P. 1
Giao an lop 1

Giao an lop 1

4.0

|Views: 31,003|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3710777
Giao an lop 1.(Hãy đăng kí diễn đàn:http://huy-diendan.tk/ để tải đủ bộ giáo án và tài liệu.)
Giao an lop 1.(Hãy đăng kí diễn đàn:http://huy-diendan.tk/ để tải đủ bộ giáo án và tài liệu.)

More info:

Published by: api-3710777 on Oct 14, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

MÔN: TIẾNG VIỆT

Tiết 1: DẤU VÀ THANH HỎI, NẶNG , .
A. Muc tiêu :
1. Kiến thức : Học sinh nhận biết được các d! " .
#. K$ n%n& :
'iết &h() các tiến& b( " b*
'iết được các d! " . + tiến& ch, các đ- .ật" s/ .ật
0. Thái đ1 :
23! th4ch n&5n n&6 tiến& .i7t
T/ tin t89n& &i:9 tiế)
B. Chuẩn b :
1. Giá9 .i3n :
';n& c< => 5 ?i
@ác .ật &iAn& như hBnh d! " .
T8:nh Cinh họ: các tiến& : &iD " =h," thD" hE " CD" FG:" cọ" nG" cG
#. Học sinh :
Hách "b;n& c9n
'1 đ- dIn& học tiến& .i7t
C. C!c h"#t $%n&:
TG H"#t $%n& c'( &i!" )iên H"#t $%n& c'( h*c +inh
1. Jn đKnh : Hát.
#. KiLC t8: bMi cN : O! .M th:nh sPc
@h9 học sinh .iết d! .M tiến& b( .M9 b;n& c9n
Gọi cá nhQn học sinh ?3n b;n& ch, d! t89n& các
tiến& .<" ?á t8R" .(" b<i cá" cá CS
Giá9 .i3n nhận T(t
0. OUV .M học bMi CWi:
O! :
GiWi thi7! bMi :
Giá9 .i3n t8R9 t8:nh : &iD" =h," thD" hE" CD
T8:nh nMV .X :i" .X &B Y
@ác tiến& nMV c< điLC &B &iAn& nh:! Y
Giá9 .i3n ch, .M9 d! .M n<i đQV ?M d! hDi
@h9 học sinh )hát QC đ-n& th:nh các tiến& c< th:nh
O! . :
Th/c hi7n tưZn& tư như th:nh
'Mi học h5C n:V ?M d! .M th:nh hDi" n[n& \ &hi t/:
OUV d! th:nh :
Học sinh ?3n b;n& ch,
H9Ut đ1n& nh<C
H:i RC n&-i cIn& bMn th;9
?!ận .M t8; ?]i
GiAn& nh:! + d!
Học sinh )hát QC : d! hDi
đ-n& th:nh
Học sinh )hát QC
0 học sinh nhPc ?Ui t/: bMi
H9Ut đ1n& 1 : Nhận di7n d! th:nh
M!c Ti3! : Nhận di7n được d! " .
^hưZn& )há) : _MC th9Ui" t8/c F!:n
_OHT : O! . " t89n& b1 đ-
dIn&
HBnh thức học : `W)
O! :
Giá9 .i3n .iết d! " d! ?M C1t n(t C<c
Viết ?an #
_ư: d! t89n& b1 ch6 cái
O! &iAn& .ật &B Y
O! . :
Giá9 .i3n .iết d! . " d! . ?M C1t chC
Học sinh F!:n sát.
Học sinh F!:n sát .M ?MC
thR9. ^hát QC d! hDi
GiAn& cE c9n n&bn&
_ư: d! . t89n& b1 ch6 cái
O! . &iAn& .ật &B Y
H9Ut _1n& # : Gh() ch6 .M )hát QC
M!c Ti3! : 'iết &h() .M )hát QC đcn&
^hưZn& )há) : Th/c hMnh" ?!V7n tậ)
O! :
Khi th3C d! .M9 tiến& bR t: được tiến& b> .iết ?M
b>
@h9 học sinh th;9 ?!ận .d .K t84 d! t89n& tiến& b>
Giá9 .i3n )hát QC b>
Giá9 .i3n ch6: ?bi )hát QC ch9 học sinh
Giá9 .i3n ch9 học sinh tBC các .ật" s/ .ật được ch,
ben& tiến& b>
O! . :
Th/c hi7n tưZn& t/ như d! hDi
H9Ut _1n& 0 : HưWn& dfn .iết d! th:nh t83n b;n&
c9n
M!c Ti3! : Viết đcn& d! " .
^hưZn& )há) : `!V7n tậ)" &i;n& &i;i
O! :
Giá9 .i3n .iết Cf! : d!
@h9 học sinh .iết t83n =h5n&" t83n bMn
Giá9 .i3n .iết : b> " .iết tiến& bR s:9 đ< đ[t d! hDi
t83n c9n ch6 R
Giá9 .i3n nhận T(t sg: s:i
O! . :
Th/c hi7n tưZn& t/ như d!
Học sinh F!:n sát .M ?MC
thR9. ^hát QC d! n[n&
Jn& s:9 t89n& đ3C
_OHT : '1 đ- dIn& tiến& .i7t
HBnh thức học : `W)" cá nhQn"
nh<C
Học sinh &h() tiến& b> t89n&
sách &iá9 =h9:
# RC n&-i cIn& bMn th;9 ?!ận
.M n3!: d! hDi đ[t t83n c9n
ch6 R
Học sinh )hát QC : @; ?W)"
nh<C" bMn" cá nhQn
'> nhMnh cQV" b> cE á9" b>
n&<n t:V
_OHT : ';n& => 5 ?i
HBnh thức học : @á nhQn
Học sinh F!:n sát
Học sinh .iết t83n =h5n&
Học sinh .iết t83n b;n& c9n
Hát Cc: ch!VLn s:n& tiết #
MÔN: TIẾNG VIỆT
Tiết ,:DẤU VÀ THANH HỎI, NẶNG , .
A. Muc Tiêu :
1. Kiến thức :
Học sinh đọc .iết được tiến& bR " c< d! th:nh
`!V7n n<i được thR9 chh đd c< n1i d!n& h9Ut đ1n& b> ch: bM" C* " bUn &ái .M bác n5n& dQn
#. K$ n%n& :
iSn .iết đcn& Cf!" đd! đ*)
^hát t8iLn ?]i n<i t/ nhi3n thR9 n1i d!n& t8:nh
0. Thái đ1 :
23! th4ch n&5n n&6 tiến& .i7t
T/ tin t89n& &i:9 tiế)
B. Chuẩn b :
1. Giá9 .i3n :
Hách &iá9 =h9:
T8:nh .X t8:n& 11 sách &iá9 =h9:
#. Học sinh :
Hách &iá9 =h9:
V+ tậ) .iết
C. C!c h"#t $%n&:
TG H"#t $%n& c'( &i!" )iên H"#t $%n& c'( h*c +inh
1. Jn đKnh :
#. KiLC t8: bMi cN :
0. OUV .M học bMi CWi:
GiWi thi7! :
@ác RC .j: học tiết 1" bQV &i] s:n& tiết #
H9Ut đ1n& 1 : `!V7n đọc
M!c Ti3! : _ọc đcn& tiến& c< d! hDi" n[n&
^hưZn& )há) : `!V7n tậ)
Giá9 .i3n ch9 học sinh nhBn b;n& đọc bR " b> " b*
Giá9 .i3n sg: )hát QC ch9 học sinh
_OHT : ';n& ch6 + ?W)
HBnh thức học : `W)" cá nhQn
Học sinh đọc )hát QC thR9
?W)" nh<C" bMn " cá nhQn
H9Ut _1n& # : `!V7n .iết
M!c Ti3! : T5 đcn& Cf! ch6
^hưZn& )há) : `!V7n tậ)" &i;n& &i;i " th/c hMnh
Giá9 .i3n ch9 học sinh nhPc ?Ui cách caC bct" tư thế
n&-i .iết
Giá9 .i3n hưWn& dfn học sinh tậ) t5 tiến& b> " b*
thR9 F!i t8Bnh
Tiến& b> : bPt đa! tj đư]n& => # .iết n(t =h!Vết
t83n " ?i: bct nAi .Wi n(t thPt" tj n(t thPt ch: ch6 b3
?i: bct nAi .Wi ch6 R" s:! đ< nhc bct .iết d! hDi
t83n ch6 R
Tiến& b* : .iết tiến& bR T9n& nhc bct chC d!
n[n& dưWi ch6 R
Giá9 .i3n ch9 học sinh t5 .M9 .+
Giá9 .i3n ?ư! k học sinh cách 1 đư]n& => dọc t5
tiến& thứ #
Giá9 .i3n F!:n sát .M &ic) đl các RC chậC
_OHT : ';n& c9n" b;n& => 5
?i" ch6 Cf!
HBnh thức học : `W)" cá nhQn
Học sinh nhPc ?Ui
Học sinh F!:n sát &iá9 .i3n
.iết
Học sinh t5
H9Ut _1n& 0 : `!V7n n<i
M!c Ti3! : NhBn t8:nh n<i được thR9 chh đd
^hưZn& )há) : Th/c hMnh" t8/c F!:n " th;9 ?!ận # RC
1 nh<C sX th;9 ?!ận n1i d!n& t8:nh .M n3!

Giá9 .i3n chi: t8:nh ch9 tjn& tE
TE 1 : T8:nh 1
TE # : T8:nh #
TE 0 : T8:nh 0
m!:n sát t8:nh RC thV &B Y
@ác t8:nh nMV c< &B &iAn& nh:! Y
@ác t8:nh nMV c< &B =hác nh:! Y
T8ưWc =hi đến t8ư]n& RC c< sg: ?Ui F!an á9 h:V
=h5n& Y
nC c< thư]n& chi: F!M ch9 Cọi n&ư]i =h5n& Y
 T8ưWc =hi đến t8ư]n& RC )h;i sg: ?Ui F!an á9 ch9
&ọn &Mn& tưZC tt
nC đọc t3n ch: bMi nMV
_OHT : T8:nh .X
HBnh thức học : `W)" cá nhQn"
nh<C
M* b> cE á9 ch9 bUn &ái
@hc n5n& dQn b> n&5
'Un &ái b> bánh ch9 bUn
_d! c< tiến& b>
@ác h9Ut đ1n& =hác nh:!
Học sinh n3! thR9 k n&ho ch:
CBnh
Học sinh n3!
Học sinh đọc : b>
p. @hn& cA q =ết thcc :
^hưZn& )há) : Thi đ!: t8r chZi
Giá9 .i3n chi: ?W) thMnh # nh<C thi đ!: tBC tiến& c<
d! .M d! . " t- nM9 tBC nhid! sX thPn&
Nhận T(t &i] chZi
H9Ut đ1n& ?W)
Học sinh cg s RC đUi di7n ?3n
tBC
`W) hát bMi hát
s. O[n dr :
T/ tBC ch6 c< d! th:nh " . + sách bá9
tRC t8ưWc bMi : O! .M th:nh h!Vdn" n&u
ict =inh n&hi7C : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÔN: _vJ _w@
Tiết ,: -M .À H/C 0INH .12 1
A. Muc Tiêu :
1. Kiến thức :
Học sinh hiL! t8> RC c< F!Vdn c< họ t3n" c< F!Vdn đi học
Thật .!i" t/ hM9 đu t8+ thMnh học sinh ?W) C1t
#. K$ n%n& :
iSn ch9 học sinh c< t4nh dUn do" c< =$ n%n& &i:9 tiế)
0. Thái đ1 :
@ác RC cA &Pn& học thật &iDi" thật n&9:n đL Tứn& đán& ?M học sinh ?W) C1t
B. Chuẩn B :
1. Giá9 .i3n :
T8:nh .X )h<n& t9 + sách &iá9 =h9:
V+ bMi tậ) đU9 đức
#. Học sinh :
V+ bMi tậ) đU9 đức
C. C!c h"#t $%n& 3#4 )5 h*c :
TG H"#t $%n& c'( &i!" )iên H"#t $%n& c'( h*c +inh
Kh+i đ1n&: Hát tậ) thL bMi x_i đến t8ư]n&y
H9Ut _1n& 1 : `MC .i7c .Wi sách &iá9 =h9:
M!c Ti3! :
NhBn t8:nh .M =L ?Ui được cQ! ch!V7n
^hưZn& )há) : m!:n sát" =L ch!V7n
_OHT : V+ bMi tậ)" T8:nh .X
HBnh thức học : Nh<C" ?W)
@ách tiến hMnh :
H:i nh<C F!:n sát 1 t8:nh .X + sách &iá9 =h9: .M
n3! nhận T(t t8:nh đ<
M]i các bUn T!n& )h9n& ?3n =L ?Ui ch!V7n
Giá9 .i3n t8R9 t8:nh .M =L
T8:nh 1: _QV ?M bUn M:i z t!Ei. N%C n:V M:i .M9
?W) 1. @; nhM .!i .> ch!{n bK ch9 M:i đi học
T8:nh #: M* đư: M:i đến t8ư]n&. T8ư]n& M:i thật
đ*). @5 &iá9 đ<n RC .M các bUn .M9 ?W).
T8:nh 0: | ?W)" M:i được c5 &iá9 dUV b:9 đid!
CWi ?U
T8:nh p: M:i c< th3C nhid! bUn CWi" cIn& chZi
.Wi các bUn
T8:nh s: Vd nhM M:i =L .Wi bA C* .d t8ư]n& ?W)
CWi
 @hcn& t: thật .!i .M t/ hM9 t8+ thMnh học sinh ?W)
C1t
Học sinh ?V .+ bMi tậ)
Mbi nh<C #}0 RC
Học sinh =L ch!V7n t89n&
nh<C
#}0 học sinh =L
Học sinh =L ?Ui t8:nh 1
Học sinh =L ?Ui + t8:nh #
Học sinh t8Bnh bMV t8:nh p" s
H9Ut _1n& # : Hinh h9Ut .!i chZi
M!c Ti3! :
Học sinh biết Cc: hát " đọc thZ" .X t8:nh .d chh đd
t8ư]n& RC
^hưZn& )há) : Th/c hMnh" th;9 ?!ận" tBC hiL!
@ách tiến hMnh :
Mbi nh<C z RC th/c hi7n thR9 V3! ca! ch: &iá9 .i3n
H:! =hi t8:9 đEi các RC t8Bnh bMV t8ưWc ?W)
_OHT : GiV" bct đL .X
HBnh thức học : nh<C" ?W)" cá
nhQn
Nh<C 1~#: VX t8:nh .d
t8ư]n& RC
Nh<C 0~p: _ọc thZ .d
t8ư]n& RC
Nh<C s~z: Mc: h9[c hát .d
_L Tứn& đán& ?M học sinh ?W) C1t RC )h;i ?MC &BY t8ư]n& RC
Kết ?!ận :
T8> RC c< F!Vdn c< họ t3n" c< F!Vdn đi học
@hcn& t: t/ hM9 ?M học sinh ?W) C1t .B .ậV các RC
)h;i cA &Pn& học thật &iDi" thật n&9:n
Nhận T(t tiết học
Học sinh nhPc ?Ui : T8> RC c<
F!Vdn c< họ t3n" c< F!Vdn
được đi học
O[n dr :
Th/c hi7n như nh6n& đid! .j: học
tRC t8ưWc bMi : Gọn &Mn&" sUch sX
ict =inh n&hi7C : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÔN: TIẾNG VIỆT
Tiết 1:DẤU VÀ THANH HU67N , NG8 ,
I9Muc Tiêu :
1. Kiến thức :
Học sinh nhận biết được các d! "
'iết được d! " + các tiến& ch, đ- .ật " s/ .ật
#. K$ n%n& :
'iết &h() các tiến& bX " b*
0. Thái đ1 :
23! th4ch n&5n n&6 tiến& .i7t
T/ tin t89n& &i:9 tiế)
II9Chuẩn b :
1.Giá9 .i3n :
';n& c< => 5 ?i
@ác .ật &iAn& như hBnh d! "
T8:nh Cinh họ: sách &iá9 =h9: t8:n& 1#
#.Học sinh :
';n& c9n
'1 đ- dIn& học tiến& .i7t
III9C!c h"#t $%n&:
TG H"#t $%n& c'( &i!" )iên H"#t $%n& c'( h*c +inh
1. Jn đKnh : Hát.
#. KiLC t8: bMi cN : O! .M th:nh hDi " n[n&
@h9 học sinh .iết d! " . .M tiến& b>" b* .M9 b;n&
c9n
Gọi học sinh ?3n b;n& ch, d! " . t89n& các tiến&
ch c;i" n&h( ọ
0. OUV .M học bMi CWi:
GiWi thi7! bMi :
MGc ti3! : N3! được tiến& c< d! "
^hưZn& )há) : _MC th9Ui" t8/c F!:n
O! :
Giá9 .i3n t8R9 t8:nh sách &iá9 =h9: t8:n& 1#
T8:nh nMV .X :i" .X &B Y
Oj:" CS9" cr" &M" &iAn& nh:! + chE đd! c< d!
h!Vdn
Giá9 .i3n ch, : " ch9 học sinh đọc đ-n& th:nh tiến&
c< d!
T3n ch: d! nMV ?M d! h!Vdn
O! :
Th/c hi7n tưZn& tư như th:nh
OUV d! th:nh :
Học sinh .iết
Học sinh ch, .M đọc
_OHT : T8:nh .X
HBnh thức học : `W)" nh<C
Học sinh th;9 ?!ận .M n3!
VX dj:" CS9" cr" &M
Học sinh )hát QC
Học sinh đ-n& th:nh d!
h!Vdn
H9Ut đ1n& 1 : Nhận di7n d!
M!c Ti3! : Nhận di7n được d! "
^hưZn& )há) : T8/c F!:n " th/c hMnh
_OHT : O! " t89n& b1 ch6
HBnh thức học : `W)
O! :
Giá9 .i3n .iết d! " d! ?M C1t n(t sE n&hi3n&
t8ái
Viết ?an #
_ư: d! t89n& b1 ch6 cái
O! &iAn& .ật &B Y
Học sinh F!:n sát.
Học sinh ?V .M ?MC thR9
GiAn& thưWc => đL n&hi3n&
O! :
Th/c hi7n tưZn& t/
H9Ut _1n& # : Gh() ch6 .M )hát QC
M!c Ti3! : Học sinh &h() được đcn& ch6
^hưZn& )há) : Th/c hMnh" F!:n sát" th;9 ?!ận
O! :
Tiến& bR =hi th3C d! .M9 t: được tiến& bS. Giá9
.i3n .iết bS
@h9 học sinh th;9 ?!ận .d .K t84 d! t89n& tiến& bS
Giá9 .i3n )hát QC bS
Giá9 .i3n ch6: ?bi )hát QC ch9 học sinh
Giá9 .i3n ch9 học sinh tBC các .ật" s/ .ật c< tiến&
bS
O! :
Th/c hi7n tưZn& t/ như d! h!Vdn
H9Ut _1n& 0 : HưWn& dfn .iết d! th:nh t83n b;n&
c9n
M!c Ti3! : Viết đcn& d! "
^hưZn& )há) : Th/c hMnh " &i;n& &i;i
O! :
Giá9 .i3n .iết Cf! : d!
