BÀI KIỂM TRA NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ NĂM 2011 Họ và tên: Nguyễn Nhân Thạch Cấp bậc

: Trung uý Chức vụ: Thợ sửa chữa Đơn vị: Phân xưởng 2, Xưởng X1, Cục Kỹ thuật Binh chủng Câu hỏi kiểm tra: Qua nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí hãy phân tích mục tiêu, nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh được Đảng ta xác định trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011)? Để góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, trách nhiệm của đồng chí như thế nào?

Bài làm
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19/01/2011 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là Đại hội có ý nghĩa chính trị trọng đại, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN. Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hai nhiệm vụ hết sức quan trọng này luôn được Đảng ta quan tâm, bởi vì: Sự chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, đối với chủ nghĩa xã hội buộc chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, xác định đúng tầm quan trọng của vấn đề quốc phòng, an ninh trong chiến lược phát triển, phải thực hiện nghiêm ngặt hai nhiệm vụ chiến lược vốn có quan hệ chặt chẽ với nhau: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong tình hình mới, các thế lực thù địch ra sức đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng nước ta, đòi hỏi chúng ta càng phải thực hiện tốt nhiệm vụ "trọng yếu thường xuyên”, phải xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh. Theo tư duy mới của Đảng, chiến lược quốc phòng, an ninh của nước ta trong điều kiện mới cần phải tập trung giải quyết hai nội dung cơ bản và cấp thiết có quan hệ biện chứng với nhau: Thứ nhất, giữ vững hoà bình, ổn định để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thứ hai, tăng cường sức mạnh, khả năng ngăn ngừa, đẩy lùi, loại trừ nguy cơ chiến tranh và khả năng đối phó thắng lợi các tình huống chiến tranh

xã hội cả về nhận thức tư tưởng và trong hoạt động thực tiễn. chính quy. tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng an ninh.xã hội là nền tảng vững chắc của quốc phòng . đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa có giá trị to lớn trong chỉ đạo hoạt động thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở nước ta thời kỳ mới. Tăng cường quốc phòng. nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và lý luận. Nhà . phù hợp với thực tiễn. với mọi quy mô và trình độ.nếu xảy ra. Nhà nước và toàn dân. việc xác định "có nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh” trong mô hình. Trên cơ sở đó.xã hội và trên từng địa bàn. quy hoạch kế hoạch.an ninh. đặc điểm đất nước. an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu. an ninh.an ninh. bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. trong tất cả các tổ chức dân sự cũng như quân sự. an ninh trong xã hội xã hội chủ nghĩa. thường xuyên của Đảng. nhất thiết phải có nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh. của các cấp. quốc phòng . Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng. tầm quan trọng của quốc phòng. Xây dựng thế trận an ninh quốc phòng toàn dân. Điều đó không chỉ là sự trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác . xem nhẹ nhiệm vụ quốc phòng. Chủ động. an ninh. Như vậy. bảo vệ Tổ quốc. nâng cao hơn ý thức trách nhiệm của mọi người dân. nhận thức về chủ nghĩa xã hội và mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới. mà còn là sự kế thừa và phát triển nhận thức của Đảng ta từ Cương lĩnh 1991 đến nay. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc.xã hội đi đôi với tăng cường sức mạnh quốc phòng . các ngành. Việc xác định "có nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh” trong mô hình. trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt.Lê-nin. tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. Ý nghĩa quan trọng của vấn đề thể hiện: Thứ nhất. với Đảng. tinh nhuệ. Nhà nước và nhân dân ta thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ "trọng yếu thường xuyên” của cách mạng nước ta trong tình hình mới. trật tự. trên tất cả các lĩnh vực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh. kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. hai nhiệm vụ cơ bản và cấp thiết ấy. hoặc tách rời quốc phòng . Thứ hai. chính sách phát triển kinh tế .an ninh với kinh tế . Để có đủ khả năng và sức mạnh giải quyết hai nội dung. tạo cơ sở cho việc khắc phục những biểu hiện không đúng. đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là sự phát triển tư duy. từng bước hiện đại. Phát triển đường lối.an ninh với kinh tế trong từng chiến lược. Phát triển kinh tế . tạo điều kiện tốt hơn cho Đảng. giữ vững an ninh quốc gia. Sự ổn định và phát triển bền vững mọi mặt đời sống kinh tế . khoa học an ninh nhân dân. tạo cơ sở cho sự thống nhất về chính trị tư tưởng toàn xã hội đối với vai trò.

trong binh chủng kỹ thuật. trực tiếp về mọi mặt của Đảng. sát với với yêu cầu nhiệm vụ. sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân. nhằm phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện. bản thân luôn học tập nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật. đảng viên. trình độ về lý luận chính trị. bán chuyên trách. Hai là: Trong huấn luyện phải tích cực học tập nắm chắc các nội dung. . chúng ta nghiêm túc nghiên cứu. chia rẽ Quân đội với nhân dân với Đảng. tham gia các phong trào của đơn vị. Tích cực trong công tác. Để góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN chúng ta cần làm tốt các nội dung sau: Một là: Phải quán triệt sâu sắc và thực hiện với quyết tâm cao nhất Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. đặc biệt là chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” của kẻ địch. Ba là: Tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng. nghiệp vụ cho cán bộ. các cơ quan bảo vệ pháp luật với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối. kết hợp lực lượng chuyên trách. an ninh. trình độ chính trị chuyên môn. Tóm lại: Hơn lúc nào hết.an ninh. xây dựng và thắt chặt mối quan hệ của Đảng với quần chúng. Chăm lo nâng cao phẩm chất cách mạng. bởi chỉ có ổn định chính trị mới xây dựng được đất nước đung theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đề ra. quán triệt. bảo đảm cho các lực lượng vũ trang được trang bị kỹ thuật từng bước hiện đại. sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi tổ chức yêu cầu.nước và nhân dân. Xây dựng nền công nghiệp. quốc phòng. có nhận thức đúng. sáng tạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ hết sức quan trọng. trong đó thường xuyên làm tốt chế độ sinh hoạt phê và phê của cho cán bộ. bảo đảm đời sống vật chất. Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng . dân quân tự vệ rộng khắp. xây dựng Đảng và tổ chức chỉ huy thực chất là tăng cường nền tảng của Đảng và người chỉ huy. nhân dân ta. xây dựng đơn vị VMTD xứng danh với Quân đội Anh hùng của Dân tộc Anh hùng. Xây dựng Quân đội nhân dân với số quân thường trực hợp lý. chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Là người Quân nhân trong lực lượng vũ trang. đấu tranh với những biểu hiện sai trái. có sức chiến đấu cao. Chăm lo củng cố chi bộ. thường xuyên cảnh giác với những âm mưu xuyên tạc của nhãng thế lực thù địch nhằm bôi nhọ Đảng ta. được nhân dân tin yêu. chủ động. tinh thần phù hợp với tính chất hoạt động của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong điều kiện mới.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful