P. 1
Giao an Tin hoc 6 3 cot

Giao an Tin hoc 6 3 cot

|Views: 354|Likes:
Được xuất bản bởitranthanh200289

More info:

Published by: tranthanh200289 on Sep 28, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2012

pdf

text

original

Sections

 • Baøi 1. THOÂNG TIN VAØ TIN HOÏC (tieáp theo)
 • Baøi 2. THOÂNG TIN VAØ BIEÅU DIEÃN THOÂNG TIN (tieáp theo)
 • Baøi 3. EM COÙ THEÅ LAØM ÑÖÔÏC NHÖÕNG GÌ NHÔØ MAÙY TÍNH (tieáp theo)
 • Baøi 4. MAÙY TÍNH VAØ PHAÀN MEÀM MAÙY TÍNH (tieáp theo)
 • Baøi 5. LUYEÄN TAÄP CHUOÄT (tieáp theo)
 • Baøi 6. HOÏC GOÕ MÖÔØI NGOÙN (tieáp theo)
 • Baøi 7. SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM MARIO ÑEÅ LUYEÄN GOÕ PHÍM
 • Baøi 8. QUAN SAÙT TRAÙI ÑAÁT VAØ CAÙC VÌ SAO TRONG HEÄ MAËT TRÔØI
 • Baøi 9. VÌ SAO CAÀN COÙ HEÄ ÑIEÀU HAØNH? (tieáp theo)
 • Baøi 10. HEÄ ÑIEÀU HAØNH LAØM NHÖÕNG VIEÄC GÌ?
 • Baøi 11. TOÅ CHÖÙC THOÂNG TIN TRONG MAÙY TÍNH (tieáp theo)
 • Baøi 12. HEÄ ÑIEÀU HAØNH WINDOWS (tieáp theo)
 • Baøi 13. LAØM QUEN VÔÙI SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN
 • Baøi 14. SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN ÑÔN GIAÛN (tieáp theo)
 • Baøi 15. CHÆNH SÖÛA VAÊN BAÛN (tieáp theo)
 • Baøi 16. ÑÒNH DAÏNG VAÊN BAÛN (tieáp theo)
 • Baøi 17. ÑÒNH DAÏNG ÑOAÏN VAÊN BAÛN (tieáp theo)
 • Baøi 18. TRÌNH BAØY TRANG VAÊN BAÛN VAØ IN (tieáp theo)
 • Baøi 19. TÌM KIEÁM VAØ THAY THEÁ (tieáp theo)
 • Baøi 20. THEÂM HÌNH AÛNH ÑEÅ MINH HOÏA (tieáp theo)
 • Baøi 21. TRÌNH BAØY COÂ ÑOÏNG BAÈNG BAÛNG (tieáp theo)

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh

Giaùo aùn Tin hoïc

Chöông 1. LAØM QUEN VÔÙI TIN HOÏC VAØ MAÙY TÍNH ÑIEÄN TÖÛ
Baøi 1. THOÂNG TIN VAØ TIN HOÏC
I. Muïc tieâu:
- HS bieát ñöôïc khaùi nieäm thoâng tin.
- Bieát ñöôïc hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi.
- HS coù thaùi ñoä tích cöïc, chuû ñoäng trong hoïc taäp.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK.
´ Hoïc sinh: SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung ghi baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, giôùi thieäu baøi môùi. (5')
* OÅn ñònh lôùp:
- GV y/c HS baùo caùo sæ
soá.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
- Tin hoïc laø moân töï choïn
(baét buoäc) daønh cho HS
THCS, duøng cho caû 4
khoái (6, 7, 8, 9) vôùi thôøi
löôïng moãi tuaàn 2 tieát.
Lôùp 6 (7, 8, 9) chuùng ta
seõ söû duïng SGK tin hoïc
daønh cho HS THCS –
quyeån 1 goàm 4 chöông.
Trong chöông 1 coù 4 baøi
lyù thuyeát vaø 1 baøi thöïc
haønh. Tröôùc khi ñi vaøo
baøi hoïc caùc em haõy cho
coâ bieát: Taïi sao trong
cuoäc soáng ngöôøi ta coù
nhu caàu ñoïc baùo, xem ti
vi, giao tieáp vôùi ngöôøi
khaùc? Vaäy thoâng tin laø
gì? Chuùng ta seõ tìm hieåu
ôû baøi ñaàu tieân cuûa
chöông 1.
“Baøi 1. Thoâng tin vaø
tin hoïc”
- HS baùo caùo sæ
soá.
- Laéng nghe.
- HS traû lôøi ñeå
bieát ñöôïc thoâng
tin.
- HS ghi töïa baøi.
Chöông 1. LAØM QUEN
VÔÙI TIN HOÏC VAØ MAÙY
TÍNH ÑIEÄN TÖÛ
Baøi 1. THOÂNG TIN
VAØ
TIN HOÏC
Trang 1
Tuaàn:
Tieát:
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
¬ Hoaït ñoäng 2: Thoâng tin laø gì? (15')
- GV thoâng baùo: Haèng
ngaøy caùc em tieáp nhaän
thoâng tin töø nhieàu
nguoàn khaùc nhau. Ví duï:
Tieáng troáng tröôøng, tín
hieäu ñeøn xanh ñeøn ñoû,
caùc baøi baùo, baûn tin
treân truyeàn hình,…
- GV y/c HS neâu caùc ví duï
khaùc.
- GV nhaän xeùt, keát
luaän.
- Laéng nghe.
- HS neâu ví duï:
Giao tieáp giöõa moïi
ngöôøi, ñoäng taùc
phaát côø cuûa
troïng taøi bieân,
tieáng coøi cuûa
troïng taøi chính,…
- HS ghi vôû.
1. Thoâng tin laø gì?
Thoâng tin laø taát caû
nhöõng gì ñem laïi söï
hieåu bieát veà theá giôùi
xung quanh (söï vaät, söï
kieän,…) vaø veà chính
con ngöôøi.
Ví duï: Caùc baøi baùo,
baûn tin treân truyeàn
hình, tieáng troáng
tröôøng,...
¬ Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi.
(17')
- GV thoâng baùo: Thoâng
tin coù vai troø raát quan
troïng trong cuoäc soáng
cuûa con ngöôøi. Chuùng ta
khoâng chæ tieáp nhaän
maø con löu tröõ, trao ñoåi
vaø xöû lyù thoâng tin. Ví
duï: SGK, baêng, ñóa, giaáy
tôø, baûng,… (phöông tieän
löu tröõ vaø phoå bieán
thoâng tin)
¬ Löu yù: Trong quaù trình
thu nhaän thoâng tin ta coù
2 caùch laø: voâ thöùc vaø
coù yù thöùc. Ví duï:
+ Voâ thöùc: Tieáng chim
hoùt voïng ñeán tai → treân
caây coù con chim.\
+ Coù yù thöùc: Ñoïc saùch
→ tìm hieåu kieán thöùc.
GV y/c HS neâu caùc ví
duï khaùc.
- Laéng nghe.
HS neâu ví duï:
+ AÙnh naéng ban
mai chieáu vaøo
maét → cho bieát 1
ngaøy ñeïp trôøi,
khoâng möa.
+ Ñi tham quan
vieän baûo taøn →
ñeå tìm hieåu thöïc
teá noäi dung kieán
thöùc.
2. Hoaït ñoäng thoâng
tin cuûa con ngöôøi:
Hoaït ñoäng thoâng tin
bao goàm vieäc tieáp
nhaän, xöû lyù, löu tröõ
vaø truyeàn (trao ñoåi)
thoâng tin.
Xöû lyù thoâng tin
ñoùng vai troø quan troïng
vì noù ñem laïi söï hieåu
bieát cho con ngöôøi.
T.tin vaøo
T.tin ra
Trang 2
Xöû
lyù
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích.
- Giôùi thieäu veà moâ hình
quaù trình xöû lyù thoâng
tin.
? Caùc em haõy quan saùt
vaø cho bieát thoâng tin
vaøo vaø thoâng tin ra
thoâng tin naøo tröôùc xöû
lyù vaø thoâng tin naøo
nhaän ñöôïc sau xöû lyù.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích.
- Quan saùt, laéng
nghe vaø traû lôøi.
+ Thoâng tin vaøo
laø thoâng tin tröôùc
xöû lyù.
+ Thoâng tin ra laø
thoâng tin nhaän
ñöôïc sau xöû lyù.
- HS ghi vôû.
+ Thoâng tin tröôùc xöû
lyù ñöôïc goïi laø thoâng
tin vaøo.
+ Thoâng tin nhaän
ñöôïc sau xöû lyù ñöôïc
goïi laø thoâng tin ra.
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (8')
* Cuûng coá :
? Thoâng tin laø gì.
? Theá naøo laø hoaït ñoäng
thoâng tin.
? Y/c HS veõ moâ hình quaù
trình xöû lyù thoâng tin.
? Xöû lyù thoâng tin ñoùng
vai troø nhö theá naøo? Vì
sao? Cho bieát yù nghóa
cuûa thoâng tin vaøo vaø
thoâng tin ra.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi, giaûi baøi taäp soá 3
(SGK – trang 5) vaø xem
tröôùc phaàn 3 ñeå tieát
sau hoïc toát hôn.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

Baøi 1. THOÂNG TIN VAØ TIN HOÏC (tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- HS bieát ñöôïc maùy tính laø coâng cuï hoã trôï con ngöôøi trong caùc hoaït
ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi.
- Giuùp HS coù khaùi nieäm ban ñaàu veà tin hoïc vaø nhieäm vuï chính cuûa
tin hoïc.
Trang 3
Tuaàn:
Tieát:
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- HS coù thaùi ñoä töï giaùc, tích cöïc, chuû ñoäng trong hoïc taäp.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn,
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung ghi baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ vaø giôùi thieäu
phaàn tieáp theo cuûa baøi 1. (10')
* OÅn ñònh lôùp:
- GV y/c HS baùo caùo sæ
soá.
* Kieåm tra baøi: GV ñaët
caâu hoûi tröôùc taäp theå
lôùp.
1/ Em haõy cho bieát
thoâng tin laø gì? Neâu ví
duï.
2/ Theá naøo laø hoaït
ñoäng thoâng tin? Veõ moâ
hình quaù trình xöû lyù
thoâng tin vaø cho bieát yù
nghóa cuûa thoâng tin
vaøo, thoâng tin ra.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
* Giôùi thieäu phaàn tieáp
theo cuûa baøi 1:
- ÔÛ tieát tröôùc chuùng ta
ñaõ tìm hieåu thoâng tin laø
gì vaø caùc hoaït ñoäng
thoâng tin cuûa con ngöôøi.
- HS baùo caùo sæ
soá.
- HS laéng nghe vaø
traû lôøi.

1/ Thoâng tin laø
taát caû nhöõng gì
ñem laïi söï hieåu
bieát veà theá giôùi
xung quanh (söï
vaät, söï kieän,…)
vaø veà chính con
ngöôøi. Ví duï: Caùc
baøi baùo, baûn tin
treân truyeàn hình,
tieáng troáng
tröôøng,...
2/ Hoaït ñoäng
thoâng tin bao goàm
vieäc tieáp nhaän,
xöû lyù, löu tröõ vaø
truyeàn (trao ñoåi)
thoâng tin.
+ Thoâng tin tröôùc
xöû lyù ñöôïc goïi laø
thoâng tin vaøo.
+ Thoâng tin nhaän
ñöôïc sau xöû lyù
ñöôïc goïi laø thoâng
tin ra.
- HS nhaän xeùt.
- Laéng nghe.
Baøi 1. THOÂNG TIN
VAØ TIN HOÏC
(tieáp theo)
Trang 4
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Hoâm nay chuùng ta seõ
tìm hieåu tieáp phaàn “3.
Hoaït ñoäng thoâng tin
vaø tin hoïc”
¬ Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng thoâng tin vaø tin hoïc. (25')
- GV thoâng baùo: Hoaït
ñoäng thoâng tin cuûa con
ngöôøi ñöôïc tieán haønh
tröôùc heát laø nhôø caùc
giaùc quan vaø boä naõo.
VD: Khi mua traùi caây
ngöôøi ta seõ thöû xem coù
ngoït hay chua; Nhìn vaøo 7
saéc caàu voøng thì chuùng
ta seõ phaân bieät ñöôïc
caùc maøu.
- GV y/c HS neâu ví duï.

GV nhaän xeùt, trình baøy
haïn cheá cuûa con ngöôøi
→ maùy tính ra ñôøi nhö
moät coâng cuï hoã trôï.
- Tuy nhieân, khaû naêng
cuûa caùc giaùc quan vaø
boä naõo con ngöôøi trong
caùc hoaït ñoäng thoâng tin
chæ coù haïn. VD: Khoâng
theå nhìn ñöôïc quaù xa
hay nhöõng vaät quaù beù;
Khoâng theå tinh nhaåm
nhanh nhöõng con soá raát
lôùn,... → Kính thieân vaên,
kính hieån vi,... Maùy tính
ban ñaàu laø ñeå hoã trôï
vieäc tính toaùn
- GV y/c HS neâu ví duï.
- Laéng nghe.
- HS neâu ví duï:
+ Mua nöôùc hoa
seõ qua quaù trình
löïa choïn muøi cho
phuø hôïp.
+ Khi sôø tay vaøo
coùc nöôùc soâi
vöøa ñoå ra thì coù
caûm giaùc noùng.
- HS neâu ví duï:
+ Caân luùa baèng
thuùng, baèng daï,…
→ caân baøn, caân
ñoàng hoà,...
+ Ñi boä, ñi xe boø,
xe ngöa,… → xe ñaïp,
xe maùy, oâ toâ,
maùy bay,…
+ Nhôø chim boâ
caâu ñöa thö → böu
ñieän, thö ñieån töû,
3. Hoaït ñoäng thoâng
tin vaø tin hoïc.
Moät trong caùc
nhieäm vuï chính cuûa tin
hoïc laø nghieân cöùu
vieäc thöïc hieän caùc
hoaït ñoäng thoâng tin
moät caùch töï ñoäng
nhôø söï trôï giuùp cuûa
maùy tính ñieän töû.
Trang 5
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- Nhaän xeùt vaø choát laïi
yù chính.

- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (10')
* Cuûng Coá:
? Ví duï chöùng toû khaû
naêng cuûa caùc giaùc
quan vaø boä naõo con
ngöôøi trong caùc hoaït
ñoäng thoâng tin chæ coù
haïn.
? Em haõy cho bieát moät
trong caùc nhieäm vuï
chính cuûa tin hoïc laø gì?
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi, giaûi baøi taäp soá 3
(SGK – trang 5) vaø xem
baøi 2 ñeå tieát sau hoïc
toát hôn.
- HS traû lôøi:
+ Caøy, böøa
baèng traâu, baèng
boø → maùy caøy,
maùy xôùi,…
+ Caét, caáy, ñaäp
luùa baèng tay →
maéy caét, maùy
caáy, maùy suoát,…
- HS traû lôøi.

Baøi 2. THOÂNG TIN VAØ BIEÅU DIEÃN THOÂNG TIN
I. Muïc tieâu:
- Phaân bieät ñöôïc caùc daïng thoâng tin cô baûn.
- Bieát khaùi nieäm bieåu dieãn thoâng tin.
- Bieát ñöôïc caùch bieåu dieãn thoâng tin trong maùy tính baèng caùc daõy
bit.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, taøi lieäu.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Trang 6
Tuaàn:
Tieát:
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung ghi baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ vaø giôùi thieäu
baøi môùi. (5')
* OÅn ñònh lôùp:
- GV y/c HS baùo caùo sæ
soá.
* Kieåm tra baøi: GV ñaët
caâu hoûi tröôùc taäp theå
lôùp.
? Ví duï chöùng toû khaû
naêng cuûa caùc giaùc
quan vaø boä naõo con
ngöôøi trong caùc hoaït
ñoäng thoâng tin chæ coù
haïn? Em haõy cho bieát
moät trong caùc nhieäm vuï
chính cuûa tin hoïc laø gì?
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
Chuùng ta ñaõ bieát
thoâng tin laø taát caû
nhöõng gì ñem laïi söï hieåu
bieát cho con ngöôøi. Nhö
vaäy caùch thöùc ñem laïi
söï hieåu bieát ñoù nhö
theá naøo? Hoâm nay
chuùng ta seõ tìm hieåu
caâu traû lôøi ôû “Baøi 2.
Thoâng tin vaø bieåu
dieãn thoâng tin”
- HS baùo caùo sæ
soá.
- HS traû lôøi: Ñi
boä, ñi xe boø, xe
ngöa,… → xe ñaïp, xe
maùy, oâ toâ, maùy
bay,…
Moät trong caùc
nhieäm vuï chính
cuûa tin hoïc laø
nghieân cöùu vieäc
thöïc hieän caùc
hoaït ñoäng thoâng
tin moät caùch töï
ñoäng nhôø söï trôï
giuùp cuûa maùy
tính ñieän töû.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
Baøi 2. THOÂNG TIN
VAØ BIEÅU
DIEÃN THOÂNG
TIN
¬ Hoaït ñoäng 2: Coù nhöõng daïng thoâng tin cô baûn naøo? (15')
- Thoâng tin xung quanh
chuùng ta voâ cuøng phong
phuù vaø ña daïng. ÔÛ ñaây
ta chæ quan taâm tôùi 3
daïng cô baûn: vaên baûn,
aâm thanh vaø hình aûnh.
- GV laàn löôït giôùi thieäu
caùc daïng thoâng tin vaø
- HS laéng nghe. 1. Caùc daïng thoâng
tin cô baûn:
Ba daïng cô baûn cuûa
thoâng tin laø vaên baûn,
hình aûnh vaø aâm thanh.
+ Daïng vaên baûn: SGK,
danh thieáp, taám bieån
chæ ñöôøng,…
Trang 7
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
cho VD:
+ Daïng vaên baûn:
nhöõng baøi vieát ñaêng
treân baùo, SGK, danh
thieáp,…
+ Daïng hình aûnh: hình
minh hoïa trong saùch,
trong truyeän, trong phim
hoaït hình,…
+ Daïng aâm thanh:
tieáng chim hoùt, tieáng
keøn, tieáng troáng,…
- GV y/c HS neâu ví duï.
- GV nhaän xeùt, chænh
söûa vaø keát luaän.
- HS neâu ví duï:
+ Daïng vaên baûn:
ñôn xin pheùp
nghæ, taám bieån
chæ ñöôøng,…
+ Daïng hình aûnh:
hình minh hoïa trong
truyeän, böùc tranh,

+ Daïng aâm
thanh: Tieáng gaø
gaùy, ñaøi phaùt
thanh,…
- HS laéng nghe.
+ Daïng hình aûnh: hình
minh hoïa trong truyeän,
böùc tranh,…
+ Daïng aâm thanh:
tieáng chim hoùt, ñaøi
phaùt thanh,…
¬ Hoaït ñoäng 3: Bieåu dieãn thoâng tin. (17')
* Bieåu dieãn thoâng tin:
- Bieåu dieãn thoâng tin laø
caùch theå hieän thoâng tin
döôùi daïng cuï theå naøo
ñoù, VD: Bieåu dieãn baèng
vaên baûn, hình aûnh, aâm
thanh. Ngoaøi ra thoâng tin
coøn coù theå ñöôïc bieåu
dieãn baèng nhieàu caùch
khaùc, VD: Duøng soûi ñeå
chæ soá löôïng thuù saên
ñöôïc, ngöôøi khieám thính
duøng neùt maët vaø
ñoäng taùc tay ñeå theå
hieän ñieàu muoán noùi,…
- GV y/c HS neâu caùc ví duï
khaùc.
- GV nhaän xeùt, chænh
söûa vaø keát luaän.
* Vai troø cuûa bieåu dieãn
thoâng tin:
- HS laéng nghe.
- HS neâu ví duï:
duøng que tính,
dieãn vieân kòch
caâm,…
- HS laéng nghe.
2. Bieåu dieãn thoâng
tin.
* Bieåu dieãn thoâng tin:
Thoâng tin coù theå
ñöôïc bieåu dieãn baèng
nhieàu hình thöùc khaùc
nhau. VD: Bieåu dieãn
baèng vaên baûn, hình
aûnh, duøng soûi ñeå chæ
soá löôïng thuù saên
ñöôïc,…
* Vai troø cuûa bieåu
dieãn thoâng tin:
Bieåu dieãn thoâng tin
Trang 8
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- GV thoâng baùo: Bieåu
dieãn thoâng tin coù vai
troø quan troïng ñoái vôùi
vieäc truyeàn vaø tieáp
nhaän thoâng tin. VD: Vieäc
moâ taû baèng lôøi veà
hình daùng, tính tình hoaëc
nhöõng taám aûnh cuûa
ngöôøi baïn cuûa ban cho
gia ñình nghe (chöa quen)
→ giuùp hình dung veà baïn
aáy.
- GV y/c HS neâu ví duï.
- GV nhaän xeùt caùc ví duï.
- Bieåu dieãn thoâng tin
döôùi daïng phuø hôïp cho
pheùp löu giöõ vaø chuyeån
giao thoâng tin. VD : SGK
maø caùc em ñang hoïc,...
- GV keát luaän vai troø
cuûa bieåu dieãn thoâng
tin.
- HS neâu ví duï:
Tuyeân truyeàn cho
moïi ngöôøi bieát
veà luaät an toaøn
giao thoâng, cum A
H
1
N
1
,…
coù vai troø quyeát ñònh
ñoái vôùi moïi hoaït ñoäng
thoâng tin cuûa con
ngöôøi. VD: Moâ taû veà
hình daùng cuûa moät
ngöôøi chöa quen, tuyeân
truyeàn cho moïi ngöôøi
veà luaät an toaøn giao
thoâng,…
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (8')
* Cuûng coá:
? Thoâng tin coù caùc daïng
cô baûn naøo? Cho ví vuï.
? Thoâng tin ñöôïc bieåu
dieãn baèng nhöõng hình
thöùc naøo? Vai troø cuûa
bieåu dieãn thoâng tin? Cho
ví duï.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi, giaûi baøi taäp soá 1,
2 (SGK – trang 9) vaø xem
phaàn 3 (baøi 2) vaø baøi 3
ñeå tieát sau hoïc toát hôn.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

Trang 9
Tuaàn:
Tieát:
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Baøi 2. THOÂNG TIN VAØ BIEÅU DIEÃN THOÂNG TIN (tieáp
theo)
I. Muïc tieâu:
- Phaân bieät ñöôïc caùc daïng thoâng tin cô baûn.
- Bieát khaùi nieäm bieåu dieãn thoâng tin vaø caùc bieåu dieãn thoâng
tin trong maùy tính baèng caùc daõy bit.
- Bieát ñöôïc khaû naêng öu vieät cuûa maùy tính cuõng nhö caùc öùng
duïng cô baûn cuûa tin hoïc.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung ghi baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ. (5')
* OÅn ñònh lôùp:
- GV y/c HS baùo caùo sæ
soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Thoâng tin ñöôïc bieåu
dieãn baèng nhöõng hình
thöùc naøo? Cho ví duï?
Thoâng tin coù caùc daïng
cô baûn naøo sau ñaây?
a. Caùc con soá, hình aûnh.
b. Chöõ vieát, aâm thanh.
c. Vaên baûn, aâm thanh,
hình aûnh.
d. Tieáng noùi, tieáng coøi
xe, hình aûnh.
Haõy choïn phöông aùn
traû lôøi ñuùng
- HS baùo caùo sæ
soá.
1/ HS traû lôøi:
Thoâng tin coù theå
ñöôïc bieåu dieãn
baèng nhieàu hình
thöùc khaùc nhau.
VD: Bieåu dieãn
baèng vaên baûn,
hình aûnh, duøng
soûi ñeå chæ soá
löôïng thuù saên
ñöôïc,…
c. Vaên baûn, aâm
thanh, hình aûnh.
¬ Hoaït ñoäng 2: Bieåu dieãn thoâng tin trong maùy tính. (12')
? Ngöôøi khieám thính coù
theå duøng aâm thanh,
ngöôøi khieám thò coù theå
duøng hình aûnh ñeå bieåu
dieãn thoâng tin khoâng?
Vaäy phaûi laøm nhö theá
naøo.
- Ñeå maùy tính coù theå
- HS traû lôøi:
Khoâng
+ Ngöôøi khieám
thính → duøng hình
aûnh (cöû ñoäng
cuûa baøn tay).
+ Ngöôøi khieám
thò → duøng aâm
thanh.
3. Bieåu dieãn thoâng
tin trong maùy tính.
- Ñeå maùy tính coù theå
xöû lyù, thoâng tin caàn
ñöôïc bieåu dieãn döôùi
daïng daõy bit (daõy nhò
phaân) goàm 2 kyù hieäu
0 vaø 1.
- Döõ lieäu laø thoâng tin
Trang 10
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
trôï giuùp con ngöôøi trong
hoaït ñoäng thoâng tin,
thoâng tin caàn ñöôïc bieåu
dieãn döôùi daïng phuø
hôïp. Hieän nay ñeå maùy
tính coù theå xöû lyù,
thoâng tin caàn ñöôïc bieåu
dieãn döôùi daïng daõy bit
(daõy nhò phaân) goàm 2
kyù hieäu 0 vaø 1.
- GV giaûi thích: Taïi sao
ñeå maùy tính coù theå xöû
lyù, caùc thoâng tin caàn
ñöôïc bieán ñoåi thaønh
caùc daõy bit.
? Trong tin hoïc, thoâng tin
löu giöõ trong maùy tính
coøn ñöôïc goïi laø gì.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi:
Thoâng tin löu giöõ
trong maùy tính
coøn ñöôïc goïi laø
döõ lieäu.
ñöôïc löu tröõ trong maùy
tính.
¬ Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu baøi môùi. (3')
Nhö caùc em ñaõ bieát
laø ñoái vôùi moät con soá
raát lôùn khi chuùng ta
muoán nhaân, chia seõ
maát raát nhieàu thôøi
gian. Töø khi coù maùy tính
ñaõ giuùp chuùng ta tính
nhanh vaø chính xaùc hôn.
Vaäy ngoaøi khaû naêng
tính toaùn maùy tính coøn
giuùp ta vieäc gì nöõa? Ñeå
bieát ñöôïc ñieàu naøy
chuùng ta ñi tieáp.
“Baøi3. Em coù theå
laøm ñöôïc nhöõng gì
nhôø maùy tính”
HS traû lôøi: Khaû
naêng löu tröõ lôùn,
laøm vieäc khoâng
meät moûi.
Baøi3. EM COÙ THEÅ
LAØM ÑÖÔÏC NHÖÕNG
GÌ NHÔØ MAÙY TÍNH
¬ Hoaït ñoäng 4: Moät soá khaû naêng cuûa maùy tính. (15')
- GV y/c HS ñoïc noäi dung:
khaû naêng tính toaùn
nhanh.Sau ñoù GV giaûi
thích.
- GV y/c HS ñoïc noäi dung:
tính toaùn vôùi ñoä chính
xaùc cao.Sau ñoù GV giaûi
thích.
- GV y/c HS ñoïc noäi dung:
khaû naêng löu tröõ
- HS ñoïc noäi dung
vaø laéng nghe.
- HS ñoïc noäi dung
vaø laéng nghe.
- HS ñoïc noäi dung
vaø laéng nghe.
3. Moät soá khaû naêng
cuûa maùy tính.
Maùy tính coù moät
soá khaû naêng nhö:
- Khaû naêng tính toaùn
nhanh.
- Tính toaùn vôùi ñoä
chính xaùc cao.
- Khaû naêng löu tröõ
Trang 11
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
lôùn.Sau ñoù GV giaûi thích.
- GV y/c HS ñoïc noäi dung:
khaû naêng laøm vieäc
khoâng meät moûi. Sau
ñoù GV giaûi thích.
- HS ñoïc noäi dung
vaø laéng nghe.
lôùn.
- Khaû naêng “laøm vieäc”
khoâng meät moûi.
¬ Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (10')
* Cuûng coá:
? Trong tin hoïc, thoâng tin
löu giöõ trong maùy tính
coøn ñöôïc goïi laø gì.
? Ñeå maùy tính coù theå
xöû lyù, thoâng tin caàn
ñöôïc bieåu dieãn döôùi
daïng naøo.
? Em haõy cho bieát nhöõng
khaû naêng cuûa maùy
tính.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi, giaûi baøi taäp soá 1,
2, 3 (SGK – trang 9) vaø
xem phaàn 2, 3 (baøi 3) ñeå
tieát sau hoïc toát hôn.
- Thoâng tin löu giöõ
trong maùy tính
coøn ñöôïc goïi laø
döõ lieäu.
- Ñeå maùy tính coù
theå xöû lyù, thoâng
tin caàn ñöôïc bieåu
dieãn döôùi daïng
daõy bit (daõy nhò
phaân) goàm 2 kyù
hieäu 0 vaø 1.
- Maùy tính coù moät
soá khaû naêng nhö:
+ Khaû naêng tính
toaùn nhanh.
+ Tính toaùn vôùi
ñoä chính xaùc cao.
+ Khaû naêng löu
tröõ lôùn.
+ Khaû naêng
“laøm vieäc” khoâng
meät moûi.
- HS laéng nghe.

Baøi 3. EM COÙ THEÅ LAØM ÑÖÔÏC NHÖÕNG GÌ NHÔØ MAÙY TÍNH
(tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Bieát ñöôïc caùc öùng duïng cô baûn cuûa tin hoïc trong caùc lónh vöïc
khaùc nhau cuûa xaõ hoäi.
Trang 12
Tuaàn:
Tieát:
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- Bieát ñöôïc maùy tính chæ laø coâng cuï thöïc hieän nhöõng gì con
ngöôøi chæ daãn.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung ghi baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- GV y/c HS baùo caùo sæ
soá.
* Kieåm tra baøi cuõ: GV
neâu caâu hoûi tröôùc lôùp.
1/ Trong tin hoïc, thoâng tin
ñöôïc löu giöõ trong maùy
tính goïi laø gì?Ñeå maùy
tính coù theå xöû lyù,
thoâng tin caàn ñöôïc bieåu
dieãn döôùi daïng naøo?
2/ Em haõy cho bieát moät
soá khaû naêng cuûa maùy
tính? Cho ví duï?
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
- HS baùo caùo sæ
soá.
1/ HS traû lôøi:
Trong tin hoïc,
thoâng tin ñöôïc löu
giöõ trong maùy tính
goïi laø döõ lieäu.
Ñeå maùy tính
coù theå xöû lyù,
thoâng tin caàn
ñöôïc bieåu dieãn
döôùi daïng daõy bit
(daõy nhò phaân),
goàm 2 kyù hieäu: 0
vaø 1.
2/ HS traû lôøi:
Moät soá khaû
naêng cuûa maùy
tính nhö: Khaû
naêng tính toaùn
nhanh; Tính toaùn
vôùi ñoä chính xaùc
caùo; Khaû naêng
löu tröõ lôùn; Khaû
naêng laøm vieäc
khoâng meät moûi.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 2: Coù theå duøng maùy tính ñieän töû vaøo nhöõng
vieäc gì? (15')
- GV y/c HS tìm hieåu noäi
dung trong SGK vaø cho
bieát: Moät soá öùng duïng
- HS traû lôøi: Thöïc
hieän caùc tính
toaùn; Töï ñoäng
2. Coù theå duøng
maùy tính ñieän töû
vaøo nhöõng vieäc gì?
Trang 13
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
cuûa maùy tính ñieän töû
trong cuoäc soáng?
- GV nhaän xeùt vaø nhaéc
laïi moät soá öùng duïng
cuûa maùy tính ñieän töû
trong cuoäc soáng.
- GV chia nhoùm (2HS) vaø
moãi öùng duïng thaûo
luaän trong voøng 1' ñeå
tìm caùc ví duï laøm roõ
vaán ñeà.
+ Töï ñoäng hoùa caùc
coâng vieäc vaên phoøng.
+ Coâng cuï hoïc taäp vaø
giaûi trí.
+ Lieân laïc, tra cöùu vaø
mua baùn tröïc tuyeán.
- Sau moãi öùng duïng GV
cho HS traû lôøi vaø nhaän
xeùt. Sau ñoù GV nhaän
xeùt.
- Sau cuøng GV nhaän xeùt
vaø choát laïi yù chính.
hoùa caùc coâng
vieäc vaên phoøng;

- HS laøm vieäc theo
nhoùm ñeå tìm caùc
ví duï laøm roõ vaán
ñeà.
VD: Soaïn GA baèng
maùy tính, laäp
thôøi khoùa bieåu.
Thuyeát trình trong
caùc hoäi nghò nhö:
GV söû duïng GA
ñieän töû, caùc
buoåi hoäi thaûo,…
VD: Töø ñieån Anh –
Vieät, duøng Mario
ñeå luyeän goõ
phím, thí nghieäm
vaät lyù hoùa hoïc,…
Nghe nhaïc, xem
phim, xem baùo,…
VD: Duøng thö ñieån
töû (chat) ñeå lieân
laïc vôùi ngöôøi
thaân, baïn beø,…
- HS laéng nghe.
- Thöïc hieän caùc tính
toaùn.
- Töï ñoäng hoùa caùc
coâng vieäc vaên phoøng.
- Hoã trôï coâng taùc
quaûn lyù.
- Coâng cuï hoïc taäp vaø
giaûi trí.
- Ñieàu khieån töï ñoäng
vaø roâ-boát.
- Lieân laïc, tra cöùu vaø
mua baùn tröïc tuyeán.
¬ Hoaït ñoäng 3: Maùy tính vaø ñieàu chöa theå. (15')
- Qua tìm hieåu veà caùc
öùng duïng cuûa maùy tính
ñieän töû cho chuùng ta
thaáy noù laø 1 coâng cuï
tuyeät vôøi. Vaäy noù coù
nhöõng haïn cheá naøo
khoâng?
- GV y/c HS tìm hieåu noäi
dung SGK vaø cho bieát:
? Söùc maïnh cuûa maùy
tính phuï thuoäc vaøo ñaâu.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi:
Phuï thuoäc vaøo
con ngöôøi vaø do
nhöõng hieåu bieát
cuûa con ngöôøi
quyeát ñònh.
3. Maùy tính vaø ñieàu
chöa theå.
Maùy tính laø coâng cuï
tuyeät vôøi. Tuy nhieân,
taát caû söùc maïnh cuûa
maùy tính ñieàu phuï
thuoäc vaøo con ngöôøi
vaø do nhöõng hieåu bieát
cuûa con ngöôøi quyeát
ñònh.
Trang 14
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
? Nhöõng vieäc hieän taïi
maø maùy tính chöa laøm
ñöôïc laø gì.
? Maùy tính coù theå thay
theá hoaøn toaøn con
ngöôøi khoâng.
- Sau moãi caâu hoûi GV
ñieàu coù nhaän xeùt.
Phaân bieät muøi
vò, caûm giaùc,…
Maùy tính vaãn
chöa theå thay theá
hoaøn toaøn con
ngöôøi, ñaëc bieät
laø chöa theå coù
naêng löïc tö duy
nhö con ngöôøi.
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (8')
* Cuûng coá:
? Em coù theå duøng maùy
tính vaøo nhöõng vieäc gì?
Cho ví duï.
? Söùc maïnh cuûa maùy
tính phuï thuoäc vaøo ñaâu.
? Nhöõng vieäc hieän taïi
maø maùy tính chöa laøm
ñöôïc laø gì.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi, giaûi baøi taäp soá 1,
2, 3 (SGK – trang 13) vaø
xem tröôùc baøi 4 ñeå tieát
sau hoïc toát hôn.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

Baøi 4. MAÙY TÍNH VAØ PHAÀN MEÀM MAÙY TÍNH
I. Muïc tieâu:
- Bieát sô löôïc caáu truùc chung cuûa maùy tính ñieän töû.
- Bieát moät vaøi thaønh phaàn quan troïng nhaát cuûa maùy tính.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Trang 15
Tuaàn:
Tieát:
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung ghi baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ vaø giôùi thieäu
baøi môùi. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- GV y/c HS baùo caùo sæ
soá.
* Kieåm tra baøi cuõ: GV
neâu caâu hoûi tröôùc lôùp.
1/ Em coù theå duøng maùy
tính ñieän töû vaøo nhöõng
vieäc gì? Cho ví duï?
2/ Söùc maïnh cuûa maùy
tính phuï thuoäc vaøo
ñaâu? Nhöõng vieäc hieän
taïi maø maùy tính chöa
laøm ñöôïc laø gì?
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
Chuùng ta ñaõ bieát
maùy tính laø 1 coâng cuï
ña duïng vaø coù nhöõng
khaû naêng to lôùn. Taïi sao
maùy tính laïi coù nhöõng
khaû naêng to lôùn nhö
vaäy? Vaø coù lieân quan
nhö theá naøo vôùi phaàn
meàm maùy tính? Hoâm
nay chuùng ta seõ tìm
hieåu baøi.
“Baøi 4. Maùy tính vaø
phaàn meàm maùy tính”
- HS baùo caùo sæ
soá.
- HS traû lôøi:
1/ Coù theå duøng
maùy tính ñieän töû
vaøo nhöõng vieäc
nhö: Thöïc hieän
caùc tính toaùn; Töï
ñoäng hoùa caùc
coâng vieäc vaên
phoøng;… VD: Soaïn
GA baèng maùy tính,
Duøng thö ñieån töû
(chat) ñeå lieân laic,

2/ Söùc maïnh cuûa
maùy tính phuï
thuoäc vaøo con
ngöôøi vaø do
nhöõng hieåu bieát
cuûa con ngöôøi
quyeát ñònh.
Nhöõng vieäc hieän
taïi maø maùy tính
chöa laøm ñöôïc
nhö: phaân bieät
muøi vò, caûm
giaùc,…
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
Baøi 4. MAÙY TÍNH VAØ
PHAÀN MEÀM MAÙY
TÍNH
¬ Hoaït ñoäng 2: Moâ hình quaù trình ba böôùc. (10')
- GV veõ leân baûng moâ - HS quan saùt moâ 1. Moâ hình quaù trình
Trang 16
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
hình quaù trình ba böôùc
vaø giaûi thích cho HS
hieåu.
- GV ñöa ra moät soá ví duï
cuï theå.
VD: Naáu côm
+ Gaïo, nöôùc (input).
+ Vo gaïo vôùi nöôùc, baét
leân beáp naáu (xöû lyù).
+ Noài côm ñaõ chin
(output).
- GV y/c HS neâu moät soá
ví duï khaùc.
- GV keát luaän: Baát kyø
quaù trình xöû lyù thoâng
tin naøo cuõng laø moät
quaù trình ba böôùc.
- GV löu yù: Ñeå trôû
thaønh coâng cuï trôï giuùp
xöû lyù töï ñoäng thoâng
tin, maùy tính caàn coù
caùc boä phaän ñaûm
nhaän caùc chöùc naêng
töông öùng, phuø hôïp vôùi
moâ hình quaù trình ba
böôùc.
hình quaù trình ba
böôùc vaø laéng
nghe GV giaûi thích.
- HS neâu 1 soá ví
duï:
* Laøm baøi TLV
+ Ñeà baøi GV cho
(input).
+ Suy nghó, vaân
duïng kieán thöùc
ñaõ hoïc, lieân heä
thöïc teá (xöû lyù).
+ Moät baøi vaên
hoaøn chænh
(output).
* Giaët quaàn aùo;
pha traø môøi
khaùch; giaûi toaùn;

- HS laéng nghe.
ba böôùc.
Baát kyø quaù trình xöû
lyù thoâng tin naøo cuõng
laø moät quaù trình ba
böôùc.
¬ Hoaït ñoäng 3: Caáu truùc chung cuûa maùy tính ñieän töû. (20')
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
ñoaïn thöù nhaát trong SGK.
- GV giaûi thích vaø giôùi
thieäu caùc loaïi vaø theá
heä maùy tính.
- GV y/c HS tìm hieåu noäi
dung trong SGK vaø cho
bieát: Ai phaùt minh ra
caáu truùc cô baûn chung
cuûa maùy tính? Caáu truùc
ñoù goàm caùc khoái chöùc
naêng naøo?
- GV nhaán maïnh: Taát caû
- HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: Von
Neumann phaùt
minh ra caáu truùc
cô baûn chung cuûa
maùy tính. Caáu
truùc ñoù goàm 3
khoái chöùc naêng:
boä xöû lyù trung
taâm, thieát bi
vaøo/ra, boä nhôù.
- HS laéng nghe.
2. Caáu truùc chung
cuûa maùy tính ñieän
töû.
Caáu truùc chung cuûa
maùy tính ñieän töû goàm
3 khoái chöùc naêng:
* Boä xöû lyù trung taâm
(CPU):
Boä xöû lyù trung taâm
coù theå ñöôïc coi laø boä
naõo cuûa maùy tính. CPU
thöïc hieän caùc chöùc
naêng tính toaùn, ñieàu
khieån vaø phoái hôïp moïi
hoaït ñoäng cuûa maùy
Trang 17
Inpu
t
Outp
ut
Xöû
lyù
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
caùc maùy tính ñeàu ñöôïc
xaây döïng treân cô sôû 1
caáu truùc cô baûn chung
bao goàm caùc khoái chöùc
naêng: boä xöû lyù trung
taâm, thieát bò vaøo/ra,
boä nhôù.
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
boä xöû lyù trung taâm. GV
giaûi thích.
- GV thoâng baùo: boä nhôù
laø nôi löu tröõ döõ lieäu
vaø caùc chöông trình.
? Boä nhôù ñöôïc chia
thaønh maáy loaïi.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích töøng loaïi.
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
thieát bò vaøo/ra vaø cho
bieát: thieát bò nhaäp döõ
lieäu laø nhöõng gì? thieát
bò xuaát döõ lieäu laø
nhöõng gì?
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích.
- HS ñoïc noäi dung
vaø laéng nghe.
- HS traû lôøi: boä
nhôù trong vaø boä
nhôù ngoaøi.
- HS traû lôøi:
+ Thieát bò nhaäp
döõ lieäu nhö: baøn
phím, chuoät, maùy
queùt,…
+ Thieát bò xuaát
döõ lieäu nhö: maøn
hình, maùy in, maùy
veõ,…
- HS laéng nghe.
tính theo söï chæ daãn
cuûa chöông trình.
* Boä nhôù:
- Boä nhôù laø nôi löu tröõ
döõ lieäu vaø caùc chöông
trình.
- Boä nhôù ñöôïc chia
thaønh 2 loaïi: boä nhôù
trong vaø boä nhôù
ngoaøi.
+ Boä nhôù trong: phaàn
chính cuûa noù laø RAM,
khi taét maùy toaøn boä
caùc thoâng tin trong RAM
seõ maát.
+ Boä nhôù ngoaøi:
duøng ñeå löu tröõ laâu
daøi nhö ñóa cöùng, ñóa
meàm, ñóa CD/DVD, USB,

- Ñôn vò chính duøng ñeå
ño dung löôïng nhôù laø
byte (1 byte = 8 bit).
* Thieát bò vaøo/ra
(Input/Output):
- Thieát bò vaøo ra coøn
goïi laø thieát bò ngoaïi vi
giuùp maùy tính trao ñoåi
thoâng tin vôùi beân
ngoaøi, ñaûm baûo vieäc
giao tieáp vôùi ngöôøi söû
duïng.
- Thieát bò vaøo/ra chia
thaønh 2 loaïi chính:
+ Thieát bò nhaäp döõ
lieäu nhö: baøn phím,
chuoät, maùy queùt,…
+ Thieát bò xuaát döõ
lieäu nhö: maøn hình,
maùy in, maùy veõ,…
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (8')
* Cuûng coá:
? Caáu truùc chung cuûa
maùy tính goàm 3 khoái
chöùc naêng naøo.
? Theá naøo laø boä xöû lyù
trung taâm CPU, boä nhôù
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
Trang 18
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
vaø thieát bò vaøo ra.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi, giaûi baøi taäp soá 1,
2 (SGK – trang 19) vaø xem
tieáp baøi 4 (phaàn soá 3,
4) ñeå tieát sau hoïc toát
hôn.
- HS laéng nghe.

Baøi 4. MAÙY TÍNH VAØ PHAÀN MEÀM MAÙY TÍNH (tieáp
theo)
I. Muïc tieâu:
- Bieát khaùi nieäm phaàn meàm maùy tính caù nhaân.
- Bieát maùy tính hoaït ñoäng theo chöông trình.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung ghi baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ. (5')
* OÅn ñònh lôùp:
- GV y/c HS baùo caùo sæ
soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Caáu truùc chung cuûa
maùy tính goàm caùc khoái
chöùc naêng naøo? Taïi sao
CPU coù theå ñöôïc coi nhö
boä naõo cuûa maùy tính?
2/ Haõy neâu ñaëc ñieåm
cuûa töøng khoái chöùc
naêng?
- HS baùo caùo sæ
soá.
- HS traû lôøi:
1/ Caáu truùc chung
cuûa maùy tính
goàm 3 khoái chöùc
naêng: boä xöû lyù
trung taâm (CPU),
boä nhôù caùc thieát
bò vaøo ra.
Boä xöû lyù
trung taâm coù theå
ñöôïc coi laø boä
naõo cuûa maùy
tính...
2/ * Boä xöû lyù
trung taâm (CPU):
coù theå ñöôïc coi
Trang 19
Tuaàn:
Tieát:
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
laø boä naõo cuûa
maùy tính...
* Boä nhôù: laø nôi
löu tröõ döõ lieäu
vaø caùc chöông
trình….
* Thieát bò vaøo/ra:
coøn goïi laø thieát
bò ngoaïi vi giuùp
maùy tính….
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 2: Maùy tính laø moät coâng cuï xöû lyù thoâng tin. (10')
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- GV giaûi thích vaø nhaán
maïnh: nhôø coù caùc khoái
chöùc naêng boä xöû lyù
trung taâm (CPU), boä nhôù
caùc thieát bò vaøo ra
maùy tính ñaõ trôû thaønh
1 coâng cuï xöû lyù thoâng
tin höõu hieäu.
- GV cho HS quan saùt vaø
giaûi thích moâ hình hoaït
ñoäng 3 böôùc cuûa maùy
tính.
- HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
3. Maùy tính laø moät
coâng cuï xöû lyù
thoâng tin.
Quaù trình xöû lyù
thoâng tin trong maùy tính
ñöôïc tieán haønh moät
caùch töï ñoäng theo söï
chæ daãn cuûa caùc
chöông trình.
¬ Hoaït ñoäng 3: Phaàn meàm vaø phaân loaïi phaàn meàm. (20')
* Phaàn meàm laø gì?
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- GV nhaán maïnh: Ñeå
phaân bieät vôùi phaàn
cöùng laø chính maùy tính
cuøng taát caû caùc thieát
bò vaät lyù keøm theo,
ngöôøi ta goïi caùc chöông
trình maùy tính laø phaàn
meàm maùy tính hay ngaén
goïn laø phaàn meàm.
- GV y/c HS tìm hieåu noäi
dung trong SGK vaø cho
bieát: Vai troø cuûa phaàn
meàm (neáu khoâng coù
phaàn meàm maùy tính seõ
nhö theá naøo)?
- HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi:
Khoâng coù phaàn
meàm maøn hình
khoâng hieån thò
baát cöù thöù gì, loa
khoâng phaùt ra
aâm thanh, khoâng
theå goõ baøn phím
hay di chuyeån
4. Phaàn meàm vaø
phaân loaïi phaàn
meàm.
* Phaàn meàm laø gì?
Ñeå phaân bieät vôùi
phaàn cöùng laø chính
maùy tính cuøng taát caû
caùc thieát bò vaät lyù
keøm theo, ngöôøi ta goïi
caùc chöông trình maùy
tính laø phaàn meàm
maùy tính (hay coøn goïi
laø phaàn meàm).
Trang 20
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích ro hôn veà vai troø
cuûa phaàn meàm.
* Phaân loaïi phaàn
meàm:
- GV y/c döïa vaøo SGK vaø
cho bieát: phaàn meàm
ñöôïc chia thaønh maáy
loaïi?
- GV nhaän xeùt vaø keát
luaän.
- GV y/c HS neâu yù nghóa
cuûa phaàn meàm heä
thoáng.
- GV giaûi thích.
- GV y/c HS neâu yù nghóa
cuûa phaàn meàm öùng
duïng.
- GV giaûi thích.
chuoät,… Noùi caùch
khaùc, phaàn meàm
ñöa söï soáng ñeán
cho phaàn cöùng.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: phaàn
meàm ñöôïc chia
thaønh 2 loaïi chính:
phaàn meàm heä
thoáng vaø phaàn
meàm öùng duïng.
- HS traû lôøi: Phaàn
meàm heä thoáng
laø caùc chöông
trình toå chöùc vieäc
quaûn lyù, ñieàu
phoái.... VD: Dos,
Windows 98,…
- HS traû lôøi: Phaàn
meàm öùng duïng
laø chöông trình
ñaùp öùng nhöõng
yeâu caàu öùng
duïng cuï theå. VD:
phaàn meàm soaïn
thaûo, phaàn meàm
ñoà hoïa,…
* Phaân loaïi phaàn
meàm: phaàn meàm
maùy tính ñöôïc chia
thaønh 2 loaïi chính.
+ Phaàn meàm heä
thoáng: laø caùc chöông
trình toå chöùc vieäc
quaûn lyù, ñieàu phoái
caùc boä phaän chöùc
naêng cuûa maùy tính sao
cho chuùng hoaït ñoäng 1
caùch nhòp nhaøng vaø
chính xaùc. Phaàn meàm
heä thoáng quan troïng
nhaát laø heä ñieàu
haønh. VD: Dos, Windows
98, Windows XP,…
+ Phaàn meàm öùng
duïng: laø chöông trình
ñaùp öùng nhöõng yeâu
caàu öùng duïng cuï theå.
VD: phaàn meàm soaïn
thaûo, phaàn meàm ñoà
hoïa, caùc phaàn meàm
öùng duïng treân Internet,

¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (10')
* Cuûng coá:
? Phaàn meàm laø gì? Vai
troø cuûa phaàn meàm nhö
theá naøo.
? Phaàn meàm ñöôïc chia
thaønh maáy loaïi? Cho
bieát yù nghóa cuûa töøng
loaïi phaàn meàm.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi, giaûi baøi taäp soá 5
(SGK – trang 19) vaø xem
tieáp baøi 5 cuûa chöông 2
ñeå tieát sau hoïc toát hôn.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
Trang 21
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc

Chöông 2. PHAÀN MEÀM HOÏC TAÄP
Baøi 5. LUYEÄN TAÄP CHUOÄT
I. Muïc tieâu:
- Nhaän bieát ñöôïc chuoät, bieát phaân bieät caùc nuùt chuoät.
- Bieát caùc thao taùc chính vôùi chuoät.
II . Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, chuoät vi tính, baûng phuï.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung ghi baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra 15 phuùt vaø giôùi thieäu
baøi môùi. (23')
* OÅn ñònh lôùp:
- GV y/c HS baùo caùo sæ
soá.
* Kieåm tra 15 phuùt:
- GV höôùng daãn cuï theå
töøng phaàn veà caùch
laøm baøi cho HS bieát.
- GV phaùt ñeà cho HS laøm
vaø cho bieát thôøi gian.
- GV quan saùt HS vaø y/c
HS laøm baøi nghieâm tuùc
(khoâng trao ñoåi, khoâng
nhìn baøi baïn).
- GV chæ ñònh cho 2HS ôû
2 baøn cuoái tôùi giôø ñi
thu baøi ñeå traùnh gaây
maát traät töï.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
Qua tìm hieåu chöông 1
caùc em ñaõ laøm quen
vôùi tin hoïc vaø maùy tính
ñieän tö, bieát ñöôïc phaàn
meàm laø caùc chöông
trình cuûa maùy tính. Hoâm
nay chuùng ta seõ sang
chöông 2 tìm hieåu cuï theå
veà phaàn meàm hoïc taäp.
GV y/c HS cho bieát:
- HS baùo caùo sæ
soá.
- HS laéng nghe.
- HS laøm baøi.
- HS khoâng ñöôïc
trao ñoåi.
- 2HS thu baøi cho
GV.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: chuoät
laø thieát bò nhaäp
döõ lieäu.
Chöông 2. PHAÀN MEÀM
HOÏC TAÄP
Baøi 5. LUYEÄN TAÄP
CHUOÄT
Trang 22
Tuaàn:
Tieát:
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
chuoät laø thieát bò nhaäp
hay xuaát döõ lieäu? Vaäy
ñeå ñieàu khieån ñöôïc
chuoät ta phaûi laøm nhö
theá naøo? Chuùng ta
cuøng tìm hieåu baøi ñaàu
tieân cuûa chöông 2.
“Baøi 5. Luyeän taäp
chuoät”
¬ Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc thao taùc chính vôùi chuoät. (17')
- GV y/c HS tìm hieåu noäi
dung trong SGK vaø cho
bieát: chuoät laø 1 coâng
cuï nhö theá naøo ñoái vôùi
maùy tính?
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích.
- GV laáy chuoät vi tính
giôùi thieäu sô löôït cho HS
bieát vaø höôùng daãn
caùch söû duïng chuoät khi
ñieàu khieån: tay phaûi
giöõ chuoät, ngoùn troû
ñaët leân nuùt traùi, ngoùn
giöõa ñaët leân nut phaûi.
- GV y/c HS nhaéc laïi caùch
söû duïng chuoät khi ñieàu
khieån.
- GV thoáng baùo, laàn löôït
giaûi thích caùc thao taùc
chính vôùi chuoät vaø keát
hôïp vôùi caùc hình a, b, c,
d.
+ Di chuyeån chuoät:
+ Nhaùy chuoät:
+ Nhaùy nuùt phaûi
chuoät:
+ Nhaùy ñuùp chuoät:
+ Keùo thaû chuoät:
- GV y/c HS nhaéc laïi caùc
thao taùc chính vôùi
chuoät.
- GV nhaän xeùt vaø choát
laïi caùc yù chính.
- HS traû lôøi:
Chuoät laø coâng cuï
quan troïng thöôøng
ñi lieàn vôùi maùy
tính …. nhaäp döõ
lieäu vaøo maùy tính
nhanh vaø thuaän
tieän.
- HS quan saùt vaø
laéng nghe.
- HS nhaéc laïi caùch
söû duïng chuoät khi
ñieàu khieån.
- HS quan saùt hình
a, b, c, d vaø laéng
nghe.
- HS nhaéc laïi caùc
thao taùc chính vôùi
chuoät.
- HS laéng nghe.
1. Caùc thao taùc chính
vôùi chuoät.
- Khi söû duïng chuoät: ta
duøng tay phaûi giöõ
chuoät, ngoùn troû ñaët
leân nut traùi chuoät,
ngoùn giöõa ñaët leân
nuùt phaûi chuoät.
- Caùc thao taùc chính
vôùi chuoät:
+ Di chuyeån chuoät:
giöõ vaø di chuyeån
chuoät treân maët phaúng
(khoâng nhaán baát cöù
nuùt chuoät naøo).
+ Nhaùy chuoät: nhaán
nhanh nuùt traùi chuoät
vaø thaû tay (a).
+ Nhaùy nuùt phaûi
chuoät: nhaán nhanh nuùt
phaûi chuoät vaø thaû tay
(b).
+ Nhaùy ñuùp chuoät:
nhaán nhanh hai laàn
lieân tieáp (c).
+ Keùo thaû chuoät:
nhaán vaø giöõ nuùt traùi
chuoät, di chuyeån chuoät
ñeán vò trí ñích vaø thaû
tay ñeå keát thuùc thao
taùc (d).
Trang 23
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (5')
* Cuûng coá:
? Ñeå ñieàu khieån chuoät
ta duøng tay naøo? Vò trí
ñaët caùc ngoùn tay.
? Coù bao nhieâu thao taùc
chính vôùi chuoät? Haõy
keå ra.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi vaø xem tieáp caùc
phaàn soá 2, soá 3 ñeå tieát
sau hoïc toát hôn.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
Baøi 5. LUYEÄN TAÄP CHUOÄT (tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Bieát ñöôïc caùc möùc luyeän taäp chuoät trong phaàn meàm Muose Skills.
- Bieát söû duïng phaàn meàm Muose Skills ñeå luyeän taäp chuoät.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, chuoät vi tính, baûng phuï.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung ghi baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ. (5')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Phaàn meàm laø gì?
Phaàn meàm ñöôïc chia
thaønh maáy loaïi? Cho
bieát yù nghóa cuûa töøng
loaïi phaàn meàm?
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi.
1/ Ñeå phaân bieät
vôùi phaàn cöùng
laø chính maùy tính
cuøng taát caû caùc
thieát bò vaät lyù
keøm theo, ngöôøi
ta goïi caùc chöông
trình maùy tính laø
phaàn meàm maùy
tính (hay coøn goïi
laø phaàn meàm).
Phaàn meàm
maùy tính ñöôïc chia
Trang 24
Tuaàn:
Tieát:
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- GV y/c khaùc nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
thaønh 2 loaïi chính:
phaàn meàm heä
thoáng vaø phaàn
meàm öùng duïng.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
Baøi 5. LUYEÄN TAÄP
CHUOÄT (tieáp theo)
¬ Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp söû duïng chuoät vôùi phaàn meàm
Muose Skills. (18')
- GV y/c HS cho bieát coù
bao nhieâu thao taùc chính
vôùi chuoät.
- GV thoâng baùo: ñeå
luyeän taäp caùc thao taùc
vôùi chuoät caùc em seõ
söû duïng phaàn meàm
Muose Skills.
- GV y/c HS tìm hieåu
thoâng tin trong SGK vaø
cho bieát: Ñeå luyeän taäp
chuoät vôùi phaàn meàm
Muose Skills coù bao
nhieâu möùc?
? Moãi möùc öùng vôùi
nhöõng thao taùc naøo.
- GV giaûi thích vaø keát
luaän coù 5 möùc ñeå
luyeän taäp chuoät vôùi
phaàn meàm Muose
Skills.
- GV y/c HS cho bieát: Khi
luyeän taäp moãi möùc
phaàn meàm cho pheùp
thöïc hieän bao nhieâu
laàn? Caùc baøi taäp seõ
khoù daàn hay deã daàn?
- GV giaûi thích vaø cho
bieát sau khi thöïc hieän
- HS traû lôøi: coù 5
thao taùc chính vôùi
chuoät.
+ Di chuyeån
chuoät:
+ Nhaùy chuoät:
+ Nhaùy nuùt
phaûi chuoät:
+ Nhaùy ñuùp
chuoät:
+ Keùo thaû
chuoät:
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: coù 5
möùc.
- HS traû lôøi:
M1: Di chuyeån.
M2: Nhaùy chuoät.
M3: Nhaùy nuùt
phaûi chuoät.
M4: Nhaùy ñuùp
chuoät.
M5: Keùo thaû
chuoät.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: Moãi
möùc thöïc hieän 10
laàn, baøi taäp seõ
khoù daàn theo
thôøi gian.
2. Luyeän taäp söû
duïng chuoät vôùi
phaàn meàm Muose
Skills.
M1: Luyeän thao taùc di
chuyeån.
M2: Luyeän thao taùc
nhaùy chuoät.
M3: Luyeän thao taùc
nhaùy nuùt phaûi chuoät.
M4: Luyeän thao taùc
nhaùy ñuùp chuoät.
M5: Luyeän thao taùc
keùo thaû chuoät.
- Moãi möùc phaàn meàm
cho pheùp thöïc hieän 10
laàn. Caùc baøi taäp seõ
khoù daàn theo thôøi gian.
Trang 25
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
xong caùc möùc phaàn
meàm seõ tính toång soá
ñieåm ñaït ñöôïc.
- GV döïa vaøo maøn hình
luyeän taäp caùc möùc 1,
2, 3, 4 giaûi thích cho HS
hieåu.
- Ñoái vôùi maøn hình
luyeän möùc 5 GV y/c quan
saùt hình vaø cho bieát:
Ñeå keùo thaû bieåu töôïng
vaøo khung cöûa soå ta
laøm nhö theá naøo?
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø nhaéc
laïi thao taùc luyeän taäp
chuoät ñoái vôùi möùc 5.
- HS quan saùt hình
vaø laéng nghe GV
giaûi thích.
- HS traû lôøi: Ñöa
troû chuoät ñeán
bieåu töôïng, nhaán
vaø giöõ laáy nuùt
traùi chuoät keùo
vaøo khung cöûa soå
roài thaû tay.
- HS khaùc nhaän
xeùt.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp. (15')
- GV y/c HS tìm hieåu
thoâng tin trong SGK vaø
cho bieát: Ñeå khôûi ñoäng
phaàn meàm Muose Skills
vaøo cöûûa soå luyeän taäp
coù bao nhieâu böôùc.
- GV y/c caùc HS khaùc
nhaéc laïi.
- GV giaûi thích vaø keát
luaän.
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
löu yù.
- GV giaûi thích noäi dung
löu yù vaø y/c HS quan saùt
maøn hình keát quaû.
- HS traû lôøi: coù 3
böôùc
C Khôûi ñoäng
phaàn meàm baèng
caùch nhaùy ñuùp…
C Nhaán moät phím
baát kyø ñeå baét
ñaàu…
C Luyeän taäp caùc
thao taùc söû
duïng…
- HS khaùc nhaéc
laïi.
- HS laéng nghe.
- HS ñoïc noäi dung
löu yù.
- HS laéng nghe vaø
quan saùt maøn hình
keát quaû.
3. Luyeän taäp.
C Khôûi ñoäng phaàn
meàm baèng caùch nhaùy
ñuùp chuoät vaøo bieåu
töôïng.
C Nhaán moät phím baát
kyø ñeå baét ñaàu vaøo
cöûa soå luyeän taäp
chính.
C Luyeän taäp caùc thao
taùc söû duïng chuoät qua
töøng böôùc.
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (7')
* Cuûng coá:
? Ñeå luyeän taäp chuoät
vôùi phaàn meàm Muose
Skills coù bao nhieâu
- HS traû lôøi.
Trang 26
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
möùc.
? Moãi möùc töông öùng
vôùi nhöõng thao taùc
naøo.
? Khi luyeän taäp moãi
möùc phaàn meàm cho
pheùp thöïc hieän bao
nhieâu laàn.
? Ñeå khôûi ñoäng phaàn
meàm Muose Skills vaøo
cöûûa soå luyeän taäp coù
bao nhieâu böôùc.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi vaø xem tieáp “Baøi 6.
Hoïc goõ möôøi ngoùn” ñeå
tieát sau hoïc toát hôn.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
Baøi 6. HOÏC GOÕ MÖÔØI NGOÙN
I. Muïc tieâu:
- Bieát caáu truùc cuûa baøn phím, caùc haøng phím treân baøn phím.
- Hieåu ñöôïc lôïi ích cuûa tö theá ngoài ñuùng vaø goõ baøn phím baèng möôøi
ngoùn.
- Xaùc ñònh ñöôïc vò trí caùc phím treân baøn phím.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, caùc baûng phuï vaø tranh aûnh phoùng to.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung ghi baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Coù bao nhieâu möùc
luyeän taäp söû duïng
chuoät vôùi phaàn meàm
Mouse Skill? Moãi möùc
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi.
Coù 5 möùc:
+ M1: di chuyeån
chuoät
...
Trang 27
Tuaàn:
Tieát:
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
töông öùng vôùi nhöõng
thao taùc naøo?
Ñeå tieán haønh luyeän
taäp coù bao nhieâu böôùc
thöïc hieän? Ñoù laø
nhöõng böôùc naøo?

- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
ÔÛ tieát tröôùc ñaõ tìm
hieåu thieát bò nhaäp döõ
lieäu laø chuoät. Hoâm nay
coâ vaø caùc em cuøng tìm
hieåu tieáp moät thieát bò
nhaäp döõ lieäu nöõa ñoù
laø Baøn phím. Chuùng ta
ñi vaøo
“Baøi 6. Hoïc goõ möôøi
ngoùn”.
Trong tieát naøy caàn
giaûi quyeát caùc vaán ñeà
sau: Theá naøo laø baøn
phím maùy tính? Lôïi ích
cuûa vieäc ngoài ñuùng tö
theá vaø goõ baøn phím
baèng möôøi ngoùn nhö
theá naøo?
+ M5: keùo thaû
chuoät
Coù 3 böôùc:
C Nhaùy ñuùp…
C Nhaán moät…
C Luyeän taäp…
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
Baøi 6. HOÏC GOÕ
MÖÔØI NGOÙN
¬ Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøn phím maùy tính. (15')
- GV treo baûng phuï hình
baøn phím vaø giaûi thích
giuùp HS nhaän bieát caùc
khu vöïc phím treân baøn
phím.
+ Khuc vöïc phím chöùc
naêng.
+ Khuc vöïc phím soá.
+ Khuc vöïc phím ñieàu
khieån.
+ Khuc vöïc chính cuûa
baøn phím.
- GV treo baûng phuï khu
vöïc chính cuûa baøn phím
vaø y/c HS cho bieát: Khu
vöïc chính cuûa baøn phím
- HS quan saùt hình
vaø laéng nghe.
- HS traû lôøi:
Khu vöïc chính
cuûa baøn phím
goàm 5 haøng phím.
Thöù töï töø treân
xuoáng:
+ Haøng phím soá.
1. Baøn phím maùy
tính.
P.chöùc naêng
P.soá
P.ñieà
u khieån
Trang 28
Khu vöïc
chính cuûa
baøn phím
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
goàm bao nhieâu haøng
phím? Thöù töï töø treân
xuoáng ñoù laø nhöõng
haøng phím naøo?
- GV nhaän xeùt, giaûi thích
cuï theå veà khu vöïc chính
cuûa baøn phím.
¬ Thaûo luaän: nhoùm
(2HS) trong voøng 1' ñeå
traû lôøi caâu hoûi sau:
? Trong 5 haøng phím treân
haøng phím naøo quan
troïng nhaát? Vì sao.
- GV y/c HS trong nhoùm
khaùc nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø choát
laïi yù chính.
- GV gôïi yù cho HS bieát:
khu vöïc chính cuûa baøn
phím ngoaøi 5 haøng phím,
coøn coù caùc phím khaùc.
Vaäy ñoù laø nhöõng phím
naøo?
- GV höôùng daãn HS ñoïc
teân caùc phím: Tap, Caps
Lock,...
- GV treo baûng phuï, cho
HS bieát vò trí cuï theå cuûa
caùc phím khaùc (phím
ñaëc bieät, phím ñieàu
khieån).
+ Haøng phím
treân.
+ Haøng phím
döôùi.
+ Haøng phím cô
sôû.
+ Haøng phím
chöùa phím caùch
(Spacebar).
- HS laéng nghe.
- 2HS thaûo luaän 1'
traû lôøi:
Haøng phím cô sôû
laø haøng phím quan
troïng nhaát.
+ Coù hai phím coù
gai laø F vaø J. Ñaây
laø vò trí ñaët hai
ngoùn tay troû.
+ Taùm phím chính
A, S, D, F, J, K, L, ;
coøn goïi laø caùc
phím xuaát phaùt.
+ Phaûi hoïc caùch
ñaët ngoùn tay vaø
goõ phím baét ñaàu
töø haøng phím
naøy.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: Ñoù
laø caùc phím ñieàu
khieån, phím ñaëc
bieät.
- HS quan saùt vaø
laéng nghe.
Khu vöïc chính cuûa
baøn phím goàm 5 haøng
phím.
- Haøng phím soá.
- Haøng phím treân.
- Haøng phím cô sôû.
- Haøng phím döôùi.
- Haøng phím chöùa
phím caùch (Spacebar).
* Haøng phím cô sôû laø
haøng phím quan troïng
nhaát.
- Coù hai phím coù gai
laø F vaø J. Ñaây laø vò trí
ñaët hai ngoùn tay troû.
- Taùm phím chính A, S,
D, F, J, K, L, ; coøn goïi
laø caùc phím xuaát
phaùt.
- Phaûi hoïc caùch ñaët
ngoùn tay vaø goõ phím
baét ñaàu töø haøng phím
naøy.
* Caùc phím ñieàu khieån,
phím ñaëc bieät:
Tap, Caps Lock,
Shift, Ctrl, Alt,
Spacebar, Enter,
Backspace.
¬ Hoaït ñoäng 3: Ích lôïi cuûa vieäc goõ baøn phím baèng möôøi ngoùn.
(10')
- GV y/c HS ñoïc noäi dung - HS ñoïc noäi dung 2. Ích lôïi cuûa vieäc
Trang 29
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
trong SGK.
- GV y/c HS quan saùt baøn
phím maùy chöõ vaø maùy
tính, ñoàng thôøi tìm hieåu
thoâng tin trong SGK trong
1' ñeå traû lôøi caùc caâu
hoûi sau:
? Baøn phím maùy chöõ
coù hình daïng nhö theá
naøo so vôùi baøn phím
maùy tính.
? Quy taéc goõ baøn phím
maùy chöõ vaø maùy tính
coù gioáng nhau khoâng.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích.
? Vaäy goõ baøn phím
ñuùng baèng möôøi ngoùn
cho ta lôïi ích gì.
- GV nhaän xeùt vaø cho HS
bieát theâm: cho taùc
phong laøm vieäc, lao
ñoäng chuyeân nghieäp
vôùi maùy tính.
trong SGK.
- HS quan saùt vaø
tìm hieåu thoâng tin
trong SGK trong 1'
traû lôøi:
+ Baøn phím maùy
chöõ coù hình daïng
töông töï nhö baøn
phím maùy tính.
+ Quy taéc goõ
gioáng nhau.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi:
+ Toác ñoä goõ
nhanh hôn.
+ Goõ chính xaùc
hôn.
- HS laéng nghe.
goõ baøn phím baèng
möôøi ngoùn.
Goõ baøn phím ñuùng
baèng möôøi ngoùn coù
caùc lôïi ích sau:
- Toác ñoä goõ nhanh
hôn.
- Goõ chính xaùc hôn.
¬ Hoaït ñoäng 4: Tö theá ngoài. (5')
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- GV cho HS traû lôøi töøng
yù veà tö theá ngoài: Löng,
ñaàu, maét, hai tay, baøn
phím nhö theá naøo?
- GV nhaän xeùt vaø nhaán
maïnh cho HS bieát roõ veà
tö theá ngoài.
- HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
3. Tö theá ngoài.
Ngoài thaúng löng,
ñaàu thaúng. Maét nhìn
thaúng vaøo maøn hình,
coù theå nhìn cheách
xuoáng. Baøn phím ôû vò
trí trung taâm, hai tay ñeå
thaû loûng treân baøn
phím.
¬ Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (8')
* Cuûng coá:
? Khu vöïc chính cuûa baøn
phím goàm bao nhieâu
haøng phím? Haøng phím
naøo quan troïng nhaát? Vì
sao.
? Goõ baøn phím ñuùng
baèng möôøi ngoùn cho
chuùng ta caùc lôïi ích gì.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
Trang 30
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi, xem tieáp phaàn 4
ñeå tieát sau hoïc toát.

Baøi 6. HOÏC GOÕ MÖÔØI NGOÙN (tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Bieát quy taéc goõ caùc phím treân caùc haøng phím.
- Ñaét ngoùn tay ñuùng vò trí treân haøng cô sôû.
- Bieát söû duïng möôøi ngoùn tay ñeå luyeän goõ phím.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, baûng phuï.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung ghi baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ. (8')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Khu vöïc chính cuûa baøn
phím goàm bao nhieâu
haøng phím? Haøng phím
naøo giöõ vò trí quan troïng
nhaát?
2/ Haõy cho bieát ích lôïi
cuûa vieäc goõ baøn phím
baèng möôøi ngoùn vaø tö
theá ngoài?
- GV y/c HS khaùc nhaän
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi:
1/ Khu vöïc chính
cuûa baøn phím
goàm 5 haøng phím.
- Haøng phím soá.
- Haøng phím
treân.
- Haøng phím cô
sôû.
- Haøng phím
döôùi.
- Haøng phím
chöùa phím caùch
(Spacebar).
Haøng phím cô sôû
laø haøng phím quan
troïng nhaát. Vì….
2/ Goõ baøn phím
ñuùng baèng möôøi
ngoùn coù caùc lôïi
ích sau:
- Toác ñoä goõ
nhanh hôn.
Baøi 6. HOÏC GOÕ
MÖÔØI NGOÙN
(tieáp theo)
Trang 31
Tuaàn:
Tieát:
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
- Goõ chính xaùc
hôn.
Ngoài thaúng
löng,....
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp (30')
- GV y/ c HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
? Khi luyeän goõ baøn phím
caùc em caàn chuù yù
nhöõng ñieàu gì.
- GV cho HS khaùc nhaän
xeùt vaø nhaéc laïi.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích cho HS roõ töøng noäi
dung chuù yù.
- GV cho HS quan saùt hình
ñeå nhaän bieát caùc
ngoùn tay phuï traùch caùc
phím ôû haøng cô sôû.
- GV giaûi thích: tröôùc heát
phaûi quan saùt hình ñeå
bieát vò trí caùc ngoùn tay
treân haøng phím cô sôû,
sau ñoù luyeän taäp theo
maãu.
- GV cho HS quan saùt hình
ñeå nhaän bieát caùc
ngoùn tay phuï traùch caùc
phím ôû haøng treân.
- GV giaûi thích: tröôùc heát
phaûi quan saùt hình ñeå
bieát vò trí caùc ngoùn tay
treân haøng phím treân,
sau ñoù luyeän taäp theo
maãu.
- GV cho HS quan saùt hình
ñeå nhaän bieát caùc
ngoùn tay phuï traùch caùc
phím ôû haøng döôùi.
- GV giaûi thích: tröôùc heát
- HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- HS traû lôøi:
+ Ñaët caùc ngoùn...
+ Nhìn thaúng...
+ Goõ phím nheï...
+ Moãi ngoùn tay...
- HS nhaän xeùt vaø
nhaéc laïi noäi dung
chuù yù.
- HS laéng nghe.
- HS quan saùt,
laéng nghe vaø cho
bieát caùc ngoùn tay
phuï traùch caùc
phím treân haøng cô
sôû.
- HS quan saùt,
laéng nghe vaø cho
bieát caùc ngoùn tay
phuï traùch caùc
phím treân haøng
treân.
- HS quan saùt,
laéng nghe vaø cho
bieát caùc ngoùn tay
phuï traùch caùc
phím treân haøng
döôùi.
4. Luyeän taäp.
a/ Caùch ñaët tay vaø goõ
phím:
Khi luyeän goõ baøn
phím em caàn chuù yù:
- Ñaët caùc ngoùn tay leân
haøng phím cô sôû.
- Nhìn thaúng vaøo maøn
hình, khoâng nhìn xuoáng
baøn phím.
- Goõ phím nheï nhöng
döùt khoaùt.
- Moãi ngoùn tay chæ goõ
moät soá phím nhaát
ñònh.
b/ Luyeän goõ caùc phím
haøng cô sôû:
c/ Luyeän goõ caùc phím
haøng treân:
d/ Luyeän goõ caùc phím
haøng döôùi:
Trang 32
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
phaûi quan saùt hình ñeå
bieát vò trí caùc ngoùn tay
treân haøng phím döôùi,
sau ñoù luyeän taäp theo
maãu.
- GV y/c HS tìm hieåu
thoâng tin trong SGK vaø
cho bieát: Sau khi luyeän
goõ caùc phím haøng cô
sôû, haøng treân, haøng
döôùi. Caùc em seõ luyeän
goõ keát hôïp caùc phím
nhö theá naøo?
- GV cho HS quan saùt hình
ñeå nhaän bieát caùc
ngoùn tay phuï traùch caùc
phím ôû haøng soá.
- GV giaûi thích: tröôùc heát
phaûi quan saùt hình ñeå
bieát vò trí caùc ngoùn tay
treân haøng phím soá, sau
ñoù luyeän taäp theo maãu.
- GV cho HS bieát: sau khi
caùc em ñaõ luyeän goõ
treân töøng haøng phím
(haøng cô sôû, haøng treân,
haøng döôùi, haøng soá) thì
caùc em haõy luyeän goõ
keát hôïp caùc phím kyù töï
treân toaøn baøn phím theo
maãu.
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
? Treân baøn phím maùy
tính coù bao nhieâu phím
Shift.
? Khi luyeän goõ keát hôïp
vôùi phím Shift, ngoùn tay
naøo cuûa chuùng ta seõ
phuï traùch Shift.
? Khi goõ teân ví duï
Nguyeãn Höõu Töôøng.
Vaäy ñeå goõ caùc chöõ in
hoa N, H, T ta phaûi laøm
nhö theá naøo.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
- HS traû lôøi:
+ Keát hôïp caùc
phím ôû haøng cô
sôû vaø haøng treân.
+ Keát hôïp caùc
phím ôû haøng cô
sôû vaø haøng
döôùi.
- HS quan saùt,
laéng nghe vaø cho
bieát caùc ngoùn tay
phuï traùch caùc
phím treân haøng
soá.
- HS laéng nghe.
- HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- Coù 2 phím Shift.
- Söû duïng ngoùn
uùt cuûa baøn tay
traùi hoaëc baøn tay
phaûi.
- Ngoùn uùt (tay
traùi hoaëc tay
phaûi) nhaán giöõ
phím Shift, ñoàng
thôøi goõ chöõ N, H,
T.
e/ Luyeän goõ keát hôïp
caùc phím:
g/ Luyeän goõ caùc phím
ôû haøng soá:
h/ Luyeän goõ keát hôïp
caùc phím kyù töï treân
toaøn baøn phím:
e/ Luyeän goõ keát hôïp
vôùi phím Shift:
Trang 33
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
thích.
¬ Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (7')
* Cuûng coá:
? Khi luyeän goõ baøn phím
caùc em caàn chuù yù
nhöõng ñieàu gì.
? Khi luyeän goõ keát hôïp
vôùi phím Shift, ngoùn tay
naøo cuûa chuùng ta seõ
phuï traùch Shift.
? GV ñöa ra moät soá ví duï
khaùc.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi vaø xem tieáp “Baøi 7.
Söû duïng phaàn meàm
Mario ñeå luyeän goõ phím”
ñeå tieát sau hoïc toát hôn.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

Baøi 7. SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM MARIO ÑEÅ LUYEÄN GOÕ
PHÍM
I. Muïc tieâu:
- Nhaän bieát ñöôïc maøn hình chính cuûa phaàn meàm Mario.
- Bieát caùch khôûi ñoäng/thoaùt khoûi phaàn meàm Mario.
- Bieát caùch ñaêng kyù teân ngöôøi luyeän taäp.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình phoùng to “maøn hình chính cuûa phaàn
meàm Mario”.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung ghi baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ, giôùi thieäu baøi
môùi. (10')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi:
Trang 34
Tuaàn:
Tieát:
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Khu vöïc chính cuûa baøn
phím coù nhöõng haøng
phím naøo? Khi luyeän goõ
baøn phím caùc em caàn
chuù yù nhöõng ñieàu gì?
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
ÔÛ tieát tröôùc chuùng ta
ñaõ hoïc goõ möôøi ngoùn
treân moâ hình baøn phím.
Hoâm nay chuùng ta luyeän
goõ phím vôùi phaàn meàm
Mario.
“Baøi 7. Söû duïng phaàn
meàm Mario ñeå luyeän
goõ phím”.
Khu vöïc chính cuûa
baøn phím goàm 5
haøng phím.
+ Haøng phím soá.
+ Haøng phím
treân.

