu tu khong duoc
cao bon 4SoC, eon eM dilt ale lu may tinh va cac Ihiel bi IOgieh
khac la 20±SoC.
cac bang kiem nhiel kieu III phili dU(,le ehen kin, eo chieu
sang Ihuong xuyen, cO 6 cam dien 12 V va 220V. Cila III pMi
khoa kin I",i.
Dieu 464 : cae Ihiet bi, 'ale b(j bien d6i do luang nhlll Ihfl
van eMn va cac Mng dllu day phai ghi eM chflc nang
clia chung.
cae bang dien ella kiem nhiet, cae hOP n6i ehuyen lillp alC
Mp dllu alp, cae b(j co khi cMp Mnh clIn phili dU(,le danh s6
thfl W.
Tlil eli Mng va cae vi Iri dua alp va 6ng <lfin xung dlln ,
phili cO ma s6.
Dleu 465 : Cac duong bien xung den cac dllng ho Iii dOng
va do luong nhiet phili du(,lC dill Iheo dung cac tieu chub k}1
thuat, xay dung va du(,lC dinh l..-y thong IMi lrong thoi gian Van
hanh.
Dieu 466 : Cac bO billn d6i do luong nhiel nMI 1M va cac
b(j co khi, chap hanh cua Ihillt bi Iii dOng va do luang nhiet dn
phai duoc bao ve ch6ng am. Ti,li cM dill cac Ihiel bi laP trsng
tin hieu din phai co- san cong lac de co the di Mn, kiem Ira va
sila chua Ihillt bi,
Dieu 467 : Trang IMi cac b(j phan chinh va kh6a chan
cua thiet bi co nhiet duoc sil dung trong cac (S<l'dO) II! dOng
nhiet can phai thoa man cac yeu cau k}1 Ihual d(j kin, cac
tinh luu luong va vt dO ro.
Dien 468 : Cac nhan vien Van hanh chiu trach nhiem bao
quan va vi; sinh ben ngoai cac thiel bi W dOng va do luong nhiet
Hlp dilt trong pham vi do minh phu trach.
Dien 469 : PMn xuang (16) Iii dOng va do luong nhi¢1 (PSKN)
ehiu Iraeh nhii;m vao bao duong k}1 Ihual va sila chita alC Ihiel
bi II! dong va do luong nhi¢!. Vi¢C sila chita alC (bO philn)
chinh va cac kh6i n6i giila ehUng voi ale bO co khi eMp hanh,
ale b(j giam t6e cua alC dOng dii;n eiing nhu vi¢C slta
ehita cac bO tiet luu, cua dong hll do luu IU(,lng, alC van va alC
thiel bi Illy phili do nMn vien slta chila thiel bi chinh <lfim
nhii;m, eon khi 13p rap Itn vi tri va nghi¢m Ihu thiel bi phili
lien Mnh voi sl! tham gia Clla nMn vitn PSKN.
cae c6ng vi¢C di,li lu va lieu lu 1M· nghiem dli phOng cac
dOng CO dien (tril vii;c quan li,li) nam trong thiet bi IrQn bO elia .
phhn dieu chinh tl! dOng, bilo ve va khien til xa pMi do
PSKN thl!e hien,
143
Viec quan lai cac dong CO di¢n truyen dOng kl! tren phai do
phan xllong di¢n nha may sila chua lien hanh,
DieD 470 : PMi dinh I,y kiern tra cac thiet bi t1,l dOng nhiet
theo cac phuong phap va quy trinh hien hanh phu hcp voi tien
d(> da duoc 1,.1 su chinh nha may duyet,
Dieu 471 : Viec kiem tratheo nganh doc trang thai cua
thiet bi do luong trong cac nha may di¢n do cac CO quan do
luong thiet bi Nha nuoc dam nhiem (hoac cac bo phan duoc uy
nhiemj.
DieD 472 : Thoi han kiern tra quoc gia va kicm tra nganh
cua cac thiet bi do luong duoc an dinh thea cac tieu chuan quoc
gia, thea cac van ban quy dinh cua Tong cue tieu chuan va do
hrong thuoc UBKHKTNN va cua Vu Khoa hoc 1.1 thuat B(>
Nang 11I9ng.
DieD 473 : Viec dua vao van hanh cac bO bao v¢ c6ng ngh¢
sau khi Hlp rap hay saukhi cai tien pMi Ihl!c hi¢n thea
l¢nh cua 1,.1 Sll chinh. nM may di¢n.
Dieu 474 : cae bO baa v¢ eOng ughi¢p da dlla VllO Van Mnh
can pMi ho?t dOng s1l6t thoi gian van Mnh eua thiet bi ehinh.
Ofm dllata khOi Van Mnh" eae b(> baa v¢ eOng ngh¢ dang holm
Mo.
Chi ehopbep dlla ra khOi Van hanh caebO baa v¢ eOug ngh¢
eho thiet bi dang Van Mnh trong cae trllong h<,lp nhl! sau :
1. Khi can ngat baa v¢ da dt!ge xem xet trang quy trinh van
Mnh cua thiet bi chinh.
2. Khi bO bAo v¢ bi hll hOng ro rang. Vi¢e ngAt b(l baa v¢
pMi thl!c hi¢n theo I¢nh eua Trllong ca va bat buOc pMi tMng
baa cho kJ SII chinh nbA may dien.
144
Trang tat ca cac truong h9P con viec ngl1t b(l Mo v¢ chi
duoc thuc hien thea lenh cUa 1,.1' SII chinh nha may
Cam lien hanh cac cong tac sila chila va hieu chinh 0 cac
mach baa ve dang lam viec,
DieD 475 : Cac thao tac co cau cMp hanh cua bao v¢ thiet
b] lien d(>ng II! d<)ng dong nguon dien d1,l phOng cna cac thiel
bi CO nhict can duoc nhan vien cua cac phan xllong chu quan
eung voi phan xUOng kiem nhiet Ihao tac thil truce khi khoi dOng
thict b] sau thoi gian ngifng qua 3 ngay hay sau khi co lien hanh
cong tac sita chira trong cac mach baa ve dii Ihoi gian ngirng
duoi 3 ngay. Khi thiet hi ehinh khOng cho phep kiem tra co cau
chap hanh khi viec kiem tra thiet bi bao ve dll9c thuc hien khi
tach khoi co cau chap hanh, .
Dieu 476 : Cac thiet bi bao ve cong nghe (cac bO bien d6i
do htong nhat thit, cac dOng ho do luong, cac hop kep dlIu day,
eae kho:1 dieu khien va khOa chuyen van chAn cac dIIong
xung ll!e v.v...) phai co cac kY hi¢u dl! phan bi¢l.
Cac bang baa v¢ va thiet bi Hlp tren bang clIn co ghi chu
ca hai phia c6ng dllng cUa chUng.
Tren cae mat chia dO cua dOng hO clIn co V?ch dlinh dau chi
s6 ehinh dinh tac d(>ng cua baa v¢.
Dieu 477 : T?i cae nha may di¢n pMi cO phieu (s6) ghi tri
so chinh dinh cua cac b(> baa v¢ c6ng ngh¢ da dll9c.ky Sll chinh
duy¢t. cac tri so ehinh dinh va thili gian tac dOng cUa cae b(l
baa v¢ c6ng ngh¢ dll9c cac nM eM t?O thiet bi xac dinh; Trang
trllong h<,lp cai tien thiel bi hOac khOng cO tei s6 cua nM cM
thi tri s6 chinh dinh va thOi gian tac d(lng clIn dt!9c xae Jap
tren co SO thil nghi¢in.
cac thiet bi baa v¢ cO b(l pMn dl! thay d6i tri s6 chinh dinh
pMi dll9C chi (tri! cac dOng hll t1,l ghi) . Chi cac nllan
vien PSKN moi duoc phep thao cap chi va phai ghi dilim d6 vao
nhat ky van hanh. Chi eho phep thao cap chi khi bo bao v¢ dii
duoc ngAt ra.
Dieu 478 : Cac bo bao ve cong nghe can duoc trang bi bO
phan ghi lai nguyen nnan dau tien ella lac dong bao vc.
Tat ca cac truong hop tac dong ella bl) bao ve cling nhu
nhtmg truong hop bao ve khong tac dong khi VU\lt cac thong so
chinh dinh deu duoc th6ng ke va phan tieh.
Chuang 22
xU LY NUOC vA CHIf DQ HOA NU6c.
NHUNG QUY DlNH CHUNG:
Dieu 479 : Che dl) h6a nuoc ella nha may dien phai dam bao
cac thiet bi nhiet chinh va phu van hanh an roan va khOng giam
cae chi tieu kinh te do s'$ thanh:
1. Cau va eMt lAng tren cae be truyen nhi¢t, ke ea
tren cae 6ng blnh ngllng ciJa tua bin va tren cae be mllt trao
d6i nhi¢t khae.
2. can I<l Ii1ng 0 trong thiet bi va trong cae dllong 6ng ella
nha may nhi¢t di¢n;
3. Gi be ben trang eua thiet bi xi! ly nlloe, thiet bi nhi';!;
4. aiu bam tren phan luu thOng hOi eua tua bin.
Dieu 480 : Philn xuong h6a (phOng Ma, t6 h6a) quan Iy eM
dO xi! Iy nuoe trong Mnh thiet bi nha may di¢n va tien Mnh
kilim tra nhung ehe dl) d6.
Neu viec dua vao hOac tach ra Mt kY bO pMn thiet bi nao
cea nha may dien lam giam cMt 11I<)ng hoi va nllOe thi can phai
thoa thuan trllOc voi phan xllong h6a, (phong h6a, t6 h6a).
Vi¢c xem xet ben trong thiet bi nhi¢t, mb cau can , cat
mb'dli phan tich, viec cac bien ban kilim tra cung nhu viec
dieu tra s'$ c6 va hu hong c6 lien quan toi cM 40 h6a nllOe pMi
dll<)C thuc hien voi s'$ tham gia caa nhan vien phan xuong h6a
(phong hoa, t6 hoa).
CHUAN Bl NUOC vAxu LY NUOC.
Dieu 481 :.Tat cl cac thiet bi lQC mroc b6 sung va xi! Iy nuoc
nguon, nlloc thai ding voi ffit eli thiet bi phu (kli eli kho h6a
eMt) can dll<)c ket thuc va ban giao dli hi¢u chinh 2 thang truoc
khi khoi dOng h¢ th6ng nay.
eli. bi lam sach nllOe ngung cua tua bin, lam sach
nuoc ngung bi nllOe xli, kli eli cac thiet bi dli xi!
. ehinh Iy nuoc phai dllQC ket thUc 2 thang truoc khi khbi dOng
Ian dau t6 may va dua vao hanh trang Ilin khoi dOng dau
tien clla t6 may. .
cac 4'$ tru nlloc dii xi! Iy va nllOe ngllng chung cUa nhll
may elln dllQC ket thuc (kli eli vi¢<: phu lopbao v¢,ch6ng ri)
trllOe khi lam be Dlat ben trong cUa cac thiet bi dli khOi
dOng Ian dau t6 may.
Dieu 482 : cae qua trinh COng ngh¢ 00 ban xi! Iy nlloc thien
nhien, nlloc ngllng bi btln va nlloc thai, cling nhtl vi¢c
chinh Iy che dO ntloc clIn dllQC t4 dOng h6a va 00 gioi Ma.
Dieu 483 : Thiet bi, dtlbng 6ng va van c6a ffit cl cac thiet
bi xii Iy nllOc cUa thiet bi IQC ntlOe ngllng va IQC ntlOe tMi COng
nghi¢p, be mat ben trong c6 tiep x6c voi mOi trllbng An mon
kli ca cac ket cau xAy 'Nng tiep mc vOi mOi tnlilng An
man can dl1Qc gia congbang vat lieu chong An man hay mat
cua chang can dl1QC bao v¢ bang lop I'M chong An man.
Trong qua trinh van hanh can I' hai kham xet va khi din
phuc .hOi lai lop I'M bao ve,
flien 484 : Cac thiet bi b6c hoi de! xii Iy lai nuoc bi nhiern
khoang va mroc b:in (nuoc rila, nuoc Jill, mroc dii dung tai
sinh cac binh trao d6i iOn...) can dUQc trang bi phuong ti¢n xii
Iy cau can bang phuong I'MI' h6a h9C.
BIen 48S : Phai sir dung cac thiet bi dam bao bOc do, bi,o
quan, van an toan va thuan tien khi sil dung xut-an da,
amoniac, hydrazin, clo, clorua vOi, cac loai axit manh va cac loai
hoa chat An mon khac cling nhu dam bao sil dung an toan cac
loai hoa chat nay va cac dung dich cea chang trong qua trinh
cong nghe, Phai nghiem chinh cMp Mnh cac quy tAc \,.1
an lOan khi xilc voi cac h6a cMt va dung djch h6a cMt ke!
tren.
OOn 486 : NuOe thili cila nM may di¢n c6 chila kiem, axit,
amOniAc, hydrazin, cac sim pMm dliu mo va cac cMt c6 khac
philidl1Qc xi! Iy ttl10C khi tMi ra ngoai.
CMt II1Qng nuoc thAi phai tJl<lng ilng voi cac tieu
quy dinh hi¢n Mnh ve "Bao v¢ mOi tnlilng, moi sinh" clla BO
y
Trong truilng hQp khOng tM xi! Iy tl'l!c nJlOe thai
hay IJlQng nl10e thili IOn Mn cOng sulh cila bi xi! Iy thi pMi .
chila 'nuoc thili vao be! chila rieng rbi dua di xi! IY.
BIen 487 : tu bi, xii Iy nJloe, bi lam nuOc
bi xii Iy MOC va nllOe tMi, cling nhll cac
bi xi! Iy MOe ngllng clin dllQC Mnh 2-3 nAm mOt Illn cOn
tie!u tu thi tuy theo milc di) din
BIen 488 : Khi trong nJlOe ngubn c6 chila vi tao thanh
nitrit thi can phai dinh kY ti<!n hanh xi! IY bilng dung djch elorua
d6i voi dllilng. 6ng nuoc nguon va vat Ii¢u lee ella cac binh If)C.
Dien 489 : Khi giam di) kiem cua nl10e ngubn Mng each If)C
qua H.Na cation hoac pha them thi di) kiem du ella nuOe da xU:
Iy phai 0 trong khoang 0,2-0,8 mg dU<lng IIIQngtkg.
flien 490 : Nl10e cap caa cac binh b6e hoi dung de! bU
t6n tMt hoi va nllOe ngung (sau khil khi) din pMi tuong
ilng voi chat IUQng nuoc cap cho 10 hoi dOt than ap sullt
Mn 0,4 kg/em
2.
Khi cap nuoc xi! Iy hoa hoc cho binh
b6c hoi c6 ham h/Qng mu6i Ion hon 2000 mg/kg thi eho
phep xii Iy bhng pMt phat. Trong cac truong hop rieng tren
co sO kinh nghiem viln hanh dJlQe sll eho phep caa COng ty
di¢n life, tieu chuan chat luong nJloc cap c6 tM dJlQe dieu
chinh.
tieu ehulln eMt luong I\Jloe trong binh b6e hoi phili ne
lap tren cO SO thi nghi¢m nhi¢t h6a.
Dien 491 : CMt IJlQng nJloe cap eua cae binh b6c hili
dung de! bu t6n tMt hoi va nJloe ngl1ng cll.n phAi thoo mlin
cae tieu ehulln sau day:
HQp eMt natri (Quy d6i ra Na) khOng IOn Mn 100
mierOgam/kg
- Axit caebonie tl! do khOng IOn han
2 mgtkg.
!)ien 492 : CMt IJlQng nJloc ngJlng. eua tua bin phili dam
bito cae tieu day:
1. T6ng cilng dung cho 10 hoi tulln h"an l\! nhien
khOng dJl<le vIIQ! qua (micgdl/kg).
149
1,0 %
1,6%
La d6t dau La d6t than
- Ap suat dlloi 40 kg/em
2
5 10
- Ap suat til 40 den 100 mg/em
2
3 5
- Ap suat til 100kg/em
2
tro len 1 1
Neu roan bo nlloe ngung born ra duoc IQe lien tue thi eho
tang tam thoi t6ng dO cung nuoc ngung len' them 0,5
micgdl/kg so voi tieu chuan neu tren trong thoi gian khong qua
4 ngay voi kien dam bao cnat luong nuoc cap vao lb.
2. Ham luongoxi sau born nuoc ngung khOng vuot qua 20
mieg/kg. . . .
CMt 11I(1ng cac thanh phan con lai CUa ntloe cap: NlIOe xU
Iy hoa hoc hay nuoc xU Iy mu6i, nucc ngung cua cac bo hOi
nhiet, cac bo gia nhiet, can phai dam bao cac tieu chuan chat
. ItI(1ng ntlOc cap.
Khi do nhiem ban cUa e,\e .thanh phan mroc cap khong dam
bao nhung kien neu tren thi phai xU Iy so bO chang truce
khi dua vao ehu trinh.
Dien 493 : Khi xU Iy nuoc lam mat phai thuc hien cac yeu
eau sau day : .
1. Khi xiI Iy nllOc lam mat Mng clo, ham ItI(1ng clo
tinh ii tmng ntloe khi ra blnh ngllng tl,l pMi duy tri ii gioi
0,3-:- 0,5 mg/kg;
2. Khi xU Iy ntlOe Mng sunfat dOng tmng cae MtMng kin
CO ,tMp lam mat va be phun ntlOe, pMi duy tri Mm 11I(1ng trong
nllOC lam mat ii gioi 3-6mg/kh quyd6i ra CUS04. TMi nUOe
ra kh6i he tMng nuoe lam mat kieu kin VilO cae nguhn nuOc
•ben ngoai khi xU Iy bAng sun pMt dhng pMi thlle hien theo cae
lieu ehuan bao ve nguhn nllOc ella BO Y teo
150
Khi xi! Iy phong nUOc trong cac hb ehlla nUOc lam mat ,
ham luong Sunlfat dong phai giil trong gioi han 0,2-0,3 mgtkg
nuoc d6i rnau trong gioi han 0,3-0,6 mg/kg.
3. Khi xU ly mroc tuan hoan bang pMt phat, ham 1\I(1ng ph6t
phat trong nuoc tinh quy d6i ra P04-
3
phai giu gioi 2 - 2,7
mg/kg;
4. Khi giam dO eilng caebOnat caa nlloe b6 sung bAng axit
sulfuaric thi trong nude dll(lC xU Iy dO kiem khOng nh6 hon 0,5
- 1 mg dl/kg,
Dieu 494 : Tai cac nha may dien ddt nhien lieu·huu co, de
b6 sung them eho khau khiI khi can tien hanh :
1. XiI Iy nllOe cap bang sunlit natri hay hydrazin d6i voi Ib
hoi co ap suar den 70 kg/em
2
;
2. Xil Iy nuoc cap va nllOc ngung eua tuabin Mng hydrazin
d6i voi Ib hoi co ap suat cong tac 70 kg/em
2
va Ion hon, chi
duoc xU Iy bang Hydrazin.
Viec duy tri tri s6 PH can thiet cUa mliie cap can d\l(lC thlle
hien bang each dua amoniac vao n\lOc cap. Thong trllilng hop do
d6i voi Ib .tuan 1I0an tll nhien va dieu ehinh nlliet dO hili qua
nhiet bAng phll<lngpMp phun nlliic cap thi pMi sil dl,lng hydrazin
_ hydrat kY theo rOCT 19503 - 74 tuong dllong va
amOniac 1.1 theo r0CT9-67 t\long duong.
Dien 495 : T6n tMt hOi va mlOc ngllng ben trong nba may
t(li cae nha may dien d6t than (khOng tinh t6n tMt kbi xa Ib,
khi riIa Ib bAng nlloc, eho Mnh cae thiet bi xU Iy nUOc
ngung) ii luu ItI(1ng dinh mue eua cac 10 hili dang van Mnll
khOng dU(le vll(1t qua' tri s6 ph&! sau day :
_ Nhll may dien ngtlng Mi
_ Nhll may dien CO trich hoi cho siln J<Ul1t
151
Khi luu luong nuoc clp thlle tl! nhOnon luu luong dinh mile,
tieu chuan t6n IMt ben trong nha may se duoc tang len wong
ung, nhung khong duoc Ion non 1,5 Ian.
omlli nha may dien dinh mile t6n tMt hoi va nude ngung
phai duoc COng ty Dien luc duy¢t hang nam can cit vao cac tri
s6 dinh mile neu tren co tinh dl!n cac kien cu tM cua tilng
nha may.
Dleu 496 : Chi cho phep sil dung cac phuong phap rnoi
xu ly nuoc va ehl! dO h6a nuoc tai cac nha may dien d6t than
sau khi V,! Khoa hoc k9 thuat BO Nang luong chap thuan,
KIEM TRA HoA HQC.
meu 497 : Vi¢C killm tra Ma hoc il cac nha may dien phili
dam bao: ' •
1. Nam vilng trang tluli an mon, d6ng cau can eua thil!t bi
xii ly ntlOc; va tbil!t bi nbi¢t.
2. Xac dinh eMt ltl<>ng va thanh phhn clia ntlOc, hoi, mu6i
bam, cae h6a eMt, nbien lieu hiru ell, tro, xi, kbi eluly va dhu;
3. Killm tra dO kbi eu;' cae phong, gil!ng, tMm dtlilng
hhm va eua cle eOng trinh khae.
4. PMt hi¢n cae kbil!m khuyl!t trong van hlInh tbil!t bi xil ly
mt6c va hOa nllOc, hoan tbi¢n cae qua trlnh cOng ngh¢ xu lY
nll6c va nllOc ngllng; ,
5. PMt bien cae khil!m khuyl!t trong Van hllnh tbil!t bi nhi¢t
cO lien quan dl!n sll sai l¢Ch eMt lll9ng nllOc va Mi so voi
cae tieu ehulln quy dinh;
6. xac djnh cMt 11l9ng nlloe va dung dieh rila klli til!n Mnh
vi¢<: rila h6a nll6e cae thil!t bi xii ly nll6e va bi nhiet;
7. Xac dinh eMI hlQng mlOc xa.
Nhirng khiem khuyl!t caa thil!t b] da dllQe phat bien va
cac vi pham tieu chuan va eM dO Van hanh can phili dllOC
nhan vien Van hanh nha may khac phuc trong thili gianngan
nUt.
Dieu 498 : Phong h6a nghiem phai dtlge trang bi cac thil!t
bi va dung cu dll til!n hanh phan tieh, killm tra h6a hOC toan
phan cac he thong hoi nuoc, nhien lieu, dau m<hva kbi ella
nha may dien, Ngoai phong hoa nghiem can e6 phong dll thi
nghiem killm tra nhanh (theo ca).
Dieu 499 : Tren tilt ca 'cac doan can killm tra ella tuyl!n
hoi nuoc din phai lap cac bO lily mAu nlloe va hoi cO
kern bo lam mat dll lam nguoi cac mAn da lily dl!n 20_40
oC.
Tat ca tuyen lily mAu va lam nguOi ella cac bO
lam mat phai eM tao bAng thep khong gi,
o NMND co t6 may cOng suilt til 200 MW tril len va
TIND co t6 may cong suat til 50MW tril len; cac dllilng lily
mau can dll<>e dAn bubng rieng, kin cO thOng gi6
dtla thllng vao phOng h6a ngbiem nhanh.
Dieu 500 : Dll b6 sung eho viee killm tra ben trong tbil!t
bi, chn dinh 'k)r til!n hanh cit mAu 6ng trllng (cO' gang
lily cling voi m6i han).
Tren ell sil danh gia s6 11l9ng va thanh phhn Ma hoc ella
eau can tren cae mAn 6ng Chn phili laP bien ban trang
tMi eua cae ben trong thil!t bi, sll Chn tbil!t til!n
hanh rila Ma hQe trong Van hanh va ra cae bien philp
ngan ngila an mon va taO thanh cau can.
153
TIEU CHUm CHAT LUQNG HOI
vA xuoc CHO NHAMAY mEN
DOT NHIEN LIEU HUA CO:
Dieu 501 : CMt luong cua mau binh quan ciia Hit ca cac
lay mau hoi bao hoa cua 10 hoi tuan noan tll nhien cling
nhu chat luong hoi qua nhiet lay sau lat eft cac thict bi dieu
chinh nhiet dO hoi qua nhiet can phai thoa man nhiJng tieu chuan
san;
1. Ham luong cac hop chat natri (tinh d6i ra Na) khong
duoc Ion hon (micg/kg)
La hoi tuan hoan 11) NDKVvaTIND TIND c6 trich
nhien c6 ap suat dung cho suoi hoi cho san xuat
De 'n, I 2
60 100 4 n 4u A&cm
- Til 40 den 100 kg/cm
2
15 25
- Tren 100 kg/cm
2
10 15
2. Ham luong axit silic (tinh d6i ra 8i02) d6i voi 10 hoi ap
suat til 70 kg/cm
2
Iril len khong duoc Ion non (micg/kg) :
+ Nhiet dien khu vue 15
+ TIND 25
Dien 502 : CMt luong nuoc clip cua 10 hoi tuan hoan tll
nhien can phai thea man cac lieu chuan sau :
a) TOng dO Cling khong duoc vuot qua (micg dllkg).
154
La IWi lip su'I D6t nhien D6t Clie Jlhien
lieu long lien We
- Den 40 kg/c:m
2
5 10
-,
- Til 40 den 100 kg/c:m
2
3 S
- 100 kg/c:m
2
trb len 1 1
3. HWn IllQng axit silic (tinh d6i ra 5i01:) khOng dllQc: vuQt
(micg dl/kg). . .
LO hili lip snat NDKV Trung tam dien
- 70 - 100 kg/cm
2
80 Thea kilt qua thit
nghiem
_ Tren 100 kg/em
2
40 120
4. Ham lu"ng Oxy Intoc binh khilkhi. sau gia nhiet ap
eu6i Cling (tnroc diem dua hoa eMt khil Oxy hoac khi tam ngimg
dinh luong cac h6a cMt d6, neu hoa eMt dllOC dua vao truce
gia nhiet 1>:) ap cu6i cung) phai khong duoc Ion hon 30 micg/kg.
5. Ham luong Oxy sau binh khit khi (truoc diem dua h6a
chat khil khi tam thoi ngilng dinh luong cac h6a cMI
d6 neu hoa eMt duoc dua van IruOC binh khil khi) khong duoc
IOn non (micg/kg),
+ LO hoi ap suat 100 kg/cm
2
20
+ LO hoi ap suat 100 kgfcm
2
va Ion hon '" 10
6. Ham. luong sulfit tll do (khi xil Iy bang sulfit) truoc b¢
nam nuoc knong duoc Ion hon 2 mg/kg ;
155
. 7. Ham IUQng hydrazin ttl do (khi xu Iy bang hydrazinjtnroc
bo ham nuoc til 20 den 60 micg/kg (tinh qui <l6i ra hydrazin)
trong giai doan khoi dong va ngung 10 hoi cho phep ham IUQng
hydrazin cao hon, xac dinh boi cac dieu kien tao mang bao ve
cac be mat ben trong cua 10Mi, nhung khong Ion hon 3000
.rnicg/kg; .
I . .,'
, 8. Nuoc cap sau binh khU khi phai khong c6 axit cacbonic
. ttl do va tri s6 PH cua nuoc cap (0 25°C) phai duy tri 0 gioi
.9,1-0,1;
9. Ham IUQng amoniac va cac hop chat cua no (tinh quy d6i
ra NH3) khOng Ion hon 1000 micg/kg lrong mot s6 truong hop
duoc COng ty Dien luc dbng y cho phep tang ham .hrong amoniac
den gia tri chua gay lin 1110n cac clii bang lieu co chua
dbng cua bi tuyen nuoc ngung, nuoc cap' va khong dan
vuot qua nhnng tieu chuan ve ham IUQng cac hop cMt dbng
trong nuoc dip;
10. Ham Iuong nitrat d6i voi 10 hoi ap suat 60 kg/cm
2
khOng quy dinh, con ham IUQng nitrat (tinh quy d6i ra N02-)
khong duoc vuot qua 20 micg/kg.
T6ng ham IUQng nitrat va nitrit d6i vOi 10 hoi ap suat Ion
hen 60 kg/cm
2
khOng vuot qua 20 (micg/kg).
11. Ham IUQng hop chat sat (tinh d6i ra Fe) khong duoc
vuot qua (micg/kg).
La hoi ap suat D6t nhien D6t .cac loai
lieu long nhien lieu khac
• 40 kg/cm
2
100
.'
200
• Til 40 d€n 100 50 100
- Til 100 140 kg/cm
2
20 30
· 140 kg/cm
2
tro len 20 20
156
12. Ham luong hQP chat dbng' '(tinh quy d6i ra, Cu) trong
nuoc cap truoc binhkhU khi khOng dliQc VllQt qua (micg/kg).
La hoi ap D6t nhien D6t cac loai
lieu 16ng nhien Ii¢u khac
• Til 30 l00kg/cm
2
10 20
.
- 100 kg/cm
2va
Ion hon 5 5
.
.
13. Ham luong dau mil va cac dllu khong VllQt qua
(mg/kg)
+ La hoi ap suat 40 kg/CIll
2,
1.
+ La hoi ap suat 40 kg/cru
2
va IOn hon 0,3
Dien 503 iChat.hrongnuoc d6 phun nhiet dO hoi
qua nhiet phai .thoa man cac tieuchudn sau :
1. T6ng dO cung cuanuoc 10 hoi tuan hOlm t4 nhien khOng
duoc Ion hon 1 mgdl/kg;
2. luong hQpcMt natri va axil Silic phai 0 mire sao
cho chat IUQng hoi qua nhiet dat cac lieu chuan ;
3. Ham IUQng sat va dbng khongduoc vilQtqua tieu chuan
d6i vdi nuoc cap.
£lieu 504: Cac tieu chudn IUQng IlUOC 10 va eM' dO xli .
day can duQC quy <!jnh tren cO SO thi nghi¢m nhi¢t bOa ciing voi
vi¢c xac dinh Mm IUQng cho pMpcuacac cMt dinh
milc (t6ng Mril IUQng mu6i, Mm IUQng axit Silic...) 0 cac cM
do Van Mnh kMc nhau cUa 10 hoi. Trongd6 elln pMi dam ba"
cMt IUQng hoi wong ilng voi cac tieu chuan,dam bao de)
ciia cac d6t n6ng cua 10 hoi, ciing nhl1 phOng ngila d6
kim khOng bi lin mon pM bUy.
f57
K tllong d6i
t>Ro SOS : Lw bl'Qng xi lien t\leeUa III hOi pMi dll\lC do
. bAng luu 11lQng w duy tri trong khoing gioi han sau day :
1. D6i vOi dO \1n banh lin djnh thi M sung tlln tMt
bAng nllOc dA thll mu6i hay bAng nllOc caa cac binh Me hOi
thOng qua 1% va thOng nha hon 0,5% nang sulit caa III hOi,
ron khi M sung tlln tMt bAng nllOc xil' ly h6a hOC - kheng Ion
hOn 3% w thong nha hOn 0,5%; khi ichOi dOng 10 hOi sau khi
lAp rap, s& ehila hay dll phong eho phep tang luu IIIQng xi lien
tuc !lIong ilng 2% w 5%; th<li gian hanh 10 hoi voi
111Qng xi tang Cao do phan xlIong (phong, 16) h6a nghiem quy
dinh;
2. Ti'qng mOt s6 tr1l<lng hQP khi dO thoang cda nllOc ngubn
cao, 11lQng ndOc ngllng quay tro it va trong cac truong hQP
We eOO phep tang .hlQng xi 5%.
Xi dinh kY 10 hoi til cac dil!m day chn thlle trong mlli
Illn thOi dOng va ngilng 10 hOi, ciing llhll trong tMi gian
hAnh 10 hOi theo Ijeh quy dinh cUa nba may.
506 : 0 cac 10 hoi tulln hOM til nhien chn pMi ti¢n
hAnh xil' Iy ph6t pMt nllOc III vOi dlla dung dieh pMt pMt
vilo bao hoi.
Xilly pMt pMt nlloe 10. c6 tM ti¢n hAnh thoo eh¢.dO
muOi (ph6t hay thoo eM dO thulln pMt pM\.
Ch¢ dO thulln pMt pMt (thOng c6 xflt NaOH III
do) e6 tM sll d\lng 0 cae nha may kil!u ngllng 1\1 thi
M sung bAng ndoe dA thll mu6i hay bAng ".lIoe ella cae
binh Me hoi va thi duy tri ddQe cae tieu ehulin eMt IdQng
nlloe
D;.u S07 : Nbng dO P04 dd trong nlloe III 0 ca hai eM dO .
xilty pMt pMt clIn pMi :
158
1. D6i vOi 10 hoi khong Me hOi theo phan d0<ln - thOng
ddQe tMp hon 5 mg/kg va thOng Ion hOn 15 mg/kg;
2. D6i voi 10 hoi c6 Me hoi theo phan do<ID :
+ Trong ngan sach : KhOng tMp hon 2mg/kg
KhOng lon' hon Ii miVkg
+ Trong ngan man : KhOng Ion hon 30 mg/kg d6i vOi 10
hoi d6t nhien Iieu long,
va thOng Ion hOn 50 mg/kg d6i voi
cac 10 hoi d6t cac loai nhien lieu thae..
Chi 56 PH (0 25°(:) ella n1lOc. xi 10 ca hai eM dOx1l1y pMt
pMt trong cac 10 hOi khong Me hoi theo phan pMi 0 trong
gidi han 9,5-10,4; ttong cac 10 hoi Co Me hOi theo
o'tllng Me hoi 'hil nMt thOng nha hon 9,3 w trong ndOc xi
ella cac khoang man thOng Ion hOn 10,7.
6 eh¢ dO mu6i pMt phat) ham IIIQng NaOH tll
do (dO kiem ella ndoe 10 theo eMt phenol-phtalein Ion hOn 50%
tllng dO kiem nlloe 10) thOng dllQC VlIQt qua 20% tllng ham IdQng
muoi ella ndOc 10, tl! ell pMt pMt (dO tdOng d6i):
Kch,40- 0,84 P04
3-
MDI
Ti'ongd6 :
Kell - Tllng dO ehung cUa ndoe 10 (thoo metiloranggio
c6 ebinh eMt ehi thi). tinh .bAng mg-d!/kg
P04 - PMt pMt dll trong nll6c 10 (tinh dlli ra P04
3
) mg/kg
Mol - Ham IIIQng mulli a\a nllOcl11 Ing/kg
DOi voi 10 hoi dllQe blngnlloe xil' ly hOa hQC, MntddQe
xac djnh bilng thO dOi voi 10 hOi dllQe bAng nllOc khll
159
mu6i hay Mng Dlroc ca"t cua cac binh b6c hoi, Mnl duoc xac
dinh theo ham hrong natri tinh quy doi ra natri sunfat (NazS04).
D6i voi 10 hoi ap suat 13-100 kglcm
Z,
khi siJ dung cac eMt
tao mang ben trong 6ng sinh hoi cho phep dO kiem urong d6i
Ion MIl 20%.
oeh€ dO kiern thulln pMt phat phai duy tri ty Ie :
Kch .40 = 0,84.P04
3-
Dieu 508 : Khi e6 sugia tang tam thoi tong dO cung nllOc
dip cua 10 hoi tuan hoan til nhien (vi du : Khi vo 6ng binh
ngllng... ) can phai ap dung cac bienphap d<'! kMe phuc nguyen
nhan gAy tang dO cung, va can € hanh Ij phct phat tang
cllong (trong tieu nhu tang
lien tuc vaxa dinh leY cung voi\liec ki<'!m traeMtlllong hOI
xuyen hon eho d<'!n khi kMe phuc cac nguyen nhan
ay.
Chuong23 :
DUONG 6NGVAVAN
Dieu 509 : Dllong 6ng va-vanclln dlloe xem xet khi
dlla vao van hilnh. Sau khi sita chifa hay dai
ngay (tren-W ngay). cllil pMi tra sll 16p
on eua kim ehi thidan no nhiet, cUa cae gia C6 d,nh, cUa gla
tr:O 10 xo va gia trllot; ki<'!m tra. kba nang gian nO do
dllong 6ng khi bi n6ng, tinh van "f1. nllOc va xa
!<hi cac van an tOan va dllng hllki<'!mnhiet. .
, '. ,,' ",', ", .':.- ' .';: .>.' , -.'
