P. 1
DS Toan Truong

DS Toan Truong

|Views: 379|Likes:
Được xuất bản bởiapi-3712601

More info:

Published by: api-3712601 on Oct 14, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

ĐHGTĐB Moscow

Danh sách thu quĩ NCS,TTS,SV 2006-2007
__________________________
Đt ______________
!T" # ________
Danh sách đơn vị LHS MADI - KTX2
(ghi phòng đã nhận thông báo,và thành viên cần đăng ký LHS tự túc)
STT Họ và tên Lớp Phòn !à" s#nh $%ê &%án '-(a#) *T +h# ch,
!" Hoàng H#i $%&' '( )*+,-),.'*
+ /h01 2h3 H45ng 67%8 '( )*+,.)''+((
8 %h9: ;g:<ên H=ng 87) )-+
' ;g:<>n !?ng /h4@c 2hành 87) )-+ )*+,,8,)8,8 tầng 'A*
. ;g:<>n Binh 2:Cn 87) )-+ DntiEoFpGotoEE )*+,+((8**, nHt
, /h01 ;hật Binh 87) )-+ E:nIight*)J*)'
( ;g:<>n K9n $nh 86$28 )-) )*+,',8,.,,
) ;g:<>n ;goc $nh L. )-) )*+,',8,.,,
* ;g:<>n 2h3 MiDng L- )-) )*+,',8,.,,
- ;g:<>n 2h3 2h: Hà 867%+ )-) )*+,',8,.,,
;g:<>n 2h3 L0ch 74Nng +67%8 ) )*+,+.8.')
+ ;g:<>n 2h3 Binh +67% )
8 ODo 2h3 /h4Nng +67%8 ) )*+,,8,,.
' ODo ;g:<>n Kinh +67% ) cDovinh') )*+,8*.8(,*
. Hoàng Binh 2hú< 86B ). )*+,..',','
, 2Gần 7iP: 2hú< 867% ). )*+,'8,)((8
( Ki 2h3 HQng %h9: 86$2+ )( )*+,,8,*8+*
) !?ng 2h3 2hDnh H:<Rn +B8 )( )*+,,8,*8+* tS tầng ' đTn *
* Hà LP 2h: +6$28 )(
+- Hoàng 2h3 U:Vnh K9n '67%8 )( ),+,+)8*-(
+ Hoàng U:Wc Long ;%S *- )*+,+.'-(
++ Lã X:9n 2hYng ;%S *- )*+,,.+)-'(
+8 !" Binh HiT: ;%S -- )*+,,8,,.'(
+' Lê B0nh H9n ;%S+ -- )*+,8)*'),
+. /h=ng %hZ Oiên 7) -- )*+,+-(,'8. tS tầng - đTn
+, Lê X:9n 2h[ ;%S -- )*+,88,.**)
c:\D+--8+--8]<Dhoo^co1
bDng:oibDnhpJ*)']<Dhoo
nh''.+]<Dhoo^co1
tbI:to,+]<Dhoo^co1
vDnDnh'*).]<Dhoo^co1
honcDinhin]<Dhoo^co1
giDngnD),]<Dhoo^co1
nhinconnhinDnh]<Dhoo^co1
LD:\Di_Dnh'(]<Dhoo^co1
:oc1oJ1D:Jhong]<Dhoo^co1
hoDng1inhth:<)']<Dhoo
tiH:Jth:J_:i]<hoo^co1
th:+-(]<Dhoo^co1
h`vDn8(]<Dhoo^co1
hoDngIongJcEH]<Dhoo^co1
IDJ_:DnJthDng]<Dhoo^co1
1hnct*)]<Dhoo^co1
tphp\]<Dhoo^co1
$hun%ch&'&(n_)*+,-.ahoo/co0
Xtho+-]<Dhoo^co1
ĐHGTĐB Moscow
Danh sách thu quĩ NCS,TTS,SV 2006-2007
__________________________
Đt ______________
!T" # ________
+( 2h0ch Binh U:9n +6$2 --8 )*+,8.(()8 tầng +,'
+) 2Gần K4Nng ;D1 2hành +B8 --8 )*+,'--(*-
+* Ka 2h3 LZch ;g[c 8$L' --' )*+,'+(*',
8- ;g:<>n 2h3 U:Vnh 2GDng +L% --' )*+,,8,)'+)
8 Lê 2h3 U:T $nh .67%8 --, )*+,8+-8**
8+ !inh 2:Cn $nh +6$2 --)
88 Kb 2hành 7ang 87) --)
8' 2Gần 7:< U:ý --)
8. Ka 2Gần SNn 8B8 --)
8, ;g:<>n 2h3 HQng !iPp ;%S -,
8( H:< -,
8) ;g:<>n Kăn HiT: $%&8 -)
8* Ka 2:Cn $nh ;%S 8 )*+,.,.8'++
'- ;g:<>n 2G45ng Binh '$%& 8 nHt
' !" !ăng 20o ;%S 8 )*+,+')--,.