@h9 học sinh .iết t83n =h5n&" t83n bMn
Giá9 .i3n .iết : bS " .iết tiến& bR s:9 đ< đ[t d!
h!Vdn t83n c9n ch6 R
Giá9 .i3n nhận T(t sg: s:i
O! :
Th/c hi7n tưZn& t/
_OHT : T8:nh .X
HBnh thức học : `W)" cá nhQn"
nh<C
Học sinh &h() tiến& bS t89n&
sách &iá9 =h9:
# RC n&-i cIn& bMn th;9 ?!ận
.M n3!: d! h!Vdn đ[t t83n c9n
ch6 R
Học sinh đọc thR9 : @; ?W)"
tE" cá nhQn
Th!Vdn bS" bS ch!Ai" bS nh<C

_OHT : ';n& => 5 ?i
HBnh thức học : @á nhQn" ?W)
Học sinh F!:n sát
Học sinh .iết
Học sinh .iết t83n b;n& c9n
Hát Cc: ch!VLn s:n& tiết #
ict =inh n&hi7C : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÔN: TIẾNG VIỆT
Tiết ,: DẤU VÀ THANH HU67N , NG8 ,
A. Muc Tiêu :
1. Kiến thức :
Học sinh đọc .iết được tiến& bR " c< d! th:nh "
`!V7n n<i được thR9 chh đd . N<i .d bS .M tác dGn& ch: n< t89n& đ]i sAn&
#. K$ n%n& :
iSn .iết đcn& Cf!" đd! đ*)
^hát t8iLn ?]i n<i t/ nhi3n thR9 n1i d!n& t8:nh
0. Thái đ1 :
23! th4ch n&5n n&6 tiến& .i7t
T/ tin t89n& &i:9 tiế)
B. Chuẩn b :
1. Giá9 .i3n :
Hách &iá9 =h9:
T8:nh .X sách &iá9 =h9: t8:n& 10
#. Học sinh :
Hách &iá9 =h9:
V+ tậ) .iết
C. C!c h"#t $%n&:
TG H"#t $%n& c'( &i!" )iên H"#t $%n& c'( h*c +inh
GiWi thi7! :
@hcn& t: sX học tiết #
OUV .M học bMi CWi:
H9Ut đ1n& 1 : `!V7n đọc
M!c Ti3! : _ọc đcn& tiến& c< d! "
^hưZn& )há) : `!V7n tậ)
Giá9 .i3n ch9 học sinh đọc tiến& bS " bX + t83n b;n&
Giá9 .i3n sg: ?bi )hát QC ch9 học sinh
_OHT : ';n& ch6 + ?W)
HBnh thức học : @á nhQn
Học sinh đọc
Học sinh đọc )hát QC thR9 ?W)"
nh<C" bMn " cá nhQn
H9Ut _1n& # : `!V7n .iết
M!c Ti3! : Viết .M đ[t d! th:nh đcn&
^hưZn& )há) : `!V7n tậ)" &i;n& &i;i " th/c hMnh
Giá9 .i3n ch9 học sinh nhPc ?Ui cách caC bct" tư thế
n&-i .iết
Giá9 .i3n hưWn& dfn học sinh tậ) t5 tiến& bS " bX
thR9 F!i t8Bnh
Tiến& bS : 'Pt đa! tj đư]n& => # .iết n(t =h!Vết t83n
" ?i: bct nAi .Wi n(t thPt" tj n(t thPt ch: ch6 b3 ?i: bct
nAi .Wi ch6 R" s:! đ< nhc bct .iết d! h!Vdn t83n c9n
ch6 R
Tiến& bX : Viết tiến& bR T9n& nhc bct .iết d! n&u
t83n c9n ch6 R
Giá9 .i3n ch9 học sinh t5 .M9 .+
Giá9 .i3n ?ư! k học sinh cách 1 đư]n& => dọc t5
tiến& thứ #
Giá9 .i3n F!:n sát .M &ic) đl các RC chậC
H9Ut _1n& 0 : `!V7n n<i
_OHT : ';n& ch6 Cf!
HBnh thức học : `W)" cá nhQn
Học sinh nhPc ?Ui
Học sinh F!:n sát &iá9 .i3n
.iết
Học sinh t5 .M9 .+
M!c Ti3! : NhBn t8:nh n<i được thR9 chh đd
^hưZn& )há) : Th/c hMnh" t8/c F!:n" th;9 ?!ận" đMC
th9Ui

Giá9 .i3n t8R9 t8:nh 10 sách &iá9 =h9: ch9 học sinh
TRC
m!:n sát t8:nh RC thV t8:nh .X &B Y
Giá9 .i3n &ợi C+ th3C n1i d!n& t8:nh
'S đi t83n cUn h:V dưWi nưWc Y
Th!Vdn =hác bS như thế nM9 Y
'S thư]n& ch+ &B Y
Giá9 .i3n )hát t8iLn chh đd ?!V7n n<i
TUi s:9 )h;i dIn& bS CM =h5n& dIn& th!Vdn Y
nC c< t85n& thV bS b:9 &i] chư: Y
nC đọc ?Ui t3n ch: bMi nMV
_OHT : T8:nh .X
HBnh thức học : `W)" cá nhQn"
nh<C
Học sinh TRC .M th;9 ?!ận n1i
d!n& t8:nh
Học sinh n3! thR9 c;C nhận
ch: CBnh
'S đi dưWi nưWc
Th!Vdn ?MC ben& &b" bS ?MC
ben& t8R nứ: &h() ?Ui
@h+ &b
Học sinh n3! thR9 s/ hiL! biết
ch: CBnh
Học sinh đọc : bS
1.@hn& cA q =ết thcc :
^hưZn& )há) : Thi đ!: t8r chZi :i nh:nh hZn
Giá9 .i3n .iết các tiến& : =h," hS" .d" đến" sX" .X" C>"
b( nhS C*
Nhận T(t
H9Ut đ1n& ?W)
Học sinh cg Cbi tE 0 RC đUi
di7n ?3n &Uch chQn tiến& c<
d! h!Vdn" n&u
`W) hát 1 bMi
#.O[n dr :
TBC d! th:nh .M tiến& .j: học + sách bá9
Học ?Ui bMi . tRC t8ưWc bMi CWi
`MC bMi tậ)
ict =inh n&hi7C : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÔN: TJ€N
.U6:N T;2
I9M<c tiêu:
1.=iến Th>c : Gic) học sinh cNn& cA .d: Nhận biết hBnh .!5n&" hBnh t:C &iác" hBnh t8rn.
2.=? N@n& : Nhận 8: các .ật thật c< hBnh .!5n&" hBnh t8rn" hBnh t:C &iác 0.
3.Th!i A% : Th4nh F!:n sát" học hDi .
II9Chuẩn b:
1.Gi!" )iên :
@ác hBnh .!5n&" t8rn" t:C &iác ben& &b bB:
m!R di3C" &b bB: c< C[t ?M hBnh .!5n&" hBnh t:C &iác" t8rn.
,. H*c +inh : Hách" .+" bMi tậ)• '1 đ- dIn& học t9án.
III9C!c h"#t $%n& 3#4 h*c:
TG H"#t $%n& c'( &i!" )iên H"#t $%n& c'( h*c +inh
0.‚n đKnh :
p.'Mi cN :
KL t3n các hBnh đu học
`V b1 đ- dIn&:hBnh t:C &iác" hinh .!5n&" hBnh
t8rn.
s.@ác h9Ut đ1n&:
b)H9Ut đ1n& 1 : Ôn các hBnh đu học.
MGc ti3! : @Nn& cA ?Ui ch9 học sinh các hBnh đu học
^hưZn& )há): Th/c hMnh"t8/c F!:n
M+ .+ bMi tậ).
@ác hBnh nM9 các RC đu học Y
HuV t5 các hBnh cIn& t3n 1 CM!.
Giá9 .i3n sg: bMi.
c)H9Ut đ1n& # : TU9 hBnh
tj các hBnh .!5n&" hBnh t8rn" hBnh t:C &iác các RC
sX tU9 thMnh các hBnh đ- .ật c< dUn& =hác nh:!
Giá9 .i3n thR9 dƒi .M =hRn thư+n& nh6n& học sinh
t89n& s„ tU9 được hBnh CWi.
z.@Nn& cA:
^hưZn& )há) : T8r chZi
@; b: nh<C thi đ!: tBC các đ- .ật c< C[t hBnh
.!5n&" hBnh t:C &iác" hBnh t8rn.
`W) t!V3n dưZn&
s. O[n dr:
tRC ?Ui các bMi đu học.
Nhận T(t tiết học.
Hát
Học sinh ?V hBnh t:C &iác"
hBnh .!5n&" hBnh t8rn
HBnh thức học:`W)" cá nhQn.
_OHT: .+ bMi tậ)
Học sinh ?MC .+ bMi tậ).
Học sinh Tế) hBnh
N&5i nhM" th!Vdn" =h%n F!Mn&
@; b: nh<C đi ?3n h5 t9 .ật
CBnh tBC được + t83n b;n&.
`W) nhận T(t tjn& tE.
ict =inh n&hi7C : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MBN: TICNG VI:T
Tiết 1 :bD EbF E bG E bH E bI E bJ
A. Muc Tiêu :
1. Kiến thức :
Học sinh nhận biết được các QC .M ch6 R " b .M các d! th:nh " " " .
#. K$ n%n& :
'iết &h() R .M b .M bR .Wi các d! th:nh thMnh tiến& c< n&ho:
0. Thái đ1 :
23! th4ch n&5n n&6 tiến& .i7t
T/ tin t89n& &i:9 tiế)
B. Chuẩn b :
1. Giá9 .i3n :
';n& 5n : b " R " bR " bR " bS " b( " b> " bX " b*
@ác Ciến& bB: c< &hi R " bR bR " bS bS " bR b(
T8:nh Cinh họ: các tiến& b( " bS " b> " b*
#. Học sinh :
Hách &iá9 =h9:
'1 đ- dIn&
C. C!c h"#t $%n& 3#4 )5 h*c:
TG H"#t $%n& c'( &i!" )iên H"#t $%n& c'( h*c +inh
1. Jn đKnh : Hát.
#. KiLC t8: bMi cN :
_Giá9 .i3n ch9 học sinh .iết d! h!Vdn " n&u
_Giá9 .i3n ch9 học sinh .iết .M đọc tiến& bS" bX
_Giá9 .i3n &ọi học sinh ?3n ch, d! " t89n& các
tiến& n&u " hS " bS " ch, " =S " .X
_Nhận T(t
0. OUV .M học bMi CWi:
GiWi thi7! bMi :
__QV ?M bMi 5n đa! ti3n đL h7 thAn& ?Ui các =iến thức
đu học
_N3! các ch6 " QC " d! th:nh các tiến& " tj đu được
học
Giá9 .i3n .iết b;n& =hi học sinh n3!
Giá9 .i3n t8R9 t8:nh 1s t89n& sách &iá9 =h9:
_T8:nh .X :i " .X &B Y
Jn tậ) :
_Học sinh .iết
_Học sinh .iết .M đọc
_#}0 học sinh ?3n b;n&
Học sinh n3! : R " b " bR " b("
b> " bX " bS " b*
_Học sinh F!:n sát
_Học sinh n3!