Dieu 510: Khi hanh cae dllilng 6ngtheo ""CqllYtrinh
liien thi phAi ihlle hien :
160
1. Ki<'!m tra sll dan nc'l nhiet dUng theo cac ehi56 ella kim
ehi dan nc'l, khong d<'! dlltlng 6ng ket va khOng co d(I rung tang
cao;
2. Dinh leY theo diii gioi han eMy, trang tliai kim 1000i eilng
nhu kiem tra khuy<'!t de m6i han; .
3. Theo diii dO kin caa van va cac bieh n6i;
4. Ki(!m tra eM dO nhiet dO lam viec ella kim 1000i trong cac
Ian khoi dong va ngiJng.
Dieil 511 : So dl\ cac dllong 6ng va viee hanh. cac dllilng
6ng d6 phai Ioai trll kM nang lam hll hOng dlltlng 6ng h" ap
khi c6 m6i lien he vOi cac dlltlng 6;'1g cao ap.
Dieu 512 : D<'! Xli Mt DlIOc qua van Xli cUa cac dlltlng 6ng
dan hoi c'I Mt leY thOng 56 nilo, clln pMi lap tap de:! cac doan
6ng nam ngang c6dO d6c it nMt 0,4% theo hllong di ehuy<'!n
cua moi chat. Trj s6 dO d6e d6 phai dllQC dam bao c'I nhiet dO
kim Ioai til OoC d<'!n nhiet dObao bOa tuong ilng c'I ap 5ua:t tong
tac ella mOi eMt.
He tMng Xli clln pMi dam bao dlla hoiln toan nllOc dQng ra
ngoili khi n6ng, khi nguOi vii khi Xli Mt dong 6ng.
KID dAu lien .k<'!t cae dlltlng Xli ella mot s6 dllilng 6ng, Iren
moi dllong xa clln pMi van
NII6e ngtlng va nhiet ella cae dlltlng Xli lien ·tt,le clln dllQCsil"
dung IIIi trong SO dl\ nhiet.
lli1!u 513 : Viec b6 tri cae dllbng 6ng vii van thuQC lo"i pMi
ki<'!m tra djnh J:Y trong qua trinh hAnh clln pMi dam bao
de:! dang eho viee khao sat va sil"a ehUa chung. cae eM kic:!m
Ira clln c6 mar bang clln thic:!t.
DIeu 514 : Cac van can viet ehil ghi ten va s6 theo SO dll
duong 6ng, cang nhu mui ten ehi chieu quay cua vO lang. Cac
van dieu ehinh e6 kim ehi dO mo cua phan dieu ehinh; cac
van chan can e6 kim chi vi tri ella bo phan chan (mo dong).
Van van hanh thuong xuyen hay van hanh thoi gian dai trong
moi chan khong can c6 chen thuy luc hay loai chen kin
khac,
DIeu 515 : Viec sita ehila duong 6ng va van can duoc ti(!n
hanh dllng thoi voi cac t6 may nrong ung, Cac cong tac sita chua
c:i viec lap va thao cac mat bit M phan doan cac doan 6ng
dang sita ehila phai thlle hien thee phieu c6ng tac,
l)ieu 516 : Sau khi sita ehila cac van dit<)e thit kin 0 ,ap
suat bang 1,25 lip suat lam viec d6i voi cac vanda tMo vi
tri lap di1-t va thi! voi ap suat lam viec d6i voi cac van chi
ehila tai vi tri tai ehil. Cac van an toan ki(!u xung 11Ie sau khi
8ita ehUa pMi du<)e dieu ehinh tren gia thit nghi¢m tTllOc khi Jap
len vi trL
DIeu 517 : 6 cae eM n6i mi1-t bieh ella cae duilng 6ng
hoi va 0 cae van lam vi¢e voi ap suat hoi 90 kg/cm
2
trO len thi
do xi(!t eMt cae gu giOng bat giil pMi Ira bang cae
phuong ti¢n ehuyen dung, khOng eho phep d(! caegu giOng mang
t,U qua cae tri s6 dinh mile.'
meu 518 : LOp bao On eua duilng 6ng va ella bi cln
du<)C duy tn 0 tinh tqng t6t, khi nhi¢t dO khOng khi ben ngoai
Ja 25°C thi nhi¢t mAt ngoai ella lOp caeh nhi¢t khOng vI1<)1
du<)C qua 50°e.
Bao On clia cae eM n6i ki(!u mi1-t bieb n6i ella van va clia
cae dOl).n duilng 6ng thuoe d6i tu<)ng pMi !ci(!m tradinh ky (m6i ,
han, nilm do dO gioi hl).u cnay...) phili Iii IOl).i tMo nhanh du<)e.
T
LOp bao On cac duilng 6ng ehinh, cac dO(ln 6ng il ngoai
troi, cang nhu cac be mat c6 nhi¢t mOi eMt Ion hOn 2rxf'C,
di1-t il gan cac dau, duilng 6ng dA:n dllu nhiln va dllu ma d6t,
efing nhu di1-1 gan cac tuy(!n cap cln c6 vo bQC bang 1000i kim
loai hoac vo bQC bao v¢ We.
Cac d6i tu<)ng c6 nhiet mOi eMt tMp hon nhi¢t khOng
khi ben ngoai can c6 bao v¢ chong am va bQC each nhi¢t.
Nguyen lieu du<)C sit lam lop bao On khOng du<)C c6
tac dung An 'mon duilng 6ng.
Dieu 519 : Bao On duilng 6ng khOng c6 lop boc bao v¢ pMi
duoc son, Khi c6 vo bile bao v¢ hay SOn nhi tren be mi1-t can
pMi ve them cac vong tron kY hi¢lr.
Mau SOn va kY hieu ghi tren cac duilng 6ng pMi tuong i1ng
voi quy dinh cua thanh tra nlli hoi va cac TCVN khae.
l)ieu 520 : Khi pMt hi¢n c6 xi xoet tren duilng 6ng nuoe
eap, Iren duilng 6ng hoi moi va hoi qua nhi¢t trJlng gian, efing
nhu tren cae van ella eae duilng 6ng cln pMi ap nhilng
bien pMp kMn cap ngat dOl).n 6ng bi sll c6 bang cae b()
truyen til xa.
N(!u khOng c6 duilng 6ng dll phOng thay tM dO(ln 6ng bi 811
e6 tbi cln pMi ngilng thi(!t bi c6 lien quan d(!n dO(ln 6ng 811 00.
Chuong 24
cAC TmtIT BJ PHV PIdN.co
DIeu 521 : Sau khi sita ebila hay ngilng Jau (qua 3 ngay) cln
pMi tra nguyen v\,n clia cae b() bAo v¢ COng ngb¢, cae
thiet bi til dong va an roan, van va cac dllng hb ki6m tra do
luong tnloekhi dong dien dua thiet b] phu vao van hanh.
Dieu 522 : CAmdong dien thiet bi phu sau bAt ciJ Ian ngung
nao khi hu hong ella cac be) bilo ve tal' dong ngung thiet b],
Dieu 523 : Cac van an roan ella thiet bi phu (cac bo giam
a binh khil khi, binh gian nO, duong xa lien tuc... ) can duoc
p, • h< . 6
kiem tra sau khi lap rap hay sau sila chua, nhung It n at I'll
thang .phili kil!m tra 1 Ian.
Cac van an roan can duoc can ehinh 0 ap suJit do quy pham
thanh tra 10 hoi quy dinh,
Dieu 524 : Trong ql1li trinh van hanh cac gia nhiet cao can
phili tien hanh kiem tra nhiet dO ella nllOe cap va nuoc ngung
caa MisAy 0 dlIu ra cua tung gia nhiet cao ap cung nhu sau
dllilng tat caa nhom gia nhiet cao..
Dieu 525 : Trong giai do"nkhOi dong can ti6n hanhrila cac
gia nhiet caoap va cac thi6t bi b6e Mi.
Dieu 526:50 emu cac dllllng xung iIIl' eUll bO· ehinh
nllOc, cap va tri s6 mde ehinh trong tbAn binh b6<; .hOi elIn
phili dam bilo sll * hanh 6n dinh ella binh Me Mima
dl! eho n1l6c ban vao bO pM,n Iy Mi khi ham IllQng Ul
u61
Clia
nllOc nll'1ng 0 gia tri toi ,,",n neu trong quy trinh eUll nhll may.
Dieu 527 : cae be) giam ap dll phbng d6ng til dong elIn phili
thllllng xuyen sAy nong va 0 trong tr\l11g thai sbsang v$nhanh.
Dieu 528 : CAm v$n hllnh cae.bO giilmOn giam ap (GOA)
khi cae van an toan 0 phia Mi da giam ap bi kh6a hay bi h\l
hong va ca1l1 su d\lng van eMn d.l!giam ap hOi..
Dt"Cu 529 : dih ehinh ap suA!
van hllnh song viii tuabin elIn phili tllOng dng voi d4e tinh
ella be) ehinh ap suat cea cua trieh hoi hay caa phan d6i
ap tua bin.
Nhiet dO hoi dli. giam ap phili dll9C duy tri til dOng 0 mde
nhiet dO hoi tai cac ciJa trieh hay 0 phan d6i ap caa tua bin
trong loan bo pham vi phu tai ella be) GOA
Dieu 530 : Che dO xa dinh leY va trinh tt! chinh xii mn
1\11' trong van hanh cac thiet b] sinh hoi va Me hoi ella NMND
din duoc xac lap tren eo SO k61 qua thi nghiem ella nhiet hoa,
Dieu 531 : Cac born nllOc cap dll phong cang nhu cac born
khac dang il trong dll phong til dong can phai hoan Mo va thuong
xuyen san sang khoi dong :
+ Cac van tren duong 6ng vao va dllilng 6ng ra can pMi
me;
+ Hoi nuoc phai dtl9C dan d6n van stop ella tua bin truyen
dong, eon tua bin can dllQe sAy nong va xii Mt nllOe <l9ng.
Viec kiem tra d6ng dien bom dll phong bang tal' dOng cna
bO lien dOng phili dllQe ti6n banh dinh leY thoo lieh, cOn viee
ehuyl!n d6i theo k6 hoaeh dlla bOmdang v$n banh vao dll phong,
theo lieh nhllng it nMt thi mlSi thang mOt Illn.
Dieu 532 : cae binh khil khi ella cae t6 may nang. lllQng
kil!u kMi din pMi cO dllilng dan hOi dll phOng til ngulln hOi
ben ngoai dam bilo dl19C vi¢!' khil khi eho Ill(\ng nllOe khili
dOng 10.
Dieu 533 : DO rung ella cae thi6t bi ph\l dll9C do tren cae
g6i tr\le khOng dllQe w(\t qua mde dli. quy dinh trong cae quy
trinh eUll nba may'
Dieu 534 : Dai tu born nlloe cap elIn W:n hllnh 3-4 nammOt
Ian.
Sua ehila cac binh khil kill, cac b¢ phan giam On giam ap,
cac bo b6e hoi, cac thiet bi sinh hoi va cac bon chua duoc tien
hanh theo mue dO can thiet,
Dien 535 ; H¢ tMng ben chua cua nha may dien phai e6
lop pM chong an mon rna khi can kiem tra trang thai cua n6
thi can phai xa Mt nuoc va lam ve sinh sach se,
Chuong 25
KHU Bl)I vA. THAI TRO xi
KH1] B\JI
men 536 : Khi van hanh cac thiet bi 10 hoi d6t nhien lieu
ran phai ditm bao cac bo khil bui lam viec lien tuc,
Cam hanh 10 hoi rna bo khil bui khong dua vao lam
viec,
Ham luong tro trong kh6i thai ra ngoai khi khOng
duoc vuot qua gia tri tinh toan eho phep quy dinh eho tung nha
may di¢n.
men 537 : cae nM may di¢n phili thee d6i nghiem
cae eM do lam vi¢e eua cae bO khil b"i :. D6i voi khil blli
di¢n-cae thOng s6 t6i tlu eua ngulln di¢neung cAp va eM. do
. . d' An CIIC; d6i voi khil bui tlot-nhi¢t do eua kh61 ra
rung ,cua cae 1.., . .
khili thiet bi, ap Il/e va II/n II/\lng ntloe ttloi.
Dren 538: Phili dam bito phan pMi den kh6i giila
. han doan eua khit b"i va ngay ben trong eua tilng
cae p . d' kh6' 0
'n Chi eho pMp Hlp cae dtlong n6i tat eua I/Ong 1 .
:;; khit bllid6i voi thiet hi 10 hoi lam vi¢e dinh kY
voi nhien lieu long va nhien lieu khi; cac thiet b] ngateua
duong n6i tat phai kin.
Dien 539 : Cac bo khil bui di¢n pMi co bao On va khi can
thiet co the say nong cac hop each dien va pMn tro.
540 : Khi khlli dong bang nhien Iieu long hay khi cac
eve cua bO khu bui di¢n khOng duoc mang dien ap con cac co
cau lam rung phai 0 trang thai lam viec,
Khi ngung 10 til 3 ngay hoac Ian hon, phaikiem tra va lam

sach cac cMt ket dinh 0 cacbo khil bui di¢n.
Dien 541 : Cac bO khil bui khO pMi djnh kY lam sach tro
ket dinh vao bang khi nen hay nuoc,
Dien 542 : Nuoc d6 tl/oi vao cac b¢ khil bui I/ot pMi dtl\lc
lam sach cac tap eMt co khi.
Cam van hanh cac be) khil bui tlot rna khOng phun mloc vao,
Be mat trong cua cac be) khil bui va dtlilng kh6i tiep xac voi
moi chat an monphai co lOp bao v¢ chong mono
Dien 543 : Dai tu va tieu tu cac b¢ khil bui pha! tien hanh
dong tMi voi viec <1<Ii tu, tii!u tu thiet bi 10 hoi. .
HE THONG THAI )'RO xi vA BAI xi
Dien 544 :. Mnh h¢ tMng tMi tro xi phiti dam hAo :
1. Thai dtl\le kip thili, lien tve va kiuh te, tril dll\le tro va xi
obili xi eiing nhtl enng cAp ehling clto cae hO tieu thv;
2. An toan eho thiet bi va COug trinh tt?ng vii ngoai he tMng .
thai tro xi;
3. Sitd"ng dtl\le mot caeh h\lp ly dung tieh lam vi¢<: eUa bJii
xi.
167
4. Ngan chan dllQe nhiem blln eua Ira va nude Ih,U
vao ngubn nude va khong .khi cang nhu cac khu vue xung
quanh,
H¢ lh6ng lai Ira xi pMi dtlQe co gilii hoa.
545 : Muong IMi Ira IhUy phat c6 nap dan,
mil, i3p ngang mite nen nha. LOp eh6ng men cua muong
pMi luOn luOn gill iI trang IMi 161.
Dien 546 : H¢ Ih6ng IMi Ira xi phai gill iJ trang IMi
kin. Cac hi chan iI pMn xi va cac eila IMm h6 xi, cac 6ng
xu6ng .phai duoc d6ng kin mieng va khOng duoc mil khi e6
li€ng n6 trong bubng d6t.
Dien 547 : Trang cac xi caa M Ih6ng IMi xi dUQe
CO gilii h6a pMi InOn InOn gill mite nulie dam bao du lam
nguOi xi va loai tru vi¢e 1<;>1 khOng khi vao bueng d61.
Dien 548 : PMi dinh kY kiem Ira tinh trang cac voi phun
«lng va kich thich caa M Ih6ng IMi Ira xi thuy va phai
Ihay 1M chang khi duilng kinh trong cila voi phun lang qua
8-10% Iri $6 linh loan.
Dien 549 : cae Ihi€1 bi ehnyl!n d6i cae bOm (may Ihuy
bOm ehuyl!n khi) dang lam vi¢e sang eM dO dl/ phong
va Ihi€1 bi ngal cae bOm ra Imng IMi gian sitl! ehlla chung
pMi gill IMi 161.
Dien 550 : cae dbng hb kil!mtra do Itlilng cae Ihi€1 bi
baa v¢ c6ng ngM, cae litn dOng va lin hi¢u ella he Ih6ng
IMi Ira xi Ih\iy khl nen pMi luOn iI IMi 161 va
pMi dinh kY kil!m tra chUng.
DIen 551: Khi v$n hanh dtlilng 6ng Iro xi eua he lh6ng IMi
IfO xi thuy pMi dam hao c6 tM xoay dul)C thay
168
6ng tily theo mite dO 6ng b] bao mon, xa bun ra khoi dil!m
thap nhat khi ngilng IMi qua dtlilng 6ng, rita ntl6c tftllie khi
ngung hay van hanh lai,
Thea mite d¢ can Ihi€1 phai ki€m Ira d¢ d6e caa dtlilng
6ng tMi tro vali€n hanh sita dtlilng 6ng eho thAng Iai,
Dien 552 : Phai thuc hien CO giiii h6a viec lam
duong 6ng thai Ira va dtlilng 6ng d4n ntllie i3ng Irong Ui
co Ira bi k€t dinh ben trong 6ng.
Dien 553 : Bai xi pMi d6 dAy dtlQe thea phuong an 16
chirc van hanh bai xi.
Van hanh va kil!m tra tinh trang d$.p bai xi pM;
hien thea cac yeu cau cua qny pham nay (chuong 12 - Cac
cong trinh thuy COng va cac Ihi€1 bi CO khi),
Dien 554 : NM may phai dam baa c6 cac giai phap
Ihi€1 k€ tao dung tich mlii eua bili xi Irtllie 3 nam khi dung
tich dang sit dung dUQe Illp dAy.
Dieu 555: Tai ranh gilii blii xi, bl! va mtlOng nulie li1ng
trang, dQe Iheo cae dllilngOIO, trang viing b6 Iri btn ngoai
M th6ng Ihili tra xi pMi dJ!1 cae bil!n hao va bil!n cllm. eM
xa dung dieh va xi eiing nhtl cae e6ng Irinh c6 ytu cAu !lao
duong (cae e6ng Irinh IMo nlllie kil!n gi€ng, d3P tran, va
e6ng Irll nMn nlllie...) pMi dllQe ehi€u sang.
Dien 556 : Dl! kil!m Ira vi¢e Illp dhy blii xi m6i nam m¢1
IAn phai Mnh do cao lrinh vi Iri cae noi d<;>l\g
Ira xi nbO cao Irtn ntllie va do d¢ san eua viing hb lang
Iheo huling e6 dinh. Mite lap dAy giiii eua blii xi phili
co m6e danh dllu.
lti9
Chuang 26
MAY PHA.T VA MAY BU DONG Be)
Ph"" lhi! Dlim
,
MAY
,
NHA
,. '- A
VA u.fO,
,( A"
THIET B! CUA

557 : Khi &y bai thai xi truoc hie mile mloe
6 wng hb lAng tiep tuc dang len pMi phU ten kMp chu vi
d.$p lop ao tro xi.
Tnlllng hQp khOng c6 khA nang phU lop ao bang
eho phtp bao v¢ mljl nghitng phia trong (ben tren), khin bi
s6ng pM 6 vang hb bang ke dA, vat chan s6ng...
Khi c6 6 mai d6e ngoai dap blii xi do cac dong
mlOc tUm tMu ra, chnphai dam bao lam khO. mai d6e bang
each muc mloe trong hb lAng, dbng thoi ph\! lop ao b6
sung va cac bi xa.
Dien 558 : CAe trang bi (cau thang, cau nho, hang rao...)
dam bao vi¢e trOngcoi cac cong trlnh ehinh va s\l an
toan cho nhan van hanh phai 0 tinh trang hoan hao,
Dien 559 : H¢ th6ng thai tro xi lhUy 11Ie phai thuc hien
luan hoan kin, chi eho phtp xa mloe lang trong til bai xi ra
song va cac h6 mlOC sil dung chung khi c6 s\l thea thuan
cua y Hai san va ThUy IQi,v.v...
Dien 560 : CAm nang cao dap khi chua .e6 an thiet .
khi nang cao dap bang vat lieu lro xi hay loai dill mern
(a set, a cat) phai th\le hien trong mua khO (neu nhlltrong
an khOng d\l trll0e dllQe cac bien phap cong
ngh¢ dae bi¢l ·s\l can thiet dambao eMt I11Qng viec dap
dAt trong mila mua).
Dien 561 : Tai m6i nha may dieD. pMi lap va thuc hien
ch6ng byi, bao quan va tu sila bai xi.
171
le eho may kich thich dt! phong d6 dl! dam bao di¢n ap dinh
mile ella rO 10 c6 b¢i s6 it nhat Ia 1,3.
I
Dien 564: TDK va bO phan kieh thich cuong bile lam viec
pMi dtl<,le hieu ehinh sao eho khi dien apcua Itloi dien giam toi
mile quy dinh, vAn 000 dam dtl<,le:
a. Dien ap kieh thich gioi han (cao nhat) e6 boi s6 it nUl
. bang 2 0 eM do lam viec, neu nhu boi 86 nay khOng bi han che
boi nhung ki¢n ky.. thuat-
b. T6e dO lang di¢n ap kieh thich theo tri s6 dinh mile da
quy dinh,
D6i voi may pMI di¢n vii may bu dlIng bo cuon day rO 10
dtl<,le lam mat Ir1/e pMi bao dam 11/ dong han eM thoi gian
lcieh thieh CtIong bile da quy dinh,
Dien 565: May pMt di¢n khi dua vao van hanh phai duoc
lam viec voi lcieb thich chinh,
Trong kien hanh chuyen d6i til kich thich chinh
sang kich thicb d1/ phong va nguoc lai, phai thuc hi¢n voi dieu
kien khOng cat may phat ditn ra kh6i Itloi di¢n.
omay pMt di¢n cnon day rO to dtl<,lc lam mat tr1/c
vi¢c d6i kich thicb neu tren pMi dtl<,lc Ih1/c hi¢n til xa.
May pMt di¢n vii may bi! dlIng bo c6 bo til ph\! lac
dong len may lcich thich, lhOng Ihtlilng nban vien banh pMi
sil d\!ng bO d6 daP til 0 may bi cat nMm giam bot st! lac
dong cua di¢n ap tAng cao 0 cuon day lcich lhich cua may dilng
bOo
D6i voi may pMt di¢n c6 ap to mat daP Iii lam. ho m(lch
rO to, pMi lap va dtla .vao lam vi¢c thtlilng xuyen bo bao v¢
.,
ch6ng qua di¢n ap cho cuon day rO to (cai ch6ng set, di¢n tro
phi w...).
Dien 566: Nhtrng nguon d1/ phong cung cap dllu chen cbo
may phat di¢n lam mat bang hydrO, pMi dtl(,lC !1/dong d6ng vao
lam viec khi nguiln eung cap dau chinh bi cat hoac khi ap 11/c
dau giarn IMp dtloi gioi han quy dinb.:
Cac b6 dllu chen phai dtl<,lc dua vao lam vi¢c thuong
dl! dt! phong cho cac nguon chinh cung cap dau chett eho may
phat dien cong suat til 60 MW Iro len.
Dien 567: May pMI dien tua bin hoi va may bi! dlIng bo
duoc lam mal bang hydrO pMi lam viec voi ap hlc dinh milc
cua hydro va bao dam dtl<,lc viec dien 11/ dong he th6ng
eung cap dllu chen.
D6i voi may pMI dien cuon day duoc lam mat true bang
hydro hoac bang ntloc va loi thep stato dtl<,lc lam mal bang hydro,
khOng cho phcp lam viec c6 mang lai khi may lam mat bang
khong khi,
May d6 chi duoc phep lam viec ngan b(lnkhi lam mal bAng
khOng khi 0 cM dO khong lai khOng c6 kich thicb, khi nhi¢t dO
khOng khi tMp hon Irj 86 ghi trang quytrinh blInh may pMt
di¢n cua nbll cM t(lo.
Dien 568: Trang bi dl! ch6ng cMy cho may pMI dien va may
bi! dlIng b¢ dtl<,lc lam mal bang khong khi pMi luOn luOn 0 tinll
(r(lng san sang lam vi¢c va bao dam c6 tM nhanh ch6ng phun
ntiOc vilo may pMt di¢n hoil-c may bi! dOng b¢ khi may bi cMy.
D;e" 569: cae hO lQc Irong h¢ IMng dAn ntiOc vao b¢ lam
mat kh6ng khi" b¢ lam mat khi va cae binh'lraO' d6i nhiet "-
de lam ma.! pMt <lien va may bU dOng b¢, va cae bO IQc
173
'lli s6 gi6i ~ n dO dao
dOng cUa ap sullt ± 0,2 ± 0,1 ± 0,01
Clla hydro, kg/cm
2
Dieu 575: Ap suit db chen khi rOta may pMt di¢n ditng
yen va dang quay pMi cao hon ap sullt hydro trong may. Oi6i
0,05 0,5 til 1,0
too len
nMt mot Ian, Khi hong dllng h?i, tac dl>ng bao tin" bi¢u phil hQP
theo quy trinh,
Dieu 572: DO tinh khiet cua hydro khOng dllQc tMp IKln:
98% - 0 trong may phat di¢n dllQe lam mat true tiep blIng
hydro va may bu d?ing bl> thuoc moi kiell.
97% - 0 trong may phat dien duoc lam mat gian ·tiep bbg
hydro voi ap suat du caa hydro til 0,5 kg/cm
2
trO len.
95% - eung nhu tren, nhung voi ap suat du caa hydro dlloi
0,5 kg/cm
2
. .
Nhiet dl> diem suong cua hydro trong may phat <Ii¢n 0 ap
suat lam viec khong dllQe thap bon nhiet dl> nllOc il dliu vao bl>
lam mat khi, nhung khOng dllQe cao hon 35°C.
Dieu 573: Ham luong oxy trong hydro trong may phat di¢n
va may bu dOng bl>khOng dllQe vllQt qua 1,2%; con trong van
kieu qua phao, trong binh tMi va binh phan Iy hydro cUa h¢
tMng lam sach dau may phat di¢n khOng dllQc wilt qua 2%.
Dieu 574: DI> dao dl>ng ap sullt hydro trong vo ntliy phat
di¢n va may bil dOng bl> khOng dllQc vlIQt qua cae tri s6 dlloi
dAy:
Ap sullt dll dinh milc
cua hydro, kg/cm
2
trong M thong tuan holm nuoc cat hoac tuan holm dau phai lam
viec thuong xuyen.
Dteu 570: Trong thOi gian kMi dong va van hanh may phat
dien va may bu dOng b<>, phai kiem tra: nhung thong s6 ve dien
cua stato, roto va h? thong kich thich; nhiet do cua cac cuon
day va 16i 'IMp state, ciia mOi iruong lam mat, cua cac 6 g6i
do va 6 chan; di¢n trO suat va luong tieu hao nuoc clit chay qua
cac cuon day; dl> tinh khiet va ap hie ciia 10m hydro; ap hie va
nhiet dl> dau chen; nhiet dl> hi) chen. 6 do; dl> kin cua h¢ th6ng
MOC lam mat cuon day; mite dau trong cac mang <lfin Clla 6 g6i
do va 6 chaa 0 may pMt thuy hie.
Dieu 571: Dinh kY xac dinh cac chi tieu lam viec cua he
thong dau khi va he thdng nuoc 0 may phat dien va may bu
dong bo dang lam viec h o ~ c d\l phong, phai theo dung quy djnh
nhu sau:
a.Nm¢t dl> diem suong (dl> am) cua hydro trong may phat
dien mlli tuan it nhat mot IAn;
b. M ~ t dl> 10m trong may (luong hydro trong mot ngay dem)
mlli tMng it nMt ml>t IAn;
c. DI> tinh khiet cUa hydro trong may; s\l khOng c6 hydro 0
cae te cua g6i tf1!cva 0 cac thanhcai <lfin di¢n ~ t kin cUa cae
dAu day ra bllng cach pMn tieh kiem tra hOa hQe cae khi, mlli
tuAn it nMt ml>t IAn. Khi hOngbl> t\l dl>ng pMn tieh khi tae
dl>ng bAo tin m¢u thi th\le m¢n thea quy trinh;
d. Ham IIIQng oxy trong hydro ~ e n trong may, trong van !buy
l\le kieu qua phao, trong binh thoi va binh phan Iyhydro cUa
he th6ng lam ~ e h db may pMt di?n - theo lieh.dl'l duy¢t.
d. Dien tro suat eua mtoe clit trong h¢ tMng nllOc lam mat .
eu()n day may pMt di¢n theo &mg hO kiem tra mlli tMng it
174
115
han IMp nMI va cao nMI ella muc chenh ap suat dllQC quy dinh
trong quy trinh cua nita cM tao.
DIeu 576: Trang he Ih6ng cung clip dllu chen, phai dua bO
chlnh ap It!c dllu chen vao lam viec thuong xuyen, ngoai ra
.; he Ih6ng dllu chen. kit'!u hai ngan, pMi dua ca bO dih chinh
ap suat dllu nen 'lao lam viec .thllong xuyen.
Tay quay ella cac van tren he thdng dAn dllu chen may
pMI dien pMi duoc kep chi .; vi tri lam viec,
DIeu 577: Luong hydro ro trong mOt ngay dem kMng duoc
vll\lt qua 5% milc lieu hao c6 tinh ca luong khi IMi lien I'.'C
hoac dinh 1..1', khong dll\lC w\lt qua l()%loan bQ Iht'! tich khi
Irong may pMt dien .; ap suat tamviec,
Luong tieu hao hydro trong mot dem trong may bu
dOng bn khong dll\lC vuot qua 5% toan bO tM tich khi trong
may bu,
DIeu 578: May pMI dientua bin hoi voi coOn day dll\lC lam
mat gian ti(!p, lam vi¢<' Iheo sO dO may pMI dien • may bi(!n
ap, may pMt thUy dien voi cuOn day dll\lc lam mal gian Ii(!p
ciing nhll may bU dOng bO c6 dOng co dien khili dh
c6 1M d6ng 'lao lam viec song song. bllng phllong phap It!
dOng bO phllong pMp dOng bO chinh xac. Viec It!a chQn
phllong pMp hoa dien la do cac C6ng ty Dien It!c quy(!1
dinh tiiy Iheo Iden lam vi¢<' CUll nha may dien va linh
CUll 16 may.
Trang thoi kY dllu dlla 'lao hanh cac may pMt dien
moi, dllQC phep ap d'.'ng phllong pMp bOa dien tt! dbng be') d6i
voi chUng lrong nhilng di(;u ben binh Ihllong, neu nhll nhilng
Iden kY thual nay dA u'!\lc d{; c?p toi khi giao hang
<iii co s\i thOa rieng voi nlll\ cM Woo
D6i voi may phat dien tua bin hoi voi cuon day duoc lam
mat gian tiep va lam viec il Ihanh cai dien ap may pMI ciing
nhu may phat dien voi cuon day dllQC lam mat true tiep, thi
thong thuong, phai thuc hien viec hoa dien bang phuong phap
dong bO chinh xac.
Khi xii 19 st! 00, may pMI dien tua bin hoi cong suat loi 200
MW va may pMI tMy dien cong suat toi 500 MW dll\lC phep
hoa dien bang phuong phap It! dOng bo, Ciing duoc phep lam
nhu d6i voi may pMI dien c6 cong suat Ion hon, voi dieu
kien la bOi s6 dong dien sieu qua dO so voi dong dien dinh muc
khong w¢1 qua 3,0. .
Khi sil dung phuong phap dOng bO chinh xac, phai dua 'lao
lam viec bo kh6a lien dOngcMng hoa kh6ng dOng bo.
Dieu 579: Truong hop he Ih6ng dieu chinh cua tua bin lam
viec t6t, may phat dien sau khi b] giam tai dOl ngot ma khong
phai do 16 may bi hu hong, thi duoc phep d6ng lai 'lao Illoi dien
khong can xem xet kit'!m Ira may.
Dieu 580: Kh6ng cM 10e dO lang dien ap il may pMI
dien va may bil dOng bO.
KhOng dll\lC phep d6ng dien kich thich 'lao may pMt dien
c6 cuOn day dll\lC lam mal bllng nlloc khi kMng c6 nllOc Iulln
hoan Irong cuOn day.
T6c dO lang ph'.' tai tac d'.'ng d6i voi m9i may pMI dien
dll\lc xac dinh Iheo nhilng kien lam vi¢<' ,cila tua bin
cila 10 Mi.
Kh6ng cM 16c dO tang dong dien stalo va r6l0 ella may
pMI dien va may bil dOng bO voi cuOn day dllQc lam mal gian
liCp va cila may pMtlhily dien voi cuOn day dll\lC lam mal trl$c
ti(!p, .; may pMI dien lua bin hOi voi cuOn day lam mal Irl$c
177
litp trong cac eht dQ binh thuong, 16e dQ dO khOng vIlQI qua
16c dQ lang phu lai tac dung, nhung trong cac kien sl! 00
thi khOng han che,
Dieu 581: PMi duy In cong sulll dinh mile ella may pMI dien
vii may bu dOng bQ o.h¢ s6 cong sullt dinh mile v6i dQ I¢eh dien
ap dtn :t 5%. Dong di¢n 16n nMt eaa rOtoilng v6i nhilng gi6i
han dien ap dO, Iii dong di¢n cho phep Iau dai.
O6i v6i may phat dien tuabin hoi mil dieu kien ky thuat
giao hang eho phep Iilm viec Iau dai v6i phu tai tac dung' cao
hon COng sullt tac dung dinh mile {lng v6i nhilng thong s6 quy
dinh h¢ s6 cong sullt vii caa mOi truong lam mal, eiing phai
duy In COng sullt 16n nMt v6i dQ lech di¢n ap :t 5% di¢n ap
dinh mile. Dong di¢n I6n nMI cua roto trong nhilng truong hop
d6 Iii dong di¢n eho phep Iau dai theo cac thong s6 lam mal
urong ilng.
Nhiet dQ eho phep cao nMI il cuQn <lily vii l6i thep khi may
phat di¢n vii may bi! dOng bQ lam vi¢C v6i cong suat dinh mile
vii COng sullt 16n nMt Ulu dili dllQe quy dinh tren ell sO cae thi
nghi¢m nhi¢t nhllng kh0!1g dllQe cao bOn cae tri s6 dil ehi
dAn khi· giao hllng.
D6i v6i tllt ca cae may pMt di¢n vii \!lay bil dOng bi), di¢n
ap lilIll vi¢C cao nMt khOng dllQC vIlQt qua 110% di¢n ap dinh
mile. Khi dien ap vIlQI qua 105% di¢n apdjnh mile eong sullt
tolln phlln eho phep ella may pMt di¢n vii may bil dOngbQ pMi
giam di tllllng ilng theo cae ehi db Irong quy djnh ella .nhll eht
t\lO theo cae ktl qua thi nghi¢m.
Khi di¢n ap 0 may pMt di¢n vii tnay biidllngbQ IMp bOn
95% dien ap dinh mile, dong dien slato khOng dllQe VllQI qua
105% dong di¢n eho phep lau dili ilng v6i cae IhOng s6 quy dinh
ella mOi trllClng Illm mat.
Dien 582: May pMI dien vii may bii dOng bQ khOng duoc
phep qua tai lau dai v6i dong di¢n cao hon-tri 56 eho phep ung
voi nhiet dQ vii ap luc quy dinh ella mOi truong lam mat,
Trong nhilng ki¢n SIl 00, may pMI dien vii may bu dOng
bQ dllQe phep qua tai ngan han dong dien stato vii rOto theo
dung nhilng kien cua nha che tao, Neu khOng co tai lieu
cua nha che 1\10, hie he thong dien bi SIl e6 may pMI di¢n va
may bu dong bo duoc phep qua tai ngan han Iheo dong dien
v6i bOi s6 quy d6i ve tri s6 dinh mile cua dong dien stato
nhu sau: .
Thili BQi s6 qua tai ella may phat
gian may bu dang Bo
qua tai
phut, Cuon day Cuon day stato dUQe lam mat TT
kh6ng stato duoc
qua lam mat nUQc BAng hydro
gian tle'p
60 1,1 \1 -
15 \15 \15 -
10 - - \1
6 \2 \2 \15
5 1,25 \25 -
4 \3 \3 \2
3 \4 \35 \25
2 \5 \4 \3
1 2,0 \5
\5
179
Qua tili cho phep theo dong dien kich thich may phat cua
may phat dien va may bu dl>ng bo voi cuon day lam mat gian
tiep duoc xac dinh theo muc qua tai cho phep cua stato. D6i
voi may phat dien tua bin hoi voi cuon day roto lam mat true
tiep bang hydro do Lien xo che tao neu khong c6 tai lieu cua
nha che tao, muc qua tili cho phep cua dong dien roto duoc xac
dinh thea bOi s6 quy d6i ve tri s6 dinh muc cua dong dien roto
nhu sau:
Thai I)ian
B¢i s6 qua tal ella may phat tua bin hoi
qua tai,
TBO, kh6ng kEl • phut, t
TIB,TBB (tl/500 MWtra
khonq qua
TB1>-t20-2
xu6ng), TB1>-120-2
60
W6
1,06
4
1,2
\2
2
1,7
1,5
1/2
2,0 -
1/3 c -
2
Dieu 583: Khi xuat hien cham dat motpha trong mach dien
ap may pMt cua may pMI di¢n tua bin hoi til 150 MW tro len,
may pMt thuy di¢n va may liiI dl>ng b¢ til 50 MW tro len cung
nhll khi c4m dat trong cu¢n dAy stato voi dong di¢n dat
IOn hOn 5A 0 cac may pMt dien tua bin hoi, may pMt thuy di¢n
va may biI dong b¢ COng suat nho hon thl may phili dll\lc tIl
dong cat, neu baa v¢ nay khOng tac dong thl phai nhanh ch6ng
giam tai va cat may ra khoi lilai- di¢n.