'+ %Do $nh !cc ;%S+ ' )*+,)**,+
'8 /h01 Kăn 2hoDn ;%S '
'' Hoàng ;g[c L91 +$%&' . )*+,8-+').+
'. ;g:<>n 2hành 2G:ng +B8 . )*+,8)'*(
', ;g:<>n Kăn 7ang ;%S8 +-+ )*+,(,,8*'
'( ;g:<>n !cc 2hDnh $%& +-+
') 2:Cn 8B8 +-+ )*+,.(,'++
'* ;g:<>n Binh 7:< B8 +-' )*+,8'''')
.- ;g:<>n 2:Cn Linh 7) +-'
. Hà Hoàng $nh +$%&' +-, )*-*,+--',,
.+ Lê Binh !cc +$%&' +-,
.8 ;g:<>n Kăn 7ang +$%&' +-, )*+,(888-8*
.' ;g:<>n U:Dng H:< +B8 +-( )*-**-,-*-
.. ;g:<>n /hDn 2G45ng Binh +7( +-( )*+,+,+(,..
., HQ X:9n ;D1 8$%& +-* )*+,+(.+*,,
thDch`:Dnv\]<Dhoo^co1
bG:nothDnh]<Dhoo^co1
ngD<1Di-,+]<Dhoo^co1
th:<tinh)'+--']<Dhoo^co1
I`DnhtGo]<Dhoo^co1
tGDinJhHDGtGHHt]<Dhoo^co1
v:t:DnDnhJ1D\i]<Dhoo^co1
\\tDo]<Dhoo^co1
cDoDnh\:c]<Dhoo^co1
ngocID1)8+--8]<Dhoo^co1
tinh<H:thiHnco]<Dhoo^co1
kHpJko*)(]<Dhoo^co1
vipJbo<1oEcod]<Dhoo^co1
chi1EH\HptGDi]<Dhoo^co1
_ot_Dc:oc\oi]<Dhoo^co1
<H:chD:nhH]<Dhoo^co1
ngh:t]<Dhoo^co1
nDpoIHonJ1H\:ED]<Dhoo
ĐHGTĐB Moscow
Danh sách thu quĩ NCS,TTS,SV 2006-2007
__________________________
Đt ______________
!T" # ________
.( ;g:<>n Kăn H#i +67% +8
.) 2Gần U:Dng H:< .$Se +8
.* ;g:<>n H#i Linh +8 .A,
,- 2Gần Hoài SNn 8B8 +8
, Lê U:Dng H:< 'B8 +. )*+,88,-.(8
,+ ;g:<>n $nh Binh +6B2 +. )*+,'+.(--
,8 /hDn 2h3 2h=< 2GDng 86B2 +, )*+,8+-8-
,' 2Gần U:Wc !0t ;%S +( )*+,,8,.+**
,. ;g:<>n ;D1 Hà ;%S +( )*+,((8(,.
,, ;g:<>n 2h0c U:Dng ;%S +( )*+,+().8,
,( !?ng H#i Lê '-
,) ;hf X:9n /hú '-
,* MiDng '-
(- /h01 HQng U:9n B8 .- )*+,')+***
( Lê KiTt 2iTn +67% .- )*+,'+-(-*
(+ ;g:<>n H4Nng MiDng L* .-+
(8 /hDn BDi 2hDnh ;hã 67%8 .-+ )*.8)'+(''
(' ;g:<>n 2h3 LDn /h4Nng 6$2 .-+
(. 2Gần 2h3 2h=< 74Nng L8 .-, )*+,'**),
(, Kb th3 ;g[c Hà L8 .-, )*+,).'+')
(( /h=ng 2h3 Bg L8 .-, )*+,',8(8))
() Hoàng LP 2hú< L8 .-, )*+,+*,'+
(* L=i ;g[c 2hDnh +6$2 . )*+,8)'.8)-
)- Ka HQng ;g[c H9n .
) ;g:<>n 2:Cn 7ang +$%&' ..
)+ ;g:<>n 2hDnh H#i L. ..
)8 ;g:<>n Hoàng H#i 'B8 .. )*+,)'.'-)-
)' !?ng X:9n ;ăng L- ..
). Kăn 2hái Hà 67S+ ,-+
), Lê 2h3 H#i 67S+ ,-+ )*+,,((,. tầng .,,
`:Dngh:<')]<Dhoo^co1
G:EEiD).+--']<Dhoo^co1
bD:tá1:]g1DiI^co1
t`\Dt(']<Dhoo^co1
ch:otco\on((]<Dhoo^co1
Iiviti),]<Dhoo^co1
th&(nthan1(nho*2-.ahoo/co0
thocon_t&nhn%h&ch23-.ahoo/co0
nucuo&th&(nthan7222-.ahoo/co0
ĐHGTĐB Moscow
Danh sách thu quĩ NCS,TTS,SV 2006-2007
__________________________
Đt ______________
!T" # ________
)( K4Nng 7:< Ohánh 67S+ ,-+ )*+,.+-,.*
)) ;g:<>n 2h3 HQng $nh 6$2+ ,-,
)* ;g:<>n 2h3 HQng ;h:ng L8 ,
*- Lê 2h3 Hà /h4Nng L. ,
* 2G3nh 2h3 Binh 291 L, ,
*+ ;g:<>n 2h: 2GDng L. ,
*8 2G3nh KiPt 2hành +7. ,( )*-**---*-
*'
*.
