P. 1
Chuyen de Nhan Biet Hoa Hoc 9

Chuyen de Nhan Biet Hoa Hoc 9

|Views: 68|Likes:
Được xuất bản bởiKlemen Nguyen

More info:

Published by: Klemen Nguyen on Sep 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au (Khi Nµo May Aã Z¸p S¾t Ph¶i Hái Cóc B¹c Vµng) ý nghÜa: K Ba Ca Na Mg Al Z n F e Ni S n P b H C u Ag Hg Au Pt Khã ph¶n øng P b H C u Ag Hg Au Pt

D·y ho¹t ®éng ho¸ häc cña kim lo¹i.

+ O2: nhiÖt ®é thêng K Ba Ca Na Mg Al

ë nhiÖt ®é cao Z n F e Ni S n

T¸c dông víi níc K Ba Ca Na Mg

Kh«ng t¸c dông víi níc ë nhiÖt ®é thêng Al Z n F e Ni S n P b H C u Ag Hg Au Pt

T¸c dông víi c¸c axit th«ng thêng gi¶i phãng Hidro K Ba Ca Na Mg Al Z n F e Ni S n P b H

Kh«ng t¸c dông. C u Ag Hg Au Pt

Kim lo¹i ®øng tríc ®Èy kim lo¹i ®øng sau ra khái muèi K Ba Ca Na Mg Al Z n F e Ni S n P b H C u Ag Hg Au Pt

H2, CO kh«ng khö ®îc oxit

khö ®îc oxit c¸c kim lo¹i nµy ë nhiÖt ®é cao

Chó ý: C¸c kim lo¹i ®øng tríc Mg ph¶n øng víi níc ë nhiÖt ®é thêng t¹o thµnh dd KiÒm vµ gi¶i phãng khÝ Hidro.Trõ Au vµ Pt, c¸c kim lo¹i kh¸c ®Òu cã thÓ t¸c dông víi HNO3 vµ H2SO4 ®Æc nhng kh«ng gi¶i phãng Hidro.

NhËn biÕt mét sè lo¹i chÊt
ChÊt cÇn nhËn biÕt C¸c kim lo¹i Na, K( kim lo¹i kiÒm ho¸ trÞ 1) Ba(ho¸ trÞ 2) Ca(ho¸ trÞ 2) Thuèc thö +H2O +§èt ch¸y quan s¸t mµu ngän löa +H2O +H2O §èt ch¸y quan s¸t mµu ngän löa Al, Zn Ph©n biÖt Al vµ Zn Phuong Thao + dd NaOH +HNO3 ®Æc nguéi HiÖn tîng → tan + dd trong cã khÝ H2 bay lªn → mµu vµng(Na) → mµu tÝm (K) → tan + dd trong cã khÝ H2 bay lªn →tan +dd ®ôc + H2↑ → mµu lôc (Ba) →mµu ®á(Ca) → tan vµ cã khÝ H2↑ →Al kh«ng ph¶n øng cßn Zn cã ph¶n øng vµ cã khÝ bay lªn