Khi luyeän goõ baøn
phím caàn chuù yù:
+ Ñaët caùc ngoùn
tay…
+ Nhìn thaúng
vaøo…
+ Goõ phím nheï
nhöng…
+ Moãi ngoùn tay
chæ goõ…
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
Baøi 7. SÖÛ DUÏNG
PHAÀN MEÀM MARIO
ÑEÅ LUYEÄN GOÕ
PHÍM
¬ Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu phaàn meàm Mario. (15')
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- GV nhaán maïnh phaàn
meàm Mario laø phaàn
meàm ñöôïc söû duïng ñeå
luyeän goõ baøn phím
baèng möôøi ngoùn.
? Maøn hình chính cuûa
phaàn meàm Mario coù
bao nhieâu baûng choïn.
- GV treo baûng phuï vaø
giôùi thieäu: maøn hình
chính cuûa phaàn meàm
Mario.
+ File: Caùc leänh heä
thoáng.
+ Student: Caøi ñaët
thoâng tin hoïc sinh.
- HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: 3 baûng
choïn.
- HS quan saùt vaø
laéng nghe.
1. Giôùi thieäu phaàn
meàm Mario.
Mario laø phaàn
meàm ñöôïc söû duïng
ñeå luyeän goõ phím
baèng möôøi ngoùn:
- File: Caùc leänh heä
thoáng.
- Student: Caøi ñaët
thoâng tin hoïc sinh.
- Lessons: Löïa choïn
caùc baøi hoïc ñeå
luyeän goõ phím.
* Caùc möùc luyeän
taäp:
1/ Deã.
2/ Trung bình.
Trang 35
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
+ Lessons: Löïa choïn
caùc baøi hoïc ñeå luyeän
goõ phím.
? Trong phaàn meàm
Mario coù bao nhieâu
möùc luyeän taäp.
? Khi söû duïng phaàn
meàm Mario coù bao
nhieâu baøi luyeän taäp
khaùc nhau
- GV höôùng daãn HS ñoïc
caùc baøi luyeän taäp vaø
giaûi thích. Löu yù cho HS
bieát: Em neân baét ñaàu
töø baøi luyeän taäp ñaàu
tieân.
- GV y/c HS nhaéc laïi caùc
baøi luyeän taäp baèng
tieáng Anh.
- HS traû lôøi:
1/ Deã.
2/ Trung bình.
3/ Khoù
4/ Möùc luyeän taäp
töï do
- HS traû lôøi: coù 6
baøi luyeän taäp
khaùc nhau.
- HS ñoïc theo GV vaø
laéng nghe.
- HS nhaéc laïi caùc
baøi luyeän taäp.
3/ Khoù.
4/ Möùc luyeän taäp töï
do.
* Caùc baøi luyeän taäp
khaùc nhau trong phaàn
meàm Mario.
- Home Row Only:
- Add Top Row:
- Add Bottom Row:
- Add Numbers:
- Add Symbols:
- All Keyboard:
¬ Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp. (15')
- GV y/c HS ñoïc thoâng tin
trong SGK.
- GV cho HS bieát: neáu
laàn ñaàu tieân chaïy
chöông trình, ta neân ñaêng
kyù teân cuûa mình ñeå
phaàn meàm Mario theo
doõi.
? Ñeå ñaêng kyù ngöôøi
luyeän taäp chuùng ta coù
bao nhieâu böôùc thöïc
hieän.
- GV y/c HS theo doõi noäi
dung caùc böôùc ñaêng kyù
teân trong SGK vaø nghe
GV höôùng daãn cuï theå
töøng böôùc.
C Khôûi ñoäng chöông
trình…
C Goõ phím W hoaëc
nhaùy…
C Nhaäp teân (khoâng
daáu)…
- HS ñoïc thoâng tin
trong SGK.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: coù 4
böôùc.
- HS theo doõi noäi
dung trong SGK vaø
laéng nghe.
- HS nhaéc laïi caùc
böôùc ñaêng kyù
ngöôøi luyeän taäp.
2. Luyeän taäp.
a/ Ñaêng kyù ngöôøi
luyeän taäp:
Trình töï ñaêng kyù
nhö sau:
C Khôûi ñoäng chöông
trình Mario baèng caùch
nhaùy ñuùp chuoät leân
bieåu töôïng Mario.
C Goõ phím W hoaëc
nhaùy chuoät taïi muïc
Student, sau ñoù choïn
doøng New. Cöûa soå
thoâng tin Student
Information xuaát
hieän.
C Nhaäp teân (khoâng
daáu) taïi vò trí doøng
traéng giöõa maøn hình.
Nhaäp xong nhaán phím
Enter.
C Nhaùy chuoät taïi vò
trí Done ñeå ñoùng cöûa
Trang 36
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
C Nhaùy chuoät taïi vò trí
Done…
- GV y/c HS nhaéc laïi caùc
böôùc ñaêng kyù teân
ngöôøi luyeän taäp.
soå.
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (5')
* Cuûng coá:
? Maøn hình chính cuûa
phaàn meàm Mario coù
bao nhieâu baûng choïn?
Keå ra.
? Trong phaàn meàm Mario
coù bao nhieâu möùc
luyeän taäp.
? Ñeå ñaêng kyù ngöôøi
luyeän taäp chuùng ta coù
bao nhieâu böôùc thöïc
hieän.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi, xem tieáp caùc muïc
b, c, d, e, g cuûa phaàn 2
ñeå tieát sau hoïc toát hôn.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

Baøi 7. SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM MARIO ÑEÅ LUYEÄN GOÕ
PHÍM
(tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Biết cách nạp tên người luyện tập.
- Biết cách thiết đặt các lựa chọn để luyện tập.
- Luyện gõ được bàn phím
- Biết cách thoát khỏi phần mềm.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, baûng phuï, tranh aûnh phoùng to.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Trang 37
Tuaàn:
Tieát:
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung ghi baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Haõy cho bieát maøn
hình chính cuûa phaàn
meàm Mario coù nhöõng
baûng choïn naøo? Ñeå
ñaêng kyù ngöôøi luyeän
taäp coù bao nhieâu böôùc
thöïc hieän? Keå ra.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi:
1/ Maøn hình chính
cuûa phaàn meàm
Mario coù 3 baûng
choïn:
- File: Caùc leänh heä
thoáng.
- Student: Caøi ñaët
thoâng tin hoïc sinh.
- Lessons: Löïa choïn
caùc baøi hoïc ñeå
luyeän goõ phím.
Ñeå ñaêng kyù
ngöôøi luyeän taäp
coù 4 böôùc thöïc
hieän:
C Khôûi ñoäng
chöông…
C Goõ phím W
hoaëc…
C Nhaäp teân
(khoâng daáu)…
C Nhaùy chuoät taïi
vò trí Done…
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
Baøi 7. SÖÛ DUÏNG
PHAÀN MEÀM MARIO
ÑEÅ LUYEÄN GOÕ
PHÍM (tieáp theo)
¬ Hoaït ñoäng 2: Naïp teân ngöôøi luyeän taäp. (7')
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
? Naïp teân ngöôøi luyeän
taäp laø chuùng ta naïp laïi
teân ñaõ ñaêng kyù hay
teân teân môùi.
- GV nhaän xeùt vaø
höôùng daãn HS cuï theå
caùc böôùc naïp teân.
- GV cho moät soá HS
nhaéc laïi caùc böôùc naïp
teân.
- HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- HS traû lôøi: naïp laïi
teân ñaõ ñaêng kyù
tröôùc ñoù.
- HS laéng nghe.
- HS nhaéc laïi caùc
böôùc.
b/ Naïp teân ngöôøi
luyeän taäp.
C Goõ phím L hoaëc
nhaùy chuoät taïi muïc
Student, choïn doøng
Load.
C Nhaùy chuoät ñeå
choïn teân.
C Nhaùy Done ñeå xaùc
nhaän vieäc naïp teân
vaø ñoùng cöûa soå.
Trang 38
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
¬ Hoaït ñoäng 3: Thieát ñaët caùc löïa choïn ñeå luyeän taäp. (7')
- GV y/c HS ñoïc thoâng tin
trong SGK.
- GV giaûi thích chuaån
WPM coù nghóa laø töø
vieát taét cuûa Word Per
Minute.
+ WPM laø soá löôïng töø
goõ ñuùng trung bình trong
1 phuùt.
+ WPM coù 3 möùc ñaùnh
giaù cuï theå sau:
5 → 10 : chöa toát.
10 → 20 : khaù
treân 30 : raát toát.
? Khi thieát ñaët caùc löïa
choïn ñeå luyeän taäp coù
bao nhieâu böôùc.
- GV giaûi thích cuï theå
töøng böôùc cho HS hieåu.
- HS ñoïc thoâng tin
trong SGK.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: coù 4
böôùc.
- HS laéng nghe.
c/ Thieát ñaët caùc löïa
choïn ñeå luyeän taäp.
C Goõ phím E hoaëc
nhaùy chuoät taïi muïc
Student, choïn doøng
Edit.
C Nhaùy chuoät taïi
Goal WPM ñeå söûa
giaù trò, nhaán Enter
ñeå xaùc nhaän vieäc
thay ñoåi giaù trò.
C Choïn ngöôøi daãn
ñöôøng (coù 3 hình aûnh
minh hoïa).
C Nhaùy Done ñeå xaùc
nhaän vaø ñoùng cöûa
soå.
¬ Hoaït ñoäng 4: Löïa choïn baøi hoïc vaø möùc luyeän goõ baøn phím.
(7')
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
? Vôùi phaàn meàm Mario
coù bao nhieâu baøi luyeän
taäp khaùc nhau.
? Vaäy moãi baøi hoïc coù
maáy möùc luyeän taäp.
- GV nhaän xeùt vaø nhaán
maïnh cho HS bieát moãi
baøi hoïc coù 4 möùc
luyeän taäp.
? Ñeå löïa choïn baøi hoïc
vaø möùc luyeän goõ baøn
phím coù bao nhieâu böôùc
thöïc hieän.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích roõ töøng böôùc cho
HS hieåu.
- HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- HS traû lôøi: coù 6
baøi.
- HS traû lôøi: coù 4
möùc.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: coù 2
böôùc.
- HS laéng nghe.
d/ Löïa choïn baøi hoïc
vaø möùc luyeän goõ
baøn phím.
C Nhaùy Lessons vaø
duøng chuoät choïn baøi
hoïc ñaàu tieân.
C Choïn möùc luyeän
taäp baèng caùch goõ
moät phím soá (1 → 4)
hoaëc nhaùy chuoät
treân bieåu töôïng töông
öùng.
¬ Hoaït ñoäng 5: Luyeän goõ baøn phím – Thoaùt khoûi phaàn meàm.
(10')
- Sau khi thöïc hieän caùc
y/c treân. GV höôùng daãn
HS caùch goõ phím theo
höôùng daãn treân maøn
- HS laéng nghe. e/ Luyeän goõ baøn
phím.
Trang 39
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
hình vaø caàn taäp goõ
chính xaùc theo caùc baøi
taäp maãu maø phaàn
meàm ñöa ra.
- GV y/c HS quan saùt maøn
hình keát quaû trong SGK –
trang 34, ñoàng thôøi GV
giaûi thích noäi dung Löu
yù.
? Ñeå thoaùt khoûi phaàn
meàm Mario chuùng ta
laøm nhö theá naøo.
- GV nhaán maïnh cho HS
bieát thao taùc thoaùt khoûi
phaàn meàm.
- HS quan saùt vaø
laéng nghe.
- HS traû lôøi: Nhaán
phím Q hoaëc choïn
File → Quit.
- HS laéng nghe.
g/ Thoaùt khoûi phaàn
meàm.
Nhaán phím Q hoaëc
choïn File → Quit.
¬ Hoaït ñoäng 6: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (7')
* Cuûng coá:
? Naïp teân ngöôøi luyeän
taäp laø chuùng ta naïp laïi
teân ñaõ ñaêng kyù hay
teân teân môùi? Coù bao
nhieâu böôùc thöïc hieän.
? Khi thieát ñaët caùc löïa
choïn ñeå luyeän taäp coù
bao nhieâu böôùc.
? Ñeå löïa choïn baøi hoïc
vaø möùc luyeän goõ baøn
phím coù bao nhieâu böôùc
thöïc hieän.
? Ñeå thoaùt khoûi phaàn
meàm Mario chuùng ta
laøm nhö theá naøo.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi vaø xem tieáp “Baøi 8.
Quan saùt traùi ñaát vaø
caùc vì sao trong heä maët
trôøi” ñeå tieát sau hoïc
toát hôn.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

Trang 40
Tuaàn:
Tieát:
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Baøi 8. QUAN SAÙT TRAÙI ÑAÁT VAØ CAÙC VÌ SAO
TRONG HEÄ MAËT TRÔØI
I. Muïc tieâu:
- Bieát söû duïng phaàn meàm Solar System 3D Simulator ñeå môû roäng
kieán thöùc.
- Bieát söû duïng caùc leänh ñieàu khieån quan saùt ñeå tìm hieåu veà heä
maët trôøi.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình minh hoïa.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung ghi baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ, giôùi thieäu baøi
môùi. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Ñeå naïp teân ngöôøi
luyeän taäp coù bao nhieâu
böôùc thöïc hieän? Keå ra.
2/ Khi thieát ñaët caùc löïa
choïn ñeå luyeän taäp, ta
thöïc hieän nhöõng böôùc
naøo?
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
Caùc em ñaõ bieát Traùi
ñaát cuûa chuùng ta quay
xung quanh Maët trôøi, tuy
nhieân chuùng quay nhö
theá naøo? Vì sao laïi coù
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi:
1/ Ñeå naïp teân
ngöôøi luyeän taäp
coù 3 böôùc thöïc
hieän:
C Goõ phím L hoaëc…
C Nhaùy chuoät ñeå…
C Nhaùy Done ñeå...
2/ Khi thieát ñaët caùc
löïa choïn ñeå luyeän
taäp, ta thöïc hieän
caùc böôùc:
C Goõ phím E
hoaëc…
C Nhaùy chuoät taïi…
C Choïn ngöôøi daãn
ñöôøng…
C Nhaùy Done ñeå...
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
Baøi 8. QUAN SAÙT
TRAÙI ÑAÁT VAØ
CAÙC VÌ SAO TRONG
HEÄ MAËT TRÔØI
(tieáp theo)
Trang 41
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
hieän töôïng nhaät thöïc,
nguyeät thöïc? Heä Maët
trôøi cuûa chuùng ta coù
nhöõng haønh tinh naøo?
Ñeå traû lôøi nhöõng vaán
ñeà treân, chuùng ta seõ
tìm hieåu tieáp “Baøi 8.
Quan saùt traùi ñaát vaø
caùc vì sao trong heä Maët
trôøi”.
¬ Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu phaàn meàm. (10')
- GV y/c HS ñoïc thoâng tin
trong SGK.
- GV höôùng daãn HS quan
saùt maøn hình khôûi
ñoäng Solar System 3D
Simulator vaø giaûi thích.
? Heä maët trôøi cuûa
chuùng ta coù nhöõng
haønh tinh naøo.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø keát
luaän.
- HS ñoïc thoâng tin
trong SGK.
- HS traû lôøi: Maët
trôøi, Maët traêng,
Traùi ñaát, sao Thuûy,
sao Moäc, sao Kim,
sao Hoûa, sao Thoå.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu caùc nuùt leänh ñieàu khieån quan saùt.
(20')
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- GV thoâng baùo: ñeå
ñieàu chænh khung nhìn,
em söû duïng caùc nuùt
leänh trong cöûa soå cuûa
phaàn meàm.
- GV y/c HS quan saùt, tìm
hieåu thoâng tin trong SGK
vaø cho bieát: Treân phaàn
meàm Solar System 3D
Simulator coù bao nhieâu
nuùt leänh ñieàu khieån?
- GV nhaän xeùt vaø cho HS
bieát: caùc nuùt leänh seõ
giuùp em ñieàu chænh vò
trí quan saùt, goùc nhìn töø
vò trí quan saùt ñeán heä
Maët trôøi vaø toác ñoä
- HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- HS laéng nghe.
- HS quan saùt, tìm
hieåu thoâng tin ñeå
traû lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS quan saùt, theo
1. Caùc nuùt leänh
ñieàu khieån quan
saùt.
- Nuùt ORBITS : ñeå
hieän (hoaëc laøm aån)
quyõ ñaïo chuyeån
ñoäng.
- Nuùt VIEW: cho pheùp
choïn vò trí quan saùt
thích hôïp.
- Thanh cuoán ngang
Zoo: ñeå phoùng to
hoaëc thu nhoû khung
nhìn.
- Thanh cuoán ngang
Speed: ñeå thay ñoåi
vaän toác chuyeån
ñoäng.
Trang 42
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
chuyeån ñoäng cuûa caùc
haønh tinh.
- GV höôùng daãn HS tìm
hieåu chöùc naêng cuûa
töøng nuùt leänh, ñoàng
thôøi giuùp HS phaân bieät
ñöôïc caùc nhoùm nuùt
leänh: ñieàu chænh vò trí,
ñieàu chænh toác ñoä vaø
caùc nuùt phoùng to – thu
nhoû.
- Rieâng nuùt thöù 7 GV
thoâng baùo: ñaây laø nuùt
leänh giuùp chuùng ta xem
chi tieát cuûa caùc vì sao.
- GV y/c HS nhaéc laïi chöùc
naêng cuûa töøng nuùt
leänh ñieàu khieån.
- GV nhaän xeùt va nhaán
maïnh yù nghóa cuûa töøng
nuùt leänh.
doõi thoâng tin trong
SGK vaø ñoàng thôøi
nghe GV höôùng
daãn.
- HS quan saùt vaø
laéng nghe.
- HS nhaéc laïi chöùc
naêng cuûa caùc nuùt
leänh.
- HS laéng nghe.

¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (8')
* Cuûng coá:
? Heä maët trôøi cuûa
chuùng ta coù nhöõng
haønh tinh naøo.
? Treân phaàn meàm Solar
System 3D Simulator coù
bao nhieâu nuùt leänh
ñieàu khieån.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi, xem tieáp phaàn 2
ñeå tieát sau hoïc toát hôn.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

Baøi 8. QUAN SAÙT TRAÙI ÑAÁT VAØ CAÙC VÌ SAO
TRONG HEÄ MAËT TRÔØI (tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Bieát caùch khôûi ñoäng vaø thoaùt khoûi phaàn meàm
Trang 43
Tuaàn:
Tieát:
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- Bieát ñieàu khieån caùc nuùt leänh cho vieäc quan saùt vaø tìm hieåu veà
heä Maët trôøi.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa
HS
Noäi dung ghi baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ, giôùi thieäu baøi
môùi. (5')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Treân phaàn meàm
Solar System 3D
Simulator coù bao nhieâu
nuùt leänh ñieàu khieån?
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi:
1/ Treân phaàn meàm
Solar System 3D
Simulator coù caùc
nuùt leänh:
- Nuùt ORBITS : ñeå
hieän (hoaëc laøm
aån) quyõ ñaïo
chuyeån ñoäng.
- Nuùt VIEW: cho
pheùp choïn vò trí
quan saùt thích hôïp.

- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
Baøi 8. QUAN SAÙT
TRAÙI ÑAÁT VAØ
CAÙC VÌ SAO TRONG
HEÄ MAËT TRÔØI
(tieáp theo)
¬ Hoaït ñoäng 2: Khôûi ñoäng phaàn meàm. (10')
- GV y/c HS ñoïc muïc C C
trong phaàn 2.
- GV höôùng daãn HS khôûi
ñoäng phaàn meàm baèng
caùch: nhaùy ñuùp chuoät
vaøo bieåu töôïng treân
maøn hình.
- GV treo baûng phuï (hoaëc
hình trong SGK), y/c HS
quan saùt vaø cho bieát: vò
trí cuûa caùc vì sao.
- GV nhaän xeùt.
- HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- HS laéng nghe.
- HS quan saùt vaø
traû lôøi.
- HS laéng nghe.
2. Thöïc haønh:
- Khôûi ñoäng phaàn
meàm baèng caùch
nhaùy ñuùp chuoät vaøo
bieåu töôïng treân maøn
hình.
- Ñieàu khieån khung
nhìn cho thích hôïp ñeå
quan saùt heä Maët
trôøi.
¬ Hoaït ñoäng 3: Quan saùt hieän töôïng ngaøy vaø ñeâm. (10')
- GV y/c HS ñoïc muïc C
trong phaàn 2 vaø laàn löôït
- HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
Trang 44
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
traû lôøi caùc caâu hoûi
sau :
? Em haõy cho bieát
chuyeån ñoäng quay cuûa
Maët traêng.
? Chuyeån ñoäng quay
cuûa Traùi ñaát nhö theá
naøo.
? Qua 2 caâu hoûi treân em
naøo cho bieát hieän töôïng
ngaøy vaø ñeâm.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích cho HS hieåu roõ.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 4: Quan saùt hieän töôïng nhaät thöïc – nguyeät thöïc.
(12')
- GV y/c HS ñoïc muïc C
trong phaàn 2.
? Hieän töôïng nhaät thöïc
laø hieän töôïng nhö theá
naøo?
? Traùi ñaát, Maët traêng,
Maët trôøi nhö theá naøo?
Maët traêng naème ôû vò
trí naøo.
- GV yeâu caàu HS ñoïc
muïc C trong phaàn 2.
? Hieän töôïng nguyeät
thöïc laø hieän töôïng nhö
theá naøo?
? Traùi ñaát, Maët traêng,
Maët trôøi nhö theá naøo?
Traùi ñaát naèm ôû vò trí
naøo.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích töøng hieän töôïng cuï
theå.
- HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi:
Traùi ñaát, Maët
traêng, Maët trôøi
thaúng haøng.
Maët traêng naèm
giöõa Maët trôøi vaø
Traùi ñaát.
- HS ñoïc noäi dung.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi:
Traùi ñaát, Maët
traêng, Maët trôøi
thaúng haøng.
Traùi ñaát naèm
giöõa Maët trôøi vaø
Maët traêng.
¬ Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (8')
* Cuûng coá:
? Ñeå khôûi ñoäng phaàn
meàm Solar System 3D
Simulator ta laøm nhö
theá naøo.
- HS traû lôøi.
Trang 45
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
? Hieän töôïng ngaøy vaø
ñeâm laø hieän töôïng nhö
theá naøo.
? Hieän töôïng nhaät thöïc
laø hieän töôïng nhö theá
naøo.
? Hieän töôïng nhaät
nguyeät laø hieän töôïng
nhö theá naøo.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi vaø xem caùc baøi
taäp ñeå tieát sau chuùng
ta laøm vaø söûa taïi lôùp.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

BAØI TAÄP
I. Muïc tieâu:
- Hieåu vaø vaän duïng ñöôïc khaùi nieäm thoâng tin vaø hoaït ñoäng thoâng
tin vaøo trong cuoäc soáng.
- Bieát khaùi nieäm bieåu dieãn thoâng tin, caùch bieåu dieãn thoâng tin trong
maùy tính thaønh caùc daõy bit.
- Bieát caùc khaû naêng öu vieät cuûa maùy tính cuõng nhö caùc öùng duïng
ña daïng cuûa tin hoïc trong caùc lónh vöïc khaùc nhau cuûa xaõ hoäi.
- Bieát sô löôïc caáu truùc chung cuûa maùy tính ñieän töû, khaùi nieäm ban
ñaàu veà maùy tính vaø vai troø cuûa phaàn meàm maùy tính.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà thoâng tin vaø tin hoïc.
- GV y/c HS baùo caùo sæ
soá.
- GV neâu tröôùc lôùp caùc
caâu hoûi cuûa baøi 1.
? Em hieåu theá naøo laø
thoâng tin.
- HS baùo caùo sæ soá.
- Thoâng tin laø taát caû
nhöõng gì ñem laïi söï
Tìm hieåu veà
thoâng tin vaø tin
hoïc.
Trang 46
Tuaàn:
Tieát: 17
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
? Em haõy tìm theâm ví duï
veà nhöõng coâng cuï vaø
phöông tieän giuùp con
ngöôøi vöôït qua haïn cheá
cuûa caùc giaùc quan vaø
boä naõo.
? Veõ moâ hình quaù trình
xöû lyù thoâng tin, döïa
vaøo moâ hình em haõy
cho moät soá ví duï.
- Y/c caùc caù nhaän HS
traû lôøi.
- GV nhaän xeùt.
hieåu bieát veà theá giôùi
xung quanh vaø veà chính
con ngöôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 2: Thoâng tin vaø bieåu dieãn thoâng tin.
- GV neâu tröôùc lôùp caùc
caâu hoûi cuûa baøi 1.
? Haõy neâu caùc daïng
thoâng tin cô baûn.
? Theá naøo laø bieåu dieãn
thoâng tin?Vaø cho bieát
vai troø cuûa bieåu dieãn
thoâng tin.
- Y/c caù nhaân HS traû lôøi.
- GV nhaän xeùt.
¬ Thaûo luaän 2': chia lôùp
hoïc thaønh 4 nhoùm.
? Theo em, taïi sao thoâng
tin trong maùy tính ñöôïc
bieåu dieãn thaønh daõy
bit.
- Y/c HS trong nhoùm khaùc
nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- Coù 3 daïng thoâng tin
cô baûn: vaên baûn, hình
aûnh, aâm thanh.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
Thoâng tin vaø
bieåu dieãn
thoâng tin.
¬ Hoaït ñoäng 3: Em coù theå laøm ñöôïc nhöõng gì nhôø maùy tính.
- GV y/c HS thaûo luaän
nhoùm caùc caâu hoûi sau:
? Nhöõng khaû naêng to
lôùn naøo ñaõ laøm cho
maùy tính trôû thaønh
moät coâng cuï xöû lyù
thoâng tin höõu hieäu.
- HS traû lôøi:
Caùc khaû naêng nhö:
+ Khaû naêng tính toùan
nhanh.

+ Khaû naêng laøm vieäc
khoâng meät moûi.
Coù theå duøng maùy
Em coù theå laøm
ñöôïc nhöõng gì
nhôø maùy tính.
Trang 47
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
? Em coù theå duøng maùy
tính ñieän töû vaøo nhöõng
vieäc gì.
- GV y/c HS trong nhoùm
khaùc nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- GV neâu tieáp caùc caâu
hoûi sau:
- Y/c caù nhaân traû lôøi.
? Em haõy keå theâm moät
vaøi ví duï veà nhöõng gì
coù theå thöïc hieän vôùi
söï trôï giuùp cuûa maùy
tính ñieän töû.
? Ñaâu laø haïn cheá lôùn
nhaát cuûa maùy tính hieän
nay.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
tính ñieän töû vaøo
nhöõng vieäc nhö:
+ Thöïc hieän caùc tính
toaùn.

+ Lieân laïc, tra cöùu vaø
mua baùn tröïc tuyeán.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 4: Maùy tính vaø phaàn meàm maùy tính.
- GV y/c HS leân baûng
hoaøn thaønh caâu hoûi
sau:
? Em haõy veõ moâ hình
quaù trình ba böôùc? Cho ví
duï minh hoïa.
- GV neâu tieáp heä thoáng
caùc caâu hoûi sau:
¬ Thaûo luaän 2': chia lôùp
thaønh 4 nhoùm.
? Caáu truùc chung cuûa
maùy tính ñieän töû theo
Von Neumann goàm
nhöõng boä phaän naøo.
? Taïi sao CPU coù theå
ñöôïc coi nhö boä naõo
cuûa maùy tính.
? Haõy trình baøy toùm taét
chöùc naêng vaø phaân
loaïi boä nhôù maùy tính.
- HS traû lôøi.
- Caáu truùc chung cuûa
maéy tính goàm 3 khoái
chöùc naêng: CPU, boä
nhôù, thieát bò vaøo/ra.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
Maùy tính vaø
phaàn meàm maùy
tính.
Trang 48
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
? Haõy keå teân moät vaøi
thieát bò vaøo/ra maø em
bieát.
? Em hieåu theá naøo veà
phaàn meàm heä thoáng
vaø phaàn meàm öùng
duïng? Haõy keå teân moät
vaøi phaàn meàm maø em
bieát.
- GV cho caùc nhoùm khaùc
nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 5: Phaàn meàm hoïc taäp.
* Luyeän taäp chuoät:
- GV neâu tröôùc lôùp heä
thoáng caùc caâu hoûi vaø
y/c caùc caù nhaân HS traû
lôøi.
? Em haõy cho bieát caùc
thao taùc chính vôùi
chuoät.
? Khi luyeän taäp söû duïng
chuoät vôùi phaàn meàm
Mouse Skills coù maáy
möùc.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
* Hoïc goõ möôøi ngoùn:
- GV neâu tröôùc lôùp caùc
caâu hoûi vaø y/c caù
nhaân HS traû lôøi.
? Khu vöïc chính cuûa baøn
phím goàm maáy haøng
phím.
? Em haõy cho bieát ích lôïi
cuûa vieäc goõ baøn phím
baèng möôøi ngoùn? Khi
luyeän taäp goõ baøn phím
baèng möôøi ngoùn em
caàn chuù yù nhöõng gì.
- GV y/c HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe vaø traû
lôøi.
Coù 5 thao taùc chính
vôùi chuoät:
+ Di chuyeån chuoät:...
...
+ Keùo thaû chuoät:...
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe vaø traû
lôøi.
Khu vöïc chính cuûa baøn
phím goàm: 5 haøng
phím.
+ Haøng phím soá.

+ Haøng phím chöùa
phím caùch.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
Phaàn meàm hoïc
taäp.
Trang 49
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- GV nhaän xeùt.
* Söû duïng phaàn meàm
Mario ñeå luyeän goõ
phím:
- GV ñöa ra heä thoáng
caùc caâu hoûi vaø y/c HS
traû lôøi.
? Treân maøn hình chính
cuûa phaàn meàm Mario
coù caùc heä thoáng baûng
choïn naøo? Neâu chöùc
naêng cuûa moãi baûng
choïn.
? Coù maáy baøi luyeän
taäp vôùi phaàn meàm
Mario? Keå ra.
? Vôùi moãi baøi hoïc ta coù
maáy möùc luyeän taäp.
- GV y/c HS nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt.
* Quan saùt traùi ñaát
vaø caùc vì sao trong
heä Maët trôøi.
- GV ñöa ra heä thoáng
caùc caáu hoûi vaø y/c HS
traû lôøi.
? Em haõy giaûi thích hieän
töôïng ngaøy vaø ñeâm.
? Haõy giaûi thích hieän
töôïng nhöït thöïc, nguyeät
thöïc.
? Sao kim vaø sao hoûa,
sao naøo ôû gaàn Maët
trôøi hôn.
- GV y/c HS nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- HS laéng nghe vaø traû
lôøi.
Maøn hình chính cuûa
Mario coù 3 baûng choïn:
+ File:…
+ Student:…
+ Lessons:…
Coù 6 baøi luyeän taäp
vôùi phaàn meàm Mario.
Coù 4 möùc luyeän taäp.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

KIEÅM TRA 1 TIEÁT
Trang 50
Tuaàn:
Tieát: 18
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
I. Muïc tieâu caàn ñaùnh giaù:
Ñaùnh giaù toång keát chöông 1 vaø chöông 2.
II. Muïc ñích, yeâu caàu cuûa ñeà baøi:
- Kieåm tra söï nhaän bieát, thoâng hieåu vaø vaän duïng caùc öùng duïng cuûa
maùy tính ñieän töû trong cuoäc soáng vaø trong saûn xuaát.
- Kieåm tra söï nhaän bieát, thoâng hieåu veà maùy tính vaø phaàn meàm
maùy tính.
- Kieåm tra söï nhaän bieát, thoâng hieåu vaø vaän duïng cuûa caùc phaàn
meàm hoïc taäp trong tin hoïc.
III. Moät soá tyû leä caàn thieát trong ñeà kieåm tra:
1. Thôøi gian vaø troïng soá ñieåm laøm baøi:
Phaàn TNKQ: 10 (ñieåm) → 45 (phuùt)
2. Troïng soá ñieåm daønh cho caùc möùc ñoä ñaùnh giaù:
NB: 4 (ñieåm) TH: 3,25 (ñieåm) VD: 2,75 (ñieåm)
3. Troïng soá ñieåm daønh cho töøng chuû ñeà:
Chöông 1. Laøm quen vôùi tin hoïc vaø maéy tính ñieän töû. → 5,5
(ñieåm)
Chöông 2. Phaàn meàm hoïc taäp. → 4,5
(ñieåm)
IV. Ma traän ñeà kieåm tra:
Chuû ñeà
Caùc möùc ñoä caàn ñaùnh
giaù
Toång
soá
Nhaän
bieát
Thoâng
hieåu
Vaän
duïng
Chöông 1. Laøm quen
vôùi tin hoïc vaø maéy
tính ñieän töû.
Soá
caâu
C
2
, C
4

C
6
, C
8
C
11
, C
16
C
1
, C
7

C
9
, C
12

C
13
, C
24
C
3
, C
22

C
2.1
(1ñ)
C
2.2
(1ñ)
16
Ñieåm 1,5 1,5 2,5 5,5
Chöông 2. Phaàn meàm
hoïc taäp.
Soá
caâu
C
5
, C
10

C
14
, C
19

C
20
, C
21

C
3.2
(1ñ)
C
15
, C
17

C
18

C
3.1
(1ñ)
C
23
12
Ñieåm 2,5 1,75 0,25 4,5
Toång soá
Soá
caâu
13 10 5 28
Ñieåm
4 3,25 2,75 10
V. Noäi dung ñeà kieåm tra:
1. Haõy choïn phöông aùn ñuùng nhaát trong caùc caâu hoûi sau
baèng caùch khoanh troøn: (6 điểm)
1) Moät trong caùc nhieäm vuï chính cuûa tin hoïc laø:
a. Nghieân cöùu veà maùy tính ñieän töû.
b. Nghieân cöùu vieäc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng thoâng tin moät caùch
töï ñoäng döïa vaøo maùy tính ñieän töû.
Trang 51
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
c. Nghieân cöùu vieäc tính toaùn cuûa con ngöôøi.
d. Nghieân cöùu boä naõo con ngöôøi.
2) Trong hoaït ñoäng thoâng tin, xöû lyù thoâng tin coù vai troø:
a. Ñem laïi söï hieåu bieát cho con ngöôøi. b. Quan troïng ñoái vôùi
maùy tính ñieän töû.
c. Hoã trôï cho coâng vieäc tính toaùn. d. Thöïc hieän vieäc löu
tröõ vaø truyeàn thoâng tin.
3) Trong caùc phaùt bieåu sau, phaùt bieåu naøo laø sai.
a. Caùc con soá ghi trong saùch laø thoâng tin daïng vaên baûn.
b. Chöõ vieát trong caùc tôø taïp chí laø thoâng tin daïng vaên baûn.
c. Boä phim hoaït hình treân tivi laø thoâng tin daïng vaên baûn.
d. Kyù hieäu ghi trong saùch vôû laø thoâng tin daïng vaên baûn.
4) Thoâng tin löu tröõ trong maùy tính ñöôïc goïi laø:
a. Löu tröõ thoâng tin. b. Döõ lieäu.
c. Vaên baûn. d. Xöû lyù thoâng tin.
5) Phaàn meàm Mario giôùi thieäu caùch goõ haøng phím naøo?
a. Haøng phím soá, haøng phím cô sôû, haøng phím treân, haøng phím
döôùi.
b. Haøng phím treân, haøng phím cô sôû, haøng phím döôùi, haøng phím
chöùa phím caùch.
c. Haøng phím cô sôû, haøng phím döôùi, haøng phím treân.
d. Haøng phím döôùi, haøng phím treân, haøng phím chöùa phím caùch.
6) Thoâng tin trong maùy tính ñöôïc bieåu dieãn thaønh daõy bit vì:
a. Noù ñem laïi söï ñôn giaûn trong kyõ thuaät tính toaùn.
b. Hai kyù hieäu 1 vaø 0 deã nhôù, deã vieát.
c. Daõy bit coøn goïi laø daõy nhò phaân.
d. Daõy bit theå hieän hai traïng thaùi ñoùng hay ngaét maïch ñieän.
7) Maùy tính coù nhöõng khaû naêng naøo sau ñaây:
a. Tính toaùn nhanh ñoä chính xaùc cao. b. Khoâng bao giôø hö
hoûng.
c. Coù theå chòu ñöôïc nhieät ñoä raát cao. d. Laøm vieäc lieân tuïc, ít
hao toán ñieän.
8) Maùy tính ñieän töû coù theå:
a. Phuïc vuï nhu caàu hoïc taäp cuûa em.
b.Töï ñoäng hoùa moät soá coâng vieäc ôû vaên phoøng.
c. Duøng ñeå chôi troø chôi, nghe nhaïc, veõ tranh.
d. Caû a, b, c ñeàu ñuùng.
9) Trong caùc phaùt bieåu sau, phaùt bieåu naøo laø ñuùng.
a. Maùy tính coù theå duøng ñeå lieân laïc, tra cöùu, mua baùn tröïc tuyeán.
b. Maùy tính coù theå phaân bieät ñöôïc caùc loaïi muøi nöôùc hoa.
c. Maùy tính khoâng phuï thuoäc vaøo con ngöôøi
d. Maùy tính coù theå hieåu em ñang suy nghó gì.
10) Taùm phím chính treân haøng phím cô sôû coøn ñöôïc goïi laø caùc phím
xuaát phaùt ñoù laø:
a. A, S, D, F, G, H, K, ; b. A, S, D, F, G, H, J, K
c. A, S, D, F, J, K, L, ; d. A, S, D, F, G, H, L, ;
11) Maùy tính ñieän töû ñöôïc xaây döïng treân caáu truùc goàm:
a. Thieát bò vaøo, thieát bò ra, boä nhôù.
b. Thieát bò vaøo, boä xöû lyù trung taâm, thieát bò ra.
Trang 52
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
c. Thieát bò vaøo, boä xöû lyù trung taâm, boä nhôù, thieát bò ra.
d. Thieát bò vaøo, boä nhôù trong, boä nhôù ngoaøi, thieát bò ra.
12) Boä nhôù cuûa maùy tính ñöôïc chia thaønh:
a. Boä nhôù ngoaøi, ñóa cöùng. b. Boä nhôù trong vaø ñóa
meàm.
c. Boä nhôù ngoaøi, boä nhôù trong. d. Boä nhôù trong vaø phaàn
meàm.
13) Trong caùc phaùt bieåu sau, phaùt bieåu naøo laø sai.
a. Ñôn vò chính duøng ño dung löôïng nhôù laø byte. b. 1 KB = 1024
byte.
c. Ñôn vò chính duøng ño dung löôïng nhôù laø bit. d. 1 GB =
1024 MB.
14) Hieän nay, treân thò tröôøng coù raát nhieàu loaïi chuoät khaùc nhau.
Theo em, cô baûn chuoät phaûi coù nhöõng boä phaän naøo?
a. Vieân bi, nuùt phaûi vaø nuùt traùi. b. Nuùt phaûi vaø nuùt
traùi.
c. Vieân bi, nuùt phaûi, nuùt traùi vaø con laên. d. Taát caû phöông
aùn treân ñeàu sai.
15) Vai troø cuûa chuoät trong maùy tính laø:
a. Khoâng theå thieáu. b. Coù theå thieáu nhöng thöïc hieän coâng
vieäc seõ keùm hieäu quaû.
c. Khoâng caàn duøng chuoät. d. Caû a, b, c ñeàu ñuùng.
16) Phaàn chính cuûa boä nhôù trong laø:
a. Ram. b. CD Rom. c. DVD vaø CD. d. USB.
17) Ñeå khôûi ñoäng phaàn meàm ta duøng thao taùc naøo sau ñaây ñoái
vôùi chuoät?
a. Nhaùy chuoät. b. Nhaùy nuùt phaûi chuoät.
c. Nhaùy ñuùp chuoät. d. Keùo thaû chuoät.
18) Vôùi moãi möùc luyeän taäp, phaàn meàm Mouse skills cho thöïc hieän
toái ña maáy laàn thao taùc?
a. 1 laàn. b. 5 laàn. c. 10 laàn. d. Tuøy yù.
19) Vieäc ñaàu tieân khi söû duïng phaàn meàm Mario laø:
a. Thieát ñaët caùc löïa choïn. b. Ñaêng nhaäp teân.
c. Löïa choïn baøi hoïc vaø möùc luyeän taäp. d. Nhaùy Done ñeå
xaùc nhaän.
20) Haøng phím cô sôû laø haøng phím:
a. Chöùa daáu caùch (Space bar). b. Chöùa hai phím coù gai
J vaø F .
c. Chöùa caùc kyù töï A, B vaø C. d. Caû a, b, c ñeàu sai.
21) Home Row Only nghóa laø:
a. Baøi chæ luyeän taäp caùc phím ôû haøng soá. b. Baøi chæ luyeän
taäp caùc phím ôû haøng cô sôû.
c. Baøi luyeän theâm caùc phím ôû haøng kyù hieäu. d. Baøi luyeän taäp
keát hôïp toaøn boä baøn phím.
22) Chöông trình soaïn thaûo vaên baûn laø phaàn meàm naøo döôùi ñaây:
a. Phaàn meàm öùng duïng. b. Phaàn meàm tieän ích.
c. Heä ñieàu haønh. d. Phaàn meàm heä thoáng.
23) Taäp truyeän tranh quen thuoäc vôùi baïn nhoû “Ñoâ reâ mon”cho em
thoâng tin:
Trang 53
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
a. Daïng vaên baûn vaø aâm thanh. b. Daïng aâm thanh
vaø hình aûnh.
c. Daïng hình aûnh, vaên baûn, aâm thanh. d. Daïng vaên baûn
vaø hình aûnh.
24) Quaù trình xöû lyù thoâng tin laø quaù trình “ba böôùc” ñoù laø:
a. Xöû lyù → nhaäp → xuaát thoâng tin. b. Nhaäp → xöû lyù →
xuaát thoâng tin.
c. Nhaäp → xuaát → xöû lyù thoâng tin. d. Xöû lyù → xuaát →
nhaäp thoâng tin.
2. Haõy choïn caùc cuïm töø ñaõ cho ñeå ñieàn vaøo choã troáng
(.....) thích hôïp. (2 điểm)
1) Choïn caùc cuïm töø: aâm thanh, hình aûnh, vaên baûn, ba daïng ñeå
ñieàn vaøo caâu sau cho hoaøn chænh.
Thoâng tin coù ba daïng cô baûn ñoù laø daïng vaên baûn nhö
nhöõng gì ghi laïi baèng caùc con soá, baèng chöõ vieát hoaëc daïng hình
aûnh nhö hình veõ ôû saùch baùo vaø daïng aâm thanh nhö tieáng
ñaøn Piano.
2) Choïn caùc cuïm töø: thoâng tin vaøo, thoâng tin ra ñeå ñieàn vaøo
caâu sau cho hoaøn chænh.
Thoâng tin tröôùc xöû lyù goïi laø thoâng tin vaøo , thoâng tin nhaän
ñöôïc sau khi xöû lyù goïi laø thoâng tin ra Vieäc tieáp nhaän thoâng tin
chính laø ñeå taïo thoâng tin vaøo
3. Haõy gheùp caùc phöông aùn giöõa coät A vaø coät B ñeå ñöôïc
caâu ñuùng trong caùc caâu sau: (2 điểm)
1)
Coät A Coät B A + B
1. Orbits a. Phoùng to, thu nhoû khung nhìn. 1 + b
2. View b. AÅn/hieän quyõ ñaïo chuyeån ñoäng cuûa
caùc haønh tinh.
2 + d
3.
Zoom
c. Ñieàu chænh toác ñoä chuyeån ñoäng
caùc haønh tinh.
3 + a
4. Speed
d. Ñieàu chænh vò trí quan saùt chuyeån
ñoäng.
4 + c
2)
Coät A Coät B A + B
1. Nhaùy ñuùp
chuoät
a. Nhaán nhanh nuùt traùi chuoät vaø
thaû tay.
1 + d
2. Keùo thaû
chuoät
b. Nhaán nhanh nuùt phaûi chuoät vaø
thaû tay.
2 + e
3. Nhaùy chuoät
c. Giöõ vaø di chuyeån chuoät treân
maët phaúng (khoâng nhaán nuùt
naøo).
3 + a
4. Nhaùy nuùt
phaûi chuoät
d. Nhaán nhanh hai laàn lieân tieáp
nuùt traùi chuoät.
4 + b
5. Di chuyeån
chuoät
e. Nhaán vaø giöõ nuùt traùi chuoät
ñoàng thôøi di chuyeån chuoät ñeán vò
trí khaùc.
5 + c
Trang 54
Tuaàn:
Tieát: 19
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Chöông 3. HEÄ ÑIEÀU HAØNH
Baøi 9. VÌ SAO CAÀN COÙ HEÄ ÑIEÀU HAØNH?
I. Muïc tieâu:
- HS hieåu vaø traû lôøi ñöôïc caâu hoûi: Vì sao maùy tính caàn coù heä ñieàu
haønh döïa treân caùc yù töôûng ñaõ ñöa ra ôû hai quan saùt ôû trong SGK.
- Bieát heä ñieàu haønh coù vai troø raát quan troïng: Heä ñieàu haønh ñieàu
khieån moïi hoaït ñoäng cuûa phaàn cöùng vaø phaàn meàm, tham gia vaøo
quaù trình xöû lyù thoâng tin.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp , giôùi thieäu baøi môùi. (10')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
Chuùng ta ñaõ bieát caùc
chöông trình maùy tính
ñöôïc goïi chung laø phaàn
meàm maùy tính. Phaàn
meàm ñöôïc chia thaønh
maáy loaïi? Phaàn meàm
heä thoáng quan troïng
nhaát laø gì?ø Cho ví duï.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
Phaàn meàm heä thoáng
quan troïng nhaát laø heä
ñieàu haønh. Vaäy heä
ñieàu haønh laø gì? Hoâm
nay chuùng ta seõ tìm
hieåu baøi ñaàu tieân cuûa
chöông 3, ñoù laø “Baøi 9.
Vì sao caàn coù heä ñieàu
haønh?”
- Baùo caùo sæ soá.
- Phaàn meàm ñöôïc chia
thaønh 2 loaïi: phaàn
meàm heä thoáng vaø
phaàn meàm öùng duïng.
Phaàn meàm heä thoáng
quan troïng nhaát laø heä
ñieàu haønh. Ví duï nhö:
Dos, Windows 98,
Windows XP,…
- HS laéng nghe.
Chöông 3. HEÄ
ÑIEÀU HAØNH
Baøi 9. VÌ SAO
CAÀN COÙ HEÄ
ÑIEÀU HAØNH?
¬ Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc quan saùt. (25')
* Quan saùt 1:
- GV laàn löôït cho HS traû
lôøi caùc caâu hoûi sau:
- HS traû lôøi:
Ñeøn giao thoâng, taám
1. Caùc quan saùt:
* Quan saùt 1:
Ñeøn tín hieäu
Trang 55
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
? Khi ñi treân ñöôøng phoá
caùc em thöôøng quan saùt
ñieàu gì.
? Ñeøn tín hieäu giao
thoâng cho ta bieát ñöôïc
ñieàu gì.
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
quan saùt 1 trong SGK.
- GV giaûi thích noäi dung
quan saùt 1 cho HS hieåu.
Taïi ngaõ tö ñöôøng phoá
coù nhieàu phöông tieän
löu thoâng khaùc nhau nhö:
oâ toâ, xe buyùt, xe maùy,
xe ñaïp, ngöôøi ñi boä,…
Neáu khoâng coù tín hieäu
ñeøn giao thoâng thì nhö
theá naøo? Vaäy tín hieäu
ñeøn giao thoâng coù vai
troø nhö theá naøo?
- GV nhaán maïnh vai troø
cuûa tín hieäu ñeøn giao
thoâng.
* Quan saùt 2:
- GV y/c HS traû lôøi caâu
hoûi sau:
?Trong nhaø tröôøng,
chuùng ta thöôøng tieáp
nhaän caùc nguoàn thoâng
tin töø ñaâu.
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
quan saùt 2 trong SGK.
- GV giaûi thích noäi dung
quan saùt 2 cho HS hieåu.
Trong moâi tröôøng hoïc
taäp thôøi khoùa bieåu coù
vai troø raát quan troïng.
Vaäy caùc em haõy thöû
hình dung neáu maát thôøi
khoùa bieåu (hoaëc khoâng
coù thôøi khoùa bieåu) thì
seõ xaûy ra chuyeän gì?
- GV nhaán maïnh vai troø
cuûa thôøi khoùa bieåu
trong nhaø tröôøng.
- Qua hai quan saùt treân
bieån chæ ñöôøng,...
Ñeøn tín hieäu giao
thoâng cho ta bieát khi
naøo ñöôïc pheùp ñi vaø
khi naøo neân döøng laïi.
- HS ñoïc noäi dung trong
SGK.
- Neáu khoâng coù tín
hieäu ñeøn giao thoâng
seõ xaûy ra caûnh uøn
taéc giao thoâng hoaëc tai
naïn giao.
- Tín hieäu ñeøn giao
thoâng coù vai troø ñieàu
khieån hoaït ñoäng giao
thoâng.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: tieáng
troáng tröôøng, thôøi
khoùa bieåu,…
- HS ñoïc noäi dung quan
saùt 2.
- GV khoâng bieát daïy
lôùp naøo, 1 tuaàn daïy
bao nhieâu tieát, HS
khoâng bieát hoïc nhöõng
moân naøo, coù bao
nhieâu tieát. Vieäc hoïc
taäp cuûa caùc lôùp seõ
trôû neân hoãn loaïn.
- HS laéng nghe.
giao thoâng coù vai
troø raát quan
troïng, ñieàu khieån
moïi hoaït ñoäng
cuûa caùc phöông
tieän löu thoâng
treân ñöôøng phoá.
* Quan saùt 2:
Thôøi khoùa bieåu
ñoùng vai troø raát
quan troïng trong
vieäc ñieàu khieån
caùc hoaït ñoäng
hoïc taäp trong nhaø
tröôøng.
* Nhaän xeùt:
Caùc quan saùt 1
vaø 2 ñeàu coù vai
troø quan troïng
ñieàu khieån moïi
hoaït ñoäng trong
giao thoâng vaø
trong nhaø tröôøng.
Trang 56
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
em coù nhaän xeùt nhö
theá naøo?
¬ Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (10')
* Cuûng coá:
- GV cho HS laøm moät soá
ví duï thöïc teá maø caùc
em thöôøng gaëp nhö:
? Baûn thaân em neáu ñi
hoïc maø maát thôøi khoùa
bieåu (hoaëc khoâng coù
thôøi khoùa bieåu) thì nhö
theá naøo.
? Trong moät cuoäc hoïp
ngöôøi ta coù caàn cöû
moät ngöôøi ñieàu khieån
cuoäc hoïp khoâng.
? Theo em, ñieàu gì seõ
xaûy ra trong moät traän
ñaáu boùng ñaù (boùng
truyeàn, boùng baøn,...)
neáu khoâng coù troïng taøi
ñieàu khieån.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi vaø xem tieáp noäi
dung phaàn 2 cuûa Baøi 9
ñeå tieát sau hoïc toát hôn.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

Baøi 9. VÌ SAO CAÀN COÙ HEÄ ÑIEÀU HAØNH? (tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- HS hieåu vaø traû lôøi ñöôïc caâu hoûi: Vì sao maùy tính caàn coù heä ñieàu
haønh döïa treân caùc yù töôûng ñaõ ñöa ra ôû hai quan saùt ôû trong SGK.
- Bieát heä ñieàu haønh coù vai troø raát quan troïng: Heä ñieàu haønh ñieàu
khieån moïi hoaït ñoäng cuûa phaàn cöùng vaø phaàn meàm, tham gia vaøo
quaù trình xöû lyù thoâng tin.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn,
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Trang 57
Tuaàn:
Tieát: 20
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu caùi gì ñieàu khieån maùy tính. (30')
- GV y/c HS baùo caùo sæ
soá.
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
phaàn 2 trong SGK – trang
40.
- GV giaûi thích: Khi maùy
tính laøm vieäc coù nhieàu
ñoái töôïng cuøng hoaït
ñoäng vaø tham gia vaøo
quaù trình xöû lyù thoâng
tin. Vaäy caùc ñoái naøy laø
nhöõng ñoái töôïng naøo?
? Haõy cho ví duï cuï theå
veà phaàn cöùng vaø
phaàn meàm.
- GV nhaän xeùt vaø cho HS
bieát: Hoaït ñoäng cuûa
caùc ñoái töôïng (phaàn
cöùng vaø phaàn meàm)
ñöôïc ñieàu khieån moät
caùch töông töï nhö trong
caùc quan saùt treân.
Coâng vieäc naøy do heä
ñieàu haønh ñaûm nhaän.
? Vaäy heä ñieàu haønh
coù vai troø nhö theá naøo.
- HS baùo caùo sæ soá.
- HS ñoïc noäi dung trong
SGK.
- HS traû lôøi: phaàn
cöùng vaø phaàn meàm.
- HS traû lôøi:
+ Phaàn cöùng: CPU,
caùc thieát bò ngoaïi vi,…
+ Phaàn meàm: phaàn
meàm heä thoáng nhö:
Dos, Windows XP,…;
phaàn meàm öùng duïng
nhö: phaàn meàm soaïn
thaûo vaên baûn, phaàn
meàm ñoà hoïa,…
- Heä ñieàu haønh coù vai
troø raát quan
troïng…..quaù trình xöû
lyù thoâng tin.
2. Caùi gì ñieàu
khieån maùy tính.
Heä ñieàu haønh
coù vai troø raát
quan troïng. Noù
ñieàu khieån moïi
hoaït ñoäng cuûa
phaàn cöùng vaø
phaàn meàm, tham
gia vaøo quaù trình
xöû lyù thoâng tin.
¬ Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (15')
* Cuûng coá:
- GV cho HS laøm caùc baøi
taäp ôû trang 41.
- Baøi taäp soá 5 GV cho HS
thaûo luaän nhoùm (2HS)
trong voøng 2' ñeå traû
lôøi.
- GV nhaän xeùt.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
- HS laàn löôït traû lôøi
caùc caâu hoûi trong SGK
trang 41.
- HS thaûo luaän nhoùm
ñeå traû lôøi.
- HS laéng nghe.
Trang 58
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
baøi vaø xem tieáp “Baøi
10. Heä ñieàu haønh laøm
nhöõng vieäc gì?” ñeå tieát
sau hoïc toát hôn.

Baøi 10. HEÄ ÑIEÀU HAØNH LAØM NHÖÕNG VIEÄC GÌ?
I. Muïc tieâu:
- Naém ñöôïc khaùi nieäm heä ñieàu haønh laø chöông trình maùy tính.
- Bieát ñöôïc khoâng coù heä ñieàu haønh maùy tính khoâng theå söû duïng
ñöôïc.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình aûnh minh hoïa.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ, giôùi thieäu baøi
môùi. (10')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Heä ñieàu haønh coù vai
troø nhö theá naøo.
2/ Phaàn meàm Mario coù
phaûi laø heä ñieàu haønh
khoâng? Vì sao.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
Chuùng ta ñaõ bieát heä
ñieàu haønh coù vai troø
raát quan troïng. Vaäy heä
ñieàu haønh laø gì?Noù
laøm nhöõng vieäc gì? Ñeå
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi:
1/ Heä ñieàu haønh coù
vai troø raát quan
troïng…..quaù trình xöû
lyù thoâng tin.
2/ Phaàn meàm Mario
khoâng phaûi laø heä
ñieàu haønh. Vì…..
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
Baøi 10. HEÄ
ÑIEÀU HAØNH
LAØM NHÖÕNG
VIEÄC GÌ?
Trang 59
Tuaàn:
Tieát: 21
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
bieát ñöôïc ñieàu naøy
chuùng ta cuøng tìm hieåu
“Baøi 10. Heä ñieàu haønh
laøm nhöõng vieäc gì?”
¬ Hoaït ñoäng 2: Heä ñieàu haønh laø gì. (20')
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
caâu hoûi ñaàu baøi.
- Nhö chuùng ta ñaõ bieát
heä ñieàu haønh coù vai
troø raát quan troïng. Vaäy
heä ñieàu haønh laø gì?
Noù coù phaûi laø moät
thieát bò ñöôïc laép ñaët
trong maùy tính khoâng?
- GV nhaän xeùt.
- GV thoâng baùo: Tuy
nhieân, heä ñieàu haønh
khaùc vôùi caùc phaàn
meàm khaùc vì noù ñöôïc
caøi ñaët ñaàu tieân trong
maùy tính.
Taát caû caùc phaàn
meàm khaùc chæ coù theå
hoaït ñoäng ñöôïc sau khi
maùy tính ñaõ ñöôïc caøi
ñaët heä ñieàu haønh.
- GV cho HS quan saùt
hình minh hoïa giao dieän
heä ñieàu haønh Windows.
? Treân theá giôùi hieän
nay coù maáy loaïi heä
ñieàu haønh.
- GV nhaän xeùt vaø cho HS
bieát theâm laø chöùc
naêng cuûa heä ñieàu
haønh ñeàu gioáng nhau.
? Heä ñieàu haønh ñöôïc
söû duïng phoå bieán nhaát
laø heä ñieàu haønh naøo.
- GV nhaán maïnh laø
Windows cuûa haõng
Microsoft.
- HS ñoïc noäi dung caâu
hoûi.
- HS traû lôøi:
Heä ñieàu haønh laø
moät phaàn meàm maùy
tính.
Heä ñieàu haønh khoâng
phaûi laø moät thieát bò
ñöôïc laép ñaët trong
maùy tính.
- HS laéng nghe.
- Treân theá giôùi coù
nhieàu heä ñieàu haønh
khaùc nhau.
- Heä ñieàu haønh ñöôïc
söû duïng phoå bieán
nhaát laø Windows.
1. Heä ñieàu
haønh laø gì?
- Heä ñieàu haønh
khoâng phaûi laø
moät thieát bò ñöôïc
laép raùp trong
maùy tính.
- Heä ñieàu haønh
laø moät phaàn
meàm maùy tính.

* Löu yù: Heä ñieàu
haønh laø phaàn
meàm ñaàu tieân
ñöôïc caøi ñaët trong
maùy tính. Taát caû
caùc phaàn meàm
khaùc chæ coù theå
hoaït ñoäng ñöôïc
sau khi maùy tính
ñaõ coù heä ñieàu
haønh.
¬ Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (15')
Trang 60
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
* Cuûng coá:
? Heä ñieàu haønh laø gì?
Noù coù phaûi laø moät
thieát bò ñöôïc laép ñaët
trong maùy tính khoâng.
? Treân theá giôùi hieän
nay coù maáy loaïi heä
ñieàu haønh.
? Heä ñieàu haønh ñöôïc
söû duïng phoå bieán nhaát
laø heä ñieàu haønh naøo.
- GV cho HS laøm caùc baøi
taäp 1, 2, 3 trong SGK –
trang 43.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi vaø xem tieáp noäi
dung phaàn 2 cuûa Baøi 10
ñeå tieát sau hoïc toát hôn.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

Baøi 10. HEÄ ÑIEÀU HAØNH LAØM NHÖÕNG VIEÄC GÌ?
(tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Bieát heä ñieàu haønh ñieàu khieån phaàn cöùng vaø toå chöùc thöïc hieän
caùc chöông trình maùy tính.
- Bieát heä ñieàu haønh cung caáp giao dieän cho ngöôøi duøng.
- Bieát heä ñieàu haønh toå chöùc vaø quaûn lyù thoâng tin trong maùy tính.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình aûnh minh hoïa.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp , kieåm tra baøi cuõ. (8')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi:
1/ Heä ñieàu haønh laø
Trang 61
Tuaàn:
Tieát: 22
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
1/ Heä ñieàu haønh laø gì?
Noù coù phaûi laø moät
thieát bò ñöôïc laép ñaët
trong maùy tính khoâng?
Heä ñieàu haønh ñöôïc söû
duïng phoå bieán nhaát laø
heä ñieàu haønh naøo.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
moät phaàn meàm maùy
tính. Heä ñieàu haønh
khoâng phaûi laø moät
thieát bò ñöôïc laép ñaët
trong maùy tính. Heä
ñieàu haønh ñöôïc söû
duïng phoå bieán nhaát
laø Windows.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 2: Nhieäm vuï chính cuûa heä ñieàu haønh. (20')
- GV y/c HS nhaéc laïi kieán
thöùc cuõ: Heä ñieàu haønh
coù vai troø nhö theá naøo?
- GV nhaän xeùt vaø cho HS
ñoïc noäi dung phaàn 2
trong SGK.
?Heä ñieàu haønh coù
nhöõng nhieäm vuï naøo.
- GV giaûi thích: Ñoái vôùi
nhieäm vuï thöù nhaát cho
HS quan saùt hình minh
hoïa “tranh chaáp taøi
nguyeân maùy tính”. Taøi
nguyeân cuûa maùy tính
(CPU, boä nhôù,…) chæ coù
giôùi haïn (ñöôøng phoá
chaät heïp) nhöng caùc
chöông trình phaàn meàm
luoân muoán hoaït ñoäng
toái ña (ngöôøi tham gia
giao thoâng ai cuõng
muoán ñi nhanh).
? Maùy tính neáu khoâng
coù heä ñieàu haønh ñieàu
khieån thì seõ xaûy ra
chuyeän gì.
- GV nhaán maïnh: nhôø
coù heä ñieàu haønh hoaït
ñoäng cuûa toaøn boä heä
thoáng seõ trôû neân nhòp
nhaøng.
- HS traû lôøi: Heä ñieàu
haønh coù vai troø raát
quan troïng…..quaù trình
xöû lyù thoâng tin.
- HS ñoïc noäi dung trong
SGK.
- HS traû lôøi:
+ Ñieàu khieån phaàn
cöùng …..
+ Cung caáp giao
dieän.....
+ Toå chöùc vaø quaûn
lyù thoâng tin trong maùy
tính.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: Seõ xaûy ra
hieän töôïng tranh chaáp
taøi nguyeân → heä
thoáng seõ hoaït ñoäng
hoãn loaïn.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: coù 2
2. Nhieäm vuï
chính cuûa heä
ñieàu haønh.
- Ñieàu khieån phaàn
cöùng vaø toå chöùc
thöïc hieän caùc
chöông trình maùy
tính.
- Cung caáp giao
dieän cho ngöôøi
duøng. Giao dieän
laø moâi tröôøng
giao tieáp cho pheùp
con ngöôøi trao ñoåi
thoâng tin vôùi maùy
tính trong quaù trình
laøm vieäc.
- Toå chöùc vaø
quaûn lyù thoâng tin
trong maùy tính.
Trang 62
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- Trong ba nhieäm vuï cuûa
heä ñieàu haønh maø
chuùng ta vöøa tìm hieåu
thì coù bao nhieâu nhieäm
vuï chính.
nhieäm vuï chính laø:
+ Ñieàu khieån phaàn
cöùng, toå chöùc vieäc
thöïc hieän caùc chöông
trình.
+ Taïo moâi tröôøng giao
tieáp giöõa ngöôøi duøng
vôùi maùy tính.
¬ Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (17')
* Cuûng coá:
? Heä ñieàu haønh coù bao
nhieâu nhieäm vuï.
? Trong caùc nhieäm vuï
cuûa heä ñieàu haønh thì
coù bao nhieâu nhieäm vuï
chính.
- GV cho HS laøm baøi taäp
soá 4, 5, 6 trong SGK trang
43.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi vaø xem tieáp “Baøi
11. Toå chöùc thoâng tin
trong maùy tính” ñeå tieát
sau hoïc toát hôn.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

Baøi 11. TOÅ CHÖÙC THOÂNG TIN TRONG MAÙY TÍNH
I. Muïc tieâu:
- Bieát teäp tin laø ñôn vò cô baûn ñeå löu tröõ thoâng tin treân caùc thieát bò
löu tröõ.
- Bieát teäp tin treân ñóa coù theå laø caùc teäp hình aûnh, teäp vaên baûn,
teäp aâm thanh vaø ,caùc chöông trình.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình aûnh minh hoïa.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
Trang 63
Tuaàn:
Tieát: 23
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ vaø giôùi thieäu
baøi môùi. (10')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Heä ñieàu haønh laø gì?
Haõy trình baøy caùc
nhieäm vuï chính cuûa heä
ñieàu haønh?
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
Trong quaù trình xöû lyù,
maùy tính caàn phaûi truy
caäp tôùi thoâng tin (tìm,
ñoïc, ghi) treân caùc thieát
bò löu tröõ. Vaây treân
caùc thieát bò löu tröõ thì
heä ñieàu haønh toå chöùc
thoâng tin trong maùy tính
nhö theá naøo?Ñeå bieát
ñöôïc ñieàu naøy chuùng ta
cuøng tìm hieåu “Baøi 11.
Toå chöùc thoâng tin trong
maùy tính”.
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi:
1/ Heä ñieàu haønh laø
moät phaàn meàm maùy
tính. Nhieäm vuï chính
cuûa heä ñieàu haønh
laø…..
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
Baøi 11. TOÅ
CHÖÙC THOÂNG
TIN TRONG MAÙY
TÍNH
¬ Hoaït ñoäng 2: Teäp tin laø gì? (15')
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
ñaàu baøi.
- GV y/c HS traû lôøi caâu
hoûi ñaàu baøi: Vaây treân
caùc thieát bò löu tröõ thì
heä ñieàu haønh toå chöùc
thoâng tin trong maùy tính
nhö theá naøo?
- GV nhaän xeùt, ñoàng
thôøi cho HS quan saùt hình
minh hoïa toå chöùc thoâng
tin theo hình caây.
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
phaàn 1 trong SGK trang
44.
? Ngöôøi ta thöôøng noùi
- HS ñoïc noäi dung ñaàu
baøi.
- HS traû lôøi: Heä ñieàu
haønh toå chöùc thoâng
tin theo caáu truùc hình
caây goàm teäp vaø thö
muïc.
- HS laéng nghe.
- HS ñoïc noäi dung trong
SGK.
1. Teäp tin:
Teäp tin laø ñôn
vò cô baûn ñeå löu
tröõ thoâng tin treân
thieát bò löu tröõ.
Caùc teäp tin treân
ñóa coù theå laø:
Trang 64
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
ñeán caùc teäp danh saùch
cuûa moät lôùp, teäp
chöông trình, teäp troø
chôi,…Vaäy caùc teäp naøy
ñöôïc löu tröõ ôû ñaâu?
- GV nhaän xeùt vaø hoûi
tieáp: Treân caùc thieát bò
löu tröõ thoâng tin, teäp
ñoùng vai troø nhö theá
naøo?
- GV nhaän xeùt vaø keát
luaän: Teäp tin laø ñôn vò
cô baûn ñeå löu tröõ thoâng
tin treân thieát bò löu tröõ.
- GV thoâng baùo: teäp tin
coù theå raát nhoû, chæ
chöùa moät vaøi kyù töï
hoaëc coù theå raát lôùn
chöùa noäi dung caû cuoán
saùch.
? Caùc teäp tin treân ñóa
coù theå laø nhöõng teäp
tin naøo.
- GV nhaän xeùt.
- GV y/c HS tìm hieåu
thoâng tin trong SGK vaø
cho bieát: Ñeå phaân bieät
caùc teäp tin ngöôøi ta döïa
vaøo ñaâu?
- GV giaûi thích: Phaàn môû
roäng (khoâng nhaát thieát
phaûi coù trong teân teäp)
thöôøng ñöôïc duøng ñeå
nhaän bieät kieåu cuûa
teäp tin (vaên baûn, aâm
thanh, hình aûnh hay
chöông trình). Ñoàng thôøi
cho HS quan saùt hình minh
hoïa moät soá teäp tin
trong maùy tính.
- Teäp ñöôïc löu tröõ treân
caùc thieát bò löu tröõ
thoâng tin cuûa maùy
tính.
- Teáp ñoùng vai troø nhö
laø ñôn vò löu tröõ thoâng
tin cô baûn ñöôïc heä
ñieàu haønh quaûn lyù.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
- Caùc teäp tin treân ñóa:
+ Caùc teäp hình aûnh:
…..
+ Caùc teäp vaên baûn:
…..
+ Caùc teäp aâm thanh:
…..
+ Caùc chöông trình:…..
- Caùc teäp tin ñöôïc
phaân bieät vôùi nhau
baèng teân teäp. Teân
teäp tin goàm phaàn teân
vaø phaàn môû roäng
(ñuoâi) ñöôïc ñaët caùch
nhau bôûi daáu chaám.
- HS laéng nghe.
- Caùc teäp hình
aûnh: hình veõ,
tranh aûnh,…
- Caùc teäp vaên
baûn: saùch, taøi
lieäu, thö töø,…
- Caùc teäp aâm
thanh: baûn nhaïc,
baøi haùt,…
- Caùc chöông trình:
phaàn meàm hoïc
taäp, phaàn meàm
troø chôi,…
Ñeå phaân bieät
caùc teäp tin ngöôøi
ta döïa vaøo teân
hoaëc phaàn môû
roäng (ñuoâi).
¬ Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu veà thö muïc. (15')
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
? En thö hình dung moät
thö vieän maø nhöõng
- HS ñoïc noäi dung.
- Neáu ñaët saùch tuøy
tieän, khoâng coù traät töï
2. Thö muïc:
Heä ñieàu haønh
toå chöùc caùc teäp
treân ñóa thaønh
Trang 65
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
cuoán saùch ñöôïc ñaët
moät caùch töøy tieän,
khoâng coù traät töï thì
quaù trình tìm saùch nhö
theá naøo.
?Vaäy saùch trong thö
vieän caàn ñaët nhö theá
naøo.
- GV nhaän xeùt, giaûi
thích: Töông töï nhö caùch
saép xeáp saùch trong thö
vieän, heä ñieàu haønh toå
chöùc caùc teäp tin treân
ñóa thaønh caùc thö muïc.
Moãi thö muïc coù theå
chöùa caùc teäp hoaëc
caùc thö muïc con.
- GV y/c HS quan saùt hình
minh hoïa moät soá thö
muïc trong maùy tính vaø
cho bieát: Ñeå phaân bieät
caùc thö muïc ngöôøi ta
döïa vaøo ñaâu?
- Cho HS tìm hieåu thoâng
tin trong SGK vaø cho bieát:
Moät thö muïc chöùa caùc
thö muïc con bean trong, ta
goïi thö muïc ngoaøi laø thö
muïc gi?
- GV nhaän xeùt vaø
höôùng daãn HS quan saùt
hình caáu truùc thö muïc
meï – con.
- GV löu yù:
+ Thö muïc ngoaøi cuøng
(khoâng coù thö muïc con)
goïi laø thö muïc goác.
+ Teân caùc teäp tin trong
thö muïc phaûi khaùc nhau,
caùc thö muïc con trong
cuøng moät thö muïc meï
cuõng phaûi khaùc nhau.
seõ laøm cho quaù trình
tìm saùch maát nhieàu
thôøi gian.
- Vì theá caùc cuoán saùch
trong thö vieän phaûi
ñöôïc saép xeáp moät
caùch coù traät töï ñeå
deã tìm.
- HS laéng nghe.
- Ñeå phaân bieät caùc
thö muïc ngöôøi ta döïa
vaøo teân.
- Thö muïc maø beân
trong noù coù chöùa caùc
thö muïc con, ta goïi laø
thö muïc meï.
- HS quan saùt vaø laéng
nghe.
- HS laéng nghe.
caùc thö muïc. Moãi
thö muïc coù theå
chöùa caùc teäp
hoaëc caùc thö muïc
con. Thö muïc ñöôïc
toå chöùc phaân
caáp vaø caùc thö
muïc coù theå loàng
nhau, caùch toå
chöùc naøy coù teân
goïi laø toå chöùc
hình caây.
- Moät thö muïc coù
chöùa caùc thö muïc
beân trong. Ngöôøi
ta goïi thö muïc
ngoaøi laø thö muïc
meï, thö muïc beân
trong laø thö muïc
con.
- Thö muïc ngoaøi
cuøng (khoâng coù
chöùa thö muïc con)
ñöôïc goïi laø thö
muïc goác.
- Ñeå phaân bieät
caùc thö muïc döïa
vaøo teân.
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (5')
* Cuûng coá:
? Teäp tin laø gì.
? Caùc teäp tin treân ñóa
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
Trang 66
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
coù theå laø nhöõng teäp
tin naøo.
? Ñeå phaân bieät caùc
teäp tin döïa vaøo ñaâu.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi vaø xem tieáp noäi
dung phaàn 3, 4 cuûa Baøi
11 vaø Baøi 12 ñeå tieát
sau hoïc toát hôn.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

Baøi 11. TOÅ CHÖÙC THOÂNG TIN TRONG MAÙY TÍNH (tieáp
theo)
I. Muïc tieâu:
- Bieát ñöôøng daãn laø daõy teân caùc thö muïc loàng nhau, ñaët caùch nhau
bôûi daáu \.
- Bieát ñöôïc caùc thao taùc chính vôùi teäp vaø thö muïc nhö: xem, taïo môùi,
xoùa, ñoåi teân, sao cheùp, di chuyeån.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình aûnh minh hoïa.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Teäp tin laø gì? Caùc
teäp tin treân ñóa coù theå
laø nhöõng teäp tin naøo?
2/ Ñeå phaân bieät caùc
teäp tin döïa vaøo ñaâu?
Ñeå phaân bieät caùc thö
- Baùo caùo sæ soá.
1/ Teäp tin laø ñôn vò
cô…..
Caùc teäp tin treân ñóa
coù theå laø:
+ Caùc teäp hình aûnh:..

+ Caùc teäp vaên
baûn:..…
+ Caùc teäp aâm
thanh:..…
+ Caùc chöông trình:…..
Trang 67
Tuaàn:
Tieát: 24
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
muïc döïa vaøo ñaâu?
Trong caùc caâu sau,
caâu naøo laø ñuùng?
a. Thö muïc coù theå
chöùa teäp tin.
b. Teäp coù theå chöùa
trong caùc teäp khaùc.
c. Thö muïc coù theå
chöùa caùc thö muïc con.
d. Teäp tin luoân chöùa
thö muïc con.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
2/ Ñeå phaân bieät teäp
tin döïa vaøo teân vaø
phaàn môû roäng (ñuoâi)
…..
Nhöng caâu ñuùng: a, c.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà ñöôøng daãn. (13')
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
SGK trang 46.
? Ta hình dung thö muïc
nhö tuû saùch hoaëc giaù
saùch, coøn teäp nhö
quyeån saùch. Vaäy ñeå
tìm moät quyeån saùch, ta
tìm nhö theá naøo.
? Trong toå chöùc hình caây
cuûa caùc thö muïc vaø
teäp, ñeå truy caäp moät
teäp hay thö muïc naøo
ñoù, ta caàn bieát ñieàu gì.
- GV nhaän xeùt.
? Vaäy ñöôøng daãn laø gì.
- GV nhaän xeùt vaø keát
luaän.
- GV höôùng daãn HS quan
saùt hình minh hoïa ví duï
veà ñöôøng daãn tôùi teäp
vaø thö muïc.
- GV cho HS laøm theâm
moät soá ví duï khaùc trong
SGK.
- GV nhaän xeùt.
- HS ñoïc noäi dung SGK.
- Bieát saùch naèm trong
tuû naøo, treân giaù saùch
thöù maáy.
- Caàn phaûi bieát ñöôøng
daãn cuûa noù.
- Ñöôøng daãn laø daõy
teân caùc thö muïc loàng
nhau…… thö muïc hoaëc
teäp töông öùng.
- HS laéng nghe.
- HS cho theâm moät soá
ví duï khaùc.
- HS laéng nghe.
3. Ñöôøng daãn:
Trong toå chöùc
hình caây cuûa caùc
thö muïc vaø teäp,
ñeå truy caäp ñöôïc
moät teäp hay thö
muïc naøo ñoù, caàn
phaûi bieát ñöôøng
daãn cuûa noù.
Ñöôøng daãn laø
daõy teân caùc thö
muïc loàng nhau
ñaët caùch nhau
bôûi daáu \ , baét
ñaàu töø moät thö
muïc xuaát phaùt
naøo ñoù vaø keát
thuùc baèng thö
muïc hoaëc teäp ñeå
chæ ra ñöôøng tôùi
thö muïc hoaëc teäp
töông öùng.
¬ Hoaït ñoäng 3: Caùc thao taùc chính vôùi teäp vaø thö muïc. (8')
- GV y/c HS ñoïc noäi dung - HS ñoïc noäi dung trong 4. Caùc thao taùc
Trang 68
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
trong SGK trang 46.
? Heä ñieàu haønh cho
pheùp ngöôøi duøng coù
theå thöïc hieän caùc thao
taùc naøo ñoái vôùi teäp
vaø thö muïc.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích cuï theå töøng thao
taùc.
SGK.
- Heä ñieàu haønh cho
pheùp ngöôøi duøng coù
theå thöïc hieän caùc thao
taùc sau ñaây vôùi teäp
vaø thö muïc:
- Xem thoâng tin veà caùc
teäp vaø thö muïc.
- Taïo thö muïc môùi.
- Xoùa.
- Ñoåi teân.
- Sao cheùp
- Di chuyeån.
- HS laéng nghe.
chính vôùi teäp
vaø thö muïc.
Heä ñieàu haønh
cho pheùp ngöôøi
duøng coù theå thöïc
hieän caùc thao taùc
sau ñaây vôùi teäp
vaø thö muïc:
- Xem thoâng tin veà
caùc teäp vaø thö
muïc.
- Taïo thö muïc môùi.
- Xoùa.
- Ñoåi teân.
- Sao cheùp
- Di chuyeån.
¬ Hoaït ñoäng 4: Maøn hình laøm vieäc chính cuûa Windows. (12')
- GV thoâng baùo: Windows
laø heä ñieàu haønh cuûa
haõng phaàn meàm
Microsoft. Phieân baûn ñang
ñöôïc söû duïng phoå bieán
nhaát hieän nay treân theá
giôùi laø Windows XP. Baây
giôø chuùng ta seõ tìm
hieåu cuï theå veà heä
ñieàu haønh Windows
thoâng qua baøi 12.
- GV höôùng daãn HS quan
saùt hình minh hoïa maøn
hình neàn cuûa Windows
XP.
Khi laøm vieäc vôùi heä
ñieàu haønh Windows em
coù theå hình dung maøn
hình laøm vieäc cuûa em
vôùi caùc choàng saùch vôû
coù saün treân ñoù.
? Treân maøn hình neàn,
em quan saùt thaáy nhöng
gì.
- GV nhaän xeùt vaø keát
luaän: Treân maøn hình
neàn cuûa heä ñieàu haønh
Windows, em coù theå
- HS laéng nghe.
- HS quan saùt hình minh
hoïa vaø laéng nghe.
- Caùc bieåu töôïng
chöông trình, bieåu
töôûng thuøng raùc, thanh
coâng vieäc,…
- HS laéng nghe.
- Caùc bieåu töôïng My
Computer, Recyle Bin.
Baøi 12. HEÄ
ÑIEÀU HAØNH
WINDOWS.
1. Maøn hình laøm
vieäc chính cuûa
Windows.
a. Maøn hình neàn:
Khi laøm vieäc
vôùi heä ñieàu
haønh Windows,
treân maøn hình cho
thaáy caùc bieåu
töôïng.

b. Moät vaøi bieåu
töôïng chính treân
Trang 69
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
thaáy caùc bieåu töôïng
chöông trình, bieåu töôïng
thuøng raùc, thanh coâng
vieäc.
- GV y/c HS theo doõi muïc
b trong SGK.
? Em haõy cho bieát bieåu
töôïng naøo laø bieåu
töôïng chính treân maøn
hình neàn.
- GV thoâng baùo: Khi
nhaùy ñuùp chuoät vaøo
bieåu töôïng My Computer,
moät cöûa soå ñöôïc môû ra
coù daïng nhö trong SGK
trang 49.
? Trong caùc cöûa soå My
Computer, ta thaáy coù
nhöõng thoâng tin naøo.
- GV nhaän xeùt.
?Ñeå xem noäi dung moät
thö muïc hay ñóa coù trong
maùy tính, em caàn thöïc
hieän nhö theá naøo.
- GV nhaän xeùt.
- GV y/c HS ñoïc muïc c
trong SGK trang 49.
? Caùc chöông trình öùng
duïng ñöôïc caøi ñaët treân
Windows thöôøng coù caùc
bieåu töôïng rieâng nhö
theá naøo.
- GV nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- Goàm caùc thö muïc döõ
lieäu ñöôïc taïo saün trong
maùy tính; oå ñóa cöùng;
caùc oå ñóa meàm, CD.
- HS laéng nghe.
- Nhaùy ñuùp chuoät leân
bieåu töôïng töông öùng
cuûa ñoái töôïng naøy
treân maøn hình.
- HS laéng nghe.
- HS ñoïc noäi dung trong
SGK.
- Ñeå chaïy chöông trình
Microsoft Word, ta nhaùy
ñuùp chuoät vaøo bieåu
töôïng töông öùng cuûa
chöông trình ñoù.
- HS laéng nghe.
maøn hình neàn:
Caùc bieåu
töôïng chính treân
maøn hình neàn nhö:
My Computer,
Recycle,…
Khi nhaùy ñuùp
bieåu töôïng My
Computer.

c. Caùc bieåu
töôïng chöông trình:

¬ Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (5')
* Cuûng coá:
? Caùc thoâng tin treân ñóa
ñöôïc toå chöùc nhö theá
naøo.
? Ñöôøng daãn laø gì.
? Ta coù caùc thao taùc
naøo vôùi teäp vaø thö
muïc.
?Ñeå xem noäi dung moät
thö muïc hay ñóa coù trong
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
Trang 70
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
maùy tính, em caàn thöïc
hieän nhö theá naøo.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø caùc em hoïc
baøi vaø xem tieáp noäi
dung phaàn 2, 3, 4 cuûa
Baøi 12 ñeå tieát sau hoïc
toát hôn.
- HS laéng nghe.

Baøi 12. HEÄ ÑIEÀU HAØNH WINDOWS (tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Bieát baûng choïn khi nhaùy nuùt Start laø moät baûng choïn chöùa moïi
leänh caàn thieát ñeå baét ñaàu söû duïng Windows.
- Bieát thanh coâng vieäc thöôøng naèm ôû ñaùy maøn hình.
- Bieát caùc cuûa soå trong heä ñieàu haønh Windows ñeàu coù caùc ñaëc
ñieåm chung.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình aûnh minh hoïa.
Trang 71
Tuaàn:
Tieát: 25
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
Trang 72
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Trang 73
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Trang 74
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Trang 75
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Trong tin hoïc em hieåu
theá naøo laø ñöôøng daãn.
2/ Heä ñieàu haønh cho
pheùp ngöôøi duøng coù
theå thöïc hieän caùc thao
taùc naøo vôùi teäp vaø thö
muïc.

Ñeå xem noäi dung moät
thö muïc hay ñóa coù trong
maùy tính, em caàn thöïc
hieän nhö theá naøo.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi:
1/ Ñöôøng daãn laø daõy
teân caùc thö muïc loàng
nhau ñaët caùch nhau
bôûi daáu \ ,.……thö muïc
hoaëc teäp töông öùng.
2/ Heä ñieàu haønh cho
pheùp ngöôøi duøng coù
theå thöïc hieän caùc thao
taùc sau ñaây vôùi teäp
vaø thö muïc: xem, taïo
môùi, xoùa, ñoåi teân, sao
cheùp, di chuyeån.
Nhaùy ñuùp chuoät leân
bieåu töôïng töông öùng
cuûa ñoái töôïng naøy
treân maøn hình.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
Baøi 12. HEÄ
ÑIEÀU HAØNH
WINDOWS (tieáp
theo)
¬ Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu nuùt Start vaø baûng choïn Start. (13')
- GV y/c HS ñoïc muïc 2
trong SGK trang 49.
? Khi nhaùy chuoät vaøo
nuùt Start thì xuaát hieän
gì.
- HS ñoïc nd trong SGK.
- Khi nhaùy chuoät vaøo
nuùt Start, moät baûng
choïn (ñöôïc goïi laø baûng
choïn Start) xuaát hieän.
Baûng choïn naøy chöùa
2. Nuùt Start vaø
baûng choïn Start.
- Khi nhaùy chuoät
vaøo nuùt Start,
moät baûng choïn
xuaát hieän. Baûng
choïn naøy chöùa
Trang 76
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
? Haõy cho bieát yù nghóa
khi em troû chuoät vaøo All
Programs.
- GV nhaän xeùt, giaûi thích
vaø ñoàng thôøi cho HS
quan saùt hình minh hoïa
nuùt Start vaø baûng choïn
Start.
moïi leänh caàn thieát ñeå
baét ñaàu söû duïng
Windows.
- Khi troû chuoät vaøo All
Programs, coù theå
khôûi ñoäng caùc chöông
trình coù trong baûng
choïn.
moïi leänh caàn
thieát ñeå baét ñaàu
söû duïng Windows.
- Khi troû chuoät
vaøo All Programs,
coù theå khôûi
ñoäng caùc chöông
trình coù trong
baûng choïn.
¬ Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu thanh coâng vieäc – Cöûa soå laøm vieäc.
(20')
- GV y/c HS töï nghieân
cöùu muïc 3 trong SGK
trang 50.
? Thanh coâng vieäc
thöôøng xuaát hieän ôû
ñaâu.
? Treân thanh coâng vieäc
thöôøng xuaát hieän
nhöõng gì.
- GV nhaän xeùt, giaûi
thíùch vaø höôùng daãn HS
quan saùt hình minh hoïa
trong SGK.
- GV y/c HS ñoïc muïc 4
trong SGK trang 50 vaø
ñoàng thôøi y/c HS quan
saùt hình minh hoïa cöûa
soå laøm vieäc cuûa chöông
trình Word.
? Caùc cöûa soå trong heä
ñieàu haønh Windows ñeàu
coù caùc ñieåm chung
naøo.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt, giaûi thích
vaø ruùt ra noäi dung chính.
- Thanh coâng vieäc
thöôøng naèm ôû ñaùy
maøn hình.
- Thanh coâng vieäc xuaát
hieän bieåu töôïng cuûa
caùc chöông trình ñang
chaïy. Ta coù theå
chuyeån ñoåi nhanh giöõa
caùc bieåu töôïng ñoù
baèng caùch nhaùy
chuoät vaøo bieåu töôïng
chöông trình töông öùng.
- HS quan saùt vaø laéng
nghe.
- HS ñoïc noäi dung trong
SGK.
- Goàm caùc thaønh
phaàn chung nhö: thanh
tieâu ñeà, thanh baûng
choïn, thanh coâng cuï,
thanh cuoán doïc, thanh
cuoán ngang.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
3. Thanh coâng
vieäc:
- Thanh coâng vieäc
thöôøng naèm ôû
ñaùy maøn hình.
- Khi chaïy moät
chöông trình, bieåu
töôïng cuûa noù
xuaát hieän treân
thanh coâng vieäc.
4. Cöûa soå laøm
vieäc:
Caùc cöûa soå trong
heä ñieàu haønh
Windows ñeàu coù
caùc ñieåm chung
sau ñaây:
- Moãi cöûa soá coù
moät teân ñöôïc
hieån thò treân
thanh tieâu ñeà.
- Coù theå dòch
chuyeån cöûa soå
baèng caùch keùo
thaû thanh tieâu
ñeà.
Trang 77
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- Nuùt thu nhoû
- Nuùt phoùng to
- Nuùt ñoùng
- Thanh baûng choïn
chöùa caùc nhoùm
leänh cuûa chöông
trình.
- Thanh coâng cuï
chöùa bieåu töôïng
caùc leänh chính
cuûa chöông trình.
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (5')
* Cuûng coá:
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
ghi nhôù trong SGK.
? Caùc cöûa soå trong heä
ñieàu haønh ñieàu haønh
Windows ñeàu coù caùc
ñaëc ñieåm chung naøo.
? Thanh coâng vieäc
thöôøng ôû ñaâu.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø xem laïi taát
caû caùc baøi ôû 3 chöông
ñeå tieát sau oân taäp.
- HS ñoïc noäi dung ghi
nhôù.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

OÂN TAÄP
I. Muïc tieâu:
Trang 78
Tuaàn:
Tieát:
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- Nhaéc laïi ñöôïc caùc kieán thöùc veà thoâng tin, bieåu dieãn thoâng tin trong
maùy tính, bieát ñöôïc moät soá phaàn meàm maùy tính.
- Bieát vaø nhaén laïi caùc öùng duïng cuûa phaàn meàm hoïc taäp.
- Hieåu vaø nhaéc laïi ñöôïc kieán thöùc veà heä ñieàu haønh.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Laøm quen vôùi tin hoïc vaø maùy
tính ñieän töû. (20')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* OÂn taäp:
- GV chia nhoùm (4 HS).
- GV y/c caùc nhoùm
nghieân cöùu SGK.
? Thoâng tin laø gì.
? Theá naøo laø hoaït
ñoäng thoâng tin cuûa con
ngöôøi.
? Em haõy veõ moâ hình
quaù trình xöû lyù thoâng
tin.
- GV y/c caùc nhoùm
khaùc nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- GV y/c caùc nhoùm
nghieân cöùu SGK.
? Em haõy trình baøy caùc
daïng thoâng tin cô baûn
cuûa maùy tính.
? Theá naøo laø bieåu
dieãn thoâng tin vaø neâu
vai troø cuûa bieåu dieãn
thoâng tin.
- GV y/c caùc nhoùm
khaùc nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- Baùo caùo sæ soá.
- Caùc nhoùm nghieân
cöùu SGK.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- Caùc nhoùm khaùc
nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
Caùc nhoùm nghieân cöùu
SGK.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- Caùc nhoùm khaùc
nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- Caùc nhoùm nghieân
cöùu SGK.
Chöông1. LAØM
QUEN VÔÙI TIN
HOÏC VAØ MAÙY
TÍNH ÑIEÄN TÖÛ
Baøi 1. Thoâng tin
vaø tin hoïc.
Baøi 2. Thoâng tin
vaø bieåu dieãn
thoâng tin.
Baøi 3. Em coù
theå laøm ñöôïc
nhöõng gì nhôø
maùy tính.
Trang 79
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- GV y/c caùc nhoùm
nghieân cöùu SGK.
? Maùy tính coù maáy
khaû naêng? Em haõy
neâu cuï theå.
? Ta coù theå duøng maùy
tính ñieän töû vaøo
nhöõng vieäc gì.
? Ñaâu laø haïn cheá lôùn
nhaát cuûa maùy tính
hieän nay.
- GV y/c caùc nhoùm
khaùc nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- GV y/c caùc nhoùm
nghieân cöùu SGK.
? Em haõy veõ moâ hình
quaù trình 3 böôùc? Neâu
ví duï minh hoïa.
? Caáu truùc chung cuûa
maùy tính goàm maáy
khoái chöùc naêng? Haõy
keã ra cuï theå.
? Phaàn meàm laø gì?
Phaân meàm ñöôïc chia
thaønh maáy loaïi chính.
- GV y/c caùc nhoùm
khaùc nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- Caùc nhoùm khaùc
nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- Caùc nhoùm nghieân
cöùu SGK.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- Caùc nhoùm khaùc
nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
Baøi 4. Maùy tính
vaø phaàn meàm
maùy tính.
¬ Hoaït ñoäng 2: Phaàn meàm hoïc taäp. (8')
- GV y/c caùc nhoùm
nghieân cöùu SGK.
?Coù bao nhieâu thao taùc
chính vôùi chuoät? Haõy
keå ra cuï theå.
? Khu vöïc chính cuûa
baøn phím goàm bao
nhieâu haøng phím?
Haøng phím naøo laø
quan troïng nhaát? Vì sao.
? Maøn hình chính cuûa
phaàn meàm Mario coù
- Caùc nhoùm nghieân
cöùu SGK.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
Chöông 2. PHAÀN
MEÀM HOÏC TAÄP.
Baøi 5. Luyeän
taäp chuoät.
Baøi 6. Hoïc goõ
möôøi ngoùn.
Baøi 7. Söû duïng
phaàn meåm
Mario ñeå luyeän
Trang 80
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
bao nhieâu baûng choïn?
Haõy keå ra.
- GV y/c caùc nhoùm
khaùc nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- Caùc nhoùm khaùc
nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
goõ phím.
¬ Hoaït ñoäng 3: Heä ñieàu haønh (15')
- GV y/c caùc nhoùm
nghieân cöùu SGK.
? Heä ñieàu haønh coù vai
troø nhö theá naøo.
? Heä ñieàu haønh laø gì.
? Haõy trình baøy caùc
nhieäm vuï chính cuûa
heä ñieàu haønh.
- GV y/c caùc nhoùm
khaùc nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- GV y/c caùc nhoùm
nghieân cöùu SGK.
? Teäp tin laø gì.
? Caùc teäp tin treân ñóa
coù theå laø nhöõng teäp
tin naøo.
? Theá naøo laø ñöôøng
daãn.
? Heä ñieàu haønh cho
pheùp ngöôøi duøng coù
theå thöïc hieän caùc thao
taùc naøo vôùi teäp vaø
thö muïc.
- GV y/c caùc nhoùm
khaùc nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- GV y/c caùc nhoùm
nghieân cöùu SGK.
? Ñeå coù theå klhôûi
ñoäng caùc chöông trình
ñaõ caøi ñaët nhaùy vaøo
nuùt naøo.
- Caùc nhoùm nghieân
cöùu SGK.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- Caùc nhoùm khaùc
nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- Caùc nhoùm nghieân
cöùu SGK.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- Caùc nhoùm khaùc
nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- Caùc nhoùm nghieân
cöùu SGK.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
Chöông 3.
HEÄ ÑIEÀU HAØNH
Baøi 9. Vì sao caàn
coù heä ñieàu
haønh.
Baøi 10. Heä ñieàu
haønh laøm
nhöõng vieäc gì.
Baøi 11. Toå chöùc
thoâng tin trong
maùy tính.
Baøi 12. Heä ñieàu
haønh Windows.
Trang 81
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
? Thanh coâng vieäc
thöôøng naèm ôû ñaâu,
khi chaïy baát kyø moät
chöông trình bieåu töôïng
cuûa noù xuaát hieän ôû
ñaâu.
? Caùc cöûa soå trong heä
ñieàu haønh Windows
ñeàu coù caùc ñaëc ñieåm
chung naøo.
GV y/c caùc nhoùm khaùc
nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- HS traû lôøi.
- Caùc nhoùm khaùc
nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 4: Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (2')
- Veà nhaø hoïc taát caû
caùc noäi dung ñaõ oân
taäp.
- Chuaån bò kieåm thi hoïc
kyø I.
- HS laéng nghe.

Chöông 4. SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN
Baøi 13. LAØM QUEN VÔÙI SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN
I. Muïc tieâu:
- Phaân bieät ñöôïc giöõa soaïn thaûo vaên baûn vaø phaàn meàm soaïn thaûo
vaên baûn.
- Bieát caùch khôûi ñoäng Word coù caùc thanh phaàn naøo.
- Bieát caùch môû, löu vaø keát thuùc moät vaên baûn.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình aûnh minh hoïa.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, giôùi thieäu baøi môùi. (6')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Giôùi thieäïu baøi môùi:
? Phaàn meàm ñöôïc chia
thaønh maáy loaïi.
- Baùo caùo sæ soá.
- Phaàn meàm öùng duïng
vaø phaàn meàm heä
thoáng.
Trang 82
Tuaàn:
Tieát: 1
Ngaøy soaïn:
01/01/2010
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
? Haõy neâu moät vaøi
phaàn meàm öùng duïng.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt chung:
Vaäy caùc em coù töøng
laøm vôùi phaàn meàm
soaïn thaûo chöa? Noù coù
öùng duïng nhö theá naøo?
Chuùng ta seõ tìm caâu
traû lôøi ôû baøi môùi.
- Phaàn meàm soaïn thaûo
vaên baûn (Word), phaàn
meàm ñoà hoïa (Paint),
phaàn meàm öùng duïng
treân Internet,…
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
Baøi 13. LAØM
QUEN VÔÙI SOAÏN
THAÛO VAÊN
BAÛN
¬ Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veàø vaên baûn vaø phaàn meàm soaïn
thaûo vaên baûn
Caùch khôûi ñoäng Word. (13')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK vaø traû lôøi.
? Haèng ngaøy caùc em
thöôøng tieáp xuùc vôùi
caùc loaïi vaên baûn naøo
- GV thoâng baùo: SGK
trang 63.
+ Word ñöôïc khôûi ñoäng
nhö moïi phaàn meàm
trong Windows, baèng
nhieâu caùch khaùc nhau.
+ GV treo baûng phuï hình
minh hoïa caùc caùch khôûi
ñoäng Word, höôùng daãn
HS quan saùt.
? Haõy neâu caùc caùch
ñeå khôûi ñoäng Word.
- GV nhaän xeùt.
- GV thoâng baùo: Sauk hi
khôûi ñoäng Word môû
moät vaên baûn troáng, coù
teân taïm thôøi laø
Document 1.
- HS nghieân cöùu SGK
vaø traû lôøi.
- Trang saùch, vôû, baøi
baùo,…
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
- HS quan saùt vaø laéng
nghe.
+ Nhaùy ñuùp chuoät leân
bieåu töôïng Word treân
maøn hình neàn.
+ Nhaùy nuùt Start, troû
chuoät vaøo All Program
vaø choïn Microsoft Word.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
1. Vaên baûn vaø
phaàn meàm soaïn
thaûo vaên baûn.
2. Khôûi ñoäïng
Word.
- Nhaùy ñuùp chuoät
leân bieåu töôïng
cuûa Word.
- Nhaùy nuùt Start,
troû chuoät vaøo All
Program vaø choïn
Microsoft Word.
¬ Hoaït ñoäng 3: Tìm caùc thaønh phaàn cuûa cöûa soå Word. (15')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK vaø traû lôøi.
- ÔÛ tieát tröôùc caùc em
ñaõ bieát moïi cöûa soå
- HS nghieân cöùu SGK
vaø traû lôøi.
- Caùc thaønh phaàn
3. Coù gì treân
cöûa soå Word.
a. Baûng choïn:
Ñeå thöïc hieän
Trang 83
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
trong heä ñieàu haønh
Windows ñeàu coù caùc
thaønh phaàn chung. Vaäy
caùc thaønh phaàn chung
ñoù laø nhöõng thaønh
phaàn naøo?
- GV nhaän xeùt, ñoàng
thôøi treo baûng phuï hình
minh hoïa cöûa soå Word.
- GV thoâng baùo: SGK
trang 65.
? Ta thöïc hieän thao taùc
naøo cuûa chuoät ñeå xem
töøng doøng leänh cuûa
caùc baûng choïn treân
thanh baûng choïn. Ví duï:
xem baûng choïn File.
? Töø traùi qua phaûi, ta
thaáy teân caùc baûng
choïn naøo.
- GV nhaän xeùt.
- GV treo baûng phuï hình
minh hoïa caùc nuùt leänh
treân thanh coâng cuï.
- GV thoáng baùo: caùc
nuùt leänh thöôøng duøng
ñöôïc ñaët treân thanh
coâng cuï. Moãi nuùt leänh
ñeàu coù teân ñeå phaân
bieät.
- Neáu ta nhaùy chuoät ôû
nuùt leänh New treân thanh
coâng cuï, moät leänh ñöôïc
thöïc hieän vaø moät vaên
baûn troáng cuõng ñöôïc
môû trong cöûa soå môùi
(hoaëc söû duïng leänh New
trong baûng choïn File).
- GV keát luaän.
chung ñoù laø: thanh
coâng cuï, thanh baûng
choïn, thanh tieâu ñeà,
nuùt ñoùng, nuùt phoùng
to vaø thu nhoû cöûa soå.
- HS quan saùt vaø laéng
nghe.
- HS laéng nghe.
- Ta thöïc hieän thao taùc
nhaùy chuoät (nhaùy ñôn)
vaøo teân baûng choïn
treân thanh baûng choïn.
- Teân caùc baûng choïn:
File, Edit, View,…
- HS laéng nghe.
- HS quan saùt vaø laéng
nghe.
- HS laéng nghe.
moät leänh naøo
ñoù, ta nhaùy chuoät
vaøo baûng choïn
coù chöùa leänh ñoù
vaø choïn leänh.
b. Nuùt leänh:
Ñeå söû duïng moät
nuùt leänh naøo ñoù
treân thanh coâng
cuï, ta nhaùy chuoät
vaøo nuùt leänh
töông öùng. Ví duï:
Môû vaên baûn môùi
baèng nuùt leänh
New
¬ Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu caùch ñeåû môû moät teäp vaên baûn ñaõ
coù. (7')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
? Ñeå môû teäp vaên baûn
ñaõ coù treân maùy tính,
em thöïc hieän nhö theá
naøo.
- Nhaùy vaøo nuùt Open.
- HS nhaän xeùt.
B1. Nhaùy baûng choïn
4. Môû vaên baûn.
B1. File ¬ Open
(hoaëc nuùt leänh
Open treân thanh
coâng cuï)
B2. Nhaùy choïn
Trang 84
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV höôùng daãn HS theo
doõi hình minh hoïa caùch
môû vaên baûn vaø cho HS
traû lôøi. Vaäy ñeå môû
vaên baûn ñaõ coù trong
maùy coù bao nhieâu
böôùc.
- GV nhaän xeùt.
* Löu yù: Teân caùc teäp
vaên baûn trong Worrd coù
phaàn môû roäng (phaàn
ñuoâi) ngaàm ñònh laø
.doc
- GvV y/c HS nhaéc laïi noäi
dung ghi nhôù.
File vaø choïn leänh Open
(hoaëc nuùt leänh Open
treân thanh coâng cuï)
B2. Nhaùy choïn teân
teäp.
B3. Nhaùy Open ñeå môû.
- HS laéng nghe.
- HS nhaéc laïi nde ghi
nhôù.
teân teäp.
B3. Nhaùy Open ñeå
môû.
¬ Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (4')
* Cuûng coá:
? Haõy neâu caùch khôûi
ñoäng phaàn meàm soaïn
thaûo Word nhanh nhaát.
? Lieät keâ moät soá thaønh
phaàn cô baûn coù treân
cöûa soå Word.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
- Veà hoïc baøi.
- Xem tieáp noäi dung cuûa
Baøi 14.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

Baøi 13. LAØM QUEN VÔÙI SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN
(tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Phaân bieät ñöôïc giöõa soaïn thaûo vaên baûn vaø phaàn meàm soaïn thaûo
vaên baûn.
- Bieát caùch khôûi ñoäng Word, treân cöûa soå Word coù caùc thaønh phaàn
naøo.
- Bieát caùch môû, löu vaø keát thuùc moät vaên baûn.
II. Chuaån bò:
Trang 85
Tuaàn:
Tieát: 2
Ngaøy soaïn:
01/01/2010
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình aûnh minh hoïa.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp , kieåm tra baøi cuõ.
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Haõy neâu caùc caùch
khôûi ñoäng Word trong hai
tröôøng hôïp?
2/ Haõy neâu moät soá
thaønh phaàn chính treân
cöûa soå Word.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi.
1/ Nhaùy ñuùp chuoät
leân bieåu töôïng cuûa
Word treân maøn hình
neàn.
Nhaùy nuùt Start, troû
chuoät vaøo All Programs
vaø choïn Microsoft Word.
2/ Moät soá thaønh phaàn
chính treân cöûa soå Word
nhö: Caùc baûng choïn,
nuùt leänh, thanh coâng
cuï, con troû soaïn thaûo,
vuøng soaïn thaûo, thanh
cuoán doïc, thanh cuoán
ngang.
- HS khaùc nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
Baøi 13. LAØM
QUEN VÔÙI SOAÏN
THAÛO VAÊN
BAÛN (tieáp theo)
¬ Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùch löu vaên baûn – Keát thuùc vaên
baûn. (25')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
- GV thoâng baùo: sau khi
soaïn thaûo vaên baûn em
neân löu vaên baûn (theâm
noäi dung, chænh söûa,
löu)
? Ñeå löu vaên baûn em
thöïc hieän nhö theá naøo.
- GV höôùng daãn HS theo
doõi hình minh hoïa caùch
löu vaên baûn vaø cho HS
traû lôøi. Vaäy ñeå löu baûn
vaøo maùy coù bao nhieâu
böôùc.
- HS nghieân cöùu SGK.
- HS laéng nghe.
- Nhaùy nuùt Save treân
thanh coâng cuï.
B1: Nhaùy File choïn Save
(Nhaùy vaøo nuùt Save
treân thanh coâng cuï)
B2: Goõ teân teäp vaên
baûn vaøo oâ File name.
B3: Nhaùy nuùt Save.
- HS laéng nghe.
5. Löu vaên baûn.
Ñeå löu vaên baûn
coù 3 böôùc thöïc
hieän:
B1: Nhaùy File choïn
Save
(Nhaùy vaøo
nuùt Save treân
thanh coâng cuï)
(Ctrl + S)
B2: Goõ teân teäp
vaên baûn vaøo oâ
File name.
B3: Nhaùy nuùt
Save.
Trang 86
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- GV nhaän xeùt.
* Löu yù: Neáu teäp vaên
baûn ñaõ ñöôïc löu ít nhaát
moät laàn, thì cöûa soå
Save As khoâng xuaát
hieän, moïi thay ñoåi seõ
ñöôïc löu treân teäp vaên
baûn ñaõ coù.
- GV y/c HS khaùc nhaéc
laïi.
- GV treo baûng phuï hình
minh hoïa caùch ñoùng vaø
keát thuùc vaên baûn.
Höôùng daãn HS quan saùt.
? Muoán ñoùng vaên baûn
ta thöïc hieän nhö theá
naøo.
? Muoán keát thuùc vaên
baûn ta thöïc hieän nhö
theá naøo.
- GV y/c HS nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS nhaéc laïi.
- Nhaùy nuùt Close treân
thanh baûng choïn ñeå
ñoùng vaên baûn.
- Nhaùy nuùt Close treân
thanh tieâu ñeà ñeå keát
thuùc vieäc soaïn thaûo
vaên baûn.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
6. Keát thuùc.
¬ Nhaùy nuùt Close
treân thanh baûng
choïn ñeå ñoùng
vaên baûn.
¬ Nhaùy nuùt Close
treân thanh tieâu
ñeà keát thuùc vieäc
soaïn thaûo vaên
baûn.
¬ Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu baøi môùi – Tìm hieåu caùc thaønh phaàn
cuûa vaên baûn.
ÔÛ tieát tröôùc caùc em
ñaõ ñöôc laøm quen vôùi
soaïn thaûo vaên baûn.
Tieát hoïc hoâm nay chuùng
ta seõ tìm hieåu caùch ñeå
coù theå soaïn thaûo moät
vaên baûn ñôn giaûn.
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
- GV thoâng baùo: Khi hoïc
Tieáng Vieät em ñaõ bieát
khaùi nieäm vaên baûn vaø
caùc thaønh phaàn cô baûn
cuûa vaên baûn laø töø,
caâu vaø ñoaïn.
? Vaäy khi soaïn thaûo vaên
baûn treân maùy tính em
caàn phaân bieät nhöõng
gì.
HS laéng nghe.
- HS nghieân cöùu SGK.
Baøi 14. SOAÏN
THAÛO VAÊN
BAÛN ÑÔN GIAÛN
1. Caùc thaønh
phaàn cuûa vaên
baûn.
Caùc thaønh
phaàn cô baûn cuûa
vaên baûn: töø, caâu
vaø ñoaïn vaên.
Khi soaïn thaûo
vaên baûn treân
maùy tính caàn
phaân bieät: kyù töï,
doøng, ñoaïn, trang.
- Kyù töï:.................
- Doøng: .................
- Ñoaïn: .................
- Trang: .................
Trang 87
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
¬ Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu veà con troû soaïn thaûo.
GV y/c HS nhaéc laïi kieán
thöùc: Haõy neâu moät soá
thaønh phaàn chính treân
cöûa soå Word?
- HS traû lôøi: Caùc baûng
choïn, nuùt leänh, thanh
coâng cuï, con troû soaïn
thaûo,…
2. Con troû soaïn
thaûo.
Con troû soaïn thaûo
laø moät vaïch
ñöùng nhaáp nhaùy
treân maøn hình.
Noù cho bieát vò trí
xuaát hieän caùc
kyù töï ñöôïc nhaäp
vaøo.
- Con troû soaïn seõ
di chuyeån töø traùi
sang phaûi vaø töï
ñoäng xuoáng doøng
khi ñeán vò trí cuoái
doøng.
- Neáu muoán cheøn
kyù töï hay ñoái
töôïng vaøo vaên
baûn, ta phaûi di
chuyeån con troû
soaïn thaûo tôùi vò
trí caàn cheøn.
¬ Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.
* Cuûng coá:
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:

Baøi 14. SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN ÑÔN GIAÛN (tieáp
theo)
I. Muïc tieâu:
- Bieát caùc quy taéc goõ vaên baûn trong Word.
- Naém ñöôïc caùc kieåu goõ vaên baûn chöõ Vieät.
Trang 88
Tuaàn:
Tieát: 3
Ngaøy soaïn:
01/01/2010
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình aûnh minh hoïa.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ.
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
- Baùo caùo sæ soá.
¬ Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc quy taéc goõ vaên baûn trong Word.
- GV HS nghieân cöùu saùch
giaùo khoa.
GV treo baûng minh hoïa
moät soá caùch
goõ.Höôùng daãn HS quan
saùt.
GV ñaët caâu hoûi:
1.Caùc daáu ngaét (daáu
chaám) (.), daùu phaåy (,),
daáu hai chaám (:) , daáu
chaám phaåy (;) daáu
chaám than (!), daáu
chaám hoûi (?) khi goõ caùc
daáu naøy phaûi tuaân theo
qui taéc naøo?
2.Caùc daáu ngoaïn vaø
caùc daáu môû nhaùy,
goàm caùc daáu (,[,{,<
vaø, phaûi ñuôïc goõ theo
qui taéc naøo?
3.Caùc daáu ñoáng ngoaën
vaø caùc daáu ñoáng nhaùy
goàm caùc daáu 0,[,{>, vaø
phaûi goõ theo qui taéc
naøo?
4.Giöõa caùc töø phaûi
duøng maáy kí töï troáng
ñeå phaân caùnh?
5.Ta nhaán phím Enter
maáy laàn ñeå keát thuùc
moät ñoaïn vaên?
HS Traû lôøi:
1.Phaûi ñöôïc ñaët saùt
3. Quy taéc goõ
vaên baûn trong
Word.
- Caùc daáu ngaét
caâu (. , : ; ! ?) phaûi
ñöôïc ñaët saùt töø
ñöùng tröôùc noù,
neáu sau ñoù coøn
noäi dung thì nhaán
phím caùch.
- Caùc daáu môû
ngoaëc vaø caùc
daáu môû nhaùy
goàm: ( [ { < ‘ “
phaûi ñöôïc ñaët
saùt vaøo beân traùi
kyù töï ñaàu tieân
cuûa töø tieáp theo.
Caùc daáu ñoùng
ngoaëc vaø caùc
daáu ñoùng nhaùy
goàm: ) ] } > ‘
“phaûi ñöôïc ñaët
saùt vaøo beân
phaûi kyù töï cuoái
cuøng cuûa töø ngay
tröôùc ñoù.
- Giöõa caùc töø chæ
duøng moät kyù töï
troáng ñeå phaân
caùch.
- Ñeå keát thuùc
moät ñoaïn vaên
Trang 89
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
vaøo töø ñöùng tröôùc noù ,
tieáp theo laø moät daáu
caùnh neáu sau ñoù vaãn
coøn noäi dung.
2.Phaûi ñöôïc ñaët saùt
vaøo beân traùi kí töï ñaàu
tieân cuûa töø tieáp theo.
3.Phaûi döôïc daët saùt
vaøo beân phaûi í töï cuoái
cuøng cuûa töø ngay tröôùc
ñoù .
4.Chæ duøng moïi kí töï
toáng deå phaân caùnh .
5.Ñeå keát thuùc moät
ñoaïn vaên,ta nhaán phím
Enter moät laàn.
Yeâu caàu hoïc sinh khaùc
nhaïn xeùt.
V nhaän xeùt chung . Yeâu
caàu hoïc sing ghi vôû.
HS ghi vôû.
nhaán phím Enter
moät laàn.
¬ Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu caùch goõ vaên baûn chöõ Vieät.
4. Goõ vaên baûn
chöõ Vieät.
Vni Telex
1 s
saéc
2 f
huyeàn
3 r
hoûi
4 x
ngaõ
5 j
naëng
6 oo

ee

aa

7 ow ([)
ô
uw (])
ö
8 aw
Trang 90
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc

9 dd
ñ
¬ Hoaït ñoäng 4:

Baøi thöïc haønh 2. LAØM QUEN VÔÙI WINDOWS
I. Muïc tieâu:
- Thöïc hieän caùc thao taùc vaøo/ra heä thoáng.
- Laøm quen vôùi baûng choïn Start.
- Laøm quen vôùi bieåu töôïng, cöûa soå.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, phoøng maùy, baûng phuï.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, tìm hieåu noäi dung thöïc haønh. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Tìm hieåu noäi dung thöïc
haønh:
- GV y/c HS ñoïc muïc 1.
- GV nhaän xeùt.
- GV thoâng baùo:Ñeå ñaûm
- Baùo caùo sæ soá.
- HS ñoïc noäi dung muïc
1.
- HS laéng nghe.
Baøi thöïc haønh
2.
LAØM QUEN VÔÙI
WINDOWS
1. Muïc ñích, yeâu
caàu:
- Thöïc hieän caùc
thao taùc vaøo ra
heä thoáng.
- Laøm quen vôùi
Trang 91
Tuaàn:
Tieát: 5
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
baûo tính rieâng tö khi laøm
vieäc treân maùy tính,
nhaát laø maùy tính duøng
chung cho nhieàu ngöôøi.
Windows XP cho pheùp
moãi ngöôøi coù theå
ñaêng kyù rieâng moät taøi
khoaûn.
- GV giôùi thieäu :
Taøi khoaûn (Account)
Teân ngöôøi duøng (User
name)
Maät khaåu (Password)
- GV ñaët caâu hoûi:
? Ta coù maáy noäi dung
thöïc haønh.
- GV nhaän xeùt, höôùng
daãn HS thöïc hieän töøng
noäi dung.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi
baûng choïn Start.
- Laøm quen vôùi
bieåu töôïng, cöûa
soå.
2. Noäi dung:
¬ Hoaït ñoäng 2: Caùch ñaêng nhaäp phieân laøm vieäc. (15')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK, ñoàng thôøi quan saùt
hình minh hoïa trang 52.
- Ñaët caâu hoûi:
? Em thöïc hieän caùc
böôùc naøo ñeå ñaêng
nhaäp phieân laøm vieäc.
- Sau khi ñaêng nhaäp,
maøn hình neàn seõ hieän
ra.
? Khi maøn hình neàn hieän
ra em seõ thaáy nhöõng gì
treân maøn hình neàn.
- GV nhaän xeùt vaø
höôùng daãn HS thöïc
haønh theo noäi dung y/c.
- GV quan saùt HS thöïc
haønh vaø giuùp ñôõ HS
trong quaù trình thöïc
hieän.
- HS traû lôøi:
B1: Choïn teân ñaêng
nhaäp ñaõ ñaêng kyù.
B2: Nhaäp maät khaåu
(neáu caàn)
B3: Nhaán phím Enter.
- HS traû lôøi: caùc bieåu
töôïng, nuùt Start, thanh
coâng vieäc.
- HS laéng nghe vaø thöïc
haønh.
a. Ñaêng nhaäp
phieân laøm vieäc:
- Ñeå ñaêng nhaäp
phieân laøm vieäc,
ta thöïc hieän theo
caùc böôùc sau:
+ Choïn teân
ñaêng nhaäp ñaõ
ñaêng kyù.
+ Nhaäp maät
khaåu (neáu caàn).
+ Nhaán phím
Enter.
¬ Hoaït ñoäng 3: Laøm quen vôùi baûng choïn Start. (20')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK muïc b, ñoàng thôøi
cho HS quan saùt hình minh
b. Laøm quen vôùi
baûng choïn Start:
Trang 92
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
hoïa trang 53.
- GV ñaët caâu hoûi:
? Khi nhaùy chuoät vaøo
nuùt Start, em seõ thaáy
baûng choïn Start hieän
ra.Nhö vaäy trong baûng
choïn Start coù maáy khu
vöïc.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích töøng khu vöïc cho HS
hieåu.
+ Khu vöïc 1: Cho pheùp
môû caùc thö muïc chöùa
döõ lieäu chính cuûa ngöôøi
duøng nhö: My Documents,
My Computer,…
+ Khu vöïc 2: All Program
chöùa caùc chöông trình
ñaõ caøi ñaët trong maùy
tính.
+ Khu vöïc 3: Caùc phaàn
meàm ngöôøi duøng hay
söû duïng.
+ Khu vöïc 4: Caùc leänh
vaøo ra heä thoáng.
- GV höôùng daãn HS thöïc
haønh.
- GV quan saùt HS thöïc
haønh vaø y/c HS thöïc
haønh theo ñuùng noäi
dung.
- HS traû lôøi:
Trong baûng choïn Start
coù 4 khu vöïc.
- HS laéng nghe.
- HS thöïc haønh theo
ñuùng noäi dung y/c.
- Trong baûng choïn
start coù 4 khu vöïc
sau:
+ Khu vöïc 1: My
Documents, My
Computer,…
+ Khu vöïc 2: All
Program
+ Khu vöïc 3: Caùc
phaàn meàm ngöôøi
duøng hay söû
duïng.
+ Khu vöïc 4: Caùc
leänh vaøo ra heä
thoáng.
¬ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt vaø daën doø. (3')
* Nhaän xeùt:
- GV khen nhöõng nhoùm
hay caù nhaân HS thöïc
hieän toát.
- Pheâ bình nhöõng nhoùm
hay caù nhaân HS chöa
thöïc hieän toát.
* Daën doø:
- Nhaø em naøo coù maùy
veà thöïc haønh laïi noäi
dung tieát hoïc naøy (neáu
khoâng veà xem laïi noäi
dung maø caùc em chöa
laøm toát).
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
Trang 93
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- Veà xem tieáp noäi dung
coøn laïi cuûa baøi thöïc
haønh 2 vaø baøi thöïc
haønh 3.

Baøi thöïc haønh 2. LAØM QUEN VÔÙI WINDOWS (tieáp
theo)
I. Muïc tieâu:
- Laøm quen vôùi bieåu töôûng, cöûa soå.
- Bieát keát thuùc phieân laøm vieäc vaø ta khoûi heä thoáng.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, phoøng thöïc haønh.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
Trang 94
Tuaàn:
Tieát: 5
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, laøm quen vôùi bieåu töôïng, cöûa soå.
(30')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
trong SGK.
- GV ñaët caâu hoûi:
? Thoâng thöôøng treân
maøn hình neàn coù moät
soá bieåu töôïng chính
naøo.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích töøng bieåu töôïng.
+ My Computer: Chöùa
taøi lieäu cuûa ngöôøi
ñaêng nhaäp phieân laøm
vieäc.
+ My Documents: Chöùa
bieåu töôïng caùc oå ñóa.
+ Recycle: Chöùa caùc
teäp vaø thö muïc ñaõ
xoùa.
? Ta coù theå thöïc hieän
caùc thao taùc naøo vôùi
caùc bieåu töôïng treân.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích:
+ Choïn: Nhaùy chuoät
vaøo bieåu töôïng.
+ Kích hoaït: Nhaùy ñuùp
chuoät vaøo bieåu töôïng.
+ Di chuyeån: Nhaùy
chuoät ñeå choïn bieåu
töôïng, thöïc hieän thao
taùc keùo thaû chuoät ñeå
di chuyeån bieåu töôïng
tôùi vò trí môùi.
? Thao taùc keùo thaû
chuoät thöïc hieän nhö theá
naøo.
- GV höôùng daãn HS thöïc
haønh laøm quen vôùi
bieåu töôïng.
- Baùo caùo sæ soá.
- HS ñoïc noäi dung.
- HS traû lôøi:
Caùc bieåu töôïng chính
nhö: My Computer, My
Documents, Recycle.
- HS laéng nghe.
Caùc thao taùc vôùi
bieåu töôïng nhö: choïn,
kích hoaït, di chuyeån.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: Nhaán vaø
giöõ nuùt traùi chuoät, di
chuyeån chuoät ñeán vò
trí ñích vaø thaû tay.
- HS laéng nghe.
- HS thöïc haønh theo y/c.
- HS môû bieåu töôïng My
Documents hoaëc My
Computer treân maøn
hình neàn vaø nhaän bieát
caùc thaønh chính cuûa
cöûa soå nhö: thanh tieâu
ñeà, thanh baûng choïn.
Baøi thöïc haønh
2.
LAØM QUEN VÔÙI
WINDOWS (tieáp
theo)
c. Bieåu töôïng:
- Moät soá bieåu
töôïng chính: My
Computer, My
Documents, Recycle.
- Caùc thao taùc vôùi
bieåu töôïng nhö:
choïn, kích hoaït, di
chuyeån.
d. Cöûa soå:
Trang 95
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- HS thöïc hieän theo y/c.
- GV y/c HS kích hoaït bieåu
töôïng My Documents
hoaëc My Computer treân
maøn hình neàn vaø nhaän
bieát caùc thaønh chính
cuûa cöûa soå nhö: thanh
tieâu ñeà, thanh baûng
choïn.
- GV y/c HS thöïc haønh: tìm
caùc nuùt thu nhoû, phoùng
to vaø ñoùng cöûa soå laøm
vieäc töông öùng; di
chuyeån cöûa soå baèng
caùch ñöa troû chuoät leân
thanh tieâu ñeà vaø keùo
thaû ñeán vò trí mong
muoán.
- GV quan saùt vaø höôùng
daãn HS thöïc haønh.
- HS laéng nghe GV
höôùng daãn ñeå laøm
thöïc haønh
- HS thöïc haønh theo y/c.
¬ Hoaït ñoäng 2: Keát thuùc phieân laøm vieäc vaø ra khoûi heä thoáng.
(10')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK vaø traû lôøi caâu hoûi:
? Khi laøm vieäc xong, em
coù theå thöïc hieän caùc
böôùc naøo ñeå keát thuùc
phieân laøm vieäc.
- GV nhaän xeùt vaø y/c HS
thöïc haønh.
? Ñeå ra khoûi heä thoáng,
ta thöïc hieän nhö theá
naøo.
- GV nhaän xeùt vaø y/c HS
thöïc haønh.
- HS nghieân cöùu SGK
vaø traû lôøi:
- Nhaùy chuoät taïi nuùt
Start, choïn Log off. Xuaát
hieän cöûa soå.
- Nhaùy nuùt Log off.
- Nhaùy chuoät taïi nuùt
Start, choïn Turn off
computer.
- Choïn Turn off.
e. Keát thuùc phieân
laøm vieâc:
- Start ¬ Log off.
- Choïn Log off.
g. Thoaùt khoûi heä
thoáng:
- Start ¬ Turn off
computer.
- Choïn Turn off.
¬ Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø vaø höôùng daãn
veà nhaø. (5')
* Cuûng coá:
? Haõy lieät keâ moät soá
bieåu töôïng chính cuûa
maøn hình neàn.? Trình
baøy caùc thao taùc vôùi
bieåu töôïng.
? Ñeå keát thuùc phieân
laøm vieäc ta thöïc hieän
nhö theá naøo.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
Trang 96
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
? Ñeå ra khoûi heä thoáng,
em caàn thöïc hieän nhö
theá naøo.
- GV nhaän xeùt.
* Nhaän xeùt:
- GV khen nhöõng nhoùm
hay caù nhaân HS thöïc
hieän toát.
- Pheâ bình nhöõng nhoùm
hay caù nhaân HS chöa
thöïc hieän toát.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
- Veà thöïc haønh laïi noäi
dung (neáu khoâng veà
xem laïi noäi dung maø
caùc em chöa laøm toát).
- Veà xem tieáp noäi dung
baøi thöïc haønh 3.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
Trang 97
Tuaàn:
Tieát: 5
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc

Baøi thöïc haønh 3. CAÙC THAO TAÙC VÔÙI THÖ MUÏC
I. Muïc tieâu:
- Laøm quen vôùi heä thoáng quaûn lyù teäp trong Windows XP.
- Bieát söû duïng My Computer ñeå xem caùc noäi dung thö muïc.
- Bieát taïo thö muïc môùi, ñoåi teân, xoùa thö muïc ñaõ coù.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, phoøng maùy.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, tìm hieåu noäi dung. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Tìm hieåu noäi dung:
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK vaø cho bieát caùc
noäi dung caàn phaûi thöïc
haønh trong baøi 3.
- GV nhaän xeùt vaø
höôùng daãn cho HS thöïc
haønh.
- GV theo doõi HS trong
quaù trình thöïc haønh.
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi: coù 7 noäi
dung.
- HS laéng nghe.
- HS thöïc haønh.
Baøi thöïc haønh
3.
VAÊN BAÛN ÑAÀU
TIEÂN CUÛA EM
1. Muïc ñích, yeâu
caàu:
2. Noäi dung:
¬ Hoaït ñoäng 2: Söû duïng My Computer. (5')
? Ñeå xem nhöõng gì treân
maùy tính, em coù theå söû
duïng chöông trình naøo.
? Em haõy neâu caùc böôùc
thöïc hieän.
- GV nhaän xeùt vaø y/c HS
thöïc haønh noäi dung
treân.
- GV quan saùt vaø höôùng
- Söû duïng My Computer
hay Windows Explorer
hieän thò caùc bieåu
töôïng cuûa oå ñóa, thö
muïc vaø teäp treân caùc
oå ñóa ñoù.
- Caùc böôùc thöïc hieän:
C Nhaùy ñuùp ñeå môû
cöûa soå My Computer.
C Nhaùy nuùt (thö muïc)
ñeå hieån thò döôùi daïng
2 ngaên.
- HS laéng nghe.
a. Söû duïng My
Computer:
Trang 98
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
daãn caùc em thöïc haønh. - HS thöïc haønh.
¬ Hoaït ñoäng 3: Xem noäi dung ñóa, noäi dung thö muïc. (10')
? Ñeå xem noäi dung ñóa ta
thöïc hieän thao taùc naøo.
? Khi môû oå ñóa ta
thöôøng thaáy nhöõng gì.
- GV nhaän xeùt vaø y/c HS
thöïc haønh noäi dung
treân.
- GV quan saùt höôùng
daãn HS thöïc haønh.
* Löu yù: Neáu cöûa soå
khoâng ñuû lôùn ñeå chöùa
noäi dung thö muïc, ta coù
theå di chuyeån caùc thanh
cuoán ñeå xem phaàn coøn
laïi.
? Chuùng ta ñaõ bieát thö
muïc meï laø thö muïc beân
trong noù coù chöùa caùc
thö muïc con hoaëc caùc
teäp. Vaây ñeå bieát noù
chöùa bao nhieâu, ta thöïc
hieän caùc thao taùc naøo.
- GV nhaän xeùt vaø y/c HS
thöïc haønh noäi dung
treân.
* Löu yù: Noäi dung thö
muïc coù theå ñöôïc hieån
thò ôû daïng bieåu töôïng.
Ta nhaùy nuùt View ñeå
xem noäi dung thö muïc
vôùi caùc möùc ñoä chi
tieát khaùc nhau.
- Neáu thö muïc coù chöùa
caùc thö muïc con, beân
caïnh thö muïc coù daáu +.
Ñeå xem caùc thö muïc con
ta nhaùy vaøo daáu +. Khi
ñoù daáu naøy seõ ñoåi
thaønh daáu -.
- Nhaùy nuùt Back ñeå
hieån thò laïi noäi dung thö
muïc vöøa xem tröôùc
ñoù………ñang ñöôïc hieån
thò.
- GV quan saùt HS thöïc
- Ta nhaùy chuoät vaøo
bieåu töôïng oå ñóa. VD:
oå ñóa C.
- Trong thö muïc goác oå
ñóa C coù caùc teäp vaø
thö muïc con.
- HS laéng nghe.
- HS thöïc haønh.
- Nhaùy chuoät vaøo teân
thö muïc caàn môû ôû
ngaên beân traùi hoaëc
nhaùy ñuùp chuoät taïi
bieåu töôïng hoaëc teân
cuûa thö muïc ôû ngaên
beân phaûi.
- HS thöïc haønh.
- HS laéng nghe.
- HS thöïc haønh.
b. Xem noäi dung
ñóa:
c.Xem noäi dung thö
muïc:
Trang 99
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
hieän noäi dung thöïc
haønh.
¬ Hoaït ñoäng 4: Taïo thö muïc môùi. (10')
? Ñeå taïo thö muïc môùi,
ta thöïc hieän nhö theá
naøo.
- GV nhaän xeùt vaø keát
luaän.
* Löu yù: GV neâu löu yù
trong SGK.
- GV y/c HS thöïc haønh taïo
thö muïc môùi.
- GV quan saùt, höôùng
daãn nhöõng HS chöa thöïc
hieän ñöôïc.
(coù theå taïo theâm caùc
thö muïc meï, thö muïc con)
B1: Môû cöûa soå thö
muïc (nôi) seõ chöùa thö
muïc ñoù.
B2: Choïn muïc Folder
baèng caùch.
- Nhaùy nuùt phaûi chuoät
taïi vuøng troáng, choïn
New, choïn Folder.
- Nhaùy File, choïn New,
choïn Folder.
B3: Goõ teân vaøo thö
muïc New Folder, sau ñoù
nhaán Enter.
- HS laéng nghe.
- HS thöïc haønh.
d. Taïo thö muïc
môùi:
B1: Môû thö muïc
(oå ñóa) seõ chöùa
thö muïc ñoù.
B2: Taïo thö muïc.
- Nhaùy nuùt phaûi
chuoät taïi vuøng
troáng ¬ New, choïn
Folder.
- Nhaùy File ¬ New
¬ Folder.
B3: Goõ teân vaøo
thö muïc New
Folder, nhaán Enter.
¬ Hoaït ñoäng 5: Ñoåi teân, xoùa thö muïc. (10')
? Ñeå ñoåi teân thö muïc,
thöïc hieän nhö theá naøo.
- GV nhaän xeùt vaø keát
luaän.
* Löu yù: Neáu chæ caàn
söûa teân thì ôû böôùc thöù
3 duøng caùc phím muõi
teân ñeå di chuyeån vaø
caùc phím xoùa ñeå söûa.
- GV y/c HS thöïc haønh
noäi dung treân.
- GV quan saùt, höôùng
daãn nhöõng em chöa thöïc
hieän ñöôïc.
? Ñeå xoùa thö muïc ta
B1: Nhaùy chuoät vaøo
teân thö muïc caàn ñoåi
teân.
B2: Nhaùy chuoät vaøo
teân thö muïc moät laàn
nöõa (hoaëc choïn muïc
Rename).
B3: Goõ teân môùi roài
nhaán Enter.
- HS laéng nghe.
e. Ñoåi teân thö
muïc:
B1: Nhaùy chuoät
vaøo thö muïc caàn
ñoåi teân.
B2: Nhaùy chuoät
vaøo thö muïc moät
laàn nöõa (hoaëc
choïn muïc Rename).
B3: Goõ teân môùi
roài nhaán Enter.
Trang 100
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
thöïc hieän nhö theá naøo.
- GV nhaän xeùt vaø ruùt ra
keát luaän.
- GV cho HS thöïc haønh
noäi dung treân.
- GV quan saùt, höôùng
daãn HS thöïc haønh.
B1: Nhaùy chuoät choïn
thö muïc caàn xoùa.
B2: Nhaán phím Delete
(hoaëc nhaùy nuùt phaûi
choïn Delete)
- HS laéng nghe.
- HS thöïc haønh.
g. Xoùa thö muïc :
B1: Nhaùy chuoät
choïn thö muïc caàn
xoùa.
B2: Nhaán phím
Delete (hoaëc nhaùy
nuùt phaûi choïn
Delete)
¬ Hoaït ñoäng 6: Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø vaø höôùng daãn
veà nhaø. (3')
* Cuûng coá:
? Ñeå taïo môùi, ñoåi teân,
xoùa thö muïc ta thöïc
hieän nhö theá naøo.
* Nhaän xeùt:
- GV khen nhöõng nhoùm
hay caù nhaân HS thöïc
hieän toát.
- Pheâ bình nhöõng nhoùm
hay caù nhaân HS chöa
thöïc hieän toát.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
- Veà thöïc haønh laïi noäi
dung (neáu khoâng veà
xem laïi noäi dung maø
caùc em chöa laøm toát).
- Veà xem tieáp noäi dung
coøn laïi cuûa baøi thöïc
haønh 3 vaø baøi thöïc
haønh 4.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
Trang 101
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc

Baøi thöïc haønh 3. CAÙC THAO TAÙC VÔÙI THÖ MUÏC
(tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Laøm quen vôùi heä thoáng quaûn lyù teäp trong Windows XP.
- Bieát söû duïng My Computer ñeå xem noäi dung caùc thö muïïc.
- Bieát taïo thö muïc môùi, ñoåi teân, xoùa thö muïc ñaõ coù.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, phoøng thöïc haønh.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp , kieåm tra baøi cuõ. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
? Ñeå taïo thö muïc môùi,
ñoåi teân, xoùa thö muïc ta
thöïc hieän nhö theá naøo.
- GV nhaän xeùt vaø cho
- Baùo caùo sæ soá.
B1: Môû cöûa soå thö
muïc (nôi) seõ chöùa thö
muïc ñoù.
B2: Choïn muïc Folder
baèng caùch.
- Nhaùy nuùt phaûi chuoät
taïi vuøng troáng, choïn
New, choïn Folder.
- Nhaùy File, choïn New,
choïn Folder.
B3: Goõ teân vaøo thö
muïc New Folder, sau ñoù
nhaán Enter.
Baøi thöïc haønh
3.
VAÊN BAÛN ÑAÀU
TIEÂN CUÛA EM
(tieáp theo)
Trang 102
Tuaàn:
Tieát: 5
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
ñieåm. ……………
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh toång hôïp. (35')
? GV y/c HS ñoïc noäi dung
thöïc haønh.
- GV phaùt cho moãi nhoùm
noäi dung thöïc haønh
toång hôïp.
C Söû duïng My Computer
ñeå xem noäi dung oå ñóa.
Ví duï: oå ñóa D.
C Taïo thö muïc môùi coù
teân Ngoïc Haø trong oå
ñóa D.
C Ñoåi teân thö muïc Ngoïc
Haø thaønh thö muïc Album
cuûa em.
C Xoùa thö muïc coù teân
Album cuûa em.
- GV y/c HS nhaêc laïi caùc
kieán thöùc coù lieân quan
ñeán noäi dung thöïc haønh
treân.
- GV nhaän xeùt vaø cho HS
thöïc haønh.
- GV quan saùt HS thöïc
haønh, giuùp ñôõ nhöõng
nhoùm chöa thöïc haønh
ñöôïc.
- HS ñoïc 4 noäi dung
trong SGK.
- Caùc nhoùm HS nhaän
noäi dung thöïc haønh.
- HS nhaéc laïi kieán thöùc
coù lieân quan ñeán noäi
dung thöïc haønh toång
hôïp.
- HS laéng nghe.
- HS thöïc haønh.
b. Toång hôïp:
¬ Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø vaø höôùng daãn
veà nhaø. (3')
* Cuûng coá:
- GV y/c HS nhaéc laïi caùc
kieán thöùc caàn naém
cuûa baøi.
* Nhaän xeùt:
- Khen nhöõng nhoùm hay,
caù nhaân thöïc hieän toát.
- Pheâ bình nhöõng nhoùm,
caù nhaân thöïc hieän chöa
toát.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
- Veà thöïc haønh laïi noäi
dung treân (xem laïi nhöõng
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
Trang 103
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
noäi dung thöïc haønh chöa
ñöôïc toát.)
- Xem tröôùc noäi dung baøi
thöïc haønh 4 ñeå tieát sau
hoïc toát hôn.

Baøi thöïc haønh 4. CAÙC THAO TAÙC VÔÙI TEÄP TIN
I. Muïc tieâu:
- Thöïc hieän ñöôïc caùc thao taùc nhö: ñoåi teân, xoùa, sao cheùp vaø di
chuyeån teäp tin.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, phoøng maùy.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ, giôùi thieäu baøi
môùi. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
? Neâu caùc böôùc thöïc
hieän ñeå taïo moät thö
muïc môùi.
? Neâu caùc böôùc thöïc
hieän ñeå ñoåi teân moät
thö muïc.
? Neâu caùc böôùc thöïc
hieän ñeå xoùa moät thö
muïc.
- HS baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
Baøi thöïc haønh
4.
CAÙC THAO TAÙC
VÔÙI TEÄP TIN
Trang 104
Tuaàn:
Tieát:
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
* Giôùi thieäu baøi môùi:
ÔÛ baøi thöïc haønh 3
chuùng ta ñaõ laøm quen
vôùi caùc thao taùc nhö:
Taïo thö muïc môùi, ñoåi
teân, xoùa thö muïc. Töông
töï ôû baøi thöïc haønh 4
naøy chuùng ta seõ laøm
quen vôùi caùc thao taùc
vôùi teäp, chuùng ta seõ ñi
tìm hieåu cuï theå töøng
phaàn.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 2: Khôûi ñoäng My Computer – Ñoåi teân, xoùa teäp tin
(8')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
- GV ñaët caâu hoûi:
? Ñeå khôûi ñoäng My
Computer ta thöïc hieän
nhö theá naøo.
- GV nhaän xeùt vaø y/c HS
nhaéc laïi vaø cho HS thöïc
haønh.
- GV thoâng baùo: Töông töï
ñoái vôùi thö muïc, em
cuõng coù theå ñoåi teân
vaø xoùa teäp tin.
? Ñeå ñoåi teân teäp tin ta
thöïc hieän caùc thao taùc
naøo.
- GV nhaän xeùt vaø cho HS
thöïc haønh.
* Löu yù: Khoâng neân ñoåi
phaàn môû roäng cuûa teân
teäp tin.
- GV ñaët caâu hoûi:
? Ñeå xoùa teäp tin ta thöïc
hieän thao taùc naøo.
- GV nhaän xeùt vaø cho HS
thöïc haønh.
- HS nghieân cöùu SGK.
- Nhaùy ñuùp bieåu töôïng
MY Computer.
- HS laéng nghe nhaéc laïi
vaø thöïc haønh.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi:
1. Nhaùy chuoät vaøo
teân cuûa teäp.
2. Nhaùy chuoät vaøo
teân moät laàn nöõa.
3. Goõ teân môùi roài
nhaán Enter.
- HS laéng nghe vaø thöïc
haønh.
- HS traû lôøi.
1. Nhaùy chuoät ñeå choïn
teäp tin caàn xoùa.
2. Nhaán phím Enter.
- HS laéng nghe vaø thöïc
haønh.
- HS laéng nghe.
1. Muïc ñích, yeâu
caàu:
2. Noäi dung:
a/ Khôûi ñoäng
My Computer:
- Nhaùy ñuùp bieåu
töôïng My Computer.
b/ Ñoåi teân teäp
tin, xoùa teäp tin:
* Ñoåi teân teäp tin:
1. Nhaùy chuoät
vaøo teân cuûa teäp.
2. Nhaùy chuoät
vaøo teân moät laàn
nöõa.
3. Goõ teân môùi
roài nhaán Enter.
* Xoùa teäp tin:
1. Nhaùy chuoät
ñeå choïn teäp tin
caàn xoùa.
2. Nhaán phím
Enter.
Trang 105
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
* Löu yù: Cuõng nhö thao
taùc xoùa thö muïc, sau khi
nhaán phím Delete teäp tin
seõ ñöôïc ñöa vaøo Recycle
Bin.
¬ Hoaït ñoäng 3: Sao cheùp teäp tin vaøo thö muïc khaùc
Di chuyeån teäp tin sang thö muïc khaùc (15')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
- GV ñaët caâu hoûi:
? Ñeå sao cheùp teäp tin
vaøo thö muïc khaùc ta
thöïc hieän caùc thao taùc
naøo.
- GV nhaän xeùt vaø cho HS
thöïc haønh.
- GV ñaët caâu hoûi:
? Ñeå di chuyeån teäp tin
sang thö muïc khaùc ta
thöïc hieän caùc thao taùc
naøo.
- GV nhaän xeùt vaø cho HS
thöïc haønh.
* Löu yù: Cuõng gioáng nhö
vôùi teäp tin, baèng caùc
thao taùc noùi treân em
cuõng coù theå sao cheùp
vaø di chuyeån caùc thö
muïc.
- HS nghieân cöùu SGK.
- HS traû lôøi:
1. Choïn teäp tin caàn sao
cheùp.
2. Trong baûng choïn Edit,
choïn muïc Copy.
3. Chuyeån ñeán thö muïc
seõ chöùa teäp ñaõ sao
cheùp.
4. Trong baûng choïn Edit,
choïn muïc Paste.
- HS laéng nghe vaø thöïc
haønh.
- HS traû lôøi:
1. Choïn teäp tin caàn di
chuyeån.
2. Trong baûng choïn Edit,
choïn muïc Cut.
3. Chuyeån ñeán thö muïc
seõ chöùa teäp tin.
4. Trong baûng choïn Edit,
choïn muïc Paste.
- HS laéng nghe vaø thöïc
haønh.
- HS laéng nghe.
c/ Sao cheùp teäp
tin vaøo thö muïc
khaùc:
1. Choïn teäp tin
caàn sao cheùp.
2. Trong baûng
choïn Edit, choïn
muïc Copy.
3. Chuyeån ñeán
thö muïc seõ chöùa
teäp ñaõ sao cheùp.
4. Trong baûng
choïn Edit, choïn
muïc Paste.
d/ Di chuyeån
teäp tin sang thö
muïc khaùc:
1. Choïn teäp tin
caàn di chuyeån.
2. Trong baûng
choïn Edit, choïn
muïc Cut.
3. Chuyeån ñeán
thö muïc seõ chöùa
teäp tin.
4. Trong baûng
choïn Edit, choïn
muïc Paste.
¬ Hoaït ñoäng 4: Xem noäi dung teäp vaø chaïy chöông trình (12')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
- GV ñaët caâu hoûi:
? Ñeå xem noäi dung teäp
ta thöïc hieän nhö theá
- HS nghieân cöùu SGK.
- HS traû lôøi:
Nhaùy ñuùp chuoät vaøo
teân hay bieåu töôïng
Trang 106
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
naøo.
- GV nhaän xeùt vaø cho HS
thöïc haønh.
? Neáu teäp tin laø moät
chöông trình, vaäy laøm
theá naøo ñeå chaïy
chöông trình ñoù.
- GV nhaän xeùt vaø cho HS
thöïc haønh.
cuûa teäp tin ñoù.
- HS laéng nghe vaø thöïc
haønh.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe vaø thöïc
haønh.
¬ Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø (3')
* Cuûng coá:
? Ñeå ñoåi teân teäp tin,
ñeå xoùa teäp tin em thöïc
hieän caùc thao taùc naøo.
? Ñeå sao cheùp teäp tin,
ñeå di chuyeån teäp tin
sang thö muïc khaùc em
thöïc hieän caùc thao taùc
naøo.
? Ñeå xem noäi dung teäp
vaø neáu teäp tin laø moät
chöông trình em laøm theá
naøo ñeå xem vaø chaïy
chöông trình ñoù.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà xem laïi nhöõng noäi
dung ñaõ thöïc haønh, caàn
chuù yù nhöõng noäi dung
chöa laøm toát. Xem tieáp
noäi dung coøn laïi cuûa
baøi thöïc haønh.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

Baøi thöïc haønh 4. CAÙC THAO TAÙC VÔÙI TEÄP TIN
(tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Thöïc hieän ñöôïc caùc thao taùc ñoåi teân, xoùa, sao cheùp vaø di chuyeån
teäp tin.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, phoøng maùy.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
Trang 107
Tuaàn:
Tieát: 5
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Ñeå ñoåi teân teäp tin,
ñeå xoùa teäp ta thöïc
hieän caùc thao taùc naøo?
2/ Ñeå sao cheùp teäp tin,
ñeå di chuyeån teäp tin
sang thö muïc khaùc ta
thöïc hieän thao taùc naøo?
3/ Ñeå xem noäi dung teäp
vaø neáu teäp tin laø moät
chöông trình em laøm theá
naøo ñeå xem vaø chaïy
chöông trình ñoù?
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
Baøi thöïc haønh
4.
CAÙC THAO TAÙC
VÔÙI TEÄP TIN
(tieáp theo)
¬ Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh toång hôïp. (35')
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
thöïc haønh toång hôïp.
- HS thöïc haønh theo y/c
cuûa GV nhö sau: khôûi
ñoäng maùy, khôûi ñoäng
My Computer.
1. Taïo hai thö muïc vôùi
teân: Album cua em vaø
Ngoc Ha trong thö muïc My
Documents.
2. Môû moät thö muïc
khaùc coù chöùa ít nhaát
moät teäp tin. Sao cheùp
teäp tin doù vaøo thö muïc
Album cuûa em.
3. Di chuyeån teäp tin töø
thö muïc Album cuûa em
sang thö muïc Ngoc Ha.
4. Ñoåi teân teäp tin vöøa
ñöôïc di chuyeån vaøo thö
muïc Ngoc Ha sau ñoù xoùa
- HS ñoïc noäi dung thöïc
haønh toång hôïp.
- HS khôûi ñoäng maùy,
khôûi ñoäng My
Computer.
1. Taïo hai thö muïc
vôùi teân: Album cua
em vaø Ngoc Ha
trong thö muïc My
Documents.
2. Môû moät thö
muïc khaùc coù
chöùa ít nhaát moät
teäp tin. Sao cheùp
teäp tin doù vaøo
thö muïc Album cuûa
em.
3. Di chuyeån teäp
tin töø thö muïc
Album cuûa em sang
thö muïc Ngoc Ha.
4. Ñoåi teân teäp tin
vöøa ñöôïc di
chuyeån vaøo thö
muïc Ngoc Ha sau
ñoù xoùa teäp tin
ñoù.
Trang 108
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
teäp tin ñoù.
5. Xoùa caû hai thö muïc
Album cua em vaø Ngoc Ha.
- GV cho HS thöïc haønh
theo y/c cuûa treân (phaùt
cho moãi nhoùm noäi dung
thöïc haønh).
- GV quan saùt HS trong
quaù trình thöïc hieän.
- HS thöïc haønh theo y/c
vaø döïa vaøo noäi dung
maø GV ñöa cho.
5. Xoùa caû hai thö
muïc Album cua em
vaø Ngoc Ha.
¬ Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá, nhaän xeùt, daën doø vaø höôùng daãn
veà nhaø. (3')
* Cuûng coá:
? Qua baøi thöïc haønh
hoâm nay caùc em caàn
naém nhöõng kieán thöùc
naøo.
* Nhaän xeùt:
- Khen nhöõng caù nhaân,
nhoùm thöïc hieän toát.
- Pheâ bình nhöõng nhoùm
chöa nghieâm tuùc, thöïc
hieän chöa ñöôïc.
* Daën doø:
- Veà nhaø coù ñieàu kieän
neân thöïc hieän laïi caùc
noäi dung treân.
- Xem tröôùc noäi dung baøi
tieáp theo.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
Baøi thöïc haønh 5. VAÊN BAÛN ÑAÀU TIEÂN CUÛA EM
Trang 109
Tuaàn:
Tieát: 4
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
I. Muïc tieâu:
- Laøm quen vaø tìm hieåu cöûa soå cuûa Word, caùc baûng choïn, moät soá
nuùt leänh
- Böôùc ñaàu taïo vaø löu moät vaên baûn chöõ Vieät ñôn giaûn.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, phoøng thöïc haønh.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, tìm hieåu noäi dung thöïc haønh. (10')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Tìm hieåu noäi dung thöïc
haønh:
a) Khôûi ñoäng Word vaø
tìm hieåu caùc thaønh
phaàn treân maøn hình
cuûa Word.
- GV treo baûng phuï hình
minh hoïa cho noäi dung
kieán thöùc.
1. Khôûi ñoäng Word:
? Haõy neâu caùch khôûi
ñoäng Word.
- GV nhaän xeùt.
2. Nhaän bieát caùc baûng
choïn treân thanh baûng
choïn: Môû moät vaøi baûng
choïn vaø di chuyeån
chuoät ñeå töï ñoäng môû
caùc baûng choïn khaùc.
? Coù nhöõng baûng choïn
naøo treân thanh baûng
choïn? Neâu caùch môû.
- GV nhaän xeùt.
3. Phaân bieät caùc thanh
coâng cuï cuûa Word. Tìm
hieåu caùc nuùt leänh treân
thanh coâng cuï:
? Treân thanh coâng cuï ta
thöôøng thaáy caùc nuùt
leänh naøo.
- GV nhaän xeùt.
- Baùo caùo sæ soá.
- HS neâu caùch khôûi
ñoäng Word.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: File, Edit,
View,…
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: New, Open,
Save,…
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi.
Baøi thöïc haønh
5.
VAÊN BAÛN ÑAÀU
TIEÂN CUÛA EM
a) Khôûi ñoäng
Word vaø tìm
hieåu caùc thaønh
phaàn treân maøn
hình cuûa Word.
Trang 110
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
4. Tìm hieåu moät soá
chöùc naêng trong caùc
baûng choïn File: môû,
ñoùng vaø löu teäp vaên
baûn,…
? Trong baûng choïn File
coù nhöõng chöùc naêng
naøo.
- GV nhaän xeùt.
5. Choïn File ¬ Open:
(nhaùy nuùt Open treân
thanh coâng cuï)
b) Soaïn moät vaên baûn
ñôn giaûn.
? Ñeå soaïn thaûo vaên
baûn chöõ Vieät treân
maùy tính ta caàn coù
theâm caùc coâng cuï hoã
trôï naøo.
- GV nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
b) Soaïn moät
vaên baûn ñôn
giaûn.
¬ Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh. (32')
a) Khôûi ñoäng Word vaø
tìm hieåu caùc thaønh
phaàn treân maøn hình
cuûa Word.
- GV thöïc hieän thao taùc
maãu vaø y/c HS quan saùt.
- GV y/c HS thöïc haønh
phaàn a.
- GV quan saùt HS thöïc
hieän, giuùp ñôõ nhöõng
em coøn yeáu.
b) Soaïn moät vaên baûn
ñôn giaûn.
- GV y/c HS thöïc haønh goõ
noäi dung phaàn b.
- GV quan saùt HS thöïc
hieän, giuùp ñôõ nhöõng
em coøn yeáu.
* Löu yù: Goõ baèng möôøi
ngoùn, löu vaên baûn vôùi
teân Bien dep.
- HS quan saùt GV thöïc
haønh maãu.
- HS thöïc haønh.
- HS thöïc haønh noäi
dung phaàn b.
- HS laéng nghe.
Thöïc haønh.
¬ Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (3')
* Cuûng coá:
? Qua baøi thöïc haønh
hoâm nay caùc em caàn
- HS traû lôøi.
Trang 111
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
naém nhöõng kieán thöùc
naøo.
* Nhaän xeùt:
- Khen caù nhaân, nhoùm
thöïc hieän toát. Pheâ bình
nhöõng nhoùm chöa
nghieâm tuùc, thöïc hieän
chöa ñöôïc.
* Daën doø: Veà nhaø coù
ñieàu kieän thöïc hieän laïi
caùc noäi dung vaø xem
tröôùc noäi dung phaàn
tieáp theo.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.

Baøi thöïc haønh 5. VAÊN BAÛN ÑAÀU TIEÂN CUÛA EM
(tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Laøm quen vaø tìm hieåu cöûa soå cuûa Word, caùc baûng choïn, moät soá
nuùt leänh
- Böôùc ñaàu taïo vaø löu moät vaên baûn chöõ Vieät ñôn giaûn.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, phoøng maùy.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Tìm hieåu noäi dung thöïc haønh. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Tìm hieåu noäi dung thöïc
haønh:
c) Tìm hieåu caùch di
chuyeån con troû soaïn
thaûo vaø caùch hieån
thò vaên baûn.
1. Taäp di chuyeån con troû
soaïn thaûo trong vaên
baûn.
? Haõy nhaéc laïi caùc thao
taùc di chuyeån chuoät ñaõ
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
c) Tìm hieåu caùch
di chuyeån con
troû soaïn thaûo
vaø caùch hieån
thò vaên baûn.
Trang 112
Tuaàn:
Tieát: 5
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
hoïc.
- GV nhaän xeùt.
2. Söû duïng caùc thanh
cuoán ñeå xem caùc phaàn
khaùc nhau cuûa vaên baûn
khi ñöôïc phoùng to.
? Ñeå di chuyeån nhanh
thanh cuoán, ta phaûi thöïc
hieän thao taùc naøo cuûa
chuoät.
- GV nhaän xeùt.
3. Choïn caùc leänh View ¬
Nomal, View ¬ Print Layout,
View ¬ Outline ñeå hieån
thò vaên baûn trong cheá
ñoä khaùc nhau. Nhaùy
laàn löôït caùc nuùt ôû goác
döôùi, beân traùi thanh
cuoán ngang ñeå thay ñoåi
caùc hieån thò vaên baûn
vaø ruùt ra keát luaän.
4. Thu nhoû kích thöôùc
cuûa maøn hình soaïn
thaûo.
? Ñeå thu nhoû kích thöôùc
cuûa maøn hình soaïn
thaûo, ta thöïc hieän nhö
theá naøo.
- GV nhaän xeùt.
5. Nhaùy chuoät ôû caùc
nuùt goùc treân beân phaûi
cöûa soå vaø bieåu töôïng
cuûa vaên treân thanh
coâng vieäc ñeå thu nhoû,
khoâi phuïc kích thöôùc
tröôùc ñoù vaø phoùng cöïc
ñaïi cöûa soå.
6. Ñoùng cöûa soå vaên
baûn vaø thoaùt khoûi
Word.
? Haõy nhaéc laïi caùch
ñoùng cöûa soå cuûa maøn
hình soaïn thaûo vaø caùch
thoaùt khoûi Word.
- GV nhaän xeùt.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh. (35')
Trang 113
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
c) Tìm hieåu caùch di
chuyeån con troû soaïn
thaûo vaø caùch hieån
thò vaên baûn.
- GV thöïc hieän thao taùc
maãu vaø y/c HS quan saùt.
- GV y/c HS thöïc haønh
noäi dung phaàn c.
- GV quan saùt HS thöïc
hieän, giuùp ñôõ nhöõng
em chöa thöïc hieän ñöôïc.
- HS quan saùt GV thöïc
haønh maãu.
- HS thöïc haønh.
Thöïc haønh.
¬ Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (3')
* Cuûng coá:
? Qua baøi thöïc haønh
hoâm nay caùc em caàn
naém nhöõng kieán thöùc
naøo.
* Nhaän xeùt:
- Khen caù nhaân, nhoùm
thöïc hieän toát. Pheâ bình
nhöõng nhoùm chöa
nghieâm tuùc, thöïc hieän
chöa ñöôïc.
* Daën doø: Veà nhaø coù
ñieàu kieän thöïc hieän laïi
caùc noäi dung.
Xem tröôùc noäi dung
baøi tieáp theo “Baøi 15.
Chænh söûa vaên baûn”.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.

Baøi 15. CHÆNH SÖÛA VAÊN BAÛN
I. Muïc tieâu:
- Bieát caùc thao taùc xoùa vaø cheøn theâm vaên baûn.
- Bieát caùch choïn phaàn vaên baûn.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình aûnh minh hoïa.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp vaø giôùi thieäu baøi môùi. (5')
Trang 114
Tuaàn:
Tieát: 6
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
ÔÛ tieát thöïc haønh
tröôùc, chuùng ta ñaõ soaïn
thaûo ñöôïc vaên baûn ñôn
giaûn (baøi Bieån ñeïp). Tuy
nhieân khi chuùng ta goõ
sai, ta vaãn chöa bieát
caùch xoùa hoaëc muoán
cheøn theâm noäi dung
vaøo vaên baûn ta vaãn
chöa bieát cheøn. Vaäy
tieát hoïc hoâm nay chuùng
ta seõ tìm hieåu veà caùch
chænh söûa vaên baûn qua
baøi “Baøi15. Chænh
söûa vaên baûn”.
- Baùo caùo sæ soá.
- HS laéng nghe.
Baøi 15. CHÆNH
SÖÛA VAÊN BAÛN
¬ Hoaït ñoäng 2: Xoùa vaø cheøn theâm vaên baûn. (18')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
? Ñeå xoùa moät vaøi kyù
töï em duøng caùc phím
naøo.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
? Em haõy neâu chöùc
naêng cuûa hai phím treân.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- GV ñöa ra moät soá ví du:
- GV y/c HS cho theâm moät
soá ví duï khaùc.
- GV nhaän xeùt.
- GV thoâng baùo: Ñeå xoùa
nhöõng phaàn vaên baûn
lôùn, ta neân choïn (coøn
- HS traû lôøi: Ñeå xoùa
moät vaøi kyù töï duøng
caùc phím Backspace
hoaëc phím Delete.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi:
+ Backspace: duøng
ñeå xoùa kyù töï ngay
tröôùc con troû soaïn
thaûo.
+ Delete: duøng ñeå
xoùa kyù töï ngay sau con
troû soaïn thaûo.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS theo doõi vaø laéng
nghe.
- HS cho theâm moät soá
ví duï khaùc.
- HS laéng nghe.
1. Xoùa vaø cheøn
theâm vaên baûn.
Ñeå xoùa moät
vaøi kyù töï duøng
caùc phím
Backspace hoaëc
phím Delete.
- Phím Backspace:
duøng ñeå xoùa kyù
töï ngay tröôùc con
troû soaïn thaûo.
- Phím Delete: duøng
ñeå xoùa kyù töï
ngay sau con troû
soaïn thaûo.
Trang 115
Soùc Traêng Long
Phuù
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
goïi laø ñaùnh daáu) phaàn
vaên baûn caàn xoùa vaø
nhaán phím Backspace
hoaëc phím Delete.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 3: Thao taùc choïn phaàn vaên baûn. (17')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
* Nguyeân taéc: Khi muoán
taùc ñoäng ñeán moät
phaàn vaên baûn naøo ñoù,
tröôùc heát phaûi choïn
phaàn vaên baûn hay ñoái
töôïng ñoù (ñaùnh daáu).
? Neâu caùc thao taùc
choïn phaàn vaên baûn.
- GV nhaän xeùt.
? Neáu muoán khoâi phuïc
traïng thaùi cuûa vaên
baûn sau khi xoùa, ta thöïc
hieän nhö theá naøo.
- GV nhaän xeùt.
- GV treo baûng phuï
höôùng daãn HS quan saùt.
- HS nghieân cöùu SGK.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi:
B1: Nhaùy chuoät taïi vò
trí baét ñaàu.
B2: Keùo thaû chuoät
ñeán cuoái phaàn vaên
baûn caàn choïn.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: Nhaùy nuùt
leänh Undo.
- HS laéng nghe.
- HS quan saùt.
2. Choïn phaàn
vaên baûn.
* Nguyeân taéc: Khi
muoán taùc ñoäng
ñeán moät phaàn
vaên baûn naøo ñoù,
tröôùc heát phaûi
choïn phaàn vaên
baûn hay ñoái töôïng
ñoù (coøn goïi laø
ñaùnh daáu).
- Caùc thao taùc
choïn phaàn vaên
baûn.
B1: Nhaùy chuoät
taïi vò trí baét ñaàu.
B2: Keùo thaû
chuoät ñeán cuoái
phaàn vaên baûn
caàn choïn.
- Ñeå khoâi phuïc
traïng thaùi cuûa
vaên baûn sau khi
xoùa, ta nhaùy nuùt
leänh Undo.
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (5')
* Cuûng coá:
? Muoán xoùa moät vaøi
kyù töï ta duøng caùc phím
naøo.
? Haõy trình baøy thao taùc
choïn phaàn vaên baûn.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø: Hoïc baøi,
xem tieáp phaàn coøn laïi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

Baøi 15. CHÆNH SÖÛA VAÊN BAÛN (tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
Trang 116
Tuaàn:
Tieát: 7
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- Coù theå söû duïng caùc nuùt leänh Copy, Cut vaø Paste ñeå sao cheùp hay di
chuyeån caùc phaàn vaên baûn.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình minh hoïa.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp vaø kieåm tra baøi cuõ. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Ñeå xoùa moät vaøi kyù
töï ta neân duøng caùc
phím naøo.
2/ Neâu söï gioáng nhau
vaø khaùc nhau veà chöùc
naêng cuûa phím Delete
vaø phím Backspace.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
- Baùo caùo sæ soá.
- Duøng phím Delete vaø
phím Backspace.
- HS traû lôøi.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
Baøi 15. CHÆNH
SÖÛA VAÊN BAÛN
(tieáp theo)
¬ Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùch sao cheùp. (16')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
? Khi xoùa phaàn vaên
baûn, thì vaên baûn goùc
nhö theá naøo.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
? Sao cheùp vaø xoùa
phaàn vaên baûn khaùc
nhau nhö theá naøo.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø keát
luaän.
- GV treo baûng phuï: sao
- HS nghieân cöùu SGK.
- HS traû lôøi: Vaên baûn
goác seõ maát.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi:
+ Sao cheùp: phaàn
vaên baûn goác ñöôïc giöõ
nguyeân.
+ Xoùa: phaàn vaên
baûn goác khoâng giöõ
nguyeân maø maát ñi.
- HS khaùc nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS quan saùt.
- HS traû lôøi:
3. Sao cheùp:
B1: Choïn phaàn
vaên baûn muoán
sao cheùp.
B2: Nhaùy nuùt
Copy hoaëc choïn
File ¬ Copy.
B3: Nhaùy nuùt
Paste.
* Löu yù: Em coù
theå nhaùy nuùt
Copy moät laàn ñeå
sao cheùp cuøng
moät noäi dung vaøo
nhieàu vò trí khaùc
nhau.
Trang 117
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
cheùp phaàn vaên baûn
(höôùng daãn HS quan
saùt)
? Em haõy neâu caùch sao
cheùp phaàn vaên baûn.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
* Löu yù: Em coù theå
nhaùy nuùt Copy moät laàn
ñeå sao cheùp cuøng moät
noäi dung vaøo nhieàu vò
trí khaùc nhau.
B1: Choïn phaàn vaên
baûn muoán sao cheùp.
B2: Nhaùy nuùt Copy
hoaëc choïn File ¬ Copy.
B3: Nhaùy nuùt Paste.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu caùch di chuyeån. (17')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
? Theo caùc em coù theå di
chuyeån vaên baûn baèng
caùch sao cheùp roài xoùa
phaàn vaên baûn ôû vò trí
goác.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
? Em haõy neâu caùch di
chuyeån phaàn vaên baûn.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- HS traû lôøi: Ta coù theå
di chuyeån vaên baûn
baèng caùch sao cheùp
roài xoùa phaàn vaên
baûn ôû vò trí goác.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi:
B1: Choïn phaàn vaên
baûn muoán sao cheùp.
B2: Nhaùy nuùt Cut
hoaëc choïn File ¬ Cut.
B3: Nhaùy nuùt Paste.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
4. Di chuyeån:
B1: Choïn phaàn
vaên baûn muoán
sao cheùp.
B2: Nhaùy nuùt
Cut hoaëc choïn File
¬ Cut.
B3: Nhaùy nuùt
Paste.
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (5')
* Cuûng coá:
Cho HS thaûo luaän 2':
? Neâu taùc duïng cuûa
caùc nuùt leänh Copy, Cut,
Paste.
? Haõy neâu caùc böôùc
gioáng vaø khaùc nhau
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
Trang 118
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
cuûa sao cheùp vaø di
chuyeån.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
- Veà hoïc baøi vaø xem
tröôùc noäi dung baøi thöïc
haønh 6.
- HS laéng nghe.

Baøi thöïc haønh 6. EM TAÄP CHÆNH SÖÛA VAÊN BAÛN
I. Muïc tieâu:
- Luyeän caùc thao taùc môû vaên baûn môùi hoaëc vaên baûn ñaõ löu, nhaäp
noäi dung vaên baûn.
- Luyeän kyõ naêng goõ vaên baûn chöõ Vieät.
- Thöïc hieän caùc thao taùc cô baûn ñeå chænh söûa noäi dung vaên baûn,
thay ñoåi traät töï noäi dung vaên baûn baèng caùc chöùc naêng sao cheùp, di
chuyeån.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, phoøng thöïc haønh.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Neâu söï gioáng nhau
vaø khaùc nhau giöõa phím
Backspace vaø phím Delete.
2/ Haõy neâu taùc duïng
cuûa caùc leänh Copy, Cut,
Paste.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi:
+ Gioáng nhau: duøng
ñeå xoùa.
+ Khaùc nhau:
Backspace xoùa kyù töï
ngay tröôùc con troû soaïn
thaûo. Delete xoùa kyù töï
ngay sau con troû soaïn
thaûo.
- HS traû lôøi:
+ Copy: duøng ñeå sao
cheùp moät phaàn vaên
baûn (ñoaïn vaên baûn)
+ Cut: duøng ñeå di
chuyeån moät phaàn vaên
baûn (ñoaïn vaên baûn)
Baøi thöïc haønh
6.
EM TAÄP CHÆNH
SÖÛA VAÊN BAÛN
Trang 119
Tuaàn:
Tieát: 8
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
ÔÛ tieát tröôùc caùc em
ñaõ ñöôïc hoïc baøi “Chænh
söûa vaên baûn”. Ñeå giuùp
caùc em nhôù laïi, cuûng
coá laïi kieán thöùc ñaõ
hoïc ôû baøi tröôùc, tieát
hoïc hoâm nay chuùng ta
seõ tieán haønh thöïc hieän
moät soá thao taùc chænh
söûa vaên baûn “Baøi thöïc
haønh soá 6. Em taäp
chænh söûa vaên baûn”.
+ Paste: duøng ñeå daùn
moät phaàn vaên baûn
(ñoaïn vaên baûn)
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 2: Khôûi ñoäng Word vaø taïo vaên baûn môùi. (18')
- GV y/c HS nhaéc laïi caùc
caùch khôûi ñoäng Word.
- GV nhaän xeùt.
- GV y/c HS ñoïc ñoaïn vaên
baûn ôû trang 84.
- GV y/c HS môû cöûa soå
Word.
- GV y/c moãi caù nhaân HS
goõ vaøo noäi dung ñoaïn
vaên baûn vöøa ñoïc trong
10 phuùt.
- GV theo doõi, quan saùt,
söûa chöõa cho nhöõng HS
coøn goõ sai qui taéc.
- Löu vôùi teân
“baitap1.doc”.
- HS nhaéc laïi caùc caùch
khôûi ñoäng Word.
- HS laéng nghe.
- HS ñoïc baøi.
- HS thöïc hieän yeâu caàu
cuûa GV.
- Moãi caù nhaân HS goõ
vaøo noäi dung GV yeâu
caàu.
- HS söûa chöõa nhöõng
loãi sai.
- HS thöïc hieän xong löu
baøi theo yeâu caàøu
cuûa GV.
1. Khôûi ñoäng
Word vaø taïo
vaên baûn môùi.
¬ Hoaït ñoäng 3: Phaân bieät cheá ñoä goõ cheøn vaø cheá ñoä goõ
ñeø. (17')
- Yeâu caàu HS nghieân
cöùu SGK.
? ÔÛ cheá ñoä naøo ta thöïc
hieän cheá ñoä goõ cheøn
vaø cheá ñoä naøo ta goõ
ñeø.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt chung.
- Höôùng daãn thao taùc
maãu veà hai cheá ñoä goõ.
- HS nghieân cöùu SGK.
- Laéng nghe vaø traû lôøi.
+ Cheâ ñoä goõ ñeø khi
nuùt OVR hieän roõ, cheá
ñoä goõ cheøn khi nuùt
OVR môø ñi.
- HS khaùc nhaän xeùt.
- Laéng nghe.
- Quan saùt.
- HS thöïc haønh goõ vaên
2. Phaân bieät
cheá ñoä goõ
cheøn vaø cheá
ñoä goõ ñeø.
Trang 120
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- Yeâu caàu HS thöïc hieän
goõ ñoaïn vaên baûn trong
SGK ñeå phaân bieät hai
cheá ñoä goõ.
- GV quan saùt HS trong
quaù trình thöïc hieän.
baûn.
¬ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt vaø daën doø. (3')
* Cuûng coá:
? Qua baøi thöïc haønh
hoâm nay caùc em caàn
naém nhöõng kieán thöùc
naøo.
* Nhaän xeùt: Khen caù
nhaân, nhoùm thöïc hieän
toát. Pheâ bình nhöõng
nhoùm chöa nghieâm tuùc.
* Daën doø: Veà nhaø coù
ñieàu kieän thöïc hieän laïi
vaø xem tieáp noäi dung
baøi tieáp theo.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.

Baøi thöïc haønh 6. EM TAÄP CHÆNH SÖÛA VAÊN BAÛN
(tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Luyeän caùc thao taùc môû vaên baûn môùi hoaëc vaên baûn ñaõ löu, nhaäp
noäi dung vaên baûn.
- Luyeän kyõ naêng goõ vaên baûn chöõ Vieät.
- Thöïc hieän caùc thao taùc cô baûn ñeå chænh söûa noäi dung vaên baûn,
thay ñoåi traät töï noäi dung vaên baûn baèng caùc chöùc naêng sao cheùp, di
chuyeån.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, phoøng maùy.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu caùch môû vaên baûn ñaõ löu. (10')
- GV y/c HS môû phaàn
vaên baûn ñaõ löu trong
baøi thöïc haønh soá 5 coù
teân “Bien dep.doc”, sao
- HS laéng nghe. 3. Tìm hieåu caùch
môû vaên baûn
ñaõ löu.
Trang 121
Tuaàn:
Tieát: 9
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
cheùp toaøn boä noäi dung
vaên baûn vöøa nhaäp ôû
treân vaøo cuoái vaên baûn
Bien dep.doc.
- GV cho HS hoaøn thaønh
y/c treân.
- GV theo doõi, quan saùt
HS trong quaù trình thöïc
haønh, höôùng daãn
nhöõng HS chöa thöïc hieän
ñöôïc.
- Sau khi HS thöïc hieän
xong, GV goïi moät HS cho
bieát caùch thöïc hieän
cuûa em.
- GV nhaän xeùt, söûa
chöõa vaø boå sung.
- GV cho HS xem noäi dung
vaên baûn sau khi sau
cheùp xong.
- GV cho HS quan saùt tieáp
sau khi sao cheùp ñuùng
vôùi noäi dung.
- HS thöïc hieän theo y/c
cuûa GV.
- HS quan saùt.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS quan saùt vaø söûa
chöõa loãi sai (neáu coù).
- HS quan saùt vaø chæ ra
traät töï cuûa caùc ñoaïn
vaên baûn.
¬ Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh goõ chöõ Vieät keát hôïp vôùi sao cheùp
noäi dung. (32')
- GV cho HS quan saùt
maãu baøi thô “Traêng ôi”.
? Trong baøi thô naøy thì
caâu thô naøo ñöôïc laëp
laïi nhieàu laàn.
- GV y/c HS thaûo luaän
nhoùm trong voøng 2' neâu
ra caùch soaïn thaûo ñoái
vôùi nhöõng caâu thô sao
cho khoâng maát nhieàu
thôøi gian ñoái vôùi nhöõng
caâu thô laëp laïi nhieàu
laàn.
- GV nhaän xeùt.
- GV y/c HS goõ noäi dung
baøi thô “Traêngg oi”.
- GV quan saùt töøng HS
trong quaù trình thöïc
hieän.
- GV y/c HS löu noäi dung
baøi thô vôùi teân Trang oi.
- GV kieåm tra baøi cuûa
- HS quan saùt.
- HS traû lôøi.
- HS thaûo luaän luaän
nhoùm tìm caâu traû lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS thöïc haønh.
- HS löu baøi theo y/c cuûa
GV.
4. Thöïc haønh
goõ chöõ Vieät
keát hôïp vôùi sao
cheùp noäi dung.
Trang 122
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
HS. (löu coù ñuùng teân hay
khoâng, goõ coù ñuùng noäi
dung hay khoâng)
¬ Hoaït ñoäng 3: Nhaän xeùt vaø daën doø. (3')
* Cuûng coá:
? Qua baøi thöïc haønh
hoâm nay caùc em caàn
naém nhöõng kieán thöùc
naøo.
* Nhaän xeùt:
- Khen caù nhaân, nhoùm
thöïc hieän toát. Pheâ bình
nhöõng nhoùm chöa
nghieâm tuùc, thöïc hieän
chöa ñöôïc.
* Daën doø: Veà nhaø coù
ñieàu kieän thöïc hieän laïi
caùc noäi dung.
Xem tröôùc noäi dung
baøi tieáp theo baøi 16.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.

Baøi 16. ÑÒNH DAÏNG VAÊN BAÛN
I. Muïc tieâu:
- Hieåu ñöôïc theá naøo laø ñònh daïng vaên baûn.
- Bieát söû duïng caùc nuùt leänh ñeå ñònh daïng kyù töï.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình aûnh minh hoïa.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Trang 123
Tuaàn:
Tieát: 10
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi. (5')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
Chuùng ta ñaõ bieát
caùch goõ vaên baûn, coù
theå sao cheùp, di chuyeån
vaø goõ vaên baûn. Tuy
nhieân vaên baûn maø caùc
em taïo ra chæ laø moät
vaên baûn thoâ chöa ñöôïc
ñònh daïng. Yeâu caàu cuûa
moät vaên baûn laø phaûi
ñöôïc ñònh daïng sao cho
deã ñoïc, trang vaên baûn
phaûi coù boá cuïc ñeïp,…
Ñeå laøm ñöôïc nhö vaäy
chuùng ta cuøng tìm hieåu
noäi dung baøi “Baøi 16.
Ñònh daïng vaên baûn”.
- Baùo caùo sæ soá.
- HS laéng nghe.
Baøi 16. ÑÒNH
DAÏNG VAÊN BAÛN
¬ Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc thao taùc ñònh daïng vaên baûn. (10')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
? Theá naøo laø ñònh daïng
vaên baûn.
? Ñònh daïng vaên baûn
nhaèm muïc ñích gì.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
? Ñònh daïng vaên baûn
coù maáy loaïi.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø keát
luaän.
- HS nghieân cöùu SGK.
- Ñònh daïng vaên baûn
laø thay ñoåi kieåu daùng,
vò trí cuûa caùc kyù töï,
caùc ñoaïn vaên vaø caùc
ñoái töôïng khaùc treân
trang.
- Ñònh daïng vaên baûn
nhaèm muïc ñích deã ñoïc,
trang vaên baûn coù boá
cuïc ñeïp vaø deã ghi nhôù
noäi dung.
- HS nhaän xeùt.
- Ñònh daïng vaên baûn
coù 2 loaïi: ñònh daïng kyù
töï vaø ñònh daïng ñoaïn
vaên baûn.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
1. Ñònh daïng
vaên baûn.
- Ñònh daïng vaên
baûn laø thay ñoåi
kieåu daùng, vò trí
cuûa caùc kyù töï,
caùc ñoaïn vaên vaø
caùc ñoái töôïng
khaùc treân trang.
- Ñònh daïng vaên
baûn coù 2 loaïi:
ñònh daïng kyù töï
vaø ñònh daïng
ñoaïn vaên baûn.
¬ Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu caùc nuùt leänh vaø chöùc naêng cuûa noù
Trang 124
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
trong ñònh daïng kyù töï. (25')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
? Theo em theá naøo laø
ñònh daïng kyù töï.
? Ñònh daïng kyù töï coù
nhöõng tính chaát phoå
bieán naøo.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích töøng tính chaát cuï
theå.
- GV thoâng baùo: Ñònh
daïng kyù töï coù nhieàu
caùch nhöng chuùng ta seõ
tìm hieåu cuï theå 2 caùch:
söû duïng thanh coâng cuï
ñònh daïng vaø söû duïng
hoäp thoaïi Font.
- GV y/c HS nhaéc laïi kieán
thöùc: Tröôùc khi thao taùc
ñeán moät phaàn vaên
baûn naøo ñoù ta caàn
phaûi laøm gì?
- GV nhaän xeùt vaø y/c HS
cho bieát: ? Vaäy tröôùc khi
ñònh daïng kyù töï chuùng
ta phaûi laøm gì.
? Sau khi choïn phaàn vaên
baûn xong thì laøm nhö
theá naøo ñeå ñònh daïng.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt
- GV treo baûng phuï thanh
coâng cuï vaø giôùi thieäu
coâng duïng, caùch söû
duïng töøng nuùt leänh:
+ Nuùt Font: phoâng chöõ.
+ Nuùt Size: côõ chöõ.
+ Kieåu chöõ:
Bold (chöõ ñaäm)
Italic (chöõ nghieâng)
- Ñònh daïng kyù töï laø
thay ñoåi daùng veû cuûa
moät hay moät nhoùm
kyù töï.
- Ñònh daïng kyù töï coù 4
tính chaát phoå bieán:
ñònh daïng phoâng chöõ,
kieåu chöõ, côõ chöõ vaø
maøu saéc.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: Tröôùc khi
thao taùc ñeán moät
phaàn vaên baûn naøo
ñoù ta caàn phaûi choïn
phaàn vaên baûn ñoù.
- Choïn phaàn vaên baûn
caàn ñònh daïng.
- Söû duïng caùc nuùt
leänh treân thanh coâng
cuï ñònh daïng.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS quan saùt vaø laéng
nghe.
- HS hoaøn thaønh caùc ví
2. Ñònh daïng kyù
töï.
- Ñònh daïng kyù töï
laø thay ñoåi daùng
veû cuûa moät hay
moät nhoùm kyù töï.
- Ñònh daïng kyù töï
coù 4 tính chaát
phoå bieán: ñònh
daïng phoâng chöõ,
kieåu chöõ, côõ chöõ
vaø maøu saéc.
a/ Söû duïng caùc
nuùt leänh:
B1: Choïn phaàn
vaên baûn caàn
ñònh daïng.
B2: Söû duïng caùc
nuùt leänh treân
thanh coâng cuï
ñònh daïng.
Trang 125
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Underline (chöõ gaïch
chaân)
+ Nuùt Font Color: maøu
chöõ.
- Döïa vaøo baûng phuï GV
giaûi thích cuï theå töøng
nuùt leänh vaø cho theâm
moät soá ví duï cho HS
laøm.
duï maø GV ñöa ra.
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (5')
* Cuûng coá:
? Theá naøo laø ñònh daïng
vaên baûn.
? Ñònh daïng vaên baûn
coù maáy loaïi.
? Theá naøo laø ñònh daïng
kyù töï.
? Ñònh daïng kyù töï coù
nhöõng tính chaát phoå
bieán naøo.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
- Veà hoïc baøi vaø laøm
baøi taäp 1, 3, 4, 5, 6 trong
SGK trang 88.
- Veà xem tieáp phaàn coøn
laïi cuûa baøi 16 vaø xem
tieáp baøi 17.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
Trang 126
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc

Baøi 16. ÑÒNH DAÏNG VAÊN BAÛN (tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Hieåu ñöôïc theá naøo laø ñònh daïng vaên baûn.
- Bieát söû duïng caùc nuùt leänh vaø hoäp thoaïi Font ñeå ñònh daïng kyù töï.
I. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình minh hoïa.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ. (17')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra 15':
1/ Theá naøo laø ñònh
daïng vaên baûn? Ñònh
daïng vaên baûn coù maáy
loaïi?
2/ Theá naøo laø ñònh
daïng kyù töï? Ñònh daïng
kyù töï coù nhöõng tính
chaát phoå bieán naøo.
- GV quan saùt HS laøm
baøi kieåm tra.
- Baùo caùo sæ soá.
- HS laøm baøi nghieâm
tuùc.
¬ Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùch söû duïng hoäp thoaïi Font ñeå ñònh
daïng kyù töï. (13')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
? Tröôùc khi thao taùc ñeán
moät phaàn vaên baûn
naøo ñoù ta phaûi laøm gì.
? Söû duïng caùc nuùt
- HS nghieân cöùu SGK.
- Choïn phaàn vaên baûn.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
Baøi 16. ÑÒNH
DAÏNG VAÊN BAÛN
(tieáp theo)
1. Ñònh daïng
vaên baûn.
2. Ñònh daïng kyù
Trang 127
Tuaàn:
Tieát: 11
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
leänh ñeå ñònh daïng kyù
töï coù bao nhieâu böôùc.
- GV nhaän xeùt.
? Vaäy tröôùc khi söû duïng
hoäp thoaïi Font chuùng ta
phaûi laøm gì.
? Sau khi choïn phaàn vaên
baûn xong laøm gì.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø chia ra
caùc böôùc cuï theå.
- GV y/c HS quan saùt hình
aûnh minh hoïa thanh
coâng cuï vaø hoäp thoaïi
Font.
- GV ñöa ra moät soá ví duï
cuï theå cho HS so saùnh
töøng nuùt leänh treân
thanh coâng cuï vaø hoäp
thoaïi Font.
? Treân hoäp thoaïi Font
caùc löïa choïn ñònh daïng
kyù töï coù töông ñöông
vôùi caùc nuùt leänh treân
thanh coâng cuï khoâng.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø keát
luaän.
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
löu yù.
- Tröôùc heát cuõng phaûi
choïn phaàn vaên baûn
caàn ñònh daïng.
- Vaøo baûng choïn
Format, choïn Font. Söû
duïng caùc nuùt leänh
trong hoäp thoaïi Font
ñeå ñònh daïng.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS quan saùt hình minh
hoïa.
- GV döïa vaøo ví duï so
saùnh.
- HS traû lôøi: töông
ñöông.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS ñoïc noäi dung löu yù.
töï.
a/ Söû duïng nuùt
leänh:
b/ Söû duïng hoäp
thoaïi Font :
B1: Choïn phaàn
vaên baûn caàn
ñònh daïng.
B2: Format ¬
Font.
B3: Söû duïng caùc
nuùt leänh trong
hoäp thoaïi Font.
¬ Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu baøi môùi – Tìm hieåu veà ñònh daïng
ñoaïn vaên baûn. (10')
* Giôùi thieäu baøi môùi:
ÔÛ tieát hoïc tröôùc
chuùng ta ñaõ bieát ñònh
daïng vaên baûn vaø ñaõ
tìm hieåu cuï theå veà ñònh
daïng kyù töï laø thay ñoåi
daùng veû cuûa moät hay
moät nhoùm kyù töï. Vaäy
ñoái vôùi ñònh daïng ñoaïn
vaên baûn laø thay ñoåi
tính chaát naøo? Tieát hoïc
- HS laéng nghe.
BAØI 17. ÑÒNH
DAÏNG ÑOAÏN
VAÊN BAÛN.
Trang 128
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
hoâm nay chuùng ta seõ
tìm hieåu tieáp veà ñònh
daïng ñoaïn vaên baûn
“Baøi 17. Ñònh daïng ñoaïn
vaên baûn.”
* Tìm hieåu veà ñònh daïng
ñoaïn vaên baûn:
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
? Theo em theá naøo laø
ñònh daïng ñoaïn vaên
baûn.
? Ñònh daïng ñoaïn vaên
baûn laøm thay ñoåi
nhöõng tính chaát naøo.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø laøm
roõ töøng tính chaát. (GV
treo baûng phuï.)
- GV thoâng baùo: Khaùc
vôùi ñònh daïng kyù töï,
ñònh daïng ñoaïn vaên chæ
caàn ñaët con troû soaïn
thaûo taïi baát kyø vò trí
naøo trong ñoaïn vaên.
- Ñònh daïng ñoaïn vaên
baûn laø thay ñoåi tính
chaát cuûa toaøn ñoaïn
vaên baûn.
- Ñònh daïng ñoaïn vaên
baûn thay ñoåi nhöõng
tính chaát nhö:
+ Kieåu caên leà.
+ Vò trí leà cuûa caû
ñoaïn vaên.
+ Khoaûng caùch leà
cuûa doøng ñaàu tieân.
+ Khoaûng caùch ñeán
ñoaïn vaên treân vaø
döôùi.
+ Khoaûng caùch giöõa
caùc doøng trong ñoaïn
vaên.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
1. Ñònh daïng
ñoaïn vaên.
Ñònh daïng ñoaïn
vaên laø thay ñoåi
tính chaát cuûa
toaøn ñoaïn vaên
baûn.
+ Kieåu caên leà.
+ Vò trí leà cuûa
caû ñoaïn vaên.
+ Khoaûng caùch
leà cuûa doøng ñaàu
tieân.
+ Khoaûng caùch
ñeán ñoaïn vaên
treân vaø döôùi.
+ Khoaûng caùch
giöõa caùc doøng
trong ñoaïn vaên.
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (5')
* Cuûng coá:
? Treân hoäp thoaïi Font
caùc löïa choïn ñònh daïng
kyù töï coù töông ñöông
vôùi caùc nuùt leänh treân
thanh coâng cuï khoâng.
? Theo em theá naøo laø
ñònh daïng ñoaïn vaên
baûn.
? Ñònh daïng ñoaïn vaên
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
Trang 129
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
baûn laøm thay ñoåi
nhöõng tính chaát naøo.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø hoïc baøi vaø
xem tieáp noäi dung coøn
laïi cuûa baøi 17.
- HS laéng nghe.

Baøi 17. ÑÒNH DAÏNG ÑOAÏN VAÊN BAÛN (tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Bieát söû duïng caùc nuùt leänh ñeå ñònh daïng ñoaïn vaên.
- Bieát ñònh daïng ñoaïn vaên baèng hoäp thoaïi Paragraph.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình aûnh minh hoïa.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
- Baùo caùo sæ soá.
Baøi 17. ÑÒNH DAÏNG
ÑOAÏN VAÊN BAÛN
(tieáp theo)
Trang 130
Tuaàn:
Tieát: 12
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
* Kieåm tra baøi cuõ:
Theá naøo laø ñònh
daïng vaên baûn? Ñònh
daïng vaên baûn coù
maáy loaïi? (Haõy neâu
cuï theå)
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt, ñoàng thôøi treo
baûng phuï cho HS so
saùnh. (Vaên baûn naøo
ñaõ ñöôïc ñònh daïng vaø
ñònh daïng nhö theá
naøo?)
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
- GV döïa vaøo caùch trình
baøy cuûa vaên baûn vaø
giôùi thieäu noäi dung
tieáp theo cuûa baøi 17.
- Ñònh daïng vaên baûn
laø thay ñoåi kieåu
daùng, vò trí cuûa caùc
kyù töï, caùc ñoaïn vaên
vaø caùc ñoái töôïng
khaùc treân trang.
- Ñònh daïng vaên baûn
coù 2 loaïi:
+ Ñònh daïng kyù töï
laø thay ñoåi daùng veû
cuûa moät hay moät
nhoùm kyù töï.
+ Ñònh daïng ñoaïn
vaên laø thay ñoåi tính
chaát cuûa toaøn ñoaïn
vaên baûn.
- HS nhaän xeùt vaø traû
lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
1. Ñònh daïng ñoaïn
vaên.
¬ Hoaït ñoäng 2: Söû duïng caùc nuùt leänh ñeå ñònh daïng ñoaïn vaên.
(17')
? Tröôùc khi söû duïng
caùc nuùt leänh treân
thanh coâng cuï ñònh
daïng hoaëc hoäp thoaïi
Font ñeå ñònh daïng kyù
töï ta phaûi laøm gì.
- GV cho HS nghieân cöùu
SGK 1' vaø cho bieát: Ñoái
vôùi ñònh daïng ñoaïn
vaên tröôùc khi söû duïng
caùc nuùt leänh coù choïn
phaàn vaên baûn caàn
ñònh daïng?
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø y/c
HS cho bieát: Con troû
soaïn thaûo laø gi? (Baøi
14 – trang 71)
- Choïn phaàn vaên baûn
caàn ñònh daïng.
- HS nghieân cöùu SGK
vaø traû lôøi: chæ caàn
ñöa con troû soaïn thaûo
vaøo ñoaïn vaên caàn
ñònh daïng.
- HS nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- HS quan saùt vaø laéng
nghe.
2. Söû duïng caùc
nuùt leänh ñeå ñònh
daïng ñoaïn vaên.
Trang 131
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- GV ñöa ra moät soá ví
duï cho HS bieát, tröôùc
khi ñònh daïng ñoaïn vaên
ta coù theå: choïn caû
ñoaïn vaên, choïn moät
phaàn ñoaïn vaên, chæ
ñaët con troû soaïn thaûo
vaøo ñoaïn vaên.
- GV treo baûng phuï caùc
nuùt leänh ñònh daïng
ñoaïn vaên.
¬ Thaûo luaän:
- GV y/c nhoùm (2HS)
nghieân cöùu SGK 2’ vaø
cho bieát: Ñeå thöïc hieän
caên leà, thay ñoåi leà
caû ñoaïn vaên, khoaûng
caùch doøng trong ñoaïn
vaên ta söû duïng nuùt
leänh naøo treân thanh
coâng cuï ñònh daïng.
- GV y/c nhoùm khaùc
nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích cuï theå töøng nuùt
leänh.
Ñeå ñònh daïng ñoaïn
vaên ngoaøi caùch söû
duïng caùc nuùt leänh
treân thanh coâng cuï
ñònh daïng thì coøn caùch
naøo nöõa?
- HS quan saùt.
- HS thaûo luaän nhoùm
ñeå traû lôøi.
Caên leà: nhaùy moät
trong caùc nuùt

Thay ñoåi leà caû
ñoaïn vaên: nhaùy moät
trong caùc nuùt
Khoaûng caùch doøng
trong ñoaïn vaên: nhaùy
nuùt beân phaûi nuùt
leänh
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 3: Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn baèng hoäp thoaïi
Paragraph. (16')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
? Hoäp thoaïi Paragraph
ñöôïc duøng ñeå laøm gì.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- HS nghieân cöùu SGK.
- Hoäp thoaïi Paragraph
ñöôïc duøng ñeå taêng
hay giaûm khoaûng
caùch giöõa caùc ñoaïn
vaên baûn vaø thieát
ñaët khoaûng caùch
thuït leà doøng ñaàu
tieân cuûa ñoaïn.
- HS nhaän xeùt.
3. Ñònh daïng ñoaïn
vaên baûn baèng
hoäp thoaïi
Paragraph.
Trang 132
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- GV nhaän xeùt.
? Tröôùc khi söû duïng
hoäp thoaïi Paragraph ta
phaûi laøm gì.
? Ñeå môû hoäp thoaïi
Paragraph ta vaøo ñaâu.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- GV treo baûng phuï hoäp
thoaïi Paragraph vaø
giaûi thích.
- GV treo ñoàng thôøi hai
baûng phuï.
¬ Thaûo luaän:
- GV y/c nhoùm (2HS)
nghieân cöùu SGK 2’ vaø
cho bieát:
? Haõy chæ ra caùc löïa
choïn ñònh daïng ñoaïn
vaên treân hoäp thoaïi
Paragraph töông ñöông
vôùi caùc nuùt leänh
treân thanh coâng cuï
ñònh daïng.
- HS nhoùm khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- Ñöa con troû soaïn
thaûo ñeán ñoaïn vaên
caàn ñònh daïng.
- Format ¬ Paragraph.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS quan saùt vaø laéng
nghe.
- HS thaûo luaän nhoùm.
- Caên leà, thay ñoåi leà
caû ñoaïn vaên, khoaûng
caùch doøng trong ñoaïn
vaên.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá – daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (5')
* Cuûng coá:
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
ghi nhôù.
? Tröôùc khi söû duïng
caùc nuùt leänh treân
thanh coâng cuï ñònh
daïng hoaëc hoäp thoaïi
Paragraph ta phaûi laøm
gì.
? Ñeå môû hoäp thoaïi
Paragraph ta vaøo ñaâu.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø hoïc baøi,
laøm baøi taäp 1, 2, 4, 6
trong SGK – trang 91 vaø
tröôùc baøi thöïc haønh 7
- HS ñoïc noäi dung ghi
nhôù.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
Trang 133
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
ñeå tieát sau thöïc haønh.

Baøi thöïc haønh 7. EM TAÄP TRÌNH BAØY VAÊN BAÛN
I. Muïc tieâu:
- Bieát ñöôïc caùc thao taùc ñònh daïng vaên baûn ñôn giaûn.
- AÙp duïng ñöôïc caùc kieåu ñònh daïng vaøo vaên baûn.
- Hoaøn chænh ñònh daïng vaên baûn theo yeâu caàu.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, phoøng maùy.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Coù nhöõng loaïi ñònh
daïng cô baûn naøo?
2/ Ñieàn vaøo choã troáng
taùc duïng cuûa ñònh daïng
ñoaïn vaên baûn.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
ÔÛ tieát tröôùc caùc em
ñaõ hoïc caùch ñònh daïng
vaên baûn (ñònh daïng kyù
töï vaø ñònh daïng ñoaïn
vaên baûn) nhöng caùc em
chæ bieát treân cô sôû lyù
thuyeát, chöa qua thöïc
haønh. Hoâm nay caùc em
seõ ñöôïc thöïc haønh treân
maùy thoâng qua “baøi
thöïc haønh 7. Em taäp
trình baøy vaên baûn.”
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
Baøi thöïc haønh
7.
EM TAÄP TRÌNH
BAØY VAÊN BAÛN
Trang 134
Tuaàn:
Tieát: 13
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
¬ Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu noäi dung thöïc haønh. (10')
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
thöïc haønh.
a/ Ñònh daïng vaên baûn:
C Khôûi ñoäng Word vaø
môû teäp ñaõ coù.
? Em haõy nhaéc laïi caùch
khôûi ñoäng Word vaø
neâu caùch môû teäp Bien
dep.doc.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø y/c HS
khôûi ñoäng Word, môû
teäp ñaõ coù.
C AÙp duïng caùc ñònh
daïng.
- GV cho HS ñoïc y/c cuûa
baøi.
- Cho HS quan saùt Bien
dep.doc chöa ñònh daïng
vaø vaên baûn Bien dep.doc
ñaõ ñöôïc ñònh daïng.
? Em haõy ñònh daïng tieâu
ñeà “Bieån ñeïp” vaø
ñoaïn cuoái cuøng (theo
Vuõ Tuù Nam) coù phoâng
chöõ, kieåu chöõ, maøu
chöõ, côõ chöõ nhö theá
naøo.
- GV nhaän xeùt vaø thöïc
haønh maãu.
? Em ñònh daïng nhö theá
naøo ñeå tieâu ñeà caên
giöõa trang, caùc noäi dung
caên thaúng caû hai leà,
ñoaïn cuoái cuøng caên
thaúng leà phaûi.
- GV nhaän xeùt vaø thöïc
haønh maãu.
? Ñònh daïng theá naøo ñeå
caùc ñoaïn noäi dung coù
doøng ñaàu thuït leà.
- GV nhaän xeùt vaø thöïc
- HS ñoïc noäi dung thöïc
haønh.
- HS traû lôøi.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe vaø thöïc
haønh theo y/c.
- HS ñoïc y/c cuûa baøi.
- HS quan saùt 2 noäi
dung vaên baûn.
- Choïn phaàn vaên baûn
ñoù vaø söû duïng caùc
nuùt leänh treân thanh
coâng cuï ñònh daïng
hoaëc hoäp thoaïi Font.
- HS quan saùt.
- Ñöa con troû soaïn thaûo
ñeán ñoaïn vaên baûn
caàn ñònh daïng vaø söû
duïng caùc nuùt leänh
treân thanh coâng cuï
ñònh daïng hoaëc hoäp
thoaïi Paragraph.
- HS quan saùt.
- Ñöa con troû soaïn thaûo
ñeán ñoaïn vaên baûn
caàn ñònh daïng vaø söû
duïng hoäp thoaïi
Paragraph.
- HS quan saùt.
- Choïn phaàn vaên baûn
ñoù vaø söû duïng hoäp
thoaïi Font.
- HS quan saùt.
1. Tìm hieåu noäi
dung thöïc haønh.
Trang 135
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
haønh maãu.
? Ñònh daïng theá naøo ñeå
kyù töï ñaàu tieân cuûa
ñoaïn vaên thöù nhaát coù
côõ chöõ lôùn vaø kieåu
chöõ ñaäm.
- GV nhaän xeùt vaø thöïc
haønh maãu.
¬ Hoaït ñoäng 3: Trình baøy vaên baûn Bien dep.doc theo maãu. (25')
- GV y/c HS trình baøy vaên
baûn Bien dep.doc theo
maãu.
- GV quan saùt HS trong
quaù trình thöïc hieän.
Giuùp ñôõ nhöõng em chöa
thöïc hieän ñöôïc.
C Löu vaên baûn vôùi
teân cuõ.
? Em haõy nhaéc laïi caùch
löu vaên baûn.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø y/c HS
thöïc hieän löu vaên baûn
vôùi teân cuõ.
- HS trình baøy vaên baûn
Bien dep.doc theo maãu.
- HS quan saùt.
- File ¬ Save hoaëc
nhaùy nuùt Save treân
thanh coâng cuï.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe vaø thöïc
hieän.
2. Trình baøy vaên
baûn Bien dep.doc
theo maãu.
¬ Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt – Daën doø. (3')
* Cuûng coá:
? Qua baøi thöïc haønh
hoâm nay caùc em caàn
naém nhöõng kieán thöùc
naøo.
* Nhaän xeùt: Khen caù
nhaân, nhoùm thöïc hieän
toát. Pheâ bình nhöõng
nhoùm chöa nghieâm tuùc.
* Daën doø: Veà nhaø coù
ñieàu kieän thöïc hieän laïi
vaø xem tieáp noäi dung
baøi tieáp theo.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
Trang 136
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc

Baøi thöïc haønh 7. EM TAÄP TRÌNH BAØY VAÊN BAÛN
(tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Bieát ñöôïc caùc thao taùc ñònh daïng vaên baûn ñôn giaûn.
- AÙp duïng ñöôïc caùc kieåu ñònh daïng vaøo vaên baûn.
- Hoaøn chænh ñònh daïng vaên baûn theo yeâu caàu.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, phoøng maùy.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Tìm hieåu noäi dung thöïc haønh. (7')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Tìm hieåu noäi dung thöïc
haønh:
- GV y/c cho bieát:
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi.
Baøi thöïc haønh
7.
EM TAÄP TRÌNH
BAØY VAÊN BAÛN
(tieáp theo)
Trang 137
Tuaàn:
Tieát: 14
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
? Tröôùc söû duïng caùc
nuùt leänh hoaëc hoäp
thoaïi Font ñeå ñònh daïng
kyù töï ta phaûi laøm gì.
- GV nhaän xeùt vaø y/c HS
khaùc nhaéc laïi.
? Tröôùc söû duïng caùc
nuùt leänh hoaëc hoäp
thoaïi Paragrap phaûi
laøm gì.
- GV y/c HS khaùc nhaéc
laïi.
- GV nhaän xeùt.
- GV y/c moãi nhoùm
nghieân cöùu so saùnh söï
khaùc bieät giöõa 2 vaên
baûn maãu.
? Em haõy cho bieát caùc
caâu trong vaên baûn B
ñöôïc ñònh daïng (trình
baøy) nhö theá naøo so
vôùi vaên baûn maãu B.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
? Ñeå ñònh daïng ñuùng
nhö y/c cuûa vaên baûn B,
em phaûi laøm nhö theá
naøo.
- GV nhaän xeùt.
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
thöïc haønh 7.
- HS laéng nghe vaø nhaéc
laïi.
- HS traû lôøi.
- HS nhaéc laïi.
- HS laéng nghe.
- HS quan saùt vaø so
saùnh 2 vaên baûn maãu.
- Tieâu ñeà ñöôïc caên
giöõa, chöõ ñaäm ; noäi
dung caùc ñoaïn ñöôïc
caên ñeàu.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- Coù theå söû duïng caùc
nuùt leänh treân thanh
coâng cuï ñònh daïng
hoaëc söû duïng hoäp
thoaïi Font (hoäp thoaïi
Paragraph)
- HS laéng nghe.
- HS ñoïc noäi dung thöïc
haønh 7.
¬ Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh goõ vaø ñònh daïng ñoaïn vaên baûn theo
maãu. (35')
- GV y/c HS môû noäi dung
vaên baûn Bien dep.doc
tröôùc ñoù ñaõ löu vaø
cheøn noäi dung cho ñuû 4
ñoaïn nhö trong SGK trang
92.
- Y/c HS ñònh daïng tieâu
ñeà (côõ chöõ: 24, in ñaäm,
caên giöõa, maøu ñoû),
noäi dung (côõ chöõ: 16,
caên ñeàu, maøu xanh)
- GV quan saùt HS trong
quaù trình thöïc haønh,
- HS tieán haønh thöïc
haønh.
- HS laøm theo y/c cuûa
GV.
- HS thöïc haønh.
Trang 138
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
giuùp ñôõ nhöõng em chöa
thöïc hieän ñöôïc.
- Trong quaù trình thöïc
haønh nhaéc nhôû HS löu
baøi thöôøng xuyeân.
- HS nhôù löu bai thöôøng
xuyeân.
¬ Hoaït ñoäng 3: Nhaän xeùt – Daën doø. (3')
* Cuûng coá:
? Qua baøi thöïc haønh
hoâm nay caùc em caàn
naém nhöõng kieán thöùc
naøo.
* Nhaän xeùt: Khen caù
nhaân, nhoùm thöïc hieän
toát. Pheâ bình nhöõng
nhoùm chöa nghieâm tuùc.
* Daën doø: Veà nhaø coù
ñieàu kieän thöïc hieän laïi
vaø xem tieáp noäi dung
baøi tieáp theo.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
BAØI TAÄP
I. Muïc tieâu:
- Bieát soaïn thaûo vaên baûn ñôn giaûn vaø bieát caùch löu vaên baûn.
- Bieát vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå ñònh daïng kyù vaø ñònh
daïng ñoaïn vaên.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, phoøng maùy.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp.
- Y/c HS baùo caùo sæ soá. = HS baùo caùo sæ soá.
Trang 139
Tuaàn:
Tieát: 15
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
¬ Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh noäi dung baøi taäp.
- GV giôùi thieäu maãu vaên baûn seõ thöïc haønh vaø höôùng daãn moät soá
noäi dung caàn ñònh daïng kyù töï,ø ñònh daïng ñoaïn vaên vaø höôùng daãn
caùch löu.
= HS laéng nghe.
- GV ñöa cho moãi nhoùm maãu vaên baûn.
¬ Hoaït ñoäng 3: Cho hoïc sinh thöïc haønh theo maãu.
THAÀN ÑOÀNG ÑAÁT VIEÄT
Taäp: Chuù meøo laùo lónh
Trang nguyeân Löông Theá Vinh ngöôøi Cao Löông, huyeän
Thieân Baûng (nay thuoäc Nam Ñònh), thuôû nhoû ñaõ toû ra
haøi höôùc, hoùm hænh vaø khoâng ngoan. Coù laàn ngöôøi boá
laø Löông Theá Thieän ñi vaéng chuû nôï ñeán ñoøi tieàn, thaáy
caäu Theá Vinh ñang chôi troø naëng ñaát ôû saân lieàn hoûi:
- Boá meï ñi ñaâu?
Vinh laøm thinh khoâng traû lôøi. Chuû nôï hoûi lia lòa caäu môùi
ñaùp:
- Boá meï toâi ñi vaéng coù vieäc, oâng hoûi laøm gì?
Chuû nôï cöù raëng hoûi ñi ñaâu bao giôø veà… Cuoái cuøng Vinh
môùi traû lôøi:
- Boá toâi ñi gieát moät ngöôøi soáng. Meï toâi ñi cöùu moät
ngöôøi cheát.
CHUÙ MEØO NHAØ EM
Nhaø em coù nuoâi moät con meøo tam theå raát ñeïp. Ba
meï mua noù töø naêm ngoaùi, bay giôø ñaõ ñöôïc moät naêm.
Chuù coù boä loâng ba maøu vaøng saäm, traéng nuoát ñen
truyeàn pha laãn troâng raát laø ñeïp, chuù thích chôi ñuøa vôùi
moïi ngöôøi trong gia ñình. Ñaàu chuù troøn troøn nhö quaû cam.
Hai caùi tay nhö hai chieác laù cöù veånh leân ñeå nge ngoáng.
Trang 140
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Ñoâi maét chuù long lanh nhö hai hoøn bi. Caùi muõi öôn öôùt,
hoàng hoàng troâng thaät xinh. Nhöõng caùi ria daøi cong cong
traéng nhö cöôùc. Thaân chuù thon nhoû, uyeån chuyeån nhö
quaû bí xanh. Boán caùi chaân thon daøi coù moùng vuoát, ñaëc
bieät baøn chaân chuù coù ñeäm thòt giuùp chuù leo treøo,
nhaûy töø cao xuoáng maø khoâng phaùt ra tieáng ñoäng nhoû.

KIEÅM TRA 1 TIEÁT
I. Muïc tieâu caàn ñaùnh giaù:
Ñaùnh giaù baøi 13, 14, 15, 16, 17.
II. Muïc ñích, yeâu caàu cuûa ñeà baøi:
- Bieát khôûi ñoäng Microsoft Word vaø phaân bieät ñöôïc caùc thaønh
phaàn cô baûn cuûa maøn hình laøm vieäc Microsoft Word.
Trang 141
Tuaàn:
Tieát: 16
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- Bieát caùch goõ vaên baûn chöõ Vieät.
- Bieát caùch thöïc hieän caùc thao taùc nhö: xoùa, sao cheùp vaø di chuyeån
caùc phaàn vaên baûn.
- Hieåu caùc noäi dung ñònh daïng kyù töï vaø bieát caùch thöïc hieän ñònh
daïng kyù töï.
- Bieát noäi dung vaø caùch thöïc hieän ñònh daïng ñoaïn vaên baûn.
III. Moät soá tyû leä caàn thieát trong ñeà kieåm tra:
1. Thôøi gian vaø troïng soá ñieåm laøm baøi:
Phaàn TNKQ: 20 (ñieåm) → 45 (phuùt)
2. Troïng soá ñieåm daønh cho caùc möùc ñoä ñaùnh giaù:
NB: 5 (ñieåm) TH: 3,5 (ñieåm) VD: 1,5 (ñieåm)
3. Troïng soá ñieåm daønh cho töøng chuû ñeà:
Baøi 13. Laøm quen vôùi soaïn thaûo vaên baûn. → 1,5 (ñieåm)
Baøi 14. Soaïn thaûo vaên baûn ñôn giaûn. → 3 (ñieåm)
Baøi 15. Chænh söûa vaên baûn. → 1,5 (ñieåm)
Baøi 16. Ñònh daïng vaên baûn. → 2 (ñieåm)
Baøi 17. Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn. → 2 (ñieåm)
IV. Ma traän ñeà kieåm tra:
Chuû ñeà
Soá
caâu
&
Ñieåm
Caùc möùc ñoä caàn ñaùnh
giaù
Toån
g soá
Nhaän
bieát
Thoâng
hieåu
Vaän
duïng
TNKQ TNKQ TNKQ
Baøi 13. Laøm
quen vôùi soaïn
thaûo vaên baûn.
Soá
caâu
1 2-7 3
Ñieåm 0,5 1 1,5
Baøi 14. Soaïn
thaûo vaên baûn
ñôn giaûn.
Soá
caâu
3-8 11-13-15-
17
6
Ñieåm 1 2 3
Baøi 15. Chænh
söûa vaên baûn.
Soá
caâu
6 5-19 3
Ñieåm 0,5 1 1,5
Baøi 16. Ñònh
daïng vaên baûn.
Soá
caâu
9-16-20 4 4
Ñieåm 1,5 0,5 2
Baøi 17. Ñònh
daïng ñoaïn vaên
baûn.
Soá
caâu
10-12-14-
18
4
Ñieåm 2 2
Toång soá
Soá
caâu
10 7 3 20
Ñieåm 5 3,5 1,5 10
Trang 142
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
V. Noäi dung ñeà kieåm tra:
1/ Muoán khôûi ñoäng chöông trình Microsoft Word ta coù theå:
a. Choïn Start ¬ Programs ¬ Microsoft Word.
b. Nhaùy ñuùp bieåu töôïng treân maøn hình neàn.
c. Choïn Start ¬ Run, roài goõ Winword.exe vaø nhaán OK.
d. Caû a, b, c ñeàu ñuùng.
2/ Ñeå môû moät teäp vaên baûn ñaõ löu ta thöïc hieän:
a. Choïn File ¬ Close. b. Nhaán toå hôïp phím Ctrl + N.
c. Nhaán toå hôïp phím Ctrl + S. d. Choïn File ¬ Open.
3/ Thaønh phaàn cô baûn nhaát cuûa vaên baûn laø:
a. Kyù töï. b. Hình aûnh. c. Hình veõ. d. Baûng
bieåu.
4/ Ñeå môû hoäp thoaïi Font ta thöïc hieän nhö sau:
a. Môû baûng choïn File ¬ Font.
b. Môû baûng choïn View ¬ Font.
c. Môû baûng choïn Format ¬ Font.
d. Môû baûng choïn Table ¬ Font.
5/ Trong khi soaïn thaûo vaên baûn, neáu coù ñoaïn vaên baûn bò sai thì:
a. Phaûi xoùa toaøn boä vaên baûn vaø goõ laïi.
b. Phaûi môû moät teäp môùi ñeå goõ laïi vaên baûn.
c. Chæ caàn xoùa vaø goõ laïi ñoaïn vaên baûn bò sai.
d. Phaûi xoùa töø ñoaïn vaên baûn bò sai cho ñeán cuoái cuûa vaên baûn.
6/ Ñeå xoùa moät vaøi kyù töï ta duøng caùc phím:
a. Backspace hoaëc Shift. b. Backspace hoaëc Ctrl.
c. Delete hoaëc Backspace. d. Delete hoaëc Shift.
7/ Ñeå môû moät teäp vaên baûn môùi ta thöïc hieän:
a. Choïn File ¬ New. b. Nhaán toå hôïp phím Ctrl + O.
c. Nhaán toå hôïp phím Ctrl + S. d. Choïn File ¬ Close.
8/ Ñeå coù chöõ “AÊ” kieåu Telex vaø kieåu Vni ta goõ nhö sau:
a. AW vaø A6. b. AA vaø A6.
c. AA vaø A6 d. AW vaø A8.
9/ Caùc nuùt leänh laàn löôït duøng ñeå ñònh daïng kieåu chöõ:
a. Ñaäm, gaïch chaân, nghieâng. b. Ñaäm, nghieâng, gaïch
chaân.
c. Gaïch chaân, nghieâng, thöôøng. d. Thöôøng, ñaäm, gaïch
chaân.
10/ Caùc nuùt leänh laàn löôït duøng ñeå ñònh daïng ñoaïn vaên:
a. Caên traùi, caên giöõa. b. Caên giöõa, caên phaûi.
c. Caên ñeàu, caên giöõa. d. Caên phaûi, caên ñeàu.
11/ Caùc thaønh phaàn chính cuûa maøn hình laøm vieäc Microsoft Word bao
goàm:
a. Caùc baûng choïn, caùc nuùt leänh, thanh coâng cuï.
b. Vuøng soaïn thaûo, con troû soaïn thaûo.
c. Thanh cuoán doïc, thanh cuoán ngang.
d. Caû a, b, c.
12/ Caùc nuùt leänh laàn löôït duøng ñeå ñònh daïng ñoaïn vaên:
Trang 143
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
a. Caên traùi, caên giöõa. b. Caên giöõa, caên phaûi.
c. Caên ñeàu, caên giöõa. d. Caên phaûi, caên ñeàu.
13/ Khi soaïn thaûo trong Word, ta coù theå soaïn thaûo toái ña:
a. Moät trang vaên baûn. b. Hai trang vaên baûn.
c. Ba trang vaên baûn. d. Nhieàu trang vaên baûn.
14/ Nhaùy nuùt beân phaûi nuùt leänh duøng ñeå:
a. Thay ñoåi khoaûng caùch thuït leà traùi.
b. Thay ñoåi khoaûng caùch giöõa caùc kyù töï trong ñoaïn vaên
c. Thay ñoåi khoaûng caùch thuït leà phaûi.
d. Thay ñoåi khoaûng caùch doøng trong ñoaïn vaên.
15/ Trong vaên baûn neáu coù ñoaïn vaên baûn xuaát hieän nhieàu laàn thì:
a. Coù theå sao cheùp ñoaïn vaên baûn ñoù.
b. Phaûi goõ laïi caùc ñoaïn vaên vaûn ñoù.
c. Khoâng theå nhaäp laïi ñoaïn vaên baûn ñoù vì ñoaïn vaên baûn chæ
ñöôïc xuaát hieän moät laàn.
d. Chæ sao cheùp ñöôïc moät laàn.
16/ Nhaùy nuùt beân phaûi nuùt leänh duøng ñeå:
a. Choïn ñoä daøi cuûa chöõ. b. Choïn côõ chöõ.
c. Choïn ñoä roäng cuûa chöõ. d. Caû a vaø c ñuùng.
17/ Sau khi goõ moät kyù töï con troû soaïn thaûo naèm ôû vò trí naøo?
a. Tröôùc kyù töï vöøa goõ. b. Sau kyù töï vöøa goõ.
c. Ñaàu doøng. d. Cuoái doøng.
18/ Caùc nuùt leänh laàn löôït duøng ñeå ñònh daïng:
a. Khoaûng caùch doøng trong ñoaïn vaên.
b. Giaûm möùt thuït leà traùi vaø taêng möùc thuït leà traùi.
c. Giaûm möùt thuït leà traùi.
d. Caû a vaø c ñuùng.
19/ Khi soaïn thaûo vaên baûn treân maùy tính thì:
a. Phaûi soaïn thaûo lieân tuïc cho ñeán khi heát vaên baûn.
b. Löu tröõ laïi vaø coù theå chænh söûa nhieàu laàn.
c. Moãi moät vaên baûn chæ duøng soaïn thaûo treân moät maùy tính cuï
theå.
d. Moãi laàn môû maùy tính chæ soaïn thaûo ñöôïc moät teäp vaên baûn.
20/ Nhaùy nuùt beân phaûi nuùt leänh duøng ñeå:
a. Choïn chöõ nghieâng. b. Choïn chöõ gaïch chaân
c. Choïn phoâng chöõ. d. Choïn kích côõ chöõ.

Baøi 18. TRÌNH BAØY TRANG VAÊN BAÛN VAØ IN
I. Muïc tieâu:
Trang 144
Tuaàn:
Tieát: 17
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- Bieát ñöôïc caùc kieåu trình baøy trang vaên baûn cuûa Word.
- Bieát caùch thöïc hieän caùc thao taùc choïn höôùng trang vaø ñaët leà trang.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, baûng phuï.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi.
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
Haõy ñieàn taùc duïng
ñònh daïng ñoaïn vaên cuûa
caùc nuùt leänh sau:
Nuùt duøng ñeå:
………………………………
Nuùt duøng ñeå:
………………………………
Nuùt duøng ñeå:
………………………………
Nuùt duøng ñeå:
………………………………
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
GV treo baûng phuï noäi
dung hai vaên baûn: moät
trang ñöùng vaø moät trang
naèm ngang.
? Noäi dung trong hai vaên
baûn gioáng hay khaùc
nhau.
? Caùch trình baøy hai vaên
baûn naøy nhö theá naøo.
Ñeå bieát caùch trình
baøy trang vaên baûn
ñöùng hay naèm ngang
tröôùc khi in thì chuùng ta
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi:
Nuùt duøng ñeå: caên
traùi.
Nuùt duøng ñeå: caên
ñeàu.
Nuùt duøng ñeå: caên
phaûi.
Nuùt duøng ñeå: caên
giöõa.
- HS khaùc nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS quan saùt vaø traû
lôøi: gioáng nhau.
- HS quan saùt vaø traû
lôøi: moät trang ñöùng
vaø moat trang naèm
ngang.
- HS laéng nghe.
Baøi 18. TRÌNH
BAØY TRANG
VAÊN BAÛN
VAØ IN
Trang 145
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
cuøng tìm hieåu “Baøi 18.
Trình baøy trang vaên baûn
vaø in”.
¬ Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùch trình baøy trang vaên baûn.
- GV y/c HS tìm hieåu SGK
vaø cho bieát: trang vaên
baûn ñöôïc trình baøy theo
nhöõng kieåu naøo?
- GV cho HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích.
? Khi trình baøy trang vaên
baûn coù nhöõng y/c naøo.
- GV cho HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích.
- GV treo baûng phuï noäi
dung phaân bieät leà trang
vaø leà ñoaïn vaên. Y/c HS
quan saùt, thaûo luaän
nhoùm (2HS) trong 2' vaø
cho bieát: ñaâu laø leà
trang vaø ñaâu laø leà
ñoaïn vaên?
- GV y/c nhoùm khaùc
nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích.
- GV cho HS ñoïc noäi dung
löu yù.
? Neáu vaên baûn coù
nhieàu trang thì vieäc trình
baøy trang coù taùc duïng
ñeán moïi trang cuûa vaên
baûn.
- GV nhaän xeùt.
- HS tìm hieåu SGK vaø
traû lôøi:
- HS traû lôøi: trang ñöùng
vaø trang naèm ngang.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi:
+ Choïn höôùng trang:
trang ñöùng hay trang
naèm ngang.
+ Ñaët leà trang: leà
traùi, leà phaûi, leà treân,
leà döôùi.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi:
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS ñoïc noäi dung löu yù.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
1. Trình baøy
trang vaên baûn.
¬ Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu thao taùc choïn höôùng trang vaø ñaët leà
trang.
Chuùng ta vöøa tìm hieåu
caùc kieåu trình baøy trang
vaên baûn, cuõng nhö caùc
- HS laéng.
2. Choïn höôùng
trang vaø ñaët leà
trang.
Trang 146
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
y/c cô baûn khi trình baøy
trang vaên baûn. Phaân
bieät ñöôïc ñaâu laø leà
ñoaïn vaên vaø ñaâu laø leà
trang.
Nhö vaäy ñeå bieát cuï
theå vaøo ñaâu ñeå choïn
höôùng trang vaø ñaët leà
trang thì chuùng ta cuøng
tìm hieåu tieáp phaàn 2.
? GV y/c HS nhaéc laïi caùc
baûng choïn trong cöûa soå
Word ñaõ hoïc ôû baøi 13.
- GV nhaän xeùt, ñoàng
thôøi treo baûng phuï vaø
cho HS bieát: Ñeå choïn
höôùng trang vaø ñaët leà
trang vaøo File ¬ Page
Setup ñeå môû hoäp thoaïi
Page Setup, choïn trang
Margins vaø thöïc hieän.
+ Choïn oâ Portrait
(trang ñöùng)
Landscape
(naèm ngang)
+ Nhaùy muõi teân
beân phaûi caùc oâ: Top
(treân), Bottom (döôùi),
Left (traùi) vaø Right
(phaûi).
- GV y/c HS traû lôøi noäi
dung ghi chuù trong hoäp
thoaïi Page Setup.
- GV cho HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
löu yù trong SGK.
- GV giaûi thích treân hoäp
thoaïi Page Setup.
- HS laéng.
- HS traû lôøi: File, Edit,
View, Insert, Format,…
- HS quan saùt vaø laéng .
- HS traû lôøi.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS ñoïc noäi dung löu yù.
- HS quan saùt vaø laéng
nghe.
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá – Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.
* Cuûng coá:
? Trang vaên baûn ñöôïc
trình baøy theo nhöõng
kieåu naøo.
? Khi trình baøy trang vaên
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
Trang 147
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
baûn coù nhöõng y/c naøo.
? Neáu vaên baûn coù
nhieàu trang thì vieäc trình
baøy trang coù taùc duïng
ñeán moïi trang cuûa vaên
baûn.
? Ñeå môû hoäp thoaïi
Page Setup vaøo ñaâu.
? Choïn oâ Portrait
(Landscape) ñeå ñaët
trang theo höôùng naøo.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø hoïc baøi xem
tröôùc phaàn 3 ñeå tieát
sau hoïc toát hôn. Laøm
baøi taäp 1, 2, 3.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.

Baøi 18. TRÌNH BAØY TRANG VAÊN BAÛN VAØ IN (tieáp
theo)
I. Muïc tieâu:
- Bieát caùch in moät hoaëc nhieàu trang vaên baûn.
- Bieát caùch xem tröôùc khi in.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn,
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi. (5')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi:
Trang 148
Tuaàn:
Tieát: 18
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
1/ Khi trình baøy trang
vaên baûn coù nhöõng y/c
cô baûn naøo?


Ñeå choïn höôùng trang
vaø ñaët leà trang ta thöïc
hieän nhö theá naøo?
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
ÔÛ tieát tröôùc chuùng ta
ñaõ tìm hieåu caùch trình
baøy vaên baûn. Bieát
caùch choïn höôùng trang
vaø ñaët leà trang. Vaäy
tieát hoïc hoâm nay chuùng
ta seõ tìm hieåu tieáp
phaàn 3 caùch “in vaên
baûn.”
Khi trình baøy trang
vaên baûn coù nhöõng y/c
cô baûn:
+ Choïn höôùng trang:
trang ñöùng hay trang
naèm ngang.
+ Ñaët leà trang: leà
traùi, leà phaûi, leà treân,
leà döôùi.
Ñeå choïn höôùng trang
vaø ñaët leà trang vaøo
File ¬ Page Setup ñeå
môû hoäp thoaïi Page
Setup, choïn trang
Margins vaø thöïc hieän.
- HS khaùc nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
Baøi 18. TRÌNH
BAØY TRANG
VAÊN BAÛN
VAØ IN (tieáp
theo)
3. In vaên baûn.
¬ Hoaït ñoäng 2: Xem tröôùc khi in. (18')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
? Tröôùc khi in moät vaên
baûn naøo ñoù ngöôøi ta
thöôøng laøm gì.
? Theo em taïi sao phaûi
xem tröôùc khi in.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt, ñoàng
thôøi treo baûng phuï ñeå
giaûi thích roõ taïi sao phaûi
- HS nghieân cöùu SGK.
- HS traû lôøi: ngöôøi ta
thöôøng xem tröôùc khi in.
- Xem tröôùc khi in laø
xem caùch boá trí trang,
ngaét trang coù hôïp lyù
chöa vaø coù theå chænh
söûa ngay= Ñeå khoâng
laõng phí thôøi gian vaø
giaáy möïc.
- HS khaùc nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
* Xem tröôùc khi
in:
C
1
: Nhaùy nuùt Print
Preview .
C
2
: File ¬ Print
Preview.
C
3
: Ctrl + F
2.
Trang 149
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
xem tröôùc khi in.
? Ñeå xem tröôùc khi in ta
choïn leänh gì.
- GV nhaän xeùt vaø thoâng
baùo: muoán xem tröôùc
khi in ta nhaùy nuùt Print
Preview hoaëc File ¬
Print Preview (hoaëc Ctrl
+ F
2
) ñeå kieåm tra caùch
trình baøy cuûa trang,
nhaùy caùc nuùt vaø
ñeå xem caùc trang (coù
theå di chuyeån thanh
cuoán doïc).
? Neáu muoán veà cheá
ñoä xem bình thöôøng ta
nhaùy nuùt naøo.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt: nhaùy
nuùt treân thanh
coâng cuï ñeå trôû veà cheá
ñoä xem bình thöôøng.
- Choïn leänh Print
Preview.
- HS laéng nghe.
- Nhaùy nuùt Close.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 3: In vaên baûn. (17')
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
- GV thoâng baùo: sau khi
xem caùch trình baøy vaên
baûn ñaõ phuø hôïp vôùi y/c
thì ta seõ baét ñaàu in vaên
baûn.
? Ñeå in vaên baûn ta choïn
leänh naøo.
- GV cho HS thaûo luaän
nhoùm (2HS) trong 2’ vaø
cho bieát:
? Neáu nuùt Print khoâng
xuaát hieän treân thanh
coâng cuï Standard thì
chuùng ta coøn caùch naøo
nöõa.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø giôùi
thieäu hoäp thoaïi Print.
+ Name: choïn maùy in.
- HS nghieân cöùu SGK.
- HS laéng nghe.
- Nhaùy vaøo nuùt Print.
- HS thaûo luaän vaø traû
lôøi:
File ¬ Print.
Ctrl + P
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
* In vaên baûn:
C
1
: Nhaùy vaøo nuùt
Print.
C
2
: File ¬ Print.
C
3
: Ctrl + P.
Trang 150
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
+ Page range: choïn
trang.
· All:
· Current page:
· Page :
Print what:
Print: All page in
range.
Odd pages.
Even pages.
+ Number of copies:
soá baûn.
+ Nhaùy OK.
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (5')
* Cuûng coá:
? Tröôùc khi in moät vaên
baûn naøo ñoù ngöôøi ta
thöôøng laøm gì.
? Theo em taïi sao phaûi
xem tröôùc khi in.
? Ñeå xem tröôùc khi in ta
choïn leänh gì.
? Neáu muoán veà cheá
ñoä xem bình thöôøng ta
nhaùy nuùt naøo.
? Ñeå in vaên baûn ta choïn
leänh naøo.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø hoïc baøi vaø
xem baøi taäp 4 trong SGK
trang 96.
Xem tröôùc noäi dung
cuûa baøi tieáp theo “Baøi
19. Tìm kieám vaø thay
theá”.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
Trang 151
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc

Baøi 19. TÌM KIEÁM VAØ THAY THEÁ
I. Muïc tieâu:
- Bieát ñöôïc taùc duïng vaø caùch söû duïng caùc tính naêng tìm kieám vaø
thay theá.
- Thöïc hieän ñöôïc caùc thao taùc tìm kieám, thay theá ñôn giaûn trong vaên
baûn.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, baûng phuï.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi.
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Tröôùc khi in moät vaên
baûn naøo ñoù ngöôøi ta
thöôøng laøm gì? Ñeå xem
tröôùc khi in ta choïn leänh
gì?
Ñeå in vaên baûn ta thöïc
hieän nhö theá naøo?
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
Khi vieát vaên baûn treân
giaáy em muoán tìm moät
töø hay moät cuïm töø naøo
ñoù thì em laøm nhö theá
naøo? Vaø muoán thay theá
cuïm töø ñoù vôùi moät
cuïm töø khaùc thì laøm
sao?
GV nhaän xeùt vaø cho
HS bieát: soaïn thaûo treân
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi:
Tröôùc khi in ngöôøi ta
thöôøng xem tröôùc khi in.
Choïn leänh Print
Preview.
Ñeå in vaên baûn ta
thöïc hieän: File ¬ Print.
Xuaát hieän hoäp thoaïi
Print vaø thöïc hieän.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi.
-HS laéng nghe.
Baøi 19. TÌM
KIEÁM VAØ THAY
THEÁ
Trang 152
Tuaàn:
Tieát: 19
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
maùy seõ cung caáp cho
chuùng ta nhöõng coâng cuï
söûa loãi nhanh choùng
nhö: tìm kieám, thay theá.
Baøi hoïc hoâm nay chuùng
ta seõ tìm hieåu cuï theå,
ñoù laø: “Baøi 19. Tìm
kieám vaø thay theá”.
¬ Hoaït ñoäng 2: Tìm phaàn vaên baûn.
- GV y/c nghieân cöùu SGK.
? Trong soaïn thaûo vaên
baûn coâng cuï tìm kieám
giuùp chuùng ta vieäc gì.
- GV y/c HS khaùc nhaäân
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích: ñeå thöïc hieän, söû
duïng hoäp thoaïi Find and
Replace, trong hoäp thoaïi
coù ba löïa choïn (Fint.
Replace, Go to) thì chuùng
ta seõ choïn Find (tìm
kieám).
? Theo em ñeå môû hoäp
thoaïi Find and Replace
xuaát hieän vôùi trang Find
ta thöïc hieän nhö theá
naøo.
- GV y/c HS nhaän xeùt.
- GV nhaän xeùt, ñoàng
thôøi treo baûng phuï vaø
giaûi thích trang Find.
+ Find what: goõ noäi
dung caàn tìm.
+ Find next: nhaùy vaøo
ñeå tìm vaø tieáp tuïc tìm.
+ Cancel: keát thuùc.
- Khi nhaäp töø (hoaëc daõy
kyù töï) vaøo muïc Find
next. Neáu tìm ñöôïc thì
töø (hoaëc daõy kyù töï)
ñoù ñöôïc hieån thò döôùi
daïng nhö theá naøo trong
vaên baûn?
- GV cho HS khaùc nhaän
xeùt.
- HS nghieân cöùu SGK.
- Coâng cuï tìm kieám
giuùp tìm nhanh moät töø
(hoaëc daõy kyù töï) trong
vaên baûn.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe
- HS traû lôøi: Edit ¬
Find
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi: hieån thò
döôùi daïng “boâi ñen”.
- HS nhaãn xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
1. Tìm phaàn vaên
baûn.
Edit ¬ Find
+ Find what:
+ Find next:
+ Cancel:
Trang 153
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- GV nhaän xeùt, giaûi thích
vaø cho HS bieát neáu
nhaäp vaøo töø (hoaëc
daõy kyù töï) khoâng tìm
thaáy thì seõ hieän thoâng
baùo loãi.
ÔÛ noäi dung phaàn 1
naøy chæ cho pheùp
chuùng ta tìm. Nhö vaäy
ñeå coù theå vöøa tìm vöøa
thay theá thì laøm nhö theá
naøo? Chuùng ta sang tieáp
phaàn 2.
¬ Hoaït ñoäng 3: Thay theá.
- GV y/c tìm hieåu noäi
dung SGK.
Tìm kieám giuùp tìm
nhanh moät töø (hoaëc
daõy kyù töï) trong vaên
baûn. Nhö vaäy, ñoái vôùi
thay theá thì nhö theá
naøo? Coù gì khaùc so vôùi
tìm kieám?
- GV cho HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho HS
bieát ñeå thay theá cuõng
söû duïng hoäp thoaïi Find
and Replace. Trong
tröôøng hôïp naøy ta coù
söû duïng trang Find nöõa
hay laø trang khaùc?
? Ñeå môû hoäp thoaïi Find
and Replace vôùi trang
Replace chuùng ta thöïc
hieän nhö theá naøo.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích:
+ Find what: goõ noäi
dung caàn thay theá.
+ Replace with: goõ noäi
dung thay theá
+ Find next: nhaùy vaøo
ñeå tìm vaø tieáp tuïc tìm.
+ Replace: thay theá.
- HS tìm hieåu SGK.
- Thay theá giuùp tìm
nhanh daõy kyù töï trong
vaên baûn vaø thay theá
daõy kyù töï tìm ñöôïc
baèng moät daõy khaùc
(theo quy ñònh).
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- Söû duïng trang
Replace.
- Edit ¬ Replace.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS ñoïc noäi dung löu yù.
- HS laéng nghe.
2. Thay theá.
Edit ¬ Replace.
+ Find what:
+ Replace with:
+ Find next:
+ Replace:
+ Cancel:
Trang 154
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
+ Cancel: keát thuùc
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
löu yù trong SGK.
- GV döïa vaøo hình giaûi
thích vaø cho HS bieát
coâng cum tìm vaø thay
theá ñaëc bieät coù ích khi
vaên baûn coù nhieàu
trang.
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá – daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.
* Cuûng coá:
? Trong soaïn thaûo vaên
baûn coâng cuï tìm kieám
giuùp chuùng ta vieäc gì.
? Ñeå môû hoäp thoaïi Find
and Replace xuaát hieän
vôùi trang Find ta thöïc
hieän nhö theá naøo.
? Thay theá coù tính naêng
nhö theá naøo.
? Ñeå môû hoäp thoaïi Find
and Replace xuaát hieän
vôùi trang Replace ta thöïc
hieän nhö theá naøo.
GV cho HS ñoïc noäi dung
ghi nhôù trong SGK.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
Veà nhaø hoïc baøi vaø
laøm baøi taäp 1, 2 trong
SGK trang 96.
Xem tröôùc noäi dung
cuûa baøi taäp soá 3 vaø
xem tieáp “Baøi 20. Tìm
kieám vaø thay theá”.
- HS traûlôøi.
- HS traûlôøi.
- HS traûlôøi.
- HS traûlôøi.
- HS ñoïc noäi dung ghi
nhôù.
- HS laéng nghe.
Trang 155
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc

Baøi 19. TÌM KIEÁM VAØ THAY THEÁ (tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Bieát moät soá tuøy choïn quan troïng khi nhaùy nuùt More treân hoäp thoaïi
Find and Replace.
- Bieát caùch cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn.
- Bieát ñöôïc muïc ñích cuûa vieäc cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn.
- Bieát caùch di chuyeån hình aûnh ñeán baát kyø vòu trí naøo trong vaên
baûn.
- Bieát ñònh daïng hình aûnh treân trang vaên baûn.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình aûnh minh hoïa.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi. (5')
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
Trang 156
Tuaàn:
Tieát: 20
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Ñeå tìm kieám ta duøng
leänh naøo? Neâu caùc
böôùc thöïc hieän.
Ñeå thay theá ta duøng
leänh naøo? Neâu caùc
böôùc thöïc hieän.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
- Baùo caùo sæ soá.
1/ Ñeå tìm phaàn vaên
baûn ta duøng leänh: Edit
¬ Find.
+ Find what:
+ Find next:
+ Cancel:
Ñeå thay theá ta duøng
leänh: Edit ¬ Replace.
+ Find what:
+ Replace with:
+ Find next:
+ Replace:
+ Cancel:
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
Baøi 19. TÌM
KIEÁM VAØ THAY
THEÁ (tieáp theo)
¬ Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu phaàn môû roäng cuûa hoäp thoaïi Find and
Replace. (18')
- GV thoâng baùo: Caùc em
thaáy hoäp thoaïi Find and
Replace coù nuùt More, khi
nhaùy vaøo seõ xuaát hieän
phaàn môû roäng (GV treo
baûng phuï).
- Döïa vaøo tranh höôùng
daãn caùc chöùc naêng
cuûa töøng doøng leänh.
+ Match case:
+ Find whole words only:
+ Use wildcards:
+ Sounds like (English):
+ Find all word froms
(English).
- HS laéng nghe.
- HS quan saùt vaø laéng
nghe.
* Phaàn môû
roäng cuûa hoäp
thoaïi Find and
Replace.
¬ Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu baøi môùi.
GV treo 2 vaên baûn leân,
1 baøi coù hình aûnh minh
hoïa, 1 baøi khoâng coù
hình aûnh minh hoïa. GV y/c
HS quan saùt vaø traû lôøi:
Vaên baûn naøo khieán
ngöôøi ñoïc thích thuù hôn?
- HS traû lôøi: Baøi coù
hình aûnh minh hoïa.
Trang 157
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Ngöôøi ta cheøn hình aûnh
vaøo vaên baûn ñeå laøm
gì? Vaø cheøn nhö theá
naøo? Chuùng ta seõ tìm
caâu traû lôøi ôû baøi hoïc
hoâm nay “Baøi 20. Theâm
hình aûnh ñeå minh hoïa”
¬ Hoaït ñoäng 4: Cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn.
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
? Cheøn hình aûnh vaøo
vaên baûn nhaèm muïc
ñích gì.
- GV cho HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
? Ñeå cheøn hình aûnh
vaøo vaên baûn ta thöïc
hieän nhö theá naøo.
- GV cho HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho HS
bieát: chuùng ta coù theå
sao cheùp, xoùa hình aûnh
hay di chuyeån tôùi vò trí
baát kyø trong vaên baûn
nhö caùc kyù töï hoaëc caùc
ñoái töôïng khaùc cuûa
vaên baûn.
- HS nghieân cöùu SGK.
- Laøm cho noäi dung tröïc
quan, sinh ñoäng hôn,
minh hoïa cho noäi dung
vaên baûn.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
Ñeå cheøn hình aûnh vaøo
vaên baûn ta thöïc hieän:
C Ñöa con troû soaïn
thaûo……
C Insert ¬ Picture ¬
From File…
C Choïn teäp ñoà hoïa
vaø……
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá – Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.
* Cuûng coá:
? Cheøn hình aûnh vaøo
vaên baûn nhaèm muïc
ñích gì.
? Ñeå cheøn hình aûnh
vaøo vaên baûn ta thöïc
hieän nhö theá naøo.
- GV cho HS ñoïc noäi dung
ghi nhôù trong SGK.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS ñoïc noäi dung ghi
nhôù.
- HS laéng nghe.
Trang 158
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Veà nhaø hoïc baøi vaø
laøm baøi taäp trong SGK.
Xem xem tieáp “Baøi 20.
Tìm kieám vaø thay theá”.

Baøi 20. THEÂM HÌNH AÛNH ÑEÅ MINH HOÏA (tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Bieát taùc duïng minh hoïa cuûa hình aûnh trong vaên baûn.
- Thöïc hieän ñöôïc caùc thao taùc cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn.
- Bieát chænh söûa vò trí cuûa hình aûnh treân vaên baûn.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình aûnh minh hoïa.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Trang 159
Tuaàn:
Tieát: 21
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ.
* OÅn ñònh lôùp:
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Theo em cheøn hình
aûnh vaøo vaên baûn ñeå
laøm gì?
Ñeå cheøn hình aûnh
vaøo vaên baûn ta thöïc
hieän nhö theá naøo?
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
* ÔÛ tieát tröôùc chuùng ta
ñaõ tìm hieåu vai troø cuûa
hình aûnh trong vaên baûn
cuõng nhö caùch cheøn
hình aûnh. Vaäy tieát hoïc
hoâm nay chuùng ta seõ
tìm hieåu tieáp veà caùch
thay ñoåi boá trí hình aûnh
treân trang vaên baûn.
- Baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi:
1/ Cheøn hình aûnh vaøo
vaên baûn ñeå laøm noäi
dung cuûa vaên baûn tröïc
quan vaø sinh ñoäng hôn.
Ñeå cheøn hình aûnh
vaøo vaên baûn ta thöïc
hieän:
C Ñöa con troû soaïn
thaûo……
C Insert ¬ Picture ¬
From File…
C Choïn teäp ñoà hoïa
vaø……
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc kieåu cheøn hình aûnh.
- GV y/c HS nghieân cöùu
SGK.
? Coù bao nhieâu kieåu
cheøn hình aûnh vaøo vaên
baûn.
? Haõy neâu cuï theå hai
kieåu ñoù.
- GV cho HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø keát
luaän.
? Cheøn treân doøng vaên
- HS nghieân cöùu SGK.
- Coù hai kieåu cheøn hình
aûnh vaøo vaên baûn.
- Cheøn treân doøng vaên
baûn vaø cheøn treân
neàn vaên baûn.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
-Hình aûnh ñöôïc xem nhö
moät kyù töï ñaët bieät
vaø cheøn ngay taïi vò trí
con troû soaïn thaûo.
- HS nhaän xeùt.
2. Thay ñoåi boá
trí hình aûnh treân
trang vaên baûn.
* Caùc kieåu cheøn
hình aûnh trong
vaên baûn.
Trang 160
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
baûn laø cheøn nhö theá
naøo.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
? Cheøn treân neàn vaên
baûn laø cheøn nhö theá
naøo.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
Nhö vaäy ñeå cheøn hình
aûnh vaøo vaên baûn
chuùng ta coù hai kieåu
cheøn ñoù laø: cheøn treân
doøng vaên baûn vaø cheøn
treân neàn vaên baûn. Sau
khi cheøn hình aûnh xong
chuùng ta muoán thay ñoåi
caùch boá trí hình aûnh thì
laøm nhö theá naøo.
- HS laéng nghe.
- Hình aûnh ñöôïc xem nhö
moät hình chöõ nhaät vaø
vaên baûn bao quanh hình
chöõ nhaät ñoù.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu caùch thay ñoåi boá trí hình aûnh treân
trang vaên baûn.
? Theo caùc em khi cheøn
hình aûnh vaøo vaên baûn
xong ngöôøi ta phaûi thay
ñoåi caùch boá trí hình
aûnh treân trang vaên baûn
ñeå laøm gì.
- GV cho HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
? Ñeå thay ñoåi caùch boá
trí hình aûnh ta thöïc hieän
nhö theá naøo.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt vaø nhaéc laïi.
- GV nhaän xeùt vaø giaûi
thích cuï theå cho HS bieát.
? Nhö vaäy ñeå tieán haønh
thay ñoåi caùch boá trí hình
aûnh coù bao nhieâu böôùc
thöïc hieän.
- HS traû lôøi.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi.
- HS nhaän xeùt vaø
nhaéc laïi.
- HS laéng nghe.
C Nhaùy choïn hình.
C Format ¬ Picture
C In line with text
(treân doøng vaên baûn)
Square (treân neàn
vaên baûn)
- HS nhaän xeùt.
* Thay ñoåi boá trí
hình aûnh treân
trang vaên baûn.
Trang 161
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- GV cho HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt.
? Sau khi choïn kieåu boá
trí, em coù theå di chuyeån
hình aûnh treân trang
khoâng.
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø y/c HS
cho bieát: ñeå thöïc hieän
vieäc di chuyeån söû duïng
thao taùc naøo.
- GV nhaän xeùt vaø cho HS
bieát theâm ngoaøi thao
taùc keùo thaû chuoät ta
coù theå söû duïng theâm
caùch: söû duïng caùc phím
muõi teân ñeå di chuyeån.
- GV höôùng daãn cuï theå
thao taùc di chuyeån hình
aûnh treân trang vaø thay
ñoåi kích côõ cuûa hình
aûnh. Cuï theå cho HS theo
doõi hình trong SGK.
- HS laéng nghe.
- HS traû lôøi.
- HS nhaän xeùt.
- HS laéng nghe vaø traû
lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.
* Cuûng coá:
? Coù bao nhieâu kieåu
cheøn hình aûnh vaøo vaên
baûn? Haõy neâu cuï theå
hai kieåu ñoù.
? Cheøn treân doøng vaên
baûn laø cheøn nhö theá
naøo.
? Cheøn treân neàn vaên
baûn laø cheøn nhö theá
naøo.
? Ñeå thay ñoåi caùch boá
trí hình aûnh ta thöïc hieän
nhö theá naøo.
- GV y/c HS ñoïc noäi dung
ghi nhôù trong SGK.
* Daën doø vaø höôùng
daãn veà nhaø:
- Veà nhaø hoïc baøi vaø
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS ñoïc noäi dung ghi
nhôù.
- HS laéng nghe.
Trang 162
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
laøm baøi taäp trong SGK,
xem tröôùc baøi thöïc
haønh 8 ñeå tieát sau hoïc
toát hôn.

KIEÅM TRA THÖÏC HAØNH 1 TIEÁT
I. Muïc tieâu:
Thöïc haønh taïo vaø trình baøy ñöôïc vaên baûn ñuùng theo yeâu caàu.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, noäi dung thöïc haønh, phoøng maùy.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
´ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp.
- GV y/c HS baùo caùo sæ soá. - HS baùo caùo sæ soá.
´ Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS noäi dung kieåm tra thöïc haønh.
- GV höôùng daãn HS noäi dung thöïc haønh vaø löu yù caùch löu vaên
baûn cho ñuùng caùch theo quy ñònh chung nhö: “Teân – lôùp – KT 1tieát”
- HS laéng nghe.
- GV phaùt cho moãi nhoùm caùc maáu vaên baûn ñaõ soaïn tröôùc ñoù.
- HS nhaän maãu vaên baûn.
´ Hoaït ñoäng 3: HS tieán haønh thöïc haønh.
Nhöõng daáu laëng
Huyønh Thanh Nhaøn
Baát ngôø trong noåi buoàn coù moät nieàm vui
Con muoán heùt leân nhö ngaøy mình coøn beù
Pheùp maøu naøo choán sau löng caùnh cöûa
Khi con caàn maù laïi ñeán beân con.
Tay xaùch naùch mang laëng loäi nöûa ngaøy ñöôøng
Maù ngoài xuoáng uoáng ly nöôùc trong cho maùt
Con giaû vôø cöôøi ñeå khoâng baät khoùc
Giöõa voøng tay xöông xöông aâu yeám traøng nay
Thöông maù moät ñôøi nhö caùnh coø bay
Chôùp beå möa nguoàn cho toùc ñen nhuoám traéng
Trang 163
Tuaàn:
Tieát: 31
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Veát chaân chim treân caùnh ñoàng muøa haïn
Cuõng khoâng baèng nhöõng neáp gaáp treân da.
Töø trong nieàm vui chôït hieån hieän noåi buoàn
Khi côn ho öùa ngang lôøi maù keå
Ba vaãn khoûe caû nhaø mình vaãn khoûe...
Sao maù laëng im lôû dôû nöûa chöøng caâu!?
Bieån ñeïp
Buoåi sôùm naéng saùng. Nhöõng caùnh buoàm naâu treân
bieån ñöôïc naéng chieáu vaøo hoàng röïc leân nhö ñaøn böôùm
muùa löôïn giöõa trôøi xanh.
Roài moät ngaøy möa raøo. Möa daêng daêng boán phía. Coù
quaõng naéng xuyeân xuoáng bieån oùng aùnh ñuû maøu: xanh laù
maï, tím phôùt, hoàng, xanh bieác,... Coù quaõng thaâm sì, naëng
tròch. Nhöõng caùnh buoàm ra khoûi côn möa, öôùt ñaãm, thaãm laïi.
Khoûe nheï boài hoài, nhö ngöïc aùo baùc noâng daân caøy xong
thöûa ruoäng veà bò öôùt.
(theo Vuõ Tuù Nam)
Trang 164
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc

OÂN TAÄP
I. Muïc tieâu:
- Bieát vaø hieåu ñöôïc caùc kieán thöùc cô baûn cuûa baøi 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Baøi 13. LAØM QUEN VÔÙI SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN.
? Haõy neâu caùc caùch ñeå khôûi ñoäng Word.
+ Nhaùy ñuùp chuoät leân bieåu töôïng Word treân maøn hình neàn.
+ Nhaùy nuùt Start, troû chuoät vaøo All Program vaø choïn Microsoft Word.
? Haõy neâu caùc thaønh phaàn chính treân cöûa soå Word.
- Caùc thaønh phaàn chung ñoù laø: thanh coâng cuï, thanh baûng choïn, thanh
tieâu ñeà, nuùt ñoùng, nuùt phoùng to vaø thu nhoû cöûa soå.
? Ñeå môû teäp vaên baûn ñaõ coù treân maùy tính söû duïng leänh naøo.
- Nhaùy vaøo nuùt Open. - File ¬ Open - Ctrl + O
? Vaäy ñeå môû teäp vaên baûn môû ta söû duïng leänh gì.
- Nhaùy vaøo nuùt New. - File ¬ New - Ctrl + N
? Ñeå löu vaên baûn em thöïc hieän nhö theá naøo.
- Nhaùy vaøo nuùt Save. - File ¬ Save - Ctrl + S
Baøi 14. SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN ÑÔN GIAÛN.
? Thaønh phaàn cô baûn cuûa vaên baûn goàm nhöõng gì.
Thaønh phaàn cô baûn cuûa vaên baûn goàm: töø, caâu vaø ñoaïn vaên.
? Thaønh phaàn cô baûn nhaát cuûa vaên baûn laø gì.
Thaønh phaàn cô baûn nhaát cuûa vaên baûn: tö.
? Haõy neâu quy taéc goõ vaên baûn trong Word.
- Caùc daáu ngaét caâu (. , : ; ! ?) phaûi ñöôïc ñaët saùt töø ñöùng tröôùc noù,
neáu sau ñoù coøn noäi dung thì nhaán phím caùch.
- Caùc daáu môû ngoaëc vaø caùc daáu môû nhaùy goàm: ( [ { < ‘ “ phaûi ñöôïc
ñaët saùt vaøo beân traùi kyù töï ñaàu tieân cuûa töø tieáp theo.
- Caùc daáu ñoùng ngoaëc vaø caùc daáu ñoùng nhaùy goàm: ) ] } > ‘ “phaûi
ñöôïc ñaët saùt vaøo beân phaûi kyù töï cuoái cuøng cuûa töø ngay tröôùc ñoù.
Trang 165
Tuaàn:
Tieát: 34
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
- Giöõa caùc töø chæ duøng moät kyù töï troáng ñeå phaân caùch.
- Ñeå keát thuùc moät ñoaïn vaên nhaán phím Enter moät laàn.
Baøi 15. CHÆNH SÖÛA VAÊN BAÛN.
? Ñeå xoùa moät vaøi kyù töï em duøng caùc phím naøo.
- HS traû lôøi: Ñeå xoùa moät vaøi kyù töï duøng caùc phím Backspace hoaëc
phím Delete.
? Em haõy neâu chöùc naêng cuûa hai phím treân.
- Backspace: duøng ñeå xoùa kyù töï ngay tröôùc con troû soaïn thaûo.
- Delete: duøng ñeå xoùa kyù töï ngay sau con troû soaïn thaûo.
? Ñeå xoùa nhöõng ñoaïn vaên baûn trong vaên baûn ta thöïc hieän nnö theá
naøo.
- Ñeå xoùa nhöõng phaàn vaên baûn lôùn, ta choïn (coøn goïi laø ñaùnh daáu)
phaàn vaên baûn caàn xoùa vaø nhaán phím Backspace hoaëc phím Delete.
? Ñeå sao cheùp phaàn vaên baûn ta söû duïng leänh gì.
- Nhaùy nuùt Copy - File ¬ Copy. - Ctrl + C
? Ñeå di chuyeån phaàn vaên baûn ta söû duïng leänh gì.
- Nhaùy nuùt Cut - File ¬ Cut. - Ctrl + X
Baøi 16. ÑÒNH DAÏNG VAÊN BAÛN.
? Theá naøo laø ñònh daïng vaên baûn.
- Ñònh daïng vaên baûn laø thay ñoåi kieåu daùng, vò trí cuûa caùc kyù töï, caùc
ñoaïn vaên vaø caùc ñoái töôïng khaùc treân trang.
? Ñònh daïng vaên baûn coù maáy loaïi
- Ñònh daïng vaên baûn coù 2 loaïi: ñònh daïng kyù töï vaø ñònh daïng ñoaïn
vaên baûn.
? Theo em theá naøo laø ñònh daïng kyù töï.
- Ñònh daïng kyù töï laø thay ñoåi daùng veû cuûa moät hay moät nhoùm kyù
töï.
Trang 166
? Haõy neâu caùc kieåu goõ vaên baûn chöõ Vieät.
Vni Telex
1 s saéc
2 f huyeàn
3 r hoûi
4 x ngaõ
5 j naëng
6 oo oâ
e6 ee eâ
a6 aa aâ
o7 ow ([) ô
u7 uw (]) ö
8 aw aê
9 dd ñ
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
? Ñònh daïng kyù töï coù nhöõng tính chaát phoå bieán naøo.
- Ñònh daïng kyù töï coù 4 tính chaát phoå bieán: ñònh daïng phoâng chöõ, kieåu
chöõ, côõ chöõ vaø maøu saéc.
? Ñeå môû hoäp thoaïi Font ta thöïc hieän nhö theá naøo.
- Format ¬ Font.
Baøi 17. ÑÒNH DAÏNG ÑOAÏN VAÊN BAÛN.
? Theo em theá naøo laø ñònh daïng ñoaïn vaên baûn.
? Theo em theá naøo laø ñònh daïng ñoaïn vaên baûn.
- Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn laø thay ñoåi tính chaát cuûa toaøn ñoaïn vaên
baûn.
? Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn laøm thay ñoåi nhöõng tính chaát naøo.
- Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn thay ñoåi nhöõng tính chaát nhö:
+ Kieåu caên leà.
+ Vò trí leà cuûa caû ñoaïn vaên.
+ Khoaûng caùch leà cuûa doøng ñaàu tieân.
+ Khoaûng caùch ñeán ñoaïn vaên treân vaø döôùi.
+ Khoaûng caùch giöõa caùc doøng trong ñoaïn vaên.
? Ñeå môû hoäp thoaïi Paragraph ta thöïc hieän nhö theá naøo.
- Format ¬ Paragraph.
Baøi 18. TRÌNH BAØY TRANG VAÊN BAÛN VAØ IN
? Khi trình baøy trang vaên baûn coù nhöõng y/c naøo.
- Choïn höôùng trang: trang ñöùng hay trang naèm ngang.
- Ñaët leà trang: leà traùi, leà phaûi, leà treân, leà döôùi.
? Ñeå choïn höôùng trang vaø ñaët leà trang ta thöïc hieän nhö theá naøo.
- Vaøo File ¬ Page Setup môû hoäp thoaïi Page Setup, choïn trang
Margins vaø thöïc hieän:
+ Choïn oâ Portrait (trang ñöùng)
Landscape (naèm ngang)
+ Nhaùy muõi teân beân phaûi caùc oâ: Top (treân), Bottom (döôùi),
Left (traùi), Right (phaûi).
? Ñeå xem tröôùc khi in ta choïn leänh gì.
- Nhaùy Print Preview. - File ¬ Print Preview. - Ctrl + F
2

? Ñeå in vaên baûn ta choïn leänh naøo.
- Nhaùy Print. - File ¬ Print. - Ctrl + P
Baøi 19. TÌM KIEÁM VAØ THAY THEÁ
? Ñeå tìm kieám noäi dung trong vaên baûn ta söû duïng leänh gì.
- Nhaùy Find. - Edit ¬ Find. - Ctrl + F
? Ñeå tìm kieám vaø thay theá noäi dung trong vaên baûn ta söû duïng leänh gì.
- Edit ¬ Replace - Ctrl + H
Trang 167
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
Baøi 20. THEÂM HÌNH AÛNH ÑEÅ MINH HOÏA
? Ñeå cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn ta thöïc hieän nhö theá naøo.
- Insert ¬ Picture ¬ From File…
? Coù bao nhieâu kieåu cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn.
- Coù hai kieåu cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn: Cheøn treân doøng vaên baûn
vaø cheøn treân neàn vaên baûn.
? Ñeå thay ñoåi caùch boá trí hình aûnh ta thöïc hieän nhö theá naøo.
- Format ¬ Picture.
MOÄT SOÁ PHÍM TAÉT ÑAÕ HOÏC
Ctrl + A choïn heát noäi dung vaên baûn. Ctrl + B chöõ ñaäm.
Ctrl + C sao cheùp. Ctrl + D môû hoäp thoaïi
Font.
Ctrl + E caên giöõa. Ctrl + F tìm kieám noäi
dung vaên baûn.
Ctrl + F
2
xem tröôùc khi in. Ctrl + H thay theá noäi
dung vaên baûn. Ctrl + I chöõ nghieâng. Ctrl + U
chöõ gaïch chaân.
Ctrl + S löu vaên baûn. Ctrl + N môû vaên baûn môùi.
Ctrl + O môû vaên baûn ñaõ löu. Ctrl + P in vaên baûn.
Ctrl + X di chuyeån. Ctrl + V daùn vaên baûn.
Ctrl + L caên traùi. Ctrl + R caên baûn.
Ctrl + [ giaûm côõ chöõ. Ctrl + ] taêng côõ chöõ.
Trang 168
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc

KIEÅM TRA HOÏC KYØ II
I. Muïc tieâu caàn ñaùnh giaù:
Ñaùnh giaù baøi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
II. Muïc ñích, yeâu caàu cuûa ñeà baøi:
- Bieát khôûi ñoäng Microsoft Word vaø phaân bieät ñöôïc caùc thaønh
phaàn cô baûn cuûa maøn hình laøm vieäc Microsoft Word.
- Bieát caùch goõ vaên baûn chöõ Vieät.
- Bieát caùch thöïc hieän caùc thao taùc nhö: xoùa, sao cheùp vaø di chuyeån
caùc phaàn vaên baûn.
- Hieåu caùc noäi dung ñònh daïng kyù töï vaø bieát caùch thöïc hieän ñònh
daïng kyù töï.
- Bieát noäi dung vaø caùch thöïc hieän ñònh daïng ñoaïn vaên baûn.
- Bieát caùch ñaët leà trang, choïn höôùng trang in vaø xem tröôùc khi in.
- Bieát caùch thöïc hieän caùc thao taùc tìm kieám, thay theá ñôn giaûn trong
vaên baûn.
- Bieát caùch thöïc hieän thao taùc cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn vaø boá trí
hình aûnh treân vaên baûn.
III. Moät soá tyû leä caàn thieát trong ñeà kieåm tra:
1. Thôøi gian vaø troïng soá ñieåm laøm baøi:
Phaàn TNKQ: 20 (ñieåm) → 45 (phuùt)
2. Troïng soá ñieåm daønh cho caùc möùc ñoä ñaùnh giaù:
NB: 3 (ñieåm) TH: 4 (ñieåm) VD: 3 (ñieåm)
3. Troïng soá ñieåm daønh cho töøng chuû ñeà:
Baøi 13. Laøm quen vôùi soaïn thaûo vaên baûn. → 1,5 (ñieåm)
Baøi 14. Soaïn thaûo vaên baûn ñôn giaûn. → 2 (ñieåm)
Baøi 15. Chænh söûa vaên baûn. → 1 (ñieåm)
Baøi 16. Ñònh daïng vaên baûn. → 1,5 (ñieåm)
Baøi 17. Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn. → 2 (ñieåm)
Baøi 18. Trình baøy trang vaên baûn vaø in. → 1 (ñieåm)
Baøi 19. Tìm kieám vaø thay theá. → 0,5 (ñieåm)
Baøi 20. Theâm hình aûnh ñeå minh hoïa. → 0,5 (ñieåm)
IV. Ma traän ñeà kieåm tra:
Chuû ñeà Soá Caùc möùc ñoä caàn ñaùnh Toån
Trang 169
Tuaàn:
Tieát: 35
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
caâu
&
Ñieåm
giaù
g soá
Nhaän
bieát
Thoâng
hieåu
Vaän
duïng
TNKQ TNKQ TNKQ
Baøi 13. Laøm
quen vôùi soaïn
thaûo vaên baûn.
Soá
caâu
1 2-7 3
Ñieåm 0,5 1 1,5
Baøi 14. Soaïn
thaûo vaên baûn
ñôn giaûn.
Soá
caâu
13-17-19 8 4
Ñieåm 1,5 0,5 2
Baøi 15. Chænh
söûa vaên baûn.
Soá
caâu
6 5 2
Ñieåm 0,5 0,5 1
Baøi 16. Ñònh
daïng vaên baûn.
Soá
caâu
6-20 9 3
Ñieåm 1 0,5 1,5
Baøi 17. Ñònh
daïng ñoaïn vaên
baûn.
Soá
caâu
12-14 18 10 4
Ñieåm 1 0,5 0,5 2
Baøi 18. Trình
baøy trang vaên
baûn vaø in.
Soá
caâu
3 15 2
Ñieåm 0,5 0,5 1
Baøi 19. Tìm
kieám vaø thay
theá.
Soá
caâu
11 1
Ñieåm 0,5 0,5
Baøi 20. Theâm
hình aûnh ñeå
minh hoïa.
Soá
caâu
4 1
Ñieåm 0,5 0,5
Toång soá
Soá
caâu
6 8 6 20
Ñieåm 3 4 3 10
V. Noäi dung ñeà kieåm tra:
Trang 170
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc

Baøi thöïc haønh 8. EM “VIEÁT” BAÙO TÖÔØNG
I. Muïc tieâu:
- Reøn luyeän caùc kyõ naêng taïo vaên baûn, bieân taäp, ñònh daïng vaø trình
baøy vaên baûn.
- Thöïc haønh cheøn hình aûnh töø moät teäp coù saün vaøo vaên baûn.
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, phoøng thöïc haønh.
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi.
* Oån ñònh lôùp;
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
* Kieåm tra baøi cuõ:
1/ Neâu caùc böôùc cô baûn
ñeå cheøn hình aûnh töø
moät teäp ñoà hoïa vaøo
vaên baûn?
2/ Neâu caùc böôùc ñeå
thay ñoåi caùch boá trí hình
aûnh treân vaên baûn?
- GV y/c HS khaùc nhaän
xeùt.
- GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm.
* Giôùi thieäu baøi môùi:
- HS baùo caùo sæ soá.
- HS traû lôøi:
- HS traû lôøi.
- HS khaùc nhaän xeùt.
- HS laéng nghe.
¬ Hoaït ñoäng 2:
¬ Hoaït ñoäng 3:
Trang 171
Tuaàn:
Tieát: 22
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
¬ Hoaït ñoäng 4:

Baøi thöïc haønh 8. EM “VIEÁT” BAÙO TÖÔØNG (tieáp
theo)
I. Muïc tieâu:
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn,
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi.
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
- Baùo caùo sæ soá.
¬ Hoaït ñoäng 2:
¬ Hoaït ñoäng 3:
¬ Hoaït ñoäng 4:

Baøi 21. TRÌNH BAØY COÂ ÑOÏNG BAÈNG BAÛNG
Trang 172
Tuaàn:
Tieát: 23
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tuaàn:
Tieát: 24
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
I. Muïc tieâu:
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn,
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi.
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
- Baùo caùo sæ soá.
¬ Hoaït ñoäng 2:
¬ Hoaït ñoäng 3:
¬ Hoaït ñoäng 4:

Baøi 21. TRÌNH BAØY COÂ ÑOÏNG BAÈNG BAÛNG (tieáp
theo)
I. Muïc tieâu:
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn,
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi.
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
- Baùo caùo sæ soá.
Trang 173
Tuaàn:
Tieát: 25
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
¬ Hoaït ñoäng 2:
¬ Hoaït ñoäng 3:
¬ Hoaït ñoäng 4:

BAØI TAÄP
I. Muïc tieâu:
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn,
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi.
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
- Baùo caùo sæ soá.
¬ Hoaït ñoäng 2:
¬ Hoaït ñoäng 3:
¬ Hoaït ñoäng 4:
Trang 174
Tuaàn:
Tieát: 26
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tuaàn:
Tieát: 27
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc

Baøi thöïc haønh 9. DANH BAÏ RIEÂNG CUÛA EM
I. Muïc tieâu:
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn,
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi.
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
- Baùo caùo sæ soá.
¬ Hoaït ñoäng 2:
¬ Hoaït ñoäng 3:
¬ Hoaït ñoäng 4:

Baøi thöïc haønh 9. DANH BAÏ RIEÂNG CUÛA EM (tieáp
theo)
I. Muïc tieâu:
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn,
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
Trang 175
Tuaàn:
Tieát: 28
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
môùi.
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
- Baùo caùo sæ soá.
¬ Hoaït ñoäng 2:
¬ Hoaït ñoäng 3:
¬ Hoaït ñoäng 4:

Baøi thöïc haønh toång hôïp. DU LÒCH BA MIEÀN
I. Muïc tieâu:
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn,
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi.
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
- Baùo caùo sæ soá.
¬ Hoaït ñoäng 2:
¬ Hoaït ñoäng 3:
¬ Hoaït ñoäng 4:
Trang 176
Tuaàn:
Tieát: 29
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc

Baøi thöïc haønh toång hôïp. DU LÒCH BA MIEÀN
I. Muïc tieâu:
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn,
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi.
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
- Baùo caùo sæ soá.
¬ Hoaït ñoäng 2:
¬ Hoaït ñoäng 3:
¬ Hoaït ñoäng 4:

OÂN TAÄP
I. Muïc tieâu:
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn,
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
Trang 177
Tuaàn:
Tieát: 30
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tuaàn:
Tieát: 32
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi.
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
- Baùo caùo sæ soá.
¬ Hoaït ñoäng 2:
¬ Hoaït ñoäng 3:
¬ Hoaït ñoäng 4:

OÂN TAÄP
I. Muïc tieâu:
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn,
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi.
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
- Baùo caùo sæ soá.
¬ Hoaït ñoäng 2:
¬ Hoaït ñoäng 3:
¬ Hoaït ñoäng 4:
Trang 178
Tuaàn:
Tieát: 33
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc

OÂN TAÄP
I. Muïc tieâu:
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn,
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi.
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
- Baùo caùo sæ soá.
¬ Hoaït ñoäng 2:
¬ Hoaït ñoäng 3:
¬ Hoaït ñoäng 4:

KIEÅM TRA HOÏC KYØ II
I. Muïc tieâu:
II. Chuaån bò:
´ Giaùo vieân: Giaùo aùn,
Trang 179
Tuaàn:
Tieát: 34
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tuaàn:
Tieát: 35
Ngaøy soaïn:
Ngaøy daïy:
Tröôøng THCS Haäu Thaïnh
Giaùo aùn Tin hoïc
´ Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung ghi
baûng
¬ Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi.
- Yeâu caàu HS baùo caùo
sæ soá.
- Baùo caùo sæ soá.
¬ Hoaït ñoäng 2:
¬ Hoaït ñoäng 3:
¬ Hoaït ñoäng 4:
Trang 180

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc  Hoaït ñoäng 2: Thoâng tin laø gì? (15') - GV thoâng baùo: Haèng ngaøy caùc em tieáp nhaän thoâng tin töø nhieàu nguoàn khaùc nhau. Ví duï: Tieáng troáng tröôøng, tín hieäu ñeøn xanh ñeøn ñoû, caùc baøi baùo, baûn tin treân truyeàn hình,… - GV y/c HS neâu caùc ví duï khaùc. - Laéng nghe. 1. Thoâng tin laø gì? Thoâng tin laø taát caû nhöõng gì ñem laïi söï hieåu bieát veà theá giôùi xung quanh (söï vaät, söï kieän,…) vaø veà chính con ngöôøi. Ví duï: Caùc baøi baùo, baûn tin treân truyeàn hình, tieáng troáng tröôøng,...

- HS neâu ví duï: Giao tieáp giöõa moïi ngöôøi, ñoäng taùc phaát côø cuûa troïng taøi bieân, tieáng coøi cuûa troïng taøi chính,… - HS ghi vôû.

- GV luaän.

nhaän

xeùt,

keát

 Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi. (17') - GV thoâng baùo: Thoâng - Laéng nghe. 2. Hoaït ñoäng thoâng tin coù vai troø raát quan tin cuûa con ngöôøi: troïng trong cuoäc soáng Hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi. Chuùng ta bao goàm vieäc tieáp khoâng chæ tieáp nhaän nhaän, xöû lyù, löu tröõ maø con löu tröõ, trao ñoåi vaø truyeàn (trao ñoåi) vaø xöû lyù thoâng tin. Ví thoâng tin. duï: SGK, baêng, ñóa, giaáy Xöû lyù thoâng tin tôø, baûng,… (phöông tieän ñoùng vai troø quan troïng löu tröõ vaø phoå bieán vì noù ñem laïi söï hieåu thoâng tin) bieát cho con ngöôøi.  Löu yù: Trong quaù trình thu nhaän thoâng tin ta coù 2 caùch laø: voâ thöùc vaø coù yù thöùc. Ví duï: + Voâ thöùc: Tieáng chim hoùt voïng ñeán tai → treân HS neâu ví duï: + AÙnh naéng ban caây coù con chim.\ chieáu vaøo + Coù yù thöùc: Ñoïc saùch mai maét → cho bieát 1 → tìm hieåu kieán thöùc. GV y/c HS neâu caùc ví ngaøy ñeïp trôøi, khoâng möa. duï khaùc. + Ñi tham quan vieän baûo taøn → ñeå tìm hieåu thöïc teá noäi dung kieán T.tin vaøo thöùc. Xöû T.tin ra lyù
Trang 2

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc - GV nhaän xeùt vaø giaûi - Quan saùt, laéng thích. nghe vaø traû lôøi. + Thoâng tin vaøo - Giôùi thieäu veà moâ hình laø thoâng tin tröôùc quaù trình xöû lyù thoâng xöû lyù. tin. + Thoâng tin ra laø ? Caùc em haõy quan saùt thoâng tin nhaän vaø cho bieát thoâng tin ñöôïc sau xöû lyù. vaøo vaø thoâng tin ra - HS ghi vôû. thoâng tin naøo tröôùc xöû lyù vaø thoâng tin naøo nhaän ñöôïc sau xöû lyù. - GV nhaän xeùt vaø giaûi thích.

+ Thoâng tin tröôùc xöû lyù ñöôïc goïi laø thoâng tin vaøo. + Thoâng tin nhaän ñöôïc sau xöû lyù ñöôïc goïi laø thoâng tin ra.

 Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (8')
* Cuûng coá : ? Thoâng tin laø gì. ? Theá naøo laø hoaït ñoäng thoâng tin. ? Y/c HS veõ moâ hình quaù trình xöû lyù thoâng tin. ? Xöû lyù thoâng tin ñoùng vai troø nhö theá naøo? Vì sao? Cho bieát yù nghóa cuûa thoâng tin vaøo vaø thoâng tin ra. * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi, giaûi baøi taäp soá 3 (SGK – trang 5) vaø xem tröôùc phaàn 3 ñeå tieát sau hoïc toát hôn. Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: - HS traû lôøi. - HS traû lôøi. - HS traû lôøi. - HS traû lôøi.

- HS laéng nghe.

Baøi 1. THOÂNG TIN VAØ TIN HOÏC (tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- HS bieát ñöôïc maùy tính laø coâng cuï hoã trôï con ngöôøi trong caùc hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi. - Giuùp HS coù khaùi nieäm ban ñaàu veà tin hoïc vaø nhieäm vuï chính cuûa tin hoïc. Trang 3

2/ Theá naøo laø hoaït ñoäng thoâng tin? Veõ moâ hình quaù trình xöû lyù thoâng tin vaø cho bieát yù nghóa cuûa thoâng tin vaøo. III. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. thoâng tin ra. + Thoâng tin tröôùc xöû lyù ñöôïc goïi laø thoâng tin vaøo.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. (10') * OÅn ñònh lôùp: . chuû ñoäng trong hoïc taäp.SGK.HS nhaän xeùt..HS coù thaùi ñoä töï giaùc. löu tröõ vaø truyeàn (trao ñoåi) thoâng tin. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV Noäi dung ghi baûng HS  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp. . + Thoâng tin nhaän ñöôïc sau xöû lyù ñöôïc goïi laø thoâng tin ra. * Giôùi thieäu phaàn tieáp theo cuûa baøi 1: .ÔÛ tieát tröôùc chuùng ta ñaõ tìm hieåu thoâng tin laø gì vaø caùc hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi. THOÂNG TIN VAØ TIN HOÏC (tieáp theo) . tích cöïc. 1/ Em haõy cho bieát thoâng tin laø gì? Neâu ví duï. 1/ Thoâng tin laø taát caû nhöõng gì ñem laïi söï hieåu bieát veà theá giôùi xung quanh (söï vaät. söï kieän. .…) vaø veà chính con ngöôøi. .HS baùo caùo sæ soá.. .GV y/c HS baùo caùo sæ soá.Laéng nghe. Ví duï: Caùc baøi baùo.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc .HS laéng nghe vaø traû lôøi. baûn tin treân truyeàn hình.. 2/ Hoaït ñoäng thoâng tin bao goàm vieäc tieáp nhaän.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . . xöû lyù. Baøi 1. tieáng troáng tröôøng. Trang 4 . II. * Kieåm tra baøi: GV ñaët caâu hoûi tröôùc taäp theå lôùp. kieåm tra baøi cuõ vaø giôùi thieäu phaàn tieáp theo cuûa baøi 1.

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu tieáp phaàn “3. Maùy tính ban ñaàu laø ñeå hoã trôï vieäc tính toaùn . + Ñi boä. → Kính thieân vaên. xe ngöa.. khaû naêng cuûa caùc giaùc quan vaø boä naõo con ngöôøi trong caùc hoaït ñoäng thoâng tin chæ coù haïn. ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi ñöôïc tieán haønh tröôùc heát laø nhôø caùc giaùc quan vaø boä naõo. kính hieån vi.… + Nhôø chim boâ caâu ñöa thö → böu ñieän.. GV nhaän xeùt.GV thoâng baùo: Hoaït .HS neâu ví duï: + Caân luùa baèng thuùng.Laéng nghe. caân ñoàng hoà. Moät trong caùc nhieäm vuï chính cuûa tin hoïc laø nghieân cöùu vieäc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng thoâng tin moät caùch töï ñoäng nhôø söï trôï giuùp cuûa maùy tính ñieän töû. + Khi sôø tay vaøo coùc nöôùc soâi vöøa ñoå ra thì coù caûm giaùc noùng.… → xe ñaïp.HS neâu ví duï: caùc maøu.. Hoaït ñoäng thoâng tin vaø tin hoïc. Hoaït ñoäng thoâng tin vaø tin hoïc”  Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng thoâng tin vaø tin hoïc.GV y/c HS neâu ví duï. ñi xe boø.GV y/c HS neâu ví duï. VD: Khoâng theå nhìn ñöôïc quaù xa hay nhöõng vaät quaù beù. + Mua nöôùc hoa .. Trang 5 . (25') .… → caân baøn. VD: Khi mua traùi caây ngöôøi ta seõ thöû xem coù ngoït hay chua. Khoâng theå tinh nhaåm nhanh nhöõng con soá raát lôùn. . seõ qua quaù trình löïa choïn muøi cho phuø hôïp..Tuy nhieân. xe maùy. oâ toâ. thö ñieån töû.. baèng daï.. ... Nhìn vaøo 7 saéc caàu voøng thì chuùng ta seõ phaân bieät ñöôïc . trình baøy haïn cheá cuûa con ngöôøi → maùy tính ra ñôøi nhö moät coâng cuï hoã trôï. maùy bay. 3.

SGK.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc … .HS traû lôøi: ñoäng thoâng tin chæ coù + Caøy. baèng traâu. maùy caáy. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. (10') * Cuûng Coá: ? Ví duï chöùng toû khaû naêng cuûa caùc giaùc quan vaø boä naõo con ngöôøi trong caùc hoaït . baèng boø → maùy caøy. II.SGK. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Trang 6 . THOÂNG TIN VAØ BIEÅU DIEÃN THOÂNG TIN I. maùy xôùi. taøi lieäu.HS laéng nghe.Nhaän xeùt vaø choát laïi yù chính. . Muïc tieâu: .  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. böøa haïn. caáy.Bieát khaùi nieäm bieåu dieãn thoâng tin. maùy suoát. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.Phaân bieät ñöôïc caùc daïng thoâng tin cô baûn. III.Bieát ñöôïc caùch bieåu dieãn thoâng tin trong maùy tính baèng caùc daõy bit.HS traû lôøi. trong caùc nhieäm vuï chính cuûa tin hoïc laø gì? * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi.… ? Em haõy cho bieát moät .… + Caét. . . giaûi baøi taäp soá 3 (SGK – trang 5) vaø xem baøi 2 ñeå tieát sau hoïc toát hôn. Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 2.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . ñaäp luùa baèng tay → maéy caét.

. hình aûnh vaø aâm thanh. kieåm tra baøi cuõ vaø giôùi thieäu baøi môùi. Nhö vaäy caùch thöùc ñem laïi söï hieåu bieát ñoù nhö theá naøo? Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu caâu traû lôøi ôû “Baøi 2. soá. danh thieáp. * Kieåm tra baøi: GV ñaët caâu hoûi tröôùc taäp theå lôùp. + Daïng vaên baûn: SGK. xe quan vaø boä naõo con maùy. (5') * OÅn ñònh lôùp: . taám bieån chæ ñöôøng. * Giôùi thieäu baøi môùi: Chuùng ta ñaõ bieát . chuùng ta voâ cuøng phong phuù vaø ña daïng. ÔÛ ñaây ta chæ quan taâm tôùi 3 daïng cô baûn: vaên baûn.HS baùo caùo sæ soá. oâ toâ.… → xe ñaïp. THOÂNG TIN tin moät caùch töï VAØ BIEÅU .HS laéng nghe. maùy ngöôøi trong caùc hoaït bay. thoâng tin laø taát caû nhöõng gì ñem laïi söï hieåu bieát cho con ngöôøi. Caùc daïng thoâng tin cô baûn: Ba daïng cô baûn cuûa thoâng tin laø vaên baûn.HS laéng nghe. .Thoâng tin xung quanh . ñieåm.HS traû lôøi: Ñi ? Ví duï chöùng toû khaû boä. ñi xe boø.GV y/c HS khaùc nhaän ñoäng nhôø söï trôï DIEÃN THOÂNG giuùp cuûa maùy xeùt.… . .GV laàn löôït giôùi thieäu caùc daïng thoâng tin vaø Trang 7 1.GV nhaän xeùt vaø cho . xe naêng cuûa caùc giaùc ngöa. Thoâng tin vaø bieåu dieãn thoâng tin”  Hoaït ñoäng 2: Coù nhöõng daïng thoâng tin cô baûn naøo? (15') . aâm thanh vaø hình aûnh. TIN tính ñieän töû.HS nhaän xeùt.GV y/c HS baùo caùo sæ .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp.… ñoäng thoâng tin chæ coù Moät trong caùc haïn? Em haõy cho bieát nhieäm vuï chính moät trong caùc nhieäm vuï cuûa tin hoïc laø chính cuûa tin hoïc laø gì? nghieân cöùu vieäc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng thoâng Baøi 2.

… . * Vai troø cuûa bieåu dieãn thoâng tin: Bieåu dieãn thoâng tin Trang 8 . ñaøi phaùt thanh. * Bieåu dieãn thoâng tin: Thoâng tin coù theå ñöôïc bieåu dieãn baèng nhieàu hình thöùc khaùc nhau.HS laéng nghe. böùc tranh. tieáng troáng. chænh söûa vaø keát luaän. … + Daïng aâm thanh: Tieáng gaø gaùy.GV y/c HS neâu caùc ví duï khaùc. . hình aûnh.… . aâm thanh.… .GV nhaän xeùt. Bieåu dieãn thoâng tin.… .… + Daïng hình aûnh: hình minh hoïa trong truyeän. ñaøi phaùt thanh.HS laéng nghe. chænh söûa vaø keát luaän.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc cho VD: + Daïng vaên baûn: nhöõng baøi vieát ñaêng treân baùo. duøng soûi ñeå chæ soá löôïng thuù saên ñöôïc. ngöôøi khieám thính duøng neùt maët vaø ñoäng taùc tay ñeå theå hieän ñieàu muoán noùi. * Vai troø cuûa bieåu dieãn thoâng tin: .HS neâu ví duï: duøng que tính. VD: Bieåu dieãn baèng vaên baûn.  Hoaït ñoäng 3: Bieåu dieãn thoâng tin.Bieåu dieãn thoâng tin laø caùch theå hieän thoâng tin döôùi daïng cuï theå naøo ñoù. tieáng keøn. VD: Duøng soûi ñeå chæ soá löôïng thuù saên ñöôïc.… + Daïng aâm thanh: tieáng chim hoùt.… + Daïng aâm thanh: tieáng chim hoùt.GV nhaän xeùt. dieãn vieân kòch caâm. böùc tranh.… + Daïng hình aûnh: hình minh hoïa trong saùch. + Daïng hình aûnh: hình minh hoïa trong truyeän.HS laéng nghe. trong phim hoaït hình. . Ngoaøi ra thoâng tin coøn coù theå ñöôïc bieåu dieãn baèng nhieàu caùch khaùc.… .HS neâu ví duï: + Daïng vaên baûn: ñôn xin pheùp nghæ. VD: Bieåu dieãn baèng vaên baûn. (17') * Bieåu dieãn thoâng tin: .… . hình aûnh. trong truyeän. danh thieáp.GV y/c HS neâu ví duï. 2. SGK. taám bieån chæ ñöôøng.

(8') * Cuûng coá: ? Thoâng tin coù caùc daïng . VD: Moâ taû veà hình daùng cuûa moät ngöôøi chöa quen. daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi.Bieåu dieãn thoâng tin döôùi daïng phuø hôïp cho pheùp löu giöõ vaø chuyeån giao thoâng tin.GV thoâng baùo: Bieåu dieãn thoâng tin coù vai troø quan troïng ñoái vôùi vieäc truyeàn vaø tieáp nhaän thoâng tin. VD: Vieäc moâ taû baèng lôøi veà hình daùng.HS laéng nghe.. cum A H1N1. tính tình hoaëc nhöõng taám aûnh cuûa ngöôøi baïn cuûa ban cho gia ñình nghe (chöa quen) → giuùp hình dung veà baïn aáy.GV y/c HS neâu ví duï. tuyeân truyeàn cho moïi ngöôøi veà luaät an toaøn giao thoâng. cô baûn naøo? Cho ví vuï. .  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá. ... 2 (SGK – trang 9) vaø xem phaàn 3 (baøi 2) vaø baøi 3 ñeå tieát sau hoïc toát hôn. Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Trang 9 .HS neâu ví duï: Tuyeân truyeàn cho moïi ngöôøi bieát veà luaät an toaøn giao thoâng. * Daën doø vaø höôùng . dieãn baèng nhöõng hình thöùc naøo? Vai troø cuûa bieåu dieãn thoâng tin? Cho ví duï.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc . . giaûi baøi taäp soá 1.… coù vai troø quyeát ñònh ñoái vôùi moïi hoaït ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi.HS traû lôøi.… . daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.GV nhaän xeùt caùc ví duï. ? Thoâng tin ñöôïc bieåu . VD : SGK maø caùc em ñang hoïc.GV keát luaän vai troø cuûa bieåu dieãn thoâng tin.HS traû lôøi. .

hình aûnh. Vaên baûn. THOÂNG TIN VAØ BIEÅU DIEÃN THOÂNG TIN (tieáp theo) I. SGK. HS traû lôøi: Khoâng + Ngöôøi khieám thính → duøng hình aûnh (cöû ñoäng cuûa baøn tay).Ñeå maùy tính coù theå xöû lyù. VD: Bieåu dieãn baèng vaên baûn. aâm thanh. Caùc con soá. . kieåm tra baøi cuõ. Vaên baûn. d. (12') ? Ngöôøi khieám thính coù theå duøng aâm thanh.Ñeå maùy tính coù theå thanh. b.Phaân bieät ñöôïc caùc daïng thoâng tin cô baûn. * Kieåm tra baøi cuõ: 1/ Thoâng tin ñöôïc bieåu dieãn baèng nhöõng hình thöùc naøo? Cho ví duï? Thoâng tin coù caùc daïng cô baûn naøo sau ñaây? a. hình aûnh.… c.HS baùo caùo sæ soá. Muïc tieâu: . . Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV Noäi dung ghi baûng HS  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp. duøng soûi ñeå chæ soá löôïng thuù saên ñöôïc. . hình aûnh. hình aûnh.Döõ lieäu laø thoâng tin .Bieát khaùi nieäm bieåu dieãn thoâng tin vaø caùc bieåu dieãn thoâng tin trong maùy tính baèng caùc daõy bit. Trang 10 3. Bieåu dieãn thoâng tin trong maùy tính. .SGK.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .GV y/c HS baùo caùo sæ soá. + Ngöôøi khieám thò → duøng aâm . tieáng coøi xe. thoâng tin caàn ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng daõy bit (daõy nhò phaân) goàm 2 kyù hieäu 0 vaø 1. c. aâm thanh. Tieáng noùi. III.  Hoaït ñoäng 2: Bieåu dieãn thoâng tin trong maùy tính.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Baøi 2. (5') * OÅn ñònh lôùp: . 1/ HS traû lôøi: Thoâng tin coù theå ñöôïc bieåu dieãn baèng nhieàu hình thöùc khaùc nhau. ngöôøi khieám thò coù theå duøng hình aûnh ñeå bieåu dieãn thoâng tin khoâng? Vaäy phaûi laøm nhö theá naøo. aâm thanh. II. Chöõ vieát. Haõy choïn phöông aùn traû lôøi ñuùng .Bieát ñöôïc khaû naêng öu vieät cuûa maùy tính cuõng nhö caùc öùng duïng cô baûn cuûa tin hoïc. hình aûnh. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.

. vaø laéng nghe. chia seõ maát raát nhieàu thôøi HS traû lôøi: Khaû gian. thoâng tin caàn ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng phuø hôïp. . . .  Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu baøi môùi.HS ñoïc noäi dung 3. . cuûa maùy tính. ñöôïc löu tröõ trong maùy tính.GV y/c HS ñoïc noäi dung: khaû naêng tính toaùn nhanh. Hieän nay ñeå maùy tính coù theå xöû lyù. “Baøi3.GV giaûi thích: Taïi sao ñeå maùy tính coù theå xöû lyù. Maùy tính coù moät . nhanh vaø chính xaùc hôn.Sau ñoù GV giaûi thích. ? Trong tin hoïc.Tính toaùn vôùi ñoä chính xaùc cao.Khaû naêng tính toaùn nhanh.GV y/c HS ñoïc noäi dung: tính toaùn vôùi ñoä chính xaùc cao. caùc thoâng tin caàn ñöôïc bieán ñoåi thaønh caùc daõy bit. Em coù theå laøm ñöôïc nhöõng gì nhôø maùy tính” .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc trôï giuùp con ngöôøi trong hoaït ñoäng thoâng tin. Töø khi coù maùy tính ñaõ giuùp chuùng ta tính naêng löu tröõ lôùn. (3') Nhö caùc em ñaõ bieát laø ñoái vôùi moät con soá raát lôùn khi chuùng ta muoán nhaân.Khaû naêng löu tröõ Trang 11 .Sau ñoù GV giaûi thích. . laøm vieäc khoâng Vaäy ngoaøi khaû naêng meät moûi. .HS ñoïc noäi dung . thoâng tin caàn ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng daõy bit (daõy nhò phaân) goàm 2 kyù hieäu 0 vaø 1.HS ñoïc noäi dung soá khaû naêng nhö: vaø laéng nghe. (15') . tính toaùn maùy tính coøn giuùp ta vieäc gì nöõa? Ñeå bieát ñöôïc ñieàu naøy chuùng ta ñi tieáp.HS laéng nghe. HS traû lôøi: Thoâng tin löu giöõ trong maùy tính coøn ñöôïc goïi laø döõ lieäu. thoâng tin löu giöõ trong maùy tính coøn ñöôïc goïi laø gì. Moät soá khaû naêng vaø laéng nghe.GV y/c HS ñoïc noäi dung: khaû naêng löu tröõ Baøi3.HS laéng nghe. . EM COÙ THEÅ LAØM ÑÖÔÏC NHÖÕNG GÌ NHÔØ MAÙY TÍNH  Hoaït ñoäng 4: Moät soá khaû naêng cuûa maùy tính.

3 (SGK – trang 9) vaø xem phaàn 2.Khaû naêng “laøm vieäc” khaû naêng laøm vieäc khoâng meät moûi. giaûi baøi taäp soá 1.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc lôùn. (10') * Cuûng coá: ? Trong tin hoïc.HS laéng nghe. Veà nhaø caùc em hoïc baøi. . khaû naêng cuûa maùy .Bieát ñöôïc caùc öùng duïng cô baûn cuûa tin hoïc trong caùc lónh vöïc khaùc nhau cuûa xaõ hoäi. 3 (baøi 3) ñeå tieát sau hoïc toát hôn. . thoâng tin . + Khaû naêng * Daën doø vaø höôùng “laøm vieäc” khoâng daãn veà nhaø: meät moûi.Sau ñoù GV giaûi thích. daõy bit (daõy nhò phaân) goàm 2 kyù ? Em haõy cho bieát nhöõng hieäu 0 vaø 1.Maùy tính coù moät tính. khoâng meät moûi. coøn ñöôïc goïi laø döõ lieäu. Muïc tieâu: . EM COÙ THEÅ LAØM ÑÖÔÏC NHÖÕNG GÌ NHÔØ MAÙY TÍNH (tieáp theo) I.GV y/c HS ñoïc noäi dung: vaø laéng nghe.HS ñoïc noäi dung lôùn. Trang 12 . . thoâng tin caàn theå xöû lyù. thoâng ñöôïc bieåu dieãn döôùi tin caàn ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng daïng naøo. soá khaû naêng nhö: + Khaû naêng tính toaùn nhanh. .Thoâng tin löu giöõ löu giöõ trong maùy tính trong maùy tính coøn ñöôïc goïi laø gì. + Khaû naêng löu tröõ lôùn. 2.  Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá.Ñeå maùy tính coù xöû lyù. + Tính toaùn vôùi ñoä chính xaùc cao. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 3. ? Ñeå maùy tính coù theå . Sau ñoù GV giaûi thích.

II. .SGK.HS laéng nghe. 2/ Em haõy cho bieát moät soá khaû naêng cuûa maùy tính? Cho ví duï? . thoâng tin caàn ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng daõy bit (daõy nhò phaân). Khaû naêng löu tröõ lôùn. Khaû naêng laøm vieäc khoâng meät moûi. goàm 2 kyù hieäu: 0 vaø 1. SGK. Tính toaùn vôùi ñoä chính xaùc caùo.GV y/c HS tìm hieåu noäi .Bieát ñöôïc maùy tính chæ laø coâng cuï thöïc hieän nhöõng gì con ngöôøi chæ daãn. * Kieåm tra baøi cuõ: GV neâu caâu hoûi tröôùc lôùp. (7') * OÅn ñònh lôùp: . . Ñeå maùy tính coù theå xöû lyù. 2/ HS traû lôøi: Moät soá khaû naêng cuûa maùy tính nhö: Khaû naêng tính toaùn nhanh.HS baùo caùo sæ soá. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV Noäi dung ghi baûng HS  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ. thoâng tin caàn ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng naøo? . thoâng tin ñöôïc löu giöõ trong maùy tính goïi laø gì?Ñeå maùy tính coù theå xöû lyù.HS nhaän xeùt.GV y/c HS baùo caùo sæ soá. Töï ñoäng vaøo nhöõng vieäc gì? Trang 13 .GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 1/ Trong tin hoïc. Coù theå duøng dung trong SGK vaø cho hieän caùc tính maùy tính ñieän töû bieát: Moät soá öùng duïng toaùn. III.  Hoaït ñoäng 2: Coù theå duøng maùy tính ñieän töû vaøo nhöõng vieäc gì? (15') . Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. thoâng tin ñöôïc löu giöõ trong maùy tính goïi laø döõ lieäu. .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc . 1/ HS traû lôøi: Trong tin hoïc.HS traû lôøi: Thöïc 2.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .

xem phim. toaùn. 3.  Hoaït ñoäng 3: Maùy tính vaø ñieàu chöa theå. nhöõng hieåu bieát cuûa con ngöôøi quyeát ñònh. .… VD: Töø ñieån Anh – Vieät. .Thöïc hieän caùc tính vieäc vaên phoøng. . taát caû söùc maïnh cuûa maùy tính ñieàu phuï . … .Ñieàu khieån töï ñoäng ñeà.Hoã trôï coâng taùc quaûn lyù.Sau moãi öùng duïng GV cho HS traû lôøi vaø nhaän xeùt. Sau ñoù GV nhaän xeùt. hoùa caùc coâng . tra cöùu vaø mua baùn tröïc tuyeán. + Coâng cuï hoïc taäp vaø giaûi trí. Vaäy noù coù nhöõng haïn cheá naøo khoâng? . Tuy nhieân. . (15') . baïn beø.Töï ñoäng hoùa caùc coâng vieäc vaên phoøng.GV chia nhoùm (2HS) vaø moãi öùng duïng thaûo luaän trong voøng 1' ñeå tìm caùc ví duï laøm roõ vaán ñeà. Maùy tính laø coâng cuï tuyeät vôøi.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc cuûa maùy tính ñieän töû trong cuoäc soáng? .Coâng cuï hoïc taäp vaø nhoùm ñeå tìm caùc giaûi trí.Lieân laïc. .Sau cuøng GV nhaän xeùt vaø choát laïi yù chính. tra cöùu vaø maùy tính. caùc buoåi hoäi thaûo. thí nghieäm vaät lyù hoùa hoïc.HS laøm vieäc theo . ví duï laøm roõ vaán . Maùy tính vaø ñieàu chöa theå.… VD: Duøng thö ñieån töû (chat) ñeå lieân laïc vôùi ngöôøi thaân.GV y/c HS tìm hieåu noäi dung SGK vaø cho bieát: ? Söùc maïnh cuûa maùy tính phuï thuoäc vaøo ñaâu.… . Thuyeát trình trong caùc hoäi nghò nhö: GV söû duïng GA ñieän töû. duøng Mario ñeå luyeän goõ phím. + Lieân laïc.HS laéng nghe. Trang 14 . xem baùo. + Töï ñoäng hoùa caùc coâng vieäc vaên phoøng. VD: Soaïn GA baèng . .… Nghe nhaïc. thôøi khoùa bieåu.Qua tìm hieåu veà caùc öùng duïng cuûa maùy tính ñieän töû cho chuùng ta thaáy noù laø 1 coâng cuï tuyeät vôøi. laäp mua baùn tröïc tuyeán. vaø roâ-boát.HS laéng nghe.HS traû lôøi: thuoäc vaøo con ngöôøi vaø do nhöõng hieåu bieát Phuï thuoäc vaøo cuûa con ngöôøi quyeát con ngöôøi vaø do ñònh.GV nhaän xeùt vaø nhaéc laïi moät soá öùng duïng cuûa maùy tính ñieän töû trong cuoäc soáng.

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc ? Nhöõng vieäc hieän taïi maø maùy tính chöa laøm ñöôïc laø gì. ? Maùy tính coù theå thay theá hoaøn toaøn con ngöôøi khoâng. Phaân bieät muøi vò, caûm giaùc,… Maùy tính vaãn chöa theå thay theá hoaøn toaøn con ngöôøi, ñaëc bieät laø chöa theå coù naêng löïc tö duy nhö con ngöôøi.

- Sau moãi caâu hoûi GV ñieàu coù nhaän xeùt.

 Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (8')
* Cuûng coá: ? Em coù theå duøng maùy tính vaøo nhöõng vieäc gì? Cho ví duï. ? Söùc maïnh cuûa maùy tính phuï thuoäc vaøo ñaâu. ? Nhöõng vieäc hieän taïi maø maùy tính chöa laøm ñöôïc laø gì. * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi, giaûi baøi taäp soá 1, 2, 3 (SGK – trang 13) vaø xem tröôùc baøi 4 ñeå tieát sau hoïc toát hôn. - HS traû lôøi. - HS traû lôøi. - HS traû lôøi. - HS laéng nghe.

Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy:

Baøi 4. MAÙY TÍNH VAØ PHAÀN MEÀM MAÙY TÍNH
I. Muïc tieâu:
- Bieát sô löôïc caáu truùc chung cuûa maùy tính ñieän töû. - Bieát moät vaøi thaønh phaàn quan troïng nhaát cuûa maùy tính.

II. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:
Trang 15

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Noäi dung ghi baûng

 Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ vaø giôùi thieäu baøi môùi. (7') * OÅn ñònh lôùp: - GV y/c HS baùo caùo sæ - HS baùo caùo sæ soá. soá. * Kieåm tra baøi cuõ: GV - HS traû lôøi: neâu caâu hoûi tröôùc lôùp. 1/ Em coù theå duøng maùy 1/ Coù theå duøng tính ñieän töû vaøo nhöõng maùy tính ñieän töû vieäc gì? Cho ví duï? vaøo nhöõng vieäc nhö: Thöïc hieän caùc tính toaùn; Töï ñoäng hoùa caùc coâng vieäc vaên phoøng;… VD: Soaïn GA baèng maùy tính, 2/ Söùc maïnh cuûa maùy Duøng thö ñieån töû tính phuï thuoäc vaøo (chat) ñeå lieân laic, ñaâu? Nhöõng vieäc hieän … taïi maø maùy tính chöa 2/ Söùc maïnh cuûa laøm ñöôïc laø gì? maùy tính phuï thuoäc vaøo con ngöôøi vaø do nhöõng hieåu bieát con ngöôøi - GV y/c HS khaùc nhaän cuûa quyeát ñònh. xeùt. - GV nhaän xeùt vaø cho Nhöõng vieäc hieän taïi maø maùy tính ñieåm. chöa laøm ñöôïc Baøi 4. MAÙY TÍNH VAØ * Giôùi thieäu baøi môùi: PHAÀN MEÀM MAÙY nhö: phaân bieät Chuùng ta ñaõ bieát muøi TÍNH vò, caûm maùy tính laø 1 coâng cuï giaùc,… ña duïng vaø coù nhöõng - HS nhaän xeùt. khaû naêng to lôùn. Taïi sao maùy tính laïi coù nhöõng - HS laéng nghe.
khaû naêng to lôùn nhö vaäy? Vaø coù lieân quan nhö theá naøo vôùi phaàn meàm maùy tính? Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu baøi. “Baøi 4. Maùy tính vaø phaàn meàm maùy tính”

 Hoaït ñoäng 2: Moâ hình quaù trình ba böôùc. (10')
- GV veõ leân baûng moâ - HS quan saùt moâ 1. Moâ hình quaù trình Trang 16

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc hình quaù trình ba böôùc vaø giaûi thích cho HS hieåu. - GV ñöa ra moät soá ví duï cuï theå. VD: Naáu côm + Gaïo, nöôùc (input). + Vo gaïo vôùi nöôùc, baét leân beáp naáu (xöû lyù). + Noài côm ñaõ chin (output). - GV y/c HS neâu moät soá ví duï khaùc.

hình quaù trình ba ba böôùc. böôùc vaø laéng Xöû Inpu nghe GV giaûi thích.
t lyù

- GV keát luaän: Baát kyø quaù trình xöû lyù thoâng tin naøo cuõng laø moät quaù trình ba böôùc. - GV löu yù: Ñeå trôû thaønh coâng cuï trôï giuùp xöû lyù töï ñoäng thoâng tin, maùy tính caàn coù caùc boä phaän ñaûm nhaän caùc chöùc naêng töông öùng, phuø hôïp vôùi moâ hình quaù trình ba böôùc. - GV y/c HS ñoïc noäi dung ñoaïn thöù nhaát trong SGK. - GV giaûi thích vaø giôùi thieäu caùc loaïi vaø theá heä maùy tính. - GV y/c HS tìm hieåu noäi dung trong SGK vaø cho bieát: Ai phaùt minh ra caáu truùc cô baûn chung cuûa maùy tính? Caáu truùc ñoù goàm caùc khoái chöùc naêng naøo?

Baát kyø quaù trình xöû lyù thoâng tin naøo cuõng laø moät quaù trình ba - HS neâu 1 soá ví böôùc. duï: * Laøm baøi TLV + Ñeà baøi GV cho (input). + Suy nghó, vaân duïng kieán thöùc ñaõ hoïc, lieân heä thöïc teá (xöû lyù). + Moät baøi vaên hoaøn chænh (output). * Giaët quaàn aùo; pha traø môøi khaùch; giaûi toaùn; … - HS laéng nghe.

Outp ut

 Hoaït ñoäng 3: Caáu truùc chung cuûa maùy tính ñieän töû. (20')
- HS ñoïc noäi dung 2. Caáu truùc chung trong SGK. cuûa maùy tính ñieän töû. - HS laéng nghe. Caáu truùc chung cuûa maùy tính ñieän töû goàm - HS traû lôøi: Von Neumann phaùt 3 khoái chöùc naêng: minh ra caáu truùc * Boä xöû lyù trung taâm cô baûn chung cuûa (CPU): maùy tính. Caáu Boä xöû lyù trung taâm truùc ñoù goàm 3 coù theå ñöôïc coi laø boä khoái chöùc naêng: naõo cuûa maùy tính. CPU boä xöû lyù trung thöïc hieän caùc chöùc taâm, thieát bi naêng tính toaùn, ñieàu vaøo/ra, boä nhôù. khieån vaø phoái hôïp moïi hoaït ñoäng cuûa maùy - GV nhaán maïnh: Taát caû - HS laéng nghe. Trang 17

Thieát bò vaøo ra coøn goïi laø thieát bò ngoaïi vi giuùp maùy tính trao ñoåi thoâng tin vôùi beân ngoaøi. GV giaûi thích. + Boä nhôù trong: phaàn chính cuûa noù laø RAM.GV y/c HS ñoïc noäi dung phím. . ? Theá naøo laø boä xöû lyù trung taâm CPU. maùy thieát bò vaøo/ra vaø cho queùt. ? Boä nhôù ñöôïc chia thaønh maáy loaïi. ñaûm baûo vieäc giao tieáp vôùi ngöôøi söû duïng. maùy veõ. khi taét maùy toaøn boä caùc thoâng tin trong RAM seõ maát. * Thieát bò vaøo/ra (Input/Output): .HS laéng nghe.GV thoâng baùo: boä nhôù nhôù trong vaø boä laø nôi löu tröõ döõ lieäu nhôù ngoaøi. chuoät. (8') * Cuûng coá: ? Caáu truùc chung cuûa . döõ lieäu nhö: baøn . USB.Boä nhôù laø nôi löu tröõ döõ lieäu vaø caùc chöông trình. tính theo söï chæ daãn cuûa chöông trình. maùy in.… bieát: thieát bò nhaäp döõ + Thieát bò xuaát lieäu laø nhöõng gì? thieát döõ lieäu nhö: maøn bò xuaát döõ lieäu laø hình. ñóa CD/DVD. * Boä nhôù: .GV nhaän xeùt vaø giaûi thích. maùy in. vaø caùc chöông trình.…  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá. .… . .GV y/c HS ñoïc noäi dung boä xöû lyù trung taâm.HS ñoïc noäi dung vaø laéng nghe.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc caùc maùy tính ñeàu ñöôïc xaây döïng treân cô sôû 1 caáu truùc cô baûn chung bao goàm caùc khoái chöùc naêng: boä xöû lyù trung taâm. maùy queùt. maùy nhöõng gì? veõ. .Boä nhôù ñöôïc chia thaønh 2 loaïi: boä nhôù trong vaø boä nhôù ngoaøi. boä nhôù Trang 18 .Ñôn vò chính duøng ñeå ño dung löôïng nhôù laø byte (1 byte = 8 bit). boä nhôù. . .… + Thieát bò xuaát döõ lieäu nhö: maøn hình. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. chuoät. maùy tính goàm 3 khoái chöùc naêng naøo.GV nhaän xeùt vaø giaûi + Thieát bò nhaäp thích töøng loaïi. … .HS traû lôøi: .HS traû lôøi: boä . + Boä nhôù ngoaøi: duøng ñeå löu tröõ laâu daøi nhö ñóa cöùng.HS traû lôøi. . ñóa meàm.HS traû lôøi. .Thieát bò vaøo/ra chia thaønh 2 loaïi chính: + Thieát bò nhaäp döõ lieäu nhö: baøn phím. thieát bò vaøo/ra.

SGK. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. 2/ * Boä xöû lyù trung taâm (CPU): coù theå ñöôïc coi Trang 19 . MAÙY TÍNH VAØ PHAÀN MEÀM MAÙY TÍNH (tieáp theo) I.HS baùo caùo sæ soá.HS laéng nghe. 4) ñeå tieát sau hoïc toát hôn. . Boä xöû lyù trung taâm coù theå 2/ Haõy neâu ñaëc ñieåm ñöôïc coi laø boä cuûa töøng khoái chöùc naõo cuûa maùy naêng? tính. (5') .Bieát maùy tính hoaït ñoäng theo chöông trình. giaûi baøi taäp soá 1. * Kieåm tra baøi cuõ: 1/ Caáu truùc chung cuûa maùy tính goàm caùc khoái chöùc naêng naøo? Taïi sao CPU coù theå ñöôïc coi nhö boä naõo cuûa maùy tính? Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp. * Daën doø vaø höôùng . III..Bieát khaùi nieäm phaàn meàm maùy tính caù nhaân. kieåm tra baøi cuõ. Muïc tieâu: ..HS traû lôøi: 1/ Caáu truùc chung cuûa maùy tính goàm 3 khoái chöùc naêng: boä xöû lyù trung taâm (CPU).  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . II.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc vaø thieát bò vaøo ra. daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi. 2 (SGK – trang 19) vaø xem tieáp baøi 4 (phaàn soá 3.GV y/c HS baùo caùo sæ soá. boä nhôù caùc thieát bò vaøo ra. SGK. Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 4. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV HS * OÅn ñònh lôùp: . .

bò ngoaïi vi giuùp maùy tính…. . * Thieát bò vaøo/ra: .HS nhaän xeùt. * Phaàn meàm laø gì? Ñeå phaân bieät vôùi phaàn cöùng laø chính maùy tính cuøng taát caû caùc thieát bò vaät lyù keøm theo. .  Hoaït ñoäng 3: Phaàn meàm vaø phaân loaïi phaàn meàm. . Quaù trình xöû lyù thoâng tin trong maùy tính ñöôïc tieán haønh moät caùch töï ñoäng theo söï chæ daãn cuûa caùc chöông trình. 4. (10') . . khoâng theå goõ baøn phím hay di chuyeån Trang 20 .GV y/c HS ñoïc noäi dung trong SGK.. boä nhôù caùc thieát bò vaøo ra maùy tính ñaõ trôû thaønh 1 coâng cuï xöû lyù thoâng tin höõu hieäu. . ngöôøi ta goïi caùc chöông trình maùy tính laø phaàn meàm maùy tính hay ngaén goïn laø phaàn meàm. . HS traû lôøi: Khoâng coù phaàn meàm maøn hình khoâng hieån thò baát cöù thöù gì. xeùt.GV y/c HS khaùc nhaän trình…. (20') . * Boä nhôù: laø nôi löu tröõ döõ lieäu vaø caùc chöông . * Phaàn meàm laø gì? . ngöôøi ta goïi caùc chöông trình maùy tính laø phaàn meàm maùy tính (hay coøn goïi laø phaàn meàm). coâng cuï xöû lyù thoâng tin.GV y/c HS ñoïc noäi dung trong SGK.GV cho HS quan saùt vaø giaûi thích moâ hình hoaït ñoäng 3 böôùc cuûa maùy tính.  Hoaït ñoäng 2: Maùy tính laø moät coâng cuï xöû lyù thoâng tin.GV y/c HS tìm hieåu noäi dung trong SGK vaø cho bieát: Vai troø cuûa phaàn meàm (neáu khoâng coù phaàn meàm maùy tính seõ nhö theá naøo)? . . . . loa khoâng phaùt ra aâm thanh. Maùy tính laø moät trong SGK.GV nhaán maïnh: Ñeå phaân bieät vôùi phaàn cöùng laø chính maùy tính cuøng taát caû caùc thieát bò vaät lyù keøm theo.HS ñoïc noäi dung trong SGK.GV giaûi thích vaø nhaán maïnh: nhôø coù caùc khoái chöùc naêng boä xöû lyù trung taâm (CPU). Phaàn meàm vaø phaân loaïi phaàn meàm.HS laéng nghe.HS laéng nghe.HS laéng nghe.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc laø boä naõo cuûa maùy tính.HS laéng nghe..GV nhaän xeùt vaø cho coøn goïi laø thieát ñieåm.HS ñoïc noäi dung 3.

Windows XP.GV y/c HS neâu yù nghóa cuûa phaàn meàm heä thoáng. ñieàu phoái. giaûi baøi taäp soá 5 (SGK – trang 19) vaø xem tieáp baøi 5 cuûa chöông 2 ñeå tieát sau hoïc toát hôn.GV giaûi thích.HS laéng nghe. loaïi phaàn meàm. Phaàn meàm heä thoáng quan troïng nhaát laø heä ñieàu haønh. . VD: phaàn meàm soaïn thaûo. .GV y/c HS neâu yù nghóa cuûa phaàn meàm öùng duïng. ñieàu phoái caùc boä phaän chöùc naêng cuûa maùy tính sao cho chuùng hoaït ñoäng 1 caùch nhòp nhaøng vaø chính xaùc.HS traû lôøi: Phaàn meàm heä thoáng laø caùc chöông trình toå chöùc vieäc quaûn lyù.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc chuoät. VD: phaàn meàm soaïn thaûo.HS traû lôøi. ? Phaàn meàm ñöôïc chia thaønh maáy loaïi? Cho bieát yù nghóa cuûa töøng . * Phaân loaïi phaàn meàm: phaàn meàm maùy tính ñöôïc chia thaønh 2 loaïi chính.. .. + Phaàn meàm heä thoáng: laø caùc chöông trình toå chöùc vieäc quaûn lyù. .  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá. caùc phaàn meàm öùng duïng treân Internet.GV giaûi thích..… + Phaàn meàm öùng duïng: laø chöông trình ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu öùng duïng cuï theå.HS traû lôøi: phaàn meàm ñöôïc chia thaønh 2 loaïi chính: phaàn meàm heä thoáng vaø phaàn meàm öùng duïng. Windows 98.GV nhaän xeùt vaø giaûi thích ro hôn veà vai troø cuûa phaàn meàm. phaàn meàm ñoà hoïa. Windows 98. . VD: Dos. * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi.… Noùi caùch khaùc. phaàn meàm ñoà hoïa. .GV y/c döïa vaøo SGK vaø cho bieát: phaàn meàm ñöôïc chia thaønh maáy loaïi? . * Phaân loaïi phaàn meàm: . . (10') * Cuûng coá: ? Phaàn meàm laø gì? Vai .HS traû lôøi: Phaàn meàm öùng duïng laø chöông trình ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu öùng duïng cuï theå.HS traû lôøi.HS laéng nghe. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. phaàn meàm ñöa söï soáng ñeán cho phaàn cöùng. troø cuûa phaàn meàm nhö theá naøo. VD: Dos.GV nhaän xeùt vaø keát luaän.… . … . Trang 21 .… .

Bieát caùc thao taùc chính vôùi chuoät. Trang 22 . .SGK. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV Noäi dung ghi baûng HS  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp. GV y/c HS cho bieát: . . PHAÀN MEÀM HOÏC TAÄP Baøi 5. PHAÀN MEÀM HOÏC TAÄP . khoâng nhìn baøi baïn). . LUYEÄN TAÄP CHUOÄT .HS khoâng ñöôïc trao ñoåi.GV höôùng daãn cuï theå töøng phaàn veà caùch laøm baøi cho HS bieát. .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Chöông 2. . (23') * OÅn ñònh lôùp: .GV quan saùt HS vaø y/c HS laøm baøi nghieâm tuùc (khoâng trao ñoåi. baûng phuï. LUYEÄN TAÄP CHUOÄT I. bieát phaân bieät caùc nuùt chuoät. * Giôùi thieäu baøi môùi: Qua tìm hieåu chöông 1 caùc em ñaõ laøm quen vôùi tin hoïc vaø maùy tính ñieän tö. .HS baùo caùo sæ soá.HS traû lôøi: chuoät laø thieát bò nhaäp döõ lieäu.GV chæ ñònh cho 2HS ôû 2 baøn cuoái tôùi giôø ñi thu baøi ñeå traùnh gaây maát traät töï. III. Chöông 2.GV phaùt ñeà cho HS laøm vaø cho bieát thôøi gian. kieåm tra 15 phuùt vaø giôùi thieäu baøi môùi. .HS laéng nghe.HS laéng nghe. chuoät vi tính.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . Hoâm nay chuùng ta seõ sang chöông 2 tìm hieåu cuï theå veà phaàn meàm hoïc taäp. SGK. * Kieåm tra 15 phuùt: . Baøi 5. II .GV y/c HS baùo caùo sæ soá.2HS thu baøi cho GV. . Muïc tieâu: . Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. bieát ñöôïc phaàn meàm laø caùc chöông trình cuûa maùy tính.Nhaän bieát ñöôïc chuoät.HS laøm baøi.

. c. + Nhaùy chuoät: nhaán nhanh nuùt traùi chuoät vaø thaû tay (a).HS quan saùt hình a. + Keùo thaû chuoät: nhaán vaø giöõ nuùt traùi chuoät. laàn löôït giaûi thích caùc thao taùc chính vôùi chuoät vaø keát hôïp vôùi caùc hình a. thích. + Nhaùy ñuùp chuoät: nhaán nhanh hai laàn lieân tieáp (c). Luyeän taäp chuoät”  Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc thao taùc chính vôùi chuoät.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc chuoät laø thieát bò nhaäp hay xuaát döõ lieäu? Vaäy ñeå ñieàu khieån ñöôïc chuoät ta phaûi laøm nhö theá naøo? Chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi ñaàu tieân cuûa chöông 2.GV y/c HS nhaéc laïi caùch ñieàu khieån. di chuyeån chuoät ñeán vò trí ñích vaø thaû tay ñeå keát thuùc thao taùc (d). ngoùn .GV nhaän xeùt vaø giaûi nhanh vaø thuaän tieän.HS nhaéc laïi caùch giöõa ñaët leân nut phaûi. d vaø laéng nghe. . . c. + Nhaùy nuùt phaûi chuoät: nhaán nhanh nuùt phaûi chuoät vaø thaû tay (b). (17') .Caùc thao taùc chính vôùi chuoät: + Di chuyeån chuoät: giöõ vaø di chuyeån chuoät treân maët phaúng (khoâng nhaán baát cöù nuùt chuoät naøo). b. ngoùn troû ñaët leân nuùt traùi. nhaäp döõ lieäu vaøo maùy tính . .HS laéng nghe.Khi söû duïng chuoät: ta duøng tay phaûi giöõ chuoät. 1. ngoùn troû ñaët leân nut traùi chuoät. . + Di chuyeån chuoät: + Nhaùy chuoät: + Nhaùy nuùt phaûi chuoät: + Nhaùy ñuùp chuoät: + Keùo thaû chuoät: .GV thoáng baùo.GV nhaän xeùt vaø choát laïi caùc yù chính. b.HS nhaéc laïi caùc thao taùc chính vôùi chuoät.GV y/c HS tìm hieåu noäi dung trong SGK vaø cho bieát: chuoät laø 1 coâng cuï nhö theá naøo ñoái vôùi maùy tính? HS traû lôøi: Chuoät laø coâng cuï quan troïng thöôøng ñi lieàn vôùi maùy tính ….GV y/c HS nhaéc laïi caùc thao taùc chính vôùi chuoät. bieát vaø höôùng daãn caùch söû duïng chuoät khi ñieàu khieån: tay phaûi giöõ chuoät.GV laáy chuoät vi tính . . söû duïng chuoät khi ñieàu khieån. “Baøi 5. söû duïng chuoät khi . Caùc thao taùc chính vôùi chuoät. . d. Trang 23 .HS quan saùt vaø giôùi thieäu sô löôït cho HS laéng nghe. ngoùn giöõa ñaët leân nuùt phaûi chuoät. .

HS traû lôøi. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. (5') * Cuûng coá: ? Ñeå ñieàu khieån chuoät . ngöôøi ta goïi caùc chöông trình maùy tính laø phaàn meàm maùy tính (hay coøn goïi laø phaàn meàm). * Kieåm tra baøi cuõ: 1/ Phaàn meàm laø gì? Phaàn meàm ñöôïc chia thaønh maáy loaïi? Cho bieát yù nghóa cuûa töøng loaïi phaàn meàm? . II.HS traû lôøi. soá 3 ñeå tieát sau hoïc toát hôn. .SGK. * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi vaø xem tieáp caùc phaàn soá 2. LUYEÄN TAÄP CHUOÄT (tieáp theo) I. baûng phuï. ta duøng tay naøo? Vò trí ñaët caùc ngoùn tay.Yeâu caàu HS baùo caùo sæ soá. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV Noäi dung ghi baûng HS  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ.Bieát ñöôïc caùc möùc luyeän taäp chuoät trong phaàn meàm Muose Skills. 1/ Ñeå phaân bieät vôùi phaàn cöùng laø chính maùy tính cuøng taát caû caùc thieát bò vaät lyù keøm theo. . Phaàn meàm maùy tính ñöôïc chia Trang 24 . Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 5.Baùo caùo sæ soá. (5') * OÅn ñònh lôùp: .HS traû lôøi. chính vôùi chuoät? Haõy keå ra. ? Coù bao nhieâu thao taùc . III. chuoät vi tính.Bieát söû duïng phaàn meàm Muose Skills ñeå luyeän taäp chuoät.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . Muïc tieâu: . SGK.

+ Nhaùy chuoät: + Nhaùy nuùt M2: Luyeän thao taùc nhaùy chuoät. . Luyeän taäp söû bao nhieâu thao taùc chính thao taùc chính vôùi duïng chuoät vôùi vôùi chuoät. söû duïng phaàn meàm chuoät: M5: Luyeän thao taùc Muose Skills.HS traû lôøi: Moãi möùc thöïc hieän 10 laàn.GV nhaän xeùt vaø cho .GV y/c HS cho bieát coù . Muose Skills coù bao nhieâu möùc? ? Moãi möùc öùng vôùi nhöõng thao taùc naøo. (18') . cho pheùp thöïc hieän 10 . Baøi 5.Moãi möùc phaàn meàm chuoät. keùo thaû chuoät. phaûi chuoät: + Nhaùy ñuùp M3: Luyeän thao taùc . luyeän taäp caùc thao taùc chuoät: + Keùo thaû M4: Luyeän thao taùc vôùi chuoät caùc em seõ nhaùy ñuùp chuoät. M2: Nhaùy chuoät.GV thoâng baùo: ñeå nhaùy nuùt phaûi chuoät. M5: Keùo thaû .GV y/c HS cho bieát: Khi luyeän taäp moãi möùc phaàn meàm cho pheùp thöïc hieän bao nhieâu laàn? Caùc baøi taäp seõ khoù daàn hay deã daàn? . baøi taäp seõ khoù daàn theo thôøi gian. phaàn meàm Muose Skills.HS laéng nghe. laàn. M4: Nhaùy ñuùp chuoät.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc thaønh 2 loaïi chính: phaàn meàm heä thoáng vaø phaàn meàm öùng duïng. LUYEÄN TAÄP CHUOÄT (tieáp theo)  Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp söû duïng chuoät vôùi phaàn meàm Muose Skills. ñieåm. .HS traû lôøi: coù 5 chuoät vôùi phaàn meàm möùc. .HS laéng nghe. . .GV y/c khaùc nhaän xeùt.HS traû lôøi: M1: Di chuyeån. .GV giaûi thích vaø keát luaän coù 5 möùc ñeå luyeän taäp chuoät vôùi phaàn meàm Muose Skills.GV giaûi thích vaø cho bieát sau khi thöïc hieän M3: Nhaùy nuùt phaûi chuoät. . chuoät. + Di chuyeån chuoät: M1: Luyeän thao taùc di chuyeån.HS laéng nghe.HS nhaän xeùt. Caùc baøi taäp seõ khoù daàn theo thôøi gian. Trang 25 . .HS traû lôøi: coù 5 2.GV y/c HS tìm hieåu thoâng tin trong SGK vaø cho bieát: Ñeå luyeän taäp . .

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc xong caùc möùc phaàn meàm seõ tính toång soá ñieåm ñaït ñöôïc. - GV döïa vaøo maøn hình luyeän taäp caùc möùc 1, 2, 3, 4 giaûi thích cho HS hieåu. - Ñoái vôùi maøn hình luyeän möùc 5 GV y/c quan saùt hình vaø cho bieát: Ñeå keùo thaû bieåu töôïng vaøo khung cöûa soå ta laøm nhö theá naøo?

- HS quan saùt hình vaø laéng nghe GV giaûi thích.

- HS traû lôøi: Ñöa troû chuoät ñeán bieåu töôïng, nhaán vaø giöõ laáy nuùt traùi chuoät keùo vaøo khung cöûa soå roài thaû tay. - GV y/c HS khaùc nhaän - HS khaùc nhaän xeùt. xeùt. - GV nhaän xeùt vaø nhaéc - HS laéng nghe. laïi thao taùc luyeän taäp chuoät ñoái vôùi möùc 5.

 Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp. (15')
- GV y/c HS tìm hieåu thoâng tin trong SGK vaø cho bieát: Ñeå khôûi ñoäng phaàn meàm Muose Skills vaøo cöûûa soå luyeän taäp coù bao nhieâu böôùc. - HS traû lôøi: coù 3 böôùc  Khôûi ñoäng phaàn meàm baèng caùch nhaùy ñuùp…  Nhaán moät phím baát kyø ñeå baét ñaàu…  Luyeän taäp caùc thao taùc söû duïng… - HS khaùc nhaéc laïi. - HS laéng nghe. - HS ñoïc noäi dung löu yù. 3. Luyeän taäp.  Khôûi ñoäng phaàn meàm baèng caùch nhaùy ñuùp chuoät vaøo bieåu töôïng.  Nhaán moät phím baát kyø ñeå baét ñaàu vaøo cöûa soå luyeän taäp chính.  Luyeän taäp caùc thao taùc söû duïng chuoät qua töøng böôùc.

- GV y/c caùc HS khaùc nhaéc laïi. - GV giaûi thích vaø keát luaän. - GV y/c HS ñoïc noäi dung löu yù. - GV giaûi thích noäi dung löu yù vaø y/c HS quan saùt maøn hình keát quaû. - HS laéng nghe vaø quan saùt maøn hình keát quaû. * Cuûng coá: ? Ñeå luyeän taäp chuoät - HS traû lôøi. vôùi phaàn meàm Muose Skills coù bao nhieâu Trang 26

 Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (7')

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc möùc. ? Moãi möùc töông öùng vôùi nhöõng thao taùc naøo. ? Khi luyeän taäp moãi möùc phaàn meàm cho pheùp thöïc hieän bao nhieâu laàn. ? Ñeå khôûi ñoäng phaàn meàm Muose Skills vaøo cöûûa soå luyeän taäp coù bao nhieâu böôùc. * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi vaø xem tieáp “Baøi 6. Hoïc goõ möôøi ngoùn” ñeå tieát sau hoïc toát hôn. Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy:

- HS traû lôøi. - HS traû lôøi.

- HS traû lôøi.

- HS laéng nghe.

Baøi 6. HOÏC GOÕ MÖÔØI NGOÙN

I. Muïc tieâu:
- Bieát caáu truùc cuûa baøn phím, caùc haøng phím treân baøn phím. - Hieåu ñöôïc lôïi ích cuûa tö theá ngoài ñuùng vaø goõ baøn phím baèng möôøi ngoùn. - Xaùc ñònh ñöôïc vò trí caùc phím treân baøn phím.

II. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, caùc baûng phuï vaø tranh aûnh phoùng to.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV Noäi dung ghi baûng HS  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi
môùi. (7') * OÅn ñònh lôùp: - Yeâu caàu HS baùo caùo - Baùo caùo sæ soá. sæ soá. - HS traû lôøi. * Kieåm tra baøi cuõ: Coù 5 möùc: 1/ Coù bao nhieâu möùc + M1: di chuyeån luyeän taäp söû duïng chuoät chuoät vôùi phaàn meàm ... Mouse Skill? Moãi möùc Trang 27

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc töông öùng vôùi nhöõng + M5: keùo thaû thao taùc naøo? chuoät Ñeå tieán haønh luyeän Coù 3 böôùc: taäp coù bao nhieâu böôùc  Nhaùy ñuùp… thöïc hieän? Ñoù laø  Nhaán moät… nhöõng böôùc naøo?  Luyeän taäp… - GV y/c HS khaùc nhaän - HS nhaän xeùt. - HS laéng nghe. xeùt. - GV nhaän xeùt vaø cho - HS laéng nghe. ñieåm. * Giôùi thieäu baøi môùi: ÔÛ tieát tröôùc ñaõ tìm hieåu thieát bò nhaäp döõ lieäu laø chuoät. Hoâm nay coâ vaø caùc em cuøng tìm hieåu tieáp moät thieát bò nhaäp döõ lieäu nöõa ñoù laø Baøn phím. Chuùng ta ñi vaøo “Baøi 6. Hoïc goõ möôøi ngoùn”. Trong tieát naøy caàn giaûi quyeát caùc vaán ñeà sau: Theá naøo laø baøn phím maùy tính? Lôïi ích cuûa vieäc ngoài ñuùng tö theá vaø goõ baøn phím baèng möôøi ngoùn nhö theá naøo?

Baøi 6. HOÏC GOÕ MÖÔØI NGOÙN

 Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøn phím maùy tính. (15')
- GV treo baûng phuï hình baøn phím vaø giaûi thích giuùp HS nhaän bieát caùc khu vöïc phím treân baøn phím. + Khuc vöïc phím chöùc naêng. + Khuc vöïc phím soá. + Khuc vöïc phím ñieàu khieån. + Khuc vöïc chính cuûa baøn phím. - GV treo baûng phuï khu vöïc chính cuûa baøn phím vaø y/c HS cho bieát: Khu vöïc chính cuûa baøn phím - HS quan saùt hình 1. Baøn vaø laéng nghe. tính. P.chöùc P.soá phím maùy naêng

- HS traû lôøi: Khu vöïc chính Khu vöïc cuûa baøn phím chính cuûa goàm 5 haøng phím. u khieån baøn phím Thöù töï töø treân xuoáng: + Haøng phím soá. Trang 28

P.ñieà

laéng nghe.Haøng phím döôùi. .Taùm phím chính A.Haøng phím soá. .HS traû lôøi: Ñoù phím ngoaøi 5 haøng phím.HS quan saùt vaø Lock. . Caps . D.Haøng phím treân.GV y/c HS trong nhoùm töø naøy. . Spacebar.GV y/c HS ñoïc noäi dung . + Taùm phím chính A.Haøng phím chöùa phím caùch (Spacebar). phím ñaëc Vaäy ñoù laø nhöõng phím bieät. L.. Shift. Alt. + Phaûi hoïc caùch ñaët ngoùn tay vaø goõ phím baét ñaàu haøng phím . phím ñaëc bieät: Tap.GV nhaän xeùt vaø choát . S. K. laïi yù chính. naøo? ..GV nhaän xeùt. Backspace. * Caùc phím ñieàu khieån.HS ñoïc noäi dung 2. khaùc nhaän xeùt. Enter.2HS thaûo luaän 1'  Thaûo luaän: nhoùm traû lôøi: Haøng phím cô sôû (2HS) trong voøng 1' ñeå laø haøng phím quan traû lôøi caâu hoûi sau: ? Trong 5 haøng phím treân troïng nhaát.Haøng phím cô sôû.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc goàm bao nhieâu haøng + Haøng phím phím? Thöù töï töø treân treân. . Ctrl. + Coù hai phím coù haøng phím naøo quan gai laø F vaø J.GV treo baûng phuï. K. F. xuoáng ñoù laø nhöõng + Haøng phím haøng phím naøo? döôùi. giaûi thích (Spacebar). J. .HS nhaän xeùt. J. Ích lôïi cuûa vieäc Trang 29 .  Hoaït ñoäng 3: Ích lôïi cuûa vieäc goõ baøn phím baèng möôøi ngoùn. . Khu vöïc chính cuûa baøn phím goàm 5 haøng phím. + Haøng phím cô sôû. . + Haøng phím chöùa phím caùch . . D. cuûa baøn phím. phím ñieàu khieån). (10') .. coøn goïi laø caùc phím xuaát phaùt. . F. . cho HS bieát vò trí cuï theå cuûa caùc phím khaùc (phím ñaëc bieät.GV höôùng daãn HS ñoïc teân caùc phím: Tap.Coù hai phím coù gai laø F vaø J.HS laéng nghe. S. laø caùc phím ñieàu coøn coù caùc phím khaùc. cuï theå veà khu vöïc chính . khieån. coøn goïi laø caùc phím xuaát phaùt.Phaûi hoïc caùch ñaët ngoùn tay vaø goõ phím baét ñaàu töø haøng phím naøy. . Ñaây laø vò trí ñaët hai ngoùn tay troû. . . Ñaây troïng nhaát? Vì sao. Caps Lock.GV gôïi yù cho HS bieát: khu vöïc chính cuûa baøn .HS laéng nghe. * Haøng phím cô sôû laø haøng phím quan troïng nhaát. . L. laø vò trí ñaët hai ngoùn tay troû.

ñoàng thôøi tìm hieåu thoâng tin trong SGK trong 1' ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi sau: ? Baøn phím maùy chöõ coù hình daïng nhö theá naøo so vôùi baøn phím maùy tính. Maét nhìn thaúng vaøo maøn hình.GV cho HS traû lôøi töøng yù veà tö theá ngoài: Löng.  Hoaït ñoäng 4: Tö theá ngoài. daãn veà nhaø: Trang 30 . hai tay. ñaàu.HS laéng nghe. Baøn phím ôû vò . ? Quy taéc goõ baøn phím maùy chöõ vaø maùy tính coù gioáng nhau khoâng. baøn phím nhö theá naøo? . Tö theá ngoài. phím goàm bao nhieâu haøng phím? Haøng phím naøo quan troïng nhaát? Vì sao. lao ñoäng chuyeân nghieäp vôùi maùy tính. (5') . trong SGK.Toác ñoä goõ nhanh hôn. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. . ? Goõ baøn phím ñuùng baèng möôøi ngoùn cho chuùng ta caùc lôïi ích gì. trí trung taâm.HS laéng nghe. .  Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá. .HS traû lôøi.HS traû lôøi. . .HS traû lôøi.GV y/c HS ñoïc noäi dung trong SGK.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc trong SGK.Goõ chính xaùc hôn.HS laéng nghe.HS traû lôøi: + Toác ñoä goõ nhanh hôn. hai tay ñeå thaû loûng treân baøn phím. + Goõ chính xaùc hôn. (8') * Cuûng coá: ? Khu vöïc chính cuûa baøn . ñaàu thaúng.GV nhaän xeùt vaø nhaán maïnh cho HS bieát roõ veà tö theá ngoài. . coù theå nhìn cheách xuoáng.GV nhaän xeùt vaø cho HS bieát theâm: cho taùc phong laøm vieäc. goõ baøn phím baèng möôøi ngoùn. ? Vaäy goõ baøn phím ñuùng baèng möôøi ngoùn cho ta lôïi ích gì. Ngoài thaúng löng. maét. * Daën doø vaø höôùng . .HS laéng nghe. Goõ baøn phím ñuùng baèng möôøi ngoùn coù caùc lôïi ích sau: . .HS ñoïc noäi dung 3. .GV nhaän xeùt vaø giaûi thích. . . . trong SGK.HS quan saùt vaø tìm hieåu thoâng tin trong SGK trong 1' traû lôøi: + Baøn phím maùy chöõ coù hình daïng töông töï nhö baøn phím maùy tính. + Quy taéc goõ gioáng nhau.GV y/c HS quan saùt baøn phím maùy chöõ vaø maùy tính.

. baûng phuï. xem tieáp phaàn 4 ñeå tieát sau hoïc toát.Toác ñoä goõ nhanh hôn. * Kieåm tra baøi cuõ: 1/ Khu vöïc chính cuûa baøn phím goàm bao nhieâu haøng phím? Haøng phím naøo giöõ vò trí quan troïng nhaát? Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp. II.Haøng phím chöùa phím caùch (Spacebar). . . HOÏC GOÕ MÖÔØI NGOÙN (tieáp theo) 2/ Haõy cho bieát ích lôïi cuûa vieäc goõ baøn phím baèng möôøi ngoùn vaø tö theá ngoài? . Haøng phím cô sôû laø haøng phím quan troïng nhaát. 2/ Goõ baøn phím ñuùng baèng möôøi ngoùn coù caùc lôïi ích sau: .Haøng phím döôùi.Bieát quy taéc goõ caùc phím treân caùc haøng phím.GV y/c HS khaùc nhaän .Haøng phím treân. III.Bieát söû duïng möôøi ngoùn tay ñeå luyeän goõ phím. . kieåm tra baøi cuõ. Vì…. SGK. Muïc tieâu: .Baùo caùo sæ soá. . (8') . . Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 6.Yeâu caàu HS baùo caùo sæ soá.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Veà nhaø caùc em hoïc baøi. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV HS * OÅn ñònh lôùp: .SGK.Haøng phím cô sôû. .HS traû lôøi: 1/ Khu vöïc chính cuûa baøn phím goàm 5 haøng phím. . Trang 31 Baøi 6.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.Haøng phím soá.Ñaét ngoùn tay ñuùng vò trí treân haøng cô sôû. HOÏC GOÕ MÖÔØI NGOÙN (tieáp theo) I.

Luyeän taäp.HS quan saùt. . laéng nghe vaø cho b/ Luyeän goõ caùc phím bieát caùc ngoùn tay haøng cô sôû: phuï traùch caùc phím treân haøng cô sôû. .HS quan saùt.. .HS laéng nghe. d/ Luyeän goõ caùc phím laéng nghe vaø cho haøng döôùi: bieát caùc ngoùn tay phuï traùch caùc phím treân haøng döôùi. . . .Moãi ngoùn tay chæ goõ moät soá phím nhaát ..HS laéng nghe.. chuù yù. + Nhìn thaúng.HS nhaän xeùt vaø .HS traû lôøi: + Ñaët caùc ngoùn..  Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp (30') . + Moãi ngoùn tay.GV nhaän xeùt vaø giaûi . khoâng nhìn xuoáng baøn phím..HS quan saùt. ? Khi luyeän goõ baøn phím caùc em caàn chuù yù nhöõng ñieàu gì.GV cho HS quan saùt hình ñeå nhaän bieát caùc ngoùn tay phuï traùch caùc phím ôû haøng treân.GV cho HS quan saùt hình ñeå nhaän bieát caùc ngoùn tay phuï traùch caùc phím ôû haøng döôùi.GV giaûi thích: tröôùc heát phaûi quan saùt hình ñeå bieát vò trí caùc ngoùn tay treân haøng phím cô sôû.Nhìn thaúng vaøo maøn hình..GV nhaän xeùt vaø cho hôn. thích cho HS roõ töøng noäi dung chuù yù. a/ Caùch ñaët tay vaø goõ phím: Khi luyeän goõ baøn phím em caàn chuù yù: .Ñaët caùc ngoùn tay leân haøng phím cô sôû. .GV y/ c HS ñoïc noäi dung trong SGK.GV cho HS quan saùt hình ñeå nhaän bieát caùc ngoùn tay phuï traùch caùc phím ôû haøng cô sôû. ñieåm.Goõ phím nheï nhöng döùt khoaùt. . .. .. .GV cho HS khaùc nhaän nhaéc laïi noäi dung xeùt vaø nhaéc laïi. .HS ñoïc noäi dung trong SGK. Ngoài thaúng löng. . . Trang 32 . + Goõ phím nheï. .HS nhaän xeùt..Goõ chính xaùc ..GV giaûi thích: tröôùc heát phaûi quan saùt hình ñeå bieát vò trí caùc ngoùn tay treân haøng phím treân. sau ñoù luyeän taäp theo maãu.GV giaûi thích: tröôùc heát 4.. .. sau ñoù luyeän taäp theo maãu. . c/ Luyeän goõ caùc phím laéng nghe vaø cho haøng treân: bieát caùc ngoùn tay phuï traùch caùc phím treân haøng treân. ñònh.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc xeùt. .

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc phaûi quan saùt hình ñeå bieát vò trí caùc ngoùn tay treân haøng phím döôùi, sau ñoù luyeän taäp theo maãu. - GV y/c HS tìm hieåu thoâng tin trong SGK vaø cho bieát: Sau khi luyeän goõ caùc phím haøng cô sôû, haøng treân, haøng döôùi. Caùc em seõ luyeän goõ keát hôïp caùc phím nhö theá naøo? - GV cho HS quan saùt hình ñeå nhaän bieát caùc ngoùn tay phuï traùch caùc phím ôû haøng soá. - GV giaûi thích: tröôùc heát phaûi quan saùt hình ñeå bieát vò trí caùc ngoùn tay treân haøng phím soá, sau ñoù luyeän taäp theo maãu. - GV cho HS bieát: sau khi caùc em ñaõ luyeän goõ treân töøng haøng phím (haøng cô sôû, haøng treân, haøng döôùi, haøng soá) thì caùc em haõy luyeän goõ keát hôïp caùc phím kyù töï treân toaøn baøn phím theo maãu. - GV y/c HS ñoïc noäi dung trong SGK. ? Treân baøn phím maùy tính coù bao nhieâu phím Shift. ? Khi luyeän goõ keát hôïp vôùi phím Shift, ngoùn tay naøo cuûa chuùng ta seõ phuï traùch Shift. ? Khi goõ teân ví duï Nguyeãn Höõu Töôøng. Vaäy ñeå goõ caùc chöõ in hoa N, H, T ta phaûi laøm nhö theá naøo. - GV nhaän xeùt vaø giaûi

- HS traû lôøi: + Keát hôïp caùc phím ôû haøng cô sôû vaø haøng treân. + Keát hôïp caùc phím ôû haøng cô sôû vaø haøng g/ Luyeän goõ caùc phím döôùi. ôû haøng soá: - HS quan saùt, laéng nghe vaø cho bieát caùc ngoùn tay phuï traùch caùc phím treân haøng soá. h/ Luyeän goõ keát hôïp caùc phím kyù töï treân toaøn baøn phím: - HS laéng nghe.

e/ Luyeän goõ keát hôïp caùc phím:

e/ Luyeän goõ keát hôïp vôùi phím Shift: - HS ñoïc noäi dung trong SGK. - Coù 2 phím Shift. - Söû duïng ngoùn uùt cuûa baøn tay traùi hoaëc baøn tay phaûi. - Ngoùn uùt (tay traùi hoaëc tay phaûi) nhaán giöõ phím Shift, ñoàng thôøi goõ chöõ N, H, T.

Trang 33

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc thích.

 Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá, daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (7')
* Cuûng coá: ? Khi luyeän goõ baøn phím caùc em caàn chuù yù nhöõng ñieàu gì. ? Khi luyeän goõ keát hôïp vôùi phím Shift, ngoùn tay naøo cuûa chuùng ta seõ phuï traùch Shift. ? GV ñöa ra moät soá ví duï khaùc. * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi vaø xem tieáp “Baøi 7. Söû duïng phaàn meàm Mario ñeå luyeän goõ phím” ñeå tieát sau hoïc toát hôn. - HS traû lôøi. - HS traû lôøi. - HS traû lôøi.

- HS laéng nghe.

Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy:

Baøi 7. SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM MARIO ÑEÅ LUYEÄN GOÕ PHÍM
I. Muïc tieâu:
- Nhaän bieát ñöôïc maøn hình chính cuûa phaàn meàm Mario. - Bieát caùch khôûi ñoäng/thoaùt khoûi phaàn meàm Mario. - Bieát caùch ñaêng kyù teân ngöôøi luyeän taäp.

II. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, hình phoùng to “maøn hình chính cuûa phaàn
meàm Mario”.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK.

III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng

 Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ, giôùi thieäu baøi môùi. (10') * OÅn ñònh lôùp: - Yeâu caàu HS baùo caùo - Baùo caùo sæ soá. sæ soá. - HS traû lôøi:
Trang 34

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc * Kieåm tra baøi cuõ: Khu vöïc chính cuûa 1/ Khu vöïc chính cuûa baøn baøn phím goàm 5 phím coù nhöõng haøng haøng phím. phím naøo? Khi luyeän goõ + Haøng phím soá. baøn phím caùc em caàn + Haøng phím chuù yù nhöõng ñieàu gì? treân. … Khi luyeän goõ baøn phím caàn chuù yù: + Ñaët caùc ngoùn tay… + Nhìn thaúng vaøo… + Goõ phím nheï - GV y/c HS khaùc nhaän nhöng… xeùt. + Moãi ngoùn tay - GV nhaän xeùt vaø cho chæ goõ… ñieåm. - HS nhaän xeùt. * Giôùi thieäu baøi môùi: ÔÛ tieát tröôùc chuùng ta - HS laéng nghe. ñaõ hoïc goõ möôøi ngoùn treân moâ hình baøn phím. Hoâm nay chuùng ta luyeän goõ phím vôùi phaàn meàm Mario. “Baøi 7. Söû duïng phaàn meàm Mario ñeå luyeän goõ phím”.

Baøi 7. SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM MARIO ÑEÅ LUYEÄN GOÕ PHÍM

 Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu phaàn meàm Mario. (15')
- GV y/c HS ñoïc noäi dung trong SGK. - GV nhaán maïnh phaàn meàm Mario laø phaàn meàm ñöôïc söû duïng ñeå luyeän goõ baøn phím baèng möôøi ngoùn. ? Maøn hình chính cuûa phaàn meàm Mario coù bao nhieâu baûng choïn. - GV treo baûng phuï vaø giôùi thieäu: maøn hình chính cuûa phaàn meàm Mario. + File: Caùc leänh heä thoáng. + Student: Caøi ñaët thoâng tin hoïc sinh. - HS ñoïc noäi dung 1. Giôùi thieäu phaàn trong SGK. meàm Mario. - HS laéng nghe. Mario laø phaàn meàm ñöôïc söû duïng ñeå luyeän goõ phím baèng möôøi ngoùn: - File: Caùc leänh heä - HS traû lôøi: 3 baûng thoáng. choïn. - Student: Caøi ñaët thoâng tin hoïc sinh. - HS quan saùt vaø - Lessons: Löïa choïn laéng nghe. caùc baøi hoïc ñeå luyeän goõ phím. * Caùc möùc luyeän taäp: 1/ Deã. 2/ Trung bình. Trang 35

Add Numbers: meàm Mario coù bao . (15') .GV cho HS bieát: neáu laàn ñaàu tieân chaïy chöông trình. . 4/ Möùc luyeän taäp töï do.GV y/c HS nhaéc laïi caùc baøi luyeän taäp baèng tieáng Anh.HS nhaéc laïi caùc caùc baøi luyeän taäp vaø baøi luyeän taäp. trong SGK. .GV y/c HS theo doõi noäi dung caùc böôùc ñaêng kyù teân trong SGK vaø nghe GV höôùng daãn cuï theå töøng böôùc. .Home Row Only: . sau ñoù choïn dung trong SGK vaø doøng New. thoâng tin Student Information xuaát hieän.HS ñoïc theo GV vaø .HS theo doõi noäi Student.HS nhaéc laïi caùc Nhaäp xong nhaán phím böôùc ñaêng kyù Enter. ? Trong phaàn meàm Mario coù bao nhieâu möùc luyeän taäp. .  Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp.Add Symbols: nhieâu baøi luyeän taäp laéng nghe. ngöôøi luyeän taäp.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc + Lessons: Löïa choïn caùc baøi hoïc ñeå luyeän goõ phím.GV höôùng daãn HS ñoïc .  Goõ phím W hoaëc nhaùy chuoät taïi muïc . 2/ Trung bình.Add Bottom Row: ? Khi söû duïng phaàn .HS traû lôøi: 1/ Deã. . . bieåu töôïng Mario. Cöûa soå laéng nghe. Luyeän taäp. luyeän taäp: Trình töï ñaêng kyù nhö sau:  Khôûi ñoäng chöông .  Khôûi ñoäng chöông trình…  Goõ phím W hoaëc nhaùy…  Nhaäp teân (khoâng daáu)… .HS traû lôøi: coù 4 trình Mario baèng caùch nhaùy ñuùp chuoät leân böôùc.  Nhaäp teân (khoâng daáu) taïi vò trí doøng traéng giöõa maøn hình. Löu yù cho HS bieát: Em neân baét ñaàu töø baøi luyeän taäp ñaàu tieân.All Keyboard: khaùc nhau . a/ Ñaêng kyù ngöôøi .  Nhaùy chuoät taïi vò trí Done ñeå ñoùng cöûa Trang 36 .GV y/c HS ñoïc thoâng tin trong SGK. * Caùc baøi luyeän taäp khaùc nhau trong phaàn meàm Mario.HS traû lôøi: coù 6 baøi luyeän taäp khaùc nhau. ? Ñeå ñaêng kyù ngöôøi luyeän taäp chuùng ta coù bao nhieâu böôùc thöïc hieän.HS ñoïc thoâng tin 2. giaûi thích.HS laéng nghe. 3/ Khoù 4/ Möùc luyeän taäp töï do . . ta neân ñaêng kyù teân cuûa mình ñeå phaàn meàm Mario theo doõi.Add Top Row: . 3/ Khoù.

tranh aûnh phoùng to. c. . g cuûa phaàn 2 ñeå tieát sau hoïc toát hôn.SGK.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc  Nhaùy chuoät taïi vò trí Done… . Hoaït ñoäng daïy hoïc: Trang 37 . xem tieáp caùc muïc b.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . soå.HS laéng nghe.HS traû lôøi. Biết cách thiết đặt các lựa chọn để luyện tập.  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá. SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM MARIO ÑEÅ LUYEÄN GOÕ PHÍM (tieáp theo) I. Muïc tieâu: Biết cách nạp tên người luyện tập. Luyện gõ được bàn phím Biết cách thoát khỏi phần mềm. d. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 7.HS traû lôøi. . e. * Cuûng coá: ? Maøn hình chính cuûa phaàn meàm Mario coù bao nhieâu baûng choïn? Keå ra. baûng phuï. II. (5') . * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. SGK. ? Ñeå ñaêng kyù ngöôøi luyeän taäp chuùng ta coù bao nhieâu böôùc thöïc hieän.GV y/c HS nhaéc laïi caùc böôùc ñaêng kyù teân ngöôøi luyeän taäp. ? Trong phaàn meàm Mario coù bao nhieâu möùc luyeän taäp. III. .HS traû lôøi.

HS traû lôøi: 1/ Maøn hình chính cuûa phaàn meàm Mario coù 3 baûng choïn: . .HS nhaän xeùt. (7') b/ Naïp teân ngöôøi luyeän taäp.HS ñoïc noäi dung trong SGK. .  Goõ phím L hoaëc nhaùy chuoät taïi muïc Student.GV cho moät soá HS nhaéc laïi caùc böôùc naïp teân.HS nhaéc laïi caùc  Nhaùy Done ñeå xaùc nhaän vieäc naïp teân böôùc. . vaø ñoùng cöûa soå.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp. Ñeå ñaêng kyù ngöôøi luyeän taäp coù 4 böôùc thöïc hieän:  Khôûi ñoäng chöông…  Goõ phím W hoaëc… .HS traû lôøi: naïp laïi teân ñaõ ñaêng kyù tröôùc ñoù. . kieåm tra baøi cuõ.GV y/c HS ñoïc noäi dung trong SGK. .Baùo caùo sæ soá. . ? Naïp teân ngöôøi luyeän taäp laø chuùng ta naïp laïi teân ñaõ ñaêng kyù hay teân teân môùi.GV nhaän xeùt vaø höôùng daãn HS cuï theå caùc böôùc naïp teân. vò trí Done… . . . choïn doøng Load. * Kieåm tra baøi cuõ: 1/ Haõy cho bieát maøn hình chính cuûa phaàn meàm Mario coù nhöõng baûng choïn naøo? Ñeå ñaêng kyù ngöôøi luyeän taäp coù bao nhieâu böôùc thöïc hieän? Keå ra.Yeâu caàu HS baùo caùo sæ soá.  Nhaùy chuoät ñeå choïn teân. (khoâng daáu)… .HS laéng nghe. . .HS laéng nghe. Baøi 7.GV y/c HS khaùc nhaän  Nhaäp teân xeùt.Lessons: Löïa choïn caùc baøi hoïc ñeå luyeän goõ phím. Trang 38 .File: Caùc leänh heä thoáng. SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM MARIO ÑEÅ LUYEÄN GOÕ PHÍM (tieáp theo)  Hoaït ñoäng 2: Naïp teân ngöôøi luyeän taäp. (7') * OÅn ñònh lôùp: .Student: Caøi ñaët thoâng tin hoïc sinh.GV nhaän xeùt vaø cho  Nhaùy chuoät taïi ñieåm. . .

 Choïn ngöôøi daãn ñöôøng (coù 3 hình aûnh . vaø möùc luyeän goõ ? Vôùi phaàn meàm Mario .GV y/c HS ñoïc thoâng tin trong SGK. choïn ñeå luyeän taäp.HS ñoïc thoâng tin c/ Thieát ñaët caùc löïa trong SGK. + WPM coù 3 möùc ñaùnh giaù cuï theå sau: 5 → 10 : chöa toát. treân bieåu töôïng töông öùng. coù bao nhieâu baøi luyeän baøi.GV y/c HS ñoïc noäi dung .  Goõ phím E hoaëc nhaùy chuoät taïi muïc . + WPM laø soá löôïng töø goõ ñuùng trung bình trong 1 phuùt. (7') . trong SGK. . thöïc hieän.  Nhaùy Done ñeå xaùc nhaän vaø ñoùng cöûa soå.GV nhaän xeùt vaø giaûi .HS traû lôøi: coù 4 hoïc ñaàu tieân. .  Nhaùy chuoät taïi Goal WPM ñeå söûa giaù trò. nhaán Enter ñeå xaùc nhaän vieäc thay ñoåi giaù trò. thích roõ töøng böôùc cho HS hieåu.GV giaûi thích cuï theå töøng böôùc cho HS hieåu.HS traû lôøi: coù 4 minh hoïa).  Hoaït ñoäng 4: Löïa choïn baøi hoïc vaø möùc luyeän goõ baøn phím. moät phím soá (1 → 4) baøi hoïc coù 4 möùc hoaëc nhaùy chuoät luyeän taäp. . (10') .HS laéng nghe. (7') . böôùc. maáy möùc luyeän taäp. möùc.GV nhaän xeùt vaø nhaán taäp baèng caùch goõ maïnh cho HS bieát moãi . Student. ? Khi thieát ñaët caùc löïa choïn ñeå luyeän taäp coù bao nhieâu böôùc.HS laéng nghe. choïn doøng Edit.  Nhaùy Lessons vaø taäp khaùc nhau. .  Choïn möùc luyeän .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc  Hoaït ñoäng 3: Thieát ñaët caùc löïa choïn ñeå luyeän taäp. 10 → 20 : khaù treân 30 : raát toát. GV höôùng daãn phím. ? Ñeå löïa choïn baøi hoïc .HS traû lôøi: coù 6 baøn phím.Sau khi thöïc hieän caùc .HS ñoïc noäi dung d/ Löïa choïn baøi hoïc trong SGK. .HS laéng nghe. e/ Luyeän goõ baøn y/c treân. duøng chuoät choïn baøi ? Vaäy moãi baøi hoïc coù . HS caùch goõ phím theo höôùng daãn treân maøn Trang 39 .  Hoaït ñoäng 5: Luyeän goõ baøn phím – Thoaùt khoûi phaàn meàm.HS laéng nghe.HS laéng nghe.HS traû lôøi: coù 2 vaø möùc luyeän goõ baøn phím coù bao nhieâu böôùc böôùc.GV giaûi thích chuaån WPM coù nghóa laø töø vieát taét cuûa Word Per Minute.

HS quan saùt vaø laéng nghe. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.HS traû lôøi. Nhaán phím Q hoaëc choïn File → Quit. Quan saùt traùi ñaát vaø caùc vì sao trong heä maët trôøi” ñeå tieát sau hoïc toát hôn.HS traû lôøi.HS laéng nghe.HS laéng nghe.HS traû lôøi.GV nhaán maïnh cho HS bieát thao taùc thoaùt khoûi phaàn meàm. ? Khi thieát ñaët caùc löïa choïn ñeå luyeän taäp coù bao nhieâu böôùc.  Hoaït ñoäng 6: Cuûng coá. . (7') * Cuûng coá: ? Naïp teân ngöôøi luyeän taäp laø chuùng ta naïp laïi teân ñaõ ñaêng kyù hay teân teân môùi? Coù bao nhieâu böôùc thöïc hieän. . ? Ñeå thoaùt khoûi phaàn meàm Mario chuùng ta laøm nhö theá naøo. .HS traû lôøi: Nhaán g/ Thoaùt khoûi phaàn phím Q hoaëc choïn meàm. ? Ñeå löïa choïn baøi hoïc vaø möùc luyeän goõ baøn phím coù bao nhieâu böôùc thöïc hieän. Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Trang 40 . * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi vaø xem tieáp “Baøi 8. File → Quit. ñoàng thôøi GV giaûi thích noäi dung Löu yù.HS traû lôøi. ? Ñeå thoaùt khoûi phaàn meàm Mario chuùng ta laøm nhö theá naøo. .GV y/c HS quan saùt maøn hình keát quaû trong SGK – trang 34. . . .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc hình vaø caàn taäp goõ chính xaùc theo caùc baøi taäp maãu maø phaàn meàm ñöa ra. . . .

. II. * Giôùi thieäu baøi môùi: Caùc em ñaõ bieát Traùi ñaát cuûa chuùng ta quay xung quanh Maët trôøi.. giôùi thieäu baøi môùi. . ta thöïc hieän nhöõng böôùc naøo? .SGK.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. . ta thöïc hieän caùc böôùc:  Goõ phím E hoaëc…  Nhaùy chuoät taïi…  Choïn ngöôøi daãn ñöôøng…  Nhaùy Done ñeå. hình minh hoïa.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . Muïc tieâu: . tuy .HS traû lôøi: 1/ Ñeå naïp teân ngöôøi luyeän taäp coù 3 böôùc thöïc hieän:  Goõ phím L hoaëc…  Nhaùy chuoät ñeå…  Nhaùy Done ñeå. 2/ Khi thieát ñaët caùc löïa choïn ñeå luyeän taäp.HS laéng nghe. . kieåm tra baøi cuõ..Bieát söû duïng caùc leänh ñieàu khieån quan saùt ñeå tìm hieåu veà heä maët trôøi.Bieát söû duïng phaàn meàm Solar System 3D Simulator ñeå môû roäng kieán thöùc. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. III.Yeâu caàu HS baùo caùo sæ soá.HS nhaän xeùt.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Baøi 8.Baùo caùo sæ soá. . . 2/ Khi thieát ñaët caùc löïa choïn ñeå luyeän taäp. nhieân chuùng quay nhö theá naøo? Vì sao laïi coù Trang 41 . QUAN SAÙT TRAÙI ÑAÁT VAØ CAÙC VÌ SAO TRONG HEÄ MAËT TRÔØI (tieáp theo) . Baøi 8. SGK. (7') * OÅn ñònh lôùp: .HS laéng nghe.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. * Kieåm tra baøi cuõ: 1/ Ñeå naïp teân ngöôøi luyeän taäp coù bao nhieâu böôùc thöïc hieän? Keå ra. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV Noäi dung ghi baûng HS  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp.. QUAN SAÙT TRAÙI ÑAÁT VAØ CAÙC VÌ SAO TRONG HEÄ MAËT TRÔØI I.

GV nhaän xeùt vaø cho HS nhìn.GV y/c HS ñoïc noäi dung .GV y/c HS ñoïc thoâng tin trong SGK. Maët traêng. xeùt. .HS quan saùt. . sao Hoûa.GV y/c HS khaùc nhaän . nguyeät thöïc? Heä Maët trôøi cuûa chuùng ta coù nhöõng haønh tinh naøo? Ñeå traû lôøi nhöõng vaán ñeà treân. .GV nhaän xeùt vaø keát luaän. (10') . sao Thoå.HS nhaän xeùt. ñieàu chænh khung nhìn. . tìm phaàn meàm.Nuùt VIEW: cho pheùp hieåu thoâng tin trong SGK choïn vò trí quan saùt vaø cho bieát: Treân phaàn thích hôïp. Traùi ñaát. . theo Trang 42 . sao Kim.Thanh cuoán ngang giuùp em ñieàu chænh vò Speed: ñeå thay ñoåi trí quan saùt. . Caùc nuùt leänh trong SGK. chuùng ta seõ tìm hieåu tieáp “Baøi 8.Nuùt ORBITS : ñeå em söû duïng caùc nuùt hieän (hoaëc laøm aån) leänh trong cöûa soå cuûa quyõ ñaïo chuyeån . ? Heä maët trôøi cuûa chuùng ta coù nhöõng haønh tinh naøo. nuùt leänh ñieàu khieån? hoaëc thu nhoû khung .HS quan saùt.HS laéng nghe. bieát: caùc nuùt leänh seõ . hieåu thoâng tin ñeå .GV thoâng baùo: ñeå . sao Moäc. goùc nhìn töø vaän toác chuyeån vò trí quan saùt ñeán heä ñoäng. Quan saùt traùi ñaát vaø caùc vì sao trong heä Maët trôøi”.Thanh cuoán ngang Simulator coù bao nhieâu Zoo: ñeå phoùng to .  Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu phaàn meàm. (20') . meàm Solar System 3D . trong SGK.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc hieän töôïng nhaät thöïc.GV höôùng daãn HS quan saùt maøn hình khôûi ñoäng Solar System 3D Simulator vaø giaûi thích. ñoäng.HS ñoïc noäi dung 1. .HS traû lôøi: Maët trôøi. tìm traû lôøi.  Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu caùc nuùt leänh ñieàu khieån quan saùt. ñieàu khieån quan saùt.HS laéng nghe.HS laéng nghe.GV y/c HS quan saùt. . .HS ñoïc thoâng tin trong SGK. Maët trôøi vaø toác ñoä . sao Thuûy.

HS nhaéc laïi chöùc naêng cuûa caùc nuùt leänh. Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 8. ? Treân phaàn meàm Solar System 3D Simulator coù bao nhieâu nuùt leänh . .HS traû lôøi. ñoàng thôøi giuùp HS phaân bieät ñöôïc caùc nhoùm nuùt leänh: ñieàu chænh vò trí.HS laéng nghe. chuùng ta coù nhöõng haønh tinh naøo.GV y/c HS nhaéc laïi chöùc naêng cuûa töøng nuùt leänh ñieàu khieån. xem tieáp phaàn 2 ñeå tieát sau hoïc toát hôn.HS laéng nghe. .  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá. * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi.Rieâng nuùt thöù 7 GV thoâng baùo: ñaây laø nuùt leänh giuùp chuùng ta xem chi tieát cuûa caùc vì sao. . Muïc tieâu: .HS quan saùt vaø laéng nghe.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc chuyeån ñoäng cuûa caùc haønh tinh. . . . (8') * Cuûng coá: ? Heä maët trôøi cuûa . daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.GV höôùng daãn HS tìm hieåu chöùc naêng cuûa töøng nuùt leänh. .HS traû lôøi. ñieàu khieån. . doõi thoâng tin trong … SGK vaø ñoàng thôøi nghe GV höôùng daãn. ñieàu chænh toác ñoä vaø caùc nuùt phoùng to – thu nhoû.GV nhaän xeùt va nhaán maïnh yù nghóa cuûa töøng nuùt leänh. QUAN SAÙT TRAÙI ÑAÁT VAØ CAÙC VÌ SAO TRONG HEÄ MAËT TRÔØI (tieáp theo) I.Bieát caùch khôûi ñoäng vaø thoaùt khoûi phaàn meàm Trang 43 .

GV y/c HS ñoïc muïc  . .HS ñoïc noäi dung 2. . QUAN SAÙT TRAÙI ÑAÁT VAØ CAÙC VÌ SAO TRONG HEÄ MAËT TRÔØI (tieáp theo)  Hoaït ñoäng 2: Khôûi ñoäng phaàn meàm. . meàm baèng caùch nhaùy ñuùp chuoät vaøo bieåu töôïng treân maøn hình.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. … . xeùt.HS laéng nghe.GV höôùng daãn HS khôûi ñoäng phaàn meàm baèng caùch: nhaùy ñuùp chuoät vaøo bieåu töôïng treân maøn hình.GV treo baûng phuï (hoaëc hình trong SGK). .Ñieàu khieån khung . . .Yeâu caàu HS baùo caùo sæ soá.HS nhaän xeùt. Trang 44 . .SGK.HS quan saùt vaø nhìn cho thích hôïp ñeå traû lôøi.Nuùt ORBITS : ñeå hieän (hoaëc laøm aån) quyõ ñaïo chuyeån ñoäng. Thöïc haønh: trong SGK.HS ñoïc noäi dung trong phaàn 2 vaø laàn löôït trong SGK. . (5') * OÅn ñònh lôùp: . II.HS laéng nghe. . .HS traû lôøi: 1/ Treân phaàn meàm Solar System 3D Simulator coù caùc nuùt leänh: .GV nhaän xeùt.  Hoaït ñoäng 3: Quan saùt hieän töôïng ngaøy vaø ñeâm.GV y/c HS khaùc nhaän .HS laéng nghe. (10') .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc . Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. quan saùt heä Maët trôøi. y/c HS quan saùt vaø cho bieát: vò trí cuûa caùc vì sao. kieåm tra baøi cuõ.GV y/c HS ñoïc muïc   trong phaàn 2. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa GV Noäi dung ghi baûng HS  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp. giôùi thieäu baøi môùi.Khôûi ñoäng phaàn .Nuùt VIEW: cho pheùp choïn vò trí quan saùt thích hôïp. (10') . SGK.Bieát ñieàu khieån caùc nuùt leänh cho vieäc quan saùt vaø tìm hieåu veà heä Maët trôøi.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . III. Baøi 8.Baùo caùo sæ soá. * Kieåm tra baøi cuõ: 1/ Treân phaàn meàm Solar System 3D Simulator coù bao nhieâu nuùt leänh ñieàu khieån? . .

HS traû lôøi. . . ? Hieän töôïng nguyeät .HS traû lôøi: ? Traùi ñaát. .GV yeâu caàu HS ñoïc . Maët trôøi Traùi ñaát naèm ôû vò trí thaúng haøng.HS traû lôøi. Maët Maët trôøi nhö theá naøo? traêng. trong phaàn 2. Trang 45 . .GV y/c HS ñoïc muïc  . ? Hieän töôïng nhaät thöïc . . daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.HS laéng nghe. Traùi ñaát. laø hieän töôïng nhö theá naøo? .HS traû lôøi. Maët Maët trôøi nhö theá naøo? traêng. trí naøo. . thöïc laø hieän töôïng nhö theá naøo? . Maët traêng naèm giöõa Maët trôøi vaø Traùi ñaát. Traùi ñaát.  Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá. Maët traêng.GV nhaän xeùt vaø giaûi thích cho HS hieåu roõ.HS traû lôøi.  Hoaït ñoäng 4: Quan saùt hieän töôïng nhaät thöïc – nguyeät thöïc.HS traû lôøi. (12') . Maët trôøi Maët traêng naème ôû vò thaúng haøng.GV nhaän xeùt vaø giaûi thích töøng hieän töôïng cuï theå.HS ñoïc noäi dung. Maët traêng. ? Qua 2 caâu hoûi treân em naøo cho bieát hieän töôïng ngaøy vaø ñeâm.HS traû lôøi.HS ñoïc noäi dung trong SGK.HS traû lôøi: ? Traùi ñaát. . (8') * Cuûng coá: ? Ñeå khôûi ñoäng phaàn .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc traû lôøi caùc caâu hoûi sau : ? Em haõy cho bieát chuyeån ñoäng quay cuûa Maët traêng. ? Chuyeån ñoäng quay cuûa Traùi ñaát nhö theá naøo. naøo. Traùi ñaát naèm giöõa Maët trôøi vaø Maët traêng. meàm Solar System 3D Simulator ta laøm nhö theá naøo. muïc  trong phaàn 2.

HS traû lôøi.Thoâng tin laø taát caû ? Em hieåu theá naøo laø nhöõng gì ñem laïi söï thoâng tin. . . . Trang 46 .HS traû lôøi. Muïc tieâu: . ? Hieän töôïng nhaät thöïc laø hieän töôïng nhö theá naøo. .Bieát sô löôïc caáu truùc chung cuûa maùy tính ñieän töû. II. Tìm hieåu veà soá. .Hieåu vaø vaän duïng ñöôïc khaùi nieäm thoâng tin vaø hoaït ñoäng thoâng tin vaøo trong cuoäc soáng. thoâng tin vaø tin hoïc.Bieát khaùi nieäm bieåu dieãn thoâng tin.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc ? Hieän töôïng ngaøy vaø ñeâm laø hieän töôïng nhö theá naøo. . ? Hieän töôïng nhaät nguyeät laø hieän töôïng nhö theá naøo. khaùi nieäm ban ñaàu veà maùy tính vaø vai troø cuûa phaàn meàm maùy tính. .HS traû lôøi.GV y/c HS baùo caùo sæ .HS baùo caùo sæ soá. .Bieát caùc khaû naêng öu vieät cuûa maùy tính cuõng nhö caùc öùng duïng ña daïng cuûa tin hoïc trong caùc lónh vöïc khaùc nhau cuûa xaõ hoäi. * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi vaø xem caùc baøi taäp ñeå tieát sau chuùng ta laøm vaø söûa taïi lôùp. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà thoâng tin vaø tin hoïc.HS laéng nghe. Tuaàn: Tieát: 17 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: BAØI TAÄP I. caùch bieåu dieãn thoâng tin trong maùy tính thaønh caùc daõy bit. . .  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . III. SGK. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.SGK.GV neâu tröôùc lôùp caùc caâu hoûi cuûa baøi 1.

Y/c HS trong nhoùm khaùc nhaän xeùt.HS traû lôøi.  Thaûo luaän 2': chia lôùp hoïc thaønh 4 nhoùm. ? Theo em. ? Veõ moâ hình quaù trình xöû lyù thoâng tin.Y/c caùc caù nhaän HS traû lôøi.GV nhaän xeùt. Thoâng tin vaø bieåu dieãn thoâng tin.HS traû lôøi. . cho moät soá ví duï. lôùn naøo ñaõ laøm cho nhanh.GV nhaän xeùt.Coù 3 daïng thoâng tin cô baûn: vaên baûn. ? Haõy neâu caùc daïng thoâng tin cô baûn.HS traû lôøi. .GV neâu tröôùc lôùp caùc caâu hoûi cuûa baøi 1. . . Coù theå duøng maùy Trang 47 .  Hoaït ñoäng 3: Em coù theå laøm ñöôïc nhöõng gì nhôø maùy tính.HS traû lôøi. . . phöông tieän giuùp con ngöôøi vöôït qua haïn cheá cuûa caùc giaùc quan vaø .HS laéng nghe. .HS laéng nghe.GV y/c HS thaûo luaän . .Y/c caù nhaân HS traû lôøi. maùy tính trôû thaønh … moät coâng cuï xöû lyù + Khaû naêng laøm vieäc thoâng tin höõu hieäu. ? Theá naøo laø bieåu dieãn thoâng tin?Vaø cho bieát vai troø cuûa bieåu dieãn thoâng tin.  Hoaït ñoäng 2: Thoâng tin vaø bieåu dieãn thoâng tin.GV nhaän xeùt. . taïi sao thoâng tin trong maùy tính ñöôïc bieåu dieãn thaønh daõy bit.HS traû lôøi: Em coù theå laøm nhoùm caùc caâu hoûi sau: ñöôïc nhöõng gì Caùc khaû naêng nhö: ? Nhöõng khaû naêng to + Khaû naêng tính toùan nhôø maùy tính. döïa vaøo moâ hình em haõy . . khoâng meät moûi. hình aûnh. .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc hieåu bieát veà theá giôùi xung quanh vaø veà chính con ngöôøi. aâm thanh. . boä naõo. ? Em haõy tìm theâm ví duï veà nhöõng coâng cuï vaø .

chöùc naêng vaø phaân loaïi boä nhôù maùy tính. nhaát cuûa maùy tính hieän nay. thieát bò vaøo/ra. + Thöïc hieän caùc tính toaùn.HS traû lôøi. .HS traû lôøi. .GV nhaän xeùt.HS laéng nghe.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc ? Em coù theå duøng maùy tính ñieän töû vaøo tính ñieän töû vaøo nhöõng nhöõng vieäc nhö: vieäc gì. cuûa maùy tính.HS traû lôøi.  Hoaït ñoäng 4: Maùy tính vaø phaàn meàm maùy tính.Caáu truùc chung cuûa maéy tính goàm 3 khoái chöùc naêng: CPU.GV y/c HS trong nhoùm khaùc nhaän xeùt. ? Em haõy keå theâm moät vaøi ví duï veà nhöõng gì coù theå thöïc hieän vôùi . .HS traû lôøi. . . . . ? Haõy trình baøy toùm taét .GV y/c HS leân baûng hoaøn thaønh caâu hoûi sau: ? Em haõy veõ moâ hình quaù trình ba böôùc? Cho ví duï minh hoïa. … + Lieân laïc. . ? Taïi sao CPU coù theå ñöôïc coi nhö boä naõo . boä nhôù.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt.GV nhaän xeùt.HS traû lôøi. ? Ñaâu laø haïn cheá lôùn . Maùy tính vaø phaàn meàm maùy tính. Trang 48 . . .GV neâu tieáp heä thoáng caùc caâu hoûi sau:  Thaûo luaän 2': chia lôùp thaønh 4 nhoùm.GV neâu tieáp caùc caâu hoûi sau: .HS traû lôøi.Y/c caù nhaân traû lôøi. tra cöùu vaø mua baùn tröïc tuyeán. söï trôï giuùp cuûa maùy tính ñieän töû. . ? Caáu truùc chung cuûa maùy tính ñieän töû theo Von Neumann goàm nhöõng boä phaän naøo.

.HS laéng nghe. … + Haøng phím chöùa phím caùch.. .GV cho caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt. xeùt. * Hoïc goõ möôøi ngoùn: . . phím goàm maáy haøng phím. + Keùo thaû chuoät:. .HS laéng nghe vaø traû taäp.GV y/c HS nhaän xeùt.HS traû lôøi.GV neâu tröôùc lôùp caùc lôøi. * Luyeän taäp chuoät: Phaàn meàm hoïc .  Hoaït ñoäng 5: Phaàn meàm hoïc taäp. möùc. y/c caùc caù nhaân HS traû lôøi.HS laéng nghe vaø traû .HS laéng nghe. ? Khu vöïc chính cuûa baøn phím.HS traû lôøi. caàn chuù yù nhöõng gì.GV nhaän xeùt.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc ? Haõy keå teân moät vaøi . thoáng caùc caâu hoûi vaø lôøi.HS laéng nghe.GV neâu tröôùc lôùp heä . ? Em hieåu theá naøo veà phaàn meàm heä thoáng .. baèng möôøi ngoùn? Khi luyeän taäp goõ baøn phím baèng möôøi ngoùn em ..GV y/c HS khaùc nhaän .. ? Khi luyeän taäp söû duïng chuoät vôùi phaàn meàm Mouse Skills coù maáy . + Di chuyeån chuoät:. caâu hoûi vaø y/c caù Khu vöïc chính cuûa baøn phím goàm: 5 haøng nhaân HS traû lôøi. Trang 49 . + Haøng phím soá. . . .GV nhaän xeùt. ? Em haõy cho bieát caùc Coù 5 thao taùc chính thao taùc chính vôùi vôùi chuoät: chuoät. ? Em haõy cho bieát ích lôïi cuûa vieäc goõ baøn phím . thieát bò vaøo/ra maø em bieát.HS traû lôøi. vaø phaàn meàm öùng duïng? Haõy keå teân moät vaøi phaàn meàm maø em bieát..

? Haõy giaûi thích hieän töôïng nhöït thöïc. . . ? Vôùi moãi baøi hoïc ta coù maáy möùc luyeän taäp. .HS traû lôøi.HS laéng nghe vaø traû lôøi. .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc . ? Sao kim vaø sao hoûa.HS laéng nghe. . * Quan saùt traùi ñaát vaø caùc vì sao trong heä Maët trôøi. nguyeät thöïc.GV y/c HS nhaän xeùt. ? Em haõy giaûi thích hieän töôïng ngaøy vaø ñeâm.HS laéng nghe.GV ñöa ra heä thoáng caùc caâu hoûi vaø y/c HS traû lôøi. .GV ñöa ra heä thoáng caùc caáu hoûi vaø y/c HS traû lôøi. * Söû duïng phaàn meàm Mario ñeå luyeän goõ phím: .HS traû lôøi.HS traû lôøi.GV nhaän xeùt.GV nhaän xeùt. .GV y/c HS nhaän xeùt. . Maøn hình chính cuûa Mario coù 3 baûng choïn: + File:… + Student:… + Lessons:… Coù 6 baøi luyeän taäp vôùi phaàn meàm Mario.GV nhaän xeùt. . .HS laéng nghe. Coù 4 möùc luyeän taäp. . . sao naøo ôû gaàn Maët trôøi hôn. Tuaàn: Tieát: 18 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: KIEÅM TRA 1 TIEÁT Trang 50 . ? Treân maøn hình chính cuûa phaàn meàm Mario coù caùc heä thoáng baûng choïn naøo? Neâu chöùc naêng cuûa moãi baûng choïn. ? Coù maáy baøi luyeän taäp vôùi phaàn meàm Mario? Keå ra.

Phaàn meàm hoïc taäp.75 10 V. Troïng soá ñieåm daønh cho caùc möùc ñoä ñaùnh giaù: NB: 4 (ñieåm) TH: 3. Haõy choïn phöông aùn ñuùng nhaát trong caùc caâu hoûi sau baèng caùch khoanh troøn: (6 điểm) 1) Moät trong caùc nhieäm vuï chính cuûa tin hoïc laø: a. Trang 51 .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc I.75 0.1(1ñ) vôùi tin hoïc vaø maéy caâu C2. C22 16 Soá Chöông 1. C16 C13. b. Nghieân cöùu veà maùy tính ñieän töû. C12 C2.Kieåm tra söï nhaän bieát. III.5 1.Kieåm tra söï nhaän bieát. thoâng hieåu vaø vaän duïng caùc öùng duïng cuûa maùy tính ñieän töû trong cuoäc soáng vaø trong saûn xuaát. Laøm quen C6.25 2.25 (ñieåm) VD: 2.25 4. Troïng soá ñieåm daønh cho töøng chuû ñeà: Chöông 1. Muïc tieâu caàn ñaùnh giaù: Ñaùnh giaù toång keát chöông 1 vaø chöông 2. thoâng hieåu vaø vaän duïng cuûa caùc phaàn meàm hoïc taäp trong tin hoïc.5 C5. II.5 1.5 2.2(1ñ) Ñieåm 2. Phaàn meàm caâu C20. → (ñieåm) → 4. C10 C15. C19 C18 Soá Chöông 2.2(1ñ) C11. Thôøi gian vaø troïng soá ñieåm laøm baøi: Phaàn TNKQ: 10 (ñieåm) → 45 (phuùt) 2. . C17 C23 12 C14. Laøm quen vôùi tin hoïc vaø maéy tính ñieän töû. (ñieåm) Chöông 2. Muïc ñích. Nghieân cöùu vieäc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng thoâng tin moät caùch töï ñoäng döïa vaøo maùy tính ñieän töû. thoâng hieåu veà maùy tính vaø phaàn meàm maùy tính. Noäi dung ñeà kieåm tra: 1. C21 hoïc taäp. Moät soá tyû leä caàn thieát trong ñeà kieåm tra: 1. Ñieåm 1. C8 C9.5 13 10 5 28 Soá caâu Toång soá Ñieåm 4 3.5 5. Ma traän ñeà kieåm tra: Caùc möùc ñoä caàn ñaùnh giaù Toång Chuû ñeà soá Nhaän Thoâng Vaän bieát hieåu duïng C2. .5 5. C24 tính ñieän töû.1(1ñ) C3. C3.75 (ñieåm) 3.Kieåm tra söï nhaän bieát. yeâu caàu cuûa ñeà baøi: . C7 C3.5 IV. C4 C1.

c. c. b. F. A.Töï ñoäng hoùa moät soá coâng vieäc ôû vaên phoøng. H. d. Trang 52 . Daõy bit coøn goïi laø daõy nhò phaân. Döõ lieäu. b. 7) Maùy tính coù nhöõng khaû naêng naøo sau ñaây: a. phaùt bieåu naøo laø ñuùng. tra cöùu. xöû lyù thoâng tin coù vai troø: a. Haøng phím treân. 3) Trong caùc phaùt bieåu sau. haøng phím chöùa phím caùch. b. S. S. haøng phím treân. A. Maùy tính coù theå duøng ñeå lieân laïc. b. H. d. G. Boä phim hoaït hình treân tivi laø thoâng tin daïng vaên baûn. Phuïc vuï nhu caàu hoïc taäp cuûa em. . haøng phím treân. L. Ñem laïi söï hieåu bieát cho con ngöôøi. haøng phím cô sôû. phaùt bieåu naøo laø sai. Caû a. Hoã trôï cho coâng vieäc tính toaùn. thieát bò ra. Chöõ vieát trong caùc tôø taïp chí laø thoâng tin daïng vaên baûn. 6) Thoâng tin trong maùy tính ñöôïc bieåu dieãn thaønh daõy bit vì: a. nghe nhaïc. 5) Phaàn meàm Mario giôùi thieäu caùch goõ haøng phím naøo? a. b. d. c. b. Tính toaùn nhanh ñoä chính xaùc cao. mua baùn tröïc tuyeán. A. A. Vaên baûn. Maùy tính coù theå hieåu em ñang suy nghó gì. . haøng phím döôùi. b. Khoâng bao giôø hö hoûng. a. b. c. D. Hai kyù hieäu 1 vaø 0 deã nhôù. K. haøng phím döôùi. b. Löu tröõ thoâng tin. L. b. D. Thöïc hieän vieäc löu tröõ vaø truyeàn thoâng tin. haøng phím treân. H. d. K. c ñeàu ñuùng. Thieát bò vaøo. Noù ñem laïi söï ñôn giaûn trong kyõ thuaät tính toaùn. boä nhôù. D. Laøm vieäc lieân tuïc.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc c. D. Xöû lyù thoâng tin. d. Coù theå chòu ñöôïc nhieät ñoä raát cao. 10) Taùm phím chính treân haøng phím cô sôû coøn ñöôïc goïi laø caùc phím xuaát phaùt ñoù laø: a. Duøng ñeå chôi troø chôi. G. Kyù hieäu ghi trong saùch vôû laø thoâng tin daïng vaên baûn. d. deã vieát. 9) Trong caùc phaùt bieåu sau. c. c. a. d. Daõy bit theå hieän hai traïng thaùi ñoùng hay ngaét maïch ñieän. F. d. 11) Maùy tính ñieän töû ñöôïc xaây döïng treân caáu truùc goàm: a. veõ tranh. ít hao toán ñieän. haøng phím chöùa phím caùch. J. b. 4) Thoâng tin löu tröõ trong maùy tính ñöôïc goïi laø: a. thieát bò ra. S. c. d. haøng phím döôùi. K c. 2) Trong hoaït ñoäng thoâng tin. Maùy tính khoâng phuï thuoäc vaøo con ngöôøi d. Haøng phím döôùi. 8) Maùy tính ñieän töû coù theå: a. Nghieân cöùu boä naõo con ngöôøi. Caùc con soá ghi trong saùch laø thoâng tin daïng vaên baûn. Maùy tính coù theå phaân bieät ñöôïc caùc loaïi muøi nöôùc hoa. Haøng phím cô sôû. Nghieân cöùu vieäc tính toaùn cuûa con ngöôøi. c. F. G. F. Haøng phím soá. . S. Quan troïng ñoái vôùi maùy tính ñieän töû. boä xöû lyù trung taâm. haøng phím cô sôû. J. Thieát bò vaøo.

boä nhôù. b. b. d. d. Khoâng theå thieáu. b. thieát bò ra. c. b. boä nhôù trong. c. Heä ñieàu haønh. Chöùa hai phím coù gai J vaø F. 18) Vôùi moãi möùc luyeän taäp. 5 laàn. d. c ñeàu ñuùng. Nhaùy Done ñeå xaùc nhaän. b. Thieát bò vaøo. 12) Boä nhôù cuûa maùy tính ñöôïc chia thaønh: a. boä xöû lyù trung taâm. 1 laàn. Thieát bò vaøo. Coù theå thieáu nhöng thöïc hieän coâng vieäc seõ keùm hieäu quaû. CD Rom. c. Ñaêng nhaäp teân. thieát bò ra. c ñeàu sai. nuùt phaûi vaø nuùt traùi. boä nhôù trong. Tuøy yù. c. cô baûn chuoät phaûi coù nhöõng boä phaän naøo? a. Chöùa caùc kyù töï A. d. Baøi luyeän taäp keát hôïp toaøn boä baøn phím. treân thò tröôøng coù raát nhieàu loaïi chuoät khaùc nhau. nuùt phaûi. Caû a. Khoâng caàn duøng chuoät. USB. Ram. d. Vieân bi. phaùt bieåu naøo laø sai. Caû a. d. Boä nhôù trong vaø ñóa meàm. b. b. ñóa cöùng. 22) Chöông trình soaïn thaûo vaên baûn laø phaàn meàm naøo döôùi ñaây: a. b. d. 14) Hieän nay. Baøi luyeän theâm caùc phím ôû haøng kyù hieäu. c. d. Nhaùy nuùt phaûi chuoät. c. d. d. c. Theo em. d. 13) Trong caùc phaùt bieåu sau. 15) Vai troø cuûa chuoät trong maùy tính laø: a. Phaàn meàm heä thoáng. 19) Vieäc ñaàu tieân khi söû duïng phaàn meàm Mario laø: a. Boä nhôù ngoaøi. 17) Ñeå khôûi ñoäng phaàn meàm ta duøng thao taùc naøo sau ñaây ñoái vôùi chuoät? a. DVD vaø CD. c. b. 1 GB = 1024 MB. Phaàn meàm öùng duïng. nuùt traùi vaø con laên. 21) Home Row Only nghóa laø: a. Boä nhôù ngoaøi. boä nhôù ngoaøi. b. B vaø C. b. b. 20) Haøng phím cô sôû laø haøng phím: a. 10 laàn. Vieân bi. a. Thieát ñaët caùc löïa choïn. Baøi chæ luyeän taäp caùc phím ôû haøng soá. c. Nhaùy ñuùp chuoät. Chöùa daáu caùch (Space bar). Taát caû phöông aùn treân ñeàu sai. phaàn meàm Mouse skills cho thöïc hieän toái ña maáy laàn thao taùc? a. Keùo thaû chuoät. Nuùt phaûi vaø nuùt traùi. Boä nhôù trong vaø phaàn meàm. Baøi chæ luyeän taäp caùc phím ôû haøng cô sôû. 16) Phaàn chính cuûa boä nhôù trong laø: a. c. d.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc c. 1 KB = 1024 byte. Ñôn vò chính duøng ño dung löôïng nhôù laø bit. Nhaùy chuoät. 23) Taäp truyeän tranh quen thuoäc vôùi baïn nhoû “Ñoâ reâ mon”cho em thoâng tin: Trang 53 . Ñôn vò chính duøng ño dung löôïng nhôù laø byte. c. Phaàn meàm tieän ích. Löïa choïn baøi hoïc vaø möùc luyeän taäp. b.

3. 24) Quaù trình xöû lyù thoâng tin laø quaù trình “ba böôùc” ñoù laø: a. Daïng hình aûnh. Ñieàu chænh vò trí quan saùt chuyeån 4. Daïng aâm thanh vaø hình aûnh. thoâng tin ra ñeå ñieàn vaøo caâu sau cho hoaøn chænh. Nhaán vaø giöõ nuùt traùi chuoät 5. Keùo thaû b. Di chuyeån ñoàng thôøi di chuyeån chuoät ñeán vò 5+c chuoät trí khaùc. Nhaäp → xöû lyù → xuaát thoâng tin. Nhaán nhanh hai laàn lieân tieáp 4+b phaûi chuoät nuùt traùi chuoät. AÅn/hieän quyõ ñaïo chuyeån ñoäng cuûa 2+d caùc haønh tinh. Ñieàu chænh toác ñoä chuyeån ñoäng 3+a Zoom caùc haønh tinh. Speed 4+c ñoäng. Nhaùy nuùt d. c. 2) Coät A Coät B A+B 1. Orbits a.. e. b. Haõy choïn caùc cuïm töø ñaõ cho ñeå ñieàn vaøo choã troáng (.) thích hôïp. 2) Choïn caùc cuïm töø: thoâng tin vaøo. Xöû lyù → xuaát → nhaäp thoâng tin. c. Nhaán nhanh nuùt traùi chuoät vaø 1+d chuoät thaû tay. thu nhoû khung nhìn. Nhaùy chuoät maët phaúng (khoâng nhaán nuùt 3+a naøo). Tuaàn: Tieát: 19 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Trang 54 . d. Thoâng tin coù ba daïng cô baûn ñoù laø daïng vaên baûn nhö nhöõng gì ghi laïi baèng caùc con soá. Daïng vaên baûn vaø hình aûnh. 2. Giöõ vaø di chuyeån chuoät treân 3. View b. vaên baûn. b. Nhaán nhanh nuùt phaûi chuoät vaø 2+e chuoät thaû tay. 1+b 2. Daïng vaên baûn vaø aâm thanh. 2. c. (2 điểm) 1) Choïn caùc cuïm töø: aâm thanh. thoâng tin nhaän ñöôïc sau khi xöû lyù goïi laø thoâng tin ra Vieäc tieáp nhaän thoâng tin chính laø ñeå taïo thoâng tin vaøo 3. ba daïng ñeå ñieàn vaøo caâu sau cho hoaøn chænh. Nhaùy ñuùp a. aâm thanh. c. Nhaäp → xuaát → xöû lyù thoâng tin. d. baèng chöõ vieát hoaëc daïng hình aûnh nhö hình veõ ôû saùch baùo vaø daïng aâm thanh nhö tieáng ñaøn Piano.. d. 4.. Phoùng to. Xöû lyù → nhaäp → xuaát thoâng tin. vaên baûn. Thoâng tin tröôùc xöû lyù goïi laø thoâng tin vaøo . hình aûnh.. Haõy gheùp caùc phöông aùn giöõa coät A vaø coät B ñeå ñöôïc caâu ñuùng trong caùc caâu sau: (2 điểm) 1) Coät A Coät B A+B 1.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc a.

Phaàn meàm ñöôïc chia thaønh 2 loaïi: phaàn meàm heä thoáng vaø phaàn meàm öùng duïng. VÌ SAO CAÀN COÙ HEÄ ÑIEÀU HAØNH? I. Phaàn meàm heä thoáng quan troïng nhaát laø heä ñieàu haønh.HS laéng nghe. Windows XP. * Giôùi thieäu baøi môùi: Chuùng ta ñaõ bieát caùc chöông trình maùy tính ñöôïc goïi chung laø phaàn meàm maùy tính.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. II.HS hieåu vaø traû lôøi ñöôïc caâu hoûi: Vì sao maùy tính caàn coù heä ñieàu haønh döïa treân caùc yù töôûng ñaõ ñöa ra ôû hai quan saùt ôû trong SGK. . Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.SGK. III. .Baùo caùo sæ soá. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp .  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . Phaàn meàm ñöôïc chia thaønh maáy loaïi? Phaàn meàm heä thoáng quan troïng nhaát laø gì?ø Cho ví duï.GV laàn löôït cho HS traû * Quan saùt 1: lôøi caùc caâu hoûi sau: Ñeøn giao thoâng. taám Ñeøn tín hieäu Trang 55 .… . (25') * Quan saùt 1: . SGK. Phaàn meàm heä thoáng quan troïng nhaát laø heä ñieàu haønh. (10') * OÅn ñònh lôùp: . VÌ SAO CAÀN COÙ HEÄ ÑIEÀU HAØNH?  Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc quan saùt. Chöông 3. HEÄ ÑIEÀU HAØNH Baøi 9. HEÄ ÑIEÀU HAØNH Baøi 9. Windows 98. giôùi thieäu baøi môùi. . Caùc quan saùt: . Ví duï nhö: Dos.Yeâu caàu HS baùo caùo sæ soá. tham gia vaøo quaù trình xöû lyù thoâng tin.HS traû lôøi: 1.Bieát heä ñieàu haønh coù vai troø raát quan troïng: Heä ñieàu haønh ñieàu khieån moïi hoaït ñoäng cuûa phaàn cöùng vaø phaàn meàm. Muïc tieâu: .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Chöông 3. ñoù laø “Baøi 9. Vì sao caàn coù heä ñieàu haønh?” . Vaäy heä ñieàu haønh laø gì? Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu baøi ñaàu tieân cuûa chöông 3.

giao thoâng coù vai troø raát quan troïng.HS laéng nghe.Tín hieäu ñeøn giao thoâng coù vai troø ñieàu khieån hoaït ñoäng giao thoâng.. Vaäy caùc em haõy thöû hình dung neáu maát thôøi khoùa bieåu (hoaëc khoâng coù thôøi khoùa bieåu) thì seõ xaûy ra chuyeän gì? . . . xe buyùt. vaø 2 ñeàu coù vai troø quan troïng ñieàu khieån moïi . coù bao nhieâu tieát.GV giaûi thích noäi dung quan saùt 2 cho HS hieåu. . Ñeøn tín hieäu giao thoâng cho ta bieát khi naøo ñöôïc pheùp ñi vaø khi naøo neân döøng laïi.HS traû lôøi: troáng tröôøng. khoùa bieåu.… Neáu khoâng coù tín hieäu ñeøn giao thoâng thì nhö theá naøo? Vaäy tín hieäu ñeøn giao thoâng coù vai troø nhö theá naøo? . .GV y/c HS traû lôøi caâu hoûi sau: ?Trong nhaø tröôøng. xe maùy.HS ñoïc noäi dung trong SGK.GV nhaán maïnh vai troø cuûa tín hieäu ñeøn giao thoâng.Qua hai quan saùt treân bieån chæ ñöôøng. Taïi ngaõ tö ñöôøng phoá coù nhieàu phöông tieän löu thoâng khaùc nhau nhö: oâ toâ.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc ? Khi ñi treân ñöôøng phoá caùc em thöôøng quan saùt ñieàu gì. Trang 56 . ? Ñeøn tín hieäu giao thoâng cho ta bieát ñöôïc ñieàu gì. .HS laéng nghe. 1 tuaàn daïy bao nhieâu tieát.GV y/c HS ñoïc noäi dung quan saùt 1 trong SGK.… * Quan saùt 2: Thôøi khoùa bieåu ñoùng vai troø raát quan troïng trong vieäc ñieàu khieån tieáng caùc hoaït ñoäng thôøi hoïc taäp trong nhaø tröôøng. . . Vieäc hoïc * Nhaän xeùt: taäp cuûa caùc lôùp seõ Caùc quan saùt 1 trôû neân hoãn loaïn. . . HS khoâng bieát hoïc nhöõng moân naøo.HS ñoïc noäi dung quan saùt 2..GV nhaán maïnh vai troø cuûa thôøi khoùa bieåu trong nhaø tröôøng. chuùng ta thöôøng tieáp nhaän caùc nguoàn thoâng tin töø ñaâu. Trong moâi tröôøng hoïc taäp thôøi khoùa bieåu coù vai troø raát quan troïng. ngöôøi ñi boä.GV giaûi thích noäi dung quan saùt 1 cho HS hieåu.Neáu khoâng coù tín hieäu ñeøn giao thoâng seõ xaûy ra caûnh uøn taéc giao thoâng hoaëc tai naïn giao. . . ñieàu khieån moïi hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän löu thoâng treân ñöôøng phoá. . * Quan saùt 2: . hoaït ñoäng trong giao thoâng vaø trong nhaø tröôøng.GV y/c HS ñoïc noäi dung quan saùt 2 trong SGK.. xe ñaïp.GV khoâng bieát daïy lôùp naøo.

(10') * Cuûng coá: . * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi vaø xem tieáp noäi dung phaàn 2 cuûa Baøi 9 ñeå tieát sau hoïc toát hôn. ñieàu gì seõ xaûy ra trong moät traän ñaáu boùng ñaù (boùng truyeàn. ? Trong moät cuoäc hoïp ngöôøi ta coù caàn cöû moät ngöôøi ñieàu khieån cuoäc hoïp khoâng. II. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Trang 57 .. ? Theo em. Baøi 9. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc em coù nhaän xeùt nhö theá naøo?  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. . III. . Tuaàn: Tieát: 20 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: . tham gia vaøo quaù trình xöû lyù thoâng tin.HS laéng nghe.Bieát heä ñieàu haønh coù vai troø raát quan troïng: Heä ñieàu haønh ñieàu khieån moïi hoaït ñoäng cuûa phaàn cöùng vaø phaàn meàm.HS traû lôøi.HS traû lôøi. Muïc tieâu: . VÌ SAO CAÀN COÙ HEÄ ÑIEÀU HAØNH? (tieáp theo) I. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.HS hieåu vaø traû lôøi ñöôïc caâu hoûi: Vì sao maùy tính caàn coù heä ñieàu haønh döïa treân caùc yù töôûng ñaõ ñöa ra ôû hai quan saùt ôû trong SGK. .GV cho HS laøm moät soá ví duï thöïc teá maø caùc em thöôøng gaëp nhö: ? Baûn thaân em neáu ñi hoïc maø maát thôøi khoùa bieåu (hoaëc khoâng coù thôøi khoùa bieåu) thì nhö theá naøo. boùng baøn..HS traû lôøi.) neáu khoâng coù troïng taøi ñieàu khieån..  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .SGK. .

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu caùi gì ñieàu khieån maùy tính.HS ñoïc noäi dung trong khieån maùy tính.GV y/c HS ñoïc noäi dung phaàn 2 trong SGK – trang 40. Windows XP. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. . Vaäy caùc ñoái naøy laø nhöõng ñoái töôïng naøo? ? Haõy cho ví duï cuï theå veà phaàn cöùng vaø phaàn meàm.HS baùo caùo sæ soá. .GV y/c HS baùo caùo sæ soá. Coâng vieäc naøy do heä ñieàu haønh ñaûm nhaän. . xöû lyù thoâng tin. * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc . caùc thieát bò ngoaïi vi. SGK. (15') . phaàn meàm öùng duïng nhö: phaàn meàm soaïn thaûo vaên baûn. Trang 58 .Heä ñieàu haønh coù vai troø raát quan troïng….  Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá. .Baøi taäp soá 5 GV cho HS thaûo luaän nhoùm (2HS) trong voøng 2' ñeå traû lôøi.HS traû lôøi: gia vaøo quaù trình + Phaàn cöùng: CPU.GV nhaän xeùt.… . * Cuûng coá: . ? Vaäy heä ñieàu haønh coù vai troø nhö theá naøo.GV giaûi thích: Khi maùy tính laøm vieäc coù nhieàu ñoái töôïng cuøng hoaït ñoäng vaø tham gia vaøo quaù trình xöû lyù thoâng tin.HS laéng nghe.quaù trình xöû lyù thoâng tin.…. phaàn meàm ñoà hoïa.HS thaûo luaän nhoùm ñeå traû lôøi. Noù ñieàu khieån moïi . 2. . .HS traû lôøi: phaàn hoaït ñoäng cuûa cöùng vaø phaàn meàm.… + Phaàn meàm: phaàn meàm heä thoáng nhö: Dos. .GV cho HS laøm caùc baøi taäp ôû trang 41. Heä ñieàu haønh coù vai troø raát quan troïng.GV nhaän xeùt vaø cho HS bieát: Hoaït ñoäng cuûa caùc ñoái töôïng (phaàn cöùng vaø phaàn meàm) ñöôïc ñieàu khieån moät caùch töông töï nhö trong caùc quan saùt treân. tham . phaàn cöùng vaø phaàn meàm. Caùi gì ñieàu . (30') ..HS laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK trang 41.

GV y/c HS khaùc nhaän .  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .. (10') * OÅn ñònh lôùp: .Bieát ñöôïc khoâng coù heä ñieàu haønh maùy tính khoâng theå söû duïng ñöôïc. .HS traû lôøi: * Kieåm tra baøi cuõ: 1/ Heä ñieàu haønh coù 1/ Heä ñieàu haønh coù vai vai troø raát quan troø nhö theá naøo. * Giôùi thieäu baøi môùi: Chuùng ta ñaõ bieát heä ñieàu haønh coù vai troø raát quan troïng.HS laéng nghe. Muïc tieâu: . khoâng? Vì sao..Yeâu caàu HS baùo caùo . III. Vì…. HEÄ phaûi laø heä ñieàu haønh khoâng phaûi laø heä ÑIEÀU HAØNH ñieàu haønh. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.Baùo caùo sæ soá. LAØM NHÖÕNG .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc baøi vaø xem tieáp “Baøi 10. Vaäy heä ñieàu haønh laø gì?Noù laøm nhöõng vieäc gì? Ñeå Trang 59 .HS nhaän xeùt.Naém ñöôïc khaùi nieäm heä ñieàu haønh laø chöông trình maùy tính.SGK. sæ soá. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp. . II. . Heä ñieàu haønh laøm nhöõng vieäc gì?” ñeå tieát sau hoïc toát hôn. hình aûnh minh hoïa.quaù trình xöû lyù thoâng tin. kieåm tra baøi cuõ. 2/ Phaàn meàm Mario coù 2/ Phaàn meàm Mario Baøi 10. . HEÄ ÑIEÀU HAØNH LAØM NHÖÕNG VIEÄC GÌ? I. VIEÄC GÌ? xeùt. troïng…. giôùi thieäu baøi môùi.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. SGK. Tuaàn: Tieát: 21 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 10.

. .GV cho HS quan saùt hình minh hoïa giao dieän heä ñieàu haønh Windows. ? Treân theá giôùi hieän nay coù maáy loaïi heä ñieàu haønh. .GV thoâng baùo: Tuy nhieân. haønh laø gì? . (15') Trang 60 .GV nhaán maïnh laø Windows cuûa haõng Microsoft. . Heä ñieàu hoûi. ? Heä ñieàu haønh ñöôïc söû duïng phoå bieán nhaát laø heä ñieàu haønh naøo.GV nhaän xeùt vaø cho HS bieát theâm laø chöùc naêng cuûa heä ñieàu haønh ñeàu gioáng nhau. Vaäy heä ñieàu haønh laø gì? Noù coù phaûi laø moät thieát bò ñöôïc laép ñaët trong maùy tính khoâng? . tính.Heä ñieàu haønh khoâng phaûi laø . (20') . daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. Taát caû caùc phaàn meàm khaùc chæ coù theå hoaït ñoäng ñöôïc sau khi maùy tính ñaõ ñöôïc caøi ñaët heä ñieàu haønh. Taát caû caùc phaàn meàm khaùc chæ coù theå hoaït ñoäng ñöôïc sau khi maùy tính . Heä ñieàu haønh laøm nhöõng vieäc gì?”  Hoaït ñoäng 2: Heä ñieàu haønh laø gì.Heä ñieàu haønh moät phaàn phaûi laø moät thieát bò laø ñöôïc laép ñaët trong meàm maùy tính. .Treân theá giôùi coù ñaõ coù heä ñieàu nhieàu heä ñieàu haønh haønh. * Löu yù: Heä ñieàu haønh laø phaàn meàm ñaàu tieân . .HS ñoïc noäi dung caâu 1.GV y/c HS ñoïc noäi dung caâu hoûi ñaàu baøi.GV nhaän xeùt.Heä ñieàu haønh ñöôïc söû duïng phoå bieán nhaát laø Windows. khaùc nhau. .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc bieát ñöôïc ñieàu naøy chuùng ta cuøng tìm hieåu “Baøi 10.Nhö chuùng ta ñaõ bieát heä ñieàu haønh coù vai troø raát quan troïng.HS laéng nghe. heä ñieàu haønh khaùc vôùi caùc phaàn meàm khaùc vì noù ñöôïc caøi ñaët ñaàu tieân trong maùy tính. maùy tính. Heä ñieàu haønh khoâng .  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá.HS traû lôøi: Heä ñieàu haønh laø moät thieát bò ñöôïc raùp trong moät phaàn meàm maùy laép maùy tính. ñöôïc caøi ñaët trong maùy tính.

Baùo caùo sæ soá.HS traû lôøi. . Muïc tieâu: .HS traû lôøi. II. . . III.Yeâu caàu HS baùo caùo . . kieåm tra baøi cuõ. Baøi 10. * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi vaø xem tieáp noäi dung phaàn 2 cuûa Baøi 10 ñeå tieát sau hoïc toát hôn.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp .HS traû lôøi: * Kieåm tra baøi cuõ: 1/ Heä ñieàu haønh laø Trang 61 .HS laéng nghe. HEÄ ÑIEÀU HAØNH LAØM NHÖÕNG VIEÄC GÌ? (tieáp theo) I.GV cho HS laøm caùc baøi taäp 1. SGK. ? Treân theá giôùi hieän nay coù maáy loaïi heä ñieàu haønh.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc * Cuûng coá: ? Heä ñieàu haønh laø gì? Noù coù phaûi laø moät thieát bò ñöôïc laép ñaët trong maùy tính khoâng. Tuaàn: Tieát: 22 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: .Bieát heä ñieàu haønh toå chöùc vaø quaûn lyù thoâng tin trong maùy tính. 3 trong SGK – trang 43.Bieát heä ñieàu haønh cung caáp giao dieän cho ngöôøi duøng. . sæ soá. ? Heä ñieàu haønh ñöôïc söû duïng phoå bieán nhaát laø heä ñieàu haønh naøo. . (8') * OÅn ñònh lôùp: . .Bieát heä ñieàu haønh ñieàu khieån phaàn cöùng vaø toå chöùc thöïc hieän caùc chöông trình maùy tính. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.HS traû lôøi. . hình aûnh minh hoïa.SGK.HS traû lôøi. 2.

.GV giaûi thích: Ñoái vôùi nhieäm vuï thöù nhaát cho HS quan saùt hình minh hoïa “tranh chaáp taøi nguyeân maùy tính”. Heä ñieàu haønh ñöôïc söû duïng phoå bieán nhaát laø Windows.quaù trình xöû lyù thoâng tin. .HS laéng nghe.GV nhaän xeùt vaø cho HS ñoïc noäi dung phaàn 2 trong SGK.Cung caáp giao dieän cho ngöôøi duøng. .HS traû lôøi: Seõ xaûy ra hieän töôïng tranh chaáp taøi nguyeân → heä thoáng seõ hoaït ñoäng hoãn loaïn.Toå chöùc vaø quaûn lyù thoâng tin trong maùy tính. .  Hoaït ñoäng 2: Nhieäm vuï chính cuûa heä ñieàu haønh. Nhieäm vuï chính cuûa heä ñieàu haønh. moät phaàn meàm maùy tính. xeùt. . Heä ñieàu haønh khoâng phaûi laø moät thieát bò ñöôïc laép ñaët trong maùy tính.. ..GV y/c HS khaùc nhaän .GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.…) chæ coù giôùi haïn (ñöôøng phoá chaät heïp) nhöng caùc chöông trình phaàn meàm luoân muoán hoaït ñoäng toái ña (ngöôøi tham gia giao thoâng ai cuõng muoán ñi nhanh).. . Giao dieän laø moâi tröôøng giao tieáp cho pheùp con ngöôøi trao ñoåi thoâng tin vôùi maùy tính trong quaù trình laøm vieäc. Taøi nguyeân cuûa maùy tính (CPU. . .HS laéng nghe.HS traû lôøi: + Ñieàu khieån phaàn cöùng ….GV y/c HS nhaéc laïi kieán thöùc cuõ: Heä ñieàu haønh coù vai troø nhö theá naøo? . . . boä nhôù. ?Heä ñieàu haønh coù nhöõng nhieäm vuï naøo. HS traû lôøi: coù 2 Trang 62 . + Toå chöùc vaø quaûn lyù thoâng tin trong maùy tính.GV nhaán maïnh: nhôø coù heä ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa toaøn boä heä thoáng seõ trôû neân nhòp nhaøng.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc 1/ Heä ñieàu haønh laø gì? Noù coù phaûi laø moät thieát bò ñöôïc laép ñaët trong maùy tính khoâng? Heä ñieàu haønh ñöôïc söû duïng phoå bieán nhaát laø heä ñieàu haønh naøo. + Cung caáp giao dieän. . . .HS ñoïc noäi dung trong SGK. 2. .HS laéng nghe.HS nhaän xeùt. ? Maùy tính neáu khoâng coù heä ñieàu haønh ñieàu khieån thì seõ xaûy ra chuyeän gì..HS traû lôøi: Heä ñieàu haønh coù vai troø raát quan troïng….Ñieàu khieån phaàn cöùng vaø toå chöùc thöïc hieän caùc chöông trình maùy tính. (20') ..

. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. toå chöùc vieäc thöïc hieän caùc chöông trình.HS traû lôøi. . Tuaàn: Tieát: 23 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 11.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .HS traû lôøi. 6 trong SGK trang 43. . teäp vaên baûn.GV cho HS laøm baøi taäp soá 4. Toå chöùc thoâng tin trong maùy tính” ñeå tieát sau hoïc toát hôn. II.Bieát teäp tin treân ñóa coù theå laø caùc teäp hình aûnh. hình aûnh minh hoïa. . .caùc chöông trình.HS traû lôøi. 5. * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi vaø xem tieáp “Baøi 11.SGK. Muïc tieâu: .Trong ba nhieäm vuï cuûa heä ñieàu haønh maø chuùng ta vöøa tìm hieåu thì coù bao nhieâu nhieäm vuï chính. ? Trong caùc nhieäm vuï cuûa heä ñieàu haønh thì coù bao nhieâu nhieäm vuï chính. + Taïo moâi tröôøng giao tieáp giöõa ngöôøi duøng vôùi maùy tính.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc . . (17') * Cuûng coá: ? Heä ñieàu haønh coù bao nhieâu nhieäm vuï. Trang 63 . SGK. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.Bieát teäp tin laø ñôn vò cô baûn ñeå löu tröõ thoâng tin treân caùc thieát bò löu tröõ.  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. teäp aâm thanh vaø .HS laéng nghe. nhieäm vuï chính laø: + Ñieàu khieån phaàn cöùng. TOÅ CHÖÙC THOÂNG TIN TRONG MAÙY TÍNH I.

Caùc teäp tin treân ñóa coù theå laø: .GV y/c HS traû lôøi caâu hoûi ñaàu baøi: Vaây treân caùc thieát bò löu tröõ thì heä ñieàu haønh toå chöùc thoâng tin trong maùy tính nhö theá naøo? . Vaây treân caùc thieát bò löu tröõ thì heä ñieàu haønh toå chöùc thoâng tin trong maùy tính nhö theá naøo?Ñeå bieát ñöôïc ñieàu naøy chuùng ta cuøng tìm hieåu “Baøi 11. Trong quaù trình xöû lyù. sæ soá. maùy tính caàn phaûi truy caäp tôùi thoâng tin (tìm.GV y/c HS ñoïc noäi dung ñaàu baøi.HS ñoïc noäi dung ñaàu baøi. .  Hoaït ñoäng 2: Teäp tin laø gì? (15') .GV y/c HS khaùc nhaän . . TIN TRONG MAÙY xeùt.Baùo caùo sæ soá.HS traû lôøi: * Kieåm tra baøi cuõ: 1/ Heä ñieàu haønh laø 1/ Heä ñieàu haønh laø gì? moät phaàn meàm maùy Haõy trình baøy caùc tính.HS traû lôøi: Heä ñieàu haønh toå chöùc thoâng tin theo caáu truùc hình caây goàm teäp vaø thö muïc. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp. . ñoïc. TOÅ ñieàu haønh? laø….. Trang 64 . ghi) treân caùc thieát bò löu tröõ.HS nhaän xeùt.Yeâu caàu HS baùo caùo . . ñoàng thôøi cho HS quan saùt hình minh hoïa toå chöùc thoâng tin theo hình caây. TÍNH * Giôùi thieäu baøi môùi: . SGK.HS laéng nghe. (10') * OÅn ñònh lôùp: . kieåm tra baøi cuõ vaø giôùi thieäu baøi môùi. Toå chöùc thoâng tin trong maùy tính”.HS ñoïc noäi dung trong thieát bò löu tröõ. 1.GV y/c HS ñoïc noäi dung phaàn 1 trong SGK trang 44.HS laéng nghe. Nhieäm vuï chính nhieäm vuï chính cuûa heä cuûa heä ñieàu haønh Baøi 11. ? Ngöôøi ta thöôøng noùi .GV nhaän xeùt.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc III. Teäp tin: Teäp tin laø ñôn vò cô baûn ñeå löu tröõ thoâng tin treân . CHÖÙC THOÂNG .

 Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu veà thö muïc. teäp chöông trình. Teân teäp tin goàm phaàn teân vaø phaàn môû roäng (ñuoâi) ñöôïc ñaët caùch nhau bôûi daáu chaám.Caùc teäp aâm thanh: baûn nhaïc. Thö muïc: trong SGK. . . . .GV y/c HS ñoïc noäi dung . Ñoàng thôøi cho HS quan saùt hình minh hoïa moät soá teäp tin trong maùy tính. + Caùc teäp aâm thanh: ….GV nhaän xeùt. phaàn meàm .. .GV giaûi thích: Phaàn môû roäng (khoâng nhaát thieát .Caùc teäp vaên baûn: saùch. teäp ñoùng vai troø nhö theá naøo? . ? Caùc teäp tin treân ñóa coù theå laø nhöõng teäp tin naøo. + Caùc chöông trình:…. khoâng coù traät töï treân ñóa thaønh Trang 65 . thö töø.Caùc teäp tin treân ñóa: ta döïa vaøo teân + Caùc teäp hình aûnh: hoaëc phaàn môû …. hình aûnh hay chöông trình). chæ chöùa moät vaøi kyù töï hoaëc coù theå raát lôùn chöùa noäi dung caû cuoán saùch.HS laéng nghe.Caùc chöông trình: phaàn meàm hoïc taäp. 2..… . aâm thanh.… .…Vaäy caùc teäp naøy ñöôïc löu tröõ ôû ñaâu? .Teäp ñöôïc löu tröõ treân caùc thieát bò löu tröõ thoâng tin cuûa maùy tính..Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc ñeán caùc teäp danh saùch cuûa moät lôùp.Caùc teäp hình aûnh: hình veõ.… Ñeå phaân bieät caùc teäp tin ngöôøi .GV nhaän xeùt vaø hoûi tieáp: Treân caùc thieát bò löu tröõ thoâng tin. phaûi coù trong teân teäp) thöôøng ñöôïc duøng ñeå nhaän bieät kieåu cuûa teäp tin (vaên baûn. ..HS ñoïc noäi dung.GV thoâng baùo: teäp tin coù theå raát nhoû.Caùc teäp tin ñöôïc phaân bieät vôùi nhau baèng teân teäp. tranh aûnh.GV nhaän xeùt vaø keát luaän: Teäp tin laø ñôn vò cô baûn ñeå löu tröõ thoâng tin treân thieát bò löu tröõ.Teáp ñoùng vai troø nhö laø ñôn vò löu tröõ thoâng tin cô baûn ñöôïc heä ñieàu haønh quaûn lyù. + Caùc teäp vaên baûn: ….… . roäng (ñuoâi).HS laéng nghe. taøi lieäu.Neáu ñaët saùch tuøy toå chöùc caùc teäp thö vieän maø nhöõng tieän. troø chôi. baøi haùt. (15') .HS laéng nghe. .GV y/c HS tìm hieåu thoâng tin trong SGK vaø cho bieát: Ñeå phaân bieät caùc teäp tin ngöôøi ta döïa vaøo ñaâu? . . Heä ñieàu haønh ? En thö hình dung moät . teäp troø chôi.

+ Teân caùc teäp tin trong thö muïc phaûi khaùc nhau.  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá. caùch toå deã tìm. chöùa caùc teäp hoaëc caùc thö muïc . .Ñeå phaân bieät caùc thö muïc döïa . Moãi thö muïc coù theå chöùa caùc teäp hoaëc caùc thö muïc con. muïc goác.Vì theá caùc cuoán saùch con.Thö muïc maø beân . * Cuûng coá: ? Teäp tin laø gì. .GV y/c HS quan saùt hình minh hoïa moät soá thö muïc trong maùy tính vaø cho bieát: Ñeå phaân bieät caùc thö muïc ngöôøi ta döïa vaøo ñaâu? . ta goïi laø chöùa thö muïc con) ñöôïc goïi laø thö thö muïc meï. Moãi tìm saùch maát nhieàu thö muïc coù theå thôøi gian.GV nhaän xeùt. nghe. .Ñeå phaân bieät caùc ngoaøi laø thö muïc thö muïc ngöôøi ta döïa meï. ? Caùc teäp tin treân ñóa .HS laéng nghe. heä ñieàu haønh toå chöùc caùc teäp tin treân ñóa thaønh caùc thö muïc. thö muïc beân trong laø thö muïc vaøo teân. khoâng coù traät töï thì quaù trình tìm saùch nhö theá naøo. ta goïi thö muïc ngoaøi laø thö muïc gi? . daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.Moät thö muïc coù chöùa caùc thö muïc beân trong. Trang 66 seõ laøm cho quaù trình caùc thö muïc. . giaûi thích: Töông töï nhö caùch saép xeáp saùch trong thö vieän.HS quan saùt vaø laéng vaøo teân. . chöùc naøy coù teân goïi laø toå chöùc .Cho HS tìm hieåu thoâng tin trong SGK vaø cho bieát: Moät thö muïc chöùa caùc thö muïc con bean trong.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc cuoán saùch ñöôïc ñaët moät caùch töøy tieän.HS laéng nghe. Thö muïc ñöôïc phaân trong thö vieän phaûi toå chöùc ñöôïc saép xeáp moät caáp vaø caùc thö caùch coù traät töï ñeå muïc coù theå loàng nhau. caùc thö muïc con trong cuøng moät thö muïc meï cuõng phaûi khaùc nhau.HS traû lôøi. . con.Thö muïc ngoaøi trong noù coù chöùa caùc cuøng (khoâng coù thö muïc con.GV löu yù: + Thö muïc ngoaøi cuøng (khoâng coù thö muïc con) goïi laø thö muïc goác. (5') . hình caây. ?Vaäy saùch trong thö vieän caàn ñaët nhö theá naøo.GV nhaän xeùt vaø höôùng daãn HS quan saùt hình caáu truùc thö muïc . Ngöôøi ta goïi thö muïc . meï – con. .HS traû lôøi.

Trang 67 .… Ñeå phaân bieät caùc thö + Caùc chöông trình:…. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp. daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi vaø xem tieáp noäi dung phaàn 3.Bieát ñöôøng daãn laø daõy teân caùc thö muïc loàng nhau. SGK.HS traû lôøi. Caùc teäp tin treân ñóa coù theå laø: + Caùc teäp hình aûnh:. Tuaàn: Tieát: 24 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 11. … + Caùc teäp vaên baûn:. sao cheùp.. 1/ Teäp tin laø ñôn vò cô…. taïo môùi.Baùo caùo sæ soá. hình aûnh minh hoïa.SGK. (7') * OÅn ñònh lôùp: .Yeâu caàu HS baùo caùo sæ soá. ? Ñeå phaân bieät caùc teäp tin döïa vaøo ñaâu. III. di chuyeån.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . . kieåm tra baøi cuõ. II. Muïc tieâu: . 4 cuûa Baøi 11 vaø Baøi 12 ñeå tieát sau hoïc toát hôn. * Daën doø vaø höôùng .Bieát ñöôïc caùc thao taùc chính vôùi teäp vaø thö muïc nhö: xem.. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. .… + Caùc teäp aâm 2/ Ñeå phaân bieät caùc teäp tin döïa vaøo ñaâu? thanh:.. * Kieåm tra baøi cuõ: 1/ Teäp tin laø gì? Caùc teäp tin treân ñóa coù theå laø nhöõng teäp tin naøo? .. xoùa. TOÅ CHÖÙC THOÂNG TIN TRONG MAÙY TÍNH (tieáp theo) I. ñoåi teân.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc coù theå laø nhöõng teäp tin naøo.. ñaët caùch nhau bôûi daáu \.HS laéng nghe.

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc muïc döïa vaøo ñaâu? Trong caùc caâu sau. ta caàn bieát ñieàu gì.HS laéng nghe. ta tìm nhö theá naøo. Nhöng caâu ñuùng: a. Vaäy ñeå tìm moät quyeån saùch. ñeå truy caäp moät teäp hay thö muïc naøo ñoù. Thö muïc coù theå chöùa teäp tin.GV nhaän xeùt vaø keát luaän. . .  Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veà ñöôøng daãn.Caàn phaûi bieát ñöôøng daãn cuûa noù. ñeå truy caäp ñöôïc moät teäp hay thö muïc naøo ñoù. Caùc thao taùc Trang 68 .GV nhaän xeùt. Teäp tin luoân chöùa thö muïc con. c. treân giaù saùch thöù maáy. coøn teäp nhö quyeån saùch. (13') . Ñöôøng daãn laø daõy teân caùc thö muïc loàng nhau ñaët caùch nhau bôûi daáu \ .GV höôùng daãn HS quan saùt hình minh hoïa ví duï .Bieát saùch naèm trong tuû naøo. . b. ? Ta hình dung thö muïc nhö tuû saùch hoaëc giaù saùch.  Hoaït ñoäng 3: Caùc thao taùc chính vôùi teäp vaø thö muïc. c. . Teäp coù theå chöùa trong caùc teäp khaùc.HS laéng nghe. 2/ Ñeå phaân bieät teäp tin döïa vaøo teân vaø phaàn môû roäng (ñuoâi) …. .. . . . ? Trong toå chöùc hình caây cuûa caùc thö muïc vaø teäp. 3. . baét ñaàu töø moät thö muïc xuaát phaùt naøo ñoù vaø keát thuùc baèng thö muïc hoaëc teäp ñeå chæ ra ñöôøng tôùi thö muïc hoaëc teäp töông öùng.HS cho theâm moät soá veà ñöôøng daãn tôùi teäp ví duï khaùc.GV cho HS laøm theâm moät soá ví duï khaùc trong SGK.GV nhaän xeùt. . ? Vaäy ñöôøng daãn laø gì. . caàn phaûi bieát ñöôøng daãn cuûa noù. .HS ñoïc noäi dung SGK. Ñöôøng daãn: Trong toå chöùc hình caây cuûa caùc thö muïc vaø teäp. caâu naøo laø ñuùng? a.GV y/c HS ñoïc noäi dung .Ñöôøng daãn laø daõy teân caùc thö muïc loàng nhau…… thö muïc hoaëc teäp töông öùng.HS ñoïc noäi dung trong 4.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. Thö muïc coù theå chöùa caùc thö muïc con. vaø thö muïc. .GV y/c HS ñoïc noäi dung SGK trang 46.HS nhaän xeùt.HS laéng nghe.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. (8') . d. . .

Baây giôø chuùng ta seõ tìm hieåu cuï theå veà heä ñieàu haønh Windows thoâng qua baøi 12. vieäc chính cuûa Windows.Di chuyeån. .Xem thoâng tin veà caùc teäp vaø thö muïc. .GV nhaän xeùt vaø giaûi .Di chuyeån.Sao cheùp . Maøn hình laøm hoïa vaø laéng nghe.GV thoâng baùo: Windows laø heä ñieàu haønh cuûa haõng phaàn meàm Microsoft. thanh thaáy caùc bieåu coâng vieäc. Maøn hình neàn: Khi laøm vieäc vôùi heä ñieàu Caùc bieåu töôïng haønh Windows. bieåu treân maøn hình cho töôûng thuøng raùc. . töôïng chính treân Trang 69 . em coù theå Computer.HS laéng nghe. HEÄ ÑIEÀU HAØNH WINDOWS. .Xem thoâng tin veà caùc teäp vaø thö muïc. chöông trình. Phieân baûn ñang ñöôïc söû duïng phoå bieán nhaát hieän nay treân theá giôùi laø Windows XP.HS laéng nghe. .… töôïng. .HS laéng nghe.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc trong SGK trang 46. . . . Heä ñieàu haønh cho pheùp ngöôøi duøng coù theå thöïc hieän caùc thao taùc sau ñaây vôùi teäp vaø thö muïc: . ? Treân maøn hình neàn. .Xoùa. . Recyle Bin.Taïo thö muïc môùi. . thích cuï theå töøng thao taùc. ? Heä ñieàu haønh cho pheùp ngöôøi duøng coù theå thöïc hieän caùc thao taùc naøo ñoái vôùi teäp vaø thö muïc.GV nhaän xeùt vaø keát luaän: Treân maøn hình neàn cuûa heä ñieàu haønh .Caùc bieåu töôïng My b. . chính vôùi teäp vaø thö muïc.Taïo thö muïc môùi. Moät vaøi bieåu Windows. . a.Ñoåi teân. SGK.Ñoåi teân. Khi laøm vieäc vôùi heä ñieàu haønh Windows em coù theå hình dung maøn hình laøm vieäc cuûa em vôùi caùc choàng saùch vôû coù saün treân ñoù. (12') Baøi 12. .Xoùa.  Hoaït ñoäng 4: Maøn hình laøm vieäc chính cuûa Windows.Heä ñieàu haønh cho pheùp ngöôøi duøng coù theå thöïc hieän caùc thao taùc sau ñaây vôùi teäp vaø thö muïc: .GV höôùng daãn HS quan saùt hình minh hoïa maøn hình neàn cuûa Windows XP.Sao cheùp . em quan saùt thaáy nhöng gì. .HS quan saùt hình minh 1.

moät cöûa soå ñöôïc môû ra coù daïng nhö trong SGK trang 49. . . em caàn thöïc hieän nhö theá naøo. . maøn hình neàn: Caùc bieåu töôïng chính treân maøn hình neàn nhö: My Computer.Goàm caùc thö muïc döõ lieäu ñöôïc taïo saün trong maùy tính. ta thaáy coù nhöõng thoâng tin naøo. ñöôïc toå chöùc nhö theá naøo. Caùc bieåu töôïng chöông trình:  Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá. ? Em haõy cho bieát bieåu töôïng naøo laø bieåu töôïng chính treân maøn hình neàn. ? Caùc chöông trình öùng duïng ñöôïc caøi ñaët treân Windows thöôøng coù caùc bieåu töôïng rieâng nhö theá naøo. c. ? Ta coù caùc thao taùc naøo vôùi teäp vaø thö .Nhaùy ñuùp chuoät leân bieåu töôïng töông öùng cuûa ñoái töôïng naøy treân maøn hình.Ñeå chaïy chöông trình Microsoft Word. ?Ñeå xem noäi dung moät chöông trình ñoù.HS laéng nghe.GV nhaän xeùt. ta nhaùy ñuùp chuoät vaøo bieåu töôïng töông öùng cuûa . Recycle. bieåu töôïng thuøng raùc. (5') * Cuûng coá: ? Caùc thoâng tin treân ñóa . . ? Trong caùc cöûa soå My Computer. caùc oå ñóa meàm.HS laéng nghe. .HS traû lôøi.HS ñoïc noäi dung trong SGK. muïc. .HS laéng nghe. .GV y/c HS ñoïc muïc c trong SGK trang 49.HS laéng nghe. .HS traû lôøi. .… Khi nhaùy ñuùp bieåu töôïng My Computer. thö muïc hay ñóa coù trong . oå ñóa cöùng.HS traû lôøi.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc thaáy caùc bieåu töôïng chöông trình. CD. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.GV y/c HS theo doõi muïc b trong SGK.GV nhaän xeùt. .GV thoâng baùo: Khi nhaùy ñuùp chuoät vaøo bieåu töôïng My Computer. .GV nhaän xeùt. thanh coâng vieäc. . maùy tính. . ? Ñöôøng daãn laø gì. ?Ñeå xem noäi dung moät thö muïc hay ñóa coù trong Trang 70 .HS traû lôøi. .

Bieát baûng choïn khi nhaùy nuùt Start laø moät baûng choïn chöùa moïi leänh caàn thieát ñeå baét ñaàu söû duïng Windows. II. SGK. HEÄ ÑIEÀU HAØNH WINDOWS (tieáp theo) I.Bieát caùc cuûa soå trong heä ñieàu haønh Windows ñeàu coù caùc ñaëc ñieåm chung. hình aûnh minh hoïa. Tuaàn: Tieát: 25 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 12. . * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø caùc em hoïc baøi vaø xem tieáp noäi dung phaàn 2. 4 cuûa Baøi 12 ñeå tieát sau hoïc toát hôn.HS laéng nghe.Bieát thanh coâng vieäc thöôøng naèm ôû ñaùy maøn hình. em caàn thöïc hieän nhö theá naøo. 3. . . Muïc tieâu: .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc maùy tính. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. Trang 71 .

Trang 72 .SGK.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Trang 73 .

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Trang 74 .

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Trang 75 .

sao cheùp. 2/ Heä ñieàu haønh cho pheùp ngöôøi duøng coù theå thöïc hieän caùc thao taùc naøo vôùi teäp vaø thö muïc.Khi nhaùy chuoät vaøo nuùt Start. .HS nhaän xeùt. ? Khi nhaùy chuoät vaøo nuùt Start thì xuaát hieän gì. Nuùt Start vaø baûng choïn Start. . ñoåi teân. * Kieåm tra baøi cuõ: 1/ Trong tin hoïc em hieåu theá naøo laø ñöôøng daãn. (13') . .GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. di chuyeån. . em caàn thöïc hieän nhö theá naøo. xoùa.GV y/c HS ñoïc muïc 2 trong SGK trang 49.Yeâu caàu HS baùo caùo sæ soá. . . Baøi 12. moät baûng choïn (ñöôïc goïi laø baûng choïn Start) xuaát hieän. moät baûng choïn xuaát hieän. kieåm tra baøi cuõ. 2/ Heä ñieàu haønh cho pheùp ngöôøi duøng coù theå thöïc hieän caùc thao taùc sau ñaây vôùi teäp vaø thö muïc: xem.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc III. . HEÄ ÑIEÀU HAØNH WINDOWS (tieáp theo) Ñeå xem noäi dung moät thö muïc hay ñóa coù trong maùy tính. taïo môùi..HS traû lôøi: 1/ Ñöôøng daãn laø daõy teân caùc thö muïc loàng nhau ñaët caùch nhau bôûi daáu \ . Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp. Baûng choïn naøy chöùa Trang 76 2.Khi nhaùy chuoät vaøo nuùt Start. (7') * OÅn ñònh lôùp: .……thö muïc hoaëc teäp töông öùng. .  Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu nuùt Start vaø baûng choïn Start.HS ñoïc nd trong SGK. Nhaùy ñuùp chuoät leân bieåu töôïng töông öùng cuûa ñoái töôïng naøy treân maøn hình. Baûng choïn naøy chöùa .Baùo caùo sæ soá. .HS laéng nghe.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt.

.  Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu thanh coâng vieäc – Cöûa soå laøm vieäc.GV nhaän xeùt. Cöûa soå laøm chöông trình töông öùng. hieån thò treân . giaûi thích vaø ñoàng thôøi cho HS quan saùt hình minh hoïa nuùt Start vaø baûng choïn Start. thanh cuoán doïc.Thanh coâng vieäc xuaát . . saùt hình minh hoïa cöûa Caùc cöûa soå trong soå laøm vieäc cuûa chöông heä ñieàu haønh trình Word. thanh moät teân ñöôïc cuoán ngang.HS ñoïc noäi dung trong ñoàng thôøi y/c HS quan SGK. chuyeån cöûa soå vaø ruùt ra noäi dung chính. . Trang 77 .HS quan saùt vaø laéng thíùch vaø höôùng daãn HS nghe.Moãi cöûa soá coù naøo. thanh coâng cuï.HS laéng nghe. . sau ñaây: . .Thanh coâng vieäc ? Thanh coâng vieäc thöôøng naèm ôû ñaùy thöôøng naèm ôû thöôøng xuaát hieän ôû maøn hình.GV nhaän xeùt.Khi troû chuoät vaøo All Programs. ñaùy maøn hình.HS nhaän xeùt.Thanh coâng vieäc .GV y/c HS ñoïc muïc 4 trong SGK trang 50 vaø . moïi leänh caàn thieát ñeå baét ñaàu söû duïng Windows. baèng caùch keùo thaû thanh tieâu ñeà. bieåu thöôøng xuaát hieän caùc chöông trình ñang töôïng cuûa noù nhöõng gì. thanh baûng caùc ñieåm chung coù caùc ñieåm chung choïn. coù theå khôûi ñoäng caùc chöông trình coù trong baûng choïn. thanh tieâu ñeà. . (20') .GV y/c HS töï nghieân 3. giaûi vieäc: .GV y/c HS khaùc nhaän . . caùc bieåu töôïng ñoù baèng caùch nhaùy chuoät vaøo bieåu töôïng 4. ñaâu.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc moïi leänh caàn thieát ñeå baét ñaàu söû duïng Windows. giaûi thích .Goàm caùc thaønh Windows ñeàu coù ? Caùc cöûa soå trong heä phaàn chung nhö: thanh ñieàu haønh Windows ñeàu tieâu ñeà. . Thanh coâng cöùu muïc 3 trong SGK vieäc: trang 50.GV nhaän xeùt. Ta coù theå xuaát hieän treân chuyeån ñoåi nhanh giöõa thanh coâng vieäc. chaïy. .Khi chaïy moät ? Treân thanh coâng vieäc hieän bieåu töôïng cuûa chöông trình. coù theå khôûi ñoäng caùc chöông trình coù trong baûng choïn. ? Haõy cho bieát yù nghóa khi em troû chuoät vaøo All Programs.Khi troû chuoät vaøo All Programs. quan saùt hình minh hoïa trong SGK. xeùt.Coù theå dòch .

HS ñoïc noäi dung ghi nhôù.Thanh coâng cuï chöùa bieåu töôïng caùc leänh chính cuûa chöông trình.Nuùt phoùng to . Muïc tieâu: . .  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá. . daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.Thanh baûng choïn chöùa caùc nhoùm leänh cuûa chöông trình. (5') * Cuûng coá: .HS laéng nghe. . .HS traû lôøi. ? Thanh coâng vieäc thöôøng ôû ñaâu.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc . Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: OÂN TAÄP Trang 78 I. .GV y/c HS ñoïc noäi dung ghi nhôù trong SGK. ? Caùc cöûa soå trong heä ñieàu haønh ñieàu haønh Windows ñeàu coù caùc ñaëc ñieåm chung naøo.Nuùt ñoùng . * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø xem laïi taát caû caùc baøi ôû 3 chöông ñeå tieát sau oân taäp.Nuùt thu nhoû .HS traû lôøi.

cuûa maùy tính. Thoâng tin . . Baøi 2. khaùc nhaän xeùt. . bieåu dieãn thoâng tin trong maùy tính. QUEN VÔÙI TIN HOÏC VAØ MAÙY TÍNH ÑIEÄN TÖÛ . Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Laøm quen vôùi tin hoïc vaø maùy tính ñieän töû. (20') * OÅn ñònh lôùp: . II.Hieåu vaø nhaéc laïi ñöôïc kieán thöùc veà heä ñieàu haønh.Nhaéc laïi ñöôïc caùc kieán thöùc veà thoâng tin. ? Em haõy veõ moâ hình quaù trình xöû lyù thoâng .Bieát vaø nhaén laïi caùc öùng duïng cuûa phaàn meàm hoïc taäp. Trang 79 . LAØM .GV y/c caùc nhoùm cöùu SGK.HS traû lôøi.HS traû lôøi. . . Em coù thoâng tin. bieát ñöôïc moät soá phaàn meàm maùy tính. ñoäng thoâng tin cuûa con ngöôøi.SGK.HS laéng nghe.Yeâu caàu HS baùo caùo .Baùo caùo sæ soá. sæ soá. III.Caùc nhoùm khaùc tin. vaø tin hoïc. Thoâng tin .  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .HS traû lôøi.Caùc nhoùm nghieân Baøi 1.GV y/c caùc nhoùm nhöõng gì nhôø khaùc nhaän xeùt. ? Thoâng tin laø gì.HS laéng nghe. Baøi 3.Caùc nhoùm khaùc vai troø cuûa bieåu dieãn nhaän xeùt.GV y/c caùc nhoùm .GV nhaän xeùt. .GV nhaän xeùt. ? Theá naøo laø bieåu dieãn thoâng tin vaø neâu . nhaän xeùt. cöùu SGK.Caùc nhoùm nghieân maùy tính.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc .GV y/c caùc nhoùm nghieân cöùu SGK. . . .HS traû lôøi.GV chia nhoùm (4 HS). nghieân cöùu SGK. Caùc nhoùm nghieân cöùu vaø bieåu dieãn thoâng tin. . theå laøm ñöôïc . SGK.HS traû lôøi. * OÂn taäp: Chöông1. ? Em haõy trình baøy caùc daïng thoâng tin cô baûn . SGK. ? Theá naøo laø hoaït . . Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.

HS traû lôøi.Caùc nhoùm nghieân cöùu SGK.Caùc nhoùm nghieân cöùu SGK.GV y/c caùc nhoùm nghieân cöùu SGK.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc . .GV nhaän xeùt. . Maùy tính vaø phaàn meàm maùy tính. . ? Caáu truùc chung cuûa maùy tính goàm maáy khoái chöùc naêng? Haõy keã ra cuï theå. Baøi 7. Hoïc goõ möôøi ngoùn.HS laéng nghe.HS traû lôøi. (8') Chöông 2. .Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.HS traû lôøi. . ? Ta coù theå duøng maùy tính ñieän töû vaøo nhöõng vieäc gì.GV y/c caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.  Hoaït ñoäng 2: Phaàn meàm hoïc taäp. . . ? Maùy tính coù maáy khaû naêng? Em haõy neâu cuï theå. Baøi 4. . . ? Maøn hình chính cuûa phaàn meàm Mario coù .Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt. Luyeän taäp chuoät. . . .HS traû lôøi. . . . ?Coù bao nhieâu thao taùc chính vôùi chuoät? Haõy keå ra cuï theå. PHAÀN MEÀM HOÏC TAÄP. Baøi 6. Trang 80 . ? Ñaâu laø haïn cheá lôùn nhaát cuûa maùy tính hieän nay. ? Em haõy veõ moâ hình quaù trình 3 böôùc? Neâu ví duï minh hoïa. .HS laéng nghe.HS traû lôøi.GV nhaän xeùt. Söû duïng phaàn meåm Mario ñeå luyeän Baøi 5.HS traû lôøi. .HS traû lôøi. .HS traû lôøi. ? Khu vöïc chính cuûa baøn phím goàm bao nhieâu haøng phím? Haøng phím naøo laø quan troïng nhaát? Vì sao. . ? Phaàn meàm laø gì? Phaân meàm ñöôïc chia thaønh maáy loaïi chính. .GV y/c caùc nhoùm nghieân cöùu SGK.HS traû lôøi.GV y/c caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.GV y/c caùc nhoùm nghieân cöùu SGK.

HS traû lôøi. . ? Caùc teäp tin treân ñóa coù theå laø nhöõng teäp tin naøo.HS traû lôøi. khaùc Baøi 12. Baøi 11.GV y/c caùc nhoùm nghieân cöùu SGK.HS traû lôøi. khaùc nhaän xeùt.GV nhaän xeùt. HEÄ ÑIEÀU HAØNH Baøi 9.GV y/c caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt. .HS traû lôøi. . . . Vì sao caàn coù heä ñieàu haønh. .HS laéng nghe.GV y/c caùc nhoùm nghieân cöùu SGK. ? Heä ñieàu haønh coù vai troø nhö theá naøo. . ? Heä ñieàu haønh cho pheùp ngöôøi duøng coù theå thöïc hieän caùc thao taùc naøo vôùi teäp vaø thö muïc.Caùc nhoùm nghieân cöùu SGK. ? Theá naøo laø ñöôøng daãn.HS traû lôøi. Trang 81 . . Toå chöùc thoâng tin trong maùy tính.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc bao nhieâu baûng choïn? Haõy keå ra. . . Heä ñieàu haønh laøm nhöõng vieäc gì. khaùc Baøi 10. .GV nhaän xeùt. khaùc  Hoaït ñoäng 3: Heä ñieàu haønh (15') Chöông 3.Caùc nhoùm . . . ñoäng caùc chöông trình ñaõ caøi ñaët nhaùy vaøo nuùt naøo. ? Ñeå coù theå klhôûi .HS laéng nghe. ? Teäp tin laø gì.Caùc nhoùm nghieân cöùu SGK. .HS laéng nghe.HS traû lôøi. ? Heä ñieàu haønh laø gì.GV nhaän xeùt.Caùc nhoùm nghieân cöùu SGK. ? Haõy trình baøy caùc nhieäm vuï chính cuûa heä ñieàu haønh.GV y/c caùc nhoùm nghieân cöùu SGK. goõ phím. . .Caùc nhoùm nhaän xeùt. .HS traû lôøi. . .Caùc nhoùm nhaän xeùt. . . Heä ñieàu haønh Windows. .GV y/c caùc nhoùm nhaän xeùt.HS traû lôøi.GV y/c caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt. . .

HS laéng nghe. . . giôùi thieäu baøi môùi.Bieát caùch môû. Tuaàn: Tieát: 1 Ngaøy soaïn: 01/01/2010 Chöông 4. .Baùo caùo sæ soá.Chuaån bò kieåm thi hoïc kyø I.GV nhaän xeùt. .Yeâu caàu HS baùo caùo sæ soá. III.Phaàn meàm öùng duïng vaø phaàn meàm heä thoáng. khi chaïy baát kyø moät chöông trình bieåu töôïng cuûa noù xuaát hieän ôû ñaâu. taäp. . ? Caùc cöûa soå trong heä ñieàu haønh Windows ñeàu coù caùc ñaëc ñieåm chung naøo. (2') .Veà nhaø hoïc taát caû caùc noäi dung ñaõ oân .SGK. (6') * OÅn ñònh lôùp: .  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . . * Giôùi thieäïu baøi môùi: ? Phaàn meàm ñöôïc chia thaønh maáy loaïi. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. löu vaø keát thuùc moät vaên baûn. . khaùc  Hoaït ñoäng 4: Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. Muïc tieâu: . Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp. LAØM QUEN VÔÙI SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN I. . II. SGK. SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN Baøi 13.HS laéng nghe.Caùc nhoùm nhaän xeùt. hình aûnh minh hoïa. Trang 82 .Bieát caùch khôûi ñoäng Word coù caùc thanh phaàn naøo. GV y/c caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt.Phaân bieät ñöôïc giöõa soaïn thaûo vaên baûn vaø phaàn meàm soaïn thaûo vaên baûn. .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc ? Thanh coâng vieäc thöôøng naèm ôû ñaâu.HS traû lôøi.

Program vaø choïn .GV nhaän xeùt. phaàn meàm öùng duïng treân Internet.GV y/c HS nghieân cöùu . ñoäng Word. .HS laéng nghe. ? Haèng ngaøy caùc em thöôøng tieáp xuùc vôùi . leân bieåu töôïng . baùo. (15') .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc ? Haõy neâu moät vaøi . cöûa soå Word.HS laéng nghe.HS nhaän xeùt.HS laéng nghe. . coù .ÔÛ tieát tröôùc caùc em a.Caùc thaønh phaàn Ñeå thöïc hieän Trang 83 .… . trong Windows. Khôûi ñoäïng caùc loaïi vaên baûn naøo Word.Trang saùch.GV nhaän xeùt chung: .GV thoâng baùo: SGK .Nhaùy nuùt Start. phaàn meàm soaïn thaûo vaên baûn.Nhaùy ñuùp chuoät trang 63. . + Nhaùy nuùt Start. höôùng daãn + Nhaùy ñuùp chuoät leân HS quan saùt. baøi 2. phaàn meàm ñoà hoïa (Paint). (13') . vaên baûn (Word). cuûa Word.GV y/c HS nghieân cöùu . baèng troû chuoät vaøo All nhieâu caùch khaùc nhau. ? Haõy neâu caùc caùch bieåu töôïng Word treân maøn hình neàn. Baøi 13. Vaäy caùc em coù töøng laøm vôùi phaàn meàm soaïn thaûo chöa? Noù coù öùng duïng nhö theá naøo? Chuùng ta seõ tìm caâu traû lôøi ôû baøi môùi.HS quan saùt vaø laéng Microsoft Word.HS nghieân cöùu SGK 1. LAØM QUEN VÔÙI SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN  Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu veàø vaên baûn vaø phaàn meàm soaïn thaûo vaên baûn Caùch khôûi ñoäng Word. Coù gì treân SGK vaø traû lôøi. vaø traû lôøi.… . Vaên baûn vaø SGK vaø traû lôøi.  Hoaït ñoäng 3: Tìm caùc thaønh phaàn cuûa cöûa soå Word. troû chuoät vaøo All Program vaø choïn Microsoft Word.HS nghieân cöùu SGK 3. teân taïm thôøi laø Document 1. . + Word ñöôïc khôûi ñoäng . xeùt.Phaàn meàm soaïn thaûo phaàn meàm öùng duïng. Baûng choïn: ñaõ bieát moïi cöûa soå .GV thoâng baùo: Sauk hi khôûi ñoäng Word môû moät vaên baûn troáng. nhö moïi phaàn meàm . . ñeå khôûi ñoäng Word. vaø traû lôøi. vôû.HS laéng nghe.GV y/c HS khaùc nhaän . + GV treo baûng phuï hình minh hoïa caùc caùch khôûi nghe.HS laéng nghe.

.HS quan saùt vaø laéng nghe.  Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu caùch ñeåû môû moät teäp vaên baûn ñaõ coù. moät leänh ñöôïc thöïc hieän vaø moät vaên baûn troáng cuõng ñöôïc môû trong cöûa soå môùi (hoaëc söû duïng leänh New trong baûng choïn File).Neáu ta nhaùy chuoät ôû nuùt leänh New treân thanh coâng cuï.… Ñeå söû duïng moät . File  Open ? Ñeå môû teäp vaên baûn (hoaëc nuùt leänh ñaõ coù treân maùy tính. Vaäy caùc thaønh phaàn chung ñoù laø nhöõng thaønh phaàn naøo? .Ta thöïc hieän thao taùc nhaùy chuoät (nhaùy ñôn) vaøo teân baûng choïn treân thanh baûng choïn. . ta nhaùy chuoät vaøo baûng choïn coù chöùa leänh ñoù vaø choïn leänh. . .HS laéng nghe. SGK. Ví duï: xem baûng choïn File.Nhaùy vaøo nuùt Open. .GV nhaän xeùt. Nhaùy choïn B1.GV treo baûng phuï hình minh hoïa caùc nuùt leänh treân thanh coâng cuï. chung ñoù laø: thanh coâng cuï.HS quan saùt vaø laéng vaøo nuùt leänh nghe. nuùt leänh naøo ñoù treân thanh coâng cuï.GV nhaän xeùt. ta nhaùy chuoät . Môû vaên baûn. . thanh baûng choïn.HS nhaän xeùt. . Edit. ta thaáy teân caùc baûng choïn naøo. Open treân thanh em thöïc hieän nhö theá coâng cuï) . ? Töø traùi qua phaûi. Nhaùy baûng choïn B2. View.HS laéng nghe. nuùt phoùng to vaø thu nhoû cöûa soå.Teân caùc baûng choïn: b. Moãi nuùt leänh ñeàu coù teân ñeå phaân bieät. ñoàng thôøi treo baûng phuï hình minh hoïa cöûa soå Word. moät leänh naøo ñoù. Ví duï: Môû vaên baûn môùi baèng nuùt leänh New . . B1.GV thoáng baùo: caùc nuùt leänh thöôøng duøng ñöôïc ñaët treân thanh coâng cuï. naøo. töông öùng. thanh tieâu ñeà. (7') . Nuùt leänh: File. nuùt ñoùng.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc trong heä ñieàu haønh Windows ñeàu coù caùc thaønh phaàn chung. . ? Ta thöïc hieän thao taùc naøo cuûa chuoät ñeå xem töøng doøng leänh cuûa caùc baûng choïn treân thanh baûng choïn. .GV keát luaän. .HS laéng nghe. Trang 84 .GV y/c HS nghieân cöùu 4.GV thoâng baùo: SGK trang 65.

Veà hoïc baøi. . treân cöûa soå Word coù caùc thaønh phaàn naøo. nhôù.HS traû lôøi.doc . II. . . * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: . . Muïc tieâu: .HS nhaéc laïi nde ghi . . * Löu yù: Teân caùc teäp vaên baûn trong Worrd coù phaàn môû roäng (phaàn ñuoâi) ngaàm ñònh laø .  Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá.GvV y/c HS nhaéc laïi noäi dung ghi nhôù. löu vaø keát thuùc moät vaên baûn.HS laéng nghe. Vaäy ñeå môû vaên baûn ñaõ coù trong maùy coù bao nhieâu böôùc. .GV nhaän xeùt.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. Tuaàn: Tieát: 2 Ngaøy soaïn: 01/01/2010 Baøi 13. LAØM QUEN VÔÙI SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN (tieáp theo) I.Phaân bieät ñöôïc giöõa soaïn thaûo vaên baûn vaø phaàn meàm soaïn thaûo vaên baûn. ? Lieät keâ moät soá thaønh phaàn cô baûn coù treân cöûa soå Word. . Nhaùy Open ñeå môû.HS traû lôøi.GV höôùng daãn HS theo doõi hình minh hoïa caùch môû vaên baûn vaø cho HS traû lôøi. Chuaån bò: Trang 85 .Bieát caùch khôûi ñoäng Word.HS laéng nghe. ñoäng phaàn meàm soaïn thaûo Word nhanh nhaát. (hoaëc nuùt leänh Open B3.Xem tieáp noäi dung cuûa Baøi 14. .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc .Bieát caùch môû. B3. Nhaùy choïn teân teäp. File vaø choïn leänh Open teân teäp. B2. (4') * Cuûng coá: ? Haõy neâu caùch khôûi . daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. Nhaùy Open ñeå treân thanh coâng cuï) môû.

Ñeå löu vaên baûn coù 3 böôùc thöïc hieän: B1: Nhaùy File choïn Save (Nhaùy vaøo nuùt Save treân thanh coâng cuï) (Ctrl + S) B2: Goõ teân teäp vaên baûn vaøo oâ File name. (25') .HS laéng nghe.SGK. * OÅn ñònh lôùp: .GV y/c HS khaùc nhaän . SGK. vaøo maùy coù bao nhieâu .HS nghieân cöùu SGK. troû chuoät vaøo All Programs vaø choïn Microsoft Word.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. Nhaùy nuùt Start. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp . hình aûnh minh hoïa. * Kieåm tra baøi cuõ: 1/ Haõy neâu caùc caùch khôûi ñoäng Word trong hai tröôøng hôïp? . .HS khaùc nhaän xeùt. chænh söûa. . Baøi 13.GV höôùng daãn HS theo B2: Goõ teân teäp vaên doõi hình minh hoïa caùch baûn vaøo oâ File name. nuùt leänh. Trang 86 Keát thuùc vaên 5.HS laéng nghe. thanh cuoán ngang. 2/ Haõy neâu moät soá 2/ Moät soá thaønh phaàn thaønh phaàn chính treân chính treân cöûa soå Word nhö: Caùc baûng choïn.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . LAØM QUEN VÔÙI SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN (tieáp theo)  Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùch löu vaên baûn – baûn. .GV y/c HS nghieân cöùu . SGK. . . löu) B1: Nhaùy File choïn Save ? Ñeå löu vaên baûn em (Nhaùy vaøo nuùt Save thöïc hieän nhö theá naøo. Vaäy ñeå löu baûn B3: Nhaùy nuùt Save. .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc  Giaùo vieân: Giaùo aùn. kieåm tra baøi cuõ.Yeâu caàu HS baùo caùo sæ soá. treân thanh coâng cuï) .Nhaùy nuùt Save treân noäi dung. böôùc.HS laéng nghe. 1/ Nhaùy ñuùp chuoät leân bieåu töôïng cuûa Word treân maøn hình neàn. thanh coâng cuï. III. Löu vaên baûn. vuøng soaïn thaûo. B3: Nhaùy nuùt Save.Baùo caùo sæ soá.GV thoâng baùo: sau khi soaïn thaûo vaên baûn em neân löu vaên baûn (theâm . cöûa soå Word. löu vaên baûn vaø cho HS traû lôøi. con troû soaïn thaûo. thanh cuoán doïc.HS traû lôøi. . xeùt. thanh coâng cuï.

.. . .... ÔÛ tieát tröôùc caùc em HS laéng nghe.. ? Muoán keát thuùc vaên baûn ta thöïc hieän nhö theá naøo.. ? Vaäy khi soaïn thaûo vaên baûn treân maùy tính em caàn phaân bieät nhöõng gì.... Caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa vaên baûn: töø... trang.  Nhaùy nuùt Close treân thanh baûng choïn ñeå ñoùng vaên baûn. 6.HS laéng nghe.....HS nhaän xeùt...HS nghieân cöùu SGK.GV y/c HS khaùc nhaéc laïi. . Höôùng daãn HS quan saùt.  Nhaùy nuùt Close treân thanh tieâu ñeà keát thuùc vieäc .GV treo baûng phuï hình minh hoïa caùch ñoùng vaø keát thuùc vaên baûn. Tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu caùch ñeå coù theå soaïn thaûo moät . caùc thaønh phaàn Baøi 14. ñaõ ñöôc laøm quen vôùi soaïn thaûo vaên baûn. Caùc thaønh phaàn cuûa vaên baûn..GV nhaän xeùt. ... Trang 87 ...Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc .HS laéng nghe.Ñoaïn: ..Kyù töï:....GV thoâng baùo: Khi hoïc Tieáng Vieät em ñaõ bieát khaùi nieäm vaên baûn vaø caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa vaên baûn laø töø. doøng. ñoùng vaên baûn.... Khi soaïn thaûo vaên baûn treân maùy tính caàn phaân bieät: kyù töï.HS nhaéc laïi.GV y/c HS nhaän xeùt. thì cöûa soå Save As khoâng xuaát hieän. .. caâu vaø ñoaïn vaên. ....... .. . ... vaên baûn ñôn giaûn.....Trang: ..GV nhaän xeùt..GV y/c HS nghieân cöùu SGK.. ? Muoán ñoùng vaên baûn ta thöïc hieän nhö theá naøo.Nhaùy nuùt Close treân thanh tieâu ñeà ñeå keát thuùc vieäc soaïn thaûo vaên baûn... moïi thay ñoåi seõ ñöôïc löu treân teäp vaên baûn ñaõ coù..Doøng: .. .. . SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN ÑÔN GIAÛN 1.... .. * Löu yù: Neáu teäp vaên baûn ñaõ ñöôïc löu ít nhaát moät laàn. .... . ..... Keát thuùc..  Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu baøi môùi – Tìm hieåu cuûa vaên baûn.Nhaùy nuùt Close treân soaïn thaûo vaên thanh baûng choïn ñeå baûn. ñoaïn. caâu vaø ñoaïn.

. . Muïc tieâu: . SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN ÑÔN GIAÛN (tieáp theo) I. Noù cho bieát vò trí xuaát hieän caùc kyù töï ñöôïc nhaäp vaøo.Bieát caùc quy taéc goõ vaên baûn trong Word. .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc  Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu veà con troû soaïn thaûo. ta phaûi di chuyeån con troû soaïn thaûo tôùi vò trí caàn cheøn. * Cuûng coá: * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Tuaàn: Tieát: 3 Ngaøy soaïn: 01/01/2010 Baøi 14.HS traû lôøi: Caùc baûng choïn. GV y/c HS nhaéc laïi kieán thöùc: Haõy neâu moät soá thaønh phaàn chính treân cöûa soå Word? . Trang 88 .Neáu muoán cheøn kyù töï hay ñoái töôïng vaøo vaên baûn.Naém ñöôïc caùc kieåu goõ vaên baûn chöõ Vieät. Con troû soaïn thaûo. nuùt leänh. thanh coâng cuï. Con troû soaïn thaûo laø moät vaïch ñöùng nhaáp nhaùy treân maøn hình. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.  Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá.Con troû soaïn seõ di chuyeån töø traùi sang phaûi vaø töï ñoäng xuoáng doøng khi ñeán vò trí cuoái doøng.… 2. con troû soaïn thaûo.

Höôùng daãn HS quan saùt. : .Ta nhaán phím Enter maáy laàn ñeå keát thuùc moät ñoaïn vaên? HS Traû lôøi: 1.Caùc daáu ngaét caâu (. sæ soá. .Giöõa caùc töø chæ duøng moät kyù töï troáng ñeå phaân caùch.) daáu chaám than (!).Phaûi ñöôïc ñaët saùt Trang 89 3. .{>. kieåm tra baøi cuõ. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc II.GV HS nghieân cöùu saùch giaùo khoa. GV treo baûng minh hoïa moät soá caùch goõ.[. . * OÅn ñònh lôùp: . Quy taéc goõ vaên baûn trong Word. III.Caùc daáu môû ngoaëc vaø caùc daáu môû nhaùy goàm: ( [ { < ‘ “ phaûi ñöôïc ñaët saùt vaøo beân traùi kyù töï ñaàu tieân cuûa töø tieáp theo. SGK.Caùc daáu ñoáng ngoaën vaø caùc daáu ñoáng nhaùy goàm caùc daáu 0. daáu hai chaám (:) .Yeâu caàu HS baùo caùo .Caùc daáu ngaét (daáu chaám) (.). phaûi ñuôïc goõ theo qui taéc naøo? 3. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp. neáu sau ñoù coøn noäi dung thì nhaán phím caùch.Ñeå keát thuùc moät ñoaïn vaên . Caùc daáu ñoùng ngoaëc vaø caùc daáu ñoùng nhaùy goàm: ) ] } > ‘ “phaûi ñöôïc ñaët saùt vaøo beân phaûi kyù töï cuoái cuøng cuûa töø ngay tröôùc ñoù.{.SGK. GV ñaët caâu hoûi: 1. hình aûnh minh hoïa.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . goàm caùc daáu (. .[.Caùc daáu ngoaïn vaø caùc daáu môû nhaùy. daáu chaám phaåy (. .< vaø. daùu phaåy (. daáu chaám hoûi (?) khi goõ caùc daáu naøy phaûi tuaân theo qui taéc naøo? 2. * Kieåm tra baøi cuõ:  Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc quy taéc goõ vaên baûn trong Word.Baùo caùo sæ soá. vaø phaûi goõ theo qui taéc naøo? 4.). . ! ?) phaûi ñöôïc ñaët saùt töø ñöùng tröôùc noù.Giöõa caùc töø phaûi duøng maáy kí töï troáng ñeå phaân caùnh? 5.

Phaûi ñöôïc ñaët saùt vaøo beân traùi kí töï ñaàu tieân cuûa töø tieáp theo. Vni Telex 1 s saéc 2 f huyeàn 3 r hoûi 4 x ngaõ 5 j naëng 6 oo oâ ee eâ aa aâ 7 ow ([) ô uw (]) ö 8 aw Trang 90 .Ñeå keát thuùc moät ñoaïn vaên. nhaán phím moät laàn.Chæ duøng moïi kí töï toáng deå phaân caùnh . 4. 3.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc vaøo töø ñöùng tröôùc noù . 4. HS ghi vôû. Enter  Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu caùch goõ vaên baûn chöõ Vieät. Yeâu caàu hoïc sinh khaùc nhaïn xeùt.ta nhaán phím Enter moät laàn. V nhaän xeùt chung .Phaûi döôïc daët saùt vaøo beân phaûi í töï cuoái cuøng cuûa töø ngay tröôùc ñoù . 2. tieáp theo laø moät daáu caùnh neáu sau ñoù vaãn coøn noäi dung. Goõ vaên baûn chöõ Vieät. 5. Yeâu caàu hoïc sing ghi vôû.

LAØM QUEN VÔÙI WINDOWS . baûng phuï. . (7') * OÅn ñònh lôùp: . * Tìm hieåu noäi dung thöïc haønh: . Muïc tieâu: . .  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . . cöûa soå.Thöïc hieän caùc thao taùc vaøo/ra heä thoáng.HS laéng nghe.Laøm quen vôùi baûng choïn Start. II.Laøm quen vôùi Trang 91 . Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. Baøi thöïc haønh 2.GV nhaän xeùt. caàu: .SGK. phoøng maùy.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc aê ñ 9 dd  Hoaït ñoäng 4: Tuaàn: Tieát: 5 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi thöïc haønh 2. yeâu 1. LAØM QUEN VÔÙI WINDOWS I. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp.HS ñoïc noäi dung muïc 1. .Baùo caùo sæ soá.Yeâu caàu HS baùo caùo sæ soá.GV y/c HS ñoïc muïc 1. tìm hieåu noäi dung thöïc haønh.Laøm quen vôùi bieåu töôïng. . SGK. Muïc ñích.Thöïc hieän caùc thao taùc vaøo ra heä thoáng. III.GV thoâng baùo:Ñeå ñaûm . .

höôùng daãn HS thöïc haønh theo noäi dung y/c. .Ñeå ñaêng nhaäp phieân laøm vieäc. (15') a.Ñaët caâu hoûi: . ñoàng thôøi cho HS quan saùt hình minh Trang 92 baûng choïn Start. nuùt Start.GV y/c HS nghieân cöùu SGK muïc b. .GV nhaän xeùt vaø haønh.GV quan saùt HS thöïc haønh vaø giuùp ñôõ HS trong quaù trình thöïc hieän. + Nhaán phím Enter. thanh ra em seõ thaáy nhöõng gì coâng vieäc. . khoaûn. 2.GV giôùi thieäu : Taøi khoaûn (Account) Teân ngöôøi duøng (User name) .HS traû lôøi: ? Em thöïc hieän caùc B1: Choïn teân ñaêng böôùc naøo ñeå ñaêng nhaäp ñaõ ñaêng kyù. (20') b.GV y/c HS nghieân cöùu SGK. Windows XP cho pheùp moãi ngöôøi coù theå ñaêng kyù rieâng moät taøi . cöûa soå. nhaäp phieân laøm vieäc.GV ñaët caâu hoûi: ? Ta coù maáy noäi dung thöïc haønh.Sau khi ñaêng nhaäp. . maøn hình neàn seõ hieän ra.HS traû lôøi Maät khaåu (Password) . ñoàng thôøi quan saùt hình minh hoïa trang 52. Noäi dung:  Hoaït ñoäng 2: Caùch ñaêng nhaäp phieân laøm vieäc. .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc baûo tính rieâng tö khi laøm . Ñaêng nhaäp phieân laøm vieäc: . . .HS laéng nghe. + Nhaäp maät khaåu (neáu caàn). vieäc treân maùy tính. . höôùng daãn HS thöïc hieän töøng noäi dung. treân maøn hình neàn.HS laéng nghe vaø thöïc .GV nhaän xeùt.Laøm quen vôùi bieåu töôïng. .  Hoaït ñoäng 3: Laøm quen vôùi baûng choïn Start.HS traû lôøi: caùc bieåu ? Khi maøn hình neàn hieän töôïng. Laøm quen vôùi baûng choïn Start: . ta thöïc hieän theo caùc böôùc sau: + Choïn teân ñaêng nhaäp ñaõ ñaêng kyù. B2: Nhaäp maät khaåu (neáu caàn) B3: Nhaán phím Enter.HS laéng nghe. nhaát laø maùy tính duøng chung cho nhieàu ngöôøi. .

My Computer. My Computer. (3') * Nhaän xeùt: . . .HS laéng nghe.HS laéng nghe.GV khen nhöõng nhoùm hay caù nhaân HS thöïc . em seõ thaáy baûng choïn Start hieän ra.Trong baûng choïn start coù 4 khu vöïc .Pheâ bình nhöõng nhoùm hay caù nhaân HS chöa thöïc hieän toát. + Khu vöïc 3: Caùc phaàn meàm ngöôøi duøng hay söû duïng.Nhö vaäy trong baûng choïn Start coù maáy khu vöïc. + Khu vöïc 4: Caùc leänh vaøo ra heä thoáng. * Daën doø: .HS traû lôøi: Trong baûng choïn Start sau: + Khu vöïc 1: My coù 4 khu vöïc. .… + Khu vöïc 2: All Program chöùa caùc chöông trình ñaõ caøi ñaët trong maùy tính. Documents. + Khu vöïc 4: Caùc leänh vaøo ra heä thoáng.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc hoïa trang 53.HS thöïc haønh theo ñuùng noäi dung y/c. Trang 93 .GV höôùng daãn HS thöïc haønh. .Nhaø em naøo coù maùy veà thöïc haønh laïi noäi dung tieát hoïc naøy (neáu khoâng veà xem laïi noäi dung maø caùc em chöa laøm toát). phaàn meàm ngöôøi duøng hay söû duïng.GV nhaän xeùt vaø giaûi thích töøng khu vöïc cho HS hieåu.GV quan saùt HS thöïc haønh vaø y/c HS thöïc haønh theo ñuùng noäi dung.  Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt vaø daën doø. . hieän toát. + Khu vöïc 1: Cho pheùp môû caùc thö muïc chöùa döõ lieäu chính cuûa ngöôøi duøng nhö: My Documents. .HS laéng nghe.GV ñaët caâu hoûi: ? Khi nhaùy chuoät vaøo nuùt Start.… + Khu vöïc 2: All Program + Khu vöïc 3: Caùc . . .

 Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . cöûa soå.Veà xem tieáp noäi dung coøn laïi cuûa baøi thöïc haønh 2 vaø baøi thöïc haønh 3. LAØM QUEN VÔÙI WINDOWS (tieáp theo) I. phoøng thöïc haønh.SGK.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc . II. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.Laøm quen vôùi bieåu töôûng. Tuaàn: Tieát: 5 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi thöïc haønh 2. Muïc tieâu: . SGK.Bieát keát thuùc phieân laøm vieäc vaø ta khoûi heä thoáng. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Trang 94 Noäi dung ghi baûng . III. .

kích hoaït.HS môû bieåu töôïng My Documents hoaëc My Computer treân maøn d.HS thöïc haønh theo y/c.HS traû lôøi: c. . + Kích hoaït: Nhaùy ñuùp chuoät vaøo bieåu töôïng. My Documents.GV y/c HS ñoïc noäi dung theo) trong SGK. thöïc hieän thao taùc keùo thaû chuoät ñeå di chuyeån bieåu töôïng tôùi vò trí môùi.HS traû lôøi: Nhaán vaø giöõ nuùt traùi chuoät. ? Thao taùc keùo thaû chuoät thöïc hieän nhö theá naøo.Caùc thao taùc vôùi bieåu töôïng nhö: choïn. + My Computer: Chöùa taøi lieäu cuûa ngöôøi ñaêng nhaäp phieân laøm vieäc. di chuyeån. Computer. Recycle. (30') * OÅn ñònh lôùp: Baøi thöïc haønh 2. . sæ soá. LAØM QUEN VÔÙI .Baùo caùo sæ soá.Yeâu caàu HS baùo caùo . . + Recycle: Chöùa caùc teäp vaø thö muïc ñaõ xoùa. Cöûa soå: hình neàn vaø nhaän bieát . + My Documents: Chöùa bieåu töôïng caùc oå ñóa.GV höôùng daãn HS thöïc caùc thaønh chính cuûa haønh laøm quen vôùi cöûa soå nhö: thanh tieâu ñeà. Caùc thao taùc vôùi bieåu töôïng nhö: choïn. di chuyeån.HS laéng nghe.Moät soá bieåu soá bieåu töôïng chính töôïng chính: My naøo. kích hoaït. thanh baûng choïn.HS laéng nghe. Trang 95 . . My maøn hình neàn coù moät Documents. WINDOWS (tieáp . . di chuyeån chuoät ñeán vò trí ñích vaø thaû tay. laøm quen vôùi bieåu töôïng.GV nhaän xeùt vaø giaûi thích töøng bieåu töôïng. . bieåu töôïng.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp. . .GV nhaän xeùt vaø giaûi thích: + Choïn: Nhaùy chuoät vaøo bieåu töôïng. + Di chuyeån: Nhaùy chuoät ñeå choïn bieåu töôïng. ? Ta coù theå thöïc hieän caùc thao taùc naøo vôùi caùc bieåu töôïng treân. . Recycle. .HS laéng nghe.HS ñoïc noäi dung. cöûa soå. .GV ñaët caâu hoûi: Caùc bieåu töôïng chính ? Thoâng thöôøng treân nhö: My Computer. . Bieåu töôïng: .

GV y/c HS thöïc haønh: tìm caùc nuùt thu nhoû. Start. böôùc naøo ñeå keát thuùc Start. . .GV y/c HS kích hoaït bieåu töôïng My Documents hoaëc My Computer treân maøn hình neàn vaø nhaän bieát caùc thaønh chính cuûa cöûa soå nhö: thanh tieâu ñeà.Start  Turn off thöïc haønh. (5') * Cuûng coá: ? Haõy lieät keâ moät soá bieåu töôïng chính cuûa . bieåu töôïng. coù theå thöïc hieän caùc .HS thöïc hieän theo y/c.Nhaùy chuoät taïi nuùt naøo.  Hoaït ñoäng 2: Keát thuùc phieân laøm vieäc vaø ra khoûi heä thoáng.Start  Log off. nhö theá naøo.HS laéng nghe GV höôùng daãn ñeå laøm thöïc haønh . ta thöïc hieän nhö theá .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc . Trang 96 .GV nhaän xeùt vaø y/c HS .GV y/c HS nghieân cöùu . thanh baûng choïn. . maøn hình neàn. thoáng: . . daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.HS traû lôøi.HS nghieân cöùu SGK e. hieän cöûa soå.Choïn Turn off. di chuyeån cöûa soå baèng caùch ñöa troû chuoät leân thanh tieâu ñeà vaø keùo thaû ñeán vò trí mong muoán.HS traû lôøi. choïn Log off. thöïc haønh. Keát thuùc phieân SGK vaø traû lôøi caâu hoûi: vaø traû lôøi: laøm vieâc: ? Khi laøm vieäc xong. . ? Ñeå keát thuùc phieân laøm vieäc ta thöïc hieän .HS traû lôøi. Thoaùt khoûi heä phieân laøm vieäc.Nhaùy chuoät taïi nuùt . em . choïn Turn off computer.GV quan saùt vaø höôùng daãn HS thöïc haønh. Xuaát g. nhaän xeùt.Choïn Log off. . (10') .GV nhaän xeùt vaø y/c HS .HS thöïc haønh theo y/c. ? Ñeå ra khoûi heä thoáng. phoùng to vaø ñoùng cöûa soå laøm vieäc töông öùng.  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. .Nhaùy nuùt Log off.? Trình baøy caùc thao taùc vôùi .Choïn Turn off. computer.

HS laéng nghe.Veà thöïc haønh laïi noäi dung (neáu khoâng veà xem laïi noäi dung maø caùc em chöa laøm toát). * Nhaän xeùt: . .GV khen nhöõng nhoùm hay caù nhaân HS thöïc hieän toát. * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: . Tuaàn: Tieát: 5 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Trang 97 .Veà xem tieáp noäi dung baøi thöïc haønh 3. thöïc hieän toát. .GV nhaän xeùt. em caàn thöïc hieän nhö theá naøo.Pheâ bình nhöõng nhoùm hay caù nhaân HS chöa .HS laéng nghe. . . .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc ? Ñeå ra khoûi heä thoáng.HS laéng nghe.

SGK.GV quan saùt vaø höôùng Trang 98 My . .Caùc böôùc thöïc hieän:  Nhaùy ñuùp ñeå môû cöûa soå My Computer. phoøng maùy.Söû duïng My Computer a. . . VAÊN BAÛN ÑAÀU TIEÂN CUÛA EM .  Hoaït ñoäng 2: Söû duïng My Computer.GV theo doõi HS trong quaù trình thöïc haønh. thö ? Em haõy neâu caùc böôùc muïc vaø teäp treân caùc oå ñóa ñoù. Muïc ñích. ñoåi teân. III. .HS thöïc haønh. (7') * OÅn ñònh lôùp: . yeâu dung. caàu: 2. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp.Laøm quen vôùi heä thoáng quaûn lyù teäp trong Windows XP.GV y/c HS nghieân cöùu SGK vaø cho bieát caùc noäi dung caàn phaûi thöïc haønh trong baøi 3. Muïc tieâu: . treân. Noäi dung: .Yeâu caàu HS baùo caùo sæ soá. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. CAÙC THAO TAÙC VÔÙI THÖ MUÏC I.HS laéng nghe. xoùa thö muïc ñaõ coù.HS laéng nghe. Baøi thöïc haønh 3. (5') ? Ñeå xem nhöõng gì treân . thöïc hieän. . .GV nhaän xeùt vaø höôùng daãn cho HS thöïc haønh.GV nhaän xeùt vaø y/c HS 2 ngaên.  Nhaùy nuùt (thö muïc) ñeå hieån thò döôùi daïng .HS traû lôøi: coù 7 noäi 1. * Tìm hieåu noäi dung: .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Baøi thöïc haønh 3. thöïc haønh noäi dung .  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .SGK. .Bieát taïo thö muïc môùi. II.Bieát söû duïng My Computer ñeå xem caùc noäi dung thö muïc. tìm hieåu noäi dung. em coù theå söû hay Windows Explorer Computer: duïng chöông trình naøo. .Baùo caùo sæ soá. Söû duïng maùy tính. hieän thò caùc bieåu töôïng cuûa oå ñóa.

Trang 99 .Neáu thö muïc coù chöùa caùc thö muïc con. . Vaây ñeå bieát noù chöùa bao nhieâu. .Ta nhaùy chuoät vaøo b. VD: ñóa: oå ñóa C. . * Löu yù: Noäi dung thö muïc coù theå ñöôïc hieån thò ôû daïng bieåu töôïng. . Khi ñoù daáu naøy seõ ñoåi thaønh daáu -. . * Löu yù: Neáu cöûa soå khoâng ñuû lôùn ñeå chöùa noäi dung thö muïc. (10') c. ta coù theå di chuyeån caùc thanh cuoán ñeå xem phaàn coøn laïi. .  Hoaït ñoäng 3: Xem noäi dung ñóa.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc daãn caùc em thöïc haønh.Nhaùy nuùt Back ñeå hieån thò laïi noäi dung thö muïc vöøa xem tröôùc ñoù………ñang ñöôïc hieån thò. . .Nhaùy chuoät vaøo teân muïc: thö muïc caàn môû ôû ngaên beân traùi hoaëc nhaùy ñuùp chuoät taïi bieåu töôïng hoaëc teân cuûa thö muïc ôû ngaên beân phaûi. Ñeå xem caùc thö muïc con ta nhaùy vaøo daáu +.GV quan saùt höôùng daãn HS thöïc haønh.HS thöïc haønh. .HS thöïc haønh. .GV nhaän xeùt vaø y/c HS thöïc haønh noäi dung treân. ? Khi môû oå ñóa ta thöôøng thaáy nhöõng gì.Xem noäi dung thö . Xem noäi dung bieåu töôïng oå ñóa. ? Chuùng ta ñaõ bieát thö muïc meï laø thö muïc beân trong noù coù chöùa caùc thö muïc con hoaëc caùc teäp.GV nhaän xeùt vaø y/c HS thöïc haønh noäi dung treân.HS laéng nghe. ta thöïc hieän caùc thao taùc naøo.HS thöïc haønh.HS laéng nghe. beân caïnh thö muïc coù daáu +. Ta nhaùy nuùt View ñeå xem noäi dung thö muïc vôùi caùc möùc ñoä chi tieát khaùc nhau. . .Trong thö muïc goác oå ñóa C coù caùc teäp vaø thö muïc con.GV quan saùt HS thöïc . ? Ñeå xem noäi dung ñóa ta thöïc hieän thao taùc naøo. .HS thöïc haønh. noäi dung thö muïc.

(coù theå taïo theâm caùc thö muïc meï.GV nhaän xeùt vaø keát B3: Goõ teân môùi roài laàn nöõa (hoaëc luaän. teân thö muïc caàn ñoåi muïc: teân. B1: Nhaùy chuoät B2: Nhaùy chuoät vaøo vaøo thö muïc caàn teân thö muïc moät laàn ñoåi teân.GV quan saùt. (10') ? Ñeå ñoåi teân thö muïc.  Hoaït ñoäng 5: Ñoåi teân. Ñoåi teân thö thöïc hieän nhö theá naøo. nhaán Enter. 3 duøng caùc phím muõi . höôùng daãn nhöõng em chöa thöïc hieän ñöôïc. B1: Môû cöûa soå thö ta thöïc hieän nhö theá muïc (nôi) seõ chöùa thö naøo. vaøo thö muïc moät . . . muïc ñoù. thö muïc môùi.HS thöïc haønh. nöõa (hoaëc choïn muïc B2: Nhaùy chuoät Rename). B2: Choïn muïc Folder baèng caùch. B3: Goõ teân vaøo thö . . thö muïc con) d. B2: Taïo thö muïc. xoùa thö muïc. choïn New. choïn muïc Rename).GV nhaän xeùt vaø keát muïc New Folder. trong SGK.Nhaùy nuùt phaûi chuoät taïi vuøng troáng. nhaán Enter.Nhaùy File  New  Folder. sau ñoù luaän. (10') ? Ñeå taïo thö muïc môùi. ? Ñeå xoùa thö muïc ta Trang 100 .GV y/c HS thöïc haønh noäi dung treân. B3: Goõ teân vaøo thö muïc New Folder.HS laéng nghe.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc hieän noäi dung thöïc haønh. teân ñeå di chuyeån vaø caùc phím xoùa ñeå söûa.GV y/c HS thöïc haønh taïo .HS laéng nghe. choïn Folder. nhaán Enter.  Hoaït ñoäng 4: Taïo thö muïc môùi. . höôùng daãn nhöõng HS chöa thöïc hieän ñöôïc. . choïn New. . choïn Folder. . Taïo thö muïc môùi: B1: Môû thö muïc (oå ñóa) seõ chöùa thö muïc ñoù. choïn Folder. B1: Nhaùy chuoät vaøo e. * Löu yù: GV neâu löu yù .Nhaùy nuùt phaûi chuoät taïi vuøng troáng  New. * Löu yù: Neáu chæ caàn B3: Goõ teân môùi söûa teân thì ôû böôùc thöù roài nhaán Enter.Nhaùy File.GV quan saùt. .

xoùa thö muïc ta thöïc hieän nhö theá naøo. daãn veà nhaø: .HS traû lôøi. .HS laéng nghe. hay caù nhaân HS thöïc hieän toát. B2: Nhaán phím Delete .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc thöïc hieän nhö theá naøo.GV cho HS thöïc haønh . Trang 101 . daãn HS thöïc haønh. (3') * Cuûng coá: ? Ñeå taïo môùi. B2: Nhaán phím Delete (hoaëc nhaùy nuùt phaûi choïn Delete)  Hoaït ñoäng 6: Cuûng coá.Pheâ bình nhöõng nhoùm hay caù nhaân HS chöa thöïc hieän toát. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. * Nhaän xeùt: . . * Daën doø vaø höôùng . . . Xoùa thö muïc: B1: Nhaùy chuoät choïn thö muïc caàn xoùa.Veà xem tieáp noäi dung coøn laïi cuûa baøi thöïc haønh 3 vaø baøi thöïc haønh 4. noäi dung treân. B1: Nhaùy chuoät choïn thö muïc caàn xoùa.GV quan saùt. höôùng .GV nhaän xeùt vaø ruùt ra (hoaëc nhaùy nuùt phaûi choïn Delete) keát luaän.Veà thöïc haønh laïi noäi dung (neáu khoâng veà xem laïi noäi dung maø caùc em chöa laøm toát).HS laéng nghe. g. .HS laéng nghe. ñoåi teân. nhaän xeùt.GV khen nhöõng nhoùm .HS thöïc haønh.

ñoåi teân. . VAÊN BAÛN ÑAÀU TIEÂN CUÛA EM (tieáp theo)  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp . choïn New. xoùa thö muïc ta thöïc hieän nhö theá naøo. B1: Môû cöûa soå thö muïc (nôi) seõ chöùa thö muïc ñoù. choïn Folder.Baùo caùo sæ soá. kieåm tra baøi cuõ. sau ñoù nhaán Enter.GV nhaän xeùt vaø cho .Laøm quen vôùi heä thoáng quaûn lyù teäp trong Windows XP. B3: Goõ teân vaøo thö muïc New Folder. phoøng thöïc haønh. .Bieát söû duïng My Computer ñeå xem noäi dung caùc thö muïïc. B2: Choïn muïc Folder baèng caùch. CAÙC THAO TAÙC VÔÙI THÖ MUÏC (tieáp theo) I.SGK.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Tuaàn: Tieát: 5 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi thöïc haønh 3. Trang 102 . . (7') * OÅn ñònh lôùp: . III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng Baøi thöïc haønh 3. Muïc tieâu: . Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .Yeâu caàu HS baùo caùo sæ soá. choïn Folder. ñoåi teân. .Nhaùy File. xoùa thö muïc ñaõ coù.Nhaùy nuùt phaûi chuoät taïi vuøng troáng. * Kieåm tra baøi cuõ: ? Ñeå taïo thö muïc môùi. . II. choïn New.Bieát taïo thö muïc môùi. SGK.

(35') ? GV y/c HS ñoïc noäi dung thöïc haønh.HS laéng nghe. . .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc ñieåm. daãn veà nhaø: .  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá.HS traû lôøi.HS ñoïc 4 noäi dung b.HS thöïc haønh. . .HS laéng nghe. * Nhaän xeùt: . * Daën doø vaø höôùng .GV nhaän xeùt vaø cho HS thöïc haønh. kieán thöùc caàn naém cuûa baøi.  Taïo thö muïc môùi coù teân Ngoïc Haø trong oå ñóa D.  Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh toång hôïp. caù nhaân thöïc hieän toát. .GV quan saùt HS thöïc haønh.Khen nhöõng nhoùm hay. (3') * Cuûng coá: .GV phaùt cho moãi nhoùm noäi dung thöïc haønh toång hôïp. . . nhaän xeùt. caù nhaân thöïc hieän chöa toát.HS laéng nghe.Caùc nhoùm HS nhaän noäi dung thöïc haønh. . Ví duï: oå ñóa D.GV y/c HS nhaêc laïi caùc kieán thöùc coù lieân quan ñeán noäi dung thöïc haønh treân.  Xoùa thö muïc coù teân Album cuûa em. Toång hôïp: trong SGK. .Pheâ bình nhöõng nhoùm.HS laéng nghe. . .HS nhaéc laïi kieán thöùc coù lieân quan ñeán noäi dung thöïc haønh toång hôïp.  Söû duïng My Computer ñeå xem noäi dung oå ñóa.GV y/c HS nhaéc laïi caùc . …………… .Veà thöïc haønh laïi noäi dung treân (xem laïi nhöõng Trang 103 . daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.  Ñoåi teân thö muïc Ngoïc Haø thaønh thö muïc Album cuûa em. giuùp ñôõ nhöõng nhoùm chöa thöïc haønh ñöôïc.

SGK. (7') * OÅn ñònh lôùp: .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc noäi dung thöïc haønh chöa ñöôïc toát. Trang 104 .HS traû lôøi.SGK.HS baùo caùo sæ soá. muïc môùi. CAÙC THAO TAÙC VÔÙI TEÄP TIN I. kieåm tra baøi cuõ. II. * Kieåm tra baøi cuõ: .Thöïc hieän ñöôïc caùc thao taùc nhö: ñoåi teân.HS traû lôøi. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.Xem tröôùc noäi dung baøi thöïc haønh 4 ñeå tieát sau hoïc toát hôn. 4. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp.HS traû lôøi. ? Neâu caùc böôùc thöïc . Tuaàn: Tieát: Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi thöïc haønh 4. sæ soá. ? Neâu caùc böôùc thöïc hieän ñeå taïo moät thö . xoùa. ? Neâu caùc böôùc thöïc CAÙC THAO TAÙC hieän ñeå xoùa moät thö VÔÙI TEÄP TIN muïc. sao cheùp vaø di chuyeån teäp tin. hieän ñeå ñoåi teân moät Baøi thöïc haønh thö muïc. phoøng maùy. Muïc tieâu: .) . giôùi thieäu baøi môùi.Yeâu caàu HS baùo caùo .  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .

GV nhaän xeùt vaø y/c HS töôïng My Computer. Nhaùy chuoät ñeå choïn . Nhaùy chuoät vaøo 2.GV y/c HS nghieân cöùu . a/ Khôûi ñoäng Computer ta thöïc hieän . 1. tin.HS laéng nghe. em vaøo teân cuûa teäp. 1. Nhaùy chuoät haønh. ÔÛ baøi thöïc haønh 3 chuùng ta ñaõ laøm quen vôùi caùc thao taùc nhö: Taïo thö muïc môùi. 3. Nhaán phím * Löu yù: Khoâng neân ñoåi Enter. . thöïc haønh. vaø xoùa teäp tin.HS laéng nghe. ñeå choïn teäp tin . Muïc ñích.GV nhaän xeùt vaø cho HS caàn xoùa. Nhaùy chuoät vaøo nöõa. Töông töï ôû baøi thöïc haønh 4 naøy chuùng ta seõ laøm quen vôùi caùc thao taùc vôùi teäp. phaàn môû roäng cuûa teân .HS laéng nghe nhaéc laïi My Computer: nhö theá naøo. * Xoùa teäp tin: .GV thoâng baùo: Töông töï 1. vaøo teân moät laàn ? Ñeå ñoåi teân teäp tin ta 2. .GV nhaän xeùt vaø cho HS . roài nhaán Enter. Nhaùy chuoät . 2. 2. xoùa teäp tin: * Ñoåi teân teäp tin: . thöïc hieän caùc thao taùc teân moät laàn nöõa.GV ñaët caâu hoûi: ? Ñeå xoùa teäp tin ta thöïc teäp tin caàn xoùa. xoùa thö muïc.HS laéng nghe vaø thöïc haønh. hieän thao taùc naøo. nhaéc laïi vaø cho HS thöïc . chuùng ta seõ ñi tìm hieåu cuï theå töøng phaàn.HS laéng nghe vaø thöïc 1. nhaán Enter.Nhaùy ñuùp bieåu .GV ñaët caâu hoûi: . cuõng coù theå ñoåi teân 1. ñoåi teân. Noäi dung: ? Ñeå khôûi ñoäng My MY Computer. vaø thöïc haønh. b/ Ñoåi teân teäp haønh.HS traû lôøi: ñoái vôùi thö muïc. Goõ teân môùi 3.HS traû lôøi.HS nghieân cöùu SGK.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc * Giôùi thieäu baøi môùi: . thöïc haønh. yeâu SGK. Goõ teân môùi roài naøo. Nhaùy chuoät teân cuûa teäp.HS laéng nghe. Trang 105 . xoùa teäp tin (8') .  Hoaït ñoäng 2: Khôûi ñoäng My Computer – Ñoåi teân. caàu: .Nhaùy ñuùp bieåu töôïng 2. teäp tin. . Nhaán phím Enter.

Trong baûng choïn Edit.GV y/c HS nghieân cöùu . 1.HS nghieân cöùu SGK. Choïn teäp tin caàn sao caàn sao cheùp. haønh. tin vaøo thö muïc khaùc: . SGK. 4.HS laéng nghe vaø thöïc teäp tin. 4. caàn di chuyeån. c/ Sao cheùp teäp SGK. choïn thao taùc noùi treân em . choïn Edit. cuõng coù theå sao cheùp vaø di chuyeån caùc thö muïc. thöïc haønh. muïc Paste. sau khi nhaán phím Delete teäp tin seõ ñöôïc ñöa vaøo Recycle Bin.  Hoaït ñoäng 3: Sao cheùp teäp tin vaøo thö muïc khaùc Di chuyeån teäp tin sang thö muïc khaùc (15') . Trong baûng choïn Edit. choïn Edit.HS traû lôøi: teäp tin sang thö thöïc hieän caùc thao taùc 1. 2. choïn muïc Cut.GV ñaët caâu hoûi: . teäp ñaõ sao cheùp. Trong baûng vôùi teäp tin.GV nhaän xeùt vaø cho HS .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc * Löu yù: Cuõng nhö thao taùc xoùa thö muïc. choïn choïn muïc Copy. vaøo thö muïc khaùc ta cheùp. Choïn teäp tin ? Ñeå sao cheùp teäp tin 1.GV ñaët caâu hoûi: ? Ñeå di chuyeån teäp tin d/ Di chuyeån sang thö muïc khaùc ta . baèng caùc choïn Edit. Choïn teäp tin caàn di muïc khaùc: naøo. choïn seõ chöùa teäp tin.HS laéng nghe. 3. Trong baûng choïn Edit.HS laéng nghe vaø thöïc muïc Paste. . Chuyeån ñeán choïn muïc Paste.HS traû lôøi: 1. Trong baûng choïn Edit. muïc Copy. Chuyeån ñeán seõ chöùa teäp ñaõ sao thö muïc seõ chöùa cheùp. 4. Chuyeån ñeán thö muïc choïn Edit. Trong baûng naøo.HS traû lôøi: ? Ñeå xem noäi dung teäp Nhaùy ñuùp chuoät vaøo ta thöïc hieän nhö theá teân hay bieåu töôïng Trang 106 . Trong baûng choïn muïc Paste. 4. thöïc haønh. choïn . Chuyeån ñeán thö muïc 3. .GV ñaët caâu hoûi: .GV y/c HS nghieân cöùu . Choïn teäp tin 2. 3. Trong baûng 3.GV nhaän xeùt vaø cho HS thö muïc seõ chöùa . chuyeån. 2. . * Löu yù: Cuõng gioáng nhö haønh.  Hoaït ñoäng 4: Xem noäi dung teäp vaø chaïy chöông trình (12') . muïc Cut. thöïc hieän caùc thao taùc 2.HS nghieân cöùu SGK.

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc naøo. Tuaàn: Tieát: 5 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi thöïc haønh 4. * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà xem laïi nhöõng noäi dung ñaõ thöïc haønh. Xem tieáp noäi dung coøn laïi cuûa baøi thöïc haønh.  Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá. xoùa. ñeå di chuyeån teäp tin sang thö muïc khaùc em thöïc hieän caùc thao taùc . cuûa teäp tin ñoù. CAÙC THAO TAÙC VÔÙI TEÄP TIN (tieáp theo) I.HS laéng nghe. ? Ñeå xem noäi dung teäp vaø neáu teäp tin laø moät chöông trình em laøm theá naøo ñeå xem vaø chaïy .GV nhaän xeùt vaø cho HS haønh.HS traû lôøi. ? Neáu teäp tin laø moät . .HS traû lôøi.HS traû lôøi. Muïc tieâu: . caàn chuù yù nhöõng noäi dung chöa laøm toát. thöïc haønh.HS traû lôøi.GV nhaän xeùt vaø cho HS haønh. . vaäy laøm theá naøo ñeå chaïy chöông trình ñoù. thöïc haønh. ñeå xoùa teäp tin em thöïc hieän caùc thao taùc naøo.HS laéng nghe vaø thöïc . naøo. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø (3') * Cuûng coá: ? Ñeå ñoåi teân teäp tin.HS laéng nghe vaø thöïc . Trang 107 . . II. chöông trình. ? Ñeå sao cheùp teäp tin. chöông trình ñoù. phoøng maùy. SGK. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. .Thöïc hieän ñöôïc caùc thao taùc ñoåi teân.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .SGK. sao cheùp vaø di chuyeån teäp tin.

HS thöïc haønh theo y/c cuûa GV nhö sau: khôûi ñoäng maùy. 3. Taïo hai thö muïc vôùi teân: Album cua em vaø Ngoc Ha trong thö muïc My Documents. 2.  Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh toång hôïp. Baøi thöïc haønh 4. Môû moät thö muïc khaùc coù chöùa ít nhaát moät teäp tin. Ñoåi teân teäp tin vöøa ñöôïc di chuyeån vaøo thö muïc Ngoc Ha sau ñoù xoùa .HS laéng nghe. khôûi ñoäng My Computer. (7') * OÅn ñònh lôùp: .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp. Taïo hai thö muïc vôùi teân: Album cua em vaø Ngoc Ha trong thö muïc My Documents.HS traû lôøi. . Môû moät thö muïc khaùc coù chöùa ít nhaát moät teäp tin. ñeå xoùa teäp ta thöïc hieän caùc thao taùc naøo? 2/ Ñeå sao cheùp teäp tin. 1. kieåm tra baøi cuõ. . Sao cheùp teäp tin doù vaøo thö muïc Album cuûa em. (35') .GV nhaän xeùt. Di chuyeån teäp tin töø thö muïc Album cuûa em sang thö muïc Ngoc Ha.HS traû lôøi. 2.HS nhaän xeùt. CAÙC THAO TAÙC VÔÙI TEÄP TIN (tieáp theo) . Trang 108 . 1. . . .Yeâu caàu HS baùo caùo sæ soá. 3.HS ñoïc noäi dung thöïc haønh toång hôïp.GV y/c HS ñoïc noäi dung thöïc haønh toång hôïp. 4. .HS khôûi ñoäng maùy. * Kieåm tra baøi cuõ: 1/ Ñeå ñoåi teân teäp tin.HS traû lôøi. 4. . Di chuyeån teäp tin töø thö muïc Album cuûa em sang thö muïc Ngoc Ha. khôûi ñoäng My Computer. . Ñoåi teân teäp tin vöøa ñöôïc di chuyeån vaøo thö muïc Ngoc Ha sau ñoù xoùa teäp tin ñoù. Sao cheùp teäp tin doù vaøo thö muïc Album cuûa em.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. ñeå di chuyeån teäp tin sang thö muïc khaùc ta thöïc hieän thao taùc naøo? 3/ Ñeå xem noäi dung teäp vaø neáu teäp tin laø moät chöông trình em laøm theá naøo ñeå xem vaø chaïy chöông trình ñoù? .Baùo caùo sæ soá.

HS laéng nghe. . daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc teäp tin ñoù. * Nhaän xeùt: . nhoùm thöïc hieän toát.Khen nhöõng caù nhaân.Xem tröôùc noäi dung baøi tieáp theo. Xoùa caû hai thö muïc Album cua em 5.Pheâ bình nhöõng nhoùm chöa nghieâm tuùc.HS laéng nghe. VAÊN BAÛN ÑAÀU TIEÂN CUÛA EM Trang 109 .GV cho HS thöïc haønh vaø döïa vaøo noäi dung theo y/c cuûa treân (phaùt maø GV ñöa cho.GV quan saùt HS trong quaù trình thöïc hieän. . (3') * Cuûng coá: ? Qua baøi thöïc haønh . hieän chöa ñöôïc. . . hoâm nay caùc em caàn naém nhöõng kieán thöùc naøo.Veà nhaø coù ñieàu kieän neân thöïc hieän laïi caùc noäi dung treân.  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. thöïc .HS traû lôøi. * Daën doø: .HS thöïc haønh theo y/c vaø Ngoc Ha. 5. . . Tuaàn: Tieát: 4 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi thöïc haønh 5. cho moãi nhoùm noäi dung thöïc haønh). Xoùa caû hai thö muïc Album cua em vaø Ngoc Ha. nhaän xeùt.

Laøm quen vaø tìm hieåu cöûa soå cuûa Word. Edit. . .GV treo baûng phuï hình minh hoïa cho noäi dung kieán thöùc.Böôùc ñaàu taïo vaø löu moät vaên baûn chöõ Vieät ñôn giaûn. 1.Yeâu caàu HS baùo caùo sæ soá.HS laéng nghe. . . Phaân bieät caùc thanh coâng cuï cuûa Word. Nhaän bieát caùc baûng choïn treân thanh baûng choïn: Môû moät vaøi baûng choïn vaø di chuyeån chuoät ñeå töï ñoäng môû caùc baûng choïn khaùc. . Muïc tieâu: . phoøng thöïc haønh.SGK.… .GV nhaän xeùt. View.GV nhaän xeùt. ? Coù nhöõng baûng choïn naøo treân thanh baûng choïn? Neâu caùch môû. tìm hieåu noäi dung thöïc haønh.HS traû lôøi: New.HS laéng nghe.HS traû lôøi: File. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng Baøi thöïc haønh 5. . . VAÊN BAÛN ÑAÀU TIEÂN CUÛA EM a) Khôûi ñoäng Word vaø tìm hieåu caùc thaønh phaàn treân maøn hình cuûa Word. (10') * OÅn ñònh lôùp: . 2. Khôûi ñoäng Word: ? Haõy neâu caùch khôûi ñoäng Word. moät soá nuùt leänh .GV nhaän xeùt.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . 3.HS neâu caùch khôûi ñoäng Word.HS traû lôøi.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc I. .… . caùc baûng choïn.Baùo caùo sæ soá. . . Open. III. Save. SGK. Trang 110 . II. * Tìm hieåu noäi dung thöïc haønh: a) Khôûi ñoäng Word vaø tìm hieåu caùc thaønh phaàn treân maøn hình cuûa Word.  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.HS laéng nghe. Tìm hieåu caùc nuùt leänh treân thanh coâng cuï: ? Treân thanh coâng cuï ta thöôøng thaáy caùc nuùt leänh naøo.

 Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh.HS laéng nghe.HS quan saùt GV thöïc haønh maãu. .GV y/c HS thöïc haønh goõ noäi dung phaàn b. .  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. ñoùng vaø löu teäp vaên baûn. Tìm hieåu moät soá . giuùp ñôõ nhöõng em coøn yeáu. hoâm nay caùc em caàn Trang 111 .HS thöïc haønh dung phaàn b.GV nhaän xeùt.GV quan saùt HS thöïc hieän. . chöùc naêng trong caùc baûng choïn File: môû. . löu vaên baûn vôùi teân Bien dep.GV thöïc hieän thao taùc maãu vaø y/c HS quan saùt.GV y/c HS thöïc haønh phaàn a.GV nhaän xeùt.HS laéng nghe. * Löu yù: Goõ baèng möôøi ngoùn.HS thöïc haønh. . . . a) Khôûi ñoäng Word vaø tìm hieåu caùc thaønh phaàn treân maøn hình cuûa Word.HS laéng nghe. Choïn File  Open: (nhaùy nuùt Open treân thanh coâng cuï) b) Soaïn moät vaên baûn ñôn giaûn.GV quan saùt HS thöïc hieän. . b) Soaïn moät vaên baûn ñôn giaûn. b) Soaïn moät vaên baûn ñôn giaûn. 5.HS traû lôøi. (32') Thöïc haønh.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc 4. ? Trong baûng choïn File coù nhöõng chöùc naêng .HS traû lôøi. .… . naøo. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. noäi . . giuùp ñôõ nhöõng em coøn yeáu. ? Ñeå soaïn thaûo vaên baûn chöõ Vieät treân maùy tính ta caàn coù theâm caùc coâng cuï hoã trôï naøo. (3') * Cuûng coá: ? Qua baøi thöïc haønh .

Muïc tieâu: . thöïc hieän chöa ñöôïc.SGK.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .Laøm quen vaø tìm hieåu cöûa soå cuûa Word. * Nhaän xeùt: .HS laéng nghe. sæ soá. Taäp di chuyeån con troû . VAÊN BAÛN ÑAÀU TIEÂN CUÛA EM (tieáp theo) I.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc naém nhöõng kieán thöùc naøo. * Tìm hieåu noäi dung thöïc haønh: c) Tìm hieåu caùch di chuyeån con troû soaïn thaûo vaø caùch hieån thò vaên baûn. phoøng maùy.Baùo caùo sæ soá.  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Tìm hieåu noäi dung thöïc haønh. * Daën doø: Veà nhaø coù ñieàu kieän thöïc hieän laïi caùc noäi dung vaø xem tröôùc noäi dung phaàn tieáp theo.HS laéng nghe. baûn.HS laéng nghe. Tuaàn: Tieát: 5 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi thöïc haønh 5. Pheâ bình nhöõng nhoùm chöa .Khen caù nhaân. nghieâm tuùc. III.HS traû lôøi. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. moät soá nuùt leänh .Böôùc ñaàu taïo vaø löu moät vaên baûn chöõ Vieät ñôn giaûn. soaïn thaûo trong vaên . . nhoùm thöïc hieän toát. (7') * OÅn ñònh lôùp: . caùc baûng choïn. 1. ? Haõy nhaéc laïi caùc thao taùc di chuyeån chuoät ñaõ Trang 112 . Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng c) Tìm hieåu caùch di chuyeån con troû soaïn thaûo vaø caùch hieån thò vaên baûn.Yeâu caàu HS baùo caùo . SGK. II.

2.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc hoïc. View  Print Layout.HS traû lôøi. ? Haõy nhaéc laïi caùch ñoùng cöûa soå cuûa maøn hình soaïn thaûo vaø caùch thoaùt khoûi Word. . 4. 5. . Söû duïng caùc thanh cuoán ñeå xem caùc phaàn khaùc nhau cuûa vaên baûn khi ñöôïc phoùng to. .HS traû lôøi. . .GV nhaän xeùt. . Thu nhoû kích thöôùc cuûa maøn hình soaïn thaûo. khoâi phuïc kích thöôùc tröôùc ñoù vaø phoùng cöïc ñaïi cöûa soå. . (35') Trang 113 . . Nhaùy laàn löôït caùc nuùt ôû goác döôùi. ta phaûi thöïc hieän thao taùc naøo cuûa chuoät.GV nhaän xeùt. Choïn caùc leänh View  Nomal. Ñoùng cöûa soå vaên baûn vaø thoaùt khoûi Word. ? Ñeå di chuyeån nhanh thanh cuoán.HS laéng nghe.GV nhaän xeùt. . 6. ta thöïc hieän nhö theá naøo. 3.HS traû lôøi.HS laéng nghe. beân traùi thanh cuoán ngang ñeå thay ñoåi caùc hieån thò vaên baûn vaø ruùt ra keát luaän.  Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh.GV nhaän xeùt. ? Ñeå thu nhoû kích thöôùc cuûa maøn hình soaïn thaûo. Nhaùy chuoät ôû caùc nuùt goùc treân beân phaûi cöûa soå vaø bieåu töôïng cuûa vaên treân thanh coâng vieäc ñeå thu nhoû. .HS laéng nghe. View  Outline ñeå hieån thò vaên baûn trong cheá ñoä khaùc nhau.

III. SGK. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. CHÆNH SÖÛA VAÊN BAÛN I. . . * Daën doø: Veà nhaø coù ñieàu kieän thöïc hieän laïi caùc noäi dung. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. Chænh söûa vaên baûn”.Bieát caùch choïn phaàn vaên baûn. . Pheâ bình nhöõng nhoùm chöa . (3') * Cuûng coá: ? Qua baøi thöïc haønh .HS laéng nghe. . hình aûnh minh hoïa.Khen caù nhaân. hoâm nay caùc em caàn naém nhöõng kieán thöùc naøo.HS thöïc haønh.GV thöïc hieän thao taùc haønh maãu. Tuaàn: Tieát: 6 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 15. nhoùm thöïc hieän toát.SGK. thöïc hieän chöa ñöôïc.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .Bieát caùc thao taùc xoùa vaø cheøn theâm vaên baûn. * Nhaän xeùt: .HS quan saùt GV thöïc .HS traû lôøi. II. Xem tröôùc noäi dung baøi tieáp theo “Baøi 15.GV y/c HS thöïc haønh noäi dung phaàn c. . chuyeån con troû soaïn thaûo vaø caùch hieån thò vaên baûn. nghieâm tuùc.  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. giuùp ñôõ nhöõng em chöa thöïc hieän ñöôïc. Muïc tieâu: .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc c) Tìm hieåu caùch di Thöïc haønh.HS laéng nghe.GV quan saùt HS thöïc hieän. (5') Trang 114 . maãu vaø y/c HS quan saùt. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp vaø giôùi thieäu baøi môùi. .

. * Giôùi thieäu baøi môùi: ÔÛ tieát thöïc haønh . ta neân choïn (coøn Trang 115 . xeùt. Baøi 15.Baùo caùo sæ soá. Xoùa vaø cheøn theâm vaên baûn.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc * OÅn ñònh lôùp: .HS traû lôøi: Ñeå xoùa moät vaøi kyù töï duøng caùc phím Backspace hoaëc phím Delete.GV y/c HS cho theâm moät .Yeâu caàu HS baùo caùo .GV y/c HS nghieân cöùu SGK.GV ñöa ra moät soá ví du: .HS traû lôøi: . . ? Ñeå xoùa moät vaøi kyù töï em duøng caùc phím naøo. Vaäy tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu veà caùch chænh söûa vaên baûn qua baøi “Baøi15. Ñeå xoùa moät vaøi kyù töï duøng caùc phím Backspace hoaëc phím Delete. . . .Phím Delete: duøng ñeå xoùa kyù töï ngay sau con troû soaïn thaûo.HS cho theâm moät soá soá ví duï khaùc. ta vaãn chöa bieát caùch xoùa hoaëc muoán cheøn theâm noäi dung vaøo vaên baûn ta vaãn chöa bieát cheøn. Soùc Traêng Long Phuù . .GV y/c HS khaùc nhaän .GV thoâng baùo: Ñeå xoùa nhöõng phaàn vaên baûn lôùn.HS nhaän xeùt.HS theo doõi vaø laéng nghe. . Chænh söûa vaên baûn”. xeùt. 1.GV nhaän xeùt. sæ soá. (18') . .Phím Backspace: duøng ñeå xoùa kyù töï ngay tröôùc con troû soaïn thaûo. . .GV nhaän xeùt.HS laéng nghe.GV nhaän xeùt. CHÆNH SÖÛA VAÊN BAÛN  Hoaït ñoäng 2: Xoùa vaø cheøn theâm vaên baûn. tröôùc. + Delete: duøng ñeå xoùa kyù töï ngay sau con troû soaïn thaûo.HS laéng nghe.GV y/c HS khaùc nhaän .HS laéng nghe. Tuy nhieân khi chuùng ta goõ sai.HS laéng nghe. . ví duï khaùc. .HS nhaän xeùt. tröôùc con troû soaïn thaûo. + Backspace: duøng ? Em haõy neâu chöùc ñeå xoùa kyù töï ngay naêng cuûa hai phím treân. chuùng ta ñaõ soaïn thaûo ñöôïc vaên baûn ñôn giaûn (baøi Bieån ñeïp). .

kyù töï ta duøng caùc phím naøo. Choïn phaàn vaên baûn. . B2: Keùo thaû chuoät ñeán cuoái phaàn vaên baûn caàn choïn.Caùc thao taùc choïn phaàn vaên baûn. tröôùc heát phaûi choïn phaàn vaên baûn hay ñoái töôïng ñoù (coøn goïi laø ñaùnh daáu). ta thöïc . .  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá.HS traû lôøi. (17') .HS traû lôøi: B1: Nhaùy chuoät taïi vò trí baét ñaàu. ta nhaùy nuùt leänh Undo. ? Haõy trình baøy thao taùc choïn phaàn vaên baûn.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc goïi laø ñaùnh daáu) phaàn .HS nghieân cöùu SGK.GV nhaän xeùt.HS laéng nghe.HS laéng nghe. Muïc tieâu: Trang 116 . B2: Keùo thaû chuoät ñeán cuoái phaàn vaên baûn caàn choïn.GV y/c HS nghieân cöùu SGK.Ñeå khoâi phuïc traïng thaùi cuûa vaên baûn sau khi xoùa.HS traû lôøi.GV nhaän xeùt. .HS laéng nghe.HS laéng nghe. . Tuaàn: Tieát: 7 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 15. . xem tieáp phaàn coøn laïi. tröôùc heát phaûi choïn phaàn vaên baûn hay ñoái töôïng ñoù (ñaùnh daáu). ? Neâu caùc thao taùc choïn phaàn vaên baûn. B1: Nhaùy chuoät taïi vò trí baét ñaàu. hieän nhö theá naøo. . . CHÆNH SÖÛA VAÊN BAÛN (tieáp theo) I. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. * Nguyeân taéc: Khi muoán taùc ñoäng ñeán moät phaàn vaên baûn naøo ñoù.HS quan saùt.  Hoaït ñoäng 3: Thao taùc choïn phaàn vaên baûn. * Daën doø vaø höôùng . vaên baûn caàn xoùa vaø nhaán phím Backspace hoaëc phím Delete. daãn veà nhaø: Hoïc baøi.GV treo baûng phuï höôùng daãn HS quan saùt. . 2. . * Nguyeân taéc: Khi muoán taùc ñoäng ñeán moät phaàn vaên baûn naøo ñoù.HS laéng nghe. . . . ? Neáu muoán khoâi phuïc traïng thaùi cuûa vaên baûn sau khi xoùa. (5') * Cuûng coá: ? Muoán xoùa moät vaøi .HS traû lôøi: Nhaùy nuùt leänh Undo.

CHÆNH SÖÛA VAÊN BAÛN (tieáp theo)  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp vaø kieåm tra baøi cuõ.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. * Löu yù: Em coù theå nhaùy nuùt Copy moät laàn ñeå sao cheùp cuøng moät noäi dung vaøo nhieàu vò trí khaùc nhau. .GV treo baûng phuï: sao Trang 117 . III. ? Khi xoùa phaàn vaên baûn. . .GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. II.HS traû lôøi: .HS laéng nghe.HS nghieân cöùu SGK.HS traû lôøi: Vaên baûn goác seõ maát. . B2: Nhaùy nuùt Copy hoaëc choïn File  Copy. . . . . . . .HS laéng nghe.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc . .Yeâu caàu HS baùo caùo sæ soá.Duøng phím Delete vaø phím Backspace.HS traû lôøi: + Sao cheùp: phaàn vaên baûn goác ñöôïc giöõ nguyeân.Baùo caùo sæ soá. thì vaên baûn goùc nhö theá naøo.HS nhaän xeùt. . .HS laéng nghe. . hình minh hoïa. (7') * OÅn ñònh lôùp: . Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng Baøi 15. Cut vaø Paste ñeå sao cheùp hay di chuyeån caùc phaàn vaên baûn.HS nhaän xeùt. . SGK. 2/ Neâu söï gioáng nhau vaø khaùc nhau veà chöùc naêng cuûa phím Delete vaø phím Backspace. B3: Nhaùy nuùt Paste. ? Sao cheùp vaø xoùa phaàn vaên baûn khaùc nhau nhö theá naøo.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt.GV nhaän xeùt. + Xoùa: phaàn vaên baûn goác khoâng giöõ nguyeân maø maát ñi. . (16') . * Kieåm tra baøi cuõ: 1/ Ñeå xoùa moät vaøi kyù töï ta neân duøng caùc phím naøo.GV nhaän xeùt vaø keát luaän.  Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùch sao cheùp.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. . 3. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.Coù theå söû duïng caùc nuùt leänh Copy.SGK.HS quan saùt.HS traû lôøi. Sao cheùp: B1: Choïn phaàn vaên baûn muoán sao cheùp.GV y/c HS nghieân cöùu SGK. .HS khaùc nhaän xeùt. .

B2: Nhaùy nuùt Cut hoaëc choïn File  Cut. .GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. . . . B3: Nhaùy nuùt Paste.HS nhaän xeùt. ? Haõy neâu caùc böôùc gioáng vaø khaùc nhau Trang 118 . (5') * Cuûng coá: Cho HS thaûo luaän 2': ? Neâu taùc duïng cuûa . .HS laéng nghe.GV y/c HS nghieân cöùu SGK.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc cheùp phaàn vaên baûn B1: Choïn phaàn vaên (höôùng daãn HS quan baûn muoán sao cheùp. . B3: Nhaùy nuùt Paste. .HS traû lôøi.HS nhaän xeùt.GV nhaän xeùt.HS traû lôøi.HS laéng nghe. .HS traû lôøi: Ta coù theå di chuyeån vaên baûn baèng caùch sao cheùp roài xoùa phaàn vaên baûn ôû vò trí goác. ? Em haõy neâu caùch di chuyeån phaàn vaên baûn. .HS laéng nghe. B2: Nhaùy nuùt Cut hoaëc choïn File  Cut. Cut. .HS laéng nghe.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. . 4. saùt) B2: Nhaùy nuùt Copy ? Em haõy neâu caùch sao hoaëc choïn File  Copy.HS traû lôøi: B1: Choïn phaàn vaên baûn muoán sao cheùp. Paste.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt.  Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu caùch di chuyeån.GV nhaän xeùt. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. (17') . caùc nuùt leänh Copy. cheùp phaàn vaên baûn. ? Theo caùc em coù theå di chuyeån vaên baûn baèng caùch sao cheùp roài xoùa phaàn vaên baûn ôû vò trí goác. . . B3: Nhaùy nuùt Paste. * Löu yù: Em coù theå nhaùy nuùt Copy moät laàn ñeå sao cheùp cuøng moät noäi dung vaøo nhieàu vò trí khaùc nhau.  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá.GV nhaän xeùt. Di chuyeån: B1: Choïn phaàn vaên baûn muoán sao cheùp. . .HS nhaän xeùt. .

Muïc tieâu: . SGK. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.Yeâu caàu HS baùo caùo .Luyeän caùc thao taùc môû vaên baûn môùi hoaëc vaên baûn ñaõ löu.HS traû lôøi: + Copy: duøng ñeå sao cheùp moät phaàn vaên baûn (ñoaïn vaên baûn) + Cut: duøng ñeå di . * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: . Cut. . sæ soá.Luyeän kyõ naêng goõ vaên baûn chöõ Vieät. .Thöïc hieän caùc thao taùc cô baûn ñeå chænh söûa noäi dung vaên baûn.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . thay ñoåi traät töï noäi dung vaên baûn baèng caùc chöùc naêng sao cheùp.HS laéng nghe. phoøng thöïc haønh. II. di chuyeån. nhaäp noäi dung vaên baûn. III. Paste. EM TAÄP CHÆNH SÖÛA VAÊN BAÛN I. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng – Giôùi thieäu baøi  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ môùi.Veà hoïc baøi vaø xem tröôùc noäi dung baøi thöïc haønh 6. EM TAÄP CHÆNH SÖÛA VAÊN BAÛN .GV y/c HS khaùc nhaän chuyeån moät phaàn vaên baûn (ñoaïn vaên baûn) xeùt. . Trang 119 Baøi thöïc haønh 6. Backspace xoùa kyù töï ngay tröôùc con troû soaïn thaûo. Tuaàn: Tieát: 8 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi thöïc haønh 6.SGK. Delete xoùa kyù töï 2/ Haõy neâu taùc duïng ngay sau con troû soaïn cuûa caùc leänh Copy. . . 1/ Neâu söï gioáng nhau + Khaùc nhau: vaø khaùc nhau giöõa phím Backspace vaø phím Delete. thaûo.HS traû lôøi: * Kieåm tra baøi cuõ: + Gioáng nhau: duøng ñeå xoùa.Baùo caùo sæ soá.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc cuûa sao cheùp vaø di chuyeån. (7') * OÅn ñònh lôùp: .

.Yeâu caàu HS nghieân . . . . cheá ñoä goõ ñeø.HS thöïc haønh goõ vaên maãu veà hai cheá ñoä goõ. tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tieán haønh thöïc hieän moät soá thao taùc chænh söûa vaên baûn “Baøi thöïc haønh soá 6. OVR môø ñi.GV theo doõi.HS thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV.GV nhaän xeùt.Moãi caù nhaân HS goõ vaøo noäi dung GV yeâu caàu.doc”.Laéng nghe. quan saùt.GV y/c moãi caù nhaân HS goõ vaøo noäi dung ñoaïn vaên baûn vöøa ñoïc trong 10 phuùt. Phaân bieät cöùu SGK.HS nhaéc laïi caùc caùch 1. .HS nghieân cöùu SGK.GV y/c HS nhaéc laïi caùc caùch khôûi ñoäng Word.GV y/c HS ñoïc ñoaïn vaên baûn ôû trang 84. . . . Em taäp chænh söûa vaên baûn”. . . Trang 120 . cuûng coá laïi kieán thöùc ñaõ hoïc ôû baøi tröôùc.Laéng nghe vaø traû lôøi. (17') . 2. . .HS laéng nghe. .HS laéng nghe. vaø cheá ñoä naøo ta goõ ñoä goõ cheøn khi nuùt ñeø.HS söûa chöõa nhöõng loãi sai.HS nhaän xeùt.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.HS khaùc nhaän xeùt. cheá ? ÔÛ cheá ñoä naøo ta thöïc + Cheâ ñoä goõ ñeø khi cheøn vaø cheá hieän cheá ñoä goõ cheøn nuùt OVR hieän roõ.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc . Löu vôùi teân “baitap1. Khôûi ñoäng khôûi ñoäng Word. .HS laéng nghe.  Hoaït ñoäng 3: Phaân bieät cheá ñoä goõ cheøn vaø cheá ñoä goõ ñeø. söûa chöõa cho nhöõng HS coøn goõ sai qui taéc.GV nhaän xeùt chung. + Paste: duøng ñeå daùn moät phaàn vaên baûn (ñoaïn vaên baûn) . .HS thöïc hieän xong löu baøi theo yeâu caàøu cuûa GV. Ñeå giuùp caùc em nhôù laïi. . Word vaø taïo vaên baûn môùi.GV y/c HS khaùc nhaän .  Hoaït ñoäng 2: Khôûi ñoäng Word vaø taïo vaên baûn môùi. .GV y/c HS môû cöûa soå Word.Quan saùt. * Giôùi thieäu baøi môùi: ÔÛ tieát tröôùc caùc em ñaõ ñöôïc hoïc baøi “Chænh söûa vaên baûn”. ñoä goõ . .HS ñoïc baøi. xeùt. .Höôùng daãn thao taùc . (18') .

sao Trang 121 . Tuaàn: Tieát: 9 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi thöïc haønh 6.  Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt vaø daën doø. thay ñoåi traät töï noäi dung vaên baûn baèng caùc chöùc naêng sao cheùp.HS laéng nghe. nhaäp noäi dung vaên baûn. Muïc tieâu: .HS laéng nghe.  Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu caùch môû vaên baûn ñaõ löu.HS laéng nghe.Yeâu caàu HS thöïc hieän baûn. goõ ñoaïn vaên baûn trong SGK ñeå phaân bieät hai cheá ñoä goõ.HS traû lôøi.Thöïc hieän caùc thao taùc cô baûn ñeå chænh söûa noäi dung vaên baûn. EM TAÄP CHÆNH SÖÛA VAÊN BAÛN (tieáp theo) I. phoøng maùy. .  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng 3. Pheâ bình nhöõng .Luyeän kyõ naêng goõ vaên baûn chöõ Vieät. (10') . * Daën doø: Veà nhaø coù ñieàu kieän thöïc hieän laïi vaø xem tieáp noäi dung baøi tieáp theo. nhoùm chöa nghieâm tuùc. hoâm nay caùc em caàn naém nhöõng kieán thöùc . . Tìm hieåu caùch môû vaên baûn ñaõ löu.doc”.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc . naøo. vaên baûn ñaõ löu trong baøi thöïc haønh soá 5 coù teân “Bien dep.GV quan saùt HS trong quaù trình thöïc hieän. di chuyeån. * Nhaän xeùt: Khen caù nhaân. II.SGK. . nhoùm thöïc hieän toát. III.Luyeän caùc thao taùc môû vaên baûn môùi hoaëc vaên baûn ñaõ löu. SGK. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. (3') * Cuûng coá: ? Qua baøi thöïc haønh .GV y/c HS môû phaàn .

cheùp noäi dung.HS quan saùt. . . . quan saùt HS trong quaù trình thöïc haønh.HS thöïc hieän theo y/c cuûa GV.GV y/c HS thaûo luaän nhoùm tìm caâu traû lôøi. . . .GV kieåm tra baøi cuûa Trang 122 .GV cho HS quan saùt .HS quan saùt. . (32') .GV y/c HS löu noäi dung baøi thô vôùi teân Trang oi. . .HS thöïc haønh. .HS traû lôøi.GV nhaän xeùt.HS quan saùt vaø chæ ra traät töï cuûa caùc ñoaïn vaên baûn.  Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh goõ chöõ Vieät keát hôïp vôùi sao cheùp noäi dung. Thöïc haønh maãu baøi thô “Traêng ôi”. caâu thô laëp laïi nhieàu laàn.GV cho HS hoaøn thaønh y/c treân.HS traû lôøi. thôøi gian ñoái vôùi nhöõng . nhoùm trong voøng 2' neâu ra caùch soaïn thaûo ñoái vôùi nhöõng caâu thô sao cho khoâng maát nhieàu . . . .HS thaûo luaän luaän .GV nhaän xeùt. GV goïi moät HS cho bieát caùch thöïc hieän cuûa em. 4.doc.GV theo doõi.HS laéng nghe. höôùng daãn nhöõng HS chöa thöïc hieän ñöôïc.GV cho HS xem noäi dung vaên baûn sau khi sau cheùp xong.Sau khi HS thöïc hieän xong. . söûa chöõa vaø boå sung.GV quan saùt töøng HS trong quaù trình thöïc hieän. . GV.GV cho HS quan saùt tieáp sau khi sao cheùp ñuùng vôùi noäi dung. caâu thô naøo ñöôïc laëp laïi nhieàu laàn. .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc cheùp toaøn boä noäi dung vaên baûn vöøa nhaäp ôû treân vaøo cuoái vaên baûn Bien dep. .HS laéng nghe.GV y/c HS goõ noäi dung .HS löu baøi theo y/c cuûa baøi thô “Traêngg oi”.HS quan saùt vaø söûa chöõa loãi sai (neáu coù). . goõ chöõ Vieät keát hôïp vôùi sao ? Trong baøi thô naøy thì .

nhoùm thöïc hieän toát. * Nhaän xeùt: .HS traû lôøi. III. .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc HS. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Trang 123 . SGK.Khen caù nhaân. Muïc tieâu: . Pheâ bình nhöõng nhoùm chöa . (3') * Cuûng coá: ? Qua baøi thöïc haønh . goõ coù ñuùng noäi dung hay khoâng)  Hoaït ñoäng 3: Nhaän xeùt vaø daën doø. hình aûnh minh hoïa.Hieåu ñöôïc theá naøo laø ñònh daïng vaên baûn.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .HS laéng nghe. thöïc hieän chöa ñöôïc.SGK. (löu coù ñuùng teân hay khoâng. hoâm nay caùc em caàn naém nhöõng kieán thöùc naøo. ÑÒNH DAÏNG VAÊN BAÛN I. * Daën doø: Veà nhaø coù ñieàu kieän thöïc hieän laïi caùc noäi dung. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. Xem tröôùc noäi dung baøi tieáp theo baøi 16. Tuaàn: Tieát: 10 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 16. nghieâm tuùc.Bieát söû duïng caùc nuùt leänh ñeå ñònh daïng kyù töï.HS laéng nghe. II. .

coù theå sao cheùp. .HS nhaän xeùt. ? Theá naøo laø ñònh daïng vaên baûn.Ñònh daïng vaên baûn nhaèm muïc ñích deã ñoïc.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi.Yeâu caàu HS baùo caùo . . . vò trí cuûa caùc kyù töï. Ñònh daïng vaên baûn.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. vaø goõ vaên baûn. trang vaên baûn phaûi coù boá cuïc ñeïp. Baøi 16. . . . . (10') .HS nghieân cöùu SGK. .Ñònh daïng vaên baûn coù 2 loaïi: ñònh daïng kyù töï vaø ñònh daïng ñoaïn vaên baûn. caùc ñoaïn vaên vaø caùc ñoái töôïng khaùc treân trang.HS nhaän xeùt. trang vaên baûn coù boá cuïc ñeïp vaø deã ghi nhôù noäi dung. Tuy nhieân vaên baûn maø caùc em taïo ra chæ laø moät vaên baûn thoâ chöa ñöôïc ñònh daïng.HS laéng nghe. caùc ñoaïn vaên vaø caùc ñoái töôïng khaùc treân trang.HS laéng nghe.GV y/c HS nghieân cöùu SGK. 1. . ? Ñònh daïng vaên baûn coù maáy loaïi.Ñònh daïng vaên baûn coù 2 loaïi: ñònh daïng kyù töï vaø ñònh daïng ñoaïn vaên baûn.  Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu caùc nuùt leänh vaø chöùc naêng cuûa noù Trang 124 .Ñònh daïng vaên baûn laø thay ñoåi kieåu daùng. vò trí cuûa caùc kyù töï.Baùo caùo sæ soá.GV nhaän xeùt vaø keát luaän.Ñònh daïng vaên baûn laø thay ñoåi kieåu daùng. .GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. Ñònh daïng vaên baûn”. sæ soá. (5') * OÅn ñònh lôùp: . Yeâu caàu cuûa moät vaên baûn laø phaûi ñöôïc ñònh daïng sao cho deã ñoïc. . .  Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc thao taùc ñònh daïng vaên baûn. di chuyeån .… Ñeå laøm ñöôïc nhö vaäy chuùng ta cuøng tìm hieåu noäi dung baøi “Baøi 16. ? Ñònh daïng vaên baûn nhaèm muïc ñích gì. ÑÒNH * Giôùi thieäu baøi môùi: DAÏNG VAÊN BAÛN Chuùng ta ñaõ bieát caùch goõ vaên baûn.

GV thoâng baùo: Ñònh daïng kyù töï coù nhieàu caùch nhöng chuùng ta seõ tìm hieåu cuï theå 2 caùch: söû duïng thanh coâng cuï ñònh daïng vaø söû duïng hoäp thoaïi Font. + Nuùt Size: côõ chöõ.GV treo baûng phuï thanh coâng cuï vaø giôùi thieäu coâng duïng. kieåu chöõ. ? Sau khi choïn phaàn vaên baûn xong thì laøm nhö theá naøo ñeå ñònh daïng. .Ñònh daïng kyù töï laø ? Theo em theá naøo laø thay ñoåi daùng veû cuûa ñònh daïng kyù töï.HS traû lôøi: Tröôùc khi thao taùc ñeán moät phaàn vaên baûn naøo a/ Söû duïng caùc ñoù ta caàn phaûi choïn nuùt leänh: phaàn vaên baûn ñoù. xeùt. côõ chöõ vaø maøu saéc. . . caùch söû duïng töøng nuùt leänh: + Nuùt Font: phoâng chöõ.Ñònh daïng kyù töï coù 4 tính chaát phoå bieán: ñònh daïng phoâng chöõ.GV nhaän xeùt vaø giaûi thích töøng tính chaát cuï theå. bieán naøo. ? Ñònh daïng kyù töï coù .Ñònh daïng kyù töï laø thay ñoåi daùng veû cuûa moät hay moät nhoùm kyù töï.GV y/c HS nghieân cöùu SGK. . . B2: Söû duïng caùc leänh treân . .GV y/c HS nhaéc laïi kieán thöùc: Tröôùc khi thao taùc ñeán moät phaàn vaên baûn naøo ñoù ta caàn phaûi laøm gì? .GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. Ñònh daïng kyù töï. B1: Choïn phaàn vaên baûn caàn . .HS laéng nghe.GV nhaän xeùt . .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc trong ñònh daïng kyù töï. . cuï ñònh daïng. .HS nhaän xeùt. côõ chöõ vaø maøu saéc. (25') . moät hay moät nhoùm kyù töï. kieåu chöõ.HS nhaän xeùt.Söû duïng caùc nuùt nuùt coâng cuï leänh treân thanh coâng thanh ñònh daïng.GV y/c HS khaùc nhaän . caàn ñònh daïng.HS laéng nghe.Ñònh daïng kyù töï coù 4 nhöõng tính chaát phoå tính chaát phoå bieán: ñònh daïng phoâng chöõ. 2. .Choïn phaàn vaên baûn ñònh daïng.HS quan saùt vaø laéng nghe. .GV nhaän xeùt vaø y/c HS cho bieát: ? Vaäy tröôùc khi ñònh daïng kyù töï chuùng ta phaûi laøm gì.HS laéng nghe. . . + Kieåu chöõ: Bold (chöõ ñaäm) Italic (chöõ nghieâng) .HS hoaøn thaønh caùc ví Trang 125 . .

lôøi. lôøi. * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: . 4. ? Theá naøo laø ñònh daïng kyù töï.Veà hoïc baøi vaø laøm baøi taäp 1.  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. .Döïa vaøo baûng phuï GV giaûi thích cuï theå töøng nuùt leänh vaø cho theâm moät soá ví duï cho HS laøm. ? Ñònh daïng vaên baûn coù maáy loaïi. . chaân) + Nuùt Font Color: maøu chöõ. lôøi.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Underline (chöõ gaïch duï maø GV ñöa ra.Veà xem tieáp phaàn coøn laïi cuûa baøi 16 vaø xem tieáp baøi 17. . (5') * Cuûng coá: ? Theá naøo laø ñònh daïng vaên baûn. Trang 126 .HS laéng nghe. 3. 6 trong SGK trang 88. HS HS HS HS traû traû traû traû lôøi. 5. ? Ñònh daïng kyù töï coù nhöõng tính chaát phoå bieán naøo.

vaên baûn. * Kieåm tra 15': 1/ Theá naøo laø ñònh . (13') . Ñònh daïng naøo ñoù ta phaûi laøm gì.HS nghieân cöùu SGK.Choïn phaàn vaên baûn. daïng vaên baûn coù maáy loaïi? 2/ Theá naøo laø ñònh daïng kyù töï? Ñònh daïng kyù töï coù nhöõng tính chaát phoå bieán naøo. III. DAÏNG VAÊN BAÛN . .  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . hình minh hoïa. SGK. I.HS traû lôøi. ? Söû duïng caùc nuùt 2.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Tuaàn: Tieát: 11 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 16. . Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.HS laøm baøi nghieâm daïng vaên baûn? Ñònh tuùc. (tieáp theo) ? Tröôùc khi thao taùc ñeán moät phaàn vaên baûn .SGK.  Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùch söû duïng hoäp thoaïi Font ñeå ñònh daïng kyù töï. ÑÒNH DAÏNG VAÊN BAÛN (tieáp theo) I. Muïc tieâu: . Trang 127 .HS laéng nghe. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ.GV quan saùt HS laøm baøi kieåm tra. ÑÒNH SGK.Yeâu caàu HS baùo caùo . 1. Ñònh daïng kyù .Baùo caùo sæ soá. (17') * OÅn ñònh lôùp: .GV y/c HS nghieân cöùu . Baøi 16.Hieåu ñöôïc theá naøo laø ñònh daïng vaên baûn.Bieát söû duïng caùc nuùt leänh vaø hoäp thoaïi Font ñeå ñònh daïng kyù töï. sæ soá.

HS ñoïc noäi dung löu yù. hoäp thoaïi Font.GV nhaän xeùt.HS laéng nghe.HS quan saùt hình minh nuùt leänh trong xeùt. . . Vaäy ñoái vôùi ñònh daïng ñoaïn vaên baûn laø thay ñoåi tính chaát naøo? Tieát hoïc Trang 128 .HS laéng nghe. caùc löïa choïn ñònh daïng . . ? Vaäy tröôùc khi söû duïng hoäp thoaïi Font chuùng ta phaûi laøm gì. . kyù töï coù töông ñöông . (10') * Giôùi thieäu baøi môùi: ÔÛ tieát hoïc tröôùc chuùng ta ñaõ bieát ñònh BAØI 17.Tröôùc heát cuõng phaûi choïn phaàn vaên baûn caàn ñònh daïng. töï.HS nhaän xeùt.GV döïa vaøo ví duï so coâng cuï vaø hoäp thoaïi saùnh. .HS laéng nghe. Söû duïng caùc nuùt leänh trong hoäp thoaïi Font ñeå ñònh daïng. a/ Söû duïng nuùt leänh: b/ Söû duïng hoäp thoaïi Font: B1: Choïn phaàn vaên baûn caàn ñònh daïng. caùc böôùc cuï theå.GV nhaän xeùt vaø chia ra hoïa.GV ñöa ra moät soá ví duï cuï theå cho HS so saùnh .GV y/c HS ñoïc noäi dung löu yù.GV y/c HS quan saùt hình aûnh minh hoïa thanh . ? Sau khi choïn phaàn vaên baûn xong laøm gì. Font. Vaøo baûng choïn Format.  Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu baøi môùi – Tìm hieåu veà ñònh daïng ñoaïn vaên baûn. . daïng kyù töï laø thay ñoåi daùng veû cuûa moät hay moät nhoùm kyù töï.HS traû lôøi: töông töøng nuùt leänh treân ñöông. B2: Format  Font. . vôùi caùc nuùt leänh treân thanh coâng cuï khoâng. . ÑÒNH daïng vaên baûn vaø ñaõ DAÏNG ÑOAÏN tìm hieåu cuï theå veà ñònh VAÊN BAÛN.GV y/c HS khaùc nhaän . ? Treân hoäp thoaïi Font . B3: Söû duïng caùc . thanh coâng cuï vaø hoäp thoaïi Font.GV nhaän xeùt vaø keát luaän. . . choïn Font.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc leänh ñeå ñònh daïng kyù töï coù bao nhieâu böôùc.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt.HS nhaän xeùt. .

.HS laéng nghe.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. (5') * Cuûng coá: ? Treân hoäp thoaïi Font .) .Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn laø thay ñoåi tính chaát cuûa toaøn ñoaïn vaên baûn. + Khoaûng caùch giöõa caùc doøng trong ñoaïn vaên.GV y/c HS nghieân cöùu SGK. (GV treo baûng phuï. . + Khoaûng caùch giöõa caùc doøng trong ñoaïn vaên. . baûn. + Vò trí leà cuûa caû ? Ñònh daïng ñoaïn vaên ñoaïn vaên. Ñònh daïng ñoaïn vaên laø thay ñoåi tính chaát cuûa toaøn ñoaïn vaên baûn. + Vò trí leà cuûa caû ñoaïn vaên.GV nhaän xeùt vaø laøm roõ töøng tính chaát. ? Ñònh daïng ñoaïn vaên Trang 129 . 1. . Ñònh daïng ñoaïn vaên. + Khoaûng caùch leà cuûa doøng ñaàu tieân. cuûa doøng ñaàu tieân.” * Tìm hieåu veà ñònh daïng ñoaïn vaên baûn: .  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.HS nhaän xeùt. caùc löïa choïn ñònh daïng kyù töï coù töông ñöông vôùi caùc nuùt leänh treân thanh coâng cuï khoâng.GV thoâng baùo: Khaùc vôùi ñònh daïng kyù töï.HS laéng nghe. + Kieåu caên leà. baûn laøm thay ñoåi + Khoaûng caùch leà nhöõng tính chaát naøo. . . ? Theo em theá naøo laø ñònh daïng ñoaïn vaên .HS laéng nghe.HS laéng nghe.HS laéng nghe. + Khoaûng caùch ñeán ñoaïn vaên treân vaø döôùi. ñònh daïng ñoaïn vaên chæ caàn ñaët con troû soaïn thaûo taïi baát kyø vò trí naøo trong ñoaïn vaên. . . Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn.Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn thay ñoåi nhöõng tính chaát nhö: + Kieåu caên leà.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu tieáp veà ñònh daïng ñoaïn vaên baûn “Baøi 17. + Khoaûng caùch ñeán ñoaïn vaên treân vaø döôùi. ? Theo em theá naøo laø ñònh daïng ñoaïn vaên baûn.

ÑÒNH DAÏNG ÑOAÏN VAÊN BAÛN (tieáp theo)  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ. II. Trang 130 . Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . . ÑÒNH DAÏNG ÑOAÏN VAÊN BAÛN (tieáp theo) I. (7') * OÅn ñònh lôùp: . Tuaàn: Tieát: 12 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 17.Baùo caùo sæ soá. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng Baøi 17.HS laéng nghe. . * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø hoïc baøi vaø xem tieáp noäi dung coøn laïi cuûa baøi 17. hình aûnh minh hoïa.Bieát söû duïng caùc nuùt leänh ñeå ñònh daïng ñoaïn vaên.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc baûn laøm thay ñoåi nhöõng tính chaát naøo.Yeâu caàu HS baùo caùo . sæ soá. Muïc tieâu: .Bieát ñònh daïng ñoaïn vaên baèng hoäp thoaïi Paragraph. III.SGK. SGK.

giôùi thieäu noäi dung tieáp theo cuûa baøi 17. soaïn thaûo laø gi? (Baøi 14 – trang 71) Trang 131 .GV döïa vaøo caùch trình baøy cuûa vaên baûn vaø .HS nghieân cöùu SGK Font ñeå ñònh daïng kyù vaø traû lôøi: chæ caàn töï ta phaûi laøm gì. .GV nhaän xeùt vaø y/c . baûng phuï cho HS so saùnh. Ñònh daïng ñoaïn laø thay ñoåi kieåu vaên.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc * Kieåm tra baøi cuõ: Theá naøo laø ñònh daïng vaên baûn? Ñònh daïng vaên baûn coù maáy loaïi? (Haõy neâu cuï theå) .Ñònh daïng vaên baûn coù 2 loaïi: + Ñònh daïng kyù töï laø thay ñoåi daùng veû cuûa moät hay moät nhoùm kyù töï. .Choïn phaàn vaên baûn 2. caùc ñoaïn vaên vaø caùc ñoái töôïng khaùc treân trang. . ñieåm.HS nhaän xeùt vaø traû ñònh daïng nhö theá lôøi. vôùi ñònh daïng ñoaïn vaên tröôùc khi söû duïng caùc nuùt leänh coù choïn phaàn vaên baûn caàn . Söû duïng caùc caùc nuùt leänh treân caàn ñònh daïng. ñoàng thôøi treo vaên baûn. ñöa con troû soaïn thaûo .GV cho HS nghieân cöùu vaøo ñoaïn vaên caàn SGK 1' vaø cho bieát: Ñoái ñònh daïng.GV nhaän xeùt.HS laéng nghe. vò trí cuûa caùc kyù töï. (Vaên baûn naøo ñaõ ñöôïc ñònh daïng vaø . nuùt leänh ñeå ñònh thanh coâng cuï ñònh daïng ñoaïn vaên.HS laéng nghe.GV y/c HS khaùc nhaän chaát cuûa toaøn ñoaïn xeùt. daïng hoaëc hoäp thoaïi .  Hoaït ñoäng 2: Söû duïng caùc nuùt leänh ñeå ñònh daïng ñoaïn vaên. ñònh daïng? . .GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. (17') ? Tröôùc khi söû duïng .GV nhaän xeùt vaø cho .HS nhaän xeùt.HS quan saùt vaø laéng HS cho bieát: Con troû nghe. daùng. + Ñònh daïng ñoaïn vaên laø thay ñoåi tính .Ñònh daïng vaên baûn 1. naøo?) .

 Thaûo luaän: . .GV y/c nhoùm (2HS) nghieân cöùu SGK 2’ vaø cho bieát: Ñeå thöïc hieän caên leà.HS nghieân cöùu SGK. xeùt. .HS nhaän xeùt. Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn baèng hoäp thoaïi Paragraph.GV y/c HS khaùc nhaän tieân cuûa ñoaïn. chæ ñaët con troû soaïn thaûo vaøo ñoaïn vaên.GV treo baûng phuï caùc nuùt leänh ñònh daïng ñoaïn vaên.Hoäp thoaïi Paragraph ? Hoäp thoaïi Paragraph ñöôïc duøng ñeå taêng ñöôïc duøng ñeå laøm gì.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc . Trang 132 baèng hoäp thoaïi 3. .GV y/c nhoùm khaùc nhaän xeùt. (16') . thay ñoåi leà caû ñoaïn vaên. .GV ñöa ra moät soá ví duï cho HS bieát.HS nhaän xeùt. hay giaûm khoaûng caùch giöõa caùc ñoaïn vaên baûn vaø thieát ñaët khoaûng caùch thuït leà doøng ñaàu . choïn moät phaàn ñoaïn vaên. Ñeå ñònh daïng ñoaïn vaên ngoaøi caùch söû duïng caùc nuùt leänh treân thanh coâng cuï ñònh daïng thì coøn caùch naøo nöõa?  Hoaït ñoäng 3: Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn Paragraph. .HS quan saùt. .HS thaûo luaän nhoùm ñeå traû lôøi. SGK. tröôùc khi ñònh daïng ñoaïn vaên ta coù theå: choïn caû ñoaïn vaên.GV nhaän xeùt vaø giaûi thích cuï theå töøng nuùt leänh. Caên leà: nhaùy moät trong caùc nuùt Thay ñoåi leà caû ñoaïn vaên: nhaùy moät trong caùc nuùt Khoaûng caùch doøng trong ñoaïn vaên: nhaùy nuùt beân phaûi nuùt leänh . khoaûng caùch doøng trong ñoaïn vaên ta söû duïng nuùt leänh naøo treân thanh coâng cuï ñònh daïng.GV y/c HS nghieân cöùu . .HS laéng nghe. . .

Trang 133 . . . 4.HS thaûo luaän nhoùm. .GV y/c nhoùm (2HS) nghieân cöùu SGK 2’ vaø cho bieát: ? Haõy chæ ra caùc löïa choïn ñònh daïng ñoaïn vaên treân hoäp thoaïi Paragraph töông ñöông vôùi caùc nuùt leänh treân thanh coâng cuï ñònh daïng. .GV treo baûng phuï hoäp thoaïi Paragraph vaø giaûi thích. laøm baøi taäp 1. ? Tröôùc khi söû duïng caùc nuùt leänh treân thanh coâng cuï ñònh daïng hoaëc hoäp thoaïi Paragraph ta phaûi laøm gì.HS traû lôøi. . .HS laéng nghe.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc .  Thaûo luaän: . .GV nhaän xeùt. . 2.GV nhaän xeùt.HS traû lôøi. ? Ñeå môû hoäp thoaïi Paragraph ta vaøo ñaâu. thay ñoåi leà caû ñoaïn vaên. . . ? Tröôùc khi söû duïng hoäp thoaïi Paragraph ta phaûi laøm gì.HS nhaän xeùt. * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø hoïc baøi.HS nhaän xeùt. 6 trong SGK – trang 91 vaø tröôùc baøi thöïc haønh 7 .HS laéng nghe. . .Ñöa con troû soaïn thaûo ñeán ñoaïn vaên caàn ñònh daïng.GV nhaän xeùt. khoaûng caùch doøng trong ñoaïn vaên.HS nhoùm khaùc nhaän xeùt. .HS laéng nghe.HS ñoïc noäi dung ghi nhôù. .Caên leà. . * Cuûng coá: .Format  Paragraph. (5') .HS laéng nghe. . .  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá – daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. .HS quan saùt vaø laéng nghe.GV treo ñoàng thôøi hai baûng phuï. ? Ñeå môû hoäp thoaïi Paragraph ta vaøo ñaâu.GV y/c HS ñoïc noäi dung ghi nhôù.

HS laéng nghe.HS laéng nghe.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .Bieát ñöôïc caùc thao taùc ñònh daïng vaên baûn ñôn giaûn. * Kieåm tra baøi cuõ: .Yeâu caàu HS baùo caùo . II. EM TAÄP TRÌNH BAØY VAÊN BAÛN I. .Baùo caùo sæ soá. . . Baøi thöïc haønh sæ soá.HS traû lôøi. phoøng maùy. * Giôùi thieäu baøi môùi: ÔÛ tieát tröôùc caùc em . chöa qua thöïc haønh.AÙp duïng ñöôïc caùc kieåu ñònh daïng vaøo vaên baûn.” Trang 134 . xeùt. SGK.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc ñeå tieát sau thöïc haønh. . Tuaàn: Tieát: 13 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi thöïc haønh 7.GV y/c HS khaùc nhaän .HS traû lôøi.SGK. taùc duïng cuûa ñònh daïng ñoaïn vaên baûn. Muïc tieâu: . ñaõ hoïc caùch ñònh daïng vaên baûn (ñònh daïng kyù töï vaø ñònh daïng ñoaïn vaên baûn) nhöng caùc em chæ bieát treân cô sôû lyù thuyeát. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. Hoâm nay caùc em seõ ñöôïc thöïc haønh treân maùy thoâng qua “baøi thöïc haønh 7.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.Hoaøn chænh ñònh daïng vaên baûn theo yeâu caàu. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi. 7. (7') * OÅn ñònh lôùp: .HS nhaän xeùt. . Em taäp trình baøy vaên baûn. EM TAÄP TRÌNH 1/ Coù nhöõng loaïi ñònh BAØY VAÊN BAÛN daïng cô baûn naøo? 2/ Ñieàn vaøo choã troáng .

.GV nhaän xeùt vaø thöïc haønh maãu. .HS traû lôøi.GV cho HS ñoïc y/c cuûa baøi. ? Em ñònh daïng nhö theá naøo ñeå tieâu ñeà caên giöõa trang.doc.Choïn phaàn vaên baûn .doc ñaõ ñöôïc ñònh daïng.Choïn phaàn vaên baûn ñoù vaø söû duïng caùc nuùt leänh treân thanh coâng cuï ñònh daïng hoaëc hoäp thoaïi Font. .GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. . . .doc chöa ñònh daïng vaø vaên baûn Bien dep. .Ñöa con troû soaïn thaûo ñeán ñoaïn vaên baûn caàn ñònh daïng vaø söû duïng caùc nuùt leänh treân thanh coâng cuï ñònh daïng hoaëc hoäp thoaïi Paragraph.HS quan saùt. ? Em haõy nhaéc laïi caùch khôûi ñoäng Word vaø neâu caùch môû teäp Bien dep. ñoaïn cuoái cuøng caên thaúng leà phaûi. doøng ñaàu thuït leà. ? Em haõy ñònh daïng tieâu ñeà “Bieån ñeïp” vaø ñoaïn cuoái cuøng (theo Vuõ Tuù Nam) coù phoâng chöõ. caùc noäi dung caên thaúng caû hai leà.GV y/c HS ñoïc noäi dung thöïc haønh.Ñöa con troû soaïn thaûo ñeán ñoaïn vaên baûn caàn ñònh daïng vaø söû duïng hoäp thoaïi Paragraph.HS ñoïc y/c cuûa baøi.  AÙp duïng caùc ñònh daïng.HS ñoïc noäi dung thöïc 1. . (10') . . ? Ñònh daïng theá naøo ñeå caùc ñoaïn noäi dung coù . côõ chöõ nhö theá naøo.GV nhaän xeùt vaø y/c HS khôûi ñoäng Word. .GV nhaän xeùt vaø thöïc ñoù vaø söû duïng hoäp thoaïi Font. a/ Ñònh daïng vaên baûn:  Khôûi ñoäng Word vaø môû teäp ñaõ coù. . . .HS laéng nghe vaø thöïc haønh theo y/c. .HS quan saùt. dung thöïc haønh.GV nhaän xeùt vaø thöïc Trang 135 .HS nhaän xeùt. . . .HS quan saùt.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc  Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu noäi dung thöïc haønh. Tìm hieåu noäi haønh. maøu chöõ. haønh maãu. kieåu chöõ. .HS quan saùt. môû teäp ñaõ coù. .Cho HS quan saùt Bien dep.HS quan saùt 2 noäi dung vaên baûn.

.  Löu vaên baûn vôùi teân cuõ.HS trình baøy vaên baûn 2. nhoùm thöïc hieän toát. ? Em haõy nhaéc laïi caùch löu vaên baûn.  Hoaït ñoäng 3: Trình baøy vaên baûn Bien dep. .doc theo maãu. baûn Bien dep.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. .HS traû lôøi. * Daën doø: Veà nhaø coù ñieàu kieän thöïc hieän laïi vaø xem tieáp noäi dung baøi tieáp theo.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc haønh maãu.HS laéng nghe vaø thöïc hieän. (25') . Trang 136 .GV y/c HS trình baøy vaên baûn Bien dep. Giuùp ñôõ nhöõng em chöa thöïc hieän ñöôïc. . hoâm nay caùc em caàn naém nhöõng kieán thöùc .doc theo maãu.doc theo maãu. * Nhaän xeùt: Khen caù nhaân.File  Save hoaëc nhaùy nuùt Save treân thanh coâng cuï.HS quan saùt. Trình baøy vaên Bien dep. nhoùm chöa nghieâm tuùc.doc theo maãu.HS nhaän xeùt. Pheâ bình nhöõng . .HS laéng nghe.GV nhaän xeùt vaø y/c HS thöïc hieän löu vaên baûn vôùi teân cuõ. .GV nhaän xeùt vaø thöïc haønh maãu.GV quan saùt HS trong quaù trình thöïc hieän.  Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt – Daën doø. . . (3') * Cuûng coá: ? Qua baøi thöïc haønh . . ? Ñònh daïng theá naøo ñeå kyù töï ñaàu tieân cuûa ñoaïn vaên thöù nhaát coù côõ chöõ lôùn vaø kieåu chöõ ñaäm. naøo.HS laéng nghe.

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc

Tuaàn: Tieát: 14 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy:

Baøi thöïc haønh 7. EM TAÄP TRÌNH BAØY VAÊN BAÛN (tieáp theo)
I. Muïc tieâu:
- Bieát ñöôïc caùc thao taùc ñònh daïng vaên baûn ñôn giaûn. - AÙp duïng ñöôïc caùc kieåu ñònh daïng vaøo vaên baûn. - Hoaøn chænh ñònh daïng vaên baûn theo yeâu caàu.

II. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, phoøng maùy.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng
Baøi thöïc haønh 7. EM TAÄP TRÌNH BAØY VAÊN BAÛN (tieáp theo)

 Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Tìm hieåu noäi dung thöïc haønh. (7')
* OÅn ñònh lôùp: - Yeâu caàu HS baùo caùo - Baùo caùo sæ soá. sæ soá. * Tìm hieåu noäi dung thöïc haønh: - HS traû lôøi. - GV y/c cho bieát: Trang 137

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc ? Tröôùc söû duïng caùc nuùt leänh hoaëc hoäp thoaïi Font ñeå ñònh daïng kyù töï ta phaûi laøm gì. - GV nhaän xeùt vaø y/c HS khaùc nhaéc laïi. ? Tröôùc söû duïng caùc nuùt leänh hoaëc hoäp thoaïi Paragrap phaûi laøm gì. - GV y/c HS khaùc nhaéc laïi. - GV nhaän xeùt. - GV y/c moãi nhoùm nghieân cöùu so saùnh söï khaùc bieät giöõa 2 vaên baûn maãu. ? Em haõy cho bieát caùc caâu trong vaên baûn B ñöôïc ñònh daïng (trình baøy) nhö theá naøo so vôùi vaên baûn maãu B.

- HS laéng nghe vaø nhaéc laïi. - HS traû lôøi. - HS nhaéc laïi. - HS laéng nghe. - HS quan saùt vaø so saùnh 2 vaên baûn maãu. - Tieâu ñeà ñöôïc caên giöõa, chöõ ñaäm ; noäi dung caùc ñoaïn ñöôïc caên ñeàu.

- HS nhaän xeùt. - HS laéng nghe. - Coù theå söû duïng caùc nuùt leänh treân thanh coâng cuï ñònh daïng hoaëc söû duïng hoäp - GV y/c HS khaùc nhaän thoaïi Font (hoäp thoaïi Paragraph) xeùt. - GV nhaän xeùt. - HS laéng nghe. ? Ñeå ñònh daïng ñuùng - HS ñoïc noäi dung thöïc nhö y/c cuûa vaên baûn B, haønh 7. em phaûi laøm nhö theá naøo. - GV nhaän xeùt. - GV y/c HS ñoïc noäi dung thöïc haønh 7.  Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh goõ vaø ñònh daïng ñoaïn vaên baûn theo maãu. (35') - GV y/c HS môû noäi dung - HS tieán haønh thöïc vaên baûn Bien dep.doc haønh. tröôùc ñoù ñaõ löu vaø cheøn noäi dung cho ñuû 4 ñoaïn nhö trong SGK trang 92. - Y/c HS ñònh daïng tieâu - HS laøm theo y/c cuûa ñeà (côõ chöõ: 24, in ñaäm, GV. caên giöõa, maøu ñoû), noäi dung (côõ chöõ: 16, caên ñeàu, maøu xanh) - GV quan saùt HS trong - HS thöïc haønh. quaù trình thöïc haønh, Trang 138

Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc giuùp ñôõ nhöõng em chöa - HS nhôù löu bai thöôøng thöïc hieän ñöôïc. xuyeân. - Trong quaù trình thöïc haønh nhaéc nhôû HS löu baøi thöôøng xuyeân.

 Hoaït ñoäng 3: Nhaän xeùt – Daën doø. (3')
* Cuûng coá: ? Qua baøi thöïc haønh - HS traû lôøi. hoâm nay caùc em caàn naém nhöõng kieán thöùc - HS laéng nghe. naøo. * Nhaän xeùt: Khen caù nhaân, nhoùm thöïc hieän toát. Pheâ bình nhöõng - HS laéng nghe. nhoùm chöa nghieâm tuùc. * Daën doø: Veà nhaø coù ñieàu kieän thöïc hieän laïi vaø xem tieáp noäi dung baøi tieáp theo.

Tuaàn: Tieát: 15 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy:

BAØI TAÄP

I. Muïc tieâu:
- Bieát soaïn thaûo vaên baûn ñôn giaûn vaø bieát caùch löu vaên baûn. - Bieát vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå ñònh daïng kyù vaø ñònh daïng ñoaïn vaên.

II. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn, SGK, phoøng maùy.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø - SGK. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc:  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp.
- Y/c HS baùo caùo sæ soá. Trang 139  HS baùo caùo sæ soá.

truyeàn pha laãn troâng raát laø ñeïp. chuù thích chôi ñuøa vôùi moïi ngöôøi trong gia ñình. hoùm hænh vaø khoâng ngoan.Boá meï toâi ñi vaéng coù vieäc. Ba meï mua noù töø naêm ngoaùi.Boá toâi ñi gieát moät ngöôøi soáng.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh noäi dung baøi taäp. thuôû nhoû ñaõ toû ra haøi höôùc.GV ñöa cho moãi nhoùm maãu vaên baûn. bay giôø ñaõ ñöôïc moät naêm.ø ñònh daïng ñoaïn vaên vaø höôùng daãn caùch löu.Boá meï ñi ñaâu? Vinh laøm thinh khoâng traû lôøi.  Hoaït ñoäng 3: Cho hoïc sinh thöïc haønh theo maãu. . Ñaàu chuù troøn troøn nhö quaû cam. Chuû nôï hoûi lia lòa caäu môùi ñaùp: . CHUÙ MEØO NHAØ EM em coù nuoâi moät con meøo tam theå raát ñeïp. Meï toâi ñi cöùu moät ngöôøi cheát. THAÀN ÑOÀNG ÑAÁT VIEÄT Taäp: Chuù meøo laùo lónh Trang nguyeân Löông Theá Vinh ngöôøi Cao Löông.  HS laéng nghe. traéng nuoát ñen .GV giôùi thieäu maãu vaên baûn seõ thöïc haønh vaø höôùng daãn moät soá noäi dung caàn ñònh daïng kyù töï. huyeän Thieân Baûng (nay thuoäc Nam Ñònh). thaáy caäu Theá Vinh ñang chôi troø naëng ñaát ôû saân lieàn hoûi: . . oâng hoûi laøm gì? Chuû nôï cöù raëng hoûi ñi ñaâu bao giôø veà… Cuoái cuøng Vinh môùi traû lôøi: . Trang 140 Nhaø Chuù coù boä loâng ba maøu vaøng saäm. Hai caùi tay nhö hai chieác laù cöù veånh leân ñeå nge ngoáng. Coù laàn ngöôøi boá laø Löông Theá Thieän ñi vaéng chuû nôï ñeán ñoøi tieàn.

14. Muïc tieâu caàn ñaùnh giaù: Ñaùnh giaù baøi 13. 16. Muïc ñích. nhaûy töø cao xuoáng maø khoâng phaùt ra tieáng ñoäng nhoû. 17.Bieát khôûi ñoäng Microsoft Word vaø phaân bieät ñöôïc caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa maøn hình laøm vieäc Microsoft Word.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Ñoâi maét chuù long lanh nhö hai hoøn bi. Trang 141 . hoàng hoàng troâng thaät xinh. Caùi muõi öôn öôùt. 15. ñaëc bieät baøn chaân chuù coù ñeäm thòt giuùp chuù leo treøo. Boán caùi chaân thon daøi coù moùng vuoát. Tuaàn: Tieát: 16 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: KIEÅM TRA 1 TIEÁT I. Nhöõng caùi ria daøi cong cong traéng nhö cöôùc. II. Thaân chuù thon nhoû. uyeån chuyeån nhö quaû bí xanh. yeâu caàu cuûa ñeà baøi: .

Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn.5 (ñieåm) VD: 1.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc .5 (ñieåm) 3.5 20 10 . Soaïn thaûo vaên baûn ñôn giaûn.Bieát caùch thöïc hieän caùc thao taùc nhö: xoùa. . Baøi 14. Chænh söûa vaên baûn. III. Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn.5 4 2 4 2 3 1. Laøm quen vôùi soaïn thaûo vaên baûn. Troïng soá ñieåm daønh cho caùc möùc ñoä ñaùnh giaù: NB: 5 (ñieåm) TH: 3. Moät soá tyû leä caàn thieát trong ñeà kieåm tra: 1. → 3 (ñieåm) Baøi 15.5 10-12-1418 2 10 7 5 Trang 142 3.5 1 ñaùnh Vaän duïng TNKQ Toån g soá Baøi 13.Hieåu caùc noäi dung ñònh daïng kyù töï vaø bieát caùch thöïc hieän ñònh daïng kyù töï. Laøm quen vôùi soaïn thaûo vaên baûn. Baøi 15.5 (ñieåm) Baøi 16. Soaïn thaûo vaên baûn ñôn giaûn.Bieát noäi dung vaø caùch thöïc hieän ñònh daïng ñoaïn vaên baûn. Ma traän ñeà kieåm tra: Soá caâu & Ñieåm Soá caâu Ñieåm Soá caâu Ñieåm Soá caâu Ñieåm Soá caâu Ñieåm Soá caâu Ñieåm Soá caâu Ñieåm Chuû ñeà Caùc möùc ñoä caàn giaù Nhaän Thoâng bieát hieåu TNKQ TNKQ 1 0.Bieát caùch goõ vaên baûn chöõ Vieät. . Thôøi gian vaø troïng soá ñieåm laøm baøi: Phaàn TNKQ: 20 (ñieåm) → 45 (phuùt) 2. Baøi 16.5 9-16-20 1. .5 (ñieåm) Baøi 14. → 2 (ñieåm) Baøi 17. → 1. sao cheùp vaø di chuyeån caùc phaàn vaên baûn.5 3-8 6 4 0.5 11-13-1517 1 2 5-19 0. Chænh söûa vaên baûn. Toång soá 2-7 1 3 1. Baøi 17. Ñònh daïng vaên baûn.5 6 3 3 1. → 2 (ñieåm) IV. Ñònh daïng vaên baûn. Troïng soá ñieåm daønh cho töøng chuû ñeà: Baøi 13. → 1.

thöôøng. b. Caên traùi. c. Môû baûng choïn View  Font. c ñeàu ñuùng. b. Môû baûng choïn Table  Font. Caû a. Phaûi xoùa töø ñoaïn vaên baûn bò sai cho ñeán cuoái cuûa vaên baûn. 9/ Caùc nuùt leänh laàn löôït duøng ñeå ñònh daïng kieåu chöõ: a. Môû baûng choïn File  Font. c. Choïn File  Open. Ñaäm. caùc nuùt leänh. 6/ Ñeå xoùa moät vaøi kyù töï ta duøng caùc phím: a. b. nghieâng. b. AA vaø A6. Caû a. c. roài goõ Winword. 2/ Ñeå môû moät teäp vaên baûn ñaõ löu ta thöïc hieän: a. gaïch chaân. Caên giöõa. d. c. c. Noäi dung ñeà kieåm tra: 1/ Muoán khôûi ñoäng chöông trình Microsoft Word ta coù theå: a. gaïch chaân. 12/ Caùc nuùt leänh laàn löôït duøng ñeå ñònh daïng ñoaïn vaên: Trang 143 . Hình veõ. d. Choïn File  Close. Caùc baûng choïn. 5/ Trong khi soaïn thaûo vaên baûn. caên phaûi. Choïn Start  Programs  Microsoft Word. c. Thanh cuoán doïc. b. Vuøng soaïn thaûo. Choïn File  New. Gaïch chaân. con troû soaïn thaûo. nghieâng. d. Choïn File  Close. Nhaán toå hôïp phím Ctrl + S. 11/ Caùc thaønh phaàn chính cuûa maøn hình laøm vieäc Microsoft Word bao goàm: a. d. Caên phaûi. d. Backspace hoaëc Ctrl. c. 3/ Thaønh phaàn cô baûn nhaát cuûa vaên baûn laø: a. gaïch chaân. Delete hoaëc Shift. thanh coâng cuï. Backspace hoaëc Shift. AW vaø A8.exe vaø nhaán OK. Choïn Start  Run. thanh cuoán ngang. b. b. caên ñeàu. d. Chæ caàn xoùa vaø goõ laïi ñoaïn vaên baûn bò sai. Phaûi môû moät teäp môùi ñeå goõ laïi vaên baûn. Nhaán toå hôïp phím Ctrl + N. Nhaùy ñuùp bieåu töôïng treân maøn hình neàn. b. caên giöõa. d. 4/ Ñeå môû hoäp thoaïi Font ta thöïc hieän nhö sau: a. caên giöõa. Kyù töï. c. AA vaø A6 d. 7/ Ñeå môû moät teäp vaên baûn môùi ta thöïc hieän: a. d. c. Nhaán toå hôïp phím Ctrl + S. ñaäm. Caên ñeàu. c. d. Delete hoaëc Backspace. 10/ Caùc nuùt leänh laàn löôït duøng ñeå ñònh daïng ñoaïn vaên: a. b. b. Hình aûnh. Môû baûng choïn Format  Font. Phaûi xoùa toaøn boä vaên baûn vaø goõ laïi. AW vaø A6. 8/ Ñeå coù chöõ “AÊ” kieåu Telex vaø kieåu Vni ta goõ nhö sau: a.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc V. Ñaäm. Thöôøng. c. Baûng bieåu. Nhaán toå hôïp phím Ctrl + O. b. c. neáu coù ñoaïn vaên baûn bò sai thì: a. b. nghieâng. b. d.

TRÌNH BAØY TRANG VAÊN BAÛN VAØ IN I. Khoâng theå nhaäp laïi ñoaïn vaên baûn ñoù vì ñoaïn vaên baûn chæ ñöôïc xuaát hieän moät laàn. Muïc tieâu: Trang 144 . b. duøng ñeå: b. caên ñeàu. Phaûi soaïn thaûo lieân tuïc cho ñeán khi heát vaên baûn. c. Thay ñoåi khoaûng caùch giöõa caùc kyù töï trong ñoaïn vaên c. Choïn côõ chöõ. Thay ñoåi khoaûng caùch doøng trong ñoaïn vaên. 15/ Trong vaên baûn neáu coù ñoaïn vaên baûn xuaát hieän nhieàu laàn thì: a. b. caên giöõa. d. b. Thay ñoåi khoaûng caùch thuït leà traùi. Phaûi goõ laïi caùc ñoaïn vaên vaûn ñoù. Khoaûng caùch doøng trong ñoaïn vaên. Caên ñeàu. Caû a vaø c ñuùng. c. b. Chæ sao cheùp ñöôïc moät laàn. Caû a vaø c ñuùng. Choïn kích côõ chöõ. c. 14/ Nhaùy nuùt beân phaûi nuùt leänh duøng ñeå: a. Choïn ñoä daøi cuûa chöõ. Thay ñoåi khoaûng caùch thuït leà phaûi. caên giöõa. d. Caên traùi. Choïn chöõ gaïch chaân d. Moãi laàn môû maùy tính chæ soaïn thaûo ñöôïc moät teäp vaên baûn. Ba trang vaên baûn. c. Choïn phoâng chöõ. b. 18/ Caùc nuùt leänh laàn löôït duøng ñeå ñònh daïng: a. d. Caên giöõa. Ñaàu doøng. Löu tröõ laïi vaø coù theå chænh söûa nhieàu laàn. Giaûm möùt thuït leà traùi vaø taêng möùc thuït leà traùi. Tröôùc kyù töï vöøa goõ. d. 16/ Nhaùy nuùt beân phaûi nuùt leänh duøng ñeå: a. 17/ Sau khi goõ moät kyù töï con troû soaïn thaûo naèm ôû vò trí naøo? a. caên phaûi. 19/ Khi soaïn thaûo vaên baûn treân maùy tính thì: a.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc a. c. c. Nhieàu trang vaên baûn. c. Cuoái doøng. 13/ Khi soaïn thaûo trong Word. b. b. d. Tuaàn: Tieát: 17 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 18. Giaûm möùt thuït leà traùi. Sau kyù töï vöøa goõ. ta coù theå soaïn thaûo toái ña: a. d. c. d. Hai trang vaên baûn. 20/ Nhaùy nuùt beân phaûi nuùt leänh a. Caên phaûi. b. Coù theå sao cheùp ñoaïn vaên baûn ñoù. Choïn ñoä roäng cuûa chöõ. Choïn chöõ nghieâng. Moät trang vaên baûn. Moãi moät vaên baûn chæ duøng soaïn thaûo treân moät maùy tính cuï theå. d.

……………………………… VAØ IN Nuùt duøng ñeå: ……………………………… . .HS laéng nghe. SGK. ? Noäi dung trong hai vaên baûn gioáng hay khaùc nhau.Yeâu caàu HS baùo caùo . . .HS laéng nghe. TRÌNH ……………………………… Nuùt duøng ñeå: caên BAØY TRANG Nuùt duøng ñeå: VAÊN BAÛN giöõa.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . sæ soá. III.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. . * Giôùi thieäu baøi môùi: GV treo baûng phuï noäi dung hai vaên baûn: moät trang ñöùng vaø moät trang naèm ngang. Trang 145 .HS quan saùt vaø traû lôøi: gioáng nhau. Baøi 18. . baûng phuï. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.SGK.HS khaùc nhaän xeùt. caùc nuùt leänh sau: Nuùt duøng ñeå: caên Nuùt duøng ñeå: ñeàu. ……………………………… Nuùt duøng ñeå: caên Nuùt duøng ñeå: phaûi. II.HS quan saùt vaø traû lôøi: moät trang ñöùng vaø moat trang naèm ngang. * Kieåm tra baøi cuõ: .Baùo caùo sæ soá.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt.Bieát ñöôïc caùc kieåu trình baøy trang vaên baûn cuûa Word.Bieát caùch thöïc hieän caùc thao taùc choïn höôùng trang vaø ñaët leà trang. .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc .HS traû lôøi: Haõy ñieàn taùc duïng Nuùt duøng ñeå: caên ñònh daïng ñoaïn vaên cuûa traùi. ? Caùch trình baøy hai vaên baûn naøy nhö theá naøo. * OÅn ñònh lôùp: . Ñeå bieát caùch trình baøy trang vaên baûn ñöùng hay naèm ngang tröôùc khi in thì chuùng ta .

.GV y/c nhoùm khaùc . + Ñaët leà trang: leà traùi. Chuùng ta vöøa tìm hieåu 2. . ñoaïn vaên? .HS traû lôøi: + Choïn höôùng trang: trang ñöùng hay trang naèm ngang. cho bieát: ñaâu laø leà . . Choïn höôùng caùc kieåu trình baøy trang .GV y/c HS tìm hieåu SGK vaø cho bieát: trang vaên baûn ñöôïc trình baøy theo nhöõng kieåu naøo? . trang vaø ñaâu laø leà . leà döôùi. .GV nhaän xeùt vaø giaûi thích.HS laéng nghe.HS laéng nghe.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc cuøng tìm hieåu “Baøi 18.HS traû lôøi: thích. Trình baøy traû lôøi: trang vaên baûn. Trang 146 . nhaän xeùt. .GV nhaän xeùt vaø giaûi thích. leà phaûi.  Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùch trình baøy trang vaên baûn. trang vaø ñaët leà vaên baûn. Trình baøy trang vaên baûn vaø in”. .HS nhaän xeùt. .GV cho HS khaùc nhaän .HS nhaän xeùt. .GV treo baûng phuï noäi dung phaân bieät leà trang vaø leà ñoaïn vaên.HS traû lôøi: trang ñöùng vaø trang naèm ngang.HS laéng nghe.  Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu thao taùc choïn höôùng trang vaø ñaët leà trang. .HS ñoïc noäi dung löu yù. cuõng nhö caùc trang.HS nhaän xeùt. .GV nhaän xeùt. . .GV nhaän xeùt vaø giaûi .HS laéng. thaûo luaän nhoùm (2HS) trong 2' vaø . ? Khi trình baøy trang vaên baûn coù nhöõng y/c naøo.GV cho HS khaùc nhaän xeùt. .HS laéng nghe.HS traû lôøi. ? Neáu vaên baûn coù nhieàu trang thì vieäc trình baøy trang coù taùc duïng ñeán moïi trang cuûa vaên baûn. leà treân. Y/c HS quan saùt.GV cho HS ñoïc noäi dung löu yù.HS tìm hieåu SGK vaø 1. . xeùt. .

. Edit. Nhö vaäy ñeå bieát cuï theå vaøo ñaâu ñeå choïn höôùng trang vaø ñaët leà trang thì chuùng ta cuøng tìm hieåu tieáp phaàn 2.GV giaûi thích treân hoäp thoaïi Page Setup. choïn trang Margins vaø thöïc hieän. .GV y/c HS ñoïc noäi dung löu yù trong SGK. * Cuûng coá: ? Trang vaên baûn ñöôïc . . ? GV y/c HS nhaéc laïi caùc baûng choïn trong cöûa soå Word ñaõ hoïc ôû baøi 13.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc y/c cô baûn khi trình baøy trang vaên baûn. Bottom (döôùi).GV cho HS khaùc nhaän xeùt. . ñoàng thôøi treo baûng phuï vaø cho HS bieát: Ñeå choïn höôùng trang vaø ñaët leà trang vaøo File  Page Setup ñeå môû hoäp thoaïi Page Setup.HS nhaän xeùt. .HS laéng. beân phaûi caùc oâ: Top (treân). View. ? Khi trình baøy trang vaên Trang 147 . + Choïn oâ Portrait (trang ñöùng) Landscape (naèm ngang) . . . trình baøy theo nhöõng kieåu naøo.HS traû lôøi: File.… .HS traû lôøi.HS traû lôøi.HS traû lôøi. Phaân bieät ñöôïc ñaâu laø leà ñoaïn vaên vaø ñaâu laø leà trang. .HS quan saùt vaø laéng .  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá – Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. . Insert.HS laéng nghe.HS ñoïc noäi dung löu yù. (phaûi). Format. . + Nhaùy muõi teân . .HS quan saùt vaø laéng Left (traùi) vaø Right nghe.GV nhaän xeùt. .GV y/c HS traû lôøi noäi dung ghi chuù trong hoäp thoaïi Page Setup.GV nhaän xeùt.

HS traû lôøi. Tuaàn: Tieát: 18 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 18. III. Laøm baøi taäp 1.HS traû lôøi: Trang 148 .Yeâu caàu HS baùo caùo .HS traû lôøi. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi. . .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc baûn coù nhöõng y/c naøo. 3.Bieát caùch xem tröôùc khi in.SGK. ? Ñeå môû hoäp thoaïi Page Setup vaøo ñaâu. .  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .Bieát caùch in moät hoaëc nhieàu trang vaên baûn. .HS traû lôøi.Baùo caùo sæ soá. sæ soá. Muïc tieâu: . ? Choïn oâ Portrait (Landscape) ñeå ñaët trang theo höôùng naøo. (5') * OÅn ñònh lôùp: . Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. 2. . * Kieåm tra baøi cuõ: .HS laéng nghe. ? Neáu vaên baûn coù nhieàu trang thì vieäc trình baøy trang coù taùc duïng ñeán moïi trang cuûa vaên baûn. II. * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc phaàn 3 ñeå tieát sau hoïc toát hôn. TRÌNH BAØY TRANG VAÊN BAÛN VAØ IN (tieáp theo) I.

xeùt. choïn trang BAØY TRANG Margins vaø thöïc hieän. * Giôùi thieäu baøi môùi: ÔÛ tieát tröôùc chuùng ta ñaõ tìm hieåu caùch trình . * Xem tröôùc khi . . ñieåm.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc 1/ Khi trình baøy trang Khi trình baøy trang vaên baûn coù nhöõng y/c vaên baûn coù nhöõng y/c cô baûn naøo? cô baûn: + Choïn höôùng trang: trang ñöùng hay trang naèm ngang. C2: File  Print Preview.”  Hoaït ñoäng 2: Xem tröôùc khi in.GV y/c HS khaùc nhaän . ñoàng .HS khaùc nhaän xeùt. leà döôùi.HS laéng nghe. (18') .HS nghieân cöùu SGK. .HS laéng nghe. leà phaûi. ? Tröôùc khi in moät vaên baûn naøo ñoù ngöôøi ta thöôøng laøm gì.HS khaùc nhaän xeùt. Ñeå choïn höôùng trang Ñeå choïn höôùng trang vaø ñaët leà trang ta thöïc vaø ñaët leà trang vaøo hieän nhö theá naøo? File  Page Setup ñeå môû hoäp thoaïi Page Baøi 18. . .GV nhaän xeùt. C3: Ctrl + F2.GV y/c HS nghieân cöùu SGK. . ngaét trang coù hôïp lyù chöa vaø coù theå chænh söûa ngay Ñeå khoâng laõng phí thôøi gian vaø giaáy möïc.HS laéng nghe.Xem tröôùc khi in laø xem caùch boá trí trang. Bieát caùch choïn höôùng trang vaø ñaët leà trang. ? Theo em taïi sao phaûi xem tröôùc khi in. thôøi treo baûng phuï ñeå giaûi thích roõ taïi sao phaûi Trang 149 in: C1: Nhaùy nuùt Print Preview .HS traû lôøi: ngöôøi ta thöôøng xem tröôùc khi in. theo) . TRÌNH Setup.GV nhaän xeùt vaø cho 3. VAØ IN (tieáp xeùt. VAÊN BAÛN . + Ñaët leà trang: leà traùi. In vaên baûn.GV y/c HS khaùc nhaän . . leà treân. baøy vaên baûn. Vaäy tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu tieáp phaàn 3 caùch “in vaên baûn.

.HS thaûo luaän vaø traû lôøi: File  Print.HS nghieân cöùu SGK. ? Ñeå xem tröôùc khi in ta choïn leänh gì. leänh Print . nhaùy caùc nuùt vaø ñeå xem caùc trang (coù theå di chuyeån thanh cuoán doïc). + Name: choïn maùy in. Trang 150 .Nhaùy nuùt Close. . .GV cho HS thaûo luaän nhoùm (2HS) trong 2’ vaø cho bieát: ? Neáu nuùt Print khoâng xuaát hieän treân thanh coâng cuï Standard thì chuùng ta coøn caùch naøo nöõa.GV nhaän xeùt: nhaùy nuùt treân thanh coâng cuï ñeå trôû veà cheá ñoä xem bình thöôøng. .HS laéng nghe. . . (17') .GV thoâng baùo: sau khi xem caùch trình baøy vaên baûn ñaõ phuø hôïp vôùi y/c thì ta seõ baét ñaàu in vaên baûn. . * In vaên baûn: C1: Nhaùy vaøo nuùt Print. .Nhaùy vaøo nuùt Print.GV nhaän xeùt vaø thoâng baùo: muoán xem tröôùc khi in ta nhaùy nuùt Print Preview hoaëc File  Print Preview (hoaëc Ctrl + F2) ñeå kieåm tra caùch trình baøy cuûa trang. ? Ñeå in vaên baûn ta choïn leänh naøo. Choïn Preview. .HS laéng nghe.HS nhaän xeùt.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt.GV nhaän xeùt vaø giôùi thieäu hoäp thoaïi Print.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc xem tröôùc khi in. C3: Ctrl + P.HS laéng nghe. .GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. .  Hoaït ñoäng 3: In vaên baûn. C2: File  Print. . ? Neáu muoán veà cheá ñoä xem bình thöôøng ta nhaùy nuùt naøo.GV y/c HS nghieân cöùu SGK.HS laéng nghe. Ctrl + P . . .

? Theo em taïi sao phaûi xem tröôùc khi in. ? Ñeå xem tröôùc khi in ta choïn leänh gì.HS laéng nghe. ? Ñeå in vaên baûn ta choïn leänh naøo. . . + Nhaùy OK. ? Neáu muoán veà cheá ñoä xem bình thöôøng ta nhaùy nuùt naøo. .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc + Page range: choïn trang. Tìm kieám vaø thay theá”. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. .HS traû lôøi. .HS traû lôøi. Trang 151 . * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø hoïc baøi vaø xem baøi taäp 4 trong SGK trang 96. . (5') * Cuûng coá: ? Tröôùc khi in moät vaên baûn naøo ñoù ngöôøi ta thöôøng laøm gì. Odd pages.HS traû lôøi. Xem tröôùc noäi dung cuûa baøi tieáp theo “Baøi 19.HS traû lôøi.  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá. Even pages. + Number of copies: soá baûn.HS traû lôøi.  All:  Current page:  Page : Print what: Print: All page in range.

Khi vieát vaên baûn treân giaáy em muoán tìm moät töø hay moät cuïm töø naøo ñoù thì em laøm nhö theá naøo? Vaø muoán thay theá cuïm töø ñoù vôùi moät -HS laéng nghe.SGK.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. . sæ soá.HS traû lôøi: * Kieåm tra baøi cuõ: Tröôùc khi in ngöôøi ta 1/ Tröôùc khi in moät vaên thöôøng xem tröôùc khi in.HS laéng nghe. tröôùc khi in ta choïn leänh Ñeå in vaên baûn ta gì? thöïc hieän: File  Print. cuïm töø khaùc thì laøm sao? GV nhaän xeùt vaø cho HS bieát: soaïn thaûo treân Trang 152 . Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. TÌM KIEÁM VAØ THAY THEÁ I. Muïc tieâu: . Ñeå in vaên baûn ta thöïc Xuaát hieän hoäp thoaïi hieän nhö theá naøo? Print vaø thöïc hieän. . * OÅn ñònh lôùp: . II.Yeâu caàu HS baùo caùo .Thöïc hieän ñöôïc caùc thao taùc tìm kieám.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . baûng phuï.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Tuaàn: Tieát: 19 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 19. thay theá ñôn giaûn trong vaên baûn.GV y/c HS khaùc nhaän . III. KIEÁM VAØ THAY xeùt.Baùo caùo sæ soá. SGK. .HS traû lôøi.HS nhaän xeùt.Bieát ñöôïc taùc duïng vaø caùch söû duïng caùc tính naêng tìm kieám vaø thay theá. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi. baûn naøo ñoù ngöôøi ta Choïn leänh Print thöôøng laøm gì? Ñeå xem Preview. THEÁ . Baøi 19. TÌM . * Giôùi thieäu baøi môùi: .

GV cho HS khaùc nhaän .HS traû lôøi: Edit  ta seõ choïn Find (tìm Find kieám). Replace.HS laéng nghe.HS laéng nghe. söû duïng hoäp thoaïi Find and . ? Theo em ñeå môû hoäp thoaïi Find and Replace xuaát hieän vôùi trang Find .GV y/c HS khaùc nhaäân + Cancel: xeùt. Tìm kieám vaø thay theá”. + Find what: goõ noäi dung caàn tìm. ñoù ñöôïc hieån thò döôùi daïng nhö theá naøo trong vaên baûn? .Coâng cuï tìm kieám baûn. Neáu tìm ñöôïc thì töø (hoaëc daõy kyù töï) . . 1.HS nhaän xeùt. + Find next: nhaùy vaøo . .HS nhaän xeùt. . + Find next: .  Hoaït ñoäng 2: Tìm phaàn vaên baûn.HS laéng nghe. ñeå tìm vaø tieáp tuïc tìm. xeùt. ta thöïc hieän nhö theá naøo.HS laéng nghe Replace. thay theá. thôøi treo baûng phuï vaø giaûi thích trang Find. + Cancel: keát thuùc.HS nhaãn xeùt.Khi nhaäp töø (hoaëc daõy kyù töï) vaøo muïc Find .GV nhaän xeùt vaø giaûi thích: ñeå thöïc hieän. ? Trong soaïn thaûo vaên baûn coâng cuï tìm kieám giuùp chuùng ta vieäc gì. .GV y/c HS nhaän xeùt. Go to) thì chuùng .HS nghieân cöùu SGK. Baøi hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu cuï theå. ñoù laø: “Baøi 19. ñoàng . .GV y/c nghieân cöùu SGK. giuùp tìm nhanh moät töø Edit  Find (hoaëc daõy kyù töï) trong + Find what: vaên baûn. . Trang 153 . .GV nhaän xeùt.HS traû lôøi: hieån thò döôùi daïng “boâi ñen”. next. Tìm phaàn vaên .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc maùy seõ cung caáp cho chuùng ta nhöõng coâng cuï söûa loãi nhanh choùng nhö: tìm kieám. trong hoäp thoaïi coù ba löïa choïn (Fint.

nhanh daõy kyù töï trong Edit  Replace. vaên baûn vaø thay theá + Find what: daõy kyù töï tìm ñöôïc + Replace with: baèng moät daõy khaùc + Find next: (theo quy ñònh).GV y/c HS khaùc nhaän xeùt.HS ñoïc noäi dung löu yù. + Replace: + Cancel: . . + Replace with: goõ noäi dung thay theá + Find next: nhaùy vaøo ñeå tìm vaø tieáp tuïc tìm. . . Nhö vaäy.HS laéng nghe. .GV y/c tìm hieåu noäi dung SGK.HS nhaän xeùt.  Hoaït ñoäng 3: Thay theá. . ÔÛ noäi dung phaàn 1 naøy chæ cho pheùp chuùng ta tìm. . Nhö vaäy ñeå coù theå vöøa tìm vöøa thay theá thì laøm nhö theá naøo? Chuùng ta sang tieáp phaàn 2.Edit  Replace.GV nhaän xeùt vaø cho HS bieát ñeå thay theá cuõng söû duïng hoäp thoaïi Find and Replace. . . Thay theá. + Replace: thay theá. Tìm kieám giuùp tìm nhanh moät töø (hoaëc daõy kyù töï) trong vaên baûn.GV nhaän xeùt vaø giaûi thích: + Find what: goõ noäi dung caàn thay theá.HS laéng nghe. Trong tröôøng hôïp naøy ta coù söû duïng trang Find nöõa hay laø trang khaùc? ? Ñeå môû hoäp thoaïi Find and Replace vôùi trang Replace chuùng ta thöïc hieän nhö theá naøo.HS laéng nghe.HS nhaän xeùt.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc . . . giaûi thích vaø cho HS bieát neáu nhaäp vaøo töø (hoaëc daõy kyù töï) khoâng tìm thaáy thì seõ hieän thoâng baùo loãi.Thay theá giuùp tìm 2.GV cho HS khaùc nhaän xeùt. .GV nhaän xeùt. Trang 154 . ñoái vôùi thay theá thì nhö theá naøo? Coù gì khaùc so vôùi tìm kieám? . Söû Replace.HS tìm hieåu SGK. duïng trang .

GV döïa vaøo hình giaûi thích vaø cho HS bieát coâng cum tìm vaø thay theá ñaëc bieät coù ích khi vaên baûn coù nhieàu trang. .HS traûlôøi.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc + Cancel: keát thuùc . * Cuûng coá: ? Trong soaïn thaûo vaên baûn coâng cuï tìm kieám giuùp chuùng ta vieäc gì. 2 trong SGK trang 96. . ? Ñeå môû hoäp thoaïi Find and Replace xuaát hieän vôùi trang Find ta thöïc hieän nhö theá naøo. .HS traûlôøi. Tìm kieám vaø thay theá”. ? Ñeå môû hoäp thoaïi Find and Replace xuaát hieän vôùi trang Replace ta thöïc hieän nhö theá naøo. Xem tröôùc noäi dung cuûa baøi taäp soá 3 vaø xem tieáp “Baøi 20.GV y/c HS ñoïc noäi dung löu yù trong SGK. Trang 155 .  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá – daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.HS laéng nghe.HS ñoïc noäi dung ghi nhôù.HS traûlôøi. * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: Veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi taäp 1. GV cho HS ñoïc noäi dung ghi nhôù trong SGK. . . . ? Thay theá coù tính naêng nhö theá naøo.HS traûlôøi. .

Bieát ñöôïc muïc ñích cuûa vieäc cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn.Bieát ñònh daïng hình aûnh treân trang vaên baûn.Bieát caùch cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn. hình aûnh minh hoïa.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . (5') * OÅn ñònh lôùp: . TÌM KIEÁM VAØ THAY THEÁ (tieáp theo) I. . . II.Bieát caùch di chuyeån hình aûnh ñeán baát kyø vòu trí naøo trong vaên baûn.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Tuaàn: Tieát: 20 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 19. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi. III. . Muïc tieâu: .Yeâu caàu HS baùo caùo Trang 156 . Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. SGK.Bieát moät soá tuøy choïn quan troïng khi nhaùy nuùt More treân hoäp thoaïi Find and Replace.SGK. .

Baøi 19.GV y/c HS khaùc nhaän .HS laéng nghe. Vaên baûn naøo khieán ngöôøi ñoïc thích thuù hôn? Trang 157 .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc sæ soá. * Kieåm tra baøi cuõ: 1/ Ñeå tìm kieám ta duøng leänh naøo? Neâu caùc böôùc thöïc hieän. phaàn môû roäng (GV treo baûng phuï). . + Match case: + Find whole words only: + Use wildcards: + Sounds like (English): + Find all word froms (English). cuûa töøng doøng leänh.Baùo caùo sæ soá. 1 baøi khoâng coù hình aûnh minh hoïa. GV treo 2 vaên baûn leân. GV y/c .  Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu baøi môùi. xeùt.HS laéng nghe. 1/ Ñeå tìm phaàn vaên baûn ta duøng leänh: Edit  Find.HS quan saùt vaø laéng daãn caùc chöùc naêng nghe. (18') .GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 1 baøi coù hình aûnh minh hoïa. + Find what: + Replace with: + Find next: + Replace: + Cancel: .Döïa vaøo tranh höôùng . . TÌM KIEÁM VAØ THAY THEÁ (tieáp theo)  Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu phaàn môû roäng cuûa hoäp thoaïi Find and Replace.HS nhaän xeùt. khi thoaïi Find and nhaùy vaøo seõ xuaát hieän Replace.HS traû lôøi: Baøi coù HS quan saùt vaø traû lôøi: hình aûnh minh hoïa. . + Find what: + Find next: + Cancel: Ñeå thay theá ta duøng leänh: Edit  Replace. .GV thoâng baùo: Caùc em . * Phaàn môû thaáy hoäp thoaïi Find and roäng cuûa hoäp Replace coù nuùt More. Ñeå thay theá ta duøng leänh naøo? Neâu caùc böôùc thöïc hieän.

HS ñoïc noäi dung ghi hieän nhö theá naøo.GV cho HS khaùc nhaän .GV y/c HS nghieân cöùu .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Ngöôøi ta cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn ñeå laøm gì? Vaø cheøn nhö theá naøo? Chuùng ta seõ tìm caâu traû lôøi ôû baøi hoïc hoâm nay “Baøi 20. Ñeå cheøn hình aûnh vaøo .HS nghieân cöùu SGK. SGK. .  Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá – Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø. daãn veà nhaø: Trang 158 . Theâm hình aûnh ñeå minh hoïa”  Hoaït ñoäng 4: Cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn. * Cuûng coá: ? Cheøn hình aûnh vaøo .GV cho HS ñoïc noäi dung ghi nhôù trong SGK.  Insert  Picture  From File…  Choïn teäp ñoà hoïa vaø…… . . vaên baûn. .HS nhaän xeùt.HS nhaän xeùt.HS laéng nghe. xeùt. vaên baûn nhaèm muïc minh hoïa cho noäi dung ñích gì.HS laéng nghe. xoùa hình aûnh hay di chuyeån tôùi vò trí baát kyø trong vaên baûn nhö caùc kyù töï hoaëc caùc ñoái töôïng khaùc cuûa vaên baûn. xeùt.GV nhaän xeùt vaø cho HS bieát: chuùng ta coù theå sao cheùp.HS traû lôøi. ? Ñeå cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn ta thöïc . . * Daën doø vaø höôùng .HS traû lôøi. . nhôù.HS laéng nghe.GV nhaän xeùt.Laøm cho noäi dung tröïc ? Cheøn hình aûnh vaøo quan. vaên baûn ta thöïc hieän: ? Ñeå cheøn hình aûnh  Ñöa con troû soaïn vaøo vaên baûn ta thöïc thaûo…… hieän nhö theá naøo. vaên baûn nhaèm muïc ñích gì. . . . sinh ñoäng hôn.GV cho HS khaùc nhaän .

III.Bieát taùc duïng minh hoïa cuûa hình aûnh trong vaên baûn. II. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Trang 159 . THEÂM HÌNH AÛNH ÑEÅ MINH HOÏA (tieáp theo) I. Tìm kieám vaø thay theá”.Thöïc hieän ñöôïc caùc thao taùc cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn. Tuaàn: Tieát: 21 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 20.SGK. . . hình aûnh minh hoïa. Xem xem tieáp “Baøi 20.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .Bieát chænh söûa vò trí cuûa hình aûnh treân vaên baûn. Muïc tieâu: . SGK. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Veà nhaø hoïc baøi vaø laøm baøi taäp trong SGK.

 Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc kieåu cheøn hình aûnh. .Cheøn treân doøng vaên baûn vaø cheøn treân neàn vaên baûn.HS laéng nghe.GV y/c HS nghieân cöùu SGK. .HS laéng nghe.Yeâu caàu HS baùo caùo sæ soá. . hình aûnh trong vaên baûn cuõng nhö caùch cheøn hình aûnh. Ñeå cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn ta thöïc hieän:  Ñöa con troû soaïn thaûo……  Insert  Picture  From File…  Choïn teäp ñoà hoïa .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ.HS nhaän xeùt. .GV cho HS khaùc nhaän -Hình aûnh ñöôïc xem nhö xeùt.HS traû lôøi: 1/ Cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn ñeå laøm noäi dung cuûa vaên baûn tröïc quan vaø sinh ñoäng hôn. Vaäy tieát hoïc hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu tieáp veà caùch thay ñoåi boá trí hình aûnh treân trang vaên baûn. ? Coù bao nhieâu kieåu cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn.Baùo caùo sæ soá. Thay ñoåi boá trí hình aûnh treân trang vaên baûn. moät kyù töï ñaët bieät . * ÔÛ tieát tröôùc chuùng ta ñaõ tìm hieåu vai troø cuûa . .GV y/c HS khaùc nhaän vaø…… . . ? Haõy neâu cuï theå hai kieåu ñoù.GV nhaän xeùt vaø keát vaø cheøn ngay taïi vò trí luaän. ñieåm. xeùt. . * OÅn ñònh lôùp: .HS nghieân cöùu SGK.HS nhaän xeùt. * Caùc kieåu cheøn hình aûnh trong vaên baûn.GV nhaän xeùt vaø cho . con troû soaïn thaûo.Coù hai kieåu cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn.HS nhaän xeùt.HS laéng nghe. Trang 160 2. . . ? Cheøn treân doøng vaên . . * Kieåm tra baøi cuõ: 1/ Theo em cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn ñeå laøm gì? Ñeå cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn ta thöïc hieän nhö theá naøo? .

GV y/c HS khaùc nhaän .GV nhaän xeùt. vaên baûn) .  Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu caùch thay ñoåi boá trí hình aûnh treân trang vaên baûn.HS laéng nghe. nhö theá naøo.GV y/c HS khaùc nhaän vaên baûn bao quanh hình chöõ nhaät ñoù.HS nhaän xeùt vaø trí hình aûnh ta thöïc hieän nhaéc laïi. . naøo. xeùt.HS laéng nghe. .HS nhaän xeùt.GV nhaän xeùt. xeùt. ? Theo caùc em khi cheøn * Thay ñoåi boá trí hình aûnh vaøo vaên baûn . Trang 161 . ? Cheøn treân neàn vaên .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc baûn laø cheøn nhö theá . xeùt vaø nhaéc laïi.Hình aûnh ñöôïc xem nhö moät hình chöõ nhaät vaø .HS laéng nghe.HS laéng nghe. .HS nhaän xeùt.GV cho HS khaùc nhaän . . . thích cuï theå cho HS bieát.GV nhaän xeùt. ñoåi caùch boá trí hình aûnh treân trang vaên baûn . .HS traû lôøi.HS nhaän xeùt. baûn laø cheøn nhö theá naøo. Nhö vaäy ñeå cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn chuùng ta coù hai kieåu cheøn ñoù laø: cheøn treân doøng vaên baûn vaø cheøn treân neàn vaên baûn. . ? Ñeå thay ñoåi caùch boá .GV y/c HS khaùc nhaän . .HS traû lôøi.HS laéng nghe. hình aûnh treân xong ngöôøi ta phaûi thay trang vaên baûn. Sau khi cheøn hình aûnh xong chuùng ta muoán thay ñoåi caùch boá trí hình aûnh thì laøm nhö theá naøo.GV nhaän xeùt vaø giaûi  Nhaùy choïn hình. xeùt. . .  Format  Picture ? Nhö vaäy ñeå tieán haønh  In line with text thay ñoåi caùch boá trí hình (treân doøng vaên baûn) aûnh coù bao nhieâu böôùc Square (treân neàn thöïc hieän. ñeå laøm gì.

* Cuûng coá: ? Coù bao nhieâu kieåu cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn? Haõy neâu cuï theå hai kieåu ñoù.GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. .GV y/c HS ñoïc noäi dung ghi nhôù trong SGK.GV höôùng daãn cuï theå thao taùc di chuyeån hình aûnh treân trang vaø thay ñoåi kích côõ cuûa hình aûnh. . bieát theâm ngoaøi thao taùc keùo thaû chuoät ta coù theå söû duïng theâm caùch: söû duïng caùc phím muõi teân ñeå di chuyeån. .GV nhaän xeùt vaø y/c HS cho bieát: ñeå thöïc hieän vieäc di chuyeån söû duïng thao taùc naøo.HS nhaän xeùt. daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø.HS traû lôøi.HS traû lôøi. . Cuï theå cho HS theo doõi hình trong SGK. ? Cheøn treân doøng vaên baûn laø cheøn nhö theá naøo. . .HS traû lôøi. . * Daën doø vaø höôùng daãn veà nhaø: .Veà nhaø hoïc baøi vaø .HS ñoïc noäi dung ghi nhôù.HS traû lôøi.GV nhaän xeùt. ? Cheøn treân neàn vaên baûn laø cheøn nhö theá naøo.  Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá.HS laéng nghe.GV nhaän xeùt vaø cho HS .HS traû lôøi.HS laéng nghe. em coù theå di chuyeån .HS laéng nghe vaø traû hình aûnh treân trang lôøi. .GV cho HS khaùc nhaän . ? Sau khi choïn kieåu boá trí. Trang 162 . ? Ñeå thay ñoåi caùch boá trí hình aûnh ta thöïc hieän nhö theá naøo. . . xeùt. .HS laéng nghe.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc .HS laéng nghe. . . . khoâng.

Tay xaùch naùch mang laëng loäi nöûa ngaøy ñöôøng Maù ngoài xuoáng uoáng ly nöôùc trong cho maùt Con giaû vôø cöôøi ñeå khoâng baät khoùc Giöõa voøng tay xöông xöông aâu yeám traøng nay Thöông maù moät ñôøi nhö caùnh coø bay Chôùp beå möa nguoàn cho toùc ñen nhuoám traéng Trang 163 .GV y/c HS baùo caùo sæ soá.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . II.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc laøm baøi taäp trong SGK.  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS noäi dung kieåm tra thöïc haønh. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. Tuaàn: Tieát: 31 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: KIEÅM TRA THÖÏC HAØNH 1 TIEÁT I.GV phaùt cho moãi nhoùm caùc maáu vaên baûn ñaõ soaïn tröôùc ñoù. SGK. noäi dung thöïc haønh.SGK. III.HS laéng nghe. Muïc tieâu: Thöïc haønh taïo vaø trình baøy ñöôïc vaên baûn ñuùng theo yeâu caàu. . . xem tröôùc baøi thöïc haønh 8 ñeå tieát sau hoïc toát hôn. . Nhöõng daáu laëng Huyønh Thanh Nhaøn Baát ngôø trong noåi buoàn coù moät nieàm vui Con muoán heùt leân nhö ngaøy mình coøn beù Pheùp maøu naøo choán sau löng caùnh cöûa Khi con caàn maù laïi ñeán beân con. phoøng maùy.HS nhaän maãu vaên baûn.GV höôùng daãn HS noäi dung thöïc haønh vaø löu yù caùch löu vaên baûn cho ñuùng caùch theo quy ñònh chung nhö: “Teân – lôùp – KT 1tieát” .  Hoaït ñoäng 3: HS tieán haønh thöïc haønh. Hoaït ñoäng daïy hoïc:  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp. .HS baùo caùo sæ soá. .

Khoûe nheï boài hoài. tím phôùt. Möa daêng daêng boán phía.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Veát chaân chim treân caùnh ñoàng muøa haïn Cuõng khoâng baèng nhöõng neáp gaáp treân da. Coù quaõng naéng xuyeân xuoáng bieån oùng aùnh ñuû maøu: xanh laù maï.. öôùt ñaãm. Coù quaõng thaâm sì.. hoàng. thaãm laïi. Nhöõng caùnh buoàm naâu treân bieån ñöôïc naéng chieáu vaøo hoàng röïc leân nhö ñaøn böôùm muùa löôïn giöõa trôøi xanh. naëng tròch. nhö ngöïc aùo baùc noâng daân caøy xong thöûa ruoäng veà bò öôùt.. (theo Vuõ Tuù Nam) Trang 164 ... Sao maù laëng im lôû dôû nöûa chöøng caâu!? Bieån ñeïp Buoåi sôùm naéng saùng. Nhöõng caùnh buoàm ra khoûi côn möa. Töø trong nieàm vui chôït hieån hieän noåi buoàn Khi côn ho öùa ngang lôøi maù keå Ba vaãn khoûe caû nhaø mình vaãn khoûe. Roài moät ngaøy möa raøo. xanh bieác.

14. Muïc tieâu: .Nhaùy vaøo nuùt Save. . . Thaønh phaàn cô baûn nhaát cuûa vaên baûn: tö. nuùt phoùng to vaø thu nhoû cöûa soå. . thanh tieâu ñeà.File  New . 18. . II. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. ? Haõy neâu caùc thaønh phaàn chính treân cöûa soå Word. ? Haõy neâu caùc caùch ñeå khôûi ñoäng Word. 15. caâu vaø ñoaïn vaên. nuùt ñoùng. .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Tuaàn: Tieát: 34 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: OÂN TAÄP I. 16. + Nhaùy ñuùp chuoät leân bieåu töôïng Word treân maøn hình neàn.Ctrl + S Baøi 14.Caùc daáu môû ngoaëc vaø caùc daáu môû nhaùy goàm: ( [ { < ‘ “ phaûi ñöôïc ñaët saùt vaøo beân traùi kyù töï ñaàu tieân cuûa töø tieáp theo.File  Open . SGK  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .Caùc daáu ñoùng ngoaëc vaø caùc daáu ñoùng nhaùy goàm: ) ] } > ‘ “phaûi ñöôïc ñaët saùt vaøo beân phaûi kyù töï cuoái cuøng cuûa töø ngay tröôùc ñoù. ? Ñeå môû teäp vaên baûn ñaõ coù treân maùy tính söû duïng leänh naøo. Thaønh phaàn cô baûn cuûa vaên baûn goàm: töø.File  Save . 17. ? Thaønh phaàn cô baûn cuûa vaên baûn goàm nhöõng gì.SGK. .Ctrl + O ? Vaäy ñeå môû teäp vaên baûn môû ta söû duïng leänh gì.Nhaùy vaøo nuùt New.Caùc daáu ngaét caâu (. . troû chuoät vaøo All Program vaø choïn Microsoft Word. ! ?) phaûi ñöôïc ñaët saùt töø ñöùng tröôùc noù. .Nhaùy vaøo nuùt Open. LAØM QUEN VÔÙI SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN. . SOAÏN THAÛO VAÊN BAÛN ÑÔN GIAÛN. neáu sau ñoù coøn noäi dung thì nhaán phím caùch. . III. 19. thanh baûng choïn. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Baøi 13. ? Thaønh phaàn cô baûn nhaát cuûa vaên baûn laø gì.Ctrl + N ? Ñeå löu vaên baûn em thöïc hieän nhö theá naøo. : . .Bieát vaø hieåu ñöôïc caùc kieán thöùc cô baûn cuûa baøi 13. 20. + Nhaùy nuùt Start.Caùc thaønh phaàn chung ñoù laø: thanh coâng cuï. Trang 165 . ? Haõy neâu quy taéc goõ vaên baûn trong Word.

.Backspace: duøng ñeå xoùa kyù töï ngay tröôùc con troû soaïn thaûo.Ñeå keát thuùc moät ñoaïn vaên nhaán phím Enter moät laàn. ? Haõy neâu caùc kieåu goõ vaên baûn chöõ Vieät. .Ctrl + C ? Ñeå di chuyeån phaàn vaên baûn ta söû duïng leänh gì. ? Theo em theá naøo laø ñònh daïng kyù töï. ? Ñònh daïng vaên baûn coù maáy loaïi .Giöõa caùc töø chæ duøng moät kyù töï troáng ñeå phaân caùch. ta choïn (coøn goïi laø ñaùnh daáu) phaàn vaên baûn caàn xoùa vaø nhaán phím Backspace hoaëc phím Delete. . . caùc ñoaïn vaên vaø caùc ñoái töôïng khaùc treân trang. ÑÒNH DAÏNG VAÊN BAÛN.Ñònh daïng kyù töï laø thay ñoåi daùng veû cuûa moät hay moät nhoùm kyù töï. Trang 166 . . ? Ñeå xoùa moät vaøi kyù töï em duøng caùc phím naøo. ? Theá naøo laø ñònh daïng vaên baûn. Vni Telex 1 s saéc 2 f huyeàn 3 r hoûi 4 x ngaõ 5 j naëng 6 oo oâ e6 ee eâ a6 aa aâ o7 ow ([) ô u7 uw (]) ö 8 aw aê 9 dd ñ Baøi 15. ? Ñeå sao cheùp phaàn vaên baûn ta söû duïng leänh gì.File  Copy. vò trí cuûa caùc kyù töï. ? Em haõy neâu chöùc naêng cuûa hai phím treân.Nhaùy nuùt Copy . . .File  Cut. ? Ñeå xoùa nhöõng ñoaïn vaên baûn trong vaên baûn ta thöïc hieän nnö theá naøo.Ñònh daïng vaên baûn laø thay ñoåi kieåu daùng.Nhaùy nuùt Cut .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc . . .Ñònh daïng vaên baûn coù 2 loaïi: ñònh daïng kyù töï vaø ñònh daïng ñoaïn vaên baûn.HS traû lôøi: Ñeå xoùa moät vaøi kyù töï duøng caùc phím Backspace hoaëc phím Delete.Delete: duøng ñeå xoùa kyù töï ngay sau con troû soaïn thaûo. . .Ñeå xoùa nhöõng phaàn vaên baûn lôùn.Ctrl + X Baøi 16. CHÆNH SÖÛA VAÊN BAÛN.

.Vaøo File  Page Setup môû hoäp thoaïi Page Setup.Nhaùy Print. ? Ñeå môû hoäp thoaïi Font ta thöïc hieän nhö theá naøo. . . . .Ñònh daïng kyù töï coù 4 tính chaát phoå bieán: ñònh daïng phoâng chöõ. . .Nhaùy Print Preview.Nhaùy Find.Choïn höôùng trang: trang ñöùng hay trang naèm ngang. . ? Ñeå choïn höôùng trang vaø ñaët leà trang ta thöïc hieän nhö theá naøo. Right (phaûi). côõ chöõ vaø maøu saéc. Baøi 18. ? Theo em theá naøo laø ñònh daïng ñoaïn vaên baûn. ÑÒNH DAÏNG ÑOAÏN VAÊN BAÛN. ? Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn laøm thay ñoåi nhöõng tính chaát naøo. TÌM KIEÁM VAØ THAY THEÁ ? Ñeå tìm kieám noäi dung trong vaên baûn ta söû duïng leänh gì. + Vò trí leà cuûa caû ñoaïn vaên. . .Ctrl + F2 ? Ñeå in vaên baûn ta choïn leänh naøo. + Khoaûng caùch ñeán ñoaïn vaên treân vaø döôùi. leà phaûi. ? Theo em theá naøo laø ñònh daïng ñoaïn vaên baûn.Format  Paragraph. Bottom (döôùi). + Khoaûng caùch leà cuûa doøng ñaàu tieân. Left (traùi). ? Ñeå xem tröôùc khi in ta choïn leänh gì. . Baøi 17.Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn thay ñoåi nhöõng tính chaát nhö: + Kieåu caên leà. leà döôùi. leà treân. . .Ctrl + H Trang 167 .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc ? Ñònh daïng kyù töï coù nhöõng tính chaát phoå bieán naøo. .Ctrl + F ? Ñeå tìm kieám vaø thay theá noäi dung trong vaên baûn ta söû duïng leänh gì.Ñaët leà trang: leà traùi.Format  Font. choïn trang Margins vaø thöïc hieän: + Choïn oâ Portrait (trang ñöùng) Landscape (naèm ngang) + Nhaùy muõi teân beân phaûi caùc oâ: Top (treân).Ctrl + P Baøi 19. TRÌNH BAØY TRANG VAÊN BAÛN VAØ IN ? Khi trình baøy trang vaên baûn coù nhöõng y/c naøo. . . kieåu chöõ. ? Ñeå môû hoäp thoaïi Paragraph ta thöïc hieän nhö theá naøo.Edit  Replace . + Khoaûng caùch giöõa caùc doøng trong ñoaïn vaên.Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn laø thay ñoåi tính chaát cuûa toaøn ñoaïn vaên baûn.File  Print Preview. . .Edit  Find.File  Print.

THEÂM HÌNH AÛNH ÑEÅ MINH HOÏA ? Ñeå cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn ta thöïc hieän nhö theá naøo. Ctrl + S löu vaên baûn. chöõ gaïch chaân. MOÄT SOÁ PHÍM TAÉT ÑAÕ HOÏC choïn heát noäi dung vaên baûn. Ctrl + D môû hoäp thoaïi Ctrl + F Ctrl + H tìm thay kieám noäi theá noäi Ctrl + U +N Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl môû +P +V +R +] vaên baûn môùi.Format  Picture. Ctrl + X di chuyeån. ? Ñeå thay ñoåi caùch boá trí hình aûnh ta thöïc hieän nhö theá naøo.Insert  Picture  From File… ? Coù bao nhieâu kieåu cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn. Ctrl + B chöõ ñaäm. taêng côõ chöõ. Ctrl + [ giaûm côõ chöõ. Ctrl + F2 xem tröôùc khi in. Ctrl + L caên traùi. dung vaên baûn.Coù hai kieåu cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn: Cheøn treân doøng vaên baûn vaø cheøn treân neàn vaên baûn. in vaên baûn.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Baøi 20. . caên baûn. sao cheùp. Ctrl Ctrl + O môû vaên baûn ñaõ löu. Ctrl + I chöõ nghieâng. . daùn vaên baûn. Trang 168 . dung vaên baûn. . Ctrl + E caên giöõa. Ctrl + A Ctrl + C Font.

→ 0. Ma traän ñeà kieåm tra: Chuû ñeà Soá Caùc möùc ñoä caàn ñaùnh Trang 169 Toån .Hieåu caùc noäi dung ñònh daïng kyù töï vaø bieát caùch thöïc hieän ñònh daïng kyù töï. thay theá ñôn giaûn trong vaên baûn. Troïng soá ñieåm daønh cho caùc möùc ñoä ñaùnh giaù: NB: 3 (ñieåm) TH: 4 (ñieåm) VD: 3 (ñieåm) 3. Muïc ñích.Bieát caùch ñaët leà trang. Laøm quen vôùi soaïn thaûo vaên baûn. → 1 (ñieåm) Baøi 16. Theâm hình aûnh ñeå minh hoïa. Soaïn thaûo vaên baûn ñôn giaûn.Bieát khôûi ñoäng Microsoft Word vaø phaân bieät ñöôïc caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa maøn hình laøm vieäc Microsoft Word. → 1. . . Ñònh daïng vaên baûn. 14.Bieát caùch goõ vaên baûn chöõ Vieät.Bieát noäi dung vaø caùch thöïc hieän ñònh daïng ñoaïn vaên baûn. II.5 (ñieåm) Baøi 14. Chænh söûa vaên baûn.Bieát caùch thöïc hieän thao taùc cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn vaø boá trí hình aûnh treân vaên baûn. 20.Bieát caùch thöïc hieän caùc thao taùc tìm kieám. yeâu caàu cuûa ñeà baøi: . . Thôøi gian vaø troïng soá ñieåm laøm baøi: Phaàn TNKQ: 20 (ñieåm) → 45 (phuùt) 2. 17. Troïng soá ñieåm daønh cho töøng chuû ñeà: Baøi 13. sao cheùp vaø di chuyeån caùc phaàn vaên baûn. .Bieát caùch thöïc hieän caùc thao taùc nhö: xoùa. Moät soá tyû leä caàn thieát trong ñeà kieåm tra: 1. Trình baøy trang vaên baûn vaø in. 19. → 0.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Tuaàn: Tieát: 35 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: KIEÅM TRA HOÏC KYØ II I. → 1. Muïc tieâu caàn ñaùnh giaù: Ñaùnh giaù baøi 13. → 2 (ñieåm) Baøi 15. Tìm kieám vaø thay theá. Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn.5 (ñieåm) Baøi 20.5 (ñieåm) Baøi 17. III.5 (ñieåm) IV. 16. . 18. → 2 (ñieåm) Baøi 18. . choïn höôùng trang in vaø xem tröôùc khi in. . 15. → 1 (ñieåm) Baøi 19.

5 13-17-19 8 1.5 6 0.5 9 1 3 0.5 4 15 0. Ñònh daïng vaên baûn.5 11 0.5 2 1 1 0. Baøi 17.5 0. Baøi 14. Noäi dung ñeà kieåm tra: Trang 170 . Baøi 15. Baøi 18. Soaïn thaûo vaên baûn ñôn giaûn.5 2 2 0.5 6 3 8 4 6 V. Baøi 16. Chænh söûa vaên baûn. Baøi 19. Ñònh daïng ñoaïn vaên baûn.5 6-20 1 12-14 1 3 0. Toång soá Soá caâu Ñieåm Soá caâu Ñieåm Soá caâu Ñieåm Soá caâu Ñieåm Soá caâu Ñieåm Soá caâu Ñieåm Soá caâu Ñieåm Soá caâu Ñieåm Soá caâu Ñieåm Nhaän bieát TNKQ giaù Thoâng hieåu TNKQ 1 Vaän duïng TNKQ 2-7 1 g soá 3 1.5 4 0.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc caâu & Ñieåm Baøi 13.5 18 0.5 4 0. Trình baøy trang vaên baûn vaø in.5 20 3 10 2 1. Baøi 20.5 10 5 0. Laøm quen vôùi soaïn thaûo vaên baûn.5 1 0. Theâm hình aûnh ñeå minh hoïa. Tìm kieám vaø thay theá.

aûnh treân vaên baûn? .HS khaùc nhaän xeùt.HS baùo caùo sæ soá.Yeâu caàu HS baùo caùo .Reøn luyeän caùc kyõ naêng taïo vaên baûn. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Tuaàn: Tieát: 22 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi thöïc haønh 8.HS traû lôøi.SGK. * Giôùi thieäu baøi môùi:  Hoaït ñoäng 2:  Hoaït ñoäng 3: Trang 171 . II. Muïc tieâu: . * Kieåm tra baøi cuõ: . sæ soá. bieân taäp. * Oån ñònh lôùp. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. phoøng thöïc haønh. .HS traû lôøi: 1/ Neâu caùc böôùc cô baûn ñeå cheøn hình aûnh töø moät teäp ñoà hoïa vaøo . III.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . vaên baûn? 2/ Neâu caùc böôùc ñeå thay ñoåi caùch boá trí hình .HS laéng nghe. SGK. .GV y/c HS khaùc nhaän xeùt. EM “VIEÁT” BAÙO TÖÔØNG I. ñònh daïng vaø trình baøy vaên baûn. .Thöïc haønh cheøn hình aûnh töø moät teäp coù saün vaøo vaên baûn.GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. .

III.  Hoaït ñoäng 2:  Hoaït ñoäng 3:  Hoaït ñoäng 4: Tuaàn: Tieát: 24 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 21.Baùo caùo sæ soá.Yeâu caàu HS baùo caùo .  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . EM “VIEÁT” BAÙO TÖÔØNG (tieáp theo) I.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc  Hoaït ñoäng 4: Tuaàn: Tieát: 23 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi thöïc haønh 8. sæ soá. .SGK. TRÌNH BAØY COÂ ÑOÏNG BAÈNG BAÛNG Trang 172 . Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi. Muïc tieâu: II.

Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi.Yeâu caàu HS baùo caùo . . sæ soá.Baùo caùo sæ soá.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . .  Hoaït ñoäng 2:  Hoaït ñoäng 3:  Hoaït ñoäng 4: Tuaàn: Tieát: 25 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi 21. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi.SGK.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc I. Trang 173 .SGK. sæ soá. TRÌNH BAØY COÂ ÑOÏNG BAÈNG BAÛNG (tieáp theo) I. III. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.Yeâu caàu HS baùo caùo .  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . Muïc tieâu: II. Muïc tieâu: II. III.Baùo caùo sæ soá. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.

III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi.SGK.Baùo caùo sæ soá.  Hoaït ñoäng 2:  Hoaït ñoäng 3:  Hoaït ñoäng 4: Tuaàn: Tieát: 27 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Trang 174 .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc  Hoaït ñoäng 2:  Hoaït ñoäng 3:  Hoaït ñoäng 4: Tuaàn: Tieát: 26 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: BAØI TAÄP I. Muïc tieâu: II.Yeâu caàu HS baùo caùo . sæ soá. .  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.

 Hoaït ñoäng 2:  Hoaït ñoäng 3:  Hoaït ñoäng 4: Tuaàn: Tieát: 28 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi thöïc haønh 9. Muïc tieâu: II.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .Yeâu caàu HS baùo caùo .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Baøi thöïc haønh 9.SGK. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. III.Baùo caùo sæ soá. . sæ soá. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. DANH BAÏ RIEÂNG CUÛA EM I. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi Trang 175 . Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi. DANH BAÏ RIEÂNG CUÛA EM (tieáp theo) I.SGK.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . Muïc tieâu: II.

DU LÒCH BA MIEÀN I. .  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .Baùo caùo sæ soá.Baùo caùo sæ soá.SGK. . sæ soá.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc môùi.Yeâu caàu HS baùo caùo .  Hoaït ñoäng 2:  Hoaït ñoäng 3:  Hoaït ñoäng 4: Tuaàn: Tieát: 29 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi thöïc haønh toång hôïp. sæ soá. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi. Muïc tieâu: II. III.Yeâu caàu HS baùo caùo . Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.  Hoaït ñoäng 2:  Hoaït ñoäng 3:  Hoaït ñoäng 4: Trang 176 .

DU LÒCH BA MIEÀN I. sæ soá.SGK. . Trang 177 .SGK.Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Tuaàn: Tieát: 30 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: Baøi thöïc haønh toång hôïp. Muïc tieâu: II. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .Baùo caùo sæ soá. Muïc tieâu: II.  Hoaït ñoäng 2:  Hoaït ñoäng 3:  Hoaït ñoäng 4: Tuaàn: Tieát: 32 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: OÂN TAÄP I.Yeâu caàu HS baùo caùo . III.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø . Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.

Yeâu caàu HS baùo caùo .Baùo caùo sæ soá. sæ soá. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi.  Hoaït ñoäng 2:  Hoaït ñoäng 3:  Hoaït ñoäng 4: Trang 178 . .  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .Yeâu caàu HS baùo caùo .  Hoaït ñoäng 2:  Hoaït ñoäng 3:  Hoaït ñoäng 4: Tuaàn: Tieát: 33 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: OÂN TAÄP I. Muïc tieâu: II. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi. .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc III.Baùo caùo sæ soá.SGK. sæ soá.

 Hoaït ñoäng 2:  Hoaït ñoäng 3:  Hoaït ñoäng 4: Tuaàn: Tieát: 35 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: KIEÅM TRA HOÏC KYØ II I.Yeâu caàu HS baùo caùo .SGK.  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc Tuaàn: Tieát: 34 Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy: OÂN TAÄP I. Muïc tieâu: II. . Trang 179 . sæ soá. III. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.Baùo caùo sæ soá. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi. Muïc tieâu: II. Chuaån bò:  Giaùo vieân: Giaùo aùn.

III. . Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung ghi baûng  Hoaït ñoäng 1: OÅn ñònh lôùp – Kieåm tra baøi cuõ – Giôùi thieäu baøi môùi. sæ soá.Yeâu caàu HS baùo caùo .Tröôøng THCS Haäu Thaïnh Giaùo aùn Tin hoïc  Hoïc sinh: Xem baøi tröôùc ôû nhaø .Baùo caùo sæ soá.SGK.  Hoaït ñoäng 2:  Hoaït ñoäng 3:  Hoaït ñoäng 4: Trang 180 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->