May pMt dien lua bin hoi cOng suat <lllai 150 MW, may pMt _
thuy dien va may biI dl>ng bo dlloi 50 MW dang vAn hanh khi
bi dal voi dong dien c4rn dal khOng qua 5A, dll(lC phep
tiep tuc lam vi¢c trong thili gian khOng qua 2 giil, hel thili gian
n6i tren phai cat may ra khoi Illoi dien.
'Iruong hop dA xac dinh dll(lC ch6 cham dat khOng nam trong
cuen day cia may, va sau khi dA duoc Icy su chinh nha may di¢n
xem xet, dll\lc phep cho may phat di¢n may biI dOng bo
lam viec voi cM cham dat cia htoi di¢n voi thoi gian khOng qua
6 giil.
Dieu 584: Khi xuat hien cham dat trong mach kich thich cua
may phat dien tua bin hoi cong suat tit 150 MW Iro len voi
cuon day roto dll(lC lam mat true tlep, phai nhanh ch6ng chuyen
may sang lam viec vol kich thich dl$ phong, Neu khi d6 hien
nrong cham <tat khong xuat hien nna thi c6 tM de cho may tiep
tuc lam viec, Khi khOng co kich Ihich d,! phong hoac khi khOng
tM su dung duoc kich thich dl$ phong cung nhu khi da chuyen
sang lam viec voi kich thich d,! phong rna con bi cham dat
thi phai giam tai, cat may ra khoi 11loi dien va dua ra sea
chila.
. Khi xual bien cham dat trong mach kich thich cia may pMI
dien tua bin hoi cong suat dlloi 150 MW voi cuon day roto dllQc
lam mat true tiep va Hit ell cac may phat dien tua bin hoi voi
cuon day roto dll\lc lam mat gian tlep, phai nhanh ch6ng xac
dinh vi tri va tinh cMt hll hOng.
Khi pMt bi¢n dat trang cu¢n day rOIO may pMI di¢n
-loa bin hOi, 16t nMt la dlla may ra sUa chila. TrIloc khi dlla ra
sua chila, cu¢n day rOta cOn bi dal 6n dinh, phili dlla bO
baa v¢ dat hai diem 0 cu¢n day rOto vao lam vi¢c. Ngoai
ra, d6i voi may pMt di¢n loa bin hoi lam vi¢c voi he IMng kich
lhich ban dh pMi chuyen sang lam vi¢< voi may kich thich dll
phOng. D6i voi may pMt di¢n tua bin -hoi vO.icu¢n day rOta
dllQc IiIm mal tr'!Cliep, bao v¢ c4m dat hai diem phili tAe dong
cat may, can d6i vOi may phat dien tua bin hoi viii cuon day
roto duoc lam mat gian tiep • rae dong bao tin hieu, khi xuat
hien tin hieu phai nhanh chong giam tai va cat may phat dien
do ra khoi Itliii dien,
Khong cho phep may phat thuy dien va may bu dong bO lam
viec khi mach kieh thich bi cham dill.
Dieu 585: Cho phep lam viec IAu dai viii dO khOng can bang
dong dien, cac pha khong vtI<,lt qua 10% dong dien dinh mile
d6i viii may phat dien tua bin hoi va 20% d6i voi may phat dien
dieden, may bu dong bOo
D6i viii may phat thuy dien viii h¢ th6ng lam mat gian
bllUg khong khi eho cuon day stato, eho phep dong dien giila
cac pha chenh ·leeh nhau toi 20% 0 may co cong suat til 125
MVA tro xu6ng va 15% 0 may cocong suat trcn 125 MVA
D6i viii may phat thuy dien viii cuon day stato duoc lam mat
true bang nuoc, cho phep lam viec viii dO chenh lech dong
di¢n giila cae pha la 10%.
Trong mQi trtlong h<,lp dong di¢n ella bAt l..-y pha nao ding
khOng dtl<,le vtI<,lt qua dinh mile.
Dieu 586: May phat di¢n tua bin hOi dtl<,le phep lam vi¢e
ngan Mn 0 dO khOng dbng bO khOng co kieh tmeh viii ph\!
tii da dtl<,le giam biit. D6i viii may phat di¢n. tua bin hoi viii
euOll day dtl<,le lam mat gian 0 eM dO lam vi¢<;llOi tren
eho phep mang tai tiii 60% c6ng sutlt dinh mile, khOng ph\! thuOe
mOi trtlong lam mat, thoi gian lam vi¢e d6 khOng qua 30 phu!.
D6i viii may pMt di¢n· tua bin hOi viii cuOndAy dtl<,le lam
mat (rile ph\! tii eho va thOi gian lam vi¢e 0 eM dO .
khOng dOng bO khOng CO kich thieh dtl<,le quy dinh tren CO so
nhilng thi nghi¢m dljebi¢t hOi!e theo tai lieu eua nM eM l(lo.
Viec eho phep may phat di¢n tua bin hoi.Iam viec 0 eM dO
khOng bO can phai tiiy theo ki¢n tac dOng caa chung
ItlOI dien, dtl<,le xac djnh bang tinh toan hOi!e thi nghi¢m
trong cac kien lam viec caa nha may dien.
. KhOng .eho phep cac may phat thuy dien va. eac may phat
dien tua bin hoi CO rOto rang ghep lam viec 0 dO kMltg
dOng bO khOng e6 kieh thich, Cang khOng cho phep lam viec 0
che dO khOng dong bo e6 kich thich cua mot may pMt di¢n
bat ky viii cac may phat di¢n khac ella nha may dien.
Dieu 587: Thoi gian eho phep may phat di¢n lam viec 0 eM
dO dOng CO dien chi bi han do kien lam vi¢<; ella tua
bin va do nha eM tao tua bin quy dinh,
Cho phep may phat dien lam viecIau dili viii h¢ s6 cong
suat thap hon dinh mile va lam viec 0 che dO may bii dOng bO
qua kich thich (0 g6e dien cam) viii dong di¢n kieh thieh khOng
eao qua dong dien kich thieh eho phep Iau dili ilng viii nhilng
thong s6 quy dinh caa mOi trtlong lam mat.
Ph\! tai philn khang eho phep ella may pMt dien 0 dO
may bii dOng bO va ella may bii dbng bO khi lam viee kieh
tmeh (0 g6e di¢n dung) dtl<,le quy dinh tren CO so cae thi nghi¢m
di!e bi¢t nhi¢t hOi!e theo tai lieu elia nha l(lo.
Dieu 588: May pMt di¢n viii cuOn day lam mat gian
dtl<,le phep lam vi¢<; viii h¢ s6 COng sullt cao hOn dinh mile,
1 viii eOng sullt toan phlin van giil blingdinh mile.
D6i viii may phat dien dtl<,lc lam mat trlle ph\! tii eho
phep IAu dili 0 eM dO lam viee kieh tmeh ding nhtl khi
h¢ s6 eOng suAt tang cao hOn dinh mile, 1 phili dll<,le Xlie
dinh tren eo so. cae thi nghi¢m dlje biet hOi!e cae em thi k:}'
c6 xet den su bao dam 6n dinh lam viec song song trong Illoi
dien.
Khi may phat lam viec c6 dieu chinh 0 ehe dO thieu
kich thich, sl! gioi han tri s6 nhc nhat ella dong dien kieh thich
phai duoc bao dam W dong.
Dieu 589: Khi ngicng tuan hoan mroc cat trong cuon day may
phrit dien lam mat true tiep bang nuoc, trong thoi gian 2 phut
phai cat nhu tai sau d6 cat may ra kh6i Itloi va cat kieh thieh.
t .'
Dieu 590: Toan bo mach kich thieh ella may phat dien, may
bu dong b¢ voi cuon day roto duoc lam mat bang khOng khi va
cac phan tit ella he th6ng kich thichduoc lam mat bang khong
khi, phai co dien ttO each dien it nhat bang 0,5MQ do bang
MegOm met 5OO-1OO0V.
Voi cuon day rotc hoac cac phan tit ella he thong kieh thieh
duoc lam mat bang nuoc, tri s6 dien tril each eho phep cia
kich thich duoc xacdinh theo qay trinh mau vie van hanh
may phat dien va he tMng kieh thieh.
Chi cho phep may pMt va may budOng bO dll\le lam
voi trO caeh kieh thieh IMp bOn tIi 86 quy
dinh neu dll<)C sl! eho phep eua ky sll ehinh nM may
Dieu 591: NIIOc cat dung ·dll lam mat trl!e tiep eu¢n va
thiet bi ehinh ll1u eua may pMt phili c6 dien trO suat it
nMt bAng 75 kom em. Khi dien tro suat giam iMp hOn tr! s6
tren, pMi thay moi toan b¢ hoi1-e mOt. phan nlloe cal.
Khi dien tro sullt ella ndoe cat giam xu6ng toi 50 kom em,
phili giam Mt phy tai ella may, cat may ra kh6i Illoi va cat kieh
thieh.
Dil;u 592: Khi dl\ lap toan b¢ cae 6ng dan dllu dien trO caeh '
dien cae 6 g6i true clia may pMt dien, may bil &lng bO va may
kieh thich pMi c6 tri s6 it nMt la 1 MQ khi do bang megOm
met lOOOV; can dien tro each dien caa cac 6 ehi!-n va (\ g6i di}
true 0 may phat tMy khOng dll\le nhO.hon 0,3 MO.
Tinh trang each dien 0 cac 6 g6i di} true caa may pMt dien,
may bu dOng bo, may kieh thieh ciing nhll 0 gia chil thap va cac
6 chan each di¢n ella may phat thuy dien pMi dll<)C tra it
nMt mlli thang 1 Illn. .
Tinh trang each dien 0 6 g6i di} true caa may bii dOng b¢
lam mat bang hydro dll<)C killm tra khi sila ehila Ion.
Dieu 593: Dll tranh hu hong eho may pMt dien lAmviec voi
may bien ap theo so dO kh6i khi may cat diel\ dOng hOi!-e cat
khOng toan pha, may pMt dien plW dll<)C cat bAng cac may cat
ke ticp cua phan doanhoac cna he tMng thaOO cai n6iv6i tMi
d6. '
Dieu 594: D¢ rung cac 6 g6i di} tr\lemay phat dien tua bin
hoi phai phu hop voi nhilng yeu cau neu trong 369 d¢ rung
cac gia ehil thap va 6 g6i di} may phat thuy dien pMi phil h<;lp
voi nhilng yeu ellu neu trong dileu 213.
Clie may bU dOng b¢ voi s6 vong quay djoo mile 750 va 1000
vonglphiit, rung 0 cae 6 g6i di} tflle thOng d1Il,lC V1I9t qua 80
pm.
DO rung 0 cae vanh gOp dien Cl\a mliyph4t dien toa bin hOi
pMi d1I<)C do trlloe va sau mlli Ihn sila ehila c6 riitrOto ra ngoAi
khOng dll9c V1I9t qua 200 pm.
Sau khi va sila ehiJa lon, thOngthlll!ng cae may phlitdien
vii may bii<0ng b¢ dll\le dlla vao lam khOng cb s4y trlll!ng
h\lp elln slly pMi tlwe hien theo cae quy triOO hien hilnb.
I)lw 595: Trong rihill\g kiel\ blnhthlll!l\g. d6i wi may
pMt dien voi eu¢n dAy lAm mat trl!e tillp bAng hydro, vi¢<:
185
hydro vao may va xli hydro ra khoi may phai ti<'!n hanh khi .roto
dung yen ho'!e quay roto bang bo quay true,
Khi s\! e6, c6 tM bat dau xa hydro trong luc roto c6n dang
quay theo quan tinh,
PMi dung khi cacbonic hoac nito d<'! xli Mt hydro hoac khOng
khi ra khOi may phat dien, may bu dOng bO theo dung quy trinh
van hanh he th6ng dau khi lam mat bang hydro cua may phat
dien,
Dieu 596: Luong hydro d\! tril il nha may dien eo dllt cac
may phat dien lam mat bang hydro phai dam bao du IIl<;lng hydro
tieu hao trong 10 ngay hanh va mot Ian naP hydro eho mOt
may phat dien chira luong hydro Ion nMt; luong d\l tril khi
cabonic hoac nito phai gllp ba Ian luong naP 'lao eho mot may
phat dien chua luong khi Ion nhat,
onhamay dien co thi<'!t bi dien phan d\! phong, eho phep
giam 50% luong d\! tril hydro trong cac binh chua,
Dieu 597: Luong hydro d\! tril il tram bien ap co d'!t may
bu dOng bo lam mat bang hydro; phai dam bao du lll<;lng hydro
titu hao trong 20 ngay vilnhllnh va' mOt llin naP hydro eho mOt
may bu ehtia IIl<;lng kill Ion nMt, il tram c6 thiM bi dien pMn
pMi bao dam du lll<;lng hydro tieu hao trong 10 ngay v'!n hanh
va mOt llin naP eho may bu. noi tren. LIl<;lng d\l tril khi caebonie
ho'!e nito ilcae tram bi<'!n ap do .pMi bao . dam eho ba Ian naP
may bu noi tren.
Dieu 598: PllAn xll<>ng dien cua nha may dien c6 nhiem V\l
bao dllong va sira .ehila he th6ng lam mat Mng khi (6ng dan
kbi, ph\! kien, binh lam mal khi), cae pllAn tir eUa he tMng lam
mat tr\le ti<'!p cuOn day Mng eMt long <> ben trong '10 may pMt
dien, k<'! ca nhilng thi<'!t bi dien eua tllt ca he tMng nllOc va dau
10£
T
khi; ti<'!n hanh thao tac chuyen may pMt dien tua bin hdi ti/llim
mat bang khOng khi sang lam mat bling hydro va ngllc;lC l<ti; tham
gia nghiem thu he th6ng chen bling dau sau khi sea ehila; duy
tri dO tinb khi<'!t va ap luc dll quy dinh cua hydro trong may pMt
dien.
Phan xllilng tua bin ho'!e phan xllilng 10 • tua bin c6
'1\1 tbeo doi 5\1 lam viec va sira ehila he th6ng cung cll:p dliu
true k<'! ca bO dih ehinh ap sull:t dliu; cac b¢ chen true bang .
dau moi kil!.u, thi<'!t b] va he tMng phan pMi nlloe lam mat <>
phia truce binh lam mat khi cung cac thi<'!t bi caa he th6ng eung
cap va xa nuoc cll:t lam mat euOn day <> ben agoai may phat
dien.
onha may di¢n eo phan xIl<>ng sira ehila ehuyen men bOa
thi phan xuong nay dam nhiem sira ehila cac thi<'!t bi tren,
Dieu 599: Vi¢e sea ehila Ion va sira ehila nM may phat
dien phai hop voi viec sira ehila Ion va sira ehilanhO
tua bin.
Viec saa ehila Ion may bu dOng bO pMi ti<'!n Ilanh theo thili
hl;ln 4-5 nam mOt Ian.
Sau 8000 gill lam viee kl! tir khi bat dlIu dua vao v$n
hanh may pMt dien tua bin hoi, va may bU dOng bO, pMi
Mnh sua ehila Ion llln thi! nMt trong do kl! ca vi¢e
eung c6 cae phan dau euOn day va ntm eh'!t cae rlinh stato.
Trong nhilng llin sira ehila ti<'!p theo, viee rut rOto ra
ngoai may pMt dien va may bUdOng bO th\le hien khi tMy
elln thi<'!t.
Dieu 600: Vi¢e thi nghiem va do Illllng d\l phong eho
may pMt dien va may bu dOng bO, pMi tb\le hien theo litu
ehuan kh6i hl(lng va titu ehuan tbi ngbi¢m bi dien.
1Q"7
Chuang 27
DONG CO DItN
Dreu 601: Tinh trang cia dong co di¢n va cac trang bi khOi
dong - chinh va bao v¢ cia chang phai bao dam 'sl! lam
viec lin cfJy trong khi khoi di)ng vii Irong cac eM di) lam viec.
Dieu 602: Dien ap tren Ihanh cai dien Il! dung phai duy tri
Irong gioi han iii 100 105% dien ap dinh mac, Khi can
dong co dien duoc phep lam viec voi dien ap lrong gioi han iii
95% 110% di¢n ap dinh muc,
Dieu 603: Cac dong co va may do n6 keo pMi ve mui len
chi chieu quay, va cac trang bi khoi dong cia n6 phai ghi ro
thuoc t6 may nao.
Dieu 604: Dong co di¢n co tMnggi6, 0 noi nhieu bui
va noi di) lim cao pMic6 duong 6ng dAn khOng khi sach vao
lam mat.
Do kin caa duong lam mar (vo dong co dien, duong dAn
khong khi, ciia chan) phai duoc dinh kY kiem tra.
Ban than dong co dien cia quatlam mat 0 ngoai, di)l)g
ell ellinh pMi dllQc d6ng va ,cat W di)ng khi d6ng va cat di)ng
cll chinh.
Dieu 605: Di)ng co di¢n voi r6to va stato lam mat bang nlloc
pMi c6 trang bi bao tin hi¢u khi c6 nllOc xuat hi¢n trong vo
df)ng ro. cae bi) loc trong he th6ng cung cap nlloc elia di)ng CO
d6 pMi dllQe dinh 1,1' lam sach.
meu 606: Di)ng CO dien truylln di)ng may quan lrong il nhil
may dien pMi bao dam til di)ng d6ng !ai dllQC san 2,5 giay !<1m
ngiJng cung cap di¢n.
Khi dong CQ dien truyen di)ng may quan trong bi cat do ro
Ie bao v¢ tac di)ng va khong c6 di)ng CO di¢n d\l phong, cho
phep d6ng lai di)ng CO d6 sau khi dli kil!m tra ben ngoili.
Ky su chinh nha may di¢n phai duy¢t ban danh muc cac may
quan trong,
Dieu 607: Dong CO dien 0 tinh trang du phong lau dai pMi
duoc xem xet va chay thil cang voi may do di)ng CO d6
dong Iheo lich dli duyet,
Dieu 608:Di) rung (bien di) kep dao di)ng) cia d<)ng CO di¢n
do 0 cac 6 g6i d1l If1Ic khong dllQc VI/<,)t qua cac Ifi 56 sau day:
56 vong quay 3000 1500' 1000 750 trQ xu6ng
dOng bi), vong/ph
Di) rung eho phep 50 100 130 ' 160
o g6i true, I'm
Dieu 609: Viec theo doi ph\l tili cia di)ng CO di¢n, di)
rung, nhiet di) cua g6i true va caa khOng khi lain mat, .vi¢c
bao dll1lng cac 6 g6id1l true (duy tri: mac db) va cac trang
bi dAn khong khi, nlloc dl! lam mat cuen day kl! ca viec khOi
di)ng va ngilng di)ng CO do nhan vien tr\lc ca quan IY.
Pong clldi¢n 10'li rOto>.ngi1n rn'lch dll<,)c phep khoF di)ng 2
Ian lien il trang tMi ngui)i vii 1 Ian il trang tMi n6ng,
610: Vi¢c thi nghi¢rn d\l phOng, silachila v£ tbao
lAp di)ng CO di¢n khi sila chila la nhi¢m V\l elia ph:an 'Xllong
di¢n, rieng d6i voi cac di)ng CO di¢n di)ng thao tac
<;3c.V!'n.-Ia'!hi¢m V\l Clla pMn xUilng tll di)ng va do Illang
nhi¢t.
189
Viet can tam can btmg t6 may, viec thao lap sua ehila
bO n6i true, cac 6 g6i d<l true, nen m6ng va khung be,
viec sua ehila h¢ th6ng dllu (0 cac 6 g6i d<l true duoc boi
tron cuong bile) ca cac trang bi eung cap khOng khi va
nuoc d6 lam mat cuon day Ia nhiern vu cua phan xuong
quan ly t6 may d6.
Dreu 6li: Thoi han sea ehila IOn va sira ehila nho dong co
dien duoc quy dinh tuy theo kien tilng noi,
l)ieu 612: Viec thi nghiem va do luong dl! phong eho dOng
co di¢n phai thirc hi¢n thea tieu chuan "KMi II1(lng va tieu chudn
thi nghiem bi dien",
Chuang 28
MAY BIEN AP, MAy BIEN AP TV NGAu
vA CUON DItN KllANG co DAU
theu 613: Khi van hanh may ap (1) va euOn di¢n khang
. e6 dAu (2) pMi bao dam sl! llim vi¢<: eb3e eMu va lau dlii clia
chung Mng caeh:
- Giam sat nhi¢t dO, eM. dO ph\l tai va mile di¢nap.
- .Giam sal nghiem tieu ehulln eMt II1QngdAu va
tinh caeh di¢n.
- Bao quan t6t cae trang bi llim mat, ehinh di¢n ap,
Mo v¢ dau va cae trang bi We.
(1) Nhilng yeu chu ra coo may ap dAu ap d\lng eho
eli may ap tl! nglIu.
(2) Til day gQi tal la euOn di¢n khang.
190
meu 614: May ap (cuon <lien khang] co trang bi bao
v¢ ro Ie hoi, phai d<it sao eho nap may co dO nghieng cao
phia ro Ie hoi it nhat la 1,0 - 1,5%, con 6ng diin dau Iii may
bien ap (cuon dien khang) binh dAuphu pMi cO dOnghieng
it nh3t la 2-4%. Phan tr6ng caa 6ng phong n6 pMin6i voi phan
tr6ng cua binh dau phu, Khi can thay mang n6 'caa 6ng phong
n6 phai thay bang cai nrong tl! voi cai caa may eM tao,
Dieu 615: Ole bO phan b6 tri tren cao (til 3m troJen) cua
cac may bien ap (cuon dien kMng) dang lam viec khi quan sat
phai c6 cac thang c6 dinh va pMi thl!e hien dung cac quy
dinh ve ky thuat an toan,
Dleu 616: Ole trang bi phOng chong chay d<it c6 dinh, trang
bi thu gom dau dudi may bien ap di¢n khang) va cac 6ng
xa dau til d6 ra phai duoc bao quan trong trang thai san sang
lam viec,
l)wu 617: Tren vo may bien ap (cuon di¢n khang) ngoai
troi phai ghi kY hieu chi ro 56 lieu cua nha may hoac caa tram
va ten goi thong nhat theo quy dinh cua dih dO. Ciing pMi ghi
nhilng 1..1 hi¢u nhl1v*y 0 tren clnh eila va 0 ben trongcae bullng,
cae ngan may bi€n ap.
nen vo cae may ap (cuOn di¢n kMng) mOt pha phiii
son mau eua pha tl10ng ilng.
May bi€n ap (cuOn di¢n khang) ngolii trilipbiii son mau
sang Mng son khOng pha eMtph\l gia kim ehiu dl1QC
tae d\lng clia khi va tae d\lng C1la dAn.
Dieu 618: Ole dOng co di¢n eUa h¢ th6ng lam mat may
ap (euOn di¢n Wng) thOng thl1ilng pMi dl1QC cap di¢n til hai
ngulln. D6i ap (euOn di¢n khang) cO dAu tulln hoan
ell<lng bile pMi trang bi bOtl! dOng d6ng ngulln dl! phOng (IDD).
191
Then 619: BO dieu ehinh dien ap dlloi tM (DA1) CUll may
bien ap phai thuong xuyen trong tinh trang lam viec; thong
thuong bO dieu ehinh nay lam viec t'! dong, PMi kiem tra 5'!
lam viec cia bO dieu chinh din cit vao tri 56 ghi tren bO dern
56 lhn tac dong.
fhen 620: Giai I'MI' thOng gi6 cua tram bi€n ap phai bao
dam eho may lam viec voi phu tai dinh mite.
Bien 62i: 0 may bien ap lam mat bang khOng khi va dau
tuan hoan cuong bite (dang KD), va i) may bien ap lam mat
bang nuoc va dau tuan hoan cirong bite (dang ND), he th6ng
lam mat phai diroc t'! dong d6ng (cat) dllng thoi voi viec dung
(cat) may bien ap, Dan phai dllQe lien tuc tuan hoan cuong bite,
khOng phu thuoc mite mang tal.
KhOng duoc phep van hanh may bien ap lam mat nhan tao
neu khOng dllng thoi dua vao lam viec cac bObao tin hieu ngilng
tuan hoan dau, ngung tuan holm nuoc lam mat hoac ngung quat
gi6.
fhen 622: May bien ap dau lam mat bang quat gi6 (dang
QG) eho I'MI' ngung quat gi6 trong truong hop phu tai dlloi
dinh mite va nhiet dO lop dhn phia tren khOng qua 55"e.
He th6ng qU'lt gi6 phili dll<>C t'! dOng d6ng khi nhiet dO dhu
d'lt toi 55°e khi ph\! tai d'lt toi dinh mite khOng ph\! thuOe
vao nhiet dO dhu.
Dien 623: 0 may bi€n ap lam mat d'lng. ND,ap dhn
trong binh lllm mat dlln pMi cao bon it nMt 0,2kg/em
2
so. voi
ap sullt nllOc tuhn hoan.
Phill eho tuhn hoan nllOc ngay.sau khi dau.
cO bien I'MI' de phOng Me binh lam mat dau,b.om va
ling dlhl.nu6c.
192
meu 624: Dau trong binh dau ph\! cia may bien ap (cuon
dien khang) khong lam viec phai i) mite ngang vach tuong
itng voi nhiet dO dau trong may bien ap (euOn dien kMng).
BP·u 625: 0 phu tM dinh mite, n€u nha eM tao khOng quy
dinh nniet dO dau thi nhiet dO dhu i) lop tren khOng dllQe cao
quo
+ 7Soe d6i voi may bien ap (cuon dien khang) lam mat
theo dang KD.
+ 9Soe d6i voi may bien ap (euOn dien khang) dau lam mat
tl! nhien (dang D) va d6i vai may bl€n ap (cuon dien khang)
lam mat theo dang QG.
+ D6i voi may bien ap (cuon dien khang) lam mat theo
dang ND, nhiet dO dau i) dhu vao binh lam mat dau khong duoc
cao qua tire.
Bien 626: Cho I'MI' may bil'n ap dU(le van hanh vol dienap
cao bon dinh mite.
a. LAu dai 5%, khi phu tai kMng qua phutai djnh mite va
10% khi phu tal khOng qua 0,25 phu tai dinh mite;
b. Ngan 10% (dlloi 6 gio tmng mot Ilgl!y dem), :Iii phI}
tai khOng qua ph\! tMdjnh mile. .
e. Trong dieu kien 5'! cO, thee qny trinh vl! van hAnh
may bi€n ap.
May bi€n ap lam viec theo so dll kh6i voi may pMt dien;
may bi€n ap til ngil.n khOng e6 dllu .phan nMnh il di€m trung
tinh va may bi€n 011' dieu ehinh n6i ti€p (may bi€n ap b6
snng v6n) dU(le phep lam vil;e lau dAi voi dien ap cao hon
dien ap dinh mite 10% khi ph\l tai !chOng qua ph\! tai <linh
mile.
I

I
I
,[
O6i wi may ap III co dAu phan nhanh 0
trung tinh chinh dien ap hoac dl! lam viec voi may bien
ap dieu ehinh n6i mile tang di¢n ap eho phep dllQe xac
dinh thea s6 Ii¢u eUanhll eM tao.
627: M6i cuon dAyeua may ap dau dllQephep qua
tM lau dAi wi dong di¢n cao hon dinh mile 5% cua nae di¢n
ap tuong ilng di¢n ap bnae d6 khong cao hon dien ap dinh
. mile•.
Ngoai ra, tiiy thea eM dO lam viec, may ap con duoc
qua tAi thllilng kYo mile dOva thoi gian qua tai din cit thee
"quy \4n hllnh may bien ap va hllong cua nha
eM tao.
omlly ap til e6 cuon day dien ap tMp n6i voi
may pMt dien. mlly bii dllng bO phu tai thi can tra
dong dien b pltln ehung eua cuon day di¢n ap cao.
f)fen 628: cae mlly ap voi moi dang lam mat, khOng
phu thu¢C tMi gian va ttl s6 eua ph\! tM truoc khi sll c6. khOng
ph\! thuOe nhi¢t dO mOi tr1Iilng lam mal, khi sll c6 dllQe
pMp qua tM nglln' cao· Mn dong dien djnh mile thea cae
gioi sau day:
MAY AP DAU
Qua tAi thee dong di¢n %
30 45 60 75 100
T/gian qua tAi, pMt
120 80 45 20 10
MAY AP KHO
Qua tai theo dong di¢n, %
20 30 40 50 60
T/gian qua tAi, pMt
60 45 32 18 5
Cac may billn ap dllQe phep qua tai cao hon dong di¢n
dinh mile toi 40% voi t6ng thoi gian khOng qua 6 giil mOt ngay
dem trong 5 ngay lien tMp voi dillu ki¢n h¢ s6 ph\! tAi ban dAu
khOng qua 0,93, khi d6 phai dung khA nang moi trang
bi lam mat caa may ap,
629: May bien ap lam mat theo dang' QQ, khi tat ca
quat gi6 bi cat do sll c6, dllQe phep lam viec voiph\i tM dinh
mile lily thea nhiet dO khOng khi xung quanh trong thili gian
quy dinh nhu sau:
Nhi¢t dO khOng khi xung quanh ·C. 0 10 20 30
T/gian' eho phep, giil 16 10 6 4
May bien ap (cuon di¢n khang] lam theo KD va
ND duoc phep:
a, Lam viecvdi phi} tai dinh mile trong thoi gian 10 phut
hoac lam viec 0 eM do khong taitrong thili gian 30 phtit khi
ngung lam mat ellllng bile. Neu Mt thili gian tren, nhi¢t dO
dau 0 lop tren ehlla toi 80°C - d6i voi may billn apeOng sollt
til 250 MVA tro xu6ng va d6i voi cuOn di¢n khang; '75"C d6i
voi II1:\Y lip lren 250 MVA thi chophep tillp tyclam vi¢<:
voiph\! tai dinh eho khi d<lt nhi¢t dO tren,
nhllng khong dllQe keo dili qua 1 giil: .
b. Lam vi¢<: lau dili voi ph\! tAi gi:\ll1 bOtkhi dO dAu
o lop trenkhOng qua 45"C khi ngilng toan 1>0 mOt pblln
q""t. giO khi ngilngnlloe tulln hoon nhllng duy ttl tulln
hoon dAu.
May ap dAu tulln hoan cO hllong. ttong cae euOn
'li day
:!II dllQe Ilip vao van hllnh phlli tra ruOt may tril cae may
bien ap kU!u luu dong, ban kin hoac nha cM tao khong
cho phep.
Dieu 631: Viec hanh DAT pMi theo dung quy trinh cila
nha chetao,
Dieu 632: 0 tung noi, pMi xac dinh s6 luong may bien ap
lam viec dbng thoi, tuy theo bieu db phu tai, co xet d6n d¢ tin
cay cung csp dien cho cac M dung dien,
ocac luoi dien phan phoi dien ap 15kY tro xu6ng, pMi
hanh do phu tai va ap cua cac may bien ap mlli nllm it
nMt 2 Ian vao thoi '-1' phu tili cao nhat va tMp nhllt.
Dieu 633: Diem trung tinh cua cuon day til 110 kY tro len
cua may ap tl/ ngilu va caa cuon khang phai lam viec
o che dO.n6i dat true
. Cac may bien ap 110 kY vii 220 kY voi ap thi nghiem
trung tinh !IIong itng bang 100 vii 200 kY c6 tM lam viec
voi trung tinh khOng n6i dat vOi kien trung tinh
d6 dU<)C bao Mng cai ch6ng set. .
Dl/a vao nhilng tinh toanc6 din cit, chopMp ap
110 kY e6 ap thi nghiem trung tinh Mng 85 kY dU<)c
lam vOi trung tinh khong n6i dat voi trung
tinh d6 lIu<)c bilo bang cai cMng set.
Dieu 634: Khi rOIe Milac dong bao phili hanh
xetphia ngoai may ap (cuon milukhi
trong rO Ie pMn tich vii tra tinh cMt cMy Clla khi.
khi chay dU<)C trong khi c6 chila nhilng san pMm do phan
huy cMt cach pMi nhanh ch6ng cat may ap (cuon
khang).
Dieu 635: 1fuilng h<)p may ap (cuon dien khang) bi cat
tl/ dOng do tilc dong Clla bao ch6ng hu hOng ben trong may·
bMn ap (cuon dien khang), chi cho phep d6ng vao lam viec tra
lai sau khi dll xemxct, thit tich milu khi va khac
phuc nhilng bllt thuilng da phat hien.
Neu viec cat may ap diln viec ngtrng cap dien coo
nhilng M sit dung dien, cho phep dung may cat dien d6ng
mot Ian neu may bien ap d6 c6 cil bao ve so lech va bao ve hoi
nhung chi bi cat boi mot trong hai bao ve d6 vii khOng thSj' ro
dau hieu ben ngoai chilng to may bi hu hong, .
Truong hop may bien ap (cuon khang) bi cat tl/ dong
do bao khac ngoai so lech va ro Ie hoi c6 tM d6ng may
ap (cuon dien khang) tro lai lam viec khOng can tra.
Dieu 636: May bien ap COng sullt ti/l60 kYA tra ltn va cuon
dien khang phai dU<)c van hanh cung voi h¢ th6ng tai sinh dau
lien tuc trong cac binh IQe siphOng nhiet hoac binh IQC blip thu.
Dau trong binh dau phu caa may ap (cuen dien khang)
pMi dll<)e bao v¢ tninh xtie trl/c voi khOng khi xung
quanh.
May ap (cu¢n dien khang) e6 trang bi b¢ chuytn
_ dung ch6ng 11m dllu pMi dUQc hanh voi sl/ lilm
viec thUilng xuytn Clla b¢ pMn d6, khOng phu thu¢CcM dO lilm
vi¢c cua may ap (cuon dien khang); cac bO pMn trtn
pMi dU<)C hilnh theo quy tdnh ella nba .
Dlio trong cac sit dien e6 dau pMi dUQc bao ve cMng oxy
bOa va cMng 11m.
Dieo 637: May ap (euon dien khang) pMi dU<)C d6ng
vao hloFbilng each dOng xung Dch toan b¢ dien ap.
May ap lamvi¢C theosQ db kh6i voi may pMt dien c6
voi may pMt dien bang each nang dien
ap til khOng Mng each d6ng xung DCb.
197
Dien 638: Viec kil!m tra may bil!n ap (cuon di¢n khang) rna
khOng cAt dien pMi til!n hanh thea dinh kY nhu sau:
a. 0 noi c6 nhan vien true nhat thuong xuyen:
• M6i ngay it nMt mot Ian d6i voi cac may bil!n . pehinh
cua nha may di¢n va eua tram bil!n ap, cac may bien ap tl! <lung
lam viec va dl! phong, cuon dien khang,
MOt tuan it nMt mer Ian d6i voi cac may bien ap khac;
b. 0 noi khong c6 nhan vien true nhat thllilng xuyen:
Khong qua mOt thang mot Ian d6i voi MBA ehinh.
Tuy theo dieu kien cu tM tirng noi, 1.)' gil chinh nha may
dien hoac So Dien Iuc e6 tM thay d6i thili han neu tren.
Dien 639: Viec sitaehua nho cac may bien ap (khong e6
DAT) va cuon dien khang e6 cat dlen khoi IIl6i phai tie"n hanh:
a. D6i vOi cac may bil!n ap chinh cua nha may dien va tram
bien ap, cacmay bien ap til dung lam viec va dll phong, cac
eUOn dien kMng it nMt hai nam mOt Ian.
b. D6i voi nhUng maybie"n ap dijt 0 noi c6, nhieu blii Mn
.thoo quy trinh rieng.
e. D6i vOi tllt cA cae may bie"n ap khae • tuy thOO mite dO
can thie"t nhllng !thOng it hon 4 nAm 1 Ian.
