P. 1
Hướng dẫn cách làm bài báo cáo khoa học

Hướng dẫn cách làm bài báo cáo khoa học

4.67

|Views: 19,270|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Anh Dũng

More info:

Published by: Nguyễn Anh Dũng on Oct 14, 2008
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ

Dương Quý Phương.
QuyPhuong@viettechs.com
Mục lục:
Chương 1 : Mở đầu .................................................................................................................. 3
1.1 Mục đích. .......................................................................................................................... 3
1.2 Công cụ. ........................................................................................................................... 3
1.3 Kinh nghiệm. .................................................................................................................... 3
Chương 2 :Hình thức trình bày lun !"n th#c $% .................................................................. &
2.1 o!n th"o v#n $"n ............................................................................................................ %
2.2 2. &i'u mục ....................................................................................................................... %
2.3 3. ("ng $i'u) h*nh v+) ,h-.ng t/*nh ................................................................................. %
2.% 0i1t t2t ............................................................................................................................. 3
2.3 &4i liệu th5m 6h"o v4 c7ch t/ích 89n ................................................................................ 3
2.: Phụ lục c;5 lu<n v#n ......................................................................................................... 3
Chương 3 : M't $( )* thut ch+ ,'t !"n b-n )h+. h/c. ...................................................... 0
3.1 =>nh 8!ng đ?u mục .......................................................................................................... :
3.2 @ootAote. .......................................................................................................................... B
3.3 Mục lục. ............................................................................................................................ B
3.% &hCm ghi t/D cho h*nh v+) $"ng $i'u) công thEc. ............................................................. F
3.3 &hGng 6C h*nh v+) $"ng $i'u. ........................................................................................... H
3.: &h5m 6h"o chIo. .............................................................................................................. H
3.B ChD J. ............................................................................................................................. 1K
Chương & : 12t lun. .............................................................................................................. 11
Chương 3 : Ph4 l4c ................................................................................................................. 12
3.1 Phụ lục 1 ......................................................................................................................... 12
3.2 Phụ lục 2 ......................................................................................................................... 13
3.3 Phụ lục 3 ......................................................................................................................... 1%
3.% Phụ lục % ......................................................................................................................... 13
3.3 Phụ lục 3 ......................................................................................................................... 1:
Chương 0 5à6 !62t c7. thày Qu8ch 9u:n ;g/c. ................................................................... 1<
:.1 LMi giNi thiệu ................................................................................................................. 1B
:.2 Mục đích l4m đO 7n ....................................................................................................... 1B
:.3 CPu hQi lNn 6hi l4m lu<n 7n ........................................................................................... 1B
:.% RCu c?u đGi vNi sinh viCn ............................................................................................... 1F
:.3 C7c $-Nc ti1n h4nh 6hi l4m lu<n 7n tGt nghiệ, .............................................................. 1F
:.: &/*nh $4y lu<n v#n tGt nghiệ, ......................................................................................... 1H
:.B MSt sG vTn đU vU $"n VuyUn ........................................................................................... 2K
:.F &hMi gi5n nS, lu<n 7n ..................................................................................................... 2K
:.H =U c-.ng vi1t lu<n 7n ..................................................................................................... 2K
:.1K (G cục lu<n v#n tGt nghiệ, ........................................................................................... 2K
:.11 ("o vệ lu<n 7n .............................................................................................................. 23
W5nh mục h*nh v+:
Hình 3.1 : =tyl> ,?c đ@nh........................................................................................................0
Hình 3.2 : A@nh B#ng l#6 $tyl>..................................................................................................0
Hình 3.3 : C8c $tyl>..................................................................................................................<
Hình 3.& :CDB.t> E6>lB.............................................................................................................F
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 1.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
Hình 3.3 : 9hG, l.b>l...............................................................................................................F
Hình 3.0 : A?t +Dt6+n đH l:y $( chương..................................................................................F
Hình 3.< : H'D th/.6 thG, b-ng th(ng )G hình !IJ b-ng b6Hu..............................................K
Hình 3.F : Ch/n th., )h-+ tL6 hình.....................................................................................1M
Hình 3.K : CD nht l#6 $tyl>..................................................................................................1M
Hình 3.1M :9hG, ,'t $tyl> ,L6.............................................................................................1M
W5nh mục c7c $"ng:
5-ng 3N1: =tyl> !à đầu ,4c....................................................................................................0
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 2.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chương 1: Mở đầu
