BA¡ TAP MON K¡NH TK V¡ MO

Bu¡ 1
Su cun bung nhut tho¡, ngun hun vu du¡ hun
Cu b¡en lu mot mut hung de hu hong. Huy phun tIch
tuc dong cuu su tung cuu ve cu b¡en den g¡u cu vu so
luong cun bung trong nhut tho¡, ngun hun vu du¡ hun.
M¡nh hou bung do th{.

Bu¡ 2
G¡u su co b¡eu cung vu cuu ve muy d¡en toun o Tp. Ho
ChI M¡nh nhu suu:
G¡u (tr¡eu
dong/ch¡ec)
5 10 15 20 25 30
Luong cuu
(ch¡ec/tuun)
100 90 80 ?0 60 50
Luong cung
(ch¡ec/tuun)
40 50 60 ?0 80 90
1. Ve vu v¡et phuong trInh b¡eu d¡en cuc duong cung,
cuu cho tren.
2. Xuc d{nh g¡u vu luong cun bung cuu th{ truong
(bung do th{ vu tInh toun).
3. G¡u su g¡u cuu cuc yeu to duu vuo g¡um xuong lum
cho luong cung o mo¡ muc g¡u tung len 10 ch¡ec.
Ho¡ g¡u vu luong cun bung thuy do¡ nhu the nuo?

Bu¡ 3
Phuong trInh duong cung vu cuu cuu sun phum X duoc
cho nhu suu:
Q
O
= 160 -50P , Q
S
= 30P + 16
1. TInh g¡u vu luong cun bung tren th{ truong sun
phum X.
2. G¡u su ChInh phu qu¡ d{nh muc g¡u lu 2,3 dvtt/sI.
Xuc d{nh luong sun phum du thuu houc th¡eu hut
(neu co). Trong truong hop nuy ChInh phu cu n du
l¡eu muc ngun such lu buo nh¡eu de muc g¡u no¡
tren duoc thuc h¡en. TInh so thuy do¡ trong thung
du cuu nhu sun xuut, nguo¡ t¡eu dung vu ton thut
xu ho¡ gunh ch{u.
3. G¡u su ChInh phu qu¡ d{nh muc thue lu 0,4 dvtt/sI.
Xuc d{nh muc thue nguo¡ t¡eu dung, nhu sun xuut
gunh ch{u. So t¡en ChInh phu thu duoc lu buo
nh¡eu? TInh so thuy do¡ trong thung du cuu nhu
sun xuut, nguo¡ t¡eu dung vu ton thut xu ho¡ gunh
ch{u.
4. Xuc d{nh he so co g¡un cuu cu u theo g¡u tu¡ muc
g¡u co thue. Xu huong vun dong cuu g¡u cu nhum
to¡ du hou dounh thu trong truong hop nuy nhu
the nuo?

Bu¡ 4
So l¡eu g¡u th¡et ve cung, cuu do¡ vo¡ bep nuong bunh
mI nhu suu:

P
(g¡u, ngun
dong/ch¡ec)
Luong cuu
(ngun ch¡ec)
Luong cung
(ngun ch¡ec)
10 10 3
12 9 4
14 8 5
16 ? 6
18 6 ?
20 5 8

1.Ve vu v¡et phuong trInh duong cuu vu duong cung,
xuc d{nh g¡u vu luong cun bung (bung do th{ vu
tInh toun).
2. Xuc d{nh luong du thuu houc th¡eu hut tu¡ muc g¡u
12.000 d vu 20.000 d. Mo tu su b¡en dong cuu g¡u
trong hu¡ truong hop.
3. Cu¡ gI se xuy ru vo¡ duong cu u ve bep nuong bunh
mI kh¡ g¡u bunh mI tung? G¡u¡ thIch bung do th{ su
thuy do¡ cuu g¡u vu luong cun bung.
4. Su phut m¡nh ru lo nuong bunh mI lu thu duoc co¡
lu phuong phup mo¡ tot hon se tuc dong the nuo
den duong cuu cuu bep nuong bunh mI? G¡u vu
luong cun bung se thuy do¡ nhu the nuo? G¡u¡ thIch
bung do th{.
5. G¡u su o mo¡ muc g¡u luong cung tung len 1.000
ch¡ec. TInh g¡u vu luong cun bung mo¡.
6. G¡u su chInh phu dunh thue 1.000 d/1bep nuong
bunh mI bun duoc, so luong bep bun duoc se thuy
do¡ nhu the nuo? (su dung so l¡eu o cuu 5)

Bu¡ 5
Thue dunh vuo xung
G¡u su hum so cuu vu cung ve xung tren th{ truong
V¡et Num nhu suu:
Q
O
=210 – 30P (P : ngun dong/lIt, Q: ty lIt)
Q
S
= 60 + 20P
1. Xuc d{nh g¡u vu sun luong cun bung cuu xung tren
th{ truong.
2. G¡u su Nhu nuoc dunh thue 500 d/lIt xung.
u. Xuc d{nh g¡u vu luong cun bung mo¡ suu kh¡ co
thue.
b. Muc thue mu nguo¡ sun xuut, nguo¡ t¡eu dung mo¡
ben phu¡ ch{u tren mo¡ lIt xung lu buo nh¡eu ?
c. Huy tInh so duoc vu so mut cuu nguo¡ sun xuut,
nguo¡ t¡eu dung, chInh phu vu toun xu ho¡ do co
khoun thue tren.

Bu¡ 6. Hum so cuu sun phum X tren th{ truong duoc
cho nhu suu:
P
O
= 81 -2Q
1. Ve duong cuu th{ truong sun phum X vu tInh do co
g¡un theo g¡u cu u cuu tu¡ d¡em A co muc g¡u lu 31.
2. Neu cung cuu sun phum X lu 30 khong thuy do¡ kh¡
g¡u b¡en do¡ thI muc g¡u cun bung lu buo nh¡eu? Ve
duong cung cuu th{ truong sun phum X vu xuc d{nh
d¡em cun bung K tren do th{.
3. Kh¡ g¡u cuu sun phum X tung tu 21 den 31 thI g¡u
cuu sun phum Y tung len 20%. TInh he so co g¡un
cheo cuu X vu Y. Hu¡ sun phum nuy l¡en quun vo¡
nhuu nhu the nuo?
4. G¡u su thu nhup bInh quun cuu dun cu tung 10% thI
luong cầu sản phẩm X g¡ảm 5%. TInh he so co g¡un
củu cầu theo thu nhập. sun phum X thuoc lou¡ nuo?