HNO3 + dd HCl. Ba(NO3)2. K2O +CaO +P2O5 + CuO C¸c dung dÞch muèi a) NhËn gèc axit . BaO. H2SO4. H2SO4. Ba(OH)2 + dd HCl. HNO3 + AgNO3 →AgCl↓ tr¾ng s÷a →BaSO4 ↓ tr¾ng → SO2 mïi h¾c → CO2 lµm ®ôc dd Ca(OH)2 → Ag3PO4↓ vµng → mµu vµng muèiNa → mµu tÝm muèi K → Mg(OH)2↓ tr¾ng → Fe(OH)2 ↓ tr¾ng ®Ó l©u trong kh«ng khÝ t¹o Fe(OH)3 ↓ n©u ®á →Fe(OH)3 ↓ n©u ®á → Al(OH)3 ↓ tr¾ng khi d NaOH sÏ tan dÇn → Cu(OH)2 ↓ xanh → CaCO3 ↓ tr¾ng → PbSO4↓ tr¾ng ®èt ch¸y vµ quan s¸t mµu ngän löa + dd NaOH + dd NaOH + dd NaOH + dd NaOH (®Õn d) + dd NaOH + dd Na2CO3 .+ ddHCl C¸c kim lo¹i tõ Mg →Pb Kim lo¹i Cu Mét sè phi kim S ( mµu vµng) P( mµu ®á) C (mµu ®en) Mét sè chÊt khÝ O2 CO2 CO SO2 SO3 Cl2 H2 Oxit ë thÓ r¾n +Na2O.Cl = SO4 = SO3 = CO3 ≡ PO4 b) Kim lo¹i trong muèi Kim lo¹i kiÒm Mg(II) Fe(II) Fe(III) Al(III) Cu(II) Ca(II) Phuong Thao + HNO3 ®Æc + AgNO3 ®èt ch¸y ®èt ch¸y ®èt ch¸y + + + + + + tµn ®ãm ®á níc v«i trong §èt trong kh«ng khÝ níc v«i trong dd BaCl2 dd KI vµ hå tinh bét AgNO3 → tan vµ cã H2↑( riªng Pb cã ↓ PbCl2 tr¾ng) → tan + dd mµu xanh cã khÝ bay lªn → tan cã Ag tr¾ng b¸m vµo → t¹o SO2 mïi h¾c → t¹o P2O5 tan trong H2O lµm lµm quú tÝm ho¸ ®á → CO2lµm ®ôc dd níc v«i trong → bïng ch¸y →VÈn ®ôc CaCO3 → CO2 →VÈn ®ôc CaSO3 →BaSO4 ↓ tr¾ng → cã mµu xanh xuÊt hiÖn AgCl ↓ tr¾ng s÷a → giät H2O → dd trong suèt lµm quú tÝm ho¸ xanh → tan + dd ®ôc KÕt tña CaCO3 → dd lµm quú tÝm ho¸ ®á → dd mµu xanh ®èt ch¸y +H2O +H2O Na2CO3 +H2O + dd HCl ( H2SO4 lo·ng) + AgNO3 +dd BaCl2.

Quyø tím hoaù xanh Taïo khí khoâng maøu. H2O Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 ↓ + 2NaCl Na2CO3 + 2AgNO3 → Ag2CO3 ↓ + 2NaNO3 Taïo keát tuûa maøu Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 ↓ + vaøng 3NaNO3 (maøu vaøng) Taïo keát tuûa traéng HCl + AgNO3 → AgCl ↓ + HNO3 2NaCl + Pb(NO3)2 → PbCl2 ↓ + 2NaNO3 Taïo khí muøi tröùng Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S ↑ ung. AgNO3 Goác photphat Goác clorua Muoái sunfua AgNO3 AgNO3. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 Phöông trình minh hoaï Goác sunfat Goác sunfit Goác cacbonat BaCl2 . 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + ñeå ngoaøi khoâng khí 2NO hoaù naâu + 4H2O (khoâng maøu) 2NO + O2 → 2NO2 (maøu naâu) Taïo keát tuûa traéng H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl khoâng tan trong axit Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2NaCl Na2SO3 + BaCl2 → BaSO3 ↓ + 2NaCl . Hoaù chaát .BaCl2 . Pb(NO3)2 Muoái saét NaOH (II) Phuong Thao . Na2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ + 2NaNO3 Taïo keát tuûa ñen.Taïo khí khoâng maøu. Taïo keát tuûa traéng FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓ + xanh.Axit Axit. CaCO3 +2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + taïo keát tuûa traéng. Na2SO3 + HCl H2O Taïo khí khoâng maøu. → BaCl2 + SO2 ↑ + .Taïo keát tuûa traéng khoâng tan trong axit. Pb(NO3)2 Axit.Axit -Bazô kieàm Goác nitrat Thuoác thöû Quyø tím Cu Hieän töôïng . BaCl2. sau ñoù bò hoaù 2NaCl naâu ngoaøi khoâng khí.Pb(II) Ba(II) + H2SO4 Hîp chÊt cã gèc SO4 →BaSO4 ↓ tr¾ng Nhaän bieát caùc chaát trong dung dòch.Quyø tím hoaù ñoû .

NaNO3. (FeO + Fe2O3). H2SO4. Nhaän bieát baèng thuoác thöû töï choïn: Caâu 1: Trình baøy phöông phaùp phaân bieät 5 dung dòch: HCl. moãi oáng chöùa 1 dung dòch muoái (khoâng truøng kim loaïi cuõng nhö goác axit) laø: clorua. Fe(NO3)2. AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + nhoâm tan trong NaOH dö 3NaCl Al(OH)3 + NaOH (dö) → NaAlO2 + 2H2O II. vaø supephotphat keùp Ca(H2PO4)2. NaOH. (Fe + FeO). Mg(NO3)2. FeSO4. Nhaän bieát caùc khí voâ cô. Haõy neâu caùcthuoác thöû vaø trình baøy caùc phöông aùn phaân bieät caùc dung dòch noùi treân. Khí SO2 +Ca(OH)2 Laøm ñuïc nöôùc voâi SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O .AgNO3 Pb(NO3)2 Giaáy taåm hoà tinh boät Boät Cu . Mg. NaNO3. SO2 + 2H2O + Br2 → H2SO4 + 2HBr + Dd Maát maøu vaøng naâu nöôùc cuûa dd nöôùc brom brom Khí CO2 Laøm ñuïc nöôùc voâi CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O Ca(OH)2 trong Khí N2 Que Que dieâm taét dieâm ñoû Khí NH3 Quyø tím Quyø tím aåm hoaù aåm xanh to Khí CO CuO Chuyeån CuO (ñen) CO + CuO  Cu + CO2 ↑ → (ñen) thaønh ñoû. cacbonat cuûa caùc kim loaïi Ba. a) Hoûi moãi oáng nghieäm chöùa dung dòch cuûa muoái naøo? b) Neâu phöông phaùp phaân bieät 4 oáng nghieäm ñoù?. Na2SO4. nitrat. Caâu 2: Phaân bieät 4 chaát loûng: HCl. (ñen) (ñoû) Khí HCl Quyø tím aåm öôùt . trong. Pb. HNO3. MgSO4. Haõy neâu caùch phaân bieät chuùng. NaCl. Caâu 3: Coù 4 oáng nghieäm. Caâu 5: Coù 8 dung dòch chöùa: NaNO3. ñaïm 2 laù (NH4NO3). NaCl.Quyø tím aåm öôùt hoaù ñoû Khí H2S Khí Cl2 Axit HNO3 HCl + AgNO3 → AgCl ↓ + HNO3 . Na2SO4. KCl. Caâu 4: Phaân bieät 3 loaïi phaân boùn hoaù hoïc: phaân kali (KCl). CuSO4.Taïo keát tuûa traéng Taïo keát tuûa ñen H2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ + 2HNO3 Laøm xanh giaáy taåm hoà tinh boät Coù khí maøu xuaát hieän naâu 4HNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2NO2 ↑ + 2H2O Baøi taäp: A@. K. H2O.↓ Muoái saét Taïo keát tuûa maøu FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + (III) naâu ñoû 3NaCl Muoái Taïo keát tuûa traéng MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + magie 2NaCl Muoái Taïo keát tuûa xanh lam Cu(NO3)2 +2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + ñoàng 2NaNO3 Muoái Taïo keát tuûa traéng. Cu(NO3)2. Caâu 7: Baèng phöông phaùp hoaù hoïc haõy nhaän bieát caùc hoãn hôïp sau: (Fe + Fe2O3). Phuong Thao . sunfat. Caâu 6: Coù 4 chaát raén: KNO3.

