P. 1
2011 BAI GIANG PHUONG TRINH DUONG THANG TRONG MAT PHANG

2011 BAI GIANG PHUONG TRINH DUONG THANG TRONG MAT PHANG

|Views: 234|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Văn Minh

More info:

Published by: Nguyễn Văn Minh on Sep 24, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2014

pdf

text

original

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

NGUYỄN TRỌNG HIỆP 0988655868
BÀI GIẢNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
Bài toán 1. Viết phương trình đường thẳng
1. Viết phương trình đường thẳng
a. Đi qua hai điểm ( ) ( ) 3;1 , 1; 2 A B −
b. Trung trực của đoạn thẳng AB.
c. Đi qua A và song song với đường thẳng
2 3
:
1 2
x y
d
− −
·

d. Đi qua điểm B và vuông góc với đường thẳng d.
2. Viết phương trình đường thẳng
a. Đi qua điểm A và cắt các trục tọa độ tại các điểm C, D sao cho diện tích tam giác
OCD bằng 6 (đơn vị diện tích).
b. Đi qua điểm B và cắt chiều âm trục Ox, chiều dương trục Oy lần lượt tại các điểm M,
N sao cho
• diện tích OMN nhỏ nhất.
• 2 MO ON + nhỏ nhất.
3. Viết phương trình đường thẳng
a. Đi qua điểm A và tạo với d góc 45
0
.
b. Đi qua điểm O và cách đều các điểm A, B.
c. Đi qua điểm A và cách điểm B một khoảng
3 2
2
.
Bài toán 2. Hình chiếu vuông góc và điểm đối xứng
Cho đường thẳng
: 2 5 0 d x y − − ·
và các điểm ( ) ( ) 4; 2 , 7; 1 A B − −
1. Tìm hình chiếu vuông góc H của A trên d; Tìm A’ đối xứng A qua d.
2. Tìm điểm K trên d sao cho BK nhỏ nhất.
3. Tìm điểm M trên d sao cho
Page 1 of 4
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
NGUYỄN TRỌNG HIỆP 0988655868
a.
2 MA MB MO + +
uuur uuur uuuur
đạt giá trị nhỏ nhất.
b.
2 2 2
MA MB MO − − đạt giá trị lớn nhất.
c. MA MB + đạt giá trị nhỏ nhất.
d.
MA MB −
đạt giá trị lớn nhất.
Bài toán 3. Tìm điểm M trên đường thẳng d thỏa mãn tính chất K
Cho đường thẳng
: 3 7 0 d x y − − ·
và các điểm ( ) ( ) 5; 2 , 3; 0 A B − −
1. Tìm điểm H trên d sao cho AH tạo với d góc 45
0
.
2. Tìm điểm I trên d sao cho I cách đều A và B.
3. Tìm điểm K trên d sao cho 26 BK · .
4. Tìm điểm M trên d sao cho M cách đều điểm A và đường thẳng
:
2 2
x t
y t
· ¹

'
· − −
¹
.
Bài toán 4. Bài toán tìm các yếu tố trong tam giác
1. (biết hai đường cao và một yếu tố khác) Cho tam giác ABC biết đỉnh ( ) 2;1 A

phương trình hai đường cao lần lượt là
: 3 2 5 0; ' : 2 0 d x y d x y − − · − − ·
. Viết phương
trình các cạnh và đường cao còn lại.
2. (biết hai trung tuyến và một yếu tố khác)
a. Cho tam giác ABC biết hai trung tuyến
: 3 7 0; : 1 0 BM x y CN x y − − · + + ·
và trung
điểm ( ) 2; 2 P −
của BC. Viết phương trình BC.
b. Cho tam giác ABC biết hai trung tuyến
: 6 7 0; : 2 1 0 BM x y CN x y + − · − − ·

điểm ( ) 3; 5 A
. Viết phương trình BC.
c. Cho tam giác ABC biết hai trung tuyến
: 6 7 0; : 2 1 0 BM x y CN x y + − · − − ·

điểm ( ) 2; 1 I −
trên cạnh BC sao cho
2 0 IA IB + ·
uur uur r
. Viết phương trình BC.
d. Cho tam giác ABC biết hai trung tuyến
: 2 3 0; : 4 7 0 BM x y CN x y + − · − − ·