*,
*(
*)
**
--
4uon%5u.'hanh_200,-.ahoo/co0
hongDnh(-+]<Dhoo^co1
tvt+J+]<Dhoo^co1
DA!H S-.H */! 01 LHS MADI - KTX 2
!3( học 2445-2446 782
9 Họ và tên Lớp Phòn !à" s#nh $%ê &%án
74Nng 2hT $nh .18 ,- 'h+.h*)8 thái ng:<ên
+ L=i 2G[ng 2hành '18 ,- +h)h*)8 thái ng:<ên
8 2Gần 2h3 ;g[c 2ú 'HDt ,-+ 'h.h*). hà nii
' Ka /h4Nng ;gD .jk+ ,-+ )h+(h*)8 hà nii
. /h01 2h3 K9n Ohánh 8H\c+ ,-+ *h+h*). 2hái Llnh
, Lê H4Nng 2h: 8H\c8 ,-+
( /h4Nng Hoàng Ka 818 ,-' h.h*). hà nii
) !" 2:Cn Binh 8H\c8 ,-' .h+'h*)' bYc ninh
* ;ghiê1 `:Dng H:< '18 ,-' -h+'h*)8 hà nii
- ;g:<>n Binh 2:Cn '18 ,-' .h+h*)8 2/H%B
;g:<>n H#i $nh '18 ,-, 'h8h*)+ hà nii
+ Lê Hoàng 2h3nh '18 ,-, h)' hà nii
8 ;gô H4ng 2h3nh 818 ,-, 'h8-h*)' bYc ninh
' Ka 2:Cn H=ng 818 ,-( h,h*)+ bYc ninh
. Lê Hoàng 2=ng '18 ,-( 'h)h*)8 hà nii
, /hDn U:ý 2iTn .\, ,-( *h(h*)8 hà nii
( !?ng Binh 2GZ .Dc<8 ,. h+-h*) hà nii
) ;g:<>n Hoàng H#i 'Dc<' ,. nghP Dn
* 2Gần U:Vnh 2GDng +H\c+ (-, +h+8h*)( ;inh blnh
+- 2GiP: 2h: Hmng 'H\c (-, )h,h*)' h#i phòng
+ ;g:<>n 2h3 X:9n 2hn< 'H\c (-, .h,h*)' thDnh hoD
++ OiR: 2h=< 2GDng 8HDt (-( ,h,h*). hà nii
+8 L=i H=ng 'pc (-) 8h++h*)8 hà nii
+' Hà Binh !cc 'Dc<' (-) *)+ hà nii
+. L=i Hoàng L91 .jk+ ( h.h*)+ /hú th[
+, ;g:<>n !ăng U:Dng 'H1t ( hà nii
+( ;g:<>n `:Dng 2:Cn '\) ( *)8 hà nii
+) !oàn ;gô $nh 2:Cn '18 (. +h8h*)+ hà nii
+* ;g:<>n $nh SNn 8H\c (. 8h++h*). nghP Dn
8- !" 7oãn 2=ng 'HDt (. hà nii
8 ;g:<>n văn %4Nng 18 (. *)) bYc ninh
8+ !?ng KiPt 7ang 8HDt+ (. hà nii
88 Hà 2h: 2GDng +H\c+ ) 8h,h*), hà nii
8' ;g:<>n B0nh 2hYng 'HDt *-+ 'h,h*)- 2/H%B
8. 2Gần cq1 SNn '18 *-+ )h'h*)' hà nii
8, ;g:<>n H#i Long 'HDt *-+ +h+8h*)' hà nii
8( /h01 ;g[c ;inh '18 *-+ 2hái Llnh
8) /h01 HQng K9n +HDt+ * *h.h*). hà nii
8* Lê 2hDnh 2:<Rn 'o\8 * 8h8h*)8 hà nii
'- ;g:<>n th3 K4Nng \ự b3 * hh*), nghP Dn
' ;g:<>n 2h=< Linh \ự b3 * 8h(h*)( hà nii
'+ %Do Hoàng !cc .18 *. h+*h*)8 thDnh hoD
'8 ;g:<>n Oông Hà .18 *. )h+h*)+ h#i \4Nng
'' 2Gần 2hái Binh .18 *. 'h8-h*)+ nghP Dn
'. Lê Kăn B0nh .18 *. -h-h*)+ thDnh hoD
', /hú 2hi 2W ;h4 'H\c+ -- -h.h*)' đà nrng
'( Ka HQng H0nh 'H\c+ -- h'h*)' hà nii
') ;g:<>n th3 ;gD 'H\c+ -- *h.h*)' <ên bái
'* ;g:<>n Hoàng H#i 8HDt -- *h(h*). blnh th:ận
.- /h=ng 2hT !ông 8HDt --+ ,h+h*)' hà t9<
. ;g:<>n Hoàng $nh 818 --+ h-h*). hà nii
.+ 2Gần Hoàng 2h4Nng 8H\c --+ +h'h*). nghP Dn
.8 ;g:<>n Hoàng Binh 818 --' h)h*). hà t9<
.' Hoàng ;g[c SNn 'jk --' *)+ hà nii
.. Lê Hoàng /h4Nng .H\c+ --' h+h*)8 hà nii
., L=i %ông 2hành \ự b3 --' +h+*h*)) hà nii
.( ;g:<>n Binh H#i 'HDt --, -h8h*)8 hà nii
.) ;g:<>n 2h3 2hDnh Hà .HDt8 --, 8h+.h*)+ hà tsnh
.* Ka 2h3 2hú< HQng 'pc --, (h+,h*)8 2/H%B
,- ;gô U:Vnh $nh .H\c8 --, h)h*)8 hà nii
, Ka !cc ;ghiê1 '18 --) ,hh*)8 h#i \4Nng
,+ L4: 2=ng L91 '18 --) hh*)+ hà nii
,8 L=i U:Dng 2G45ng '\) - ,h+.h*)' hà nii
,' /hDn HQng Long 8Dc< - .h'h*()
,. Hoàng $nh 7ang \ự b3 + h+-h*)( hà t9<
,, 2Gần Kăn HiPp \ự b3 + h'h*)( nD1 đ3nh
,( ;g:<>n B0nh 2h45ng '18 8 *)+ hà t9<
,) ;g:<>n KiPt $n \ự b3 +' -h+*h*)( hà tsnh
,* 2Gần 2hái 2oàn \ự b3 +' -h'h*)( h#i phòng
(- !ào H:<Rn 2GDng \ự b3 8- .h*h*). hà nii
( ;g:<>n Ss 2ài 6$2 8-+ .h+h*), hà tsnh
(+ ;g:<>n B0nh ;D1 8-+ *)( /hú th[
(8 ;g:<>n 2:Cn !0t 8-+ )hh*), hà nii
(' Oi1 2h3 2h: H4Nng \ự b3 8-8 +h+-h*)( hà t9<
(. BDi 2h3 2h: Hmng \ự b3 8-8 (h8h*)( thDnh hoD
(, /h01 2hi HQng H0nh 'H\c8 8-. 'h+h*)' h#i phòng
(( /h01 2h3 2hDnh H4Nng 'H\c 8-. +h,h*)' hà nii
() ;g:<>n 2h3 K9n $nh \ự b3 8-. ,h++h*), 2hái Llnh
(* /h01 2hi 2GDng \ự b3 8-. )) /hú th[
)- ;gô 2hành Long 18 8-, 'hh*). Hà 29<
) !" 2iTn 2ho0i Dc<8 8-, *), Iào cDi
)+ !inh $n ;inh \) 8-( *)( đà nrng
)8 Oh:Ct 2h3 BDi L4Nng \ự b3 8-) -h.h*)( hà t9<
)' Hoàng 7iP: Linh \ự b3 8-) -h++h*)( thDnh hoD
). ;g:<>n KiPt /h4Nng '18 8-) *)+ hà nii
), Hà 7:< /h4Nng 18 8-* h8h*)+ 2/H%B
)( L4Nng Hoàng 2iTn +18 8-* *h(h*). 2/H%B
)) Oh:Ct 7:< 2hYng 18 '-, *), hà t9<
)* !?ng Kăn 2G45ng 18 '-, +h+h*), hà tsnh
*- ;g:<>n %#nh 2:<ên \ự b3 '-, *)) hà nii
* ;g:<>n H#i $nh \ự b3 '-, (h-h*)( Ksnh /húc
*+ 2Gần !0i 7ang 18 '-) (h8h*). h4ng <ên
*8 ;g:<>n 2G:ng 7ang 18 '-) 'h'h*). nD1 đ3nh
*' /h01 KiPt 2=ng \ự b3 '-) *)) hà nii
*. !?ng X:9n H=ng \ự b3 '-) *)) thDnh hoD
*, ;g:<>n 2h3 OhDnh \ự b3 '- *)) thDnh hoD
*( Lê 2h3 2h: Bận \ự b3 '- *)( blnh đ3nh
*) ;g:<>n 2h: 2GDng \ự b3 '+ *). hà nii
** Bing ;g[c 2hn< \ự b3 '+ *)( hà nii
-- L4: U:Wc ;hật \ự b3 '8 *)( hà tsnh
- 2Gần %ông Ohánh \ự b3 '8 *)( `:#ng blnh
-+ ;g:<>n Kăn Hoài \ự b3 '8 *)( 2/H%B
-8 !?ng Kăn Ka +$2 '8 *). hà nii
-' !oàn ;gô 2:Cn 2ú \ự b3 h+h*)) hà nii
DA!H S-.H */! 01 LHS MADI - KTX 2
!3( học 2445-2446 782
*ịa ch: '-(a#) *#;n th<=# +h# ch,
)*+,8*)(8*
)*+,8.-8.
)*+,..'((+.
)*+,.,8-.+ tầng ,
)*+,(88'-()
)*+,(((*((( nHt
)*+,.,)'*(
)*+,',+(+),
)*+,(88.*+8
)*+,.,+,,+8
)*+,8''-)'
)*+,+,+(.+, nHt
)*+,8)**8)-
)*+,,8,.+.,
)*+,8+-,,()
)*+,+8(()
)*+,+(+(+-
)*+,8+,-++.
)*+,(('+.,
)*+,+,,-.+( LL2
)*+,'.+-+-'
)*+,+),'(*)
)*+,.*8,))- hát
)*+,.(.(8)8 hát
)*+,'**+,.
6'&n%_s'.2003-.ahoo/co0
thanh2-.ahoo/co0
tnt),02-.ahoo/co0
7(4(s5ans2002-.ahoo/co0
$huon%hoan%4u)*+,-.ahoo/co0
0&t0a$*7)0-.ahoo/co0
n%u.(n0&nhtuan-.ahoo/co0
ha&anh),),-.ahoo/co0
tt2))0+2-.ahoo/co0
n%ohun%th&nh-.ahoo/co0
tuanhun%_0os-.ahoo/co0
5an%0t7&-.ahoo,co0
8uanthu.th-.ahoo/co0
sa6(6a'(s-.ahoo/co0
anhtuan)2_200)-.ahoo/co0
)*+,88*))*
)*+,,8,,.*'
)*+,+..+,)
)*.++**,,
LL2
)*+,'*-.
