P. 1
Tong Hop Huu Co Hoa Dau

Tong Hop Huu Co Hoa Dau

|Views: 186|Likes:
Được xuất bản bởisadstoryofman

More info:

Published by: sadstoryofman on Sep 21, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

Dê cuong môn hçc

TONG HÇP HÙU CO VÀ HÓA DAU

1. Tên môn hçc: TONG HOP HÙU CO VÀ HÓA DAU

2. Mã sô môn hçc: HH023

3. Sô tín chi: 2 tín chi (30 tiêt giang lý thuyêt)

4. Chu nhiçm môn hçc: Lê Thi Ngoc Trâm

5. Cán bç giang dçy: Lê Thi Ngoc Trâm
Phan Tê Duy

6. Môn hçc tiên quyêt: Hóa huu co

7. Hình thúc dánh giá:
+ Kiêm tra giua ky (thi viêt): 20 %
+ Kiêm tra cuôi ky (thi viêt): 80%

8. Tóm tàt nçi dung:

Môn hoc gioi thiêu các phuong pháp san xuât nhung nguyên liêu quan trong
nhât trong công nghiêp tông hop huu co và hoá dâu tu các nguôn nguyên liêu dâu mo,
khí thiên nhiên và than dá. Trong tâm cua môn hoc là các quá trình bao gôm co so lý
thuyêt, công nghê san xuât và tính chât san phâm duoc áp dung rông rãi trong công
nghiêp hóa dâu hiên nay.

9. Tài liçu tham khao :

Phan Minh Tân, 2001. Tông hop huu co và hóa dâu, Tâp 1 và 2. DHQG TpHCM.
Goldstein R.F, 1958. The petroleum chemicals industry. John Wiley & Sons.
Nesmenyanov A.N, 1979. Fundamentals of Organic Chemistry, vol 1-4. Mir
Publisher, Moscow.
G. Margaret Wells, 1999. Handbook of Petrochemicals and Processes. Ashgate
Publisher Co.
G.D Hobson, 1984. Modern Petroleum Technology. John Wiley & Sons.
Gas processing handbook. Hydrocarbon processing. 1979.

10. Phân phôi thòi gian và dê cuong chi tiêt

Chuong Tên chuong LT BT TH BTL
/ DA
Ghi chú
1 Nguyên liêu cho quá trình tông hop huu co
co ban và hóa dâu
5
2 Các quá trình alkyl hóa 5
3 Các quá trình dehydro hóa và hydro hóa 5
4 Tông hop trên co so oxid cacbon 5
5 Quá trình halogen hóa 2
6 Quá trình oxy hóa 3
7 Các quá trình thuy phân-công hop nuoc-
tách nuoc-este hóa và amid hóa
3
8 Các quá trình sulfat hóa, sulfo hóa và nitro
hóa
2
9 Ngung tu theo nhóm carbonyl (tu doc )
Tông công 30

DE CUONG CHI TIET

CHUONG I. NGUYÊN LIEU CHO QUÁ TRÌNH TONG HOP HÙU CO CO
BAN VÀ HÓA DAU
LT
1.1. Parafin
1.1.1. Parafin thâp phân tu
1.1.2. Parafin cao phân tu
1.1.3. Dông phân hóa parafin

1.2. Olefin
1.2.1. Olefin thâp phân tu
1.2.2. Olefin cao phân tu

1.3. Aromatic

1.4. Acetylen
1.5. Oxid carbon và khí tông hop
1.5.1. Chuyên hoá xúc tác hydrocarbon
1.5.2. Khí hóa nhiên liêu báng phuong pháp nhiêt
1.5.3. Diêu chê khí tông hop báng phuong pháp khí hóa than
1.5.4. Diêu chê CO nông dô cao


CHUONG II : CÁC QUÁ TRÌNH ALKYL HÓA LT
2.1. Dác tính cua quá trình alkyl hóa
2.1.1. Phân loai
2.1.2. Các tác nhân alkyl hóa và xúc tác
2.1.3. Dác tính náng luong

2.2. Alkyl hóa theo nguyên tu carbon
2.2.1. Alkyl hóa vào nhân thom
2.2.2. Alkyl hóa vào parafin

2.3. Alkyl hóa theo nguyên tu oxy, luu huynh và nito
2.3.1. O_Alkyl hóa
2.3.2. S_Alkyl hóa
2.3.3. N_Alkyl hóa

2.4. Các quá trình α_Oxyalkyl hóa và nhung tông hop khác trên co so
α_Oxid
2.4.1. Co so lý thuyêt
2.4.2. Công nghê tông hop