điểm ( ) 3; 2 H
là hình chiếu của B trên cạnh AC.
Page 2 of 4
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
NGUYỄN TRỌNG HIỆP 0988655868
3. (biết hai phân giác và một yếu tố khác)
Cho tam giác ABC biết tọa độ điểm ( ) 5;1 A
và phương trình các đường phân giác
trong
: 3 2 2 0; : 0 BM x y CN x y + − · − ·
. Viết phương trình BC.
4. (biết một đường cao một trung tuyến và một yếu tố khác)
a. Cho tam giác ABC biết đường cao và đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A của tam giác có
phương trình lần lượt là
: 3 7 0, ' : 2 3 1 0 d x y d x y + − · − − ·
; Biết điểm ( ) 1; 3 M −

trung điểm của AC. Viết phương trình BC.
b. Cho tam giác ABC biết phương trình đường cao
: 2 5 0 AH x y − − ·
, phương trình
trung tuyến
: 3 0 BK x y + − ·
và tạo độ điểm ( ) 0; 5 C
. Viết phương trình AB.
c. Cho tam giác ABC biết phương trình đường cao
: 2 5 0 AH x y + − ·
; Điểm ( ) 2; 1 M −

là trung điểm của AC và điểm ( ) 2; 6 N −
là một điểm trên cạnh BC. Tìm các đỉnh A,
B, C.
5. (biết một đường cao một đường phân giác và một yếu tố khác)
a. Cho tam giác ABC biết phương trình đường cao
: 2 5 0 AH x y − − ·
và phân giác
trong
: 1 0 AD x y + − ·
; điểm ( ) 1;1 M −
là trung điểm của AC. Viết phương trình AB.
b. Cho tam giác ABC biết phương trình đường cao
: 2 5 0 AH x y − − ·
và phân giác
trong
: 0 BD x y − ·
; Điểm
3
1;
2
M
¸ _

¸ ,
là trung điểm của AC. Viết phương trình AB.
Bài toán 5. Một số bài toán tổng hợp
1. (2008B) Xác định tọa độ điểm C biết hình chiếu của C trên AB là ( ) 1; 1 H − −
, đường
phân giác trong của góc A có phương trình
2 0 x y − + ·
và đường cao kẻ từ B có phương
trình
4 3 1 0 x y + − ·
.
2. (2009D) Cho điểm ( ) 2; 0 M
là trung điểm của cạnh AB; Các đường cao và đường trung
tuyến kẻ từ A lần lượt có phương trình
6 4 0; 7 2 3 0 x y x y − − · − − ·
. Viết phương trình
AC.
Page 3 of 4
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
NGUYỄN TRỌNG HIỆP 0988655868
3. (2009B) Cho tam giác ABC cân tại ( ) 1; 4 A −
và các điểm B, C thuộc đường thẳng
4 0 x y − − ·
. Tìm tạo độ các điểm BC biết diện tích tam giác ABC bằng 18.
4. (2009A) Cho hình chữ nhật ABCD có điểm ( ) 6; 2 I
là giao điểm của AC và BD, trung
điểm ( ) 1; 5 M
thuộc cạnh AB và trung điểm E của CD thuộc
5 0 x y + − ·
. Viết phuwog
trình AB.
5. (2010D) Cho tam giác ABC có ( ) 3; 7 A −
, trực tâm ( ) 3; 1 H −
, tâm đường tròn ngoại tiếp
( ) 2; 0 I −
. Tìm tọa độ điểm C biết hoành độ của C dương.
6. (2010D) Cho điểm ( ) 0; 2 A
, d là đường thẳng đi qua O; Gọi H là hình chiếu của A trên d,
viết phương tình đường thẳng d biết khoảng cách từ H đến trục hoành bằng AH.
7. (2010B) Cho tam giác ABC vuông tại A và đỉnh ( ) 4;1 C −
, phân giác trong của góc A có
phương trình
5 0 x y + − ·
. Viết phương trình đường thẳng BC biết diện tích tam giác
ABC bằng 24 và A có hoành độ dương.
8. (2010A) Cho tam giác ABC cân tại ( ) 6; 6 A
, đường thẳng đi qua trung điểm của AB và
AC có phương trình
4 0 x y + − ·
. Tìm điểm B, C biết điểm ( ) 1; 3 E −
thuộc đường cao
qua đỉnh C của tam giác ABC.
Page 4 of 4

Tìm điểm M trên d sao cho M cách đều điểm A và đường thẳng ∆ :  . (biết hai đường cao và một yếu tố khác) Cho tam giác ABC biết đỉnh A ( 2. c.1) và phương trình hai đường cao lần lượt là d : 3 x − 2 y − 5 = 0. 2. b. d. CN : 2 x − y −1 = 0 và ur ur r u u điểm I ( 2. (biết hai trung tuyến và một yếu tố khác) a. Cho tam giác ABC biết hai trung tuyến BM : 2 x + y − 3 = 0. Tìm điểm I trên d sao cho I cách đều A và B.  y = −2 − 2t Bài toán 4. 3. d. Tìm điểm K trên d sao cho BK = 26 . 2 ) là hình chiếu của B trên cạnh AC. 0) 1.5) . 2. Cho tam giác ABC biết hai trung tuyến BM : 6 x + y − 7 = 0. x = t 4. B ( −3. MA − MB đạt giá trị lớn nhất. Viết phương trình BC. Bài toán 3. MA2 − MB2 − MO 2 đạt giá trị lớn nhất. uu uu ur ur u u uu r MA + MB + 2MO đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm điểm M trên đường thẳng d thỏa mãn tính chất K Cho đường thẳng d : 3 x − y − 7 = 0 và các điểm A ( 5. c. Cho tam giác ABC biết hai trung tuyến BM : 6 x + y − 7 = 0. CN : 4 x − y − 7 = 0 và điểm H ( 3. b. Cho tam giác ABC biết hai trung tuyến BM : 3 x − y − 7 = 0. d ' : x − y − 2 = 0 . Viết phương trình các cạnh và đường cao còn lại. −1) trên cạnh BC sao cho IA + 2 IB = 0 . Bài toán tìm các yếu tố trong tam giác 1. MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất. − 2) của BC. Viết phương trình BC. Tìm điểm H trên d sao cho AH tạo với d góc 450. CN : x + y +1 = 0 và trung điểm P ( 2. Page 2 of 4 . Viết phương trình BC.PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG NGUYỄN TRỌNG HIỆP 0988655868 a. −2 ) . CN : 2 x − y −1 = 0 và điểm A ( 3.

