CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--o0o--

BIÊN BẢN HUY ĐỘNG VỐN
Hôm nay, ngày.........tháng......năm 2006, tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi
gồm:

BÊN A: Anh LÊ VĂN HÒA
Địa Chỉ
: 217/12 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận,
TP. Hồ Chí Minh.
Số Hộ Chiếu : B0 634 767
ĐTDĐ
: +84 90 799 52 35
E-mail
: vanhoalee@hotmail.com

BÊN B: Anh TRẦN MINH THIỆN (đại diện nhóm TigonGroup)
Địa Chỉ
Số Hộ Chiếu
ĐTDĐ
E-mail

: 1265A Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
: B0 680 604
: +84 95 80 666 84
: minthienchan@hotmail.com

Anh Hòa là thành viên của nhóm TigonGroup. Nay vì hoạt động của nhóm, anh
Hòa đồng ý góp số tiền là 1 000 000VND (một triệu đồng chẵn) vào nguồn quỹ chung
của cả nhóm. Anh Thiện là người đại diện cho nhóm TigonGroup đứng ra nhận số tiền
này.
TP. Hồ Chí Minh, ngày........tháng......năm 2006.
Bên A

Bên B

Lê Văn Hòa

Trần Minh Thiện
--o0o--