Siia ehila nho cae may bien ap va may bie"n ap til ngilu c6
DAT pMi tie"n hanh Mng nAm.
Siia chUa ngoai ke" thie"t bi DAT dlll,le tie"n hanh sau
mOt Ian thao tae ehuyen nMt dinh theo quy trinh eua
nhll eM
Siia ehil. nhO hi) tMng lam mat T, pMi dllilC
tien hllnh hang RAm.
198
Dong thili vOi sila chila nho may bien ap (euOn di¢n kMng)
I'M! sila chUa nhO cac sit dhu vao ella may.
Dieu 640: Sita chUa Ion cac may bien ap (cuOn di¢n khang)
pMi tien hanh;
a. D6i voi cac may bien ap ehinh ella nha may di¢n va Ir.tm
bien ap, cac may bien ap III dung caa oM may di¢n va cac eUl\)n
di¢n khang:
• Sila ehila Ion IAn dhu tien khong qua 8 nam ke til khi dlla
may vao van Mnh c6 x6t den ket qua thi nghiem dl! phong con
Ian sita chua tiel' thea - tuy thuoc vao ket qua do Illilng va tinh
trang cua may;
b. Ole may bien ap khac - tuy 'theo ket qua thi nghiem va
tinh trang may.
Dieu 641: Thi nghiem dll phong va do luong cac may bien
ap (cuon di¢n khang) va cac sit cua chang phai tie"n hanh phu
hop voi "Tieu chuan thi nghiem thiet bi di¢n" hi¢n hanh va quy
djnhcua nha chetao. nt ca cac ket qua thi nghiem cac may
bienap llle (euOn di¢n khang) pMi dlll,le ghi eMp thoo mAu quy
dinh.
Chllong 29
H¢ rn6NG pHAN PH61
DieD 64Z: Ole thiet bi di¢n eua h¢ tMng phan pMi di¢n -
(HPD) mQi va mQi di¢n ap thea cae 56 lieu dinh mite ella
chUng pMi Mo dam cae dieu ki¢n lam vi¢<: trong eM dO
'hanhbinhthllilng cUllgnhll khi ugh qua dien apva qua
tai.
NMn vien hanh trong HPD, phai nam vi/ng SO dl\ va
cac ehi dan theo cac eM dO lam viec eho phep cua cac thiet bi
dien trong cac die" kien binh thuong vii s1$ c6.
Dieu 643: Khi khai tMe HPD phai dua van lam viec thuong
xuyen tllt ca cac phan doan va he rhong thanh cai (tril thanh cai
duong vong), cang nhu tllt ci cac thiet bi dien, trit thiet bi du
phong.
Dieu 644: ClIp' each dien qia cac thiet bi dien phai tuong
ilng vOi dien ap djnh mile ella luoi dien, con cac trang bj baa
ve eh6ng qua dien ap phaiphu hop voi mile each dien ella thiet
bi dien.
Khi b6 tri thiet bi dien 0 nhi/ng noi e6 mOi truang bui blln
phai c6 cac bien phap bao dam eho cac each dien lam viec duoc
dille chan: " cac he tMng phan pMi dien ngoai troi (HPDN) -
sil dung each dien loai tang cuong, rila lam sach, phulop kern
chong 11m; 0 cac he tMng phan pMi dien trong nha (HPDT) -
eMng b\li va khi xam th1$e IQt vao; 0 cae he th6ng pMn ph6i
dien hQP 1>0 (HPDH) - dilng cae til kin va caeh dien pM kern
eh6ng 11m.
Dieu 645: cae ket ciu bi pMt n6ng 0 glln cae phlln
dien va 0 eM nMn vien Mnh pMi, nhiet dO khOng
vuot qua +50°C.
Dieu 646: Nhiet dO trong nha " cae HPDT trung mila he
kMng duoe vtl\lt qua +40°C. Trang trtlang h\lp nhiet dO vtlQt
qua 40°C pMi c6 cae bien pMp mm giam nhiet dO ella cae thiet
bi dien mm giam nhiet dO khOng khi lam mat.
Dieu 647: 0 cae (HPDN) pMi c6 cae bien pMp nganngita .
khOng eOO cae dOng vlit va ehim ehui vao.
Up pM san nha khOng eOO phep tao thanh cac bui xi mling.
Giila cac cay c6i va cac phan mang dien trong HPD pMi
e6 khoang each loai tril duQe kha nang ph6ng dien.
Dieu 648: Cac muong vii ranh cap 0 cac HPDN vii HPDT
phai duoc bang cac tllm nap khOng eMy. 0 nhi/ng 16 cap
vao nha, xuyen wang, trlln ra khoi muong cap phai du<,lC bit kin
hang cac lieu khOng chay,
Cac ham cap, muong cap phai duoe gii/ gin sach se phai c6
trang bi bao dam thai nucc.dong.
He thong chua dau, hO chua 56i, he th6ng thoat tMi dllu
phai bao dam hoat dong t6t.
Dieu 649: Mile dau a cac may cat dau, cac may bien ap do
1uong, cac 5li eo dau khong duoc vUQt khoi gioi han chi thj dau
trong pharn vi nhiet dO eho phep (t6i da va t6i thieu) ella moi
truong xung quanh.
DlIu 0 cac su dau vao phai bao ve eh6ng ltm vii oxy hoa,
Dieil 650: De trit s1$ pMt n6ng 0 cae m6i n6i thanh cai
Iroug cae HPD pMi dinh kjr ki6m tra bang cae ehi thj nhiet di
dOng c6 dinh.
Dieu 651: cae HPD dien ap til 3 kV tro len pMi trang bi
cae kh6a lien dOng, nhllm ngAn ngila vi¢c thao IAe nhllm cae dao
caeh Iy, <lao IAeh dao 11;I0 ngan lO",eh, xc ehuy6n may cit,
<lao ti6p dilt...
cae khOa lien dOng ngolli hAm CO hQCdn pMi thllang xuyen
ehi.
NhAnvien hilnh, tr1$e ti6p thao IAe cae thi6t bi tren khOng
dllQC phep 1\1 YlOo cae kh6a lien dOng.
201
BIeu 652: 0 cac tram bien ap, tram clt cling nhll cac cong
trinh khac tren COt khong co ,hang rao Yay quanh thi cac tay
truyen dOng dao each Iy va cac tli phan pMi di¢n h\I ap phai
duoc kh6a lai,
Thang c6 dinh dl! treo len san thao tac cling pMi co
khoa lien dOng voi dao each Iy va dll<)e kh6a lai,
Viell 653: DI! thlle hi¢n elia HPD dien ap til 3 kV
tro len phili dung dao c6 dinh.
,
Tay g\lt cua bo truyen dong dao phai son mau do
con Illai dao thi son do e6 vach trang, '
Dieu 654: Thoi gian giila hie ngilng may toi lile khOi dOng
tiep theo cua may nen khi (khi tarn ngilng lam viec) khOng duoc
it hOn' 60 phut d6i voi may nen khi lam viec voi ap suat 40-45
kg/em
2
va khong du<)c it hon 90 phut doi voi may nen khi lam
viec voi ap 230 kg/em
2.
Vi¢<: b6 sung IIl<)ng khOng khi elia cae may nen khi dang
lam vi¢e phili bao dam khOng qua 30 philt doi voi cae may nen
khi lam vi¢<: voi ap 40-45 kg/em
2
va 90 philt d6i voi cae
may nen khi 230 kglcm
2
.
BIeu 655: Khil nang Illu thOng cUa cae van, van giilm ap va
cae dllilng 6ng dAn khi trong M th6ng pllan pMi khi pMi dam
bao ph11e hlli ap khi trong cae binh ehfta khi elia may clt
di¢n khOng muOn qua 3 philt sau khi may clt di¢n tae dOng
trong ehe dO tll dOng d6ng I\li khong lhanh rong, tris6 lip
khi eho phtp may cll di¢n lam vi¢<: trong eM dO nay.
Ap khi trong binh ehfta khi eUa may clt di¢n khOng khi
lam vi¢<: a chi! dO hai llin 111 dOng d6ngl\li (ehu kY 0 - t5t - ,
BO - 20 • BO) sau lan til dOng d6ng I\li llin thft nMt khOng
202
cong, pMi dat dllQc tr] s6 cho phep ntay clt di¢n vi¢<:
o chu kY Bo trong tMi gian khOng qua 20 giay.
• Dieu thong khil!n tll dOng, bao v¢ va bao hi¢u
cua lrang bi khi nen cfing nhu cac van an toan pMi du<)c d' h
kY kiem Ira va chinh co M tMng. !D
Dieu 657: DO am tuong d6i dinn msc elia khi nen a ap
lam viec phai: ,
- KhOng .lon qua 50% d6i voi may cat dien voi ap dinh
mile 20 daN/em
2
va cac bo truyen dOng bang khi nen cea cac
may cal dau va cac thiet bi khac,
.• Ion qua 25% doi voi may cat di¢n vOi ap suat dinh '
muc tl! 26 daN/cm
2
tra len. .
Cho phep sil dung khi nen c6 dO am tuong d6i IOn non 50%
cho cac bO truyen dOng bang khi nen cua cac may cal dau va
cac thiet bi khac trong dieu kien co cac bien phap khOng dl!
dong hoi mroc lrong cac dUilng 6ng dan va lrong cac b¢ troyen
dOng. "
•.SO db .n6i cae binh chfta khi nen(c6 ap 40-45daN/cm2)
phal dll klen dl! lubng khi nen noi luu thOng khong it hon
hai va khOng qua b6n elia cac binh ehfta khi nen.
Vil;u 658: PMi hilt khi lim trong cae binh ehila khi nen c6
ap 40-45 daN/cm
2
it nMt 3 ngay 1 lan, a cae c6ng trinh
khOng c6 nguili lrlle nh$t lhithlle hi¢n thoo lieh.
Vieu 659: Khi nen, sit d11Rg cho cae may clt dien khOng khi
va cae b¢ troyen dOng cUa cac thiel bi We pMi loai tril cae
t\lP eMl co khi bang ,each cac tam IQC a Iii pllan pMi khi
eUa may cat va, a dhu vao m6i b¢ ph$n dOng bang khi
nen eUa cae thiel bi We.
203
Sau khi 131' rap xong he thong khi nen, truoc khi khi
nen vao binh chua cua cac may cat dien khOng khi va cac bO
truyen dong Mng khi nen pMi th6i SIIch cac duong dan khi,
De tranh nhiem blln khi nen trong qua trinh van hanh phai
W,n hanh tMi sach:
- Cac dllilng 6ng dlln true chinh, khOng it hon 1 Ian trong
2 thang.
- Cac duong 6ng re nhanh va duong 6ng n6i den cac Ihiet
bi - sau mili Ian sila chila Ion thiet bi.
- Binh chua khi nen cua may cal dien khong khi truce mili
Ian nap khi nen vao khOng it hon 1 Illn trong 1 thang,
Dien 660: Cac binh chila khi nen cua may cat dien khOng
khi va cac thiet bi khac cung nhu rnoi binh chila khi nen khac
phai dap ilng cac yeu cau cua "Tieu chuan an loan khi hanh.
cac binh ap luc",
Kiem tra phia trong cac binh chila khi nen, cang nhu cac
binh chila khi nen cua may cat dien khong khi va caa cac thiet
bi kMc phili tien Mn.h it nMt 1 Illn Irong 4 nAm, thi! tMy I\lC
it D.hllt 1 Illn Irong 8 nAm (IMng ke blnh chila khi nen elia may
cat dien khOng khi va cac thiet bi khac).
Thil thuy I\le cac blnh chila khi nen cua cac may cAt dien
khOng khi phili tien. hanh trong tn1llng hQp pMt hien D.hilng hll
/
hOng, nghi ngll cO anh hllong den dO elia blnh.
phia Irong clia cac blnh chila khi nen phili cO I6p
cMng ri.
Dien661: Phili dinh Icy ki1!m tra S\l k!tOng gian do"n clia
thOng gi6 ben Irong cac sil clia cac may cat dien khOng !<hi. Thlli.
ki1!m tra dinh Icy dll9C quy dinh trong quy trlnh dia phll<lng
cO chu y den cae chi dlln cua nM cM
?fll!
Dien 662: 6 Ilit eli cac thiet bi eung D.hll tren ciic cila ra vao
cliaHPD pMi c6 chil ghi r6 ten va nhiem V\I cUa chung. ala
ra vao cua HPD con phili treo nhilng bien bao va cac bien h1l6ng
dan khac theo dung qny trinh.
Thiet bi trong HPD pMi danh 56 theo Icy bien tMng D.hllt
chung trong loan nganh,
Tren cac bang cllu chily phai ghi ro d1lng dien dinh milc
dAy chay,
Bien 663: 6 may cat dien va bO phan truyen dOng caa n6
phai co bO chi thi vi tri d6ng cat.
o cac may cat dien co cac bO truyen dOng tnrc tiel'
lien voi may thi chi clln bO chi lhi vi tri d6ng cat
il may cat dien hoac 0 tiO truyen dOng. Ocac may cat dien tiel'
diem ngoai caa n6 de! dang quan sat dll9C vi tri d6ng hoac cal
thi khong nMt thiet phai c6 bO chi thi vi Iri dong cal clia may
cal.
ocac bO truyen dong dno cach Iy, dao tiel' diit, dno tach
dao ngAn va cac thiet bi khac c6 Illilng ngiln
cach voicac lhiel bi kltl pMi c6 bO chi Ihi vi In "d6ng" va
"cAt".
Dien 664: cac HPD phili c6 cac Irang bi n6i diit hlu
dOng cae ph,wng tien dp cilu tai nan, cae d\mg e" bAo ve vll
pMng cbiiy theo dung tieu chllin an toan lao dOng va phOng
chila chay (cal, binh d4p lila w...).
D6i voi cae HPD neu c6 cae. dOi phOng ch6ng ehiiy t\l ph\lc
V\l ,hi cac d\lng c\l phllong lien !re.n day de lai Ir" sO cua cac
dOi nay.
205
Dieu 665: Kie!m tra cac HPD rna khong cat di¢n phai dllQC
tie!n hanh nhu sau:
- <) cac cong trinh co nguoi IIVC nhat thuong xuyen, it nhat
3 ngay 1 Ian, ngoai ra phai kiern tra vao ban dem de! quan sat
ph6ng dien va vling quang sang it nMt 1 thang 1 Ian,
- <) cac cong trinh khong co nguoi true nhat thuong xuyen
it nMt 1 thang 1 Ian, con 0 cac tram bien ap va tram phan pMi
it nMt 6 thang 1 Ian,
- Sau mili Ian cAt di¢n do 'ngan mach:
Khi thili tie!t xau (suong mil, mila phun w ...) hoac nhiem
ban nang cac HPDN duoc kiem tra b6 sung.
Khi cac thiet hi lam viec true trac hu hong, sll 06, nhan vien
van hanh phai nhanh chong ap dung nhilng bien phap can thiet
de khoi phuc Iai che dl) van hanh binh thuong, tao cao len cap
tren cua Minh va ghi chep day dli vao nhat ky van hanh.
D ~ u 666: Thit nghiem cac thiet bi dien phai thuc hien phil
h<jp v6i 'Tieu chuan thU nghiem thiet bi dien'.
Thit nghiem cacthi6t bi dien cua HPD (trit 11I6i pMn phili
di¢n ap t6i 15 kV) pMi thllc hi¢n trong thili gian sila chila chUng.
Gilla cac thili gian sila chila vi¢c thil nghi¢m do ky S\l chint. cua
So hOac nha may quyet dinh nh1lm dilm Mo an toan cho thi6t
bi di¢n van Mnh dllQC cMc cMn.
Thil nghi¢m cac thiet bi di¢n trong ht6i di¢n pMn pMi dien
ap d6n 15 kV pMi ti6n banh it nMt 6nam 1 Illn.
Dieu 667: D?i tu cac thiet bi dien cua HPD pMi tMc hien:
•. May cat dau - 1 Illn trong 6-8 nam, voi dieu ki¢n cO kien:
tra ~ c tinh clla may cAt va bl) truyen dl)ng trong thili gian gill.
cac it sil chita Ion.
206
b. Cliu dao ph\! tai, dao each Iy, dao nm ~ t - 1 IAn trong
4-8 DAm (phu thuoc vao d4e tinh cl(u tao),
c. May cit di¢n khong kill 4-6 nam 1 Illn.
d. Dao tach mach va dao tao ngb mach va cac flO truytn
dong ella chang 2-3 nam 1 lan, . .
d. May nen khi - trong 2-3 nam 1 Ian (hO\ic sau khi da van
hanh Mt thili han sil dung).
Sua chua Ian dllu lien cac thiet bi dien pM! ti6n hanh theo
thoi han quy dinh trong tai lieu ky thuat cua nha may che tao.
Sila chila 16n cac dao each Iy dat, trong nha , doi hOi phili
cAt dien khoi thanh cai hoac phili chuyen sang he tMng thanh
cai khac chi tien hanh theo muc dO can thiet,
Sil. chira Ion cac thiet bi con lai cna HPD (may bi6n
dien ap, may bien dong di¢n, tl,l di¢n lien lac w...) tien hanh
thea mitc dO can thiet theo ket qua thi nghiem va kUm tra
dll phong.
Thoi han dinh kY doi tu cac thiet bi di¢n cO the! thay d6i tily
thu<)c vao kinh nghi¢m van Mnh, tIi 56 dOng dien ngan m?ch,
s6 Illn thao tic, ket qua thi nghi¢m vv...
Vi¢C thay d6i dinh kY daitu cae thi6t bi do dieu dO h¢ tMng
quan Iy thi do ky S\l chinh COng ty Dien Illc quy6t dinh, cac
thi6t bi cOn I?i, do ky Sll chinh elia So ho\ic nba may dien quy6t
dinh.
Sila chila thllilng xuyen cae thiet bi di¢n clla HPD cOng nhll
kiem Ira ho?t dl)ng cua chting phai tien banh kili clin thiet theo
thili hl}n do 1.")' Sll chinh clla So ho\ic nba may dien quyet dinh.
Sila ehila ngoai k6 ho?eh pMi tien Mnh khi cac thiet bi da
van Mnh he! thili gian sit dung.
Chuong 30
THONG AC QUY
lheu 668: Khi van hanh, he tMng ae quy phai bao <13m lam
viec chac eMn lau dai voi mile dien ap can thiet tren thanh eai
dien mOt chieu trong eM dO van hanh binh thuong va Sll c6.
Dieu 669: Khi tiep nhan he th6ng ae quy mOi lap rap hoac
sau khi sila ehila IOn xong d6 411a vao van hanh phai ki6m tra
dung luong cua ae quy theo eM dO ph6ng dien trong 10 gio,
chat Ill\lng cua chat dien phan, dien ap caa ti/ng binh ae quy
sau khi IIlIP va ph6ng dien, dien tro' each dien cua ae quy d6i
voi dat.
DIeu 670: A.e quy phai dll\le van hanh trong che dO phu
thuong xuyen, D6i voi cac loai ac quy C va CJ( cua Lien xo
dien ap phu nap pMi la 2,2 ± 0,05V cho moi b.nh,
Thiet bi phu nap, theo nguyen tac phai trang bi d6 duy tri
dll\le dien ap lin dinh tren thanh cai elia he tMng ae quy voi
ehenh l¢eh so voi dien ap dinh mile la ± 2%.
Dieu 671: Trong vAn hanh cae ae quy aXit, khOng phili ph6ng
thil va dinh I,y can bAng qua dung Ill\lng). Cil 3 thling
1 IAn pMi ti/!p ae quy dien ap moi binh 2,3 • 2,35V den
mile dll\lC ty trQng elia eMt dien pllAn la 1,2 .1,21g/em
3
0
tat cit cae binh.
Thili gian tiep ae quy ph,! thu¢e vilO tinh cua he
tMng ae quy nhllng kMng it hen 6 giil.
Ngoai ra, eil 3 thang 1 Ian 0 cae tfllm bien op pMi kiilm
tra !.-hi nang lam vi¢e eua ae quy theo dO ,,)t dien ap khi ph6ng
dien d(H ngOI.
'}{\Q
Vi¢e can bang he th6ng ae quy hOAe ti/ng binh ae quy
rieng Ie dllOC thuc hien theo mile dO cln thi6t.
Dieu 672: 0 cac nita may dien, ciI 2 nam mOt Ihn phili ti6n
hanh ph6ng dien ki6m tra bO ae quy d6 xae djnh dung IllQng
thuc t6 (trong gioi han dung Ill\lng dinh mile). '
o cac tram bi6n ap viec ph6ng dien ki6m tra ae quy chi
phai ti6n hanh trong truong h\lp can thi6t. Trong trllong hQp
nay, khi s6 luong binh ae quy khOng d\lt yeu cau d6 <13m bilo
dien ap tren thanh cai trong giai doan eu6i cua sl! ph6ng dien
o mile dO quy dinh, eho phep giilm 50·70% dung Ill\lng dinh mile
hoac ph6ng ti/ng phan cua cac binh ae quy ehinh.
'Il"i s6 dong dien caa moi Illn -ph6ng dien pMi nhu nhau.
J(/!t qua do khi ph6ng dien tra pMi dll\le so sanh voi k6t
qua cua cac Illn ph6ng dien ki6m tra tnroc,
DOng dien ph6ng va nap Ion nMt khOng dtlOC vtlQt qua trj
s6 eho phep quy djnh eho nrng loai ae quy.
Nhiet dO eMt dien phan hie sap dien xong khOng dll\lC
w\lt qua +40°C. ,
Dieu 673: ThOng,gi6 bang qu"t hUt 0 phong dAt ae quy trong
cae nha may dien phili dtl\lC ho"t dOng trtloe hie bat d3u n"p ae
quy eho Mn khi hut Mt khi <lAc, nhllng khOng it Mn 1,5 gio sau
khi n"p dien xong.
cae phOng <lAt ae quy elia tr"m bi/!n ap, vi¢e thOng gi6 thtle
hien theo quy trinh dja phtlong. ' .
'Il"ong eh" dO ph\, ae quy cae gilln <lAt 4e quy pMi dllOC
thOng gi6 theo quy trinh dia phllOng. '
Dien 674: Sau khi ph6ng dien sll c6, viee dien ti6p eho
ac quy toj' 90% dung Ill\lng dinh mile phili dll\lC thl!e hien
trong thili gian kMng qua 8 gio.
binh ki6m tra do kY su ehinh cUa Sb nha m4y di¢nquy6t
djnh phu thuec vao tinh trang eUa he th6ng lie quy•.
Khi ph6ng di¢n ki6m tra, Illy mb eMt dien Phan phii ehQn
van eu6i thbi gian ph6ng dien.
NIlOc b6 sung eho lie quy plu\i dilng nliOc ellt !chOng c6 cia
va sAt.
Die.. 680: Nhiet d¢ trong gian lie quy pMi duy tri !chOng'
tMp hon +10°C. 0 cac tram, khong c6 ngllbi trlfe nMt thllong
xuyen, cho phep nhi¢t dO giam xu6ng toi SoC.
Diell 681: 0 cila ra vao phong lie quy pMi c6 bi6n de
phong ae quy, "cam lila', "cam hUt.·thu6c'.
Die.. 682: Ki6m tra lie quyphai ti€n hanh theo lich do kY SIl
ehinh cea Sb hoac nha may di¢n quy€t dinh.
Do dien ap, ty trong va nhi¢t d¢ eMt di¢n phan titng binh
ae quy phai ti€n hanh it nMt 1 tMng 1 Ian.
Dieu 683: Vi¢C van hanh M lh6ng ae quy trong cac nhll may
dien va tram bien ap pMi do cac nhan vien dAdll<,lc hUb luy¢n
phu trach (c6 nghi¢p vy rieng).
Mili h¢ Ih6ng ae quy deu pMi c6 nh.t kY rieng d6 ghi ehCp
k€t qua eUa mlli Illn ki6m tra.
Dieu 684: NhAn vien v.n hanh M th6ng ae quy pMi dll<,lc
trang bi:
a. Dyng C1I kil!m tra di¢n ap eUa titng binh lie quy, tj tQng
va nhi¢1 d¢ eua eMt dien phAn.
b. Qulln ao Mo M lao dOng vil cae dyng bi¢t phil
hQp voi quy Innh rna)!.
Dieu 685: D\li tu M lh6ng ac quy thOngthllbng pM! ti€n
hIlnh !chOng 86m hon sau' 12-15 nam van banh.
24 48 60 110 220 Dien ap,V
Dien trll each dien khOng
nho' hon, KQm 100 50 30 25 15
Thi€t bi thllbng xuyen ki6m dien trb caeh di¢n tren thanh
cai dien mOt ehieu phAi pMt tin hieu khi dien trb caeh di¢n eua
bat k1 el!c naogiam xu6ng Mn 20kOm d6i voi llloi 220V, 10
kOm d6i voi Illoi 110V, 6kOm d6i voi Illoi 60V, 5kOrn d6i voi
Illoi 48V vii 3kOm d6i voi IIlOi. 24Y.
Dfeu 678: Khi c6 ch\lm dllt trong M tMng dien mot chieu,
pMi nhanh chOng 10\li tri!, khOng cho phep M th6ng nay lam
viec, tri! trubng h<,lp trong qua trinh pMt hi¢n di6m ch(lm dat.
Dieo 679: PhAn tich eMt di¢n phan clia lie quy axit pMi ti€n .
hanh bang narn thoo mAu til cae binh ki6m ira. S6 lll<,lng
Dieu 675: Khi dung chinh luu d6 nap vil phu nap cho ae quy
thi mach dien xoay chieu va mot chieu phai lien h¢ qua may
bien ap phan Iy.
Trang bi chinh luu phai tin hieu bao khi chang bi cat
dien,
Dieu 676: Dien ap b thanh cai die" mot chieu, eung cap dien
eho cac mach dieu khien trang bi bao ve ro Ie, tin hieu, tl! dong
va dieu khi6n til xa, trong dieu kien hanh binh thuong eho
phep Ion hon,
S% dien ap dinh mite cua cac trang bi nhan dien.
Tat cac cac hi dienva cac dllbng dien mot chieu true ehinh
phai c6 2 nguon cap dien.
Dieu 677: Dien trb eachdien cua b¢ ae' quy phu thuoc van
dien ap dinh mite phai bao dam:
210
211
Chuong 31
CAC DUONG DAYDiN DlJ!;N TIU:N KHONG
(DDK)
Dien 686: Trong qua trinh hanh (DDK) phai tien hanh
bao duong 1..1 thuat va dai tu nham dam bao eho DDK van hanh
du<,lC chacchan.
Dien 687: Cong tac bao du(lng DDK phai tien hanh nhung
cong vi¢<: do'! ngan ngila cac bo phan ket clIu DDK bi hu
honhg truck thili han bang each thlle hien nhnng viec kio'!m
tra va do luang dinh IcY va loai tril cac hu hong va bAI binh
thuong.
Khi dai tu DDK phai tien hanh cac bien phap t6ng tho'!
nharn phuc hoi lai cac tinh van nanh ban dau cua DDK
noi chung hoac cac bO phan cua chang noi rieng bang each
sua chita cac bO phan bi hu hong hoac thay chang bang nnnng
cai ben chac va kinh te hon nham cai thien hon nita cac d"e
tinh eua dllilng day.
Dien 688: Trong thOa Ici¢n Icy do'! thiet ke
DDl<. COng ty di¢n Ille va xi nghi¢p quan Iy dien pMi neu yeu
ellu eho co quan thiet ke clIe lcienrieng biet trong vimg
DDK di qua Ici¢n khi do nhiem blln eua mOi trllilng
va clIe yeu t6 khae eua elia phuong) do'! cO quan thiet k€ pMi luu
y trong thiet ke DDIC.
Dien 689: Khi tiep DDK do'! dua vao Mnh CO quan
qu,m Iy dien pMi dU\le elia dOn vi thi cong clIe Illi lieu. Icy
Ihuatphu h\lp voi quy dinh trong 'Tieu ehulln nghiem thu cae
COng tnnh luoi di¢n'.
T
Dien 690: Ole DDK dang thi COng, va san do giao eho CO
quan .:' Iy luoi dien quan Iy van Mnh thi CO quan nay pMi
t6 chuc giam sat Icy trong qua trinh xay dllng.
Dien 691: Trong quan Iy hanh DDK pMi nghiem ehinh
chap hanh cac quy dinh trong "Ngh] dinh ve viec bao v¢ an tollB
cac COng trinh hloi dien' do hOi dhng Bl) truc'lng ban hanh,
Co quan quan Iy luoi dien phili IhOng bao eho cac 16 ehlle
khac iJ gan khu vile tuyen DDK di qua cac quy dinh nay,
Co quan quan Iy hloi dien pMi co cac bien phap ngan ngila
cac ca nhan hoac t6 chuc khac tien hanh cac COng viec trong
hanh lang tuyen DDK, vi pham cac quy dinh dil neu trong 'ny1;,
dinh vi: vice bao ve an toan cac ccng trinh luoi dien".
Dieu 692: Cac kc h.ach ve sua chua va phuc hui duong day
o cac doan di qua cac khu VIle trbng trot (nOng, lam tnrong,
ruong, VIIon v.v... ) phai duec thoa thuan voi cac don vi sil dung
ruong dAt.
Dieo 693: Tuyen duong day phili du\le djnh IcY lam sach rae
ruoi, cay c6i va phili gm gin eho dllilngday du<,lC an toan khOng
do'! clIe VI) eMy xay ra gan do lam htl hOng. Trong Mnh lang
tuyen phili h€t clIe cay c6i co kha nang lam hu dl'!n
dllong day theo dung clIe quy elinh daneu trong 'Nghi dinh
viee bAo v¢ an toan clIe cong trmh llloi dien cao the.
694: Phili bAo quan t6t clIe bao va tin hien:
a. bao tren bO c'l clIe khoang DDK VIIQt sOng cO
be qua lai thuilng xuyen;
b. Tin hi¢u anh sling va son bao hieu c'l clIe cot cao.
e. Ole bao, lMu hieu vinh vien c'l clIe cot cUa DDIC.
213
B 1 ~ u 695: CO quan quan 1Y Illoi di¢n phai theo doi va dll
nghi voi CO quan quan Iy dllbng sal dJ!1 cac eil ngang 0 cac doan
dllbng sal co tM co cac toa hang va can du qua cO di qua.
Vi¢c dJ!t va bao quan caccn ngang nay do co quan quan Iy
duong sat thuc hien,
B 1 ~ u 696: Dl! pMt hien til xa cac eh6 hu hOng cua DDK
dien ap lil I}OkV trO len phai trang b] cac dung e\l thil!1 bi can
thiet.
CO quan quan Iy Illoi di¢n ph:ii dll<,le trang bj.
Cac d\lDg cu luu dOng dl! phat hi¢n cac dil!m cham dal tren
cac DDK 6-35 kV.
Dieu 697: Cac lop eh6ng gi 0 cac COl IMp va cac ehi lil!t
kl!1 cau bling thep 0 cac COl be tong khOng duoc ma kern cnng
nhu cac day eh6ng set va day neo COl bang thep tren cac DDK
lil 35 kV tro len pMi dll<,le khOi phuc I\li khi can thiet,
Dieu 698: Trong qua trinh van hanh 0 cac khoang eOI DDK
VI/<,ll qua cac DDK We va VI/<,ll qua cac dllbng day thOng tin
eho phep 0 m6i day dAn h o ~ e day eh6ng Sel ella DDK VI/<,ll 0
trtn khOng dllQc qua 2 m6i n6i.
50 m6i n6i 0 cae day dAn va day eMngs.et elia DDK ehui
o dlloi khOng hl;In eM.
DI1!u 699: 6 cae dO\ln DDK cO nhillu byi Mn, pMi sildyng
IO\li sit dJ!e biel h o ~ e eaeh dien I1lng cl!bng; khi chn Ihi/!I pMi
lam S\leh sit, thay 1M cae sit bi Mn h o ~ e dung sit cO lOp trang
men eh6ng am.
B11!u 700: Q)ng tae bao dllong ky t h ~ 1 va dl;Ii lu DDK pMi
dll\le li6n Mnh bang cae phllong tien, trang bi, may mOe ehuyen
dilng eho DDK.
Cac may moe va viee eo gioi hoa pMi tron DO phu h<,lp voi
cac quy dinh caa nganh,
Cac dOi cong tac tren cac DDK pMi dllQe trang bi eac
phuong tien thong lin lien lac v6i tram dillu dOva CO quan quan
Iy ludi dien. . . .
Dieu 701: Trong van hanh cac DDK pMi til!n banh kil!nH tra
dinh ky va bat thuong, Ijch kil!m Ira dinh k-y DDK do ky su
ehinh cua co quan quan ly Illoi dien quyet dinh. .
Kiem tra dinh I..-y khong qua 6 thang 1 lan,
Kiem Ira DDK h o ~ e tilng doan rieng cua DDK do cac nhan
vien 1..")' thuat thuc hien khOng qua. 1 nam 1 Ian.
Kicm iraphan ngon eOI cua cac DDK IrO len bao gorn eli
viec quan sal eho kep day dan va day eh6ng set vao khoa va cac
khung dinh vi (o cacduong: day philo pha) khOng qua 6 nam 1
Ian,
Tren cac DDK 0,4 - 15 kVvi¢c kil!m Ira phhn'ngQn COl phAi
tien hanh khi IMy can lhil!t
Kil!m Ira bat Ihllbng cae DDK h o ~ e tilng dol;lD ella DDK
pMi til!n hanh: .
a.. Sau khi Xlly ra ehay rilng :(hoae hOa hO(ln) 0 nhilng noi
cO DDK di qua va khi Sl! c6 bal thllbng.
b. Sau khi dllbng day tl! dOng <:4t do Mo v¢ role tae dong
va da II! dOng dOng !(Ii nl!u xettMy chn lhil!l.
e. Khi cO sllong mii (nhilng eM cO nhillu b\li Mn) tiiy theo
quy djnh ritng eda ti/ng noi.
Dieu 702: 'fren cae DDKciln phlii do va kil!m tra dl! phOng:
215
a. Kiem tra muc dO m6i muc cac cOt g<'l Cling nhu cac chi
tiet gO tren DDK Ian thil nhat sau 3-6 narn dua dttbng day vao
Van hanh va sau d6 cil 3 nam 1 Ian. D6i voi cac DDK til 15 kV
tro xu6ng chi kiem tra khi xet thay can thiet,
b. Kiem tra cac lop ch6ng gi cua cot, xa va cac ket cau khac
, .
bang thep cua DDK, chon mot s6 diem de dao dat kiem tra
m6ng keo COt it nhat 6 nam 1 Ian.
c. Kiem Ira tinh hinh hu hong cua cot be t6ng c6t thep, mat,
vo be tong, hu hong c6t thep v.v... it nMt 6 nam I Ian.
d. Kiem tra do ben each dien cua cac chudi su ngay trong
nam Van hanh dau tien va sau d6 it' nMt 6 nam 1 Ian, khong
yeu cau do do ben each dien elia sil thuy tinh, sil kiem tra va
sil dung mil chi kiem trabang mat khi di kiern tradttbng day.
d. Kiem tra cac chuoi n6i day bang bu long tren cac DDK
35kV bang each do dien trb caa m6i n6i - it nMt 6 thang Llan.
Cac m6i n6i day bang bu long khi do dien trb neu khong d<it
yeu cau thi pMi sita chila ngay.
Viec do dien trb cac m6i n6i day bang hiln, 6ng n6i ep, 6ng
n6i van soAn khOng yeu cau.
Trong khi nghiem thu DDK de dtta vao Van hilnh tat cit cac
m6i n6iday dlln va day ch6ng set phlii dtt<,lc kiem tra bang mAt
thttbng vii pMi bAo dam cac nch thttOc hlnh hQc elia chung.
Trong qua trlnh van bAnh dttbngday cac m6i n6i pMi dtt<,lC
Idem tra bAng mAt thttiln'g khi di Idem tra DDK.
e. Do di¢n trb n'6i dat clia cac trang bi n6i dat cua cac COt
va day ch6ng set tren DDK ding nhtt do dien trb dat cua n6i
dat lap I\li tren cac DDK dien ap 0,4 kV.
