T

LUY N N I CÔNG THI U LÂM T
G.S. Hàng Thanh

Chương Th I
NH NG I U C N BI T TRƯ C KHI LUY N N I CÔNG
a. Khái lư c v cơ th ngư i ta. b. Vòng Châu thiên trên hai kinh Nhâm, c. Sinh Lý thiên nhiên. c.

Chương Th II
BÀI T P N I CÔNG Phép Phu t a và i u t c. U TIÊN

Chương Th III
BÀI T P N I CÔNG TH 12 Phép luy n Kình, L c. NHÌ

Chương Th IV
BÀI T P N I CÔNG TH BA

Bài quy n luy n Kình, L c, Tinh, Khí, Th n (Ngũ Hành Quy n Pháp)

CHƯƠNG TH

I

I U C N BI T TRƯ C KHI KH I LUY N N I CÔNG

Có ngư i mò m m t p luy n N i Công cũng thành công, nhưng nh ng ngư i này tr giá hơi m c vì ôi khi b n thân b b nh t t ho c m t thì gi quá nhi u. Ngư i có s d n d t, ch i m c a b c Sư ph th i s thành công m hơn và không có gì xa v i, nguy hi m. nb o

Quý h c gi , môn sinh mu n tham luy n N i Công theo ư ng l i c a So n gi (so n gi ã luy n thành công th t s bi u di n ư c nh ng công phu ích th c) th i ph i thu c lòng các i u ch sau ây. Nh không ti n b hay g p i u b t tr c ph i thông báo cho So n gi k p th i c u vãn.
1. Trư c nh t ph i h c thu c N i Công Tâm Pháp, t c cách Phu t a d n n p Khí (t c hơi th ). 2. Bi t rành các huy t o n m trên ư ng Châu Thiên thu c hai kinh Nhâm c d n khí Sơ b . 3. Bi t 12 phép t p g m có 210 l n t p (v n khí). M i l n v n khí là 20 giây ng h , c ng 3 phút ngh gi a các phép v i 15 phút i u T c là hai gi t p. M i ngày t p m t l n vào lúc bình minh. 4. Bi t bài Ngũ Hành Quy n có 110 ng tác, nh p t p 16 giây m i tác c ng l i là 30 phút cho toàn bài. 5. Khi thành thu c thì m i khi ôn luy n: 12 th , ch t p 9 l n m i th , th i gian ngh gi a m i phép t p là 1 phút, th i gian m t l n t p là 10 giây. C ng l i g m 30 tròn không có l . Bài 110 th , thu l i còn 3 giây m i ng tác thành toàn bài thao luy n v a m t 5 phút 5 giây ng h . 6. Khi t p xong ngh 10 phút cho ráo m hôi r i t m b ng nư c l nh. 7. i u sau cùng là h c gi nên gi m các ch t kích thích trong th i gian luy n t p, cùng tránh g n n s c m i thành công. ng

Nhi u b c sư ph tân th i ã bày v cho môn c a h nh ng nguyên t c luy n N i công m t cách QUÁ ƠN GI N, r i nh ng môn yêu quí có gia công hàng nhi u năm tháng cũng ch ng n âu. Cũng theo chi u hư ng nh m gi n d hóa nh ng bài gi ng v phép tu luy n N i Công, nhi u tác gi ch trình bày sơ lư c vài phép t p luyên ƠN SƠ, r i nh ng ngư i t luy n tư ng ch ng như mình lãnh h i ư c chân truy n….mà th t ra m i ngư i ã hàm h không ai n m ư c y u quy t v cách tu luy n. Th r i v i th i gian trôi qua i không m y ngư i tu luy n N i công mà thành t m mãn, ho c dã vài b c có thành t u cũng ã ph i v t v trăm ph n. Con s quá l n nh ng ngư i không thành t u công phu l n l n i vào ư ng m t tin tư ng nh ng Bí Quy t. Th t là t i

nghi p, h có bi t âu r ng chính h chưa có duyên lành chân sư hay phư c s g p cu n sách quý.

ư cg pb c

ây, tôi xin nh c l i m t l n n a là nh ng ngư i t luy n n i công theo sách n y trư c nh t ph i thu c lòng nh ng i u trong m c n y r i m i ư c phép h c t i bài t p k ti p. Làm th nào bi t là mình ã thu c bài? Khi nào h c viên có th thò tay ch úng b t kỳ m t cơ quan nào trong ngư i c a mình ho c ngư i ng trư c m t mình lúc trí tư ng n trong óc. Có như th thì m i lãnh h i ư c nh ng i u s p h c t i. Mu n ư c như th thì ph i năng v hình v Cơ Th h c. ư ng i c a các Kinh Mach, sau h t là theo úng nguyên t c v sinh lý thiên nhiên r i m i b t u luy n t p. Ngư i nào không làm ư c nh ng i u trình bày sau ây thì dù có luy n t p cu ng nhi t n âu cũng khó t k t qu .

A. KHÁI LƯ C V CƠ TH NGƯ I TA: Ai cũng bi t thân th ngư i ta g m ba ph n: u, Mình và Tay Chân. Trong u có não là trung tâm quan tr ng nh t i u khi n m i cơ quan trên toàn châu thân. Não n m trên và n i li n b i m t s i T y s ng n m trong c t xương s ng t sau ót ch t xương c th nh t (ng a u ra sau l y ngón tay cái s ngay ch h m sâu nh t là chính th ) ch y dài xu ng t i xương cùn (không tính b n t xương cùn r i ra). Xương s ng có 34 t, tính t trên xu ng g m b y t xương c (cúi u xu ng trư c dùng ngón tr và gi a mò sau chân c ngang b p th t n i li n c và vai th y kh p h nhi u (dài) thì ó là kho ng gi a hai kh p xương c th b y và t xương s ng th nh t). t xương s ng th 12 t c t xương s ng cu i cùng là g c c a chi c sư n non cu i cùng, và t xương hông th năm t c xương hông cu i cùng n m ngay ch h m xu ng ngang th c lưng. N u t chư ng căn t i ch h m n y r i úp bàn tay lên ngay rãnh xương s ng thì u ngón tr ch úng t xương hông th nh t. M i t xương s ng u có nh ng quan y u riêng bi t liên h v i ngũ t ng trong ngư i (s nói rõ trong m c B).

(Hình 1 và 2) Nh n di n t phía trư c, t trên xu ng ph n l ra ngoài như m t, mũi, mi ng, c m, ch h m ng c, rún, h b (g m to n b dù Âm và Dương c a nam, n ) chót h t là h u môn. Khi thân hình ng ngay th ng thì c m s ngang v i t xương c th tư, cu ng trái tim n m ngay h m ng c ph n ít (ph n nh n) n m v bên trái c t xương s ng ngang v i xương sư n th ba n u t dư i m lên, uôi và cu ng tim n m theo ư ng th ng 45 so v i c t xương s ng th ng ng. Cu ng tim có hai m ch máu l n ng và Tĩnh m ch. Hai m ch chánh n y chia thành hai nhánh c ng chung là 4 nhánh ăn li n sang hai cu ng ph i n m hai bên trái ph i c a trái tim, ngoài ra 2 ôi m ch máu phân hai bên c t xương c ch lên não và hai m ch chánh ch y xu ng h bàn, hai m ch song song nhau bên ph i là Tĩnh m ch, bên trái là ng m ch, hai m ch phân làm ôi thành 2 ôi t i d t xương hông cu i cùng t a xu ng hai chân trái ph i. Trái tim è trên m t màn m ng g i là cách mô (ch n th y?). Dư i màn cách mô bên ph i là lá gan l n n m thòng xu ng t i u xương sư n cút hay sư n non. N u thóp b ng l i th y ch h m vô, dùng mũi bàn tay bóp xéo lên là ng lá gan r i. Ngang lá gan v bên trái có m t lá Tỳ hay lá lách lá mía cũng là nó. Vì nó nh nên thò tay sâu hơn trong be sư n xéo lên m i ng ư c. ôi cu ng c a Gan và Tỳ ăn v i hai m ch ch y t tim xu ng. Ngang t xương hông th nh t hai bên c t xương có hai trái Th n. ôi cu ng th n cũng ăn vào hai m ch chánh t cu ng tim xu ng. Th n n m sát sau nên ph i n lưng t i trư c, l y ngón tay cái n m ch h m dư i be sư n non sau hông m i ch m ư c th n. Phía trư c Th n bên trái ngang v i lá gan m t túi l n cân b ng v i lá gan bên ph i. Phình b ng ra, ch cao u tiên t trên xu ng phía bên trái dư i

uôi trái tim là cu ng bao t , ch no tròn lên ích th là ph n trên c a bao t r i. Dư i d dày là m t xâu ru t già l y bao t và bao quanh ùm ru t non. Dư i rún m t t c tây là b ng ái, và cu i cùng b ph n l ra ã nói trên. Trên ây là v trí các b ph n phía trư c con ngư i mà ngư i h c võ thu t ph i bi t quy t th ng i phương hay t phòng ng .

(Hình 3 và Hình 4) Ngoài ra các b ph n l ra bên ngoài như tay chân thì v trí ra sao ai cũng rõ nên so n gi không nói t i.

B. VÒNG CHÂU THIÊN TRÊN HAI KINH NHÂM

C:

H c N i Công l y Phu t a i u t c làm căn b n, k n m i h c cách v n n h c cách phát l c hành khí l c phát ra m i ph n trong cơ th . Th i ch ngư i ngoài. y là BA giai o n tu n t nhi ti n không có cách nào khác hơn ư c, mà có ai làm khác t t là không úng phương pháp chánh tông c a Thi u Lâm. Nhưng cho n nay, nhi u sách v , tài li u c a nhi u bang phái bên H ng Kông, ài Loan, v..v… u vi t v N i công m t cách mơ h làm h c viên t luy n không có cách nào thành t u ư c dù ch u khó b công tu luy n. T tác gi không rõ các cao sư tác gi h i ngo i có ý d u di m hay vô tình không nêu rõ m t phương pháp luy n t p cho h u h c có ư ng l i nương theo. Còn như các danh sư x a Giao Ch ta thì có bi t l là

Tâm truy n ho c gi Bí truy n cho vài thân tín nh t theo phương pháp riêng bi t không có sách v nên chi cho n nay v n cũng chưa ư c khai sáng mà ch nghe nói suông mà thôi. V y t nay môn sinh c gi h u h c t không ph i tìm ki m âu xa, mà ây tác gi ã trình bày y cách th c rèn luy n thành công, và khi thành công r i thì cũng làm th y gi ng d y ngư i khác làm ư c c gi h c viên cám như chính mình. Làm công vi c n y, môn sinh t ơn thì tác gi cũng có chút vui, còn các b c Võ sư c l u s ngư i khác (h u sinh) bi t phương pháp s luy n hơn mình mà trách c thì tôi cũng xin ành làm ngơ. Có i u xin cùng thưa v i các v là cái tinh th n ích k xưa c y các nư c văn minh ngư i ta ã v t v c trăm năm r i nên chi dân t c ngư i ta ti n b , m c s ng ngư i ta cao, i ngư i ta vui tươi h nh phúc, còn như quý v thì mãi co ro d u di m cái hi u bi t nh nhen c a mình nên su t i v n kh . T i nghi p! T i nghi p! Tre già măng m c là l dương nhiên, h u sinh hay hơn ti n b i là i u áng m ng và cũng không ngoài lu t ti n hóa c a thiên nhiên. Xin quý v bình tâm suy nghĩ. Ba giai o n tu n t nhi ti n trong vi c tu rèn N i Công Thi u Lâm T thì vi c i u t c là kh i u vi c này tác gi di n t t m trong chương th hai (II). Khi ã th c hành ư c phép th úng sách thì h c cách ưa hơi th (khí) n các b ph n trong ngư i s h c chương ba (III) v..v…. ây nên hi u rõ Vòng Châu Thiên là ư ng s d n khí l c i qua trong phép i u t c mà t sơ kh i (sơ h c) n lúc i thành cũng c n dùng n. N u không ph i võ gia, ngư i phàm luy n n i ph n này cũng thành trư ng sinh vô b nh h nh phúc vô biên r i v y. Nhưng có i u mu n luy n thành thì ph i hi u rõ m i luy n ư c. c gi nên ghi nh .

VÒNG CHÂU THIÊN: N u nh nghĩa Vòng Châu Thiên thì có khi dùng ch nghĩa làm l ch trí c a c gi , th nên hi u và hình dung Vòng Châu Thiên là m t vòng hình b u d c trên ó có m t kh i i m h u hình ti p nh n khí tr i mà cũng là chung i m hoàn tr khí ã xài r i cho thiên nhiên. Trên ư ng vòng hình b u d c có nhi u tr m (huy t) khí ngh ngơi tiêu tán, ch l n ch nh không u, nhi m v và công ích c a m i tr m cũng khác nhau, nhưng chung qui ơn gi n là nơi ki m nh n khí có i qua v y thôi. Căn c theo Y h c ông Phương 5.000 năm (N i Công là môn h c có tính cách Y h c hơn là võ thu t, nhưng v sau các võ gia ph i h p ư c

v i Võ thu t thành ra hi u d ng c a võ thu t m i thành môn h c l i ích Tâm Sinh Lý siêu ng, giúp phàm nhân trư ng sinh h nh phúc, b c chân tu o thành). Nhìn trên hình b u d c, ch có vòng tròn nh ánh d u m t c là MŨI (nơi khí tr i chui vào và thoát ra) r i i xu ng d n theo t ng ch n m t là Y t h u, C u vĩ, an i n, chót h t là H i âm, và k ó là Trương cư ng, i d n lên là M ng môn, khúc gi a so v i bên ph i thì th p hơn g p tr m Linh ài, k trên Th n o, lên thêm ngang Y t h u là i truy, ngang mũi là Á môn, lên thêm là Phong ph , Não b . Trên nh cao t n cùng i v i Trương cư ng là Bá h i, r i l n v n a vòng trư c là n ư ng xu ng thêm là t i mũi… C kh i s , m t h c viên môn sinh dò theo mũi tên t ch MŨI xu ng d n t i t n Trương Cư ng r i l n lên t i Bá H i l i vòng xu ng MŨI. Nh rõ t ng nơi t ng tr m và tên tr m (huy t) trên vòng Châu thiên. M t dò i th t ch m trong khi chi u m t trên ư ng vòng thì không th y chi khác ngoài ư ng ch nh xíu, h m t dò t i tr m nào thì m t ch th y tr m ó v i cái tên c a nó mà thôi, d n d n mà dò cho vòng thì ngưng l i m t hai giây ng h nháy m t r i l i ti p t c dò xu ng, v…v… N u h c viên không th chuyên chú ư c thì dùng cây vi t hay cành cây, que diêm, v..v... v ch theo Vòng Châu Thiên cũng t t … Khi nào t thành k t qu không c n có Vòng Châu Thiên trư c m t mà tư ng tư ng v n th y ư c và dùng tư tư ng d n m t i t t trên Vòng Châu Thiên ư c thì b t u dò Vòng Châu Thiên trên thân th c a chính mình (h c viên). Khi nào xác nh n úng m i chi ti t trên Vòng Châu Thiên trên thân th thì có th b t u t p i u t c ư c r i v y. Trư c khi d n ý, l y m t dò lên ư ng châu thiên thân th ph i bi t rành v hai Kinh NHÂM KINH và C KINH, t c là hai n a Vòng Châu Thiên trên thân th .

NHÂM KINH ây chúng ta không c n hi u nhi u quá v cách c u t o Kinh L c trong thân th con ngư i mà ch c n h c hi u v hai Kinh Nhâm c là áp d ng công th c luy n n i công. Nhưng tư ng cũng c n bi t sơ Kinh, M ch, L c là nh ng gì d b nh n nh cũng như thu th p nh ng bài h c trong tương lai v cơ th thu c môn h c N i Công. KINH là nh ng ư ng dây n i li n nh ng i m c m ng (huy t) n y n nh ng i m c m ng khác trong châu thân theo m t ư ng d c. L C là nh ng ư ng n i ngang t KINH n y sang KINH khác, l t t nhiên L c là nh ng ư ng Kinh nh n u so v i sông ngòi thì kinh là sông mà L c là r ch, su i. Có i u là KINH thì ch y theo hang d c còn L C thì ch y theo hàng ngang n i li n các KINH v i nhau. M CH là nh ng ng d n HUY T t TIM ch y ra kh p châu thân và ngư c l i. M CH có hai lo i NG và TĨNH, nói nôm na là GÂN MÁU. c bi t là khoa COI M CH c a ông Phương ch l y 3 ngón tay nh lên c tay b nh nhân là bi t ư c Th nh Suy c a cơ th cùng các b nh tr ng Tâm Sinh Lý, k cũng th t là tài tình v y. Mà th t v y, khoa xem m ch tr li u ông Phương c a Ông Bà xưa th t là vi di u. Ngư i th y thu c úng nghĩ g i là Lương Y thì m i th hi n ư c khoa h c kỳ di u n y.

