Không ghi vào

khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt

Chuyển khoản

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Người nộp thuế:

Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển GTVT

Mã số thuế:

01 0010 4940

Địa chỉ:

162 Trần Quang Khải

......................................................................................... Huyện:
Người nộp thay:

Mẫu số: C1- 02/NS
Theo TT số 128/2008/TT-BTC
ngày 24/12/2008 của BTC
(1)
Mã hiệu: ................
(1)
Số: …………………

Hà Nội

........................Tỉnh, TP:

(2)
............................................................................................................Mã số thuế:.............................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................................................................................
Huyện: .............................................................................Tỉnh, TP: ...................................................................................................
(3)

Đề nghị NH (KBNN)
(hoặc) nộp tiền mặt

(4)

: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV Hoàn Kiếm TK số:

VP KBNN

để chuyển cho KBNN:

Để ghi thu NSNN

hoặc nộp vào TK tạm thu số

Cục Thuế Hà Nội

Cơ quan quản lý thu:

Hà Nội

tỉnh, TP:
(5)

12410000001661

741

:

Mã số: ...................................

Tờ khai HQ, QĐ số: .......................................... ngày: ....................................... loại hình XNK: ..................................................
(hoặc) Bảng kê biên lai số

: ........................................... ngày .............................

Nội dung
các khoản nộp NS

STT

1

(6)

Thuế GTGT

Tổng số tiền ghi bằng chữ:


chương


ngành
KT (K)


NDKT (TM)

Kỳ thuế

021

432

1701

08/2011

6.907.372

Tổng cộng

6.907.372

Số tiền

Sáu triệu, chín trăm linh bảy nghìn, ba trăm bảy mươi hai đồng.

PHẦN KBNN GHI
Mã quỹ:...................................Mã ĐBHC: ..................................
Mã KBNN:...............................Mã nguồn NS:.............................

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN

Nợ TK:...............................................................................
Có TK: ...............................................................................

(9)

NGÂN HÀNG A

Ngày 20 tháng 09 năm 2011
Người nộp tiền Kế toán trưởng

(10)

NGÂN HÀNG B

Thủ trưởng

Ngày……tháng……năm……
(10)

Kế toán

(11)

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày……tháng…..năm…….

Ngày……tháng……năm……
Kế toán

(11)

Thủ quỹ

(7)

Kế toán

Kế toán trưởng

(8)

Ghi chú: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do người nộp lập thì để trống); (2) chỉ ghi nếu người nộp
thay có nhu cầu; (3) Ngân hàng (KBNN) nơi trích TK hoặc nơi Ngân hàng thu TM; (4) dùng khi nộp TM vào KBNN (hoặc ngân
hàng); (5) nộp tiền vào TK tạm thu của cơ quan thu mở tại KBNN; (6) dùng cho cơ quan thu để nộp tiền vào KBNN theo bảng kê;
(7) cán bộ KBNN thu TM; (8) Kế toán trưởng KBNN ký khi trích TK của người nộp tại KBNN; (9) chỉ in và sử dụng tại KBNN chưa
tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế (nếu KBNN đã tham gia thì người nộp tiền chỉ lập Bảng kê nộp thuế); (10) dùng cho tổ
chức khi lập GNT để nộp chuyển khoản; (11) chỉ in và sử dụng khi thanh toán liên ngân hàng dùng chứng từ giấy./.