2.5. Vinyl hóa
2.5.1. Vinyl hóa voi xúc tác kim loai chuyên tiêp

2.5.2. Vinyl hóa voi xúc tác kiêm
2.6. Alkyl hóa theo nguyên tu cua các nguyên tô khác tu doc

CHUONG III. CÁC QUÁ TRÌNH DEHYDRO HÓA VÀ HYDRO HÓA LT
3.1. Phân loai
3.1.1. Các phan ung dehydro hóa
3.1.2. Các phan ung hydro hóa

3.2. Co so lý thuyêt cua các quá trình
3.2.1. Nhiêt dông hoc phan ung
3.2.2. Xúc tác, co chê, tính chon loc, dông hoc phan ung

3.3. Hóa hoc và công nghê cua quá trình dehydro hóa
3.3.1. Dehydro hóa và oxy hóa ruou
3.3.2. Dehydro hóa các hop chât alkyl thom
3.3.3. Dehydro hóa parafin và olefin

3.4. Hóa hoc và công nghê cua quá trình hydro hóa
3.4.1. Theo liên kêt -C=C-
3.4.2. Theo liên kêt -C=O
3.4.3. Theo liên kêt -C≡N (tu doc)


CHUONG IV. TONG HOP TRÊN CO SO OXID CARBON LT
4.1. Tông hop tu oxid carbon
4.1.1. Tông hop hydrocarbon (chu yêu là mach tháng) tu CO và H
2

4.1.2. Tông hop ruou metanol tu CO và H
2

4.1.3. Quy trình công nghê diêu chê metanol

4.2. Quá trình tông hop oxo
4.2.1. Co so lý thuyêt cua quá trình
4.2.2. Các san phâm cua tông hop oxo

4.3. Tông hop acid carboxylic và các dân xuât cua chúng
4.3.1. Quá trình duoc thuc hiên voi xúc tác phuc kim loai
4.3.2. Quá trình duoc thuc hiên voi xúc tác acid
4.3.3. Quá trình duoc thuc hiên voi xúc tác baz


CHUONG V. QUÁ TRÌNH HALOGEN HÓA LT
5.1. Dác diêm các quá trình halogen hóa
5.1.1. Phan ung thê
5.1.2. Phan ung kêt hop
5.1.3. Phan ung cát mach
5.1.4. Tác nhân halogen hóa
5.1.5. Kÿ thuât an toàn trong nhung quá trình halogen hóa

5.2. Clo hóa chuôi gôc
5.2.1. Co so lý thuyêt cua quá trình
5.2.2. Các san phâm cua quá trình và tính chon loc cua quá trình

5.3. clo hóa Ion-xúc tác
5.3.1. Công clo vào liên kêt
5.3.2. Clohydrin hóa
5.3.3. Hydroclo hóa
5.3.4. Clo hóa vào nhân thom

5.3.5. Clo hóa vào Oxy và Nito
5.3.6. Clo hóa kêt hop


CHUONG VI. QUÁ TRÌNH OXY HÓA
LT
6.1. Dác trung
6.1.1. Dinh nghia, phân loai
6.1.2. Tác nhân oxy hóa và dác trung náng luong
6.1.3. Kÿ thuât an toàn

6.2. Oxy hóa chuôi gôc
6.2.1. Co so lý thuyêt cua quá trình
6.2.2. Dông hoc và xúc tác
6.2.3. Tính lua chon

6.3. Oxy hóa xúc tác di thê hydrocarbon và dân xuât
6.3.1. Co so lý thuyêt
6.3.2. Oxy hóa olefin bao toàn nôi dôi C=C
6.3.3. Oxy hoá olefin khi có mát xúc tác phuc kim loai (tu doc)CHUONG VII. CÁC QUÁ TRÌNH THUY PHÂN-CONG HOP NUÓC-TÁCH
NUÓC-ESTE HÓA VÀ AMID HÓA
LT
7.1. Phân loai
7.1.1. Phan ung thuy phân
7.1.2. Phan ung công nuoc
7.1.3. Phan ung tách nuoc
7.1.4. Phan ung este hóa
7.1.5. Phan ung amid hóa

7.2. Thuy phân và dehydro hóa các dân xuât Clo
7.2.1. Co so lý thuyêt cua quá trình
7.2.2. Co chê và dông hoc
7.2.3. San phâm công nghiêp