B. b. 4. Các đường cao và đường trung tuyến kẻ từ A lần lượt có phương trình 6 x − y − 4 = 0. Cho tam giác ABC biết đường cao và đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A của tam giác có phương trình lần lượt là d : 3 x + y − 7 = 0. Viết phương trình BC. Cho tam giác ABC biết phương trình đường cao AH : 2 x − y − 5 = 0 và phân giác trong AD : x + y − 1 = 0 . (biết một đường cao một đường phân giác và một yếu tố khác) a.PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG NGUYỄN TRỌNG HIỆP 0988655868 3. Viết phương trình AB.  2 Bài toán 5.7 x − 2 y − 3 = 0 . Điểm M ( 2. phương trình trung tuyến BK : x + y − 3 = 0 và tạo độ điểm C ( 0. điểm M ( −1. CN : x − y = 0 .  là trung điểm của AC.3) là trung điểm của AC. b. −6) là một điểm trên cạnh BC. (2008B) Xác định tọa độ điểm C biết hình chiếu của C trên AB là H ( −1. 5.1) và phương trình các đường phân giác trong BM : 3 x + 2 y − 2 = 0. Biết điểm M ( −1. Viết phương trình AB. − 1) là trung điểm của AC và điểm N ( 2. c. Cho tam giác ABC biết phương trình đường cao AH : 2 x − y − 5 = 0 và phân giác  3 trong BD : x − y = 0 . (biết hai phân giác và một yếu tố khác) Cho tam giác ABC biết tọa độ điểm A ( 5. C. đường phân giác trong của góc A có phương trình x − y + 2 = 0 và đường cao kẻ từ B có phương trình 4 x + 3 y − 1 = 0 . Viết phương trình AC.1) là trung điểm của AC. −1) . Viết phương trình AB.5) . (biết một đường cao một trung tuyến và một yếu tố khác) a. (2009D) Cho điểm M ( 2. 2. d ' : 2 x − 3 y −1 = 0 . Viết phương trình BC. Điểm M  1. Page 3 of 4 . Một số bài toán tổng hợp 1.0 ) là trung điểm của cạnh AB. Tìm các đỉnh A. Cho tam giác ABC biết phương trình đường cao AH : 2 x − y − 5 = 0 . Cho tam giác ABC biết phương trình đường cao AH : x + 2 y − 5 = 0 .

trung điểm M ( 1. 7. (2009A) Cho hình chữ nhật ABCD có điểm I ( 6. 6. (2010A) Cho tam giác ABC cân tại A ( 6. 8. tâm đường tròn ngoại tiếp I ( −2. 2 ) .PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG NGUYỄN TRỌNG HIỆP 0988655868 3. (2010D) Cho điểm A ( 0. phân giác trong của góc A có phương trình x + y − 5 = 0 . C thuộc đường thẳng x − y − 4 = 0 . Page 4 of 4 . d là đường thẳng đi qua O.5) thuộc cạnh AB và trung điểm E của CD thuộc x + y − 5 = 0 .1) . đường thẳng đi qua trung điểm của AB và AC có phương trình x + y − 4 = 0 . (2009B) Cho tam giác ABC cân tại A ( −1. Tìm điểm B. viết phương tình đường thẳng d biết khoảng cách từ H đến trục hoành bằng AH. Gọi H là hình chiếu của A trên d. (2010D) Cho tam giác ABC có A ( 3. trực tâm H ( 3. 0 ) . 4 ) và các điểm B. Viết phuwog trình AB. (2010B) Cho tam giác ABC vuông tại A và đỉnh C ( −4. Viết phương trình đường thẳng BC biết diện tích tam giác ABC bằng 24 và A có hoành độ dương. − 7 ) . 4. 2 ) là giao điểm của AC và BD. −1) . 5. C biết điểm E ( 1. 6 ) . Tìm tạo độ các điểm BC biết diện tích tam giác ABC bằng 18. −3) thuộc đường cao qua đỉnh C của tam giác ABC. Tìm tọa độ điểm C biết hoành độ của C dương.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->