1.1Mục đích.
X AhYm t/7nh nhZng nh?m l9n) $[c $Si 6hông đ7ng c\.
X C\ đ-]c $"n $7o c7o h^5n thiện) đDng chu_n.
X A1u 5nh ch> c\ v#n $"n đDng chu_n th* 6hi c\ s[ th5y đ`a vU sG t/5ng) sG ch-.ng
b) chc c?n chdn t^5n $S v#n $"n ect/lXfg) nh2, chuSt ,h"i v4 chdn CDB.t> E6>lB
l4 mdi c7i đUu đDng .
X fnh chi c\ th' thh nghiệm $Yng c7ch 84n t/5ng l!i v#n $"n n4y) i\5 h5y thCm mSt
sG t/5ng) h*nh v+ /Oi u,85te l!i) mda thE l!i đPu v4o đTy.
1.2Công cụ.
X A1u 8jng Wjng kont unico8e th* nCn 8jng công cụ lni6ey đ' gm ti1ng 0iệt
httD:OOPl+Q.Bl.$+urc>P+rg>.n>tO$+urc>P+rg>Oun6)>yOCn61>y;9.>R>
1.3Kinh nghiệm.
X ACn t/D t/dng v4o $7o c7o.
X Ph"i đnt đ\ng $*5 cEng t/-Nc it nhTt 3 ng4y: th-Mng l4 ,h"i mTt mSt ng4y đ' l4m)
s5u đ\ lCn iem c\ s5i s\t 6hông) c\ th* yCu c?u sh5 ng5y. C\ th' liCn hệ Wuy &Pn
13%X13: Aguyon =*nh Chi'u e đGi 8iện đ!i hdc 6inh t1g p F2321%KX F2H%:K%X
F2%3BH2.
X Không nCn t[ in $7o c7c q nh4 v* tGn thMi gi5n : 1KK t/5ngrF cuGns FKK t/5ng l4
mTt c" : ti1ng. ACn /5 ng^5i in) gi7 $Py giM chc c\ 1FKđtt/5ng v4 in chc mTt %K
,hDttFKK t/5ng. C\ th' liCn hệ tiệm t/-Nc c`ng t/-Mng (7ch Kho5 ec`ng &ô hi1n
th4nhg. Kinh nghiCm l4 nCn iem m7y in t/-Nc 6hi in) n1u m7y in th<t l4 to thi mNi
ch>u in) c^n m7y th-Mng l4 chM mệt icu.
X ACn in 6hQ5ng 12 cuGn slice cho ng4y $7o $7o. MSt t/5ng 2 slice. &^5n $S $7o
c7o chc 6ho"ng 23X3K slice l4 vu5.
X Ph"i 61t thDc $7o c7o t/-Nc 1 ng4y đ' đ\ng $*5 cEng e&h-Mng mTt 1 ng4y cho F
cuGng.
X ACn in mSt $"n nh7, t/-Nc v4 đ-5 cho $!n $v ng-Mi thPn 6i'm t/5 chính t" 8jm)
th?y cô /Tt ghIt chính t".
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 3.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chương 2:Hình thức trình bày luận văn thạc sĩ
=wa xyC QuGc zi5 &P.xCM
&/-Mng =x Kho5 hdc &[ nhiCn
Lu<n v#n ,h"i đ-]c t/*nh $4y ng2n gdn) /m /4ng) m!ch l!c) s!ch s+) 6hông đ-]c t_y
i\5) c\ đ7nh sG t/5ng) đ7nh sG $"ng $i'u) h*nh v+) đO th>. Lu<n v#n đ\ng $*5 cEng m4u i5nh
$i'n) in chZ nh{ đ; 8Tu ti1ng 0iệt iem Phụ lục 2) t/5ng ,hụ $*5 etitle ,5geg iem Phụ lục 3 )
mục lục iem Phụ lục 1.
2.1Soạn thảo văn bản
Lu<n v#n sh 8ụng chZ 0AaX&imes c| chZ 13 c;5 hệ so!n th"o }in~o/8 honc t-.ng
đ-.ng• m<t đS $*nh th-Mng) 6hông đ-]c nIn honc 8€n 6ho"ng c7ch giZ5 c7c chZ) 8€n 8^ng
đnt q ch1 đS 1.3 Lines) lU t/Cn 3.3 cm) lU 8-Ni 3 cm) lU t/7i 3.3 cm) lU ,h"i 2 cm. G t/5ng
đ-]c đ7nh q giZ5) ,hí5 t/Cn đ?u m•i t/5ng giTy. C7c $"ng $i'u t/*nh $4y theo chiUu ng5ng
6h` giTy th* đ?u $"ng l4 lU t/7i c;5 t/5ng) nh-ng h!n ch1 t/*nh $4y theo c7ch n4y.
Lu<n v#n đ-]c in t/Cn mSt mnt giTy t/2ng 6h` f% e21K i 2HB mmg.
2.22. Tiểu mục
C7c ti'u mục c;5 lu<n v#n đ-]c t/*nh $4y v4 đ7nh sG th4nh nh\m chZ sG) nhiUu nhTt
gOm $Gn chZ sG vNi sG thE nhTt chc sG ch-.ng eví 8ụ: %.1.2.1. chc ti'u mục 1 nh\m ti'u mục 2
mục 1 ch-.ng %g. &!i m•i nh\m ti'u mục ,h"i c\ ít nhTt h5i ti'u mục) ngh‚5 l4 6hông th' c\
ti'u mục 2.1.1 m4 6hông c\ ti'u mục 2.1.2 ti1, theo.
2.33. Bảng biểu h!nh v" #h$%ng t&!nh
0iệc đ7nh sG $"ng $i'u) h*nh v+) ,h-.ng t/*nh ,h"i g2n vNi sG ch-.ng• ví 8ụ h*nh 3.%
c\ ngh‚5 l4 h*nh thE % t/ong Ch-.ng 3. Mdi đO th>) $"ng $i'u lTy tu c7c nguOn 6h7c ,h"i
đ-]c t/ích 89n đ?y đ;. AguOn đ-]c t/ích 89n ,h"i đ-]c liệt 6C chính i7c t/ong 85nh mục &4i
liệu th5m 6h"o. =?u đU c;5 $"ng $i'u ghi ,hí5 t/Cn $"ng) đ?u đU c;5 h*nh v+ ghi ,hí5 8-Ni
h*nh. &hông th-Mng) nhZng $"ng ng2n v4 đO th> ,h"i đi liUn vNi ,h?n nSi 8ung đU c<, tNi c7c
$"ng v4 đO th> n4y q l?n thE nhTt. C7c $"ng 84i c\ th' đ' q nhZng t/5ng /iCng nh-ng c{ng
,h"i ti1, theo ng5y ,h?n nSi 8ung đU c<, tNi $"ng n4y q l?n đ?u tiCn.
C7c $"ng /Sng v9n nCn t/*nh $4y theo chiUu đEng 84i 2HBmm c;5 t/5ng giTy) chiUu
/Sng c;5 t/5ng giTy c\ th' h.n 21Kmm. ChD J gT, t/5ng giTy s5o cho sG v4 đ?u đU c;5 h*nh
v+ honc $"ng v9n c\ th' nh*n thTy ng5y m4 6hông c?n mq /Sng tM giTy. &uy nhiCn h!n ch1 sh
8ụng c7c $"ng Vu7 /Sng n4y.
=Gi vNi nhZng t/5ng giTy c\ chiUu đEng h.n 2HBmm e$"n đO) $"n v+bg th* c\ th' đ'
t/ong mSt ,hong $* cEng đính $Cn t/ong $*5 s5u c;5 lu<n v#n. C7c h*nh v+ ,h"i s!ch s+ $Yng
m[c đen đ' c\ th' s5o chụ, l!i• c\ đ7nh sG v4 ghi đ?y đ; đ?u đU) c| chZ ,h"i $Yng c| chZ sh
8ụng t/ong v#n $"n lu<n v#n. Khi đU c<, đ1n c7c $"ng $i'u v4 h*nh v+ ,h"i nCu /m sG c;5
h*nh v4 $"ng $i'u đ\) ví 8ụ ƒb đ-]c nCu t/ong ("ng %.1„ honc ƒiem x*nh 3.2„ m4 6hông
đ-]c vi1t ƒb đ-]c nCu t/ong $"ng 8-Ni đPy„ honc ƒt/ong đO th> c;5 … v4 R s5u„.
0iệc t/*nh $4y ,h-.ng t/*nh to7n hdc t/Cn mSt 8^ng đ.n honc 8^ng 6I, l4 tjy J) tuy
nhiCn ,h"i thGng nhTt t/ong to4n lu<n v#n. Khi 6J hiệu iuTt hiện l?n đ?u tiCn th* ,h"i gi"i
thích v4 đ.n v> tính ,h"i đi 6vm ng5y t/ong ,h-.ng t/*nh c\ 6J hiệu đ\. A1u c?n thi1t) 85nh
mục c;5 tTt c" c7c 6J hiệu) chZ vi1t t2t v4 ngh‚5 c;5 chDng c?n đ-]c liệt 6C v4 đ' q ,h?n đ?u
c;5 lu<n v#n. &Tt c" c7c ,h-.ng t/*nh c?n đ-]c đ7nh sG v4 đ' t/ong ngonc đ.n đnt $Cn ,hí5 lU
,h"i. A1u mSt nh\m ,h-.ng t/*nh m5ng cjng mSt sG th* nhZng sG n4y c{ng đ-]c đ' t/ong
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 4.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
ngonc) honc m•i ,h-.ng t/*nh t/ong nh\m ,h-.ng t/*nh e3.1g c\ th' đ-]c đ7nh sG l4 e3.1.1g)
e3.1.2g) e3.1.3g.
2.' (i)t t*t
Không l!m 8ụng việc vi1t t2t t/ong lu<n v#n. Chc vi1t t2t nhZng tu) cụm tu honc thu<t
ngZ đ-]c sh 8ụng nhiUu l?n t/ong lu<n v#n. Không vi1t t2t nhZng cụm tu 84i) nhZng mệnh
đU• 6hông vi1t t2t nhZng cụm tu ít iuTt hiện t/ong lu<n v#n. A1u c?n vi1t t2t nhZng tu thu<t
ngZ) tCn c7c c. Vu5n) t` chEc b th* đ-]c vi1t t2t s5u l?n vi1t thE nhTt c\ 6vm theo chZ vi1t
t2t t/ong ngonc đ.n. A1u lu<n v#n c\ nhiUu chZ vi1t t2t th* ,h"i c\ $"ng 85nh mục c7c chZ
vi1t t2t ei1, theo thE t[ f(Cg q ,h?n đ?u lu<n v#n.
2.+T,i -iệu th.m /hảo v, c0ch t&ích 12n
Mdi J 6i1n) 6h7i niệm c\ J ngh‚5) m5ng tính chTt g]i J 6hông ,h"i c;5 /iCng t7c gi"
v4 mdi th5m 6h"o 6h7c ,h"i đ-]c t/ích 89n v4 chc /m nguOn t/ong 85nh mục &4i liệu th5m
6h"o c;5 lu<n v#n.
Không t/ích 89n nhZng 6i1n thEc ,h` $i1n) mdi ng-Mi đUu $i1t c{ng nh- 6hông l4m
lu<n v#n nnng nU vNi nhZng th5m 6h"o t/ích 89n. 0iệc t/ích 89n) th5m 6h"o ch; y1u nhYm
thu5 nh<n nguOn c;5 nhZng J t-qng c\ gi7 t/> giD, ng-Mi đdc theo đ-]c m!ch suy ngh‚ c;5
t7c gi") 6hông l4m t/q ng!i việc đdc.
A1u 6hông c\ điUu 6iện ti1, c<n đ-]c mSt t4i liệu gGc m4 ,h"i t/ích 89n thông Vu5
mSt t4i liệu 6h7c th* ,h"i nCu /m c7h t/ích 89n n4y) đOng thMi t4i liệu gGc đ\ 6hông đ-]c liệt
6C t/ong 85nh mục &4i liệu th5m 6h"o c;5 lu<n v#n.
C7ch s2, i1, 85nh mục &4i liệu th5m 6h"o iem ,hụ lục %. 0iệc t/ích 89n l4 theo sG
thE t[ c;5 t4i liệu q 85nh mục t4i liệu th5m 6h"o v4 đ-]c đnt t/ong ngonc vuông) 6hi c?n c\
c" sG t/5ng) ví 8ụ †13) t/.31%X313‡. =Gi vNi ,h?n đ-]c t/ích 89n tu nhiUu nguOn t4i liệu 6h7c
nh5u) sG c;5 tung t4i liệu đ-]c đnt đSc l<, t/ong tung ngonc vuông) theo thE t[ t#ng 8?n) ví
8ụ †1H‡) †23‡) †%1‡) †%2‡.
2.34hụ -ục c5. -u6n văn
Ph?n n4y $5o gOm nSi 8ung c?n thi1t nhYm minh hd5 honc h• t/] cho nSi 8ung lu<n v#n nh-
sG liệu) m9u $i'u) t/5nh "nh b . Phụ lục 6hông đ-]c 84y h.n ,h?n chính c;5 lu<n v#n.

Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 5.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chương : M!t s" #$ thuật ch% &!t văn b'n #h%( h)c*
3.178nh 1ạng đ9u mục
1
0Ni v#n $"n mNi) c7c style mnc đ>nh $5o gOm :
Hình 3.1 : =tyl> ,?c đ@nh
(Py giM c7c 5nh ch> ti1n h4nh đ>nh 8!ng l!i:
5-ng 3N1: =tyl> !à đầu ,4c
xe58ing 1 : l4m đ?u mục ch-.ng.
xe58ing 2 : l4m đ?u mục lNn 1.
xe58ing 3 : l4m đ?u mục 2.
xe58ing % : l4m đ?u mục con 3.
fnh ch> mq kile v#n $"n n4y) i\5 t^5n $S nSi 8ung v4 co,y nSa 8ung $4i $7o c7c c;5 5nh chi
v4o l4 đ€ c\ đ?y đ; c7c đ>nh 8!ng. C\ th' th5y đ`i $Yng c7ch v4o : E+r,.tO 5ull>t> .nB
;u,b>r6ngJ t/ong hS, thd5i chdn t.b Sutl6n> ;u,b>r>B:
Hình 3.2 : A@nh B#ng l#6 $tyl>.
Khi đ€ đ>nh 8!ng iong c7c style) c7c đ>nh 8!ng n4y s+ 8jng cho ,h?n e3.3 Mục lục%.g
1
tyle
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 6.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
3.2:oot;ot<.
@ootAote
2
l4 công cụ giD, t7c gi" t/D thích mSt sG thu<t ngZ q 8-Ni t/5ng t4i liệu.
=' l4m đ-]c điUu n4y c7c $!n c?n Vu5 c7c $-Nc s5u:
X Chdn tu c?n t/D thích.
X 04o menu anse/tt@ootnote.
0í 8ụ : &u kootnote m?u đQ q t/Cn đ€ đ-]c gi"i thích q 8-Ni t/5ng.
Khi t7c gi" 84n l!i t/5ng) c8c tT P++tn+t>
3
c\ th' s+ nh"y Vu5 t/5ng 6h7c) th<t tuyệt
vMi l4 kootnote c{ng nh"y theo.
3.3Mục -ục
'
.
Khi 61t thDc cuGn $7o c7o) c?n ,h"i c\ mục lục. A1u mục lục l4m $Yng t5y th* /Tt mTt
thMa gi5n) 8o s5i s\t v4 ,h"a l4m l!a tu đ?u n1u t7c gi" 84n t/5ng l!i. &/ong ~o/8 h• t/] 6ˆ
thu<t thCm mục lục t[ đSng.
C7c đ?u mục
3
s+ đ-]c g7n cho mSt cT, đS n4o đ\. …em h*nh s5u:
Hình 3.3 : C8c $tyl>
=' t!o đ-]c mục lục c?n Vu5 c7c $-Nc s5u:
X Chdn style cho c7c đ?u mục:
0í 8ụ: Chdn xe58ing1 cho Mở đầu.
Chdn xe58ing2 cho M4c đUch . b
X 5u 6hi đ€ chdn cT, đS cho đ?u mục iong th* t/q vU t/5ng đ?u tiCn. Chdn
Insert/index and table) t/ong hS, thd5i chdn table of content . ‰Oa $Tm ŠK. }ell
Wone. fnh ch> chi đ€ c\ $"ng mục lục. C\ th' v4o t/ong $"ng mục lục n4y sh5 l!i
thQ5i m7i. A1u 5nh ch> 84n l!i t/5ng th* chc c?n đ-5 chuSt v4o mục lục e,h?n i7mg
/Oi nhT, chuSt ,h"i) chdn Update Field:
2
Ph?n t/D thích thCm cho thu<t ngZ
3
&u kootnote l4 tu đ-]c t/D thích
%
an8ei
3
xe58ing
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 7.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
Hình 3.& :CDB.t> E6>lB.
3.'Th=m ghi t&>
3
cho h!nh v" bảng biểu công th?c.
C7c h*nh v+) $"ng $i'u) công thEc yCu c?u ,h"i c\ sG thE t[) sG c;5 ch-.ng. M }o/8 c\
công cụ l4m t[ đSng.
X Chdn h*nh v+) nhTn chuSt ,h"i v4 chdn C5,tion.
X &/ong hS, thd5i chdn nDt Ae~ L5$el v4 thCm l5$el ƒHình„
Hình 3.3 : 9hG, l.b>l
X Chdn Š6) t/ong com$o L5$el chdn l5$el x*nh) ,h?n C5,tion gm thD thích cho
h*nh.
X =' c\ đ-]c sG ch-.ng chdn Aume/ing) t/ong hS, thd5i chdn:
Hình 3.0 : A?t +Dt6+n đH l:y $( chương
&-.ng t[ cho ,h?n $"ng $i'u) công thEc.
:
C5,tion
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page .
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
3.+Th@ng /= h!nh v" bảng biểu.
(7o c7o yCu c?u ,h"i c\ $"ng thGng 6C c7c h*nh v+) c7c $"ng $i'u. 0iệc n4y nhQ nh- con thQ)
l4m g?n giGng nh- cho mục lục.
X =-5 con t/Q vU t/5ng c?n thCm ,h?n thGng 6C c7c h*nh) chdn Vn$>rtOVnB>R .nB
t.bl>J t/ong hS, thd5i chdn t.bl> +P P6gur>.
Hình 3.< : H'D th/.6 thG, b-ng th(ng )G hình !IJ b-ng b6Hu
X Chdn Š6 v4 c7c 5nh ch> c\ đ-]c $"ng thông 6C t[ đSng. Khi c\ s[ th5y đ`i t/5ng)
chc c?n Update là đủ.
&-.ng t[ cho ,h?n $"ng $i'u) công thEc.
3.3Th.m /hảo chAo
B
.
C7i n4y /Tt 8o gPy nh?m l9n cho c7c 5nh ch>. Ah-ng /Tt m5y l4 M }o/8 h• t/] t[
đSng. C7c $-Nc nh- s5u:
X =-5 con t/Q vU ,h?n c?n thCm th5m 6h"o chIo. Chdn anse/ttC/ossX/eke//ence.
X &/ong hS, thd5i 5nh ch> c\ th' thQ5i m7i chdn ld5i th5m 6h"o.
0í 8ụ : fnh chi h€y iem c7c lMi 6huyCn eKinh nghiệm. t/5ng 3g theo c7c $-Nc s5u
Chdn ‰eke/ence &y,e : xe58ing.
Chdn anse/t /eke/ence to : xe58ing &eit
Chdn nDt anse/t
Agm thCm ƒtrang„
Chdn anse/t /eke/ence to : P5ge num$e/.
Chdn nDt anse/t
}ellWone
0í 8ụ : &hCm th5m 6h"o ex*nh 3.: : =nt o,tion đ' lTy sG ch-.ngg th* l4m theo h*nh
s5u
B
C/oss /eke/ence
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page !.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
Hình 3.F : Ch/n th., )h-+ tL6 hình
3.BCh> C.
X C\ th' đ>nh 8!ng l!i c7c style. 0í 8ụ) n1u xe58ing1 c\ đ>nh 8!ng 6hông nh-
mong muGn. fnh ch> h€y đ>nh 8!ng l!i đ?u mục) /Oi g7n l!i cho xe58ing 1) 6hi đ\
m7y s+ hQi :
Hình 3.K : CD nht l#6 $tyl>.
(Tm ŠK) 6hi đ\ c7c đ?u mục c\ đ>nh 8!ng xe58ing1 s+ th5y đ`i đ>nh 8!ng theo.
X Khi 84n t/5ng l!i) đ' m7y t[ đSng c<, nh<t l!i : Mục lục) ("ng liệt 6C $"ng $i'u h*nh
v+) th5m 6h"o chIo th* chdn t^5n $S v#n $"n ect/lXfg) nh2, chuSt ,h"a v4 chdn CDB.t> E6>lB.
- Có thể thê !I "t#le : =-5 con t/Q chuSt v4o ô t>Rt $tyl> v4 nh<, v4o style mNi
ƒHinh ve”:
Hình 3.1M :9hG, ,'t $tyl> ,L6.
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 1".
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chương +: ,-t luận*
ChDc 5nh ch> th4nh công.
C\ mSt sG l•i chính t") iin thông c"m.
fnh ch> n4o c\ tuyệt chiCu g* thi $` sung v4 gqi l!i cho mdi ng-Mi th5m 6h"o.
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 11.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chương .: /h0 l0c
+.14hụ -ục 1