@. MgCl2. H2SO4 . MgCl2 Na2CO3 . haõy chæ roõ phöông phaùp nhaän ra caùc dung dòch bò maát nhaõn: NaHSO4. HCl. AlCl3. BaSO4. Pb(NO3)2. KHCO3. D. moãi dung dòch chöùa moät chaát goàm: BaCl2. haõy nhaän bieát caùc chaát ñöïng trong caùc loï maát nhaõn sau: KOH. b. Chæ duøng theâm nöôùc haõy nhaän bieát chuùng. NaOH. Caâu 3: Haõy phaân bieät caùc chaát trong moãi caëp dung dòch sau ñaây maø khoâng duøng thuoác thöû khaùc: a) NaCl. b) 4 dung dòch: H2SO4. Nhaän bieát khoâng coù thuoác thöû khaùc: Caâu 1: Coù 4 oáng nghieäm ñöôïc ñaùnh soá (1). @. laàn löôït thöïc hieän caùc thí nghieäm vaø thu ñöôïc keát quaû nhö sau: Thí nghieäm 1: Dung dòch 2 cho keát tuûa vôùi caùc dung dòch 3 vaø 4. KNO3 . B Nhaän bieát caùc chaát : Phaân bieät caùc chaát döïa vaøo tính chaát vaät lyù : 1. NaOH. Ñoå A vaøo C → coù khí bay ra. H2SO4. Bieát raèng: . Na2CO3. BaCO3. HCl. Caâu 3: Chæ ñöôïc duøng theâm quyø tím vaø caùc oáng nghieäm. 2 chaát boät : AgCl vaø AgNO3 Fe . b) NaOH. H3PO4. Na2S. HCl HCl . NH4Cl. Duøng phöông phaùp hoaù hoïc ñeå nhaän bieát chuùng. Na2CO3. haõy nhaän bieát 5 loï maát nhaõn sau: NaHSO4. NaCl. Caâu 6: Khoâng ñöôïc duøng theâm hoaù chaát naøo khaùc . HNO3. Mg(HCO3)2. FeCl3. Cu vaø AgNO3 - CaSO4 . (3). moãi oáng chöùa moät trong 4 dung dòch sau: Na2CO3. NaCl . Na2CO3. MgCl2. Ñoå A vaøo B Xaùc ñònh caùc chaát coù caùc kí hieäu treân vaø giaûi thích. BaCl2. 2. C. Na2SO4. (4).Khi ñoå oáng soá (3) vaøo oáng soá (4) thì thaáy coù khí bay leân. (Fe + Fe2O3). FeCl2.Khi ñoå oáng soá (1) vaøo oáng soá (3) thì thaáy keát tuûa. Caâu 2: Trong 5 dung dòch kyù hieäu A. c. B. H2SO4. Na2CO3. HCl . MgSO4. Vieát caùc phöông trình phaûn öùng xaûy ra. Nhaän bieát chæ baèng thuoác thöû qui ñònh: Caâu 1: Nhaän bieát caùc dung dòch trong moãi caëp sau ñaây chæ baèng dung dòch HCl: a) 4 dung dòch: MgSO4. Thí nghieäm 3: Dung dòch 4 cho khí bay leân khi taùc duïng vôùi caùc dung dòch 3 vaø 5. FeCl3. NaOH . Caâu 4: Cho caùc hoaù chaát: Na. Na2S .Caâu 8: Coù 3 loï ñöïng ba hoãn hôïp daïng boät: (Al + Al2O3). Hoûi dung dòch naøo ñöôïc chöùa trong töøng oáng nghieäm. BaCl2. c) 4 axit: HCl. Al(NO3)3. Caâu 4: Coù 6 dung dòch ñöôïc ñaùnh soá ngaãu nhieân töø 1 ñeán 6. Phaân bieät döïa vaøo thuoác thöû : a. b) 4 chaát raén: NaCl. O2 vaø CO2 . H2SO4 Phuong Thao . Na2CO3. Caâu 5: Khoâng ñöôïc duøng theâm hoaù chaát naøo khaùc . Ñoå B vaøo D → coù keát tuûa. (FeO + Fe2O3). NaOH. Cl2 . FeCl2. KHCO3. Na2SO3. K2SO4 HNO3 . HCl. Na2SO4 . H2SO4. . (2). NaCl. H2SO4. Caâu 2: Nhaän bieát baèng 1 hoaù chaát töï choïn: a) 4 dung dòch: MgCl2. BaCl2. Thí nghieäm 2: Dung dòch 6 cho keát tuûa vôùi caùc dung dòch 1 vaø 4. MgCl2. HCl. H2SO3 KCl . E chöùa Na2CO3. FeCl3. Bieát: - → coù keát tuûa. Ca(HCO3)2. CuSO4. BaCl2. NaCl. FeCl2. AlCl3. Haõy xaùc ñònh soá cuûa caùc dung dòch. Duøng baát kì hoùa chaát naøo : a.