_Học sinh đọc ?Ui các tiến&: bR
" bS " b( " b* " b>
H9Ut đ1n& 1 : @h6 " QC R " b .M &h() R " b thMnh
tiến& bR
M!c Ti3! : Học sinh biết &h() đcn&
^hưZn& )há) : `!V7n tậ) " t8/c F!:n
_OHT : '1 ch6 tiến& .i7t
HBnh thức học : `W)
Giá9 .i3n &Pn các QC b " R " bR ?3n b;n& ?W) \ ch9
học sinh đọc
Giá9 .i3n ch,nh sg: ?bi )hát QC
H9Ut _1n& # : O! th:nh .M &h() bR .Wi các d!
th:nh
M!c Ti3! : Học sinh &h() .M đọc đcn& tiến&
^hưZn& )há) : Th;9 ?!ận " t8/c F!:n
Giá9 .i3n &Pn bR .M các d! th:nh ?3n b;n&
Học sinh F!:n sát.
Học sinh đọc ?W)" cá nhQn
_OHT : '1 đ- dIn& tiến& .i7t
HBnh thức học : Nh<C" ?W)
Học sinh F!:n sát
# RC cIn& th;9 ?!ận &h()
tiến& bR .Wi các d! th:nh
@h9 học sinh th;9 ?!ận : &h() tiến& bR .Wi các d!
th:nh đL tU9 tiến&
Giá9 .i3n ch,nh sg: ?bi )hát QC
H9Ut _1n& 0 :
M!c Ti3! : Học sinh đọc được các tj được tU9 n3n
tj R " b .M các d! th:nh
^hưZn& )há) : `!V7n tậ)
Giá9 .i3n ch9 học sinh C+ sách &iá9 =h9: t8:n& 1p
Giá9 .i3n ch,nh sg: ?bi )hát QC
H9Ut _1n& p : Viết t83n b;n& c9n
M!c Ti3! : Viết đcn& ch6
^hưZn& )há) : `!V7n tậ)" &i;n& &i;i
Giá9 .i3n .iết Cf! ?3n b;n& các tiến& : bR " bS " b( "
b> " bX " b* . Giá9 .i3n .j: .iết .j: nhPc ?Ui F!i t8Bnh
.iết
Giá9 .i3n ch9 học sinh .iết b;n& c9n …1 h9[c # tiến&

Hát Cc: ch!VLn s:n& tiết #
Học sinh n3! các tiến& &h()
được
Học sinh đọc ?W)" cá nhQn
_OHT : Hách &iá9 =h9:
HBnh thức học : @á nhQn " ?W)
Học sinh C+ sách .M các tj
dưWi b;n& 5n
_OHT : ';n& => 5 ?i" ch6 Cf!
HBnh thức học : @á nhQn " ?W)
Học sinh .iết ch6 ?3n =h5n&
t8!n&
Học sinh .iết b;n& c9n
Học sinh tậ) t5 1 h9[c # tiến&
t89n& .+
ict =inh n&hi7C : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÔN: TIẾNG VIỆT
Tiết ,:bD E bF E bG E bH E bI E bJ
A. Muc Tiêu :
1. Kiến thức :
Học sinh đọc" .iết được các tiến& bR " bS " b( " b> " bX " b*
`!V7n n<i được thR9 chh đd : ^hQn bi7t các s/ .ật" s/ .i7c" n&ư]i F!: s/ thL hi7n =hác nh:!
.d d! th:nh
#. K$ n%n& :
iSn .iết đcn& Cf! " đd! đ*)
^hát t8iLn ?]i n<i t/ nhi3n thR9 n1i d!n& t8:nh
0. Thái đ1 :
23! th4ch n&5n n&6 tiến& .i7t
T/ tin t89n& &i:9 tiế)
B. Chuẩn b :
1. Giá9 .i3n :
Hách &iá9 =h9:
T8:nh .X t89n& sách &iá9 =h9: t8:n& 1s
#. Học sinh :
Hách &iá9 =h9:
V+ tậ) .iết
C. C!c h"#t $%n& 3#4 )5 h*c :
TG H"#t $%n& c'( &i!" )iên H"#t $%n& c'( h*c +inh
GiWi thi7! : @hcn& t: sX học tiết #
OUV .M học bMi CWi:
H9Ut đ1n& 1 : `!V7n đọc
M!c Ti3! : Học sinh đọc đcn& .M t85i ch;V
^hưZn& )há) : `!V7n tậ)
_OHT : T8:nh .X + sách &iá9
=h9:
HBnh thức học : `W)" cá nhQn
Giá9 .i3n ch9 học sinh nhBn b;n& đọc ?Ui bMi 5n
Giá9 .i3n ch,nh sg: ?bi )hát QC
Giá9 .i3n đ4nh t8:nh bR b( t89n& sách &iá9 =h9:
t8:n& 1s
T8:nh .X &B Y
 Thế &iWi đ- chZi ch: t8> RC ?M s/ th! nhD ?Ui ch: thế
&iWi c< thật CM t: đ:n& sAn&. VB .ậV t8:nh Cinh họ: c<
t3n ?M bR b(. @hh nhQn cNn& bR b( " đ- .ật cNn& bR b(
Tinh Tinh
H9Ut _1n& # : `!V7n .iết
M!c Ti3! : Viết đcn& cl ch6
^hưZn& )há) : `!V7n tậ)
Giá9 .i3n ch9 học sinh t5 các tiến& crn ?Ui t89n& .+
tậ) .iết
Giá9 .i3n ?ư! k học sinh cách .iết " F!i t8Bnh .iết
H9Ut _1n& 0 : `!V7n n<i
M!c Ti3! : Học sinh n<i được thR9 chh đd
^hưZn& )há) : `!V7n tậ)" th/c hMnh " đMC th9Ui" t8/c
F!:n
Giá9 .i3n đ4nh )han t8:nh crn ?Ui + sách &iá9 =h9:
t8:n& 1s
Giá9 .i3n ch9 học sinh F!:n sát t8:nh thR9 chid! dọc
Học sinh đọc nh<C" bMn" cá
nhQn
Học sinh F!:n sát
Học sinh n3!
Học sinh đọc : bR b(
_OHT : V+ Cf!
HBnh thức học : @á nhQn
Học sinh t5 tiế) )han crn ?Ui
_OHT : T8:nh .X + sách &iá9
=h9:
HBnh thức học : `W)
Học sinh F!:n sát
Học sinh F!:n sát .M n3! nhận
T(t : d3 ‡ dế • dư: ‡ dj: • cD ‡
nC đu t85n& thV các c9n .ật" các ?9Ui Fh:" đ- .ật
nMV chư:
nC th4ch nht t8:nh nM9 Y
T89n& các t8:nh nMV t8:nh nM9 .X n&ư]i Y n&ư]i nMV
đ:n& ?MC &B Y
cọ • .< ‡ .ƒ
Học sinh n3!
T8:nh c!Ai cIn& .X n&ư]i
đ:n& Cc: .ƒ
@hn& cA :
^hưZn& )há) : Thi đ!: t8r chZi
Giá9 .i3n ch9 học sinh cg đUi di7n ?3n &hi d! th:nh
tưZn& ứn& .M9 dưWi các t8:nh
Nhận T(t
H9Ut đ1n& ?W)
Học sinh cg đUi di7n Cbi tE #
RC ?3n thi đ!:
`W) hát 1 bMi hát
O[n dr :
Vd nhM tBC th3C t83n sách bá9 các ch6 " các d!
th:nh .j: học
tRC t8ưWc bMi CWi
ict =inh n&hi7C : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÔN: TJ€N
CKC 0L 1 , , , M
A. M<c tiêu:
1. Kiến thức :
Gic) học sinh c< =hái ni7C b:n đa! .d các sA 1" #" 0…Cbi sA ?M đUi di7n ch9 1 ?W) các nh<C
đAi tượn& cIn& sA ?ượn&†
'iết đọc" .iết các sA 1" #" 0. 'iết đếC tj 1 đến 0" tj 0 đến 1.
#. K$ n%n& :Nhận biết sA ?ượn& c< cIn& nh<C 1" #" 0 đ- .ật .M thứ t/ các sA 1" #" 0 t89n& b1
)hận đa! ch: duV sA t/ nhi3n.
0. Thái đ1 :23! th4ch C5n học .M h9Mn thMnh nhi7C .G s!t sPc.
B. Chuẩn b:
1. Giá9 .i3n :
M{! .ật .M t8:nh + HGK‡11
HA 1" #" 0 Cf!
#. Học sinh :
Hách .+ bMi tậ)" b1 đ- dIn& học t9án
C. C!c h"#t $%n& 3#4 )5 h*c:
TG H"#t $%n& c'( &i!" )iên H"#t $%n& c'( h*c +inh
1. ‚n đKnh :
#. 'Mi cN : `!V7n tậ)
KL t3n các hBnh đu học
Kh%n F!Mn&" &Uch b5n& c< hBnh &B Y
0. 'Mi CWi :
H9Ut đ1n& 1 : GiWi thi7!
MGc ti3! : @< =hái ni7C b:n đa! .d sA 1" #" 0
^hưZn& )há): _MC th9Ui " t8/c F!:n
Giá9 .i3n : c5 c< 1 F!; ch!Ai" c5 c< 1 cái c:
M]i 1 RC ?3n ?V ch9 c5 1 c9n chiC" 1 c9n ch<
GiWi thi7! sA 1 in " 1 .iết
TưZn& t/ sA #" 0
Học sinh ch, hBnh ?ậ) )hưZn& đọc T!5i " đọc
n&ược
d)H9Ut đ1n& # : Th/c hMnh
'Mi 1 th/c hMnh .iết sA
HA 1 &-C CV n(t" .iết thế nM9 Y
HA #" 0 &-C CV n(t Y đ< ?M n(t nM9 Y
Giá9 .i3n ch9 học sinh .iết t83n =h5n& " bMn" .+.
'Mi # : N3! sA ?ượn& + hBnh .X
Giá9 .i3n n3! V3! ca!
