P. 1
GIAY_NOP_TIEN_VAO_NS_MOI

GIAY_NOP_TIEN_VAO_NS_MOI

|Views: 122|Likes:
Được xuất bản bởiBui Kieu Anh

More info:

Published by: Bui Kieu Anh on Sep 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2011

pdf

text

original

Không ghi vào

khu vực này
Mẫu số: C1- 02/NS
Theo TT số 128/2008/TT-BTC
ngày 24/12/2008 của BTC
Mã hiệu:
(1)

!ố:
(1)
"""""""

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Ti#n $%&  Chuy'n (ho)n 
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)
*g+,i n-. &hu/: Tu!" #$% T& '(! )*u #& +,-# #./! GTVT
Mã số &hu/: 01 0010 0100 01a ch2: 122 T*! 3u4!" 5,6.
3uyện: T2nh4 T5: H7 N8.
*g+,i n-. &hay:
(2)
Mã số &hu/:
01a ch2:
3uyện: T2nh4 T5:
0# ngh1 *3 (6B**)
(7)
: N"$! ,7!" 9*u #& '7 P,-# #./! V.:# N4% - ;I<V H=7! 5.>% T6 số: 12010000001221
(ho%c) n-. &i#n $%&
(4)
8' chuy'n cho 6B**: VP 5;NN &2nh4 T5: H7 N8.
0' ghi &hu *!**  ho%c n-. 9ào T6 &:$ &hu số
(;)
: ?01
C< =uan =u)n >? &hu: C@A T,u> H7 N8. Mã số:
T, (hai 3@4 @0 số: ngày: >o:i hAnh B*6:
(ho%c) B)ng (C DiCn >ai số
(E)
: ngày
STT
N8. Bu!"
A-A C,=6! !8+ NS
MD
A,&E!"
MD
!"7!,
5T F5G
MD
N<5T FTMG
5H #,u> Số #.I!
1 Thu/ FTFT 021 472 1G01 08/2011 EH0G7G2
TJ!" A8!" 2K10?KL?2
Tổng số tiền ghi bằng chữ: S-u #.:uM A,N! #O% P.!, Q6R !",S!M Q4 #O% Q6R %&E. ,4. )T!"K
Ghi chú: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do ngưi nộp !"p th# $% t&ống)' (() )h* ghi nếu ngưi nộp
th+y ), nhu )-u' (.) /g0n hàng (12//) nơi t&3)h 41 ho5) nơi /g0n hàng thu 46' (7) d8ng 9hi nộp 46 vào 12// (ho5) ng0n
hàng)' (:) nộp tiền vào 41 t;< thu )=+ )ơ >u+n thu <? t;i 12//' (@) d8ng )ho )ơ >u+n thu $% nộp tiền vào 12// thAo BCng 9D'
(E) )án Bộ 12// thu 46' (F) 1ế toán t&ư?ng 12// 9G 9hi t&3)h 41 )=+ ngưi nộp t;i 12//' (H) )h* in và sI dJng t;i 12// )hư+
th+< gi+ hệ thống thông tin thu nộp thuế (nếu 12// $K th+< gi+ th# ngưi nộp tiền )h* !"p 2Cng 9D nộp thuế)' (1L) d8ng )ho tM
)hứ) 9hi !"p N/4 $% nộp )huy%n 9hoCn' (11) )h* in và sI dJng 9hi th+nh toán !iDn ng0n hàng d8ng )hứng tO giấyPQP
PHUN 5;NN GHI
Mã =uI:Mã 0B3C:
Mã 6B**:Mã nguJn *!:
*K T6:
CL T6:
9VI TƯWNG NỘP TIỀN
(H)
*gày 20 &hMng 0H nN$ 2011
N"&X. !8+ #.I! 5> #=-! #&Y!"
(10)
T,Z #&Y!"
(10)
NGÂN HÀNG [
(11)
*gày""&hMng""nN$""
5> #=-! 5> #=-! #&Y!"
NGÂN HÀNG ;
(11)
*gày""&hMng""nN$""
5> #=-! 5> #=-! #&Y!"
5HO ;\C NHÀ NƯỚC
*gày""&hMng"nN$""
T,Z ]u^
(G)
5> #=-! 5> #=-! #&Y!"
(8)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->