Bu¡ ? .
Sun xuut mIu num nuy trung muu. Neu thu no¡ g¡u
cu cho th{ truong tu do un d{nh theo quy luut cung cuu
thI g¡u mIu lu 1.500 d/kg. Muc g¡u nuy theo dunh g¡u
cuu nong dun lu thup, do do ho yeu cuu ChInh phu cun
th¡ep. Co hu¡ g¡u¡ phup duoc duu ru:
1. ChInh phu un d{nh muc g¡u to¡ th¡eu cuu mIu lu
1.800 d/kg vu cum ket se muu het phun mIu thung
du tren th{ truong theo muc g¡u nuy.
2. ChInh phu khong cun th¡ep vuo th{ truong (tuc lu
khong d{nh g¡u) nhung cum ket se cup bu cho nong
dun 300 d tInh cho 1kg mIu bun duoc.
Cho b¡et duong cuu ve mIu tren th{ truong lu mot
duong thung doc xuong, ngou¡ ru mIu khong xuut
khuu duoc cung khong du tru duoc.
u. Kh¡ b¡et nong dun yeu such nung g¡u bun de tung
thu nhup cuu ho, co the khung d{nh nhu the nuo
ve do co g¡un theo g¡u cuu cuu ve mIu trong g¡o¡
hun khung g¡u no¡ tren?
b. Huy so sunh hu¡ chInh such ve mut thu nhup vu
ch¡ t¡eu xet theo quun d¡em:
- Cuu nong dun.
- Cuu ChInh phu.
- Cuu nguo¡ t¡eu thu.

Bu¡ 8
Neu hum cung th{ truong sun phum X lu P = 4Q/3 + 4 vu
do co g¡un cuu cung o d¡em cun bung lu 3/2 vu cuu cuu
lu – 2/3. Huy xuc d{nh:
1. Hum cuu tuyen tInh th{ truong sun phum X.
2. Xuc d{nh g¡u vu luong cun bung sun phum X tren
th{ truong.
3. G¡u su ChInh phu tro cup de tung luong hung hou
them 3 don v{ o mo¡ muc g¡u, thI muc tro cup cho
mo¡ don v{ sun phum se lu buo nh¡eu?

Bu¡ 9
Tuo tuy lu mot sun phum phu¡ nhup tu Trung quoc
sung. Theo ket quu dunh g¡u trong mot cuoc d¡eu tru
th{ truong do Tong cong ty xuut nhup khuu to chuc thI
hum so cuu cuu lou¡ tru¡ cuy nuy o th{ truong Hu No¡
lu: Q = 3.000 – 200P, o Thunh pho Ho ChI M¡nh (Tp.
HCM) lu: Q = 2.000 – 100P
1. B¡eu d¡en bung do th{ hu¡ hum so cuu. Go¡ A lu g¡uo
d¡em cuu chung, tInh he so co g¡un theo g¡u cuu
cuu do¡ vo¡ lou¡ tru¡ cuy nuy tren cu hu¡ th{ truong
tu¡ d¡em A.
2. H¡en nuy muc cung ve tuo tuy lu Q = 1.200. Xuc
d{nh muc g¡u cun bung cuu tuo o Hu No¡ vu Tp.
HCM. TInh he so co g¡u n theo g¡u cuu cuu trong cu
hu¡ truong hop.
3. Oounh thu cuu nhung nhu sun xuut tuo tuy se thuy
do¡ nhu the nuo neu sun luong tung len Q = 1.250.
4. Neu co mot ch¡en d{ch quung cu o duoc phut dong o
Tp. HCM thI hum so cuu ve tuo tuy tren th{ truong
se thuy do¡: Q = 2.?00 – 100P. Trong truong hop nuy
g¡u tuo se thuy do¡ nhu the nuo? TInh he so co g¡un
( su dung so l¡eu cuu 2).
5. Vo¡ su thuy do¡ cuu hum so cuu nhu tren dounh thu
cuu nhu sun xuut se thuy do¡ nhu the nuo neu muc
cung ve tuo se tung trong num to¡?

Bu¡ 10
Ouong cung vu duong cuu cuu mot lou¡ nong sun deu
co dung tuyen tInh. Tu¡ d¡em cun bung K cuu th{
truong tu co: P
K
= 14, Q
K
= 12, K
O
= -1, K
S
= ?/3.
1. Xuc d{nh hum so cuu vu hum so cung th{ truong.
2. ChInh phu g¡um thue cho mut hung nuy nen cung
tung 10% o mo¡ muc g¡u. Oong tho¡ do g¡u cuu mut
hung bo sung cho no tung nen cuu lu¡ g¡um d¡ 15%.
Huy xuc d{nh g¡u cu vu su n luong cun bung mo¡ suu
hu¡ su k¡en nuy.
3. Suu do cuc nhu sun xuut lu¡ de ngh{ su cun th¡ep
cuu Nhu nuoc vI g¡u bun tren th{ truong khong du
bu dup ch¡ phI sun xuut. ChInh phu qu¡ d{nh muc
g¡u to¡ th¡eu cho nong sun nuy lu Pm¡n = 16 vu cum
ket se muu het so sun phum thuu o muc g¡u nuy.
Huy tInh so t¡en ChInh phu phu¡ bo ru vu b¡eu d¡en
ket quu tren do th{.

Bu¡ 11
Hung hou A co hum so cung vu cuu tren th{ truong
duoc cho nhu suu: QO = - 1?P + 390 , QS = 8P +15 (P
don v{ tInh lu 1.000 dong. Q don v{ tInh lu tr¡eu sun
phum ).
1. TInh g¡u vu luong cun bung cuu th{ truong sun
phum A.
2. G¡u su ChInh phu tung thue cho tung don v{ sun
phum lu 4 ngun dong. Huy tInh g¡u vu luong cun
bung mo¡ suu kh¡ co thue. Xuc d{nh muc thue nguo¡
t¡eu dung, nhu sun xuut gunh ch{u vu muc thue
ChInh phu thu duoc trong truo ng hop nuy.
3. G¡u su ChInh phu khong dunh thue mu lạ¡ phu qu¡
d{nh muc g¡u to ¡ du tren th{ truong lu 13 ngun dong
cho mot sun phum. Trong truong hop nuy th{
truong se nhu the nuo?