216
g. Do each dien giUa cac mach "pha • khOng" tren cac dllilng'
day 0,4 kV khi dua cac dttilng diiy nay vao van hAnh sau do
khOng qua 6 narn mot Ian, cung nhu khi bitt dllu dtta 1 nMah
dttilng day mdi vao van hanh,
Khi can thiet con phai Idem tra : Khoang ,each til day cHn
toi dat vii toi cac cong trinh khac b nhilng khoang COt giao cheo
hoac di gan nhilng cong trinh khac, Il1c cang b eac day neo COt,
do nghieng cua cor ciing nhu cac m6i n6i COt, (mat bich, mling
sOng v.v...). '
Dieu 703 : Nhilng hu hong, thieu soi phat hi¢n khi Idem tra
DDK pMi dllQc ghi vao nMt kY (hoac s6 rieng) va tuy thea mllc
dO hu hOng phai tien hanh slla chila ngay hoac slla chila trong
qua trinh bao dttang hoac d."i tu DDK.
Dieu 704 : Dai tutiDK hoac tilng d ~ n cIia DDK pMi tien
hanh it nhAt 6 nam mOt llin: '
D\li tu DDK co tM tien Mnh bang cach cat di¢n tOM ~
dttilng day, ,cat di¢n 1 pM (sila chila tilng pM) hoac khOng cat
dien dllilng day.
Dieu 705 : Bao dttang k1 Ihnat vii sila chila DDK phii ti6n
hAnh <!bng ~ va <!bng thili. de ~ cM toi mllc tlSi thio:!u thili
gian cat di¢n DDK.
Dien 706 : Vi¢': thay d6i k6t cAu COt ciing nhtt cac k6t cau
kMc cua DDK pMic6dlly ducactlli Ii¢u tlnh toan kjJ thuat
vii dll<,lC k1 Sll chinh clla cO quan quan Jy di¢n duy¢1.
Dieu. 707 : cac Cl) quan qulin If Illoi di¢n phii dll<,lCdl1
tril mOt s6 phl,l tung phl)kien thaytM thea quy dinh do:! cO
217
tM ti6n hanh slla ehila kip thili cac hit hOng tren DDK do
slf e6 gAl' ra.
DieD 708 : Khi cac co quan quan Iy van hanh khac nhau e6
cac mach mac chung tren cung 1 hang cot, viec lap k6 hoach
sila chila cac mach dUilng dAy phai CO sll thoa thuan wi nhau.
Viec sila chila khi tren duong day xay ra slf c6 pMi dltlle bao
truce cho phia ben lien quan (chit mach dltilng dAy mac chung
tren cot).
Chuang 32
cAc DUONG cAp We
DreD 709 : Khi van hanh cac duong cap dien 11IC phai tien
hanh bao dltong kY thuafva dai tu nham dam bao cho cac dltilng
cap nay lam viec duoc chilc chan,
Dien 710 : D6i voi mili duong cap, khi moi dua vao van hanh
phai quy dinh dong dien tAi t6i'da cho phep, Dong dien tili duoc
xac dinh theo nhilng doan cap chiu nhilng dieu kien phat nhiet
xau nMt neu chieu dai cita doan cap nay tren 10 met.
Duoc phep nang dong dien tAi len,tren co sil thi nghiem
voi dieu kiell sl) tAng nhiet caa 16i dip khOng V1I9t qua quy dinh,
811 ,tang nhiet nay phai kiem tra 0 nMng doan cap co dieu kien
lam mat xau nhat,
Dreu 711 : Trong cac COng trinh cap phai tnuong xuyen
kiem tra nhiet dO van Mnh eita cap, nhiet do cit..: khOng khi va
S1I lllm vi¢<: eita h¢ tMng thOng gi6..
Nhiel dO khOng khie lrong cae hhm, hao dat cap khOng
dU<;lC vU<)1 qua nhiet dO eita mOi trUilng xung qDanh qua 10°C
ve mua he.
DieD 712 : Cac dUilng cap 6-10 kV thuong mang tili duoi
dinh milc co thl! qua tai ngan han trong cac giOi han sau :
Phuong thuc s6 qua tai cho phep
UlithUeng so voi djnh mUc tronq
xuyen
<, thei gian
0,5gle Igie 3gie
Trongdat 1,35 1,30 1,15
0,6 hci ngoai trei 1,25 1,15 1,10
Trong 6ng (chOn 1,20 1,10 1,00
duol datI
Trongdat 1,20 1,15 1,10
0,8 hd ngoal trel 1,25 1,10 1,05
Trong 6ng (cMn 1,10 1,05 1,00
. duol datI
I
DieD 713 : Trong thili gian xii Iy 10",i tril S1I c6, d6i voi cac
duong cap dien ap !Oi 10 kV eho phep qua tili trong thili gian
5 ngay dem thea cac gloi han sau :
Phuong thUc s6 quaUli cno pnep
tai thUeng so voi djnh muc trong
xuyen theigian
19ie 3 gle 6gie'
Trang dat 1,50 1,35 1,25
0,6 ho ngoal trei 1,35 1,25 1,25
Trang 6ng (chon 1,30 1,20 1,15
dUOI datI
Trang dat 1,35 1,25 1,25
0,8 hci ngoai trei 1,30 1,25 1,20
Trang 6ng (chon 1,20 1,15 1,10
duol datI
219
D6i vol nhung dt/ong cap van hanh trong thili gian dai 0
nhtrng dieu kien kh6 khan mile dO qua tai eho phep tren day
can phai giam bOt tuy thea quy dinh cu tbe'! cua tung dia phuong.
Khong eho phep cac duong cap 15.35 kV van hanh qua tal.
Dleu 714 : Cac duong cap co dau lIO·500 kVebo phep
van hanh qua tai den khi nhiet dO ella loi cap dat toi 80
a
C.
Trong d6 tqoi gian 'Ina tlli lien tuc khong duoc qua 100 gio,
t6ng s6 thoi gian qua tai khong qua 500 gio trong J nam voi
khoang each ve thoi gian giua 2 lan qua tM lien tiep khong dt/oi
10 ngay, D6i voi cac cap 110 kV hO ngoai troi, khong han
che thoi gian van hanh voi nhiet dOeua loi cap la SOaC.
DIen 715 : Doi voi mlli duong cap e6 dau hoac mlli
doan cua n6 dien ap til 110 kV tro len tiiy thuoc VaG cat
cua tuyen cap phai quy dinh gioi han cho phep dO chenh lech
ap 11Ie Khi dO ebenh l¢Ch ap 11Ie qua quy <fjnh pMi cat di¢n
dt/bng cap va chi dt/!)e phep d6ng dien sau khi da pMt hienva
tril nguyen nMn xAy ra ht/ hOng.
Dien 716 : TlilI rut trong cae dt/ong cap e6 D<Wdau pMi
tien bilnh ttt/oe kbi dt/a dt/ong cap vao, van Mnh, sau kbi
hanh dt/<>c I nam, tiep d6 3 nam va tiep tue cii 6 Mm 1
DIeu 717 : Khi tiep nMn'l dt/ong cap de dt/a vaa Itanh
ngoai cae tAi lieu k9 quy <!jnh ehungda 'iuy dinh CO quan
xJly Hlp cOn pMi giao eho cO quan quan Iy cae tai lieu sau :
a. Ban dO tuyen cap, tY Ie 1/200 1/500 (tuy thuOe vao
st/ pMt lrien cae he (Mng giao tMng lien 0 vimg tuyen di
qua).
b. Bien blm ve c6ng viee lam dt/oi <!lit trang d6 ebi
ro nhung diem dt/ong cap giao eMa va di cae dllong cap
ngarn khac (cap thong tin, cap ItJc) va cac dllong 6ng eMn
ngam dlloi dlit, bien ban vI: cong viec Hlp cac hOp n6i cap.
e. Bien ban vI! tinh trang cua cap con cu6n trong cuon neu
can pMi co eli bien ban Idem tra mo euOn cap va chuyen ebo
cap (bien bankiem tra mo cuon cap nMt thiet pMi c6 d6i vOi
cac cap nMp ngoai).
d. Ban ve cat doc tuyen cap 0 nhilng di(!m cap giao cheo
voi dt/ong giao thong va cac dllong cap, dllbng 6ng kMe d6i voi
ca; ci¢n ap til 35 kV tm len va d6i voi cap 6-10 kV em 0 nhilng
dean tu},in phile tap.
d. Bien ban thi! nghiem cat dQC tuyen thea diem c1la
nrng doan tuven,
Dien 718 Doi voi nhilng dllbng cap Mt kY di¢n ap nao do
co quan khac xay dllng rna sau khi xay dling se giao I(li cho co
quan hanh quan Iy tbi co quan quan Iy ho*e nhil may di¢n
pMi to chile giarn sat k5' trong qua trinh rlli cap va xJly
Hlp dllong cap.
Dien 719 : Mili dllong cap pUi c6 ten gQi ho*e so hien. dil:u
dO rieng biet.
onhung cap 10 thien hb) eung nhll 0 tllt ca cae
hOp noi, hOp cap pMi giln bien hieu tren d6 gbi rii': Neu
tren hi¢u elia cap va hOp dau cap - tbi ghi Il1A hi¢u, di¢n ap,
tiet dien so hieu ho*e ten dllong cap ;neu tren bien hieu hOp
noi cap thi ghi sO hieu dau noi vangay Iilp.
cae bien hieu pMi bAa ve khOi hI! hong do llIe dOng ctia
moi trllong xung quanb.
cac bien hi¢u pMi giln thea dQC suot dt/ong cap caeh sOm
mOl 0 nhung cap hi! cling nhll 0 nhilng eM cap di qua
cae vaehnglln va (o ca 2 pbia).
221
Dieu 720 : Vo thep cia cac cap trong cac cong trinh cap
va cac k6t ciu bang kim loai do cap phai duoc dinh ky quet son
chong ri, chiu nhiet,
Dieu 721 : Do ph'! tai etia duong cap phili lien hanh it nhdt
1 nam 1 Ian vao thili 1."5' co ph,! tai Ion nhat.
Tren co' so cac s6 lieu do nay phai ehinh Iy lai che dO va so
dO lam viec cua luoi cap.
Dieu 722 : Kiem tra tuyen duong eapphili lien hanh 1
trong thoi gian quy dinh sau day (tinh bang thang).
Duong cap CO dien ap
tM 36 kV
110-500 kV
_ Tuy6n duong cap trong dilt
3 1
_ Tuy6n duong cap di trong dia
phan cac thanh pM CO lop phil
hoan ihlen
12 -
_ Tuyen duong cap trong kMi
theo 6ng, ham cap bAm mO va
doc cau duong silt
6
3
_ Tram naP khi co tin hi¢u hila ap
.
h!e (trong truong h<)p khOn,
CO tin hi¢u thi thea quy tdnh)
-
1
_ Gieng cap (h6)
24
3
"
Kiem tra cae hop cap <li¢n ap tren 1 kV phill thlle hi¢n
khi kiem tra thiet bi di¢n.
Kiem tra cae duong cap duoi nuoe theo quy trinh
ti/ng CO so.
nang thOi kY CO ntlOc Ii! vil san nhilng tran mira Mn cilng .
nhu trong khi duong cap bi cat di¢n do hila v¢ ro Ie tae dong
can ti6n hanh kiem Ira bAt thuang.
Tlit cl nhilngkltny6t 14t va hu hong etia duang cap pMt hi¢n
trong qua trinh kiem tra phai du<)e ghi chep lai va kh4e pltlle
trong thoi gian ngan nhllt. .
Dieu 723 : Cac ham cap, gian cap vil muong cap b cac nha
may dien va tram bien ap CO nguoi hila duong, thao tac thuang
xuyen thi phai du<)e kiem tra it nMt 1 thang 1 lan, con (, cac
nha may dien va tram bien ap khOng e6 nguai baa duong, thao
tac thuong xuyen thi viec kiem tra tuy theo quy dinh caa CO silo
Dieu 724 : Trang bi baa hieu "hi co kh6i vil CO hoa hoan
trong cac cong trinh cap phai du<)C Idem tra theo quy djnh
cua dia phuong,
Dieu 725 : Trang cac phong cap elIm khOng dll<)C xay elIt
cac cong trinh phil, cong trinh tam thai ding nhu cam khOng
duoc chua chap trong d6 bilt kY Y$t lieu va thiet bi aao.
Dieu 726 : 0 nhilng cling e6 tuy6n giao thOng di¢n khi bOa
hoac vung dllt xam thuc, cac dUong cap chi dllf,lC dua vao Y$n
hanh sau khi d3 CO cae bien phap xi! Iy eh6ng ri ehocap.
Trang cae vilng nay, tren cae duang cap ph3i ti6n Mnh do
cae dong di¢n tan, phili thanh va hi¢u ehinh c6 h¢ tMng SO
dO di¢n tM cia Illoi cap Wng dOl/n cap rienl} bi¢t) vil hiln
dO vilng dllt xam thllc.
Dien 727 : cae co quan qUlin Iy h¢ tMng giao thOng duf,lC
di¢n khi h6a CO traclt nhi¢m giam sat vie<: thlle hien de lam
giam dong di¢n liIn trong dllt sao eho phu h\lp voi quy dinlt ve
baa v¢ eh6ng 'an mon cho cae COng trinh bang kim 10000i

223
Khi pMt hien tren cac dllilng cap co nguy co bi hu hong ca:
yO kim loai do bi an mon vi <Mt hoac h6a chat xam thuc thi
phai co bien phap phong ch6ng.
PMi thllilngxuyen kilm tra cac bien ,pMp bao ve nay tren
dllilng cap.
Dieu 728 : Vi¢C dAo boi hoac cong rae <Mt tren tuyln duong
cap chi dill)<: tiln hanh khi dllQC phep C1ia co quan quan Iy duong

DIeu 729 : KhOng cho phep may san tii lam viec each
dllilng'cap toi Im cting nhll khOng cho phep dAo xOi <Mt sau qua
O,3m tren dllilng cap il nhi/ng cM cap co dO chon sau binh
thuong,
Chi cho phep dung may d6ng coc kilu btia va kieurung hoat
dOng each dllilng cap it nMt la 5m.
TruOc khi Mt dAu tiln hanh cac viec tren dAy pMi c6 sl!
hllong dAn va giam dinh ctia co quan quan Iy dllilng cap. Nlu
cOng vi¢C pMi dung dln cMt n6 thi con pMi tuAn tM theo cac
nen kY \hu4t b6 sung khac.
DIeu 730 : CO quan quan Iy Illoi dien phai tllllong xuyen
thOng bao cho cac cO quan va nMn dan trong !;.hu vJ!c c6 dl10ng
cap di tho'! thilc va quy trinh lien, Mnh cae COng vi¢C eOng
tac il glln tuyen cap.
DIeu 731 : cac dllilng cap pMi dllQc dinh kY thil nghie
nJ
dlj
phOng bAng dong dien I ap tang cao phu h\lp;<\i
tieu thil nghiem thiet bi dien.,
5\1 clIn thilt pMi thil nghiem bAt th'Jong cae <luong cap sau
khi sita chita sau !<hi dAo bOi tren tuyen cap the) qoy <.linn
ctia cd quan quan Iy dien.
224
Dieu 732 : Trong trinh kilriJ. tra cac dllilng cap va cac
cong trinh dAt cap do'! phat hien eM hu hOng ella chUng can pMi
tuan thU cac quy dinh bao v¢ an toan lao dOng.
flien 733 : Dl phOng ph6ng dien 0 nhil'ng doan C'lp dAt
tMng dilng dien ap 15-35kV do each dien ctia cap bj khO Iiiet,
can thiet dinh "1' thay Chung hoac dAt tren cac cap nay 'chil'ng
dau n6i co' khoa ngan each.
Cac dllilng cap dien ap 15-35 kV co lop \lim each dien khOng
bi chay hoac co nap khi thi khong can thilt phai kilm tra trang
thai ella cac <loan cap tMng dilng va dinh kY thay tho'! chang,
734 : Khi giam sat lap dat va hanh cac cap khong
e6 lop vo boc kim loai ma Iuon trong cac 6ng mem thipMi
'da
e
biet chu y den trang thai caa cac 6ng d6. Cac cap lulln 6itg
mem neu co cac 16 thUng, cac vet xay sat hoac ran nilt thi phai
duoc sila chi/a trong hoac thay the.
Dien 735: Co quan quan ly Illoi dien pMi c6 phOng thi
nghiem dllQc trang bi cac thiet bi nc dinh cM hll hOng clla cap,
cac d\lng C\I do lllong, thiet bi thi nghiem Illu dOng.
Dieu 736: cac cap va hOp dAu cap bi hll hOng pMi
dllQC phOng th, ng!tiem xac dinh nguyen nMn hll hOng va tim
bien phap ngan ngila cac hll hOng d6.
Chuang 33
BAO \i: ROLE vA TIJ DONG
Dieu 737: cac thiet bi dien Il!c Clla cac nM may dien va 1110'
eMng ngan va cac sai hOng trong eM
hann blnh thuilng bAng cac lrang hi bao ve ro Ie, aptOmat
hoac cau clilly va cac trang bi tl! dong dien trang dO co tl! dOng
dieu chinh va til dong dien ch6ng SileO.
Cac trang bi bao ve role va W dong dien (BRT)pMi thuong
,
xuyen dong, trir cac trang bi ma thea nguyen Iy heat dong, dieu
kien cM dO lam viec caa he th6ng nang hrong va tinh chon IQc
phai tach ra kh6i van hanh,
Tinhieu sll eO va baa truce phai luon luOn sang hoat
dong,
Dit\u 738: Cac COng ty 11Ic chiu trach nhiem quan Iy,
van hanh he th6ng Ma v? ro Ie, til dong dien, do luong dien va
mach nhi thi!. Viee quan Iy va dieu ehinh chang do cac COng ty
phan cap cha nmgco so,
D1eu 739: Trang hanh phai baa dam cac dieu kien dl!
cac trang bi bao v¢ ro Ie, do luong va til dong dien, cac mach
nhi thi! lam viec duoc binh thllong thea cae tieu qu6e gia
va quy trinh kji (nhi¢t dO, dO dO rung eha phep va dO
sai leeh thOng 56 lam vi¢e voi thOng 56 dinh mi!c...).
Dit\u 740: Tlit ca cae trllbng h<)p tae dOngva til eMi tae dOng
eua cae trang bi BRT cung nhll nhilng Ihieu sOt pMt hi¢n trang
qua tr'nh Mnh clia chUng pMi dll<)C Ilin IIl<)t xem xet phan
tich va tril.
Mlli mOt trllong h<)p tae dOng khOng dung til eMi· tae
dong eua trang bi BRT cung nhll khi tMy hll hOng
thiet bi clIn pMi thOng bao ngay eho co quan quan Iy cap tren
co quan quan ,Iy trang thiet bi dO.
Dreu 741: Tren cae Mng BRT eung nhll 0 cae Mng va cae
blm dieu khil!n, 0 trllOc va ca phia dAng sau pMi ghi ten
ew. chUng thea ten gQi ew. dieu dO, cae trang bi dlit trong Mng
hay sau ban dieu khil!n 0 eli 2 deu pMi ghi danh dlIu
??"
phu h<)p vol SO <Ill. Tren cac III BRT va tren cac Irang bi
trong dO phai ghi ten tuong i!ng Cl phia cac trang bi cho
cac nhan vien van hanh thao h\c khong b] nhllm 14n(trangbi
chuyen mach , ro Ie va den lin hi¢u, hOp thit nghi¢m, v.v••.).
obang c6 trang bi thu()c cac mach n6i khac .nhau cac
trang bi BRT khac nhau cua cung mot mach n6i ma c6 1M kil!m
tra rieng redll<)e, phai vach duong phan gioi ro rang va phai
dam baa c6 1M ngan, eMn dll<)C khi kiem Ira rieng Ie Ii/ng trang
bi BRT.
Dieu 742: Cac thiet hi di¢n lucvacac dllbng dlly dan di¢n
chi duoc mang di¢n khi cung dua vao lam viec <Illng thoi cac
bao v¢ ro Ie eh6ng moi dang 811 eO, .
Khi tach ra. khOng eho lam viec hoac bi hu hong mot vai
dang bao ve ro Ie nao ao thi nhnng trangb] Mav¢ ro Ie ron
lai van phai dam bao bao ve dAy du cho cac lhiel. bi ai¢n va
dllilng day dan di¢n. Neu nhilng aieu ki¢n ao khOng <!al all<)c
thi pMi Ma v¢ tam lhbi pMi cal ai¢n cae thiet bi hoac
dllilng dlly ao. . .
Viee Mov¢ tac aOng nhanh tam gia t6c cac
Mo."¢ dll ph<'mg clIn dll kien Mn khi alia Mo v¢catnhanh clia
tit dAu n6i ra khOi hlinh thi vi¢c cal nhanh Ia ao yeu
aie" ki¢n 6n dinh cOthl! cat nglln maCh thlle hi¢n
all<)e viii thbi gian lin. ainh.
Dit\u 743: Khic6cae Ma v¢ ro Ie taC d()ng nhanh va trang
bi all phong trang trllbng h<)p may cat di¢n bi hOng hOc, tllt ca
cae thaa lac dOng di¢n eho dllbng day thaob cai va thiet bi sau
khi sita ehila haae khOng mang di¢n ciing nhll cae thaa tae ehuyen
d6i daa caeh Iy,va may cat khOng khi dll<)c Ihlle hi¢nkhi cia dlla
cae ban v¢ nay vail hltnh. Neu khOng dlla chung vao van
hanh dll\le thi pMi dlil baa v¢ tam thbi, dlIu "hOng ehQn
?n
IQC, nhung Cling cung thili gian raed(ing hoac la cho gia t6c clc
dt! phong,
Ilren 744: Dien tra each dien d6i voi dat cua mach BRT co
lien M vOi nhau ve diencang nhu gilla cac mach chuc nang khac
nhau khOng co lien M vei nhau ve dien (mach do luong, mach
dong thao iac, tin hie") phai giil il muc khong dl10i I MQ cho
moi mach,
Dien tra each dien cia mach nhi Ihil, lam viec voi dien ap
til 60v tril xu6ng, dl1Qc cap dien til nguon d(ic Iap hoac qua may
bien ap clch ly phai giil il muc khOng dl10i O,5MQ.
Do dien tril clch diencua mach nhi thir nay dung magom
met 500 v con do clc mach tren bang megom mel 1000 v.
Khi kil!m tra dien tra each dlen mach nhi thli trong d6 co
cac Iinh kien ban dan, tu dien phai sll dung clc bien phap va
huong dan thich hop dl! tranh lam hu hong chang,
llJen 745: D6ng dien sau khi lap rap va khi bao dl10ng dt!
phong lan dau, cac mach BRT co lien M voi nhau ve dien va
moi m!'ch cua clc mach nhi thil kMc cung nhl1 cac mach kMc
kbOng lien he vOl nbau ve dien cung b6 tri trang mi)t tu (Mng)
triC clc m!'ch va phan til lam vi¢e voi dienap tiC 6Ov. tril xu6ng,
pMi thll clch dien d6i voi d3t bang dien ap xoay chieu lOOOv
Irong 1 phUt.
Ngoai ra cOn pMi tM nghiem clch dien bang dien ap xoay
chieu lOOOv trang I phUt giila cac liii cap kil!m tra cua eac mach
rna il d6 d! cO nhieu kM nang cham cMp giila chung voi clc
liii quan trQng (mach Move Mi, l\l dien dung lam ngubn tbao
tac, mach nbi Ihil cUa bil!ndOng cO dOng dinh mlic IA..;)
Trang van bllnh sau nay each dien mach BRT (triC cac mach
dien ap liC 60 v tril xu6ng) pMi dl1QC tM nghiem khi bao dl10ng
"R
dt! phong bang dien ap xoay chleu lOOOv trong I phnt ho'!c
Mng dien ap chinh 111u 2500v bang each sll dung megom met
hoac trang bi d'!c biet,
Ilien 746: Trang b] BRT va mach nh] thil tmOe khi dua vao
Van hanh phai duoc hieu chinh va Ihll nghiem nghiem thu,
Quyl!1 dinh d6ng di¢n va dua cong trinh moi VaG Van hanh
phai lam dung quy trinh c6 ghi chep vao nhat IcY cOng trinh,
Ilieu 747: 0 clc phong thi nghi¢m tai co sa (dia phuong)
moi mot mach n6i va trang b] BRT dang Van hanh phai c6 cac
tai lieu IcY thuat sau:
a. Hi) chieu - Bien ban cua tra.ng bi
b. Huong dan hoac chuong trinh ve hieu chinh va kil!m tra
(d6i voi thil!t bi phuc tap - cho tilng loai, thil!t bi, hO'1-c tiCng
phan til cua chung.)
c. 56 lien I.-y thuat cia thil!t bi - il dang bil!u hoac bang,
Ket qua kil!m tra djnh IcY phai dl19C dien vao hi) chieu bien
ban cua trang lhil!1 bi (ghi chi lil!t thea cac Irang bi BRT phlic
laP, khi cln thiet pMi ghi ca vaG nMt IcY c6ng tac).
Ilien 748: Dl1a Irang bi ra khOi Van Mnh pMi Ih1/c hien thea
dung clc quy Idnh dieu dO hien hilnb.
Khi pMt hi¢n cO nguy ell tac dOng khOng dung, cac trang bi
BRT pMi dl1a ra khOi Van hilnh khOng can xin pMp nMn vien
thao lac -<:lip Iren nhtlng sau d6 pMi bao clo lai (Iheo quy Irinh
dia phl1<lng).
Ilien 749: OIc r<l.le, trang Ihil!1 bi va trang bi phIl elia h¢
lMng BRT chi cho nMn vien chuyen nghiep cua cac phOng (hi
nghiem dien moi dtlQc I'MI' mil ra, cac nhan vien van hanh chi
phep mil ra dtloi sli !ll/ong d!(n cua cac nMn vien Iren.
229
....--------- ----_ ...
Viec Iai chi s6 baa ve cua ro le co tM giao eho nhan vien
duoc esc CO quan quan Iy do COng ty dien hie quy dinh.
Lam viec trang h¢ th6ng BRT phai do cac nhan vien dii duoc
huan luyen va duoc eho phep qua kicrn tra doc laP cong tac 0
cac cong trinh tuong ur,
Dieu 750: Tren cac hangkep n6i cua bang hoac tu dieu
khicn khOng duoc d<ll ke nhau cac mach rna ngau nhien n6i
chang voi nhau se dan toi viec dong hoac cat cac thi6t bi lam
ngan mach trong cac mach dieu. khien hoac mach kich thich may
phat (may bil dong bo).
Dieu 751: Lam viec 0 cac bang va mach dieu baa v¢
ro Ie II) dOng dien pMi ap dung cac bien phap nganngca dll<;lc
viec cat dien nham cac thi((t bj va chi duoc dilng dung cu each
di¢n.
am lam cac vi¢e tren neu khOng cOsO dO, kh6i III<;lng tOng
vi¢e vil trinh tl! thl!c hi¢n dll\le quy dinh (thea mau).
Khi k((t thUc cOng vi¢c pMi kiem Ira dung dan va
chinh xae eUa cae n6i dong di¢n (khi clln thi((t • sau khi
d6ng di¢n vila di¢n ap va thaa tae. M<!eh thao tae
va dieu khien pMi dll\lc kiem tra. Thea nguyen tac bang
each cho dOng thil.
Dieu 752: Clie vi¢c ti((n hanh cac trang bi BRT ma cO
thi! khi chUng tae dong dan den cat cae phan III dll\le baa v¢
hOlic cae phhn III khae thi pMi thl!e hi¢n theo phi((u thao tae cO
tinh d((n kha nang cat dO.
Dieu 753: Kiem tra 51! chinh xae eua ellu eMy, at to mat il
cae dieu khien, thit may cat di¢n va cae may khae, trao
d6i tin hi¢u bao v¢ cao Ihn, do dong di¢n khOng can bilng bao
v¢ so leeh thanh cai, thit Irang bi tt! dong dOng (TDL), TDD,
111 dong ghi sOng va cae trang thiet bi khae pMi do nhan vien
vlin hilnh thlle hi¢n.
230

Chu "1' Idem tra va'lhi! trang Ihi((t b] ciing nhu trinh tl! hoat
dong caa nhan vien van hanh khi phat hien sl! sai l¢Ch voi tieu
chuan, duoc quy dinh thea quy trinh clia CO sO.
Dieu 754: Nhan vien cac phOng thi nghiem dien 0 cac CO sO
dinh "'5' xem xet ca cac bang va ban dih khien bang baa v¢
ro le, ttl dong dien, tin hieu va do Illilng, dlie biet ehU y d((n
tinh trang cua cac tiep diem ro Ie, tl! dong dien, tin hieu va do
luong, dlie 'bi¢t chu y den tinh trang cua cac ti((p di<'!m ro ledhu
ra n((u viec dO co tM lam duoc rna khOng phai mil nap, cang
nhu xem xet vi tri dilng dan cua trang bj ehuy<'!n mach (tay
khoa dieu khien, con n6i... ) nap thea cac hOp thit nghiem vil vi
tri nrong ilng cua chUng thea so do va eM dO lam viec cna thi((t
bi dien,
Khong phu thuoc vao viec dink IcY xem xet cua nhan vien
cac phong thi nghiern dien, nhan vien van hanh chiu trach nhiem
ve vi tri dung eua cae phhn tit BRT dli dll\lc giaocho hQ lIiao
taco
Dieu 755: Clic trang bi BRT va nhi thil phili dll<;lC dinh
ky kiem tra va hieu chinh thea quy trinh va chi dan hi¢n hilnh.
Sau mili 1hn tae dong sai til cMi lap dOng cae trang bi
nay pMi dllQc ti((n hilnh ki<'!m tra b6 sung (sau sl! 06) thea quy
trinh biet.
Dieu 756: Day dan vao dhu hang k/;'p phili cO kY hi¢u
phil h\lp voi sO dO.
Clip ki<'!m tra pMi 06 kY hieu danh dau 0 dhu, 0 nhilng chO
cap re nhanh va giao eheo voi dllilng cap khac 0 nhilng chO cap
ehui qua lIiilng, san... nhilng dhu I6i cap chlla dil'ng d((n ella cap
ki<'!m tra pMi bQc caeh di¢1t va cung pMi danh dilu.
Dieu 757: Kbi sita ehila cae cap ki<'!m tra cO vO Ix.>e kim
bi sl! e6 holic khi n6i. dhu cap, cae ehO n6i 16i cap phili d<lt trang
h<)p n6i kin, mlli h<)p n6i deu pMi dlit tren gill.
eil 50 m dili cap trung binh chi dll\lc pMp e6 khOng
qua 1 m6i n6i.
cap <XI vO etch nhlla tdng hQp hoo.c cao sutheo
qllY djnh phai n6i blng hOpn6i epOxi n6iqu hAng
trung gian.
I>ioo 758: Khi dungetp tra <XI each dien bi hll hOng
do tac d¢ng ciia khOng khi, anh sang va dau thi doan 16i cap Iii
kep n6i dAy d6n dllll Ie ra clia cap pMi dllQC boccach dien tAng
ellong phong eh6ng etc hll hong d6•.
Bleil 759: CuOn dAy thit capcaa may bi6n dong luOn pMi
khep mach voi ro Ie 10ng hll hoac tat lai, Mach nh]
Ihit clia may bi6n dong va dien ap pMi <XI dil!m n6i dAl.
Bleil 760: Nhilng dyng ey.tll ghi <XI 111 dOng ghi nhanh ;, eM
dO 511 cd, til dOng ehyp song, kl! ca bO pMn khoi dongcaa chang,
nhilng dung ey chi thi (ampe met, vOn mel, Om mel)eung'nhti
cac dung ey kMe trong cac nha may dienya trambienep
dung dl! phan Iich sl/ lain viee clia cac trang biBRT va dl! sac
dinh eM hu hOng caa cac dllong day dien phai IUOn san sang
hoat dOng dllQC : Cho vao lam viec hoac ngilng lam viec, cac
dung cy tren phai hien theo phi611.
BI.II 761: 6 cac dong dien thao tae pMi dam Mo tinh
ehQn IQe elia cae trang bi Mo ve (ellll eMy va ap to mal).
Ap to mat d6 ellll eMy va dAy eMy pMi <XI kY hiell (cOng
dyng va dong dien)..
Diell 762: 6 cae bang (cae IIi), Irang bi BRT rna cae
nMn vien thao tae thl/e hien ehuyl!n bang cae kh6a, cOn
ghivi Iri lliong ilog elia cae trang bi ehllyen tren itng voi
cae chI! dO sit dyng.
Thao tae cae pMi ghi vao nMI kY thao tac .
van hilna
llIeu 763: 6 etc blln thao tae clia nhil nIliy dien
bil!n ap, cae trang bi elia BRT pMi b6 Iri ,
dl nhin, Ihlle hien m6i thao tae d6i voi chUng pMi gi6ng
nha...
Chuang 34
TRANG BI N61 DAT
I>ieu 764 : cac trang bi n6i dAt phai dAp ih!g ,ell c:b b40
dam an toan cho nglloi va bao ve etc !hi6t bi \roue DIl}i
cM dO van hilnh. .
Ttlt ca etc bO pMn blng kim 1000i clia !hi6t b] va clia .
cac eOng trinh dien e6 1M bi cham dien khi cach dien hll hOng,
phili n6i dA!. . '
Dioo 765 : Khi dua cac trang bi n6i dAt clia cac eong trinh
dien VaG van hanh, ngoai etc t1li Hell ky thuat, co quan >rAy tap
con pMi giao cho CO quan quan Iy van Mnh cac bien ban thi!
nghiem cua trang bi n6i dAl trong qua trinh nghiem thu eong
trinh. ,
766 : Mili phan Ii! clia cong trinh can n6i dAt pMi n6i
vOi he thong n6i dAt true n6i dAt ehirih bang dAy dAn o6i
rieng bie!.
KhOng cho phep n6i dAt mOt 56 phlln III clia cong trinh theo
kil!u dAu n6i til!p.
767 : day n6i vao trang bi n6i elie n6i dAt
vong n6i dAt pMi hiln con dAu vao cae may m6c trang thi6t bi
dien cot elia dljong dAy cO thl! hiln bat eMt Mng bulOng.
768 : cae dAy n6i dtft pMi cO bien pMp eMng ri, cae
phlln day n6i dill 10 thien pMi sOn dl! dAnh dAu pMn bie!.
Dioo 769 : Chi eho phep lIAu cae may hiln dien eung nhtl
cae Irang thil!l hi dien di dOng kMe vOi cae day n6i dilt san <XI
khi cle day nily c6 li"'l di.;n yeu ell...
Dieu 770 : Phai tien hanh kie!m tra cac trang b] n6i <Mt nhu
sau:
a. Do dien tro n6i da:t cia cac cong trlnh dien it nha:t 10
narn mot Ian va dao da:1 len de! kie!mIra chon loc phan chon
.ttflJ$;lla:t cua mot s6 trang bi n6i dill.
w.''lGe!m Ira trang thai cua cac mach n6i giila cac b¢ phan
n6i dill va trang bi n6i <Mt, mach n6i giila cac n6i dill til nhien
voi tae trang. bj n6i <MI nhan tao,
e. 0 cac eOng trinh dien Mn lOOOV kicm Ira cac cauphong
dien (cau chi danh thung) va dien tro each dien toan b¢ cua
mach "pha-khong",
Dleu 771 : PMi tien hanh do dien tro cua cac Irang bi n6i
da:t nhu sau: .
a. Sau khi lap rap, xay dung lai, sua chua Ion cac eOng trinh
thuoc cac nha may dien, tram bien ap va duong day tai dien.
b. Khi bao duong sila ehila cac COt dien co treo day eMng
set cua duong day 110 kV tro len vi each dien bi hOng hoac
danh thung do hO quang dien,
e. 0 cae tram biC"n ap thu¢e h¢ IMng dien pMn pMi ngoai
troi dien ap lil 35KV tro xu6ng it nMt 10 nam I Ian. 0 cae
Illoi dien 35kV IrO xu6ng tai cae e(>t cO dill cau dao, khe hi!
phOng dicn thu loi 6ng, Ihu 10i van va 0 cae e¢t eO n6i da:1 laP
lai eho day Irung tinh thi it nMI 5 Mm 1 Ian. Chon do it nMt
10 nam 1 Ian voi s6 III<,lng 2% cae e¢t dien Mng belOng rot
thep va COl lhep il cae VilOg dOng dan ell, il eae doan dllong day
di qua cae vung xAm thgc hay hi x6i hj, nhi!ng vung
d:i c6 di¢n' tro suilt dat cao.
Do diell lrd n6i dal vao thOi l:y dilt kM oMt.
f)ieu 772 : Chon daO len d<'! kie!m tra phlln dlloi <Mt eUll trang
bi n6i <MI theo 77fJa eho 2% 56 cot cO n6i <Mt tren cac
dllong day dien, D6i voi cac trang b] n6i <Mt Clia cac cOng
trinh Cling nhu cila cac cot dien thllong xuyen bi hu hOng do gi
thi viec dao da:t len de! kie!m tra pMi 111m bon thea quyC"t
djnh cua kji SII ehinh cia co quan quan Iy dien.
Chuong35
BAO CHONG QuA DIli:N AP.
Dieu 773 : 0 cac nhll may dien, tram bi€n ap va cac cOng
trinh Illoi dien phai co so dO bao ve eMng qua dien ap cho m6i
HPD, ngoai ra pMi co dlly du s6 lieu vll tinh hinh caa nhilng
doan DDK bi hu hOng do set danh, nhilng doan DDK di
qua nhilng vung cO dien tro suat cao, nhilng doan each dien bi
blln, nhilng khoang cot cua DDK VU<,lt qua cac DDK khac,
vuot qua duong dAy thOng tin, truyen thanh vii dllong dAy tl/
dOng lien dOng eua dlIong sat.
6 moi mot HPDN pMi xae dinh ph,!-m vi vilng bao ve Clia
- eae COt thu 10i, cot den pha ehiC"u sang, kC"t du thep va betOng
e6t thep, cae phan nM caocia nM eita vll eOng trinh bao trum
len vimg eua cae philn m,!-ng dien.
Dieu 774 : KhOng eho phep mae dAyeua duong dAy dien ap
dC"n lOOOV ba:t IcY nllovllo cae cot den pba, 6ng khOi, tMp nlloe
efing nhll cae duong day nlly vao cae gian nhll cO nguy hie!m
n6. -
Cae. duong day nily pMi dll<,lC tlWe hien bAng cap cO v6 boc
kim lo'!-i hoae .bAng dAy bOC ben trong 6ng kim 10ai ehOn trong
da:t.
meu 775 : Hang narn, trtloe mila dong set phai kiem tra tinh
trang bao ve eh6ng qua dien ap cua cac HPD va cac DDK de
chung c6 tM dam bao s3n sang lam viec t61, cMng duoc qua
dien ap thien nhien va qua dien ap n(ll b(l.
Dieu 776 : Thu 10i van rnoi cap dien ap den phai thtlong
xuyen vao lam viec,
ocac HPDN cho phep cat cac thu 10i van chi dilng de bao
ve qua dien ap thien nhien, 0 cac vilng co giO 16e, co nhiet
bien d6i d(lt ngot va bui blln nhieu trong mua khong co giO bao
(mila kho). D6i voi cac thu Wi dat 0 cac may bien ap tll ngau
co duoc phep lam nhu vay hay khong thi phai duoc sll thea thuan
cua nha may eM tao bien tM.
Cac thu 10i 6ng va khe hO phong dien rnoi cap dien ap eho
phep de lai van hanh trong mila khong c6 gio bao (mua kho)
rna khong can tang khoang each phong dien,
Di"l;u 777 : Khi Van hanh cac thu 10i van phai tien hanh cac
viee sau :
a. Do dien tri! caeh dien Mng megOmmet cae thu 10i van
trtloe khi vao Itloi dien va sau khi sita chUa xong cae thiet
bi dien ma I<Ii do c6 cae thu 10i van vao.
b. Do dong dien ro Mng dien ap emnh htu d6i voi nhUng
Ihu 10i van. c6 bubng d4P hb quang Mng til tnlong it nMt 6
nam 1 Illn ngold ra cling clIn phili do Irong tntong h(lp khi dilng
megOmmet philt hien tMy dien tro cach dien eua thu IN van .
thay d6i qua 30%.
e. Do dong dien ro elia cae thu 10i I""i PBC15·220 trong
tntong h(lp khi do bAng megOmmet pMt hien tMy dien IrO caeh
dien eua thu 10i van thay d6i qua 30%. Sll clIn thiet tien bAnh
sita chUa Ion cac thu IOi van phili can cit vao ket qua do va thi
nghiem,
Dieu 778 : Thu 10i 6ng va khe hi> bao ve phili dll(lC xem xet
khi di kiem tra duong day, m6i Ian thu loi 6ng tac phai
duoc ghi chep day du. Thao thu 10i 6ng xu6ng de Idem tra
it nMI 3 nam 1 Ian.
KUm tra thu 10i 6ng 0 tren (khong thao xu6ng) «:ling .
nhu kiem Ira cac thu 10i 6ng d4t trong vilng c6 nhieu bui blln
phai thlle hien theo quy. trinh cua co sO.
Sita chna cac thu 10i 6ng theo mile d(l can thiet pMi can cit
vao ket qua kiem tra.
Dieu 779 : Trong esc Itloi dien Co diem trung tinh each dien
hoac co bu dong dien diendung eho phep cac dtl<lng day va
duong cap lam viec khi mot pha cham Trong khi dO pMi
phat hien va loai tril dtl(lech6 hu hOng trong tMi gian ngiln
nhilt.
Trong Itloi dien dien ap may phat cling nhu trong cac Iltoi
dien co vao cac d()ng co van Mnh dien lip cao, chi ehophep
lam vi¢C theo eM tren day theo cae quy dinh phil hliP voi
. dieu 583.
Dieu 780 : Bil dong dien dien dung bAng cae thiet
bi d4p hb quang, phili tien hitnh thlle hien khi dong dien dien
dung vll(lt qua cae tIi s6 sau :
Dien ap dinh mile 6 10 15·20 35 va Ion bOn
elia hloi dien, KV
Dong dien, dien dung 30 20 15 10

237
6 cacso dO kh6i "May phat dien--May ap" dien
ap may phat) pMi bi hI; quang khi dong dien dien
dung cham dilt IOn hon 5A
Trong IItoi 6-:-35kV voi cac dltilng day 00 COt thep vilbetOng
c6t thep phai thil:t bi hI; quang khi dong dien dien dung
cham dilt IOn hon lOA
DI! bu dong dien dien dung cham dilt trong Iltoi dien pMi
sil dung cuon khang hll quang n6i dlft (cuon dap hll quang)
chinh tl! dong hoac Mng tay. Trong so dll kh6i "MAy phat
dien--May bien ap" cho phep dung cuon khang dap hll quang
khong chinh,
Do cac dong dien dien dung, dong dien cuon khang hll
quang, dong dien cham va dien ap lech il dil!m trung tinh
phal til:n hanh khi dua cuon khang hll quang vao van hanh
. va khi co sl[ thayd6i dang kl! cM dO Iltoi di¢n nhung it nMt
5 nam 1 .
.
lh1!u 781-: COng ella cUOn kMng hI; Quang pMi Il[a
chon theo dong di¢n di¢n dung eila Iltoi c6 tinh dl:n dl[ kil:n
pMt tril!n.
OIc cuOn kMng dap hI; quang n6i dilt phili trong
bil:n ap n6i voi Iltoi bu kMng it hon ba dltilng day..
KMng dltQC cac cuOn kMng hI; quang il cac
C\l!.
CuOn kMng hll quang phili dau vilo dil!m trung tlnh clla
may bil:n ap, may pMt dien hoae may bU dOng b(\ qua dao cach
Jy.
dau cuOn kMng M quang, tMng thltilng pMi sil
d\lDg may bil:n lip c6 SO dO dau day "sao-tam giac".
238
cam dau cac cuon kMng dap hll quang vao cac may bil!n
ap dltQc bao ve bang du chay,
Sil dllu ra cua cuon khang hll quang dilng dl! n6i da:t
phai dltQc n6i vao he th6ng n6i dat chung qua met may
dong dien.
Die.. 782 : OIc thil:t bi dap hI; quang phai co bO chinh c(\ng
hltilng.
Cho phep dung bO chinh c6 mite chinh sai s6 toi 5% khi
thanh phan phan khang ella dong dien cham dat khong Vltot qua
5A
Neu trong Iltoi 6-15kV 00 cac thil:t bi hll quang 00'
mitc chenh lech IOn dong dien il cac nMnh khac nhau thi cho
phep bO chinh cong hltilng c6 thanh pUn phan kMng clla dong
dien cham da:t toi lOA.· Trong cac IlfOi dien 35kV tril len khi
dong dien dung cham da:t nhO hon 15A, cho phep milc sai s6
cua bO chinh khOng qUli 10%. .
Cho phep sil dung bO chinh kheng mitcbu il Iltoi dltilng
(lay va cap nl:u xay ra Mt kY sl! c6 nllo, dien dung khOng can
bang pMt sinh il cacpha trong Iltoi (vi d\l khi xay ra ditt day)
khOng d51l toi sl[ thay d6i dien ap clla dil!m trung tinh Vlfot qua
7% dien ap pha.
Dieu 783 : nong cac Iltoi dien, Mnh e6 bu dong
di¢n di¢n dung, di¢n ap khOng d6i xitng khOng dltQc vllot qua
0,75% dien lip pha.
Khi trong hloi di¢n khOng bi dat, cho phep dO lech
di¢n lip il dit!m trung tinh kMng vlt\lt qua tri s6 sau day tlnh
bang phan tram so VOl dien lip pha :
!.au dlli . 15
Trong 1 giil 30
Ha tMp mac chenh l¢Ch dien ap va dO lech di¢n ap cua
trung tinh toi tri s6 quy djnh phai thuc hien bang each
lam can bang dien dung caa cac pha .voi da:t trong Illoi dien
(thay d6i vi tri tuong hl\ gif/a cac day dan pha, cung nhu b6 tri
dien lien lac cao tan gif/a cac pha tren duong day).
Cac t\l dien lien lac cao tan va cac tu dien bao v¢ ch6ng set
cho cac may dien quay khi dilu vao Illoi phai kiem tra mire dO
khong can bang dien dungcho phep ctia cac pha n6i voi
Khong cho phep d6ng cit tUng pha ctia dllong day va dirong
cap M c6 tM gay ra do thay d6i dien ap 0 trung tinh vuot
qua tri s6 cho phep,
Dien 784 : Khi su dung cuon khang hb quang c6
chinh dong dien bang lay thi viec xac dinh muc dieu chinh phai
thuc hien bang thiet bi do bu cong huong, Neu khong c6 thiet
bi nay viec chon muc dieu chinh phai dua tren k€t qua do dong
dien chti-m da:t, dong di¢n di¢n dung, dong di¢n bti c6 linb d€n
di¢n ap l¢Ch Clia Irungtinh.
Dien 785 : Trong cac trti-m bi€n ap 1l0-220 kV, M ngan ngila
xay ra qua di¢n ap do Sli tli. pMI sinh l¢Ch trung tinh ho'1-c trong
qua lrinh pMt sinh cong hllong sat til nguy thi vi¢C thao
lac pMi bat dllu til n6i da:t trung tinh ctia may bi€n ap
rna nhflng may bi€n ap nay'dllQc d6ng vao h¢ tMng thanh cai
khOng mang tai c6 d'1-t may bi€n di¢n ap HK¢-110 va
HK¢ -220.
TrllOc khi cit ra kh6i IIIOi, cac h¢ tMng thanh cal khOng tlii
c6 d'1-t HK4>0-110 va HK4>-220 thi trung tinhctia may bi€n
ap cap di¢n pMi dllaC n6i
Trong cac Irti-m ap 220 kV trolen khi thao tac may cil
di¢n pMi Ihl/c hi¢n sao cho cac may bi€n di¢n ap HK¢ kMng
240
tli tach ra khci thanh cai clp dien qua t\l di¢n, da:u theo
sun voi d6ng mil ctia may clt di¢n khOng khi.
o Illoi dien va 0 nhf/ng da:u n6i 6-35kV trong trllong
hop can phai c6 nhf/ng bien phap tranh dllac s1/ tli pMt
sinh dO lech trung tinh.
Dien 786 : Nhnng cuon day dien ap tMp (hoac di¢n ap trung
binh) ctia may ap va may bien ap t1/ ngau, khOng sit dung _
den phai dll\lc da:u sao hoac da:u tam giac va bao v¢ ch6ng qua
dien ap, .
Bao ve cuon day dien ap thap khOng dung b6 tri 0 gif/a
cac cuon day co cap dien ap cao hon pMi dting thu 10i van, da:u
vao cac dllu ra ctia m6i pha. Bao nay khOng d'1-t ra n€u cuon
day dien ap tMp dllac dau thuong xuyen vao dllilng cap c6 chieu
dai khOng dlloi 30 m.
Bao v¢ cac cuon day di¢n .ap tMp va di¢n ap trung binh
khOng dting d€n trong cac trllilng hap kMc th1/c hi¢n bang cach
n6i dat mot pha ho'1-c lrungtinh, ho'1-c bAng cach dung thu
10i van da:u .vao dllu ra ctia m6i pha.
Dien 787 : Trong cac llloi di¢n HOkV va Ion hon, s1/ tMo
ti€p dia trung tinh ctia caccuon dAy 11fF220 kV Clla cac biC:n
tM, ciing nhll vi¢C II/a chQn tac dong ctia hao v¢ va h¢ tMng t1/
dong, pMi th1/c hi¢n sao cho khi c6 nhilng lhao tac We nhau
va ngat t1/ dong thi kh6ng tach phlln Illoi khOng c6 bi€n the! c6
ti€p dia trung tinh.
Bao v¢ ch6ng qua di¢n ap cbo cac trung tinh clia may
bi€n ap c6 muc cach di¢n tMp hon cac su dllu vaoclia biC:n Ih€
pMi th1/c hi¢n bang tbu 10i van.
Dien 788 : 'Trong Illoi di¢n 110 kV trolen, khi thao·tac d6ng
cat di¢n va khi c6 s1/ 06, dien ap tlln s6 cOng ,nghi¢p (50 Hz)
tang cao tai bi ph\, thuoc vao thoi gian khOng dll\lC VII"t
qua cac gioi han sau :
ap ap tang cao tho
dung mu
phepvoi thoi gian keo
kV Thie't bi dal.sec
1200 20 1 0,1
110-500 May bie'nap ",1c va bie'n \10 \25 \9 2,0
aptl,l ngau.
\10 \25 \5 \58
khang kiilu sun va \15 \35 2,0 2,10
may bie'n ap tll 1,15 \35 \60 \65
Trang bj chuyiln mach,
may bie'n dung. Ma\
kiilu bie'ndong \15 \60 2,20 2,40
thOng tin va thanh cai \15 \60 \70 \80
cUng
Cac tri s6 ghi tlong Mng'tren da)', W dilI\g ch9cacbdien
pha-<Mt tinh theo phlln tram Clla dien ap pha lam vi¢C Ion aMt,
s6 la cho cach dien pha-pha tinh thoo phlln tram Clia
dien ap day lam vi¢C Ion nMt (d6i voi cac tbilt bi dien dilng
dien 3 pha). Dien ap lam vi¢C Ion nMt xac dinhtheo cac quy
djnh hien hanb.
56 Illn dien ap tang cao voi thili gian keo dAi 1200 sec khOng
dll<lc vIlQ! qua 50 lh trong 1 Mm, trong d6 khoang cach giila
2 liln dien ap tang !chOng dll\lC it hOn 1 giil.
Chuong 36
CAe TRANG BI DO LUONG
. 789 : Cac COng ty dien Ilic chill trach nhiem quan Iy
:'a giarn sat trang bi va he tMng do Illilng dien. Viec quan
if hicu chinh cu tM ChUng do cac COng ty phan cap cho titng
("(I so,
Philng thi nghiem do Iuongdien pMi dll"c trang bi cac lbi'!t
bi hi¢u chinh va slYa chita cac trang bi do Illong phil h\lp
VOl yeu cau ueu chuan cac J..-y hien hanh cua nganh va caa
Nha nuoc,
790 : Thol han ki<!m tra cac trang bi do Illong dien cap
Nha nuoc va cap nganh do cac co quan phu trach tieu chuiln
do Iuong cap Nhil mroc va cap nganh quy dinh.
791 : Tat ca cac trang bi do Illilng dien chi dIl\lC
va dua vao van hanh voi kien dap ung dll"c cac yeucau ve
tieu chuan hoa va cac quy dinh, hllong caa nM may cM 1<'0
d6i voi trang bi do Iuong d6.
792 : T6 chtrc, phllong phap tien hilnh va bao cao khi
ki(!m tra cac trang bi do Illong dien phai theo dung yeu cau cua
cac tai lieu ve do Illong tieu chuan hoa do co quan phu trach
ve do Illong tieu chuan cap Nha nuoc va cap nganh quy dinh,
. 793 : Cac trang bi do Illong dien cho cac may bien ap
hen lac va dllong day tM dien co dien ap til 220kV tro len dat
iJ cac nM may dien va bie"n ap cOnglloi trllc nMt
xuyen pMi dll<;lc rieng biet cho Wng dau n6i mOt.
KhOng cho phep chung 1 trang bi de" do Mt h<;lp cho
n6i.
D6i voi cac do khac cho phep dat cac trang bi do
lllong ket hQp hoac cua cac trang bi kiem tra lrung lam.
Dieu 794: Olc lrang bi do lllongdien, dilng'd(! thoo dol cM
dO lam vi¢C cua cac lhiet bi viI cac dllOng day di"n, pM! co v;>ch
danh dilu h!()ng iing vili vi In 86 do iJ eM <10 lam vi<)c dinn milc.
D1'h 795 : <'> mlli trang bi do d6m dien nlngph8i c6 nhlln
ghi hO titu th", dien nang.
theu 796 : PMi trang bi do d6m dien nling tl1 dilng eho
cac phhn tillllm viec va dl1 phong trong cac nhll may dien. NgOlli
ra, 0 cac nhll may nhiet dien pMi trang bi do d6m di¢lInllng
cho cac dOng CO dien ehinh trong day co khi ella mlli 10
va tua bin· dl! CO tM CO tM xae dinh dllQc diennang tieu th",
cho tilng phlin doan day COng ngh¢.
theu 797 : <'> esc tram bi6n ap ella M th<lng dien pMi tinh
dllQe dien nang tieu thl! rieng, bietcho nhu cau tl1 dilng ella
tram, eho nhu cau sinh hoat ella noi bO xi nghiep dien, eiing
nhll cho cac ph", tai We cang dien til thanh cai 111 dung ella
tram bien ap,
PMi trang bi do d6m dien nang tae dung tai cac 10
vao Illoi 0 cac tram bi6n ap co dien ap til 35kV trll len dll thl1e
hien tinh toan can bang nang luong voi muc dieh phat hien duoc
sl1 tang USn tMt ella cac phan hl trong Illoi dien,
theu 798 : Quan slit sl1 lam viec binh thuong ella cac trang
bi do IlIlIng dien, trong do k6 ca cae trang bi tl1 ghi (bao gllm
ca viec thay d6 ml1e, tMi gian billu) vll cae thiet bi tl1 dOng
ghi nhanh 0 eM dO sl1 c6 trong cae nhll may dien vll Illoi dien
III nhiem VI! ella nhlln vien trl1e· nblln vien thao tae.
hlmh dien.
Dinh kY xem xet vll bIlo dllong dl1 phOng cae trang bi do
IlIbng dien trong cae xi nghitp dien la nhiem VI! ella cae t6, dOi
do IlIbng dien.
Dieu 799 : NMn vitn van Mnh cac thi6t bi· tren do c6 lap
cac trang bi do IlIlIng dien (dl!ng Cl) do dien, trang bi dem dien
nang, chuylln v.v...) cO nhiem vii bao ve cac trang bi d6.
TAt ca cac hll h6ng ella cac trang bi do IlIlIng dien trong van
Mnh pMi dll\le thOng bao eho nMn vien phI! ella t6 do
IlIbng dien.
Chi CO cae liMn vien phu trach cia t6 do IlIlIng dien trong
cae xi nghiep dien moi dllQc phep tMo mil cae trang bi do IlIlIng
di¢n.
Chuang 37
CHUfUSANG
DieD 800: Chi6u sang Illm viec va. ehi6a sang slI c6. tlOng 1ft
ea cac nha, eM Illm viec, (} ngolli trOi pMi dam bale) dO 19i phil
hQp voi ueu chu4n "Chi6u sang tlOng !hi6t kl! c:4c cl)ng trinh
cong nghiep". .
Ole den .ehi6u sang sl1c6phlli danh d4u SOn maa phan
biet vOi cac den ehi6u sang Illm vi¢<:.
Chi6u sang. tin hieu eho cac 6ng kh6i va cl)ng trinh eao We
phlli phil hQP vOi cac tieuehu4n hien hIlnh.
Dieu 801 :nongeae. ehinlt, phong
khien trung tam vll phong cUll nbA dien
va tram bil!n ap eiing nhll 0 cae dO. cae denchil!u
sang Sll c6 pMi dam bao sao eho dO sang tren m41 cae bAng
dien ehinh CO dO rQi sang khOng nho lion 30 lux. MOt hai den
phili d3u vai thanh cai dien 1 qua cllu ehlly ho4e
vll pMi dong dien su61 ngay dent.
tmu802 : nong ehedObinh !hUlIng den Ilm viet vll .11 c6
pMi duQc cung Cllp dien Iii eung 1 ngulln. Khi ngulln cung c'p
dien nllybi c't Ihi 0 cae nhll mliy dien valrant bi6n lip dien CO
nglllli It\1e thullng XlIyenellng nhu 0 cae dO. mllng
dien ehil!u sang sl1 c6 phlli dtlQc 111 dOng chuyt!n DtlJeh ltfu vllo
he th6ng Ae quy ngulln cung c'p dien doe We. am
khOng dUQe d4u vllo lu6i dien ehi6u sang sll c6cae may bH!n lip
di dOngvll mQi 101Ji phI! tai thlie.
'lfong Iuoi.dien chit!u sang sll c6 thOng dllQC c:4c IS cAm
dIen.
Dih 803 : Cac den di dOng cam tay caa chieu sang sila chila
phai duoc cung cap dien til IllOi di¢n c6 dien ap khong qua 36
V, 0 nhilng noi nguy hiem, de gAy tai nan di¢n thi dien ap khong
qua 12 V, nguon nay phai duoc qua may bien ap each Iy.
Cac phich cam 12-36 V phai kh6ng cam vao duoc cac .6 cam
127 va 220 V. Cac .6 e<1mdi¢n 12-36 V phai khac biet voi cac .6
cam 127 va 220 V.
Dien 804: cam Hlp cac b6ng den c6 cong suilt IOn hon cong
suat dll. quy dinh. Khong duoc thao b6 cac chao den va cac IllOi
bao ve,
Dien 80S : Luoi dien chieu sang' trong nha, ngoai troi ding
nhu chieu sang hilo v¢,il cac nhll may dien va tram bien apphai
duoc cung 'capdi¢n til cac dllilng day rieng.
Dieu khien chieu sang ngoai trili, tri! chieu sang kho nhien
lieu vii cac cong trinh 0 xa nha may dien, cung nhu chieu sang
bao v¢ phai duoc thuc hien til phong bang dieu khien chinh hoac
trung tAm.
Dien 806 : Giam di¢n ap t?i cac dellchieu sang lam vi¢c
trong nha 0 xa nMt cling nhll. 0 cac den pha. khOng dllQc q\la
2.5% di¢nap dinh milc cua den, I?i cac den chieu sang ng
olli
trili xa nMt va chieu sang s,f c.6 - khOng dll<,lc qua 5% va Oilloi
12-36V - khong dllQC qua 10%.
Di¢n aptAng Ion nMt I?i cac den khOng dll<,lc qua 2,5% <li¢n
ap djnh milc cua den.
Dien 807 : 0 cac Mnh lang cua cac he th.6ng phAn pMi <li¢n
cho hai l.6i ra, il cac dllilng hllm qua I?i dllQc, vi¢e dong tat den
pMi thllc hien dllQC il ca hai dau.
Dien 808 : Tren cac ill va bang di¢n Clia Illoi <li¢n
otlit • a a c u sang,
, .ca. m y t (cau dao aptOmat) phai ghi ro tenmach dilu
n.61, va 0 cac cau chay phai ghi ro tri s.6 dong dien cua day chay.
Dleu 809 : Tal cM nMn vien tnrc nMt phili c6 so db Illoi
di¢n chien sang vii dll ph6ng 1 s.6 day chay cac c3 viii 56 b6ng
den cac clip di4n ap khac nhau cna Illoi chi<!u sang.
..Ngoai ra, nhan vien trl,lc nhat va sea chila - thao tile con
phai duoc trang b] them den pin cam tay.
Dien 810 : Viec lam sach cac den phai thl,lc hien theo Iich
do vien dil dll<,lC hulin luyen. Dinh kYlam sach den theo
quy trinh cua co sO.
o .Vi.¢e Ihay b6ng den va cac day' chAy, slla chila vii tra
dl¢n chieu sang 0 cac nha may di¢n do Man vien Clia phan
xuong dlen hoac nhan vien cua cac phan Xtlong Wc dii duoc
huan luy¢n thl,lc hien. .
Trong cac nha c6 cau true, cho phep sil dung nO MIl
duong den voi dieu ki¢n c6 cac bien phap bao v¢ an loan thich
ilng;' .
Dien 811 : Ki<'!m Ira Illoi <li¢n sang pMi thllc hi¢n theo
dinh kY sau dAy: .
o a. 81,1 tac dOng Clla cac apt6mat sang sl,l c.6 - l' IMng
II nMt 1 Hln vao ban ngay.
.b. hOal dOng holm chinh clla sang sl,l c.6 khi cat
dlen IUOl sang lam vi¢e - it nMt 2111n lrong 1 nilm.
c. Tinh !fang clla cac hi dill c.6 djnh clla luoi chieu
sang lam vi¢e va sl,l c.6. Thll nghi¢m va do di¢n trO cach dien
Clia cac day dan va cap khi bat dau dua vao VAn Mnh va sau d6
mile dO clln
d. !G€m tra dO chieu sang 0 noi lam viec - khi moi dua Illoi
chieu sang vao Van hanh va san <16 - theo mite dO can thit't.
d. 1M each dien cua cac may bien ap dilt 00 djnh 12-36Y-l
nam 1 Ian, cac may-bien ap di dong va cac den 12-36Y-l nam
2Jlin.
Nhilng hu hOng pUt trong qua trinh kiem tra phai duoc
Ioai tril trong thoi gian ngan nhat.
Chuang 38
Dren 812 : Cac thit't bi vaviec van hanh cac tram di¢n phan
phai dap ung dlloc yeu cauve chudn an toan cua Nha nuoc
da ban hanh,
Dien 813 : Khi Van hanh tramdien phan phai ki€m tra dien
ap va dong di¢n va dong dien caa cac binh dienphan, ap suar
HydrO va Oxy, mile chat long trong 'cae thiet bj, dO chenh lech
ap suat giila cac h¢ tMng Hydro va Oxy, nhiet dO chat di¢n
phan va khi trong thit't bi say, dO sach caa HydrO va 6xy trong
cae thit't bi va ham Illong HydrO trong cae nha dilt thi€t bi di¢n
phan.
Clie tri s6 binh thllong va gioi h;ln .elia tMng s6 ki€m tra
pMi dlloe xae lap tfcn eO sO cae ehi' eua nM eh¢ da
qua tM nghi¢m dbng thili pMi dlloe giam sat nghicm ngilt trong
VaD hanh.
Dieu 814 : Clie bao v¢ e6ng ngh¢ elia tr?m dien phan pMi
lac dong cal 16 may doi dien (dong eO-may pMt
khi cD til kMc bie! &aU d2y so ,6i ehC <1(\ van hanll d1\ an dinh;
- Mite chenh lech ap suat trong cac be) dieu chinh ap suat
Hydro va Oxy Vltot qua 200 daN/m
2•
- Ham Illong Oxy trong HydrO Vltot qua 1%,
- Ham hrong Hydro trong Oxy VIt<,lt qua 2%
- Ap sdt trong cac h¢ tMng vllot qua dinh mile.
- Giila cac cue b] ngan mach,
,
- Cham dat 1 CllC.
- Mal dien ap xoaychieu 0 t6 may cnuyen dlli di¢n.
Khi tram di¢n phan til dong cal, thi tren bang (lieu khi€n
phai c6 tin hieu Mo. Sau khi nlliln dllOC tin hieu, nhan vien
hanh phai co mill tai tram khOng chilm qua 15 phot k€ lit loc
tram ngilng hoar dong.
Sau khi bao v¢ cong ngh¢ tac dong cal, nhan vlen Van hann
chi dllOC phep kl1i>i dong lai sau khi d3 pMt hi¢n va lo\\i Iril
nguyen nhan Sll 00.
Dieu 815 : Tram di¢n phan lam vi<:c khOng c6 nllAnvien tnfC
thuong xuyen, phai dlloc ki€m Ira it oMt 1 Illn trong 1 ca, eac
khiem khuyt't dlloc phat hien phili ghi vao nhill kY va dlloc lo\\i
tril Irong tMi gian ngan nMt.
Dieu 816 : D€ ki€m tra Sll lam vi<:c binh thUilng cUa <:ac be)
III dong phan lich khi 1 Illn trong mOl ngay dcm pMi tit'n hanh
pllan lich Ma hQc Mm IUong Oxy trong HydrO va Hydro lrong
Oxy. '!(hi c6 tinh tr'lng khOng binh thUilng mol Irong cae bO III
dong phan lich khi thl cit 2 giil lai phiii tit'n Mnh phan tich Ma
hQC m(lt Illn.
Die.. 817 : c:::ae van an toan tren cac b(l dieu chinh ap suat
HydrO va Oxy va tren cac binh chila pMi dUocchlnh <linh 0 vi
tri s6 15% Ion hon ap sdt dinh mile.
Cac van an toan tren cac bO ehinh ap sulit phili duoc
kicm Ira it nMI 6 thang 1 Ian, eon cac van an loan tren cac
binh chua it nhat 2 nam 1 Ian &>ng thoi voi viec kiem tra phia
ben trong cua binh chira,
Cac van an loan phai dllQc Ihit nghiem tren ban lhi! b!ing
khi Nito hoac khi sach,
Dieu 818 : Trej) cac dllilng 6ng dan Oxy va Hydro den binh
chua phai dal cac van khi 1 chieu.
Dien 819 :De di¢n phan phai dung mroc c6 ham lll(lng sal
khOng qua 30 Mkglkg clo khong qua Mk:: 1:g va cacoonar
khOng qua 70 Mkg duong Ill(lnglkg (Mkglkg tile miero gam/kg),
Dieu 820 : DO sach cua Hydro nhan dll\le sau khi dien phan,
phili khong dliOi 99,5%, con cna Oxy 0 khong duoi 98,5%,
Vi¢e nang ap I\le khi Irong cac trang bi len den tri s6 dinh
mite ehi eho phep' khi dO sach cua Hydro va 6xy dat ioi tri s6
quy dinh,
Dieu 821 : Nhi¢t dO chlIt di¢n pMn trong cae binh di¢n philn
khOng dllQc VI/(ltqua 80
DC
ebn nhi¢1 dO ehenh I¢eh giila binh
n6ng nMI va binh lanh nMI khOng dll(le qua 20
D
c.
Dieu 822 : Khi sit d"ng 6xy eho t\l dung nM may thi
ap soli. elia n6 Imng blnh ehita khOngdll(le tMp hon ap suat
elia ,HydrO trong binh ehua qua 0,5 daN/em
2.
Dieu 823 : Trlloc khi dlla cae binh di¢n phAn vao lam vi¢c
tlit ca cae Irang bi va dllilng 6ng diin pMi tMi saeh bang Nilo.
DO saeh elia Nilo khOng dl10i 97,5%.
Vi¢e IMi saeh dllQc eoi la kel thole neu ham Ill(lng cda Nito
trong khi dll(le tMi <tat toi 97%.
Khong dllQc dung kJu Cacl>onie d" tMi sach cac 1>0 plt4n
cua binh dien phan,
Dien 824 : Dliu cac binh dien phan vao binh ehita HydrO
dang e6 ap hie, phai thlle hi¢n khi tang cao ap sulit trong M
thong cac binh' dien phan tili apsulit so voi ap sulit trong binh
chua khOng nho hon 0,5 daN/cm
2•
Dieu 825: De dlly khOng khi hoac HydrO ra khoi binh ehila
phai dung khi Caebonie hOae Nito. KhOng khi dll(le tMi bang
khi Cacbonnic pMi datdllQc 0 phan tren elia binh ehita khong
dliOi 85% khi Caebonie, con khi IMi sach HydrO ham II1(lng khi
Caebonie phai dat toi khong dllili 95%.
Khi IMi khOng khi hoac HydrO bang Nito thi pMi tien hanh
toi khi dal dllQc ham II1(lng elia Nito trong khi dl1Qc tMi ra
khong dl10i 97%.
Khi can thiet phAi ki€m tra phia trong ella cac binh ehila thi
chang phai duoc Ih6i trl10e bang khOng khi tili khi ham IllQng
6xy trong khi tMi ra dat xlip xi 20%.
Nito va 'khi Caebonie pMi dllQe th6i ra khoi binh ehila b!ing
HydrO toi mile ham Ill(lng e1ia HydrO 0 phb dl10i ella binh ,ehita
dat toi 99,5%.
Dieu 826 : Trong qua trinh Van hanh cae tram di¢n phAn
pMi dinh IcY kiem tra, it nMt 3 thang mOt Ian.
o Ty IfQng eMt di¢n phAn.
o Di¢n ap trtn cae binh <li¢n phAn.
o S\I hOat dOng elia Mo v¢ COng ngh¢, tin hi¢u bao IrliOe vii
S\l's6.
• 'Ih!ng tMi e1ia cae van 1
meu 827 : Trong qua trinh lam viec cua h¢ th6ng, hat
Hydro hoac 6xy, viec d6ng mo cac binh hut phai thuc hien
theo ljch.
Khi HydrO bang phuong phap lam lanh nhiet dO Hydro
o dau ra cua bO b6c hoi khong duoc Ion hen -5"C.
Dil lam tan bang 0 bO bee hoi, phai dinh k-y cho n6 ngilng
lam viec,
Dwn 828 : Khi tram dien phan ngilng lam viec trong Ihbi
gian toi 1 gio, cho phep cac trang thiet bi van giil trong trang
thai chiu ap luc duM ap suat khi dinh milc, trong khi d6 khong
duoc ngllt cac mach tin hieu baa vuot qua dO lech ap suat trong
bO dieu chinh ap suat HydrO va Oxy•.
Khi tram dien phan ngung hoat dong trong khoang thOi gian
den 4 gib thi ap suat khi trong cac trang bi pMi duQC giam
xu6ng toi 0,1 - 0,2 daN/cm
2
• Neu tram dien phan ngung hoat
dOng tren 4 gib thi cac trang bi, cac dubng 6ng pMi tMi Mng
Nil<l.
Vi¢c tMi cac trang bi va dUbng 6ng cung dUQc tien
Mnh trong mQi trubng hQp dien pilAn pMi ngi/ng lam vi¢c
de xii Iy s\l c6.
flien 829 : Khi lam vi¢<: 0 dien pilAn c6 cac binh <lien
pilAn lam vi¢c va cac binh khac 0 thai d\l pMng thi cac
van xa HydrO va 6xy tren cac binh d\l pMng phai dU<;l mo.
Di'eu 830 : Rita cac binh dien pilAn kiem tra ilng l\lc keo cac
ngan cua binh dien pilAu, ra soat cac trang thiet bi phili dUQc
tien Mnh 6 tMng mOt llln.
Sua chila nhO ke ca cac vi¢c da ke tren, cilng nhu tMo cac
. hinh 'lien pMn c6 thay tM cac tam ke, nla cac vilch ngan
252
vii cac di¢n cue, thay tM cac chi tiet lnr Mng cua cac binh di¢n
phan phai tien hanh 2 nam 1 Ian,
Sila chila IOn voi viec thay viii amiang trong cac khung cach
ngan phili tien hanh 6 nam 1 Illn.
Khi cac cMt dien phan trong cac binh khOng bi hao hut, cac
thong s6 cua che dO cong ngh¢ duy tri dUQc binh thuong thi cho
phep keo dai thoi gian lam viec cua tram di¢n phan giila thOi
ky tieu va dai tu thea quyet dinh cua ky SU chinh co sO.
Dieu 831 : Cac duong 6ng dan caa tram dien phan pMi duQC
son mau quy dinh phil hop voi tieu chuan Nha nuoc <fA ban
hanh, son mau cac trang thiet bi - theo man cua khi tuongfrng,
Son mau cac binh chila - mau sang eo cac vong bao quanh cung
mau tuong ilng voi khi chila trong d6.
Chuang 39
DAUNANG LUQNG.