)*+,+,,),-.
)*+,,8,)88*
)*+,.,(('8+
)*+,'-)-,'
)*+,),().(
)*+,..((8-.
)*+,..((8-+
)*+,..(.*')
)*+,.,-''))
)*+,+(,+-+
)*+,-),-,8
)*+,(88'-)* tầng (A*
)*+,..*(-- LL2
)*+,88(*'). tầng -A
)*+,8+(-))
)*+,8.)8)*
)*+,,8,)88'
)*-8(,*+8',
)*+,+()',+,
)*+,88*)8**
)*+,',8,+,*
)*+,-'+-). tầng +A8
)*+,,8,)8.)
)*+,+.*('-
t7an%_thuha-.ahoo/co0
0than%4n4n-.ahoo/co0
son_co&_1'-.ahoo/co0
sh&n&ch&2002+2-.ahoo/co0
1&nh_0&nh_0oscow-.ahoo/co0
$ha0hon%4an+,-.ahoo/co0
t&toa.7)-.ahoo/co0
thu.4uon%))))-.ahoo/co0
1ocon%anh4n-.ahoo/co0
n'on%ha-.ahoo/co0
tha&0&nh+2-.ahoo/co0
6(0anh5s-.ahoo/co0
1a1.0ous(***4n-.ahoo/co0
7(57os()*+22002-.ahoo/co0
n%u.(nn%a),*-.ahoo/co0
nu6uatsu)7*-.ahoo/co0
5on%_s44&(tna02002-.ahoo/co0
ha%6)*+,-.ahoo/co0
hoan%thuon%+,-.ahoo/co0
n%u.(nhoan%0&nh_sonta.-.ahoo/co0
hoan%n%ocson)*+2-.ahoo/co0
6(hoan%$huon%2002-.ahoo/co0
ch&$ch&$3))0-.ahoo/co0
ha&nh&$7(tt.-.ahoo/co0
4uth&thu.hon%2003-.ahoo/co0
qhat8&-.ahoo/co0
n%h&(045))06-.ahoo/co0
tun%6a0_09-.ahoo/co0
1asu_1at_1a&-.ahoo/co0
hon%6on%7+-.ahoo/co0
8_5_%(n&us-.ahoo/co0
thu.thuta&1an-.ahoo/co0
n_0_thuon%-.ahoo/co0
)*+,,8,(.+)
)*,*...*
)*-**('.()
)*-*,.)8,,)
)*+,,8,,.-'
)*-..)*8)'+
)*+,8+-,*8, tầng (A*
)*+,8+-(,-(
)*+,'+(*)8 tầng +A8
)*+,+',(+(* LL2
)*+,)'.'-(*
)*+,88*))++
)*+,,.',-,(
)*+,,88,).
)*+,,8,)'-*
)*+,,8,)''
)*+,)'.+,*.
)*+,.....8 tầng '
)*+,)+-*,'8
)*+,'**,'--
)*+,.8*8.('
)*+,(-',-).
)*+,,8,,-.
)*+,,8,)88(
ca0a$/sun7an%-.ahoo/co0
ho&sao_t&nh'hon%chun%6o&-.ahoo/co0
ta&_0a5&-.ahoo/co0
suc0anht&nh.(u+2-.ahoo/co0
huon%'tt_)2a)-.ahoo/co0
hon%hanh+20,-.ahoo/co0
&n)62+3-.ahoo/co0
6on%&n7uss&a-.ahoo/co0
6&nh5u5&an%uc2000-.ahoo/co0
ann&nh-%ot0a&6/co0
hoa0oc6antt_36-.ahoo/co0
0(ocon6aucaht_th-.ahoo/co0
st._ss-.ahoo/co0
ha5u.$huon%200)-.ahoo/co0
hoan%t&(n070*-.ahoo/co0
5u.than%_7uss&a-.ahoo/co0
0oscowan5hano&-.ahoo/co0
1o.5($t7a&_5&5($n&'(_1a06ota&-.ahoo/co0
ha&anh_+74n-.ahoo/co0
'hucquanhanh_h.-.ahoo/co0
qu(n_6an%)*+6-.ahoo/co0
6ant&0_)00)-.ahoo/co0
thut7an%*))+,-.ahoo/co0
sa0ac1an%%&a*002-.ahoo/co0
6qnhat3000-.ahoo/co0
con%'hanh_5n206-.ahoo/co0
)*+,,8,)'*( tuantu,,,-.ahoo/co0
DA!H S-.H */! 01 LHS MADI - !<à# KTX
!3( học 2445-2446 782
9 Họ và tên Lớp Phòn !à" s#nh $%ê &%án

+
8
'
.
,
(
)
*
-

+
8
'
.
,
(
)
*
+-
+
++
+8
+'
+.
+,
+(
+)
+*
8-
8
8+
88
8'
8.
8,
8(
8)
8*
'-
'
'+
'8
''
'.
',
'(
')
'*
.-
.
.+
.8
.'
..
.,
.(
.)
.*
,-
,
,+
,8
,'
,.
,,
,(
,)
,*
(-
(
(+
(8
('
(.
(,
((
()
(*
)-
)
)+
)8
)'
).
),
)(
))
)*
*-
*
*+
*8
*'
*.
