BÀI KIỂM TRA NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ NĂM 2011 Họ và tên: Nguyễn Nhân Thạch Cấp bậc

: Trung uý Chức vụ: Thợ sửa chữa Đơn vị: Phân xưởng 2, Xưởng X1, Cục Kỹ thuật Binh chủng Câu hỏi kiểm tra: Qua nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí hãy phân tích mục tiêu, nhiệm vụ của quốc phòng, an ninh được Đảng ta xác định trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011)? Để góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, trách nhiệm của đồng chí như thế nào?

Bài làm
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19/01/2011 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là Đại hội có ý nghĩa chính trị trọng đại, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN. Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hai nhiệm vụ hết sức quan trọng này luôn được Đảng ta quan tâm, bởi vì: Sự chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, đối với chủ nghĩa xã hội buộc chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, xác định đúng tầm quan trọng của vấn đề quốc phòng, an ninh trong chiến lược phát triển, phải thực hiện nghiêm ngặt hai nhiệm vụ chiến lược vốn có quan hệ chặt chẽ với nhau: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong tình hình mới, các thế lực thù địch ra sức đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng nước ta, đòi hỏi chúng ta càng phải thực hiện tốt nhiệm vụ "trọng yếu thường xuyên”, phải xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh. Theo tư duy mới của Đảng, chiến lược quốc phòng, an ninh của nước ta trong điều kiện mới cần phải tập trung giải quyết hai nội dung cơ bản và cấp thiết có quan hệ biện chứng với nhau: Thứ nhất, giữ vững hoà bình, ổn định để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thứ hai, tăng cường sức mạnh, khả năng ngăn ngừa, đẩy lùi, loại trừ nguy cơ chiến tranh và khả năng đối phó thắng lợi các tình huống chiến tranh

trật tự. Sự ổn định và phát triển bền vững mọi mặt đời sống kinh tế . Phát triển đường lối. an ninh trong xã hội xã hội chủ nghĩa. của các cấp. nâng cao hơn ý thức trách nhiệm của mọi người dân. xem nhẹ nhiệm vụ quốc phòng. giữ vững an ninh quốc gia. từng bước hiện đại. an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu. Chủ động. trên tất cả các lĩnh vực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh. Việc xác định "có nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh” trong mô hình.nếu xảy ra. Xây dựng thế trận an ninh quốc phòng toàn dân. khoa học an ninh nhân dân. quốc phòng .xã hội đi đôi với tăng cường sức mạnh quốc phòng . với Đảng. nhất thiết phải có nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh.xã hội là nền tảng vững chắc của quốc phòng . việc xác định "có nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh” trong mô hình. tinh nhuệ. trong tất cả các tổ chức dân sự cũng như quân sự. Điều đó không chỉ là sự trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác . tầm quan trọng của quốc phòng. an ninh. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng. Thứ hai. chính quy. hai nhiệm vụ cơ bản và cấp thiết ấy. với mọi quy mô và trình độ. tạo điều kiện tốt hơn cho Đảng. tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng an ninh.xã hội cả về nhận thức tư tưởng và trong hoạt động thực tiễn. Nhà nước và nhân dân ta thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ "trọng yếu thường xuyên” của cách mạng nước ta trong tình hình mới. bảo vệ Tổ quốc. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc. nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và lý luận. an ninh. Trên cơ sở đó. trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. tạo cơ sở cho sự thống nhất về chính trị tư tưởng toàn xã hội đối với vai trò. Nhà . kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.xã hội và trên từng địa bàn. trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở nước ta thời kỳ mới. chính sách phát triển kinh tế . các ngành. đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là sự phát triển tư duy. Tăng cường quốc phòng. thường xuyên của Đảng. nhận thức về chủ nghĩa xã hội và mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới.an ninh với kinh tế . Để có đủ khả năng và sức mạnh giải quyết hai nội dung. đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa có giá trị to lớn trong chỉ đạo hoạt động thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.Lê-nin. Nhà nước và toàn dân. Ý nghĩa quan trọng của vấn đề thể hiện: Thứ nhất. mà còn là sự kế thừa và phát triển nhận thức của Đảng ta từ Cương lĩnh 1991 đến nay. tạo cơ sở cho việc khắc phục những biểu hiện không đúng.an ninh. tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.an ninh với kinh tế trong từng chiến lược. Như vậy. trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. quy hoạch kế hoạch. bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế .an ninh. phù hợp với thực tiễn. đặc điểm đất nước. hoặc tách rời quốc phòng .

sáng tạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ hết sức quan trọng. có nhận thức đúng. kết hợp lực lượng chuyên trách. tinh thần phù hợp với tính chất hoạt động của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong điều kiện mới. Xây dựng nền công nghiệp. nhân dân ta. Tóm lại: Hơn lúc nào hết. quán triệt. sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi tổ chức yêu cầu. Chăm lo củng cố chi bộ. quốc phòng. xây dựng Đảng và tổ chức chỉ huy thực chất là tăng cường nền tảng của Đảng và người chỉ huy. trình độ chính trị chuyên môn. Xây dựng Quân đội nhân dân với số quân thường trực hợp lý. sát với với yêu cầu nhiệm vụ. chiến sĩ các lực lượng vũ trang. các cơ quan bảo vệ pháp luật với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ba là: Tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng. có sức chiến đấu cao. xây dựng đơn vị VMTD xứng danh với Quân đội Anh hùng của Dân tộc Anh hùng. an ninh. được nhân dân tin yêu. xây dựng và thắt chặt mối quan hệ của Đảng với quần chúng. bảo đảm cho các lực lượng vũ trang được trang bị kỹ thuật từng bước hiện đại. đặc biệt là chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” của kẻ địch. trong binh chủng kỹ thuật. bảo đảm đời sống vật chất. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối.nước và nhân dân. trong đó thường xuyên làm tốt chế độ sinh hoạt phê và phê của cho cán bộ. bán chuyên trách. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện. thường xuyên cảnh giác với những âm mưu xuyên tạc của nhãng thế lực thù địch nhằm bôi nhọ Đảng ta. Để góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN chúng ta cần làm tốt các nội dung sau: Một là: Phải quán triệt sâu sắc và thực hiện với quyết tâm cao nhất Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Chăm lo nâng cao phẩm chất cách mạng. chúng ta nghiêm túc nghiên cứu. trình độ về lý luận chính trị. Là người Quân nhân trong lực lượng vũ trang. nhằm phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân. chia rẽ Quân đội với nhân dân với Đảng. nghiệp vụ cho cán bộ. đảng viên. bản thân luôn học tập nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật. . đấu tranh với những biểu hiện sai trái. tham gia các phong trào của đơn vị. Tích cực trong công tác. Hai là: Trong huấn luyện phải tích cực học tập nắm chắc các nội dung. lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng . chủ động. bởi chỉ có ổn định chính trị mới xây dựng được đất nước đung theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đề ra. dân quân tự vệ rộng khắp.an ninh.