Bu¡ 12
Cung vu cuu sun phum A duoc cho o bung suu duy:
P
(g¡u, ngun
dong/don v{)
Luong cuu
(don v{)
Luong cung
(don v{)
10 0 40
8 10 30
6 20 20
4 30 10
2 40 0
0 50 0

1.Ve vu v¡et phuong trInh duong cuu vu duong cung,
xuc d{nh g¡u vu luong cun bung (bung do th{ vu
tInh toun).
2. Neu cuu tung gup 3 lun o mo¡ muc g¡u thI g¡u vu
luong cun bung mo¡ buo nh¡eu?
3. Luc duu g¡u duoc dut bung 4.000 dong/don v{, thI
d¡eu gI se xuy ru?

Bu¡ 13
Cuu vu cung ve bo thuc phum co hum: Q
O
= 60-2P vu Q
S

= P-15, trong do: P tInh bung dong/100kg, Q tInh bung
100kg.
1. G¡u vu luong bo cun bung buo nh¡eu?
2. Hun hun xuy ru o no¡ sun xuut bo, lum duong cung
d{ch chuyen den Q
S
= P-30, cuu vun g¡u nguyen, g¡u
vu luong bo cun bung mo¡ buo nh¡eu?
3. G¡u su chInh phu tro cup cho nguo¡ sun xuut 2,5
dong/100kg, thI buo nh¡eu bo duoc sun xuut? Nguo¡
t¡eu dung tru g¡u buo nh¡eu?
4. G¡u su chInh phu tro cup nguo¡ t¡eu dung khong
cho nhu sun xuut thI g¡u rong (g¡u phu¡ tru) nguo¡
t¡eu dung phu¡ tru vu luong bo cun bung buy g¡o
buo nh¡eu?

Bu¡ 14
Mot nguo¡ t¡eu thu dunh 108 dvtt de muu hu¡ sun phum
X vu Y, vo¡ g¡u don v{ sun phum X lu 6dvtt vu cuu Y lu 2
dvtt. Tong muc huu dung cuu nguo¡ t¡eu dung duoc
the h¡en quu hum so T¡ = (X-2)Y.
1. Xuc d{nh phuong un t¡eu dung to¡ uu. TInh tong
muc huu dung to¡ du dut duoc trong truong hop
nuy.
2. Neu g¡u sun phum X lun luot lu 9 vu 12, cuc yeu to
khuc khong do¡. Xuc d{nh phuong un t¡eu dung to¡
uu.

Bu¡ 15. Hum huu dung cuu mot nguo¡ t¡eu dung duoc
cho: ¡(X,Y) = XY
1. G¡u su nguo¡ nuy t¡eu dung 4 don v{ X vu 12 don v{
Y, neu hung hou Y g¡um xuong con 8 don v{ thI
phu¡ co buo nh¡eu don v{ X de vun thou mun nhu
luc duu?
2. Nguo¡ nuy thIch pho¡ hop nuo hon: (3,10) vu (4,8)?
Tu¡ suo?
3. Xet hu¡ pho¡ hop (8,12) vu (16,6), nguo¡ nuy co dung
Ich khong?

Bu¡ 16 .
Mot dounh ngh¡ep doc quyen, co hum ch¡ phI b¡en do¡
VC = 1/10Q
2
+ 400Q vu ch¡ phI co d{nh FC = 3.000.000.
Sun phum cuu dounh ngh¡ep bun tren th{ truong co
hum cuu Q = 22.000 - 10P. Huy xuc d{nh:
G¡u vu luong de dounh ngh¡ep to¡ du hou lo¡ nhuun, tInh lo¡
nhuun do.
1. G¡u vu luong bun de dounh ngh¡ep to¡ du hou dounh thu.
2. Neu ChInh phu dunh thue 200dvt/sun phum, dounh
ngh¡ep thuy do¡ muc g¡u vu sun luong nhu the nuo
de to¡ du hou lo¡ nhuun?

Bu¡ 1?
Mot nhu sun xuut duu tu so t¡en lu 2.000 ¡SO de thue
hu¡ yeu to sun xuut K vu L, vo¡ don g¡u P
K
= 100 ¡SO,
P
L
= 50 ¡SO. Hum sun xuut cuu dounh ngh¡ep duoc cho
nhu suu: Q = 2KL.
1. Xuc d{nh muc pho¡ hop to¡ uu cuc yeu to duu vuo
cuu dounh ngh¡ep.
2. Neu dounh ngh¡ep sun xuut 300 sun phum, tIm muc
pho¡ hop to¡ uu cuc yeu to duu vuo de tong ch¡ phI
sun xuut lu thup nhut.

Bu¡ 18.
G¡u su mot th{ truong cunh trunh houn toun buo gom:
10 dounh ngh¡ep thum g¡u cung ung sun phum vu
1.000 nguo¡ t¡eu dung g¡ong het nhuu, duong cuu cuu
mo¡ nguo¡ t¡eu dung co dung: q = 1 - 0,005P vu duong
tong ch¡ phI cu u mo¡ dounh ngh¡ep co dung TC = 10q +
q
2
.
1. Xuc

d{nh duong cuu th{ truong.
2. Xuc d{nh duong cung cuu mo¡ dounh ngh¡ep vu
duong cung th{ truong.
3. Xuc d{nh g¡u bun vu sun luong cung ung cuu mo¡
dounh ngh¡ep kh¡ th{ truong cun bung.

Bu¡ 19
Co quun he g¡uu sun luong vu ch¡ phI cuu mot dounh
ngh¡ep cunh trunh houn toun nhu suu:
Q 0 1 2 3 4 5 6
TC 21 36 49 60 69 ?9 90
1. Xuc d{nh tong ch¡ phI co d{nh vu ch¡ phI b¡en
do¡ trung bInh tu¡
muc sun luong Q = 3.
2. TInh cuc g¡u tr{ cuu AC, AVC, AFC, MC o cuc
muc sun luong
tren.
3. Xuc d{nh muc g¡u cu de dounh ngh¡ep co lo¡,
hou von vu dong
cuu.
4. Neu g¡u cuu sun phum lu 9. Oounh ngh¡ep nen
chon phuong un
sun xuut nhu the nuo? VI suo?

Bu¡ 20
Mot dounh ngh¡ep trong th{ truong cunh trunh houn
toun vo¡:
TC = q
2
+ 2q + 30
1. Neu P = 24dvtt/sp thI sun luong co lo¡ nhuun to¡ du
lu buo nh¡eu? TInh tong lo¡ nhuun.
2. Neu th{ truong co 100 dounh ngh¡ep thI hum so
cung th{ truong nuy nhu the nuo?

Bu¡ 21
Mot dounh ngh¡ep dung truoc hum so cuu: P = -1/5Q
+1.000. Hum so tong ch¡ phI cuu dounh ngh¡ep: TC =
1/4Q
2
+ 100Q + 400.000
1. Th¡et lup hum dounh thu b¡en vu ch¡ phI b¡en cuu
dounh ngh¡ep.
2. Xuc d{nh g¡u cu vu sun luong to¡ du hou lo¡ nhuun
cuu dounh ngh¡ep. TInh tong lo ¡ nhuun to¡ du dut
duoc.

Bu¡ 22
Mot dounh ngh¡ep dung truoc hum so cuu: P = -1/10Q
+1.500, ch¡ co duy nhut mot cong ty co hum tong ch¡
phI : TC = 1/20Q
2
+ 60Q + 2.000.000 cung ung sun phum
nuy.
1. Th¡et lup hum dounh thu b¡en vu ch¡ phI b¡en cuu
dounh ngh¡ep.
2. Xuc d{nh g¡u cu vu sun luong to¡ du hou lo¡ nhuun
cuu dounh ngh¡ep. TInh tong lo ¡ nhuun to¡ du dut
duoc.

Bu¡ 23
Hum so cung cuu sun phum X truoc kh¡ co thue lu Q
O

= 5000 - 2P, Q
S
= 3P -1000 (P: don v{ t¡en/don v{ luong,
Q: don v{ luong). ChInh phu dunh thue 50 don v{
t¡en/don v{ luong vuo hung hou nuy
1. Xuc d{nh g¡u vu luong cun bung truoc kh¡ co thue.
2. Xuc d{nh g¡u vu luong cun bung suu kh¡ co thue.
3. Tong thue chInh phu thu duo c lu buo nh¡eu? Muc
thue mu nhu sun xuut vu nguo¡ t¡eu dung ch{u tren
mo¡ don v{ luong nhu the nuo?

Bu¡ 24
Mot dounh ngh¡ep doc quyen, co hum ch¡ phI b¡en do¡
VC = 1/10Q
2
+ 400Q vu ch¡ phI co d{nh FC = 3.000.000.
Sun phum cuu dounh ngh¡ep bun tren th{ truong co
hum cuu Q = 22.000 – 10P. Huy xuc d{nh:
1. G¡u vu luong de dounh ngh¡ep to¡ du hou lo¡ nhuun, tInh
lo¡ nhuun do.
2. G¡u vu luong bun de dounh ngh¡ep to¡ du hou dounh thu.
3. Neu ChInh phu dunh thue 200dvt/sun phum, dounh
ngh¡ep thuy do¡ muc g¡u vu sun luong nhu the nuo
de to¡ du hou lo¡ nhuun?

Bu¡ 25
Hum so cuu vu cung cuu sun phum X lun luot lu: Q
O
= -10P
+ 210 vu Qs = 20P +60
1. Xuc d{nh g¡u vu sun luong cun bung tren th{ truong sun
phum X.
2. Oo co g¡un cuu cuu tu¡ d¡em cun bung lu buo nh¡eu?
3. Neu chInh phu qu¡ d{nh g¡u lu 6dvt/sp, tren th{ truong
xuy ru tInh trung gI? Theo Anh (Ch{) chInh phu cun
lum gI de khuc phuc tInh trung do?

Bu¡ 26
Mot dounh ngh¡ep doc quyen, co hum ch¡ phI b¡en do¡ VC
= Q
2
+ 6Q vu ch¡ phI co d{nh FC = 28. Sun phum cuu dounh
ngh¡ep bun tren th{ truong co hum cuu P = 20 – Q. Huy xuc
d{nh:
1. G¡u vu luong de dounh ngh¡ep to¡ du hou lo ¡ nhuun.
2. G¡u vu luong bun de dounh ngh¡ep to¡ du hou dounh
thu.
3. Neu ChInh phu dunh thue 2dvt/sun phum , dounh
ngh¡ep thuy do¡ muc g¡u vu sun luong nhu the nuo de to¡
du hou lo¡ nhuun?

Bu¡ 2?
Mot nhu sun xuut su dung hu¡ yeu to sun xuut K vu L vo¡
so t¡en du ch¡ lu ?.800. G¡u cuu K lu 150 vu g¡u cuu L lu 300.
Hum sun xuut co dung Q = K(L - 4). Huy xuc d{nh:
1. Phuong un sun xuut to¡ uu?
2. Neu du ch¡ lu 10.800 thI nhu sun xuut se su dung K vu
L nhu the nuo?

Bu¡ 28
Mot dounh ngh¡ep co hum ch¡ phI TC = 10 + 10q + 5q
2
.

Neu
dounh ngh¡ep nuy hout dong trong th{ truong cunh trunh
houn huo co hum so cuu vu cung tuun tu lu: P = 55 – 0,5Q
vu P = 10 + Q. Huy xuc d{nh:
1. G¡u vu sun luong h¡en tu¡ cuu ngunh.
2. Sun luong vu lo¡ nhuun cuu cong ty.3 ñvtt/sf. ngaøn ñoàng/chieác) 10 12 14 16 18 20 Löôïng caàu (ngaøn chieác) 10 9 8 7 6 5 Löôïng cung (ngaøn chieác) 3 4 5 6 7 8 . ngöôøi tieâu duøng vaø toån thaát xaõ hoäi gaùnh chòu. Xaùc ñònh löôïng saûn phaåm dö thöøa hoaëc thieáu huït (neáu coù). Xaùc ñònh heä soá co giaõn cuûa caàu theo giaù taïi möùc giaù coù thueá. Tính soá thay ñoåi trong thaëng dö cuûa nhaø saûn xuaát. ngöôøi tieâu duøng vaø toån thaát xaõ hoäi gaùnh chòu. Xu höôùng vaän ñoäng cuûa giaù caû nhaèm toái ña hoùa doanh thu trong tröôøng hôïp naøy nhö theá naøo? Baøi 4 Soá lieäu giaû thieát veà cung. Giaû söû Chính phuû qui ñònh möùc giaù laø 2. 4. Giaû söû Chính phuû qui ñònh möùc thueá laø 0. Xaùc ñònh möùc thueá ngöôøi tieâu duøng. caàu ñoái vôùi beáp nöôùng baùnh mì nhö sau: P (giaù. Trong tröôøng hôïp naøy Chính phuû caàn döï lieäu möùc ngaân saùch laø bao nhieâu ñeå möùc giaù noùi treân ñöôïc thöïc hieän.4 ñvtt/sf. Soá tieàn Chính phuû thu ñöôïc laø bao nhieâu? Tính soá thay ñoåi trong thaëng dö cuûa nhaø saûn xuaát.2. nhaø saûn xuaát gaùnh chòu. 3.

soá löôïng beáp baùn ñöôïc seõ thay ñoåi nhö theá naøo? (söû duïng soá lieäu ôû caâu 5) Baøi 5 Thueá ñaùnh vaøo xaêng Giaû söû haøm soá caàu vaø cung veà xaêng treân thò tröôøng Vieät Nam nhö sau: QD =210 – 30P (P : ngaøn ñoàng/lít.1.000 ñ vaø 20.000 chieác. 4. Moâ taû söï bieán ñoäng cuûa giaù trong hai tröôøng hôïp. Xaùc ñònh giaù vaø löôïng caân baèng môùi sau khi coù thueá. Tính giaù vaø löôïng caân baèng môùi. 2. 6. . Q: tyû lít) QS = 60 + 20P 1. Caùi gì seõ xaûy ra vôùi ñöôøng caàu veà beáp nöôùng baùnh mì khi giaù baùnh mì taêng? Giaûi thích baèng ñoà thò söï thay ñoåi cuûa giaù vaø löôïng caân baèng. Giaû söû ôû moãi möùc giaù löôïng cung taêng leân 1. 2. 5. Giaû söû Nhaø nöôùc ñaùnh thueá 500 ñ/lít xaêng. Xaùc ñònh giaù vaø saûn löôïng caân baèng cuûa xaêng treân thò tröôøng. Giaû söû chính phuû ñaùnh thueá 1.000 ñ.000 ñ/1beáp nöôùng baùnh mì baùn ñöôïc. a.Veõ vaø vieát phöông trình ñöôøng caàu vaø ñöôøng cung. xaùc ñònh giaù vaø löôïng caân baèng (baèng ñoà thò vaø tính toaùn). Xaùc ñònh löôïng dö thöøa hoaëc thieáu huït taïi möùc giaù 12. 3. Söï phaùt minh ra loø nöôùng baùnh mì laø thöù ñöôïc coi laø phöông phaùp môùi toát hôn seõ taùc ñoäng theá naøo ñeán ñöôøng caàu cuûa beáp nöôùng baùnh mì? Giaù vaø löôïng caân baèng seõ thay ñoåi nhö theá naøo? Giaûi thích baèng ñoà thò.

Möùc thueá maø ngöôøi saûn xuaát. Muùc giaù naøy theo ñaùnh giaù cuûa noâng daân laø thaáp. 3. do ñoù hoï yeâu caàu Chính phuû can thieäp. Giaû söû thu nhaäp bình quaân cuûa daân cö taêng 10% thì löôïng cầu sản phẩm X giảm 5%. Chính phuû aán ñònh möùc giaù toái thieåu cuûa mía laø 1. Neáu cung cuûa saûn phaåm X laø 30 khoâng thay ñoåi khi giaù bieán ñoåi thì möùc giaù caân baèng laø bao nhieâu? Veõ ñöôøng cung cuûa thò tröôøng saûn phaåm X vaø xaùc ñònh ñieåm caân baèng E treân ñoà thò. ngöôøi tieâu duøng. ngöôøi tieâu duøng moãi beân phaûi chòu treân moãi lít xaêng laø bao nhieâu ? c. Saûn xuaát mía naêm nay truùng muøa. Haøm soá caàu saûn phaåm X treân thò tröôøng ñöôïc cho nhö sau: PD = 81 -2Q 1. Tính heä soá co giaõn của cầu theo thu nhập.b. Haõy tính soá ñöôïc vaø soá maát cuûa ngöôøi saûn xuaát. saûn phaåm X thuoäc loaïi naøo? Baøi 7 . Khi giaù cuûa saûn phaåm X taêng töø 21 ñeán 31 thì giaù cuûa saûn phaåm Y taêng leân 20%. Hai saûn phaåm naøy lieân quan vôùi nhau nhö theá naøo? 4. Tính heä soá co giaõn cheùo cuûa X vaø Y. .500 ñ/kg. Coù hai giaûi phaùp ñöôïc ñöa ra: 1. Baøi 6. chính phuû vaø toaøn xaõ hoäi do coù khoaûn thueá treân. 2. Veõ ñöôøng caàu thò tröôøng saûn phaåm X vaø tính ñoä co giaõn theo giaù cuûa caàu taïi ñieåm A coù möùc giaù laø 31. Neáu thaû noåi giaù caû cho thò tröôøng töï do aán ñònh theo quy luaät cung caàu thì giaù mía laø 1.800 ñ/kg vaø cam keát seõ mua heát phaàn mía thaëng dö treân thò tröôøng theo möùc giaù naøy.

ngoaøi ra mía khoâng xuaát khaåu ñöôïc cuõng khoâng döï tröõ ñöôïc. coù theå khaúng ñònh nhö theá naøo veà ñoä co giaõn theo giaù cuûa caàu veà mía trong giôùi haïn khung giaù noùi treân? b.Cuûa ngöôøi tieâu thuï. Haõy so saùnh hai chính saùch veà maët thu nhaäp vaø chi tieâu xeùt theo quan ñieåm: . Baøi 8 Neáu haøm cung thò tröôøng saûn phaåm X laø P = 4Q/3 + 4 vaø ñoä co giaõn cuûa cung ôû ñieåm caân baèng laø 3/2 vaø cuûa caàu laø – 2/3. Haõy xaùc ñònh: 1. . 3. Xaùc ñònh giaù vaø löôïng caân baèng saûn phaåm X treân thò tröôøng.Cuûa noâng daân. 2. Giaû söû Chính phuû trôï caáp ñeå taêng löôïng haøng hoùa theâm 3 ñôn vò ôû moãi möùc giaù.2. Haøm caàu tuyeán tính thò tröôøng saûn phaåm X. Cho bieát ñöôøng caàu veà mía treân thò tröôøng laø moät ñöôøng thaúng doác xuoáng.Cuûa Chính phuû. Chính phuû khoâng can thieäp vaøo thò tröôøng (töùc laø khoâng ñònh giaù) nhöng cam keát seõ caáp buø cho noâng daân 300 ñ tính cho 1kg mía baùn ñöôïc. Theo keát quaû ñaùnh giaù trong moät cuoäc ñieàu tra thò tröôøng do Toång coâng ty xuaát nhaäp khaåu toå chöùc thì haøm soá caàu cuûa loaïi traùi caây naøy ôû thò tröôøng Haø Noäi . . a. thì möùc trôï caáp cho moãi ñôn vò saûn phaåm seõ laø bao nhieâu? Baøi 9 Taùo taây laø moät saûn phaåm phaûi nhaäp töø Trung quoác sang. Khi bieát noâng daân yeâu saùch naâng giaù baùn ñeå taêng thu nhaäp cuûa hoï.

700 – 100P. QE = 12. Taïi ñieåm caân baèng E cuûa thò tröôøng ta coù: PE = 14. Xaùc ñònh möùc giaù caân baèng cuûa taùo ôû Haø Noäi vaø Tp. Trong tröôøng hôïp naøy giaù taùo seõ thay ñoåi nhö theá naøo? Tính heä soá co giaõn ( söû duïng soá lieäu caâu 2).000 – 100P 1. tính heä soá co giaõn theo giaù cuûa caàu ñoái vôùi loaïi traùi caây naøy treân caû hai thò tröôøng taïi ñieåm A. Ñoàng thôøi do giaù cuûa maët haøng boå sung cho noù taêng neân caàu laïi giaûm ñi 15%. ES = 7/3. Haõy xaùc ñònh giaù caû vaø saûn löôïng caân baèng môùi sau hai söï kieän naøy. Xaùc ñònh haøm soá caàu vaø haøm soá cung thò tröôøng.laø: Q = 3. Bieåu dæeãn baèng ñoà thò hai haøm soá caàu. 1. HCM. . Neáu coù moät chieán dòch quaûng caùo ñöôïc phaùt ñoäng ôû Tp.200. 2. 3. Tính heä soá co giaõn theo giaù cuûa caàu trong caû hai tröôøng hôïp. Hieän nay möùc cung veà taùo taây laø Q = 1. 4. Chính phuû giaûm thueá cho maët haøng naøy neân cung taêng 10% ôû moïi möùc giaù. Goïi A laø giao ñieåm cuûa chuùng. 2.000 – 200P. ED = -1. Vôùi söï thay ñoåi cuûa haøm soá caàu nhö treân doanh thu cuûa nhaø saûn xuaát seõ thay ñoåi nhö theá naøo neáu möùc cung veà taùo seõ taêng trong naêm tôùi? Baøi 10 Ñöôøng cung vaø ñöôøng caàu cuûa moät loaïi noâng saûn ñeàu coù daïng tuyeán tính. Doanh thu cuûa nhöõng nhaø saûn xuaát taùo taây seõ thay ñoåi nhö theá naøo neáu saûn löôïng taêng leân Q = 1. 5. HCM thì haøm soá caàu veà taùo taây treân thò tröôøng seõ thay ñoåi: Q = 2.250. ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh (Tp. HCM) laø: Q = 2.

ngaøn (ñôn vò) (ñôn vò) ñoàng/ñôn vò) 10 0 40 8 10 30 . Haõy tính soá tieàn Chính phuû phaûi boû ra vaø bieåu dieãn keát quaû treân ñoà thò. 1. 2.000 ñoàng. Trong tröôøng hôïp naøy thò tröôøng seõ nhö theá naøo? Baøi 12 Cung vaø caàu saûn phaåm A ñöôïc cho ôû baûng sau ñaây: P Löôïng caàu Löôïng cung (giaù. QS = 8P +15 (P ñôn vò tính laø 1.3. Chính phuû qui ñònh möùc giaù toái thieåu cho noâng saûn naøy laø Pmin = 16 vaø cam keát seõ mua heát soá saûn phaåm thöøa ôû möùc giaù naøy. Sau ñoù caùc nhaø saûn xuaát laïi ñeà nghò söï can thieäp cuûa Nhaø nöôùc vì giaù baùn treân thò tröôøng khoâng ñuû buø ñaép chi phí saûn xuaát. Baøi 11 Haøng hoùa A coù haøm soá cung vaø caàu treân thò tröôøng ñöôïc cho nhö sau: QD = . nhaø saûn xuaát gaùnh chòu vaø möùc thueá Chính phuû thu ñöôïc trong tröôøng hôïp naøy. Xaùc ñònh möùc thueá ngöôøi tieâu duøng. Giaû söû Chính phuû taêng thueá cho töøng ñôn vò saûn phaåm laø 4 ngaøn ñoàng. Q ñôn vò tính laø trieäu saûn phaåm ).17P + 390 . 3. Giaû söû Chính phuû khoâng ñaùnh thueá maø lại phuû qui ñònh möùc giaù toái ña treân thò tröôøng laø 13 ngaøn ñoàng cho moät saûn phaåm. Tính giaù vaø löôïng caân baèng cuûa thò tröôøng saûn phaåm A. Haõy tính giaù vaø löôïng caân baèng môùi sau khi coù thueá.

Luùc ñaàu giaù ñöôïc ñaët baèng 4. thì ñieàu gì seõ xaûy ra? Baøi 13 Caàu vaø cung veà bô thöïc phaåm coù haøm: QD = 60-2P vaø QS = P-15. trong ñoù: P tính baèng ñoàng/100kg. xaùc ñònh giaù vaø löôïng caân baèng (baèng ñoà thò vaø tính toaùn). Q tính baèng 100kg. giaù vaø löôïng bô caân baèng môùi bao nhieâu? 3. 1. Giaû söû chính phuû trôï caáp cho ngöôøi saûn xuaát 2.6 4 2 0 20 30 40 50 20 10 0 0 1. Giaû söû chính phuû trôï caáp ngöôøi tieâu duøng khoâng cho nhaø saûn xuaát thì giaù roøng (giaù phaûi traû) ngöôøi tieâu duøng phaûi traû vaø löôïng bô caân baèng baây giôø bao nhieâu? Baøi 14 Moät ngöôøi tieâu thuï daønh 108 ñvtt ñeå mua hai saûn phaåm X vaø Y.Veõ vaø vieát phöông trình ñöôøng caàu vaø ñöôøng cung. thì bao nhieâu bô ñöôïc saûn xuaát? Ngöôøi tieâu duøng traû giaù bao nhieâu? 4.5 ñoàng/100kg. vôùi giaù ñôn vò saûn phaåm X laø 6ñvtt vaø cuûa Y laø 2 . caàu vaãn giöõ nguyeân. Neáu caàu taêng gaáp 3 laàn ôû moãi möùc giaù thì giaù vaø löôïng caân baèng môùi bao nhieâu? 3.000 ñoàng/ñôn vò. 2. laøm ñöôøng cung dòch chuyeån ñeán QS = P-30. Haïn haùn xaûy ra ôû nôi saûn xuaát bô. Giaù vaø löôïng bô caân baèng bao nhieâu? 2.

8)? Taïi sao? 3.ñvtt. 2. Haõy xaùc ñònh: Giaù vaø löôïng ñeå doanh nghieäp toái ña hoùa lôïi nhuaän.000. Haøm höõu duïng cuûa moät ngöôøi tieâu duøng ñöôïc cho: U(X. Xaùc ñònh phöông aùn tieâu duøng toái öu. Saûn phaåm cuûa doanh nghieäp baùn treân thò tröôøng coù haøm caàu Q = 22. tính lôïi nhuaän ñoù.000 .10P. Neáu Chính phuû ñaùnh thueá 200ñvt/saûn phaåm.12) vaø (16.10) vaø (4.000. Giaù vaø löôïng baùn ñeå doanh nghieäp toái ña hoùa doanh thu. caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi. Xaùc ñònh phöông aùn tieâu duøng toái öu. Moät doanh nghieäp ñoäc quyeàn. Xeùt hai phoái hôïp (8.6). Giaû söû ngöôøi naøy tieâu duøng 4 ñôn vò X vaø 12 ñôn vò Y. 1. ngöôøi naøy coù ñaúng ích khoâng? Baøi 16 . 1. Ngöôøi naøy thích phoái hôïp naøo hôn: (3. Baøi 15. neáu haøng hoùa Y giaûm xuoáng coøn 8 ñôn vò thì phaûi coù bao nhieâu ñôn vò X ñeå vaãn thoûa maõn nhö luùc ñaàu? 2. Tính toång möùc höõu duïng toái ña ñaït ñöôïc trong tröôøng hôïp naøy. Neáu giaù saûn phaåm X laàn löôït laø 9 vaø 12. doanh nghieäp thay ñoåi möùc giaù vaø saûn löôïng nhö theá naøo ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän? .Y) = XY 1. coù haøm chi phí bieán ñoåi VC = 1/10Q2 + 400Q vaø chi phí coá ñònh FC = 3. Toång möùc höõu duïng cuûa ngöôøi tieâu duøng ñöôïc theå hieän qua haøm soá TU = (X-2)Y. 2.

Giaû söû moät thò tröôøng caïnh tranh hoaøn toaøn bao goàm: 10 doanh nghieäp tham gia cung öùng saûn phaåm vaø 1. 1. tìm möùc phoái hôïp toái öu caùc yeáu toá ñaàu vaøo ñeå toång chi phí saûn xuaát laø thaáp nhaát. Xaùc ñònh ñöôøng cung cuûa moãi doanh nghieäp vaø ñöôøng cung thò tröôøng. 3.000 USD ñeå thueâ hai yeáu toá saûn xuaát K vaø L.005P vaø ñöôøng toång chi phí cuûa moãi doanh nghieäp coù daïng TC = 10q + q2 . Xaùc ñònh toång chi phí coá ñònh vaø chi phí bieán ñoåi trung bình taïi möùc saûn löôïng Q = 3. . PL = 50 USD. Neáu doanh nghieäp saûn xuaát 300 saûn phaåm.000 ngöôøi tieâu duøng gioáng heät nhau.Baøi 17 Moät nhaø saûn xuaát ñaàu tö soá tieàn laø 2. Xaùc ñònh giaù baùn vaø saûn löôïng cung öùng cuûa moãi doanh nghieäp khi thò tröôøng caân baèng. Haøm saûn xuaát cuûa doanh nghieäp ñöôïc cho nhö sau: Q = 2KL. Baøi 18. Xaùc ñònh möùc phoái hôïp toái öu caùc yeáu toá ñaàu vaøo cuûa doanh nghieäp.0. 1. vôùi ñôn giaù PK = 100 USD. ñöôøng caàu cuûa moãi ngöôøi tieâu duøng coù daïng: q = 1 . Baøi 19 Coù quan heä giöõa saûn löôïng vaø chi phí cuûa moät doanh nghieäp caïnh tranh hoaøn toaøn nhö sau: Q 0 1 2 3 4 5 6 TC 21 36 49 60 69 79 90 1. 2. 2. Xaùc ñònh ñöôøng caàu thò tröôøng.