HUY T là ch c m có c m ng hi n lên da trên thân th , m i ch u có liên quan v i m t hay nhi u cơ quan trong ngư i như L C PH , NGŨ T NG. Nh ng ch c m ng ó ư c ư ng dây n i li n v i nhau trên ư ng d c thì dây ó g i là Kinh, mà n i ngang g i là L c. i m c m ng (bi t au, tê, v..v… nh y) g i là huy t. Huy t không nh t thi t n m g n trên da, có khi n sâu dư i da trong gân th t, mu n ch m n gây i u ki n v v n t c và s c n ng (m nh) trên di n ph n ng ph i h i tích s c làm rung ng. Do ó, h c HUY T thì d mà h c I M HUY T h i ngư i không d . (XEM CU N I M HUY T VÀ GI I HUY T CÙNG TÁC GI S P IN). Ngoài ra các Huy t còn (tùy theo i u hòa cơ th làm trí tu Thông huy t) là ch Th n Khí giao nhau linh, o Tâm khai m như Huy t Bá H i trên nh u. Trong cơ th có 14 KINH bi u di n và i u hòa m i bi n ng v Th nh Suy c a con ngư i. Sau ây ta ch h c hai Kinh có liên h m t thi t hơn h t trong vi c rèn luy n N i Công mà thôi. Nhâm KINH là ư ng Kinh n i li n t ch hõm dư i gi a C m gi a l n ch t D ch hoàn (bi u dái, n u phái n thì chót Âm v t) n H u môn (L ít). Khoa Huy t h c k huy t t dư i lên ch y dài theo ư ng ch phân chia bán ph n cơ th trư c b ng (theo l n lông b ng ng c ch d ch hoàn, âm v t lên n dư i C m) g m 24 Huy t: 1) H i âm 2) Khúc c t 3) Trung C c 4) an i n hay Quang Nguyên 5) Th ch môn 6) Khí h i 7) Âm giao 8) Th n khuy t 9) Th y ph n 10) H uy n 11) Kiên lý 12) Trung uy n 13) Thư ng uy n 14) C khuy t 15) C u vĩ 16) Trung ình 17) Chien trung 18) Ng c ư ng 19) T cung 20) Hoa cái 21) Tri n cơ 22) thiên c 23) Liêm tuy n 24) Th a tương.

C KINH Là ư ng kính ch y t nh xương cùn (huy t H i hay Trương cư ng) lên n nh u tr ra trư c m t vư t qua huy t Toàn trúc hay Mi tâm (huy t n y thu c Túc Thái dương Bàng quang kinh ch không ph i thu c c Kinh nhưng nó n m chính gi a ư ng ranh c a chân mày n u dùng ngón tay luy n Thi t sa chư ng hay Nh t ch thi n ho c u ngón tay co l i thành ngón tay qu mà di m nh m thì ch b di m n i lên m t c c tròn b ng ngón tay cái màu xanh tím như c c b u huy t, n n nhân xây x m m t mày ngã ra b t t nh. Trư ng h p ch m tr trong vi c ch a ch y t t tánh m ng khó b o toàn. ây là m t tr ng huy t ch không ph i t m thư ng. Xin xem cu n i m và Gi i Huy t cùng tác gi s rõ hơn) n trư c rãnh dư i u mũi t i nư u răng hàm trên ngay l n ch . T ng c ng là 28 Huy t: 1) Trương cư ng hay H i 2) Yêu du 3) Dương quan 4) M ng môn 5) Huy n xu 6) Tích trung 7) Trung xu 8) Cân súc 9) Chí dương- có sách vi t là Chí ư ng 10) Linh ài 11) Th n o 12) Thân tr 13) ào t o 14) i truy – có sách vi t i chùy 15) Á môn 16) Phong ph 17) Não hô 18) Cư ng gian 19) H u ãnh 20) Bá h i 21) Ti n ãnh 22) Tính h i – có sách vi t nh h i 23) Thư ng tinh 24) Th n ình 25) T liêu 26) Th y c u hay Nhân trung huy t là danh t quen g i c a gi i ngh võ 27) ài oan 28) Ngân giao.

(Hình 7) Các tên và chi ti t c a hai Kinh trên ây c gi h c viên không c n nh h t mà ch ghi nh n i khái, và ch nên nh nh ng huy t có ghi trong vòng Châu thiên thu c Hình 5 d n khí l c khi t p i u t c. Quý v h c viên xem ti p Cách Phu t a và i u t c Chương Th II.

C. SINH LÝ THIÊN NHIÊN Sinh ng v t h thư ng ư c t nhiên úng o thư ng th i ng trư ng th , trái l i t t th m h a x y n mà m ng y u ho c au kh b c như c. B m sinh n u tiên thiên ư c sung, túc th i h u thiên bi t b i b th i không lo gì (m i sinh ra ã kh e m nh th i nuôi n ng úng cách sau không lo gì ch t non), y là d ng o thư ng, nhưng nh ra tiên thiên b t túc, m i sinh ra ã au y u p p thì h u thiên ph i b dư ng k càng m i có nhi u hy v ng. Trư ng h p này cũng có nhi u s r i may không th tiên li u như làm toán ư c. Th m i bi t Sinh T tuy hai ch ơn gi n mà ch ng ơn gi n chút nào, i i ki p ki p v n là m i lo b vía c a con ngư i. Duy có b c th y v N i Công th i không chê ai, ngư i nào ông cũng có th cho ng trư ng sinh h nh phúc, cái ch t d n v i ngư i luy n N i Công như trái chin cây không có chi là s hãi au bu n. B i vì trên nguyên t c i s ng c a b c th y ã g t r a h t nh ng i u không thích ng v i i s ng b n thân (v t ch t cũng như tinh th n luôn luôn lành m nh trong sáng, th th i như m t t m gương trong su t nên m i v t u ư c trông th y, o Ph t g i là b c màn vô minh ã vén lên. Trong i thư ng nh t, h (nh ng ngư i luy n N i công) thích nghi v i hoàn c nh

t m i v n (ăn u ng, t m r a, ng nghê, trang i m b n thân cùng i u hòa sinh lý nam n )! Th t là ơn gi n “có th nói như th khi ngư i ta ư c bi t v công th c s ng c a ngư i luy n N i công, r i ngư i ta vô cùng ng c nhiên th t ra b n ch trên, th mà nào ai ng âu. Nhưng ó là s th t. Ch ng nh ng nh ng nhà N i Công s ng lâu h nh phúc hơn t t c chúng sinh (k c ông hoàng, bà chúa, phu nhân, bá tư c công h u, hào phú b c n muôn xe, t phú, danh nhân, chánh tr gia cái gì, v..v.. và v…v…cũng ăn t luôn các Tăng Ni, Tu, Cư sĩ, kh t hay không Kh t sĩ có chùa hay không có chùa, Linh m c hay cái gì l n hơn Bà phư c, v..v..mà thi u tu rèn N i công, thi u c Tâm t nh vô biên). t ư c N i Công Vô thư ng th i thân ng an bình, th n trí th nh thơi, chưa i ã t i, chưa nói ã bi t, không tranh mà th ng, v..v… như c b ng h ng sơ h c ti u thành th i s c m nh viên niên ít ngư i sánh k p, trí hóa nh p th n, làm gì cũng ng thành qu m mãn, v..v… Vi c thành qu tươi t t k ra như th n tho i hoang ư ng mà là s th t tư ng không có gì th t hơn ư c n a th mà v n v n trong vài công th c mà thôi. Xưa th i b c th y ch n ngư i xem tư ng coi ai là ho c sau có th tr thành nh ng b c vô l u m i ch u tâm truy n, ó tư ng cũng không ph i là chuy n quá áng. Nhưng i v i th i i như ngày hôm nay thì càng ph bi n r ng rãi ch ng nào l i càng hay càng t t. Th nên tác gi không câu n mà trình bày vài nguyên tác ơn gi n c h chư v c gi h c viên môn sinh nghiên c u h c luy n. Mu n luy n N i Công ph i theo i u ki n m th c, v…v… như sau ây, ít ra cũng trong th i gian tu luy n cho n khi thành công r i m i ư c gi m l n k lu t: ĂN: 1) Tuy t i không ăn th c ph m ng v t;

2) Không ăn các v t hăng manh, cay nóng và chua chát thái quá; 3) Không ư c u ng các th rư u dù m nh, dù nh và các th nư c ng t, ư ng ho c ư ng hóa h c. Ăn cùng như u ng ph i có ch ng m c (2 ho c 3 b a m t ngày), úng gi và không ăn u ng no nê quá mà cũng không nên nh n ói. NG : Gi c ng úng m c là phương ti n duy nh t làm ph c h i và tăng tích s c m nh c a con ngư i, sau gi c ng ngư i ta th y tho i mái và s hăng say làm vi c, yêu i dù r ng trư c ó s m i m t vì lao l c làm h ki t s c. Gi c ng không mơ m ng s thay i hoàn toàn ngu n s c m nh cũ, hay g i là l y l i y chân khí. Vì trong gi c ng ngu n s c m nh (chân khí) ư c t do tuôn chuy n trong châu thân không b bó

bu c ph c v cho các thư ng.

ng tác c a thân th cùng các t p ni m thông

Nói m t cách t ng quát là gi c ng có y u t tái t o s c l c cho m i ngư i sau m t th i gian lao l c trong ngày ti p t c m t ngày lao l c b ng s hăng hái n ng nhi t. i v i võ gia tu luy n N i công gi c ng luôn luôn ư c chú tr ng c bi t vì h ã bi t rõ nh ng l i ích c a nó. Ngoài ra các võ gia còn nh ng phương th c h tr gi c ng bình thư ng t o i u ki n cho n i l c chân nguyên phát sinh tăng ti n trong t ng gi c ng thiên nhiên. Ngư i xưa ca ng i “ăn ư c ng ư c là tiên” âu là ch cho nh ng hành gia v n i công v y. Tác gi có th quy t là trong i ch có ngư i thành công trên con ư ng luy n N i công m i bi t cái c n ích và thú v c a gi c ng cùng s khoái l c trong s ăn u ng úng cách. N u có v chân tu nào m i v a ch p m t mà m ra ã th y th i gian trôi qua 7 gi ng h tư ng ch ng như chưa ng , u óc v n tinh minh thân th nh nhàng, mi ng, lư i, mũi thơm s ch thì v y bi t ư c gi c ng c a ngư i tu luy n N i công. Riêng tác gi hơn n a i ngư i t p luy n võ công, cho n nay v n chưa h có l n ng a b nh; hơn mư i năm h c phép N i công m i ên ch p m t m ra là bình minh v n tư ng mình chưa ng mà th t ra thì nh c thân ã thu li m ngót 7 gi c a vũ tr r i. M t i u tác gi do tu t p N i công mà ư c xin nói làm vui c gi là sau khi tu luy n N i công hơn ba năm thì tai tác gi t nhiên thính hơn bình thư ng, có th nghe và phân bi t ti ng ng r t xa, m t cũng sáng hơn. Cho n nay thì m t nhìn ra có ng i nên khi t p trung ý nhìn ai thì ngư i ó quay i ch khác không th nhìn th ng vào m t tác gi ư c. Các t c a tác gi b o là nhìn vào m t th y th y thâm tâm h i h p, xao xuy n, n u c g ng thì như b m t s c l c nên không th nào nhìn ư c. Còn như tác gi t p trung ý l c vào m t mà nhìn con chó con mèo thì chúng cũng nhìn l i r i thoáng cái chúng cúp uôi ch y i như b u i ánh v y. Mũi tác gi bi t ư c mùi r t xa dù mùi (b t kỳ mùi gì) r t nh . Tác gi nh g n ây có l n lên non thăm th y (ân sư c a tác gi ), ang êm tác gi ang cùng th y nh p nh thì ch t nghe xa xa có ti ng ng r i mùi hương thoang tho ng nh nhàng. C m lòng không u tác gi h i ân sư thì m i cho bi t ó là con sóc b ch ang phá cây Quỳnh Hoa c a ngư i ngoài h u ng. Cũng trong l n này, th y tác gi có b o tác gi ã i khai Tam giác là Thính giác, Th giác và Kh u giác. Còn V giác, Xúc giác và Th n giác t c Linh khí thì chưa ư c. Tác gi nghe v y cũng m ng nhưng có i u mu n h i mà không dám là tác gi cũng r t t nh khi n m các món ăn. Ngày nay tu i tr i ã l n, tác gi l i tr v o g c là trư ng chay tuy t d c (ăn chay trư ng không ăn th t cá ng v t, không ăn n m v i àn bà). Th th i v giác mu n khai thông thì ph i làm sao? Còn xúc giác n a, tác gi s bi t

v t nóng, l nh, trơn, nhám, v…v… khi Niêm, Án quy n th c a võ gia thiên h ông Tây bi t ng ý ch t i lui, công t , kích h u, tr m, th i, th t hư, v…v… th mà v n chưa ư c?... Riêng Th n giác hay Linh khí thì qu tình tác gi chưa t t i th t, cái ó tác gi còn ph i gia công tu t p vài mươi năm n a h a chăng m i khai thông ư c. ó là giác quan th sáu mà ngư i i coi như vi c thiêng liêng vô thư ng. Tác gi vui chuy n d n ch ng công thành c a mình mà quên ý chính nhưng o n trên ây âu cũng là kinh nghi m cá nhân có th giúp ích cho c gi ph n nào trên ư ng tu t p sau n y. Sau ây là các y u quy t t o s c manh trong gi c ng N i công:

1. Phòng ng ph i thoáng khí, c a s ư c m ra trong khi ng trong su t b n mùa tám ti t và c a s ph i m v hư ng có gió trong s ch. 2. Ch ư c ng sau b a cơm ba gi ng h . Nh ng ngư i thư ng cơm rư u no say thì không th luy n t p N i công ư c, gi c ng nv ih r t ư là m t nh c kh s . Hơi th i c a h y xú u . 3. Phòng ng ph i ư c yên t nh không ai qu y r y ánh th c lúc ang ng n a ch ng. Ti ng n ào chung quanh làm tâm th n ngư i ng b giao ng sinh l c phân tán không tích t ư c. 4. Ph i t m r a s ch s mình m y, răng mi ng, thay i xiêm áo s ch s r ng rãi nh nhàng r i làm các ng tác n i giãn toàn di n cơ th , làm phép kh u x 100 l n giãn các b p th t m t cùng hô h p sâu th m r i m i lên giư ng. (Xem ph n ph l c N I GIÃN TOÀN DI N). 5. Chi c giư ng ph i ph ng không lót n m dày làm l ch l c gân m ch, trì tr máu huy t. Ngư i m i t p N i công nên n m trên chi c giư ng c bi t hay úng hơn là m t b ván g m m t t m ván chi u dài b ng thân ngư i, chi u r ng cũng b ng t m thân (h i xưa tác gi n m trên t m ván gõ lên nư c l nh như á, nghe nói t m g ó có trên trăm năm r i) tránh s lăn tr khi ng . N m ng a hai chân du i song song, hai bàn tay úp trên b ng dư i (rún), cách n y giúp ta ki m soát hơi th có th t s ưa t i b ng dư i hay chưa, ho c hai tay song song hai bên thân mình. Trong trư ng h p tr mình thì tr v bên ph i, nghĩa là cánh tay ph i b thân bên ph i è lên, nhưng ch tr mình giây lát r i n m ng a l i mà ng . Nên nh là n m ng u quay v hư ng B c, chân hư ng Nam. 6. Mi ng ng m kín. Nh ng ngư i ng mi ng m tr ng ch y nư c ra l i có ti ng kêu c… c, phì phèo, phì phò, v..v… thì không mong gì s ng lâu, kh e m nh, và ch c ch n hơn h t là ngư i y không th nào là m t ngư i thông minh dư c.

7. Bao gi cũng ng trư c gi n a êm d y trư c 7 gi sáng. Tác gi ã m y mươi năm ng d y luôn luôn không quá 5 gi sáng, sau khi làm v sinh t ng quát, i u t c và luy n quy n thì tr i v a m i bình minh. Nh th c s m mà tác gi luôn luôn th y, nghe ư c nh ng bi n chuy n m i m c a v n v t làm tâm h n nh nhàng ph n kh i b t u th hư ng m t ngày m i tràn y tin tư ng. 8. Trong m i trư ng h p, luôn luôn tr ng tâm h n và n i l ng th xác b ng cách g t b m i l c d c th t tình (h , n , ai, l c, ái, , d c) và dùng ý trí ki m soát hơi th sâu ch m lưu nơi an i n. y là l c tích an i n, thân th tr ng không, tr ng thái i thành r i v y.

SINH LÝ NAM N : Không có gì áng bu n cư i b ng nh ng võ gia, võ sinh mi ng c bô bô khoa trương r ng mình luy n N i công thành t u, … và khoác lác ra v th y i l a b p h u sinh, b ng h u kém h c, mà th t ra h chưa h bi t qua m t y u quy t căn b n nào v phép tu luy n n i công chính tông. N u có chăng, h ch nghe ai nói ho c h c lóm m lý thuy t r i b m b ng u càng làm nhi u ngư i tư ng th t âm n nang úy k . Tác gi giúp quý v m t phương cách ơn gi n nh n chân ngư i có luy n n i công th t hay gi mà không bao gi b h n ánh l a:
Ngư i có n i công tư ng m o khôi vĩ mà nhu hòa, m t sáng bóng dù cho thân th có g y m i n a, nh t là hai m t sáng sòng s c, d u c d u i cũng thư ng long lên nên khi nhìn th ng vào ai dù không gi n mà cũng có uy (oai). Gi ng nói khí tr m, có âm vang xa và m, thư ng thì gi ng l n hơn ngư i thư ng, h nói m t câu dài không ng ng th . N u gi ng có c làm cho nh i thì âm thanh th t s c nét, âm cũng vang xa, khi thét lên gây ch n ng làm ngư i ng g n khó ch u, ôi khi b t tĩnh. Ngư i có N i công có th di n thuy t nhi u gi liên ti p không bi t m t, và dù th c khuya gi ng nói v n tr m hùng trong tr o như thư ng ch không b rè c như ngư i thư ng. B ng dư i tròn nh n (láng), không có ngư i thành t u n i công nào mà b ng teo như con ve c. Cũng không nên l m nh ng ngư i ham ăn u ng quá b ng to, m dày như b ng l n. Ngư i luy n n i công b ng ch to ph n b ng dư i ch v c an i n. N u ngư i y c i tr n ta s th y ph n b ng dư i thoi thóp nh nhàng, ó là h th b ng b ng ó. Ngư i thư ng th b ng ng c. Ngoài ra không k ngư i thành t u n i công da d h ng hào tươi t t phương phi, tu i càng l n trông càng oai nghi, qu c thư c. Duy cũng có

m t s v chân tu vì su t i trì gi i tuy t th c nên cơ nh c không ư c n nang, nhưng t u trung nh gi ư c nguyên tinh nên da d v n láng bong (tr khi già thì da nhăn). M t i u áng lưu ý hơn là ngư i thành công N i công tinh l c m nh m vô cùng nhưng h không ham chuy n nam n . Nh ng ngư i ham chuy n nam n thái quá thì không th thành t u N i công, mà n u có thành chút ít r i trong th i gian sau cũng không còn gì n a. Tác gi nói v ánh sáng c a m t mà quên nói có nh ng h ng nam nhân cũng như n nhân a tình dâm d t b m sinh m t cũng t nhiên sáng long lanh, m i nhìn thoáng ngư i ta có th l m tư ng là h thành t u N i công nhưng nhìn k trong m t giây thì không ph i. M t k dâm d t a tình tròng en có nhi u nư c như m t con chó m c nên khi có ánh n ng hay ánh èn chi u vào th y lóng lánh. Th lóng lánh ó không có ng i mà cũng không có uy, nh t là con m t dâm hay nháy, cùng hay nhìn xéo mà không thích nhìn th ng vào s v t m t cách th c tâm.

Sau h t là vi c ph i làm c a ngư i tu luy n N i công:
N u trong th i kỳ ang luy n (tu i nguơn ng nghĩa là chưa bi t giao h p thì càng hay) thì tuy t i không ư c giao hoan v i ph n , ng th i cũng c g ng làm sao cho ng b xu t tinh trong th i gian n y. Mu n ư c như v y thì ph i năng luy n t p cùng ăn u ng i u hòa tinh th n hư ng thư ng thì không lo vi c b xu t tinh trong lúc ng mê. Khi ã thành công thì cũng nên h n ch giao hoan. Tu i dư i 30 thì m i tu n l ch nên giao hoan m t l n thôi. Tu i 30-40 t n a tháng n m t tháng m i giao h p m t l n. Tu i trên 40, 50, 60, 70, 80, v..v… tư ng cũng nên tuy t d c b o t n tinh khí h u có ư c s ng lâu n trăm tu i. Ngư i nào thích giao hoan quá thì không mong gì luy n N i công ư c vì ngư i ó b nh r i c n t i bác sĩ ho c th y thu c nh ch a tr .

Sau h t, ngư i luy n N i công nên ghi nh gìn gi TINH, KHÍ, TH N cho ng y th i công l c m i ng m i ngày càng thêm tinh ti n. K m t TINH thì hai th còn l i cũng d i kh i thân th , vì Tinh ch thành Khí mà Khí thì hóa thành Th n.

CHƯƠNG TH

II

BÀI T P N I CÔNG

U TIÊN

N i công l y Phu t a i u t c làm căn b n vì chính nh i u t c mà khí huy t lưu thông i u hòa trong kinh m ch làm i u hoà m i tr ng thái do ngo i t i gây nên cho cơ th . K n, i u t c em nh ng lu ng khí h n t p do mũi thu li m ư c c a vũ tr cùng Nguyên khí do ngũ c c trong d dày b c lên ph i mà tán vào kh p cùng châu thân r i ưa v t l i an i n. Ho c dã i u ng h p khí ưa n m t vùng, m t b ph n nào trong thân th t o nên tác ng, k n thu v an i n. ây là giai o n chót c a bài h c v N i công, vì r ng khi phát quy n, ng chư ng, x ch mà u d ng ư c khí l c thương ngư i thì ã t m c ích r i v y. Nhưng mu n t t i trình n y không ph i m t s m m t chi u mà ư c, hay h c t t ôi tháng, trăm ngày mà thành mà ph i gia công tu n t luy n cách Phu t a, t c là ng i úng cách, r i th hút úng cách, nghĩa là chuy n khí theo vòng Châu thiên r i ưa v an i n, ó g i là d n và t khí. Sau khi thành công trên vòng Châu thiên r i thì trong thân như có con sông l n ch a y nư c, b y gi hãy h c cách tán khí, t c là phân tán nó ra t chi, ý t i âu thì khí t i ó. Ban u ch tư ng tư ng ch chưa th y k t qu gì, nhưng sau nh ph i h p v i các th t p g m 12 th t p Kính L c bài t p N i công th nhì nên khí i t i t n m i nơi t u ngón tay n u ngón chân, v..v… n lúc này khí có luân chuy n theo t chi tùy t ng th t p, nhưng khí luân chuy n hãy còn ch m ch p chưa th nh t th i thương ngư i ư c mà ph i h c cách x d ng N i khí. y là h c bài Quy n ch luy n KÌNH L C TINH KHÍ TH N trong bài luy n N i công th ba. Khi nào luy n úng và thu n th c các ng tác, khí l c chuy n lưu úng m c thì m i cái ng tay nh c chân c a môn sinh h c viên u có th can h n an nguy c a ngư i ngoài r i. T i ây h c viên t khá t gi gìn o c ph m h nh, ch nên b âu cũng ng th thì h a ho n không tránh kh i, mà tác gi cũng ân h n l m vì ã gián ti p giúp ngư i hung ác. Các môn sinh h c viên t nên nh r ng mình gi i còn có ngư i gi i hơn, c y tài mình gi i thì t là không s m thì ch y cũng b h a tai, t i lúc ó tác gi sư ph cũng không có cách gì c u giúp ư c. Sau cùng, m c thư ng th a còn 12 phép luy n Kình L c Tinh Khí Th n H p nh t. Môn sinh mà luy n ư c giai o n chót n y thì ã lên h ng i sư r i. Tư ng lúc ó tác gi âu còn th m quy n lý lu n vì tác gi cũng ch ng hơn gì h c viên i sư, may m n hơn là tác gi ư c h c trư c nên có th i gian th m nhu n hơn, ó g i là i trư c m t bư c nên m i s u có v tr m tr ng hơn các i sư h u h c m t chút thôi.

Trong cu n sách n y, tác gi ch trình bày n Bài T p N i Công th ba, còn Bài T p N i Công sau cùng i ít lâu sau tác gi s ph bi n ho c thêm vào ph n sau c a cu n sách n y trong kỳ tái b n, ho c tác gi in riêng thành m t t p nh g n g m các y u quy t dành riêng t ng các môn sinh h c viên ã thành công h ng trung ng. ó cũng có th nói là làm ph n thư ng cho nh ng môn sinh chuyên c n, cũng có th x u mi ng mà nói là tác gi d u l i m t chút truy n riêng cho m t s ngư i có c . Bây gi hãy kh i s h c bài h c N i Công Th Nh t: PHÉP PHU T A: Nói nôm na là cách ng i, m t ki u ng i thân mình mà ph n chính là c t xương s ng ư c th ng úng v i m t t. Có hai cách ng i hay g i là hai ki u ng i, ng i x p b ng chân trên chân dư i, m t cách ng i c a các ngư i àn ông nhà quê khi ng i vào chi u ti c trên b ván hay trên m t t. Ngư i ta còn g i cách ng i n y là ng i Bán già. Ch bán già là ch ây do dùng ch cách ng i theo nguyên t c v a trình bày trên nhưng nhà sư bi u di n. Ngư i nhà quê kêu tên x p b ng là theo hình th ng i mà t tên, còn nhà chùa thì c tên theo ti ng x Thiên Trúc t c là x n , nơi mà c Tam T ng, m t v th n tăng i nhà ư ng bên Tàu c i ng a vư t r ng Hy Mã L p Sơn cao g n 9.000m sang th nh m y b kinh trân quý như Kim Cang, Lăng Nghiêm, v..v… sau nư c Tàu nh vào kinh i n vô thư ng ó mà n y sanh nhi u v T Thi n truy n i… Ngư i nhà quê x ta g i các ngư i n là ngư i Chà Và t c con cháu c Ph t Thích Ca, ngư i ã xây d ng m t ch thuy t l n nh t th gi i ư c hàng t ngư i trên th gi i ngư ng m , tác gi các b kinh i n k trên…các chùa chi n t i Vi t Nam cũng là Tông Chi c a h c thuy t do ngài truy n ra. Ki u ng i th hai cũng là ki u ng i chót vì không có ki u nào úng hơn ki u này. ó là ki u ng i Ki t Già. Ch Ki t Già cũng là ch c a nhà chùa du nh p t n Qu c, và trong gi i Am thi n, ngư i nhà quê ta không có ki u ng i như Kim T Tháp n y. ây là ki u ng i hai chân an vào nhau gi ng như ng i x p b ng nhưng ây an tréo nhau như b khóa l y không d l y chân ra, do ó nó c ng ch c gi thân mình g m u, c , mình th ng t p như cây tr chôn. ây là ki u ng i lý tư ng nh t i v i các Thi n gia, cũng là cách ng i t t cho ngư i t p i u t c, vì khi i u t c thì thân ph i th ng ngũ tâm hư ng th ng lên tr i lu ng khí l c d luân lưu trong kinh m ch. ó là cách ng i h tr cho phương pháp t p, n u không ng i như th th i t p i u t c khó thành công ng, ho c dã thì lâu l m m i t ư c k t qu .

Tác gi

ngh võ gia ch c n t p ng i Bán Già thôi vì:

1. Ng i Bán Già chân không b cong nơi g i (n u là tu i tr ) 2. Ng i Bán Già d 3. ng phó n u lúc i u T c có vi c b t c p x y n.

i v i võ gia, vi c i u t c thư ng không lâu như chư v o gia ho c Thi n gia tham thi n nên không s b ng g c mà l ch l c thân hình. Vi c i u t c c a Võ gia nhi u là n a gi , ng n thì mư i lăm phút, k n thì t p các ng tác tay chân r i.

Nhưng n u có ai mu n ng i Ki t Già thì cũng hay, vì khi trình lên cao hàng i sư thì c n nh p nh nhi u nhi u nên c n ng i Ki t Già, th th i ng i ư c Ki t Già thì càng hay, n u không ng i Bán Già cũng thành công. Tuy t i không ng i ki u khác ho c dã ng i gh d a, gh u, v…v… vì ng i b y thì không thành công. CÁCH NG I BÁN GIÀ: Chân ph i co l i gác lên chân trái, hai chân co u nhau, lưng th ng, u th ng, hai bàn tay t trư c an i n ngay trên gót chân ng a. Bàn tay trái ng a và t trên lòng bàn tay ph i, mũi bàn tay trái hư ng v bên ph i, mũi bàn tay ph i hư ng v bên trái, cùi ch c a hai tay khuỳnh ngang, m t nh m hí hí và nhìn vào chóp mũi th u su t t i an i n. Cách ng i như th s t o cho thân th thành m t kh i hình tam giác và v ng ch c như m t Kim T Tháp. ng ng i theo cách các v tu YOGA là hai bàn tay úp trên hai u g i, vì như th thì khí s tr m xu ng hai bàn tay t c phân tán mà không h i trong an i n, ng th i như th thì ch có Tam tâm hư ng th ng lên tr i là không úng. Cách ng i c a N i gia tu luy n công phu là ng i sao cho ng Ngũ Tâm hư ng th ng lên Tr i (hai lòng bàn chân, hai lòng bàn tay và nh u t c Huy t Bách h i ph i th ng lên tr i) thân xác t do khinh linh h u tư tư ng d i u khi n lu ng n i khí tu n lưu trong châu thân. S ng i Bán Già hai lòng bàn chân không hư ng lên tr i hoàn toàn, n u ng i Ki t Già thì toàn hơn. Ban u h c viên nên ng i úng ki u như th , nh hơi n xương s ng t i trư c cho s ng lưng th ng nhưng ng n quá thành u ngã ra sau. N u có t m ki ng trư c m t nhìn mà ch a thì th t là hay. H c viên trong nh ng ngày u, tu n l u ch ng h n, ch nên ng i úng trong vòng 5 phút thôi, o n dang chân ra, dùng tay xoa n n các b p th t hai chân, tay, c và sau lưng, xong ng lên i l i trong phòng ch m ch m vài phút l i b t u làm l i. Làm 3 l n thì ngh .

Vi c t p ng i n y c n ch n ch v ng ngư i, n u trong phòng riêng óng kín c a tránh ngư i qu y r y, và ch nên t p vào nh ng gi yên t nh nh t (5 gi sáng) khi v n v t chuy n mình, cũng có th t p vào n a êm, khi trình n i công ã khá thì gi c ng không òi h i ph i ng trư c n a êm. M i ngày t p m t l n, trong tu n l u không c n suy nghĩ gì khác ngoài vi c quan sát cho thân th th ng, úng. Tu n l th hai không quan sát th ng i n a mà tâm trí như v n th y thân th ang ng i ng, ngũ tâm hư ng th ng lên tr i. M t nh m hí hí không nhìn mà bi t ư c m i ph n bên ngoài c a cơ th ta ang ng i, dùng tư tư ng dò xét bao quanh th ng i c a mình. Khi dò xong th y không có ch nào nghi ng thì tâm trí quay v t trên u mũi. Nghĩa là t p trung ý nghĩ trên u mũi, ngoài ra m i s chung quanh không có v t gì làm ta quan tâm. N u h c viên không t t p trung ư c tư tư ng thì hãy m th m trong b ng t m t, hai, ba, v…v… cho n mư i r i ngư c l i m t cách ch m ch p. m i m l i cho n khi h t gi thì x . H c viên có th dùng ng h reo lo i nh canh gi t p luy n, nh là ph i ng h xa ch t a tránh ti ng tíc t c làm ta d phân tâm. Trong vòng m t tháng t p trung tư tư ng nơi u mũi, n u h c viên không b phân tâm tư ng n vi c n y vi c khác trong 5 phút ng h thì ã khá r i. B y gi s th i gian tăng lên 10 phút r i 15 phút, v…v… cho n n a gi thì thôi. Trong 15 phút mà h c viên t tâm vào mũi không nghĩ n vi c gì, t c u óc tr ng không thì coi như ph n Phu T a ã thành công r i và ti p theo thì h c cách i u T c. Nghĩa là h c cách th sâu th m c a n i công làm tăng khí l c, hay nói cách khác là b t u luy n Khí, luy n linh an. Các o sĩ phái Vô Vi ( o Lão, t sư là Lão T ) ch luy n linh an t c là luy n khí ư c trư ng sinh. Ngoài ph n luy n linh an, h còn luy n quy n thu t như Bát Quái Quy n, Thái C c Quy n. Ngoài ra h còn luy n các môn pháp thu t… Cách ng i cho ngay ng n trên còn g i là i u thân. PHÉP I U T C: Phép tu luy n n i công ph t gia l y i u t c, v n khí làm căn b n (Tiên gia cũng t phép i u t c hàng trên các môn khác), b i n i t i ư c y , sung mãn, v ng ch c th i m i s không còn lo l ng gì. Có i u Ph t Gia Thi u Lâm thư ng giáo d c môn quy n cư c, sau m i d y cách i u thân và i u t c. y có khác v i Tiên Gia Lão o là kh i u d y môn sinh Phu t a i u t c r i m i h c quy n thu t. Dù cách này hay

cách khác thì hai o l n v n chú tr ng n cách tích t ngu n n i l c v n năng c a thiên nhiên vào trong n i th t n m c ích cư ng ki n thân th , minh m n tinh th n mà theo cách nói xưa là ngo i tà, ngo i ma không th xâm nh p b n thân ư c. Ngư i xưa coi môn n i công như m t kỳ công hãn h u, m t phép m u v n năng. B i th cho nên ai luy n thành u ư c ngư i i n tr ng tôn kính như b c th n minh. Cái ó cũng không có gì l , và i nay tư ng chúng ta cũng c m th y như th , vì m t ngư i c thành n i công thư ng th a th i ã qua bao nhiêu kh h nh trì tu, nào tuy t d c, trư ng trai, tâm không khoáng t, v…v… n i b y nhiêu ó cũng i kính ngư ng. Hi u m t cách rành r hơn, i u t c là cách i u khi n kh i Tiên thiên khí hay H n nguyên khí c a vũ tr , m t lo i khí có s c ép nén kho ng trăm tri u t n (100.000.000 t n) trên m i phân vuông v t ch t trên và trong qu a c u. V i s c ép n y, m i v t th u b khí xuyên qua d dàng dù v t th là thép, s t, á và ngay như qu a c u v i bán kính 6.366 kim, H n nguyên khí v n xuyên qua và không l i m t d u v t nào. T p n i công là t p x d ng s c m nh kh i khí H n nguyên làm l i khí riêng bi t. Nên bi t là khí H n nguyên không ph i là Dư ng và m khí (1/5) mà ph i ta thu nh n theo t ng nh p th , mà H n nguyên khí làm ph i ph i th nh n dư ng và m khí. B i th , khi hít hơi vào th i khí dư ng m ư c ph i thu nh n, còn H n nguyên ư c tư tư ng d n xuyên qua năm t ng tích t nơi an i n. Khi an i n tích t ư c H n nguyên khí thì ngư i ta ã t ư c s c m nh v n năng r i v y. Nói rõ hơn, luy n n i công t c l i d ng cái s c m nh c a thiên nhiên là khí h n nguyên 100.000.000 t n trên 1cm² làm s c m nh c a ta. Nh tính xuyên qua m i v t ch t như quang tuy n X qua l p th t m ng nên n i gia tích và tán khí i kh p nơi trong châu thân mình ư c như ý. Ông Uyeshiba, t sư môn Hi p Khí o Nh t B n su t i không có i th nào qu t ngã ư c là nh luy n thành H n Nguyên Khí công. V i cách nói tràn y tính o, ông b o: “Vì tôi là ti u vũ tr hoà ng cùng i vũ tr , nên ai ng n tôi t c ng n i vũ tr , mà vũ tr thì không ai có th lay chuy n n i”. Th t ra thì ông ã luy n thành H n nguyên khí công ch ch ng có chi l . Khái lư c như trên h c viên c gi ã bi t ngu n g c c a s c m nh do tu luy n n i công mà có. Sau ây là ph n bài t p th c hành: I U T C: Thông thư ng ai cũng hít không khí qua mũi vào ph i và th ra, ôi khi có ng ng m t vài giây ng h r i m i th ra. i v i nhà th thao Âu

Châu thì c hít cho y ph i b ng m t hơi dài và th ra th t m nh trút c n tr c khí trong áy ph i, cách này làm ph i n to và l ng ng c tăng trư ng. ây cũng là m t cách t t giúp cho thân th cư ng tráng. N i gia hít th i theo m t l i riêng: Trư c nh t ngoài vi c úng cách Phu T a ( ã h c chương trư c), mi ng ng m kín, hai hàm răng khít nhau, u lư i t ngay ch b n răng c a ti p giáp nhau, mũi hít vào th t y khí xong th ra b ng mi ng m tròn như huýt sáo (nói là th i khí ra thì úng hơn). Khi th ra h t hơi thì b ng thóp l i giúp ph i y h t thân khí ra ngoài. Xong ng m mi ng l i, mũi hít y khí tr i. Th 3 l n. Hơi th l c s ch trên s a so n cho hơi th i u t c s th c hi n k ti p. Kh i s , dùng ngón tay cái c a bàn tay trái t lên nhân trung (dư i chóp mũi), k mũi hít hơi vào t t ng th i ngón tay cái kéo xu ng theo ư ng chu thiên… n y t h u, huy t Liêm Tuy n…r i n huy t C u Vĩ thì ph i ã y hơi r i, ngón tay d ng ngay t i ó m t chút. Th i gian ng ng lâu b ng th i gian hít vào, o n th hơi ra b ng mũi cũng t t , ngón tay cái t huy t C u Vĩ ưa lên t t t i Liêm Tuy n, và sau h t d ng l i Nhân trung, t c là v trí ban u thì hơi th v a c n. L i hít vào, ngón tay cái ưa theo xu ng r i d ng l i nơi C u Vĩ, ngh , xong ưa theo hơi th ra, khi c n hơi thì v n v trí ban u. Hãy tư ng tư ng th y hơi th i t mũi vào, h t i âu thì ngón tay cái theo t i ó và d ng l i t i âu, sau cùng thì hơi th ra theo ngón tay cái hư ng d n. Tùy theo ngư i m nh y u, hơi dài ng n mà h n nh th i gian m i chu kỳ hít vô – ngh - th ra. Mi n sao th i gian m i khi hít, ngh , th ra u b ng nhau là ư c. Th th t u n trong 15 phút cho th i gian u, sau tăng d n lên. Sau ch ng m t tu n l , ngón tay cái d n hơi th xu ng n huy t an i n (n m trên ư ng Chu thiên ã h c) r i cũng d n khí ra như trư c. C như th mà t p trong m t tháng thì b ngón tay cái ra. Nhưng m i l n hít vào v n th y khí vào như dòng nư c ch y theo ngón tay vô hình xu ng các huy t Liêm Tuy n, C u Vĩ, an i n r i d ng l i ó, k n i ra. Khi khí ra vào th y rõ trong m i chu kỳ hít th ng ng ngh thì coi như thành công m t giai o n r i ó. ư c như th và hít th cho th t thu n th c thì ít nh t cũng m t n ba tháng công phu, m i l n t p ph i 30 phút, m i ngày 2 l n t p. Trong vòng ba tháng, h c viên t thành công ư c d n khí t i an i n th i th t là i u t t p. R i trong nh ng gi khác trong ngày, n u

th ng nh n hơi th c a mình th i b t kỳ ng, ng i hay n m, h c viên th hít hơi chuy n khí xu ng an i n và tr m (gi ) ó r i l i th ra t t …làm vài hơi. N u trong nh ng lúc giao ng th n kinh, bu n lo h i h p, y u s c, m t mõi thì h c viên t th hít vài hơi như th t t l y l i ư c tr ng thái bình thư ng b t u công vi c m t cách t t p ngay. Trong môn Nhu o Nh t B n, m t ngư i bình thư ng mu n bi t th nào là an i n ph i m t ít nh t là 8 n 10 năm t p luy n, còn nh ng ngư i vô tâm th i t p lâu hơn. Ngư i t p Thái C c Quy n ho c Bát Quái Quy n nh phép Thôi Th nên thành công s m hơn. N u c hai bi t ư c bí quy t v n khí xu ng an i n n y th i h thành công mau chóng hơn gi ư c tr ng tâm th p hơn. Và do ó, h r t thăng b ng, khó có ngư i qu t ngã h ư c. i v i h c viên b n môn, th i sau khi tr m khí an i n ư c r i th i n u chuyên chú trong m t vài năm thì i ng vô cùng v ng vàng, tư ng i i khác, không còn lóc chóc, lăn quăn, g p gà g p g nh, xiêu v o, v..v.. mà lúc nào cũng th t là tr m v ng, ng i ng khoan thai hơn, ngư i tính ch m ch p thì bư c i tr m tr ng, còn như ngư i tánh nhanh nh n th i bư c i ch c ch n, trong s g n gàng có tàng ch a ph n trì tr ng. B i th , m t võ gia hi u r ng ch c n th y m t ngư i bư c ôi ba bư c là hi u ư c trình võ công c a ngư i ó. i u n y tư ng cũng không ph i là khó hi u. Khi h c viên luy n d n khí xu ng an i n th i càng ngày b ng dư i vùng quanh r n c to d n lên, càng ngày càng to và bóng láng như n a trái dưa h u úp vào; n u th y b ng mình to ra như th th i h c viên nên m ng mà không có gì áng lo ng i, b ng tác gi cũng no tròn như trái dưa h u l n, lúc bình thư ng mu n nh l i th i thóp b ng chuy n hơi lên ng c là b ng bi n i. N u h c t i ây r i t p tán khí ra t chi mà xài th i cũng ng nhưng ch m i ư c n a ch ng. V y ai mu n ti n thêm th i ph i gia công h c ph n k ti p. Khi ã t khí xu ng an i n ư c r i th i không c n ngón tay hư ng d n n a mà tư ng tư ng d n khí huy t H i Âm qua H i r i chuy n lên Huy t M ng môn n m gi a kh p xương hông th hai và th ba (hai bên là hai qu th n). K , chuy n khí lên huy t Linh ài, Th n o gi a xương s ng (lưng) t c t xương lưng th 6-7 (L. ) và 5-6 (T. ). R i dưa khí lên n Thân Tr , i Truy, Á Môn, Phong Ph , Não H , r i Bá H i xu ng n ư ng, sau cùng thì ưa hơi ngoài qua mũi xu ng an i n, r i t bi n l n an i n m i ưa khí lên mũi mà th ra. Giai o n th hai n y khó khăn hơn giai o n m t vì s chuy n khí i có ph n ph c t p hơn. Khí t an i n chuy n vào trong c t t y s ng (gi a t y s ng có l tr ng ăn thông lên n não) và ưa lên não xong chuy n v an i n. H c viên không nghiên c u rõ thì khó thành t u. Khi nào d n khí có k t qu th i th y có lu ng hơi nóng ch y trong c t xương s ng lên n

nh u. Khi tham luy n t i trình này c n ngư i canh gi ng cho ai làm gi t mình có th gây nhi u t h i. Trong ba năm luy n t p chuyên c n, h c viên có th d n khí thông su t trên hai kinh Nhâm c, t c vòng Châu Thiên tích khí nơi an i n. Khi thông ư c hai kinh Nhâm c th i k ó t p n d n khí ra t chi b ng 12 phép luy n n i công trong chương th ba. n ây tư ng cũng không còn m y i u nói v phép i u t c d n khí n a. Sau ây, tác gi tóm t t vài i u quan thi t trong chương h u giúp c gi kh i t n công làm b ng tóm lư c: T P I U T C:
1. Trư c khi t p n i u t c bi t Phu T a, nghĩa là cách ng i x p b ng úng cách, Bán Già hay Ki t Già. 2. H c thu c ư ng i c a vòng Châu thiên trên hai kinh Nhâm c.

3. Giai o n m t là th có ngón tay hư ng d n, nói cách khác là th b ng an i n, t c là d n hơi xu ng b ng dư i. 4. ưa hơi (khí) vòng quanh hai kinh Nhâm cách khác là thông hai kinh Nhâm c. c (vòng Châu Thiên), nói

CHƯƠNG TH

III

BÀI T P N I CÔNG TH

NHÌ

Chương n y trình bày 12 phép luy n n i l c chân chánh, là phép t p căn b n d n khí ã tích t ư c trong v c an i n ra n các ph n trong cơ th . Nói là giai o n hai th t úng v i công năng c a bài h c. N u chưa bi t cách Phu T a, i u T c th i có t p bài n y cũng hóa trò chơi, khó mong thành t . Do v y, bài t p n y ch ư c t p n sau khi ã bi t Th N p khí l c, d n lưu chân khí trong hai o kinh l n là Nhâm và c.

Còn v công d ng c a 12 phép n y thì ví như ngư i t c tư ng, h th t c cái tay khi thành th i th y ó là tay, khi t c thành m t thì th y qu là m t, v…v… còn như 12 phép t p th i t p phép nào thì ch ư c l i v phương di n cho m t ph n cơ th ư c v n d ng n, ch tr m t hai phép có liên quan n toàn thân. B i quan ni m ư c rõ ràng như th th i h c viên m i ti n b ư c mau chóng. Nói rõ thêm, khi h c gi h c n ng tác ch d n khí l c ra u ngón tay th i ph i ch tâm quán tư ng th y khí t n u ngón tay, kỳ dư không th y khí n ch khác. Nghĩa là trong làn da th th t c a mình như có con m t c a mình ng m ch y theo th y lu ng n i khí luân lưu theo ch nh c a trí não. Làm ư c như th , c ng làm úng phương pháp thì s c m nh tăng ti n th y rõ trong m t th i gian ng n. Và khi t p ư c m t năm tr lên th i coi như th th p, hàn nhi t c a m i th i ti t không th làm h i n s c kh e c a h c gi ư c, chưa k n s c m nh tăng ti n hơn ngày chưa h c có n g p mư i hay hơn n a. Nên bi t thêm ây là 12 phép t p v n chuy n n i l c căn b n nên có th nói là các T B , m c dù khi t p th y thân tâm lưu loát l thư ng, nhưng vì ch dù t p thành công, có s c mà v n chưa t ý ánh trúng i th gây thương vong nên g i danh t như trên. Khi t p thu n th c Bài T p Hai n y ph i t p thêm Bài Th Ba áp d ng s h c m t cách linh ho t h u hi u ư c. Th nên, Bài T p Ba ư c g i là HO T B . Có nghĩa là nh bài hai mà có s c m nh, nh bài ba mà d n s c ánh trúng ngư i, n u ch t p bài hai thì lâm ch Ý t i t c L c t i nhưng Quy n chưa t i, thêm bài ba th i Ý t i, t c th i L c t i mà Quy n cũng ã t i k p v i Ý r i. Như v y thì g i là v n toàn. Ngoài ph n h u ích xây d ng như trên, phương pháp n y còn cho phép h c viên khoa trương nh ng thành tích cư ng ki n c a thân th ví như các hình nh bi u di n trong sách n y ã cho h c viên, h c gi th y cái k t qu c a môn h c ã làm cho cơ th con ngư i v n quá y u u i ã tr nên s t thép n n i xe hơi n ng n cán qua mình mà v n không b thương t n nào. Tư ng nh ng công phu mà so n gi bi u di n cho môn sinh võ lâm xem và in trong sách n y không l y chi làm cao minh cho l m. Hi n nay trên th gi i cũng có vài ngư i làm ư c. Mà m t i u áng nói ra là so n gi không m t nhi u th i gian thành t u giai o n t o d ng s c m nh kỳ di u n y. Suy t cá nhân th i b t kỳ ai trong quý h c gi cũng v i th i gian u có th làm ư c như so n gi . Còn như quý v hu n luy n viên, môn sinh m i môn phái có trình c Tam ng Huy n ai tr lên (công phu t p luy n t 10 năm tr lên) n u có so n gi ch i m th i ch c ch n k t qu mau chóng l m. Các v võ gia ã gi i quy n thu t mà thêm ư c n i l c chân chính n y th i như c p thêm cánh th t là i u hay l n v y. So n gi nghĩ không ai hoàn toàn, như quý

v có n tham kh o nơi so n gi th i gi ng như trong vư n hoa c a quý v y nh ng hoa p, nhưng nay thêm ư c m t khóm hoa l th i thi t nghĩ cũng ch thêm ph n tươi th m mà thôi, ch ng có chi là i u không ph i. Còn vi c t i lui tham kh o v i so n gi th i phi chính t h c gi nói ra thôi, còn ngoài ra không ai bi t n bao gi . Nói dài dòng công d ng, l i ích v…v… v phương pháp th i ch ng bao gi nói h t ư c vì công phu n i công gi ng như kho ti n vô t n, h ã có r i th i tùy ý mà xài, mua s m…ho c làm vi c gì cũng th a thích. M t i u so n gi nói thêm h c gi rõ, riêng bài h c th hai này nhi u sách còn g i là D CH CÂN PHÁP, t c phương pháp luy n t p cho thay i gân, làm t y u thành m nh, v...v… tư ng danh t trên cũng không sai cho l m, nhưng có i u không tích ch a ý nghĩa thâm tr ng c a phương pháp mà thôi. Nhưng mà, dù tên gì do ngư i xưa chép l i, lưu truy n, cũng u có ch kh úy, có i u phương pháp v n là phương pháp tuy t di u, vì ai có tâm chí c u h c th i u ư c to i nguy n. T i ây, m i h c gi th c hành theo l i ch d n CHU N B : Trư c khi kh i s , h c gi dùng phép Phu T a i u T c trong 15 phút hay ít ra cũng 5 phút u i h t tr c khí trong ngư i, ng th i làm i u hòa máu huy t cùng th n kinh. K n, ng lên hai tay buông xuôi hai bên thân mình, hai bàn chân song song và cách nhau m t kho ng nh hơn m t vai ( ng hai bàn chân khít nhau r i m hai mũi bàn chân t n l c v hai bên, xong m hai gót chân ra cho hai bàn chân song song nhau th i úng cách ng cho bài t p 12 ng tác này), m t nhìn th ng và ngang b ng v hư ng xa th m chân tr i, thân mình tr ng không thành m t kh i t nhiên. (Xem Hình 10) ư c như ý:

1. PHÉP T P TH

NH T

Khi chu n b xong, m t nhìn th ng hư vô không nháy m t, hai bàn tay t t c t lên cho ngang b ng m t t (song song v i m t t), mũi hai bàn tay hư ng v trư c, hai ngón cái khít vào b n ngón kia.
Hai cùi ch co t t lên cho hai bàn tay cao dư i th t lưng m t chút (ch ng 5 n 10 phân tây), trong khi nâng hai bàn tay lên khí l c chuy n xu ng hai bàn tay như dùng hai bàn tay áp lên m t gh u ngư i lên v y. K v n khí l c vào các u ngón tay b ng cách c t mũi bàn tay lên trong khi chư ng căn (g c bàn tay ch c tay và bàn tay giáp nhau) c è xu ng. Các ngón tay ph i gi th ng không co cong l i, ph n cánh tay không lay ng. Khi c t mũi bàn tay lên t i ch không th c t cao hơn ư c n a th i v n toàn b khí l c vào trong 10 giây ng h xong t t buông l ng các ngón tay r i t t h bàn tay xu ng ngang b ng v i m t t như ng tác 1 g i là thâu h i khí l c v an i n. Làm ng tác c t bàn tay lên h bàn tay xu ng như trên g i là m t l n. R i ti p n v n khí ra 10 u ngón tay, c t bàn tay lên, ng ng l i, xã khí, h bàn tay xu ng ngang b ng khí t chư ng căn. Làm 18 l n, xong buông l ng toàn b khí l c như ng tác chu n b , ho c bư c i thong th trong 3 phút ( i v i ngư i y u ph i 10 phút) trư c khi t p phép k ti p.

Ngư i ta còn g i phép t p trên là H n Nguyên Nh t Khí Công (H.N.N.K.C.), nghĩa là phép t p cho Tinh Khí Th n h p nh t, nguyên t c có d ng v i H n Nguyên Chư ng Công trong Thi t Sa Chư ng, nhưng ph n thành công phương pháp n y (H.N.N.K.C.) tăng ti n vư t hơn. M t i u nên nh là trong lúc c t bàn tay lên và h bàn tay xu ng,

khí l c ph i lưu thông liên t c không d t trong cánh tay, bàn tay và các ngón tay, khi xã thì khí l c cũng t l i g c bàn tay ch không thu h t v an i n. Ch khi t p h t 18 l n m i thu l i toàn b khí l c. N u không làm úng nguyên t c thì không có k t qu . Nên bi t thêm là khi c ng bàn tay cũng như buông bàn tay ra u th y m i các gân trên lưng bàn tay và các b p th t phía ngoài cánh tay th i ng mà không th y m i là sai. Công d ng: Phép th nh t n y ch v n khí lưu thông t an i n ra các u ngón tay, nói cách khác là v n khí cho thông kinh m ch hai cánh tay g m: Ph Kinh, Tâm Kinh, Tâm Bào L c, Tam Tiêu và i Trư ng Kinh. Huy t u ngón thu c các kinh là Thi u Dương thu c ngón cái, Thương Dương ngón tr , Trung Xung ngón gi a, Quan Xung áp út và Thi u Xung thu c u ngón út. Trên ây so n gi nói ra h c gi bi t cái d ng c a phép luy n v y thôi ch không gi y gi ng rõ hơn v kinh m ch, mà h c gi khi luy n cũng ng quan tâm n các danh t mà nên ch quán t i dòng khí l c ang t i 10 u ngón tay là . Kỳ dư các ph n khác có th biên thư cho so n gi khi ã thành công.

2. PHÉP T P TH

NHÌ

ng th ng ngư i, m t hơi nh m l i, t p trung tư tư ng cho u óc tr ng không, hai hàm răng ng m kín, u lư i ch ti p giáp hai hàm răng c a, hơi th u…hai n m tay ư c n m l ng hai bên ùi. (Xem Hình 12)

o n ưa hai n m tay vào phía trư c hai ùi (sát ùi nhưng không ch m ùi) hai ngón cái i di n nhau, như hình 13. D n khí l c vào ngón cái, t t c t hai ngón cái lên cao n khi h t s c cao thì d ng l i 10 giây, k buông lơi s c cho ngón cái h tr v v trí ban u. i u c n chú ý là khi ngón tay cái c t cao lên thì b n ngón c a m i bàn tay cũng c s c n m ch t l i, s c l c tích t trong lòng n m tay hơn là ngón tay cái. Khi n m ch t th i khí t an i n ch y n n m tay, khi m l ng n m tay th i khí ch y v an i n. M t n m ch t r i m l ng g i là m t l n. Làm c th y 18 l n, xong ngh 3 phút trư c khi t p phép k ti p. Nên nh là khi v n khí m , n m n m tay, trí tư ng ph i t p trung khí l c v n xã nh p nhàng lien t c, mà ch các ngón tay c ng mà thôi, còn các ph n khác tuy t nhiên không ư c c ng.

3. PHÉP T P TH

BA

ng th ng ngư i, hai tay buông xuôi theo hai bên ùi, ngón n m gi a các ngón c a bàn tay n m l i (n m l ng thôi), m t nhìn th ng t i trư c và m to h t s c, trong lúc an i n tr m khí cho mông trĩu v ng t n b . an i n t i bàn tay, r i n m ch t n m tay l i, d n khí l c - D n khí t toàn b xu ng n m tay làm thành hai cánh tay th ng xu ng m t t như hai tay xách hai thùng nư c n ng h t s c n ng v y; t c cùi ch th ng băng v i cánh tay ngoài, trong. Gi tr ng thái n ng t i a n y trong 10 giây ng h , r i t t thu toàn b khí l c tr v an i n, các ngón n i l ng ra, hai cánh tay cũng tr v v trí cũ. T p 18 l n. Lúc du i tay nghe hơi au, rêm các gân th t ph n trư c cùi ch thì úng. Ngh 3 phút trư c khi h c phép k ti p.

4. PHÉP T P TH

ng th ng ngư i, hơi th i u hòa, d n khí xu ng cho h bàn v ng ch c, hai n m tay úp hai bên ùi, m t nhìn th ng hư vô.

T t ưa hai cánh tay th ng lên phía trư c song song ngang b ng nhau, cùng lúc, kho ng cách hai n m tay b ng vai, hai lòng n m tay nhau, nghĩa là h kh u hư ng lên tr i. S ct an i n v n t i hai n m tay, n m ch t như kh i s t, o n v n h t khí l c vào các ngón tay v a m (du i) th ng các ngón tay t i khi chúng th ng t i trư c (các ngón khít nhau). Ngưng th n gi l c ây

i

10 giây ng h r i t t thu khí tr l i an i n, bàn tay n i l ng, r i k n m l i nh nhàng như hình 16. T p 18 l n, o n nghĩ 3 phút trư c khi t p phép k ti p.

T p phép n y n u th y m i ran các b p th h kh u, các lóng tay, b p tay th i m i úng. Và quan tr ng hơn h t trong phép n y là khi n m, du i hay n m tay không ư c giao ng sang bên trái ho c bên ph i vì như th khí l c phân tán không t p trung ư c vào các u ngón tay.

5. PHÉP T P TH

NĂM

ng th ng ngư i, hai n m tay n i l ng hai bên ùi, m t nhìn th ng t i trư c và m l n, tr m khí an i n cho t n b v ng ch c.

Chu n b như trên xong, hai cánh t t dang ra hai bên cho n khi th ng hàng ngang vai th i t t xoay cho n m tay ng a lên trên r i ti p t c ưa lên n a cho n khi hai cánh tay trong g n ti p giáp l tai th i d ng l i, lúc bây gi hai n m tay i nhau. Trong khi tay ưa lên thì hai bàn chân cũng nhón t t theo v i à ưa tay lên, n khi tay t i ch d ng th i chân cũng v a nhón t i ch cao nh t là 5 phân tây. Ngay lúc ó, bàn tay m i t t n m ch t l i, v n khí toàn l c vào n m tay trong 10 giây r i t t h tay xu ng v trí ban u, s c l c cũng t t thu h i v an i n, gót chân cũng h t t xu ng nhưng gi l i không cho gót chân ch m t. K n l i ưa hai tay lên, n m ch t, ngưng l c, xã l c, h tay, h gót chân… M t l n nhón lên h xu ng là m t l n. T p 18 l n. Ngh 3 phút trư c khi t p phép m i.

Công d ng c a phép trên làm hai dùi, chân n thân lưng và hai cánh tay u tr nên c ng ch c b i ngu n khí l c t l i các nơi nh phép ki n chân du i thân. T p thành công r i m i th y công phu th t là c áo. 6. PHÉP T P TH SÁU

ng chu n b như hình 18.
T t xoay c tay cho n m tay ng a ra ngoài, xong m i ch m ch m ưa hai cánh tay lên ngang b ng vai, lúc này n m tay v n còn n m l ng chưa v n khí l c vào. o n ti p t c, co cánh tay vào v a xoay cho n m tay ng a lên như hình 21. Khi hai cánh tay ã t o i u ki n như hình 21 thì hai n m tay n m l i c c m nh (t t ) ng th i cánh tay ngoài t n l c kéo xu ng, trong lúc cánh tay trong t n l c nâng lên. Ngưng th n l c 10 giây r i t t m nh n m tay ra thu l c tr v an i n, ng th i h (t t ) hai cánh tay v v trí chu n b ban u.

(Xem Hình 20 và 21)

Công d ng c a phép này là d n khí lưu thông qua các vùng vai, và toàn ph n hai tay cùng vai, ng c, lưng. M i c ng tránh s rung ng n thân, tay, v y khá t gi gìn m i mong thành t u.

7. PHÉP T P TH

B Y

Chu n b như hình 18.

Hai n m tay l ng nh m hư ng trư c t t ưa lên v a xoay cho lòng hai bàn tay ng a sang hai bên t h u như hình 22. D ng l i m t chút r i v n s c vào hai cánh tay t t giang sang hai bên cho n khi th ng hàng v i vai, t i ây lòng bàn tay ã t xoay úp xu ng t r i. Lúc b y gi hai gót chân nhón lên kh i m t áy (cũng ch m ch m) thân trên hơi ngã v sau và n m tay v n y khí l c n m ch t t i a, mũi hút y khí tr i. Gi tình tr ng này trong 10 giây ng h , sau ó thu khí l c t t tr v an i n b ng cách buông l ng t t n m tay và chân cũng t t h xu ng như lúc chu n b , trong lúc hai cánh tay cũng ưa t t v v trí ban u thì mi ng th i c n khí trong ph i ra. Di n như trên g i là m t l n, t p 18 l n. Ngh 3 phút trư c khi t p sang phép m i.

Công d ng phép n y là d n khí chu lưu trên toàn b thân th c trong Ngũ t ng, l c ph , hoàn thành nhi m v i u hòa khí l c cho thân th và ki n t o s c m nh cân nh c m t s c m nh toàn di n.

8. PHÉP T P TH

TÁM

ng th ng ngư i, hai n m tay buông xuôi hai bên ùi, ngón ta cái ư c n m trong bàn tay, m t nh m l i, hơi th i u hòa…

ưa hai n m tay lên phí trư c t t , khi hai n m tay lên ngang vai thì hai lòng n m tay cách nhau 10 phân tây, ng lúc v i tay ưa lên, chân cũng nhón gót lên 6 phân. Khi h i i u ki n trên hai n m tay m i v n toàn b khí l c n m ch t l i t t cho n khi không th n m ch t hơn ư c n a th i dang r ng hai n m tay sang hai bên m t kho ng

b ng vai r i d ng l i 10 giây ng h . K buông l ng n m tay t t cho l c khí lui tr l i an i n, ng th i gót chân cũng h xu ng, n m tay cũng ưa v v trí chu n b . T p 18 l n.

Công d ng c a phép n y là làm ngu n khí l c luân chuy n kh p t chi, khác hơn phép th Tư ch dang r ng hai n m tay sang hai bên.
9. PHÉP T P TH CHÍN

Chu n b như hình 18, ngón tay cái

t trong b n ngón c a bàn tay…

ưa hai tay ra trư c b ng r i t t ưa lên (n m tay ng a lên tr i) ngang c m, xong xoay cho lòng hai n m tay ng a ra ngoài, k ó co cùi ch cho cánh tay co vào trư c c m (cách c m 10 phân). o n n m ch t n m tay l i t t nt t ng th i cánh tay ngoài c s c co vào trong lúc cánh tay trong c s c n ra. V n s c l c trong tình tr ng này 10 giây ng h , sau ó n i dãn n m tay ra thu khí l c v an i n, hai n m tay h t t v v trí chu n b . T p 18 l n.

Khi th c hi n ng tác c a phương pháp n y, c n tư ng tư ng như mình ang c m t v t n ng ngàn cân m i có k t qu ch làm h i h t cho l y có th i ch ng bao gi mang l i k t qu . (Xem hình 27 – 27B 28)

10. PHÉP T P TH

MƯ I

Chu n b , ng th ng ngư i hai n m tay sát bên ùi, h kh u hư ng vào ùi, m t nh m, ngón cái t trong n m tay…
ưa hai n m tay lên ngang vai v phía trư c m t (hai n m tay song song nhau) r i co cùi ch ng th i banh (dang) hai cáh tay sang hai bên cho th ng hàng v i vai ( u n m tay lúc này ngang vai và ch th ng lên tr i) góc t o b i hai cánh tay 90 . (Xem hình 29 và 30-31). Sau khi th c hi n xong b v trên th i t t n m ch t hai n m tay l i, r i cùng lúc v n l c mà ưa hai n m tay lên như ưa v t n ng ngàn cân lên cao ngang nh u. Ngưng l c ây trong 10 giây ng h r i t t th l ng n m tay thu h i khí l c v an i n, ưa hai tay t t v v trí chu n b ban u. T p 18 l n.

Công d ng c a phép này là luy n l c, nên tr ng tác n m tay còn nh ng c ng khác hoàn toàn dùng tư ng tư ng v n chuy n khí l c.
11. PHÉP T P TH MƯ I M T

ng th ng, hai n m tay buông thõng hai bên ùi… (Hình 32).

T t ưa hai n m tay vào trư c b ng, hai h kh u nhau 10 phân tây. Khi th c hi n xong th trên th i d i n lên n m ch t hai bàn tay, hai ngón cái chuy n s m c t i a. D ng l i 10 giây r i t t buông xã khí l i n, hai n m tay ưa tr v th chu n b ban u. T

i nhau và cách n khí l c t an c ưa lên cho t i c thu tr v an p 18 l n. Nên nh

lúc hai n m tay ưa vào trư c b ng th i hai cùi ch khuỳnh sang hai bên.

Khi n m ch t thì mũi hít y khí tr i vào an i n, khí xã l c n i l ng n m tay th i phà hơi ra kh i ph i b ng mi ng. Công d ng là t p chuy n khí l c lên xu ng tùy nghi. Cái hi u bi t ó ngư i xưa g i là Tâm cơ linh m n, thi n duyên t ng cá nhân trong qu n chúng h c gi .

12. PHÉP T P TH

MƯ I HAI

Chu n b , hai bàn tay buông thõng, lòng bàn tay hư ng v trư c, thân th ng như m i th chu n b , m t nh m l i….

T t ưa hai tay v phía trư c lên n ngang vai th i hai tay v n song song nhau, kho ng cách gi a hai tay b ng vai (50 phân), lòng bàn tay v n ng a lên tr i. ng th i v i ng tác ưa tay lên, gót chân cũng nhón theo lên n cách m t t 7 phân tây, gi yên t i ây, d n khí l c vào hai bàn tay, 10 giây ng h sau thu li m khí l c tr i v an i n, hai bàn tay m m m i tr l i t t buông tr v v trí cũ, gót chân cũng h xu ng nh nhàng như lúc ng chu n b nhưng mũi bàn chân cong lên. M t v n nh m, mà tâm sáng th y m i chuy n ng c a tay chân cùng ngu n khí l c lưu chuy n trong châu thân, t v c an i n n hai bàn tay r i tr l i, ph n dư i thì khi quán n mũi bàn chân, ph n trư c ng chân gân xương c ng cáp…T p 12 l n.

Công d ng c a phép t p cu i cùng n y là i u hòa m i h th ng th n kinh, tu n hoàn, v..v.. trong cơ th sau khi ã 198 l n khai h p v n chuy n khí l c. Nói cách khác là phép th 12 n y dùng b i b cho toàn

b cơ th tr l i nh p bình thư ng sung mãn n i khí trong châu thân sau hai ti ng ng h luy n t p. V i 12 phép t p n i công sơ ng n y i v i ngư i li u ng v võ h c th i ch ng áng gì, k có trí hóa th i trong vòng 3 n 6 tháng th i có th luy n tinh th c d n nh p, phát l c tùy ý. i v i ngư i trung bình v tâm th n cùng võ công th i m t năm s thành công, còn ngư i chưa am hi u o lý ông phương th i s thành công chưa bi t võ ngh , chưa bi t v n bao gi , có th n vài năm tr lên. Khi luy n thành công 12 phép n y thì mu n v n s c ra t chi u hi u qu , ch ng ó m i t p n bài t p sau là bài Ngũ Hành Quy n.

CHƯƠNG TH

IV
BA

BÀI T P N I CÔNG TH

Sau khi ã bi t Th N p d n khí ra t chi nh Bài t p 12 ng tác trong Chương Ba, bây gi h c viên ã có th tùy nghi lưu quy n á cư c m t cách ch m ch m mà s c l c ã ng theo ý th i có th t p n bài n y. ây là bài quy n căn b n c a Ph t Gia Thi u Lâm dùng luy n n i công ư c nhi u danh sư xưa nay bi t t i. Duy có ngư i bi t như th n y ho c th khác không ư c nh t th ng, l i ôi khi không bi t cái công d ng l n c a nó là ùng luy n n i công mà ngư i ta ch tư ng quơ múa cho c ng tay m nh chân mà thôi. So n gi h c ư c bài quy n n y ã lâu k p khi ân sư ch v mà bi t t n tư ng cái d ng nên m i nên ngư i như ngày nay. Nghĩ l i ân l n y lúc nào so n gi cũng ngùi ngùi và hình bóng ngư i luôn luôn như còn ph ng ph t âu ây, th t là t bi qu ng i. Bây gi sư ph ã cõi vô cùng, Ni t Bàn, Thiên àng…ch c cũng vui vì th y r ng ư c tr i sanh ra, ư c ngư i giáo dư ng cũng không n n i u ng cơm rau c a t, sáu khí c a tr i. M t chút lòng thành, kính dâng l i sư ph c công rèn luy n tâm, quy t chí tu hi n cho n ngày c qu n i gót Như Lai. o

V bài quy n th i như cái tên nó ã mang toàn th cái ý, t c là luy n Th n c a con r ng, luy n C t c a con c p, luy n L c c a con beo, luy n Khí c a con r n, luy n Tinh c a con h c. Khi ã th u tri t ư c ý c a

ng tác mà nh p th n th i s c m nh b n th t o thành m t kh i cư ng l c lưu chuy n, tích t tùy nghi, m nh không sao k xi t. Gia tâm mà luy n n khi thành công s ư c trư ng th vô b nh, thân xác tinh th n khinh linh không bi t làm sao mà di n t cho ư c. M t danh gia võ h c tên là Nh c Vũ M c bên Trung Qu c th i xưa có nói: “S khác bi t c a s v n d ng Ngũ Hành Quy n là nh Tâm, ch có ngư i h c h u tâm m i lãnh h i ư c m t cách rành m ch, có chú ý thì m i thông su t ư c cái kỳ di u c a nó.” V y th i môn sinh, h c gi hãy lưu tâm mà nghiên c u m i thành công m mãn ư c, còn như ch h c m t cách cho có l thì su t i cũng ch quơ múa lôi thôi không ra th th ng gì. G p trư ng h p n y, ngư i h o ý ph i m t phen t c h i vì viên ng c quý trót trao nh m a tr con quê d t. V võ công, nói cho l m mà không th c hành th i cũng ch ng thu ho ch k t qu nào, nhưng không bi t cái ý thâm vi n c a nó l i cũng ch ng th t ư c cái kỳ di u hàm ch a bên trong m i cái quơ tay nh c chân, chuy n thân kinh tr m thư ng h , v…v.. B i th , h c gi c n thông lý trư c r i nghiên t p th c hành, khi tay chân ã thu n m i suy nghĩ quán xét th n ý khí l c i u h p th túc thân b pháp. Khi ã âu ó trơn tru như dòng nư c ch y xuôi ngoài sông l n thì không còn ph i h c gì hơn n a. Ngư i ngoài mu n ch th ng ư c h c gi trong lúc này ch e còn nhiêu khê hơn ư ng lên d c núi, có l s n o vào x Ba Th c còn d i hơn nhi u

NGŨ HÀNH QUY N

1. Ngũ Hình Kh i Th c Kh i u ng th ng ngư i hai chân song song nhau, m t quay v hư ng Nam (N. xem th bi u di n), m t nhìn ngang không cao không th p, hai tay buông xuôi t nhiên hai bên thân mình. Hơi th i u hòa trong ba hơi t nhiên, k th n t p trung hư không, hai tay ưa lên ngang ng c (trên huy t C u Vĩ), n m tay ph i ng a, lòng n m tay ra trư c, bàn tay trái xòe nhưng các ngón khít nhau, t lòng bàn tay úp sau lưng n m tay ph i. Tay ưa lên t t th n quán theo hơi th , l c t an i n tích phát chuy n theo hai tay t l i trên n m tay. Ch không g ng mà n m tay như ang ôm qu c u b ng s t n ng 10 ký lô. ây là ng tác Bái T .

(Xem Hình 1) 2. Kim Báo nh Thân

Xoay chân quay m t v hư ng Tây, ng th i hai bàn tay u m ra âu lưng vào nhau xoay t trên xu ng n khi c hai lòng bàn tay u ng a vào m t ( ng tác n y ch d ng uy n chuy n hai c tay không di d ch cánh tay), xong rút hai bàn tay xu ng hai bên hông. Khi hai bàn tay v n bên hông r i m i l t s p xu ng và lòng chư ng ng a t i hư ng Tây, các ngón tay co l i nhưng không co c ng. M i c ng ph i làm t t không mau không ch m, hơi th lưu thông, khi tay ng a chư ng t i trư c thì d n khí xu ng an i n, chư ng y s c l c và gi s c nơi chư ng, th n tr ng, m t nhìn th ng t i trư c hư vô, toàn thân l p nh ng yên không c ng trong m t phút. Ngư i thành công có th l p nh lâu hơn. (Xem Hình 2)

3. Ngã H T m Dương i u hòa hơi th , thu l c v an i n, hai bàn tay n m l i thành quy n lòng n m tay v n úp xu ng t, hai cùi chõ khép sát vào nhau dàng sau lưng. Hai chân t t rùn b th p xu ng, chân trái bư c t i trư c hư ng Tây ch m ch m d n khí xu ng g i chân ph i (chân ch u), chân trái

nh , thân ngư i g p xu ng trư c 45 . M t nhìn v hư ng trư c. K , ti p t c chân ph i bư c lên, chân trái v ng ch c khí ý t p trung nơi chân n y. Xong chân trái l i bư c lên, s c chuy n sang chân ph i. Bư c chân chuy n i t t tr m tr ng như H b , g i là Tam B Thăng ư ng. (Xem Hình 3) 4. Ngang u cL p

Thong th khinh linh, thân trên th ng ng, chân ph i bư c lên khít chân trái, hai chân song song, thân th ng ng, hai quy n t hai bên hông m ra thành hai bàn tay khít nhau và t t ưa t i và lên cao mũi, hai bàn tay ch p vào nhau như ngư i ưa l y Ph t v y. ng tác ưa tay lên ng th i nh p nhàng v i chân sau ưa lên khít chân trư c và khi thân ngư i th ng ng thì mũi hai bàn tay ã t i ch nh ph i d ng. Cái ch p tay ưa t dư i lên s c ph i theo hơi ưa lên th t là tr m tr ng. (Xem Hình 4) 5. H L c Bình Dương Chư ng thu v bên hông thành quy n (ch m ch m), l c tích an i n, rùn b th p, chân trái bư c lùi v sau, s c d n chân ph i, k , chân ph i lùi, r i chân trái. T t c là 3 bư c lùi mà ph n tr m trong ôi chân không khác 3 bư c ti n Ngã H T m Dương. Thân trên cũng không khác. (Xem Hình 5)

6. Kim Báo Long Thân Chân ph i rút v sát chân trái sau, thân trên ng th ng d y, song quy n m ra thành chư ng, ng a chư ng t i trư c, khí l c t chân chuy n v an i n r i trút vào song chư ng. M t nhìn t i trư c mà th n tr ng không. Hơi th i u hòa, an i n y. (Xem Hình 6) Tóm t t trên là 3 bư c ti n, 3 bư c lùi v v trí ban ra mũi bàn tay, lòng chư ng và hai bàn chân. 7. L c a Sinh Căn u. T p d n khí l c

Xoay m t v hư ng Nam, chân trái b b sang trái m t kho ng r ng b ng hai l n vai hay 80 phân tây, hai bàn chân v n gi cho song song nhau, r i xu ng b th p cho ùi (v ) ngang song song v i m t t, hai chư ng t trên hai v , cùi ch khuỳnh ra hai hư ng ông-Tây, m t nhìn th ng v hư ng Nam, lưng th ng. Khi h th p b thì khí l c ng th i cũng tr m xu ng an i n và gi khí t i nơi an i n trong m t phút. (Xem Hình 7) 8. Song Long Bài Vĩ

…Ti p theo ng tác 6. Hai bàn tay t t ưa th ng v hư ng Nam, hai lòng bàn tay ch p l i nhau khi hai cánh tay th ng r i t t dang r ng hai cánh tay sang hai bên hư ng ông – Tây mà lòng bàn tay v n ng a v hư ng Nam, ngón tay cái phía trên. Khi hai bàn tay cùng cánh tay th ng hàng thì các ngón c a hai bàn tay m ra (xòe ra), l c tích nơi an i n d n y trên các u ngón tay. Tư ng như các u ngón tay bây gi là 10 mũi nh n b ng s t. Th n không ng, ý t i các u ngón tay. (Xem Hình 8)

9. Ngũ Hình Bát Quái Th (h u) M t t t xoay v hư ng Tây, hai bàn tay chuy n ng, co các ngón l i như c m qu banh r i t t y vào trư c ng c, tay ph i trên tay trái dư i và d ng l i m t cách n ng n trư c ng c. (Xem Hình 9) 10.Ngũ Hình Bát Quái Th (t ) M t t t xoay nhìn v bên ông (xoay b ng c ), trong lúc tay ph i xoay thành vòng t ngoài vào trong và xu ng dư i, tay trái ng lúc chuy n vòng lên trên ch m ch m cùng m t t c . Khí tr m an i n ch ưa t i song th m t ph n tư toàn l c. Khi c xoay qua h t ch xoay thì song th

ã th c hi n xong chư ng i nhau.

ng tác r i. Bây gi tay trái trên tay ph i dư i. Song (Xem Hình 10)

11.Kim Long Hi n Tr o Bàn tay ưa vòng lên phía trư c m t r i qua trái, ng th i bàn tay ph i cũng ưa sang ph i. Hai bàn tay bi n thành tr o, các ngón b u t i cong cong như móc câu. M t nhìn sang ph i t c hư ng Tây Nam. Khi ng tác xoay c d t thì hai tr o cao quá u, hai cánh tay trong ngang b ng vai, ph n cánh tay ngoài th ng ng lên tr i. ng tác chuy n ng song tr o bao g m c phân n a l c khí trong an i n nên cánh tay chuy n ng u u ch m ch m mà n ng n . T n b không thay i. (Xem Hình 11)

12.Nh H Tàng Tung Hai tay theo hơi th vào em t trên cao ( ng tác 11) xu ng trư c ng c. Bàn tay v a h xu ng v a xoay cho n khi n dư i hai bên vú thì c hai bàn tay u ng a lên. u cũng ng th i xoay v chính di n hư ng Nam. Lúc tay ưa xu ng, hơi khí tr m theo như m i tay có c m m t qu tr ng n ng 10 ký lô, n u các ngón b u m nh l y s c thì tr ng b ,

do ó tr o ph i khéo léo mà không cho tr ng rơi m i là úng cách. Cùi ch dang sang hai hư ng ông Tây. Chú tr ng s c c tay. (Xem Hình 12) 13.Bá Vương C nh

Hai chư ng n m ch t thành song quy n ng chuy n y lên th ng, khí y an i n quán t i hai tay như nâng v t n ng ngàn cân. Lòng n m tay úp v sau hư ng B c, hai n m tay cao ngang u, cánh tay th ng ng và song song nhau. Khí b , không hít vào mà cũng không th ra trong 30 giây, do ó hai cánh tay lúc n y c ng như thép. (Xem Hình 13) 14.H c H L c a Sinh Căn

….Ti p theo ng tác 13, hai tay ang trên cao, khí d n nơi an i n, l p t c bàn tay m quy n thành chư ng r i t t g t vào phía trong è xu ng như è u m t con c p không cho ng ng u lên. Hai bàn tay ti p t c è xu ng ch ng (áp) trên hai v , s c d n vào an i n. Th n y mang tên như trên. (Xem Hình 14) 15.Nh H Ti m Tung Buông lơi s c, thân trên ng th ng d y, chân ph i rút v sát chân trái, m t và chân u xoay v hư ng Tây, song chư ng d n l c n xu ng hai bên hông như ng tác s 2 Kim Báo nh Thân (Xem Hình 15)

16.Anh Hùng

cL p an i n d n vào

Tay không thay i, chân ph i co ngang lên, s c t chân trái. ng yên 30 giây r i ti p t c th k ti p. (Xem Hình 16) 17.H c H Thí Tr o

… t chân ph i xu ng hư ng Tây, kho ng cách gi a chân ph i n chân trái r ng 80 phân tây, mũi bàn chân ph i hư ng v hư ng Tây, t a th p xu ng cho v ngang b ng, o n chư ng trái mũi chư ng hư ng thiên ng t t y t i trong lúc chư ng ph i theo vai ph i v hư ng sau ( ông). S c chuy n t an i n phân n a ra hai chân, còn l i u t p trung nơi chư ng trái. (Xem Hình 17) 18.Tê Chi t Th Chi Nh t … Dùng chư ng ph i ( ư c m ra t bên hông ph i) ánh th ng lên tr i, vai nghiêng t i hư ng Tây, k dùng s c n m chư ng l i thành quy n r i t t dùng l c kéo xu ng. M t v n nhìn hư ng Tây. Tay ph i ánh thì tay trái bi n chư ng thành quy n thu v bên hông trái.

(Xem Hình 18) 19.Tê Chi t Th Chi Nh …. Thân b pháp không thay i, tay ph i hư ng v bên trái dùng l c g t qua bên trái (hư ng Tây Nam), trong lúc quy n trái m ra thành chư ng y ra trư c ng c. Cái g t tay ph i là tinh hoa c a ng tác n y v y. Khí l c ph i lưu nhanh mà không thi u, an i n tr m y chân v ng t a chân sâu xu ng t. (Xem Hình 19)

20.Tê Chi t Th Chi Tam … Thân trên không ng, chư ng ph i y t i hư ng Tây m t cái nhanh g n r i thu ngón thành quy n rút tr v nhanh, n m tay cao ngang m t, cánh tay th ng ng. ng th i chư ng trái cũng y t i r i n m thành quy n thu v , cánh tay trong ngang v i vai. C hai tay u làm nhanh g n. (Xem Hình 20) 21.L c Vãn Thiên Cân

Xoay mũi bàn chân ph i cho th ng v hư ng Nam, hai bàn chân song song nhau. Song chư ng t th Tê Chi t Th n m l i thành quy n r i dùng s c kéo v bên eo như ang c m v t n ng ngàn cân v y. Xong buông tay ra t lòng bàn tay trên hai ùi. M t nhìn v hư ng Nam. (Xem Hình 21) 22.Tri u Thiên H Tr o T ng tác 21, hai bàn tay t t xoay ng a (lòng bàn tay hư ng lên tr i) r i âm th ng lên tr i theo ư ng th ng ng (g i là tháp chư ng), khí l c d n lên hai bàn tay. n khi hai bàn tay lên n ngang lông mày (hai cánh tay song song nhau) thì n m l i thành quy n, ng tác n m l i như bóp nát m t qu cam… (Xem Hình 22) 23.Nh t L c Thiên Cân …. Hai n m tay th c nhanh lên cao hơn u r i rút v i v hai bên hông, chân trái co lên, m t hư ng nhìn v hư ng Tây, chân ph i làm tr ng th ng d y. Ch tinh hoa c a th n y là các ng tác làm nhanh, ng n g n, c t em khí l c lưu nhanh n các ph n chân tay… Xong t chân trái xu ng thành mã b như trư c r i l i rút chân trái v c nh chân ph i co lên như hình 23. (Xem Hình 23)

24.Kỳ Lân B Chân ang ng co như hình 23, chân trái buông xu ng cho các ngón chân ch m t r i l i rút lên. Xong h chân trái xu ng song song và khít chân ph i, o n chân ph i rút co lên như chân trái v a làm xong, cũng xu ng c nh chân trái chân trái co lên. Làm nhanh g n ba ng tác co chân g i là Kỳ Lân B . Quan tr ng ch chân co nh p nhàng y s c l c. Thân trên không lay ng. (Xem Hình 24) 25.Kỳ Lân Thí B Ti p theo ng tác 24, chân trái bư c t i trư c (hư ng Tây) m t bư c b ng cách mũi bàn chân ch m t còn gót chân v n nâng không cho ch m t. Thân trên hơi ngã t i trư c. S c an i n t p trung t i u các ngón chân trái và m t ph n t nơi hai cánh tay. (Xem Hình 25) 26.Kỳ Lân cL p

Ti p ng tác 25, gót chân trái ch m t, ng th i xoay mũi bàn chân v hư ng Nam, o n chân ph i sau co lên ngang b ng, u g i hư ng v

hư ng Tây, n m tay v n úp như ng tác trư c. S c d n nơi chân tr (trái), m t ph n t l i nơi hai n m tay. (Xem Hình 26) 27.Kim Báo Ngang u (ng n u)

… t chân ph i xu ng trư c hư ng Tây thành t n inh (sách xưa g i là T Ng mã b , t c là th t n ch t, không linh ho t). S c l c d n xu ng hai chân v ng như m c r . Hai n m tay úp xu ng hai bên hông, khí l c linh ho t không t y mà cũng không tán c n. (Xem Hình 27)

28.Kim Báo

nh Không (ư n ng c)

… H th p t n b xu ng, xoay mũi bàn chân ph i sang hư ng Nam, o n xoay hông, m t theo chi u ngh ch kim ng h v hư ng ông, mũi bàn chân trái quay v hư ng ông, ng th i hai n m tay cũng xoay cho ng a lòng n m tay lên, khí tr m nơi an i n. (Xem Hình 28) 29.Kim Báo Thân Yêu (vươn eo, u n hông)

… Xoay mũi bàn chân ph i (sau) v hư ng ông Nam 45 , ng th i chuy n thân t i b ng cách du i th ng chân sau (ph i) m t cách t t cho n khi th ng chân thành t n inh, thân trên không xao ng. Khí t c d n xu ng hai chân tr m tr ng. (Xem Hình 29) 30.H c Báo Phiên Thân (l n thân, quay tr l i) … Bàn chân trái (trư c) khép v hư ng Nam ng th i h th p t n b , hai n m tay xoay úp lòng n m tay xu ng, chuy n hông thu n chi u kim ng h m t quay v hư ng Tây, s c m nh d n t i hai chân thành mã b . Cái xoay hông ph i m nh nhanh. (Xem Hình 30) 31.H c Báo Thân Yêu (h u): Bên ph i … D n s c t i chân trư c, du i th ng chân sau lên thành inh t n. (Xem Hình 31)

32.Kim Báo H i

u

… Bàn tay ph i m ra, lòng bàn tay úp vào phía b ng trong lúc bàn tay trái cũng m ra nhưng ng a lòng bàn tay ra phía ngoài, ngón cái bàn tay trái hư ng xu ng t. C hai cánh tay ưa lên như ôm bao cái nh ng hay cái lu… o n xoay ngay ch v hư ng ông như dùng ch v m t cung tròn v y. u xoay nhìn theo ng th i v i ch . ng tác n y ch lây ng thân trên, hông làm tr c. Ch và cánh tay ph i g n m nh m i úng. (Xem Hình 32) 33.H c H Bàng … Hông quay ngh ch chi u kim ng h , ng th i hai tay t chư ng bi n thành quy n m song song t i hư ng ông, ch ngang b ng, n m tay nghiêng. ng tác nhanh xoay chân i t n và xoay hông cùng m t lúc. (Xem Hình 33) 34.H c H Bàng Chi Nh … Quy n m ra thành chư ng, chư ng ph i g t (quét) v bên hư ng Tây Nam, chư ng trái ôm theo m t hông không thay i. (Xem Hình 34) 35.T Ng H c H Bàng … Hai tay gi nguyên v th trên, hông xoay v hư ng ông Nam (hông làm tr c), chân gi t n ch c như tr ng. M t quay nhìn hư ng xoay. S xoay qua l i n y c t v n khí làm linh ho t xương hông, ch t o ra s c m nh i u khi n toàn cơ th . Nói cách khác, hông là ch các ng tác, do ó hông linh ho t t c là òn th lưu ra m i phát huy ư c ngu n s c m nh vô biên ư c tích lũy t v c an i n. (Xem Hình 35) 36.H c H Bàng Chi Tam … Chuy n chân thành t n inh chân ph i trư c, hông xoay thu n chi u kim ng h , ch ánh v hư ng Tây, hai tay gi trư c b ng như hình 35. Tr m khí xu ng chân trư c, hông linh ho t, ch trái t l c. (Xem Hình 36)

37.Long Ngâm H Ti u … Chân không i t n, chuy n hông ánh ch vòng v ngh ch chi u kim ng h , ch trái v hư ng ông, ch ph i t i hư ng Tây, m t nhìn hư ng Tây Nam, tay gi trư c b ng như th 36. Hai ch i trên m t cung tròn, tâm là thân, hông làm tr c, cái l c ch ph i t toàn l c nhanh m nh ng n g n, hông linh ho t. (Xem Hình 37) 38.H c H T a ng

… H i thân ra sau t a trên chân sau b ng cách h th p b sát t, chư ng ph i ng th i ôm vào ng c, chư ng trái y lên tr i. Cái tr m t a ã n ng n mà cái y (th c thiên) c a chư ng trái l i càng n ng n hơn. (Xem Hình 38) 39.H c H Hi n Tr o … Tr i thân trên lên bi n thành inh t n, chư ng trái t trên è xu ng bên hông v i tr ng l c, chư ng s p xu ng t; chư ng ph i ng th i g t sang ph i theo hình cánh qu t trư c m t, chư ng d ng l i khi t i hư ng chánh Tây, lòng chư ng ng a v hư ng Tây. C hai tay ng uy n

chuy n m t lúc và ng m t tr ng l c như nhau. Tay ph i s c t tay trái s c lòng chư ng. (Xem Hình 39) 40.H c H Thân Yêu (vươn eo) … T th 40 tr i thân lên, song cư ng th c hành gi ng 39. (Xem Hình 40)

c tay,

ng tác c a th

41.H c H Hi n Tr o … ang th 39, t a thân v sau b ng cách chân trái xu ng t n s c n ng 80 ph n trăm trên chân n y, 20 ph n trăm trên chân trư c. ng th i v i c ng t a t n th t th p n y, chư ng ph i t t ôm vào trư c ng c nhưng bàn tay ng a ra hư ng Nam, chư ng trái thác thiên lòng chư ng cao ngang nh u, mũi bàn tay ch v hư ng u, g c chư ng v hư ng ông. M t nhìn v hư ng Tây. Th n y chú tr ng v n khí ra song chư ng và t a chân. (Xem Hình 41)

42.H c H Thí Tr o … Chuy n chân trái thành t a mã, mũi chân trái trư c hư ng v hư ng ông, chư ng trái thu v bên hông trái theo à xoay c a hông trong lúc chuy n t n, mũi chư ng hư ng lên tr i, lòng chư ng hư ng v hư ng ông trong lúc chư ng ph i d ng ng xô ra v i t l c nơi lòng chư ng. M t nhìn theo mũi chư ng v hư ng ông. (Xem Hình 42) 43.Thiên p Th (còn có tên H Giáng)

… Khép mũi bàn chân trái v hư ng Nam thành mã b mà thân không lay ng, thân trên xoay b i eo (hông), m t quay v hư ng Nam, tay ph i co l i, lòng chư ng cao ngang ng c r i t t ép xu ng ( è) chư ng tâm i m t t khi cánh tay th ng th i chư ng b ng ngang và ngay trư c h b . B ng dư i t c an i n tr m n ng, tay và an i n như dính li n. (Xem Hình 43)

44.H c H Bà Phong (bà: cào) … Chư ng (sau khi thu kình khí l i ng tác trên) m i t t chuy n khí vào r i thu lên qu t theo hình cánh qu t t trư c h b xéo v hư ng Tây,

khi cánh tay ngang b ng và lòng chư ng hư ng úng hư ng Tây th i d ng l i. T i ây l ng ng c cũng v a y khí b i th c hi n hoàn toàn hơi hít vào. M t quay nhìn theo tay ph i chuy n i và cùng d ng l i, khi tay d ng mà thân mình không i. Quan tr ng ây là chuy n khí vào cánh tay ph i r i cào t i hư ng Tây nh p nhàng v i mũi h p khí. (Hít vào). (Xem Hình 44) 45.H c H Ly Sơn … T th trên chân ph i m mũi bàn chân v hư ng Tây ng th i t a th p t n b thành t a mã b , chư ng ph i co vào, lòng chư ng úp phía trư c h b , mũi chư ng quay v hư ng ông Nam, trong lúc chư ng trái t hông trái chuy n hơi (khí) y th ng lòng chư ng lên tr i theo ư ng th ng ng, mũi chư ng hư ng v hư ng Tây. M t nhìn v hư ng Tây. Hình b c a tư th này gi ng như con c p ang ch y xu ng d c núi, cũng có tên Long Thăng là r ng lên b i ph n chư ng y thác thiên mang nhi u tr ng l c t dư i y lên như con r ng bay b ng lên. Dù là tên gì thì ngư i luy n cũng ch nên bi t là quan tr ng nh t th n y là ng tác chuy n t n và d n khí co vào y lên c a song chư ng ph i nh p nhàng và tr m tr ng. Tích khí y d y trong an i n, nghĩa là b ng tr m n ng. (Xem Hình 45) 46.B ch H Hi n Tr o … Tr i thân trên d y, chuy n t i thành inh t n chân ph i trư c, chư ng ph i quơ hình cánh qu t t dư i lên theo ng tác tr i thân d y, n khi t n v a úng b thì chư ng cũng t i m c cao ngang m t mà lòng chư ng m v hư ng Tây, ng th i chư ng trái t trên cao è xu ng bên hông, chư ng úp xu ng t và ngang th c lưng không th ng tay. M t nhìn v hư ng Tây, hơi ch a phân n a trong v c an i n, m t n a chuy n n hai cánh tay (song chư ng). (Xem Hình 46)

47.L p H Qui Sơn (Lôi c p v núi) … T n b không i, chư ng ph i xoay (ch c ng c tay) ngh ch chi u kim ng h cho lòng chư ng úp vào trư c m t ng th i (cùng lúc) các ngón tay co l i t t thành quy n. Chư ng trái (c tay không lay ng) co các ngón tay l i thành quy n. Hai chư ng bi n thành quy n cùng lúc r i cũng cùng lúc quy n ph i p t i hư ng Tây b ng lưng n m tay m t quy n ng n g n g n như ch l c quy n mà thôi, quy n trái n xuôi theo ùi trái m t cái như dùng u c tay n xu ng v t hay n u hi u theo ý th n y th i n m tay ó ang n m u con c p v a è xu ng v a lôi nó lên núi. M t nìn n m tay ph i, nghĩa là hơi ngư c lên. (Xem Hình 47) 48.Thanh Long Xung Thiên … Không i t n, quy n trái bi n thành chư ng r i t t ưa (quơ) lên theo ư ng d c 45 , khi g n t i quy n ph i thì quy n ph i cũng bi n thành chư ng, hai chư ng g p nhau, lòng chư ng u úp vào phía trư c m t. Cái quơ c a tay trái g p bàn tay ph i nh nhàng nhưng mang khí l c t an i n, khi g p nhau thì như hai s c m nh ng nhau mà khí v n xu ng y an i n. M t nhìn vào lòng hai bàn tay. (Xem Hình 48)

49.Thanh Long C

a

… T n b không thay i, song chư ng t t g t xu ng hai bên lòng chư ng s p xu ng m t t, chư ng i ch m ch m và gi s c khí chuy n nhu hòa t an i n n hai cánh tay. Ch d n n ng khi hai bàn tay v n ngang thân mình. M t nhìn ngang v hư ng Tây. (Xem Hình 49)

50.Ngũ Hành Thu Th c … Rút chân sau lên khít chân trư c, th t t ra cho c n hơi r i l i hít vào tr m khí an i n, song chư ng n xu ng v i s c g n m nh g n do khí d n t i th t nhanh r i thu v cũng nhanh. Chư ng tâm v n s p xu ng ngang hông c ng không sâu quá th c lưng. Xong l i th ra t t r i nh nhàng buông xuôi hai tay thong th ngh x hơi m t vài phút trư c khi t p ti p o n sau. (Xem Hình 50) CHÚ Ý: Ngư i m i t p trong vòng 6 tháng ch nên t p t i ây ngưng x l y s c ti p túc t p o n k . Ngư i m i t p chưa thu c th i c vài th có th ngh m t l n.

51.B ch H c Lư ng Sí (lư ng sí: xòe cánh) … Chân trái bư c hư ng Tây Nam m t bư c dài t n inh b còn có tên K Long Mã B (kh i b b ng th chu n b như hình 50), song chư ng t t m ra và hai cánh tay x p lên, cánh tay trong không ng. L c khí d n quán vào hai cánh tay. M t nhìn hư ng Tây Nam. (Xem Hình 51) 52.B ch H c Lư ng Sí (2) … Chân v n ng Long Mã B như trên hình 51, u g i trư c hơi co lên, song chư ng bung sang hai bên cho n khi hai cánh tay th ng hàng, mũi chư ng th ng lên tr i. Lúc y song chư ng sang hai bên ph i t n l c d n khí l c t an i n vào song chư ng.

(Xem Hình 52) 53.B ch H c Lư ng Sí (3) … Sau khi n i l ng khí l c hai chư ng trên ng tác 52, h c gi co hai tay l i như hình 51 mà không l y s c, ch l y b d ng thôi, k dùng s c khí t an i n y song chư ng ra như hình 52, khi chư ng ra th ng r i d n thêm khí l c du i th ng song chư ng xu ng cho b ng ngang v i vai,

lòng chư ng úp xu ng m t t. T n b , m t không thay i. Th c hi n ng tác co chư ng lên xu ng ba l n thì x khí l c sau ó t p t i ng tác k ti p. (Xem Hinh 53) 54.B ch H c Lư ng Sí (4) … Chân ph i bư c t i hư ng Tây thành inh t n (K Long Mã B ) ng th i hai cánh tay trong th dang ngang, quay m nh 180 thu n chi u kim ng h , cái quay n y nh hông làm tr c xoay ch hai cánh tay tuy t nhiên không c ng mà ch t khí cho c ng ch c như cây òn gánh. (Xem Hình 54) 55.Cung Hình H c Bàng … Chuy n thân xoay hông, quay m t v hư ng ông, hai cánh tay giăng ngang cũng theo cái chuy n thân quay thành ba ph n tư vòng tròn theo chi u ngh ch c a kim ng h . Khi m t ã xoay v n chính hư ng ông th i t t thu hai cánh tay v hai bên hông, bàn tay song song m t t, lòng bàn tay úp. M t nhìn phía Tây mà th y c hai bên t h u, chân thành t n inh (Long Mã B ) chân trái trư c. Ch tinh y u c a th n y là cái chuy n hông nhanh, hai cánh tay quay hình cung mà d n khí c ng như thanh s t giăng ngang, k n tr m khí xu ng b ng song chư ng r i li m thu khí v an i n. (Xem Hình 55)

56.B ch H c Thí Tr o … Thân không lay ng, chư ng ph i t t ư n lên cho mũi chư ng th ng lên tr i, lòng chư ng chi u t i hư ng ông r i t t y t i, ph n cánh tay ngoài gi b ng ngang v i m t t và ch y t i khi nào cùi ch ngang hông thì d ng (không quá xa b ng). Xong x l c ti p t c th k ti p. (Xem Hình 56) 57.B ch H c H i Thân … Xoay ngư i (hông) tr i m t v hư ng Tây Nam t n K Long Mã B chân ph i trư c, song chư ng t trư c b ng và bên hông theo ng tác xoay hông lưu ra trư c hư ng Tây Nam, lòng song chư ng chi u v hư ng trư c Tây Nam, các ngón cong cong v trư c. Khí l c nhu hòa ti m tàng gi v ng t b ng dư i n hay tay linh ho t. (Xem Hình 57) 58.Dã H c M ch Th c (h c ng tìm m i)

… Song chư ng u ng lo t co hai ngón út và áp út, v n l c ra song ch (2 ngón tay không co l i) r i song ch ph i i m t i hư ng Tây v i toàn b khí kình c a cánh tay. M t nhìn theo hai ngón tay i m. (Xem Hình 58) 59.Hùng H c Tri n Sí (hùng: con tr ng) … Chuy n thân v bên hư ng ông B c thành inh b chân trái trư c ng th i cánh tay trái l t ngang cho lòng chư ng ng a ra hư ng Nam và cánh tay song song v i m t t, ch theo hông d c v hư ng ông, song ch tay ph i i m th ng v hư ng Tây Nam mà lòng chư ng xoay v hư ng B c, u nghiêng nhìn theo cánh tay cho n chí mũi, song ch tay ph i. Di n ng tác n y ch ng nh ng h bàn (ph n chân t n) c ng m nh, b ng dư i tích y khí, mà hai tay song ch u t khí cương dương c ng ch c như tháp vào m t thanh g . Nói m t cách khác, th n y ph i chuy n khí toàn b ra toàn châu thân t chi thư ng h . (Xem Hình 59)

60.Dã H c Qui Lâm (h c n i v r ng) … Xoay qua bên Tây Nam t n inh b (sách xưa bên Tàu g i là H c hình) chân ph i trư c, chư ng trái l t vào phía b ng, chư ng ph i cũng

xoay vào t c úp v phí Nam, cánh tay co 45 , r i song chư ng n m các ngón l i thành quy n. Cái xoay, cái n m tay th t là ch m ch m và c ng ch c. M t nhìn hư ng n m tay ph i. (Xem Hình 60) 61.Hàn Lâm H c L p (hàn: l nh, lâm: r ng, l p: yên ngay th ng) ng ngay, ng

… Chân trư c rút v sát chân sau ng th ng, hai tay quy n thu v bên hông như con h c b l nh ph i x p cánh ng yên trong r ng sâu. M t hư ng v bên hư ng Tây. (Xem Hình 61) 62. c Cư c Phi H c

… ang ng th Hàn Lâm H c L p, chân ph i co lên, g i hư ng v phương tây, s c t an i n chuy n t trên chân trái. M i cơ quan khác không thay i. (Xem Hình 62) 63.Hùng H c cL p

… Xoay hông v hư ng chánh Nam, l y g i theo chân, ùi th ng ng ngay hàng cùng chân trái ng th i hai n m tay th c xéo lên trư c ng c, n m tay ph i ngoài n m tay trái trong, ng tác th t nh nhàng và nhanh nh n. M t nhìn v hư ng Tây. (Xem Hình 63)

64.

c H c Li m D c (

c h c x p cánh)

… Hai n m tay cùng lúc g t m nh xu ng hai bên thân th , cánh tay th ng song song hai bên ùi, trên ư ng i n m tay (quy n) bi n thành song ch (ngón tr và gi a ngay ra còn các ngón kia v n co) ng tác g t xu ng tr thành ng tác y xu ng t b ng hai u ngón tay, lòng bàn tay ng a ra hư ng Nam. Quan tr ng c n bi t là c ng ph i nhanh và có s c t p trung nơi hai u ngón tay c a m i bàn tay, cái ó g i là tinh. Các ng tác thu c v H c u ch luy n tinh. (Xem Hình 64) 65.B ch H c Qua ng

… X p hai cánh tay lên như hình 63 nhưng các ngón v n như hình 64 r i âm th ng sang hai bên ông Tây, bàn tay xoay úp v hư ng sau lưng, m t li c nhìn theo tay ph i. T n b không thay i. ng tác làm ph i nhanh mà có s c. (Xem Hình 65) 66.Hùng H c Tri n D c

… ng nguyên b v như hình 65, hai cánh tay co vào trư c ng c th t nhanh, cánh tay ngang như hình 66. (Xem Hình 66) 67.H c Tr o n Sa … Chân ph i b xu ng hư ng Tây, mũi bàn chân ch m t còn gót v n y ra hư ng Tây nhón lên, hông xoay theo chân bư c, chư ng ph i t t n khi cánh tay và bàn tay ngang song song v i m t t (cùi ch hình thư c th ) th i thôi, ng th i chư ng trái cũng y t i nhưng d ng ng cánh tay, chư ng ng a t i hư ng Tây. (Xem Hình 67)

68.Lãnh H c Tranh Mai (h c l nh tranh mai) … Chân trái co lên v hư ng Tây (co th t cao), song chư ng ưa tréo nhau trư c ng c, chư ng trái trong chư ng ph i ngoài, lòng chư ng u úp vào phía ng c nhưng phía ngoài u g i. M t nhìn v hư ng Tây. Lưng hơi cong, g i sát b ng. (Xem Hình 68)

69.Ng H c T m Hà (ng : ói, h c ói tìm sông) … H chân trái v v trí cũ, hai tay khoát ra thành như hình 67. M t ngư c nhìn cao. (Xem Hình 69) 70.Dã H c L ng Tr o … Di chân trư c qua hư ng Tây Nam thành K Long Mã b hay t n inh, ng th i song chư ng thu v (nh nhàng) sát hai bên ng c r i khi chân ã v ng b m i t t v n l c xô ra n khi hai cánh tay nghiêng 45 th i thôi. M t nhìn gi a hai chư ng. (Xem Hình 70) 71. c H c ương ( ương : ưa móng ra)

… Xoay hông qua hư ng Tây, chân trái bư c t i hư ng Tây m t bư c thành t n inh, song chư ng banh ra t h u m t kho ng r ng. ng tác ph i nhanh. (Xem Hình 71) 72. c Cư c Phi H c

… Co chân ph i (sau) lên th t chí cao, ùi sát b ng, song chư ng bao vào như hình 68 v y. Quan tr ng ch chân nh c lên ph i co bàn chân t n l c, khi chân xu ng thì s c d n vào năm u ngón chân. (Xem Hình 72) 73.D H c Thân Yêu … Chân ph i bư c t i hư ng Tây thành inh t n, song tr o t t hư ng Tây, các ngón d ng ng, hai cánh tay song song nhau. (Xem Hình 73) yt i

74.Du H c Qui Sào … Gi nguyên b v t n inh, song chư ng xoay tr vào (b ng cách xoay c tay) r i t t thu cùi ch vào ng th i các ngón tay câu la cho ngón cái ng các u ngón kia. S c l c t l i các ngón tay. (Xem Hình 74) 75.Long Bàn H C (bàn: chi m c , c : ng i x m) … Chuy n hông sang hư ng Nam thành t n K Mã, hai tay dang r ng sang hai bên r i bàn tay m các ngón ra thành chư ng o n t trên áp xu ng trên hai v , cùi ch khuỳnh ra. Khí l c tr m xu ng h bàn xô cũng không ngã, y không trôi, y là do b ng dư i ã t y khí v y. (Xem Hình 75) 76.Song Long n Hi n …T ng tác 75, ng th ng d y, chân ph i rút v sát chân trái, song chư ng ưa lên ngang hai bên nách r i t t v n khí nén xu ng hai bên hông và d ng l i khi song chư ng ngang th c lưng. (Xem Hình 76)

77.Du Long Ph n Thân … Gi nguyên b v như hình 76, xoay m t qua hư ng ông b ng cách xoay hông, o n chân trái co lên, ùi ngang, mũi bàn chân du i th ng v hư ng Tây, g i ch v hư ng ông r i t t h th p b xu ng b ng cách co chân t n xu ng r i l i t t ng lên. Lúc ng lên thì d t hơi th t c là hô khí (th ra). (Xem Hình 77)

78.Du Long Bài Vĩ (bài vĩ: v y uôi) … Chân trái t xu ng hư ng ông thành t n inh, hông xoay m t nhìn v hư ng chánh ông. Quan tr ng là lúc t chân thì nh nhàng như con du long, mà khi chân xu ng r i thì n ng như nghìn cân. Mu n làm ư c như th th i khi h chân thì th khí b ng thóp khí lên ng c, và khi chân h xu ng yên v th i h p khí tích tr m nơi an i n. (Xem Hình 78) 79.Du Long C n Lãng (c n: cu n l i, lãng: sóng, ý: du long gi n sóng)

… T a l c ra chân sau t a xu ng thành t n Bát Mã b (ngư i ta quen g i như v y vì xem gi ng như ch Bát, inh b thì gi ng ch inh) tay trái dùng “Thiên cân l c” (s c m nh ngàn cân, ý nói dùng toàn l c) ng th i v i t n b t bên hông trái chuy n sang trư c b ng, như ôm l y b ng v y trong lúc chư ng ph i âm th ng lên tr i, m t ngư c nhìn v hư ng ông. B d ng th t là uy nghi. (Xem Hình 79) 80.Kim Long L ng Tr o (l ng: múa, quơ) … ang ng Bát mã b (ngư i mi n B c x Trung Hoa g i là Ph c Th ) chuy n tr ng l c t i chân trư c r i chuy n b thành inh t n ho c inh thì bàn chân trư c ngang bàn chân sau t n hình ch Chi, t n ch th ng t i âm ngay gi a bàn chân trư c, t n ch Chi th i bàn chân trư c th ng ho c có hơi m ra ngoài, bàn chân sau ngang mà hơi khép m t góc 45 , chư ng trái hoành thành hình cung trư c m t và v a c t xéo lên vi n chư ng (c nh bàn tay) th ng ng cao hơn trán, ng th i chư ng ph i t trên cao g t xu ng song song v i chân sau. M t nhìn theo chư ng trái. (Xem Hình 80)

81.Song Long Qui

ng

… T th trên, chân sau rùn xu ng, g i banh ra hư ng Nam thành Bát Mã b (t n Ch o Mã) ng th i chư ng trái bi n thành quy n, dùng s c t trên cao g t xu ng trư c b ng v a xoay hông cho chánh di n quay v hư ng Nam, cái g t n y có tánh cách è xu ng ch không ph i ánh g n, trong lúc chư ng ph i cũng thu l i thành quy n r i nh p nhàng v i tay trái thu v bên hông ph i. M t ngư c nhìn v hư ng ông. (Xem Hình 81) 82.Kim Long L ng Tr o … T Bát Mã b như hình 81, chuy n thân t i bi n thành t n ch Chi, song quy n bi n thành chư ng, tay ph i g t ra sau, tay trái hoành xóc t i cao hơn trán. Toàn b gi ng như th 80. M t nhìn hư ng ông. (Xem Hình 82) 83.Ô Long Bài Vĩ … ng nguyên b v hình 82, chư ng bi n thành quy n b ng cách t toàn khí l c vào n m tay. (Xem Hình 83) 84.Song Long n Hi n … Di n xong Ô Long Bài Vĩ, chân sau bư c lên khít chân trư c l p t n ngay th ng, buông xã khí l c nơi song qy n r i t t h hai n m tay xu ng hai bên hông, hai cùi ch khép l i cho cánh tay sát hai bên hông, ng c ư n ra, khí d n vào hai bên nách. M t nhìn hư ng ông. (Xem Hình 84) 85.Du Long Ph n Thân … Xoay chân chuy n hư ng v bên ph i t c hư ng Nam xong co chân ph i lên, mũi bàn chân du i v hư ng ông, g i hư ng v phương Tây, ùi ngang b ng, d n khí xu ng b ng dư i r i h t n b xu ng như ng tác s 77. (Xem Hình 85)

86.Song Long Ti m Ph c (ti m ph c: n m ch , ph c kích) … Chân ph i h xu ng hư ng Tây t n hình ch Chi, s c l c d n xu ng chân trư c, hai n m tay úp hai bên hông trong tr ng thái linh ho t minh m n k p phát ng khi ý nghĩ xu t hi n, gi ng như r ng n m ch i th ho c mèo rình chu t v y, h chu t t t i thì lanh như i n mèo v ngay không bao gi l d p. M t nhìn v hư ng Tây. (Xem Hình 86) 87.Ho t Long Th i B (ho t: s ng như r ng) ng, ý nói thoái b linh ho t

… Chân ph i bư c lùi v sau m t bư c xong xoay l i v hư ng ông, xu ng t n ch Bát, tay ph i Chi t th (thu l i trư c b ng sau khi ã bi n t quy n sang chư ng), chư ng trái xóc lên tr i. Toàn th gi ng như ng tác 79, ch i hư ng, và chân sau bàn chân nhón gót. (Xem Hình 87) 88.Ho t Long Tr o Vĩ (t )

… Tr i thân trên t i trư c tr ng l c thân th d n t i thành t n inh, chư ng ph i xóc lên, chư ng trái chi t xu ng gi ng h t th Ô Long Tr o Vĩ nhưng khác là ây dùng c nh bàn tay mà gi ng Ho t Long Bài Vĩ. (Xem Hình 88) 89.Dao Long Qui ng

… ây là th “Ô Long Tr o Vĩ”, dùng tay trái t dư i co lên, tay ph i t trên co l i, hai n m tay qui trư c b ng. M t nhìn cao hư ng ông B c. (Xem Hình 89)

90.Ho t Long Tr o Vĩ … Song quy n bi n thành song chư ng, chư ng ph i c t (xóc) t i hư ng ông B c, chư ng trái v t xu ng (chém) xu ng song song v i ùi sau. (Xem Hình 90) 91.B o Long Th (b o: ôm)

… Song chư ng trên th Ô Long Tr o Vĩ hình 90, t t n m l i thành quy n… m i vi c khác không h thay i. K quy n ph i chi u theo tay trái và ngư c l i, c hai tay cùng di n th “Tr o Vĩ”. (Xem Hình 91) 92.Song Long Nh p ng

… Rút chân ph i (trư c) v sát chân sau l p thân th ng ng, m t hư ng v hư ng ông (ngư c cao), tay thu quy n v linh ng hai bên hông. (Xem Hình 92) 93.Xà Vương Uy n a

… Ti p theo hình 92, chân ph i lùi ra sau hư ng Tây t n ch Chi, thân trên r p t i trư c 45 cho thân và chân sau th ng hàng, tay ph i bi n t quy n thành chư ng câu t trư c b ng sang bên hông ph i. B ng tích khí tr m vai ph i. Quy n trái v n yên v bên hông trái. M t nhìn v hư ng ông. (Xem Hình 93)

94.Xà Vương L ng Nguy t (r n chúa gi n trăng)

… T th trên, xoay hông thu n theo chi u kim ng h quay m t v hư ng Tây t a b thành Bát Mã t n th t th p, chư ng ph i hoành ngh ch tr lên chư ng tâm hư ng v hư ng Tây Nam, cánh tay ngang b ng trư c ng c, ng th i quy n trái bi n thành chư ng khinh linh ưa lên cánh tay thành hình thư c th nơi ch . M t nhìn v hư ng Tây Nam, c m ngư c cao. (Xem Hình 94) 95.Thanh Xà Quá Sơn (r n xanh vư t núi) … Chuy n thân ng lên thành t n ch Chi, chư ng ph i v t v bên ph i, cánh tay th ng ng, chư ng tâm hư ng v phía Tây, m t nhìn lưng chư ng, ng th i chư ng trái lưu nh xu ng di n a bên hông trái. T t c u dùng khí mà d n, lanh nh mà có l c bên trong. (Xem Hình 95) 96.Thanh Xà Thám t c c p co vu t) ng (có sách g i th n y là H c H Ta Tr o

… ang th trên, chư ng ph i l t (l t, loa) ngh ch chi u kim ng h n a vòng tròn r i n m các ngón tay thành quy n (th c hi n ng tác n y nhanh t i a, ó là cách d ng khí), chư ng trái cũng ng th i n m thành quy n k p theo chư ng ph i. M t nhìn quy n ph i. (Xem Hình 96) 97.Kim Xà Qui Sơn … Quy n ph i n m ch t r i t t rút v cho n khi ch ngang lưng qu n, m t nhìn xu ng u quy n. b ng tr m tích khí. (Xem Hình 97)

98.Mãng Xà Quá H i (r n mãng xà l i qua bi n) … Chư ng ph i m ra xoay chư ng tâm hư ng t i trư c r i y t i r t nhanh (ng n) r i rút v mau bên hông ph i, chư ng m ra hư ng Tây. R i tay trái chư ng l i m ra y t i nhanh, rút v nhanh như bên tay ph i… M t nhìn hư ng Tây ngang b ng. B ng phư n ra như r n n i bò trên nư c v y. Nghĩa là khí t trung bàn, ph n chân không tr m n ng. (Xem Hình 98) 99.Mãng Xà V ng L (v ng l : trông ư ng, ư c oán ư ng i) … H i thân ng th ng b ng cách co chân ph i (trư c) lên, mũi bàn chân du i th ng v hư ng ông, g i ưa v hư ng Tây. Bàn chân trái m ngang v hư ng Nam, song chư ng không thay i, m t nhìn xa v hư ng Tây. ng tác n y ki n chân lên cho toàn khí l c tích nơi c chân, bàn chân, n u ngón chân, r i ki n chân lên cho thân ư c cao thêm. Gi ng như r n ngóc u cao lên quan sát ư ng i v y. (Xem Hình 99) 100. Mãng Xà Truy Lão H (mãng xà rư t h già)

… Chân ph i b t i trư c hư ng Tây r t g p, thân trên cũng ch m t i nhanh, song chư ng lên hai vai. Làm ng tác nhanh và t n l c như m t l c sĩ kh i hành ch y ua. L c t nơi g i trư c mà cũng y hai lòng bàn tay. (Xem Hình 100)
99. Mãng Xà V ng L (v ng l : trông ư ng, ư c oán ư ng i)

… H i thân ng th ng b ng cách co chân ph i (trư c) lên, mũi bàn chân du i th ng v hư ng ông, g i ưa v hư ng Tây. Bàn chân trái m ngang v hư ng Nam, song chư ng không thay i, m t nhìn xa v hư ng Tây. ng tác n y ki n chân lên cho toàn khí l c tích nơi c chân, bàn chân, n u ngón chân, r i ki n chân lên cho thân ư c cao thêm. Gi ng như r n ngóc u cao lên quan sát ư ng i v y. (Xem Hình 99) 100. Mãng Xà Truy Lão H (mãng xà rư t h già) … Chân ph i b t i trư c hư ng Tây r t g p, thân trên cũng ch m t i nhanh, song chư ng lên hai vai. Làm ng tác nhanh và t n l c như m t l c sĩ kh i hành ch y ua. L c t nơi g i trư c mà cũng y hai lòng bàn tay. (Xem Hình 100) 101. Long Xà Thôi Châu (có sách vi t Thôi Sơn) ... Song chư ng ng d ng ng y nhanh t i hư ng Tây, hai cánh tay song song nhau, lưng th ng, b ng y khí. ánh nhah xong thu v như th 100. (Xem Hình 101) 102. Long Xà Ph n Thân (có sách vi t Loan Thân t c cu n tròn thân) … Thư thân, t a t n Bát Mã, song chư ng lưu v bên trái, th b như hình 102. M t nhìn cao lên hư ng Tây. ng tác n y chú tr ng s xoay hông th t nhanh, hai tay ưa qua bên trái mau như nư c cu n li n l c như khí tr i. (Xem Hình 102)

103. Hoa Xà Du Tư ng (r n mình có hoa t c lo i r n tư ng)

c leo

… Tràn thân t i trư c thành inh b , song chư ng v n khí y t i nhanh như ch p, chư ng song song và d ng ng, cánh tay hình thư c th , mũi bàn tay cao hơn nh u. M t nhìn qua kho ng tr ng (k ) hai bàn tay. (Xem Hình 103) 104. Mãng Xà Quá H i … Hai tay (song chư ng) t trên qu t xu ng th t nhanh r i ng ng l i khi hai bàn tay v a t i ngang th t lưng. Cái d ng toàn b khí l c. ây là phép d ng khí c a Xà B . (Xem Hình 104) 105. H c H Hình … T t xoay hông sang hư ng Nam, chuy n chân thành K Mã b , song chư ng ng th i nâng lên cao ngang ng c r i t t theo nh p h p khí vào y b ng dư i, song chư ng áp sát vào hai bên ng c (nh co cùi ch m t cách t n l c). M t cúi nhìn th p hư ng ông Nam. t ng t t ng t v i

(Xem Hình 105) 106. Kim Báo Hình … Xoay chư ng úp vào phía ng c xong v n s c n m ch t song quy n l i ng th i t n l c v n khí vào hai n m tay cùng d n quán xu ng an i n. Ch u ng 30 giây trư c khi b t u ti p th k . T n b không thay i. Như trên g i là Báo Hình. (Xem Hình 106)

107. Thanh Long Hình … Sau khi hô khí, khí l c kh i d n vào n m tay trái b ng cách n m ch t n m tay n y, ng th i xoay ng a lòng n m tay ra hư ng Nam, trong lúc quy n ph i t n l c m các ngón tay ra thành chư ng r i co l i thành tr o các ngón thành câu (móc), l t ng mũi chư ng lên tr i, lòng chư ng chi u sang hư ng ông Nam. Lúc n y b ng dư i y khí h p. M t li c ngang qua hư ng ông. (Xem Hình 107) 108. Xà Vương Hình

… Chư ng quy n ng xoay lưng ra ngoài r i c hai ng bi n thành tr o, t khí trong hai lòng bàn tay, t n l c d n khí xu ng an i n, k t thúc trong ng tác h p khí. M t nhìn hư ng Tây Nam. (Xem Hình 108) 109. B ch H c Hình … Song chư ng (tr o) xoay m ra hư ng Nam r i xéo lên 45 như ang y m t qu c u l n hay ch u ng m t v t n ng ang ngã è trư c ng c v y. Luôn luôn ph i t khí nín hơi trong di n th . T n b không thay i trong su t Ngũ Hình Ngũ Th c sau cùng n y. (Xem Hình 109) 110. Thu Th c … Di n xong B ch H c Hình li n xã khí thân và t chi tr ng không nh nhàng khinh linh, bèn rút chân ph i v sát chân trái, ng l p t n m t hư ng v phương Nam. Hai tay ch p th c Bái T , khí t trung bàn, th n thái tiêu diêu. T i ây là h t bài luy n N i Công Ngũ Hành.

CHÚ Ý:

Ngư i m i t p nên t p t ng o n r i sau d n d n t p n khi kỳ thu c h t bài, lúc ó m i có th di n tu n t m ch l c t y cho n cu i. Khi di n t p thu n th c không có ch sai tr t, khí v n lưu thông th i có th g i là thành công th n công r i v y. Lúc ó nh t c nh t ng h u ý là gây thương tích tr m tr ng cho ngư i r i. V y khá tu d n tâm, t nh trí, ch h p t p mà h i h n.