Bieu 832 : Dau dung trong mng nghi¢p nang IU\lng gQi Ut
Ia dau nang lu<)ng. Trong qua trinh sil d,!ng phai dam hao : he
th6ng dh cua cac t6 may va thiet bi c6 chila dau lam vi¢c dUQc
6n dinh, nang cao tinh sil d"ng cua dau, thu va tal sinh
dau tMi de: sil d,!ng I,!i.
Dieu 833 : Kie:m tra dau cach dien phai th\lc hi¢n theo cae
chi dan ve tieu chuan tM nghi¢m thiet bi di¢n bi¢n hilnh.
Dieu 834 : Thiet hi dien (m chila dau cach di¢n) sau khi sila
chila Ion phai n'!p dau cach di¢n d'!t tieu chuan nhl! dung dan
moi. Cho phep vao cac may bien ap I\lc di¢n ap toi 22') kV
dl! sil d,!ng m Mm IuQng axit khOng Ion h<ln 0,1 mg KOH
va dat cac tieu chuan hanh cua dau phan itng tach ntlOe,
ham Iuong tro, tap chat co khi, tgo, va co dien ap danh thang
eao bon 10 kY so voi tieu chuan caa dau dang sit dung,
Dien 835 : Chon IQC daubien ap moi can can cit vao cap
dien lip caa thiet bi, Khi can thi€t eho phep iron nhilng loai dau
e6 cung ehue nang sit dung hoac co ehite nang sit dung gan gi6ng
nhau. H6n hop cac loai dllu e6 cap dien ap khac nhau chi duoc
naP vao cac thiet bj co cap dien ap tMp hon,
Dien 836 : Cac chat hAp thy trong cac binh IQC xi phOng
nhiet va binh IQC Mp thy ella may bi€n ap can phai thay tM
khi ham luong axit cua dau Ion hon.O,1 mg KOH, con d6i voi
may bien ap cong suat Ion bon 630 KYA, khi ham luong axit
ella dau toi 0,1 mg KOH hay khi ham IIIQng axit hila tan
trong nlloe Ion non 0,014 mg KOH.
DO 11m ella ellt hAp thy truce khi n",p vao binh IQe khOng
dllQe vuot qua 0,5%.
Dien 837 : Dliu ap moi dlla phili cO minh thll
kem thea.
Dliu lip phili dllQC kil!m tra thi nghiem thea cae
chi tieu sau :
a. Trlloe khi thao dllu ra: til Xi - tee dllilng sAt - phAn tich
giim <l<ln (kh6ng xlie dinh dien ap danh thung va chi s6 Natri).
Ollu dl! naP vao may ap va cae caen dien dhu vao dien ap
220 kY tra len pMi kil!m tra b6 sung them chi s6 tgo va dO 6n
dinh. Cho phep kil!m tra trj s6 tgo va dO 6n dinh eua dllu lAy
tit Xi-tee dllilng sAt sau khi nMn dllu kil!m tra cae chi
s6 nay doi hOi thili gian.
b. Ollu r6t vila cae IX! ehila dhu· PllAn tieh gian d<ln va
s6 Natri;
2';4
c. Dau a trong bl! ehita dl! phbng • phAn neh gian don (il
nMt 3 nam 1 11In) va kil!m Ira dien ap danh thung (il nMI!
nam 1 11In).
NOi dung phan lich gian don dau may bi€n ap gllm Xlie dinh
nhiet dO chop chay, dien ap danh thUng, MmluQngaxil, pMn
itng tach mroc (xac dinh ham IIIQng axil hoa tan trong nlloe caa
dllu) va xac dinh lap eMI co khi bang mAl Ihllilng.
Dieu 838 : Cac Mehita dhu moi, kh6 phili dllQc trang bi hi)
IQC hUt khi 11m.
Dien 839 : 1\Ii cac nha may dien pMi dl! Iril moi 11lQng dllu
may. bien ap 16i thieu, khOng it hon dung tieh caa mOt may ngAt
dauIon nMI va khOng it hon 1% toan hi) dllu dl naP vaa Ihi€1
bj,
Tai cac nha may dien chi co may elll kh6ng khi may
cat it dllu thi luong dllu dl! lril khong it hon 10% blQng dllu da
naP vao may bien ap Ion nMt.
1\Ii cac xi nghiep caa Illoi dien (0 cae khu VIle) pMi dl!lril
1 IIIQng dllu may bi€n lip 16i thil!u il hOn 4% 11lQng dllu
dl naP vaa bi.
Bien 840 : Ollu loa bin dang sit dyng Irang cae "uabin Mi
va bOm tua bin pMi tieu ehuan SaU day: .
a. Ollu cO g6e (dllu mo)
• Ham IIIQng axit khOng Ion hon 0,5 mg KOH
• Kh6ng dllQe cO nllOe, tra va !liP eMI cd khi (Xlie djnh bAng
mAt).
• Tho hOa tan : Kh6ng cO (Xlie djnh khi ham IIIQng axil ella
dllu Ion hon 0,2 mg KOH).
255
_ Phan ung tach nuoc : Trung tinh (khong phili la chi tieu
quyet dinh loai bo doi voi rna hieu Til - 22);
b. Dliu khong cnay (dliu tong hop).
_ Ham luong axil - khOng qua 0,3 mg KOH.
_ Ham Iuong axil tan trong nuoc : khong qua 0,1 mg KOH.
_ N1iOc, tro - khOng 00.
_ Tap eMI co khi - khong qua 0,Ql% theo lieu chudn LX
fOCT 6370-59.
_ Nhiet do eMI chop chay - khong dt/oi 2..10
oC.
Dieu 841 : Dau 16ng hop dung cho tua bin khi co ham luong
axil dat toi gioi han eUa tieu chuan v$n hanh thi phili tai sinh
lai.
Van hanh dau t6ng hop phai lam khO dau theo cac chi dan
rieng.
842 : Dau tua bin tMy Ille dang sil dung phai dat cac
tieu chuan sau day :
_ Ham Iuong axil :. khong qua 0,6 mg KOH.
_ Philn ung axil - bazo tan lrong nuoc - trung tinh.
_ Nt/oe, tro, tap eMI CO .khi - khOng co (xae dinh bang mal
muong).
Dieu 843 : Trong qua trinh bao quan va sil d\mg dliu lua bin
phili dinh kY tra Mng mat lht/ong va phAn lich giim don.
Noi dung phAn lieh gian don bao gllm viee xae dinh ham
It/<.lng axil, philn ilng axil-bazo lrong nt/oe (vili d.;lu rna
Til-22 dang v$n hanh khi ham It/<.lng axil cao han 0,3 mg KOH),
so,I tlln I\!i eua I\!P eMt CO khi, tro va II110e.
256
Kiem Ira dau Mng mat thuong bao gllm killm tra ngoa! dtj.ng
su ron tai eUa nuoc, tro va tap eMt co khi eM xac dinh mite do
can phai lam sach dhu.
Dieu 844 : Thoi han hanh phan tieh gian don cac IOtj.i
dau cua Lien XO nhu sau:
- D6i voi dau Til-22 rocr 3972-74 - khOng muon han 1
rhang sau khi ntj.p dau vao he thong dliu bi) va theo
d6 trong qua trinh van Mnh it nMt 3 thang 1 llin khi ham luong
axil trong dau tili 0,2 mg KOH va it nMt 2 thang 1 Ian khi ham
luong axit trong dau Ion han 0,2 mg KOH;
• D6i voi dau Tn-22 rocr 32-74 - it nMt 2 thang 1 Ian
khi ham luong axit trong dau toi 0,2 mg KOH va it nMt 2 tuan
1 lan khi ham luong axit Ion han 0,2 mg KOH;
- D6i voi dhu t6ng hop - sau 1 tulin loll til khi bat dau sil
dung va theo d6 it nMt 2 thang 1 lan khi ham luong axil
trong dliu toi 0,2 mg KOH va it nMt 2 tuan 1 Ian khi ham luong
axil Ion non 0,2 mg KOH;
- D6i voi dau tua bin ntj.p vao he th6ng boi tron cac may
bu dllng bO - it nMt 6 thang 1 lan;
- D6i voi dhu dung trong tua bin tbUy 11/e, khong muon han
1 thang sau khi nap dau vao he thong va theo d6 it nMt 1
nam 1 dau holm ioan trong su6t. Neu pMI hien dau
due, phili Mnhkil!m Ira bAl thlJilng theo eM do phAn tieh
gian dan.
Dien 845 : D6i voi dhu dung lrong tua bin hOi va born tua
bin pMi killm Ira Mng mat 1 ngay 1 llin.
mi dliu dung trong Ina bin thuy I\le pMi kil!m Ira bang
1 llin il cae liM may dien e6 nhAn viea true JlhAl
257
·A Con O· -'c nha may dien tll dong hoa thi kit!m
thuong xuyen. '-" ..., .
tra dbng thili voi kit!m tra dinh 1..1' thi'!t bi nhung it nMt 1 thang
1 Ian,
Dieu 846 : Dau tua bin g6c tlj nhien khi dua ve cac xi nghiep
Nang 11IQng phili kern thea thuy.!t minh thu,
Tru6c khi thao ra khQi xi tee, dau pMi dllQc kit!m tra chat
Iuong thea cac chi tieu ham 11IQng axit, phan itng axit-bazo hoa
tan trong n1l0c nhiet dO chop chay.
Cac chi neutren phai cac yeu cau quy dinh ngoai ra
>. k'i kitm tra bang mat slj ton tai cia nuoc, tro, tal' cMt
cun p..a . 6c . h"
CO khi trong dll" va rieng d6i voi tua but c6 g cau mo p ai
phan tich cap Natri.
Dllu rot til xi tee vao btl chua phai dllQc lcit!m tracacchi
tieu theo tieu chuAn hien hanh gbm ham 11IQng .axit, philn. ilng
. axit-bzo hOa tan trong nuoc, nhiet di) chOp cMy cAp Natn:.
nhot, va dO khang nM h6a thea tieu chuan. Dllu tMo Xl
tee phili hilo quiln sao cho viec r6t vao thi.!t bi dlll,lc tlen.
Dllu tua bin c6 g6c dllu mo dt! dll phOng phili pMn tich giiln
don-it nMt 3 nam 1 Illn va trll6c khi naP van thit!t
khOng cMy _ it nMt 1 nam 1 Illn va 1rlloc khi naP van thi'!t bl·
Dieu 847 : Ta
i
cac nha may dien pMi dlj tril 1 ll1Qng db
tua bin t6i thit!u khOng it hOn dung tich h¢th6ng dllu cia mOt
t6 may Ion nMt va dau cho nhu ellu b6 sung tfong 45 ngay' Tai
cac xi nghi¢p eua \1Joi dien 11IQng dau dlj tril nay kh?n
g
It hOn
dung ttch h¢ th6ng dllu cUa m¢t may bu dbng bi) Ion nMt va
dllu cho nhu b6 sung trong 45 ngay.
Dieu 848 : Dllu mng nghiep khi nMn ve phili kit!m tra pMt
hien tap cMt co khi, n1l0c va xac dinh dO nhOt.
Dim 849 : D6i voi cac thi'!t bi ph\! va trang bi co khi trong
cac nha may dien va cac xi nghiep caa 11Ioi dien phili xae dinh
dllQe tieu chuan hao phi, thili han kit!m tra eMt 11IQng va thay
the! dllu bei tron,
Dau trong he tMng hOi troncac thi.!t bi ph¥. c6 tulln holm
cuong bite phai dllQe kit!m tra Mng mat slj tbn tai caa tap eMt
co khi, tro va mroc it nMt 3 thang 1 Illn. N.!u pMt hi¢n tMy
dau bi blln thi phai lam sach hoac thay th£
o m6i nha may dien va m6i xi nghiep cua 11Ioi dien ph,"
dll tril 1 luong dau bOi tron t6i thi<,!u eho nhu cau caa cac thit!t
bi khOng it hon 45 ngay,
Dieu 850 : Phong thi nghiem hOO pMi s6 thea doi eMt
11IQng dau tua bin va dau may bien ap dang sit d\!ng.1rong s6
nay phai ghi ro s6 hieu tieu chuan, nha may ch.! tao, cac k6t
qua thi nghiem, rna hieu dllu va cac chi lieu sit dung We caa

Dieu 851 : Mile dO thi'!t va thili han pMn tich b6 sung
cho cae IOai dllu trong Mnh va dll phong xae dinh theo quy
lrlnh sit dyng eho Wng IOaidllu e\! tht!.
Dieu 852 : ehuyt!n dllu tua bin va dllu may bl6n ap d'!n
thit!t bi va tMo dllu ra khOi thi.!t bi phili dung cae 6ng dAn rieng.
Khi khOng c6 6ng nay thi dung xi tee hay thung kim loai.
D6i vol dllu may bit!n ap c6 tM dilng cae 6ng dan tam sau
\;hi dii lam saeh va trang Mng dllun6ng.
Ole dllilng 6ng dan dllu diit e6 dinh khi \;hOng sit dyng pM;
nap dlly dllu.
Dim 853 : Phu hOi trOn dUng eho cae lllliy ditdcn phai dung
loai. !Chi may diMen c6 sll c6 lien quan den It¢ (Mng
259
dau boi tron thi ngoai viec phan tich cac chi tieu cua dau nhir:
DO nhon, nhiet dO chop chay (theo quy dinh thi nghiem cua nha
cM tao), ham 11IQng axit con phai xac dinh thanh phan h6a hoc
cua can dau nhu ham 11IQng Fe, So, Cu , Ph, Sh, V.v•••
llIeu 854 : Dau dung boi tron tua bin phai xac dinh dO nhon
.il nhiet dO 37,SoC; 54,4°C; 9S,9°C va thay phu hop voi quy dinh
cua nha che tao moi duoc sit dung.
260
Pblln thol6
Chi huy dilu dl)-tbao me
Chuang 40
CHt HUY i > I ~ U Dc)
Dilu 855 : Trong he th6ng nang 11IQng thong nbAt (HNT),
trong moi mot he th6ng nang ll1Qng lien ket (HNL), trong moi
mot h¢ tMng nang 11IQng va trong moi xi nghiep nang 11IQng
phai co chi huy dieu dO thao tac trong ca ngay dem dl! chi huy
van hanh cac nha may di¢n va 11101 dien. Nhi¢m V\! cua chi huy
dieu dO thao tac la :
- Dam bao cung cap dlly dll cac yeu cau nang 11IQng dien va
nhiet;
- Dam bao cung clip nang 11IQng lien tuc cho khach hang va
dam bao hoat dong 6n dinh cua toan h¢ thong;
- Dam bao chat luong nang luong theo cac tieu chuan dll
dinh (tan s6, dien ap cua dong dien, ap suar va nhi¢t dO ella
hoi va nuoc nong d6n cac h¢ tieu thu.)
- Dam bao cho HNT cang nhu cac HNL va cac M thong
nang 11IQng lam viec kinh te, sit dung hop ly ttil 11IQng nhien
lieu theo cac bieu dl\ phu tai da dinh,
Dilu 856 : CM dO cong tac cua nha may di¢n rieng Ie, cua
cac kMi nha may va 11Ioi dien can phai thoa man cac yell cau
cua cM do lam viec 6n dinh va kinh tl! cua he thong nang luong,
con che dO cong tac cua he thong nang 11IQng thi theoyeu cau
caa he th6ng nang 11IQng lien kl!t (HNL).
.261
Che dO cong lac caa HNL nam trong HNT can phai thoa
man duoc cac yeu ca u ella chI! dO lam viec 6n dinh va kinh II!
cua HNL.
Dien 857 : Trung tam chihuy dieu dO he tMng nang IIIQng
thong nMt (TNH) cua cac he tMng nang IIIQng lien kl!t (TDHL),
cac phong tram dieu dO cua cac he th6ng nang luong phai dam
bao :
- Thu hien cac dO thi phu tili va truyen tai giua cac he
tMng wii cong suat dll phong eho truce,
- Thiel lap eM dO lam viec va so dO n6i day 16i IIu ella llloi
dien ehinh cnng nhu trinh n, dieu chinh din s6, dien ap va cong
suat truyen tili giila cac h¢ lh6ng;
- Chon tr] s6 dli! cua role bao ve, ella TDL, BRT cung nhu
cac thiet bi tll dong dieu chinh Ian 86 va truyen tai cong suat
(TDTC) ella h¢ IMng (trong cae he IMng n.l.r.g IllQng co IT
BRTD);
- Xi! Iy cae Sll c6 xay ra trong h¢ IMng.
Cd cau t6 chile chi huy dieu dO cae. he tMng nang lllQng va
cae xi nghiep nang IllQng dllQe xae dinh Iheo cd cau mau.
Dien 858 : Chi huy dieu dO allQe Ihlle hien til cae tram dieu
dO. Tr(lm dieu dO pMi dll"" trang bi cae phlldng tien can thiel
de chi huy COng viee dieu dO, phil hQp voi cae lieu ehuan elis
n6.
Dien 859 : D6i tll\lng chi huy thaD tae ctis cae dieu dO vien
,
IA cae Ihil!l bi ding nhll Irang bi BRT vA TDTC, viee Ihao lac
vA lil!n hAnh cae Ihay d6i lUdng ilng pMi C6 Sll dinh hllang eua
nhan vien thila hAnb.
06i III<>ng dieu hanh thao rae cua cac dieu dO vien III cac
thiet bi cang nhu trang bi BRT va TDTsC, trang thai va eM dO
lam viec cua chang c6 anh hllong dl!n cong suat phan b6 va dll
phong ella cac nha may dien cang nhu anh hllong den eM dO
lam viec va dO tin cay ella Illoi..
Liet ke cac thil!l bi nam lrong pham vi chi huy thao lac va
quan Iy cila cac dieu dO vien HNT va HNL pMi dllQe cac dp .
lanh dao duyet,
Liet ke cac thil!l bi nam trong pham vi chi huy thao lac va
quan ly ella cac dieu dOvien he thong nang hrong, ella cac truong
ea nha may dien (ky su true nhat), cua cac dieu dOvien xi nghi¢p
11iOi dien, 1110i nhiet va cac chi nMI!h phai dll<>e cac kY su ehinh
cua Cong Iy dien Ille hay xi nghiep nang Ill<>ng nrong ilng duyet,
men 860 : Cac menh I¢nh ella dieu dO vien true nhAI pMi
duot thi hanh khong duoc cham t r < ~ va khong bali cai tril truong
hQP lenh d6 nguy hai dl!n nglilli vA lhil!t bi.
THIET W C H ~ DO
Dien 861 : De quan Iy eM dO ew. HNT, HNL va cae he
tMng nang IIIQng can pMi lhil!t lap :
a) Bang can bAng COng sullt hAng nam, hang quy va hang
tMng ci\ng voi vi¢<: xae dinh ph,! tai ClIe <!(Ii, COng Sulll· truyen
lai giila cae he IMng c6 xel dl!n cae lhil!t bi dll phbng va dang
sila ehila.
b) Bang can bAng nang IIIQng dien hAng nam, hang quy va
hang IMng c6 xel dl!n nang III<)ng di¢n lruyen tai gilla cae h¢
Ih6ng;
c) Dac tinh kinh II! - kY thuat ew. cae nhA may di¢n va he
IMng nang hlQng de tinh lOan eM dO lam vi¢<: 16i lIu;
263
d) Bieu db phu tai ngay dem va dli phong n6ng caa cac nha
may dien va M th6ng nang luong;
d) So dO n6i day ehinh cua II10i dien.
e) Tinh toan phan b6 cong suat tac dung, phan khang va
mile dien tM 0 cac diem nut trong hlOi e6 tinh Mn tieu hao
. nang luong d6i voi IlIt cac eM dO dae trung trong thoi I,y Ion
nhat ella nam, mila he, mua hi...;
g) Tinh toan dO 6n dinh lam viec song song va xac dinh
cac tri s6 dal eho cac thiet hi iii dong duy tri che dO cua
M th6ng;
h) Quy trinh quan ly che dO va sil dung cac thiet bi tli dong
caa M th6ng;
i) so dO sir dung cac nguon tMy nang caa cac NMTD.
Dreu 862 : Cong ty·dien llie can phai thiet Iap ljch sira chua
Ion cac thiet bi ehinh,cae cong trinh va cac dllong day dan dien
thea cae s6 lieu eOng sul(t dli phOng.hang thang trong nam
do (TDHL) eho trllOe. Lieh sira ehila Ion pMi dll\le duyet dung
nhll cae quy djnh hien hanh.
KhOng dll\lC thay dlli lieh sira ehila IOn da duyet neu khOng
dll\le slidOng YTDHL (TDHT) vi nay dan Mn vie<:. thay
d6i cOng su1(t dli phong.
SO 00 NOI DAy eVA HE THONG DlEN
863: S<l dO n6i day ella HNTvll ella m6i he th6ng dien
eung nhll vie<: cae ehi s6 'rll Ie bao ve va tli dOng pMi dam
baa:
a. Cung cap dien an toan, lien Ille eho khaeh hling va giil
dien ap binh thllilng 0 cae nut kiem tra dien ap;
b. Duy In he th6ng lam viee Oll diM theo cac quy dinh hie
hlinh;. . "n
c. Dong ngan mach phil hop voi thMt bi dat tai cac nha rna
dien va Illoi <li¢n; Y
d. PMn ph6i kinh te cong su1(t tac dung va "pMn khang.
864: so dO n6i day ella cac nha may dien va tram bien
ap cnng nhu cac chi s6 dat caa ro Ie baa ve va tli dOng can pMi
Iap eho cac che dO Van hanh binh lhllong va cac eM dO tach cac
thiet bi ra sira ehila c6 tinh den cac yeu cau de dam bao giai
tril sl! c6 vOi mile tieu hao cong sullt it" nhat· va van dp dien
tli dung lien tuc eho cac nha may dien.
So dO n6i day phai duoc ky su chinh eua nha may dien hOae
cua So Dien llie duyet, ngoa] ra neu nhli may hOae tram bien
ap nam trong M tMng thi con pMi dll\le trllong phOng d(l'
caa M tMng, cua HNL hOae caa Trung dO HNT duyet.
865: So dO nlli day cua llloi dien chinh laP eho ngay
hOm sau pMi xullt pMt til eM dO van hlinh eho trllOe va cae
yeu clIu cat cae thiet bi da dll\le eho phtp.
866: Trong cae nha may dien, S<l dO n6i day dien tl.!
dung mOt va xoay dnthiet pMi ehQn xulIt pMt til
cae yeu dusau day:
a. Linh giila cae pMn
b. Dam baa tli dOng dOng ngubn dli phl>ng eho m6i phan
dOllD khi bi m1(! dien ap vi Mt kY mOt nguyen nhAn nao;
c. Baa dam eho cae dOng ell quan trQng tl.! khc}j dOng dll\lC
til ngulln dli phOng (khi TDD elia he tMng thanh cai tl1 dung
tae nl!u cae dOng ell dO bi mat nguOn trong thoi gian
265
d. Phan pMi cac nguon cung alp eho til dung eho tilng he
thong thanh cai phai tinh toan den sll hoat dOng caa TDD va
giil duoc sll lam viec binh thuong;
d. Phan pMi cac thiet bi phu til dung eho tilng phan doan
phai xullt phat til kien la lam eho sll c6 cua nha may dien
giarn muc it nMt khi bat l,y mot trong nhilng phan doan lI/
dung nao mar
Ngoai ra, viec lila chon cac so db van hanh dien til dung
phili dll kil!n kha nang tach hoan toan hay mot phan til dung
nha may ra kh6i he tMng voi t6n tMttMp nhat khi tan so va
dien ap giam tMp dl!n tri 56 de doa nguon cung alp cac thiet
bi til dung.
Yeu cau va tdnh til tach dien W dung ra khoi he th6ng phai
duoc ghi vaoquy trinh nha may dien hay S6 va phai duoc phong
dieu dl) he tMng nang luong hoac HNL dbng y.
Dien 867: Tren cae thanh cai phan pMi di¢n 111 dung nM
may di¢n kh6ng eho phep dllu nhilng duong day di den noi tieu
thn ben ngoai, tril nhilng nha may di¢n c6 cae may pMt dien
<Mu hQp bl) voi may bil!n ap thco kil!u sO db kMi va Jdly dllng
6 nhilng nOi khOng e6 Iuoi dien phan pMi.
DIen 868: Gioi han ph,! Iii eho phep d6i voi cae thil!t bi di¢n
va duong day dan di¢n pMi do phong dieu dl) eua he th6ng nang
luong, cua HNL hOlle eua HNT pM; hQp voi cae 56 Dien l11e
va cae nna may dien laP ra thco phuong thue Van hanh va. tri
s6 ehinh dinh ro Ie baa ve va tu dl)ng, pMi dUQe xem it nMt
mOt fan trong mOt nam.
BlElJ 00 PH'l) TAITAC DllNG
Dieu 869: Bil!u db phu tM lae d,!ng va ctlng sullt dl/ phOng
hang agay cUa HNT (HNL), cae he tMng nang luQng phil!! ehia
eho tilng HNL (he th6ng nang IUQng, cac nM may die
n)
pMi
duoc Ianh dao CO quan dieu dO HNT (HNL, he 1h6n nan
IUQng) duyet. g g
Bieu db phu Iii cac nM may tMy di¢n phal tinh dl!n en
cua n.ganh kinh tl! qu6c dan (giao thOng duong I:Uy,
thuy loi, hal san, eung cap nuoc...) phil hop voi: "Quy pham su
dung cac nguon nuoc",
. Bicu db. phu tai nhiet cua cac TTND do co quan dO
nhiet khu vue thilSt lap va eo quan dieu dO he tMng nhiet duy¢t.
Dieu 870: Cac nha may dien nMt thilSt pMi hoan thanh cac
bitu db phu tai va dll phong nong da giao, Neu vi mot I}' do
nao do khOng thuc hien duoc bil!u db phu lai thi nhan vien true
nhat phai bao cao ngay cho dieu dO he tMng nang IUllng. .
Dieu dO vien he IMng nang luong c6 quyen trong tnrong
thiet, thay d6i bieu db phu tai cua nha may dien nhung
phai giu nguyen bleU db phu 1M 16ng cila loan he tMng do trung
tam dieu dO HNL laP, Viec Ihay d6i bieu db phl,! tai t6ng pMi
dUlle dieu dO vien HNL eho phep.
Chi c6 dieu dOvien Irung tllm HNT c6 quyen eho phep Ihay
d6i bieu db Iruyen cOng sulll giila cae he IMng nllng IUQng lien
kl!t (HNL).
Dieu dOvien c6 quyen yeu cau nna may dien Iling eOng sulil
Mt mae hOlle giamdl!n mue tMp nMt theo kien ley Ihuat
eua thiet bi.
T6e dl) tang va giam ph,! tai trong dieu !den binh thuilng va
sl/ c6, thili gian can thil!t de khoi dOng 16 may, cnug nhl! ph,!
lai Ion nMt va nho nMl eua nM may di¢n lfong mila he va mua
dOng pMi dUllc ley 51! ehinn Clia COng ty Dien I\lc duy¢!.
21)7
Oi"eu 871: ca cac may phat di¢n deu phai tharn gia vao
viec dieu chinh cong sdt khi tan s6 thay d6i do stl c6.
May phat dien tun bin hoi, may phat dien thUy lire co gioi
han 0 bO dieu chinh van t6c hoac co be dieu chinh cong sua t
phu thuoc WlO s6 khong cho phep lam viec thuong xuyen,
Trong truong hop dilc biet khi bi hu hong, cho phcp
lam viec tarn thol co gi6i han cong sullt neu dUOC k-y su chinh
cua Cong ty Dien luc dong y.
DIEU CHiNH TAN s6
meu 872: Tan s6 dong dien trong he thong nang IU<jng
phai luon Iuon duy tri 0 mitc 50Hz voi stl dao dong := O,IHz.
Cho pnep h¢ thong lam viec tite thoi. voi dao d"ng khong
qua :!: O,2Hz.
Dieu 873: Khi tan s6 trong he thong nang luong ha tMp duoi
gioi quy dinh, dieu d¢ vien HTBT hoae cae HTDL (cae h¢
IMng nang IU<jng) Van himh rieng re pMi sit dl)ng cac ngubn
eOng sullt du phOng san CO.
GaP lrubng h<;lp 11ln s6 tue giam, rna c6ng sullt du phOng
da sit dl)ng het, dieu d¢ vien phili lap titc khOi phl)c liln s6
binh thuong Mng cach .cM hay cat phI) tai theo quy trinh
ve dieu chinh tlin s6.
meu 874: Dieu ehinh s6 trang HNT (trong cae HNL
hanh rieng re hoac cae he th6ng nang IU<;lng) dU<;lc th\le hien bOi
cae he th6ng nang IU<;lng rieng re ho;;c nha may dien theo lenh
eua dieu dO vien HNT (HNL cae he tMng nang IU<;lng).
N<!"u c6 he tMng (TOT C) thi viee dieu ehinh tan s6 dU9C
IhUe bien boi cae nhil may dien <;6 n6; toi M tMng d6.
268
'Trang eM dO van hanh binn tllltilug, eac nna may dien khOng
tham gin vao dill" chinh tan 86 phai <!!un bao mor phu tai cho
truoc, ron cac he tMng nang Iuong va HNL • pMi dam bao
viec truyen tai theo m6i lien he ben ngoai cho truec, 'Irong
truong h<;lp liln s6 dao d¢ng do s\l 06, nhan vien thao tac
cac nha may dien phili c6 cac bien phap xlt Iy elln' phil h<;lp
voi quy trinh co so.
Dieu 875: Cac dieu d¢ vien HNT, HNL va cac he tMng nllng
Iuong, eac truong ca (k-y su true nMt) chju trach nhiem duy tri
tan s6 binh'thuilng, c6n viec sa tMi phu .tai tite thili thi do lanh
dao Cong ty Dien I\lc, phong dieu d¢ h¢ tMng nang ht<;lng va
cac So Dien Itlc chiu trach nhiem.
Oien 876: Dieu d¢ trung tam hang nam pMi gino cho tllt ca
HNT va HNL cac he thong nang !u<;lng s6 IU<;lng, giai chinh djnh
clia hj t\l dong sa thai phu ti,i theo tlln s6 (TSTh) va ttl
d¢ng dong theo tlln s6 (TOLTs).
PhOng dieu dO cae he th6ng nang lU<;lng lam viec rieng re
cling nhu phOng dieu d¢ cae h¢ tMng nang lU<;lng lam vi¢e song
song elln phili
a. S6 lU<;lng, tri s6 dilt va s\l phan b6 clia ·TSTh trong he
tMng nang IU<;lng c6 tinh d<!"n stl can Mng COng sullt {) cac dja
phuong, cling nhu s6 IU<;lng va tri s6 d;it clia TOLTs;
b. 'Ili s6 d;it elia bi t\l d¢ng khoi d¢ng nhit may thdy
di¢n khi s6 gi3m va t\l dOng cac nM may tbUy di¢n
tit eM d¢ bil dOng b¢ sang eM d¢ may pMt dien.
Oia tri cUa cae ph
u
tai n6i vao titng clip Clia TSTh phili dU<;lC
do khOng it hOn mOt llin trong m¢t nIlm (trong ngay lam
vi¢c va ngay nghi).
-"" "'-""'I
I
Danh sach va thit t\! cat cac h(I phu tAi theo tan s6 phai
duoc Cong ty Dien I\!c duyet,
Ngoai viec co thiet bi TSTs trong moi he th6ng nang III<)ng
can phai thiet Iap va duyet bieu ell:> han che va sa thai phu tai
khi co s\! c6.
DIED CHINH DIEN AP
Dieu 'if77: Dien ap 0 cac diem kiem tra trong he thong nang
luong luon luon duoc duy tri 0 muc binh thuong tuong ung voi
bieu ell:> dien ap cho truce, Bieu ell:> dien ap (rmrc cao va (blip)
duoc thanh lap xuat phat til viec bao dien ap din thiet cho
cac khach hang co tinh den che dO lam viec t6i uu va kha nang
dieu chinh caa he thong nang III<)ng.
Dieu 878: Bidu db dien ap phai lap it nhat mot fan trong
mot quy 0 cac nha may dien co phu tai dia phuong hoac lin dinh
che d¢ dien ap cho he thong va 0 cac tram bien ap chinh co
may bii dbng bO, l\l di¢n bii may bH,n ap co chinh
di¢n ap dlloi tai.
Danh sach cac diem tren Illoi rna di¢n ap thu¢c diM kiem
1[a cua dO HNT HNL va bieu ell:> di¢n ap 0 nhilng
Mm do pMi do dO vien chinh HNT duy¢!.
Bieu db di¢n ap 0 cac diem kiem tra khac trong he tMng
,ang III¢ng do kY sll chinh cua COng ty Di¢n Iljc holic So Di¢n
.cc duy¢t.
Dieu 'if79: PhOng dillu dO he tMng nang III<)ng pMi kiem tra
)t cach cO he tMng milc di¢n ap 0 cac diem nut va nlic
,jnh dau phlln the cia may bien ap 0 cac nha may di¢n va
1m bien ap va sil d\lng c6ng suat philn kMng mOt
op IY.
Trong truong hop di¢n ap 0 cac diem nut dao dOng qua giai
djnh ell:>, dil!u eo vien he th6ng nang 11I¢!Ig
phai ap dung mQI bien phap de kMi phuc dien ap il mitc binh
thuong,
Dieu de vien cia HNT va HNL pMi Idem" tra di¢n lip il
cac diem kidm tra caa HNT va HNL va co sll giup d<l cae it¢
th6ng nang III<)ng bang each phan b6 lai cong sullt pMil thaag
(hoac ca congsuat lac dung neu din thiet) giila chang.
Dien 880, D6i vai nhi/ng diem nut Idim tra caa he tMng
nang III<)ng va cac tram bien ap. co dlit may bii ell:>ng b(l pMi
quy djnh gioi han giam di¢n ap do sll cO xac dinh theo ki¢n
6n dinh tinh caa he tMng nang 11I¢}Igva nut phu tai.
Neu di¢n ap 0 cacnut Idim tra giam den gi6i han sll cO thi
nhan vien van hanh cac nha may dien va tram bien ap cO dlit
may bu ell:>ng bo phai giil di¢n ap bang each cho qua tAi may
pMt dien va may bii ell:>ng bO. "Con dO vitn he tMng nang
III¢ng HNT, HNL phili apd\lng mQi bien pMpde thacph\lc
thieuh9t c6ng sullt philn kMng. Trong trllongh¢p d6, cho phep
di¢n ap 0 cac nut kiem tra tang qua 5% so voi bieu ell:> cho
trlloc nhllng kMng dll(jc vII<)t qua gioi h'!-n cho phep clia thiet
bi. "
Quy dinh dlla thiet bi ra khOi hllnh, dll philng va dtla
thiet bi vao Mnh "
Dieu 881: Mu6n dlla cac thiet bi cling nhll he th6ng rO Ie
baa v¢ til d¢ng, TPTsC va cac phllong ti¢n dillu d(l va
khien c6ng nghe (PDDC) ra Mnh va d\! phong de sila
chil'l hay thinghi¢m, blit ki cO dm trong ke ho,!-ch hay kMng.
pMi ban yeu diu giao cho philng d¢ he tMng nang
lll(jng.
Ban ytu eh d6 phili do kY su ehinh nha may dien Sil
diea luc duyeL
Ban ytu cau dlla ra sita ehila cac b] nam Irong pham
vi quan Iy chi huy de) ella phong de) HNT (hay HNL)
thi phili dlla eho Irung tam de) HNT (hay HNL) duyel.
Thbi han trao ban ytu eliu va Ihbi han Ira Ibido quy Irinh
dieu de)oquy djnh.
Dieu 8lIZ: vi¢<: Ihi nghiem bi hay dua bi ra
khOi van hilnh va dll phang rna phai thllc hien nhilng thao lac
phile tap, lhay d6i co ban phllong Ihile hanh Ihi ban yeu cau
phai giao eho de) ba ngay IrI16c khi hanh r-Ong vi¢<:.
Cac lhi! nghiem phirc tap phai hilnh Iheo me)l chuong
trinh rleng va pMi dllQC sll dlIng y clla phang do) he th6ng
nang IIIQng, lrung tam de) 1'OHL hay 1'OHT.
Cac thao lac d6i phile tap ntutrong 893 elin
pMi li6t hilnh lheo chllong Innh mlu, do kY sll chinh clla So
Dien Illc ho4e de) vitn he IMng nang IIIQng hay HNT, HNL
eho phep..