HÊp thô N2O5 vµo H2O 2. 8. NaCl . Duøng theâm moät thuoác thöû duy nhaát : Na2CO3 . Khoâng duøng thuoác thöû naøo khaùc : - Na2CO3 . HCl . Cã nh÷ng baz¬ sau : Fe(OH)3. 6. Chæ duøng kim loaïi Ba . Cu . HCl . viÕt PTHH x¶y ra 5. Nhaän bieát : NaCl . KOH.- Ca(OH)2 . HCl . Na2SO3 . AgNO3 . Cl2 + NaOH 4. Nhóng thanh s¾t vµo dd §ång (II) sunfat 12. C: ViÕt PTHH gi÷a c¸c chÊt v« c¬ 1. ( duøng HCl hoaëc H2SO4) 3. HCl . Lóc ®Çu thÊy khÝ mÇu n©u bay ra. HCl HCl . NaOH . Mg(HCO3)2 . Na2CO3 . SO2 . MgSO4 . NaNO3 . 5. Mg . MgCl2 . Na2O . 9. ViÕt PTHH (nÕu cã) cña c¸c oxit nµy lÇn lît t¸c dông víi H2O. H2SO4 . MgCO3 + HNO3 … c. H2SO4 . GT hiÖn tîng. Cho tõ tõ bét Cu vµo dd HNO3 ®Æc. d. BaO. Kim lo¹i M ho¸ trÞ n tan trong dd HCl b. Ba(HCO3)2 Chæ duøng theâm nöôùc nhaän bieát 3 oxit maøu traéng : MgO . BaCl2 . Al + H2SO4 (lo·ng) d. H2SO4 . MgCl2. Neáu chæ duøng H2SO4 loaõng coù theå nhaän bieát nhöõng kim loaïi naøo ? 10. Fe3O4. Na2CO3 . Al . BaCl2 H2SO4 . HCl 3. Al2O3 . SO2 . Chæ duøng kim loaïi ñeå phaân bieät caùc d dòch : HCl . cuèi cïng khÝ ngõng tho¸t ra. H2SO4 . Cu(OH)2 Phuong Thao . Coù 5 maãu kim loaïi Ba . CuSO4 . Mg(OH)2. 7. NaOH H2SO4 . BaCl2 . Na2CO3 . HNO3 . Na2SO4 b. BaCl2 Cu . Fe2O3. Na2SO4 . HCl K2CO3 . MgCl2 . Na2SO4. Zn ( duøng HCl hoaëc H2SO4) c. SO3 Chæ ñun noùng nhaän bieát : NaHSO4 . FeO. sau ®ã khÝ kh«ng mµu bÞ ho¸ n©u trong kh«ng khÝ. b. Nhá vµi giät axit clohidric vµo ®¸ v«i b. BaCl2 . H2SO4 . HNO3 Coù 4 loï ñöïng 4 dung dòch : K2CO3 . HCl . Nhaän bieát töøng chaát khí coù trong hoãn hôïp khí : H2 . Phenolphtalein Nhaän bieát : NO . FeO . 11. SO2 vaø CO2. HgCl2. CO . CuO . Cho mét Ýt diphotpho pentoxit vµo dd kali hidroxit c. CO2 . ViÕt PTP¦ : a. H2SO4. HCl . Na2SO4 . CO2 . ViÕt PTHH biÓu diÔn c¸c ph¶n øng ho¸ häc ë c¸c thÝ nghiÖm sau : a. Nhaän bieát baèng caùch : a. Na2CO3 . BaCl2 . KHCO3 . H2SO4 . Ag . CaCl2 . ( duøng quì tím hoaëc NaOH) Fe . Na2CO3 . Ca(OH)2. Nhaän bieát : NaCl . b. KOH. FexOy + HCl e. Cho c¸c oxit sau : K2O. Fe . NaOH . Fe + Cl2 f. CO . NaOH ( khoâng duøng thuoác thöû naøo ) 4. NaOH . Laøm theá naøo ñeå bieát trong bình coù : a. N2O5. Khoâng duøng theâm thuoác thöû naøo khaùc . HCl . NaOH hoaëc Ba(OH)2 . SO2. BaCl2 . K2SO4 .