7.3. Phan ung công nuoc và tách nuoc
7.3.1. Co chê và dông hoc
7.3.2. San phâm
7.3.3. Công nuoc voi acetylen

7.4. Phan ung Este hóa (tu doc)
7.4.1. Co so lý thuyêt
7.4.2. San phâm

7.5. Amid hóa (tu doc)CHUONG VIII. CÁC QUÁ TRÌNH SULFAT HÓA, SULFO HÓA VÀ NITRO
HÓA
LT
8.1. Khái niêm

8.2. Sulfat hóa ruou và olefin, chât hoat dông bê mát dang alkyl sulfat
8.2.1. Co so lý thuyêt cua quá trình
8.2.2. Chât hoat dông bê mát dang alkyl sulfat

8.3. Sulfo hóa và chât hoat dông bê mát sulfonat
8.3.1. Sulfo hóa olefin
8.3.2. Sulfo hóa các hop chât thom
8.3.3. Chât hoat dông bê mát alken, aren sulfonat

8.4. Sulfo clo hóa và sulfo oxy hóa parafin, chât hoat dông bê mát alkan
sulfonatCHUONG IX. NGUNG TU THEO NHÓM CARBONYL (tu doc )

9.1. Su ngung tu cua aldehit và ceton voi các vòng thom

9.2. Tông hop acetal và phan ung prins tông hop isopren

9.3. Su ngung tu cua adehit và ceton voi các bazonito. tông hop
caprolactam

9.4. Các phan ung ngung tu aldol

9.5. Các phan ung khác cua dang ngung tu aldol

3. C s lý thuy t 2. Aromatic 1.1. Oxid carbon và khí t ng h p 1.1.1. !i(u ch khí t ng h p b'ng ph ng pháp khí hóa than 1.1. Khí hóa nhiên li u b'ng ph ng pháp nhi t 1.3.1. Parafin 1.4.3.4 5 6 7 8 9 T ng h p trên c s oxid cacbon Quá trình halogen hóa Quá trình oxy hóa Các quá trình th y phân-c ng h p n ctách n c-este hóa và amid hóa Các quá trình sulfat hóa. Parafin th p phân t& 1. ! ng phân hóa parafin 1.3. !i(u ch CO n ng cao CH# NG II : CÁC QUÁ TRÌNH ALKYL HÓA 2.1.2.1.5.3. O_Alkyl hóa 2.4. Olefin cao phân t& 1.2.5. Chuy n hoá xúc tác hydrocarbon 1. !)c tính c a quá trình alkyl hóa 2. Công ngh t ng h p 2.4.1.1. l u hu nh và nit 2.2.2.4. Alkyl hóa theo nguyên t& carbon 2.4. Alkyl hóa theo nguyên t& oxy.5. !)c tính n+ng l ng 2. N_Alkyl hóa 2.1.5.2.1. NGUYÊN LI$U CHO QUÁ TRÌNH T NG H P H U C C B%N VÀ HÓA D U 1.2. Alkyl hóa vào parafin 2.1.1. Vinyl hóa v i xúc tác kim lo*i chuy n ti p LT .1.2. sulfo hóa và nitro hóa Ng ng t theo nhóm carbonyl (t" c ) T ng c ng C 5 2 3 3 2 30 NG CHI TI T LT CH# NG I.2.5.5.3.1. S_Alkyl hóa 2. Olefin 1.2. Vinyl hóa 2. Olefin th p phân t& 1. Phân lo*i 2.1.5. Các quá trình α_Oxyalkyl hóa và nh ng t ng h p khác trên c s α_Oxid 2.2. Các tác nhân alkyl hóa và xúc tác 2. Alkyl hóa vào nhân th m 2.3.2.3.2. Acetylen 1. Parafin cao phân t& 1.2.3.