COng vi¢<: kbong clin phili d! dien lhi cO Ihllc
hi¢n khOng clin ban ytu clIu luy nldtn vln phili bao cho
de) vitn he Ih6ng nAng
Iheu lllI3: Trong Irllbng Mp ca biel phili sita chila de)l xu41
hay sw. chila sll c6 Ihi cac ban ytu cliu cO 1M dlla ngay cho
dieu dl) vitn h¢ Ih6ng nAng IIIQng vao MI kY Ihbi gian nao.
dl) vitn c6 eho phep sw. chila Irong thbi gian Irlle ca ella
minI\, Ihbi gian dili hOn phili dllQc de) vitn
lh6ng nAng hl<)ng, 1'OHT, 1'OHL eho phtp.
DiW 884: Vi¢<: sita ehila Ion va sita chila nhO cae thi4t bi
c1inh CIla nhil may dien va Illoi dien phii dllQC phqJ clia
plong de) he Ih6ng nang IIIQng do, bi IhuOC
deu hanh cua HNT (hol!e HNL) lhi phii do de) vitn ehinh
cia 1'OHT 1'OHL) eho phep, Irtn CO sil dlI sita ehila
hing lhang.
DiOo 885: Thoi gian dung hilnh eac lhao lac co litn
qian viec dua b] ra sita ehila va coo b] bay dllilng
dly vao lam viec, cang nhll Ihbi gian nh6m 10 hay khili d(lng lua
bn deu tinh vao Ihbi g,an eho phtp trong ban ytu cliu.
N6, d,) mot nguyen nhan nao dO, IIW!I bi dI dllQC quy djnh
klOng dllQc dua ra sita ehila dung '\hili dil!m dI djnh thi thbi
gisn chophep sila ehila hi rill ngan, COn IlIbi gian dI1a thil!t hi
vae lam vtec vln nhll ea.
Chi co 1M keo dili Ihbi gian sila ehila qll! gill quy djnh thi
nilo dll<)C do) vitn chinh he Ihj6ng dng IlIl)ng 1'ORT, 1'OHL
eho phep.
Dieo 886: du cO hin yeu cliu va dllQC phqJ rl)i, nhllng
16e dllil Ihi<'!1 bi ra thOi v.nhilnh va dll phbng slla ehila hay
lhi nghiem deu phili dllQe dieu d(l vitn trlle lIb.t CIla Sil Dien
hie, h¢ th6ng nAng III<)ng HNL, HNT coo phep ngay trll6c Iile
hilnh. .
DiOo 887: Khi chlla dllQC liMp Cua trllilng en nhil may dien,
dieu d(l vitn elia Sil Dien IIIe, he tb6ng nlng 11I<)1ig, HNL. (HNT)
vitn hanh cae nhil may dien va llloi elieli thOng cO
quytn cal dien" dOng dien' bay lhay d6i tri s6 ehinh djnh ro Ie
bao v¢ va til dOng, eOng nhll cac ktnh thOng lin litn I\le dieu
-
d(\ va Ihil!1 bi khicn lil xa thuoc quyen quan Iy va
khicn cna d(\ vien urong ung (tnrong ca nha may dien)
Cac thao lac d6 phai dllQC tienhanh theo ban ycu cau mil
muc 881 dil quy dinh,
Viec kicm Ira (thi nghiem) cac Ihil!1 bj ro Ie bao ve va hi
d(\ng, TDTsC ma Ihil!1 bi ella n6 nam 0 hai hay nhieu cong trnh
thi lil!n hanh dbng thoi tai lat cacac cong trinh.
Dieu lIllllc: Trllong- ca li,a may dien (k)' 511 true nhat),
do vien ella So Dien luc, ella Ii? th6i.g nang luong, cua Hl'T,
HNL khi Ihay dOi .SO dO kl!1 day nhat thiet pMi kiem Ira lai tri
56 chinli dinh ro Ie bao veva 111 dong thco SO ;10
moi.
QUY TRiNH XU LY S1/ co
Dietl 889: <'I mili tram dieu do va mOl thiel bi nang
c6 nhan vieD Ir'!e nMI phai coquy trinh cu 1M ve xii ly su cO.
Khi xuat hien s'! e6, dil!;n do vien 1II0ng ilng phai ap
m9\ bien phap,dc Ian rong sll cO va khOi ph\lc viee
eung<;lip dien eho khaeh Mng Irong Ihoi gian ngan nMt.
Dieo 890: Yi¢c pMn chia Iraeh nhiem ve xii lY s!fe6 giila
eM Mcth6ngnilng.IIIQng, cae So Dien hie va glua caenhanvien
1f1le nhal ella cae nha may dien va Ilioi dien phai dllQe quy dinh
r6 rang Iheo quy Innhhien hanh dil dllQc pMncilp,
De nhanh eh"lng giai Ir.il 511 cO cae nhAn 1f1le nMI
xii Iyvoi. tal. eli kM minh.
Chudng 41
THAO TAe DONG cAT eAe THItT BJ
Dien 891: Tai cac phong khicn ella cac nha may dien
va cac tram bien ap (trong d6 c6 cac tram bien ap nul lil d6
kidrn tra vii dieu khien cac tram bien ap khac) khong phu Ihu(\e
vao dang dieu khien va tai cac tram d(\ phai c6 SO dO (so
dO - rna hinh) n6i day cua cac thiet bi dien diit 0 noi chi huy
ella nhan vien dieu d(\ nha may dien, tram bien ap va tram
do d6.
nt eli cac Ihay dOi trong so dO kl!1 dAy eiing nhu cac Ihay
dO; vi Iri n6i dAl can phai duoc chi r6 tren SO db (hoac SO dO
- rna hinh) ngay sau khi lien hanh fhao lac.
D6i voi cac tram dieu d(\ va cac tram bil!n ap nul e6 <!iiI SO
dO n6i ella cac thiet bidien duoc khien lil d6 thi khong
nhat thiel can phai e6 so dO thao tac cac thiet bi dO.
Dieo 892: Viee Ihaoiae cae thiel bi dien nam lrong
vi quan ly ella nhAn vien ITlle nhal cap cao hon, chi dll"e Ihlle
hien neu dll"e sl! dOng y ella nglloi d6, ubung Ihao lac Iren .;Ae
lhiel bi Ihu()c khicn ella nhAn vien Irl!e nhal cap Iren
chi dllQe lil!n Mnh Iheo menh lenh clla nglloi d6.
cae Ihao lac pMi do ehinh nMn vien Ifl/e nhal Ifl/e viin
hlmh Ihil!1 bi dien dO Ihl!e hien.
Trong menh lenh lhao lac can pMi chi ro Innh W lhao lac
e\! IhI!. Menh lenh lhao lac chi dll"c coi III da Ih'!e hien sao khi
nhan dllQc bao cao holm IMnh nhiem Y\I ella ngtloi nhan lenh.
Trong Irllong hQP cap bach khang Ihc In hoan dtlQc (ehay,
tai lao d(\ng, lhien lai) ciing nhtl khi xil Iy sl! cO eho phtp
lil!n Mnh cae lhao llIe theo quy Innh khOng pMi xin phtp nhAn.
275
vien true nhat van hanh dip tren, nhung khi thao tac xong phili
bao cao ngay.
Theu 893: Viec thao tac cac thiet bi dien ap tren lOOOV 0
cac nha may dien, cac tram bien ap, cac Illoi dien phan pMi
duoc thllc hien nhu sau:
a. KhOng din phieu thao tac trong cit qua trinh thao rae khi
o cac thiet bi dien co day dli va hoan chinh cac kh6a lien dong
chong thao tac sai cac dao each Iy, dao n6i dll!.
b. Theo phieu thao tac: Khi thi6t bi lien dong chong thao
tac sai, khOng co hoac co nhung bi hong cung nhu khi thuc hien
cac thao tac philc tap trong do co viec tien hanh chuyen n6i til
hai thi6t bi trO len til mot hi) th6ng thanh cai nay sang mot hi)
th6ng thanh cai khac khong phu thuoc vao viec co hay khong
kh6a lien dong cMng thao tac sai.
D6i voi cac thao tac phuc tap thuong xuyen din sil dung cac
phieu thao tac mau cho truce. Liet ke cac thao tac philc tap
trong cac mb phieu thao. tacciing nhtl trinh W tllao tac chung
pMi dll\lC k-y sll chinh Clla don vi d6 duyl)t.
Thao tac trong luc xii Iy sll c6 khOng din pMi It>p phieu
nhllng sau d6 pMi ghi ro rang va day dli vao nMt kY vt>n blinh.
Clic phi6u thao tac pMi ·diinh s6 tM til vil Illu tril din
tMn theo thu til dii danh s6.
Theu 894: Khi tien hilnh thao tac trt'n cac thi6t bi dil)n ap
tren lOOOV din pMi tuan theo cac trinh W sau day:
a. Ngtloi nMn nhiem Y\l thao tac nMt thiet phili nhllc
nhiem Y\l, ghi vao nhilt kY vt>n hilnh va xac lap thil til thao tac
tren so db thao tac, S<l <L n6i hoac S<l db - mO hinh, Itlu y cit
cac thao tac trong ro Ie hilo v¢ va til d(lng sau d6 lap
phi6u thao tac neu din, hoac sil d\lng phieu thao tac. mau.
b. Neu co hai ngtlili thllc hien thao tac thi nguili nMn nhi¢m
vu thao tac nMt thi6t phai giai thich tren so db cho nguili (hu
hai tham gia thao tac v(\ trinh til tien hanh thao tac,
c. Khi tMy nghi ngo thao tac khOng dung thi phili dinh chi
thao tac va phai kiem tra lai roan b(l trinh til d6!1g dlt din thiet
theo so db thao taco
d. Sau khi hoan thanh nhiem vu thao lac din phai ghi hi
ioan b(l vao nhilt k-y van hanh, .
Khi c6 may ghi am co tM ghi t6m tat nhiem vu thao tac
nhan duoc vao nMI ky van hanh rna khOng phai ghi lai toan bo
cac thao tac cu the.
flieu 895: Phieu thao tac phai do nguol nhan lenh thao tac
vi6t trong d6 ghi r6 trinh W cac buoc thao tac va cit nguoi thao
tac Ian nguoi giam sat d(\u phili ky,
Trong truong hop thao tac do mot ngllili tien hanh thi ngllili
giarn sat dbng thOi la ngllili lruy(\n m¢nh l¢nh va !rong phi6u
thao tac c6 ghi ro hQ len ngllili lly.
Clic thao tac phili ghi vilo phil'u theo trinh til thllc hi¢n
cMng.
Trong phieu pMi ghi cac thao tac (; so db nMt thil (kl'
cit thao tac d6i voi dao n6i dllt va cac n6i dllt di dong) cung
nh\l cac thao tac (; ro Ie bAo v¢ va til dOng kl' cit vi¢c diit
hoac tMo diu chi bao v¢.
D6i vOi cac thao tac phuc cho pMp ng\lili thil ba trong
t6 thao tac tien hanh cac thao tac (; m;tch ro Ie bao v¢ va til
dong. Ngllili d6 ngoai vil)c dQC phieu thao tac va kY vilo
con phili thl/c hien titng thao tac theo lenn eliR ngtlili tien hanh
tac il so dO nMt thu. Ngoai ra cac I¢nh d6 cho pMI' truyh
qua cac thiet bi thOng tin.
277
flien 896: acac nha may di¢n va cac tram bien ap co nguoi
true thuong xuyen, ve nguyen ule khOngduoc giao qua mot nhiem
V1! thao tac thuc hien mot muc dich nao do,
a cac nha may dien, tram bien ap va cac luoi dien phan
ph6i, viec thao tac do cac d¢i quan Iy luu dong thuc hien Ihi s6
nhiem vu, giao dong thoi cho rnoi d¢i do nhan vien true nhat
clip cao hon quy djnh,
Trong truong hop nhiem V1! duoc thuc hien thco phiCu thao
tac thi mlii nhiem vu phai c6 mot phieu thao tac rieng.
men 897: D6i voi cac thao lac 0 cac nha may dien va tram
bien ap c6 til 2 dan n6i tro ten Ihi thao lac rhuc hien nhu
sau:
Khi c6 hai nguoi thao tac trong ca hoac trong dOi thao tac
luu dong - hai nguoi thi nguoi giarn sat thao tac phai Ia nguili
c6 chile V\l cao Mn hOac e6 bac nghe cao Mn.
Truong Mp ca biet, theo quy Irinh Van hanh nguili e6 chilc
vu cao bon e6 tM trl!c tiCp tiCn hanh thao laC. Trong mQi truilng
h9p, cii hai nguili deu pMi ehiutrach nhiem nhu nhau ve vi¢c
thuc hi¢n dung cac Ihao tae ma hQ tiCn hanh.
Khi chi c6 mOt nguili trong ca thi nguili d6 c6 1M tiCIt hanh
thao tae mOt Minh tri! truong Mp ehuyen dllu n6i til m¢t h¢
th6ng thanh cai nay sang h¢ th6ngthanh cai kbac.
Cho pMp nMn vitn trl!e nMI eua luOi di¢n duge thl!c hi¢n
cac Ihao laC 0 cae thict bi di¢n cuakhach hang thea cae quy
trinh Van
Dien 898: Trong cii cae thao tac, ngoai nhAn vitn
tf1lC nllat nguili giam sat c6 tM III mOl nhAn vien ley thuat kbae
Iruc liep hanh thiCt bi di¢n d6 nam duQc so dlI thiCI
cac nguyen lien hanh thao laC.
278
Danh sach va chile V1! cea nhilng nguili c6 quyen thao.
tac phai do 1.1 su chinh cua nha may di¢n hoac So Dien hrc
duyet,
Ilieu 899: Vi¢C thao lac 0 cac thict bi phan pMi tron b¢
(tram bien ap tronbo) ke cii viec keo dily eac thict bi <tat tren
xe vao tu ciing nhu cac thao rae 0 h¢ tMng phan pMi dien
(HPD) va 0 cac tu bang c6 dien ap tren lOOOV cho phep thl!c
hien boi mot nguoi trong s6 cac nhan vien trl!e ticp Van hanh
cac lhiel bi phan pMi d6.
Ilieu 900: Trong cac luoi dien phan pMi di¢n ap den 35kV
viec thao lac dong dien khi khong c6 chi huy dieu dO c6 tM
thuc hien theo lenh caa can b¢ q.lll\n Iy ley Ihnat (giam d6c,
truong chi nhanh dien hoac luOi di¢n khu vue), Danh muc cac
d6i urong thao tac do duoc thong qua gi6ng nhu trinh tl! cac
thao rae san xuat, dUge cac So Dien Il!c quy dillh thanh m¢nh
I¢nh.
flieu 91)1: Trong cae luoi di¢n pMn pMi di¢n ap den 35kV,
m¢1 ngllili khOng c6 phieu thao tac c6 tM th\lc hi¢n:
a. cat va dong m¢t duilng dAy c6 cac nhAnh re hoAC cae
nMnh re til m¢t duilng dAy.
b. cat va dong cac duilng dAy 0 cae nut phAn pMi.
e. cat va d6ng cac biCn ap tren cOt hoa.c cae bien
ap trQn bO c6 dao cach Iy lap tren tr\le dll.
flien 91)2: Klli tien hlmh thao tae 0 luoi dien phAn pMi c6
di¢n ap Mn 35kV elln pMi tuAn theo trinh t\l san:
a. NhAn vitn thao tae hOae nhan vien quan Iy ley thuAt cao
nbat (giam d6e, truong chi nbanh dien hOac h/oi di¢n khu V\lc)
giao nhi¢m V1! va phai ghi vao nbat 1.'9 Van hanh.
279
b. Nguoi nhan nhiem vu phai nhac lai nhiem Y\l theo trinh
t\l thao tic M ca cac thao tac b mach ro Ie bao ve va t\l dOng,
sau dO d6n eM thao tac tien hanh thao tic luon n6u dB. dllQe
phep hoac xin phep thao tic qua di¢n thoai (bO darn) tuy nhiem
vu dU'>C giao.
e. Khi <fa thuc hien xong cac thao tac phai bao cao true ticp
hoac quadien thoai (bo dam) eho nguoi giao nhiem vu; sau khi
dB. nhan dU'>C tra loi caa nguoi giao nhiem vu phai ghi .lai dieu
dO vaonhat Iq'i van hanh.
d. Cac thao tac do hai nguo! tien hanh pMi thuc hien theo
dieu (894) muc (b) va (c).
Trinh t\l thao tic va thiet Iap so dO, nhar kY van hanh duoc
quy dinh theo quy dinh dill phuong,
Dieu 903: Cac nhan vien thao tic pMi co trinh dO theo dung
cac yeu cau cua quy pham ],,1 thuat an toan dli quy dinh,
Dieu 904: Khi xay ra s\l c6 mat dien ap b cac thiet bi dien,
nhan vitn thao tae pMi san sang eho di¢n ap trb l(1i rna
kh6ng dn pM! dUQC bao trtiOc. . .
DIen 905: q.o phep dung dao caeh Iy dl! tien hlInh cae thao
tae sau day:
a.at va dOng dil!m !rung tinh cUa cae may bien ap va cae
euOn daP hh quang khi trong 11l6i khOng cO eh(lm dill.
b. at va dong dong di¢n, di¢n dung elia tbanh cai va cae
thiet bi di¢n b eli cae di¢n ap (tril eua tll di¢n).
Cho phep cat va dOng Mng cliu dao ba el$e ngoai troi b 11161
cO di¢n ap d6n 10kV va ph
u
tai kh6ng qua 15 A.
DIen 906: cae 10(li dao caeh Iy b cae thiet bi phan pMi ngoai
trili va !rong ill eho phep dung dl! dong va cit dong til
280
cua cac may bien ap, dbng di¢n n(lp va dong cham dilt caa eac
duong day tren khOng va dllong cap. Tri s6 dong di¢n cAt va
dong va trinh t\l thao tac d6i voi cac thiet bi kMc nhau dllQC
qny dinh il cac tai lieu ky
Dien 907: BO truyen dong bang tay va t\l dOng elia cac dao
each ly dung dl! dong va cat dong til hoa, dong dien nap va dong
di¢n phu tai can phai dam bao dl! tienhanh thao tic nhanh,
Dieu 908: DOng va cat dong dien til bOa esc may bien lip
rna dil!rn trung tinh co n6i cuon hll quang bang cac Ioai
dao each ly chi eho phep sau khi dB. cat cuon dap hh quang ra.
DOng va cal dong di¢n til hoa cua cac may bi6n ap 110 _
220 kV bang cac loai dao each Iy chi dllQe tien hanh khi dli n6i
trung tinh,
Chuang 42
NHAN THAO TAC
Dieu 909: NHan vitn thao tic ella cae he tMng nllng IllQng,
cac nhll may di¢n, 11l6i di¢nva IllOi nhi¢t bao gllm:
a. Nhan vitn tr\le nhat lam vi¢c theo lich cua cac bQ Phan
dang san
b. NMn yi¢n thao tic va sila ehila ph,!c Y\l hlInh va thao
tac il cac bO pMn san
Co can bO tr\lc nMt Ilinh d(lo trong ca blInh, bao gIlm:
- Dieu dO vitn tf\lC HNT
• Dieu dOvitn !r\lC HNL
- Dieu dO vitn tr\lc M th6ng nllng hl<;lng
• Dieu d!) vien true nhat (1,.1 811 true nhat) cua SO, chi nhanh
dien hoac nhiet
. Truong ca (1,.1 s11 true nhat) nha mav dien
Dieu 910: Viec bao dtlong thiet bi nang Iuong do cac nhan
vien van hanh thuc hien thtlong xuyen hoac dinh k-y thea lich
quy dinh cho 1 hoac 1 nh6m thiet bi.
KMi hrong thuc hien va s6 nguoi tron,g ca hay d!)i do tung
loai xi nghiep nang luong phan cong va quy dinh,
Dieu 911: Nhan vien van hanh khong nam trong lich true
nhat chi duoc phep lhtlc hien cac tha?tac co lien quail den thiet
bj neu can b!) lanh dao true nhat cho phcp,
!)jen 912: Chi cho phep thay ngtloi true nhat .nay bang nguoi
kh"c khi can rhiet ''3 phili duoc phep ctia nguoi xep lich. Cam
" '. lien tiep hai ca lien.
Dien 913: M6i nMn viell trtic IlMi khi den lam vice phil!
tiep nhan ca cua ngtloi tn/c nMt ca trtlOc, sau khi Mt ca pM!
giao ca cho ngtilli ca sau theo dung lieh di ca.
aim b6 khi ehlla giao ca xong hay chlla c6 ngtilli den
nMn ca.
Dien 914: Khi nMn ca ngulli trtlc nMt phili:
a. Tim hieu tinh hinb, sO dll va cJe eM d!) lam vi¢<: Clia cae
thiet bi thu!)c vi qulin Iy CIia minh theo kh6i ItI<)ng dA qny
dinh ctia quy trinh;
b. Nghe ngtloi giao ca trllyen nhilngdieu dn ehu
y de ngan ngila stl c6 nhilng hi?n ttl<)ng Mt thtillng va
ve nhilng thiet hi dang trong tinh dtl phong
chua;
e. Xac minh nhilng c6ng viec elln pMi th1/e hi?n theo I?nh
hoac phan cong ctia chi huy kim V\lc;
d. !Gem tra va tiep nMn dung CII, vat lien, chia kMa cac
phong, cac s6 sach va quy trinb.
d. Tim hieu moi dih ghi chep trong nhat kY van hanh va
cac menh Ienh da ban ra ke til ca tnrdc d6.
e. Lam thti tuc giao nhan ca voi ngtilli ca tnrcc va bao cao
voi trtlcng ca, minh da c6 mat va cac thieu s6t pMt hi?n
dtloc ca truoc khi nhan ca.
g. Lam thti tuc giao nhan ca kY ten vao nhat kY Van hanh
hoac s6 giao ca rOi dua ngtloi true ca trtlOC I..j vao.
Dien 915: Cam giao nhan ca trong thoi gian xtl Iy s1/ co.
NMn vien den ti6p nhan ca trong tMi gian xli Iy s1/ c6 chi duoc
su dung n6u ngtilli dang lanh dao xtl Iy stl c6 eho phep, Trong
lho, gran xii Iy s1/ e6 tuy thuoe vao rmrc dl) va trinh t\l xU Iy
dang tien hanh, chi eho phep giao nhan ca neu dtl<)c s1/ dllng y
eua nhAn vien tr1/c nhat cAp tren.
Vie<: giao nMn ca trong thili gian ehuyen d6i dAu n6i, dang
khili dl)ng eho ngilng lhiet bi chi dtl<)e phep neu nglloi tr1/e
nMt clp tren can hI) quan Iy ky cho phep.
Dien 916: NhAn viCl1 thao tac, trong thOi gian trtlc nMt ehiu
trach nhi¢m trOng nom, dam Mo may m6e hanh t6t, khOng
de xay ra "1/ c6, se va ngan nap thea dung quy dint. cUa
quy trinh.
Die" 917: NhAn vien Irve nM! pMi duy tri eM dl) lam vie<:
elia thiet bi dam bao dl) tin va tinh kinh te theo dung quy
dinh cUa quy lrinh, etia cae bieu dll eM dl) va cae yeu ellu !hao
etia ngtilli thie nllat clp Iren.
I
I
,I
II
II

I:
Ii
!I
II
,[
I
b'lea 918: NIlAn vien thao tac phai dinh IcY kiem tra theo
dung quy trinh van hanh nhilng thiet bi cong nghe, phong ch6ng
chay, tin hieu bao s" c6, thong tin cang nhu Hiy M cho
dung giil tai cM lam viec,
Dieu 919: NIlAn vien thao tac phai thuong xuyen xem lai hoac
kiem tra cac thiet bi du phong theo dung lich,
Die" 920: can bO lanh dao true nhat hoac can bO quan Iy
ky thuat co quyen truat mot nhan vien true nhat duoi quyen ra
khci vi tri cong iac trong thOi' gian true ca neu nhan vien d6
khong hoan thanh trach nhiem cua minh.
Dieu 921: NIlAn vien thao lac trong thoi gian true nhat c6
1M roi cM neu duoc phep caa can bo lanh dao lrllc nhat de
tien hanh cong viec sita chila hoac thi nghiem nhung phai tuan
theo cac yeu diu ve ky thuat an toano
Dien 922: Khi cM dO lam vi¢c cua thiet bi bi vi ho?c
lhiel bi bi htl hOng hay sll c6, nllAn vien trllc nMt pMi nhanh
chOng ap d\lng nhilng bien pbap din thiet de kMi ph\lc cM
dO hanh binh Ihtlilng; xit Iy ho?c ngan ngila sll c6 pMI trien,
kip thili baa cao cho ngtlili ph\l trach cAp tren cua minh va cin
bO Hinh quan Iy ky theo dung quy dinh.
Dien 923: Xit Iy sll c6 Irong M tMng nang Itl\lng ho?c trong
lifng pMn cua n6 pMi do dieu dO vien M tMng nang Itl\lng.
HNL, hloi di¢n ho?c ItlOi nhi¢1 noi xay ra sll c6 lanh chiu
trach nhi¢m.
Xit Iy sll c6 0 cic nha may di¢n do trtlongca (1.1 stl tntc
nhA
t)
lanh va chiu trach nhi¢m. 6 nha may thUy dien ho?c
bien ap khOng c6 ngtlili trlic tOtlOng,xuyen thi do nMn vien
cho ho?c cac dOi sita chila Itlu dOng chi" trach nhi¢m.
f
\
\
II
\
I
\
I
i
I
I
1
I
J
1
1
I
\
Dieu 924: Phan cong trach nhiem giila eac nllAn vien thae
tac trong qua trinh xit Iy s" c6, thao tac, khOl dOng va dilng lhiet
bi phai duoc ghi ro trong quy trinh van hanh,
Dieu 925: NlJAn vien thao tac phai.chiu trach nhiem hoan
roan ve vice xit Iy sll c6, hilt ke rAng luc d6 cO ml!t can bO
quan Iy 1.1 thuat, phai t" minh quyet dinh va thi hanh cac
bien phap din thiet de khOi phuc trang thai van hanh binh
thuong.
Trong truong h\lp, can thiet, can bO ky thuat hoac can
bO quan 1y ky thuat cap tren c6 quyen trao quyen lanh dao
xit Iy Stl c6 cho nguoi khac hoac t" minh lanh dao xit Iy sll
c6.
Dieu 926: Menh lenh cua nguoi thao tac cAp tren phai dtlQC
thuc hien khong cham Neu tri hoan thuc hien cac m¢nh lenh
cua nguoi thao tac cap tren hay cua can bo lanlt dao thi nhan
vien d6 pMi chiu hoan toan trach nhiem.
Khi m¢nh I¢nh cia lanh COng tyDien 11Ic, cac xi nghiep
nang Itl\lng va cac chi nMnh giao cho cac nllAn vien thao tac
dtloi quyen wong ilng, cic viln de ky thuM nAm trong Pha
m
vi chi huy cUa ngtlili thao tac dip tTen thi nllAn vien thao tac
nMn lenh d6 chi dtlQC phep thllc hi¢n neu da nhAn dtl\lc s" dbng
y cua nllAn vien thao tac cAp tren.
KhOng mOt thi<'!t bi nao nAm trong Pham vi quan Iy va v$.n
hanh cia ngtlili thao tac cap tren dtlQC phep dtla ra khOi
hanh, hQ?c d" phOng cung nhtl dtla vao v$.n hanh, neu khOng
dtl\lc phep cia ngtlili thao tac cap tren trif trt/ilng hQP TO rang
c6 nguy hiem cho ngtlili hiinh va thiet bi·
285
Chuong 43
cAc PHUONG CHi HUY DIED DQ vA
DIED cHiNH CONG
Dil!u 927: Cac 00 sO chi huy dil!u dO ella Ceng ty dien (lie,
cac nha may dien, cac xi nghi¢p htoi dien htoi nhiet va cac ehi
nhanh phai dtlQe trang bi cac phuong tien ehi huy dii!u dO va
dil!u eOng ngh¢ (pDDC) theo dung cac tieu chuan thitt
cong ngh¢ cac tram dil!u dO'va cac nut PDDC ella h¢ tMng
nang Iuong va cac quy djnh co ban vi! s6 luong cac bi CO
khi xa va thOng tin lien lae trong h¢ tMng nang IUQng.
Cac phuong tien dil!u can pMi duQc duy tri thuang
xuyen il trang thai 1a1)1 viec t6t.
DIeu 928: Mang luOidien thoai san xullt ella h¢ thong nang
IUQng phai. dtlQC til dOng h6a va phai n6i voi m\lng Iltoi dien
thoai caa 'T6ng cue Buu dien.
Danh s6 cac thue bao eung nhu cac 1)1a s6 sit dung dll lien
I\le dtlong dili pMi tuan thoo cae quy dinh ella nganh buu di¢lI.
iMu 929: sit d\lng ehung mot kenh eho ea thOng tin
,,:..:, va thOng tin cOng ngh¢ thi nhlln vien thao tae pMi dtlQe
quyh \lu tien sit d\lng kenh'd6.
f)il!u 930: cae tr\lm ap thue baD cO di¢n ap 35kV tro
len hoae cae phOng dil!u cae tr\lm d6 trlle thuOC he tMng
duang eh\ly di¢n, duang 6ng db dau, db hOi d6t ,va cae xi
nghi¢p COng nghi¢p, pMi d\lQC trang bi thOng tin va CO khi xa
va lam vi¢<: 0 tmh tr\lng t6t. 56 I\lQng 00 khi xa ella cae tram
thue baD duQC xac dinh thoo ca.; yeu dlu vl! dO tin ella vi¢e
dil!u thao tac bAng cac kenh thOng tin ti(!p 35kV
tril len va phai phil hQP voi h¢ th6ng nang htQng.
Cau true va bao d\long cac phuong tien thOng tin va 00 .khi
xa ella cac tram bi(!n ap thue bao phai thuc hien theo diing quy
dinh eho cac bO phan, ' ,
Dieu 931: Viec van hanh mang I\loi di¢n thoai san xuat, eac
he th6ng co khi xa vatruyl!n thOng tin do cac dOi quan Iy thOng
tin va CO khi xa dam nhan,
Ilieu 932: Viec van hanh, cac thiet bi di¢n ap cao ella cac
kenh thOng tin tai ba, blIo v¢ ro Ie va CO khi xa tren d\lang day
tai dien (cac tu dien lien lac, cuon can cao tan, eac <lao
dat, bi ang ten) do cac nhan 'vien van hanh dien ap cao
dam nhan.
Dil!u 933: Viec van hanh cac bi thOng tin va 00 khi xa
do cac dOi quan Iy trung uong va dia phuong dam nhan, Cac
dOi d6 phai duoc Irang bi cac dung cu tra, do I\long.
Cac hinh Ihile t6 ehile van hanh PDDC tily theo yeu dlu l\Ii
eM moi quy dinn.
Van hanh PDDC <tat il Olng ty di¢n hie .boae cae 00 00, trlle
thuOe COng ty pMi do cae nhlln ,vien thuOC dOi quan Iy rDDC
ella COng ty dien Ille dam nhan.
Dil!u 934: cae dOi qUlin Ii PDDC va cae ehi nMnh san xulll
kMe khi van hanh cae bi ky thuat dillu dO va dillu
COng ngh¢, ky Ihuat may tinh, cae bingo..i vi va cae
tecminan ella may tinh pMi cO cae tai Ii¢u tai Ii¢u ella
nha may eht t\lO, cae SO dll eM dO eiing nh\l pMi cO M ehitu
Ihual ella bi va bien ban killm tra van hanh.
6 cac trarn dieu d¢ va cac nul cua PDDC phai c6 nMI k-y
(hcac tap pltieu) sua chua cac thiet hi dieu khidn theo dung
quy dinh.
!)feu 935: Cac Ihiel hi ky thuat may tinh, cac Ihi"l hi ngoai
vi va cac terminan cua may tinh true liep tharn gia vao qua trinh
cong r'he san xual va phan ?h6i nang hl\lng dien chi dtl<;'c dua
ra khoi van hanh neu duoc phep cua nhan "en thao rae quan
I)' cac thiet bi do.
Dieu 936: (:,,0 Ihiet bi thong lin hiru luyc:!n phai duoc bao
ve tranh lac d<jng nguy hiem va nhieu do cac thict bi dien cao
ap' gay ra ph" voi "cac quy dinh vI; bao v
t
, cac bi
t hong tin hilu tuyen cua h¢ thong nang Itl\lng tranh khoi anh
nuong cua dien ap va dong dien nguy hiem",
Dieo 937: Oic thiet bi dieu dO va dieu cOng ngh¢cting
nhtl cac bi ky may tinh lham gia tfl!C tiep val) qua
trinh c6ng ngh¢ dil;u khien cAn pMi c6 nguon ditn dt! phOng IJ!
dong d6ng 1I,li khi mal dien.
cac nguon dt! phOng d6 :'h3i Iht!c hiell Iheo dung cae yeu
diu clla "cac chi dAn vI; lhiel ke nguon dien cung cap cho cac
Ihiel bi dieu do va dil;u khien cling ngh¢ lTOng cac h¢ thOng
nang ltJ<)ng",
DieD 938: Tren cac dtJong day di¢n cO tht!c hien cac kenh
IMng tin l1ii ba va cO kill xa neukhi lam vi¢e cAn pMi tiep dat
thi pMi sil d\lng cu¢ncan cao Ilin tiep dat di .1¢ng.
Dieo 939: cac tltiel b! dil;u khien xa pMi <.!lhn bao 10(li ttil
krui 'nang dOng cil) nhllm thiel bi kbi mOt b¢ pMn MI
ky cua,' n6 hi hOng.
288
Tren cac hang kep caa eac Ihiel bi va ctla bang co khi xa
neu co cac kep chilng may n6i nham chUng voi nhau dAn den
cil hoac d6ng lhiel bi thi cac kep d6 pMi each xa nhau,
ilien 940: Cac mach dien n6i Iii b¢ thu (h¢ bien d6i) do
Itlong xa va lin hieu xa d<'!n cac thiet b] thu va <\il;u cM thOng
lin phai duoc thuc hien dung theo cac yeu cau vI; eh6ng nhit'!u,
muc nhit'!u khong duoc cao qua gia tr] cho phep.
DieD 941: Cach di¢n giila cac mach dien trong Ihiel bi co
khi xa va cac lien h¢ ben ngoai so voi vo Ihiel bi eiing
nhu gitra cac mach di¢n khong co lien h¢ dien voi nhau pMi .
duoc do bAng megom mel va khong dtlllc 11M hon 1MQ.
Dieo 942: 0 cac nha may dien, -eac tram bien ap va 0 cac
tram dieu dO, de Ihao lac mach dil;u khien xa cua loan b¢ COng
trinh, sll dung khoa chung biel (gQi la Ihiel bi cil). Thilo
cac m(lch dieu khien xa va lin hieu xa rieng Ie tht!c hien Iren
hang k<;p Iren Ihiet bi cil.
I ca cac Ihao lac voi kh6a chung dil;u khien xa va cic
Ihiet bi cil dOn Irong m(lch dieu khien xa va tin hieu xa chi
dtl<)c Iht!c hien theo chi holic dil;u dO vien cho phep.
meu 943: cac Ihiel bi, til Mng va ban cu. pooe pMi co
chu viet li mlil IrtJOc va sau ghi ro chilc nang ve dieu dO
clla chUng. cac thil'l bi, tren cac Ill, Mng, ban etla POD.C
ciing pMi dtlllC danh s6 va ghi ro chilc nang.
meu 944: NMn vien hllnh cac Ihi<'!1 bi clla PODe pMi
1.1' xem xel loan bO cac thiel bi, biel cM y loi vi tri
cac kh6a chuyen con n6i m(lch va tin hieu Ma '/nl
fhen 945: Viee k i ~ m tra toan b ~ va Wng phan, viec sea chila
POOC cac thi6t bi I,.j thuat may tinh thiet bi ngoai vi va tecminan
duoc thuc hien thea dung lich duoc duyet.
Dien 946: nt cac cac hu hong va tac d ~ n g nham cua POOC,
cac thi6t bi ky thuat may tinh, thi6t bi ngoai vi va tecminan can
phai duoc sila chua, xem xet va phan tich kip thoi thea dung
trinh III quy dinh,
Trong truong hop cac thiet bi tac d ~ n g nham do hu hong
hoac cac thOng s6 Clla thi6t bi dao dong ra ngoai gioi han dinh
mitc thi phai ti6n hanh k i ~ m Ira Ian nila va sila chila cac hu
hong d6.