5S

 HÖÔÙNG ÑEÁN MOÄT NÔI LAØM

VIEÄC, MOÄT NHAØ MAÙY TIEÄN LÔÏI, THOAÛI MAÙI
Giaûng vieân : OÂng Kenji Kurahara (Chuyeân gia cuûa VJCC )
1

1. TÍNH CAÀN THIEÁT CUÛA HOAÏT ÑOÄNG 5S 1) Quy taéc Hainrihi
1 29 Caêng thaúng, giaät mình, sôï haõi  300:29:1 ( Vaán ñeà nhoû, vaán ñeà nghieâm 300 troïng ) .

2) Töø vieäc veä sinh tuû caù nhaân (Caùc locker)
 Naâng cao kyõ thuaät tranh boùng, Huaán luyeän vieân ñoäi tuyeån Marinosu Yokohama F.

3) Töø vieäc lau saïch caùc chöõ vieát baäy trong khu vöïc xe ñieän ngaàm
Trieät tieâu toäi phaïm nghieâm troïng: Thò tröôûng thaønh phoá New York.  Caûnh saùt Nhaät baét ñaàu töø toäi phaïm nheï. 
2

2. YÙ NGHÓA CUÛA HOAÏT ÑOÄNG 5S
1. Caûi thieän moâi tröôøng laøm vieäc 2. Neàn taûng cuûa moïi hoaït ñoäng quaûn lyù * ISO9000s, * KAIZEN, * C/R, * QCC,… 3. Hoaït ñoäng thöïc teá caùc nhoùm nhoû chaát cuûa doanh nghieäp.
Worker Top Management

4. Caûi caùch vaø ñoåi môùi theå

Middle Management

3

3. MUÏC ÑÍCH CUÛA HOAÏT ÑOÄNG 5S
1) Taêng naêng suaát

Caùch tieán haønh hoaït ñoäng caûi tieán döïa treân 5S

2) Naâng cao chaát löôïng 3) Giaûm giaù thaønh 5 S
Taêng naêng suaát

Ñaûm baûo thôøi haïn giao haøng

Naâng cao chaát löôïng

Ñaûm baûo an toaøn

Giaûm giaù thaønh

4) Ñaûm baûo thôøi haïn giao haøng ( Ruùt ngaén ) 5) Ñaûm baûo an toaøn 6) Naêng ñoäng hoaù cô caáu toå chöùc 7) Taêng cöôøng ñaïo ñöùc

Noäi dung caûi tieán

8) Naâng cao hình töôïng cuûa doanh nghieäp.
4

4. ÑñNH NGHÓA 5S  5S
laø gì?

①SEIRI (Saøng loïc) : Vöùt boû
* Phaân loaïi vaät caàn thieát vaø khoâng caàn thieát, vöùt boû nhöõng thöù khoâng caàn.

②SEITON (Saép xeáp) : Tieâu chuaån hoaù
* Saép xeáp vaät caàn thieát theo thöù töï deã söû duïng, coù bieåu thò roõ raøng ñeå taát caû moïi ngöôøi ñeàu coù theå nhaän dieän.

③ SEISO (Saïch seõ) : Kieåm tra
* Thöôøng xuyeân lau chuøi saïch seõ.

④SEIKETSU (Saên soùc) : Khoâng ñeå loän xoän vaø dô baån.
* Duy trì 3S.

⑤SHITSUKE (Saün saøng) : Tuaân thuû quy ñònh
* Taïo thoùi quen luoân laøm ñuùng nhöõng vieäc ñaõ ñöôïc quy ñònh. 5    

5. CAÙC KIEÅU PHAÛN KHAÙNG ÑOÁI VÔÙI HOAÏT ÑOÄNG 5S
Baây giôø baän laém, thôøi gian ñaâu maø laøm 5S cô chöù
Luùc naøo chuùng toâi cuõng saøng loïc vaø saép xeáp ñaáy thoâi

5S laø vieäc cuûa beân saûn xuaát

Laøm 5S ñi chaêng nöõa chaéc gì ñaõ coù lôïi

Daãu sao thì cuõng loän xoän ngay thoâi

Laøm cho 5S baùm reã vaøo hoaït ñoäng nhaø maùy thoâng qua vieäc tieán haønh

6

6.CÔ CAÁU XUÙC TIEÁN 5S
Hoäi tröôûng hoäi xuùc tieán 5S

 ( Giaùm ñoác )
ÖÙng vieân ban chaáp haønh 5S Hoäi tröôûng ban chaáp haønh 5S (Giaùm ñoác nhaø maùy, tröôûng caùc boä phaän)

Ban 5S

5S Leader

5S Leader

5S Leader

Thaønh vieân 5S

Thaønh vieân 5S

Thaønh vieân 5S

7

7.SAØNG LOÏC: CHIEÁN DñCH PHIEÁU ÑOÛ
Quy ñònh ñoái töôïng phieáu ñoû
 Böôùc

Toàn kho: Nguyeân vaät lieäu, chi tieát saûn phaåm dôû dang, thaønh phaåm Thieát bò: Maùy moùc, xe ñaåy, duïng cuï, baøn, gheá, chi tieát Khoâng gian: neàn, keä. 

Böôùc 1.

3.

Côõ giaáy A4 ~ A5 Loaïi giaáy khi nhìn ai cuõng coù theå nhaän daïng. 

Chieán dòch phieáu ñoû

Böôùc Ngöôøi laøm vieäc ôû boä 4.

Daùn phieáu ñoû

Böôùc 2 .ñònh tieâu chuaån phaân Quy
loaïi haøng caàn vaø khoâng caàn <Ví duï>Haøng söû duïng trong voøng 1 thaùng keå töø hoâm nay ñöôïc xeáp loaïi “caànÓ, haøng khoâng thuoäc daïng treân seõ gaén phieáu ñoû.

Quy ñònh tieâu chuaån phieáu ñoû

phaän giaùn tieáp seõ daùn phieáu ñoû moät caùch khaùch quan. Daùn taäp trung trong thôøi gian ngaén.  

Böôùc 5Haøng coù phieáu ñoû seõ di .
chuyeån ra khoûi nôi laøm vieäc tröôùc ngay hoâm sau. Haøng thuoäc ñoái töôïng quaûn lyù toàn kho, ñoái töôïng quaûn lyù taøi saûn.

Xöû lyù haøng coù phieáu ñoû

8

8. SAÜN SAØNG: TUAÂN THUÛ CAÙC QUY ÑñNH
Taïo tính töï giaùc 5S beàn vöõng

5

4

2

3

Coâng cuï Xuùc tieán xuùc tieán toaøn coâng 5S ty

Löu yù

Caùch suy nghó cô baûn ñeå taïo tính töï giaùc

5S nhìn baèng maét

Hieän traïng

9

9.SAÜN SAØNG: VAÄN ÑOÄNG THÖÏC HIEÄN OASHISU 1) OASHISU haøng ngaøy
 ● O: Ohayou gozaimasu (Xin chaøo) ● A: Arigatou gozaimasu (Xin caûm ôn) ● Shi: Shitsureishimasu (Xin pheùp) ● Su: Sumimasen (Xin loãi)

2) HORENSO trong coâng vieäc
 ● Ho: Hokoku (Baùo caùo) ● Ren: Renraku (Lieân laïc) ● So: Sodan (Baøn baïc) 
10