*,
*(
*)
**
--
-
-+
-8
-'
DA!H S-.H */! 01 LHS MADI - !<à# KTX
!3( học 2445-2446 782
*ịa ch: '-(a#) *#;n th<=# +h# ch,
STT Họ và tên '-(a#)
Ka 2:Cn $nh
+2Gần U:Wc !0t
8;g:<>n Hoàng $nh
'/h01 2hi HQng H0nh
.2Gần !0i 7ang
v:t:DnDnhJ1D\i]<Dhoo^co1
t`\Dt(']<Dhoo^co1
hDgI*).]<Dhoo^co1
honghDnh)'-.]<Dhoo^co1
kh:c`:DnhDnhJh<]<Dhoo^co1
t')
)*+,.,.8'++
)*+,,8,.+**
)*+,(88'-)*
)*+,8+-,*8,
)*+,.....8
DA!H S-.H */! 01 LHS MADI - KTX 2
!3( học 2445-2446 782
9 Họ và tên Lớp Phòn *#;n th<=#
74Nng 2hT $nh .18 ,- )*+,8*)(8*
+ L=i 2G[ng 2hành '18 ,- )*+,8.-8.
8 2Gần 2h3 ;g[c 2ú 'HDt ,-+ )*+,..'((+.
' Ka /h4Nng ;gD .jk+ ,-+
. /h01 2h3 K9n Ohánh 8H\c+ ,-+ )*+,.,8-.+
, Lê H4Nng 2h: 8H\c8 ,-+
( /h4Nng Hoàng Ka 818 ,-'
) !" 2:Cn Binh 8H\c8 ,-' )*+,(88'-()
* ;ghiê1 `:Dng H:< '18 ,-'
- ;g:<>n Binh 2:Cn '18 ,-' )*+,(((*(((
;g:<>n H#i $nh '18 ,-, )*+,.,)'*(
+ Lê Hoàng 2h3nh '18 ,-,
8 ;gô H4ng 2h3nh 818 ,-, )*+,',+(+),
' Ka 2:Cn H=ng 818 ,-(
. Lê Hoàng 2=ng '18 ,-( )*+,(88.*+8
, /hDn U:ý 2iTn .\, ,-( )*+,.,+,,+8
( !?ng Binh 2GZ .Dc<8 ,. )*+,8''-)'
) ;g:<>n Hoàng H#i 'Dc<' ,. )*+,+,+(.+,
* 2Gần U:Vnh 2GDng +H\c+ (-, )*+,8)**8)-
+- 2GiP: 2h: Hmng 'H\c (-, )*+,,8,.+.,
+ ;g:<>n 2h3 X:9n 2hn< 'H\c (-, )*+,8+-,,()
++ OiR: 2h=< 2GDng 8HDt (-( )*+,+8(()
+8 L=i H=ng 'pc (-) )*+,+(+(+-
+' Hà Binh !cc 'Dc<' (-) )*+,8+,-++.
+. L=i Hoàng L91 .jk+ ( )*+,(('+.,
+, ;g:<>n !ăng U:Dng 'H1t ( )*+,+,,-.+(
+( ;g:<>n `:Dng 2:Cn '\) ( )*+,'.+-+-'
+) !oàn ;gô $nh 2:Cn '18 (. )*+,+),'(*)
+* ;g:<>n $nh SNn 8H\c (. )*+,.*8,))-
8- !" 7oãn 2=ng 'HDt (. )*+,.(.(8)8
8 ;g:<>n văn %4Nng 18 (. )*+,'**+,.
8+ !?ng KiPt 7ang 8HDt+ (.
88 Hà 2h: 2GDng +H\c+ ) )*+,88*))*
8' ;g:<>n B0nh 2hYng 'HDt *-+ )*+,,8,,.*'
8. 2Gần cq1 SNn '18 *-+ )*+,+..+,)
8, ;g:<>n H#i Long 'HDt *-+ )*.++**,,
8( /h01 ;g[c ;inh '18 *-+
8) /h01 HQng K9n +HDt+ * )*+,'*-.
8* Lê 2hDnh 2:<Rn 'o\8 * )*+,+,,),-.
'- ;g:<>n th3 K4Nng \ự b3 * )*+,,8,)88*
' ;g:<>n 2h=< Linh \ự b3 *
'+ %Do Hoàng !cc .18 *. )*+,.,(('8+
'8 ;g:<>n Oông Hà .18 *. )*+,'-)-,'
'' 2Gần 2hái Binh .18 *. )*+,),().(
'. Lê Kăn B0nh .18 *. )*+,..((8-.
', /hú 2hi 2W ;h4 'H\c+ -- )*+,..((8-+
'( Ka HQng H0nh 'H\c+ -- )*+,..(.*')
') ;g:<>n th3 ;gD 'H\c+ -- )*+,.,-''))
'* ;g:<>n Hoàng H#i 8HDt -- )*+,+(,+-+
.- /h=ng 2hT !ông 8HDt --+ )*+,-),-,8
. ;g:<>n Hoàng $nh 818 --+ )*+,(88'-)*
.+ 2Gần Hoàng 2h4Nng 8H\c --+ )*+,..*(--
.8 ;g:<>n Hoàng Binh 818 --' )*+,88(*').