2.4.3.1.ng c0t m*ch 5. Hóa h c và công ngh c a quá trình dehydro hóa 3.1.1. C ng clo vào liên k t 5.3.3.3. C s lý thuy t c a quá trình 5.2. Quy trình công ngh i(u ch metanol 4.2. Clo hóa chu2i g c 5.2. Quá trình CH# NG V. Dehydro hóa parafin và olefin 3.3.1.1.1.1. Quá trình c th"c hi n v i xúc tác acid c th"c hi n v i xúc tác baz 4.ng 3.3.1.1.1. tính ch n l c.2. Alkyl hóa theo nguyên t& c a các nguyên t khác CH# NG III.1.1.3.3. ng h c ph n .5. T ng h p r u metanol t CO và H2 4. Phân lo*i 3.4. Clohydrin hóa 5. C s lý thuy t c a quá trình 4. Hóa h c và công ngh c a quá trình hydro hóa 3. T ng h p hydrocarbon (ch y u là m*ch th. C s lý thuy t c a các quá trình 3. Quá trình c th"c hi n v i xúc tác ph. Dehydro hóa và oxy hóa r u 3. T ng h p t oxid carbon 4.2.2. Các ph n . T NG H P TRÊN C S.6.3. Ph n .1. Quá trình t ng h p oxo 4.2.4. Hydroclo hóa 5.3. K1 thu t an toàn trong nh ng quá trình halogen hóa 5.3.ng) t CO và H2 4.3.4.3. Theo liên k t -C≡N (t" c) CH# NG IV. Ph n .2.3.2.5.1. !)c i m các quá trình halogen hóa 5.2.2.1.2. Nhi t ng h c ph n . Các ph n . Các s n ph m c a quá trình và tính ch n l c c a quá trình 5. Theo liên k t -C=C3. Xúc tác. Các s n ph m c a t ng h p oxo 4.3.ng k t h p 5. Theo liên k t -C=O 3.1. c ch . clo hóa Ion-xúc tác 5.3.1.1.ng 3.ng dehydro hóa 3. QUÁ TRÌNH HALOGEN HÓA 5.2.2. T ng h p acid carboxylic và các d/n xu t c a chúng 4.4. Vinyl hóa v i xúc tác ki(m 2.ng th 5.3.1.1. Clo hóa vào nhân th m t" LT c LT LT . Dehydro hóa các h p ch t alkyl th m 3.2.ng hydro hóa 3.2.3.2.1.2.1.4.1. CÁC QUÁ TRÌNH DEHYDRO HÓA VÀ HYDRO HÓA 3.2.3. Ph n .2. Tác nhân halogen hóa 5.OXID CARBON 4.c kim lo*i 4.

ng c ng n c 7.2.3. Oxy hóa olefin b o toàn n i ôi C=C 6. ! nh ngh3a. Khái ni m 8. S n ph m công nghi p 7.1. C ch và ng h c 7.1.2.1.3.1. Ph n .3. !)c tr ng 6.ng c ng n c và tách n c 7. Oxy hóa chu2i g c 6. ! ng h c và xúc tác 6.ng este hóa 7. Oxy hóa xúc tác d th hydrocarbon và d/n xu t 6. QUÁ TRÌNH OXY HÓA 6. Clo hóa k t h p CH# NG VI.3.6.4.c kim lo*i (t" LT c) LT CH# NG VII.1. Tác nhân oxy hóa và )c tr ng n+ng l ng 6.2.3.5.5.3.1. aren sulfonat LT .5.2. SULFO HÓA VÀ NITRO HÓA 8.ng amid hóa 7. Ph n . ch t ho*t ng b( m)t d*ng alkyl sulfat 8.3.4.3.3.1.2. Amid hóa (t" c) CH# NG VIII. S n ph m 7.2.3. Th y phân và dehydro hóa các d/n xu t Clo 7.2.2.1. Oxy hoá olefin khi có m)t xúc tác ph.3.5.1. Ph n .1.1.2.3.1.2.2.2. C ng n c v i acetylen 7. Sulfat hóa r u và olefin. Sulfo hóa và ch t ho*t ng b( m)t sulfonat 8.2.4. K1 thu t an toàn 6. Sulfo hóa olefin 8.ng Este hóa (t" c) 7. CÁC QUÁ TRÌNH SULFAT HÓA.1. Ph n . C s lý thuy t 7.3.1.3.1.2.3. C ch và ng h c 7. Ph n .2. Ph n .3.2.3. C s lý thuy t 6. CÁC QUÁ TRÌNH TH4Y PHÂN-C5NG H P N#6C-TÁCH N#6C-ESTE HÓA VÀ AMID HÓA 7. Ch t ho*t ng b( m)t d*ng alkyl sulfat 8.3. C s lý thuy t c a quá trình 8.3.ng th y phân 7.2. Tính l"a ch n 6.2.1. Sulfo hóa các h p ch t th m 8. S n ph m 7. C s lý thuy t c a quá trình 6. C s lý thuy t c a quá trình 7.3. Phân lo*i 7.1.1.1. Ph n . phân lo*i 6. Clo hóa vào Oxy và Nit 5.ng tách n c 7.2. Ch t ho*t ng b( m)t alken.2.1.3.4.

1.3. NG#NG T7 THEO NHÓM CARBONYL (t" 9. ch t ho*t sulfonat CH# NG IX.ng khác c a d*ng ng ng t aldol . Các ph n . S" ng ng t c a adehit và ceton v i các bazonito.2. Sulfo clo hóa và sulfo oxy hóa parafin. S" ng ng t c a aldehit và ceton v i các vòng th m 9. Các ph n .4.ng prins t ng h p isopren ng b( m)t alkan c) 9.ng ng ng t aldol 9. T ng h p acetal và ph n .4. t ng h p caprolactam 9.5.8.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->