M‹C L‹C
&/5ng $*5
&/5ng ,hụ $*5
Mục lục
W5nh mục c7c 6J hiệu) c7c chZ vi1t t2t
W5nh mục c7c $"ng
W5nh mục c7c h*nh v+) đO th>
MŒ =•l
Ch-.ng 1 p &ŽAz QlfA
1.1. bbbbbb
1.2. bbbbbb
Ch-.ng 2 p bbbbb
2.1. bbbbbbbb
2.1.1. bbbbbbb
2.2.2. bbbbbbb
2.2. bbbbbbbbb
bbbbbbbbbb
Ch-.ng % p K•& Ll•A
K•& Ll•A 0‘ Ka•A Azx’
WfAx M‹C C“Az &‰”Ax C•f &–C za—
&‘a La˜l &xfM Kx—Š
Px‹ L‹C

Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 12.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
+.24hụ -ục 2
MẪU BÌA LUẬN ÁN CÓ IN CHỮ NHỦ (khổ !"#$%&

Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 13.
=wa xyC Ql™C zaf &x‘Ax Px™ xš Cx› MaAx
9WXY;Z A[V H\C 1HS] H\C 9^ ;HV_;
xd v4 tCn t7c gi" lu<n v#n
&œA =• &‘a Ll•A 0žA
Ll•A 0žA &xwC Ÿ bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
eghi ng4nh c;5 hdc v> đ-]c công nh<ng
&Cn th4nh ,hG p A#m
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
+.34hụ -ục 3
MẪU '(AN) *H+ BÌA LUẬN ÁN (trang tit,e
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 14.
=wa xyC Ql™C zaf &x‘Ax Px™ xš Cx› MaAx
9WXY;Z A[V H\C 1HS] H\C 9^ ;HV_;
xd v4 tCn t7c gi" lu<n v#n
&œA =• &‘a Ll•A 0žA
ChuyCn ng4nh:
M€ sG:
Ll•A 0žA &xwC Ÿ:
eghi ng4nh c;5 hdc v> đ-]c công nh<ng
Az¡a x¢Az W£A KxŠf xyC:
1.
2.
&Cn th4nh ,hG p A#m
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
+.'4hụ -ục '
x¢Az W£A …•P &‘a La˜l &xfM Kx—Š
1. &4i liệu th5m 6h"o đ-]c i1, /iCng theo tung ngôn ngZ e0iệt) fnh) Ph7,) =Ec) Ag5) &/ung)
Ah<t) bg. C7c t4i liệu $Yng ti1ng n-Nc ngo4i ,h"i giZ nguyCn v#n) 6hông ,hiCn Pm) 6hông
8>ch) 6' c" $Yng ti1ng &/ung QuGc) Ah<t) b eđGi vNi nhZng t4i liệu $Yng ngôn ngZ c^n ít
ng-Mi $i1t c\ th' thCm ,h?n 8>ch ti1ng 0iệt đi 6vm theo m•i t4i liệug.
2. &4i liệu th5m 6h"o i1, theo thE t[ f(C hd tCn t7c gi" lu<n v#n theo thông lệ c;5 tung
n-Nc:
X &7c gi" l4 ng-Mi n-Nc ngo4i: i1, thE t[ f(C theo hd.
X &7c gi" l4 ng-Mi 0iệt A5m: i1, thE f(C theo tCn nh-ng v9n giZ nguyCn thE t[
thông th-Mng c;5 tCn ng-Mi 0iệt A5m) 6hông đ"o lCn t/-Nc hd.
X &4i liệu 6hông c\ tCn t7c gi" th* i1, theo thE t[ f(C tu đ?u c;5 tCn c. Vu5n $5n
h4nh $7o c7c h5y Tn ,h_m) ví 8ụ: &`ng cục thGng 6C i1, v4o v?n &) (S zi7o 8ục v4
=4o t!o i1, v4o v?n () b
3. &4i liệu th5m 6h"o l4 s7ch) lu<n v#n) lu<n 7n) $7o c7o ,h"i ghi đ?y đ; c7c thông tin s5u:
X &Cn t7c gi" honc c. Vu5n $5n h4nh e6hông c\ 8Tu ng#n c7chg
X en#m iuTt $"ng) eđnt t/ong ngonc đ.n) 8Tu ,h_y s5u ngonc đ.ng
X tCn s7ch) lu<n v#n) lu<n 7n honc $7o c7o) ein nghiCn) 8Tu ,h_y cuGi tCng
X nh4 iuTt $"n) e8Tu ,h_y cuGi tCn nh4 iuTt $"ng
X n.i iuTt $"n) e8Tu chTm 61t thDc t4i liệu th5m 6h"og.
ePhụ lục 3g
&4i liệu th5m 6h"o l4 $4i $7o t/ong t!, chí) $4i t/ong mSt cuGn s7ch b ghi đ?y đ; c7c thông
tin s5u:
X tCn c7c t7c gi" e6hông c\ 8Tu ng#n c7chg
X en#m công $Gg) eđnt t/ong ngonc đ.n) 8Tu ,h_y s5u ngonc đ.ng
X ƒtCn $4i $7o„) eđnc t/ong ngonc 6I,) 6hông in nghiCn) 8Tu ,h_y cuGi tCng
X tCn t!, chí honc tCn s7ch) ein nghiCn) 8Tu ,h_y cuGi tCng
X t<, e6hông c\ 8Tu ng#n c7chg
X es`g) eđnt t/ong ngonc đ.n) 8Tu ,h_y s5u ngonc đ.ng
X c7c sG t/5ng) eg!ch ng5ng giZ5 h5i chZ sG) 8Tu chTm 61t thDcg
ePhụ lục 3g
C?n chD J nhZng chi ti1t vU t/*nh $4y nCu t/Cn. A1u t4i liệu 84i h.n mSt 8^ng th* nCn t/*nh
$4y s5o cho tu 8^ng thE h5i lji v4o so vNi 8^ng thE nhTt 1cm đ' ,h?n t4i liệu th5m 6h"o
đ-]c /m /4ng v4 8' theo 8mi.

Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 15.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
+.+4hụ -ục +
&‘a La˜l &xfM Kx—Š
&i1ng 0iệt
†1‡ Qu7ch Agdc ¤n e1HH2g) ƒAh*n l!i h5i n#m ,h7t t/i'n lD5 l5i„. Wi t/uyUn hdc Eng 8ụng) HF
e1g) t/. 1KX1:.
†2‡ (S Aông nghiệ, ¥ P&A& e1HH:g) (7o c7o t`ng 61t 3 n#m e1HH2 p 1HH:g ,h7t t/i'n lD5
l5i) x4 ASi.
†3‡ Aguyon xZu =Gng) =4o &h5nh (Yng) LPm Qu5ng Wụ) Ph5n =Ec &/[c e1HHB) =St $i1n p
C. sq lJ lu<n v4 Eng 8ụng) Ai$ Aông nghiệ,) x4 ASi.
bbbbbbb
†23‡ 0m &h> Kim xuệ e2KKKg) AghiCn cEu chu_n đo7n v4 điUu t/> $ệnh bb ) Lu<n 7n &i1n s‚
R 6ho5) &/-Mng =!i hdc R x4 ASi) x4 ASi.
&i1ng fnh
†2F‡ fn8e/son) ¦.§. e1HF3g) &he ‰el5tive anekkiciency ok Quot5) &he Cheese C5se) fme/ic5n
§conomic ‰evie~) B3e1g) ,,. 1BFXHK.
†2H‡ (oul8ing) K.§. e1HH3g) §conomics fn5lysis) x5mish x5milton) Lon8on.
†3K‡ (u/ton z. }. e1HFFg) ƒCyto,l5smic m5leXste/ility in ,es/l millet e,enniXsetum gl5ucum
L.g„) fg/onomic ¦ou/n5l 3K) ,,. 23KX231.
†31‡ Cent/5l t5tistic5l Š/g5ni¨5tion e1HH3g) t5tistic5l Re5/ (oo6) (ei©ing.
†32‡ @fŠ e1HB1g) fg/icultu/5l Commo8ity P/o©ections e1HBK X 1HFKg) 0ol. aa. ‰ome.
bbbbbbbbbbb
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 16.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chương 12à3 v3-t c4( thày 5u6ch 7u8n 9g)c*
( Định dạng bài viết này đã thay đổI cho dúng vói đinh dang của tài liệu này. Cc
bạn có th! li"n hệ thày đ! có tài liệu g#c$ qtngoc@moet.edu.vn%
3.1DEi giFi thiệu
C- th. n-i L/0n 1n t2t nghi34 ,5 67t t18 4h96 v: 8;ng </an tr=ng> ,5 ?@a 8An
tinh thBn 8Ca thDi Einh viFnG HAng là nh$ th% nào& 'i%t nh$ th% nào& b(o ') nh$ th%
nào thì Einh viFn 8In 8- </1 nhiJ/ KL ngL v5 8- th. n-i ?- ,5 8M 67t </1 trình 8:ng
ngh3 gi1A NO8G ChPnh vì v0Q 8hRng t:i viSt KMn hTUng NVn n5Q nhW6 giR4 Einh viFn
4hBn n5A th1A gL 818 kh- khXn YQG NS/ 818 KZn Einh viFn> 818 thBQ 8: gi1A 8- g-4 [
Kổ E/ng thF6> \in 8@ 6Znh NZn traA ?ổiG M=i [ kiSn 4hF Kình ?J/ ?T]8 tr^n tr=ng ?.
8/2i 8;ng ,/0n 1n t2t nghi34 8Ca Einh viFn E_ tr` nFn ng5Q 85ng E1ng gi1 hanG
M=i g-4 [ hAb8 QF/ 8B/ 8A4Q t34 vXn KMn g28 n5Q \in gci tUi ?da 8hef
g/18h '/Yn Ng=8
hi6ai,f <tngA8j6AetGeN/Gvn

3.2 MO8 ?P8h ,56 ?k 1n

=O 7n tGt nghiệ, l4 mSt 8>, /Tt tGt đ' sinh viCn :
• ‰vn luyện 6‚ n#ng t`ng h], c7c 6i1n thEc đ€ hdc t/Cn mdi ,h-.ng 8iện.
• ‰vn luyện tính t[ ch; v4 tinh th?n t/7ch nhiệm t/ong công việc.
• =Sc l<,) t[ ch; t!o /5 mSt $"n thi1t 61) mSt $"n lu<n v#n ho4n chcnh.

