P. 1
Bien Ban Huy Dong Von Cua Thanh Vien TigonGroup

Bien Ban Huy Dong Von Cua Thanh Vien TigonGroup

5.0

|Views: 392|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3709183

More info:

Published by: api-3709183 on Oct 14, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--o0o--
I!N "N H#$ ĐỘNG V%N
Hôm nay, ngày.........tháng......năm 2006, tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi
gồm:
BÊN A: nh !" #$% H&
'(a Ch) : 2*+,*2 %g-y.n '/nh Chính, ph01ng **, 2-3n 4hú %h-3n,
54. Hồ Chí Minh.
6ố H7 Chi8- : 90 6:; +6+
'5<' : =>; ?0 +?? @2 :@
A-maiB : CanhoaBDDEhotmaiB.com
BÊN B: nh 5FG% MH%H 5HHI% JKại LiMn nhNm 5igonOPo-pQ
'(a Ch) : *26@ HiMp %hRt, ph01ng ;, 2-3n 5Sn 9/nh, 54. Hồ Chí Minh.
6ố H7 Chi8- : 90 6>0 60;
'5<' : =>; ?@ >0 666 >;
A-maiB : minthiDnchanEhotmaiB.com
nh HTa Bà thành CiUn cVa nhNm 5igonOPo-p. %ay C/ hoạt K7ng cVa nhNm, anh
HTa Kồng W gNp Xố tiYn Bà * 000 000#%< Jm7t tPiM- Kồng chZnQ Cào ng-ồn 2-[ ch-ng
cVa c\ nhNm. nh 5hiMn Bà ng01i Kại LiMn cho nhNm 5igonOPo-p K]ng Pa nh3n Xố tiYn
này.
54. Hồ Chí Minh, ngày........tháng......năm 2006.
&n A &n
!U #ăn HTa 5P^n Minh 5hiMn
--o0o--

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->