'Mi 0 : Viết sA h9[c .X chC t8rn
_d bMi V3! ca! &B Y
Giá9 .i3n thR9 dƒi" nhận T(t
p. @Nn& cA:
M!c Ti3! : Học sinh nhận biết được sA ?ượn& .ật
^hưZn& )há): Th/c hMnh
Hát
Học sinh n3!
Kh%n F!Mn& hBnh t:C &iác
GUch b5n& c< hBnh .!5n&
_OHT: HA 1}#}0" Cf! .ật
ch!Ai" c:" chiC•
HBnh thức học:`W)" cá nhQn.
Học sinh F!:n sát
Học sinh ?3n ?V .M đọc 1 c9n
chiC •
Học sinh đọc sA 1
1 q # q 0 • 0 q # q 1
G-C 1 n(t ht " 1 n(t sE
2 3
Viết Cbi sA 1 drn&
Học sinh n3! ?Ui
Học sinh n3! sA ?ượn& hBnh .X
Viết sA .M9 5
VX chC t8rn .M9 5
Học sinh ?MC bMi
_OHT: Nh<C Cf! .ật
HBnh thức học:`W)
T8r chZi : Nhận biết sA ?ượn&
@5 &iZ sA đ- .ật" RC đếC .M &iZ t:V thR9 sA ?ượn&
đ<
Giá9 .i3n nhận T(t
s. O[n dr:
Tậ) .iết sA 1 " # " 0 ch9 đ*)
@h!{n bK : `!V7n tậ)
Học sinh &iZ : 1 " # " 0
NOt Pinh n&hiQR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÔN: Tˆ NHI‰N tŠ H‹I
CHSNG TA AANG .1N
A. Muc Tiêu :
1. Kiến thức :
Gic) học sinh biết : sức ?Wn ch: RC thL hi7n + chid! c:9" cQn n[n& .M s/ hiL! biết
#. K$ n%n& :
'iết s9 sánh s/ ?Wn ?3n ch: b;n thQn .Wi các bUn cIn& ?W)
0. Thái đ1 :
2 thức được sức ?Wn ch: Cọi n&ư]i ?M =h5n& h9Mn t9Mn như nh:!" c< n&ư]i c:9 hZn" c< n&ư]i
th) hZn" c< n&ư]i b(9 hZn • đ< ?M bBnh thư]n&
B. Chuẩn B :
1. Giá9 .i3n :
@ác hBnh t89n& bMi # ‡ sách &iá9 =h9:
V+ bMi tậ) t/ nhi3n Tu h1i
#. Học sinh :
Hách &iá9 =h9:
V+ bMi tậ) t/ nhi3n Tu h1i
C. C!c h"#t $%n&:
TG H"#t $%n& c'( &i!" )iên H"#t $%n& c'( h*c +inh
Kh+i đ1n&:
T8r chZi thR9 nh<C. Mbi ?an 1 c[). Nh6n& n&ư]i
thPn& ?Ui đ! .Wi nh:! •
 @ác RC c< cIn& đ1 t!Ei nhưn& c< RC =hDR" c< RC
Vế!" c< RC c:9" c< RC th) • hi7n tượn& đ< n<i ?3n
đid! &BY 'Mi học h5C n:V &ic) các RC t8; ?]i
T8r chZi .ật t:V
p RC 1 nh<C
Nh6n& RC thPn& &iZ t:V
Học sinh nhPc ?Ui t/: bMi
1Œ„ H9Ut _1n& 1 : `MC .i7c .Wi sách &iá9 =h9:
M!c Ti3! :
Học sinh biết sức ?Wn ch: các RC thL hi7n + chid!
c:9" cQn n[n& .M s/ hiL! biết
^hưZn& )há) : Th;9 ?!ận" F!:n sát" đMC th9Ui
_OHT : Hách &iá9 =h9:" T8:nh
.X + sách &iá9 =h9:
HBnh thức học : Nh<C" ?W)
'ưWc 1 : `MC .i7c thR9 c[)
H:i RC n&-i cIn& bMn F!:n sát hBnh t8:n& z sách
&iá9 =h9: n<i n3! nhận T(t
Nh6n& hBnh nM9 ch9 biết s/ ?Wn ?3n ch: RC b(
H:i bUn đ< đ:n& ?MC &BY
@ác bUn đ< C!An biết đid! &BY
H9 .Wi ?cc CWi biết đi RC b( đu biết th3C đid! &BY
'ưWc # : H9Ut đ1n& ?W)
M]i các nh<C t8Bnh bMV
 T8> RC s:! =hi 8: đ]i sX ?Wn ?3n hMn& n&MV" .d cQn
n[n&" chid! c:9" .d các h9Ut đ1n& .ận đ1n& .M s/ hiL!
biết. @ác RC Cbi n%C cNn& c:9 hZn " n[n& hZn" học
được nhid! thứ hZn" t84 t!7 )hát t8iLn
Học sinh th;9 ?!ận
Học sinh th;9 ?!ận thR9 hưWn&
dfn ch: &iá9 .i3n
Học sinh ?3n t8ưWc ?W) n<i .d
nh6n& &B CM CBnh th;9 ?!ận
Học sinh =hác bE s!n&
1Œ„ H9Ut _1n& # : Th/c hMnh thR9 nh<C
M!c Ti3! :
H9 sánh s/ ?Wn ?3n ch: b;n thQn .Wi các bUn
^hưZn& )há) : Th;9 ?!ận" F!:n sát" th/c hMnh" &i;n&
&i;i
'ưWc 1 :
Mbi nh<C chi: ?MC h:i c[).
H9 sánh chid! c:9" .rn& t:V" .rn& đa!" .rn& n&/c
TRC :i t9 hZn
HBnh thức học nh<C" ?W)
`an ?ượt Cbi c[) á) sát ?ưn&
đa!
@[) =i: F!:n sát TRC bUn nM9
c:9" b(9" &aV hZn •
Kh5n& &iAn& nh:!
'ưWc # :
Khi đ9 bUn RC thV các bUn c< &iAn& nh:! .d chid!
c:9" sA đ9 =h5n& Y
_id! đ< c< &B đán& ?9 =h5n&Y
 H/ ?Wn ?3n ch: các RC c< thL &iAn& nh:!. @ác RC
can chc k %n !An& đid! đ1" &i6 &Bn sức =h9> sX ch<n&
?Wn
Kh5n& đán& ?9
z„ H9Ut _1n& 0 : VX
MGc ti3! :
VX .d các bUn t89n& nh<C
^hưZn& )há) : m!:n sát" th/c hMnh" đ1n& nu9
@ác RC huV .X p bUn t89n& nh<C CBnh .M9 &iV
như .j: F!:n sát bUn
_OHT : GiV" bct đL .X
HBnh thức học: ?W). nh<C
Học sinh th/c hMnh .X
1„ O[n dr :
`MC bMi tậ) t89n& sách &iá9 =h9:.
tRC t8ưWc bMi : Nhận biết các đ- .ật T!n& F!:nh
ict =inh n&hi7C : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÔN: TIẾNG VIỆT
Tiết 1 : AR ê T )
A. Muc Tiêu :
1. Kiến thức :
Học sinh đọc .M .iết được 3 " . " b3 " .R
#. K$ n%n& :
'iết &h() được tiến& b3 " .R
_ọc được cQ! ứn& dGn& b( .X b3
0. Thái đ1 :
23! th4ch n&5n n&6 tiến& .i7t
T/ tin t89n& &i:9 tiế)
B. Chuẩn b :
1. Giá9 .i3n :
T8:nh Cinh họ: t89n& sách &iá9 =h9: t8:n& 1z
#. Học sinh :
';n& c9n
'1 đ- dIn&
C. C!c h"#t $%n& 3#4 )5 h*c :
TG H"#t $%n& c'( &i!" )iên H"#t $%n& c'( h*c +inh
1. Jn đKnh : Hát.
#. KiLC t8: bMi cN :
Giá9 .i3n &ọi học sinh đọc cá nhQn : bR " bS " b( " b> "
bX " b*
@h9 học sinh .iết b;n& c9n : b( " b*
Nhận T(t
0. OUV .M học bMi CWi:
GiWi thi7! :
Giá9 .i3n đ4nh t8:nh t89n& sách &iá9 =h9: t8:n& 1z
T8:nh .X &B Y
T89n& tiến& b3 .M TR ch6 nM9 đu học Y
 @hcn& t: sX học các ch6 QC crn ?Ui : 3 } .
Giá9 .i3n &hi b;n& : 3 q . • b3 q .R
@h6 3 :
#}0 học sinh đọc
Học sinh đọc : bR " b(
Học sinh .iết
Học sinh F!:n sát
VX b3 " .R
Học sinh nhPc ?Ui đL &iá9 .i3n
&hi t/:
Học sinh đọc thR9
H9Ut đ1n& 1 : Nhận di7n ch6
M!c Ti3! : Gic) học sinh nhận di7n đcn& ch6
^hưZn& )há) : _MC th9Ui " t8/c F!:n
Giá9 .i3n .iết ch6 3
@h6 3 .M R &iAn& nh:! .M =hác nh:! cái &B Y
H9Ut _1n& #: ^hát QC đánh .an
M!c Ti3! : Gic) học sinh đọc đcn& ch6
^hưZn& )há) : Th/c hMnh " ?MC Cf!
Giá9 .i3n )hát QC Cf! 3 … Ci7n& C+ h*) hZn QC R †
Giá9 .i3n ch,nh sg: ?bi )hát QC ch9 học sinh
Giá9 .i3n .iết b3 .M đọc
T89n& tiến& b3 ch6 nM9 đứn& t8ưWc" ch6 nM9 đứn&
s:! Y
Giá9 .i3n đánh .an b]}3}b3
Giá9 .i3n sg: s:i ch9 học sinh
_OHT : @h6 Cf!
HBnh thức học : `W)
Học sinh F!:n sát
GiAn& nh:! đd! c< n(t thPt"
=hác nh:! ?M ch6 3 c< d! CN
_OHT : @h6 Cf!
HBnh thức học : `W)
Học sinh )hát QC
Học sinh đọc b3
@h6 b3 đứn& t8ưWc" ch6 3
đứn& s:!
Học sinh đánh .an ?W)" nh<C"
cá nhQn
_OHT : ';n& => 5 ?i" ch6 Cf!
H9Ut _1n& 0: HưWn& dfn .iết ch6
M!c Ti3! : &ic) học sinh .iết đcn& ch6 3
^hưZn& )há) : Th/c hMnh " &i;n& &i;i
Giá9 .i3n .iết ch6 3 thR9 F!i t8Bnh như ch6 R nhưn&
c< th3C d! CN t83n R
Giá9 .i3n ch9 học sinh .iết tiến& b3" ?ư! k học sinh
nAi n(t ch6 b .M 3
@h6 . :
m!V t8Bnh tưZn& t/ như 3
@h6 . &-C 1 n(t C<c # đa! .M 1 n(t thPt nhD
H9Ut _1n& p : _ọc tiến& ứn& dGn&
M!c Ti3! : _ọc đcn& tiến& c< ch6 3
^hưZn& )há) : _MC th9Ui " th/c hMnh
@h9 học sinh ?V b1 đ- dIn& .M &h() QC b .Wi 3 " .
.Wi R s:9 ch9 th3C d! th:nh đL tU9 tiến& CWi
Giá9 .i3n chọn các tiến& ch9 học sinh ?!V7n đọc : b3
" bd " bế " .R " .S " .(
Giá9 .i3n &ọi học sinh đọc t9Mn bMi t83n b;n& ?W)
Hát Cc: ch!VLn s:n& tiết #
HBnh thức học : @á nhQn " ?W)
Học sinh .iết ch6 ?3n =h5n&"
t83n bMn
Học sinh .iết b;n& c9n
Học sinh .iết b;n& c9n
_OHT : '1 đ- dIn& tiến& .i7t
HBnh thức học : @á nhQn " ?W)
Học sinh &h() .M n3! các
tiến& tU9 được
Học sinh đọc cá nhQn …nhid!
học sinh †
#}0 học sinh đọc
ict =inh n&hi7C : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MBN: TICNG VI:T
Tiết ,: AR ê T )
A. Muc Tiêu :
1. Kiến thức :
Học sinh đọc" .iết được các tiến& b3 " 3 " . " .R
`!V7n n<i được thR9 chh đd bế b(
#. K$ n%n& :
iSn .iết đcn& Cf! " đd! đ*)
^hát t8iLn ?]i n<i t/ nhi3n thR9 chh đd bế b(
0. Thái đ1 :
23! th4ch n&5n n&6 tiến& .i7t
T/ tin t89n& &i:9 tiế)
C. Chuẩn b :
1. Giá9 .i3n :
T8:nh Cinh h9U cQ! ứn& dGn&: b( .X b3 " )han ?!V7n n<i bế b(
#. Học sinh :
Hách &iá9 =h9:
V+ tậ) .iết
C. C!c h"#t $%n& 3#4 )5 h*c :
TG H"#t $%n& c'( &i!" )iên H"#t $%n& c'( h*c +inh
GiWi thi7! : @hcn& t: sX .M9 tiết #
OUV .M học bMi CWi:
a)H9Ut đ1n& 1 : `!V7n đọc
M!c Ti3! : _ọc đcn& tiến& c< ch6 3 .M R

_OHT : HGK" t8:nh .X
HBnh thức học : `W)" cá nhQn
^hưZn& )há) : `!V7n tậ)" t8/c
F!:n
Giá9 .i3n đọc Cf! t8:n& t8ái .M hưWn& dfn cách
đọc
_ọc t/: bMi .M tj dưWi t8:nh
_ọc tiến&" tj ứn& dGn&
Gi]i thi7! cQ! ứn& dGn& ch9 TRC t8:nh
T8:nh .X &B Y
@9n br crn nhD &ọi ?M c9n b3 q &iá9 .i3n &i;i
th4ch
Giá9 .i3n đọc Cf! : b( .X b3
Giá9 .i3n ch,nh sg: ?bi )hát QC ch9 học sinh
b)H9Ut _1n& # : `!V7n .iết
M!c Ti3! : Học sinh .iết đcn& ch6 3 " R
23! ca! học sinh n3! ?Ui tư thế n&-i .iết
@h6 3:
Giá9 .i3n hưWn& dfn t5 ch6 3 thR9 F!i t8Bnh như
c9n ch6 R s:! đ< nhc bct .iết d! CN t83n c9n ch6
R …?ư! k học sinh d! CN neC &i6: drn& ?i thứ 0†
@h6 . :
Học sinh t thR9 dƒi .M đọc tjn&
)han thR9 hưWn& dfn
Học sinh đọc cá nhQn" đ-n&
th:nh
Học sinh F!:n sát t8:nh
Học sinh t8; ?]i b( .X b3
Học sinh đọc cQ! ứn& dGn&
_OHT : @h6 Cf!" b;n& => 5 ?i
HBnh thức học : @á nhQn" ?W)
^hưZn& )há) : Gi;n& &i;i " t8/c
F!:n " ?!V7n tậ)
Học sinh n3! tư thế n&-i .iết
Học sinh t5 ch6 Cf! .M .iết #
ch6 3
Học sinh t5 ch6 .
Khi .iết ch6 . đ[t bct dưWi đư]n& => 0 .iết n(t
C<c # đa!" ?i: bct nAi .Wi n(t thPt" điLC =ết thcc
dưWi đư]n& => 0 q đ1 c:9 ch: ch6 . ?M 1 đợn .K
Tiến& b3 :
M!An .iết tiến& b3 t: .iết tiến& bR s:! đ< nhc bct
.iết d! CN t83n tiến& bR
Tiến& .R :
_iLC đ[t bct đa! ti3n dưWi đư]n& => 0".iết n(t C<c
# đa!" ?i: bct .iết n(t thPt" nAi n(t thPt .Wi R" điLC
=ết thcc t83n đư]n& => 1
Giá9 .i3n thR9 dƒi các RC chậC
c)H9Ut _1n& 0 : `!V7n n<i
M!c Ti3! : Học sinh n<i được thR9 chh đd
^hưZn& )há) : `!V7n tậ)" đMC th9Ui" t8/c F!:n" th;9
?!ận
Giá9 .i3n &Pn t8:nh bế b(
•i đ:n& bế RC b(Y
nC b( .!i h:V b!-n Y tUi s:9 Y
M* thư]n& ?MC &B =hi bế b( Y
nC )h;i ?MC &B đL ch: C* .!i ?rn& Y
 @h: C* .t .; ch%C s<c chcn& t:" .B thế RC )h;i
học tậ) tAt" )h;i .Qn& ?]i ch: C* đL ch: C* .!i ?rn&
Học sinh t5 tiến& b3
Học sinh .iết .R
_OHT : T8:nh .X + sách &iá9
=h9:
HBnh thức học : `W)" cá nhQn "
nh<C
Học sinh F!:n sát th;9 ?!ận .M
n3!
M* đ:n& bế b(
nC b( 8t .!i .B được C* bế
Học sinh n3! thR9 s!V n&ho
Học sinh n3!
Học sinh n3!
p. @hn& cA q TEn& =ết :
^hưZn& )há) : T8r chZi thi đ!:
Giá9 .i3n ch9 học sinh cg đUi di7n ?3n &Uch chQn
tiến& c< QC .j: học : C* " .d " bế b( " .S " chc hd "
nhS .
Nhận T(t
H9Ut đ1n& ?W)
Học sinh cg đUi di7n Cbi tE 0
RC ?3n thi đ!:
`W) hát 1 bMi hát
s. O[n dr :
Vd nhM tBC th3C t83n sách bá9 các ch6 .j: học
tRC t8ưWc bMi CWi
MÔN: TUKN
.U6:N T;2
A. M<c tiêu:
1. Kiến thức:
Gic) học sinh cNn& cA .d nhận biết sA ?ượn& 1" #" 0.
_ọc " .iết đếC các sA t89n& )hUC .i 0.
#. K$ n%n&:
Viết các sA 1" #" 0" đcn& n(t" đ*)
0. Thái đ1 :
23! th4ch &i] học t9án.
B. Chuẩn b:
1. Giá9 .i3n :
T8:nh bMi 1" t8:n& 10" b;n& sA.
#. Học sinh :
V+ bMi tậ)" F!R t4nh.
C. C!c h"#t $%n& 3#4 )5 h*c:
TG H"#t $%n& c'( &i!" )iên H"(t $%n& c'( h*c +inh
1.‚n đKnh:
#. 'Mi cN: HA 1" #" 0.
_KL các sA đu học
_Viết các sA 1" #" 0.
__ếC T!5i tj 1 đến 0.
__ếC n&ược ?Ui
_N3! các đ- .ật t89n& ?W) c< sA ?ượn& 1" #" 0
#.'Mi CWi:
'Mi 1: Học sinh F!:n sát các hBnh .X .M n3! V3! ca!
ch: bMi
_Giá9 .i3n thR9 dƒi s/ ?MC bMi .M &ic) đl các RC
=hi can thiết.
_KiLC t8: bMi: t/ =iLC t8: bMi ch: CBnh ben& cách:
n&hR bUn ch6: bMi" 8-i &hi đcn&…đ†" s:i…s†.M9 )han
bMi ch: CBnh.
_Nhận T(t ch9 điLC
'Mi #:
_N3! V3! cQ! ch: đd bMi
_Giá9 .i3n cNn& cA ch9 các RC nPC .6n& th!ật
n&6 đếC T!5i h9[c đếC n&ược
'Mi 0:
_N3! V3! ca! ch: đd bMi
_@ác RC ?MC bMi
_Học sinh sg: bMi
_Hát .M Cc:
_^hưZn& )há) : th/c hMnh" đMC
th9Ui
_Học sinh th/c hi7n thR9 V3!
ca!
_Nhận biết sA ?ượn& đ- .ật c<
t89n& hBnh .X" 8-i .iết sA th4ch
hợ) .M9 5 t8An&
_Học sinh ?MC bMi
_23! ca! đọc =ết F!;
__idn sA th4ch hợ) .M9 5 t8An&
_Học sinh ?MC bMi
_Học sinh đọc tjn& duV sA : 1"
#" 0 h9[c 0" #" 1
__ọc ?i3n tGc c; h:i duV sA:1" #"
0 • 0" #" 1
_Viết sA th4ch hợ) .M9 5 t8An&
đL hi7n sA 5 .!5n& ch: nh<C
_Học sinh ?MC bMi
_1 nh<C c< h:i hBnh .!5n& .iết
sA #.
_1 nh<C c< 1 hBnh .!5n& .iết
sA 1.
_@; h:i nh<C c< 0 hBnh .!5n&
.iết sA 0
_Học sinh ch, hBnh .M n<i: y#
.M 1 ?M 0•1 .M # ?M 0• 0 &-C #
.M 1y
_HBnh thức học: tE" ?W)
0.@hn& cA
_T8r chZi: :i ?M n&ư]i th5n& Cinh nht
_MGc đ4ch: chn& cA các =hái ni7C sA 1" sA #" sA 0
_^hưZn& )há) :t8r chZi" đ1n& nu9
_
_ách chZi: ?W) chi: thMnh p tE" ?an ?ượt đư: 8: 0 cQ!
hDi:
_@Q! 1: 5n& ?M n&ư]i sinh 8: bA h9[c C* CBnh. nC
c< tt c; CV 5n&Y
_@Q! #: t83n đa! RC b1 )hận nM9 c< 1" b1 )hận nM9
c9 #Y
_@5 c< 1 chiếc bánh nế! c5 C!An chi: ch9 h:i bUn"
thB c5 )h;i b> chiếc bánh nMV ?MC CV )hanY Nế!
c5 C!An chi: ch9 0 bUn" thB c5 )h;i b> chiếc bánh
?MC CV )han đL Cbi bUn c< 1 )han
p.O[n dr:
_Tậ) .iết sA 1" #" 0 ch9 đ*) .M9 .+ nhM
_@h!{n bK bMi:1"#"0"p"s
__- dIn& dUV học" 0 cQ! hDi
.iết t89n& th%C
_TE nM9 t8; ?]i nh:nh nht "
đcn& nht tE đ< ?M n&ư]i chiến
thPn& .M &iMnh dược d:nh hi7!:
n&ư]i th5n& Cinh nht
ict =inh n&hi7C : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÔN: TIẾNG VIỆT
Tiết 1: AR V T h
A. Muc Tiêu :
1. Kiến thức :
Học sinh đọc .M .iết được ?" h" ?3 " hS
#. K$ n%n& :
'iết &h() được tiến& ?3 " hS
_ọc được cQ! ứn& dGn& .R .R .R" hS .d
0. Thái đ1 :
23! th4ch n&5n n&6 tiến& .i7t
T/ tin t89n& &i:9 tiế)
B. Chuẩn b :
1. Giá9 .i3n :
T8:nh Cinh họ: t89n& sách &iá9 =h9: t8:n& 1Ž
#. Học sinh :
';n& c9n
'1 đ- dIn&
C. C!c h"#t $%n& 3#4 )5 h*c :
TG H"#t $%n& c'( &i!" )iên H"#t $%n& c'( h*c +inh
1. Jn đKnh : Hát.
2. KiLC t8: bMi cN :
Giá9 .i3n ch9 học sinh đọc 3 " . " b3 " .R
_ọc cQ! ứn& dGn&
@h9 học sinh .iết 3 " . " b3 " .R
Nhận T(t
0. OUV .M học bMi CWi:
GiWi thi7! bMi :
Giá9 .i3n t8R9 t8:nh t89n& sách &iá9 =h9: t8:n& 1Ž
T8:nh .X &B Y
T89n& tiến& ?3 .M hS ch6 nM9 đu học Y
H5C n:V chcn& t: sX học các ch6 .M QC crn ?Ui : ? \
h \ &iá9 .i3n &hi b;n&
Giá9 .i3n ch9 học sinh đọc ? q h " ?3 q hS
@h6 ? :
Học sinh đọc
Học sinh đọc
Học sinh .iết
Học sinh F!:n sát" th;9 ?!ận
.M n3! n1i d!n& t8:nh
VX Fh: ?3" .X CI: hS
Học sinh n3! : 3 " R
Học sinh nhPc ?Ui t/: bMi
Học sinh đọc đ-n& th:nh
H9Ut đ1n& 1 : Nhận di7n ch6
M!c Ti3! : Gic) học sinh nhận di7n đcn& ch6 ?
^hưZn& )há) : Gi;n& &i;i" th;9 ?!ận
Giá9 .i3n .iết ch6 ?
@h6 ? .M b &iAn& nh:! .M =hác nh:! cái &B Y
H9Ut _1n& #: ^hát QC đánh .an
M!c Ti3! : Gic) học sinh đọc đcn& tiến& c< ?
^hưZn& )há) : Th/c hMnh " ?MC Cf!
Giá9 .i3n )hát QC Cf! ? …?ưli c9n& chUC ?ợi†
Giá9 .i3n ch,nh sg: ?bi )hát QC ch9 học sinh
Giá9 .i3n .iết ?3 .M đọc
T89n& tiến& ?3 ch6 nM9 đứn& t8ưWc" ch6 nM9 đứn& s:!
Y
Giá9 .i3n đánh .an ?]}3}?3
_OHT : @h6 Cf!
HBnh thức học : nh<C
Học sinh F!:n sát
GiAn& nh:! đd! c< n(t =h!Vết
t83n " =hác nh:! ?M ch6 b c<
n(t thPt .M ch6 ? c< n(t C<c
n&ược
_OHT : @h6 Cf!
HBnh thức học : `W)
Học sinh nhBn b;n& )hát QC
Học sinh đọc ?3
@h6 ? đứn& t8ưWc" ch6 3 đứn&
s:!
Học sinh đánh .an ?W)" tE " cá
nhQn
Giá9 .i3n sg: s:i ch9 học sinh
H9Ut _1n& 0: HưWn& dfn .iết ch6
M!c Ti3! : Gic) học sinh .iết đcn& =iL! ch6
^hưZn& )há) : Th/c hMnh " &i;n& &i;i
Giá9 .i3n hưWn& dfn .iết ? : điLC bPt đa! tj đư]n&
=> # " .iết n(t =h!Vết t83n" ?i: bct .iết n(t C<c n&ược
Giá9 .i3n ch9 học sinh .iết tiến& ?3" ?ư! k học sinh
nAi n(t ch6 ? .M 3
@h6 h :
m!V t8Bnh tưZn& t/ như ?
@h6 h &-C n(t =h!Vết t83n .M n(t C<c # đa!
H9 sánh ? .M h
H9Ut _1n& p : _ọc tiến& ứn& dGn&
M!c Ti3! : _ọc đcn& tiến& c< ch6 ?
^hưZn& )há) : _MC th9Ui " th/c hMnh
@h9 học sinh ?V b1 đ- dIn& .M &h() QC ? .Wi 3 s:!
đ< th3C d! th:nh đL tU9 tiến& CWi
Giá9 .i3n chọn các tiến& ch9 học sinh ?!V7n đọc : ?3
" ?d " ?• " hR " hS " h*
Giá9 .i3n &ọi học sinh đọc t9Mn bMi t83n b;n& ?W)
Hát Cc: ch!VLn s:n& tiết #
_OHT : ';n& => 5 ?i" ch6 Cf!
HBnh thức học : @á nhQn " ?W)
Học sinh tậ) t5 ch6 ?3n =h5n&"
t83n bMn
Học sinh .iết b;n& c9n
Học sinh .iết b;n& c9n
Học sinh s9 sánh .M n3!
_OHT : '1 đ- dIn& tiến& .i7t
HBnh thức học : @á nhQn " ?W)
Học sinh &h() .M n3! các
tiến& tU9 được
Học sinh đọc cá nhQn …nhid!
học sinh †
#}0 học sinh đọc
ict =inh n&hi7C : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÔN: TIẾNG VIỆT
Tiết ,:AR V T h
A. Muc Tiêu :
1. Kiến thức :
Học sinh đọc" .iết được các tiến& ? " h " ?3 " hS
`!V7n n<i được thR9 chh đd bế ?R ?R
#. K$ n%n& :
iSn .iết đcn& Cf! " đd! đ*)
^hát t8iLn ?]i n<i t/ nhi3n thR9 chh đd ?R ?R
0. Thái đ1 :
23! th4ch n&5n n&6 tiến& .i7t
T/ tin t89n& &i:9 tiế)
B. Chuẩn b :
1. Giá9 .i3n :
T8:nh Cinh h9U cQ! ứn& dGn&: .R .R .R" hS .d " )han ?!V7n n<i ?R ?R
#. Học sinh :
Hách &iá9 =h9:
V+ tậ) .iết
C. C!c h"#t $%n& 3#4 )5 h*c :
TG H"#t $%n& c'( &i!" )iên H"#t $%n& c'( h*c +inh
1. ‚n đKnh :
#. 'Mi ch:
0. GiWi thi7! : @hcn& t: sX .M9 tiết #
OUV .M học bMi CWi:
H9Ut đ1n& 1 : `!V7n đọc
M!c Ti3! : Học sinh đọc đcn& .M t85i ch;V
^hưZn& )há) : `!V7n tậ)" t8/c F!:n
_OHT : Hách &iá9 =h9:
HBnh thức học : `W)" cá nhQn
Giá9 .i3n hưWn& dfn học sinh đọc t8:n& t8ái .M
hưWn& dfn cách đọc
_ọc t/: bMi .M tj dưWi t8:nh
_ọc tiến&" tj ứn& dGn&
Gi]i thi7! cQ! ứn& dGn& .M ch9 học sinh TRC t8:nh
T89n& t8:nh RC thV &B Y
Giá9 .i3n đọc Cf! : .R .R .R " hS .d
Giá9 .i3n ch,nh sg: ?bi )hát QC ch9 học sinh
H9Ut _1n& # : `!V7n .iết
M!c Ti3! : Học sinh .iết đcn& ch6 ? " h
^hưZn& )há) : Gi;n& &i;i " t8/c F!:n " ?!V7n tậ)
23! ca! học sinh n3! ?Ui tư thế n&-i .iết
Giá9 .i3n hưWn& dfn học sinh tjn& ch6 .M tiến&
thR9 F!i t8Bnh
@h6 ? :
_iLC đa! ti3n + đư]n& => #" .iết n(t =h!Vết t83n
?i: bct .iết n(t C<c n&ược" điLC =ết thcc t83n
đư]n& => 1
@h6 h :
H:! =hi .iết n(t =h!Vết t83n 83 bct .iết n(t C<c h:i
đa!" điLC djn& bct t83n đư]n& => 1
Học sinh thR9 dƒi .M đọc tjn&
)han thR9 hưWn& dfn
Học sinh đọc cá nhQn" đ-n&
th:nh
Học sinh F!:n sát t8:nh
@ác bUn đ:n& .!i chZi
Học sinh đọc cQ! ứn& dGn&
_OHT : @h6 Cf!" b;n& => 5 ?i
HBnh thức học : @á nhQn" ?W)
Học sinh n3!
Học sinh F!:n sát
Học sinh .iết .+ ch6 ?
Học sinh .iết h
Học sinh .iết ?3
Học sinh .iết hS
Tiến& ?3 :
Viết ? nAi .Wi R s:! đ< nhc bct .iết d! CN t83n R
Tiến& hS :
Viết h ?i: bct nAi .Wi R" s:! đ< nhc bct .iết d!
h!Vdn
Giá9 .i3n thR9 dƒi các RC chậC
H9Ut _1n& 0 : `!V7n n<i
M!c Ti3! : Học sinh n<i được thR9 chh đd
^hưZn& )há) : `!V7n tậ)" đMC th9Ui" t8/c F!:n" th;9
?!ận
Giá9 .i3n t8R9 t8:nh ?R ?R
T89n& t8:nh .X &B Y
@9n .Kt" c9n n&:n được n&ư]i t: n!5i"nhưn& cNn&
c< ?9Ui .Kt sAn& =h5n& c< n&ư]i n!5i &ọi ?M .Kt t8]i
T89n& t8:nh ?M c9n ?R ?R" c< hBnh dán& &iAn& .Kt t8]i
nhưn& nhD hZn" ch, c< 1 .Mi nZi + nưWc t:
_OHT : T8:nh .X + sách &iá9
=h9:
HBnh thức học : `W) " nh<C
Học sinh F!:n sát t8:nh
Học sinh n3! thR9 nhận T(t
p. @hn& cA q TEn& =ết :
^hưZn& )há) : T8r chZi thi đ!:
Giá9 .i3n ch9 học sinh cg đUi di7n ?3n &Uch chQn
tiến& c< QC .j: học : cá hR " ?3 th3" ?á h* " Fh: ?3
Nhận T(t
H9Ut đ1n& ?W)
Học sinh cg đUi di7n Cbi tE 0
RC ?3n &Uch chQn thi đ!:
s. O[n dr :
Vd nhM tBC th3C t83n sách bá9 các ch6 .j: học
tRC t8ưWc bMi CWi
ict =inh n&hi7C : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÔN: TJ€N
CKC 0L 1, ,, M, W, X
A. M<c tiêu:
1. Kiến thức:
Gic) học sinh c< =hái ni7C b:n đa! .d sA p" s< s
'iết đọc " biết .iết các sA p" s
'iết đếC tj 1 đến s .M n&ược ?Ui
Nhận biết sA ?ượn& các nh<C c< 1 đến s đ- .ật .M thư t/ ch: t89n& duV sA 1" #" 0" p" s
#. K$ n%n&:
N&hR đọc" .iết đcn& sA 1" #" 0" p" s
_ọc .M đếC đcn& sA 1" #" 0" p" s.
0. Thái đ1:
Học sinh h:C C3 học t9án
B. Chuẩn b:
1. Giá9 .i3n:
@ác nh<C c< đ(n s đ- .ật cIn& ?9Ui " Cbi chg sA 1" #" 0" p" s t83n t] bB:
@ác t8:nh .X + HGK t8:n& p" s
#. Học sinh•
HGK" b;n& c9n" b1 đ- dIn& học t9án
C. C!c h"#t 3%n& 3#4 )5 h*c:
TG H"#t $%n& c'( &i!" )iên H"#t $%n& c'( h*c +inh
1. ‚n đKnh :
#. 'Mi ch: `!V7n tậ)
_N3! các s< đu học
_Viết các sA 1" #" 0.
_@h9 .4 dG các sA đu học
0. 'Mi CWi:
H9Ut đ1n& 1: GiWi thi7! sA p" s
MGc ti3!: học sinh c< =hái ni7C b:n đa! .d sA p" s
^hưZn& )há) : T8/c F!:n" đMC th9Ui
_Giá9 .i3n t8R9 t8:nh ch9 học sinh đếC sA đ- .ật
c< sA p" s
H9Ut đ1n& #: Viết sA p" s
MGc ti3! : 'iết đọc biết .iết sA p " s
^hưZn& )há) : Th/c hMnh " t8ưc F!:n" &i;n &i;i
_Giá9 .i3n &iWi thi7! sA .iết .M .iết Cf!: sA p &-C
nh6n& n(t nM9Y
_HA s &-C nh6n& n(t nM9 Y
_Giá9 .i3n hưWn& dfn .iết
_Viết T!5i tj 1 đến s
_Viết n&ược ?Mi tj s đến 1
H9Ut đ1n& 0: Th/c hMnh
MGc ti3! : Học sinh biết .ận dGn& các =iến thức đu
học đL ?MC bMi tậ)
^hưZn& )há) : Th/c hMnh
_'Mi 1: Th/c hMnh .iết sA
_'Mi #" 0: sA Y
_Hát
_^hưZn& )há) đMC th9Ui th/c
hMnh
_`W) c< h:i cg: sE
_`W) c< 1 c5 &iá9
_`W) c< 0 b<n& đSn
HBnh thức học : `W)" cá nhQn
_OHT :Mf! .ật c< sA ?ượn& tj 1
đến s
_Học sinh đếC
HBnh thức học : `W)" cá nhQn
_OHT : sA p " s .iết Cf!
_N(t Ti3n" n(t n&:n& " n(t sE
_N(t n&:n&" n(t sA" n(t c9n& h+
t8ái
_Học sinh .iết t83n =h5n&" t83n
b;n& c9n.
2 3
HBnh thức học : ?W)" cá nhQn
_Học sinh đếC " đidn .M9 5
t8An&
_Học sinh nAi sA .ật .Wi chC
t8rn" .Wi sA
_@; ?W) ?Pn& n&hR c5 )hE biến
_Giá9 .i3n đọc đd bMi
_Giá9 .i3n t8R9 t8:nh ch9 1 học sinh ?MC + b;n&
?W)
_'Mi p : NAi
_Giá9 .i3n ch9 học sinh đọc V3! ca! bMi
p. @Nn& cA:
_T8r chZi: đư: .ật tưZn& ứn& .Wi sA. @5 đọc sA
?ượn& đ- .ật RC t8ọn .M đư: sA .ật.
_s c9n .Kt
_0 c9n &M
_p F!Rn t4nh
_# c9n d3
s. O[n dr:
__ọc th!1c .K t84 sA tư 1 đến s
_@h!{n bK ?!V7n tậ)
_Nhận T(t tiết học
t8r chZi
Học sinh thR9 tE .tE nM9 n&hR
nh:nh s> thPn&.
_s học sinh ?MC .Kt
_0 học sinh ?MC &M
_Học sinh &iZ F!R t4nh
_# học sinh ?MC d3
ict =inh n&hi7C : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÔN: T•^ VIẾT
T;2 TB D , b , bI
A. Muc Tiêu :
1. Kiến thức :
Học sinh t5 đcn& các ch6 R " b " b(
N&hR được .M .iết đcn& các ch6 R " b " tiến& b(
#. K$ n%n& :
iSn ch9 học sinh =$ n%n& .iết đcn& n(t đd!" đ*) các ch6 R " b
Viết ?idn CUch tiến& b(
0. Thái đ1 :
23! th4ch n&5n n&6 tiến& .i7t
B. Chuẩn b :
1. Giá9 .i3n :
';n& c< => 5 ?i
@h6 Cf!
#. Học sinh :
';n& c9n
V+ tậ) .iết
C. C!c h"#t $%n& 3#4 )5 h*c :
TG H"#t $%n& c'( &i!" )iên H"#t $%n& c'( h*c +inh
1. Jn đKnh : Hát.
#. KiLC t8: bMi cN : O! .M th:nh h!Vdn" n&u
@h9 0 học sinh đọc : bS " bX
@h9 học sinh .iết b;n& c9n : bS " bX
Nhận T(t
0. OUV .M học bMi CWi:
GiWi thi7! bMi :
@hcn& t: sX .iết R " b " b( \ &hi b;n&
Học sinh đọc
Học sinh .iết b;n& c9n
0 học sinh nhPc t/: bMi
H9Ut đ1n& 1 : Viết b;n& c9n
M!c Ti3! : Viết đcn& cl ch6
^hưZn& )há) : Gi;n& &i;i " th/c hMnh
_OHT : ';n& ch6 Cf!" b;n& =>
5 ?i
HBnh thức học : `W)
Giá9 .i3n &iWi thi7! ch6 Cf! : R " b " b(
@h6 R c:9 1 đZn .K
@h6 b c:9 #"s đZn .K
Giá9 .i3n .iết Cf!
H9Ut _1n& # : Viết .+
M!c Ti3! : Học sinh .iết đcn& sUch đ*)
^hưZn& )há) : `!V7n tậ)
Giá9 .i3n ch9 học sinh n3! cách caC bct" đL .+" tư
thế n&-i .iết
Giá9 .i3n ch9 học sinh .iết tjn& drn& .M9 .+ : R …1
drn&†" b …1 drn&†" b( …1 drn&†
Học sinh F!:n sát.
Học sinh th/c hMnh t83n =h5n&
.M .iết b;n& c9n
_OHT : ';n& => 5 ?i
HBnh thức học : @á nhQn
Học sinh n3!
Học sinh .iết .M9 .+
p. @hn& cA :
^hưZn& )há) : KiLC t8: H9Ut đ1n& ?W)
Giá9 .i3n th! .+ chC điLC
Nhận T(t
Học sinh n1) .+
s. O[n dr :
Vd nhM tậ) .iết thật nhid! .M9 b;n& c9n
ict =inh n&hi7C : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->