3.3CGu hHi -Fn /hi -,m -u6n 0n
Qu7 t/*nh l4m đO 7n tGt nghiệ, h5y nh<n nhiệm vụ th[c t<,) sinh viCn c?n nhN v4 t/"
lMi đ-]c 3 cPu hQi lNn nh- s5u:

• `à, gì a
• `à, như th2 nà+ a
• 12t bu- r. $.+ a
&/" lMi tGt đ-]c 3 cPu hQi t/Cn s+ 89n đ1n th4nh công) gi"i Vuy1t đ-]c s[ lDng tDng.
`à, gì ª
Ahiệm vụ đ-]c gi5o honc t[ m*nh i7c đ>nh c?n ,h"i gi"i Vuy1t.
`à, như th2 nà+ª
Ph?n n4y $5o gOm nhZng J chính nh- s5u:
• &`ng h],) ,hPn tích) đ7nh gi7 nhZng c7i ng-Mi 6h7c đ€ l4m et/ong n-Nc v4
VuGc t1g.
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 17.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
• zhi chI, l!i c7c t4i liệu th5m 6h"o) ~e$site) ,h?n mUm b th5m 6h"o đ' t/ích
89n v4 đ' i1, v4o ,h?n ,hụ lục.
• =U iuTt /5 ,h-.ng 7n gi"i Vuy1t c;5 m*nh. ChEng minh) lí gi"i v* s5o chdn
,h-.ng 7n nh- th1.
• &hi1t 61 chi ti1t theo đU iuTt c;5 m*nh.
12t bu- r. $.+ ª
• K1t Vu" m*nh đ€ l4m nh- c7c 61t Vu" điUu t/5) 61t Vu" ,h?n cEng) ,h?n mUm)
c7c $i'u $"ng) h*nh v+bg)
• =7nh gi7 61t Vu") so s7nh vNi J muGn $5n đ?u) so s7nh vNi 61t Vu" c;5 ng-Mi
6h7cb
• =U /5 ,h-.ng h-Nng 6h2c ,hục nhZng c7i ch-5 gi"i Vuy1t đ-]c b
0Ni t- 8uy c;5 3 cPu hQi t/Cn) c7c $!n sinh viCn s+ yCn tPm tho7t 6hQi s[ lDng tDng
ng5y.
Ph?n s5u đPy s+ t/*nh $4y chi ti1t h.n c7c công việc ,h"i l4m.

3.'I=u c9u đ@i vFi Jinh vi=n
inh viCn ,h"i c\ t/7ch nhiệm gn, th?y gi7o h-Nng 89n h4ng tu?n đ' $7o c7o công
việc đ€ l4m t/ong tu?n v4 iin J 6i1n vU c7c công việc ti1, theo. &hMi gi5n gn, 8o th?y gi7o
Vui đ>nh song thông th-Mng thu<n l]i nhTt l4 s7ng thE h5i h4ng tu?n t!i (S môn. xonc t/ong
điUu 6iện cho ,hI,) th?y t/^ liCn l!c nh5u Vu5 e«m5il) vu5 tiện l]i l!i vu5 nh5nh ch\ng.
LiCn hệ v4 tho" thu<n vNi th?y vU điUu 6iện v4 ,h-.ng tiện l4m việc. Khi đ-]c th?y gi7o
h-Nng 89n $G t/í n.i l4m th* sinh viCn ,h"i l4m việc t!i ,h^ng m7y v4 c\ t/7ch nhiệm $"o
Vu"n m7y m\c v4 c7c t/5ng thi1t $> 6h7c v4 tuPn th; nSi Vui ,h^ng m7y honc ,h^ng thí
ngiệm...
A-, b-+ thc6 g6.n là, !6dc.
0U nguyCn t2c) sinh viCn ,h"i c\ mnt t!i n.i l4m việc F giMtng4y. Khi sinh viCn đi l4m
t!i c. Vu5n ngo4i) sinh viCn ,h"i tuPn th; mdi ch1 đS l4m việc) thMi gi5n l4m việc v4 ch>u s[
Vu"n lí c;5 cq sq $Cn ngo4i.

1e lut

&/-Nc 6hi $"o vệ tGt nghiệ,) Kho5 t` chEc xSi đOng iIt 8uyệt t- c7ch $"o vệ tGt
nghiệ, v4 iem iIt nghiCm tDc c7c t/-Mng h], s5u:
inh viCn c" đ]t l4m lu<n v#n tGt nghiệ, 6hông gn, th?y gi7o h-Nng 89n s5u l?n gi5o
nhiệm vụ đ?u tiCn) h4ng tu?n 6hông $7o c7o ti1n đS th[c hiện s+ $> ih lí nh- l4 6hông l4m
lu<n v#n v4 $> đ*nh chc) 6hông đ-]c $"o vệ lu<n v#n.
=1n h!n 6hông nS, $7o c7o s+ $> coi nh- 6hông l4m lu<n v#n.
Ag-Mi h-Nng 89n đ7nh gi7 lu<n 7n 6hông đ!t yCu c?u th* lu<n 7n s+ 6hông đ-]c iIt cho $"o
vệ.

3.+C0c b$Fc ti)n h,nh /hi -,m -u6n 0n t@t nghiệ#
• Ah<n đU t4i
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 1.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
• =i t*m t4i liệu th5m 6h"o t!i c7c th- viện) t!i c7c c. Vu5n) &/-Mng hdc... honc Vu5 $!n
$v... =Py l4 6hPu /Tt Vu5n t/dng. C\ t4i liệu th5m 6h"o tGt s+ đ"m $"o lu<n 7n th4nh
công tGt.
• AghiCn cEu s. $S t4i liệu v4 đU t4i) s5u đ\ vi1t đU c-.ng es. $Sg c;5 lu<n 7n v4 thông
Vu5 gi7o viCn h-Nng 89n. =U c-.ng s+ giD, sinh viCn *h+i ,-+t '.n đ/ t/-Nc 6hi đi
v4o chi ti1t. C7i t`ng th' ,h"i đ-]c h*nh 8ung t/-Nc) l4m t/-Nc c7i chi ti1t.
• &i1n h4nh nghiCn cEu lí thuy1t) l4m th[c nghiệm theo nSi 8ung đU t4i đ€ đ-]c v!ch /5
t/ong đU c-.ng. 01a là '1a 'i%t lu<n 7n đ' 6>, thMi gi5n v4 8o ih lí.
• (7o c7o s. $S vNi th?y gi7o h-Nng 89n t*nh h*nh th[c hiện đU c-.ng v4 61t Vu"
nghiCn cEu.
• xo4n chcnh lu<n 7n tGt nghiệ,.
• AS, lu<n 7n cho th?y h-Nng 89n 8uyệt l?n cuGi.
• AS, lu<n 7n cho $S môn honc 6ho5.
• Chu_n $> $"o vệ tGt nghiệ,: chu_n $> ,him chi1u) $"o vệ thh) vi1t t\m t2t nSi 8ung
$"o vệ) chu_n $> m7y tính v4 m7y chi1u) $"n v+ c7c lo!i ...

3.3T&!nh b,K -u6n văn t@t nghiệ#

Lu<n v#n l4 th' hiện 61t Vu" cuGi cjng c;5 c" Vu7 t/*nh l4m đO 7n tGt nghiệ,. (7o c7o
Lu<n 7n tGt nghiệ, l4 mSt c. sq Vu5n t/dng đ' c7c th?y gi7o v4 hSi đOng chTm đi'm.
ChZ 0iệt: o!n th"o t/Cn }in }o/8 vNi $S chZ f(C theo tiCu chu_n &C0AX3B12 đ' 8o l-u
t/Z) t/5o đ`i) 6h5i th7c. xonc ,hông chZ lnico8e e&uy nhiCn đEng q g\c đS m‚ thu<t v#n $"n
th* ,hông chZ 0iệt lnico8e ch-5 đ¬,g.
ChZ vi1t Vui đ>nh l4 .0n &ime ‰om5n) co chZ 13 nh- 8^ng chZ n4y) c7ch 8^ng đ.n.
xonc chZ .0nf/i5l) co chZ 12) c7ch 8^ng đ.n nh- 8^ng n4y.
Kh` giTy f%) lU t/7i %.K cm) lU ,h"i 2.3 cm) lU t/Cn: 2.K cm) lU 8-Ni: 2.K cm nh- m9u $"n
h-Nng 89n n4y.
(*5: *h2n3 nên đ\ng $*5 c7cXtông m?u i5nh) chZ v4ng v* /Tt tGi) 6h\ nh*n. ACn đ\ng
$*5 ngo4i l4 ,him mic5 t/ong suGt. (*5 s5u l4 $*5 m?u đ' c^n c\ th' 87n ,hong $* đ[ng đ‚5.
z7y $*5 nCn vi1t tCn sinh viCn) lN, v4 tCn đO 7n đ' 6ho5 v4 c7c th?y 8o t*m 6i1m.
Cfng c4 !62t lun 8n: nCn l-u J sh 8ụng $S công cụ 0isio gOm:
0isio &echnic5l 1 đ‚5 CW
0isio P/okession5l 1 đ‚5 CW
0isio P/okession5l 1 đ‚5 CW
đ' v+ 6hông chc s. đO c7c lo!i m7y tính) m!ng m7y tính ... m4 c^n c" s. đO ,hPn tích
v4 thi1t 61 hệ thGng. Ago4i /5 ,h?n mUm n4y c^n hZu ích cho /Tt nhiUu chuyCn ng4nh 6h7c:
điện) điện th... v4 8jng 0isio xome đGi vNi c7c ng4nh 6i1n t/Dc) iPy 8[ng... xiện n5y đ€ c\
Mic/osokt 0isio 2KK2.