.' Hoàng ;g[c SNn 'jk --' )*+,8+(-))
.. Lê Hoàng /h4Nng .H\c+ --' )*+,8.)8)*
., L=i %ông 2hành \ự b3 --'
.( ;g:<>n Binh H#i 'HDt --, )*+,,8,)88'
.) ;g:<>n 2h3 2hDnh Hà .HDt8 --, )*-8(,*+8',
.* Ka 2h3 2hú< HQng 'pc --, )*+,+()',+,
,- ;gô U:Vnh $nh .H\c8 --, )*+,88*)8**
, Ka !cc ;ghiê1 '18 --)
,+ L4: 2=ng L91 '18 --)
,8 L=i U:Dng 2G45ng '\) - )*+,',8,+,*
,' /hDn HQng Long 8Dc< -
,. Hoàng $nh 7ang \ự b3 + )*+,-'+-).
,, 2Gần Kăn HiPp \ự b3 + )*+,,8,)8.)
,( ;g:<>n B0nh 2h45ng '18 8 )*+,+.*('-
,) ;g:<>n KiPt $n \ự b3 +' )*+,,8,(.+)
,* 2Gần 2hái 2oàn \ự b3 +'
(- !ào H:<Rn 2GDng \ự b3 8- )*,*...*
( ;g:<>n Ss 2ài 6$2 8-+ )*-**('.()
(+ ;g:<>n B0nh ;D1 8-+ )*-*,.)8,,)
(8 ;g:<>n 2:Cn !0t 8-+
(' Oi1 2h3 2h: H4Nng \ự b3 8-8 )*+,,8,,.-'
(. BDi 2h3 2h: Hmng \ự b3 8-8 )*-..)*8)'+
(, /h01 2hi HQng H0nh 'H\c8 8-. )*+,8+-,*8,
(( /h01 2h3 2hDnh H4Nng 'H\c 8-. )*+,8+-(,-(
() ;g:<>n 2h3 K9n $nh \ự b3 8-.
(* /h01 2hi 2GDng \ự b3 8-.
)- ;gô 2hành Long 18 8-, )*+,'+(*)8
) !" 2iTn 2ho0i Dc<8 8-,
)+ !inh $n ;inh \) 8-( )*+,+',(+(*
)8 Oh:Ct 2h3 BDi L4Nng \ự b3 8-) )*+,)'.'-(*
)' Hoàng 7iP: Linh \ự b3 8-)
). ;g:<>n KiPt /h4Nng '18 8-) )*+,88*))++
), Hà 7:< /h4Nng 18 8-* )*+,,.',-,(
)( L4Nng Hoàng 2iTn +18 8-* )*+,,88,).
)) Oh:Ct 7:< 2hYng 18 '-, )*+,,8,)'-*
)* !?ng Kăn 2G45ng 18 '-, )*+,,8,)''
*- ;g:<>n %#nh 2:<ên \ự b3 '-,
* ;g:<>n H#i $nh \ự b3 '-, )*+,)'.+,*.
*+ 2Gần !0i 7ang 18 '-) )*+,.....8
*8 ;g:<>n 2G:ng 7ang 18 '-)
*' /h01 KiPt 2=ng \ự b3 '-) )*+,)+-*,'8
*. !?ng X:9n H=ng \ự b3 '-) )*+,'**,'--
*, ;g:<>n 2h3 OhDnh \ự b3 '- )*+,.8*8.('
*( Lê 2h3 2h: Bận \ự b3 '-
*) ;g:<>n 2h: 2GDng \ự b3 '+ )*+,(-',-).
** Bing ;g[c 2hn< \ự b3 '+
-- L4: U:Wc ;hật \ự b3 '8 )*+,,8,,-.
- 2Gần %ông Ohánh \ự b3 '8
-+ ;g:<>n Kăn Hoài \ự b3 '8 )*+,,8,)88(
-8 !?ng Kăn Ka +$2 '8
-' !oàn ;gô 2:Cn 2ú \ự b3 )*+,,8,)'*(
Danh sách đơn vị LHS MADI - KTX2
(ghi phòng đã nhận thông báo,và thành viên cần đăng ký LHS tự túc)
STT Họ và tên Lớp '-(a#)
!" Hoàng H#i ' $%&' )*+,-),.'*
+ /h01 2h3 H45ng ' 67%8 )*+,.)''+((
8 %h9: ;g:<ên H=ng )-+ 87)
' ;g:<>n !?ng /h4@c 2hành )-+ 87) )*+,,8,)8,8
. ;g:<>n Binh 2:Cn )-+ 87) )*+,+((8**,
, /h01 ;hật Binh )-+ 87)
( ;g:<>n K9n $nh )-) 86$28 )*+,',8,.,,
) ;g:<>n ;goc $nh )-) L. )*+,',8,.,,
* ;g:<>n 2h3 MiDng )-) L- )*+,',8,.,,
- ;g:<>n 2h3 2h: Hà )-) 867%+ )*+,',8,.,,
;g:<>n 2h3 L0ch 74Nng ) +67%8 )*+,+.8.')
+ ;g:<>n 2h3 Binh ) +67%
8 ODo 2h3 /h4Nng ) +67%8 )*+,,8,,.
' ODo ;g:<>n Kinh ) +67% )*+,8*.8(,*
. Hoàng Binh 2hú< ). 86B )*+,..',','
, 2Gần 7iP: 2hú< ). 867% )*+,'8,)((8
( Ki 2h3 HQng %h9: )( 86$2+ )*+,,8,*8+*
) !?ng 2h3 2hDnh H:<Rn )( +B8 )*+,,8,*8+*
* Hà LP 2h: )( +6$28
+- Hoàng 2h3 U:Vnh K9n )( '67%8 ),+,+)8*-(
+ Hoàng U:Wc Long *- ;%S )*+,+.'-(
++ Lã X:9n 2hYng *- ;%S )*+,,.+)-'(
+8 !" Binh HiT: -- ;%S )*+,,8,,.'(
+' Lê B0nh H9n -- ;%S+ )*+,8)*'),
+. /h=ng %hZ Oiên -- 7) )*+,+-(,'8.