B. KHS + A H2S + … HCl + B CO2 + … CaSO3 + C SO2 + … H2SO4 + D BaSO4 + CO2 + ….C. T¸c dông ®îc víi dd H2SO4 a.C.ViÕt c¸c PTP¦ theo s¬ ®å biÕn ho¸ +X A +Y Fe2O3 FeCl2 +Z B +T trong ®ã A. ViÕt c¸c PTP¦ theo c¸c s¬ ®å biÕn ho¸ sau : Fe2(SO4)2 Fe(OH)3 Cu B C CuCl2 CuSO4 FeCl3 7. Chän c¸c chÊt A.T×m c¸c ch÷ c¸i A.T lµ c¸c chÊt kh¸c nhau 8. ViÕt PTHH theo s¬ ®å sau : SO2 H2SO4 D¹ng .ViÕt c¸c PTP¦ theo s¬ ®å hai chiÒu sau : S SO2 K2SO3 H2SO4 CuSO4 Phuong Thao . A + B CaCO3 + NaCl C + D ZnS + KNO3 E + F Ca3(PO4)2 + NaNO3 G + H BaSO4 + MgCl2 c. viÕt pthh khi th¶ l¸ Al vµo nh÷ng dd sau : c.Y. 7.B.Z.X.D thÝch hîp.E thÝch hîp.a. S¬ ®å chuyÓn ho¸ MgSO4 MgCl2 HCl 2.D.B. Baz¬ nµo bÞ nhiÖt ph©n huû ? b.Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh díi ®©y : a.. 1. viÕt PTHH x¶y ra (1) A + Cl2 B (2) B + Al (d) AlCl3 + A (3) A + O2 C (4) C + H2SO4 D + E + H2O 3. dd H2SO4 2 M dd NaOH d dd CuCl2 c. H·y m« t¶ hiÖn tîng quan s¸t ®îc. viÕt PTHH x¶y ra A B CuSO4 CuCl2 Cu(NO3)2 A C 4. Na2SO4 + X1 BaSO4 + Y1 Ca(HCO3)2 + X2 CaCO3 + Y2 CuSO4 + X3 CuS + Y3 MgCl2 + X4 Mg3(PO4)2 + Y4 b. §æi mµu dd phenolphtalein ? 6. b.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->