(!n c\ th' th5m 6h"o t4i liệu h-Nng 89n v4 t/5 cEu 0isio v4 c7c kont chZ đnc 8ụng
6h7c echZ ,hiCn Pm) 6í hiệu điện th) đO v<t ...g đ-]c $iCn so!n t!i &/ung tPm Công nghệ
&hông tin) (S zi7o 8ục v4 =4o t!o. &el: F:H.3B13

Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 1!.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
3.BMLt J@ vMn đN vN bản OuKNn
=O 7n tGt nghiệ, th-Mng đ-]c hi'u l4 c\ h5i lo!i:
&h[c hiện mSt nhiệm vụ n4o đ\ đ' ho4n th4nh Vu7 t/*nh hdc t<,) nh<n $Yng tGt nghiệ,. inh
viCn c\ th' t[ io5y sq điUu 6iện l4m việc đ' ho4n th4nh lu<n 7n. inh viCn c\ VuyUn 6h5i th7c
v4 sh 8ụng lu<n 7n c;5 m*nh v4o nhZng việc 6h7c.
&h[c hiện mSt đU t4i) mSt nhiệm vụ t/ong J đO chi1n l-]c) t/ong ch-.ng t/*nh v4 đU
t4i nghiCn cEu 6ho5 hdc v4 l5o đSng s"n iuTt c;5 th?y gi7o) c;5 c. sq đ4o t!o e&/ung tPm)
0iện nghiCn cEu) c7c Công tyg. C. sq đ4o t!o cung cT, c7c ,h-.ng tiện v4 điUu 6iện l4m việc
6h7c: m7y m\c) s7ch vq) điện tho!i) t/uy c<, ante/net) m7y in) 8ụng cụ thi1t $> thí nghiệm ...
&/ong t/-Mng h], n4y) to4n $S $"n VuyUn 6hông thuSc vU sinh viCn. inh viCn chc l4 mSt
ng-Mi th5m gi5 th[c hiện. "n ,h_m l4m /5) sinh viCn *h2n3 đ$4c t-5 ti)n s6 d7n3 8 nh9n3
n:i *h+c '!i 7c đ;ch *h+c.
05i t/^ c;5 th?y h-Nng 89n l4 đ>nh h-Nng v4 cho J t-qng đU t4i) cung cT, c7c t4i liệu
th5m 6h"o en1u c\g) t!o điUu 6iện c. sq v<t chTt ech• ngOi) m7y tính) m7y in) v<t t- tiCu h5o)
,h-.ng tiện thông tin liCn l!c) ante/net ...g đ' ho4n th4nh công việc. Khi c\ < t$8n3 t=t > tài
li)- tha *h(o t=t th* lu<n 7n đ€ ho4n th4nh đ-]c tNi h.n ?@A.

3.PThEi gi.n nL# -u6n 0n
&hMi gi5n nS, cho th?y gi7o h-Nng 89n: thông th-Mng 1K ng4y t/-Nc 6hi $"o vệ đ'
th?y h-Nng 89n chcnh sh5 l?n cuGi cjng.
&hMi gi5n nS, cho 6ho5: thông th-Mng B ng4y t/-Nc 6hi $"o vệ.

3.Q7N c$%ng vi)t -u6n 0n

W[5 v4o nSi 8ung $G cục lu<n 7n v4 yCu c?u t!i c7c ,h?n 3) % c;5 c7c $-Nc ti1n h4nh
l4m lu<n v#n tGt nghiệ,) sinh viCn c?n l<, đU c-.ng vi1t lu<n 7n cho th?y h-Nng 89n 6vm
theo $7o c7o 61t Vu" đ€ l4m đ' th?y gi7o c\ th' chcnh sh5) h-Nng 89n v4 th7o g| 6h\ 6h#n
gn, ,h"i. =U c-.ng n4y đ\ng v5i t/^ Vu5n t/dng) giD, sinh viCn c\ mSt 6hung t`ng Vu7t vU
lu<n 7n c;5 m*nh) s5u đ\ mNi vi1t chi ti1t.


3.1RB@ cục -u6n văn t@t nghiệ#

ASi 8ung lu<n 7n c\ th' gOm nhiUu ,h?n. &/ong đ\ mSt sG ,h?n c\ th' c\ nhiUu ch-.ng. 5u
đPy l4 mSt sG g]i J đ' sinh viCn th5m 6h"o.
• Ahiệm vụ đO 7n c\ th' l4 t`ng h], c;5 nhiUu ,h?n nh- s5u:
• &hi1t 61 mSt m7y công t7c) mSt 8Py chuyUn s"n iuTt ...
• …Py 8[ng mSt hệ thGng tin hdc t-.ng đGi ho4n chcnh.
• PhPn tích X thi1t 61 hệ thGng) l<, ch-.ng t/*nh ...
• &hi1t 61 v4 thi công m!ch điện th e,h?n cEngg)
• =dc t4i liệu v4 t`ng h], 6i1n thEc)
• Kh5i th7c ,h?n mUm) vi1t t4i liệu h-Nng 89n sh 8ụng.
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 2".
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
Ah- v<y mSt lu<n 7n) lu<n v#n c\ 6hi chc l4 đdc s7ch) t`ng h], $iCn t<, l!i s5o cho 8o
hi'u) t`ng Vu5n) đ?y đ; vNi c7c ,hPn tích c;5 sinh viCn) 6hông nhTt thi1t ,h"i /5 mSt ,h?n
mUm) mSt c7i m7y.
`c6 c-, ơn: th?y gi7o h-Nng 89n v4 c7c c7n $S h• t/]) c7c c. sq đ4o t!o liCn Vu5n ...
Phần V. ziNi thiệu chung vU ch; đU c;5 lu<n 7n. (Gi c"nh /5 đMi. Ahu c?u th[c tion vU s"n
iuTt honc ACKx.
Phần VV. &`ng h], 6i1n thEc liCn Vu5n đ1n lu<n 7n.
Phần VVV. PhPn tích nhiệm vụ. ACu c7c ,h-.ng 7n th[c hiện 6h7c nh5u v4 so s7nh) đ7nh gi7
l[5 chdn mSt gi"i ,h7, thích h],.
Phần Vg. &hi1t 61 v4 th[c hiện ,h-.ng 7n l[5 chdn c;5 m*nh. &/ong đ\ cuGi ,h?n n4y c\
$7o c7o 61t Vu" th[c nghiệm v4 s"n ,h_m e,h?n mUm) ,h?n cEngg v4 đ7nh gi7 61t Vu". =Py
l4 ,h?n th' hiện th4nh Vu" c;5 sinh viCn nCn l4 phBn ,-an trCn3 nh.t) c?n n\i /m 61t Vu" đ€
đ!t đ-]c 8o chính sinh viCn l4m /5 đ' c7c th?y 8o đ7nh gi7.
Phần g. K1t lu<n v4 đ>nh h-Nng ,h7t t/i'n ti1, en1u c\g.
Phần Dh4 l4c:
• Cụm tu đi'n gi"i thích thu<t ngZ ti1ng fnh c\ liCn Vu5n.
• &4i liệu th5m 6h"o e6' c" c7c lu<n 7n n#m t/-Ncg. ACn ghi theo thE t[: &Cn t7c gi" e1
8^ngg &Cn s7ch) $4i...) Ah4 iuTt $"n) A#m iuTt $"n.
• W5nh mục c7c đ>5 chc ~e$site liCn Vu5n đ1n lu<n 7n.
• &h- mục v4 nSi 8ung đ‚5 mUm 6vm theo en1u c\g.

9hư ,4c !à n'6 Bung đ%. ,h, )i, th>+

• =‚5 mUm honc đ‚5 CW 6vm theo m•i đO 7n đ' l-u t/Z c?n c\:
• &ệ, v#n $"n c;5 $7o c7o đO 7n.
• Ch-.ng t/*nh nguOn.
• C7c $"n v+ s. đO c?n thi1t.
=' t/7nh thTt l!c v4 nh?m l9n) đ‚5 mUm đ-]c đ' t/ong tDi nilon v4 6¬, ghim honc 87n v4o
t/5ng $*5 3 c;5 $7o c7o. &/Cn nh€n đ‚5 c?n ghi /m: xd v4 &Cn sinh viCn v4 LN,) thMi gi5n l4m
th[c t<,. =‚5 n4y đ-]c nS, cho th?y gi7o h-Nng 89n đ' l-u t/Z v4 c\ th' đem theo đ' t/*nh
$4y t/-Nc xSi đOng. (!n c?n vi1t mSt t/5ng h-Nng 89n t/Cn đ‚5 c\ g*) chEc n#ng c;5 tung tệ,
t/Cn đ‚5...

xiện n5y nSi 8ung nhiUu đO 7n tGt nghiệ, đ€ v-]t Vu7 6huôn 6h` đ‚5 mUm nCn c?n ,h"i
l-u t/Z t/Cn đ‚5 CW. &hí 8ụ c7c đO 7n nghiCn cEu vU ,h?n mUm Multime8i5 t/Cn }in8o~s c\
8ung l-]ng 8Z liệu 6h7 lNn. ‰Tt m5y cho c7c $!n sinh viCn: zi7 th4nh l4m đ‚5 CWX‰ t/2ng
hiện n5y đ€ 6h7 /-: 3KKKX13KKK đOng etu® lo!ig.