+, Lê X:9n 2h[ -- ;%S )*+,88,.**)
+( 2h0ch Binh U:9n --8 +6$2 )*+,8.(()8
+) 2Gần K4Nng ;D1 2hành --8 +B8 )*+,'--(*-
+* Ka 2h3 LZch ;g[c --' 8$L' )*+,'+(*',
8- ;g:<>n 2h3 U:Vnh 2GDng --' +L% )*+,,8,)'+)
8 Lê 2h3 U:T $nh --, .67%8 )*+,8+-8**
8+ !inh 2:Cn $nh --) +6$2
88 Kb 2hành 7ang --) 87)
8' 2Gần 7:< U:ý --)
8. Ka 2Gần SNn --) 8B8
8, ;g:<>n 2h3 HQng !iPp -, ;%S
8( H:< -,
8) ;g:<>n Kăn HiT: -) $%&8
8* Ka 2:Cn $nh 8 ;%S )*+,.,.8'++
'- ;g:<>n 2G45ng Binh 8 '$%&
' !" !ăng 20o 8 ;%S )*+,+')--,.
'+ %Do $nh !cc ' ;%S+ )*+,)**,+
'8 /h01 Kăn 2hoDn ' ;%S
'' Hoàng ;g[c L91 . +$%&' )*+,8-+').+
'. ;g:<>n 2hành 2G:ng . +B8 )*+,8)'*(
', ;g:<>n Kăn 7ang +-+ ;%S8 )*+,(,,8*'
'( ;g:<>n !cc 2hDnh +-+ $%&
') 2:Cn +-+ 8B8 )*+,.(,'++
'* ;g:<>n Binh 7:< +-' B8 )*+,8'''')
.- ;g:<>n 2:Cn Linh +-' 7)
. Hà Hoàng $nh +-, +$%&' )*-*,+--',,
.+ Lê Binh !cc +-, +$%&'
.8 ;g:<>n Kăn 7ang +-, +$%&' )*+,(888-8*
.' ;g:<>n U:Dng H:< +-( +B8 )*-**-,-*-
.. ;g:<>n /hDn 2G45ng Binh +-( +7( )*+,+,+(,..
., HQ X:9n ;D1 +-* 8$%& )*+,+(.+*,,
.( ;g:<>n Kăn H#i +8 +67%
.) 2Gần U:Dng H:< +8 .$Se
.* ;g:<>n H#i Linh +8
,- 2Gần Hoài SNn +8 8B8
, Lê U:Dng H:< +. 'B8 )*+,88,-.(8
,+ ;g:<>n $nh Binh +. +6B2 )*+,'+.(--
,8 /hDn 2h3 2h=< 2GDng +, 86B2 )*+,8+-8-
,' 2Gần U:Wc !0t +( ;%S )*+,,8,.+**
,. ;g:<>n ;D1 Hà +( ;%S )*+,((8(,.
,, ;g:<>n 2h0c U:Dng +( ;%S )*+,+().8,
,(
!?ng H#i Lê '-
,)
;hf X:9n /hú '-
,*
MiDng '-
(- /h01 HQng U:9n .- B8 )*+,')+***
( Lê KiTt 2iTn .- +67% )*+,'+-(-*
(+ ;g:<>n H4Nng MiDng .-+ L*
(8 /hDn BDi 2hDnh ;hã .-+ 67%8 )*.8)'+(''
(' ;g:<>n 2h3 LDn /h4Nng .-+ 6$2
(. 2Gần 2h3 2h=< 74Nng .-, L8 )*+,'**),
(, Kb th3 ;g[c Hà .-, L8 )*+,).'+')
(( /h=ng 2h3 Bg .-, L8 )*+,',8(8))
() Hoàng LP 2hú< .-, L8 )*+,+*,'+
(* L=i ;g[c 2hDnh . +6$2 )*+,8)'.8)-
)- Ka HQng ;g[c H9n .
) ;g:<>n 2:Cn 7ang .. +$%&'
)+ ;g:<>n 2hDnh H#i .. L.
)8 ;g:<>n Hoàng H#i .. 'B8 )*+,)'.'-)-
)' !?ng X:9n ;ăng .. L-
). Kăn 2hái Hà ,-+ 67S+
), Lê 2h3 H#i ,-+ 67S+ )*+,,((,.
)( K4Nng 7:< Ohánh ,-+ 67S+ )*+,.+-,.*
)) ;g:<>n 2h3 HQng $nh ,-, 6$2+
)* ;g:<>n 2h3 HQng ;h:ng , L8
*- Lê 2h3 Hà /h4Nng , L.
* 2G3nh 2h3 Binh 291 , L,
*+ ;g:<>n 2h: 2GDng , L.
*8 2G3nh KiPt 2hành ,( +7. )*-**---*-
DA!H S-.H */! 01 LHS MADI - KTX 2
!3( học 2445-2446 782
+h# ch,
Danh sách đơn vị LHS MADI - KTX2
(ghi phòng đã nhận thông báo,và thành viên cần đăng ký LHS tự túc)
+h# ch,

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->