4. Tính caùc giaù trò cuûa AC. Xaùc ñònh giaù caû vaø saûn löôïng toái ña hoùa lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp. Neáu giaù cuûa saûn phaåm laø 9. AFC. 2. Neáu thò tröôøng coù 100 doanh nghieäp thì haøm soá cung thò tröôøng naøy nhö theá naøo? Baøi 21 Moät doanh nghieäp ñöùng tröôùc haøm soá caàu: P = -1/5Q +1. chæ coù duy nhaát moät coâng ty coù haøm toång chi .000 1. Baøi 22 Moät doanh nghieäp ñöùng tröôùc haøm soá caàu: P = -1/10Q +1. 3.500. Thieát laäp haøm doanh thu bieân vaø chi phí bieân cuûa doanh nghieäp. Tính toång lôïi nhuaän toái ña ñaït ñöôïc. MC ôû caùc möùc saûn löôïng treân.2. hoøa voán vaø ñoùng cöûa. Neáu P = 24ñvtt/sp thì saûn löôïng coù lôïi nhuaän toái ña laø bao nhieâu? Tính toång lôïi nhuaän. 2.000. Haøm soá toång chi phí cuûa doanh nghieäp: TC = 1/4Q2 + 100Q + 400. Doanh nghieäp neân choïn phöông aùn saûn xuaát nhö theá naøo? Vì sao? Baøi 20 Moät doanh nghieäp trong thò tröôøng caïnh tranh hoaøn toaøn vôùi: TC = q2 + 2q + 30 1. Xaùc ñònh möùc giaù caû ñeå doanh nghieäp coù lôøi. AVC.

Haõy xaùc ñònh: 1. Tính toång lôïi nhuaän toái ña ñaït ñöôïc. Giaù vaø löôïng baùn ñeå doanh nghieäp toái ña hoùa doanh thu. Neáu Chính phuû ñaùnh thueá 200ñvt/saûn phaåm.000 – 10P.phí : TC = 1/20Q2 + 60Q + 2. Chính phuû ñaùnh thueá 50 ñôn vò tieàn/ñôn vò löôïng vaøo haøng hoùa naøy 1. Thieát laäp haøm doanh thu bieân vaø chi phí bieân cuûa doanh nghieäp. 2. Xaùc ñònh giaù vaø löôïng caân baèng sau khi coù thueá. 3.000. Saûn phaåm cuûa doanh nghieäp baùn treân thò tröôøng coù haøm caàu Q = 22. Baøi 23 Haøm soá cung caàu saûn phaåm X tröôùc khi coù thueá laø QD = 5000 . doanh nghieäp thay ñoåi möùc giaù vaø saûn löôïng nhö theá naøo ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän? Baøi 25 . QS = 3P -1000 (P: ñôn vò tieàn/ñôn vò löôïng. 2. 3. coù haøm chi phí bieán ñoåi VC = 1/10Q2 + 400Q vaø chi phí coá ñònh FC = 3. 1. Toång thueá chính phuû thu ñöôïc laø bao nhieâu? Möùc thueá maø nhaø saûn xuaát vaø ngöôøi tieâu duøng chòu treân moãi ñôn vò löôïng nhö theá naøo? Baøi 24 Moät doanh nghieäp ñoäc quyeàn. Xaùc ñònh giaù vaø löôïng caân baèng tröôùc khi coù thueá. tính lôïi nhuaän ñoù.000.000 cung öùng saûn phaåm naøy. Q: ñôn vò löôïng).000. 2.2P. Giaù vaø löôïng ñeå doanh nghieäp toái ña hoùa lôïi nhuaän. Xaùc ñònh giaù caû vaø saûn löôïng toái ña hoùa lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp.

Neáu döï chi laø 10. 3. Giaù vaø löôïng baùn ñeå doanh nghieäp toái ña hoùa doanh thu.4). 2.800. Neáu doanh nghieäp naøy hoaït ñoäng trong thò tröôøng caïnh tranh .Haøm soá caàu vaø cung cuûa saûn phaåm X laàn löôït laø: QD = -10P + 210 vaø Qs = 20P +60 1. 2. Neáu Chính phuû ñaùnh thueá 2ñvt/saûn phaåm . coù haøm chi phí bieán ñoåi VC = Q2 + 6Q vaø chi phí coá ñònh FC = 28. treân thò tröôøng xaûy ra tình traïng gì? Theo Anh (Chò) chính phuû caàn laøm gì ñeå khaéc phuïc tình traïng ñoù? Baøi 26 Moät doanh nghieäp ñoäc quyeàn. Saûn phaåm cuûa doanh nghieäp baùn treân thò tröôøng coù haøm caàu P = 20 – Q.800 thì nhaø saûn xuaát seõ söû duïng K vaø L nhö theá naøo? Baøi 28 Moät doanh nghieäp coù haøm chi phí TC = 10 + 10q + 5q2. Giaù cuûa K laø 150 vaø giaù cuûa L laø 300. Haõy xaùc ñònh: 1. Haøm saûn xuaát coù daïng Q = K(L . Neáu chính phuû qui ñònh giaù laø 6ñvt/sp. Giaù vaø löôïng ñeå doanh nghieäp toái ña hoùa lôïi nhuaän. Xaùc ñònh giaù vaø saûn löôïng caân baèng treân thò tröôøng saûn phaåm X. doanh nghieäp thay ñoåi möùc giaù vaø saûn löôïng nhö theá naøo ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän? Baøi 27 Moät nhaø saûn xuaát söû duïng hai yeáu toá saûn xuaát K vaø L vôùi soá tieàn döï chi laø 7. Ñoä co giaõn cuûa caàu taïi ñieåm caân baèng laø bao nhieâu? 3. Haõy xaùc ñònh: 1. Phöông aùn saûn xuaát toái öu? 2.

2.hoaøn haûo coù haøm soá caàu vaø cung tuaàn töï laø: P = 55 – 0. . Giaù vaø saûn löôïng hieän taïi cuûa ngaønh.5Q vaø P = 10 + Q. Haõy xaùc ñònh: 1. Saûn löôïng vaø lôïi nhuaän cuûa coâng ty.