LT/ [ !f trAng </1 trình viSt ?k 1n> nh! th$Dn3 x-#ên sao l$- Ebac* -pF *%t ,-( ra đGa
/ ?. tr1nh 6Yt 61t v5 hlng h-8 Nm ,i3/G nh:ng 8hY4 nh0n ,Di K1A 81A NA Kd hlng ?oa> Kd
vir/E GGG nFn kh:ng 8In kSt </M ?k 1n t2t nghi34G

LT/ [ f 4h^n ,T]ng gima 818 4hBn viSt 4hMi 8^n ?2iG *hBn Ip ,5 4hBn Einh viFn ,56 4hMi
8hiS6 E2 trang 8^n \@ng> ?C ,UnG 'r1nh Eq 6Yt 8^n ?2i ,5 4hBn tổng h]4 kiSn th@8 (thTDng ,5
Nd8h E18h> 8hr4 ts t5i ,i3/ tha6 khMA& thì viSt nhiJ/ 8In 4hBn thiSt kS thì PtG tiJ/ n5Q rYt kdf
ngTDi 8hY6 hi./ rWng Einh viFn *h2n3 có 3H s+n3 tIo !i& chJ đi chKp 8 s+ch raG
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 21.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ

0U c7ch vi1t cho s"n ,h_m e,h?n mUm) ,h?n cEng...g c;5 sinh viCn: AhiUu sinh viCn
lDng tDng 6hi thTy c7c công cụ tin hdc đ€ l4m giD, cho m*nh g?n h1t nCn 6hông $i1t vi1t g*
nZ5. =iUu đ\ th' hiện sinh viCn ch-5 n2m /m mục đích c;5 đO 7n tGt nghiệ,. inh viCn c?n
,h"i vi1t /m Vu7 t/*nh thi1t 61 ,h?n mUm) ,h?n cEng c;5 m*nh chE 6hông chc l4 mô t" sh
8ụng v4 mô t" chEc n#ng ,h?n mUm c;5 m*nh. 0i1t s5o cho ng-Mi 6h7c 6hông $i1t g*) c7c
$!n sinh viCn s5u 6hi đdc lu<n 7n c;5 m*nh c{ng c\ th' $2t ch-Nc l4m l!i đ-]c. 0Ni mục đích
nh- v<y c7c $!n c\ th' s"n iuTt /5 nhiUu t/5ng lu<n 7n c\ gi7 t/>.


A8nh g68 )2t bu-

• =i'm đO 7n gOm 3 đi'm:
• =i'm c;5 th?y gi7o h-Nng 89n)
• =i'm c;5 th?y ,h"n $iện đdc Vuy'n)
• =i'm $"o vệ đO 7n t/-Nc hSi đOng.
=i'm c;5 th?y gi7o h-Nng 89n đ-]c cho t/ong t4i liệu n4y nh- l4 mSt đ>nh h-Nng th5m
6h"o) t/Cn c. sq c7c y1u tG s5u) th5ng đi'm 1KK đ' 8o th5m 6h"o:

Cj;Z gVkC 9H];Z
AVlM
MEc đS thMi s[ c;5 đU t4i) mEc đS 6h\ c;5 đU t4i. 13
&ính đDng đ2n v4 h], lí c;5 thi1t 61) c;5 gi"i ,h7, đ-]c nCu
/5 t/ong đO 7n. MEc đS ho4n th4nh công việc c;5 sinh viCn.
%3
&inh th?n v4 th7i đS l4m việc: ch#m chc) c?n cj) nghiCm tDc
v4 tinh th?n t[ l<, t/ong 6hi l4m việc.
13
Kh" n#ng đdc s7ch ngo!i ngZ th5m 6h"o. 3
Kh" n#ng t`ng h], 6i1n thEc) vi1t $7o c7o. 1K
x*nh thEc t/*nh $4y $7o c7o. 3
&hMi h!n ho4n th4nh v4 nS, $7o c7o. 3
&`ng cSng: 1KK đi'm

("ng ,hPn đi'm n\i t/Cn l4 mSt đ>nh h-Nng th5m 6h"o cho sinh viCn ,hTn đTu) ch-5
c\ tính ,h7, lí) tu® thuSc tung th?y gi7o v4 tung $S môn. ("ng đi'm t/Cn đ€ nh<n đ-]c s[
;ng hS v4 g\, J c;5 Ph^ng đ4o t!o đ!i hdc) =x(KXxA. ChDng tôi c{ng hi vdng mSt ng4y
n4o đTy) c7c Kho5 s+ thGng nhTt đ-]c $"ng đi'm n4y đ' giD, cho sinh viCn yCn tPm ,hTn đTu
l4m tGt lu<n 7n v4 tGt nhTt l4 đ-]c xiệu t/-qng thông Vu5 đ' c\ đ; gi7 t/> ,h7, lí cho sinh
viCn ,hTn đTu.
Mục 1 nCu /m mEc đS 6h\ v4 tính thMi s[ c;5 đU t4i. 0Ni nhZng đU t4i đ€ Vu7 ,h`
thông) thí 8ụ Vu"n lí nhPn s[) Vu"n lí v<t t- ... $Yng @oiP/o th* đi'm n4y chc nCn cho 3 đi'm
honc K đi'm. Agh‚5 l4 đi'm tGi đ5 c;5 lu<n 7n chc c^n F đi'm. =Py chính l4 đi'm 6huy1n
6hích cho hdc sinh giQi) t*m đ1n c7c đU t4i công nghệ mNi.
=i'm $"o vệ đO 7n t/-Nc hSi đOng đ-]c cho t/Cn c. sq t/*nh $4y c;5 sinh viCn) th' hiện sinh
viCn th[c s[ l4m đO 7n) 6hông v5y m-]n nSi 8ung) n2m vZng đ-]c c7c vTn đU đ€ hdc v4 l4m)
t/" lMi đ-]c c7c cPu hQi c;5 xSi đOng.
5u 6hi c\ đi'm t`ng cSng th* Vui t/^n theo th5ng đi'm 1K.

Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 22.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
* L$- <: Nhmng gì vT]t ra ngA5i tB6 nhi36 vO QF/ 8B/ ?bt ra v5 vT]t ra ngA5i khM nXng ?14
@ng 8Ca Einh viFn thì 8ung nFn th/QSt 6inh rv khi ?T]8 hli> tr1nh ?T]8 818 8^/ hli </1 tMi
v5 tr1nh ?T]8 818 8^/ hli kh:ng 4h; h]4 n7i N/ng ?w ?T]8 QF/ 8B/ ,56G

=i'm c;5 ng-Mi ,h"n $iện đ-]c cho 8[5 t/Cn c7c y1u tG c;5 mục 1) 2) % v4 3 l4 chính.

=i'm c;5 xSi đOng chTm $"o vệ lu<n 7n đ-]c cho ch; y1u t/Cn c. sq c7c mục 1) 2 61t h],
vNi 6h" n#ng t/*nh $4y lu<n 7n t/-Nc xSi đOng) t/" lMi c7c cPu hQi c;5 xSi đOng đnt /5) $i1t
c7ch $"o vệ nhZng c7i m*nh l4m /5.3.11Bảo vệ -u6n 0n

M•i sinh viCn nCn t<, t/ung t/*nh $4y 1M Dhmt) tGi đ5 6hông Vu7 13 ,hDt.
* L-u J c4ng t/*nh $4y 84i th* ... c4ng ít đi'm v* chEng tQ ch-5 n2m vZng nSi 8ung chính c;5
lu<n 7n. Mr+nh nói ,-+ dài '/ tNn3 ,-an l; l-On. PQ# đi thRn3 'ào '.n đ/: chủ đ/ ch;nh
của đ/ tài& sinh 'iên đQ chCn 3i(i ,-#%t '.n đ/ 3H& c+ch 3i(i ,-#%t 'à *%t ,-( ra là sao. .
đO c4ng ,hEc t!, th* t/*nh $4y c4ng ,h"i ng2n gdn) t/7nh n\i Vu7 chi ti1t v* 6hông đ; thMi
gi5n v4 c7c th?y c{ng ch¯ng thích thD g*. Khi n4o c\ th?y đnt cPu hQi thCm th* s+ c\ 8>, t/*nh
$4y 6‚ h.n. &Pm lí chung c7c th?y ngOi hSi đOng l4 6hông thích nghe n\i 84i) nhTt l4 6hi c\
nhiUu sinh viCn $"o vệ lu<n 7n.

&/-Nc đPy sinh viCn ,h"i v+ /Tt nhiUu $"n v+ t/Cn giTy fK đ' $"o vệ tGt nghiệ,. &hMi
đ!i CA&& đ€ nYm t/ong t?m t5y v* v<y c{ng ,h"i c"i ti1n c7ch t/*nh $4y) tGi thi'u l4 t<n 8ụng
đvn chi1u đ' t/*nh $4y..

C7ch 8jng đvn chi1u eŠve/xe58g: =Py l4 ,h-.ng 7n đ.n gi"n nhTt v4 hiệu Vu" nhTt.
x€y chu_n $> $4i t/*nh $4y e6' c" h*nh v+g t/ong lo $"o vệ $Yng c7ch sh 8ụng Po~e/ Point đ'
ch1 $"n ,him chi1u. 5u đ\ 8jng m7y in l5se/ in t/[c ti1, /5 ,him t/ong et/5ns,5/encyg) gi7
th4nh 6ho"ng 2KKK đt,him t/ong. (!n c\ th' 8jng c7c $Dt 8! m?u lo!i vi1t t/Cn ,him t/ong
đ' t/*nh $4y thCm cho đ¬,. eKhông ,h"i lo!i $Dt 8! n4o c{ng 8jng tGt cho ,him t/ong) nCn
t*m mu5 $Dt 8! E+r Dr+n>ct6+n c\ nh€n hiệu nh- =t.>Bl>r) lo!i Aon Pe/m5nent l4 lo!i 8jng
n-Nc io7 đ-]c) c^n lo!i Pe/m5nent th* 6hông io7 đ-]cg.

C| chZ t/*nh $4y t/Cn ,him chi1u nCn t(6 th6Hu là 1& đ,. ;Gn Bong l+#6 cp chq này )h6
b-+ !d t(t ngh6dD !ì H'6 đrng Ut ngưc6J )h+-ng c8ch tL6 ,àn ch62u ngsn nGn r:t Bt R>,.
C8c cp chq t+ )h8c cu thH Bong nhưng h#n ch2.
0í 8ụ C| chZ 1F Cp chq 1F đ,. Chq ]r6.l
0í 8ụ C| chZ 2K Cp chq 2M đ,

ACn 8jng chZ 0nf/i5l đ<m đ' nh*n cho /m.

&Tt nhiCn sinh viCn c\ th' 8jng c7c 6i'u ,hông chZ 6h7c.

5-n Dh+t+c+Dy ch+ H'6 đrng:
=Gi vNi xSi đOng) sinh viCn nCn ,hotoco,y cho m•i u° viCn xSi đOng mSt $S s5o c7c
,him m*nh chi1u lCn. A1u chc l4 chZ 6hông) c\ th' chụ, theo ch1 đS : t/5ng ,him lCn 1 t/5ng
f% et/ong Po~e/ Point đ€ c\ s±n ch1 đS n4yg. C^n s. đO th* nCn chụ, nguyCn tc lệ 1t1. Ah-
Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 23.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
v<y c7c th?y s+ ho4n to4n c\ th' theo 8mi Vu7 t/*nh $"o vệ l9n to4n $S nSi 8ung $"o vệ đ' đnt
cPu hQi. C\ th' $` sung thCm mSt t/5ng t\m t2t lu<n 7n honc mSt t/5ng mục lục lu<n 7n.

=' ch1 $"n c7c h*nh v+) s. đO đ€ c\ lCn ,him) $!n c\ th' 8jng công nghệ c2t h*nh v4
87n giTy lCn mSt tM giTy f% l4m $"n th"o) s5u đ\ ,hotoco,y lCn ,him chi1u. =Py l4 c7ch l4m
nh5nh gdn v4 ti1t 6iệm. A1u c7c ch1 $"n n4y c\ s±n t/Cn m7y tính th* $!n c\ th' in th¯ng tu
m7y in l5se/ /5. ACn l-u J mu5 ,him chi1u lo!i ch>u nhiệt đ' ,hotoco,y v4 in l5se/. Lo!i vi1t
chZ $*nh th-Mng c\ th' 6hông ch>u đ-]c nhiệt. &Gt nhTt l4 nCn thh. C\ th' hQi mu5 l- c7c
,him chi1u n4y t!i &/ung tPm m7y tính) &h- viện (7ch 6ho5 ...

=' $i'u 8ion ,h?n mUm) n1u c\ 0i8eo P/o©ecto/ đ' 8jng l4 tGt nhTt song đ2t tiUn 6hi
mu5: 6ho"ng FKKK lWtm7y. 0i8eo P/o©ecto/ l4 m7y chi1u c\ th' nGi th¯ng v4o m7y tính đ'
chi1u lCn m4n t/2ng to. =Py l4 t/-Mng h], lí t-qng nhTt. A1u 6hông c\ 0i8eo P/o©ecto/) sinh
viCn c\ th' $i'u 8ion ,h?n mUm c;5 m*nh t/Cn m7y tính đ' $4n c{ng đ-]c. ACn đTu 2 m4n
h*nh song song) mSt cho sinh viCn nh*n) mSt cho hSi đOng iem. C\ th' thuC m-]n đ-]c m4n
h*nh 21 inch th* c4ng tGt. zi7 thuC m7y chi1u nGi th¯ng m7y tính 6ho"ng 3KK.KKK đtng4y.

&/ong 6hi $"o vệ) t-#)t đ=i *h2n3 nên cho c7c th?y hDt thuGc l7 v4 uGng $i5. ACn cho
c7c th?y uGng n-Nc chv) c4 ,hC đ' tcnh t7o) honc n-Nc ho5 Vu" cho m7t.
5-+ !d thv

ACn t` chEc t<, $"o vệ thh giZ5 c7c sinh viCn vNi nh5u đ' t<, t/*nh $4y vNi c7c mục
tiCu: nói nSn3 l$- lo+t& rT ràn3& n3Un 3Cn 'à cSn 3iD. 5u đ\ c?n chcnh sh5 honc $` sung
thCm honc c2t đi nhZng c7i /-Mm /4. AhTn m!nh v4 chc /m c7i m*nh l4m đ-]c. &Pm lí xSi
đOng ngOi c" ng4y mệt mQi nCn c4ng ,h"i t/7nh t/*nh $4y /-Mm /4) l^ng v^ng. C7c $!n sinh
viCn t/ong ²xSi đOng $"o vệ thh² hi'u đ-]c vTn đU m*nh t/*nh $4y th* c\ th' yCn tPm đ-]c
,h?n n4o.


5( c4c c8c Dh6, ch62u
&/5ng ,him đ?u n\i vU &Cn v4 Ahiệm vụ đO 7n tGt nghiệ,. W-Ni đ\ ghi /m tCn inh viCn th[c
hiện đO 7n v4 th?y gi7o h-Nng 89n. &hí 8ụ vU nSi 8ung t/5ng ,him đ?u tiCn n4y:
&‰¡Az =wa xyC (–Cx KxŠf x‘ A³a
Kho5 Công nghệ &hông tin

Ll•A –A &™& Azxa˜P =wa xyC
=U t4i: …¤R W´Az Px•A M•M WwR xyC 0•& L›

inh viCn: Ph!m 0iệt x4
&h?y gi7o h-Nng 89n: Qu7ch &uTn Agdc


;h6d, !4 đh tà6:
&*m hi'u ,h?n mUm t7c gi" Wi/ecto/.
&*m hi'u c7c $4i hdc 0<t lí lN, 1K.
&*m hi'u lí lu<n vU ,h?n mUm 8!y hdc.
…Py 8[ng ,h?n mUm 8!y hdc vU =Sng c. đGt t/ong vNi Multime8i5.
Ki'm t/5 thh nghiệm vNi mSt sG hdc sinh

Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 24.
HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ

MSt h5i ,him t\m t2t vU mSt sG vTn đU liCn Vu5n đ1n nSi 8ung đO 7n: t*nh h*nh th[c tion) nhu
c?u s"n iuTt v4 ACKx.
C7c ,him t/*nh $4y gi"i ,h7, thi1t 61 c;5 m*nh. =Py l4 ,h?n chính c;5 đO 7n. C\ th' c\ nhiUu
,h-.ng 7n 6h7c nh5u. Lí 8o đ-5 /5 ,h-.ng 7n m*nh chdn. C7ch thi1t 61 ,h?n cEng) ,h?n
mUm c;5 m*nh. K1t Vu" c;5 lu<n 7n.
C7c ,him t/*nh $4y 61t Vu" th[c nghiệm en1u c\g.
=7nh gi7 61t Vu" v4 61t lu<n.


;Gn tr8nh

0i1t t/Cn ,him Vu7 chi ti1t vU l-u đO thu<t gi"i. Chc nCn vi1t nhZng c7i 6h7i Vu7t.
0i1t Vu7 nhiUu chZ t/Cn ,him) th<m chí c\ ng-Mi chụ, nguyCn $"n mSt t/5ng v#n $"n $*nh
th-Mng vNi co chZ 12 lCn ,him.


Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com.
Page 25.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->